ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 131

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
16. travnja 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/614 оd 7. travnja 2021. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Bayramiç Beyazı (ZOI))

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/615 оd 7. travnja 2021. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Taşköprü Sarımsağı (ZOI))

3

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/616 оd 13. travnja 2021. o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za benalaksil, benalaksil-M, diklobenil, fluopikolid, prokinazid i piridalil u ili na određenim proizvodima ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/617 оd 14. travnja 2021. o izmjeni provedbenih uredbi (EU) 2020/2235 i (EU) 2020/2236 u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju određenih akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla ( 1 )

41

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/618 оd 15. travnja 2021. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za diklofop, fluopiram, ipkonazol i terbutilazin u ili na određenim proizvodima ( 1 )

55

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/619 оd 15. travnja 2021. o izmjeni provedbenih uredbi (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 i (EU) 2021/403 u pogledu prijelaznih odredbi za uporabu certifikata o zdravlju životinja, certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata i službenih certifikata ( 1 )

72

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 оd 15. travnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja statusa slobodno od bolesti i statusa područja na kojemu se ne provodi cijepljenje za određene države članice ili njihove zone ili kompartmente s obzirom na određene bolesti s popisa te u pogledu odobravanja programa iskorjenjivanja tih bolesti s popisa ( 1 )

78

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/621 оd 15. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 radi klasifikacije tvari imidakloprid u pogledu najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla ( 1 )

120

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/622 оd 15. travnja 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jedinstvenih obrazaca, uputa i metodologije za izvješćivanje o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i prihvatljive obveze ( 1 )

123

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/623 оd 15. travnja 2021. o izmjeni Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge ( 1 )

137

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/624 od 12. travnja 2021. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Konvencijom između Europske ekonomske zajednice, Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije o zajedničkom provoznom postupku u pogledu izmjena dodataka I. i III. toj Konvenciji

168

 

*

Odluka Komisije (EU, Euratom) 2021/625 оd 14. travnja 2021. o uspostavi mreže primarnih trgovaca i definiranju kriterija prihvatljivosti za mandate glavnih voditelja i suvoditelja u sindiciranim transakcijama za potrebe aktivnosti zaduživanja Komisije u ime Unije i Europske zajednice za atomsku energiju

170

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/626 оd 14. travnja 2021. o uspostavi portala InvestEU i utvrđivanju njegovih tehničkih specifikacija

183

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/627 оd 15. travnja 2021. o utvrđivanju pravila o vođenju evidencije i pristupu evidenciji u europskom sustavu za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) u skladu s Uredbom (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća

187

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

16.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 131/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/614

оd 7. travnja 2021.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Bayramiç Beyazı” (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Turske za upis naziva „Bayramiç Beyazı” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Bayramiç Beyazı” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Bayramiç Beyazı” (ZOI) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.6. Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2021.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 435, 16.12.2020., str. 14.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


16.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 131/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/615

оd 7. travnja 2021.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Taşköprü Sarımsağı” (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Turske za upis naziva „Taşköprü Sarımsağı” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Taşköprü Sarımsağı” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Taşköprü Sarımsağı” (ZOI) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.6. Voće, povrće i žitarice u prirodnom stanju ili prerađeni iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2021.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 436, 17.12.2020., str. 25.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


16.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 131/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/616

оd 13. travnja 2021.

o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za benalaksil, benalaksil-M, diklobenil, fluopikolid, prokinazid i piridalil u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a), članak 18. stavak 1. točku (b) i članak 49. stavak 2.,

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za benalaksil i benalaksil-M utvrđene su u Prilogu II. i dijelu B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-i za fluopikolid, prokinazid i piridalil utvrđeni su u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-i za diklobenil utvrđeni su u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(2)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) dostavila je za benalaksil i benalaksil-M obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih MRO-a u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005. (2) Uzela je u obzir jedno prethodno preispitivanje za benalaksil (3). Za neke je proizvode Agencija preporučila da se povise ili zadrže postojeći MRO-i. MRO-e za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija. Agencija je zaključila da u pogledu MRO-a za stolno grožđe, krumpir, češnjak, luk, ljutiku, salatu i poriluk određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, te MRO-e trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe.

(3)

Agencija je za dinikonazol dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005. (4) Budući da diklobenil više nije odobren u EU-u i sva su odobrenja za tu tvar ukinuta, MRO-i bi trebali ostati u Prilogu V. na granici određivanja.

(4)

Agencija je za fluopikolid dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005. (5) Agencija je preporučila da se snizi MRO za salatu. Za neke druge proizvode preporučila je da se povise ili zadrže postojeći MRO-i. MRO-e za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija. Agencija je zaključila da u pogledu MRO-a za širokolisnu endiviju, hmelj, svinje (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), goveda (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), ovce (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), koze (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), konje (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), perad (mišić, masno tkivo, jetra), ostale kopnene životinje iz uzgoja (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), mlijeko (kravlje, ovčje, kozje, kobilje) te ptičja jaja određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e bi trebalo utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe.

(5)

Agencija je za prokinazid dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005. (6) Predložila je da se izmijeni definicija ostatka za proizvode životinjskog podrijetla i preporučila da se povise ili zadrže postojeći MRO-i za određene proizvode. MRO-e za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija. Zaključila je da u pogledu MRO-a za ječam, zob, goveda (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), ovce (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), koze (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), konje (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg) i mlijeko (kravlje, ovčje, kozje, kobilje) određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e bi trebalo utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe.

(6)

Agencija je za piridalil dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005. (7) Preporučila je da se snizi MRO za papriku. Za ostale je proizvode Agencija preporučila da se povise ili zadrže postojeći MRO-i. MRO-e za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija.

(7)

Za proizvode za koje nije odobrena uporaba predmetnog sredstva za zaštitu bilja i za koje ne postoje uvozna odstupanja ili maksimalne razine ostataka iz Codexa (CXL) MRO-e bi trebalo utvrditi na posebnoj granici određivanja ili bi se trebala primjenjivati zadana vrijednost MRO-a utvrđena člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(8)

Komisija je zatražila mišljenje referentnih laboratorija Europske unije za ostatke pesticida u vezi s potrebom prilagođavanja određenih granica određivanja. Za nekoliko tvari ti su laboratoriji zaključili da je zbog tehnološkog razvoja za određene proizvode potrebno utvrditi posebne granice određivanja.

(9)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra potrebne izmjene MRO-a ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(10)

Preko Svjetske trgovinske organizacije od trgovinskih partnera Unije zatraženo je mišljenje o novim MRO-ima te su njihove napomene uzete u obzir.

(11)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Kako bi se omogućilo uobičajeno stavljanje na tržište, prerada i potrošnja proizvoda, ovom Uredbom trebalo bi utvrditi prijelazne odredbe za proizvode koji su proizvedeni prije izmjene MRO-a i za koje postoje informacije koje pokazuju da je zadržana visoka razina zaštite potrošača.

(13)

Državama članicama, trećim zemljama i subjektima u poslovanju s hranom trebalo bi ostaviti razuman rok prije početka primjene izmijenjenih MRO-a kako bi se mogli pripremiti za ispunjavanje novih uvjeta koji proizlaze iz izmjene MRO-a.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 396/2005 kako je glasila prije nego što je izmijenjena ovom Uredbom nastavlja se primjenjivati na proizvode koji su proizvedeni u Uniji ili uvezeni u Uniju prije 6. studenoga 2021.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 6. studenoga 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. travnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl-M according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za benalaksil-M u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2019.;17(9):5818.

(3)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za benalaksil u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2013.;11(10):3405.

(4)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dichlobenil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za diklobenil u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2013.;11(5):3218.

(5)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopicolide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za fluopikolid u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2019.;17(7):5748.

(6)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for proquinazid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za prokinazid u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2020.;18(1):5987.

(7)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyridalyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za piridalil u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2019.;17(9):5814.


PRILOG

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

stupac koji se odnosi na benalaksil i benalaksil-M zamjenjuje se sljedećim:

„Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO)  (1)

Benalaksil, uključujući druge mješavine sastavnih izomera, među ostalim benalaksil-M (zbroj izomera)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

0110000

Agrumi

0,01  (*1)

0110010

Grejp

 

0110020

Naranča

 

0110030

Limun

 

0110040

Limeta

 

0110050

Mandarina

 

0110990

Ostalo (2)

 

0120000

Orašasti plodovi

0,01  (*1)

0120010

Bademi

 

0120020

Brazilski orasi

 

0120030

Indijski oraščići

 

0120040

Kesteni

 

0120050

Kokosovi orasi

 

0120060

Lješnjaci

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

0120080

Pekan orasi

 

0120090

Pinjoli

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orasi

 

0120990

Ostalo (2)

 

0130000

Jezgričavo voće

0,01  (*1)

0130010

Jabuka

 

0130020

Kruška

 

0130030

Dunja

 

0130040

Mušmula

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

0130990

Ostalo (2)

 

0140000

Koštuničavo voće

0,01  (*1)

0140010

Marelica

 

0140020

Trešnja (slatka)

 

0140030

Breskva

 

0140040

Šljiva

 

0140990

Ostalo (2)

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

0151000

(a)

grožđe

 

0151010

Stolno grožđe

0,7 (+)

0151020

Vinsko grožđe

0,3

0152000

(b)

jagode

0,01  (*1)

0153000

(c)

jagodičasto voće

0,01  (*1)

0153010

Kupine

 

0153020

Ostružnice

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

0153990

Ostalo (2)

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

0,01  (*1)

0154010

Borovnice

 

0154020

Brusnice

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

0154050

Šipak

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

0154080

Bobice bazge

 

0154990

Ostalo (2)

 

0160000

Razno voće

0,01  (*1)

0161000

(a)

s jestivom korom

 

0161010

Datulja

 

0161020

Smokva

 

0161030

Stolna maslina

 

0161040

Kumkvat

 

0161050

Karambola

 

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

0161070

Jamun

 

0161990

Ostalo (2)

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

0162020

Liči

 

0162030

Marakuja

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

0162990

Ostalo (2)

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banana

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Nar/šipak

 

0163060

Tropska jabuka

 

0163070

Guava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Kruhovac

 

0163100

Durian

 

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

0163990

Ostalo (2)

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

0211000

(a)

krumpir

0,02  (*1) (+)

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

0,01  (*1)

0212010

Kasava/manioka

 

0212020

Slatki krumpir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Ostalo (2)

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

0,01  (*1)

0213010

Cikla

 

0213020

Mrkva

 

0213030

Celer korjenaš

 

0213040

Hren

 

0213050

Čičoka

 

0213060

Pastrnjak

 

0213070

Korijen peršina

 

0213080

Rotkvica

 

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

0213100

Stočna koraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Ostalo (2)

 

0220000

Lukovičasto povrće

 

0220010

Češnjak

0,02  (*1) (+)

0220020

Luk

0,02  (*1) (+)

0220030

Ljutika

0,02  (*1) (+)

0220040

Mladi luk i velški luk

0,01  (*1)

0220990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

0230000

Plodovito povrće

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

0231010

Rajčica

0,5

0231020

Paprika

0,01  (*1)

0231030

Patlidžan

0,5

0231040

Bamija

0,01  (*1)

0231990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,01  (*1)

0232010

Krastavac

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

0232030

Tikvice

 

0232990

Ostalo (2)

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

 

0233010

Dinja

0,3

0233020

Bundeva

0,01  (*1)

0233030

Lubenica

0,15

0233990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,01  (*1)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

0,01  (*1)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,01  (*1)

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

0241010

Brokula

 

0241020

Cvjetača

 

0241990

Ostalo (2)

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

0242010

Kelj pupčar

 

0242020

Glavati kupus

 

0242990

Ostalo (2)

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

0243010

Pekinški kupus

 

0243020

Kelj

 

0243990

Ostalo (2)

 

0244000

(d)

korabe

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

 

0251010

Matovilac

0,01  (*1)

0251020

Salata

3 (+)

0251030

Širokolisna endivija

0,01  (*1)

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

0,01  (*1)

0251050

Barica

0,01  (*1)

0251060

Rikola

0,01  (*1)

0251070

Crvena gorušica

0,01  (*1)

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

0,01  (*1)

0251990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,01  (*1)

0252010

Špinat

 

0252020

Tušt

 

0252030

Blitva

 

0252990

Ostalo (2)

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01  (*1)

0254000

(d)

potočarke

0,01  (*1)

0255000

(e)

cikorije

0,01  (*1)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,02  (*1)

0256010

Vrtna krasuljica

 

0256020

Vlasac

 

0256030

Lišće celera

 

0256040

Peršin

 

0256050

Kadulja

 

0256060

Ružmarin

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

0256090

Lovor

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostalo (2)

 

0260000

Mahunarke

0,01  (*1)

0260010

Grah (s mahunama)

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

0260050

Leća

 

0260990

Ostalo (2)

 

0270000

Stabljičasto povrće

 

0270010

Šparoge

0,01  (*1)

0270020

Karda

0,01  (*1)

0270030

Trakasti celer

0,01  (*1)

0270040

Slatki komorač

0,01  (*1)

0270050

Artičoka

0,01  (*1)

0270060

Poriluk

0,02  (*1) (+)

0270070

Rabarbara

0,01  (*1)

0270080

Mladice bambusa

0,01  (*1)

0270090

Palmine srčike

0,01  (*1)

0270990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,01  (*1)

0280010

Kultivirane gljive

 

0280020

Divlje gljive

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

 

0300000

MAHUNARKE

0,01  (*1)

0300010

Grah

 

0300020

Leća

 

0300030

Grašak

 

0300040

Lupine

 

0300990

Ostalo (2)

 

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

0,01  (*1)

0401000

Sjeme uljarica

 

0401010

Sjemenke lana

 

0401020

Kikiriki

 

0401030

Sjemenke maka

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0401070

Soja

 

0401080

Sjemenke gorušice

 

0401090

Sjemenke pamuka

 

0401100

Bučine sjemenke

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

0401120

Sjemenke borača

 

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

0401140

Sjemenke konoplje

 

0401150

Ricinus

 

0401990

Ostalo (2)

 

0402000

Plodovi uljarica

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

0402020

Koštice uljne palme

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostalo (2)

 

0500000

ŽITARICE

0,01  (*1)

0500010

Ječam

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

0500030

Kukuruz

 

0500040

Proso

 

0500050

Zob

 

0500060

Riža

 

0500070

Raž

 

0500080

Sirak

 

0500090

Pšenica

 

0500990

Ostalo (2)

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,05  (*1)

0610000

Čajevi

 

0620000

Zrna kave

 

0630000

Biljne infuzije

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

0631010

Rimska kamilica

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruža

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Ostalo (2)

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate čaj/maté

 

0632990

Ostalo (2)

 

0633000

(c)

iz korijena

 

0633010

Odoljen

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Ostalo (2)

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

0640000

Kakao u zrnu

 

0650000

Rogač

 

0700000

HMELJ

0,05  (*1)

0800000

ZAČINI

0,05  (*1)

0810000

Začini od sjemenki

 

0810010

Anis

 

0810020

Crni kim

 

0810030

Celer

 

0810040

Korijandar

 

0810050

Kumin

 

0810060

Kopar

 

0810070

Komorač

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

0810090

Muškatni oraščić

 

0810990

Ostalo (2)

 

0820000

Začini od plodova

 

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski papar

 

0820030

Kim

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

0820990

Ostalo (2)

 

0830000

Začini od kore

 

0830010

Cimet

 

0830990

Ostalo (2)

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

0840010

Slatki korijen

 

0840020

Đumbir (10)

 

0840030

Kurkuma

 

0840040

Hren (11)

 

0840990

Ostalo (2)

 

0850000

Začini od pupoljaka

 

0850010

Klinčić

 

0850020

Kapari

 

0850990

Ostalo (2)

 

0860000

Začini od tučka

 

0860010

Šafran

 

0860990

Ostalo (2)

 

0870000

Začini od ljuski

 

0870010

Muškatni orah

 

0870990

Ostalo (2)

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01  (*1)

0900010

Korijen šećerne repe

 

0900020

Šećerna trska

 

0900030

Korijen cikorije

 

0900990

Ostalo (2)

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

1010000

Proizvodi od

 

1011000

(a)

svinje

 

1011010

Mišić

0,02  (*1)

1011020

Masno tkivo

0,01  (*1)

1011030

Jetra

0,01  (*1)

1011040

Bubreg

0,01  (*1)

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,01  (*1)

1011990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

1012000

(b)

goveda

 

1012010

Mišić

0,02  (*1)

1012020

Masno tkivo

0,01  (*1)

1012030

Jetra

0,01  (*1)

1012040

Bubreg

0,01  (*1)

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,01  (*1)

1012990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

1013000

(c)

ovce

 

1013010

Mišić

0,02  (*1)

1013020

Masno tkivo

0,01  (*1)

1013030

Jetra

0,01  (*1)

1013040

Bubreg

0,01  (*1)

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,01  (*1)

1013990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

1014000

(d)

koze

 

1014010

Mišić

0,02  (*1)

1014020

Masno tkivo

0,01  (*1)

1014030

Jetra

0,01  (*1)

1014040

Bubreg

0,01  (*1)

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,01  (*1)

1014990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

1015000

(e)

konja

 

1015010

Mišić

0,02  (*1)

1015020

Masno tkivo

0,01  (*1)

1015030

Jetra

0,01  (*1)

1015040

Bubreg

0,01  (*1)

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,01  (*1)

1015990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

1016000

(f)

peradi

 

1016010

Mišić

0,02  (*1)

1016020

Masno tkivo

0,01  (*1)

1016030

Jetra

0,01  (*1)

1016040

Bubreg

0,01  (*1)

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,01  (*1)

1016990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

1017010

Mišić

0,02  (*1)

1017020

Masno tkivo

0,01  (*1)

1017030

Jetra

0,01  (*1)

1017040

Bubreg

0,01  (*1)

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,01  (*1)

1017990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

1020000

Mlijeko

0,02  (*1)

1020010

Krava

 

1020020

Ovca

 

1020030

Koza

 

1020040

Kobila

 

1020990

Ostalo (2)

 

1030000

Ptičja jaja

0,02  (*1)

1030010

Kokoš

 

1030020

Patka

 

1030030

Guska

 

1030040

Prepelica

 

1030990

Ostalo (2)

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05  (*1)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,02  (*1)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,02  (*1)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,02  (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

Benalaksil, uključujući druge mješavine sastavnih izomera, među ostalim benalaksil-M (zbroj izomera)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka i metabolizmu poljoprivrednih kultura nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do [Ured za publikacije: unijeti datum dvije godine nakon objave] ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0151010 Stolno grožđe

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o metabolizmu poljoprivrednih kultura nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do [Ured za publikacije: unijeti datum dvije godine nakon objave] ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0211000 (a) krumpir

0220010 Češnjak

0220020 Luk

0220030 Ljutika

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o metabolizmu poljoprivrednih kultura i ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do [Ured za publikacije: unijeti datum dvije godine nakon objave] ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0251020 Salata

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o metabolizmu poljoprivrednih kultura nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do [Ured za publikacije: unijeti datum dvije godine nakon objave] ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0270060 Poriluk

(b)

dodaju se sljedeći stupci koji se odnose na fluopikolid, prokinazid i piridalil:

„Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO)  (2)

Fluopikolid

Prokinazid (F) (R)

Piridalil

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

0,01 (*2)

0110000

Agrumi

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0110010

Grejp

 

 

 

0110020

Naranča

 

 

 

0110030

Limun

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

0110050

Mandarina

 

 

 

0110990

Ostalo (2)

 

 

 

0120000

Orašasti plodovi

0,01 (*2)

0,02 (*2)

 

0120010

Bademi

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

 

0120060

Lješnjaci

 

 

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

0120990

Ostalo (2)

 

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,01 (*2)

 

 

0130010

Jabuka

 

0,08

 

0130020

Kruška

 

0,08

 

0130030

Dunja

 

0,01  (*2)

 

0130040

Mušmula

 

0,01  (*2)

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

0,01  (*2)

 

0130990

Ostalo (2)

 

0,01  (*2)

 

0140000

Koštuničavo voće

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0140010

Marelica

 

 

 

0140020

Trešnja (slatka)

 

 

 

0140030

Breskva

 

 

 

0140040

Šljiva

 

 

 

0140990

Ostalo (2)

 

 

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

0151000

(a)

grožđe

2

0,5

 

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

0152000

(b)

jagode

0,01 (*2)

2

 

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

0,01  (*2)

 

0153010

Kupine

3

 

 

0153020

Ostružnice

0,01 (*2)

 

 

0153030

Maline (crvene i žute)

0,01 (*2)

 

 

0153990

Ostalo (2)

0,01 (*2)

 

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

0,01 (*2)

 

 

0154010

Borovnice

 

0,01  (*2)

 

0154020

Brusnice

 

0,01  (*2)

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

 

1,5

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

1,5

 

0154050

Šipak

 

0,01  (*2)

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

0,01  (*2)

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

0,01  (*2)

 

0154080

Bobice bazge

 

0,01  (*2)

 

0154990

Ostalo (2)

 

0,01  (*2)

 

0160000

Razno voće

0,01 (*2)

 

 

0161000

(a)

s jestivom korom

 

 

 

0161010

Datulja

 

0,01  (*2)

 

0161020

Smokva

 

0,01  (*2)

 

0161030

Stolna maslina

 

0,02 (*2)

 

0161040

Kumkvat

 

0,01  (*2)

 

0161050

Karambola

 

0,01  (*2)

 

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

0,01  (*2)

 

0161070

Jamun

 

0,01  (*2)

 

0161990

Ostalo (2)

 

0,01  (*2)

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

0,01  (*2)

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

 

 

0162990

Ostalo (2)

 

 

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,02 (*2)

 

0163020

Banana

 

0,01  (*2)

 

0163030

Mango

 

0,01  (*2)

 

0163040

Papaja

 

0,01  (*2)

 

0163050

Nar/šipak

 

0,01  (*2)

 

0163060

Tropska jabuka

 

0,01  (*2)

 

0163070

Guava

 

0,01  (*2)

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*2)

 

0163090

Kruhovac

 

0,01  (*2)

 

0163100

Durian

 

0,01  (*2)

 

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

0,01  (*2)

 

0163990

Ostalo (2)

 

0,01  (*2)

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0211000

(a)

krumpir

0,03

 

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

0,01  (*2)

 

 

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Ostalo (2)

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

0,2

 

 

0213010

Cikla

 

 

 

0213020

Mrkva

 

 

 

0213030

Celer korjenaš

 

 

 

0213040

Hren

 

 

 

0213050

Čičoka

 

 

 

0213060

Pastrnjak

 

 

 

0213070

Korijen peršina

 

 

 

0213080

Rotkvica

 

 

 

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

 

 

0213100

Stočna koraba

 

 

 

0213110

Repa

 

 

 

0213990

Ostalo (2)

 

 

 

0220000

Lukovičasto povrće

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0220010

Češnjak

0,3

 

 

0220020

Luk

1

 

 

0220030

Ljutika

0,3

 

 

0220040

Mladi luk i velški luk

10

 

 

0220990

Ostalo (2)

0,01 (*2)

 

 

0230000

Plodovito povrće

 

 

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

1

 

 

0231010

Rajčica

 

0,15

1,5

0231020

Paprika

 

0,01  (*2)

0,9

0231030

Patlidžan

 

0,15

1,5

0231040

Bamija

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0231990

Ostalo (2)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,5

0,05

0,01 (*2)

0232010

Krastavac

 

 

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

0232030

Tikvice

 

 

 

0232990

Ostalo (2)

 

 

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

0,5

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0233010

Dinja

 

 

 

0233020

Bundeva

 

 

 

0233030

Lubenica

 

 

 

0233990

Ostalo (2)

 

 

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

2

 

 

0241010

Brokula

 

 

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

0241990

Ostalo (2)

 

 

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

0,2

 

 

0242020

Glavati kupus

0,3

 

 

0242990

Ostalo (2)

0,01 (*2)

 

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

2

 

 

0243010

Pekinški kupus

 

 

 

0243020

Kelj

 

 

 

0243990

Ostalo (2)

 

 

 

0244000

(d)

korabe

0,03

 

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Matovilac

30

 

 

0251020

Salata

6

 

 

0251030

Širokolisna endivija

2 (+)

 

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

30

 

 

0251050

Barica

30

 

 

0251060

Rikola

30

 

 

0251070

Crvena gorušica

30

 

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

30

 

 

0251990

Ostalo (2)

0,01  (*2)

 

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

6

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0252010

Špinat

 

 

 

0252020

Tušt

 

 

 

0252030

Blitva

 

 

 

0252990

Ostalo (2)

 

 

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0254000

(d)

potočarke

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0255000

(e)

cikorije

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Vrtna krasuljica

30

 

 

0256020

Vlasac

9

 

 

0256030

Lišće celera

9

 

 

0256040

Peršin

9

 

 

0256050

Kadulja

9

 

 

0256060

Ružmarin

9

 

 

0256070

Majčina dušica/timijan

9

 

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

9

 

 

0256090

Lovor

9

 

 

0256100

Estragon

9

 

 

0256990

Ostalo (2)

0,02  (*2)

 

 

0260000

Mahunarke

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0260010

Grah (s mahunama)

 

 

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

 

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

 

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

 

 

0260050

Leća

 

 

 

0260990

Ostalo (2)

 

 

 

0270000

Stabljičasto povrće

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0270010

Šparoge

0,01 (*2)

 

 

0270020

Karda

0,01 (*2)

 

 

0270030

Trakasti celer

0,01 (*2)

 

 

0270040

Slatki komorač

0,01 (*2)

 

 

0270050

Artičoka

0,01 (*2)

 

 

0270060

Poriluk

1,5

 

 

0270070

Rabarbara

0,01 (*2)

 

 

0270080

Mladice bambusa

0,01 (*2)

 

 

0270090

Palmine srčike

0,01 (*2)

 

 

0270990

Ostalo (2)

0,01 (*2)

 

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300000

MAHUNARKE

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300010

Grah

 

 

 

0300020

Leća

 

 

 

0300030

Grašak

 

 

 

0300040

Lupine

 

 

 

0300990

Ostalo (2)

 

 

 

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0,01  (*2)

0401000

Sjeme uljarica

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

 

 

0401020

Kikiriki

 

 

 

0401030

Sjemenke maka

 

 

 

0401040

Sjemenke sezama

 

 

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

 

 

0401060

Sjemenke uljane repice

 

 

 

0401070

Soja

 

 

 

0401080

Sjemenke gorušice

 

 

 

0401090

Sjemenke pamuka

 

 

 

0401100

Bučine sjemenke

 

 

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

 

 

0401120

Sjemenke borača

 

 

 

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

 

 

0401140

Sjemenke konoplje

 

 

 

0401150

Ricinus

 

 

 

0401990

Ostalo (2)

 

 

 

0402000

Plodovi uljarica

 

 

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

 

0402020

Koštice uljne palme

 

 

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Ostalo (2)

 

 

 

0500000

ŽITARICE

0,01 (*2)

 

0,01 (*2)

0500010

Ječam

 

0,04 (+)

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

0,01  (*2)

 

0500030

Kukuruz

 

0,01  (*2)

 

0500040

Proso

 

0,01  (*2)

 

0500050

Zob

 

0,04 (+)

 

0500060

Riža

 

0,01  (*2)

 

0500070

Raž

 

0,02

 

0500080

Sirak

 

0,01  (*2)

 

0500090

Pšenica

 

0,02

 

0500990

Ostalo (2)

 

0,01  (*2)

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

 

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0610000

Čajevi

0,05  (*2)

 

 

0620000

Zrna kave

0,05  (*2)

 

 

0630000

Biljne infuzije

 

 

 

0631000

(a)

iz cvjetova

0,05  (*2)

 

 

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

0631030

Ruža

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

0631990

Ostalo (2)

 

 

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

0,05  (*2)

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate čaj/maté

 

 

 

0632990

Ostalo (2)

 

 

 

0633000

(c)

iz korijena

7

 

 

0633010

Odoljen

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Ostalo (2)

 

 

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

0,05  (*2)

 

 

0640000

Kakao u zrnu

0,05  (*2)

 

 

0650000

Rogač

0,05  (*2)

 

 

0700000

HMELJ

0,15 (+)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

ZAČINI

 

 

 

0810000

Začini od sjemenki

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anis

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

0810030

Celer

 

 

 

0810040

Korijandar

 

 

 

0810050

Kumin

 

 

 

0810060

Kopar

 

 

 

0810070

Komorač

 

 

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

0810990

Ostalo (2)

 

 

 

0820000

Začini od plodova

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Sečuanski papar

 

 

 

0820030

Kim

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

 

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

 

 

0820990

Ostalo (2)

 

 

 

0830000

Začini od kore

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0830010

Cimet

 

 

 

0830990

Ostalo (2)

 

 

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

0840010

Slatki korijen

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840020

Đumbir (10)

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840040

Hren (11)

 

 

 

0840990

Ostalo (2)

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850000

Začini od pupoljaka

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850010

Klinčić

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

0850990

Ostalo (2)

 

 

 

0860000

Začini od tučka

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0860010

Šafran

 

 

 

0860990

Ostalo (2)

 

 

 

0870000

Začini od ljuski

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muškatni orah

 

 

 

0870990

Ostalo (2)

 

 

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0900010

Korijen šećerne repe

0,15

 

 

0900020

Šećerna trska

0,01 (*2)

 

 

0900030

Korijen cikorije

0,01 (*2)

 

 

0900990

Ostalo (2)

0,01 (*2)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

1010000

Proizvodi od

 

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1011000

(a)

svinje

 

 

 

1011010

Mišić

0,02  (*2) (+)

 

 

1011020

Masno tkivo

0,05  (*2) (+)

 

 

1011030

Jetra

0,05  (*2) (+)

 

 

1011040

Bubreg

0,05  (*2) (+)

 

 

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05  (*2)

 

 

1011990

Ostalo (2)

0,05  (*2)

 

 

1012000

(b)

goveda

 

 

 

1012010

Mišić

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1012020

Masno tkivo

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012030

Jetra

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012040

Bubreg

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05  (*2)

 

 

1012990

Ostalo (2)

0,05  (*2)

 

 

1013000

(c)

ovce

 

 

 

1013010

Mišić

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1013020

Masno tkivo

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013030

Jetra

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013040

Bubreg

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05  (*2)

 

 

1013990

Ostalo (2)

0,05  (*2)

 

 

1014000

(d)

koze

 

 

 

1014010

Mišić

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1014020

Masno tkivo

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014030

Jetra

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014040

Bubreg

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05  (*2)

 

 

1014990

Ostalo (2)

0,05  (*2)

 

 

1015000

(e)

konja

 

 

 

1015010

Mišić

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1015020

Masno tkivo

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015030

Jetra

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015040

Bubreg

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05  (*2)

 

 

1015990

Ostalo (2)

0,05  (*2)

 

 

1016000

(f)

peradi

 

 

 

1016010

Mišić

0,02  (*2) (+)

 

 

1016020

Masno tkivo

0,05  (*2) (+)

 

 

1016030

Jetra

0,05  (*2) (+)

 

 

1016040

Bubreg

0,05  (*2) (+)

 

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05  (*2)

 

 

1016990

Ostalo (2)

0,05  (*2)

 

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

 

 

1017010

Mišić

0,02  (*2) (+)

 

 

1017020

Masno tkivo

0,05  (*2) (+)

 

 

1017030

Jetra

0,05  (*2) (+)

 

 

1017040

Bubreg

0,05  (*2) (+)

 

 

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05  (*2)

 

 

1017990

Ostalo (2)

0,05  (*2)

 

 

1020000

Mlijeko

0,02

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1020010

Krava

(+)

(+)

 

1020020

Ovca

(+)

(+)

 

1020030

Koza

(+)

(+)

 

1020040

Kobila

(+)

(+)

 

1020990

Ostalo (2)

 

 

 

1030000

Ptičja jaja

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1030010

Kokoš

(+)

 

 

1030020

Patka

(+)

 

 

1030030

Guska

(+)

 

 

1030040

Prepelica

(+)

 

 

1030990

Ostalo (2)

 

 

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

 

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

 

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

 

 

(F) = topiv u mastima

Fluopikolid

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do [Ured za publikacije: unijeti datum dvije godine nakon objave] ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0251030 Širokolisna endivija

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o analitičkim metodama nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do [Ured za publikacije: unijeti datum dvije godine nakon objave] ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0700000 HMELJ

1011010 Mišić

1011020 Masno tkivo

1011030 Jetra

1011040 Bubreg

1012010 Mišić

1012020 Masno tkivo

1012030 Jetra

1012040 Bubreg

1013010 Mišić

1013020 Masno tkivo

1013030 Jetra

1013040 Bubreg

1014010 Mišić

1014020 Masno tkivo

1014030 Jetra

1014040 Bubreg

1015010 Mišić

1015020 Masno tkivo

1015030 Jetra

1015040 Bubreg

1016010 Mišić

1016020 Masno tkivo

1016030 Jetra

1016040 Bubreg

1017010 Mišić

1017020 Masno tkivo

1017030 Jetra

1017040 Bubreg

1020010 Krava

1020020 Ovca

1020030 Koza

1020040 Kobila

1030010 Kokoš

1030020 Patka

1030030 Guska

1030040 Prepelica

Prokinazid (F) (R)

(R) = Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije pesticida i brojčanih oznaka:

prokinazid – brojčana oznaka 1000000 osim 1040000: zbroj prokinazida i metabolita 3-[(6-jodo-4-okso-3-propil-3,4-dihidrokinazolin-2-il)oksi]propanske kiseline (IN-MU210), izražen kao prokinazid

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do [Ured za publikacije: unijeti datum dvije godine nakon objave] ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0500010 Ječam

0500050 Zob

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka na travi (velik udio prehrambenog opterećenja stoke) nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do [Ured za publikacije: unijeti datum dvije godine nakon objave] ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

1012010 Mišić

1012020 Masno tkivo

1012030 Jetra

1012040 Bubreg

1013010 Mišić

1013020 Masno tkivo

1013030 Jetra

1013040 Bubreg

1014010 Mišić

1014020 Masno tkivo

1014030 Jetra