ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 54

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
16. veljače 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/176 od 5. veljače 2021. o sklapanju izmjena Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima (Bonski sporazum) u pogledu proširenja područja primjene tog Sporazuma i o pristupanju Kraljevine Španjolske tom Sporazumu

1

 

*

Odluka ugovornih stranaka Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima o proširenju područja primjene Sporazuma s ciljem suradnje u području nadzora u odnosu na zahtjeve iz Priloga VI. Konvenciji MARPOL

3

 

*

Odluka ugovornih stranaka Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima u pogledu pristupanja Kraljevine Španjolske Sporazumu

6

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

16.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 54/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/176

od 5. veljače 2021.

o sklapanju izmjena Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima (Bonski sporazum) u pogledu proširenja područja primjene tog Sporazuma i o pristupanju Kraljevine Španjolske tom Sporazumu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. i članak 196. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Sporazum o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima („Bonski sporazum”) (2) Europska ekonomska zajednica sklopila je Odlukom Vijeća 84/358/EEZ (3) te je on stupio na snagu 1. rujna 1989. Bonski sporazum izmijenjen je 1989., a te su izmjene odobrene Odlukom Vijeća 93/540/EEZ (4) i stupile su na snagu 1. travnja 1994.

(2)

Odlukom Vijeća od 7. listopada 2019. Vijeće je ovlastilo Komisiju da u ime Unije vodi pregovore o izmjenama materijalnog i zemljopisnog područja primjene Bonskog sporazuma.

(3)

U skladu s člankom 16. stavkom 1. Bonskog sporazuma ugovorne stranke razmotrile su prijedlog izmjene radi proširenja područja primjene Bonskog sporazuma radi poboljšanja suradnje u području nadzora s obzirom na zahtjeve iz Priloga VI. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova, potpisane u Londonu 2. studenoga 1973., kako je dopunjena Protokolom od 17. veljače 1978. („Konvencija MARPOL”). Osim toga, ugovorne stranke razmotrile su i izmjene Bonskog sporazuma i njegova Priloga s obzirom na pristupanje Španjolske tom Sporazumu u skladu s njegovim člankom 20.

(4)

Komisija je u skladu s Odlukom Vijeća od 7. listopada 2019. u pregovorima dogovorila te izmjene Bonskog sporazuma koje su jednoglasno donesene dvjema odlukama na trideset i prvom sastanku ugovornih stranaka Bonskog sporazuma održanom u Bonnu od 9. do 11. listopada 2019.

(5)

Te bi izmjene Bonskog sporazuma trebalo odobriti u ime Europske unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima („Bonski sporazum”) u pogledu proširenja područja primjene Bonskog sporazuma i o pristupanju Kraljevine Španjolske Bonskom sporazumu, koje su ugovorne stranke donijele na svojem trideset i prvom sastanku održanom u Bonnu od 9. do 11. listopada 2019., odobravaju se u ime Unije (5).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća određuje jednu ili više osoba ovlaštenih da, u ime Unije, pošalju obavijest predviđenu člankom 16. Bonskog sporazuma (6).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. veljače 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A. P. ZACARIAS


(1)  Suglasnost od 19. siječnja 2021.

(2)  SL L 188, 16.7.1984., str. 9.

(3)  Odluka Vijeća 84/358/EEZ od 28. lipnja 1984. o sklapanju Sporazuma o suradnji u postupanju kod onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima (SL L 188, 16.7.1984., str. 7.).

(4)  Odluka Vijeća 93/540/EEZ od 18. listopada 1993. o odobravanju određenih izmjena Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima (Bonski sporazum) (SL L 263, 22.10.1993., str. 51.).

(5)  Tekstovi odluka o izmjenama Bonskog sporazuma objavljeni su na stranicama 3 i 6 ovoga Službenog lista.

(6)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu izmjena Bonskog sporazuma u Službenom listu Europske unije.


16.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 54/3


ODLUKA UGOVORNIH STRANAKA SPORAZUMA O SURADNJI I POSTUPANJU U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA SJEVERNOG MORA NAFTOM I DRUGIM ŠTETNIM TVARIMA

o proširenju područja primjene Sporazuma s ciljem suradnje u području nadzora u odnosu na zahtjeve iz Priloga VI. Konvenciji MARPOL

Ugovorne stranke Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima („Sporazum”),

podsjećajući na članak 16. Sporazuma, koji predviđa da jedna ili više ugovornih stranaka može predložiti izmjene Sporazuma koje se mogu jednoglasno donijeti na sastanku ugovornih stranaka,

želeći osigurati da Vlada depozitara što prije primi obavijesti o odobrenju od svih ugovornih stranaka kako bi se što brže omogućilo stupanje na snagu takvih izmjena kako je utvrđeno u članku 16. stavku 2. Sporazuma,

nastojeći poboljšati suradnju i koordinaciju među ugovornim strankama u borbi protiv nezakonitih emisija u zrak uzrokovanih pomorskim prijevozom kako bi se ograničile negativne posljedice izgaranja brodskih goriva s visokim sadržajem sumpora ili dušika na ljudsko zdravlje, bioraznolikost i cjelokupan morski okoliš,

jednoglasno donose sljedeću odluku:

Točka 1.

Izmjena naslova Sporazuma

Naslov Sporazuma mijenja se i glasi:

„Sporazum o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja područja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima uključujući onečišćenje zraka koje uzrokuje pomorski prijevoz”

Točka 2.

Izmjena preambule Sporazuma

Preambula Sporazuma mijenja se kako slijedi:

riječ „Irske,” umeće se ispred riječi „Kraljevine Nizozemske”.

Stavci od drugog do šestog preambule mijenjaju se i glase:

„prepoznajući da onečišćenje mora naftom i drugim štetnim tvarima kao i onečišćenje zraka uzrokovano pomorskim prijevozom u području Sjevernog mora mogu ugroziti morski okoliš, bioraznolikost, ljudsko zdravlje i odgovarajuće interese obalnih država,

primjećujući da takve vrste onečišćenja imaju mnogo izvora te da nezgode i drugi slučajevi na moru izazivaju veliku zabrinutost,

uvjerene da su sposobnost borbe protiv takvih vrsta onečišćenja kao i aktivna suradnja i uzajamna pomoć među državama potrebne za zaštitu njihovih obala i povezanih interesa,

pozdravljajući napredak koji je već postignut u okviru Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom, potpisanog u Bonnu 9. lipnja 1969.,

želeći i dalje razvijati uzajamnu pomoć i suradnju u praćenju različitih vrsta onečišćenja i borbi protiv njih,”

Točka 3.

Izmjena članka 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

„Članak 1.

Ovaj se Sporazum primjenjuje unutar područja Sjevernog mora, kako je definirano u članku 2.:

1.

kad stvarna ili moguća prisutnost nafte ili drugih štetnih tvari koje onečišćuju ili prijete onečišćenjem mora predstavlja ozbiljnu i neposrednu opasnost za obalu ili povezane interese jedne ili više ugovornih stranaka; ili

2.

kad stvarna ili moguća prisutnost emisija uzrokovanih pomorskim prijevozom u smislu Priloga VI. Konvenciji MARPOL koje onečišćuju ili prijete onečišćenjem morskog okoliša doprinosi eutrofikaciji mora i ugrožava zdravlje ljudi koji žive na obali ili živih bića u moru; te

3.

na nadzor koji se provodi kao pomoć u otkrivanju i borbi protiv onečišćenja kako je utvrđeno u stavcima 1. i 2. ovog članka te radi sprječavanja kršenja propisa o suzbijanju onečišćenja.”

Točka 4.

Izmjena članka 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Članak 5.

1.   Kad ugovorna stranka sazna za nezgodu ili prisutnost nafte ili drugih štetnih tvari uključujući emisije s brodova na području Sjevernog mora, a koje bi mogle predstavljati ozbiljnu prijetnju obali ili povezanim interesima bilo koje druge ugovorne stranke, tu će stranku bez odgode obavijestiti putem njezina nadležnog tijela.

2.   Ugovorne se stranke obvezuju da će od kapetana svih brodova koji plove pod njihovim zastavama i pilota zrakoplova koji su registrirani u njihovim zemljama zahtijevati da ih bez odgode, putem kanala koji su u tim okolnostima najpraktičniji i najprikladniji, izvijeste o:

(a)

svim nezgodama koje uzrokuju ili bi mogle uzrokovati onečišćenje mora;

(b)

prisutnosti, sastavu i raširenosti nafte ili drugih štetnih tvari koje bi mogle predstavljati ozbiljnu prijetnju obali ili povezanim interesima jedne ili više ugovornih stranaka.

3.   Ugovorne će stranke za izvješćivanje o onečišćenju upotrebljavati standardni obrazac u skladu sa stavkom 1. ovog članka.”

Točka 5.

Izmjena članka 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Članak 6.

1.   Isključivo za potrebe ovog Sporazuma područje Sjevernog mora podijeljeno je na zone opisane u Prilogu ovom Sporazumu.

2.   Ugovorna stranka unutar čije zone nastane situacija opisana u članku 1. stavku 1. ovog Sporazuma provodi nužne procjene prirode i razmjera svake nezgode ili, ovisno o slučaju, vrste i približne količine nafte ili drugih štetnih tvari te smjera i brzine njihova kretanja.

3.   Ta ugovorna stranka odmah obavješćuje sve druge ugovorne stranke putem njihovih nadležnih tijela o svojoj procjeni i o svakom djelovanju koje je poduzela kako bi uklonila naftu ili druge štetne tvari i drži te tvari pod nadzorom sve dok su prisutne u njezinoj zoni.

4.   Obveze ugovornih stranaka prema odredbama ovog članka u odnosu na zone zajedničke nadležnosti podliježu posebnim tehničkim rješenjima koja se utvrđuju između uključenih stranaka. O tim se rješenjima obavješćuju ostale ugovorne stranke.”

Točka 6.

Izmjena članka 15.

Članak 15. mijenja se i glasi:

„Članak 15.

1.   Ugovorne stranke osiguravaju obavljanje dužnosti tajništva u vezi s ovim Sporazumom, vodeći računa o postojećim dogovorima u okviru drugih međunarodnih sporazuma o sprečavanju onečišćenja morskog okoliša i onečišćenja zraka koji su na snazi za istu regiju kao i ovaj Sporazum.

2.   Svaka ugovorna stranka doprinosi 2,5 % godišnjih rashoda Sporazuma. Saldo rashoda Sporazuma dijeli se između ugovornih stranaka, osim Europske ekonomske zajednice, razmjerno njihovu bruto nacionalnom proizvodu u skladu sa skalom procjene koju redovito donosi Glavna skupština Ujedinjenih naroda. Doprinos ugovorne stranke tom saldu nikad ne premašuje 20 % samog salda.”

Točka 7.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma na koji je Vlada depozitara primila obavijesti o odobravanju od svih ugovornih stranaka.


16.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 54/6


ODLUKA UGOVORNIH STRANAKA SPORAZUMA O SURADNJI I POSTUPANJU U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA SJEVERNOG MORA NAFTOM I DRUGIM ŠTETNIM TVARIMA

u pogledu pristupanja Kraljevine Španjolske Sporazumu

Ugovorne stranke Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima („Sporazum”),

PODSJEĆAJUĆI na članak 20. Sporazuma, kojim se predviđa da ugovorne stranke mogu jednoglasno pozvati svaku drugu obalnu državu na području sjeveroistočnog Atlantika da pristupi ovom Sporazumu te da se u takvom slučaju članak 2. Sporazuma i njegov Prilog prema potrebi mijenjaju,

IZRAŽAVAJUĆI svoju jednoglasnu namjeru da pozovu Španjolsku da pristupi Sporazumu,

POZDRAVLJAJUĆI želju Španjolske da pristupi Sporazumu,

jednoglasno su odlučile:

Točka 1.

Poziv upućen Španjolskoj u skladu s člankom 20.

U skladu s člankom 20. ugovorne stranke jednoglasno pozivaju Španjolsku da pristupi Bonskom sporazumu. S obzirom na taj poziv donose se sljedeće izmjene preambule, članka 2. i Priloga Sporazumu.

Točka 2.

Izmjena preambule Sporazuma

Preambula Sporazuma mijenja se kako slijedi: riječi „Kraljevine Španjolske,” umeću se ispred riječi „Kraljevine Švedske”.

Točka 3.

Izmjena članka 2.

Članak 2. Sporazuma mijenja se i glasi:

„Članak 2.

Za potrebe ovog Sporazuma područje Sjevernog mora znači područje mora koje obuhvaća:

(a)

Sjeverno more u užem smislu riječi, južno od 61°0'00.00" N zemljopisne širine;

(b)

Skagerrak, čija se južna granica određuje istočno od rta Skagena zemljopisnom širinom 57° 44'43.00" N;

(c)

Biskajski zaljev omeđen na jugu i zapadu linijom definiranom u dijelu I. Priloga ovom Sporazumu;

(d)

ostale vode, koje čine Irsko more, Keltsko more, more Malin (Malin Sea), Veliki Minch (Great Minch), Mali Minch (Little Minch), dio Norveškog mora i dijelovi sjeveroistočnog Atlantika, omeđene na zapadu i sjeveru linijom definiranom u dijelu II. Priloga ovom Sporazumu.”

Točka 4.

Izmjena Priloga Sporazumu

Prilog Sporazumu mijenja se i glasi kako je utvrđeno u Dodatku ovoj Odluci.

Točka 5.

Stupanje na snagu

Izmjene iz ove Odluke stupaju na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma na koji Španjolska položi svoju ispravu o pristupanju Sporazumu.


DODATAK

„PRILOG SPORAZUMU O SURADNJI I POSTUPANJU U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA SJEVERNOG MORA NAFTOM I DRUGIM ŠTETNIM TVARIMA,1983.

Opis granice Atlantika i područja Sjevernog mora te zona iz članka 6. ovog Sporazuma

GRANICA ATLANTIKA I PODRUČJA SJEVERNOG MORA

DIO I.

JUŽNA I JUGOZAPADNA GRANIČNA LINIJA PODRUČJA SJEVERNOG MORA

Granična linija kanala La Manche i njegovih pristupnih voda na jugozapadu i Biskajskog zaljeva na jugu i zapadu jest linija koja:

i.

počinje na zapadnoj točki uz obalu Španjolske na 42° 30' 04.25" N 8° 52' 18.22" W;

ii.

od te točke slijedi loksodromu do točke 42° 30' 04.32" N 10° 24' 55.16" W;

iii.

od te točke slijedi loksodromu do točke 46 °00' 04.07" N 10° 24' 54.86" W;

iv.

od te točke slijedi loksodromu do točke 46 °00' 04.06" N 9 °59' 54.88" W;

v.

od te točke slijedi liniju do sjecišta paralele geografske širine 48° 27' 00.00" N s linijom koja prolazi 50 nautičkih milja zapadno od linije koja spaja otok Ouessant i otočje Scilly (dalje u tekstu „linija Bonskog sporazuma iz 1983.”);

vi.

od tog sjecišta slijedi liniju Bonskog sporazuma iz 1983. prema sjeveru sve do njezina sjecišta s linijom koja razgraničuje epikontinentalni pojas između Francuske i Ujedinjene Kraljevine kako je definiran u arbitražnoj odluci od 30. lipnja 1977.;

vii.

od tog sjecišta slijedi liniju te granice prema zapadu do točke 48° 10' 00.00" N 9° 22' 15.91" W; te

viii.

od te točke slijedi paralelu geografske širine 48° 10' 00.00" N prema zapadu do točke 48° 10' 00.00" N 10° 0' 00.00" W.

DIO II.

ZAPADNA I SJEVERNA GRANIČNA LINIJA OSTALIH VODA OBUHVAĆENIH SPORAZUMOM

Zapadna i sjeverna granična linija ostalih voda obuhvaćenih Sporazumom, koje čine Irsko more, Keltsko more, more Malin (Malin Sea), Veliki Minch (Great Minch), Mali Minch (Little Minch), dio Norveškog mora i dijelovi sjeveroistočnog Atlantika je linija koja:

i.

počinje na točki 48° 10' 00.00" N 0° 00' 00.00" W;

ii.

od te točke slijedi zapadnu granicu irske zone nadležnosti za onečišćenje mora (odnosno liniju koja je na svakoj točki udaljena 200 nautičkih milja od najbliže točke na polaznim crtama koje su utvrđene za potrebe irskih zakona o morskoj jurisdikciji donesenih od 1959. do 1988.) do točke 56° 42' 00.00" N 14° 00' 00.00" W;

iii.

od te točke slijedi zapadnu granicu zone koja je utvrđena Propisima za trgovačku mornaricu Ujedinjene Kraljevine iz 1996. o sprečavanju onečišćenja i odgovarajućim graničnim vrijednostima, kako su izmijenjeni verzijom iz 1997., (riječ je o linijama koja spajaju točke iz tablice 1. u nastavku redoslijedom kojim su navedene) do točke 63° 38' 10.68" N 0° 30' 00.00" W; te

iv.

od te točke slijedi paralelu geografske širine 63° 38' 10.68" N prema istoku do obale Norveške.

TABLICA 1.

ZAPADNE GRANIČNE TOČKE I LINIJE ZONE KOJA JE UTVRĐENA PROPISIMA ZA TRGOVAČKU MORNARICU UJEDINJENE KRALJEVINE IZ 1996. O SPREČAVANJU ONEČIŠĆENJA I ODGOVARAJUĆIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA, KAKO SU IZMIJENJENI

Točke iz izmijenjenih propisa Ujedinjene Kraljevine i njihove koordinate

Dužina između tih točaka

27.

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

27.–28. meridijan geografske dužine

28.

56° 49' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

28.–29. paralela geografske širine

29.

56° 49' 00.00" N

14° 30' 34.00" W

29.–30. luk mjeren 200 nautičkih milja od odgovarajućih polaznih točaka na otocima St. Kilda od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora

30.

57° 52' 22.00" N

14° 53' 22.00" W

30.–31. luk mjeren 200 nautičkih milja od odgovarajućih polaznih crta na otocima St. Kilda od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora

31.

58°30' 00.00" N

14° 48' 58.00" W

31.–32. luk mjeren 200 nautičkih milja od odgovarajućih polaznih crta na otocima St. Kilda od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora

32.

59° 0' 00.00" N

14° 35' 07.00" W

32.–33. luk mjeren 200 nautičkih milja od odgovarajućih polaznih crta na otocima St. Kilda od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora

33.

59° 40' 54.00" N

13° 58' 10.00" W

33.–34. luk mjeren 200 nautičkih milja od odgovarajućih polaznih crta na otocima St. Kilda od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora

34.

59° 50' 00.00" N

13° 46' 24.00" W

34.–35. paralela geografske širine

35.

59° 50' 00.00" N

5° 0' 00.00" W

35.–36. meridijan geografske dužine

36.

60° 10' 00.00" N

5° 0' 00.00" W

36.–37. paralela geografske širine

37.

60° 10' 00.00" N

4° 48' 00.00" W

37.–38. meridijan geografske dužine

38.

60° 20' 00.00" N

4° 48' 00.00" W

38.–39. paralela geografske širine

39.

60° 20' 00.00" N

4° 24' 00.00" W

39.–40. meridijan geografske dužine

40.

60° 40' 00.00" N

4° 24' 00.00" W

40.–41. paralela geografske širine

41.

60° 40' 00.00" N

4° 0' 00.00" W

41.–42. meridijan geografske dužine

42.

61° 0' 00.00" N

4° 0' 00.00" W

42.–43. paralela geografske širine

43.

61° 0' 00.00" N

3° 36' 00.00" W

43.–44. meridijan geografske dužine

44.

61° 30' 00.00" N

3° 36' 00.00" W

44.–45. paralela geografske širine

45.

61° 30' 00.00" N

3° 0' 00.00" W

45.–46. meridijan geografske dužine

46.

61° 45' 00.00" N

3° 0' 00.00" W

46.–47. paralela geografske širine

47.

61° 45' 00.00" N

2° 48' 00.00" W

47.–48. meridijan geografske dužine

48.

62° 0' 00.00" N

2° 48' 00.00" W

48.–49. paralela geografske širine

49.

62° 0' 00.00" N

2° 0' 00.00" W

49.–50. meridijan geografske dužine

50.

62° 30' 00.00" N

2° 0' 00.00" W

50.–51. paralela geografske širine

51.

62° 30' 00.00" N

1° 36' 00.00" W

51.–52. meridijan geografske dužine

52.

62° 40' 00.00" N

1° 36' 00.00" W

52.–53. paralela geografske širine

53.

62° 40' 00.00" N

1° 0' 00.00" W

53.–54. meridijan geografske dužine

54.

63° 20' 00.00" N

1° 0' 00.00" W

54.–55. paralela geografske širine

55.

63° 20' 00.00" N

0° 30' 00.00" W

55.–56. meridijan geografske dužine

56.

63° 38' 10.68" N

0° 30' 00.00" W

 

GRANICE ZONA NADLEŽNOSTI IZ ČLANKA 6. OVOG SPORAZUMA

DIO III.

GRANICE ZONA NACIONALNE NADLEŽNOSTI

1.

Općenito: Ako su granice zone nadležnosti utvrđene nizom linija koje spajaju točke s popisa, vrste tih linija određene su tako da se za svaku točku navede vrsta linije koja je spaja sa sljedećom točkom.

2.

Danska: Zona nacionalne nadležnosti Danske ograničena je sljedećim nizom linija:

(a)

linijom koja počinje na sjecištu granice zone zajedničke nadležnosti Danske i Njemačke (kako je opisano u nastavku u dijelu IV.) s linijom između točke 55° 10' 03.40" N 7° 33' 09.60" E i prve točke DE1/DK1 te slijedi tu liniju do točke DE1/DK1;

(b)

nizom linija koje spajaju sljedeće točke redoslijedom kojim su navedene:

Točke za određivanje granice zone

Vrsta linije koja spaja točku sa sljedećom točkom

Druge točke s istim koordinatama

DK1

55° 30' 40.30" N

5° 45' 00.00" E

geodetska crta

DE1

DK2

55° 15' 00.00" N

5° 24' 12.00" E

geodetska crta

DE2

DK3

55° 15' 00.00" N

5° 9' 00.00" E

geodetska crta

DE3

DK4

55° 24' 15.00" N

4° 45' 00.00" E

geodetska crta

DE4

DK5

55° 46' 21.80" N

4° 15' 00.00" E

geodetska crta

DE5

DK6

55 °55' 09.40" N

3° 21' 00.00" E

ortodroma

DE6

DK7

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

ortodroma

UK23, NO23

DK8

56° 35' 30.00" N

5° 2' 00.00" E

ortodroma

NO24

DK9

57° 10' 30.00" N

6° 56' 12.00" E

ortodroma

NO25

DK10

57° 29' 54.00" N

7° 59' 00.00" E

ortodroma

NO26

DK11

57° 37' 06.00" N

8° 27' 30.00" E

ortodroma

NO27

DK12

57° 41' 48.00" N

8° 53' 18.00" E

ortodroma

NO28

DK13

57° 59' 18.00" N

9° 23' 00.00" E

ortodroma

NO29

DK14

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E

ortodroma

NO30, SE4

DK15

58° 8' 00.10" N

10° 32' 32.80" E

geodetska crta

SE3

DK16

57° 49' 00.60" N

11° 2' 55.60" E

geodetska crta

SE2

DK17

57° 44' 43.00" N

11° 7' 04.00" E

 

SE1

3.

Njemačka: Zona nacionalne nadležnosti Njemačke ograničena je sljedećim nizom linija:

(a)

linijom koja počinje na sjecištu granice zone zajedničke nadležnosti Danske i Njemačke (kako je opisano u nastavku u dijelu IV.) s linijom između točke 55° 10' 03.40" N 7° 33' 09.60" E i prve točke DE1/DK1 te slijedi tu liniju do točke DE1/DK1;

(b)

nizom linija koje spajaju sljedeće točke redoslijedom kojim su navedene:

Točke za određivanje granice zone

Vrsta linije koja spaja točku sa sljedećom točkom

Druge točke s istim koordinatama

DE1

55° 30' 40.30" N

5° 45' 00.00" E

geodetska crta

DK1

DE2

55° 15' 00.00" N

5° 24' 12.00" E

geodetska crta

DK2

DE3

55° 15' 00.00" N

5° 9' 00.00" E

geodetska crta

DK3

DE4

55° 24' 15.00" N

4° 45' 00.00" E

geodetska crta

DK4

DE5

55° 46' 21.80" N

4° 15' 00.00" E

geodetska crta

DK5

DE6

55° 55' 09.40" N

3° 21' 00.00" E

ortodroma

DK6

DE7

55° 50' 06.00" N

3° 24' 00.00" E

ortodroma

UK24

DE8

55° 45' 54.00" N

3° 22' 13.00" E

ortodroma

NL19

DE9

55° 20' 00.00" N

4° 20' 00.00" E

ortodroma

NL20

DE10

55° 0' 00.00" N

5° 0' 00.00" E

ortodroma

NL21

DE11

54° 37' 12.00" N

5° 0' 00.00" E

ortodroma

NL22

DE12

54° 11' 12.00" N

6° 0' 00.00" E

ortodroma

NL23

DE13

53° 59' 56.80" N

6° 6' 28.20" E

 

NL24

(c)

prema kopnu od točke DE12, linijom od te točke prema točki DE13 (koja je sljedeća dogovorena točka razgraničenja 53° 59' 56.80" N 6° 6' 28.20" E) do sjecišta te linije s granicom zone zajedničke nadležnosti Nizozemske i Njemačke opisane u dijelu IV. u nastavku.

4.

Irska: Zona nacionalne nadležnosti Irske ograničena je sljedećim nizom linija:

(a)

prema sjeveru nizom linija koje spajaju točke iz tablice 3. redoslijedom kojim su navedene;

(b)

prema zapadu zapadnom granicom područja Sjevernog mora;

(c)

prema istoku i jugu nizom linija koje spajaju točke iz tablice 2. redoslijedom kojim su navedene.

5.

Nizozemska: Zona nacionalne nadležnosti Nizozemske ograničena je na jugu paralelom geografske širine 51° 51' 52.1267" N, a sjeverno od te paralele sljedećim nizom linija:

(a)

nizom linija koje spajaju sljedeće točke redoslijedom kojim su navedene:

Točke za određivanje granice zone

Vrsta linije koja spaja točku sa sljedećom točkom

Druge točke s istim koordinatama

NL1

51° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

ortodroma

UK42

NL2

51° 59' 00.00" N

2° 37' 36.00" E

ortodroma

UK41

NL3

52° 1' 00.00" N

2° 39' 30.00" E

ortodroma

UK40

NL4

52° 5' 18.00" N

2° 42' 12.00" E

ortodroma

UK39

NL5

52° 6' 00.00" N

2° 42' 54.00" E

ortodroma

UK38

NL6

52° 12’ 24.00" N

2° 50' 24.00" E

ortodroma

UK37

NL7

52° 17' 24.00" N

2° 56' 00.00" E

ortodroma

UK36

NL8

52° 25' 00.00" N

3° 3' 30.00" E

ortodroma

UK35

NL9

52° 37' 18.00" N

3° 11' 00.00" E

ortodroma

UK34

NL10

52° 47' 00.00" N

3° 12' 18.00" E

ortodroma

UK33

NL11

52° 53' 00.00" N

3° 10' 30.00" E

ortodroma

UK32

NL12

53° 18' 06.00" N

3° 3' 24.00" E

ortodroma

UK31

NL13

53° 28' 12.00" N

3° 1' 00.00" E

ortodroma

UK30

NL14

53° 35' 06.00" N

2° 59' 18.00" E

ortodroma

UK29

NL15

53° 40' 06.00" N

2° 57' 24.00" E

ortodroma

UK28

NL16

53° 57' 48.00" N

2° 52' 00.00" E

ortodroma

UK27

NL17

54° 22' 48.00" N

2° 45' 48.00" E

ortodroma

UK26

NL18

54° 37' 18.00" N

2° 53' 54.00" E

ortodroma

UK25

NL19

55° 45' 54.00" N

3° 22' 13.00" E

ortodroma

DE8

NL20

55° 20' 00.00" N

4° 20' 00.00" E

ortodroma

DE9

NL21

55° 0' 00.00" N

5° 0' 00.00" E

ortodroma

DE10

NL22

54° 37' 12.00" N

5° 0' 00.00" E

ortodroma

DE11

NL23

54° 11' 12.00" N

6° 0' 00.00" E

ortodroma

DE12

NL24

53° 59' 56.80" N

6° 6' 28.20" E

 

DE13

(b)

prema kopnu od točke NL23, linijom od te točke prema točki NL24 (koja je sljedeća dogovorena točka razgraničenja 53° 59' 56.80" N 6° 6' 28.20" E) do sjecišta te linije s granicom zone zajedničke nadležnosti između Nizozemske i Njemačke opisane u dijelu IV. u nastavku.

6.

Norveška: Zona nacionalne nadležnosti Norveške ograničena je na sjeveru paralelom geografske širine 63° 38' 10.68" N, a na zapadu, jugu i istoku sljedećim nizom linija:

(a)

nizom linija koje spajaju točke iz tablice 4. redoslijedom kojim su navedene;

(b)

prema jugu od posljednje točke iz tablice, nizom linija koje spajaju sljedeće točke redoslijedom kojim su navedene:

Točke za određivanje granice zone

Vrsta linije koja spaja točku sa sljedećom točkom

Druge točke s istim koordinatama

NO23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

ortodroma

UK23, DK7

NO24

56° 35' 30.00" N

5° 2' 00.00" E

ortodroma

DK8

NO25

57° 10' 30.00" N

6° 56' 12.00" E

ortodroma

DK9

NO26

57° 29' 54.00" N

7° 59' 00.00" E

ortodroma

DK10

NO27

57° 37' 06.00" N

8° 27' 30.00" E

ortodroma

DK11

NO28

57° 41' 48.00" N

8° 53' 18.00" E

ortodroma

DK12

NO29

57° 59' 18.00" N

9° 23' 00.00" E

ortodroma

DK13

NO30

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (točka A)

ortodroma

SE4, DK14

NO31

58° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (točka B)

ortodroma

SE5

NO32

58° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (točka C)

loksodroma

SE6

NO33

58° 53' 34.00" N

10° 38' 25.00" E (točka D)

 

SE7

(c)

zatim linijom koja slijedi norveško-švedsku granicu.

7.

Švedska: Zona nacionalne nadležnosti Švedske ograničena je na jugu paralelom geografske širine 57° 44' 43.00" N, a sjeverno od te paralele sljedećim nizom linija:

(a)

linijama koje spajaju sljedeće točke redoslijedom kojim su navedene:

Točke za određivanje granice zone

Vrsta linije koja spaja točku sa sljedećom točkom

Druge točke s istim koordinatama

SE1

57° 44' 43.00" N

11° 7' 04.00" E

geodetska crta

DK17

SE2

57° 49' 00.60" N

11° 2' 55.60" E

geodetska crta

DK16

SE3

58° 8' 00.10" N

10° 32' 32.80" E

geodetska crta

DK15

SE4

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (točka A)

ortodroma

DK14, NO30

SE5

58° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (točka B)

ortodroma

NO31

SE6

58° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (točka C)

loksodroma

NO32

SE7

58° 53' 34.00" N

10°38' 25.00" E (točka D)

 

NO33

(b)

zatim linijom koja slijedi švedsko-norvešku granicu.

8.

Ujedinjena Kraljevina: Zona nacionalne nadležnosti Ujedinjenje Kraljevine ograničena je

(a)

na istoku nizom linija koji čine:

i.

niz linija koje spajaju točke iz tablice 4. redoslijedom kojim su navedene;

ii.

niz linija koje spajaju sljedeće točke redoslijedom kojim su navedene:

Točke za određivanje granice zone

Vrsta linije koja spaja točku sa sljedećom točkom

Druge točke s istim koordinatama

UK23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

ortodroma

NO23, DK7

UK24

55° 50' 06.00" N

3° 24' 00.00" E

ortodroma

DE7

UK25

54° 37' 18.00" N

2° 53' 54.00" E

ortodroma

NL18

UK26

54° 22' 48.00" N

2° 45' 48.00" E

ortodroma

NL17

UK27

53° 57' 48.00" N

2° 52' 00.00" E

ortodroma

NL16

UK28

53° 40' 06.00" N

2° 57' 24.00" E

ortodroma

NL15

UK29

53° 35' 06.00" N

2° 59' 18.00" E

ortodroma

NL14

UK30

53° 28' 12.00" N

3° 1' 00.00" E

ortodroma

NL13

UK31

53° 18' 06.00" N

3° 3' 24.00" E

ortodroma

NL12

UK32

52° 53' 00.00" N

3° 10' 30.00" E

ortodroma

NL11

UK33

52° 47' 00.00" N

3° 12' 18.00" E

ortodroma

NL10

UK34

52° 37' 18.00" N

3° 11' 00.00" E

ortodroma

NL9

UK35

52° 25' 00.00" N

3° 3' 30.00" E

ortodroma

NL8

UK36

52° 17' 24.00" N

2° 56' 00.00" E

ortodroma

NL7

UK37

52° 12' 24.00" N

2° 50' 24.00" E

ortodroma

NL6

UK38

52° 6' 00.00" N

2° 42' 54.00" E

ortodroma

NL5

UK39

52° 5' 18.00" N

2° 42' 12.00" E

ortodroma

NL4

UK40

52° 1' 00.00" N

2° 39' 30.00" E

ortodroma

NL3

UK41

51° 59' 00.00" N

2° 37' 36.00" E

ortodroma

NL2

UK42

51° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

ortodroma

NL1

(b)

na jugu i zapadu sljedećim nizom linija:

i.

linijom koja započinje u najzapadnijoj točki otočja Scilly i spaja tu točku s točkom 49° 52' 00.00" N 7° 44' 00.00" W;

ii.

od te točke linijom koja slijedi liniju Bonskog sporazuma iz 1983. (kako je definirana prethodno u dijelu I.) prema jugu do njezina sjecišta s granicom epikontinentalnog pojasa između Francuske i Ujedinjene Kraljevine kako je definiran u arbitražnoj odluci od 30. lipnja 1977.;

iii.

od te točke sjecišta linijom te granice prema zapadu do točke 48° 10' 00.00" N 9° 22' 15.91" W; te

iv.

od te točke nizom linija koje spajaju točke iz tablice 2. redoslijedom kojim su navedene s vanjskom granicom teritorijalnog mora uz Sjevernu Irsku na točki 54° 0' 00.00" N 05° 36' 20.00" W;

(c)

na zapadu i sjeveru sljedećim nizom linija:

i.

linijom koja točku u teritorijalnom moru uz Sjevernu Irsku koja je najbliža točki 55° 31' 13.36" N 6° 45' 00.00" W spaja s tom točkom;

ii.

od te točke nizom linija koje spajaju točke iz tablice 3. redoslijedom kojim su navedene do točke 56° 42' 00.00" N 14° 00' 00.00" W;

iii.

od te točke linijom koja slijedi zapadnu i sjevernu granicu područja Sjevernog mora do točke 63° 38' 10.68” N 0° 30' 00.00" W.

TABLICA 2.

GRANIČNE TOČKE I LINIJE IZMEĐU ZONA NADLEŽNOSTI IRSKE I UJEDINJENE KRALJEVINE – ISTOK I JUG

Točke za određivanje granice zone

Vrsta linije koja spaja točku sa sljedećom točkom

IR1/UK50

48° 10' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR2/UK51

48° 20' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

paralela geografske širine

IR3/UK52

48° 20' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR4/UK53

48° 30' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

paralela geografske širine

IR5/UK54

48° 30' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR6/UK55

48° 50' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

paralela geografske širine

IR7/UK56

48° 50' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR8/UK57

49° 0' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

paralela geografske širine

IR9/UK58

49° 0' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR10/UK59

49° 10' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

paralela geografske širine

IR11/UK60

49° 10' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR12/UK61

49° 20' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

paralela geografske širine

IR13/UK62

49° 20' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR14/UK63

49° 30' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

paralela geografske širine

IR15/UK64

49° 30' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR16/UK65

49° 40' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

paralela geografske širine

IR17/UK66

49° 40' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR18/UK67

49° 50' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

paralela geografske širine

IR19/UK68

49° 50' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR20/UK69

50° 0' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

paralela geografske širine

IR21/UK70

50° 0' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR22/UK71

50° 10' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

paralela geografske širine

IR23/UK72

50° 10' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR24/UK73

50° 20' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

paralela geografske širine

IR25/UK74

50° 20' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR26/UK75

50° 30' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

paralela geografske širine

IR27/UK76

50° 30' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR28/UK77

50° 40' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

paralela geografske širine

IR29/UK78

50° 40' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR30/UK79

50° 50' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

paralela geografske širine

IR31/UK80

50° 50' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR32/UK81

51° 0' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

paralela geografske širine

IR33/UK82

51° 0' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR34/UK83

51° 10' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

paralela geografske širine

IR35/UK84

51° 10' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR36/UK85

51° 20' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

paralela geografske širine

IR37/UK86

51° 20' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR38/UK87

51° 30' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

paralela geografske širine

IR39/UK88

51° 30' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR40/UK89

51° 40' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

paralela geografske širine

IR41/UK90

51° 40' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR42/UK91

51° 50' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

paralela geografske širine

IR43/UK92

51° 50' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR44/UK93

51° 54' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

paralela geografske širine

IR45/UK94

51° 54' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR46/UK95

51° 58' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

paralela geografske širine

IR47/UK96

51° 58' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR48/UK97

52° 0' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

paralela geografske širine

IR49/UK98

52° 0' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR50/UK99

52° 4' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

paralela geografske širine

IR51/UK100

52° 4' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR52/UK101

52° 8' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

paralela geografske širine

IR53/UK102

52° 8' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR54/UK103

52° 12' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

paralela geografske širine

IR55/UK104

52° 12' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR56/UK105

52° 16' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

paralela geografske širine

IR57/UK106

52° 16' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR58/UK107

52° 24' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

paralela geografske širine

IR59/UK108

52° 24' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

meridijan geografske dužine

IR60/UK109

52° 32' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

paralela geografske širine

IR61/UK110

52° 32' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR62/UK111

52° 44' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

paralela geografske širine

IR63/UK112

52° 44' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

meridijan geografske dužine

IR64/UK113

52° 52' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

paralela geografske širine

IR65/UK114

52° 52' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

meridijan geografske dužine

IR66/UK115

52° 59' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

paralela geografske širine

IR67/UK116

52° 59' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR68/UK117

53° 9' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

paralela geografske širine

IR69/UK118

53° 9' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR70/UK119

53° 26' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

paralela geografske širine

IR71/UK120

53° 26' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR72/UK121

53° 32' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

paralela geografske širine

IR73/UK122

53° 32' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR74/UK123

53° 39' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

paralela geografske širine

IR75/UK124

53° 39' 00.00" N

5° 16' 20.40" W

meridijan geografske dužine

IR76/UK125

53° 42' 08.40" N

5° 16' 20.40" W

paralela geografske širine

IR77/UK126

53° 42' 08.40" N

5° 17' 51.00" W

meridijan geografske dužine

IR78/UK127

53° 44' 24.00" N

5° 17' 51.00" W

paralela geografske širine

IR79/UK128

53° 44' 24.00" N

5° 19' 19.80" W

meridijan geografske dužine

IR80/UK129

53° 45' 48.00" N

5° 19' 19.80" W

paralela geografske širine

IR81/UK130

53° 45' 48.00" N

5° 22' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR82/UK131

53° 46' 00.00" N

5° 22' 00.00" W

paralela geografske širine

IR83/UK132

53° 46' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR84/UK133

53° 59' 56.95" N

5° 19' 00.00" W

 

TABLICA 3.

GRANIČNE TOČKE I LINIJE IZMEĐU ZONA NADLEŽNOSTI IRSKE I UJEDINJENE KRALJEVINE – SJEVER

Točke za određivanje granice zone

Vrsta linije koja spaja točku sa sljedećom točkom

IR85/UK134

55° 31' 13.36" N

6° 45' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR86/UK135

55° 28' 00.00" N

6° 45' 00.00" W

paralela geografske širine

IR87/UK136

55° 28' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR88/UK137

55° 30' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

paralela geografske širine

IR89/UK138

55° 30' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR90/UK139

55° 35' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

paralela geografske širine

IR91/UK140

55° 35' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR92/UK141

55° 40' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

paralela geografske širine

IR93/UK142

55° 40' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR94/UK143

55° 45' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

paralela geografske širine

IR95/UK144

55° 45' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR96/UK145

55° 50' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

paralela geografske širine

IR97/UK146

55° 50' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR98/UK147

55° 55' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

paralela geografske širine

IR99/UK148

55° 55' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR100/UK149

56° 0' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

paralela geografske širine

IR101/UK150

56° 0' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR102/UK151

56° 5' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

paralela geografske širine

IR103/UK152

56° 5' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

meridijan geografske dužine

IR104/UK153

56° 10' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

paralela geografske širine

IR105/UK154

56° 10' 00.00" N

9° 7' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR106/UK155

56° 21' 30.00" N

9° 7' 00.00" W

paralela geografske širine

IR107/UK156

56° 21' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR108/UK157

56° 32' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

paralela geografske širine

IR109/UK158

56° 32' 30.00" N

12° 12' 00.00" W

meridijan geografske dužine

IR110/UK159

56° 42' 00.00" N

12° 12' 00.00" W

paralela geografske širine

IR111/UK160

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

 

TABLICA 4.

GRANIČNE TOČKE I LINIJE IZMEĐU ZONA NADLEŽNOSTI NORVEŠKE I UJEDINJENE KRALJEVINE

Točke za određivanje granice zone

Vrsta linije koja spaja točku sa sljedećom točkom

NO1/UK1

63° 38' 10.68" N

0° 10' 59.31" W

geodetska crta

NO2/UK2

63° 03' 20.71" N

0° 28' 12.51" E

geodetska crta

NO3/UK3

62° 58' 21.06" N

0° 33' 31.01" E

geodetska crta

NO4/UK4

62° 53' 29.49" N

0° 38' 27.91" E

geodetska crta

NO5/UK5

62° 44' 16.31" N

0° 47' 27.69" E

geodetska crta

NO6/UK6

62° 39' 57.99" N

0° 51' 29.48" E

geodetska crta

NO7/UK7

62° 36' 20.75" N

0° 54' 44.78" E

geodetska crta

NO8/UK8

62° 32' 47.29" N

0° 57' 48.32" E

geodetska crta

NO9/UK9

62° 30' 09.83" N

1° 0' 05.92" E

geodetska crta

NO10/UK10

62° 27' 32.82" N

1° 2' 17.70" E

geodetska crta

NO11/UK11

62° 24' 56.68" N

1° 4' 25.86" E

geodetska crta

NO12/UK12

62° 22' 21.00" N

1° 6' 28.21" E

geodetska crta

NO13/UK13

62° 19' 40.72" N

1° 8' 30.96" E

geodetska crta

NO14/UK14

62° 16' 43.93" N

1° 10' 40.66" E

geodetska crta

NO15/UK15

61° 44' 12.00" N

1° 33' 13.44" E

geodetska crta

NO16/UK16

61° 44' 12.00" N

1° 33' 36.00" E

ortodroma

NO17/UK17

61° 21' 24.00" N

1° 47' 24.00" E

ortodroma

NO18/UK18

59° 53' 48.00" N

2° 4' 36.00" E

ortodroma

NO19/UK19

59° 17' 24.00" N

1° 42' 42.00" E

ortodroma

NO20/UK20

58° 25' 48.00" N

1° 29' 00.00" E

ortodroma

NO21/UK21

57° 54' 18.00" N

1° 57' 54.00" E

ortodroma

NO22/UK22

56° 35' 42.00" N

2° 36' 48.00" E

ortodroma

NO23/UK23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

 

9.

Francuska: Zona nacionalne nadležnosti Francuske ograničena je od sjevera prema jugu nizom linija koje spajaju sljedeće točke redoslijedom kojim su navedene:

Točke za određivanje granice zone

Vrsta linije koja spaja točku sa sljedećom točkom

Druge točke s istim koordinatama

FR01

48° 19' 56.52" N

4° 46' 23.67" W

loksodroma

 

FR02

48° 27' 00.00" N

5° 08' 23.63" W

paralela geografske širine

 

FR03

48° 27' 00.00" N

6° 34' 40.90" W

loksodroma

 

FR04

46° 00' 04.06" N

9° 59' 54.88" W

loksodroma

SP4

FR05

45° 00' 04.04" N

7° 59' 55.08" W

loksodroma

SP5

FR06

44° 20' 03.93" N

3° 59' 55.37" W

loksodroma

SP6

FR07

43° 23' 20.71" N

1° 46' 13.58" W

loksodroma

SP7

FR08

43° 22' 50.11" N

1° 47' 11.18" W

 

SP8

10.

Španjolska: Zona nacionalne nadležnosti Španjolske ograničena je nizom linija koje spajaju sljedeće točke redoslijedom kojim su navedene:

Točke za određivanje granice zone

Vrsta linije koja spaja točku sa sljedećom točkom

Druge točke s istim koordinatama

SP1

42o 30' 04.25"N

008° 52' 18.22" W

loksodroma

 

SP2

42o 30' 04.32" N

010° 24' 55.16" W

loksodroma

 

SP3

46o 00' 04.07" N

010° 24' 54.86" W

loksodroma

 

SP4

46o 00' 04.06" N

009° 59' 54.88" W

loksodroma

FR4

SP5

45° 00' 04.04" N

007° 59' 55.08" W

loksodroma

FR5

SP6

44° 20' 03.93" N

003° 59' 55.37" W

loksodroma

FR6

SP7

43° 23' 20.71" N

001° 46' 13.58" W

loksodroma

FR7

SP8

43° 22' 50.11" N

001° 47' 11.18" W

 

FR8

DIO IV.

GRANICE ZONA ZAJEDNIČKE NADLEŽNOSTI

Zone zajedničke nadležnosti su:

1.

Zona zajedničke nadležnosti Belgije, Francuske, Nizozemske i Ujedinjene Kraljevine

Morsko područje između paralela geografske širine 51° 51' 52.1267" N i 51° 6' 00.00" N.

2.

Zona zajedničke nadležnosti Francuske i Ujedinjene Kraljevine

Kanal La Manche jugozapadno od paralele geografske širine 51° 32' 00.00" N do linije koja:

(a)

započinje u najzapadnijoj točki otočja Scilly i spaja tu točku s točkom 49° 52' 00.00" N 7° 44' 00.00" W;

(b)

od te točke slijedi liniju koja prolazi 50 nautičkih milja zapadno od linije koja spaja otočje Scilly i otok Ouessant prema jugu do njezina sjecišta s paralelom geografske širine 48° 27' 00.00" N; i

(c)

slijedi tu paralelu geografske širine prema istoku do najjužnije točke otoka Ouessanta.

3.

Zona zajedničke nadležnosti Danske i Njemačke

Morsko područje omeđeno je:

(a)

na jugu paralelom geografske širine 54° 30' 00.00" N, od obale Njemačke prema zapadu;

(b)

na zapadu meridijanom geografske dužine 6° 30' 00.00" E;

(c)

na sjeveru paralelom geografske širine 55° 50' 00.00" N, od obale Danske prema zapadu; te

(d)

na istoku crtom niske vode (na temelju hidrografske nule tijekom najniže astronomske plime (LAT), uključujući područje Waddenskog mora.

4.

Zona zajedničke nadležnosti Njemačke i Nizozemske

Morsko područje omeđeno je:

(a)

na zapadu meridijanom geografske dužine 6° 0' 00.00" E (ED50), od obale Nizozemske prema sjeveru;

(b)

na sjeveru paralelom geografske širine 54° 0' 00.00" N (ED50);

(c)

na istoku meridijanom geografske dužine 7° 15' 00.00" E (ED50), od obale Njemačke prema sjeveru; te

(d)

na jugu crtom niske vode (na temelju hidrografske nule tijekom najniže astronomske plime (LAT), uključujući područje Waddenskog mora.

DIO V.

TUMAČENJE

Položaji točaka iz ovog Priloga određuju se u skladu s Europskim geodetskim sustavom (verzija iz 1950.).”