ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 23

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
25. siječnja 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2021/48 od 22. siječnja 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 147/2003 o mjerama ograničavanja u odnosu na Somaliju

1

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2021/49 od 22. siječnja 2021. o provedbi Uredbe (EU) br. 101/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

5

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/50 оd 22. siječnja 2021. o odobravanju proširenja uporabe i izmjene specifikacija nove hrane smjesa 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/51 оd 22. siječnja 2021. o odobravanju izmjene uvjeta upotrebe nove hrane trans-resveratrol u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

10

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/52 оd 22. siječnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari benfluralin, dimoksistrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamil i piraklostrobin ( 1 )

13

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/53 оd 22. siječnja 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

16

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/54 od 22. siječnja 2021. o izmjeni Odluke 2010/231/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Somalije

18

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/55 od 22. siječnja 2021. o izmjeni Odluke Vijeća 2011/72/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu

22

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

25.1.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/48

od 22. siječnja 2021.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 147/2003 o mjerama ograničavanja u odnosu na Somaliju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/231/ZVSP od 26. travnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Somalije i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2009/138/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 147/2003 (2) o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Somaliju ograničava se financiranje, pružanje financijske pomoći i tehničke pomoći povezanih s vojnim aktivnostima u vezi s robom i tehnologijom navedenima u Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije (3) bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Somaliji. Njome se također ograničava opskrba Somalije robom koja može pridonijeti proizvodnji improviziranih eksplozivnih naprava („IED-ovi”).

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) donijelo je 12. studenoga 2020. Rezoluciju 2551 (2020). Rezolucijom se, među ostalim, mijenjaju izuzeća od embarga na oružje u pogledu određene opskrbe oružjem i s time povezanog financiranja, financijske pomoći i tehničke pomoći namijenjene somalskim snagama sigurnosti te se proširuje popis kontrolirane robe koja može doprinijeti proizvodnji IED-ova.

(3)

Vijeće je 22. siječnja 2021. donijelo Odluku Vijeća (ZVSP) 2021/48 (4) kojom je izmijenjena Odluka 2010/231/ZVSP u skladu s Rezolucijom VSUN-a 2551 (2020).

(4)

Neke od tih izmjena obuhvaćene su područjem primjene Ugovora i stoga je za njihovu provedbu potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, posebno kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama.

(5)

Uredbu (EZ) br. 147/2003 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 147/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

1.   Zabranjuje se:

(a)

financiranje ili pružanje financijske pomoći povezanih s vojnim aktivnostima, za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije (*), izravno ili neizravno bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Somaliji;

(b)

pružanje tehničke pomoći povezanih s vojnim aktivnostima u vezi s robom i tehnologijom sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Somaliji.

(*)  SL C 98, 15.3.2018., str. 1.”;"

2.

umeće se sljedeći članak 1.a:

„Članak 1.a

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„tehnička pomoć” znači svaka tehnička potpora povezana s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili svaka druga tehnička usluga te može biti u obliku, primjerice, uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina ili usluga savjetovanja; uključujući pomoć u usmenom obliku;

(b)

„financiranje ili financijska pomoć” znači svaka radnja, bez obzira na konkretno odabrano sredstvo, kojom dotična osoba, subjekt ili tijelo, uvjetno ili bezuvjetno, isplaćuje ili se obvezuje isplatiti vlastita sredstva ili gospodarske resurse, među ostalim bespovratna sredstva, zajmove, jamstva, garancije, obveznice, kreditna pisma, kredite dobavljaču, kredite kupcu, predujmove za uvoz ili izvoz te sve vrste osiguranja i reosiguranja, uključujući osiguranje izvoznih kredita. Plaćanje te uvjeti plaćanja dogovorene cijene za robu ili uslugu, izvršeni u skladu s uobičajenom poslovnom praksom, nisu financiranje ili financijska pomoć;

(c)

„Odbor za sankcije” znači Odbor Vijeća sigurnosti UN-a osnovan na temelju stavka 11. RVSUN-a 751 (1992);

(d)

„područje Unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor o funkcioniranju Europske unije, u skladu s uvjetima utvrđenima u tom Ugovoru, uključujući njihov zračni prostor.”;

3.

članak 2.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.a

Odstupajući od članka 1., nadležno tijelo u državi članici u kojoj pružatelj usluga ima poslovni nastan, kako je navedeno na internetskim stranicama navedenima u Prilogu I., može odobriti:

(a)

financiranje ili pružanje financijske pomoći ili tehničke pomoći povezane s vojnim aktivnostima u vezi s robom i tehnologijom sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije, ako je to nadležno tijelo utvrdilo da su takvo financiranje ili financijska pomoć ili tehnička pomoć namijenjeni isključivo razvoju somalskih nacionalnih snaga sigurnosti radi pružanja sigurnosti somalskom narodu;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći ili tehničke pomoći povezane s vojnim aktivnostima u vezi s robom i tehnologijom sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

i.

dotično nadležno tijelo ustanovilo je da su takvo financiranje, financijska pomoć ili tehnička pomoć namijenjeni isključivo razvoju institucija somalskog sigurnosnog sektora koje nisu institucije savezne vlade Somalije, radi pružanja sigurnosti somalskom narodu;

ii.

u roku od pet radnih dana od primitka obavijesti o takvom financiranju ili pružanju financijske ili tehničke pomoći države članice koja pruža takvo financiranje, financijsku pomoć ili tehničku pomoć Odbor za sankcije nije donio negativnu odluku;

iii.

savezna vlada Somalije istodobno je, najmanje pet radnih dana unaprijed, obaviještena u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2551 (2020).”;

4.

u članku 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Članak 1. ne primjenjuje se na:

(a)

financiranje ili pružanje financijske pomoći za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz nesmrtonosne vojne opreme namijenjene isključivo za humanitarne svrhe ili zaštitu;

(b)

pružanje tehničke pomoći povezane s takvom nesmrtonosnom opremom,ako je o takvim aktivnostima država članica, međunarodna, regionalna ili subregionalna organizacija koja ih pruža, unaprijed i samo njemu za informaciju, obavijestila Odbor za sankcije;

(c)

financiranje ili pružanje financijske pomoći ili tehničke pomoći povezane s vojnim aktivnostima u vezi s robom i tehnologijom sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije, namijenjenih isključivo za potporu osoblju ili uporabu osoblja Ujedinjenih naroda, među ostalima Misije Ujedinjenih naroda za pomoć Somaliji (UNSOM), Misije Afričke unije u Somaliji (AMISOM); strateških partnera AMISOM-a, koji djeluju isključivo u skladu s najnovijim strateškim konceptom operacija Afričke unije te u suradnji i koordinaciji s AMISOM-om; i Misije Europske unije za osposobljavanje (EUTM) u Somaliji; ili

(d)

financiranje ili pružanje financijske pomoći ili tehničke pomoći za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije namijenjene isključivoj uporabi država ili međunarodnih, regionalnih i subregionalnih organizacija koje poduzimaju mjere za suzbijanje djela piratstva i oružane pljačke na moru uz obalu Somalije, na zahtjev savezne vlade Somalije o čemu je savezna vlada Somalije obavijestila glavnog tajnika UN-a i pod uvjetom da su sve poduzete mjere u skladu s primjenjivim međunarodnim humanitarnim pravom i međunarodnim pravom o ljudskim pravima.”;

5.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. siječnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A.P. ZACARIAS


(1)  SL L 105, 27.4.2010., str. 17.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 147/2003 od 27. siječnja 2003. o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Somaliju (SL L 24, 29.1.2003., str. 2.).

(3)  SL C 98, 15.3.2018., str. 1.

(4)  Vidjeti stranicu 1 ovoga Službenog lista.


PRILOG

U Prilogu III., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Eksplozivni materijali, kako slijedi, i smjese koje sadržavaju jedan ili više tih materijala:

Naziv tvari

Registarski broj međunarodnog registra kemikalija (CAS RN)

Oznaka kombinirane nomenklature (oznaka KN) (1)

smjesa amonijeva nitrata i loživog ulja (ANFO)

6484-52-2 (amonijev nitrat)

3102 30 90

3102 40

nitroceluloza (koja sadržava više od 12,5 % dušika w/w)

9004-70-0

ex 3912 20

nitroglicerin (osim kada je pakiran/pripremljen u pojedinačnim ljekovitim dozama), osim ako je spojen ili pomiješan s „energetskim materijalom” navedenim u ML8.a. ili metalima u prahu navedenima u ML8.c. Zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a

55-63-0

ex 2920 90 70

nitroglikol

628-96-6

ex 2920 90 70

pentaeritritol tetranitrat (PETN)

78-11-5

ex 2920 90 70

pikril klorid

88-88-0

ex 2904 99 00

2,4,6-trinitrotoluen (TNT)

118-96-7

2904 20 00


(1)  Oznake nomenklature preuzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.) te kako je navedeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.”


25.1.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/5


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/49

od 22. siječnja 2021.

o provedbi Uredbe (EU) br. 101/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 101/2011 od 4. veljače 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu (1), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 4. veljače 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 101/2011.

(2)

Na temelju preispitivanja unose u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 101/2011 trebalo bi izbrisati za četiri osobe te ažurirati informacije o pravima na obranu i pravu na djelotvornu sudsku zaštitu za dvije osobe.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 101/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 101/2011 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. siječnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A. P. ZACARIAS


(1)  SL L 31, 5.2.2011., str. 1.


PRILOG

U Uredbi (EU) br. 101/2011 Prilog I. se mijenja kako slijedi:

1.

u dijelu A. (Popis osoba i subjekata iz članka 2.) brišu se unosi za sljedeće osobe:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

2.

dio B. (Prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu u skladu s tuniškim pravom) mijenja se kako slijedi:

(a)

brišu se unosi za sljedeće osobe:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

(b)

unosi koji se odnose na sljedeće osobe zamjenjuje se sljedećim unosima:

„14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Istraga ili suđenje koji se odnose na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još su u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Samiru Bent Mohamed Ben Rhoumu TRABELSI 11. kolovoza 2011. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezina odvjetnika.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Istraga ili suđenje koji se odnose na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još su u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Montassara Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 2011. i 2013. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegovih odvjetnika.”.


25.1.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/50

оd 22. siječnja 2021.

o odobravanju proširenja uporabe i izmjene specifikacija nove hrane „smjesa 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze” i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1979 (3) odobreno je, u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283, stavljanje na tržište smjese 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze („2′-FL/DFL”) iz mikrobnog izvora kao nove hrane. Stoga je 2′-FL/DFL uvršten na Unijin popis nove hrane.

(4)

Društvo Glycom A/S („podnositelj zahtjeva”) podnijelo je Komisiji 17. ožujka 2020. zahtjev u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za proširenje uporabe i izmjenu specifikacija 2′-FL/DFL-a. Podnositelj zahtjeva zatražio je proširenje uporabe 2′-FL/DFL-a u napicima na bazi mlijeka i sličnim proizvodima namijenjenima maloj djeci u količinama od 1,2 g/L u konačnom proizvodu spremnom za uporabu koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema prema uputama proizvođača u odobrenim uporabama. Uz to, podnositelj zahtjeva zatražio je općenitiji opis postupka proizvodnje nove hrane, prvenstveno kako bi se „sušenje raspršivanjem” uklonilo iz opisa konačnog postupka sušenja u proizvodnom postupku jer se upotrebljavaju i druge tehnike, kao što je sušenje zamrzavanjem; uklonio izraz „amorfni” iz opisa nove hrane u njezinu konačnom obliku jer je nova hrana prah ili aglomerati ovisno o primijenjenoj metodi sušenja; te kako bi se uključila 3-fukozil laktoza, jedan od manje zastupljenih sastojaka nove hrane u zbroju oligosaharida koji sadržavaju novu hranu, a ne u zbroju drugih manjih ugljikohidrata u kojima je trenutačno navedena.

(5)

Zatražene izmjene uvjeta uporabe koji se odnose na proširenje uporabe nove hrane u mliječnim napicima i sličnim proizvodima namijenjenima maloj djeci te specifikacija koje se odnose na metodu sušenja i izgled nove hrane dio su izvornog zahtjeva za odobrenje 2′-FL/DFL-a kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 koju je pozitivno ocijenila Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem znanstvenom mišljenju „Sigurnost smjese 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283” (4). Stoga Komisija smatra da nije potrebno mišljenje Agencije.

(6)

Zahtjev za uključivanje 3-fukozil laktoze u zbroj oligosaharida koji sadržavaju novu hranu, a ne u zbroju drugih manjih ugljikohidrata u kojima je trenutačno navedena nije uključen u izvorni zahtjev koji je Agencija pozitivno ocijenila. Taj se zahtjev odnosio na mogućnost hidroliziranja DFL-a za proizvodnju 3-fukozil laktoze, koja je otkrivena u malim količinama. Komisija smatra da zatražena promjena u načinu na koji je 3-fukozil laktoza uključena u specifikacije 2′-FL/DFL-a s obzirom na činjenicu da je prisutna u novoj hrani u malim količinama i manje od količina prirodno prisutnih u mlijeku ljudi ne može promijeniti učinke te odobrene nove hrane na zdravlje ljudi. Stoga Komisija smatra da nije potrebno mišljenje Agencije.

(7)

Stoga je primjereno izmijeniti Unijin popis uvjeta uporabe i specifikacija 2′-FL/DFL-a kako bi se odobrila njegova uporaba u mliječnim napitcima i sličnim proizvodima namijenjenima maloj djeci u količinama od 1,2 g/L u gotovom proizvodu spremnom za uporabu, koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema prema uputama proizvođača, u odobrenim uporabama, kako bi se utvrdio generički opis proizvodnog postupka nove hrane te kako bi se iz opisa završne faze sušenja u proizvodnom postupku „sušenje raspršivanjem” uklonio izraz „amorfni” iz opisa nove hrane te uključila 3-fukozil laktoza u zbroj glavnih oligosaharida koji sadržavaju novu hranu.

(8)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Unos na Unijinu popisu odobrene nove hrane, kako je propisan u članku 6. Uredbe (EU) 2015/2283 i koji se odnosi na „smjesu 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze („2′-FL/DFL”)” iz mikrobnog izvora mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

2.   Unos na Unijin popis iz stavka 1. uključuje uvjete upotrebe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. siječnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1979 od 26. studenoga 2019. o odobravanju stavljanja na tržište smjese 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (SL L 308, 29.11.2019., str. 62.).

(4)  EFSA Journal 2019.; 17(6):5717.


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se kako slijedi:

(1)

u tablici 1. (Odobrena nova hrana) dodaju se uvjeti pod kojima se može upotrebljavati nova hrana „smjesa 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze („2′-FL/DFL”)” (mikrobni izvor):

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Napitci na bazi mlijeka i slični proizvodi namijenjeni maloj djeci

1,2 g/l u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu, koji je kao takav stavljen na tržište ili je pripremljen prema uputama proizvođača”

(2)

u tablici 2. (Specifikacije) unos za smjesu 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze („2′-FL/DFL”) (mikrobni izvor) zamjenjuje se sljedećim:

„Odobrena nova hrana

Specifikacija

smjesa 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze („2′-FL/DFL”)

(mikrobni izvor)

Opis/definicija:

smjesa 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze pročišćeni je, bijeli do sivkastobijeli prah ili njihovi aglomerati koji se proizvode mikrobnim postupkom.

Izvor: Genetski modificirani soj bakterije Escherichia coli K-12 DH1

Svojstva/sastav:

Izgled: Bijeli do sivkastobijeli prah ili aglomerati

Zbroj 2′-fukozil laktoze, difukozillaktoze, D-laktoze, L-fukoze i 3-fukozil laktoze (% suhe tvari): ≥ 92,0 % (m/m)

Zbroj 2′-fukozil laktoze i difukozillaktoze (% suhe tvari): ≥ 85,0 % (m/m)

2′-fukozil laktoza (% suhe tvari): ≥ 75,0 % (m/m)

difukozillaktoza (% suhe tvari): ≥ 5,0 % (m/m)

D-laktoza: ≤ 10,0 % (m/m)

L-fukoza: ≤ 1,0 % (m/m)

2′-fukozil-D-laktuloza: ≤ 2,0 (m/m)

Zbroj drugih ugljikohidrata (*1): ≤ 6,0 % (m/m)

Vlaga: ≤ 6,0 % (m/m)

Sulfatni pepeo: ≤ 0,8 % (m/m)

pH (20 °C, 5 %-tna otopina): 4,0 -6,0

Ostaci bjelančevina: ≤ 0,01 % (m/m)

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija: ≤ 1000 CFU/g

Enterobakterije: ≤ 10 CFU/g

Salmonella sp.: negativan nalaz/25 g

Kvasci: ≤ 100 CFU/g

Plijesan: ≤ 100 CFU/g

Ostaci endotoksina: ≤ 10 EU/mg

CFU: jedinice koje tvore kolonije; EU: jedinice endotoksina


(*1)  2′-fukozil-galaktoza, glukoza, galaktoza, manitol, sorbitol, galaktitol, triheksoza, alo-laktoza i ostali strukturno srodni ugljikohidrati.”


25.1.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/51

оd 22. siječnja 2021.

o odobravanju izmjene uvjeta upotrebe nove hrane „trans-resveratrol” u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/1190 (3) odobreno je stavljanje na tržište Unije trans-resveratrola kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (4) za upotrebu u dodacima prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) u obliku kapsula ili tableta namijenjenih odraslima.

(4)

Društvo DSM Nutritional Products Europe („podnositelj zahtjeva”) Komisiji je 31. siječnja 2020. podnijelo zahtjev u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za izmjenu uvjeta upotrebe nove hrane „trans-resveratrol”. Podnositelj zahtjeva zatražio je izmjenu oblika dodataka prehrani koji sadržavaju novu hranu trans-resveratrol, osobito uklanjanje posebnih oblika (kapsula ili tableta) kao jedinih dopuštenih oblika dodataka prehrani kako su navedeni na popisu Unije.

(5)

Podnositelj zahtjeva smatra da je potrebna izmjena oblika dodataka prehrani koji sadržavaju trans-resveratrol jer bi se time omogućilo da se trans-resveratrol upotrebljava u oblicima dodataka prehrani koji nisu kapsule ili tablete.

(6)

Postoji više vrsta nove hrane koje su trenutačno odobrene u dodacima prehrani i navedene na Unijinu popisu nove hrane, a za koju nisu određeni oblici. Stoga bi se izmjenom oblika dodataka prehrani koji sadržavaju trans-resveratrol osigurala dosljednost u pogledu uvjeta upotrebe dodataka prehrani te bi se subjektima u poslovanju s hranom pružilo više mogućnosti za praćenje sklonosti potrošača.

(7)

Komisija nije zatražila mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane u skladu s člankom 10. stavkom 3. jer nije vjerojatno da će izmjena uvjeta upotrebe nove hrane trans-resveratrol uklanjanjem posebnih oblika dodataka prehrani utjecati na zdravlje ljudi. Stoga je primjereno izmijeniti uvjete upotrebe nove hrane trans-resveratrol kako bi se odobrila njezina upotreba u bilo kojem obliku dodataka prehrani u prethodno odobrenoj najvećoj dopuštenoj količini.

(8)

Najveća dopuštena količina trans-resveratrola u dodacima prehrani odobrena Provedbenom odlukom (EU) 2016/1190 i navedena na Unijinu popisu nove hrane ostaje ista. Sigurnosni elementi na temelju kojih je odobrena upotreba trans-resveratrola u dodacima prehrani i dalje vrijede, a uklanjanje posebnih oblika dodataka prehrani ne predstavlja sigurnosni rizik.

(9)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Unos na Unijinu popisu odobrene nove hrane, kako je propisan u članku 6. Uredbe (EU) 2015/2283 i uvršten u Provedbenu uredbu (EU) 2017/2470, koji se odnosi na „trans-resveratrol” mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

2.   Unos na Unijinu popisu iz stavka 1. uključuje uvjete upotrebe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. siječnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1190 od 19. srpnja 2016. o odobravanju stavljanja na tržište trans-resveratrola kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 196, 21.7.2016., str. 53.).

(4)  Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

(5)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).


PRILOG

U Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 unos za „Trans-resveratrol” u tablici 1. (Odobrena nova hrana) zamjenjuje se sljedećim:

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

Zaštita podataka

„Trans-resveratrol

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju novu hranu navodi se „Trans-resveratrol”.

2.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju trans-resveratrol navodi se izjava da bi ljudi koji uzimaju lijekove proizvod trebali konzumirati samo pod liječničkim nadzorom.”

 

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ namijenjeni odraslima

150 mg dnevno


25.1.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/52

оd 22. siječnja 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari benfluralin, dimoksistrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamil i piraklostrobin

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

budući da:

(1)

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđene su aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2094 (3) rok važenja odobrenja aktivnih tvari dimoksistrobin, mekoprop-P, metiram, oksamil i piraklostrobin produljen je do 31. siječnja 2021., a rok važenja odobrenja aktivnih tvari benfluralin, fluazinam, flutolanil i mepikvat produljen je do 28. veljače 2021.

(3)

Podneseni su zahtjevi za produljenje odobrenja tih tvari u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 844/2012 (4).

(4)

Budući da je ocjenjivanje tvari odgođeno zbog razloga koji su izvan kontrole podnositeljâ zahtjeva, odobrenja tih aktivnih tvari vjerojatno će isteći prije donošenja odluke o njihovu produljenju. Stoga je potrebno produljiti rok važenja tih odobrenja.

(5)

Nadalje, potrebno je produljiti rok važenja odobrenja za aktivne tvari flutolanil, mepikvat and piraklostrobin kako bi se osiguralo potrebno vrijeme za ocjenu svojstava endokrine disrupcije tih aktivnih tvari u skladu s postupkom iz članaka 13. i 14. Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012.

(6)

U slučajevima u kojima Komisija donese uredbu kojom se utvrđuje da se odobrenje aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi ne produljuje jer nisu ispunjena mjerila za odobravanje, Komisija kao datum isteka određuje isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili datum stupanja na snagu uredbe kojom se utvrđuje da se odobrenje aktivne tvari ne produljuje, ovisno o tome koji je datum kasniji. U slučajevima u kojima Komisija donese uredbu kojom se utvrđuje produljenje odobrenja aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi, Komisija će nastojati, u skladu s okolnostima, odrediti najraniji mogući datum primjene.

(7)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. siječnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2094 оd 29. studenoga 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari benfluralin, dimoksistrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamil i piraklostrobin (SL L 317, 9.12.2019., str. 102.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).


PRILOG

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 57., mekoprop-P, datum se zamjenjuje datumom „31. siječnja 2022.”;

(2)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 81., piraklostrobin, datum se zamjenjuje datumom „31. siječnja 2022.”;

(3)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 115., metiram, datum se zamjenjuje datumom „31. siječnja 2022.”;

(4)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 116., oksamil, datum se zamjenjuje datumom „31. siječnja 2022.”;

(5)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 128., dimoksistrobin, datum se zamjenjuje datumom „31. siječnja 2022.”;

(6)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 187., flutolanil, datum se zamjenjuje datumom „28. veljače 2022.”;

(7)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 188., benfluralin, datum se zamjenjuje datumom „28. veljače 2022.”;

(8)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 189., fluazinam, datum se zamjenjuje datumom „28. veljače 2022.”;

(9)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 191., mepikvat, datum se zamjenjuje datumom „28. veljače 2022.”.


25.1.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/53

оd 22. siječnja 2021.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1210/2003 od 7. srpnja 2003. o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2465/96 (1), a posebno njezin članak 11. točku (b),

budući da:

(1)

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 navode se fizičke i pravne osobe, tijela ili subjekti povezani s režimom bivšeg predsjednika Saddama Husseina na koje se odnosi zamrzavanje sredstava i gospodarskih izvora te zabrana stavljanja na raspolaganje sredstava ili gospodarskih izvora.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 18. siječnja 2021. odlučio je izbrisati dvije osobe s popisa osoba i subjekata na koje bi se trebalo primjenjivati zamrzavanje sredstava i gospodarskih izvora.

(3)

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. siječnja 2021.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Glavni direktor

Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala


(1)  SL L 169, 8.7.2003., str. 6.


PRILOG

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 brišu se sljedeći unosi:

„31.

IME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib. DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: oko 1948. DRŽAVLJANSTVO: Iračanin. OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483: direktor vojne obavještajne službe.”

„33.

IME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi. DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1939., Bagdad. DRŽAVLJANSTVO: Iračanin. OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483: ministar za naftu, od 1996. do 2003.; na čelu Organizacije za vojnu industrijalizaciju, početkom 1990-ih.”


ODLUKE

25.1.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/18


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/54

od 22. siječnja 2021.

o izmjeni Odluke 2010/231/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Somalije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. travnja 2010. donijelo Odluku 2010/231/ZVSP (1).

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 12. studenoga 2020. donijelo je Rezoluciju (RVSUN) 2551 (2020). Tom se Rezolucijom ponovno potvrđuje opći i potpuni embargo na oružje Somaliji te se izmjenjuju obavijesti koje se odnose na pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima. Tom se Rezolucijom također ponovno potvrđuje zabrana uvoza ugljena iz Somalije te se potvrđuju ograničenja za prodaju, opskrbu i prijenos komponenata improviziranih eksplozivnih naprava u Somaliju.

(3)

Odluku 2010/231/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Radi provedbe određenih mjera iz ove Odluke potrebno je daljnje djelovanje Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2010/231/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

opskrbu, prodaju ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta te pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima, namijenjenih samo za razvoj somalskih nacionalnih snaga sigurnosti ili institucija somalskog sigurnosnog sektora koje nisu institucije federalne vlade Somalije radi pružanja sigurnosti somalskom narodu. Isporuka predmeta navedenih u prilozima II. i III. te pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima podliježu relevantnim zahtjevima u pogledu odobrenja ili obavijesti kako slijedi:

i.

opskrba, prodaja ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta navedenih u Prilogu II. namijenjenih samo za razvoj somalskih nacionalnih snaga sigurnosti ili institucija somalskog sigurnosnog sektora koje nisu institucije federalne vlade Somalije radi pružanja sigurnosti somalskom narodu podliježu prethodnom odobrenju Odbora za sankcije za svaki pojedinačni slučaj, kako je utvrđeno u stavcima 4.a i 4.b;

ii.

opskrba, prodaja ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta navedenih u Prilogu III. namijenjenih samo za razvoj somalskih nacionalnih snaga sigurnosti radi pružanja sigurnosti somalskom narodu podliježu prethodnom obavješćivanju Odbora za sankcije, kako je utvrđeno u stavcima 4. i 4.b;

iii.

opskrba, prodaja ili prijenos oružja i povezanog materijala svih vrsta navedenih u Prilogu III. te pružanje tehničkih savjeta, financijske i druge pomoći i obuke povezanih s vojnim aktivnostima od strane država članica ili međunarodnih, regionalnih ili subregionalnih organizacija, namijenjenih samo za razvoj institucija somalskog sigurnosnog sektora koje nisu institucije federalne vlade Somalije radi pružanja sigurnosti somalskom narodu, podliježu prethodnom obavješćivanju Odbora za sankcije, kako je utvrđeno u stavku 4.b te se mogu pružiti ako Odbor za sankcije nije donio negativnu odluku u roku od pet radnih dana od primitka takve obavijesti;”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Federalna vlada Somalije ima primarnu odgovornost najmanje pet radnih dana unaprijed obavijestiti Odbor za sankcije o svim isporukama oružja i povezanog materijala svih vrsta navedenih u Prilogu III. somalskim nacionalnim snagama sigurnosti, kako je utvrđeno u stavku 3. točki (f) podtočki ii. ovog članka. Umjesto toga, države članice koje isporučuju oružje i povezani materijal somalskim nacionalnim snagama sigurnosti mogu najmanje pet radnih dana unaprijed obavijestiti Odbor za sankcije, obavješćivanjem odgovarajućeg nacionalnog koordinacijskog tijela federalne vlade Somalije o obavijesti i pružanjem, prema potrebi, tehničke potpore pri postupcima obavješćivanja federalnoj vladi Somalije, u skladu sa stavcima 13. i 14. RVSUN-a 2498 (2019). Obavijesti moraju sadržavati pojedinosti o proizvođaču i dobavljaču oružja i povezanog materijala svih vrsta, opis oružja i streljiva, uključujući vrstu, kalibar i količinu, predloženi datum i mjesto isporuke te sve relevantne informacije u vezi s planiranom odredišnom jedinicom u somalskim nacionalnim snagama sigurnosti ili planiranim mjestom skladištenja.”;

2.

Prilog IV. zamjenjuje se Prilogom I. ovoj Odluci;

3.

Prilog V. zamjenjuje se Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. siječnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A.P. ZACARIAS


(1)  Odluka Vijeća 2010/231/ZVSP od 26. travnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Somalije i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2009/138/ZVSP (SL L 105, 27.4.2010., str. 17.).


PRILOG I.

„PRILOG IV.

POPIS PREDMETA IZ ČLANKA 1.C STAVKA 1.

1.   

Tetril (trinitrofenilmetilnitramin).

2.   

Nitroglicerin spojen ili pomiješan s ,energetskim materijalom՚ navedenim u ML8.a. ili metalima u prahu navedenima u ML8.c. Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije (1) (osim ako je pakiran/pripremljen u pojedinačnim medicinskim dozama).

3.   

Oprema koja je posebno projektirana za vojnu uporabu i posebno projektirana za aktiviranje, električno napajanje s jednokratnim radnim učinkom, pražnjenje ili detonaciju improviziranih eksplozivnih naprava (IEN).

4.   

,Tehnologija՚ ,potrebna՚ za ,proizvodnju՚ ili ,uporabu՚ predmeta navedenih u stavcima 1. i 2. (Pojmovi ,tehnologija՚, ,potrebna՚, ,proizvodnja՚ i ,uporaba՚ preuzeti su sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije.)


(1)  SL C 98, 15.3.2018., str. 1.


PRILOG II.

„PRILOG V.

POPIS PREDMETA IZ ČLANKA 1.C STAVKA 2.

1.   

Oprema i uređaji, koji nisu navedeni u točki 2. Priloga IV., posebno projektirani za pokretanje eksploziva električnim ili neelektričnim sredstvima (npr. uređaji za aktivaciju, detonatori, upaljači, uže za detonaciju).

2.   

,Tehnologija՚ ,potrebna՚ za ,proizvodnju՚ ili ,uporabu՚ predmeta navedenih u stavku 1. (Pojmovi ,tehnologija՚, ,potrebna՚, ,proizvodnja՚ i ,uporaba՚ preuzeti su sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije.)

3.   

Eksplozivni materijali, kako slijedi, i smjese koje sadržavaju jedan ili više eksplozivnih materijala:

(a)

smjesa amonijeva nitrata i loživog ulja (ANFO);

(b)

nitroceluloza (koja sadržava više od 12,5 % dušika w/w);

(c)

nitroglicerin (osim ako je pakiran/pripremljen u pojedinačnim medicinskim dozama), osim ako je spojen ili pomiješan s ,energetskim materijalom՚ navedenim u ML8.a. ili metalima u prahu navedenima u ML8.c. Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije;

(d)

nitroglikol;

(e)

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

(f)

pikril klorid;

(g)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

4.   

Prekursori eksploziva:

(a)

amonijev nitrat;

(b)

kalijev nitrat;

(c)

natrijev klorat;

(d)

dušična kiselina;

(e)

sumporna kiselina.


25.1.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/22


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/55

od 22. siječnja 2021.

o izmjeni Odluke Vijeća 2011/72/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. siječnja 2011. donijelo Odluku 2011/72/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu.

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke 2011/72/ZVSP mjere ograničavanja trebalo bi produljiti do 31. siječnja 2022., a u Prilogu toj odluci trebalo bi izbrisati unose za četiri osobe te ažurirati informacije o pravima na obranu i pravu na djelotvornu sudsku zaštitu za dvije osobe.

(3)

Odluku 2011/72/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2011/72/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Ova Odluka primjenjuje se do 31. siječnja 2022. Ona se stalno preispituje. Prema potrebi može se produljiti ili izmijeniti ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.”;

2.

Prilog se mijenja u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. siječnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A. P. ZACARIAS


(1)  Odluka Vijeća 2011/72/ZVSP od 31. siječnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu (SL L 28, 2.2.2011., str. 62.).


PRILOG

U Odluci 2011/72/ZVSP Prilog se mijenja kako slijedi:

1.

u dijelu A. (Popis osoba i subjekata iz članka 1.) brišu se unosi za sljedeće osobe:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

2.

dio B. (Prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu u skladu s tuniškim pravom) mijenja se kako slijedi:

(a)

brišu se unosi za sljedeće osobe:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

(b)

unosi koji se odnose na sljedeće osobe zamjenjuje se sljedećim unosima:

„14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Istraga ili suđenje koji se odnose na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još su u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Samiru Bent Mohamed Ben Rhoumu TRABELSI 11. kolovoza 2011. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezina odvjetnika.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Istraga ili suđenje koji se odnose na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još su u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Montassara Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 2011. i 2013. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegovih odvjetnika.”.