ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 444

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
31. prosinca 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Napomena čitatelju

1

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2020/2252 od 29. prosinca 2020. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka

2

 

*

Odluka Vijeća (Euratom) 2020/2253 od 29. pr osinca 2020. o odobrenju sklapanja, od strane Europske komisije, Sporazuma između Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske zajednice za atomsku energiju o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije i sklapanja, od strane Europske komisije, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane

11

 

*

SPORAZUM O TRGOVINI I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU, S JEDNE STRANE, I UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE, S DRUGE STRANE

14

 

*

SPORAZUM IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE O SIGURNOSNIM POSTUPCIMA ZA RAZMJENU I ZAŠTITU KLASIFICIRANIH PODATAKA

1463

 

*

Izjave iz Odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji te Sporazuma o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka

1475

 

*

Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine – obavijest Unije

1486

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

31.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 444/1


Napomena čitatelju

Zbog vrlo kasnog dovršetka pregovora između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine 24. prosinca 2020. i, kao rezultat toga, vrlo kasne dostupnosti svih jezičnih verzija Sporazumâ 27. prosinca 2020., konačnu pravno-jezičnu redakturu svih 24 jezičnih verzija tekstova Sporazumâ nije bilo fizički moguće provesti prije no što ih stranke potpišu i objave se u Službenom listu. Zbog hitnosti situacije s obzirom na to da prijelazno razdoblje predviđeno Sporazumom o povlačenju od 1. veljače 2020. završava 31. prosinca 2020. ipak je odlučeno da je u interesu i Europske unije i Ujedinjene Kraljevine da se tekstovi Sporazumâ potpišu i objave kako su utvrđeni u pregovorima, bez prethodne pravno-jezične redakture. Stoga ovdje objavljeni tekstovi mogu sadržavati tehničke pogreške i netočnosti koje će biti ispravljene u predstojećim mjesecima.

Kako je predviđeno u članku FINPROV.9 Sporazuma o trgovini i suradnji, članku 21. Sporazuma u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka i članku 25. Sporazuma o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, verzije tih sporazuma na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, irskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku podvrgnut će se konačnoj pravno-jezičnoj redakturi, a vjerodostojni i konačni tekstovi koji proiziđu iz takve pravno-jezične redakture zamijenit će ab initio potpisane verzije Sporazumâ.

Vjerodostojni i konačni tekstovi Sporazumâ bit će pravodobno objavljeni u Službenom listu Europske unije do 30. travnja 2021.


31.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 444/2


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2020/2252

od 29. prosinca 2020.

o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217. u vezi s člankom 218. stavkom 5. i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) obavijestila je na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji („UEU”) Europsko vijeće 29. ožujka 2017. o namjeri povlačenja iz Unije i Europske zajednice za atomsku energiju.

(2)

Vijeće je 30. siječnja 2020. donijelo Odluku (EU) 2020/135 o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (1) („Sporazum o povlačenju”). Sporazum o povlačenju stupio je na snagu 1. veljače 2020.

(3)

Vijeće je 25. veljače 2020. donijelo Odluku (EU, Euratom) 2020/266 (2) kojom se Komisiju ovlašćuje za otvaranje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o novom sporazumu o partnerstvu. Ti pregovori vođeni su u skladu s pregovaračkim smjernicama od 25. veljače 2020.

(4)

Rezultat pregovora su Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane („Sporazum o trgovini i suradnji”), Sporazum između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka („Sporazum o sigurnosti podataka”) te Sporazum između Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske zajednice za atomsku energiju o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije („Sporazum o nuklearnoj energiji”).

(5)

Sporazumom o trgovini i suradnji uspostavlja se osnova za širok odnos između Unije i Ujedinjene Kraljevine koji uključuje uzajamna prava i obveze, zajednička djelovanja i posebne postupke. Sporazum o sigurnosti podataka dopunski je sporazum Sporazuma o trgovini i suradnji te je s njim neodvojivo povezan osobito u pogledu datumâ početka primjene i prestanka. Odluka o potpisivanju Sporazuma o trgovini i suradnji i Sporazuma o sigurnosti podataka („Sporazumi”) trebala bi se stoga temeljiti na pravnoj osnovi kojom se predviđa uspostava pridruživanja koje će Uniji omogućiti preuzimanje obveza u svim područjima obuhvaćenima Ugovorima.

(6)

S obzirom na iznimnu i jedinstvenu narav Sporazuma o trgovini i suradnji, koji je sveobuhvatan sporazum sa zemljom koja se povukla iz Unije, Vijeće odlučuje iskoristiti mogućnost da Unija izvršava svoju vanjsku nadležnost u odnosu na Ujedinjenu Kraljevinu.

(7)

Primjereno je utvrditi aranžmane za predstavljanje Unije u Vijeću za partnerstvo i odborima osnovanima Sporazumom o trgovini i suradnji. Kako je predviđeno u članku 17. stavku 1. UEU-a, Komisija treba predstavljati Uniju i izražavati stajališta Unije koja utvrdi Vijeće u skladu s Ugovorima. Vijeće treba izvršavati svoje funkcije utvrđivanja politika i koordinacije kako je predviđeno u članku 16. stavku 1. UEU-a utvrđivanjem stajališta koja treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća za partnerstvo i odbora osnovanih Sporazumom o trgovini i suradnji. Osim toga, kada su Vijeće za partnerstvo ili odbori osnovani Sporazumom o trgovini i suradnji pozvani donositi akte koji proizvode pravne učinke, stajališta koja treba zauzeti u ime Unije u okviru tih tijela treba utvrditi u skladu s postupkom iz članka 218. stavka 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(8)

Svakoj državi članici trebalo bi omogućiti da pošalje po jednog predstavnika da kao dio delegacije Unije prati predstavnika Komisije na sastancima Vijeća za partnerstvo i drugih zajedničkih tijela osnovanih na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji.

(9)

Kako bi se Uniji omogućilo da poduzme brza i učinkovita djelovanja za zaštitu svojih interesa u skladu sa Sporazumom o trgovini i suradnji te dok se ne donese i ne stupi na snagu u Uniji poseban zakonodavni akt kojim se uređuje donošenje korektivnih mjera na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji, Komisiju bi trebalo ovlastiti za poduzimanje korektivnih mjera kao što su suspenzija obveza iz Sporazuma o trgovini i suradnji ili bilo kojeg dopunskog sporazuma, u slučajevima kršenja određenih odredaba Sporazuma o trgovini i suradnji ili neispunjavanja određenih uvjeta, osobito u pogledu trgovine robom, ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja, cestovnog prometa, zračnog prometa, ribarstva i programâ Unije, kako je navedeno u Sporazumu o trgovini i suradnji, te za poduzimanje korektivnih mjera, mjera za ponovno uspostavljanje ravnoteže i protumjera. Komisija bi trebala pravodobno i u potpunosti obavijestiti Vijeće o svojoj namjeri donošenja takvih mjera kako bi se omogućila sadržajna razmjena mišljenja u okviru Vijeća. Komisija bi trebala u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir izražena mišljenja. Jedna država članica ili više njih mogu od Komisije zatražiti donošenje takvih mjera. Ako Komisija na takav zahtjev ne odgovori potvrdno, ona bi o razlozima za to trebala pravodobno obavijestiti Vijeće.

(10)

Kako bi se Uniji omogućilo da pravodobno reagira ako dođe do prestanka ispunjavanja relevantnih uvjeta, Komisiju bi trebalo ovlastiti za donošenje određenih odluka o suspenziji pogodnosti odobrenih Ujedinjenoj Kraljevini u okviru Priloga o ekološkim proizvodima i Priloga o lijekovima. Komisija bi trebala pravodobno i u potpunosti obavijestiti Vijeće o svojoj namjeri donošenja takvih mjera kako bi se omogućila sadržajna razmjena mišljenja u okviru Vijeća. Komisija bi trebala u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir izražena mišljenja. Jedna država članica ili više njih mogu od Komisije zatražiti donošenje takvih mjera. Ako Komisija na takav zahtjev ne odgovori potvrdno, ona bi o razlozima za to trebala pravodobno obavijestiti Vijeće.

(11)

Kad god Unija mora djelovati kako bi osigurala usklađenost sa Sporazumima, takvo djelovanje treba poduzeti u skladu s Ugovorima, poštujući pritom ograničenja ovlasti dodijeljenih svakoj instituciji Unije. Stoga je u nadležnosti Komisije da Ujedinjenoj Kraljevini dostavlja informacije ili obavijesti koje se zahtijevaju Sporazumima, osim ako se u Sporazumima upućuje na druge određene institucije, tijela, urede i agencije Unije, i da se savjetuje s Ujedinjenom Kraljevinom o određenim pitanjima. U nadležnosti je Komisije i da predstavlja Uniju pred arbitražnim sudom ako se pojedini spor podnese na arbitražu u skladu sa Sporazumom o trgovini i suradnji. Poštujući načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU-a Komisija se treba prethodno posavjetovati s Vijećem, na primjer tako da mu dostavi glavne elemente planiranih podnesaka Unije arbitražnom sudu i tako da u najvećoj mogućoj mjeri uzme u obzir komentare Vijeća.

(12)

Sporazumom o trgovini i suradnji ne isključuje se mogućnost da države članice pod određenim uvjetima sklope bilateralne aranžmane ili sporazume s Ujedinjenom Kraljevinom u vezi s posebnim pitanjima obuhvaćenima Sporazumom o trgovini i suradnji u područjima zračnog prometa, administrativne suradnje u području carina i PDV-a te socijalne sigurnosti.

(13)

Stoga je potrebno utvrditi okvir koji države članice moraju poštovati ako odluče sklopiti bilateralne aranžmane ili sporazume s Ujedinjenom Kraljevinom u područjima zračnog prometa, administrativne suradnje u području carina i PDV-a te socijalne sigurnosti, uključujući uvjete i postupak prema kojima države članice u pregovorima dogovaraju i sklapaju takve bilateralne aranžmane ili sporazume, tako da se osigura da su takvi aranžmani ili sporazumi u skladu s ciljem Sporazuma o trgovini i suradnji i pravom Unije te da se njima uzimaju u obzir unutarnje tržište i širi interesi Unije. Nadalje, države članice koje namjeravaju u pregovorima dogovoriti i sklopiti bilateralne sporazume s Ujedinjenom Kraljevinom u područjima koja nisu obuhvaćena Sporazumom o trgovini i suradnji trebale bi, uz potpuno poštovanje načela lojalne suradnje, obavijestiti Komisiju o svojim namjerama i o napretku pregovora.

(14)

Podsjeća se na to da se, u skladu s člankom FINPROV.1 stavkom 3. Sporazuma o trgovini i suradnji i u skladu s izjavom Europskog vijeća i Europske komisije o teritorijalnom području primjene budućih sporazuma uvrštenom u zapisnik sa sastanka Europskog vijeća održanog 25. studenoga 2018., Sporazum o trgovini i suradnji ne primjenjuje na Gibraltar i ne proizvodi učinke na tom području. Kako je predviđeno u toj izjavi, „time se ne isključuje mogućnost sklapanja zasebnih sporazuma između Unije i Ujedinjene Kraljevine u pogledu Gibraltara” i „ne dovodeći u pitanje nadležnosti Unije te uz potpuno poštovanje teritorijalne cjelovitosti njezinih država članica, kako je zajamčeno člankom 4. stavkom 2. Ugovora o Europskoj Uniji, tim zasebnim sporazumima zahtijevat će se prethodna suglasnost Kraljevine Španjolske”.

(15)

Izvršavanjem nadležnosti Unije u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji ne dovode se u pitanje nadležnosti Unije odnosno nadležnosti država članica u vezi s bilo kojim tekućim ili budućim pregovorima o međunarodnim sporazumima s bilo kojom drugom trećom zemljom ili njihovim potpisivanjem ili sklapanjem, ili u vezi s bilo kojim budućim pregovorima o bilo kojim dopunskim sporazumima iz članka COMPROV.2 [Dopunski sporazumi] Sporazuma o trgovini i suradnji ili njihovim potpisivanjem ili sklapanjem.

(16)

S obzirom na to da je Ujedinjena Kraljevina zemlja koja se povukla iz Unije, njezin položaj u odnosu na Uniju izniman je i razlikuje se od položaja ostalih trećih zemalja s kojima je Unija u pregovorima dogovorila i sklopila sporazume. Na temelju Sporazuma o povlačenju pravo Unije primjenjuje se na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini tijekom prijelaznog razdoblja te je stoga nakon kraja tog razdoblja temelj za suradnju s državama članicama Unije na vrlo visokoj razini, posebno u područjima unutarnjeg tržišta, zajedničke ribarstvene politike te slobode, sigurnosti i pravde. Prijelazno razdoblje isteći će 31. prosinca 2020., a nakon toga će se odredbama o drugim pitanjima povezanima s razdvajanjem predviđenima u Sporazumu o povlačenju omogućiti neometano zaključivanje takve suradnje u određenom broju područja. Ako Sporazumi ne stupe na snagu 1. siječnja 2021., suradnja između Unije i Ujedinjene Kraljevine spustit će se na razinu koja nije ni poželjna niti je u interesu Unije, što će izazvati poremećaje u odnosu Unije i Ujedinjene Kraljevine. Takvi poremećaji mogu se ograničiti privremenom primjenom Sporazumâ.

(17)

Stoga, s obzirom na izniman položaj Ujedinjene Kraljevine u odnosu na Uniju, hitnost situacije uvjetovanu time što prijelazno razdoblje istječe 31. prosinca 2020. te potrebu da se Europskom parlamentu i Vijeću ostavi dovoljno vremena za primjerenu provjeru predviđene odluke o sklapanju Sporazumâ i tekstova Sporazumâ, Sporazumi bi se trebali privremeno primjenjivati do završetka postupaka potrebnih za njihovo stupanje na snagu.

(18)

Zbog toga što su pregovori o Sporazumima dovršeni vrlo kasno, samo sedam dana prije isteka prijelaznog razdoblja, nije bilo moguće provesti konačnu pravno-jezičnu redakturu tekstova Sporazumâ prije njihova potpisivanja. Stoga bi stranke odmah nakon potpisivanja Sporazumâ trebale započeti s konačnom pravno-jezičnom redakturom tekstova Sporazumâ na sva 24 vjerodostojna jezika. Ta pravno-jezična redaktura trebala bi biti pravodobno dovršena. Stranke bi zatim, razmjenom diplomatskih nota, te revidirane tekstove Sporazumâ trebale utvrditi vjerodostojnima i konačnima na svim tim jezicima. Ti revidirani tekstovi trebali bi ab initio zamijeniti potpisane verzije Sporazumâ.

(19)

Sporazume bi trebalo potpisati, a priložene izjave i obavijest odobriti u ime Unije.

(20)

Potpisivanje Sporazuma o trgovini i suradnji u pogledu pitanja obuhvaćenih Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju („Ugovor o Euratomu”) podliježe zasebnom postupku,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Odobrava se potpisivanje u ime Unije, u pogledu pitanja koja nisu obuhvaćena Ugovorom o Euratomu, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, podložno sklapanju navedenog Sporazuma.

2.   Odobrava se potpisivanje u ime Unije Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka, podložno sklapanju navedenog Sporazuma.

3.   Tekstovi Sporazumâ priloženi su ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Komisija predstavlja Uniju u okviru Vijeća za partnerstvo, Odbora za trgovinsko partnerstvo, posebnih trgovinskih odbora i posebnih odbora osnovanih na temelju članaka INST.1 [Vijeće za partnerstvo] i INST.2 [Odbori] Sporazuma o trgovini i suradnji, kao i u okviru svih dodatnih posebnih trgovinskih odbora ili posebnih odbora osnovanih u skladu s člankom INST.1 [Vijeće za partnerstvo] stavkom 4. točkom (g) ili člankom INST.2 [Odbori] stavkom 2. točkom (g) Sporazuma o trgovini i suradnji.

Svaka država članica može poslati jednog predstavnika da kao dio delegacije Unije prati predstavnika Komisije na sastancima Vijeća za partnerstvo i drugih zajedničkih tijela osnovanih na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji.

2.   Kako bi Vijeće moglo u potpunosti izvršavati svoje funkcije utvrđivanja politika, koordinacije i donošenja odluka u skladu s Ugovorima, posebno utvrđivanjem stajališta koja treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća za partnerstvo, Odbora za trgovinsko partnerstvo, posebnih trgovinskih odbora i posebnih odbora, Komisija osigurava da Vijeće sve informacije i dokumente povezane sa svakim sastankom tih zajedničkih tijela ili sa svim aktima koje treba donijeti pisanim postupkom primi dovoljno vremena prije tog sastanka ili te primjene pisanog postupka, a u svakom slučaju najkasnije osam radnih dana prije tog sastanka ili te primjene pisanog postupka.

Vijeće se također pravodobno obavješćuje o raspravama i ishodu sastanaka Vijeća za partnerstvo, Odbora za trgovinsko partnerstvo, posebnih trgovinskih odbora i posebnih odbora, kao i o primjeni pisanog postupka, te prima nacrte zapisnika i sve dokumente koji se odnose na takve sastanke ili primjenu postupka.

3.   Europskom parlamentu omogućuje se da u potpunosti izvršava svoje institucijske nadležnosti tijekom cijelog postupka, u skladu s Ugovorima.

4.   Tijekom razdoblja od pet godina koje počinje 1. siječnja 2021. Komisija jedanput godišnje izvješćuje Europski parlament i Vijeće o provedbi i primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji.

Članak 3.

1.   Dok poseban zakonodavni akt kojim se uređuje donošenje mjera navedenih u točkama od (a) do (i) u nastavku teksta ne stupi na snagu u Uniji, svaku odluku Unije o poduzimanju takvih mjera donosi Komisija, u skladu s uvjetima utvrđenima u odgovarajućim odredbama Sporazuma o trgovini i suradnji, u pogledu:

(a)

suspenzije relevantnog povlaštenog tretmana dotičnog odnosno dotičnih proizvoda, kako je navedeno u članku GOODS.19 [Mjere u slučaju povrede ili izbjegavanja carinskog zakonodavstva] Sporazuma o trgovini i suradnji;

(b)

primjene korektivnih mjera i suspenzije obveza, kako je navedeno u članku LPFOFCSD.3.12 [Korektivne mjere] Sporazuma o trgovini i suradnji;

(c)

primjene mjera za ponovno uspostavljanje ravnoteže i protumjera, kako je navedeno u članku LPFOFCSD.9.4 [Ponovno uspostavljanje ravnoteže] Sporazuma o trgovini i suradnji;

(d)

primjene korektivnih mjera, kako je navedeno u članku ROAD.11 [Korektivne mjere] Sporazuma o trgovini i suradnji;

(e)

kompenzacijskih mjera, kako je navedeno u članku FISH.9 [Kompenzacijske mjere u slučaju povlačenja ili smanjenja pristupa] Sporazuma o trgovini i suradnji;

(f)

primjene korektivnih mjera, kako je navedeno u članku FISH.14 [Korektivne mjere i rješavanje sporova] Sporazuma o trgovini i suradnji;

(g)

suspenzije ili prekida sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u programima Unije, kako je navedeno u članku UNPRO.3.1 [Suspenzija sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u programu Unije od strane Europske unije] i članku UNPRO.3.20 [Prekid sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u programu Unije od strane Europske unije] Sporazuma o trgovini i suradnji;

(h)

ponude ili prihvaćanja privremene naknade ili suspenzije obveza u kontekstu postupanja u skladu s odlukom nakon arbitražnog postupka ili postupka arbitražnog vijeća na temelju članka INST.24 [Privremena pravna sredstva] Sporazuma o trgovini i suradnji, osim kako je predviđeno u Uredbi (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3);

(i)

zaštitnih mjera i mjera za ponovno uspostavljanje ravnoteže, kako je navedeno u članku INST.36 [Zaštitne mjere] Sporazuma o trgovini i suradnji.

2.   Komisija pravodobno i u potpunosti obavješćuje Vijeće o svojoj namjeri donošenja mjera iz stavka 1. kako bi se omogućila sadržajna razmjena mišljenja u okviru Vijeća. Komisija u najvećoj mogućoj mjeri uvažava izražena mišljenja. Komisija također prema potrebi obavješćuje Europski parlament

3.   Ako neka država članica ili više njih smatraju da imaju posebnog razloga za zabrinutost, one mogu od Komisije zatražiti donošenje mjera iz stavka 1. Ako Komisija na takav zahtjev ne odgovori potvrdno, o razlozima za to pravodobno obavješćuje Vijeće.

4.   Komisija može donijeti i mjere kojima se ponovno uvode prava i obveze u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji kakvi su bili prije donošenja mjera iz stavka 1. Stavci 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis.

5.   Prije donošenja posebnog zakonodavnog akta kojim se uređuje donošenje mjera iz stavka 1. Vijeće provodi preispitivanje aranžmana utvrđenih u ovom članku.

Članak 4

Ako jedna država članica ili više njih ukažu na znatnu teškoću koja proizlazi iz provedbe Sporazuma o trgovini i suradnji, posebice u pogledu ribarstva, Komisija prioritetno ispituje taj zahtjev i prema potrebi u vezi s tim obraća se Vijeću za partnerstvo, u skladu s odredbama utvrđenima u Sporazumu o trgovini i suradnji. Ako se ne postigne zadovoljavajuće rješenje, to pitanje rješava se u najkraćem mogućem roku u okviru preispitivanja predviđenih u Sporazumu o trgovini i suradnji. Ako je ta teškoća i dalje prisutna, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u pregovorima dogovorio i sklopio sporazum kojim bi se na potreban način izmijenio Sporazum o trgovini i suradnji.

Članak 5.

1.   Komisija se ovlašćuje za donošenje, u ime Unije, svih odluka koje se odnose na:

(a)

potvrđivanje ili suspenziju priznavanja jednakovrijednosti nakon ponovnog preispitivanja jednakovrijednosti, koje treba provesti do 31. prosinca 2023. u skladu s člankom 3. [Priznavanje jednakovrijednosti] stavkom 3. Priloga TBT-4 [Ekološki proizvodi] Sporazumu o trgovini i suradnji;

(b)

suspenziju priznavanja jednakovrijednosti u skladu s člankom 3. [Priznavanje jednakovrijednosti] stavcima 5. i 6. Priloga TBT-4 [Ekološki proizvodi] Sporazumu o trgovini i suradnji;

(c)

prihvaćanje službenih dokumenata u vezi s dobrom proizvođačkom praksom koje je izdalo tijelo Ujedinjene Kraljevine za proizvodna postrojenja koja se nalaze izvan područja tijela izdavatelja te određivanje uvjeta pod kojima Unija prihvaća te službene dokumente u vezi s dobrom proizvođačkom praksom u skladu s člankom 5. [Priznavanje inspekcija] stavcima 3. i 4. Priloga TBT-2 [Lijekovi] Sporazumu o trgovini i suradnji;

(d)

donošenje svih potrebnih provedbenih aranžmana za razmjenu službenih dokumenata u vezi s dobrom proizvođačkom praksom s tijelom Ujedinjene Kraljevine u okviru članka 6. [Razmjena službenih dokumenata u vezi s dobrom proizvođačkom praksom] Priloga TBT-2 [Lijekovi] Sporazumu o trgovini i suradnji te razmjenu podataka s tijelom Ujedinjene Kraljevine u vezi s inspekcijama proizvodnih postrojenja na temelju članka 7. [Zaštitne mjere] tog priloga;

(e)

suspenziju priznavanja inspekcija ili prihvaćanja službenih dokumenata u vezi s dobrom proizvođačkom praksom koje je izdala Velika Britanija i obavješćivanje Ujedinjene Kraljevine o namjeri primjene članka 9. [Suspenzija] Priloga TBT-2 [Lijekovi] Sporazumu o trgovini i suradnji i pokretanje savjetovanja s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 8. [Izmjene primjenjivog zakonodavstva] stavkom 3. tog priloga;

(f)

potpunu ili djelomičnu suspenziju, za sve ili samo neke proizvode navedene na popisu u Dodatku C Prilogu TBT-2 [Lijekovi] Sporazumu o trgovini i suradnji, priznavanja inspekcija ili prihvaćanja službenih dokumenata u vezi s dobrom proizvođačkom praksom druge stranke u skladu s člankom 9. [Suspenzija] stavkom 1. tog Priloga.

2.   Primjenjuje se članak 3. stavci 2., 3. i 4.

Članak 6.

1.   Države članice ovlaštene su u pregovorima dogovoriti, potpisati i sklopiti aranžmane iz članka AIRTRN.3 [Prava prometovanja] stavka 4. Sporazuma o trgovini i suradnji, podložno sljedećim uvjetima:

(a)

ti se aranžmani sklapaju isključivo za potrebe utvrđene u članku AIRTRN.3 [Prava prometovanja] stavku 4. Sporazuma o trgovini i suradnji i u skladu s njegovim uvjetima te se njima ne uređuju nikakva druga pitanja, neovisno o tome jesu li takva pitanja obuhvaćena područjem primjene dijela drugog [Zračni promet] naslova drugog glave I. Sporazuma o trgovini i suradnji;

(b)

tim se aranžmanima ne smije diskriminirati među zračnim prijevoznicima Unije.

Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 8. ove Odluke.

2.   Države članice ovlaštene su dodijeliti odobrenja iz članka AIRTRN.3 [Prava prometovanja] stavka 9. Sporazuma o trgovini i suradnji, podložno njegovim uvjetima i u skladu s primjenjivim odredbama prava Unije i nacionalnog prava. Pri dodjeli tih odobrenja države članice ne smiju diskriminirati među prijevoznicima Unije.

3.   Države članice ovlaštene su u pregovorima dogovoriti, potpisati i sklopiti aranžmane iz članka AIRTRN.3 [Prava prometovanja] stavka 9. Sporazuma o trgovini i suradnji, podložno sljedećim uvjetima:

(a)

ti se aranžmani sklapaju isključivo za potrebe utvrđene u članku AIRTRN.3 [Prava prometovanja] stavku 9. Sporazuma o trgovini i suradnji i u skladu s njegovim uvjetima te se njima ne uređuju nikakva druga pitanja, neovisno o tome jesu li takva pitanja obuhvaćena područjem primjene dijela drugog [Zračni promet] naslova drugog glave I. Sporazuma o trgovini i suradnji;

(b)

tim se aranžmanima ne smije diskriminirati među zračnim prijevoznicima Unije.

Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 8. ove Odluke.

Članak 7.

Države članice ovlaštene su u pregovorima dogovoriti, potpisati i sklopiti bilateralne sporazume s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 41. Protokola o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevara u području poreza na dodanu vrijednost i o uzajamnoj pomoći za naplatu potraživanja u vezi s porezima i carinama ili u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti u pogledu tema koje nisu obuhvaćene Protokolom o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, podložno sljedećim uvjetima:

(a)

predviđeni sporazum u skladu je s funkcioniranjem Sporazuma o trgovini i suradnji ili unutarnjeg tržišta te ne ugrožava njihovo funkcioniranje;

(b)

predviđeni sporazum u skladu je s pravom Unije i ne ugrožava ostvarenje cilja vanjskog djelovanja Unije u dotičnom području ili ne nanosi na drugi način štetu interesima Unije;

(c)

predviđenim sporazumom poštuje se načelo nediskriminacije na temelju državljanstva utvrđeno u UFEU-u.

Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 8. ove Odluke.

Članak 8.

1.   Svaka država članica koja namjerava u pregovorima dogovoriti bilateralni aranžman iz članka 6. stavaka 1. i 3. ili bilateralni sporazum iz članka 7. obavješćuje Komisiju o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom o takvim aranžmanima ili sporazumima i prema potrebi poziva Komisiju da sudjeluje u pregovorima kao promatrač.

2.   Nakon završetka pregovora dotična država članica Komisiji podnosi nacrt aranžmana ili sporazuma koji je iz njih proizišao. Komisija o tome bez odgode obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

3.   Najkasnije tri mjeseca od zaprimanja nacrta aranžmana ili sporazuma Komisija donosi odluku o tome jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 6. stavku 1. prvom podstavku ili članku 6. stavku 3. prvom podstavku odnosno članku 7. Ako Komisija odluči da su ti uvjeti ispunjeni, dotična država članica može potpisati i sklopiti dotični aranžman ili sporazum.

4.   Dotična država članica Komisiji dostavlja primjerak aranžmana ili sporazuma u roku od mjesec dana od njegova stupanja na snagu ili, ako se aranžman ili sporazum treba privremeno primjenjivati, u roku od mjesec dana od početka njegove privremene primjene.

Članak 9.

Države članice koje namjeravaju u pregovorima dogovoriti i sklopiti bilateralne sporazume s Ujedinjenom Kraljevinom u područjima koja nisu obuhvaćena Sporazumom o trgovini i suradnji, uz potpuno poštovanje načela lojalne suradnje, pravodobno obavješćuju Komisiju o svojim namjerama i o napretku pregovora.

Članak 10.

Izvršavanjem nadležnosti Unije u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji ne dovode se u pitanje nadležnosti Unije i nadležnosti država članica u vezi s bilo kojim tekućim ili budućim pregovorima o međunarodnim sporazumima s bilo kojom drugom trećom zemljom ili njihovim potpisivanjem ili sklapanjem, ili u vezi s bilo kojim budućim pregovorima o bilo kojim dopunskim sporazumima iz članka COMPROV.2 [Dopunski sporazumi] Sporazuma o trgovini i suradnji ili njihovim potpisivanjem ili sklapanjem.

Članak 11.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazumâ u ime Unije.

Članak 12.

1.   Podložno reciprocitetu, Sporazumi se privremeno primjenjuju od 1. siječnja 2021. do završetka postupaka potrebnih za njihovo stupanje na snagu.

2.   Unija obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu o ispunjenju unutarnjih zahtjeva i završetku unutarnjih postupaka Unije potrebnih za tu privremenu primjenu, pod uvjetom da je Ujedinjena Kraljevina prije datuma iz stavka 1. obavijestila Uniju da su ispunjeni njezini unutarnji zahtjevi i završeni njezini postupci potrebni za privremenu primjenu.

3.   Verzije Sporazumâ na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, irskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku podliježu konačnoj pravno-jezičnoj redakturi.

Jezične verzije koje su rezultat pravno-jezične redakture iz prvog podstavka utvrđuju se vjerodostojnima i konačnima razmjenom diplomatskih nota s Ujedinjenom Kraljevinom.

Vjerodostojni i konačni tekstovi iz drugog podstavka ab initio zamjenjuju potpisane verzije Sporazumâ.

4.   Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u stavku 2. i podnosi diplomatsku notu iz stavka 3. drugog podstavka.

Članak 13.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest odnosno obavijesti predviđene u Sporazumu o trgovini i suradnji i članku 19. Sporazuma o sigurnosti podataka.

Članak 14.

Izjave i obavijest priložene ovoj Odluci odobravaju se u ime Unije.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. prosinca 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/266 (EU, Euratom) od 25. veljače 2020. o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o novom sporazumu o partnerstvu (SL L 58, 27.2.2020., str. 53).

(3)  Uredba (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 3286/94 o utvrđivanju postupaka Zajednice u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Zajednice prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije (SL L 189, 27.6.2014., str. 50.).


31.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 444/11


ODLUKA VIJEĆA (Euratom) 2020/2253

od 29. pr osinca 2020.

o odobrenju sklapanja, od strane Europske komisije, Sporazuma između Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske zajednice za atomsku energiju o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije i sklapanja, od strane Europske komisije, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 101. drugi stavak,

uzimajući u obzir preporuku Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 25. veljače 2020. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o novom sporazumu o partnerstvu. Rezultat tih pregovora su Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane („Sporazum o trgovini i suradnji”), Sporazum između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka („Sporazum o sigurnosti podataka”) i Sporazum između Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske zajednice za atomsku energiju o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije („Sporazum o nuklearnoj energiji”) („Sporazumi”).

(2)

Sporazum o trgovini i suradnji obuhvaća pitanja u nadležnosti Europske zajednice za atomsku energiju („Zajednica”), odnosno pridruživanje programu Euratoma za istraživanje i osposobljavanje i Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije, koja su uređena dijelom petim Sporazuma o trgovini i suradnji (Sudjelovanje u programima Unije, dobro financijsko upravljanje i financijske odredbe). Stoga bi u ime Zajednice trebalo sklopiti Sporazum o trgovini i suradnji u pogledu pitanja obuhvaćenih Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju („Ugovor o Euratomu”). Potpisivanje i sklapanje Sporazuma o trgovini i suradnji u ime Unije podliježe zasebnom postupku.

(3)

Podsjeća se na to da se nacrti bilateralnih sporazuma između države članice Zajednice i Ujedinjene Kraljevine koji su obuhvaćeni Ugovorom o Euratomu, uključujući sporazume za razmjenu znanstvenih ili industrijskih podataka u nuklearnom području, mogu sklapati pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti i postupovni zahtjevi utvrđeni u člancima 29. i 103. tog ugovora.

(4)

S obzirom na izniman položaj Ujedinjene Kraljevine u odnosu na Uniju i Zajednicu te hitnost situacije uvjetovanu time što prijelazno razdoblje istječe 31. prosinca 2020., Sporazum o trgovini i suradnji, u pogledu pitanja obuhvaćenih Ugovorom o Euratomu, trebalo bi potpisati te bi se on trebao privremeno primjenjivati do završetka postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu. Iz istih bi razloga trebalo potpisati Sporazum o nuklearnoj energiji te bi se on trebao privremeno primjenjivati do završetka postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu i dok se ne dovrši konačna pravno-jezična redaktura te dok stranke takve konačno revidirane jezične verzije ne utvrde vjerodostojnima i konačnima.

(5)

Zbog toga što su pregovori o Sporazumima dovršeni vrlo kasno, samo sedam dana prije isteka prijelaznog razdoblja, nije bilo moguće provesti konačnu pravno-jezičnu redakturu tekstova Sporazumâ prije njihova potpisivanja. Stoga bi stranke odmah nakon potpisivanja Sporazumâ trebale započeti s konačnom pravno-jezičnom redakturom tekstova Sporazumâ na sva 24 vjerodostojna jezika. Ta pravno-jezična redaktura trebala bi biti pravodobno dovršena. Stranke bi zatim, razmjenom diplomatskih nota, te revidirane tekstove Sporazumâ trebale utvrditi vjerodostojnima i konačnima na svim tim jezicima. Ti revidirani tekstovi trebali bi ab initio zamijeniti potpisane verzije Sporazumâ.

(6)

Trebalo bi odobriti sklapanje, od strane Komisije, Sporazuma o nuklearnoj energiji.

(7)

Trebalo bi odobriti sklapanje, od strane Komisije koja djeluje u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o trgovini i suradnji u pogledu pitanja obuhvaćenih Ugovorom o Euratomu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Odobrava se sklapanje, od strane Komisije te u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma između Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske zajednice za atomsku energiju o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, podložno uvjetima utvrđenima u članku 2.

2.   Odobrava se sklapanje, od strane Komisije te u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, te Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, uključujući njegove odredbe o privremenoj primjeni, u pogledu pitanja obuhvaćenih Ugovorom o Euratomu, podložno uvjetima utvrđenima u članku 3.

3.   Tekst Sporazuma iz stavka 1. priložen je ovoj Odluci.

Tekst Sporazuma iz stavka 2. priložen je Odluci Vijeća (EU) 2020/2252 (1).

Članak 2.

1.   Prije njegova sklapanja i podložno reciprocitetu, Sporazum iz članka 1. stavka 1. potpisuje se i privremeno primjenjuje od 1. siječnja 2021. do završetka postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu i postupci iz stavka 2.

2.   Verzije Sporazuma iz članka 1. stavka 1. na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, irskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku podliježu konačnoj pravno-jezičnoj redakturi.

Jezične verzije koje su rezultat pravno-jezične redakture iz prvoga podstavka utvrđuju se vjerodostojnima i konačnima razmjenom diplomatskih nota s Ujedinjenom Kraljevinom.

Vjerodostojni i konačni tekstovi iz drugoga podstavka zamjenjuju ab initio potpisane verzije Sporazuma iz članka 1. stavka 1.

3.   Privremena primjena iz stavka 1. dogovara se razmjenom pisama između Zajednice i Vlade Ujedinjene Kraljevine. Tekstovi tih pisama priloženi su ovoj Odluci.

Članak 3.

1.   Prije njegova sklapanja i podložno reciprocitetu, Sporazum iz članka 1. stavka 2. u pogledu pitanja obuhvaćenih Ugovorom o Euratomu potpisuje se i privremeno primjenjuje od 1. siječnja 2021. do završetka postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

2.   Predsjednik Vijeća obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 12. stavkom 2. Odluke (EU) 2020/2252 o ispunjenju unutarnjih zahtjeva i završetku unutarnjih postupaka Unije potrebnih za privremenu primjenu, pod uvjetom da je Ujedinjena Kraljevina prije datuma iz stavka 1. obavijestila Uniju da su ispunjeni njezini unutarnji zahtjevi i završeni njezini unutarnji postupci potrebni za privremenu primjenu.

3.   Verzije Sporazuma iz članka 1. stavka 2. na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, irskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku podliježu konačnoj pravno-jezičnoj redakturi.

Jezične verzije koje su rezultat pravno-jezične redakture iz prvog podstavka utvrđuju se vjerodostojnima i konačnima razmjenom diplomatskih nota s Ujedinjenom Kraljevinom.

Vjerodostojni i konačni tekstovi iz drugog podstavka ab initio zamjenjuju potpisane verzije Sporazuma iz članka 1. stavka 2.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. prosinca 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2020/2252 od 29. prosinca 2020. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka (SL L 444, 31.12.2020, str. 2).


31.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 444/14


SPORAZUM O TRGOVINI I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU, S JEDNE STRANE, I UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE, S DRUGE STRANE

 


31.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 444/1463


SPORAZUM IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE O SIGURNOSNIM POSTUPCIMA ZA RAZMJENU I ZAŠTITU KLASIFICIRANIH PODATAKA

 


31.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 444/1475


Izjave iz Odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji te Sporazuma o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka

ZAJEDNIČKA IZJAVA O REGULATORNOJ SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I UJEDINJENE KRALJEVINE U PODRUČJU FINANCIJSKIH USLUGA

1.

Unija i Ujedinjena Kraljevina suglasne su uspostaviti strukturiranu regulatornu suradnju u području financijskih usluga s ciljem uspostave trajnog i stabilnog odnosa između autonomnih jurisdikcija. Na temelju zajedničke predanosti očuvanju financijske stabilnosti, cjelovitosti tržišta te zaštite ulagača i potrošača, tim će se aranžmanima omogućiti:

bilateralna razmjena stajališta i analiza povezanih s regulatornim inicijativama i drugim pitanjima od interesa,

transparentnost i odgovarajući dijalog u postupku donošenja, suspenzije i povlačenja odluka o jednakovrijednosti i

pojačana suradnja i koordinacija, među ostalim u međunarodnim tijelima, prema potrebi.

2.

Stranke će do ožujka 2021. postići dogovor o Memorandumu o razumijevanju kojim se uspostavlja okvir za tu suradnju. Stranke će među ostalim raspravljati o tome kako na objema stranama ostvariti napredak u pogledu utvrđivanja jednakovrijednosti između Unije i Ujedinjene Kraljevine, ne dovodeći u pitanje jednostrani i autonoman postupak donošenja odluka svake strane.

ZAJEDNIČKA POLITIČKA IZJAVA O SUZBIJANJU ŠTETNIH POREZNIH REŽIMA

Europska unija (1)i Ujedinjena Kraljevina („sudionice”) podržavaju sljedeću Zajedničku političku izjavu o suzbijanju štetnih poreznih režima.

Sudionice, odražavajući globalna načela poštenog poreznog natjecanja, potvrđuju svoju predanost suzbijanju štetnih poreznih režima, posebno onih koji mogu olakšati smanjenje porezne osnovice i premještanje dobiti u skladu s mjerom 5. Akcijskog plana OECD-a za suzbijanje smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS). U tom kontekstu sudionice potvrđuju svoju predanost primjeni načela suzbijanja štetnih poreznih režima u skladu s ovom zajedničkom političkom izjavom.

Štetni porezni režimi obuhvaćaju režime oporezivanja poslovanja koji znatno utječu ili bi mogli znatno utjecati na mjesto obavljanja poslovne djelatnosti, među ostalim i na mjesto skupina trgovačkih društava, unutar sudionica. Porezni režimi obuhvaćaju zakone i propise te administrativne prakse.

Ako porezni režim ispunjava polazni kriterij kojim se nameću znatna niža stvarna razina oporezivanja od razina koje se općenito primjenjuju u sudionicama, uključujući nultu stopu oporezivanja, trebalo bi ga smatrati potencijalno štetnim. Takva razina oporezivanja može se provoditi putem nominalne stope poreza, porezne osnovice ili bilo kojeg drugog relevantnog čimbenika.

U tom kontekstu i uzimajući u obzir pristup utvrđen na globalnoj razini, pri procjeni štetnosti režima oporezivanja poslovanja trebalo bi razmotriti prisutnost sljedećih ključnih čimbenika:

a)

jesu li pogodnosti izdvojene iz domaćeg gospodarstva kako ne bi utjecale na nacionalnu poreznu osnovicu ili jesu li omogućene samo nerezidentima;

b)

je li u režimu koji omogućuje pogodnosti izostavljen uvjet znatne gospodarske aktivnosti i znatne gospodarske prisutnosti unutar sudionice u kojoj se nude takve porezne pogodnosti;

c)

razlikuju li se pravila utvrđivanja dobiti u odnosu na aktivnosti u multinacionalnoj skupini poduzeća od međunarodno priznatih načela, osobito pravila usuglašenih s OECD-om;

d)

jesu li porezne mjere nedovoljno transparentne, među ostalim ako su pravne odredbe na administrativnoj razini ublažene na netransparentan način ili ako ne postoji djelotvorna razmjena informacija o režimu.

Sudionice bi trebale poticati, u okviru njihovih ustavnih odredaba, primjenu tih načela na područjima za koja imaju posebne odgovornosti ili porezne ovlasti.

Sudionice bi trebale održavati godišnji dijalog radi rasprave o pitanjima u vezi s primjenom tih načela.

ZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKE UNIJE I UJEDINJENE KRALJEVINE O MONETARNOJ POLITICI I KONTROLI SUBVENCIJA

Stranke potvrđuju svoje uzajamno razumijevanje da aktivnosti središnje banke u provedbi monetarnih politika nisu obuhvaćene područjem primjene drugog dijela prvog naslova [Trgovina] glave XI. [Jednaki uvjeti za otvoreno i pošteno tržišno natjecanje i održivi razvoj] poglavlja 3. [Kontrola subvencija] Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O POLITIKAMA KONTROLE SUBVENCIJA

Europska unija i Ujedinjena Kraljevina („sudionice”) podržavaju sljedeću političku izjavu o politikama kontrole subvencija.

Smjernice u ovoj zajedničkoj izjavi predstavljaju zajedničko shvaćanje sudionica o odgovarajućim politikama u pogledu subvencija u područjima utvrđenima u nastavku.

Iako to nije obvezujuće za sudionice, one mogu ove smjernice uzeti u obzir u svojim sustavima kontrole subvencija.

Sudionice se mogu sporazumjeti o ažuriranju ovih smjernica.

Subvencije za razvoj područja s težim uvjetima gospodarenja

1.

Subvencije se mogu dodijeliti za razvoj područja ili regija s težim uvjetima gospodarenja ili zapostavljenih područja ili regija. Pri određivanju iznosa subvencije u obzir se može uzeti:

društveno-gospodarsku situaciju dotičnog područja s težim uvjetima gospodarenja;

veličinu korisnika i

veličinu projekta ulaganja.

2.

Korisnik bi trebao osigurati znatan vlastiti doprinos troškovima ulaganja. Glavna svrha ili učinak subvencije ne bi trebala biti poticanje korisnika na prijenos iste ili slične djelatnosti s područja jedne stranke na područje druge stranke.

Promet

1.

Subvencije zračnim lukama za ulaganja u infrastrukturu i operativne troškove mogu se dodijeliti uzimajući u obzir veličinu zračne luke u smislu godišnjeg putničkog prometa. Kako bi primila subvencije za financiranje operativnih troškova, zračna luka koja nije mala regionalna zračna luka trebala bi dokazati svoju sposobnost osiguravanja buduće održivosti u razdoblju koje bi omogućilo postupno ukidanje subvencije.

2.

Subvencije za projekte cestovne infrastrukture mogu se dodijeliti ako nisu selektivno osmišljene tako da od njih koristi imaju pojedinačni gospodarski akteri ili sektori, već se njima ostvaruje korist za društvo u cjelini. Pri dodjeli subvencije trebalo bi osigurati da otvoren pristup infrastrukturi bude dostupan svim korisnicima na nediskriminirajućoj osnovi (2).

3.

Subvencije za luke mogu se dodijeliti za jaružanje ili infrastrukturne projekte ako su ograničene na najmanji iznos potreban za početak projekta.

Istraživanje i razvoj

Subvencije se mogu dodijeliti za aktivnosti istraživanja i razvoja. (3) To uključuje temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj, posebno razvoj novih i visoko inovativnih tehnologija koje potiču rast produktivnosti i konkurentnost, ako su potrebne, razmjerne i glavna svrha ili učinak nije im prijenos ili zatvaranje takvih aktivnosti na području druge stranke. Subvencije se mogu dodijeliti i za druge inicijative, kao što su novi proizvodni postupci, relevantna infrastruktura, inovacijski klasteri i digitalni centri. Iznos subvencije trebao bi, među ostalim čimbenicima, odražavati rizik i količinu tehnoloških inovacija uključenih u projekt, blizinu projekta tržištu i doprinos projekta stvaranju znanja.

ZAJEDNIČKA IZJAVA UNIJE I UJEDINJENE KRALJEVINE O PRILOGU ENER-4.

Stranke razumiju da cilj povećanja koristi od trgovine iz Priloga ENER-4. znači da bi, u okviru ograničenja utvrđenih u tom prilogu, trgovinski aranžmani:

trebali biti što učinkovitiji i

trebali, u normalnim okolnostima, rezultirati tokovima interkonekcijskim elektroenergetskim vodovima koji su u skladu s cijenama na tržištima stranaka dan unaprijed.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O ČLANKU EXC.1. [OPĆE IZNIMKE] I ČLANKU EXC.4 .[IZNIMKE ZA SIGURNOST]

Stranke potvrđuju da su suglasne u pogledu sljedećeg:

1.

Članak EXC.1. [Opće iznimke] i članak EXC.4. [Iznimke za sigurnost] međusobno se ne isključuju. Osobito nije isključeno da se sigurnosni interes stranke istodobno smatra „bitnim sigurnosnim interesom” u smislu članka EXC.4. [Iznimke za sigurnost] i pitanjem „javne sigurnosti” ili „javnog reda” u smislu članka EXC.1. [Opće iznimke].

2.

Članak EXC.1. [Opće iznimke] i članak EXC.4. [Iznimke za sigurnost], uključujući osobito pojmove „bitni sigurnosni interesi”, „javna sigurnost”, „javni moral” i „javni red”, treba tumačiti u skladu s pravilima tumačenja Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine kako su utvrđena u članku COMPROV.13. [Tumačenje] i članku OTH.4.a [Sudska praksa WTO-a].

ZAJEDNIČKA POLITIČKA IZJAVA O CESTOVNIM PRIJEVOZNICIMA

Stranke napominju da, iako se Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine ne uređuju vizni režimi ili aranžmani na granici za cestovne prijevoznike koji djeluju na području druge stranke, dobro i učinkovito upravljanje vizama i graničnim aranžmanima za cestovne prijevoznike važno je za kretanje robe, posebno preko granice između Ujedinjene Kraljevine i Unije.

U tu svrhu i ne dovodeći u pitanje prava svake stranke da uredi ulazak fizičkih osoba na svoje područje ili njihov privremeni boravak na svojem području, stranke su suglasne u okviru svojih zakona na odgovarajući način olakšati ulazak i privremeni boravak vozača koji obavljaju djelatnosti dopuštene na temelju drugog dijela [Trgovina, promet i ribarstvo] trećeg naslova [Cestovni prijevoz] glave I. [Cestovni prijevoz robe] ovog Sporazuma.

ZAJEDNIČKA POLITIČKA IZJAVA O AZILU I VRAĆANJU

Iako Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine ne sadržava odredbe o azilu, vraćanju, spajanju obitelji za maloljetnike bez pratnje ili nezakonitim migracijama, stranke primjećuju važnost dobrog upravljanja migracijskim tokovima i prepoznaju posebne okolnosti koje proizlaze iz jednostranih mehanizama kontrole, usluga ro-ro trajekata, upravljanja tunelom ispod kanala La Manche i Zajedničkog putnog prostora.

U tu svrhu stranke primaju na znanje namjeru Ujedinjene Kraljevine da sudjeluje u bilateralnim raspravama s najrelevantnijim državama članicama o prikladnim praktičnim aranžmanima u pogledu azila, spajanja obitelji za maloljetnike bez pratnje ili nezakonitih migracija, u skladu sa zakonima i propisima stranaka.

ZAJEDNIČKA POLITIČKA IZJAVA O TREĆEM DIJELU [IZVRŠAVANJE ZAKONODAVSTVA I PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA] GLAVI III. [EVIDENCIJA PODATAKA O PUTNICIMA]

Stranke potvrđuju da je učinkovita uporaba podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) koji se odnose na načine prijevoza koji nisu letovi, primjerice pomorske, željezničke i cestovne prijevoznike, operativna vrijednost za sprečavanje, otkrivanje, istragu i kazneni progon terorizma i teških kaznenih djela te izražavaju svoju namjeru da preispitaju i, prema potrebi, prošire sporazum iz trećeg dijela glave III. Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine ako Unija uspostavi unutarnji pravni okvir za prijenos i obradu podataka iz PNR-a za druge načine prijevoza.

Sporazum ne utječe na mogućnost država članica i Ujedinjene Kraljevine da sklapaju i primjenjuju bilateralne sporazume o sustavu za prikupljanje i obradu podataka iz PNR-a od pružatelja usluga prijevoza koji nisu navedeni u Sporazumu, pod uvjetom da države članice djeluju u skladu s pravom Unije.

ZAJEDNIČKA POLITIČKA IZJAVA O TREĆEM DIJELU [IZVRŠAVANJE ZAKONODAVSTVA I PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA] GLAVI VII. [PREDAJA]

Trećim dijelom [Izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima] glavom VII. [Predaja] člankom LAW.SURR.77. [Načelo proporcionalnosti] predviđa se da suradnja putem uhidbenog naloga mora biti nužna i proporcionalna uzimajući u obzir prava tražene osobe i interese žrtava, težinu djela, moguću kaznu koja bi se izrekla i mogućnost da država poduzme manje prisilne mjere od predaje tražene osobe, posebno kako bi se izbjeglo nepotrebno dugo razdoblje istražnog zatvora.

Načelo proporcionalnosti bitno je u cijelom postupku koji vodi do odluke o predaji iz glave VII. [Predaja]. Ako pravosudno tijelo izvršenja ima dvojbe o načelu proporcionalnosti, ono traži potrebne dopunske informacije kako bi pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog moglo iznijeti svoja stajališta o primjeni načela proporcionalnosti.

Obje stranke napominju da članci LAW.SURR.77. [Načelo proporcionalnosti] i 93.[Odluka o predaji] omogućuju nadležnim pravosudnim tijelima država da pri primjeni glave VII. [Predaja] uzmu u obzir proporcionalnost i moguće trajanje istražnog zatvora te napominju da je to u skladu s njihovim domaćim zakonima.

ZAJEDNIČKA POLITIČKA IZJAVA O TREĆEM DIJELU [IZVRŠAVANJE ZAKONODAVSTVA I PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA] GLAVI IX. [RAZMJENA PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE]

Stranke potvrđuju da je važno da poslodavci imaju informacije o postojanju kaznenih presuda i o svim relevantnim zabranama koje proizlaze iz takvih presuda u vezi s osobama koje angažiraju za profesionalne ili organizirane volonterske aktivnosti koje uključuju izravne i redovite kontakte s ranjivim odraslim osobama. Stranke izjavljuju da namjeravaju preispitati i, prema potrebi, proširiti treći dio [Izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima] glavu IX. [Razmjena informacija iz kaznene evidencije] ako Unija izmijeni svoj pravni okvir u tom pogledu.

ZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKE UNIJE I UJEDINJENE KRALJEVINE O RAZMJENI I ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Stranke potvrđuju važnost što bržeg sklapanja dogovora kojima se omogućuje razmjena klasificiranih podataka između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine. U tom pogledu stranke će učiniti sve što je u njihovoj moći da dovrše pregovore o provedbenom aranžmanu Sporazuma o sigurnosti podataka čim to bude razumno izvedivo kako bi se omogućila primjena Sporazuma o sigurnosti podataka u skladu s člankom 19. stavkom 2. Sporazuma. U međuvremenu stranke mogu razmjenjivati klasificirane podatke u skladu sa svojim zakonima i propisima.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O SUDJELOVANJU U PROGRAMIMA UNIJE I PRISTUPU PROGRAMSKIM USLUGAMA

Stranke prepoznaju obostranu korist od suradnje u područjima od zajedničkog interesa, kao što su znanost, istraživanje i inovacije, nuklearna istraživanja i svemir. Kako bi se potaknula buduća suradnja u tim područjima, stranke namjeravaju uspostaviti formalnu osnovu za buduću suradnju u obliku sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u odgovarajućim programima Unije pod poštenim i primjerenim uvjetima i, prema potrebi, u obliku pristupa određenim uslugama koje se pružaju u okviru programa Unije.

Stranke potvrđuju da tekst Protokola I. „Programi i aktivnosti u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina” kojim se uspostavlja pridruživanje Ujedinjene Kraljevine radi sudjelovanja u određenim programima i aktivnostima Unije i Protokol II. „o pristupu Ujedinjene Kraljevine određenim uslugama koje se pružaju u okviru programa i aktivnosti Unije” nije mogao biti dovršen tijekom pregovora o Sporazumu o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine jer višegodišnji financijski okvir i odgovarajući pravni instrumenti Unije u trenutku potpisivanja Sporazuma još nisu bili doneseni.

Stranke potvrđuju da su nacrti protokola navedeni u nastavku načelno dogovoreni i da će biti podneseni na raspravu i donošenje Posebnom odboru za sudjelovanje u programima Unije. Ujedinjena Kraljevina i Europska unija zadržavaju pravo ponovno razmotriti sudjelovanje u programima, aktivnostima i uslugama navedenima u protokolima [I. i II.] prije njihova donošenja jer su pravni instrumenti kojima se uređuju programi i aktivnosti Unije podložni promjeni. Možda će biti potrebno izmijeniti i nacrte protokola kako bi se osigurala njihova usklađenost s tim instrumentima kako budu doneseni.

Čvrsta je namjera stranaka da Specijalizirani odbor za sudjelovanje u programima Unije što prije donese protokole kako bi se omogućila njihova provedba što je prije moguće, posebno s ciljem da se subjektima Ujedinjene Kraljevine omogući da od početka sudjeluju u utvrđenim programima i aktivnostima, osiguravajući postojanje relevantnih aranžmana i sporazuma, u mjeri u kojoj je to moguće i u skladu sa zakonodavstvom Unije.

Stranke podsjećaju i na svoju predanost programu PEACE+ koji će biti predmet zasebnog sporazuma o financiranju.

NACRT PROTOKOLA I.

Programi i aktivnosti u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina

Članak 1.: Opseg sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine

1.

Ujedinjena Kraljevina [od 1. siječnja 2021.] sudjeluje u i doprinosi programima i aktivnostima Unije, ili njihovim dijelovima, utvrđenima sljedećim temeljnim aktima:

a)

Uredba XXX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU (4), u mjeri u kojoj se odnosi na pravila primjenjiva na sastavnicu iz članka 3. točke (c) te uredbe; [Copernicus]

b)

Uredba XXX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (5), u mjeri u kojoj se odnosi na pravila koja se primjenjuju na sastavnice iz članka 1. stavka 3. točaka (a) i (aa) te uredbe;

c)

Odluka XXX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije (6);

d)

Uredba Vijeća XXX o uspostavljanju Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Obzor Europa – Okvirni program za istraživanja i inovacije (7) („program Euratom”);

e)

Odluka Vijeća 2007/198/Euratom o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER (F4E) i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću („Odluka Vijeća o F4E-u”) (8).

Članak 2.: Trajanje sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine

1.

Ujedinjena Kraljevina sudjeluje u programima i aktivnostima Unije ili njihovim dijelovima iz članka 1. [Opseg sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine] od [1. siječnja 2021.] tijekom njihova trajanja ili tijekom trajanja višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.–2027., ovisno o tome što je kraće.

2.

Ujedinjena Kraljevina ili subjekti iz Ujedinjene Kraljevine prihvatljivi su u skladu s uvjetima utvrđenima u članku UNPRO.1.4. [Usklađenost s pravilima programa] u pogledu postupaka dodjele Unije kojima se izvršavaju proračunske obveze iz programa i aktivnosti ili njihovih dijelova iz članka 1. [Opseg sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine] u rokovima utvrđenima u prvom stavku ovog članka .

3.

Ovaj Protokol produljuje se i primjenjuje se za razdoblje 2026.–2027. pod istim uvjetima i na program koji će naslijediti program Euratoma za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju („program Euratom”), osim ako u roku od tri mjeseca od objave tog programa u Službenom listu Europske unije bilo koja stranka objavi svoju odluku o neproširenju ovog Protokola na taj program. U slučaju takve objave, ovaj se Protokol ne primjenjuje od 1. siječnja 2026. u odnosu na program koji će naslijediti program Euratom. Time se ne dovodi u pitanje sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u drugim programima i aktivnostima Unije ili njihovim dijelovima.

Članak 3.: Posebni uvjeti sudjelovanja u svemirskom programu

1.

Podložno odredbama Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, a posebno članka UNPRO.1.4. [Usklađenost s pravilima programa], Ujedinjena Kraljevina sudjeluje u sastavnici Copernicus svemirskog programa i ostvaruje korist od usluga i proizvoda sastavnice Copernicus na isti način kao i druge zemlje sudionice (9).

2.

Ujedinjena Kraljevina ima puni pristup uslugama upravljanja kriznim situacijama u okviru programa Copernicus. Uvjeti aktivacije i upotrebe utvrđuju se posebnim sporazumom.

Detaljna pravila za pristup takvim uslugama utvrđuju se u odgovarajućem sporazumu, među ostalim u vezi s posebnom primjenom članaka UNPRO.3.1. stavka 4., članka UNPRO.3.2. stavka 4. i članka UNPRO.3.3. stavka 5.

3.

Ujedinjena Kraljevina ima pristup kao ovlašteni korisnik sastavnicama sigurnosnih usluga programa Copernicus u mjeri u kojoj je dogovorena suradnja stranaka u relevantnim područjima politike. Uvjeti aktivacije i upotrebe utvrđuju se posebnim sporazumima.

Detaljna pravila za pristup takvim uslugama utvrđuju se u odgovarajućim sporazumima, među ostalim u vezi s posebnom primjenom članaka UNPRO.3.1. stavka 4., članka UNPRO.3.2. stavka 4. i članka UNPRO.3.3. stavka 5.

4.

Za potrebe stavka 3. pregovori između Ujedinjene Kraljevine ili subjekata iz Ujedinjene Kraljevine i relevantnog tijela Unije započinju što je prije moguće nakon što se u ovom Protokolu uspostavi sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programu Copernicus te u skladu s odredbama kojima se uređuje pristup takvim uslugama.

Ako se takav sporazum znatno odgodi ili ga ne bude moguće postići, Posebni odbor za sudjelovanje u programima Unije ispituje kako prilagoditi sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programu Copernicus i njegovo financiranje s obzirom na tu situaciju.

5.

Sudjelovanje predstavnika Ujedinjene Kraljevine na sastancima Odbora za sigurnosnu akreditaciju uređuje se pravilima i postupcima za sudjelovanje u tom odboru, uzimajući u obzir status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje.

Članak 4.: Posebni uvjeti sudjelovanja u programu Obzor Europa

1.

Podložno članku 6. Ujedinjena Kraljevina sudjeluje kao pridružena zemlja u svim dijelovima programa Obzor Europa kako je navedeno u članku 4. Uredbe XXX, koji se provodi putem posebnog programa uspostavljenog Odlukom XXX o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te putem financijskog doprinosa Europskom institutu za inovacije i tehnologiju osnovanom Uredbom (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008.

2.

Podložno odredbama Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, a posebno članka UNPRO.1.4. [Usklađenost s pravilima programa], subjekti iz Ujedinjene Kraljevine mogu sudjelovati u izravnim djelovanjima Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) i u neizravnim djelovanjima pod uvjetima koji su jednaki onima koji se primjenjuju na druge zemlje sudionice.

3.

Ako Unija donese mjere za provedbu članaka 185. i 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Ujedinjena Kraljevina i subjekti iz Ujedinjene Kraljevine mogu sudjelovati u pravnim strukturama uspostavljenima na temelju tih odredaba, u skladu s pravnim aktima Unije koji se odnose na uspostavu tih pravnih struktura.

4.

Uredba (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (10), kako je izmijenjena, i Odluka XXX o Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: Jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta (11), kako je izmijenjen, primjenjuje se na sudjelovanje subjekata iz Ujedinjene Kraljevine u zajednicama znanja i inovacija u skladu s člankom UNPRO.1.4 [Usklađenost s pravilima programa].

5.

Ako subjekti iz Ujedinjene Kraljevine sudjeluju u izravnim djelovanjima Zajedničkog istraživačkog centra, predstavnici Ujedinjene Kraljevine imaju pravo sudjelovati kao promatrači u Vijeću guvernera Zajedničkog istraživačkog centra, bez prava glasa. Podložno tom uvjetu, takvo sudjelovanje podložno je istim pravilima i postupcima koji se primjenjuju na predstavnike država članica, posebno uključujući prava na riječ, primanje informacija i dokumentacije u vezi s pitanjem koje se odnosi na Ujedinjenu Kraljevinu.

6.

Za potrebe izračuna operativnog doprinosa u skladu s člankom UNPRO.2.1. stavkom 5. početna odobrena sredstva za preuzimanje obveza unesena u proračun Unije konačno donesen za primjenjivu godinu za financiranje Obzora Europa, uključujući rashode za potporu programu, povećavaju se odobrenim sredstvima koja odgovaraju vanjskim namjenskim prihodima u skladu s [člankom XXX.] Uredbe Vijeća [XXX] o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon pandemije bolesti COVID-19 (12).

7.

Prava Ujedinjene Kraljevine na zastupanje i sudjelovanje u Odboru za europski istraživački prostor i njegovim podskupinama prava su koja se primjenjuju na pridružene zemlje.

8.

Ujedinjena Kraljevina može sudjelovati u Konzorciju europskih istraživačkih infrastruktura („ERIC”) u skladu s pravnim aktima kojima se osniva ERIC i uzimajući u obzir njegovo sudjelovanje u Obzoru 2020. u skladu s uvjetima koji se primjenjuju na to sudjelovanje neposredno prije stupanja na snagu ovog Protokola i njegovo sudjelovanje u Obzoru Europa kako je utvrđeno ovim Protokolom.

Članak 5.: Uvjeti primjene automatskog korektivnog mehanizma na program Obzor Europa u skladu s člankom UNPRO.2.2. [Programi na koje se primjenjuje automatski mehanizam korekcije]

1.

Članak UNPRO.2.2. [Programi na koje se primjenjuje automatski mehanizam korekcije] primjenjuje se na program Obzor Europa.

2.

Primjenjuju se sljedeći uvjeti:

a)

za potrebe izračuna automatske korekcije, „konkurentna bespovratna sredstva” znači bespovratna sredstva dodijeljena putem poziva na podnošenje prijedloga pri čemu se krajnji korisnici mogu utvrditi u trenutku izračuna automatske korekcije, uz iznimku financijske potpore trećim stranama kako je definirano u članku 204. Financijske uredbe (13) koja se primjenjuje na opći proračun Unije;

b)

ako je pravna obveza potpisana s koordinatorom konzorcija, iznosi upotrijebljeni za utvrđivanje početnih iznosa pravne obveze iz članka UNPRO.2.2. [Programi na koje se primjenjuje automatski mehanizam korekcije] kumulativni su početni iznosi dodijeljeni u pravnoj obvezi članovima konzorcija koji su subjekti iz Ujedinjene Kraljevine.

c)

svi iznosi pravnih obveza utvrđuju se primjenom elektroničkog sustava Europske komisije eCorda;

d)

„troškovi neintervencije” znači troškovi operativnog programa koji nisu konkurentna bespovratna sredstva, uključujući rashode za potporu, administraciju pojedinih programa i druga djelovanja (14);

e)

iznosi dodijeljeni međunarodnim organizacijama kao pravnim subjektima koji su krajnji korisnici (15) smatraju se troškovima neintervencije.

3.

Mehanizam se primjenjuje kako slijedi:

a)

Automatske korekcije za godinu N u vezi s izvršenjem odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za godinu N primjenjuju se na temelju podataka o godini N i godini N+1 iz elektroničkog sustava eCorda iz stavka 2. točke (c) u godini N +2 nakon što se na doprinos Ujedinjene Kraljevine programu Obzor Europa primijene sve prilagodbe u skladu s člankom UNPRO.2.18. stavkom 8. Razmatrani iznos bit će iznos konkurentnih bespovratnih sredstava za koja su podaci dostupni. i.

b)

Iznos automatske korekcije izračunava se kao razlika između:

i.

ukupnog iznosa tih konkurentnih bespovratnih sredstava dodijeljenih subjektima Ujedinjene Kraljevine kao preuzete obveze za proračunska odobrena sredstva za godinu N i

ii.

iznosa prilagođenog doprinosa Ujedinjene Kraljevine za godinu N pomnoženog s omjerom između:

(A)

iznosa konkurentnih bespovratnih sredstava za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za godinu N za taj program i

(B)

ukupnih pravnih obveza preuzetih u vezi s odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za godinu N, uključujući rashode za potporu.

Ako se za situacije u kojima su subjekti iz Ujedinjene Kraljevine isključeni provodi prilagodba u skladu s primjenom članka UNPRO.2.1. stavka 8., u izračun se ne uključuju odgovarajući konkurentni iznosi bespovratnih sredstava.

Članak 6.: Isključenje iz Fonda Europskog vijeća za inovacije

1.

Ujedinjena Kraljevina i subjekti iz Ujedinjene Kraljevine ne sudjeluju u Fondu Europskog vijeća za inovacije (EIC) osnovanom u okviru Obzora Europa. Fond EIC-a financijski je instrument koji je dio Akceleratora EIC-a u okviru Obzora Europa kojim se osiguravaju ulaganja u obliku vlasničkog kapitala ili u drugom povratnom obliku. (16)

2.

Od 2021. do 2027. doprinos Ujedinjene Kraljevine Obzoru Europa svake se godine prilagođava iznosom dobivenim množenjem procijenjenih iznosa koji se dodjeljuju korisnicima fonda EIC-a uspostavljenog u okviru programa, isključujući iznos koji proizlazi iz vraćanja sredstava, s ključem za doprinos kako je definiran u članku UNPRO.2.1. stavku 6.

3.

Nakon svake godine N u kojoj je izvršena prilagodba na temelju stavka 2. doprinos Ujedinjene Kraljevine u narednim godinama prilagođava se naviše ili naniže množenjem razlike između procijenjenog iznosa dodijeljenog korisnicima fonda EIC-a, kako je navedeno u članku 6. stavku 2., i iznosa dodijeljenog korisnicima fonda EIC-a u godini N s ključem za doprinos, kako je definirano u članku UNPRO 2.1. stavku 6.

Članak 7.: Posebni uvjeti sudjelovanja u programu Euratom

1.

Ujedinjena Kraljevina sudjeluje kao pridružena zemlja u svim dijelovima programa Euratom.

2.

Podložno odredbama Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, a posebno članka UNPRO.1.4. [Usklađenost s pravilima programa], subjekti iz Ujedinjene Kraljevine mogu sudjelovati u svim vidovima programa Euratom pod uvjetima koji su jednaki onima koji se primjenjuju na pravne subjekte Euratoma.

3.

Subjekti iz Ujedinjene Kraljevine mogu sudjelovati u izravnim djelovanjima JRC-a u skladu s člankom 4. stavkom 2. ovog Protokola.

Članak 8.: Posebni uvjeti za sudjelovanje u aktivnostima Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije, Sporazum o ITER-u i Sporazum o širem pristupu

1.

Ujedinjena Kraljevina sudjeluje kao član Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije (F4E) u skladu s Odlukom Vijeća o F4E-u i Statutom zajedničkog poduzeća („Statut F4E-a”), kako je zadnje izmijenjen ili će se izmijeniti u budućnosti, te tako doprinosi budućoj znanstvenoj i tehnološkoj suradnji u području kontrolirane nuklearne fuzije pridruživanjem Ujedinjene Kraljevine programu Euratom.

2.

Podložno odredbama Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, a posebno članka UNPRO.1.4. [Usklađenost s pravilima programa], subjekti iz Ujedinjene Kraljevine mogu sudjelovati u svim aktivnostima F4E-a pod uvjetima koji su jednaki onima koji se primjenjuju na pravne subjekte Euratoma.

3.

Predstavnici Ujedinjene Kraljevine sudjeluju na sastancima F4E-a u skladu sa Statutom F4E-a.

4.

U skladu s člankom 7. Odluke Vijeća o F4E-u Ujedinjena Kraljevina primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica na zajedničko poduzeće, njegova direktora i njegovo osoblje u vezi s njihovim aktivnostima u skladu s Odlukom Vijeća o F4E-u. U skladu s člankom 8. Odluke Vijeća o F4E-u, Ujedinjena Kraljevina u okviru svojih službenih aktivnosti zajedničkom poduzeću F4E dodjeljuje i sve povlastice predviđene Prilogom III. Ugovoru o Euratomu.

5.

Stranke su suglasne da:

a)

Sporazum o osnivanju Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajedničku provedbu projekta ITER (Sporazum o ITER-u) primjenjuje se na državno područje Ujedinjene Kraljevine te se za potrebe primjene ovog članka ovaj Protokol smatra relevantnim sporazumom za potrebe članka 21. Sporazuma o ITER-u;

b)

Sporazum o povlasticama i imunitetima Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajedničku provedbu projekta ITER (Sporazum o povlasticama i imunitetima) primjenjuje se na državno područje Ujedinjene Kraljevine te se za potrebe primjene ovog članka ovaj se Protokol smatra relevantnim sporazumom za potrebe članka 24. Sporazuma o povlasticama i imunitetima i

c)

Sporazum između Euratoma i Vlade Japana o zajedničkoj provedbi aktivnosti šireg pristupa u području istraživanja energije fuzije (Sporazum o širem pristupu) primjenjuje se na državno područje Ujedinjene Kraljevine, posebno povlastice i imuniteti iz članaka 13. i 14.5. te se za potrebe primjene ovog članka ovaj Protokol smatra relevantnim sporazumom za potrebe članka 26. Sporazuma o širem pristupu.

6.

Euratom obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu o izmjeni Sporazuma o ITER-u, Sporazuma o širem pristupu ili Sporazuma o povlasticama i imunitetima. O svakoj izmjeni koja bi mogla utjecati na prava ili obveze Ujedinjene Kraljevine u tom pogledu raspravlja se u okviru Posebnog odbora za sudjelovanje u programima Unije s ciljem prilagodbe sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine novoj situaciji. Za svaku izmjenu koja bi mogla utjecati na prava i obveze Ujedinjene Kraljevine potrebna je službena suglasnost Ujedinjene Kraljevine prije nego što ona počne proizvoditi učinke u odnosu na Ujedinjenu Kraljevinu.

7.

Euratom i Ujedinjena Kraljevina mogu se u zasebnom sporazumu sporazumjeti da pravni subjekti s poslovnim nastanom u Uniji mogu biti prihvatljivi za sudjelovanje u aktivnostima Ujedinjene Kraljevine povezanima s aktivnostima koje provodi F4E.

Članak 9.: Reciprocitet

Za potrebe ovog članka „subjekt Unije” znači bilo koja vrsta subjekta, bio on fizička ili pravna osoba ili druga vrsta subjekta, koji ima boravište ili poslovni nastan u Uniji.

Prihvatljivi subjekti iz Unije mogu sudjelovati u programima Ujedinjene Kraljevine koji su istovrijedni onima iz članka 1. točaka (b), (c) i (d) [Opseg sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine] ovog Protokola u skladu s pravom i propisima Ujedinjene Kraljevine.

Članak 10.: Intelektualno vlasništvo

Za programe i aktivnosti navedene u članku 1. [Opseg sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine] i podložno odredbama Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, a posebno članka UNPRO.1.4. [Usklađenost s pravilima programa], subjekti iz Ujedinjene Kraljevine koji sudjeluju u programima obuhvaćenima ovim Protokolom u pogledu vlasništva, iskorištavanja i širenja informacija i intelektualnog vlasništva koji proizlaze iz takvog sudjelovanja imaju jednaka prava i obveze kao i subjekti s poslovnim nastanom u Uniji koji sudjeluju u dotičnim programima i aktivnostima. Ova se odredba ne primjenjuje na rezultate projekata započetih prije primjene ovog Protokola.

NACRT PROTOKOLA II.

o pristupu Ujedinjene Kraljevine uslugama uspostavljenima u okviru određenih programa i aktivnosti Unije u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje

Članak 1. Opseg pristupa

Ujedinjena Kraljevina ima pristup sljedećim uslugama u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, temeljnim aktima i svim drugim pravilima koja se odnose na provedbu relevantnih programa i aktivnosti Unije:

a)

usluge u okviru sustava nadzora i praćenja u svemiru (SST) kako su definirane u članku 54. Uredbe XXX (17) [Uredba o svemiru].

Do stupanja na snagu provedbenih akata kojima se utvrđuju uvjeti za tri javno dostupne usluge SST-a u trećoj zemlji, usluge SST-a iz članka 5.1. Odluke 541/2014/EU pružaju se Ujedinjenoj Kraljevini te javnim i privatnim vlasnicima i operatorima svemirskih letjelica koji djeluju u Ujedinjenoj Kraljevini ili iz nje u skladu s člankom 5.2. ove Odluke (ili bilo kojim zakonodavstvom koje ju zamjenjuje, s izmjenom ili bez nje).

Članak 2.: Trajanje pristupa

Ujedinjena Kraljevina ima pristup uslugama iz članka 1. tijekom njihova cijelog trajanja ili tijekom cijelog trajanja višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.–2027., ovisno o tome što je kraće.

Članak 3.: Posebni uvjeti za pristup uslugama SST-a

Pristup Ujedinjene Kraljevine javno dostupnim uslugama SST-a iz članka 54. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te uredbe odobrava se (18) u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe XXX, na zahtjev i podložno uvjetima koji se primjenjuju na treće zemlje.

Pristup Ujedinjene Kraljevine uslugama SST-a iz članka 54. stavka 1. točke (d) temeljnog akta, ako je dostupan (19), podliježe uvjetima koji se primjenjuju na treće zemlje.

IZJAVA O DONOŠENJU ODLUKA O PRIMJERENOSTI U ODNOSU NA UJEDINJENU KRALJEVINU

Stranke primaju na znanje namjeru Europske komisije da brzo pokrene postupak za donošenje odluka o primjerenosti u odnosu na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Direktivom o izvršavanju zakonodavstva te njezinu namjeru da u tu svrhu blisko surađuje s drugim tijelima i institucijama uključenima u odgovarajući postupak donošenja odluka.


(1)  Za potrebe obveza iz ove Izjave, u odnosu na Europsku uniju, pod riječju „sudionice” podrazumijevaju se Europska unija, njezine države članice ili Europska unija i njezine države članice, ovisno o slučaju.

(2)  U tu svrhu diskriminacija znači da se u usporedivim situacijama postupa na različit način, a razlikovanje nije objektivno opravdano.

(3)  Istraživanje i razvoj kako je definirano u Priručniku Frascati OECD-a.

(4)  [umetnuti upućivanje na SL]

(5)  [umetnuti upućivanje na SL]

(6)  [umetnuti upućivanje na SL]

(7)  [umetnuti upućivanje na SL]

(8)  [umetnuti upućivanje na SL] (kako je izmijenjeno)

(9)  Upućivanja na „zemlje sudionice” treba dovršiti u skladu s terminologijom temeljnih akata pri donošenju.

(10)  SL L 97, 9.4.2008.

(11)  [SL L …]

(12)  [SL L …; COM(2020) 441]

(13)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL EU L 193, 30.7.2018., str. 1).

(14)  „Druge mjere” mogu uključivati nagrade, financijske instrumente, pružanje tehničkih/znanstvenih usluga od strane JRC-a, pretplate (OECD, Eureka, IPEEC, IEA, ...), sporazume o delegiranju, stručnjake (evaluatori, praćenje projekata).

(15)  Međunarodne organizacije smatraju se troškovima neintervencije samo ako su krajnji korisnici. To se ne primjenjuje ako je međunarodna organizacija koordinator projekta (raspodjela sredstava drugim koordinatorima).

(16)  Ta se definicija zamjenjuje definicijom iz zakonodavnog akta upućivanjem u bilješci na taj zakonodavni akt u konačnoj verziji protokola (fond EIC-a u programu Obzor 2020. posljednji je put definiran u Odluci Komisije C(2020) 4001 o izmjeni Odluke C(2019) 5323). Ako u vrijeme dovršetka protokola ne bude postojala definicija u vezi s Obzorom Europa, možda će biti potrebno izmijeniti definiciju.

(17)  Uredba XXX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU, COM(2018) 447 final [SL L …].

(18)  Podložno konačnom uvjetu temeljnog akta, pod uvjetom da se obje stranke usuglase o uvjetu za pružanje usluge SST-a.

(19)  Podložno konačnom uvjetu temeljnog akta, pod uvjetom da se obje stranke usuglase o uvjetu za pružanje usluge SST-a.


31.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 444/1486


Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine – obavijest Unije

Europska unija obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu o sljedećem u vezi sa Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske , s druge strane („Sporazum o trgovini i suradnji”).

A.    OBAVIJEST U IME UNIJE U VEZI S UREDOM EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA (EPPO)

Članak LAW.OTHER.134. stavak 7. točke (d) i (g)

1.

U skladu s trećim dijelom [Izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima] člankom LAW.MUTAS.114. [Definicija nadležnog tijela] Sporazuma o trgovini i suradnji i člankom LAW.OTHER.134. [Dostava obavijesti] stavkom 7. točkom (d) tog sporazuma, Unija u svoje ime obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu da se EPPO, u izvršavanju svojih nadležnosti kako je predviđeno člancima 22., 23. i 25. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 (1), smatra nadležnim tijelom za potrebe trećeg dijela [Izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima] glave VIII. [Uzajamna pomoć] Sporazuma o trgovini i suradnji. Ova se obavijest primjenjuje od datuma utvrđenog odlukom Komisije donesenom u skladu s člankom 120. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939. Ujedinjena Kraljevina bit će obaviještena o tom datumu.

2.

U skladu s trećim dijelom [Izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima] člankom LAW.CONFISC.21. [Tijela] stavkom 2. Sporazuma o trgovini i suradnji i člankom LAW.OTHER.134. [Dostava obavijesti] stavkom 7. točkom (g) tog sporazuma Unija u svoje ime obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu da se EPPO, u izvršavanju svojih nadležnosti kako je predviđeno člancima 22., 23. i 25. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939, smatra nadležnim tijelom za potrebe izdavanja i, ako je to prikladno, izvršavanja zahtjeva za zamrzavanje izdanih u skladu s trećim dijelom [Izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima] glavom XI. [Zamrzavanje i oduzimanje] Sporazuma o trgovini i suradnji, te središnjim tijelom za potrebe slanja takvih zahtjeva i odgovaranja na njih. Ova se obavijest primjenjuje od datuma utvrđenog odlukom Komisije donesenom u skladu s člankom 120. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939. Ujedinjena Kraljevina bit će obaviještena o tom datumu.

3.

Zahtjevi se šalju središnjem uredu EPPO-a.

B.    OBAVIJEST U IME UNIJE U VEZI S ODABIRIMA DRŽAVA ČLANICA ZA POTREBE PRIMJENE SPORAZUMA O TRGOVINI I SURADNJI

1.

Zbog kasnog potpisivanja Sporazuma o trgovini i suradnji obavijest Unije u vezi s odabirima država članica u odnosu na odredbe navedene u nastavku dostavit će se najkasnije 31. siječnja 2021.

Popis odredaba Sporazuma o trgovini i suradnji za koje se zahtjeva dostava obavijesti nakon stupanja na snagu ili početka primjene Sporazuma:

a)

članak LAW.OTHER.134. stavak 7. točka (a): obavješćivanje odjela za informacije o putnicima koje je osnovala ili imenovala svaka država članica za potrebe primanja i obrade podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) na temelju glave III. [Prijenos i obrada podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR)];

b)

članak LAW.OTHER.134. stavak 7. točka (b): obavješćivanje tijela koje je na temelju domaćeg prava svake države članice nadležno za izvršenje uhidbenog naloga;

c)

članak LAW.OTHER.134. stavak 7. točka (b): obavješćivanje tijela koje je na temelju domaćeg prava svake države članice nadležno za izdavanje uhidbenog naloga;

d)

članak LAW.OTHER.134. stavak 7. točka (c): obavješćivanje tijela nadležnog za zaprimanje zahtijevâ za tranzit preko državnog područja države članice tražene osobe koja se predaje;

e)

članak LAW.OTHER.134. stavak 7. točka (e): obavješćivanje središnjeg tijela nadležnog za razmjenu informacija iz kaznene evidencije na temelju glave IX. [Razmjena informacija iz kaznene evidencije] i za razmjene iz članka 22. stavka 2. Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima;

f)

članak LAW.OTHER.134. stavak 7. točka (f): obavješćivanje središnjeg tijela odgovornog za slanje zahtjeva i odgovaranje na njih na temelju glave XI. [Zamrzavanje i oduzimanje] i za izvršavanje takvih zahtjeva ili za njihovo prosljeđivanje tijelima nadležnima za njihovo izvršavanje.

2.

U skladu s člankom SSC.11. stavkom 2. [Upućeni radnici] Sporazuma o trgovini i suradnji Unija obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu da sljedeće države članice spadaju u:

kategoriju A: države članice koje su izrazile želju da od 1. siječnja 2021. odstupaju od članka SSC.10. [Opća pravila] Sporazuma o trgovini i suradnji: Austrija, Mađarska, Portugal, Švedska;

kategoriju B: države članice koje su izrazile želju da od 1. siječnja 2021. ne odstupaju od članka SSC.10. [Opća pravila] Sporazuma o trgovini i suradnji: – ;

kategoriju C: države članice koje nisu navele žele li ili ne žele 1. siječnja 2021. odstupati od članka SSC.10. [Opća pravila] Sporazuma o trgovini i suradnji: Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska.

3.

Obavijesti u odnosu na odredbe Sporazuma o trgovini i suradnji u vezi s odabirima koje države članice mogu izraziti nakon stupanja na snagu ili početka primjene Sporazuma o trgovini i suradnji bit će pravodobno dostavljene, u rokovima utvrđenima u Sporazumu, ovisno o slučaju.

(1)  Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).