ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 433

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
22. prosinca 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2173 оd 16. listopada 2020. o izmjeni priloga I., II. i III. Uredbi (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća radi ažuriranja parametara koji se prate i pojašnjenja određenih aspekata povezanih s promjenom regulatornog ispitnog postupka ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2174 оd 19. listopada 2020. o izmjeni priloga I.C, III., III.A, IV., V., VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada ( 1 )

11

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2175 оd 20. listopada 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/256 o uspostavi višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

20

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2176 оd 12. studenoga 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 u pogledu odbitka imovine u obliku softvera od stavki redovnog osnovnog kapitala ( 1 )

27

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2177 оd 15. prosinca 2020. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Haricot de Castelnaudary (ZOZP))

30

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2178 оd 15. prosinca 2020. o ispravku Provedbene uredbe (EU) 2020/1433 o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pouligny-Saint-Pierre (ZOI))

31

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2179 оd 16. prosinca 2020. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

33

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2180 оd 18. prosinca 2020. o produljenju referentnog razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/1429 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 ( 1 )

37

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/2181 оd 17. prosinca 2020. o utvrđivanju količinskih ograničenja i dodjeli kvota za tvari koje podliježu kontroli na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 8996)

39

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/2182 оd 18. prosinca 2020. o utvrđivanju konačnog odgovora o uvozu u ime Unije u pogledu budućeg uvoza određenih kemikalija u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene odluke Komisije od 15. svibnja 2014. o donošenju odluka Unije o uvozu određenih kemikalija u skladu s tom uredbom (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 8977)

55

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/2183 оd 21. prosinca 2020. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s izvješćivanjem o zarazi vidrica i drugih životinja iz porodice Mustelidae te kunopasa virusom SARS-CoV-2 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 9531)  ( 1 )

76

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/2153 оd 7. listopada 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 u pogledu kategorija operativnih osobnih podataka i kategorija ispitanikâ čije operativne osobne podatke Ured europskog javnog tužitelja smije obrađivati u kazalu spisa predmeta ( SL L 431, 21.12.2020. )

80

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 1232/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom ( SL L 326, 8.12.2011. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 18/Sv. 11. od 10. lipnja 2013.)

81

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 599/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom ( SL L 173, 12.6.2014. )

82

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 433/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2173

оd 16. listopada 2020.

o izmjeni priloga I., II. i III. Uredbi (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća radi ažuriranja parametara koji se prate i pojašnjenja određenih aspekata povezanih s promjenom regulatornog ispitnog postupka

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 (1), a posebno njezin članak 7. stavak 8. i članak 15. stavak 8.,

budući da:

(1)

Kako bi se izračunale ciljne vrijednosti specifičnih emisija proizvođača za razdoblje od 2021. do 2024. u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) 2019/631, potrebni su podaci o emisijama CO2 za vozila registrirana u kalendarskoj godini 2020. Za proizvođače koji vozila prvi put stavljaju na tržište Unije u razdoblju od 2021. do 2024. potrebno je pojasniti na koji način bi se trebale utvrditi njihove ciljne vrijednosti specifičnih emisija i ciljne vrijednosti odstupanja za to razdoblje uzimajući u obzir da će u kalendarskoj godini 2020. podaci o emisijama CO2 za te proizvođače biti samo djelomično dostupni ili da uopće neće biti dostupni.

(2)

Slično tome, proizvođačima koji na tržište Unije stavljaju samo vozila s nultom stopom emisija CO2 u kalendarskoj godini 2020. potrebno je pojasniti na koji način bi trebalo utvrditi njihove ciljne vrijednosti specifičnih emisija za razdoblje od 2021. do 2024.

(3)

Od 1. siječnja 2021. standardne vrijednosti emisija CO2 trebaju se temeljiti na podacima o emisijama CO2 utvrđenima u skladu s Globalno usklađenim ispitnim postupkom za laka vozila (WLTP), kako je utvrđen u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (2). Stoga je potrebno izmijeniti Prilog I. Uredbi (EU) 2019/631 kako bi se prilagodili parametri koje treba pratiti i o kojima treba izvješćivati te kako bi se uklonila upućivanja na podatke utvrđene na temelju Novog europskog voznog ciklusa (NEDC). Međutim, za izvješćivanje o podacima za kalendarsku godinu 2020. primjereno je dopustiti preklapanje novih i postojećih odredbi do 28. veljače 2021.

(4)

Trebalo bi iskoristiti i priliku za usklađivanje, u mjeri u kojoj je to moguće, parametara koji se prate za osobne automobile i laka gospodarska vozila te za usklađivanje svih odredaba koje se odnose na način na koji države članice bilježe te parametre i izvješćuju o njima, kako je utvrđeno u provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 1014/2010 (3) i (EU) br. 293/2012 (4), zajedno s formatima za dostavu podataka utvrđenima u prilozima II. i III. Uredbi (EU) 2019/631.

(5)

Određene nove parametre trebalo bi pratiti i o njima izvješćivati s obzirom na pripremu postupka za praćenje stvarnih emisija CO2 i stvarne potrošnje goriva ili energije, kako je propisano u članku 12. Uredbe (EU) 2019/631 te za provjeru emisija CO2 vozila u uporabi, kako je propisano u članku 13. te Uredbe. To posebno uključuje vrijednosti potrošnje goriva i, na zahtjev Komisije, parametre koji se upotrebljavaju za izračun vrijednosti emisija CO2 zabilježenih u certifikatima o sukladnosti vozila, tj. koeficijente cestovnog otpora, prednju površinu i razrede otpora kotrljanja guma.

(6)

Uredbu (EU) 2019/631 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I., II. i III. Uredbi (EU) 2019/631 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. listopada 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 111, 25.4.2019., str. 13.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1014/2010 od 10. studenoga 2010. o praćenju i dostavi podataka o registraciji novih osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 293, 11.11.2010., str. 15.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 293/2012 od 3. travnja 2012. o praćenju i prijavi podataka o registraciji novih lakih gospodarskih vozila prema Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 98, 4.4.2012., str. 1.).


PRILOG

Uredba (EU) 2019/631 mijenja se kako slijedi:

(1)

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio A mijenja se kako slijedi:

i.

nakon točke 3. umeću se točke 3.a, 3.b, 3.c:

„3.a

Za proizvođača za kojeg je WLTPCO2 ili NEDCCO2 nula, referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je NEDC2020target, kako je definiran u točki 3.

3.b

Za proizvođača koji osobne automobile prvi put stavlja na tržište Unije u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za sve proizvođače u skladu s točkom 3. ponderiran prema broju novih osobnih automobila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020.

3.c

Ne dovodeći u pitanje točku 3.b, ako u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. neki proizvođač, koji je nastao spajanjem dvaju ili više proizvođača od kojih je najmanje jedan bio odgovoran za nove osobne automobile registrirane u Uniji 2020., prvi put stavlja osobne automobile na tržište Unije, referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za tog novog proizvođača za 2021. jedna je od sljedećih:

(a)

ako je barem dva proizvođača koji su se spojili bilo odgovorno za nove osobne automobile registrirane u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za te proizvođače u skladu s točkom 3. ponderiran na temelju broja novih osobnih automobila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020.;

(b)

ako je samo jedan od proizvođača koji su se spojili bio odgovoran za nove osobne automobile registrirane u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. utvrđuje se u skladu s točkom 3. za tog proizvođača.”;

ii.

točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Ciljna vrijednost odstupanja u skladu s člankom 10. stavkom 3. ili člankom 10. stavkom 4.

(a)

Za proizvođača kojem je odobreno odstupanje u skladu s člankom 10. stavkom 3. od njegove određene ciljne vrijednost emisija prema NEDC-u u kalendarskoj godini 2021. ili odstupanje u skladu s člankom 10. stavkom 4. od njegovih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija za bilo koju kalendarsku godinu od 2021. do 2024., ciljna vrijednost odstupanja prema WLTP-u za te godine izračunava se na sljedeći način:

Image 1

pri čemu je:

WLTPCO2

is WLTPCO2 kako je definiran u točki 3.

NEDCCO2

je NEDCCO2 kako je definiran u točki 3.

NEDCderogationtarget

ciljna vrijednost odstupanja koju je odobrila Komisija u skladu s člankom 10. stavkom 3. ili člankom 10., stavkom 4., ovisno o slučaju.

(b)

Neovisno o točki (a), ako je proizvođaču odobreno odstupanje u skladu s člankom 10. stavkom 4. od ciljnih vrijednosti specifičnih emisija za bilo koju kalendarsku godinu od 2021. do 2024., ali nije bio odgovoran za registraciju novih osobnih automobila u Uniji prije 2021., ciljna vrijednost odstupanja za bilo koju od tih kalendarskih godina izračunava se u skladu s formulom iz točke (a), pri čemu je:

WLTPCO2

prosječna vrijednost WLTPCO2, kako je definirana u točki 3., svih pojedinačnih proizvođača ponderirana za broj novih osobnih automobila registriranih u 2020.;

NEDCCO2

prosječna vrijednost NEDCCO2, kako je definirana u točki 3., svih pojedinačnih proizvođača ponderirana za broj novih osobnih automobila registriranih u 2020.;

NEDCderogationtarget

ciljna vrijednost odstupanja izračunana u skladu s člankom 10. stavkom 4. u vezi s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 63/2011”;

(b)

u Prilogu I. u dijelu B nakon točke 3. umeću se točke 3.a, 3.b i 3.c:

„3.a

Za proizvođača za kojeg je WLTPCO2 ili NEDCCO2 nula, referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je NEDC2020target, kako je definiran u točki 3.

3.b

Za proizvođača koji prvi put stavlja laka gospodarska vozila na tržište Unije u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za te proizvođače u skladu s točkom 3., ponderiran na temelju broja novih lakih gospodarskih vozila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020..

3.c

Ne dovodeći u pitanje točku 3.b, ako u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. proizvođač prvi put stavlja laka gospodarska vozila na tržište Unije, ali je taj proizvođač nastao spajanjem dvaju ili više proizvođača od kojih je najmanje jedan bio odgovoran za nova laka gospodarska vozila registrirana u Uniji 2020. referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za novog proizvođača za 2021. jedna je od sljedećih:

(a)

ako je barem dva proizvođača koji su se spojili bilo odgovorno za nova laka gospodarska vozila registrirana u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za te proizvođače u skladu s točkom 3. ponderiran na temelju broja novih lakih gospodarskih vozila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020.;

(b)

ako je samo jedan od proizvođača koji su se spojili bio odgovoran za nova laka gospodarska vozila registrirana u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. utvrđuje se u skladu s točkom 3. za tog proizvođača.”.

(2)

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio A mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. briše se 1. ožujka 2021.

ii.

umeće se točka 1.a:

„1.a

Države članice za svaku kalendarsku godinu bilježe sljedeće detaljne podatke za svaki novi osobni automobil registriran kao vozilo kategorije M1 na njihovu državnom području, osim podataka navedenih u točkama 22., 23. i 24., koji se dostavljaju na zahtjev Komisije:

1.

proizvođač;

2.

homologacijski broj i njegova proširenja;

3.

tip, varijanta i izvedba;

4.

marka i trgovačko ime;

5.

identifikator interpolacijske porodice vozila;

6.

identifikacijski broj vozila;

7.

kategorija homologiranog vozila;

8.

kategorija registriranog vozila;

9.

datum prve registracije:

10.

specifične emisije CO2;

11.

potrošnja goriva;

12.

masa u voznom stanju;

13.

ispitna masa;

14.

vrsta goriva i način rada s obzirom na gorivo;

15.

potrošnja električne energije;

16.

autonomija na električni pogon;

17.

oznake eko-inovacije;

18.

uštede emisija CO2 zbog eko-inovacija;

19.

otisak: međuosovinski razmak, razmak kotača na upravljanoj osovini i razmak kotača na drugoj osovini;

20.

radni obujam motora;

21.

najveća neto snaga;

22.

koeficijenti cestovnog otpora: f0, f1 i f2;

23.

prednja površina;

24.

razred otpora kotrljanja guma.

U skladu s člankom 7. države članice dužne su Komisiji dostavljati sve podatke navedene u ovoj točki u formatu utvrđenom u odjeljku 2. dijela B. Podaci iz točaka 9. i 11. bilježe se počevši od kalendarske godine 2022. i prvi se put moraju dostaviti Komisiji 28. veljače 2023.”;

iii.

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Detaljni podaci iz točke 1. uzimaju se iz certifikata o sukladnosti osobnog automobila.”;

iv.

nakon točke 2 umeće se točka 2.a:

„2.a.

U slučaju vozila na dvije vrste goriva koja rade na benzin i ukapljeni naftni plin (UNP) ili na benzin i stlačeni prirodni plin (SPP) za koja su u certifikatima o sukladnosti navedene vrijednosti specifičnih emisija CO2 za obje vrste goriva države članice dostavljaju vrijednosti za UNP ili SPP, ovisno o slučaju.

U slučaju vozilâ prilagodljivih gorivu koja upotrebljavaju benzin i etanol (E85) države članice dostavljaju vrijednosti specifičnih emisija CO2 za benzin.”;

(b)

dio B mijenja se kako slijedi:

i.

odjeljak 2. briše se 1. ožujka 2021.

ii.

umeće se odjeljak 2.a:

„Odjeljak 2.a

Detaljni podaci prikupljeni praćenjem – obrazac za jedno vozilo

Upućivanje na točku 1. i točku 1.a dijela A

Detaljni podaci po registriranom vozilu

Izvori podataka

Certifikat o sukladnosti (Prilog VIII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/683 (*1)), osim ako je drukčije navedeno

1.

Ime proizvođača (standardni naziv u EU-u(1))

Ime koje je dodijelila Komisija

Ime proizvođača(2)

0.5. ili, ako ima više imena proizvođača, ime uneseno u 0.5.1.

2.

Homologacijski broj s proširenjem

0.11.

3.

Tip

0.2.

Varijanta

Izvedba

4.

Marka i trgovačko ime

0.1. i 0.2.1.

5.

Identifikator interpolacijske porodice vozila

0.2.3.1.

6.

Identifikacijski broj vozila

0.10.

7.

Kategorija homologiranog vozila

0.4.

8.

Kategorija registriranog vozila

Potvrda o registraciji

9.

Datum prve registracije

Potvrda o registraciji

10.

Specifične emisije CO2 (g/km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

11.

Potrošnja goriva (l/100 km ili m3/100 km ili kg/100 km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

12.

Masa u voznom stanju (kg)

13.

13.

Ispitna masa (kg)

47.1.1.

14.

Vrsta goriva

26.

Način rada s obzirom na gorivo

26.1.

15.

Potrošnja električne energije (Wh/km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

16.

Autonomija na električni pogon (km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

17.

Oznake eko-inovacije

49.3.1.

18.

Uštede zbog eko-inovacija (g CO2/km)

49.3.2.2.

19.1 19.

Međuosovinski razmak (mm)

 

Razmak kotača na upravljanoj osovini (1. osovina) (mm)(3)

30.

Razmak kotača na drugoj osovini (2. osovina) (mm)(3)

30.

20.

Radni obujam motora (cm3)

25.

21.

Najveća neto snaga (kW)

27.1. i 27.3.

22.

Koeficijenti cestovnog otpora(4)

f0, N

47.1.3.0.

f1, N/(km/h)

47.1.3.1.

f2, N/(km/h)

47.1.3.2.

23.

Prednja površina (m2)(4)

47.1.2.

24.

Razred otpora kotrljanja guma(4)

35.

Napomene:

(1)

Popis koji je Komisija objavila na internetskoj stranici CIRCABC.

(2)

U slučaju nacionalne homologacije tipa vozila proizvedenog u maloj seriji (NSS) ili homologacije pojedinačnog vozila (IVA) ime proizvođača navodi se u stupcu „Ime proizvođača”, a u stupcu „Ime proizvođača standardni naziv u EU-u” navodi se jedno od sljedećega: „AA-NSS” ili „AA-IVA”, ovisno o slučaju.

(3)

Ako su razmaci kotača na osovinama vozila različiti, navodi se najveći razmak kotača.

(4)

Na zahtjev Komisije.

(3)

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio A mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1.1 briše se 1. ožujka 2021.

ii.

umeće se točka 1.1.a:

„1.1.a

Potpuna vozila registrirana kao vozila kategorije N1

Države članice za svaku kalendarsku godinu bilježe sljedeće detaljne podatke za svako novo lako gospodarsko vozilo registrirano kao vozilo N1kategorije na njihovom državnom području, osim podataka navedenih u točkama 23., 24. i 25., koji se dostavljaju na zahtjev Komisije:

1.

proizvođač;

2.

homologacijski broj i njegova proširenja;

3.

tip, varijanta i izvedba;

4.

marka i, ako je dostupno, trgovačko ime;

5.

identifikator interpolacijske porodice vozila;

6.

identifikacijski broj vozila;

7.

kategorija homologiranog vozila;

8.

kategorija registriranog vozila;

9.

datum prve registracije;

10.

specifične emisije CO2;

11.

potrošnja goriva;

12.

masa u voznom stanju;

13.

ispitna masa;

14.

vrsta goriva i način rada s obzirom na gorivo;

15.

potrošnja električne energije;

16.

autonomija na električni pogon;

17.

oznake eko-inovacije;

18.

uštede emisija CO2 zbog eko-inovacija;

19.

otisak: međuosovinski razmak, razmak kotača na upravljačkoj osovini i razmak kotača na drugoj osovini;

20.

radni obujam motora;

21.

najveća neto snaga;

22.

najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila;

23.

koeficijenti cestovnog otpora: f0, f1 i f2;

24.

prednja površina;

25.

razred otpora kotrljanja guma.

U skladu s člankom 7. države članice Komisiji stavljaju na raspolaganje sve podatke navedene u ovoj točki u formatu utvrđenom u dijelu C odjeljku 2. Podaci navedeni u točkama 9. i 11. bilježe se počevši od kalendarske godine 2022. i prvi se put stavljaju na raspolaganje Komisiji 28. veljače 2023.”;

iii.

u točki 1.2.1.2. dodaje se podtočka (q);

iv.

točke 1.2.1.1. i 1.2.1.2. brišu se od 1. ožujka 2021.;

v.

umeće se točka 1.2.1.2.a:

„1.2.1.2.a.

Dovršena vozila kategorije N1 homologirana u skladu s Prilogom XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Za svako novo dovršeno vozilo registrirano 2021. i u sljedećim kalendarskim godinama države članice dužne su dostaviti barem podatke iz podtočki 1., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 17., 18. i 22. iz točke 1.1.a, a za svako novo vozilo registrirano 2022. i u sljedećim kalendarskim godinama podatke iz podtočki 9., 23., 24. i 25. iz točke 1.1.a.”;

vi.

u točki 1.2.2 uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Za svako novo dovršeno vozilo kategorije N1 homologirano u skladu s Prilogom XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 registrirano 2020. i u sljedećim kalendarskim godinama proizvođač povezanog osnovnog vozila od 2021. dužan je Komisiji dostaviti sljedeće podatke za osnovno vozilo:”;

vii.

točka 2. zamjenjuje se sljedećom:

„2.

Podaci iz točke 1. uzimaju se iz certifikata o sukladnosti lakog gospodarskog vozila. Podaci koji nisu dostupni u certifikatu o sukladnosti uzimaju se iz homologacijske dokumentacije ili iz podataka koje je dostavio proizvođač osnovnog vozila u skladu s točkom 1.2.3.”;

viii.

nakon točke 2 umeće se točka 2.a:

„2.a.

U slučaju vozila na dvije vrste goriva koja rade na benzin i ukapljeni naftni plin (UNP) ili na benzin i stlačeni prirodni plin (SPP) za koja su u certifikatima o sukladnosti navedene vrijednosti specifičnih emisija CO2 za obje vrste goriva države članice dostavljaju vrijednosti za UNP ili SPP, ovisno o slučaju.

U slučaju vozilâ prilagodljivih gorivu koja upotrebljavaju benzin i etanol (E85) države članice dostavljaju vrijednosti specifičnih emisija CO2 za benzin.”;

(b)

dio C mijenja se kako slijedi:

i.

odjeljak 2. briše se 1. ožujka 2021.;

ii.

umeće se odjeljak 2.a:

„Odjeljak 2.a

Detaljni podaci prikupljeni praćenjem – obrazac za jedno vozilo

Upućivanje na točku 1.1. i 1.1.a dijela A

Detaljni podaci po registriranom vozilu

Izvori podataka

Certifikat o sukladnosti (Prilog VIII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/683) osim ako je drukčije navedeno

1.

Ime proizvođača (standardni naziv u EU-u(1))

Ime koje je dodijelila Komisija

Ime proizvođača(2)

0.5. ili, u slučaju više od jednog imena proizvođača, ime navedeno pod unosom 0.5.1.

2.

Homologacijski broj s proširenjem

0.11.

3.

Tip

0.2.

Varijanta

Izvedba

4.

Marka i trgovačko ime

0.1. i 0.2.1.

5.

Identifikator interpolacijske porodice vozila

0.2.3.1.

6.

Identifikacijski broj vozila

0.10.

7.

Kategorija homologiranog vozila

0.4.

8.

Kategorija registriranog vozila

Potvrda o registraciji

9.

Datum prve registracije

Potvrda o registraciji

10.

Specifične emisije CO2 (g/km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

11.

Potrošnja goriva (l/100 km ili m3/100 km ili kg/100 km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

12.

Masa u voznom stanju (potpuna i dovršena vozila) (kg)

13.

13.

Ispitna masa (potpuna i dovršena vozila) (kg)

47.1.1.

14.

Vrsta goriva

26.

Način rada s obzirom na gorivo

26.1.

15.

Potrošnja električne energije (Wh/km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

16.

Autonomija na električni pogon (km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

17.

Oznake eko-inovacije

49.3.1.

18.

Uštede zbog eko-inovacija (g CO2/km)

49.3.2.2.

19 19.

Međuosovinski razmak (mm)

4.

Razmak kotača na upravljačkoj osovini (1. osovina) (mm)(3)

30.

Razmak kotača na drugoj osovini (2. osovina)(3)

30.

20.

Radni obujam motora (cm3)

25.

21.

Najveća neto snaga (kW)

27.1. i 27.3.

22.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila (potpuno i dovršeno vozilo) (kg)

16.1.

23.

Koeficijenti cestovnog otpora(4)

f0, N

47.1.3.0.

f1, N/(km/h)

47.1.3.1.

f2, N/(km/h)

47.1.3.2.

24.

Prednja površina (m2)(4)

47.1.2.

25.

Razred otpora kotrljanja guma(4)

35.

Napomene:

(1)

Popis koji je Komisija objavila na internetskoj stranici CIRCABC.

(2)

U slučaju nacionalne homologacije za male serije (NSS) ili pojedinačnog odobrenja (IVA), ime proizvođača navodi se u stupcu „Ime proizvođača”, a u stupcu „Ime proizvođača standardni naziv u EU-u” naznačuje se jedno od sljedećega: „AA-NSS” ili „AA-IVA”, ovisno o slučaju.

(3)

Ako vozilo ima različitu širinu razmaka kotača na istoj osovini navodi se najveća širina osovine.

(4)

Na zahtjev Komisije.”.


(*1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/683 оd 15. travnja 2020. o provedbi Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na administrativne zahtjeve za homologaciju i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 163, 26.5.2020.)”.


22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 433/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2174

оd 19. listopada 2020.

o izmjeni priloga I.C, III., III.A, IV., V., VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (1), a posebno njezin članak 58. stavak 1. točke (a) i (c),

budući da:

(1)

Konferencija potpisnica Baselske konvencije na svojem je četrnaestom sastanku, održanom u svibnju 2019., Odlukom BC-14/12 odlučila novu stavku za opasni plastični otpad uključiti u Prilog VIII. (stavka A3210), a dvije nove stavke za neopasni plastični otpad uključiti u Prilog II. (stavka Y48) i Prilog IX. (stavka B3011) Baselskoj konvenciji. Te će promjene stupiti na snagu 1. siječnja 2021.

(2)

Primjereno je da Unija, koja je potpisnica Baselske konvencije, izmijeni relevantne priloge Uredbi (EZ) br. 1013/2006 kako bi u obzir uzela promjene koje se odnose na stavke za plastični otpad u prilozima Baselskoj konvenciji.

(3)

Odbor za politiku zaštite okoliša OECD-a donio je 7. rujna 2020. izmjene Dodatka 4. Odluci OECD-a (2) u pogledu opasnog plastičnog otpada i pojašnjenja u dodacima 3. i 4. Odluci OECD-a. Te će promjene stupiti na snagu 1. siječnja 2021. Primjereno je da Unija izmijeni relevantne priloge Uredbi (EZ) br. 1013/2006 kako bi uzela u obzir te promjene.

(4)

U ovoj se Uredbi uzima u obzir činjenica da unutar OECD-a nije postignut dogovor o uključivanju izmjena prilogâ Baselskoj konvenciji o neopasnom plastičnom otpadu (stavke B3011 i Y48) u dodatke Odluci OECD-a.

(5)

Kad je riječ o izvozu plastičnog otpada iz Unije u treće zemlje i uvozu plastičnog otpada u Uniju iz trećih zemalja, priloge III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 trebalo bi izmijeniti kako bi se uzele u obzir izmjene prilogâ II., VIII. i IX. Baselskoj konvenciji i izmjene Dodatka 4. Odluci OECD-a. Kao rezultat toga, izvoz plastičnog otpada pod stavkama AC300 i Y48 iz Unije u treće zemlje na koje se primjenjuje Odluka OECD-a (3) i uvoz tog otpada iz tih trećih zemalja u Uniju od 1. siječnja 2021. podlijegat će postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja. U skladu s člankom 36. stavkom 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Prilogom V. toj uredbi, izvoz plastičnog otpada pod stavkama A3210 i Y48 u treće zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a bit će zabranjen.

(6)

Budući da je Unija Tajništvu Baselske konvencije u skladu s člankom 11. Konvencije podnijela obavijest o pošiljkama otpada unutar Unije, izmjene prilogâ Baselskoj konvenciji koje se odnose na neopasni plastični otpad (stavke B3011 i Y48) ne mora prenijeti u pravo Unije za pošiljke između država članica. Međutim, kako bi se osigurala pravna jasnoća, u priloge III., III.A i IV. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 trebalo bi dodati nove stavke za pošiljke neopasnog plastičnog otpada unutar Unije u kojima se u obzir uzima terminologija koja se upotrebljava u novim stavkama B3011 i Y48 u Baselskoj konvenciji i u velikoj mjeri zadržava trenutačna kontrola nad takvim pošiljkama unutar Unije.

(7)

Razne tehničke smjernice i dokumenti s uputama o gospodarenju raznim tokovima otpada na način prihvatljiv za okoliš donesene su na zadnjem sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije. Te tehničke smjernice i dokumenti s uputama sadržavaju korisne upute te bi ih stoga trebalo dodati u Prilog VIII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

(8)

Uredbu (EZ) br. 1013/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Budući da izmjene prilogâ Baselskoj konvenciji i dodataka Odluci OECD-a stupaju na snagu 1. siječnja 2021., izmjene Uredbe (EZ) br. 1013/2006 koje se odnose na te promjene također bi trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2021.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1013/2006 mijenja se kako slijedi:

(1)

prilozi I.C, III., III.A, IV. i V. i VII. mijenjaju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

(2)

Prilog VIII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. stavak 1. primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. listopada 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 190, 12.7.2006., str. 1.

(2)  Odluka C(2001)107/Final Vijeća OECD-a o reviziji Odluke C(92)39/Final o nadzoru prekograničnog prometa otpada namijenjenog postupcima oporabe.

(3)  Odluka C(2001)107/final Vijeća OECD-a o reviziji Odluke C(92)39/final o nadzoru prekograničnog prometa otpada namijenjenog postupcima oporabe.


PRILOG I.

Prilozi I.C, III., III.A, IV. i V. i VII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu I.C, točka 25. podtočka (e) drugi odlomak zamjenjuje se sljedećim:

„Takve oznake mogu se uključiti u priloge III.A, III.B ili IV. (EU48) ili IV.A ovoj Uredbi. U tom je slučaju ispred oznaka potrebno navesti broj priloga. U pogledu Priloga III.A, potrebno je upotrijebiti relevantne oznake kako su navedene u Prilogu III.A, prema potrebi istim redoslijedom. Određene stavke iz Baselske konvencije, primjerice B1100 i B3020, ograničene su samo na posebne tokove otpada kako je navedeno u Prilogu III.A.”.

(2)

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„POPIS OTPADA KOJI PODLIJEŽE OPĆIM ZAHTJEVIMA ZA DOSTAVU INFORMACIJA NAVEDENIMA U ČLANKU 18. („ZELENI” POPIS OTPADA)”;

(b)

u dijelu I. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a)

„svako upućivanje u Prilogu IX. Baselskoj konvenciji na popis A smatra se upućivanjem na Prilog IV. ovoj Uredbi;”;

(c)

u dijelu I. točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

za otpad koji se otprema unutar Unije ne primjenjuje se stavka B3011 iz Baselske konvencije, nego se umjesto nje primjenjuje sljedeća stavka:

EU3011

Plastični otpad (vidjeti povezanu stavku AC300 u dijelu II. Priloga IV. i povezanu stavku EU48 u dijelu I. Priloga IV.):

plastični otpad naveden u nastavku, pod uvjetom da je gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada (*):

plastični otpad koji se sastoji gotovo isključivo (**) od jednog nehalogeniranog polimera, uključujući, među ostalim, sljedeće polimere:

polietilen (PE)

polipropilen (PP)

polistiren (PS)

akrilonitril butadien stiren (ABS)

polietilen tetraftalat (PET)

polikarbonate (PC)

polietere

plastični otpad koji se sastoji gotovo isključivo (**) od jedne otvrdnute smole ili kondenzacijskog proizvoda, uključujući, među ostalim, sljedeće smole:

urea-formaldehid smole

fenol-formaldehid smole

melamin-formaldehid smole

epoksi smole

alkidne smole

plastični otpad koji se sastoji gotovo isključivo (**) od jednog od sljedećih fluoriranih polimera (***):

perfluoretilena/propilena (FEP)

perfluoralkoksi alkana:

tetrafluoretilena/perfluoralkil vinil etera (PFA)

tetrafluoretilena/perfluormetil vinil etera (MFA)

polivinilfluorida (PVF)

polivinilidenfluorida (PVDF)

politetrafluoretilena (PTFE)

polivinil-klorida (PVC).

(*)  Kao referentne točke za izraz „gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije."

(**)  Kao referentne točke za izraz „gotovo isključivo” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije."

(**)  Kao referentne točke za izraz „gotovo isključivo” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije."

(**)  Kao referentne točke za izraz „gotovo isključivo” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije."

(***)  Ne uključuje otpad nakon potrošnje.”;"

(d)

u dijelu II. briše se sljedeći tekst:

Kruti plastični otpad

GH013

391530 ex 390410-40

Polimeri vinil klorida”.

(3)

Prilog III.A mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 3. brišu se podtočke (d), (e) i (f);

(b)

dodaje se sljedeća točka 4.:

„4.

Sljedeće mješavine otpada, razvrstane pod odvojenim alinejama ili podalinejama jedne stavke, uključuju se u ovaj Prilog samo za potrebe pošiljki unutar Unije:

(a)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom EU3011 i navedene na popisu pod alinejom koja upućuje na nehalogenirane polimere;

(b)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom EU3011 i navedene na popisu pod alinejom koja upućuje na otvrdnute smole ili kondenzacijske proizvode;

(c)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom EU3011 i navedene na popisu pod „perfluoralkoksi alkani”.”.

(4)

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„POPIS OTPADA KOJI PODLIJEŽE POSTUPKU PRETHODNE PISMENE OBAVIJESTI I ODOBRENJA („ŽUTI” POPIS OTPADA)”;

(b)

dio I. mijenja se kako slijedi:

i.

prvi i drugi stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Postupku prethodne pismene obavijesti i odobrenja podliježe sljedeći otpad:

Otpad naveden u prilozima II. i VIII. Baselskoj konvenciji (*).

(*)  Prilog VIII. Baselskoj konvenciji naveden je u ovoj Uredbi u Prilogu V. dijelu 1. Popisu A. Prilog II. Baselskoj konvenciji naveden je u ovoj Uredbi u Prilogu V. dijelu 3. Popisu A.”;"

ii.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Svako upućivanje u Prilogu VIII. Baselskoj konvenciji na popis B smatra se upućivanjem na Prilog III. ovoj Uredbi.”;

iii.

dodaju se točke (e) i (f):

„(e)

Stavka A3210 iz Baselske konvencije ne primjenjuje se, nego se umjesto nje primjenjuje stavka AC300 u dijelu II.

(f)

Za otpad koji se otprema unutar Unije ne primjenjuje se stavka Y48 iz Baselske konvencije, nego se umjesto nje primjenjuje sljedeća stavka:

EU48:

Plastični otpad koji nije obuhvaćen stavkom AC300 u dijelu II. ili stavkom EU3011 u dijelu I. Priloga III. i mješoviti plastični otpad koji nije obuhvaćen točkom 4. Priloga III.A.”;

(c)

u dijelu II. nakon stavke AC270 umeće se sljedeća stavka:

„AC300

Plastični otpad, uključujući mješavine takvog otpada, koji sadržava sastojke iz Priloga I. ili je onečišćen njima u mjeri dovoljnoj da pokazuje neko od svojstava iz Priloga III. (vidjeti povezanu stavku EU3011 u dijelu I. Priloga III. i povezanu stavku EU48 u dijelu I.)”.

(5)

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio 1. mijenja se kako slijedi:

i.

u Popisu A, odjeljku A3 dodaje se sljedeća stavka:

„A3210

Plastični otpad, uključujući mješavine takvog otpada, koji sadržava sastojke iz Priloga I. ili je onečišćen njima u mjeri dovoljnoj da pokazuje neko od svojstava iz Priloga III. (vidjeti povezanu stavku B3011 u Popisu B ovog dijela i stavku Y48 u dijelu 3. Popisu A)”;

ii.

u Popisu B, odjeljak B3 mijenja se kako slijedi:

stavka B3010 briše se;

ispred stavke B3020 unosi se sljedeća stavka:

„B3011

Plastični otpad (vidjeti povezanu stavku A3210 u Popisu A ovog dijela i stavku Y48 u dijelu 3. Popisu A)

Plastični otpad naveden u nastavku, pod uvjetom da je namijenjen recikliranju (*) na način prihvatljiv za okoliš i da je gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada (**):

plastični otpad koji se sastoji gotovo isključivo (***) od jednog nehalogeniranog polimera, uključujući, među ostalim, sljedeće polimere:

polietilen (PE)

polipropilen (PP)

polistiren (PS)

akrilonitril butadien stiren (ABS)

polietilen tereftalat (PET)

polikarbonate (PC)

polietere

plastični otpad koji se sastoji gotovo isključivo (***) od jedne otvrdnute smole ili kondenzacijskog proizvoda, uključujući, među ostalim, sljedeće smole:

urea-formaldehid smole

fenol-formaldehid smole

melamin-formaldehid smole

epoksi smole

alkidne smole

plastični otpad koji se sastoji gotovo isključivo (***) od jednog od sljedećih fluoriranih polimera (****):

perfluoretilena/propilena (FEP)

perfluoralkoksi alkana:

tetrafluoretilena/perfluoralkil vinil etera (PFA)

tetrafluoretilena/perfluormetil vinil etera (MFA)

polivinilfluorida (PVF)

polivinilidenfluorida (PVDF)

Mješavine plastičnog otpada koje se sastoje od polietilena (PE), polipropilena (PP) i/ili polietilen tereftalata (PET), pod uvjetom da su namijenjene odvojenom recikliranju (*****) svakog materijala na način prihvatljiv za okoliš i da su gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada (**).

(b)

u dijelu 3. Popis A zamjenjuje se sljedećim:

Popis A (Prilog II. Baselskoj konvenciji)

Y46

Otpad prikupljen iz kućanstava (*)

Y47

Ostaci od spaljivanja kućnog otpada

Y48

Plastični otpad, uključujući mješavine takvog otpada, osim sljedećeg:

plastičnog otpada koji je opasni otpad (vidjeti stavku A3210 u Prilogu V. dijelu 1. Popisu A)

plastičnog otpada navedenog u nastavku, pod uvjetom da je namijenjen recikliranju (**) na način prihvatljiv za okoliš i da je gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada (***):

plastični otpad koji se sastoji gotovo isključivo (****) od jednog nehalogeniranog polimera, uključujući, među ostalim, sljedeće polimere:

polietilen (PE)

polipropilen (PP)

polistiren (PS)

akrilonitril butadien stiren (ABS)

polietilen tereftalat (PET)

polikarbonate (PC)

polietere

plastični otpad koji se sastoji gotovo isključivo (****) od jedne otvrdnute smole ili kondenzacijskog proizvoda, uključujući, među ostalim, sljedeće smole:

urea-formaldehid smole

fenol-formaldehid smole

melamin-formaldehid smole

epoksi smole

alkidne smole

plastični otpad koji se sastoji gotovo isključivo (****) od jednog od sljedećih fluoriranih polimera (*****):

perfluoretilena/propilena (FEP)

perfluoralkoksi alkana:

tetrafluoretilena/perfluoralkil vinil etera (PFA)

tetrafluoretilena/perfluormetil vinil etera (MFA)

polivinilfluorida (PVF)

polivinilidenfluorida (PVDF)

mješavina plastičnog otpada koje se sastoje od polietilena (PE), polipropilena (PP) i/ili polietilen tereftalata (PET) pod uvjetom da su namijenjene odvojenom recikliranju (******) svakog materijala na način prihvatljiv za okoliš i da su gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada (***).

(*)  Osim ako je na odgovarajući način klasificiran pod jednom stavkom u Prilogu III."

(**)  Recikliranje/obnavljanje organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (R3 u Prilogu IV., odjeljak B) ili, ako je potrebno, privremeno skladištenje ograničeno na jedan slučaj, pod uvjetom da nakon toga slijedi operacija R3 i da se dokaže ugovornom ili relevantnom službenom dokumentacijom."

(***)  Kao referentne točke za izraz „gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije."

(****)  Kao referentne točke za izraz „gotovo isključivo” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije."

(****)  Kao referentne točke za izraz „gotovo isključivo” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije."

(****)  Kao referentne točke za izraz „gotovo isključivo” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije."

(*****)  Ne uključuje otpad nakon potrošnje."

(******)  Recikliranje/obnavljanje organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (R3 u Prilogu IV., odjeljak B) uz prethodno sortiranje i, ako je potrebno, privremeno skladištenje ograničeno na jedan slučaj, pod uvjetom da nakon toga slijedi operacija R3 i da se dokaže ugovornom ili relevantnom službenom dokumentacijom.”;"

(***)  Kao referentne točke za izraz „gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije."

(c)

u dijelu 3. naslov Popisa B zamjenjuje se sljedećim:

Popis B (Otpad iz Dodatka 4. dijela II. Odluke OECD-a  (*)

(*)  Otpad označen brojevima AB130, AC250, AC260 i AC270 izbrisan je jer se, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Direktive 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o otpadu (SL L 114, 27.4.2006., str. 9., kako je stavljena izvan snage Direktivom 2008/98/EZ), smatra neopasnim i stoga ne podliježe zabrani izvoza iz članka 36. te Uredbe. Otpad označen brojem AC300 izbrisan je jer je predmetni otpad obuhvaćen stavkom A3210 u dijelu 1. Popisu A.”."

(6)

Prilog VII. mijenja se kako slijedi:

u polju 10. dodaje se sljedeće:

„vii.

Drugo (navedite):”.


(*)  Kao referentne točke za izraz „gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije.

(**)  Kao referentne točke za izraz „gotovo isključivo” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije.

(***)  Ne uključuje otpad nakon potrošnje.”;

(*)  Prilog VIII. Baselskoj konvenciji naveden je u ovoj Uredbi u Prilogu V. dijelu 1. Popisu A. Prilog II. Baselskoj konvenciji naveden je u ovoj Uredbi u Prilogu V. dijelu 3. Popisu A.”;

(*)  Recikliranje/obnavljanje organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (R3 u Prilogu IV., odjeljak B) ili, ako je potrebno, privremeno skladištenje ograničeno na jedan slučaj, pod uvjetom da nakon toga slijedi operacija R3 i da se dokaže ugovornom ili relevantnom službenom dokumentacijom.

(**)  Kao referentne točke za izraz „gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije.

(***)  Kao referentne točke za izraz „gotovo isključivo” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije.

(****)  Ne uključuje otpad nakon potrošnje.

(*****)  Recikliranje/obnavljanje organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (R3 u Prilogu IV., odjeljak B) uz prethodno sortiranje i, ako je potrebno, privremeno skladištenje ograničeno na jedan slučaj, pod uvjetom da nakon toga slijedi operacija R3 i da se dokaže ugovornom ili relevantnom službenom dokumentacijom.”;

(*)  Osim ako je na odgovarajući način klasificiran pod jednom stavkom u Prilogu III.

(**)  Recikliranje/obnavljanje organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (R3 u Prilogu IV., odjeljak B) ili, ako je potrebno, privremeno skladištenje ograničeno na jedan slučaj, pod uvjetom da nakon toga slijedi operacija R3 i da se dokaže ugovornom ili relevantnom službenom dokumentacijom.

(***)  Kao referentne točke za izraz „gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije.

(****)  Kao referentne točke za izraz „gotovo isključivo” mogu poslužiti međunarodne i nacionalne specifikacije.

(*****)  Ne uključuje otpad nakon potrošnje.

(******)  Recikliranje/obnavljanje organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (R3 u Prilogu IV., odjeljak B) uz prethodno sortiranje i, ako je potrebno, privremeno skladištenje ograničeno na jedan slučaj, pod uvjetom da nakon toga slijedi operacija R3 i da se dokaže ugovornom ili relevantnom službenom dokumentacijom.”;

(*)  Otpad označen brojevima AB130, AC250, AC260 i AC270 izbrisan je jer se, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Direktive 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o otpadu (SL L 114, 27.4.2006., str. 9., kako je stavljena izvan snage Direktivom 2008/98/EZ), smatra neopasnim i stoga ne podliježe zabrani izvoza iz članka 36. te Uredbe. Otpad označen brojem AC300 izbrisan je jer je predmetni otpad obuhvaćen stavkom A3210 u dijelu 1. Popisu A.”.”


PRILOG II.

„PRILOG VIII.

SMJERNICE ZA GOSPODARENJE NA NAČIN PRIHVATLJIV ZA OKOLIŠ (ČLANAK 49.)

I.   Smjernice i dokumenti s uputama doneseni u skladu s Baselskom konvencijom:

1.

Tehničke smjernice za gospodarenje biomedicinskim otpadom i otpadom iz zdravstvenih djelatnosti (Y1, Y3) na način prihvatljiv za okoliš (1)

2.

Tehničke smjernice za gospodarenje otpadnim olovno-kiselinskim baterijama na način prihvatljiv za okoliš1

3.

Tehničke smjernice za upravljanje potpunim i djelomičnim rastavljanjem brodova na način prihvatljiv za okoliš1

4.

Tehničke smjernice za recikliranje/obnavljanje metala i metalnih spojeva (R4) na način prihvatljiv za okoliš (2)

5.

Opće tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen postojanim organskim onečišćujućim tvarima (3)

6.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen 1,1,1 triklor 2,2 bis (4 klorfenil) etanom (DDT) (4)

7.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen heksabromciklododekanom (HBCD) (5)

8.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen perfluoroktan sulfonskom kiselinom (PFOS), njezinim solima i perfluoroktan sulfonil fluoridom (PFOSF)5

9.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen pentaklorfenolom i njegovim solima i esterima (PCP) (6)

10.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen pesticidima aldrinom, alfa heksaklorocikloheksanom, beta heksaklorocikloheksanom, klordanom, klordekonom, dieldrinom, endrinom, heptaklorom, heksaklorobenzenom, heksaklorobutadienom, lindanom, mireksom, pentaklorobenzenom, pentaklorfenolom i njegovim solima, perfluoroktan sulfonskom kiselinom, tehničkim endosulfanom i njegovim povezanim izomerima ili toksafenom ili heksaklorobenzenom kao industrijskom kemikalijom (POP pesticidi)6

11.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen polikloriranim bifenilima, polikloriranim terfenilima, polikloriranim naftalenima ili polibromiranim bifenilima, uključujući heksabrombifenil (PCB-i, PCT-i, PCN-i ili PBB-i, uključujući HBB-e)6

12.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen heksabromdifenil eterom i heptabromdifenil eterom ili tetrabromdifenil eterom i pentabromdifenil eterom ili dekabromdifenil eterom (POP-BDE)3

13.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od ili je onečišćen nenamjerno proizvedenim polikloriranim dibenzo-p-dioksinima, polikloriranim dibenzofuranima, heksaklorobenzenom, polikloriranim bifenilima, pentaklorobenzenom, polikloriranim naftalenima ili heksaklorobutadienom3

14.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen heksaklorobutadienom3

15.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen kratkolančanim kloriranim parafinima3

16.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš rabljenim i otpadnim pneumatskim gumama (7)

17.

Tehničke smjernice za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš otpadom koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen živom ili živinim spojevima5

18.

Tehničke smjernice za zajedničku obradu opasnog otpada u cementnim pećima na način prihvatljiv za okoliš7

19.

Upute za gospodarenje rabljenom i otpadnom računalnom opremom na način prihvatljiv za okoliš6

20.

Upute za gospodarenje rabljenim i otpadnim mobilnim telefonima na način prihvatljiv za okoliš7

21.

Okvir za gospodarenje opasnim otpadom i drugim vrstama otpada na način prihvatljiv za okoliš (8)

22.

Praktični priručnici za promicanje gospodarenja otpadom na način prihvatljiv za okoliš (9)

II.   Smjernice koje je donio OECD:

Tehničke smjernice za gospodarenje određenim tokovima otpada na način prihvatljiv za okoliš:

Rabljena i otpadna osobna računala (10)

III.   Smjernice koje je donijela Međunarodna pomorska organizacija (IMO):

Smjernice za recikliranje brodova (11)

IV.   Smjernice koje je donijela Međunarodna organizacija rada (ILO):

Sigurnost i zaštita zdravlja kod rastavljanja brodova: smjernice za azijske zemlje i Tursku (12)


(1)  Doneseno na šestom sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, prosinac 2002.

(2)  Doneseno na sedmom sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, listopad 2004.

(3)  Doneseno na četrnaestom sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, svibanj 2019.

(4)  Doneseno na osmom sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, prosinac 2006.

(5)  Doneseno na dvanaestom sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, svibanj 2015.

(6)  Doneseno na trinaestom sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, svibanj 2017.

(7)  Doneseno na desetom sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, listopad 2013.

(8)  Doneseno na jedanaestom sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, listopad 2013.

(9)  Doneseno na trinaestom i četrnaestom sastanku Konferencije potpisnica Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, svibanj 2017. i svibanj 2019.

(10)  Donio Odbor za politiku zaštite okoliša OECD-a u veljači 2003. (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(11)  Rezolucija A 962, koju je donijela Skupština IMO-a na svojem 23. redovnom zasjedanju, od 24. studenoga do 5. prosinca 2003.

(12)  Za objavljivanje odobrilo Upravno tijelo ILO-a na svojem 289. zasjedanju, od 11. do 26. ožujka 2004.


22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 433/20


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2175

оd 20. listopada 2020.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/256 o uspostavi višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (1), a osobito njezin članak 4. stavak 1.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/256 (2) uspostavljeno je višegodišnje ponavljajuće planiranje u razdoblju od 2021. do 2028. za prikupljanje podataka na temelju Uredbe (EU) 2019/1700.

(2)

Kako bi se osigurala učinkovitost i usklađenost višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja s potrebama korisnika, potrebno ga je prilagoditi određivanjem ad hoc teme koja će biti obuhvaćena ad hoc modulom za 2023. u okviru europskog istraživanja o dohotku i životnim uvjetima jer ona nije bila poznata u trenutku donošenja Delegirane uredbe (EU) 2020/256.

(3)

Prilagodbe višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja trebaju stupiti na snagu najkasnije 24 mjeseca prije početka svakog razdoblja prikupljanja podataka kako je utvrđeno u planu godišnjeg ili ispodgodišnjeg prikupljanja podataka.

(4)

Delegiranu uredbu (EU) 2020/256 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/256 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 31. prosinca 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. listopada 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 261I, 14.10.2019., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/256 оd 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja (SL L 54, 26.2.2020., str. 1.).


PRILOG

1.   

Prilog I. Uredbi (EU) 2020/256 mijenja se kako slijedi:

dio B zamjenjuje se sljedećim:

„Dio B: Razdoblja prikupljanja podataka za područja s nekoliko periodičnosti

Područja

Skupine (pokrate)

Godine prikupljanja podataka

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

Radna snaga

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Svako tromjesečje

Svako tromjesečje

Svako tromjesečje

Svako tromjesečje

Svako tromjesečje

Svako tromjesečje

Svako tromjesečje

Svako tromjesečje

Svake godine (LFY)

X

X

X

X

X

X

X

X

„Razlozi za migraciju” i „odredbe o radnom vremenu” (LF2YA)

X

 

X

 

X

 

X

 

„Sudjelovanje u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju (12 mjeseci)”, „invaliditet i ostali elementi europskog minimalnog modula zdravlja” i „elementi europskog minimalnog modula zdravlja” (LF2YB)

 

X

 

X

 

X

 

X

Položaj migranata i njihovih izravnih potomaka na tržištu rada (LF8YA)

X

 

 

 

 

 

 

 

Sudjelovanje u mirovinskom sustavu i na tržištu rada (LF8YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

„Mladi na tržištu rada” i „obrazovno postignuće – pojedinosti, uključujući prekid ili napuštanje obrazovanja” (LF8YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Usklađivanje poslovnog i obiteljskog života (LF8YD)

 

 

 

 

X

 

 

 

Organizacija rada i odredbe o radnom vremenu (LF8YE)

 

 

 

 

 

 

X

 

Nesreće na radu i zdravstveni problemi povezani s radom (LF8YF)

 

 

 

 

 

 

 

X

Ad hoc tema o stručnim vještinama

 

X

 

 

 

 

 

 

Ad hoc tema (definirat će se u kasnijoj fazi)

 

 

 

 

 

X

 

 

Dohodak i životni uvjeti

Svake godine (ILCY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Djeca (ILC3YA)

X

 

 

X

 

 

X

 

Zdravlje (ILC3YB)

 

X

 

 

X

 

 

X

Tržište rada i stanovanje (ILC3Yc)

 

 

X

 

 

X

 

 

Kvaliteta života (ILC6YA)

 

X

 

 

 

 

 

X

Međugeneracijski prijenos

nepovoljnog položaja i stambenih

poteškoća (ILC6YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Pristup uslugama (ILC6YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Prezaduženost,

potrošnja i bogatstvo (ILC6YD)

 

 

 

 

 

X

 

 

Ad hoc tema o načinu i uvjetima života djece u razdvojenim ili spojenim obiteljima

X

 

 

 

 

 

 

 

Ad hoc tema o energetskoj učinkovitosti kućanstava

 

 

X

 

 

 

 

 

Ad hoc tema (definirat će se u kasnijoj fazi)

 

 

 

 

X

 

 

 

Ad hoc tema (definirat će se u kasnijoj fazi)

 

 

 

 

 

 

X”

 

2.   

Prilog II. Uredbi (EU) 2020/256 zamjenjuje se sljedećim:

PRILOG II.

Grupiranje detaljnih tema za prikupljanje podataka s više periodičnosti

Područja

Detaljne teme

Skupine (pokrate)

Radna snaga

Informacije o prikupljanju podataka

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Identifikacija

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Težine

Svake godine (LFY) i svaka tri mjeseca (LFQ)

Značajke anketiranja

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Lokacija

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Demografija

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Državljanstvo i migrantsko podrijetlo

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Sastav kućanstva

Svake godine (LFY)

Sastav kućanstva – dodatne posebne pojedinosti

Svake godine (LFY)

Boravak u zemlji

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Razlog migracije

Svake 2 godine (LF2YA)

Elementi europskog minimalnog modula zdravlja

Svake 2 godine (LF2YB)

Invaliditet i ostali elementi europskog minimalnog modula zdravlja

Svake 2 godine (LF2YB)

Nesreće na radu i drugi zdravstveni problemi povezani s radom

Svakih 8 godina (LF8YF)

Položaj u glavnoj aktivnosti (prema vlastitoj percepciji)

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Osnovne značajke posla

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Položaj u zaposlenju

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Trajanje ugovora

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Pojedinosti ugovora

Svake godine (LFY)

Status punog ili nepunog radnog vremena – razlog

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Ovisna samozaposlenost

Svake godine (LFY)

Nadzorne odgovornosti

Svake godine (LFY)

Veličina poduzeća

Svake godine (LFY)

Radno mjesto

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Rad kod kuće

Svake godine (LFY)

Traženje zaposlenja

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Spremnost na rad

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Raspoloživost

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Dodatno ili višestruko zaposlenje

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Traženje drugog zaposlenja

Svake godine (LFY)

Podzaposlenost

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Usklađivanje poslovnog i obiteljskog života

Svakih 8 godina (LF8YD)

Mladi na tržištu rada

Svakih 8 godina (LF8YC)

Položaj migranata i njihovih izravnih potomaka na tržištu rada

Svakih 8 godina (LF8YA)

Sudjelovanje u mirovinskom sustavu i na tržištu rada

Svakih 8 godina (LF8YB)

Potrebe za skrbi

Svake godine (LFY)

Početak radnog odnosa

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Način pronalaska zaposlenja

Svake godine (LFY)

Kontinuitet i prekidi u karijeri

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Osnovne značajke prethodnog zaposlenja

Svake godine (LFY)

Sati rada

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Odredbe o radnom vremenu

Svake 2 godine (LF2YA)

Organizacija rada i odredbe o radnom vremenu

Svakih 8 godina (LF8YE)

Dohodak od rada

Svake godine (LFY)

Dohodak od naknada za nezaposlenost

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Razina postignutog obrazovanja

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Obrazovno postignuće – pojedinosti, uključujući prekid ili napuštanje obrazovanja

Svake godine (LFY) i svakih osam godina (LF8YC)

Sudjelovanje u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju (4 tjedna)

Svaka tri mjeseca (LFQ)

Sudjelovanje u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju (12 mjeseci)

Svake 2 godine (LF2YB)

Dohodak i životni uvjeti

Informacije o prikupljanju podataka

Svake godine (ILCY)

Identifikacija

Svake godine (ILCY)

Težine

Svake godine (ILCY)

Značajke anketiranja

Svake godine (ILCY)

Lokacija

Svake godine (ILCY)

Demografija

Svake godine (ILCY)

Državljanstvo i migrantsko podrijetlo

Svake godine (ILCY)

Sastav kućanstva

Svake godine (ILCY)

Sastav kućanstva – dodatne posebne pojedinosti

Svake godine (ILCY)

Trajanje boravka u zemlji

Svake godine (ILCY)

Invaliditet i europski minimalni modul zdravlja

Svake godine (ILCY)

Pojedinosti o zdravstvenom statusu i invaliditetu

Svake 3 godine (ILC3YB)

Zdravlje djece

Svake 3 godine (ILC3YA)

Pristup zdravstvenoj skrbi

Svake godine (ILCY)

Zdravstvena skrb

Svake 3 godine (ILC3YB)

Pristup zdravstvenoj skrbi (djeca)

Svake 3 godine (ILC3YA)

Zdravstvene odrednice

Svake 3 godine (ILC3YB)

Položaj u glavnoj aktivnosti (prema vlastitoj percepciji)

Svake godine (ILCY)

Osnovne značajke posla

Svake godine (ILCY)

Značajke posla

Svake 3 godine (ILC3YC)

Trajanje ugovora

Svake godine (ILCY)

Položaj u zaposlenju

Svake 3 godine (ILC3YC)

Detaljna situacija na tržištu rada

Svake godine (ILCY)

Nadzorne odgovornosti

Svake godine (ILCY)

Prethodno radno iskustvo

Svake godine (ILCY)

Kalendar aktivnosti

Svake godine (ILCY)

Sati rada

Svake godine (ILCY)

Razina postignutog obrazovanja

Svake godine (ILCY)

Obrazovno postignuće – pojedinosti, uključujući prekid ili napuštanje obrazovanja

Svake 3 godine (ILC3YC)

Sudjelovanje u programima formalnog obrazovanja (trenutačno)

Svake godine (ILCY)

Kvaliteta života

Svake godine (ILCY)

Društveno i kulturno sudjelovanje

Svakih 6 godina (ILC6YA)

Blagostanje

Svakih 6 godina (ILC6YA)

Materijalna oskudica

Svake godine (ILCY)

Oskudica koja posebno pogađa djecu

Svake 3 godine (ILC3YA)

Glavne značajke stanovanja

Svake godine (ILCY)

Pojedinosti o uvjetima stanovanja, uključujući oskudicu i imputiranu najamninu

Svake 3 godine (ILC3YC)

Troškovi stanovanja, uključujući smanjene troškove režija

Svake godine (ILCY)

Životna okolina

Svake 3 godine (ILC3YC)

Stambene poteškoće (uključujući poteškoće s unajmljivanjem) i razlozi

Svakih 6 godina (ILC6YB)

Upotreba usluga, uključujući usluge skrbi i usluge za neovisan život

Svakih 6 godina (ILC6YC)

Cjenovna pristupačnost usluga

Svakih 6 godina (ILC6YC)

Nezadovoljene potrebe i razlozi

Svakih 6 godina (ILC6YC)

Skrb za djecu

Svake godine (ILCY)

Dohodak od rada

Svake godine (ILCY)

Dohodak od socijalnih transfera

Svake godine (ILCY)

Dohodak od mirovina

Svake godine (ILCY)

Ostali dohoci, uključujući dohodak od imovine, kapitala i novčanih transfera među kućanstvima

Svake godine (ILCY)

Stvarno plaćeni porezi i doprinosi nakon umanjenja

Svake godine (ILCY)

Ukupan godišnji dohodak na razini osoba i kućanstava

Svake godine (ILCY)

Prezaduženost, uključujući razloge

Svakih 6 godina (ILC6YD)

Dospjele neplaćene obveze

Svake godine (ILCY)

Elementi bogatstva, uključujući vlasništvo nad stambenim prostorom

Svakih 6 godina (ILC6YD)

Elementi potrošnje

Svakih 6 godina (ILC6YD)

Međugeneracijski prijenos prednosti i nepovoljnog položaja

Svakih 6 godina (ILC6YB)

Procjena vlastitih potreba

Svakih 6 godina (ILC6YD)


22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 433/27


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2176

оd 12. studenoga 2020.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 u pogledu odbitka imovine u obliku softvera od stavki redovnog osnovnog kapitala

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 36. stavak 4. treći podstavak,

budući da:

(1)

Odredbe o tretmanu razborito vrednovane imovine u obliku softvera, na čiju vrijednost sanacija, insolventnost ili likvidacija institucije značajno ne utječe, izmijenjene su Uredbom (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća (2) radi daljnje podrške prelasku na digitaliziraniji bankarski sektor. Uredbom (EU) 2019/876 uveden je i članak 36. stavak 4. u Uredbu (EU) br. 575/2013, kojim je propisano da Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo („EBA”) sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuje primjena odbitaka koji se odnose na imovinu u obliku softvera od stavki redovnog osnovnog kapitala. Kako bi se osigurala koherentnost odredbi o regulatornom kapitalu i olakšala njihova primjena, primjereno je te regulatorne tehničke standarde uključiti u Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 241/2014 (3), u kojoj su grupirani svi tehnički standardi o regulatornom kapitalu.

(2)

Nadležna tijela mogu pomno nadzirati imovinu u obliku softvera koju institucija uključi u kapital od slučaja do slučaja i izvršavati svoje nadzorne ovlasti u skladu s člankom 64. Direktive 2013/36/EU Europskog Parlamenta i Vijeća (4), posebno ako bi ulaganja u softver mogla dovesti do neželjene bonitetne koristi ili ako se sumnja da institucija stupanj prosudbe koja proizlazi iz primjenjivog računovodstvenog okvira koristi za zaobilaženje Uredbe.

(3)

Zbog raznolikosti softvera koji institucije upotrebljavaju teško je općenito procijeniti koja bi imovina u obliku softvera i u kojoj mjeri mogla imati nadoknadivu vrijednost u slučaju sanacije, insolventnosti ili likvidacije ili identificirati specifičnu kategoriju softvera koji bi čak i u tom scenariju očuvao svoju vrijednost.

(4)

Nadalje, EBA-ina procjena specifičnih slučajeva prošlih transakcija navodi na zaključak da je otpis sve imovine u obliku softvera, bez razlikovanja specifičnih kategorija, jednako vjerojatan. Čak i u slučajevima u kojima je vrijednost imovine u obliku softvera barem djelomično očuvana, korisni vijek trajanja takvog softvera obično se revidira kako bi se uzelo u obzir da će stjecatelj institucije takav softver u uporabi zadržati samo do kraja procesa migracije. Prikupljeni dokazi pokazuju da takav proces migracije obično traje od jedne do tri godine. Bonitetni tretman imovine u obliku softvera trebao bi odražavati taj obrazac.

(5)

S obzirom na vjerojatno ograničenu vrijednost imovine u obliku softvera u slučaju sanacije, insolventnosti ili likvidacije institucije, bitno je da se bonitetnim tretmanom takve imovine postigne odgovarajuća ravnoteža između bonitetnih pitanja s jedne strane i vrijednosti te imovine iz poslovne i gospodarske perspektive s druge strane. Bonitetni tretman imovine u obliku softvera trebao bi stoga uključivati određeni stupanj konzervativnosti s obzirom na olakšicu u kapitalnim zahtjevima za redovni osnovni kapital.

(6)

Nadalje, kako se institucijama ne bi uvela dodatna operativna opterećenja, a nadležnim tijelima olakšao nadzor, bonitetni tretman imovine u obliku softvera trebao bi biti jednostavan za uvođenje i primjenjiv na sve institucije na standardiziran način. Standardizirani bonitetni tretman ne bi smio spriječiti instituciju da u potpunosti nastavi odbijati svoju imovinu u obliku softvera od stavki redovnog osnovnog kapitala.

(7)

S obzirom na brze tehnološke promjene, institucije često ulažu u održavanje, poboljšanje ili ažuriranje svojeg softvera. Kako bi se ublažio rizik od regulatorne arbitraže, ta ulaganja trebalo bi amortizirati zasebno od softvera koji se održava, poboljšava ili ažurira, pod uvjetom da se ta ulaganja priznaju kao nematerijalna imovina u bilanci institucije u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom.

(8)

Delegiranu uredbu (EU) br. 241/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je EBA dostavila Komisiji.

(10)

EBA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(11)

S obzirom na sve brže prihvaćanje digitalnih usluga zbog pandemije bolesti COVID-19, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014

Delegirana uredba (EU) br. 241/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

o primjeni odbitaka od stavki redovnog osnovnog kapitala i drugih odbitaka od stavki redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u skladu s člankom 36. stavcima 2. i 4. Uredbe (EU) br. 575/2013;”;

2.

umeće se sljedeći članak 13.a:

„Članak 13.a

Odbitak imovine u obliku softvera koja je klasificirana kao nematerijalna imovina u računovodstvene svrhe za potrebe članka 36. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013

1.   Imovina u obliku softvera koja je nematerijalna imovina kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 115. Uredbe (EU) br. 575/2013 odbija se od stavki redovnog osnovnog kapitala u skladu sa stavcima od 5. do 8. ovog članka. Iznos odbitka određuje se na temelju akumulirane amortizacije u bonitetne svrhe izračunane u skladu sa stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

2.   Institucije iznos akumulirane amortizacije u bonitetne svrhe za imovinu u obliku softvera iz stavka 1. izračunavaju tako da pomnože iznos dobiven izračunom iz točke (a) s brojem dana iz točke (b):

(a)

iznos po kojem je softverska imovina početno priznata u bilanci institucije u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom, podijeljen s nižom vrijednošću od sljedećih:

i.

broj dana korisnog vijeka trajanja imovine u obliku softvera prema procjeni za računovodstvene potrebe;

ii.

tri godine, izražene u danima, počevši od datuma iz stavka 3.;

(b)

broj dana proteklih od datuma iz stavka 3., pod uvjetom da ne premašuje razdoblje iz točke (a) ovog stavka.

3.   Akumulirana amortizacija u bonitetne svrhe iz stavka 1. izračunava se počevši od datuma na koji je softverska imovina dostupna za uporabu i počinje se amortizirati za računovodstvene potrebe.

4.   Odstupajući od stavka 3., ako je imovina u obliku softvera stečena od nekog poduzeća, uključujući subjekt iz nefinancijskog sektora, koje je dio iste grupe kao institucija, akumulirana amortizacija u bonitetne svrhe iz stavka 1. izračunava se od datuma početka amortizacije te imovine u obliku softvera u bilanci tog poduzeća u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom.

5.   Institucije od stavki redovnog osnovnog kapitala odbijaju iznos koji proizlazi iz razlike, ako je ona pozitivna, iznosa iz točke (a) i iznosa iz točke (b):

(a)

akumulirane amortizacije u bonitetne svrhe imovine u obliku softvera izračunane u skladu sa stavcima 2., 3. i 4.;

(b)

zbroja akumulirane amortizacije i svih akumuliranih gubitaka od umanjenja vrijednosti te imovine u obliku softvera koji se priznaju u bilanci te institucije u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom.

6.   Odstupajući od stavka 5., do datuma na koji je softverska imovina dostupna za uporabu i na koji se počinje amortizirati za računovodstvene potrebe, institucije od stavki redovnog osnovnog kapitala odbijaju puni iznos po kojem se imovina u obliku softvera priznaje u bilanci tih institucija u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom.

7.   Amortizacija za bonitetne svrhe i odbici utvrđeni u ovom članku obračunavaju se zasebno za svaku imovinu u obliku softvera.

8.   S ulaganjima institucija u održavanje, poboljšanje ili nadogradnju postojeće imovine u obliku softvera postupa se kao s imovinom koja nije povezana s imovina u obliku softvera, pod uvjetom da se ta ulaganja u bilanci te institucije priznaju kao nematerijalna imovina u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom.

Ne dovodeći u pitanje stavak 6., akumulirana amortizacija u bonitetne svrhe tih ulaganja u održavanje, poboljšanje ili ažuriranje postojeće imovine u obliku softvera izračunava se od datuma na koji se ta ulaganja počinju amortizirati u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom.

Akumulirana amortizacija u bonitetne svrhe povezane postojeće imovine u obliku softvera i dalje se izračunava od datuma njezine početne amortizacije za računovodstvene potrebe do kraja razdoblja amortizacije u bonitetne svrhe određene u skladu s točkom (a) stavka 2.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. studenoga 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 150, 7.6.2019., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 241/2014 od 7. siječnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (SL L 74, 14.3.2014., str. 8.).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(5)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 433/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2177

оd 15. prosinca 2020.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Haricot de Castelnaudary” (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Francuske za upis naziva „Haricot de Castelnaudary” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Haricot de Castelnaudary” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Haricot de Castelnaudary” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.6. Voće, povrće i žitarice u prirodnom stanju ili prerađeni iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2020.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 281, 26.8.2020., str. 2.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 оd 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 433/31


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2178

оd 15. prosinca 2020.

o ispravku Provedbene uredbe (EU) 2020/1433 o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Pouligny-Saint-Pierre” (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

Komisija je 5. listopada 2020. donijela Provedbenu uredbu (EU) 2020/1433 (2)o odobrenju izmjene specifikacije za naziv „Pouligny-Saint-Pierre” (ZOI) u skladu s člankom 52. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012. Iz navedene Uredbe (EU) 2020/1433 greškom je izostavljeno upućivanje na prijelazno razdoblje u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012 koje je Francuska odobrila određenim gospodarskim subjektima.

(2)

Naime, dopisom od 20. prosinca 2018. francuska su tijela obavijestila Komisiju da je na temelju članka 15. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012 za osam gospodarskih subjekata sa sjedištem na njihovu području koji ispunjavaju uvjete iz toga članka odobreno prijelazno razdoblje sa završetkom 30. lipnja 2025. u skladu s Odlukom od 22. studenoga 2018., objavljenom 8. prosinca 2018. u Službenom listu Francuske Republike, o izmjeni specifikacije zaštićene oznake izvornosti „Pouligny-Saint-Pierre”.

(3)

Tijekom nacionalnog postupka prigovora zaprimljeno je osam prigovora, a svi su se odnosili na uvjete proizvodnje mlijeka, odnosno nemogućnost poštovanja udjela hrane za životinje koja potječe sa zemljopisnog područja utvrđenog u specifikaciji, u kojoj se navodi da „hrana za životinje proizvedena na zemljopisnom području (krmivo + dopunska krmna smjesa) čini najmanje 75 % ukupne godišnje prehrane stada.” Ti gospodarski subjekti kontinuirano su zakonito stavljali na tržište „Pouligny-Saint-Pierre” najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i time ispunjavaju uvjete iz članka 15. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012. Stoga im je odobreno prijelazno razdoblje sa završetkom 30. lipnja 2025., koje sada treba potvrditi Komisija.

(4)

Riječ je o sljedećim gospodarskim subjektima: Earl de Vesche (br. SIRET 50317689300017); Ferme des Ages (br. SIRET19360598700026); Gaec de Villiers (br. SIRET 41293309500017); Jean Barrois (br. SIRET 33452601900016); Earl des Grands vents (br. SIRET 52325005800014); Earl du Start Chiebe (br. SIRET 50979878100019); Gaec de la Custière (br. SIRET 31928251300013); Gaec des Chinets (br. SIRET 35328804600017).

(5)

Provedbenu uredbu (EU) 2020/1433 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbenoj uredbi (EU) 2020/1433 dodaje se sljedeći članak:

„Članak 1.a

Zaštita dodijeljena u skladu s člankom 1. podliježe prijelaznom razdoblju koje je Francuska na temelju članka 15. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012 odobrila gospodarskim subjektima koji ispunjavaju uvjete iz tog članka, u skladu s odlukom o izmjeni specifikacije zaštićene oznake izvornosti „Pouligny-St-Pierre” od 22. studenoga 2018., objavljenom 8. prosinca 2018. u Službenom listu Francuske Republike.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2020.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1433 оd 5. listopada 2020. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Pouligny-Saint-Pierre” (ZOI) (SL L 331, 12.10.2020., str. 19.).


22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 433/33


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2179

оd 16. prosinca 2020.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2020.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Gerassimos THOMAS

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Pravokutna torba čije se tijelo sastoji od lijevanog silikonskog elastomera. Duljina torbe je približno 16,5 cm, visina 10 cm i širina 2,5 cm. Ima pričvršćenu ručku od istog materijala i sustav zatvaranja (patentni zatvarač).

Proizvod se proizvodi u jednoj fazi s ugrađenim dijelovima (prstenasti držač i patentni zatvarač) i nema unutarnje elemente.

Proizvod je namijenjen nošenju i zaštiti različitih malih predmeta.

Vidjeti slike  (*1).

3926 90 97

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 3926 , 3926 90 i 3926 90 97 .

Razvrstavanje u tarifni broj 4202 je isključeno jer taj tarifni broj obuhvaća samo proizvode posebno navedene u tom tarifnom broju i slične spremnike (vidjeti i objašnjenja Harmoniziranog sustava za tarifni broj 4202 , prvi stavak).

S obzirom na njegova objektivna svojstva (uključujući njegovu jednostavnu unutrašnjost i male dimenzije), proizvod se ne smatra kovčegom, kovčegom za kozmetiku, poslovnom torbom, torbom za spise, školskom torbom ili sličnim spremnikom iz prvog dijela tarifnog broja 4202 . Proizvod se ne smatra sličnim spremnikom iz prvog dijela tarifnog broja 4202 jer nije posebno oblikovan niti je njegova unutrašnjost posebno opremljena za spremanje određenih alata s priborom ili bez pribora (vidjeti stavak 3. i stavak 9. točku (f) objašnjenja Harmoniziranog sustava za tarifni broj 4202 ). Proizvod stoga nije obuhvaćen nazivom prvog dijela tarifnog broja 4202 .

Proizvodi obuhvaćeni drugim dijelom tarifnog broja 4202 moraju biti isključivo od tamo navedenih materijala ili moraju biti u cijelosti ili većim dijelom prekriveni takvim materijalima ili papirom (vidjeti i objašnjenja Harmoniziranog sustava uz tarifni broj 4202 , četvrti stavak).

Uzimajući u obzir da se proizvod sastoji od lijevanog silikonskog elastomera, ne može se smatrati ručnom torbom s vanjskom površinom od plastične folije. Proizvod stoga nije obuhvaćen nazivom drugog dijela tarifnog broja 4202 .

Proizvod nije vrsta koja se najčešće nosi u džepu ili u ručnoj torbi kao što su futrole za naočale, novčanici, futrole za bilješke, novčanici za papirni novac, novčanici za kovani novac, futrole za ključeve, futrole za cigarete, futrole za cigare, futrole za lule i vrećice za duhan (vidjeti i objašnjenja Harmoniziranog sustava za tarifne podbrojeve 420231, 420232 i 420239). Stoga se proizvod ne može razvrstati u tarifne podbrojeve 420231, 420232 i 420239.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 3926 90 97 kao ostali proizvodi od plastičnih masa.

Image 2

Image 3

Image 4


(*1)  Slike služe isključivo u informativne svrhe.


22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 433/37


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2180

оd 18. prosinca 2020.

o produljenju referentnog razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/1429 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1429 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 5. stavak 2.,

budući da:

(1)

Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do naglog pada željezničkog prometa zbog znatnog pada potražnje i izravnih mjera koje su države članice poduzele za suzbijanje pandemije.

(2)

Te okolnosti nisu pod kontrolom željezničkih prijevoznika koji se kontinuirano suočavaju s problemima likvidnosti, velikim gubicima, a u nekim im slučajevima prijeti i nesolventnost.

(3)

Kako bi se suzbili negativni gospodarski učinci pandemije bolesti COVID-19 i pomoglo željezničkim prijevoznicima, Uredbom (EU) 2020/1429 državama članicama se omogućuje ovlastiti upravitelje infrastrukture da smanje, oslobode od plaćanja ili odgode plaćanja naknada za pristup željezničkoj infrastrukturi. Ta je mogućnost odobrena za razdoblje od 1. ožujka 2020. do 31. prosinca 2020. („referentno razdoblje”).

(4)

Ograničenja u pogledu kretanja tijekom pandemije znatno su utjecala na korištenje usluga željezničkog prijevoza putnika. Pandemija je dovela i do smanjenja ili prekida proizvodnje u brojnim industrijskim sektorima, čime se smanjila količina robe koja se prevozi željezničkim prijevozom. Na temelju podataka koje su dostavili upravitelji željezničke infrastrukture u EU-27 pandemija je teže pogodila segment usluga prijevoza putnika, a posebno segment komercijalnih usluga prijevoza putnika, uz znatno smanjenje njegove ponude u svim državama članicama. Od ožujka do rujna 2020. usluge prijevoza putnika izražene u broju prijeđenih kilometara putničkih vlakova smanjile su se za 16,9 % u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, a usluge prijevoza robe za 11,1 %. Od ožujka do rujna 2020. usluge prijevoza putnika u okviru ugovora o obavljanju javnih usluga izražene u broju prijeđenih kilometara putničkih vlakova smanjile su se za 12,2 % u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, a komercijalne usluge prijevoza putnika za 37,3 %. Putnički prijevoz izražen u broju prijeđenih kilometara putničkih vlakova smanjio se za 71,2 % u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019., a teretni promet izražen u broju prijeđenih kilometara teretnih vlakova za 15,9 %. Taj trend može imati velik utjecaj na tržišno natjecanje u području željezničkog prijevoza putnika, ostvarenje istinski jedinstvenog europskog željezničkog prostora i, u konačnici, pomak prema održivijem prometnom sektoru s više ljudi i robe koji se prevoze željeznicom.

(5)

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da se broj dnevno zabilježenih slučajeva zaraze u Europi ponovno povećava, a u velikom broju dana u listopadu 2020. zabilježeno je više od 300 000 novih slučajeva.

(6)

U studenome 2020. Europski centar za kontrolu bolesti (ECDC) procijenio je da je „u cijeloj Europskoj uniji/Europskom gospodarskom prostoru (EU/EGP) i Ujedinjenoj Kraljevini (UK) došlo do znatnog povećanja broja slučajeva zaraze bolešću COVID-19 i da sadašnja situacija predstavlja veliku prijetnju javnom zdravlju” te da „sadašnje epidemiološko stanje u većini zemalja predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost zbog sve većeg rizika od prenošenja bolesti, što zahtijeva hitno i ciljano djelovanje u području javnog zdravlja”.

(7)

Uslijed takvog razvoja situacije države članice su pooštrile ograničenja kretanja počevši od listopada. Stoga ne postoje izgledi za brz oporavak željezničkog prometa u kratkoročnom razdoblju.

(8)

Dakle, čini se da se smanjenje opsega željezničkog prometa u usporedbi s razinom u odgovarajućem razdoblju prethodnih godina, za koje 2019. daje referentne vrijednosti u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2020/1429, i dalje nastavlja i da je ta situacija posljedica izbijanja bolesti COVID-19.

(9)

Prognoze upućuju na vrlo postupan oporavak gospodarstva tijekom sljedeće dvije godine jer su povjerenje potrošača i pokazatelji gospodarskog raspoloženja trenutačno negativni. Nadalje, s obzirom na dostupne podatke za prethodna razdoblja, svako poboljšanje stanja javnog zdravlja, primjerice zbog dostupnosti cjepiva, pod pretpostavkom da će do takvog poboljšanja doći u prvoj polovini 2021., vjerojatno će imati znatan pozitivan učinak na željeznički promet tek uz znatno kašnjenje. Takvi pozitivni učinci vjerojatno će se ostvariti najranije u drugoj polovini 2021.

(10)

Dakle, čini se vjerojatnim da će se smanjenje opsega željezničkog prometa u usporedbi s opsegom zabilježenim u prethodnim godinama dotad nastaviti i da je ta situacija posljedica izbijanja bolesti COVID-19.

(11)

Stoga je nužno produljiti referentno razdoblje utvrđeno u članku 1. Uredbe do kraja lipnja 2021.

(12)

Predviđa se da će ova Delegirana uredba stupiti na snagu nakon isteka referentnog razdoblja predviđenog u članku 1. Uredbe (EU) 2020/1429. Kako bi se izbjegla pravna nesigurnost, ovu Uredbu trebalo bi donijeti po hitnom postupku detaljno opisanom u članku 7. Uredbe i ona bi trebala hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 1. Uredbe (EU) 2020/1429 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju privremena pravila o ubiranju naknada za korištenje željezničke infrastrukture kako je utvrđeno u poglavlju IV. Direktive 2012/34/EU. Primjenjuje se na korištenje željezničke infrastrukture za domaće i međunarodne željezničke usluge obuhvaćene tom direktivom u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 30. lipnja 2021. („referentno razdoblje”).”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 333, 12.10.2020., str. 1.


ODLUKE

22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 433/39


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/2181

оd 17. prosinca 2020.

o utvrđivanju količinskih ograničenja i dodjeli kvota za tvari koje podliježu kontroli na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 8996)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, češkom, engleskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, španjolskom i talijanskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (1), a posebno njezin članak 10. stavak 2. i članak 16. stavak 1.,

budući da:

(1)

Puštanje uvezenih kontroliranih tvari u slobodan promet u Uniji podliježe količinskim ograničenjima.

(2)

Komisija je dužna utvrditi ta ograničenja i poduzećima dodijeliti kvote.

(3)

Komisija je dužna utvrditi i količine kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici koje se mogu upotrebljavati za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu te poduzeća koja ih mogu upotrebljavati.

(4)

Pri utvrđivanju kvota koje se dodjeljuju za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu mora se osigurati poštovanje količinskih ograničenja utvrđenih u članku 10. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 primjenom Uredbe Komisije (EU) br. 537/2011 (2). Budući da ta količinska ograničenja obuhvaćaju količine klorofluorougljikovodika za koje je izdana dozvola za laboratorijsku i analitičku primjenu, proizvodnja i uvoz klorofluorougljikovodika za tu primjenu također trebaju biti obuhvaćeni tom dodjelom kvota.

(5)

Komisija je izdala obavijest poduzećima koja 2021. namjeravaju u Europsku uniju uvoziti kontrolirane tvari koje oštećuju ozonski sloj ili ih izvoziti iz Europske unije te poduzećima koja 2021. namjeravaju proizvoditi ili uvoziti te tvari za laboratorijsku i analitičku primjenu (3)te je primila izjave o planiranom uvozu za 2021.

(6)

Količinska ograničenja i kvote trebali bi se utvrditi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. u skladu s godišnjim ciklusom izvješćivanja u okviru Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora uspostavljenog člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Količinska ograničenja za puštanje u slobodan promet

Kontrolirane tvari koje podliježu Uredbi (EZ) br. 1005/2009 i potječu iz izvora izvan Unije mogu se pustiti u slobodan promet u Uniji 2021. u količinama navedenima u nastavku:

Kontrolirane tvari

Količina (izražena kao potencijal oštećenja ozonskog omotača (ODP) pomnožen s kilogramima)

Skupina I. (klorofluorougljici 11, 12, 113, 114 i 115) i skupina II. (ostali potpuno halogenirani klorofluorougljici)

500 550,00

Skupina III. (haloni)

25 762 300,00

Skupina IV. (ugljik tetraklorid)

24 530 561,00

Skupina V. (1,1,1-trikloretan)

2 500 000,00

Skupina VI. (metil-bromid)

630 835,20

Skupina VII. (bromofluorougljikovodici)

4 569,16

Skupina VIII. (klorofluorougljikovodici)

4 916 159,75

Skupina IX. (bromoklorometan)

264 024,00

Članak 2.

Dodjela kvota za puštanje u slobodan promet

1.   Kvote za klorofluorougljike 11, 12, 113, 114 i 115 te ostale potpuno halogenirane klorofluorougljike u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dodjeljuju se za primjene te poduzećima iz Priloga I.

2.   Kvote za halone u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dodjeljuju se za primjene te poduzećima iz Priloga II.

3.   Kvote za ugljik tetraklorid u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dodjeljuju se poduzećima iz Priloga III. za navedene primjene.

4.   Kvote za 1,1,1-trikloretan u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dodjeljuju se poduzećima iz Priloga IV. za navedene primjene.

5.   Kvote za metil bromid u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dodjeljuju se poduzećima iz Priloga V. za navedene primjene.

6.   Kvote za bromofluorougljikovodike u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dodjeljuju se za primjene te poduzećima iz Priloga VI.

7.   Kvote za klorofluorougljikovodike u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dodjeljuju se za primjene te poduzećima iz Priloga VII.

8.   Kvote za bromoklorometan u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dodjeljuju se za primjene te poduzećima iz Priloga VIII.

9.   Pojedinačne kvote za poduzeća utvrđene su u Prilogu IX.

Članak 3.

Kvote za laboratorijsku i analitičku primjenu

Kvote za uvoz i proizvodnju kontroliranih tvari za laboratorijsku i analitičku primjenu 2021. dodjeljuju se poduzećima navedenima u Prilogu X.

Najveće količine koje se mogu proizvoditi ili uvesti 2021. za laboratorijsku i analitičku primjenu dodijeljene tim poduzećima navedene su u Prilogu XI.

Članak 4.

Razdoblje valjanosti

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.

Članak 5.

Adresati

Ovaj je Odluka upućena sljedećim poduzećima:

1.

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Njemačka

2.

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG

Hewlett-Packard-Str. 8

D-76337 Waldbronn

Njemačka

3.

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgija

4.

Arkema France

Rue d’Estienne d'Orves 420

92705 Colombes Cedex

Francuska

5.

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

Njemačka

6.

Ateliers Bigata SAS

Rue Jean Baptiste Perrin 10

33320 Eysines

Francuska

7.

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Francuska

8.

Bayer AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Njemačka

9.

Biovit d.o.o.

Varaždinska ulica – Odvojak II 15

HR-42000 Varaždin

Hrvatska

10.

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Njemačka

11.

BTC B.V.

Albert Thijsstraat 17

6471WX Eijgelshoven

Nizozemska

12.

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Latvija

13.

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Nizozemska

14.

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Njemačka

15.

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Njemačka

16.

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Češka

17.

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18.

81479 München

Njemačka

18.

FOT LTD

Ovcha kupel 13

1618 Sofia

Bugarska

19.

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19–21.

H-1103 Budapest

Mađarska

20.

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Njemačka

21.

Gielle Industries

Via Ferri Rocco 32

70022 Altamura

Italija

22.

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro – Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

23.

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 39/E

00060 Formello

Italija

24.

Hugen Maintenance for Aircraft B.V.

Marketing 43

6921 Duiven

Nizozemska

25.

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv

Marketing 43

6921 RE Duiven

Nizozemska

26.

ICL Europe Cooperatief U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Nizozemska

27.

INTERGEO LTD

Industrial Park of Thermi

57001 Thessaloniki

Grčka

28.

L'Hotellier SAS

Rue Henri Poincaré 4

92160 ANTONY

Francuska

29.

Labmix24 GmbH

Industriestr. 18A

46499 Hamminkeln

Njemačka

30.

Laboratorios Miret S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Španjolska

31.

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51.

46485 Wesel

Njemačka

32.

Ludwig-Maximilians-Universität

Butenadtstr. 5-13 (Haus D)

DE-81377 München

Njemačka

33.

Martec SpA

Via dell'industria 1

I-20060 Vignate

Italija

34.

Mebrom NV

Industrielaan 9

9990 Malgedem

Belgija

35.

Mebrom Technology NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgija

36.

Neochema GmbH

Am Kümmerling 37A

55294 Bodenheim

Njemačka

37.

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o.

Mialki Szlak 52

80-717 Gdańsk

Poljska

38.

Philipps-Universität Marburg

Biegenstrasse 10

35032 Marburg

Njemačka

39.

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Italija

40.

Restek GmbH

Schaberweg 23

Bad Homburg

Njemačka

41.

Safety Hi-Tech srl

Via Bellini 22

00198 Roma

Italija

42.

Sanofi Chimie

Le Bourg

63480 Vertolaye

Francuska

43.

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Poljska

44.

Sigma-Aldrich Chimie sarl

Rue de Luzais 80

38070 Saint-Quentin-Fallavier

Francuska

45.

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Njemačka

46.

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Njemačka

47.

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francuska

48.

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Italija

49.

Sterling Chemical Malta Limited

Hal Far Industrial Estate HF 51

1504 Floriana

Malta

50.

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo – Corciano (PG)

Italija

51.

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Španjolska

52.

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Italija

53.

TechLab SARL

La Tannerie 4C

57072 Metz Cedex 3

Francuska

54.

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Njemačka

55.

ULTRA Scientific Italia srl

Via Emilia 51/D

40011 Anzola dell’Emilia

Italija

56.

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH

Alt-Herrenwyk 12

23569 Lübeck

Njemačka

57.

Valliscor Europa Limited

13-18 City Quay

D02 ED70 Dublin

Irska

58.

Vatro-servis d.o.o.

Dravska 61

42202 Trnovec Bartolovečki

Hrvatska

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2020.

Za Komisiju

Frans TIMMERMANS

Izvršni potpredsjednik


(1)  SL L 286, 31.10.2009., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 537/2011 od 1. lipnja 2011. o mehanizmu za raspodjelu količina kontroliranih tvari odobrenih za laboratorijsku i analitičku primjenu u Uniji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 147, 2.6.2011., str. 4.).

(3)  SL C 115, 7.4.2020., str. 14.


PRILOG I.

Skupine I. i II.

Uvozne kvote za klorofluorougljike 11, 12, 113, 114 i 115 te druge potpuno halogenirane klorofluorougljike koje se dodjeljuju uvoznicima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 za uporabu tih tvari kao sirovina i procesnih agensa u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Poduzeće

Abcr GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


PRILOG II.

Skupina III.

Uvozne kvote za halone koje se dodjeljuju uvoznicima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 za uporabu tih tvari kao sirovina i za kritične primjene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Poduzeće

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH (DE)

Ateliers Bigata SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

BTC B.V. (NL)

EAF protect s.r.o. (CZ)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT)

Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)

Intergeo LTD (EL)

L'Hotellier SAS (FR)

Martec SpA (IT)

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL)

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)


PRILOG III.

Skupina IV.

Uvozne kvote za ugljikov tetraklorid koje se dodjeljuju uvoznicima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 za uporabu te tvari kao sirovine i procesnog agensa u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Poduzeće

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


PRILOG IV.

Skupina V.

Uvozne kvote za 1,1,1-trikloretan koje se dodjeljuju uvoznicima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 za uporabu te tvari kao sirovine u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Poduzeće

Arkema France (FR)


PRILOG V.

Skupina VI.

Uvozne kvote za metil bromid koje se dodjeljuju uvoznicima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 za uporabu te tvari kao sirovine u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Poduzeće

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Mebrom Technology NV (BE)

Sanofi Chimie (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


PRILOG VI.

Skupina VII.

Uvozne kvote za bromofluorougljikovodike koje se dodjeljuju uvoznicima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 za uporabu tih tvari kao sirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Poduzeće

Abcr GmbH (DE)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sanofi Chimie (FR)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


PRILOG VII.

Skupina VIII.

Uvozne kvote za klorofluorougljikovodike koje se dodjeljuju uvoznicima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 za uporabu tih tvari kao sirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Poduzeće

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Bayer AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


PRILOG VIII.

Skupina IX.

Uvozne kvote za bromoklorometan koje se dodjeljuju uvoznicima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 za uporabu te tvari kao sirovine u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Poduzeće

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Laboratorios Miret S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Valliscor Europa Limited (IE)


PRILOG IX.

(Poslovno osjetljivi podaci – povjerljivo – ne objavljuje se)


PRILOG X.

Poduzeća koja imaju pravo proizvoditi ili uvoziti tvari za laboratorijsku i analitičku primjenu 2021.

Kvote kontroliranih tvari koje se mogu upotrebljavati za laboratorijsku i analitičku primjenu dodjeljuju se poduzećima u nastavku.

Poduzeće

Abcr GmbH (DE)

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE)

Arkema France (FR)

Biovit d.o.o. (HR)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

F-Select GmbH (DE)

FOT LTD (BG)

Gedeon Richter Plc. (HU)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-Universität (DE)

Mebrom NV (BE)

Neochema GmbH (DE)

Philipps-Universität Marburg (DE)

Restek GmbH (DE)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Sigma Aldrich Chimie sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Techlab SARL (FR)

Ultra Scientific Italia srl (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


PRILOG XI.

(Poslovno osjetljivi podaci – povjerljivo – ne objavljuje se)


22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 433/55


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/2182

оd 18. prosinca 2020.

o utvrđivanju konačnog odgovora o uvozu u ime Unije u pogledu budućeg uvoza određenih kemikalija u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene odluke Komisije od 15. svibnja 2014. o donošenju odluka Unije o uvozu određenih kemikalija u skladu s tom uredbom

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 8977)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (1), a posebno njezin članak 13. stavak 1. drugi i treći podstavak,

nakon savjetovanja s Odborom osnovanim u skladu s člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (2),

budući da:

(1)

Roterdamska konvencija o postupku prethodnog informiranog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini („Konvencija”) provodi se Uredbom (EU) br. 649/2012. U skladu s tom uredbom Komisija tajništvu Konvencije dostavlja konačne ili privremene odgovore o uvozu u ime Unije u pogledu budućeg uvoza svih kemikalija koje podliježu postupku prethodnog informiranog pristanka.

(2)

Konferencija stranaka Konvencije na svojem je devetom sastanku, održanom u Ženevi od 29. travnja do 10. svibnja 2019., postigla dogovor o navođenju određenih kemikalija u Prilogu III. Konvenciji, čime one postaju podložne postupku prethodnog informiranog pristanka. Komisiji su 16. rujna 2019. za svaku kemikaliju poslane smjernice za odlučivanje uz zahtjev za donošenje odluke o budućem uvozu kemikalije.

(3)

Forat je dodan u Prilog III. Konvenciji kao pesticid. Stavljanje na tržište i uporaba forata kao sastojka sredstava za zaštitu bilja zabranjeni su Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Nadalje, stavljanje na tržište i uporaba forata kao sastojka biocidnih proizvoda zabranjeni su Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Stoga u skladu s Roterdamskom konvencijom ne bi trebalo dati pristanak za budući uvoz forata u Uniju.

(4)

Heksabromciklododekan dodan je u Prilog III. Konvenciji kao industrijska kemikalija. Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba heksabromciklododekana zabranjeni su Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Stoga u skladu s Roterdamskom konvencijom ne bi trebalo dati pristanak za budući uvoz heksabromciklododekana u Uniju.

(5)

Komercijalni pentabromdifenil eter (uključujući tetra- i pentabromdifenil eter), komercijalni oktabromdifenil eter (uključujući heksa- i heptabromdifenil eter) te perfluoroktan-sulfonska kiselina, perfluoroktan-sulfonati, perfluoroktan-sulfonamidi i perfluoroktan-sulfonili na šestom su sastanku Konferencije stranaka Konvencije dodani u postupak prethodnog informiranog pristanka kao industrijske kemikalije. Odgovori o uvozu za te kemikalije doneseni su u Provedbenoj odluci Komisije оd 15. svibnja 2014. o donošenju odluka Unije o uvozu određenih kemikalija u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(6)

Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba komercijalnog pentabromdifenil etera (uključujući tetra- i pentabromdifenil eter) i komercijalnog oktabromdifenil etera (uključujući heksa- i heptabromdifenil eter) zabranjeni su, uz određena izuzeća, Uredbom (EU) 2019/1021. Stoga bi se pristanak u skladu s Roterdamskom konvencijom za budući uvoz pentabromdifenil etera i komercijalnog oktabromdifenil etera u Uniju trebao dati samo ako su ispunjeni određeni uvjeti.

(7)

Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba perfluoroktan-sulfonske kiseline, perfluoroktan-sulfonata, perfluoroktan-sulfonamida i perfluoroktan-sulfonila (PFOS) zabranjeni su, uz određena izuzeća, Uredbom (EU) 2019/1021. Stoga bi se pristanak u skladu s Roterdamskom konvencijom za budući uvoz PFOS-a u Uniju trebao dati samo ako su ispunjeni određeni uvjeti.

(8)

Budući da su se regulatorne promjene u Uniji uvedene Uredbom (EU) 2019/1021 dogodile nakon donošenja Provedbene odluke od 15. svibnja 2014., tu bi odluku trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Odgovori o uvozu forata i heksabromciklododekana utvrđeni su u Prilogu I.

Članak 2.

Prilog II. Provedbenoj odluci оd 15. svibnja 2014. o donošenju odluka Unije o uvozu određenih kemikalija u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 zamjenjuje se Prilogom II. ovoj Odluci.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2020.

Za Komisiju

Virginijus SINKEVIČIUS

Član Komisije


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 60.

(2)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(3)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 169, 25.6.2019., str. 45.).

(6)  SL C 152, 20.5.2014., str. 2.


PRILOG I.

Odgovor o uvozu za forat

Image 5

OBRAZAC ZA ODGOVOR O UVOZU

Zemlja:

Europska unija

Države članice: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska.

Ujedinjena Kraljevina – Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije 1. veljače 2020. Tijekom prijelaznog razdoblja, koje, ako se ne produlji, završava 31. prosinca 2020., pravo Unije, uz nekoliko ograničenih iznimaka, i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini, a svako upućivanje na države članice u pravu Unije tumači se tako da uključuje Ujedinjenu Kraljevinu.

ODJELJAK 1.   IDENTITET KEMIKALIJE

1.1.

Uobičajeni naziv

Forat

1.2.

CAS broj

298-02-2

1.3.

Kategorija

Pesticid

Industrijska kemikalija

Vrlo opasna formulacija pesticida

ODJELJAK 2.   NAZNAKA U POGLEDU MOGUĆIH PRETHODNIH ODGOVORA

2.1.

Ovo je prvi odgovor o uvozu te kemikalije u zemlju.

2.2.

Ovo je izmjena prethodnog odgovora.

Datum izdavanja prethodnog odgovora: …

ODJELJAK 3.   ODGOVOR O BUDUĆEM UVOZU

Konačna odluka (ispunite odjeljak 4. u nastavku)

ILI

Privremeni odgovor (ispunite odjeljak 5. u nastavku)

ODJELJAK 4.   KONAČNA ODLUKA U SKLADU S NACIONALNIM ZAKONODAVNIM ILI UPRAVNIM MJERAMA

4.1.

Ne daje se pristanak za uvoz

 

 

Je li istodobno zabranjen uvoz kemikalije iz svih izvora?

da

ne

 

 

Je li istodobno zabranjena domaća proizvodnja kemikalije za domaću uporabu?

da

ne

4.2.

Daje se pristanak za uvoz

4.3.

Pristanak za uvoz daje se samo pod određenim uvjetima

 

 

Ti uvjeti su:

 

 

 

 

 

Jesu li uvjeti za uvoz kemikalije jednaki za sve izvore uvoza?

da

ne

 

 

Jesu li uvjeti za domaću proizvodnju kemikalije za domaću uporabu jednaki onima za sav uvoz?

da

ne

4.4.

 

Nacionalna zakonodavna ili upravna mjera na kojoj se temelji konačna odluka

 

 

Opis nacionalne zakonodavne ili upravne mjere:

 

 

U Uniji je zabranjeno stavljanje na tržište ili uporaba sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju forat jer ta aktivna tvar nije odobrena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

Nadalje, zabranjeno je stavljanje na raspolaganje na tržištu ili uporaba biocidnih proizvoda koji sadržavaju forat jer ta aktivna tvar nije odobrena u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

ODJELJAK 5.   PRIVREMENI ODGOVOR

5.1.

Ne daje se pristanak za uvoz

 

Je li istodobno zabranjen uvoz kemikalije iz svih izvora?

da

ne

 

Je li istodobno zabranjena domaća proizvodnja kemikalije za domaću uporabu?

da

ne

5.2.

Daje se pristanak za uvoz

5.3.

Pristanak za uvoz daje se samo pod određenim uvjetima

 

 

Ti uvjeti su:

 

 

 

 

Jesu li uvjeti za uvoz kemikalije jednaki za sve izvore uvoza?

da

ne

 

Jesu li uvjeti za domaću proizvodnju kemikalije za domaću uporabu jednaki onima za sav uvoz?

da

ne

5.4.

 

Naznaka aktivnog razmatranja radi donošenja konačne odluke

 

Je li u tijeku aktivno razmatranje konačne odluke?

da

ne

5.5.

 

Informacije ili pomoć koja se traži radi donošenja konačne odluke

 

Od Tajništva se traže sljedeće dodatne informacije:

 

 

 

Od zemlje koja je dostavila obavijest o konačnoj regulatornoj mjeri traže se sljedeće dodatne informacije:

 

 

 

Za procjenu kemikalije zahtijeva se sljedeća pomoć Tajništva:

 

 

ODJELJAK 6.   RELEVANTNE DODATNE INFORMACIJE, KOJE MOGU UKLJUČIVATI SLJEDEĆE:

Je li navedena kemikalija trenutačno registrirana u zemlji?

Da

ne

Proizvodi li se navedena kemikalija u zemlji?

da

ne

Ako je odgovor na bilo koje od tih pitanja potvrdan:

 

 

Je li namijenjena domaćoj uporabi?

da

ne

Je li namijenjena izvozu?

da

ne

Ostale napomene

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.), kojom se u Uniji provodi UN-ov Globalno usklađeni sustav razvrstavanja i označivanja kemikalija, forat se razvrstava na sljedeći način:

Acute Toxicity 2* – H300 – Smrtonosno ako se proguta.

Acute Toxicity 1 – H310 – Smrtonosno u dodiru s kožom.

Aquatic Acute 1 – H400 – Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

Aquatic Chronic 1 – H410 – Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

(* = To se razvrstavanje smatra minimalnim razvrstavanjem.)

ODJELJAK 7.   IMENOVANO NACIONALNO TIJELO

Institucija

Europska komisija, Glavna uprava za okoliš

Adresa

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgija

Ime odgovorne osobe

dr. Juergen Helbig

Funkcija odgovorne osobe

Koordinator međunarodne politike o kemikalijama

Telefon

+32 2 298 85 21

Telefaks

+32 2 296 76 16

E-adresa

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, potpis imenovanog nacionalnog tijela i službeni pečat:

ISPUNJENI OBRAZAC POŠALJITE NA ADRESU:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I – 00100 Rome, Italy

Telefon: (+39 06) 5705 3441

Telefaks: (+39 06) 5705 6347

E-adresa: pic@pic.int

ILI

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11 – 13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Telefon: (+41 22) 917 8177

Telefaks: (+41 22) 917 8082

E-adresa: pic@pic.int

Odgovor o uvozu za heksabromciklododekan

Image 6

OBRAZAC ZA ODGOVOR O UVOZU

Zemlja:

Europska unija

Države članice: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska.

Ujedinjena Kraljevina – Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije 1. veljače 2020. Tijekom prijelaznog razdoblja, koje, ako se ne produlji, završava 31. prosinca 2020., pravo Unije, uz nekoliko ograničenih iznimaka, i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini, a svako upućivanje na države članice u pravu Unije tumači se tako da uključuje Ujedinjenu Kraljevinu.

ODJELJAK 1.   IDENTITET KEMIKALIJE

1.1.

Uobičajeni naziv

Heksabromciklododekan

1.2.

CAS broj

134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6

1.3.

Kategorija

Pesticid

Industrijska kemikalija

Vrlo opasna formulacija pesticida

ODJELJAK 2.   NAZNAKA U POGLEDU MOGUĆIH PRETHODNIH ODGOVORA

2.1.

Ovo je prvi odgovor o uvozu te kemikalije u zemlju.

2.2.

Ovo je izmjena prethodnog odgovora.

Datum izdavanja prethodnog odgovora: …

ODJELJAK 3.   ODGOVOR O BUDUĆEM UVOZU

Konačna odluka (ispunite odjeljak 4. u nastavku)

ILI

Privremeni odgovor (ispunite odjeljak 5. u nastavku)

ODJELJAK 4.   KONAČNA ODLUKA U SKLADU S NACIONALNIM ZAKONODAVNIM ILI UPRAVNIM MJERAMA

4.1.

Ne daje se pristanak za uvoz

 

Je li istodobno zabranjen uvoz kemikalije iz svih izvora?

da

ne

 

Je li istodobno zabranjena domaća proizvodnja kemikalije za domaću uporabu?

da

ne

4.2.

Daje se pristanak za uvoz

4.3.

Pristanak za uvoz daje se samo pod određenim uvjetima

 

Ti uvjeti su:

 

 

 

Jesu li uvjeti za uvoz kemikalije jednaki za sve izvore uvoza?

da

ne

 

Jesu li uvjeti za domaću proizvodnju kemikalije za domaću uporabu jednaki onima za sav uvoz?

da

ne

4.4.

Nacionalna zakonodavna ili upravna mjera na kojoj se temelji konačna odluka

 

Opis nacionalne zakonodavne ili upravne mjere:

 

Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba heksabromciklododekana u Uniji zabranjeni su Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 169, 25.6.2019., str. 45.).

ODJELJAK 5.   PRIVREMENI ODGOVOR

5.1.

Ne daje se pristanak za uvoz

 

Je li istodobno zabranjen uvoz kemikalije iz svih izvora?

da

ne

 

Je li istodobno zabranjena domaća proizvodnja kemikalije za domaću uporabu?

da

ne

5.2.

Daje se pristanak za uvoz

5.3.

Pristanak za uvoz daje se samo pod određenim uvjetima

 

Ti uvjeti su:

 

 

 

Jesu li uvjeti za uvoz kemikalije jednaki za sve izvore uvoza?

da

ne

 

Jesu li uvjeti za domaću proizvodnju kemikalije za domaću uporabu jednaki onima za sav uvoz?

da

ne

5.4.

Naznaka aktivnog razmatranja radi donošenja konačne odluke

 

Je li u tijeku aktivno razmatranje konačne odluke?

da

ne

5.5.

Informacije ili pomoć koja se traži radi donošenja konačne odluke

 

Od Tajništva se traže sljedeće dodatne informacije:

 

 

 

Od zemlje koja je dostavila obavijest o konačnoj regulatornoj mjeri traže se sljedeće dodatne informacije:

 

 

 

Za procjenu kemikalije zahtijeva se sljedeća pomoć Tajništva:

 

 

ODJELJAK 6.   RELEVANTNE DODATNE INFORMACIJE, KOJE MOGU UKLJUČIVATI SLJEDEĆE:

Je li navedena kemikalija trenutačno registrirana u zemlji?

da

ne

Proizvodi li se navedena kemikalija u zemlji?

da

ne

Ako je odgovor na bilo koje od tih pitanja potvrdan:

 

 

Je li namijenjena domaćoj uporabi?

da

ne

Je li namijenjena izvozu?

da

ne

Ostale napomene

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.), kojom se u Uniji provodi UN-ov Globalno usklađeni sustav razvrstavanja i označivanja kemikalija, heksabromciklododekan razvrstava se na sljedeći način:

Repro. 2 – H361 – Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu.

Lact. – H362 – Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.

ODJELJAK 7.   IMENOVANO NACIONALNO TIJELO

Institucija

Europska komisija, Glavna uprava za okoliš

Adresa

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgija

Ime odgovorne osobe

dr. Juergen Helbig

Funkcija odgovorne osobe

Koordinator međunarodne politike o kemikalijama

Telefon

+32 2 298 85 21

Telefaks

+32 2 296 76 16

E-adresa

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, potpis imenovanog nacionalnog tijela i službeni pečat

ISPUNJENI OBRAZAC POŠALJITE NA ADRESU:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I – 00100 Rome, Italy

Telefon: (+39 06) 5705 3441

Telefaks: (+39 06) 5705 6347

E-adresa: pic@pic.int

ILI

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11 – 13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Telefon: (+41 22) 917 8177

Telefaks: (+41 22) 917 8082

E-adresa: pic@pic.int


PRILOG II.

Odgovor o uvozu za komercijalni pentabromdifenil eter

Image 7

OBRAZAC ZA ODGOVOR O UVOZU

Zemlja:

Europska unija

Države članice: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska.

Ujedinjena Kraljevina – Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije 1. veljače 2020. Tijekom prijelaznog razdoblja, koje, ako se ne produlji, završava 31. prosinca 2020., pravo Unije, uz nekoliko ograničenih iznimaka, i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini, a svako upućivanje na države članice u pravu Unije tumači se tako da uključuje Ujedinjenu Kraljevinu.

ODJELJAK 1.   IDENTITET KEMIKALIJE

1.1.

Uobičajeni naziv

Komercijalni pentabromdifenil eter, uključujući:

tetrabromdifenil eter

– pentabromdifenil eter

1.2.

CAS broj

40088-47-9 – tetrabromdifenil eter

32534-81-9 – pentabromdifenil eter

1.3.

Kategorija

Pesticid

Industrijska kemikalija

Vrlo opasna formulacija pesticida

ODJELJAK 2.   NAZNAKA U POGLEDU MOGUĆIH PRETHODNIH ODGOVORA

2.1.

Ovo je prvi odgovor o uvozu te kemikalije u zemlju.

2.2.

Ovo je izmjena prethodnog odgovora.

Datum izdavanja prethodnog odgovora: …18. lipnja 2014…

ODJELJAK 3.   ODGOVOR O BUDUĆEM UVOZU

Konačna odluka (ispunite odjeljak 4. u nastavku)

ILI

Privremeni odgovor (ispunite odjeljak 5. u nastavku)

ODJELJAK 4.   KONAČNA ODLUKA U SKLADU S NACIONALNIM ZAKONODAVNIM ILI UPRAVNIM MJERAMA

4.1.

Ne daje se pristanak za uvoz

 

Je li istodobno zabranjen uvoz kemikalije iz svih izvora?

da

ne

 

Je li istodobno zabranjena domaća proizvodnja kemikalije za domaću uporabu?

da

ne

4.2.

Daje se pristanak za uvoz

4.3.

Pristanak za uvoz daje se samo pod određenim uvjetima

 

Ti uvjeti su:

 

U skladu s Uredbom (EU) 2019/1021 stavljanje na tržište i uporaba komercijalnog pentabromdifenil etera dopušteni su samo u skladu s Direktivom 2011/65/EU ako se primjenjuju odredbe navedene u nastavku.

Uvoz komercijalnog pentabromdifenil etera dopušten je samo za stavljanje na tržište i uporabu u kabelima ili rezervnim dijelovima za popravak, ponovnu uporabu, ažuriranje funkcija ili nadogradnju kapaciteta:

(a)

električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na tržište prije 1. srpnja 2006.;

(b)

medicinskih proizvoda stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2014.;

(c)

in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2016.;

(d)

instrumenata za praćenje i kontrolu stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2014.;

(e)

instrumenata za praćenje i kontrolu u industriji stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2017.;

(f)

sve druge električne i elektroničke opreme koja nije bila obuhvaćena područjem primjene Direktive 2002/95/EZ i koja je stavljena na tržište prije 22. srpnja 2019.;

(g)

električne i elektroničke opreme obuhvaćene izuzećem i stavljene na tržište prije nego što je to izuzeće isteklo, ako se radi upravo o tom izuzeću.

Rezervni dijelovi definiraju se kao zaseban dio električne i elektroničke opreme koji može zamijeniti određeni dio električne i elektroničke opreme. Bez tog dijela električna i elektronička oprema ne može funkcionirati kako je predviđeno. Funkcionalnost električne i elektroničke opreme ponovno se uspostavlja ili poboljšava kad se taj dio zamijeni rezervnim dijelom.

 

Jesu li uvjeti za uvoz kemikalije jednaki za sve izvore uvoza?

da

ne

 

Jesu li uvjeti za domaću proizvodnju kemikalije za domaću uporabu jednaki onima za sav uvoz?

da

ne

4.4.

Nacionalna zakonodavna ili upravna mjera na kojoj se temelji konačna odluka

 

Opis nacionalne zakonodavne ili upravne mjere:

 

Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba tetrabromdifenil etera i pentabromdifenil etera u Uniji zabranjeni su, uz određena izuzeća, Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 169, 25.6.2019., str. 45.).

ODJELJAK 5.   PRIVREMENI ODGOVOR

5.1.

Ne daje se pristanak za uvoz

 

Je li istodobno zabranjen uvoz kemikalije iz svih izvora?

da

ne

 

Je li istodobno zabranjena domaća proizvodnja kemikalije za domaću uporabu?

da

ne

5.2.

Daje se pristanak za uvoz

5.3.

Pristanak za uvoz daje se samo pod određenim uvjetima

 

Ti uvjeti su:

 

 

 

Jesu li uvjeti za uvoz kemikalije jednaki za sve izvore uvoza?

da

ne

 

Jesu li uvjeti za domaću proizvodnju kemikalije za domaću uporabu jednaki onima za sav uvoz?

da

ne

5.4.

Naznaka aktivnog razmatranja radi donošenja konačne odluke

 

Je li u tijeku aktivno razmatranje konačne odluke?

da

ne

5.5.

Informacije ili pomoć koja se traži radi donošenja konačne odluke

 

Od Tajništva se traže sljedeće dodatne informacije:

 

 

 

Od zemlje koja je dostavila obavijest o konačnoj regulatornoj mjeri traže se sljedeće dodatne informacije:

 

 

 

Za procjenu kemikalije zahtijeva se sljedeća pomoć Tajništva:

 

 

ODJELJAK 6.   RELEVANTNE DODATNE INFORMACIJE, KOJE MOGU UKLJUČIVATI SLJEDEĆE:

Je li navedena kemikalija trenutačno registrirana u zemlji?

da

ne

Proizvodi li se navedena kemikalija u zemlji?

da

ne

Ako je odgovor na bilo koje od tih pitanja potvrdan:

 

 

Je li namijenjena domaćoj uporabi?

da

ne

Je li namijenjena izvozu?

da

ne

Ostale napomene

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.), kojom se u Uniji provodi UN-ov Globalno usklađeni sustav razvrstavanja i označivanja kemikalija, pentabromdifenil eter razvrstava se kao:

Lact. – H362 – Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.

STOT RE 2* – H373 – Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

Aquatic Acute 1 – H400 – Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

Aquatic Chronic 1 – H410 – Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

(* = To se razvrstavanje smatra minimalnim razvrstavanjem.)

ODJELJAK 7.   IMENOVANO NACIONALNO TIJELO

Institucija

Europska komisija, Glavna uprava za okoliš

Adresa

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgija

Ime odgovorne osobe

dr. Juergen Helbig

Funkcija odgovorne osobe

Koordinator međunarodne politike o kemikalijama

Telefon

+32 2 298 85 21

Telefaks

+32 2 296 76 16

E-adresa

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, potpis imenovanog nacionalnog tijela i službeni pečat: ___________________________________

ISPUNJENI OBRAZAC POŠALJITE NA ADRESU:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I – 00100 Rome, Italy

Telefon: (+39 06) 5705 3441

Telefaks: (+39 06) 5705 6347

E-adresa: pic@pic.int

ILI

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11 – 13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Telefon: (+41 22) 917 8177

Telefaks: (+41 22) 917 8082

E-adresa: pic@pic.int

Odgovor o uvozu za komercijalni oktabromdifenil eter

Image 8

OBRAZAC ZA ODGOVOR O UVOZU

Zemlja:

Europska unija

Države članice: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska.

Ujedinjena Kraljevina – Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije 1. veljače 2020. Tijekom prijelaznog razdoblja, koje, ako se ne produlji, završava 31. prosinca 2020., pravo Unije, uz nekoliko ograničenih iznimaka, i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini, a svako upućivanje na države članice u pravu Unije tumači se tako da uključuje Ujedinjenu Kraljevinu.

ODJELJAK 1.   IDENTITET KEMIKALIJE

1.1.

Uobičajeni naziv

Komercijalni oktabromdifenil eter, uključujući:

heksabromdifenil eter

heptabromdifenil eter

1.2.

CAS broj

36483-60-0 – heksabromdifenil eter

68928-80-3 – heptabromdifenil eter

1.3.

Kategorija

Pesticid

Industrijska kemikalija

Vrlo opasna formulacija pesticida

ODJELJAK 2.   NAZNAKA U POGLEDU MOGUĆIH PRETHODNIH ODGOVORA

2.1.

Ovo je prvi odgovor o uvozu te kemikalije u zemlju.

2.2.

Ovo je izmjena prethodnog odgovora.

Datum izdavanja prethodnog odgovora: …18. lipnja 2014…

ODJELJAK 3.   ODGOVOR O BUDUĆEM UVOZU

Konačna odluka (ispunite odjeljak 4. u nastavku)

ILI

Privremeni odgovor (ispunite odjeljak 5. u nastavku)

ODJELJAK 4.   KONAČNA ODLUKA U SKLADU S NACIONALNIM ZAKONODAVNIM ILI UPRAVNIM MJERAMA

4.1.

Ne daje se pristanak za uvoz

 

Je li istodobno zabranjen uvoz kemikalije iz svih izvora?

da

ne

 

Je li istodobno zabranjena domaća proizvodnja kemikalije za domaću uporabu?

da

ne

4.2.

Daje se pristanak za uvoz

4.3.

Pristanak za uvoz daje se samo pod određenim uvjetima

 

Ti uvjeti su:

 

U skladu s Uredbom (EU) 2019/1021 stavljanje na tržište i uporaba komercijalnog oktabromdifenil etera dopušteni su samo u skladu s Direktivom 2011/65/EU ako se primjenjuju odredbe navedene u nastavku.

Uvoz komercijalnog oktabromdifenil etera dopušten je samo za stavljanje na tržište i uporabu u kabelima ili rezervnim dijelovima za popravak, ponovnu uporabu, ažuriranje funkcija ili nadogradnju kapaciteta:

(a)

električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na tržište prije 1. srpnja 2006.;

(b)

medicinskih proizvoda stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2014.;

(c)

in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2016.;

(d)

instrumenata za praćenje i kontrolu stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2014.;

(e)

instrumenata za praćenje i kontrolu u industriji stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2017.;

(f)

sve druge električne i elektroničke opreme koja nije bila obuhvaćena područjem primjene Direktive 2002/95/EZ i koja je stavljena na tržište prije 22. srpnja 2019.;

(g)

električne i elektroničke opreme obuhvaćene izuzećem i stavljene na tržište prije nego što je to izuzeće isteklo, ako se radi upravo o tom izuzeću.

Rezervni dijelovi definiraju se kao zaseban dio električne i elektroničke opreme koji može zamijeniti određeni dio električne i elektroničke opreme. Bez tog dijela električna i elektronička oprema ne može funkcionirati kako je predviđeno. Funkcionalnost električne i elektroničke opreme ponovno se uspostavlja ili poboljšava kad se taj dio zamijeni rezervnim dijelom.

 

Jesu li uvjeti za uvoz kemikalije jednaki za sve izvore uvoza?

da

ne

 

Jesu li uvjeti za domaću proizvodnju kemikalije za domaću uporabu jednaki onima za sav uvoz?

da

ne

4.4.

Nacionalna zakonodavna ili upravna mjera na kojoj se temelji konačna odluka

 

Opis nacionalne zakonodavne ili upravne mjere:

 

Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba heksabromdifenil etera i heptabromdifenil etera u Uniji zabranjeni su Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 169, 25.6.2019., str. 45.).

ODJELJAK 5.   PRIVREMENI ODGOVOR

5.1.

Ne daje se pristanak za uvoz

 

Je li istodobno zabranjen uvoz kemikalije iz svih izvora?

da

ne

 

Je li istodobno zabranjena domaća proizvodnja kemikalije za domaću uporabu?

da

ne

5.2.

Daje se pristanak za uvoz

5.3.

Pristanak za uvoz daje se samo pod određenim uvjetima

 

Ti uvjeti su:

 

 

 

Jesu li uvjeti za uvoz kemikalije jednaki za sve izvore uvoza?

da

ne

 

Jesu li uvjeti za domaću proizvodnju kemikalije za domaću uporabu jednaki onima za sav uvoz?

da

ne

5.4.

Naznaka aktivnog razmatranja radi donošenja konačne odluke

 

Je li u tijeku aktivno razmatranje konačne odluke?

da

ne

5.5.

Informacije ili pomoć koja se traži radi donošenja konačne odluke

 

Od Tajništva se traže sljedeće dodatne informacije:

 

 

 

Od zemlje koja je dostavila obavijest o konačnoj regulatornoj mjeri traže se sljedeće dodatne informacije:

 

 

 

Za procjenu kemikalije zahtijeva se sljedeća pomoć Tajništva:

 

 

ODJELJAK 6.   RELEVANTNE DODATNE INFORMACIJE, KOJE MOGU UKLJUČIVATI SLJEDEĆE:

Je li navedena kemikalija trenutačno registrirana u zemlji?

da

ne

Proizvodi li se navedena kemikalija u zemlji?

da

ne

Ako je odgovor na bilo koje od tih pitanja potvrdan:

 

 

Je li namijenjena domaćoj uporabi?

da

ne

Je li namijenjena izvozu?

da

ne

Ostale napomene

 

ODJELJAK 7   IMENOVANO NACIONALNO TIJELO

Institucija

Europska komisija, Glavna uprava za okoliš

Adresa

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgija

Ime odgovorne osobe

dr. Juergen Helbig

Funkcija odgovorne osobe

Koordinator međunarodne politike o kemikalijama

Telefon

+32 2 298 85 21

Telefaks

+32 2 296 76 16

E-adresa

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datum, potpis imenovanog nacionalnog tijela i službeni pečat: ___________________________________

ISPUNJENI OBRAZAC POŠALJITE NA ADRESU:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I – 00100 Rome, Italy

Telefon: (+39 06) 5705 3441

Telefaks: (+39 06) 5705 6347

E-adresa: pic@pic.int

ILI

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11 – 13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Telefon: (+41 22) 917 8177

Telefaks: (+41 22) 917 8082

E-adresa: pic@pic.int

Odgovor o uvozu za perfluoroktan-sulfonsku kiselinu, perfluoroktan-sulfonate, perfluoroktan-sulfonamide i perfluoroktan-sulfonile

Image 9

OBRAZAC ZA ODGOVOR O UVOZU

Zemlja:

Europska unija

Države članice: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska.

Ujedinjena Kraljevina – Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije 1. veljače 2020. Tijekom prijelaznog razdoblja, koje, ako se ne produlji, završava 31. prosinca 2020., pravo Unije, uz nekoliko ograničenih iznimaka, i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini, a svako upućivanje na države članice u pravu Unije tumači se tako da uključuje Ujedinjenu Kraljevinu.

ODJELJAK 1.   IDENTITET KEMIKALIJE

1.1.

Uobičajeni naziv

perfluoroktan-sulfonska kiselina, perfluoroktan-sulfonati, perfluoroktan-sulfonamidi i perfluoroktan-sulfonili


1.2.

CAS broj

Relevantni CAS brojevi jesu:

1763-23-1 – perfluoroktan-sulfonska kiselina

2795-39-3 – kalijev perfluoroktan-sulfonat

29457-72-5 – litijev perfluoroktan-sulfonat

29081-56-9 – amonijev perfluoroktan-sulfonat

70225-14-8 – dietanolamin perfluoroktan-sulfonat

56773-42-3 – tetraetilamonijev perfluoroktan-sulfonat

251099-16-8 – didecildimetilamonijev perfluoroktan-sulfonat

4151-50-2 – N-etilperfluoroktan-sulfonamid

31506-32-8 – N-metilperfluoroktan-sulfonamid

1691-99-2 – N-etil-N-(2-hidroksietil)-perfluoroktan-sulfonamid

24448-09-7 – N-(2-hidroksietil)-N-metilperfluoroktan-sulfonamid

307-35-7 – perfluoroktan-sulfonil fluorid


1.3.

Kategorija

☐ Pesticid

☒ Industrijska kemikalija

☐ Vrlo opasna formulacija pesticida

ODJELJAK 2.   NAZNAKA U POGLEDU MOGUĆIH PRETHODNIH ODGOVORA

2.1.

Ovo je prvi odgovor o uvozu te kemikalije u zemlju.

2.2.

Ovo je izmjena prethodnog odgovora.

Datum izdavanja prethodnog odgovora: …18. lipnja 2014…

ODJELJAK 3.   ODGOVOR O BUDUĆEM UVOZU

Konačna odluka (ispunite odjeljak 4. u nastavku)

ILI

Privremeni odgovor (ispunite odjeljak 5. u nastavku)

ODJELJAK 4.   KONAČNA ODLUKA U SKLADU S NACIONALNIM ZAKONODAVNIM ILI UPRAVNIM MJERAMA

4.1.

Ne daje se pristanak za uvoz

 

Je li istodobno zabranjen uvoz kemikalije iz svih izvora?

da

ne

 

Je li istodobno zabranjena domaća proizvodnja kemikalije za domaću uporabu?

da

ne

4.2.

Daje se pristanak za uvoz

4.3.

Pristanak za uvoz daje se samo pod određenim uvjetima

 

Ti uvjeti su:

 

Uvoz perfluoroktan-sulfonske kiseline i njezinih derivata (PFOS) mora biti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 169, 25.6.2019., str. 45.), u kojoj je utvrđeno sljedeće:

1.

zabranjena je proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba PFOS-a zasebno, u smjesama ili kao sastavni dio proizvoda;

2.

zabrana se ne primjenjuje na PFOS-ove koji se u tvarima, smjesama ili proizvodima pojavljuju kao nenamjerno prisutne onečišćujuće tvari u tragovima, pod uvjetom da su:

(a)

koncentracije PFOS-a najviše 10 mg/kg (0,001 % masenog udjela) ako se pojavljuje u tvarima ili smjesama; ili

(b)

koncentracije PFOS-a u polugotovim ili gotovim proizvodima ili njihovim dijelovima niže od 0,1 % masenog udjela, izračunano s obzirom na masu strukturno ili mikrostrukturno različitih dijelova koji sadržavaju PFOS ili, za tekstil ili druge prevučene materijale, ako je količina PFOS-a manja od 1 μg/m2 prevučenog materijala;

3.

ako se količina PFOS-a koja se ispušta u okoliš svede na minimum, proizvodnja i stavljanje na tržište dopušteni su za sljedeće posebne namjene pod uvjetom da države članice svake četiri godine izvješćuju Komisiju o napretku povezanom s uklanjanjem PFOS-a:

tvari za sprečavanje orošavanja nedekorativnih obloga od tvrdog kroma (VI) u zatvorenim sustavima.

 

Jesu li uvjeti za uvoz kemikalije jednaki za sve izvore uvoza?

da

ne

 

Jesu li uvjeti za domaću proizvodnju kemikalije za domaću uporabu jednaki onima za sav uvoz?

da

ne

4.4.

Nacionalna zakonodavna ili upravna mjera na kojoj se temelji konačna odluka

 

Opis nacionalne zakonodavne ili upravne mjere:

 

Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba perfluoroktan-sulfonske kiseline i njezinih derivata (PFOS) u Uniji zabranjeni su Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 169, 25.6.2019., str. 45.). Međutim, tom su uredbom predviđena određena izuzeća, navedena u odjeljku 4.3.

ODJELJAK 5.   PRIVREMENI ODGOVOR

5.1.

Ne daje se pristanak za uvoz

 

Je li istodobno zabranjen uvoz kemikalije iz svih izvora?

da

ne

 

Je li istodobno zabranjena domaća proizvodnja kemikalije za domaću uporabu?

da

ne

5.2.

Daje se pristanak za uvoz

5.3.

Pristanak za uvoz daje se samo pod određenim uvjetima

 

Ti uvjeti su:

 

 

 

Jesu li uvjeti za uvoz kemikalije jednaki za sve izvore uvoza?

da

ne

 

Jesu li uvjeti za domaću proizvodnju kemikalije za domaću uporabu jednaki onima za sav uvoz?

da