ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 432

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
21. prosinca 2020.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2020/2170 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije

1

 

*

Uredba (EU) 2020/2171 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o izmjeni Priloga II.a Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 u pogledu dodjeljivanja opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske

4

 

*

Uredba (EU) 2020/2172 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani

7

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

UREDBE

21.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/1


UREDBA (EU) 2020/2170 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2020.

o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”) sklopljen je u ime Unije Odlukom Vijeća (EU) 2020/135 (2) te je stupio na snagu 1. veljače 2020.

(2)

U članku 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj priloženog Sporazumu o povlačenju („Protokol”) ponavlja se da je Sjeverna Irska dio carinskog područja Ujedinjene Kraljevine i da ništa u Protokolu ne sprječava Ujedinjenu Kraljevinu da Sjevernu Irsku uključi u teritorijalno područje primjene svojeg rasporeda koncesija, koji je priložen Općem sporazumu o carinama i trgovini iz 1994. („GATT iz 1994.”).

(3)

U članku 13. stavku 1. Protokola navodi se da se, neovisno o drugim odredbama Protokola, svako upućivanje na carinsko područje Unije u primjenjivim odredbama Protokola ili odredbama prava Unije koje se na temelju Protokola primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom, tumači tako da uključuje kopneno područje Sjeverne Irske.

(4)

Na temelju članka 5. stavka 3. Protokola carinsko zakonodavstvo Unije, kako je definirano u članku 5. točki 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), primjenjuje se na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom. Te odredbe, u vezi s člankom 5. stavkom 1. prvim i drugim podstavkom Protokola u pogledu robe unesene u Sjevernu Irsku izvan Unije, znače da bi carinske mjere Unije, uključujući carinske kvote u okviru Zajedničke carinske tarife ili relevantnih međunarodnih sporazuma, bile primjenjive na takvu robu ako se za tu robu smatra da postoji rizik naknadnog premještanja u Uniju. Te carinske kvote uključuju uvozne carinske kvote u rasporedu obveza Unije u okviru GATT-a iz 1994., uvozne carinske kvote dogovorene u bilateralnim međunarodnim sporazumima Unije, uključujući kvote za odstupanje u pogledu podrijetla, uvozne carinske kvote u okviru režimâ trgovinske zaštite Unije, druge autonomne uvozne carinske kvote te izvozne carinske kvote predviđene u sporazumima s trećim zemljama.

(5)

Na temelju članka 5. stavka 4. Protokola odredbe prava Unije navedene u Prilogu 2. Protokolu primjenjuju se na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom, pod uvjetima iz tog priloga. Taj prilog uključuje zakonodavstvo Unije kojim se predviđaju određene uvozne kvote.

(6)

Bilateralnim dogovorima između Unije i Ujedinjene Kraljevine u okviru Protokola ne stvaraju se prava i obveze za treće zemlje. Stoga se uvoz u skladu s uvoznim carinskim kvotama ili drugim uvoznim kvotama Unije koje se primjenjuju na robu podrijetlom iz treće zemlje koja se unosi u Sjevernu Irsku ne može uzeti u obzir u pogledu prava te treće zemlje u odnosu na Uniju, osim ako je tako dogovoreno s trećom zemljom. Ta situacija predstavlja rizik za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Unije i cjelovitost zajedničke trgovinske politike zbog mogućeg izbjegavanja carinskih kvota ili drugih uvoznih kvota Unije.

(7)

Kako bi se odgovorilo na taj rizik, uvozne carinske kvote i druge uvozne kvote Unije trebale bi biti dostupne samo za robu koja se uvozi i pušta u slobodni promet u Uniji, a ne u Sjevernoj Irskoj.

(8)

Svaki sporazum između Unije i treće zemlje kojim se predviđaju izvozne carinske kvote primjenjuje se samo na robu uvezenu u Uniju. Stoga bi ta treća zemlja mogla odbiti izdati izvozne dozvole za izravni uvoz u Sjevernu Irsku.

(9)

Na temelju članka 5. stavaka 3. i 4. Protokola u vezi s njegovim člankom 13. stavkom 3., ova Uredba primjenjuje se i na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba uvezena izvan Unije ispunjava uvjete za postupanje u skladu s uvoznim carinskim kvotama ili drugim uvoznim kvotama Unije odnosno u skladu s izvoznim carinskim kvotama koje primjenjuju treće zemlje samo ako se ta roba pušta u slobodni promet na sljedećim područjima:

državno područje Kraljevine Belgije,

državno područje Republike Bugarske,

državno područje Češke Republike,

državno područje Kraljevine Danske, osim Farskih Otoka i Grenlanda,

državno područje Savezne Republike Njemačke, osim otoka Helgolanda i područja Büsingena (Ugovor od 23. studenoga 1964. između Savezne Republike Njemačke i Švicarske Konfederacije),

državno područje Republike Estonije,

državno područje Irske,

državno područje Helenske Republike,

državno područje Kraljevine Španjolske, osim Ceute i Melille,

državno područje Francuske Republike, osim francuskih prekomorskih zemalja i područja na koje se odnose odredbe dijela četvrtog Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ali uključujući područje Monaka, kako je definirano u Carinskoj konvenciji potpisanoj u Parizu 18. svibnja 1963. (Journal officiel de la République française od 27. rujna 1963., str. 8679.),

državno područje Republike Hrvatske,

državno područje Talijanske Republike, osim općine Livigno,

državno područje Republike Cipra, u skladu s odredbama Akta o pristupanju iz 2003.,

državno područje Republike Latvije,

državno područje Republike Litve,

državno područje Velikog Vojvodstva Luksemburga,

državno područje Mađarske,

državno područje Malte,

državno područje Kraljevine Nizozemske u Europi,

državno područje Republike Austrije,

državno područje Republike Poljske,

državno područje Portugalske Republike,

državno područje Rumunjske,

državno područje Republike Slovenije,

državno područje Slovačke Republike,

državno područje Republike Finske,

državno područje Kraljevine Švedske, i

područje suverenih područja Ujedinjene Kraljevine Akrotiri i Dhekelia, kako je definirano u Ugovoru o osnivanju Republike Cipra potpisanom u Nikoziji 16. kolovoza 1960.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 4. prosinca 2020.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).


21.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/4


UREDBA (EU) 2020/2171 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2020.

o izmjeni Priloga II.a Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 u pogledu dodjeljivanja opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s tim člankom Odlukom Vijeća (EU) 2020/135 (2) sklopljen je u ime Unije Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (3) („Sporazum o povlačenju”).

(2)

Prema uvjetima Sporazuma o povlačenju Ujedinjena Kraljevina od 31. siječnja 2020. više nije država članica Europske unije te će se primarno i sekundarno pravo Unije prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini kada prijelazno razdoblje utvrđeno u Sporazumu o povlačenju završi 31. prosinca 2020.

(3)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/2009 (4) uspostavlja se zajednički sustav za kontrolu izvoza robe s dvojnom namjenom kako bi se promicale sigurnost Unije i međunarodna sigurnost i osigurali ravnopravni uvjeti za izvoznike iz Unije.

(4)

Uredbom (EZ) br. 428/2009 predviđene su opće izvozne dozvole Unije, kojima se olakšavaju kontrole izvoza niskog rizika robe s dvojnom namjenom u određene treće zemlje. Trenutačno su općom izvoznom dozvolom Unije br. EU001 obuhvaćene Australija, Kanada, Japan, Novi Zeland, Norveška, Švicarska, uključujući Lihtenštajn, i Sjedinjene Američke Države.

(5)

Ujedinjena Kraljevina stranka je relevantnih međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih režima o neširenju oružja te zadržava potpunu usklađenost s povezanim dužnostima i obvezama.

(6)

Ujedinjena Kraljevina primjenjuje razmjerne i prikladne kontrole kako bi učinkovito uzimala u obzir razmatranja o namjeravanoj krajnjoj uporabi i riziku od zlouporabe u skladu s odredbama i ciljevima Uredbe (EZ) br. 428/2009.

(7)

Dodavanje Ujedinjene Kraljevine na popis zemalja obuhvaćenih općom izvoznom dozvolom br. EU001 ne bi negativno utjecalo na sigurnost Unije ili međunarodnu sigurnost.

(8)

S obzirom na to da je Ujedinjena Kraljevina važno odredište za robu s dvojnom namjenom proizvedenu u Uniji, primjereno je Ujedinjenu Kraljevinu dodati na popis odredišta obuhvaćenih općom izvoznom dozvolom Unije br. EU001 kako bi se osigurala ujednačena i dosljedna primjena kontrola u cijeloj Uniji, osigurali ravnopravni uvjeti za izvoznike iz Unije i izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, istodobno štiteći sigurnost Unije i međunarodnu sigurnost.

(9)

U skladu s načelom proporcionalnosti, radi ostvarenja temeljnih ciljeva izbjegavanja nesrazmjernih poremećaja u trgovini i prekomjernog administrativnog opterećenja za izvoz robe dvojne namjene iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu potrebno je i primjereno utvrditi pravila o uključivanju Ujedinjene Kraljevine u opću izvoznu dozvolu Unije br. EU001. Ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje ciljeva u skladu s člankom 5. stavkom 4. UEU-a.

(10)

Uzimajući u obzir hitnost koja proizlazi iz okolnosti povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, smatra se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(11)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije te bi se trebala primjenjivati od 1. siječnja 2021. kako bi se osiguralo da Ujedinjena Kraljevina bude uključena u opću izvoznu dozvolu Unije br. EU001 bez odgode,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II.a Uredbi (EZ) br. 428/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

u naslovu, riječi: „Izvoz u Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland, Norvešku, Švicarsku, uključujući Lihtenštajn, i Sjedinjene Američke Države” zamjenjuju se sljedećim:

„Izvoz u Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland, Norvešku, Švicarsku, uključujući Lihtenštajn, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države”;

2.

u dijelu 2., iza šeste alineje umeće se sljedeća alineja:

„—

Ujedinjena Kraljevina (ne dovodeći u pitanje primjenu ove Uredbe na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom u skladu s točkom 47. Priloga 2. Protokolu o Irskoj/Sjevernoj Irskoj („Protokol”), priloženog Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (*1), u kojem se navode odredbe prava Unije iz članka 5. stavka 4. Protokola),

(*1)  Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 7.).”."

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 4. prosinca 2020.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 1.).

(3)  Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 7.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).


21.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/7


UREDBA (EU) 2020/2172 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2020.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1215/2009 (2) predviđen je neograničen bescarinski pristup tržištu Unije za gotovo sve proizvode podrijetlom iz sudionika u procesu stabilizacije i pridruživanja u mjeri u kojoj se s tim strankama korisnicama sklope bilateralni sporazumi i do trenutka njihova sklapanja.

(2)

Sklopljeni su sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju sa svih šest stranaka korisnica. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova (*), s druge strane, posljednji je sklopljeni sporazum te je stupio na snagu 1. travnja 2016.

(3)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1464 (3) izmijenjena je Uredba (EZ) br. 1215/2009, čime su uklonjene bilateralne povlastice odobrene Kosovu, ali uz zadržavanje jednostrane povlastice odobrene svim strankama korisnicama sa zapadnog Balkana u obliku suspenzije svih carina za proizvode obuhvaćene poglavljima 7. i 8. kombinirane nomenklature te njihova pristupa ukupnoj carinskoj kvoti za vino od 30 000 hl.

(4)

Uzimajući u obzir razlike u opsegu liberalizacije carina u okviru režima predviđenih sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju između Unije i svih sudionika u procesu stabilizacije i pridruživanja te povlastice odobrene na temelju Uredbe (EZ) br. 1215/2009, primjereno je produljiti razdoblje primjene Uredbe (EZ) br. 1215/2009 do 31. prosinca 2025.

(5)

Produljenje razdoblja primjene Uredbe (EZ) br. 1215/2009 smatra se odgovarajućim jamstvom Unijinog pojačanog angažmana i predanosti trgovinskoj integraciji zapadnog Balkana. Sadašnji sustav autonomnih trgovinskih mjera i dalje je vrijedna potpora gospodarstvima partnera sa zapadnog Balkana.

(6)

Osim toga, potrebno je izmijeniti nazive dviju stranaka korisnica kako bi se uzela u obzir najnovija dogovorena terminologija.

(7)

Uredbu (EZ) br. 1215/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1215/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

članci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 1.

Povlašteni aranžmani

1.   Uvoz u Uniju proizvoda obuhvaćenih poglavljima 7. i 8. kombinirane nomenklature podrijetlom iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova (*), Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije („stranke korisnice”) ne podliježe količinskim ograničenjima ili mjerama s istovjetnim učinkom i izuzima se od carina i pristojbi s istovjetnim učinkom.

2.   Na proizvode podrijetlom iz stranaka korisnica i dalje se primjenjuju odredbe ove Uredbe ako je tako u njoj navedeno. Na takve proizvode primjenjuju se i sve povlastice predviđene ovom Uredbom koje su povoljnije od onih predviđenih bilateralnim sporazumima između Unije i tih stranaka korisnica.

Članak 2.

Uvjeti za stjecanje prava na povlaštene aranžmane

1.   Pravo na ostvarivanje koristi od povlaštenih aranžmana uvedenih člankom 1. podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

poštovanju definicije „proizvoda s podrijetlom” predviđene u glavi II. poglavlju 1. odjeljku 2. pododjeljcima 4. i 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 ((*)) i glavi II. poglavlju 2. odjeljku 2. pododjeljcima 10. i 11. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 ((**));

(b)

suzdržavanju stranaka korisnica od toga da od 30. rujna 2000. uvedu nove carine i pristojbe s istovjetnim učinkom i nova količinska ograničenja ili mjere s istovjetnim učinkom na uvoz podrijetlom iz Unije, povećaju postojeće carine ili pristojbe odnosno da uvedu ikakva druga ograničenja;

(c)

uključivanju stranaka korisnica u učinkovitu administrativnu suradnju s Unijom kako bi se spriječio svaki rizik od prijevare; i

(d)

suzdržavanju stranaka korisnica od ozbiljnog i sustavnog kršenja ljudskih prava, uključujući temeljna prava radnika, temeljnih načela demokracije i vladavine prava.

2.   Ne dovodeći u pitanje uvjete iz stavka 1. ovog članka, pravo na ostvarivanje koristi od povlaštenih aranžmana iz članka 1. podliježe spremnosti stranaka korisnica za provedbu učinkovitih gospodarskih reformi i za regionalnu suradnju s drugim zemljama uključenima u proces stabilizacije i pridruživanja Europske unije, posebno putem uspostave područjâ slobodne trgovine u skladu s člankom XXIV. GATT-a iz 1994. i drugim relevantnim odredbama WTO-a.

U slučaju nepoštovanja prvog podstavka Vijeće na osnovi prijedloga Komisije može poduzeti odgovarajuće mjere kvalificiranom većinom.

3.   U slučaju da stranka korisnica ne poštuje stavak 1. točku (a), (b) ili (c) ili stavak 2. ovog članka, Komisija putem provedbenih akata može, u cijelosti ili djelomično, suspendirati pravo dotične stranke korisnice na povlastice na temelju ove Uredbe. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8. stavka 4.

(*)  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova."

((*))  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.)."

((**))  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).”;"

2.

članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za određene vinske proizvode iz Priloga I. podrijetlom iz stranaka korisnica suspendiraju se carine koje se primjenjuju na uvoz u Uniju, i to na razdoblje, u visini i u okviru carinske kvote Unije te pod uvjetima navedenima u tom prilogu za svaki proizvod i podrijetlo.”;

(b)

stavak 2. briše se;

3.

članak 4. briše se;

4.

u članku 5. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Carinskim kvotama iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe upravlja Komisija u skladu s glavom II. poglavljem 1. odjeljkom 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.”;

5.

u članku 7. točke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

prilagodbi potrebnih nakon odobravanja trgovinskih povlastica na temelju drugih aranžmana između Unije i stranaka korisnica;

(c)

potpune ili djelomične suspenzije prava dotične stranke korisnice na povlastice na temelju ove Uredbe u slučaju da ta stranka korisnica ne poštuje članak 2. stavak 1. točku (d).”;

6.

u članku 8. stavak 3. briše se;

7.

u članku 10. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako Komisija utvrdi da postoji dovoljno dokaza o prijevari ili uskraćivanju administrativne suradnje potrebne za provjeru dokaza o podrijetlu, ili da postoji veliki porast izvoza u Uniju koji nadilazi uobičajenu razinu proizvodnje i izvoznog kapaciteta ili da stranke korisnice ne poštuju članak 2. stavak 1. točku (a), (b) ili (c), ona može poduzeti mjere za potpunu ili djelomičnu suspenziju aranžmana predviđenih u ovoj Uredbi na razdoblje od tri mjeseca, pod uvjetom da je prije toga:

(a)

obavijestila Provedbeni odbor za zapadni Balkan;

(b)

pozvala države članice da poduzmu mjere predostrožnosti potrebne kako bi se zaštitili financijski interesi Unije i/ili osiguralo da stranke korisnice poštuju članak 2. stavak 1.;

(c)

objavila obavijest u Službenom listu Europske unije u kojoj se navodi da postoje razlozi za opravdanu sumnju u pogledu primjene povlaštenih aranžmana i/ili poštovanja članka 2. stavka 1. od strane dotične stranke korisnice, što može dovesti u pitanje njezino pravo daljnjeg uživanja povlastica odobrenih ovom Uredbom.

Mjere iz prvog podstavka ovog stavka donose se provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8. stavka 4.”;

8.

u članku 12. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se do 31. prosinca 2025.”;

9.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi;

10.

Prilog II. briše se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. studenoga 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 1. prosinca 2020.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1215/2009 od 30. studenoga 2009. o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani (SL L 328, 15.12.2009., str. 1.).

(*)  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1464 od 2. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 u pogledu trgovinskih povlastica odobrenih Kosovu* nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane (SL L 209, 12.8.2017., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG I.

U VEZI S CARINSKIM KVOTAMA IZ ČLANKA 3. STAVKA 1.

Neovisno o pravilima za tumačenje kombinirane nomenklature tekst naziva proizvodâ treba se smatrati samo indikativnom vrijednošću, s obzirom na to da se povlašteni režim u kontekstu ovog Priloga određuje oznakama KN. U slučaju kada su navedene oznake ex KN, povlašteni režim određuje se zajedničkom primjenom oznake KN i odgovarajućeg naziva.

Redni br.

Oznaka KN

Naziv

Godišnji opseg kvote  (1)

Stranke korisnice

Stopa carine

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Vino od svježeg grožđa stvarne volumne alkoholne jakosti ne veće od 15 % vol., osim pjenušavog vina

30 000 hl

Albanija  (2), Bosna i Hercegovina  (3), Kosovo  (4), Crna Gora  (5), Sjeverna Makedonija  (6), Srbija  (7).

Izuzeće


(1)  Za uvoz podrijetlom iz stranaka korisnica primjenjuje se jedan ukupni opseg po carinskoj kvoti.

(2)  Primjena ukupne carinske kvote na vino podrijetlom iz Albanije uvjetovana je prethodnim iscrpljivanjem pojedinačne carinske kvote predviđene Protokolom o vinu sklopljenim s Albanijom. Ta pojedinačna kvota otvorena je pod rednim brojevima 09.1512 i 09.1513.

(3)  Primjena ukupne carinske kvote na vino podrijetlom iz Bosne i Hercegovine uvjetovana je prethodnim iscrpljivanjem obiju pojedinačnih carinskih kvota predviđenih Protokolom o vinu sklopljenim s Bosnom i Hercegovinom. Te pojedinačne kvote otvorene su pod rednim brojevima 09.1528 i 09.1529.

(4)  Primjena ukupne carinske kvote na vino podrijetlom iz Kosova uvjetovana je prethodnim iscrpljivanjem obiju pojedinačnih carinskih kvota predviđenih Protokolom o vinu sklopljenim s Kosovom. Te pojedinačne kvote otvorene su pod rednim brojevima 09.1570 i 09.1572.

(5)  Primjena ukupne carinske kvote na vino podrijetlom iz Crne Gore, u mjeri u kojoj se odnosi na proizvode obuhvaćene oznakom KN 2204 21, uvjetovana je prethodnim iscrpljivanjem pojedinačne carinske kvote predviđene Protokolom o vinu sklopljenim s Crnom Gorom. Ta pojedinačna kvota otvorena je pod rednim brojem 09.1514.

(6)  Primjena ukupne carinske kvote na vino podrijetlom iz Sjeverne Makedonije uvjetovana je prethodnim iscrpljivanjem obiju pojedinačnih carinskih kvota predviđenih Dodatnim protokolom o vinu sklopljenim sa Sjevernom Makedonijom. Te pojedinačne kvote otvorene su pod rednim brojevima 09.1558 i 09.1559.

(7)  Primjena ukupne carinske kvote na vino podrijetlom iz Srbije uvjetovana je prethodnim iscrpljivanjem obiju pojedinačnih carinskih kvota predviđenih Protokolom o vinu sklopljenim sa Srbijom. Te pojedinačne kvote otvorene su pod rednim brojevima 09.1526 i 09.1527.