ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 377

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
11. studenoga 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1665 оd 4. studenoga 2020. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTS))

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/1666 оd 10. studenoga 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima u svrhu uključivanja novog tipa EZ gnojiva u Prilog I. ( 1 )

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1667 оd 10. studenoga 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/977 u pogledu razdoblja primjene privremenih mjera povezanih s kontrolama proizvodnje ekoloških proizvoda ( 1 )

5

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1668 od 10. studenoga 2020. o utvrđivanju pojedinosti i funkcionalnosti informacijskog i komunikacijskog sustava koji će se upotrebljavati za potrebe Uredbe (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici ( 1 )

7

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1669 оd 10. studenoga 2020. o pilot-projektu za provedbu određenih odredaba o administrativnoj suradnji utvrđenih u Uredbi (EU) 2018/1807 Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta ( 1 )

10

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1670 оd 10. studenoga 2020. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2020/1606 o određenim privremenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Nizozemskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 7912)  ( 1 )

13

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

11.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 377/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1665

оd 4. studenoga 2020.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta („Dwójniak staropolski tradycyjny” (ZTS))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012 Komisija je ispitala zahtjev Poljske za odobrenje izmjene specifikacije za zajamčeno tradicionalni specijalitet „Dwójniak staropolski tradycyjny”, registrirane u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 729/2008 (2) kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1898 (3).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (b) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije (4).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Dwójniak staropolski tradycyjny” (ZTS).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. studenoga 2020.

Za Komisiju

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 729/2008 od 28. srpnja 2008. o upisu određenih naziva u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Czwórniak (ZTS), Dwójniak (ZTS), Półtorak (ZTS), Trójniak (ZTS)) (SL L 200, 29.7.2008., str. 6.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1898 оd 18. listopada 2017. o upisu određenih naziva u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Półtorak staropolski tradycyjny (ZTS), Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Trójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Czwórniak staropolski tradycyjny (ZTS), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ZTS), Kiełbasa myśliwska staropolska (ZTS) i Olej rydzowy tradycyjny (ZTS)) (SL L 269, 19.10.2017., str. 3.).

(4)  SL C 216, 30.6.2020., str. 33.


11.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 377/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1666

оd 10. studenoga 2020.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima u svrhu uključivanja novog tipa EZ gnojiva u Prilog I.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (1), a posebno njezin članak 31. stavak 1.,

budući da:

(1)

Proizvođač kalcijeva kelata iminodijantarne kiseline („Ca-IDHA”) preko poljskih je tijela podnio zahtjev Komisiji da uključi Ca-IDHA kao novi unos u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003. Ca-IDHA je razvijen kao odgovor na zahtjeve hortikulturnog sektora da se razviju alternative postojećim izvorima kalcija, koji u određenim uvjetima uporabe mogu dovesti do oštećenja lišća nakon primjene na lišću.

(2)

Ca-IDHA ispunjava zahtjeve iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 2003/2003. Stoga bi ga trebalo uvrstiti na popis tipova EZ gnojiva u Prilogu I. toj uredbi.

(3)

Uredbu (EZ) br. 2003/2003 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjera predviđena ovom Uredbom u skladu je s mišljenjem odbora osnovanog člankom 32. Uredbe (EZ) br. 2003/2003,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 304, 21.11.2003., str. 1.


PRILOG

U tablicu D. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 umeće se sljedeći redak 2.3.:

„2.3.

Kalcijev kelat iminodijantarne kiseline

Kemijski dobiven proizvod koji sadržava kalcijev kelat iminodijantarne kiseline kao osnovni sastojak, bez dodatka organskih hranjivih tvari životinjskog ili biljnog podrijetla

9 % CaO

Kalcij izražen kao CaO, keliran iminodijantarnom kiselinom (IDHA), topljiv u vodi.

 

Kalcij izražen kao CaO, keliran iminodijantarnom kiselinom (IDHA), topljiv u vodi.”


11.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 377/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1667

оd 10. studenoga 2020.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/977 u pogledu razdoblja primjene privremenih mjera povezanih s kontrolama proizvodnje ekoloških proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 28. stavak 6., članak 30. stavak 2. treći podstavak i članak 38. točke (c), (d) i (e),

budući da:

(1)

Pandemija bolesti COVID-19 i opsežna ograničenja kretanja uvedena u državama članicama i trećim zemljama u obliku nacionalnih mjera izniman su izazov bez presedana za države članice i subjekte kad je riječ o provedbi kontrola utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 834/2007 (2) i uredbama Komisije (EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 (3).

(2)

S obzirom na posebne okolnosti povezane s tekućom krizom uzrokovanom pandemijom bolesti COVID-19, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/977 (4) državama članicama omogućeno je da primijene privremene mjere kojima se odstupa od uredaba (EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 u pogledu sustava kontrola proizvodnje ekoloških proizvoda i određenih postupaka u okviru sustava TRACES (Trade Control and Expert System).

(3)

Države članice obavijestile su Komisiju da će s obzirom na krizu povezanu s pandemijom bolesti COVID-19 određeni ozbiljni poremećaji u funkcioniranju njihovih sustava kontrola u ekološkom sektoru biti prisutni i nakon 30. rujna 2020. Kako bi se uzeli u obzir ti poremećaji, trebalo bi produljiti razdoblje primjene Provedbene uredbe (EU) 2020/977.

(4)

Kad je riječ o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima obuhvaćenima Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (5), Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/466 (6) državama članicama dopušteno je da do 1. veljače 2021. primjenjuju privremene mjere za obuzdavanje rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja u specifičnoj situaciji povezanoj s bolešću COVID-19. Stoga bi se i odstupanja predviđena u Provedbenoj uredbi (EU) 2020/977 trebala nastaviti primjenjivati do tog datuma. Međutim, minimalni postoci za broj uzoraka, dodatne nasumične kontrolne posjete i nenajavljene inspekcijske preglede i posjete iz članka 1. stavaka 3., 5. i 6. Provedbene uredbe (EU) 2020/977 izračunavaju se na godišnjoj osnovi. Stoga bi datum prestanka primjene tih odstupanja trebao ostati nepromijenjen.

(5)

Provedbenu uredbu (EU) 2020/977 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Važno je ne prekinuti kontinuitet primjene odredbi Provedbene uredbe (EU) 2020/977 koja se produljuje ovom Uredbom. Stoga je primjereno predvidjeti retroaktivnu primjenu ove Uredbe od 1. listopada 2020.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2020/977 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 1. stavku 7. datum „30. rujna 2020.” zamjenjuje se datumom „1. veljače 2021.”;

(2)

članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u drugom i petom stavku datum „30. rujna 2020.” zamjenjuje se datumom „1. veljače 2021.”;

(b)

u trećom stavku datum „31. prosinca 2020.” zamjenjuje se datumom „1. veljače 2021.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. listopada 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/977 оd 7. srpnja 2020. o odstupanju od uredaba(EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 u pogledu kontrola proizvodnje ekoloških proizvodazbog pandemije COVID-19 (SL L 217, 8.7.2020., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredbi (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 оd 30. ožujka 2020. o privremenim mjerama za obuzdavanje rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja tijekom određenih ozbiljnih poremećaja u sustavima kontrola država članica zbog bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) (SL L 98, 31.3.2020., str. 30.).


11.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 377/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1668

od 10. studenoga 2020.

o utvrđivanju pojedinosti i funkcionalnosti informacijskog i komunikacijskog sustava koji će se upotrebljavati za potrebe Uredbe (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008 (1), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/515 informacijski i komunikacijski sustav naveden u članku 23. Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2), poznat kao informacijski i komunikacijski sustav za nadzor tržišta („ICSMS”), upotrebljava se za određene obavijesti na temelju Uredbe (EU) 2019/515. Člankom 34. Uredbe (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća (3) zamijenit će se članak 23. Uredbe (EZ) br. 765/2008 s učinkom od 16. srpnja 2021.

(2)

Iz Uredbe (EU) 2019/515 proizlazi da će se sustavom ICSMS, među ostalim, koristiti nadležna tijela i kontaktne točke za proizvode. Države članice trebale bi stoga u sustav ICSMS unijeti identitet tih nadležnih tijela i kontaktnih točaka za proizvode.

(3)

Kako bi se informacije koje su Komisiji potrebne u svrhu evaluacije i izvješćivanja iz članka 14. Uredbe (EU) 2019/515 mogle lako pretraživati i dalje obrađivati u sustavu ICSMS, od nadležnih tijela trebalo bi zahtijevati da, uz učitavanje administrativne odluke ili privremene suspenzije, pružaju određene informacije o tim odlukama u strukturiranom obliku.

(4)

Kako bi se osigurali točnost i ažuriranost podataka sadržanih u sustavu ICSMS, nadležna tijela trebala bi u ICSMS unijeti svaku izmjenu administrativne odluke o kojoj je dostavljena obavijest u skladu s člankom 5. stavkom 9. Uredbe (EU) 2019/515 ili privremene suspenzije o kojoj je dostavljena obavijest u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/515.

(5)

Kako bi se osiguralo da se osobni podaci sadržani u obavijestima unesenima u ICSMS i osobni podaci koji se odnose na fizičke osobe označene kao korisnici sustava ICSMS izbrišu čim više nisu potrebni za svrhe za koje su ti podaci uneseni u sustav, trebalo bi utvrditi odredbe o razdobljima zadržavanja takvih podataka.

(6)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te je on dao mišljenje 6. lipnja 2020.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/515,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Sadržaj informacijskog i komunikacijskog sustava za nadzor tržišta („ICSMS”)

Za potrebe Uredbe (EU) 2019/515 ICSMS obuhvaća:

(a)

obavješćivanje Komisije i drugih država članica o administrativnim odlukama kako je navedeno u članku 5. stavku 9. Uredbe (EU) 2019/515;

(b)

obavješćivanje Komisije i drugih država članica o privremenim suspenzijama kako je navedeno u članku 6. stavku 2. Uredbe (EU) 2019/515;

(c)

obavješćivanje svih država članica o mišljenjima Komisije kako je navedeno u članku 8. stavku 6. Uredbe (EU) 2019/515;

(d)

razmjenu informacija između nadležnih tijela i kontaktnih točaka za proizvode različitih država članica kako je navedeno u članku 5. stavku 7., članku 10. stavku 1. točki (a) i članku 10. stavku 3. Uredbe (EU) 2019/515.

Članak 2.

Pristup ICSMS-u

Države članice utvrđuju i unose u ICSMS identitet nadležnih tijela i kontaktnih točaka za proizvode koje imaju pristup sustavu ICSMS u skladu s Uredbom (EU) 2019/515.

Članak 3.

Obavješćivanje o administrativnim odlukama o ograničavanju ili uskraćivanju pristupa tržištu

Pri obavješćivanju o administrativnoj odluci u skladu s člankom 5. stavkom 9. Uredbe (EU) 2019/515 nadležno tijelo, osim što učitava elektronički primjerak administrativne odluke, u ICSMS unosi sljedeće informacije:

(a)

nacionalno tehničko pravilo na temelju kojeg je provedeno ocjenjivanje;

(b)

ime države članice za koju gospodarski subjekt tvrdi da zakonito stavlja robu na njezino tržište;

(c)

primjenjive legitimne razloge od javnog interesa obuhvaćene nacionalnim tehničkim pravilom.

Nadležno tijelo unosi u ICSMS svako poništenje ili povlačenje upravne odluke o kojoj je dostavljena obavijest u skladu s člankom 5. stavkom 9. Uredbe (EU) 2019/515.

Članak 4.

Obavješćivanje o privremenim suspenzijama

Pri obavješćivanju o privremenoj suspenziji u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/515 nadležno tijelo, uz učitavanje elektroničkog primjerka privremene suspenzije, u ICSMS unosi sljedeće informacije:

(a)

nacionalno tehničko pravilo na temelju kojeg će se provesti ocjenjivanje;

(b)

ime države članice za koju gospodarski subjekt tvrdi da zakonito stavlja robu na njezino tržište;

(c)

legitimne razloge od javnog interesa za privremenu suspenziju pristupa tržištu kako je utvrđeno u članku 6. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/515.

Nadležno tijelo unosi u ICSMS svako poništenje ili povlačenje privremene suspenzije o kojoj je dostavljena obavijest u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/515.

Članak 5.

Razdoblja zadržavanja osobnih podataka sadržanih u obavijestima unesenima u ICSMS

Osobni podaci sadržani u obavijestima unesenima u ICSMS i pohranjeni u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika automatski se brišu u ICSMS-u pet godina nakon:

(a)

obavijesti o privremenoj suspenziji u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/515; ili

(b)

obavijesti o administrativnim odlukama u skladu s člankom 5. stavkom 9. Uredbe (EU) 2019/515 ako ta administrativna odluka nije dostavljena u SOLVIT; ili

(c)

posljednje razmjene informacija u skladu s člankom 5. stavkom 7., člankom 10. stavkom 1. točkom (a) i člankom 10. točkom 3. Uredbe (EU) 2019/515; ili

(d)

rješavanja predmeta pokrenutog u okviru mreže SOLVIT.

Komisija mora tehničkim sredstvima osigurati brisanje osobnih podataka u skladu s prvim stavkom.

Članak 6.

Razdoblje zadržavanja osobnih podataka korisnika ICSMS-a

Osobni podaci koji se odnose na fizičku osobu koju su nadležno tijelo ili kontaktna točka za proizvode označili kao korisnika sustava ICSMS brišu se najkasnije mjesec dana nakon što je Komisija obaviještena da je fizička osoba prestala biti korisnik ICSMS-a.

Komisija mora tehničkim sredstvima osigurati brisanje osobnih podataka u skladu s prvim stavkom.

Članak 7.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 91, 29.3.2019., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

(3)  Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (SL L 169, 25.6.2019., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


ODLUKE

11.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 377/10


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/1669

оd 10. studenoga 2020.

o pilot-projektu za provedbu određenih odredaba o administrativnoj suradnji utvrđenih u Uredbi (EU) 2018/1807 Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1.,

budući da:

(1)

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta („IMI”) uspostavljen Uredbom (EU) br. 1024/2012 internetska je softverska aplikacija koju je razvila Komisija u suradnji s državama članicama kako bi pomogla državama članicama da ispune svoju obvezu administrativne suradnje, uključujući zahtjeve u pogledu razmjene informacija u aktima Unije. To čini osiguravanjem centraliziranog komunikacijskog mehanizma za olakšavanje prekogranične razmjene informacija i uzajamne pomoći.

(2)

Člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1024/2012 Komisiji se omogućuje da provodi pilot-projekte kojima se procjenjuje učinkovitost IMI-ja u provedbi odredaba o administrativnoj suradnji utvrđenih u aktima Unije koji nisu navedeni u Prilogu toj uredbi.

(3)

Uredbom (EU) 2018/1807 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđa se slobodan protok podataka koji nisu osobni podaci unutar Unije. Osim toga, njome se utvrđuju uvjeti za pristup nadležnih tijela podacima, za traženje pomoći i za suradnju između nadležnih tijela država članica s ciljem omogućavanja pristupa podacima koji se obrađuju i pohranjuju u drugoj državi članici. U skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1807 nadležno tijelo može zatražiti pomoć od nadležnog tijela u drugoj državi članici u skladu s postupkom utvrđenim u članku 7. te uredbe ako nadležno tijelo koje zahtijeva podatke ne dobije taj pristup i ako u pravu Unije ili međunarodnim sporazumima ne postoji poseban mehanizam suradnje za razmjenu podataka među nadležnim tijelima različitih država članica.

(4)

U skladu s člankom 5. stavkom 4. drugim podstavkom Uredbe (EU) 2018/1807 države članice mogu, u hitnim okolnostima i pod određenim uvjetima, uvesti privremene mjere za relokalizaciju podataka. Ako se takvom privremenom mjerom nameće relokalizacija podataka više od 180 dana nakon relokalizacije, o njoj treba obavijestiti Komisiju. Osim toga, Komisija treba razmjenjivati informacije s državama članicama o relevantnim stečenim iskustvima.

(5)

IMI bi mogao biti učinkovit alat za provedbu odredaba o administrativnoj suradnji utvrđenih u članku 5. stavcima 2. i 4. te članku 7. stavcima od 2. do 5. Uredbe (EU) 2018/1807. Stoga bi te odredbe trebale biti predmet pilot-projekta u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 1024/2012.

(6)

Administrativna suradnja na temelju Uredbe (EU) 2018/1807 može uključivati jedinstvene kontaktne točke određene u skladu s člankom 7. stavkom 1. te uredbe, nadležna tijela iz članka 3. stavka 6. te uredbe i sve subjekte odgovorne za obavješćivanje o mjerama u skladu s člankom 5. stavkom 4. te uredbe. U skladu s člankom 5. drugim stavkom točkom (f) Uredbe (EU) br. 1024/2012, trebalo bi ih smatrati nadležnim tijelima za potrebe pilot-projekta.

(7)

IMI bi trebao osigurati tehničku funkcionalnost koja nadležnim tijelima, jedinstvenim kontaktnim točkama, subjektima odgovornima za obavješćivanje o mjerama u skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1807 i Komisiji omogućuje ispunjavanje njihovih obveza administrativne suradnje i komunikacije u skladu s tom uredbom.

(8)

U skladu s člankom 7. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1807 nadležno tijelo koje primi zahtjev mora dostaviti tražene podatke ili obavijestiti nadležno tijelo koje zahtijeva podatke da ne smatra da su uvjeti za traženje pomoći ispunjeni. Kako bi se ostvarila razmjena podataka, država članica kojoj je zahtjev upućen trebala bi državi članici koja je podnijela zahtjev dostaviti pojedinosti potrebne za pristup traženim podacima ili pojedinosti o načinu i vremenu prijenosa podataka. Država članica kojoj je zahtjev upućen može također odmah dostaviti tražene podatke kao odgovor na zahtjev ako se to smatra najučinkovitijim načinom postupanja.

(9)

Zahtjev za pomoć, kao i privremene mjere o kojima je Komisija obaviještena putem sustava IMI, mogu uključivati razmjenu skupova podataka koji sadržavaju osobne i neosobne podatke. U skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1807 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (3) primjenjuje se na obradu osobnih podataka u skupu podataka u kojem su ti podaci neraskidivo povezani s neosobnim podacima. To je osigurano člankom 14. Uredbe (EU) br. 1024/2012, kojim se utvrđuju pravila o obradi osobnih podataka u sustavu IMI.

(10)

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2012 Komisija treba podnijeti ocjenu ishoda pilot-projekta Europskom parlamentu i Vijeću. Primjereno je utvrditi datum do kojeg se takva ocjena treba podnijeti. Radi dosljednosti utvrđeni datum trebao bi biti isti kao i datum do kojeg se treba podnijeti izvješće iz članka 8. Uredbe (EU) 2018/1807.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 24. Uredbe (EU) br. 1024/2012,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Pilot-projekt

Provodi se pilot-projekt kako bi se ocijenilo bi li Informacijski sustav unutarnjeg tržišta („IMI”) bio učinkovit alat za provedbu odredaba o administrativnoj suradnji iz članka 5. stavaka 2. i 4. te članka 7. stavaka od 2. do 5. Uredbe (EU) 2018/1807.

Članak 2.

Nadležna tijela

Za potrebe pilot-projekta nadležna tijela iz članka 3. stavka 6. Uredbe (EU) 2018/1807, jedinstvene kontaktne točke iz članka 7. stavka 1. te uredbe i subjekti odgovorni za obavješćivanje o mjerama u skladu s člankom 5. stavkom 4. te uredbe smatraju se nadležnim tijelima u smislu članka 5. drugog stavka točke (f) Uredbe (EU) br. 1024/2012.

Članak 3.

Administrativna suradnja

1.   Za potrebe članka 5. stavka 2. i članka 7. stavaka od 2. do 5. Uredbe (EU) 2018/1807 IMI osigurava tehničku funkcionalnost posebno za sljedeće:

(a)

podnošenje, u skladu s tim člancima, zahtjeva za pomoć, za koji se mora dostaviti obrazloženje, uključujući sve popratne informacije i pisano obrazloženje;

(b)

prosljeđivanje zahtjeva relevantnom nadležnom tijelu u državi članici kojoj se zahtjev šalje;

(c)

pružanje odgovora s traženim podacima dostavljanjem jednog od sljedećeg:

i.

pojedinosti potrebnih za pristup podacima i njihovo preuzimanje;

ii.

pojedinosti o načinu i vremenu prijenosa podataka;

iii.

traženih podataka;

(d)

obavješćivanje tijela koje zahtijeva podatke da nisu ispunjeni uvjeti za traženje pomoći.

2.   Za potrebe članka 5. stavka 4. drugog podstavka Uredbe (EU) 2018/1807 IMI osigurava tehničku funkcionalnost posebno za sljedeće:

(a)

obavješćivanje Komisije o privremenoj mjeri;

(b)

obavješćivanje o potrebnim mjerama koje je, prema potrebi, poduzela Komisija;

(c)

dostavljanje informacija o stečenom iskustvu i razmjenu svih relevantnih informacija s jedinstvenim kontaktnim točkama u državama članicama.

Članak 4.

Zadržavanje osobnih podataka

Ako informacije razmijenjene putem sustava IMI sadržavaju skup podataka koji se sastoji od osobnih i neosobnih podataka, osobni podaci obrađuju se u sustavu IMI u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 1024/2012.

Članak 5.

Ocjena

Komisija podnosi ocjenu ishoda pilot-projekta propisanu člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2012 Europskom parlamentu i Vijeću do 29. studenoga 2022.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2018/1807 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji (SL L 303, 28.11.2018., str. 59.).

(3)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).


11.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 377/13


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/1670

оd 10. studenoga 2020.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2020/1606 o određenim privremenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Nizozemskoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 7912)

(Vjerodostojan je samo tekst na nizozemskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1606 (3) donesena je nakon izbijanja visoko patogene influence ptica podtipa H5N8 na jednom gospodarstvu na kojem se drži perad u Nizozemskoj i nakon što je nadležno tijelo te države članice uspostavilo zaražena i ugrožena područja u skladu s Direktivom Vijeća 2005/94/EZ (4).

(2)

Provedbenom odlukom (EU) 2020/1606 predviđeno je da zaražena i ugrožena područja utvrđena u Nizozemskoj u skladu s Direktivom 2005/94/EZ sadržavaju najmanje područja koja su u Prilogu toj Provedbenoj odluci navedena kao zaražena i ugrožena.

(3)

Od datuma donošenja Provedbene odluke (EU) 2020/1606 Nizozemska je obavijestila Komisiju o dodatnom izbijanju visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na gospodarstvu na kojem se drži perad u pokrajini Gelderland te je poduzela potrebne mjere u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, uključujući uspostavu zaraženih i ugroženih područja oko tog novog mjesta izbijanja bolesti.

(4)

Komisija je u suradnji s Nizozemskom pregledala navedene mjere i uvjerila se da su granice zaraženih i ugroženih područja koje su utvrdila nadležna tijela u toj državi članici na dovoljnoj udaljenosti od bilo kojeg gospodarstva na kojem je potvrđeno izbijanje visokopatogene influence ptica podtipa H5N8.

(5)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine u Uniji i izbjeglo da treće zemlje nametnu neopravdane prepreke trgovini, nužno je brzo na razini Unije, a u suradnji s Nizozemskom, opisati nova zaražena i ugrožena područja koja je uspostavila ta država članica u skladu s Direktivom 2005/94/EZ. Stoga bi trebalo izmijeniti zaražena i ugrožena područja navedena za Nizozemsku u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2020/1606.

(6)

U skladu s time, do sljedećeg sastanka Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje trebalo bi izmijeniti Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2020/1606 radi ažuriranja regionalizacije na razini Unije kako bi se izmijenila zaražena i ugrožena područja uspostavljena u Nizozemskoj u skladu s Direktivom 2005/94/EZ te trajanja ograničenja koja se u njima primjenjuju.

(7)

Provedbenu odluku (EU) 2020/1606 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

S obzirom na hitnost epidemiološke situacije u Uniji u pogledu širenja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8, važno je da izmjene Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2020/1606 uvedene ovom Odlukom stupe na snagu što je prije moguće.

(9)

Ova će se Odluka preispitati na sljedećem sastanku Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2020/1606 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Nizozemskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu оd 10. studenoga 2020.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1606 od 30. listopada 2020. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s visoko patogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Nizozemskoj (SL L 363, 3.11.2020., str. 9.).

(4)  Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.).


PRILOG

“PRILOG

DIO A

Zaraženo područje kako je utvrđeno u članku 1.:

Država članica: Nizozemska

Područje obuhvaća:

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Province: Gelderland

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329)

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

20.11.2020.

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neerdeindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldan until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

28.11.2020.

DIO B

Ugroženo područje kako je utvrđeno u članku 1.:

Država članica: Nizozemska

Područje obuhvaća:

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 31. Direktive 2005/94/EZ

Province: Gelderland

1.

From the corssing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal.

2.

Follow Ommerenwal in eastern direction turing into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat.

3.

Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat.

4.

Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat.

5.

Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg.

6.

Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn (river).

7.

Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg.

8.

Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk.

9.

Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat.

10.

Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat.

11.

Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg.

12.

Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat.

13.

Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen.

14.

Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat.

15.

Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing river “de Waal” until Waalbandijk.

16.

Follow Waalbandijk in eastern direction allong “pad langs ganzenkuil” until Deest.

17.

Follow Deest in southern direction until Heemstraweg.

18.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat.

19.

Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat.

20.

Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan.

21.

Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen (water).

22.

Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50.

23.

Follow A50 in southern direction until Graafsebaan.

24.

Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel.

25.

Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel.

26.

Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen-‘s_Hertogenbosch.

27.

Follow railway-track Nijmegen-‘s_Hertogenbosch in western direction until Klompstraat.

28.

Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning into Weisestraat until Gewandeweg.

29.

Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf

30.

Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham.

31.

From Lithse Ham crossing the rivers “Maas” and “Waal” at Heerewaarden until Waalbandijk.

32.

Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef.

33.

Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat.

34.

Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until Vuadapad.

35.

Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat.

36.

Follow Groenestraat in northern direction until “de Linge” (river)

37.

Follow Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835)..

38.

Follow Beldertseweg in northern diection until crossing with the “Amsterdam-Rijnkanaal”.

29.11.2020.

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329)

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

Od 21.11.2020. do 29.11.2020.

1.

From Marsdijk at the Bicycle ferry cross the “Nederrijn” towards Veerweg.

2.

Follow Veerweg in northern direction until Herenstraat.

3.

Follow Herenstraat in eastern direction turning into Grebbeweg until Grebbedijk.

4.

Follow Grebbedijk in eastern direction turning into ‘Nederrijn’ until Wolfswaard.

5.

Follow Wolfswaard in southerns direction until Randwijkse Rijndijk

6.

Follow Randwijkse Rijndijk in eastern direction until Lakemondsestraat.

7.

Follow Lakemondsestraat in southern directtion until De Hel.

8.

Follow De Hel in southerns direction turning into Tolsestraat until zandweg at nr 6.

9.

Follow Zandweg in southern direction until Gesperdensestraat.

10.

Follow Gesperdensestraat in eastern direction until Wuustweg.

11.

Follow Wuustweg in southern direction until Boelenhamsestraat.

12.

Follow Boelenhamsestraat in western direction until railway track.

13.

Follow the railway track in eastern direction until Leigraafseweg.

14.

Follow Leigraafseweg in southern direction until A15.

15.

Follow A15 in eastern direction until Andeltsche Leigraaf.

16.

Follow Andeltsche Leigraaf in southern direction until Engelandstraat.

17.

Follow Engelandstraat in western direction until Steeg.

18.

Follow De Steeg in southern direction turning into Molenhofstaat until Groenestraat.

19.

Follow Groenestraat in eastern direction until Horstweg.

20.

Follow Horstweg in southern direction until Waalbandijk.

21.

Follow Waalbandijk in eastern direction, crossing “de Waal” until Uiterwaard

22.

Cross Uiterwaard until Dijk.

23.

Follow Dijk in southern direction until Molenstraat.

24.

Follow Molenstraat in western direction until Leegstraat.

25.

Follow Leegstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

26.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Plakstraat.

27.

Follow Plakstraat in southern direction until Koningstraat.

28.

Follow Koningstraat in eastern direction until A50

29.

Follow A50 in southern direction until Ficarystraat.

30.

Follow Ficarystraat in eastern direction until Wazelsedijk.

31.

Follow Wezelsedijk in southerns direction until Hoogvonderweg.

32.

Follow Hoogvonderweg in western direction, tuning into Wezelseveldweg until Broekstraat.

33.

Follow Broekstraat in eaastern direction until Puitsestraat.

34.

Follow Puitsestraat in southerns direction, turning into Van Balverenlaan.

35.

Follow Balverenlaan in southern direction turning into Ruffelsdijk until N845.

36.

Follow N845 in southern direction until A326

37.

Follow A326 in western direction until A50.

38.

Follow A50 in southern direction until Bergemseweg.

39.

Follow Berghemseweg in western direction until railway track.

40.

Follow the railway track in western direction until Hertog Johannasingel.

41.

Follow Hertog Johannasingel in northern direction until Gewandeweg.

42.

Follow Gewandeweg in western direction until Huizenbeemdweg.

43.

Follow Huizenbeemdweg in northern direction until Lutterstraat.

44.

Follow Lutterstraat in northern direction until Tiendweg.

45.

Follow Tiendweg in western direction until Weisestraat.

46.

Follow Weisestraat in northern direction until Valkseseg.

47.

Follow Valkseweg in western direction until Lithseweg.

48.

Follow Lithseweg crossing “de Maas” until Maasdijk.

49.

Follow Maasdijk in northern direction crossing “de Waal” until Waalbandijk.

50.

Follow Waalbandijk in northern direction until Jonkheer P.A. Reuchlinlaan.

51.

Follow Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in northern direction until Provincialeweg.

52.

Follow Provincialeweg in northern direction until Rivierenlandlaan.

53.

Follow Rivierenlandlaan in northern direction unwil Industrieweg.

54.

Follow Industrieweg in northern direction, turning into Beldertseweg until Ommerenweg.

55.

Follow Ommerenweg in eastern direction until Voorburgseweg.

56.

Follow Voorburgseweg in eastern direction, turning intoDokter Guepinlaan until Kerststraat.

57.

Follow Kerststraat in northern direction until Groenestraat.

58.

Follow Groenestraat in eastern direction until Hogebrinksestraat.

59.

Follow Hogebrinksestraat in southern direction until Beemsestraat.

60.

Follow Beemsestraat in northern direction, turning into Rijndijk until Waaijweg.

61.

Follow Waaijweg in eastern direction until Drosseweg.

62.

Follow Drosseweg in northern direction until Marsdijk.

63.

Follow Marsdijk in eastern direction until the Bicycle ferry.

7.12.2020.

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neerdeindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldan until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas“ in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

Od 29.11.2020. do 7.12.2020.