ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 373

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
9. studenoga 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1646 оd 7. studenoga 2020. o mjerama trgovinske politike koje se odnose na određene proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država slijedom odluke u sporu donesene na temelju Dogovora o rješavanju sporova Svjetske trgovinske organizacije

1

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

9.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 373/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1646

оd 7. studenoga 2020.

o mjerama trgovinske politike koje se odnose na određene proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država slijedom odluke u sporu donesene na temelju Dogovora o rješavanju sporova Svjetske trgovinske organizacije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 3286/94 o utvrđivanju postupaka Zajednice u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Zajednice prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1.,

budući da:

(1)

Tijelo za rješavanje sporova Svjetske trgovinske organizacije („WTO”) donijelo je 11. travnja 2019. preporuke i odluke u sporu DS353 Sjedinjene Američke Države – Mjere koje utječu na trgovinu velikim civilnim zrakoplovima (druga pritužba) – pozivanje Europske unije na članak 21. stavak 5. Dogovora o rješavanju sporova, i potvrdilo da Sjedinjene Američke Države svoje mjere, za koje je utvrđeno da nisu u skladu sa Sporazumom WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama, nisu uskladile sa svojim obvezama koje proizlaze iz tog sporazuma. U pogledu poreznih olakšica u skladu sa shemom FSC/ETI, Žalbeno tijelo je potvrdilo da Sjedinjene Američke Države nisu povukle te subvencije te da prvotne preporuke i odluke ostaju na snazi (2).

(2)

U pogledu drugih relevantnih mjera, u skladu sa stavkom 8. „Dogovorenih postupaka na temelju članaka 21. i 22. Dogovora o rješavanju sporova WTO-a i članka 7. Sporazuma WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama” (3) između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država u pogledu tog spora Europska unija zahtijevala je da arbitar za članak 22.6. Dogovora o rješavanju sporova WTO-a nastavi s radom. Arbitar je svoju odluku donio 13. listopada 2020. (4)

(3)

U odluci arbitra stoji da Europska unija može od Tijela za rješavanje sporova WTO-a zatražiti odobrenje za uvođenje protumjera protiv Sjedinjenih Američkih Država („SAD”) u vrijednosti od najviše 3 993 212 564 USD godišnje. Te protumjere mogu biti u obliku (a) suspenzije carinskih koncesija i drugih s tim povezanih obveza na temelju GATT-a iz 1994., (b) suspenzije koncesija i drugih obveza na temelju Sporazuma WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama i (c) suspenzije horizontalnih ili sektorskih obveza sadržanih u rasporedu konsolidiranih EU-ovih obveza u trgovini uslugama u svim glavnim sektorima navedenima na popisu Sektorske klasifikacije usluga WTO-a.

(4)

U skladu s člankom 22. stavkom 7. Dogovora o rješavanju sporova stranke prihvaćaju odluku arbitra kao konačnu. Europska unija je 26. listopada 2020. dobila odobrenje Tijela za rješavanje sporova WTO-a za uvođenje protumjera protiv SAD-a u skladu s odlukom arbitra. Protumjere će se sastojati od suspenzije carinskih koncesija i uvođenja novih ili uvećanih carina.

(5)

Pri osmišljavanju i odabiru primjerenih mjera Komisija je uzela u obzir i primijenila sve objektivne kriterije u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (a) i člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 654/2014. U skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 654/2014 Komisija je dionicima omogućila da izraze svoje stavove i dostave informacije o relevantnim gospodarskim interesima Unije (5).

(6)

Komisija je vodila računa o tome da dodatne carine ne premašuju vrijednost koju je odobrilo Tijelo za rješavanje sporova WTO-a. Zasad se taj iznos smatra primjerenim za učinkovito poticanje druge strane na ispunjenje svojih obveza i za pružanje potpore gospodarskim subjektima u EU-u jer, u sadašnjem ekonomskom kontekstu, omogućuje da se za velike civilne zrakoplove i druge proizvode uvedu mjere koje se smatraju dovoljno sličnima protumjerama koje je uveo SAD.

(7)

Te mjere odnose se na uvoz proizvoda podrijetlom iz SAD-a o čijoj opskrbi Europska Unija nije u bitnoj mjeri ovisna. Tim se pristupom u najvećoj mogućoj mjeri izbjegava negativan utjecaj na razne sudionike na tržištu Unije, uključujući potrošače.

(8)

Mjere trgovinske politike u obliku dodatnih carina ad valorem na proizvode navedene u Prilogu I. i Prilogu II. trebalo bi primjenjivati kako slijedi:

(a)

dodatne carine ad valorem od 15 % za proizvode navedene u Prilogu I.

(b)

dodatne carine ad valorem od 25 % za proizvode navedene u Prilogu II.

(9)

Pregovori između Europske unije i SAD-a u cilju postizanja uravnoteženog rješenja sporova u okviru WTO-a u pogledu velikih civilnih zrakoplova zasad nisu dali rezultate. Istodobno, SAD i dalje primjenjuje protumjere u vrijednosti od 7,5 milijardi USD na uvoz proizvoda iz Europske unije. Komisija namjerava izmijeniti ovu Uredbu kako bi uzela u obzir relevantne razvoje događaja, među ostalim u pogledu usklađenosti ili neusklađenosti postupanja SAD-a s odgovarajućim obvezama. Konkretno, Komisija namjerava suspendirati primjenu ove Provedbene uredbe ako SAD suspendira svoje protumjere protiv uvoza iz Europske unije, ili promijeniti carinske stope, prema potrebi, kako bi odražavale protumjere koje primjenjuje SAD.

(10)

Ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinske prepreke, koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2015/1843 Europskog parlamenta i Vijeća (6),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Slijedom odluka donesenih u sporu WTO-a DS353 Sjedinjene Američke Države – Mjere koje utječu na trgovinu velikim civilnim zrakoplovima, i slijedom odobrenja Tijela WTO-a za rješavanje sporova, Europska unija suspendira primjenu koncesija za uvozne carine na temelju GATT-a iz 1994. na trgovinu Sjedinjenih Američkih Država za proizvode navedene u Prilogu I. i Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stoga, Unija primjenjuje dodatne carine na uvoz u Uniju proizvoda navedenih u Prilogu I. i Prilogu II. ovoj Uredbi podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

Članak 3.

1.   Dodatna carina ne primjenjuje se na proizvode navedene u prilozima za koje je uvozna dozvola s izuzećem od carine ili njezinim smanjenjem izdana prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Dodatna carina ne primjenjuje se na proizvode navedene u prilozima za koje uvoznici mogu dokazati da su izvezeni iz Sjedinjenih Američkih Država u Uniju prije datuma primjene dodatne carine na taj proizvod.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. studenoga 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 189, 27.6.2014., str. 50.

(2)  Appellate Body Report, US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint) (Article 21.5 – EU), paras 5.172 and 6.4(b); (Izvješće Žalbenog tijela, SAD – Veliki civilni zrakoplovi (druga pritužba) (članak 21. stavak 5. – EU), točke 5.172. i 6.4.(b); Appellate Body Report, US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint), para. 1352 and footnote 2716; (Izvješće žalbenog tijela, SAD – Veliki civilni zrakoplovi (druga pritužba), točka 1352. i bilješka 2716.); Arbitration Panel Report, US – FSC (Article 22.6 – US), para. 8.1 (Izvješće Arbitražnog vijeća, SAD – FSC (članak 22.6. – SAD), točka 8.1.).

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261

(6)  Uredba (EU) 2015/1843 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije (SL L 272, 16.10.2015., str. 1.).


PRILOG I.

Proizvodi koji podliježu dodatnim carinama

Oznake TARIC  (1)  (2)

Dodatna carina

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  Oznake nomenklature preuzete su iz integrirane tarife, na temelju kombinirane nomenklature, kako je definirano u članku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(2)  Kako bi se izbjegle nedoumice, ti tarifni brojevi trebaju obuhvaćati sve zrakoplove unutar utvrđenih parametara za masu uvezene u Europsku uniju (koji su pušteni u slobodni promet) i kojima će upravljati bilo koji subjekt smješten u Europskoj uniji tijekom bilo kojeg ekonomski značajnog vremenskog razdoblja, u Europskoj uniji ili između Europske unije i bilo koje treće zemlje, bez obzira na moguće formalne financijske aranžmane (kao što su dogovori o zakupu), a uzimajući u obzir kriterije kao što su sljedeći (od kojih nijedan nije presudan): mjesto osnivanja operatora; centar operacija operatora; vanjska boja i unutarnji dizajn te konfiguracija zrakoplova u skladu s brendom operatora; te namjeravana država registracije.


PRILOG II.

Proizvodi koji podliježu daljnjim dodatnim carinama

Oznaka KN 2020  (1)

Dodatna carina

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  Oznake nomenklature preuzete su iz kombinirane nomenklature, kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.) i navedena u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom, zadnji put Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1776 od 9. listopada 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 280, 31.10.2019., str. 1.).