ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 297I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
11 rujna 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1270 оd 11. rujna 2020. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Njemačkoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 6326)  ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

11.9.2020   

HR

Službeni list Europske unije

LI 297/1


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/1270

оd 11. rujna 2020.

o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Njemačkoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 6326)

(Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

Afrička svinjska kuga zarazna je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje i koja može ozbiljno utjecati na profitabilnost svinjogojstva te omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje.

(2)

Ako se zabilježi slučaj afričke svinjske kuge kod divljih svinja, postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druge populacije divljih svinja i svinjogojska gospodarstva.

(3)

Direktivom Vijeća 2002/60/EZ (3) utvrđuju se minimalne mjere koje se primjenjuju unutar Unije za kontrolu afričke svinjske kuge. Konkretno, člankom 15. Direktive 2002/60/EZ predviđaju se određene mjere koje se trebaju poduzeti nakon potvrde jednog ili više slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja.

(4)

Njemačka je obavijestila Komisiju o trenutačnoj situaciji u vezi s afričkom svinjskom kugom na svojem državnom području nakon pojave slučaja te bolesti u saveznoj državi Brandenburg te je u skladu s člankom 15. Direktive 2002/60/EZ poduzela niz mjera kako bi se spriječilo širenje te bolesti, uključujući utvrđivanje zaraženog područja na kojemu se primjenjuju mjere iz članka 15. te direktive.

(5)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine unutar Unije i izbjeglo da treće zemlje neopravdano nametnu prepreke trgovini, nužno je brzo na razini Unije, u suradnji s Njemačkom, utvrditi područje zaraženo afričkom svinjskom kugom u toj državi članici.

(6)

S obzirom na hitnost epidemiološke situacije u Uniji u pogledu širenja afričke svinjske kuge, važno je da se ova Odluka donese što prije.

(7)

Stoga bi do sljedećeg sastanka Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje trebalo u Prilogu ovoj Odluci navesti zaraženo područje u Njemačkoj i utvrditi vrijeme trajanja te regionalizacije.

(8)

Ova će se Odluka preispitati na sljedećem sastanku Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Njemačka osigurava da zaraženo područje koje je utvrdila, na kojemu se primjenjuju mjere iz članka 15. Direktive 2002/60/EZ, obuhvaća barem područja navedena u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se do 30. studenoga 2020.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Saveznoj Republici Njemačkoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. rujna 2020.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (SL L 192, 20.7.2002., str. 27.).


PRILOG

Područja iz članka 1. utvrđena kao zaražena područja u Njemačkoj

Datum do kojega se primjenjuje

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Zeltendof

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30. studenoga 2020.

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30. studenoga 2020.

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30. studenoga 2020.