ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 271

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
18. kolovoza 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 оd 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

18.8.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 271/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1197

оd 30. srpnja 2020.

o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća (1) o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika, a posebno njezin članak 7. stavak 1., članak 9. stavak 2., članak 10. stavke 5. i 6., članak 17. stavak 6. i članak 18. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2019/2152 uspostavljen je zajednički pravni okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih poslovnih statistika.

(2)

Okvir za europske poslovne registre u statističke svrhe osnovni je element takvog zajedničkog okvira, koji omogućuje organizaciju i koordinaciju statističkih istraživanja na temelju usklađenog okvira za izbor uzorka.

(3)

Potrebno je utvrditi zahtjeve u pogledu podataka za proizvodnju poslovnih statistika kako bi države članice proizvodile usporedive podatke i postigle usklađenost u svim područjima poslovnih statistika.

(4)

Na europske poslovne statistike trebalo bi primjenjivati načelo ekonomskog vlasništva opisano u Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2). To bi se načelo trebalo provoditi u najvećoj mogućoj mjeri, uzimajući u obzir opravdane potrebe korisnika, dostupnost podataka te utjecaj na troškove i opterećenje, ako nije u suprotnosti s načelima i ciljevima određenih poslovnih statistika utvrđenih u ovoj Uredbi.

(5)

Za utvrđivanje zahtjeva u pogledu podataka potrebno je definirati glavne industrijske grupacije (GIG) i druge posebne agregate za oznake NACE-a.

(6)

Potrebno je definirati glavne varijable i koncepte za poslovne statistike kako bi države članice proizvodile usporedive podatke i postigle usklađenost u svim područjima poslovnih statistika.

(7)

Radi smanjenja opterećenja poduzeća i na temelju načela proporcionalnosti, zahtjeve u pogledu podataka treba pojednostavniti uzimajući u obzir veličinu i važnost poslovnih djelatnosti država članica.

(8)

Potrebno je utvrditi posebne odredbe koje će se primjenjivati na podatke o temi „međunarodna trgovina robom” i trgovinu prema obilježjima poduzeća te na područje „kratkoročne poslovne statistike”.

(9)

Sadašnja se proizvodnja europskih poslovnih statistika suočava s izazovom sve veće gospodarske globalizacije. Okvir za europske statističke poslovne registre osnova je za poboljšanje mnogih statistika povezanih s globalizacijom jer omogućuje evidenciju podataka o multinacionalnim skupinama poduzeća. Neke od tih statistika odnose se na cijelo gospodarstvo i zato je potrebno da se okvirom za europske statističke poslovne registre obuhvate svi sektori gospodarstva.

(10)

Informacije o vezama kontrole među pravnim jedinicama potrebne su kako bi se definirale skupine poduzeća, točno razgraničila poduzeća, izradili profili velikih i složenih jedinica i istraživale tržišne koncentracije. Informacijama o skupinama poduzeća poboljšava se kvaliteta nacionalnih statističkih poslovnih registara. Te se informacije mogu upotrebljavati za smanjenje rizika od otkrivanja povjerljivih podataka. Podaci o skupini poduzeća mogu se upotrebljavati za istraživanja o toj skupini i mogu smanjiti opterećenje izvješćivanja.

(11)

Potrebno je utvrditi oblik, mjere sigurnosti i povjerljivosti te postupak za dostavu podataka o pojedinačnim jedinicama Komisiji (Eurostatu) i za dostavu podataka o multinacionalnim skupinama poduzeća nacionalnim statističkim tijelima.

(12)

Razmjena povjerljivih podataka u statističke svrhe između Komisije i nacionalnih središnjih banaka te između Komisije i Europske središnje banke trebala bi pridonijeti kvaliteti informacija o multinacionalnim skupinama poduzeća u Uniji. Stoga je potrebno utvrditi oblik, mjere sigurnosti i povjerljivosti te postupak za dostavu takvih povjerljivih podataka nacionalnim središnjim bankama i Europskoj središnjoj banci.

(13)

Uredbom (EU) 2019/2152 uvedena je razmjena povjerljivih podataka među državama članicama o izvozu robe unutar Unije. Potrebno je dodatno precizirati elemente statističkih podataka koje treba razmjenjivati te izraditi popis elemenata statističkih podataka koje treba razmjenjivati s obzirom na određenu robu ili kretanja. Države članice mogu pojednostavniti informacije koje treba dostaviti pod uvjetom da takvo pojednostavnjenje nema štetne učinke na kvalitetu statistika. Potrebno je utvrditi uvjete tog pojednostavnjenja.

(14)

Kako bi se osigurala usklađena provedba razmjene podataka, potrebno je utvrditi modalitete njihova prikupljanja i sastavljanja te modalitete primjene minimalne stope obuhvata od 95 %. Kako bi nacionalno statističko tijelo zemlje uvoza moglo na temelju razmijenjenih statističkih informacija sastavljati statistiku o uvozu robe unutar Unije, potrebno je razmjenjivati i metapodatke. Radi usklađene provedbe u državama članicama potrebno je utvrditi koji su metapodaci relevantni za upotrebu razmijenjenih podataka o izvozu robe unutar Unije u sastavljanju statistike te vremenski raspored za dostavu statističkih informacija i relevantnih metapodataka. Potrebno je utvrditi oblik, mjere sigurnosti i povjerljivosti te postupak za razmjenu povjerljivih podataka.

(15)

Primjenom jedinstvenih standarda za razmjenu i dostavu podataka i metapodataka za statistike obuhvaćene Uredbom (EU) 2019/2152 znatno se pospješuje integracija poslovnih procesa u europske poslovne statistike.

(16)

U okviru međunarodne inicijative za razmjenu statističkih podataka i metapodataka (SDMX) u području statističkih i tehničkih standarda za razmjenu podataka i metapodataka, osigurani su standardi za razmjenu i diseminaciju službenih statistika. Stoga bi prema potrebi trebalo upotrebljavati definicije potrebnih struktura podataka koje su oblikovane u skladu s SDMX-om.

(17)

Komisija (Eurostat) trebala bi na internetskim stranicama Komisije (Eurostata) staviti na raspolaganje dokumentaciju koja se odnosi na strukture podataka, uključujući definicije struktura podataka SDMX-a, i dati smjernice za njihovu primjenu, osobito kad je riječ o tehničkom formatu koji treba upotrebljavati.

(18)

Države članice trebale bi standardna izvješća o metapodacima i kvaliteti za nacionalne statističke poslovne registre i sve poslovne statistike dostavljati u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2019/2152. Stoga je potrebno odrediti modalitete i periodičnost dostave tih izvješća.

(19)

Mjere utvrđene u ovoj Uredbi trebale bi zamijeniti mjere iz Uredbe Komisije (EZ) br. 586/2001 (3), Uredbe Komisije (EZ) br. 912/2004 (4), Uredbe Komisije (EZ) br. 1982/2004 (5), Uredbe Komisije (EZ) br. 1503/2006 (6), Uredbe Komisije (EZ) br. 657/2007 (7), Uredbe Komisije (EZ) br. 364/2008 (8), Uredbe Komisije (EZ) br. 472/2008 (9), Uredbe Komisije (EZ) br. 192/2009 (10), Uredbe Komisije (EZ) br. 250/2009 (11), Uredbe Komisije (EZ) br. 251/2009 (12), Uredbe Komisije (EZ) br. 834/2009 (13), Uredbe Komisije (EU) br. 92/2010 (14), Uredbe Komisije (EU) br. 113/2010 (15), Uredbe Komisije (EU) br. 275/2010 (16), Uredbe Komisije (EU) br. 1097/2010 (17), Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 995/2012 (18) i Uredbe Komisije (EU) br. 1106/2012 (19). Te bi uredbe trebalo staviti izvan snage.

(20)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zahtjevi u pogledu podataka

Elementi podataka za detaljne teme navedene u članku 7. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/2152 utvrđene su u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Glavne industrijske grupacije i posebni agregati

Glavne industrijske grupacije (GIG) i drugi posebni agregati za djelatnosti iz nomenklature ekonomskih djelatnosti (NACE) i proizvode iz klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD), koji se upotrebljavaju za raščlambe propisane člankom 7. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2019/2152 navedeni su u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Pojednostavnjenja

Pojednostavnjenja iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2152 utvrđena su u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Tehničke definicije

1.   Tehničke definicije varijabli i drugih elemenata skupova podataka iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2152 utvrđene su u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

2.   Tehničke definicije koje se odnose na europske statistike o međunarodnoj trgovini robom utvrđene su u Prilogu V. ovoj Uredbi.

3.   Tehničke definicije koje se odnose na europske statistike o međunarodnoj trgovini uslugama utvrđene su u Prilogu VI. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Tehničke specifikacije za europske statistike o međunarodnoj trgovini robom, uključujući trgovinu robom prema obilježjima poduzeća

Tehničke specifikacije za europske statistike o međunarodnoj trgovini robom, uključujući trgovinu robom prema obilježjima poduzeća iz članka 7. stavka 1. točke (j) Uredbe (EU) 2019/2152 i povezane definicije u skladu s člankom 7. stavkom 1. te uredbe, utvrđene su u Prilogu V. ovoj Uredbi. Zahtjevi u pogledu podataka za europske statistike o međunarodnoj trgovini robom utvrđeni su u tablici 16. i tablicama od 34. do 37. u dijelu B Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Definicije i raščlambe za europske statistike o međunarodnoj trgovini uslugama prema obilježjima poduzeća i o međunarodnom pružanju usluga

Definicije varijabli i raščlambe za europske statistike o međunarodnoj trgovini uslugama prema obilježjima poduzeća i o međunarodnom pružanju usluga utvrđene su u Prilogu VI. ovoj Uredbi. Zahtjevi u pogledu podataka za europske statistike o međunarodnoj trgovini uslugama prema obilježjima poduzeća i o međunarodnom pružanju usluga utvrđeni su u tablicama 17. i 38. u dijelu B Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Ponderiranje i promjena bazne godine za područje „kratkoročne poslovne statistike”

Ponderiranje i promjena bazne godine za područje „kratkoročne poslovne statistike” iz članka 7. stavka 1. točke i. Uredbe (EU) 2019/2152 utvrđeni su u Prilogu VII. ovoj Uredbi. U Prilogu se utvrđuju i prijelazni modaliteti koji se odnose na zahtjeve u pogledu podataka za područje utvrđeno u tablicama od 1. do 9. u dijelu B Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 8.

Varijable povezane s detaljnim temama za europski okvir za statističke poslovne registre

U skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/2152, varijable povezane s detaljnim temama registra za europski okvir za statističke poslovne registre utvrđene su u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

Članak 9.

Tehničke specifikacije za razmjenu povjerljivih podataka za potrebe europskog okvira za statističke poslovne registre

U skladu s člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/2152, tehničke pojedinosti varijabli navedenih u Prilogu IV. toj uredbi utvrđene su u Prilogu VIII. ovoj Uredbi. Osim toga, u skladu s člankom 10. stavkom 6. Uredbe (EU) 2019/2152 u Prilogu IX. ovoj Uredbi utvrđeni su oblici, mjere sigurnosti i povjerljivosti za razmjenu povjerljivih podataka za potrebe europskog okvira za statističke poslovne registre.

Članak 10.

Postupak i specifikacije za dostavu podataka i metapodataka

1.   Podaci i metapodaci koji se Komisiji (Eurostatu) dostavljaju na temelju ove Uredbe razmjenjuju se u elektroničkom obliku te se dostavljaju ili učitavaju putem jedinstvene ulazne točke za podatke te, ako je primjenjivo, za metapodatke.

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) stavljaju na raspolaganje podatke i metapodatke propisane ovom Uredbom u skladu sa standardima za razmjenu podataka i metapodataka koje je utvrdila Komisija (Eurostat).

3.   Povjerljivi podaci i metapodaci dostavljaju se putem sigurnih mreža koje upotrebljava Komisija (Eurostat) ili putem zaštićenog daljinskog pristupa u skladu sa standardima za razmjenu koje je utvrdila Komisija (Eurostat).

4.   Države članice bi standarde za razmjenu trebale primjenjivati u skladu sa smjernicama za primjenu koje im je osigurala Komisija (Eurostat).

5.   Države članice dostavljaju povjerljive podatke u skladu s postojećim odredbama Unije o dostavi statistički povjerljivih podataka.

Povjerljivi podaci šalju se u stvarnoj vrijednosti uz oznaku da je riječ o povjerljivim podacima.

Države članice osiguravaju sve razine agregiranja raščlambi kako je definirano u tablicama iz Priloga I. dijela B, a dostavljeni podaci prema potrebi sadržavaju sve oznake primarne i sekundarne povjerljivosti u skladu s postojećim nacionalnim pravilima o povjerljivosti.

6.   Ako nije drugačije utvrđeno, monetarni podaci izražavaju se u jedinicama nacionalne valute (euro za države članice europodručja). Države članice koje pristupaju europodručju u godini pristupanja dostavljaju godišnje monetarne podatke u eurima. Za izvješćivanje o ispodgodišnjim monetarnim podacima zemlje koje pristupaju europodručju upotrebljavaju nacionalnu valutu koja se primjenjuje u referentnom razdoblju.

7.   U slučaju revizije podataka koji su već dostavljeni Komisiji (Eurostatu) države članice dostavljaju revidirane podatke najkasnije do trenutka njihove diseminacije na nacionalnoj razini ili, ako se ti podaci ne diseminiraju na nacionalnoj razini, najkasnije mjesec dana nakon što postanu dostupni nacionalnom statističkom tijelu.

Članak 11.

Izvješća o kvaliteti i metapodacima

1.   Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju godišnja izvješća o kvaliteti i metapodacima za statističke poslovne registre primjenom standarda europskog statističkog sustava (ESS) za izvješćivanje o metapodacima i kvaliteti.

2.   Države članice dostavljaju izvješća o metapodacima za poslovne statistike učestalošću utvrđenom u članku 17. stavku 4. Uredbe (EU) 2019/2152, najkasnije dva mjeseca nakon posljednjeg roka za dostavu statističkih podataka obuhvaćenih izvješćem.

3.   Države članice u opravdanim slučajevima dostavljaju dodatna izvješća o kvaliteti koja sadržavaju detaljnije informacije o kvaliteti potrebne za procjenu kvalitete poslovnih statistika koje se Komisiji (Eurostatu) dostavljaju u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152, u roku koji dogovore države članice i Komisija (Eurostat).

4.   Za temu „primjena IKT-a i e-trgovina” rokovi za izvješćivanje o kvaliteti i metapodacima utvrđeni su u zasebnom provedbenom aktu.

5.   Struktura i sadržaj izvješća o kvaliteti i metapodacima trebali bi se temeljiti na najnovijim standardima europskog statističkog sustava (ESS).

6.   Uz standardno izvješćivanje o kvaliteti i metapodacima države članice u opravdanim slučajevima Komisiji (Eurostatu) na njezin zahtjev dostavljaju dopunske metapodatke i informacije o kvaliteti koji su potrebni za ocjenu kvalitete poslovnih statistika, uključujući, prema potrebi, revizije prethodno dostavljenih informacija.

Članak 12.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredbe (EZ) br. 912/2004, (EZ) br. 364/2008, (EZ) br. 192/2009, (EZ) br. 250/2009, (EZ) br. 251/2009, (EZ) br. 834/2009, (EU) br. 275/2010, (EU) br. 1097/2010 i Provedbena uredba Komisije (EU) br. 995/2012 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2021.

2.   Uredbe Komisije (EZ) br. 1982/2004, (EU) br. 92/2010, (EU) br. 113/2010 i (EU) br. 1106/2012 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2022.

3.   Uredbe Komisije (EZ) br. 586/2001, (EZ) br. 1503/2006, (EZ) br. 657/2007 i (EZ) br. 472/2008 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2024.

4.   Stavcima od 1. do 3. ne dovode se u pitanje obveze utvrđene u tim uredbama u vezi s dostavom podataka i metapodataka, uključujući izvješća o kvaliteti, za referentna razdoblja koja u cijelosti ili djelomično prethode odgovarajućim datumima navedenima u tim stavcima.

5.   Upućivanja na akte stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Međutim, tablica 16. i tablice od 34. do 37. iz Priloga I. te Prilog V. primjenjuju se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 327, 17.12.2019., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26.6.2013., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 586/2001 od 26. ožujka 2001. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijom glavnih industrijskih grupacija (GIG) (SL L 86, 27.3.2001., str. 11.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 912/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3924/91 o uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji (SL L 163, 30.4.2004., str. 71.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2004 od 18. studenoga 2004. o provedbi Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbi Komisije (EZ) br. 1901/2000 i (EEZ) br. 3590/92 izvan snage (SL L 343, 19.11.2004., str. 3).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12.10.2006., str. 15.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 657/2007 od 14. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u odnosu na uspostavu europskih planova uzoraka (SL L 155, 15.6.2007., str. 7.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 364/2008 od 23. travnja 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehničkog formata za slanje statistike o stranim povezanim poduzećima i odstupanja koja treba odobriti državama članicama (SL L 112, 24.4.2008., str. 14).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008 od 29. svibnja 2008. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu prve bazne godine koja se koristi za vremenske nizove prema NACE Rev. 2 i za vremenske nizove prije 2009. koji se dostavljaju u skladu s NACE Rev. 2, razine detalja, oblika, prvog izvještajnog razdoblja i izvještajnog razdoblja (SL L 140, 30.5.2008., str. 5.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 192/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe s obzirom na razmjenu povjerljivih podataka između Komisije (Eurostata) i država članica (SL L 67, 12.3.2009., str. 14.).

(11)  Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicija obilježja, tehničkog formata za slanje podataka, zahtjeva dvostrukoga slanja podataka za NACE Rev.1.1. i NACE Rev.2. i dopuštenih odstupanja za strukturne poslovne statistike (SL L 86, 31.3.2009., str. 1.).

(12)  Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu serija podataka koji se prikupljaju za potrebe strukturne poslovne statistike te potrebnih prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (SL L 86, 31.3.2009., str. 170.).

(13)  Uredba Komisije (EZ) br. 834/2009 od 11. rujna 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća, u pogledu izvješća o kvaliteti (SL L 241, 12.9.2009., str. 3).

(14)  Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 od 2. veljače 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom s državama nečlanicama, u pogledu razmjene podataka između carinskih tijela i državnih tijela za statistiku, sastavljanja statistike i procjene kakvoće (SL L 31, 3.2.2010., str. 4.).

(15)  Uredba Komisije (EU) br. 113/2010 od 9. veljače 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom s državama nečlanicama, u pogledu pokrivenosti trgovine, definicije podataka, sastavljanja statistike trgovine po karakteristikama poduzeća i valuti računa, te posebne robe ili kretanja (SL L 37, 10.2.2010., str. 1.).

(16)  Uredba Komisije (EU) br. 275/2010 od 30. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 86, 1.4.2010., str. 1.).

(17)  Uredba Komisije (EU) br. 1097/2010 od 26. studenoga 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe u pogledu razmjene povjerljivih podataka između Komisije (Eurostata) i središnjih banaka (SL L 312, 27.11.2010., str. 1.).

(18)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 995/2012 od 26. listopada 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Odluke br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji (SL L 299, 27.10.2012., str. 18.).

(19)  Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.).


PRILOG I.

Elementi podataka koje treba dostavljati za detaljne teme

Dio A. Varijable

Područje 1. Kratkoročne poslovne statistike

Sve kratkoročne poslovne statistike, osim statistika o detaljnoj temi „Uvozne cijene” (tablica 4.) i temi „Nekretnine” (tablica 9.), odnose se na djelatnosti rezidentnih statističkih jedinica

Teme

Detaljne teme

Varijable

Elementi zahtjeva u pogledu podataka utvrđeni u tablicama u dijelu B

Tema 1.1.

Poslovna populacija

1.

Događaji poslovne demografije (stečajevi, upisi u registar)

1.

Upisi u registar

Tablica 1.

2.

Stečajevi

Tablica 1.

Tema 1.2.

Inputi rada

1.

Zaposlenost

1.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

Tablica 2.

2.

Odrađeni sati

1.

Odrađeni sati zaposlenika

Tablica 3.

3.

Troškovi rada

1.

Nadnice i plaće

Tablica 3.

Tema 1.3.

Cijene

1.

Uvozne cijene

1.

Uvozne cijene

Tablica 4.

2.

Uvozne cijene (europodručje)

Tablica 4.

3.

Uvozne cijene (izvan europodručja)

Tablica 4.

2.

Proizvođačke cijene

1.

Proizvođačke cijene

Tablica 5.

2.

Proizvođačke cijene na domaćem tržištu

Tablica 5.

3.

Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu

Tablica 5.

4.

Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (europodručje)

Tablica 5.

5.

Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (izvan europodručja)

Tablica 5.

Tema 1.4.

Rezultati i uspješnost

1.

Proizvodnja

1.

Proizvodnja (obujam)

Tablica 6.

2.

Obujam prodaje

1.

Obujam prodaje

Tablica 7.

3.

Promet

1.

Promet (vrijednost)

Tablica 8.

2.

Promet na domaćem tržištu (vrijednost)

Tablica 8.

3.

Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost)

Tablica 8.

4.

Promet na nedomaćem tržištu (europodručje) (vrijednost)

Tablica 8.

5.

Promet na nedomaćem tržištu (izvan europodručja) (vrijednost)

Tablica 8.

Tema 1.5.

Nekretnine

1.

Nekretnine

1.

Građevinske dozvole: broj stanova

Tablica 9.

2.

Građevinske dozvole: kvadratni metri

Tablica 9.

Područje 2. Poslovne statistike na razini zemlje

Osim u slučaju poslovnih statistika na razini zemlje o poduzećima koja uvoze robu i poduzećima koja izvoze robu (tablica 16.), poslovne statistike na razini zemlje odnose se na djelatnosti rezidentnih statističkih jedinica. Poslovne statistike na razini zemlje o poduzećima koja uvoze robu i poduzećima koja izvoze robu (tablica 16.) odnose se na statističko područje zemlje izvjestiteljice iz odjeljka 4. Priloga V. ovoj Uredbi.

Teme

Detaljne teme

Varijable

Elementi zahtjeva u pogledu podataka utvrđeni u tablicama u dijelu B

Tema 2.1.

Poslovna populacija

1.

Populacija aktivnih poduzeća

1.

Broj aktivnih poduzeća

Tablice 10., 11. i 14.

2.

Broj poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom

Tablica 12.

3.

Broj brzorastućih poduzeća

Tablica 13.

4.

Broj mladih brzorastućih poduzeća

Tablica 13.

2.

Događaji poslovne demografije (rođenja, smrti, preživjela poduzeća)

1.

Rođenja poduzeća

Tablica 12.

2.

Smrti poduzeća

Tablica 12.

3.

Preživjela poduzeća

Tablica 12.

4.

Poduzeća koja imaju prvog zaposlenika

Tablica 12.

5.

Poduzeća koja više nemaju zaposlenika

Tablica 12.

6.

Preživjela poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom

Tablica 12.

3.

Populacija poduzeća pod inozemnom kontrolom

1.

Broj poduzeća pod inozemnom kontrolom

Tablica 14.

4.

Populacija inozemno kontrolirajućih poduzeća i domaćih povezanih poduzeća

1.

Broj inozemno kontrolirajućih poduzeća (koncept UCI) i domaćih povezanih poduzeća

Tablica 15.

5.

Populacija poduzeća koja se bave međunarodnom trgovinom

1.

Broj poduzeća koja uvoze robu

Tablica 16.

2.

Broj poduzeća koja izvoze robu

Tablica 16.

Tema 2.2.

Inputi rada

1.

Zaposlenost

1.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

Tablice 10., 11. i 14.

2.

Broj zaposlenika

Tablice 10. i 11.

3.

Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu

Tablica 10.

4.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom

Tablica 12.

5.

Broj zaposlenika u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom

Tablica 12.

6.

Broj zaposlenika u brzorastućim poduzećima

Tablica 13.

7.

Broj zaposlenika u mladim brzorastućim poduzećima

Tablica 13.

2.

Odrađeni sati

1.

Odrađeni sati zaposlenika

Tablice 10. i 11.

3.

Troškovi rada

1.

Troškovi primanja zaposlenika

Tablice 10., 11. i 14.

2.

Nadnice i plaće

Tablice 10. i 11.

3.

Troškovi socijalnog osiguranja

Tablice 10. i 11.

4.

Zaposlenost povezana s događajima poslovne demografije (rođenja, smrti, preživjela poduzeća)

1.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u novorođenim poduzećima

Tablica 12.

2.

Broj zaposlenika u novorođenim poduzećima

Tablica 12.

3.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u smrtima poduzeća

Tablica 12.

4.

Broj zaposlenika u smrtima poduzeća

Tablica 12.

5.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima

Tablica 12.

6.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima, u godini rođenja

Tablica 12.

7.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika

Tablica 12.

8.

Broj zaposlenika u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika

Tablica 12.

9.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja više nemaju zaposlenika

Tablica 12.

10.

Broj zaposlenika u poduzećima koja više nemaju zaposlenika

Tablica 12.

11.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom

Tablica 12.

12.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom, u godini rođenja

Tablica 12.

5.

Zaposlenost u poduzećima pod inozemnom kontrolom

1.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima pod inozemnom kontrolom

Tablica 14.

6.

Zaposlenost u inozemno kontrolirajućim poduzećima i domaćim povezanim poduzećima

1.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u inozemno kontrolirajućim poduzećima (koncept UCI) i domaćim povezanim poduzećima

Tablica 15.

7.

Troškovi rada u poduzećima pod inozemnom kontrolom

1.

Troškovi primanja zaposlenika u poduzećima pod inozemnom kontrolom

Tablica 14.

Tema 2.3.

Inputi istraživanja i razvoja

1.

Izdaci za istraživanje i razvoj

1.

Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj

Tablice 14. i 18.

2.

Zaposlenost u području istraživanja i razvoja

1.

Osoblje u području istraživanja i razvoja

Tablice 14. i 19.

2.

Istraživači

Tablica 18.

3.

Izdaci za istraživanje i razvoj u poduzećima pod inozemnom kontrolom

1.

Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj u poduzećima pod inozemnom kontrolom

Tablica 14.

4.

Zaposlenost u području istraživanja i razvoja u poduzećima pod inozemnom kontrolom

1.

Osoblje u području istraživanja i razvoja u poduzećima pod inozemnom kontrolom

Tablica 14.

5.

Javno financirani istraživanje i razvoj

1.

Raspodjela državnih proračunskih sredstava za istraživanje i razvoj (GBARD)

Tablica 20.

2.

Nacionalno javno financiranje transnacionalno koordiniranog istraživanja i razvoja

Tablica 20.

Tema 2.4.

Nabave

1.

Nabave robe i usluga

1.

Ukupne nabave robe i usluga

Tablice 10., 11. i 14.

2.

Nabave robe i usluga za daljnju prodaju

Tablice 14. i 21.

3.

Troškovi usluga koje se pružaju putem agencijskih radnika

Tablica 21.

4.

Troškovi dugoročnog zakupa i poslovnog najma

Tablica 21.

5.

Nabave energetskih proizvoda

Tablica 21.

6.

Plaćanja podugovarateljima

Tablica 21.

2.

Promjene zaliha robe

1.

Promjene zaliha robe

Tablica 22.

2.

Promjene zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku

Tablica 22.

3.

Promjene zaliha robe za daljnju prodaju

Tablica 22.

3.

Nabave robe i usluga poduzećâ pod inozemnom kontrolom

1.

Ukupne nabave robe i usluga poduzećâ pod inozemnom kontrolom

Tablica 14.

2.

Nabave robe i usluga za daljnju prodaju poduzećâ pod inozemnom kontrolom

Tablica 14.

4.

Uvoz poduzećâ

1.

Statistička vrijednost uvoza poduzećâ

Tablice 16. i 17.

Tema 2.5.

Rezultati i uspješnost

1.

Promet

1.

Promet

Tablice 10., 11. i 14.

2.

Promet od poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i industrijskih djelatnosti

Tablica 24.

3.

Promet od industrijskih djelatnosti

Tablica 24.

4.

Promet od industrijskih djelatnosti koje ne uključuju građevinarstvo

Tablica 24.

5.

Promet od građevinarstva

Tablica 24.

6.

Promet od uslužnih djelatnosti

Tablica 24.

7.

Promet od trgovačkih djelatnosti nabave i preprodaje te od posredničkih djelatnosti

Tablica 24.

8.

Promet od gradnje zgrada

Tablica 24.

9.

Promet od niskogradnje

Tablica 24.

10.

Promet od glavne djelatnosti na troznamenkastoj razini NACE-a

Tablica 25.

11.

Promet od podugovarateljskih poslova

Tablica 25.

12.

Promet prema mjestu rezidentnosti klijenta

Tablica 23.

13.

Promet prema proizvodu

Tablica 23.

2.

Bruto marža na robu za daljnju prodaju

1.

Bruto marža na robu za daljnju prodaju

Tablica 10.

3.

Vrijednost proizvodnje

1.

Vrijednost proizvodnje

Tablice 10., 11. i 14.

4.

Dodana vrijednost

1.

Dodana vrijednost

Tablice 10., 11. i 14.

5.

Bruto poslovni višak

1.

Bruto poslovni višak

Tablice 10. i 11.

6.

Promet poduzećâ pod inozemnom kontrolom

1.

Promet poduzećâ pod inozemnom kontrolom

Tablica 14.

7.

Vrijednost proizvodnje poduzećâ pod inozemnom kontrolom

1.

Vrijednost proizvodnje poduzećâ pod inozemnom kontrolom

Tablica 14.

8.

Dodana vrijednost poduzećâ pod inozemnom kontrolom

1.

Dodana vrijednost poduzećâ pod inozemnom kontrolom

Tablica 14.

9.

Promet inozemno kontrolirajućih poduzeća i domaćih povezanih poduzeća

1.

Promet inozemno kontrolirajućih poduzeća (koncept UCI) i domaćih povezanih poduzeća

Tablica 15.

10.

Industrijska proizvodnja

1.

Prodana proizvodnja

Tablica 26.

2.

Proizvodnja u okviru podugovarateljskih poslova

Tablica 26.

3.

Stvarna proizvodnja

Tablica 26.

11.

Izvoz poduzećâ

1.

Statistička vrijednost izvoza poduzećâ

Tablice 16. i 17.

Tema 2.6.

Investicije

1.

Bruto investicije aktivnih poduzeća

1.

Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu

Tablice 10. i 14.

2.

Bruto investicije u zemljište

Tablica 27.

3.

Bruto investicije u kupnju postojećih zgrada

Tablica 27.

4.

Bruto investicije u gradnju i poboljšanje zgrada

Tablica 27.

5.

Bruto investicije u strojeve i opremu

Tablica 27.

6.

Bruto investicije u dugotrajnu nematerijalnu imovinu osim goodwilla

Tablica 10.

7.

Investicije u kupljeni softver

Tablica 28.

8.

Prihodi od prodaje materijalnih ulaganja

Tablica 10.

2.

Bruto investicije poduzećâ pod inozemnom kontrolom

1.

Bruto investicije poduzećâ pod inozemnom kontrolom u dugotrajnu materijalnu imovinu

Tablica 14.

Područje 3. Regionalne poslovne statistike

Sve regionalne poslovne statistike odnose se na djelatnosti rezidentnih statističkih jedinica.

Teme

Detaljne teme

Varijable

Elementi zahtjeva u pogledu podataka utvrđeni u tablicama u dijelu B

Tema 3.1.

Poslovna populacija

1.

Populacija prema regiji

1.

Broj lokalnih jedinica

Tablica 29.

2.

Broj aktivnih poduzeća

Tablica 30.

3.

Broj poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom

Tablica 30.

4.

Broj brzorastućih poduzeća

Tablica 30.

2.

Događaji poslovne demografije prema regiji (rođenja, smrti, preživjeli poslovni subjekti)

1.

Rođenja poduzeća

Tablica 30.

2.

Smrti poduzeća

Tablica 30.

3.

Preživjela poduzeća (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

Tablica 30.

4.

Poduzeća koja imaju prvog zaposlenika

Tablica 30.

5.

Poduzeća koja više nemaju zaposlenika

Tablica 30.

6.

Preživjela poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

Tablica 30.

Tema 3.2.

Inputi rada

1.

Zaposlenost u aktivnim poduzećima prema regiji

1.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u lokalnim jedinicama

Tablica 29.

2.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

Tablica 30.

3.

Broj zaposlenika

Tablica 30.

4.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom

Tablica 30.

5.

Broj zaposlenika u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom

Tablica 30.

2.

Zaposlenost povezana s događajima poslovne demografije (rođenja, smrti, preživjeli poslovni subjekti) prema regiji

1.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u novorođenim poduzećima

Tablica 30.

2.

Broj zaposlenika u novorođenim poduzećima

Tablica 30.

3.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u smrtima poduzeća

Tablica 30.

4.

Broj zaposlenika u smrtima poduzeća

Tablica 30.

5.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

Tablica 30.

6.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima, u godini rođenja (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

Tablica 30.

7.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika

Tablica 30.

8.

Broj zaposlenika u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika

Tablica 30.

9.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja više nemaju zaposlenika

Tablica 30.

10.

Broj zaposlenika u poduzećima koja više nemaju zaposlenika

Tablica 30.

11.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

Tablica 30.

12.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom, u godini rođenja (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

Tablica 30.

3.

Troškovi rada prema regiji

1.

Nadnice i plaće u lokalnim jedinicama

Tablica 29.

Tema 3.3.

Inputi istraživanja i razvoja

1.

Izdaci za istraživanje i razvoj prema regiji

1.

Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj

Tablica 31.

2.

Zaposlenost u području istraživanja i razvoja prema regiji

1.

Osoblje u području istraživanja i razvoja

Tablica 32.

2.

Istraživači

Tablica 32.

Područje 4. Statistike o međunarodnim aktivnostima

Statistike o temama „Poslovna populacija”, „Inputi rada”, „Investicije” i „Rezultati i uspješnost” (tablica 33.) za ovo područje odnose se na djelatnosti nerezidentnih statističkih jedinica.

Statistika o temi „Međunarodna trgovina robom” (tablice od 34. do 37.) odnosi se na statističko područje zemlje izvjestiteljice iz odjeljka 4. Priloga V. ovoj Uredbi.

Statistike o temi „Međunarodna trgovina uslugama” (tablica 38.) odnosi se na trgovinu uslugama koje obavljaju rezidentne jedinice.

Teme

Detaljne teme

Varijable

Elementi zahtjeva u pogledu podataka utvrđeni u tablicama u dijelu B

Tema 4.1.

Poslovna populacija

1.

Populacija poduzeća u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

1.

Populacija poduzeća u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Tablica 33.

Tema 4.2.

Inputi rada

1.

Zaposlenost u poduzećima u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

1.

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Tablica 33.

2.

Troškovi rada u poduzećima u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

1.

Troškovi primanja zaposlenika u poduzećima u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Tablica 33.

Tema 4.3.

Investicije

1.

Bruto investicije poduzećâ u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

1.

Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu poduzećâ u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Tablica 33.

Tema 4.4.

Rezultati i uspješnost

1.

Promet poduzeća u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

1.

Promet poduzeća u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Tablica 33.

Tema 4.5.

Međunarodna trgovina robom

1.

Trgovina robom unutar Unije

1.a

Statistička vrijednost izvoza robe unutar Unije – detaljni podaci

Tablica 34.

1.b

Količina izvoza robe unutar Unije – detaljni podaci

Tablica 34.

2.a

Statistička vrijednost uvoza robe unutar Unije – detaljni podaci

Tablica 34.

2.b

Količina uvoza robe unutar Unije – detaljni podaci

Tablica 34.

3.

Statistička vrijednost izvoza robe – agregirani podaci

Tablica 36.

4.

Statistička vrijednost uvoza robe – agregirani podaci

Tablica 36.

2.

Trgovina robom izvan Unije

1.a

Statistička vrijednost izvoza robe izvan Unije – detaljni podaci

Tablica 35.

1.b

Količina izvoza robe izvan Unije – detaljni podaci

Tablica 35.

2.a

Statistička vrijednost uvoza robe izvan Unije – detaljni podaci

Tablica 35.

2.b

Količina uvoza robe izvan Unije – detaljni podaci

Tablica 35.

3.

Statistička vrijednost izvoza robe izvan Unije prema valuti računa

Tablica 37.

4.

Statistička vrijednost uvoza robe izvan Unije prema valuti računa

Tablica 37.

Tema 4.6.

Međunarodna trgovina uslugama

1.

Uvoz usluga

1.

Uvoz i nabava usluga

Tablica 38.

2.

Izvoz usluga

1.

Izvoz i pružanje usluga

Tablica 38.

Dio B. Elementi zahtjeva u pogledu podataka

Tablica 1. Kratkoročne poslovne statistike o poslovnoj populaciji

Varijable

110101 Upisi u registar

110102 Stečajevi

Mjerna jedinica

Apsolutna vrijednost: neprilagođena

Statistička populacija

Tržišne djelatnosti iz područja od B do N i od P do R te iz odjeljaka S95 i S96 NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti

Agregati područja NACE-a:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

Područja NACE-a:

F, G, H, I i J

Posebni agregat utvrđen u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela)

Rok za dostavu podataka

T+40D

Prvo referentno razdoblje

Prvo tromjesečje 2021.


Tablica 2. Kratkoročne poslovne statistike o zaposlenosti

Varijable

120101 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

Mjerna jedinica

Indeksi: neprilagođena

Statistička populacija

Tržišne djelatnosti iz područja B, C, D, odjeljka E36, područja F, G, od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti

Za sve zemlje:

za GIG-ove iz područja B, C, D i odjeljka E36 NACE-a utvrđene u dijelu A Prilogu II. ovoj Uredbi;

agregati područja NACE-a

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (osim M701, M72, M75)+N;

područja NACE-a:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (osim M701, M72, M75) i N;

odjeljci NACE-a:

E36, G45, G46, G47 i G47 (osim G473)

Za srednje i velike zemlje kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi:

dodatno, odjeljci područja B, C i D NACE-a.

Za velike zemlje kako su definirane u dijelu A točki 2. Priloga III. ovoj Uredbi:

dodatno, odjeljci područja H, I i J NACE-a.

Dodatne raščlambe propisane za srednje i velike zemlje neobvezne su za male zemlje (kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi).

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba može se približno odrediti na temelju broja zaposlenika. Za djelatnosti u područjima G, od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a, može se upotrijebiti poduzeće umjesto jedinice prema vrsti djelatnosti (JVD) za referentna razdoblja prije 2021. i od siječnja 2021. do prosinca 2023. u baznoj godini 2015.

Rok za dostavu podataka

T+2M za tromjesečne ili mjesečne (izborno) podatke, osim za:

zahtjeve za male i srednje zemlje: T+2M+15 dana.

Prijelazni modaliteti za područje L, odjeljak N77 i skupine N811 i N813 NACE-a, koje treba uključiti u njihove agregate od prvog tromjesečja ili mjeseca (izborno) 2021. kako je definirano u Prilogu VII. (3.a).

Prvo referentno razdoblje

Prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2000., osim za:

područje L, odjeljak N77 i skupine N811 i N813 NACE-a, koje treba uključiti u njihove agregate od prvog tromjesečja ili mjeseca (izborno) 2021.

Španjolsku: prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2002. za propisana područja od G do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a, osim odjeljka G47 i odjeljka G47 (osim G473) i prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2005. za J58, J59, J60, I55 i I56.

Finsku: prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2005. za odjeljke C32 i C33 NACE-a.

Austriju: prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2003. za propisana područja od H do N NACE-a (osim K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) i prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2005. za odjeljak B09 NACE-a.


Tablica 3. Kratkoročne poslovne statistike o odrađenim satima te nadnicama i plaćama

Varijable

120201 Odrađeni sati zaposlenika

120301 Nadnice i plaće

Mjerna jedinica

Indeksi: neprilagođeni i kalendarski prilagođeni

Statistička populacija

Tržišne djelatnosti iz područja B, C, D, odjeljka E36, područja F, G, od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti

Za sve zemlje :

za GIG-ove iz područja B, C, D i odjeljka E36 NACE-a utvrđene u dijelu A Prilogu II. ovoj Uredbi;

agregati područja NACE-a

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (osim M701, M72 i M75)+N;

područja NACE-a:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N;

odjeljci NACE-a:

E36, G45, G46, G47 i G47 (osim G473).

Za srednje i velike zemlje kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi:

dodatno, odjeljci područja B, C i D NACE-a.

Za velike zemlje kako su definirane u dijelu A točki 2. Priloga III. ovoj Uredbi:

dodatno, odjeljci područja H, I i J NACE-a.

Dodatne raščlambe propisane za srednje i velike zemlje neobvezne su za male zemlje (kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi).

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Za djelatnosti u područjima G, od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a, može se upotrijebiti poduzeće umjesto JVD-a za referentna razdoblja prije 2021. i od siječnja 2021. do prosinca 2023. u baznoj godini 2015.

Rok za dostavu podataka

T+3M za tromjesečne ili mjesečne (izborno) podatke, osim za:

zahtjeve za male i srednje zemlje: T+3M+15 dana.

Prijelazni modaliteti za agregat NACE-a G47_X_G473, područje L, odjeljak N77 i skupine N811 i N813 NACE-a, koje treba uključiti u njihove agregate od prvog tromjesečja ili mjeseca (izborno) 2021. kako je definirano u Prilogu VII. (3.a).

Prvo referentno razdoblje

Prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2000. za propisana područja od B do F NACE-a, osim za:

Finsku: prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2005. za propisane odjeljke C32 i C33 NACE-a;

Austriju: prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2005. za odjeljak B09 NACE-a.

Prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2010. za propisana područja od G do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a, osim za:

agregat NACE-a G47_X_G473, područje L, odjeljak N77 i skupine N811 i N813 NACE-a, koje treba uključiti u njihove agregate od prvog tromjesečja ili mjeseca (izborno) 2021.


Tablica 4. Kratkoročne poslovne statistike o uvoznim cijenama

Varijable

130101 Uvozne cijene (neobvezno za države izvan europodručja i zemlje koje primjenjuju europske planove uzorkovanja)

130102 Uvozne cijene (europodručje) (neobvezno za države izvan europodručja i zemlje koje primjenjuju europske sustave uzorkovanja)

130103 Uvozne cijene (izvan europodručja) (neobvezno za države izvan europodručja)

Mjerna jedinica

Indeksi: neprilagođena

Statistička populacija

Proizvodi u područjima B (osim B0721 i B09), C (osim C18, C2446, C254, C301, C303, C304 i C33) i D KPD-a

Raščlambe

Raščlamba prema proizvodima

Za sve zemlje:

za GIG-ove iz područja B (osim B0721 i B09), C (osim C18, C2446, C254, C301, C303, C304 i C33) i D KPD-a, kako su definirani u dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi;

agregati područja B (osim B0721 i B09) + C (osim C18, C2446, C254, C301, C303, C304 i C33) + D KPD-a;

područja KPD-a B (osim B0721 i B09), C (osim C18, C2446, C254, C301, C303, C304 i C33) i D.

Za srednje i velike zemlje kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi:

dodatno, područja B (osim B0721 i B09), C (osim C18, C2446, C254, C301, C303, C304 i C33) i D KPD-a.

Dodatne raščlambe za srednje i velike zemlje neobvezne su za male zemlje (kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi).

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Opseg dostave podataka ograničen je europskim planovima uzorkovanja za određene zemlje utvrđene u dijelu C Priloga III. ovoj Uredbi.

Rok za dostavu podataka

T+1M+15 dana

Prvo referentno razdoblje

Siječanj 2006., osim za:

Austriju: siječanj 2009. za C161, C2811, C2892 NACE-a.

Za države europodručja koje su mu pristupile nakon siječnja 2006., varijable 130101 (Uvozne cijene), 130102 (Uvozne cijene (europodručje)) i 130103 (Uvozne cijene (izvan europodručja)) zahtijevaju se od početka godine ulaska u europodručje.


Tablica 5. Kratkoročne poslovne statistike o proizvođačkim cijenama

Varijable

130201 Proizvođačke cijene

130202 Proizvođačke cijene na domaćem tržištu

130203 Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu

130204 Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (europodručje) (neobvezno za države izvan europodručja)

130205 Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (izvan europodručja) (neobvezno za države izvan europodručja)

Mjerna jedinica

Indeksi: neprilagođeni

Statistička populacija

Za varijablu 130201 (Proizvođačke cijene):

tržišne djelatnosti iz područja B (osim B0721), C (osim C2446, C254, C301, C303 i C304), D i odjeljka E36 NACE-a, KPD 41.00.1, osim 41.00.14 (samo nove zgrade), područja H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N NACE-a;

Za varijable 130202 (Proizvođačke cijene na domaćem tržištu), 130203 (Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu), 130204 (Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (europodručje)) i 130205 (Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (izvan europodručja)):

tržišne djelatnosti iz područja B (osim B0721), C (osim C2446, C254, C301, C303 i C304), D i odjeljka E36 NACE-a.

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti i proizvodima

Za sve zemlje:

za GIG-ove iz područja B (osim B0721), C (osim C2446, C254, C301, C303, i C304) i D te odjeljka E36 NACE-a, kako su definirani u dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi;

agregati područja NACE-a

B (osim B0721), C (osim C2446, C254, C301, C303 i C304), D, E36, H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N;

područja NACE-a:

B (osim B0721), C (osim C2446, C254, C301, C303 i C304), D, H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N;

odjeljak E36 i odjeljci područja H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N NACE-a;

KPD 41.00.1., osim 41.00.14. (samo nove zgrade).

Za srednje zemlje kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi:

dodatno, odjeljci područja B (osim B0721), C (osim C2446, C254, C301, C303, C304) i D NACE-a

Za velike zemlje kako su definirane u dijelu A točki 2. Priloga III. ovoj Uredbi:

kao za srednje zemlje te skupine i razredi područja C NACE-a za varijable 130201 (Proizvođačke cijene), 130202 (Proizvođačke cijene na domaćem tržištu) i 130203 (Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu) (koje čine najmanje 90 % dodane vrijednosti iz područja C).

Dodatne raščlambe propisane za srednje i velike zemlje neobvezne su za male zemlje; dodatne raščlambe za velike zemlje neobvezne su za srednje zemlje (kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi).

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Opseg dostave podataka za države europodručja/izvan europodručja ograničen je europskim planovima uzorkovanja za određene zemlje utvrđene u dijelu C Priloga III. ovoj Uredbi.

Ukupni troškovi građenja (troškovi materijala i rada) mogu se upotrijebiti umjesto proizvođačkih cijena u građevinarstvu (KPD 41.00.1., isključujući 41.00.14.). Sastavnice troškova građenja su i troškovi pogona i opreme, prijevoza, energije te drugi troškovi (isključujući naknade za arhitektonske usluge).

Prednost imaju indeksi koji se temelje na stvarnim proizvođačkim cijenama. Ako to nije dostupno, mogu se upotrijebiti približne vrijednosti za H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 i N82. Za određivanje približnih vrijednosti za djelatnosti (NACE) mogu se upotrijebiti proizvodi (KPD).

Za djelatnosti u područjima od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a, može se upotrijebiti poduzeće umjesto JVD-a za referentna razdoblja prije 2021. i od siječnja 2021. do prosinca 2023. u baznoj godini 2015.

Indeksi cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI) odnose se na sve transakcije (business-to-all ili B2All). Ako je udio transakcija prema privatnim potrošačima (business-to-consumers ili B2C) zanemariv, SPPI-jevi se mogu približno odrediti na temelju pokazatelja transakcija među poduzećima (business-to-business ili B2B). Za referentna razdoblja prije 2021. SPPI-jevi se mogu približno odrediti na temelju pokazatelja B2B umjesto pokazatelja B2All.

Rok za dostavu podataka

T+1M za mjesečne podatke za propisana područja od B do E36 NACE-a;

T+3M za sva ostala područja NACE-a i KPD 41.00.1 (isključujući 41.00.14), osim za: za male i srednje zemlje za propisani KDP 41.00.1. (isključujući 41.00.14.), rok za tromjesečne i mjesečne (izborno) podatke: T+3M+15 dana.

Prijelazni modaliteti za uključivanje agregata za područja H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N NACE-a; područja H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N; odjeljke H49, H50, H52; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82 NACE-a, kako su definirani u Prilogu VII. (3.a).

Prvo referentno razdoblje

Prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2000. za propisani KPD 41.00.1 (isključujući 41.00.14), osim za:

Bugarsku: prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2003.;

Siječanj 2005. za propisano područja NACE-a od B do E36, osim za:

Austriju: siječanj 2008. (130201 (Proizvođačke cijene) i 130202 (Proizvođačke cijene na domaćem tržištu)) i siječanj 2009. (130203 (Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu), 130204 (Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (europodručje)) i 130205 (Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (izvan europodručja)) za odjeljak B09 NACE-a.

Siječanj 2005. za propisane varijable 130204 (Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (europodručje)) i 130205 (Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (izvan europodručja));

Prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2010. za propisana područja od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a, osim za:

agregat područja H+I+J+L+M (osim M701, M72 i M75)+N NACE-a; za područja od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N i odjeljke H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 NACE-a, koje treba uključiti od prvog tromjesečja ili mjeseca (izborno) 2021.

Za države europodručja koje su mu pristupile nakon siječnja 2005., varijable 130204 (Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (europodručje)) i 130205 (Proizvođačke cijene na nedomaćem tržištu (izvan europodručja)) obvezne su od početka godine ulaska u europodručje.


Tablica 6. Kratkoročne poslovne statistike o proizvodnji (obujam)

Varijable

140101 Proizvodnja (obujam)

Mjerna jedinica

Indeksi: neprilagođeni, kalendarski prilagođeni i desezonirani

Statistička populacija

Tržišne djelatnosti iz područja B, C, D (osim E353), F, H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti

Za sve zemlje:

za GIG-ove iz područja B, C i D NACE-a (osim skupine D353), kako su definirani u dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi (GIG Energija, osim skupine D353 i područja E);

agregati područja NACE-a:

B+C+D (osim D353), H + I + J + L + M (osim M701, M72 i M75)+N;

područja NACE-a:

B, C, D (osim D353), F, H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N;

odjeljci područja NACE-a:

H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N.

Za srednje i velike zemlje kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi:

dodatno, odjeljci područja B, C, D i F NACE-a.

Za velike zemlje kako su definirane u dijelu A točki 2. Priloga III. ovoj Uredbi:

dodatno, skupine i razredi područja C NACE-a (koji čine najmanje 90 % dodane vrijednosti iz područja C).

Dodatne raščlambe propisane za srednje i velike zemlje neobvezne su za male zemlje; dodatne raščlambe za velike zemlje neobvezne su za srednje zemlje (kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi).

Prijelazni modaliteti za područje F NACE-a za referentna razdoblja prije siječnja 2024., kako su definirani u Prilogu VII. (3.b).

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Za djelatnosti u područjima od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a, može se upotrijebiti poduzeće umjesto JVD-a za referentna razdoblja prije 2021. i od siječnja 2021. do prosinca 2023. u baznoj godini 2015.

Rok za dostavu podataka

T+1M+10 dana za područja B, C, D NACE-a (osim D353)

Za područje F NACE-a:

za srednje i velike zemlje: T+1M+15 dana;

za male zemlje: T+2M;

T+2M za područja H, I, J, L, M (osim M701, M72, M75) i N NACE-a.

Prijelazni modaliteti za uključivanje agregata područja H+I+J+L+M (osim M701, M72 i M75)+N NACE-a; područja i odjeljke područja od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a; odjeljke područja F NACE-a, kako su definirani u Prilogu VII. (3.a).

Prvo referentno razdoblje

Siječanj 2000. za propisana područja od B do D NACE-a (osim D353), osim za:

Španjolsku (skupine i razredi NACE-a) siječanj 2002.

Austriju (odjeljak B09 NACE-a) siječanj 2005.

Siječanj 2005. za odjeljak C33 NACE-a;

Prvo tromjesečje 2000. (ili mjesec 2005.) za male zemlje propisano područje F NACE-a i siječanj 2005. za velike i srednje zemlje propisano područje F NACE-a;

Siječanj 2021.

za agregat područja H+I+J+L+M (osim M701, M72 i M75)+N NACE-a; za područja i odjeljke područja od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a; za odjeljke područja F


Tablica 7. Kratkoročne poslovne statistike o obujmu prodaje

Varijable

140201 Obujam prodaje

Mjerna jedinica

Indeksi: neprilagođeni, kalendarski prilagođeni i desezonirani

Statistička populacija

Tržišne djelatnosti iz područja G NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti

Za sve zemlje:

odjeljak G NACE-a;

odjeljci područja G NACE-a;

agregati skupina iz odjeljka G47 NACE-a, bez skupine G473;

agregat razreda G4711 + skupine G472 NACE-a;

agregat razreda G4719 + skupina G474+ G475+G476+G477+G478+G479 NACE-a;

skupina G473 NACE-a

Za srednje i velike zemlje kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi:

dodatno, skupine područja G NACE-a, razredi G4711, G4719 i G4791 NACE-a.

Dodatne raščlambe propisane za srednje i velike zemlje neobvezne su za male zemlje (kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi).

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Za djelatnosti u području G NACE-a može se upotrijebiti poduzeće umjesto JVD-a za referentna razdoblja prije 2021. i od siječnja 2021. do prosinca 2023. u baznoj godini 2015.

Rok za dostavu podataka

T+2M za mjesečne podatke za:

NACE:

područje G;

odjeljci G45 i G46;

skupine G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 i G479;

razredi G4711, G4719 i G4791.

T+1M za mjesečne podatke za: NACE:

odjeljak G47;

agregat odjeljka G47, bez skupine G473;

agregat razreda G4711 + skupine G472 NACE-a;

agregat razreda G4719 NACE-a + skupina G474+ G475+G476+G477+G478+G479;

skupina G473.

Prvo referentno razdoblje

Siječanj 2000., osim za:

područje G, odjeljci i skupine odjeljaka G45 i G46, skupine odjeljaka G47 (osim G472 i G473) NACE-a, koje treba dostavljati od siječnja 2021.


Tablica 8. Kratkoročne poslovne statistike o prometu (vrijednost)

Varijable

140301 Promet (vrijednost)

140302 Promet na domaćem tržištu (vrijednost)

140303 Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost)

140304 Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost) (europodručje) (neobvezno za države izvan europodručja)

140305 Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost) (izvan europodručja) (neobvezno za države izvan europodručja)

Mjerna jedinica

Indeksi: neprilagođeni i kalendarski prilagođeni za sve djelatnosti te desezonirani za područja G, H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N NACE-a

Statistička populacija

Za varijablu 140301 (promet (vrijednost)): odjeljci B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N NACE-a;

Za varijable 140302 (Promet na domaćem tržištu (vrijednost)), 140303 (Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost)), 140304 (Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost) (europodručje) (neobvezno za države izvan europodručja)) i 140305 (Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost) (države izvan europodručja) (neobvezno za države izvan europodručja)): Područja B i C NACE-a.

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti

Za varijablu 140301 (promet (vrijednost)):

Za sve zemlje:

za GIG-ove iz područja B i C NACE-a kako su definirani u dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi (GIG Energija, osim područja D i E);

agregati područja NACE-a:

B+C, H+I+J+L+M (osim M701, M72 i M75)+N;

područja NACE-a:

B, C, G, H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N;

odjeljci područja NACE-a:

G, H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N;

odjeljak G47 NACE-a, bez skupine G473;

skupina G473 NACE-a

agregat razreda G4711 + skupine G472 NACE-a; agregat razreda G4719 NACE-a + skupina G474+ G475+G476+G477+G478+G479.

Za srednje i velike zemlje kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi:

dodatno, odjeljci područja B i C NACE-a, skupine područja G NACE-a, razredi G4711, G4719 i G4791 NACE-a

Za varijable 140302 (Promet na domaćem tržištu (vrijednost)), 140303 (Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost)), 140304 (Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost) (europodručje)) i 140305 (Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost) (izvan europodručja)):

Za sve zemlje:

za GIG-ove iz područja B i C NACE-a kako su definirani u dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi (GIG Energija, osim područja D i E);

agregati područja B+C NACE-a;

područja B i C NACE-a.

Za srednje i velike zemlje kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi:

dodatno, odjeljci područja B i C NACE-a.

Dodatne raščlambe propisane za srednje i velike zemlje neobvezne su za male zemlje (kako su definirane u točki 2. dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi).

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Za djelatnosti u područjima G, od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a, može se upotrijebiti poduzeće umjesto JVD-a za referentna razdoblja prije 2021. i od siječnja 2021. do prosinca 2023. u baznoj godini 2015.

Rok za dostavu podataka

T+2M:

za GIG-ove iz područja B i C NACE-a, kako su definirani u dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi (GIG Energija, osim područja D i E);

agregati područja NACE-a:

B+C, H+I+J+L+M (osim M701, M72 i M75)+N;

područja NACE-a:

B, C, G, H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N;

odjeljci područja NACE-a:

B, C, H, I, J, L, M (osim M701, M72 i M75) i N;

odjeljci G45 i G46 NACE-a;

skupine G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 i G479 NACE-a;

razredi G4711, G4719 i G4791 NACE-a.

Prijelazni modaliteti za uključivanje agregata područja H+I+J+L+M (osim M701, M72 i M75)+N NACE-a; područja i odjeljaka područja od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a, kako su definirani u Prilogu VII. (3.a).

T+1M za:

odjeljak G47 NACE-a:

agregat odjeljka G47 NACE-a, bez skupine G473;

agregat razreda G4711 + skupine G472 NACE-a;

agregat razreda G4719 NACE-a + skupina G474+ G475+G476+G477+G478+G479;

skupinu G473 NACE-a.

Prvo referentno razdoblje

Siječanj 2000. za propisane agregate NACE-a, područja i odjeljke područja B i C NACE-a, osim za:

Španjolsku: siječanj 2002.

Austriju: siječanj 2005. za NACE B09.

Siječanj 2000. za odjeljak G47 NACE-a, agregat odjeljka G47 NACE-a bez skupine G473; agregat razreda G4711 + skupine G472 NACE-a; agregat razreda G4719 NACE-a + skupina G474+ G475+G476+G477+G478+G479; skupine G472 i G473 NACE-a i razrede G4711, G4719 i G4791 NACE-a

Siječanj 2005. za propisane varijable 140304 (Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost) (europodručje)) i 140305 (Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost) (izvan europodručja)):

Siječanj 2021. za agregat područja H+I+J+L+M (osim M701, M72 i M75)+N NACE-a; područja G, od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a; odjeljke G45, G46 NACE-a i odjeljke područja od H do M (osim K, M701, M72 i M75) i N NACE-a; skupine odjeljaka G45, G46 i G47 NACE-a (osim G472 i G473).

Za države europodručja, varijable 140304 (Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost) (europodručje)) i 140305 (Promet na nedomaćem tržištu (vrijednost) (izvan europodručja)) zahtijevaju se od početka godine ulaska u europodručje.


Tablica 9. Kratkoročne poslovne statistike o nekretninama

Varijable

150101 Građevinske dozvole – broj stanova

150102 Građevinske dozvole – kvadratni metri

Mjerna jedinica

Apsolutne vrijednosti: neprilagođeni, kalendarski prilagođeni i desezonirani

Statistička populacija

Za varijablu 150101 (Građevinske dozvole – broj stanova): KPD 41.00.1, isključujući 41.00.14 – samo nove zgrade.

Za varijablu 150102 (Građevinske dozvole – kvadratni metri): KPD 41.00.1 i 41.00.2 – samo nove stambene i nestambene zgrade.

Raščlambe

Raščlamba prema proizvodu

Za varijablu 150101 (Građevinske dozvole – broj stanova): Samo nove stambene zgrade.

KPD 41.00.1 bez KPD 41.00.14

KPD 41.00.11

KPD 41.00.12+KPD 41.00.13

Za varijablu 150102 (Građevinske dozvole – kvadratni metri): samo nove stambene i nestambene zgrade.

KPD 41.00.1

KPD 41.00.1 bez KPD 41.00.14

KPD 41.00.11

KPD 41.00.12+KPD 41.00.13

KPD 41.00.14

KPD 41.00.2

KPD 41.00.2 bez KPD 41.00.23,

KPD 41.00.23

Rok za dostavu podataka

T+3M

Prvo referentno razdoblje

Prvo tromjesečje 2000., osim za:

Grčku: prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2001. za 150102 (Građevinske dozvole – kvadratni metri).

Slovačku: prvo tromjesečje ili mjesec (neobvezno) 2003. za 150101 (Građevinske dozvole – broj stanova) i 150102 (Građevinske dozvole – kvadratni metri)

Austriju: prvo tromjesečje ili mjesec (izborno) 2005. za 150102 (Građevinske dozvole – kvadratni metri).


Tablica 10. Poslovne statistike na razini zemlje o djelatnostima poduzeća

Varijable

210101 Broj aktivnih poduzeća

220101 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

220102 Broj zaposlenika

220103 Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu

220201 Odrađeni sati zaposlenika

220301 Troškovi primanja zaposlenika

220302 Nadnice i plaće

220303 Troškovi socijalnog osiguranja

240101 Ukupne nabave robe i usluga

250101 Promet

250201 Bruto marža na robu za daljnju prodaju (može se primijeniti pravilo o 1 % definirano u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a)

250301 Vrijednost proizvodnje

250401 Dodana vrijednost

250501 Bruto poslovni višak

260101 Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu

260106 Bruto investicije u dugotrajnu nematerijalnu imovinu osim goodwilla (može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju prometa i broja zaposlenika i samozaposlenih osoba na razini odjeljaka NACE-a)

260108 Prihodi od prodaje materijalnih ulaganja (može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a)

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama), osim za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 220102 (Broj zaposlenika), 220103 (Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu) i 220201 (Odrađeni sati zaposlenika): apsolutna vrijednost.

Statistička populacija

Za varijable osim 250201 (Bruto marža na robu za daljnju prodaju), 260106 (Bruto investicije u dugotrajnu nematerijalnu imovinu osim goodwilla) i 260108 (Prihodi od prodaje materijalnih ulaganja): tržišni proizvođači iz područja od B do N i od P do R te iz odjeljaka S95 i S96 NACE-a;

Za varijable 250201 (Bruto marža na robu za daljnju prodaju) i 260108 (Prihodi od prodaje materijalnih ulaganja): tržišni proizvođači iz područja od B do G NACE-a;

Za varijablu 260106 (Bruto investicije u dugotrajnu nematerijalnu imovinu osim goodwilla): tržišni proizvođači iz područja od B do E NACE-a.

Raščlambe

1.

Raščlamba prema djelatnosti (može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B)

Za sve varijable osim 260106 (Bruto investicije u dugotrajnu nematerijalnu imovinu osim goodwilla) i 260108 (Prihodi od prodaje materijalnih ulaganja): za varijablu 250201 (Bruto marža na robu za daljnju prodaju) samo odjeljci od B do G NACE-a:

područja od B do J, od L do N i od P do R NACE-a: područja, odjeljci, skupine i razredi;

područje NACE-a K: područja, odjeljci, skupine 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 i 65.3, razredi 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 i 65.30;

odjeljci 95 i 96: odjeljci, skupine i razredi;

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela),

ukupno IKT,

IKT proizvodnja,

IKT usluge,

visoka i srednje visoka tehnološka proizvodnja (neobvezno),

visokotehnološka proizvodnja,

srednje visoka tehnološka proizvodnja,

niska i srednje niska tehnološka proizvodnja (neobvezno),

srednje niska tehnološka proizvodnja,

niskotehnološka proizvodnja,

informacijski sektor,

računalne usluge,

ukupno usluge utemeljene na znanju (neobvezno),

znanjem intenzivne visokotehnološke usluge,

tržišne usluge utemeljene na znanju,

financijske usluge utemeljene na znanju,

druge usluge utemeljene na znanju (neobvezno),

djelatnosti utemeljene na znanju – poslovni sektor,

djelatnosti utemeljene na znanju (neobvezno),

turistička industrija (ukupno) (neobvezno),

turistička industrija (uglavnom turizam) (neobvezno),

turistička industrija (djelomično turizam) (neobvezno),

turistička industrija – prijevoz (ukupno) (neobvezno),

turistička industrija – kopneni prijevoz (neobvezno),

turistička industrija – vodni prijevoz (neobvezno),

turistička industrija – smještaj (neobvezno),

turistička industrija – hrana i piće (ukupno) (neobvezno),

turistička industrija – najam automobila i drugi najam (ukupno) (neobvezno)

usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela)

Za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 220102 (Broj zaposlenika), 220302 (Nadnice i plaće), 250101 (Promet) i 250401 (Dodana vrijednost): dodatno,

(1)

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi za:

kulturni i kreativni sektor – ukupno;

kulturni i kreativni sektor – usluge.

Za varijable 260106 (Bruto investicije u dugotrajnu nematerijalnu imovinu osim goodwilla) i 260108 (Prihodi od prodaje materijalnih ulaganja):

područja i odjeljci NACE-a

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Za djelatnosti NACE 642, 643 i 653 koje nisu ekonomski značajne u smislu dodane vrijednosti i broja zaposlenika i samozaposlenih osoba mogu se dostaviti nulte vrijednosti, osim za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća) i 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba). Ako 220102 (Broj zaposlenika) nije 0, trebalo bi navesti i vrijednost.

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o varijabli i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

Preliminarni podaci: T+10M za područja, odjeljke i skupine NACE-a za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba) i 250101 (Promet)

Konačni i potvrđeni podaci: T+18M za sve varijable

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 11. Poslovne statistike na razini zemlje o djelatnostima poduzeća, raščlanjene prema razredima veličine ili pravnom obliku

Varijable

210101 Broj aktivnih poduzeća

220101 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

220102 Broj zaposlenika

220201 Odrađeni sati zaposlenika

220301 Troškovi primanja zaposlenika

220302 Nadnice i plaće

220303 Troškovi socijalnog osiguranja

240101 Ukupne nabave robe i usluga

250101 Promet

250301 Vrijednost proizvodnje

250401 Dodana vrijednost

250501 Bruto poslovni višak

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama), osim za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 220102 (Broj zaposlenika) i 220201 (Odrađeni sati zaposlenika): apsolutna vrijednost

Statistička populacija

Za raščlambu prema djelatnosti i razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba u varijablama 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 250101 (Promet) i 250401 (Dodana vrijednost) te za raščlambu prema djelatnosti i pravnom obliku i raščlambu prema djelatnosti i razredu veličine broja zaposlenika u varijablama 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba) i 220102 (Broj zaposlenika): tržišni proizvođači iz područja od B do N i od P do R te iz odjeljaka S95 i S96 NACE-a;

Za raščlambu prema djelatnosti i razredu veličine prometa u varijablama 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 250101 (Promet) i 250401 (Dodana vrijednost): tržišni proizvođači iz područja G NACE-a;

Za raščlambu prema djelatnosti i razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba u varijablama osim varijabli 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 250101 (Promet) i 250401 (Dodana vrijednost): tržišni proizvođači iz područja od B do F NACE-a

Raščlambe

1.

Raščlamba prema djelatnosti i razredu veličine broja zaposlenih i samozaposlenih osoba (može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B)

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema djelatnosti:

područja od B do J, od L do N i od P do R NACE-a: područja, odjeljci i skupine;

područje NACE-a K: područje, odjeljci, skupine 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 i 65.3;

odjeljci 95 i 96: odjeljci i skupine

posebni agregat utvrđen u Prilogu II. ovoj Uredbi:

industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela)

Razred veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba:

za područja od F do J, od L do N i od P do R i odjeljke S95 i S96 NACE-a samo za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća) i 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba): ukupno, 0–1 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 2–9 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 10–19 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 20–49 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 50–249 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 250 i više zaposlenika i samozaposlenih osoba;

za područja od F do J, od L do N i od P do R i odjeljke S95 i S96 NACE-a za varijable osim varijabli 210101 (Broj aktivnih poduzeća) i 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba): ukupno, 0–9 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 10–19 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 20–49 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 50–249 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 250 i više zaposlenika i samozaposlenih osoba;

za područja od B do E i K NACE-a: ukupno, 0–9 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 10–19 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 20–49 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 50–249 zaposlenika i samozaposlenih osoba, 250 i više zaposlenika i samozaposlenih osoba

2.

Raščlamba prema djelatnosti i razredu veličine broja zaposlenika (može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B)

Samo za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 220102 (Broj zaposlenika)

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema djelatnosti:

područja NACE-a;

agregati područja NACE-a:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

područja NACE-a:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 i svi odjeljci područja G, H, I, J, K, L‚ M, N, P, Q i R NACE-a;

skupine odjeljaka G47 i J62 NACE-a i područja L, M i N NACE-a;

razredi odjeljka J62 NACE-a;

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela),

usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela)

ukupno IKT,

IKT proizvodnja

IKT usluge

Raščlamba prema razredu veličine broja zaposlenika:

ukupno, 0 zaposlenika, 1–4 zaposlenika, 5–9 zaposlenika, 10 i više zaposlenika

3.

Raščlamba prema djelatnosti i pravnom obliku (može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B)

Samo za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 220102 (Broj zaposlenika)

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema djelatnosti:

ista raščlamba prema djelatnosti kao u raščlambi 2.

Raščlamba prema pravnom obliku:

ukupno:

privatna poduzeća s neograničenom osobnom odgovornošću,

privatna dionička društva ili dionička društva uvrštena na burzu s ograničenom odgovornošću dioničara,

privatna partnerstva s ograničenom i neograničenom odgovornošću (uključujući druge pravne oblike, npr. zadruge, udruženja itd.).

4.

Raščlamba prema djelatnosti i razredu veličine prometa

Samo za područje G NACE-a

(može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B; može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a)

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema djelatnosti: područje, odjeljci i skupine NACE-a

Raščlamba prema razredu veličine prometa: godišnji promet u milijunima EUR: ukupno, 0 do manje od 1, 1 do manje od 2, 2 do manje od 5, 5 do manje od 10, 10 do manje od 20, 20 do manje od 50, 50 do manje od 200, 200 i više.

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Za djelatnosti NACE 642, 643 i 653 koje nisu ekonomski značajne u smislu dodane vrijednosti i broja zaposlenika i samozaposlenih osoba mogu se dostaviti nulte vrijednosti, osim za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća) i 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba). Ako 220102 (Broj zaposlenika) nije 0, trebalo bi navesti i vrijednost.

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o varijabli i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

Preliminarni podaci: T+10M za djelatnost i raščlambu prema djelatnosti i razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 250101 (Promet);

Konačni i potvrđeni podaci: T+18M za sve varijable

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 12. Poslovne statistike na razini zemlje o događajima poslovne demografije

Varijable

210201 Rođenja poduzeća

210202 Smrti poduzeća

210203 Preživjela poduzeća

210102 Broj poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom

210204 Poduzeća koja imaju prvog zaposlenika

210205 Poduzeća koja više nemaju zaposlenika

210206 Preživjela poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom

220401 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u novorođenim poduzećima

220402 Broj zaposlenika u novorođenim poduzećima

220403 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u smrtima poduzeća

220404 Broj zaposlenika u smrtima poduzeća

220405 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima

220406 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima, u godini rođenja

220104 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom

220105 Broj zaposlenika u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom

220407 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika

220408 Broj zaposlenika u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika

220409 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja više nemaju zaposlenika

220410 Broj zaposlenika u poduzećima koja više nemaju zaposlenika

220411 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom

220412 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom, u godini rođenja

Mjerna jedinica

Apsolutna vrijednost

Statistička populacija

Tržišni proizvođači iz područja od B do N i od P do R te iz odjeljaka S95 i S96 NACE-a

Raščlambe

1.

Raščlamba prema djelatnosti i razredu veličine broja zaposlenika (može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B)

Za sve varijable, osim:

210203 (Preživjela poduzeća),

210206 (Preživjela poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom),

220405 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima),

220406 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima, u godini rođenja),

220411 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom)

220412 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom, u godini rođenja)

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema djelatnosti:

područja NACE-a;

agregati područja NACE-a:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

odjeljci NACE-a:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 i svi odjeljci područja G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q i R NACE-a;

skupine odjeljaka G47 i J62 NACE-a i područja L, M i N NACE-a;

razredi odjeljka J62 NACE-a;

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela),

usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela),

ukupno IKT,

IKT proizvodnja,

IKT usluge.

Raščlamba prema razredu veličine broja zaposlenika:

ukupno, 0 zaposlenika, 1–4 zaposlenika, 5–9 zaposlenika, 10 i više zaposlenika

Razred veličine „0 zaposlenika” ne dostavlja se za varijable:

210102 (Broj poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom),

210204 (Poduzeća koja imaju prvog zaposlenika),

210205 (Poduzeća koja više nemaju zaposlenika),

220104 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom),

220105 (Broj zaposlenika u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom),

220407 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika),

220408 (Broj zaposlenika u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika),

220409 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja više nemaju zaposlenika),

220410 (Broj zaposlenika u poduzećima koja više nemaju zaposlenika).

2.

Raščlamba prema djelatnosti i pravnom obliku (može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B)

Za sve varijable, osim:

210203 (Preživjela poduzeća),

210206 (Preživjela poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom),

220405 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima),

220406 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima, u godini rođenja),

220411 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom),

220412 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom, u godini rođenja).

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema djelatnosti:

ista raščlamba prema djelatnosti kao u raščlambi 1.

Raščlamba prema pravnom obliku:

ukupno,

privatna poduzeća s neograničenom osobnom odgovornošću,

privatna dionička društva ili dionička društva uvrštena na burzu s ograničenom odgovornošću dioničara,

privatna partnerstva s ograničenom i neograničenom odgovornošću (uključujući druge pravne oblike, npr. zadruge, udruženja itd.).

3.

Raščlamba prema djelatnosti, razredu veličine broja zaposlenika i broju kalendarskih godina preživljavanja (može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B)

Za varijable

210203 (Preživjela poduzeća),

210206 (Preživjela poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom),

220405 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima),

220406 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima, u godini rođenja,

224011 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom) i

224012 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom, u godini rođenja),

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema djelatnosti: ista raščlamba prema djelatnosti kao u raščlambi 1.

Raščlamba prema razredu veličine broja zaposlenika:

ukupno, 0, 1–4, 5–9, 10 i više

Razred veličine 0 ne dostavlja se za varijable:

210206 (Preživjela poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom),

220411 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom),

220412 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom, u godini rođenja).

Raščlamba prema broju kalendarskih godina preživljavanja

1, 2, 3, 4, 5.

Rok za dostavu podataka

Preliminarni podaci:

T+18M za varijable 210202 (Smrti poduzeća), 220403 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u smrtima poduzeća) i 220404 (Broj zaposlenika u smrtima poduzeća),

T+20M za varijable 210205 (Poduzeća koja više nemaju zaposlenika), 220409 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja više nemaju zaposlenika) i 220410 (Broj zaposlenika u poduzećima koja više nemaju zaposlenika);

Konačni i potvrđeni podaci:

T+18M za varijable 210201 (Rođenja poduzeća), 210203 (Preživjela poduzeća), 220401 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u novorođenim poduzećima), 220402 (Broj zaposlenika u novorođenim poduzećima), 220405 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima) i 220406 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima, u godini rođenja),

T+20M za varijable 210102 (Broj poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom), 210204 (Poduzeća koja imaju prvog zaposlenika), 210206 (Preživjela poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom), 220104 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom), 220105 (Broj zaposlenika u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom), 220407 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika), 220408 (Broj zaposlenika u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika), 220411 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom) i 220412 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom, u godini rođenja),

T+30M za varijable 210202 (Smrti poduzeća), 220403 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u smrtima poduzeća) i 220404 (Broj zaposlenika u smrtima poduzeća),

T+32M za varijable 210205 (Poduzeća koja više nemaju zaposlenika), 220409 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja više nemaju zaposlenika) i 220410 (Broj zaposlenika u poduzećima koja više nemaju zaposlenika).

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 13. Poslovne statistike na razini zemlje o brzorastućim poduzećima

Varijable

210103 Broj brzorastućih poduzeća

210104 Broj mladih brzorastućih poduzeća

220106 Broj zaposlenika u brzorastućim poduzećima

220107 Broj zaposlenika u mladim brzorastućim poduzećima

Mjerna jedinica

Apsolutna vrijednost

Statistička populacija

Tržišni proizvođači iz područja od B do N i od P do R te iz odjeljaka S95 i S96 NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti (može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B)

područja NACE-a (samo za područja od B do N i od P do R NACE-a),

odjeljci i

skupine (osim područja od P do R NACE-a)

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela),

usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela),

Rok za dostavu podataka

Preliminarni podaci: T+12M za varijable 210103 (Broj brzorastućih poduzeća) i 220106 (Broj zaposlenika u brzorastućim poduzećima);

Konačni i potvrđeni podaci: T+18M za sve varijable

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 14. Poslovne statistike na razini zemlje o poduzećima prema zemlji krajnje kontrole

Varijable

210101 Broj aktivnih poduzeća

210301 Broj poduzeća pod inozemnom kontrolom

220101 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

220301 Troškovi primanja zaposlenika

220501 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima pod inozemnom kontrolom

220701 Troškovi primanja zaposlenika u poduzećima pod inozemnom kontrolom

230101 Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj (za relevantne agregate područja od B do F NACE-a na razini NACE A*38 može se primijeniti pravilo o 1 % definirano u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba”)

230201 Osoblje u području istraživanja i razvoja (za relevantne agregate područja od B do F NACE-a na razini NACE A*38 može se primijeniti pravilo o 1 % definirano u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba”)

230301 Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj u poduzećima pod inozemnom kontrolom (za relevantne agregate područja od B do F NACE-a na razini NACE A*38 može se primijeniti pravilo o 1 % definirano u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba”)

230401 Osoblje u području istraživanja i razvoja u poduzećima pod inozemnom kontrolom (za relevantne agregate područja od B do F NACE-a na razini NACE A*38 može se primijeniti pravilo o 1 % definirano u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba”)

240101 Ukupne nabave robe i usluga

240102 Nabave robe i usluga za daljnju prodaju

240301 Ukupne nabave robe i usluga poduzećâ pod inozemnom kontrolom

240302 Nabave robe i usluga za daljnju prodaju poduzećâ pod inozemnom kontrolom

250101 Promet

250301 Vrijednost proizvodnje

250401 Dodana vrijednost

250601 Promet poduzećâ pod inozemnom kontrolom

250701 Vrijednost proizvodnje poduzećâ pod inozemnom kontrolom

250801 Dodana vrijednost poduzećâ pod inozemnom kontrolom

260101 Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu

260201 Bruto investicije poduzećâ pod inozemnom kontrolom u dugotrajnu materijalnu imovinu

Mjerna jedinica

Apsolutna vrijednost za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 210301 (Broj poduzeća pod inozemnom kontrolom), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 220501 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima pod inozemnom kontrolom), 230201 (Osoblje u području istraživanja i razvoja) i 230401 (Osoblje u području istraživanja i razvoja u poduzećima pod inozemnom kontrolom);

Nacionalna valuta (u tisućama) za druge varijable.

Statistička populacija

Za sve varijable osim 230101 (Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj), 230301 (Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj u poduzećima pod inozemnom kontrolom), 230201 (Osoblje u području istraživanja i razvoja) i 230401 (Osoblje u području istraživanja i razvoja u poduzećima pod inozemnom kontrolom): tržišni proizvođači iz područja od B do N i od P do R te iz odjeljaka S95 i S96 NACE-a;

Za varijable 230101 (Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj), 230301 (Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj u poduzećima pod inozemnom kontrolom), 230201 (Osoblje u području istraživanja i razvoja) i 230401 (Osoblje u području istraživanja i razvoja u poduzećima pod inozemnom kontrolom): tržišni proizvođači iz područja od B do F NACE-a.

Raščlambe

Podaci se dostavljaju raščlanjeni prema zemlji krajnje kontrole u skladu s konceptom „krajnje kontrolirajuće institucionalne jedinice” i prema djelatnosti poduzeća.

1.

Raščlamba prema djelatnosti i geografska raščlamba

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Za sve varijable osim 230101 (Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj), 230301 (Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj u poduzećima pod inozemnom kontrolom), 230201 (Osoblje u području istraživanja i razvoja) i 230401 (Osoblje u području istraživanja i razvoja u poduzećima pod inozemnom kontrolom):

Raščlamba prema djelatnosti:

područja NACE-a;

agregati područja NACE-a:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96

odjeljci NACE-a:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86,

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela),

usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela)

Za varijable 230101 (Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj), 230301 (Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj u poduzećima pod inozemnom kontrolom), 230201 (Osoblje u području istraživanja i razvoja) i 230401 (Osoblje u području istraživanja i razvoja u poduzećima pod inozemnom kontrolom):

Raščlamba prema djelatnosti

područja NACE-a;

agregati područja NACE-a:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32,

odjeljci NACE-a:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33

posebni agregat utvrđen u Prilogu II. ovoj Uredbi:

industrija i građevinarstvo

Geografska raščlamba:

Za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 220301 (Troškovi primanja zaposlenika), 230101 (Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj) i 230201 (Osoblje u području istraživanja i razvoja), 240101 (Ukupne nabave robe i usluga), 240102 (Nabave robe i usluga za daljnju prodaju), 250101 (Promet), 250301 (Vrijednost proizvodnje), 250401 (Dodana vrijednost) i 260101 (Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu) geografski agregati „Ukupno u svijetu” i „Pod domaćom kontrolom”.

Za ostale varijable geografska razina 1. utvrđena u provedbenom aktu u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2019/2152

2.

Geografska raščlamba

Za varijable 210301 (Broj poduzeća pod inozemnom kontrolom), 220501 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima pod inozemnom kontrolom), 220701 (Troškovi primanja zaposlenika u poduzećima pod inozemnom kontrolom), 230301 (Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj u poduzećima pod inozemnom kontrolom), 230401 (Osoblje u području istraživanja i razvoja u poduzećima pod inozemnom kontrolom), 240301 (Ukupne nabave roba i usluga poduzećâ pod inozemnom kontrolom), 240302 (Nabave robe i usluga za daljnju prodaju poduzećâ pod inozemnom kontrolom), 250601 (Promet poduzećâ pod inozemnom kontrolom), 250701 (Vrijednost proizvodnje poduzećâ pod inozemnom kontrolom), 250801 (Dodana vrijednost poduzećâ pod inozemnom kontrolom) i 260201 (Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu poduzećâ pod inozemnom kontrolom), geografska razina 3 utvrđena u provedbenom aktu u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2019/2152

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Za odjeljak K64 vrijednost varijabli 250101 i 250601 (Promet) može se približno odrediti na temelju vrijednosti proizvodnje kako je utvrđeno u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Za djelatnosti NACE 642, 643 i 653 koje su uključene u podatke, a nisu ekonomski značajne u smislu dodane vrijednosti i broja zaposlenika i samozaposlenih osoba mogu se pretpostaviti nulte vrijednosti, osim za varijable 210101 (Broj aktivnih poduzeća), 220101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba), 210301 (Broj poduzeća pod inozemnom kontrolom) i 220501 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima pod inozemnom kontrolom).

Za djelatnosti iz područja K NACE-a može se pretpostaviti da vrijednost za varijable 240102 i 240302 (Nabave robe i usluga za daljnju prodaju) nije ekonomski značajna, pa se za varijable 240102 i 240302 mogu dostaviti nulte vrijednosti.

Komisija (Eurostat) i države članice mogu dogovoriti dodatne približne vrijednosti za djelatnosti iz područja K NACE-a, uzimajući u obzir uvjete za određenu zemlju.

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o varijabli i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

T+20M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 15. Poslovne statistike na razini zemlje o inozemno kontrolirajućim poduzećima i domaćim povezanim poduzećima aktivnima u zemlji izvjestiteljici

Varijable

210401 Broj inozemno kontrolirajućih poduzeća (koncept UCI) i domaćih povezanih poduzeća

220601 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u inozemno kontrolirajućim poduzećima (koncept UCI) i domaćim povezanim poduzećima

250901 Promet inozemno kontrolirajućih poduzeća (koncept UCI) i domaćih povezanih poduzeća

Mjerna jedinica

Apsolutna vrijednost za varijable 210401 (Broj inozemno kontrolirajućih poduzeća (koncept UCI) i domaćih povezanih poduzeća) i 220601 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u inozemno kontrolirajućim poduzećima (koncept UCI) i domaćim povezanim poduzećima);

nacionalna valuta (u tisućama) za varijablu 250901 (Promet inozemno kontrolirajućih poduzeća (koncept UCI) i domaćih povezanih poduzeća)

Statistička populacija

Tržišni proizvođači iz područja od B do N i od P do S NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti poduzeća

područja NACE-a;

agregati područja NACE-a:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88

odjeljci NACE-a:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela),

usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela)

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Za odjeljak K64 vrijednost varijable 250901 (Promet) može se približno odrediti na temelju vrijednosti proizvodnje kako je utvrđeno u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Za djelatnosti NACE 642, 643 i 653 koje su uključene u podatke, a nisu ekonomski značajne u smislu dodane vrijednosti i broja zaposlenika i samozaposlenih osoba nulta vrijednost može se pretpostaviti za varijablu 250901 (Promet inozemno kontrolirajućih poduzeća (koncept UCI) i domaćih povezanih poduzeća).

Komisija (Eurostat) i države članice mogu dogovoriti dodatne približne vrijednosti za djelatnosti iz područja K NACE-a, uzimajući u obzir uvjete za određenu zemlju.

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o varijabli i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

T+20M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 16. Poslovne statistike na razini zemlje o trgovini robom prema obilježjima poduzeća

Varijable

210501 Broj poduzeća koja uvoze robu

210502 Broj poduzeća koja izvoze robu

240401 Statistička vrijednost uvoza poduzećâ

251101 Statistička vrijednost izvoza poduzećâ

Mjerna jedinica

Apsolutna vrijednost za varijable 210501 (Broj poduzeća koja izvoze robu) i 210502 (Broj poduzeća koja uvoze robu);

nacionalna valuta (jedinice) za varijable 240401 (Statistička vrijednost uvoza poduzećâ) i 251101 (Statistička vrijednost izvoza poduzećâ)

Statistička populacija

Ukupni izvoz ili uvoz robe;

područja od A do U NACE-a

Raščlambe

Svaka raščlamba od 1. do 11. mora se kombinirati sa sljedećom geografskom raščlambom

Geografska raščlamba

svijet

unutar Unije

izvan Unije

1.

Raščlamba prema djelatnosti

ukupno

područja NACE-a

odjeljci NACE-a

skupine područja C, D, E i G NACE-a

nepoznato

2.

Raščlamba prema djelatnosti i razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba

Raščlamba prema djelatnosti:

ukupno,

područja NACE-a,

odjeljci područja C i G NACE-a.

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

industrija,

osim industrije i trgovine,

nepoznato.

Raščlamba prema razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba:

ukupno,

0–9 zaposlenika i samozaposlenih osoba,

10–49 zaposlenika i samozaposlenih osoba,

50–249 zaposlenika i samozaposlenih osoba,

250 i više zaposlenika i samozaposlenih osoba,

nepoznato.

3.

Raščlamba prema djelatnosti i dodatna geografska raščlamba

Raščlamba prema djelatnosti:

ukupno,

područje G NACE-a,

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi,

industrija,

osim industrije i trgovine,

nepoznato.

Dodatna geografska raščlamba:

pojedinačne države članice,

najvažnije zemlje partneri i partnerske zone izvan Unije.

4.

Raščlamba prema razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba i dodatna geografska raščlamba

Raščlamba prema razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba:

ukupno,

0–9 zaposlenika i samozaposlenih osoba,

10–49 zaposlenika i samozaposlenih osoba,

50–249 zaposlenika i samozaposlenih osoba,

250 i više zaposlenika i samozaposlenih osoba,

nepoznato.

Dodatna geografska raščlamba:

pojedinačne države članice,

najvažnije zemlje partneri i partnerske zone izvan Unije.

5.

Raščlamba prema djelatnosti i broju zemalja partnera

Raščlamba prema djelatnosti:

ista raščlamba prema djelatnosti kao u raščlambi 3.

Raščlamba prema broju zemalja partnera:

ukupno

1

2

3–5

6–9

10–14

15–19

20 i više

nepoznato

6.

Raščlamba prema djelatnosti i koncentraciji trgovine (samo za varijable 251101 (Statistička vrijednost izvoza poduzećâ) i 240401 (Statistička vrijednost uvoza poduzećâ)

Raščlamba prema djelatnosti:

ista raščlamba prema djelatnosti kao u raščlambi 3.

Raščlamba prema koncentraciji trgovine:

ukupno

prvih 5

10

20

50

100

500

1 000 poduzeća

7.

Raščlamba prema djelatnosti i vrsti trgovca

Podaci koje treba dostaviti o uvozu, izvozu i ukupnoj trgovini

Raščlamba prema djelatnosti:

ista raščlamba prema djelatnosti kao u raščlambi 2.

Raščlamba prema vrsti trgovca:

ukupno

jednosmjerni trgovci

dvosmjerni trgovci

sve vrste trgovaca

8.

Raščlamba prema djelatnosti i intenzitetu izvoza (udio izvoza u prometu)

Raščlamba prema djelatnosti:

ista raščlamba prema djelatnosti kao u raščlambi 2.

Raščlamba prema intenzitetu izvoza:

ukupno

nema izvoza (0)

od 0 do manje od 25

od 25 do manje od 50

od 50 do manje od 75

75 ili više

nepoznato

9.

Raščlamba prema djelatnosti i vrsti kontrole

Raščlamba prema djelatnosti:

ista raščlamba prema djelatnosti kao u raščlambi 2.

Raščlamba prema vrsti kontrole:

ukupno

poduzeća pod domaćom kontrolom, Dodatna raščlamba, ako je dostupna:

poduzeća pod domaćom kontrolom bez povezanih poduzeća u inozemstvu

poduzeća pod domaćom kontrolom s povezanim poduzećima u inozemstvu

poduzeća pod inozemnom kontrolom

nepoznato

10.

Raščlamba prema djelatnosti i robi (samo za varijable 251101 (Statistička vrijednost izvoza poduzećâ) i 240401 (Statistička vrijednost uvoza poduzećâ)

Raščlamba prema djelatnosti:

ista raščlamba prema djelatnosti kao u raščlambi 2.

Raščlamba prema robi:

ukupno

razina odjeljaka KPD-a za proizvode iz odjeljaka od 10 do 32 područja C

razina odjeljaka KPD-a za proizvode iz područja A, B, C, D i E

posebni agregat utvrđen u Prilogu II. ovoj Uredbi

drugi proizvodi KPD-a

nepoznato

11.

Trgovinska populacija

Podaci koje treba dostaviti o uvozu, izvozu i ukupnoj trgovini

Raščlamba usklađenosti podataka o trgovini s poslovnim registrom u smislu broja poduzeća i broja trgovaca za određene populacije trgovaca.

Raščlamba usklađenosti podataka o trgovini s poslovnim registrom u smislu statističke vrijednosti za određene populacije trgovaca.

Rok za dostavu podataka

T+12 M

Prvo referentno razdoblje

2022.


Tablica 17. Poslovne statistike na razini zemlje o trgovini uslugama prema obilježjima poduzeća (STEC) – godišnji podaci

Varijable

240401 Statistička vrijednost uvoza poduzećâ

251101 Statistička vrijednost izvoza poduzećâ

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Ukupni izvoz ili uvoz usluga kojima se trguje između rezidenata i nerezidenata

područja od A do U NACE-a

Raščlambe

Svaka raščlamba (od 1. do 3.) mora se kombinirati sa sljedećom geografskom raščlambom

Geografska raščlamba

svijet

unutar Unije

izvan Unije

1.

Raščlamba prema djelatnosti i razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba

Raščlamba prema djelatnosti:

ukupno

Za sljedeće raščlambe može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B:

agregati područja NACE-a:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

Područja NACE-a:

C, F, G, H, J, K, M, N

nepoznato

Raščlamba prema razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba:

ukupno

Za sljedeće raščlambe može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B:

0–49 zaposlenika i samozaposlenih osoba

neobvezno: 0–9 zaposlenika i samozaposlenih osoba

neobvezno: 10–49 zaposlenika i samozaposlenih osoba

50–249 zaposlenika i samozaposlenih osoba

250 i više zaposlenika i samozaposlenih osoba

nepoznato

2.

Raščlamba prema djelatnosti, vrsti proizvoda i dodatna geografska raščlamba

Raščlamba prema djelatnosti:

ista raščlamba prema djelatnosti kao u raščlambi 1.

Raščlamba prema proizvodu:

ukupno usluge

Za sljedeće raščlambe može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B:

glavne sastavnice proširene klasifikacije usluga u platnoj bilanci (EBOPS) 2010., utvrđene u Prilogu VI. odjeljku 2. tablici 1.

nepoznato

neobvezno: glavne sastavnice 10.1, 10.2 i 10.3 EBOPS-a 2010., utvrđene u Prilogu VI. odjeljku 2. tablici 1.

Neobvezno: dodatna geografska raščlamba

Dostavlja se samo za ukupne usluge za:

pojedinačne države članice EU-a

Sjedinjene Američke Države

3.

Raščlamba prema djelatnosti i vrsti kontrole

Raščlamba prema djelatnosti:

ista raščlamba prema djelatnosti kao u raščlambi 1.

Raščlamba prema vrsti kontrole:

ukupno

Za sljedeće raščlambe može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B:

poduzeća pod domaćom kontrolom

Neobvezno: dodatna raščlamba, ako je dostupna:

poduzeća pod domaćom kontrolom bez povezanih poduzeća u inozemstvu

poduzeća pod domaćom kontrolom s povezanim poduzećima u inozemstvu

poduzeća pod inozemnom kontrolom

nepoznato

Rok za dostavu podataka

T+18 M

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Trebalo bi primijeniti metode i procjene preporučene u Vodiču Eurostata i OECD-a za sastavljanje statistike o trgovini uslugama prema obilježjima poduzeća. Zemlje mogu primijeniti i druge ekvivalentne metode ili procjene u skladu s načelima Priručnika za statistiku međunarodne trgovine uslugama (MSITS) 2010. i člankom 4. Uredbe (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća.

U svim slučajevima primijenjene metode moraju biti jasno opisane u metapodacima.

Prvo referentno razdoblje

2022.


Tablica 18. Poslovne statistike na razini zemlje o intramuralnim izdacima za istraživanje i razvoj

Varijable

230101 Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Sve jedinice koje se bave istraživanjem i razvojem razvrstane u područja od A do U NACE-a

Raščlambe

1.

Raščlamba prema sektoru poslovanja

ukupno za sve sektore navedene u nastavku

poslovni sektor,

sektor visokog obrazovanja,

državni sektor,

privatni neprofitni sektor.

2.

Raščlamba prema sektoru poslovanja i izvoru sredstava

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ista kao raščlamba 1.

Raščlamba prema izvoru sredstava

ukupno za sve izvore sredstava navedene u nastavku:

poslovni sektor,

državni sektor,

privatni neprofitni sektor,

sektor visokog obrazovanja,

ostatak svijeta,

strana poduzeća,

strana poduzeća unutar iste skupine (samo za poslovni sektor),

druga strana poduzeća (samo za poslovni sektor),

Europska komisija,

međunarodne organizacije,

ostali izvori.

3.

Raščlamba prema sektoru poslovanja i vrsti istraživanja i razvoja (neobvezno za sektor visokog obrazovanja i za ukupnu vrijednost)

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ista kao raščlamba 1.

Raščlamba prema vrsti istraživanja i razvoja:

temeljna istraživanja

primijenjena istraživanja

eksperimentalni razvoj

4.

Raščlamba prema sektoru poslovanja i vrsti troška

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ista kao raščlamba 1.

Raščlamba prema vrsti troškova:

tekući troškovi (troškovi rada i drugi troškovi),

kapitalni izdaci.

5.

Raščlamba prema djelatnosti (samo za poslovni sektor)

ukupno za područja od A do U NACE-a;

agregati područja D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;

područja A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

agregati odjeljaka C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

odjeljci C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

skupine C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 NACE-a

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

ukupno IKT,

IKT proizvodnja,

IKT usluge.

6.

Raščlamba prema industrijskoj orijentaciji (samo za poslovni sektor) (neobvezno)

Raščlamba prema „industrijskoj orijentaciji”:

ista kao raščlamba 5.

7.

Raščlamba prema razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba (samo za poslovni sektor)

Razred veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba:

ukupno za sve razrede veličine navedene u nastavku, uključujući neobvezni razred veličine 0–9

0–9 zaposlenika i samozaposlenih osoba (neobvezno)

10–49 zaposlenika i samozaposlenih osoba

50–249 zaposlenika i samozaposlenih osoba

250 i više zaposlenika i samozaposlenih osoba

8.

Raščlamba prema izvoru sredstava i razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba (samo za poslovni sektor)

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema izvoru sredstava:

ukupno za sve izvore sredstava navedene u nastavku:

poslovni sektor,

državni sektor,

privatni neprofitni sektor,

sektor visokog obrazovanja,

ostatak svijeta.

Razred veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba:

ukupno za sve razrede veličine navedene u nastavku, uključujući neobvezni razred veličine 0–9

0–9 zaposlenika i samozaposlenih osoba (neobvezno)

10–49 zaposlenika i samozaposlenih osoba

50–249 zaposlenika i samozaposlenih osoba

250 i više zaposlenika i samozaposlenih osoba

9.

Raščlamba prema glavnom području istraživanja i razvoja (samo za državni sektor i sektor visokog obrazovanja)

prirodne znanosti,

inženjerstvo i tehnologija,

medicina i zdravstvo,

poljoprivreda i veterinarstvo,

društvene znanosti,

humanističke znanosti i umjetnost.

10.

Raščlamba prema socioekonomskom cilju (samo za državni sektor) (neobvezno)

Razina poglavlja nomenklature za analizu i usporedbu znanstvenih programa i proračuna (NABS)

Rok za dostavu podataka

Sve raščlambe (osim raščlambe prema sektoru poslovanja):

svake neparne godine konačni i potvrđeni podaci za T+18M

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

godišnje

preliminarni podaci za T+10M

konačni i potvrđeni podaci za T+18M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 19. Poslovne statistike na razini zemlje o zaposlenosti u području istraživanja i razvoja

Varijable

230201 Osoblje u području istraživanja i razvoja

230202 Istraživači

Mjerna jedinica

Apsolutna vrijednost

Statistička populacija

Sve jedinice koje se bave istraživanjem i razvojem razvrstane u područja od A do U NACE-a

Raščlambe

1.

Raščlamba prema sektoru poslovanja

Podaci se dostavljaju u obliku broja zaposlenika i u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu

Ukupno za sve sektore navedene u nastavku

poslovni sektor,

sektor visokog obrazovanja,

državni sektor,

privatni neprofitni sektor.

2.

Raščlamba prema sektoru poslovanja i zanimanju

Samo za varijablu 230201 (Osoblje u području istraživanja i razvoja); podaci se dostavljaju u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ista kao raščlamba 1.

Raščlamba prema zanimanju:

ukupno za sva zanimanja navedena u nastavku:

istraživači,

drugo osoblje u području istraživanja i razvoja,

tehničari i ekvivalentno osoblje (neobvezno),

ostalo pomoćno osoblje (neobvezno).

3.

Raščlamba prema sektoru poslovanja i kvalifikaciji (neobvezno)

Podaci se dostavljaju u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ista kao raščlamba 1.

Raščlamba prema kvalifikaciji:

ukupno za sve kvalifikacije navedene u nastavku:

doktor znanosti (ISCED 2011., razina 8),

druge sveučilišne diplome i diplome tercijarnog obrazovanja (ISCED 2011., razine 5, 6 i 7),

druge kvalifikacije

4.

Raščlamba prema sektoru poslovanja, zanimanju i spolu

Samo za varijablu 230201 (Osoblje u području istraživanja i razvoja); podaci se dostavljaju u obliku broja zaposlenika

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ista kao raščlamba 1.

Raščlamba prema zanimanju:

ista kao raščlamba 2.

Raščlamba prema spolu:

ukupno

žene

5.

Raščlamba prema sektoru poslovanja, kvalifikaciji i spolu (neobvezno)

Podaci se dostavljaju u obliku broja zaposlenika

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ista kao raščlamba 1.

Raščlamba prema kvalifikaciji:

ista kao raščlamba 3.

Raščlamba prema spolu:

isto kao u raščlambi 4.

6.

Raščlamba prema djelatnosti

Podaci se dostavljaju samo za poslovni sektor; podaci se dostavljaju u obliku broja zaposlenika i u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu

ukupno za područja od A do U NACE-a;

agregati područja D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U

područja A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

agregati odjeljaka C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

odjeljci C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

skupine C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 NACE-a

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

ukupno IKT,

IKT proizvodnja,

IKT usluge.

7.

Raščlamba prema glavnom području istraživanja i razvoja i prema spolu

Podaci se dostavljaju samo za državni sektor i sektor visokog obrazovanja

broj zaposlenika

jedinice ekvivalentne punom radnom vremenu (neobvezno)

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema glavnom području istraživanja i razvoja:

prirodne znanosti,

inženjerstvo i tehnologija,

medicina i zdravstvo,

poljoprivreda i veterinarstvo,

društvene znanosti,

humanističke znanosti i umjetnost.

Raščlamba prema spolu:

isto kao u „raščlambi 4.”

8.

Raščlamba prema djelatnosti i spolu

Podaci se dostavljaju u obliku broja zaposlenika i samo za poslovni sektor

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema djelatnosti:

ista kao raščlamba 6.

Raščlamba prema spolu:

ista kao u raščlambi 4.

9.

Raščlamba prema razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba

Podaci se dostavljaju u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu i samo za poslovni sektor

Raščlamba prema razredu veličine broja zaposlenika i samozaposlenih osoba:

0–9 zaposlenika i samozaposlenih osoba (neobvezno),

10–49 zaposlenika i samozaposlenih osoba,

50–249 zaposlenika i samozaposlenih osoba,

250 i više zaposlenika i samozaposlenih osoba.

Ukupna vrijednost za poslovni sektor obuhvaća sve prethodno navedene razrede veličine, uključujući neobvezni razred veličine 0–9.

10.

Raščlamba prema sektoru poslovanja i spolu

Samo za varijablu 230202 (Istraživači); podaci se dostavljaju u obliku

broja zaposlenika

jedinica ekvivalentnih punom radnom vremenu (neobvezno)

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ista kao raščlamba 1.

Raščlamba prema spolu:

ista kao u raščlambi 4.

11.

Raščlamba prema sektoru poslovanja, dobnoj skupini i spolu (neobvezno)

Samo za varijablu 230202 (Istraživači); podaci se dostavljaju u obliku broja zaposlenika

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ista kao raščlamba 1.

Za poslovni sektor i privatni neprofitni sektor: neobvezno

Raščlamba prema dobnoj skupini:

ukupno za sve dobne skupine navedene u nastavku:

< 25

25–34

35–44

45–54

55–64

>=65

Raščlamba prema spolu:

ista kao u raščlambi 4.

12.

Raščlamba prema sektoru poslovanja, državljanstvu i spolu (neobvezno)

Samo za varijablu 230202 (Istraživači); podaci se dostavljaju u obliku broja zaposlenika

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ista kao raščlamba 1.

Raščlamba prema državljanstvu:

ukupno za svako državljanstvo i razrede državljanstva navedene u nastavku

nacionalno državljanstvo

državljanstvo druge države članice EU-a

državljanstvo druge europske zemlje

državljanstvo zemlje Sjeverne Amerike

državljanstvo zemlje Srednje ili Južne Amerike

državljanstvo zemlje Azije

državljanstvo zemlje Afrike

drugo državljanstvo

Raščlamba prema spolu:

ista kao u raščlambi 4.

Rok za dostavu podataka

Sve raščlambe (osim raščlambe prema sektoru poslovanja):

svake neparne godine konačni i potvrđeni podaci za T+18M

Raščlamba sektora poslovanja za „istraživače” i „ukupno osoblje” u ekvivalentu punog radnog vremena:

godišnje

preliminarni podaci za T+10M

konačni i potvrđeni podaci za T+18M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 20. Poslovne statistike na razini zemlje o javno financiranom istraživanju i razvoju

Varijable

230501 Raspodjela državnih proračunskih sredstava za istraživanje i razvoj (GBARD)

230502 Nacionalno javno financiranje transnacionalno koordiniranog istraživanja i razvoja

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Sve jedinice koje se bave istraživanjem i razvojem razvrstane u područja od A do U NACE-a

Raščlambe

1.

Raščlamba prema socioekonomskom cilju GBARD-a

Za varijablu 230501 (Raspodjela državnih proračunskih sredstava za istraživanja i razvoj (GBARD)

kategorije nomenklature za analizu i usporedbu znanstvenih programa i proračuna (NABS),

potkategorije NABS-a (neobvezno).

2.

Raščlamba prema načinu financiranja za GBARD u konačnom proračunu (neobvezno)

Za varijablu 230501 (Raspodjela državnih proračunskih sredstava za istraživanja i razvoj (GBARD)

financiranje projekata,

institucionalno financiranje

3.

Raščlamba prema vrsti programa/izvođača

Za varijablu 230502 (Nacionalno javno financiranje transnacionalno koordiniranog istraživanja i razvoja)

nacionalni doprinosi transnacionalnim javnim izvođačima u području istraživanja i razvoja,

nacionalni doprinosi europskim transnacionalnim javnim programima u području istraživanja i razvoja

nacionalni doprinosi bilateralnim ili multilateralnim javnim programima u području istraživanja i razvoja sklopljenima između vlada država članica (i sa zemljama kandidatkinjama i zemljama EFTA-e)

Rok za dostavu podataka

Sve raščlambe (za raščlambu 1.: u konačnom proračunu):

godišnji konačni i potvrđeni podaci za T+12M

Raščlamba 1. (u privremenom proračunu):

godišnje za T+6M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 21. Poslovne statistike na razini zemlje o nabavama poduzećâ

Varijable

240102 Nabave robe i usluga za daljnju prodaju

240103 Troškovi usluga koje se pružaju putem agencijskih radnika

240104 Troškovi dugoročnog zakupa i poslovnog najma (može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a)

240105 Nabave energetskih proizvoda (može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a za područja D, E i F)

240106 Plaćanja podugovarateljima (može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a)

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Za varijablu 240102 (Nabave robe i usluga za daljnju prodaju): tržišni proizvođači iz područja od B do J, od L do N i od P do R te iz odjeljaka S95 i S96 NACE-a

Za varijablu 240103 (Troškovi usluga koje se pružaju putem agencijskih radnika): tržišni proizvođači iz područja od B do N i od P do R te iz odjeljaka S95 i S96 NACE-a

Za varijable 240104 (Troškovi dugoročnog zakupa i poslovnog najma) i 240106 (Plaćanja podugovarateljima): tržišni proizvođači iz područja od B do F NACE-a

Za varijablu 240105 (Nabave energetskih proizvoda): tržišni proizvođači iz područja od B do F NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti (može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B)

Za varijable 240102 (Nabave robe i usluga za daljnju prodaju) i 240103 (Troškovi usluga koje se pružaju putem agencijskih radnika):

za područja od B do J, od L do N i od P do R NACE-a: područja, odjeljci, skupine i razredi;

samo za varijablu 240103, područje K NACE-a: područje, odjeljci, skupine 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 i 65.3, razredi 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 i 65.30;

odjeljci 95 i 96: odjeljci, skupine i razredi;

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi

Industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela) (za varijablu 240102 taj posebni agregat ne uključuju odjeljak K),

ukupno IKT,

IKT proizvodnja,

IKT usluge,

visoka i srednje visoka tehnološka proizvodnja (neobvezno),

visokotehnološka proizvodnja,

srednje visoka tehnološka proizvodnja,

niska i srednje niska tehnološka proizvodnja (neobvezno),

srednje niska tehnološka proizvodnja,

niskotehnološka proizvodnja,

informacijski sektor,

informatičke usluge,

ukupno usluge utemeljene na znanju (neobvezno),

znanjem intenzivne visokotehnološke usluge,

tržišne usluge utemeljene na znanju,

financijske usluge utemeljene na znanju,

druge usluge utemeljene na znanju (neobvezno),

djelatnosti utemeljene na znanju – poslovni sektor,

djelatnosti utemeljene na znanju (neobvezno),

turistička industrija (ukupno) (neobvezno),

turistička industrija (uglavnom turizam) (neobvezno),

turistička industrija (djelomično turizam) (neobvezno),

turistička industrija – prijevoz (ukupno) (neobvezno),

turistička industrija – kopneni prijevoz (neobvezno),

turistička industrija – vodni prijevoz (neobvezno),

turistička industrija – smještaj (neobvezno),

turistička industrija – hrana i piće (ukupno) (neobvezno),

turistička industrija – najam automobila i drugi najam (ukupno) (neobvezno),

usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela),

Za varijable 240104 (Troškovi dugoročnog zakupa i poslovnog najma) i 240106 (Plaćanja podugovarateljima) (područja od B do F NACE-a):

područja i odjeljci NACE-a

Za varijablu 240105 (Nabave energetskih proizvoda):

za područja B, C i F NACE-a: područja, odjeljci, skupine i razredi

za područja D i E NACE-a: područja i odjeljci

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Za djelatnosti NACE 642, 643 i 653 koje nisu ekonomski značajne u smislu dodane vrijednosti i broja zaposlenika i samozaposlenih osoba mogu se dostaviti nulte vrijednosti.

Za djelatnosti iz područja K NACE-a može se pretpostaviti da vrijednost za varijablu 240102 (Nabave robe i usluga za daljnju prodaju) nije ekonomski značajna, pa se za varijablu 240102 mogu dostaviti nulte vrijednosti.

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o varijabli i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

T+18M

Prvo referentno razdoblje

2023. za varijablu 240106 (Plaćanja podugovarateljima)

2021. za sve ostale varijable


Tablica 22. Poslovne statistike na razini zemlje o promjenama zaliha poduzećâ

Varijable

240201 Promjene zaliha robe (može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a)

240202 Promjene zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku

240203 Promjene zaliha robe za daljnju prodaju (može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a)

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Za varijablu 240202 (Promjene zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku): tržišni proizvođači iz područja od B do F NACE-a;

Za varijable 240201 (Promjene zaliha robe) i 240203 (Promjene zaliha robe za daljnju prodaju): tržišni proizvođači iz područja G NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti

(može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B:

Za varijablu 240202 (Promjene zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku) (područja od B do F NACE-a):

područja, odjeljci, skupine i razredi NACE-a

Za varijable 240201 (Promjene zaliha robe) i 240203 (Promjene zaliha robe za daljnju prodaju) (područje G NACE-a):

područje i odjeljci NACE-a

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o detaljnoj temi i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

T+18M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 23. Poslovne statistike na razini zemlje o raščlambi prometa poduzećâ prema proizvodu i mjestu rezidentnosti klijenta

Varijable

250112 Promet prema mjestu rezidentnosti klijenta (može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a): na skupine i razrede primjenjuje se pravilo o 1 % na razini odgovarajućeg odjeljka)

250113 Promet prema proizvodu (može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a): na skupine i razrede primjenjuje se pravilo o 1 % na razini odgovarajućeg odjeljka)

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Obuhvat djelatnosti: tržišni proizvođači iz odjeljaka 62, 78 i skupina 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2 NACE-a

Obuhvat razreda veličine: samo poduzeća s više od 20 zaposlenika i samozaposlenih osoba

Raščlambe

Može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B

Za varijablu 250113 (Promet prema proizvodu):

1.

Raščlamba prema proizvodu

KPD za odjeljak 62 i skupine 58.2 i 63.1 NACE-a (Informatičke usluge): ukupno, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, daljnja prodaja (trebala bi obuhvaćati svu daljnju prodaju (veleprodaja i maloprodaja) softvera koji nije razvilo poduzeće i daljnju prodaju hardvera koji nije proizvelo poduzeće), drugi proizvodi d. n.

KPD za skupinu 69.1 NACE-a (Pravne usluge): ukupno, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, drugi proizvodi d. n.

KPD za skupinu 69.2 NACE-a (Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje): ukupno, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, drugi proizvodi d. n.

KPD za skupinu 70.2 NACE-a (Djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem): ukupno, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, drugi proizvodi d. n.

KPD za razred 71.11 NACE-a (Arhitektonske djelatnosti): ukupno, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, drugi proizvodi d. n.

KPD za razred 71.12 NACE-a (Inženjerske usluge i s njima povezano tehničko savjetovanje): ukupno, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, drugi proizvodi d. n.

KPD za skupinu 71.2 NACE-a (Tehničko ispitivanje i analiza):

ukupno, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, drugi proizvodi d. n.

KPD za skupinu 73.1 NACE-a (Promidžba (reklama i propaganda)): ukupno, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, drugi proizvodi d. n.

KPD za skupinu 73.2 NACE-a (Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja): ukupno, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, drugi proizvodi d. n.

KPD za odjeljak 78 NACE-a (Djelatnosti zapošljavanja): ukupno, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, drugi proizvodi d. n.

Za varijablu 250112 (Promet prema mjestu rezidentnosti klijenta):

2.

Raščlamba prema mjestu rezidentnosti klijenta

Ukupno

rezident (kako je utvrđeno u stavku 1.62. Uredbe o sustavu ESA 2010.),

nerezident,

unutar EU-a,

izvan EU-a.

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o varijabli i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

T+18M

Prvo referentno razdoblje

2021. za odjeljke 62 i 78 te skupine 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 i 73.2 NACE-a

2022. za skupine 69.1, 69.2 i 70.2 NACE-a


Tablica 24. Poslovne statistike na razini zemlje o raščlambi prometa poduzeća prema općim grupacijama djelatnosti

Varijable

250102 Promet od poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i industrijskih djelatnosti

250103 Promet od industrijskih djelatnosti

250104 Promet od industrijskih djelatnosti koje ne uključuju građevinarstvo

250105 Promet od građevinarstva

250106 Promet od uslužnih djelatnosti

250107 Promet od trgovačkih djelatnosti nabave i preprodaje te od posredničkih djelatnosti

250108 Promet od gradnje zgrada

250109 Promet od niskogradnje

(za sve varijable može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenih i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a)

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Za varijablu 250102 (Promet od poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i industrijskih djelatnosti): tržišni proizvođači iz područja G NACE-a;

Za varijable 250104 (Promet od industrijskih djelatnosti koje ne uključuju građevinarstvo), 250105 (Promet od građevinarstva), 250108 (Promet od gradnje zgrada) i 250109 (Promet od niskogradnje): tržišni proizvođači iz područja F NACE-a;

Za varijablu 250103 (Promet od industrijskih djelatnosti): tržišni proizvođači iz područja od B do E NACE-a;

Za varijable 250106 (Promet od uslužnih djelatnosti) i 250107 (Promet od trgovačkih djelatnosti nabave i preprodaje te od posredničkih djelatnosti): tržišni proizvođači iz područja od B do G NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti

Raščlamba prema djelatnosti:

područja i odjeljci NACE-a

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o varijabli i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

T+18M

Prvo referentno razdoblje

2022. za odjeljak 47 NACE-a Rev. 2

2025. za odjeljak 45 NACE-a Rev. 2

2023. za sve ostale djelatnosti


Tablica 25. Poslovne statistike na razini zemlje o raščlambi poduzećâ prema vrsti prometa

Varijable

250110 Promet od glavne djelatnosti na troznamenkastoj razini NACE-a

250111 Promet od podugovarateljskih poslova

(za sve varijable može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenih i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a)

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Za varijablu 250110 (Promet od glavne djelatnosti na troznamenkastoj razini NACE-a): tržišni proizvođači iz područja od B do F NACE-a;

Za varijablu 250111 (Promet od podugovarateljskih poslova): tržišni proizvođači iz područja F NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti

Za varijablu 250111 (Promet od podugovarateljskih poslova): područja i odjeljci NACE-a

Za varijablu 250110 (Promet od glavne djelatnosti na troznamenkastoj razini NACE-a): skupina NACE-a

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o varijabli i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

T+18M

Prvo referentno razdoblje

2021. za varijablu 250110 (Promet od glavne djelatnosti na troznamenkastoj razini NACE-a);

2023. za varijablu 250111 (Promet od podugovarateljskih poslova)


Tablica 26. Poslovne statistike na razini zemlje o industrijskoj proizvodnji

Varijable

251001 Prodana proizvodnja

251002 Proizvodnja u okviru podugovarateljskih poslova

251003 Stvarna proizvodnja

Mjerna jedinica

Za varijablu 251001 (Prodana proizvodnja): nacionalna valuta (u tisućama) i količina (osim za industrijske usluge) kako su utvrđene u popisu PRODCOM koji je na snazi na kraju referentnog razdoblja;

Za varijablu 251002 (Proizvodnja u okviru podugovarateljskih poslova): (osim za industrijske usluge) nacionalna valuta (u tisućama) i količina kako su utvrđene u popisu PRODCOM koji je na snazi na kraju referentnog razdoblja;

Za varijablu 251003 (Stvarna proizvodnja): količina utvrđena u popisu PRODCOM koji je na snazi na kraju referentnog razdoblja

Statistička populacija

Proizvodi s popisa PRODCOM iz odjeljaka 05–33 KPD-a (isključenja su utvrđena na popisu PRODCOM).

Za varijablu 251001 (Prodana proizvodnja), podskup naslova PRODCOM-a odnosi se na industrijske usluge.

Varijable 251002 (Proizvodnja u okviru podugovarateljskih poslova) i 251003 (Stvarna proizvodnja) dostavljaju se za podskup proizvoda s popisa PRODCOM (utvrđen na popisu PRODCOM).

Mogu se primijeniti oznaka CETO definirana u dijelu B Priloga III. ovoj Uredbi i pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju proizvodnje na razini razreda KPD-a

Raščlambe

Raščlamba prema proizvodu

Popis PRODCOM koji je na snazi na kraju referentnog razdoblja

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Dovoljna razina reprezentativnosti koja je potrebna na razini razreda KPD-a.

Rok za dostavu podataka

T+6M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 27. Poslovne statistike na razini zemlje o investicijama poduzećâ u dugotrajnu materijalnu imovinu

Varijable

260102 Bruto investicije u zemljište

260103 Bruto investicije u kupnju postojećih zgrada

260104 Bruto investicije u gradnju i poboljšanje zgrada

260105 Bruto investicije u strojeve i opremu

(za sve varijable, osim 260105 (Bruto investicije u strojeve i opremu) može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenika i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a)

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Za varijablu 260105 (Bruto investicije u strojeve i opremu): tržišni proizvođači iz područja od B do N i od P do R te iz odjeljaka S95 i S96 NACE-a;

za varijable 260102 (Bruto investicije u zemljište), 260103 (Bruto investicije u kupnju postojećih zgrada) i 260104 (Bruto investicije u gradnju i poboljšanje zgrada): tržišni proizvođači iz područja od B do G NACE-a;

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti:

(može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B)

Za varijablu 260105 (Bruto investicije u strojeve i opremu) (područja od B do N i od P do R te odjeljci S95 i S96 NACE-a):

za područja od B do J, od L do N i od P do R NACE-a: područja, odjeljci, skupine i razredi NACE-a;

područje NACE-a K: područje, odjeljci, skupine 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 i 65.3, razredi 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 i 65.30 NACE-a;

za odjeljke S95 i S96 NACE-a: odjeljci, skupine i razredi NACE-a;

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela),

ukupno IKT,

IKT proizvodnja,

IKT usluge,

visoka i srednje visoka tehnološka proizvodnja (neobvezno),

visokotehnološka proizvodnja,

srednje visoka tehnološka proizvodnja,

niska i srednje niska tehnološka proizvodnja (neobvezno),

srednje niska tehnološka proizvodnja,

niskotehnološka proizvodnja,

informacijski sektor,

informatičke usluge,

ukupno usluge utemeljene na znanju (neobvezno),

znanjem intenzivne visokotehnološke usluge,

tržišne usluge utemeljene na znanju,

financijske usluge utemeljene na znanju,

druge usluge utemeljene na znanju (neobvezno),

djelatnosti utemeljene na znanju – poslovni sektor,

djelatnosti utemeljene na znanju (neobvezno),

turistička industrija (ukupno) (neobvezno),

turistička industrija (uglavnom turizam) (neobvezno),

turistička industrija (djelomično turizam) (neobvezno),

turistička industrija – prijevoz (ukupno) (neobvezno),

turistička industrija – kopneni prijevoz (neobvezno),

turistička industrija – vodni prijevoz (neobvezno),

turistička industrija – smještaj (neobvezno),

turistička industrija – hrana i piće (ukupno) (neobvezno),

turistička industrija – najam automobila i drugi najam (ukupno) (neobvezno)

Za varijable 260102 (Bruto investicije u zemljište), 260103 (Bruto investicije u kupnju postojećih zgrada i konstrukcija) i 260104 (Bruto investicije u gradnju i poboljšanje zgrada) (samo područja od B do G NACE-a): područja i odjeljci NACE-a

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Za djelatnosti NACE 642, 643 i 653 koje nisu ekonomski značajne u smislu dodane vrijednosti i broja zaposlenika i samozaposlenih osoba mogu se dostaviti nulte vrijednosti.

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o varijabli i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

T+18M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 28. Poslovne statistike na razini zemlje o investicijama poduzećâ u dugotrajnu nematerijalnu imovinu

Varijable

260107 Investicije u kupljeni softver (može se primijeniti pravilo o 1 % utvrđeno u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju „prometa” i „broja zaposlenih i samozaposlenih osoba” na razini odjeljaka NACE-a)

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Tržišni proizvođači iz područja od B do F NACE-a;

Raščlambe

Raščlamba prema djelatnosti

područja i odjeljci NACE-a

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o varijabli i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

T+18M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 29. Regionalne poslovne statistike o lokalnim jedinicama

Varijable

310101 Broj lokalnih jedinica (neobvezno za područje K NACE-a)

320101 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u lokalnim jedinicama

320301 Nadnice i plaće u lokalnim jedinicama

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta za varijablu 320301 (Nadnice i plaće u lokalnim jedinicama); apsolutne vrijednosti za ostale varijable

Statistička populacija

Lokalne jedinice tržišnih proizvođača iz područja od B do N i od P do R i odjeljaka S95 i S96 NACE-a (neobvezno za područje K NACE-a za varijablu 310101 (Broj lokalnih jedinica))

Raščlambe

Raščlamba prema regiji i djelatnosti

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema regiji:

razine NUTS od 0 do 2 (1)

Raščlamba prema djelatnosti:

područja i odjeljci NACE-a

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Ako su za neke statističke jedinice za fiskalnu godinu dostupni izvorni podaci upotrijebljeni za sastavljanje podataka o varijabli i ti se podaci ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini za te statističke jedinice.

Rok za dostavu podataka

T+18M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 30. Regionalne poslovne statistike o poduzećima

Varijable

310102 Broj aktivnih poduzeća

310201 Rođenja poduzeća

310202 Smrti poduzeća

310203 Preživjela poduzeća (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

310104 Broj brzorastućih poduzeća

310103 Broj poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom

310204 Poduzeća koja imaju prvog zaposlenika

310205 Poduzeća koja više nemaju zaposlenika

310206 Preživjela poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

320102 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

320103 Broj zaposlenika

320201 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u novorođenim poduzećima

320202 Broj zaposlenika u novorođenim poduzećima

320203 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u smrtima poduzeća

320204 Broj zaposlenika u smrtima poduzeća

320205 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

320206 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima, u godini rođenja (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

320104 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom

320105 Broj zaposlenika u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom

320207 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika

320208 Broj zaposlenika u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika

320209 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja više nemaju zaposlenika

320210 Broj zaposlenika u poduzećima koja više nemaju zaposlenika

320211 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

320212 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom, u godini rođenja (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)

Mjerna jedinica

Apsolutne vrijednosti

Statistička populacija

Tržišni proizvođači iz područja od B do N i od P do R te iz odjeljaka S95 i S96 NACE-a

Raščlambe

1.

Raščlamba prema regiji i djelatnosti

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema regiji: razine NUTS od 0 do 3

Raščlamba prema djelatnosti:

agregati područja NACE-a:

B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96

područja NACE-a:

F, G, H, I, J

posebni agregat utvrđen u Prilogu II. ovoj Uredbi:

industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela)

2.

Raščlamba prema regiji i razredu veličine broja zaposlenika

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema regiji: razine NUTS od 0 do 3

Raščlamba prema razredu veličine zaposlenika: ukupno, 0 zaposlenika, 1–9 zaposlenika, 10 i više zaposlenika,

(razred veličine 0 nije za varijable 310103 (Broj poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom), 310204 (Poduzeća koja imaju prvog zaposlenika), 310205 (Poduzeća koja više nemaju zaposlenika), 310206 (Preživjela poduzeća s najmanje jednim zaposlenikom (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)), 320104 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom), 320105 (Broj zaposlenika u poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom), 320207 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika), 320208 (Broj zaposlenika u poduzećima koja imaju prvog zaposlenika), 320209 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja više nemaju zaposlenika), 320210 (Broj zaposlenika u poduzećima koja više nemaju zaposlenika), 320211 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine)) i 320212 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u preživjelim poduzećima s najmanje jednim zaposlenikom, u godini rođenja (samo za poduzeća koja su preživjela tri kalendarske godine))

Rok za dostavu podataka

Preliminarni podaci: za varijable 310202 (Smrti poduzeća), 310205 (Poduzeća koja više nemaju zaposlenika), 320203 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u smrtima poduzeća), 320204 (Broj zaposlenika u smrtima poduzeća), 320209 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja više nemaju zaposlenika) i 320210 (Broj zaposlenika u poduzećima koja više nemaju zaposlenika): T+22 M;

Konačni i potvrđeni podaci: T+22M, osim za varijable 310202 (Smrti poduzeća), 310205 (Poduzeća koja više nemaju zaposlenika), 320203 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u smrtima poduzeća), 320204 (Broj zaposlenika u smrtima poduzeća), 320209 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima koja više nemaju zaposlenika) i 320210 (Broj zaposlenika u poduzećima koja više nemaju zaposlenika): T+34 M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 31. Regionalne poslovne statistike o izdacima za istraživanje i razvoj

Varijable

330101 Intramuralni izdaci za istraživanje i razvoj

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Sve jedinice koje se bave istraživanjem i razvojem razvrstane u područja od A do U NACE-a

Raščlambe

Raščlamba prema regiji i sektoru poslovanja

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema regiji:

razine NUTS 1 i 2

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ukupno za sve sektore navedene u nastavku

poslovni sektor,

sektor visokog obrazovanja,

državni sektor,

privatni neprofitni sektor,

Rok za dostavu podataka

Sve raščlambe:

svake neparne godine konačni i potvrđeni podaci za T+18M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 32. Regionalne poslovne statistike o zaposlenosti u području istraživanja i razvoja

Varijable

330201 Osoblje u području istraživanja i razvoja

330202 Istraživači

Mjerna jedinica

Apsolutne vrijednosti

Statistička populacija

Sve jedinice koje se bave istraživanjem i razvojem razvrstane u područja od A do U NACE-a

Raščlambe

1.

Raščlamba prema regiji i sektoru poslovanja

Podaci se dostavljaju u obliku broja zaposlenika i u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema regiji:

razine NUTS 1 i 2

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ukupno za sve sektore navedene u nastavku

poslovni sektor,

sektor visokog obrazovanja,

državni sektor,

privatni neprofitni sektor,

2.

Raščlamba prema regiji, sektoru poslovanja i spolu (neobvezno)

Za varijablu 330201 (Osoblje u području istraživanja i razvoja) podaci se dostavljaju u obliku broja zaposlenika. Za varijablu 330202 (Istraživači) podaci se dostavljaju u obliku broja zaposlenika i u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu.

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema regiji:

razine NUTS 1 i 2

Raščlamba prema sektoru poslovanja:

ista kao raščlamba 1.

Raščlamba prema spolu:

ukupno

žene

Rok za dostavu podataka

Sve raščlambe:

svake neparne godine konačni i potvrđeni podaci za T+18M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 33. Statistike o međunarodnim aktivnostima – poduzeća u inozemstvu pod kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Varijable

410101 Populacija poduzeća u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

420101 Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

420201 Troškovi primanja zaposlenika u poduzećima u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice (za relevantne agregate područja od B do N i od P do S NACE-a na razini NACE A*38 može se primijeniti pravilo o 1 % definirano u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju prometa ili broja zaposlenika i samozaposlenih osoba)

430101 Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu poduzeća u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice (za relevantne agregate područja od B do N i od P do S NACE-a na razini NACE A*38 može se primijeniti pravilo o 1 % definirano u Prilogu III. dijelu A točki 1. na temelju prometa ili broja zaposlenika i samozaposlenih osoba)

440101 Promet poduzeća u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Mjerna jedinica

Za varijable 410101 (Broj poduzeća u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice) i 420101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice): apsolutna vrijednost;

Za ostale varijable: nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

Za sve varijable: tržišni proizvođači u inozemstvu iz područja od B do N i od P do S NACE-a (trebali bi obuhvaćati strana povezana poduzeća svih krajnjih kontrolirajućih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice)

Raščlambe

Podaci se dostavljaju raščlanjeni prema zemlji rezidentnosti i djelatnosti poduzeća u inozemstvu

1.

Raščlamba prema djelatnosti i geografska raščlamba

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema djelatnosti:

područja NACE-a;

agregati područja NACE-a:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88,

odjeljci NACE-a:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

posebni agregati utvrđeni u dijelu B Priloga II. ovoj Uredbi:

industrija, građevinarstvo i usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti članskih organizacija, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela),

usluge (osim javne uprave, obrane, obveznog socijalnog osiguranja, djelatnosti kućanstava kao poslodavaca i izvanteritorijalnih organizacija i tijela)

Geografska raščlamba:

Geografska razina 2. utvrđena u provedbenom aktu u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2019/2152

2.

Geografska raščlamba

Geografska razina 3. utvrđena u provedbenom aktu u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2019/2152

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

Za odjeljak K64 vrijednost varijable 440101 (Promet) može se približno odrediti na temelju vrijednosti proizvodnje kako je utvrđeno u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Za djelatnosti NACE 642, 643 i 653 koje su uključene u podatke, a nisu ekonomski značajne u smislu dodane vrijednosti i broja zaposlenika i samozaposlenih osoba mogu se pretpostaviti nulte vrijednosti, osim za varijable 410101 (Broj poduzeća u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice) i 420101 (Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba u poduzećima u inozemstvu pod krajnjom kontrolom institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice).

Komisija (Eurostat) i države članice mogu dogovoriti dodatne približne vrijednosti za djelatnosti iz područja K NACE-a, uzimajući u obzir uvjete za određenu zemlju.

Ako se podaci za fiskalnu godinu ne mogu ponovno izračunati da obuhvate kalendarsku godinu, podaci za kalendarsku godinu mogu se približno odrediti na temelju podataka o fiskalnoj godini.

Rok za dostavu podataka

T+20M

Prvo referentno razdoblje

2021.


Tablica 34. Statistike o međunarodnim aktivnostima – trgovina robom unutar Unije – detaljni podaci

Varijable

450101a Statistička vrijednost izvoza robe unutar Unije – detaljni podaci

450101b Količina izvoza robe unutar Unije – detaljni podaci

450102a Statistička vrijednost uvoza robe unutar Unije – detaljni podaci

450102b Količina uvoza robe unutar Unije – detaljni podaci

Mjerna jedinica

Statističke vrijednosti: vrijednosti u nacionalnoj valuti (jedinice)

Količina:

neto masa (kg)

količina u dopunskim jedinicama: ako je primjenjivo, u skladu s kombiniranom nomenklaturom na snazi tijekom referentnog razdoblja (odgovarajuća mjerna jedinica).

Statistička populacija

Ukupni izvoz ili uvoz robe

Raščlambe

Podaci se dostavljaju kao kombinacija svih raščlambi utvrđenih u nastavku; dodatno u kombinaciji s raščlambom prema vrsti prijevoza na granici (neobvezno)

Raščlamba prema robi

Raščlamba na osmeroznamenkastoj razini kombinirane nomenklature, osim

(1)

robe isporučene na plovila i letjelice iz Priloga V. odjeljka 22. točke 1. podtočke (a) i robe isporučene na odobalna postrojenja iz Priloga V. odjeljka 23. točke 1. podtočke (b), koja se može raščlaniti prema

(a)

robi iz poglavlja od 1. do 24. kombinirane nomenklature na snazi tijekom referentnog razdoblja,

(b)

robi iz poglavlja 27. kombinirane nomenklature na snazi tijekom referentnog razdoblja,

(c)

robi razvrstanoj drugdje.

(2)

dijelova motornih vozila i letjelica iz Priloga V. odjeljka 31. točke 4. te sastavnih dijelova cijelog industrijskog postrojenja iz Priloga V. odjeljka 31. točke 5., koji se raščlanjuju na razini poglavlja kombinirane nomenklature.

Raščlamba prema državi članici partneru i zemlji podrijetla

Za izvoz:

država članica odredišta i zemlja podrijetla

Za uvoz:

država članica otpreme; zemlja podrijetla (neobvezno)

Podaci o državama članicama partnerima i zemlji podrijetla označavaju se u skladu s nomenklaturom zemalja i državnih područja za europske statistike o međunarodnoj trgovini robom.

Raščlamba prema vrsti transakcije

Podaci o vrsti transakcije dostavljaju se u skladu s raščlambom iz dijela C tablice 1. ovog Priloga.

Države članice primjenjuju oznake iz stupca A ili kombinaciju brojevnih oznaka iz stupca A i njihovih potpodjela iz stupca B.

Raščlamba prema vrsti prijevoza na granici (neobvezno)

Podaci o vrsti prijevoza dostavljaju se u skladu s raščlambom iz dijela C tablice 2. ovog Priloga.

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

1.

Države članice prema potrebi sastavljaju statistike o svojem ukupnom izvozu i uvozu robe unutar Unije za svako mjesečno referentno razdoblje na temelju procjena. Procjene se označavaju i dostavljaju Eurostatu barem s raščlambom prema državi članici partneru i oznakom robe na razini poglavlja kombinirane nomenklature koja je na snazi tijekom referentnog razdoblja.

2.

Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 5. ove Uredbe, države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju povjerljive podatke radi njihove objave barem na razini poglavlja raščlambe prema robi na temelju kombinirane nomenklature, pod uvjetom da se pritom zajamči povjerljivost.

3.

Ako je riječ o informacijama koje su vojna tajna u skladu s definicijama koje su na snazi u državama članicama, države članice mogu dostaviti manje detaljne informacije od onih navedenih u ovoj tablici. Međutim, Komisiji (Eurostatu) treba dostaviti barem podatke o ukupnoj mjesečnoj statističkoj vrijednosti izvoza i uvoza.

Rok za dostavu podataka

T+70D

U slučaju revizije mjesečnih rezultata koji su već dostavljeni Komisiji (Eurostatu), države članice dostavljaju revidirane rezultate najkasnije sljedeći mjesec nakon mjeseca u kojem su revidirani podaci dostupni.

Prvo referentno razdoblje

Siječanj 2022.


Tablica 35. Statistike o međunarodnim aktivnostima – uvoz i izvoz robe izvan Unije – detaljni podaci

Varijable

450201a Statistička vrijednost izvoza robe izvan Unije – detaljni podaci

450201b Količina izvoza robe izvan Unije – detaljni podaci

450202a Statistička vrijednost uvoza robe izvan Unije – detaljni podaci

450202b Količina uvoza robe izvan Unije – detaljni podaci

Mjerna jedinica

Statističke vrijednosti: vrijednosti u nacionalnoj valuti (jedinice)

Količina:

neto masa (kg)

količina u dopunskim jedinicama: ako je primjenjivo, u skladu s kombiniranom nomenklaturom na snazi tijekom referentnog razdoblja (odgovarajuća mjerna jedinica).

Statistička populacija

Ukupni izvoz ili uvoz robe

Raščlambe

Podaci se dostavljaju kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema robi

Za izvoz: raščlamba na osmeroznamenkastoj razini kombinirane nomenklature, osim

(1)

robe isporučene na plovila i letjelice iz Priloga V. odjeljka 22. točke 1. podtočke (a) i robe isporučene na odobalna postrojenja iz Priloga V. odjeljka 23. točke 1. podtočke (b), koja se može raščlaniti prema

(a)

robi iz poglavlja od 1. do 24. kombinirane nomenklature na snazi tijekom referentnog razdoblja,

(b)

robi iz poglavlja 27. kombinirane nomenklature na snazi tijekom referentnog razdoblja,

(c)

robi razvrstanoj drugdje.

(2)

sastavnih dijelova cijelog industrijskog postrojenja iz Priloga V. odjeljka 31. točke 5., koji se raščlanjuju na razini poglavlja kombinirane nomenklature.

Za uvoz: raščlamba prema podbrojevima TARIC-a (deseteroznamenkasta razina), osim

(1)

određene robe ili kretanja, kako je navedeno u Prilogu V. poglavlju III., osim robe iz odjeljka 23. točke 2. podtočke (a)ii. i odjeljka 23. točke 1. podtočke (b), koji se mogu raščlaniti na osmeroznamenkastoj razini kombinirane nomenklature;

(2)

robe koja se isporučuje na odobalna postrojenja na moru iz Priloga V. odjeljka 23. točke 1. podtočke (b), koja se može raščlaniti prema

(a)

robi iz poglavlja od 1. do 24. kombinirane nomenklature na snazi tijekom referentnog razdoblja,

(b)

robi iz poglavlja 27. kombinirane nomenklature na snazi tijekom referentnog razdoblja,

(c)

robi razvrstanoj drugdje.

Ne dovodeći u pitanje diseminaciju podataka na nacionalnoj razini, Komisija (Eurostat) ne diseminira detaljne statističke podatke prema podbrojevima TARIC-a ako bi objava tih podataka bila u suprotnosti sa zaštitom javnog interesa u okviru trgovinske i poljoprivredne politike Unije.

Raščlamba prema državi članici pretpostavljenog odredišta i državi članici stvarnog izvoza; državi članici u kojoj je podnesena carinska deklaracija

Za izvoz:

država članica stvarnog izvoza

država članica u kojoj je podnesena carinska deklaracija

Za uvoz:

država članica predviđenog odredišta

država članica u kojoj je podnesena carinska deklaracija

Ova se raščlamba ne primjenjuje na određenu robu ili kretanja iz Priloga V. poglavlja III. ako se upotrebljavaju izvori podataka koji nisu carinske deklaracije.

Podaci o državama članicama uvoza i izvoza označavaju se u skladu s nomenklaturom zemalja i državnih područja za europske statistike o međunarodnoj trgovini robom.

Raščlamba prema zemlji partneru

Za izvoz: zemlja zadnjeg poznatog odredišta

Za uvoz: zemlja otpreme i zemlja podrijetla

Podaci o zemlji partneru označavaju se u skladu s nomenklaturom zemalja i državnih područja za europske statistike o međunarodnoj trgovini robom.

Raščlamba prema vrsti transakcije

Podaci o vrsti transakcije dostavljaju se u skladu s raščlambom iz dijela C tablice 1. ovog Priloga.

Države članice primjenjuju oznake iz stupca A ili kombinaciju brojčanih oznaka iz stupca A i njihovih potpodjela iz stupca B.

Raščlamba prema statističkom postupku

uobičajeni izvoz ili uvoz

izvoz ili uvoz obuhvaćen carinskim postupkom unutarnje proizvodnje

izvoz ili uvoz obuhvaćen carinskim postupkom vanjske proizvodnje

izvoz ili uvoz koji nije zabilježen iz carinskih deklaracija

Raščlamba prema povlaštenom postupanju pri uvozu (samo za varijable 450202a/b)

Ova se raščlamba ne primjenjuje na određenu robu ili kretanja iz Priloga V. poglavlja III. ako se upotrebljavaju izvori podataka koji nisu carinske deklaracije.

Carinsko postupanje označeno je oznakom povlaštenosti u skladu s razvrstavanjem utvrđenim Carinskim zakonikom Unije.

Ne dovodeći u pitanje diseminaciju podataka na nacionalnoj razini, Komisija (Eurostat) ne diseminira detaljne statističke podatke prema povlaštenom postupanju pri uvozu ako bi objava tih podataka bila u suprotnosti sa zaštitom javnog interesa u okviru trgovinske i poljoprivredne politike Unije.

Raščlamba prema vrsti prijevoza

vrsta prijevoza na granici

vrsta unutarnjeg prijevoza

kontejner

Ova se raščlamba ne primjenjuje na određenu robu ili kretanja iz Priloga V. poglavlja III. ako se upotrebljavaju izvori podataka koji nisu carinske deklaracije.

Podaci o vrsti prijevoza dostavljaju se u skladu s raščlambom iz dijela C tablice 2. ovog Priloga.

Uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete

1.

Države članice prema potrebi za svako mjesečno razdoblje sastavljaju statistike o ukupnoj trgovini robom izvan Unije na temelju procjena. Procjene se za trgovinu izvan Unije označavaju i dostavljaju Eurostatu barem s raščlambom prema zemlji partneru i oznakom robe na razini poglavlja kombinirane nomenklature koja je na snazi tijekom referentnog razdoblja.

2.

Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 5. ove Uredbe, države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju povjerljive podatke radi njihove objave barem na razini poglavlja raščlambe prema robi na temelju kombinirane nomenklature, pod uvjetom da se pritom zajamči povjerljivost.

3.

Ako je riječ o informacijama koje su vojna tajna u skladu s definicijama koje su na snazi u državama članicama, države članice mogu dostaviti manje detaljne informacije od onih navedenih u ovoj tablici. Međutim, Komisiji (Eurostatu) treba dostaviti barem podatke o ukupnoj mjesečnoj statističkoj vrijednosti izvoza i uvoza.

Rok za dostavu podataka

T+40D

U slučaju revizije mjesečnih rezultata koji su već dostavljeni Komisiji (Eurostatu), države članice dostavljaju revidirane rezultate najkasnije sljedeći mjesec nakon mjeseca u kojem su revidirani podaci dostupni.

Prvo referentno razdoblje

Siječanj 2022.


Tablica 36. Statistike o međunarodnim djelatnostima – izvoz i uvoz robe – agregirani podaci

Varijable

450103 Statistička vrijednost izvoza robe – agregirani podaci

450104 Statistička vrijednost uvoza robe – agregirani podaci

Mjerna jedinica

Vrijednost u nacionalnoj valuti (jedinice)

Statistička populacija

Ukupni izvoz ili uvoz robe

Raščlambe

Podaci se dostavljaju kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Geografska raščlamba:

za sve države članice:

unutar Unije

izvan Unije

osim toga, za države članice europodručja:

unutar europodručja

izvan europodručja

Raščlamba prema robi:

ukupno

osim toga: područja od 0 do 9 Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SITC) koja je na snazi tijekom referentnog razdoblja – obvezno samo za partnerske zone izvan Unije i izvan europodručja

Rok za dostavu podataka

T+40D

Prvo referentno razdoblje

Siječanj 2022.


Tablica 37. Statistike o međunarodnim aktivnostima – izvoz i uvoz robe izvan Unije prema valuti računa

Varijable

450203 Statistička vrijednost izvoza robe izvan Unije prema valuti računa

450204 Statistička vrijednost uvoza robe izvan Unije prema valuti računa

Mjerna jedinica

Vrijednost u nacionalnoj valuti (jedinice)

Statistička populacija

Ukupni izvoz ili uvoz izvan Unije

Raščlambe

Podaci se dostavljaju kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema robi:

Na temelju Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SITC) koja je na snazi tijekom referentnog razdoblja:

ukupno,

područja od 0 do 8

odjeljak 33

Raščlamba prema valuti računa:

Ako se upotrebljavaju izvori podataka koji nisu carinske deklaracije, primjenjuje se sljedeća raščlamba prema valuti računa:

euro

nacionalna valuta (samo za države članice izvan europodručja)

druge nacionalne valute država članica izvan europodručja [osim britanske funte]

britanska funta

američki dolar

drugo

Ako se carinske deklaracije upotrebljavaju kao izvor podataka, primjenjuje se sljedeća raščlamba prema valuti računa:

euro

nacionalna valuta (samo za države članice izvan europodručja)

druge nacionalne valute država članica izvan europodručja [osim britanske funte]

britanska funta

američki dolar

brazilski real

kanadski dolar

švicarski franak

kineski renminbi-juan

indijska rupija

japanski jen

južnokorejski von

meksički pezo

norveška kruna

ruski rubalj

singapurski dolar

turska lira

drugo

Rok za dostavu podataka

T+3M

Prvo referentno razdoblje

2022.


Tablica 38. Statistike o međunarodnim aktivnostima – međunarodno pružanje usluga prema načinu njihova pružanja – godišnji podaci

Varijable

460101 Uvoz i nabava usluga

460201 Izvoz i pružanje usluga

Mjerna jedinica

Nacionalna valuta (u tisućama)

Statistička populacija

ukupno međunarodno pružanje usluga na sva četiri načina njihova pružanja

Raščlambe

1.

Međunarodno pružanje usluga prema načinu njihova pružanja i geografska raščlamba

Podaci se moraju dostaviti kao kombinacija svih raščlambi navedenih u nastavku:

Raščlamba prema načinu pružanja usluga:

ukupno međunarodno pružanje usluga (ukupno za načine 1., 2., 3. i 4.)

način 1. („prekogranične transakcije”),

način 2. („potrošnja u inozemstvu”),

način 3. („komercijalna prisutnost”), i

način 4. („prisutnost fizičkih osoba”)

prema definiciji iz Priloga VI. odjeljka 2.

Raščlamba prema proizvodu:

ukupno međunarodno pružanje usluga

Geografska raščlamba: (može se primijeniti oznaka CETO kako je definirana u Prilogu III. dijelu B):

Geografska razina 5. utvrđena u provedbenom aktu u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2019/2152

2.

Međunarodno pružanje usluga prema načinu njihova pružanja, vrsti proizvoda i geografska raščlamba (može se primijeniti oznaka CETO ili pravilo o 1 % na razini ukupnog obujma trgovine (uvoz + izvoz usluga), kako je utvrđeno u Prilogu III. dijelu B i dijelu A točki 1.)

Ako se primjenjuje pravilo o 1 %, ne prijavljuje se raščlam