ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 261

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
11. kolovoza 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Informacije o stupanju na snagu Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane

1

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1182 оd 19. svibnja 2020. o izmjeni dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njegove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku ( 1 )

2

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Komisije (EU) 2020/1183 оd 25. veljače 2020. o državnoj potpori SA.34445 (2012/C) koju je provela Danska za prijenos imovine vezane uz nekretnine s FIH-a na FSC ( 1 )

16

 

*

Odluka Komisije (EU) 2020/1184 оd 17. srpnja 2020. o nacionalnim odredbama o udjelu kadmija u fosfatnim gnojivima o kojima je obavijestila Mađarska u skladu s člankom 114. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 4862)

42

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1185 оd 10. kolovoza 2020. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 5559)  ( 1 )

55

 

 

PREPORUKE

 

*

Preporuka Vijeća (EU) 2020/1186 od 7. kolovoza 2020. o izmjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja

83

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

11.8.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 261/1


Informacije o stupanju na snagu Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane

Sporazum o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane, potpisan u Bruxellesu 25. travnja 2007. i u Washingtonu, D.C. 30. travnja 2007., stupio je na snagu 29. lipnja 2020. u skladu s člankom 26. Sporazuma, s obzirom na to da je posljednja obavijest dostavljena 29. svibnja 2020.


UREDBE

11.8.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 261/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1182

оd 19. svibnja 2020.

o izmjeni dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njegove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (1), a posebno njezin članak 37. stavak 5.,

budući da:

(1)

Tablica 3. u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 sadržava popis usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari na temelju kriterija utvrđenih u dijelovima od 2. do 5. Priloga I. toj uredbi.

(2)

Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) podneseni su prijedlozi za uvođenje usklađenog razvrstavanja i označivanja određenih tvari te za ažuriranje ili brisanje usklađenog razvrstavanja i označivanja određenih drugih tvari u skladu s člankom 37. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Na temelju mišljenjâ (2) o tim prijedlozima koja je objavio Odbor Agencije za procjenu rizika (RAC) te na temelju zaprimljenih primjedaba zainteresiranih strana, primjereno je unijeti, ažurirati ili izbrisati usklađeno razvrstavanje i označivanje određenih tvari. Ta mišljenja RAC-a su:

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o dušičnoj kiselini ... % [C ≤ 70 %],

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o vlaknima silicijeva karbida (promjera < 3μm, duljine > 5 μm i omjera širine i visine ≥ 3: 1),

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o trimetoksivinilsilanu; trimetoksi(vinil)silanu,

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o tris(2-metoksietoksi)vinilsilanu; 6-(2-metoksietoksi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekanu,

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o dimetil-disulfidu,

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o granuliranom bakru,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o bis(N-hidroksi-N-nitrozocikloheksilaminato-O,O’)bakru; bis(N-cikloheksil-diazenij-dioksi)-bakru; [Cu-HDO],

Mišljenje od 14. rujna 2018. o dioktilkositrovu dilauratu; [1] stananu, dioktil-, bis(koko-aciloksi) derivatima [2],

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o dibenzo[def,p]krizenu; dibenzo[a,l]pirenu,

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o ipkonazolu (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klorbenzil)-5-izopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanolu,

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o bis(2-(2-metoksietoksi)etil)-eteru; tetraglimu,

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o paklobutrazolu (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-klorfenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-olu,

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o 2,2-bis(brommetil)propan-1,3-diolu,

Mišljenje od 14. rujna 2018. o geraniolu; (2E)-3,7-dimetilokta-2,6-dien-1-olu,

Mišljenje od 28. siječnja 2019. o 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehidu,

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o MCPA-tioetilu (ISO); S-etil-(4-klor-2-metilfenoksi)etantioatu; S-etil-4-klor-o-toliloksitioacetatu,

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o diizooktil-ftalatu,

Mišljenje od 14. rujna 2018. o 4-{[(6-klorpiridin-3-il)metil](2,2-difluoretil)amino}furan-2(5H)-onu; flupiradifuronu,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o tienkarbazon-metilu (ISO); metil-4-[(4,5-dihidro-3-metoksi-4-metil-5-okso-1H-1,2,4-triazol-1-il)karbonilsulfamoil]-5-metiltiofen-3-karboksilatu,

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o L-(+)-mliječnoj kiselini; (2S)-2-hidroksipropanskoj kiselini,

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o 2-metoksietil-akrilatu,

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o glioksilnoj kiselini ...%,

Mišljenje od 14. rujna 2018. o natrijevu N-(hidroksimetil)glicinatu; [formaldehidu koji se ispušta iz natrijeva N-(hidroksimetil)glicinata],

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o kalijevu (oksido-NNO-azoksi)cikloheksanu; cikloheksilhidroksidiazen-1-oksidu, kalijevoj soli; [K-HDO],

Mišljenje od 14. rujna 2018. o mecetronijevu etil-sulfatu; N-etil-N,N-dimetilheksadekan-1-aminijevu etil-sulfatu; mecetronijevu etil-sulfatu (MES),

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o (2RS)-2-[4-(4-klorfenoksi)-2-(trifluormetil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olu; mefentriflukonazolu,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o oksitiapiprolinu (ISO); 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]etanonu,

Mišljenje od 14. rujna 2018. o cinkovu piritionu; (T-4)-bis[1-(hidroksi-.kapa.O)-piridin-2(1H)-tionato-.kapa.S]cinku,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o 3-klor-4-(klormetil)-1-[3-(trifluormetil)fenil]pirolidin-2-onu; flurokloridonu (ISO),

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onu; [DCOIT],

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o 2-metil-1,2-benzotiazol-3-(2H)-onu; [MBIT],

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o 3-(difluormetil)-1-metil-N-(3’,4’,5’-trifluorbifenil-2-il)pirazol-4-karboksamidu; fluksapiroksadu,

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o N-(hidroksimetil)akrilamidu; metilolakrilamidu; [NMA],

Mišljenje od 15. listopada 2018. o 5-fluor-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]-1H-pirazol-4-karboksamidu; 2’-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluor-1,3-dimetilpirazol-4-karboksanilidu; penflufenu,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o iprovalikarbu (ISO); izopropil-[(2S)-3-metil-1-{[1-(4-metilfenil)etil]amino}-1-oksobutan-2-il]karbamatu,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o siltiofamu (ISO); N-alil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofen-3-karboksamidu,

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o ekstraktu margosa [hladnoprešanom ulju iz sjemenki biljke Azadirachta indica ekstrahiranom superkritičnim ugljikovim dioksidom],

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o dušičnoj kiselini ...% [C ≤ 70 %],

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o oktametilciklotetrasiloksanu; [D4],

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o pirimifos-metilu (ISO); O-[2-(dietilamino)-6-metilpirimidin-4-il]-O,O-dimetil-fosforotioatu,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o fosfinu,

Mišljenje od 14. rujna 2018. o diklordioktilstananu,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o 2-etilheksil-10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoatu; [DOTE],

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o olovu,

Mišljenje od 14. rujna 2018. o 2-butoksietanolu; etilen-glikol-monobutil-eteru,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o m-bis(2,3-epoksipropoksi)benzenu; rezorcinol-diglicidil-eteru,

Mišljenje od 14. rujna 2018. o tribenuron-metilu (ISO); metil-2-[N-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-N-metilkarbamoilsulfamoil]benzoatu,

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o azoksistrobinu (ISO); metil (E)-2-{2-[6-(2-cijanofenoksi)pirimidin-4-iloksi]fenil}-3-metoksiakrilatu,

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o etofumesatu (ISO); (RS)-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-il-metansulfonatu,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o 2,4-dinitrofenolu,

Mišljenje od 14. rujna 2018. o mezotrionu (ISO); 2-[4-(metilsulfonil)-2-nitrobenzoil]-1,3-cikloheksandionu,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o oktilinonu (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-onu; [OIT],

Mišljenje od 14. rujna 2018. o himeksazolu (ISO); 3-hidroksi-5-metilizoksazolu,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o heksitiazoksu (ISO); trans-5-(4-klorfenil)-N-cikloheksil-4-metil-2-okso-3-tiazolidin-karboksamidu,

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o pimetrozinu (ISO); (E)-4,5-dihidro-6-metil-4-(3-piridilmetilen-amino)-1,2,4-triazin-3(2H)-onu,

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o imiprotrinu (ISO); reakcijskoj smjesi: [2,4-diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cis-krizantemata; [2,4-diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-trans-krizantemata,

Mišljenje od 14. rujna 2018. o butanon-oksimu; etil-metil-ketoksimu; etil-metil-keton-oksimu,

Mišljenje od 8. lipnja 2018. o bis(α, α-dimetilbenzil)-peroksidu,

Mišljenje od 9. ožujka 2018. o razgranatom heksatriakontanu,

Mišljenje od 30. studenoga 2018. o heksil-2-(1-(dietilaminohidroksifenil)-metanoil)benzoatu; heksil-2-[4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoil]benzoatu.

(3)

U pogledu tvari olovo (CAS broj 7439-92-1 te indeks brojevi 082-013-00-1 (olovo u prahu; [čestice promjera < 1 mm];) i 082-014-00-7 (olovo u čvrstom stanju; [čestice promjera ≥ 1 mm];)), RAC je u svojem mišljenju od 30. studenoga 2018. predložio da se na oblik u prahu i oblik u čvrstom stanju primjenjuje isto razvrstavanje u pogledu okoliša. Međutim, s obzirom na manju brzinu otapanja oblika u čvrstom stanju, kovku strukturu olova, proizvodnju praha za posebne namjene te različito razvrstavanje oblika u prahu i oblika u čvrstom stanju u pogledu okoliša za postojeće unose u Prilogu VI. za druge metale, RAC treba provesti dodatnu procjenu o tome treba li primjenjivati isto razvrstavanje u pogledu okoliša kao i za olovo u prahu. Osim toga, dostupni su novi znanstveni podaci koji upućuju na to da razvrstavanje u pogledu okoliša za olovo u čvrstom stanju koje je RAC preporučio u svojem mišljenju možda nije odgovarajuće. Stoga se razvrstavanje oblika u čvrstom stanju u pogledu okoliša neće uvrstiti u Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 dok RAC ne dobije priliku za davanje revidiranog mišljenja.

(4)

U pogledu tvari 2-butoksietanol; etilen-glikol-monobutil-eter (CAS broj 111-76-2), dostupni su novi znanstveni podaci za razred opasnosti „akutna toksičnost (udisanje)” koji upućuju na to da razvrstavanje u taj razred opasnosti prema preporukama iz mišljenja RAC-a, koje se temelji na starijim podacima, možda nije odgovarajuće. Stoga taj razred opasnosti ne bi trebalo mijenjati u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 dok RAC ne da mišljenje koje se temelji na novim podacima, a sve ostale razrede opasnosti koji su bili obuhvaćeni mišljenjem RAC-a trebalo bi uvrstiti.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1272/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Ne bi trebalo odmah zahtijevati usklađenost s novim ili ažuriranim usklađenim razvrstavanjima jer je dobavljačima potrebno određeno vrijeme kako bi prilagodili označivanje i pakiranje tvari i smjesa novim ili izmijenjenim razvrstavanjima te prodali postojeće zalihe koje podliježu prethodnim regulatornim zahtjevima. To je vrijeme potrebno i kako bi se dobavljačima omogućilo dovoljno vremena za poduzimanje mjera potrebnih za osiguravanje trajne usklađenosti s drugim pravnim zahtjevima nakon promjena na temelju ove Uredbe. Takvi zahtjevi mogu uključivati one utvrđene u članku 22. stavku 1. točki (f) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3) ili one utvrđene u članku 50. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(7)

Dobavljači bi, međutim, trebali imati mogućnost dobrovoljne primjene novih odredaba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju prije datuma primjene ove Uredbe. To je u skladu s pristupom iz članka 61. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1272/2008

Tablica 3. u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2022.

Odstupajući od drugog stavka ovog članka, tvari i smjese mogu se do 1. ožujka 2022. razvrstavati, označivati i pakirati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena ovom Uredbom.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. svibnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(2)  Mišljenja su dostupna na sljedećoj internetskoj stranici: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006.

o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).


PRILOG

U Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 tablica 3. u dijelu 3. mijenja se kako slijedi:

(1)

umeću se sljedeći unosi:

Indeks broj

Kemijsko ime

EZ broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i)

Napomene

Razred opasnosti i kod(ovi) kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

„007-030-00-3

dušična kiselina ...% [C ≤ 70 %]

231-714-2

7697-37-2.

Ox. Liq. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1 A

H272

H331

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H331

H314

EUH071

Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 %

udisanje: ATE = 2,65 mg/L (pare)

Skin Corr. 1 A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

B”

„014-048-00-5

vlakna silicijeva karbida (promjera < 3 μm, duljine > 5 μm i omjera širine i visine ≥ 3: 1)

206-991-8

409-21-2

308076-74-6

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr

H350i”

 

 

 

„014-049-00-0

trimetoksivinilsilan; trimetoksi(vinil)silan

220-449-8

2768-02-7

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„014-050-00-6

tris(2-metoksietoksi)vinilsilan;

6-(2-metoksietoksi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan

213-934-0

1067-53-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„016-098-00-3

dimetil disulfid

210-871-0

624-92-0

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H331

H301

H336

H370 (gornji dišni sustav, udisanje)

H319

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H301

H336

H370 (gornji dišni sustav, udisanje)

H319

H317

H410

 

udisanje: ATE = 5 mg/L (pare)

oralno: ATE = 190 mg/kg tjelesne mase

M = 1

M = 10”

 

„029-024-00-X

granulirani bakar;

[duljina čestice: od 0,9 mm do 6,0 mm; širina čestice: od 0,494 do 0,949 mm]

231-159-6

7440-50-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411”

 

 

 

„029-025-00-5

bis(N-hidroksi-N-nitrozocikloheksilaminato-O,O’)bakar;

bis(N-cikloheksil-diazenij-dioksi)-bakar;

[Cu-HDO]

239-703-4

312600-89-8

15627-09-5

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H228

H302

H373 (jetra)

H318

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H302

H373 (jetra)

H318

H410

 

oral: ATE = 360 mg/kg tjelesne mase

M = 1

M = 1”

 

„050-031-00-9

dioktilkositrov dilaurat; [1]

stanan, dioktil-, bis(koko-aciloksi) derivati [2]

222-883-3 [1] 293-901-5 [2]

3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]

Repr. 1B

STOT RE 1

H360D

H372 (imunosni sustav)

GHS08

Dgr

H360D

H372 (imunosni sustav)”

 

 

 

„601-092-00-0

dibenzo[def,p]krizen;

dibenzo[a,l]piren

205-886-4

191-30-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %”

 

„603-237-00-3

ipkonazol (ISO);

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klorbenzil)-5-izopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanol

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H373 (oči, koža, jetra)

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H373 (oči, koža, jetra)

H410

 

oralno: ATE = 500 mg/kg tjelesne mase

M = 100”

 

„603-238-00-9

bis(2-(2-metoksietoksi)etil)-eter; tetraglim

205-594-7

143-24-8

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„603-239-00-4

paklobutrazol (ISO);

(2RS,3RS)-1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-ol

76738-62-0

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H302

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H410

 

udisanje: ATE = 3,13 mg/L (prašina ili maglica)

oralno: ATE = 490 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 10”

 

„603-240-00-X

2,2-bis(brommetil)propan-1,3-diol

221-967-7

3296-90-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340”

 

 

 

„603-241-00-5

geraniol;

(2E)-3,7-dimetilokta-2,6-dien-1-ol

203-377-1

106-24-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„605-041-00-3

2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehid

201-289-8

80-54-6

Repr. 1B

H360Fd

GHS08

Dgr

H360Fd”

 

 

 

„607-738-00-8

MCPA-tioetil (ISO);

S-etil-(4-klor-2-metilfenoksi)etantioat; S-etil-4-klor-o-toliloksitioacetat

246-831-4

25319-90-8

Acute Tox. 4

STOT RE. 2

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H302

H373 (jetra)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (jetra)

H410

 

oralno: ATE = 450 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 10”

 

„607-740-00-9

diizooktil-ftalat

248-523-5

27554-26-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„607-741-00-4

4-{[(6-klorpiridin-3-il)metil](2,2-difluoretil)amino}furan-2(5H)-on; flupiradifuron

951659-40-8

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (mišić)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (mišić)

H410

 

oralno: ATE = 500 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 10”

 

„607-742-00-X

tienkarbazon-metil (ISO);

metil-4-[(4,5-dihidro-3-metoksi-4-metil-5-okso-1H-1,2,4-triazol-1-il)karbonilsulfamoil]-5-metiltiofen-3-karboksilat

317815-83-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

„607-743-00-5

L-(+)-mliječna kiselina;

(2S)-2-hidroksipropanska kiselina

201-196-2

79-33-4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

H314

H318

GHS05

Dgr

H314

EUH071”

 

 

„607-744-00-0

2-metoksietil-akrilat

221-499-3

3121-61-7

Flam. Liq. 3

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H318

H317

GHS02

GHS05

GHS06

GHS08

Dgr

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H317

EUH071

udisanje: ATE = 2,7 mg/L (pare)

oralno: ATE = 404 mg/kg tjelesne mase”

 

„607-745-00-6

glioksilna kiselina ...%

206-058-5

298-12-4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

B”

„607-746-00-1

natrijev N-(hidroksimetil)glicinat;

[formaldehid koji se ispušta iz natrijeva N-(hidroksimetil)glicinata]

274-357-8

70161-44-3

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

 

udisanje: ATE = 3 mg/L (prašina ili maglica)

oralno: ATE = 1 100 mg/kg tjelesne mase

8

9”

„611-181-00-6

kalijev (oksido-NNO-azoksi)cikloheksan;

cikloheksilhidroksidiazen-1-oksid, kalijeva sol;

[K-HDO]

66603-10-9

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H228

H301

H373 (jetra)

H315

H318

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H301

H373 (jetra)

H315

H318

H411

 

oralno: ATE = 136 mg/kg tjelesne mase”

 

„612-294-00-3

mecetronijev etilsulfat;

N-etil-N,N-dimetilheksadekan-1-aminijev etil-sulfat;

mecetronijev etil-sulfat;

[MES]

221-106-5

3006-10-8

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH071

M = 100

M = 1 000 ”

 

„613-331-00-6

(2RS)-2-[4-(4-klorfenoksi)-2(trifluormetil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol;

mefentriflukonazol

1417782-03-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„613-332-00-1

oksatiapiprolin (ISO);

1-(4-{4-[5-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]etanon

1003318-67-9

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1”

 

„613-333-00-7

cinkov pirition; (T-4)-bis[1-(hidroksi-.kapa.O)-piridin-2(1H)-tionato-.kapa.S]cink

236-671-3

13463-41-7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H301

H372

H318

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H330

H301

H372

H318

H410

 

udisanje: ATE = 0,14 mg/L (prašina ili maglica)

oralno: ATE = 221 mg/kg tjelesne mase

M = 1000

M = 10”

 

„613-334-00-2

flurokloridon (ISO);

3-klor-4-(klormetil)-1-[3-(trifluormetil)fenil]pirolidin-2-on

262-661-3

61213-25-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H317

H410

 

oralno: ATE = 500 mg/kg tjelesne mase

M = 100

M = 100”

 

„613-335-00-8

4,5-diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [DCOIT]

264-843-8

64359-81-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H314

H317

H410

EUH071

udisanje: ATE = 0,16 mg/L (prašina ili maglica)

oralno: ATE = 567 mg/kg tjelesne mase

Skin Irrit. 2; H315: 0,025 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,025 % ≤ C < 3 %

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100”

 

„613-336-00-3

2-metil-1,2-benzotiazol-3-(2H)-on;

[MBIT]

2527-66-4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H312

H301

H314

H318

H317

H400

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H312

H301

H314

H317

H410

EUH071

dermalno: ATE = 1 100 mg/kg tjelesne mase

oralno: ATE = 175 mg/kg tjelesne mase

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 1”

 

„616-228-00-4

3-(difluormetil)-1-metil-N-(3’,4’,5’trifluorbifenil-2-il)pirazol-4-karboksamid;

fluksapiroksad

907204-31-3

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-230-00-5

N-(hidroksimetil)akrilamid; metilolakrilamid; [NMA]

213-103-2

924-42-5

Carc. 1B

Muta. 1B

STOT RE 1

H350

H340

H372 (periferni živčani sustav)

GHS08

Dgr

H350

H340

H372 (periferni živčani sustav)”

 

 

 

„616-231-00-0

5-fluor-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]-1H-pirazol-4-karboksamid; 2’-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluor-1,3-dimetilpirazol-4-karboksanilid;

penflufen

494793-67-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-232-00-6

iprovalikarb (ISO);

izopropil-[(2S)-3-metil-1-{[1-(4-metilfenil)etil]amino}-1-oksobutan-2-il]karbamat

140923-17-7

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351”

 

 

 

„616-233-00-1

siltiofam (ISO);

N-alil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofen-3-karboksamid

175217-20-6

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H373

H411

GHS08

GHS09

Wng

H373

H411”

 

 

 

„650-057-00-6

ekstrakt margosa [hladnoprešano ulje iz sjemenki biljke Azadirachta indica bez ljuske ekstrahirano superkritičnim ugljikovim dioksidom]

283-644-7

84696-25-3

Aquatic Chronic 3

H412

 

H412”

 

 

 

(2)

unosi za indeks brojeve 007-004-00-1, 014-018-00-1, 015-134-00-5, 015-181-00-1, 050-021-00-4, 050-027-00-7, 082-013-00-1, 603-014-00-0, 603-065-00-9, 605-019-00-3, 607-177-00-9, 607-256-00-8, 607-314-00-2, 609-041-00-4, 609-064-00-X: 613-112-00-5, 613-115-00-1, 613-125-00-6, 613-202-00-4, 613-259-00-5, 616-014-00-0 odnosno 617-006-00-X zamjenjuju se sljedećim unosima:

Indeks broj

Kemijsko ime

EZ broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i)

Napomene

Razred opasnosti i kod(ovi) kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

„007-004-00-1

dušična kiselina ...% [C > 70 %]

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1 A

H272

H330

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H330

H314

EUH071

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 70 % ≤ C < 99 %

B”

„014-018-00-1

oktametilciklotetrasiloksan;

[D4]

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H361f ***

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f ***

H410

 

M = 10”

 

„015-134-00-5

pirimifos-metil (ISO);

O-[2-(dietilamino)-6-metilpirimidin-4-il]-O,O-dimetil-fosforotioat

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H372 (živčani sustav)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H372 (živčani sustav)

H410

 

oralno: ATE = 1 414 mg/kg tjelesne mase

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

„015-181-00-1

fosfin

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

udisanje:

ATE = 10 ppmV (plinovi)

U”

„050-021-00-4

diklordioktilstanan

222-583-2

3542-36-7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 3

H360D

H330

H372 **

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H360D

H330

H372 **

H412

 

Repr. 1B; H360 D: C ≥ 0,03 %

udisanje: ATE = 0,098 mg/L (prašina ili maglica)”

 

„050-027-00-7

2-etilheksil-10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat; [DOTE]

239-622-4

15571-58-1

Repr. 1B

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H372 (imunosni sustav)

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H372 (imunosni sustav)

H410”

 

 

 

„082-013-00-1

olovo u prahu; [čestice promjera < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1 A

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H362

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360FD H362

H410

 

Repr. 1 A; H360D: C ≥ 0,03 %

M = 1

M = 10”

 

„603-014-00-0

2-butoksietanol;

etilen-glikol-monobutil-eter

203-905-0

111-76-2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H332

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H332

H302

H315

H319

 

oralno: ATE = 1 200 mg/kg tjelesne mase”

 

„603-065-00-9

m-bis(2,3-epoksipropoksi)benzen;

rezorcinol-diglicidil-eter

202-987-5

101-90-6

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

 

dermalno: ATE = 300 mg/kg tjelesne mase oralno: ATE = 500 mg/kg tjelesne mase”

 

„607-177-00-9

tribenuron-metil (ISO);

metil-2-[N-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-N-metilkarbamoilsulfamoil]benzoat

401-190-1

101200-48-0

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-256-00-8

azoksistrobin (ISO);

metil (E)-2-{2-[6-(2-cijanofenoksi)pirimidin-4-iloksi]fenil}-3-metoksiakrilat

131860-33-8

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H410

 

udisanje:

ATE = 0,7 mg/L (prašina ili maglica)

M = 10

M = 10”

 

„607-314-00-2

etofumesat (ISO);

(RS)-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-il-metansulfonat

247-525-3

26225-79-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„609-041-00-4

2,4-dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

H331

H311

H300

H372

H400

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H372

H400

 

dermalno: ATE = 300 mg/kg tjelesne mase oralno: ATE = 30 mg/kg tjelesne mase”

 

„609-064-00-X

mezotrion (ISO);

2-[4-(metilsulfonil)-2-nitrobenzoil]-1,3-cikloheksandion

104206-82-8

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (oči, živčani sustav)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H373 (oči, živčani sustav)

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-112-00-5

oktilinon (ISO);

2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [OIT]

247-761-7

26530-20-1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

udisanje: ATE = 0,27 mg/L (prašina ili maglica)

dermalno: ATE = 311 mg/kg tjelesne mase oralno: ATE = 125 mg/kg tjelesne mase

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100”

 

„613-115-00-1

himeksazol (ISO);

3-hidroksi-5-metilizoksazol

233-000-6

10004-44-1

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H361d

H302

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H302

H318

H317

H411

 

oralno: ATE = 1 600 mg/kg tjelesne mase”

 

„613-125-00-6

heksitiazoks (ISO);

trans-5-(4-klorfenil)-N-cikloheksil-4-metil-2-okso-3-tiazolidin-karboksamid

78587-05-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„613-202-00-4

pimetrozin (ISO);

(E)-4,5-dihidro-6-metil-4-(3-piridilmetilen-amino)-1,2,4-triazin-3(2H)-on

123312-89-0

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H410

 

M = 1”

 

„613-259-00-5

imiprotrin (ISO);

reakcijska smjesa: [2,4-diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cis-krizantemata; [2,4-diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-trans-krizantemata

428-790-6

72963-72-5

Carc. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H332

H302

H371 (živčani sustav; oralno, udisanje)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H371 (živčani sustav; oralno, udisanje)

H410

 

udisanje: ATE = 1,4 mg/L (prašina ili maglica)

oralno: ATE = 550 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 10”

 

„616-014-00-0

butanon-oksim; etil-metil-ketoksim; etil-metil-keton-oksim

202-496-6

96-29-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H350

H312

H301

H336

H370 (gornji dišni sustav)

H373 (krvožilni sustav)

H315

H318

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H312

H301

H336

H370 (gornji dišni sustav)

H373 (krvožilni sustav)

H315

H318

H317

 

dermalno: ATE = 1 100 mg/kg tjelesne mase oralno: ATE = 100 mg/kg tjelesne mase”

 

„617-006-00-X

bis(α,α-dimetilbenzil)-peroksid

201-279-3

80-43-3

Org. Perox. F

Repr. 1B

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H242

H360D

H315

H319

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H242

H360D

H315

H319

H411”

 

 

 

(3)

unosi za indeks brojeve 601-064-00-8 i 607-693-00-4 brišu se.


ODLUKE

11.8.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 261/16


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/1183

оd 25. veljače 2020.

o državnoj potpori SA.34445 (2012/C) koju je provela Danska za prijenos imovine vezane uz nekretnine s FIH-a na FSC

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 108. stavak 2. prvi podstavak,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, a posebno njegov članak 62. stavak 1. točku (a),

nakon pozivanja država članica i drugih zainteresiranih strana da u skladu s navedenim odredbama dostave svoje primjedbe (1),

budući da:

1.   POSTUPAK

(1)

Danska je 30. lipnja 2009. na temelju danskog Zakona o državnim dokapitalizacijama dokapitalizirala banku FIH Erhvervsbank A/S („FIH”), uključujući njezina društva kćeri, iznosom od 1,9 milijardi DKK osnovnog hibridnog kapitala. (2)

(2)

Danska je 6. ožujka 2012. obavijestila o paketu mjera u korist FIH-a. Odlukom od 29. lipnja 2012. („Odluka o sanaciji i pokretanju postupka”) (3) Komisija je privremeno odobrila te mjere (4) i utvrdila da su one spojive s unutarnjim tržištem.

(3)

Istom je odlukom Komisija pokrenula postupak utvrđen člankom 108. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („Ugovor”) zbog zabrinutosti u pogledu prikladnosti tih mjera, ograničavanja potpore na najnižu potrebnu razinu i vlastitog doprinosa banke, osobito u smislu potencijalno niske naknade mjera koje se odnose na imovinu umanjene vrijednosti, a odobrene su u korist FIH-a.

(4)

FIH je 2. srpnja 2012. izvršio povrat kapitala u iznosu od 1,9 milijardi DKK koji je dobio 2009. na temelju danskog Zakona o državnim dokapitalizacijama (5).

(5)

U skladu s Odlukom o sanaciji i pokretanju postupka Danska je 4. siječnja 2013. (6) dostavila plan restrukturiranja, koji je naknadno izmijenila. Danska je 24. lipnja 2013. dostavila završnu verziju tog plana („plan restrukturiranja”).

(6)

Danska je 3. veljače 2014. dostavila pismo namjere kojim su utvrđeni uvjeti za restrukturiranje FIH-a na čiju se provedbu Danska obvezala („obveze”).

(7)

Danska tijela dostavila su dodatne informacije tijekom razdoblja od 30. lipnja 2012. do 3. veljače 2014.

(8)

Komisija je 11. ožujka 2014. donijela odluku (7) kojom je utvrdila da mjere u korist FIH-a čine državnu potporu koja je bila spojiva s unutarnjim tržištem na temelju članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora s obzirom na plan restrukturiranja i preuzete obveze („Odluka iz 2014.”).

(9)

FIH i njegovo matično društvo FIH Holding A/S („FIH Holding”) podnijeli su 24. svibnja 2014. zahtjev za poništenje Odluke iz 2014. Na temelju njihova zahtjeva, (8) Opći sud Europske unije poništio je Odluku iz 2014. presudom od 15. rujna 2016. Presuda Općeg suda ukinuta je u žalbenom postupku presudom Suda od 6. ožujka 2018. (9) te je predmet vraćen Općem sudu na ponovno odlučivanje. Opći sud Europske unije donio je 19. rujna 2019. presudu (10) u kojoj je utvrdio da je Komisija pri izračunu iznosa otpisa kapitala proizašlog iz prijenosa imovine na FSC koristila pogrešan iznos. Iako su FIH i dansko tijelo za financijski nadzor prethodno koristili taj pogrešan iznos, on je naknadno ispravljen s iznosa od 375 milijuna DKK na iznos od 275 milijuna DKK (11). Stoga je Opći sud poništio Odluku iz 2014. Slijedom toga bilo je potrebno nastaviti ispitni postupak pokrenut Odlukom o sanaciji i pokretanju postupka kako bi se u obzir uzeo ishod tog sudskog postupka u skladu s člankom 266. Ugovora te Komisija mora donijeti novu odluku kojom se okončava ispitni postupak i uklanjaju prethodno navedene nepravilnosti.

(10)

U okviru nastavljenog formalnog ispitnog postupka danska tijela dostavila su dodatne informacije u dopisu od 13. siječnja 2020. Danska tijela u tom su dopisu potvrdila i da, iako su sve obveze koje su preuzela 3. veljače 2014. (vidjeti uvodnu izjavu 6.) izvršene ili više nisu relevantne, danska tijela neće poništiti provedene obveze. Na temelju tog novog podneska danskih tijela Komisija ovom Odlukom može okončati formalni ispitni postupak.

(11)

Danska zbog hitnosti iznimno prihvaća donošenje ove Odluke na engleskom jeziku (12).

2.   OPIS

2.1.   Korisnik

(12)

FIH je društvo s ograničenom odgovornošću koje je u trenutku donošenja Odluke iz 2014. bilo uređeno danskim zakonodavstvom u području bankarstva i pod nadzorom danskog Tijela za financijski nadzor („FSA”). Osnovano je 1958., a njegovo se sjedište nalazi u Kopenhagenu, u Danskoj. U potpunosti je u vlasništvu društva FIH Holding.

(13)

Grupa FIH sastoji se od društva FIH Holding te banke FIH Erhvervsbank i njezinih društava kćeri koja su u potpunosti u njezinu vlasništvu. Ta su društva kćeri, prema stanju od 31. prosinca 2012., bila društva FIH Partners A/S (koje uključuje djelatnost financiranja poslovnih subjekata), FIH Kapital Bank A/S (13), FIH Realkredit A/S, koje je bilo institucija za stambeno kreditiranje (14), i FIH Leasing og Finans A/S. FIH-ove djelatnosti uključivale su tri segmenta: bankarstvo (15), tržišta (16) i financiranje poslovnih subjekata (17).

(14)

Društvo FIH Holding od 31. prosinca 2012. u vlasništvu je Danskoga dopunskog mirovinskog fonda tržišta rada u čijem je vlasništvu 48,8 % dionica društva FIH Holding, društva PF I A/S (18) u čijem je vlasništvu 48,8 % dionica te Izvršnog odbora i izvršnih zaposlenika u čijem je vlasništvu 2,3 % dionica, dok društvo FIH Holding u svojem vlasništvu ima 0,1 % dionica.

(15)

Na kraju 2011. vrijednost bilance grupe FIH iznosila je 84,16 milijardi DKK (11,28 milijardi EUR), dok je ukupna stopa kapitala (19) iznosila 17,8 % te se do 31. prosinca 2012. povećala na 21,2 %. Vrijednost FIH-ove bilance na dan 31. prosinca 2012. iznosila je 60,76 milijardi DKK (8,1 milijardu EUR) (20), a rizikom ponderirana imovina iznosila je 29,84 milijarde DKK (3,98 milijardi EUR).

(16)

FIH je bio specijalizirana banka u tržišnoj niši srednjoročnog financiranja te savjetovanja u pogledu upravljanja rizikom i pružanja usluga financiranja danskih poslovnih subjekata čija je vrijednost bilance premašivala 10 milijuna DKK (1,34 milijuna EUR). Prvotno je FIH-ova bankarska djelatnost uključivala tri segmenta: financiranje nekretnina, financiranje preuzimanja i poslovanje s poslovnim subjektima.

(17)

FIH je u vrijeme donošenja Odluke o sanaciji i pokretanju postupka bio šesta najveća banka u Danskoj u smislu obrtnog kapitala (21), s više od 2 000 klijenata na razini grupe. FIH-ov tržišni udio u pozajmljivanju banaka i hipotekarnih banaka u to je vrijeme bio procijenjen na 1,7 %. U pozajmljivanju malim, srednjim i velikim poduzećima njegov je tržišni udio iznosio 2,5 %. U lipnju 2012. FIH je imao tržišni udio od 2,1 % ukupnog tržišta pozajmljivanja poslovnim subjektima (banke i hipotekarne banke).

(18)

Grupa FIH imala je loše rezultate poslovanja u godinama koje su prethodile donošenju Odluke iz 2014. Dana 25. lipnja 2009. podnijela je prijavu za danski sustav dokapitalizacije (22), a 30. lipnja 2009. od države je radi dokapitalizacije dobila iznos od 1,9 milijardi DKK kao osnovni hibridni kapital u obliku kreditnog pisma. Kupon tog pisma iznosio je 11,46 % godišnje. Tijekom cijele 2009. grupa FIH iskazivala je gubitak prije oporezivanja u iznosu od 148 milijuna DKK (19,9 milijuna EUR).

(19)

Iako je grupa FIH 2010. ostvarila dobit prije oporezivanja u iznosu od 316 milijuna DKK (42,5 milijuna EUR), ta je dobit uglavnom bila posljedica jednokratnih pozitivnih usklađenja po tržišnoj vrijednosti, uključujući nerealizirane dobitke od neizravnih ulaganja. Grupa FIH 2011. iskazala je gubitak prije oporezivanja u iznosu od 1,27 milijardi DKK (170 milijuna EUR) zbog troškova umanjenja vrijednosti po kreditima i negativnih prilagodbi tržišne vrijednosti. Na dan 31. prosinca 2012. ostvarila je gubitak prije oporezivanja u iznosu od 47 milijuna DKK (6,4 milijuna EUR). Za kraj 2013. bila je predviđena dobit prije oporezivanja u iznosu od 95 milijuna DKK (12,8 milijuna EUR). Neto dobit prije oporezivanja u trećem tromjesečju 2013. od neprekinutog poslovanja iznosila je 23,2 milijuna DKK (3,09 milijuna EUR). FIH je 2012. iskazao gubitak nakon oporezivanja od ukupnog poslovanja u iznosu od 20,1 milijun DKK (2,71 milijun EUR).

(20)

Agencija Moody’s snizila je 2009. i 2010. FIH-ov rejting s A2 na Baa3. Vlasnici FIH-a (islandsko Tijelo za financijski nadzor i Islandska središnja banka) (23) pristali su 2010. prodati svoje udjele u FIH-u sadašnjim vlasnicima. Od novih su se vlasnika očekivala znatna poboljšanja FIH-ova kreditnog rejtinga s obzirom na to da je agencija Moody’s prijašnjeg vlasnika, banku Kaupthing Bank hf, smatrala dvojbenim. Međutim, uglavnom zbog okolnosti specifičnih za FIH, kao što su refinanciranje izdanja obveznica s državnim jamstvom, kreditna kvaliteta i izloženost nekretninskom sektoru, agencija Moody’s 2011. dodatno je snizila FIH-ov rejting na B1 s negativnim izgledima.

(21)

Snižavanje rejtinga 2011. bilo je u skladu s ondašnjim tržišnim cijenama FIH-ovih obveznica koje nisu imale koristi od državnog jamstva: cijena FIH-ova dvogodišnjeg do četverogodišnjeg duga određena je uz maržu od 600–700 baznih bodova u usporedbi sa swapom vezanim uz EURIBOR s istim dospijećem.

2.2.   Događaji koji su potaknuli mjere potpore

(22)

FIH je 2011. i 2012. očekivao poteškoće u pogledu duga s dospijećem 2012. i 2013. Posljedični izazov u pogledu financiranja uglavnom je bio posljedica smanjenja FIH-ova kreditnog rejtinga i promijenjenih uvjeta na tržištu kapitala (24). FIH je u srpnju 2009. već bio primio pomoć za likvidnost u obliku državnog jamstva u iznosu od 50 milijardi DKK (6,31 milijarda EUR), koju je iskoristio u cijelosti. Država ga je dokapitalizirala i iznosom od 1,9 milijardi DKK (255 milijuna EUR) osnovnog hibridnog kapitala na temelju danskog sustava jamstva. FIH je od 31. prosinca 2011. imatelj obveznica s državnim jamstvom u iznosu od 41,7 milijardi DKK (5,56 milijardi EUR) što je činilo 49,94 % vrijednosti bilance banke.

(23)

Zbog obveznica s državnim jamstvom s dospijećem 2012. i 2013. FIH se suočio s problemom financiranja. FSA je u drugoj polovini 2011. procijenio da postoji razmjerno velik rizik da FIH neće moći ispunjavati zahtjeve u pogledu likvidnosti u sljedećih od 12 do 18 mjeseci, što je posljedica očekivane nemogućnosti njegova financiranja na otvorenim tržištima.

(24)

Kako bi riješio te nastale probleme u pogledu likvidnosti, FIH je trebao izvršiti znatno smanjenje vrijednosti bilance.

2.3.   Mjere potpore

(25)

Kako bi riješila probleme u pogledu likvidnosti s kojima se FIH trebao suočiti, Danska je u srpnju 2012. predložila složenu mjeru koja se odnosi na imovinu umanjene vrijednosti za prijenos FIH-ove problematične imovine od financiranja nekretnina na novo društvo kći društva FIH Holding („Newco”). Danska se istodobno obvezala osigurati financiranje i dokapitalizaciju društva Newco u slučaju potrebe.

(26)

„Mjere” (25) su uključivale dvije faze sporazuma o kupoprodaji udjela (26) i nekoliko pratećih sporazuma na temelju kojih je imovina grupe FIH u iznosu od približno 17,1 milijardu DKK (2,3 milijarde EUR, odnosno 28 % FIH-ove ukupne imovine u trenutku prijenosa) prenesena na Newco. Potom je dansko Društvo za financijsku stabilnost („FSC”) (27) kupilo društvo Newco (28), nakon čega je ono uredno likvidirano na temelju odobrenoga danskog sustava likvidacija (29), u skladu s načelima sustava (30). Očekivalo se da će postupak likvidacije trajati do 31. prosinca 2016., uz moguće produljenje njegova dovršetka do 31. prosinca 2019. FSC je mogao financirati gotovo cijeli iznos kapitala od 2 milijarde DKK za kupnju društva Newco prijevremenim otkupom kreditnog pisma osnovnoga hibridnog kapitala u iznosu od 1,9 milijardi DKK, koje je država dodijelila FIH-u (31) 2009. FSA je 2. srpnja 2012. odobrio FIH-ov otkup iznosa državne dokapitalizacije na temelju analize solventnosti i likvidnosti koja je uključivala mjeru za prijenos imovine. (32)

(27)

U prvoj fazi došlo je do razdvajanja imovine i obveza banaka FIH Erhvervsbank i FIH Kapital Bank A/S u društvo Newco, novo društvo kćer u vlasništvu društva FIH Holding. Imovina koja je prenesena u društvo Newco bili su hipotekarni krediti i vrijednosni papiri u iznosu od 15,2 milijarde DKK (2,1 milijarda EUR) i izvedenice u iznosu od 1,6 milijardi DKK (215 milijuna EUR). Prvotne obveze društva Newco uključivale su dva kredita (prvi kredit i drugi kredit) uz preostali dio kapitala od 2 milijarde DKK.

(28)

Prvi kredit bio je kredit u iznosu od 1,65 milijardi DKK (221 milijun EUR) za apsorbiranje gubitka koji je FIH odobrio društvu Newco. Taj bi kredit otplatilo društvo Newco samo ako bi u postupku likvidacije imovine prenesene na društvo Newco bili ostvareni prihodi veći od FSC-ove kupoprodajne cijene od 2 milijarde DKK (268 milijuna EUR). Kao naknadu za prvi kredit društvo Newco trebalo je platiti kamate na petogodišnje danske državne obveznice uvećane za 1,15 % (33).

(29)

Drugi kredit bio je kredit u iznosu od 13,45 milijardi DKK (1,8 milijardi EUR) koji je banka FIH Erhvervsbank odobrila društvu Newco. Kao naknadu za drugi kredit društvo Newco trebalo je FIH-u platiti iznos u visini tromjesečnog CIBOR-a za DKK uvećan za 1,12 %. Dospijeće drugog kredita podudaralo se s dospijećem kredita koje je FIH ranije izdao na temelju državnog jamstva. Stoga su drugi kredit i ti pripadajući krediti u potpunosti dospjeli sredinom 2013. te je sporazumom dogovoreno da će FIH, s obzirom na to da je društvo Newco otplatilo kredite FIH-u, otplatiti nedospjele kredite za koje je jamčila država. S obzirom na to da je društvo Newco FIH-u otplatilo zamišljeni iznos drugog kredita, FSC je društvu Newco osigurao financiranje u iznosima potrebnima za refinanciranje imovine društva Newco.

(30)

U drugoj fazi, koja je izvršena neposredno nakon dovršetka prve faze, FSC je od društva FIH Holding kupio sve udjele u društvu Newco. Cijena koju je FSC prvotno platio (34) društvu FIH Holding za društvo Newco bio je temeljni kapital (neto vrijednost) na dan 1. siječnja 2012., koji je iznosio 2 milijarde DKK.

(31)

Društvo FIH Holding moglo je potom upotrijebiti novčana sredstva za trenutačnu likvidnost za otplatu dijela duga za koji je država izdala jamstva. Istodobno, zbog prijenosa imovine hipotekarni su krediti zamijenjeni kreditima subjektu pod pokroviteljstvom države, čime je FIH-ova rizikom ponderirana imovina smanjena za približno 10 milijardi DKK (35).

(32)

Osim sporazuma o kupoprodaji udjela, mjere uključuju i nekoliko pratećih sporazuma između društva FIH Holding i FSC-a:

(a)

društvo FIH Holding dalo je 1. srpnja 2012. (36) FSC-u neograničeno jamstvo u pogledu gubitka kojim jamči da će pri likvidaciji društva Newco FSC-u u potpunosti vratiti sve financiranje i kapital koje je on dao društvu Newco. Naknada za to jamstvo uključena je u varijabilnu kupoprodajnu cijenu sporazuma o kupoprodaji udjela;

(b)

FSC se 1. srpnja 2012. obvezao osigurati financiranje društvu Newco po dospijeću drugog kredita (sredinom 2013.). FSC bi ostvario kamate od društva Newco jednake osnovnoj stopi EU-a uvećanoj za 100 baznih bodova. Za provedbu te obveze FSC je društvu Newco osigurao 13 milijardi DKK (1,64 milijarde EUR) kredita za koji neće primiti nikakvu naknadu;

(c)

FSC se obvezao financirati i dokapitalizirati društvo Newco u slučaju potrebe prije konačnog postupka likvidacije.

(33)

Pri likvidaciji društva Newco FSC je prema sporazumu imao pravo povrata najmanje prvotnog ulaganja od 2 milijarde DKK bez troškova FIH-a i FSC-a tijekom te transakcije. Ako bi u postupku likvidacije bila ostvarena sredstva manja od kupoprodajne cijene od 2 milijarde DKK, FIH bi nadoknadio razliku prvim kreditom, kreditom za apsorbiranje gubitka, odnosno jamstvom. Ako bi u postupku likvidacije bila ostvarena sredstva koja premašuju 1,5 milijardi DKK, dodatnih 25 % većeg iznosa isplatilo bi se FSC-u uz minimalno 2 milijarde DKK koje je trebalo dobiti. Svi dodatni veći iznosi isplatili bi se društvu FIH Holding. U praksi, ako bi konačni prihodi bili manji od 1,5 milijardi DKK, FSC bi dobio 2 milijarde DKK. Ako bi, primjerice, konačni prihodi iznosili 1,9 milijardi DKK, FSC bi dobio 2,1 milijardu DKK.

2.4.   Formalni ispitni postupak

(34)

U Odluci o sanaciji i pokretanju postupka Komisija je izrazila sumnje u razmjernost mjera, njihovo ograničavanje na najnižu potrebnu razinu, postojanje adekvatnog vlastita doprinosa grupe FIH i postojanje dostatnog ograničenja narušavanja tržišnog natjecanja.

(35)

Uzrok tih sumnji bila je znatna složenost mjera koja se čini pretjeranom za suočavanje s budućim FIH-ovim problemima u pogledu likvidnosti. Osobito je bilo nejasno u kojoj su mjeri razni prateći sporazumi i međupovezanost u formuli za naknadu bili potrebni, adekvatni i dobro usmjereni za potrebe Komunikacije o bankarstvu iz 2008. (37)

(36)

Osim toga, u vrijeme donošenja Odluke o sanaciji i pokretanju postupka FIH je planirao agresivni ulazak na internetsko tržište maloprodajnih depozita preuzimanjem „vodeće uloge” u pogledu cijena. Ulazak na to tržište bio je ključna sastavnica FIH-ove strategije rješavanja problema financiranja.

(37)

Nadalje, nije bilo vjerojatno da će predložena naknada koju FSC treba platiti za prijenos imovine i obveza biti u skladu s razinom naknade iz točke 21. Komunikacije o imovini umanjene vrijednosti (38) prema kojoj bi banke u najvećoj mjeri trebale snositi gubitke povezane s imovinom umanjene vrijednosti. Točkom 21. zahtijeva se pravilna naknada države za sve mjere za otpis imovine radi osiguranja jednake odgovornosti dioničara i raspodjele tereta neovisno o odabranom modelu.

3.   RESTRUKTURIRANJE

3.1.   Plan restrukturiranja

(38)

Danska je 24. lipnja 2013. izložila konačnu ažuriranu verziju plana restrukturiranja grupe FIH za razdoblje od 2012. do 2016. Plan je uključivao najbolji i najgori mogući scenarij (39) u cilju dokazivanja FIH-ove sposobnosti povrata dugoročne održivosti, dostatne raspodjele tereta i adekvatnih mjera za otklanjanje problema narušavanja tržišnog natjecanja.

(39)

Plan restrukturiranja temeljio se na pretpostavkama u pogledu kretanja rasta bruto domaćeg proizvoda prema projekcijama Međunarodnoga monetarnog fonda, kretanja promjena kratkoročnih i srednjoročnih kamatnih stopa na temelju procjena danskoga Ministarstva gospodarstva i rasta kretanja kratkoročnih kamatnih stopa do 2014. U planu su se iznosile pretpostavke o blagom oporavku rasta bruto domaćeg proizvoda 2013. i kasnije.

(40)

U najboljem mogućem scenariju (40), očekivalo se stalno poboljšanje FIH-ovih rezultata do 2016. Povrat na normalizirani kapital prije oporezivanja (41) na razini grupe planiran je u visini od 10,3 % na dan 31. prosinca 2013., odnosno 11,2 % (42) na dan 31. prosinca 2016.

(41)

Najgori mogući scenarij (43) temeljio se na manje povoljnim tržišnim pretpostavkama koje uključuju, među ostalim, pogoršanje tržišnih uvjeta za financiranje za banke u smislu obujma i cijene, smanjenu potražnju za kreditima i uslugama savjetovanja, nepovoljna kretanja deviznih tečajeva, kamatnih stopa itd. te zadržavanje troškova umanjenja vrijednosti iznad povijesnih razina tijekom poslovnog ciklusa. Prema FIH-ovim procjenama posljedica bi svih tih kretanja zajedno bio povrat na normalizirani kapital prije oporezivanja na razini grupe od u visini od 0,9 % na dan 31. prosinca 2013., odnosno 2,0 % na dan 31. prosinca 2016.

(42)

U oba se slučaja radilo o relativno niskoj razini povrata na kapital koja je uglavnom bila posljedica zabrane isplata dividende i kupona predviđenih obvezama koje je Danska preuzela u kontekstu ispitnog postupka u pogledu državne potpore. Grupa FIH bi, kao posljedicu tih obveza, zadržala dobit do kraja razdoblja restrukturiranja i namire mjera.

(43)

Prvotno je FIH-ova bankarska djelatnost uključivala tri segmenta: financiranje nekretnina, financiranje preuzimanja i poslovanje s poslovnim subjektima. Poslovni segment financiranja nekretnina ukinut je u okviru restrukturiranja FIH-a jer su krediti unutar njega prodani FSC-u 2012. Osim toga, krediti u segmentu financiranja preuzimanja postupno bi se ukidali. Stoga bi poslovanje s poslovnim subjektima bilo jedina poslovna jedinica čije bi se poslovanje nastavilo. Od ožujka 2013. broj zaposlenika u punom radnom vremenu smanjen je s 356 na 214.

(44)

Prema planu restrukturiranja, vrijednost bilance trebalo je smanjiti na 27,68 milijardi DKK (3,74 milijarde EUR) do 31. prosinca 2013. FIH je na dan 31. prosinca 2016. planirao ukupnu stopu kapitala od 19,6 %.

(45)

Očekivalo se da će zakonska stopa likvidnosti (44), koja je 31. prosinca 2012. iznosila 214 %, na dan 31. prosinca 2013. iznositi 239,7 %.

(46)

Tijekom razdoblja restrukturiranja očekivalo se da će ukupna stopa kapitala iznositi 19,6 %, a zakonska stopa likvidnosti 175 %, što bi bilo znatno više od regulatornih zahtjeva.

(47)

Prema najboljem mogućem scenariju (45), povrat prije oporezivanja na takozvani normalizirani kapital (46) u planu restrukturiranja planiran je u visini od 9 % na dan 31. prosinca 2013. i 10,1 % na dan 31. prosinca 2016. U najgorem mogućem scenariju ti su iznosi bili 0,9 % odnosno 4,7 % (47).

(48)

Položaj banke znatno se poboljšao od sredine 2011. kad je FSA predviđao da će se FIH suočiti s velikim potrebama u pogledu likvidnosti koje neće moći zadovoljiti. FIH je otplatio preostale nedospjele obveznice s državnim jamstvom pa je stoga problem refinanciranja riješen do 13. lipnja 2013. Osim toga, FIH je 2. srpnja 2013. otkupio državni osnovni hibridni kapital.

(49)

U trenutku donošenja Odluke iz 2014. FIH nije imao nikakvih problema s ispunjavanjem regulatornih zahtjeva u pogledu solventnosti ili likvidnosti.

3.2.   Mjere koje je Danska poduzela radi otklanjanja sumnji koje je iznijela Komisija

(50)

Kako bi otklonile sumnje koje je Komisija iznijela u kontekstu Odluke o sanaciji i pokretanju postupka, Danska i grupa FIH poduzele su niz mjera.

(51)

FIH je izvršio „jednokratnu” uplatu u korist FSC-a u iznosu od 310,25 milijuna DKK (39,12 milijuna EUR) s datumom dospijeća 4. prosinca 2013. (48)

(52)

FIH je s datumom dospijeća 18. prosinca 2013. društvu Newco uplatio iznos od 61,7 milijuna DKK u svrhu djelomične otplate naknada koje je primio na temelju sporazuma o administraciji za 2012. te je retroaktivno smanjio naknade za upravljanje za administraciju i zaštitu za 2013. koje je naplaćivao društvu Newco na 0,05 % portfelja nedospjelih kredita.

(53)

FIH je smanjio vrijednost ukupne imovine s 109,3 milijarde DKK (14,67 milijardi EUR) na dan 31. prosinca 2010. na 60,8 milijardi DKK (8,16 milijardi EUR) do 31. prosinca 2012., što odgovara smanjenju od 44 %.

(54)

FIH je dodatno smanjio svoj kreditni portfelj s 58,0 milijardi DKK (7,79 milijardi EUR) na dan 31. prosinca 2010. na 16,2 milijarde DKK (2,17 milijardi EUR) do 31. prosinca 2012., to jest za ukupno 41,8 milijardi DKK, što odgovara smanjenju od 72 %.

(55)

Osim toga, FIH je znatno smanjio linije rizika u segmentu tržišta (49).

(56)

FIH je smanjio broj zaposlenih u punom radnom vremenu s 356 na dan 31. prosinca 2010. na 214 do 31. ožujka 2013., što odgovara smanjenju od 41 %.

(57)

Nadalje, FIH je smanjio svoju zemljopisnu prisutnost s obzirom na to da je zatvorio dva od četiriju regionalnih ureda.

3.3.   Obveze koje je predložila Danska

(58)

S obzirom na sumnje koje je Komisija izrazila u Odluci o sanaciji i pokretanju postupka i u cilju osiguranja usklađenosti s Komunikacijom o imovini umanjene vrijednosti, osobito u pogledu pravilne naknade mjera za prijenos imovine, Danska je preuzela dodatne obveze koje su navedene u uvodnim izjavama od 59. do 65. U dopisu dostavljenom 13. siječnja 2020. Danska je potvrdila da su sve te obveze izvršene ili više nisu relevantne. Nadalje, Danska se obvezala da neće poništiti izvršene obveze.

(59)

FIH će FSC-u jednom godišnje uplaćivati 2,1 milijun DKK (0,3 milijuna EUR) od 30. rujna 2014. do konačne namire transakcije plaćanjem pro rata temporis ACT/ACT-a (50) za zadnje razdoblje na dan namire (to može biti do 31. prosinca 2019.). Svi iznosi koje je FIH već platio FSC-u, a koji su viši od tog iznosa u skladu s Odlukom iz 2014. i viši od ukupnog iznosa koji FIH treba platiti na temelju ove Odluke, vratit će se FIH-u bez kamata.

(60)

FIH će smanjiti naknade za upravljanje koje je naplaćivao FSC-u ili izvršiti uplatu paušalnog iznosa FSC-u uz sadašnju vrijednost smanjenja ili uplate u iznosu od 143,2 milijuna DKK (19,09 milijuna EUR).

(61)

Kako bi ostvario taj ishod, FIH je uplatio iznos od 61,7 milijuna DKK društvu Newco u svrhu djelomične otplate naknada koje je FIH primio od društva Newco na temelju sporazuma o administraciji za 2012. FIH je snizio i naknade za upravljanje za administraciju i zaštitu koje naplaćuje društvu Newco na 0,05 % portfelja nedospjelih kredita za 2013.

(62)

Osim toga, FIH bi od 1. siječnja 2014. snizio naknade za upravljanje za administraciju i zaštitu koje naplaćuje društvu Newco na 0,05 % portfelja nedospjelih kredita godišnje.

(63)

FIH bi FSC-u platio dodatnu godišnju naknadu u iznosu od 47,2 milijuna DKK (6,29 milijuna EUR) ako bi FSA promijenio svoje regulatorno stajalište u pogledu kapitalnih zahtjeva na razini holding društva zbog čega FIH-ov regulatorni kreditni kapacitet i dalje ne bi bio ograničen kapitalnom pozicijom društva FIH Holding.

(64)

Obvezama je bilo predviđeno i FIH-ovo povlačenje iz određenih područja poslovanja (financiranje nekretnina, vlasnička ulaganja, upravljanje privatnom imovinom), te niz bihevioralnih ograničenja, uključujući zabranu vodeće cijene za depozite, zabranu agresivnih poslovnih praksi i zabranu preuzimanja, kao i likvidacija banke FIH Realkredit A/S koja je bila hipotekarna banka grupe FIH. Banka FIH Realkredit A/S likvidirana je 2013.

(65)

Potpuni popis obveza (51), kako su ga zadnje ažurirala danska tijela u svojem dopisu od 13. siječnja 2020., naveden je u Prilogu.

4.   STAJALIŠTE DANSKIH TIJELA

(66)

U obavijesti o mjerama koju je Danska dostavila Komisiji njezino je prvotno stajalište (52) bilo da je prijenos kapitala društvu Newco uključivao državnu potporu, ali da su sve te potpore spojive s unutarnjim tržištem u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) Ugovora.

(67)

U istom je podnesku Danska tvrdila da grupa FIH nije primila državnu potporu jer će FSC za društvo Newco platiti tržišnu cijenu. Iako bez kvantitativnih dokaza za tu tvrdnju upućivanjem na relevantne tržišne podatke ili pojašnjavanjem osnove za troškove transakcije, Danska je naglasila:

(a)

da su u tijeku postupci za utvrđivanje tržišne cijene prijenosa;

(b)

da je grupa FIH osigurala početno financiranje i jamstva;

(c)

da je grupa FIH morala platiti sve troškove transakcije i likvidacije;

(d)

da je grupa FIH preuzela dodatne obveze u pogledu prijenosa, osobito obvezu podnošenja poslovnog plana.

(68)

Danska je zaključila da FIH neće ostvariti prednost. Kad bi Komisija o tom pitanju zauzela drukčije stajalište, Danska bi izjavila da je sve potpore FIH-u moguće proglasiti spojivima s unutarnjim tržištem jer je mjera predstavljala doprinos restrukturiranju FIH-a u skladu s Komunikacijom o restrukturiranju (53).

(69)

Danska je 20. ožujka 2012. dopunila prvotni podnesak prezentacijom (54) u kojoj je istaknula da FIH nije zatražio mjere te da je u trenutku zaključenja tih mjera FIH imao druge mogućnosti za razduživanje, što je dokaz za tvrdnju da je transakcija dogovorena po tržišnim uvjetima. Tvrdila je i da su prvotno smanjenje knjigovodstvene vrijednosti imovine u iznosu od 1,4 milijarde DKK i dodatni diskont za prilagodbu rizika u iznosu od 1,3 milijarde DKK u skladu s tržišnom cijenom. Štoviše, svi gubici zarade nakon preuzimanja (engl. earn-out) bili bi korigirani varijabilnom formulom sporazuma u kupoprodaji udjela tako da bi se učinkovitim ex-post mehanizmom prilagodbe osiguralo određivanje cijena u skladu s tržišnim uvjetima. Danska nije navela ni iznos predloženog diskonta i prilagodbe rizika ni razloge zbog kojih bi oni doveli do tržišne cijene.

(70)

U korespondenciji s Komisijom koja je uslijedila (55) Danska je tvrdila da je najveći gubitak kojem je FSC bio izložen iznosio 1,05 milijardi DKK, odnosno riječ je o razlici između kredita za apsorbiranje gubitka u iznosu od 1,65 milijardi DKK s jedne strane i zbroja smanjenja knjigovodstvene vrijednosti i iznosa privremene prilagodbe rizika FSC-a koji zajedno iznose 2,7 milijardi DKK, s druge. Tvrdila je i da je došlo do znatnog smanjenja njezina rizika povezanog s FIH-ovim kreditima s državnim jamstvom i FIH-ovom otplatom prethodne dokapitalizacije u iznosu od 1,9 milijardi DKK.

(71)

Memorandumom dostavljenim 23. travnja 2012. (56) Danska je obavijestila Komisiju da „za sada više neće Komisiji dostavljati daljnje argumente u pogledu primjene načela ulagača u tržišnom gospodarstvu”. Istodobno je dostavila neka obrazloženja u pogledu metodologija za procjenu vrijednosti koje je koristio FSC-ov pravni savjetnik.

(72)

Potom je Danska 16. svibnja 2012. izjavila da su društvo FIH Holding i FSC dogovorili uvjete transakcije na temelju uobičajenih tržišnih kriterija za podjelu rizika i dobiti te da je transakcija obavljena po tržišnim uvjetima. Tu je izjavu potvrdila FSC-ova računovodstvena tvrtka, KPMG (57).

(73)

Danska je 7. lipnja 2012. dostavila KPMG-ovo izvješće o ocjeni mjera istovremenim razmatranjem svih elemenata koji čine doprinos. KPMG nije uočio „nikakve razloge za zaključak da uvjeti sporazuma nisu u skladu s rizicima u slučaju FSC-a” navodeći pritom visoku razinu kolaterala, moguću upotrebu pokrivenih obveznica, kredit za apsorbiranje gubitka te zarade nakon preuzimanja u iznosu od 25 % za FSC.

(74)

U svojem odgovoru na pokretanje postupka od 11. rujna 2012. Danska nije izravno osporila stajalište Komisije da mjere čine državnu potporu, već je navela svoje argumente od 29. ožujka 2012. (58) tvrdeći da će svi prijenosi iznad tržišne vrijednosti biti nadoknađeni kreditom za apsorbiranje gubitka i jamstvom za prilagodbu cijene koje je dalo društvo FIH Holding. Nadalje, Danska je navela povećanja marže na produljenjima i višu stopu otkupa od očekivane kao primjere kojima potvrđuje to stajalište, ali bez izričite tvrdnje da bi se trebalo primjenjivati načelo subjekta u tržišnom gospodarstvu (engl. market economy operator principle – „MEOP”) (59).

(75)

Danska je umjesto toga tvrdila da su mjere bile spojive te navela argumente o tome da su one bile adekvatne, da je potpora bila ograničena na najnižu potrebnu razinu te da je narušavanje tržišnog natjecanja bilo ograničeno (60).

(76)

Danska tijela podsjetila su i na svoje stajalište iz obavijesti od 23. travnja 2012. o tome da su mjere bile posljedica pregovora između FIH-a i FSC-a (61) te su tvrdila da je prema nekim smjernicama iz Komunikacije o bankarstvu (62) nužan određeni stupanj složenosti mjera (63), osporavajući tvrdnju da bi one zbog složenosti mogle biti neadekvatne.

(77)

Kad je Komisija obavijestila Dansku o stručnoj ocjeni tržišne vrijednosti i stvarne ekonomske vrijednosti mjera, Danska je osporila te rezultate i dostavila niz pitanja i obrazloženja u razdoblju od 7. veljače do 11. rujna 2013.

(78)

Danska je iznijela primjedbu da je potpora ograničena na najnižu potrebnu razinu (64) jer je pretpostavila da vrijednost prijenosa neće premašiti stvarnu ekonomsku vrijednost, ali je dodala da je tu činjenicu moguće utvrditi samo konačnom procjenom vrijednosti Komisije.

(79)

Osim aspekata procjene vrijednosti, Danska je naglasila pozitivne učinke prijenosa na FIH-ov regulatorni položaj u skladu s ciljem povrata dugoročne održivosti iz plana restrukturiranja.

(80)

Danska je tvrdila i da FIH-ova strategija stjecanja depozita ne ovisi o mjeri državne potpore i ne odaje namjeru „vodeće uloge” u pogledu cijena, već da je ona bitan dio njegove strategije financiranja. Ipak, Danska je, kako bi odagnala sumnje Komisije, preuzela obvezu da će se FIH pridržavati zabrane vodeće cijene.

5.   OCJENA

5.1.   Postojanje državne potpore

(81)

Prema članku 107. stavku 1. Ugovora državna potpora svaka je potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje državnim sredstvima u bilo kojem obliku kojim se narušava ili prijeti da će se narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj u mjeri u kojoj to utječe na trgovinu među državama članicama.

(82)

Komisija smatra da je mjere u korist FIH-a opisane u uvodnim izjavama od 25. do 33. potrebno razmatrati u paketu. Mjere su dio jedne transakcije jer su njihovi elementi međuovisni (kronološki i strukturno) te su zajednički osmišljene za rješavanje FIH-ova problema s financiranjem.

5.1.1   Državna sredstva

(83)

Mjere opisane u uvodnim izjavama od 25. do 33. uključuju državna sredstva koje je izravno financirao FSC, društvo u vlasništvu države (putem danskog Ministarstva gospodarstva) odgovorno za osiguranje različitih vrsta mjera danskim bankama u kontekstu financijske krize (65). Kao prvo, FSC je osigurao 2 milijarde DKK u novcu za sporazum o kupoprodaji udjela u društvu Newco. Kao drugo, FSC se obvezao financirati imovinu društva Newco dok FIH ne otplati kredite s državnim jamstvom. Ta obveza mogla bi premašiti 13 milijardi DKK. Kao treće, FSC se odlučio odreći iznosa kamata kako bi platio jamstvo društva FIH Holding.

5.1.2   Postojanje prednosti

(84)

Mjerama opisanima u uvodnim izjavama od 25. do 33. osigurana je prednost jer je njihova posljedica za FIH bila otpis imovine, čime su povećane stope kapitala grupe uz istovremenu mogućnost da banka bolje rješava svoje probleme s financiranjem.

(85)

Danska tijela tvrdila su da mjere poštuju načelo subjekta u tržišnom gospodarstvu pa da stoga ne čine državnu potporu grupi FIH.

(86)

Komisija će zato ocijeniti ispunjavaju li mjere u korist grupe FIH test načela subjekta u tržišnom gospodarstvu. Testom se ispituje bi li tržišni subjekt sudjelovao u predmetnoj operaciji pod istim uvjetima kao i javni ulagač u trenutku donošenja odluke o stavljanju na raspolaganje javnih sredstava. Ne radi se o državnoj potpori kad se javna sredstva dodjeljuju u okolnostima i pod uvjetima koji odgovaraju tržišnim uvjetima.

(87)

U konkretnom slučaju grupe FIH Komisija smatra da je potrebno ispitati: i. je li u početku postojao privatni ulagač koji je bio spreman financirati mjere pod istim uvjetima kao i država članica; ii. ako jest, koliki je povrat ulaganja zahtijevao u usporedbi s povratima za državu; i iii. u izostanku privatnog interesa, koji bi bili očekivani povrat (66) i raspodjela mogućih povrata od mjera za državu u usporedbi s povratima koje bi tržišni ulagač očekivao da je poduzeo mjere u uobičajenim uvjetima tržišnog gospodarstva. Prihvati li država te ili bolje uvjete, može se smatrati da su mjere provedene pod tržišnim uvjetima. Točnije, važno je provjeriti ostvaruje li se transakcijom u cijelosti pozitivan novčani tok jer nijedan privatni subjekt kojemu je cilj maksimiziranje dobiti ne bi ušao u operaciju kojom se ostvaruje gubitak.

(88)

Najjasniji dokaz da je transakcija u skladu s načelom subjekta u tržišnom gospodarstvu jest taj da uvjeti transakcije ne bi samo bili prihvatljivi hipotetskom subjektu u tržišnom gospodarstvu, već da zapravo takav subjekt već sudjeluje u istom ulaganju pod istim uvjetima kao i država. Prisutnost ostalih ulagača predstavlja referentnu vrijednost za ocjenu Komisije u pogledu primjenjivosti načela subjekta u tržišnom gospodarstvu.

(89)

U vrijeme kad je Danska odobravala mjere nijedan sudionik na tržištu nije bio spreman odobriti FIH-u mjere slične onima koje su odobrili subjekti pod kontrolom države. Točnije, ni konzorcij vlasnika ni bilo koja treća strana nisu pokazali nikakvu namjeru da ulože u FIH. Komisija nema osnove za zaključak da bi u tim okolnostima subjekt u tržišnom gospodarstvu bio spreman sudjelovati u tim mjerama. Izostanak privatnog interesa pokazatelj je financijskih poteškoća i slabog položaja banke.

(90)

U izostanku subjekta koji bi uložio pod jednakim uvjetima kao i država, mjera i dalje može biti bez elemenata potpore ako bi, u sličnim okolnostima, privatni subjekt odobrio isto financiranje i zatražio povrat barem u visini povrata koji je ostvarila država. Tu je ocjenu u načelu potrebno temeljiti na poslovnom planu u kojemu se uzimaju u obzir dostupne informacije i predvidivi događaji u vrijeme dodjele javnih sredstava i u kojem se nije potrebno pouzdati ni u kakve analize kasnije situacije.

(91)

Nadalje, jedna od situacija u kojoj je najteže primijeniti načelo subjekta u tržišnom gospodarstvu jest situacija kad je društvo već korisnik državne potpore. U ovom slučaju FIH je već primio dokapitalizaciju 30. lipnja 2009. koju je otplatio 2. srpnja 2012. Naknada za hibridne instrumente za dokapitalizaciju iznosila je 11,45 %. FIH je sudjelovao i u danskom sustavu jamstva. Iako u ovom slučaju zbog tih činjenica nije isključena primjena načela subjekta u tržišnom gospodarstvu, one su pokazatelj poteškoća s kojima se FIH suočavao te utječu na spremnost privatnih ulagača na ulaganje u mjere. Prethodnom potporom već su narušene gospodarske okolnosti te je stvoren dojam stalne državne potpore. Komisija je pri ocjenjivanju uzela u obzir zamjenu tih prednosti novima.

(92)

FSA je smatrao da je FIH u neizvjesnom položaju jer je postojao velik rizik da FIH neće moći ispuniti zakonske zahtjeve u pogledu likvidnosti po isteku duga s državnim jamstvom. Prema tome, zbog te je situacije moglo doći do povlačenja FIH-ove dozvole za pružanje bankovnih usluga (67). Stoga FSA-ovo stajalište ide u prilog ocjeni Komisije da nije vjerojatno da bi tržišni subjekt uložio u FIH. Iako je moguće tvrditi da FSA-ovo izvješće nije bilo dostupno javnosti, tržišni subjekt imao bi pristup profilu dospijeća FIH-ova duga s državnim jamstvom zbog čega bi mogao doći do jednakog zaključka.

(93)

U izostanku privatnog ulagača Komisija mora, radi daljnje provjere primjenjivosti načela subjekta u tržišnom gospodarstvu, ocijeniti je li ukupni povrat od mjera u korist FIH-a jednak očekivanom povratu koji bi hipotetski privatni ulagač zatražio prije ulaganja ili veći od njega. Očekivani povrat od mjera ovisi o budućem tijeku prihoda od novčanih tokova koji je do današnjeg dana potrebno umanjiti kako bi se izračunala njegova neto sadašnja vrijednost s pomoću odgovarajuće diskontne stope.

(94)

Oslanjajući se na stručne savjete Komisija je procijenila tržišnu vrijednost imovine društva Newco i izradila model očekivanog povrata za FSC za cjelokupnu raspodjelu likvidacijske vrijednosti kapitala društva Newco. Na taj je način uzela u obzir sve elemente sporazuma o kupoprodaji udjela, kao što su neto likvidacijska vrijednost, prihodi i rashodi koje su ostvarili FSC i grupa FIH te prilagodba kupoprodajne cijene koja je uključivala kredit za apsorbiranje gubitka. Primjena modela raspodjele nužna je za izračun neto sadašnje vrijednosti koristi koje proizlaze iz sudjelovanja u porastu vrijednosti kapitala od 25 % i negativnih učinaka kombinacije velikih gubitaka imovine u društvu Newco i neispunjavanja obveza društva FIH Holding u slučaju ostvarenja takvog scenarija (68).

Image 1

(95)

U grafikonu je navedena neto sadašnja vrijednost sporazuma o kupoprodaji udjela za različite likvidacijske vrijednosti imovine društva Newco (od 5,1 milijarde DKK do 28,3 milijarde DKK). Vjerojatnost svakog scenarija navedena je točkastom linijom uz desnu ljestvicu (od 0,1 % do 7,5 %). U slučaju najizglednijih scenarija povrat je neznatno negativan.

(96)

Nadalje, na grafikonu se vidi da je ukupna vjerojatnošću ponderirana prosječna neto sadašnja vrijednost operacije sporazuma o kupoprodaji udjela isto tako bila negativna. Stručni izračun pokazuje da je ona iznosila 726 milijuna DKK. Posljedično, od sporazuma o kupoprodaji udjela ostvarivao se gubitak umjesto dobiti. Subjekt u tržišnom gospodarstvu zatražio bi naknadu za kapital od najmanje 10 % (69) godišnje za slično ulaganje u iznosu od 2 milijarde DKK od kojeg bi ostvario približno 1,33 milijarde DKK tijekom sedmogodišnjeg postojanja društva Newco. Komisija stoga zaključuje da nijedan subjekt u tržišnom gospodarstvu ne bi bio spreman uložiti pod uvjetima jednakima uvjetima sporazuma o kupoprodaji udjela. Posljedično, mjere nisu u skladu s načelom subjekta u tržišnom gospodarstvu. (70)

(97)

Potrebno je naglasiti da je u izračunu navedenom u uvodnim izjavama od 94. do 96. Komisija uzela u obzir korespondenciju s Danskom od 7. veljače i 11. ožujka 2013., kao i naknadnu korespondenciju (71), u kojoj je Danska dostavila ranije neotkrivene informacije kao što su posebna tumačenja sastavnica varijabilne kupoprodajne cijene, referentni datum podnesenih dokumenata o kreditnoj izloženosti koji su odvojeni za prijenos s FIH-a na društvo Newco, kretanje kreditne kvalitete portfelja u razdoblju od prosinca 2011. do rujna 2012. i preciznija analiza „nedodijeljenih kreditnih linija” u portfelju.

(98)

Nadalje, kvantificirane vrijednosti iz danskih argumenata (72) ne prolaze kontrolu. Ex-ante iznosi otpisa i rezerviranja za rizike nisu potvrđeni neovisnim izvješćem o procjeni vrijednosti (73). Osim toga, ako se uzme u obzir mogućnost da grupa FIH ne bi mogla ispunjavati ex-post jamstva, ne postoji razlog zbog kojeg gubici društva Newco ne bi mogli premašiti 2,7 milijardi DKK, pri čemu bi FSC (a time i danska država) imali ugovornu obvezu dokapitalizirati društvo Newco prije njegove konačne likvidacije. Komisija stoga zaključuje da nije utemeljena tvrdnja da bi bilo kakvi gubici od ulaganja bili ograničeni na 1,05 milijardi DKK.

(99)

Činjenica da su o uvjetima mjera pregovarali FSC i društvo FIH Holding ne znači nužno da su mjere izvršene po tržišnim uvjetima. Kad bi Danska namjeravala dodijeliti znatan iznos dodatne potpore banci koja se suočava s ozbiljnim poteškoćama u pogledu likvidnosti, zbog same te činjenice ne bi trebalo isključiti pregovore između tijela i te banke o konkretnim točkama transakcije. Zbog bilateralnog karaktera pregovora koji su obavljeni nedostajali su elementi kao što je otvoren nediskriminirajući natječajni postupak ili usporedba sa sličnim tržišnim transakcijama. Stoga usklađenost mjera s tržišnim uvjetima ne proizlazi automatski iz činjenice da su pregovori obavljeni.

(100)

Kad je riječ o KPMG-ovu izvješću od 7. lipnja 2012., Komisija se slaže da je zbog složenosti mjera nužna cjelovita ocjena njihovih uvjeta jer ne postoje pojedinačne odredbe koje je moguće primijeniti na naknadu za svaki pojedinačni element. Međutim, u analizi iz tog KPMG-ova izvješća zanemarena je mogućnost ekstremnijih scenarija pada vrijednosti prema kojima društvo FIH Holding ne bi moglo ispunjavati svoje obveze. Nadalje, u analizi nije analizirana naknada za 2,0 milijarde DKK uloženog kapitala. Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 98., sukladnost s tržišnim ponašanjem ne može postojati s obzirom na to da ne postoji godišnja naknada za kapital i s obzirom na sudjelovanje u porastu vrijednosti kapitala od samo 25 % tijekom sedmogodišnjeg razdoblja ulaganja na samostalnoj osnovi i kao parametra u cjelokupnom modelu naknade (74).

(101)

Komisija u tom kontekstu naglašava da bi prema ranijoj dokapitalizaciji u obliku osnovnog hibridnog kapitala (75) FIH trebao platiti godišnji kupon od 11,46 % godišnje. Osim toga, FIH-ov je nadređeni dug početkom ožujka 2012. ponuđen na tržištu s očekivanim prinosom većim od 10 %. Stoga je opravdan zaključak Komisije da bi naknada za kapital trebala iznositi najmanje 10 %. Tržišni subjekt vjerojatno bi tražio veću naknadu od toga s obzirom na posebne rizike povezane s koncentracijom i slabijom kvalitetom (76) hipotekarnog portfelja društva Newco, uz podređeni kreditni rejting kapitalnog ulaganja. Stoga je naknada od 6,5 % koju je navela Danska (77) nedvojbeno nedostatna. Potrebno je naglasiti i da se transakcijom ostvaruje negativan očekivani povrat.

(102)

Komisija zaključuje da mjere u korist FIH-a nisu u skladu s načelom subjekta u tržišnom gospodarstvu. Ovu ocjenu, a osobito činjenicu da Komisija ne mora uzeti u obzir financijske rizike kojima je FSC bio izložen zbog mjera potpore iz 2009., potvrdio je Sud u svojoj presudi od 6. ožujka 2018. (78).

5.1.3.   Selektivnost

(103)

Primjena mjera odnosila se samo na grupu FIH i društvo Newco. Stoga su te mjere bile selektivne.

5.1.4.   Narušavanje tržišnog natjecanja i utjecaj na trgovinu među državama članicama

(104)

FIH je s pomoću tih mjera ojačao svoj položaj u pogledu kapitala i likvidnosti u usporedbi sa svojim konkurentima koji nisu mogli ostvariti korist od sličnih mjera. Mjera je stoga omogućila FIH-u da poboljša svoj položaj na tržištu. Mjera stoga može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja.

(105)

S obzirom na integraciju bankarskog tržišta na europskoj razini, prednost koja je dana FIH-u osjećali su konkurenti i u Danskoj (u kojoj posluju banke iz drugih država članica) i u drugim državama članicama. Stoga se mora smatrati da mjere potencijalno utječu na trgovinu među državama članicama.

5.2.   Iznos potpore

(106)

Izračunano je da je ukupni iznos potpore na temelju tih mjera (79) približno 2,25 milijardi DKK (približno 300 milijuna EUR). Pri izračunu iznosa potpore Komisija je uzela u obzir:

(a)

formulu koristi povezanih sa sporazumom o kupoprodaji udjela (0,73 milijarde DKK) (80);

(b)

izgubljenu naknadu za kapitalno ulaganje (1,33 milijarde DKK) (81);

(c)

višak kamata koje je platilo društvo Newco po prvom kreditu, kreditu za apsorbiranje gubitka i inicijalnom financiranju (0,33 milijarde DKK);

(d)

višak administrativnih naknada (0,14 milijardi DKK).

(107)

Kao olakotan čimbenik, Komisija je smatrala da bi prijevremeno otkazivanje državnih jamstava u iznosu od 0,28 milijardi DKK trebalo oduzeti od ukupnog iznosa potpore.

(108)

Kako je navedeno u uvodnim izjavama 82. i 100., Komisija je pri procjeni vrijednosti svih kamata i ostalih novčanih tokova, naknada i izdanih jamstava primijenila sveobuhvatni pristup uzimajući u obzir:

(a)

zabrinutost Danske da Komisija neće posvetiti dovoljno pažnje ekonomskoj stvarnosti svih aspekata mjera, kao što je kredit za apsorbiranje gubitka;

(b)

činjenicu da sve elemente transakcije nije moguće povezati s određenom stavkom u formuli naknade.

(109)

U skladu s Komunikacijom o imovini umanjene vrijednosti Komisija se oslanjala na vanjske stručnjake za savjet pri procjeni vrijednosti (82).

5.3.   Spojivost državne potpore

5.3.1.   Pravna osnova za spojivost potpore

(110)

Člankom 107. stavkom 3. točkom (b) Ugovora predviđa se da se državna potpora može smatrati spojivom s unutarnjim tržištem ako joj je svrha „otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu neke države članice”. S obzirom na postojeće okolnosti i okolnosti na financijskim tržištima u vrijeme donošenja Odluke o sanaciji i pokretanju postupka, Komisija smatra da se mjere mogu ispitati na temelju te odredbe.

(111)

Komisija prihvaća da su zbog financijske krize nastale iznimne okolnosti u kojima stečaj jedne banke može narušiti povjerenje u financijski sustav u cjelini na nacionalnoj i međunarodnoj razini. To se može odnositi i na malu banku koja nije u neposrednim problemima, već pod pojačanim nadzorom financijskog regulatora, kao što je to slučaj s FIH-om. U trenutku donošenja Odluke o sanaciji i pokretanju postupka cijena dvogodišnjeg do četverogodišnjeg duga bila je određena uz maržu od 600 do 700 baznih bodova na vrijednost EURIBOR-a. Ta je razina cijena jasan pokazatelj predstojećih problema. U takvim slučajevima može biti nužna rana intervencija kako bi se izbjegle nestabilnost predmetne institucije i prijetnje financijskoj stabilnosti. To se posebno odnosi na malo gospodarstvo kao što je Danska gdje je nejasna razlika između pojedinačnih banaka zbog čega se nedostatak povjerenja zbog propasti jedne banke preslikava na cijeli sektor. Stoga je pravna osnova za ocjenu spojivosti svih mjera obuhvaćenih ovom Odlukom članak 107. stavak 3. točka (b) Ugovora.

(112)

Kad je konkretno riječ o spojivosti prijenosa imovine na FSC, Komisija će ocijeniti mjere s obzirom na Komunikaciju o imovini umanjene vrijednosti.

(113)

Komisija će potom ocijeniti spojivost mjera za restrukturiranje s obzirom na Komunikaciju o restrukturiranju.

5.3.2.   Spojivost potpore s Komunikacijom o imovini umanjene vrijednosti

(114)

Komunikacijom o imovini umanjene vrijednosti utvrđena su načela za procjenu vrijednosti i prijenos imovine umanjene vrijednosti i spojivost mjera s Ugovorom. Potrebno je ocijeniti je li potpora ograničena na najnižu moguću razinu te postoji li dostatni doprinos banke i njezinih dioničara.

(115)

U skladu s točkom 21. Komunikacije o imovini umanjene vrijednosti banke bi u najvećoj mogućoj mjeri trebale snositi gubitke povezane s imovinom umanjene vrijednosti. Točkom 21. zahtijeva se pravilna naknada države za mjeru za otpis imovine u bilo kojem obliku radi osiguranja jednake odgovornosti dioničara i raspodjele tereta neovisno o konkretno odabranom modelu.

(116)

Mjerama je u njihovu prvotnom obliku osigurana naknada jednaka trošku financiranja danske države uvećanom za samo 100 baznih bodova za likvidnost. Nije predviđena nikakva naknada za kapitalno ulaganje, osim djelomičnog porasta vrijednosti (25 %) u slučaju da u neto likvidaciji bude ostvaren višak mehanizmom prilagodbe cijene. Nadalje, u negativnom scenariju prema kojemu bi imovinski portfelj društva Newco bio znatno narušen, naknadu FSC-u osiguralo bi društvo FIH Holding, koje u tim okolnostima vjerojatno ne bi moglo ispunjavati svoje obveze. Stoga se ne čini vjerojatnim, kako je navedeno u uvodnim izjavama od 66. do 73. Odluke o sanaciji i pokretanju postupka, da bi naknada i vlastiti doprinos bili dostatni za spojivost potpore s unutarnjim tržištem u skladu sa smjernicama iz Komunikacije o imovini umanjene vrijednosti.

(117)

U skladu s točkom 39. Komunikacije o imovini umanjene vrijednosti, Komisija je stoga detaljno analizirala tržišnu vrijednost mjera. Uz pomoć vanjskog stručnjaka Komisija je procijenila probabilističku raspodjelu ishoda za imovinski portfelj društva Newco te izračunala učinak na vrijednost imovine vjerojatne konačne likvidacije sporazumom o kupoprodaji udjela.

(118)

Komisija je u svojoj ocjeni utvrdila prednosti s pomoću izgubljene naknade za kapital i mogućih gubitaka povezanih s kreditnom kvalitetom društva FIH Holding, viška kamata po kreditu za apsorbiranje gubitka, viška marži na financiranje društva Newco od strane FIH-a i viška naknada za administraciju i zaštitu izvedenica. Komisija je utvrdila i olakotne čimbenike kao što je prijevremeno otkazivanje državnih jamstava. Ukupno gledajući, mjere su uključivale element državne potpore od približno 2,25 milijardi DKK.

(119)

Uzimajući u obzir točke 40. i 41. Komunikacije o imovini umanjene vrijednosti, razlika između vrijednosti prijenosa i stvarne ekonomske vrijednosti utvrđena je istim izračunom kao i procjena tržišne vrijednosti s dvjema prilagodbama. Kao prvo, raspodjela ishoda temeljila se na stvarnim ekonomskim vrijednostima imovinskog portfelja umjesto na tržišnim vrijednostima. Kao drugo, zahtijevana naknada za kapital temeljila se na stvarnom neto otpisu kapitala mjera.

(120)

U Odluci iz 2014., nakon FSA-ove izjave, Komisija je utvrdila da učinak bruto otpisa kapitala mjera, na razini društva FIH Holding, iznosi 375 milijuna DKK (83). Taj bi se iznos mogao raščlaniti na:

(a)

iznos od 275 milijuna DKK zbog smanjenog likvidnosnog rizika;

(b)

iznos od 100 milijuna DKK zbog rizika u pogledu prihoda.

(121)

Rizik u pogledu prihoda odgovarao je riziku da će FIH morati privući dodatni kapital radi pokrivanja gubitaka predviđenih za sljedeću godinu. Međutim, u ovom slučaju, FIH je pogrešno uključio pozitivan razvoj događaja u izračun rizika u pogledu prihoda jer je pretpostavio očekivane uštede na kamatama zbog prijevremenog otkupa hibridnog kapitala u iznosu od 1,9 milijardi DKK (84). Takve uštede nisu mogle dovesti do rizika da će biti potreban dodatni kapital pa stoga na temelju pozicije rizika u pogledu prihoda nije došlo ni do kakvog otpisa kapitala za FIH. Tu pogrešku u izračunu ponovio je FSA u svojoj izjavi, ali je ona kasnije ispravljena u naknadnoj korespondenciji. Međutim, s obzirom na to da se u Odluci iz 2014. oslanjala na prvotni izračun, Komisija je učinak otpisa kapitala utvrdila u iznosu od 375 milijuna DKK umjesto u iznosu od 275 milijuna DKK. Zbog toga je Opći sud u svojoj presudi od 19. rujna 2019. poništio Odluku iz 2014. Iz toga slijedi da bi ispravan iznos bruto otpisa kapitala mjera potpore trebao biti utvrđen u iznosu od 275 milijuna DKK. Taj otpis kapitala trebalo bi na odgovarajući način nadoknaditi kako bi mjera bila spojiva s Komunikacijom o imovini umanjene vrijednosti. Komisija procjenjuje da bi naknada koja je potrebna kako bi otpis kapitala bio spojiv s Komunikacijom o imovini umanjene vrijednosti trebala iznositi najmanje 10 % godišnje (85).

(122)

Nadalje, Komisija je utvrdila i da je vrijednost prijenosa imovine bila za 254 milijuna DKK veća od njezine stvarne ekonomske vrijednosti (86), koju je trebalo nadoknaditi i povući.

(123)

Osim toga, potrebno je vratiti i 143,2 milijuna DKK prekomjernih naknada.

(124)

Kako bi se mjere uskladile s Komunikacijom o imovini umanjene vrijednosti:

(a)

FIH je 4. prosinca 2013. otplatio iznos za koji je vrijednost prijenosa premašivala stvarnu ekonomsku vrijednost imovine, to jest 254 milijuna DKK (87);

(b)

FIH je 4. prosinca 2013. platio i naknadu od 10 % godišnje na prvotni iznos učinka otpisa kapitala (to jest 275 milijuna DKK) za razdoblje od ožujka 2012. do 4. prosinca 2013. (88);

(c)

FIH će FSC-u plaćati i naknadu od 10 % godišnje na izmijenjen iznos učinka otpisa kapitala mjera koje su se primjenjivale od 4. prosinca 2013. nadalje, to jest na iznos od 21 milijun DKK (iznos od 275 milijuna DKK umanjen za 254 milijuna DKK);

(d)

FIH će otplatiti višak administrativnih naknada (89).

(125)

Danska je osigurala FIH-ovu isplatu tih iznosa (90) uz poštovanje svih sporazuma iz završnih dokumenata mjera (91).

(126)

Danska se obvezuje da FIH neće isplatiti dividende do konačnog podmirenja računa društva Newco na temelju sporazuma o kupoprodaji udjela kako bi ublažila kreditni rizik s kojim se suočava društvo FIH Holding za FSC.

(127)

Zaključak je da su mjere u cijelosti razmjerne, ograničene na najnižu moguću razinu te da je njima osiguran dostatan vlastiti doprinos FIH-a. Nadalje, zbog uplate FSC-u izvršene 4. prosinca 2013. (92) te dodatnih obveza u pogledu naknada, mjerama je osigurana odgovarajuća naknada u skladu s Komunikacijom o imovini umanjene vrijednosti.

5.3.3.   Spojivost potpore s Komunikacijom o restrukturiranju i Komunikacijom o produljenju iz 2011. (93)

(a)   Održivost

(128)

Prema Komunikaciji o restrukturiranju, kako bi se postigla spojivost s unutarnjim tržištem na temelju članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora, restrukturiranje financijske institucije u kontekstu trenutačne financijske krize mora: dovesti do ponovne uspostave održivosti banke ili do njezine uredne likvidacije, osigurati ograničavanje potpore na najnižu potrebnu razinu i uključivati dovoljan vlastiti doprinos korisnika (raspodjela tereta) te uključivati mjere dovoljne za ograničavanje poremećaja tržišnog natjecanja.

(129)

Prema Komunikaciji o restrukturiranju, država članica treba dostaviti sveobuhvatan plan restrukturiranja kojim se dokazuje način povrata održivosti korisnika bez državne potpore u razumnom vremenu i u roku od najviše pet godina. Dugoročna održivost postiže se kada se banka može zasebno natjecati na tržištu kapitala u skladu s relevantnim regulatornim zahtjevima. Da bi neka banka to mogla učiniti, mora moći pokriti sve svoje troškove i osigurati odgovarajući povrat na uloženi kapital, uzimajući u obzir profil rizičnosti te banke. Povrat održivosti trebao bi uglavnom proizlaziti iz unutarnjih mjera i temeljiti se na vjerodostojnom planu restrukturiranja.

(130)

Plan restrukturiranja FIH-a koji je Danska dostavila kojim je obuhvaćeno razdoblje do 31. prosinca 2016. pokazivao je povrat održivosti na kraju tog razdoblja restrukturiranja. Očekivalo se da će banka i dalje ostvarivati dobit i poboljšati godišnje rezultate, osobito tijekom razdoblja od 2013. do 2016. uz adekvatni povrat na kapital od novih poslova. Prema najgorem mogućem scenariju banka bi i dalje ostvarivala dobit, pri čemu bi neto dobit porasla s 51 milijun DKK (6,8 milijuna EUR) 2013. na 122 milijuna DKK (16,27 milijuna EUR) 2016.

(131)

Prema planu restrukturiranja do 31. prosinca 2016. FIH-ova ukupna stopa kapitala iznosila bi 19,6 %, a očekivalo se da bi zakonska stopa likvidnosti tada iznosila 160 %. Sve bi te stope bile znatno veće od najnižih regulatornih zahtjeva. Stoga bi se činilo da je grupa dobro kapitalizirana i da uživa komotnu poziciju u pogledu likvidnosti.

(132)

Nakon mjera, točnije prijenosa kredita, FIH je mogao ne samo u roku otkupiti obveznice s državnim jamstvom 2013., već i 2. srpnja 2013. otplatiti hibridni kapital koji je dobio od države.

(133)

Zahvaljujući mjerama došlo je do poboljšanja profila likvidnosti FIH-a koji je mogao ostvariti zakonsku stopu likvidnosti od 214 % od 31. prosinca 2012. te se očekivalo da ostvari stopu od 239,7 % od 31. prosinca 2013. (94), čime bi znatno premašio regulatorne zahtjeve u pogledu likvidnosti.

(134)

Konkretno, manjak financiranja koji je ranije prijetio FIH-u prevladan je podjelom imovine s pomoću instrumenta financiranja u iznosu od 13 milijardi DKK koji je FSC osigurao društvu Newco. Osim toga, FSC se obvezao dokapitalizirati društvo Newco tijekom razdoblja primjene mjera u slučaju potrebe (95). Posljedično, spriječeni su svi neposredni problemi s FIH-ovom dokapitalizacijom.

(135)

Ukratko, uz osiguranu profitabilnost i likvidnost te dovoljnu kapitalnu osnovu, činilo se da je FIH u dobrom položaju za ostvarenje dugoročne održivosti na samostalnoj osnovi.

(136)

Iako je u najgorem mogućem scenariju povrat na normalizirani kapital bio planiran na samo 0,9 % na dan 31. prosinca 2013., odnosno 2,0 % (96) na dan 31. prosinca 2016., u najboljem mogućem scenariju planirani povrat na normalizirani kapital iznosio je 10,3 % za 2013., odnosno 11,2 % za 2016.

(137)

Komisija u pravilu ne upotrebljava pojam „normalizirani kapital” jer je njegova posljedica u pravilu veći povrat na kapital nego u slučaju kad se izračuni temelje na stvarnom kapitalu. Međutim, u ovom je slučaju Danska preuzela obvezu da će društvo FIH Holding i FIH zadržati akumuliranu dobit na visokoj razini kako bi bolje jamčila za odgovarajuće plaćanje FSC-u. Konkretno, ako bi društvo Newco ostvarilo znatno niže prihode nego što je FIH planirao, FIH (kreditom za apsorbiranje gubitka) i društvo FIH Holding (jamstvom koje je dao FSC-u) snosili bi troškove osiguranja FIH-ove naknade na razini koja je razmjerna pravilima o državnim potporama. Akumulacijom zadržane dobiti ipak se povećavao kapital do relativno visoke razine (8,4 milijarde DKK u najboljem slučaju odnosno 7,3 milijarde DKK u najgorem slučaju), čime se smanjivala stopa povrata na kapital. FIH nije mogao neutralizirati taj postupak, osim ako se njime nisu ostvarivali gubici (što nije ni predviđeno ni poželjno). Pojam „normaliziranog kapitala” stoga je poželjan u ovom slučaju kako bi Komisija mogla pravilno ocijeniti profitabilnost banke, ostavljajući po strani rezultate akumulacije zadržane dobiti.

(138)

Osim toga, FIH bi izašao iz relativno riskantne poslovne djelatnosti financiranja preuzimanja zbog čega bi došlo do smanjenja njegovih poslovnih aktivnosti i postavljanja njegova poslovnog modela na čvršće temelje. Nadalje, s ukupnom stopom kapitala od 20,8 % (97) na kraju razdoblja restrukturiranja činilo se da je FIH prekomjerno kapitaliziran (98) u smislu poslovnog modela, a time i znatno manje nego ranije izložen tržišnim rizicima koji bi mogli ugroziti njegovo postojanje kao subjekta s neograničenim poslovanjem.

(139)

Komisija stoga smatra da je plan restrukturiranja bio primjeren za povrat FIH-ove dugoročne održivosti.

ii.   Održivost

(140)

Danska se obvezala da neće od FIH-a tražiti da isplaćuje bilo kakve dividende tijekom faze restrukturiranja i da otplati ranije državne dokapitalizacije u iznosu od 1,9 milijardi DKK. Nadalje, FIH neće vršiti nikakve isplate kupona ulagačima u hibridne instrumente ni bilo kakve instrumente kod kojih financijske institucije mogu slobodno odabrati isplatu kupona ili upis, neovisno o njihovoj regulatornoj klasifikaciji, uključujući podređene dužničke instrumente, ako ne postoji pravna obveza plaćanja.

(141)

Osim toga, kako se zaključuje u uvodnoj izjavi 127., naknada mjera koje se odnose na imovinu umanjene vrijednosti utvrđena je na odgovarajućoj razini.

(142)

Komisija stoga smatra da je planom restrukturiranja u dostatnoj mjeri riješeno pitanje zahtjeva za raspodjelu tereta.

iii.   Narušavanje tržišnog natjecanja

(143)

Planom restrukturiranja FIH-u je osigurano povlačenje iz određenih područja poslovanja (financiranje nekretnina, vlasnička ulaganja i upravljanje privatnom imovinom). Konkretno, imovina od financiranja nekretnina u iznosu od 15,4 milijarde DKK (25 % vrijednosti bilance iz 2012.) prenesena je u društvo Newco.

(144)

Izmijenjenim pismom namjere predviđena je i zabrana vodeće cijene za depozite ako bi FIH-ov tržišni udio premašio 5 %. Tom je obvezom FIH-u dopušteno dodatno poboljšanje njegova položaja u pogledu financiranja prikupljanjem depozita na tržištu, uz istodobno utvrđivanje praga za sprečavanje prekomjernih praksi. Osim toga, postojala bi zabrana agresivnih komercijalnih praksi kojom se konkurenti štite od prekomjernog tržišnog ponašanja. Potrebno je naglasiti da nijedan sudionik na tržištu nije iznio primjedbe na FIH-ovu politiku određivanja cijena depozita nakon što je Komisija pokrenula postupak o tom pitanju.

(145)

Nadalje, FIH bi prodao svoja ulaganja u fondove privatnog vlasničkog kapitala i ostala vlasnička ulaganja i u strukturi svojeg društva od 31. prosinca 2014. više ne bi imao institut hipoteke. Stoga bi i ta područja poslovanja bila prepuštena konkurentima, a sukladno tomu FIH-ova prisutnost na tržištu smanjila bi se.

(146)

Osim toga, društvo FIH Realkredit (99) likvidirano je 2013. te su prekinute sve poslovne aktivnosti u djelatnosti financiranja preuzimanja.

(147)

Osim toga, FIH je već smanjio vrijednost ukupne imovine s 109,3 milijarde DKK (14,67 milijardi EUR) na dan 31. prosinca 2010. na 60,8 milijardi DKK (8,16 milijardi EUR) do 31. prosinca 2012., što odgovara smanjenju od 44 %.

(148)

Ukupno gledajući, posljedica tih obveza bilo je dostatno ublažavanje narušavanja tržišnog natjecanja jer su poslovne mogućnosti koje bi potencijalno mogle biti profitabilne za FIH propuštene i prepuštene konkurentima.

5.4.   Zaključak i okončanje pokretanja formalnog ispitnog postupka

(149)

Komisija je u Odluci o sanaciji i pokretanju postupka izrazila sumnje u pogledu toga jesu li predmetne mjere bile dobro usmjerene kako se zahtijevalo u Komunikaciji o bankarstvu iz 2008. (100) U toj je fazi bilo posebno nejasno hoće li ulagači smatrati da se FIH riješio svoje najgore imovine te hoće li biti spremni osigurati financiranje po podnošljivim uvjetima. Iz FIH-ova je plana restrukturiranja bilo jasno da banka ima dostatni zaštitni sloj kapitala čak i u scenariju u uvjetima stresa te da je vjerojatno da će i dalje biti održiva u slučaju nepovoljnih makroekonomskih kretanja.

(150)

U Odluci o sanaciji i pokretanju postupka izražene su i sumnje o tome jesu li mjere ograničene na najnižu moguću razinu te je li predviđen dostatni vlastiti doprinos (101), osobito s obzirom na složenost mjera.

(151)

Nakon podrobne ocjene elemenata i njihovih veza Komisija smatra da naknada koju će FIH platiti za mjere služi kao dostatan vlastiti doprinos te da je ona u skladu s Komunikacijom o imovini umanjene vrijednosti. Komisija izražava zadovoljstvo jednokratnim plaćanjem FSC-u i obvezama preuzetima u tom pogledu (102). Komisija dalje naglašava da je mjerama poboljšan profil likvidnosti banke koja je, u okviru svih scenarija, i dalje ostala likvidna i održiva u skladu s planom restrukturiranja.

(152)

U Odluci o sanaciji i pokretanju postupka Komisija je izrazila dodatne sumnje u pogledu toga je li ispunjen zahtjev za ograničavanje narušavanja tržišnog natjecanja. Međutim, Danska se naknadno obvezala na to da će FIH podlijegati zabrani isplate kupona, zabrani isplate dividende, zabrani vodeće cijene (uključujući depozite) i zabrani agresivnih poslovnih praksi te obvezama u pogledu prodaje imovine.

(153)

Općenito, Komisija napominje da su planom restrukturiranja koji je Danska dostavila primjereno obuhvaćena pitanja održivosti, raspodjele tereta i narušavanja tržišnog natjecanja te da je on u skladu sa zahtjevima Komunikacije o restrukturiranju i Komunikacije o imovini umanjene vrijednosti.

(154)

Na temelju prethodne ocjene Komisija smatra da su mjere bile dobro usmjerene, ograničene na najnižu moguću razinu te da je njima osigurano ograničeno narušavanje tržišnog natjecanja. Stoga su ublažene sumnje koje je Komisija prvotno izrazila u Odluci o sanaciji i pokretanju postupka u pogledu spojivosti mjera.

6.   USKLAĐENOST MJERA S ODREDBAMA DIREKTIVE 2014/59/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (103) O OPORAVKU I SANACIJI BANAKA

(155)

Iako su države članice prenijele Direktivu 2014/59/EU u nacionalno zakonodavstvo Komisija mora ocijeniti krše li se mjerama neodvojivo povezane odredbe Direktive 2014/59/EU.

(156)

Ta je obveza u skladu sa sudskom praksom sudova Unije, koji su više puta dosljedno presudili (104)„da oni aspekti potpore koji su protivni posebnim odredbama Ugovora, osim [članaka 107. i 108. Ugovora], mogu biti u tolikoj mjeri neodvojivo povezani s predmetom potpore da bi ih bilo nemoguće odvojeno ocijeniti, tako da njihov učinak na spojivost ili nespojivost potpore u njezinoj cijelosti stoga nužno treba ocijeniti u okviru postupka iz [članka 108.]” (105).

(157)

Kako bi se ocijenilo je li kršenje odredbe prava Unije neodvojivo povezano s mjerom potrebno je utvrditi krši li se nužno mjerom državne potpore određena odredba prava Unije koja je relevantna za analizu spojivosti na temelju članka 107. stavaka 2. i 3. Ugovora.

(158)

Ova se Odluka odnosi na mjere koje su danska tijela donijela prije donošenja Direktive 2014/59/EU. Naime, Direktiva 2014/59/EU zaista je donesena 15. svibnja 2014., a rok za njezino prenošenje u zakonodavstvo država članica bio je 1. siječnja 2015. (106), dok su predmetne mjere iz ovog predmeta odobrene 2012. Slijedom toga, Direktiva 2014/59/EU ne primjenjuje se na ovaj predmet.

7.   ZAKLJUČAK

(159)

Na temelju obavijesti i s obzirom na obveze koje je Danska predložila (i koje je Danska potvrdila u dopisu dostavljenom 13. siječnja 2020.) zaključuje se da priopćene mjere čine državnu potporu i da su spojive s unutarnjim tržištem. Adekvatnost mjera, kao i održivost banke te vlastiti doprinosi uz mjere za ublažavanje narušavanja tržišnog natjecanja čine se dostatnima. Posljedično, mjere bi trebalo odobriti u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) Ugovora, a pokrenute postupke trebalo bi okončati,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prijenos imovine s grupe FIH na dansko Društvo za financijsku stabilnost, uz prateće sporazume, čini državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Ta državna potpora spojiva je s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora, uzimajući u obzir plan restrukturiranja i obveze utvrđene u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Danskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2020.

Za Komisiju

Margrethe VESTAGER

Izvršna potpredsjednica


(1)  SL C 359, 21.11.2012., str. 1.

(2)  „Zakon o državnim dokapitalizacijama” (dan. lov om statsligt kapitalindskud) znači Zakon br. 67 od 3. veljače 2009. i izvršni nalozi koji su izdani na temelju njega. Zakon je odobren Odlukom Komisije od 3. veljače 2009. (SL C 50, 3.3.2009., str. 4.).

(3)  Odluka Komisije od 29. lipnja 2012. u predmetu SA.34445 (2012/C) (ex 2012/N) (SL C 359, 21.11.2012., str. 1.).

(4)  Te su mjere potpore detaljno opisane u uvodnim izjavama od 10. do 23. Odluke o sanaciji i pokretanju postupka.

(5)  Vidjeti uvodnu izjavu 1.

(6)  Plan je naknadno izmijenjen.

(7)  Odluka Komisije 2014/884/EU od 11. ožujka 2014. o državnoj potpori SA.34445 (12/C) koju je provela Danska za prijenos imovine vezane uz nekretnine s FIH-a na FSC (SL L 357, 12.12.2014., str. 89.).

(8)  Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. u predmetu T-386/14, ECLI:EU:T:2016:474.

(9)  Presuda Suda od 6. ožujka 2018. u predmetu C-579/16 P, ECLI:EU:C:2018:159.

(10)  Presuda Općeg suda od 19. rujna 2019. u predmetu T-386/14 RENV, ECLI:EU:T:2019:623.

(11)  Za dodatne pojedinosti vidjeti uvodne izjave 120. i 121.

(12)  Izjava o jeziku dostavljena je 13. siječnja 2020.

(13)  FIH se 23. kolovoza 2013. spojio s bankom FIH Erhvervsbank A/S kao društvom preuzimateljem.

(14)  Likvidirano je 2013., vidjeti uvodnu izjavu 64.

(15)  Bankarstvo se prvotno sastojalo od: 1. poslovanja s poslovnim subjektima u čijoj su nadležnosti FIH-ove djelatnosti pozajmljivanja, osobito malim i srednjim poduzećima; 2. financiranja preuzimanja kojim se osigurava strukturno financiranje spajanja i preuzimanja na skandinavskom tržištu; i 3. financiranja nekretnina kojim se osiguravaju kapital i savjetodavne usluge ulagačima u nekretnine. Prema stanju na datum donošenja Odluke iz 2014., FIH se više nije bavio financiranjem nekretnina, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 43.

(16)  Segment tržišta pružao je usluge financijskog savjetovanja velikim i srednjim poduzećima, primjerice, u pogledu upravljanja rizikom, upravljanja obvezama i strukture kapitala. Segment tržišta bio je odgovoran i za obavljanje trgovanja i odnose s klijentima u području kamata, deviznog poslovanja i tržišta vrijednosnih papira.

(17)  Segment financiranja poslovnih subjekata pružao je usluge financijskog savjetovanja pri spajanjima i preuzimanjima, privatizacijama i dokapitalizacijama itd.

(18)  PF I A/S holding je za upravljanje vlasničkim udjelima društva FIH Holding u društvima PFA Pension, Folksam Ömsesidig Livsförsäkring/Folksam Ömsesidig Sakförsäkring i C.P. Dyvig & Co A/S.

(19)  U planu restrukturiranja upotrebljava se pojam „stopa solventnosti”. Međutim, pojam „stopa solventnosti” u financijskom izvještavanju znači stopa dobiti društva nakon oporezivanja i amortizacije u odnosu na ukupne obveze. Njome se stoga mjeri sposobnost društva za podmirenje vlastitih dugovanja. Njome se iskazuje iznos prihoda društva nakon oporezivanja, bez obračunavanja negotovinskih amortizacijskih rashoda, u usporedbi s njegovim ukupnim dugovanjima. Ona isto tako predstavlja ocjenu vjerojatnosti nastavka porasta dugovanja društva. Zato se za slučajeve u kojima se u planu restrukturiranja upotrebljava taj pojam u ovoj Odluci navodi pojam „ukupna stopa kapitala”, odnosno stopa ukupnog kapitala banke u odnosu na ukupnu rizikom ponderiranu imovinu.

(20)  Devizni tečaj od 31. prosinca 2012.: 1 EUR = 7,4610 DKK (ESB).

(21)  Obrtni kapital definira se kao zbroj depozita, izdanih obveznica, podređenog duga i kapitala.

(22)  Vidjeti bilješku 2.

(23)  Prethodni vlasnik, islandska banka Kaupthing Bank hf, koja je 2008. pokrenula postupak likvidacije, ponudio je grupu FIH na prodaju 2010.

(24)  Vidjeti uvodnu izjavu 20.

(25)  Vidjeti bilješku 4. Te su mjere podrobnije opisane u uvodnim izjavama od 27. do 33.

(26)  Memorandum o zaključenju između FIH-a i FSC-a od 2. srpnja 2012.

(27)  FSC je subjekt posebne namjene u vlasništvu danske države koji provodi razne mjere koje uključuju upotrebu državnih resursa za financijske institucije u kontekstu financijske krize.

(28)  Nakon što ga je preuzeo FSC, društvo Newco preimenovano je u „FS Property Finance A/S”, ali i dalje se nalazilo na istoj adresi kao i FIH-ovo sjedište.

(29)  Vidjeti Odluku N 407/2010 od 30.9.2010. (SL C 312, 17.11.2010., str. 7.); Odluku SA.31938 (N 537/2010) od 7.12.2010. (SL C 117, 15.2.2011., str. 2.); Odluku SA.33001 (2011/N) – dio A od 28.6.2011. (SL C 237, 13.8.2011., str. 2.); Odluku SA.33001 (2011/N) – dio B od 1.8.2011. (SL C 271, 14.9.2011., str. 4.); Odluku SA.33757 (2011/N) od 9.12.2011. (SL C 22, 27.1.2012., str. 5.); i Odluku SA.34227 (2012/N) od 17.2.2012. (SL C 128, 3.5.2012., str. 1.), kao i Odluku SA.33639 (2011/N) – Potpora za sanaciju banke Max Bank od 7.10.2011. (SL C 343, 23.11.2011., str. 13.).

(30)  Cilj je sustava očuvanje vrijednosti u bankama koje propadaju kontroliranom likvidacijom na osnovi vremenske neograničenosti poslovanja, umjesto da se nad njima otvori stečajni postupak. Prema prvotnom sustavu, imatelji dionica i podređenih obveznica banke koja propada u potpunosti se brišu. Imovina i preostale obveze prenose se na FSC kao državno društvo za likvidaciju. Imovina koju je moguće prodati prodaje se ulagačima, dok se preostala imovina smanjuje. Prihodi od prodaje i smanjenja imovine upotrebljavaju se za naknadu vjerovnicima (imatelji nadređenih obveznica i deponenti).

(31)  Vidjeti uvodne izjave 1. i 4.

(32)  Potvrđeno FSA-ovim dopisom od 18. travnja 2013., koji je dostavljen Komisiji elektroničkom poštom 29. travnja 2013.

(33)  Prema sporazumu, društvo Newco bilo je dužno platiti stvarne kamate uvećane za 1,15 % na dvogodišnje, trogodišnje ili petogodišnje danske državne obveznice, ovisno o dospijeću koje je FIH odabrao. Međutim, to su de facto postale petogodišnje kamate.

(34)  Kupoprodajna cijena sastojala se od fiksnog iznosa od 2 milijarde DKK i varijabilnog iznosa koji ovisi o konačnoj vrijednosti realizacije društva Newco opisanoj u uvodnoj izjavi 33.

(35)  Potvrđeno dopisom danskog tijela za nadzor FSA od 18. travnja 2009. (vidjeti bilješku 32.).

(36)  Načelni sporazum, kojim su utvrđene brojne pojedinosti sporazuma o kupoprodaji udjela i njegovih pratećih sporazuma, potpisan je 1. ožujka 2012., dok su konačni dokumenti o zaključenju potpisani 1. srpnja 2012.

(37)  Komunikacija o primjeni pravila o državnim potporama na mjere u pogledu financijskih institucija u kontekstu trenutačne svjetske financijske krize (SL C 270, 25.10.2008., str. 8.).

(38)  Komunikacija Komisije o postupanju s imovinom umanjene vrijednosti u bankarskom sektoru Zajednice (SL C 72, 26.3.2009., str. 1.).

(39)  S različitim sporednim scenarijima.

(40)  Sporedni scenarij s nižim troškovima umanjenja vrijednosti.

(41)  Izračunano na temelju iznosa kapitala koji odgovara stopi osnovnog kapitala od 16 % s obzirom na pozicije rizika banke i uz pretpostavku nepostojanja učinaka na dobit/gubitak.

(42)  Valja napomenuti da bi zbog pretpostavke o povećanju neto troška u 2013. u iznosu od 310,25 milijuna DKK uplatom u skladu s Komunikacijom o imovini umanjene vrijednosti uvećanom za kamate i 61,7 milijuna DKK povrata administrativne naknade (vidjeti više u uvodnoj izjavi 124.), iznos neto dobiti i gubitka banke u 2013. vjerojatno bio negativan prema oba scenarija. FIH je u prosincu 2013. uglavnom ublažio taj učinak mjerom za upravljanje likvidnošću. Učinak u 2016. bio bi zanemariv jer su iznosi navedeni kao „normalizirani” povrat na kapital.

(43)  Sporedni scenarij s visokim troškovima umanjenja vrijednosti.

(44)  Zakonska stopa likvidnosti definira se kao trenutačna zakonska pozicija likvidnosti u postotku zakonskog zahtjeva u pogledu likvidnosti. Za ispunjavanje zakonskog zahtjeva zahtijevala se stopa od 100 % pa je stoga stopa od 214 % bila više nego dvostruko veća od zakonskog zahtjeva.

(45)  U najboljem mogućem scenariju pretpostavljalo se postojanje nižeg prosječnog troška financiranja i viših prihoda od djelatnosti tržišta i poslovanja s poslovnim subjektima.

(46)  Vidjeti bilješku 41.

(47)  U najgorem mogućem scenariju pretpostavljalo se postojanje znatnih negativnih kretanja na makroekonomskoj razini uz smanjenu potražnju za kreditima i povijesno visoke troškove umanjenja vrijednosti (iako se tijekom razdoblja restrukturiranja očekivalo njihovo smanjenje).

(48)  Na dan 4. prosinca 2013. FIH je FSC-u prebacio iznos od 310,25 milijuna DKK (koji je deponiran 30. rujna 2013.). Osim toga, FIH je prebacio iznos od 6 575 342 DKK. Vidjeti uvodnu izjavu 124.

(49)  Primjerice, smanjenje vrijednosti adherentne riziku s 50 milijuna DKK (6,71 milijun EUR) na dan 31. prosinca 2011. na 35 milijuna DKK (4,7 milijuna EUR) na dan 22. travnja 2013.

(50)  Odnosi se na metodu brojenja dana plaćanja kamata kao stvarnog broja dana u posljednjem razdoblju (od posljednjeg dana plaćanja do sljedećeg) podijeljenog sa stvarnim brojem dana između dvaju uzastopnih 30. rujna.

(51)  Sastoji se od takozvanog „pisma namjere”.

(52)  Obavijest SANI 6783 od 2. ožujka 2012., FIH-ova obavijest Komisiji – završna verzija, odjeljak 3.

(53)  Komunikacija Komisije od 23. srpnja 2009. o povratu održivosti i ocjeni mjera restrukturiranja financijskog sektora u trenutačnoj krizi prema pravilima o državnim potporama (SL C 195, 19.8.2009., str. 9.).

(54)  Prijenos imovine s FIH-a na FSC koji je Danska dostavila 20. ožujka 2012.

(55)  Elektronička pošta koju je Danska poslala Komisiji 29. ožujka 2012.

(56)  „Odgovori na upitnik od 4. travnja 2012. o FSC-ovoj kupnji udjela od društva FIH Holding” koje je Danska dostavila Komisiji 23. travnja 2012.

(57)  „Izjava – FIH Erhvervsbank”, bez datuma, dostavljena Komisiji 16. svibnja 2012.

(58)  Vidjeti bilješku 55. i uvodnu izjavu 70.

(59)  Za potrebe ove Odluke pojam „načelo ulagača u tržišnom gospodarstvu” (engl. market economy investor principle – MEIP) jednak je pojmu načela subjekta u tržišnom gospodarstvu (MEOP). Pojam „načelo subjekta u tržišnom gospodarstvu” prihvaćen je kako bi se obuhvatio položaj ulagača i ostalih sudionika na tržištu, kao što su zajmodavci, vjerovnici itd.

(60)  Podnesak od 11. rujna 2012., odjeljci 2., 3. i 4.

(61)  Podnesak od 11. rujna 2012., str. 5.

(62)  Vidjeti bilješku 37.

(63)  Podnesak od 11. rujna 2012., odjeljak 2., str. 5.

(64)  Podnesak od 11. rujna 2012., str. 6.–7.

(65)  FSC-ove djelatnosti uređene su Zakonom o financijskoj stabilnosti i Zakonom o financijskom poslovanju te izvršnim nalozima koji su na temelju njih izdani. Osim toga, FSC podliježe posebnim odredbama u pogledu društava u vlasništvu države. U Odluci Komisije NN 51/08 od 10.10.2008. („Sustav jamstva za banke u Danskoj”) (SL C 273, 28.10.2008., str. 2.). utvrđeno je da se ostale mjere koje je FSC ranije osigurao mogu pripisati danskoj državi.

(66)  Očekivani povrat od mjera izračunava se na temelju budućeg tijeka novčanih tokova, umanjenog kako bi se dobila neto sadašnja vrijednost (vidjeti uvodne izjave 94. i 95.).

(67)  FSA-ova obavijest o banci FIH Erhvervsbank A/S od 16. svibnja 2012., koja je dostavljena Komisiji.

(68)  Ta je pojava na financijskim tržištima poznata kao „rizik pogrešnog puta”. Komisija je, slijedeći stručne savjete, pretpostavila prosječni očekivani kumulativni gubitak od 16 %. Međutim, on je raspodijeljen linearno na negativne povrate tako da je očekivani gubitak od 91 % primijenjen u graničnom slučaju devalvacije imovinskog portfelja na samo 5,1 milijardu DKK, dok u slučaju pozitivnog povrata očekivanog gubitka nema.

(69)  Komisija kao dokaz navodi činjenicu da u kriznim okolnostima razine naknade na tržištu dokapitalizacije mogu lako premašiti 15 % (J.P. Morgan, European Credit Research, 27. listopada 2008. i podaci banke Merrill Lynch o osnovnom dugu nominiranom u eurima za institucije za investicijski rejting). FIH je 2009. mogla dokapitalizirati samo danska država uz plaćanje kupona u iznosu od 11,45 %. Naposljetku, početkom ožujka 2012., u trenutku potpisivanja sporazuma o kupoprodaji udjela, FIH-ov nadređeni neosigurani dug, kao što je ISIN XS0259416757, s godišnjim kuponom od 4,91 % i dospijećem 2021., ponuđen je na tržištu po 67 % nominalne vrijednosti, uz očekivani prinos veći od 10,50 %. Stoga je logično pretpostaviti da bi se za kapital s podređenom kreditnom pozicijom zahtijevao znatno veći povrat za tržišnog ulagača.

(70)  Nedostatak usklađenosti s tržišnim ponašanjem utvrđuje se čak i bez uzimanja u obzir ostalih elemenata koji su dio sporazuma o zaključenju, kao što su trošak izvornog financiranja društva Newco i kredita za apsorbiranje gubitka te administrativne naknade koje su se plaćale FIH-u za upravljanje imovinom i zaštitu, koji se pridodaju ukupnom iznosu potpore u uvodnim izjavama od 106. do 109.

(71)  Sažeta u dvije obavijesti koje je Danska dostavila 24. lipnja 2013. i dodatnim obrazloženjima od 29. kolovoza i 11. rujna 2013.

(72)  Vidjeti uvodne izjave 69. i 70.

(73)  U dostavljenom dokumentu „Brev vedr FIH nedskrivning”, koji se sastoji od jedne stranice, navodi se tim za procjenu vrijednosti koji radi u ime FSC-a, zbog čega nije neovisan, a koji zaključuje da bi otpis u iznosu od 3,2 milijarde DKK bio nužan prema pravilima međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Osim toga, prilagodba rizika u iznosu od 1,3 milijarde DKK opravdana je korektivnim faktorom za kolateral od 10 % koji nije obrazložen. Činjenica da tim za procjenu vrijednosti nije neovisan potvrđena je u podnesku Danske od 11. ožujka 2013., u kojem je podrobnije opisan postupak procjene vrijednosti koji je proveo FSC.

(74)  Izravno kapitalno ulaganje uključivalo bi sudjelovanje u povratu na kapital od 100 %. Komisija smatra da je snižavanje tog povrata na kapital na 25 % nedostatna naknada za jamstvo društva FIH Holding za kapitalne gubitke zbog slabe kreditne sposobnosti FIH-a i društva FIH Holding. Osim toga, Komisija želi biti oprezna pri procjeni vrijednosti doprinosa sudjelovanja u porastu vrijednosti kapitala jer su većina osnovne imovine društva Newco hipotekarni krediti čiji je povrat ograničen na kamate i glavnicu pa je vjerojatnost pojavljivanja likvidacijskih vrijednosti imovine društva Newco viših od 25 milijardi DKK, kako je opisano u modelu u uvodnoj izjavi 94., ne samo mala, već je moguće i da je potpuno isključena. Zbog toga bi prilagodba postotka sudjelovanja na veći iznos (na primjer 50 %) značila podcjenjivanje iznosa državne potpore u primijenjenom modelu.

(75)  Vidjeti uvodnu izjavu 1.

(76)  U podnesku Danske od 2. travnja 2013. naglašeno je da je od referentnog datuma u lipnju 2012. približno 25 % imovine bilo u statusu neispunjavanja obveza, a još 25 % imalo je „nizak” rejting. U izvješću stručnjaka (Savjetodavne usluge u predmetu FIH – 20. prosinca 2012.) ta je izjava dodatno potvrđena činjenicom da je samo 6,3 % portfelja imalo FIH-ov rejting kreditne kvalitete od 7 ili viši, što odgovara „investicijskom rejtingu”. Stoga Komisija, zbog više od 90 % portfelja s rejtingom ispod investicijskog i 25 % portfelja u statusu neispunjavanja obveza, kapitalno ulaganje u takav portfelj smatra rizičnim ulaganjem koje zahtijeva visoku naknadu.

(77)  Dostavljeno u obavijestima od 11. ožujka 2013. i ponovljeno u Prilogu 1. sažetku od 24. lipnja 2013.

(78)  Vidjeti, točnije, točke 62. i 63 te presude.

(79)  Naveden u sporazumu o kupoprodaji udjela od 1. ožujka 2012. i sporazumima o zaključenju od 2. srpnja 2012. koji su uslijedili.

(80)  Vidjeti uvodnu izjavu 100.

(81)  Vidjeti uvodnu izjavu 100.

(82)  Završno izvješće – Savjetodavne usluge u predmetu FIH – faza II. – predmet SA.34445 Danska, 19. rujna 2013.

(83)  Komisija je prihvatila da je, iako je FSA naveo da je otpis kapitala banci FIH Erhvervsbank A/S iznosio 847 milijuna DKK (što je jednakovrijedno iznosu od 10,5 milijardi DKK rizikom ponderirane imovine), zbog neograničenog jamstva za gubitak koje je izdalo društvo FIH Holding znatno umanjen ukupni učinak za rizikom ponderirani kreditni kapacitet grupe. Kako bi otklonila zabrinutosti Komisije, Danska je preuzela dodatnu obvezu povećanja naknade koju FIH plaća FSC-u ako FSA izmijeni svoje regulatorno stajalište o kapitalnim zahtjevima na razini holding društva tako da FIH-ov kreditni kapacitet više ne bi bio ograničen kapitalnom pozicijom društva FIH Holding.

(84)  Vidjeti odgovore koje su 8. veljače 2019. društva FIH Holding i FIH dostavila Općem sudu u predmetu T-384/14 RENV, stranice 9. i 10.

(85)  Komisija napominje da je taj prag naknade potvrđen u presudi Općeg suda od 19. rujna 2019.

(86)  Analiza Komisije potvrđena je u izvješću stručnjaka u kojemu su uzeti u obzir svi elementi koje je Danska dostavila u korespondenciji do sažetka od 24. lipnja 2013. (uključujući taj sažetak), kao i obrazloženja od 29. kolovoza 2013.

(87)  Vidjeti uvodnu izjavu 122. To je bio dio iznosa od 310,25 milijuna DKK koji je 30. rujna 2013. uplaćen na depozitni račun i potom 4. prosinca 2013. prenesen FSC-u (vidjeti uvodnu izjavu 51.).

(88)  To je bio dio iznosa od 310,25 milijuna DKK navedenog u bilješci 88. i iznosa od 6 575 342 DKK navedenog u bilješci 48. Treba istaknuti da su iznosi koji su stvarno plaćeni 4. prosinca 2013. bili viši od onoga što se zahtijevalo u okviru obveza Danske priloženih ovoj Odluci jer su se temeljili na iznosu učinka otpisa kapitala koji se smatrao pogrešnim na temelju presude Općeg suda od 19. rujna 2019.

(89)  Višak administrativnih naknada procijenjen je na 143,2 milijuna DKK tijekom razdoblja primjene mjera. Danska je to ublažila povratom iznosa od 61,7 milijuna DKK društvu Newco, što je višak ostvaren do donošenja Odluke iz 2014., te smanjenjem buduće administrativne naknade na 0,05 % nedospjeloga zamišljenog iznosa, što je u skladu s tržišnom praksom.

(90)  Vidjeti uvodnu izjavu 51.

(91)  Treba imati na umu da bi se, s obzirom na činjenicu da je naknada koja je plaćena 4. prosinca 2013. izračunana na temelju pogrešnog (i većeg) iznosa učinka otpisa kapitala, svako plaćanje koje je izvršeno u iznosu većem od onoga što se zahtijevalo na temelju obveza Danske priloženih ovoj Odluci moglo vratiti FIH-u.

(92)  Vidjeti uvodnu izjavu 51.

(93)  Komunikacija Komisije o primjeni pravila o državnim potporama za poticajne mjere u korist banaka u kontekstu financijske krize počevši od 1. siječnja 2012. (SL C 356, 6.12.2011., str. 7.).

(94)  Vidjeti uvodnu izjavu 45.

(95)  To se može odnositi na slučaj daljnjeg pada vrijednosti imovine. Kad bi došlo do toga, društvo Newco moglo bi imati negativni kapital nakon čega bi, u skladu sa standardnim trgovačkim pravom, moglo imati obvezu pokretanja stečajnog postupka. Takav je ishod spriječen odredbom o dokapitalizaciji, što znači da će FSC iznova dokapitalizirati društvo Newco u slučaju potrebe, a društvo FIH Holding vratit će FSC-u iznos dokapitalizacije tek pri konačnoj namiri transakcije (u razdoblju od 31. prosinca 2016. i 31. prosinca 2019.).

(96)  Vidjeti uvodnu izjavu 41.

(97)  Stopa bi iznosila 19,6 % nakon jednokratnog plaćanja u iznosu od 310,25 milijuna DKK.

(98)  Ta je prekomjerna kapitalizacija bila isključivo posljedica činjenice da je FIH morao zadržati dobit tijekom razdoblja restrukturiranja i stoga nije smio isplaćivati nikakve dividende tijekom tog cijelog razdoblja kako bi očuvao visoki zaštitni sloj kapitala. To je djelovanje bilo preventivna mjera za osiguranje pravilne i cjelovite naknade mjera koje se odnose na imovinu umanjene vrijednosti jer su FIH i društvo FIH Holding državi jamčili završno plaćanje.

(99)  Vidjeti uvodne izjave 13. i 64.

(100)  Vidjeti odjeljak 2.1. Odluke o sanaciji i pokretanju postupka.

(101)  Vidjeti odjeljak 2.2. Odluke o sanaciji i pokretanju postupka.

(102)  Vidjeti uvodnu izjavu 124.

(103)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 173, 12.6.2014., str. 190.

(104)  Vidjeti, među ostalim, presudu Suda od 12. studenoga 1992. u spojenim predmetima C-134/91 i C-135/91, Kerafina-Keramische protiv Grčke, EU:C:1992:434, točka 20.; presude Prvostupanjskog suda od 27. rujna 2000. u predmetu T-184/97 BP Chemicals protiv Komisije, ECLI:EU:T:2000:217, točka 55.; i od 12. veljače 2008. u predmetu T-289/03, BUPA i drugi protiv Komisije, ECLI:EU:T:2005:78, točke 313. i 314.

(105)  Presuda Suda od 22. ožujka 1977. u predmetu 74/76, Ianelli protiv Meroni, ECLI:EU:C:1977:51, točka 14.

(106)  Članak 130. stavak 1. Direktive 2014/59/EU.


PRILOG

PISMO NAMJERE (PREDMET SA.34445) Danska – Plan restrukturiranja FIH-a

1.   KONTEKST

Kraljevina Danska obvezuje se osigurati pravilnu i cjelovitu provedbu plana restrukturiranja FIH-a dostavljenog 24. lipnja 2013. U ovom su dokumentu („pismo namjere”) utvrđeni uvjeti („obveze”) za restrukturiranje banke FIH Erhvervsbank A/S, uključujući društva kćeri („FIH”), na čiju se provedbu obvezala Kraljevina Danska.

2.   DEFINICIJE

U ovom dokumentu, osim ako se kontekstom ne zahtijeva drugačije, jednina uključuje množinu (i obratno), a pojmovi koji se u njemu navode velikim početnim slovom imaju sljedeća značenja:

Pojam

Značenje

Obveze

znači obveze povezane s restrukturiranjem FIH-a utvrđene u ovom pismu namjere

Odluka

znači odluka Europske komisije o restrukturiranju FIH-a u kontekstu koje su preuzete ove obveze i u prilogu kojoj se nalazi ovo pismo namjere

Razdoblje restrukturiranja

vremensko razdoblje utvrđeno u točki 3.2.

Plan restrukturiranja

znači plan koji je FIH dostavio Europskoj komisiji preko Kraljevine Danske 24. lipnja 2013., kako je izmijenjen i dopunjen pisanim obavijestima

FIH ili grupa FIH

banka FIH Erhvervsbank A/S, uključujući društva kćeri

FIH Holding

FIH Holding A/S

Grupa FIH Holding

FIH Holding A/S, uključujući izravna i neizravna društva kćeri

FS Property Finance A/S

društvo kći u potpunom vlasništvu Društva za financijsku stabilnost FSC, u odlukama se navodi i kao „Newco”

Financiranje preuzimanja zasebna i posebna poslovna jedinica čiji se zaposlenici bave isključivo

rješenjima za financiranje spajanja i preuzimanja i koja je bila posebno usmjerena na postojeće i potencijalne klijente

3.   OPĆENITO

3.1.

Kraljevina Danska obvezuje se osigurati da se tijekom provedbe plana restrukturiranja obveze ispunjavaju u cijelosti.

3.2.

Razdoblje restrukturiranja završava 31. prosinca 2016. Obveze se primjenjuju tijekom razdoblja restrukturiranja, osim ako je navedeno drukčije.

3.3.

Sve su obveze izvršene ili više nisu relevantne, osim ako je navedeno drukčije. Kraljevina Danska obvezuje se da neće poništiti izvršene obveze.

4.   STRUKTURNE MJERE

4.1.   Financiranje preuzimanja

FIH će prestati sa svim poslovnim aktivnostima u području financiranja preuzimanja do 30. lipnja 2014. Postojeći portfelj počet će se smanjivati do 30. lipnja 2014.

4.2.   Prestanak poslovanja u području financiranja nekretnina

FIH se povukao iz poslovanja u području financiranja nekretnina (1) te je prestao poslovati u tom području do 31. prosinca 2013. Neće doći do povratka u to područje poslovanja, što konkretno znači da neće biti novog pozajmljivanja (kapitala) za ulaganje u financiranje nekretnina u Danskoj, Švedskoj, Njemačkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji (2).

4.3.   Prodaja poslovanja u području vlasničkih ulaganja

FIH će čim prije, a najkasnije do 31. prosinca 2016. prodati svoja ulaganja u fondove privatnog vlasničkog kapitala i ostala vlasnička ulaganja u opsegu dopuštenom zakonom. Ako do tog datuma prodaja ne bude moguća, ulaganja će se smanjiti, što posebno znači da više neće biti moguće financiranje ili obnova ulaganja (3). Osim toga, od datuma Odluke neće više biti novih vlasničkih ulaganja ni ostalih ulaganja (osim iznimaka navedenih u bilješci 3.).

4.4.   Hipotekarna banka

Do kraja 2014. FIH neće u strukturi društva imati institut hipoteke i nakon toga više neće djelovati kao hipotekarna banka.

5.   BIHEVIORALNE MJERE I POSLOVNO UPRAVLJANJE

5.1.

Zabrana preuzimanja: FIH ne smije stjecati udjele u poduzećima. To se odnosi na poduzeća koja imaju pravni oblik trgovačkog društva i pakete imovine koji čine poslovanje.

Aktivnosti koje nisu obuhvaćene zabranom preuzimanja: ta se zabrana ne odnosi na preuzimanja koja su nužna u izvanrednim okolnostima za održavanje financijske stabilnosti i/ili stabilnosti povezane s udruživanjem ili su u interesu učinkovitog tržišnog natjecanja pod uvjetom da ih je prethodno odobrila Komisija. To se ne odnosi ni na preuzimanja do kojih dođe u redovnom bankarskom poslovanju pri upravljanju postojećim potraživanjima prema tvrtkama u poteškoćama i na otuđenje i restrukturiranje unutar grupe FIH Holding.

Izuzeća za koje nije potrebno prethodno odobrenje Komisije: FIH može stjecati udjele u poduzećima pod uvjetom da je cijena koju je FIH platio kod preuzimanja niža od 0,01 % vrijednosti bilance FIH-a na dan donošenja odluke Komisije i da su kumulativne kupoprodajne cijene koje je FIH platio za sva preuzimanja tijekom cijelog razdoblja restrukturiranja niže od 0,025 % vrijednosti bilance FIH-a na isti dan.

5.2.

Zabrana agresivnih poslovnih praksi: FIH mora izbjegavati primjenu agresivnih poslovnih praksi tijekom trajanja plana restrukturiranja.

5.3.

Depoziti: FIH neće nuditi povoljnije cijene za depozitarne proizvode (posebice, ali ne isključivo za maloprodajne depozite u banci FIH Direct Bank) u usporedbi s dvama konkurentima s najboljim cijenama na predmetnom tržištu.

Ograničenje se ne primjenjuje ako je FIH-ov udio u ukupnom tržištu depozita manji od 5 % (4).

5.4.

Oglašavanje: FIH se ne smije oglašavati na temelju mjera potpore ili bilo kojih prednosti koje iz toga proizlaze. Osim toga, njegovi će ukupni godišnji troškovi oglašavanja biti niži od 1 milijun EUR.

5.5.

Zabrana isplata kupona: FIH će se tijekom razdoblja restrukturiranja suzdržati od izvršavanja bilo kakvih isplata na osnovi instrumenata kapitala, osim ako te isplate proizlaze iz zakonske obveze i neće nad tim instrumentima izvršiti opciju kupnje ili ih ponovno kupiti bez prethodnog odobrenja Komisije. Kuponi na osnovi instrumenata kapitala koje drži država mogu se isplatiti, osim ako bi se tim isplatama pokrenule isplate kupona drugim ulagačima koje inače ne bi bile obvezne. Ta obveza neisplaćivanja kupona tijekom razdoblja restrukturiranja ne primjenjuje se na novoizdane instrumente (odnosno instrumente izdane nakon što je Komisija izdala konačno odobrenje plana restrukturiranja) ako se isplatom kupona na osnovi takvih novoizdanih instrumenata neće stvoriti zakonska obveza izvršenja isplate kupona na osnovi vrijednosnih papira FIH-a koji postoje u trenutku donošenja Komisijine Odluke o restrukturiranju.

5.6.

Zabrana isplata dividendi: Sve dividende isplaćene društvu FIH Holding zadržat će se do namire sporazuma o kupoprodaji udjela, odnosno do kraja razdoblja restrukturiranja, ovisno o tome što je dulje. Stoga FIH Holding ne raspoređuje sredstva svojim dioničarima dividendama ili na drugi način do konačne namire sporazuma o kupoprodajnoj cijeni. Kako bi zadržao dobit unutar grupe FIH Holding, FIH ne isplaćuje dividende ostalim subjektima osim grupi FIH Holding.

5.7.

Ograničenja vlasništva grupacije FIH Holding: FIH Holding ne stavlja u zalog svoj udio u FIH-u. Transakcije s povezanim stranama odvijaju se po tržišnim uvjetima. Ne smiju se donositi odluke koje utječu na kreditnu sposobnost ili likvidnost grupe FIH Holding i kojima se umanjuje njezina sposobnost plaćanja negativne varijabilne kupoprodajne cijene u slučaju potrebe.

FIH Holding smije poslovati samo kao holding društvo za FIH, a krediti dioničara ili članova društva ne smiju se otplaćivati.

5.8.

Otkup hibridnih ili drugih instrumenata kapitala:

U pogledu otkupa hibridnih ili drugih instrumenata kapitala koji u FIH-u postoje na dan 2. ožujka 2012., FIH će poštovati pravila koja se odnose na transakcije osnovnog i dopunskog kapitala utvrđene dokumentom MEMO/09/441 od 8. listopada 2008. (5) FIH će se u svakom slučaju savjetovati s Komisijom prije obavještavanja tržišta o transakcijama osnovnog i dopunskog kapitala.

6.   OTPIS KAPITALA

FIH će nadoknaditi mjeru u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima. Konkretno, osim jednokratnog plaćanja iznosa od 295,25 milijuna DKK uvećanog za 27,5 milijuna * N/365, pri čemu je N broj dana od 30. rujna 2013. do dana konačnog plaćanja, do kojeg je, prema danskim tijelima, već došlo s datumom dospijeća 4. prosinca 2013., FIH će:

svake godine, od 2014. do 2020. ili godine nakon konačne namire sporazuma o kupoprodajnoj cijeni, ovisno o tome što je ranije, platiti godišnju naknadu u iznosu od 2,1 milijun DKK s datumom dospijeća 30. rujna (ili ako 30. rujna nije radni dan, sljedećega radnog dana). Konačna se naknada plaća na dan namire sporazuma o kupoprodajnoj cijeni i smanjuje pro rata temporis (na stvarnoj/stvarnoj osnovi) za razdoblje od pretposljednjeg plaćanja naknade (30. rujna) do namire sporazuma o kupoprodajnoj cijeni, kao i za prvo razdoblje od 4. prosinca 2013. do 30. rujna 2014.;

sniziti naknade za upravljanje za administraciju i zaštitu koje naplaćuje društvu FS Property Finance A/S na 0,05 % nedospjeloga kreditnog portfelja godišnje, s retroaktivnim učinkom od 1. siječnja 2013.;

platiti FSC-u godišnju naknadu od 47,2 milijuna DKK ako FSA izmijeni regulatorno stajalište o kapitalnim zahtjevima na razini holding društva tako da FIH-ov kreditni kapacitet više ne bi bio ograničen kapitalnom pozicijom društva FIH Holding. Primjenjuju se datumi dospijeća i vremenska ograničenja slični onima u prvoj alineji (6).

7.   IZVJEŠĆIVANJE

7.1.

Kraljevina Danska osigurava stalno praćenje potpune i pravilne provedbe plana restrukturiranja te potpunog i pravilnog izvršavanja svih obveza iz ovog pisma namjere.

7.2.

Kraljevina Danska Komisiji podnosi polugodišnja izvješća o promjenama u vezi s planom restrukturiranja i prethodno navedenim obvezama do kraja razdoblja restrukturiranja.

7.3.

U roku od tri mjeseca od konačne namire transakcije Kraljevina Danska podnijet će izvješće koje je izradio vanjski ovlašteni računovođa o točnosti namire transakcije.

(1)  Definirano kao krediti odobreni za financiranje trgovina, uredskih prostora, stambenih zgrada, skladišta, salona, tvornica ili sličnih objekata društvu koje te objekte ne upotrebljava za glavnu poslovnu djelatnost ili društvu koje se bavi građevinarstvom.

(2)  Ne odnosi se na sljedeće slučajeve: a) ako FIH Holding/FIH/ostali postojeći ili budući subjekti unutar grupe FIH Holding otkupe FSPF A/S (ili njegov kreditni portfelj ili dio portfelja); b) ako FIH ima ugovornu/zakonsku obvezu odobriti takav kredit ili ako je kredit odobren za restrukturiranje/refinanciranje/dokapitalizaciju/pronalazak rješenja za dužnike u FIH-u ili FSPF-u; ili c) za savjetodavne usluge koje nisu povezane s pozajmljivanjem.

(3)  Ne odnosi se na redovno bankarsko poslovanje (primjerice ako FIH stekne udjele restrukturiranjem dužnika ili na sličan način) ili ako FIH ima zakonsku obvezu u pogledu takvog ulaganja.

(4)  FIH-ov udio na tržištu preuzet je iz statistike monetarnih financijskih institucija Danske središnje banke (www.statistikbanken.dk/DNMIN). Temelji se na ukupnom iznosu depozita danskih građana u danskom sektoru monetarnih financijskih institucija u odnosu na depozite danskih građana u FIH-u.

(5)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-441_en.htm.

(6)  Valja napomenuti da je: i. FIH već izvršio jednokratno plaćanje iznosa od 350,97 milijuna DKK; te ii. isplatio društvu FS Property Finance A/S iznos od 61,7 milijuna DKK u svrhu djelomične otplate naknada primljenih na temelju sporazuma o administraciji za 2012. do čega je, prema danskim tijelima, već došlo s datumom dospijeća 18. prosinca 2013. FSC će vratiti iznos plaćanja (bez kamata) koji premašuje minimalni iznos plaćanja opisan u odjeljku 6. ovih obveza.


11.8.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 261/42


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/1184

оd 17. srpnja 2020.

o nacionalnim odredbama o udjelu kadmija u fosfatnim gnojivima o kojima je obavijestila Mađarska u skladu s člankom 114. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 4862)

(Vjerodostojan je samo tekst na mađarskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114. stavak 6.,

budući da:

1.   ČINJENICE I POSTUPAK

(1)

U skladu s člankom 114. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Mađarska je 19. srpnja 2019. obavijestila Komisiju da namjerava zadržati nacionalne odredbe o udjelu kadmija u fosfatnim gnojivima kojima se odstupa od Uredbe (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

1.1.   Zakonodavstvo Unije

1.1.1.   Članak 114. stavci 4. i 6. UFEU-a

(2)

Članak 114. stavci 4 i 6. UFEU-a glase:

„4.   Ako nakon što su Europski parlament i Vijeće, Vijeće ili Komisija usvojili neku mjeru za usklađivanje, država članica smatra da treba zadržati nacionalne odredbe na osnovi važnih potreba iz članka 36. ili u vezi sa zaštitom okoliša ili radnom okolinom, ona o tim odredbama i o razlozima njihova zadržavanja obavješćuje Komisiju.

[…]

6.   Komisija u roku od šest mjeseci od obavijesti iz stavaka 4. […] odobrava ili odbija nacionalne odredbe nakon što je provjerila jesu li one sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničenja trgovine među državama članicama te stvaraju li prepreku funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Ako Komisija ne donese odluku u tom roku, smatra se da su nacionalne odredbe iz stavaka 4. […] odobrene.

U slučaju kada je to opravdano složenošću materije, a ne postoji opasnost za zdravlje ljudi, Komisija može obavijestiti dotičnu državu članicu da se rok iz ovog stavka može produljiti za daljnje razdoblje od najviše šest mjeseci.”

1.2.   Propisi o usklađivanju u području gnojidbenih proizvoda

1.2.1.   Uredba (EZ) br. 2003/2003

(3)

Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (2) primjenjuje se na proizvode koji se stavljaju na tržište kao gnojiva označena s „EZ gnojivo”. Gnojivo koje pripada tipovima gnojiva navedenima u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 i sukladno je uvjetima utvrđenima tom uredbom može se označiti kao „EZ gnojivo” i slobodno se kretati na unutarnjem tržištu.

(4)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 nalazi se taksativan popis tipova gnojiva koji su obuhvaćeni propisima o usklađivanju. Za svaki tip gnojiva utvrđeni su konkretni zahtjevi povezani, na primjer, s udjelom hranjivih tvari, topljivošću hranjivih tvari i metodama prerade.

(5)

Uredba (EZ) br. 2003/2003 prvenstveno se primjenjuje na anorganska gnojiva. Maseni udio fosfora u nekima od obuhvaćenih tipova gnojiva iznosi 5 % ili više ekvivalenta fosforova pentoksida (P2O5).

(6)

Člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2003/2003 utvrđeno je načelo slobodnog prometovanja EZ gnojiva na unutarnjem tržištu, prema kojem države članice ne smiju, na temelju sastava, identifikacije, označivanja i pakiranja i ostalih odredaba sadržanih u toj uredbi zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište EZ gnojiva koja su u skladu s tom uredbom.

(7)

Tom se uredbom ne utvrđuju granične vrijednosti za kontaminante u EZ gnojivima. Stoga, osim nekoliko izuzeća od primjene odgovarajućih odredaba UFEU-a na temelju odluka Komisije (3), EZ gnojiva s udjelom fosfora od najmanje 5 % P2O5 slobodno se kreću na unutarnjem tržištu neovisno o udjelu kadmija u njima.

(8)

Unatoč tome, Komisija je u uvodnoj izjavi 15. Uredbe (EZ) br. 2003/2003 već najavila da namjerava raspraviti o problemu nenamjernog udjela kadmija u mineralnim gnojivima. U toj uvodnoj izjavi navodi se: „Gnojiva mogu biti zagađena tvarima koje predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje ljudi i životinja i za okoliš. Osim mišljenja Znanstvenog odbora za toksičnost, ekotoksičnost i okoliš (SCTEE), Komisija namjerava raspraviti o problemu nenamjernog udjela kadmija u mineralnim gnojivima i, gdje je primjereno, sastaviti prijedlog za Uredbu, koji namjerava predstaviti Europskom parlamentu i Vijeću. Gdje je primjereno, slična ocjena bit će podnesena i za druge zagađivače.”

1.2.2.   Uredba (EU) 2019/1009

(9)

Uredbom (EU) 2019/1009 utvrđuju se pravila o usklađivanju za „gnojidbene proizvode EU-a”. Njome se Uredba (EZ) br. 2003/2003 stavlja izvan snage s učinkom od 16. srpnja 2022.

(10)

Gnojidbeni proizvodi EU-a su gnojidbeni proizvodi s oznakom CE kad se stavljaju na raspolaganje na unutarnjem tržištu. Gnojidbeni proizvod EU-a mora ispunjavati zahtjeve iz Uredbe (EU) 2019/1009 za relevantnu kategoriju funkcije proizvoda („PFC”) i kategoriju ili kategorije sastavnih materijala te biti označen u skladu sa zahtjevima za označivanje koji su u njoj utvrđeni. Postoji sedam PFC-a gnojidbenih proizvoda EU-a, a jedan od njih obuhvaća gnojiva.

(11)

Uredba (EU) 2019/1009 obuhvaća anorganska gnojiva u širem smislu od Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003, to jest njome se utvrđuju neki opći zahtjevi za njihovu kvalitetu i sigurnost. Usto, Uredba (EU) 2019/1009 primjenjuje se na organska i organsko-mineralna gnojiva, koja nisu obuhvaćena materijalnim područjem primjene Uredbe (EZ) br. 2003/2003.

(12)

Uredbom (EU) 2019/1009 uvodi se na razini Unije pojam „fosfatna gnojiva” za anorganska gnojiva s makrohranjivima i organsko-mineralna gnojiva s udjelom fosfora od najmanje 5 % P2O5.

(13)

Uredbom se prvi put na razini Unije utvrđuju granične vrijednosti za kontaminante u gnojidbenim proizvodima EU-a. U skladu s točkom 3. podtočkom (a) podpodtočkom ii. PFC-a 1. (B), „Organsko-mineralna gnojiva”, i točkom 2. podtočkom (a) podpodtočkom ii. PFC-a 1. (C) I., „Anorganska gnojiva s makrohranjivima”, Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1009 udio kadmija u fosfatnim gnojivima ne smije prelaziti graničnu vrijednost od 60 mg/kg P2O5.

(14)

Načelo slobodnog kretanja sadržano je u članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/1009, prema kojem države članice ne sprečavaju, iz razloga povezanih sa sastavom, označivanjem ili drugim aspektima obuhvaćenima tom uredbom, stavljanje na raspolaganje na tržištu gnojidbenih proizvoda EU-a koji su u skladu s tom uredbom. Međutim, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1009 one države članice koje 14. srpnja 2019. iskorištavaju odstupanje od Uredbe (EZ) br. 2003/2003 s obzirom na udio kadmija u gnojivima koje je odobreno u skladu s člankom 114. stavkom 4. UFEU-a mogu nastaviti s primjenom nacionalnih graničnih vrijednosti za udio kadmija u fosfatnim gnojivima do trenutka kad usklađene granične vrijednosti za udio kadmija u fosfatnim gnojivima koje su jednake nacionalnim graničnim vrijednostima ili niže od njih budu primjenjive na razini Unije.

(15)

Osim toga, Europska komisija obvezna je do 16. srpnja 2026. preispitati granične vrijednosti za udio kadmija u fosfatnim gnojivima radi procjene izvedivosti smanjenja tih graničnih vrijednosti na nižu primjerenu razinu. Komisija mora uzeti u obzir čimbenike povezane s okolišem, pogotovo u kontekstu uvjeta tla i klimatskih uvjeta, zdravstvene čimbenike te socioekonomske čimbenike, uključujući sigurnost opskrbe.

1.2.3.   Neobvezan sustav

(16)

Tržište EU-a za gnojidbene proizvode samo je djelomično usklađeno.

(17)

Cilj je Uredbe (EZ) br. 2003/2003 osigurati slobodno prometovanje EZ gnojiva na unutarnjem tržištu. No ona se ne odnosi na takozvana „nacionalna gnojiva”, koja se stavljaju na tržište država članica u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Proizvođači mogu odabrati žele li gnojivo na tržište staviti kao „EZ gnojivo” ili „nacionalno gnojivo”.

(18)

Uredbom (EU) 2019/1009 nije izmijenjen taj neobvezni sustav. Stoga se njome osigurava slobodno kretanje gnojidbenih proizvoda EU-a na unutarnjem tržištu, ali i dalje se dopušta stavljanje nacionalnih gnojidbenih proizvoda na tržište. Koje će od toga učiniti odlučuje proizvođač.

(19)

Na temelju Uredbe (EZ) br. 2003/2003 i Uredbe (EU) 2019/1009 države članice ne smiju sprečavati stavljanje na raspolaganje na tržištu EZ gnojiva koja su u skladu s prvom uredbom, tj. gnojidbenih proizvoda EU-a koji su u skladu s drugom uredbom, iz razloga povezanih, među ostalim, s udjelom kadmija.

(20)

No države članice mogu zadržati ili uvesti granične vrijednosti koje smatraju prikladnima za kontaminante u nacionalnim gnojidbenim proizvodima, koji nisu obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EU) 2019/1009. Svaku državu članicu u većoj ili manjoj mjeri zabrinjava činjenica da je nakupljanje kadmija prijetnja dugoročnoj održivosti biljne proizvodnje. Većina država članica već je uvela propise o ograničenju udjela kadmija u nacionalnim gnojidbenim proizvodima radi smanjenja emisija kadmija u okoliš, a time i smanjenja izloženosti ljudi kadmiju. Ova Odluka ne primjenjuje se na tu vrstu propisa.

(21)

To znači da propisi Unije o usklađivanju postoje paralelno s nacionalnim odredbama primjenjivima na gnojidbene proizvode.

1.3.   Nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo

(22)

Nacionalne odredbe o kojima je obavijestila Mađarska („nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo”) sadržane su u Uredbi br. 36/2006 mađarskog ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja od 18. svibnja 2006. o odobrenju, skladištenju, stavljanju na tržište i upotrebi gnojidbenih proizvoda. Uredba br. 36/2006 sadržava određene uvjete. Točnije, točkom 1.2. Priloga 3. Uredbi utvrđena je nacionalna granična vrijednost za kadmij od 20 mg/kg P2O5. Ta granična vrijednost primjenjuje se na tri kategorije nacionalnih gnojiva: fosforna gnojiva, gnojiva NPK i gnojiva s makrohranjivima NPK+ neovisno o udjelu P2O5 u njima. U dopisu od 27. rujna 2019. Mađarska je potvrdila da se ta granična vrijednost ne primjenjuje na EZ gnojiva.

(23)

Mađarska je u svojoj obavijesti i u dodatnim podacima dostavljenima Komisiji navela da prethodno navedenu graničnu vrijednost namjerava primjenjivati na anorganska i organsko-mineralna gnojiva koja su obuhvaćena Uredbom (EU) 2019/1009 i stavljena na raspolaganje na tržištu u Mađarskoj. Prije svega, ako nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo budu odobrene, primjenjivat će se samo kao odstupanje od odredaba o fosfatnim gnojivima iz točke 3. podtočke (a) podpodtočke ii. PFC-a 1. (B) i točke 2. podtočke (a) podpodtočke ii. PFC-a 1. (C) I. dijela II. Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1009. Te odredbe obuhvaćaju anorganska i organsko-mineralna gnojiva s ukupnim masenim udjelom fosfora od 5 % ili više ekvivalenta fosforova pentoksida (P2O5).

(24)

Kad je riječ o raznim uvjetima iz Uredbe br. 36/2006 osim graničnih vrijednosti za kadmij, Mađarska je potvrdila da se ti drugi uvjeti ne trebaju smatrati nacionalnim odredbama o kojima se obavijestilo zato što odstupaju od Uredbe (EU) 2019/1009 i Komisija ih treba odobriti jer Mađarska ne namjerava odstupati od te uredbe osim u pogledu granične vrijednosti za kadmij.

1.4.   Postupak

(25)

U trenutku donošenja Uredbe (EU) 2019/1009 Mađarska, Slovačka i Češka potpisale su političku izjavu u kojoj su iskazale žaljenje zbog nedovoljno ambicioznog konačnog dogovora o graničnoj vrijednosti za kadmij u fosfatnim gnojivima te već tad najavile potporu za nacionalna odstupanja od nje na temelju članka 114. stavka 4. UFEU-a.

(26)

Dopisom od 17. srpnja 2019., koji je zaprimljen 19. srpnja 2019., Mađarska je obavijestila Komisiju da namjerava zadržati nacionalne odredbe o udjelu kadmija u fosfatnim gnojivima kojima se odstupa od Uredbe (EU) 2019/1009. U skladu s člankom 114. stavkom 4. u vezi s člankom 36. UFEU-a Mađarska je svoj postupak opravdala važnim potrebama povezanima s dugoročnom zaštitom tla i posljedičnom zaštitom zdravlja ljudi i okoliša.

(27)

Dopisom od 26. srpnja 2019. Komisija je potvrdila primitak obavijesti i izvijestila mađarske vlasti da je šestomjesečno razdoblje za njezino preispitivanje u skladu s člankom 114. stavkom 6. UFEU-a započelo 20. srpnja 2019.

(28)

Kako bi potkrijepile svoju obavijest dostavljenu na temelju članka 114. stavka 4. UFEU-a, mađarske vlasti dostavile su dodatne informacije Komisiji u dopisima od 27. rujna 2019. i 15. listopada 2019. U njima je razjašnjeno materijalno područje primjene nacionalnih odredaba koje Mađarska želi zadržati te su navedeni detaljni podaci o tržištu gnojiva u Mađarskoj.

(29)

Komisija je potom objavila obavijest o toj obavijesti u Službenom listu Europske unije (4) kako bi zainteresirane strane izvijestila o namjeri Mađarske da zadrži nacionalne odredbe te o razlozima na koje se pozvala kako bi potkrijepila svoj zahtjev. Komisija je također izvijestila druge države članice o obavijesti dopisom od 19. studenoga 2019. i dala im priliku da dostave komentare o njoj u roku od 30 dana.

(30)

Komisija je u tom roku primila komentare dviju država članica: Latvije i Češke. Latvija je navela da se ne protivi namjeri Mađarske da zadrži nacionalne odredbe o graničnoj vrijednosti za kadmij u fosfatnim gnojivima kojima se odstupa od odredaba Uredbe (EU) 2019/1009. Češka je navela da nema nikakvih komentara o obavijesti. Nijedan komentar nije zaprimljen nakon objave obavijesti u Službenom listu.

(31)

U Odluci dostavljenoj 17. siječnja 2020. (5), u skladu s člankom 114. stavkom 6. trećim podstavkom UFEU-a te s obzirom na složenost materije i činjenicu da produljenje kao takvo ne bi uzrokovalo opasnost za zdravlje ljudi, Komisija je smatrala opravdanim produljiti razdoblje iz članka 114. stavka 6. prvog podstavka UFEU-a za dodatno razdoblje od šest mjeseci, koje ističe 20. srpnja 2020. Budući da je materija bila složena zbog uvjeta dopuštenosti, Komisija je odgodila odlučivanje o dopuštenosti obavijesti do trenutka donošenja ove odluke.

2.   PROCJENA

2.1.   Dopuštenost

(32)

U skladu s člankom 114. stavcima 4. i 6. UFEU-a država članica može, nakon donošenja mjere za usklađivanje, zadržati svoje strože nacionalne odredbe na osnovi važnih potreba iz članka 36. UFEU-a ili u vezi sa zaštitom okoliša ili radnom okolinom ako o tim nacionalnim odredbama obavijesti Komisiju i Komisija ih odobri.

(33)

Mađarska traži od Komisije da odobri odstupanje kojim bi se dopustilo stavljanje na mađarsko tržište samo fosfatnih gnojiva s udjelom fosforova pentoksida (P2O5) od najmanje 5 % P2O5 koja ne sadržavaju više od 20 mg kadmija/kg P2O5. Dopisom od 27. rujna 2019. Mađarska je pojasnila da namjerava zadržati odstupanje od granične vrijednosti utvrđene za kadmij u fosfatnim gnojivima i u slučaju anorganskih gnojiva s mikrohranjivima i u slučaju organsko-mineralnih gnojiva.

(34)

Kako bi utvrdila dopuštenost zahtjeva, Komisija mora procijeniti jesu li predmetne nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo mjera koja je prethodno postojala, a kojom se odstupa od novouvedenog propisa o usklađivanju, te jesu li strože.

2.1.1.   Prethodno postojanje nacionalnih odredaba o kojima se obavijestilo

(35)

Za potrebe ove procjene važno je uzeti u obzir posebnu složenost predmetne situacije.

(36)

Prvo, taksativni popis usko definiranih tipova EZ gnojiva iz Uredbe (EZ) br. 2003/2003 zamijenit će potpuno drugačiji regulatorni sustav. Stoga će se Uredbom (EU) 2019/1009 ti tipovi gnojiva zamijeniti širim kategorijama gnojiva te će se područje primjene usklađivanja proširiti na kategorije proizvoda koji nisu gnojiva. Drugim riječima, iako će obuhvaćati sve proizvode koji su prethodno usklađeni na temelju Uredbe (EZ) br. 2003/2003, Uredba (EU) 2019/1009 bit će prva mjera EU-a za usklađivanje za određene kategorije gnojiva koje su obuhvaćene njezinim proširenim područjem primjene.

(37)

Drugo, iako se njome usklađuju EZ gnojiva, Uredbom (EZ) br. 2003/2003 ne utvrđuje se usklađena granična vrijednost za kadmij. Drugim riječima, iako su određena gnojiva na koja se primjenjuju nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo kao takva već bila obuhvaćena mjerama za usklađivanje, te mjere za usklađivanje dosad nisu bile usmjerene na rizik koji se nastoji riješiti nacionalnim odredbama o kojima se obavijestilo.

(38)

Treće, Mađarska nije tražila odstupanje od Uredbe (EZ) br. 2003/2003 i trenutačno ne primjenjuje graničnu vrijednost za kadmij za EZ gnojiva.

(39)

Ta složena situacija otvara pitanje mogu li se nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo smatrati odredbama koje se zadržavaju na snazi i o kojima treba obavijestiti Komisiju u skladu s člankom 114. stavkom 4. UFEU-a u pogledu Uredbe (EU) 2019/1009, vodeći računa o usklađivanju iz Uredbe (EZ) br. 2003/2003.

(40)

S jedne strane, člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1009 prethodna odstupanja od članka 5. Uredbe (EZ) br. 2003/2003 proširuju se na članak 3. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/1009, što omogućuje da se postojeće nacionalne mjere koje se na temelju obavijesti u skladu s člankom 114. stavkom 4. UFEU-a i odluka Komisije u skladu s člankom 114. stavkom 6. UFEU-a zakonito primjenjuju na gnojiva obuhvaćena područjem primjene usklađivanja predviđenog Uredbom (EZ) br. 2003/2003 primjenjuju i na gnojidbene proizvode EU-a koji će prvi put biti obuhvaćeni novim, proširenim područjem primjene usklađivanja na temelju Uredbe (EU) 2019/1009. Time se potvrđuje da se Uredbom (EU) 2019/1009 nastavlja usklađivanje koje proizlazi iz Uredbe (EZ) br. 2003/2003.

(41)

S druge strane, uvodnom izjavom 11. Uredbe (EU) 2019/1009 potvrđuje se da je zakonodavac, s obzirom na to da je parafrazirao članak 114. stavak 4. UFEU-a, smatrao da bi za potrebe procjena na temelju članka 114. stavka 4. UFEU-a trebalo uzimati u obzir Uredbu (EU) 2019/1009:

„Nekoliko država članica ima nacionalne odredbe kojima se ograničava udio kadmija u fosfatnim gnojivima na temelju razloga koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. Ako država članica smatra da je takve nacionalne odredbe potrebno zadržati nakon donošenja usklađenih graničnih vrijednosti ovom Uredbom, i dok te usklađene granične vrijednosti ne budu jednake ili niže od postojećih nacionalnih graničnih vrijednosti, trebala bi o njima obavijestiti Komisiju u skladu s člankom 114. stavkom 4. UFEU-a. Nadalje, u skladu s člankom 114. stavkom 5. UFEU-a, ako država članica smatra da je potrebno uvesti nove nacionalne odredbe, primjerice odredbe o ograničavanju udjela kadmija u fosfatnim gnojivima, na temelju novih znanstvenih dokaza povezanih sa zaštitom okoliša ili radnom okolinom, zbog problema specifičnog za tu državu članicu koji se pojavio nakon donošenja ove Uredbe, o predviđenim odredbama i razlozima za njihovo uvođenje trebala bi obavijestiti Komisiju. […]”

(42)

To tumačenje potkrepljuje i razlika u materijalnim područjima primjene Uredbe (EZ) br. 2003/2003 i Uredbe (EU) 2019/1009 s obzirom na to da Uredba (EU) 2019/1009 zamjenjuje Uredbu (EZ) br. 2003/2003 ne samo s proširenim područjem primjene nego i s potpuno drugačijim regulatornim sustavom.

(43)

Treba napomenuti i da se u prošlim predmetima u kojima je novom mjerom za usklađivanje zamijenjena postojeća Sud Europske unije („Sud”) pozivao samo na novu donešenu mjeru za usklađivanje kao mjeru koja bi se trebala uzimati u obzir u procjenama na temelju članka 114. stavka 4. UFEU-a (6).

(44)

Zaključno, budući da je Uredba (EU) 2019/1009 mjera za usklađivanje koju bi trebalo uzeti u obzir za potrebe nacionalnih odredaba o kojima se obavijestilo u skladu s člankom 114. stavkom 4. UFEU-a, na Komisiji je da utvrdi jesu li nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo postojale prije te uredbe, u skladu sa zahtjevom iz članka 114. stavka 4. UFEU-a.

(45)

Četvrto, i Uredbom (EU) 2019/1009 i Uredbom (EZ) br. 2003/2003 predviđen je prethodno opisani neobavezni sustav, što znači da nacionalni propisi mogu postojati paralelno s propisima EU-a o usklađivanju, u istom materijalnom području primjene kao i propisi o usklađivanju, ali da se primjenjuju samo na proizvode koji nisu stavljeni na tržište na temelju propisa o usklađivanju. Nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo dosad su se primjenjivale samo na posljednje navedene proizvode, tj. na gnojiva koja se u uvodnoj izjavi (17) above nazivaju „nacionalnim gnojivima”. Stoga je trenutačna primjena nacionalnih odredaba o kojima se obavijestilo na ta nacionalna gnojiva zakonita jer propisi o usklađivanju nisu obvezni za osobu koja ta gnojiva stavlja na tržište. Međutim, Mađarska sad namjerava primijeniti te iste nacionalne odredbe o kojima je obavijestila kao odstupanje od Uredbe (EU) 2019/1009, iako se one ne primjenjuju kao odstupanje od Uredbe (EZ) br. 2003/2003.

(46)

Ta složena situacija otvara pitanje može li se smatrati da se obavijest Mađarske odnosi na zadržavanje nacionalnih odredaba za potrebe članka 114. stavka 4. UFEU-a, a ne na uvođenje nacionalnih odredaba nakon donošenja mjere za usklađivanje u skladu s člankom 114. stavkom 5. UFEU-a.

(47)

Prvo treba napomenuti da su nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo u svojem trenutačnom obliku na snazi od 2006. Stoga su bile na snazi u trenutku sastavljanja Uredbe (EU) 2019/1009, što znači da su postojale prije te uredbe. Mađarska stoga ne traži uvođenje nacionalnih odredaba nakon donošenja mjere za usklađivanje, što bi bilo potrebno za obavijest na temelju članka 114. stavka 5. UFEU-a.

(48)

S druge strane, može se postaviti pitanje hoće li se nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo zadržati u smislu članka 114. stavka 4. UFEU-a s obzirom na to da se one u svojem trenutačnom obliku ne primjenjuju na EZ gnojiva. Ipak, Mađarska nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo namjerava primjenjivati i na gnojidbene proizvode EU-a. Kako bi to bilo moguće, potrebno je izmijeniti mađarsko zakonodavstvo.

(49)

Kako bi se utvrdilo jesu li nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo prethodno postojale u smislu članka 114. stavka 4. UFEU-a, unatoč tome što bi ih trebalo neznatno izmijeniti kako bi uključivale gnojidbene proizvode EU-a te i dalje isključivale EZ gnojiva, važno je razmotriti svrhu razlikovanja članka 114. stavka 4. od članka 114. stavka 5. UFEU-a.

(50)

To razlikovanje razmatrano je u sudskoj praksi Suda. U predmetu C-3/00 Danska protiv Komisije Sud je o članku 95. UEZ-a, koji odgovara članku 114. UFEU-a, zaključio:

„Razlika između dvije situacije predviđene člankom 95. jest, prvo, činjenica da su nacionalne odredbe postojale prije mjere za usklađivanje. Stoga je zakonodavac Zajednice upoznat s njima, no zakonodavac se ne može ni ne nastoji se voditi njima za potrebe usklađivanja. Zato se smatra da je prihvatljivo da država članica zahtijeva da njezina pravila ostanu na snazi. U tu svrhu Ugovorom o EZ-u zahtijeva se da se te nacionalne odredbe moraju opravdati važnim potrebama iz članka 30. Ugovora o EZ-u ili razlozima povezanima sa zaštitom okoliša ili radnom okolinom. Za razliku od toga, u drugoj je situaciji vjerojatnije da će donošenje novog nacionalnog zakonodavstva ugroziti usklađivanje. Institucije Zajednice logično ne bi mogle uzeti u obzir nacionalni tekst pri izradi mjere za usklađivanje. U tom se slučaju zahtjevi iz članka 30. Ugovora o EZ-u ne uzimaju u obzir i prihvaćaju se samo razlozi povezani sa zaštitom okoliša ili radnom okolinom, pod uvjetom da država članica dostavi nove znanstvene dokaze i da potreba za uvođenjem novih nacionalnih odredaba proizlazi iz problema specifičnog za predmetnu državu članicu koji se pojavio nakon donošenja mjere za usklađivanje.” (7)

(51)

S obzirom na citiranu sudsku prasku trebalo bi smatrati da je svrha razlikovanja članka 114. stavka 4. od članka 114. stavka 5. UFEU-a postavljanje strožih zahtjeva za opravdanje u slučajevima u kojima je vjerojatnije da će usklađivanje biti ugroženo jer zakonodavac u trenutku donošenja mjere za usklađivanje nije bio upoznat s predmetnom nacionalnom odredbom i stoga je nije uzeo u obzir pri izradi mjere za usklađivanje.

(52)

Kao što je već navedeno, nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo u svojem su trenutačnom obliku na snazi od 2006. Stoga su bile na snazi u trenutku sastavljanja Uredbe (EU) 2019/1009, što znači da su postojale i prije te uredbe.

(53)

Nadalje, iz procjene učinka priložene Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu (8) očito je da je zakonodavac Unije pri sastavljanju Uredbe (EU) 2019/1009 bio upoznat s nacionalnim odredbama o kojima se obavijestilo. Stoga bi trebalo smatrati da su nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo prethodno postojale u smislu članka 114. stavka 4. UFEU-a.

(54)

Kao što je već navedeno, smatra se da je Uredba (EU) 2019/1009 mjerodavna mjera za usklađivanje za tu konkretnu procjenu. Stoga bi nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo trebalo procijeniti s obzirom na tu uredbu. Preostaje još preispitati odstupaju li nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo od Uredbe (EU) 2019/1009 i jesu li strože od te uredbe.

2.1.2.   Strogost nacionalnih odredaba o kojima se obavijestilo u usporedbi s Uredbom (EU) 2019/1009

(55)

Dok granična vrijednost za udio kadmija u fosfatnim gnojivima koja je utvrđena u točki 3. podtočki (a) podpodtočki ii. PFC-a 1. (B) i točki 2. podtočki (a) podpodtočki ii. PFC-a 1. (C) I. dijela II. Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1009 i od koje se nacionalnim odredbama o kojima se obavijestilo odstupa iznosi 60 mg/kg P2O5, u nacionalnim odredbama o kojima se obavijestilo ta granična vrijednost za kadmij iznosi 20 mg/kg P2O5. Stoga je jasno da nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo odstupaju od odredaba Uredbe (EU) 2019/1009 i da su strože od njih.

(56)

S obzirom na prethodno navedeno može se zaključiti sljedeće: 1. nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo postojale su prije mjere za usklađivanje i zakonodavac je bio upoznat s njima u trenutku izrade mjere za usklađivanje, to jest Uredbe (EU) 2019/1009. Stoga bi ih u skladu s člankom 114. stavkom 4. UFEU-a trebalo smatrati mjerom koja je prethodno postojala, i 2. nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo i kojima se odstupa od točke 3. podtočke (a) podpodtočke ii. PFC-a 1. (B) i točke 2. podtočke (a) podpodtočke ii. PFC-a 1. (C) I. dijela II. Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1009 strože su od Uredbe (EU) 2019/1009.

(57)

Komisija stoga smatra da je obavijest koju je dostavila Mađarska u cijelosti dopuštena u skladu s člankom 114. stavkom 4. UFEU-a.

2.2.   Procjena koristi

(58)

U skladu s člankom 114. stavkom 4. i člankom 114. stavkom 6. prvim podstavkom UFEU-a Komisija se mora uvjeriti da su ispunjeni svi uvjeti kojima se državi članici omogućuje zadržavanje njezinih nacionalnih odredaba kojima se odstupa od Unijine mjere za usklađivanje iz tog članka.

(59)

Komisija posebno mora procijeniti jesu li nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo opravdane važnim potrebama iz članka 36. UFEU-a ili razlozima povezanima sa zaštitom okoliša ili radnom okolinom te premašuju li one ono što je potrebno kako bi se postigao željeni legitimni cilj. Osim toga, kad Komisija smatra da nacionalne odredbe ispunjavaju navedene uvjete, ona mora provjeriti, u skladu s člankom 114. stavkom 6. UFEU-a, jesu li one sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikriveno ograničenje trgovine među državama članicama te stvaraju li prepreku funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

(60)

S obzirom na vremenski okvir utvrđen u članku 114. stavku 6. UFEU-a Komisija pri ispitivanju opravdanosti nacionalnih mjera o kojima je obaviještena u skladu s člankom 114. stavkom 4. temeljnim mora smatrati opravdanja koja je pružila država članica koja je dostavila obavijest. Teret dokaza snosi država članica koja podnosi zahtjev i koja želi zadržati svoje nacionalne mjere.

(61)

Međutim, kad Komisija raspolaže informacijama s obzirom na koje može biti potrebno revidirati Unijinu mjeru za usklađivanje od koje se nacionalnim odredbama o kojima se obavijestilo odstupa, ona te informacije može uzeti u obzir pri procjeni nacionalnih odredaba o kojima se obavijestilo.

2.2.1.   Stajalište Mađarske

(62)

Stajalište Mađarske o udjelu kadmija u fosfatnim gnojivima od najmanje 5 % P2O5 potaknuto je dugoročnom zaštitom tla i posljedičnom zaštitom zdravlja ljudi i zaštitom okoliša.

(63)

U obavijesti dostavljenoj Komisiji Mađarska je analizirala očekivane učinke granične vrijednosti od 60 mg/kg P2O5 iz Uredbe (EU) 2019/1009 na njezino državno područje. Ta granična vrijednost uzrokovala je znatnu zabrinutost u pogledu zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Kadmij se svrstava u karcinogene tvari i najtoksičnije elemente. Biljke ga lako apsorbiraju i tako ulazi u prehrambeni lanac. Mađarska ima najveću stopu smrtnosti od raka pluća u Uniji i u svijetu. Stoga Mađarska ističe potrebu za smanjenjem daljnje izloženosti kadmiju koji u tijelo ulazi kroz hranu.

(64)

S obzirom na to da se izloženost kadmiju u općoj populaciji statistički povezuje s povećanim rizikom od raka, među ostalim raka pluća, Mađarska želi smanjiti daljnju izloženost svojeg stanovništva kadmiju smanjenjem njegove granične vrijednosti u fosfatnim gnojivima.

(65)

Osim bojazni za zdravlje ljudi Mađarska je kao opravdanje navela i zaštitu okoliša i dugoročnu zaštitu svojih tala, koja su, kao poglavito kisela i iznimno kisela, podložnija nakupljanju kadmija, zbog čega ih treba bolje zaštititi.

(66)

U obrazloženju se Mađarska poziva na studije u kojima je nakupljanje kadmija u ljudskom tijelu povezano s nekoliko zdravstvenih problema, od kojih je najteži rak pluća, ali i s kroničnom bubrežnom insuficijencijom i osteoporozom (9). Mađarska se u obavijesti poziva i na razne izvore koji se odnose na nakupljanje kadmija u tlu (10). Mađarska tvrdi da postoji izravna veza između nakupljanja kadmija u tlu, njegove neizbježne prisutnosti u hrani i hrani za životinje te štetnih posljedica za zdravlje ljudi.

(67)

Velika većina fosfatnih gnojiva na mađarskom tržištu su EZ gnojiva. Unatoč tome, većina EZ gnojiva na mađarskom tržištu ima udio kadmija manji od 20 mg/kg P2O5. Budući da je 95 % uvezenih gnojiva već u skladu s budućom graničnom vrijednošću od 60 mg/kg P2O5 iz Uredbe (EU) 2019/1009, Mađarska je zabrinuta da će se struktura budućeg uvoza promijeniti tako da će doći do znatnog povećanja u stavljanju na tržište proizvoda s udjelom kadmija većim od 20 mg/kg P2O5, što će uzrokovati daljnje nakupljanje kadmija u tlu i njegov kasniji prijenos u prehrambeni lanac.

2.2.2.   Evaluacija stajališta Mađarske

2.2.2.1.   Opravdanost na osnovi važnih potreba iz članka 36. UFEU-a ili razloga povezanih sa zaštitom okoliša ili radnom okolinom

(68)

Cilj je nacionalnih odredaba o kojima se obavijestilo da se sprečavanjem daljnjeg nakupljanja kadmija u tlu postigne razina zaštite zdravlja i života ljudi te okoliša koja je viša od razine predviđene Uredbom (EU) 2019/1009 za izloženost kadmiju. Sredstvo za postizanje tog cilja je zadržavanje maksimalne granične vrijednosti za kadmij u fosfatnim gnojivima s masenim udjelom od najmanje 5 % P2O5 koja je niža od usklađene granične vrijednosti iz Uredbe (EU) 2019/1009.

(69)

Kad je riječ o zaštiti zdravlja i života ljudi, trebalo bi napomenuti da je kadmij element koji nije neophodan, a toksičan je za ljude te ne donosi nikakve koristi biljkama ni životinjama. Točnije, kadmijev oksid razvrstan je u karcinogene tvari kategorije 2. prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (11).

(70)

Prisutnost kadmija u biljkama i unos kadmija putem hrane mogu dugoročno imati štetne učinke na zdravlje ljudi. Nadalje, nakon što se apsorbira u ljudskom tijelu, on se efektivno zadržava i nakuplja u tijelu tijekom cijelog života (12).

(71)

Kadmij može oštetiti bubrege i uzrokovati prekomjernu proizvodnju beta-2-mikroglobulina, proteina koji se izlučuje u urinu, a koji je biološki pokazatelj rada bubrega. Težina posljedica ovisi o trajanju i razini izloženosti kadmiju. Oštećenje kostura još je jedna kritična posljedica kronične izloženosti kadmiju u razinama neznatno višima od onih pri kojima bi protein beta-2-mikroglobulin u urinu bio rani pokazatelj. Kadmij se uglavnom pohranjuje u jetri i bubrezima, a izlučuje se sporo i može se desetljećima zadržati u ljudskom tijelu.

(72)

Šira javnost izložena je kadmiju iz brojnih izvora, uključujući pušenje. Među nepušačima hrana je glavni izvor unosa kadmija. Kadmij je prvenstveno toksičan za bubrege, no može uzrokovati i demineralizaciju kostiju te se statistički povezuje s povećanim rizikom od raka pluća, endometrija, mjehura i dojke (13). Nadalje, ne mogu se isključiti zdravstveni rizici za odrasle pušače i osobe koje imaju smanjene zalihe željeza u tijelu i/ili žive u blizini industrijskih izvora (14).

(73)

Budući da bilježi visoku stopu smrtnosti od raka pluća, Mađarskoj je opravdano u interesu izbjeći daljnju izloženost kadmiju.

(74)

Usto, daljnje nakupljanje kadmija u tlu moglo bi, osim utjecaja na zdravlje ljudi, imati i negativne posljedice za biološku raznolikost tla, a time i za funkcije tla (npr. raspadanje organskih tvari) te za kvalitetu podzemnih voda zbog ispiranja u tla. Na toksičnost i bioraspoloživost kadmija utječu svojstva tla. Mobilnost i bioraspoloživost kadmija veće su u kiselijim tlima, a manje u vapnenačkim/vapnenastim tlima. Gotovo je polovina mađarskih tala kisela ili iznimno kisela, zbog čega je ta država članica posebno podložna nakupljanju kadmija u tlima.

(75)

Vijeće je već iskazalo svoju zabrinutost zbog rizika povezanih s kadmijem za zdravlje ljudi i okoliš u svojoj Rezoluciji od 25. siječnja 1988. (15). Vijeće je istaknulo da je važno smanjiti unos kadmija u tla iz svih izvora, uključujući raspršene izvore (npr. atmosfersko taloženje, fosfatna gnojiva, mulj otpadnih voda…), među ostalim „odgovarajućim mjerama za kontrolu udjela kadmija u fosfatnim gnojivima na temelju primjerenih tehnologija koje ne uključuju prekomjerne troškove i u kojima se uzimaju u obzir okolišni uvjeti u različitim regijama Zajednice”.

(76)

U uvodnoj izjavi 15. Uredbe (EZ) br. 2003/2003 već je najavljeno da Komisija namjerava razmotriti problem nenamjernog udjela kadmija u mineralnim gnojivima.

(77)

Znanstveni odbor za rizike za zdravlje i okoliš zaključio je 2002. da bi granična vrijednost od 40 mg/kg P2O5 ili viša od toga dovela do nakupljanja kadmija u većini tala Europske unije. Za razliku od toga, pretpostavio je da granična vrijednost od 20 mg/kg P2O5 ili niža od toga neće dovesti do dugoročnog nakupljanja u tlu tijekom 100 godina ako se u obzir ne uzmu drugi načini unosa kadmija.

(78)

U Prijedlogu uredbe (EU) 2019/1009 (16), na temelju znanstvenih podataka dostupnih u trenutku procjene utjecaja, Komisija je zaključila da metal kadmij i kadmijev oksid općenito mogu predstavljati ozbiljne rizike za zdravlje. Komisija je predložila graničnu vrijednost od 60 mg/kg P2O5 u fosfatnim gnojivima i postupno smanjivanje te granične vrijednosti na 20 mg/kg P2O5 tijekom 12 godina od primjene te nove uredbe.

(79)

Opće je prihvaćeno i da je kadmij u gnojivima neupitno najvažniji izvor unosa kadmija u tlo i prehrambeni lanac (17). Uredbom (EU) 2019/1009 propisana je granična vrijednost od 60 mg/kg P2O5, koja se počinje primjenjivati 16. srpnja 2022. Velika većina gnojiva dostupnih na europskom tržištu već je u skladu s tom graničnom vrijednošću. Iako je uvođenje te granične vrijednosti korak u pravom smjeru, prema dostupnim znanstvenim podacima nije vjerojatno da će se time znatno smanjiti dugoročno nakupljanje kadmija u tlima.

(80)

S obzirom na potrebu za ambicioznijom usklađenom graničnom vrijednošću za kadmij u fosfatnim gnojivima u budućnosti, Uredbom (EU) 2019/1009 Komisija se obvezuje da ponovo procijeni te granične vrijednosti radi njihova smanjivanja ako to bude izvedivo.

(81)

S obzirom na prethodno navedeno, mora se smatrati da je maksimalna granična vrijednost iz nacionalnih odredaba o kojima se obavijestilo opravdana potrebom da se zaštite zdravlje i život ljudi te okoliš.

2.2.2.2.   Odsutnost proizvoljne diskriminacije, prikrivenog ograničenja trgovine među državama članicama ili bilo kakve prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta

a)   Odsutnost proizvoljne diskriminacije

(82)

Komisija u skladu s člankom 114. stavkom 6. UFEU-a mora provjeriti je li zadržavanje mjera o kojima se obavijestilo sredstvo proizvoljne diskriminacije. Prema sudskoj praksi Suda (18), kako ne bi bilo diskriminacije, u sličnim situacijama ne postupa se različito, a u različitim situacijama ne postupa se jednako, osim ako je to objektivno opravdano. Odsutnost diskriminacije znači da se nacionalna ograničenja trgovine ne mogu upotrebljavati tako da stvaraju diskriminaciju u pogledu proizvoda podrijetlom iz drugih država članica.

(83)

Nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo primjenjuju se i na domaće proizvode i na proizvode proizvedene u drugim državama članicama. U odsutnosti suprotnih dokaza može se zaključiti da nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo nisu sredstvo proizvoljne diskriminacije.

b)   Odsutnost prikrivenog ograničenja trgovine

(84)

Nacionalne mjere kojima su propisani uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište koji su stroži od uvjeta iz Uredbe Unije inače bi bile prepreka trgovini. Razlog je tomu što se očekuje da zbog nacionalne odredbe određeni proizvodi koji se zakonito stavljaju na tržište u ostatku Unije neće biti stavljeni na tržište predmetne države članice. Predviđeno je da se preduvjetima propisanima u članku 114. stavku 6. UFEU-a spriječi primjena ograničenja na temelju kriterija iz stavaka 4. i 5. tog članka iz neprimjerenih razloga, zbog čega bi oni bili ekonomska mjera koja ometa uvoz proizvoda iz drugih država članica, tj. sredstvo neizravne zaštite nacionalne proizvodnje (19).

(85)

S obzirom na to da se nacionalnim odredbama o kojima se obavijestilo nameće stroža granična vrijednost za udio kadmija u fosfatnim gnojivima i gospodarskim subjektima s poslovnim nastanom u drugim državama članicama inače usklađenog područja, te odredbe mogu činiti prikriveno ograničenje trgovine ili prepreku funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

(86)

U odsutnosti dokaza koji bi sugerirali da su nacionalne odredbe zapravo mjera namijenjena zaštiti nacionalne proizvodnje, može se zaključiti da one nisu prikriveno ograničenje trgovine među državama članicama. Stoga Komisija još mora razmotriti jesu li nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

c)   Odsutnost prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta

(87)

U skladu s člankom 114. stavkom 6. UFEU-a Komisija mora provjeriti je li zadržavanje mjera o kojima se obavijestilo prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Taj uvjet ne može se tumačiti tako da sprečava odobrenje svake nacionalne mjere koja bi mogla utjecati na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Doista, svaka nacionalna mjera kojom se odstupa od mjere za usklađivanje usmjerene na uspostavljanje i rad unutarnjeg tržišta u svojoj je biti mjera koja će vjerojatno utjecati na unutarnje tržište. Stoga, kako bi se očuvala korisnost postupka propisanog člankom 114. UFEU-a, koncept prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta mora se, u kontekstu članka 114. stavka 6. UFEU-a, shvatiti kao neproporcionalan učinak u odnosu na željeni cilj (20).

(88)

Pri procjeni jesu li nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo odgovarajuće i potrebne za postizanje tog cilja potrebno je uzeti u obzir niz čimbenika. Komisija mora ocijeniti pruža li razina zaštite koja proizlazi iz granične vrijednosti za kadmij propisane mađarskim zakonodavstvom djelotvornu zaštitu zdravlja i života ljudi s jedne strane te okoliša s druge strane.

(89)

Nacionalnim odredbama o kojima se obavijestilo nastoji se zaštititi zdravlje ljudi i okoliš izbjegavanjem nakupljanja kadmija u tlu. U obavijesti Komisiji Mađarska pravda potrebu za odstupanjem upućivanjem na konkretne okolnosti – posebnu ranjivost mađarskog stanovništva koja proizlazi iz visoke stope smrtnosti od raka pluća i kiselost tla.

(90)

Mađarska ima najveću stopu smrtnosti od raka pluća u Uniji i u svijetu. Zbog toga Mađarska ističe potrebu za smanjenjem daljnje izloženosti kadmiju koji u tijelo ulazi kroz hranu. Usto, otprilike je polovina mađarskih tala kisela ili iznimno kisela, zbog čega je ta država članica posebno podložna nakupljanju kadmija u tlima.

(91)

Nadalje, utvrđeno je da maksimalna granična vrijednost za koncentraciju kadmija u gnojivima od 20 mg/kg P2O5 ili niža od toga učinkovito pridonosi izbjegavanju dugoročnog nakupljanja kadmija u tlu tijekom 100 godina.

(92)

Uzimajući u obzir elemente povezane s konkretnom situacijom Mađarske, nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo mogu se smatrati potrebnima za postizanje željenog cilja.

(93)

Usto, Mađarska tvrdi da je udio kadmija u većini gnojiva na tržištu manji od granične vrijednosti od 20 mg/kg P2O5, iako se to trenutačno ne zahtijeva za EZ gnojiva. Zbog toga postavljanje granične vrijednosti od 20 mg/kg P2O5 neće izazvati znatni poremećaj na tržištu.

(94)

Primjenu drugih mjera, kao što su ograničenja uporabe, bilo bi vrlo teško kontrolirati u praksi pa se njome ne bi mogao postići željeni cilj. Komisija smatra da zadržavanje nacionalnih odredaba o kojima se obavijestilo nije neproporcionalno i nije prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta u smislu članka 114. stavka 6. UFEU-a.

(95)

S obzirom na ovu analizu Komisija smatra da je uvjet o odsutnosti prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta ispunjen.

2.2.2.3.   Vremensko ograničenje

(96)

Kako bi se osiguralo da je nacionalna mjera, a time i moguća prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta, ograničena na ono što je strogo potrebno za postizanje ciljeva Mađarske, nacionalno odstupanje trebalo bi biti vremenski ograničeno. Odstupanje ne bi više bilo potrebno kad bi se u budućnosti utvrdila usklađena granična vrijednost jednaka mađarskoj graničnoj vrijednosti ili niža od nje.

(97)

Usklađena granična vrijednost jednaka mađarskoj graničnoj vrijednosti ili niža od nje mogla bi se propisati samo odlukom Europskog parlamenta i Vijeća na temelju prijedloga Komisije, na primjer u kontekstu preispitivanja iz članka 49. točke (b) Uredbe (EU) 2019/1009. Zbog toga se razdoblje za koje se odstupanje odobrava ne bi trebalo ovom Odlukom ograničiti do određenog datuma, već upućivanjem na buduću odluku zakonodavca u tom pogledu.

(98)

To je u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1009, kojim je predviđeno da se odstupanja od Uredbe (EZ) br. 2003/2003 u skladu s člankom 114. stavkom 4. UFEU-a u pogledu udjela kadmija mogu nastaviti primjenjivati do trenutka kad usklađene granične vrijednosti za udio kadmija u fosfatnim gnojivima koje su jednake nacionalnim vrijednostima ili niže od njih budu primjenjive na razini Unije.

(99)

Odobrenje nacionalnih odredaba o kojima se obavijestilo stoga bi se trebalo primjenjivati do trenutka kad revidirana usklađena granična vrijednost koja je jednaka mađarskoj graničnoj vrijednosti ili niža od nje bude primjenjiva na razini Unije.

3.   ZAKLJUČCI

(100)

S obzirom na prethodno navedeno trebalo bi zaključiti da je obavijest Mađarske o zadržavanju nacionalnih odredaba kojima se odstupa od Uredbe (EU) 2019/1009, koja je dostavljena 19. srpnja 2019., dopuštena.

(101)

Nadalje, Komisija je o nacionalnim odredbama o kojima se obavijestilo utvrdila sljedeće:

ispunjavaju potrebe zaštite zdravlja ljudi i okoliša,

proporcionalne su postavljenim ciljevima,

nisu sredstvo proizvoljne diskriminacije,

nisu prikriveno ograničenje trgovine među državama članicama.

(102)

Komisija stoga smatra da bi nacionalne odredbe o kojima se obavijestilo trebalo odobriti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nacionalne odredbe o kojima je obavijestila Mađarska u skladu s člankom 114. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a kojima se odstupa od Uredbe (EU) 2019/1009 u pogledu udjela kadmija u fosfatnim gnojivima, tj. zabrana stavljanja na mađarsko tržište fosfatnih gnojiva s masenim udjelom od najmanje 5 % P2O5 iz točke 3. podtočke (a) podpodtočke ii. PFC-a 1. (B) i točke 2. podtočke (a) podpodtočke ii. PFC-a 1. (C) I. iz Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1009 i s udjelom kadmija većim od 20 mg/kg P2O5, odobravaju se do trenutka kad usklađena granična vrijednost koja je jednaka mađarskoj graničnoj vrijednosti ili niža od nje bude primjenjiva na razini Unije.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Mađarskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2020.

Za Komisiju

Thierry BRETON

Član Komisije


(1)  Uredba (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003 (SL L 170, 25.6.2019., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (SL L 304, 21.11.2003., str. 1.).

(3)  Vidjeti odluke Komisije od 3. siječnja 2006.: 2006/347/EZ o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Kraljevina Švedska u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u (SL L 129, 17.5.2006., str. 19.), 2006/348/EZ o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Republika Finska u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u (SL L 129, 17.5.2006., str. 25.) i 2006/349/EZ o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Republika Austrija u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u (SL L 129, 17.5.2006., str. 31.).

(4)  SL C 394, 21.11.2019., str. 2.

(5)  Odluka Komisije o produljenju razdoblja iz članka 114. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Mađarska u skladu s člankom 114. stavkom 4. Ugovora (C(2020) 134 final).

(6)  Vidjeti C-360/14 P, Njemačka protiv Europske komisije.

(7)  C-3/00 Danska protiv Komisije, t. 58. Dodatno potvrđeno u npr. T-234/04 Kraljevina Nizozemska protiv Komisije, t. 58, spojenim predmetima T-366/03 i T-235/04 Land Oberösterreich i Austrija protiv Komisije, t. 62. i C-512/99 Njemačka protiv Komisije, t. 41.

(8)  Vidjeti procjenu učinka priloženu prijedlogu Komisije koji je konkretno usmjeren na graničnu vrijednost za kadmij, SWD(2016) 64 final, DIO 2/2; https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-64-F1-EN-MAIN-PART-2.PDF; vidjeti posebno str. 5., 6., 25., 28., 29. i 32. te Prilog I.

(9)  Npr. HORVÁTH O, MAKRAINÉ HORVÁTH A ZS., 2006. A csontritkulás, korunk „néma járványa”. Nővér 2006 (19) 2, MÁTYUS J, OLÁH A, ÚJHELYI L, KÁRPÁTI I, BALLA J., 2008. Az idült vesebetegség epidémiája szükségessé teszi a glomerulus filtrációs ráta számítását. Orvosi Hetilap 149(2): 77.–82. i IARC Monographs Volume 100C Cadmium and Cadmium Compounds. 2012.

(10)  Npr. ADRIANO, D.C., 2001. Trace Elements in Terrestrial Environments. Biogeochemistry, Bioavailability and Risks of Metals. (2. izd.). Springer-Verlag. New York, ALLOWAY, B.J. (ur)., 1990. Heavy Metals in Soils. Blackie and Son Ltd. Glasgow i London. John Wiley and Sons Inc. New York.

(11)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(12)  Vidjeti znanstveno izvješće Europske agencije za sigurnost hrane iz 2012. o prehrambenoj izloženosti kadmiju među europskim stanovništvom, objavljeno na:https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2551.pdf, (EFSA Journal 2012.; 10(1)).

(13)  EFSA Journal 2012.; 10(1).

(14)  Izvješće EU-a o procjeni rizika od kadmija i kadmijeva oksida, citirano u SWD(2016) 64 final, str. 11.

(15)  SL C 30, 4.2.1988., str. 1.

(16)  COM/2016/0157 final – 2016/084 (COD).

(17)  Vidjeti studiju Revisiting and updating the effect of phosphate fertilizers to cadmium accumulation in

European agricultural soils (Pregled i revizija učinka fosfatnih gnojiva na nakupljanje kadmija u europskim poljoprivrednim tlima), autori: Erik Smolders i Laetitia Six, koju je 2013. naručila udruga Fertilizers Europe,

objavljenu na http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_168_rd_en.pdf.

(18)  Npr. C-492/14, Essent Belgium, str. 80., Odluka Komisije od 8. svibnja 2018. o nacionalnim odredbama koje je prijavila Danska o dodavanju nitrita određenim mesnim proizvodima, C/2018/2721, uvodna izjava 52. (SL L 118, 14.5.2018., str. 7.), Odluka Komisije od 3. siječnja 2006. o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Republika Finska u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u, 2006/348/EZ, uvodna izjava 38., Odluka Komisije od 3. siječnja 2006. o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Kraljevina Švedska u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u, 2006/347/EZ, uvodna izjava 39., Odluka Komisije od 3. siječnja 2006. o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Republika Austrija u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u, 2006/349/EZ, uvodna izjava 39.

(19)  Odluka Komisije od 8. svibnja 2018. o nacionalnim odredbama koje je prijavila Danska o dodavanju nitrita određenim mesnim proizvodima, C/2018/2721, uvodna izjava 54., Odluka Komisije od 3. siječnja 2006. o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Republika Finska u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u, 2006/348/EZ, uvodna izjava 40., Odluka Komisije od 3. siječnja 2006. o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Kraljevina Švedska u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u, 2006/347/EZ, uvodna izjava 41., Odluka Komisije od 3. siječnja 2006. o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Republika Austrija u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u, 2006/349/EZ, uvodna izjava 41.

(20)  Odluka Komisije od 8. svibnja 2018. o nacionalnim odredbama koje je prijavila Danska o dodavanju nitrita određenim mesnim proizvodima, C/2018/2721, uvodna izjava 55. (SL L 118, 14.5.2018., str. 7.), Odluka Komisije od 3. siječnja 2006. o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Republika Finska u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u, 2006/348/EZ, uvodna izjava 42., Odluka Komisije od 3. siječnja 2006. o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Kraljevina Švedska u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u, 2006/347/EZ, uvodna izjava 43., Odluka Komisije od 3. siječnja 2006. o nacionalnim odredbama o najvećem dopuštenom udjelu kadmija u gnojivima o kojima je obavijestila Republika Austrija u skladu s člankom 95. stavkom 4. Ugovora o EZ-u, 2006/349/EZ, uvodna izjava 43.


11.8.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 261/55


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/1185

оd 10. kolovoza 2020.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 5559)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (4) utvrđuju se mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama u kojima su zabilježeni slučajevi te bolesti kod domaćih ili divljih svinja (predmetne države članice). U dijelovima od I. do IV. Priloga toj provedbenoj odluci utvrđuju se i popisuju određena područja u predmetnim državama članicama, razvrstana prema razini rizika s obzirom na epidemiološku situaciju u pogledu te bolesti. Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU nekoliko je puta izmijenjen kako bi se uzele u obzir promjene epidemiološke situacije u Uniji u pogledu afričke svinjske kuge, koje se trebaju odražavati u tom prilogu. Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zadnji je put izmijenjen Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2020/1150 (5) nakon promjene epidemiološke situacije u pogledu te bolesti u Litvi, Poljskoj i Slovačkoj.

(2)

Direktivom Vijeća 2002/60/EZ (6) utvrđuju se minimalne mjere Unije koje treba poduzeti za kontrolu afričke svinjske kuge. Konkretno, člankom 9. Direktive 2002/60/EZ predviđena je uspostava zaraženog i ugroženog područja kad se kod svinja na gospodarstvu službeno potvrdi afrička svinjska kuga, a člancima 10. i 11. te direktive utvrđuju se mjere koje treba poduzeti na zaraženim i ugroženim područjima kako bi se spriječilo širenje navedene bolesti. Osim toga, člankom 15. Direktive 2002/60/EZ utvrđuju se mjere koje je potrebno poduzeti ako je afrička svinjska kuga potvrđena kod divljih svinja. Novija su iskustva pokazala da su mjere utvrđene Direktivom 2002/60/EZ djelotvorne u kontroli širenja te bolesti, a posebno mjere čišćenja i dezinfekcije zaraženih gospodarstava te druge mjere povezane s iskorjenjivanjem te bolesti u populaciji domaćih i divljih svinja.

(3)

Od datuma donošenja Provedbene odluke (EU) 2020/1150 zabilježeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u Poljskoj i Slovačkoj i divljih svinja u Latviji.

(4)

Krajem srpnja i u kolovozu 2020. zabilježeno je deset slučajeva afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u okruzima powiat chełmski, biłgorajski, garwoliński, hrubieszowski, lubartowski, przeworski i zielonogórski u Poljskoj, na područjima koja su trenutačno navedena u dijelu II. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU ili na područjima koja su trenutačno navedena u dijelu III. tog priloga, a nalaze se u neposrednoj blizini područja trenutačno navedenih u dijelu II. tog priloga. Ti slučajevi afričke svinjske kuge kod domaćih svinja znače da je stupanj rizika povećan, što bi se trebalo odražavati u tom prilogu. U skladu s tim, ta područja Poljske, pogođena tim nedavnim slučajevima afričke svinjske kuge, sada bi trebalo navesti u dijelu III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU umjesto u njegovu dijelu II.; područja Poljske navedena u dijelu II. tog priloga, koja se nalaze u neposrednoj blizini područja navedenih u dijelu III. koja su pogođena tim nedavnim slučajevima afričke svinjske kuge sada bi trebalo navesti u dijelu III. tog priloga, umjesto u njegovu dijelu II.

(5)

U kolovozu 2020. zabilježen je jedan slučaj afričke svinjske kuge kod divljih svinja u općini Ventspils u Latviji, na području koje je trenutačno navedeno u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Taj slučaj afričke svinjske kuge kod divljih svinja znači da je stupanj rizika povećan, što bi se trebalo odražavati u tom prilogu. U skladu s tim, to područje Latvije trenutačno navedeno u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU pogođeno tim nedavnim slučajem afričke svinjske kuge sada bi trebalo navesti u dijelu II. tog priloga umjesto u njegovu dijelu I.

(6)

U kolovozu 2020. zabilježen je jedan slučaj izbijanja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u okrugu Košice-okolie u Slovačkoj, na području koje je trenutačno navedeno u dijelu II. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Taj slučaj afričke svinjske kuge kod domaćih svinja znači da je stupanj rizika povećan, što bi se trebalo odražavati u tom prilogu. U skladu s time, to područje Slovačke koje je pogođeno nedavnim izbijanjem afričke svinjske kuge sada bi trebalo navesti u dijelu III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU umjesto u njegovu dijelu II.

(7)

Nakon tih nedavnih izbijanja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u Poljskoj i Slovačkoj i nedavnog slučaja afričke svinjske kuge u Latviji, i uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u Uniji, regionalizacija u tim državama članicama preispitana je i ažurirana. Osim toga, postojeće mjere za upravljanje rizicima također su preispitane i ažurirane. Te izmjene treba navesti u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU.

(8)

Kako bi se uzele u obzir najnovije promjene u epidemiološkoj situaciji u pogledu afričke svinjske kuge u Uniji i proaktivno odgovorilo na rizike povezane sa širenjem te bolesti, trebalo bi utvrditi nova dovoljno velika područja visokog rizika u Poljskoj, Slovačkoj i Latviji te ih navesti u dijelovima II. i III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Budući da su u dijelovima II. i III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU navedena područja na kojima epidemiološka situacija još nije stabilna i brzo se mijenja, u slučaju bilo kakvih izmjena u pogledu područja navedenih u tom dijelu uvijek bi posebno trebalo uzeti u obzir učinak na okolna područja, kao što je to učinjeno u ovom slučaju. Dijelove I., II. i III. tog priloga trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

S obzirom na hitnost epidemiološke situacije u Uniji u pogledu širenja afričke svinjske kuge, važno je da izmjene Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU utvrđene ovom Odlukom stupe na snagu što je prije moguće.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2020.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1150 оd 3. kolovoza 2020. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (SL L 252, 4.8.2020., str. 30.).

(6)  Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (SL L 192, 20.7.2002., str. 27.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG

DIO I.

1.   Belgija

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat à Florenville,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France, jusque son intersection avec la Rue Mersinhat à Florenville.

2.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Hiiu maakond.

3.   Mađarska

Sljedeća područja u Mađarskoj:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Pāvilostas novad Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija,

Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos.

6.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Dąbrówno, miasto Ostróda i część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

gmina Grodziczno w powiecie nowomiejskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Chłopice, Rokietnica, gmina wiejska Jarosław, część miasta Jarosław położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94, część gminy Radymno położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4, w powiecie jarosławskim,

gminy Medyka, Orły, Stubno, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka i Regnów w powiecie rawskim,

powiat skierniewicki,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,

gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,

część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Łagów położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a następnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2w powiecie świebodzińskim,

gminy Cybinka, Ośno Lubuskie i Rzepin w powiecie słubickim,

gmina Sulęcin i część gminy Torzym położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gminy Chocianów, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, w powiecie polkowickim,

gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

powiat nowotomyski,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Rokietnica, Suchy Las, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Komorniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy Pniewy, Szamotuły, część gminy Duszniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

7.   Slovačka

Sljedeća područja u Slovačkoj:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance, except municipalities included in part III

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová and Stará Voda,

in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina and Červenica,

in the district of Rožňava, the whole municipalities of Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma and Betliar,

in the district of Revúca, the whole municipalities of Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník and Sása,

in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in Part II,

in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada.

8.   Grčka

Sljedeća područja u Grčkoj:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

DIO II.

1.   Belgija

Les zones suivantes en Belgique:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

La Rue de la Station (N85) à Florenville jusque son intersection avec la N894,

La N894 jusque son intersection avec la rue Grande,

La rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,

Hosseuse,

La Roquignole,

Les Chanvières,

La Fosse du Loup,

Le Sart,

La N801 jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 (rue Baillet Latour, rue Fontaine des Dames, rue Yvan Gils, rue de Virton, rue de Gérouville, Route de Meix) jusque son intersection avec la N981,

La N981 (rue de Virton) jusque son intersection avec la N83,

La N83 (rue du Faing, rue de Bouillon, rue Albert 1er, rue d’Arlon) jusque son intersection avec la N85 (Rue de la Station) à Florenville.

2.   Bugarska

Sljedeća područja u Bugarskoj:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Eesti Vabarik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Mađarska

Sljedeća područja u Mađarskoj:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

5.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Ādažu novads,

Aizputes novada, Aizputes un Cīravas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296un Lažas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1269, 1271, uz austrumiem no autoceļa 1288, uz ziemeļiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, uz austrumiem no autoceļa 1292, 1279, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1290, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz austrumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos ir Ylakių seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, część gminy Prostki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Żelazki – Dąbrowskie – Długosze do południowej granicy gminy i część gminy wiejskiej Ełk położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 667 biegnącą od miejscowości Bajtkowo do miejscowości Nowa Wieś Ełcka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Ełk biegnącą od miejscowości Nowa Wieś Ełcka do wschodniej granicy gminy w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gminy Orzysz, Pisz, Ruciane - Nida oraz część gminy Biała Piska położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 667 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Biała Piska, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 biegnącą od miejscowości Biała Piska do wschodniej granicy gminy w powiecie piskim,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Kolno, Purda, Stawiguda, , Olsztynek, część gminy Świątki położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pasłęka, część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Gietrzwałd położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gminy Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłomłyn, Miłakowo, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, Boćki w powiecie bielskim,

gminy Radziłów, Rajgród Wąsosz, część gminy wiejskiej Grajewo położona na południe o linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości: Mareckie – Łękowo – Kacprowo – Ruda, a następnie od miejscowości Ruda na południe od rzeki Binduga uchodzącej do rzeki Ełk i następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Ełk od ujścia rzeki Binduga do wschodniej granicy gminy w powiecie grajewskim,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka -Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

powiat ciechanowski,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 i w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

powiat miński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

powiat puławski,

gminy Nowodwór, Ułęż, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gmina Uścimów w powiecie lubartowskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,

gminy Stary Brus, Wola Uhruska, część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od południowej granicy miasta Włodawa i część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,

gmina Kąkolewnica, Komarówka Podlaska i Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Horyniec-Zdrój, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy i część gminy Cieszanów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 863, a następnie na zachód od drogi nr 863 biegnącej do miejscowości Lubliniec i dalej na zachód od drogi biegnącej przez Nowy Lubliniec do północnej granicy gminy w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, część gminy Radymno położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

gminy Grodzisko Dolne, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, część gminy Kuryłówka położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącej miejscowości Brzyska Wola – Dąbrowica - Ożanna do południowej granicy gminy w powiecie leżajskim,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminyw powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

powiat wschowski,

gminy Bobrowice, Maszewo, część gminy Krosno Odrzańskie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 29, a następnie przez drogę nr 29 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

gminy, Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Babimost, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

powiat żarski,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

część gminy Lubrza położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Łagów położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a następnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gmina Grębocice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

gminy Rakoniewice, Wielichowo i część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Wijewo, część gminy Włoszakowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogą nr S5 do północnej granicy gminy w powiecie kościańskim,

w województwie łódzkim:

gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gmina Sadkowice w powiecie rawskim.

8.   Slovačka

Sljedeća područja u Slovačkoj:

in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník,

the whole district of Košice – okolie, except municipalities included in part III,

the whole city of Košice,

the whole district of Trebišov, except municipalities included in Part III,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I and Part III,

in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice,

in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce and Žíp,

in the district of Rožňava, the whole municipalities of Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, Hrušov, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské podhradie ,Lipovník, Silická Jablonica.

9.   Rumunjska

Sljedeća područja u Rumunjskoj:

Judeţul Bistrița-Năsăud,

Județul Suceava.

DIO III.

1.   Bugarska

Sljedeća područja u Bugarskoj: