ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 214

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
6. srpnja 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2020/963 od 26. lipnja 2020. o sklapanju Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2020/964 od 26. lipnja 2020. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća članova Međunarodnog vijeća za masline u pogledu trgovinskih normi koje se primjenjuju na maslinova ulja i ulja komine maslina

3

 

 

POSLOVNICI

 

*

Odluka Upravnog odbora Europske agencije za pomorsku Sigurnost od 6. travnja 2020. o internim pravilima koja se odnose na ograničenja određenih prava ispitanika povezanih s obradom osobnih podataka u okviru djelovanja EMSA-e

5

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

6.7.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 214/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2020/963

od 26. lipnja 2020.

o sklapanju Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) i člankom 218. stavkom 8. prvim podstavkom,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji, a posebno njegov članak 6. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je 5. prosinca 2004. ovlastilo Komisiju da u pregovorima dogovori Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica i Kraljevine Maroka.

(2)

Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane (2) („Sporazum”) potpisan je u Bruxellesu 12. prosinca 2006.

(3)

Ugovor o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji potpisan je u Luxembourgu 25. travnja 2005., a stupio je na snagu 1. siječnja 2007.

(4)

Protokol o izmjeni Sporazuma potreban je kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji.

(5)

Protokol je potpisan 18. lipnja 2012.

(6)

Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. Europska unija zamijenila je i naslijedila Europsku zajednicu.

(7)

Protokol bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji („Protokol”) odobrava se u ime Europske unije i njezinih država članica (3).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije i njezinih država članica šalje obavijest predviđenu u članku 4. Protokola (4) i daje sljedeću izjavu:

„Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. Europska unija zamijenila je i naslijedila Europsku zajednicu te od tog datuma ostvaruje sva prava i preuzima sve obveze Europske zajednice. Stoga se upućivanja na ‚Europsku zajednicu’ ili ‚Zajednicu’ u tekstu Sporazuma i Protokola prema potrebi trebaju čitati kao upućivanja na ‚Europsku uniju’ ili ‚Uniju’.”

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. lipnja 2020.

Za Vijeće

Predsjednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Suglasnost od 17. lipnja 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 386, 29.12.2006., str. 57.

(3)  Tekst Protokola objavljen je u SL L 200, 27.7.2012., str. 25., zajedno s Odlukom o potpisivanju i privremenoj primjeni.

(4)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Protokola u Službenom listu Europske unije.


ODLUKE

6.7.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 214/3


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2020/964

od 26. lipnja 2020.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća članova Međunarodnog vijeća za masline u pogledu trgovinskih normi koje se primjenjuju na maslinova ulja i ulja komine maslina

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. („Sporazum”) potpisan je u ime Unije u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2016/1892 (1)18. studenoga 2016. u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku, podložno njegovu kasnijem sklapanju. Sporazum je privremeno stupio na snagu 1. siječnja 2017. u skladu s njegovim člankom 31. stavkom 2.

(2)

Sporazum je sklopljen u ime Unije 17. svibnja 2019. Odlukom Vijeća (EU) 2019/848 (2).

(3)

Na temelju članka 7. stavka 1. Sporazuma Vijeće članova Međunarodnog vijeća za masline („Vijeće članova”) treba donositi odluke o izmjeni trgovinskih normi koje se primjenjuju na maslinova ulja i ulja komine maslina.

(4)

Vijeće članova tijekom svojeg 111. zasjedanja od 29. lipnja do 3. srpnja 2020. treba donijeti odluke o izmjeni trgovinskih normi koje se primjenjuju na maslinova ulja i ulja komine maslina („odluke o izmjeni”).

(5)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća članova jer će odluke o izmjeni imati pravne učinke na Uniju u pogledu međunarodne trgovine s drugim članovima Međunarodnog vijeća za masline (IOC) te će moći presudno utjecati na sadržaj prava Unije, konkretno na tržišne standarde za maslinovo ulje koje je donijela Komisija na temelju članka 75. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(6)

Odluke o izmjeni koje treba donijeti Vijeće članova odnose se na umetanje sheme odlučivanja povezane s delta-7-stigmastenolom za rafinirana maslinova ulja i maslinova ulja koja se sastoje od rafiniranih maslinovih ulja i djevičanskih maslinovih ulja te izmjenu naslova, margina preciznosti te brojki i kromatograma. O odlukama o izmjeni opsežno su raspravljali znanstvenici i stručnjaci u području maslinova ulja iz Komisije i iz država članica. Odlukama o izmjeni pridonijet će se međunarodnom usklađivanju normi za maslinovo ulje i uspostavit će se okvir kojim će se osigurati pošteno tržišno natjecanje u trgovini proizvodima iz sektora maslinova ulja. Stoga bi odluke o izmjeni trebalo poduprijeti. Zbog toga će biti potrebne izmjene Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 (4).

(7)

Ako donošenje odluka o izmjeni tijekom 111. zasjedanja Vijeća članova bude odgođeno zbog nemogućnosti pojedinih članova da daju svoje odobrenje, stajalište da se podupre donošenje odluka o izmjeni trebalo bi zauzeti u ime Unije u okviru mogućeg postupka donošenja odluka Vijeća članova razmjenom prepiske, na temelju članka 10. stavka 6. Sporazuma. Postupak donošenja odluka razmjenom prepiske trebalo bi pokrenuti prije sljedećeg redovnog zasjedanja Vijeća članova u studenome 2020.

(8)

Kako bi se zaštitili interesi Unije, ako postoji vjerojatnost da će na stajalište koje treba zauzeti u ime Unije utjecati nove znanstvene ili tehničke informacije iznesene prije ili tijekom 111. zasjedanja Vijeća članova, predstavnicima Unije u Vijeću članova trebalo bi omogućiti da zahtijevaju odgodu donošenja odluka o izmjeni trgovinskih normi za kasniju sjednicu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća članova tijekom njegova 111. zasjedanja od 29. lipnja do 3. srpnja 2020. ili u okviru postupka donošenja odluka Vijeća članova razmjenom prepiske, koji treba pokrenuti prije njegova sljedećeg redovnog zasjedanja u studenome 2020., u pogledu trgovinskih normi koje se primjenjuju na maslinova ulja i ulja komine maslina jest da se podupre donošenje odluka od strane Vijeća članova o izmjeni trgovinskih normi koje se primjenjuju na maslinova ulja i ulja komine maslina (5).

Članak 2.

Ako postoji vjerojatnost da će na stajalište iz članka 1. utjecati nove znanstvene ili tehničke informacije iznesene prije ili tijekom 111. zasjedanja Vijeća članova, Unija zahtijeva da se donošenje odluka od strane Vijeća članova o izmjeni trgovinskih normi koje se primjenjuju na maslinova ulja i ulja komine maslina odgodi dok se ne utvrdi stajalište Unije na temelju tih novih informacija.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. lipnja 2020.

Za Vijeće

Predsjednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2016/1892 od 10. listopada 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. (SL L 293, 28.10.2016., str. 2.).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2019/848 od 17. svibnja 2019. o sklapanju, u ime Europske unije, Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. (SL L 139, 27.5.2019., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(4)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (SL L 248, 5.9.1991., str. 1.).

(5)  Vidjeti dokument 8457/20 na http://register.consilium.europa.eu.


POSLOVNICI

6.7.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 214/5


ODLUKA UPRAVNOG ODBORA EUROPSKE AGENCIJE ZA POMORSKU SIGURNOST

od 6. travnja 2020.

o internim pravilima koja se odnose na ograničenja određenih prava ispitanika povezanih s obradom osobnih podataka u okviru djelovanja EMSA-e

UPRAVNI ODBOR EUROPSKE AGENCIJE ZA POMORSKU SIGURNOST,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (1), a posebno njezin članak 25.,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS) od 18. prosinca 2019. (DH/GC/vm/D(2019) 2673 C 2019-0876) i Smjernice EDPS-a o članku 25. nove uredbe i internim pravilima,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (2), kako je izmijenjena, a posebno njezin članak 4. stavak 4.,

budući da:

1.

Agencija svoje aktivnosti provodi u skladu s uredbom o osnivanju.

2.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725, ograničenja primjene članaka od 14. do 22., članaka 35. i 36. te članka 4. te uredbe, ako njegove odredbe odgovaraju pravima i obvezama predviđenima u člancima od 14. do 22., trebala bi se temeljiti na internim pravilima koja donosi Agencija, ako se ta pravila ne temelje na pravnim aktima donesenima na temelju Ugovorâ.

3.

Ta interna pravila, uključujući njihove odredbe o procjeni nužnosti i razmjernosti ograničenja, ne bi se trebala primjenjivati ako se u pravnom aktu donesenom na temelju Ugovorâ predviđa ograničenje prava ispitanika.

4.

Ako Agencija obavlja svoje dužnosti u pogledu prava ispitanika u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725, obvezna je razmotriti primjenjuje li se bilo koje izuzeće utvrđeno u toj uredbi.

5.

U okviru svojeg djelovanja Agencija može provoditi administrativne istrage, disciplinske postupke, preliminarne aktivnosti povezane sa slučajevima mogućih nepravilnosti prijavljenih Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), obrađivati slučajeve zviždanja, obrađivati službene i neslužbene postupke u slučajevima uznemiravanja, obrađivati unutarnje i vanjske pritužbe, provoditi unutarnje revizije, provoditi istrage koje vodi službenik za zaštitu podataka u skladu s člankom 45. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1725 i unutarnjih sigurnosnih istraga (u području informacijske tehnologije).

Agencija obrađuje nekoliko kategorija osobnih podataka, uključujući pouzdane podatke („objektivne” podatke kao što su identifikacijski podatci, podatci za kontakt, profesionalni podatci, administrativne pojedinosti, podatci primljeni iz određenih izvora, elektroničke komunikacije i podatci o prometu) i/ili nepouzdane podatke („subjektivne” podatke koji se odnose na predmet, kao što su obrazloženje, podatci o ponašanju, procjene, podatci o uspješnosti i ponašanju i podatci koji se odnose na predmet postupka ili aktivnosti ili se u vezi s njima iznose).

6.

Agencija, koju predstavlja izvršni direktor, ima funkciju voditelja obrade podataka neovisno o daljnjem delegiranju uloge voditelja obrade podataka u okviru EMSA-e kako bi se uzele u obzir operativne odgovornosti za određene postupke obrade osobnih podataka.

7.

Osobni se podatci sigurno pohranjuju u elektroničkom okruženju ili na papiru, čime se sprječava nezakonit pristup podatcima ili njihov prijenos osobama koje ne trebaju biti upoznate s njima. Obrađeni osobni podatci zadržavaju se koliko je to potrebno i koliko je to primjereno s obzirom na svrhe u koje se obrađuju, na razdoblje navedeno u obavijestima o zaštiti podataka, izjavama o privatnosti ili evidencijama Agencije.

8.

Interna se pravila trebaju primjenjivati na sve postupke obrade koje provodi Agencija u okviru administrativnih istraga, disciplinskih postupaka, preliminarnih aktivnosti povezanih sa slučajevima mogućih nepravilnosti prijavljenih OLAF-u, postupaka povezanih sa slučajevima zviždanja, službenih i neslužbenih postupaka u slučajevima uznemiravanja, obrada unutarnjih i vanjskih pritužbi, unutarnjih revizija, istraga koje vodi službenik za zaštitu podataka u skladu s člankom 45. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1725, sigurnosnih istraga (općenitih i u području informacijske tehnologije) koje se provode na unutarnjoj razini ili uz sudjelovanje vanjskog tijela (npr. CERT-EU-a).

9.

Ta bi se pravila trebala primjenjivati na postupke obrade koji se provode prije pokretanja prethodno navedenih postupaka, tijekom tih postupaka i tijekom praćenja rezultata tih postupaka. Ujedno bi trebala obuhvaćati pomoć i suradnju koje Agencija pruža nacionalnim tijelima i međunarodnim organizacijama izvan svojih administrativnih istraga.

10.

U slučajevima u kojima se ta interna pravila primjenjuju, Agencija treba obrazložiti zašto su ograničenja strogo nužna i razmjerna u demokratskom društvu te kako se njima poštuje bit temeljnih prava i sloboda.

11.

U tom okviru Agencija je obvezna u najvećoj mogućoj mjeri poštovati temeljna prava ispitanika tijekom provedbe prethodno navedenih postupaka, posebno onih koji se odnose na pravo na pružanje informacija, pravo na pristup i ispravak, pravo na brisanje i ograničenje obrade, pravo na obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka ili pravo na povjerljivost komunikacije kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2018/1725.

12.

Međutim, Agencija može biti obvezna ograničiti informacije ispitaniku čiji se podatci obrađuju i druga prava ispitanika, posebno radi zaštite vlastitih istraga, istraga i postupaka drugih javnih tijela te prava drugih osoba povezanih s njezinim istragama ili drugim postupcima.

13.

Stoga Agencija može ograničiti informacije u svrhu zaštite istrage i temeljnih prava i sloboda drugih ispitanika.

14.

Agencija bi povremeno trebala nadzirati primjenjivost uvjeta kojima se opravdavaju ograničenja te ukinuti ograničenja ako ti uvjeti više nisu primjenjivi.

15.

Voditelj obrade trebao bi obavijestiti službenika za zaštitu podataka u trenutku odgode i tijekom preispitivanja,

DONIO JE SLJEDEĆU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   U ovoj se Odluci utvrđuju pravila o uvjetima na temelju kojih Agencija u okviru svojih postupaka iz stavka 2. može ograničiti primjenu prava sadržanih u člancima od 14. do 21., člancima 35. i 36. te članku 4. Uredbe (EU) 2018/1725, u skladu s njezinim člankom 25.

2.   U okviru djelovanja Agencije ova se Odluka primjenjuje na postupke obrade osobnih podataka koje Agencija provodi u svrhe izvršavanja administrativnih istraga, disciplinskih postupaka, preliminarnih aktivnosti povezanih sa slučajevima mogućih nepravilnosti prijavljenih OLAF-u, obrade slučajeva zviždanja, službenih i neslužbenih postupaka u slučajevima uznemiravanja, obrade unutarnjih i vanjskih pritužbi, provedbe unutarnjih revizija, istraga koje provodi službenik za zaštitu podataka u skladu s člankom 45. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1725 i sigurnosnih istraga (općenitih i u području informacijske tehnologije) koje se provode na unutarnjoj razini ili uz sudjelovanje vanjskog tijela (npr. CERT-EU-a).

3.   Predmetne kategorije podataka jesu pouzdani podatci („objektivni” podatci kao što su identifikacijski podatci, podatci za kontakt, profesionalni podatci, administrativne pojedinosti, podatci primljeni iz određenih izvora, elektroničke komunikacije i podatci o prometu) i/ili nepouzdani podatci („subjektivni” podatci koji se odnose na predmet, kao što su obrazloženje, podatci o ponašanju, procjene, podatci o uspješnosti i ponašanju i podatci koji se odnose na predmet postupka ili aktivnosti ili se u vezi s njima iznose).

4.   Ako Agencija obavlja svoje dužnosti u pogledu prava ispitanika u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725, obvezna je razmotriti primjenjuje li se bilo koje izuzeće utvrđeno u toj uredbi.

5.   U skladu s uvjetima navedenima u ovoj Odluci, ograničenja se mogu primjenjivati na sljedeća prava: pružanje informacija ispitanicima, pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka ili povjerljivost komunikacije. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Pravilnika o osoblju odobravaju se tablice istovjetnosti vrsta radnih mjesta i naziva radnih mjesta koji se upotrebljavaju za službenike i članove privremenog osoblja EMSA-e, koje su sadržane u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Pojedinosti o voditelju obrade

1.   Agencija je voditelj postupaka obrade te je predstavlja njezin izvršni direktor, koji funkciju voditelja obrade može delegirati. Ispitanike se obavješćuje o voditelju obrade podataka kojem je ta dužnost delegirana putem obavijesti o zaštiti podataka ili evidencijama objavljenima na internetskim stranicama i/ili intranetu Agencije.

2.   Razdoblje zadržavanja osobnih podataka iz članka 1. stavka 3. traje najdulje onoliko koliko je potrebno i prikladno za svrhu u koju se podatci obrađuju. Ono ni u kojem slučaju nije dulje od razdoblja zadržavanja navedenog u obavijestima o zaštiti podataka, izjavama o privatnosti ili evidencijama iz članka 5. stavka 1.

3.   Ako Agencija razmatra primjenu ograničenja, ocjenjuje se rizik za prava i slobode ispitanika, posebno u odnosu na rizik za prava i slobode drugih ispitanika i rizik od poništenja učinka istraga ili postupaka Agencije, na primjer uništavanjem dokaza. Rizici za prava i slobode ispitanika prvenstveno se odnose, ali nisu ograničeni na rizike za ugled i rizike za pravo na obranu i pravo na saslušanje.

Članak 2.a

Zaštitne mjere

Voditelj obrade obvezuje se uspostaviti zaštitne mjere za sprečavanje zlouporabe ili nezakonitog pristupa ili prijenosa, koje, među ostalim, uključuju sljedeće:

(a)

Papirnati dokumenti čuvaju se u zaštićenim ormarićima i/ili sefovima kojima može pristupiti samo ovlašteno osoblje.

(b)

Svi elektronički podatci pohranjuju se u sigurnu IT aplikaciju u skladu sa sigurnosnim standardima Agencije te u posebne elektroničke mape kojima može pristupiti samo ovlašteno osoblje. Odgovarajuće razine pristupa dodjeljuju se pojedinačno.

(c)

Baze podataka zaštićene su lozinkom u okviru sustava jednostruke prijave i automatski se povezuju s korisničkim imenom i lozinkom. Pristup bazama podataka i podatcima u ime drugog korisnika/upotrebom drugog korisničkog imena strogo je zabranjen. Elektroničke evidencije pohranjuju se na sigurnom mjestu kako bi se zaštitile povjerljivost i privatnost podataka koje sadržavaju.

(d)

Sve osobe koje imaju pristup podatcima obvezuju se na povjerljivost.

Članak 3.

Ograničenja

1.   Agencija primjenjuje određeno ograničenje samo kako bi osigurala:

(a)

zaštitu nacionalne sigurnosti, javne sigurnosti ili obrane država članica;

(b)

sprječavanje, istragu, otkrivanje i progon kaznenih djela ili izvršenje kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprječavanje;

(c)

zaštitu drugih važnih ciljeva od općeg javnog interesa Unije ili države članice, a posebno ciljeva zajedničke vanjske i sigurnosne politike Unije ili važnog gospodarskog ili financijskog interesa Unije ili države članice, uključujući monetarna, proračunska i porezna pitanja, javno zdravstvo i socijalnu sigurnost;

(d)

zaštitu unutarnje sigurnosti institucija i tijela Unije, uključujući sigurnost njihovih elektroničkih komunikacijskih mreža;

(e)

zaštitu neovisnosti pravosuđa i sudskih postupaka;

(f)

sprječavanje, istragu, otkrivanje i progon kršenja etike za regulirane profesije;

(g)

zaštitu funkcije praćenja, inspekcije ili regulatorne funkcije koja je, barem povremeno, povezana s izvršavanjem službenih ovlasti u slučajevima iz točaka od (a) do (c);

(h)

zaštitu ispitanika ili prava i sloboda drugih;

(i)

ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

2.   Kao posebnu primjenu svrha opisanih u prethodnom stavku 1., Agencija može primjenjivati ograničenja u sljedećim okolnostima:

(a)

ako druge institucije, tijela ili agencije Unije imaju pravo ograničiti ostvarivanje tih prava na temelju drugih akata navedenih u članku 25. Uredbe (EU) 2018/1725 ili u skladu s poglavljem IX. te uredbe ili s aktima o osnivanju drugih institucija, tijela, agencija i ureda Unije;

(b)

ako bi svrha takvog ograničenja institucije, tijela ili agencije Unije bila ugrožena u slučaju da EMSA ne primijeni jednako ograničenje u odnosu na iste osobne podatke;

(c)

ako nadležno tijelo države članice ima pravo ograničiti ostvarivanje tih prava na temelju drugih akata navedenih u članku 23. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (3) ili na temelju nacionalnih mjera kojima se prenose članak 13. stavak 3., članak 15. stavak 3. ili članak 16. stavak 3. Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća (4);

(d)

ako bi svrha takvog ograničenja nadležnog tijela bila ugrožena u slučaju da EMSA ne primijeni jednako ograničenje u odnosu na iste osobne podatke;

(e)

ako bi ostvarivanje tih prava i obveza ugrozilo suradnju Agencije s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama pri izvršavanju njezinih zadaća.

Prije primjene ograničenja u okolnostima iz točaka (a) i (b) prvog podstavka Agencija se savjetuje s odgovarajućim službama Komisije, institucijama, tijelima, agencijama i uredima Unije ili nadležnim tijelima država članica, osim ako je Agenciji jasno da je primjena ograničenja predviđena jednim od akata navedenih u tim točkama.

3.   Svako ograničenje mora biti nužno i razmjerno uzimajući u obzir rizike za prava i slobode ispitanika te se njime mora poštovati bit temeljnih prava i sloboda u demokratskom društvu.

4.   Ako se razmatra primjena ograničenja, svakih šest mjeseci provodi se ispitivanje nužnosti i razmjernosti na temelju postojećih pravila. Ispitivanje se dokumentira putem bilješke o unutarnjoj procjeni u svrhu odgovornosti za svaki pojedini slučaj.

5.   Ograničenja se ukidaju čim prestanu postojati okolnosti kojima se ona opravdavaju. Konkretno, kada se smatra da se ostvarivanjem ograničenog prava više ne bi poništio učinak nametnutog ograničenja ili negativno utjecalo na prava ili slobode drugih ispitanika.

Članak 4.

Preispitivanje koje provodi službenik za zaštitu podataka

1.   Agencija bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje službenika za zaštitu podataka u Agenciji svaki put kad voditelj obrade podataka ograniči primjenu prava ispitanika ili proširi takvo ograničenje u skladu s ovom Odlukom. Voditelj obrade osigurava službeniku za zaštitu podataka pristup evidenciji koja sadržava procjenu nužnosti i razmjernosti ograničenja te u evidenciji bilježi datum obavješćivanja službenika za zaštitu podataka.

2.   Službenik za zaštitu podataka može od voditelja obrade pisanim putem zatražiti da preispita primjenu ograničenja. Voditelj obrade mora pisanim putem obavijestiti službenika za zaštitu podataka o ishodu traženog preispitivanja.

3.   Voditelj obrade mora obavijestiti službenika za zaštitu podataka o ukidanju ograničenja.

Članak 5.

Pružanje informacija ispitaniku

1.   U propisno opravdanim slučajevima i pod uvjetima propisanima u ovoj Odluci voditelj obrade može ograničiti pravo na informacije u kontekstu postupaka obrade koji se navode u nastavku:

(a)

provedba administrativnih istraga i disciplinskih postupaka;

(b)

preliminarne aktivnosti povezane sa slučajevima mogućih nepravilnosti prijavljenih OLAF-u;

(c)

postupci povezani sa slučajevima zviždanja;

(d)

službeni i neslužbeni postupci u slučajevima uznemiravanja;

(e)

obrada unutarnjih i vanjskih pritužbi;

(f)

unutarnje revizije;

(g)

istrage koje provodi službenik za zaštitu podataka u skladu s člankom 45. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1725;

(h)

sigurnosne istrage (općenite i u području informacijskih tehnologija) koje se provode na unutarnjoj razini ili uz sudjelovanje vanjskog tijela (npr. CERT-EU-a).

Agencija u obavijestima o zaštiti podataka, izjavama o privatnosti ili evidencijama u smislu članka 31. Uredbe (EU) 2018/1725, objavljenima na njezinim internetskim stranicama i/ili na intranetu, kojima se ispitanike obavješćuje o njihovim pravima u okviru određenog postupka, uključuje informacije o mogućim ograničenjima tih prava. Informacije obuhvaćaju prava koja se mogu ograničiti, razloge za ograničenje i moguće trajanje ograničenja.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 3. i kada je to razmjerno, Agencija također pojedinačno obavješćuje, u pisanom obliku i bez nepotrebnog odlaganja, sve ispitanike obuhvaćene određenim postupkom obrade o njihovim pravima u pogledu postojećih ili budućih ograničenja.

3.   Ako Agencija djelomično ili u cijelosti ograničava pružanje informacija ispitanicima iz stavka 2., obvezna je evidentirati razloge za to ograničenje, pravnu osnovu za to ograničenje u skladu s člankom 3. ove Odluke te procjenu nužnosti i razmjernosti ograničenja.

Evidencija i, ako je primjenjivo, dokumenti koji sadržavaju temeljne činjenične i pravne elemente moraju se registrirati. Oni se na zahtjev stavljaju na raspolaganje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

4.   Ograničenje iz stavka 3. primjenjuje se sve dok su razlozi kojima se ono opravdava važeći.

Ako razlozi za ograničenje više nisu primjenjivi, Agencija ispitaniku dostavlja informacije o glavnim razlozima na kojima se temelji primjena ograničenja. Agencija istodobno ispitanika obavješćuje o pravu na podnošenje pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u bilo kojem trenutku ili o pravu na traženje pravnog lijeka pred Sudom Europske unije.

Agencija preispituje primjenu ograničenja svakih šest mjeseci od njegova donošenja te po završetku relevantne provjere, postupka ili istrage. Nakon toga voditelj obrade svakih šest mjeseci nadzire potrebu za zadržavanjem bilo kakvih ograničenja.

Članak 6.

Pravo ispitanika na pristup

1.   U propisno opravdanim slučajevima i pod uvjetima propisanima u ovoj Odluci voditelj obrade može ograničiti pravo na pristup u kontekstu postupaka obrade navedenih u nastavku, ako je to nužno i razmjerno:

(a)

provedba administrativnih istraga i disciplinskih postupaka;

(b)

preliminarne aktivnosti povezane sa slučajevima mogućih nepravilnosti prijavljenih OLAF-u;

(c)

postupci povezani sa slučajevima zviždanja;

(d)

službeni i neslužbeni postupci u slučajevima uznemiravanja;

(e)

obrada unutarnjih i vanjskih pritužbi;

(f)

unutarnje revizije;

(g)

istrage koje provodi službenik za zaštitu podataka u skladu s člankom 45. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1725;

(h)

sigurnosne istrage (općenite i u području informacijskih tehnologija) koje se provode na unutarnjoj razini ili uz sudjelovanje vanjskog tijela (npr. CERT-EU-a).

Ako ispitanik zatraži pristup svojim osobnim podatcima koji se obrađuju u kontekstu jednog ili više posebnih slučajeva ili određenom postupku obrade, u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2018/1725, Agencija ograničava svoju procjenu zahtjeva samo na takve osobne podatke.

2.   Ako Agencija u cijelosti ili djelomično ograniči pravo na pristup iz članka 17. Uredbe (EU) 2018/1725, obvezna je poduzeti sljedeće korake:

(a)

u svojem odgovoru na zahtjev obavijestiti dotičnog ispitanika o primijenjenom ograničenju i o glavnim razlozima za ograničenje te o mogućnosti podnošenja pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka ili traženja pravnog lijeka pred Sudom Europske unije;

(b)

dokumentirati u bilješci o unutarnjoj procjeni razloge za to ograničenje, uključujući procjenu nužnosti i razmjernosti ograničenja i njegovo trajanje.

Pružanje informacija iz točke (a) može se odgoditi, izostaviti ili uskratiti ako bi se time poništio učinak ograničenja u skladu s člankom 25. stavkom 8. Uredbe (EU) 2018/1725.

Agencija preispituje primjenu ograničenja svakih šest mjeseci od njegova donošenja te po završetku relevantne istrage. Nakon toga voditelj obrade svakih šest mjeseci nadzire potrebu za zadržavanjem bilo kakvih ograničenja.

3.   Evidencija i, ako je primjenjivo, dokumenti koji sadržavaju temeljne činjenične i pravne elemente moraju se registrirati. Oni se na zahtjev stavljaju na raspolaganje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Članak 7.

Pravo na ispravak, brisanje i ograničavanje obrade

1.   U propisno opravdanim slučajevima i pod uvjetima propisanima u ovoj Odluci voditelj obrade može ograničiti pravo na ispravak, brisanje i ograničavanje u kontekstu postupaka obrade navedenih u nastavku, ako je to nužno i primjereno:

(a)

provedba administrativnih istraga i disciplinskih postupaka;

(b)

preliminarne aktivnosti povezane sa slučajevima mogućih nepravilnosti prijavljenih OLAF-u;

(c)

postupci povezani sa slučajevima zviždanja;

(d)

službeni i neslužbeni postupci u slučajevima uznemiravanja;

(e)

obrada unutarnjih i vanjskih pritužbi;

(f)

unutarnje revizije;

(g)

istrage koje provodi službenik za zaštitu podataka u skladu s člankom 45. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1725;

(h)

sigurnosne istrage (općenite i u području informacijskih tehnologija) koje se provode na unutarnjoj razini ili uz sudjelovanje vanjskog tijela (npr. CERT-EU-a);

(i)

sigurnosne izvanmrežne kopije zapisa koje su sekvencijske i obrađuju se samo u slučaju oporavka od katastrofe ili oporavka djelomičnih podataka.

2.   Ako Agencija djelomično ili u cijelosti ograničava primjenu prava na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade iz članka 18., članka 19. stavka 1. i članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1725, obvezna je poduzeti korake navedene u članku 6. stavku 2. ove Odluke i registrirati evidenciju u skladu s njezinim člankom 6. stavkom 3. Neovisno o prethodno navedenim koracima, svako ograničenje podliježe preispitivanju u skladu s uvjetima iz članka 3. stavka 4. ove Odluke.

Članak 8.

Obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka i povjerljivost elektroničkih komunikacija

1.   U propisno opravdanim slučajevima i pod uvjetima propisanima u ovoj Odluci voditelj obrade može ograničiti pravo na obavješćivanje o povredi osobnih podataka u kontekstu postupaka obrade navedenih u nastavku, ako je to nužno i primjereno:

(a)

provedba administrativnih istraga i disciplinskih postupaka;

(b)

preliminarne aktivnosti povezane sa slučajevima mogućih nepravilnosti prijavljenih OLAF-u;

(c)

postupci povezani sa slučajevima zviždanja;

(d)

obrada unutarnjih i vanjskih pritužbi;

(e)

unutarnje revizije;

(f)

istrage koje provodi službenik za zaštitu podataka u skladu s člankom 45. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1725;

(g)

sigurnosne istrage (općenite i u području informacijskih tehnologija) koje se provode na unutarnjoj razini ili uz sudjelovanje vanjskog tijela (npr. CERT-EU-a).

2.   U propisno opravdanim slučajevima i pod uvjetima propisanima u ovoj Odluci voditelj obrade može ograničiti pravo na povjerljivost elektroničkih komunikacija u kontekstu postupaka obrade navedenih u nastavku, ako je to nužno i primjereno:

(a)

provedba administrativnih istraga i disciplinskih postupaka;

(b)

preliminarne aktivnosti povezane sa slučajevima mogućih nepravilnosti prijavljenih OLAF-u;

(c)

postupci povezani sa slučajevima zviždanja;

(d)

službeni postupci u slučajevima uznemiravanja;

(e)

obrada unutarnjih i vanjskih pritužbi;

(f)

sigurnosne istrage (općenite i u području informacijskih tehnologija) koje se provode na unutarnjoj razini ili uz sudjelovanje vanjskog tijela (npr. CERT-EU-a).

3.   Ako Agencija ograničava obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka ili povjerljivosti elektroničkih komunikacija iz članaka 35. i 36. Uredbe (EU) 2018/1725, obvezna je evidentirati i registrirati razloge za to ograničenje u skladu s člankom 5. stavkom 3. ove Odluke. Primjenjuje se članak 5. stavak 4. ove Odluke. Neovisno o prethodno navedenim koracima, svako ograničenje podliježe preispitivanju u skladu s uvjetima iz članka 3. stavka 4. ove Odluke.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Lisabonu 6. travnja 2020.

Za Europsku agenciju za pomorsku sigurnost

Andreas NORDSETH

Predsjednik upravnog odbora


(1)  SL L 295, 21.11.2018., str. 39.

(2)  SL L 208, 5.8.2002., str. 1.

(3)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(4)  Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).