ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 188I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
15. lipnja 2020.


Sadržaj

 

Stranica

 

 

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/784 оd 8. travnja 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i njoj srodnih spojeva ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


15.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

LI 188/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/784

оd 8. travnja 2020.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i njoj srodnih spojeva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2019/1021 provode se obveze Unije na temelju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (2) (dalje u tekstu „Konvencija”) i Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju iz 1979. o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (3) (dalje u tekstu „Protokol”).

(2)

Dodatak A Konvenciji („Ukidanje”) sadržava popis kemikalija koje svaka stranka Konvencije mora zabraniti i/ili poduzeti pravne i administrativne mjere potrebne za ukidanje njihove proizvodnje, uporabe, uvoza i izvoza.

(3)

Konferencija stranaka Konvencije na svojem je devetom zasjedanju odlučila u skladu s člankom 8. stavkom 9. Konvencije izmijeniti Dodatak A Konvenciji kako bi se u njega uvrstili perfluorooktanska kiselina (dalje u tekstu „PFOA”), njezine soli i njoj srodni spojevi. Ta izmjena sadržava različita posebna izuzeća.

(4)

Dio A Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021, koji sadržava popis tvari navedenih u Konvenciji i u Protokolu te tvari navedenih samo u Konvenciji, trebalo bi stoga također izmijeniti kako bi se uvrstili PFOA, njegove soli i njemu srodni spojevi.

(5)

PFOA, njegove soli i njemu srodni spojevi navedeni su u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (4), podložno određenim odstupanjima. Povjerenstvo za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari ocijenilo je ta odstupanja te ih nije sva preporučilo Konferenciji stranaka. Stoga odluka koju je donijela Konferencija stranaka (SC-9/12) sadržava neka, ali ne i sva odstupanja koja su prethodno odobrena Uredbom (EZ) br. 1907/2006. S obzirom na to da se procjena Povjerenstva temeljila na novijim informacijama te uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2019/639 (5), primjereno je u Prilogu I. Uredbi (EU) 2019/1021 dopustiti samo ona posebna odstupanja koja su odobrena u skladu s Konvencijom i koja su potrebna u Uniji.

(6)

Konferencija stranaka Konvencije na svojem je devetom zasjedanju odlučila o posebnom izuzeću koje nije uvršteno u Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. Ono se odnosi na uporabu perfluorooktil-bromida koji sadržava perfluorooktil-jodid u svrhu proizvodnje farmaceutskih proizvoda. Budući da informacije o toj uporabi nisu bile dostupne u trenutku uvrštenja PFOA-a, njegovih soli i njemu srodnih spojeva u Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 te s obzirom na naknadnu procjenu Europske agencije za kemikalije (6), smatra se primjerenim uvrstiti to posebno izuzeće u Prilog I. Uredbi (EU) 2019/1021.

(7)

Kako bi se poboljšale primjena i provedba članka 3. Uredbe (EU) 2019/1021 u Uniji, trebalo bi utvrditi graničnu vrijednost za PFOA, njegove soli i njemu srodne spojeve koji se u tvarima, smjesama i proizvodima pojavljuju kao nenamjerni kontaminanti u tragovima. Ta granična vrijednost trebala bi biti 0,025 mg/kg za PFOA, uključujući njegove soli, te 1 mg/kg za pojedinačne spojeve srodne PFOA-u ili kombinaciju tih spojeva. Za primjene u kojima trenutačno nije moguće poštovati te granične vrijednosti koncentracije trebalo bi utvrditi više granične vrijednosti koncentracije podložno preispitivanju Komisije u roku od dvije godine u cilju snižavanja tih vrijednosti.

(8)

Uredbu (EU) 2019/1021 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Budući da su industriji u prijelaznom razdoblju još potrebna neka odstupanja prethodno odobrena u ograničenju za PFOA, njegove soli i njemu srodne spojeve u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, ali koja nisu među posebnim izuzećima iz Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021, ta bi se odstupanja trebala primjenjivati do 3. prosinca 2020., što je dan stupanja na snagu izmjene Dodatka A Stockholmskoj konvenciji u pogledu PFOA-a, njegovih soli i njemu srodnih spojeva.

(10)

Ograničenje za PFOA, njegove soli i njemu srodne spojeve u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, koje Komisija sad planira obrisati, trebalo se početi primjenjivati 4. srpnja 2020. Radi dosljednosti i olakšavanja provedbe Uredbe (EU) 2019/1021 ova bi se Uredba trebala primjenjivati od istog datuma,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I Uredbi (EU) 2019/1021 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 4. srpnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. travnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 169, 25.6.2019., str. 45.

(2)  SL L 209, 31.7.2006., str. 3.

(3)  SL L 81, 19.3.2004., str. 37.

(4)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(5)  Odluka Vijeća (EU) 2019/639 od 15. travnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na devetom sastanku Konferencije stranaka u pogledu izmjena dodataka A i B Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 109, 24.4.2019., str. 22.).

(6)  https://echa.europa.eu/documents/10162/c9666f21-532b-49a0-ace3-c843b7b8e5b0


PRILOG

U dijelu A Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 dodaje se sljedeći unos:

Tvar

CAS br.

EZ br.

Posebno izuzeće za uporabu tvari kao poluproizvoda ili druga specifikacija

„Perfluorooktanska kiselina (PFOA), njezine soli i njoj srodni spojevi

,Perfluorooktanska kiselina (PFOA), njezine soli i njoj srodni spojevi’ znači sljedeće:

i.

perfluorooktanska kiselina, uključujući sve njezine razgranate izomere;

ii.

njezine soli;

iii.

spojevi srodni PFOA-u, koji su za potrebe Konvencije sve tvari koje se razgrađuju u PFOA, uključujući sve tvari (među ostalim soli i polimere) koje imaju linearnu ili razgranatu perfluoroheptilnu skupinu s dijelom (C7F15)C kao jednim od strukturnih elemenata.

Sljedeći spojevi ne ubrajaju se u spojeve srodne PFOA-u:

i.

C8F17-X, pri čemu je X = F, Cl, Br;

ii.

fluoropolimeri obuhvaćeni formulom CF3[CF2]n-R’, pri čemu je R’ = bilo koja skupina, n > 16;

iii.

perfluoroalkilne karboksilne kiseline (uključujući njihove soli, estere, halogenide i anhidride) s ≥ 8 perfluoriranih ugljika;

iv.

perfluoroalkanske sulfonske kiseline i perfluoro fosfonske kiseline (uključujući njihove soli, estere, halogenide i anhidride) s ≥ 9 perfluoriranih ugljika;

v.

perfluorooktan sulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS) kako su navedeni u ovom Prilogu.

335-67-1 i drugi

206-397-9 i drugi

1.

Za potrebe ovog unosa članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na koncentracije PFOA-a ili bilo koje njegove soli jednake ili niže od 0,025 mg/kg (0,0000025 % masenog udjela) kada se nalaze u tvarima, smjesama ili proizvodima.

2.

Za potrebe ovog unosa članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na koncentracije pojedinačnog spoja srodnog PFOA-u ili kombinacije spojeva srodnih PFOA-u jednake ili niže od 1 mg/kg (0,0001 % masenog udjela) kada se nalaze u tvarima, smjesama ili proizvodima.

3.

Za potrebe ovog unosa članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na koncentracije spojeva srodnih PFOA-u jednake ili niže od 20 mg/kg (0,002 % masenog udjela) kada se nalaze u tvari koja se treba upotrijebiti kao prevezeni izolirani intermedijer u smislu članka 3. točke 15. podtočke (c) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i ispunjava strogo kontrolirane uvjete iz članka 18. stavka 4. točaka od (a) do (f) te uredbe za proizvodnju fluoriranih kemikalija s ugljikovim lancem duljine od najviše šest atoma. Komisija preispituje i procjenjuje to izuzeće najkasnije do 5.7.2022.

4.

Za potrebe ovog unosa članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na koncentracije PFOA-a i njegovih soli jednake ili niže od 1 mg/kg (0,0001 % masenog udjela) kada se nalaze u mikroprahovima politetrafluoroetilena (PTFE) proizvedenima ionizirajućim zračenjem od najviše 400 kilogreja ili toplinskom razgradnjom te u smjesama ili proizvodima za industrijsku i profesionalnu upotrebu koji sadržavaju mikroprahove PTFE-a. Izbjegavaju se sve emisije PFOA-a tijekom proizvodnje i upotrebe mikroprahova PTFE-a, a ako ih nije moguće izbjeći, smanjuju se koliko je god moguće. Komisija preispituje i procjenjuje to izuzeće najkasnije do 5.7.2022.

5.

Odstupajući od navedenog, proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba PFOA-a, njegovih soli i njemu srodnih spojeva dopuštaju se za sljedeće:

(a)

fotolitografske postupke ili postupke graviranja u proizvodnji poluvodiča, do 4. srpnja 2025.;

(b)

fotografske premaze koji se nanose na filmove, do 4. srpnja 2025.;

(c)

tkanine otporne na ulje i vodu za zaštitu radnika od opasnih tekućina koje mogu ugroziti njihovo zdravlje i sigurnost, do 4. srpnja 2023.;

(d)

invazivne medicinske proizvode i medicinske proizvode za ugradnju, do 4. srpnja 2025.;

(e)

proizvodnju politetrafluoroetilena (PTFE) i poliviniliden fluorida (PVDF) za proizvodnju:

i.

visokodjelotvornih membrana otpornih na koroziju za filtriranje plinova, za filtriranje vode i za uporabu u medicinskim tekstilima;

ii.

opreme za rekuperatore topline za industrijski otpad;

iii.

industrijskih sredstava za brtvljenje koja mogu spriječiti propuštanje hlapljivih organskih spojeva i čestica PM2,5,

do 4. srpnja 2023.

6.

Odstupajući od navedenog, dopušta se uporaba PFOA-a, njegovih soli i njemu srodnih spojeva u vatrogasnoj pjeni za suzbijanje para tekućeg goriva i gašenje požara od tekućeg goriva (požari B-klase) u već instaliranim sustavima, pokretnim i fiksnim, do 4. srpnja 2025., podložno sljedećim uvjetima:

(a)

vatrogasna pjena koja sadržava ili može sadržavati PFOA, njegove soli i/ili njemu srodne spojeve ne smije se koristiti za obuku;

(b)

vatrogasna pjena koja sadržava ili može sadržavati PFOA, njegove soli i/ili njemu srodne spojeve ne smije se koristiti za ispitivanje osim ako se zadrže sva ispuštanja;

(c)

od 1. siječnja 2023. primjena vatrogasne pjene koja sadržava ili može sadržavati PFOA, njegove soli i/ili njemu srodne spojeve dopuštena je samo na lokacijama na kojima se mogu zadržati sva ispuštanja;

(d)

zalihama vatrogasne pjene koja sadržava ili može sadržavati PFOA, njegove soli i/ili njemu srodne spojeve upravlja se u skladu s člankom 5.

7.

Odstupajući od navedenog, dopušta se uporaba perfluorooktil-bromida koji sadržava perfluorooktil-jodid u svrhu proizvodnje farmaceutskih proizvoda, podložno preispitivanju i procjeni Komisije do 31. prosinca 2026., svake četiri godine nakon toga te do 31. prosinca 2036.

8.

Dopušta se uporaba proizvoda koji sadržavaju PFOA, njegove soli i/ili njemu srodne spojeve, a već su bili u uporabi u Uniji prije 4. srpnja 2020. Na takve proizvode primjenjuje se članak 4. stavak 2. podstavci 3. i 4.

9.

Odstupajući od navedenog, uporaba PFOA-a, njegovih soli i njemu srodnih spojeva dopušta se do 3. prosinca 2020. za sljedeće predmete:

(a)

medicinske proizvode osim medicinskih proizvoda za ugradnju obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) 2017/745 (*1);

(b)

lateks tinte;

(c)

plazma nanopremaze.


(*1)  Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ.”