ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 160

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
25. svibnja 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/684 оd 18. svibnja 2020. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Kaki Ribera del Xúquer (ZOI))

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/685 оd 20. svibnja 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina perklorata u određenoj hrani ( 1 )

3

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

25.5.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/684

оd 18. svibnja 2020.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Kaki Ribera del Xúquer” (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Španjolske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Kaki Ribera del Xúquer”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 245/2002 (2) kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1133/2013 (3).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije (4).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Kaki Ribera del Xúquer” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. svibnja 2020.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 245/2002 od 8. veljače 2002. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 39, 9.2.2002., str. 12.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1133/2013 оd 7. studenoga 2013. o odobrenju manje izmjene specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Kaki Ribera del Xúquer (ZOI)) (SL L 302, 13.11.2013., str. 22.).

(4)  SL C 431, 23.12.2019., str. 41.


25.5.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/685

оd 20. svibnja 2020.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina perklorata u određenoj hrani

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđene su najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani.

(2)

Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu („Odbor CONTAM”) Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) donio je 30. rujna 2014. znanstveno mišljenje o rizicima za javno zdravlje povezanima s prisutnošću perklorata u hrani (3). Odbor CONTAM utvrdio je prihvatljivi dnevni unos od 0,3 mikrograma po kilogramu tjelesne mase po danu, koji se temelji na inhibiciji apsorpcije joda štitnjače kod zdravih odraslih osoba. Odbor CONTAM zaključio je da bi se sadašnja procijenjena kronična prehrambena izloženost perkloratu mogla smatrati zabrinjavajućom, osobito u slučaju njegova visokog unosa među mlađim dobnim skupinama populacije s blagim ili srednjim oblikom nedostatka joda. Nadalje, sadašnja procijenjena kratkotrajna izloženost perkloratu mogla bi se smatrati zabrinjavajućom u slučaju dojenčadi koja se hrani majčinim mlijekom i male djece s niskim unosom joda.

(3)

Odbor CONTAM preporučio je državama članicama da prikupe više podataka o prisutnosti perklorata u hrani u Europi, osobito u povrću, početnoj hrani za dojenčad te mlijeku i mliječnim proizvodima, kako bi se što više smanjila nesigurnost u procjeni rizika.

(4)

Preporuka Komisije (EU) 2015/682 (4) donesena je na temelju znanstvenog izvješća u cilju praćenja prisutnosti perklorata u hrani, posebno u uzorcima hrane uzetima nakon 1. rujna 2013., kada su uvedene mjere za smanjenje rizika.

(5)

Agencija je provela procjenu izloženosti ljudi perkloratu uzimajući u obzir podatke o pojavi dostupne u svojoj bazi podataka iz uzoraka uzetih nakon 1. rujna 2013. te je objavila znanstveno izvješće o „Procjeni prehrambene izloženosti europskog stanovništva perkloratu” (5) u 2017.

(6)

Odbor CONTAM razmotrio je rezultate izvješća o perkloratu u hrani na svojoj 87. plenarnoj sjednici održanoj u studenome 2017. (6) te ustanovio da postoji znatna usklađenost razina izloženosti procijenjenih u tom izvješću s razinama procijenjenima u mišljenju Odbora CONTAM iz 2014. S obzirom na prethodno utvrđeni prihvatljivi dnevni unos od 0,3 μg/kg tjelesne mase po danu, Odbor CONTAM potvrdio je zaključak da bi se sadašnja kronična i kratkotrajna izloženost perkloratu mogla smatrati zabrinjavajućom za zdravlje ljudi.

(7)

Stoga je primjereno odrediti najveće dopuštene količine perklorata u hrani koja sadržava znatne količine perklorata i koja znatno pridonosi izloženosti ljudi te hrani koja je relevantna u pogledu moguće izloženosti ranjivih skupina stanovništva kao što su dojenčad i mala djeca.

(8)

Uredbu (EZ) br. 1881/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Subjektima u poslovanju s hranom trebalo bi ostaviti vremena da se prilagode novim zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi. Stoga bi datum primjene najvećih dopuštenih količina perklorata za tu hranu trebalo odgoditi.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Hrana navedena u Prilogu ovoj Uredbi koja je zakonito stavljena na tržište prije 1. srpnja 2020. može se nastaviti stavljati na tržište do isteka njezina najkraćeg roka trajanja ili roka uporabe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. svibnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(3)  Odbor CONTAM EFSA-e (Odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu), 2014. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables (Znanstveno mišljenje o rizicima za javno zdravlje povezanima s prisutnošću perklorata u hrani, posebno voću i povrću). EFSA Journal 2014.; 12(10):3869, 106 str. doi:10.2903/j.efsa.2014.3869 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869

(4)  Preporuka Komisije (EU) 2015/682 оd 29. travnja 2015. o praćenju prisutnosti perklorata u hrani (SL L 111, 30.4.2015., str. 32.).

(5)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), Arcella D, Binraglia M i Vernazza F, 2017. Scientific Report on the Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population (Znanstveno izvješće o procjeni prehrambene izloženosti europskog stanovništva perkloratu). EFSA Journal 2017.; 15(10):5043, 24 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5043

(6)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171121-m.pdf


PRILOG

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1881/2006 dodaje se sljedeći „Odjeljak 9.: Perklorat”:

Odjeljak 9.: Perklorat

Hrana (1)

Najveća dopuštena količina

(mg/kg)

9.

Perklorat

 

9.1.

Voće i povrće

osim:

0,05

 

Cucurbitaceae i kelja

0,10

 

lisnatog povrća i bilja

0,50

9.2.

Čaj (Camellia sinensis), sušen

Biljne i voćne infuzije, sušene

0,75

9.3.

Početna hrana za dojenčad, prijelazna hrana za dojenčad, hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci i hrana za malu djecu(3) (4)  (*1)

0,01

 

Dječja hrana (3) (4)

0,02

 

Prerađena hrana na bazi žitarica (3) (29)

0,01


(*1)  Hrana za malu djecu jesu napici na bazi mlijeka i slični proizvodi na bazi bjelančevina namijenjeni maloj djeci. Ti su proizvodi izvan područja primjene Uredbe (EU) br. 609/2013 (Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o hrani za malu djecu (COM/2016/0169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=EN).”