ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 128I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
23. travnja 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2020/556 od 21. travnja 2020. o produljenju privremenog odstupanja od Poslovnika Vijeća uvedenog Odlukom (EU) 2020/430 s obzirom na poteškoće u vezi s putovanjima uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 u Uniji

1

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

23.4.2020   

HR

Službeni list Europske unije

LI 128/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2020/556

od 21. travnja 2020.

o produljenju privremenog odstupanja od Poslovnika Vijeća uvedenog Odlukom (EU) 2020/430 s obzirom na poteškoće u vezi s putovanjima uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 u Uniji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 240. stavak 3.,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća (EU) 2020/430 (1) uvedeno je jednomjesečno odstupanje od članka 12. stavka 1. prvog podstavka Poslovnika Vijeća (2) u pogledu odluka o primjeni redovnog pisanog postupka kada te odluke donosi Odbor stalnih predstavnika vlada država članica (Coreper). To odstupanje istječe 23. travnja 2020.

(2)

Odlukom (EU) 2020/430 predviđa se da Vijeće može produljiti tu odluku ako je to opravdano zbog nastavljanja izvanrednih okolnosti.

(3)

Budući da izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 još traju te su i dalje na snazi brojne izvanredne preventivne mjere i izvanredne mjere za sprečavanje širenja, odstupanje predviđeno u članku 1. Odluke (EU) 2020/430 potrebno je produljiti za dodatno razdoblje od mjesec dana,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odstupanje predviđeno u članku 1. Odluke (EU) 2020/430 produljuje se od 23. travnja 2020. za razdoblje od mjesec dana.

Članak 2.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana donošenja.

Objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. travnja 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2020/430 od 23. ožujka 2020. o privremenom odstupanju od Poslovnika Vijeća s obzirom na poteškoće u vezi s putovanjima uzrokovane pandemijom covida-19 u Uniji (SL L 88 I, 24.3.2020., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća 2009/937/EU od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika Vijeća (SL L 325, 11.12.2009., str. 35.).