ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 56

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
27. veljače 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/267 оd 26. veljače 2020. o smanjenju kvote za ribolov lososa koja je na raspolaganju Poljskoj u 2019. zbog prelova u 2017.

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2020/268 оd 26. veljače 2020. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe sorbinske kiseline (E 200) u tekućim smjesama bojila za ukrasno bojenje ljuski jaja ( 1 )

4

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/269 оd 26. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (Dio B – Plovila navedena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/270 оd 25. veljače 2020. o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 1321/2014 u pogledu prijelaznih mjera za organizacije koje su uključene u kontinuiranu plovidbenost za opće zrakoplovstvo i vođenje kontinuirane plovidbenosti te ispravku te uredbe ( 1 )

20

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

27.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/267

оd 26. veljače 2020.

o smanjenju kvote za ribolov lososa koja je na raspolaganju Poljskoj u 2019. zbog prelova u 2017.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (1), a posebno njezin članak 105. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2016/1903 Poljskoj je dodijeljena kvota za ribolov lososa u vodama Unije na potpodručjima 22–31 (SAL/3BCD-F) za 2017. (2).

(2)

Nakon razmjene kvota između Poljske i Latvije u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te nakon što je Poljska koristila fleksibilnost iz godine u godinu u skladu s člankom 15. stavkom 9. te uredbe, kvota za ribolov lososa koja je na raspolaganju Poljskoj u 2017. povećana je s prvotnih 6030 na 13 693 komada lososa.

(3)

Tijekom inspekcijskih posjeta Poljskoj provedenih 2018. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009 Komisija je uočila netočno i nepotpuno prijavljene podatke o ulovu iz čega je vidljivo da je Poljska svoju kvotu za ribolov lososa u 2017. u vodama Unije u podzonama 22–31 premašila za 2246 komada lososa. Te nedosljednosti u prijavljivanju sastava ulova i razina prelova potvrđene su tijekom više revizijskih posjeta i posjeta radi provjere koji su provedeni u Poljskoj 2018. i 2019. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009. Izvješća o reviziji propisno su dostavljena Poljskoj te se o njima s Poljskom propisno raspravilo.

(4)

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 105. stavku 4. Uredbe (EZ) 1224/2009 Komisija je dopisom od 11. listopada 2019. pokrenula savjetovanje s Poljskom o količinama prelova i o smanjenjima koja treba primijeniti. Poljska tijela potvrdila su primitak tog dopisa 11. listopada 2019.

(5)

U dopisu od 31. listopada 2019. Poljska je priznala da je premašila svoju kvotu za ribolov lososa u 2017. za 2246 komada i predložila da se ta količina oduzme od njezine kvote za 2019. Nakon razmjene kvota, Poljska kvota za ribolov lososa za 2019. dovoljna je za primjenu tog smanjenja dodatno uz smanjenje primijenjeno zbog prelova u 2018. (4).

(6)

U skladu s člankom 105. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, ako je, kao u predmetnom slučaju, opseg prelova u odnosu na dopušteni iskrcaj bio jednak ili manji od 100 tona, primjenjuje se faktor množenja 1,00.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kvota za ribolov lososa (Salmo Salar) u vodama Unije u podzonama 22–31 koja je Uredbom Vijeća (EU) 2018/1628 (5) dodijeljena Poljskoj za 2019. smanjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2016/1903 od 28. listopada 2016. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2017. te o izmjeni Uredbe (EU) 2016/72 (SL L 295, 29.10.2016., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2095 оd 29. studenoga 2019. o smanjenju kvote za ribolov lososa koja je na raspolaganju Poljskoj u 2019. zbog prelova u 2018. (SL L 317, 9.12.2019., str. 105.).

(5)  Uredba Vijeća (EU) 2018/1628 od 30. listopada 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2019. te o izmjeni Uredbe (EU) 2018/120 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti u drugim vodama (SL L 272, 31.10.2018., str. 1.).


PRILOG

Država članica

Oznaka vrste

Oznaka područja

Naziv vrste

Naziv područja

Početna kvota za 2017. (količina izražena kao broj komada)

Dopušteni iskrcaj u 2017. (ukupna prilagođena količina izražena kao broj komada)  (1)

Ukupni ulov u 2017. (količina izražena kao broj komada)

Iskorištenost kvote u odnosu na dopušteni iskrcaj

Prelov u odnosu na dopušteni iskrcaj (količina izražena kao broj komada)

Faktor množenja  (2)

Dodatni faktor množenja  (3) ,  (4)

Smanjenja koja će se primijeniti u 2019. (količina u broju komada)

PL

SAL

3BCD-F

Losos

Vode Unije u podzonama 22–31

6030

13 693

15 939

116,40 %

2246

1,00

/

2246


(1)  Kvote koje su na raspolaganju državi članici na temelju odgovarajućih uredaba o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti nakon uzimanja u obzir razmjena ribolovnih mogućnosti prema članku 16. stavku 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.), prijenosa kvota iz 2016. u 2017. prema članku 4. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.) i članku 15. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013 odnosno preraspodjele i smanjenja ribolovnih mogućnosti prema člancima 37. i 105. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

(2)  Kako je utvrđeno u članku 105. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Smanjenje kvota koje odgovara prelovu * 1,00 primjenjuje se u svim slučajevima u kojima prelov iznosi 100 tona ili manje.

(3)  Kako je utvrđeno u članku 105. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009., uz uvjet da prelov premašuje 10 %.

(4)  Slovo „A” znači da je primijenjen dodatni faktor množenja od 1,5 zbog uzastopnog prelova u 2015., 2016. i 2017. Slovo „C” znači da je primijenjen dodatni faktor množenja od 1,5 jer je stok obuhvaćen višegodišnjim planom.


27.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/268

оd 26. veljače 2020.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe sorbinske kiseline (E 200) u tekućim smjesama bojila za ukrasno bojenje ljuski jaja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

U Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđen je popis Unije prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u prehrambenim aditivima, prehrambenim enzimima, prehrambenim aromama, prehrambenim tvarima i uvjeti njihove uporabe.

(2)

Taj se popis može ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) na inicijativu Komisije ili nakon podnošenja zahtjeva.

(3)

Na temelju dijela 2. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 sorbinska kiselina (E 200) već je odobreni prehrambeni aditiv u smjesama bojila na najvećoj dopuštenoj razini od 1 500 mg/kg u smjesi, pojedinačno ili u kombinaciji s kalijevim sorbatom (E 202), benzojevom kiselinom (E 210), natrijevim benzoatom (E 211) i kalijevim benzoatom (E 212), te na najvećoj dopuštenoj razini od 15 mg/kg u konačnom proizvodu, izraženo kao slobodna kiselina.

(4)

Zahtjev za odobrenje uporabe povećane najveće dopuštene razine sorbinske kiseline (E 200), tj. 2 500 mg/kg, u tekućim smjesama bojila za ukrasno bojenje ljuski jaja namijenjenima za prodaju krajnjem potrošaču podnesen je 27. travnja 2017. Komisija je potom na temelju članka 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 stavila zahtjev na raspolaganje državama članicama.

(5)

Sorbinska kiselina (E 200) upotrebljava se kao konzervans u smjesama bojila. Podnositelj zahtjeva dokazao je da trenutačno odobrena najveća dopuštena razina sorbinske kiseline (E 200) u smjesama bojila od 1 500 mg/kg nije dostatna da se dosljedno osigura odgovarajuće očuvanje, a slijedom toga i mikrobiološka sigurnost, tekućih smjesa bojila za ukrasno bojenje ljuski jaja. Razlog tomu je uporaba prehrambenih bojila prirodnog podrijetla u tim smjesama, koje nisu sterilne, te rok valjanosti koji takav sezonski proizvod zahtijeva. Zahtjev upućuje na to da razina sorbinske kiseline (E 200) koja je potrebna za postizanje željene tehnološke funkcije iznosi 2 500 mg/kg u smjesama bojila. Iz ispitivanja koje je proveo podnositelj zahtjeva proizlazi da je pri uobičajenoj uporabi (bojenje neoštećenih ili lagano oštećenih ljuski jaja) prodiranje sorbinske kiseline (E 200) iz ljuske jajeta u njegov jestivi dio ispod razine otkrivanja od 5 mg/kg. Stoga, prema zahtjevu, tražena viša razina sorbinske kiseline (E 200) u tekućim smjesama bojila za ukrasno bojenje ljuski jaja ne bi dovela do povećanja izloženosti potrošača sorbinskoj kiselini (E 200).

(6)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) izdala je 30. lipnja 2015. znanstveno mišljenje o ponovnoj ocjeni, među ostalim, sorbinske kiseline (E 200) i kalijeva sorbata (E 202) (3), na temelju kojeg je utvrdila novi privremeni skupni prihvatljivi dnevni unos („PDU”) za sorbinsku kiselinu (E 200) i kalijev sorbat (E 202), izražen kao 3 mg sorbinske kiseline po kilogramu tjelesne mase po danu. Agencija je zaključila da je taj privremeni skupni PDU za sorbinsku kiselinu (E 200) i kalijev sorbat (E 202) premašen na visokoj razini unosa u skupinama male djece i djece u jednoj zemlji. Agencija je preporučila da se provede daljnja studija reproduktivne toksičnosti kako bi se preispitao privremeni skupni PDU za sorbinsku kiselinu (E 200) i kalijev sorbat (E 202).

(7)

Komisija je 10. lipnja 2016. objavila javni poziv za dostavljanje znanstvenih i tehnoloških podataka o, među ostalim, sorbinskoj kiselini (E 200) i kalijevu sorbatu (E 202) (4) usmjeren na potrebe za podacima koje je Agencija utvrdila. Subjekti u poslovanju proveli su studiju reproduktivne toksičnosti kod štakora koju je Agencija preporučila za sorbinsku kiselinu (E 200) i kalijev sorbat (E 202), a podaci iz te studije poslani su Agenciji na ocjenu. Kao rezultat toga, Agencija je 1. ožujka 2019. objavila znanstveno mišljenje o praćenju ponovne ocjene sorbinske kiseline (E 200) i kalijeva sorbata (E 202) kao prehrambenih aditiva (5). Na temelju novih podataka o reproduktivnoj toksičnosti, Agencija je utvrdila skupni PDU, izražen kao 11 mg sorbinske kiseline po kilogramu tjelesne mase po danu za sorbinsku kiselinu (E 200) i kalijev sorbat (E 202). Agencija je taj novi skupni PDU usporedila s najrealističnijim scenarijem za procjenu izloženosti iz njezina znanstvenog mišljenja od 30. lipnja 2015. i napomenula da ta izloženost na srednjoj i visokoj razini izloženosti ne premašuje skupni PDU ni u jednoj skupini stanovništva;

(8)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Komisija je dužna zatražiti mišljenje Agencije kako bi ažurirala popis prehrambenih aditiva Unije iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008, osim ako nije vjerojatno da će predmetno ažuriranje imati utjecaj na zdravlje ljudi.

(9)

Proširena uporaba sorbinske kiseline (E 200) u tekućim smjesama bojila za ukrasno bojenje ljuski jaja koju je zatražio podnositelj zahtjeva zahtijeva ažuriranje popisa Unije. Proširena uporaba sorbinske kiseline (E 200) ne dovodi do povećanja izloženosti sorbinskoj kiselini (E 200) i vjerojatno ne utječe na zdravlje ljudi. Nadalje, prema navodima Agencije, izloženost sorbinskoj kiselini (E 200) i kalijevu sorbatu (E 202) u okviru već odobrenih uporaba i razina uporabe ne predstavlja sigurnosni rizik jer ne dovodi do premašivanja PDU-a. Stoga nije potrebno zatražiti mišljenje Agencije.

(10)

Stoga je primjereno odobriti uporabu sorbinske kiseline (E 200) kao konzervansa u tekućim smjesama bojila za ukrasno bojenje ljuski jaja namijenjenima za prodaju krajnjem potrošaču na najvećoj dopuštenoj razini od 2 500 mg/kg u smjesi.

(11)

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  Uredba (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 354, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2015.; 13(6):4144.

(4)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en.

(5)  EFSA Journal 2019.; 17(3):5625.


PRILOG

U dijelu 2. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 nakon unosa za prehrambene aditive „E 200–202 Sorbinska kiselina – kalijev sorbat”, „E 210 Benzojeva kiselina”, „E 211 Natrijev benzoat” i „E 212 Kalijev benzoat” dodaje se sljedeći unos:

„E 200

Sorbinska kiselina

2 500 mg/kg u smjesi

tekuće smjese bojila za ukrasno bojenje ljuski jaja namijenjene za prodaju krajnjem potrošaču”


27.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/269

оd 26. veljače 2020.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (Dio B – Plovila navedena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (1), a posebno njezin članak 30.,

budući da:

(1)

Poglavljem V. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 utvrđeni su postupci za identifikaciju ribarskih plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (NNN) te postupci za sastavljanje Unijina popisa takvih plovila (popis Unije). Člankom 37. te Uredbe predviđene su mjere koje je potrebno poduzeti protiv ribarskih plovila uvrštenih na taj popis.

(2)

Popis Unije utvrđen je Uredbom Komisije (EU) br. 468/2010 (2) i zatim izmijenjen Provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 724/2011 (3), (EU) br. 1234/2012 (4), (EU) br. 672/2013 (5), (EU) br. 137/2014 (6), (EU) 2015/1296 (7), (EU) 2016/1852 (8), (EU) 2017/2178 (9) i (EU) 2018/1883 (10).

(3)

Prema članku 30. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ribarska plovila uvrštena na popise plovila NNN koje su donijele regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO) treba uvrstiti na popis Unije.

(4)

Svi RFMO-i sastavljaju i redovito ažuriraju popise plovila NNN u skladu s vlastitim propisima (11).

(5)

Prema članku 30. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 Komisija mora ažurirati popis Unije kad joj RFMO-i dostave popise ribarskih plovila za koja se pretpostavlja ili je potvrđeno da sudjeluju u ribolovu NNN. Budući da je Komisija od RFMO-a primila nove popise, trebalo bi ažurirati popis Unije.

(6)

S obzirom na to da isto plovilo može biti uvršteno pod različitim imenima i/ili zastavama ovisno o vremenu njegova uvrštenja na popise RFMO-a, ažurirani popis Unije trebao bi sadržavati različita imena i/ili zastave koje su utvrdili RFMO-i.

(7)

Plovila „Benaiah”, „Beo Hingis”, „Carmal Matha”, „Dignamol 1”, „Ephraeem”, „King Jesus”, „Sacred Heart”, „Shalom”, „Vachanam” i „Wisdom” (12), koja su trenutačno uvrštena na popis Unije, uklonjena su s popisa koji je utvrdila Komisija za tunu u Indijskom oceanu (IOTC), u skladu s rezolucijom 18/03 tog RFMO-a. Budući da je tu odluku donio nadležni RFMO u skladu s odredbama članka 30. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2008, ta bi plovila trebalo ukloniti s popisa Unije iako još nisu izbrisana s popisa koji je sastavila Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT).

(8)

Plovilo „Nefelin” (13) uklonjeno je s popisa koji je utvrdila Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM), u skladu s Preporukom GFCM/33/209/8 tog RFMO-a. Stoga to plovilo ne bi trebalo biti uvršteno na popis Unije iako nije još uklonjeno s popisa koji je utvrđen Sporazumom o ribarstvu južnog Indijskog oceana (SIOFA).

(9)

Plovilo iz uvodne izjave 8. nije uvršteno u popis Unije izmijenjen Provedbenom uredbom (EU) 2018/1883 jer je popis ribarskih plovila za koja se pretpostavlja ili je potvrđeno da sudjeluju u ribolovu NNN, koji je donio relevantni RFMO, Komisija primila nakon donošenja te uredbe.

(10)

Uredbu (EU) br. 468/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio B Priloga Uredbi (EU) br. 468/2010 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 286, 29.10.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 468/2010 od 28. svibnja 2010. o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 131, 29.5.2010., str. 22.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 724/2011 od 25. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 194, 26.7.2011., str. 14).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1234/2012 od 19. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 350, 20.12.2012., str. 38).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 672/2013 оd 15. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 193, 16.7.2013., str. 6.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 137/2014 оd 12. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 43, 13.2.2014., str. 47.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1296 оd 28. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 199, 29.7.2015., str. 12.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1852 od 19. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 284, 20.10.2016., str. 5).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2178 оd 22. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 307, 23.11.2017., str. 14.).

(10)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1883 od 3. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 308, 4.12.2018., str. 30.).

(11)  Posljednji put ažurirano: CCAMLR: Popis plovila NNN neugovornih stranaka donesen na 38. godišnjem sastanku održanom od 21. listopada do 1. studenoga 2019.; GFCM: Popis plovila NNN donesen na 42. zasjedanju GFCM-a održanom od 22. do 26. listopada 2018.; IATTC: Popis za 2019. donesen na 94. sastanku IATTC-a održanom 26. srpnja 2019.; ICCAT: Popis plovila NNN za 2018. donesen na 21. izvanrednom sastanku Komisije održanom od 12. do 19. studenoga 2018.; IOTC: IOTC-ov popis plovila NNN za 2019. odobren na 23. sastanku IOTC-a održanom od 17. do 21. lipnja 2019.; NAFO: NAFO-ov popis plovila NNN donesen na 41. godišnjem sastanku NAFO-a održanom od 23. do 27. rujna 2019.; NEAFC: Popis B plovila NNN (AM 2018-14) donesen na 37. godišnjem sastanku NEAFC-a održanom od 13. do 16. studenoga 2018.; NPFC: NPFC-ov popis plovila NNN donesen na 5. sastanku Komisije održanom od 16. do 18. srpnja 2019.; SEAFO: SEAFO-ov popis plovila NNN za 2019. donesen na 15. godišnjem sastanku Komisije održanom od 26. do 30. studenoga 2018.; SIOFA: SIOFA-in popis plovila NNN donesen na 6. sastanku stranaka održanom od 1. do 5. srpnja 2019.; SPRFMO: Popis plovila NNN za 2019. donesen na 7. sastanku Komisije održanom od 23. do 27. siječnja 2019.; WCPFC: WCPFC-ov popis plovila NNN za 2019. donesen na 15. redovnom sastanku Komisije održanom od 9. do 14. prosinca 2018.;

(12)  Brojevi RFMO-a: 20170003 [ICCAT], 20170004 [ICCAT], 20170005 [ICCAT], 20170006 [ICCAT], 20170007 [ICCAT], 20170008 [ICCAT], 20170009 [ICCAT], 20170010 [ICCAT], 20170011 [ICCAT] i 20170012 [ICCAT].

(13)  IMO broj: 7645237.


PRILOG

IMO  (1) broj plovila/broj RFMO-a

Ime plovila  (2)

Država zastave ili područje zastave  (2)

Popis RFMO-a  (2)

20150046 [ICCAT]/13 [IOTC]

ABUNDANT 1 (prijašnje ime prema GFCM-u: YI HONG 6; prijašnje ime prema IOTC-u: YI HONG 06)

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150042 [ICCAT]/14 [IOTC]

ABUNDANT 12 (prijašnje ime: YI HONG 106)

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150044 [ICCAT]/15 [IOTC]

ABUNDANT 3 (prijašnje ime: YI HONG 16)

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20170013 [ICCAT]/16 [IOTC]

ABUNDANT 6 (prijašnje ime: YI HONG 86)

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150043 [ICCAT]/17 [IOTC]

ABUNDANT 9 (prijašnje ime: YI HONG 116)

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20060010 [ICCAT]/1 [SIOFA]

ACROS No. 2

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Honduras)

GFCM, ICCAT, SIOFA

20060009 [ICCAT]/2 [SIOFA]

ACROS No. 3

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Honduras)

GFCM, ICCAT, SIOFA

20180005 [ICCAT]/64 [IOTC]

AL WESAM 1 (prijašnje ime: SUPPHERMNAVEE 21)

Nepoznato (zadnje poznate zastave: Džibuti, Tajland)

ICCAT, IOTC

20180004 [ICCAT]/63 [IOTC]

AL WESAM 2 (prijašnje ime: CHAINAVEE 55)

Nepoznato (zadnje poznate zastave: Džibuti, Tajland)

ICCAT, IOTC

20180002 [ICCAT]/61 [IOTC]

AL WESAM 4 (prijašnje ime: CHAICHANACHOKE 8)

Nepoznato (zadnje poznate zastave: Džibuti, Tajland)

ICCAT, IOTC

20180003 [ICCAT]/62 [IOTC]

AL WESAM 5 (prijašnje ime: CHAINAVEE 54)

Nepoznato (zadnje poznate zastave: Džibuti, Tajland)

ICCAT, IOTC

3 [SIOFA]

AL'AMIR MUHAMMAD

Egipat

GFCM, SIOFA

7306570/4 [SIOFA]

ALBORAN II (prijašnje ime prema NAFO-u, NEAFC-u, SEAFO-u: WHITE ENTERPRISE)

Nepoznato [prema NAFO-u, NEAFC-u, SEAFO-u. SIOFA-i], Panama [prema GFCM-u] (zadnje poznate zastave prema NAFO-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Panama, Sveti Kristofor i Nevis)

GFCM, NEAFC, NAFO, SEAFO, SIOFA

7036345/20190004 [ICCAT]/5 [SIOFA]

AMORINN (prijašnje ime prema CCAMLR-u, GFCM-u, SEAFO-u, SIOFA-i: ICEBERG II, LOME, NOEMI; prijašnje ime prema ICCAT-u: NOEMI)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Togo, Belize)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA

2015001 [ICCAT]/18 [IOTC]

ANEKA 228

Nepoznato

ICCAT, IOTC

2015002 [ICCAT]/19 [IOTC]

ANEKA 228; KM.

Nepoznato

ICCAT, IOTC

7236634/20190005 [ICCAT]/6 [SIOFA]

ANTONY (prijašnja imena prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No. 33, OJI MARU No. 33; prijašnje ime prema ICCAT-u: OJI MARU No, 33)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Indonezija, Belize, Panama, Honduras, Venezuela)

CCAMLR, ICCAT, SEAFO, SIOFA

7322897/20150024 [ICCAT]/2 [IOTC]/7 [SIOFA]

ASIAN WARRIOR (prijašnja imena prema CCAMLR-u SEAFO-u, SIOFA-i: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; prijašnja imena prema ICCAT-u, IOTC-u: DORITA)

Sveti Vincent i Grenadini [prema CCAMLR-u, GFCM-u, ICCAT-u, SEAFO-u, SIOFA-i], Ekvatorska Gvineja [prema IOTC-u] (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u: Indonezija, Tanzanija, Sjeverna Koreja (DNRK), Panama, Sijera Leone, Ekvatorska Gvineja, Sveti Vincent i Grenadini, Urugvaj; zadnja poznata zastava prema ICCAT-u: Ekvatorska Gvineja; zadnje poznate zastave prema SEAFO-u, SIOFA-i: Indonezija, Tanzanija, Sjeverna Koreja (DNRK), Panama, Sijera Leone, Ekvatorska Gvineja, Urugvaj)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA

9042001/20150047 [ICCAT]/3 [IOTC]/8 [SIOFA]

ATLANTIC WIND (prijašnje ime prema CCAMLR-u, SEAFO-u: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; prijašnja imena prema ICCAT-u, IOTC-u: CARRAN)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u: Tanzanija, Ekvatorska Gvineja, Indonezija, Tanzanija, Kambodža, Panama, Sijera Leone, Sjeverna Koreja (DNRK), Togo, Republika Koreja, Urugvaj; zadnja poznata zastava prema IOTC-u: Ekvatorska Gvineja; zadnje poznate zastave prema SEAFO-u, SIOFA-i: Tanzanija, Ekvatorska Gvineja, Indonezija, Kambodža, Panama, Sijera Leone, Sjeverna Koreja (DNRK), Togo, Urugvaj)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA

9037537/20190006 [ICCAT]/9 [SIOFA]

BAROON (prijašnja imena prema CCAMLR-u, SEAFO-u: LANA, ZEUS, TRITON I; prijašnje ime prema ICCAT-u: TRITON I; prijašnja imena prema SIOFA-i: LANA, ZEUS, TRITON-1)

Tanzanija (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Nigerija, Mongolija, Togo, Sijera Leone)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA

9179359/10 [SIOFA]

BELLATOR (prijašnja imena prema SIOFA-i: TAVRIDA, AURORA, PACIFIC CONQUEROR, NEPTUNE 1; prijašnja imena prema SPRFMO-u: TAVRIDA, AURORA, PACIFIC CONQUEROR)

Angola (zadnje poznate zastave: Rusija, Peru)

SIOFA, SPRFMO

12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]/11 [SIOFA]

BHASKARA No. 10

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema IATTC-u, ICCAT-u: Indonezija)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]/12 [SIOFA]

BHASKARA No. 9

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema IATTC-u, ICCAT-u: Indonezija)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

20060001 [ICCAT]/13 [SIOFA]

BIGEYE

Nepoznato

GFCM, ICCAT, SIOFA

20040005 [ICCAT]/14 [SIOFA]

BRAVO

Nepoznato

GFCM, ICCAT, SIOFA

9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]/15 [SIOFA]

CAMELOT

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema IATTC-u, ICCAT-u: Belize)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

7330399/20190003 [ICCAT]/16 [SIOFA]

CAPE FLOWER (prijašnje ime: CAPE WRATH II)

Bolivija (zadnje poznate zastave prema NEAFC-u: Sveti Toma i Prinsipe, Južna Afrika, Panama, Kanada; zadnje poznate zastave prema SEAFO-u, SIOFA-i: Sveti Toma i Prinsipe, Južna Afrika, Kanada)

ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA

6622642/20170005 [ICCAT]/17 [SIOFA]

CHALLENGE (prijašnja imena prema CCAMLR-u, SEAFO-u: PERSEVERANCE, MILA; prijašnje ime prema ICCAT-u: MILA)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Panama, Ekvatorska Gvineja, Ujedinjena Kraljevina)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA

20150003 [ICCAT]/20 [IOTC]

CHI TONG

Nepoznato

ICCAT, IOTC

125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]/18 [SIOFA]

CHIA HAO No. 66 (prijašnja imena prema ICCAT-u: CHI FUW No. 6)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema IATTC-u: Belize; zadnja poznata zastava prema ICCAT-u: Ekvatorska Gvineja)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

20190002 [ICCAT]/65 [IOTC]

CHOTCHAINAVEE 35

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Džibuti)

ICCAT, IOTC

20080001 [ICCAT]/20 [SIOFA]

DANIAA (prijašnje ime: CARLOS)

Nepoznato [prema ICCAT-u, SIOFA-i] (zadnja poznata zastava prema ICCAT-u: Gvineja)

GFCM, ICCAT, SIOFA

6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]/21 [SIOFA]

DRAGON III

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema IATTC-u, ICCAT-u: Kambodža)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

8604668/22 [SIOFA]

EROS DOS (prijašnje ime: FURABOLOS)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema NAFO-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Panama, Sejšeli)

GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150004 [ICCAT]/21 [IOTC]

FU HSIANG FA 18.

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150005 [ICCAT]/22 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 01

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150006 [ICCAT]/23 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 02

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150007 [ICCAT]/24 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 06

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150008 [ICCAT]/25 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 08

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150009 [ICCAT]/26 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 09

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150010 [ICCAT]/27 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 11

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150011 [ICCAT]/28 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 13

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150012 [ICCAT]/29 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 17

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150013 [ICCAT]/30 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 20

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150014 [ICCAT]/32 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 21

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20130003 [ICCAT]/31 [IOTC]/23 [SIOFA]

FU HSIANG FA No. 21 [prema ICCAT-u, IOTC-u], FU HSIANG FA [prema GFCM-u, SIOFA-i]

Nepoznato

GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA

20150015 [ICCAT]/33 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 23

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150016 [ICCAT]/34 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 26

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150017 [ICCAT]/35 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 30

Nepoznato

ICCAT, IOTC

7355662/20130001 [ICCAT]/24 [SIOFA]/M-01432 [WCPFC]

FU LIEN No. 1

Nepoznato [prema ICCAT-u, SIOFA-i, WCPFC-u] (zadnja poznata zastava prema WCPFC-u: Gruzija)

GFCM, ICCAT, SIOFA, WCPFC

20130004 [ICCAT]/5 [IOTC]/25 [SIOFA]

FULL RICH

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema IATTC-u, ICCAT-u: Belize)

GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA

20080005 [ICCAT]/26 [SIOFA]

GALA I (prijašnja imena: MANARA II, ROAGAN)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema ICCAT-u: Libija, Otok Man)

GFCM, ICCAT, SIOFA

6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]/27 [SIOFA]

GOIDAU RUEY No. 1 (prijašnja imena prema IATTC-u, ICCAT-u: GOIDAU RUEY 1)

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema IATTC-u, ICCAT-u, GFCM-u: Panama)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

7020126/20190008 [ICCAT]/28 [SIOFA]

GOOD HOPE (prijašnje ime prema CCAMLR-u, ICCAT-u, SEAFO-u: TOTO; prijašnja imena prema GFCM-u, SIOFA-i: TOTO, SEA RANGER V)

Nigerija

CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA

6719419 [NEAFC, SEAFO, SIOFA]/6714919 [NAFO]/29 [SIOFA]

GORILERO (prijašnje ime: GRAN SOL)

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema NAFO-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Sijera Leone, Panama)

GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

2009003 [ICCAT]/36 [IOTC]/30 [SIOFA]

GUNUAR MELYAN 21

Nepoznato

GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA

13 [NPFC]/31 [SIOFA]

HAI DA 705

Nepoznato

NPFC, SIOFA

7322926/20190010 [ICCAT]/33 [SIOFA]

HEAVY SEA (prijašnja imena prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO; prijašnje ime prema ICCAT-u: SHERPA UNO)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Panama, Sveti Kristofor i Nevis, Belize)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA

20150018 [ICCAT]/9 [IOTC]

HOOM XIANG 101

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Malezija)

ICCAT, IOTC

20150019 [ICCAT]/10 [IOTC]

HOOM XIANG 103

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Malezija)

ICCAT, IOTC

20150020 [ICCAT]/11 [IOTC]

HOOM XIANG 105

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Malezija)

ICCAT, IOTC

20100004 [ICCAT]/12 [IOTC]/34 [SIOFA]

HOOM XIANG II [prema IOTC-u], HOOM XIANG 11 [prema GFCM-u, ICCAT-u, SIOFA-i]

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema IATTC-u, ICCAT-u: Malezija)

GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA

7332218/35 [SIOFA]

IANNIS 1 [prema NEAFC-u], IANNIS I [prema GFCM-u, NAFO-u, SEAFO-u, SIOFA-i] (prijašnja imena prema GFCM-u, SIOFA-i: MOANA MAR, CANOS DE MECA)

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Panama)

GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

6607666/20190009 [ICCAT]/32 [SIOFA]

JINZHANG [prema CCAMLR-u], HAI LUNG [prema GFCM-u, ICCAT-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i] (prijašnja imena prema CCAMLR-u: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; prijašnja imena prema SEAFO-u, SIOFA-i: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; prijašnje ime prema ICCAT-u: ISLA GRACIOSA; prijašnja imena prema NEAFC-u: RAY, KILLY, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT)

Nepoznato [prema CCAMLR-u, GFCM-u, ICCAT-u, SEAFO-u, SIOFA-i], Belize [prema NEAFC-u] (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u: Sijera Leone, Belize, Ekvatorska Gvineja, Južna Afrika; zadnje poznate zastave prema NEAFC-u: Južna Afrika, Ekvatorska Gvineja, Mongolija; zadnja poznata zastava prema SEAFO-u: Belize)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]/36 [SIOFA]

JYI LIH 88

Nepoznato

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

20150021 [ICCAT]/1 [IOTC]

KIM SENG DENG 3

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema ICCAT-u: Bolivija)

ICCAT, IOTC

7905443/20190011 [ICCAT]/37 [SIOFA]

KOOSHA 4 (prethodna imena prema GFCM-u, SIOFA-i: EGUZKIA)

Katar

CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA

20150022 [ICCAT]/37 [IOTC]

KUANG HSING 127

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150023 [ICCAT]/38 [IOTC]

KUANG HSING 196

Nepoznato

ICCAT, IOTC

7325746/19/38 [SIOFA]

LABIKO [prema GFCM-u, NAFO-u, NEAFC-u, SIOFA-i], CLAUDE MOINIER [prema SEAFO-u, SIOFA-i] (prijašnja imena prema NAFO-u, NEAFC-u: MAINE; prijašnja imena prema SEAFO-u, SIOFA-i: LABIKO; prijašnja imena prema SIOFA-i: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS)

Nepoznato [prema NAFO-u, NEAFC-u, SIOFA-I], Gvineja [prema GFCM-u, SEAFO-u, SIOFA-i] (zadnja poznata zastava prema NAFO-u, NEAFC-u, SIOFA-i: Gvineja)

GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

1 [NPFC]/39 [SIOFA]

LIAO YUAN YU 071

Nepoznato

NPFC, SIOFA

2 [NPFC]/40 [SIOFA]

LIAO YUAN YU 072

Nepoznato

NPFC, SIOFA

3 [NPFC]/41 [SIOFA]

LIAO YUAN YU 9

Nepoznato

NPFC, SIOFA

20060007 [ICCAT]/42 [SIOFA]

LILA No. 10

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Panama)

GFCM, ICCAT, SIOFA

7388267/20190012 [ICCAT]/43 [SIOFA]

LIMPOPO (prijašnja imena prema CCAMLR-u, SEAFO-u: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; prijašnje ime prema ICCAT-u: CAP GEORGE)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Togo, Gana, Sejšeli, Francuska; zadnje poznate zastave prema GFCM-u: Togo, Gana, Sejšeli)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA

28 [NPFC]

LU RONG SHUI 158

Nepoznato

NPFC

14 [NPFC]/44 [SIOFA]

LU RONG YU 1189

Nepoznato

NPFC, SIOFA

24 [NPFC]/45 [SIOFA]

LU RONG YU 612

Nepoznato

NPFC, SIOFA

17 [NPFC]/46 [SIOFA]

LU RONG YUAN YU 101

Nepoznato

NPFC, SIOFA

18 [NPFC]/47 [SIOFA]

LU RONG YUAN YU 102

Nepoznato

NPFC, SIOFA

19 [NPFC]/48 [SIOFA]

LU RONG YUAN YU 103

Nepoznato

NPFC, SIOFA

20 [NPFC]/49 [SIOFA]

LU RONG YUAN YU 105

Nepoznato

NPFC, SIOFA

21 [NPFC]/50 [SIOFA]

LU RONG YUAN YU 106

Nepoznato

NPFC, SIOFA

22 [NPFC]/51 [SIOFA]

LU RONG YUAN YU 108

Nepoznato

NPFC, SIOFA

23 [NPFC]/52 [SIOFA]

LU RONG YUAN YU 109

Nepoznato

NPFC, SIOFA

25 [NPFC]/53 [SIOFA]

LU RONG YUAN YU 787

Nepoznato

NPFC, SIOFA

27 [NPFC]/54 [SIOFA]

LU RONG YUAN YU 797

Nepoznato

NPFC, SIOFA

26 [NPFC]/55 [SIOFA]

LU RONG YUAN YU YUN 958

Nepoznato

NPFC, SIOFA

20150025 [ICCAT]/39 [IOTC]

MAAN YIH HSING

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20040007 [ICCAT]/56 [SIOFA]

MADURA 2

Nepoznato

GFCM, ICCAT, SIOFA

20040008 [ICCAT]/57 [SIOFA]

MADURA 3

Nepoznato

GFCM, ICCAT, SIOFA

20060002 [ICCAT]/58 [SIOFA]

MARIA

Nepoznato

GFCM, ICCAT, SIOFA

20060005 [ICCAT]/59 [SIOFA]

MELILLA No. 101

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Panama)

GFCM, ICCAT, SIOFA

20060004 [ICCAT]/60 [SIOFA]

MELILLA No. 103

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Panama)

GFCM, ICCAT, SIOFA

7385174/61 [SIOFA]

MURTOSA

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema NAFO-u, NEAFC-u, SEAFO-u: Togo)

GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9009918/62 [SIOFA]

NAKHODKA [prema SPRFMO-u], MYS MARII [prema SIOFA-i] (prijašnje ime prema SPRFMO-u: MYS MARII)

Rusija

SIOFA, SPRFMO

14613 [IATTC]/C-00545, 20110003 [ICCAT]/64 [SIOFA]/M-00545 [WCPFC]

NEPTUN

Nepoznato [prema GFCM-u, ICCAT-u, SIOFA-i, WCPFC-u], Gruzija [prema IATTC-u] (zadnja poznata zastava prema GFCM-u, ICCAT-u, SIOFA-i, WCPFC-u: Gruzija)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA, WCPFC

20160001 [ICCAT]/65 [SIOFA]

NEW BAI I No. 168 (prijašnje ime prema GFCM-u, SIOFA-i: TAI YUAN No. 227)

Nepoznato [prema ICCAT-u], Liberija [prema GFCM-u, SIOFA-i]

GFCM, ICCAT, SIOFA

20060003 [ICCAT]/66 [SIOFA]

No. 101 GLORIA (prijašnje ime: GOLDEN LAKE)

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Panama)

GFCM, ICCAT, SIOFA

20060008 [ICCAT]/67 [SIOFA]

No. 2 CHOYU

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Honduras)

GFCM, ICCAT, SIOFA

20060011 [ICCAT]/68 [SIOFA]

No. 3 CHOYU

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Honduras)

GFCM, ICCAT, SIOFA

8808903/20190013 [ICCAT]/69 [SIOFA]

NORTHERN WARRIOR (prijašnja imena prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: MILLENNIUM, SIP 3; prijašnje ime prema ICCAT-u: SIP 3)

Angola (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Curaçao, Nizozemski Antili, Južna Afrika, Belize, Maroko)

CCAMLR, ICCAT, SEAFO, SIOFA

20040006 [ICCAT]/70 [SIOFA]

OCEAN DIAMOND

Nepoznato

GFCM, ICCAT, SIOFA

7826233/20090001 [ICCAT]/6 [IOTC]/71 [SIOFA]

OCEAN LION [prema GFCM-u, SIOFA-i]; XING HAI FEN [prema ICCAT-u]; XING HAI FENG [prema IOTC-u] (prijašnje ime prema ICCAT-u, IOTC-u: OCEAN LION)

Nepoznato [prema GFCM-u, SIOFA-i], Panama [prema ICCAT-u, IOTC-u] (zadnja poznata zastava: Ekvatorska Gvineja)

GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA

7816472/72 [SIOFA]

OKAPI MARTA

Barbados

GFCM, SIOFA

11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]/73 [SIOFA]

ORCA

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Belize)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

20060012 [ICCAT]/74 [SIOFA]

ORIENTE No. 7

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Honduras)

GFCM, ICCAT, SIOFA

5062479/20190014 [ICCAT]/75 [SIOFA]

PERLON (prijašnja imena prema CCAMLR-u, SEAFO-u: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; prijašnja imena prema GFCM-u, SIOFA-i: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA; prijašnje ime prema ICCAT-u: LUGALPESCA)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, GFCM-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Mongolija, Togo, Urugvaj)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA

9319856/20150033 [ICCAT]/7 [IOTC]/76 [SIOFA]

PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (prijašnja imena prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; prijašnja imena prema ICCAT-u, IOTC-u: PALOMA V)

Nepoznato [prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i], Mauritanija [prema ICCAT-u, IOTC-u] (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Mauritanija, Ekvatorska Gvineja, Indonezija, Tanzanija, Mongolija, Kambodža, Namibija, Urugvaj; zadnja poznata zastava prema IATTC-u, ICCAT-u: Ekvatorska Gvineja)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA

95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]/77 [SIOFA]

REYMAR 6

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Belize)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

20130013 [ICCAT]/78 [SIOFA]

SAMUDERA PASIFIK No. 18 (prijašnja imena prema ICCAT-u: KAWIL No. 03, LADY VI-T-III)

Indonezija

GFCM, ICCAT, SIOFA

20150026 [ICCAT]/40 [IOTC]

SAMUDERA PERKASA 11

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150027 [ICCAT]/41 [IOTC]

SAMUDERA PERKASA 12 [prema ICCAT-u], SAMUDRA PERKASA 12 [prema IOTC-u]

Nepoznato

ICCAT, IOTC

7424891/20190015 [ICCAT]/79 [SIOFA]

SEA URCHIN (prijašnje ime prema CCAMLR-u, GFCM-u, SEAFO-u, SIOFA-i: ALDABRA, OMOA I; prijašnje ime prema ICCAT-u: OMOA I)

Gambija/Bez državne pripadnosti [prema CCAMLR-u], Gambija [prema SEAFO-u, SIOFA-i] (zadnja poznata zastava prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Tanzanija, Honduras)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA

20080004 [ICCAT]/80 [SIOFA]

SHARON 1 (prijašnja imena prema GFCM-u, SIOFA-i: MANARA I, POSEIDON; prijašnja imena prema ICCAT-u: MANARA 1, POSEIDON)

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema GFCM-u, SIOFA-i: Libija; zadnje poznate zastave prema ICCAT-u: Libija, Ujedinjena Kraljevina)

GFCM, ICCAT, SIOFA

20170014 [ICCAT]/42 [IOTC]

SHENG JI QUN 3

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150028 [ICCAT]/43 [IOTC]

SHUEN SIANG

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20170015 [ICCAT]/44 [IOTC]

SHUN LAI (prijašnje ime: HSIN JYI WANG No. 6)

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150029 [ICCAT]/45 [IOTC]

SIN SHUN FA 6

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150030 [ICCAT]/46 [IOTC]

SIN SHUN FA 67

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150031 [ICCAT]/47 [IOTC]

SIN SHUN FA 8

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150032 [ICCAT]/48 [IOTC]

SIN SHUN FA 9

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20050001 [ICCAT]/81 [SIOFA]

SOUTHERN STAR 136 (prijašnje ime: HSIANG CHANG)

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Sveti Vincent i Grenadini)

GFCM, ICCAT, SIOFA

20150034 [ICCAT]/49 [IOTC]

SRI FU FA 168

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150035 [ICCAT]/50 [IOTC]

SRI FU FA 18

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150036 [ICCAT]/51 [IOTC]

SRI FU FA 188

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150037 [ICCAT]/52 [IOTC]

SRI FU FA 189

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150038 [ICCAT]/53 [IOTC]

SRI FU FA 286

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150039 [ICCAT]/54 [IOTC]

SRI FU FA 67

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20150040 [ICCAT]/55 [IOTC]

SRI FU FA 888

Nepoznato

ICCAT, IOTC

8514772/20190016 [ICCAT]/82 [SIOFA]

STS-50 (prijašnja imena prema CCAMLR-u, SEAFO-u: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2; prijašnje ime prema ICCAT-u: SHINSEI MARU No. 2; prijašnja imena prema GFCM-u, SIOFA-i: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUNTAI No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2)

Togo [prema CCAMLR-u, ICCAT-u, SEAFO-u, SIOFA-i]; Nepoznato [prema GFCM-u] (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, SEAFO-u: Kambodža, Republika Koreja, Filipini, Japan, Namibija; zadnje poznate zastave prema SIOFA-i: Kambodža, Republika Koreja, Filipini, Japan, Namibija, Togo)

CCAMLR, GFCM, ICCAT, SEAFO, SIOFA

9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]/83 [SIOFA]

TA FU 1

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema IATTC-u, ICCAT-u: Belize)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]/84 [SIOFA]

TCHING YE No. 6 (prijašnje ime prema GFCM-u, ICCAT-u, SIOFA-i: EL DIRIA I)

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Belize)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

20150041 [ICCAT]/56 [IOTC]

TIAN LUNG br.12

Nepoznato

ICCAT, IOTC

7321374/85 [SIOFA]

TRINITY (prijašnja imena prema NAFO-u: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; prijašnja imena prema NEAFC-u, SEAFO-u: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA)

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema GFCM-u: Gana; zadnje poznate zastave prema NAFO-u: Gana, Panama, zadnje poznate zastave prema NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Gana, Panama, Maroko)

GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7913622/86 [SIOFA]

VLADIVOSTOK 2000 (prijašnja imena: DAMANZAIHAO, LAFAYETTE, VEMACAPE)

Moldova (zadnje poznate zastave: Belize, Peru, Mongolija, Rusija)

SIOFA, SPRFMO

8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT]/87 [SIOFA]

WEN TENG No. 688/MAHKOIA ABADI No. 196 [prema GFCM-u, IATTC-u, SIOFA-i], WEN TENG No. 688 [prema ICCAT-u] (prijašnja imena prema ICCAT-u: MAHKOIA ABADI No. 196)

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Belize)

GFCM, IATTC, ICCAT, SIOFA

7637527/20180001 [ICCAT]/4 [IOTC]

WISDOM SEA REEFER

Honduras

ICCAT, IOTC

20150045 [ICCAT]/57 [IOTC]

YI HONG 3

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20130002 [ICCAT]

YU FONG 168

Tajvan [prema GFCM-u, SIOFA-i]; Nepoznato [prema ICCAT-u, WCPFC-u] (zadnja poznata zastava prema ICCAT-u, WCPFC-u: Kineski Taipei)

GFCM, ICCAT, SIOFA, WCPFC

20150048 [ICCAT]/58 [IOTC]

YU FONG 168

Nepoznato

ICCAT, IOTC

2009002 [ICCAT]/8 [IOTC]/89 [SIOFA]

YU MAAN WON

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Gruzija)

GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA

31 [NPFC]

YUANDA 6

Nepoznato

NPFC

32 [NPFC]

YUANDA 8

Nepoznato

NPFC

20170016 [ICCAT]/59 [IOTC]

YUTUNA 3 (prijašnje ime: HUNG SHENG No. 166)

Nepoznato

ICCAT, IOTC

20170017 [ICCAT]/60 [IOTC]

YUTUNA br.1

Nepoznato

ICCAT, IOTC

15 [NPFC]/90 [SIOFA]

ZHE LING YU LENG 90055

Nepoznato

NPFC, SIOFA

16 [NPFC]/91 [SIOFA]

ZHE LING YU LENG 905

Nepoznato

NPFC, SIOFA

33 [NPFC]

ZHEXIANG YU 23029

Nepoznato

NPFC

7302548/20190001 [ICCAT]

ZHI MING (prijašnje ime: No. 101 GLORIA)

Mongolija (zadnja poznata zastava Panama)

ICCAT

4 [NPFC]/92 [SIOFA]

ZHOU YU 651

Nepoznato

NPFC, SIOFA

5 [NPFC]/93 [SIOFA]

ZHOU YU 652

Nepoznato

NPFC, SIOFA

6 [NPFC]/94 [SIOFA]

ZHOU YU 653

Nepoznato

NPFC, SIOFA

7 [NPFC]/95 [SIOFA]

ZHOU YU 656

Nepoznato

NPFC, SIOFA

8 [NPFC]/96 [SIOFA]

ZHOU YU 657

Nepoznato

NPFC, SIOFA

9 [NPFC]/97 [SIOFA]

ZHOU YU 658

Nepoznato

NPFC, SIOFA

10 [NPFC]/98 [SIOFA]

ZHOU YU 659

Nepoznato

NPFC, SIOFA

11 [NPFC]/99 [SIOFA]

ZHOU YU 660

Nepoznato

NPFC, SIOFA

12 [NPFC]/100 [SIOFA]

ZHOU YU 661

Nepoznato

NPFC, SIOFA

29 [NPFC]

ZHOU YU 808/Nepoznato

Nepoznato

NPFC

30 [NPFC]

ZHOU YU 809/Nepoznato

Nepoznato

NPFC


(1)  Međunarodna pomorska organizacija.

(2)  Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama RFMO-a.


27.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/20


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/270

оd 25. veljače 2020.

o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 1321/2014 u pogledu prijelaznih mjera za organizacije koje su uključene u kontinuiranu plovidbenost za opće zrakoplovstvo i vođenje kontinuirane plovidbenosti te ispravku te uredbe

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (1), a posebno njezin članak 17. stavak 1. i članak 62. stavke 14. i 15.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1383 (2) uvedeni su fleksibilniji zahtjevi za održavanje lakih zrakoplova, koji su određeni Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014 (3). Dodane su i mjere za upravljanje sigurnosnim rizikom za organizacije koje vode kontinuiranu plovidbenost zrakoplova kojima upravljaju nositelji svjedodžbe zračnog prijevoznika.

(2)

Kako bi se ostvarila potpuna usklađenost s novim pravilima i postupcima koji su njome uvedeni, Provedbenom uredbom (EU) 2019/1383 propisane su prijelazne mjere za organizacije uključene u kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i komponenti. Kako bi se pojasnili zahtjevi u pogledu nadzora nad tim organizacijama, prijelazne mjere trebalo bi izmijeniti.

(3)

Trebalo bi ispraviti i neka upućivanja koja nedostaju ili pogrešna upućivanja na priloge Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1383.

(4)

S obzirom na to da Komisija ne namjerava dodatno produljiti prijelazno razdoblje, datum primjene ove izmjene trebalo bi uskladiti s datumom iz Provedbene uredbe (EU) 2019/1383.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 127. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1139,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 4. Uredbe (EU) br. 1321/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Odobrenja za organizacije uključene u kontinuiranu plovidbenost [zrakoplova]

1.   Organizacije uključene u kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i komponenti za ugradnju u zrakoplov, uključujući održavanje, na njihov zahtjev odobrava nadležno tijelo u skladu sa zahtjevima iz Priloga II. (dio 145), Priloga V.c (dio CAMO) ili Priloga V.d (dio CAO), ovisno o tome što se primjenjuje na odgovarajuće organizacije.

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležno tijelo može organizacijama na njihov zahtjev do 24. rujna 2020. izdavati odobrenja u skladu s poddijelovima F i G Priloga I. (dio M). Sva odobrenja izdana u skladu s poddijelovima F i G Priloga I. (dio M) valjana su do 24. rujna 2021.

3.   Smatra se da su potvrde o odobrenju organizacija za održavanje koja je država članica izdala ili priznala u skladu s certifikacijskom specifikacijom JAR-145 iz Priloga II. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (*1) i koja su bila valjana prije 29. studenoga 2003. izdana u skladu sa zahtjevima iz Priloga II. (dio 145) ovoj Uredbi.

4.   Organizacijama koje imaju valjanu potvrdu o odobrenju izdanu u skladu s poddijelom F ili G Priloga I. (dio M) ili Prilogom II. (dio 145) nadležno je tijelo na njihov zahtjev dužno izdati obrazac 3-CAO kako je utvrđen u Dodatku I. Prilogu V.d (dio CAO) te nakon toga nadzirati te organizacije u skladu s Prilogom V.d (dio CAO).

Privilegiji takve organizacije na temelju odobrenja izdanog u skladu s Prilogom V.d (dio CAO) jednaki su privilegijima na temelju odobrenja izdanog u skladu s poddijelom F ili G Priloga I. (dio M) ili Prilogom II. (dio 145). Međutim, ti privilegiji ne smiju premašivati privilegije organizacije iz odjeljka A Priloga V.d (dio CAO).

Odstupajući od točke CAO.B.060. Priloga V.d (dio CAO), organizacija može do 24. rujna 2021. ispraviti sve nalaze o neusklađenosti sa zahtjevima uvedenima Prilogom V.d (dio CAO) koji nisu uključeni u poddio F ili G Priloga I. (dio M) ili u Prilog II. (dio 145).

Ako nakon 24. rujna 2021. organizacija nije zaključila te nalaze, potvrda o odobrenju oduzima se, ograničava ili privremeno oduzima u cijelosti ili djelomično.

5.   Organizacijama koje imaju valjanu potvrdu o odobrenju organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti izdanu u skladu s poddijelom G Priloga I. (dio M) nadležno je tijelo na njihov zahtjev dužno izdati EASA obrazac 14 kako je utvrđen u Prilogu V.c (dio CAMO) te nakon toga nadzirati te organizacije u skladu s Prilogom V.c (dio CAMO).

Odstupajući od točke CAMO.B.350. Priloga V.d (dio CAMO), organizacija može do 24. rujna 2021. ispraviti sve nalaze o neusklađenosti sa zahtjevima uvedenima Prilogom V.c (dio CAMO) koji nisu uključeni u poddio G Priloga I. (dio M).

Ako nakon 24. rujna 2021. organizacija nije zaključila te nalaze, potvrda o odobrenju oduzima se, ograničava ili privremeno oduzima u cijelosti ili djelomično.

6.   Smatra se da su potvrde i odobrenja programa za održavanje zrakoplova izdane u skladu s Uredbom (EU) br. 1321/2014 kako se primjenjivala prije 24. ožujka 2020. izdane u skladu s ovom Uredbom.

Članak 2.

Prilozi I., II., III., IV., V.a, V.b, V.c i V.d Uredbi (EU) br. 1321/2014 ispravljaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 24. ožujka 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1383 оd 8. srpnja 2019. o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 1321/2014 u pogledu sustavâ za upravljanje sigurnošću u organizacijama za vođenje kontinuirane plovidbenosti te olakšavanja održavanja i vođenja kontinuirane plovidbenosti za zrakoplove općeg zrakoplovstva (SL L 228, 4.9.2019., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014., str. 1.).


PRILOG

Prilozi I., II., III., IV., V.a., V.b, V.c i V.d Uredbe (EU) br. 1321/2014 ispravljaju se kako slijedi:

(1)

Prilog I. ispravlja se kako slijedi:

(a)

točka M.1. mijenja se kako slijedi:

i.

točka 3. podtočka ii. podpodtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

tijelo odgovorno za nadzor nad organizacijom koja vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova ili s kojom je vlasnik sklopio ograničeni ugovor u skladu s točkom M.A.201. podtočkom i. podpodtočkom 3.”;

ii.

dodaje se točka 4.:

„4.

za nadzor nad organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti kako je utvrđeno u odjeljku A poddijelu G ovog Priloga (dio M):

i.

tijelo koje je imenovala država članica u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja te organizacije ako odobrenje nije uključeno u svjedodžbu zračnog prijevoznika;

ii.

tijelo koje je imenovala država članica operatora ako je odobrenje uključeno u svjedodžbu zračnog prijevoznika;

iii.

Agencija, ako ta organizacija ima sjedište u trećoj zemlji.”;

(b)

točka M.A.201. mijenja se kako slijedi:

i.

podtočke (e), (f) (g), (h) i (i) zamjenjuju se sljedećim:

„(e)

U slučaju zrakoplova kojim se koriste zračni prijevoznici licencirani u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 (*1) operator je odgovoran za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova kojim upravlja i mora:

1.

osigurati da se let ne provodi ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u podtočki (a);

2.

poduzeti potrebne korake da kao organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti (,CAMO’) osigura odobrenje tog zrakoplova u skladu s Prilogom V.c (dio CAMO) ili poddijelom G ovog Priloga (dio M) kao dio svjedodžbe zračnog prijevoznika za zrakoplov kojim upravlja;

3.

poduzeti potrebne korake da osigura odobrenje tog zrakoplova u skladu s Prilogom II. (dio 145) ili zaključiti pisani ugovor u skladu s točkom CAMO.A.315. podtočkom (c) Priloga V.c (dio CAMO) ili točkom M.A.708. podtočkom (c) ovog Priloga (dio M) s organizacijom koja je odobrena u skladu s Prilogom II. (dio 145).

(f)

za složene zrakoplove na motorni pogon koji se koriste za operacije komercijalnog specijaliziranog prijevoza, za operacije komercijalnog zračnog prijevoza osim operacija zračnih prijevoznika licenciranih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 ili komercijalnih odobrenih organizacija za osposobljavanje (,ATO’) i prijavljenih organizacija za osposobljavanje (,DTO’) iz članka 10.a Uredbe br. 1178/2011 (*2), operator jamči:

1.

da se let ne provodi ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u podtočki (a);

2.

da poslove povezane s kontinuiranom plovidbenosti obavlja CAMO odobren u skladu s Prilogom V.c. (dio CAMO) ili poddijelom G ovog Priloga (dio M); ako operator nije CAMO odobren u skladu s Prilogom V.c (dio CAMO) ili poddijelom G ovog Priloga (dio M), sklapa pisani ugovor o obavljanju tih zadaća u skladu s Dodatkom I. ovom Prilogu s organizacijom odobrenom u skladu s Prilogom V.c (dio CAMO) ili poddijelom G ovog Priloga (dio M);

3.

CAMO iz podtočke 2. mora biti odobren u skladu s Prilogom II. (dio 145) kao organizacija koja je kvalificirana za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplova i komponenti za ugradnju u zrakoplov ili taj CAMO mora imati sklopljen pisani ugovor u skladu s točkom CAMO.A.315. podtočkom (c) Priloga V.c (dio CAMO) ili točkom M.A.708. podtočkom (c) ovog Priloga (dio M) s organizacijama odobrenima u skladu s Prilogom II. (dio 145).

(g)

Za složene zrakoplove na motorni pogon koji nisu obuhvaćeni podtočkama (e) ili (f) vlasnik jamči:

1.

da se let ne provodi ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u podtočki (a);

2.

da poslove povezane s kontinuiranom plovidbenosti obavlja CAMO odobren u skladu s Prilogom V.c. (dio CAMO) ili poddijelom G ovog Priloga (dio M); ako vlasnik nije CAMO odobren u skladu s Prilogom V.c (dio CAMO) ili poddijelom G ovog Priloga (dio M), sklapa pisani ugovor o obavljanju tih zadaća u skladu s Dodatkom I. ovom Prilogu s organizacijom odobrenom u skladu s Prilogom V.c (dio CAMO) ili poddijelom G ovog Priloga (dio M);

3.

CAMO iz podtočke 2. mora biti odobren u skladu s Prilogom II. (dio 145) kao organizacija koja je kvalificirana za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplova i komponenti za ugradnju u zrakoplov ili taj CAMO mora imati sklopljen pisani ugovor u skladu s točkom CAMO.A.315. podtočkom (c) Priloga V.c (dio CAMO) ili točkom M.A.708. podtočkom (c) ovog Priloga (dio M) s organizacijama odobrenima u skladu s Prilogom II. (dio 145).

(h)

Za zrakoplove koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon koji se koriste za operacije komercijalnog specijaliziranog prijevoza ili za operacije komercijalnog zračnog prijevoza, osim operacija zračnih prijevoznika licenciranih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 ili komercijalnih ATO-a i komercijalnih DTO-a iz članka 10.a Uredbe (EU) br. 1178/2011, operator jamči:

1.

da se let ne provodi ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u podtočki (a);

2.

da poslove povezane s kontinuiranom plovidbenosti obavlja CAMO odobren u skladu s Prilogom V.c. (dio CAMO) ili poddijelom G ovog Priloga (dio M) ili organizacija za plovidbenost s kombiniranim privilegijima (,CAO’) odobrena u skladu s Prilogom V.d (dio CAO); ako operator nije CAMO odobren u skladu s Prilogom V.c (dio CAMO) ili poddijelom G ovog Priloga (dio M) ili CAO odobren u skladu s Prilogom V.d (dio CAO), sklapa pisani ugovor u skladu s Dodatkom I. ovom Prilogu s CAMO-om odobrenim u skladu s Prilogom V.c (dio CAMO) ili poddijelom G ovog Priloga (dio M) ili s CAO-om u skladu s Prilogom V.d (dio CAO);

3.

da je CAMO ili CAO iz podtočke 2. odobren u skladu s Prilogom II. (dio 145) ili u skladu s poddijelom F ovog Priloga (dio M) ili kao CAO s privilegijima za održavanje, ili da je taj CAMO zaključio pisani ugovor u skladu s točkom CAMO.A.315. podtočkom (c) Priloga V.c (dio CAMO) ili točkom M.A.708. podtočkom (c) ovog Priloga (dio M) s organizacijama odobrenima u skladu s Prilogom II. (dio 145) ili u skladu s poddijelom F ovog Priloga (dio M) ili Prilogom V.d (dio CAO) s privilegijima održavanja.

(i)

Za zrakoplove koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon i nisu obuhvaćeni podtočkama (e) i (h), ili se koriste za ograničene operacije, vlasnik osigurava da se let provodi samo ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u podtočki (a). U tu svrhu vlasnik poduzima jedno od sljedećeg:

1.

povjerava zadatke za kontinuiranu plovidbenost iz točke M.A.301. CAMO-u ili CAO-u pisanim ugovorom sklopljenim u skladu s Dodatkom I.; ili

2.

sam obavlja te zadatke; ili

3.

sam obavlja te zadatke osim zadataka razvoja i obrade odobrenja programa održavanja zrakoplova samo ako te zadatke obavlja CAMO ili CAO u okviru ograničenog ugovora sklopljenog u skladu s točkom M.A.302.

(*1)  Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.)."

(*2)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).”;"

ii.

podtočka (k) zamjenjuje se sljedećim:

„(k)

Ako se zrakoplov uključen u svjedodžbu zračnog prijevoznika upotrebljava za nekomercijalne operacije ili specijalizirane operacije iz točke ORO.GEN.310 Priloga III. ili točke NCO.GEN.104 Priloga VII. Uredbi (EU) br. 965/2012, operator se mora pobrinuti za to da zadaće povezane s kontinuiranom plovidbenosti obavlja CAMO odobren na temelju Priloga V.c (dio CAMO) ili poddijelom G ovog Priloga (dio M) ili organizacija za plovidbenost s kombiniranim privilegijima (,CAO’) odobrena na temelju Priloga V.d (dio CAO), ovisno što se primjenjuje, nositelja svjedodžbe zračnog prijevoznika.”;

(c)

u točki M.A.302, podtočki (c) prva i druga rečenica zamjenjuju se sljedećim:

„Ako kontinuiranu plovidbenost zrakoplova vodi CAMO ili CAO ili ako postoji ograničeni ugovor između vlasnika i CAMO-a ili CAO-a sklopljen u skladu s točkom M.A.201. podtočkom i. podpodtočkom 3., program održavanja zrakoplova i njegove izmjene mogu se odobriti u okviru postupka neizravnog odobrenja.

U tom slučaju predmetni CAMO ili CAO uspostavlja postupak neizravnog odobrenja kao dio priručnika za vođenje kontinuirane plovidbenosti (,CAME’) iz točke CAMO.A.300. Priloga V.c ili točke M.A.704. ovog Priloga ili kao dio prikaza kombinirane plovidbenosti (,CAE’) iz točke CAO.A.025. Priloga V.d, a odobrenje daje nadležno tijelo odgovorno za taj CAMO ili CAO.”;

(d)

u točki M.A.306. podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

prvo izdavanje sustava tehničke knjige zrakoplova odobrava nadležno tijelo u skladu s točkom CAMO.A.105 Priloga V.c (dio CAMO) ili točkom M.1 ovog Priloga (dio M) ili točkom CAO.1. podtočkom 1. Priloga V.d. (dio CAO), ovisno što se primjenjuje. Sve naknadne izmjene tog sustava podliježu točki CAMO.A.300. podtočki (c) ili točki M.A.704. podtočkama (b) i (c) ili točki CAO.A.025. podtočki (c).”;

(e)

točka M.A.502. ispravlja se kako slijedi:

i.

u podtočki (b) prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Odstupajući od podtočke (a), ako je komponenta ugrađena u zrakoplov, održavanje te komponente smije obavljati organizacija za održavanje zrakoplova odobrena u skladu s poddijelom F ovog Priloga ili Prilogom II. (dio 145) ili Prilogom V.d (dio CAO) ili osoblje za izdavanje potvrde iz točke M.A.801. podtočke (b) podpodtočke 1.”;

ii.

u podtočki (d) prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Održavanje komponenata iz točke 21.A.307. podtočke (c) Priloga I. (dio 21) Uredbi (EU) br. 748/2012, ako je komponenta ugrađena u zrakoplov ili privremeno izvađena kako bi joj se lakše pristupilo, obavlja organizacija za održavanje zrakoplova odobrena u skladu s poddijelom F ovog Priloga ili u skladu s Prilogom II. (dio 145) ili u skladu s Prilogom V.d (dio CAO), ovisno o slučaju, osoblje za izdavanje potvrde iz točke M.A.801. podtočke (b) podpodtočke 1. ili pilot-vlasnik iz točke M.A.801. podtočke (b) podpodtočke 2.”;

(f)

u točki M.A.503. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

za ugrađene dijelove s ograničenim vijekom trajanja i komponente s propisanim rasporedom održavanja ne smiju se prekoračiti odobrena ograničenja navedena u programu održavanja zrakoplova i naredbama o plovidbenosti, osim uz uvjete koji su navedeni u točki M.A.504. podtočki (b).”;

(g)

u točki M.A.604. podtočki (a) podpodtočka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5

popis osoblja za izdavanje potvrde i, ako je primjenjivo, osoblja za provjeru plovidbenosti, s njihovim opsegom odobrenja, i;”;

(h)

točka M.A.606. mijenja se kako slijedi:

i.

podtočka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

Osposobljenost cjelokupnog osoblja uključenog u održavanje i provjeru plovidbenosti dokazuje se i bilježi.”;

ii.

podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„(i)

Ako organizacija provodi provjere plovidbenosti i izdaje odgovarajuću potvrdu o provjeri plovidbenosti za ELA1 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije u skladu s točkom ML.A.903. Priloga V.b (dio ML), mora imati osoblje za provjeru plovidbenosti koje je osposobljeno i ovlašteno i ispunjava sve zahtjeve u nastavku:

1.

ima ovlaštenje osoblja za izdavanje potvrde za odgovarajući zrakoplov;

2.

ima najmanje tri godine iskustva kao osoblje za izdavanje potvrde;

3.

neovisno je o procesu vođenja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova koje se provjerava ili ima sveukupnu ovlast nad procesom vođenja kontinuirane plovidbenosti čitavog zrakoplova koji se provjerava;

4.

steklo je znanje o poddijelu C ovog Priloga (dio M) ili poddijelu C Priloga V.b (dio ML);

5.

steklo je dokazano znanje o postupcima organizacije za održavanje koji su relevantni za provjeru plovidbenosti i izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti;

6.

nadležno tijelo službeno je prihvatilo osoblje za provjeru plovidbenosti nakon provođenja provjere plovidbenosti pod nadzorom nadležnog tijela ili pod nadzorom osoblja organizacije za provjeru plovidbenosti u skladu s postupkom koji je odobrilo nadležno tijelo;

7.

obavilo je najmanje jednu provjeru plovidbenosti u prethodnom razdoblju od dvanaest mjeseci.”;

(i)

u točki M.A.614. podtočke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

Odobrena organizacija za održavanje bilježi sve podatke o provedenim radovima. Potrebno je čuvati evidenciju za dokazivanje da su ispunjeni svi zahtjevi za izdavanje potvrde o otpuštanju u uporabu, uključujući dokumente za otpuštanje u uporabu od podizvođača, i za izdavanje svih potvrda o provjeri plovidbenosti.

(b)

Odobrena organizacija za održavanje vlasniku ili operatoru zrakoplova dostavlja kopiju svake potvrde o otpuštanju u uporabu, zajedno s kopijom sve detaljne evidencije o održavanju koja je povezana s izvedenim radovima i koja je neophodna za dokazivanje usklađenosti s točkom M.A.305. ovog Priloga (dio M) ili točkom ML.A.305. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje.”;

(j)

u točki M.A.614. podtočki (c), druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Osim toga, čuva primjerak cjelokupne dokumentacije povezane s izdavanjem potvrda o provjeri plovidbenosti tri godine od datuma izdavanja te dostavlja njihov primjerak vlasniku zrakoplova.”;

(k)

u točki M.A.618. podtočki (a) uvodne rečenice zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

Odobrenje ostaje valjano do 24. rujna 2021., pod uvjetom da:”;

(l)

točka M.A.704. podtočka (a) ispravlja se kako slijedi:

i.

podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

izjavu koju je potpisao odgovorni rukovoditelj kojom se potvrđuje da će organizacija uvijek djelovati u skladu s ovim Prilogom (dio M) i Prilogom V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje;”;

ii.

podpodtočka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

postupke u kojima se navodi kako organizacija osigurava sukladnost s ovim Prilogom (dio M) i Prilogom V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, i;”;

(m)

točka M.A.706. mijenja se kako slijedi:

i.

podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Organizacija imenuje odgovornog rukovoditelja, koji ima ovlast osigurati da se sve aktivnosti vođenja kontinuirane plovidbenosti mogu financirati i provoditi u skladu s ovim Prilogom (dio M) i Prilogom V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje.”;

ii.

podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Imenuje se osoba ili skupina osoba čija je dužnost osigurati da organizacija uvijek ispunjava primjenjive zahtjeve za vođenje kontinuirane plovidbenosti, provjeru plovidbenosti i dozvolu za letenje iz ovog Priloga (dio M) i Priloga V.b (dio ML). Takve osobe u konačnici odgovaraju odgovornom rukovoditelju.”;

iii.

podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„(i)

Za organizacije koje produljuju potvrde o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.A.711. podtočkom (a) podpodtočkom 4. i točkom M.A.901. ovog Priloga (dio M) ili točkom MLA.901. podtočkom (c) Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, organizacija mora imenovati osobe koje su za to ovlaštene, pod uvjetom da to odobri nadležno tijelo.”;

(n)

u točki M.A.707. podtočki (a) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Kako bi dobila odobrenje za obavljanje provjera plovidbenosti i, ovisno o slučaju, za izdavanje dozvola za letenje, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora raspolagati odgovarajućim osobljem za provjeru plovidbenosti za izdavanje potvrda o provjeri plovidbenosti ili iz odjeljka A poddijela I Priloga I. (dio M) ili odjeljka A poddijela I Priloga V.b (dio ML) i, ovisno o slučaju, za izdavanje dozvola za letenje u skladu s točkom M.A.711. podtočkom (c):”;

(o)

točka M.A.708. mijenja se kako slijedi:

i.

podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Organizacija mora osigurati da se cjelokupno vođenje kontinuirane plovidbenosti provodi u skladu s odjeljkom A poddijelom C ovog Priloga (dio M) ili odjeljkom A poddijelom C Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje.”;

ii.

podtočka (b) mijenja se kako slijedi:

podpodtočke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

osigurati izradu i kontrolu programa održavanja zrakoplova uključujući svaki primjenjivi program pouzdanosti, kako je propisano točkom M.A.302. ovog Priloga (dio M) ili ML.A.302. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje,

2.

za zrakoplov kojim se ne koriste zračni prijevoznici licencirani u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, kopiju programa održavanja zrakoplova dostaviti vlasniku ili operatoru odgovornom u skladu s točkom M.A.201. ovog Priloga (dio M) ili ML.A.201. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje,”;

podpodtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

osigurati da se svako održavanje provodi u skladu s odobrenim programom održavanja i da se otpuštanje u uporabu obavlja u skladu s odjeljkom A poddijelom H ovog Priloga (dio M) ili odjeljkom A poddijelom H Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje,”;

iii.

podtočke (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

U slučaju složenih zrakoplova na motorni pogon ili zrakoplova koji se koriste za komercijalni zračni prijevoz, ili zrakoplova koji se koriste za operacije komercijalnih ATO-a ili komercijalnih DTO-a, kad CAMO nije na odgovarajući način odobren u skladu s Prilogom II. (dio 145) ili poddijelom F ovog Priloga (dio M) ili Prilogom V.d (dio CAO), ta organizacija mora u suradnji s operatorom sklopiti pisani ugovor za održavanje s organizacijom odobrenom u skladu s Prilogom II. (dio 145) ili poddijelom F ovog Priloga (dio M) ili Prilogom V.d (dio CAO) ili drugim operatorom, navodeći zadatke navedene u točkama M.A.301. podtočkama (b), (c), (f) i (g) ovog Priloga (dio M) ili točki ML.A.301. podtočkama od (b) do (e) Priloga V.b (dio ML), čime se osigurava da cjelokupno održavanje provodi organizacija za održavanje odobrena u skladu s Prilogom II. (dio 145) ili poddijelom F ovog Priloga (dio M) ili Prilogom V.d (dio CAO) i utvrđuje podrška funkcijama kakvoće iz točke M.A.712. podtočke (b) ovog Priloga (dio M).

(d)

neovisno o točki (c), ugovor može biti u obliku pojedinačnih naloga za rad upućenih organizaciji za održavanje koja je odobrena u skladu s Prilogom II. (dio 145) ili poddijelom F ovog Priloga (dio M) ili Prilogom V.d (dio CAT) u slučaju:

1.

zrakoplova kojem je potrebno neplanirano linijsko održavanje;

2.

održavanja komponenti, uključujući održavanje motora.”;

(p)

točka M.A.709. zamjenjuje se sljedećim:

„M.A.709.

Dokumentacija

(a)

Odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora imati i koristiti primjenjive ažurne podatke o održavanju u skladu s točkom M.A.401. ovog Priloga (dio M) ili točkom ML.A.401. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, za izvođenje poslova kontinuirane plovidbenosti iz točke M.A.708. ovog Priloga (dio M). Te podatke može pružati vlasnik ili operator, ovisno o odgovarajućem ugovoru koji je uspostavljen s vlasnikom ili operatorom. U tom slučaju, organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora čuvati te podatke samo tijekom trajanja ugovora, osim ako se točkom M.A.714. ovog Priloga (dio M) zahtijeva drukčije.

(b)

Za zrakoplove kojima se ne koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti može razviti „osnovne” ili „generičke” programe održavanja ili i jedne i druge, kako bi se omogućilo početno odobrenje i/ili proširenje opsega odobrenja bez potrebe sklapanja ugovora iz Dodatka I. ovom Prilogu (dio M). ili Dodatka I. Prilogu V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje. Međutim, ti „osnovni” i „generički” programi održavanja ne isključuju potrebu pravovremenog uspostavljanja odgovarajućeg programa za održavanje zrakoplova u skladu s točkom M.A.302. ovog Priloga (dio M) ili točkom ML.A.302. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, prije korištenja privilegija iz točke M.A.711. ovog Priloga (dio M).”;

(q)

točka M.A.710. zamjenjuje se sljedećim:

„M.A.710.

Provjera plovidbenosti

Ako organizacija odobrena u skladu s točkom M.A.711. podtočkom (b) ovog Priloga (dio M) provodi provjere plovidbenosti, one se provode u skladu s točkom M.A.901. ovog Priloga (dio M) ili točkom ML.A.903. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje.”;

(r)

točka M.A.711. mijenja se kako slijedi:

i.

u podtočki (a) podpodtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

produljiti, u skladu s uvjetima iz točke M.A.901. podtočke (f) ovog Priloga (dio M) ili točke ML.A.901. podtočke (c) Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, potvrdu o provjeri plovidbenosti koju je izdalo nadležno tijelo ili neka druga organizacija ili osoba, ovisno što se primjenjuje;”;

ii.

u podtočki (a) dodaje se podpodtočka 5.:

„5.

odobriti program održavanja zrakoplova, u skladu s točkom ML.A.302. podtočkom (b) podpodtočkom 2., za zrakoplove koje se vodi u skladu s Prilogom V.b (dio ML);

iii.

u podtočki (b) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti te njezino pravodobno produljivanje u skladu s uvjetima iz točke M.A.901. podtočke (c) podpodtočke 2. ili točke M.A.901. podtočke (e) podpodtočke 2. ovog Priloga. (dio M) ili točke ML.A.901. podtočke (c) Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje; i,”;

(s)

u točki M.A.714. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti dokumentira sve podatke o obavljenim radovima. Dokumentacija koja se zahtijeva točkom M.A.305. ovog Priloga (dio M) ili točkom ML.A.305. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, te, ako se primjenjuje, točkom M.A.306. ovog Priloga (dio M), mora se čuvati.”;

(t)

u točki M.A.715. podtočki (a) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Odobrenje ostaje valjano do 24. rujna 2021., pod uvjetom da:”;

(u)

u točki M.A.716. podtočke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

Nalaz 1. stupnja je svako bitno nepoštovanje zahtjeva iz ovog Priloga (dio M) i Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, kojim se smanjuje sigurnosni standard i ozbiljno ugrožava sigurnost letenja.

(b)

Nalaz 2. stupnja je svako nepoštovanje zahtjeva iz ovog Priloga (dio M) ili Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, koje bi moglo smanjiti sigurnosni standard i ugroziti sigurnost letenja.”;

(v)

u točki M.A.802. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Osim za komponentu koju u uporabu otpusti organizacija za održavanje odobrena u skladu s Prilogom II. (dio 145), potvrda o otpuštanju u uporabu izdaje se nakon završetka svakog održavanja obavljenog na komponenti zrakoplova u skladu s točkom M.A.502. ovog Priloga (dio M).”;

(w)

točka M.A.901. mijenja se kako slijedi:

i.

u podtočki (c) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za sve zrakoplove kojima se koriste zračni prijevoznici licencirani u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 i za zrakoplove čija najveća masa pri uzlijetanju premašuje 2 730 kg i koji su u kontroliranom okruženju, organizacija iz podtočke (b) podpodtočke 1. koja vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova može u skladu s točkom CAMO.A.125. podtočkom (e) Priloga V.c ili točkom M.A.711. podtočkom (b) ovog Priloga ili točkom CAO.A.095. podtočkom (c) podpodtočkom 1. Priloga V.d, ovisno što se primjenjuje, a podložno ispunjavanju uvjeta iz podtočke (j):”;

ii.

u podtočki (e) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za zrakoplove kojima se ne koriste zračni prijevoznici licencirani u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 i za zrakoplove s najvećom masom pri uzlijetanju od 2 730 kg i manjom, svaki CAMO ili CAO koji odabere vlasnik ili operator može u skladu s točkom CAMO.A.125. podtočkom (e) Priloga V.c ili točkom M.A.711. podtočkom (b) ovog Priloga ili točkom CAO.A.095. podtočkom (c) Priloga V.d, ovisno što se primjenjuje, a podložno ispunjavanju uvjeta iz podtočke (j):”;

(x)

u točki M.B.104. podtočki (d) podpodtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

preporuke u okviru provjera plovidbenosti koje izdaje CAO ili CAMO;”;

(y)

u točki M.B.105. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Kako bi pridonijela poboljšanju zračne sigurnosti, nadležna tijela međusobno razmjenjuju sve potrebne informacije u skladu s člankom 72. Uredbe (EU) 2018/1139.”;

(z)

u točki M.B.301. podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

U slučaju neizravnog odobrenja u skladu s točkom M.A.302. podtočkom (c), nadležno tijelo odobrava postupak odobravanja programa održavanja zrakoplova CAO-a ili CAMO-a putem priručnika te organizacije iz točke CAO.A.025. Priloga V.d, točke M.A.704. ovog Priloga ili točke CAMO.A.300. Priloga V.c, ovisno što se primjenjuje.”;

(aa)

točka M.B.302. zamjenjuje se sljedećim:

„M.B.302.

Izuzeća

Nadležno tijelo evidentira i čuva podatke o svim izuzećima odobrenima u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) 2018/1139.”;

(bb)

u točki M.B.305. podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Kako bi se organizaciji omogućilo da uvede promjene sustava tehničke knjige zrakoplova bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela, nadležno tijelo odobrava relevantni postupak iz točke CAMO.A.300. podtočke (c) Priloga V.c ili točke M.A.704. podtočke (c) ovog Priloga ili točke CAO.A.025. podtočke (c) Priloga V.d.”;

(cc)

točka M.B.703. zamjenjuje se sljedećim:

„M.B.703.

Izdavanje odobrenja

(a)

Nadležno tijelo izdaje podnositelju zahtjeva potvrdu o odobrenju na EASA obrazac 14-MG (Dodatak VI. ovom Prilogu) koji uključuje opseg odobrenja, kada organizacija za održavanje ispunjava važeće stavke odjeljka A poddijela G ovog Priloga (dio M).

(b)

Nadležno tijelo navodi valjanost odobrenja na obrascu potvrde o odobrenju EASA 14-MG.

(c)

Referentni broj uključuje se na potvrdu o odobrenju na obrascu 14-MG na način koji utvrđuje Agencija.

(d)

U slučaju licenciranog zračnog prijevoznika u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, podaci sadržani na obrascu EASA 14–MG bit će uključeni u svjedodžbu zračnog prijevoznika.”;

(dd)

u točki M.B.705. podtočki (a) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Ako se tijekom kontrola ili drugim putem pronađu dokazi koji dokazuju neusklađenost sa zahtjevom utvrđenim u ovom Prilogu (dio M) ili Prilogu V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, nadležno tijelo poduzima sljedeće korake:”;

(ee)

u točki M.B.706. podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Za bilo koju izmjenu priručnika za vođenje kontinuirane plovidbenosti:

1.

U slučaju izravnog odobrenja izmjena u skladu s točkom M.A.704. podtočkom (b) ovog Priloga (dio M), nadležno tijelo prije formalnog obavješćivanja odobrene organizacije o odobrenju provjerava jesu li postupci navedeni u priručniku u skladu s ovim Prilogom (dio M) ili Prilogom V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje.

2.

U slučaju upotrebe postupka neizravnog odobrenja za odobravanje izmjena u skladu s točkom M.A.704. podtočkom (c) ovog Priloga (dio M), nadležno tijelo osigurava sljedeće:

i.

da izmjene ostanu manje;

ii.

da to tijelo ima odgovarajući nadzor nad odobrenjem izmjena kako bi se osiguralo da one ostanu u skladu sa zahtjevima iz ovog Priloga (dio M) ili Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje.”;

(ff)

Dodatak III. ispravlja se kako slijedi:

i.

rečenica o potvrđivanju iz EASA obrasca 15b zamjenjuje se sljedećim:

„U skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća sljedeća organizacija, odobrena u skladu s odjeljkom A Priloga V.c (dio CAMO) ili odjeljkom A poddijelom G Priloga I. (dio M) ili odjeljkom A Priloga V.b (dio CAO) Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014,

[IME I ADRESA ODOBRENE ORGANIZACIJE]

[REFERENTNA OZNAKA ODOBRENJA]

potvrđuje da je obavila provjeru plovidbenosti u skladu s točkom M.A.901. Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014 na sljedećem zrakoplovu:”;

ii.

broj izdanja EASA obrasca 15b zamjenjuje se sa „6. izdanje”;

(gg)

u Dodatku IV. u točki 13. tablica se ispravlja kako slijedi:

i.

polja koja odgovaraju ovlaštenju A2 zamjenjuju se sljedećim:

„KLASA

OVLAŠTENJE

OGRANIČENJE

BAZNO

LINIJSKO

ZRAKOPLOV

A2 Avioni mase 5 700 kg ili manje

[Navodi se proizvođač ili grupa ili serija ili tip aviona i/ili poslovi održavanja]

Primjer: DHC-6 Twin Otter serija

Navedite je li izdavanje potvrda o provjeri plovidbenosti odobreno ili nije.

[DA/NE] (*)

[DA/NE] (*)”;

ii.

polja koja odgovaraju ovlaštenju A4 zamjenjuju se sljedećim:

„KLASA

OVLAŠTENJE

OGRANIČENJE

BAZNO

LINIJSKO

ZRAKOPLOV

A4 Zrakoplovi osim A1, A2 i A3

[Navodi se kategorija zrakoplova (jedrilica, balon, zračni brod itd.), proizvođač ili grupa ili serija ili tip i/ili posao (poslovi) održavanja]

Navedite je li izdavanje potvrda o provjeri plovidbenosti odobreno ili nije.

[DA/NE] (*)

[DA/NE] (*)”;

(hh)

Dodatak V. zamjenjuje se sljedećim:

„Dodatak V.

Potvrda organizacije za održavanje navedena u Prilogu I. (dio M) poddijelu F – EASA obrazac 3-MF

Stranica 1. od 2

[DRŽAVA ČLANICA (*)]

Država članica Europske unije (**)

POTVRDA ORGANIZACIJE ZA ODRŽAVANJE

Referentna oznaka: [OZNAKA DRŽAVE ČLANICE (*)].MF.[XXXX]

U skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća i s Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014 i pod niže navedenim uvjetima [NADLEŽNO TIJELO DRŽAVE ČLANICE (*)] potvrđuje da je:

[IME I ADRESA DRUŠTVA]

organizacija za održavanje koja ispunjava zahtjeve iz odjeljka A poddijela F Priloga I. (dio M) Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014, odobrena za održavanje proizvoda, dijelova i uređaja navedenih u priloženim uvjetima odobrenja te za izdavanje odgovarajućih potvrda o otpuštanju u uporabu uz korištenje gornjih referentnih oznaka i, kad je tako određeno, potvrda o provjeri plovidbenosti nakon provjere plovidbenosti kako je navedeno u točki ML.A.903. Priloga V.b. (dio ML) Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014 za one zrakoplove navedene u priloženim uvjetima odobrenja.

UVJETI:

1.

Ova je potvrda ograničena na ono što je navedeno u odjeljku o opsegu poslova u priručniku odobrene organizacije za održavanje iz odjeljka A poddijela F Priloga I. (dio M) Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014; i

2.

Za ovu je potvrdu obvezna sukladnost s postupcima utvrđenima u priručniku odobrene organizacije za održavanje; i

3.

Ova je potvrda valjana sve dok odobrena organizacija za održavanje ispunjava zahtjeve iz Priloga I. (dio M) i Priloga V.b (dio ML) Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014.

4.

Podložno ispunjavanju prethodno navedenih uvjeta, ova potvrda ostaje valjana do 24. rujna 2021., osim ako se potvrda vrati, zamijeni ili privremeno ili trajno oduzme prije tog datuma.

Datum prvog izdavanja: …

Datum ove revizije: …

Broj revizije: …

Potpis: …

Za nadležno tijelo: [NADLEŽNO TIJELO DRŽAVE ČLANICE (*)]

EASA obrazac 3-MF, 5. izdanje.

(*)

Ili „EASA” ako je EASA nadležno tijelo.

(**)

Izbrisati ako država nije članica EU-a ili u slučaju EASA-e.

Stranica 2. od 2

UVJETI ODOBRENJA ORGANIZACIJE ZA ODRŽAVANJE

Referentna oznaka: [OZNAKA DRŽAVE ČLANICE (*)].MF.XXXX

Organizacija [IME I ADRESA DRUŠTVA]

KLASA

OVLAŠTENJE

OGRANIČENJE

ZRAKOPLOV (**)

(***)

(****)

(***)

(****)

MOTORI (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

KOMPONENTE OSIM KOMPLETNIH MOTORA ILI APU-a (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

SPECIJALIZIRANE USLUGE (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

Ovi su uvjeti odobrenja ograničeni na proizvode, dijelove i uređaje te na djelatnosti navedene u odjeljku o opsegu poslova u priručniku odobrene organizacije za održavanje.

Referentna oznaka priručnika organizacije za održavanje: …

Datum prvog izdavanja: …

Datum posljednje odobrene revizije: … Broj revizije: …

Potpis: …

Za nadležno tijelo: [NADLEŽNO TIJELO DRŽAVE ČLANICE (*)]

EASA obrazac 3-MF, 5. izdanje.

(*)

Ili „EASA” ako je EASA nadležno tijelo.

(**)

Izbrisati nepotrebno ako organizacija nije odobrena.

(***)

Upisati odgovarajuće ovlaštenje i ograničenje.

(****)

Upisati odgovarajuće ograničenje i navesti je li izdavanje potvrda o provjeri plovidbenosti odobreno (moguće samo za ELA1 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije ako organizacija provodi provjeru plovidbenosti zajedno s godišnjim pregledom iz programa održavanja zrakoplova).;

ii.

Dodatak VI. umeće se kako slijedi:

„Dodatak VI.

Potvrda organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti navedena u Prilogu I. (dio M) poddijelu G – EASA obrazac 14-MG

[DRŽAVA ČLANICA (*)]

Država članica Europske unije (**)

POTVRDA ORGANIZACIJE ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI

Referentna oznaka: [OZNAKA DRŽAVE ČLANICE *].MG.XXXX (ref. oznaka AOC-a XX.XXX)

U skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014, dok su na snazi, i pod niže navedenim uvjetom, [NADLEŽNO TIJELO DRŽAVE ČLANICE (*)] potvrđuje da je:

[IME I ADRESA DRUŠTVA]

organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, u skladu s odjeljkom A poddijelom G Priloga I. (dio M) Uredbi (EU) br. 1321/2014, odobrena za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova navedenih u priloženim uvjetima odobrenja i, kad je tako određeno, za izdavanje preporuka i potvrda o provjeri plovidbenosti nakon pregleda plovidbenosti kako je navedeno u točki M.A.901. Priloga I. (dio M) ili točki ML.A.901. Priloga V.b (dio ML) te, kad je tako određeno, za izdavanje dozvola za letenje kako je navedeno u točki M.A.711. podtočki (c) Priloga I. (dio M) toj uredbi.

UVJETI:

1.

Ova je potvrda ograničena na ono što je navedeno u odjeljku o opsegu poslova u odobrenom priručniku o vođenju kontinuirane plovidbenosti kako je navedeno u odjeljku A poddijelu G Priloga I. (dio M) Uredbi (EU) br. 1321/2014.

2.

Za ovu je potvrdu obvezna usklađenost s postupcima navedenima u priručniku o vođenju kontinuirane plovidbenosti odobrenom u skladu s pododijelom G Priloga I. (dio M) Uredbi (EU) br. 1321/2014.

3.

Ova je potvrda valjana dok je odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti u skladu s Prilogom I. (dio M) te, ako je to primjenjivo, Prilogom V.b (dio ML) Uredbi (EU) br. 1321/2014.

4.

Ako organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti u skladu sa svojim sustavom kvalitete sklopi ugovor za usluge jedne ili više organizacija, ova potvrda ostaje valjana pod uvjetom da ta organizacija ili organizacije ispunjavaju primjenjive ugovorne obveze.

5.

Podložno ispunjavanju prethodno navedenih uvjeta od 1. do 4., ova potvrda ostaje valjana do 24. rujna 2021., osim ako se potvrda prije toga vrati, zamijeni ili privremeno ili trajno oduzme.

Ako se ovaj obrazac koristi i za licencirane zračne prijevoznike u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, broj svjedodžbe zračnog prijevoznika (AOC) dodaje se referentnoj oznaci, a uvjet 5. zamjenjuje se sljedećim dodatnim uvjetima 6., 7. i 8.:

6.

Ova potvrda nije ovlaštenje za upravljanje tipovima zrakoplova iz uvjeta 1. Ovlaštenje za upravljanje zrakoplovom je AOC.

7.

Istek, privremeno ili trajno oduzimanje AOC-a čini ovu potvrdu automatski nevaljanom u odnosu na registracije zrakoplova navedene u AOC-u, osim ako nadležno tijelo izričito navede drukčije.

8.

Podložno ispunjavanju prethodno navedenih uvjeta od 1. do 4. te 6. i 7. ova potvrda ostaje valjana do 24. rujna 2021., osim ako se prethodno vrati, zamijeni, privremeno ili trajno oduzme.

Datum prvog izdavanja: …

Potpis: …

Datum ove revizije: … Broj revizije: …

Za nadležno tijelo: [NADLEŽNO TIJELO DRŽAVE ČLANICE (*)]

Stranica 1. od 2

EASA obrazac 14-MG, 5. izdanje.

Stranica 2. od 2

ORGANIZACIJA ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI

UVJETI ODOBRENJA

Referentna oznaka: [OZNAKA DRŽAVE ČLANICE *].MG.XXXX

(ref. oznaka: AOC XX.XXXX)

Organizacija [IME I ADRESA DRUŠTVA]

Tip/serija/grupa zrakoplova

Odobrena provjera plovidbenosti

Odobrene dozvole za letenje

Organizacija djeluje pod sustavom kvalitete

 

[DA/NE] (***)

[DA/NE] (***)

 

 

[DA/NE] (***)

[DA/NE] (***)

 

 

[DA/NE] (***)

[DA/NE] (***)

 

 

[DA/NE] (***)

[DA/NE] (***)

 

Ovi uvjeti odobrenja ograničeni su na one koji su navedeni u opsegu poslova iz odobrenog odjeljka priručnika za vođenje kontinuirane plovidbenosti …

Oznaka priručnika za vođenje kontinuirane plovidbenosti: …

Datum prvog izdavanja: …

Potpis: …

Datum ove revizije: … Broj revizije: …

Za nadležno tijelo: [NADLEŽNO TIJELO DRŽAVE ČLANICE*]

EASA obrazac 14-MG, 5. izdanje.

(*)

Ili EASA ako je EASA nadležno tijelo.

(**)

Izbrisati ako država nije članica EU-a ili u slučaju EASA-e.

(***)

Izbrisati nepotrebno ako organizacija nije odobrena.;

(jj)

u Dodatku VIII. u točki (a) podtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Pilot-vlasnik (ili njegov ugovorni CAMO ili CAO) odgovoran je za utvrđivanje poslova pilota-vlasnika u skladu s ovim osnovnim načelima u programu održavanja i za osiguravanje pravovremenog ažuriranja dokumentacije.”;

(2)

Prilog II. ispravlja se kako slijedi:

(a)

točka 145.A.30. ispravlja se kako slijedi:

i.

u podtočki (e) prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Organizacija utvrđuje i kontrolira stručnost osoblja uključenog u bilo kakvo održavanje, provjeru plovidbenosti, upravljanje i/ili provjeru kakvoće u skladu s postupkom i prema standardu koje je donijelo nadležno tijelo.”;

ii.

podtočka (k) zamjenjuje se sljedećim:

„(k)

Ako organizacija provodi provjere plovidbenosti i izdaje odgovarajuću potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom ML.A.903. Priloga V.b (dio ML), mora imati osoblje za provjeru plovidbenosti koje je osposobljeno i ovlašteno i ispunjava sve zahtjeve u nastavku:

1.

ima ovlaštenje osoblja za izdavanje potvrde za odgovarajući zrakoplov;

2.

ima najmanje tri godine iskustva kao osoblje za izdavanje potvrde;

3.

neovisno je o procesu vođenja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova koje se provjerava ili ima sveukupnu ovlast nad procesom vođenja kontinuirane plovidbenosti čitavog zrakoplova koji se provjerava;

4.

steklo je znanje o poddijelu C ovog Priloga (dio M) ili poddijelu C Priloga V.b (dio ML);

5.

steklo je dokazano znanje o postupcima organizacije za održavanje koji su relevantni za provjeru plovidbenosti i izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti;

6.

nadležno tijelo službeno je prihvatilo osoblje za provjeru plovidbenosti nakon provođenja provjere plovidbenosti pod nadzorom nadležnog tijela ili pod nadzorom osoblja organizacije za provjeru plovidbenosti u skladu s postupkom koji je odobrilo nadležno tijelo;

7.

obavilo je najmanje jednu provjeru plovidbenosti u prethodnom razdoblju od dvanaest mjeseci.”;

(b)

u točki 145.A.48. podtočka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

da se procijeni šteta i izvrše preinake i popravci uz korištenje podataka navedenih u točki M.A.304. Priloga I. (dio M) ili točki ML.A.304. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje.”;

(c)

u točki 145.A.50. podtočki (d) druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Potvrda o ovlaštenom otpuštanju u uporabu „EASA obrazac 1” iz Dodatka II. Prilogu I. (dio M) predstavlja potvrdu o otpuštanju komponente u uporabu, osim ako je navedeno drukčije u točki M.A.502. Priloga I. ili točki ML.A.502. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje.”;

(d)

točka 145.A.55. ispravlja se kako slijedi:

i.

podtočke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

Organizacija bilježi sve podatke o provedenim radovima održavanja. Organizacija u najmanju ruku čuva evidenciju potrebnu za dokazivanje da su ispunjeni svi zahtjevi za izdavanje potvrde o otpuštanju u uporabu, uključujući podizvođačeve dokumente o otpuštanju u uporabu, i za izdavanje svih potvrda o provjeri plovidbenosti.

(b)

Organizacija dostavlja operatoru zrakoplova primjerak svake potvrde o otpuštanju u uporabu, zajedno s primjerkom bilo koje detaljne evidencije o održavanju koja je povezana s izvedenim radovima i neophodna za dokazivanje usklađenosti s točkom M.A.305. Priloga I. (dio M) ili točkom ML.A.305 Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje.”;

ii.

u točki (c) prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Organizacija čuva kopije sve detaljne evidencije o održavanju i svih pratećih podataka o održavanju tri godine od datuma kad je za zrakoplov ili komponentu na koje se radovi odnose izdana potvrda o otpuštanju u uporabu. Osim toga, čuva primjerak cjelokupne dokumentacije povezane s izdavanjem potvrda o provjeri plovidbenosti tri godine od datuma izdavanja te dostavlja njihov primjerak vlasniku zrakoplova.”;

(e)

u točki 145.A.70. podtočki (a) podpodtočka 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.

postupke i sustav kakvoće koje je organizacija utvrdila prema točkama od 145.A.25. do 145.A.90. ovog Priloga (dio 145) i bilo koji dodatni postupak koji se primjenjuje u skladu s Prilogom I. (dio M) i Prilogom V.b (dio-ML), ovisno što se primjenjuje;”;

(f)

Dodatak III. ispravlja se kako slijedi:

i.

na stranici 1. od 2 obrasca EASA 3–145, rečenica o potvrdi zamjenjuje se sljedećim:

„U skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća i s Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014 i pod niže navedenim uvjetima [NADLEŽNO TIJELO DRŽAVE ČLANICE (*)] potvrđuje da je:

[IME I ADRESA DRUŠTVA]

organizacija za održavanje koja ispunjava zahtjeve iz odjeljka A Priloga II. (dio 145) Uredbi (EU) br. 1321/2014, odobrena za održavanje proizvoda, dijelova i uređaja navedenih u priloženim uvjetima odobrenja te za izdavanje odgovarajućih potvrda za otpuštanje u uporabu uz korištenje gornjih referentnih oznaka i, kad je tako određeno, potvrda o provjeri plovidbenosti nakon provjere plovidbenosti kako je navedeno u točki ML.A.903. Priloga V.b (dio ML) toj uredbi za one zrakoplove navedene u priloženim uvjetima odobrenja.”;

ii.

u tablici na stranici 2. od 2 obrasca EASA 3–145, u stupcu „OGRANIČENJE”, retku „ZRAKOPLOV”, sadržaj se zamjenjuje s „(****)”;

(3)

u Dodatku I. Prilogu III. (dio 66) u točki 2. modul 10. zamjenjuje se sljedećim:

MODUL 10. ZRAKOPLOVNI PROPISI

 

RAZINA

A

B1

B2

B2L

B3

10.1.

Regulatorni okvir

Uloga Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva

Uloga Europske komisije

Uloga EASA-e

Uloga država članica i nacionalnih zrakoplovnih tijela

Uredba (EU) 2018/1139, Uredba (EU) br. 748/2012, Uredba (EU) br. 1321/2014 i Uredba (EU) br. 376/2014

Odnos između različitih priloga (dijelova) Uredbe (EU) br. 748/2012, Uredbe (EU) br. 1321/2014 i Uredbe (EU) br. 965/2012

1

1

1

1

10.2.

Osoblje za izdavanje potvrde – Održavanje

Detaljno razumijevanje dijela 66.

2

2

2

2

10.3.

Odobrene organizacije za održavanje

Detaljno razumijevanje dijela 145 i dijela M poddijela F

2

2

2

2

10.4.

Letačke operacije

Opće razumijevanje Uredbe (EU) br. 965/2012

Svjedodžba zračnog prijevoznika

Odgovornosti operatora, posebno u pogledu kontinuirane plovidbenosti i održavanja

Program održavanja zrakoplova

MEL//CDL;

Dokumenti koji moraju biti u zrakoplovu

Zrakoplovne naljepnice (oznake)

1

1

1

1

10.5.

Certificiranje zrakoplova, dijelova i uređaja

 

 

 

 

(a)

Općenito

Opće razumijevanje dijela 21 i EASA-inih specifikacija za certificiranje CS-23, 25, 27, 29

1

1

1

(b)

Dokumenti

svjedodžba o plovidbenosti; ograničena svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova i dozvola za let

potvrda o registraciji

potvrda o buci

raspored težine

dozvola i ovlaštenje za radio stanicu

2

2

2

10.6.

Kontinuirana plovidbenost

Detaljno razumijevanje odredaba dijela 21 koje se odnose na kontinuiranu plovidbenost.

Detaljno razumijevanje dijela M

2

2

2

2

10.7.

Primjenjivi nacionalni i međunarodni zahtjevi za (ako nisu zamijenjeni zahtjevima EU-a):

 

 

 

 

(a)

programe održavanja, provjere i inspekcije u okviru održavanja

naredbe o plovidbenosti

servisne biltene, servisne informacije proizvođača

preinake i popravke

dokumentaciju o održavanju: priručnike za održavanje, priručnik za strukturalne popravke, ilustrirane kataloge dijelova itd.

samo za A – B2 dozvole:

glavnu listu minimalne opreme, listu minimalne opreme, liste odstupanja kod otpreme

1

2

2

2

(b)

kontinuiranu plovidbenost

zahtjeve za minimalnu opremu – probni letovi

samo za B1 i B2 dozvole:

ETOPS, zahtjeve za održavanje i otpremu

operacije u svim vremenskim uvjetima, operacije kategorije 2/3.

1

1

1

(4)

u Dodatku II. Prilogu IV. (dio 147) broj izdanja na stranici 2. od 2 EASA obrasca 11 zamjenjuje se sa „6. izdanje”;

(5)

u odjeljku B sadržaja Priloga V.a (dio T) poddio A zamjenjuje se sljedećim:

 

„Poddio A — Općenito

T.B.101.

Područje primjene

T.B.102.

Nadležno tijelo

T.B.104.

Čuvanje evidencije

T.B.105.

Međusobna razmjena informacija”;

(6)

Prilog V.b (dio ML) ispravlja se kako slijedi:

(a)

točka ML.A.201. ispravlja se kako slijedi:

i.

podtočka (e) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

ima odobrenje kao CAMO ili kao CAO za vođenje kontinuirane plovidbenosti svojeg zrakoplova u skladu s Prilogom V.c (dio CAMO), poddijelom G Priloga I. (dio M) ili Prilogom V.d (dio CAO), ili sklapa ugovor s takvom organizacijom primjenom ugovora iz Dodatka I. ovom Prilogu;”;

ii.

u podtočki (f) prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za zrakoplove koji nisu obuhvaćeni podtočkom (e), za ispunjavanje zahtjeva iz podtočke (a) vlasnik zrakoplova može ugovoriti poslove povezane s vođenjem kontinuirane plovidbenosti s organizacijom odobrenom kao CAMO ili CAO u skladu s Prilogom V.c (dio CAMO), poddijelom G Priloga I. (dio M) ili Prilogom V.d (dio CAO).”;

iii.

podtočka (h) zamjenjuje se sljedećim:

„(h)

Ako se zrakoplov uključen u svjedodžbu zračnog prijevoznika upotrebljava za nekomercijalne operacije ili specijalizirane operacije iz točke ORO.GEN.310 Priloga III. ili točke NCO.GEN.104 Priloga VII. Uredbi (EU) br. 965/2012 (*3), operator se mora pobrinuti za to da zadaće povezane s kontinuiranom plovidbenosti obavlja CAMO odobren na temelju Priloga V.c (dio CAMO) ili poddijela G Priloga I. (dio M) ili organizacija za plovidbenost s kombiniranim privilegijima („CAO”) odobrena na temelju Priloga V.d (dio CAO), ovisno što se primjenjuje, nositelja svjedodžbe zračnog prijevoznika.

(*3)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.).”;"

(b)

u točki ML.A.901. podtočka (b) ispravlja se kako slijedi:

i.

podpodtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

odobrena organizacija za održavanje kad obavlja pregled nakon svakih 100 sati/godišnji pregled iz programa održavanja zrakoplova;”;

ii.

u podpodtočki 4. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„4.

za zrakoplov kojim se upravlja u skladu s Prilogom VII. (dio NCO) Uredbi (EU) br. 965/2012 ili, u slučaju balona, kojima se ne upravlja u skladu s poddijelom ADD Priloga II. (dio BOP) Uredbi (EU) 2018/395 (*4) ili, u slučaju jedrilica, koje ne ispunjavaju uvjete iz poddijela DEC Priloga II. (dio SAO) Uredbi (EU) 2018/1976 (*5), neovisno osoblje za izdavanje potvrde kad obavlja pregled nakon svakih 100 sati/godišnji pregled iz programa održavanja zrakoplova ako ima:

(*4)  Uredba Komisije (EU) 2018/395 od 13. ožujka 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za upravljanje balonima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 71, 14.3.2018., str. 10.)."

(*5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 od 14. prosinca 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za operacije jedrilicama u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 326, 20.12.2018., str. 64.).”;"

(c)

u točki ML.A.904. podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Osoblje za provjeru plovidbenosti koje djeluje u ime organizacije iz poddijela F ili poddijela G Priloga I. (dio M), Priloga II. (dio 145), Priloga V.c (dio CAMO) ili Priloga V.d (dio CAO) mora biti kvalificirano u skladu s poddijelom F ili poddijelom G Priloga I. (dio M), Prilogom II. (dio 145), Prilogom V.c (dio CAMO) ili Prilogom V.d (dio CAO).”;

(d)

u točki ML.B.902. podtočka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

Tijekom provedbe provjere plovidbenosti nadležno tijelo mora imati pristup odgovarajućim podacima iz točaka ML.A.305. i ML.A.401.”;

(e)

u Dodatku III. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Svi sljedeći poslovi su složeni poslovi održavanja koje, u skladu s Dodatkom II., ne smije obavljati pilot-vlasnik. Te poslove obavlja odobrena organizacija za održavanje ili neovisno osoblje za izdavanje potvrde:”;

(7)

Prilog V.c (dio CAMO) ispravlja se kako slijedi:

(a)

sadržaj se mijenja kako slijedi:

i.

naslov točke CAMO.A.125. zamjenjuje se sljedećim:

„Uvjeti odobrenja i privilegiji organizacije”;

ii.

naslov točke CAMO.A.300. zamjenjuje se sljedećim:

„Priručnik za vođenje kontinuirane plovidbenosti (CAME)”;

iii.

dodaje se sljedeći redak sadržaja:

Dodatak I. — Certifikat organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti - EASA obrazac 14”;

(b)

točka CAMO.A.125. ispravlja se kako slijedi:

i.

podtočka (d) podpodtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

produljiti potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s uvjetima iz točke M.A.901. podtočke (f) Priloga I. (dio M) ili točke ML.A.901. podtočke (c) Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje.”;

ii.

dodaje se podtočka (d) podpodtočka 5.:

„5.

odobriti program održavanja zrakoplova, u skladu s točkom ML.A.302. podtočkom (b) podpodtočkom 2., za zrakoplove koje se vodi u skladu s Prilogom V.b (dio ML).”;

iii.

podtočka (e) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti te njezino pravodobno produljivanje u skladu s uvjetima iz točke M.A.901. podtočke (c) podpodtočke 2. i točke M.A.901. podtočke (e) podpodtočke 2. Priloga I. (dio M) ili točke ML.A.901. podtočke (c) Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje;”;

(c)

u točki CAMO.A.300 podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Izmjenama CAME-a upravlja se kako je definirano u postupku iz podtočke (a) podpodtočke 11. podpodpodtočaka iv. i v. Sve izmjene koje nisu obuhvaćene postupkom iz podtočke (a) podpodtočke 11. podpodpodtočke iv. i izmjene povezane s promjenama navedenima u točki CAMO.A.130. podtočki (a) odobrava nadležno tijelo.”;

(d)

u točki CAMO.A.315 podtočki (c) podpodtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

da su funkcije koje se zahtijevaju na temelju točke M.A.301. podtočaka (b), (c), (f), i (g) Priloga I. (dio M) ili točke ML.A.301. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, jasno utvrđene.”;

(e)

točka CAMO.A.325 zamjenjuje se sljedećim:

„CAMO.A.325.

Podaci o vođenju kontinuirane plovidbenosti

Organizacija mora imati i koristiti primjenjive ažurne podatke o održavanju u skladu s točkom M.A.401. Priloga I. (dio M) ili točkom ML.A.401. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, za izvođenje poslova kontinuirane plovidbenosti iz točke CAMO.A.315. ovog Priloga (dio CAMO). Te podatke može pružati vlasnik ili operator, ovisno o odgovarajućem ugovoru koji je uspostavljen s vlasnikom ili operatorom. U tom slučaju organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora čuvati te podatke samo tijekom trajanja ugovora, osim ako se točkom CAMO.A.220. podtočkom (a) zahtijeva drukčije.”;

(8)

Prilog V.d (dio CAO) ispravlja se kako slijedi:

(a)

sadržaj se mijenja kako slijedi:

i.

redak sadržaja za točku CAO.B.015. briše se;

ii.

naslov točke CAO.B.045. zamjenjuje se sljedećim:

„Postupak početne certifikacije”;

iii.

naslov točke CAO.B.050. zamjenjuje se sljedećim:

„Izdavanje početnog certifikata”;

iv.

naslov Dodatka I. zamjenjuje se sljedećim:

„Certifikat organizacije za plovidbenost s kombiniranim privilegijima (CAO) - EASA obrazac 3-CAO”;

(b)

u točki CAO.A.017. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Kako bi dokazala usklađenost s Uredbom (EU) 2018/1139 i njezinim delegiranim i provedbenim aktima, organizacija može primijeniti alternativne načine usklađivanja u odnosu na prihvatljive načine usklađivanja koje donese Agencija.”;

(c)

točka CAO.A.080. zamjenjuje se sljedećim:

„CAO.A.080.

Podaci o vođenju kontinuirane plovidbenosti

CAO mora imati i koristiti primjenjive ažurne podatke za održavanje utvrđene točkom M.A.401. Priloga I. (dio M) ili točkom ML.A.401. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje, za obavljanje poslova vođenja kontinuirane plovidbenosti iz točke CAO.A.075. ovog Priloga (dio CAO). Te podatke može dati vlasnik, podložno ugovoru iz točke M.A.201. podtočke (h) podpodtočke 2., točke M.A.201. podtočke i. podpodtočaka 1. ili 3. Priloga I. (dio M), točke ML.A.201. podtočke (e) podpodtočke 1. ili točke ML.A.201. podtočke (f) Priloga V.b (dio ML), a u tom slučaju CAO te podatke mora čuvati samo tijekom trajanja ugovora, osim ako mora čuvati te podatke u skladu s točkom CAO.A.090. podtočkom (b) ovog Priloga (dio CAO).”;

(d)

točka CAO.A.085. zamjenjuje se sljedećim:

„CAO.A.085.

Provjera plovidbenosti

CAO sve provjere plovidbenosti provodi u skladu s točkom M.A.901. Priloga I. (dio M) ili točkom ML.A.903. Priloga V.b (dio ML), ovisno što se primjenjuje.”;

(e)

u točki CAO.A.095. podtočka (b) podpodtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

U skladu s točkom M.A.901. podtočkom (f) Priloga I. (dio M) ili točkom ML.A.901. podtočkom (c) Priloga V.b (dio ML) produljiti potvrdu o provjeri plovidbenosti koju je izdalo nadležno tijelo, druga organizacija ili osoba, ovisno što se primjenjuje.”;

(f)

u točki CAO.B.045. briše se podtočka (h);

(g)

u točki CAO.B.050. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Ako nadležno tijelo utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjeve iz točke CAO.B.045., izdaje certifikat upotrebom EASA obrasca 3-CAO iz Dodatka I. i navodi uvjete odobrenja.”;

(h)

u Dodatku I. u tablici na stranici 2. od 2 EASA obrasca 3-CAO, u stupcu „PRIVILEGIJI (***)” retku „SPECIJALIZIRANE USLUGE (**)” sadržaj se zamjenjuje s „☐ NDT”.


(*1)  Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).

(*2)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).”;

(*3)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.).”;

(*4)  Uredba Komisije (EU) 2018/395 od 13. ožujka 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za upravljanje balonima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 71, 14.3.2018., str. 10.).

(*5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1976 od 14. prosinca 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za operacije jedrilicama u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 326, 20.12.2018., str. 64.).”;”