ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 25

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
30. siječnja 2020.


Sadržaj

 

II   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2020/123 od 27. siječnja 2020. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2020. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije

1

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II Nezakonodavni akti

UREDBE

30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 25/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/123

od 27. siječnja 2020.

o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2020. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 43. stavkom 3. Ugovora predviđeno je da Vijeće na prijedlog Komisije usvaja mjere za utvrđivanje i raspodjelu ribolovnih mogućnosti.

(2)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) zahtijeva se da se mjere očuvanja donose uzimajući u obzir raspoložive znanstvene, tehničke i gospodarske savjete, uključujući, gdje je to relevantno, izvješća koja su sastavili Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) i druga savjetodavna tijela kao i eventualne savjete savjetodavnih vijeća.

(3)

Vijeće donosi mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti, uključujući, prema potrebi, određene uvjete koji su s time funkcionalno povezani. U skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ribolovne mogućnosti trebalo bi utvrditi u skladu s ciljevima zajedničke ribarstvene politike (ZRP) utvrđenima u članku 2. stavku 2. te uredbe. U skladu s člankom 16. stavkom 1. te uredbe ribolovne mogućnosti trebalo bi raspodijeliti među državama članicama tako da se osigura relativna stabilnost ribolovnih aktivnosti svake države članice za svaki riblji stok ili vrstu ribolova.

(4)

Ukupni dopušteni ulov (TAC) trebalo bi stoga, u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013, utvrditi na temelju raspoloživih znanstvenih savjeta, uzimajući u obzir biološke i društveno-gospodarske aspekte, istodobno osiguravajući pravedno postupanje među različitim sektorima ribarstva, kao i u svjetlu mišljenja koja su dionici izrazili tijekom savjetovanja, osobito na sastancima savjetodavnih vijeća.

(5)

U skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 od 1. siječnja 2019. u potpunosti se primjenjuje obveza iskrcavanja te bi trebalo iskrcavati sve vrste koje podliježu ograničenjima ulova. Člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 predviđeno je da se, kada se na neki riblji stok primjenjuje obveza iskrcavanja, ribolovne mogućnosti utvrđuju uzimajući u obzir promjenu od utvrđivanja ribolovnih mogućnosti koje odražavaju iskrcavanja na utvrđivanje ribolovnih mogućnosti koje odražavaju ulove. Na temelju zajedničkih preporuka koje su dostavile države članice te u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je donijela više delegiranih uredaba kojima se utvrđuju pojedinosti provedbe obveze iskrcavanja u obliku posebnih planova za odbačeni ulov koji se primjenjuju privremeno i na razdoblje od najviše tri godine.

(6)

U ribolovnim mogućnostima za stokove vrsta koje su obuhvaćene obvezom iskrcavanja trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da odbacivanje ulova u načelu više nije dopušteno. Stoga bi se ribolovne mogućnosti trebale temeljiti na podacima iz savjeta Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) koji se odnose na ukupne ulove (umjesto na podacima iz savjeta koji se odnose na željene ulove). Količine koje se, iznimno, i dalje smiju odbacivati tijekom provedbe obveze iskrcavanja trebalo bi oduzeti od ukupne količine predložene na temelju tih savjeta za ukupne ulove.

(7)

Za određene stokove ICES je izdao znanstveni savjet da ih se ne bi smjelo loviti. Ako se TAC-ovi za te stokove utvrde na razini navedenoj u znanstvenim savjetima, obveza iskrcavanja svih ulova, uključujući usputni ulov iz tih stokova, u mješovitom ribolovu dovela bi do pojave vrsta koje ograničavaju ribolov. Kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža između daljnjeg obavljanja ribolova s obzirom na moguće teške društveno-gospodarske posljedice i potrebu da se ostvari dobro biološko stanje tih stokova, uzimajući u obzir poteškoće u istodobnom obavljanju ribolova svih stokova u mješovitom ribolovu na razini koja osigurava najviši održivi prinos (MSY), primjereno je utvrditi posebne TAC-ove za usputne ulove tih stokova. Ti bi se TAC-ovi trebali utvrditi na razini kojom će se smanjiti smrtnost tih stokova i potaknuti poboljšanje selektivnosti i izbjegavanja. Kako bi se u mjeri u kojoj je to moguće zajamčila iskoristivost ribolovnih mogućnosti u mješovitom ribolovu u skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, primjereno je uspostaviti zajedničku zalihu za razmjene kvota za one države članice koje nemaju kvotu kojom bi se obuhvatili njihovi neizbježni usputni ulovi.

(8)

Kako bi se smanjili ulovi stokova za koje se utvrđuju TAC-ovi za usputni ulov, ribolovne mogućnosti za vrste ribolova u kojima se lovi riba iz tih stokova trebalo bi utvrditi na razinama kojima se pomaže oporavku biomase osjetljivih stokova do održivih razina. Također bi trebalo uvesti tehničke i kontrolne mjere koje su neodvojivo povezane s ribolovnim mogućnostima kako bi se spriječilo nezakonito odbacivanje ulova.

(9)

Prema znanstvenim savjetima biomasa stoka lubina u mrijestu (Dicentrarchus labrax) u Keltskome moru, kanalu La Manche, Irskome moru i južnom Sjevernome moru (zone ICES-a 4b, 4c, 7a i od 7d do 7h) u padu je od 2009. i trenutačno je ispod vrijednosti MSY Btrigger i malo iznad Blim-a. Zbog mjera koje je poduzela Unija ribolovna smrtnost smanjila se i trenutačno je ispod razine FMSY. Međutim, novačenje je nisko i od 2008. fluktuira bez trenda. Stoga bi ograničenja ulova trebalo nastaviti, osiguravajući pritom da je ciljna ribolovna smrtnost za taj stok u skladu s MSY-jem.

(10)

U skladu s višegodišnjim planom za zapadne vode utvrđenim Uredbom (EU) 2019/472 Europskog parlamenta i Vijeća (2) ciljne vrijednosti ribolovne smrtnosti, u skladu s rasponima FMSY-ja iz članka 2. te uredbe, za stokove navedene u članku 1. stavku 1. te uredbe treba što prije postići, progresivno i postupno do 2020., a potom održavati unutar raspona FMSY-ja u skladu s člankom 4. te uredbe. Stoga bi ukupnu ribolovnu smrtnost lubina u zonama ICES-a 8a i 8b trebalo utvrditi u skladu s MSY-jem, uzimajući u obzir komercijalni i rekreacijski ulov i uključujući odbačeni ulov (ukupno 2 533 tona u skladu sa savjetom ICES-a). Države članice trebaju poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurale da ribolovna smrtnost koju su uzrokovale njihove flote i rekreacijski ribolovci ne premašuje vrijednost FMSY-ja, kako se zahtijeva člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/472.

(11)

Trebalo bi zadržati i mjere koje se odnose na rekreacijski ribolov lubina, uzimajući u obzir znatan učinak takvog ribolova na dotične stokove. Trebalo bi nastaviti s ribolovom za ulov i puštanje te zadržati ograničenja vreće, u granicama utvrđenima u znanstvenim savjetima. S obzirom na nedostatak dostatne selektivnosti i na to da je vjerojatno da će ulovljeni broj primjeraka biti veći od utvrđenih granica, trebalo bi isključiti mreže stajaćice. Kada je dopušten samo ribolov za ulov i puštanje, trebalo bi dopustiti samo alat kojim se osiguravaju visoke stope preživljavanja. Uzimajući u obzir okolišne, socijalne i gospodarske okolnosti, a posebno ovisnost komercijalnih ribara o tim stokovima u obalnim zajednicama, tim mjerama za lubina postigla bi se odgovarajuća ravnoteža između interesa komercijalnih i rekreacijskih ribara. Tim bi se mjerama osobito omogućilo da rekreativni ribari obavljaju svoje ribolovne aktivnosti uzimajući u obzir njihov učinak na te stokove.

(12)

U pogledu stoka jegulje (Anguilla anguilla) ICES je savjetovao da bi smrtnost uzrokovanu antropogenim čimbenicima, uključujući rekreacijski i komercijalni ribolov, trebalo smanjiti na nulu ili držati što je moguće bliže nuli. Nadalje, Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) donijela je Preporuku GFCM/42/2018/1 o utvrđivanju mjera upravljanja za jegulju u Sredozemnome moru. Primjereno je zadržati jednake uvjete diljem Unije te stoga i u vodama Unije na području ICES-a, kao i u bočatim vodama poput estuarija, obalnih laguna i prijelaznih voda, zadržati razdoblja zabrane ribolova od tri uzastopna mjeseca za sav ribolov jegulje svih životnih dobi. Budući da bi razdoblje zabrane ribolova trebalo biti usklađeno s ciljevima očuvanja utvrđenima u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1100/2007 (3) i s vremenskim obrascima migracija jegulje, primjereno je da se zabrana ribolova u vodama Unije na području ICES-a primjenjuje u razdoblju od 1. kolovoza 2020. do 28. veljače 2021.

(13)

Određeni se TAC-ovi za stokove prečnoustih (voline, morski psi, raže) već više godina utvrđuju na nulu, uz povezanu odredbu kojom se uvodi obveza vraćanja usputnih ulova u more bez odgode. Razlog za takvo posebno postupanje bilo je loše stanje očuvanja tih stokova i pretpostavka da se odbacivanjem ulova ne bi povećala stopa njihove ribolovne smrtnosti zbog visoke stope preživljavanja te da bi to bilo korisno za očuvanje tih vrsta. Međutim od 1. siječnja 2019. ulovi tih vrsta podliježu obvezi iskrcavanja, osim ako su obuhvaćeni nekim od odstupanja od obveze iskrcavanja predviđenih u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Člankom 15. stavkom 4. točkom (a) te uredbe dopuštaju se takva odstupanja za vrste čiji je ribolov zabranjen i koje su utvrđene kao takve pravnim aktom Unije donesenim u području ZRP-a. Stoga je primjereno zabraniti ribolov tih vrsta na dotičnim područjima.

(14)

Na temelju članka 16. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 TAC-ove za stokove podložne posebnim višegodišnjim planovima trebalo bi utvrditi u skladu s pravilima utvrđenima u tim planovima.

(15)

Višegodišnji plan za Sjeverno more utvrđen je Uredbom (EU) 2018/973 Europskog parlamenta i Vijeća (4), a na snagu je stupio 2018. Višegodišnji plan za zapadne vode stupio je na snagu 2019. Ribolovne mogućnosti za stokove navedene u članku 1. tih planova trebalo bi utvrditi u skladu s ciljevima (rasponi FMSY-ja) i mjerama zaštite poštujući uvjete predviđene u tim planovima. Rasponi FMSY-ja utvrđeni su u relevantnim savjetima ICES-a. Kada nisu dostupne odgovarajuće znanstvene informacije, ribolovne mogućnosti za stokove koji se love kao usputni ulov trebalo bi utvrditi u skladu s predostrožnim pristupom, kako je utvrđeno u višegodišnjim planovima. Kako bi se ograničile izmjene ribolovnih mogućnosti od godine do godine, u skladu s člankom 4. stavkom 5. točkom (c) Uredbe (EU) 2019/472, primjereno je upotrebljavati gornji raspon FMSY-ja za sjeverni i južni stok oslića.

(16)

U skladu s člankom 8. višegodišnjeg plana za zapadne vode, kada znanstveni savjeti ukazuju na to da je biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg stoka iz članka 1. stavka 1. tog plana ispod Blim-a, moraju se poduzeti dodatne korektivne mjere kako bi se osiguralo da se stok brzo vrati na razine iznad razine koja može proizvesti MSY. Te korektivne mjere osobito mogu uključivati obustavu ciljanog ribolova dotičnog stoka i odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti za te stokove i/ili druge stokove u ribolovu u kojem se bakalar ili pišmolj love kao usputni ulovi.

(17)

ICES je u svojem savjetu naveo da su stokovi bakalara i pišmolja u Keltskome moru ispod Blim-a. Stoga bi za te stokove trebalo poduzeti dodatne korektivne mjere. Tim mjerama trebalo bi se doprinijeti oporavku dotičnih stokova i izbjeći dodatno smanjenje ribolovnih mogućnosti u vrstama ribolova u kojima se ti stokovi love. U pogledu pišmolja u Keltskome moru te bi se mjere trebale sastojati od tehničkih izmjena obilježja alata radi smanjenja usputnih ulova pišmolja, koje su funkcionalno povezane s ribolovnim mogućnostima u vrstama ribolova u kojima se te vrste love.

(18)

Korektivne mjere poduzete su u ribolovnim mogućnostima za 2019. u odnosu na bakalar u Keltskome moru. Tom je prigodom TAC za taj stok rezerviran samo za usputne ulove. Međutim, s obzirom na to da je stok ispod Blim-a trebalo bi poduzeti daljnje korektivne mjere kako bi se stok doveo iznad razine koja može proizvesti MSY, u skladu s člankom 8. stavkom 2. višegodišnjeg plana za zapadne vode. Takvim bi se mjerama poboljšala selektivnost tako što bi upotreba alata s manjim količinama usputnog ulova bakalara postala obvezna u područjima u kojima su ulovi bakalara znatni te bi se tako smanjila ribolovna smrtnost tog stoka u mješovitom ribolovu. Trebalo bi utvrditi razinu TAC-a kako bi se izbjegla prijevremena zabrana ribolova početkom 2020. Osim toga, razina TAC-a trebala bi se utvrditi tako da se izbjegne moguće odbacivanje ulova, čime bi se moglo ugroziti prikupljanje podataka i znanstvenu procjenu stoka. Utvrđivanjem TAC-a na 805 tona osiguralo bi se znatno povećanje stoka u mrijestu u 2020. od najmanje 100 %, kako bi se osigurao brz povratak stoka na razine na kojima se može proizvesti MSY (Btrigger).

(19)

TAC-ove za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru trebalo bi utvrditi u skladu s pravilima navedenima u Uredbi (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(20)

Nakon preispitivanja referentnih vrijednosti ICES je za stok haringe zapadno od Škotske dostavio savjet za kombinirane stokove haringe u zonama 6a, 7b i 7c (zapadno od Škotske, zapadno od Irske). Tim su savjetom obuhvaćena dva zasebna TAC-a (za zone 6aS, 7b i 7c, s jedne strane, te za zone 5b, 6b i 6aN s druge strane). Prema savjetu ICES-a treba izraditi plan obnove tih stokova. Stoga bi trebalo utvrditi TAC kako bi se omogućili ograničeni ulovi u okviru znanstvenog programa uzorkovanja kojim se komercijalno upravlja.

(21)

Prema znanstvenom savjetu ICES-a stok haringe (Clupea harengus) u Keltskome moru (zone ICES-a 7a južno od 52° 30′ S, 7g–h i 7j–k) jest ispod Blim-a. Stoga je ICES savjetovao da ulovi u 2020. iznose nula tona. ICES je predložio da se provodi praćenje ribolova kako bi se maksimalno povećao doprinos prikupljanju znanstvenih podataka, uključujući pomoć s akustičnim istraživanjem, i da minimalna razina ulova bude 869 tona. Tom bi se brojkom mogao pružiti minimalni broj od barem 17 uzoraka potrebnih za praćenje TAC-a. Stoga je primjereno utvrditi TAC za kontrolni ribolov haringe u Keltskome moru kako bi se neprekidno prikupljali podaci o ulovu koji ovise o ribolovu, a da se pritom ne ugrožava obnavljanje stoka.

(22)

ICES je 17. prosinca 2018. objavio znanstveni savjet o fleksibilnosti između područja za stok šaruna (Trachurus spp.) između zona ICES-a 8c i 9a. ICES je savjetovao da fleksibilnost između tih dvaju stokova ne bi trebala premašivati razliku između ulova koji odgovara ribolovnoj smrtnosti od Fp.05 i utvrđenog TAC-a. Osim toga, ne bi smjelo biti prenošenja TAC-ova na stok čija je biomasa stoka u mrijestu ispod referentne točke (Blim). Prema uvjetima iz tog znanstvenog savjeta fleksibilnost između područja (poseban uvjet) za šaruna između potpodručja ICES-a 9 i zone ICES-a 8c za 2020. trebalo bi utvrditi na 10 %.

(23)

Za stokove za koje ne postoje dostatni ili pouzdani podaci za procjenu njihove veličine, mjere upravljanja i razine TAC-ova trebale bi slijediti predostrožni pristup upravljanju ribarstvom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, pritom uzimajući u obzir čimbenike specifične za stokove, posebno uključujući raspoložive informacije o kretanjima za određene stokove i razmatranja u pogledu mješovitog ribolova.

(24)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 847/96 (6) uvedeni su dodatni uvjeti za upravljanje godišnjim TAC-ovima, uključujući odredbe o fleksibilnosti iz članaka 3. i 4. te uredbe za zaštitne i analitičke TAC-ove. U skladu s člankom 2. te uredbe pri utvrđivanju TAC-ova Vijeće odlučuje na koje se stokove ne primjenjuje članak 3. ili 4. te uredbe, posebno na temelju biološkog stanja stokova. Člankom 15. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013 2014. uveden je mehanizam fleksibilnosti iz godine u godinu za sve stokove obuhvaćene obvezom iskrcavanja. Stoga bi, radi izbjegavanja prekomjerne fleksibilnosti kojom bi se dovelo u pitanje načelo racionalnog i odgovornog iskorištavanja morskih bioloških resursa, omelo ostvarivanje ciljeva ZRP-a i pogoršao biološki status stokova, trebalo utvrditi da se članci 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 primjenjuju na analitičke TAC-ove samo ako se ne primjenjuje fleksibilnost iz godine u godinu predviđena u članku 15. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(25)

Fleksibilnost iz godine u godinu na temelju članka 15. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebalo bi isključiti ako bi se njezinom primjenom omelo ostvarivanje ciljeva ZRP-a, osobito za stokove čija je biomasa u mrijestu ispod Blim-a.

(26)

Nadalje, s obzirom na to da je biomasa stokova COD/03AS; COD/5BE6A; WHG/56-14; WHG/07A i PLE/7HJK ispod Blim-a i da je u 2020. dopušten samo usputni ulov i znanstveni ribolov, države članice obvezale su se da u 2020. neće primjenjivati članak 15. stavak 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za te stokove tako da ulovi u 2020. ne bi premašili utvrđene TAC-ove.

(27)

Ako se TAC koji se odnosi na određeni stok dodijeli samo jednoj državi članici, primjereno je tu državu članicu u skladu s člankom 2. stavkom 1. Ugovora ovlastiti za utvrđivanje razine navedenog TAC-a. Trebalo bi utvrditi odredbe kako bi se osiguralo da pri utvrđivanju te razine TAC-a dotična država članica postupa na način koji je u potpunosti usklađen s načelima i pravilima ZRP-a.

(28)

Potrebno je utvrditi gornje granice ribolovnog napora za 2020. u skladu s člancima 5., 6., 7. i 9. Uredbe (EU) 2016/1627 i njezinim Prilogom I.

(29)

Kako bi se zajamčila puna iskoristivost ribolovnih mogućnosti, primjereno je dopustiti provedbu fleksibilnog aranžmana između određenih područja TAC-a kada je riječ o istom biološkom stoku.

(30)

Za određene vrste, poput određenih vrsta morskih pasa, čak bi i ograničena ribolovna aktivnost mogla dovesti do ozbiljnog rizika za očuvanje. Stoga bi ribolovne mogućnosti za te vrste trebalo u potpunosti ograničiti općom zabranom ribolova tih vrsta.

(31)

Na 12. konferenciji stranaka Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja održanoj u Manili od 23. do 28. listopada 2017. više vrsta dodano je na popise zaštićenih vrsta iz dodataka I. i II. toj konvenciji. Stoga je primjereno predvidjeti zaštitu tih vrsta u pogledu ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolov u svim vodama te ribarskih plovila koja nisu iz Unije, a obavljaju ribolov u vodama Unije.

(32)

Upotreba ribolovnih mogućnosti dostupnih ribarskim plovilima Unije utvrđenima u ovoj Uredbi podliježe Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (7), a posebno člancima 33. i 34. te uredbe, u vezi s evidentiranjem ulova i ribolovnog napora te obavještavanjem o podacima o iscrpljenju ribolovnih mogućnosti. Stoga je potrebno utvrditi oznake koje države članice trebaju upotrebljavati kada Komisiji šalju podatke o iskrcavanju stokova koji podliježu ovoj Uredbi.

(33)

Primjereno je, prema savjetu ICES-a, zadržati primjenu posebnog sustava za upravljanje hujicom i povezanim usputnim ulovima u vodama Unije u zonama ICES-a 2a i 3a te na potpodručju ICES-a 4. S obzirom na to da se očekuje da će znanstveni savjeti ICES-a biti raspoloživi tek u veljači 2020., primjereno je do njihova izdavanja TAC i kvote za taj stok privremeno utvrditi na nulu.

(34)

U skladu s postupkom predviđenim u sporazumima ili protokolima o ribarstvu s Norveškom (8) i Farskim Otocima (9) Unija je održala savjetovanja o ribolovnim pravima s tim partnerima. U skladu s postupkom predviđenim u sporazumu i protokolu o ribarstvu s Grenlandom (10) Zajednički odbor utvrdio je razinu ribolovnih mogućnosti dostupnih Uniji u grenlandskim vodama u 2020. Stoga je potrebno te ribolovne mogućnosti uključiti u ovu Uredbu.

(35)

TAC-om Unije za grenlandskog halibuta u međunarodnim vodama u zonama 1 i 2 ne dovodi se u pitanje stajalište Unije o odgovarajućem udjelu Unije u tom ribolovu.

(36)

Na svojem godišnjem sastanku 2019. Komisija za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC) nije uspjela usvojiti mjere očuvanja za dva stoka crvenih bodečnjaka u Irmingerovu moru. Trebalo bi utvrditi relevantne TAC-ove za te stokove, u skladu sa stajalištima koje je Unija izrazila u okviru NEAFC-a.

(37)

Na svojem godišnjem sastanku 2017. Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) postigla je dogovor da ICCAT 2018. i 2019. može raspodijeliti nedodijeljene pričuve plavoperajne tune za 2019. i 2020., uzimajući posebice u obzir potrebe u pogledu artizanalnog ribolova ICCAT-ovih ugovornih stranaka te neugovornih stranaka, subjekata i ribarskih subjekata koji surađuju, a koji su obalne države u razvoju. Ta je raspodjela dogovorena na sastanku održanom između dviju sjednica Skupine 2 ICCAT-a (Madrid, ožujak 2018.) na temelju informacija koje su u pogledu Unijine raspodjele dostavile tri države članice: Grčka, Španjolska i Portugal. Unija je na temelju toga dobila posebne dodatne ribolovne mogućnosti od 87 tona za 2019. i 100 tona za 2020. koje mogu upotrijebiti flote Unije za artizanalni ribolov u određenim regijama Unije. ICCAT je na svojim godišnjim sastancima 2018. i 2019. potvrdio dodjelu ribolovnih mogućnosti Uniji. Parametri za utvrđivanje ključa raspodjele za 2019. između Grčke, Španjolske i Portugala koje je utvrdilo Vijeće i dalje vrijede u 2020.

(38)

Preporuku ICCAT-a 16-05 o smanjenju TAC-a za sredozemnog igluna za 2020. trebalo bi provesti u pravu Unije. Kao što je to već slučaj sa stokom plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, primjereno je da ulovi u rekreacijskom ribolovu svih drugih stokova ICCAT-a podliježu ograničenjima koja je donio ICCAT.

(39)

Na svojem godišnjem sastanku 2019. ICCAT je prvi put postigao dogovor o TAC-u za sjevernoatlantskog psa modrulja ulovljenog tijekom ribolova koji regulira ICCAT i o ključu za raspodjelu. Stoga bi državama članicama trebalo dodijeliti ribolovne mogućnosti za taj stok. Osim toga, ICCAT je postigao dogovor o nedodijeljenom TAC-u za južnoatlantskog psa modrulja ulovljenog tijekom ribolova koji regulira ICCAT. Nadalje, godišnja ograničenja iskrcavanja za stokove plavog i bijelog iglana u Atlantskom oceanu raspodijeljena su među ugovornim strankama. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(40)

Na svojem godišnjem sastanku 2019. stranke Komisije za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR) donijele su ograničenja ulova za ciljne vrste i vrste usputnog ulova za razdoblje od 1. prosinca 2019. do 30. studenoga 2020. Pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2020. trebalo bi uzeti u obzir iskorištenost kvota u 2019.

(41)

Na svojem godišnjem sastanku 2019. Komisija za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) usvojila je nova ograničenja ulova za žutoperajnu tunu (Thunnus albacares) kojima se ne utječe na ograničenja ulova Unije u okviru IOTC-a. Međutim, smanjila je mogućnosti za upotrebu uređaja za privlačenje ribe (FAD uređaji) i opskrbnih plovila. Donesene su mjere za očuvanje manta raža. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(42)

Godišnji sastanak Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku (SPRFMO) održat će se od 14. do 18. veljače 2020. Do održavanja toga godišnjeg sastanka trebalo bi privremeno zadržati na snazi trenutačne mjere na području primjene Konvencije SPRFMO-a.

(43)

Na svojem godišnjem sastanku 2017. Međuamerička komisija za tropsku tunu (IATTC) usvojila je mjeru očuvanja žutoperajne tune, velikooke tune i tunja prugavca za razdoblje 2018.–2020. Ta mjera nije revidirana na godišnjem sastanku 2019. te bi se stoga trebala nastaviti provoditi u pravu Unije.

(44)

Na svojem godišnjem sastanku 2019. Komisija za očuvanje južne plavoperajne tune (CCSBT) potvrdila je TAC za južnu plavoperajnu tunu za razdoblje 2018.–2020. donesen na godišnjem sastanku 2016. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(45)

Na svojem godišnjem sastanku 2019. Organizacija za ribarstvo jugoistočnog Atlantika (SEAFO) donijela je TAC-ove za glavne vrste iz svoje nadležnosti. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(46)

Na svojem godišnjem sastanku 2019. Komisija za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC) zadržala je prethodno donesene mjere očuvanja i upravljanja. Te bi mjere trebalo nastaviti provoditi u pravu Unije.

(47)

Na svojem 41. godišnjem sastanku 2019. Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO) donijela je ribolovne mogućnosti za 2020. za određene stokove na potpodručjima od 1 do 4 područja primjene Konvencije NAFO-a. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(48)

Na šestom sastanku stranaka Sporazuma o ribarstvu južnog Indijskog oceana (SIOFA) u 2019. donesene su mjere očuvanja i upravljanja za stokove iz područja primjene Sporazuma. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(49)

Kada je riječ o ribolovnim mogućnostima za snježnu rakovicu oko otočja Svalbard, Ugovorom iz Pariza iz 1920. svim je strankama tog ugovora omogućen jednak i nediskriminirajući pristup resursima, među ostalim u pogledu ribolova. Stajalište Unije u vezi s tim pristupom u pogledu ribolova snježne rakovice u epikontinentalnom pojasu oko Svalbarda utvrđeno je u dvjema verbalnim notama upućenima Norveškoj, i to od 25. listopada 2016. i 24. veljače 2017. Kako bi se osiguralo da iskorištavanje snježne rakovice na području oko otočja Svalbard bude u skladu s nediskriminirajućim pravilima upravljanja koje odredi Norveška, koja uživa suverenitet i jurisdikciju nad područjem unutar granica spomenutog ugovora, primjereno je utvrditi broj plovila koja su ovlaštena obavljati tu vrstu ribolova. Raspodjela takvih ribolovnih mogućnosti među državama članicama ograničena je na 2020. Podsjeća se na to da u Uniji primarna odgovornost za osiguravanje usklađenosti s primjenjivim pravom leži na državama članicama zastave.

(50)

U skladu s izjavom Unije upućenom Bolivarijanskoj Republici Venezueli (11) potrebno je utvrditi ribolovne mogućnosti za ribe vrste Lutjanus campechanus koje su Venezueli na raspolaganju u vodama Unije.

(51)

S obzirom na to da se određene odredbe trebaju kontinuirano primjenjivati te kako bi se izbjegla pravna nesigurnost u razdoblju između kraja 2020. i datuma stupanja na snagu uredbe o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021., odredbe u vezi sa zabranama i sezonama zabrane ribolova utvrđene u ovoj Uredbi trebale bi se nastaviti primjenjivati na početku 2021., do stupanja na snagu uredbe o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021.

(52)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu ovlašćivanja pojedinačnih država članica za upravljanje raspodjelom ribolovnog napora u skladu sa sustavom kilovat dana. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (12).

(53)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu dodjeljivanja dodatnih dana na moru za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti i za veću prisutnost znanstvenih promatrača te utvrđivanja formata tablica za prikupljanje i prijenos informacija o prenošenju dana na moru među ribarskim plovilima koja plove pod zastavom države članice. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

(54)

Kako bi se izbjegao prekid ribolovnih aktivnosti i osigurao izvor zarade ribarima Unije, ova Uredba trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2020., uz iznimku odredaba o ograničenjima ribolovnog napora koje bi se trebale primjenjivati od 1. veljače 2020., i određenih odredaba o pojedinim regijama koje bi trebale imati poseban datum početka primjene. Zbog hitnosti bi ova Uredba trebala stupiti na snagu odmah nakon objave.

(55)

Pojedine međunarodne mjere kojima se stvaraju ili ograničavaju ribolovne mogućnosti za Uniju relevantne regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO-ovi) usvajaju krajem godine i njihova primjena počinje prije stupanja na snagu ove Uredbe. Stoga je potrebna retroaktivna primjena odredaba kojima se takve mjere provode u pravu Unije. Osobito, s obzirom na to da ribolovna sezona na području primjene Konvencije CCAMLR-a traje od 1. prosinca do 30. studenoga i da se određene ribolovne mogućnosti ili zabrane na području primjene Konvencije CCAMLR-a utvrđuju za razdoblje od 1. prosinca 2019., primjereno je da se relevantne odredbe ove Uredbe primjenjuju od tog datuma. Takvom retroaktivnom primjenom ne dovodi se u pitanje načelo opravdanih očekivanja jer je članicama CCAMLR-a zabranjen ribolov na području primjene Konvencije CCAMLR-a bez odobrenja.

(56)

Ribolovne mogućnosti trebalo bi koristiti potpuno u skladu s pravom Unije,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se ribolovne mogućnosti dostupne u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova.

2.   Ribolovne mogućnosti iz stavka 1. uključuju:

(a)

ograničenja ulova za 2020. i, ako je navedeno u ovoj Uredbi, za 2021.;

(b)

ograničenja ribolovnog napora za 2020., osim ograničenja ribolovnog napora utvrđenih u Prilogu II., koja će se primjenjivati od 1. veljače 2020. do 31. siječnja 2021.;

(c)

ribolovne mogućnosti za razdoblje od 1. prosinca 2019. do 30. studenoga 2020. za određene stokove na području primjene Konvencije CCAMLR-a;

(d)

ribolovne mogućnosti za određene stokove na području primjene Konvencije IATTC-a utvrđene u članku 30. za razdoblja u 2019. i 2020. navedena u tom članku.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova Uredba primjenjuje se na sljedeća plovila:

(a)

ribarska plovila Unije;

(b)

plovila trećih zemalja u vodama Unije.

2.   Ova se Uredba primjenjuje i na rekreacijski ribolov kada se takav ribolov izričito spominje u njezinim odgovarajućim odredbama.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u članku 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„plovilo treće zemlje” znači ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom treće zemlje i registrirano je u trećoj zemlji;

(b)

„rekreacijski ribolov” znači negospodarske ribolovne aktivnosti kojima se biološki vodeni resursi iskorištavaju u svrhe kao što su rekreacija, turizam ili sport;

(c)

„međunarodne vode” znači vode koje se nalaze izvan suvereniteta ili jurisdikcije bilo koje države;

(d)

„ukupni dopušteni ulov” (TAC) znači:

i.

u vrstama ribolova koje podliježu izuzeću od obveze iskrcavanja iz članka 15. stavaka od 4. do 7. Uredbe (EU) br. 1380/2013, količina ribe koja se smije iskrcati iz svakog pojedinog stoka svake godine;

ii.

u svim drugim vrstama ribolova, količina ribe koja se smije uloviti iz svakog pojedinog stoka svake godine;

(e)

„kvota” znači udio TAC-a koji je dodijeljen Uniji, državi članici ili trećoj zemlji;

(f)

„analitička procjena” znači kvantitativna evaluacija kretanja za određeni stok, na temelju podataka o biologiji i iskorištavanju stoka, za koje je znanstvena analiza pokazala da su dovoljne kvalitete da mogu poslužiti kao znanstveni savjet o mogućnostima za buduće ulove;

(g)

„veličina oka mrežnog tega” znači veličina oka mrežnog tega ribarskih mreža kako je definirana u članku 6. točki 34. Uredbe (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća (13);

(h)

„registar ribarske flote Unije” znači registar koji je Komisija uspostavila u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(i)

„očevidnik o ribolovu” znači očevidnik iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 4.

Ribolovne zone

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije zona:

(a)

zone ICES-a (Međunarodno vijeće za istraživanje mora) geografska su područja definirana u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (14);

(b)

„Skagerrak” znači geografsko područje koje je na zapadu omeđeno crtom od svjetionika Hanstholm do svjetionika Lindesnes, a na jugu crtom od svjetionika Skagen do svjetionika Tistlarna, i od te točke do najbliže točke na švedskoj obali;

(c)

„Kattegat” znači geografsko područje koje je na sjeveru omeđeno crtom od svjetionika Skagen do svjetionika Tistlarna i od te točke do najbliže točke na švedskoj obali, a na jugu crtom od Hasenørea do Gnibens Spidsa, od Korshagea do Spodsbjerga i od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(d)

„funkcionalna jedinica 16 potpodručja ICES-a 7” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće točke:

53° 30' S 15° 00' Z,

53° 30' S 11° 00' Z,

51° 30' S 11° 00' Z,

51° 30' S 13° 00' Z,

51° 00' S 13° 00' Z,

51° 00' S 15° 00' Z;

(e)

„funkcionalna jedinica 25 zone ICES-a 8c” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće točke:

43° 00' S 9° 00' Z,

43° 00' S 10° 00' Z,

43° 30' S 10° 00' Z,

43° 30' S 9° 00' Z,

44° 00' S 9° 00' Z,

44° 00' S 8° 00' Z,

43° 30' S 8° 00' Z,

(f)

„funkcionalna jedinica 26 zone ICES-a 9a” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće točke:

43° 00' S 8° 00' Z,

43° 00' S 10° 00' Z,

42° 00' S 10° 00' Z,

42° 00' S 8° 00' Z,

(g)

„funkcionalna jedinica 27 zone ICES-a 9a” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće točke:

42° 00' S 8° 00' Z,

42° 00' S 10° 00' Z,

38° 30' S 10° 00' Z,

38° 30' S 9° 00' Z,

40° 00' S 9° 00' Z,

40° 00' S 8° 00' Z,

(h)

„funkcionalna jedinica 30 zone ICES-a 9a” znači geografsko područje pod jurisdikcijom Španjolske u Kadiškom zaljevu i susjednim vodama zone 9a;

(i)

„funkcionalna jedinica 31 zone ICES-a 8c” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće točke:

43° 30' S 6° 00' Z,

44° 00' S 6° 00' Z,

44° 00' S 2° 00' Z,

43° 30' S 2° 00' Z,

(j)

„Kadiški zaljev” znači geografsko područje u zoni ICES-a 9a istočno od geografske dužine 7° 23' 48″ Z;

(k)

„područje primjene Konvencije CCAMLR-a” geografsko je područje definirano u članku 2. točki (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 601/2004 (15);

(l)

„područja CECAF-a” (Odbor za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika) geografska su područja navedena u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (16);

(m)

„područje primjene Konvencije IATTC-a” geografsko je područje definirano u Konvenciji o jačanju Međuameričke komisije za tropsku tunu osnovane Konvencijom iz 1949. između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Kostarike (17);

(n)

„područje primjene Konvencije ICCAT-a” geografsko je područje definirano u Međunarodnoj konvenciji za očuvanje atlantskih tuna (18);

(o)

„područje nadležnosti IOTC-a” geografsko je područje definirano u Sporazumu o osnivanju Komisije za tunu u Indijskom oceanu (19);

(p)

„područja NAFO-a” geografska su područja utvrđena u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 217/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (20);

(q)

„područje primjene Konvencije SEAFO-a” geografsko je područje definirano u Konvenciji o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima u jugoistočnom Atlantskom oceanu (21);

(r)

„područje primjene Sporazuma SIOFA-e” geografsko je područje definirano u Sporazumu o ribarstvu južnog Indijskog oceana (22);

(s)

„područje primjene Konvencije SPRFMO-a” geografsko je područje definirano u Konvenciji o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima na otvorenome moru u južnom Pacifiku (23);

(t)

„područje primjene Konvencije WCPFC-a” geografsko je područje definirano u Konvenciji o očuvanju i upravljanju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i središnjem Pacifiku (24);

(u)

„pučina Beringova mora” geografsko je područje otvorenog mora u Beringovu moru iza 200 nautičkih milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora obalnih država Beringova mora;

(v)

„područje preklapanja IATTC-a i WCPFC-a” geografsko je područje određeno sljedećim granicama:

geografskom dužinom 150° Z,

geografskom dužinom 130° Z,

geografskom širinom 4° J,

geografskom širinom 50° J.

GLAVA II.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 5.

TAC-ovi i raspodjele

1.   TAC-ovi za ribarska plovila Unije u vodama Unije ili u određenim vodama izvan Unije i raspodjela tih TAC-ova među državama članicama te, prema potrebi, s njima funkcionalno povezani uvjeti utvrđeni su u Prilogu I.

2.   Ribarska plovila Unije imaju odobrenje za ribolov, u okviru TAC-ova utvrđenih u Prilogu I. ovoj Uredbi, u vodama koje su obuhvaćene ribolovnom jurisdikcijom Farskih Otoka, Grenlanda i Norveške te u ribolovnoj zoni oko otoka Jan Mayen, podložno uvjetu utvrđenom u članku 18. ove Uredbe i njezinu Prilogu V. dijelu A te u Uredbi (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (25) i njezinim provedbenim odredbama.

Članak 6.

TAC-ovi koje utvrđuju države članice

1.   TAC-ove za određene riblje stokove utvrđuju dotične države članice. Ti su stokovi utvrđeni u Prilogu I.

2.   TAC-ovi koje utvrđuje država članica moraju:

(a)

biti usklađeni s načelima i pravilima ZRP-a, a posebno s načelom održivog iskorištavanja stoka; i

(b)

dovoditi do:

i.

ako je analitička procjena raspoloživa, iskorištavanja stoka u skladu s MSY-jem od 2020. nadalje, sa što većom mogućom vjerojatnosti; ili

ii.

ako je analitička procjena neraspoloživa ili nepotpuna, iskorištavanja stoka u skladu s načelom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom.

3.   Svaka dotična država članica Komisiji do 15. ožujka 2020. dostavlja sljedeće informacije:

(a)

donesene TAC-ove;

(b)

podatke koje je prikupila i ocijenila dotična država članica, a na kojima se temelje doneseni TAC-ovi;

(c)

pojedinosti o tome na koji su način doneseni TAC-ovi u skladu sa stavkom 2.

Članak 7.

Uvjeti za iskrcaj ulova i usputnog ulova

1.   Ulovi koji ne podliježu obvezi iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 zadržavaju se na plovilu ili iskrcavaju samo ako:

(a)

su ih ostvarila plovila koja plove pod zastavom države članice koja ima kvotu, a ta kvota nije iscrpljena; ili

(b)

se sastoje od udjela u kvoti Unije koja nije raspodijeljena po kvotama među državama članicama, a ta kvota Unije nije iscrpljena.

2.   Stokovi neciljanih vrsta unutar sigurnih bioloških granica iz članka 15. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 utvrđeni su u Prilogu I. ovoj Uredbi za potrebe odstupanja od obveze oduzimanja ulova od relevantnih kvota predviđenih u tom članku.

Članak 8.

Mehanizam razmjene kvota za TAC-ove za neizbježne usputne ulove u vezi s obvezom iskrcavanja

1.   Kako bi se u obzir uzelo uvođenje obveze iskrcavanja i kako bi se državama članicama bez kvote stavile na raspolaganje kvote za određene usputne ulove, na TAC-ove utvrđene u Prilogu I.A primjenjuje se mehanizam razmjene kvota utvrđen u stavcima od 2. do 5. ovog članka.

2.   Postotak od 6 % svake kvote iz TAC-ova za bakalara u Keltskome moru, bakalara zapadno od Škotske, pišmolja u Irskome moru i iverka zlatopjega u zonama ICES-a 7h, 7j i 7k te postotak od 3 % svake kvote iz TAC-a za pišmolja zapadno od Škotske koji su dodijeljeni svakoj državi članici stavljaju se na raspolaganje za zajedničku zalihu za razmjenu kvota, koja je otvorena od 1. siječnja 2020. Države članice bez kvote imaju ekskluzivan pristup zajedničkoj zalihi kvota do 31. ožujka 2020.

3.   Količine povučene iz zajedničke zalihe ne mogu se razmijeniti ni prenijeti u sljedeću godinu. Sve neiskorištene količine vraćaju se nakon 31. ožujka 2020. onim državama članicama koje su dale inicijalni doprinos zajedničkoj zalihi za razmjene kvota.

4.   Kvote koje se zauzvrat dobivaju po mogućnosti se uzimaju s popisa TAC-ova koje je utvrdila svaka država članica koja je dala doprinos zajedničkoj zalihi, kako su navedeni u Dodatku Prilogu I.A.

5.   Te su kvote jednake komercijalne vrijednosti, što se osigurava upotrebom tržišnog tečaja ili drugih međusobno prihvatljivih tečaja. U nedostatku alternativnih rješenja upotrebljava se jednaka ekonomska vrijednost u skladu s prosječnim cijenama Unije za prethodnu godinu koje utvrđuje Europski tržišni opservatorij za proizvode ribarstva i akvakulture.

6.   Ako se mehanizmom razmjene kvota utvrđenim u stavcima od 2. do 5. ovog članka državama članicama ne omogućuje da u sličnoj mjeri obuhvate svoje neizbježne usputne ulove, države članice nastoje postići dogovor o razmjenama kvota u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te pritom osiguravaju da razmijenjene kvote budu jednake komercijalne vrijednosti.

Članak 9.

Ograničenja ribolovnog napora u zoni ICES-a 7e

1.   Za razdoblja iz članka 1. stavka 2. točke (b) tehnički aspekti prava i obveza povezanih s Prilogom II. o upravljanju stokom lista u zoni ICES-a 7e utvrđeni su u Prilogu II.

2.   Komisija može provedbenim aktima državi članici koja je podnijela zahtjev dodijeliti dodatan broj dana na moru povrh onih iz točke 5. Priloga II., za koji država članica zastave može plovilu odobriti prisutnost unutar zone ICES-a 7e ako na plovilu ima regulirani alat, na temelju takvog zahtjeva te države članice, u skladu s točkom 7.4. Priloga II. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 53. stavka 2.

3.   Komisija može provedbenim aktima državi članici koja je podnijela zahtjev dodijeliti najviše tri dana od 1. veljače 2020. do 31. siječnja 2021. povrh onih iz točke 5. Priloga II. tijekom kojih plovilo može biti prisutno u zoni ICES-a 7e na temelju programa veće prisutnosti znanstvenih promatrača iz točke 8.1. Priloga II. Ti se dani dodjeljuju na temelju opisa koji podnosi država članica u skladu s točkom 8.3. Priloga II., nakon savjetovanja sa STECF-om. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 53. stavka 2.

Članak 10.

Mjere povezane s ribolovom lubina

1.   Ribarskim plovilima Unije i svim plovilima koja obavljaju gospodarski ribolov s obale zabranjuje se ribolov lubina u zonama ICES-a 4b i 4c te na potpodručju ICES-a 7. Zabranjuje se zadržavanje, prekrcavanje, premještanje ili iskrcavanje lubina ulovljenog na tom području.

2.   Odstupajući od stavka 1., u siječnju 2020. i od 1. travnja do 31. prosinca 2020. ribarska plovila Unije u zonama ICES-a 4b, 4c, 7d, 7e, 7f i 7h te u vodama unutar 12 nautičkih milja od polaznih crta pod suverenitetom Ujedinjene Kraljevine u zonama ICES-a 7a i 7g smiju loviti lubina te zadržavati, prekrcavati, premještati ili iskrcavati lubina ulovljenog na tom području s pomoću sljedećeg alata i u skladu sa sljedećim ograničenjima:

(a)

koristeći se pridnenim povlačnim mrežama (26), za neizbježne usputne ulove koji ne premašuju 520 kilograma u dva mjeseca i 5 % mase ukupnih ulova morskih organizama na plovilu koje je to plovilo ulovilo tijekom jednog izlaska u ribolov;

(b)

koristeći se mrežama potegačama (27), za neizbježne usputne ulove koji ne premašuju 520 kilograma u dva mjeseca i 5 % mase ukupnih ulova morskih organizama na plovilu koje je to plovilo ulovilo tijekom jednog izlaska u ribolov;

(c)

koristeći se udicama i parangalima (28), ne premašujući 5,7 tona po plovilu godišnje;

(d)

koristeći se pričvršćenim mrežama stajaćicama (29), za neizbježne usputne ulove ne premašujući 1,4 tone po plovilu godišnje.

Odstupanja navedena u prvom podstavku primjenjuju se na ribarska plovila Unije koja su zabilježila ulove lubina tijekom razdoblja od 1. srpnja 2015. do 30. rujna 2016.: u točki (c) sa zabilježenim ulovima udicama i parangalima te u točki (d) sa zabilježenim ulovima pričvršćenim mrežama stajaćicama. U slučaju zamjene ribarskog plovila Unije države članice mogu dopustiti da se odstupanje primjenjuje na drugo ribarsko plovilo pod uvjetom da se broj ribarskih plovila Unije na koja se to odstupanje primjenjuje i njihov ukupni ribolovni kapacitet ne povećaju.

3.   Ograničenja ulova utvrđena u stavku 2. nisu prenosiva među plovilima ni, ako se primjenjuje mjesečno ograničenje, iz jednog mjeseca u drugi. Za ribarska plovila Unije koja upotrebljavaju više od jednog alata u jednom kalendarskom mjesecu za svaki se alat primjenjuje najniže ograničenje ulova utvrđeno u stavku 2.

Najkasnije 15 dana nakon kraja svakog mjeseca države članice Komisiji prijavljuju sav ulov lubina po vrsti alata.

4.   Francuska i Španjolska, kako se zahtijeva člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/472, osiguravaju da ribolovna smrtnost stoka lubina u zonama ICES-a 8a i 8b od njihova komercijalnog i rekreacijskog ribolova ne premaši vrijednost FMSY, što predstavlja ukupni ulov od 2 533 tone.

5.   U rekreacijskom ribolovu, uključujući ribolov s obale, u zonama ICES-a 4b, 4c, 6a i od 7a do 7k:

(a)

od 1. siječnja do 29. veljače i od 1. do 31. prosinca 2020. za lubina je dopušten samo ribolov za ulov i puštanje ribarskim štapovima ili povrazom. Tijekom tih razdoblja zabranjuje se zadržavanje, premještanje, prekrcavanje ili iskrcavanje lubina ulovljenog na tom području;

(b)

od 1. ožujka do 30. studenoga 2020. smije se uloviti i zadržati najviše dva primjerka lubina po ribaru po danu; najmanja veličina lubina zadržanog na plovilu iznosi 42 cm.

Točka (b) prvog podstavka ne primjenjuje na fiksne mreže, koje se ne smije koristiti za ulov ili zadržavanje lubina tijekom razdoblja iz te točke.

6.   U rekreacijskom ribolovu u zonama ICES-a 8a i 8b smiju se uloviti i zadržati najviše dva primjerka lubina po ribaru po danu. Najmanja veličina lubina zadržanog na plovilu iznosi 42 cm. Ovaj se stavak ne primjenjuje na fiksne mreže, koje se ne smije koristiti za ulov ili zadržavanje lubina.

7.   Stavcima 5. i 6. ne dovode se u pitanje strože nacionalne mjere za rekreacijski ribolov.

Članak 11.

Mjere za ribolov jegulje u vodama Unije na području ICES-a

Zabranjuje se svaki ciljani, slučajni i rekreacijski ribolov jegulje u vodama Unije na području ICES-a i bočatim vodama, kao što su estuariji, obalne lagune i prijelazne vode, tijekom razdoblja od tri uzastopna mjeseca koje utvrđuje svaka dotična država članica između 1. kolovoza 2020. i 28. veljače 2021. Države članice o utvrđenom razdoblju obavještavaju Komisiju najkasnije 1. lipnja 2020.

Članak 12.

Posebne odredbe o raspodjeli ribolovnih mogućnosti

1.   Raspodjelom ribolovnih mogućnosti među državama članicama kako je utvrđeno ovom Uredbom ne dovode se u pitanje:

(a)

razmjene na temelju članka 16. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

smanjenja i preraspodjele na temelju članka 37. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(c)

preraspodjele na temelju članaka 12. i 47. Uredbe (EU) 2017/2403;

(d)

dodatno iskrcavanje dopušteno na temelju članka 3. Uredbe (EZ) br. 847/96 i članka 15. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(e)

količine zadržane u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 i člankom 15. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(f)

smanjenja na temelju članaka 105., 106. i 107. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(g)

prijenosi i razmjene kvota na temelju članka 19. ove Uredbe.

2.   Stokovi koji podliježu zaštitnom ili analitičkom TAC-u utvrđeni su u Prilogu I. ovoj Uredbi za potrebe upravljanja godišnjim TAC-ovima i kvotama predviđenima Uredbom (EZ) br. 847/96.

3.   Osim ako je u Prilogu I. ovoj Uredbi navedeno drukčije, članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96 primjenjuje se na stokove koji podliježu zaštitnom TAC-u, a članak 3. stavci 2. i 3. te članak 4. te uredbe primjenjuju se na stokove koji podliježu analitičkom TAC-u.

4.   Članci 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 ne primjenjuju se ako se država članica koristi fleksibilnošću iz godine u godinu predviđenom u članku 15. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 13.

Korektivne mjere za bakalara i pišmolja u Keltskome moru

1.   Sljedeće mjere primjenjuju se na plovila Unije koja obavljaju ribolov pridnenim povlačnim mrežama i potegačama u zonama ICES-a 7f, 7g, dijelu zone 7h sjeverno od geografske širine 49° 30′ S i dijelu zone 7j sjeverno od geografske širine 49° 30′ S te istočno od geografske širine 11° Z:

(a)

plovilima Unije koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama čiji se ulovi sastoje od najmanje 20 % koljaka zabranjuje se ribolov u području iz stavka 1. osim ako upotrebljavaju alat s jednom od sljedećih veličina oka mrežnog tega:

saku veličine oka mrežnog tega od 110 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 120 mm,

saku T90 veličine oka mrežnog tega od 90 mm,

saku veličine oka mrežnog tega od 120 mm,

saku veličine oka mrežnog tega od 100 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 160 mm do 31. svibnja 2020;

(b)

od 1. lipnja 2020., uz mjere iz točke (a), plovila Unije upotrebljavaju: i. ribolovni alat izrađen s najmanje jednim metrom razmaka između užeta za izvlačenje mreže i pridnene opreme ili ii. bilo koje drugo sredstvo za koje je, prema procjeni ICES-a ili STECF-a, dokazano da je barem jednako selektivno za izbjegavanje ulova bakalara;

(c)

plovilima Unije koja se koriste pridnenim potegačama čiji se ulovi sastoje od najmanje 20 % koljaka zabranjuje se ribolov u području iz stavka 1. osim ako upotrebljavaju alat s jednom od sljedećih veličina oka mrežnog tega:

saku veličine oka mrežnog tega od 110 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 120 mm,

saku T90 veličine oka mrežnog tega od 90 mm,

saku veličine oka mrežnog tega od 120 mm.

2.   Plovilima Unije koja obavljaju ribolov pridnenim povlačnim mrežama i potegačama u zonama ICES-a od 7f do 7k te u području zapadno od 5° zapadne geografske dužine u zoni ICES-a 7e ili plovilima Unije koja obavljaju ribolov pridnenim povlačnim mrežama u području iz stavka 1. čiji se ulov sastoji od manje od 20 % koljaka, uz iznimku plovilâ obuhvaćenih područjem primjene članka 9. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/2034 (30), zabranjuje se ribolov osim ako upotrebljavaju minimalnu saku veličine oka mrežnog tega od najmanje 100 mm. Taj zahtjev u pogledu minimalne sake veličine oka mrežnog tega ne primjenjuje se na plovila čiji usputni ulov bakalara ne premašuje 1,5 %, kako je procijenio STECF.

3.   U skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i člankom 27. stavkom. 2. Uredbe (EU) 2019/1241 postoci ulova izračunavaju se kao udio u živoj masi svih morskih bioloških resursa iskrcanih nakon svakog izlaska u ribolov.

4.   Plovila Unije mogu upotrebljavati drugi vrlo selektivan alat osim onog navedenog u stavku 1. točkama (a) i (b), čija tehnička svojstva, u skladu sa znanstvenom studijom koju je procijenio STECF, omogućuju ulove bakalara manje od 1 %.

Članak 14

Korektivne mjere za bakalara u Sjevernome moru

Područja u kojima je zabranjen ribolov, osim ribolova pelagičnim alatima (okružujuće mreže plivarice i povlačne mreže), te razdoblja tijekom kojih se primjenjuje zabrana ribolova utvrđena su u Prilogu IV.

Članak 15

Korektivne mjere za bakalara u Kattegatu

1.   Od 31. svibnja 2020. plovila Unije koja obavljaju ribolov pridnenim povlačnim mrežama (šifre ribolovnog alata: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX i PTB) s okom mrežnog tega od najmanje 70 mm upotrebljavaju jedan od sljedećih selektivnih alata:

(a)

odvajajuću rešetku s razmakom između prečki rešetke od najviše 35 mm, sa slobodnim otvorom za ribe;

(b)

odvajajuću rešetku s razmakom između prečki rešetke od najviše 50 mm kojima se odvajaju plosnatice i oble ribe, sa slobodnim otvorom za oble ribe;

(c)

plohu Seltra kvadratnog oka veličine 300 mm;

(d)

regulirani visoko selektivni alat, čija tehnička svojstva, u skladu sa znanstvenom studijom koju je procijenio STECF, omogućuju ulove bakalara manje od 1,5 %, ako je to jedini alat na plovilu.

2.   Države članice do 31. ožujka 2020. mogu utvrditi plovila Unije na koja će se u projektu dotične države članice najkasnije 31. prosinca 2020. ugraditi alat za potpuno dokumentirani ribolov. Ta plovila Unije mogu upotrebljavati alat u skladu s Uredbom (EU) 2019/1241. Dotične države članice Komisiji dostavljaju popis tih plovila.

Članak 16.

Zabranjene vrste

1.   Ribarskim plovilima Unije zabranjuje se obavljati ribolov, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati sljedeće vrste:

(a)

zvjezdasta raža glatica (Amblyraja radiata) u vodama Unije u zonama ICES-a 2a, 3a i 7d te na potpodručju ICES-a 4;

(b)

ljuskasti kostelj dubinac (Centrophorus squamosus) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(c)

portugalski morski pas (Centroscymnus coelolepis) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(d)

drkovina (Dalatias licha) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(e)

kljunasti morski pas (Deania calcea) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(f)

volina (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;

(g)

veliki kostelj crnac (Etmopterus princeps) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(h)

pas butor (Galeorhinus galeus) ulovljen parangalima u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

(i)

kučina (Lamna nasus) u svim vodama;

(j)

raža kamenica (Raja clavata) u vodama Unije u zoni ICES-a 3a;

(k)

raža vijošarka (Raja undulata) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 6 i 10;

(l)

kitopsina (Rhincodon typus) u svim vodama;

(m)

ražopas (Rhinobatos rhinobatos) u Sredozemnome moru;

(n)

kostelj (Squalus acanthias) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, uz iznimku programa za izbjegavanje ulova, kako je navedeno u Prilogu I.A;

2.   Ako su slučajno ulovljene, vrste iz stavka 1. ne smiju se ozlijediti. Primjerci se odmah puštaju u more.

Članak 17.

Prijenos podataka

Kada, na temelju članaka 33. i 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, države članice Komisiji dostavljaju podatke koji se odnose na iskrcaj ulovljenih količina stokova i ribolovni napor, one upotrebljavaju oznake za stokove koje su utvrđene u Prilogu I. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE II.

Odobrenja za ribolov u vodama trećih zemalja

Članak 18.

Odobrenja za ribolov

1.   Najveći broj odobrenja za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja utvrđen je u Prilogu V. dijelu A.

2.   Ako jedna država članica prenosi kvotu na drugu državu članicu („zamjena”) na ribolovnim područjima utvrđenima u Prilogu V. dijelu A ove Uredbe na temelju članka 16. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, taj prijenos uključuje odgovarajući prijenos odobrenja za ribolov i prijavljuje se Komisiji. Međutim, ne smije se premašiti ukupan broj odobrenja za ribolov za svako ribolovno područje utvrđen u Prilogu V. dijelu A ove Uredbe.

POGLAVLJE III.

Ribolovne mogućnosti u vodama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom

Odjeljak 1.

OPĆE odredbe

Članak 19.

Prijenos i razmjena kvota

1.   Ako su na temelju pravila regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO) dopušteni prijenosi ili razmjene kvota između ugovornih stranaka tog RFMO-a, država članica („dotična država članica”) može raspravljati s ugovornom strankom RFMO-a i, prema potrebi, utvrditi mogući okvir za namjeravani prijenos ili razmjenu kvota.

2.   Nakon što dotična država članica obavijesti Komisiju, Komisija može potvrditi okvir za namjeravani prijenos ili razmjenu kvota o kojem je država članica raspravljala s odgovarajućom ugovornom strankom RFMO-a. Komisija zatim, bez neopravdanog odgađanja, izražava pristanak na to da bude obvezana takvim prijenosom ili razmjenom kvota s odgovarajućom ugovornom strankom RFMO-a. Komisija o dogovorenom prijenosu ili razmjeni kvota obavještava tajništvo RFMO-a u skladu s pravilima te organizacije.

3.   Komisija obavještava države članice o dogovorenom prijenosu ili razmjeni kvota.

4.   Ribolovne mogućnosti koje su primljene od odgovarajuće ugovorne stranke RFMO-a ili na nju prenesene na temelju prijenosa ili razmjene kvota smatraju se kvotama koje su dodijeljene raspodjeli dotične države članice ili od nje oduzete, od trenutka kada prijenos ili razmjena kvota počne proizvoditi učinke u skladu s uvjetima dogovora postignutog s odgovarajućom ugovornom strankom RFMO-a ili, ovisno o slučaju, u skladu s pravilima odgovarajućeg RFMO-a. Takvom se raspodjelom ne mijenja postojeći ključ raspodjele za potrebe raspodjele ribolovnih mogućnosti među državama članicama u skladu s načelom relativne stabilnosti ribolovnih aktivnosti.

5.   Ovaj se članak primjenjuje do 31. siječnja 2021. za prijenose kvota ugovorne stranke RFMO-a Uniji i njihovu naknadnu raspodjelu državama članicama.

Odjeljak 2.

Područje primjene Konvencije ICCAT-a

Članak 20.

Ograničenja ribolovnih, uzgojnih i tovnih kapaciteta

1.   Broj brodova Unije s mamcima i brodova Unije s povlačnim povrazima koji imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune veličine između 8 kg/75 cm i 30 kg/115 cm u istočnom Atlantiku ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 1.

2.   Broj obalnih artizanalnih ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune veličine između 8 kg/75 cm i 30 kg/115 cm u Sredozemnome moru ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 2.

3.   Broj ribarskih plovila Unije za ribolov plavoperajne tune u Jadranskome moru za potrebe uzgoja koja imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune veličine između 8 kg/75 cm i 30 kg/115 cm ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 3.

4.   Broj ribarskih plovila koja imaju odobrenje za ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcaj, prijevoz ili iskrcaj plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 4.

5.   Broj klopki koje se upotrebljavaju za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 5.

6.   Ukupni uzgojni kapacitet za plavoperajnu tunu i najveći unos divlje ulovljene plavoperajne tune koji se dodjeljuje ribogojilištima u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 6.

7.   Najveći broj ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov sjevernog stoka tunja dugokrilca kao ciljane vrste u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007 (31) ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 7.

8.   Najveći broj ribarskih plovila Unije dugih najmanje 20 metara koja love velikooku tunu na području primjene Konvencije ICCAT-a ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 8.

Članak 21.

Rekreacijski ribolov

Države članice prema potrebi iz njima dodijeljenih kvota navedenih u Prilogu I.D dodjeljuju poseban udio za rekreacijski ribolov.

Članak 22.

Morski psi

1.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa velikooke lisice (Alopias superciliosus) ulovljene u bilo kojoj vrsti ribolova.

2.   Zabranjuje se usmjereni ribolov vrsta morskog psa lisice iz roda Alopias.

3.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa mlatova iz porodice Sphyrnidae (osim Sphyrna tiburo) ulovljene u ribolovu na području primjene Konvencije ICCAT-a.

4.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa trupana oblokrilaca (Carcharhinus longimanus) ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova.

5.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu svilenkastih morskih pasa (Carcharhinus falciformis) ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova.

Odjeljak 3.

Područje primjene Konvencije CCAMLR-a

Članak 23.

Obavijesti o istraživačkom ribolovu

Ako država članica namjerava u 2020. sudjelovati u istraživačkom ribolovu zubana (Dissostichus spp.) parangalom na potpodručjima FAO-a 88.1. i 88.2. te u zonama 58.4.1., 58.4.2. i 58.4.3.a izvan područja pod nacionalnom jurisdikcijom, o tome obavješćuje Tajništvo CCAMLR-a u skladu s člancima 7. i 7.a Uredbe (EZ) br. 601/2004 najkasnije 1. lipnja 2020.

Članak 24.

Ograničenja istraživačkog ribolova za zubana

1.   Ribolov zubana u ribolovnoj sezoni 2019. – 2020. ograničen je na države članice, potpodručja i broj plovila utvrđen u tablici A Priloga VII. za vrste, TAC-ove i ograničenja usputnog ulova utvrđene u tablici B tog priloga.

2.   Zabranjuje se usmjereni ribolov vrsta morskih pasa u svrhe koje nisu znanstveno istraživanje. Svi usputni ulovi morskih pasa, posebno juvenilnih morskih pasa i gravidnih ženki, slučajno ulovljeni u ribolovu zubana puštaju se živi.

3.   Kada je to primjenjivo, ribolov u bilo kojoj maloj istraživačkoj jedinici (SSRU) obustavlja se kada prijavljeni ulovi dosegnu utvrđeni TAC i u tom se SSRU-u zabranjuje ribolov tijekom preostalog dijela sezone.

4.   Ribolov se odvija u najvećem mogućem geografskom rasponu i rasponu izobate kako bi se dobile informacije potrebne za određivanje ribolovnog potencijala i kako bi se izbjegla prevelika koncentracija ulova i ribolovnog napora. Međutim ribolov na potpodručjima FAO-a 88.1. i 88.2., kao i u zonama 58.4.1., 58.4.2. i 58.4.3.a, ako je dopušten u skladu s stavkom 1., zabranjuje se na dubinama manjima od 550 metara.

Članak 25.

Ribolov antarktičkog krila u ribolovnoj sezoni 2020. – 2021.

1.   Ako država članica namjerava obavljati ribolov antarktičkog krila (Euphausia superba) na području primjene Konvencije CCAMLR-a u ribolovnoj sezoni 2020. – 2021., o svojoj namjeri ribolova antarktičkog krila najkasnije 1. svibnja 2020. obavještava Komisiju s pomoću obrasca utvrđenog u dijelu B Dodatka Prilogu VII. ovoj Uredbi. Komisija najkasnije 30. svibnja 2020. Tajništvu CCAMLR-a dostavlja obavijesti na temelju informacija koje je primila od država članica.

2.   Obavijest iz stavka 1. ovog članka uključuje informacije predviđene člankom 3. Uredbe (EZ) br. 601/2004 za svako plovilo kojem država članica treba odobriti sudjelovanje u ribolovu antarktičkog krila.

3.   Država članica koja namjerava loviti antarktičkog krila na području primjene Konvencije CCAMLR-a o svojoj namjeri obavještava samo u odnosu na plovila s odobrenjem za ribolov koja plove pod njezinom zastavom u vrijeme slanja obavijesti ili plove pod zastavom druge članice CCAMLR-a i za koja se očekuje se da će za vrijeme ribolova ploviti pod zastavom te države članice.

4.   Države članice imaju pravo odobriti sudjelovanje u ribolovu antarktičkog krila plovilima koja nisu prijavljena Tajništvu CCAMLR-a u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. ovog članka ako je plovilo s odobrenjem za ribolov spriječeno u sudjelovanju zbog opravdanih operativnih razloga ili više sile. U takvim okolnostima dotične države članice odmah obavještavaju Tajništvo CCAMLR-a i Komisiju, dostavljajući:

(a)

sve pojedinosti o planiranom zamjenskom plovilu (ili više njih), uključujući informacije predviđene člankom 3. Uredbe (EZ) br. 601/2004;

(b)

sveobuhvatno izvješće o razlozima kojim se opravdava zamjena te sve relevantne popratne dokaze ili upućivanja.

5.   Države članice ne odobravaju sudjelovanje u ribolovu antarktičkog krila plovilu uvrštenom na bilo koji CCAMLR-ov popis ribarskih plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim (NNN) ribolovom.

Odjeljak 4.

Područje nadležnosti IOTC-a

Članak 26.

Ograničenje ribolovnog kapaciteta plovila koja obavljaju ribolov na području nadležnosti IOTC-a

1.   Najveći broj ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolov tropske tune na području nadležnosti IOTC-a i odgovarajući kapacitet u bruto tonaži utvrđeni su u Prilogu VIII. točki 1.

2.   Najveći broj ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolov igluna (Xiphias gladius) i tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) na području nadležnosti IOTC-a i odgovarajući kapacitet u bruto tonaži utvrđeni su u Prilogu VIII. točki 2.

3.   Države članice mogu preraspodijeliti plovila koja su raspoređena na jednu od dvije vrste ribolova iz stavaka 1. i 2. na drugu vrstu ribolova pod uvjetom da Komisiji mogu dokazati da tom promjenom ne dolazi do povećanja ribolovnog napora za dotične riblje stokove.

4.   Ako je predložen prijenos kapaciteta na njihovu flotu, države članice osiguravaju da plovila koja se prenose budu uvrštena u IOTC-ovu evidenciju plovila s odobrenjem za ribolov ili evidenciju plovila drugih RFMO-ova koji se bave tunom. Osim toga, ne smiju se prenositi plovila uvrštena na popis plovila koja se bave ribolovnim aktivnostima NNN bilo kojeg RFMO-a.

5.   Države članice smiju ribolovni kapacitet povećati iznad graničnih vrijednosti iz stavaka 1. i 2. samo u okviru ograničenja utvrđenih u razvojnim planovima dostavljenima IOTC-u.

Članak 27.

Ploveći FAD uređaji i opskrbna plovila

1.   Plovilo s okružujućim mrežama plivaricama ne smije upotrebljavati više od 300 aktivnih plovećih FAD uređaja u bilo kojem trenutku.

2.   Broj opskrbnih plovila ne smije biti veći od dva opskrbna plovila koja pružaju potporu najmanje pet plovila s okružujućim mrežama plivaricama, koja sva plove pod zastavom iste države članice. Ova se odredba ne primjenjuje na države članice koje upotrebljavaju samo jedno opskrbno plovilo.

3.   Jednom plovilu s okružujućim mrežama plivaricama potporu ni u kojem trenutku ne pruža više od jednog opskrbnog plovila iste države članice zastave.

4.   Unija ne registrira nova ni dodatna opskrbna plovila u IOTC-ovu evidenciju plovila s odobrenjem za ribolov.

Članak 28.

Morski psi

1.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa vrsta morskog psa lisice iz porodice Alopiidae ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova.

2.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa trupana oblokrilaca (Carcharhinus longimanus) ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova, uz iznimku plovila dužine preko svega manje od 24 metra koja su isključivo uključena u ribolovne operacije unutar isključivoga gospodarskog pojasa (IGP) države članice pod čijom zastavom plove, i pod uvjetom da je njihov ulov namijenjen isključivo lokalnoj potrošnji.

3.   Ako su slučajno ulovljene, vrste iz stavaka 1. i 2. ne smiju se ozlijediti. Primjerci se odmah puštaju u more.

Odjeljak 5.

Područje primjene Konvencije SPRFMO-a

Članak 29.

Pelagični ribolov

1.   Samo one države članice koje su 2007., 2008. i 2009. aktivno obavljale aktivnosti pelagičnog ribolova na području primjene Konvencije SPRFMO-a smiju loviti pelagične stokove na tom području u skladu s TAC-ovima utvrđenima u Prilogu I.H.

2.   Države članice iz stavka 1. ograničavaju ukupnu razinu bruto tonaže plovila koja plove pod njihovom zastavom i love pelagične stokove u 2020. na ukupnu razinu Unije od 78 600 tona bruto na tom području.

3.   Ribolovne mogućnosti utvrđene u Prilogu I.H smiju se koristiti samo pod uvjetom da države članice Komisiji pošalju popis plovila koja aktivno obavljaju ribolov ili su uključena u prekrcaj na području primjene Konvencije SPRFMO-a, evidencije sustava za praćenje plovila, mjesečna izvješća o ulovu te, ako su raspoloživi, podatke o pristajanju u luci najkasnije do petog dana sljedećeg mjeseca, s ciljem dostavljanja tih informacija Tajništvu SPRFMO-a.

Članak 30.

Manta raže

1.   Ribarskim plovilima Unije zabranjuje se ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje, skladištenje, nuđenje na prodaju ili prodaja bilo kojeg dijela ili cijelog trupa manta raža (porodica Mobulidae, što uključuje rodove Manta i Mobula), osim ribarskim plovilima koja obavljaju samoopskrbni ribolov (u kojem ulovljene ribe izravno konzumiraju obitelji ribara). Odstupajući od prve rečenice, manta raže slučajno ulovljene u artizanalnom ribolovu (osim ribolova parangalom ili površinskog ribolova, tj. ribolov okružujućim mrežama plivaricama, ribolov udicom, ribolov jednostrukim mrežama stajaćicama, ribolov ribarskim štapom i plovilima s povlačnim povrazima, koja su registrirana u IOTC-ovu evidenciju plovila s odobrenjem za ribolov) mogu se iskrcati samo za svrhe lokalne konzumacije.

2.   Sva ribarska plovila, osim onih koja obavljaju samoopskrbni ribolov, manta raže odmah vraćaju u more žive i neozlijeđene, u mjeri u kojoj je to moguće, čim ih ugledaju u mreži, na udici ili na palubi, i to na način da se ulovljenim primjercima nanese najmanja moguća šteta.

Članak 31.

Pridneni ribolov

1.   Države članice ograničuju svoj pridneni ulov ili ribolovni napor u 2020. na području primjene Konvencije SPRFMO-a na one dijelove područja primjene Konvencije na kojima je u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2006. bilo pridnenog ribolova i to na razinu koja ne premašuje prosječne godišnje razine ulova ili parametre napora u tom razdoblju. One smiju loviti iznad zabilježene evidencije samo ako SPRFMO odobri njihov plan za ribolov iznad zabilježene evidencije.

2.   Države članice koje nemaju zabilježenu evidenciju ulova za pridneni ribolov ili ribolovni napor na području primjene Konvencije SPRFMO-a u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2006. ne smiju obavljati pridneni ribolov, osim ako SPRFMO odobri njihov plan ribolova bez zabilježene evidencije.

Članak 32.

Istraživački ribolov

1.   Države članice mogu tijekom 2020. sudjelovati u istraživačkom ribolovu parangalom na zubana (Dissostichus spp.) na području primjene Konvencije SPRFMO-a samo ako je SPRFMO odobrio njihov zahtjev za takav ribolov, koji uključuje plan operativnog ribolova i obvezu provedbe plana za prikupljanje podataka.

2.   Ribolov se obavlja samo u istraživačkim blokovima koje je utvrdio SPRFMO. Ribolov je zabranjen na dubinama manjima od 750 metara i većima od 2 000 metara.

3.   TAC je utvrđen u Prilogu I.H. Ribolov je ograničen na jedan izlazak u ribolov u najduljem trajanju od 21 uzastopnog dana i na najviše 5 000 udica po povlačenju s najviše 20 povlačenja po istraživačkom bloku. Ribolov se obustavlja kada se postigne TAC ili ako je postavljeno i izvučeno 100 povlačenja, ovisno o tome što od navedenog nastupi ranije.

Odjeljak 6.

Područje primjene Konvencije IATTC-a

Članak 33.

Ribolov okružujućim mrežama plivaricama

1.   Zabranjuje se ribolov žutoperajne tune (Thunnus albacares), velikooke tune (Thunnus obesus) i tunja prugavca (Katsuwonus pelamis) plovilima s okružujućim mrežama plivaricama:

(a)

od 00:00 29. srpnja 2020. do 24:00 8. listopada 2020. ili od 00:00 9. studenoga 2020. do 24:00 19. siječnja 2021. na području koje je određeno sljedećim granicama:

pacifičkim obalama Amerika,

geografskom dužinom 150° Z,

geografskom širino 40° S,

geografskom širinom 40° J;

(b)

od 00:00 9. listopada 2020. do 24:00 8. studenoga 2020. na području koje je određeno sljedećim granicama:

geografskom dužinom 96° Z,

geografskom dužinom 110° Z,

geografskom širinom 4° S,

geografskom širinom 3° J.

2.   Za svako svoje plovilo dotične države članice prije 1. travnja 2020. obavještavaju Komisiju o odabranom razdoblju zabrane ribolova iz stavka 1. točke (a). U odabranom razdoblju sva plovila dotičnih država članica s okružujućim mrežama plivaricama obustavljaju ribolov okružujućim mrežama plivaricama na područjima definiranima u stavku 1.

3.   Plovila s okružujućim mrežama plivaricama koja love tunu na području primjene Konvencije IATTC-a svu ulovljenu žutoperajnu tunu, velikooku tunu i tunja prugavca zadržavaju na plovilu, a zatim iskrcavaju ili prekrcavaju.

4.   Stavak 3. ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

(a)

kada se riba smatra neupotrebljivom za prehranu ljudi zbog drugih razloga osim veličine; ili

(b)

u zadnjem dijelu izlaska u ribolov, ako plovilo nema dostatan tovarni prostor za smještaj sve tune ulovljene u tom dijelu.

Članak 34.

Ploveći FAD uređaji

1.   Plovilo s okružujućim mrežama plivaricama ne smije imati više od 450 FAD uređaja aktivnih na području primjene Konvencije IATTC-a u bilo kojem trenutku. FAD uređaj smatra se aktivnim ako je postavljen na moru, odašilje svoju lokaciju i prati ga plovilo, njegov vlasnik ili subjekt koji upravlja plovilom. FAD uređaj aktivira se isključivo na plovilu s okružujućim mrežama plivaricama.

2.   Plovilo s okružujućim mrežama plivaricama ne smije postaviti FAD uređaje u razdoblju od 15 dana prije početka odabranog razdoblja zabrane ribolova iz članka 33. stavka 1. točke (a) i mora izvaditi onoliko FAD uređaja koliko ih je izvorno postavilo u razdoblju od 15 dana prije početka razdoblja zabrane ribolova.

3.   Države članice na mjesečnoj osnovi Komisiji podnose izvješće o dnevnim informacijama o svim aktivnim FAD uređajima, prema zahtjevima IATTC-a. Izvješća se podnose s odgodom od najmanje 60 dana, no ne duljom od 75 dana. Komisija te informacije bez odgađanja prosljeđuje Tajništvu IATTC-a.

Članak 35.

Ograničenja ulova velikooke tune u ribolovu parangalom

Ukupni godišnji ulovi velikooke tune plovilima s parangalima svake države članice na području primjene Konvencije IATTC-a utvrđeni su u Prilogu I.L.

Članak 36.

Zabrana ribolova trupana oblokrilaca

1.   Zabranjuje se ribolov trupana oblokrilaca (Carcharhinus longimanus) na području primjene Konvencije IATTC-a te zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje, skladištenje, nuđenje na prodaju ili prodaja bilo kojeg dijela ili cijelog trupa trupana oblokrilaca ulovljenih na tom području.

2.   Ako su slučajno ulovljene, vrste iz stavka 1. ne smiju se ozlijediti. Subjekti koji upravljaju plovilom primjerke odmah puštaju u more.

3.   Subjekti koji upravljaju plovilom:

(a)

bilježe broj puštanja u more uz naznaku stanja (uginuli ili živi);

(b)

državi članici čiji su državljani dostavljaju informacije utvrđene u točki (a). Države članice Komisiji do 31. siječnja prenose informacije prikupljene tijekom prethodne godine.

Članak 37.

Zabrana ribolova manta raža

Ribarskim plovilima Unije na području primjene Konvencije IATTC-a zabranjuje se ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje, skladištenje, nuđenje na prodaju ili prodaja dijela ili cijelog trupa manta raža (porodica Mobulidae, što uključuje rodove Manta i Mobula). Čim ribarska plovila Unije uoče da su ulovljene manta raže, kad god je to moguće, odmah ih žive i neozlijeđene puštaju u more.

Odjeljak 7.

Područje primjene Konvencije SEAFO-a

Članak 38.

Zabrana ribolova dubokomorskih morskih pasa

Zabranjuje se usmjereni ribolov sljedećih dubokomorskih morskih pasa na području primjene Konvencije SEAFO-a:

(a)

morska mačka vrste Apristurus manis (Apristurus manis);

(b)

Bigelowljev kostelj (Etmopterus bigelowi);

(c)

kratkorepi kostelj (Etmopterus brachyurus);

(d)

veliki kostelj crnac (Etmopterus princeps);

(e)

glatki kostelj crnac (Etmopterus pusillus);

(f)

raže (Rajidae);

(g)

baršunasti kostelj (Scymnodon squamulosus);

(h)

dubokomorski morski psi iz nadreda Selachimorpha;

(i)

kostelj (Squalus acanthias).

Odjeljak 8.

Područje primjene Konvencije WCPFC-a

Članak 39.

Uvjeti za ribolov velikooke tune, žutoperajne tune, tunja prugavca i južnopacifičkog tunja dugokrilca

1.   Države članice osiguravaju da broj dana ribolova dodijeljen plovilima s okružujućim mrežama plivaricama koja love velikooku tunu (Thunnus obesus), žutoperajnu tunu (Thunnus albacares) i tunja prugavca (Katsuwonus pelamis) na dijelu područja primjene Konvencije WCPFC-a na otvorenome moru između 20° S i 20° J ne premaši 403 dana.

2.   Ribarska plovila Unije ne smiju ciljano loviti južnopacifičkog tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) na području primjene Konvencije WCPFC-a južno od 20° J.

3.   Države članice osiguravaju da ulovi velikooke tune (Thunnus obesus) plovilima s parangalom ne premaše 2 000 tona u 2020.

Članak 40.

Upravljanje ribolovom s pomoću FAD uređaja

1.   Na dijelu područja primjene Konvencije WCPFC-a koji se nalazi između 20° S i 20° J zabranjuje se plovilima s okružujućim mrežama plivaricama da upotrebljavaju, servisiraju ili postavljaju FAD uređaje od 00:00 1. srpnja 2020. do 24:00 30. rujna 2020.

2.   Uz zabranu iz stavka 1. zabranjuje se i postavljanje FAD uređaja na otvorenome moru na području primjene Konvencije WCPFC-a, između 20° S i 20° J, tijekom dodatna dva mjeseca: ili od 00:00 1. travnja 2020. do 24:00 31. svibnja 2020., ili od 00:00 1. studenoga 2020. do 24:00 31. prosinca 2020.

3.   Stavak 2. ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

(a)

u završnom dijelu izlaska u ribolov ako plovilo nema dostatan tovarni prostor za smještaj sve ribe;

(b)

ako je riba neupotrebljiva za prehranu ljudi zbog drugih razloga osim veličine; ili

(c)

ako dođe do ozbiljnog kvara uređaja za zamrzavanje.

4.   Države članice osiguravaju da nijedno njihovo plovilo s okružujućim mrežama plivaricama ni u kojem trenutku na moru ne upotrebljava više od 350 FAD uređaja s aktiviranim plutačama opremljenima instrumentima. Plutače se aktiviraju isključivo na plovilu.

5.   Sva plovila s okružujućim mrežama plivaricama na dijelu područja primjene Konvencije WCPFC-a iz stavka 1. zadržavaju na plovilu, prekrcavaju i iskrcavaju svu ulovljenu velikooku tunu, žutoperajnu tunu i tunja prugavca.

Članak 41.

Ograničenja broja ribarskih plovila Unije s odobrenjem za ribolov igluna

Najveći broj ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov igluna (Xiphias gladius) na područjima južno od 20° J područja primjene Konvencije WCPFC-a utvrđen je u Prilogu IX.

Članak 42.

Ograničenja ulova za igluna u ribolovu parangalom južno od 20° J

Države članice osiguravaju da ulovi igluna (Xiphias gladius) južno od 20° J plovilima s parangalima u 2020. ne premaše ograničenje iz Priloga I.G. Države članice osiguravaju i da uslijed te mjere ne dođe do prijenosa ribolovnog napora za igluna na područje sjeverno od 20° J.

Članak 43.

Svilenkasti morski psi i trupani oblokrilci

1.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje ili skladištenje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa sljedećih vrsta na području primjene Konvencije WCPFC-a:

(a)

svilenkastih morskih pasa (Carcharhinus falciformis);

(b)

trupana oblokrilaca (Carcharhinus longimanus).

2.   Ako su slučajno ulovljene, vrste iz stavka 1. ne smiju se ozlijediti. Primjerci se odmah puštaju u more.

Članak 44.

Područje preklapanja IATTC-a i WCPFC-a

1.   Plovila navedena isključivo u registru WCPFC-a primjenjuju mjere utvrđene u ovom odjeljku pri ribolovu na području preklapanja IATTC-a i WCPFC-a kako je definirano u članku 4. točki (v).

2.   Plovila navedena i u registru WCPFC-a i u registru IATTC-a te plovila navedena isključivo u registru IATTC-a primjenjuju mjere iz članka 33. stavka 1. točke (a) i stavaka 2., 3. i 4. te članaka 34., 35. i 36. pri ribolovu na području preklapanja IATTC-a i WCPFC-a kako je definirano u članku 4. točki (v).

Odjeljak 9.

Beringovo more

Članak 45.

Zabrana ribolova na pučini Beringova mora

Zabranjuje se ribolov aljaške kolje (Gadus chalcogrammus) na pučini Beringova mora.

Odjeljak 10.

Područje primjene sporazuma SIOFA-e

Članak 46.

Privremene mjere za pridneni ribolov

1.   Države članice čija su plovila do 2016. obavljala ribolov tijekom više od 40 dana u bilo kojoj godini do 2016. na području primjene Sporazuma SIOFA-e osiguravaju da ribarska plovila koja plove pod njihovom zastavom ograniče svoje godišnje ribolovne napore u području pridnenog ribolova i/ili ulove na prosječnu godišnju razinu te da se ribolovne aktivnosti odvijaju unutar područja koje je obuhvaćeno procjenom učinka podnesenom SIOFA-i.

2.   Države članice čija plovila nisu obavljala ribolov tijekom više od 40 dana u bilo kojoj godini do 2016. na području primjene Sporazuma SIOFA-e osiguravaju da plovila koja plove pod njihovom zastavom ograniče svoj ribolovni napor u području pridnenog ribolova i/ili ulove te prostornu rasprostranjenost u skladu sa svojim dosadašnjim ribolovnim aktivnostima.

GLAVA III.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA PLOVILA TREĆIH ZEMALJA U VODAMA UNIJE

Članak 47.

Ribarska plovila koja plove pod zastavom Norveške i ribarska plovila registrirana na Farskim Otocima

Ribarska plovila koja plove pod zastavom Norveške i ribarska plovila registrirana na Farskim Otocima imaju odobrenje za ribolov u vodama Unije u okviru TAC-ova utvrđenih u Prilogu I. ovoj Uredbi i podliježu uvjetima predviđenima ovom Uredbom i glavom III. Uredbe (EU) 2017/2403.

Članak 48.

Ribarska plovila koja plove pod zastavom Venezuele

Ribarska plovila koja plove pod zastavom Venezuele podliježu uvjetima predviđenima u ovoj Uredbi i glavi III. Uredbe (EU) 2017/2403.

Članak 49.

Odobrenja za ribolov

Najveći broj odobrenja za ribolov za plovila trećih zemalja koja obavljaju ribolov u vodama Unije utvrđen je u Prilogu V. dijelu B.

Članak 50.

Uvjeti za iskrcaj ulova i usputnog ulova

Uvjeti utvrđeni u članku 7. primjenjuju se na ulove i usputne ulove plovila trećih zemalja koja obavljaju ribolov na temelju odobrenja iz članka 49.

Članak 51.

Sezone zabrane ribolova

Od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. i od 1. kolovoza do 31. prosinca 2020. plovila trećih zemalja s odobrenjem za ribolov hujice i povezanih usputnih ulova u vodama Unije na potpodručju ICES-a 4 ne smiju loviti hujicu na tom području pridnenom povlačnom mrežom, mrežom potegačom ili sličnim povlačnim alatom čija je veličina oka mrežnog tega manja od 16 mm.

Članak 52.

Zabranjene vrste

1.   Plovilima trećih zemalja zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati sljedeće vrste kada se nalaze u vodama Unije:

(a)

zvjezdasta raža glatica (Amblyraja radiata) u vodama Unije u zonama ICES-a 2a, 3a i 7d te na potpodručju ICES-a 4;

(b)

volina (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;

(c)

pas butor (Galeorhinus galeus) kada je uhvaćen parangalom u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

(d)

drkovina (Dalatias licha), kljunasti morski pas (Deania calcea), ljuskasti kostelj dubinac (Centrophorus squamosus), veliki kostelj crnac (Etmopterus princeps) i portugalski morski pas (Centroscymnus coelolepis) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 1, 4 i 14;

(e)

kučina (Lamna nasus) u vodama Unije;

(f)

raža kamenica (Raja clavata) u vodama Unije u zoni ICES-a 3a;

(g)

raža vijošarka (Raja undulata) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 6, 9 i 10;

(h)

ražopas (Rhinobatos rhinobatos) u Sredozemnome moru;

(i)

kitopsina (Rhincodon typus) u svim vodama;

(j)

kostelj (Squalus acanthias) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

2.   Ako su slučajno ulovljene, vrste iz stavka 1. ne smiju se ozlijediti. Primjerci se odmah puštaju u more.

GLAVA IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu osnovan Uredbom (EU) br. 1380/2013. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 54.

Prijelazna odredba

Članak 10., članak 12. stavak 2. te članci 16., 22., 23., 28., 36., 37., 38., 43., 45. i 52. nastavljaju se primjenjivati, mutatis mutandis, i u 2021. do stupanja na snagu uredbe o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021.

Članak 55.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2020. Međutim, članak 9. primjenjuje se od 1. veljače 2020. Odredbe o ribolovnim mogućnostima utvrđene u člancima 23., 24. i 25. te Prilogu VII. za određene stokove na području primjene Konvencije CCAMLR-a primjenjuju se od 1. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. siječnja 2020.

Za Vijeće

Predsjednica

M. VUČKOVIĆ


(1)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(2)  Uredba (EU) 2019/472 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) 509/2007 i (EZ) 1300/2008 (SL L 83, 25.3.2019., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1100/2007 od 18. rujna 2007. o uvođenju mjera za obnavljanje stoka europske jegulje (SL L 248, 22.9.2007., str. 17.).

(4)  Uredba (EU) 2018/973 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi, utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Sjevernome moru i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 676/2007 i (EZ) br. 1342/2008 (SL L 179, 16.7.2018., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje godišnjim ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(8)  Sporazum o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške (SL L 226, 29.8.1980., str. 48.).

(9)  Sporazum o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Farskih otoka, s druge strane (SL L 226, 29.8.1980., str. 12.).

(10)  Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane (SL L 172, 30.6.2007., str. 4.) i Protokol o ribolovnim mogućnostima i financijskoj naknadi koji je predviđen tim Sporazumom (SL L 293, 23.10.2012., str. 5.).

(11)  Odluka Vijeća (EU) 2015/1565 od 14. rujna 2015. o odobrenju, u ime Europske unije, Izjave o odobrenju ribolovnih mogućnosti u vodama EU-a ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Bolivarske Republike Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gvajane (SL L 244, 19.9.2015., str. 55.).

(12)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(13)  Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25.7.2019, str. 105.).

(14)  Uredba (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 70.).

(15)  Uredba Vijeća (EZ) br. 601/2004 od 22. ožujka 2004. o određenim mjerama nadzora koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti na području koje pokriva Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa i stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 3943/90, (EZ) br. 66/98 i (EZ) br. 1721/1999 (SL L 97, 1.4.2004., str. 16.).

(16)  Uredba (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenim područjima osim na području sjevernog Atlantika (SL L 87, 31.3.2009., str. 1.).

(17)  Sklopljena Odlukom Vijeća 2006/539/EZ od 22. svibnja 2006. o zaključivanju, u ime Europske zajednice, Konvencije za jačanje Međuameričke komisije za tropsku tunu osnovane Konvencijom iz 1949. između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Kostarike (SL L 224, 16.8.2006., str. 22.).

(18)  Unija mu je pristupila Odlukom Vijeća 86/238/EEZ od 9. lipnja 1986. o pristupanju Zajednice Međunarodnoj konvenciji za očuvanje atlantskih tuna kako se izmjenjuje Protokolom u prilogu Završnog akta Konferencije punomoćnika država stranaka Konvencije potpisane u Parizu 10. srpnja 1984. (SL L 162, 18.6.1986., str. 33.).

(19)  Unija mu je pristupila Odlukom Vijeća 95/399/EZ od 18. rujna 1995. o pristupanju Zajednice Sporazumu o osnivanju Komisije za tunu u Indijskom oceanu (SL L 236, 5.10.1995., str. 24.).

(20)  Uredba (EZ) br. 217/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o ulovu i aktivnostima država članica koje obavljaju ribolov u sjeverozapadnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 42.).

(21)  Sklopljena Odlukom Vijeća 2002/738/EZ od 22. srpnja 2002. o sklapanju, od strane Europske zajednice, Konvencije o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima u jugoistočnom Atlantskom oceanu (SL L 234, 31.8.2002., str. 39.).

(22)  Unija mu je pristupila Odlukom Vijeća 2008/780/EZ od 29. rujna 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma o ribarstvu južnog Indijskog oceana (SL L 268, 9.10.2008., str. 27.).

(23)  Unija joj je pristupila Odlukom Vijeća 2012/130/EU od 3. listopada 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Konvencije o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima na otvorenom moru u južnom Pacifiku (SL L 67, 6.3.2012., str. 1.).

(24)  Unija joj je pristupila Odlukom Vijeća 2005/75/EZ od 26. travnja 2004. o pristupanju Zajednice Konvenciji o očuvanju i gospodarenju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i srednjem Pacifiku (SL L 32, 4.2.2005., str. 1.).

(25)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).

(26)  Sve vrste pridnenih povlačnih mreža (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS i TB).

(27)  Sve vrste mreža potegača (SSC, SDN, SPR, SV, SB i SX).

(28)  Sav ribolov parangalima, štapovima, povrazima ili udičarskim alatima (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX i LLS).

(29)  Sve pričvršćene mreže stajaćice i klopke (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN i FIX).

(30)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2034 оd 18. listopada 2018. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2019. – 2021. (SL L 327, 21.12.2018., str. 8.).

(31)  Uredba Vijeća (EZ) br. 520/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju tehničkih mjera za očuvanje određenih stokova vrlo migratornih vrsta i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 973/2001 (SL L 123, 12.5.2007., str. 3.).


POPIS PRILOGA

PRILOG I.:

TAC-ovi primjenjivi na ribarska plovila Unije na područjima za koja su TAC-ovi utvrđeni prema vrsti i području

PRILOG I.A:

Skagerrak, Kattegat, potpodručja ICES-a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14, vode Unije na području CECAF-a, vode Francuske Gijane

PRILOG I.B:

Sjeveroistočni Atlantik i Grenland, potpodručja ICES-a 1, 2, 5, 12 i 14 i grenlandske vode na potpodručju NAFO-a 1

PRILOG I.C:

Sjeverozapadni Atlantik – područje primjene Konvencije NAFO-a

PRILOG I.D:

Područje primjene Konvencije ICCAT-a

PRILOG I.E:

Jugoistočni Atlantski ocean – područje primjene Konvencije SEAFO-a

PRILOG I.F:

Južna plavoperajna tuna – područja rasprostranjenosti

PRILOG I.G:

Područje primjene Konvencije WCPFC-a

PRILOG I.H:

Područje primjene Konvencije SPRFMO-a

PRILOG I.J:

Područje nadležnosti IOTC-a

PRILOG I.K:

Područje primjene Sporazuma SIOFA-e

PRILOG I.L:

Područje primjene Konvencije IATTC-a

PRILOG II.:

Ribolovni napor za plovila u kontekstu upravljanja stokovima lista u zapadnom dijelu kanala La Manche u zoni ICES-a 7e

PRILOG III.:

Područja upravljanja za hujicu u zonama ICES-a 2a, 3a i na potpodručju ICES-a 4

PRILOG IV.:

Sezonske zabrane ribolova za zaštitu bakalara u mrijestu

PRILOG V.:

Odobrenja za ribolov

PRILOG VI.:

Područje primjene Konvencije ICCAT-a

PRILOG VII.:

Područje primjene Konvencije CCAMLR-a

PRILOG VIII.:

Područje nadležnosti IOTC-a

PRILOG IX.:

Područje primjene Konvencije WCPFC-a


PRILOG I.

TAC-ovi PRIMJENJIVI NA RIBARSKA PLOVILA UNIJE NA PODRUČJIMA ZA KOJA SU TAC-ovi UTVRĐENI PREMA VRSTI I PODRUČJU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđeni su TAC-ovi i kvote (u tonama žive mase, osim ako je drukčije određeno) po stoku te, prema potrebi, s njima funkcionalno povezani uvjeti.

Sve ribolovne mogućnosti utvrđene u ovom Prilogu podliježu pravilima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1224/2009, a posebno člancima 33. i 34. te uredbe.

Osim ako je navedeno drukčije, upućivanja na ribolovne zone jesu upućivanja na zone ICES-a. Unutar svakog područja riblji se stokovi navode prema abecednom redu latinskog naziva vrste. Vrste se za regulatorne svrhe imenuju isključivo latinskim nazivima; uobičajeni nazivi navedeni su radi lakšeg snalaženja.

Za potrebe ove Uredbe navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva:

Znanstveni naziv

Troslovna oznaka

Uobičajeni naziv

Amblyraja radiata

RJR

zvjezdasta raža glatica

Ammodytes spp.

SAN

hujice

Argentina silus

ARU

veliki srebrnjak

Beryx spp.

ALF

sluzoglavke

Brosme brosme

USK

riba vrste Brosme brosme

Caproidae

BOR

kljunčica

Centrophorus squamosus

GUQ

ljuskasti kostelj dubinac

Centroscymnus coelolepis

CYO

portugalski morski pas

Chaceon spp.

GER

dubokomorski crveni rak

Chaenocephalus aceratus

SSI

ledena riba

Champsocephalus gunnari

ANI

antarktička ledena riba

Channichthys rhinoceratus

LIC

jednoroga ledena riba

Chionoecetes spp.

PCR

snježna rakovica

Clupea harengus

HER

haringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

tuponosi grenadir

Dalatias licha

SCK

drkovina

Deania calcea

DCA

kljunasti morski pas

Dicentrarchus labrax

BSS

lubin

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)

RJB

kompleks raža volina

Dissostichus eleginoides

TOP

patagonski zuban

Dissostichus mawsoni

TOA

antarktički zuban

Dissostichus spp.

TOT

zuban

Engraulis encrasicolus

ANE

inćun

Etmopterus princeps

ETR

veliki kostelj crnac

Etmopterus pusillus

ETP

glatki kostelj crnac

Euphausia superba

KRI

antarktički kril

Gadus morhua

COD

bakalar

Galeorhinus galeus

GAG

pas butor

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

pašara

Hippoglossoides platessoides

PLA

američki iverak

Hoplostethus atlanticus

ORY

zvjezdook

Illex illecebrosus

SQI

lignjun

Lamna nasus

POR

kučina

Lepidorhombus spp.

LEZ

patarače

Leucoraja naevus

RJN

mala raža

Limanda ferruginea

YEL

žutorepi list

Lophiidae

ANF

grdobine

Macrourus spp.

GRV

grenadiri

Makaira nigricans

BUM

plavi iglan

Mallotus villosus

CAP

kapelan

Manta birostris

RMB

divovska manta

Martialia hyadesi

SQS

lignja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

koljak

Merlangius merlangus

WHG

pišmolj

Merluccius merluccius

HKE

oslić

Micromesistius poutassou

WHB

ugotica pučinka

Microstomus kitt

LEM

list crvenac

Molva dypterygia

BLI

manjić morski

Molva molva

LIN

manjić

Nephrops norvegicus

NEP

škamp

Notothenia gibberifrons

NOG

tuponosa nototenija

Notothenia rossii

NOR

kraljevska nototenija

Notothenia squamifrons

NOS

siva nototenija

Pandalus borealis

PRA

sjeverna kozica

Paralomis spp.

PAI

rakovice

Penaeus spp.

PEN

kozice roda Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

iverak zlatopjeg

Pleuronectiformes

FLX

plosnatice

Pollachius pollachius

POL

kolja

Pollachius virens

POK

ugljenar

Psetta maxima

TUR

romb

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

ledena krokodil riba

Pseudopentaceros spp.

EDW

riba vrste Pentaceros richardsoni

Raja alba

RJA

raža balavica

Raja brachyura

RJH

plava raža

Raja circularis

RJI

raža smeđa

Raja clavata

RJC

raža kamenica

Raja fullonica

RJF

raža vrste Leucoraja fullonica

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

norveška raža

Raja microocellata

RJE

sitnooka raža

Raja montagui

RJM

raža crnopjega

Raja undulata

RJU

raža vijošarka

Rajiformes

SRX

voline i raže

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

grenlandski halibut

Sardina pilchardus

PIL

srdela

Scomber scombrus

MAC

skuša

Scophthalmus rhombus

BLL

rumbač

Sebastes spp.

RED

škarpinke

Solea solea

SOL

list

Solea spp.

SOO

listovi

Sprattus sprattus

SPR

papalina

Squalus acanthias

DGS

kostelj

Tetrapturus albidus

WHM

atlantski bijeli iglan

Thunnus maccoyii

SBF

južna plavoperajna tuna

Thunnus obesus

BET

velikooka tuna

Thunnus thynnus

BFT

plavoperajna tuna

Trachurus murphyi

CJM

čileanski šnjur

Trachurus spp.

JAX

šarun

Trisopterus esmarkii

NOP

norveška ugotica

Urophycis tenuis

HKW

bijela repata tabinja

Xiphias gladius

SWO

iglun

Sljedeća usporedna tablica uobičajenih naziva i latinskih naziva služi isključivo za potrebe objašnjenja:

Uobičajeni naziv

Troslovna oznaka

Znanstveni naziv

sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

američki iverak

PLA

Hippoglossoides platessoides

inćun

ANE

Engraulis encrasicolus

grdobine

ANF

Lophiidae

antarktički zuban

TOA

Dissostichus mawsoni

velikooka tuna

BET

Thunnus obesus

kljunasti morski pas

DCA

Deania calcea

ledena riba

SSI

Chaenocephalus aceratus

plava raža

RJH

Raja brachyura

manjić morski

BLI

Molva dypterygia

plavi iglan

BUM

Makaira nigricans

ugotica pučinka

WHB

Micromesistius poutassou

plavoperajna tuna

BFT

Thunnus thynnus

kljunčica

BOR

Caproidae

rumbač

BLL

Scophthalmus rhombus

kapelan

CAP

Mallotus villosus

bakalar

COD

Gadus morhua

kompleks raža volina

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)

list

SOL

Solea solea

rakovice

PAI

Paralomis spp.

mala raža

RJN

Leucoraja naevus

dubokomorski crveni rak

GER

Chaceon spp.

lubin

BSS

Dicentrarchus labrax

plosnatice

FLX

Pleuronectiformes

divovska manta

RMB

Manta birostris

veliki kostelj crnac

ETR

Etmopterus princeps

veliki srebrnjak

ARU

Argentina silus

grenlandski halibut

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

grenadiri

GRV

Macrourus spp.

siva nototenija

NOS

Notothenia squamifrons

koljak

HAD

Melanogrammus aeglefinus

oslić

HKE

Merluccius merluccius

haringa

HER

Clupea harengus

šarun

JAX

Trachurus spp.

tuponosa nototenija

NOG

Notothenia gibberifrons

čileanski šnjur

CJM

Trachurus murphyi

drkovina

SCK

Dalatias licha

antarktički kril

KRI

Euphausia superba

ljuskasti kostelj dubinac

GUQ

Centrophorus squamosus

list crvenac

LEM

Microstomus kitt

manjić

LIN

Molva molva

skuša

MAC

Scomber scombrus

antarktička ledena riba

ANI

Champsocephalus gunnari

kraljevska nototenija

NOR

Notothenia rossii

patarače

LEZ

Lepidorhombus spp.

sjeverna kozica

PRA

Pandalus borealis

škamp

NEP

Nephrops norvegicus

norveška ugotica

NOP

Trisopterus esmarkii

norveška raža

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

zvjezdook

ORY

Hoplostethus atlanticus

patagonski zuban

TOP

Dissostichus eleginoides

riba vrste Pentaceros richardsoni

EDW

Pseudopentaceros spp.

kozice roda Penaeus

PEN

Penaeus spp.

kostelj

DGS

Squalus acanthias

iverak zlatopjeg

PLE

Pleuronectes platessa

kolja

POL

Pollachius pollachius

kučina

POR

Lamna nasus

portugalski morski pas

CYO

Centroscymnus coelolepis

škarpinke

RED

Sebastes spp.

tuponosi grenadir

RNG

Coryphaenoides rupestris

ugljenar

POK

Pollachius virens

hujice

SAN

Ammodytes spp.

raža smeđa

RJI

Raja circularis

srdela

PIL

Sardina pilchardus

raža vrste Leucoraja fullonica

RJF

Raja fullonica

lignjun

SQI

Illex illecebrosus

voline i raže

SRX

Rajiformes

sitnooka raža

RJE

Raja microocellata

glatki kostelj crnac

ETP

Etmopterus pusillus

snježna rakovica

PCR

Chionoecetes spp.

listovi

SOO

Solea spp.

ledena krokodil riba

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

južna plavoperajna tuna

SBF

Thunnus maccoyii

raža crnopjega

RJM

Raja montagui

papalina

SPR

Sprattus sprattus

lignja

SQS

Martialia hyadesi

zvjezdasta raža glatica

RJR

Amblyraja radiata

iglun

SWO

Xiphias gladius

raža kamenica

RJC

Raja clavata

zuban

TOT

Dissostichus spp.

pas butor

GAG

Galeorhinus galeus

romb

TUR

Psetta maxima

riba vrste Brosme brosme

USK

Brosme brosme

raža vijošarka

RJU

Raja undulata

jednoroga ledena riba

LIC

Channichthys rhinoceratus

bijela repata tabinja

HKW

Urophycis tenuis

atlantski bijeli iglan

WHM

Tetrapturus albidus

raža balavica

RJA

Raja alba

pišmolj

WHG

Merlangius merlangus

pašara

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

žutorepi list

YEL

Limanda ferruginea

PRILOG I.A

SKAGERRAK, KATTEGAT, POTPODRUČJA ICES-a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 I 14, VODE UNIJE NA PODRUČJU CECAF-a, VODE FRANCUSKE GIJANE

Vrsta:

hujica i povezani usputni ulovi

Ammodytes spp.

Zona:

vode Unije u zonama 2a, 3a i 4 (1)

Danska

 

0

 (2)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ujedinjena Kraljevina

0

 (2)

Njemačka

 

0

 (2)

Švedska

 

0

 (2)

Unija

 

0

 

TAC

 

0

 

Poseban uvjet: u okviru ograničenja prethodno spomenutih kvota, na sljedećim se područjima upravljanja za hujicu kako su definirana u Prilogu III. ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

Zona: vode Unije na područjima upravljanja za hujicu

 

1r

2r ()

3r

4 ()

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danska

0

0

0

0

0

0

0

Ujedinjena Kraljevina

0

0

0

0

0

0

0

Njemačka

0

0

0

0

0

0

0

Švedska

0

0

0

0

0

0

0

Unija

0

0

0

0

0

0

0

Ukupno

0

0

0

0

0

0

0

()  Na područjima upravljanja 2r i 4 TAC se smije loviti samo kao TAC za praćenje uz odgovarajući protokol uzorkovanja za tu vrstu ribolova.


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1 i 2

(ARU/1/2.)

Njemačka

 

24

 

Zaštitni TAC

 

 

Francuska

 

8

 

 

 

 

 

Nizozemska

19

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

39

 

 

 

 

 

Unija

 

90

 

 

 

 

 

TAC

 

90

 

 

 

 

 


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

vode Unije u zonama 3a i 4

(ARU/3A4-C)

Danska

 

1 093

 

Zaštitni TAC

 

 

Njemačka

 

11

 

 

 

 

 

Francuska

 

8

 

 

 

 

 

Irska

 

8

 

 

 

 

 

Nizozemska

51

 

 

 

 

 

Švedska

 

43

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

20

 

 

 

 

 

Unija

 

1 234

 

 

 

 

 

TAC

 

1 234

 

 

 

 

 


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5, 6 i 7

(ARU/567.)

Njemačka

 

284

 

Zaštitni TAC

 

 

Francuska

 

6

 

 

 

 

 

Irska

 

263

 

 

 

 

 

Nizozemska

2 968

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

208

 

 

 

 

 

Unija

 

3 729

 

 

 

 

 

TAC

 

3 729

 

 

 

 

 


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1, 2 i 14

(USK/1214EI)

Njemačka

 

6

 (4)

Zaštitni TAC

 

 

Francuska

 

6

 (4)

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Ujedinjena Kraljevina

6

 (4)

 

 

 

 

Ostali

 

3

 (4)

 

 

 

 

Unija

 

21

 (4)

 

 

 

 

TAC

 

21

 

 

 

 

 


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

3a

(USK/03A.)

Danska

 

15

 

Zaštitni TAC

 

 

Švedska

 

8

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Njemačka

 

8

 

 

 

 

 

Unija

 

31

 

 

 

 

 

TAC

 

31

 

 

 

 

 


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

vode Unije u zoni 4

(USK/04-C.)

Danska

 

68

 

Zaštitni TAC

 

 

Njemačka

 

20

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Francuska

 

47

 

 

 

 

 

Švedska

 

7

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

102

 

 

 

 

 

Ostali

 

7

 (5)

 

 

 

 

Unija

 

251

 

 

 

 

 

TAC

 

251

 

 

 

 

 


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5, 6 i 7

(USK/567EI.)

Njemačka

 

17

 

Zaštitni TAC

 

 

Španjolska

 

60

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Francuska

 

705

 

 

 

 

 

Irska

 

68

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

340

 

 

 

 

 

Ostali

 

17

 (6)

 

 

 

 

Unija

 

1 207

 

 

 

 

 

Norveška

 

2 923

 (7)  (8)  (9)  (10)

 

 

 

 

TAC

 

4 130

 

 

 

 

 


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

norveške vode u zoni 4

(USK/04-N.)

Belgija

 

0

 

Zaštitni TAC

 

 

Danska

 

165

 

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

 

1

 

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

 

0

 

 

 

 

 

Nizozemska

0

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

4

 

 

 

 

 

Unija

 

170

 

 

 

 

 

TAC

nije relevantno

 

 

 

 

 


Vrsta:

kljunčica

Caproidae

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 6, 7 i 8

(BOR/678-)

Danska

 

4 700

 

Zaštitni TAC

 

 

Irska

 

13 235

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1 217

 

 

 

 

 

Unija

 

19 152

 

 

 

 

 

TAC

 

19 152

 

 

 

 

 


Vrsta:

haringa (11)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danska

 

10 309

 (12)

Analitički TAC

 

 

Njemačka

 

165

 (12)

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Švedska

 

10 783

 (12)

 

 

 

 

Unija

 

21 257

 (12)

 

 

 

 

Norveška

 

3 271

 

 

 

 

 

TAC

 

24 528

 

 

 

 

 


Vrsta:

haringa (13)

Clupea harengus

Zona:

vode Unije i norveške vode u zoni 4 sjeverno od 53° 30' S

(HER/4AB.)

Danska

 

59 468

 

Analitički TAC

 

 

Njemačka

 

39 404

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Francuska

 

20 670

 

 

 

 

 

Nizozemska

51 717

 

 

 

 

 

Švedska

 

3 913

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

55 583

 

 

 

 

 

Unija

 

230 755

 

 

 

 

 

Farski Otoci

250

 

 

 

 

 

Norveška

 

111 652

 (14)

 

 

 

 

TAC

 

385 008

 

 

 

 

 

Poseban uvjet: u okviru ograničenja prethodno spomenutih kvota, u sljedećoj se zoni ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

 

norveške vode južno od 62° S (HER/*04N-) ()

Unija

50 000

()  Ulovi haringe ulovljeni u ribolovu mrežama veličine oka mrežnog tega 32 mm ili više.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

norveške vode južno od 62° S

(HER/04-N.)

Švedska

 

948

 (16)

Analitički TAC

 

 

Unija

 

948

 

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

TAC

 

385 008

 

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

haringa (17)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danska

 

5 692

 

Analitički TAC

 

 

Njemačka

 

51

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Švedska

 

916

 

 

 

 

 

Unija

 

6 659

 

 

 

 

 

TAC

 

6 659

 

 

 

 

 


Vrsta:

haringa (18)

Clupea harengus

Zona:

4, 7d i vode Unije u zoni 2a

(HER/2A47DX)

Belgija

 

44

 

Analitički TAC

 

 

Danska

 

8 573

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Njemačka

 

44

 

 

 

 

 

Francuska

 

44

 

 

 

 

 

Nizozemska

44

 

 

 

 

 

Švedska

 

42

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

163

 

 

 

 

 

Unija

 

8 954

 

 

 

 

 

TAC

 

8 954

 

 

 

 

 


Vrsta:

haringa (19)

Clupea harengus

Zona:

4c, 7d (20)

(HER/4CXB7D)

Belgija

 

8 632

 (21)

Analitički TAC

 

 

Danska

 

800

 (21)

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Njemačka

 

530

 (21)

 

 

 

 

Francuska

 

10 277

 (21)

 

 

 

 

Nizozemska

18 162

 (21)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

3 950

 (21)

 

 

 

 

Unija

 

42 351

 (21)

 

 

 

 

TAC

 

385 008

 

 

 

 

 


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b, 6b i 6aN (22)

(HER/5B6ANB)

Njemačka

 

389

 (23)

Zaštitni TAC

 

 

Francuska

 

74

 (23)

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Irska

 

526

 (23)

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Nizozemska

389

 (23)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 102

 (23)

 

 

 

 

Unija

 

3 480

 (23)

 

 

 

 

TAC

 

3 480

 

 

 

 

 


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

6aN (24), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irska

 

1 236

 

Zaštitni TAC

 

 

Nizozemska

124

 

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

 

1 360

 

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

TAC

 

1 360

 

 

 

 

 


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

6 Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Ujedinjena Kraljevina

treba utvrditi

 

Zaštitni TAC

 

 

Unija

treba utvrditi

 (26)

Primjenjuje se članak 6. ove Uredbe.

 

TAC

treba utvrditi

 (26)

 

 

 

 


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7a (27)

(HER/07A/MM)

Irska

 

2 099

 

Analitički TAC

 

 

Ujedinjena Kraljevina

5 965

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Unija

 

8 064

 

 

 

 

 

TAC

 

8 064

 

 

 

 

 


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7e i 7f

(HER/7EF.)

Francuska

 

465

 

Zaštitni TAC

 

 

Ujedinjena Kraljevina

465

 

 

 

 

 

Unija

 

930

 

 

 

 

 

TAC

 

930

 

 

 

 

 


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7g (28), 7h (28), 7j (28) i 7k (28)

(HER/7G-K.)

Njemačka

 

10

 (29)

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

54

 (29)

 

 

 

 

Irska

 

750

 (29)

 

 

 

 

Nizozemska

54

 (29)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1

 (29)

 

 

 

 

Unija

 

869

 (29)

 

 

 

 

TAC

 

869

 (29)

 

 

 

 


Vrsta:

inćun

Engraulis encrasicolus

Zona:

8

ANE/08.)

Španjolska

 

28 703

 

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

3 189

 

 

 

 

 

Unija

 

31 892

 

 

 

 

 

TAC

 

31 892

 

 

 

 

 


Vrsta:

inćun

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španjolska

 

0

 (30)

Zaštitni TAC

 

 

Portugal

 

0

 (30)

 

 

 

 

Unija

 

0

 (30)

 

 

 

 

TAC

 

0

 (30)

 

 

 

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgija

 

5

 

Analitički TAC

 

 

Danska

 

1 683

 

 

 

 

 

Njemačka

 

42

 

 

 

 

 

Nizozemska

11

 

 

 

 

 

Švedska

 

294

 

 

 

 

 

Unija

 

2 035

 

 

 

 

 

TAC

 

2 103

 

 

 

 

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danska

 

80

 (31)

Zaštitni TAC

 

 

Njemačka

 

2

 (31)

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Švedska

 

48

 (31)

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

 

130

 (31)

 

 

 

 

TAC

 

130

 (31)

 

 

 

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

4; vode Unije u zoni 2a; dio zone 3a koji nije obuhvaćen Skagerrakom i Kattegatom

(COD/2A3AX4)

Belgija

 

435

 (32)

Analitički TAC

 

 

Danska

 

2 499

 

 

 

 

 

Njemačka

 

1 584

 

 

 

 

 

Francuska

 

537

 (32)

 

 

 

 

Nizozemska

1 412

 (32)

 

 

 

 

Švedska

 

17

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

5 732

 (32)

 

 

 

 

Unija

 

12 216

 

 

 

 

 

Norveška

 

2 502

 (33)

 

 

 

 

TAC

 

14 718

 

 

 

 

 

Poseban uvjet: u okviru ograničenja prethodno spomenutih kvota, u sljedećoj se zoni ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

 

norveške vode u zoni 4 (COD/*04N-)

Unija

10 618


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

norveške vode južno od 62° S

(COD/04-N.)

Švedska

 

382

 (34)

Analitički TAC

 

 

Unija

 

382

 

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

TAC

nije relevantno

 

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

6b; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b zapadno od 12° 00' Z i u zonama 12 i 14

(COD/5W6-14)

Belgija

 

0

 

Zaštitni TAC

 

 

Njemačka

 

1

 

 

 

 

 

Francuska

 

12

 

 

 

 

 

Irska

 

16

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

45

 

 

 

 

 

Unija

 

74

 

 

 

 

 

TAC

 

74

 

 

 

 

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

6a; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b istočno od 12° 00' Z

(COD/5BE6A)

Belgija

 

2

 (35)

Analitički TAC

 

 

Njemačka

 

19

 (35)

Primjenjuje se članak 8. ove Uredbe.

 

Francuska

 

203

 (35)

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Irska

 

284

 (35)

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ujedinjena Kraljevina

771

 (35)

 

 

 

 

Unija

 

1 279

 (35)

 

 

 

 

TAC

 

1 279

 (35)

 

 

 

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgija

 

3

 (36)

Zaštitni TAC

 

 

Francuska

 

9

 (36)

 

 

 

 

Irska

 

170

 (36)

 

 

 

 

Nizozemska

1

 (36)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

74

 (36)

 

 

 

 

Unija

 

257

 (36)

 

 

 

 

TAC

 

257

 (36)

 

 

 

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e – k, 8, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgija

 

18

 (37)

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

294

 (37)

Primjenjuje se članak 8. ove Uredbe.

 

Irska

 

461

 (37)

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Nizozemska

0

 (37)

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ujedinjena Kraljevina

32

 (37)

 

 

 

 

Unija

 

805

 (37)

 

 

 

 

TAC

 

805

 (37)

 

 

 

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgija

 

37

 (38)

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

721

 (38)

 

 

 

 

Nizozemska

21

 (38)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

79

 (38)

 

 

 

 

Unija

 

858

 (38)

 

 

 

 

TAC

 

858

 

 

 

 

 


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgija

 

9

 

Analitički TAC

 

 

Danska

 

8

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Njemačka

 

8

 

 

 

 

 

Francuska

 

48

 

 

 

 

 

Nizozemska

38

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 811

 

 

 

 

 

Unija

 

2 922

 

 

 

 

 

TAC

 

2 922

 

 

 

 

 


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; zoni 6; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(LEZ/56-14)

Španjolska

 

671

 

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

2 615

 (39)

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Irska

 

764

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1 851

 (39)

 

 

 

 

Unija

 

5 901

 

 

 

 

 

TAC

 

5 901

 

 

 

 

 


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgija

 

506

 (40)

Analitički TAC

 

 

Španjolska

 

5 620

 (41)

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Francuska

 

6 820

 (41)

 

 

 

 

Irska

 

3 101

 (41)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 685

 (41)

 

 

 

 

Unija

 

18 732

 

 

 

 

 

TAC

 

18 732

 

 

 

 

 


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španjolska

 

993

 

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

801

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Unija

 

1 794

 

 

 

 

 

TAC

 

1 794

 

 

 

 

 


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španjolska

 

2 144

 

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

107

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Portugal

 

71

 

 

 

 

 

Unija

 

2 322

 

 

 

 

 

TAC

 

2 322

 

 

 

 

 


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(ANF/2AC4-C)

Belgija

 

498

 (42)

Zaštitni TAC

 

 

Danska

 

1 098

 (42)

 

 

 

 

Njemačka

 

536

 (42)

 

 

 

 

Francuska

 

102

 (42)

 

 

 

 

Nizozemska

377

 (42)

 

 

 

 

Švedska

 

13

 (42)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

11 461

 (42)

 

 

 

 

Unija

 

14 085

 (42)

 

 

 

 

TAC

 

14 085

 

 

 

 

 


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

norveške vode u zoni 4

(ANF/04-N.)

Belgija

 

51

 

Zaštitni TAC

 

 

Danska

 

1 305

 

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

 

21

 

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Nizozemska

18

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

305

 

 

 

 

 

Unija

 

1 700

 

 

 

 

 

TAC

nije relevantno

 

 

 

 

 


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

zona 6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(ANF/56-14)

Belgija

 

286

 (43)

Zaštitni TAC

 

 

Njemačka

 

327

 (43)

 

 

 

 

Španjolska

 

307

 

 

 

 

 

Francuska

 

3 525

 (43)

 

 

 

 

Irska

 

797

 

 

 

 

 

Nizozemska

276

 (43)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 453

 (43)

 

 

 

 

Unija

 

7 971

 

 

 

 

 

TAC

 

7 971

 

 

 

 

 


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgija

 

3 262

 (44)

Analitički TAC

 

 

Njemačka

 

364

 (44)

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Španjolska

 

1 296

 (44)

 

 

 

 

Francuska

 

20 932

 (44)

 

 

 

 

Irska

 

2 675

 (44)

 

 

 

 

Nizozemska

422

 (44)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

6 348

 (44)

 

 

 

 

Unija

 

35 299

 (44)

 

 

 

 

TAC

 

35 299

 

 

 

 

 


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(ANF/8ABDE.)

Španjolska

 

1 372

 

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

7 636

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Unija

 

9 008

 

 

 

 

 

TAC

 

9 008

 

 

 

 

 


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španjolska

 

3 353

 

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

3

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Portugal

 

667

 

 

 

 

 

Unija

 

4 023

 

 

 

 

 

TAC

 

4 023

 

 

 

 

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03A.)

Belgija

 

10

 

Analitički TAC

 

 

Danska

 

1 768

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Njemačka

 

112

 

 

 

 

 

Nizozemska

2

 

 

 

 

 

Švedska

 

209

 

 

 

 

 

Unija

 

2 101

 

 

 

 

 

TAC

 

2 193

 

 

 

 

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4; vode Unije u zoni 2a

(HAD/2AC4.)

Belgija

 

206

 

Analitički TAC

 

 

Danska

 

1 416

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Njemačka

 

901

 

 

 

 

 

Francuska

 

1 571

 

 

 

 

 

Nizozemska

155

 

 

 

 

 

Švedska

 

143

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

23 361

 

 

 

 

 

Unija

 

27 753

 

 

 

 

 

Norveška

 

7 900

 

 

 

 

 

TAC

 

35 653

 

 

 

 

 

Poseban uvjet: u okviru ograničenja prethodno spomenutih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

 

norveške vode u zoni 4 (HAD/*04N-)

Unija

20 644


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

norveške vode južno od 62° S

(HAD/04-N.)

Švedska

 

707

 (45)

Analitički TAC

Unija

 

707

 

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

TAC

nije relevantno

 

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 6b, 12 i 14

(HAD/6B1214)

Belgija

 

23

 

Analitički TAC

 

 

Njemačka

 

28

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Francuska

 

1 155

 

 

 

 

 

Irska

 

824

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

8 442

 

 

 

 

 

Unija

 

10 472

 

 

 

 

 

TAC

 

10 472

 

 

 

 

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b i 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgija

 

4

 (46)

Analitički TAC

 

 

Njemačka

 

5

 (46)

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Francuska

 

219

 (46)

 

 

 

 

Irska

 

651

 (46)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

3 094

 (46)

 

 

 

 

Unija

 

3 973

 

 

 

 

 

TAC

 

3 973

 

 

 

 

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b – k, 8, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgija

 

121

 

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

7 239

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Irska

 

2 413

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1 086

 

 

 

 

 

Unija

 

10 859

 

 

 

 

 

TAC

 

10 859

 

 

 

 

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07A.)

Belgija

 

50

 

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

228

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Irska

 

1 366

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1 512

 

 

 

 

 

Unija

 

3 156

 

 

 

 

 

TAC

 

3 156

 

 

 

 

 


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03 A.)

Danska

 

1 166

 

Zaštitni TAC

 

 

Nizozemska

4

 

 

 

 

 

Švedska

 

125

 

 

 

 

 

Unija

 

1 295

 

 

 

 

 

TAC

 

1 660

 

 

 

 

 


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

4; vode Unije u zoni 2a

(WHG/2AC4.)

Belgija

 

329

 

Analitički TAC

 

 

Danska

 

1 424

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Njemačka

 

370

 

 

 

 

 

Francuska

 

2 140

 

 

 

 

 

Nizozemska

823

 

 

 

 

 

Švedska

 

3

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

10 293

 

 

 

 

 

Unija

 

15 382

 

 

 

 

 

Norveška

 

1 216

 (47)

 

 

 

 

TAC

 

17 158

 

 

 

 

 

Poseban uvjet: u okviru ograničenja prethodno spomenutih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

 

norveške vode u zoni 4 (WHG/*04N-)

Unija

10 801


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

zona 6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(WHG/56-14)

Njemačka

 

3

 (48)

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

57

 (48)

Primjenjuje se članak 8. ove Uredbe.

 

Irska

 

273

 (48)

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ujedinjena Kraljevina

604

 (48)

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

 

937

 (48)

 

 

 

 

TAC

 

937

 (48)

 

 

 

 


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgija

 

2

 (49)

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

25

 (49)

Primjenjuje se članak 8. ove Uredbe.

 

Irska

 

415

 (49)

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Nizozemska

0

 (48)

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ujedinjena Kraljevina

279

 (49)

 

 

 

 

Unija

 

721

 (49)

 

 

 

 

TAC

 

721

 (49)

 

 

 

 


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j i 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgija

 

92

 

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

5 644

 

 

 

 

 

Irska

 

4 072

 

 

 

 

 

Nizozemska

46

 

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1 009

 

 

 

 

 

Unija

 

10 863

 

 

 

 

 

TAC

 

10 863

 

 

 

 

 


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

8

(WHG/08.)

Španjolska

 

1 016

 

Zaštitni TAC

 

 

Francuska

 

1 524

 

 

 

 

 

Unija

 

2 540

 

 

 

 

 

TAC

 

2 540

 

 

 

 

 


Vrsta:

pišmolj i kolja

Merlangius merlangus i

Pollachius pollachius

Zona:

norveške vode južno od 62° S

(W/P/04-N.)

Švedska

 

190

 (50)

Zaštitni TAC

 

 

 

Unija

 

190

 

 

 

 

 

TAC

nije relevantno

 

 

 

 

 


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03A.)

Danska

 

3 136

 (51)

Analitički TAC

 

 

Švedska

 

267

 (51)

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Unija

 

3 403

 

 

 

 

 

TAC

 

3 403

 

 

 

 

 


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(HKE/2AC4-C)

Belgija

 

56

 (52)

Analitički TAC

 

 

Danska

 

2 278

 (52)

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Njemačka

 

261

 (52)

 

 

 

 

Francuska

 

504

 (52)

 

 

 

 

Nizozemska

131

 (52)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

710

 (52)

 

 

 

 

Unija

 

3 940

 (52)

 

 

 

 

TAC

 

3 940

 

 

 

 

 


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

6 i 7; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(HKE/571214)

Belgija

 

582

 (53)

Analitički TAC

 

 

Španjolska

 

18 667

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Francuska

 

28 827

 (53)

 

 

 

 

Irska

 

3 493

 

 

 

 

 

Nizozemska

376

 (53)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

11 380

 (53)

 

 

 

 

Unija

 

63 325

 

 

 

 

 

TAC

 

63 325

 

 

 

 

 

Poseban uvjet: u okviru ograničenja prethodno spomenutih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

 

8a, 8b, 8d i 8e (HKE/*8ABDE)

Belgija

75

Španjolska

3 012

Francuska

3 012

Irska

376

Nizozemska

38

Ujedinjena Kraljevina

1 694

Unija

8 206


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgija

 

19

 (54)

Analitički TAC

 

 

Španjolska

 

12 995

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Francuska

 

29 183

 

 

 

 

 

Nizozemska

38

 (54)

 

 

 

 

Unija

 

42 235

 

 

 

 

 

TAC

 

42 235

 

 

 

 

 

Poseban uvjet: u okviru ograničenja prethodno spomenutih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

 

6 i 7; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14 (HKE/*57-14)

Belgija

4

Španjolska

3 764

Francuska

6 776

Nizozemska

11

Unija

10 555


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španjolska

 

5 600

 

Analitički TAC

 

 

Francuska

 

538

 

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Portugal

 

2 614

 

 

 

 

 

Unija

 

8 752

 

 

 

 

 

TAC

 

8 752

 

 

 

 

 


Vrsta:

ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

Zona:

norveške vode u zonama 2 i 4

(WHB/24-N.)

Danska

 

0

 

Analitički TAC

 

 

Ujedinjena Kraljevina

0

 

 

 

 

 

Unija

 

0

 

 

 

 

 

TAC

nije relevantno

 

 

 

 

 


Vrsta:

ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12. i 14

(WHB/1X14)

Danska

 

49 845

 (55)

Analitički TAC

 

 

Njemačka

 

19 380

 (55)

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

 

Španjolska

 

42 258

 (55)  (56)

 

 

 

 

Francuska

 

34 688

 (55)

 

 

 

 

Irska

 

38 599

 (55)

 

 

 

 

Nizozemska

60 780

 (55)

 

 

 

 

Portugal

 

3 926

 (55)  (56)

 

 

 

 

Švedska

 

12 330

 (55)

 

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

64 678

 (55)

 

 

 

 

Unija

 

326 484

 (55)  (57)

 

 

 

 

Norveška

 

99 900

 

 

 

 

 

Farski Otoci

10 000

<