ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 10

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
15. siječnja 2020.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2020/28 europskog parlamenta i vijeća od 27. studenoga 2019. o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj

1

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2019/216 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. siječnja 2019. o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 (Službeni list Europske unije L 38 od 8. veljače 2019.)

3

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP (Službeni list Europske unije L 135 od 22. svibnja 2019.)

4

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/816 (Službeni list Europske unije L 135 od 22. svibnja 2019.)

5

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

15.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 10/1


ODLUKA (EU) 2020/28 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. studenoga 2019.

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (2), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Fondom solidarnosti Europske unije („Fond”) Uniji se želi omogućiti da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na hitne situacije kako bi pokazala solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih prirodnim katastrofama.

(2)

Sredstva Fonda ne smiju prelaziti maksimalni godišnji iznos od 500 000 000 EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (3).

(3)

Grčka je 15. svibnja 2019. podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda nakon iznimno obilnih kiša i oluje koje su od 23. do 26. veljače 2019. pogodile Kretu i dovele do poplava i odrona zemlje.

(4)

Zahtjev Grčke udovoljava uvjetima za osiguravanje financijskog doprinosa iz Fonda, kako je utvrđeno člankom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002.

(5)

Stoga bi trebalo mobilizirati sredstva iz Fonda kako bi se osigurao financijski doprinos za Grčku.

(6)

Fond je mobiliziran Odlukom (EU) 2019/277 Europskog parlamenta i Vijeća (4) kako bi se osigurao iznos od 50 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje namijenjen za isplatu predujmova za financijsku godinu 2019. Ta su odobrena sredstva upotrijebljena tek u vrlo ograničenoj mjeri. Time se stoga otvara mogućnost financiranja punog iznosa ove mobilizacije Fonda preraspodjelom odobrenih sredstava raspoloživih za isplatu predujmova u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2019.

(7)

Radi što brže mobilizacije Fonda ovu bi Odluku trebalo primjenjivati od datuma njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2019. mobilizira se Fond solidarnosti Europske unije kako bi se Grčkoj osigurao iznos od 4 552 517 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje.

Iznos iz prvog stavka financira se odobrenim sredstvima koja su mobilizirana za isplatu predujmova u proračunu Unije za financijsku godinu 2019. Raspoloživa odobrena sredstva za isplatu predujmova smanjuju se na odgovarajući način.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 27. studenoga 2019.

Sastavljeno u Strasbourgu, 27. studenoga 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednica

T. TUPPURAINEN


(1)  SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(4)  Odluka (EU) 2019/277 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2018. o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova (SL L 54, 22.2.2019., str. 5.).


Ispravci

15.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 10/3


Ispravak Uredbe (EU) 2019/216 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. siječnja 2019. o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000

( Službeni list Europske unije L 38 od 8. veljače 2019 .)

Na stranici 18., Prilog, dio A, u tablici, 19. redak (koji se odnosi na redni broj 094321):

umjesto:

„Šećer od šećerne trske ili od šećerne repe

t (ekvivalent bijelog šećera)

10 000

IDN

094321

58,4 %

5 841 ”

treba stajati:

„Šećer od šećerne trske ili od šećerne repe

tt (ekvivalent bijelog šećera)

10 000

IND

094321

58,4 %

5 841 ”


15.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 10/4


Ispravak Uredbe (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP

( Službeni list Europske unije L 135 od 22. svibnja 2019 .)

Na stranici 74., u članku 62. stavku 5. točki (a):

umjesto:

„(a)

u stavku 1. umeće se sljedeća točka:

‚(da)

savjetodavna skupina za interoperabilnost;’;”;

treba stajati:

„(a)

u stavku 1. umeće se sljedeća točka:

‚(db)

savjetodavna skupina za interoperabilnost;’;”.


15.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 10/5


Ispravak Uredbe (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/816

( Službeni list Europske unije L 135 od 22. svibnja 2019 .)

1. Na stranici 97., u članku 4. točki 8.:

umjesto:

„8.

„podaci o identitetu” znači podaci iz članka 27. stavka 3. točaka od (a) do (e);”

treba stajati:

„8.

„podaci o identitetu” znači podaci iz članka 27. stavka 3. točaka (a) i (b);”.

2. Na stranici 124., u članku 59. stavku 5. točki (a):

umjesto:

„(a)

u stavku 1. umeće se sljedeća točka:

„(da)

savjetodavna skupina za interoperabilnost;”;”

treba stajati:

„(a)

u stavku 1. umeće se sljedeća točka:

„(db)

savjetodavna skupina za interoperabilnost;”;”.