ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 327

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
17. prosinca 2019.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika ( 1 )

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2153 оd 16. prosinca 2019. o pristojbama i naknadama koje naplaćuje Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 319/2014

36

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2154 оd 16. prosinca 2019. o otvaranju carinskih kvota za 2020. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

66

 

*

Uredba (EU) 2019/2155 Europske Središnje Banke od 5. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor (ESB/2019/37)

70

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/2156 od 7. listopada 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Euromediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, u vezi s donošenjem preporuke o odobrenju produženja akcijskog plana EU-Maroko kojim se provodi napredni status (2013.–2017.)

75

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/2157 od 10. prosinca 2019. o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025.

78

 

*

Odluka (EU) 2019/2158 europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2019/38)

99

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Preporuka br. 1/2019 Vijeća za pridruživanje EU-a i Maroka od 4. prosinca 2019. o odobrenju dvogodišnjeg produženja akcijskog plana EU-Maroko kojim se provodi napredni status (2013.–2017.) [2019/2159]

108

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

UREDBE

17.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/1


UREDBA (EU) 2019/2152 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. studenoga 2019.

o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Razvoj, proizvodnja i diseminacija statističkih informacija o gospodarskim djelatnostima poslovnih subjekata država članica do sada su se temeljili na nizu pojedinačnih pravnih akata. Tim su pravnim aktima obuhvaćene kratkoročne i strukturne poslovne statistike, statistike o proizvodnji, trgovini robom i uslugama unutar Unije i izvan nje (međunarodna trgovina), stranim povezanim poduzećima, istraživanju i razvoju, inovacijama te primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i e‐trgovini. Nadalje, Uredbom (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavljen je zajednički okvir za poslovne registre u statističke svrhe u Uniji.

(2)

Tom strukturom, koja se temelji na pojedinačnim pravnim aktima, ne osigurava se potrebna dosljednost u pojedinačnim statističkim područjima niti se promiče integrirani pristup razvoju, proizvodnji i diseminaciji poslovnih statistika. Za potrebe ove Uredbe europske poslovne statistike trebale bi obuhvaćati i statističke podatke o istraživanju i razvoju u sektoru visokog obrazovanja, državnom sektoru i privatnom neprofitnom sektoru. Trebalo bi uspostaviti zajednički pravni okvir kako bi se osigurala dosljednost u europskim poslovnim statistikama i olakšala integracija odgovarajućih statističkih procesa.

(3)

Bolja integracija statističkih procesa utemeljenih na zajedničkim metodološkim načelima, definicijama i kriterijima kvalitete trebala bi dovesti do usklađenih statistika o strukturi, gospodarskim djelatnostima, transakcijama i uspješnosti poslovnog sektora u Uniji kojima se zadovoljava razina relevantnosti i pojedinosti potrebna za ispunjavanje potreba korisnika.

(4)

Registrom EuroGroups namjerava se osigurati učinkovitije praćenje smjernica Unije koje su važne za europske poslovne statistike, primjerice Preporuke Komisije 2003/361/EZ (4), posebno u pogledu identifikacije samostalnih poduzeća definiranih u članku 3. te preporuke. Te smjernice Unije potrebne su kako bi se poticalo pravnu sigurnost i predvidljivost za poslovne subjekte te stvorilo jednake uvjete za sva mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) sa sjedištem u Uniji.

(5)

Za europske poslovne statistike relevantne su međunarodne smjernice kao što su Priručnik Frascati, koji se odnosi na statistike o istraživanju i razvoju, i Priručnik Oslo, koji se odnosi na podatke o inovacijama, te međunarodni sporazumi koje su donijeli Ujedinjeni narodi, Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj, Međunarodni monetarni fond i druge međunarodne i nadnacionalne organizacije. U mjeri u kojoj je to moguće, te bi smjernice trebalo slijediti u razvoju, proizvodnji i diseminaciji statistika Unije te u europskom okviru za statističke poslovne registre kako bi se osigurala usporedivost statistika Unije sa statistikama koje su sastavili glavni međunarodni partneri Unije. Međutim, trebalo bi dosljedno primjenjivati standarde, sporazume i smjernice Unije pri prikupljanju podataka za europske poslovne statistike o temama inputi istraživanja i razvoja i inovacije.

(6)

Administrativno opterećenje poslovnih subjekata, osobito MSP-ova, trebalo bi ograničiti u najvećoj mogućoj mjeri uzimajući u obzir, u mjeri u kojoj je to moguće, druge izvore podataka koji nisu istraživanja. Kako bi se ublažilo opterećenje poduzeća, trebalo bi biti moguće utvrditi različite zahtjeve u pogledu podataka ovisno o veličini i važnosti poslovnih djelatnosti država članica.

(7)

U programu Vizija 2020. europskog statističkog sustava (ESS) navedeno je da bi podatke trebalo upotrebljavati u različitim statističkim područjima radi bolje analize novih pojava (npr. globalizacije) i boljeg doprinošenja politikama Unije s visokim učinkom. Izlazni podaci trebali bi se temeljiti na učinkovitim i pouzdanim statističkim procesima ESS-a. Širim područjem primjene zajedničkog pravnog okvira za poslovne statistike trebala bi se omogućiti integracija međuovisnih procesa proizvodnje uz upotrebu više izvora.

(8)

Cilj Programa za modernizaciju europskih statistika o poduzećima i trgovini, koji je donesen Odlukom br. 1297/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) i provodio se od 2009. do 2013., bilo je pružanje pomoći pri prilagodbi poslovnih statistika i statistika o trgovini novim potrebama za podacima i prilagodbi sustava za proizvodnju poslovnih statistika. Zaključke i preporuke proizišle iz tog programa u pogledu prioriteta i novih skupova pokazatelja, pojednostavnjenja okvira za poslovne statistike, učinkovitije proizvodnje statistika o poduzećima i trgovini te modernizacije statistike o trgovini robom unutar Unije trebalo bi pretvoriti u pravno obvezujuće odredbe.

(9)

Postoji potreba za fleksibilnijim pristupom unutar okvira za europske poslovne statistike kako bi se omogućile prilagodbe metodološkom razvoju i pravodobno odgovorilo na nove i opravdane potrebe korisnika podataka proizišle iz promjenjivog gospodarskog okruženja te sve veće globalizacije i složenosti poslovnog okruženja. Takve buduće prilagodbe trebalo bi poduprijeti odgovarajućom analizom troškova i koristi, a nastalim novim zahtjevima u pogledu podataka ne bi trebalo državama članicama ili davateljima podataka nametnuti znatno dodatni trošak ili opterećenje.

(10)

Trebalo bi ojačati ulogu nacionalnih statističkih poslovnih registara i registra EuroGroups kao temeljne infrastrukture za prikupljanje i sastavljanje europskih poslovnih statistika. Nacionalne statističke poslovne registre trebalo bi upotrebljavati kao glavne izvore informacija za statističku analizu poslovne populacije i njezine demografije, za definiranje populacije za istraživanja i za uspostavu veze s izvorima administrativnih podataka.

(11)

Kako bi se osigurala uloga nacionalnih statističkih poslovnih registara i registra EuroGroups, trebalo bi uspostaviti i provesti jedinstveni identifikator za sve relevantne jedinice.

(12)

Pravilno razgraničenje skupina poduzeća u registru EuroGroups s pomoću pravodobnih i pouzdanih podataka trebalo bi postići primjenom usklađenih kriterija i redovitim ažuriranjem informacija o vezama kontrole među pravnim jedinicama koje su dio skupina poduzeća.

(13)

Kako bi se unaprijedilo učinkovitost procesa za proizvodnju statistika ESS-a i smanjilo statističko opterećenje davatelja podataka, nacionalna statistička tijela trebala bi imati pravo odmah i bez naknade pristupiti svim nacionalnim administrativnim evidencijama i upotrebljavati ih te integrirati te administrativne evidencije sa statistikama u mjeri u kojoj je to potrebno za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih poslovnih statistika, u skladu s člankom 17.a Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(14)

Uredbom (EZ) br. 223/2009 pruža se referentni okvir za europske statistike. Njome se posebno zahtijeva poštovanje načela stručne neovisnosti, nepristranosti, objektivnosti, pouzdanosti, statističke povjerljivosti i isplativosti.

(15)

Za nacionalna statistička tijela koja proizvode poslovne statistike i održavaju europski okvir za statističke poslovne registre trebalo bi uvesti razmjenu mikropodataka i pristup mikropodacima za razvoj, proizvodnju i diseminaciju nacionalnih ili europskih poslovnih statistika ili za povećanje kvalitete europskih poslovnih statistika. Razmjenu mikropodataka trebalo bi ograničiti na opravdane slučajeve.

(16)

Stvaranjem dodatnog izvora podataka na temelju razmjene mikropodataka o izvozu robe unutar Unije uz mogućnost primjene inovativnih metodologija povećava se fleksibilnost država članica u sastavljanju statistika o trgovini robom unutar Unije i time im se omogućuje da smanje izvještajno opterećenje poslovnih subjekata. Svrha su razmjene učinkoviti razvoj, proizvodnja i diseminacija statistika o međunarodnoj trgovini robom i poboljšanje kvalitete tih statistika.

(17)

Za pregovore o sporazumima o trgovini i investicijama između Unije i trećih zemalja ili između više strana te njihovu provedbu i preispitivanje nužno je da se Komisiji na raspolaganje stave potrebne statističke informacije o trgovinskim tokovima država članica s trećim zemljama.

(18)

Trebalo bi održavati blisku vezu između sustava za prikupljanje statističkih informacija i fiskalnih formalnosti koje se odnose na porez na dodanu vrijednost i postoje u kontekstu trgovine robom među državama članicama. Tom se vezom posebno omogućuje identificiranje izvoznika i uvoznika te provjera kvalitete prikupljenih informacija za potrebe statistika o trgovini robom unutar Unije.

(19)

Prekogranično kretanje robe, posebno iz trećih zemalja ili u njih, podliježe carinskom nadzoru kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Carinska tijela čuvaju informacije ili evidencije o takvom kretanju ili imaju pristup njima. Informacije ili evidencije koje se odnose na carinske deklaracije ili se na njima temelje trebalo bi upotrebljavati za proizvodnju statistika o trgovini robom u Uniji.

(20)

Za proizvodnju statistika o međunarodnoj trgovini robom i poboljšanje kvalitete tih statistika nacionalna statistička tijela u državama članicama trebala bi razmjenjivati podatke o uvozu i izvozu robe koji uključuju carinska tijela više država članica. Kako bi se osiguralo usklađeno sastavljanje statističkih podataka, razmjena tih mikropodataka između nacionalnih statističkih tijela trebala bi biti obavezna.

(21)

Kako bi se očuvalo kvalitetu i usporedivost europskih poslovnih statistika ili nacionalnih računa u skladu s konceptima i metodologijom iz Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8), trebalo bi omogućiti razmjenu povjerljivih podataka između nacionalnih statističkih tijela dotičnih država članica, njihovih odgovarajućih nacionalnih središnjih banaka, Europske središnje banke (ESB) i Komisije (Eurostata) isključivo u statističke svrhe.

(22)

Za provedbu svojih zadaća na temelju Ugovorâ, posebno zadaća povezanih s funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, Komisija bi trebala imati potpune, ažurirane i pouzdane informacije o proizvodnji robe i usluga u Uniji i o međunarodnim trgovinskim tokovima. Poduzećima su isto tako potrebne takve informacije za praćenje njihovih tržišta i međunarodne dimenzije tih tržišta.

(23)

Države članice ili nacionalna nadležna tijela trebali bi nastojati što je više moguće pojednostavniti prikupljanje podataka od europskih poslovnih subjekata. Nacionalna statistička tijela trebala bi uzeti u obzir najnovija digitalna dostignuća u trenutku utvrđivanja instrumenata i metoda za prikupljanje statističkih podataka te bi ih trebalo poticati na provedbu inovativnih pristupa.

(24)

Za mjerenje produktivnosti poslovnih subjekata u Uniji potrebno je osigurati poslovne statistike po području djelatnosti. Posebno postoji sve veća potražnja za statistikama o uslužnom sektoru, koji je najdinamičniji sektor modernih gospodarstava, posebno s obzirom na potencijal tog sektora za rast i stvaranje radnih mjesta te uzimajući u obzir odnose s proizvodnim sektorom. Taj trend dodatno se pojačava razvojem novih digitalnih usluga. Potražnja za statistikama raste i u kreativnim i kulturnim industrijama, kao što se navodi u rezoluciji Europskog parlamenta od 13. prosinca 2016. o dosljednoj politici EU-a za kulturne i kreativne industrije (9). Statistike o trgovini uslugama ključne su za praćenje funkcioniranja unutarnjeg tržišta usluga i jedinstvenog digitalnog tržišta te za procjenu učinka prepreka na trgovinu uslugama.

(25)

Uredba (EZ) br. 223/2009 predstavlja referentni okvir za ovu Uredbu, među ostalim u pogledu zaštite povjerljivih podataka. Međutim, zbog izrazito detaljne razine informacija u području statistike o međunarodnoj trgovini robom potrebna su posebna pravila s obzirom na povjerljivost. Uvoznik ili izvoznik robe treba nacionalnom statističkom tijelu podnijeti zahtjev za neotkrivanjem statističkih rezultata kojima se omogućuje neizravna identifikacija takvog uvoznika ili izvoznika. Nacionalno statističko tijelo trebalo bi zahtjev smatrati opravdanim ako se statističkim rezultatima omogućuje neizravna identifikacija uvoznika ili izvoznika. U suprotnom bi nacionalno statističko tijelo trebalo moći diseminirati statističke rezultate u obliku iz kojeg je moguće neizravno identificirati uvoznika ili izvoznika.

(26)

Za praćenje napretka prema ciljevima postavljenima u strategiji Europa 2020. na razini država članica i Unije potrebne su usklađene statistike o gospodarstvu Unije u vezi s klimatskim promjenama i učinkovitom uporabom resursa, istraživanjem i razvojem, inovacijama, informacijskim društvom kojima su obuhvaćene i tržišne i netržišne djelatnosti te o poslovnom okruženju kao cjelini, posebno o poslovnoj demografiji i zapošljavanju povezanom s tržišnim djelatnostima. Takvim se informacijama donositeljima odluka omogućuje donošenje informiranih odluka o politikama s ciljem razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama, poboljšanja pristupa unutarnjem tržištu za MSP-ove, razvoja poduzetništva te poboljšanja održivosti i konkurentnosti.

(27)

Statistike o inovacijskim i istraživačkim te razvojnim djelatnostima potrebne su za razvoj i praćenje politika čiji je cilj jačanje konkurentnosti država članica i povećanje njihova srednjoročnog i dugoročnog potencijala za pametan rast i zapošljavanje. Digitalno gospodarstvo koje se širi i povećana uporaba IKT-a isto su tako među važnim pokretačima konkurentnosti i rasta u Uniji, a statistike su potrebne su za potporu povezanim strategijama i politikama, uključujući dovršenje jedinstvenog digitalnog tržišta.

(28)

Poslovne su statistike potrebne i za sastavljanje nacionalnih i regionalnih računa u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013.

(29)

Pouzdane i pravodobne statistike potrebne su za izvješćivanje o gospodarskom razvoju u svakoj državi članici unutar okvira gospodarske politike Unije. ESB-u su potrebne brzo dostupne kratkoročne statistike kako bi procijenio gospodarski razvoj u državama članicama u kontekstu jedinstvene monetarne politike.

(30)

Poštujući načelo pružanja poslovnih statistika o cjelokupnom gospodarstvu, zahtjevima u pogledu podataka trebalo bi u mjeri u kojoj je to moguće uzeti u obzir mjere pojednostavnjenja u svrhu smanjenja opterećenja poslovnih subjekata u relativno malim državama članicama, u skladu s načelom proporcionalnosti. Dodatni zahtjevi ne bi trebali predstavljati nerazmjerno administrativno opterećenje za davatelje podataka.

(31)

Međunarodne standarde poput inicijative za razmjenu statističkih podataka i metapodataka (SDMX) te statističke ili tehničke standarde razrađene u okviru ESS-a poput standarda za metapodatke i provjeru trebalo bi primjenjivati u mjeri u kojoj je to relevantno i za europske poslovne statistike. Odbor za ESS (ESSC) potvrdio je ESS-ov standard za izvješća o kvaliteti u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 223/2009. Tim bi standardima trebalo doprinijeti usklađivanju osiguravanja kvalitete i izvješćivanja o kvaliteti u skladu s ovom Uredbom.

(32)

Kako bi se uzelo u obzir gospodarska i tehnička dostignuća, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi izmjene vrsta statističkih informacija, radi dodatnog utvrđivanja pojedinosti statističkih informacija koje trebaju pružiti porezna i carinska tijela u skladu s Prilogom V. odnosno Prilogom VI. te radi izmjene detaljnih tema navedenih u Prilogu I. i izmjene ove Uredbe smanjivanjem stope obuhvata za izvoz robe unutar Unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (10) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(33)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe u pogledu pojedinosti varijabli kao i oblika, mjera sigurnosti i povjerljivosti te postupka za razmjenu povjerljivih podataka za potrebe europskog okvira za statističke poslovne registre, u pogledu modaliteta, sadržaja i rokova za dostavu izvješća o kvaliteti i metapodacima, u pogledu standarda za dostavu podataka i metapodataka te u pogledu odstupanja od zahtjeva ove Uredbe ili od delegiranih ili provedbenih akata donesenih na temelju nje, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. U istu bi svrhu provedbene ovlasti trebalo dodijeliti Komisiji u pogledu utvrđivanja modalitetâ pružanja i razmjene određenih administrativnih evidencija kao i u pogledu oblika, mjera sigurnosti i povjerljivosti te postupka za razmjenu povjerljivih podataka za potrebe statistika o trgovini robom unutar Unije, u pogledu specifikacija relevantnih metapodataka, vremenskog rasporeda, modalitetâ prikupljanja i sastavljanja statističkih informacija o izvozu robe unutar Unije koje se dostavljaju državi članici uvoza, modalitetâ primjene stope obuhvata ukupnog izvoza robe unutar Unije s obzirom na referentno razdoblje, utvrđivanja tehničkih specifikacija koje se odnose na elemente statističkih podataka za statističke informacije o trgovini robom unutar Unije koje je potrebno dostaviti državi članici uvoza i povezanih pojednostavnjenja. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (11).

(34)

Prema potrebi Komisija bi trebala provesti analizu troškova i koristi te osigurati da se nijednim predloženim djelovanjem državama članicama ili davateljima podataka, osobito MSP-ovima, ne nameće znatan dodatni trošak ili opterećenje uzimajući u obzir očekivane koristi za korisnike, kao i to da se predloženim djelovanjem dovodi do povećanja kvalitete statistike.

(35)

Komisija bi trebala moći odobriti odstupanja od primjene ove Uredbe ili delegiranih i provedbenih akata donesenih na temelju nje ako takva primjena dovodi do velikih prilagodbi nacionalnog statističkog sustava države članice u smislu organizacije dodatnih istraživanja ili uvođenja velikih prilagodbi njezina sustava za proizvodnju statistika kako bi se uključili novi izvori podataka ili omogućilo kombiniranje različitih izvora.

(36)

Kada su potrebni novi zahtjevi u pogledu podataka ili poboljšanja skupova podataka obuhvaćenih ovom Uredbom, Komisija bi trebala moći pokrenuti pilot-studije koje države članice provode na dobrovoljnoj osnovi. Komisija bi trebala moći kao prioritet pokrenuti pilot-studije koje obuhvaćaju međunarodnu trgovinu uslugama, nekretnine, financijske pokazatelje te okoliš i klimu.

(37)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno uspostavu zajedničkog okvira za europske poslovne statistike, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog usklađivanja i usporedivosti on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(38)

Mjerama utvrđenima u ovoj Uredbi trebalo bi zamijeniti mjere iz uredbi (EZ) br. 48/2004 (12), (EZ) br. 638/2004 (13), (EZ) br. 808/2004 (14), (EZ) br. 716/2007 (15), (EZ) br. 177/2008, (EZ) br. 295/2008 (16) i (EZ) br. 471/2009 (17) Europskog parlamenta i Vijeća, Odluke br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (18) te uredbi Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (19) i (EZ) br. 1165/98 (20). Stoga bi te akte trebalo staviti izvan snage.

(39)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (21).

(40)

Provedeno je savjetovanje s ESSC-om,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički pravni okvir za:

(a)

razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih poslovnih statistika iz članka 2. stavka 1.;

(b)

europski okvir za statističke poslovne registre.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Europskim poslovnim statistikama obuhvaćeni su:

(a)

struktura, gospodarske djelatnosti i uspješnost statističkih jedinica, njihove istraživačke i razvojne te inovacijske aktivnosti, njihova primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i e-trgovina te globalni lanci vrijednosti. Za potrebe ove Uredbe europske poslovne statistike obuhvaćaju i statističke podatke o istraživanju i razvoju u sektoru visokog obrazovanja, državnom sektoru i privatnom neprofitnom sektoru;

(b)

proizvodnja gotovih proizvoda i usluga te međunarodna trgovina robom i uslugama.

2.   Europskim okvirom za statističke poslovne registre obuhvaćeni su nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups te razmjene podataka među njima u skladu s člankom 10.

3.   Nacionalni statistički poslovni registri iz stavka 2. obuhvaćaju:

(a)

sva poduzeća koja obavljaju gospodarske djelatnosti kojima doprinose bruto domaćem proizvodu (BDP) i njihove lokalne jedinice;

(b)

pravne jedinice od kojih se ta poduzeća sastoje;

(c)

za ona poduzeća koja zbog svoje veličine imaju znatan utjecaj i čije jedinice prema vrsti djelatnosti (JVD) imaju znatan utjecaj na agregirane (nacionalne) podatke:

i.

JVD i veličinu svakog JVD-a od kojeg se ta poduzeća sastoje; ili

ii.

oznaku NACE sporednih djelatnosti tih poduzeća kako je utvrđena u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (22) i veličinu svake od tih sporednih djelatnosti;

(d)

skupine poduzeća kojima ta poduzeća pripadaju.

4.   Registar EuroGroups obuhvaća sljedeće jedinice, definirane u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 (23):

(a)

sva poduzeća koja obavljaju gospodarske djelatnosti kojima doprinose BDP-u i koja su dio multinacionalne skupine poduzeća;

(b)

pravne jedinice od kojih se ta poduzeća sastoje;

(c)

multinacionalne skupine poduzeća kojima ta poduzeća pripadaju.

5.   Kućanstva nisu obuhvaćena europskim okvirom za statističke poslovne registre u mjeri u kojoj su roba i usluge koje proizvode namijenjeni za vlastitu potrošnju ili uključuju iznajmljivanje vlastite imovine.

6.   Lokalne jedinice stranih poduzeća koje ne čine zasebne pravne subjekte (podružnice) i koje su u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 klasificirane kao kvazidruštva smatraju se poduzećima za potrebe nacionalnih statističkih poslovnih registara i registra EuroGroups.

7.   Skupine poduzeća identificiraju se na temelju veza kontrole među njihovim pravnim jedinicama u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013.

8.   Pri upućivanju na nacionalne statističke poslovne registre i registar EuroGroups ova se Uredba primjenjuje samo na jedinice koje u cijelosti ili djelomično obavljaju gospodarsku djelatnost te na gospodarski neaktivne pravne jedinice koje su dio poduzeća u kombinaciji s gospodarski aktivnim pravnim jedinicama.

9.   Za potrebe europskog okvira za statističke poslovne registre gospodarskom djelatnošću smatra se:

(a)

svaka djelatnost koja se sastoji od ponude robe i usluga na određenom tržištu;

(b)

netržišne usluge kojima se doprinosi BDP-u;

(c)

izravni i neizravni udjeli u aktivnim pravnim jedinicama.

Posjedovanje imovine i/ili obveza može se također smatrati gospodarskom djelatnošću.

10.   Statističke jedinice unutar europskog okvira za statističke poslovne registre definirane su u skladu s Uredbom (EEZ) br. 696/93, podložno ograničenjima utvrđenima u ovom članku.

Članak 3.

Definicije

1.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„statistička jedinica” znači statističke jedinice u smislu Uredbe (EEZ) br. 696/93;

(b)

„izvještajna jedinica” znači jedinica koja dostavlja podatke;

(c)

„područje” znači jedan ili više skupova podataka koji obuhvaćaju pojedine teme;

(d)

„tema” znači sadržaj informacija koje treba sastaviti, pri čemu svaka tema obuhvaća jednu ili više detaljnih tema;

(e)

„detaljna tema” znači detaljan sadržaj informacija koje treba sastaviti o određenoj temi, pri čemu svaka detaljna tema obuhvaća jednu ili više varijabli;

(f)

„varijabla” znači obilježje jedinice koja može preuzeti više od jednog od skupova vrijednosti;

(g)

„tržišna aktivnost” znači tržišna aktivnost u smislu Priloga A poglavlja 1. točke 1.37. Uredbe (EU) br. 549/2013;

(h)

„netržišna aktivnost” znači netržišna aktivnost u smislu Priloga A poglavlja 1. točke 1.34. Uredbe (EU) br. 549/2013;

(i)

„tržišni proizvođači” znači tržišni proizvođači kako su definirani u Prilogu A poglavlju 3. točki 3.24. Uredbe (EU) br. 549/2013;

(j)

„netržišni proizvođači” znači netržišni proizvođači kako su definirani u Prilogu A poglavlju 3. točki 3.26. Uredbe (EU) br. 549/2013;

(k)

„nacionalna statistička tijela” znači nacionalni statistički uredi i druga nacionalna tijela odgovorna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika koje imenuje svaka država članica u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009;

(l)

„mjerodavni izvor” znači jedini pružatelj evidencija podataka koje sadržavaju podatke iz nacionalnih statističkih poslovnih registara i registra EuroGroups u skladu sa standardima kvalitete iz članka 17.;

(m)

„mikropodaci” znači pojedinačna promatranja ili mjerenja obilježja izvještajnih jedinica ili statističkih jedinica koje je moguće identificirati;

(n)

„uporaba u statističke svrhe” znači uporaba u statističke svrhe kako je definirana u članku 3. točki 8. Uredbe (EZ) br. 223/2009;

(o)

„povjerljivi podaci” znači povjerljivi podaci kako su definirani u članku 3. točki 7. Uredbe (EZ) br. 223/2009;

(p)

„porezna tijela” znači nacionalna tijela u državi članici koja su odgovorna za primjenu Direktive Vijeća 2006/112/EZ (24);

(q)

„carinska tijela” znači carinska tijela kako su definirana u članku 5. točki 1. Uredbe (EU) br. 952/2013;

(r)

„multinacionalna skupina poduzeća” znači skupina poduzeća u smislu odjeljka III. C. Priloga Uredbi (EEZ) br. 696/93 koja ima najmanje dva poduzeća ili pravne jedinice u različitim zemljama.

2.   Za potrebe članaka od 11. do 15. primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„država članica izvoza” znači država članica iz čijeg se statističkog područja roba izvozi na odredište u državi članici uvoza;

(b)

„država članica uvoza” znači država članica u čije se statističko područje roba uvozi iz države članice izvoza;

(c)

„roba” znači pokretna imovina, uključujući električnu energiju i prirodni plin.

POGLAVLJE II.

Izvori podataka

Članak 4.

Izvori podataka i metode

Države članice proizvode statistike iz članaka 6. i 7. te uspostavljaju svoje nacionalne statističke poslovne registre u skladu s člankom 9. služeći se svim relevantnim izvorima podataka, izbjegavajući pritom prekomjerno opterećenje davatelja podataka i uzimajući u obzir isplativost nacionalnih statističkih tijela.

Za proizvodnju statistika i nacionalnih statističkih poslovnih registara koji se zahtijevaju na temelju ove Uredbe te pod uvjetom da su rezultati u skladu s kriterijima kvalitete iz članka 17., nacionalna statistička tijela mogu se služiti sljedećim izvorima podataka, uključujući njihove kombinacije:

(a)

istraživanjima;

(b)

administrativnim evidencijama, uključujući informacije poreznih i carinskih tijela kao što su godišnji financijski izvještaji;

(c)

razmijenjenim mikropodacima;

(d)

svim drugim relevantnim izvorima, metodama ili inovativnim pristupima, u mjeri u kojoj omogućuju proizvodnju podataka koji su usporedivi i usklađeni s primjenjivim posebnim zahtjevima u pogledu kvalitete.

Kada je riječ o istraživanjima, kako su navedena u drugom stavku točki (a), izvještajne jedinice koje su odabrale države članice pružaju pravodobne, točne i potpune informacije potrebne za proizvodnju statistika i nacionalnih statističkih poslovnih registara koji se zahtijevaju na temelju ove Uredbe.

Metode i pristupi iz drugog stavka točke (d) moraju biti znanstveno utemeljeni i dobro dokumentirani.

Članak 5.

Pristup administrativnim evidencijama i dostavljanje informacija

1.   U skladu s člankom 17.a Uredbe (EZ) br. 223/2009 nacionalna statistička tijela i Komisija (Eurostat) imaju pravo odmah i bez naknade pristupiti svim administrativnim evidencijama i upotrebljavati ih te integrirati te evidencije s drugim izvorima podataka kako bi se ispunili statistički zahtjevi iz ove Uredbe i ažurirali nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups. Pristup nacionalnih statističkih tijela i Komisije (Eurostata) tim evidencijama ograničen je na administrativne evidencije u okviru njihovih odgovarajućih javnih administrativnih sustava.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., porezna tijela u svakoj državi članici dostavljaju nadležnim nacionalnim statističkim tijelima u statističke svrhe informacije u vezi s izvozom i uvozom robe kako je navedeno u Prilogu V.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. radi:

(a)

izmjene Priloga V. definiranjem vrsta statističkih informacija koje trebaju dostaviti porezna tijela; i

(b)

dopune ove Uredbe dodatnim utvrđivanjem pojedinosti statističkih informacija koje trebaju dostaviti porezna tijela u skladu s Prilogom V.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., carinsko tijelo u svakoj državi članici dostavlja nadležnim nacionalnim statističkim tijelima u statističke svrhe informacije u vezi s izvozom i uvozom robe kako je navedeno u Prilogu VI.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. radi:

(a)

izmjene Priloga VI. definiranjem vrsta statističkih informacija koje trebaju dostaviti carinska tijela; i

(b)

dopune ove Uredbe dodatnim utvrđivanjem pojedinosti statističkih informacija koje trebaju dostaviti carinska tijela u skladu s Prilogom VI.

4.   Kako bi se proizvele usklađene statistike o međunarodnoj trgovini robom i poboljšala kvaliteta tih statistika, nacionalna statistička tijela dotičnih država članica u statističke svrhe razmjenjuju mikropodatke koje su primila od svojih carinskih tijela, a odnose se na izvoz i uvoz robe, za procjenu kvazitranzitnog izvoza i uvoza svoje države članice.

Za druge trgovinske tokove u koje su uključena carinska tijela više država članica nacionalna statistička tijela razmjenjuju odgovarajuće mikropodatke koji se odnose na izvoz ili uvoz robe kako bi se poboljšala kvaliteta dotičnih statistika.

5.   Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju modaliteti razmjene podataka u skladu s ovim člankom.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

POGLAVLJE III.

Poslovne statistike

Članak 6.

Zahtjevi u pogledu podataka

1.   Europskim poslovnim statistikama obuhvaćena su sljedeća područja:

(a)

kratkoročne poslovne statistike;

(b)

poslovne statistike na razini zemlje;

(c)

regionalne poslovne statistike;

(d)

statistike o međunarodnim aktivnostima.

2.   Područja uključuju jednu ili više sljedećih tema kako je detaljnije utvrđeno u Prilogu I.:

(a)

poslovna populacija;

(b)

globalni lanci vrijednosti;

(c)

primjena IKT-a i e-trgovina;

(d)

inovacije;

(e)

međunarodna trgovina robom;

(f)

međunarodna trgovina uslugama;

(g)

investicije;

(h)

inputi rada;

(i)

rezultati i uspješnost;

(j)

cijene;

(k)

nabave;

(l)

nekretnine;

(m)

inputi istraživanja i razvoja.

3.   Periodičnost, referentno razdoblje i statistička jedinica svake teme utvrđeni su u Prilogu II.

4.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. radi izmjene detaljnih tema navedenih u Prilogu I.

5.   Pri izvršavanju svoje ovlasti za donošenje delegiranih akata na temelju stavka 4. Komisija osigurava ispunjavanje sljedećih uvjeta:

(a)

delegirani akti usmjereni su na postizanje neutralnosti ili smanjenja troškova i opterećenja te se njima ni u kojem slučaju državama članicama ili davateljima podataka ne nameće znatan dodatni trošak ili opterećenje;

(b)

najviše jedna detaljna tema u području kratkoročne poslovne statistike, tri detaljne teme u području poslovne statistike na razini zemlje, dvije detaljne teme u području regionalne poslovne statistike i dvije detaljne teme u području statistike o međunarodnim aktivnostima navedene u Prilogu I. zamjenjuju se drugom detaljnom temom te se u sva područja ukupno dodaje najviše jedna detaljna tema u razdoblju od pet uzastopnih godina;

(c)

delegirani akti donose se najmanje 18 mjeseci prije kraja referentnog razdoblja za podatke, osim za teme inovacije te primjena IKT-a i e-trgovina, za koje se delegirani akti donose najmanje šest odnosno 15 mjeseci prije kraja referentnog razdoblja za podatke;

(d)

izvedivost svake nove detaljne teme procjenjuje se pilot-studijama koje provode države članice u skladu s člankom 20.

6.   Stavak 5. točka (b) ne primjenjuje se na:

(a)

detaljne teme unutar teme inovacije, primjena IKT-a i e-trgovina te globalni lanci vrijednosti;

(b)

izmjene koje proizlaze iz promjena računovodstvenih okvira nacionalnih i regionalnih računa u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 i statistika platne bilance u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (25).

Članak 7.

Tehničke specifikacije zahtjeva u pogledu podataka

1.   Za detaljne teme navedene u Prilogu I. države članice sastavljaju podatke relevantne za svaku detaljnu temu. Komisija može donositi provedbene akte kojima se dodatno utvrđuju sljedeći elementi podataka koje je potrebno dostaviti na temelju ove Uredbe, njihove tehničke definicije i pojednostavnjenja:

(a)

varijable;

(b)

mjerne jedinice;

(c)

statistička populacija (uključujući zahtjeve u pogledu tržišnih/netržišnih djelatnosti ili proizvođača);

(d)

klasifikacije (uključujući klasifikacije proizvoda, zemalja i područja te popise vrsta transakcija) i raščlambe;

(e)

dobrovoljna dostava pojedinačnih evidencija podataka;

(f)

uporaba približnih vrijednosti i zahtjevi u pogledu kvalitete;

(g)

rok za dostavu podataka;

(h)

prvo referentno razdoblje;

(i)

ponderiranje i promjena bazne godine za područje kratkoročne poslovne statistike;

(j)

daljnje specifikacije, uključujući referentno razdoblje, u vezi s temom međunarodna trgovina robom.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

2.   Pri izvršavanju ovlasti iz stavka 1. u pogledu pojednostavnjenjâ Komisija uzima u obzir veličinu i važnost poslovnih djelatnosti u skladu s načelom proporcionalnosti kako bi se smanjilo opterećenje poslovnih subjekata. Osim toga, Komisija osigurava održavanje inputa potrebnih za sastavljanje računovodstvenih okvira za nacionalne i regionalne račune u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 i statistika platne bilance u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005. Provedbeni akti, uz iznimku prvih provedbenih akata koji se donose na temelju ove Uredbe, donose se najmanje 18 mjeseci prije kraja referentnog razdoblja za podatke za teme navedene u Prilogu I. Za teme inovacije te primjena IKT-a i e-trgovina provedbeni akti donose se najmanje šest odnosno 15 mjeseci prije kraja referentnog razdoblja za podatke.

3.   Pri donošenju provedbenih akata u skladu sa stavkom 1. točkom (a), osim u slučaju tema navedenih u članku 6. stavku 2. točkama (b), (c) i (d), Komisija osigurava da broj varijabli u svakom području navedenom u članku 6. stavku 1. ne premašuje:

(a)

22 varijable za područje kratkoročne poslovne statistike;

(b)

93 varijable za područje poslovne statistike na razini zemlje;

(c)

31 varijablu za područje regionalne poslovne statistike; i

(d)

26 varijabli za područje statistike o međunarodnim aktivnostima.

4.   Pri donošenju provedbenih akata u skladu sa stavkom 1. točkom (a), za teme iz članka 6. stavka 2. točaka (b), (c) i (d) Komisija osigurava da broj varijabli u svakoj temi ne premašuje:

(a)

20 varijabli za temu globalni lanci vrijednosti;

(b)

73 varijable za temu primjena IKT-a i e-trgovina; i

(c)

57 varijabli za temu inovacije.

5.   Kada su potrebni novi podaci kako bi se odgovorilo na potrebe korisnika i pružio određen stupanj fleksibilnosti, Komisija može promijeniti najviše pet varijabli po području za područja kratkoročne poslovne statistike, regionalne poslovne statistike i statistike o međunarodnim aktivnostima te najviše 20 varijabli za područje poslovna statistika na razini zemlje u bilo kojem razdoblju od pet uzastopnih kalendarskih godina, u skladu sa stavkom 3. Te se gornje granice ne primjenjuju na teme globalni lanci vrijednosti, inovacije te primjena IKT-a i e-trgovina.

6.   Neovisno o stavku 3. ovog članka, kada su potrebni novi podaci kako bi se odgovorilo na potrebe korisnika i osigurao određen stupanj fleksibilnosti nakon pilot-studija iz članka 20., ukupni broj varijabli za područja iz stavka 3. ovog članka uvećava se za najviše 10 varijabli.

7.   Prilikom pripreme provedbenih akata iz stavka 1. uzimaju se u obzir svi mogući dodatni troškovi ili administrativno opterećenje za države članice ili za davatelje podataka, zajedno s procjenom predviđenog unapređenja kvalitete statistike i svim drugim izravnim ili neizravnim koristima proizišlima iz dodatne predložene mjere.

Prvi podstavak ovog stavka ne primjenjuje se na promjene koje proizlaze iz izmjena klasifikacija i nomenklatura ili promjena računovodstvenih okvira nacionalnih i regionalnih računa u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 i statistika platne bilance u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005.

POGLAVLJE IV.

Poslovni registri

Članak 8.

Europski okvir za statističke poslovne registre

1.   Komisija (Eurostat) u statističke svrhe na razini Unije uspostavlja registar multinacionalnih skupina poduzeća EuroGroups.

2.   Države članice na nacionalnoj razini uspostavljaju jedan ili više nacionalnih statističkih poslovnih registara, čija je zajednička osnova usklađena na temelju ove Uredbe, kao temelj za pripremu i koordinaciju istraživanja te kao izvor informacija za statističke analize poslovne populacije i njezine demografije, za uporabu administrativnih podataka i za identifikaciju i oblikovanje statističkih jedinica.

3.   Države članice i Komisija (Eurostat) razmjenjuju podatke za potrebe europskog okvira za statističke poslovne registre kako je utvrđeno u članku 10.

4.   Nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups mjerodavni su izvor za dobivanje visokokvalitetnih i usklađenih populacija statističkih poslovnih registara u skladu s člankom 17. za proizvodnju europskih statistika.

Nacionalni statistički poslovni registri mjerodavni su izvor za populacije nacionalnih statističkih poslovnih registara. Registar EuroGroups mjerodavni je izvor za ESS kao populacija registara za poslovne statistike za koje je potrebna koordinacija prekograničnih informacija u vezi s multinacionalnim skupinama poduzeća.

Članak 9.

Zahtjevi za europski okvir za statističke poslovne registre

1.   Statističke i pravne jedinice obuhvaćene europskim okvirom za statističke poslovne registre u skladu s člankom 8. obilježene su elementima iz obje sljedeće točke, koji su dodatno utvrđeni u Prilogu III.:

(a)

detaljnim temama registra i jedinstvenim identifikatorom;

(b)

vremenskim rasporedom i periodičnošću.

2.   Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju varijable u vezi s detaljnim temama registra navedenima u Prilogu III.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

3.   Pri donošenju provedbenih akata na temelju stavka 2. Komisija osigurava da se državama članicama ili davateljima podataka ne nameće znatan dodatan trošak ili opterećenje.

Članak 10.

Razmjena povjerljivih podataka i pristup njima za potrebe europskog okvira za statističke poslovne registre

1.   Države članice razmjenjuju povjerljive podatke.

U tu svrhu, razmjena povjerljivih podataka o multinacionalnim skupinama poduzeća i jedinicama koje pripadaju tim skupinama, što obuhvaća varijable navedene u Prilogu IV., odvija se isključivo u statističke svrhe među nacionalnim statističkim tijelima različitih država članica, pri čemu se razmjenom treba osigurati kvaliteta informacija o multinacionalnim skupinama poduzeća u Uniji. Takve se razmjene mogu odvijati i u svrhu smanjenja opterećenja izvješćivanja.

Kada se takva razmjena povjerljivih podataka provodi radi osiguranja kvalitete informacija o multinacionalnim skupinama poduzeća u Uniji te nadležno nacionalno statističko tijelo koje dostavlja podatke izričito odobri tu razmjenu, nacionalne središnje banke mogu biti stranke u razmjeni povjerljivih podataka isključivo u statističke svrhe.

2.   Komisija (Eurostat) i države članice razmjenjuju povjerljive podatke.

U tu svrhu, nacionalna statistička tijela dostavljaju Komisiji (Eurostatu) podatke o multinacionalnim skupinama poduzeća i jedinicama koje pripadaju tim skupinama, što obuhvaća varijable navedene u Prilogu IV., kako bi isključivo u statističke svrhe pružila informacije o multinacionalnim skupinama poduzeća u Uniji.

Kako bi osigurala dosljedno evidentiranje podataka i upotrijebila ih isključivo u statističke svrhe, Komisija (Eurostat) dostavlja nadležnim nacionalnim statističkim tijelima svake države članice podatke o multinacionalnim skupinama poduzeća, uključujući jedinice koje pripadaju tim skupinama, što obuhvaća varijable navedene u Prilogu IV., ako se najmanje jedna pravna jedinica skupine nalazi na državnom području te države članice.

Kako bi osigurala učinkovitost i visoku kvalitetu u izradi registra EuroGroups, isključivo u statističke svrhe, Komisija (Eurostat) dostavlja nacionalnim statističkim tijelima podatke o svim multinacionalnim skupinama poduzeća evidentiranima u registru EuroGroups, uključujući jedinice koje pripadaju tim skupinama, što obuhvaća varijable navedene u Prilogu IV.

3.   Komisija (Eurostat) i države članice razmjenjuju povjerljive podatke za identifikaciju pravnih jedinica.

U tu svrhu, nacionalna statistička tijela dostavljaju Komisiji (Eurostatu) podatke o inkorporiranim pravnim jedinicama, koji su ograničeni na identifikacijske i demografske varijable te stratifikacijske parametre navedene u Prilogu IV., isključivo u svrhu jedinstvene identifikacije pravnih jedinica u Uniji.

Kako bi osigurala učinkovitost i visoku kvalitetu u izradi registra EuroGroups, Komisija (Eurostat) dostavlja nacionalnim statističkim tijelima svake države članice podatke o pravnim jedinicama, koji su ograničeni na identifikacijske i demografske varijable te stratifikacijske parametre navedene u Prilogu IV., isključivo u svrhu identifikacije pravnih jedinica u Uniji.

4.   Razmjena povjerljivih podataka između Komisije (Eurostata) i središnjih banaka može se odvijati, isključivo u statističke svrhe, između Komisije (Eurostata) i nacionalnih središnjih banaka te između Komisije (Eurostata) i ESB-a, kada se razmjenom osigurava kvaliteta informacija o multinacionalnim skupinama poduzeća u Uniji te su tu razmjenu izričito odobrila nadležna nacionalna statistička tijela.

5.   Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju tehničke pojedinosti varijabli navedenih u Prilogu IV.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

6.   Kako bi osigurala da se podaci razmijenjeni na temelju ovog članka upotrebljavaju isključivo u statističke svrhe, Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju oblik te mjere sigurnosti i povjerljivosti za takve podatke, kao i postupak za razmjenu podataka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

7.   Kada Komisija (Eurostat), nacionalna statistička tijela, nacionalne središnje banke i ESB na temelju ovog članka prime povjerljive podatke o jedinicama koje se nalaze na državnom području ili izvan njega, one s tim informacijama postupaju kao povjerljivima u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009.

Prijenos povjerljivih podataka između nacionalnih statističkih tijela i Komisije (Eurostata) odvija se u mjeri u kojoj je takva dostava nužna isključivo u statističke svrhe za proizvodnju europskih statistika. Svaku daljnju dostavu mora izričito odobriti nacionalno tijelo koje je prikupilo podatke.

8.   Države članice i Komisija poduzimaju odgovarajuće mjere za sprječavanje i sankcioniranje svih povreda statističke povjerljivosti razmijenjenih podataka. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

POGLAVLJE V.

Razmjena povjerljivih podataka za potrebe statistika o trgovini robom unutar Unije

Članak 11.

Razmjena povjerljivih podataka

1.   Razmjena povjerljivih podataka među državama članicama o izvozu robe unutar Unije odvija se isključivo u statističke svrhe među nacionalnim statističkim tijelima koja doprinose razvoju, proizvodnji i diseminaciji statistika o trgovini robom unutar Unije.

Tehničke specifikacije za zahtjeve u pogledu podataka iz članka 7. stavaka 1. i 2. isto se tako primjenjuju na razmjenu povjerljivih podataka u skladu s ovim poglavljem.

2.   Nacionalna statistička tijela države članice izvoza dostavljaju nacionalnim statističkim tijelima države članice uvoza statističke informacije o izvozu robe unutar Unije u tu državu članicu kako je utvrđeno u članku 12.

3.   Nacionalna statistička tijela države članice izvoza dostavljaju nacionalnim statističkim tijelima države članice uvoza metapodatke relevantne za uporabu razmijenjenih podataka pri sastavljanju statistika.

4.   Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju informacije koje treba smatrati relevantnim metapodacima iz stavka 3. te vremenski raspored za dostavu tih informacija i statističkih informacija iz stavka 2.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

5.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovog članka, država članica koja dostavlja razmijenjene povjerljive podatke odobrava njihovu uporabu za proizvodnju drugih statističkih podataka od strane nacionalnih statističkih tijela države članice uvoza, pod uvjetom da se ti podaci upotrebljavaju isključivo u statističke svrhe u skladu s člancima od 20. do 26. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

6.   Država članica uvoza može na zahtjev nacionalnih statističkih tijela države članice izvoza dostaviti nacionalnim statističkim tijelima države članice izvoza prikupljene mikropodatke o svojem uvozu robe unutar Unije, koja je uvezena iz te države članice izvoza.

Članak 12.

Statističke informacije koje treba razmjenjivati

1.   Statističke informacije iz članka 11. stavka 2. sastoje se od:

(a)

mikropodataka prikupljenih za potrebe statistika o trgovini robom unutar Unije;

(b)

podataka sastavljenih o određenoj robi ili kretanjima; i

(c)

podataka sastavljenih uporabom pojedinosti iz carinskih deklaracija.

2.   Statističkim informacijama koje su stvarno prikupljene na temelju poslovnih istraživanja ili iz administrativnih podataka iz članka 11. stavka 2. mora biti obuhvaćeno najmanje 95 % vrijednosti ukupnog izvoza robe unutar Unije svake države članice u sve ostale države članice zajedno.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 22. radi izmjene ove Uredbe smanjenjem stope obuhvata za izvoz robe unutar Unije s obzirom na tehnički i gospodarski razvoj, uz istodobno održavanje statistika koje ispunjavaju važeće standarde kvalitete.

3.   Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju tehničke specifikacije povezane s prikupljanjem i sastavljanjem informacija iz stavka 1. te kojima se dodatno utvrđuje primjena stope obuhvata iz stavka 2., s obzirom na referentno razdoblje.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

Članak 13.

Elementi statističkih podataka

1.   Mikropodaci iz članka 12. stavka 1. točke (a) sadržavaju sljedeće elemente statističkih podataka:

(a)

pojedinačni identifikacijski broj dodijeljen trgovinskom partneru u državi članici uvoza, u skladu s člankom 214. Direktive 2006/112/EZ;

(b)

referentno razdoblje;

(c)

trgovinski tok;

(d)

robu;

(e)

državu članicu partnera;

(f)

zemlju podrijetla;

(g)

vrijednost robe;

(h)

količinu robe;

(i)

vrstu transakcije.

Mikropodaci iz članka 12. stavka 1. točke (a) mogu sadržavati vrstu prijevoza i uvjete isporuke, pod uvjetom da država članica izvoza prikuplja te elemente statističkih podataka.

Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju elementi statističkih podataka iz prvog podstavka točaka od (a) do (i) ovog stavka i kojima se utvrđuje popis elemenata statističkih podataka koji se primjenjuju za određenu robu ili kretanja te podataka sastavljenih uporabom pojedinosti iz carinskih deklaracija iz članka 12. stavka 1. točaka (b) i (c).

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

2.   Države članice mogu, pod određenim uvjetima koji zadovoljavaju zahtjeve kvalitete, pojednostavniti informacije koje treba dostaviti, pod uvjetom da takvo pojednostavnjenje nema štetne učinke na kvalitetu statistika.

Države članice u posebnim slučajevima mogu prikupljati smanjeni skup elemenata statističkih podataka iz stavka 1. ili prikupljati informacije koje se odnose na neke od tih elemenata podataka na manje detaljnoj razini.

Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju modaliteti pojednostavnjenja iz prvog podstavka i maksimalna vrijednost izvoza unutar Unije za koji se ostvaruje korist od tog pojednostavnjenja.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

Članak 14.

Zaštita razmijenjenih povjerljivih podataka

1.   Nacionalna statistička tijela države članice izvoza dostavljaju nacionalnim statističkim tijelima države članice uvoza evidencije mikropodataka povezane s izvoznikom čiji su zahtjev za statističkom povjerljivošću u skladu s člankom 19. prihvatila nacionalna statistička tijela države članice izvoza, uključujući stvarnu vrijednost i sve elemente statističkih podataka iz članka 13. stavka 1. te oznaku da je riječ o povjerljivoj evidenciji mikropodataka.

2.   Nacionalna statistička tijela države članice uvoza mogu se služiti povjerljivim evidencijama mikropodataka o izvozu pri sastavljanju statističkih rezultata o uvozu unutar Unije. Ako se služe povjerljivim evidencijama mikropodataka o izvozu, nacionalna statistička tijela države članice uvoza osiguravaju da se pri diseminaciji statističkih rezultata o uvozu unutar Unije koju provode nacionalna statistička tijela države članice uvoza poštuje statistička povjerljivost koju su odobrila nacionalna statistička tijela države članice izvoza.

3.   Kako bi osigurala zaštitu povjerljivih podataka koji se razmjenjuju na temelju ovog poglavlja, Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju oblik te mjere sigurnosti i povjerljivosti za takve podatke, uključujući modalitete primjene stavaka 1. i 2., te postupak za razmjenu podataka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

4.   Države članice i Komisija poduzimaju odgovarajuće mjere za sprječavanje i sankcioniranje svih povreda statističke povjerljivosti razmijenjenih podataka. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 15.

Pristup razmijenjenim povjerljivim podacima u znanstvene svrhe

Pristup razmijenjenim povjerljivim podacima može se odobriti istraživačima koji provode statističke analize u znanstvene svrhe, u skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 223/2009, pod uvjetom odobrenja nadležnog nacionalnog statističkog tijela države članice izvoza koje je dostavilo podatke.

POGLAVLJE VI.

Razmjena povjerljivih podataka za potrebe europskih poslovnih statistika i nacionalnih računa

Članak 16.

Razmjena povjerljivih podataka – ovlašćujuća klauzula

1.   Razmjena povjerljivih podataka, koji se prikupljaju ili sastavljaju na temelju ove Uredbe, dopuštena je između nacionalnih statističkih tijela dotičnih država članica, njihovih odgovarajućih nacionalnih središnjih banaka, ESB-a i Komisije (Eurostata) samo u statističke svrhe, ako je ta razmjena nužna za očuvanje kvalitete i usporedivosti europskih poslovnih statistika ili nacionalnih računa u skladu s konceptima i metodologijom iz Uredbe (EU) br. 549/2013.

2.   Nacionalna statistička tijela, nacionalne središnje banke, Komisija (Eurostat) i ESB koji su pribavili povjerljive podatke postupaju s tim informacijama kao povjerljivima i upotrebljavaju ih isključivo u statističke svrhe u skladu s člancima od 20. do 26. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

POGLAVLJE VII.

Kvaliteta, dostava i diseminacija

Članak 17.

Kvaliteta

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje kvalitete dostavljenih europskih poslovnih statistika te nacionalnih statističkih poslovnih registara i registra EuroGroups.

2.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se kriteriji kvalitete navedeni u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

3.   Komisija (Eurostat) procjenjuje kvalitetu dostavljenih podataka i metapodataka na transparentan i provjerljiv način.

4.   Za potrebe stavka 3. države članice Komisiji (Eurostatu) jedanput godišnje dostavljaju sljedeće:

(a)

izvješća o kvaliteti i metapodacima za podatke dostavljene na temelju ove Uredbe;

(b)

izvješća o kvaliteti i metapodacima koja se odnose na nacionalne statističke poslovne registre.

U slučaju višegodišnjih statistika periodičnost izvješća o kvaliteti i metapodacima iz prvog podstavka točke (a) jednaka je kao i za dotične statistike.

5.   Komisija (Eurostat) državama članicama dostavlja godišnja izvješća o kvaliteti i metapodacima koja se odnose na registar EuroGroups.

6.   Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju modaliteti, sadržaj i rokovi za dostavu izvješća o kvaliteti i metapodacima.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2. Njima se državama članicama ili davateljima podataka ne smije nametnuti znatan dodatan trošak ili opterećenje.

Sadržaj izvješćivanja ograničen je na najvažnije i ključne aspekte kvalitete.

7.   Države članice obavješćuju Komisiju (Eurostat) što je prije moguće o svim relevantnim informacijama ili promjenama u pogledu provedbe ove Uredbe koje bi mogle utjecati na kvalitetu dostavljenih podataka. Države članice obavješćuju Komisiju (Eurostat) o bitnim metodološkim ili drugim promjenama koje utječu na kvalitetu nacionalnih statističkih poslovnih registara. Informacije se dostavljaju što je prije moguće, a najkasnije šest mjeseci nakon stupanja na snagu svake takve promjene.

8.   Na valjano obrazložen zahtjev Komisije (Eurostata) države članice dostavljaju dodatne informacije potrebne za evaluaciju kvalitete statističkih informacija, kojima se državama članicama ili davateljima podataka ne smije nametnuti znatan dodatan trošak ili opterećenje.

Članak 18.

Dostava podataka i metapodataka

1.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) podatke i metapodatke koji se zahtijevaju ovom Uredbom u skladu sa standardima za razmjenu podataka i metapodataka. Ako su dostavljeni podaci povjerljivi, stvarna vrijednost šalje se uz oznaku da je povjerljiva i da se ne može diseminirati.

Komisija može donositi provedbene akte kojima se utvrđuju takvi standardi i postupak za dostavu podataka i metapodataka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

2.   Na valjano obrazložen zahtjev Komisije (Eurostata) države članice provode statističke analize nacionalnih statističkih poslovnih registara i dostavljaju rezultate Komisiji (Eurostatu).

Komisija (Eurostat) može donositi provedbene akte kojima se utvrđuje oblik i postupak za dostavu rezultata takvih statističkih analiza.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

Komisija (Eurostat) osigurava da se takvim provedbenim aktima državama članicama ili davateljima podataka ne nameće znatan dodatan trošak ili opterećenje.

3.   Na valjano obrazložen zahtjev Komisije (Eurostata) države članice dostavljaju sve relevantne informacije u pogledu provedbe ove Uredbe u državama članicama. Takvim zahtjevima Komisije ne smije se nametnuti znatno dodatno administrativno ili financijsko opterećenje za države članice.

Članak 19.

Povjerljivost u pogledu diseminacije statistika o međunarodnoj trgovini robom

Nacionalno statističko tijelo, isključivo na zahtjev uvoznika ili izvoznika robe, donosi odluku o tome hoće li diseminirati statističke rezultate koji se odnose na dotični uvoz ili izvoz bez izmjena ili ih izmijeniti, na valjano obrazložen zahtjev tog uvoznika ili izvoznika, kako bi bilo nemoguće identificirati tog uvoznika ili izvoznika radi poštovanja načela statističke povjerljivosti, u skladu s člankom 20. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 223/2009.

POGLAVLJE VIII.

Pilot-studije i financiranje

Članak 20.

Pilot-studije

1.   Kada identificira potrebu za znatnim novim zahtjevima u pogledu podataka ili poboljšanjima skupova podataka obuhvaćenih ovom Uredbom, Komisija (Eurostat) može pokrenuti pilot-studije koje države članice trebaju provesti na dobrovoljnoj osnovi prije bilo kojeg novog prikupljanja podataka. Te pilot-studije uključuju pilot-studije o međunarodnoj trgovini uslugama, nekretninama, financijskim pokazateljima te okolišu i klimi.

2.   Takve pilot-studije provode se kako bi se ocijenile relevantnost i izvedivost pribavljanja podataka. Rezultate tih studija evaluira Komisija (Eurostat) u suradnji s državama članicama i glavnim dionicima. Pri evaluaciji rezultata uzimaju se u obzir koristi te dodatni troškovi i opterećenje za poslovne subjekte i nacionalna statistička tijela u vezi s poboljšanjima.

3.   Slijedom evaluacije iz stavka 2. Komisija u suradnji s državama članicama priprema izvješće o nalazima studija iz stavka 1. To se izvješće objavljuje.

4.   Komisija do 7. siječnja 2022. te svake dvije godine nakon toga podnosi izvješće o ukupnom napretku u vezi s pilot-studijama iz stavka 1. Ta se izvješća objavljuju.

Komisija, prema potrebi i uzimajući u obzir evaluaciju rezultata iz stavka 2., tim izvješćima prilaže prijedloge za uvođenje novih zahtjeva u pogledu podataka.

Članak 21.

Financiranje

1.   Za provedbu ove Uredbe Unija može pružiti financijsku potporu nacionalnim statističkim uredima i drugim nacionalnim tijelima s popisa utvrđenog na temelju članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 za troškove:

(a)

razvoja ili provedbe zahtjeva u pogledu podataka te obrade podataka u području poslovnih statistika;

(b)

razvoja metodologija čiji je cilj povećanje kvalitete ili smanjenje troškova i administrativnog opterećenja prikupljanja i proizvodnje poslovnih statistika te poboljšanje europskog okvira za statističke poslovne registre;

(c)

razvoja metodologija čiji je cilj smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja za izvještajne jedinice koje dostavljaju tražene informacije, osobito MSP-ove;

(d)

sudjelovanja u pilot-studijama iz članka 20.;

(e)

razvoja ili poboljšanja procesa, IT sustava i sličnih potpornih funkcija čiji je cilj proizvodnja kvalitetnijih statistika ili smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja.

2.   Financijski doprinos Unije pruža se u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (26) te člankom 6. Uredbe (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (27).

3.   Taj financijski doprinos Unije ne premašuje 95 % prihvatljivih troškova.

POGLAVLJE IX.

Završne odredbe

Članak 22.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavaka 2. i 3., članka 6. stavka 4. i članka 12. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 6. siječnja 2020. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavaka 2. i 3., članka 6. stavka 4. i članka 12. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 2. ili 3., članka 6. stavka 4. ili članka 12. stavka 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 23.

Odbor

1.   Komisiji pomaže ESSC osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009. Navedeni odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 24.

Odstupanja

1.   Ako su za primjenu ove Uredbe ili provedbenih mjera i delegiranih akata donesenih na temelju nje potrebne velike prilagodbe u nacionalnom statističkom sustavu države članice, Komisija može donijeti provedbene akte kojima se odobravaju odstupanja od njih u trajanju od najviše tri godine.

Dotična država članica Komisiji podnosi valjano obrazložen zahtjev za takvo odstupanje u roku od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu dotičnog akta.

Učinak takvih odstupanja na usporedivost podataka država članica ili izračun zahtijevanih pravodobnih i reprezentativnih europskih agregata svodi se na najmanju moguću mjeru. Pri odobravanju odstupanja uzima se u obzir opterećenje davateljâ podataka.

2.   Ako je odstupanje koje se odnosi na područja u kojima su provedene pilot-studije iz članka 20. i dalje opravdano na kraju razdoblja za koje je odobreno odstupanje, Komisija može donijeti provedbeni akt kojim se odobrava daljnje odstupanje za razdoblje od najviše jedne godine.

Dotična država članica Komisiji podnosi zahtjev u kojem navodi razloge i detaljnu osnovu za takvo produljenje najkasnije šest mjeseci prije kraja razdoblja valjanosti odstupanja odobrenog na temelju stavka 1.

3.   Provedbeni akti iz stavaka 1. i 2. ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

Članak 25.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredbe (EZ) br. 48/2004, (EZ), (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 716/2007, (EZ) br. 177/2008 i (EZ) br. 295/2008, Odluka br. 1608/2003/EZ i Uredba (EEZ) br. 3924/91 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2021.

2.   Uredbe (EZ) br. 638/2004 i (EZ) br. 471/2009 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2022.

3.   Uredba (EZ) br. 1165/98 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2024.

4.   Stavcima 1., 2. i 3. ne dovode se u pitanje obveze utvrđene u tim pravnim aktima u vezi s dostavom podataka i metapodataka, uključujući izvješća o kvaliteti, u pogledu referentnih razdoblja koja u cijelosti ili djelomično prethode odgovarajućim datumima navedenima u tim stavcima.

5.   Upućivanja na akte stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 26.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

3.   Međutim, članak 5. stavci 2., 3. i 4. te članci od 11. do 15. primjenjuju se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 27. studenoga 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednica

T. TUPPURAINEN


(1)  SL C 77, 1.3.2018., str. 2.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. studenoga 2019.

(3)  Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93 (SL L 61, 5.3.2008., str. 6.).

(4)  Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

(5)  Odluka br. 1297/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o Programu za modernizaciju europskih statistika o poduzećima i trgovini (MEETS) (SL L 340, 19.12.2008., str. 76.).

(6)  Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

(7)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26.6.2013., str. 1.).

(9)  SL C 238, 6.7.2018., str. 28.

(10)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(11)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(12)  Uredba (EZ) br. 48/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o izradi godišnje statistike Zajednice o industriji željeza i čelika za referentne godine 2003. – 2009. (SL L 7, 13.1.2004., str. 1.).

(13)  Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 izvan snage (SL L 102, 7.4.2004., str. 1.).

(14)  Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu (SL L 143, 30.4.2004., str. 49.).

(15)  Uredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća (SL L 171, 29.6.2007., str. 17.).

(16)  Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (SL L 97, 9.4.2008., str. 13.).

(17)  Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 (SL L 152, 16.6.2009., str. 23.).

(18)  Odluka br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji (SL L 230, 16.9.2003., str. 1.).

(19)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji (SL L 374, 31.12.1991., str. 1.).

(20)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5.6.1998., str. 1.).

(21)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(22)  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(23)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30.3.1993., str. 1.).

(24)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(25)  Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (SL L 35, 8.2.2005., str. 23.).

(26)  Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. (SL L 39 9.2.2013., str. 12.).

(27)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).


PRILOG I.

TEME KOJE TREBA OBUHVATITI

Područje 1. Kratkoročne poslovne statistike

Teme

Detaljne teme

Poslovna populacija

Događaji poslovne demografije

Inputi rada

Zaposlenost

Sati rada

Troškovi rada

Cijene

Uvozne cijene

Proizvođačke cijene

Rezultati i uspješnost

Proizvodnja

Obujam prodaje

Promet

Nekretnine

Nekretnine

Područje 2. Poslovne statistike na razini zemlje

Teme

Detaljne teme

Poslovna populacija

Populacija aktivnih poduzeća

Događaji poslovne demografije (rođenja, smrti, preživjeli poslovni subjekti)

Poduzeća pod inozemnom kontrolom

Inozemno kontrolirajuća poduzeća i domaća ovisna poduzeća

Populacija poduzeća koja se bave međunarodnom trgovinom

Inputi rada

Zaposlenost

Zaposlenost povezana s događajima poslovne demografije (rođenja, smrti, preživjeli poslovni subjekti)

Zaposlenost u poduzećima pod inozemnom kontrolom

Zaposlenost u inozemno kontrolirajućim poduzećima i domaćim ovisnim poduzećima

Sati rada

Troškovi rada

Troškovi rada u poduzećima pod inozemnom kontrolom

Inputi istraživanja i razvoja

Izdaci za istraživanja i razvoj

Zaposlenost u istraživanjima i razvoju

Izdaci za istraživanja i razvoj u poduzećima pod inozemnom kontrolom

Zaposlenost u istraživanjima i razvoju u poduzećima pod inozemnom kontrolom

Javno financirana istraživanja i razvoj

Nabave

Nabave robe i usluga

Promjene zaliha robe

Nabave robe i usluga poduzećâ pod inozemnom kontrolom

Uvoz poduzećâ

Rezultati i uspješnost

Promet

Bruto marža na robu za daljnju prodaju

Vrijednost proizvodnje

Dodana vrijednost

Bruto poslovni višak

Promet poduzećâ pod inozemnom kontrolom

Vrijednost proizvodnje poduzećâ pod inozemnom kontrolom

Dodana vrijednost poduzećâ pod inozemnom kontrolom

Promet inozemno kontrolirajućih poduzeća i domaćih ovisnih poduzeća

Industrijska proizvodnja

Izvoz poduzećâ

Investicije

Bruto investicije

Bruto investicije poduzećâ pod inozemnom kontrolom

Inovacije

Inovacije

Primjena IKT-a i e‐trgovina

Primjena IKT-a i e-trgovina

Područje 3. Regionalne poslovne statistike

Teme

Detaljne teme

Poslovna populacija

Populacija po regiji

Događaji poslovne demografije po regiji (rođenja, smrti, preživjeli poslovni subjekti)

Inputi rada

Zaposlenost po regiji

Zaposlenost povezana s događajima poslovne demografije po regiji (rođenja, smrti, preživjeli poslovni subjekti)

Troškovi rada po regiji

Inputi istraživanja i razvoja

Izdaci za istraživanja i razvoj po regiji

Zaposlenost u istraživanjima i razvoju po regiji

Područje 4. Statistike o međunarodnim aktivnostima

Teme

Detaljne teme

Poslovna populacija

Populacija poduzeća u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Inputi rada

Zaposlenost u poduzećima u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Troškovi rada u poduzećima u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Investicije

Bruto investicije poduzeća u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Rezultati i uspješnost

Promet poduzeća u inozemstvu pod kontrolom rezidentnih institucionalnih jedinica zemlje izvjestiteljice

Međunarodna trgovina robom

Trgovina robom unutar Unije

Trgovina robom izvan Unije

Međunarodna trgovina uslugama

Uvoz usluga

Izvoz usluga

Neto usluge

Globalni lanci vrijednosti

Globalni lanci vrijednosti


PRILOG II.

PERIODIČNOST, REFERENTNO RAZDOBLJE I STATISTIČKA JEDINICA TEMA

Područje 1. Kratkoročne poslovne statistike

Teme

Periodičnost

Referentno razdoblje

Statistička jedinica

Poslovna populacija

tromjesečno

tromjesečje

pravna jedinica

Inputi rada

tromjesečno (mjesečno neobvezno)

tromjesečje (mjesec neobvezno)

JVD

Cijene

mjesečno

uz sljedeće iznimke

– proizvođačke cijene usluga i proizvođačke cijene novih stambenih zgrada: tromjesečno

mjesec

uz sljedeće iznimke

– proizvođačke cijene usluga i proizvođačke cijene novih stambenih zgrada: tromjesečje (mjesec neobvezno)

JVD

uz sljedeću iznimku

– uvozne cijene: nije primjenjivo

Rezultati i uspješnost

mjesečno

uz sljedeću iznimku

– male zemlje za odjeljak F NACE-a: tromjesečno (mjesečno neobvezno)

mjesec

uz sljedeću iznimku

– male zemlje za odjeljak F NACE-a: tromjesečje (mjesec neobvezno)

JVD

 

mjesečno; tromjesečno za male* zemlje za odjeljak F NACE-a

*Kako je navedeno u provedbenim aktima iz članka 7. stavka 1.

 

 

Nekretnine

tromjesečno (mjesečno neobvezno)

tromjesečje (mjesečno neobvezno)

nije primjenjivo

Područje 2. Poslovne statistike na razini zemlje

Teme

Periodičnost

Referentno razdoblje

Statistička jedinica

Poslovna populacija

godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Inputi rada

godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Inputi istraživanja i razvoja

svake dvije godine

uz sljedeće iznimke

– raščlamba, po sektorima izvođenja, intramuralnih izdataka za istraživanje i razvoj, osoblja u području istraživanja i razvoja i broja istraživača, kao i za raspodjelu državnih proračunskih sredstava za istraživanja i razvoj (GBARD) te nacionalno javno financiranje transnacionalno koordiniranih istraživanja i razvoja: godišnje

kalendarska godina

poduzeće za poslovni sektor

institucionalna jedinica za druge sektore

Nabave

godišnje

uz sljedeću iznimku

– plaćanja podugovarateljima: svake tri godine

kalendarska godina

poduzeće

Rezultati i uspješnost

godišnje

uz sljedeće iznimke

– raščlamba prometa po proizvodu i mjestu rezidentnosti klijenta za NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 i 73.2: svake dvije godine

– promet od poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i industrijskih djelatnosti, promet od industrijskih djelatnosti, promet od industrijskih djelatnosti koje ne uključuju građevinarstvo, promet od građevinarstva, promet od uslužnih djelatnosti, promet od trgovačkih djelatnosti nabave i preprodaje te od posredničkih djelatnosti, promet od gradnje zgrada i promet od niskogradnje: svakih pet godina

– prihod od podugovarateljskih poslova: svake tri godine

kalendarska godina

poduzeće

uz sljedeće iznimke

– prodana proizvodnja, proizvodnja u okviru podugovarateljskih poslova i stvarna proizvodnja: JVD

Investicije

godišnje

uz sljedeću iznimku

– investicije u nematerijalnu imovinu: svake tri godine

kalendarska godina

poduzeće

Inovacije

svake dvije godine

referentno razdoblje je trogodišnje razdoblje prije kraja svake parne kalendarske godine

poduzeće

Primjena IKT-a i e-trgovina

godišnje

kalendarska godina donošenja provedbenog akta kojim se utvrđuju varijable;

za druge varijable, kalendarska godina koja slijedi iza godine donošenja provedbenog akta kojim se utvrđuju varijable

poduzeće

Područje 3. Regionalne poslovne statistike

Teme

Periodičnost

Referentno razdoblje

Statistička jedinica

Poslovna populacija

godišnje

kalendarska godina

poduzeće

uz sljedeću iznimku

– broj lokalnih jedinica (neobvezno za odjeljak K NACE-a): lokalna jedinica

Inputi rada

godišnje

kalendarska godina

poduzeće

uz sljedeće iznimke

– broj zaposlenih i samozaposlenih osoba u lokalnim jedinicama, nadnice i plaće u lokalnim jedinicama: lokalna jedinica

Inputi istraživanja i razvoja

svake dvije godine

kalendarska godina

poduzeće za poslovni sektor; institucionalna jedinica za druge sektore

Područje 4. Statistike o međunarodnim aktivnostima

Teme

Periodičnost

Referentno razdoblje

Statistička jedinica

Poslovna populacija

godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Inputi rada

godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Investicije

godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Rezultati i uspješnost

godišnje

kalendarska godina

poduzeće

Međunarodna trgovina robom

mjesečno

uz sljedeću iznimku

– svake dvije godine za kombiniranu raščlambu po proizvodu i valuti računa za uvoz i izvoz robe izvan Unije

treba utvrditi provedbenim aktima u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (j)

nije primjenjivo

Međunarodna trgovina uslugama

godišnje

uz sljedeću iznimku

– prva razina raščlambe po uslugama: tromjesečno

kalendarska godina

uz sljedeću iznimku

– prva razina raščlambe po uslugama: tromjesečje

nije primjenjivo

Globalni lanci vrijednosti

svake tri godine

tri kalendarske godine; referentna godina t i referentno razdoblje od t-2 do t

poduzeće


PRILOG III.

ELEMENTI EUROPSKOG OKVIRA ZA STATISTIČKE POSLOVNE REGISTRE

Dio A: Detaljne teme registra i jedinstveni identifikator

1.

Jedinice navedene u nacionalnim statističkim poslovnim registrima i registru EuroGroups kako su definirani u članku 2. ove Uredbe obilježene su identifikacijskim brojem i detaljnim temama registra navedenima u dijelu C.

2.

Jedinice navedene u nacionalnim statističkim poslovnim registrima i registru EuroGroups jedinstveno su identificirane identifikacijskim brojem kako bi se olakšala infrastrukturna uloga europskog okvira za statističke poslovne registre. Te će identifikacijske brojeve osigurati nacionalna statistička tijela. Identifikacijske brojeve za pravne jedinice i multinacionalne skupine poduzeća relevantne za registar EuroGroups osigurat će Komisija (Eurostat). Nacionalna statistička tijela mogu za nacionalne potrebe zadržati dodatni identifikacijski broj u nacionalnim statističkim poslovnim registrima.

Dio B: Vremenski raspored i periodičnost

3.

Nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups ažuriraju se putem unosa i ispisa najmanje jedanput godišnje.

4.

Učestalost ažuriranja ovisi o vrsti jedinice, promatranoj varijabli, veličini jedinice i izvoru koji se obično upotrebljava za ažuriranje.

5.

Države članice svake godine izrađuju presliku u kojem se odražava stanje nacionalnih statističkih poslovnih registara na kraju godine i tu presliku čuvaju najmanje 30 godina za potrebe analize. Komisija (Eurostat) svake godine izrađuje presliku u kojoj se odražava stanje registra EuroGroups na kraju godine i tu presliku čuva najmanje 30 godina za potrebe analize.

Dio C: Detaljne teme za poslovne registre

Nacionalni statistički poslovni registri i registar EuroGroups sadržavaju sljedeće detaljne teme po jedinici za odgovarajuće jedinice utvrđene u članku 2. ove Uredbe.

JEDINICE

DETALJNE TEME

1. PRAVNE JEDINICE

Identifikacija

Demografski događaji

Stratifikacijski parametri

Veze s poduzećem

Veze s drugim registrima

Veza sa skupinom poduzeća

Kontrola jedinica

Vlasništvo jedinica

2. SKUPINA PODUZEĆA

Identifikacija

Demografski događaji

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

3. PODUZEĆE

Identifikacija

Veza s drugim jedinicama

Demografski događaji

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

4. LOKALNA JEDINICA

Identifikacija

Demografski događaji

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Veze s drugim jedinicama i registrima

5. JEDINICA PO VRSTI DJELATNOSTI

ako je obuhvaćena kao statistička jedinica u skladu s člankom 2. stavkom 3. točkom (c)

Identifikacija

Demografski događaji

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Veze s drugim jedinicama i registrima


PRILOG IV.

DETALJNE TEME I VARIJABLE ZA RAZMJENU POVJERLJIVIH PODATAKA ZA POTREBE EUROPSKOG OKVIRA ZA STATISTIČKE POSLOVNE REGISTRE

Stavke s oznakom „uvjetno” obvezne su u slučaju da su dostupne u državama članicama, dok se stavke s oznakom „neobvezno” preporučuju.

1.   

Podaci koje nadležna nacionalna statistička tijela trebaju dostaviti Komisiji (Eurostatu), a u pogledu kojih je dopuštena razmjena među nadležnim nacionalnim statističkim tijelima (članak 10. stavci 1. i 2.)

Jedinice

Detaljne teme

Varijable

Pravna jedinica

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum osnivanja za pravne osobe ili datum službenog priznavanja kao gospodarskog subjekta za fizičke osobe

Datum prestanka pravne jedinice

 

Stratifikacijski parametri

Pravni oblik

Pravni status aktivnosti

Oznaka za podružnice u smislu Priloga A poglavlja 18. točke 18.12. Uredbe (EU) br. 549/2013 (uvjetno)

Oznaka za subjekte posebne namjene u smislu Priloga A poglavlja 2. točaka od 2.17. do 2.20. Uredbe (EU) br. 549/2013 (neobvezno)

 

Kontrola jedinica

Identifikacijske varijable pravne jedinice koja je pod kontrolom ili provodi kontrolu

 

Vlasništvo jedinica

Identifikacijske varijable jedinice koja je u vlasništvu ili je vlasnica

Udjeli (%) rezidentnih pravnih jedinica u vlasništvu pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) rezidentnih pravnih jedinica koje su vlasnice pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) nerezidentnih pravnih jedinica u vlasništvu pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) nerezidentnih pravnih jedinica koje su vlasnice pravne jedinice (uvjetno)

Datum početka i završetka udjela (uvjetno)

Skupina poduzeća

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Šifra glavne djelatnosti skupine poduzeća na dvoznamenkastoj razini NACE-a

Sporedne djelatnosti skupine poduzeća na dvoznamenkastoj razini NACE-a (neobvezno)

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba (uvjetno)

Promet (uvjetno)

Ukupna imovina skupine poduzeća (uvjetno)

Zemlje u kojima se nalaze nerezidentna poduzeća ili lokalne jedinice (neobvezno)

Poduzeće

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Veza s drugim jedinicama

Identifikacijski brojevi pravnih jedinica od kojih se sastoji poduzeće

Identifikacijski broj skupine poduzeća kojoj pripada poduzeće

 

Demografski događaji

Datum početka aktivnosti

Datum konačnog prestanka aktivnosti

 

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Šifra glavne djelatnosti poduzeća na četveroznamenkastoj razini NACE-a

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

Broj zaposlenika

Promet

Institucionalni sektor i podsektor u smislu Uredbe (EU) br. 549/2013

2.   

Podaci koje Komisija (Eurostat) treba dostaviti nadležnim nacionalnim statističkim tijelima, a u pogledu kojih je dopuštena razmjena između Komisije (Eurostata) i nadležnih središnjih banaka u slučaju odobrenja (članak 10. stavci 2. i 4.)

Jedinice

Detaljne teme

Varijable

Pravna jedinica

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum osnivanja za pravne osobe ili datum službenog priznavanja kao gospodarskog subjekta za fizičke osobe

Datum prestanka pravne jedinice

 

Stratifikacijski parametri

Pravni oblik

Pravni status aktivnosti

Oznaka za podružnice u smislu Priloga A poglavlja 18. točke 18.12. Uredbe (EU) br. 549/2013 (uvjetno)

Oznaka za subjekte posebne namjene u smislu Priloga A poglavlja 2. točaka od 2.17. do 2.20. Uredbe (EU) br. 549/2013 (neobvezno)

 

Veze s poduzećem

Identifikacijske varijable poduzeća kojima pripada jedinica

Datum pridruživanja poduzećima (uvjetno)

Datum odvajanja od poduzeća (uvjetno)

 

Veze s drugim registrima

Veze s drugim registrima

 

Veza sa skupinom poduzeća

Identifikacijske varijable skupine poduzeća kojoj pripada jedinica

Datum pridruživanja skupini poduzeća

Datum odvajanja od skupine poduzeća

 

Kontrola jedinica

Identifikacijske varijable pravne jedinice koja je pod kontrolom ili provodi kontrolu

 

Vlasništvo jedinica

Identifikacijske varijable jedinice koja je u vlasništvu ili je vlasnica

Udjeli (%) rezidentnih pravnih jedinica u vlasništvu pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) rezidentnih pravnih jedinica koje su vlasnice pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) nerezidentnih pravnih jedinica u vlasništvu pravne jedinice (uvjetno)

Udjeli (%) nerezidentnih pravnih jedinica koje su vlasnice pravne jedinice (uvjetno)

Datum početka i završetka udjela (uvjetno)

Skupina poduzeća

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum početka djelovanja skupine poduzeća

Datum prestanka djelovanja skupine poduzeća

 

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Šifra glavne djelatnosti skupine poduzeća na dvoznamenkastoj razini NACE-a

Sporedne djelatnosti skupine poduzeća na dvoznamenkastoj razini NACE-a (neobvezno)

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba (uvjetno)

Promet (uvjetno)

Ukupna imovina skupine poduzeća (uvjetno)

Zemlje u kojima se nalaze nerezidentna poduzeća ili lokalne jedinice (neobvezno)

Poduzeće

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Veza s drugim jedinicama

Identifikacijski brojevi pravnih jedinica od kojih se sastoji poduzeće

Identifikacijski broj multinacionalne ili nacionalne skupine poduzeća kojoj pripada poduzeće

 

Demografski događaji

Datum početka aktivnosti

Datum konačnog prestanka aktivnosti

 

Stratifikacijski parametri i ekonomske varijable

Šifra glavne djelatnosti skupine poduzeća na četveroznamenkastoj razini NACE-a

Sporedne djelatnosti skupine poduzeća na četveroznamenkastoj razini NACE-a (uvjetno)

Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba

Broj zaposlenika

Broj zaposlenika u ekvivalentnima punog radnog vremena (neobvezno)

Promet

Institucionalni sektor i podsektor u smislu Uredbe (EU) br. 549/2013

3.   

Razmjena podataka o inkorporiranim pravnim jedinicama za potrebe identifikacije (članak 10. stavak 3.)

3.1.

Podaci koje nadležna nacionalna statistička tijela trebaju dostaviti Komisiji (Eurostatu) o rezidentnim inkorporiranim pravnim jedinicama

Jedinice

Detaljne teme

Varijable

Pravna jedinica

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum osnivanja za pravne osobe ili datum službenog priznavanja kao gospodarskog subjekta za fizičke osobe

Datum prestanka pravne jedinice

 

Stratifikacijski parametri

Pravni oblik

Pravni status aktivnosti

Oznaka za podružnice u smislu Priloga A poglavlja 18. točke 18.12. Uredbe (EU) br. 549/2013 (uvjetno)

3.2.

Podaci koje nadležna nacionalna statistička tijela trebaju dostaviti Komisiji (Eurostatu) o inozemnim inkorporiranim pravnim jedinicama

Jedinice

Detaljne teme

Varijable

Pravna jedinica

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum osnivanja za pravne osobe ili datum službenog priznavanja kao gospodarskog subjekta za fizičke osobe

Datum prestanka pravne jedinice

 

Stratifikacijski parametri

Pravni oblik (neobvezno)

Pravni status aktivnosti

Oznaka za podružnice u smislu Priloga A poglavlja 18. točke 18.12. Uredbe (EU) br. 549/2013 (uvjetno)

3.3.

Podaci koje Komisija (Eurostat) treba dostaviti nadležnim nacionalnim statističkim tijelima o inkorporiranim pravnim jedinicama

Jedinice

Detaljne teme

Varijable

Pravna jedinica

Identifikacija

Identifikacijske varijable

 

Demografski događaji

Datum osnivanja za pravne osobe ili datum službenog priznavanja kao gospodarskog subjekta za fizičke osobe

Datum prestanka pravne jedinice

 

Stratifikacijski parametri

Pravni oblik

Pravni status aktivnosti

Oznaka za podružnice u smislu Priloga A poglavlja 18. točke 18.12. Uredbe (EU) br. 549/2013 (uvjetno)


PRILOG V.

Informacije koje odgovorna porezna tijela u svakoj državi članici trebaju dostaviti nacionalnom statističkom tijelu iz članka 5. stavka 2.

(a)

informacije iz prijava PDV-a o poreznim obveznicima ili pravnim osobama koje nisu porezni obveznici, koji su za dotično razdoblje prijavili isporuke robe unutar Unije u skladu s člankom 251. točkom (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ ili stjecanje robe unutar Unije u skladu s člankom 251. točkom (c) te direktive;

(b)

informacije iz rekapitulacijskih izvješća o isporukama unutar Unije prikupljene iz rekapitulacijskih izvješća o PDV-u u skladu s člancima 264. i 265. Direktive 2006/112/EZ;

(c)

informacije o stjecanjima unutar Unije koje su priopćile sve druge države članice u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 (1).


(1)  Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12.10.2010., str. 1.).


PRILOG VI.

Informacije koje odgovorna carinska tijela u svakoj državi članici trebaju dostaviti nacionalnom statističkom tijelu iz članka 5. stavka 3.

(a)

informacije za identifikaciju osobe koja unutar Unije izvozi i uvozi robu obuhvaćenu carinskim postupcima unutarnje proizvodnje;

(b)

registracijski i identifikacijski podaci o gospodarskim subjektima predviđeni u skladu s carinskim odredbama Unije, koji su dostupni u elektroničkom sustavu u vezi s EORI brojem iz članka 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (1);

(c)

evidencije o uvozu i izvozu iz carinskih deklaracija koje su prihvatila nacionalna carinska tijela ili koje su bile predmet odluka tih tijela i:

i.

koje su podnesene tim tijelima; ili

ii.

za koje je dopunska deklaracija, u skladu s člankom 225.. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, stavljena na raspolaganje na temelju izravnog elektroničkog pristupa u sustavu korisnika odobrenja.


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

17.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2153

оd 16. prosinca 2019.

o pristojbama i naknadama koje naplaćuje Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 319/2014

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (1), a posebno njezin članak 126. stavak 4.,

nakon savjetovanja s upravnim odborom Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EU) 2018/1139, prihodi Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (Agencije) obuhvaćaju, među ostalim, pristojbe koje plaćaju podnositelji zahtjeva za izdavanje certifikata i imatelji certifikata koje je izdala Agencija te osobe koje su registrirale izjave kod Agencije kao i naknade za publikacije, obradu žalbi, osposobljavanje i druge usluge koje pruža Agencija.

(2)

Pristojbe i naknade koje naplaćuje Agencija utvrđene su Uredbom Komisije (EU) br. 319/2014 (2). Međutim, tarife je potrebno prilagoditi kako bi se ostvario povrat troškova i izbjeglo znatno gomilanje viškova, u skladu s odredbama iz članka 126. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/1139.

(3)

U tom smislu potrebno je uzeti u obzir predviđanja Agencije o njezinu radnom opterećenju, povezanim troškovima i drugim relevantnim čimbenicima.

(4)

Pristojbe i naknade predviđene ovom Uredbom trebalo bi odrediti na transparentan, pravedan, nediskriminirajući i ravnomjeran način.

(5)

Ne dovodeći u pitanje načelo pokrivanja troškova utvrđeno u članku 126. Uredbe (EU) 2018/1139, pristojbe i naknade koje naplaćuje Agencija ne bi smjele ugroziti konkurentnost predmetne industrije Unije. Nadalje, trebalo bi ih utvrditi tako da se u obzir uzima platežna sposobnost dotičnih pravnih ili fizičkih osoba, posebno malih i srednjih poduzeća.

(6)

Dok bi sigurnost civilnog zrakoplovstva trebala biti prioritet, Agencija bi ipak trebala voditi računa o troškovnoj učinkovitosti pri obavljanju zadaća za koje je zadužena, uzimajući u obzir njihov opseg nakon stupanja na snagu Uredbe (EU) 2018/1139 i dostupna sredstva.

(7)

Agenciji bi trebalo biti omogućeno da naplaćuje pristojbe i naknade za obavljanje zadaća certifikacije ili pružanje drugih usluga, koje nisu izričito navedene u Prilogu ovoj Uredbi, ali su obuhvaćene Uredbom (EU) 2018/1139.

(8)

Sporazumima iz članka 68. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1139 trebalo bi osigurati temelj za procjenu stvarnog radnog opterećenja u vezi s certifikacijom proizvoda iz trećih zemalja. U načelu, postupak kojim Agencija potvrđuje certifikate izdane u trećoj zemlji s kojom je Unija sklopila odgovarajući sporazum opisan je u tom sporazumu i trebao bi dovesti do radnog opterećenja koje se razlikuje od radnog opterećenja potrebnog za aktivnosti certifikacije koje provodi Agencija.

(9)

Isto tako, trebalo bi odrediti rokove za plaćanje pristojbi i naknada koje se naplaćuju prema ovoj Uredbi.

(10)

Kako bi se pristojbe i naknade naplaćivale u najvećoj mogućoj mjeri, trebalo bi utvrditi odgovarajuća pravna sredstva za slučaj neplaćanja i rizika od neplaćanja.

(11)

Poduzeća ne bi smjela biti diskriminirana na temelju njihove geografske lokacije na državnim područjima država članica. Stoga bi se putni troškovi koji su povezani s obavljanjem zadaća certifikacije za [ta] poduzeća morali objediniti i podijeliti među podnositeljima zahtjeva.

(12)

Kako bi se povećala predvidljivost troškova, podnositeljima zahtjeva trebalo bi omogućiti da zatraže procjenu iznosa koji je potrebno platiti za zadaće certifikacije i druge usluge. U određenim slučajevima Agencija bi morala provesti prethodnu tehničku analizu kako bi pripremila procjenu. S obzirom na trošak te analize opravdano je da Agencija naplati odgovarajući iznos troškova.

(13)

Podrazumijeva se da je preduvjet za prihvatljivost žalbe na odluke Agencije da su plaćene sve odgovarajuće naknade.

(14)

Iako bi se ovom Uredbom trebalo omogućiti industriji da predvidi visinu pristojbi i naknada koje će morati platiti, potrebno je redovito provjeravati treba li je revidirati, u skladu s člankom 126. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/1139.

(15)

Prije promjene pristojbi trebalo bi se konzultirati sa zainteresiranim stranama te bi ih trebalo informirati o načinu njihova izračuna. Te informacije zainteresiranim stranama pružaju uvid u troškove koje snosi Agencija te u njezinu produktivnost.

(16)

Postupak revidiranja tarifa trebao bi omogućivati izmjene bez nepotrebnog kašnjenja, na temelju iskustava Agencije stečenih u primjeni ove Uredbe, neprestano nadziranje resursa i praćenje radnih metodologija te redovne procjene financijskih potreba.

(17)

Uredbu (EU) br. 319/2014 trebalo bi staviti izvan snage, ne dovodeći u pitanje prijelazne odredbe.

(18)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 127. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1139,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom određuju postupci za koje Agencija naplaćuje pristojbe i naknade te iznosi pristojbi i naknada kao i načini njihove naplate.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„pristojbe” znači iznosi za zadaće certifikacije koje naplaćuje Agencija, a koje plaćaju podnositelji zahtjeva;

(b)

„naknade” znači iznosi koje naplaćuje Agencija za svoje usluge, osim zadaća certifikacije;

(c)

„zadaća certifikacije” znači sve aktivnosti koje izravno ili neizravno obavlja Agencija za potrebe izdavanja, održavanja ili izmjene certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju te uredbe;

(d)

„usluga” znači sve aktivnosti koje obavlja Agencija, osim zadaća certifikacije, uključujući i nabavu robe;

(e)

„podnositelj zahtjeva” znači fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev za provedbu zadaće certifikacije ili uslugu koju pruža Agencija;

(f)

„obračunsko razdoblje” znači razdoblje od 12 mjeseci koje se ponavlja za višegodišnje projekte i zadaće nadzora. To razdoblje počinje:

1.

za pristojbe i naknade navedene u tablicama 1.–6. u dijelu I. Priloga, na datum primitka zahtjeva;

2.

za pristojbe navedene u tablici 8. u dijelu I. Priloga, 1. lipnja nakon izdavanja certifikata;

3.

za pristojbe za odobrenje navedene u tablicama 9.–15. u dijelu I. Priloga, na datum primitka zahtjeva;

4.

za pristojbe za nadzor navedene u tablicama 9.–15. u dijelu I. Priloga, na datum izdavanja certifikata.

Članak 3.

Određivanje pristojbi i naknada

1.   Agencija potražuje i naplaćuje pristojbe i naknade samo u skladu s ovom Uredbom.

2.   U slučajevima za koje ovom Uredbom nije predviđeno drugačije, pristojbe i naknade izračunavaju se prema satnici navedenoj u dijelu II. Priloga.

3.   Države članice ne naplaćuju pristojbe za zadaće iz područja djelovanja Agencije, čak i ako provode te zadaće u ime Agencije. Agencija državama članicama vraća troškove za zadaće koje provode u njezino ime.

4.   Sve pristojbe i naknade izražene su i plaćaju se u eurima.

5.   Iznosi iz dijelova I., II. i II.a Priloga na godišnjoj se osnovi, s učinkom od 1. siječnja svake godine, prilagođavaju stopi inflacije u skladu s metodom iz dijela IV. Priloga.

6.   Odstupajući od pristojbi iz Priloga, pristojbe za zadaće certifikacije provedene u kontekstu bilateralnoga sporazuma između Unije i treće zemlje mogu ovisiti o posebnim odredbama iz odgovarajućeg bilateralnoga sporazuma.

Članak 4.

Plaćanje pristojbi ili naknada

1.   Agencija određuje uvjete plaćanja pristojbi i naknada i naznačuje prema kojim uvjetima Agencija naplaćuje zadaće certifikacije i druge usluge. Agencija objavljuje te uvjete na svojim internetskim stranicama.

2.   Podnositelj zahtjeva plaća cjelokupan dospjeli iznos u roku od 30 kalendarskih dana od datuma na koji mu je račun dostavljen.

3.   Ako Agencija ne primi uplatu na temelju računa nakon roka iz stavka 2., može naplatiti kamate za svaki kalendarski dan nakon isteka roka.

4.   Kao kamatna stopa uzima se važeća stopa koju Europska središnja banka primjenjuje na svoje glavne poslove refinanciranja, objavljena u seriji C Službenog lista Europske unije, koja je na snazi prvog kalendarskog dana u mjesecu dospijeća, uvećana za osam postotnih bodova.

Članak 5.

Odbijanje ili povlačenje iz financijskih razloga

1.   Ne dovodeći u pitanje poslovnik Agencije, ona može:

(a)

odbiti zahtjev ako dospjeli iznosi pristojbi ili naknada nisu primljeni do isteka roka iz članka 4. stavka 2.;

(b)

odbiti ili povući zahtjev ako ima dokaze da su financijske mogućnosti podnositelja zahtjeva rizične, osim ako podnositelj zahtjeva dostavi bankovno jamstvo ili osigurani depozit;

(c)

odbiti ili povući zahtjev u slučajevima iz drugog podstavka članka 8. stavka 4.;

(d)

odbiti zahtjev za prijenos certifikata u slučajevima u kojima nisu ispunjene obveze plaćanja zadaća certifikacije ili usluga koje je Agencija već izvršila.

2.   Prije postupanja u skladu sa stavkom 1. Agencija se o mjeri koju namjerava poduzeti mora konzultirati s podnositeljem zahtjeva.

Članak 6.

Putni troškovi

1.   Ako se zadaća certifikacije ili odgovarajuća usluga, u potpunosti ili djelomično, obavljaju izvan državnih područja država članica, podnositelj zahtjeva podmiruje putne troškove u skladu sa sljedećom formulom: d = v + a + h – e.

2.   Za potrebe formule iz stavka 1. vrijedi sljedeće:

 

d = dospjeli putni troškovi;

 

v = troškovi prijevoza;

 

a = službene standardne stope Komisije za dnevnice koje obuhvaćaju smještaj, obroke, lokalna putovanja na odredištu poslovnog putovanja i druge troškove (3);

 

h = trajanje putovanja (standardni broj sati provedenih na putovanju po odredištu, kako je odredila Agencija), prema satnici određenoj u dijelu II. Priloga (4); u slučaju službenih putovanja povezanih s više projekata iznos se dijeli na odgovarajući način;

 

e (e-komponenta) = prosječni troškovi putovanja na državnim područjima država članica, uključujući i prosječne troškove prijevoza i prosječno trajanje putovanja na državnim područjima država članica, umnoženi za satnicu iz dijela II. Priloga. Podložni su godišnjem preispitivanju i indeksaciji.

3.   Putni troškovi nastali u okviru pružanja usluga iz članka 14. stavka 2. naplaćuju se isključivo u skladu s dijelom II.a Priloga.

Članak 7.

Predračun

1.   Na zahtjev podnositelja zahtjeva i u skladu s člankom 2. Agencija može izdati predračun.

2.   Ako za izradu predračuna zbog očekivane složenosti projekta Agencija mora provesti tehničku analizu, analiza se naplaćuje po satu i na temelju ugovornog sporazuma koji potpisuju podnositelj zahtjeva i Agencija.

3.   Na zahtjev podnositelja zahtjeva aktivnosti se privremeno obustavljaju dok Agencija ne izda zatraženi predračun, a podnositelj zahtjeva ga prihvati.

4.   Agencija može izmijeniti predračun ako se zadaća pokaže jednostavnijom ili se može provesti brže no što je predviđeno, ili suprotno, ako je složenija i traje dulje nego što je Agencija mogla razumno predvidjeti.

POGLAVLJE II.

PRISTOJBE

Članak 8.

Opće odredbe o plaćanju pristojbi

1.   Kako bi se provele zadaće certifikacije, prethodno mora biti plaćen dospjeli ukupni iznos pristojbe, osim ako Agencija odluči drukčije nakon razmatranja povezanih financijskih rizika. Agencija može ispostaviti račun za cjelokupnu pristojbu nakon što primi zahtjev ili na početku godišnjeg razdoblja ili razdoblja nadzora.

2.   Pristojba koju podnositelj zahtjeva uplaćuje za određenu zadaću certifikacije sastoji se od:

(a)

paušalne pristojbe utvrđene u dijelu I. Priloga; ili

(b)

promjenjive pristojbe.

3.   Promjenjiva pristojba iz točke (b) stavka 2. određuje se množenjem stvarnog broja radnih sati i satnice iz dijela II. Priloga.

4.   Ako je to opravdano tehničkim okolnostima povezanima s pristojbama utvrđenima u ovoj Uredbi, Agencija, ako se podnositelj zahtjeva s time slaže, može:

(a)

zahtjev uvrstiti u drugu kategoriju iz Priloga ovoj Uredbi;

(b)

više zahtjeva klasificirati kao jedan ako se oni odnose na isti projekt tipa i ako se odnose na nešto od sljedećeg, u bilo kojoj kombinaciji:

i.

velike izmjene;

ii.

velike popravke; ili

iii.

dodatne certifikate tipa.

Ako se podnositelj zahtjeva ne složi s predloženom reklasifikacijom, Agencija može odbiti ili obustaviti predmetne zahtjeve.

Članak 9.

Razdoblja plaćanja

1.   Pristojbe iz tablica 1., 2. i 3. iz dijela I. Priloga naplaćuju se po podnesenom zahtjevu i za razdoblje od 12 mjeseci. Za razdoblje nakon prvih 12 mjeseci pristojbe iznose 1/365 (jednu tristošezdesetpetinu) odgovarajuće godišnje pristojbe po danu.

2.   Pristojbe iz tablice 4. dijela I. Priloga naplaćuju se po podnesenom zahtjevu.

3.   Pristojbe iz tablice 8. dijela I. Priloga naplaćuju se po razdoblju od 12 mjeseci.

4.   Pristojbe iz tablica 9.–14. dijela I. Priloga naplaćuju se na sljedeći način:

(a)

pristojbe za odobrenje naplaćuju se po zahtjevu;

(b)

pristojbe za nadzor naplaćuju se po razdoblju od 12 mjeseci.

Sve promjene u organizaciji koje utječu na donošenje odobrenja za posljedicu imaju ponovni izračun pristojbe za nadzor koja dospijeva za iduće razdoblje od 12 mjeseci nakon odobravanja promjene.

5.   U slučajevima iz članka 2. stavka 2. točke (f) pristojbe za razdoblje između datuma izdavanja certifikata i početka prvog sljedećeg obračunskog razdoblja izračunava se pro-rata temporis, na temelju tablice 8. iz dijela I. Priloga.

6.   Ako zbog reklasifikacije zahtjeva dođe do promjene primjenjivih pristojbi, pristojbe se preračunavaju na sljedeći način:

(a)

za pristojbe koje se naplaćuju po zahtjevu pristojba se preračunava od datuma primitka zahtjeva;

(b)

za pristojbe koje se naplaćuju po zahtjevu i razdoblju od 12 mjeseci pristojba se preračunava za trenutačno obračunsko razdoblje i razdoblje koje slijedi.

(c)

Ako Agencija reklasificira više zahtjeva kao jedan zahtjev, u skladu s člankom 8. stavkom 4., pristojba se preračunava od datuma koji se smatra relevantnim za reklasifikaciju.

Članak 10.

Odbijanje zahtjeva, prekid i privremeni prekid obavljanja zadaća povezanih sa zahtjevima

1.   U slučaju odbijanja zahtjeva ili prekidanja ili privremenog prekidanja obavljanja zadaće povezane sa zahtjevom, puni iznos primjenjivih pristojbi i povezanih putnih troškova te svih drugih dospjelih iznosa naplaćuju se u trenutku u kojem Agencija prestaje obavljati zadaću.

2.   Ako je zahtjev odbijen ili je obavljanje zadaće povezane sa zahtjevom povučeno, preostali iznos dospjelih pristojbi izračunava se na sljedeći način:

(a)

za pristojbe iz tablica 1., 2. i 3. iz dijela I. Priloga koje se naplaćuju po zahtjevu i za razdoblje od 12 mjeseci, preostali iznos dospjelih pristojbi za trenutačno obračunsko razdoblje iznosi 1/365 (jednu tristošezdesetpetinu) odgovarajuće godišnje pristojbe po danu. Za razdoblja prije trenutačnog razdoblja od 12 mjeseci primjenjive pristojbe i dalje se smatraju dospjelima;

(b)

za pristojbe iz tablica 4. i 15. iz dijela I. Priloga i fiksne pristojbe iz dijela II. Priloga koje se naplaćuju po zahtjevu preostali iznos dospjelih pristojbi iznosi 50 % odgovarajuće pristojbe;

(c)

za pristojbe iz tablica 9. do 14. iz dijela I. Priloga koje se naplaćuju po zahtjevu preostali iznos dospjelih pristojbi izračunava se po satu, no ne prelazi primjenjivu paušalnu pristojbu;

(d)

za pristojbe iz dijela II. Priloga koje se naplaćuju po satu preostali iznos dospjelih pristojbi izračunava se po satu;

(e)

za pristojbe koje nisu navedene u točkama od (a) do (d) preostali iznos dospjelih pristojbi izračunava se po satu, osim ako se podnositelj zahtjeva i Agencija dogovore drugačije.

3.   Ako do privremenog prekida obavljanja zadaće povezane s nekim zahtjevom dođe u prvom obračunskom razdoblju, pristojbe za to obračunsko razdoblje ne vraćaju se. Ako do privremenog prekida dođe nakon prvog obračunskog razdoblja, preostali iznos dospjelih pristojbi izračunava se u skladu s kriterijima utvrđenima u stavku 2. točki (a). Ako nakon privremenog prekida obavljanja zadaće povezane s nekim zahtjevom Agencija nastavi s provedbom te zadaće, automatski nakon isteka razdoblja privremenog prekida koje je odredio podnositelj zahtjeva ili ranije na zahtjev podnositelja zahtjeva, Agencija naplaćuje novu pristojbu bez obzira na pristojbe koje su već plaćene za privremeno prekinutu zadaću.

4.   Za potrebe ove Uredbe:

(a)

smatra se da prekid obavljanja zadaće na zahtjev podnositelja zahtjeva stupa na snagu na dan primitka zahtjeva;

(b)

smatra se da prekid obavljanja zadaće na inicijativu Agencije stupa na snagu na dan kad se podnositelj zahtjeva obavijesti o odluci da se obavljanje zadaće prekine;

(c)

smatra se da privremeni prekid obavljanja zadaće na zahtjev podnositelja zahtjeva stupa na snagu na datum koji navede podnositelj zahtjeva, no ne i prije datuma kad Agencija primi zahtjev.

5.   Pristojbe koje su plaćene za zadaću povezanu sa zahtjevom čija je obrada prekinuta ne uzimaju se u obzir pri obavljanju bilo koje buduće zadaće, čak i ako je iste prirode kao prekinuta zadaća.

Članak 11.

Privremeno oduzimanje ili ukidanje certifikata

1.   Ako nepodmirene pristojbe nisu plaćene do isteka razdoblja iz članka 4. stavka 2. i nakon savjetovanja s imateljem certifikata, Agencija može privremeno oduzeti ili ukinuti odgovarajući certifikat.

2.   Ako Agencija privremeno oduzme neki certifikat jer imatelj certifikata nije ispunio odgovarajuće zahtjeve ili nije platio godišnju pristojbu ili pristojbu za nadzor, Agencija, bez obzira na privremeno oduzimanje, naplaćuje cjelokupnu godišnju pristojbu ili pristojbu za nadzor u jednom obroku na početku godišnjeg razdoblja ili razdoblja nadzora. Agencija može ukinuti odgovarajući certifikat ako imatelj certifikata ne izvrši obveze plaćanja u roku od jedne godine od datuma obavijesti o privremenom oduzimanju. Certifikat se može ponovno aktivirati nakon plaćanja preostalog iznosa dospjelih pristojbi za razdoblje privremenog oduzimanja i svih ostalih dospjelih iznosa u tom trenutku.

3.   Ako Agencija ukine certifikat jer imatelj certifikata ne ispunjava odgovarajuće zahtjeve ili ne plati godišnju pristojbu ili pristojbu za nadzor, preostali iznos dospjelih pristojbi za tekuće obračunsko razdoblje izračunava se na sljedeći način:

(a)

za paušalne godišnje pristojbe ili paušalne pristojbe za nadzor koje se naplaćuju po certifikatu i po razdoblju od 12 mjeseci preostali iznos dospjelih pristojbi iznosi 1/365 (jednu tristošezdesetpetinu) odgovarajuće paušalne pristojbe po danu;

(b)

za godišnje pristojbe ili pristojbe za nadzor koje se naplaćuju po satu preostali iznos dospjelih pristojbi izračunava se po satu.

Iznosi iz podstavka 1. točaka (a) i (b) te svi putni troškovi i svi ostali dospjeli iznosi plaćaju se u cijelosti na datum stupanja na snagu ukidanja certifikata.

Članak 12.

Vraćanje ili prijenos certifikata i deaktivacija simulatora leta za obuku

1.   Ako imatelj certifikata vrati certifikat, preostali iznos dospjelih pristojbi za tekuće razdoblje od 12 mjeseci izračunava se na sljedeći način:

(a)

za paušalne godišnje pristojbe ili paušalne pristojbe za nadzor koje se naplaćuju po certifikatu i po razdoblju od 12 mjeseci preostali iznos dospjelih pristojbi iznosi 1/365 (jednu tristošezdesetpetinu) odgovarajuće godišnje paušalne pristojbe po danu;

(b)

za godišnje pristojbe ili pristojbe za nadzor koje se naplaćuju po satu preostali iznos dospjelih pristojbi izračunava se po satu.

Ukupni iznosi iz podstavka 1. točaka (a) i (b) i svi putni troškovi te svi ostali dospjeli iznosi plaćaju se u cijelosti na datum kad vraćanje certifikata stupi na snagu.

2.   U slučaju prijenosa certifikata pristojbe utvrđene u tablicama od 8. do 15. novi imatelj certifikata plaća od obračunskog razdoblja koje slijedi nakon datuma na koji prijenos certifikata stupa na snagu.

3.   U slučajevima iz tablice 14. dijela I. Priloga pristojba za nadzor simulatora leta za obuku smanjuje se pro-rata temporis za razdoblja deaktivacije do kojih dođe na zahtjev podnositelja zahtjeva.

Članak 13.

Iznimne zadaće certifikacije

Naplaćena pristojba iznimno se mijenja kako bi pokrila sve troškove koji nastanu Agenciji za neku zadaću certifikacije ako je za obavljanje te zadaće potrebno dodijeliti kategorije i/ili osoblje koje Agencija ne bi dodijelila prema svojim standardnim postupcima.

POGLAVLJE III.

NAKNADE

Članak 14.

Opće odredbe o plaćanju naknada

1.   Iznos naknada koje naplaćuje Agencija u skladu s dijelom II. Priloga naplaćuje se po primjenjivoj satnici.

2.   Naknade za pružanje usluga osposobljavanja, uključujući one za putne troškove, naplaćuju se u skladu s dijelom II.a Priloga.

Članak 15.

Vrijeme naplaćivanja naknada i razdoblja plaćanja

1.   Ako Agencija ne odluči drukčije, nakon razmatranja financijskih rizika, naknade se naplaćuju prije pružanja usluge.

2.   Naknade iz tablice 6. (točka 1.) dijela I. Priloga naplaćuju se po podnesenom zahtjevu i po razdoblju od 12 mjeseci. Za razdoblje nakon prvih 12 mjeseci naknade iznose 1/365 (jednu tristošezdesetpetinu) odgovarajuće godišnje naknade po danu.

3.   Naknade iz tablica 5. i 6. (točka 2.) dijela I. Priloga naplaćuju se po podnesenom zahtjevu.

4.   Ako zbog reklasifikacije zahtjeva dolazi do promjene primjenjivih naknada, naknade se preračunavaju na odgovarajući način od datuma primitka zahtjeva.

Članak 16.

Odbijanje zahtjeva, prekid i privremeni prekid obavljanja zadaća povezanih sa zahtjevima

1.   U slučaju odbijanja zahtjeva ili prekidanja ili privremenog prekidanja obavljanja zadaće povezane s nekim zahtjevom, puni iznos primjenjivih naknada i povezanih putnih troškova te svi drugi dospjeli iznosi naplaćuju se u trenutku u kojem Agencija prestaje obavljati zadaću.

2.   Ako je zahtjev odbijen ili je obavljanje zadaće povezane sa zahtjevom povučeno, preostali iznos dospjelih naknada izračunava se na sljedeći način:

(a)

za naknade iz tablice 6. (točka 1.) iz dijela I. Priloga koje se naplaćuju po zahtjevu i za razdoblje od 12 mjeseci, preostali iznos dospjelih naknada za trenutačno razdoblje od 12 mjeseci iznosi 1/365 (jednu tristošezdesetpetinu) odgovarajuće godišnje naknade po danu. Za razdoblja prije trenutačnog razdoblja od 12 mjeseci primjenjive naknade i dalje se smatraju dospjelima;

(b)

za naknade iz tablica 5. i 6. (točka 2.) iz dijela I. Priloga i fiksne naknade iz dijela II. Priloga koje se naplaćuju po zahtjevu preostali iznos dospjelih naknada iznosi 50 % odgovarajuće naknade;

(c)

za naknade iz dijela II. Priloga koje se naplaćuju po satu preostali iznos dospjelih naknada izračunava se po satu;

(d)

za naknade koje nisu navedene u prethodnim stavcima preostali iznos izračunava se po satu, osim ako se podnositelj zahtjeva i Agencija dogovore drugačije.

3.   Ako do privremenog prekida obavljanja zadaće povezane s nekim zahtjevom dođe u prvom obračunskom razdoblju, naknade za to obračunsko razdoblje ne vraćaju se. Ako do privremenog prekida dođe nakon prvog obračunskog razdoblja, preostali iznos svih dospjelih naknada izračunava se u skladu s kriterijima utvrđenima u stavku 2. točki (a). Ako nakon privremenog prekida obavljanja zadaće povezane s nekim zahtjevom Agencija nastavi obavljanje te zadaće, automatski nakon isteka razdoblja privremenog prekida koje je odredio podnositelj zahtjeva ili ranije na zahtjev podnositelja zahtjeva, Agencija naplaćuje novu naknadu bez obzira na naknade koje su već plaćene za privremeno prekinutu zadaću.

4.   Za potrebe ove Uredbe smatra se da:

(a)

prekid obavljanja zadaće na zahtjev podnositelja zahtjeva stupa na snagu na dan primitka zahtjeva;

(b)

prekid obavljanja zadaće na inicijativu Agencije stupa na snagu na dan kad se podnositelj zahtjeva obavijesti o odluci da se obavljanje zadaće prekine;

(c)

privremeni prekid obavljanja zadaće na zahtjev podnositelja zahtjeva stupa na snagu na datum koji navede podnositelj zahtjeva, no ne prije datuma kad Agencija primi zahtjev.

5.   Naknade koje su plaćene za zadaću povezanu sa zahtjevom čije je obavljanje prekinuto ne uzimaju se u obzir pri obavljanju bilo koje buduće zadaće, čak i ako je iste prirode kao prekinuta zadaća.

POGLAVLJE IV.

ŽALBE

Članak 17.

Obrada žalbi

1.   Za obradu žalbi podnesenih u skladu s člankom 108. Uredbe (EU) 2018/1139 naplaćuje se naknada. Iznosi naknada izračunavaju se u skladu s metodom iz dijela III. Priloga. Žalba je prihvatljiva samo ako je naknada za žalbu plaćena u roku iz stavka 3.

2.   Pravna osoba koja podnosi žalbu Agenciji dostavlja potvrdu koju je potpisao nadležni službenik, na kojoj je naveden promet podnositelja žalbe. Ta se potvrda predaje Agenciji zajedno sa žalbom.

3.   Naknade za žalbu plaćaju se u skladu s primjenjivim postupkom koji je odredila Agencija u roku od 60 kalendarskih dana od datuma na koji je žalba podnesena Agenciji.

4.   Kada se žalbeni postupak okonča u korist podnositelja žalbe, Agencija vrši povrat naplaćenih žalbenih naknada.

POGLAVLJE V.

POSTUPCI AGENCIJE

Članak 18.

Opće odredbe

Agencija razlikuje prihode i rashode u vezi sa zadaćama certifikacije i pružanjem drugih usluga te prihode i rashode od aktivnosti koje se financiraju iz drugih izvora.

U tom smislu:

(a)

Agencija na posebnom računu čuva pristojbe i naknade koje naplaćuje, a na njih se primjenjuje poseban računovodstveni postupak;

(b)

Agencija uspostavlja i primjenjuje analitičko računovodstvo za svoje prihode i rashode.

Članak 19.

Procjena i revizija

1.   Agencija svake godine obavješćuje Komisiju, upravni odbor i savjetodavno tijelo dionika osnovano u skladu s člankom 98. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1139 o komponentama koje su osnova za utvrđivanje visine pristojbi. Te informacije sadrže analizu troškova koja se odnosi na prethodne i sljedeće godine.

2.   Agencija povremeno preispituje Prilog kako bi provjerila odražavaju li iznosi pristojbi ili naknada koje naplaćuje Agencija odgovarajuće informacije povezane s pretpostavkama o očekivanim prihodima i rashodima Agencije.

3.   Ova se Uredba revidira prema potrebi, posebice tako da se uzimaju u obzir prihodi Agencije i povezani troškovi.

4.   Prije davanja mišljenja Agencija se savjetuje sa savjetodavnim tijelom dionika iz stavka 1. u skladu s člankom 126. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1139 i mora objasniti razloge za sve predložene promjene.

POGLAVLJE VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 319/2014 stavlja se izvan snage, ne dovodeći u pitanje članak 21. stavak 5.

Članak 21.

Prijelazne odredbe

1.   Godišnje pristojbe ili pristojbe za nadzor utvrđene u tablicama 1., 2., 3., od 8. do 13. i 15. iz dijela I. Priloga primjenjuju se na sve zadaće certifikacije koje su u tijeku u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe od sljedećeg obračunskog razdoblja koje počinje nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Satnice utvrđene u dijelu II. Priloga primjenjuju se od stupanja na snagu ove Uredbe na sve zadaće koje su u tijeku u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe i za koje se pristojbe ili naknade izračunavaju po satu.

3.   U slučajevima navedenima u tablici 5. i tablici 6. dijela I. Priloga i u pogledu pristojbi za odobrenje organizacije i pristojbi za odobrenje kvalifikacije uređaja iz tablice 14. dijela I. Priloga te neovisno o tim odredbama, pristojbe i naknade koje se odnose na zahtjeve koji su u tijeku u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe izračunavaju se u skladu s dijelom II. Priloga do dovršenja zadaća koje se obavljaju na temelju tih zahtjeva.

4.   U slučajevima iz tablice 14. dijela I. Priloga, osim onih iz stavka 3., pristojbe iz tablice primjenjuju se od stupanja ove Uredbe na snagu.

5.   U skladu sa stavcima 2., 3. i 4., pristojbe i naknade za obračunska razdoblja koja su u tijeku u trenutku stupanja ove Uredbe na snagu izračunavaju se u skladu s Uredbom (EU) br. 319/2014.

Članak 22.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2019.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 319/2014 оd 27. ožujka 2014. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 593/2007 (SL L 93, 28.3.2014.,

str. 58.).

(3)  Vidjeti tekuće stope dnevnica objavljene na internetskim stranicama Komisije EuropeAid (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/ implementation/per_diems/index_en.htm).

(4)  Vidjeti standardni broj sati iz popisa standardnih trajanja putovanja na internetskim stranicama Agencije (https://www.easa.europa.eu/).


PRILOG

SADRŽAJ:

Dio I.: Zadaće za koje se naplaćuje paušalni iznos

Dio II.: Zadaće certifikacije ili usluge koje se naplaćuju po satu

Dio II.a: Naknade za pružanje usluga osposobljavanja

Dio III.: Naknade za žalbe

Dio IV.: Godišnja stopa inflacije

Dio V.: Pojašnjenje

DIO I.

Zadaće za koje se naplaćuje paušalni iznos

Tablica 1.

Certifikati tipa, ograničeni certifikati tipa i ovlaštenja prema naredbi o europskim tehničkim standardima (ETSOA)

(iz pododjeljaka B i O odjeljka A Priloga I. (Part 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012) (1)

 

Paušalna pristojba (EUR)

Zrakoplov koji polijeće i slijeće horizontalno (HTOL), kojim se upravlja iz zrakoplova

Više od 150 000 kg

2 055 230

Više od 55 000 kg, do 150 000 kg

1 693 040

Više od 22 000 kg, do 55 000 kg

564 350

Više od 5 700 kg, do 22 000 kg (uključujući HPA veći od 2 730 kg do 5 700 kg)

420 700

Više od 2 730 kg, do 5 700 kg (uključujući HPA veći od 1 200 kg do 2 730 kg)

139 980

Više od 1 200 kg do 2 730 kg (uključujući HPA do 1 200 kg)

15 890

Do 1 200 kg

5 300

Zrakoplov koji polijeće i slijeće vertikalno (VTOL), kojim se upravlja iz zrakoplova

Veliki

476 100

Srednji

190 450

Mali

23 850

Vrlo laki

23 850

Baloni

7 380

Veliki cepelini

42 950

Srednji cepelini

16 360

Mali cepelini

8 190

Pogon

Turbinski motori s potiskom pri polijetanju većim od 25 KN ili snagom pri polijetanju većom od 2 000 kW

405 310

Turbinski motori s potiskom pri polijetanju do 25 KN ili snagom pri polijetanju do 2 000 kW

270 170

Motori koji nisu turbinski

36 920

CS-22.H, CS-VLR Dod. B motori

18 460

Propeler za upotrebu na zrakoplovu s MTOW-om većim od 5 700 kg

12 610

Propeler za upotrebu na zrakoplovu s MTOW-om do 5 700 kg

3 600

Propeler klase CS-22J

1 800

Dijelovi i neugrađena oprema

Vrijednost veća od 20 000 EUR

9 300

Vrijednost između 2 000 EUR i 20 000 EUR

5 320

Vrijednost manja od 2 000 EUR

3 090

Pomoćni generator (APU)

221 120


Tablica 2.

Dodatni certifikati tipa

(iz pododjeljka E odjeljka A Priloga I. (Part 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012)

 

Paušalna pristojba (EUR)

 

Složena značajna

Značajna

Standardna

Jednostavna

Zrakoplov koji polijeće i slijeće horizontalno (HTOL), kojim se upravlja iz zrakoplova

Više od 150 000 kg

952 500

76 480

16 330

4 650

Više od 55 000 kg, do 150 000 kg

680 880

45 900

13 060

3 660

Više od 22 000 kg, do 55 000 kg

378 140

30 600

9 790

3 330

Više od 5 700 kg, do 22 000 kg (uključujući HPA veći od 2 730 kg do 5 700 kg)

290 420

18 360

6 540

3 330

Više od 2 730 kg, do 5 700 kg (uključujući HPA veći od 1 200 kg do 2 730 kg)

119 970

5 610

2 580

1 290

Više od 1 200 kg do 2 730 kg (uključujući HPA do 1 200 kg)

6 140

1 970

1 230

610

Do 1 200 kg

3 630

310

310

310

Zrakoplov koji polijeće i slijeće vertikalno (VTOL), kojim se upravlja iz zrakoplova

Veliki

321 710

58 950

8 840

2 950

Srednji

188 500

29 480

5 900

2 360

Mali

15 080

11 800

4 420

1 480

Vrlo laki

9 610

1 110

490

310

Drugi zrakoplovi kojima se upravlja iz zrakoplova

Baloni

3 630

1 050

490

310

Veliki cepelini

37 700

15 970

12 780

6 390

Srednji cepelini

15 090

4 910

3 930

1 970

Mali cepelini

7 520

2 460

1 970

990

Pogon

Turbinski motori s potiskom pri polijetanju većim od 25 KN ili snagom pri polijetanju većom od 2 000 kW

190 090

14 740

8 840

5 900

Turbinski motori s potiskom pri polijetanju do 25 KN ili snagom pri polijetanju do 2 000 kW

185 830

8 840

6 940

4 630

Motori koji nisu turbinski

34 710

3 440

1 540

770

CS-22.H, CS-VLR Dod. B motori

17 410

1 730

770

370

Propeler za upotrebu na zrakoplovu s MTOW-om većim od 5 700 kg

7 020

2 460

1 230

610

Propeler za upotrebu na zrakoplovu s MTOW-om do 5 700 kg

2 140

1 840

920

470

Propeler klase CS-22J

1 080

920

470

230

Dijelovi i neugrađena oprema

Vrijednost veća od 20 000 EUR

Vrijednost između 2 000 EUR i 20 000 EUR

Vrijednost manja od 2 000 EUR

Pomoćni generator (APU)

136 280

7 370

4 920

2 460


Tablica 3.

Velike izmjene i veliki popravci

(iz pododjeljaka D i M odjeljka A Priloga I. (Part 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012)

 

Paušalna pristojba (EUR)

 

Pristojba za model (2)

Složena značajna

Značajna

Standardna

Jednostavna

Zrakoplov koji polijeće i slijeće horizontalno (HTOL), kojim se upravlja iz zrakoplova

Više od 150 000 kg

100 000

800 000

78 010

14 330

5 110

Više od 55 000 kg, do 150 000 kg

59 880

479 050

39 030

10 750

3 290

Više od 22 000 kg, do 55 000 kg

39 910

319 280

31 230

7 170

2 560

Više od 5 700 kg, do 22 000 kg (uključujući HPA veći od 2 730 kg do 5 700 kg)

31 930

255 450

19 520

3 580

2 560

Više od 2 730 kg, do 5 700 kg (uključujući HPA veći od 1 200 kg do 2 730 kg)

15 110

120 900

5 360

2 500

1 240

Više od 1 200 kg do 2 730 kg (uključujući HPA do 1 200 kg)

530

4 230

1 360

610

310

Do 1 200 kg

450

3 630

310

310

310

Zrakoplov koji polijeće i slijeće vertikalno (VTOL), kojim se upravlja iz zrakoplova

Veliki

30 160

241 280

53 440

10 690

3 560

Srednji

18 850

150 800

28 500

7 120

2 490

Mali

1 890

15 080

11 410

5 340

1 430

Vrlo laki

1 130

9 060

1 050

490

490

Drugi zrakoplovi kojima se upravlja iz zrakoplova

Baloni

450

3 630

1 050

490

490

Veliki cepelini

3 770

30 160

14 250

10 690

7 120

Srednji cepelini

1 510

12 060

3 930

2 940

1 970

Mali cepelini

750

6 030

1 970

1 470

990

Pogon

Turbinski motori s potiskom pri polijetanju većim od 25 KN ili snagom pri polijetanju većom od 2 000 kW

13 130

105 040

9 840

3 620

2 180

Turbinski motori s potiskom pri polijetanju do 25 KN ili snagom pri polijetanju do 2 000 kW

11 310

90 480

5 340

1 810

1 090

Motori koji nisu turbinski

1 890

15 110

1 600

740

500

CS-22.H, CS-VLR Dod. B motori

940

7 550

740

370

370

Propeler za upotrebu na zrakoplovu s MTOW-om većim od 5 700 kg

470

3 780

1 320

500

500

Propeler za upotrebu na zrakoplovu s MTOW-om do 5 700 kg

150

1 160

1 000

470

470

Propeler klase CS-22J

70

590

500

160

160

Dijelovi i neugrađena oprema

Vrijednost veća od 20 000 EUR

Vrijednost između 2 000 EUR i 20 000 EUR

Vrijednost manja od 2 000 EUR

Pomoćni generator (APU)

8 760

70 070

3 690

1 230

740


Tablica 4.

Manje izmjene i manji popravci

(iz pododjeljaka D i M odjeljka A Priloga I. (Part 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012)

 

Paušalna pristojba (3) (EUR)

Zrakoplov koji polijeće i slijeće horizontalno (HTOL), kojim se upravlja iz zrakoplova

Više od 150 000 kg

1 890

Više od 55 000 kg, do 150 000 kg

1 890

Više od 22 000 kg, do 55 000 kg

1 890

Više od 5 700 kg, do 22 000 kg (uključujući HPA veći od 2 730 kg do 5 700 kg)

1 890

Više od 2 730 kg, do 5 700 kg (uključujući HPA veći od 1 200 kg do 2 730 kg)

610

Više od 1 200 kg do 2 730 kg (uključujući HPA do 1 200 kg)

500

Do 1 200 kg

310

Zrakoplov koji polijeće i slijeće vertikalno (VTOL), kojim se upravlja iz zrakoplova

Veliki

970

Srednji

970

Mali

970

Vrlo laki

490

Drugi zrakoplovi kojima se upravlja iz zrakoplova

Baloni

490

Veliki cepelini

1 720

Srednji cepelini

970

Mali cepelini

970

Pogon

Turbinski motori s potiskom pri polijetanju većim od 25 KN ili snagom pri polijetanju većom od 2 000 kW

1 270

Turbinski motori s potiskom pri polijetanju do 25 KN ili snagom pri polijetanju do 2 000 kW

1 270

Motori koji nisu turbinski

610

CS-22.H, CS-VLR Dod. B motori

370

Propeler za upotrebu na zrakoplovu s MTOW-om većim od 5 700 kg

500

Propeler za upotrebu na zrakoplovu s MTOW-om do 5 700 kg

470

Propeler klase CS-22J

320

Dijelovi i neugrađena oprema

Vrijednost veća od 20 000 EUR

1 860

Vrijednost između 2 000 EUR i 20 000 EUR

1 070

Vrijednost manja od 2 000 EUR

620

Pomoćni generator (APU)

490


Tablica 5.

Potpora certifikaciji za potvrđivanje

Usluga pružanja potpore u vezi s potvrđivanjem/prihvaćanjem od strane tijela treće zemlje certifikata EASA i tehničke pomoći povezane s aktivnostima za utvrđivanje usklađenosti

Paket usluga

Paušalna naknada (EUR)

Veliki

2 500

Srednji

1 000

Mali

250


Tablica 6.

Odbor za pregled održavanja (MRB)

Usluga pružanja potpore u vezi s odobrenjem izvješća Odbora za pregled održavanja (MRB-a) i njegovim revizijama

Paušalna naknada (EUR)

1 – Prvo izvješće MRB-a

Zrakoplovi CS 25

350 000

Zrakoplovi CS 27 i CS 29

150 000

Dodatni certifikati tipa

50 000

2 – Revizija izvješća MRB-a

CS-25 Više od 150 000 kg

120 000

CS-25 Više od 55 000 kg, do 150 000 kg

100 000

CS-25 Više od 22 000 kg, do 55 000 kg

80 000

CS-25 Više od 5 700 kg, do 22 000 kg

40 000

Zrakoplovi CS 27 i CS 29

30 000

Dodatni certifikati tipa

20 000


Tablica 7.

Operatori iz trećih zemalja

(iz Uredbe Komisije (EU) br. 452/2014) (4)

 

Paušalna pristojba (EUR)

Kontrola na licu mjesta (5)

19 000

Stručni sastanak u Kölnu

10 000


Tablica 8.

Godišnja pristojba za imatelje certifikata tipa EASA-e, ograničenih certifikata tipa EASA-e, ovlaštenja prema naredbi o europskim tehničkim standardima (ETSOA) EASA-e i ostalih certifikata tipa ili ovlaštenja prema naredbi o tehničkim standardima koji se smatraju prihvaćenima na temelju Uredbe (EU) 2018/1139

(iz pododjeljaka B i O odjeljka A Priloga I. (Part 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012)

 

Paušalna pristojba (EUR)

 

Projekt EU-a

Projekt treće zemlje

Zrakoplov koji polijeće i slijeće horizontalno (HTOL), kojim se upravlja iz zrakoplova

Više od 150 000 kg

1 155 160

360 270

Više od 55 000 kg, do 150 000 kg

975 480

274 490

Više od 22 000 kg, do 55 000 kg

293 940

110 140

Više od 5 700 kg, do 22 000 kg (uključujući HPA veći od 2 730 kg do 5 700 kg)

48 050

16 320

Više od 2 730 kg, do 5 700 kg (uključujući HPA veći od 1 200 kg do 2 730 kg)

5 320

1 770

Više od 1 200 kg do 2 730 kg (uključujući HPA do 1 200 kg)

2 460

830

Do 1 200 kg

230

70

Zrakoplov koji polijeće i slijeće vertikalno (VTOL), kojim se upravlja iz zrakoplova

Veliki

102 930

37 740

Srednji

57 190

21 280

Mali

23 880

8 670

Vrlo laki

3 700

1 230

Drugi zrakoplovi kojima se upravlja iz zrakoplova

Baloni

840

360

Veliki cepelini

4 000

1 330

Srednji cepelini

2 460

820

Mali cepelini

1 970

660

Pogon

Turbinski motori s potiskom pri polijetanju većim od 25 KN ili snagom pri polijetanju većom od 2 000 kW

120 090

32 140

Turbinski motori s potiskom pri polijetanju do 25 KN ili snagom pri polijetanju do 2 000 kW

58 180

27 450

Motori koji nisu turbinski

1 120

140

CS-22.H, CS-VLR Dod. B motori

610

310

Propeler za upotrebu na zrakoplovu s MTOW-om većim od 5 700 kg

420

220

Propeler za upotrebu na zrakoplovu s MTOW-om do 5 700 kg

240

50

Propeler klase CS 22J

230

70

Dijelovi i neugrađena oprema

Vrijednost veća od 20 000 EUR

2 440

680

Vrijednost između 2 000 EUR i 20 000 EUR

1 290

460

Vrijednost manja od 2 000 EUR

520

420

Pomoćni generator (APU)

87 880

10 510

Odstupajući od tablice, primjenjuje se sljedeće:

A.

Za teretne zrakoplove koji imaju svoj certifikat tipa primjenjuje se koeficijent od 0,85 na pristojbu istovrijednog putničkog zrakoplova.

B.

Za imatelje nekoliko certifikata tipa EASA-e i/ili nekoliko ograničenih certifikata tipa EASA-e, ovlaštenja prema naredbi o europskim tehničkim standardima (ETSOA) EASA-e i/ili više drugih certifikata tipa ili ETSO ovlaštenja primjenjuje se za 25 % smanjena godišnja pristojba na četvrti i sve naknadne certifikate tipa za koje se naplaćuje jednaka paušalna pristojba u istoj kategoriji pristojbi, kao što je prikazano u gornjoj tablici.

C.

Satnica iz dijela II. Priloga, do punog iznosa pristojbe za odgovarajuću kategoriju pristojbe, naplaćuje se u sljedećim slučajevima:

1.

za zrakoplove

a.

koji se ne proizvode više od 20 godina; ili

b.

kojih je proizvedeno manje od 50 u cijelom svijetu; ili

c.

kojih je 50 ili više proizvedeno u cijelom svijetu, pod uvjetom da imatelj certifikata dokaže da ih je manje od 50 aktivno u cijelom svijetu;

2.

za motore i elise

a.

koji se ne proizvode više od 20 godina; ili

b.

kojih je proizvedeno manje od 100 u cijelom svijetu; ili

c.

kojih je 100 ili više proizvedeno u cijelom svijetu, pod uvjetom da imatelj certifikata dokaže da su ti motori ili elise ugrađeni u manje od 50 aktivnih zrakoplova;

3.

za dijelove i neugrađenu opremu

a.

koji se ne proizvode više od 15 godina; ili

b.

kojih je proizvedeno manje od 400 u cijelom svijetu; ili

c.

kojih je 400 ili više proizvedeno u cijelom svijetu, pod uvjetom da imatelj certifikata dokaže da su dio ili neugrađena oprema ugrađeni u manje od 50 aktivnih zrakoplova.

Za kriterije iz točke C. referentni je datum 1. siječnja godine u kojoj započinje odgovarajuće obračunsko razdoblje.

Razdoblje tijekom kojeg se račun za pristojbu za kontinuiranu plovidbenost može retroaktivno izmijeniti, uzimajući u obzir tablicu i navedena odstupanja, ograničeno je na jednu godinu nakon izdavanja.

Tablica 9.A

Odobrenje projektne organizacije (DOA)

(iz pododjeljka J odjeljka A Priloga I. (Part 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012)

Pristojba za odobrenje (EUR)

 

1 A

1B

2 A

1C

2B

3 A

2C

3B

3C

Broj članova osoblja manji od 10

14 400

11 330

8 470

5 720

4 430

Od 10 to 49

40 510

28 930

17 360

11 580

Od 50 to 399

179 410

134 600

89 620

68 660

Od 400 to 999

358 820

269 030

224 220

188 770

Od 1 000 do 2 499

717 640

Od 2 500 do 4 999

1 076 300

Od 5 000 do 7 000

1 152 600

 

 

 

 

Više od 7 000

5 979 800

Pristojba za nadzor (EUR)

 

1 A

1B

2 A

1C

2 B

3 A

2C

3 B

3C

Broj članova osoblja manji od 10

7 200

5 670

4 240

2 860

2 210

Od 10 to 49

20 260

14 470

8 680

5 780

Od 50 to 399

78 060

58 590

38 930

31 250

Od 400 to 999

156 260

117 230

97 650

85 920

Od 1 000 do 2 499

312 520

Od 2 500 do 4 999

468 780

Od 5 000 do 7 000

995 500

 

 

 

 

Više od 7 000

2 604 820


Tablica 9.B

Alternativni postupci za odobrenje projektne organizacije

(iz pododjeljka J odjeljka A Priloga I. (Part 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012)

Kategorija

Opis

Pristojba (EUR)

1 A

Certifikacija tipa

7 940

1B

Certifikacija tipa –

samo kontinuirana plovidbenost

3 180

2 A

Dodatni certifikat tipa (STC) i/ili veliki popravci

6 350

2B

(STC) i/ili veliki popravci – samo kontinuirana plovidbenost

2 650

3 A

ETSOA

6 350

3B

ETSOA – samo kontinuirana plovidbenost

3 180


Tablica 10.

Odobrenje projektne organizacije

(iz pododjeljka G odjeljka A Priloga I. (Part 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012)

Pristojba za odobrenje (EUR)

 

Proizvod najviše cijene manje od 5 000 EUR (6)

Proizvod najviše cijene između 5 000 EUR i 100 000 EUR (6)

Proizvod najviše cijene veće od 100 000 EUR (6)

Broj članova osoblja manji od 100

20 650

39 710

55 600

Između 100 i 499

31 770

63 540

111 200

Između 500 i 999

59 570

119 140

238 280

Između 1 000 i 4 999

158 850

317 700

794 250

Između 5 000 i 20 000

595 670

1 191 380

2 779 880

Više od 20 000

992 810

1 985 630

3 971 250

Pristojba za nadzor (EUR)

 

Proizvod najviše cijene manje od 5 000 EUR (6)

Proizvod najviše cijene između 000 EUR i 100 000 EUR (6)

Proizvod najviše cijene veće od 100 000 EUR (6)

Broj članova osoblja manji od 100

13 770

26 480

37 070

Između 100 i 499

21 180

42 360

74 120

Između 500 i 999

39 710

79 430

158 580

Između 1 000 i 4 999

105 900

211 800

529 500

Između 5 000 i 20 000

397 130

794 290

1 853 250

Više od 20 000

625 000

1 323 750

2 647 500


Tablica 11.

Odobrenje organizacije za održavanje

(iz Priloga I. (dijela M), pododjeljka F i Priloga II. (dijela 145.) Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014) (7)

 

Paušalna pristojba (8) (EUR)

Pristojba za nadzor (8) (EUR)

Broj članova osoblja manji od 5

3 700

2 830

Između 5 i 9

6 150

4 920

Između 10 i 49

24 620

15 250

Između 50 i 99

39 400

30 500

Između 100 i 499

52 660

40 770

Između 500 i 999

72 720

56 300

Više od 999

102 100

79 000

Tehničko rangiranje

Paušalna pristojba temeljena na tehničkom rangiranju (9) EUR

Paušalna pristojba temeljena na tehničkom rangiranju  (9)

A 1

20 980

16 240

A 2

4 780

3 700

A 3

9 540

7 380

A 4

950

740

B 1

9 540

7 380

B 2

4 780

3 700

B 3

950

740

C/D

950

740


Tablica 12.

Odobrenje organizacije za osposobljavanje iz održavanja

(iz Priloga IV. (dijela 147.) Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014)

 

Pristojba za odobrenje (EUR)

Pristojba za nadzor (EUR)

Broj članova osoblja manji od 5

3 700

2 830

Između 5 i 9

10 460

8 120

Između 10 i 49

22 510

20 820

Između 50 i 99

43 750

34 660

Više od 99

57 610

52 950

 

 

 

Pristojba za:

odobrenje postupka za MTOE „izvan lokacije” (10)

drugi i svaki sljedeći dodatni objekt  (11)  (12)

3 530

3 530

2 650

2 650

Pristojba za drugo i daljnja dodatna osposobljavanja  (11)  (12)

3 530


Tablica 13.

Odobrenje organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti u trećoj zemlji

(iz pododjeljka G Priloga I. (dio M) Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014)

 

Paušalna pristojba  (13) (EUR)

Pristojba za odobrenje

52 950

Pristojba za nadzor

52 950

 

Tehničko rangiranje

Paušalna pristojba temeljena na tehničkom rangiranju  (14) (EUR) – Prvo odobrenje

Paušalna pristojba temeljena na tehničkom rangiranju  (14) (EUR) – Nadzor

A1 = avioni iznad 5 700 kg

13 240

13 240

A2 = avioni od 5 700 kg ili manje

6 620

6 620

A3 = helikopteri

6 620

6 620

A4: svi ostali

6 620

6 620


Tablica 14.

Uređaji za osposobljavanje koji simuliraju let (FSTD) i organizacije

(iz poddijela-FSTD dijela-ARA i poddijela-FSTD dijela-ORA Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011, kako je izmijenjena) (15)

Pristojba za odobrenje organizacije (EUR)

 

 

Paušalna pristojba po lokaciji

12 350

Pristojba za odobrenje kvalifikacije uređaja (EUR)

 

Konfiguracija s jednim motorom i setom opreme

Konfiguracija s dva motora i/ili seta opreme

Konfiguracija s tri ili više motora i/ili seta opreme

Simulator letenja (FFS)

32 110

39 520

45 940

Uređaj za letačko osposobljavanje (FTD)

13 590

16 070

22 480

 

Jednomotorni klipni ili ekvivalentni

Višemotorni klipni ili ekvivalentni

Jednomotorni/višemotorni turbopropelerski ili turboventilatorski ili ekvivalentni

Uređaj za osposobljavanje za letačke i navigacijske procedure (FNPT)

9 880

13 590

18 530

 

Pristojba za nadzor organizacije (EUR)

 

 

Paušalna pristojba po lokaciji (složena)

5 560

Paušalna pristojba po lokaciji (nije složena)

2 780

Pristojba za nadzor uređaja (EUR)

Simulator letenja (FFS)

9 130

Simulator letenja (FFS) – samo avion – u skladu s bilateralnim sporazumom (16)

2 800

Uređaj za letačko osposobljavanje (FTD)

5 210

 

Jednomotorni klipni ili ekvivalentni

Višemotorni klipni ili ekvivalentni

Jednomotorni/višemotorni turbopropelerski ili turboventilatorski ili ekvivalentni

Uređaj za osposobljavanje za letačke i navigacijske procedure (FNPT)

3 710

4 940

7 410

 

 

 

 

Produljeni program procjene (EEP) — Pristojba za nadzor organizacije (EUR)

 

 

Paušalna pristojba po lokaciji (složena)

11 120

Paušalna pristojba po lokaciji (nije složena)

5 560

 

 

 

 

Pristojba za nadzor uređaja (EUR)

 

EEP 3 godine

Simulator letenja (FFS)

4 090

Uređaj za letačko osposobljavanje (FTD)

2 440

 

Jednomotorni klipni ili ekvivalentni

Višemotorni klipni ili ekvivalentni

Jednomotorni/višemotorni turbopropelerski ili turboventilatorski ili ekvivalentni

Uređaj za osposobljavanje za letačke i navigacijske procedure (FNPT)

1 900

2 310

3 300

 

 

 

 

 

EEP 2 godine

Simulator letenja (FFS)

5 310

Uređaj za letačko osposobljavanje (FTD)

3 170

 

Jednomotorni klipni ili ekvivalentni

Višemotorni klipni ili ekvivalentni

Jednomotorni/višemotorni turbopropelerski ili turboventilatorski ili ekvivalentni

Uređaj za osposobljavanje za letačke i navigacijske procedure (FNPT)

2 350

2 970

4 330


Tablica 15.

Prihvaćanje odobrenja istovrijednih odobrenjima iz „dijela 145.” i „dijela 147.” u skladu s bilateralnim sporazumima koji su na snazi

 

Paušalna pristojba (EUR)

Nova odobrenja, po zahtjevu

900

Obnavljanje postojećih odobrenja, za razdoblje od 12 mjeseci

900

DIO II.

Zadaće certifikacije ili usluge koje se naplaćuju po satu

Satnica

Satnica koja se primjenjuje (EUR/h)

247

Satnica po zadaćama  (17):

Proizvodnja bez odobrenja

Stvarni broj sati

Prijenos certifikata

Stvarni broj sati

Certifikat odobrene organizacije za osposobljavanje

Stvarni broj sati

Certifikat zračnog zdravstvenog centra

Stvarni broj sati

Certifikat ATM-ANS organizacije

Stvarni broj sati

Certifikat organizacije za obuku u području upravljanja zračnim prometom

Stvarni broj sati

Prihvaćanje izvještaja Odbora za pregled održavanja

Stvarni broj sati

Potpora certifikaciji za potvrđivanje: individualne usluge

Stvarni broj sati

Uređaji za osposobljavanje koji simuliraju let: ostale posebne aktivnosti

Stvarni broj sati

Izmjene alternativnih postupaka za odobrenje projektne organizacije

Stvarni broj sati

Izvozno uvjerenje o plovidbenosti (E-CoA) za zrakoplov CS-25

6 sati

Izvozno uvjerenje o plovidbenosti (E-CoA) za drugi zrakoplov

2 sata

Alternativni postupak usklađivanja s direktivama o plovidbenosti (AMOC)

4 sata

Odobrenje uvjeta letenja za dozvolu za letenje

3 sata

Osnovni STC jedan serijski broj

2 sata

Administrativno ponovno izdavanje dokumenta bez tehnike

1 sat

Provjera sposobnosti

1 sat

DIO II.a

Naknade za pružanje usluga osposobljavanja

A.

Usluge osposobljavanja za koje se naplaćuju naknade

1.

U skladu s točkom B, naknade za usluge osposobljavanja koje pruža osoblje Agencije u okviru svojih funkcija naplaćuju se na sljedeći način:

a)

za osposobljavanje u učionici, u prostorijama Agencije ili na licu mjesta, i osposobljavanje putem interneta, u skladu s odgovarajućim iznosima navedenima u Dodatku;

b)

za druge vrste usluga osposobljavanja ili povezanih zahtjeva, u skladu sa satnicom navedenom u Dodatku.

2.

Usluge osposobljavanja u učionici koje pružaju ugovorni pružatelji usluga osposobljavanja, u prostorijama Agencije ili na licu mjesta, naplaćuju se na temelju ukupne cijene svakog osposobljavanja podijeljene s prosječnim brojem polaznika.

3.

Za usluge osposobljavanja koje se pružaju izvan prostorija EASA-e, ako organizacija koja traži osposobljavanje ne osigura odgovarajući prostor za osposobljavanje, naplaćuju se povezani izravni troškovi.

B.    Izuzeće od naknada iz Dodatka

Agencija može odobriti izuzeće od naknada iz Dodatka za usluge osposobljavanja za:

a)

nacionalna zrakoplovna tijela, međunarodne organizacije ili druge ključne dionike ako pružaju usluge osposobljavanja koje su od jednake koristi za Agenciju;

b)

javna ili privatna sveučilišta ili slične organizacije, ako su ispunjeni svi uvjeti u nastavku:

usluge osposobljavanja dio su studijskog programa za stjecanje dodiplomske ili postdiplomske kvalifikacije u području povezanom sa zrakoplovstvom;

studijski program traje najmanje jednu akademsku godinu;

glavna svrha ili učinak programa nije pružanje inicijalnog ili kontinuiranog osposobljavanja stručnim djelatnicima u području zrakoplovstva ili povezanim područjima;

c)

osobe koje podupiru aktivnosti Agencije ili sudjeluju u njima i osposobljavanje im je potrebno kako bi se osiguralo poznavanje procesâ Agencije i specijaliziranih alata povezanih s tim aktivnostima.

C.    Nadoknada putnih troškova

1.

Bez obzira na izuzeća odobrena u skladu s točkom B i sukladno stavku 3. primatelj usluga osposobljavanja ili usluga povezanih s osposobljavanjem pruženih na licu mjesta mora nadoknaditi putne troškove osoblja Agencije koje pruža usluge osposobljavanja prema formuli d = v + a + h.

2.

Za formulu iz stavka 1. vrijedi sljedeće:

 

d = dospjeli putni troškovi;

 

v = troškovi prijevoza;

 

a = službene standardne stope Komisije za dnevnice koje obuhvaćaju smještaj, obroke, lokalna putovanja na odredištu poslovnog putovanja i druge troškove (18);

 

h = trajanje putovanja (standardni broj sati provedenih na putovanju po odredištu, kako je odredila Agencija), prema satnici određenoj u dijelu II. Priloga (19); u slučaju službenih putovanja povezanih s više projekata, iznos se dijeli na odgovarajući način.

3.

Tijela, organizacije ili dionici iz točke B podtočke (a) mogu se izuzeti od povrata putnih troškova u skladu sa stavkom 1. ako pružaju usluge osposobljavanja ili usluge povezane s osposobljavanjem na licu mjesta u prostorijama Agencije, uključujući putovanja istovjetna putovanjima koja bi bila potrebna za usluge osposobljavanja ili usluge povezane s osposobljavanjem na licu mjesta koje pruža Agencija u prostorijama tih tijela.

Dodatak dijelu II.a

Osposobljavanje u učionici

Trajanje osposobljavanja u danima

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

Cijena za osposobljavanje po osobi (EUR/dan)

440

710

925

1 088

1 263

1 425

1 725

2 000

Cijena po obuci (EUR/dan)

3 500

5 700

7 400

8 700

10 100

11 400

13 800

16 000


Osposobljavanje putem interneta

Trajanje osposobljavanja u satima

1

2

3

4

5

6

7

8

Cijena za osposobljavanje po osobi (EUR/sat)

50

100

150

200

250

300

350

400

Ostale usluge osposobljavanja: satnica u skladu s dijelom II. ovog Priloga.

DIO III.

Naknade za žalbe

Naknade za žalbe izračunavaju se na sljedeći način: paušalna naknada treba se pomnožiti s koeficijentom navedenim za odgovarajuću kategoriju naknade za odgovarajuću osobu ili organizaciju.

Paušalna naknada

10 000 (EUR)

 

 

Kategorija naknade za fizičke osobe

Koeficijent

 

0,10

 

 

Kategorija naknada za pravne osobe, u skladu s financijskim prometom podnositelja žalbe (u EUR)

Koeficijent

Manje od 100 001

0,25

Između 100 001 i 12 00  000

0,50

Između 1 200 001 i 25 00  000

0,75

Između 2 500 001 i 50 00  000

1,00

Između 5 000 001 i 500 00  000

2,50

Između 50 000 001 i 5 000 00  000

5,00

Između 500 000 001 i 1 000 000 000

7,50

Više od 1 000 000 000

10,00

DIO IV.

Godišnja stopa inflacije

Godišnja stopa inflacije koja se primjenjuje:

„Eurostat HICP (sve stavke) – Europska unija sve zemlje” (2015. = 100) promjena postotka/prosjek 12 mjeseci

Vrijednost stope koja se uzima u obzir:

vrijednost stope 3 mjeseca prije provedbe indeksacije

DIO V.

Pojašnjenje

(1)

„Certifikacijske specifikacije” (CS) iz ovog Priloga su one donesene u skladu s člankom 76. stavkom 3. Uredbe Komisije (EU) 2018/1139 i objavljene na internetskim stranicama Agencije (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications).

(2)

„VTOL” je rotokopter ili bilo koji zrakoplov teži od zraka koji ima sposobnost vertikalnog polijetanja i/ili vertikalnog slijetanja. „HTOL” je bilo koji zrakoplov teži od zraka koji nije VTOL.

(3)

„Veliki VTOL zrakoplov” znači zrakoplov CS-29 i CS-27 CAT A; „mali VTOL zrakoplov” znači zrakoplov CS-27 s maksimalnom dopuštenom masom pri uzlijetanju (MTOW) manjom od 3 175 kg i najviše 4 sjedala, uključujući pilotsko; „srednji VTOL zrakoplov” znači zrakoplov koji nije CS-27.

(4)

Zrakoplov visokih performansi (HPA) mase do 5 700 kg je avion s MMO većim od 0,6 i/ili maksimalnom visinom letenja iznad 25 000 stopa. Oni se svrstavaju u kategoriju iznad one koja je određena njihovim MTOW-om, ali ne premašuju kategoriju „više od 5 700 kg, do 22 000 kg”.

(5)

„Mali cepelini” odnose se na:

sve cepeline punjene vrućim zrakom neovisno o njihovoj veličini,

cepeline punjene plinom do obujma od 2 000 m3;

„srednji cepelini” odnosi se na cepeline punjene plinom do obujma većeg od 2 000 m3 do 15 000 m3;

„veliki cepelini” odnosi se na cepeline punjene plinom obujma većeg od 15 000 m3.

(6)

U tablicama 1., 4. i 8. dijela I. Priloga vrijednosti pod „Dijelovi i neugrađena oprema” odnose se na odgovarajući cjenik proizvođača. U tablici 10. dijela I. proizvod za koji je navedena najviša cijena odgovara vrijednosti (kako je navedena u odgovarajućim cijenama iz cjenika proizvođača) najskupljeg proizvoda, dijela ili neugrađene opreme koja je uključena u opseg posla (popis sposobnosti) odobrenja imatelja POA-a.

(7)

Za pristojbe koje se naplaćuju u skladu s tablicama od 2. do 4. i tablicom 8. dijela I. Priloga primjenjiva kategorija pristojbe po zahtjevu određuje se prema kategoriji pristojbe za povezani projekt tipa. Ako se certificira više modela pod istim projektom tipa, primjenjuje se kategorija pristojbe koja se odnosi na većinu tih modela. Ako je kategorija pristojbe raspoređena ravnomjerno, primjenjuje se viša kategorija pristojbe. U slučaju zahtjeva koji se odnose na više projekata tipa (AML) primjenjuje se najviša kategorija pristojbe.

(8)

Ako zahtjev obuhvaća uspostavljanje popisa odobrenih modela, pristojba se povećava za 20 %. U slučaju revidiranja popisa odobrenih modela primjenjuju se pristojbe iz tablica 2., 3. i 4. dijela I. Priloga.

(9)

U tablicama 2. i 3. dijela I. Priloga nazivi „jednostavna”, „standardna”, „značajna” i „složena značajna” odnose se na sljedeće:

 

Jednostavna

Standardna

Značajna

Složena značajna

Dodatni certifikat tipa EASA (STC)

STC, velika izmjena na projektu ili popravak, koji uključuju samo tekuće i dokazane metode opravdanosti, za koje je u trenutku podnošenja zahtjeva moguće dati sve podatke (opis, kontrolni popis za provjeravanje sukladnosti i dokumente o sukladnosti) i za koje je podnositelj zahtjeva pokazao da ima iskustva i koje može ocijeniti sam voditelj certifikacije projekta ili uz ograničeno sudjelovanje jednoga stručnjaka iz predmetnog područja.

Svi ostali STC-ovi, velike izmjene na projektu ili popravci

Izraz „značajna” definiran je u točki 21.A.101 (b) Priloga I. (Part 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012 (i slično u FAA 14CFR 21.101. (b)).

„Složena značajna izmjena” svaka je značajna izmjena (vidjeti smjernicu 21.A.101 iz Priloga I. (Part 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012) koja uključuje najmanje dva razloga zbog kojih je klasificirana kao značajna (primjeri kriterija prema smjernici 21.A.101 iz Priloga I. (Part 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012: izmjena opće konfiguracije, izmjena načela konstruiranja, pretpostavke korištene za certifikaciju više nisu na snazi)

ili

svaka značajna izmjena koja obuhvaća dva ili više primjera opisana kao značajna izmjena (stupac „Opis izmjene” u tablicama u Dodatku II. smjernici 21.A.101 iz Priloga I. (Part 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012).

Ako je to opravdano iznimnim tehničkim okolnostima, Agencija može reklasificirati složen značajan zahtjev kao značajan.

Velika izmjena na projektu EASA-e

Veliki popravci EASA-e

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

(10)

U tablici 5. dijela I. Priloga, izraz „mali” odnosi se na zahtjeve koji se obrađuju bez tehnike, izraz „veliki” odnosi se na potporu za potvrđivanje koja se odnosi na velike zrakoplove, velike rotokoptere i turbinske motore, a izraz „srednji” odnosi se na potporu za potvrđivanje koja se odnosi na druge kategorije proizvoda te dijelove i neugrađenu opremu. Tehnička pomoć/potpora povezana s aktivnostima za utvrđivanje usklađenosti i potporom za potvrđivanje naplaćuje se kao pojedinačna usluga ako Agencija potvrdi da je trud koji treba uložiti znatno veći u odnosu na prethodno određene pakete usluga.

(11)

U tablici 9.A dijela I. Priloga projektne organizacije kategorizirane su kako slijedi:

Područje primjene sporazuma projektne organizacije

Skupina A

Skupina B

Skupina C

DOA 1

Imatelji certifikata tipa

ETSOA-APU

Vrlo složena/velika

Složena/mala–srednja

Manje složena/vrlo mala

DOA 2 STC/izmjene/popravci

ETSOA (bez APU)

Neograničena

Ograničena (tehnička područja)

Ograničena (veličina zrakoplova)

Vrlo složena/velika

Složena/mala–srednja

Manje složena/vrlo mala

DOA 3 Manje izmjene/popravci

Neograničena

Ograničena (tehnička područja)

Ograničena (veličina zrakoplova)

(12)

U tablicama 9.A, 10., 11. i 12. dijela I. Priloga, broj članova osoblja koji se uzima u obzir je broj članova osoblja koji se odnosi na aktivnosti u području primjene sporazuma.

(13)

U tablici 14. „lokacija” je mjesto gdje se provode aktivnosti organizacije ili se njima upravlja.

U tom smislu:

glavno mjesto poslovanja (PPoB) smatra se lokacijom, bez obzira na rad FSTD-a;

adrese koje su različite od PPoB-a u kojem se nalazi FSTD smatraju se dodatnim lokacijama ako je na njima imenovan službenik za usklađenost.

U slučaju proširenja na neku lokaciju, tj. ako se lokacija nalazi na odgovarajućoj udaljenosti od lokacije koja upravi omogućuje da osigura usklađenost, a da ne mora imenovati dodatne osobe, ne naplaćuje se dodatna pristojba za nadzor.

Budući da je svaka organizacija jedinstvena, provodi se pojedinačna analiza radi procjene složenosti organizacije s obzirom na broj zaposlenika, veličinu i područje primjene te broj FSTD-ova, njihovu veličinu i broj tipa zrakoplova koji se simulira.

EEP2: Razdoblje od 12 mjeseci produljeno do najviše 24 mjeseca, u skladu s točkom ORA.FSTD.225.

EEP3: Razdoblje od 12 mjeseci produljeno do najviše 36 mjeseci, u skladu s točkom ORA.FSTD.225.


(1)  Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1.).

(2)  Pristojba za model obuhvaća dodavanje modela projektu tipa i naplaćuje se po zahtjevu i modelu. Mora biti u skladu sa zahtjevom za standardnu, značajnu ili složenu značajnu izmjenu. Primjenjiva kategorija pristojbe po zahtjevu i modelu određuje se prema kategoriji pristojbe za povezani projekt tipa.

(3)  Pristojbe prikazane u ovoj tablici ne primjenjuju se na manje izmjene i popravke koje provode projektne organizacije u skladu s točkom 21 A.263 podtočkom (c) stavkom 2. pododjeljka J odjeljka A Priloga I. (Part 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012.

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 452/2014 od 29. travnja 2014. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama operatora iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 133, 6.5.2014., str. 1.).

(5)  Ne uključujući putne troškove (naplaćuju se povrh navedene paušalne pristojbe).

(6)  Vrijednost (kako je navedena u odgovarajućem cjeniku proizvođača) najskupljeg proizvoda, dijela ili neugrađene opreme koja je uključena u opseg posla odobrenog POA-a (popis sposobnosti) imatelja POA-a EASA-e.

(7)   (7)Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014., str. 1.).

(8)  Pristojba koju treba platiti sastoji se od paušalnog iznosa koji se temelji na broju članova osoblja plus paušalnih iznosa na temelju tehničkog rangiranja.

(9)  Za organizacije rangirane kao A i/ili B naplaćuje se samo najviša pristojba. Za organizacije koje su rangirane kao C i/ili D za svaki se rang naplaćuje pristojba „ranga C/D”.

(10)  (iz pododjeljka B odjeljka A Priloga IV. (dijela 147.) Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014)

(11)  Za prvo odobrenje organizacije, pristojbe po objektu i osposobljavanju. Prvi objekt i prvo osposobljavanje uključeni su u pristojbu za odobrenje povezanu s osobljem.

(12)  Organizacijama koje su već dobile odobrenje, a prijavljuju se za dodatne objekte ili osposobljavanje, za svaki objekt ili osposobljavanje naplaćuje se odgovarajuća pristojba.

(13)  Pristojba koju treba platiti sastoji se od paušalnog iznosa i paušalnog iznosa koji se temelji na tehničkom rangiranju.

(14)  Za organizacije rangirane kao A naplaćuju se samo najviše pristojbe.

(15)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1–193).

(16)  Primjenjuje se u slučaju bilateralnog sporazuma samo na simulatore letenja koji se nalaze u trećoj zemlji.

(17)  Ovo nije konačni popis zadaća. Popis zadaća u ovom dijelu povremeno se revidira. Ako neka zadaća nije navedena, to ne znači automatski da je Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa ne može provesti.

(18)  Vidjeti tekuće stope dnevnica objavljene na internetskim stranicama Komisije EuropeAid (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

(19)  Vidjeti standardni broj sati iz popisa standardnih trajanja putovanja na internetskim stranicama Agencije (https://www.easa.europa.eu/).


17.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/66


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2154

оd 16. prosinca 2019.

o otvaranju carinskih kvota za 2020. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (1), a posebno njezin članak 16. stavak 1. točku (a),

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2004/859/EZ od 25. listopada 2004. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Kraljevine Norveške o Protokolu 2. uz bilateralan Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške (2), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Odlukom zajedničkog odbora EGP-a br. 140/2001 od 23. studenoga 2001. o izmjeni protokola 2. i 3. uz Sporazum o EGP-u o prerađenim i drugim poljoprivrednim proizvodima (3) utvrđuju se trgovinski aranžmani između Unije i Kraljevine Norveške za određene poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode između ugovornih stranaka.

(2)

Odlukom zajedničkog odbora EGP-a br. 140/2001 predviđa se primjena nulte carinske stope na vode s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane vode, razvrstane u oznaku KN 2202 10 00, i druga bezalkoholna pića koja ne sadržavaju proizvode iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404 ili masti dobivene iz proizvoda iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404, razvrstana u oznake KN 2202 91 00 i 2202 99.

(3)

Nulta carinska stopa Unije za te vode i druga pića privremeno je, na neodređeno razdoblje, ukinuta za Norvešku Sporazumom u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Kraljevine Norveške o Protokolu 2. uz bilateralan Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške (4) („Sporazum u obliku razmjene pisama”). U skladu sa Sporazumom u obliku razmjene pisama bescarinski uvoz robe s oznakama KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 i ex 2202 99 podrijetlom iz Norveške dopušten je samo u granicama bescarinskih kvota. Carina se plaća na uvoz kojim se premašuju bescarinske kvote.

(4)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1968 (5) o otvaranju carinskih kvota za 2019. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 otvorene su carinske kvote za 2019. za uvoz u Uniju robe podrijetlom iz Norveške i razvrstane u oznake KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 i ex 2202 99.

(5)

Sporazumom u obliku razmjene pisama zahtijeva se, ako carinska kvota utvrđena u Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1968 bude iscrpljena do 31. listopada 2019., da se carinska kvota koja se primjenjuje od 1. siječnja sljedeće godine uveća za 10 %.

(6)

Godišnja carinska kvota za 2019. za predmetne vode i pića, otvorena Provedbenom uredbom (EU) 2018/1968, i koja je iznosila 20,936 milijuna litara, iscrpljena je 4. rujna 2019. Stoga bi trebalo otvoriti povećanu godišnju carinsku kvotu za predmetne vode i pića za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. U skladu sa Sporazumom u obliku razmjene pisama za 2020. bi se trebala otvoriti kvota veća za 10 %, što iznosi 23,029 milijuna litara.

(7)

Carinskom kvotom otvorenom ovom Uredbom trebalo bi upravljati u skladu s relevantnim pravilima utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (6).

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora o horizontalnim pitanjima u vezi s trgovinom prerađenim poljoprivrednim proizvodima koji nisu navedeni u Prilogu I.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. bescarinske kvote utvrđene u Prilogu otvorit će se za robu podrijetlom iz Norveške koja je navedena u tom prilogu, u skladu s ondje navedenim uvjetima.

2.   Pravila o podrijetlu utvrđena u Protokolu 3. uz bilateralan Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške primjenjuju se na robu navedenu u Prilogu ovoj Uredbi.

3.   Za uvezene količine iznad kvote utvrđene u Prilogu primjenjuje se preferencijalna stopa carine od 0,047 EUR/l.

Članak 2.

Bescarinskim kvotama iz članka 1. stavka 1. upravlja Komisija u skladu s člancima od 49. do 54. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2019.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 1.

(2)  SL L 370, 17.12.2004., str. 70.

(3)  SL L 22, 24.1.2002., str. 34.

(4)  SL L 370, 17.12.2004., str. 72.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1968 оd 12. prosinca 2018. o otvaranju carinskih kvota za 2019. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 13.12.2018., str. 9.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).


PRILOG

Bescarinske kvote za 2020. godinu koje se primjenjuju na uvoz određene robe podrijetlom iz Norveške u Uniju

Redni br.

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Opis robe

Kvota

09.0709

2202 10 00

 

—vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromama

23,029 milijuna litara

ex 2202 91 00

10

— bezalkoholno pivo koje sadržava šećer

ex 2202 99 11

11

19

—pića na osnovi soje s masenim udjelom bjelančevina od 2,8 % ili većim koja sadržavaju šećer (saharozu ili invertni šećer)

ex 2202 99 15

11

19

—pića na osnovi soje s masenim udjelom bjelančevina manjim od 2,8 %; pića na osnovi orašastih plodova iz poglavlja 8. Carinskog zakonika Unije, žitarica iz poglavlja 10. Carinskog zakonika Unije ili sjemenja iz poglavlja 12. Carinskog zakonika Unije koja sadržavaju šećer (saharozu ili invertni šećer)

ex 2202 99 19

11

19

— druga bezalkoholna pića koja sadržavaju šećer (saharozu ili invertni šećer)


17.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/70


UREDBA (EU) 2019/2155 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 5. prosinca 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor (ESB/2019/37)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3., članak 30. i članak 33. stavak 2. podstavak 2.,

uzimajući u obzir javno savjetovanje i analizu provedenu u skladu s člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Uredba (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/41) (2) utvrđuje mehanizme za izračun ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru u odnosu na nadzirane subjekte i nadzirane grupe; metodologiju i kriterije za izračun godišnje naknade koju snosi svaki nadzirani subjekt i svaka nadzirana grupa; i postupak za ubiranje godišnjih naknada za nadzor od strane ESB-a.

budući da:

(1)

Članak 17. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) određuje obvezu ESB-a da preispita tu uredbu do 2017., a osobito u odnosu na metodologiju i kriterije za izračun godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru od svakog nadziranog subjekta i grupe.

(2)

ESB je 2. lipnja 2017. proveo otvoreno javno savjetovanje s ciljem prikupljanja primjedbi od zainteresiranih strana s ciljem ocjene mogućih poboljšanja Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41). Javno savjetovanje je završilo 20. srpnja 2017.

(3)

Uzimajući u obzir primljene odgovore, ESB je preispitao Uredbu (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) i zaključio da je Uredbu potrebno izmijeniti.

(4)

Posebno, ESB je odlučio da više neće zahtijevati plaćanje unaprijed godišnjih naknada za nadzor. Naknade se trebaju ubirati tek nakon kraja odgovarajućeg razdoblja za koje se plaća naknada nakon utvrđivanja stvarnih godišnjih troškova. Referentni datum za faktore naknade trebao bi u pravilu ostati 31. prosinca prethodnog razdoblja za koje se plaća naknada kako bi se ostavilo dovoljno vremena za potvrdu faktora za naknade.

(5)

Za veliku većinu obveznika naknade ESB već prima informacije o ukupnoj imovini i ukupnoj izloženosti riziku u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 (3) i Uredbom (EU) 2015/534 Europske središnje banke (ESB/2015/13) (4). Ove su informacije su odmah dostupne za uporabu u izračunu njihovih godišnjih naknada za nadzor. Posebno ubiranje faktora naknade za te obveznike naknade treba stoga prestati.

(6)

Nadalje, ESB je odlučio smanjiti naknade za nadzor koje trebaju platiti manje značajni nadzirani subjekti i manje značajne nadzirane grupe s ukupnom imovinom od 1 milijarde eura ili manje. S tim ciljem, najniži sastavni dio naknade za te nadzirane subjekte i nadzirane grupe potrebno je prepoloviti.

(7)

Osim toga, iskustvo stečeno primjenom Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) od 2014. pokazalo je da su neka pojašnjenja i tehničke izmjene Uredbe prikladne.

(8)

Potrebno je odrediti prijelazna uređenja u odnosu na razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu, budući da će ta godina biti prvo razdoblje za koje se plaća naknada za koju ESB više neće zahtijevati plaćanje unaprijed godišnje naknade za nadzor. Ova bi uredba stoga trebala stupiti na snagu početkom 2020. godine.

(9)

Uredbu (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene

Uredba (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 9. briše se;

(b)

točke 12. i 13. zamjenjuju se sljedećim:

„12.

,ukupna imovina/obveze’ znači:

a)

Za nadziranu grupu, ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), isključujući imovinu društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, osim ako nadzirana grupa ne odluči drugačije u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (c);

b)

za podružnicu koja plaća naknadu, ukupni iznos imovine o kojemu se izvješćuje za bonitetne potrebe. Ako se ukupna vrijednost imovine ne treba dostavljati za bonitetne potrebe, ukupna imovina znači ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena na temelju posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja izrađenih u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (IFRS), primjenjivim unutar Unije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), a ako ti godišnji izvještaji nisu dostupni, na temelju godišnjih izvještaja izrađenih u skladu s primjenjivim nacionalnim računovodstvenim propisima. Za podružnice koje plaćaju naknadu, a koje ne pripremaju godišnje račune, ukupna imovina znači ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);

c)

za dvije ili više podružnica koje plaćaju naknadu a smatraju se jednom podružnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3., zbroj ukupne vrijednosti imovine kako je utvrđen za svaku podružnicu koja plaća naknadu;

d)

u svim drugim slučajevima, ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);

13

.,ukupna izloženost riziku’ znači:

a)

za nadziranu grupu, iznos utvrđen na najvišoj razini konsolidacije u državama članicama sudionicama i izračunan primjenom članka 92. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*2), isključujući iznos izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, osim ako nadzirana grupa nije drugačije odredila u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (c);

b)

nula za podružnicu koja plaća naknadu i za dvije ili više podružnica koja plaćaju naknadu, a koje se smatraju jednom podružnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3;

c)

U svim drugim slučajevima iznos izračunan u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(*1)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih standarda izvješćivanja (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.)."

(*2)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).”;"

2.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

utvrđeni u skladu s odredbama stavka 2., ako se radi o grupi subjekata koji plaćaju naknadu.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Neovisno o sporazumima unutar grupe subjekata koji plaćaju naknadu s obzirom na raspodjelu troškova, s grupom subjekata koji plaćaju naknadu postupa se kao s jednom jedinicom. Svaka grupa subjekata koji plaćaju naknadu imenuje obveznika naknade za cijelu grupu i obavještava ESB o identitetu obveznika naknade. Obveznik naknade mora imati sjedište u državi članici sudionici. Takva se obavijest smatra valjanom samo:

(a)

ako je u njoj naveden naziv grupe obuhvaćene obaviješću;

(b)

ako je potpisana od strane obveznika naknade u ime svih nadziranih subjekata koji su dio grupe;

(c)

ako je dostavljena ESB-u najkasnije do 30. rujna svake godine, kako bi se mogla uzeti u obzir za izdavanje obavijesti o naknadi u odnosu na sljedeće razdoblje za plaćanje naknade.

Ako se ESB-u pravovremeno dostavi više od jedne obavijesti po grupi subjekata koji plaćaju naknadu, prednost ima najkasnija obavijest koju ESB primi do 30. rujna. Ako nadzirani subjekt postane dio nadzirane grupe nakon što je ESB preispitao važeću obavijest obveznika naknade, smatra se da je i ta obavijest potpisana u njegovo ime, osim ako je ESB pisanim putem primio drugačiju obavijest.”;

3.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. druga rečenica briše se;

(b)

dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.

U roku od četiri mjeseca od kraja svakog razdoblja za koje se plaća naknada, ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor za svaku kategoriju nadziranih subjekata i nadziranih grupa za to razdoblje za koje se plaća naknada objavljuje se na mrežnim stranicama ESB-a”;

4.

Članak 6. briše se.

5.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

Novi nadzirani subjekti, subjekti koji se više ne nadziru ili promjena statusa”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Ako nakon odgovarajuće odluke ESB-a, ESB preuzme izravni nadzor nadziranog subjekta ili nadzirane grupe u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), ili izravni nadzor nadziranog subjekta ili nadzirane grupe od strane ESB-a završi u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), godišnja naknada za nadzor izračunava se na temelju broja mjeseci za vrijeme kojih su nadzirani subjekt ili nadzirana grupa posljednjeg dana u mjesecu bili pod izravnim ili neizravnim nadzorom ESB-a.”;

6.

Članak 9. briše se;

7.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Faktori naknade, koji se koriste radi određivanja godišnje naknade za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt ili nadziranu grupu, predstavljaju iznos:

i.

ukupne imovine na referentni datum; i

ii.

ukupne izloženosti riziku na referentni datum.”;

(b)

u stavku 3., točka (b) se briše i umeću se sljedeće točke (ba), (bb), (bc) i (bd):

„(ba)

Faktori naknade se određuju za svako razdoblje za koje se plaća naknada na temelju podataka koje dostavljaju nadzirani subjekti za bonitetne potrebe s referentnim datumom 31. prosinca prethodnog razdoblja za koje se plaća naknada.

(bb)

Kada nadzirani subjekt priprema godišnje račune, uključujući konsolidirana godišnja izvješća, na temelju računovodstvene godine koja odstupa od kalendarske godine, referentni datum za ukupnu imovinu je kraj računovodstvene godine koji odgovara prethodnom razdoblju za koje se plaća naknada.

(bc)

Kada su nadzirani subjekt ili nadzirana grupa osnovani nakon odgovarajućeg referentnog datuma određenog u točkama (ba) ili (bb), ali prije 1. listopada razdoblja za koje se plaća naknada za koje se utvrđuje naknada i shodno tome, ne postoje faktori naknade s tim referentnim datumom, referentni datum za faktore naknade jest kraj tromjesečja koje je najbliže odgovarajućem referentnom datumu određenom u točkama (ba) ili (bb).

(bd)

Za nadzirane subjekte i nadzirane grupe koji nisu obvezni dostavljati izvješća za bonitetne potrebe, ili nadzirane grupe koje isključuju imovinu i/ili iznos izloženosti riziku društava kćeri koje imaju sjedište u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama u skladu s točkom (c), faktori naknade utvrđuju se na temelju informacija koje su dostavile posebno za potrebe izračuna naknade za nadzor. Faktori naknade dostavljaju se dotičnom nacionalnom nadležnom tijelu s referentnim datumom utvrđenim u točkama (ba), (bb) ili (bc) u skladu s odlukom ESB-a.”;

(c)

u stavku 3. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Za potrebe izračunavanja faktora naknade, nadzirane bi grupe u pravilu trebale isključiti imovinu društava kćeri koje imaju sjedište u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama. Nadzirane grupe mogu odlučiti da neće isključiti takvu imovinu i/ili iznos izloženosti riziku radi utvrđivanja faktora naknade.”;

(d)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4

. Zbroj ukupne imovine svih obveznika naknade i zbroj ukupne izloženosti riziku svih obveznika naknade objavljuje se na mrežnoj stranici ESB-a.”;

(e)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

U slučaju da obveznik naknade ne dostavi faktore naknade, ESB će utvrditi faktore naknade u skladu s odlukom ESB-a.”;

(f)

u stavku 6., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Najniži sastavni dio naknade računa se kao fiksni postotak ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za svaku kategoriju nadziranih subjekata i nadziranih grupa, kako je utvrđeno u skladu s člankom 8.

i.

Za kategoriju značajnih nadziranih subjekata i značajnih grupa, fiksni postotak iznosi 10 %. Ovaj se iznos ravnomjerno dijeli između svih obveznika naknade. Za značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe s ukupnom imovinom od 10 milijardi eura ili manje, najniži sastavni dio naknade je prepolovljen.

ii.

Za kategoriju manje značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih grupa, fiksni postotak iznosi 10 %. Ovaj se iznos ravnomjerno dijeli između svih obveznika naknade. Za manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe s ukupnom imovinom od 1 milijarde eura ili manje, najniži sastavni dio naknade je prepolovljen.”;

(g)

u stavku 6., točki (c), riječi „Članci 8. i 9.” zamjenjuju se s „Članak 8.”;

(h)

u stavku 6. zadnji podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Na temelju izračuna izvršenog u skladu s ovim stavkom i na temelju faktora naknade dostavljenih u skladu s ovim člankom, ESB odlučuje o godišnjoj naknadi za nadzor koju svaki obveznik naknade treba platiti. Obavijest o godišnjoj naknadi za nadzor koja se treba platiti priopćava se obvezniku naknade putem obavijesti o naknadi.”;

8.

Članak 12. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

ESB jednom godišnje izdaje obavijest o naknadi svakom obvezniku naknade u roku od šest mjeseci nakon početka sljedećeg razdoblja za koje se plaća naknada.”;

9.

U članku 13. stavku 1. druga rečenica briše se;

10.

Članak 16. briše se;

11.

Članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Izvješćivanje”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim;

„2.

U roku od četiri mjeseca od početka svakog razdoblja za koje se plaća naknada, procijenjeni iznos godišnjih troškova za to razdoblje za koje se plaća naknada, objavljuje se na mrežnim stranicama ESB-a.”;

12.

umeće se sljedeći članak 17.a:

„Članak 17.a

Prijelazna uređenja za razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu

1.   Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt i svaku nadziranu grupu za razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu, određuje se u obavijesti o naknadi koja se izdaje odgovarajućem obvezniku naknade tijekom 2021. godine.

2.   Svaki višak ili manjak iz razdoblja za koje se plaća naknada za 2019. godinu koji je utvrđen oduzimanjem stvarnih godišnjih troškova nastalih u vezi s razdobljem za koje se plaća naknada od procijenjenih godišnjih troškova ubranih za to razdoblje za koje se plaća naknada, uzima se u obzir kod utvrđivanja godišnjih troškova za razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i neposredno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 5. prosinca 2019.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Uredba (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41) (SL L 311, 31.10.2014., str. 23.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2015/534 Europske središnje banke od 17. ožujka 2015. o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13) (SL L 86, 31.3.2015., str. 13.).


ODLUKE

17.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/75


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/2156

od 7. listopada 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Euromediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, u vezi s donošenjem preporuke o odobrenju produženja akcijskog plana EU-Maroko kojim se provodi napredni status (2013.–2017.)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane (1) („Sporazum”) stupio je na snagu 1. ožujka 2000.

(2)

Na temelju članka 80. Sporazuma Vijeće za pridruživanje može davati preporuke.

(3)

Vijeće za pridruživanje razmjenom pisama treba donijeti preporuku o daljnjem produženju akcijskog plana EU-Maroko kojim se provodi napredni status (2013.–2017.) („akcijski plan”) za dvije godine.

(4)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća za pridruživanje u pogledu donošenja preporuke o odobrenju produženja akcijskog plana, budući da preporuka ima pravne učinke.

(5)

Produženje akcijskog plana bit će temelj odnosa EU-a i Maroka u 2019. i 2020. te će omogućiti utvrđivanje novih prioritetnih područja u odnosima EU-a i Maroka u nadolazećim godinama,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Euromediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, u vezi s donošenjem preporuke o odobrenju dvogodišnjeg (za 2019. i 2020.) produženja akcijskog plana EU-Maroko kojim se provodi napredni status (2013.–2017.) temelji se na nacrtu preporuke priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Komisiji i Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Sastavljeno u Luxembourgu 7. listopada 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

A.-M. HENRIKSSON


(1)  SL L 70, 18.3.2000., str. 2.


NACRT

PREPORUKA br. 1/2019 VIJEĆA ZA PRIDRUŽIVANJE EU-a I MAROKA

od …

o odobrenju dvogodišnjeg produženja akcijskog plana EU-Maroko kojim se provodi napredni status (2013.–2017.)

VIJEĆE ZA PRIDRUŽIVANJE EU-MAROKO,

uzimajući u obzir Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane (1),

budući da:

(1)

Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane („Sporazum”), stupio je na snagu 1. ožujka 2000.

(2)

Na temelju članka 80. Sporazuma Vijeće za pridruživanje može davati sve preporuke koje smatra odgovarajućim za potrebe ostvarenja ciljeva Sporazuma.

(3)

U skladu s člankom 90. Sporazuma stranke poduzimaju sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjavanje svojih obveza prema Sporazumu i kako bi osigurale ostvarivanje ciljeva utvrđenih u Sporazumu..

(4)

Člankom 10. poslovnika Vijeća za pridruživanje predviđa se mogućnost davanja preporuka pisanim postupkom između zasjedanja.

(5)

Akcijski plan kojim se provodi napredni status (2013.– 2017.) („akcijski plan”) produžen je 2018. za jednu godinu. Daljnje produženje akcijskog plana za dvije godine bit će temelj odnosa EU-a i Maroka u 2019. i 2020. te će omogućiti utvrđivanje novih prioriteta u odnosima EU-a i Maroka u nadolazećim godinama,

PREPORUČUJE:

Jedini članak

Vijeće za pridruživanje pisanim postupkom preporučuje dvogodišnje produženje akcijskog plana EU-Maroko kojim se provodi napredni status (2013.–2017.).

Sastavljeno u

Za Vijeće za pridruživanje EU-Maroko

Predsjednik


(1)  SL L 70, 18.3.2000., str. 2.


17.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/78


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/2157

od 10. prosinca 2019.

o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 300. stavak 3. i članak 305.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2019/852 od 21. svibnja 2019. o određivanju sastava Odbora regija (1),

uzimajući u obzir prijedloge svake države članice,

budući da:

(1)

Člankom 300. stavkom 3. Ugovora predviđeno je da se Odbor regija sastoji od predstavnika regionalnih i lokalnih tijela koji imaju izborni mandat regionalnog ili lokalnog tijela ili su politički odgovorni izabranoj skupštini.

(2)

Člankom 305. Ugovora predviđeno je da članove Odbora regija i jednak broj zamjenika članova imenuje Vijeće na mandat od pet godina u skladu s prijedlozima svake države članice.

(3)

Budući da mandat članova i zamjenikâ članova Odbora regija istječe 25. siječnja 2020., trebalo bi imenovati nove članove i zamjenike članova.

(4)

Nakon tog imenovanja slijedit će imenovanje ostalih članova i zamjenika članova, čije imenovanje nije bilo predloženo Vijeću prije 15. studenoga 2019.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Odbor regija imenuju se sljedeće osobe za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025.:

kao članovi, osobe navedene prema državi članici u Prilogu I.,

kao zamjenici članova, osobe navedene prema državi članici u Prilogu II.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

T. TUPPURAINEN


(1)  SL L 139, 27.5.2019., str. 13.


PRILOG I

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Karl-Heinz LAMBERTZ

Member of a Regional Assembly: Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Mr Pascal SMET

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen

Mr Rudi VERVOORT

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ČESKO

Mr Josef BERNARD

Member of a Regional Assembly: zastupitel Plzeňského kraje

Mr Pavel BRANDA

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Rádlo

Mr Jiří ČUNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Zlínského kraje

Mr Zdeněk HŘIB

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Dan JIRÁNEK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Kladno

Mr Roman LÍNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Pardubického kraje

Mr Tomáš MACURA

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Ostrava

Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Karlovarského kraje

Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Středočeského kraje

Mr Martin PŮTA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Libereckého kraje

Mr Radim SRŠEŇ

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Dolní Studénky

Mr Oldřich VLASÁK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Hradec Králové

DANMARK

Mr Per Bødker ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Kolding kommunalbestyrelse

Ms Kirstine Helene BILLE

Member of a Local Assembly: Syddjurs kommunalbestyrelse

Mr Erik FLYVHOLM

Member of a Local Assembly: Lemvig kommunalbestyrelse

Mr Jens Christian GJESING

Member of a Local Assembly: Haderslev kommunalbestyrelse

Mr Jens Bo IVE

Member of a Local Assembly: Rudersdal kommunalbestyrelse

Mr Jess V. LAURSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Mr Arne LÆGAARD

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Midtjylland

Mr Per NØRHAVE

Member of a Local Assembly: Ringsted kommunalbestyrelse

Mr Karsten Uno PETERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Syddanmark

DEUTSCHLAND

Ms Muhterem ARAS

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Dietmar BROCKES

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Ms Barbara DUDEN

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Ms Antje GROTHEER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Tilo GUNDLACK

Member of a Regional Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Florian HERRMANN

Member of a Regional Executive: Bayerische Landesregierung

Ms Birgit Janine HONÉ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Niedersächsischer Landtag

Ms Helma KUHN-THEIS

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Bernd LANGE

Member of a Local Executive: Landkreis Görlitz

Ms Henrike MÜLLER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Marcel PHILIPP

Member of a Local Executive: Stadt Aachen

Ms Heike RAAB

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Franz RIEGER

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Isolde RIES

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Eckhard RUTHEMEYER

Member of a Local Executive: Stadt Soest

Mr Michael SCHNEIDER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Sachsen-Anhalt

Mr Mark SPEICH

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Bernd Claus VOß

Member of a Regional Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Mark WEINMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Hessischer Landtag

Mr Guido WOLF

Member of a Regional Executive: Landesregierung Baden-Württemberg

Mr Gerry WOOP

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

EESTI

Mr Mihkel JUHKAMI

Member of a Local Assembly: Rakvere City Council

Mr Urmas KLAAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Tartu City Council

Mr Mikk PIKKMETS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lääneranna Rural Municipality Council

Mr Siim SUURSILD

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council

Mr Tiit TERIK

Member of a Local Assembly: Tallinn City Council

Mr Mart VÕRKLAEV

Member of a Local Assembly: Rae Rural Municipality Council

ESPAÑA

Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCIAS

Member of a Regional Executive: Gobierno de las Illes Balears

Mr Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ

Member of a Regional Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Alfred BOSCH i PASCUAL

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Generalitat de Cataluña

Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Navarra

Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Member of a Regional Executive: Junta de Extremadura

Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Mr Francisco IGEA ARISQUETA

Member of a Regional Executive: Junta de Castilla y León

Mr Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Mr Juan Manuel MORENO BONILLA

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Mr Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Member of a Regional Executive: Junta de Galicia

Mr Ximo PUIG i FERRER

Member of a Regional Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Ángel Víctor TORRES PÉREZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Canarias

Mr Iñigo URKULLU RENTERIA

Member of a Regional Assembly: Parlamento Vasco

IRELAND

Ms Aoife BRESLIN

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Mr Eamon DOOLEY

Member of a Local Executive: Offaly County Council

Ms Kate FEENEY

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Deirdre FORDE

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Kieran MCCARTHY

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Declan MCDONNELL

Member of a Local Executive: Galway City Council

Mr Michael MURPHY

Member of a Local Executive: Tipperary County Council

Mr Malcolm NOONAN

Member of a Local Executive: Kilkenny County Council

ITALIA

Mr Matteo Luigi BIANCHI

Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)

Mr Vincenzo BIANCO

Consigliere comunale del Comune di Catania

Mr Sergio CACI

Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)

Ms Arianna Maria CENSI

Consigliere comunale del Comune di Milano

Ms Michela LEONI

Consigliere della Provincia di Novara

Mr Giorgio MAGLIOCCA

Presidente della Provincia di Caserta

Mr Luca MENESINI

Presidente della Provincia di Lucca

Mr Virginio MEROLA

Sindaco del Comune di Bologna

Mr Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

Sindaco del Comune di Catania

Ms Virginia RAGGI

Sindaco di Roma Capitale

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Nikos ANASTASIOU

Mayor of Kato Polemidia Municipality

Mr Andros KARAYIANNIS

Mayor of Deryneia Municipality

Mr Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

Ms Eleni LOUCAIDES

Municipal Councilor of Nicosia Municipality

Mr Stavros STAVRINIDES

Municipal Councilor of Strovolos Municipality

LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council

Mr Gints KAMINSKIS

Member of a Local Assembly: Auce municipal council

Mr Aivars OKMANIS

Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council

Mr Leonīds SALCEVIČS

Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council

Mr Dainis TURLAIS

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Hardijs VENTS

Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council

Mr Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of a Local Assembly: Ventspils city council

LUXEMBOURG

Ms Simone BEISSEL

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Roby BIWER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Mr Tom JUNGEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Roeser

Mr Ali KAES

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Tandel

Ms Romy KARIER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Clervaux

MALTA

Mr Samuel AZZOPARDI

Member of a Regional Executive: Gozo Region

Mr Joe CORDINA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

Mr Paul FARRUGIA

Member of a Regional Executive: South East Region

Mr Mario FAVA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

NEDERLAND

Mr Ronald Eduard DE HEER

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle

Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau

Mr Andy DRITTY

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Limburg

Mr Robert JONKMAN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland

Mr Ufuk KÂHYA

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch

Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente

Mr Michiel Alexander RIJSBERMAN

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Flevoland

Ms Maria SCHOUTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein

Mr Tjisse STELPSTRA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Drenthe

Mr Robertus Cornelis Leonardus STRIJK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Mr Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant

Mr Yde Johan VAN HIJUM

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Overijssel

ÖSTERREICH

Mr Markus ACHLEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Upper Austria

Ms Barbara EIBINGER-MIEDL

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Mr Christian ILLEDITS

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Peter KAISER

Member of a Regional Executive: State Government of Carinthia

Mr Markus LINHART

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital Bregenz

Mr Michael LUDWIG

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Johanna MIKL-LEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Günther PLATTER

Member of a Regional Executive: State Government of Tyrol

Mr Franz SCHAUSBERGER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Matthias STADLER

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital of St. Pölten

Mr Hanspeter WAGNER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol

Mr Markus WALLNER

Member of a Regional Executive: State Government of Vorarlberg

ROMÂNIA

Mr Ionel ARSENE

President of Neamţ County Council

Mr Emil BOC

Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County

Mr Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

Ms Daniela CÎMPEAN

President of Sibiu County Council

Mr Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County

Mr Decebal FĂGĂDĂU

Mayor of Constanţa Municipality, Constanţa County

Ms Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County

Mr Victor MORARU

President of Ialomiţa County Council

Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of District 3, Bucharest Municipality

Mr Alin - Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County

Mr Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

Mr Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir City, Alba County

Ms Gabriela Florica TULBURE

Mayor of Sein City, Maramureș County

Mr Marius Horia ȚUȚUIANU

President of Constanţa County Council

Mr Marius Ioan URSĂCIUC

Mayor of Gura Humorului City, Suceava County

SLOVENIJA

Mr Uroš BREŽAN

župan Občine Tolmin

Ms Jasna GABRIČ

županja Občine Trbovlje

Ms Nuška GAJŠEK

županja Mestne občine Ptuj

Mr Aleksander JEVŠEK

župan Mestne občine Murska Sobota

Mr Gregor MACEDONI

župan Mestne občine Novo mesto

Mr Robert SMRDELJ

župan Občine Pivka

Mr Ivan ŽAGAR

župan Občine Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

Mr Milan BELICA

Chairman of Nitra Self – Governing Region

Mr József BERÉNYI

Vice - Chairman of Trnava Self – Governing Region

Mr Juraj DROBA

Chairman of Bratislava Self – Governing Region

Mr Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

Mr Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice - South

Mr Miloslav REPASKÝ

Member of the Regional Parliament of the Prešov Self – Governing Region

Mr Rastislav TRNKA

Chairman of Košice Self – Governing Region

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

Mr Matúš VALLO

Mayor of Bratislava

SUOMI

Mr Mikko AALTONEN

Member of a Local Assembly: Tampere City Council

Ms Satu HAAPANEN

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

Mr Ilpo HELTIMOINEN

Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council

Ms Anne KARJALAINEN

Member of a Local Assembly: Kerava City Council

Mr Markku MARKKULA

Member of a Local Assembly: Espoo City Council

Mr Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council

Ms Sari RAUTIO

Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council

Ms Mirja VEHKAPERÄ

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

SVERIGE

Ms Jelena DRENJANIN

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Mr Samuel GONZALES WESTLING

Member of a Local Assembly: Hofors kommun

Mr Pehr GRANFALK

Member of a Local Assembly: Solna kommun

Ms Marie JOHANSSON

Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun

Mr Anders KNAPE

Member of a Local Assembly: Karlstads kommun

Ms Ulrika LANDERGREN

Member of a Local Assembly: Kungsbacka kommun

Mr Jonny LUNDIN

Member of a Regional Assembly: Västernorrlands läns landsting

Mr Ilmar REEPALU

Member of a Regional Assembly: Skåne läns landsting

Mr Tomas RISTE

Member of a Regional Assembly: Vämlands läns landsting

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Member of a Local Assembly: Umeå kommun

Ms Birgitta SACRÈDEUS

Member of a Regional Assembly: Dalarnas läns landsting

Ms Karin WANNGÅRD

Member of a Local Assembly: Stockholms kommun


PRILOG II

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKO

Mr Tomáš CHMELA

Member of a Local Assembly: zastupitel města Slavičín

Mr Martin DLOUHÝ

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Pavel HEČKO

Member of a Regional Assembly: zastupitel Královéhradeckého kraje

Mr Petr HÝBLER

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihomoravského kraje

Mr Zdeněk KARÁSEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Moravskoslezského kraje

Mr Martin KLIKA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Ústeckého kraje

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

Member of a Local Assembly: zastupitelka města Bílovec

Mr Jan MAREŠ

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Chomutov

Mr Jaromír NOVÁK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihočeského kraje

Mr Pavel PACAL

Member of a Regional Assembly: zastupitel Kraje Vysočina

Mr Patrik PIZINGER

Member of a Local Assembly: zastupitel města Chodov

Mr Robert ZEMAN

Member of a Local Assembly: zastupitel města Prachatice

DANMARK

Mr Steen Bording ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Mr Erik HØEG-SØRENSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN

Member of a Local Assembly: Hillerød kommunalbestyrelse

Mr Anders Rosenstand LAUGESEN

Member of a Local Assembly: Skanderborg kommunalbestyrelse

Mr Evan LYNNERUP

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Ms Eva Borchorst MEJNERTZ

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Mr Karsten Søndergaard NIELSEN

Member of a Local Assembly: Egedal kommunalbestyrelse

Mr Søren WINDELL

Member of a Local Assembly: Odense kommunalbestyrelse

DEUTSCHLAND

Mr Josef FREY

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr René GÖGGE

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Mr Tobias GOTTHARDT

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Susanne GROBIEN

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Thomas HABERMANN

Member of a Local Executive: Landkreis Rhön-Grabfeld

Ms Karin HALSCH

Member of a Regional Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

Mr Heinz-Joachim HÖFER

Member of a Local Assembly: Stadtrat Altenkirchen

Ms Katy HOFFMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Peter KURZ

Member of a Local Executive: Stadt Mannheim

Mr Clemens LAMMERSKITTEN

Member of a Regional Assembly: Niedersächsischer Landtag

Mr Marcus OPTENDRENK

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Wolfgang REINHART

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Boris RHEIN

Member of a Regional Assembly: Hessischer Landtag

Ms Heike SCHARFENBERGER

Member of a Regional Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Florian SIEKMANN

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Roland THEIS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Cindi TUNCEL

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Dirk WEDEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Reiner ZIMMER

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

EESTI

Mr Aivar ARU

Member of a Local Assembly: Saaremaa Rural Municipality Council

Mr Margus LEPIK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Valga Rural Municipality Council

Mr Rait PIHELGAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Järva Rural Municipality Council

Ms Marika SAAR

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Elva Rural Municipality Council

Mr Urmas SUKLES

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Haapsalu City Council

Mr Jan TREI

Member of a Local Assembly: Viimsi Rural Municipality Council

ESPAÑA

Mr Ignacio Jesús AGUADO CRESPO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Carlos AGUILAR VÁZQUEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla y León

Ms Rosa María BALAS TORRES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Asamblea de Extremadura

Ms Mireia BORRELL PORTA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Cataluña

Mr Joan CALABUIG RULL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Manuel Alejandro CARDENETE FLORES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Andalucía

Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento Vasco

Mr Jesús María GAMALLO ALLER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Galicia

Mr Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Mr Mikel IRUJO AMEZAGA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Navarra

Ms Virginia MARCO CÁRCEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla-La Mancha

Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Ms María SÁNCHEZ RUIZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Antonio VICENS VICENS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de las Illes Balears

Mr Javier VILA FERRERO

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Julián José ZAFRA DÍAZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Canarias

IRELAND

Ms Emma BLAIN

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Gillian COUGHLAN

Member of a Local Executive: Cork County Council

Ms Alison GILLILAND

Member of a Local Executive: Dublin City Council

Mr Jimmy MCCLEARN

Member of a Local Executive: Galway County Council

Mr Patrick MCEVOY

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Ms Erin MCGREEHAN

Member of a Local Executive: Louth County Council

Ms Una POWER

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Mr Enda STENSON

Member of a Local Executive: Leitrim County Council

ITALIA

Mr Alberto ANCARANI

Consigliere comunale del Comune di Ravenna

Ms Daniela BALLICO

Sindaco del Comune di Ciampino (RM)

Mr Federico BORGNA

Presidente della Provincia di Cuneo

Ms Mariadele GIROLAMI

Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno

Mr Mario GUARENTE

Sindaco del Comune di Potenza

Mr Alessio MARSILI

Consigliere municipale di Roma Capitale

Ms Monica MARINI

Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)

Mr Nicola MARINI

Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)

Mr Federico Carlo MARTEGANI

Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)

Mr Guido MILANA

Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)

Mr Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

Mr Carmine PACENTE

Consigliere comunale del Comune di Milano

Mr Alessandro ROMOLI

Consigliere della Provincia di Viterbo

Mr Giuseppe VARACALLI

Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS

Mayor of Mesa Yitonia Municipality

Mr Christodoulos IOANNOU

Municipal Councilor of Larnaka Municipality

Mr Christakis MELETIES

President of the Community Council of Kokkinotrimithia

Mr Kyriacos XYDIAS

Mayor of Yermasoyia Municipality

Ms Areti PIERIDOU

President of the Community Council of Tala, Paphos

LATVIJA

Mr Gunārs ANSIŅŠ

Member of a Local Assembly: Liepāja city council

Mr Jānis BAIKS

Member of a Local Assembly: Valmiera city council

Mr Raimonds ČUDARS

Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council

Mr Sergejs MAKSIMOVS

Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council

Mr Māris SPRINDŽUKS

Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council

Ms Olga VEIDIŅA

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Māris ZUSTS

Member of a Local Assembly: Saldus municipal council

LUXEMBOURG

Ms Liane FELTEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher

Ms Linda GAASCH

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Gusty GRAAS

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Ms Carole HARTMANN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville d’Echternach

Ms Cécile HEMMEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour

MALTA

Mr Jesmond AQUILINA

Member of a Regional Executive: South Region

Mr Keven CAUCHI

Member of a Local Executive: Għajnsielem Local Council

Mr Fredrick CUTAJAR

Member of a Local Executive: Santa Luċija Local Council

Ms Graziella GALEA

Member of a Local Executive: San Pawl il-Baħar Local Council

NEDERLAND

Mr Ahmed ABOUTALEB

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam

Ms Jeannette Nicole BALJEU

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland

Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN – VAN TONGERLO

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas

Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg

Mr Johannes Gerrit KRAMER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Ms Anna PIJPELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zeeland

Mr Guido Pascal RINK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Emmen

Mr Henk STAGHOUWER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Groningen

Mr Ben VAN ASSCHE

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen

Mr Robert Jacobus VAN ASTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage

Mr Johannes Christoffel VAN DER HOEK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland

Ms Christianne VAN DER WAL – ZEGGELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Gelderland

ÖSTERREICH

Mr Hans Peter DOSKOZIL

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Martin EICHTINGER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Peter FLORIANSCHÜTZ

Member of a Local Assembly: Vienna City Council

Mr Peter HANKE

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Doris KAMPUS

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Ms Carmen KIEFER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg

Ms Sonja LEDL-ROSSMANN

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Tyrol

Ms Brigitta PALLAUF

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Herwig SEISER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Carinthia

Mr Viktor SIGL

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Upper Austria

Mr Harald SONDEREGGER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Vorarlberg

Mr Hannes WENINGER

Member of a Local Assembly: Municipal Council of the municipality of Gießhübl

ROMÂNIA

Mr Árpád-András ANTAL

Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County

Mr Daniel-Ștefan DRĂGULIN

Mayor of Călărași Municipality, Călărași County

Mr Ştefan ILIE

Mayor of Luncavița Commune, Tulcea County

Mr Emil Radu MOLDOVAN

President of Bistrița-Năsăud County Council

Mr Cornel NANU

Mayor of Cornu Commune, Prahova County

Mr Petre Emanoil NEAGU

President of Buzău County Council

Mr Cosmin NECULA

Mayor of Bacău Municipality, Bacău County

Mr Gheorghe Daniel NICOLAȘ

Mayor of Odobești City, Vrancea County

Mr Emilian OPREA

Mayor of Chitila City, Ilfov County

Mr Nicolae PANDEA

Mayor of Ştefan cel Mare Commune, Călăraşi County

Mr Marian PETRACHE

President of Ilfov County Council

Mr Horia TEODORESCU

President of Tulcea County Council

Mr Mădălin – Ady TEODOSESCU

Mayor of Balș City, Olt County

Mr Bogdan Andrei TOADER

President of Prahova County Council

Mr István-Valentin VÁKÁR

Vice-president of Cluj County Council

SLOVENIJA

Ms Breda ARNŠEK

podžupanja Mestne občine Celje

Mr Aleksander Saša ARSENOVIČ

župan Mestne občine Maribor

Mr Damijan JAKLIN

župan Občine Velika Polana

Ms Vlasta KRMELJ

županja Občine Selnica ob Dravi

Mr Vladimir PREBILIČ

župan Občine Kočevje

Mr Tine RADINJA

župan Občine Škofja Loka

Mr Tomaž ROŽEN

župan Občine Ravne na Koroškem

SLOVENSKO

Mr Jaroslav BAŠKA

Chairman of Trenčín Self – Governing Region

Mr Ján BELJAK

Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self – Governing Region

Mr Ján BLCHÁČ

Mayor of Liptovský Mikuláš

Ms Erika JURINOVÁ

Chairman of Žilina Self – Governing Region

Mr Béla KESZEGH

Mayor of Komárno

Mr Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

Mr Peter ŠVARAL

Mayor of Rohožník

Mr Luboš TOMKO

Mayor of Stará Lubovňa

Mr Jozef VISKUPIČ

Chairman of Trnava Self – Governing Region

SUOMI

Mr Jari ANDERSSON

Member of a Local Assembly: Sastamala City Council

Ms Pauliina HAIJANEN

Member of a Local Assembly: Laitila City Council

Mr Joonas HONKIMAA

Member of a Local Assembly: Kouvola City Council

Mr Patrik KARLSSON

Member of a Local Assembly: Vantaa City Council

Ms Merja LAHTINEN

Member of a Local Assembly: Jämsä City Council

Mr Pekka MYLLYMÄKI

Member of a Local Assembly: Mynämäki Municipal Council

Ms Sanna PARKKINEN

Member of a Local Assembly: Liperi Municipal Council

Ms Niina RATILAINEN

Member of a Local Assembly: Turku City Council

SVERIGE

Ms Linda ALLANSSON WESTER

Member of a Local Assembly: Svedala kommun

Ms Suzanne FRANK

Member of a Regional Assembly: Kronobergs läns landsting

Ms Sara HEELGE VIKMÅNG

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Ms Carin LIDMAN

Member of a Local Assembly: Västerås kommun

Ms Kikki LILJEBLAD

Member of a Local Assembly: Norrköpings kommun

Ms Frida NILSSON

Member of a Local Assembly: Lidköpings kommun

Ms Emma NOHRÈN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lysekils kommun

Ms Charlotte NORDSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västra Götalands läns landsting

Mr Filip REINHAG

Member of a Local Assembly: Gotlands kommun

Ms Yoomi RENSTRÖM

Member of a Local Assembly: Ovanåkers kommun

Mr Alexander WENDT

Member of a Regional Assembly: Blekinge läns landsting

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västerbottens läns landsting


17.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/99


ODLUKA (EU) 2019/2158 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 5. prosinca 2019.

o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2019/38)

(preinaka)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3., drugi podstavak i članak 30.,

budući da:

(1)

Potreban je veći broj izmjena Odluke (EU) 2015/530 Europske središnje banke (ECB/2015/7) (2). Tu bi Odluku radi jasnoće trebalo preinačiti.

(2)

U skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/41) (3), faktori naknade koji se upotrebljavaju radi određivanja pojedinačne godišnje naknade za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt ili nadziranu grupu, predstavljaju sljedeći iznos na referentni datum: i. ukupne imovine; i ii. ukupne izloženosti riziku.

(3)

Uredbom (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) zahtijeva se da ESB do 2017. preispita tu uredbu, a osobito u odnosu na metodologiju i kriterije za izračun godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru od svakog nadziranog subjekta i grupe. ESB je pokrenuo javno savjetovanje, te je uzimajući u obzir primljene odgovore, odlučio izmijeniti Uredbu (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) radi uvođenja revidiranog okvira za naknade za nadzor. Odluka (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) utvrđuje detaljnije postupke za metodologiju i postupke za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor.

(4)

U skladu s revidiranim okvirom na temelju Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ECB/2014/41), referentni datum za naknade za nadzor trebao bi u pravilu i dalje biti 31. prosinca godine koja prethodi razdoblju za koje se naknade za nadzor izračunavaju. Time se omogućuje da informacije o nadzoru koje su već na raspolaganju ESB-u na temelju Odluke ESB/2014/29 (4) i u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 (5) (zajedničko izvješćivanje (COREP) i financijsko izvješćivanje (FINREP)) te na temelju Uredbe (EU) 2015/534 Europske središnje banke (ESB/2015/13) (6) (FINREP) upotrebljavaju kod izračuna godišnje naknade za nadzor za većinu obveznika naknade.

(5)

Nadzirani subjekti i nadzirane grupe koji ne podliježu obveznom izvješćivanju za bonitetne potrebe ili nadzirane grupe koje isključuju imovinu i/ili iznos izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, trebali bi nastaviti sa zasebnim izvješćivanjem o faktorima naknade za potrebe izračuna naknada za nadzor. Članak 10. stavak 3. točka (bd) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) određuje da će se ti faktori naknade dostaviti dotičnom nacionalnom nadležnom tijelu s odgovarajućim referentnim datumom, u skladu s odlukom ESB-a.

(6)

Obveznici naknade koji moraju i dalje zasebno izvješćivati, trebaju dostaviti faktore naknade odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu upotrebljavajući obrasce navedene u Prilogu I. i II. U slučaju nadziranih grupa s društvima kćerima sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, obveznici naknade trebaju dostaviti objašnjenje o metodi upotrjebljenoj za utvrđivanje faktora naknade.

(7)

Potrebno je osigurati dosljednost između utvrđivanja faktora naknade za obveznike naknade za koje ESB već prima nadzorne informacije putem COREP-a i FINREP-a i faktora naknade za obveznike naknade koji trebaju zasebno dostavljati informacije za potrebe izračuna naknada za nadzor.

(8)

Za potrebe izračuna faktora naknade, članak 10. stavak 3. točka (c) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) utvrđuje mogućnost za isključivanje imovine i/ili iznosa izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama. Ti obveznici naknade trebaju obavijestiti ESB o tome namjeravaju li isključiti doprinos društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama samo za jedan faktor naknade ili za oba faktora naknade. Rok za dostavu obavijesti treba biti u skladu s revidiranom okvirom za izračun naknada za nadzor.

(9)

Za većinu podružnica koje plaćaju naknadu, obveza osiguravanja revizorske provjere kao sredstva potvrde ukupne imovine podružnice za potrebe izračuna naknade za nadzor ocijenjena je kao nerazmjerna u okviru revizije Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41). Dostatno je da podružnice koje plaćaju naknadu dostave odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu dopis uprave koje potvrđuje ukupnu imovinu podružnice.

(10)

Članak 10. stavak 5. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) određuje da će u slučaju da obveznik naknade ne dostavi faktore naknade, ESB utvrditi faktore naknade u skladu s odlukom ESB-a.

(11)

Ova bi Odluka trebala utvrditi metodologiju i postupke za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade, kao i postupke za dostavljanje faktora naknade od strane obveznika naknade koji trebaju i dalje zasebno izvješćivati za potrebe izračuna naknada za nadzor i dostave takvih podataka ESB-u od strane nacionalnih nadležnih tijela. Osobito bi se trebalo utvrditi format, učestalost i vrijeme takve dostave, kao i vrste provjere kvalitete koje bi nacionalna nadležna tijela trebala provesti prije dostavljanja faktora naknade ESB-u.

(12)

Potrebno je odrediti postupak za djelotvorno provođenje tehničkih izmjena priloga ovoj Odluci, pod uvjetom da te izmjene ne mijenjanju temeljni konceptualni okvir niti utječu na teret izvješćivanja. Nacionalna nadležna tijela mogu predložiti navedene tehničke izmjene Odboru za statistiku Europskog sustava središnjih banaka (ESSB), čije će se stajalište uzeti u obzir tijekom provođenja ovog postupka,

(13)

Radi osiguravanja dosljednosti s revidiranim okvirom za izračun naknada za nadzor na temelju Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) koja određuje prijelazna uređenja u odnosu na razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu, ova bi odluka trebala stupiti na snagu početkom 2020.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Odlukom propisuju metodologija i postupci za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju kod izračuna godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru u odnosu na nadzirane subjekte i nadzirane grupe na temelju Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) i dostavljanje faktora naknade od strane obveznika naknade navedenih u članku 10. stavku 3. točki (bd) te Uredbe, kao i postupci za dostavu takvih podataka ESB-u od strane nacionalnih nadležnih tijela.

Ova se Odluka primjenjuje na obveznike naknade i nacionalna nadležna tijela.

Članak 2.

Definicije

Osim ako nije drukčije propisano, definicije sadržane u članku 2. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) primjenjuju se za potrebe ove Uredbe zajedno sa sljedećim definicijama:

1.

„radni dan” znači dan koji nije subota, nedjelja ili neradni dan u državi članici u kojoj odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo ima sjedište;

2.

„upravljačko tijelo” znači upravljačko tijelo kako je definirano u članku 3. točke 7. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7).

Članak 3.

Metodologija za utvrđivanje faktora naknade

1.   Za nadzirane subjekte i nadzirane grupe koje podliježu obveznom izvješćivanju za bonitetne svrhe i nadzirane grupe koje nisu obavijestile ESB u skladu s člankom 4. o svojoj odluci da isključe imovinu i/ili iznos izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, ESB će utvrditi odnosne faktore naknade u skladu sa sljedećim:

(a)

Iznos ukupne izloženosti riziku za odgovarajući referentni datum određen u članku 10. stavku 3. točki (ba) ili (bc) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), utvrdit će se upućivanjem na obrazac za kapitalne zahtjeve za zajedničko izvješćivanje (COREP) naveden u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 (dalje u tekstu: „obrazac za kapitalne zahtjeve”), kako je dostavljen od strane nacionalnih nadležnih tijela ESB-u u skladu s Odlukom ESB/2014/29. Za podružnicu koja plaća naknadu i dvije ili više podružnica koje plaćaju naknadu koje se smatraju jednom podružnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), ukupan iznos izloženosti riziku jednak je nuli.

(b)

Ukupna imovina za odgovarajući referentni datum određena u članku 10. stavku 3. točki (ba), (bb) ili (bc) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) utvrđuje se upućivanjem na „bilancu” u obrascu za financijsko izvješćivanje (FINREP)”: obrasci za imovinu navedeni u Prilozima III i IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014; i bilancu: obrasci za imovinu navedeni u Prilogu I., II, IV. I V., te podatkovne točke nadzornog financijskog izvješćivanja navedene u Prilogu III. Uredbi (EU) 2015/534 (ESB/2015/13) kako su dostavljene ESB-u od strane nacionalnih nadležnih tijela u skladu s Odlukom ESB/2014/29 i Uredbom (EU) 2015/534 (ESB/2015/13). U slučaju podružnice koja plaća naknadu, upravitelj te podružnice, ili ako upravitelj nije na raspolaganju, upravljačko tijelo kreditne institucije koje osniva podružnicu koja plaća naknadu, potvrđuje ukupnu imovinu podružnice koja plaća naknadu putem dopisa uprave dostavljenom odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu.

2.   Za nadzirane grupe koje podliježu obveznom izvješćivanju za bonitetne potrebe i koje obavještavaju ESB u skladu s člankom 4. o svojoj odluci za isključivanje imovine i/ili iznosa izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, ESB će utvrditi odnosne faktore naknade na temelju podataka koje su te nadzirane grupe izračunale u skladu s dolje navedenim točkama (a) i (b) i dostavile odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu u skladu a člankom 5.

(a)

Ukupna izloženost za odgovarajući referentni datum naveden u članku 10. stavku 3. točkama (ba) ili (bc) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) utvrđuje se upućivanjem na obrazac za kapitalne zahtjeve, iz koje se odbija sljedeće:

i.

doprinos ukupne izloženosti grupe za društva kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama ili trećim zemljama kako je navedeno u izvješću COREP: „solventnost grupe: obrazac „informacije o povezanim društvima” naveden u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 (dalje u tekstu: „solventnost grupe: obrazac o informacijama o povezanim društvima”); i

ii.

doprinos ukupne izloženosti grupe za društva kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama ili trećim zemljama koja nisu uključena u izvješću za solventnost grupe: obrazac o informacijama o povezanim društvima koji se dostavlja u skladu s Prilogom I. ovoj odluci.

(b)

Ukupna imovina za odgovarajući referentni datum određen u članku 10. stavku 3., točkama (ba), (bb) ili (bc) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) utvrđuje se agregiranjem ukupne imovine objavljene u zakonski propisanim financijskim izvještajima svih nadziranih subjekata koji imaju sjedište u državama članicama sudionicama i koji pripadaju nadziranoj grupi ako postoji, ili agregiranjem na drugi način ukupne imovine navedene u odgovarajućem(-im) izvještajnom(-im) paketu(-ima) koji(-e) za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvješća na razini grupe koriste nadzirani subjekti ili grupa kreditnih institucija koje plaćaju naknadu. Radi izbjegavanja dvostrukog brojanja, obveznik naknade ima mogućnost ukloniti pozicije unutar grupe među svim nadziranim subjektima koji imaju sjedište u državama članicama sudionicama. Svaki goodwill uključen u konsolidirane financijske izvještaje matičnog društva nadzirane grupe mora biti uključen u agregiranje; isključivanje goodwilla dodijeljenog društvima kćerima sa sjedištem u državama članicama nesudionicama ili trećim zemljama je neobvezno. Ako obveznik naknade upotrebljava zakonski propisane financijske izvještaje, revizor potvrđuje da ukupna imovina odgovara ukupnoj imovini objavljenoj u revidiranim zakonski propisanim financijskim izvještajima pojedinačnih nadziranih subjekata. Ako obveznik naknade upotrebljava izvještajne pakete, revizor potvrđuje ukupnu imovinu upotrijebljenu za izračun godišnje naknade za nadzor provođenjem odgovarajuće provjere upotrijebljenih izvještajnih paketa. U svim slučajevima, revizor potvrđuje da postupak agregiranja ne odstupa od postupka utvrđenog ovom Odlukom i da je izračun koji je napravio obveznik naknade usklađen s računovodstvenom metodom upotrijebljenom za konsolidiranje financijskih izvješća grupe subjekata koji plaćaju naknadu.

3.   Nadzirane grupe koje podliježu obveznom izvješćivanju za bonitetne potrebe, utvrđuju ukupnu imovinu i ukupnu izloženost riziku, kako su definirani u skladu s člankom 2. točkama 12. i 13. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), za odgovarajući referentni datum određen u članku 10. stavku 3. točki (ba), (bb) ili (bc) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), te ih dostavljaju odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu u skladu s člankom 5. U slučaju podružnice koja plaća naknadu, upravitelj te podružnice, ili ako upravitelj nije na raspolaganju, upravljačko tijelo kreditne institucije koje osniva podružnicu koja plaća naknadu, potvrđuje ukupnu imovinu podružnice koja plaća naknadu putem dopisa uprave dostavljenom odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu.

Članak 4.

Obavijest o odbitku imovine i/ili iznosa izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama

Obveznici naknade koji namjeravaju isključiti imovinu i/ili iznos izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) obavještavaju ESB o svojoj odluci najkasnije do 30. rujna razdoblja za koje se izračunava naknada. U obavijesti se navodi primjenjuje li se odbitak doprinosa društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama na ukupan faktor naknade za izloženost riziku, na ukupan faktor naknade za imovinu ili na oba faktora naknade. Ako ESB nije primio tu obavijest do 30. rujna razdoblja naknade za koje se izračunava naknada, ukupna izloženost riziku i ukupna imovina utvrđuju se u skladu s člankom 3. stavkom 1. Ako ESB pravovremeno primi više od jedne obavijesti, prednost ima posljednja obavijest koju je ESB primio do 30. rujna razdoblja naknade za koje se izračunava naknada.

Članak 5.

Obrasci za izvješćivanje o faktorima naknade nacionalnim nadležnim tijela od strane obveznika naknade

1.   Za obveznike naknade čiji su faktori naknade utvrđeni u skladu s člankom 3. stavkom 2. ili 3., dostavljaju faktore naknade svake godine odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu na datume za dostavu podataka navedene u članku 6. Faktori naknade dostavljaju se upotrebom obrazaca iz Priloga I. i II. U slučaju nadzirane grupe s podružnicama sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, obveznik naknade daje objašnjenje o metodi korištenoj za postupanje u skladu s člankom 3. stavkom 2. ili 3. u stupcu za primjedbe predviđenom za ove potrebe u odgovarajućem prilogu.

2.   Obveznici naknade dostavljaju izvješće revizora ili dopis uprave u skladu s člankom 3. stavcima 2. i 3., odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu do datuma za dostavu podataka navedenih u članku 6.

Članak 6.

Datumi za dostavu podataka

1.   Obveznici naknade čiji se faktori naknade utvrđuju u skladu s člankom 3. stavcima 2. i 3. dostavljaju faktore naknade odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu završetka poslovanja na datum za dostavu izvješća za tromjesečno izvješćivanje za treće tromjesečje utvrđeno u članku 3. stavku 1. točki (b) Provedbene uredbe (EU) Br. 680/2014 razdoblja naknade za koje se izračunava naknada ili sljedećeg radnog dana ako datum za dostavu podataka nije radni dan.

2.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u faktore naknade navedene u stavku 1. najkasnije do završetka poslovanja desetog radnog dana nakon datuma za dostavu podataka određenog u stavku 1. Nakon toga, ESB se obvezuje provjeriti primljene podatke u roku od petnaest radnih dana od primitka. Ako ESB tako zatraži, nacionalna nadležna tijela obvezuju se obrazložiti ili pojasniti podatke.

3.   ESB dodjeljuje svakom obvezniku naknade pristup svojim faktorima naknade najkasnije do 15. siječnja godine koja slijedi razdoblje za koje se plaća naknada. Obveznicima naknade određuje se rok od petnaest radnih dana unutar kojeg mogu dati primjedbe na faktore naknade i dostaviti revidirane podatke na razmatranje, ako smatraju da su faktori naknade netočni. Ovo razdoblje počinje na dan kada su obveznici naknade imali mogućnost pristupa faktorima naknade. Nakon toga, faktori naknade će se primijeniti na izračun godišnjih naknada za nadzor. Sve promjene podataka primljene nakon tog razdoblja neće se uzeti u obzir i stoga neće dovesti do promjene faktora naknadne.

Članak 7.

Provjere kvalitete podataka

Nacionalna nadležna tijela nadziru i osiguravaju kvalitetu i pouzdanost podataka u vezi s faktorima naknade prikupljenih od obveznika naknade u skladu s člankom 3. stavkom 2. i 3. prije nego što ih dostave ESB-u. Nacionalna nadležna tijela primjenjuju provjere kontrole kako bi utvrdila je li se postupilo u skladu s metodologijom utvrđenom u članku 3. ESB ne ispravlja niti mijenja podatke u vezi s faktorima naknade koje su dostavili obveznici naknade. Obveznici naknade obvezuju se unijeti sve ispravke ili izmjene i dostaviti ih nacionalnim nadležnim tijelima. Nacionalna nadležna tijela obvezuju se dostaviti ESB-u sve ispravljene ili izmijenjene podatke koje su primila. Kada dostavljaju podatke u vezi s faktorima naknade, nacionalna nadležna tijela obvezuju se: (a) dostaviti informacije o svim značajnim događajima koji proizlaze iz tih podataka, i (b) obavijestiti ESB o razlozima za sve značajne ispravke ili izmjene tih podataka. Nacionalna nadležna tijela moraju osigurati da će ESB dobiti potrebne ispravke ili izmjene podataka.

Članak 8.

Utvrđivanje faktora naknade od strane ESB-a u slučaju da faktori naknade nisu dostupni ili u slučaju da ispravci ili izmjene nisu dostavljeni

U slučaju da faktor naknade nije dostupan ESB-u ili obveznik naknade nije dostavio pravovremeno revidirane podatke, izmjene ili ispravke podataka koji se odnose na faktore naknade u skladu s člankom 6. stavkom 3. Ili člankom 7., ESB će upotrijebiti dostupne mu informacije radi utvrđivanja faktora naknade koji nedostaje.

Članak 9.

Pojednostavljeni postupak izmjena

Uzimajući u obzir stajališta Odbora za statistiku, Izvršni odbor ESB-a ovlašten je unijeti tehničke izmjene u priloge ovoj Odluci pod uvjetom da takve izmjene ne mijenjaju temeljni konceptualni okvir i ne utječu na teret izvješćivanja za obveznike naknade. Izvršni odbor izvješćuje Upravno vijeće o svakoj takvoj izmjeni bez odgađanja.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage

1.   Odluka (EU) 2015/530 (ESB/2015/7) stavlja se izvan snage.

2.   Upućivanja na Odluku koja je stavljena izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Odluku i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga III.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 5. prosinca 2019.

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Odluka Europske središnje banke (EU) 2015/530 od 11. veljače 2015. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2015/7) (SL L 84, 28.3.2015., str. 67.).

(3)  Uredba (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41) (SL L 311, 31.10.2014., str. 23.).

(4)  Odluka ESB/2014/29 od 2. srpnja 2014. o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 680/2014 i (EU) 2016/2070 (SL L 214, 19.7.2014., str. 34.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2015/534 Europske središnje banke od 17. ožujka 2015. o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13) (SL L 86, 31.3.2015., str. 13.).

(7)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).


PRILOG I.

 

IZRAČUN NAKNADA

Referentni datum

 

NAZIV

 

 

UKUPNA IZLOŽENOST RIZIKU

Datum dostave

 

Oznaka MFI

 

 

 

 

 

Oznaka LEI

 

 

 

 

 

 

 


Stavka

 

Vrsta institucije

Izvor za iznos izloženosti riziku

Iznos izloženosti riziku

Primjedbe

 

 

010

020

030

040

010

UKUPNA IZLOŽENOST RIZIKU izračunata u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(1), (2) ili (3)

COREP C 02.00, redak 010

 

 

020

DOPRINOS DRUŠTAVA KĆERI u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama

 

COREP C 06.02, stupac 250 (SUM)

 

 

1021

Subjekt 1

 

 

 

 

1022

Subjekt 2

 

 

 

 

1023

Subjekt 3

 

 

 

 

1024

Subjekt 4

 

 

 

 

…..

Subjekt...

 

 

 

 

N

Subjekt N

 

 

 

 

030

IZNOS UKUPNE IZLOŽENOSTI RIZIKU nadzirane grupe uz odbitak DOPRINOSA DRUŠTAVA KĆERI u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama: stavka 030 je jednaka stavci 010 umanjeno za stavku 020 umanjeno za zbroj stavki 1021 do N

 

 

 

 

Ovaj se obrazac mora ispuniti u skladu s uputama koje su zasebno dostupne.


PRILOG II.

 

IZRAČUN NAKNADA

Referentni datum

 

NAZIV

 

 

UKUPNA IMOVINA

Datum dostave

 

Oznaka MFI

 

 

 

 

 

Oznaka LEI

 

 

 

 

 

 

 


Stavka

 

Vrsta institucije

Potvrda revizorske provjere ili dopisa uprave za podružnice koje plaćaju naknadu (Da/Ne)

Ukupno imovina

Primjedbe

 

 

010

020

030

040

010

UKUPNA IMOVINA u skladu s člankom 51. stavkom 2. ili 4. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17)

(3)

 

 

 

020

UKUPNA IMOVINA u skladu s člankom 2. stavkom 12. točkom (b) ili (c) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41)

(4)

(Da/Ne)

 

 

030

UKUPNA IMOVINA u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (b) ove Odluke: stavka 030 je jednaka stavci 031 umanjeno za stavku 032 uvećano za stavku 033 umanjeno za stavku 034

(2) ili (5)

(Da/Ne)

 

 

031

Ukupna imovina svih subjekata u grupi koji imaju sjedište u državama članicama sudionicama –obvezno

 

 

 

 

032

Pozicije unutar grupe između nadziranih subjekata sa sjedištem u državama članicama sudionicama (iz izvještajnih paketa koji se koriste za uklanjanje salda za potrebe grupnog izvještavanja) – neobvezno

 

 

 

 

033

Goodwill uključen u konsolidirane financijske izvještaje matičnog društva nadzirane grupe – obvezno

 

 

 

 

034

Goodwill raspodijeljen društvima kćerima sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama – neobvezno

 

 

 

 

Ovaj se obrazac mora ispuniti u skladu s uputama koje su zasebno dostupne.


PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICA

Odluka (EU) 2015/530 (ESB/2015/7)

Ova odluka

Članak 1.

Članak 2.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 4.

Članak 3., prva rečenica

Članak 3., druga rečenica

Članak 3., treća rečenica

Članak 4.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 5. stavak 1., druga rečenica

Članak 5. stavak 2.

Članak 5. stavak 1., treća rečenica

Članak 6.

Članak 7.

Članak 5. stavak 1., prva rečenica

Članak 7.

Članak 3.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 10.

Prilozi I. – II.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 11.

Prilozi I. – II.

Prilog III.


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

17.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/108


PREPORUKA BR. 1/2019 VIJEĆA ZA PRIDRUŽIVANJE EU-A I MAROKA

od 4. prosinca 2019.

o odobrenju dvogodišnjeg produženja akcijskog plana EU-Maroko kojim se provodi napredni status (2013.–2017.) [2019/2159]

VIJEĆE ZA PRIDRUŽIVANJE EU-MAROKO,

uzimajući u obzir Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane (1),

budući da:

(1)

Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane („Sporazum”), stupio je na snagu 1. ožujka 2000.

(2)

Na temelju članka 80. Sporazuma Vijeće za pridruživanje može davati sve preporuke koje smatra odgovarajućim za potrebe ostvarenja ciljeva Sporazuma.

(3)

U skladu s člankom 90. Sporazuma stranke poduzimaju sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjavanje svojih obveza prema Sporazumu i kako bi osigurale ostvarivanje ciljeva utvrđenih u Sporazumu..

(4)

Člankom 10. poslovnika Vijeća za pridruživanje predviđa se mogućnost davanja preporuka pisanim postupkom između zasjedanja.

(5)

Akcijski plan kojim se provodi napredni status (2013.– 2017.) („akcijski plan”) produžen je 2018. za jednu godinu. Daljnje produženje akcijskog plana za dvije godine bit će temelj odnosa EU-a i Maroka u 2019. i 2020. te će omogućiti utvrđivanje novih prioriteta u odnosima EU-a i Maroka u nadolazećim godinama,

PREPORUČUJE:

Jedini članak

Vijeće za pridruživanje pisanim postupkom preporučuje dvogodišnje produženje akcijskog plana EU-Maroko kojim se provodi napredni status (2013.–2017.).

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2019.

Za Vijeće za pridruživanje EU-Maroko

Predsjednik

N. BOURITA


(1)  SL L 70, 18.3.2000., str. 2.