ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 319

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
10. prosinca 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 оd 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019

1

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

10.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 319/1


Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072

оd 28. studenoga 2019.

o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 2., članak 32. stavak 2., članak 37. stavak 2., članak 37. stavak 4., članak 40. stavak 2., članak 41. stavak 2., članak 53. stavak 2., članak 54. stavak 2., članak 72. stavak 1., članak 73., članak 79. stavak 2. i članak 80. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredba (EU) 2016/2031 primjenjivat će se od 14. prosinca 2019. Da bi njezine odredbe u potpunosti proizvodile učinke, potrebno je donijeti provedbena pravila kojima se uređuju štetni organizmi, bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti te odgovarajući zahtjevi koji su potrebni za zaštitu područja Unije od fitosanitarnih rizika.

(2)

U tom je smislu potrebno utvrditi posebna pravila kako bi se izradio popis karantenskih štetnih organizama Unije, karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja i reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije te mjere za sprečavanje njihove prisutnosti na odgovarajućim područjima Unije ili na bilju za sadnju.

(3)

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) ponovno je procijenila štetne organizme navedene u dijelu A Priloga I. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ (2) i dijelu A odjeljku I. Priloga II. toj direktivi kako bi izradila popis karantenskih štetnih organizama Unije u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2016/2031. Ponovna je procjena bila potrebna radi ažuriranja fitosanitarnog statusa tih štetnih organizama u skladu s najnovijim tehničkim i znanstvenim razvojem te za procjenu njihove usklađenosti s kriterijima iz članka 3. te uredbe u pogledu područja Unije i odjeljkom 1. Priloga I. toj uredbi.

(4)

Na temelju te ponovne procjene zaključeno je da neki štetni organizmi navedeni u prilozima I. i II. Direktivi 2000/29/EZ ne bi trebali biti uvršteni na popis karantenskih štetnih organizama Unije jer ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. Uredbe (EU) 2016/2031 u pogledu područja Unije.

(5)

Za određene druge štetne organizme, od kojih su neki navedeni u prilozima I. i II. Direktivi 2000/29/EZ, utvrđeno je da ispunjavaju uvjete predviđene člankom 3. Uredbe (EU) 2016/2031 u pogledu područja Unije, pa bi ih trebalo uvrstiti na popis karantenskih štetnih organizama Unije.

(6)

Na temelju ponovne procjene zaključeno je da bi neki štetni organizmi, navedeni u prilozima I. i II. Direktivi 2000/29/EZ kao štetni organizmi za koje nije poznato da se pojavljuju na području Unije, trebali biti uvršteni na popis karantenskih štetnih organizama Unije kao štetni organizmi za koje je poznato da se javljaju na području Unije zbog njihove utvrđene prisutnosti u određenim dijelovima tog područja.

(7)

Nazive određenih štetnih organizama trebalo bi ažurirati kako bi se uzeo u obzir najnoviji razvoj međunarodne nomenklature. Te štetne organizme treba uvrstiti na popis uz odgovarajuće oznake koje je dodijelila Europska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja („EPPO”). To je potrebno radi osiguravanja identifikacije tih štetnih organizama i u slučaju potencijalne izmjene njihovih naziva u budućnosti.

(8)

Komisija je ponovno procijenila zaštićena područja priznata u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 690/2008 (3) i odgovarajuće štetne organizme navedene u dijelu B Priloga I. i dijelu B Priloga II. Direktivi 2000/29/EZ. Ponovnom procjenom namjeravalo se zaključiti odgovaraju li pojedinačni štetni organizmi opisima karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja iz članka 32. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031.

(9)

Ta se ponovna procjena temeljila se na odgovarajućim zahtjevima država članica za priznavanje, izmjenu ili opoziv zaštićenih područja, redovnim izvješćima o nadzoru koje su dostavile države članice, inspekcijama Komisije i nekim drugim znanstvenim i tehničkim podacima.

(10)

Za određene štetne organizme, od kojih su neki navedeni u prilozima I. i II. Direktivi 2000/29/EZ, utvrđeno je da ispunjavaju uvjete predviđene člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031, pa bi ih trebalo uvrstiti na popis karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja. Te bi štetne organizme trebalo uvrstiti na popis uz odgovarajuće oznake koje je dodijelio EPPO kako bi se njihova identifikacija osigurala i u slučaju potencijalne izmjene njihovih naziva u budućnosti.

(11)

Uredbu (EZ) br. 690/2008 trebalo bi staviti izvan snage kako bi se izbjegla preklapanja s popisom zaštićenih područja iz ove Uredbe.

(12)

EPPO je ponovno procijenio štetne organizme navedene u dijelu A odjeljku II. Priloga II. Direktivi 2000/29/EZ, usjeve iz točke 3. i štetne organizme iz točke 6. Priloga I. Direktivi 66/401/EEZ (4) kao i štetne organizme iz točke 3. Priloga II. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ (5), Priloga I. Direktivi Vijeća 68/193/EEZ (6) te štetne organizme navedene u aktima donesenima u skladu s člankom 5. stavkom 5. Direktive Vijeća 98/56/EZ (7), Prilogom II. Direktivi Vijeća 2002/55/EZ (8), Prilogom I. i točkom B Priloga II. Direktivi Vijeća 2002/56/EZ (9) te aktima donesenima u skladu s člankom 18. točkom (c) te direktive, točkom 4. Priloga I. i dijelom I. točkom 5. Priloga II. Direktivi Vijeća 2002/57/EZ (10), aktima donesenima u skladu s člankom 4. Direktive Vijeća 2008/72/EZ (11) i aktima donesenima u skladu s člankom 4. Direktive Vijeća 2008/90/EZ (12).

(13)

Ta ponovna procjena bila je potrebna radi ažuriranja fitosanitarnog statusa tih štetnih organizama u skladu s najnovijim tehničkim i znanstvenim razvojem te za procjenu njihove usklađenosti s odgovarajućim kriterijima iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/2031 u pogledu područja Unije i odjeljkom 4. Priloga I. toj uredbi.

(14)

Za određene štetne organizme, od kojih su neki navedeni u tim direktivama, utvrđeno je da ispunjavaju uvjete predviđene člankom 36. Uredbe (EU) 2016/2031 u pogledu područja Unije, pa bi ih trebalo uvrstiti na popis reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije („RNQP”). U skladu s člankom 37. stavkom 7. te uredbe u tom popisu trebaju biti navedene posebne kategorije relevantnog bilja za sadnju iz direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ.

(15)

U određenim slučajevima odgovarajuće bilje za sadnju ne bi trebalo unositi u Uniju ni premještati na njezinu području ako je prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama ili njima uzrokovanih simptoma iznad određenog praga, kako je utvrđeno u članku 37. stavku 8. Uredbe (EU) 2016/2031. Kako je dalje utvrđeno u tom članku, taj se prag određuje samo ako specijalizirani subjekti mogu osigurati da učestalost tog reguliranog nekarantenskog štetnog organizma na tom bilju za sadnju ne prelazi taj prag i ako je moguće provjeriti da u partijama tog bilja za sadnju nije premašen navedeni prag.

(16)

U skladu s člankom 37. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/2031 mjere za sprečavanje prisutnosti reguliranih nekarantenskih štetnih organizama na dotičnom bilju za sadnju primjenjuju se ne dovodeći u pitanje mjere donesene u skladu s direktivama 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 98/56/EEZ, 1999/105/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ. Stoga ova Uredba ne bi trebala utjecati na mjere donesene u skladu s tim direktivama koje se odnose na inspekcije, uzorkovanje i testiranje dotičnog bilja za sadnju ili bilja od kojeg potječu, podrijetlo dotičnog bilja za sadnju iz područja ili lokacija slobodnih od dotičnih regularnih nekarantenskih štetnih organizama ili fizički zaštićenih od njih, postupak tretiranja dotičnog bilja za sadnju ili bilja od kojeg potječu ni na proizvodnju bilja za sadnju.

(17)

Nadalje, odredbe ove Uredbe koje se odnose na regulirane nekarantenske štetne organizme ne bi trebale utjecati na iznimke za bilje za sadnju, donesene u skladu s tim direktivama, od zahtjeva za stavljanje na tržište utvrđenih tim direktivama koji se odnose na dostavu sjemena tijelima za službeno testiranje i inspekciju, dostavu bilja pružateljima određenih usluga, premještanje bilja namijenjenog za znanstvene svrhe, selektiranje, druga testiranja ili pokuse, sjeme koje nije konačno certificirano, sjeme na koje se primjenjuju iznimke od primjene odredbi Provedbene odluke (EU) 2017/478 (13) i bilje koje je namijenjeno izvozu.

(18)

Zabranjen je unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u Uniju iz svih ili određenih trećih zemalja navedenih u dijelu A Priloga III. Direktivi 2000/29/EZ.

(19)

To bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti preispitani su na temelju dostupnih novih dokaza, njihova rizika od štetnih organizama za područje Unije i ažuriranog popisa karantenskih štetnih organizama Unije.

(20)

Na temelju tog preispitivanja zaključeno je da bi određeno preispitano bilje, biljne proizvode i druge predmete trebalo uvrstiti na popis u skladu s člankom 40. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/2031, zajedno s trećim zemljama, skupinama trećih zemalja ili određenim područjima trećih zemalja na koje se ta zabrana primjenjuje. Takva je zabrana potrebna jer se fitosanitarna zaštita Unije ne može zajamčiti primjenom manje strogih mjera u tom pogledu.

(21)

Uzimajući u obzir ponovnu procjenu karantenskih štetnih organizama Unije, trebalo bi u skladu s člankom 41. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/2031 donijeti nove odredbe o unosu u Uniju određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta i povezane posebne zahtjeve te odredbe o premještanju određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta unutar Unije i povezane posebne zahtjeve.

(22)

Oznake KN ne bi trebale biti obvezne za uvrštavanje na popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na koje se primjenjuju posebni zahtjevi za premještanje unutar područja Unije. To bi bio proporcionalan pristup jer su oznake KN potrebne samo za identifikaciju bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta koji se u Uniju unose iz treće zemlje. Takav bi pristup također bio u skladu s člankom 80. Uredbe (EU) 2016/2031, prema kojem takve oznake nisu propisane za uvrštavanje na popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potrebna biljna putovnica.

(23)

Zabranjeno je unositi bilje, biljne proizvode i druge predmete na njihova odgovarajuća zaštićena područja i, ako je primjenjivo, iz trećih zemalja njihova podrijetla, kako je navedeno u dijelu B Priloga III. Direktivi 2000/29/EZ. Nadalje, bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti koji su navedeni u dijelu B Priloga IV. Direktivi 2000/29/EZ mogu se unositi u odgovarajuća zaštićena područja samo ako ispunjavaju odgovarajuće posebne zahtjeve.

(24)

To bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti preispitani su na temelju dostupnih novih dokaza, njihova rizika od štetnih organizama za odgovarajuća zaštićena područja i ažuriranog popisa karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja i zaštićenih područja.

(25)

Na temelju tog preispitivanja zaključeno je da bi određeno preispitano bilje, biljne proizvode i druge predmete te odgovarajuća zaštićena područja trebalo navesti u ovoj Uredbi kako je predviđeno člankom 53. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/2031, zajedno s trećim zemljama i skupinama trećih zemalja podrijetla na koje se ta zabrana primjenjuje.

(26)

Nadalje, u ovoj bi Uredbi trebalo navesti određeno preispitano bilje, biljne proizvode i druge predmete te odgovarajuća zaštićena područja i posebne zahtjeve kako je predviđeno u članku 54. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031.

(27)

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na područje Unije potreban fitosanitarni certifikat i odgovarajuće treće zemlje podrijetla ili otpreme treba utvrditi u skladu s člankom 72. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031.

(28)

U skladu s člankom 73. prvim podstavkom Uredbe (EU) 2016/2031 Provedbenom uredbom (EU) 2018/2019 propisuje se fitosanitarni certifikat za unos bilja na područje Unije, osim bilja uvrštenog na popis iz članka 72. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031. Međutim, za određeno voće utvrđeno je da ispunjava kriterije iz Priloga VI. Uredbi (EU) 2016/2031 te je identificirano kao bilje za koje nije potreban fitosanitarni certifikat. Fitosanitarni certifikat stoga ne bi trebao biti potreban za unos u Uniju voća navedenog u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019.

(29)

Radi jasnoće članak 2. te uredbe i Prilog II. toj uredbi trebalo bi izbrisati kako bi se izbjegla preklapanja s ovom Uredbom.

(30)

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na odgovarajuća zaštićena područja potreban fitosanitarni certifikat te odgovarajuće treće zemlje podrijetla ili otpreme treba utvrditi u skladu s člankom 74. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031. Takav će popis pridonijeti osiguravanju jasnoće za specijalizirane subjekte, nadležna tijela i sve ostale korisnike tog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta.

(31)

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čije je premještanje unutar područja Unije potrebna biljna putovnica treba utvrditi u skladu s člankom 79. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031. Takav će popis pridonijeti osiguravanju jasnoće za specijalizirane subjekte, nadležna tijela i sve ostale korisnike tog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta.

(32)

Kako bi se izbjeglo nametanje zahtjeva specijaliziranim subjektima, biljne putovnice ne bi trebale biti potrebne za premještanje sjemena na koje se primjenjuju odstupanja od zahtjeva odgovarajućih direktiva o stavljanju sjemena na tržište. To je primjereno jer se ova Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje mjere donesene u skladu s tim direktivama i ne bi trebala podrazumijevati dodatno certifikacijsko opterećenje za specijalizirane subjekte povrh obveza utvrđenih u tim direktivama.

(33)

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos u Uniju ili premještanje unutar Unije potrebna biljna putovnica treba utvrditi u skladu s člankom 80. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031. Te bi biljne putovnice trebale nositi oznaku „PZ” kako bi se razlikovale od biljnih putovnica propisanih za premještanje unutar cijelog područja Unije. Takav popis pridonijet će osiguravanju jasnoće za specijalizirane subjekte, nadležna tijela i sve ostale korisnike tog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta.

(34)

Kako bi se izbjegli poremećaji u trgovini zbog promjena zahtjeva za regulirane nekarantenske štetne organizme, trebalo bi odobriti ograničeno prijelazno razdoblje za sjeme i drugo bilje za sadnju koje je već proizvedeno u Uniji, uneseno u Uniju ili premješteno unutar Unije u skladu sa zahtjevima o prisutnosti reguliranih nekarantentskih štetnih organizama koji se primjenjuju prije 14. prosinca 2019., tj. datuma primjene ove Uredbe. Sjeme i drugo bilje za sadnju može se tijekom ograničenog razdoblja nastaviti unositi u Uniju ili premještati unutar nje u skladu s tim zahtjevima. Proporcionalno bi bilo i propisati da se biljnim putovnicama potvrđuje samo usklađenost tog sjemena i drugog bilja za sadnju s primjenjivim zahtjevima za karantenske štetne organizme Unije, karantenske štetne organizme zaštićenih područja i s mjerama donesenima u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) 2016/2031. Takav bi pristup bio potreban zbog velike količine sjemena i drugog bilja za sadnju čija je proizvodnja u tijeku ili koje je proizvedeno prije 14. prosinca 2019. u skladu s pravilima direktiva o stavljanju na tržište sjemena i drugog reprodukcijskog materijala koje se primjenjuju prije tog datuma i kada biljne putovnice nisu propisane u pogledu prisutnosti reguliranih nekarantenskih štetnih organizama. To je bilje za sadnju već certificirano i bilo bi neproporcionalno propisati dodatno certificiranje u skladu s novim pravilima. Stoga je prijelazno razdoblje od jedne godine potrebno kako bi se osiguralo neometano uvođenje tog bilja za sadnju na tržište te nadležnim tijelima i specijaliziranim subjektima olakšala prilagodba na nova pravila.

(35)

Ova bi Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije kako bi se nadležnim tijelima i specijaliziranim subjektima osiguralo najdulje moguće vrijeme da se pripreme za njegovu primjenu.

(36)

Radi pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od istog datuma kao i Uredba (EU) 2016/2031, odnosno od 14. prosinca 2019.

(37)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom provodi Uredba (EU) 2016/2031 u pogledu izrade popisa karantenskih štetnih organizama Unije, karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja i reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije te mjera za bilje, biljne proizvode i druge predmete kako bi se rizici tih štetnih organizama smanjili na prihvatljivu razinu.

Članak 2.

Definicije

1.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz Priloga I.

2.   Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„praktički slobodno od štetnih organizama” znači da su štetni organizmi, osim karantenskih štetnih organizama Unije ili karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja, prisutni na bilju za sadnju ili sadnicama u dovoljno maloj mjeri da se osigura prihvatljiva kvaliteta i korisnost tog bilja;

(b)

„službena izjava” znači fitosanitarni certifikat iz članka 71. Uredbe (EU) 2016/2031, biljna putovnica iz članka 78. te uredbe, oznaka drvenog materijala za pakiranje, drva ili drugih predmeta iz članka 96. te uredbe ili službene potvrde iz članka 99. te uredbe;

(c)

„sustavni pristup” znači integracija različitih mjera za upravljanje rizikom, od kojih se najmanje dvije samostalno primjenjuju i kojima se, kada se primjenjuju zajedno, postiže odgovarajuća razina zaštite od karantenskih štetnih organizama Unije, karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja i štetnih organizama na koje se primjenjuju mjere donesene u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) 2016/2031.

Članak 3.

Popis karantenskih štetnih organizama Unije

Popis karantenskih štetnih organizama Unije iz članka 5. Uredbe (EU) 2016/2031 naveden je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Popis karantenskih štetnih organizama Unije za koje nije poznato da se pojavljuju na području Unije naveden je u dijelu A Priloga II., a popis karantenskih štetnih organizama Unije za koje je poznato da se pojavljuju na području Unije naveden je u dijelu B Priloga II.

Članak 4.

Popis zaštićenih područja i odgovarajućih karantentskih štetnih organizama zaštićenih područja

Popis zaštićenih područja i odgovarajućih karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja iz članka 32. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/2031 naveden je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Popis reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije i određenog bilja za sadnju s kategorijama i pragovima

Popis reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije i određenog bilja za sadnju s kategorijama i pragovima iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/2031 naveden je u Prilogu IV. ovoj Uredbi. To bilje za sadnju ne smije se unositi u Uniju ni premještati unutar Unije ako je prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama ili simptoma uzrokovanih njima na tom bilju za sadnju iznad tih pragova.

Zabrana unosa i premještanja iz prvog stavka primjenjuje se samo na kategorije bilja za sadnju koje su predviđene u Prilogu IV.

Članak 6.

Mjere za sprečavanje prisutnosti reguliranih nekarantenskih štetnih organizama na određenom bilju za sadnju

1.   Mjere za sprečavanje prisutnosti reguliranih nekarantenskih štetnih organizama koje se odnose na premještanje unutar Unije i unos u Uniju određenog bilja za sadnju, kako je navedeno u članku 37. stavku 4. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđene su u Prilogu V. ovoj Uredbi.

2.   Popis utvrđen u Prilogu IV. ovoj Uredbi i njezin Prilog V. ne utječu na mjere donesene u skladu s direktivama 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 98/56/EZ, 1999/105/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ za:

(a)

inspekcije, uzorkovanje i testiranje dotičnog bilja za sadnju ili bilja od kojeg potječe;

(b)

podrijetlo dotičnog bilja za sadnju iz područja ili lokacija slobodnih od dotičnih reguliranih nekarantenskih štetnih organizama ili fizički zaštićenih od njih;

(c)

postupke tretiranja dotičnog bilja za sadnju ili bilja od kojeg potječe;

(d)

proizvodnju bilja za sadnju.

3.   Osim toga, popis utvrđen u Prilogu IV. ovoj Uredbi i njezin Prilog V. ne utječu na iznimke za bilje za sadnju, donesene u skladu s direktivama 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 98/56/EZ, 1999/105/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ, od zahtjeva za stavljanje na tržište utvrđenih u tim direktivama, uključujući:

(a)

iznimke za dostavu bilja za sadnju tijelima za službeno testiranje i inspekciju;

(b)

iznimke koje se odnose na dostavu bilja za sadnju uzgojenog za pružatelje usluga radi prerade ili pakiranja, pod uvjetom da pružatelj usluga ne stječe pravo vlasništva na tako isporučeno bilje i da se osigura identitet bilja;

(c)

iznimke za dostavu bilja za sadnju pod određenim uvjetima pružateljima usluga radi proizvodnje određenih poljoprivrednih sirovina za industrijske svrhe ili umnažanje sjemena u tu svrhu;

(d)

iznimke za bilje za sadnju namijenjeno za znanstvene svrhe, selektiranje, druga testiranja ili pokuse;

(e)

iznimke od zahtjeva za stavljanje na tržište koji se odnose na bilje koje nije konačno certificirano;

(f)

iznimke od zahtjeva za stavljanje na tržište utvrđenih u odredbama Provedbene odluke (EU) 2017/478;

(g)

iznimke od zahtjeva za stavljanje na tržište za bilje za sadnju namijenjeno izvozu u treće zemlje.

Članak 7.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta čiji je unos u Uniju iz određenih trećih zemalja zabranjen

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta čiji je unos na područje Unije zabranjen, zajedno s trećim zemljama, skupinama trećih zemalja ili određenim područjima trećih zemalja na koje se zabrana primjenjuje, kako je navedeno u članku 40. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu VI. ovoj Uredbi.

Članak 8.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta podrijetlom iz trećih zemalja ili područja Unije i odgovarajućih posebnih zahtjeva za njihov unos na područje Unije ili premještanje unutar njega

1.   Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta podrijetlom iz trećih zemalja i odgovarajući posebni zahtjevi za njihov unos na područje Unije, kako je navedeno u članku 41. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu VII. ovoj Uredbi.

2.   Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta podrijetlom iz područja Unije i odgovarajući posebni zahtjevi za njihovo premještanje unutar područja Unije, kako je navedeno u članku 41. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

Članak 9.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta čiji je unos na određena zaštićena područja zabranjen

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta podrijetlom iz trećih zemalja ili područja Unije čiji je unos na određena zaštićena područja zabranjen, kako je navedeno u članku 53. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu IX. ovoj Uredbi.

Članak 10.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose na zaštićena područja ili premještaju unutar njih te odgovarajućih posebnih zahtjeva za zaštićena područja

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta, odgovarajućih zaštićenih područja i odgovarajućih posebnih zahtjeva za zaštićena područja, kako je navedeno u članku 54. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu X. ovoj Uredbi.

Članak 11.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta te odgovarajućih trećih zemalja podrijetla ili otpreme za koje su potrebni fitosanitarni certifikati

1.   Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos u Uniju potreban fitosanitarni certifikat te odgovarajućih trećih zemalja podrijetla ili otpreme, kako je navedeno u članku 72. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu XI. ovoj Uredbi.

2.   Popis bilja na koji se primjenjuje iznimka od obveze fitosanitarnog certifikata, kako je opisano u članku 73. drugom podstavku Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u dijelu C Priloga XI. ovoj Uredbi.

3.   Sve bilje, osim bilja iz stavaka 1. i 2., unosi se u Uniju samo ako je popraćeno fitosanitarnim certifikatom u skladu s člankom 73. prvim podstavkom Uredbe (EU) 2016/2031. Dostupne oznake KN tog bilja navedene su u dijelu B Priloga XI. ovoj Uredbi.

Članak 12.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na zaštićeno područje iz određenih trećih zemalja podrijetla ili otpreme potreban fitosanitarni certifikat

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na određena zaštićena područja iz određenih trećih zemalja podrijetla ili otpreme potreban fitosanitarni certifikat, kako je navedeno u članku 74. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu XII. ovoj Uredbi.

Članak 13.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čije je premještanje unutar područja Unije potrebna biljna putovnica

1.   Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čije je premještanje unutar područja Unije potrebna biljna putovnica, kako je navedeno u članku 79. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu XIII. ovoj Uredbi.

2.   Odstupajući od stavka 1., biljna putovnica nije potrebna za premještanje unutar Unije sjemena koje ispunjava oba sljedeća uvjeta:

(a)

na njega se primjenjuju iznimke iz članka 6. stavka 3.; i

(b)

na njega se ne primjenjuju posebni zahtjevi iz Priloga VIII. ili Priloga X.

Članak 14.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na određena zaštićena područja i premještanje unutar njih potrebna biljna putovnica s oznakom „PZ”

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na određena zaštićena područja ili premještanje unutar njih potrebna biljna putovnica, kako je navedeno u članku 80. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031, utvrđen je u Prilogu XIV. ovoj Uredbi.

Biljne putovnice iz prvog stavka nose oznaku „PZ”.

Članak 15.

Stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 690/2008

Uredba (EZ) br. 690/2008 stavlja se izvan snage.

Članak 16.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2018/2019

Provedbena uredba (EU) 2018/2019 mijenja se kako slijedi:

(1)

članak 2. briše se;

(2)

Prilog II. briše se.

Članak 17.

Prijelazne mjere

Sjeme i drugo bilje za sadnju koje je uneseno na područje Unije, premješteno unutar njezina područja ili proizvedeno prije 14. prosinca 2019. u skladu s primjenjivim zahtjevima direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 98/56/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ u pogledu prisutnosti reguliranih nekarantentskih štetnih organizama prije tog datuma, može se do 14. prosinca 2020. unijeti u područje Unije ili premještati unutar njega ako je u skladu s tim zahtjevima. Stanje na dan 14. prosinca 2020. Članci 5. i 6. primjenjuju se na sve bilje za sadnju obuhvaćeno ovom Uredbom.

Biljne putovnice propisane ovom Uredbom za premještanje sjemena i drugog bilja za sadnju na području Unije, na koje se primjenjuje prijelazno razdoblje utvrđeno u stavku 1. ovog članka do 14. prosinca 2020. potrebne su samo radi potvrđivanja njihove usklađenosti s pravilima za karantenske štetne organizme Unije, karantenske štetne organizme zaštićenih područja ili mjerama donesenima na temelju članka 30. Uredbe (EU) 2016/2031.

Članak 18.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(2)  Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 690/2008 od 4. srpnja 2008. o priznavanju zaštićenih zona u Zajednici izloženih posebnim rizicima za zdravlje bilja (SL L 193, 22.7.2008., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (SL 125, 11.7.1966., str. 2298.).

(5)  Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL 125, 11.7.1966., str. 2309.).

(6)  Direktiva Vijeća 68/193/EEZ od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (SL L 93, 17.4.1968., str. 15.).

(7)  Direktiva Vijeća 98/56/EZ od 20. srpnja 1998. o stavljanju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na tržište (SL L 226, 13.8.1998., str. 16.).

(8)  Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20.7.2002., str. 33.).

(9)  Direktiva Vijeća 2002/56/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (SL L 193, 20.7.2002., str. 60.).

(10)  Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (SL L 193, 20.7.2002., str. 74.).

(11)  Direktiva Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena (SL L 205, 1.8.2008., str. 28.).

(12)  Direktiva Vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća (SL L 267, 8.10.2008., str. 8.).

(13)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/478 оd 16. ožujka 2017. o oslobađanju određenih država članica od obveze da na određene vrste primjenjuju direktive Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 1999/105/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ i 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, materijala za vegetativno umnažanje vinove loze, šumskog reprodukcijskog materijala, sjemena repe, sjemena povrća, odnosno sjemena uljarica i predivog bilja te stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2010/680/EU (SL L 73, 18.3.2017., str. 29.).


PRILOG I.

Definicije iz članka 2. stavka 1.

Za potrebe ove Uredbe izrazi navedeni u dijelu A upotrijebljeni u prilozima ovoj Uredbi imaju značenje koje je utvrđeno u odgovarajućim direktivama navedenima u drugom stupcu dijela B.

DIO A

Popis izraza

predosnovno sjeme;

osnovno sjeme;

certificirano sjeme;

standardno sjeme;

loza;

predosnovni reprodukcijski materijal;

osnovni reprodukcijski materijal;

predosnovni materijal;

osnovni materijal;

certificirani materijal;

standardni materijal;

sadni materijal ukrasnog bilja;

šumski reprodukcijski materijal;

reprodukcijski sadni materijal povrća;

voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća

biljka kandidat za predosnovni matični materijal;

predosnovna matična biljka;

osnovna matična biljka

certificirana matična biljka;

Conformitas Agraria Communitatis (CAC) materijal;

sjeme krmnog bilja;

sjeme žitarica;

sjeme povrća;

sjemenski krumpir;

sjeme uljarica i predivog bilja.

DIO B

Popis direktiva i priloga

1.

PRILOZI OVOJ UREDBI

2.

DIREKTIVE

PRILOG IV., dio A

(RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu krmnog bilja)

PRILOG V. dio A

(mjere koje se odnose na sjeme krmnog bilja)

Direktiva 66/401/EEZ

PRILOG IV., dio B

(RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu žitarica)

PRILOG V. dio B

(mjere koje se odnose na sjeme žitarica)

Direktiva 66/402/EEZ

PRILOG IV., dio C

(RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu loze)

Direktiva 68/193/EEZ

PRILOG IV., dio D

(RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu ukrasnog bilja)

PRILOG V., dio C

(mjere koje se odnose na ukrasno bilje)

Direktiva 98/56/EZ

PRILOG IV., dio E

(RNQP-i koji se mogu naći na šumskom reprodukcijskom materijalu, osim sjemena)

PRILOG V., dio D

(mjere koje se odnose na šumski reprodukcijski materijal, osim sjemena)

Direktiva 1999/105/EZ

PRILOG IV., dio F

(RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu povrća)

PRILOG V., dio E

(mjere koje se odnose na sjeme povrća)

Direktiva 2002/55/EZ

PRILOG IV., dio G

(RNQP-i koji se mogu naći na sjemenskom krumpiru)

PRILOG V., dio F

(mjere koje se odnose na sjemenski krumpir)

Direktiva 2002/56/EZ

PRILOG IV., dio H

(RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu uljarica i predivog bilja)

PRILOG V., dio G

(mjere koje se odnose na sjeme uljarica i predivog bilja)

Direktiva 2002/57/EZ

PRILOG IV., dio I

(RNQP-i koji se mogu naći na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća)

PRILOG V., dio H

(mjere koje se odnose na reprodukcijski sadni materijal povrća)

Direktiva 2008/72/EZ

PRILOG IV., dio J

(RNQP-i koji se mogu naći na voćnom sadnom materijalu i sadnicama namijenjenima za proizvodnju voća)

Direktiva 2008/90/EZ

PRILOG XIII., točka 4.

(sjeme žitarica)

Direktiva 66/402/EEZ

Prilog XIII., točka 5.

(sjeme povrća)

Direktiva 2002/55/EZ

PRILOG XIII., točka 6.

(sjeme uljarica i predivog bilja)

Direktiva 2002/57/EZ


PRILOG II

Popis karantenskih štetnih organizama Unije i njihove oznake

SADRŽAJ

Dio A: Štetni organizmi za koje nije poznato da se pojavljuju na području Unije

A.

Bakterije

B.

Gljive i pseudogljive

C.

Kukci i grinje

D.

Nematode

E.

Parazitsko bilje

F.

Virusi, viroidi i fitoplazme

Dio B: Štetni organizmi za koje je poznato da se pojavljuju na području Unije

A.

Bakterije

B.

Gljive i pseudogljive

C.

Kukci i grinje

D.

Mekušci

E.

Nematode

F.

Virusi, viroidi i fitoplazme

DIO A

ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE NIJE POZNATO DA SE POJAVLJUJU NA PODRUČJU UNIJE

 

Karantenski štetni organizmi i oznake koje im je dodijelio EPPO

A. Bakterije

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Gljive i pseudogljive

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], osim Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] i Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], osim:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izolati iz trećih zemalja) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Kukci i grinje

1.

Acleris spp. (izvaneuropski) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije), poznat kao vektor virusa [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (izvaneuropski) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (izvaneuropski) [1CICDF] poznati kao vektori štetnog organizma Xylella fastidiosa, kao što su:

(a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

(b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

(c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

(d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith i Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, izvaneuropske vrste [1MARGG], kao što su:

(a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

(b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

(c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (izvaneuropske populacije) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard i Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O'Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (izvaneuropski) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai i Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (izvaneuropski) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (izvaneuropski) [1TEPHF], kao što su:

(a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

(b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

(c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

(d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

(e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

(f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

(g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

(h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

(i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

(j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

(k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

(l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

(m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

(n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

(o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

(p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

(q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

(r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

(s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

(t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

(u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematode

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], osim:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] and Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh i Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne i Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA ]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (populacije iz trećih zemalja) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazitsko bilje

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], osim:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl i Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Virusi, viroidi i fitoplazme

1.

Virus kovrčavosti vrha repe [BCTV00]

2.

Latentni virus kupine [TSVBL0]

3.

Cadang-cadang viroid kokosa [CCCVD0]

4.

Virus nekroze na stabljici krizanteme [CSNV00]

5.

Virus Citrus tristeza (izolati iz trećih zemalja) [CTV000]

6.

Virusi leproze agruma [CILV00]:

(a)

CiLV-C [CILVC0];

(b)

CiLV-C2 [CILVC2];

(c)

HGSV-2 [HGSV20]

(d)

soj virusa OFV koji napada agrume [OFV00] (soj koji napada agrume);

(e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Fitoplazma smrtonosnog žutila palme [PHYP56]

8.

Virusi, viroidi i fitoplazme krumpira, kao što su:

(a)

andski latentni virus krumpira [APLV00];

(b)

andski virus šarenila krumpira [APMOV0];

(c)

arracacha virus B, soj oca [AVBO00];

(d)

virus crne prstenaste pjegavosti krumpira [PBRSV0];

(e)

virus krumpira T [PVT000];

(f)

izvaneuropski izolati virusa krumpira A, M, S, V, X i Y (uključujući Yo, Yn i Yc) i virusa uvijenosti lista krumpira [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (uključujući Yo , PVYN00, PVYC00)] i [PLRV00].

9.

Virus kržljavosti japanske mandarine [SDV000]

10.

Virus prstenaste pjegavosti duhana [TRSV00]

11.

Virus prstenaste pjegavosti rajčice [TORSV0]

12.

Virusi, viroidi i fitoplazme rodova Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L., kao što su:

(a)

virus šarenila lista borovnice [BLMOV0];

(b)

virus hrapavog lista trešnje [CRLV00];

(c)

virus mozaika breskve [PCMV00];

(d)

virus rosette mozaika breskve [PRMV00];

(e)

američki virus crtičavosti šljive [APLPV0];

(f)

virus kovrčavosti lista maline [RLCV00];

(g)

fitoplazma vještičje metle jagode [SYWB00];

(h)

izvaneuropski virusi, viroidi i fitoplazme rodova Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L.

13.

Begomovirusi, osim:

virusa mozaika mračnjaka [ABMV00], virusa kovrčavosti lista slatkog krumpira [SPLCV0], New Delhi virusa kovrčavosti lista rajčice [TOLCND], virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCV0], Sardinia virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCSV], Malaga virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCMA], Axarquia virusa žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCAX]

14.

Virus blagog šarenila crnookice [CPMMV0]

15.

Virus zaraznog žutila zelene salate [LIYV00]

16.

Žućenju dinje pridruženi virus [MYAV00]

17.

Virus povezan sa žućenjem žila tikve [SQVYVX]

18.

Virus klorotične kržljavosti slatkog krumpira [SPCSV0]

19.

Virus blagog šarenila slatkog krumpira [SPMMV0]

20.

Chocolate virus rajčice [TOCHV0]

21.

Marchitez virus rajčice [TOANV0]

22.

Virus blagog šarenila rajčice [TOMMOV]

23.

Fitoplazma bolesti vještičjih metli limete [PHYPAF]

DIO B

ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE JE POZNATO DA SE POJAVLJUJU NA PODRUČJU UNIJE

 

Karantenski štetni organizmi i oznake koje im je dodijelio EPPO

A. Bakterije

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Gljive i pseudogljive

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Kukci i grinje

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Mekušci

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematode

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Virusi, viroidi i fitoplazme

1.

Fitoplazma zlatnog žutila vinove loze [PHYP64]

2.

New Delhi virus kovrčavosti lista rajčice [TOLCND]


PRILOG III.

Popis zaštićenih područja i odgovarajućih karantenskih štetnih organizama u zaštićenim područjima i njihovih oznaka

Zaštićena područja iz trećeg stupca tablice u nastavku obuhvaćaju jedno od sljedećeg:

(a)

cijelo državno područje navedene države članice;

(b)

državno područje navedene države članice uz iznimke utvrđene u zagradama;

(c)

samo dio državnog područja države članice koji je utvrđen u zagradama.

Karantenski štetni organizmi u zaštićenim područjima

Oznaka EPPO-a

Zaštićena područja

(a)   Bakterije

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

(a)

Estonija

(b)

Španjolska (osim autonomnih zajednica Andaluzije, Aragonije, Kastilje i La Manche, Kastilje i Leóna, Ekstremadure, autonomne zajednice Madrida, Murcije, Navarre i La Rioje, pokrajine Guipuzcoe (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleidi (Comunidad autonoma de Catalunya); te općina Alborache i Turís u pokrajini Valenciji i okruga L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicanteu (Comunidad Valenciana));

(c)

Francuska (Korzika);

(d)

Italija (Abruzzo, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villavleto u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (osim općina Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) i Centuripe, Regalbuto i Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta);

(e)

Latvija;

(f)

Finska;

(g)

Ujedinjena Kraljevina (Otok Man; Kanalski otoci);

(h)

do 30. travnja 2020.: Irska (osim grada Galwaya);

(i)

do 30. travnja 2020.: Italija (Apulija, Lombardija (osim pokrajina Milana, Mantue, Sondrija i Varesea te općina Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo u pokrajini Monza Brianza), Veneto (osim pokrajina Roviga i Venecije, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi te područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Veroni));

(j)

do 30. travnja 2020.: Litva (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas));

(k)

do 30. travnja 2020.: Slovenija (osim regija Gorenjske, Koroške, Maribora i Notranjske te općina Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4) i Velike Poljane te naselja Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki u općini Ivančna Gorica);

(l)

do 30. travnja 2020.: Slovačka (osim okruga Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

do 30. travnja 2020.: Ujedinjena Kraljevina

(b)   Gljive i pseudogljive

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grčka

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

(a)

Češka;

(b)

Irska;

(c)

Švedska;

(d)

Ujedinjena Kraljevina.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

(a)

Irska;

(b)

Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irska

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (izolati iz EU-a)

PHYTRA

do 30. travnja 2023.: Francuska (osim departmana Finistère (Bretanja))

(c)   Kukci i grinje

1.

Bemisia tabaci Genn. (europske populacije)

BEMITA

(a)

Irska;

(b)

Švedska;

(c)

Ujedinjena Kraljevina.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

(a)

Irska;

(b)

Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska, Otok Man i Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

(a)

Irska;

(b)

Grčka;

(c)

Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska, Otok Man i Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

(a)

Irska;

(b)

Ujedinjena Kraljevina.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

(a)

Irska;

(b)

Grčka;

(c)

Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska, Otok Man i Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

(a)

Grčka;

(b)

Portugal (Azori).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

(a)

Irska;

(b)

Grčka;

(c)

Ujedinjena Kraljevina.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

(a)

Irska;

(b)

Grčka;

(c)

Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska i Otok Man).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

(a)

Irska;

(b)

Grčka;

(c)

Ujedinjena Kraljevina.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

(a)

Irska;

(b)

Cipar;

(c)

Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska i Otok Man).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

(a)

Irska;

(b)

Ujedinjena Kraljevina.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

(a)

Irska;

(b)

Španjolska (Ibiza i Menorca);

(c)

Cipar;

(d)

Malta;

(e)

Portugal (Azori i Madeira);

(f)

Finska (okruzi Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

(g)

Švedska (okruzi Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar i Skåne);

(h)

Ujedinjena Kraljevina.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

(a)

Irska;

(b)

Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

(a)

do 30. travnja 2020.: Irska;

(b)

do 30. travnja 2020.: Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

(a)

do 30. travnja 2020.: Irska;

(b)

do 30. travnja 2020.: Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

(a)

Irska;

(b)

Malta;

(c)

Ujedinjena Kraljevina.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

(a)

Irska;

(b)

Portugal (Azori);

(c)

Ujedinjena Kraljevina.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

(a)

Španjolska (Granada i Malaga);

(b)

Portugal (Alentejo, Algarve i Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Ujedinjena Kraljevina

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

(a)

Irska;

(b)

do 30. travnja 2020.: Ujedinjena Kraljevina (osim područja u nadležnosti lokalnih tijela Barking i Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham i Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cipar

(d)   Virusi, viroidi i fitoplazme

1.

Virus nekrotičnoga žućenja žila šećerne repe

BNYVV0

(a)

Irska;

(b)

Francuska (Bretanja);

(c)

Portugal (Azori);

(d)

Finska;

(e)

Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Ujedinjena Kraljevina

3.

Virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a)

CTV000

Malta


PRILOG IV.

Popis reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije („RNQP-i”) i određenog bilja za sadnju s kategorijama i pragovima iz članka 5.

SADRŽAJ

Dio A:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu krmnog bilja

Dio B:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu žitarica

Dio C:

RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu loze

Dio D:

RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Dio E:

RNQP-i koji se mogu naći na šumskom reprodukcijskom materijalu, osim sjemena

Dio F:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu povrća

Dio G:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenskom krumpiru

Dio H:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu uljarica i predivog bilja

Dio I.:

RNQP-i koji se mogu naći na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća, osim sjemena

Dio J:

RNQP-i koji se mogu naći na voćnom sadnom materijalu i sadnicama namijenjenima za proizvodnju voća

Dio K:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu vrste Solanum tuberosum

Dio L:

RNQP-i koji se mogu naći na bilju za sadnju vrste Humulus lupulus, osim sjemena

DIO A

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu krmnog bilja

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za predosnovno sjeme

Pragovi za osnovno sjeme

Pragovi za certificirano sjeme

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

DIO B

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu žitarica

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za predosnovno sjeme

Pragovi za osnovno sjeme

Pragovi za certificirano sjeme

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Gljive

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktički slobodno

Praktički slobodno

Praktički slobodno

DIO C

RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu loze

Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju osim sjemena (rod ili vrsta)

Prag za predosnovni reprodukcijski materijal, osnovni reprodukcijski materijal, certificirani materijal

Prag za standardni materijal

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju osim sjemena (rod ili vrsta)

Prag za predosnovni reprodukcijski materijal, osnovni reprodukcijski materijal, certificirani materijal

Prag za standardni materijal

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Necijepljene biljke vrste Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., osim necijepljenih biljaka Vitis viniferaL.

Praktički slobodno

Praktički slobodno

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju osim sjemena (rod ili vrsta)

Prag za predosnovni reprodukcijski materijal, osnovni reprodukcijski materijal, certificirani materijal

Prag za standardni materijal

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Virus lepezastog lista vinove loze [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Virus pjegavosti vinove loze [GFKV00]

Podloge bilja roda Vitis spp. i njihovih križanaca, osim vrste Vitis vinifera L.

0 % za predosnovni reprodukcijski materijal

Nije primjenjivo za osnovni reprodukcijski materijal i certificirani materijal

Nije primjenjivo

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

DIO D

RNQP-i koji se mogu naći na sadnom materijalu ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni sadni materijal ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Bilje za sadnju osim sjemena

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni sadni materijal ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Bilje za sadnju osim sjemena

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Bilje za sadnju osim sjemena

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Bilje za sadnju osim sjemena

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Bilje za sadnju osim sjemena

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sjeme

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Bilje za sadnju osim sjemena

Chrysanthemum L.

0 %

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni sadni materijal ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Bilje za sadnju osim sjemena

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Bilje za sadnju, osim sjemena

Palmae, za sljedeće rodove i vrste: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni sadni materijal ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Bilje za sadnju osim sjemena

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni sadni materijal ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Bilje za sadnju osim sjemena

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Bilje za sadnju osim sjemena

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Bilje za sadnju osim sjemena

Lavandula L.

0 %

Viroid kržljavosti krizanteme [CSVD00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Egzokortis-viroid agruma [CEVD00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L.

0 %

Virus Citrus tristeza [CTV000] (izolati iz EU-a)

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovi križanci

0 %

Virus nekrotične pjegavosti vodenike [INSV00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Begonia x hiemalis

Fotsch, novogvinejski križanci roda Impatiens L.

0 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Virus boginja šljive [PPV000]

Bilje sljedećih vrsta roda Prunus L., namijenjeno za sadnju, osim sjemena:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl i Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. i Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., ostale vrste roda Prunus L. prijemljive na virus boginja šljive

0 %

Virus pjegavosti i venuća rajčice [TSWV00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novogvinejski križanci roda Impatiens L., Pelargonium L.

0 %

DIO E

RNQP-i koji se mogu naći na šumskom reprodukcijskom materijalu, osim sjemena

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni šumski reprodukcijski materijal

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

DIO F

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu povrća

Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetno sjeme povrća

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetno sjeme povrća

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus ) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetno sjeme povrća

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetno sjeme povrća

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

DIO G

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenskom krumpiru

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za izravno potomstvo predosnovnog sjemenskog krumpira

Prag za izravno potomstvo osnovnog sjemenskog krumpira

Prag za izravno potomstvo certificiranog sjemenskog krumpira

PBTC

PB

Simptomi virusnih infekcija

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za bilje za sadnju predosnovnog sjemenskog krumpira

Prag za bilje za sadnju osnovnog sjemenskog krumpira

Prag za bilje za sadnju certificiranog sjemenskog krumpira

PBTC

PB

Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktički slobodno

Praktički slobodno

Praktički slobodno

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Bijela noga koju uzrokuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

5,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

5,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

Prašna krastavost koju uzrokuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

3,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

3,0 %

zahvaća više od 10 % površine gomolja

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

DIO H:

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu uljarica i predivog bilja

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za predosnovno sjeme

Pragovi za osnovno sjeme

Pragovi za certificirano sjeme

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – lan

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – laneno sjeme

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % za infekciju gljivama iz kompleksa Phomopsis

15 % za infekciju gljivama iz kompleksa Phomopsis

15 % za infekciju gljivama iz kompleksa Phomopsis

Fusarium (anamorfni rod) Link [1FUSAG] osim Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium (anamorfni rod) Link osim Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium (anamorfni rod) Link osim Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium (anamorfni rod) Link osim Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena pronađeno je najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

DIO I.

RNQP-i koji se mogu naći na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća, osim sjemena

Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni reprodukcijski sadni materijal povrća

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni reprodukcijski sadni materijal povrća

Fusarium Link (anamorfni rod) [1FUSAG], osim štetnih organizama Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni reprodukcijski sadni materijal povrća

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni reprodukcijski sadni materijal povrća

Virus žute prugavosti poriluka [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Virus žute patuljavosti luka [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Virus pjegavosti i venuća rajčice [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Virus žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

DIO J

RNQP-i koji se mogu naći na voćnom sadnom materijalu i sadnicama namijenjenima za proizvodnju voća

Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Bilje za sadnju osim sjemena

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Bilje za sadnju osim sjemena

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus Avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za predmetni voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Viroid ulegnutog ploda jabuke [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Uzročnik plosnatih grana jabuke [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Uzročnik zvjezdastih pukotina na jabuci [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. i Pyrus L.

0 %

Viroid ožiljaka na kori ploda jabuke [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Latentni virus marelice [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Uzročnik mozaika kod bilja roda Aucuba u kombinaciji s uzročnikom žutice crnog ribiza

Ribes L.

0 %

Virus nekroze kupine [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Virus reverzije crnog ribiza [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Mozaiku borovnice pridruženi virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Virus crvene prstenaste pjegavosti borovnice [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Virus rubne paleži borovnice [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Virus šoka borovnice [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Virus prugavosti borovnice [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Bilje za sadnju osim sjemena

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Bilje za sadnju osim sjemena

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Virus zelenog prstenastog šarenila trešnje [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Virus šarenila lista trešnje [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Virus nekrotičnog hrđastog šarenila trešnje [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Uzročnik mozaika kestena

Castanea sativa Mill.

0 %

Uzročnik kristakortisa agruma [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Egzokortis-viroid agruma [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Uzročnik impietrature agruma [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Virus mrljavosti lista agruma [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Psorosis virus agruma [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Virus Citrus tristeza [CTV000] (izolati iz EU-a)

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

0 %

Virus šarenila agruma [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Fitoplazma filodije djeteline [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma lažnog cvata brusnice [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Virus mozaika krastavca [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Uzročnik mozaika smokve [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Poremećaji na plodovima: sitni plod [APCF00], zelena deformacija [APGC00], kvrgavi plod Bena Davisa, hrapava pokožica [APRSK0], zvjezdasta pukotina, crvenkasti prsten [APLP00], crvenkasta bradavičavost

Malus Mill.

0 %

Prosvjetljavanju žila ogrozda pridruženi virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Viroid kržljavosti hmelja [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Virus male trešnje 1 i 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Latentni virus prstenaste pjegavosti džanarike [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Žućenju lista masline pridruženi virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Žućenju žila masline pridruženi virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Žutom šarenilu i odumiranju masline pridruženi virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Latentni viroid mozaika breskve [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Uzročnik nekroze kore stabla kruške [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Uzročnik razdvajanja kore stabla kruške [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Viroid plikavog raka kruške [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Uzročnik hrapavosti kore stabla kruške [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Virus boginja šljive [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

U slučaju križanaca roda Prunus kod kojih se materijal cijepi na podloge, druge vrste podloga iz roda Prunus L. prijemljive na virus boginja šljive.

0 %

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Uzročnik žute mrljavosti dunje [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Virus grmolike kržljavosti maline [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Virus šarenila lista maline [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Virus kloroze žila maline [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Žuta pjegavost maline [RYS000]

Rubus L.

0 %

Virus žute mrežavosti biljaka roda Rubus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Virus mreškavosti jagode [SCRV00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Virus blagog žutila ruba jagode [SMYEV0]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Virus šarenila jagode [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma bolesti umnožavanja jagode [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Virus prugavosti žila jagode [SVBV00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L.

0 %

Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]

Bilje za sadnju osim sjemena

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

DIO K

RNQP-i koji se mogu naći na sjemenu vrste Solanum tuberosum L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i

Bilje za sadnju

Prag za sjeme

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

DIO L

RNQP-i koji se mogu naći na bilju za sadnju vrste Humulus lupulus, osim sjemena

Gljive i pseudogljive

RNQP-i

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za bilje za sadnju

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


PRILOG V.

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na određenom bilju za sadnju

SADRŽAJ

Dio A:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu krmnog bilja

1.

Inspekcijski pregledi kultura

2.

Uzorkovanje i testiranje sjemena krmnog bilja

3.

Dodatne mjere za određene biljne vrste

Dio B:

Mjere koje se odnose na sjeme žitarica

1.

Inspekcijski pregledi kultura

2.

Uzorkovanje i testiranje sjemena žitarica

3.

Dodatne mjere koje se odnose na sjeme vrste Oryza sativa L.

Dio C:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sadnom materijalu ukrasnog bilja i bilju za sadnju za ukrasne namjene

Dio D:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na šumskom reprodukcijskom materijalu, osim sjemena

1.

Vizualni pregledi

2.

Mjere po rodovima ili vrstama i kategorijama

Dio E:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu povrća

Dio F:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenskom krumpiru

Dio G:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu uljarica i predivog bilja

1.

Inspekcijski pregledi kultura

2.

Uzorkovanje i testiranje sjemena uljarica i predivog bilja

3.

Dodatne mjere koje se odnose na sjeme uljarica i predivog bilja

Dio H:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća osim sjemena

Dio I.:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu vrste Solanum tuberosum L.

Dio J:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na bilju za sadnju vrste Humulus lupulus, osim sjemena

DIO A

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu krmnog bilja

1.   Inspekcijski pregledi kultura

(1)

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi terenske inspekcijske preglede kojima se utvrđuje prisutnosti RNQP-a na kulturama od kojih se proizvodi sjeme krmnog bilja kako bi osiguralo da prisutnost RNQP-a ne premašuje pragove iz ove tablice:

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju osnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju certificiranog sjemena

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Nadležno tijelo može ovlastiti inspektore, osim specijaliziranih subjekata, da provode terenske inspekcijske preglede u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom.

(2)

Ti terenski inspekcijski pregledi provode se kada stanje i faza razvoja kultura omogućuju odgovarajući inspekcijski pregled. Godišnje se provodi najmanje jedan terenski inspekcijski pregled u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje odgovarajućih RNQP-a.

(3)

Nadležno tijelo primjenom primjerenih metoda određuje veličinu, broj i raspored dijelova polja koje treba pregledati.

Nadležno tijelo službenim inspekcijskim pregledima treba podvrgnuti najmanje 5 % kultura za proizvodnju sjemena.

2.   Uzorkovanje i testiranje sjemena krmnog bilja

(1)

Nadležno tijelo:

(a)

službeno uzorkuje sjeme iz partija sjemena krmnog bilja;

(b)

ovlašćuje uzorkivače sjemena koji provode uzorkovanje u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom;

(c)

uspoređuje uzorke sjemena koje je sâmo uzelo s uzorcima iz iste partije sjemena koje su uzeli uzorkivači sjemena pod službenim nadzorom iz točke (b);

(d)

nadzire rad uzorkivača sjemena kako je propisano u točki 2.

(2)

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom uzorkuje sjeme krmnog bilja i testira ga u skladu s aktualnim međunarodnim metodama.

Osim u slučaju automatskog uzorkovanja, nadležno tijelo uzorkuje i provjerava najmanje 5 % partija sjemena prijavljenih za službeno certificiranje. Navedeni dio što ravnomjernije obuhvaća fizičke i pravne osobe koje prijavljuju sjeme za certifikaciju te prijavljene vrste, ali može biti usmjeren i na otklanjanje određenih sumnji.

(3)

U automatskom uzorkovanju primjenjuju se primjereni postupci i ono se službeno nadzire.

Za ispitivanje sjemena radi njegove certifikacije uzorci se uzimaju iz homogenih partija. Kad je riječ o masi partije i uzorka, primjenjuje se tablica iz Priloga III. Direktivi 66/401/EEZ.

3.   Dodatne mjere za određene biljne vrste

Nadležna tijela ili specijalizirani subjekti pod službenim nadzorom nadležnih tijela provode sljedeće dodatne inspekcijske preglede ili poduzimaju druge radnje koje se odnose na određene biljne vrste na:

(1)

predosnovnom, osnovnom i certificiranom sjemenu vrste Medicago sativa L. kako bi se spriječila prisutnost štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus i kako bi se potvrdilo sljedeće:

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; ili

(b)

kultura je uzgojena na zemlji na kojoj tijekom posljednje tri godine prije sjetve nije bilo kulture vrste Medicago sativa L. te tijekom terenskih inspekcijskih pregleda u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Clavibacter michiganensis spp. insidiosus niti su tijekom prethodnog razdoblja uzgoja na susjednim kulturama vrste Medicago sativa L. uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus; ili

(c)

kultura pripada sorti za koju je potvrđeno da je vrlo otporna na štetni organizam Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus i sadržaj inertne tvari ne premašuje 0,1 % težinskog udjela;

(2)

predosnovnom, osnovnom i certificiranom sjemenu vrste Medicago sativa L. kako bi se spriječila prisutnost štetnog organizma Ditylenchus dipsaci i kako bi se potvrdilo sljedeće:

(a)

tijekom prethodnog razdoblja uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci i tijekom dvije prethodne godine u njoj nisu uzgajane glavne kulture domaćini te su poduzete primjerene higijenske mjere za sprečavanje zaraze na mjestu proizvodnje; ili

(b)

tijekom prethodnog razdoblja uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaaci i laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku nije pronađen štetni organizam Ditylenchus dipsaci; ili

(c)

sjeme je podvrgnuto primjerenom fizičkom ili kemijskom postupku tretiranja protiv štetnog organizma Ditylenchus dipsaci i laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je sjeme slobodno od tog štetnog organizma.

DIO B

Mjere koje se odnose na sjeme žitarica

1.   Inspekcijski pregledi kultura

(1)

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi terenske inspekcijske preglede kultura od kojih se proizvodi sjeme žitarica kako bi potvrdilo da prisutnost RNQP-a ne premašuje pragove iz ove tablice:

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju osnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju certificiranog sjemena

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Najviše dvije biljke sa simptomima na 200 m2 uočene tijekom terenskih inspekcijskih pregleda reprezentativnog uzorka bilja iz svake kulture provedenih u primjereno vrijeme.

Najviše dvije biljke sa simptomima na 200 m2 uočene tijekom terenskih inspekcijskih pregleda reprezentativnog uzorka bilja iz svake kulture provedenih u primjereno vrijeme.

Certificirano sjeme prve generacije (C1):

Najviše četiri biljke sa simptomima na 200 m2 uočene tijekom terenskih inspekcijskih pregleda reprezentativnog uzorka bilja iz svake kulture provedenih u primjereno vrijeme.

Certificirano sjeme druge generacije (C2):

Najviše osam biljaka sa simptomima na 200 m2 uočeno tijekom terenskih inspekcijskih pregleda reprezentativnog uzorka bilja iz svake kulture provedenih u primjereno vrijeme.

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju osnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju certificiranog sjemena

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Nadležno tijelo može ovlastiti inspektore, osim specijaliziranih subjekata, da provode terenske inspekcijske preglede u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom.

(2)

Ti terenski inspekcijski pregledi provode se kada stanje i faza razvoja kultura omogućuju odgovarajući inspekcijski pregled.

Godišnje se provodi najmanje jedan terenski inspekcijski pregled u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje odgovarajućih RNQP-a.

(3)

Nadležno tijelo primjenom primjerenih metoda određuje veličinu, broj i raspored dijelova polja koje treba pregledati.

Nadležno tijelo službenim inspekcijskim pregledima treba podvrgnuti najmanje 5 % kultura za proizvodnju sjemena.

2.   Uzorkovanje i testiranje sjemena žitarica

(1)

Nadležno tijelo:

(a)

službeno uzorkuje sjeme iz partija sjemena žitarica;

(b)

ovlašćuje uzorkivače sjemena koji provode uzorkovanje u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom;

(c)

uspoređuje uzorke sjemena koje je sâmo uzelo s uzorcima iz iste partije sjemena koje su uzeli uzorkivači sjemena pod službenim nadzorom iz točke (b);

(d)

nadzire rad uzorkivača sjemena kako je propisano u točki 2.

(2)

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom uzorkuje sjeme žitarica i testira ga u skladu s aktualnim međunarodnim metodama.

Osim u slučaju automatskog uzorkovanja, nadležno tijelo uzorkuje i provjerava najmanje 5 % partija sjemena prijavljenih za službeno certificiranje. Navedeni dio što ravnomjernije obuhvaća fizičke i pravne osobe koje prijavljuju sjeme za certifikaciju te prijavljene vrste, ali može biti usmjeren i na otklanjanje određenih sumnji.

(3)

U automatskom uzorkovanju primjenjuju se primjereni postupci i ono se službeno nadzire.

Za ispitivanje sjemena radi njegove certifikacije uzorci se uzimaju iz homogenih partija. Kad je riječ o masi partije i uzorka, primjenjuju se odredbe iz tablice iz Priloga III. Direktivi 66/402/EEZ.

3.   Dodatne mjere koje se odnose na sjeme vrste Oryza sativa L.

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi sljedeće dodatne inspekcijske preglede ili poduzima druge radnje kako bi osiguralo da sjeme vrste Oryza sativa L. ispunjava jedan od sljedećih zahtjeva:

(a)

potječe s područja za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Aphelenchoides besseyi;

(b)

reprezentativni uzorak sjemena iz svake partije podvrgnut je službenim primjerenim nematološkim testovima i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Aphelenchoides besseyi;

(c)

podvrgnuto je primjerenom postupku tretiranja vrućom vodom ili drugom primjerenom postupku tretiranja protiv štetnog organizma Aphelenchoides besseyi.

DIO C

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sadnom materijalu ukrasnog bilja i drugog bilja za sadnju za ukrasne namjene

Poduzimaju se sljedeće mjere koje se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju:

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi iz tablice u nastavku koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju

Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Bilje za sadnju osim sjemena

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

(a)

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

ili

(b)

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici koja je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje tog štetnog organizma tijekom posljednje sezone uzgoja, a biljke sa simptomima zaraze tim štetnim organizmom i sve okolne biljke domaćini odmah su izdvojene i uništene

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

(a)

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

ili

(b)

bilje je uzgajano u proizvodnoj jedinici za koju je utvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah je izdvojeno i uništeno;

ili

(c)

u okviru vizualnih pregleda provedenih u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka u partiji pokazivalo je simptome zaraze i te su biljke i sve druge biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah izdvojene i uništene.

Spiroplasma citri Saglio

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

Bilje potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom provedenim u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno da su slobodne od štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio i

(a)

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Spiroplasma citri Saglio ili

(b)

vizualnim pregledom bilja provedenim u najprimjerenije vrijeme tijekom posljednje sezone uzgoja za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno je da je proizvodna jedinica bila slobodna od štetnog organizma Spiroplasma citri Saglio tijekom posljednje cijele sezone uzgoja; ili

(c)

u okviru vizualnog pregleda provedenog u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka pokazivalo je simptome zaraze i sve zaražene biljke odmah su izdvojene i uništene.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus L.

(a)

bilje je proizvedeno na području za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; ili

(b)

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je vizualnim pregledom utvrđeno da je bila slobodna od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici i susjedne biljke odmah su izdvojene i uništene, osim ako je testiranjem reprezentativnog uzorka biljaka sa simptomima utvrđeno da simptome ne uzrokuje štetni organizam Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; ili

(c)

u okviru vizualnih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka u partiji pokazivalo je simptome zaraze, a te su biljke i sve druge biljke sa simptomima u proizvodnoj jedinici i njezinoj neposrednoj okolici i susjedne biljke odmah izdvojene i uništene, osim ako je testiranjem reprezentativnog uzorka biljaka sa simptomima utvrđeno da simptome ne uzrokuje štetni organizam Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; ili

(d)

u slučaju zimzelenih vrsta bilje je vizualno pregledano prije premještanja i utvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

U slučaju sjemena:

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

ili

(b)

u okviru vizualnih pregleda bilja u proizvodnoj jedinici provedenih u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al;

ili

(c)

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2.

U slučaju bilja osim sjemena:

(a)

sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve iz točke 1. ovog unosa;

i

(b)

mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

U slučaju sjemena:

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

(b)

u okviru vizualnih pregleda bilja u proizvodnoj jedinici provedenih u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

(c)

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria (ex Šutič) Jones et al.

2.

U slučaju bilja osim sjemena:

(a)

sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve iz točke 1. ovog unosa;

i

(b)

mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

U slučaju sjemena:

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

(b)

u okviru vizualnih pregleda bilja u proizvodnoj jedinici provedenih u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

(c)

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas perforans Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.

2.

U slučaju bilja osim sjemena:

(a)

sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve iz točke 1. ovog unosa;

i

(b)

mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1.

U slučaju sjemena:

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

(b)

u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

(c)

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. (bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja) i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2.

U slučaju bilja osim sjemena:

(a)

sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve iz točke 1. ovog unosa;

i

(b)

mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju osim sjemena

Mjere

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

(a)

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

ili

(b)

od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

ili

(c)

biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr izdvojene su, a preostalo bilje pregledavano je svakih tjedan dana i u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze najmanje tri tjedna prije premještanja.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

(a)

bilje potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnih organizama Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet i Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

ili

(b)

u proizvodnoj jedinici ili njezinoj neposrednoj okolici od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi crvene pjegavosti borovih iglica, koju uzrokuju štetni organizmi Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ili Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

ili

(c)

protiv crvene pjegavosti borovih iglica, koju uzrokuju štetni organizmi Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ili Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, provedeni su primjereni postupci tretiranja te je bilje prije premještanja pregledano i utvrđeno je da je slobodno od simptoma crvene pjegavosti borovih iglica.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Sjeme vrste Helianthus annuus L.

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

ili

(b)

u okviru najmanje dvaju inspekcijskih pregleda provedenih u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici sjemena nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

ili

(c)

i.

u proizvodnoj jedinici sjemena tijekom sezone uzgoja provedena su najmanje dva inspekcijska pregleda u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma;

i

ii.

tijekom tih inspekcijskih pregleda najviše 5 % biljaka pokazivalo je simptome zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni i sve su biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni uklonjene i uništene odmah nakon inspekcijskog pregleda;

i

iii.

tijekom završnog inspekcijskog pregleda nisu pronađene biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

ili

(d)

i.

u proizvodnoj jedinici sjemena tijekom sezone uzgoja provedena su najmanje dva inspekcijska pregleda u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma;

i

ii.

sve biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni uklonjene su i uništene odmah nakon inspekcijskog pregleda;

i

iii.

tijekom završnog inspekcijskog pregleda nisu pronađene biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, a reprezentativni uzorak iz svake partije testiran je i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

ili

(e)

sjeme je podvrgnuto primjerenom postupku tretiranja koji je dokazano učinkovit protiv svih poznatih sojeva štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

(a)

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

ili

(b)

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je u okviru najmanje dvaju vizualnih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom posljednje cijele sezone uzgoja utvrđeno da je bila slobodna od štetnog organizma Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tijekom te sezone uzgoja, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah su izdvojene i uništene;

ili

(c)

u okviru najmanje dvaju vizualnih pregleda provedenih u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka u partiji pokazivalo je simptome zaraze i te su biljke sa simptomima i sve druge biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah izdvojene i uništene.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

(a)

bilje potječe od matičnih biljaka koje su tijekom prethodna tri mjeseca pregledavane najmanje jednom mjesečno i u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze;

ili

(b)

matične biljke sa simptomima zaraze uklonjene su i uništene, zajedno s biljkama koje su od njih bile udaljene najviše 1 m, a bilje koje je pregledano prije premještanja i za koje je utvrđeno da ne pokazuje simptome zaraze podvrgnuto je primjerenom fizičkom ili kemijskom postupku tretiranja.

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Aculops fuchsiae Keifer

Bilje za sadnju osim sjemena

Fuchsia L.

(a)

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Aculops fuchsiae Keifer;

ili

(b)

na bilju ili matičnim biljkama od kojih bilje potječe tijekom vizualnih pregleda provedenih u proizvodnoj jedinici u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma tijekom prethodne sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze;

ili

(c)

prije premještanja proveden je primjeren kemijski ili fizički postupak tretiranja, nakon čega je bilje pregledano i nisu otkriveni simptomi zaraze štetnim organizmom.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

(a)

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Opogona sacchari Bojer;

ili

(b)

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici u kojoj tijekom vizualnih pregleda provedenih najmanje svaka tri mjeseca tijekom šest mjeseci prije premještanja nisu uočeni simptomi ili znakovi zaraze štetnim organizmom Opogona sacchari Bojer;

ili

(c)

u proizvodnoj jedinici primjenjuje se sustav čiji je cilj praćenje i suzbijanje populacije štetnog organizma Opogona sacchari Bojer te uklanjanje zaraženog bilja, a vizualnim pregledom svake partije provedenim prije premještanja bilja u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno je da je ona slobodna od simptoma zaraze štetnim organizmom Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Bilje za sadnju iz porodice Palmae, osim plodova i sjemena, koje ima promjer debla pri podnožju veći od 5 cm i pripada sljedećim rodovima i vrstama:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

(a)

bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano na području za koje je nadležno službeno tijelo u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrdilo da je slobodno od štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

(b)

tijekom dvije godine prije premještanja bilje je uzgajano u jedinici u Uniji s potpunom fizičkom zaštitom od unosa štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ili u jedinici u Uniji na kojoj su provedeni primjereni preventivni postupci tretiranja protiv tog štetnog organizma;

(c)

bilje je vizualnog pregledavano najmanje jednom svaka četiri mjeseca kako bi se potvrdilo da je materijal slobodan od štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

(a)

bilje ili bilje koje donosi sjeme pregledano je i od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u partiji nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; ili

(b)

vizualnim pregledima provedenima u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno je da su lukovice slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i da su pakirane za prodaju krajnjem potrošaču.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Bilje za sadnju osim sjemena

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

(a)

bilje je pregledano i od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u partiji nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; ili

(b)

vizualnim pregledima provedenima u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno je da su lukovice slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i da su pakirane za prodaju krajnjem potrošaču.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Bilje za sadnju osim sjemena

Malus Mill.

(a)

bilje potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom utvrđeno da su slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; i

(b)

i.

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ili

ii.

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je tijekom posljednje cijele sezone uzgoja vizualnim pregledom utvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah su izdvojene i uništene;

ili

iii.

u okviru vizualnih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka u proizvodnoj jedinici pokazivalo je simptome zaraze i te su biljke i sve druge biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah izdvojene i uništene, a reprezentativni uzorak preostalih biljaka bez simptoma iz partija u kojima su pronađene biljke sa simptomima testiran je i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Bilje za sadnju osim sjemena

Prunus L.

(a)

bilje potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom utvrđeno da su slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

i

(b)

i.

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

ili

ii.

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je tijekom posljednje cijele sezone uzgoja vizualnim pregledom utvrđeno da je slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah su izdvojene i uništene;

ili

iii.

u okviru inspekcijskih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 1 % biljaka u proizvodnoj jedinici pokazivalo je simptome zaraze i te su biljke i sve druge biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah izdvojene i uništene, a reprezentativni uzorak preostalih biljaka bez simptoma iz partija u kojima su pronađene biljke sa simptomima testiran je i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Bilje za sadnju osim sjemena

Pyrus L.

(a)

bilje potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom utvrđeno da su slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; i

(b)

i.

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizama Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; ili

ii.

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je tijekom posljednje cijele sezone uzgoja vizualnim pregledom utvrđeno da je slobodna od štetnog organizma, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah su izdvojene i uništene; ili

(c)

u okviru vizualnih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom posljednje sezone uzgoja najviše 2 % biljaka u proizvodnoj jedinici pokazivalo je simptome zaraze i te su biljke i sve druge biljke sa simptomima u neposrednoj okolici odmah izdvojene i uništene.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Bilje za sadnju osim sjemena

Lavandula L.

(a)

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je poznato da je slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

ili

(b)

u okviru vizualnih pregleda partija provedenih tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

ili

(c)

biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. izdvojene su i uništene, a reprezentativni uzorak preostalog bilja iz partije testiran je i utvrđeno je da je partija slobodna od štetnog organizma.

Viroid kržljavosti krizanteme

Bilje za sadnju osim sjemena

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Tri generacije bilja dobivene su umnažanjem iz matičnjaka za koji je testiranjem utvrđeno da je slobodan od viroida kržljavosti krizanteme.

Egzokortis-viroid agruma

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L.

(a)

bilje potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom utvrđeno da su slobodne od egzokortis-viroida agruma;

i

(b)

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je vizualnim pregledom bilja provedenim tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno da je slobodna od štetnog organizma.

Virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a)

Bilje za sadnju osim sjemena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

(a)

bilje potječe od matičnih biljaka za koje je testiranjem provedenim u prethodne tri godine utvrđeno da su slobodne od virusa Citrus tristeza;

i

(b)

i.

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa Citrus tristeza;

ili

ii.

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju je testiranjem reprezentativnog uzorka bilja provedenim tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno da je slobodna od virusa Citrus tristeza;

ili

iii.

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici koja je fizički zaštićena od vektora i za koju je nasumičnim testiranjem bilja provedenim tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma utvrđeno da je slobodna od virusa Citrus tristeza;

ili

iv.

ako je rezultat testa na prisutnost virusa Citrus tristeza u partiji bio pozitivan, sve su biljke testirane pojedinačno i najviše 2 % biljaka bilo je pozitivno, a biljke za koje je testiranjem utvrđeno da su zaražene štetnim organizmom odmah su izdvojene i uništene.

Virus nekrotične pjegavosti vodenike

Bilje za sadnju osim sjemena

Begonia x hiemalis, Fotsch, novogvinejski križanci roda Impatiens L.

(a)

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici u kojoj su praćeni relevantni vektori tripsa (Frankliniella occidentalis Pergande) i u kojoj su nakon njihova otkrivanja provedeni primjereni postupci tretiranja za učinkovito suzbijanje njihove populacije;

i

(b)

i.

na bilju u proizvodnoj jedinici tijekom aktualnog razdoblja rasta nisu uočeni simptomi zaraze virusom nekrotične pjegavosti vodenike; ili

ii.

sve biljke u proizvodnoj jedinici na kojima su tijekom aktualnog razdoblja rasta uočeni simptomi zaraze virusom nekrotične pjegavosti vodenike izdvojene su, a reprezentativni uzorak bilja koje se premješta testiran je i utvrđeno je da je slobodan od virusa nekrotične pjegavosti vodenike.

Viroid vretenastog gomolja krumpira

Capiscum annuum L.

(a)

na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih viroidom vretenastog gomolja krumpira; ili

(b)

bilje je podvrgnuto službenom testiranju na viroid vretenastog gomolja krumpira na reprezentativnom uzorku te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da je bilje slobodno od tog štetnog organizma.

Virus boginja šljive

Bilje sljedećih vrsta roda Prunus L., namijenjeno za sadnju, osim sjemena:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., vrste iz roda Prunus L. prijemljive na virus boginja šljive

(a)

vegetativno umnožene podloge roda Prunus potječu od matičnih biljaka koje su u prethodnih pet godina uzorkovane i testirane i za koje je utvrđeno da su slobodne od virusa boginja šljive; i

(b)

i.

sadni materijal proizveden je na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa boginja šljive; ili

ii.

na sadnom materijalu u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u najprimjerenijem razdoblju godine, određenom uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljke te biologiju virusa boginja šljive, nisu uočeni simptomi zaraze virusom boginja šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici izdvojene su i odmah su uništene; ili

iii.

simptomi zaraze virusom boginja šljiva uočeni su na najviše 1 % biljaka u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u najprimjerenijem razdoblju godine, određenom uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljke te biologiju virusa boginja šljive, i sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici izdvojene su i odmah su uništene, a reprezentativni uzorak preostalih biljaka bez simptoma iz partija u kojima su pronađene biljke sa simptomima testiran je i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma. Reprezentativan dio sadnica na kojima vizualnim pregledom nisu uočeni simptomi zaraze virusom boginja šljive može se, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, uzorkovati i testirati na prisutnost tog štetnog organizma.

Virus pjegavosti i venuća rajčice

Bilje za sadnju osim sjemena

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novogvinejski križanci roda Impatiens L., Pelargonium L.

(a)

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici u kojoj su praćeni relevantni vektori tripsa (Frankliniella occidentalis i Thrips tabaci) i u kojoj su nakon njihova otkrivanja provedeni primjereni postupci tretiranja za učinkovito suzbijanje njihove populacije;

i

(b)

na bilju u proizvodnoj jedinici tijekom aktualnog razdoblja rasta nisu uočeni simptomi zaraze virusom pjegavosti i venuća rajčice; ili

(c)

sve biljke u proizvodnoj jedinici na kojima su tijekom aktualnog razdoblja rasta uočeni simptomi zaraze virusom pjegavosti i venuća rajčice izdvojeno je, a reprezentativni uzorak bilja koje se premješta testiran je i utvrđeno je da je slobodan od virusa pjegavosti i venuća rajčice.

DIO D

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na šumskom reprodukcijskom materijalu, osim sjemena

1.   Vizualni pregledi

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju:

(a)

vizualnim pregledom provedenim u proizvodnoj jedinici ili na mjestu proizvodnje utvrđeno je da je šumski reprodukcijski materijal, osim sjemena, vrste Castanea sativa Mill. slobodan od štetnog organizma Cryphonectria parasitica;

(b)

vizualnim pregledom provedenim u proizvodnoj jedinici ili na mjestu proizvodnje utvrđeno je da je šumski reprodukcijski materijal, osim sjemena, vrste Pinus spp. slobodan od štetnih organizama Dothistroma pini, Dothistroma septosporum i Lecanosticta acicola.

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje u najprimjerenijem razdoblju za otkrivanje tih štetnih organizama, određenom uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljke te biologiju odgovarajućih štetnih organizama.

2.   Zahtjevi po rodovima ili vrstama i kategorijama

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima sve druge radnje u vezi sa sljedećim rodovima ili vrstama kako bi osiguralo da:

Castanea sativa Mill.

(a)

šumski reprodukcijski materijal potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Cryphonectria parasitica; ili

(b)

tijekom posljednje cijele sezone uzgoja na mjestu proizvodnje ili u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi štetnog organizma Cryphonectria parasitica. ili

(c)

šumski reprodukcijski materijal sa simptomima zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica na mjestu proizvodnje ili u proizvodnoj jedinici izdvojen je, a preostali materijal pregledavan je svakih tjedan dana i na mjestu proizvodnje ili u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze tim štetnim organizmom najmanje tri tjedna prije premještanja tog materijala.

Pinus spp.

(a)

šumski reprodukcijski materijal potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnih organizama Dothistroma pini, Dothistroma septosporum i Lecanosticta acicola; ili

(b)

tijekom posljednje cijele sezone uzgoja na mjestu proizvodnje ili u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi crvene pjegavosti borovih iglica, koju uzrokuju štetni organizmi Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ili Lecanosticta acicola; ili

(c)

na mjestu proizvodnje ili u proizvodnoj jedinici provedeni su primjereni postupci tretiranja protiv crvene pjegavosti borovih iglica, koju uzrokuju štetni organizmi Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ili Lecanosticta acicola, te je šumski reprodukcijski materijal prije premještanja vizualno pregledan i utvrđeno je da je slobodan od simptoma zaraze štetnim organizmima Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ili Lecanosticta acicola.

DIO E

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu povrća

Poduzimaju se sljedeće mjere koje se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju: nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi iz trećeg stupca tablice u nastavku koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju.

Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

sjeme je dobiveno primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom ili ekvivalentnom metodom;

i

(b)

i.

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

ili

ii.

u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

ili

iii.

sjeme je podvrgnuto službenom testiranju na štetni organizam Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. na reprezentativnom uzorku te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

ili

(b)

kultura od koje je sjeme dobiveno vizualno je pregledana u primjereno vrijeme tijekom sezone uzgoja i utvrđeno je da je slobodna od štetnog organizma Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

ili

(c)

testiran je reprezentativni uzorak sjemena i tim je testovima utvrđeno da je slobodan od štetnog organizma Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

ili

(b)

kultura od koje je sjeme dobiveno vizualno je pregledana u primjereno vrijeme tijekom sezone uzgoja i utvrđeno je da je slobodna od štetnog organizma Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

ili

(c)

testiran je reprezentativni uzorak sjemena i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

ili

(b)

u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

ili

(c)

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas euvesicatoria Jones et al, bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

sjeme se dobiva primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom; i

(b)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

ili

(c)

i.

u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

ili

ii.

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

(b)

u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

(c)

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

sjeme se dobiva primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom; i

(b)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

(c)

i.

u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

ili

ii.

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al, bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

(b)

u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

(c)

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas perforans Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno d štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

sjeme se dobiva primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom; i

(b)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

(c)

i.

u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas perforans Jones et al.;

ili

ii.

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas perforans Jones et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

(a)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

(b)

u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

(c)

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al, bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

sjeme se dobiva primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom; i

(b)

sjeme potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

(c)

i.

u okviru vizualnih pregleda bilja provedenih u proizvodnoj jedinici u primjereno vrijeme tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovane štetnim organizmom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

ili

ii.

primjenom primjerenih metoda reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na štetni organizam Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., bez obzira na to je li to učinjeno nakon primjerenog postupka tretiranja, i tim je testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od štetnog organizma Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Kukci i grinje

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

(a)

reprezentativni uzorak sjemena vizualno je pregledan u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma, a prije toga dopušteno je provesti primjeren postupak tretiranja, i

(b)

utvrđeno je da je sjeme slobodno od štetnog organizma Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

(a)

reprezentativni uzorak sjemena vizualno je pregledan u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma, a prije toga dopušteno je provesti primjeren postupak tretiranja, i

(b)

utvrđeno je da je sjeme slobodno od štetnog organizma Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

(a)

reprezentativni uzorak sjemena vizualno je pregledan u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje štetnog organizma, a prije toga dopušteno je provesti primjeren postupak tretiranja, i

(b)

utvrđeno je da je sjeme slobodno od štetnog organizma Bruchus rufimanus L.

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

(a)

kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

ili

(b)

laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je dobiveno sjeme slobodno od štetnog organizma Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

ili

(c)

sadni materijal podvrgnut je primjerenom kemijskom ili fizičkom postupku tretiranja protiv štetnog organizma Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je sjeme slobodno od tog štetnog organizma.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

(a)

sjeme je dobiveno primjerenom metodom ekstrakcijom kiselinom ili ekvivalentnom metodom, i:

(b)

i.

sjeme potječe s područja za koja je poznato da se na njima ne pojavljuje Pepino mosaic virus; ili

ii.

na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih Pepino mosaic virusom; ili

iii.

reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na Pepino mosaic virus te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da je sjeme slobodno od tog štetnog organizma.

Viroid vretenastog gomolja krumpira

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

i.

sjeme potječe s područja za koja nije poznato da se na njima pojavljuje viroid vretenastog gomolja krumpira; ili

ii.

na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih viroidom vretenastog gomolja krumpira; ili

iii.

reprezentativni uzorak sjemena podvrgnut je službenom testiranju na viroid vretenastog gomolja krumpira te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da sjeme slobodno od tog štetnog organizma.

DIO F

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenskom krumpiru

Nadležno tijelo ili, ako je to potrebno, specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi iz tablice u nastavku koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju.

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. ; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

(a)

U slučaju predosnovnog sjemenskog krumpira:

službeni inspekcijski pregledi pokazuju da je dobiven od matičnih biljaka koje su slobodne od štetnih organizama Dickeya Samson et al. spp. i Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

(b)

U slučaju svih kategorija:

nadležna tijela provela su službeni terenski inspekcijski pregled rastućeg bilja.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

(a)

U slučaju predosnovnog sjemenskog krumpira:

službeni inspekcijski pregledi pokazuju da je dobiven od matičnih biljaka koje su slobodne od štetnog organizma Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)

U slučaju svih kategorija:

i.

bilje je proizvedeno na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., uzimajući u obzir moguću prisutnost vektorâ;

ili

ii.

tijekom službenih inspekcijskih pregleda rastućeg bilja koje su u proizvodnoj jedinici provela nadležna tijela od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)

U slučaju predosnovnog sjemenskog krumpira:

službeni inspekcijski pregledi pokazuju da je dobiven od matičnih biljaka koje su slobodne od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b)

U slučaju svih kategorija:

i.

tijekom službenih inspekcijskih pregleda provedenih od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na mjestu proizvodnje nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

ili

ii.

sve biljke sa simptomima u proizvodnoj jedinici odmah su izdvojene, kao i gomolji potomstva, i uništene za sve materijale u kojima su u nasadima uočeni simptomi zaraze te je za svaku partiju provedeno službeno testiranje gomolja nakon vađenja kako bi se potvrdilo da nema štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi i:

simptomi koje uzrokuje:

virus uvijenosti lista krumpira

Solanum tuberosum L.

(a)

U slučaju predosnovnog sjemenskog krumpira:

potječu od matičnih biljaka koje su slobodne od virusa krumpira A, virusa krumpira M, virusa krumpira S, virusa krumpira X, virusa krumpira Y i virusa uvijenosti lista krumpira.

Ako se upotrebljava postupak mikropropagacije, ispunjavanje zahtjeva iz ove točke utvrđuje se službenim testiranjem matične biljke ili testiranjem matične biljke pod službenim nadzorom.

Ako se upotrebljava postupak klonske selekcije, ispunjavanje zahtjeva iz ove točke utvrđuje se službenim testiranjem klonskog materijala ili testiranjem klonskog materijala pod službenim nadzorom.

(b)

U slučaju svih kategorija,

nadležna tijela provela su službeni inspekcijski pregled rastućeg bilja.

Viroid vretenastog gomolja krumpira

Solanum tuberosum L.

(a)

U slučaju klonskog materijala:

službeno testiranje ili testiranje pod službenim nadzorom pokazalo je da materijal potječe od matičnih biljaka koje su slobodne od viroida vretenastog gomolja krumpira.

(b)

U slučaju predosnovnog i osnovnog sjemenskog krumpira:

nisu otkriveni simptomi viroida vretenastog gomolja krumpira.

ili

za svaku partiju provedeno je službeno testiranje gomolja nakon vađenja i utvrđeno je da su ti gomolji slobodni od viroida vretenastog gomolja krumpira.

(c)

U slučaju certificiranog sjemenskog krumpira,

službeni vizualni pregled pokazao je da je krumpir slobodan od štetnih organizama, a testiranje se provodi ako se uoče simptomi štetnog organizma.


RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Simptomi virusnih infekcija

Solanum tuberosum L.

Tijekom službenog inspekcijskog pregleda izravnog potomstva broj biljaka sa simptomima ne smije biti veći od postotka navedenog u Prilogu IV.


RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Nadležno tijelo provelo je službeni inspekcijski pregled partija i potvrdilo da su u skladu s odgovarajućim odredbama iz Priloga IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Nadležno tijelo provelo je službeni inspekcijski pregled partija i potvrdilo da su u skladu s odgovarajućim odredbama iz Priloga IV.

Bijela noga koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Nadležno tijelo provelo je službeni inspekcijski pregled partija i potvrdilo da su u skladu s odgovarajućim odredbama iz Priloga IV.

Prašna krastavost koja zahvaća više od 10 % površine gomolja, a uzrokuje ju štetni organizam Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Nadležno tijelo provelo je službeni inspekcijski pregled partija i potvrdilo da su u skladu s odgovarajućim odredbama iz Priloga IV.

Osim toga, nadležna tijela provode službene inspekcijske preglede kako bi osigurala da prisutnost RNQP-a na rastućem bilju ne prelazi pragove navedene u sljedećoj tablici:

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Prag za rastuće bilje za predosnovni sjemenski krumpir

Prag za rastuće bilje za osnovni sjemenski krumpir

Prag za rastuće bilje za certificirani sjemenski krumpir

PBTC

PB

Crna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Simptomi mozaika koje uzrokuju virusi

i

simptomi zaraze virusom uvijenosti lista krumpira [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

DIO G

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu uljarica i predivog bilja

1.   Inspekcijski pregledi kultura

(1)

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi terenske inspekcijske preglede kultura od kojih se proizvodi sjeme uljarica i predivog bilja kako bi osiguralo da prisutnost RNQP-a ne premašuje pragove iz tablice u nastavku:

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju (rod ili vrsta)

Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju osnovnog sjemena

Pragovi za proizvodnju certificiranog sjemena

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Nadležno tijelo može ovlastiti inspektore, osim specijaliziranih subjekata, da provode terenske inspekcijske preglede u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom.

(2)

Ti terenski inspekcijski pregledi provode se kada stanje i faza razvoja kultura omogućuju odgovarajući inspekcijski pregled.

Godišnje se provodi najmanje jedan terenski inspekcijski pregled u najprimjerenije vrijeme za otkrivanje odgovarajućih RNQP-a.

(3)

Nadležno tijelo primjenom primjerenih metoda određuje veličinu, broj i raspored dijelova polja koje treba pregledati.

Nadležno tijelo službenim inspekcijskim pregledima treba podvrgnuti najmanje 5 % kultura za proizvodnju sjemena.

2.   Uzorkovanje i testiranje sjemena uljarica i predivog bilja

(1)

Nadležno tijelo:

(a)

službeno uzima uzorke sjemena iz partija sjemena uljarica i predivog bilja;

(b)

ovlašćuje uzorkivače sjemena koji provode uzorkovanje u njegovo ime i pod njegovim službenim nadzorom;

(c)

uspoređuje uzorke sjemena koje je sâmo uzelo s uzorcima iz iste partije sjemena koje su uzeli uzorkivača sjemena pod službenim nadzorom;

(d)

nadzire rad uzorkivača sjemena kako je propisano u točki (b).

(2)

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom uzorkuje sjeme uljarica i predivog bilja i testira ga u skladu s aktualnim međunarodnim metodama.

Osim u slučaju automatskog uzorkovanja, nadležno tijelo uzima uzorak i provjerava najmanje 5 % partija sjemena prijavljenih za certifikaciju. Navedeni dio što ravnomjernije obuhvaća fizičke i pravne osobe koje prijavljuju sjeme za certifikaciju te prijavljene vrste, ali može biti usmjeren i na otklanjanje određenih sumnji.

(3)

U automatskom uzorkovanju primjenjuju se primjereni postupci i ono se službeno nadzire.

(4)

Za ispitivanje sjemena za certifikaciju i komercijalnog sjemena uzorci se uzimaju iz homogenih partija. Kad je riječ o masi partije i uzorka, primjenjuje se tablica iz Priloga III. Direktivi 2002/57/EZ.

3.   Dodatne mjere koje se odnose na sjeme uljarica i predivog bilja

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi sljedeće dodatne inspekcijske preglede i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju:

(1)

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Plasmopora halstedii na sjemenu vrste Helianthus annuus L.

(a)

sjeme vrste Helianthus annuus L. potječe s područja za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Plasmopara halstedii;

ili

(b)

u okviru najmanje dvaju inspekcijskih pregleda provedenih u primjereno vrijeme tijekom sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii;

ili

(c)

i.

u proizvodnoj jedinici provedena su najmanje dva terenska inspekcijska pregleda tijekom sezone uzgoja u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma; i

ii.

tijekom terenskog inspekcijskog pregleda simptome zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii pokazivalo je najviše 5 % biljaka i sve biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii uklonjene su i uništene odmah nakon inspekcijskog pregleda; i

iii.

tijekom završnog inspekcijskog pregleda nisu pronađene biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii;

ili

(d)

i.

proizvodna jedinica podvrgnuta je najmanje dvama terenskim inspekcijskim pregledima provedenima u primjereno vrijeme tijekom sezone uzgoja; i

ii.

sve biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii uklonjene su i uništene odmah nakon inspekcijskog pregleda; i

iii.

tijekom završnog inspekcijskog pregleda nisu pronađene biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Plasmopara halstedii, a reprezentativni uzorak iz svake partije testiran je i utvrđeno je da je slobodan od štetnog organizma Plasmopara halstedii ili je sjeme podvrgnuto primjerenom postupku tretiranja koji je dokazano učinkovit protiv svih poznatih sojeva štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

(2)

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Botrytis cinerea na sjemenu vrste Helianthus annuus L. i Linum usitatissimum L.

(a)

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Botrytis cinerea;

ili

(b)

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(3)

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) na sjemenu vrste Glycine max (L.) Merryl

(a)

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora);

ili

(b)

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(4)

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Diaporthe var. sojae na sjemenu vrste Glycine max (L.) Merryl

(a)

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Diaporthe var. sojae;

ili

(b)

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(5)

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Alternaria linicola na sjemenu vrste Linum usitatissimumL.

(a)

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Alternaria linicola;

ili

(b)

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(6)

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Boeremia exigua var. linicola na sjemenu vrste Linum usitatissimum L.

(a)

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Boeremia exigua var. linicola;

ili

(b)

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(7)

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizma Colletotrichum lini na sjemenu vrste Linum usitatissimumL.

(a)

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Colletotrichum lini;

ili

(b)

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

(8)

Mjere za sprečavanje prisutnosti štetnog organizmaFusarium (anamorfni rod), osim štetnih organizama Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell, na sjemenu vrste Linum usitatissimumL.

(a)

primijenjen je postupak tretiranja sjemena odobren za upotrebu protiv štetnog organizma Fusarium (anamorfni rod), osim štetnih organizama Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell;

ili

(b)

nije prekoračena propisana toleranca za sjeme, što je utvrđeno na temelju laboratorijskog testiranja reprezentativnog uzorka.

DIO H:

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća, osim sjemena

Vizualni pregled

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da:

(a)

bilje tijekom vizualnog pregleda barem izgleda praktički slobodno od štetnih organizama iz tablice u ovoj točki s obzirom na predmetni rod ili vrstu.

(b)

sve biljke na kojima su u uzgojnoj fazi uočeni vidljivi znakovi ili simptomi štetnih organizama iz tablica u ovoj točki podvrgnute su primjerenom postupku tretiranja čim su se ti znakovi ili simptomi pojavili ili su, prema potrebi, uklonjene.

(c)

u slučaju lukovica ljutike i češnjaka, bilje potječe izravno od materijala koji je u uzgojnoj fazi provjeren i utvrđeno je da je praktički slobodan od štetnih organizama iz tablica u ovoj točki.

Osim toga, nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela, provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi iz tablice u nastavku koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju:

Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Bilje je uzgojeno iz sjemena koje ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu V. dijelu E i poduzete su primjerene higijenske mjere zahvaljujući kojima je ostalo slobodno od štetnih organizama.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve utvrđene za sjeme povrća u dijelu E; i

(b)

mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve utvrđene za sjeme povrća u dijelu E; i

(b)

mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve utvrđene za sjeme povrća u dijelu E; i

(b)

mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

sadnice su uzgojene iz sjemena koje ispunjava zahtjeve utvrđene za sjeme povrća u dijelu E; i

(b)

mlado bilje držano je u primjerenim higijenskim uvjetima da bi se spriječila zaraza.

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Fusarium Link (anamorfni rod), osim štetnih organizama Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Asparagus officinalis L.

(a)

i.

kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, uzet je reprezentativni uzorak bilja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Fusarium Link; ili

ii.

kultura je vizualno pregledana najmanje dvaput u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Fusarium Link odmah su izdvojene i tijekom završnog inspekcijskog pregleda nasada nisu uočeni simptomi zaraze; i

(b)

izdanci su vizualno pregledani prije premještanja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

(a)

i.

kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, uzet je reprezentativni uzorak bilja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk; ili

ii.

kultura je vizualno pregledana najmanje dvaput u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk odmah su izdvojene i tijekom završnog inspekcijskog pregleda nasada nisu uočeni simptomi zaraze; i

(b)

izdanci su vizualno pregledani prije premještanja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

(a)

bilje potječe od sadnica uzgojenih u modulima koje su rasle u supstratu slobodnom od štetnog organizma Stromatinia cepivora Berk.;

ili

(b)

i.

kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk.; ili

kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk. odmah su izdvojene i tijekom dodatnog završnog inspekcijskog pregleda nasada nisu uočeni simptomi zaraze;

i

ii.

bilje je vizualno pregledano prije premještanja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

(a)

i.

kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk.; ili

ii.

kultura je vizualno pregledana u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma tijekom sezone uzgoja, biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk. odmah su izdvojene i tijekom dodatnog završnog inspekcijskog pregleda nasada nisu uočeni simptomi zaraze;

i

(b)

sadnice ili lukovice vizualno su pregledane prije premještanja i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

(a)

matične biljke potječu od materijala koji je testiran na patogene; i

(b)

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici za koju su poznate prethodno uzgajane kulture, u kojoj nije zabilježeno pojavljivanje štetnog organizma Verticillium dahliae Kleb; i

(c)

bilje je vizualno pregledano od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i utvrđeno je da je slobodno od simptoma zaraze štetnim organizmom Verticillium dahliae Kleb.

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

U slučaju bilja, osim bilja za proizvodnju komercijalne kulture:

(a)

kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

ili

(b)

i.

kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i najviše 2 % biljaka pokazivalo je simptome zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, i

ii.

bilje za koje je utvrđeno da je zaraženo tim štetnim organizmom odmah je izdvojeno, i

iii.

zatim je laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je bilje slobodno od tog štetnog organizma;

ili

(c)

bilje je podvrgnuto primjerenom kemijskom ili fizičkom postupku tretiranja protiv štetnog organizma Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je slobodno od tog štetnog organizma.

U slučaju bilja za proizvodnju komercijalne kulture:

(a)

kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

ili

(b)

i.

kultura je pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma;

ii.

biljke sa simptomima zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev odmah su izdvojene, i

iii.

laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je bilje slobodno od tog štetnog organizma;

ili

(c)

bilje je podvrgnuto primjerenom fizičkom ili kemijskom postupku tretiranja i laboratorijskim testiranjima na reprezentativnom uzorku utvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Zahtjevi

Virus žute prugavosti poriluka

Allium sativum L.

(a)

kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma i nisu uočeni simptomi zaraze virusom žute prugavosti poriluka;

ili

(b)

kultura je vizualno pregledana najmanje jednom u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u kojemu je najviše 10 % biljaka pokazivalo simptome zaraze virusom žute prugavosti poriluka, pri čemu su te biljke odmah izdvojene i u završnom inspekcijskom pregledu uočeno je najviše 1 % biljaka sa simptomima zaraze.

Virus žute patuljavosti luka

Allium cepa L., Allium sativum L.

(a)

kultura je vizualno pregledana najmanje jednom od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u primjereno vrijeme i nisu uočeni simptomi zaraze virusom žute patuljavosti luka;

ili

(b)

i.

kultura je vizualno pregledana najmanje jednom u vrijeme primjereno za otkrivanje štetnog organizma od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa u kojemu je najviše 10 % biljaka pokazivalo simptome zaraze virusom žute patuljavosti luka; i

ii.

bilje za koje je utvrđeno da je zaraženo tim štetnim organizmom odmah je izdvojeno; i

iii.

u završnom inspekcijskom pregledu uočeno je najviše 1 % biljaka sa simptomima zaraze tim štetnim organizmom.

Viroid vretenastog gomolja krumpira

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih viroidom vretenastog gomolja krumpira; ili

(b)

bilje je podvrgnuto službenom testiranju na viroid vretenastog gomolja krumpira na reprezentativnom uzorku te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da je bilje slobodno od tog štetnog organizma.

Virus pjegavosti i venuća rajčice

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

(a)

bilje je uzgojeno u proizvodnoj jedinici u kojoj se prate relevantni vektori tripsa (Frankliniella occidentalis Pergande i Thrips tabaci Lindeman) i u kojoj se nakon njihova otkrivanja provode primjereni postupci tretiranja za učinkovito suzbijanje njihove populacije; i

(b)

i.

na bilju u proizvodnoj jedinici tijekom aktualnog razdoblja rasta nisu uočeni simptomi zaraze virusom pjegavosti i venuća rajčice; ili

ii.

sve biljke u proizvodnoj jedinici na kojima su tijekom aktualnog razdoblja rasta uočeni simptomi zaraze virusom pjegavosti i venuća rajčice izdvojeno je, a reprezentativni uzorak bilja koje se premješta testiran je i utvrđeno je da je slobodan od virusa pjegavosti i venuća rajčice.

Virus žućenja i kovrčavosti lista rajčice

Solanum lycopersicum L.

(a)

na bilju nisu primijećeni simptomi zaraze virusom žućenja i kovrčavosti lista rajčice;

ili

(b)

na mjestu proizvodnje nisu primijećeni simptomi zaraze virusom žućenja i kovrčavosti lista rajčice

DIO I.

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na sjemenu vrste Solanum tuberosum L.

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni sljedeći zahtjevi koji se odnose na prisutnost RNQP-a na sjemenu vrste Solanum tuberosum:

(a)

sjeme potječe s područja za koja nije poznato da se u njima pojavljuje viroid vretenastog gomolja krumpira; ili

(b)

na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa nisu uočeni simptomi bolesti uzrokovanih viroidom vretenastog gomolja krumpira; ili

(c)

reprezentativni uzorak bilja podvrgnut je službenom testiranju na viroid vretenastog gomolja krumpira te je primjenom primjerenih metoda tim testovima utvrđeno da je bilje slobodno od tog štetnog organizma.

DIO J

Mjere za sprečavanje prisutnosti RNQP-a na bilju za sadnju vrste Humulus lupulus L., osim sjemena

Nadležno tijelo ili specijalizirani subjekt pod službenim nadzorom nadležnog tijela provodi provjere i poduzima druge radnje kako bi osiguralo da su ispunjeni zahtjevi iz trećeg stupca tablice u nastavku koji se odnose na odgovarajuće RNQP-e i bilje za sadnju:

Gljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Bilje za sadnju

Mjere

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

(a)

bilje za sadnju potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom provedenim u najprimjerenije vrijeme utvrđeno da su slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Verticillium dahliae; i

(b)

i.

bilje za sadnju proizvedeno je na mjestu proizvodnje za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Verticilium dahliae; ili

ii.

– bilje za sadnju izolirano je od proizvodnih kultura vrste Humulus lupulus; i

vizualnim pregledima lišća provedenima u primjereno vrijeme tijekom posljednje cijele sezone uzgoja za proizvodnu jedinicu utvrđeno je da je slobodna od štetnog organizma Verticillium dahliae; i

vodila se evidencija o povijesti bolesti kultura i povijesti bolesti koje se prenose tlom te biljke domaćini nisu sađene najmanje četiri godine od pronalaska štetnog organizma Verticillium dahliae.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

(a)

bilje za sadnju potječe od matičnih biljaka za koje je vizualnim pregledom provedenim u najprimjerenije vrijeme utvrđeno da su slobodne od simptoma zaraze štetnim organizmom Verticillium nonalfalfae; i

(b)

i.

bilje za sadnju proizvedeno je na mjestu proizvodnje za koje je poznato da je slobodno od štetnog organizma Verticilium nonalfalfae; ili

ii.

– bilje za sadnju izolirano je od proizvodnih kultura vrste Humulus lupulus; i

vizualnim pregledom lišća provedenim u primjereno vrijeme tijekom posljednje cijele sezone uzgoja utvrđeno je da je proizvodna jedinica slobodna od štetnog organizma Verticillium nonalfalfa; i

vodila se evidencija o povijesti bolesti kultura i povijesti bolesti koje se prenose tlom te biljke domaćini nisu sađene najmanje četiri godine od pronalaska štetnog organizma Verticillium nonalfalfae.


PRILOG VI.

Popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta čiji je unos u Uniju iz određenih trećih zemalja zabranjen

 

Naziv

Oznaka KN

Treća zemlja, skupina trećih zemalja ili određeno područje treće zemlje

1.

Bilje rodova Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., osim plodova i sjemena

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo–Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

2.

Bilje rodova Castanea Mill. i Quercus L., s listovima, osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo–Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

3.

Bilje roda Populus L., s listovima, osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države

4.

Izolirana kora drva roda Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Sve treće zemlje

5.

Izolirana kora drva roda Quercus L., osim vrste Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države

6.

Izolirana kora drva vrste Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države

7.

Izolirana kora drva roda Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Sjeverna i Južna Amerika

8.

Bilje za sadnju rodova Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Rosa L., osim bilja u stanju mirovanja, bez listova, cvjetova i plodova

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Farski Otoci, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo–Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

9.

Bilje za sadnju rodova Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L. i njihovi križanci te Fragaria L., osim sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Alžir, Andora, Armenija, Australija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanada, Kanarski otoci, Egipat, Farski Otoci, Gruzija, Island, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Maroko, Novi Zeland, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadny federalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Sirija, Tunis, Turska, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države, osim Havaja

10.

Bilje roda Vitis L., osim plodova

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Treće zemlje, osim Švicarske

11.

Bilje rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovi križanci, osim plodova i sjemena

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Sve treće zemlje

12.

Bilje za sadnju roda Photinia Ldl., osim bilja u stanju mirovanja, bez listova, cvjetova i plodova

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kina, Demokratska Narodna Republika Koreja, Japan, Republika Koreja i Sjedinjene Američke Države

13.

Bilje roda Phoenix spp., osim plodova i sjemena

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžir, Maroko

14.

Bilje za sadnju iz porodice Poaceae, osim bilja ukrasnih trava trajnica iz potporodica Bambusoideae i Panicoideae i rodova Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., osim sjemena

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Treće zemlje, osim sljedećih:

Albanija, Alžir, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Bosna i Hercegovina, Kanarski otoci, Egipat, Farski Otoci, Gruzija, Island, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Moldova, Monako, Crna Gora, Maroko, Sjeverna Makedonija, Norveška, Rusija (samo sljedeći dijelovi: Središnji savezni okrug (Tsentralny federalny okrug), Sjeverozapadni savezni okrug (Severo-Zapadnyfederalny okrug), Južni savezni okrug (Yuzhny federalny okrug), Sjevernokavkaski savezni okrug (Severo-Kavkazsky federalny okrug) i Savezni okrug Volge (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Srbija, Švicarska, Sirija, Tunis, Turska i Ukrajina

15.

Gomolji vrste Solanum tuberosum L., sjemenski krumpir

0701 10 00

Treće zemlje, osim Švicarske

16.

Vriježasto bilje i gomoljike za sadnju roda Solanum L. ili njihovi križanci, osim gomolja vrste Solanum tuberosum L. navedenih u unosu 15.