ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 315

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
5. prosinca 2019.


Sadržaj

 

II   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1062/2010 ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1061/2010 i Direktive Komisije 96/60/EZ ( 1 )

29

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 874/2012 ( 1 )

68

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2016 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1060/2010 ( 1 )

102

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2017 оd 11. ožujka 2019 o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1059/2010 ( 1 )

134

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2018 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje ( 1 )

155

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/2019 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn rashladnih uređaja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 643/2009 ( 1 )

187

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/2020 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za izvore svjetlosti i zasebne predspojne naprave u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Komisije (EZ) br. 244/2009, (EZ) br. 245/2009 i (EU) br. 1194/2012 ( 1 )

209

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/2021 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn elektroničkih zaslona u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 642/2009 ( 1 )

241

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/2022 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica posuđa u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 1016/2010 ( 1 )

267

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/2023 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 1015/2010 ( 1 )

285

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/2024 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

313

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II Nezakonodavni akti

UREDBE

5.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 315/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013

оd 11. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1062/2010

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (1), a posebno njezin članak 11. stavak 5. i članak 16.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/1369 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u pogledu označivanja ili promjene vrijednosti pri označivanju skupina proizvoda koje imaju znatan potencijal za uštedu energije i, prema potrebi, drugih resursa.

(2)

Odredbe o označivanju energetske učinkovitosti televizora utvrđene su Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2010 (2).

(3)

Komunikacijom Komisije COM(2016) 773 (3) final (plan rada za ekološki dizajn), koju je Komisija donijela na temelju primjene članka 16. stavka 1. Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), utvrđuju se prioriteti rada u skladu s okvirom za ekološki dizajn i okvirom za označivanje energetske učinkovitosti za razdoblje od 2016. do 2019. U planu rada za ekološki dizajn navode se skupine proizvoda koji koriste energiju koje su prioritetne za provođenje pripremnih studija i moguće donošenje provedbene mjere te se navodi preispitivanje Uredbe Komisije (EZ) br. 642/2009 (5) i Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2010.

(4)

Procjenjuje se da bi se mjerama iz plana rada za ekološki dizajn 2030. moglo uštedjeti ukupno više od 260 TWh krajnje energije godišnje, što odgovara godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova od približno 100 milijuna tona 2030. Jedna od skupina proizvoda iz plana rada su elektronički zasloni.

(5)

Televizori su jedna od skupina proizvoda navedenih u članku 11. stavku 5. točki (b) Uredbe (EU) 2017/1369, za koje bi Komisija trebala donijeti delegirani akt kojim se uvodi oznaka s promijenjenom vrijednošću ljestvice od A do G.

(6)

Delegiranom uredbom (EU) br. 1062/2010 od Komisije se zahtijevalo da preispita Uredbu u kontekstu tehnološkog napretka.

(7)

Komisija je preispitala Uredbu (EU) br. 1062/2010 u skladu s njezinim člankom 7. i analizirala tehničke, ekološke i ekonomske aspekte televizora i drugih elektroničkih zaslona, uključujući monitore i znakovne zaslone, kao i razumijevanje i ponašanje korisnika u stvarnim uvjetima u odnosu na različite elemente označivanja. Preispitivanje je provedeno u bliskoj suradnji s dionicima i zainteresiranim stranama iz Unije i trećih zemalja. Rezultati preispitivanja javno su objavljeni i predstavljeni Savjetodavnom forumu osnovanom člankom 14. Uredbe (EU) 2017/1369.

(8)

Na temelju preispitivanja može se zaključiti da bi se isti zahtjevi koji vrijede za televizore trebali primjenjivati i na monitore zbog sve većeg funkcionalnog preklapanja zaslona i televizora. Usto, u Komisijinu Planu rada za ekološki dizajn za razdoblje 2016.–2019. izričito se navodi da će se digitalni znakovni zasloni uzeti u obzir pri reviziji postojećih uredaba za televizore. Stoga bi područje primjene ove Uredbe trebalo obuhvaćati elektroničke zaslone uključujući televizore, monitore i digitalne znakovne zaslone.

(9)

Godišnja potrošnja energije televizora u Uniji 2016. činila je više od 3 % potrošnje električne energije Unije. Očekuje se da će 2030. predviđena potrošnja energije televizora, monitora i digitalnih znakovnih zaslona u scenariju uobičajene prakse iznositi blizu 100 TWh godišnje. Procjenjuje se da će se do 2030. ovom Uredbom, zajedno s pratećim pravilima za ekološki dizajn, godišnja konačna potrošnja smanjiti za do 39 TWh godišnje.

(10)

Funkcija kodiranja velikog dinamičkog raspona (HDR) može dovesti do razlike u potrošnji energije, što upućuje na zasebnu oznaku energetske učinkovitosti za tu funkciju.

(11)

Informacije navedene na oznaci elektroničkih zaslona obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe trebale bi se dobivati pouzdanim, točnim i ponovljivim mjernim postupcima, uzimajući u obzir najnovije priznate mjerne metode kao i usklađene norme, ako su raspoložive, koje donose europske organizacije za normizaciju, kako je navedeno u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(12)

S obzirom na to da se proizvodi koji koriste energiju sve više kupuju na platformama za smještaj informacija na poslužitelju, a ne izravno na internetskim stranicama dobavljača ili distributera, trebalo bi pojasniti da bi te platforme trebale biti odgovorne za to da se u blizini cijene proizvoda omogući prikazivanje oznake koju je dostavio dobavljač. Trebale bi obavijestiti distributera o toj obvezi, ali ne bi trebale biti odgovorne za točnost ili sadržaj oznake i priloženog informacijskog lista proizvoda. Međutim, na temelju primjene članka 14. stavka 1. točke (b) Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7), te platforme za smještaj informacija na poslužitelju trebale bi djelovati brzo i ukloniti ili onemogućiti pristup informacijama o predmetnom proizvodu ako su upoznate s nesukladnostima (npr. oznaka ili informacijski list proizvoda nedostaje, nepotpun je ili netočan), primjerice ako ih o tome obavijesti tijelo za nadzor tržišta. Dobavljač koji na vlastitoj internetskoj stranici prodaje izravno krajnjim korisnicima podliježe obvezama distributera za prodaju na daljinu iz članka 5. Uredbe (EU) 2017/1369.

(13)

Na elektroničkim zaslonima koji se prikazuju na sajmovima trebala bi se nalaziti oznaka energetske učinkovitosti ako je prva jedinica modela već stavljena na tržište ili je stavljena na tržište na sajmu.

(14)

Kako bi se poboljšala djelotvornost ove Uredbe, trebalo bi zabraniti proizvode koji automatski mijenjaju performanse u uvjetima ispitivanja radi poboljšanja deklariranih parametara.

(15)

Savjetodavni forum i stručnjaci iz država članica raspravljali su o mjerama predviđenima ovom Uredbom u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2017/1369.

(16)

Delegiranu uredbu (EU) br. 1062/2010 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za označivanje i pružanje dodatnih informacija o proizvodu za elektroničke zaslone, uključujući televizore, monitore i digitalne znakovne zaslone.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

elektroničke zaslone s površinom zaslona koja je manja od ili je jednaka 100 četvornih centimetara;

(b)

projektore;

(c)

videokonferencijske sustave sve-u-jednom;

(d)

medicinske zaslone;

(e)

naočale za virtualnu stvarnost;

(f)

zaslone integrirane ili namijenjene integriranju u proizvode navedene u članku 2. točki 3. podtočki (a) i točki 4. Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća (8);

(g)

elektroničke zaslone koji su sastavni dijelovi ili podsklopovi proizvoda obuhvaćenih provedbenim mjerama donesenima na temelju Direktive 2009/125/EZ;

(h)

radiodifuzijske zaslone;

(i)

zaslone za sigurnosnu uporabu;

(j)

digitalne interaktivne zaslonske ploče;

(k)

digitalne okvire za fotografije;

(l)

digitalne znakovne zaslone koji ispunjavaju bilo koju od sljedećih značajki:

(1)

projektirani su i izrađeni kao modul za prikaz koji će biti integriran kao dio područja slike u sklopu većeg područja prikaza slike na zaslonu i nisu namijenjeni za uporabu kao samostalni uređaji za prikaz;

(2)

distribuiraju se kao samostalne jedinice u kućištu za trajnu uporabu na otvorenom;

(3)

distribuiraju se kao samostalne jedinice u kućištu s površinom zaslona koja je manja od 30 dm2 ili veća od 130 dm2;

(4)

gustoća piksela zaslona manja je od 230 piksela/cm2 ili veća od 3 025 piksela/cm2;

(5)

vršna bijela svjetljivost u načinu rada sa standardnim dinamičkim rasponom (SDR) veća je od ili jednaka 1 000 cd/m2;

(6)

nemaju ulazno sučelje za video signal i upravljački sklop zaslona kojim bi se omogućio ispravan prikaz standardiziranih dinamičkih ispitnih videosekvenci za potrebe mjerenja snage;

(m)

zaslone za prikaz stanja;

(n)

upravljačke ploče.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„elektronički zaslon” znači sklop zaslona i elektronike čija je primarna funkcija prikazivanje vizualnih informacija iz žičano ili bežično povezanih izvora;

(2)

„televizor” znači elektronički zaslon projektiran prvenstveno za prikazivanje i prijem audiovizualnih signala, koji se sastoji od elektroničkog zaslona i jednog ili više birača kanala/prijamnika;

(3)

„birač kanala/prijamnik” znači elektronički sklop koji detektira televizijski radiodifuzijski signal, primjerice zemaljski digitalni ili satelitski signal, ali ne internetski jednoodredišni signal, i omogućuje odabir jednog televizijskog kanala iz skupine emitiranih kanala;

(4)

„monitor” ili „računalni monitor” ili „računalni zaslon” znači elektronički zaslon namijenjen jednoj osobi za gledanje izbliza, primjerice u uredskom okruženju;

(5)

„digitalni okvir za fotografije” znači elektronički zaslon koji prikazuje isključivo nepomične vizualne informacije;

(6)

„projektor” znači optički uređaj za obradu analognih ili digitalnih videozapisa bilo kojeg formata radi moduliranja izvora svjetlosti i projiciranja dobivene slike na vanjsku površinu;

(7)

„zaslon za prikaz stanja” znači zaslon koji prikazuje jednostavne, ali promjenjive informacije kao što su odabrani kanal, vrijeme ili potrošnja energije. Jednostavan svjetlosni indikator ne smatra se zaslonom za prikaz stanja;

(8)

„upravljačka ploča” znači elektronički zaslon čija je glavna funkcija prikazivanje slika povezanih s operativnim statusom proizvoda; njome se može osigurati interakcija korisnika dodirom ili drugim sredstvima za kontrolu rada proizvoda. Može se integrirati u proizvode ili posebno projektirati i staviti na tržište za uporabu isključivo uz proizvod;

(9)

„videokonferencijski sustav sve-u-jednom” znači namjenski sustav projektiran za videokonferencije i suradnju, integriran u jednom kućištu, čije specifikacije uključuju sva sljedeća obilježja:

(a)

podršku za posebni videokonferencijski protokol ITU-T H.323 ili IETF SIP kako ga je isporučio proizvođač;

(b)

kameru ili više njih, mogućnosti prikaza i obrade podataka za dvosmjerni videoprikaz u stvarnom vremenu, uključujući otpornost na gubitak paketa;

(c)

mogućnosti za zvučnike i obradu zvučnog signala za dvosmjernu bezručnu audio komunikaciju u stvarnom vremenu, uključujući brisanje jeke;

(d)

funkciju šifriranja;

(e)

funkciju HiNA;

(10)

„HiNA” znači visoka mrežna raspoloživost kako je definirana u članku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 (9);

(11)

„radiodifuzijski zaslon” znači elektronički zaslon projektiran za profesionalnu uporabu u radiotelevizijskim i videoprodukcijskim kućama za potrebe izrade videosadržaja te se prodaje kao takav. Njegove specifikacije moraju imati sva obilježja navedena u nastavku:

(a)

funkciju kalibracije boja;

(b)

funkciju analize ulaznog signala za praćenje ulaznog signala i otkrivanje pogrešaka, kao što je monitor valnog oblika/vektroskop, ograničavanje na RGB, funkcija provjere statusa video signala na stvarnoj razlučivosti piksela, prikaz slike u isprepletenom načinu rada i zaslonski marker;

(c)

serijsko digitalno sučelje (SDI) ili protokol za videozapis putem interneta (VoIP) koji je integriran s proizvodom;

(d)

nije namijenjen za uporabu u javnim prostorima;

(12)

„digitalna interaktivna zaslonska ploča” znači elektronički zaslon koji omogućuje neposrednu interakciju korisnika s prikazanom slikom. Digitalna interaktivna zaslonska ploča projektirana je prvenstveno za prezentacije, nastavu ili daljinsku suradnju, uključujući prijenos zvučnih i video signala. Njezine specifikacije moraju imati sva obilježja navedena u nastavku:

(a)

projektirana je tako da se objesi, montira na stalak, postavi na policu ili stol ili pričvrsti za fizičku strukturu kako bi se sadržaj prikazao većem broju ljudi;

(b)

za upravljanje sadržajem i interakcijom nužno je upotrebljavati računalni softver s posebnim funkcijama;

(c)

integrirana je ili posebno projektirana za uporabu s računalom za upravljanje softverom iz točke (b);

(d)

ima površinu zaslona koja je veća od 40 dm2;

(e)

interakcija s korisnikom odvija se dodirom prsta ili olovke ili na neki drugi način, primjerice pokretom ruke ili glasom;

(13)

„zaslon za sigurnosnu uporabu” znači elektronički zaslon čije specifikacije uključuju sva obilježja navedena u nastavku:

(a)

funkciju samopraćenja koja može slati barem jednu od sljedećih informacija udaljenom poslužitelju:

stanje u pogledu potrebne snage,

unutarnju temperaturu koju mjeri toplinski senzor za sprečavanje preopterećenja,

videoizvor,

audioizvor i podatke o zvuku (glasnoća/isključen zvuk),

model i verziju integriranog softvera;

(b)

posebni format koji specificira korisnik radi lakše ugradnje zaslona u kućišta ili konzole za profesionalnu uporabu;

(14)

„digitalni znakovni zaslon” znači elektronički zaslon projektiran prvenstveno za prikazivanje sadržaja većem broju ljudi u okruženjima koja nisu predviđena za individualno gledanje sadržaja i koja nisu kućno okruženje. Njegove specifikacije moraju imati sva obilježja navedena u nastavku:

(a)

jedinstvenu identifikacijsku oznaku na temelju koje je moguće komunicirati s tim zaslonom;

(b)

funkciju za onemogućivanje neovlaštenog pristupa postavkama zaslona i prikazanoj slici;

(c)

mrežnu vezu (što obuhvaća žičano ili bežično sučelje) za kontrolu, praćenje ili primanje informacija za prikazivanje koje se emitiraju iz daljinskih jednoodredišnih ili višeodredišnih, ali ne i neusmjerenih, izvora;

(d)

projektiran je tako da ga se objesi, montira ili pričvrsti za fizičku strukturu i za prikazivanje sadržaja većem broju ljudi i ne stavlja se na tržište opremljen stalkom;

(e)

ne uključuje birač kanala za prikazivanje emitiranih signala;

(15)

„integriran”, kad je riječ o zaslonu koji je dio drugog proizvoda kao funkcionalna komponenta, znači elektronički zaslon koji ne može raditi neovisno o tom proizvodu i koji ovisi o njemu radi obavljanja svojih funkcija, uključujući i za potrebe napajanja;

(16)

„medicinski zaslon” znači elektronički zaslon obuhvaćen područjem primjene:

(a)

Direktive Vijeća 93/42/EEZ (10) o medicinskim proizvodima; ili

(b)

Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća (11) o medicinskim proizvodima; ili

(c)

Direktive Vijeća 90/385/EEZ (12) o usklađivanju zakonodavstva država članica koja se odnose na aktivne medicinske proizvode za ugradnju; ili

(d)

Direktive 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (13) o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima; ili

(e)

Uredbe (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća (14) o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima;

(17)

„monitor 1. stupnja” znači monitor za ocjenjivanje tehničke kvalitete slika na visokoj razini na ključnim točkama u postupku produkcije ili emitiranja, kao što je snimanje slike, postprodukcija, prijenos i pohrana;

(18)

„površina zaslona” znači vidljiva površina elektroničkog zaslona izračunana množenjem maksimalne širine vidljive slike s maksimalnom visinom vidljive slike uzduž površine panela (ravnog ili zakrivljenog);

(19)

„slušalice za virtualnu stvarnost” znači uređaj koji se nosi na glavi i korisniku omogućuje imerzivnu virtualnu stvarnost prikazivanjem stereoskopskih slika za svako oko s funkcijama praćenja pokreta glave;

(20)

„prodajno mjesto” znači mjesto na kojem su elektronički zasloni izloženi ili ponuđeni za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene.

Članak 3.

Obveze dobavljača

1.   Dobavljači osiguravaju sljedeće:

(a)

uz svaki elektronički zaslon prilaže se oznaka u tiskanom obliku čiji su izgled i sadržaj utvrđeni u Prilogu III.;

(b)

parametri iz informacijskog lista proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., uneseni su u bazu podataka o proizvodima;

(c)

ako to izričito zatraži distributer, informacijski list proizvoda stavlja se na raspolaganje u tiskanom obliku;

(d)

sadržaj tehničke dokumentacije, kako je naveden u Prilogu VI., unesen je u bazu podataka o proizvodima;

(e)

svaki vizualni oglas za određeni model elektroničkog zaslona, uključujući oglase na internetu, sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII. i Prilogom VIII.;

(f)

svi tehnički promidžbeni materijali za određeni model elektroničkog zaslona, uključujući one na internetu, u kojima se opisuju njegovi specifični tehnički parametri, sadržavaju razred energetske učinkovitosti tog modela i raspon dostupnih razreda učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.;

(g)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu III., dostupna je distributerima za svaki model elektroničkog zaslona;

(h)

elektronički informacijski list proizvoda, kako je utvrđen u Prilogu V., dostupan je distributerima za svaki model elektroničkog zaslona;

(i)

uz navedeno u točki (a), oznaka se tiska na ambalaži ili je pričvršćena na njoj.

2.   Razred energetske učinkovitosti temelji se na indeksu energetske učinkovitosti koji se izračunava u skladu s Prilogom II.

Članak 4.

Obveze distributera

Distributeri osiguravaju sljedeće:

(a)

svaki elektronički zaslon na prodajnom mjestu, uključujući sajmove, ima oznaku koju osigurava dobavljač u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (a) prikazanu na prednjoj strani uređaja ili obješenu na njega ili stavljenu na takav način da je jasno vidljiva i nedvojbeno povezana s određenim modelom; ako se elektronički zaslon drži u uključenom stanju kad je vidljiv kupcima za prodaju, tiskana oznaka može se zamijeniti elektroničkom oznakom u skladu s člankom 3. stavkom 1. podtočkom (g) prikazanom na zaslonu;

(b)

ako je model elektroničkog zaslona izložen na prodajnom mjestu tako da nijedna jedinica nije izložena izvan ambalaže, oznaka tiskana na ambalaži ili pričvršćena na njoj mora biti vidljiva;

(c)

u slučaju prodaje na daljinu ili telemarketinga, oznaka i informacijski list proizvoda dostavljaju se u skladu s prilozima VII. i VIII.;

(d)

svaki vizualni oglas za određeni model elektroničkog zaslona, uključujući oglase na internetu, sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda učinkovitosti na oznaci, u skladu s Prilogom VII.;

(e)

svi tehnički promidžbeni materijali za određeni model elektroničkog zaslona, uključujući tehničke promidžbene materijale na internetu, u kojima se opisuju njegovi specifični tehnički parametri, sadržavaju razred energetske učinkovitosti tog modela i raspon dostupnih razreda učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.

Članak 5.

Obveze davatelja usluga smještaja informacija na internetskom poslužitelju

Ako davatelj usluga smještaja informacija na poslužitelju iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ dopušta prodaju elektroničkih zaslona putem svojih internetskih stranica, davatelj usluga mora na sredstvu prikaza omogućiti prikaz elektroničke oznake i elektroničkog informacijskog lista proizvoda koji je dostavio distributer u skladu s odredbama Priloga VIII. i dužan je obavijestiti trgovca o obvezi prikaza.

Članak 6.

Metode mjerenja

Informacije koje je potrebno osigurati u skladu s člancima 3. i 4. moraju biti dobivene pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama mjerenja i izračuna kojima se uzimaju u obzir priznate najsuvremenije metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu IV.

Članak 7.

Postupak provjere za potrebe nadzora tržišta

Kad provode provjere u okviru nadzora tržišta iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1369, države članice primjenjuju postupak provjere utvrđen u Prilogu IX.

Članak 8.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak i dostavlja rezultate tog preispitivanja uključujući, prema potrebi, nacrt prijedloga za reviziju, Savjetodavnom forumu najkasnije do 25. prosinca 2022.

Preispitivanjem se posebno procjenjuje sljedeće:

(a)

je li (i dalje) primjereno imati odvojenu kategorizaciju energije za SDR i HDR;

(b)

dopuštena odstupanja pri provjeri kako je utvrđeno u Prilogu IX.;

(c)

potrebu za uključivanjem drugih elektroničkih zaslona u područje primjene;

(d)

primjerenost ravnoteže strogosti zahtjeva za veće i manje proizvode;

(e)

je li moguće razviti odgovarajuće metode obavješćivanja u pogledu potrošnje energije;

(f)

mogućnost rješavanja aspekata kružnoga gospodarstva.

Usto, Komisija preispituje oznaku radi promjene vrijednosti ako su ispunjeni zahtjevi iz članka 11. Uredbe (EU) 2017/1369.

Članak 9.

Stavljanje izvan snage

Delegirana uredba (EU) br. 1062/2010 stavlja se izvan snage 1. ožujka 2021.

Članak 10.

Prijelazne mjere

Od 25. prosinca 2019 do 28. veljače 2021. informacijski list proizvoda koji se zahtijeva u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 1062/2010 može se staviti na raspolaganje u bazi podataka o proizvodima umjesto da se dostavi u tiskanom obliku s proizvodom. U tom je slučaju dobavljač dužan osigurati, ako to distributer izričito zatraži, da se informacijski list proizvoda stavi na raspolaganje u tiskanom obliku.

Članak 11.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2021. Međutim, članak 3. točka 1. podtočka (a) primjenjuje se od 1. studenoga 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 198, 28.7.2017., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti televizora (SL L 314, 30.11.2010., str. 64.).

(3)  Komunikacija Komisije. Plan rada za ekološki dizajn 2016. – 2019., COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(4)  Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 642/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn televizora (SL L 191, 23.7.2009., str. 42.).

(6)  Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

(7)  Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

(8)  Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO), (SL L 197, 24.7.2012., str. 38.).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 1275/2008 od 17. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn za uporabu električne energije u električnoj i elektroničkoj kućanskoj i uredskoj opremi u stanju pripravnosti ili isključenosti i u umreženom stanju pripravnosti (SL L 339, 18.12.2008., str. 45.).

(10)  Direktiva Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (SL L 169, 12.7.1993., str. 1.).

(11)  Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017., str. 1.).

(12)  Direktiva Vijeća 90/385/EEZ od 20. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstva država članica koja se odnose na aktivne medicinske proizvode za ugradnju (SL L 189, 20.7.1990., str. 17.).

(13)  Direktiva 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (SL L 331, 7.12.1998., str. 1.).

(14)  Uredba (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (SL L 117, 5.5.2017., str. 176.).


PRILOG I.

Definicije za potrebe prilogâ

Primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„indeks energetske učinkovitosti” (EEI) znači indeks relativne energetske učinkovitosti elektroničkog zaslona, kako je navedeno u točki B Priloga II;

(2)

„veliki dinamički raspon (HDR)” znači metoda za povećanje omjera kontrasta slike elektroničkog zaslona upotrebom metapodataka koji su generirani tijekom stvaranja video materijala i koje sklopovlje za upravljanje zaslonom interpretira kako bi se dobili omjer kontrasta i prikaz boje koje ljudsko oko smatra realističnijima od onih koji se postižu zaslonima koji nisu kompatibilni s HDR-om;

(3)

„omjer kontrasta” znači razlika između vršne svjetline i crnine slike;

(4)

„svjetljivost” znači fotometrijska mjera za svjetlosnu jakost po jedinici površine svjetlosti koja putuje u određenom smjeru, izražena u kandelama po četvornome metru (cd/m2). Izraz svjetlina često se rabi za subjektivan opis svjetljivosti elektroničkog zaslona;

(5)

„automatska regulacija svjetline (ABC)” znači automatski mehanizam koji, kad je uključen, regulira svjetlinu elektroničkog zaslona ovisno o osvjetljenju u okolini koje osvjetljava prednji dio zaslona;

(6)

„zadano”, kad je riječ o posebnoj značajci ili postavci, znači vrijednost posebne značajke koja je podešena u tvornici i dostupna kada kupac prvi put upotrebljava proizvod te nakon provedbe „vraćanja na tvorničke postavke”, ako to proizvod omogućuje;

(7)

„piksel (element slike)” znači površina najmanjeg elementa slike koji se može razlikovati od susjednih elemenata;

(8)

„uključeno stanje” ili „aktivno stanje” znači stanje u kojem je elektronički zaslon priključen na izvor napajanja, aktiviran je i obavlja barem jednu od svojih funkcija prikaza;

(9)

„obvezni izbornik” znači poseban izbornik koji se pojavljuje pri prvom uključivanju elektroničkog zaslona ili nakon vraćanja na tvorničke postavke, koji nudi niz postavki zaslona koje je prethodno definirao dobavljač;

(10)

„uobičajena konfiguracija” znači postavka zaslona iz početnog izbornika koju dobavljač preporučuje krajnjem korisniku ili tvornička postavka elektroničkog zaslona za predviđenu uporabu proizvoda. Ona mora osigurati optimalnu kvalitetu za krajnjeg korisnika u predviđenom okruženju i za predviđenu uporabu. Uobičajena konfiguracija je stanje u kojem se mjere vrijednosti za isključeno stanje, stanje pripravnosti, umreženo stanje pripravnosti i uključeno stanje;

(11)

„konfiguracija najsvjetlijeg prikaza u uključenom stanju” znači konfiguracija elektroničkog zaslona koju je prethodno definirao dobavljač, u kojoj je slika prihvatljiva pri najvećoj izmjerenoj svjetljivosti;

(12)

„konfiguracija za trgovine” znači konfiguracija posebno namijenjena za demonstraciju elektroničkog zaslona, primjerice u (maloprodajnim) uvjetima u kojima je prisutno jako osvjetljenje, a u kojem se zaslon neće automatski isključiti ako nema nikakve aktivnosti ili prisutnosti korisnika;

(13)

„senzor prisutnosti u prostoriji” ili „senzor za otkrivanje pokreta” ili „senzor prisutnosti” znači senzor koji prati kretanje u prostoru oko proizvoda i reagira na takvo kretanje te čiji signal može dovesti do prebacivanja u uključeno stanje. Neotkrivanje kretanja u unaprijed određenom razdoblju može se primjenjivati za prebacivanje u stanje pripravnosti ili umreženo stanje pripravnosti;

(14)

„isključeno stanje” znači stanje u kojem je elektronički zaslon priključen na izvor napajanja iz električne mreže, ali ne obavlja nikakvu funkciju; isključenim stanjem smatra se i sljedeće:

(1)

uvjeti koji osiguravaju samo naznaku isključenog stanja;

(2)

stanja u kojima su dostupne samo funkcionalnosti namijenjene osiguravanju elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s Direktivom 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1);

(15)

„stanje pripravnosti” znači stanje u kojem je elektronički zaslon priključen na izvor napajanja iz električne mreže ili izvor istosmjerne struje, ovisi o ulaznoj energiji iz tog izvora za pravilan rad i pruža samo sljedeće funkcije, koje mogu trajati neodređeno vrijeme:

funkciju ponovne aktivacije ili funkciju ponovne aktivacije i samo naznaku omogućene funkcije ponovne aktivacije, i/ili

prikaz određene informacije ili statusa;

(16)

„funkcija ponovne aktivacije” znači funkcija koja putem daljinskog prekidača, daljinskog upravljača, unutarnjeg senzora, mjerača vremena ili, za umrežene zaslone u umreženom stanju pripravnosti, mreže osigurava prebacivanje iz stanja pripravnosti ili umreženog stanja pripravnosti u način rada koji omogućuje dodatne funkcije, a koji nije isključeno stanje;

(17)

„sredstvo prikaza” znači svaki zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija koja se koristi za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(18)

„ugniježđeni prikaz” znači vizualno sučelje na kojem se slici ili skupu podataka pristupa klikom mišem, pomicanjem miša preko slike ili skupa podataka ili širenjem druge slike ili drugog skupa podataka na zaslonu na dodir;

(19)

„zaslon na dodir” znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(20)

„alternativni tekst” znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz informacija u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu iscrtati grafičke elemente ili služi za pristupačnost, npr. kao ulazni podatak u aplikacijama za sintezu glasa;

(21)

„vanjsko napajanje” znači uređaj kako je definiran u Uredbi Komisije (EU) 2019/1782 (2);

(22)

„normirano vanjsko napajanje” znači vanjsko napajanje projektirano za napajanje različitih uređaja, a koje je u skladu s normom koju je izdala međunarodna organizacija za normizaciju;

(23)

„kod za brzi odgovor (QR kod)” znači matrični crtični kod koji je uključen u oznaku energetske učinkovitosti modela proizvoda i pruža poveznicu na informacije o tom modelu u javnom dijelu baze podataka o proizvodima;

(24)

„mreža” znači komunikacijska infrastruktura s topologijom veza i arhitekturom koja se sastoji od fizičkih komponenata, organizacijskih načela te komunikacijskih postupaka i formata (protokola);

(25)

„mrežno sučelje” (ili „mrežni priključak”) znači žičano ili bežično fizičko sučelje koje osigurava vezu s mrežom i putem kojeg je moguće daljinsko aktiviranje elektroničkog zaslona i primanje ili slanje podataka. Sučelja za ulazne podatke kao što su video i audio signali, ali koji ne potječu iz mrežnog izvora i ne primjenjuju mrežnu adresu, ne smatraju se mrežnim sučeljem;

(26)

„mrežna raspoloživost” znači sposobnost elektroničkog zaslona da aktivira funkcije nakon što se na mrežnom sučelju detektira daljinski pobuđen aktivator;

(27)

„umreženi zaslon” znači elektronički zaslon koji se može povezati s mrežom putem jednog od svojih mrežnih sučelja, ako je to omogućeno;

(28)

„umreženo stanje pripravnosti” znači stanje u kojem elektronički zaslon može nastaviti obavljati neku funkciju potaknut daljinskim aktivatorom iz mrežnog sučelja.


(1)  Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost. SL L 96, 29.3.2014., str. 79.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2019/1782 od 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za vanjska napajanja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 278/2009 (SL L 272, 25.10.2019., str. 95.).


PRILOG II.

A   Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti elektroničkog zaslona utvrđuje se na temelju njegova indeksa energetske učinkovitosti za označivanje (EEIlabel ), kako je utvrđeno u tablici 1. Vrijednost EEIlabel elektroničkog zaslona određuje se u skladu s dijelom B ovog Priloga.

Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti (EEIlabel )

A

EEIlabel < 0,30

B

0,30 ≤ EEIlabel < 0,40

C

0,40 ≤ EEIlabel < 0,50

D

0,50 ≤ EEIlabel < 0,60

E

0,60 ≤ EEIlabel < 0,75

F

0,75 ≤ EEIlabel < 0,90

G

0,90 ≤ EEIlabel

B   Indeks energetske učinkovitosti (EEIlabel )

Indeks energetske učinkovitosti (EEIlabel ) elektroničkog zaslona izračunava se prema sljedećoj jednadžbi:

Formula

pri čemu:

A predstavlja površinu za gledanje u dm2,

Pmeasured je izmjerena snaga u uključenom stanju u vatima u uobičajenoj konfiguraciji i određena kako je navedeno u tablici 2.,

corrl je korekcijski faktor određen kao što je navedeno u tablici 3.

Tablica 2.

Mjerenje vrijednosti Pmeasured

Razina dinamičkog raspona

Pmeasured

Standardni dinamički raspon (SDR): PmeasuredSDR

Snaga u vatima (W) u uključenom stanju, mjerena pri prikazu standardiziranih ispitnih sekvenci s pokretnim slikama iz dinamičkih radiodifuzijskih sadržaja. Ako se primjenjuju dopuštena odstupanja u skladu s dijelom C ovog Priloga, ona se oduzimaju od vrijednosti Pmeasured .

Veliki dinamički raspon (HDR)

PmeasuredHDR

Snaga u vatima (W) u uključenom stanju, mjerena kao za vrijednost PmeasuredSDR , ali s funkcionalnošću HDR koja se aktivira metapodacima u standardiziranim HDR ispitnim sekvencama. Ako se primjenjuju dopuštena odstupanja u skladu s dijelom C ovog Priloga, ona se oduzimaju od vrijednosti Pmeasured .


Tablica 3.

Vrijednost corrl

Vrsta elektroničkog zaslona

Vrijednost corrl

Televizor

0,0

Monitor

0,0

Digitalni znakovni zasloni

0,00062 *(lum–500)*A

pri čemu je „lum” vršna bijela svjetljivost, u cd/m2, konfiguracije najsvjetlijeg prikaza u uključenom stanju, a A je površina zaslona u dm2 .

C   Dopuštena odstupanja i korekcije za potrebe izračuna vrijednosti EEIlabel

Elektronički zasloni s automatskom regulacijom svjetline (ABC) ispunjavaju uvjete za smanjenje vrijednosti Pmeasured za 10 % ako ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve:

(a)

ABC je uključen u uobičajenoj konfiguraciji elektroničkog zaslona i ostaje uključen u bilo kojoj drugoj konfiguraciji standardnog dinamičkog raspona koja je dostupna krajnjem korisniku;

(b)

mjeri se vrijednost Pmeasured u uobičajenoj konfiguraciji, pri čemu je ABC isključen ili, ako se ABC ne može isključiti, pri osvjetljenju okoline od 100 luksa, izmjereno na senzoru ABC-a;

(c)

ako je primjenjivo, vrijednost Pmeasured s isključenim ABC-om mora biti jednaka ili veća od vrijednosti snage u uključenom stanju izmjerene s uključenim ABC-om pri osvjetljenju okoline od 100 luksa mjereno na senzoru ABC-a;

(d)

s uključenim ABC-om izmjerena vrijednost snage u uključenom stanju mora se smanjiti za 20 % ili više ako se osvjetljenje okoline, izmjereno na senzoru ABC-a, smanji sa 100 luksa na 12 luksa;

(e)

regulacija svjetljivosti zaslona pomoću ABC-a ispunjava sve sljedeće karakteristike kad se promijeni osvjetljenje okoline izmjereno na senzoru ABC-a:

izmjerena svjetljivost zaslona na 60 luksa iznosi od 65 % do 95 % svjetljivosti zaslona izmjerene na 100 luksa,

izmjerena svjetljivost zaslona na 35 luksa iznosi od 50 % do 80 % svjetljivosti zaslona izmjerene na 100 luksa,

izmjerena svjetljivost zaslona na 12 luksa iznosi od 35 % do 70 % svjetljivosti zaslona izmjerene na 100 luksa.


PRILOG III.

Oznaka za elektroničke zaslone

1.   OZNAKA

Image 1

Oznaka za elektroničke zaslone mora sadržavati sljedeće informacije:

I.

QR kod;

II.

ime ili zaštitni znak dobavljača;

III.

dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela;

IV.

ljestvicu razreda energetske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s točkom B Priloga II. kad se primjenjuje vrijednost PmeasuredSDR ;

VI.

potrošnju energije u uključenom stanju u kWh za 1 000 h, pri prikazu sadržaja u načinu SDR, zaokruženu na najbliži cijeli broj;

VII.

razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s točkom B Priloga II. kad se primjenjuje vrijednost PmeasuredHDR ;

VIII.

potrošnju energije u uključenom stanju u kWh za 1 000 h, pri prikazu sadržaja u načinu HDR, zaokruženu na najbliži cijeli broj;

IX.

dijagonalu vidljivog zaslona u centimetrima i inčima te vodoravnu i okomitu razlučivost u pikselima;

X.

broj ove Uredbe, to jest „2019/2013”.

2.   IZGLED OZNAKE

Image 2

Pri čemu:

(a)

Oznaka mora biti najmanje 96 mm široka i 192 mm visoka. Ako se oznaka tiska u većem formatu, njezin sadržaj bez obzira na to mora ostati proporcionalan gore navedenim specifikacijama. Za elektroničke zaslone čija dijagonala vidljivog područja zaslona iznosi manje od 127 cm (50 inča) mjerilo oznake može se smanjiti, ali ne na manje od 60 % uobičajene veličine; ipak, sadržaj oznake mora biti razmjeran prethodno navedenim specifikacijama i QR kod mora i dalje biti čitljiv uobičajenim QR čitačima, poput onih koji su ugrađeni u pametne telefone.

(b)

Pozadina oznake je 100 % bijele boje.

(c)

Fontovi su Verdana i Calibri.

(d)

Dimenzije i specifikacije elemenata na oznaci prikazane su kako je navedeno na izgledu oznake.

(e)

Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u sljedećem primjeru: 0,70,100,0: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna.

(f)

Oznaka mora ispunjavati sve sljedeće zahtjeve (brojke se odnose na prethodnu sliku):

Image 3

boje logotipa EU-a su:

pozadina: 100,80,0,0,

zvijezde: 0,0,100,0;

Image 4

boja logotipa energije je: 100,80,0,0;

Image 5

QR kod je 100 % crne boje;

Image 6

ime dobavljača je 100 % crne boje, ispisano podebljanim fontom Verdana veličine 9 pt;

Image 7

identifikacijska oznaka modela je 100 % crne boje, ispisana fontom Verdana uobičajene debljine i veličine 9 pt;

Image 8

ljestvica od A do G je kako slijedi:

slova ljestvice energetske učinkovitosti su 100 % bijele boje, ispisana podebljanim fontom Calibri veličine 19 pt; slova su centrirana na osi 4,5 mm od lijeve strane strelica,

boje strelica ljestvice od A do G su sljedeće:

razred A: 100,0,100,0,

razred B: 70,0,100,0,

razred C: 30,0,100,0,

razred D: 0,0,100,0,

razred E: 0,30,100,0,

razred F: 0,70,100,0,

razred G: 0,100,100,0;

Image 9

debljina unutarnje razdjelne crte je 0,5 pt, a njezina boja je 100 % crna;

Image 10

slovo razreda energetske učinkovitosti je 100 % bijele boje, ispisano podebljanim fontom Calibri veličine 33 pt. Strelica razreda energetske učinkovitosti i odgovarajuća strelica ljestvice od A do G postavljene su tako da su njihovi vrhovi poravnati. Slovo u strelici razreda energetske učinkovitosti postavljeno je u središte pravokutnog dijela strelice, koja je 100 % crne boje;

Image 11

vrijednost godišnje potrošnje energije u načinu SDR ispisana je podebljanim fontom Verdana veličine 28 pt; „kWh/1 000 h” je ispisano fontom Verdana uobičajene debljine i veličine 16 pt. Tekst je centriran i 100 % crne boje;

Image 12

piktogrami koji prikazuju HDR i zaslon moraju biti 100 % crne boje i kako je prikazano na izgledu oznake; tekst (brojevi i jedinice) moraju biti 100 % crne boje i kako je opisano u nastavku:

iznad piktograma za HDR, slova razreda energetske učinkovitosti (od A do G) su centrirana, pri čemu je slovo primjenjivog razreda energetske učinkovitosti ispisano podebljanim fontom Verdana veličine 16 pt, a ostala slova fontom Verdana uobičajene debljine i veličine 10 pt; ispod piktograma za HDR, vrijednost potrošnje energije u načinu HDR je centrirana i ispisana podebljanim fontom Verdana veličine 16 pt, a „kWh/1 000 h” fontom Verdana uobičajene debljine i veličine 10 pt,

tekst piktograma zaslona ispisan je fontom Verdana uobičajene debljine i veličine 9 pt i smješten kao na izgledu oznake;

Image 13

broj uredbe je 100 % crne boje, ispisan fontom Verdana uobičajene debljine i veličine 6 pt.


PRILOG IV.

Metode mjerenja i izračuni

Za potrebe sukladnosti i provjere sukladnosti sa zahtjevima iz ove Uredbe, mjerenja i izračuni provode se na temelju usklađenih normi čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije ili na temelju drugih pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda kojima se uzimaju u obzir općepriznate najsuvremenije metode. Oni moraju biti u skladu s odredbama utvrđenima u ovom Prilogu.

Mjerenja i izračuni moraju biti u skladu s tehničkim definicijama, uvjetima, jednadžbama i parametrima navedenima u ovom Prilogu. Elektronički zasloni koji mogu raditi u načinima rada s 2D i 3D prikazom ispituju se u načinu radu s 2D prikazom.

Elektronički zaslon koji je podijeljen na dvije ili više fizički zasebnih jedinica, ali je stavljen na tržište u jednom paketu, za potrebe provjere sukladnosti sa zahtjevima ovog Priloga smatra se jednim elektroničkim zaslonom. Ako se više elektroničkih zaslona koji se mogu staviti na tržište odvojeno kombinira u jedan sustav, zasebni elektronički zasloni smatraju se pojedinačnim zaslonima.

1.   MJERENJA SNAGE U UKLJUČENOM STANJU

Mjerenja snage u uključenom stanju moraju biti u skladu sa svim sljedećim općim uvjetima:

(a)

mjerenja se provode u uobičajenoj konfiguraciji elektroničkih zaslona;

(b)

mjerenja se provode pri temperature okoline od 23 °C ± 5 °C;

(c)

mjerenja se provode pomoću ispitne sekvence s dinamičkim radiodifuzijskim videosignalom koja je reprezentativna za tipični radiodifuzijski sadržaj za elektroničke zaslone u standardnom dinamičnom rasponu (SDR). Za mjerenje HDR-a elektronički zaslon mora automatski i ispravno odgovoriti na metapodatke HDR-a u ispitnoj sekvenci. Mjeri se prosječna električna energija potrošena u deset uzastopnih minuta;

(d)

mjerenja se provode nakon što je elektronički zaslon bio u isključenom stanju ili, ako isključeno stanje nije dostupno, u stanju pripravnosti najmanje jedan sat i odmah nakon toga najmanje jedan sat u uključenom stanju, a završavaju prije isteka najviše tri sata u uključenom stanju. Odgovarajući videosignal prikazuje se tijekom cijelog razdoblja u kojem je zaslon u uključenom stanju. Kad je riječ o elektroničkim zaslonima za koje je poznato da se stabiliziraju unutar jednog sata, ta razdoblja mogu biti kraća ako se može dokazati da su izmjerene vrijednosti unutar 2 % rezultata koji bi se inače postigli primjenom ovdje navedenih razdoblja;

(e)

ako je dostupna funkcija ABC, tijekom mjerenja ta funkcija mora biti isključena. Ako se funkcija ABC ne može isključiti, mjerenja se provode pri osvjetljenju okoline od 100 luksa, mjereno na senzoru ABC-a.

2.   MJERENJA VRŠNE BIJELE SVJETLJIVOSTI

Mjerenja vršne bijele svjetljivosti provode se:

(a)

mjeračem svjetljivosti na dijelu zaslona na kojem je prikazana potpuno (100 %) bijela slika, koja je dio uzorka za „test cijelog zaslona” čija prosječna razina svjetline slike ne prelazi točku na kojoj dolazi do bilo kakvog ograničenja snage ili druge nepravilnosti;

(b)

tako da se ne remeti točka detekcije mjerača svjetljivosti na elektroničkom zaslonu pri prebacivanjima između uobičajene konfiguracije i konfiguracije najsvjetlijeg prikaza u uključenom stanju.


PRILOG V.

Informacijski list proizvoda

U skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (b) dobavljač u bazu podataka o proizvodima unosi informacije utvrđene u tablici 4.

U priručniku za proizvod ili drugoj dokumentaciji dostavljenoj uz proizvod jasno se navodi poveznica na model u bazi podataka o proizvodima kao jedinstveni lokator resursa (URL) koji je čitljiv ljudima ili kao QR kod ili navođenjem broja registracije proizvoda.

Tablica 4.

Informacije, redoslijed i oblik informacijskog lista proizvoda

 

Informacija

Vrijednost i preciznost

Jedinica

Napomene

1.

Ime ili zaštitni znak dobavljača

TEKST

 

 

2.

Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

TEKST

 

 

3.

Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

Ako baza podataka o proizvodima automatski generira sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

4.

Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)

X,X

W

Zaokruženo na prvu decimalu za vrijednosti snage manje od 100 W i zaokruženo na prvi cijeli broj za snagu od 100 W ili veću.

5.

Razred energetske učinkovitosti (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] ili n.p.

 

Ako baza podataka o proizvodima automatski generira sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke. Vrijednost se bilježi kao „n.p.” (nije primjenjivo) ako se HDR ne primjenjuje.

6.

Snaga u uključenom stanju za način velikog dinamičkog raspona (HDR)

X,X

W

Zaokruženo na prvu decimalu za vrijednosti snage manje od 100 W i zaokruženo na prvi cijeli broj za snagu od 100 W ili veću (vrijednost se bilježi kao 0 (nula) ako „nije primjenjivo”).

7.

Snaga u isključenom stanju

X,X

W

 

8.

Snaga u stanju pripravnosti

X,X

W

 

9.

Snaga u umreženom stanju pripravnosti

X,X

W

 

10.

Kategorija elektroničkog zaslona

[televizor/monitor/znakovni zaslon/drugo]

 

Odaberite jedno.

11.

Omjer veličine

X

:

Y

cijeli broj

Npr. 16:9, 21:9 itd.

12.

Razlučivost zaslona (u pikselima)

X

x

Y

pikseli

Vodoravni i okomiti pikseli

13.

Dijagonala zaslona

X,X

cm

U centimetrima u skladu s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), zaokružena na najbližu decimalu.

14.

Dijagonala zaslona

X

inča

Neobvezno, u inčima, zaokružena na najbliži cijeli broj.

15.

Vidljivo područje zaslona

X,X

cm2

Zaokruženo na jedno decimalno mjesto

16.

Tehnologija panela koja se koristi

TEKST

 

Npr. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD itd.

17.

Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna

[DA/NE]

 

Po zadanim postavkama mora biti aktivirana (ako je odabrano DA).

18.

Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan

[DA/NE]

 

 

19.

Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan

[DA/NE]

 

Po zadanim postavkama mora biti aktivirana (ako je odabrano DA).

20.

Učestalost osvježavanja slike

X

Hz

 

21.

Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i integriranog softvera uređaja (do):

DD MM GGGG

datum

Kako je navedeno u točki 1. Priloga II.E Uredbi Komisije (EU) 2019/2021 (1).

22.

Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (do):

DD MM GGGG

datum

Kako je navedeno u točki 5. Priloga II.D Uredbi Komisije (EU) 2019/2021.

23.

Minimalna zajamčena potpora proizvodu (do):

DD MM GGGG

datum

 

24.

Vrsta napajanja:

unutarnje/vanjsko/vanjsko normirano

 

Odaberite jedno.

i.

Vanjsko normirano napajanje (priloženo uz proizvod)

Naslov norme

TEKST

 

 

 

Ulazni napon

X

V

 

Izlazni napon

X

V

 

ii.

Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod)

Naslov norme

TEKST

 

Obvezno samo ako vanjsko napajanje nije priloženo uz proizvod, inače neobvezno.

 

 

Potreban izlazni napon

X,X

V

Obvezno samo ako vanjsko napajanje nije priloženo uz proizvod, inače neobvezno.

 

 

Potrebna jakost struje

X,X

A

Obvezno samo ako vanjsko napajanje nije priloženo uz proizvod, inače neobvezno.

 

 

Potrebna frekvencija struje

X

Hz

Obvezno samo ako vanjsko napajanje nije priloženo uz proizvod, inače neobvezno.


(1)  Uredba Komisije (EU) 2019/2021 od 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn elektroničkih zaslona u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 (Vidjeti stranicu 241. ovoga Službenog lista).


PRILOG VI.

Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija iz članka 3. točke 1. podtočke (d) sadržava:

(1)

identifikacijske podatke (opći opis modela):

(a)

zaštitni znak i identifikacijsku oznaku modela;

(b)

ime, adresu, registrirano trgovačko ime dobavljača;

(2)

upućivanja na primijenjene usklađene norme, druge mjerne norme i specifikacije koje se upotrebljavaju za mjerenje tehničkih parametara i provedenih izračuna;

(3)

posebne mjere opreza koje treba poduzeti pri sastavljanju, ugrađivanju i ispitivanju modela;

(4)

popis svih ekvivalentnih modela, uključujući identifikacijske oznake modela;

(5)

izmjerene tehničke parametre modela i izračune provedene s izmjerenim parametrima navedenima u tablici 5.;

Tablica 5.

Izmjereni tehnički parametri

 

 

Vrijednost i preciznost

Jedinica

Napomene

 

Općenito

 

 

 

1.

Temperatura okoline

XX, XX

°C

 

2.

Ispitni napon

X

V

 

3.

Frekvencija

X,X

Hz

 

4.

Ukupno harmonijsko izobličenje (THD) sustava napajanja električnom energijom

X

%

 

 

Za uključeno stanje

 

 

 

5.

Vršna bijela svjetljivost konfiguracije najsvjetlijeg prikaza u uključenom stanju

X

cd/m2

 

6.

Vršna bijela svjetljivost u uobičajenoj konfiguraciji

X

cd/m2

 

7.

Omjer vršne bijele svjetljivosti (izračunan)

X,X

%

Vrijednost iz retka 6. podijeljena s vrijednošću iz retka 5. pomnožena sa 100.

 

Za APD

 

 

 

8.

Trajanje uključenog stanja prije nego što se elektronički zaslon automatski prebaci u stanje pripravnosti ili isključeno stanje ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu potrošnje energije u isključenom stanju i/ili stanju pripravnosti

mm:ss

 

 

 

Za televizore: izmjerena vrijednost razdoblja prije nego što se televizor automatski prebaci u stanje pripravnosti ili isključeno stanje ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu potrošnje energije u isključenom stanju i/ili stanju pripravnosti nakon zadnje interakcije s korisnikom

mm:ss

 

 

 

Za televizore opremljene senzorom prisutnosti u prostoriji: izmjerena vrijednost razdoblja prije nego što se televizor automatski prebaci u stanje pripravnosti ili isključeno stanje ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu potrošnje energije u isključenom stanju i/ili stanju pripravnosti ako nije otkrivena prisutnost osobe

mm:ss

 

 

 

Ostali elektronički zasloni osim televizora i radiodifuzijskih zaslona: izmjerena vrijednost razdoblja prije nego što se elektronički zaslon automatski prebaci u stanje pripravnosti ili isključeno stanje ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu potrošnje energije u isključenom stanju i/ili stanju pripravnosti ako nisu otkriveni nikakvi ulazni podaci

mm:ss

 

 

 

Za ABC

 

 

Ako je dostupan i aktiviran po zadanim postavkama (kako je navedeno u Prilogu V., tablici 4.).

9.

Prosječna snaga elektroničkog zaslona u uključenom stanju pri jakosti svjetlosti u okolini, izmjerenoj na senzoru ABC-a elektroničkog zaslona, od 100 luksa i 12 luksa

X,X

W

 

10.

Postotak smanjenja snage zbog automatske regulacije svjetline između uvjeta osvjetljenja okoline od 100 luksa i 12 luksa.

X,X

%

 

11.

Vršna bijela svjetljivost zaslona pri svakoj od sljedećih jakosti svjetlosti u okolini, izmjerenih na senzoru ABC-a elektroničkog zaslona: 100 luksa, 60 luksa, 35 luksa, 12 luksa

x

cd/m2

 

 

Izmjerena snaga u uključenom stanju pri osvjetljenju okoline od 100 luksa na senzoru ABC-a

X,X

W

 

 

Izmjerena snaga u uključenom stanju pri osvjetljenju okoline od 12 luksa na senzoru ABC-a

X,X

W

 

 

Izmjerena svjetljivost zaslona pri osvjetljenju okoline od 60 luksa na senzoru ABC-a

X

cd/m2

 

 

Izmjerena svjetljivost zaslona pri osvjetljenju okoline od 35 luksa na senzoru ABC-a

X

cd/m2

 

 

Izmjerena svjetljivost zaslona pri osvjetljenju okoline od 12 luksa na senzoru ABC-a

X

cd/m2

 

(6)

sljedeće dodatne informacije:

(a)

ulazni priključak za audio i video signale koji se upotrebljavaju za ispitivanje;

(b)

informacije i dokumentaciju o instrumentima, postavima i krugovima upotrijebljenima za električna ispitivanja;

(c)

sve druge uvjete ispitivanja koji nisu opisani ni određeni u točki (b);

(d)

za uključeno stanje:

i.

karakteristike dinamičkog video signala emitiranog sadržaja koji je reprezentativan za tipični televizijski emitirani sadržaj; za dinamički videosignal emitiranog sadržaja u načinu HDR elektronički zaslon se mora automatski prebaciti u način rada HDR na osnovi metapodataka HDR tog signala,

ii.

slijed radnji za postizanje stabilnog stanja s obzirom na snagu; i

iii.

postavke slike koje se upotrebljavaju za mjerenje najsvjetlije vršne bijele svjetljivosti i uzorak ispitivanja za videosignal koji se upotrebljava za mjerenje;

(e)

za stanje pripravnosti i isključeno stanje:

i.

upotrijebljenu mjernu metodu;

ii.

opis kako je način rada odabran ili programiran, uključujući sve napredne funkcije ponovne aktivacije; i

iii.

slijed radnji za postizanje stanja u kojem elektronički zaslon automatski mijenja način rada;

(f)

za elektroničke zaslone s posebnim sučeljem za računalni signal:

i.

potvrdu da elektronički zaslon daje prednost protokolima za upravljanje potrošnjom energije računalnog zaslona iz točke 6.2.3. Priloga II. Uredbi (EU) br. 617/2013 (1). Svako odstupanje od protokolâ treba prijaviti;

(g)

samo za umrežene elektroničke zaslone:

i.

broj i vrstu mrežnih sučelja te, osim za sučelja bežičnih mreža, njihov položaj u elektroničkom zaslonu;

ii.

informacije o tome pripada li elektronički zaslon među elektroničke zaslone s funkcionalnošću HiNA; ako tih informacija nema, smatra se da elektronički zaslon nije HiNA zaslon ili zaslon s funkcionalnošću HiNA; i

iii.

informacije o tome raspolaže li umreženi elektronički zaslon funkcionalnošću koja omogućuje funkciji za upravljanje potrošnjom energije i/ili krajnjem korisniku da elektronički zaslon koji je u stanju umrežene pripravnosti prebaci u stanje pripravnosti, isključeno stanje ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu snage za isključeno stanje i/ili stanje pripravnosti uključujući dopušteno odstupanje snage za naprednu funkciju ponovne aktivacije, ako je primjenjivo;

(h)

za sve vrste mrežnih priključaka:

i.

zadano vrijeme (u minutama i sekundama) nakon kojeg funkcija upravljanja potrošnjom energije zaslon prebacuje u umreženo stanje pripravnosti; i

ii.

aktivator za ponovnu aktivaciju elektroničkog zaslona;

(7)

odakle su dobivene informacije sadržane u tehničkoj dokumentaciji za određeni model elektroničkog zaslona:

(a)

od modela koji ima iste tehničke karakteristike relevantne za tehničke informacije koje treba navesti, ali ga je proizveo drugi proizvođač; ili

(b)

izračunom na temelju dizajna ili ekstrapolacijom iz drugog modela istog ili nekog drugog dobavljača, ili oboje;

tehnička dokumentacija prema potrebi uključuje pojedinosti takvog izračuna, dobavljačevu provjeru točnosti izračuna i, prema potrebi, izjavu o identičnosti modela različitih dobavljača; i

(8)

podaci za kontakt osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača, ako nisu uključeni u tehničke informacije unesene u bazu podataka, stavljaju se na raspolaganje, na zahtjev, tijelima za nadzor tržišta ili Komisiji za obavljanje njihovih zadaća na temelju ove Uredbe.


(1)  Uredba Komisije (EU) br. 617/2013 od 26. lipnja 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn računala i računalnih poslužitelja (SL L 175, 27.6.2013., str. 13.).


PRILOG VII.

Informacije koje treba navesti u vizualnim oglasima, tehničkim promidžbenim materijalima i pri prodaji na daljinu te putem telemarketinga, osim pri prodaji na internetu

1.   

U vizualnim oglasima, za potrebe osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz članka 3. točke 1. podtočke (e) i članka 4. točke (d), razred energetske učinkovitosti i raspon raspoloživih razreda učinkovitosti na oznaci prikazuju se kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

2.   

U tehničkim promidžbenim materijalima, za potrebe osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz članka 3. točke 1. podtočke (f) i članka 4. točke (e), energetski razred i raspon raspoloživih razreda učinkovitosti na oznaci prikazuju se kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

3.   

Pri svakoj prodaji na daljinu u papirnatom obliku nužno je navesti energetski razred i raspon raspoloživih razreda učinkovitosti na oznaci kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

4.   

Razred energetske učinkovitosti i raspon razreda energetske učinkovitosti prikazuju se kako je prikazano na slici 1.:

(a)

strelicom koja sadržava slovo razreda energetske učinkovitosti, u 100 % bijeloj boji i podebljanom fontu Calibri veličine koja je barem jednaka veličini cijene, ako je cijena prikazana;

(b)

bojom strelice koja odgovara boji razreda energetske učinkovitosti;

(c)

rasponom raspoloživih razreda energetske učinkovitosti u 100 % crnoj boji; i

(d)

strelica mora biti dovoljno velika da se može jasno vidjeti i pročitati. Slovo u strelici razreda energetske učinkovitosti postavljeno je u središte pravokutnog dijela strelice, s obrubom debljine 0,5 pt u 100 % crnoj boji oko strelice i slova razreda energetske učinkovitosti.

Odstupajući od navedenog, ako se vizualni oglas, tehnički promidžbeni materijal ili materijal za potrebe prodaje na daljinu u papirnatom obliku tiska monokromatski, boja strelice može biti monokromna u tom vizualnom oglasu, tehničkom promidžbenom materijalu ili materijalu za potrebe prodaje na daljinu u papirnatom obliku.

Slika 1.

Primjer lijeve/desne strelice u boji/monokromatske strelice s navedenim rasponom razreda energetske učinkovitosti

Image 14

5.   

Pri prodaji na daljinu u obliku telemarketinga kupac mora biti obaviješten o razredima energetske učinkovitosti proizvoda i o raspoloživom rasponu razreda energetske učinkovitosti na oznaci te se kupcu mora omogućiti pristup punoj oznaci i informacijskom listu proizvoda putem internetske stranice baze podataka o proizvodima ili tako da zatraži tiskani primjerak.

6.   

U svim situacijama iz točaka od 1. do 3. i točke 5. kupcu se mora na njegov zahtjev omogućiti pribavljanje tiskanog primjerka oznake i informacijskog lista proizvoda.


PRILOG VIII.

Informacije koje treba navesti u slučaju prodaje na daljinu putem interneta

1.   

Odgovarajuća oznaka koju je dobavljač stavio na raspolaganje u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (g) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Njezina veličina mora biti takva da oznaka bude jasno vidljiva i čitljiva te mora biti proporcionalna veličini utvrđenoj u točki 2. podtočki (a) Priloga III. Oznaka se može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza; u tom slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, oznaka se prikazuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša preko oznake ili širenjem zaslona na dodir na sliku.

2.   

Za sliku koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza, kako je navedeno na slici 2., vrijedi sljedeće:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

na strelici se navodi razred energetske učinkovitosti proizvoda u 100 % bijeloj boji, podebljanim fontom Calibri veličine koja je jednaka veličini slova kojima je navedena cijena;

(c)

raspon raspoloživih razreda učinkovitosti je 100 % crne boje; i

(d)

mora biti oblikovana na jedan od sljedeća dva načina i veličine takve da je strelica jasno vidljiva i čitljiva. Slovo na strelici razreda energetske učinkovitosti postavljeno je u središte pravokutnog dijela strelice, s vidljivim obrubom u 100 % crnoj boji oko strelice i slova razreda energetske učinkovitosti:

Slika 2.

Primjer lijeve/desne strelice u boji s navedenim rasponom razreda energetske učinkovitosti

Image 15

3.   

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed prikaza oznaka je sljedeći:

(a)

slika iz točke 2. ovog Priloga prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika sadržava poveznicu na oznaku iz Priloga III.;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša preko oznake ili širenja zaslona na dodir na sliku;

(d)

oznaka se prikazuje u skočnom prozoru, u novoj kartici, na novoj stranici ili umetnutim prikazom na zaslonu;

(e)

za uvećavanje oznake na zaslonima na dodir primjenjuju se uvriježeni načini koji se na uređajima primjenjuju za uvećavanje dodirom;

(f)

za prestanak prikazivanja oznake postoji mogućnost zatvaranja ili drugi standardni mehanizam zatvaranja; i

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda, a veličina slova jednaka je veličini slova kojima je navedena cijena.

4.   

Odgovarajući informacijski list proizvoda koji je dobavljač učinio dostupnim u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (h) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Njegova veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski list proizvoda može se prikazati upotrebom ugniježđenog prikaza ili upućivanjem na bazu podataka o proizvodu i u tom se slučaju na poveznici koja se upotrebljava za pristup informacijskom listu proizvoda jasno i čitljivo navodi „Informacijski list proizvoda”. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski list pojavljuje se prvim klikom mišem, pomicanjem miša preko poveznice ili širenjem zaslona na dodir na poveznicu.


PRILOG IX.

Postupak provjere za potrebe nadzora tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode tijela države članice i dobavljač ih ne smije upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za utvrđivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji. Vrijednosti i razredi navedeni na oznaci ili u informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti navedenih u tehničkoj dokumentaciji.

Ako je model projektiran tako da može detektirati kad je podvrgnut ispitivanju (npr. prepoznavanjem ispitnih uvjeta ili ciklusa) pa da reagira automatskim mijenjanjem svojeg rada tijekom ispitivanja kako bi postigao povoljnije vrijednosti za bilo koji parametar utvrđen u ovoj Uredbi ili naveden u tehničkoj dokumentaciji ili bilo kojoj priloženoj dokumentaciji, taj se model i svi ekvivalentni modeli ne smatraju sukladnima.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak:

(1)

Tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela.

(2)

Smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevom ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 3. točkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 (deklarirane vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za dobavljača od odgovarajućih vrijednosti navedenih u izvješćima o ispitivanju;

(b)

vrijednosti navedene na oznaci i u informacijskom listu proizvoda nisu povoljnije za dobavljača od deklariranih vrijednosti i navedeni razred energetske učinkovitosti nije povoljniji za dobavljača od razreda utvrđenog na temelju deklariranih vrijednosti; i

(c)

kada tijela države članice ispitaju jedinicu modela, utvrđene vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerene u ispitivanju i vrijednosti izračunane na temelju tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri iz tablice 6.

(3)

Ako rezultati iz točke 2. podtočke (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom.

(4)

Ako se ne postigne rezultat iz točke (2) podtočke (c), tijela države članice odabiru za ispitivanje tri dodatne jedinice istog modela. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više ekvivalentnih modela.

(5)

Smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je, za te tri jedinice, aritmetička sredina utvrđenih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima navedenima u tablici 6.

(6)

Ako se ne postigne rezultat iz točke 5., smatra se da model i svi ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom.

(7)

Nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6. tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije tijelima drugih država članica i Komisiji.

Tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu IV.

Kad je riječ o zahtjevima iz ovog Priloga, tijela države članice primjenjuju samo dopuštena odstupanja pri provjeri koja su utvrđena u tablici 6. i samo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 6.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametar

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Snaga u uključenom stanju (Pmeasured , u vatima)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije prelaziti deklariranu vrijednost za više od 7 %.

Snaga u isključenom stanju, stanju pripravnosti i u umreženom stanju pripravnosti, u vatima, ovisno o tome što je primjenjivo.

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 0,10 W ako je deklarirana vrijednost 1,00 W ili manje, ili za više od 10 % ako je deklarirana vrijednost veća od 1,00 W.

Dijagonala vidljivog zaslona u centimetrima (i inčima, ako je navedeno)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti za više od 1 cm ili 0,4 inča.

Vidljivo područje zaslona u dm2

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti za više od 0,1 dm2.

Razlučivost zaslona izražena u horizontalnim i vertikalnim pikselima

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije odstupati od deklarirane vrijednosti.


(*1)  U slučaju da se ispituju tri dodatne jedinice kako je propisano u točki 4., utvrđena vrijednost znači aritmetički prosjek vrijednosti dobivenih za te tri dodatne jedinice.


5.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 315/29


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014

оd 11. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1061/2010 i Direktive Komisije 96/60/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (1), a posebno njezin članak 11. stavak 5. i članak 16.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/1369 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u pogledu označivanja ili promjene vrijednosti pri označivanju skupina proizvoda koje imaju znatan potencijal za uštedu energije i, prema potrebi, drugih resursa.

(2)

Odredbe o označivanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja utvrđene su Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1061/2010 (2).

(3)

Odredbe o označivanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica-sušilica rublja utvrđene su Direktivom Komisije 96/60/EZ (3).

(4)

U Komunikaciji Komisije COM(2016) 773 final (4) (plan rada za ekološki dizajn), koju je Komisija donijela na temelju primjene članka 16. stavka 1. Direktive 2009/125/EZ (5) Europskog parlamenta i Vijeća, utvrđuju se prioriteti rada u skladu s okvirom za ekološki dizajn i okvirom za označivanje energetske učinkovitosti za razdoblje od 2016. do 2019. U Planu rada za ekološki dizajn navode se skupine proizvoda koji koriste energiju koje su prioritetne za provođenje pripremnih studija i moguće donošenje provedbenih mjera te se navodi preispitivanje Uredbe Komisije (EU) br. 1015/2010 (6), Delegirane uredbe (EU) br. 1061/2010 i Direktive 96/60/EZ.

(5)

Procjenjuje se da bi se mjerama iz Plana rada za ekološki dizajn 2030. moglo ukupno uštedjeti više od 260 TWh krajnje energije godišnje, što odgovara godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova za približno 100 milijuna tona 2030. Kućanske perilice rublja i kućanske perilice-sušilice rublja jedna su od skupina proizvoda navedenih u Planu rada, za koju procijenjena godišnja ušteda električne energije iznosi 2,5 TWh, što bi 2030. dovelo do smanjenja emisija stakleničkih plinova od 0,8 Mt ekvivalenta CO2 godišnje te do procijenjene uštede vode u iznosu od 711 milijuna m3.

(6)

Kućanske perilice rublja i kućanske perilice-sušilice rublja među skupinama su proizvoda navedenima u članku 11. stavku 5. točki (b) Uredbe (EU) 2017/1369, za koje bi Komisija trebala donijeti delegirani akt o uvođenju promijenjene ljestvice od A do G.

(7)

Komisija je preispitala Delegiranu uredbu (EU) br. 1061/2010 u skladu s njezinim člankom 7., kao i Direktivu 96/60/EZ, i analizirala tehničke, ekološke i ekonomske aspekte, kao i ponašanje korisnika u stvarnim uvjetima. Preispitivanje je provedeno u bliskoj suradnji s dionicima i zainteresiranim stranama iz Unije i trećih zemalja. Rezultati preispitivanja javno su objavljeni i predstavljeni Savjetodavnom forumu osnovanom člankom 14. Uredbe (EU) 2017/1369.

(8)

Preispitivanjem je zaključeno da postoji potreba za uvođenjem revidiranih zahtjeva za označivanje energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja, koji bi se za obje vrste proizvoda mogli uvesti istom uredbom o označivanju energetske učinkovitosti. Područje primjene ove Uredbe stoga bi trebalo obuhvaćati kućanske perilice rublja i kućanske perilice-sušilice rublja.

(9)

Nekućanske perilice rublja i nekućanske perilice-sušilice rublja imaju različite značajke i namjene. One podliježu drugim propisima, posebno Direktivi br. 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7) i ne bi trebale biti uključene u područje primjene ove Uredbe. Ova Uredba o kućanskim perilicama i kućanskim perilicama-sušilicama rublja trebala bi se primjenjivati na perilice rublja i perilice-sušilice rublja s istim tehničkim svojstvima, neovisno o okruženju u kojem se upotrebljavaju.

(10)

Ekološki aspekti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja, koji su za potrebe ove Uredbe utvrđeni kao znatni, jesu potrošnja energije i vode tijekom faze uporabe, stvaranje otpada na kraju vijeka trajanja, emisije u zrak i vodu u fazi proizvodnje (zbog vađenja i prerade sirovina) i fazi uporabe (zbog potrošnje električne energije).

(11)

Preispitivanje ukazuje na to da se potrošnja električne energije i vode u proizvodima obuhvaćenima ovom Uredbom može dodatno smanjiti provedbom mjera označivanja energetske učinkovitosti usmjerenih na bolje razvrstavanje proizvoda, čime bi se osiguralo poticanje dobavljača na daljnje poboljšavanje učinkovitosti u pogledu energije i resursa u kućanskim perilicama rublja i kućanskim perilicama-sušilicama rublja, kao i boljim odgovorima na očekivanja potrošača pri upotrebi programa pranja ili cjelovitih programa pranja i sušenja, posebno u pogledu njihova trajanja.

(12)

Označivanjem energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja potrošačima se omogućuje donošenje utemeljenih odluka u prilog uređajima s većom učinkovitošću u pogledu energije i resursa. Razumijevanje i relevantnost informacija na oznaci potvrđeni su posebnom anketom među potrošačima u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1369.

(13)

Kućanske perilice rublja i kućanske perilice-sušilice rublja izložene na sajmovima trebale bi imati oznaku energetske učinkovitosti ako je prva jedinica modela već stavljena na tržište ili ako je na tržište stavljena na tom sajmu.

(14)

Relevantni parametri za proizvode trebali bi se mjeriti pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama. U tim bi se metodama trebale uzeti u obzir priznate suvremene metode mjerenja, uključujući, ako su dostupne, usklađene norme koje su donijele europska tijela za normizaciju, kako su navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(15)

S obzirom na rast prodaje proizvoda koji koriste energiju putem internetskih trgovina i platformi za internetsku prodaju, a ne izravno od dobavljača, trebalo bi pojasniti da bi za prikazivanje oznake koju dostavi dobavljač u blizini cijene proizvoda odgovorni trebali biti pružatelji usluga smještaja internetskih trgovina na poslužitelju i pružatelji platformi za internetsku prodaju. Trebali bi obavijestiti dobavljača o toj obvezi, ali ne bi trebali biti odgovorni za točnost ili sadržaj oznake i priloženog informacijskog lista proizvoda. Međutim, na temelju primjene članka 14. stavka 1. točke (b) Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) o elektroničkoj trgovini, te platforme za smještaj informacija na poslužitelju trebale bi djelovati brzo i ukloniti ili onemogućiti pristup informacijama o predmetnom proizvodu ako su upoznate s nesukladnostima (npr. oznaka ili informacijski list proizvoda nedostaju, nepotpuni su ili netočni), primjerice ako ih o tome obavijesti tijelo za nadzor tržišta. Dobavljač koji na vlastitoj internetskoj stranici prodaje izravno krajnjim korisnicima podliježe obvezama distributera za prodaju na daljinu iz članka 5. Uredbe (EU) 2017/1369.

(16)

Savjetodavni forum i stručnjaci iz država članica raspravljali su o mjerama predviđenima ovom Uredbom u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2017/1369.

(17)

Delegiranu uredbu (EU) br. 1061/2010 i Direktivu 96/60/EZ trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi u pogledu označivanja kućanskih perilica rublja s napajanjem iz električne mreže i kućanskih perilica-sušilica rublja s napajanjem iz električne mreže, uključujući kućanske perilice rublja i kućanske perilice-sušilice rublja koje se mogu napajati i baterijski, te uključujući ugradbene kućanske perilice rublja i ugradbene kućanske perilice-sušilice rublja, kao i zahtjevi u pogledu pružanja dodatnih informacija o tim proizvodima.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

perilice rublja i perilice-sušilice rublja obuhvaćene područjem primjene Direktive 2006/42/EZ;

(b)

baterijske kućanske perilice rublja ili baterijske kućanske perilice-sušilice rublja koje se na električnu mrežu mogu priključiti zasebno kupljenim ispravljačem izmjenične struje u istosmjernu;

(c)

kućanske perilice rublja nazivnog kapaciteta manjeg od 2 kg i kućanske perilice-sušilice rublja nazivnog kapaciteta 2 kg ili manjeg.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„električna mreža” znači opskrba električnom energijom iz mreže izmjeničnog napona od 230 (± 10 %) volti na 50 Hz;

(2)

„automatska perilica rublja” znači perilica koja u cijelosti opere rublje bez potrebe za djelovanjem korisnika u bilo kojoj fazi programa;

(3)

„kućanska perilica rublja” znači automatska perilica rublja koja čisti i ispire kućansko rublje uporabom vode, kemijskih, mehaničkih i toplinskih sredstava, koja usto ima funkciju centrifugiranja te za koju proizvođač u izjavi o sukladnosti navodi da je u skladu s Direktivom 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća (10) ili Direktivom 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća (11);

(4)

„kućanska perilica-sušilica rublja” znači kućanska perilica rublja koja uz funkcije automatske perilice rublja u istom bubnju uključuje sredstva za sušenje tkanina zagrijavanjem i okretanjem te za koju proizvođač u izjavi o sukladnosti navodi da je u skladu s Direktivom 2014/35/EU ili Direktivom 2014/53/EU;

(5)

„ugradbena kućanska perilica rublja” znači kućanska perilica rublja koja je projektirana, ispitivana i stavljena na tržište isključivo:

(a)

za ugradnju u ormare ili oblaganje pločama (s donje i/ili gornje strane te bočnih strana);

(b)

za sigurno pričvršćivanje na bočne, gornje ili donje plohe ormara ili ploča; i

(c)

za opremanje tvornički dovršenim prednjim elementima ili prilagođenom prednjom pločom;

(6)

„ugradbena kućanska perilica-sušilica rublja” znači kućanska perilica-sušilica rublja koja je projektirana, ispitivana i stavljena na tržište isključivo:

(a)

za ugradnju u ormare ili oblaganje pločama (s donje i/ili gornje strane te bočnih strana);

(b)

za sigurno pričvršćivanje na bočne, gornje ili donje plohe ormara ili ploča; i

(c)

za opremanje tvornički dovršenim prednjim elementima ili prilagođenom prednjom pločom;

(7)

„kućanska perilica rublja s više bubnjeva” znači kućanska perilica rublja opremljena s više bubnjeva u odvojenim jedinicama ili u istom kućištu;

(8)

„kućanska perilica-sušilica rublja s više bubnjeva” znači kućanska perilica-sušilica rublja opremljena s više bubnjeva u odvojenim jedinicama ili u istom kućištu;

(9)

„prodajno mjesto” znači mjesto na kojem su kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja, ili oboje, izložene ili ponuđene za prodaju, najam ili za kupnju uz obročnu otplatu cijene.

Za potrebe prilogâ dodatne definicije određene su u Prilogu I.

Članak 3.

Obveze dobavljača

1.   Dobavljači osiguravaju:

(a)

da je svaka kućanska perilica rublja i kućanska perilica-sušilica rublja označena tiskanom oznakom u obliku utvrđenom u Prilogu III., odnosno, za kućanske perilice rublja s više bubnjeva ili kućanske perilice-sušilice rublja s više bubnjeva, u Prilogu X.;

(b)

da se parametri iz informacijskog lista proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., unose u bazu podataka o proizvodima;

(c)

da se na konkretan zahtjev distributera kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja informacijski list proizvoda stavlja na raspolaganje u tiskanom obliku;

(d)

da su parametri na informacijskom listu proizvoda, kako su navedeni u Prilogu VI., uneseni u bazu podataka o proizvodima;

(e)

da svaki vizualni oglas za određeni model kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII. i Prilogom VIII.;

(f)

da svaki tehnički promidžbeni materijal za određeni model kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja, uključujući na internetu, u kojem se navode specifični tehnički parametri, sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.;

(g)

da je elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu III., dostupna distributerima za svaki model kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja;

(h)

da je elektronički informacijski list proizvoda, kako je utvrđen u Prilogu V., dostupan distributerima za svaki model kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja;

2.   Razred energetske učinkovitosti i razred emisije buke koja se prenosi zrakom određeni su u Prilogu II. i izračunavaju se u skladu s Prilogom IV.

Članak 4.

Obveze distributera

Distributeri osiguravaju:

(a)

da svaka kućanska perilica rublja ili kućanska perilica-sušilica rublja na prodajnom mjestu, uključujući na sajmovima, ima oznaku koju osigurava dobavljač u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (a), za ugradbene uređaje tako da je jasno vidljiva, a za sve druge uređaje tako da je jasno vidljiva na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja;

(b)

da se u slučaju prodaje na daljinu i internetske kupnje oznaka i informacijski list proizvoda pružaju u skladu s odredbama priloga VII. i VIII.;

(c)

da svaki vizualni oglas za određeni model kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja, uključujući oglase na internetu, sadržava razred energetske učinkovitosti tog modela i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.;

(d)

da svaki tehnički promidžbeni materijal za određeni model kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja, uključujući na internetu, u kojem se navode specifični tehnički parametri, sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.

Članak 5.

Obveze platformi za smještaj informacija na poslužitelju

Ako davatelj usluga smještaja informacija na poslužitelju iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ dopušta prodaju kućanskih perilica rublja ili kućanskih perilica-sušilica rublja putem svoje internetske stranice, davatelj usluga mora na sredstvu prikaza omogućiti prikaz elektroničke oznake i elektroničkog informacijskog lista koji je dostavio distributer u skladu s odredbama Priloga VIII. i dužan je obavijestiti distributera o obvezi prikaza.

Članak 6.

Metode mjerenja

Informacije koje je potrebno osigurati u skladu s člancima 3. i 4. trebaju biti dobivene pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama mjerenja i izračuna kojima se uzimaju u obzir općeprihvaćene najsuvremenije metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu IV.

Članak 7.

Postupak provjere za potrebe nadzora tržišta

Kad provode provjere u okviru nadzora tržišta iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1369, države članice primjenjuju postupak utvrđen u Prilogu IX.

Članak 8.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak i dostavlja rezultate te revizije, uključujući, prema potrebi, nacrt revidiranog prijedloga, Savjetodavnom forumu najkasnije do 25. prosinca 2025.

Preispitivanjem se posebno ocjenjuje sljedeće:

(a)

mogućnosti za poboljšanje u odnosu na energetsku, funkcionalnu i ekološku učinkovitost kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja;

(b)

primjerenost zadržavanja dviju ljestvica za energetsku učinkovitost kućanskih sušilica rublja;

(c)

djelotvornost postojećih mjera u postizanju promjena u ponašanju krajnjih korisnika kako bi oni u većoj mjeri kupovali uređaje koji su učinkoviti u pogledu energije i resursa te upotrebljavali programe koji su učinkoviti u pogledu energije i resursa;

(d)

mogućnost zahvaćanja ciljeva kružnog gospodarstva.

Članak 9.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 1061/2010 stavlja se izvan snage 1. ožujka 2021.

Direktiva 96/60/EZ stavlja se izvan snage od 1. ožujka 2021.

Članak 10.

Prijelazne mjere

Od 25. prosinca 2019. do 28. veljače 2021. informacijski list proizvoda koji se zahtijeva u skladu s člankom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1061/2010 ne mora se izdati u tiskanom obliku, nego se može staviti na raspolaganje u bazi podataka o proizvodima uspostavljenoj člankom 12. Uredbe (EU) 2017/1369. U tom će slučaju dobavljač osigurati, ako to distributer izričito zatraži, da se informacijski list proizvoda stavi na raspolaganje u tiskanom obliku.

Od 25. prosinca 2019. do 28. veljače 2021. informacijski list koji se zahtijeva u skladu s člankom 2. stavkom 3. Direktive 96/60/EZ ne mora se izdati u tiskanom obliku, nego se može staviti na raspolaganje u bazi podataka o proizvodima uspostavljenoj člankom 12. Uredbe (EU) 2017/1369. U tom će slučaju dobavljač osigurati, ako to distributer izričito zatraži, da se informacijski list proizvoda stavi na raspolaganje u tiskanom obliku.

Članak 11.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2021. Međutim, članak 10. primjenjuje se od 25. prosinca 2019., a članak 3. točka 1. podtočke (a) i (b) od 1. studenoga 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 198, 28.7.2017., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1061/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja (SL L 314, 30.11.2010., str. 47).

(3)  Direktiva Komisije 96/60/EZ od 19. rujna 1996. o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u vezi s energetskim označivanjem kombiniranih perilica-sušilica rublja (SL L 266, 18.10.1996., str. 1.).

(4)  Komunikacija Komisije, Plan rada za ekološki dizajn 2016.–2019. (COM(2016) 773 final, 30.11.2016.)

(5)  Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 1015/2010 od 10. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih perilica rublja (SL L 293, 11.11.2010., str. 21.).

(7)  Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima (SL L 157, 9.6.2006., str. 24.).

(8)  Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

(9)  Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

(10)  Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29.3.2014., str. 357.).

(11)  Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L 153, 22.5.2014., str. 62.)


PRILOG I.

Definicije koje se primjenjuju na priloge

Primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„indeks energetske učinkovitosti” (EEI) znači omjer ponderirane potrošnje energije i standardne potrošnje energije u ciklusu;

(2)

„program” znači niz unaprijed određenih radnji koje je dobavljač deklarirao kao prikladne za pranje, sušenje ili kontinuirano pranje i sušenje određenih vrsta tkanina;

(3)

„ciklus pranja” znači cjelovit postupak pranja kako je definiran u odabranom programu i koji se sastoji od niza različitih radnji, uključujući pranje, ispiranje i centrifugiranje;

(4)

„ciklus sušenja” znači cjelovit postupak sušenja kako je definiran u traženom programu i koji se sastoji od niza različitih radnji, uključujući grijanje i okretanje;

(5)

„cjelovit ciklus” znači postupak pranja i sušenja koji se sastoji od ciklusa pranja i ciklusa sušenja;

(6)

„kontinuirani ciklus” znači cjelovit ciklus bez prekida postupka i za koji nije potrebna intervencija korisnika u bilo kojem trenutku tijekom programa;

(7)

„QR kod” znači matrični crtični kod na oznaci energetske učinkovitosti modela proizvoda koji služi kao poveznica za informacije o tom modelu u javno dostupnom dijelu baze podataka o proizvodima;

(8)

„nazivni kapacitet” znači najveća masa u kilogramima koju određuje dobavljač u razmacima od 0,5 kg suhe tkanine određene vrste, a koja se može obraditi u jednom ciklusu pranja kućanske perilice rublja ili u jednom cjelovitom ciklusu kućanske perilice-sušilice rublja, u odabranom programu s punjenjem u skladu s uputama dobavljača;

(9)

„nazivni kapacitet pranja” znači najveća masa u kilogramima koju određuje dobavljač u razmacima od 0,5 kg suhe tkanine određene vrste, a koja se može obraditi u jednom ciklusu pranja kućanske perilice rublja ili u jednom ciklusu pranja kućanske perilice-sušilice rublja, u odabranom programu s punjenjem u skladu s uputama dobavljača;

(10)

„nazivni kapacitet sušenja” znači najveća masa u kilogramima koju određuje dobavljač u razmacima od 0,5 kg suhe tkanine određene vrste, a koja se može obraditi u jednom ciklusu sušenja kućanske perilice-sušilice rublja, u odabranom programu s punjenjem u skladu s uputama dobavljača;

(11)

„eco 40-60” znači naziv programa koji je dobavljač deklarirao kao program kojim se može oprati uobičajeno prljavo pamučno rublje predviđeno za pranje na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom ciklusu pranja, i na koji se odnose informacije na oznaci energetske učinkovitosti i na informacijskom listu proizvoda;

(12)

„učinkovitost ispiranja” znači koncentracija preostalog sadržaja linearnih alkilbenzensulfonata (LAS) u obrađenom tekstilnom materijalu nakon ciklusa pranja kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja (IR) ili cjelovitog ciklusa kućanske perilice-sušilice rublja (JR), izražena u gramima po kilogramu suhog tekstilnog materijala;

(13)

„ponderirana potrošnja energije (EW)” znači ponderirani prosjek potrošnje energije ciklusa pranja kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja te pri polovini i četvrtini nazivnog kapaciteta pranja, izražen u kilovatsatima po ciklusu;

(14)

„ponderirana potrošnja energije (EWD)” znači ponderirani prosjek potrošnje energije kućanske perilice-sušilice rublja za ciklus pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu pranja i pri polovini nazivnog kapaciteta, izražen u kilovatsatima po ciklusu;

(15)

„standardna potrošnja energije u ciklusu” (SCE) znači potrošnja energije koja se kao referentna vrijednost uzima kao funkcija nazivnog kapaciteta kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja, izražena u kilovatsatima po ciklusu;

(16)

„ponderirana potrošnja vode (WW)” znači ponderirani prosjek potrošnje vode ciklusa pranja kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja te pri polovini i četvrtini nazivnog kapaciteta pranja, izražen u litrama po ciklusu;

(17)

„ponderirana potrošnja vode (WWD)” znači ponderirani prosjek potrošnje vode kućanske perilice-sušilice rublja za ciklus pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu pranja i pri polovini nazivnog kapaciteta, izražen u litrama po ciklusu;

(18)

„preostali sadržaj vlage” za kućanske perilice rublja i za ciklus pranja kućanskih perilica-sušilica rublja znači količina vlage u rublju na kraju ciklusa pranja;

(19)

„konačni sadržaj vlage” za kućanske perilice-sušilice rublja znači količina vlage sadržana u rublju na kraju ciklusa sušenja;

(20)

„suho za spremanje u ormar” znači stanje tekstila koji je u ciklusu sušenja posve osušen, to jest sadržaj vlage jednak je 0 %;

(21)

„trajanje programa” (TW) znači razdoblje koje započinje pokretanjem odabranog programa, isključujući bilo kakvu odgodu koju programira korisnik, dok se ne prikaže da je program završen, kada korisnik ima pristup punjenju;

(22)

„trajanje ciklusa” (TWD) znači, za cjeloviti ciklus kućanske perilice-sušilice rublja, razdoblje koje započinje pokretanjem odabranog programa za ciklus pranja, isključujući bilo kakvu odgodu koju programira korisnik, dok se ne prikaže da je ciklus sušenja završen, kada korisnik ima pristup punjenju;

(23)

„isključeno stanje” znači stanje u kojem je kućanska perilica rublja ili kućanska perilica-sušilica rublja priključena na električnu mrežu, ali ne obavlja nikakvu funkciju; isključenim stanjem smatra se i sljedeće:

(a)

stanje u kojem je vidljivo samo to da je riječ o isključenom stanju;

(b)

stanje koje pruža samo funkcionalnosti namijenjene osiguravanju elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s Direktivom 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1);

(24)

„stanje pripravnosti” znači stanje u kojem je kućanska perilica rublja ili kućanska perilica-sušilica rublja priključena na električnu mrežu i pruža samo sljedeće funkcije koje mogu trajati neograničeno dugo:

(a)

funkciju ponovne aktivacije ili funkciju ponovne aktivacije i samo prikaz toga da je funkcija ponovne aktivacije uključena, i/ili

(b)

funkciju ponovne aktivacije priključivanjem na mrežu; i/ili

(c)

prikaz neke informacije ili nekog statusa; i/ili

(d)

funkciju otkrivanja za hitne mjere;

(25)

„mreža” znači komunikacijska infrastruktura koja se sastoji od topologije poveznica, arhitekture, komponenti, organizacijskih načela, komunikacijskih postupaka i komunikacijskih formata (protokola);

(26)

„funkcija sprečavanja gužvanja” znači radnja kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja koja se provodi nakon završetka programa namijenjena sprečavanju prekomjernog gužvanja rublja;

(27)

„odgođeni početak” znači stanje u kojem je korisnik odabrao određenu odgodu početka ili kraja ciklusa odabranog programa;

(28)

„jamstvo” znači svaka obveza kojom se trgovac ili dobavljač obvezuju potrošaču:

(a)

vratiti plaćenu cijenu; ili

(b)

zamijeniti ili popraviti kućansku perilicu rublja i kućansku perilicu-sušilicu rublja ili postupati s njima, na bilo koji način, ako ne zadovoljavaju specifikacije navedene u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu;

(29)

„sredstvo prikaza” znači bilo koji zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(30)

„ugniježđeni prikaz” znači vizualno sučelje na kojem se slikovnom ili podatkovnom skupu pristupa klikom mišem, pomicanjem miša preko tog skupa ili širenjem tih skupova na zaslonu na dodir;

(31)

„zaslon na dodir” znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(32)

„alternativni tekst” znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu iscrtati grafičke elemente ili služi za pristupačnost, npr. kao ulazni podatak u aplikacijama za sintezu glasa;


(1)  Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (SL L 96, 29.3.2014., str. 79.).


PRILOG II.

A.   Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti kućanske perilice rublja i ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja utvrđuje se na temelju njezina indeksa energetske učinkovitosti (EEIW), kako je utvrđen u tablici 1.

Vrijednost EEIW kućanske perilice rublja i ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja izračunava se u skladu s Prilogom IV.

Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i ciklusa pranja kućanskih perilica-sušilica rublja

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Razred energetske učinkovitosti cjelovitog ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja utvrđuje se na temelju njezina indeksa energetske učinkovitosti (EEIWD), kako je utvrđen u tablici 2.

Vrijednost EEIWD cjelovitog ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja izračunava se u skladu s Prilogom IV.

Tablica 2.

Razredi energetske učinkovitosti cjelovitog ciklusa kućanskih perilica-sušilica rublja

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.   Razredi učinkovitosti centrifugiranja

Razred energetske učinkovitosti centrifugiranja kućanske perilice rublja i ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja utvrđuje se na temelju njezina preostalog sadržaja vlage (D), kako je utvrđen u tablici 3.

Vrijednost D kućanske perilice rublja i ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja izračunava se u skladu s Prilogom IV.

Tablica 3.

Razredi učinkovitosti centrifugiranja

Razred učinkovitosti centrifugiranja

Preostali sadržaj vlage (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.   Razredi emisije buke koja se prenosi zrakom

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom kućanske perilice rublja i ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja utvrđuje se na temelju njezinih emisija buke koja se prenosi zrakom, kako je utvrđeno u tablici 4.

Tablica 4.

Razredi emisije buke koja se prenosi zrakom

Faza

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom

Buka (dB)

Centrifugiranje

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81


PRILOG III.

A.   Oznaka za kućanske perilice rublja

1.   OZNAKA ZA KUĆANSKE PERILICE RUBLJA

1.1   Oznaka

Image 16

1.2   Oznaka sadržava sljedeće informacije:

I.

QR kod;

II.

ime ili zaštitni znak dobavljača;

III.

dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela;

IV.

raspon razreda energetske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II.;

VI.

ponderiranu potrošnju energije u 100 ciklusa, izraženu u kWh i zaokruženu na najbliži cijeli broj u skladu s Prilogom IV.;

VII.

nazivni kapacitet u kg za program eco 40-60;

VIII.

ponderiranu potrošnju vode po ciklusu u litrama zaokruženu na najbliži cijeli broj u skladu s Prilogom IV.:

IX.

trajanje programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu izraženo u h:mm i zaokruženo na najbližu minutu;

X.

razred energetske učinkovitosti centrifugiranja utvrđen u skladu s točkom B Priloga II.;

XI.

emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja, izražene u dB(A) re 1 pW i zaokružene na najbliži cijeli broj, te razred emisije buke koja se prenosi zrakom, utvrđen u skladu s točkom C Priloga II.;

XII.

broj ove Uredbe, to jest „2019/2014”.

2.   IZGLED OZNAKE ZA KUĆANSKE PERILICE RUBLJA

Izgled je oznake sljedeći:

Image 17

Pri čemu:

(a)

Oznaka mora biti barem 96 mm široka i 192 mm visoka. Ako se oznaka tiska u većem formatu, njezin sadržaj svejedno mora ostati proporcionalan prethodno navedenim specifikacijama.

(b)

Pozadina oznake je 100 % bijela.

(c)

Fontovi su Verdana i Calibri.

(d)

Dimenzije i specifikacije elemenata koji čine oznaku odgovaraju opisanima u izgledu oznake za kućanske perilice rublja.

(e)

Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u sljedećem primjeru: 0,70,100,0: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna.

(f)

Oznaka mora ispunjavati sve sljedeće zahtjeve (brojke se odnose na brojeve na prethodnoj slici):

Image 18

boje logotipa EU-a su:

pozadina: 100,80,0,0;

zvijezde: 0,0,100,0;

Image 19

boja logotipa energije je: 100,80,0,0;

Image 20

QR kod je 100 % crne boje;

Image 21

ime dobavljača je 100 % crne boje, u podebljanom fontu Verdana veličine 9 pt;

Image 22

identifikacijska oznaka modela je 100 % crne boje, u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 9 pt;

Image 23

ljestvica od A do G je kako slijedi:

slova ljestvice energetske učinkovitosti su 100 % bijele boje u podebljanom fontu Calibri veličine 19 pt; slova su centrirana na osi 4,5 mm od lijeve strane strelica;

boje strelica ljestvice od A do G su sljedeće:

Razred A: 100,0,100,0;

Razred B: 70,0,100,0;

Razred C: 30,0,100,0;

Razred D: 0,0,100,0;

Razred E: 0,30,100,0;

Razred F: 0,70,100,0;

Razred G: 0,100,100,0;

Image 24

unutarnja razdjelna crta debljine je 0,5 pt i 100 % crne boje;

Image 25

slovo razreda energetske učinkovitosti je 100 % bijele boje u podebljanom fontu Calibri veličine 33 pt. Strelica razreda energetske učinkovitosti i odgovarajuća strelica ljestvice od A do G postavljene su tako da su njihovi vrhovi poravnati. Slovo u strelici razreda energetske učinkovitosti postavljeno je u središte pravokutnog dijela strelice, koja je 100 % crne boje:

Image 26

vrijednost ponderirane potrošnje energije u 100 ciklusa je u podebljanom fontu Verdana veličine 28 pt; „kWh” je u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 18 pt; broj „100” na ikoni, koji predstavlja 100 ciklusa, u fontu je Verdana uobičajene debljine i veličine 14 pt. Vrijednost i jedinica centrirani su i 100 % crne boje;

Image 27

piktogrami su prikazani u skladu s utvrđenima izgledom oznake i kako slijedi:

linije piktograma debljine su 1,2 pt i kao i tekst (brojevi i jedinice) 100 % su crne boje;

tekst ispod tri gornja piktograma u podebljanom je fontu Verdana veličine 16 pt, a jedinice su u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 12 pt te su centrirani ispod piktograma;

piktogram energetske učinkovitosti centrifugiranja: raspon razreda energetske učinkovitosti (od A do G) centriran je ispod piktograma, pri čemu je slovo primjenjivog razreda energetske učinkovitosti centrifugiranja u podebljanom fontu Verdana veličine 16 pt, a ostala slova razreda energetske učinkovitosti centrifugiranja u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 10 pt;

piktogram emisije buke koja se prenosi zrakom: broj decibela u zvučniku u podebljanom je fontu Verdana veličine 12 pt, a jedinica „dB” u fontu je Verdana uobičajene debljine i veličine 9 pt; raspon razreda buke (od A do D) centriran je ispod piktograma, pri čemu je slovo primjenjivog razreda buke u podebljanom fontu Verdana veličine 16 pt, a ostala slova razreda buke u fontu su Verdana uobičajene debljine i veličine 10 pt;

Image 28

broj uredbe je 100 % crne boje, u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 6 pt.

B.   Oznaka za kućansku perilicu-sušilicu rublja

1.   OZNAKA ZA KUĆANSKE PERILICE-SUŠILICE RUBLJA

1.1   Oznaka:

Image 29

1.2   Oznaka sadržava sljedeće informacije:

I.

QR kod;

II.

ime ili zaštitni znak dobavljača;

III.

dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela;

IV.

ljestvice razreda energetske učinkovitosti od A do G za cjeloviti ciklus (na lijevoj strani) i za ciklus pranja (na desnoj strani);

V.

razred energetske učinkovitosti cjelovitog ciklusa (na lijevoj strani) utvrđen u skladu s Prilogom II.; i za ciklus pranja (na desnoj strani) utvrđen u skladu s Prilogom II.;

VI.

ponderiranu potrošnju energije u 100 ciklusa, izraženu u kWh i zaokruženu na najbliži cijeli broj u skladu s Prilogom IV., za cjeloviti ciklus (na lijevoj strani);

VII.

ponderiranu potrošnju energije u 100 ciklusa, izraženu u kWh i zaokruženu na najbliži cijeli broj u skladu s Prilogom IV., za ciklus pranja (na desnoj strani);

VIII.

nazivni kapacitet za cjeloviti ciklus (na lijevoj strani) i za ciklus pranja (na desnoj strani);

IX.

ponderiranu potrošnju vode po ciklusu u litrama, zaokruženu na najbliži cijeli broj u skladu s Prilogom IV., za cjeloviti ciklus (na lijevoj strani) i za ciklus pranja (na desnoj strani);

X.

trajanje ciklusa pri nazivnom kapacitetu za cjeloviti ciklus (na lijevoj strani) i za ciklus pranja (na desnoj strani);

XI.

razred energetske učinkovitosti centrifugiranja utvrđen u skladu s točkom B Priloga II.;

XII.

razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 i vrijednost u dB(A) re 1 pW zaokruženu na najbliži cijeli broj;

XIII.

broj ove Uredbe, to jest „2019/2014”.

2.   IZGLED OZNAKE ZA KUĆANSKE PERILICE-SUŠILICE RUBLJA

Image 30

Pri čemu:

(a)

Oznaka mora biti barem 96 mm široka i 192 mm visoka. Ako se oznaka tiska u većem formatu, njezin sadržaj svejedno mora ostati proporcionalan prethodno navedenim specifikacijama.

(b)

Pozadina oznake je 100 % bijela.

(c)

Fontovi su Verdana i Calibri.

(d)

Dimenzije i specifikacije elemenata koji čine oznaku odgovaraju opisanima u izgledu oznake za kućanske perilice-sušilice rublja.

(e)

Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u sljedećem primjeru: 0,70,100,0: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna.

(f)

Oznaka mora ispunjavati sve sljedeće zahtjeve (brojke se odnose na brojeve na prethodnoj slici):

Image 31

boje logotipa EU-a su:

pozadina: 100,80,0,0;

zvijezde: 0,0,100,0;

Image 32

boja logotipa energije je: 100,80,0,0;

Image 33

QR kod je 100 % crne boje;

Image 34

ime dobavljača je 100 % crne boje, u podebljanom fontu Verdana veličine 9 pt;

Image 35

identifikacijska oznaka modela je 100 % crne boje, u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 9 pt;

Image 36

ljestvica od A do G je kako slijedi:

slova ljestvica energetske učinkovitosti 100 % su bijele boje u podebljanom fontu Calibri veličine 19 pt; slova su centrirana na osi 4 mm od lijeve strane strelica;

boje strelica ljestvice od A do G su sljedeće:

Razred A: 100,0,100,0;

Razred B: 70,0,100,0;

Razred C: 30,0,100,0;

Razred D: 0,0,100,0;

Razred E: 0,30,100,0;

Razred F: 0,70,100,0;

Razred G: 0,100,100,0;

Image 37

unutarnja razdjelna crta debljine je 0,5 pt i 100 % crne boje;

Image 38

slovo razreda energetske učinkovitosti je 100 % bijele boje u podebljanom fontu Calibri veličine 26 pt. Strelica razreda energetske učinkovitosti i odgovarajuća strelica ljestvice od A do G postavljene su tako da su njihovi vrhovi poravnati. Slovo u strelici razreda energetske učinkovitosti postavljeno je u središte pravokutnog dijela strelice, koja je 100 % crne boje:

Image 39

vrijednost ponderirane potrošnje energije u 100 ciklusa je u podebljanom fontu Verdana veličine 16 pt; „kWh” je u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 10 pt; broj „100” na piktogramu, koji predstavlja 100 ciklusa, u fontu je Verdana uobičajene debljine i veličine 6 pt. Tekst je centriran i 100 % crne boje;

Image 40

piktogrami su prikazani u skladu s utvrđenim izgledom oznake i kako slijedi:

linije piktograma debljine su 1,2 pt i kao i tekst (brojevi i jedinice) 100 % su crne boje;

tekstovi desno i lijevo od piktograma u podebljanom su fontu Verdana veličine 14 pt, a jedinica je u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 10 pt;

piktogram energetske učinkovitosti centrifugiranja: raspon razreda energetske učinkovitosti (od A do G) centriran je ispod piktograma, pri čemu je slovo primjenjivog razreda energetske učinkovitosti centrifugiranja u podebljanom fontu Verdana veličine 16 pt, a ostala slova razreda energetske učinkovitosti centrifugiranja u fontu su Verdana uobičajene debljine i veličine 10 pt;

piktogram emisije buke koja se prenosi zrakom: broj decibela u zvučniku u podebljanom je fontu Verdana veličine 9 pt, a jedinica „dB” u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 7 pt; raspon razreda buke (od A do D) centriran je ispod piktograma, pri čemu je slovo primjenjivog razreda buke u podebljanom fontu Verdana veličine 16 pt, a ostala slova razreda buke u fontu su Verdana uobičajene debljine i veličine 10 pt;

Image 41

broj uredbe 100 % je crne boje, u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 6 pt.


PRILOG IV.

Metode mjerenja i izračuni

Za potrebe sukladnosti i provjere sukladnosti sa zahtjevima iz ove Uredbe, mjerenja i izračuni izvode se na temelju usklađenih normi čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije ili na temelju drugih pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda kojima se uzimaju u obzir općepriznate najsuvremenije metode te u skladu sa sljedećim odredbama.

Program eco 40-60 upotrebljava se za mjerenje i izračun potrošnje energije, indeksa energetske učinkovitosti (EEIW), najviše temperature, potrošnje vode, preostalog sadržaja vlage, trajanja programa, učinkovitosti pranja, učinkovitosti ispiranja, učinkovitosti centrifugiranja i emisija buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za kućanske perilice rublja i ciklus pranja kućanske perilice sušilice rublja. Potrošnja energije, maksimalna temperatura, potrošnja vode, preostali sadržaj vlage, trajanje programa, učinkovitost pranja i učinkovitost ispiranja mjere se istodobno.

Ciklus pranja i sušenja upotrebljava se za mjerenje i izračun potrošnje energije, indeksa energetske učinkovitosti (EEIWD), maksimalne temperature u fazi pranja, potrošnje vode, konačnog sadržaja vlage, trajanja ciklusa, učinkovitosti pranja i učinkovitosti ispiranja za kućanske perilice sušilice rublja. Potrošnja energije, maksimalna temperatura, potrošnja vode, konačni sadržaj vlage, trajanje programa, učinkovitost pranja i učinkovitost ispiranja mjere se istodobno.

Tijekom mjerenja parametara u ovom Prilogu za program eco 40-60 te za ciklus pranja i sušenja primjenjuje se opcija najveće brzine centrifugiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu, polovini nazivnog kapaciteta i, prema potrebi, četvrtini nazivnog kapaciteta.

Za kućanske perilice rublja nazivnog kapaciteta 3 kg ili manjeg i kućanske perilice-sušilice rublja nazivnog kapaciteta 3 kg ili manjeg, parametri za program eco 40-60 i za ciklus sušenja i pranja mjere se samo pri nazivnom kapacitetu.

Trajanje programa eco 40-60 (tW) pri nazivnom kapacitetu pranja te pri polovini i četvrtini nazivnog kapaciteta pranja te trajanje ciklusa pranja i sušenja (tWD) pri nazivnom kapacitetu i polovini nazivnog kapaciteta izražavaju se u satima i minutama te zaokružuju na najbližu minutu.

Emisije buke koja se prenosi zrakom mjere se u dB(A) u odnosu na 1 pW i zaokružuju na najbliži cijeli broj.

1.   NAZIVNI KAPACITET KUĆANSKIH PERILICA-SUŠILICA RUBLJA

Nazivni kapacitet kućanskih perilica-sušilica rublja mjeri se primjenom ciklusa pranja i sušenja.

Ako kućanska perilica-sušilica rublja omogućuje kontinuirani ciklus, nazivni kapacitet ciklusa pranja i sušenja mora biti nazivni kapacitet za taj ciklus.

Ako kućanska perilica-sušilica rublja ne omogućuje kontinuirani ciklus, nazivni kapacitet ciklusa pranja i sušenja niža je od sljedećih vrijednosti: vrijednost nazivnog kapaciteta programa eco 40-60 i vrijednost nazivnog kapaciteta ciklusa sušenja kojim se postiže status „suho za spremanje u ormar”.

2.   INDEKS ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

2.1   Indeks energetske učinkovitosti (EEIW) kućanskih perilica rublja i ciklusa pranja kućanskih perilica-sušilica rublja.

Za izračun vrijednosti EEIW, ponderirana potrošnja energije za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu, polovini nazivnog kapaciteta i četvrtini nazivnog kapaciteta uspoređuje se sa standardnom potrošnjom energije u ciklusu.

(a)

EEIW se izračunava prema sljedećoj formuli i zaokružuje na jedno decimalno mjesto:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

pri čemu:

EW je ponderirana potrošnja energije za kućansku perilicu rublja ili za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja;

SCEW je standardna godišnja potrošnja energije za kućansku perilicu rublja ili za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja.

(b)

Vrijednost SCEW izračunava se u kWh po ciklusu i zaokružuje na tri decimalna mjesta kako slijedi:

SCEW = –0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

pri čemu je c nazivni kapacitet kućanske perilice rublja ili nazivni kapacitet pranja za kućansku perilicu-sušilicu rublja u programu eco 40-60.

(c)

Vrijednost EW izračunava se u kWh po ciklusu i zaokružuje na tri decimalna mjesta kako slijedi:

Formula

pri čemu:

EW,full je potrošnja energije za kućansku perilicu rublja ili za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja, zaokružena na tri decimale;

EW,½ je potrošnja energije za kućansku perilicu rublja ili za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja, zaokružena na tri decimale;

EW,1/4 je potrošnja energije za kućansku perilicu rublja ili za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja, zaokružena na tri decimale;

A je faktor ponderiranja pri nazivnom kapacitetu pranja, zaokružen na tri decimale;

B je faktor ponderiranja pri polovini nazivnog kapaciteta pranja, zaokružen na tri decimale;

C je faktor ponderiranja pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja, zaokružen na tri decimale;

Za kućanske perilice rublja nazivnog kapaciteta 3 kg ili manjeg i kućanske perilice-sušilice rublja nazivnog kapaciteta 3 kg ili manjeg, A mora biti jednak 1; B i C jednaki su 0.

Za ostale kućanske perilice rublja i kućanske perilice-sušilice rublja, vrijednosti faktora ponderiranja ovise o nazivnom kapacitetu u skladu sa sljedećim jednadžbama:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

pri čemu je c nazivni kapacitet kućanske perilice rublja ili nazivni kapacitet pranja perilice-sušilice rublja.

(d)

Ponderirana potrošnja energije u 100 ciklusa kućanske perilice rublja ili ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja izračunava se kako je opisano u nastavku i zaokružuje na najbliži cijeli broj:

EW × 100

2.2   Indeks energetske učinkovitosti (EEIWD) cjelovitog ciklusa kućanskih perilica-sušilica rublja

Za izračun vrijednosti EEIWD modela kućanske perilice-sušilice rublja, ponderirana potrošnja energije u ciklusu pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu i pri polovini nazivnog kapaciteta uspoređuje se s njezinom standardnom potrošnjom energije u ciklusu.

(a)

EEIWD se izračunava prema sljedećoj formuli i zaokružuje na jedno decimalno mjesto:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

pri čemu:

EWD je ponderirana potrošnja energije cjelovitog ciklusa kućanske perilice-sušilice rublja;

SCEWD je standardna potrošnja energije cjelovitog ciklusa kućanskih perilica-sušilica rublja.

(b)

Vrijednost SCEWD izračunava se u kWh po ciklusu i zaokružuje na tri decimalna mjesta kako slijedi:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

pri čemu je d nazivni kapacitet kućanske perilice-sušilice rublja za ciklus pranja i sušenja.

(c)

Za kućanske perilice-sušilice rublja nazivnog kapaciteta pranja 3 kg ili manjeg, EWD je potrošnja energije pri nazivnom kapacitetu i zaokružena na tri decimale.

Za ostale kućanske perilice-sušilice rublja, EWD izračunava se u kWh po ciklusu prema sljedećoj formuli i zaokružuje na tri decimale:

Formula

pri čemu:

EWD,full je potrošnja energije kućanske perilice-sušilice rublja u ciklusu pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu i zaokružena na tri decimale;

EWD,½ je potrošnja energije kućanske perilice-sušilice rublja u ciklusu pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta i zaokružena na tri decimale;

(d)

Ponderirana potrošnja energije u 100 ciklusa za cjeloviti ciklus kućanske perilice-sušilice rublja izračunava se kako je opisano u nastavku i zaokružuje na najbliži cijeli broj:

EWD × 100

3.   INDEKS UČINKOVITOSTI PRANJA

Indeks učinkovitosti pranja kućanske perilice rublja i ciklusa pranja za kućanske perilice-sušilice rublja (Iw) i indeks učinkovitosti pranja cjelovitog ciklusa kućanskih perilica-sušilica rublja (Jw) izračunavaju se primjenom usklađenih normi čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije, ili primjenom drugih pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda, kod kojih se uzimaju u obzir opće prihvaćene suvremene metode, zaokruženo na dvije decimale.

4.   UČINKOVITOST ISPIRANJA

Učinkovitost ispiranja kućanske perilice rublja i ciklusa pranja za kućanske perilice-sušilice rublja (Iw) i učinkovitost ispiranja cjelovitog ciklusa kućanskih perilica-sušilica rublja (Jw) izračunavaju se primjenom usklađenih normi čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije, ili primjenom drugih pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda, koje se temelje na otkrivanju markera linearnih alkilbenzensulfonata (LAS), zaokruženo na jednu decimalu.

5.   NAJVIŠA TEMPERATURA

Najviša temperatura koja se održava pet minuta unutar rublja koje se obrađuje u kućanskim perilicama rublja i u ciklusu pranja kućanskih perilica-sušilica rublja utvrđuje se na temelju usklađenih normi čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije ili na temelju drugih pouzdanih, točnih i obnovljivih metoda te se zaokružuje na najbliži cijeli broj.

6.   PONDERIRANA POTROŠNJA VODE

(1)

Ponderirana potrošnja vode (WW) kućanske perilice rublja ili ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja izračunava se u litrama i zaokružuje na najbliži cijeli broj:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

pri čemu:

WW,full je potrošnja vode za kućansku perilicu rublja ili za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja, izražena u litrama i zaokružena na jednu decimalu;

WW,½ je potrošnja vode za kućansku perilicu rublja ili za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja, izražena u litrama i zaokružena na jednu decimalu;

WW,1/4 je potrošnja vode za kućansku perilicu rublja ili za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja, izražena u litrama i zaokružena na jednu decimalu;

A, B i C su faktori ponderiranja kako su opisani u točki 2.1. podtočki (c).

(2)

Za kućanske perilice-sušilice rublja nazivnog kapaciteta pranja 3 kg ili manjeg, ponderirana potrošnja vode jest potrošnja vode pri nazivnom kapacitetu zaokružena na najbliži cijeli broj.

Za ostale kućanske perilice-sušilice rublja, ponderirana potrošnja vode (WWD) ciklusa pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja izračunava se kako je opisano u nastavku i zaokružuje na najbliži cijeli broj:

Formula

pri čemu:

WWD,full je potrošnja vode ciklusa pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri nazivnom kapacitetu, izražena u litrama i zaokružena na jednu decimalu;

WWD,½ je potrošnja vode ciklusa pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri polovini nazivnog kapaciteta, izražena u litrama i zaokružena na jednu decimalu.

7.   PREOSTALI SADRŽAJ VLAGE

Ponderirani sadržaj preostale vlage (D) kućanske perilice rublja i ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja izračunava se u postocima i zaokružuje na najbliži cijeli postotak, kako slijedi:

Formula

pri čemu:

Dt,full je preostali sadržaj vlage za program „eco 40–60” pri nazivnom kapacitetu pranja, izražen u postocima i zaokružen na jednu decimalu;

D1/2 je preostali sadržaj vlage za program „eco 40–60” pri polovini nazivnog kapaciteta pranja, izražen u postocima i zaokružen na jednu decimalu;

D1/4 je preostali sadržaj vlage za program „eco 40–60” pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja, izražen u postocima i zaokružen na jednu decimalu;

A, B i C su faktori ponderiranja kako su opisani u točki 2.1. podtočki (c).

8.   KONAČNI SADRŽAJ VLAGE

Za ciklus sušenja kućanske perilice-sušilice rublja, stanje „suho za spremanje u ormar” odgovara konačnom sadržaju vlage od 0 %, što je termodinamička ravnoteža rublja s temperaturom (ispitano na 20 ± 2 °C) i relativnom vlažnosti (ispitano na 65 ± 5 %) okolnog zraka.

Konačni sadržaj vlage izračunava se u skladu s usklađenim normama, čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije, i zaokružuje na jedno decimalno mjesto.

9.   NAČINI RADA S NISKOM POTROŠNJOM ENERGIJE

Mjere se potrošnja energije u isključenom stanju (Po), stanju pripravnosti (Psm) i, prema potrebi, odgođenom početku (Pds). Izmjerene se vrijednosti izražavaju u W i zaokružuju na dva decimalna mjesta.

Tijekom mjerenja potrošnje energije u načinima rada s niskom potrošnjom energije provjerava se i bilježi sljedeće:

prikazuju li se informacije;

je li aktivirana mrežna veza.

Ako kućanska perilica rublja ili kućanska perilica-sušilica rublja ima funkciju sprečavanja gužvanja, ta se operacija prekida otvaranjem vrata kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja ili bilo kojom drugom odgovarajućom intervencijom 15 minuta prije mjerenja potrošnje energije.

10.   EMISIJA BUKE KOJA SE PRENOSI ZRAKOM

Emisija buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja izračunava se za program „eco 40–60” pri nazivnom kapacitetu pranja primjenom usklađenih normi čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije ili primjenom drugih pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda, kod kojih se uzimaju u obzir općeprihvaćene suvremene metode, te se zaokružuje na najbliži cijeli broj.


PRILOG V.

Informacijski list proizvoda

1.   Kućanske perilice rublja

U skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (b) dobavljač u bazu podataka o proizvodima unosi informacije utvrđene u tablici 5.

U korisničkom priručniku za proizvod ili drugoj dokumentaciji dostavljenoj uz proizvod jasno se navodi poveznica na model u bazi podataka proizvoda kao jedinstveni lokator resursa (URL) koji je čitljiv ljudima ili kao QR kod ili navođenjem broja registracije proizvoda.

Tablica 5.

Sadržaj, redoslijed informacija i format informacijskog lista proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača:

Adresa dobavljača  (2) :

Identifikacijska oznaka modela:

Opći parametri proizvoda:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Nazivni kapacitet (1) (kg)

x,x

Dimenzije u cm

Visina

x

Širina

x

Dubina

x

EEIW  (1)

x,x

Razred energetske učinkovitosti (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Indeks učinkovitosti pranja (1)

x,xx

Učinkovitost ispiranja (g/kg) (1)

x,x

Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na temelju programa eco 40-60. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi.

x,xxx

Potrošnja vode u litrama po ciklusu, na temelju programa eco 40-60. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.

x

Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (1) (°C)

Nazivni kapacitet

x

Preostali sadržaj vlage (1) (%)

Nazivni kapacitet

x

Polovina

x

Polovina

x

Četvrtina

x

Četvrtina

x

Brzina centrifugiranja (1) (okr./min)

Nazivni kapacitet

x

Razred učinkovitosti centrifugiranja (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Polovina

x

Četvrtina

x

Trajanje programa (1) (h:min)

Nazivni kapacitet

x:xx

Vrsta

[ugradbeni/samostojeći]

Polovina

x:xx

Četvrtina

x:xx

Emisija buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja (1) (dB(A) re 1 pW)

x

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (1) (faza centrifugiranja)

[A/B/C/D] (3)

Isključeno stanje (W)

x,xx

Stanje pripravnosti (W)

x,xx

Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač  (2):

Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja

[DA/NE]

 

Dodatne informacije:

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 9. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2023 (1)  (2):

2.   Kućanske perilice-sušilice rublja

U skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (b) dobavljač u bazu podataka o proizvodima unosi informacije utvrđene u tablici 6.

U korisničkom priručniku za proizvod ili drugoj dokumentaciji dostavljenoj uz proizvod jasno se navodi poveznica na model u bazi podataka proizvoda kao jedinstveni lokator resursa (URL) koji je čitljiv ljudima ili kao QR kod ili navođenjem broja registracije proizvoda.

Tablica 6.

Sadržaj, redoslijed informacija i format informacijskog lista proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača:

Adresa dobavljača  (6) :

Identifikacijska oznaka modela:

Opći parametri proizvoda:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Nazivni kapacitet (kg)

Nazivni kapacitet (5)

x,x

Dimenzije u cm

Visina

x

Nazivni kapacitet pranja (4)

x,x

Širina

x

Dubina

x

Indeks energetske učinkovitosti

EEIW  (4)

x,x

Razred energetske učinkovitosti

EEIW  (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

EEIWD  (5)

x,x

EEIWD  (5)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Indeks učinkovitosti pranja

IW  (4)

x,xx

Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)

IR  (4)

x,x

JW  (5)

x,xx

JR  (5)

x,x

Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice u programu eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi

x,xxx

Potrošnja energije u kWh po kg za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi

x,xxx

Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.

x

Potrošnja vode u litrama za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.

x

Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) (4)

Nazivni kapacitet pranja

x

Preostali sadržaj vlage (%) (4)

Nazivni kapacitet pranja

x

Polovina

x

Polovina

x

Četvrtina

x

Četvrtina

x

Brzina centrifugiranja (okr./min) (4)

Nazivni kapacitet pranja

x

Razred učinkovitosti centrifugiranja (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Polovina

x

Četvrtina

x

Trajanje programa eco 40-60 (h:min)

Nazivni kapacitet pranja

x:xx

Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min)

Nazivni kapacitet

x:xx

Polovina

x:xx

Polovina

x:xx

Četvrtina

x:xx

Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)

x

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja

[A/B/C/D] (7)

Vrsta

[ugradbeni/samostojeći]

 

Isključeno stanje (W)

x,xx

Stanje pripravnosti (W)

x,xx

Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač  (6):

Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja

[DA/NE]

 

Dodatne informacije:

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 9. Priloga II. Uredbi (EU) 2019/2023 (5):


(1)  za program eco 40-60.

(2)  izmjene tih stavki ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(3)  ako baza podataka o proizvodima automatski generira sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

(1)  Uredba Komisije (EU) 2019/2023 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 1015/2010 (vidjeti stranicu 285 ovoga Službenog lista).

(4)  za program eco 40-60

(5)  za ciklus pranja i sušenja

(6)  izmjene tih stavki ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(7)  ako baza podataka o proizvodima automatski generira sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.


PRILOG VI.

Tehnička dokumentacija

1.   

Za kućanske perilice rublja tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (d) sadržava:

(a)

informacije kako su utvrđene u točki 1. Priloga V.;

(b)

informacije kako su utvrđene u tablici 7.; te se vrijednosti smatraju deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.;

Tablica 7.

Informacije koje sadržava tehnička dokumentacija za kućanske perilice rublja

PARAMETAR

JEDINICA

VRIJEDNOST

Nazivni kapacitet za program eco 40-60, u koracima po 0,5 kg (c)

kg

X,X

Potrošnja energije za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (EW,full)

kWh/ciklus

X,XXX

Potrošnja energije za program Eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (EW,½)

kWh/ciklus

X,XXX

Potrošnja energije za program Eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (EW,1/4)

kWh/ciklus

X,XXX

Ponderirana potrošnja energije za program eco 40-60 (EW)

kWh/ciklus

X,XXX

Standardna potrošnja energije za program eco 40-60 (SCEW)

kWh/ciklus

X,XXX

Indeks energetske učinkovitosti (EEIW)

X,X

Potrošnja vode za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (WW,full)

l/ciklus

X,X

Potrošnja vode za program Eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (WW,½)

l/ciklus

X,X

Potrošnja vode za program Eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (WW,1/4)

l/ciklus

X,X

Ponderirana potrošnja vode (WW)

l/ciklus

X

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (Iw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (Iw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (Iw)

X,XX

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (IR)

g/kg

X,X

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (IR)

g/kg

X,X

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (IR)

g/kg

X,X

Trajanje programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (tw)

h:min

X:XX

Trajanje programa eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (tw)

h:min

X:XX

Trajanje programa eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (tw)

h:min

X:XX

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (T)

°C

X

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (T)

°C

X

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (T)

°C

X

Brzina vrtnje u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (S)

okr./min

X

Brzina vrtnje u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (S)

okr./min

X

Brzina vrtnje u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (S)

okr./min

X

Preostali sadržaj vlage za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (Dfull)

%

X

Preostali sadržaj vlage za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (D1/2)

%

X

Preostali sadržaj vlage za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (D1/4)

%

X

Ponderirani preostali sadržaj vlage (D)

%

X

Emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom programa eco 40-60 (faza centrifugiranja)

dB(A) re 1 pW

X

Potrošnja energije u isključenom stanju (Po)

W

X,XX

Potrošnja energije u „stanju pripravnosti” (Psm)

W

X,XX

Uključuje li „stanje pripravnosti” prikaz informacija?

Da/Ne

Potrošnja energije u „stanju pripravnosti” (Psm) u uvjetima umreženog stanja pripravnosti (ako je primjenjivo)

W

X,XX

Potrošnja energije u „odgođenom početku” rada (Pds) (ako je primjenjivo)

W

X,XX

(c)

prema potrebi, upućivanje na primijenjene usklađene norme;

(d)

prema potrebi, druge korištene tehničke norme i specifikacije;

(e)

pojedinosti i rezultati izračunâ provedenih u skladu s Prilogom IV.;

(f)

popis svih ekvivalentnih modela, uključujući identifikacijske oznake modela.

2.   

Za kućanske perilice-sušilice rublja tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (d) sadržava:

(a)

informacije kako su utvrđene u točki 2. Priloga V.;

(b)

informacije kako su utvrđene u tablici 8.; te se vrijednosti smatraju deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.;

Tablica 8.

Informacije koje sadržava tehnička dokumentacija za kućanske perilice-sušilice rublja

PARAMETAR

JEDINICA

VRIJEDNOST

Nazivni kapacitet za ciklus pranja, u koracima po 0,5 kg (c)

kg

X,X

Nazivni kapacitet za ciklus pranja i sušenja, u koracima po 0,5 kg (d)

kg

X,X

Potrošnja energije za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (EW,full)

kWh/ciklus

X,XXX

Potrošnja energije za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja(EW,½)

kWh/ciklus

X,XXX

Potrošnja energije za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja(EW,1/4)

kWh/ciklus

X,XXX

Ponderirana potrošnja energije za program eco 40-60 (EW)

kWh/ciklus

X,XXX

Standardna potrošnja energije za program eco 40-60 (SCEW)

kWh/ciklus

X,XXX

Indeks energetske učinkovitosti ciklusa pranja (EEIW)

X,X

Potrošnja energije za ciklus pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (EWD,full)

kWh/ciklus

X,XXX

Potrošnja energije za ciklus pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (EWD,½)

kWh/ciklus

X,XXX

Ponderirana potrošnja energije ciklusa pranja i sušenja (EWD)

kWh/ciklus

X,XXX

Standardna potrošnja energije ciklusa pranja i sušenja (SCEWD)

kWh/ciklus

X,XXX

Indeks energetske učinkovitosti ciklusa pranja i sušenja (EEIWD)

X,X

Potrošnja vode za program eco 40-60 pri punom nazivnom kapacitetu pranja (WW,full)

l/ciklus

X,X

Potrošnja vode za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja (WW,½)

l/ciklus

X,X

Potrošnja vode za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja (WW,1/4)

l/ciklus

X,X

Ponderirana potrošnja vode za ciklus pranja (WW)

l/ciklus

X

Potrošnja vode za ciklus pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (WWD,full)

l/ciklus

X,X

Potrošnja vode za ciklus pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (WWD,½)

l/ciklus

X,X

Ponderirana potrošnja vode za ciklus pranja i sušenja (WWD)

l/ciklus

X

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (Iw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja (Iw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja (Iw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za ciklus pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (Jw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za ciklus pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (Jw)

X,XX

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (IR)

g/kg

X,X

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja (IR)

g/kg

X,X

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja (IR)

g/kg

X,X

Učinkovitost ispiranja za ciklus pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (JR)

g/kg

X,X

Učinkovitost ispiranja za ciklus pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (JR)

g/kg

X,X

Trajanje programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (tw)

h:min

X:XX

Trajanje programa Eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (tw)

h:min

X:XX

Trajanje programa Eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (tw)

h:min

X:XX

Trajanje ciklusa za ciklus pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (tWD)

h:min

X:XX

Trajanje ciklusa za ciklus pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (tWD)

h:min

X:XX

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (T)

°C

X

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (T)

°C

X

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (T)

°C

X

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja u ciklusu pranja tijekom ciklusa pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (T)

°C

X

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja u ciklusu pranja tijekom ciklusa pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (T)

°C

X

Brzina vrtnje u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (S)

okr./min

X

Brzina vrtnje u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja (S)

okr./min

X

Brzina vrtnje u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja (S)

okr./min

X

Preostali sadržaj vlage za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (Dfull)

%

X

Preostali sadržaj vlage za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja (D1/2)

%

X

Preostali sadržaj vlage za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja (D1/4)

%

X

Ponderirani preostali sadržaj vlage nakon pranja (D)

%

X

Konačni sadržaj vlage nakon sušenja

%

X,X

Emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom programa eco 40-60 (faza centrifugiranja)

dB(A) re 1 pW

X

Potrošnja energije u isključenom stanju (Po)

W

X,XX

Potrošnja energije u „stanju pripravnosti” (Psm)

W

X,XX

Uključuje li „stanje pripravnosti” prikaz informacija?

Da/Ne

Potrošnja energije u „stanju pripravnosti” (Psm) u uvjetima umreženog stanja pripravnosti (ako je primjenjivo)

W

X,XX

Potrošnja energije u „odgođenom početku” rada (Pds) (ako je primjenjivo)

W

X,XX

(c)

prema potrebi, upućivanje na primijenjene usklađene norme;

(d)

prema potrebi, druge korištene tehničke norme i specifikacije;

(e)

pojedinosti i rezultati izračunâ provedenih u skladu s Prilogom IV.;

(f)

popis svih ekvivalentnih modela, uključujući identifikacijske oznake modela.

3.   

Ako su informacije koje su uključene u tehničku dokumentaciju za određeni model kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja dobivene jednom od sljedećih metoda ili objema:

od modela koji ima iste tehničke karakteristike relevantne za tehničke informacije koje treba pružiti, ali ga je proizveo drugi dobavljač;

izračunom na temelju dizajna ili ekstrapolacije povezanih s drugim modelom istog ili drugog dobavljača,

tehnička dokumentacija uključuje pojedinosti takvog izračuna, procjenu koju su dobavljači proveli kako bi provjerili točnost izračuna i, prema potrebi, izjavu o identičnosti modela različitih dobavljača.


PRILOG VII.

Informacije koje se navode u vizualnim oglasima, tehničkim promidžbenim materijalima i pri prodaji na daljinu te putem telemarketinga, osim pri prodaji na internetu

1.   

U vizualnim oglasima za kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja, za potrebe osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz članka 3. točke 1. podtočke (e) i članka 4. točke (c), razred energetske učinkovitost i raspon raspoloživih razreda energetske učinkovitosti na oznaci prikazuju se kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

2.   

U tehničkim promidžbenim materijalima za kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja, za potrebe osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz članka 3. točke 1. podtočke (f) i članka 4. točke (d), razred energetske učinkovitost i raspon raspoloživih razreda energetske učinkovitosti na oznaci prikazuju se kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

3.   

Pri svakoj prodaji kućanskih perilica rublja ili kućanskih perilica-sušilica rublja na daljinu u papirnatom obliku nužno je navesti razred energetske učinkovitost i raspon raspoloživih razreda energetske učinkovitosti na oznaci kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

4.   

Razred energetske učinkovitosti i raspon razreda energetske učinkovitosti prikazuju se kako je prikazano na slici 1.:

(a)

za kućanske perilice rublja: strelicom, koja sadržava slovo razreda energetske učinkovitosti, u 100 % bijeloj boji i podebljanom fontu Calibri veličine barem jednake veličini cijene, ako je cijena prikazana;

(b)

za kućanske perilice-sušilice rublja: strelicom, koja sadržava slovo razreda energetske učinkovitosti ciklusa pranja i sušenja, u 100 % bijeloj boji i podebljanom fontu Calibri veličine barem jednake veličini cijene, ako je cijena prikazana;

(c)

bojom strelice koja odgovara boji razreda energetske učinkovitosti;

(d)

rasponom raspoloživih razreda energetske učinkovitosti u 100 % crnoj boji; i

(e)

strelicom koja je dovoljno velika da se može jasno vidjeti i pročitati. Slovo unutar strelice razreda energetske učinkovitosti mora biti u središtu pravokutnog dijela strelice te i slovo i strelica moraju imati obrub debljine 0,5 pt u 100 % crnoj boji.

Odstupajući od uobičajenih odredbi, ako se vizualni oglas, tehnički promidžbeni materijal ili materijal za potrebe prodaje na daljinu u papirnatom obliku tiska monokromno, boja strelice može biti monokromna u tom vizualnom oglasu, tehničkom promidžbenom materijalu ili materijalu za potrebe prodaje na daljinu u papirnatom obliku.

Slika 1.

Primjer lijeve/desne monokromne strelice/strelice u boji, s navedenim rasponom razreda energetske učinkovitosti

Image 42

5.   

Pri prodaji na daljinu u obliku telemarketinga kupac mora biti obaviješten o razredima energetske učinkovitosti proizvoda i o raspoloživom rasponu razreda energetske učinkovitosti na oznaci te se kupcu mora omogućiti pristup punoj oznaci i informacijskom listu proizvoda putem internetske stranice baze podataka o proizvodima ili tako da zatraži tiskani primjerak.

6.   

U svim situacijama iz točaka od 1. do 3. te točke 5. kupcu se mora na zahtjev omogućiti pribavljanje tiskanog primjerka oznake i informacijskog lista proizvoda.


PRILOG VIII.

Informacije koje se navode pri prodaji na daljinu putem interneta

1.   

Odgovarajuća oznaka koju dobavljači stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (g) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva te mora biti razmjerna veličini iz Priloga IV. Oznaka se može prikazati s pomoću ugniježđenog prikaza i u takvom slučaju slika koja se upotrebljava za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 2. ovog Priloga. Ako se upotrebljava ugniježđeni prikaz, oznaka se prikazuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem slike na zaslonu na dodir.

2.   

Kad je riječ o slici koja se upotrebljava za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza, kako je navedeno na slici 2.:

(a)

za kućanske perilice rublja: mora imati strelicu u boji koja odgovara razredu energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

za kućanske perilice-sušilice rublja: mora imati strelicu u boji koja odgovara razredu energetske učinkovitosti cjelovitog ciklusa pranja na oznaci;

(c)

mora imati oznaku razreda energetske učinkovitosti proizvoda u 100 % bijeloj boji, u podebljanom fontu Calibri veličine jednake veličini slova cijene;

(d)

mora imati oznaku raspona raspoloživih razreda energetske učinkovitosti u 100 % crnoj boji; i

(e)

mora biti postavljena na jedan od sljedeća dva načina i veličine takve da je strelica jasno vidljiva i čitljiva. Slovo unutar strelice razreda energetske učinkovitosti mora biti u središtu pravokutnog dijela strelice te i slovo i strelica moraju imati obrub u 100 % crnoj boji.

Slika 2.

Primjer lijeve/desne strelice u boji s navedenim rasponom razreda energetske učinkovitosti

Image 43

3.   

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed prikaza oznaka je sljedeći:

(a)

slike iz točke 2. ovog Priloga prikazuju se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika je poveznica na oznaku iz Priloga III.;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na zaslonu na dodir;

(d)

oznaka se prikazuje na skočnom prozoru, u novoj kartici, na novoj stranici ili umetnutim prikazom na zaslonu;

(e)

za uvećavanje oznake na zaslonima na dodir primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećavanje dodirom;

(f)

oznaka se prestaje prikazivati pomoću opcije „zatvori” ili drugog standardnog načina zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, prikazuju se razredi energetske učinkovitosti proizvoda, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.

4.   

Odgovarajući elektronički list proizvoda koji dobavljači stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (h) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Mora biti dovoljno velik da se može jasno vidjeti i pročitati. Informacijski list proizvoda može se prikazati upotrebom ugniježđenog prikaza ili upućivanjem na bazu podataka o proizvodu i u tom se slučaju na poveznici koja se upotrebljava za pristup informacijskom listu proizvoda jasno i čitljivo navodi „Informacijski list proizvoda”. Ako se upotrebljava ugniježđeni prikaz, informacijski list proizvoda pojavljuje se prvim klikom mišem na poveznicu, pomicanjem miša preko nje ili širenjem te poveznice na zaslonu na dodir.


PRILOG IX.

Postupak provjere za potrebe nadzora tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode tijela države članice i dobavljač ih ne smije upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za utvrđivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji. Vrijednosti i razredi na oznaci ili u informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti navedenih u tehničkoj dokumentaciji.

Ako je model projektiran tako da može detektirati kad je podvrgnut ispitivanju (npr. prepoznavanjem ispitnih uvjeta ili ciklusa) pa reagirati automatskim mijenjanjem svojeg rada tijekom ispitivanja kako bi postigao povoljnije vrijednosti za bilo koji od parametara utvrđenih u ovoj Uredbi ili koje je proizvođač ili uvoznik deklarirao u tehničkoj dokumentaciji ili bilo kojoj priloženoj dokumentaciji, ni model ni ekvivalentni modeli ne smatraju se sukladnima.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak:

1.

Tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

Smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima:

(a)

ako vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 (deklarirane vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za dobavljača od odgovarajućih vrijednosti navedenih u izvješćima o ispitivanju; i

(b)

ako vrijednosti navedene na oznaci i informacijskom listu proizvoda nisu povoljnije za dobavljača od deklariranih vrijednosti, a navedeni razred energetske učinkovitosti, razred emisije buke koja se prenosi zrakom i razred učinkovitosti centrifugiranja nije povoljniji za dobavljača od razreda utvrđenog na temelju deklariranih vrijednosti; i

(c)

nakon što su tijela države članice ispitala jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti odgovarajućih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 9.

3.

Ako rezultati iz točke 2. podtočke (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da ni model ni ijedan ekvivalentni model nisu u skladu s ovom Uredbom.

4.

Ako se ne postigne rezultat iz točke 2. podtočke (c), tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više ekvivalentnih modela;

5.

Smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je, za te tri jedinice, aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim odstupanjima navedenima u tablici 9.

6.

Ako se ne postigne rezultat iz točke 5., smatra se da ni model ni ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom.

7.

Nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., tijela države članice odmah dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu IV.

Kad je riječ o zahtjevima iz ovog Priloga, tijela države članice primjenjuju samo dopuštena odstupanja pri provjeri koja su utvrđena u tablici 9. i samo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Za parametre iz tablice 9. ne smiju se primjenjivati nikakva druga odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja.

Tablica 9.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametar

Dopuštena odstupanja pri provjeri

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije za više od 10 % premašiti nijednu od deklariranih vrijednosti EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full i EWD,½.

Ponderirana potrošnja energije (EW i EWD)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije premašiti deklariranu vrijednost EW, odnosno EWD, za više od 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije za više od 10 % premašiti nijednu od deklariranih vrijednosti WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full i WWD,½.

Ponderirana potrošnja vode (WW i WWD)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije za više od 10 % premašiti deklariranu vrijednost WW, odnosno WWD.

Indeks učinkovitosti pranja (IW i JW)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti IW, odnosno Jw, za više od 8 %.

Učinkovitost ispiranja (IR i JR)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije za više od 1,0 g/kg premašiti deklariranu vrijednost IR, odnosno JR.

Trajanje programa ili ciklusa

Utvrđena vrijednost (*1) trajanja programa ili ciklusa ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 5 % ili za dulje od 10 minuta, ovisno o tome što je manje.

Najviša temperatura unutar rublja (T)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije biti niža od deklariranih vrijednosti T za više od 5 K ni premašiti deklariranu vrijednost T za više od 5 K.

Dfull, D½, D1/4

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije za više od 10 % premašiti nijednu od deklariranih vrijednosti Dfull, D½ i D1/4.

Sadržaj preostale vlage nakon pranja (D)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije premašiti deklariranu vrijednost D za više od 10 %.

Konačni sadržaj vlage nakon sušenja

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije premašiti 3,0 %.

Brzina centrifuge (S)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije biti manja od deklarirane vrijednosti za S za više od 10 %.

Potrošnja energije u isključenom stanju (Po)

Utvrđena vrijednost (*1) potrošnje energije Po ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 0,10 W.

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Psm)

Utvrđena vrijednost (*1) potrošnje električne energije Psm ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 10 % ako je deklarirana vrijednost veća od 1,00 W, ili za više od 0,10 W ako je deklarirana vrijednost 1,00 W ili manja.

Potrošnja energije u odgođenom početku rada (Pds)

Utvrđena vrijednost (*1) potrošnje električne energije Pds ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 10 % ako je deklarirana vrijednost veća od 1,00 W, ili za više od 0,10 W ako je deklarirana vrijednost 1,00 W ili manja.

Emisije buke koja se prenosi zrakom

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 2 dB re 1 pW.


(*1)  U slučaju da se ispituju tri dodatne jedinice kako je propisano u točki 4., utvrđena vrijednost znači aritmetički prosjek vrijednosti dobivenih za te tri dodatne jedinice.


PRILOG X.

Kućanske perilice rublja s više bubnjeva i kućanske perilice-sušilice rublja s više bubnjeva

Odredbe priloga II. i III., na temelju metoda mjerenja i izračuna utvrđenih u Prilogu IV., primjenjuju se na svaki bubanj nazivnog kapaciteta 2 kg ili većeg u kućanskim perilicama rublja s više bubnjeva i na svaki bubanj nazivnog kapaciteta 2 kg ili većeg u kućanskim perilicama-sušilicama rublja s više bubnjeva.

Odredbe priloga II. i III. primjenjuju se na svaki bubanj pojedinačno, osim ako su bubnjevi ugrađeni u isto kućište i ako u programu eco 40-60 ili u ciklusu pranja i sušenja mogu raditi isključivo istodobno. U potonjem slučaju te se odredbe primjenjuju na kućansku perilicu rublju s više bubnjeva ili na kućansku perilicu-sušilicu rublja kao cjelinu, kako slijedi:

(a)

nazivni kapacitet pranja je zbroj nazivnih kapaciteta pranja svakog bubnja; za kućanske perilice-sušilice rublja s više bubnjeva, nazivni kapacitet je zbroj nazivnih kapaciteta svakog bubnja;

(b)

energija, odnosno voda utrošena tijekom rada kućanske perilice rublja s više bubnjeva ili tijekom ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja s više bubnjeva dobiva se zbrajanjem potrošnje energije, odnosno vode svakog bubnja;

(c)

energija, odnosno voda utrošena tijekom cjelovitog ciklusa kućanske perilice-sušilice rublja s više bubnjeva dobiva se zbrajanjem potrošnje energije, odnosno vode svakog bubnja;

(d)

indeks energetske učinkovitosti (EEIW) izračunava se primjenom nazivnog kapaciteta pranja i potrošnje energije; za kućanske perilice-sušilice rublja s više bubnjeva indeks energetske učinkovitosti (EEIWD) izračunava se primjenom nazivnog kapaciteta i potrošnje energije;

(e)

trajanje je trajanje najduljeg programa eco 40-60 ili ciklusa pranja i sušenja, koji se obavlja u svakom bubnju;

(f)

sadržaj preostale vlage nakon pranja izračunava se kao ponderirani prosjek u skladu s nazivnim kapacitetom svakog pojedinačnog bubnja;

(g)

za kućanske perilice-sušilice rublja s više bubnjeva konačni sadržaj vlage nakon sušenja mjeri se pojedinačno za svaki bubanj;

(h)

mjerenja načina rada s niskom potrošnjom energije, mjerenje buke koja se prenosi zrakom i razred buke koja se prenosi zrakom primjenjuju se na kućansku perilicu rublja kao cjelinu.

Informacijski list proizvoda i tehnička dokumentacija zajedno sadržavaju i predstavljaju informacije koje se zahtijevaju na temelju Priloga V., odnosno Priloga VI., za sve bubnjeve na koje se primjenjuju odredbe ovog Priloga.

Odredbe priloga VII. i VIII. primjenjuju se na svaki bubanj na koji se primjenjuju odredbe ovog Priloga.

Postupak provjere utvrđen u Prilogu IX. primjenjuje se na kućansku perilicu rublja s više bubnjeva i kućansku perilicu-sušilicu rublja s više bubnjeva kao cjelinu, a dopuštena odstupanja pri provjeri primjenjuju se na svaki od parametara utvrđenih za primjenu ovog Priloga.


5.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 315/68


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015

оd 11. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 874/2012

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (1), a posebno njezin članak 11. stavak 5. i članak 16. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/1369 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u pogledu označivanja ili promjene vrijednosti pri označivanju skupina proizvoda koje imaju znatan potencijal za uštedu energije i, prema potrebi, drugih resursa.

(2)

Planom rada za ekološki dizajn 2016.–2019. (2) koji je Komisija donijela na temelju primjene članka 16. stavka 1. Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se prioriteti rada u skladu s okvirom za ekološki dizajn i okvirom za označivanje energetske učinkovitosti za razdoblje od 2016. do 2019. U Planu rada za ekološki dizajn navode se skupine proizvoda koji koriste energiju koje se smatraju prioritetnima za provođenje pripremnih studija i moguće donošenje provedbenih mjera te se navodi preispitivanje postojećih propisa.

(3)

Procjenjuje se da bi se mjerama iz Plana rada za ekološki dizajn 2030. moglo ukupno uštedjeti više od 260 TWh krajnje energije godišnje, što odgovara godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova za približno 100 milijuna tona 2030. Izvori svjetlosti skupina su proizvoda navedena u Planu rada za ekološki dizajn i njihova se godišnja ušteda krajnje energije 2030. procjenjuje na 41,9 TWh.

(4)

Odredbe o označivanju energetske učinkovitosti izvora svjetlosti, točnije električnih žarulja i rasvjetnih tijela utvrđene su Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 874/2012 (4).

(5)

Izvori svjetlosti jedna su od prioritetnih skupina proizvoda navedenih u članku 11. stavku 5. točki (b) Uredbe (EU) 2017/1369, za koje bi Komisija trebala donijeti delegirani akt kojim se uvodi oznaka s promijenjenom vrijednošću ljestvice od A do G.

(6)

Delegirana uredba (EU) br. 874/2012 sadržava odredbu o preispitivanju u članku 7. kojom se od Komisije zahtijeva da preispita Uredbu s obzirom na tehnološki napredak.

(7)

Komisija je preispitala Delegiranu uredbu (EU) br. 874/2012 i analizirala tehničke, ekološke i ekonomske aspekte izvora svjetlosti, kao i ponašanje korisnika u stvarnim uvjetima. Preispitivanje je provedeno u bliskoj suradnji s dionicima i zainteresiranim stranama iz Unije i trećih zemalja. Rezultati preispitivanja objavljeni su i predstavljeni Savjetodavnom forumu osnovanom člankom 14. Uredbe (EU) 2017/1369.

(8)

Tijekom preispitivanja zaključeno je da treba uvesti revidirane zahtjeve u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rasvjetnih proizvoda, točnije izvora svjetlosti.

(9)

Ekološki aspekt izvora svjetlosti koji je utvrđen kao bitan za potrebe ove Uredbe jest potrošnja energije u fazi uporabe.

(10)

Preispitivanjem se pokazalo da se potrošnja električne energije proizvoda na koje se primjenjuje ova Uredba može dodatno znatno smanjiti provedbom mjera za označivanje energetske učinkovitosti.

(11)

Budući da se ovom Uredbom ukida oznaka energetske učinkovitosti posebno namijenjena za rasvjetna tijela u skladu s odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 874/2012, dobavljači rasvjetnih tijela trebali bi biti izuzeti od obveza povezanih s bazom podataka o proizvodima uspostavljenom u skladu s Uredbom (EU) 2017/1369.

(12)

S obzirom na to da se proizvodi koji koriste energiju sve više kupuju na platformama za smještaj informacija na poslužitelju, a ne izravno na internetskim stranicama dobavljača ili distributera, trebalo bi pojasniti da bi te platforme trebale biti odgovorne za to da se u blizini cijene proizvoda omogući prikazivanje oznake koju je dostavio dobavljač. Trebale bi obavijestiti distributera o toj obvezi, ali ne bi trebale biti odgovorne za točnost ili sadržaj oznake i priloženog informacijskog lista proizvoda. Međutim, na temelju primjene članka 14. stavka 1. točke (b) Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5), te platforme za smještaj informacija na poslužitelju trebale bi djelovati brzo i ukloniti ili onemogućiti pristup informacijama o predmetnom proizvodu ako su upoznate s nesukladnostima (npr. oznaka ili informacijski list proizvoda nedostaje, nepotpun je ili netočan), primjerice ako ih o tome obavijesti tijelo za nadzor tržišta. Dobavljač koji na vlastitoj internetskoj stranici prodaje izravno krajnjim korisnicima podliježe obvezama distributera za prodaju na daljinu iz članka 5. Uredbe (EU) 2017/1369.

(13)

Ovom bi se Uredbom trebale odrediti vrijednosti odstupanja za parametre rasvjete uzimajući u obzir pristup izjavi o informacijama utvrđen u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/254 (6).

(14)

Savjetodavni forum i stručnjaci iz država članica raspravljali su o mjerama predviđenima ovom Uredbom u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2017/1369.

(15)

Delegiranu uredbu (EU) br. 874/2012 stoga bi trebalo staviti izvan snage.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za označivanje i pružanje dodatnih informacija o proizvodu za izvore svjetlosti s ili bez integrirane predspojne naprave. Zahtjevi se primjenjuju i na izvore svjetlosti koji se stavljaju na tržište u proizvodima koji sadržavaju izvore svjetlosti.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na izvore svjetlosti iz točaka 1. i 2. Priloga IV.

3.   Izvori svjetlosti iz točke 3. Priloga IV. moraju ispunjavati samo zahtjeve iz točke 4. Priloga V.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„izvor svjetlosti” znači proizvod na napajanje električnom energijom namijenjen za emitiranje svjetlosti ili, ako nije riječ o izvoru svjetlosti sa žarnom niti koji bi mogao biti podešen za emitiranje svjetlosti, ili oboje, svih sljedećih optičkih karakteristika:

(a)

koordinata kromatičnosti x i y u rasponu:

0,270 < x < 0,530; i

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

(b)

svjetlosnog toka < 500 lm po mm2 projicirane površine izvora svjetlosti kako je definirana u Prilogu I.;

(c)

svjetlosnog toka od 60 do 82 000 lumena;

(d)

indeksa uzvrata boje (CRI) > 0;

uporabom žarulja sa žarnom niti, fluorescencijom, izbojem visokog intenziteta, anorganskih svjetlećih dioda (LED) ili organskih svjetlećih dioda (OLED) ili njihovih kombinacija kao rasvjetne tehnologije i koje se mogu potvrditi kao izvori svjetlosti u skladu s postupkom iz Priloga IX.

Visokotlačni natrijevi izvori svjetlosti (HPS) koji ne ispunjavaju uvjet (a) smatraju se izvorima svjetlosti u smislu ove Uredbe.

Izvori svjetlosti ne uključuju:

(a)

LED čipove;

(b)

LED pakete;

(c)

proizvode koji sadržavaju izvore svjetlosti iz kojih se ti izvori svjetlosti mogu ukloniti radi provjere;

(d)

dijelove koji emitiraju svjetlost, a koje sadržava izvor svjetlosti iz kojeg se ti dijelovi ne mogu ukloniti radi provjere kao izvor svjetlosti;

(2)

„predspojna naprava” znači jedna ili više naprava koje mogu biti fizički integrirane u izvor svjetlosti ili odvojene od izvora svjetlosti, namijenjene za pripremanje napajanja iz električne mreže u oblik nužan za jedan ili više konkretnih izvora svjetlosti unutar graničnih uvjeta za sigurnost električnih uređaja i elektromagnetsku kompatibilnost. Može uključivati pretvorbu napona napajanja i početnog napona, ograničavanje radne struje i struje predzagrijavanja, sprečavanje hladnog pokretanja, ispravljanje faktora snage i/ili smanjenje radiofrekvencijskih smetnji.

Pojam „predspojna naprava” ne uključuje izvore napajanja obuhvaćene područjem primjene Uredbe Komisije (EZ) br. 278/2009 (7). Pojam ne uključuje dijelove za upravljanje rasvjetom ni nerasvjetne dijelove (kako su definirani u Prilogu I.), iako takvi dijelovi mogu biti fizički integrirani u predspojnu napravu ili stavljeni na tržište kao jedinstveni proizvod.

Prekidač za napajanje putem Etherneta (Power over Ethernet – PoE) nije predspojna naprava u smislu ove Uredbe. „Prekidač za napajanje putem Etherneta” ili „prekidač za PoE” znači oprema za napajanje električnom energijom i obradu podataka koja se ugrađuje između električne mreže i uredske opreme i/ili izvora svjetlosti u svrhu prijenosa podataka i napajanja električnom energijom;

(3)

„proizvod koji sadržava izvor svjetlosti” znači proizvod koji sadržava jedan ili više izvora svjetlosti ili zasebnih predspojnih naprava, ili oboje. Primjeri proizvoda koji sadržavaju izvor svjetlosti su rasvjetna tijela koja se mogu rastaviti kako bi se omogućila odvojena provjera izvora svjetlosti koje sadržavaju, kućanski uređaji koji sadržavaju izvore svjetlosti te pokućstvo (police, zrcala, vitrine) koje sadržava izvore svjetlosti. Ako se proizvod koji sadržava izvor svjetlosti ne može rastaviti radi provjere izvora svjetlosti i zasebnog upravljačkog uređaja, cijeli se proizvod koji sadržava izvor svjetlosti smatra izvorom svjetlosti;

(4)

„svjetlost” znači elektromagnetsko zračenje valne duljine od 380 nm do 780 nm;

(5)

„električna mreža” ili „mrežni napon” (MV) znači napajanje električnom energijom iz mreže izmjeničnog napona od 230 (± 10 %) volti na 50 Hz;

(6)

„LED čip” znači mali blok poluvodičkog materijala koji emitira svjetlost, na kojem se izrađuje funkcionalni krug svjetleće diode;

(7)

„LED paket” znači jedan električni dio koji se uglavnom sastoji od barem jednog LED čipa. Ne uključuje predspojnu napravu ili njezine dijelove, podnožak ili aktivne elektroničke komponente i nije izravno priključen na mrežni napon. Može obuhvaćati jedan ili više sljedećih dijelova: optičke elemente, svjetlosne pretvarače (fosforne), zatim toplinska, mehanička i električna sučelja ili dijelove za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja. Svi slični uređaji za emitiranje svjetlosti koji su namijenjeni za izravno korištenje u LED rasvjetnom tijelu smatraju se izvorima svjetlosti;

(8)

„kromatičnost” znači svojstvo podražaja bojom definirano njegovim koordinatama kromatičnosti (x i y);

(9)

„svjetlosni tok” ili „tok” (Ф), izražen u lumenima (lm), znači količina izvedena iz toka zračenja (snage zračenja) ocjenjivanjem elektromagnetskog zračenja u skladu sa spektralnom osjetljivošću ljudskog oka. Odnosi se na ukupni tok koji emitira izvor svjetlosti u prostornom kutu od 4π steradijana u uvjetima utvrđenima u primjenjivim normama (npr. jakost struje, napon, temperatura). Odnosi se na početni tok za neprigušeni izvor svjetlosti nakon kratkog razdoblja rada, osim ako je jasno navedeno da se odnosi na tok za prigušeni izvor ili tok nakon određenog razdoblja rada. Kad je riječ o izvorima svjetlosti koji se mogu podesiti za emitiranje svjetlosti različitog spektra i/ili različitog najvećeg intenziteta, odnosi se na tok pri „referentnim upravljačkim postavkama” kako je definirano u Prilogu I.;

(10)

„indeks uzvrata boje” (CRI) znači mjerilo kojim se iskazuje vrijednost učinka izvora svjetlosti na izgled boje predmeta svjesnom ili podsvjesnom usporedbom s izgledom boje predmeta pod referentnim izvorom svjetlosti i njegova je vrijednost prosjek Ra uzvrata boje za prvih osam ispitnih boja (R1–R8) određenih normama;

(11)

„žarnost” znači pojava pri kojoj svjetlost u izvorima svjetlosti nastaje zagrijavanjem vodiča u obliku niti („žarna nit”), koji se zagrijava prolaskom električne struje;

(12)

„halogeni izvor svjetlosti” znači izvor svjetlosti sa žarnom niti izrađenom od volframa i okruženom plinom koji sadržava halogene ili spojeve halogena;

(13)

„fluorescentnost” ili „fluorescentni izvor svjetlosti” (FL) znači pojava ili izvor svjetlosti u kojem svjetlost nastaje plinskim električnim izbojem, u niskotlačnom živinom izvoru svjetlosti, te se većina svjetlosti emitira iz jednog ili više slojeva fosfora pobuđenih ultraljubičastim zračenjem iz izboja. Fluorescentni izvori svjetlosti mogu imati jedan („s jednim podnoškom”) ili dva („s dva podnoška”) spoja („podnoška”) za napajanje električnom energijom. Za potrebe ove Uredbe izvori svjetlosti s magnetskom indukcijom smatraju se fluorescentnim izvorima svjetlosti;

(14)

„visokotlačni izboj” (HID) znači plinski električni izboj u kojem se luk koji proizvodi svjetlost stabilizira pomoću temperature stijenke te komora luka vrši pritisak na stijenku balona žarulje veći od 3 vata po kvadratnom centimetru; Izvori svjetlosti HID ograničeni su na vrste s metalnim halidom, visokotlačne vrste s natrijem i vrste s parama žive, kako je definirano u Prilogu I.;

(15)

„plinski izboj” znači pojava u kojoj se svjetlost izravno ili neizravno proizvodi električnim pražnjenjem u plinu, plazmi, metalnoj prašini ili smjesi plinova i para;

(16)

„anorganska svjetleća dioda” (LED) znači tehnologija u kojoj se svjetlost proizvodi iz čvrstog uređaja s PN spojem od anorganskog materijala. Spoj emitira optičko zračenje kada je pobuđen električnom strujom;

(17)

„organska svjetleća dioda” (OLED) znači tehnologija u kojoj se svjetlost proizvodi iz čvrstog uređaja s PN spojem od organskog materijala. Spoj emitira optičko zračenje kada je pobuđen električnom strujom;

(18)

„visokotlačni natrijev izvor svjetlosti” (HPS) znači izvor svjetlosti s visokotlačnim izbojem u kojem se svjetlost uglavnom dobiva zračenjem iz para natrija i koji radi pri djelomičnom tlaku razine od 10 kPa; izvori svjetlosti HPS mogu imati jedan („jednostruki”) ili dva („dvostruka”) konektora za napajanje električnom energijom;

(19)

„prodajno mjesto” znači fizičko mjesto na kojem je proizvod izložen ili ponuđen za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, za krajnjeg kupca.

Za potrebe prilogâ dodatne definicije određene su u Prilogu I.

Članak 3.

Obveze dobavljača

1.   Dobavljači izvora svjetlosti osiguravaju:

(a)

da svaki izvor svjetlosti koji se stavlja na tržište kao neovisni proizvod (to jest ne u proizvodu koji sadržava izvor svjetlosti) i u ambalaži, nosi tiskanu oznaku u obliku opisanom u Prilogu III.;

(b)

da se parametri iz informacijskog lista proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., unose u bazu podataka o proizvodima;

(c)

ako to izričito zatraži distributer, da se informacijski list proizvoda stavi na raspolaganje u tiskanom obliku;

(d)

da je sadržaj tehničke dokumentacije, kako je naveden u Prilogu VI., unesen u bazu podataka o proizvodima;

(e)

da svaki vizualni oglas za određeni model izvora svjetlosti sadržava razred energetske učinkovitosti tog modela i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII. i Prilogom VIII.;

(f)

da svaki tehnički promidžbeni materijal za određeni model izvora svjetlosti, uključujući tehničke promidžbene materijale objavljene na internetu, u kojem se navode specifični tehnički parametri, sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.;

(g)

da je elektronička oznaka, čiji su format i sadržaj utvrđeni u Prilogu III., dostupna distributerima za svaki model izvora svjetlosti;

(h)

da elektronički informacijski list proizvoda, kako je utvrđen u Prilogu V., bude dostupan distributerima za svaki model izvora svjetlosti;

(i)

na zahtjev distributera i u skladu s člankom 4. točkom (e), da se tiskane oznake za promjenu vrijednosti označivanja proizvoda isporučuju kao naljepnica jednake veličine kao postojeća oznaka.

2.   Dobavljači proizvoda koji sadržava izvor svjetlosti dužni su:

(a)

pružiti informacije o izvorima svjetlosti koje proizvod sadržava, kako je navedeno u točki 2. Priloga V.;

(b)

na zahtjev tijela za nadzor tržišta pružiti informacije o tome kako se izvori svjetlosti mogu radi provjere ukloniti bez trajnog oštećenja izvora svjetlosti.

3.   Razred energetske učinkovitosti izračunava se u skladu s Prilogom II.

Članak 4.

Obveze distributera

Distributeri osiguravaju:

(a)

da svaki izvor svjetlosti koji nije dio proizvoda koji sadržava izvor svjetlosti na prodajnom mjestu nosi oznaku koju dobavljači osiguravaju u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a), tako da je oznaka razreda energetske učinkovitosti jasno vidljiva, u skladu s Prilogom III.;

(b)

da se u slučaju prodaje na daljinu, oznaka i informacijski list proizvoda dostavljaju u skladu s prilozima VII. i VIII.;

(c)

da svaki vizualni oglas za određeni model izvora svjetlosti, uključujući oglase na internetu, sadržava razred energetske učinkovitosti tog modela i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.;

(d)

da svaki tehnički promidžbeni materijal za određeni model izvora svjetlosti, uključujući tehničke promidžbene materijale objavljene na internetu, u kojem se navode specifični tehnički parametri, sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.;

(e)

da se u roku od 18 mjeseci od početka primjene ove Uredbe postojeće oznake na izvorima svjetlosti na prodajnim mjestima zamijene oznakama s promijenjenom vrijednošću tako da prekriju postojeću oznaku, uključujući ako je oznaka otisnuta ili pričvršćena na ambalaži.

Članak 5.

Obveze platformi za smještaj informacija na poslužitelju

Ako davatelj usluga smještaja informacija na poslužitelju iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ dopušta prodaju izvora svjetlosti putem svojih internetskih stranica, davatelj usluga mora na sredstvu prikaza omogućiti prikaz elektroničke oznake i elektroničkog informacijskog lista koji je dostavio distributer u skladu s odredbama Priloga VIII. i dužan je obavijestiti distributera o obvezi prikaza.

Članak 6.

Metode mjerenja

Informacije koje je potrebno osigurati u skladu s člancima 3. i 4. trebaju biti dobivene pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama mjerenja i izračuna koje uzimaju u obzir općeprihvaćenu najsuvremeniju metodu mjerenja i izračuna utvrđenu u Prilogu II.

Članak 7.

Postupak provjere za potrebe nadzora tržišta

Kad provode provjere u okviru nadzora tržišta iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1369, države članice primjenjuju postupak provjere utvrđen u Prilogu IX.

Članak 8.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak i dostavlja rezultate tog preispitivanja, uključujući, prema potrebi, nacrt prijedloga za reviziju, Savjetodavnom forumu najkasnije do 25. prosinca 2024. Preispitivanjem se među ostalim procjenjuju razredi energetske učinkovitosti, metode za rješavanje problema energetske učinkovitosti izvora svjetlosti u proizvodima koji sadržavaju izvore svjetlosti i mogućnost rješavanja aspekata kružnog gospodarstva.

Članak 9.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 874/2012 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. rujna 2021., osim članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2. koji se stavljaju izvan snage s učinkom od 25. prosinca 2019.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2021. Međutim, članak 3. stavak 1. točka (b) primjenjuje se od 1. svibnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 198, 28.7.2017., str. 1.

(2)  Komunikacija Komisije. Plan rada za ekološki dizajn 2016. – 2019. COM(2016) 773 final od 30.11.2016.

(3)  Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 874/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti električnih žarulja i rasvjetnih tijela (SL L 258, 26.9.2012., str. 1.)

(5)  Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/254 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni delegiranih uredaba (EU) br. 1059/2010, (EU) br. 1060/2010, (EU) br. 1061/2010, (EU) br. 1062/2010, (EU) br. 626/2011, (EU) br. 392/2012, (EU) br. 874/2012, (EU) br. 665/2013, (EU) br. 811/2013, (EU) br. 812/2013, (EU) br. 65/2014, (EU) br. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 i (EU) 2015/1187 u pogledu primjene dopuštenih odstupanja u postupcima provjere (SL L 38, 15.2.2017., str. 1.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 278/2009 od 6. travnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za korištenje električne energije u uvjetima bez opterećenja i prosječnu učinkovitost pod opterećenjem vanjskih izvora dobave električne energije (SL L 93, 7.4.2009., str. 3.).


PRILOG I.

Definicije koje se primjenjuju za priloge

Primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„izvor svjetlosti napajan iz mreže” (MLS) znači izvor svjetlosti koji može izravno raditi na napajanje iz električne mreže. Izvori svjetlosti koji izravno rade na napajanje iz električne mreže, a mogu i neizravno raditi na takvo napajanje s pomoću zasebne predspojne naprave, smatraju se izvorima svjetlosti napajanima iz mreže;

(2)

„izvor svjetlosti nenapajan iz mreže” (NMLS) znači izvor svjetlosti kojem je nužna zasebna predspojna naprava kako bi radio na napajanje iz mreže;

(3)

„zasebna predspojna naprava” znači predspojna naprava koja nije fizički integrirana s izvorom svjetlosti i stavljena je na tržište kao zaseban proizvod ili kao dio proizvoda koji sadržava izvor svjetlosti;

(4)

„usmjereni izvor svjetlosti” (DLS) znači izvor svjetlosti s najmanje 80 % ukupnog svjetlosnog toka u prostornom kutu od π sr (što odgovara stošcu s kutom od 120°);

(5)

„neusmjereni izvor svjetlosti” znači izvor svjetlosti koji nije usmjereni izvor svjetlosti;

(6)

„povezani izvor svjetlosti” (CLS) znači izvor svjetlosti koji uključuje dijelove za podatkovno povezivanje koji su fizički ili funkcionalno neodvojivi od dijelova za emitiranje svjetlosti radi održavanja „referentnih upravljačkih postavki”. Dijelovi za podatkovno povezivanje mogu biti fizički integrirani s izvorom svjetlosti u jednom neodvojivom kućištu ili se izvor svjetlosti može kombinirati s fizički odvojenim dijelovima za podatkovno povezivanje koji se zajedno s izvorom svjetlosti stavljaju na tržište kao jedinstveni proizvod;

(7)

„dijelovi za podatkovno povezivanje” znači dijelovi koji obavljaju jednu od sljedećih funkcija:

(a)

prijem ili prijenos žičnih ili bežičnih podatkovnih signala i njihova obrada (upotrebljava se za upravljanje funkcijom emitiranja svjetlosti, a moguće su i druge namjene);

(b)

otkrivanje i obrada otkrivenih signala (koji se upotrebljavaju za upravljanje funkcijom emitiranja svjetlosti, a moguće su i druge namjene);

(c)

kombinaciju navedenih funkcija;

(8)

„izvor svjetlosti s regulabilnom bojom” (CTLS) znači izvor svjetlosti koji se može postaviti za emitiranje svjetlosti sa širokim spektrom boja izvan raspona definiranog u članku 2., ali se usto može postaviti za emitiranje bijele svjetlosti unutar raspona utvrđenog u članku 2. na temelju čega je izvor svjetlosti obuhvaćen područjem primjene ove Uredbe.

Izvorima svjetlosti s regulabilnom bojom (CTLS) ne smatraju se izvori bijele svjetlosti s regulabilnom bojom koje je moguće postaviti samo za emitiranje svjetlosti s različitim koreliranim temperaturama boje unutar raspona definiranog u članku 2. ni izvori svjetlosti s mogućnošću prigušivanja kod kojih se emitiranje bijele svjetlosti može smanjiti na nižu koreliranu temperaturu boje i tako prigušiti, čime se oponaša rad izvora svjetlosti sa žarnom niti;

(9)

„čistoća pobuđivanja” znači postotak koji se za CTLS postavljen za emitiranje svjetlosti određene boje izračunava primjenom postupka opisanog u normama iscrtavanjem ravne linije na prostornom grafu boja (s koordinatama x i y) koja polazi od točke s koordinatama boje x = 0,333 i y = 0,333 (akromatski podražaj; točka 1), kroz točku koja predstavlja (x i y) koordinate boje izvora svjetlosti (točka 2) i završava na vanjskoj granici grafa boja (krivulja; točka 3). Čistoća pobuđivanja izračunava se kao udaljenost od točke 1 do točke 2 podijeljena s udaljenošću od točke 1 do točke 3. Ukupna duljina linije označuje čistoću boje od 100 % (točka na krivulji). Točka akromatskog podražaja označuje čistoću boje od 0 % (bijelo svjetlo);

(10)

„izvor svjetlosti visoke luminancije (HLLS)” znači LED izvor svjetlosti čija je prosječna luminancija veća od 30 cd/mm2 u smjeru vršnog intenziteta;

(11)

„luminancija” (u određenom smjeru, u određenoj točki stvarne ili zamišljene površine) znači svjetlosni tok koji se prenosi elementarnim snopom koji prolazi kroz zadanu točku i širi se u prostorni kut koji sadržava zadani smjer podijeljen s površinom presjeka tog snopa koji sadržava zadanu točku (cd/m2);

(12)

„prosječna luminancija” (luminancija-HLLS) za LED izvor svjetlosti znači prosječna luminancija u površini emitiranja svjetlosti čija je luminancija veća od 50 % vršne luminancije (cd/mm2);

(13)

„dijelovi za upravljanje rasvjetom” znači dijelovi koji su integrirani u izvor svjetlosti, ili su fizički odvojeni, ali stavljeni na tržište zajedno s izvorom svjetlosti kao jedinstveni proizvod, a koji nisu nužni za emitiranje svjetla pri punom opterećenju, no omogućuju ručno ili automatsko te izravno ili daljinsko upravljanje svjetlosnom jakošću, kromatičnošću, koreliranom temperaturom boje, svjetlosnim spektrom i/ili kutom svjetlosnog snopa. Uređaji za regulaciju intenziteta svjetlosti također se smatraju dijelovima za upravljanje rasvjetom.

Taj pojam uključuje i dijelove za podatkovno povezivanje, ali ne uključuje uređaje obuhvaćene područjem primjene Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 (1);

(14)

„nerasvjetni dijelovi” znači dijelovi koji su ugrađeni u izvor svjetlosti, ili su fizički odvojeni, ali stavljeni na tržište zajedno s izvorom svjetlosti kao jedinstveni proizvod, a koji nisu potrebni za emitiranje svjetlosti pri punom opterećenju i koji nisu „dijelovi za upravljanje rasvjetom”. Primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće: zvučnici (audio), kamere, pojačala komunikacijskih signala za povećavanje raspona (npr. za WiFi), dijelovi za održavanje ravnoteže mreže (za prebacivanje na unutarnje baterijsko napajanje po potrebi), za punjenje baterija, za vizualnu obavijest o događajima (pristigla pošta, zvono na ulaznim vratima, alarm), za upotrebu tehnologije Light Fidelity (Li-Fi, dvosmjerna i potpuno umrežena bežična komunikacijska tehnologija velike brzine).

Pojam također uključuje dijelove za podatkovno povezivanje koji se upotrebljavaju za druge funkcije uz upravljanje funkcijom emitiranja svjetlosti;

(15)

„korisni svjetlosni tok” (Φuse) znači dio svjetlosnog toka izvora svjetlosti koji se uzima u obzir pri određivanju njegove energetske učinkovitosti:

za neusmjerene izvore svjetlosti to je ukupni tok koji se emitira u prostorni kut od 4 π sr (što odgovara kugli od 360°),

za usmjerene izvore svjetlosti s kutom snopa ≥ 90° to je tok koji se emitira u prostorni kut od π sr (što odgovara stošcu s kutom od 120°),

za usmjerene izvore svjetlosti s kutom snopa svjetlosti < 90° to je tok koji se emitira u prostorni kut od 0,586 π sr (što odgovara stošcu s kutom od 90°);

(16)

„kut snopa svjetlosti” usmjerenog izvora svjetlosti znači kut između dvije zamišljene linije u ravnini kroz optičku os snopa tako da te linije prolaze kroz središte prednje strane izvora svjetlosti i kroz točke u kojima je svjetlosna jakost 50 % vrijednosti svjetlosne jakosti u središtu snopa, pri čemu je jakost u središtu snopa vrijednost jakosti svjetlosti izmjerena na optičkoj osi snopa.

Kad je riječ o izvorima svjetlosti s različitim kutovima snopa svjetlosti u različitim ravninama, u obzir se uzima najveći kut snopa svjetlosti.

Kad je riječ o izvorima svjetlosti s kutom snopa svjetlosti kojim korisnik može upravljati, u obzir se uzima kut snopa svjetlosti koji odgovara „referentnoj upravljačkoj postavki”;

(17)

„puno opterećenje” znači stanje izvora svjetlosti unutar definiranih radnih uvjeta u kojem emitira najveći (neprigušeni) svjetlosni tok;

(18)

„stanje pripravnosti” znači stanje izvora svjetlosti u kojem je izvor svjetlosti priključen na napajanje, ali ne emitira svjetlost i pripravan je vratiti se u stanje u kojem emitira svjetlost ako za to pristigne upravljački signal. Dijelovi za upravljanje rasvjetom koji omogućuju funkciju pripravnosti moraju biti u upravljačkom načinu rada. Nerasvjetni dijelovi moraju biti odspojeni ili isključeni, ili se njihova potrošnja električne energije mora smanjiti na najmanju moguću mjeru na temelju uputa proizvođača;

(19)

„umreženo stanje pripravnosti” znači stanje povezanog izvora svjetlosti (CLS) u kojem je povezani izvor svjetlosti priključen na napajanje, ali ne emitira svjetlost i pripravan je vratiti se u stanje u kojem emitira svjetlost ako za to pristigne signal daljinskog aktivatora. Dijelovi za upravljanje rasvjetom moraju biti u upravljačkom načinu rada. Nerasvjetni dijelovi moraju biti odspojeni ili isključeni, ili se njihova potrošnja električne energije mora smanjiti na najmanju moguću mjeru na temelju uputa proizvođača;

(20)

„upravljački način rada” znači stanje dijelova za upravljanje rasvjetom u kojem su oni povezani s izvorom svjetlosti i obavljaju svoje funkcije tako da mogu proizvesti upravljački signal ili primiti signal daljinskog aktivatora, žicom ili bežično, te ga zatim obraditi tako da signal dovede do promjene u emitiranju svjetla iz izvora svjetlosti;

(21)

„daljinski aktivator” znači signal vanjskog izvora koji dolazi do izvora svjetlosti putem mreže;

(22)

„upravljački signal” znači analogni ili digitalni signal koji se žicom ili bežično prenosi do izvora svjetlosti s pomoću modulacije napona u zasebnim upravljačkim kabelima ili s pomoću moduliranog signala u naponu napajanja. Signal se ne prenosi mrežom, nego primjerice iz unutarnjeg izvora ili iz daljinskog upravljača koji je isporučen s proizvodom;

(23)

„mreža” znači komunikacijska infrastruktura koja se sastoji od topologije poveznica, arhitekture, komponenti, organizacijskih načela, komunikacijskih postupaka i komunikacijskih formata (protokola);

(24)

„snaga u uključenom stanju” (Pon), izražena u vatima, znači potrošnja električne energije izvora svjetlosti pri punom opterećenju pri čemu su odspojeni svi dijelovi za upravljanje rasvjetom i svi nerasvjetni dijelovi. Ako se ti dijelovi ne mogu odspojiti, moraju se isključiti ili se njihova potrošnja mora smanjiti na najmanju moguću mjeru na temelju uputa proizvođača. Kad je riječ o NMLS-u za koji je nužna zasebna predspojna naprava, Pon se može izravno izmjeriti na ulazu u izvor svjetlosti ili se Pon određuje s pomoću predspojne naprave s poznatom učinkovitošću, čija se vrijednost potrošnje električne energije zatim oduzima od izmjerene ulazne vrijednosti napajanja iz električne mreže;

(25)

„snaga u stanju pripravnosti” (Psb), izražena u vatima, je potrošnja električne energije izvora svjetlosti u stanju pripravnosti;

(26)

„snaga u umreženom stanju pripravnosti” (Pnet), izražena u vatima, je potrošnja električne energije CLS-a u umreženom stanju pripravnosti;

(27)

„referentne upravljačke postavke” znači upravljačka postavka ili kombinacija upravljačkih postavki koje se upotrebljavaju za provjeru sukladnosti izvora svjetlosti s ovom Uredbom. Te su postavke važne za izvore svjetlosti koji ručno ili automatski te izravno ili daljinski omogućuju krajnjem korisniku upravljanje svjetlosnom jakošću, bojom, koreliranom temperaturom boje, spektrom i/ili kutom snopa svjetlosti emitiranog svjetla.

Referentne upravljačke postavke u načelu su postavke koje je odredio proizvođač kao zadane tvorničke vrijednosti s kojima se korisnik susreće pri prvoj ugradnji (vrijednosti u gotovom proizvodu). Ako je u postupku ugradnje predviđeno automatsko ažuriranje softvera tijekom prve ugradnje ili ako korisnik ima mogućnost za takvo ažuriranje, nužno je u obzir uzeti moguće promjene postavki.

Ako je vrijednost u gotovom proizvodu namjerno postavljena različito od referentne upravljačke postavke (primjerice na nisku snagu radi sigurnosti), proizvođač u tehničkoj dokumentaciji navodi način opoziva referentnih upravljačkih postavki za potrebe provjere sukladnosti i tehničko obrazloženje zašto se vrijednosti podešene u gotovom proizvodu razlikuju od referentnih upravljačkih postavki.

Proizvođač izvora svjetlosti određuje referentne upravljačke postavke, tako da:

je izvor svjetlosti obuhvaćen područjem primjene ove Uredbe u skladu s člankom 1. i ne primjenjuje se nijedan od uvjeta za izuzeće,

su dijelovi za upravljanje rasvjetom i nerasvjetni dijelovi odspojeni ili isključeni ili, ako to nije moguće, potrošnja energije tih dijelova je najmanja moguća,

je ostvareno stanje punog opterećenja,

se postavke podese na referentne upravljačke postavke izvora svjetlosti ako se krajnji korisnik odluči za vraćanje u tvorničko stanje.

Kad je riječ o izvorima svjetlosti u proizvodima koji ih sadržavaju i čiji proizvođač ima mogućnost odluka o primjeni koje utječu na karakteristike izvora svjetlosti (npr. određivanje radne jakosti struje, toplinski dizajn), a koje krajnji korisnik ne može kontrolirati, referentne upravljačke postavke nisu potrebne. U tom slučaju primjenjuju se nominalni ispitni uvjeti koje je odredio proizvođač izvora svjetlosti;

(28)

„visokotlačni živin izvor svjetlosti” znači visokotlačni izvor svjetlosti na izboj u kojem se veći dio svjetlosti izravno ili neizravno uglavnom dobiva zračenjem iz para žive s djelomičnim tlakom većim od 100 kPa;

(29)

„metalhalogeni izvor svjetlosti” (MH) znači visokotlačni izvor svjetlosti na izboj u kojem svjetlost nastaje zračenjem iz mješavine metalnih para, metalnih halida i produkta disocijacije metalnih halida. Izvori svjetlosti MH mogu imati jedan („jednostruki”) konektor ili dva („dvostruka”) konektora za napajanje električnom energijom. Materijal od kojih se izrađuje izbojna cijev izvora svjetlosti MH može biti kvarc (QMH) ili keramika (CMH);

(30)

„kompaktni fluorescentni izvor svjetlosti” (CFL) znači fluorescentni izvor svjetlosti s jednim podnoškom čija je konstrukcija sa svijenom cijevi projektirana za smještanje u male prostore. CFL-ovi mogu prvenstveno biti oblikovani u obliku zavojnice (primjerice u obliku spirale) ili kao spojene paralelne cijevi s drugom ovojnicom u obliku žarulje, ili bez takve ovojnice. Raspoloživi su CFL-ovi s fizički integriranim predspojnim napravama (CFLi) ili bez takve naprave (CFLni);

(31)

„T2”, „T5”, „T8”, „T9” i „T12” znači cjevasti izvor svjetlosti promjera otprilike 7, 16, 26, 29, odnosno 38 mm, kako je određeno u normama. Cijev može biti ravna (linearna) ili savijena (npr. u obliku slova „U”, kružna);

(32)

„LFL T5-HE” znači visokoučinkoviti linearni fluorescentni izvor svjetlosti T5 s radnom jakošću struje nižom od 0,2 A;

(33)

„LFL T5-HO” znači linearni fluorescentni izvor svjetlosti T5 visoke izlazne vrijednosti s radnom jakosti struje jednakom ili većom od 0,2 A;

(34)

„HL R7 s” znači linearni halogeni izvor svjetlosti na napajanje iz električne mreže s dvostrukim podnoškom promjera 7 mm;

(35)

„proizvod na baterijsko napajanje” znači proizvod koji radi samo na istosmjernu struju iz izvora koji se nalazi u istom proizvodu i nije izravno ni neizravno priključen na napajanje iz električne mreže;

(36)

„druga ovojnica” znači druga vanjska ovojnica na izvoru svjetlosti HID koja nije potrebna za proizvodnju svjetla, kao što je vanjska oplata za sprečavanje ispuštanja žive i stakla u okoliš u slučaju loma svjetiljke. Pri utvrđivanju postojanja druge ovojnice izbojne cijevi HID se ne smatraju ovojnicama;

(37)

„neprozirna ovojnica” za izvor svjetlosti HID znači neprozirna vanjska ovojnica ili vanjska cijev u kojoj izbojna cijev koja proizvodi svjetlost nije vidljiva;

(38)

„zaštita od blještanja” znači mehanička ili optička reflektirajuća ili nereflektirajuća svjetlosno neprobojna naprava projektirana za blokiranje izravno vidljivog zračenja iz odašiljača svjetlosti u usmjerenom izvoru svjetlosti, čime se izbjegava privremena djelomična sljepoća (zaslijepljenost) pri izravnom promatranju. Ne uključuje površinski premaz odašiljača svjetlosti u usmjerenom izvoru svjetlosti;

(39)

„treperenje” znači percepcija vizualne nepravilnosti u statičnog promatrača u statičnom okruženju, izazvana svjetlosnim podražajem čija se luminancija ili spektralna distribucija mijenja s vremenom. Promjene mogu biti u pravilnim i nepravilnim razmacima i može ih izazvati sam izvor svjetlosti, izvor napajanja ili drugi čimbenici.

Mjerna vrijednost za treperenje koja se upotrebljava u ovoj Uredbi jest parametar „Pst LM”, gdje „st” znači kratkoročno i „LM” znači metoda mjerača treperenja svjetlosti (flikermetar), kako je definirano u normama. Vrijednost Pst LM = 1 znači da prosječni promatrač ima 50 % vjerojatnosti otkrivanja treperenja;

(40)

„stroboskopski učinak” znači promjena percepcije gibanja u statičnog promatrača u okruženju koje nije statično, izazvana svjetlosnim podražajem čija se luminancija ili spektralna distribucija mijenja s vremenom. Promjene mogu biti u pravilnim i nepravilnim razmacima i može ih izazvati sam izvor svjetlosti, izvor napajanja ili drugi čimbenici.

Mjerna vrijednost stroboskopskog učinka koja se upotrebljava u ovoj Uredbi jest „SVM” (mjera stroboskopske vidljivosti), kako je definirano u normama. SVM = 1 jest prag vidljivosti za prosječnog promatrača;

(41)

„R9” znači indeks uzvrata boje za predmet crvene boje, kako je određeno u normama;

(42)

„deklarirana vrijednost” za parametar znači vrijednost koju je dobavljač naveo u tehničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369;

(43)

„jakost svjetlosti” (kandeli ili cd) znači količnik svjetlosnog toka koji izlazi iz izvora i prenosi se u element prostornog kuta koji obuhvaća zadani smjer, s pomoću elementa prostornog kuta;

(44)

„korelirana temperatura boje” (CCT [K]) znači temperatura Planckovog radijatora (crnog tijela) čija opažena boja najviše sliči boji danog podražaja pri istoj svjetlini u određenim uvjetima gledanja;

(45)

„postojanost boje” znači maksimalno odstupanje od početnih (nakon kratkog razdoblja) prostorno uprosječenih koordinata kromatičnosti (x i y) jednog izvora svjetlosti od središnje točke kromatičnosti (cx i cy) koje je naveo proizvođač ili uvoznik, izraženo kao veličina (u koracima) MacAdam elipse koja se oblikuje oko središnje točke kromatičnosti (cx i cy);

(46)

„faktor faznog pomaka (cos φ1)” znači kosinus faznog kuta φ1 između osnovnog harmonika napona električne mreže i osnovnog harmonika jakosti struje električne mreže. Upotrebljava se za izvore svjetlosti napajane iz mreže koji upotrebljavaju tehnologiju LED ili OLED. Faktor faznog pomaka mjeri se pri punom opterećenju, ako je primjenjivo mjeri se za referentne upravljačke postavke, te su pritom svi dijelovi za upravljanje rasvjetom u upravljačkom načinu rada i nerasvjetni dijelovi odspojeni, isključeni ili postavljeni na najmanju moguću potrošnju energije prema uputama proizvođača;

(47)

„faktor održavanja svjetlosnog toka” (XLMF) znači omjer svjetlosnog toka koji izvor svjetlosti emitira u određenom trenutku svog radnog vijeka i početnog svjetlosnog toka;

(48)

„faktor preživljavanja” (LSF) znači utvrđeni dio ukupnog broja izvora svjetlosti koji i dalje rade u određenom trenutku u određenim uvjetima i pri određenoj učestalosti njihova paljenja;

(49)

„radni vijek” za LED i OLED izvore svjetlosti znači vrijeme u satima od početka njihove uporabe do trenutka kada se za 50 % populacije izvora svjetlosti izlazna vrijednost svjetlosti postupno smanji ispod 70 % početnog svjetlosnog toka. To se naziva i radni vijek L70B50;

(50)

„sredstvo prikaza” znači svaki zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija koja se koristi za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(51)

„zaslon na dodir” znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(52)

„ugniježđeni prikaz” znači vizualno sučelje na kojem se skupu slika ili podataka pristupa klikom mišem na druge skupove slika ili podataka, pomicanjem miša preko tih skupova ili širenjem tih skupova na zaslonu na dodir;

(53)

„alternativni tekst” znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu iscrtati grafičke elemente ili služi za pristupačnost, npr. kao ulazni podatak u aplikacijama za sintezu glasa;

(54)

„projicirana površina izvora svjetlosti” (A) je površina izražena u mm2 (kvadratni milimetri) prikaza ortografske projekcije površine emitiranja svjetlosti iz smjera s najvećim intenzitetom svjetlosti, pri čemu je površina emitiranja svjetlosti ona površina izvora svjetlosti koja emitira svjetlost u skladu s deklariranim optičkim karakteristikama, kao što je približna zakrivljena površina luka (a), cilindrična površina žarne niti (b) ili žarulje na plinski izboj (c, d), ravne ili polukuglaste ovojnice LED žarulje (e).

Kad je riječ o izvorima svjetlosti s neprozirnom ovojnicom ili zaštitom od blještanja, površina izvora svjetlosti je cijela površina kroz koju svjetlo izlazi iz izvora svjetlosti.

Kad je riječ o izvorima svjetlosti koji sadržavaju više od jednog odašiljača svjetlosti, površinom izvora svjetlosti smatra se projekcija najmanjeg bruto volumena koji obuhvaća sve svjetlosne izvore.

Kad je riječ o izvorima svjetlosti HID primjenjuje se definicija iz točke (a), osim ako se dimenzije definirane u točki (d) primjenjuju s L > D, pri čemu je L razmak od vrhova elektroda, a D unutarnji promjer izbojne cijevi.

Image 44

(55)

„QR kod” znači matrični crtični kod na oznaci energetske učinkovitosti modela proizvoda koji služi kao poveznica za informacije o tom modelu u javno dostupnom dijelu baze podataka o proizvodima.


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 1275/2008 od 17. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn za uporabu električne energije u električnoj i elektroničkoj kućanskoj i uredskoj opremi u stanju pripravnosti ili isključenosti (SL L 339, 18.12.2008., str. 45.).


PRILOG II.

Razredi i metoda izračuna energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti određuje se kako je navedeno u tablici 1., na temelju ukupne učinkovitosti napajanja iz električne mreže ηTM, koja se izračunava dijeljenjem deklariranog korisnog svjetlosnog toka Φuse (izraženo u lm) s deklariranom potrošnjom energije u uključenom stanju Pon (izraženo u W) te zatim množenjem s primjenjivim faktorom FTM iz tablice 2., kako je navedeno u nastavku:

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).

Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti izvora svjetlosti

Razred energetske učinkovitosti

Ukupna učinkovitost napajanja iz električne mreže TM (lm/W)

A

210 ≤ TM

B

185 ≤ TM < 210

C

160 ≤ TM < 185

D

135 ≤ TM < 160

E

110 ≤ TM < 135

F

85 ≤ TM < 110

G

TM < 85


Tablica 2.

Faktori FTM po vrsti izvora svjetlosti

Vrsta izvora svjetlosti

Faktor FTM

Neusmjereni (NDLS) izvor napajan iz mreže (MLS)

1,000

Neusmjereni (NDLS) izvor koji ne radi na mrežnom napajanju (NMLS)

0,926

Usmjereni (DLS) izvor napajan iz mreže (MLS)

1,176

Usmjereni (DLS) izvor koji ne radi na mrežnom napajanju (NMLS)

1,089


PRILOG III.

Oznaka za izvore svijetla

1.   OZNAKA

Ako je izvor svjetlosti namijenjen stavljanju na tržište putem prodajnog mjesta, na vanjsku stranu pojedinačne ambalaže ispisuje se oznaka koja je izrađena u formatu i sadržava informacije navedene u ovom Prilogu.

Dobavljači odabiru format oznake naveden u točkama od 1.1. do 1.2. ovog Priloga.

Oznaka je:

oznaka standardne veličine je barem širine 36 mm i visine 75 mm;

oznaka male veličine (širine manje od 36 mm) je barem širine 20 mm i visine 54 mm.

Ambalaža ne smije biti manja od 20 mm širine i 54 mm visine.

Ako se oznaka tiska u većem formatu, njezin sadržaj svejedno mora ostati proporcionalan gornjim specifikacijama. Oznaka male veličine ne smije se upotrebljavati na ambalaži širine 36 mm ili veće.

Oznaka i strelica koja pokazuje razred energetske učinkovitosti smiju se tiskati monokromatski, kako je navedeno u točkama 1.1. i 1.2., no samo ako su sve druge informacije, uključujući grafike, na ambalaži tiskane monokromatski.

Ako oznaka nije tiskana na dijelu ambalaže vidljivom potencijalnim kupcima, strelica koja sadržava slovo razreda energetske učinkovitosti prikazuje se kako je opisano u nastavku, u boji strelice koja odgovara slovu i boji energetskog razreda. Oznaka mora biti dovoljno velika da se može jasno vidjeti i pročitati. Slovo strelice razreda energetske učinkovitosti mora biti u podebljanom fontu Calibri, smješteno u središtu pravokutnog dijela strelice, s obrubom debljine 0,5 pt u 100 % crnoj boji oko strelice i slova razreda učinkovitosti.

Slika 1.

Lijeva/desna monokromatska strelica/strelica u boji, na dijelu ambalaže vidljivom potencijalnim kupcima

Image 45

U slučaju iz članka 4. točke (e), oznaka s promijenjenom vrijednošću mora imati oblik i veličinu kojima se omogućuje prekrivanje stare oznake i pričvršćivanje na nju.

1.1.   Oznaka standardne veličine:

Oznaka je:

Image 46

1.2.   Oznaka male veličine:

Oznaka je:

Image 47

1.3.   Oznake za izvore svjetlosti moraju sadržavati sljedeće informacije:

I.

ime ili zaštitni znak dobavljača;

II.

dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela;

III.

ljestvicu razreda energetske učinkovitosti od A do G;

IV.

potrošnju energije izraženu u kWh potrošnje električne energije izvora svjetlosti za 1 000 sati u uključenom stanju;

V.

QR kod;

VI.

razred energetske učinkovitosti u skladu s Prilogom II.;

VII.

broj ove Uredbe, to jest „2019/2015”.

2.   IZGLEDI OZNAKE

2.1.   Oznaka standardne veličine:

Image 48

2.2.   Oznaka male veličine:

Image 49

2.3.   Pri čemu:

(a)

dimenzije i specifikacije elemenata na oznaci prikazane su kako je navedeno u stavku 1. Priloga III. te u dizajnu oznake standardne veličine i dizajnu oznake male veličine za izvore svjetlosti;

(b)

pozadina oznake je 100 % bijela;

(c)

fontovi su Verdana i Calibri;

(d)

boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u sljedećem primjeru: 0-70-100-0: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna;

(e)

oznake moraju ispunjavati sve sljedeće zahtjeve (brojke se odnose na prethodne slike):

Image 50

boje logotipa EU-a su:

pozadina: 100,80,0,0,

zvijezde: 0,0,100,0;

Image 51

boja logotipa energije je: 100,80,0,0;

Image 52

ime dobavljača je 100 % crne boje u podebljanom fontu Verdana veličine 8 pt odnosno 5 pt (oznaka standardne odnosno male veličine);

Image 53

identifikacijska oznaka modela je 100 % crne boje u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 8 pt odnosno 5 pt (oznaka standardne odnosno male veličine);

Image 54

ljestvica od A do G je kako slijedi:

slova ljestvice energetske učinkovitosti su 100 % bijele boje u podebljanom fontu Calibri veličine 10,5 pt odnosno 7 pt (oznaka standardne odnosno male veličine); slova su centrirana na osi 2 mm odnosno 1,5 mm (oznaka standardne odnosno male veličine) od lijeve strane strelica;

boje strelica ljestvice od A do G su sljedeće:

razred A: 100,0,100,0,

razred B: 70,0,100,0,

razred C: 30,0,100,0,

razred D: 0,0,100,0,

razred E: 0,30,100,0,

razred F: 0,70,100,0,

razred G: 0,100,100,0;

Image 55

debljina unutarnje razdjelne crte je 0,5 pt, a njezina boja je 100 % crna;

Image 56

slovo razreda energetske učinkovitosti je 100 % bijele boje u podebljanom fontu Calibri veličine 16 pt odnosno 10 pt (oznaka standardne odnosno male veličine). Strelica razreda energetske učinkovitosti i odgovarajuća strelica ljestvice od A do G postavljene su tako da su njihovi vrhovi poravnati. Slovo u strelici razreda energetske učinkovitosti postavljeno je u središte pravokutnog dijela strelice, koja je 100 % crne boje:

Image 57

vrijednost potrošnje energije je u podebljanom fontu Verdana veličine 12 pt; „kWh/1 000 h” je u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 8 pt odnosno 5 pt (oznaka standardne odnosno male veličine), 100 % crne boje;

Image 58

QR kod je 100 % crne boje;

Image 59

broj uredbe je 100 % crne boje u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 5 pt.


PRILOG IV.

Izuzeća

1.   

Ova se Uredba ne primjenjuje na izvore svjetlosti koji se posebno ispituju i odobravaju za upotrebu:

(a)

u postrojenjima za radiološku i nuklearnu medicinu, kako su definirana u članku 3. Direktive Vijeća 2009/71/Euratom (1);

(b)

za upotrebu u izvanrednim situacijama;

(c)

u ili na objektima, opremi, kopnenim vozilima, pomorskoj opremi ili zrakoplovima za potrebe vojske ili civilne zaštite, kako je navedeno u propisima država članica ili dokumentima koje izdaje Europska obrambena agencija;

(d)

u ili na motornim vozilima, njihovim prikolicama i sustavima, priključenoj vučenoj opremi, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama, kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2), Uredbi (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Uredbi (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4);

(e)

u ili na necestovnim pokretnim strojevima kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (5) te u ili na njihovim prikolicama;

(f)

u ili na izmjenjivoj opremi, kako je određeno u Direktivi 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6), koja je namijenjena vuči ili ugradnji potpuno odignuta od tla ili koja se ne može kretati oko okomite osi kada se vozilo na koje je pričvršćena upotrebljava na cesti, kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 167/2013;

(g)

u ili na zrakoplovima u civilnom zrakoplovstvu kako je utvrđeno u Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012 (7);

(h)

u sustavima rasvjete željezničkih vozila kako je određeno u Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8);

(i)

u pomorskoj opremi kako je određeno u Direktivi 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća (9);

(j)

u medicinskim proizvodima kako je utvrđeno u Direktivi Vijeća 93/42/EEZ (10) ili u Uredbi (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća (11) te u in vitro medicinskim proizvodima kako je utvrđeno u Direktivi 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (12).

Za potrebe ove točke „posebno ispitan i odobren” znači da je izvor svjetlosti:

posebno ispitan za navedeno radno stanje ili primjenu, u skladu s navedenim europskim zakonodavstvom ili povezanim provedbenim mjerama, ili u skladu s relevantnim europskim ili međunarodnim normama ili, ako ih nema, u skladu sa zakonodavstvom odgovarajućih država članica, i

popraćen dokazima, koji se uvrštavaju u tehničku dokumentaciju, da je proizvod posebno odobren za navedeno radno stanje ili primjenu, u obliku potvrde, homologacijske oznake ili izvješća o ispitivanju, i

stavljen na tržište posebno za navedeno radno stanje ili primjenu, što je vidljivo barem iz tehničke dokumentacije, i osim za točku (d), informacija na ambalaži i na svim promotivnim materijalima.

2.   

Usto, ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

elektroničke zaslone (npr. televizore, računalne zaslone, prijenosna računala, tablet računala, mobilne telefone, čitače e-knjiga, igraće konzole), uključujući, ali ne ograničujući se na zaslone obuhvaćene Uredbom Komisije (EU) 2019/2021 (13) i Uredbom Komisije (EU) br. 617/2013 (14);

(b)

izvore svjetlosti u kuhinjskim napama obuhvaćene područjem primjene Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 65/2014 (15);

(c)

izvore svjetlosti u proizvodima na baterijsko napajanje, uključujući, ali ne ograničujući se na npr. baterijske svjetiljke, mobilne telefone s ugrađenom svjetiljkom, igračke s izvorom svjetlosti, stolne lampe koje rade samo na baterije, svjetiljke za bicikliste koje se pričvršćuju na ruku, vrtne lampe na napajanje solarnom energijom;

(d)

izvore svjetlosti na biciklima i drugim nemotoriziranim vozilima;

(e)

izvore svjetlosti za spektroskopiju i fotometrijske primjene, kao što je npr. UV-VIS spektroskopija, molekularna spektroskopija, atomska apsorpcijska spektroskopija, nedisperzivna infracrvena spektrofotometrija, infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom, medicinska analiza, elipsometrija, mjerenje debljine sloja, praćenje postupka ili praćenje stanja okoline.

3.   

Svi izvori svjetlosti u području primjene ove Delegirane uredbe izuzimaju se od zahtjeva te Uredbe, osim zahtjeva utvrđenih u točki 4. Priloga V., ako su izvori svjetlosti posebno projektirani i stavljeni na tržište za predviđenu upotrebu u barem jednoj od sljedećih primjena:

(a)

signaliziranje (uključujući, ali ne ograničujući se na signaliziranje u cestovnom, željezničkom, pomorskom i zračnom prometu te kontrolu prometa ili žarulje na uzletištima zračnih luka);

(b)

dohvat i projekciju slikovnog prikaza (uključujući, ali ne ograničujući se na fotokopiranje, tiskanje (izravno ili u predobradi), litografiju, filmsku i video projekciju, projekciju holografskog prikaza);

(c)

za izvore svjetlosti s posebnom efektivnom snagom u ultraljubičastom dijelu spektra > 2 mW/klm i namijenjene za upotrebu u primjenama za koje je nužna velika količina ultraljubičastog zračenja;

(d)

za izvore svjetlosti s vršnim zračenjem valne duljine približno 253,7 nm i namijenjene za uništavanje mikroba (uništavanje DNA);

(e)

za izvore svjetlosti koji emitiraju 5 % ili više ukupne snage zračenja u rasponu 250–800 nm unutar raspona 250–315 nm i/ili 20 % ili više od ukupne snage zračenja u rasponu 250–800 nm unutar raspona 315 – 400 nm i namijenjene za dezinfekciju ili hvatanje insekata;

(f)

za izvore svjetlosti prvenstveno predviđene za emitiranje zračenja valne duljine približno 185,1 nm i namijenjene za stvaranje ozona;

(g)

za izvore svjetlosti koji emitiraju 40 % ili više ukupne snage zračenja u rasponu 250–800 nm unutar raspona 400–480 nm i namijenjeni su za simbioze koralja i zooksantela;

(h)

za izvore svjetlosti FL koji emitiraju 80 % ili više ukupne snage zračenja u rasponu od 250–800 nm unutar raspona od 250–400 nm i namijenjeni su za tamnjenje kože;

(i)

za izvore svjetlosti HID koji emitiraju 40 % ili više ukupne snage zračenja u rasponu od 250–800 nm, unutar raspona od 250–400 nm, i namijenjeni su za tamnjenje kože;

(j)

za izvore svjetlosti s fotosintetičnom učinkovitošću > 1,2 μmol/J i/ili koji emitiraju 25 % ili više ukupne snage zračenja u rasponu 250–800 nm, unutar raspona 700–800 nm, i namijenjeni su za uporabu u hortikulturi;

(k)

za LED ili OLED izvore svjetlosti koji su u skladu s definicijom „izvornika umjetničkih djela”, kako su definirani u Direktivi 2001/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (16), koje je umjetnik sam izradio u ograničenom broju manjem od deset primjeraka.


(1)  Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja (SL L 172, 2.7.2009., str. 18.).

(2)  Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 60, 2.3.2013., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 60, 2.3.2013., str. 52.).

(5)  Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ (SL L 252, 16.9.2016., str. 53.).

(6)  Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (preinaka) (SL L 157, 9.6.2006., str. 24.).

(7)  Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1.).

(8)  Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (preinaka) (SL L 191, 18.7.2008., str. 1.).

(9)  Direktiva 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 146.).

(10)  Direktiva Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (SL L 169, 12.7.1993., str. 1.).

(11)  Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017., str. 1.).

(12)  Direktiva 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (SL L 331, 7.12.1998., str. 1.).

(13)  Uredba Komisije (EU) 2019/2021 od 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn elektroničkih zaslona u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 642/2009 (Vidjeti stranicu 241 ovoga Službenog lista).

(14)  Uredba Komisije (EU) br. 617/2013 od 26. lipnja 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn računala i računalnih poslužitelja (SL L 175, 27.6.2013., str. 13.).

(15)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 65/2014 od 1. listopada 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih pećnica i napa (SL L 29, 31.1.2014., str. 1.).

(16)  Direktiva 2001/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o pravu slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela (SL L 272, 13.10.2001., str. 32.).


PRILOG V.

Informacije o proizvodu

1.   Informacijski list proizvoda

1.1.

U skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (b) dobavljač u bazu podataka o proizvodima unosi informacije utvrđene u tablici 3., među ostalim ako je izvor svjetlosti dio proizvoda koji ga sadržava.

Tablica 3.

Informacijski list proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača:

Adresa dobavljača  (1) :

Identifikacijska oznaka modela:

Vrsta izvora svjetlosti:

Upotrijebljena rasvjetna tehnologija:

[HL, LFL T5 HE, LFL T5 H, CFLni, ostali FL, HPS, H, ostali HID, LED, OLED, kombinirano, ostalo]

Neusmjereni ili usmjereni:

[NDLS/DLS]

Napajan ili nenapajan iz mreže:

[MLS/NMLS]

Povezani izvor svjetlosti (CLS):

[da/ne]

Izvor svjetlosti s regulabilnom bojom:

[da/ne]

Ovojnica:

[ne/druga/neprozirna]

Izvor svjetlosti visoke luminancije:

[da/ne]

 

 

Zaštita od blještanja:

[da/ne]

Prigušiv:

[da/samo s posebnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti]

Parametri proizvoda

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Opći parametri proizvoda:

Potrošnja energije u uključenom stanju (kWh/1 000 h)

x

Razred energetske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Korisni svjetlosni tok (Φuse), s naznakom odnosi li se na tok u kugli (360°), u širokom stošcu (120°) ili u uskom stošcu (90°)

x u [kugla/široki stožac/uski stožac]

korelirana temperatura boje, zaokružena na najbližih 100 K, ili raspon koreliranih temperatura boje, zaokruženih na najbližih 100 K, koje se može podesiti

[x/x…x]

Snaga u uključenom stanju (Pon) izražena u W;

x,x

Snaga u stanju pripravnosti (Psb), izražena u W i zaokružena na drugu decimalu

x,xx

Snaga u umreženom stanju pripravnosti (Pnet) za povezani izvor svjetlosti, izražena u W i zaokružena na drugu decimalu.

x,xx

Indeks uzvrata boje, zaokružen na najbliži cijeli broj, ili niz vrijednosti za indeks uzvrata boje koje se mogu postaviti;

[x/x…x]

Vanjske dimenzije bez zasebnih predspojnih naprava, dijelova za upravljanje rasvjetom i nerasvjetnih dijelova, ako postoje;

Visina

x

Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju;

[grafika]

Širina

x

Dubina

x

Izjava o ekvivalentnoj snazi (3)

[da/–]

Ako da, ekvivalentna snaga (W)

x

 

 

Koordinate kromatičnosti (x i y)

0,xxx

0,xxx

Parametri za usmjerene izvore svjetlosti:

Najveća jakost svjetlosti (cd)

x

Kut snopa svjetlosti izražen u stupnjevima ili raspon kutova snopa svjetlosti koji se mogu postaviti

[x/x…x]

Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti

Vrijednost indeksa uzvrata boje R9

x

Faktor preživljavanja

x,xx

Faktor održavanja svjetlosnog toka (LLMF)

x,xx

 

 

Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreže:

Faktor faznog pomaka (cos φ1)

x,xx

Postojanost boje u koracima MacAdam elipsa

x

Tvrdnje da LED izvor svjetlosti zamjenjuje fluorescentni izvor svjetlosti bez ugrađene prigušnice određene snage u vatima.

[da/–] (4)

Ako da, tvrdnja o zamjeni (W)

x

Mjerna vrijednost za treperenje (Pst LM)

x,x

Mjerna vrijednost za stroboskopski učinak (SVM)

x,x

Tablica 4.

Referentni svjetlosni tok za izjave o ekvivalentnosti

Vrsta reflektora vrlo niskog napona

Vrsta

Snaga (W)

Referentna vrijednost Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Vrsta reflektora od puhanog stakla na napajanje iz električne mreže

Vrsta

Snaga (W)

Referentna vrijednost Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Vrsta reflektora od prešanog stakla na napajanje iz električne mreže

Vrsta

Snaga (W)

Referentna vrijednost Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

Tablica 5.

Faktori množenja za održavanje svjetlosnog toka

Vrsta izvora svjetlosti

Faktor množenja svjetlosnog toka

Halogeni izvori svjetlosti

1

Fluorescentni izvori svjetlosti

1,08

LED izvori svjetlosti

1 + 0,5 × (1 – LLMF)

pri čemu je LLMF faktor održavanja svjetlosnog toka na kraju deklariranog radnog vijeka

Tablica 6.

Faktori množenja za LED izvore svjetlosti

Kut snopa svjetlosti LED izvora svjetlosti

Faktor množenja svjetlosnog toka

20° ≤ kut snopa svjetlosti

1

15° ≤ kut snopa svjetlosti < 20°

0,9

10° ≤ kut snopa svjetlosti < 15°

0,85

kut snopa svjetlosti < 10°

0,80

Tablica 7.

Tvrdnje o ekvivalentnosti za neusmjerene izvore svjetlosti

Nazivni svjetlosni tok izvora svjetlosti Φ (lm)

Navedena ekvivalentna snaga izvora svjetlosti sa žarnom niti (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200

Tablica 8.

Minimalne vrijednosti učinka za T8 i T5 izvore svjetlosti

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

Visoka učinkovitost

T5 (16 mm Ø)

Visoka izlazna vrijednost

Navedena ekvivalentna snaga (W)

Minimalni svjetlosni učinak (lm/W)

Navedena ekvivalentna snaga (W)

Minimalni svjetlosni učinak (lm/W)

Navedena ekvivalentna snaga (W)

Minimalni svjetlosni učinak (lm/W)

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

 

80

77

38

87

 

 

 

 

58

90

 

 

 

 

70

89

 

 

 

 

Kad je riječ o izvorima svjetlosti koji se mogu prilagoditi tako da pri punom opterećenju emitiraju svjetlost različitih karakteristika, vrijednosti parametara koje se mijenjaju s tim karakteristikama navode se za rad pri referentnim upravljačkim postavkama.

Ako se izvor svjetlosti više ne stavlja na tržište EU-a, dobavljač u bazu podataka o proizvodima unosi datum (mjesec, godina) na koji je prekinuto stavljanje na tržište EU-a.

2.   Informacije koje sadržava dokumentacija za proizvod koji sadržava izvor svjetlosti

Ako se izvor svjetlosti stavlja na tržište kao dio proizvoda koji ga sadržava, u tehničkoj dokumentaciji proizvoda koji ga sadržava jasno se navode sadržani izvori svjetlosti, uključujući razred energetske učinkovitosti.

Ako se izvor svjetlosti stavlja na tržište kao dio proizvoda koji ga sadržava, u priručniku za korisnike ili u uputama za uporabu mora se prikazivati sljedeći jasno čitljiv tekst:

„Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <X>”,

gdje se <X> zamjenjuje razredom energetske učinkovitosti sadržanog izvora svjetlosti.

Ako proizvod sadržava više od jednog izvora svjetlosti, rečenica može biti u množini ili se ponavlja za svaki izvor svjetlosti, prema potrebi.

3.   Informacije koje se moraju prikazati na javno dostupnoj internetskoj stranici dobavljača:

(a)

Referentne upravljačke postavke i upute za njihovu primjenu, ako je primjenjivo;

(b)

Upute za uklanjanje dijelova za upravljanje rasvjetom i/ili nerasvjetnih dijelova, ako postoje, ili za njihovo isključivanje ili smanjivanje potrošnje električne energije na najmanju moguću mjeru;

(c)

Informacija o tome može li se izvor svjetlosti prigušiti: popis uređaja za regulaciju intenziteta svjetlosti s kojima je izvor svjetlosti kompatibilan i popis normi za takvu kompatibilnost koje izvor svjetlosti ispunjava, ako postoje;

(d)

Informacija o tome sadržava li izvor svjetlosti živu: upute za uklanjanje ostataka u slučaju slučajnog loma;

(e)

Preporuke za zbrinjavanje izvora svjetlosti na kraju njegova radnog vijeka u skladu s Direktivom 2012/19/EU (1).

4.   Informacije za proizvode navedene u točki 3. Priloga IV.

Za izvore svjetlosti iz točke 3. Priloga IV. njihova predviđena namjena navodi se na svim oblicima ambalaže, u informacijama o proizvodu i oglasima zajedno s jasnom naznakom da izvor svjetlosti nije namijenjen za druge upotrebe.

U tehničkoj dokumentaciji sastavljenoj za potrebe ocjene sukladnosti u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 navodi se popis tehničkih parametara na temelju kojih se dizajn proizvoda smatra specifičnim kako bi ispunio uvjete za izuzeće.


(1)  izmjene tih stavki ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(2)  ako baza podataka o proizvodima automatski generira sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

(3)  „–”: nije primjenjivo;

„da”: tvrdnja o ekvivalentnosti koja uključuje snagu zamijenjene vrste izvora svjetlosti može se navesti samo:

kad je riječ o usmjerenim izvorima svjetlosti, ako je vrsta izvora svjetlosti navedena u tablici 4. i ako svjetlosni tok izvora svjetlosti u stošcu od 90° (Φ90°) nije manji od odgovarajućeg referentnog svjetlosnog toka iz tablice 4. Referentni svjetlosni tok množi se s korekcijskim faktorom iz tablice 5. Za LED izvore svjetlosti usto se množi s korekcijskim faktorom iz tablice 6.;

kad je riječ o neusmjerenim izvorima svjetlosti, navedena ekvivalentna snaga izvora svjetlosti sa žarnom niti (zaokružena na najbliži cijeli broj u W) odgovara vrijednosti iz tablice 7. navedenoj za svjetlosni tok izvora svjetlosti.

Prijelazne vrijednosti svjetlosnog toka i navedene snage ekvivalentnog izvora svjetlosti (zaokružene na najbliži cijeli broj u W) računaju se linearnom interpolacijom između dviju susjednih vrijednosti.

(4)  „–”: nije primjenjivo;

„da”: tvrdnja da LED izvor svjetlosti zamjenjuje fluorescentni izvor svjetlosti bez ugrađene prigušnice određene snage u vatima. Ta se tvrdnja može podnijeti samo ako:

jakost svjetlosti u bilo kojem smjeru oko osi cijevi ne odstupa za više od 25 % od prosječne svjetlosne jakosti oko cijevi; i

svjetlosni tok LED izvora svjetlosti nije manji od svjetlosnog toka fluorescentnog izvora svjetlosti navedene vrijednosti snage u vatima. Svjetlosni tok fluorescentnog izvora svjetlosti dobiva se množenjem navedene snage u vatima s minimalnom vrijednošću svjetlosnog učinka koja odgovara fluorescentnom izvoru svjetlosti iz tablice 8.; i

snaga u vatima LED izvora svjetlosti nije veća od snage u vatima fluorescentnog izvora svjetlosti kojeg zamjenjuje.

Tehnička dokumentacija sadrži podatke potrebne za potkrjepljivanje takvih izjava.

(1)  Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012., str. 38.).


PRILOG VI.

Tehnička dokumentacija

1.   

Tehnička dokumentacija iz članka 3. točke 1. podtočke (d) sadržava:

(a)

ime i adresu dobavljača;

(b)

identifikacijsku oznaku modela dobavljača;

(c)

identifikacijske oznake svih ekvivalentnih modela koji su već stavljeni na tržište;

(d)

ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(e)

deklarirane i izmjerene vrijednosti za sljedeće tehničke parametre:

(1)

korisni svjetlosni tok (Φuse) u lm;

(2)

indeks uzvrata boje (CRI);

(3)

snagu u uključenom stanju (Pon) u W;

(4)

kut snopa svjetlosti za usmjerene izvore svjetlosti (DLS) izražen u stupnjevima;

(5)

koreliranu temperaturu boje (CCT) u K za izvore svjetlosti FL i HID;

(6)

snagu u stanju pripravnosti (Psb) u W, uključujući ako je jednaka nuli;

(7)

snagu u umreženom stanju pripravnosti (Pnet) u W za povezane izvore svjetlosti (CLS);

(8)

faktor faznog pomaka (cos φ1) za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreže;

(9)

postojanost boje u koracima MacAdam elipsa za LED i OLED izvore svjetlosti;

(10)

luminanciju-HLLS u cd/mm2 (samo za HLLS);

(11)

mjernu vrijednost treperenja (PstLM) za LED i OLED izvore svjetlosti;

(12)

mjernu vrijednost stroboskopskog učinka (SVM) za LED i OLED izvore svjetlosti;

(13)

čistoću pobuđivanja, samo za CTLS, za sljedeće boje i dominantnu valnu duljinu unutar određenog raspona:

boja

raspon dominantne valne duljine

plava

440 nm – 490 nm

zelena

520 nm – 570 nm

crvena

610 nm – 670 nm

(f)

izračune izvršene s parametrima, uključujući određivanje razreda energetske učinkovitosti;

(g)

upućivanja na primijenjene usklađene norme ili druge primijenjene standarde;

(h)

uvjete ispitivanja ako nisu dostatno opisani u točki (g);

(i)

referentne upravljačke postavke i upute za njihovu primjenu, ako je primjenjivo;

(j)

upute za uklanjanje dijelova za upravljanje rasvjetom i/ili nerasvjetnih dijelova, ako postoje, ili za njihovo isključivanje ili smanjivanje potrošnje električne energije na najmanju moguću mjeru tijekom ispitivanja izvora svjetlosti;

(k)

specifične mjere opreza koje se poduzimaju pri sastavljanju, ugradnji, održavanju ili ispitivanju modela.


PRILOG VII.

Informacije koje se navode u vizualnim oglasima, tehničkim promidžbenim materijalima i pri prodaji na daljinu, osim pri prodaji na internetu

1.   

U vizualnim oglasima, za potrebe osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz članka 3. točke 1. podtočke (e) i članka 4. točke 1. podtočke (c), energetski razred i raspon raspoloživih razreda učinkovitosti na oznaci prikazuju se kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

2.   

U tehničkim promidžbenim materijalima, za potrebe osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz članka 3. točke 1. podtočke (f) i članka 4. točke 1. podtočke (d), energetski razred i raspon raspoloživih razreda učinkovitosti na oznaci prikazuju se kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

3.   

Pri svakoj prodaji na daljinu u papirnatom obliku nužno je navesti razred energije i raspon raspoloživih razreda učinkovitosti na oznaci kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

4.   

Razred energetske učinkovitosti i raspon razredâ energetske učinkovitosti prikazuju se kako je prikazano na slici 2.:

(a)

strelica koja sadržava slovo razreda energetske učinkovitosti, u 100 % bijeloj boji i podebljanom fontu Calibri veličine koja je barem jednaka veličini cijene ako je cijena prikazana;

(b)

bojom strelice koja odgovara boji razreda energetske učinkovitosti;

(c)

rasponom raspoloživih razreda energetske učinkovitosti u 100 % crnoj boji; i

(d)

strelica mora biti dovoljno velika da se može jasno vidjeti i pročitati. Slovo strelice razreda energetske učinkovitosti mora biti u središtu pravokutnog dijela strelice, s obrubom debljine 0,5 pt u 100 % crnoj boji oko strelice i slova razreda energetske učinkovitosti.

Odstupajući od uobičajenih odredbi, ako se vizualni oglas, tehnički promidžbeni materijal ili materijal za potrebe prodaje na daljinu u papirnatom obliku tiska monokromatski, boja strelice može biti monokromatska u tom vizualnom oglasu, tehničkom promidžbenom materijalu ili materijalu za potrebe prodaje na daljinu u papirnatom obliku.

Slika 2.

Lijeva/desna monokromatska strelica/strelica u boji, s navedenim rasponom razredâ energetske učinkovitosti

Image 60

5.   

Pri prodaji na daljinu u obliku telemarketinga kupac mora biti obaviješten o razredu energetske učinkovitosti proizvoda i o raspoloživom rasponu razredâ energetske učinkovitosti na oznaci te kupac mora imati pristup punoj oznaci i informacijskom listu proizvoda putem poveznice na internetsku stranicu baze podataka o proizvodima, ili na temelju zahtjeva za tiskani primjerak.

6.   

U svim situacijama iz točaka od 1. do 3. i točke 5. kupcu se mora omogućiti pristup oznaci i informacijskom listu proizvoda putem poveznice na internetsku stranicu baze podataka o proizvodima, ili na temelju zahtjeva za tiskani primjerak.


PRILOG VIII.

Informacije koje se navode pri prodaji na daljinu putem interneta

1.   

Odgovarajuća oznaka koju dobavljači stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (g) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva te mora biti razmjerna veličini za standardnu oznaku iz Priloga III.

Oznaka se može prikazati s pomoću ugniježđenog prikaza i u takvom slučaju slika koja se upotrebljava za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se upotrebljava ugniježđeni prikaz, oznaka se prikazuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem slike na zaslonu na dodir.

2.   

Za sliku koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza, kako je navedeno na slici 3., vrijedi sljedeće:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

na strelici se navodi razred energetske učinkovitosti proizvoda u 100 % bijeloj boji, u podebljanom fontu Calibri i veličine koja je jednaka veličini slova kojima je navedena cijena;

(c)

raspon raspoloživih razreda energetske učinkovitosti je u 100 % crnoj boji; i

(d)

mora biti postavljena na jedan od sljedeća dva načina i veličine takve da je strelica jasno vidljiva i čitljiva. Slovo strelice razreda energetske učinkovitosti mora biti u središtu pravokutnog dijela strelice, s vidljivim obrubom debljine u 100 % crnoj boji oko strelice i slova razreda energetske učinkovitosti:

Slika 3.

Primjer lijeve/desne strelice u boji s navedenim rasponom razredâ energetske učinkovitosti

Image 61

3.   

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed prikaza oznaka je sljedeći:

(a)

slika iz točke 2. ovog Priloga prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika sadržava poveznicu na oznaku iz Priloga III.;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na zaslonu na dodir;

(d)

oznaka se prikazuje na skočnom prozoru, u novoj kartici, na novoj stranici ili umetnutim prikazom na zaslonu;

(e)

za uvećavanje oznake na zaslonima na dodir primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećavanje dodirom;

(f)

oznaka se prestaje prikazivati pomoću opcije „zatvori” ili drugog standardnog načina zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, prikazuje se razred energetske učinkovitosti proizvoda, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.

4.   

Odgovarajući informacijski list proizvoda koji dobavljači stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (h) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Mora biti dovoljno velik da se može jasno vidjeti i pročitati. Informacijski list proizvoda može se prikazati upotrebom ugniježđenog prikaza ili upućivanjem na bazu podataka o proizvodu i u tom se slučaju na poveznici koja se upotrebljava za pristup informacijskom listu proizvoda jasno i čitljivo navodi „Informacijski list proizvoda”. Ako se upotrebljava ugniježđeni prikaz, informacijski list proizvoda pojavljuje se prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem poveznice na zaslonu na dodir.


PRILOG IX.

Postupak provjere za potrebe nadzora tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru parametara koje su izmjerila tijela država članica. Dobavljač ne smije upotrebljavati ta odstupanja kao dopušteno odstupanje za utvrđivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji. Vrijednosti i razredi na oznaci ili informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti navedenih u tehničkoj dokumentaciji.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Delegiranoj uredbi, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak:

1.

Tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela u pogledu točke 2. podtočke (a) i točke 2. podtočke (b) ovog Priloga.

Tijela države članice provjeravaju 10 jedinica modela izvora svjetlosti u pogledu točke 2. podtočke (c) ovog Priloga. Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena su u tablici 6. ovog Priloga.

2.

Smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevom:

(a)

ako vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 (deklarirane vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za dobavljača od odgovarajućih vrijednosti navedenih u izvješćima o ispitivanju; i

(b)

ako vrijednosti navedene na oznaci i informacijskom listu proizvoda nisu povoljnije za dobavljača od prijavljenih vrijednosti i navedeni razred energetske učinkovitosti nije povoljniji za dobavljača od razreda utvrđenog na temelju prijavljenih vrijednosti; i

(c)

ako tijela države članice nakon ispitivanja jedinica modela potvrde da su utvrđene vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 9., gdje „utvrđena vrijednost” znači aritmetička sredina izmjerenih vrijednosti ispitanih jedinica za određeni parametar ili aritmetička sredina vrijednosti parametara izračunanih iz drugih izmjerenih vrijednosti.

3.

Ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a), (b) ili (c) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji dobavljača navedeni kao ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom.

4.

Nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkom 3. ovog Priloga tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije tijelima drugih država članica i Komisiji.

Tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri koja su utvrđena u tablici 9. te upotrebljavaju isključivo postupak opisan u ovom Prilogu. Za parametre iz tablice 9. ne smiju se primjenjivati nikakva druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja.

Tablica 9.

Dopuštena odstup