ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 308

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
29. studenoga 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1974 оd 17. svibnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem dodatnih kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti

1

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1975 оd 31. listopada 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

4

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1976 оd 25. studenoga 2019. o odobravanju stavljanja na tržište fenilkapsaicina kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

40

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1977 оd 26. studenoga 2019. o odobrenju fenilmetanetiola, benzil metil sulfida, sek-pentiltiofena, tridek-2-enala, 12-metiltridekanala, 2,5-dimetilfenola, heksa-2(trans),4(trans)-dienala i 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanona kao dodataka hrani za mačke i pse ( 1 )

45

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1978 оd 26. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

58

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1979 оd 26. studenoga 2019. o odobravanju stavljanja na tržište smjese 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1980 оd 26. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

69

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1981 оd 28. studenoga 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/626 u pogledu popisa trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju puževa, želatine i kolagena te kukaca namijenjenih prehrani ljudi ( 1 )

72

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1982 оd 28. studenoga 2019. o uvođenju obveze evidentiranja uvoza određenog lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza i lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, nakon ponovnog pokretanja ispitnog postupka radi provedbe presude od 20. rujna 2019. u predmetu T-650/17, u pogledu Provedbene uredbe (EU) 2017/1146 o ponovnom uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza i lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji proizvodi društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd.

77

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1983 оd 28. studenoga 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/39 u pogledu preraspodjele potpore Unije

82

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1984 оd 28. studenoga 2019. o određivanju maksimalnog iznosa potpore za privatno skladištenje maslinova ulja u okviru natječajnog postupka pokrenutog Provedbenom uredbom (EU) 2019/1882

84

 

 

DIREKTIVE

 

*

Provedbena Direktiva Komisije (EU) 2019/1985 оd 28. studenoga 2019. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća ( 1 )

86

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/1986 od 25. studenoga 2019. o imenovanju pet članova i jednog zamjenika člana Odbora regija, koje je predložila Republika Poljska

94

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/1987 od 25. studenoga 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća članova Međunarodnog vijeća za masline u pogledu trgovinskih normi koje se primjenjuju na maslinova ulja i ulja komine maslina

95

 

*

Odluka Političkog i Sigurnosnog Odbora (ZVSP) 2019/1988 od 26. studenoga 2019. o imenovanju zapovjednika snaga EU-a za vojnu operaciju Europske unije radi doprinošenja odvraćanju od, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Atalanta) i stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

Odluka Europskog Vijeća (EU) 2019/1989 od 28. studenoga 2019. o imenovanju Europske komisije

100

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/1990 od 28. studenoga 2019. kojom se ravnatelju Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu Europske komisije delegiraju određene ovlasti dužnosnika za ovjeravanje u vezi s isplatom primitaka od rada i isplatom troškova službenog putovanja i odobrenih putnih troškova

103

 

*

Odluka Političkog i Sigurnosnog Odbora (ZVSP) 2019/1991 od 28. studenoga 2019. o imenovanju voditelja Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava u Kosovu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)

105

 

*

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/1992 оd 27. studenoga 2019. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2016/2008 o mjerama nadzora zdravlja životinja u pogledu bolesti kvrgave kože u određenim državama članicama tako što će se produljiti razdoblje njezine primjene (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8571) ( 1 )

107

 

*

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/1993 оd 28. studenoga 2019. o priznavanju programa Trade Assurance Scheme for Combinable Crops za dokazivanje sukladnosti s kriterijima održivosti iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

110

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1994 оd 28. studenoga 2019. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8745)  ( 1 )

112

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane Odluke Nadzornog Tijela Efta-E br. 42/19/COL od 17. lipnja 2019. o izuzimanju upravljanja uslugama javnog autobusnog prijevoza u Norveškoj iz primjene Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća [2019/…] (Službeni list Europske unije L 259 od 10. listopada 2019.)

134

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/1935 оd 13. svibnja 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde kojima se prilagođuju temeljni iznosi u eurima za osiguranje od profesionalne odgovornosti i za financijsku sposobnost posrednika u osiguranju i reosiguranju (Službeni list Europske unije L 301 od 22. studenog 2019.)

135

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1974

оd 17. svibnja 2019.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem dodatnih kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Kreativna Europa (2014.–2020.) i stavljanju izvan snage odluka br. 1718/2006/EZ, br. 1855/2006/EZ i br. 1041/2009/EZ (1), a posebno njezin članak 20.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1295/2013, kojom se uspostavlja program Kreativna Europa („program”), obuhvaćene su posebne odredbe o praćenju programa i popis pokazatelja koje treba upotrebljavati za mjerenje njegove uspješnosti. Međutim, nedostaci trenutačnog okvira onemogućili su odgovarajuće praćenje programa.

(2)

Kad je riječ o konfiguraciji programa, iako se opći i posebni ciljevi navedeni u člancima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1295/2013 jednako primjenjuju na oba potprograma i međusektorsku komponentu, u sedam se prioriteta potprograma MEDIA iz članka 9. i šest prioriteta potprograma Kultura iz članka 12. posebni ciljevi ponavljaju. Neki se prioriteti odnose na ciljeve programa, a drugi na ciljeve potprograma ili mjera. Stoga se ostvarenja ne mogu izravno povezati s rezultatima u sredini razdoblja i krajnjim rezultatima.

(3)

Usto, pokazatelji navedeni u članku 18. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1295/2013 ne omogućuju sveobuhvatno praćenje napredovanja i uspješnosti programa u odnosu na utvrđene ciljeve. Trenutačno postoje pokazatelji ostvarenja i pokazatelji rezultata, no samo se ograničen broj pokazatelja može smatrati pokazateljima učinka. Konačno, postoji i niz pokazatelja za ocjenjivanje ukupne uspješnosti na tržištu koji se ne mogu upotrijebiti za mjerenje uspješnosti programa.

(4)

Potrebno je provesti sveobuhvatno preispitivanje okvira za praćenje uspješnosti programa i uvesti dodatne kvalitativne i kvantitativne pokazatelje. Tijekom vanjske evaluacije programa u sredini programskog razdoblja Komisija je s obzirom na dotadašnje iskustvo u provedbi programa razvila nove pokazatelje.

(5)

Predloženi skup pokazatelja trebao bi predstavljati okvir za mjerenje napredovanja u ostvarivanju ciljeva programa. Novi bi se pokazatelji trebali upotrebljavati za redovito praćenje programa i za konačnu evaluaciju u skladu s člankom 18. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1295/2013.

(6)

Uspješnost programa trebala bi se mjeriti na razini programa, potprograma i pojedinačnih mjera za koje su oblikovani predloženi novi pokazatelji. Tako bi se trebale prikupiti korisne informacije o kulturnom i kreativnom sektoru programa te kulturnom i audiovizualnom sektoru u pogledu potprograma. Pokazatelji utemeljeni na mjerama trebali bi s druge strane pružiti informacije o provedbi određenih mjera potprograma,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Osim pokazatelja za opće ciljeve iz članka 18. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1295/2013 primjenjuju se i sljedeći pokazatelji uspješnosti:

a)

broj radnih mjesta otvorenih u kulturnom i kreativnom sektoru u okviru programa;

b)

financijski doprinos kulturnog i kreativnog sektora iskorišten u okviru programa za financirane projekte;

c)

broj osoba koje pristupaju europskim kulturnim i kreativnim djelima nastalima u okviru programa, uključujući, kad je to moguće, djela iz stranih zemalja;

d)

broj i udio društava za audiovizualnu produkciju koja su izvijestila da im se položaj na tržištu poboljšao zahvaljujući potpori iz potprograma MEDIA.

2.   Osim pokazatelja za posebne ciljeve iz članka 18. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1295/2013 primjenjuju se i sljedeći pokazatelji uspješnosti:

a)

broj i opseg transnacionalnih partnerstava uspostavljenih uz potporu programa, uključujući matičnu zemlju organizacija korisnica;

b)

broj kulturnih i kreativnih aktivnosti organiziranih na nadnacionalnoj razini uz potporu potprograma Kultura;

c)

broj sudionika u iskustvima učenja i aktivnostima poduprtima u okviru programa kojima su se poboljšale kompetencije i povećala zapošljivost (uključujući udio žena);

d)

kvalitativni dokazi o uspjesima u području umjetničkih, poslovnih i tehnoloških inovacija zahvaljujući potpori programa;

e)

popis priznanja, nominacija i nagrada za audiovizualna djela koja su primila potporu potprograma MEDIA u okviru najvažnijih velikih međunarodnih festivala i nacionalnih akademija (kao što su Berlinale, Cannes, nagrada Oscar i Europska filmska nagrada).

3.   Osim pokazatelja za posebne ciljeve iz članka 18. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1295/2013 primjenjuju se i sljedeći pokazatelji uspješnosti:

a)

broj gledatelja filmova iz drugih država članica, distribuiranih u Uniji uz potporu programa, u državama članicama;

b)

udio gledatelja filmova iz drugih država članica u državama članicama;

c)

postotak audiovizualnih djela Unije u kinima i na digitalnim platformama koja su primila potporu programa;

d)

prosječan broj područja stranih zemalja na kojima su distribuirana filmska i televizijska djela koja su primila potporu programa;

e)

broj koprodukcija razvijenih i ostvarenih uz potporu programa, uključujući udio koprodukcija s različitim partnerima;

f)

udio audiovizualnih djela koja su primila potporu potprograma MEDIA, a scenarij je napisala ili ih je režirala žena.

4.   Osim pokazatelja za posebne ciljeve iz članka 18. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 1295/2013 primjenjuju se i sljedeći pokazatelji uspješnosti:

a)

broj umjetnika i djelatnika u kulturnom i kreativnom sektoru te šira javnost do kojih su, na izravan ili neizravan način, doprli projekti koji su primili potporu potprograma Kultura;

b)

broj sudionika u projektima koji su primili potporu i koji su izvijestili o novim ili povećanim tržišnim ili profesionalnim prilikama;

c)

broj projekata koji su primili potporu programa i namijenjeni su skupinama u nepovoljnom položaju, među ostalim osobama migrantskog podrijetla, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama, a posebice nezaposlenim mladima;

d)

veličina organizacija (mikro, mala, srednja ili velika) koje sudjeluju u projektima (godišnji broj zaposlenih i godišnji promet ili godišnja bilanca);

e)

broj i relativni udio malih i velikih projekata suradnje koji su primili potporu potprograma Kultura;

f)

broj umjetnika te djelatnika u kulturnom i kreativnom sektoru, prema zemlji podrijetla i spolu, koji su uz potporu potprograma Kultura iskoristili mogućnost geografske mobilnosti izvan matične zemlje;

g)

broj književnih prijevoda godišnje koji su primili potporu programa;

h)

broj i postotak prijevoda s manje raširenih jezika koji su primili potporu programa;

i)

broj knjiga izdanih uz potporu programa.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 221.


29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1975

оd 31. listopada 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. treći podstavak, članak 5.a stavak 2., članak 5.b stavak 7., članak 6. stavak 5., članak 7. stavak 2., članak 8. stavak 3. treći i četvrti podstavak i članak 19. stavak 3.,

budući da:

(1)

Zbog donošenja Uredbe (EU) 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1874 (3) kojima je uvedena integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava, tipologiju Unije za poljoprivredna gospodarstva utvrđenu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/220 (4) treba prilagoditi.

(2)

Vrsta poljoprivredne proizvodnje i ekonomska veličina gospodarstva trebale bi se odrediti na temelju ekonomskog kriterija. Primjereno je u tu svrhu koristiti se standardnim prinosom iz članka 5.b stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 i uvesti pojam koeficijenta standardnog prinosa. Koeficijente standardnog prinosa potrebno je utvrditi po proizvodu i u skladu s popisom varijabli integrirane statistike na razini poljoprivrednih gospodarstava utvrđenih u Prilogu III. Uredbi (EU) 2018/1091 i opisanih u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1874 te je potrebno odrediti podudarnost varijabli integrirane statistike na razini poljoprivrednih gospodarstva i naslova izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo iz sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN). Relevantne proizvode za koje je potreban koeficijent standardnog prinosa potrebno je definirati Provedbenom uredbom (EU) 2015/220, a ne Uredbom (EU) 2018/1091.

(3)

U člancima od 11. do 14. Provedbene uredbe (EU) 2015/220 utvrđuju se detaljni postupci povezani sa standardnom naknadom. Kako bi se olakšao rad sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Uniji, potrebno je razjasniti odgovornosti za propisno ispunjavanje izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo i za standardnu naknadu. Osim toga, u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009 primjereno je navesti da su za troškove u pogledu uspostavljanja i djelovanja nacionalnog odbora, regionalnih odbora i agencija za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka odgovorne države članice.

(4)

Radi podupiranja ranije dostupnosti, potpunosti i veće kvalitete knjigovodstvenih podataka koje dostavljaju države članice Komisija je preispitala rokove za dostavljanje podataka i postupak povezan s plaćanjem standardne naknade te ih, prema tome, treba izmijeniti. Povezani su s vremenom dostave i potpunosti podataka iz FADN-a koji se dostavljaju Komisiji.

(5)

Slijedom zahtjeva Češke i Danske za promjenu broja izvještajnih gospodarstava i praga ekonomske veličine zbog strukturnih promjena u poljoprivredi, primjereno je tim državama članicama omogućiti revidiranje planova za odabir ili praga ekonomske veličine za obračunsku godinu 2020. te u skladu s time preraspodijeliti ili prilagoditi broj izvještajnih gospodarstava.

(6)

U Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 prikazana je korelacijska tablica kojom se povezuju Provedbena uredba (EU) 2018/1874 i izvještaji za poljoprivredno gospodarstvo iz FADN-a. U tom prilogu trebalo bi definirati pojmove „standardni prinos” i „koeficijent standardnog prinosa”. Korelacijsku tablicu u tom prilogu potrebno je uskladiti kako bi se njome odražavala definicija varijabli iz Uredbe (EU) 2018/1091 i Provedbene uredbe (EU) 2018/1874.

(7)

U Prilogu VI. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 trebalo bi definirati načela za izračun „standardnog prinosa” i „koeficijenta standardnog prinosa”. Države članice trebale bi ih izračunati za svaki odgovarajući proizvod i za svaku regiju. Kako bi se izbjegle potencijalne pogreške i kako bi se osigurala osnova za razmatranje zajedničke metodologije, od država članica trebalo bi zahtijevati da Komisiji dostave svoju metodologiju (ili više njih) za izračun odgovarajućih koeficijenata standardnog prinosa.

(8)

U Prilogu VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 utvrđuju se oblik i izgled knjigovodstvenih podataka iz izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo. Taj prilog potrebno je radi jasnoće prilagoditi kako bi se u njemu odražavali ukidanje kvote za šećer i nastale promjene u obvezama obavješćivanja kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1185 (5), potreba za usklađivanjem amortizacije „biološke imovine – bilja” s međunarodnim računovodstvenim standardima, potreba za usklađivanjem naziva koeficijenata standardnog prinosa s nazivima u Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1874 te novi kodovi uvedeni Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(9)

Provedbenu uredbu (EU) 2015/220 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Uzimajući u obzir prirodu izmjena, ova Uredba trebala bi se primjenjivati od obračunske godine 2020.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2015/220 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 6.

Koeficijent standardnog prinosa i ukupni standardni prinos gospodarstva

1.   Metoda izračuna za određivanje koeficijenta standardnog prinosa za sva obilježja, kako je navedeno u članku 5.b stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, i postupak prikupljanja odgovarajućih podataka utvrđeni su u prilozima IV. i VI. ovoj Uredbi.

Koeficijent standardnog prinosa različitih obilježja gospodarstva, kako je navedeno u članku 5.b stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, utvrđuje se za varijable biljne i stočarske proizvodnje navedene u dijelu B.I. Priloga IV. Uredbi i za sve geografske jedinice iz točke 2. podtočke (b) Priloga VI. ovoj Uredbi.

2.   Ukupni standardni prinos gospodarstva dobiva se množenjem koeficijenta standardnog prinosa za svaku varijablu biljne i stočarske proizvodnje i broja odgovarajućih jedinica.”;

(2)

u članku 11. dodaje se sljedeći drugi stavak:

„Knjigovodstveni uredi i administrativne službe koje obavljaju dužnosti knjigovodstvenih ureda odgovorni su za propisno i pravovremeno ispunjavanje izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo kako bi ih agencije za vezu mogle dostaviti u roku navedenom u članku 14. stavcima 3. i 4. ove Uredbe.”;

(3)

u članku 13. dodaju se sljedeći treći, četvrti i peti stavak:

„Standardnom naknadom doprinosi se troškovima propisnog ispunjavanja izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo i poboljšanja vremena, procesa, sustava i postupaka dostave podataka te cjelokupne kvalitete izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo, osobito od strane knjigovodstvenih ureda i administrativnih službi koje obavljaju dužnosti knjigovodstvenih ureda.

Standardna naknada koja se državama članicama isplaćuje za prihvatljiv broj propisno ispunjenih izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo prenesenih Komisiji postaju sredstva države članice te više nisu sredstva Unije.

Troškove u pogledu uspostavljanja i djelovanja nacionalnog odbora, regionalnih odbora i agencija za vezu snose države članice.”;

(4)

u članku 14. stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Povećanju standardne naknade iz stavka 3. točaka (a) i (b) može se dodati iznos od 2 EUR za obračunsku godinu 2018., iznos od 5 EUR za obračunske godine 2019. i 2020. i iznos od 10 EUR od obračunske godine 2021. ako je Komisija provjerila knjigovodstvene podatke u skladu s člankom 13. prvim podstavkom točkom (b) ove Uredbe i ako se oni smatraju propisno ispunjenima u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, u trenutku njihova dostavljanja Komisiji ili u roku od 40 radnih dana od datuma kada Komisija obavijesti državu članicu koja ih je dostavila da dostavljeni knjigovodstveni podatci nisu propisno ispunjeni.”;

(5)

Prilozi I., II., IV., VI. i VIII. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od obračunske godine 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 328, 15.12.2009., str. 27.

(2)  Uredba (EU) 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 (SL L 200, 7.8.2018., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1874 оd 29. studenoga 2018. o podacima koje treba dostaviti za 2020. u skladu s Uredbom (EU) 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 u pogledu popisa varijabli i njihova opisa (SL L 306, 30.11.2018., str. 14.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 od 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19.2.2015., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije (SL L 171, 4.7.2017., str. 113.).

(6)  Uredba (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29.12.2017., str. 15.–49.).


PRILOG

Prilozi I., II., IV., VI. i VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu I. unosi koji se odnose na Češku i Dansku zamjenjuju se sljedećim:

”Češka

15 000

Danska

25 000 ” ;

(2)

u Prilogu II., unosi koji se odnose na Češku i Dansku zamjenjuju se sljedećim:

”745

ČEŠKA

1 282

370

DANSKA

1 600 ”;

(3)

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

ispred dijela A umeću se sljedeće definicije:

„Primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

Standardni prinos (SP) znači standardna vrijednost bruto proizvodnje. Standardni prinos upotrebljava se za razvrstavanje poljoprivrednih gospodarstava u skladu s tipologijom poljoprivrednih gospodarstava Unije (u kojoj se vrsta poljoprivredne proizvodnje određuje na temelju glavnih proizvodnih djelatnosti) i određivanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

(b)

Koeficijent standardnog prinosa (KSP) znači prosječna novčana vrijednost bruto proizvodnje svih poljoprivrednih varijabli iz članka 6. stavka 1., koje odgovaraju prosječnom stanju u predmetnoj regiji, po jedinici proizvodnje. KSP-ovi se izračunavaju po cijeni na poljoprivrednom gospodarstvu, izraženo u eurima po hektaru usjeva ili eurima po grlu (izuzeća se primjenjuju na gljive, izraženo u eurima na 100 m2, perad, izraženo u eurima po skupini od 100 komada i pčele, izraženo u eurima po košnici). U cijenu na poljoprivrednom gospodarstvu nisu uključeni PDV, porezi i subvencije. KSP-ovi ažuriraju se barem pri svakom Europskom istraživanju o strukturi poljoprivrednih gospodarstava.

(c)

Ukupni SP gospodarstva jest zbroj pojedinačnih proizvodnih jedinica određenog gospodarstva pomnožen odgovarajućim KSP-om.”

(b)

dijelovi A i B zamjenjuju se sljedećim:

„A.   POSEBNE VRSTE SPECIJALIZIRANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje definiraju se dvjema značajkama:

(a)

prirodom predmetnih varijabli

Varijable se odnose na popis varijabli uključenih u istraživanje za popis 2020.: one se određuju upotrebom kodova navedenih u korelacijskoj tablici u dijelu B.I. ovog Priloga ili kodom ponovnog razvrstavanja nekih navedenih varijabli kako je utvrđeno u dijelu B.II. ovog Priloga (1).

(b)

uvjetima koji određuju granice razreda

Osim ako je drukčije određeno, ti su uvjeti izraženi kao udjeli ukupnog standardnog prinosa gospodarstva.

Svi uvjeti određeni za određene vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje moraju se kumulativno zadovoljiti kako bi gospodarstvo bilo svrstano u povezanu posebnu vrstu specijalizirane poljoprivredne proizvodnje.

Specijalizirana gospodarstva – usjevi

Vrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Kôd varijabli i uvjetâ

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1 (C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

1

Specijalizirana proizvodnja oraničnih usjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Specijalizirana proizvodnja žitarica, uljarica i proteinskih usjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Specijalizirana proizvodnja žitarica (osim riže), uljarica i proteinskih usjeva

Žitarice, osim riže, uljarice, suhe mahunarke i proteinski usjevi > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

152

Specijalizirana proizvodnja riže

Riža > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

153

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i riže – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 151 i 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

16

Opća biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Specijalizirana proizvodnja korjenastih usjeva

Krumpir, šećerna repa i ostali korjenasti usjevi, d.n. > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i korjenastih usjeva – kombinirano

Žitarice, uljarice, suhe mahunarke i proteinski usjevi > 1/3 I korjenasto bilje > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 I P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Specijalizirana proizvodnja povrća na oranici

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

164

Specijalizirana proizvodnja duhana

Duhan > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

165

Specijalizirana proizvodnja pamuka

Pamuk > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

166

Razni oranični usjevi – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 161, 162, 163, 164 i 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

2

Specijalizirano vrtlarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Specijalizirano vrtlarstvo u zatvorenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Specijalizirana proizvodnja povrća u zatvorenom

Povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

212

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja u zatvorenom

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

213

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo u zatvorenom

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 211 i 212

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

22

Specijalizirano vrtlarstvo na otvorenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Specijalizirana proizvodnja povrća na otvorenom

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

222

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja na otvorenom

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

223

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo na otvorenom

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 221 i 222

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

23

Ostalo vrtlarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Specijalizirana proizvodnja gljiva

Gljive > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 I SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

 

232

Specijalizirani rasadnici

Rasadnici > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 I SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

233

Razno vrtlarstvo

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 231 i 232

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 I SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

3

Specijalizirani uzgoj trajnih nasada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Specijalizirano vinogradarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Specijalizirana proizvodnja kvalitetnih vina

Grožđe za vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) i grožđe za vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

352

Specijalizirana proizvodnja vina, osim kvalitetnih vina

Grožđe za proizvodnju ostalih vina, d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

353

Specijalizirana proizvodnja stolnoga grožđa

Stolno grožđe > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

354

Ostalo vinogradarstvo

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 351, 352 i 353

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

 

 

 

36

Specijalizirana proizvodnja voća i agruma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Specijalizirana proizvodnja voća (osim agruma, tropskog i suptropskog voća te orašastih plodova)

Voće umjerenog klimatskog podneblja i bobičasto voće (osim jagoda) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

362

Specijalizirana proizvodnja agruma

Agrumi > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND061> 2/3

 

 

 

 

363

Specijalizirana proizvodnja orašastih plodova

Orašasti plodovi > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

364

Specijalizirana proizvodnja tropskog i suptropskog voća

Voće suptropskog i tropskog podneblja > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

365

Specijalizirana proizvodnja voća, agruma, tropskog i suptropskog voća te orašastih plodova: mješovita proizvodnja

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 361, 362, 363 i 364

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

 

 

 

37

Specijalizirana proizvodnja maslina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Specijalizirana proizvodnja maslina

Masline > 2/3

P3 > 2/3

SO__CLND069 > 2/3

 

 

 

38

Razni trajni nasadi – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Razni trajni nasadi – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima od 351 do 370

P3 > 2/3

 

 

Specijalizirana gospodarstva – zgoj životinja

Vrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Kôd varijabli i uvjetâ

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1 (C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

4

Specijalizirani uzgoj pašnih životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

Mliječne krave > 3/4 ukupnih pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

Sva goveda (tj. goveda mlađa od godinu dana, goveda od jedne do manje od dvije godine i goveda starosti dvije i više godina (muška goveda, junice, mliječne krave, krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka i krave bivoli))

> 2/3 pašnih životinja I mliječne krave ≤ 1/10 pašnih životinja I

pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

Sva goveda > 2/3 pašnih životinja I mliječne krave > 1/10 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva; osim gospodarstava iz razreda 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL I GL > 1/10 P4; osim 450

 

 

 

48

Ovce, koze i ostale pašne životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Specijalizirani uzgoj ovaca

Ovce > 2/3 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

SO_CLVS012 > 2/3 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Uzgoj ovaca i goveda – kombinirano

Sva goveda > 1/3 pašnih životinja I ovce > 1/3 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

P46 > 1/3 GL I SO_CLVS012 > 1/3 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Specijalizirani uzgoj koza

Koze > 2/3 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

SO_CLVS015 > 2/3 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Razne pašne životinje

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 481, 482 i 483

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

 

5

Specijalizirani uzgoj svinja i peradi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Specijalizirani uzgoj svinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Specijalizirani uzgoj svinja

Rasplodne krmače > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

512

Specijalizirani uzgoj svinja za tov

Prasad i ostale svinje > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

513

Uzgoj i tov svinja – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 511 i 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Specijalizirani uzgoj peradi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Specijalizirani uzgoj kokoši nesilica

Kokoši nesilice > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

522

Specijalizirani uzgoj peradi za meso

Brojleri i ostala perad > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

523

Kokoši nesilice i perad za meso – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 521 i 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Razni uzgoj svinja i peradi – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Razni uzgoj svinja i peradi – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima od 511 do 523

P5 > 2/3

 

 

Mješovita gospodarstva

Vrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Kôd varijabli i uvjetâ

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1 (C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

6

Mješovita biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Mješovita biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Vrtlarstvo i trajni nasadi – kombinirano

Vrtlarstvo > 1/3 I trajni nasadi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 I P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Oranični usjevi i vrtlarstvo – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I vrtlarstvo > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Oranični usjevi i vinogradi – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I vinogradi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I SO_CLND062 > 1/3

 

 

 

 

 

614

Oranični usjevi i trajni nasadi – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I trajni nasadi > 1/3 I vinova loza ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I P3 > 1/3 I SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Mješovita biljna proizvodnja, uglavnom oranični usjevi

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I nema drugih djelatnosti > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I P2 ≤ 1/3 I P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Ostala mješovita biljna proizvodnja

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 611, 612, 613, 614 i 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

 

 

7

Mješovite životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Mješovite životinje, uglavnom za proizvodnju mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I mliječne krave > 1/2 goveda za proizvodnju mlijeka

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje koje ne služe za proizvodnju mlijeka

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredu 731

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3 I P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Mješovite životinje, uglavnom uzgoj svinja i peradi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Mješovite životinje: svinje, perad i proizvodnja mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I svinje i perad > 1/3 I mliječne krave > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3 I P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL I P5 > 1/3 I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Mješovite životinje: svinje i perad i pašne životinje koje ne služe za proizvodnju mlijeka

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredu 741

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3 I P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Mješovita biljna proizvodnja – uzgoj životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Oranični usjevi – pašne životinje – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I mliječne krave + krave bivoli > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka I goveda, za proizvodnju mlijeka < opća biljna proizvodnja

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1 > 1/3 I P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 I P45 < P1

 

 

 

 

832

Proizvodnja mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I mliječne krave + krave bivoli > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka I goveda, za proizvodnju mlijeka ≥ opća biljna proizvodnja

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1 > 1/3 I P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 I P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Oranični usjevi u kombinaciji s pašnim životinjama koje ne služe za proizvodnju mlijeka

Opća biljna proizvodnja > pašne životinje i krmivo, osim gospodarstava iz razreda 831

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1 > 1/3 I P4 > 1/3

P1 > P4; osim 831

 

 

 

 

834

Pašne životinje koje ne služe za proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 831, 832 i 833

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1 > 1/3 I P4 > 1/3

 

 

 

84

Razni usjevi i uzgoj životinja – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Oranični usjevi i uzgoj svinja i peradi – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I svinje i perad > 1/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

P1 > 1/3 I P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Trajni nasadi i pašne životinje – kombinirano

Trajni nasadi > 1/3 I pašne životinje i krmivo > 1/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

P3 > 1/3 I P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Pčelarstvo

Pčele > 2/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

844

Razni mješoviti usjevi i životinje

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 841, 842 i 843

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

 

Nerazvrstana gospodarstva

Vrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

Kôd varijabli i uvjetâ

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1 (C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

9

Nerazvrstana gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Nerazvrstana gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Nerazvrstana gospodarstva

Ukupan SP = 0

 

 

 

B.   KORELACIJSKA TABLICA I KODOVI ZA PONOVNO RAZVRSTAVANJE

I.   Podudarnost naslova iz istraživanja Unije o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava 2020. („IFS 2020.”) iz Provedbene uredbe (EU) 2018/1874, naslova koje treba prikupiti za koeficijent standardnog prinosa za 2017. i izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo iz FADN-a

Istovjetni naslovi za primjenu koeficijenata standardnog prinosa

Kôd IFS-a

IFS 2020. (Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1874)

Kôd koeficijenta standardnog prinosa

Naslov koeficijenta standardnog prinosa za 2017.

Izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo iz FADN-a

(Prilog VIII. ovoj Uredbi)

I. Usjevi

CLND004

Obična pšenica i pir krupnik

SOC_CLND004

Obična pšenica i pir krupnik

10110. Obična pšenica i pir krupnik

CLND005

Tvrda pšenica

SOC_CLND005

Tvrda pšenica

10120. Tvrda pšenica

CLND006

Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

SOC_CLND006

Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

10130. Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

CLND007

Ječam

SOC_CLND007

Ječam

10140. Ječam

CLND008

Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

SOC_CLND008

Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

10150. Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

CLND009

Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i u klipu

SOC_CLND009

Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i u klipu

10160. Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i u klipu

CLND010

CLND011

CLND012

Pšenoraž (tritikale)

Sirak

Ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

SOC_CLND010_011_012

Pšenoraž (tritikale), sirak i ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

10190. Pšenoraž (tritikale), sirak i ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

CLND013

Riža

SOC_CLND013

Riža

10170. Riža

CLND014

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju suhog zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)

SOC_CLND014

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju suhog zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)

10210. Grašak, grah i slatka lupina

10220. Leća, slanutak i grahorice

10290. Ostali proteinski usjevi

CLND015

Grašak, grah i slatka lupina

SOC_CLND015

Grašak, grah i slatka lupina

10210. Grašak, grah i slatka lupina

CLND017

Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)

SOC_CLND017

Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)

10300. Krumpir (uključujući rani i sjemenski krumpir)

CLND018

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

SOC_CLND018

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

10400. Šećerna repa (isključujući sjemensku)

CLND019

Ostali korjenasti usjevi, d.n.

SOC_CLND019

Ostali korjenasti usjevi, d.n.

10500. Ostali korjenasti usjevi, d.n.

CLND022

Uljana repica i ogrštica

SOC_CLND022

Uljana repica i ogrštica

10604. Uljana repica i ogrštica

CLND023

Suncokret

SOC_CLND023

Suncokret

10605. Suncokret

CLND024

Soja

SOC_CLND024

Soja

10606. Soja

CLND025

Lan (uljani lan)

SOC_CLND025

Lan (uljani lan)

10607. Lan (uljani lan)

CLND026

Ostale uljarice, d.n.

SOC_CLND026

Ostale uljarice, d.n.

10608. Ostale uljarice, d.n.

CLND028

Lan za proizvodnju vlakana

SOC_CLND028

Lan za proizvodnju vlakana

10609. Lan za proizvodnju vlakana

CLND029

Konoplja

SOC_CLND029

Konoplja

10610. Konoplja

CLND030

Pamuk

SOC_CLND030

Pamuk

10603. Pamuk

CLND031

Ostalo predivo bilje, d.n.

SOC_CLND031

Ostalo predivo bilje, d.n.

10611. Ostalo predivo bilje, d.n.

CLND032

Duhan

SOC_CLND032

Duhan

10601. Duhan

CLND033

Hmelj

SOC_CLND033

Hmelj

10602. Hmelj

CLND034

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

SOC_CLND034

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

10612. Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

CLND035

CLND036

Energetski usjevi, d.n.

Ostali industrijski usjevi, d.n.

SOC_CLND035_036

Energetski i ostali industrijski usjevi d.n.

10613. Šećerna trska

10690. Energetski i ostali industrijski usjevi d.n.

CLND037

Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

SOC_CLND037

Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

 

CLND038

Privremene trave i ispaša

SOC_CLND038

Privremene trave i ispaša

10910. Privremene trave i ispaša

CLND039

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

SOC_CLND039

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

10922. Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

CLND040

Silažni kukuruz

SOC_CLND040

Silažni kukuruz

10921. Silažni kukuruz

CLND041

CLND042

Ostale žitarice prikupljene u zelenom stanju (osim silažnog kukuruza) Ostalo bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta d.n.

SOC_CLND041_042

Ostalo bilje i žitarice (osim kukuruza) prikupljeni u zelenom stanju d.n.

10923. Ostalo bilje i žitarice (osim silažnog kukuruza) prikupljeni u zelenom stanju d.n.

CLND043

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode

SOC_CLND043

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – na otvorenom

 

CLND044

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište

SOC_CLND044

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište

10712. Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište

CLND045

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama

SOC_CLND045

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama

10711. Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama

CLND046

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)

SOC_CLND046

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) – na otvorenom

10810. Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)

CLND047

Sjemenje i presadnice

SOC_CLND047

Sjemenje i presadnice

11000. Sjemenje i presadnice na obradivom zemljištu

CLND048

CLND083

Ostali usjevi na obradivom zemljištu, d.n.

Ostali usjevi na obradivom zemljištu pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

SOC_CLND048_083

Ostali usjevi na obradivom zemljištu d.n. uključujući pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

11100. Ostali usjevi na obradivom zemljištu d.n. uključujući pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND049

Zemljište na ugaru

SOC_CLND049

Zemljište na ugaru

11200. Zemljište na ugaru

CLND050

Trajni travnjak

SOC_CLND050

Trajni travnjak

 

CLND051

Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka

SOC_CLND051

Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka

30100. Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka

CLND052

Ekstenzivni pašnjaci

SOC_CLND052

Ekstenzivni pašnjaci

30200. Ekstenzivni pašnjaci

CLND053

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

SOC_CLND053

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

30300. Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

CLND055

Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim agruma, grožđa i jagoda)

SOC_CLND055

Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim agruma, grožđa i jagoda)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Voće umjerenog klimatskog podneblja

 

CLND056

Jezgričavo voće

SOC_CLND056

Jezgričavo voće

40101. Jezgričavo voće

CLND057

Koštuničavo voće

SOC_CLND057

Koštuničavo voće

40102. Koštuničavo voće

CLND058

Voće suptropskog i tropskog podneblja

SOC_CLND058

Voće suptropskog i tropskog podneblja

40115. Voće suptropskog i tropskog podneblja

CLND059

Bobičasto voće (osim jagoda)

SOC_CLND059

Bobičasto voće (osim jagoda)

40120. Bobičasto voće (osim jagoda)

CLND060

Orašasti plodovi

SOC_CLND060

Orašasti plodovi

40130. Orašasti plodovi

CLND061

Agrumi

SOC_CLND061

Agrumi

40200. Agrumi

CLND062

Grožđe

SOC_CLND062

Grožđe

 

CLND063

Grožđe za vino

SOC_CLND063

Grožđe za vino

 

CLND064

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

SOC_CLND064

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

40411. Vino s sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) 40451. Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

CLND065

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

SOC_CLND065

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

40412. Vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

40452. Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

CLND066

Grožđe za proizvodnju ostalih vina, d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a)

SOC_CLND066

Grožđe za proizvodnju ostalih vina, d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a)

40420. Ostala vina

40460. Grožđe za proizvodnju ostalih vina

CLND067

Stolno grožđe

SOC_CLND067

Stolno grožđe

40430. Stolno grožđe

CLND068

Grožđe za grožđice

SOC_CLND068

Grožđe za grožđice

40440. Grožđe za grožđice

CLND069

Masline

SOC_CLND069

Masline

 

 

 

SOC_CLND069 A

Masline koje se uobičajeno upotrebljavaju za proizvodnju stolnih maslina

40310. Stolne masline

 

 

SOC_CLND069B

Masline koje se uobičajeno upotrebljavaju za proizvodnju maslinova ulja

40320. Masline za proizvodnju ulja (koje se prodaju u obliku ploda) 40330. Maslinovo ulje

CLND070

Rasadnici

SOC_CLND070

Rasadnici

40500. Rasadnici

CLND071

Ostali trajni usjevi uključujući ostale trajne usjeve za ljudsku konzumaciju

SOC_CLND071

Ostali trajni nasadi

40600. Ostali trajni nasadi

CLND072

Božićna drvca

SOC_CLND072

Božićna drvca

40610. Božićna drvca

CLND073

CLND085

Povrtnjaci

Ostale korištene poljoprivredne površine pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom, d.n.

SOC_CLND073_085

Povrtnjaci i ostale korištene poljoprivredne površine pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom, d.n.

20000. Povrtnjaci

CLND079

Gljive iz uzgoja

SOC_CLND079

Gljive iz uzgoja

60000. Gljive iz uzgoja

CLND081

Povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

SOC_CLND081

Povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

10720. Povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND082

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

SOC_CLND082

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

10820. Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND084

Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

SOC_CLND084

Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

40700. Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

II. Uzgoj životinja

CLVS001

Goveda mlađa od godinu dana

SOC_CLVS001

Goveda mlađa od godinu dana

210. Goveda mlađa od godinu dana

CLVS003

Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

SOC_CLVS003

Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

220. Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

CLVS004

Junice od jedne do manje od dvije godine

SOC_CLVS004

Junice od jedne do manje od dvije godine

230. Junice od jedne do manje od dvije godine

CLVS005

Muška goveda starosti dvije i više godina

SOC_CLVS005

Muška goveda starosti dvije i više godina

240. Muška goveda starosti dvije i više godina

CLVS007

Junice starosti dvije i više godina

SOC_CLVS007

Junice starosti dvije i više godina

251. Rasplodne junice

252. Junice za tov

CLVS008

Krave

SOC_CLVS008

Krave

 

CLVS009

Mliječne krave

SOC_CLVS009

Mliječne krave

261. Mliječne krave

CLVS010

Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

SOC_CLVS010

Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

269. Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

CLVS011

Krave bivoli

SOC_CLVS011

Krave bivoli

262. Mliječne krave bivoli

CLVS012

Ovce (svih starosti)

SOC_CLVS012

Ovce (svih starosti)

 

CLVS013

Rasplodne ženke ovaca

SOC_CLVS013

Rasplodne ženke ovaca

311. Rasplodne ženke ovaca

CLVS014

Ostale ovce

SOC_CLVS014

Ostale ovce

319. Ostale ovce

CLVS015

Koze (svih starosti)

SOC_CLVS015

Koze (svih starosti)

 

CLVS016

Rasplodne ženke koza

SOC_CLVS016

Rasplodne ženke koza

321. Rasplodne ženke koza

CLVS017

Ostale koze

SOC_CLVS017

Ostale koze

329. Ostale koze

CLVS018

Prasad do 20 kg žive vage

SOC_CLVS018

Prasad do 20 kg žive vage

410. Prasad do 20 kg žive vage

CLVS019

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

SOC_CLVS019

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

420. Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

CLVS020

Ostale svinje

SOC_CLVS020

Ostale svinje

491. Svinje za tov

499. Ostale svinje

CLVS021

Brojleri

SOC_CLVS021

Brojleri

510. Perad - brojleri

CLVS022

Kokoši nesilice

SOC_CLVS022

Kokoši nesilice

520. Kokoši nesilice

CLVS023

Ostala perad

SOC_CLVS023

Ostala perad

530. Ostala perad

CLVS029

Rasplodne ženke kunića

SOC_CLVS029

Rasplodne ženke kunića

610. Rasplodne ženke kunića

CLVS030

Pčele

SOC_CLVS030

Pčele

700. Pčele

II.   Kodovi za ponovno razvrstavanje nekih varijabli uključenih u IFS 2020.:

P45.

Goveda, mliječna = SO_CLVS001 (Goveda mlađa od godinu dana) + SO_CLVS004 (Junice od jedne do manje od dvije godine) + SO_CLVS007 (Junice starosti dvije i više godina) + SO_CLVS009 (Mliječne krave) + SO_CLVS011 (Ženke bivola)

P46.

Goveda = P45 (Goveda, mliječna) + SO_CLVS003 (Muška goveda od jedne do manje od dvije godine) + SO_CLVS005 (Muška goveda starosti dvije i više godina) + SO_CLVS010 (Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka)

GL

Pašne životinje = P46 (Goveda) + SO_CLVS013 (Rasplodne ženke ovaca) + SO_CLVS014 (Ostale ovce) + SO_CLVS016 (Rasplodne ženke koza) + SO_CLVS017 (Ostale koze)

Ako je GL = 0 ONDA

FCP1

Krmivo za prodaju = SO_CLND019 (Ostali korjenasti usjevi, d.n.) + SO_CLND037 (Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta) + SO_CLND051 (Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka) + SO_CLND052 (Ekstenzivni pašnjaci)

I

FCP4

Krmivo za pašne životinje = 0

I

P17

Korjenasti usjevi = SO_CLND017 (Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)) + SO_CLND018 (Šećerna repa (isključujući sjemensku)) + SO_CLND019 (Ostali korjenasti usjevi, d.n.)

Ako je GL > 0 ONDA

FCP1

Krmivo za prodaju = 0

I

FCP4

Krmivo za pašne životinje = SO_CLND019 (Ostali korjenasti usjevi, d.n.) + SO_CLND037 (Krmno bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta) + SO_CLND051 (Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka) + SO_CLND052 (Ekstenzivni pašnjaci)

I

P17

Korjenasti usjevi = SO_CLND017 (Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)) + SO_CLND018 (Šećerna repa (isključujući sjemensku))

P151.

Žitarice, osim riže = SO_CLND004 (Obična pšenica i pir krupnik) + SO_CLND005 (Tvrda pšenica) + SO_CLND006 (Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)) + SO_CLND007 (Ječam) + SO_CLND008 (Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)) + SO_CLND009 (Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i u klipu) + SO_CLND010_011_012 (Pšenoraž (tritikale), sirak i ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.))

P15.

Žitarice = P151 (žitarice bez riže) + SO_CLND013 (Riža)

P16.

Uljarice = SO_CLND022 (Uljana repica i ogrštica) + SO_CLND023 (Suncokret) + SO_CLND024 (Soja) + SO_CLND025(Lan (uljani lan)) + SO_CLND026 (Ostale uljarice, d.n.)

P51.

Svinje = SO_CLVS018 (Prasad do 20 kg žive vage) + SO_CLVS019 (Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više) + SO_CLVS020 (Ostale svinje)

P52.

Perad = SO_CLVS021 (Brojleri) + SO_CLVS022 (Kokoši nesilice) + SO_CLVS023 (Ostala perad)

P1.

Opća biljna proizvodnja = P15 (Žitarice) + SO_CLND014 (Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju zrnja (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)) + SO_CLND017 (Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)) + SO_CLND018 (Šećerna repa (isključujući sjemensku)) + SO_CLND032 (Duhan) + SO_CLND033 (Hmelj) + SO_CLND030 (Pamuk) + P16 (uljarice) + SO_CLND028 (Lan za proizvodnju vlakana) + SO_CLND029 (Konoplja) + SO_CLND031 (Ostalo predivo bilje, d.n.) + SO_CLND034 (Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje) + SO_CLND035_036 (Energetski i ostali industrijski usjevi d.n.) + SO_CLND045 (Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama) + SO_CLND047 (Sjemenje i presadnice) + SO_CLND048_083 (Ostali usjevi na obradivom zemljištu d.n. uključujući pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom) + SO_CLND049 (Zemljište na ugaru) + FCP1 (Krmivo za prodaju)

P2.

Vrtlarstvo = SO_CLND044 (Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište) + SO_CLND081 (Povrće, uključujući dinje, lubenice i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom) + SO_CLND046 (Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)) + SO_CLND082 (Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom) + SO_CLND079 (Gljive iz uzgoja) + SO_CLND070 (Rasadnici)

P3.

Trajni nasadi = SO_CLND055 (Voće, bobičasto voće i orašasti plodovi (osim agruma, grožđa i jagoda)) + SO_CLND061 (Agrumi) + SO_CLND069 (Masline) + SO_CLND062 (Grožđe) + SO_CLND071 (Ostali trajni nasadi) + SO_CLND084(Trajni nasadi pod staklom)

P4.

Pašne životinje i krmivo = GL (Pašne životinje) + FCP4 (Krmivo za pašne životinje)

P5.

Svinje i perad = P51 (Svinje) + P52 (Perad) + SO_CLVS029 (Rasplodne ženke kunića)”;

(4)

Prilog VI. zamjenjuje se sljedećim:

„„PRILOG VI.

KOEFICIJENTI STANDARDNOG PRINOSA IZ ČLANKA 6.

1.   DEFINICIJA I NAČELA ZA IZRAČUN KOEFICIJENATA STANDARDNOG PRINOSA

(a)

Standardni prinos (SP), koeficijent standardnog prinosa (KSP) i ukupni SP gospodarstva definirani su kako je utvrđeno u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

(b)

Razdoblje proizvodnje

KSP-ovi odgovaraju proizvodnji tijekom razdoblja od 12 mjeseci.

Za ratarske proizvode i proizvode životinjskog podrijetla za koje je razdoblje proizvodnje kraće ili dulje od 12 mjeseci, izračunava se KSP koji odgovara rastu ili proizvodnji tijekom razdoblja od 12 mjeseci.

(c)

Osnovni podatci i referentno razdoblje

KSP-ovi se određuju na temelju proizvodnje po jedinici i cijene na poljoprivrednom gospodarstvu iz definicije KSP-a u Prilogu IV. U tu se svrhu u državama članicama prikupljaju osnovni podatci za referentno razdoblje definirano u članku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1198/2014 (*1).

(d)

Jedinice

1.

Fizičke jedinice:

(a)

KSP-ovi za varijable usjeva određuju se na temelju površine izražene u hektarima.

(b)

KSP-ovi za gljive određuju se na temelju bruto prinosa za sve godišnje uzastopne žetve i izraženi su po 100 m2 površine pod kulturom. Za njihovu upotrebu u kontekstu FADN-a, takvi KSP-ovi za gljive dijele se brojem godišnjih uzastopnih žetvi koje se prijavljuju Komisiji u skladu s člankom 8. ove Uredbe.

(c)

KSP-ovi koji se odnose na varijable životinja određuju se po grlu.

(d)

Izuzeća se primjenjuju na perad za koju se KSP-ovi određuju po skupini od 100 komada te na pčele za koje se određuju po košnici.

2.

Novčane jedinice i zaokruživanje:

Osnovni podatci za određivanje KSP-ova i njihov izračun izraženi su u EUR. U državama članicama koje ne sudjeluju u ekonomskoj i monetarnoj uniji KSP-ovi se pretvaraju u EUR primjenom srednjih tečaja za referentno razdoblje iz točke 1. podtočke (c) ovog Priloga. Ti srednji tečaji izračunavaju se na temelju službenih tečaja koje objavljuje Komisija (Eurostat).

KSP-ovi se, prema potrebi, mogu zaokružiti na najbližih 5 EUR.

2.   RAŠČLAMBA KOEFICIJENATA STANDARDNOG PRINOSA

(a)

Prema varijablama usjeva i životinja

KSP-ovi se određuju za sve poljoprivredne varijable koje odgovaraju naslovima za primjenu KSP-ova navedenih u tablici B.I. u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

(b)

Geografska raščlamba

KSP-ovi se određuju barem na temelju geografskih jedinica koje se upotrebljavaju za IFS i FADN. Sve te geografske jedinice temelje se na općoj nomenklaturi prostornih jedinica za statistiku (NUTS), kako je određeno u Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (*2). Te se jedinice opisuju kao ponovno razvrstavanje regija NUTS 3. Područja s prirodnim ograničenjima ne smatraju se geografskim jedinicama.

KSP-ovi se ne određuju za varijable koje u predmetnoj regiji nisu relevantne.

3.   PRIKUPLJANJE PODATAKA ZA ODREĐIVANJE KOEFICIJENATA STANDARDNOG PRINOSA

(a)

Osnovni podatci za određivanje KSP-ova obnavljaju se barem pri svakom europskom istraživanju o strukturi poljoprivrednih gospodarstava u obliku popisa iz članka 5. Uredbe (EU) 2018/1091.

(b)

Ako se IFS može provesti kao istraživanje na uzorku, kako je navedeno u članku 5. Uredbe (EU) 2018/1091, KSP-ovi se ažuriraju:

i.

obnavljanjem osnovnih podataka na način sličan načinu utvrđenom u točki (a), ili

ii.

primjenom koeficijenta izmjene čime se KSP-ovi ažuriraju kako bi se u obzir uzele izmjene, prema procjeni države članice, količinâ proizvedenih po jedinici i cijenâ u odnosu na sve varijable i regije koje su nastale od posljednjeg referentnog razdoblja, kako je navedeno u članku 4. Delegirane uredbe (EU) br. 1198/2014.

4.   IZVRŠAVANJE

U skladu s odredbama ovog Priloga države članice odgovorne su za prikupljanje osnovnih podataka potrebnih za izračun KSP-ova, zatim za njihov izračun te pretvorbu u EUR i za prikupljanje podataka potrebnih za primjenu metode ažuriranja, ako je primjereno. Države članice Komisiji dostavljaju svoje metodologije za prikupljanje i izračun te, prema potrebi, navode objašnjenja radi usklađivanja metodologije za izračun KSP-ova u državama članicama.

5.   POSTUPANJE U POSEBNIM SLUČAJEVIMA

Za izračun KSP-ova za neke varijable i za izračun ukupnog SP-a gospodarstva utvrđena su sljedeća posebna pravila:

(a)

zemljište na ugaru

KSP koji se odnosi na zemljište na ugaru uzima se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu postoje drugi pozitivni KSP-ovi.

(b)

povrtnjaci

S obzirom na to da su proizvodi povrtnjaka obično namijenjeni za vlastitu potrošnju posjednika, a ne za prodaju, smatra se da su KSP-ovi za povrtnjake jednaki nuli.

(c)

životinje

Za uzgoj životinja varijable se dijele po starosnoj kategoriji. Prinos odgovara vrijednosti rasta životinje tijekom vremena provedenog u kategoriji. Drugim riječima, on odgovara razlici između vrijednosti životinje kad izlazi iz kategorije i njezine vrijednosti u trenutku ulaska u kategoriju (to je ujedno i vrijednost zamjene).

(d)

goveda mlađa od godinu dana

KSP-ovi koji se odnose na goveda mlađa od godinu dana uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu ima više goveda mlađih od godinu dana nego krava. U obzir se uzimaju samo KSP-ovi koji se odnose na višak goveda mlađih od godinu dana. Samo je jedan KSP koji se odnosi na goveda mlađa od godinu dana neovisno o spolu životinje.

(e)

ostale ovce i ostale koze

KSP-ovi koji se odnose na ostale ovce uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu nema drugih rasplodnih ženki ovaca.

KSP-ovi koji se odnose na ostale koze uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu nema drugih rasplodnih ženki koza.

(f)

prasad

KSP-ovi koji se odnose na prasad uzimaju se u obzir pri izračunu ukupnog SP-a gospodarstva samo ako na gospodarstvu nema drugih rasplodnih krmača.

(g)

krmivo

Ako na gospodarstvu nema pašnih životinja (npr. goveda, ovaca ili koza), smatra se da su krmiva (tj. korjenasti usjevi za krmu, krmno bilje prikupljeno u zelenom stanju, pašnjaci i livade) namijenjena za prodaju i dio su prinosa opće biljne proizvodnje.

Ako su na gospodarstvu prisutne pašne životinje, smatra se da su krmiva namijenjena ishrani pašnih životinja i dio su prinosa pašnih životinja i krmiva.

;

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1198/2014 od 1. kolovoza 2014. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 321, …07.11.2014., str. 2.)."

(*2)  Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).”"

(5)

Prilog VIII. mijenja se kako slijedi:

(a)

Tablica E zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica E

Kvote i ostala prava

Kategorija kvote ili prava

Kôd (*)


 

 

Stupci

Skupina podataka

Kvote u vlasništvu

Unajmljene kvote

Iznajmljene kvote

Porezi

N

I

O

T

QQ

Količina na kraju obračunske godine

 

 

 

-

QP

Kupljene kvote

 

-

-

-

QS

Prodane kvote

 

-

-

-

OV

Početno stanje

 

-

-

-

CV

Završno stanje

 

-

-

-

PQ

Plaćanja za kvote dane ili uzete u najam

-

 

-

-

RQ

Primitci od kvota danih ili uzetih u najam

-

-

 

-

TX

Porezi

-

-

-

 


Kôd (*)

Opis

50

organsko gnojivo;

60

Prava na plaćanje u skladu s programom osnovnih plaćanja

Količine kvota (kvote u vlasništvu, kvote dane ili uzete u najam) obvezne su stavke. Upisuje se samo količina na kraju obračunske godine.

U navedenu tablicu upisuju se vrijednosti kvota kojima se može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta. Kvote kojima se ne može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta upisuju se samo u tablicu D „Imovina”. Moraju se upisati i kvote koje su prvotno stečene besplatno te se njihova vrijednost mora iskazati po tekućoj tržišnoj vrijednosti, ali samo ako se njima može trgovati odvojeno od zemljišta.

Neki se podatci unose istodobno, pojedinačno ili kao sastavni dijelovi skupnih podataka, u druge skupine ili kategorije u tablicama D „Imovina”, H „Ulazni faktori” i/ili I „Usjevi”.

Moraju se koristiti sljedeće kategorije:

50.

Organsko gnojivo

60.

Prava na plaćanje u skladu s programom osnovnih plaćanja.

Moraju se koristiti sljedeće skupine podataka:

E.QQ. Količina (navodi se samo za stupce N, I, O)

Potrebno je upotrijebiti sljedeće mjerne jedinice:

kategorija 50 (organsko gnojivo): broj životinja pretvoren standardnim faktorima konverzije za izlučivanje stajskog gnoja,

kategorija 60 (program osnovnih plaćanja): broj prava/ari.

E.QP. Kupljene kvote (navode se samo za stupac N)

Treba upisati iznos plaćen tijekom obračunske godine za kupnju kvota ili ostalih prava kojima se može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta.

E.QS. Prodane kvote (navode se samo za stupac N)

Treba upisati iznos primljen tijekom obračunske godine od prodaje kvota ili ostalih prava kojima se može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta.

E.OV. Početno stanje (navodi se samo za stupac N)

Vrijednost početnog stanja količina kojima raspolaže nositelj gospodarstva, bez obzira na to jesu li stečene besplatno ili kupljene, unose se po tekućim tržišnim vrijednostima ako se kvotama može trgovati odvojeno od pripadajućeg zemljišta.

E.CV. Završno stanje (navodi se samo za stupac N)

Vrijednost završnog stanja količina kojima raspolaže nositelj gospodarstva, bez obzira na to jesu li stečene besplatno ili kupljene, unose se po tekućim tržišnim vrijednostima ako se kvotama može trgovati zasebno od pripadajućeg zemljišta.

E.PQ. Plaćanja za kvote uzete u zakup ili najam (navode se samo za stupac I)

Iznos plaćen za kvote uzete u zakup ili najam ili za ostala prava. Uključen i u plaćenu najamninu u kategoriji 5070 (Plaćena najamnina) u tablici H „Ulazni faktori”.

E.RQ. Primitci od kvota danih u zakup ili najam (navode se samo za stupac O)

Iznos primljen za kvote dane u zakup ili najam ili za ostala prava. Uključen i u kategoriju 90900 („Ostalo”) u tablici I „Usjevi”.

E.TX. Porezi, dodatna pristojba (stupac T)

Plaćeni iznos

STUPCI U TABLICI E

Stupac N odnosi se na kvote u vlasništvu, stupac I na kvote uzete u najam, stupac O na kvote dane u najam i stupac T na poreze.”;

(b)

u tablici H četvrti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U slučaju da se iskazani troškovi odnose na ukupnu „potrošnju” ulaznih faktora tijekom obračunske godine, ali da oni ne odgovaraju proizvodnji tijekom te godine, u tablici D pod kodom 1040 Zalihe treba navesti promjene u zalihama ulaznih faktora, osim za unaprijed plaćene troškove za trajne nasade i usjeve prije žetve koje treba registrirati pod kodom 2010 Biološka imovina – biljke.”;

(c)

u tablici I druga tablica s kodovima za kategorije usjeva, zamjenjuje se sljedećim:

Kôd (*)

Opis

Žitarice za proizvodnju zrnja (uključujući sjeme)

10110

Obična pšenica i pir krupnik

10120

Tvrda pšenica

10130

Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

10140

Ječam

10150

Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

10160

Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruz u zrnu i u klipu

10170

Riža

10190

Pšenoraž (tritikale), sirak i ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju suhog zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)

10210

Grašak, grah i slatka lupina

10220

Leća, slanutak i grahorice

10290

Ostali proteinski usjevi

10300

Krumpir (uključujući rani i sjemenski krumpir)

10310

- od toga krumpir za proizvodnju škroba

10390

- od toga ostali krumpir

10400

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

10500

Ostali korjenasti usjevi, d.n.

Industrijski usjevi

10601

Duhan

10602

Hmelj

10603

Pamuk

10604

Uljana repica i ogrštica

10605

Suncokret

10606

Soja

10607

Lan (uljani lan)

10608

Ostale uljarice, d.n.

10609

Lan za proizvodnju vlakana

10610

Konoplja

10611

Ostalo predivo bilje, d.n.

10612

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

10613

Šećerna trska

10690

Energetski i ostali industrijski usjevi d.n.

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode, od toga:

Svježe povrće, dinje, lubenice i jagode – na otvorenom ili pod niskim (nepristupačnim) zaštitnim pokrovom

10711

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama

10712

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište

10720

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

Pojedinosti za sve potkategorije „Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode”:

10731

Cvjetača i brokula

10732

Zelena salata

10733

Rajčica

10734

Kukuruz šećerac

10735

Luk

10736

Češnjak

10737

Mrkva

10738

Jagoda

10739

Dinja, lubenica

10790

Ostalo povrće

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)

10810

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)

10820

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

Pojedinosti za sve potkategorije „Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)”

10830

Lukovice, podanci i gomolji cvijeća

10840

Rezano cvijeće i cvjetni pupovi

10850

Cvjetnice i ukrasno bilje

Biljke prikupljene u zelenom stanju

10910

Privremene trave i ispaša

Ostale biljke prikupljene u zelenom stanju

10921

Silažni kukuruz

10922

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

10923

Ostalo bilje i žitarice (osim silažnog kukuruza) prikupljeni u zelenom stanju d.n.

Sjeme i sadni materijal i ostali usjevi na obradivom zemljištu

11000

Sjeme i sadni materijal

11100

Ostali usjevi na obradivom zemljištu

Zemljište na ugaru

11200

Zemljište na ugaru

Povrtnjaci

20000

Povrtnjaci

Trajni travnjak

30100

Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka

30200

Ekstenzivni pašnjaci

30300

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

Trajni nasadi

Vrste voća, od toga:

40101

Jezgričavo voće

40111

- od toga jabuke

40112

- od toga kruške

40102

Koštuničavo voće

40113

- od toga breskve i nektarine

40115

Voće suptropskog i tropskog podneblja

40120

Bobičasto voće (osim jagoda)

40130

Orašasti plodovi

Nasadi agruma

40200

Agrumi

40210

- od toga naranče

40230

- od toga limuni

Maslinici

40310

Stolne masline

40320

Masline za proizvodnju ulja (prodane u obliku ploda)

40330

Maslinovo ulje

40340

Nusproizvodi maslina

Vinogradi

40411

Vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

40412

Vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

40420

Ostala vina

40430

Stolno grožđe

40440

Grožđe za grožđice

40451

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

40452

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

40460

Grožđe za proizvodnju ostalih vina

40470

Razni proizvodi od vinove loze: mošt od grožđa, sok, lozovača, ocat i ostali proizvodi proizvedeni na poljoprivrednom gospodarstvu

40480

Nusproizvodi od vinove loze (komina, vinski talog)

Rasadnici, ostali trajni nasadi, trajni nasadi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom i mladi nasadi

40500

Rasadnici

40600

Ostali trajni nasadi

40610

- od toga božićna drvca

40700

Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

40800

Uzgoj mladih nasada

Ostalo zemljište

50100

Nekorišteno poljoprivredno zemljište

50200

Šumska zemljišta

50210

- od toga kulture kratkih ophodnji

50900

Ostalo zemljište (zemljište koje zauzimaju gospodarske zgrade, dvorišta, putovi, ribnjaci, kamenolomi, neplodno zemljište, stijene itd.)

60000

Gljive iz uzgoja

Ostali proizvodi i primitci

90100

Primitci od davanja poljoprivrednoga zemljišta u najam

90200

Naknada od osiguranja usjeva koja se ne može rasporediti na pojedine usjeve

90300

Nusproizvodi biljnih nasada (osim nusproizvoda iz vinograda i maslinika)

90310

Slama

90320

Glave šećerne repe

90330

Ostali nusproizvodi

90900

Ostalo”

(d)

Tablica J zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica J

Stočarska proizvodnja

Struktura tablice

Kategorija životinja

Kôd (*)


 

 

Stupci

Skupina podataka

Prosječni broj

Broj

Vrijednost

A

N

V

AN

Prosječni broj

 

-

-

OV

Početno stanje

-

 

 

CV

Završno stanje

-

 

 

PU

Kupnja

-

 

 

SA

Ukupna prodaja

-

 

 

SS

Prodaja za klanje

-

 

 

SR

Prodaja za daljnji uzgoj/rasplod

-

 

 

SU

Prodaja u nepoznate svrhe

-

 

 

FC

Potrošnja na gospodarstvu

-

 

 

FU

Upotreba na gospodarstvu

-

 

 


Kôd (*)

Opis

100

Kopitari

210

Goveda mlađa od godinu dana, muška i ženska

220

Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

230

Junice od jedne do manje od dvije godine

240

Muška goveda starosti dvije i više godina

251

Rasplodne junice

252

Junice za tov

261

Mliječne krave

262

Mliječne krave bivoli

269

Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

311

Rasplodne ženke ovaca

319

Ostale ovce

321

Rasplodne ženke koza

329

Ostale koze

410

Prasad do 20 kg žive vage

420

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

491

Svinje za tov

499

Ostale svinje

510

Perad – brojleri

520

Kokoši nesilice

530

Ostala perad

610

Rasplodne ženke kunića

699

Ostali kunići

700

Pčele

900

Ostale životinje

Kategorije životinja

Trebalo bi razlikovati sljedeće kategorije životinja:

100.

Kopitari

Uključujući trkaće i jahaće konje, magarce, mule, mazge itd.

210.

Goveda mlađa od godinu dana, muška i ženska

220.

Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

230.

Junice od jedne do manje od dvije godine

Osim ženskih goveda koja su se već telila.

240.

Muška goveda starosti dvije i više godina

251.

Rasplodne junice

Ženska goveda od najmanje dvije godine koja se još nisu telila, a namijenjena su za rasplod.

252.

Junice za tov

Ženska goveda od najmanje dvije godine koja se još nisu telila, a nisu namijenjena su za tov.

261.

Mliječne krave

Ženska goveda koja su se već telila (uključujući ona mlađa od dvije godine) i koja se drže isključivo ili uglavnom za proizvodnju mlijeka za ljudsku prehranu ili preradu u mliječne proizvode. Uključuje mliječne krave izdvojene za klanje.

262.

Mliječne krave bivoli

Ženke bivola koje su se već telile (uključujući one mlađe od dvije godine) i koje se drže isključivo ili uglavnom za proizvodnju mlijeka za ljudsku prehranu ili preradu u mliječne proizvode. Uključuje ženke bivola izdvojene za klanje.

269.

Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

1.

ženska goveda koja su se već telila (uključujući ona mlađa od dvije godine) i koja se drže isključivo ili uglavnom za proizvodnju teladi te čije se mlijeko ne upotrebljava za ljudsku prehranu ili preradu u mliječne proizvode;

2.

radne krave;

3.

krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka izdvojene za klanje (neovisno o tome jesu li tovljene prije klanja).

Kategorijama od 210 do 252 i kategorijom 269 obuhvaćene su i odgovarajuće kategorije bivola i/ili ženskih bivola.

311.

Rasplodne ženke ovaca

Rasplodne ovce od najmanje jedne godine namijenjene za rasplod.

319.

Ostale ovce

Ovce svih dobi, osim ženki ovaca za rasplod.

321.

Rasplodne ženke koza

329.

Ostale koze

Koze, osim rasplodnih ženki.

410.

Prasad do 20 kg žive vage

Prasad do 20 kg žive vage.

420.

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

Rasplodne krmače od najmanje 50 kg, isključujući krmače izdvojene za klanje (vidjeti kategoriju 499 „Ostale svinje”).

491.

Svinje za tov

Svinje za tov od najmanje 20 kilograma žive vage, isključujući krmače i neraste izdvojene za klanje (vidjeti kategoriju 499 „Ostale svinje”).

499.

Ostale svinje

Svinje od najmanje 20 kilograma žive vage, isključujući rasplodne krmače (vidjeti kategoriju 420) i svinje za tov (vidjeti kategoriju 491).

510.

Perad – brojleri

Konzumni pilići. Isključujući kokoši nesilice i kokoši izdvojene za klanje. Ne uključuje jednodnevne piliće.

520.

Kokoši nesilice

Uključujući mlade kokoši, kokoši nesilice, kokoši izdvojene za klanje i rasplodne pijetlove za kokoši nesilice ako se one drže kao kokoši nesilice. Mlade su kokoši one koje još nisu počele nesti. Ne uključuje jednodnevne piliće.

530.

Ostala perad

Uključuje patke, purane, guske, biserke, nojeve i rasplodne mužjake (osim onih prethodno navedenih za kokoši nesilice). Uključuje rasplodne ženke. Ne uključuje jednodnevne piliće.

610.

Rasplodne ženke kunića

699.

Ostali kunići

700.

Pčele

Iskazuju se u broju nastanjenih košnica.

900.

Ostale životinje

Uključuje jednodnevne piliće, jelene i ribe. Uključuje i druge životinje koje se upotrebljavaju u seoskom turizmu. Ne uključuje proizvode ostalih životinja (vidjeti tablicu K, kategoriju 900).”;

(e)

u tablici M, na kraj tablice s opisom kategorija koje se odabiru dodaju se sljedeća tri unosa:

„Kôd (*)

Skupina

Opis kategorija

Stupci

N

V

T

10320

AI

Površine s vrstom Miscanthus

 

-

-

10321

AI

Površine s vrstom Silphium perfoliatum

 

-

-

10322

AI

Površine zemljišta ostavljenog na ugaru za medonosne biljke (vrste bogate peludi i nektarom)

 

-

-”.


(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1198/2014 od 1. kolovoza 2014. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 321, …07.11.2014., str. 2.).

(*2)  Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).””


(1)  Varijable SO_CLND019 (Ostali korjenasti usjevi, d.n.), SO_CLND037 (Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta), SO_CLND049 (Zemljište na ugaru), SO_CLND073_085 (Povrtnjaci i ostale korištene poljoprivredne površine pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom, d.n.), SO_CLND051 (Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka), SO_CLND052 (Ekstenzivni pašnjaci), SO_CLND053 (Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija), SO_CLVS001 (Goveda mlađa od godinu dana), SO_CLVS014 (Ostale ovce), SO_CLVS017 (Ostale koze) i SO_CLVS018 (Prasad do 20 kg žive vage) upotrebljavaju se samo u određenim uvjetima (vidjeti točku 5. Priloga VI.).


29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/40


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1976

оd 25. studenoga 2019.

o odobravanju stavljanja na tržište fenilkapsaicina kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

U skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija odlučuje o odobravanju i stavljanju nove hrane na tržište Unije te o ažuriranju popisa Unije.

(4)

Društvo aXichem AB („podnositelj zahtjeva”) 7. veljače 2018. Komisiji je podnijelo zahtjev u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za stavljanje fenilkapsaicina dobivenog kemijskom sintezom na tržište Unije kao nove hrane. Zahtjev se odnosi na upotrebu fenilkapsaicina u hrani za posebne medicinske potrebe kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), isključujući hranu za dojenčad, malu djecu i djecu mlađu od 11 godina, te u dodacima hrani kako su definirani u Direktivi (EU) br. 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) koji su namijenjeni općoj populaciji starijoj od 11 godina.

(5)

Podnositelj zahtjeva Komisiji je podnio i zahtjev za zaštitu vlasnički zaštićenih podataka za više studija koje je dostavio u potporu zahtjevu, i to in vivo istraživanje apsorpcije, distribucije, metabolizma i eliminacije („ADME”) fenilkapsaicina na štakorima (5), in vivo ADME istraživanje kapsaicina na štakorima (6), bakterijski test povratnih mutacija s fenilkapsaicinom (7), in vitro mikronukleus test na stanicama sisavaca s fenilkapsaicinom (8), 90-dnevna studija oralne toksičnosti na štakorima soja Wistar s fenilkapsaicinom (9) i ispitivanje aktivacije receptora TRPV1 s fenilkapsaicinom i kapsaicinom na staničnoj liniji HEK293 (10).

(6)

Komisija se 27. kolovoza 2018. posavjetovala s Europskom agencijom za sigurnost hrane („Agencija”) i od nje zatražila da provede ocjenu fenilkapsaicina kao nove hrane u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2283.

(7)

Agencija je 15. svibnja 2019. donijela znanstveno mišljenje pod naslovom Safety of Phenylcapsaicin as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 (11) (Sigurnost fenilkapsaicina kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283). To je znanstveno mišljenje u skladu sa zahtjevima članka 11. Uredbe (EU) 2015/2283.

(8)

U tom je mišljenju Agencija zaključila da je fenilkapsaicin siguran u predloženim uvjetima upotrebe. Stoga se u znanstvenom mišljenju iznosi dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da je fenilkapsaicin, u predloženim upotrebama i količinama upotrebe, u hrani za posebne medicinske potrebe osim hrane za dojenčad, malu djecu i djecu mlađu od 11 godina i u dodacima prehrani koji su namijenjeni općoj populaciji starijoj od 11 godina, u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283.

(9)

Agencija je u svojem mišljenju o fenilkapsaicinu navela da su podaci iz in vivo ADME istraživanja fenilkapsaicina na štakorima, in vivo ADME istraživanja kapsaicina na štakorima, bakterijskog testa povratnih mutacija s fenilkapsaicinom, in vitro mikronukleus testa stanice sisavaca s fenilkapsaicinom, 90-dnevne studije oralne toksičnosti na štakorima s fenilkapsaicinom i ispitivanja aktivacije receptora TRPV1 s fenilkapsaicinom i kapsaicinom na staničnoj liniji HEK293 poslužili kao osnova za utvrđivanje sigurnosti nove hrane. Stoga se smatra da se zaključci o sigurnosti fenilkapsaicina nisu mogli donijeti bez podataka iz izvješća o tim studijama.

(10)

Nakon primitka mišljenja Agencije Komisija je zatražila od podnositelja zahtjeva da dodatno pojasni dano obrazloženje u pogledu svojih vlasnički zaštićenih podataka iz in vivo ADME istraživanja fenilkapsaicina na štakorima, in vivo ADME istraživanja kapsaicina na štakorima, bakterijskog testa povratnih mutacija s fenilkapsaicinom, in vitro mikronukleus testa na stanicama sisavaca s fenilkapsaicinom, 90-dnevne studije oralne toksičnosti na štakorima s fenilkapsaicinom i ispitivanja aktivacije receptora TRPV1 s fenilkapsaicinom i kapsaicinom na staničnoj liniji HEK293, i da pojasni zahtjev za isključivo pravo upućivanja na ta izvješća i studije, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283.

(11)

Podnositelj zahtjeva izjavio je da je u trenutku podnošenja zahtjeva bio nositelj vlasničkih i isključivih prava upućivanja na studiju u skladu s nacionalnim pravom te da stoga treće osobe nisu mogle imati zakonit pristupiti tim studijama i koristiti se njima.

(12)

Komisija je ocijenila sve informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva te zaključila da je podnositelj zahtjeva dostatno potkrijepio ispunjenje zahtjeva utvrđenih u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283. Stoga Agencija podatke iz studijâ iz dokumentacije podnositelja zahtjeva na temelju kojih je došla do zaključka o sigurnosti nove hrane i sigurnosti fenilkapsaicina te bez kojih ne bi mogla ocijeniti novu hranu, ne bi trebala upotrebljavati u korist budućih podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Slijedom toga, stavljanje na tržište u Uniji nove hrane odobrene ovom Uredbom trebalo bi ograničiti na podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina.

(13)

Međutim, ograničavanje odobrenja fenilkapsaicina i upućivanja na studije iz dokumentacije podnositelja zahtjeva isključivo na podnositelja zahtjeva ne sprečava druge podnositelje zahtjeva da zatraže odobrenje za stavljanje na tržište iste nove hrane, pod uvjetom da se njihov zahtjev temelji na zakonito pribavljenim informacijama kojima se podupire odobrenje u skladu s ovom Uredbom.

(14)

Direktivom 2002/46/EZ utvrđeni su zahtjevi o dodacima prehrani. Upotrebu fenilkapsaicina trebalo bi odobriti ne dovodeći u pitanje tu direktivu.

(15)

Uredbom (EU) br. 609/2013 utvrđeni su zahtjevi za hranu za dojenčad i malu djecu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti. Upotrebu fenilkapsaicina trebalo bi odobriti ne dovodeći u pitanje tu uredbu.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Fenilkapsaicin kako je naveden u Prilogu ovoj Uredbi uvrštava se na Unijin popis odobrene nove hrane utvrđen u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470.

2.   Tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe isključivo je podnositelju zahtjeva:

 

društvu: aXichem AB;

 

adresa: Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Švedska,

odobreno stavljati na tržište u Uniji novu hranu iz stavka 1., osim ako neki budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za tu novu hranu bez upućivanja na podatke zaštićene u skladu s člankom 2. ove Uredbe ili uz suglasnost društva aXichem AB.

3.   Unos na Unijin popis iz stavka 1. uključuje uvjete upotrebe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi.

4.   Odobrenjem iz ovog članka ne dovode se u pitanje odredbe Uredbe (EU) br. 609/2013 i odredbe Direktive 2002/46/EZ.

Članak 2.

Studije i izvješća iz dokumentacije podnositelja zahtjeva na temelju kojih je Agencija ocijenila novu hranu iz članka 1., za koje podnositelj zahtjeva tvrdi da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283, ne smiju se upotrebljavati u korist budućih podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe bez suglasnosti društva aXichem AB.

Članak 3.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29.6.2013., str. 35.).

(4)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).

(5)  Feng et al. 2012.a (neobjavljeno).

(6)  Feng et al. 2012.b (neobjavljeno).

(7)  Schreib 2015. (neobjavljeno).

(8)  Donath 2016. (neobjavljeno).

(9)  Stiller 2016. (neobjavljeno).

(10)  Yang i Dong, 2015. (neobjavljeno).

(11)  EFSA Journal 2019.;17(6):5718.


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se kako slijedi:

(1)

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

Zaštita podataka

„Fenilkapsaicin

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Na oznaci hrane koja sadržava novu hranu navodi se „fenilkapsaicin”.

 

Odobreno 19. prosinca 2019. Ovo uvrštenje temelji se na vlasnički zaštićenim znanstvenim dokazima i znanstvenim podacima zaštićenima u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283.

Podnositelj zahtjeva: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Švedska. Tijekom razdoblja zaštite podataka stavljanje na tržište u Uniji nove hrane fenilkapsaicina odobreno je isključivo podnositelju zahtjeva društva aXichem AB, osim ako budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za novu hranu bez upućivanja na vlasnički zaštićene znanstvene dokaze ili znanstvene podatke zaštićene u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283 ili uz suglasnost društva aXichem AB.”

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 osim hrane za dojenčad, malu djecu i djecu mlađu od 11 godina

2,5 mg dnevno

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ namijenjeni općoj populaciji, isključujući djecu mlađu od 11 godina

2,5 mg dnevno

(2)

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 2. (Specifikacije):

Odobrena nova hrana

Specifikacija

„Fenilkapsaicin

Opis/definicija:

Fenilkapsaicin (N-[(4-hidroksi-3-metoksifenil)metil]-7-fenilhept-6-inamid, C21H23NO3, CAS br.: 848127-67-3), dobiva se kemijskom sintezom u dva koraka. Prvo se reakcijom fenilacetilena i derivata karboksilne kiseline dobiva intermedijer acetilenske kiseline, a potom se nizom reakcija intermedijera acetilenske kiseline i derivata vanilalmina dobiva fenilkapsaicin.

Svojstva/sastav:

Čistoća (% suhe tvari): ≥ 98 %

Vlaga: ≤ 0,5 %

Ukupni nusproizvodi sinteze: ≤ 1,0 %

N,N-dimetilformamid: ≤ 880 mg/kg

Diklormetan: ≤ 600 mg/kg

Dimetoksietan: ≤ 100 mg/kg

Etil-acetat: ≤ 0,5 %

Druga otapala: ≤ 0,5 %

Teški metali:

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmij: ≤ 1,0 mg/kg

Živa: ≤ 0,1 mg/kg

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj mikroorganizama: ≤ 10 CFU/g

Koliformi: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: negativan nalaz/10 g

Salmonella sp.: negativan nalaz/10 g

Kvasci i plijesan: ≤ 10 CFU/g

CFU: jedinice koje tvore kolonije”


29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/45


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1977

оd 26. studenoga 2019.

o odobrenju fenilmetanetiola, benzil metil sulfida, sek-pentiltiofena, tridek-2-enala, 12-metiltridekanala, 2,5-dimetilfenola, heksa-2(trans),4(trans)-dienala i 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanona kao dodataka hrani za mačke i pse

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. te uredbe predviđena je ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

Fenilmetanetiol, benzil metil sulfid, sek-pentiltiofen, tridek-2-enal, 12-metiltridekanal, 2,5-dimetilfenol, heksa-2(trans),4(trans)-dienal i 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanon („predmetne tvari”) bili su odobreni kao dodaci hrani za mačke i pse bez vremenskog ograničenja u skladu s Direktivom 70/524/EEZ. Ti dodaci hrani za životinje nakon toga su uneseni u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesen je zahtjev za ponovnu procjenu predmetnih tvari kao dodatka hrani za mačke i pse, u kojem se traži da se ti dodaci hrani za životinje razvrstaju u kategoriju dodataka „osjetilni dodaci”. Uz zahtjev su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 27. veljače 2019. (3) zaključila da predmetne tvari u predloženim uvjetima uporabe nemaju štetan učinak na zdravlje životinja ili na okoliš. Također je zaključila da su opasnosti za korisnike utvrđene. U skladu sa zahtjevima podnositelj zahtjeva dostavio je sigurnosno-tehnički list za svaki sastojak za koji su utvrđene opasnosti za korisnike. Istraživanja radi procjene sigurnosti za korisnike nisu dostavljena. EFSA stoga ne može donijeti zaključke o sigurnosti za korisnike koji rukuju tim dodacima. U sigurnosno-tehničkom listu opisane su poglavito opasnosti za kožu i oči utvrđene za 2,5-dimetilfenol, 12-metiltridekanal, heksa-2(trans),4(trans)-dienal, fenilmetanetiol, benzil metil sulfid, 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanon i sek-pentiltiofen. Opasnost za dišni sustav utvrđena je za 12-metiltridekanal, benzil metil sulfid i 2-pentiltiofen. Zbog nedostatka podataka Agencija nije mogla donijeti zaključak o rizicima za korisnike. Komisija stoga smatra da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili učinci na zdravlje ljudi, prije svega na zdravlje korisnikâ dodatka hrani za životinje. Dodaci namijenjeni životinjama koje se ne koriste za proizvodnju hrane izuzeti su od procjene učinka na okoliš Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 (4) jer nemaju znatan učinak na okoliš. Kućni ljubimci ne uzgajaju se u velikim skupinama životinja pa se smatra da nemaju znatan učinak na okoliš. Budući da se predmetne tvari upotrebljavaju kao arome u hrani te da je njihova funkcija u hrani za životinje jednaka kao u hrani, Agencija je zaključila da nisu potrebni dodatni dokazi o njihovoj učinkovitosti u hrani za životinje.

(5)

Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješća o metodi analize koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

U cilju bolje kontrole trebalo bi predvidjeti ograničenja i uvjete. Za predmetne tvari preporučena bi se količina trebala navesti na etiketi dodatka. Ako se preporučena količina premaši, na oznaci premiksâ i pri označivanju krmnih smjesa i krmiva trebalo bi navesti određene informacije.

(7)

Procjena predmetnih tvari pokazala je da su uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 ispunjeni za upotrebu u hrani za životinje. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tih dodataka hrani za životinje kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(8)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja za predmetne tvari bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka „osjetilni dodaci” i funkcionalnoj skupini „aromatske tvari”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje podložno uvjetima utvrđenima u Prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

1.   Tvari navedene u Prilogu i premiksi koji sadržavaju te tvari, a koji su proizvedeni i označeni prije 19. prosinca 2019. u skladu s pravilima primjenjivima prije 19. prosinca 2019., mogu se i dalje stavljati na tržište i upotrebljavati do 19. lipnja 2020.

2.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvari navedene u Prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 19. prosinca 2021. u skladu s pravilima primjenjivima prije 19. prosinca 2019., mogu se i dalje stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni mačkama i psima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2019.;17(3):5649.

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1.).


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

mg aktivne tvari po kg potpune hrane za životinje s udjelom vlage od 12 %

Kategorija: osjetilni dodaci. Funkcionalna skupina: aromatske tvari

2b5169

12-metiltridekanal

Sastav dodatka

12-metiltridekanal

Karakteristike aktivne tvari

12-metiltridekanal

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: najmanje 97 %

Kemijska formula: C14H28O

CAS broj: 75853-49-5

FLAVIS: 05.169.

Metoda analize  (1)

Za utvrđivanje

12-metiltridekanala

u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje:

plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL).

Mačke i psi

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

3.

Na oznaci dodatka potrebno je navesti sljedeće:

„Najveća preporučena količina aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 % iznosi: 0,5 mg/kg.”

4.

Na etiketi premiksâ potrebno je navesti funkcionalnu skupinu, identifikacijski broj te naziv i dodanu količinu aktivne tvari ako je premašen sljedeći udio aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 %: 0,5 mg/kg.

5.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri udisanju, doticaju s kožom ili doticaju s očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

19.12.2029.

2b5057

Heksa-2(trans),4(trans)-dienal

Sastav dodatka

Heksa-2(trans),4(trans)-dienal

Karakteristike aktivne tvari

Heksa-2(trans),4(trans)-dienal

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: najmanje 97 %

Kemijska formula: C6H8O

CAS broj: 142-83-6

FLAVIS: 05.057.

Metoda analize  (1)

Za određivanje heksa-2(trans),4(trans)-dienala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje:

plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL).

Mačke i psi

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

3.

Na etiketi dodatka potrebno je navesti sljedeće:

„Najveća preporučena količina aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 % iznosi: 1,5 mg/kg.”

4.

Na etiketi premiksâ potrebno je navesti funkcionalnu skupinu, identifikacijski broj te naziv i dodanu količinu aktivne tvari ako je premašen sljedeći udio aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 %: 1,5 mg/kg.

5.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri udisanju, doticaju s kožom ili doticaju s očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

19.12.2029.

2b5078

Tridek-2-enal

Sastav dodatka

Tridek-2-enal

Karakteristike aktivne tvari

Tridek-2-enal

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: najmanje 92 %

Kemijska formula: C13H24O

CAS broj: 7774-82-5

FLAVIS: 05.078

Metoda analize  (1)

Za utvrđivanje tridek-2-enala u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje:

plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL).

Mačke i psi

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

3.

Na etiketi dodatka potrebno je navesti sljedeće:

„Najveća preporučena količina aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 % iznosi: 0,5 mg/kg.”

4.

Na etiketi premiksâ potrebno je navesti funkcionalnu skupinu, identifikacijski broj te naziv i dodanu količinu aktivne tvari ako je premašen sljedeći udio aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 %: 0,5 mg/kg.

5.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri udisanju, doticaju s kožom ili doticaju s očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

19.12.2029.

2b13084

 

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3 (2H)-furanon

Sastav dodatka

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3 (2H)-furanon

Karakteristike aktivne tvari

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3 (2H)-furanon

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: najmanje 97 %

Kemijska formula: C7H10O3

CAS broj: 27538-09-6

FLAVIS: 13.084

Metoda analize  (1)

Za utvrđivanje

2-etil-4-hidroksi-5-metil-3 (2H)-furanona u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje:

plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL).

Mačke i psi

 

 

 

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

3.

Na etiketi dodatka potrebno je navesti sljedeće:

„Najveća preporučena količina aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 % iznosi: 2,25 mg/kg.”

4.

Na etiketi premiksâ potrebno je navesti funkcionalnu skupinu, identifikacijski broj te naziv i dodanu količinu aktivne tvari ako je premašen sljedeći udio aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 %: 2,25 mg/kg.

5.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri udisanju, doticaju s kožom ili doticaju s očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

19.12.2029.

2b12005

Fenilmetanetiol

Sastav dodatka

Fenilmetanetiol

Karakteristike aktivne tvari

Fenilmetanetiol

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: Najmanje 99 %

Kemijska formula: C7H8S

CAS broj: 100-53-8

FLAVIS: 12.005

Metoda analize  (1)

Za određivanje fenilmetanetiola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje:

plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL).

Mačke i psi

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

3.

Na etiketi dodatka potrebno je navesti sljedeće:

„Najveća preporučena količina aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 % iznosi: 0,05 mg/kg.”

4.

Na etiketi premiksâ potrebno je navesti funkcionalnu skupinu, identifikacijski broj te naziv i dodanu količinu aktivne tvari ako je premašen sljedeći udio aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 %: 0,05 mg/kg.

5.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri udisanju, doticaju s kožom ili doticaju s očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

19.12.2029.

2b12077

Benzil metil sulfid

Sastav dodatka

Benzil metil sulfid

Karakteristike aktivne tvari

Benzil metil sulfid

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: najmanje 99 %

Kemijska formula: C8H10S

CAS broj: 766-92-7

FLAVIS: 12.077

Metoda analize  (1)

Za utvrđivanje benzil metil sulfida u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje:

plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL).

Mačke i psi

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

3.

Na etiketi dodatka potrebno je navesti sljedeće:

„Najveća preporučena količina aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 % iznosi: 0,05 mg/kg.”

4.

Na etiketi premiksâ potrebno je navesti funkcionalnu skupinu, identifikacijski broj te naziv i dodanu količinu aktivne tvari ako je premašen sljedeći udio aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 %: 0,05 mg/kg.

5.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri udisanju, doticaju s kožom ili doticaju s očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

19.12.2029.

2b4019

2,5-dimetilfenol

Sastav dodatka

2,5-dimetilfenol

Karakteristike aktivne tvari

2,5-dimetilfenol

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: najmanje 99 %

Kemijska formula: C8H10O

CAS broj: 95-87-4

FLAVIS: 04.019

Metoda analize  (1)

Za utvrđivanje

2,5-dimetilfenola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje:

plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL).

Mačke i psi

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

3.

Na oznaci dodatka potrebno je navesti sljedeće:

„Najveća preporučena količina aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 % iznosi: 1 mg/kg.”

4.

Na etiketi premiksâ potrebno je navesti funkcionalnu skupinu, identifikacijski broj te naziv i dodanu količinu aktivne tvari ako je premašen sljedeći udio aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 %: 1 mg/kg.

5.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri udisanju ili doticaju s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

19.12.2029.

2b15096

Sek-pentiltiofen

Sastav dodatka

Sek-pentiltiofen

Karakteristike aktivne tvari

Sek-pentiltiofen

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: najmanje 98 %

Kemijska formula: C9H14S

CAS broj: 4861-58-9

FLAVIS: 15.096

Metoda analize  (1)

Za utvrđivanje

sec-pentiltiofena u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje:

plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL).

Mačke i psi

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

3.

Na etiketi dodatka potrebno je navesti sljedeće:

„Najveća preporučena količina aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 % iznosi: 0,1 mg/kg.”

4.

Na etiketi premiksâ potrebno je navesti funkcionalnu skupinu, identifikacijski broj te naziv i dodanu količinu aktivne tvari ako je premašen sljedeći udio aktivne tvari u potpunoj hrani za životinje s udjelom vlage od 12 %: 0,1 mg/kg.

5.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri udisanju ili doticaju s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

19.12.2029.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/58


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1978

оd 26. studenoga 2019.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice (1), a posebno njezin članak 113.,

nakon savjetovanja s Upravnim vijećem Ureda Zajednice za biljnu raznolikost,

budući da:

(1)

Člankom 3. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1238/95 (2) predviđeno je da predsjednik Ureda Zajednice za biljnu raznolikost („Ured”) može dopustiti dodatne oblike plaćanja pristojbi i dodatnih naknada te sastavlja popis tih dodatnih oblika. Kako bi se povećala fleksibilnost i pojednostavnili postupci, primjereno je takav popis alternativnih oblika plaćanja uključiti u pravila o načinu rada koja je utvrdilo Upravno vijeće Ureda na temelju članka 36. stavka 1. točke (d) Uredbe (EZ) br. 2100/94.

(2)

Člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1238/95 utvrđuje se datum koji se smatra datumom zaprimanja uplate. Na temelju iskustva u obradi plaćanja, potrebno je pojasniti da se puni iznos uplaćuje na bankovni račun Ureda kako bi se osiguralo da ne postoje nikakve tekuće obveze prema Uredu.

(3)

Člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1238/95 zahtijeva se da osoba koja vrši uplatu Uredu uplaćuje pristojbe ili dodatne naknade navede svoje ime i svrhu uplate u pisanom obliku. Ako ne može utvrditi svrhu plaćanja, Ured u roku od dva mjeseca šalje podsjetnik. Kako bi se povećala učinkovitost obrade plaćanja, taj bi rok trebalo skratiti s dva mjeseca na mjesec dana.

(4)

Člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1238/95 utvrđena je pristojba za prijavu. Kako bi se potaknula uporaba sustava Ureda za elektroničku prijavu, pristojba za prijavu na druge načine, primjerice prijavu u papirnatom obliku, trebala bi se povećati sa 650 EUR na 800 EUR. Nadalje, praktično iskustvo pokazalo je da bi upotreba sustava za elektroničku prijavu postala učinkovitija ako bi se upotpunila obveznom uporabom elektroničke komunikacijske platforme Ureda za svu daljnju korespondenciju s Uredom.

(5)

U skladu s člankom 7. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 1238/95 Ured zadržava 150 EUR pristojbe za prijavu ako prijava nije valjana u skladu s člankom 50. Uredbe (EZ) br. 2100/94. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, trebalo bi vratiti cjelokupnu pristojbu za prijavu.

(6)

U vezi s godišnjom pristojbom, člankom 9. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1238/95 utvrđeno je da Ured ne vraća uplate koje su izvršene kako bi se na snazi zadržalo oplemenjivačko pravo na biljnu sortu Zajednice. Iskustvo je pokazalo da je, u cilju poboljšanja transparentnosti, moguće predvidjeti povrat ako Ured zaprimi izjavu o odustajanju u razdoblju od datuma plaćanja do godine dana od datuma dodjele prava.

(7)

Prilogom I. Uredbi (EZ) br. 1238/95 utvrđena je razina pristojbi za organizaciju i provedbu tehničkog ispitivanja sorte koja je predmet prijave za dodjelu oplemenjivačkog prava na biljnu sortu Zajednice („pristojba za ispitivanje”) koja se plaća Uredu.

(8)

Upravno vijeće Ureda odlučilo je poštovati načelo stopostotnog povrata troškova tako da se uredima za ispitivanje nadoknađuju troškovi na temelju prosječnih stvarnih troškova ispitivanja.

(9)

Nadalje, iskustvo u tehničkom ispitivanju upućuje na to da se pristojbe za ispitivanje za određene cjenovne skupine mogu s vremenom promijeniti. Pristojbe koje naplaćuje Ured trebale bi stoga odražavati ukupni iznos pristojbi za predmetne cjenovne skupine koje Ured plaća Uredima za ispitivanje. Stoga bi pristojbe za sve relevantne cjenovne skupine iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1238/95 trebalo izmijeniti.

(10)

Uredbu (EZ) br. 1238/95 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. travnja 2020. kako bi se Uredu i dionicima dalo dovoljno vremena za prilagodbu tim izmjenama.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za oplemenjivačka prava na biljnu sortu Zajednice,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1238/95 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Predsjednik Ureda može dopustiti dodatne oblike plaćanja u skladu s pravilima o načinu rada koja se utvrđuju u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94.”

(2)

U članku 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Datum koji se smatra datumom zaprimanja uplate pristojbi i dodatnih naknada od strane Ureda je datum kada je ukupan iznos iz članka 3. stavka 1. zaprimljen na bankovni račun Ureda.”

(3)

U članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ako Ured ne može utvrditi svrhu plaćanja, od osobe koja je izvršila uplatu traži da ga o tome obavijesti u pisanom obliku u roku od mjesec dana. Ako u tom roku ne navede svrhu, smatra se da plaćanje nije izvršeno i vraća se osobi koja ga je izvršila.”

(4)

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Podnositelj prijave za oplemenjivačko pravo na biljnu sortu Zajednice (podnositelj prijave) plaća pristojbu u iznosu od 450 EUR za obradu elektronički podnesene prijave s pomoću web-obrasca putem elektroničkog sustava prijave Ureda.

Podnositelj prijave prihvaća uvjete korištenja sigurne elektroničke komunikacijske platforme Ureda i koristi se njome za podnošenje prijave iz prvog podstavka te drugih dokumenata, za primanje obavijesti i dokumenata koje šalje Ured te za odgovaranje na te obavijesti i za ostale radnje.

Podnositelj prijave plaća pristojbu u iznosu od 800 EUR za obradu prijave podnesene na drugi način osim putem elektroničkog sustava prijave Ureda.”

(b)

Stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Ako je pristojba za prijavu zaprimljena, ali prijava nije važeća u skladu s člankom 50. osnovne uredbe, Ured vraća pristojbu za prijavu nakon što podnositelja prijave obavijesti o nedostacima uočenima u prijavi.”

(5)

U članku 9. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Ured ne vraća uplate za godišnju pristojbu koje su izvršene kako bi se na snazi zadržalo oplemenjivačko pravo na biljnu sortu Zajednice, osim ako je zaprimio izjavu o odricanju od oplemenjivačkih prava Zajednice od datuma plaćanja do godine dana od datuma dodjele prava, kako je navedeno u stavku 2. točki (b). Izjava o odricanju zaprimljena nakon godine dana od datuma dodjele prava ne uzima se u obzir za takva plaćanja.”

(6)

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. travnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 227, 1.9.1994., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1238/95 od 31. svibnja 1995. o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost (SL L 121, 1.6.1995., str. 31.).


PRILOG

„PRILOG I.

Pristojbe za tehničko ispitivanje iz članka 8.

Pristojba koja se plaća za tehničko ispitivanje sorte sukladno članku 8. određuje se u skladu s tablicom:

(u EUR)

 

Cjenovna skupina

Pristojba

Skupina usjeva

1

Krumpir

2 050

2

Uljana repica

2 150

3

Trave

2 920

4

Ostali usjevi

1 900

Skupina voća

5

Jabuka

3 665

6

Jagoda

3 400

7

Ostale voćne vrste

3 460

Skupina ukrasnih vrsta

8

Ukrasne vrste sa živom referentnom zbirkom, testiranja u stakleniku

2 425

9

Ukrasne vrste sa živom referentnom zbirkom, testiranja na otvorenom

2 420

10

Ukrasne vrste bez žive referentne zbirke, testiranja u stakleniku

2 400

11

Ukrasne vrste bez žive referentne zbirke, testiranja na otvorenom

2 200

12

Ukrasne vrste, posebni fitosanitarni uvjeti

3 900

Skupina povrća

13

Povrtne vrste, testiranja u stakleniku

2 920

14

Povrtne vrste, testiranja na otvorenom

2 660 ”


29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/62


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1979

оd 26. studenoga 2019.

o odobravanju stavljanja na tržište smjese 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

U skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija odlučuje o odobravanju i stavljanju nove hrane na tržište Unije te o ažuriranju popisa Unije.

(4)

Društvo Glycom A/S („podnositelj zahtjeva”) 30. travnja 2018. Komisiji je podnijelo zahtjev u smislu članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za stavljanje smjese 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze („2′-FL/DFL”) dobivene mikrobnom fermentacijom s genetički modificiranim sojem bakterije Escherichia coli K12 DH1 na tržište Unije kao nove hrane. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se odobri upotreba 2′-FL/DFL-a u nearomatiziranim pasteriziranim i nearomatiziranim steriliziranim mliječnim proizvodima, aromatiziranim i nearomatiziranim fermentiranim proizvodima na bazi mlijeka uključujući toplinski obrađene proizvode, žitnim pločicama, aromatiziranim pićima, početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti kako su definirani u Uredbi (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te u dodacima prehrani kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) namijenjenima općoj populaciji isključujući dojenčad.

(5)

Podnositelj zahtjeva Komisiji je 30. travnja 2018. podnio i zahtjev za zaštitu vlasnički zaštićenih podataka za više studija koje je dostavio u potporu zahtjevu, i to vlasnički zaštićena analitička izvješća o usporedbi nuklearnom magnetskom rezonancom („NMR”) strukture 2′-fukozil laktoze i difukozillaktoze koje su proizvedene bakterijskom fermentacijom sa strukturom 2′-fukozil laktoze i difukozillaktoze koje su prirodno prisutne u ljudskom mlijeku (5), detaljne podatke o karakterizaciji o proizvodnim sojevima bakterija i njihove potvrde (6) , (7), specifikacije za sirovine i pomoćne tvari (8), potvrde o analizama raznih serija 2′-FL/DFL-a (9), analitičke metode i izvješća o vrednovanju (10), izvješća o stabilnosti 2′-FL/DFL-a (11), potvrde o akreditaciji laboratorija (12), izvješća o procjeni unosa 2′-FL/DFL-a (13), sažeta tablica statistički značajnih opažanja u studijama toksičnosti (14), bakterijski test povratnih mutacija s 2′-FL/DFL-om (15), in vitro mikronukleus test na stanicama sisavaca s 2′-FL/DFL-om (16), 14-dnevna studija oralne toksičnosti na novorođenom štakoru s 2′-FL/DFL-om (17), 90-dnevna studija oralne toksičnosti na novorođenom štakoru s 2′-FL/DFL-om (18), bakterijski test povratnih mutacija s 2′-fukozil laktozom („2′-FL”) (19) dva in vitro mikronukleus testa na stanicama sisavaca s 2′-FL-om (20) , (21) i 90-dnevna studija oralne toksičnosti na novorođenom štakoru s 2′-FL-om (22).

(6)

Komisija je 29. lipnja 2018. od Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) zatražila da provede ocjenu 2′-FL/DFL-a kao nove hrane u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2283.

(7)

Agencija je 15. svibnja 2019. donijela znanstveno mišljenje pod naslovom Safety of 2’-Fucosyllactose/Difucosyllactose mixture as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 (23) (Sigurnost smjese 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283). To je znanstveno mišljenje u skladu sa zahtjevima članka 11. Uredbe (EU) 2015/2283.

(8)

U svome je mišljenju Agencija zaključila da je 2′-FL/DFL siguran u predloženim uvjetima upotrebe za predloženu ciljnu populaciju. Stoga se u tom znanstvenom mišljenju iznosi dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da je 2′-FL/DFL, kada se upotrebljava u nearomatiziranim pasteriziranim i nearomatiziranim steriliziranim mliječnim proizvodima, aromatiziranim i nearomatiziranim fermentiranim proizvodima na bazi mlijeka uključujući toplinski obrađene proizvode, žitnim pločicama, aromatiziranim pićima, početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te u dodacima prehrani namijenjenima općoj populaciji isključujući dojenčad, u skladu sa zahtjevima iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2283.

(9)

U svojem je mišljenju Agencija navela da su podaci iz analitičkih izvješća o usporedbi NMR-om strukture 2′-fukozil laktoze i difukozillaktoze koje su proizvedene bakterijskom fermentacijom sa strukturom 2′-fukozil laktoze i difukozillaktoze koje su prirodno prisutne u ljudskom mlijeku, detaljni podaci o karakterizaciji o proizvodnim sojevima bakterija, specifikacije za sirovine i pomoćne tvari, potvrde o analizama raznih serija 2′-FL/DFL-a, bakterijski test povratnih mutacija s 2′-FL/DFL-om, in vitro mikronukleus test na stanicama sisavaca s 2′-FL/DFL-om, 90-dnevna studija oralne toksičnosti na novorođenom štakoru s 2′-FL/DFL-om i sažeta tablica značajnih opažanja u 90-dnevnoj studiji toksičnosti poslužili kao osnova za utvrđivanje sigurnosti te nove hrane. Stoga se smatra da se zaključci o sigurnosti 2′-FL/DFL-a nisu mogli donijeti bez podataka iz izvješćâ o tim studijama.

(10)

Nakon primitka mišljenja Agencije Komisija je zatražila od podnositelja zahtjeva da dodatno pojasni dano obrazloženje u pogledu svojih vlasnički zaštićenih analitičkih izvješća o usporedbi NMR-om strukture 2′-fukozil laktoze i difukozillaktoze koje su proizvedene bakterijskom fermentacijom sa strukturom 2′-fukozil laktoze i difukozillaktoze koje su prirodno prisutne u ljudskom mlijeku, detaljnih podataka o karakterizaciji o proizvodnim sojevima bakterija, specifikacija za sirovine i pomoćne tvari, potvrda o analizama raznih serija 2′-FL/DFL-a, bakterijskog testa povratnih mutacija s 2′-FL/DFL-om, in vitro mikronukleus testa na stanicama sisavaca s 2′-FL/DFL-om, 90-dnevne studije oralne toksičnosti na novorođenom štakoru s 2′-FL/DFL-om i sažete tablice statistički značajnih opažanja u 90-dnevnoj studiji toksičnosti, i da pojasni zahtjev za isključivo pravo upućivanja na ta izvješća i studije, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) 2015/2283.

(11)

Podnositelj zahtjeva izjavio je da je u trenutku podnošenja zahtjeva bio nositelj vlasničkih i isključivih prava upućivanja na studije u skladu s nacionalnim pravom te da stoga treće osobe nisu mogle zakonito pristupiti tim studijama i koristiti se njima.

(12)

Komisija je ocijenila sve informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva te zaključila da je podnositelj zahtjeva dostatno potkrijepio ispunjenje zahtjeva utvrđenih u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283. Stoga Agencija podatke iz studijâ iz dokumentacije podnositelja zahtjeva, na temelju kojih je utvrdila sigurnost nove hrane i došla do zaključka o sigurnosti 2′-FL/DF-a te bez kojih ne bi mogla ocijeniti novu hranu, ne bi trebala upotrebljavati u korist budućih podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Prema tome, stavljanje na tržište Unije 2′-FL/DFL-a trebalo bi tijekom tog razdoblja ograničiti na podnositelja zahtjeva.

(13)

Međutim, ograničavanje odobrenja 2′-FL/DFL-a i upućivanja na studije iz dokumentacije podnositelja zahtjeva isključivo na podnositelja zahtjeva ne sprečava druge podnositelje zahtjeva da zatraže odobrenje za stavljanje na tržište iste nove hrane, pod uvjetom da se njihov zahtjev temelji na zakonito pribavljenim informacijama kojima se podupire to odobrenje u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283.

(14)

Upotrebu 2′-FL/DFL-a trebalo bi odobriti ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 609/2013, kojom su utvrđeni zahtjevi za hranu za dojenčad i malu djecu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti.

(15)

Upotrebu 2′-FL/DFL-a trebalo bi odobriti ne dovodeći u pitanje Direktivu 2002/46/EZ, kojom su utvrđeni zahtjevi za dodatke prehrani.

(16)

Upotrebu 2′-FL/DFL-a trebalo bi odobriti ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda (24), kojom se utvrđuju zahtjevi za poljoprivredne proizvode, posebno za mlijeko i mliječne proizvode.

(17)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   2′-FL/DFL kako je naveden u Prilogu ovoj Uredbi uvrštava se na Unijin popis odobrene nove hrane utvrđen u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470.

2.   Tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe isključivo je prvotnom podnositelju zahtjeva:

društvu: Glycom A/S;

adresa: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danska,

odobreno stavljati na tržište u Uniji novu hranu iz stavka 1., osim ako neki budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za novu hranu bez upućivanja na podatke zaštićene u skladu s člankom 2. ove Uredbe ili uz suglasnost društva Glycom A/S.

3.   Unos na Unijin popis iz stavka 1. uključuje uvjete upotrebe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi.

4.   Odobrenjem iz ovog članka ne dovode se u pitanje odredbe Uredbe (EU) br. 609/2013, Direktive 2002/46/EZ i Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 2.

Studije i izvješća iz dokumentacije podnositelja zahtjeva na temelju kojih je Agencija ocijenila 2′-FL/DFL, za koje podnositelj zahtjeva tvrdi da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283, ne smiju se upotrebljavati u korist budućih podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe bez suglasnosti društva Glycom A/S.

Članak 3.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29.6.2013., str. 35.).

(4)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).

(5)  Glycom 2018. (neobjavljeno).

(6)  Glycom 2018. (neobjavljeno).

(7)  Glycom/DSMZ 2018. (neobjavljeno).

(8)  Glycom 2018. (neobjavljeno).

(9)  Glycom 2018. (neobjavljeno).

(10)  Glycom 2018. (neobjavljeno).

(11)  Glycom 2018. (neobjavljeno).

(12)  Glycom 2018. (neobjavljeno).

(13)  Glycom 2018. (neobjavljeno).

(14)  Flaxmer 2018. (neobjavljeno) i Philips K. R., N. Baldwin, B. Lynch, J. Flaxmer, A. Šoltésová, M. H. Mikš, C. H. Röhrig. 2018. Safety evaluation of the human-identical milk oligosaccharides 2’-fucosyllactose and difucosyllactose (Ocjena sigurnosti oligosaharidâ 2′-fukozil laktoze i difukozillaktoze koji su istovjetni onima u ljudskom mlijeku). Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(15)  Šoltésová, 2017. (neobjavljeno) i Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(16)  Gilby 2017. (neobjavljeno) i Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(17)  Flaxmer 2017. (neobjavljeno) i Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(18)  Flaxmer 2018. (neobjavljeno) i Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552-565.

(19)  Verspeek-Rip 2015. (neobjavljeno).

(20)  Verbaan 2015.a (neobjavljeno).

(21)  Verbaan 2015.b (neobjavljeno).

(22)  Penard 2015. (neobjavljeno).

(23)  EFSA Journal 2019.;17(6):5717.

(24)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se kako slijedi:

(1)

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

Zaštita podataka

Smjesa 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze („2′-FL/DFL”)

(mikrobni izvor)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Na oznaci hrane koja sadržava novu hranu navodi se „smjesa 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze”.

Na oznaci dodataka prehrani koji sadržavaju smjesu 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze navodi se da ih se ne bi trebalo upotrebljavati ako se istog dana konzumira majčino mlijeko ili druga hrana s dodanom 2′-fukozil laktozom i/ili difukozillaktozom.

 

Odobreno 19.12.2019. Ovo uvrštenje temelji se na vlasnički zaštićenim znanstvenim dokazima i znanstvenim podacima zaštićenima u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283.

Podnositelj zahtjeva: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danska. Tijekom razdoblja zaštite podataka, stavljanje na tržište u Uniji nove hrane smjese 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze odobreno je isključivo podnositelju zahtjeva društvu Glycom A/S, osim ako budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za novu hranu bez upućivanja na vlasnički zaštićene znanstvene dokaze ili znanstvene podatke zaštićene u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283 ili uz suglasnost društva Glycom A/S.

Datum završetka zaštite podataka: 19.12.2024.”

Nearomatizirani pasterizirani i nearomatizirani sterilizirani (uključujući UHT) mliječni proizvodi

2,0 g/l

Nearomatizirani fermentirani proizvodi na bazi mlijeka

2,0 g/l (pića)

20 g/kg (proizvodi osim pića)

Aromatizirani fermentirani proizvodi na bazi mlijeka, uključujući toplinski obrađene proizvode

2,0 g/l (pića)

20 g/kg (proizvodi osim pića)

Pića (aromatizirana pića)

2,0 g/l

Žitne pločice

20 g/kg

Početna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

1,6 g/l u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu, koji je kao takav stavljen na tržište ili je pripremljen prema uputama proizvođača

Prijelazna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

1,2 g/l u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu, koji je kao takav stavljen na tržište ili je pripremljen prema uputama proizvođača

Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana namijenjena dojenčadi i maloj djeci u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

1,2 g/l (pića) u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu, koji je kao takav stavljen na tržište ili je pripremljen prema uputama proizvođača

10 g/kg za proizvode osim pića

Hrana koja je zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

4,0 g/l (pića)

40 g/kg (proizvodi osim pića)

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ namijenjeni općoj populaciji isključujući dojenčad

4,0 g dnevno

(2)

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 2. (Specifikacije):

Odobrena nova hrana

Specifikacija

Smjesa 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze („2′-FL/DFL”)

(mikrobni izvor)

Opis/definicija:

smjesa 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze pročišćeni je amorfni prah bijele do sivobijele boje koji se proizvodi mikrobnim procesom. Nakon pročišćavanja, smjesa 2′-fukozil laktoze/difukozillaktoze izolira se postupkom sušenja raspršivanjem.

Izvor: Genetski modificirani soj bakterije Escherichia coli K-12 DH1

Svojstva/sastav

Izgled: prah bijele do sivobijele boje ili aglomerati

Zbroj 2′-fukozil laktoze, difukozillaktoze, laktoze i fukoze (% suhe tvari): ≥ 92,0 % (m/m)

Zbroj 2′-fukozil laktoze i difukozillaktoze (% suhe tvari): ≥ 85,0 % (m/m)

2′-fukozil laktoza (% suhe tvari): ≥ 75,0 % (m/m)

Difukozillaktoza (% suhe tvari): ≥ 5,0 % (m/m)

D-laktoza: ≤ 10,0 % (m/m)

L-fukoza: ≤ 1,0 % (m/m)

2′-fukozil-D-laktuloza: ≤ 2,0 % (m/m)

Zbroj drugih ugljikohidrata *: ≤ 6,0 % (m/m)

Vlaga: ≤ 6,0 % (m/m)

Sulfatni pepeo: ≤ 0,8 % (m/m)

pH (20 °C, 5 %-tna otopina): 4,0 – 6,0

Ostaci bjelančevina: ≤ 0,01 % (m/m)

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija: ≤ 1 000 CFU/g

Enterobakterije: ≤ 10 CFU/g

Salmonella sp.: negativan nalaz/25 g

Kvasci: ≤ 100 CFU/g

Plijesan: ≤ 100 CFU/g

Ostaci endotoksina: ≤ 10 EU/mg

CFU: jedinice koje tvore kolonije; EU: jedinice endotoksina


(*1)  3′-fukozil laktoza, 2′-fukozilgalaktoza, glukoza, galaktoza, manitol, sorbitol, galaktitol, triheksoza, alolaktoza i drugi strukturno povezani ugljikohidrati.”


29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/69


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1980

оd 26. studenoga 2019.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183. točku (b),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (2), a posebno njezin članak 5. stavak 6. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1484/95 (3) utvrđena su detaljna pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određene su reprezentativne cijene u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja.

(2)

Iz redovitog praćenja podataka na temelju kojih se određuju reprezentativne cijene za proizvode od mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja proizlazi da je reprezentativne uvozne cijene za određene proizvode potrebno izmijeniti, uzimajući u obzir razlike u cijeni ovisno o podrijetlu.

(3)

Uredbu (EZ) br. 1484/95 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Budući da je potrebno osigurati što skoriju primjenu ove mjere nakon što ažurirani podaci postanu dostupni, ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1484/95 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2019.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 150, 20.5.2014., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1484/95 od 28. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određivanju reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja te stavljanju izvan snage Uredbe br. 163/67/EEZ (SL L 145, 29.6.1995., str. 47.).


PRILOG

„PRILOG I.

oznaka KN

Opis robe

Reprezentativna cijena

(EUR/100 kg)

Jamstvo iz članka 3.

(EUR/100 kg)

Podrijetlo  (1)

0207 12 90

Trupovi peradi vrste Gallus domesticus pod nazivom „65 % piletina”, zamrznuti

135,4

0

AR

0207 14 10

Rezani dijelovi peradi vrste Gallus domesticus bez kostiju, zamrznuti

236,9

213,0

244,8

233,7

19

26

17

20

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

Pripravci nekuhane peradi vrste Gallus domesticus

284,0

1

BR


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.).”


29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/72


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1981

оd 28. studenoga 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/626 u pogledu popisa trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju puževa, želatine i kolagena te kukaca namijenjenih prehrani ljudi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 127. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuju se pravila za službene kontrole i druge aktivnosti kontrole koje provode nadležna tijela država članica radi provjere usklađenosti sa zakonodavstvom Unije među ostalim u području sigurnosti hrane u svim fazama postupka proizvodnje, prerade i distribucije. Njome je posebno propisano da određene životinje i roba mogu ući u Uniju samo iz treće zemlje ili regije treće zemlje koja se nalazi na popisu koji je u tu svrhu sastavila Komisija.

(2)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/625 (2) dopunjuje se Uredba (EU) 2017/625 u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi podrijetlom iz trećih zemalja ili njihovih regija kako bi ih se uskladilo s primjenjivim zahtjevima utvrđenima pravilima iz članka 1. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625 ili zahtjevima koji su priznati kao barem jednakovrijedni tim zahtjevima. Člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2019/625 utvrđuju se pravila o određenim životinjama i robi koji obavezno dolaze samo iz trećih zemalja ili njihovih regija uvrštenih na popis iz članka 126. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625. Zahtjevi za uvrštenje na popis utvrđeni su u članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2019/625, dok su općenitiji zahtjevi za uvrštenje utvrđeni u članku 127. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625.

(3)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/626 (3) utvrđuju se popisi trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi ili se u toj uredbi na njih upućuje kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima u pogledu sigurnosti hrane utvrđenima u članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2019/625 i članku 127. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625. Provedbena uredba (EU) 2019/626 primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

(4)

Člankom 12. Provedbene uredbe (EU) 2019/626 odobrava se ulazak u Uniju pošiljaka puževa definiranih u točki 6.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 (4), pod određenim uvjetima, ako takve pošiljke dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626.

(5)

U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 853/2004 proizvodi životinjskog podrijetla, uključujući druge vrste puževa namijenjenih prehrani ljudi, mogu se uvesti u Uniju samo ako se treća zemlja ili njezine regije nalaze na popisu utvrđenom u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626.

(6)

Do tog uvrštenja na popis u skladu s Uredbom (EU) 2019/626 uvoz takvih puževa dopušten je u skladu s člankom 3. Uredbe Komisije (EU) 2017/185 (5), kojim se predviđa odstupanje u pogledu zahtjeva za javno zdravlje pri uvozu proizvoda životinjskog podrijetla iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i koji se primjenjuje do 31. prosinca 2020. Kako bi se izbjegli poremećaji u trgovini nakon 31. prosinca 2020., primjereno je te vrste puževa uvrstiti u popis trećih zemalja i njihovih regija iz Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626.

(7)

Armenija je 31. siječnja 2019. zatražila da je se uvrsti na popis trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz u Uniju puževa namijenjenih prehrani ljudi. Armenija je pružila jamstva u pogledu ispunjavanja zahtjeva utvrđenih u članku 127. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625 i članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2019/625, kako bi postala zemlja iz koje je odobren ulazak puževa u Uniju. Stoga bi Armeniju trebalo uvrstiti na popis trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju puževa utvrđen u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626.

(8)

U članku 14. Provedbene uredbe (EU) 2019/626 navedeni su popisi trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju želatine i kolagena. Člankom 14. ograničava se ulazak u Uniju želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te peradi samo na treće zemlje ili njihove regije iz kojih je odobren ulazak u Uniju svježeg mesa određenih vrsta papkara i kopitara te mesa peradi.

(9)

Člankom 14. dodatno se ograničava ulazak u Uniju takve želatine i kolagena na temelju ograničenja povezanih sa zdravljem životinja koja se primjenjuju na svježe meso. Potonja ograničenja nisu primjerena jer se postupkom proizvodnje želatine i kolagena isključuju takve opasnosti za zdravlje životinja. Stoga bi trebalo primijeniti manje strog pristup za ulazak u Uniju želatine i kolagena iz trećih zemalja ili njihovih regija koji se temelji samo na ispunjavanju uvjeta za ulazak u Uniju životinja i robe utvrđenih u Uredbi (EU) 2017/625 i Delegiranoj uredbi (EU) 2019/625.

(10)

U članku 20. Provedbene uredbe (EU) 2019/626 naveden je popis trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak kukaca u Uniju. Taj se članak odnosi na treće zemlje i njihove regije iz kojih je odobren ulazak kukaca u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i koje su navedene na popisu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/2470 (7). Međutim, člankom 20. Provedbene uredbe (EU) 2019/626 ne predviđa se posebno navođenje trećih zemalja i njihovih regija s takvim odobrenjem. Stoga je primjereno uputiti na konkretan popis trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju kukaca u posebnom prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626. Ulazak kukaca u Uniju iz trećih zemalja i njihovih regija trebalo bi odobriti, a njih uvrstiti na popis, samo ako te treće zemlje i njihove regije pružaju dostatna jamstva o tome da ispunjavanju zahtjeve utvrđene u članku 127. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625 i članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2019/625.

(11)

Kanada je 8. listopada 2019. pružila dostatna jamstva da se iz nje može odobriti ulazak u kukaca Uniju.

(12)

Švicarska je 28. kolovoza 2019. pružila dostatna jamstva da se iz nje može odobriti ulazak u kukaca Uniju

(13)

Južna Koreja je 11. rujna 2019. pružila dostatna jamstva da se iz nje može odobriti ulazak u kukaca Uniju.

(14)

Stoga bi Kanadu, Švicarsku i Južnu Koreju trebalo uvrstiti na popis trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak kukaca u Uniju te bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti članak 20. Provedbene uredbe (EU) 2019/626.

(15)

Budući da se Provedbena uredba (EU) 2019/626 primjenjuje s učinkom od 14. prosinca 2019., i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma kako bi se izbjegli poremećaji u trgovini, posebno u pogledu ulaska u Uniju pošiljaka želatine i kolagena.

(16)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2019/626 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. točka 17. zamjenjuje se sljedećim:

„17.

‚puževi’ znači puževi kako su definirani u točki 6.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i sve druge vrste puževa koje pripadaju porodici Helicidae, Hygromiidae ili Sphincterochilidae, koji su namijenjeni prehrani ljudi;”;

2.

članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak puževa u Uniju

Ulazak pošiljaka puževa namijenjenih prehrani ljudi u Uniju odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu III. ovoj Uredbi.”.

3.

u članku 14. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 ili iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ili Tajvana.

2.

Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od peradi namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 ili iz Tajvana.”.

4.

Članak 20. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 20.

Treće zemlje ili njihove regije iz kojih je odobren ulazak kukaca u Uniju

Ulazak u Uniju pošiljaka kukaca namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako je takva hrana podrijetlom i poslana iz treće zemlje ili njezine regije koja je navedena u Prilogu III.a ovoj Uredbi.”.

5.

Prilozi se mijenjaju u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 od 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (SL L 131, 17.5.2019., str. 18.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/626 od 5. ožujka 2019. o popisima trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih popisa (SL L 131, 17.5.2019., str. 31.).

(4)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2017/185 оd 2. veljače 2017. o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu određenih odredbi uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 29, 3.2.2017., str. 21.).

(6)  Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11.12.2015., str. 1.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).


PRILOG

Prilozi Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu III. između unosa za Albaniju i unosa za Angolu umeće se sljedeći unos:

„AM

Armenija”

 

(2)

umeće se sljedeći Prilog III.a:

„PRILOG III.A

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak kukaca u Uniju naveden u članku 20.

ISO oznaka zemlje

Treća zemlja ili njezine regije

Napomene

CA

Kanada

 

CH

Švicarska

 

KR

Južna Koreja”

 


29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/77


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1982

оd 28. studenoga 2019.

o uvođenju obveze evidentiranja uvoza određenog lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza i lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, nakon ponovnog pokretanja ispitnog postupka radi provedbe presude od 20. rujna 2019. u predmetu T-650/17, u pogledu Provedbene uredbe (EU) 2017/1146 o ponovnom uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza i lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji proizvodi društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1), a posebno njezin članak 14.,

budući da:

1.   POSTUPAK

(1)

Vijeće je 13. svibnja 2013. donijelo Provedbenu uredbu (EU) br. 430/2013 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajlanda i prekidu postupka u vezi s Indonezijom (2) („konačna uredba”).

(2)

Društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd. („Jinan Meide” ili „podnositelj zahtjeva”), kineski proizvođač koji surađuje, podnijelo je 12. lipnja 2013. Općem sudu Europske unije („Opći sud”) zahtjev za poništenje konačne uredbe (3).

(3)

Opći sud poništio je 30. lipnja 2016. konačnu uredbu u dijelu u kojem se njome uvodi antidampinška pristojba na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, koji proizvodi društvo Jinan Meide.

(4)

Komisija je 28. lipnja 2017., nakon ponovnog ispitnog postupka, donijela Provedbenu uredbu (EU) 2017/1146 o ponovnom uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji proizvodi društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd. (4) („sporna antidampinška uredba”).

(5)

Sud Europske unije odlučio je 12. srpnja 2018. da pribor izrađen od lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom (poznato i kao duktilno lijevano željezo) ne odgovara konceptu „temperiranog lijevanog željeza” kako je definiran u tarifnom podbroju KN 7307 19 10. Sud je zaključio da se pribor izrađen od lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom mora razvrstati u preostali tarifni podbroj KN 7307 19 90 (kao ostali proizvodi od ostalog željeza). Komisija je 14. veljače 2019. objavila Uredbu (EU) 2019/262 (5), kojom je izmijenila upućivanja na oznake TARIC kako bi ih uskladila sa zaključcima Suda. Budući da se antidampinške mjere uvode u skladu s definicijom proizvoda bez obzira na tarifno razvrstavanje, ta izmjena nije utjecala na opseg proizvoda na koje se primjenjuju mjere.

(6)

Podnositelj zahtjeva osporavao je spornu antidampinšku uredbu pred Općim sudom. Opći sud donio je 20. rujna 2019. presudu u predmetu T-650/17 u pogledu sporne antidampinške uredbe (6).

(7)

Opći sud ispitao je sva četiri tužbena razloga koja je iznio podnositelj zahtjeva i tri je odbio kao neosnovana. Prihvaćen je samo jedan od četiriju tužbenih razloga. Prema mišljenju Općeg suda Komisija je primijenila nerazumnu metodologiju za odražavanje razlika u fizičkim svojstvima između vrsta proizvoda proizvedenih u analognoj zemlji i onih koji se izvoze iz Kine. U nedostatku podataka o domaćoj proizvodnji u analognoj zemlji Komisija je upotrijebila uočenu razliku u izvoznim cijenama raznih vrsta proizvoda iz Kine. Mišljenje je Općeg suda da Komisija nije mogla pretpostaviti da su cijene na koje bi mogao utjecati damping temelj za razumnu procjenu tržišne vrijednosti razlika u fizičkim svojstvima jer je moguće da takve cijene nisu posljedica uobičajenog djelovanja tržišnih sila. Stoga je Opći sud poništio antidampinšku pristojbu za podnositelja zahtjeva ponovno uvedenu Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1146 o ponovnom uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji proizvodi društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd.

(8)

Na temelju presude Općeg suda Komisija je odlučila putem Obavijesti (7) („Obavijest o ponovnom pokretanju postupka”) djelomično ponovno pokrenuti antidampinški ispitni postupak u vezi s uvozom lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, koji je doveo do donošenja sporne antidampinške uredbe te ga nastaviti u točki u kojoj je došlo do nepravilnosti. Ponovno pokretanje ispitnog postupka ograničeno je na provedbu presude Općeg suda u pogledu društva Jinan Meide.

2.   RAZLOZI ZA EVIDENTIRANJE

(9)

Komisija je analizirala je li primjereno uvesti obvezu evidentiranja uvoza predmetnog proizvoda. U tom je kontekstu Komisija uzela u obzir sljedeća razmatranja. Člankom 266. UFEU-a propisuje se da institucije moraju poduzeti potrebne mjere kako bi postupile sukladno presudama Suda. U slučaju poništenja akta koji su institucije donijele u kontekstu upravnog postupka, kao što je antidampinški ispitni postupak, usklađivanje s presudom Suda može se postići zamjenom poništenog akta novim aktom, iz kojeg je uklonjena nezakonitost koju je utvrdio Sud (8).

(10)

Prema sudskoj praksi Suda postupak za zamjenu poništenog akta može se nastaviti u točki u kojoj je došlo do nezakonitosti (9). To konkretno znači da, ako se poništi akt kojim se zaključuje neki upravni postupak, to poništenje ne utječe nužno na pripremne akte, kao što je pokretanje postupka. U slučaju poništenja uredbe o uvođenju konačne mjere trgovinske zaštite to znači da je nakon poništenja taj postupak i dalje otvoren jer akt kojim se zaključuje taj postupak više nije dio pravnog poretka Unije (10), osim ako je do nezakonitosti došlo u fazi pokretanja postupka.

(11)

Kako je objašnjeno u Obavijesti o ponovnom pokretanju postupka, s obzirom na to da do nezakonitosti nije došlo u fazi pokretanja postupka, Komisija je odlučila ponovno pokrenuti antidampinški ispitni postupak u mjeri u kojoj se on odnosi na društvo Jinan Meide, te ga nastaviti u točki u kojoj je došlo do nepravilnosti, odnosno u kontekstu izvornog utvrđivanja koje se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011.

(12)

U skladu sa sudskom praksom Suda, ponovno pokretanje upravnog postupka i eventualno ponovno uvođenje pristojbi ne mogu se smatrati protivnima pravilu o neretroaktivnosti (11). U Obavijesti o ponovnom pokretanju postupka zainteresirane strane, uključujući uvoznike, obavješćuju se o tome da bi sve eventualne buduće obveze proizlazile iz nalaza tog ponovnog ispitivanja.

(13)

Na temelju ishoda ponovno otvorenog ispitnog postupka, koji u ovoj fazi još nije poznat, Komisija će donijeti uredbu o ispravljanju pogreške koju je utvrdio Opći sud i o ponovnom uvođenju primjenjive stope pristojbe, ako to bude opravdano. Eventualna novoutvrđena stopa imat će učinak od datuma na koji je sporna antidampinška uredba stupila na snagu.

(14)

Kad je riječ o prošlim ili budućim obvezama plaćanja antidampinške pristojbe, treba napomenuti sljedeće.

(15)

U Obavijesti o ponovnom pokretanju postupka, s obzirom na to da je iznos obveze koja proizlazi iz ponovnog ispitivanja neizvjestan, Komisija zahtijeva od nacionalnih carinskih tijela da pričekaju ishod predmetnog ponovnog ispitivanja prije donošenja odluke o eventualnim zahtjevima za povrat povezanima s antidampinškim pristojbama koje je Opći sud poništio u pogledu društva Jinan Meide. Carinska tijela stoga se pozivaju da do objave ishoda ponovnog ispitivanja u Službenom listu obustave sve zahtjeve za povrat poništenih pristojbi.

(16)

Nadalje, ako ponovno pokretanje ispitnog postupka dovede do ponovnog uvođenja antidampinških pristojbi, te će se pristojbe trebati naplatiti i za razdoblje provedbe ponovno pokrenutog ispitnog postupka. Smatra se da je to nužno kako bi se osigurala učinkovita primjena pravno utemeljenih mjera tijekom razdoblja važenja takvih mjera, bez obzira na vrijeme uvoza, tj. prije ili nakon ponovnog otvaranja ispitnog postupka.

(17)

U tom pogledu Komisija napominje da je evidentiranje iz članka 14. stavka 5. osnovne antidampinške uredbe instrument kojim se mjere mogu naknadno primijeniti na uvoz od datuma evidentiranja. To je, primjerice, slučaj s osiguravanjem plaćanja u slučaju primjene pristojbi ili u postupcima za sprečavanje izbjegavanja mjera. U ovom predmetu Komisija smatra primjerenim da se evidentira uvoz povezan s društvom Jinan Meide kako bi se olakšala eventualna naplata antidampinških pristojbi nakon ponovnog otvaranja ispitnog postupka.

(18)

U skladu sa sudskom praksom Suda (12) napominje se da se, za razliku od evidentiranja tijekom razdoblja prije donošenja privremenih mjera, uvjeti iz članka 10. stavka 4. osnovne antidampinške uredbe ne primjenjuju na ovaj predmet. Svrha evidentiranja u kontekstu ispitnog postupka pokrenutog radi provedbe presude Suda nije omogućiti retroaktivnu provedbu mjera trgovinske zaštite kako je predviđeno tom odredbom. Naprotiv, kako je prethodno navedeno, evidentiranje je potrebno jer je radi osiguranja učinkovitosti mjera primjereno u najvećoj mjeri osigurati da uvoz podliježe ispravnoj antidampinškoj obvezi bez nepotrebnog prekida od datuma stupanja na snagu sporne antidampinške uredbe do ponovnog uvođenja eventualnih ispravljenih pristojbi.

(19)

S obzirom na prethodna razmatranja Komisija smatra da postoji osnova za evidentiranje na temelju članka 14. stavka 5. osnovne antidampinške uredbe.

3.   EVIDENTIRANJE

(20)

Na temelju članka 14. stavka 5. osnovne antidampinške uredbe za uvoz predmetnog proizvoda koji proizvodi društvo Jinan Meide pod dodatnom oznakom TARIC B336 uvodi se obveza evidentiranja kako bi se osiguralo da se, ako se na temelju ispitnog postupka ponovno uvedu mjere, na takav uvoz mogu naplatiti antidampinške pristojbe u odgovarajućem iznosu.

(21)

Kako je navedeno u Obavijesti o ponovnom pokretanju postupka, konačna obveza plaćanja eventualnih antidampinških pristojbi od datuma stupanja na snagu sporne antidampinške uredbe odredit će se na temelju rezultata ponovnog ispitivanja. Međutim, za razdoblje od 2. prosinca 2019. do dana stupanja na snagu rezultata ponovno pokrenutog ispitnog postupka ne naplaćuju se pristojbe veće od pristojbi utvrđenih spornom antidampinškom uredbom. Antidampinška pristojba koja se trenutačno primjenjuje na društvo Jinan Meide iznosi 39,2 %,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Na temelju članka 14. stavka 5. Uredbe (EU) 2016/1036 carinska tijela poduzimaju odgovarajuće mjere za evidentiranje uvoza u Uniju lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza i lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom, isključujući tijela kompresijskog pribora za koja se upotrebljava metrički navoj ISO DIN 13 i kružne spojne ormariće s navojima od temperiranog željeza bez poklopca, trenutačno razvrstanog u oznake KN ex 7307 19 10 (oznaka TARIC 7307191010) i ex 7307 19 90 (oznaka TARIC 7307199010), podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji proizvodi društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd (dodatna oznaka TARIC B336).

2.   Evidentiranje prestaje devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

3.   Stopa antidampinških pristojbi koje se mogu naplaćivati na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza i lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom, isključujući tijela kompresijskog pribora za koja se upotrebljava metrički navoj ISO DIN 13 i kružne spojne ormariće s navojima od temperiranog željeza bez poklopca, trenutačno razvrstanog u oznake KN ex 7307 19 10 (oznaka TARIC 7307191010) i ex 7307 19 90 (oznaka TARIC 7307199010), podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji proizvodi društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd (dodatna oznaka TARIC B336), u razdoblju od ponovnog otvaranja ispitnog postupka do datuma stupanja na snagu rezultata ponovno otvorenog ispitnog postupka ne premašuje stopu pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2017/1146.

4.   Nacionalna carinska tijela obvezna su pričekati objavu relevantne provedbene uredbe Komisije o ponovnom uvođenju pristojbi prije donošenja odluke o zahtjevu za povrat i otpust antidampinških pristojbi koje se odnose na uvoz društva Jinan Meide Castings Co., Ltd.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21., kako je zadnje izmijenjena 7. lipnja 2018. Uredbom (EU) 2018/825 Europskog parlamenta i Vijeća.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 430/2013 od 13. svibnja 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza i lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajlanda i prekidu postupka u vezi s Indonezijom (SL L 129, 14.5.2013., str. 1.).

(3)  Predmet T-424/13 Jinan Meide Castings Co Ltd. protiv Vijeća.

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1146 od 28. lipnja 2017. ponovnom uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji proizvodi društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd. (SL L 166, 29.6.2017., str. 23.).

(5)  SL L 44, 15.2.2019., str. 6.

(6)  ECLI:EU:T:2019:644.

(7)  Obavijest o ponovnom otvaranju ispitnog postupka nakon presude od 20. rujna 2019. u predmetu T‑650/17, u pogledu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1146 оd 28. lipnja 2017. o ponovnom uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza i lijevanog željeza sa sferoidnim grafitom, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji proizvodi društvo Jinan Meide Castings Co., Ltd. (SL L …, 29.11.2019., str. ….).

(8)  Spojeni predmeti 97, 193, 99 i 215/86 Asteris AE i drugi i Helenska Republika protiv Komisije [1988.] ECR 2181, točke 27. i 28.

(9)  Predmet C-415/96, Španjolska protiv Komisije [1998.] ECR I-6993, točka 31.; predmet C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques protiv Vijeća [2000.] I-8147, točke od 80. do 85.; predmet T-301/01, Alitalia protiv Komisije [2008.] II-1753, točke 99. i 142.; spojeni predmeti T-267/08 i T-279/08, Région Nord-Pas de Calais protiv Komisije [2011.] II-0000, točka 83.

(10)  Spojeni predmeti 97, 193, 99 i 215/86 Asteris AE i drugi i Helenska Republika protiv Komisije [1988.] ECR 2181, točke 27. i 28. Predmet C-415/96, Španjolska protiv Komisije [1998.] ECR I-6993, točka 31.; predmet C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques protiv Vijeća [2000.] I-8147, točke od 80. do 85.; predmet T-301/01, Alitalia protiv Komisije [2008.] II-1753, točke 99. i 142.; spojeni predmeti T-267/08 i T-279/08, Région Nord-Pas de Calais protiv Komisije [2011.] II-0000, točka 83.

(11)  Predmet C-256/16, Deichmann SE protiv Hauptzollamt Duisburg, Presuda Suda od 15. ožujka 2018., točka 79. i predmet C 612/16 C & J Clark International Ltd protiv Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, presuda od 19. lipnja 2019., točka 58.

(12)  Predmet C-256/16, Deichmann SE protiv Hauptzollamt Duisburg, točka 79. i predmet C-612/16, C & J Clark International Ltd protiv Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, presuda od 19. lipnja 2019., točka 58.


29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/82


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1983

оd 28. studenoga 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/39 u pogledu preraspodjele potpore Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (1), a posebno njezin članak 5. stavak 5.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/39 (2) utvrđuju se, među ostalim, pravila o preraspodjeli nezatražene potpore Unije među državama članicama koje sudjeluju u programu u školama i koje su obavijestile da su spremne iskoristiti više od iznosa okvirnih dodijeljenih sredstava. Iznos okvirnih dodijeljenih sredstava koji se može preraspodijeliti na drugu državu članicu temelji se na razini iskorištenosti konačnih dodijeljenih sredstava potpore Unije u toj državi članici u prethodnoj školskoj godini. S obzirom na iskustvo stečeno u okviru programa u školama, potrebno je dodatno pojasniti pravila za izračun iznosa okvirnih dodijeljenih sredstava koji je potrebno preraspodijeliti. Kako bi se preraspodjela potpore Unije provela na temelju najnovijih podataka, pri izračunu bi trebalo uzeti u obzir izjave država članica o rashodima nastalima do 31. prosinca.

(2)

Provedbenu uredbu (EU) 2017/39 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 7. Provedbene uredbe (EU) 2017/39 stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Iznos okvirnih dodijeljenih sredstava koji se može preraspodijeliti na drugu državu članicu u skladu sa stavkom 1. temelji se na razini iskorištenosti konačnih dodijeljenih sredstava potpore Unije u toj državi članici u prethodnoj školskoj godini za voće i povrće u školama, odnosno za mlijeko u školama. Uzimajući u obzir izjave o rashodima poslane Komisiji koje se odnose na rashode nastale do 31. prosinca godine koja prethodi podnošenju zahtjeva za potporu Unije u skladu s člankom 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (*1), iznos konačnih dodijeljenih sredstava izračunava se na sljedeći način

(a)

ako je iskorištenost iznosa konačnih dodijeljenih sredstava 50 % ili manja, ne dodjeljuje se dodatna potpora;

(b)

ako je iskorištenost iznosa konačnih dodijeljenih sredstava veća od 50 %, ali nije veća od 75 %, iznos dodatnih dodijeljenih sredstava ograničen je na najviše 50 % okvirnih dodijeljenih sredstava;

(c)

ako je iskorištenost iznosa konačnih dodijeljenih sredstava veća od 75 %, iznos dodatnih dodijeljenih sredstava nije ograničen.

Izračun opisan u prvom podstavku ne primjenjuje se na države članice koje tek počinju provoditi program u školama ili neku njegovu komponentu tijekom prve dvije godine provedbe programa.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 346, 20.12.2013., str. 12.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 оd 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 5, 10.1.2017., str. 1.).


29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/84


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1984

оd 28. studenoga 2019.

o određivanju maksimalnog iznosa potpore za privatno skladištenje maslinova ulja u okviru natječajnog postupka pokrenutog Provedbenom uredbom (EU) 2019/1882

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2. prvi podstavak točku (a),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (2), a posebno njezin članak 18. stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1882 (3) pokrenut je natječajni postupak za privatno skladištenje maslinova ulja.

(2)

Na temelju ponuda za nadmetanje primljenih tijekom podrazdoblja za podnošenje ponuda koje završava 26. studenoga 2019., maksimalne cjelokupne količine koju je potrebno uskladištiti, procijenjenih troškova skladištenja i ostalih relevantnih tržišnih informacija primjereno je odrediti maksimalni iznos potpore za skladištenje 3 650 tona maslinova ulja za razdoblje od 180 dana kako bi se ublažilo teško stanje na tržištu.

(3)

Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje mjerom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za ponude podnesene u okviru natječajnog postupka pokrenutog Provedbenom uredbom (EU) 2019/1882 tijekom podrazdoblja koje završava 26. studenoga 2019. maksimalni iznos potpore za privatno skladištenje maslinova ulja iznosi:

(a)

0,00 EUR po toni po danu za ekstra djevičansko maslinovo ulje;

(b)

0,83 EUR po toni po danu za djevičansko maslinovo ulje;

(c)

0,83 EUR po toni pod danu za maslinovo ulje lampante.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2019.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni director

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 346, 20.12.2013., str. 12.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1882 оd 8. studenoga 2019. (SL L 290, 11.11.2019., str. 12.).


DIREKTIVE

29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/86


PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1985

оd 28. studenoga 2019.

o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (1), a posebno njezin članak 7. stavak 2. točke (a) i (b),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (2), a posebno njezin članak 7. stavak 2. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Direktive Komisije 2003/90/EZ (3) i 2003/91/EZ (4) donesene su kako bi se osiguralo da sorte koje države članice uvrštavaju u svoje nacionalne kataloge budu u skladu s protokolima koje je utvrdio Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO) u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti pregledom raznih vrsta i minimalnih uvjeta za pregled sorti, ako takvi protokoli postoje. Kada je riječ o vrstama koje nisu obuhvaćene protokolima CPVO-a, tim se direktivama predviđa primjena smjernica Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV).

(2)

Od zadnje izmjene direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2019/114 (5) CPVO je utvrdio dodatne protokole i smjernice te ažurirao postojeće.

(3)

Direktive 2003/90/EZ i 2003/91/EZ stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Direktivi 2003/90/EZ zamjenjuju se tekstom iz dijela A Priloga ovoj Direktivi.

Članak 2.

Prilozi Direktivi 2003/91/EZ zamjenjuju se tekstom iz dijela B Priloga ovoj Direktivi.

Članak 3.

Za preglede započete prije 1. lipnja 2020. države članice mogu primjenjivati one inačice direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ koje su se primjenjivale prije nego što su izmijenjene ovom Direktivom.

Članak 4.

Države članice do 31. svibnja 2020. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 1. lipnja 2020.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Članak 5.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 193, 20.7.2002., str. 1.

(2)  SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

(3)  Direktiva Komisije 2003/90/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 254, 8.10.2003., str. 7.).

(4)  Direktiva Komisije 2003/91/EZ o