ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 284

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
5. studenoga 2019.


Sadržaj

 

I.   I. Zakonodavni akti

Stranica

 

*

Konačno donošenje (EU, Euratom) 2019/1808 izmjene proračuna br. 1 Europske unije za financijsku godinu 2019.

1

 

*

Konačno donošenje (EU, Euratom) 2019/1809 izmjene proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2019.

21

Svi iznosi u ovom dokumentu o proračunu izraženi su u eurima, osim ako je drukčije navedeno.

Svi prihodi iz članka 21. stavaka 2. i 3. Financijske uredbe, uneseni u glave 5. i 6. izvještaja o prihodima, mogu rezultirati unosom dodatnih odobrenih sredstava u naslove koji su sadržavali početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Iznosi koji se odnose na realizaciju odnose se na sva odobrena sredstva, uključujući odobrena proračunska sredstva, dodatna odobrena sredstva i namjenske prihode.

Proračunske napomene izvršive su samo ako se njima ne mijenja ili ne proširuje područje primjene postojeće pravne osnove, ne narušava administrativna autonomija institucija i ako ih se može pokriti raspoloživim sredstvima (kako je navedeno u prilogu pismu o izvršivosti od 28. listopada 2015.).

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. I. Zakonodavni akti

5.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 284/1


KONAČNO DONOŠENJE (EU, Euratom) 2019/1808

izmjene proračuna br. 1 Europske unije za financijsku godinu 2019.

PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. stavak 4. točku (a) i stavak 9.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (2),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. –2020. (3),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (4),

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019., konačno donesen 12. prosinca 2018. (5),

uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 1 Europske unije za financijsku godinu 2019., koji je Komisija usvojila 15. travnja 2019.,

uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2019 koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i proslijedilo Europskom parlamentu istoga dana

uzimajući u obzir da je Parlament 18. rujna 2019. prihvatio stajalište Vijeća,

uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika Europskog parlamenta,

UTVRĐUJE:

Jedini članak

da je postupak u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije završen i da je izmjena proračuna br. 1 Europske unije za financijsku godinu 2019. konačno donesena.

Sastavljeno u Strasbourgu, 18. rujna 2019.

Predsjednik

D. M. SASSOLI


(1)  SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

(2)  SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(3)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)  SL L 67, 7.3.2019.


IZMJENA PRORAČUNA BR. 1 ZA FINANCIJSKU GODINU 2019.

SADRŽAJ

OPĆE STANJE PRIHODA

A. Uvod I financiranje općeg proračuna 3
B. Opći račun prihoda po naslovima proračuna 12

— Glava 1:

Vlastita sredstva 13

— Glava 3:

Viškovi, salda i prilagodbe 17

A.   UVOD I FINANCIRANJE OPĆEG PRORAČUNA

FINANCIRANJE OPĆEG PRORAČUNA

Odobrena sredstva koja će se financirati tijekom financijske godine 2019. u skladu s člankom 1. Odluke Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

RASHODI

Opis

Proračun za 2019. (1)

Proračun 2018 (2)

Promjena (%)

1.

Pametni i uključivi rast

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Održivi rast: prirodni resursi

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Sigurnost i građanstvo

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Globalna Europa

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Administracija

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Naknada

p.m.

p.m.

Posebni instrumenti

411 500 000

551 238 311

–25,35

Ukupni rashodi  (3)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


PRIHODI

Opis

Proračun za 2019. (4)

Proračun 2018 (5)

Promjena (%)

Razni prihodi (glave od 4 do 9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Raspoloživi višak iz prethodne financijske godine (poglavlje 3 0, članak 3 0 0)

1 802 988 329

555 542 325

224,55  %

Vraćanja viška Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (poglavlje 3 0, članak 3 0 2)

p.m.

p.m.

Neto iznos vlastitih sredstava od PDV-a i vlastitih sredstava temeljenih na BNP-u/BND-u za prethodne godine (poglavlja 3 1, 3 2 i 3 3)

p.m.

p.m.

Ukupni prihodi za glave od 3 do 9

3 697 380 465

2 404 188 261

53,79  %

Neto iznos od carina i pristojbi na šećer (poglavlja 1 1 i 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u po jedinstvenoj stopi (tablice 1. i 2., poglavlje 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Ostatak koji se financira iz dodatnih sredstava (vlastita sredstva temeljena na BND-u, tablica 3, poglavlje 1 4)

105 291 727 343

105 143 181 650

+0,14  %

Odobrena sredstva koja se pokrivaju iz vlastitih sredstava iz članka 2. Odluke 2014/335/EU, Euratom (6)

144 501 559 279

142 363 728 037

+1,50  %

Ukupni prihodi  (7)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TABLICA 1.

Izračun ograničavanja usklađenih osnovica poreza na dodanu vrijednost (PDV) u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom

Država članica

1 % neograničene osnovice PDV-a

1 % bruto nacionalnog dohotka

Stopa ograničavanja (u %)

1 % bruto nacionalnog dohotka pomnožen sa stopom ograničavanja

1 % ograničene osnovice PDV-a (8)

Države članice čija je osnovica PDV-a ograničena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bugarska

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Češka

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Danska

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Njemačka

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Estonija

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Irska

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Grčka

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Španjolska

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Francuska

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Hrvatska

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Hrvatska

Italija

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Cipar

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Cipar

Latvija

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Litva

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luksemburg

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luksemburg

Mađarska

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

Nizozemska

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Austrija

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Poljska

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugal

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Rumunjska

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Slovenija

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Slovačka

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Finska

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Švedska

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Ujedinjena Kraljevina

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Ukupno

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


TABLICA 2.

Raščlamba vlastitih sredstava od PDV-a u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 3)

Država članica

1 % ograničene osnovice PDV-a

Jedinstvena stopa vlastitih sredstava temeljenih na PDV-u (u %)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u po jedinstvenoj stopi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bugarska

272 398 000

0,30

81 719 400

Češka

877 322 000

0,30

263 196 600

Danska

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Njemačka

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Estonija

128 053 000

0,30

38 415 900

Irska

914 233 000

0,30

274 269 900

Grčka

741 390 000

0,30

222 417 000

Španjolska

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Francuska

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Hrvatska

261 915 500

0,30

78 574 650

Italija

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Cipar

104 004 500

0,30

31 201 350

Latvija

123 359 000

0,30

37 007 700

Litva

185 291 000

0,30

55 587 300

Luksemburg

205 639 500

0,30

61 691 850

Mađarska

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

Nizozemska

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Austrija

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Poljska

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugal

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Rumunjska

786 275 000

0,30

235 882 500

Slovenija

220 311 000

0,30

66 093 300

Slovačka

323 242 000

0,30

96 972 600

Finska

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Švedska

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Ujedinjena Kraljevina

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Ukupno

69 058 926 000

 

17 738 667 150


TABLICA 3.

Određivanje jedinstvene stope i raščlamba sredstava temeljenih na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnog dohotka

Jedinstvena stopa vlastitih sredstava iz „dodatne osnovice”

Vlastita sredstva iz „dodatne osnovice” po jedinstvenoj stopi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 679 416 000

 

2 995 868 103

Bugarska

560 582 000

 

358 897 292

Češka

2 065 115 000

 

1 322 133 394

Danska

3 152 706 000

 

2 018 433 784

Njemačka

35 982 561 000

 

23 036 850 485

Estonija

257 028 000

 

164 555 147

Irska

2 675 262 000

 

1 712 763 322

Grčka

1 905 067 000

 

1 219 667 039

Španjolska

12 583 950 000

 

8 056 529 792

Francuska

24 860 707 000

 

15 916 387 668

Hrvatska

523 831 000

 

335 368 470

Italija

18 254 639 000

 

11 687 033 320

Cipar

208 009 000

 

133 172 073

Latvija

302 863 000

0,6402226  (9)

193 899 752

Litva

447 842 000

 

286 718 591

Luksemburg

411 279 000

 

263 310 130

Mađarska

1 347 946 000

 

862 985 558

Malta

121 027 000

 

77 484 226

Nizozemska

8 026 206 000

 

5 138 558 859

Austrija

4 020 784 000

 

2 574 196 980

Poljska

5 032 082 000

 

3 221 652 863

Portugal

2 033 044 000

 

1 301 600 813

Rumunjska

2 124 033 000

 

1 359 854 032

Slovenija

484 434 000

 

310 145 618

Slovačka

950 305 000

 

608 406 784

Finska

2 441 633 000

 

1 563 188 745

Švedska

4 810 454 000

 

3 079 761 598

Ujedinjena Kraljevina

24 198 305 000

 

15 492 302 905

Ukupno

164 461 110 000

 

105 291 727 343


TABLICA 4.

Izračun bruto smanjenja doprinosa koji se temelji na BND-u za Dansku, Nizozemsku i Švedsku te njegovo financiranje u skladu s člankom 2. stavkom 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 6)

Država članica

Bruto smanjenje

Postotni udio osnovice BND-a

Ključ BND koji se koristi za bruto smanjenje

Financiranje smanjenja

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bugarska

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Češka

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Danska

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Njemačka

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Estonija

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Irska

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Grčka

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Španjolska

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Francuska

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Hrvatska

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Italija

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Cipar

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Latvija

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Litva

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luksemburg

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Mađarska

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

Nizozemska

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Austrija

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Poljska

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugal

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Rumunjska

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Slovenija

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Slovačka

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Finska

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Švedska

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Ujedinjena Kraljevina

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Ukupno

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0

Deflator cijena BDP-a za EU, u EUR (gospodarska prognoza iz proljeća 2018.): (a) 2011. EU-27 = 100,0000 / (b) 2013. EU-27 = 103,0034 (c) 2013. EU-28 = 102,9950 / (d) 2019. EU-28 = 110,5686

Paušalni iznos za Nizozemsku: u cijenama iz 2019.: 695 000 000  EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = 768 514 433  EUR

Paušalni iznos za Švedsku: u cijenama iz 2019.: 185 000 000  EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = 204 568 593  EUR

Paušalni iznos za Dansku: u cijenama iz 2019.: 130 000 000  EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = 143 750 903  EUR


TABLICA 5.

Korekcija proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu za 2018. u skladu s člankom 4. Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 5)

Opis

Koeficijent (10)

Iznos

1.

Udio Ujedinjene Kraljevine (u %) u indikativnoj neograničenoj osnovici PDV-a

16,1945

 

2.

Udio Ujedinjene Kraljevine (u %) u ukupnom iznosu dodijeljenih rashoda prilagođenih proširenju

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Ukupni iznos dodijeljenih rashoda

 

127 599 039 596

5

Rashodi koji se odnose na proširenje (11)

 

27 076 886 462

6.

Ukupan iznos dodijeljenih rashoda prilagođenih proširenju = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

Prvobitan iznos korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Prednost Ujedinjene Kraljevine (12)

 

854 326 562

9.

Temeljni korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Neočekivani dobici iz tradicionalnih vlastitih sredstava (13)

 

–15 094 049

11.

Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu = (9) – (10)

 

5 023 528 676


TABLICA 6.

Izračun financiranja korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu koji iznosi 5 023 528 676  EUR (poglavlje 1 5)

Država članica

Postotni udio osnovice BND-a

Udjeli bez Ujedinjene Kraljevine

Udjeli bez Njemačke, Nizozemske, Austrije, Švedske i Ujedinjene Kraljevine

Tri četvrtine udjela Njemačke, Nizozemske, Austrije i Švedske u stupcu 2

Stupac 4, raspodijeljen u skladu sa stupcem 3

Ljestvica financiranja

Ljestvica financiranja primijenjena na korekciju

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bugarska

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Češka

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Danska

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Njemačka

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Estonija

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Irska

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Grčka

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Španjolska

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Francuska

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Hrvatska

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Italija

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Cipar

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Latvija

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Litva

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luksemburg

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Mađarska

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Nizozemska

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Austrija

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Poljska

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugal

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Rumunjska

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Slovenija

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Slovačka

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Finska

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Švedska

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Ujedinjena Kraljevina

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Ukupno

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Izračuni se vrše na petnaest decimalnih mjesta.

TABLICA 7.

Sažetak financiranja (14) općeg proračuna prema kategoriji vlastitih sredstava i državi članici

Država članica

Tradicionalna vlastita sredstva (TVS)

 

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u, uključujući prilagodbe

Ukupna vlastita sredstva (15)

Neto pristojbe u sektori šećera (80 %)

Neto carine (80 %)

Ukupna neto tradicionalna vlastita sredstva (80 %)

Troškovi prikupljanja (20 % bruto TVS-a (p.m.)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u

Vlastita sredstva temeljena na BND-u

Smanjenje u korist: Danske, Nizozemske i Švedske

Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu

Ukupno „nacionalni doprinosi”

Udio u ukupnim „nacionalnim doprinosima” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

2 995 868 103

31 777 303

243 566 504

3 868 087 410

3,14

6 099 838 552

Bugarska

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

358 897 292

3 806 839

29 178 641

473 602 172

0,38

559 192 063

Češka

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 322 133 394

14 023 927

107 490 516

1 706 844 437

1,39

1 989 631 683

Danska

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 018 433 784

– 122 341 288

164 100 302

2 415 956 198

1,96

2 776 445 041

Njemačka

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 036 850 485

244 352 877

322 179 902

25 783 820 614

20,96

30 100 257 883

Estonija

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

164 555 147

1 745 444

13 378 467

218 094 958

0,18

250 449 998

Irska

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 712 763 322

18 167 355

139 249 046

2 144 449 623

1,74

2 449 119 998

Grčka

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 219 667 039

12 937 061

99 159 919

1 554 181 019

1,26

1 725 235 812

Španjolska

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 056 529 792

85 455 962

655 002 400

10 405 232 054

8,46

12 034 122 659

Francuska

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

15 916 387 668

168 825 817

1 294 015 214

20 634 900 999

16,77

22 320 006 855

Hrvatska

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

335 368 470

3 557 268

27 265 728

444 766 116

0,36

490 853 993

Italija

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 687 033 320

123 964 872

950 165 278

14 877 804 170

12,09

16 808 115 465

Cipar

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

133 172 073

1 412 562

10 826 997

176 612 982

0,14

199 927 485

Latvija

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

193 899 752

2 056 703

15 764 207

248 728 362

0,20

285 188 480

Litva

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

286 718 591

3 041 237

23 310 454

368 657 582

0,30

454 363 419

Luksemburg

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

263 310 130

2 792 942

21 407 327

349 202 249

0,28

372 347 468

Mađarska

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

862 985 558

9 153 725

70 161 425

1 111 991 208

0,90

1 270 329 566

Malta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

77 484 226

821 879

6 299 530

102 759 685

0,08

115 360 804

Nizozemska

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 138 558 859

– 714 009 525

71 864 875

4 984 814 959

4,05

7 619 005 467

Austrija

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 574 196 980

27 304 620

36 001 212

3 168 102 912

2,58

3 393 549 992

Poljska

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 221 652 863

34 172 212

261 922 988

4 160 288 963

3,38

4 879 020 391

Portugal

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 301 600 813

13 806 137

105 821 201

1 723 296 951

1,40

1 892 367 873

Rumunjska

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 359 854 032

14 424 031

110 557 235

1 720 717 798

1,40

1 893 338 628

Slovenija

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

310 145 618

3 289 728

25 215 090

404 743 736

0,33

474 898 423

Slovačka

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

608 406 784

6 453 397

49 463 964

761 296 745

0,62

857 608 022

Finska

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 563 188 745

16 580 811

127 088 512

2 011 397 368

1,63

2 159 559 011

Švedska

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 079 761 598

– 171 901 428

43 071 742

3 261 104 462

2,65

3 806 526 758

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 492 302 905

164 327 532

–5 023 528 676

13 948 938 761

11,34

17 224 897 490

Ukupno

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

105 291 727 343

0

0

123 030 394 493

100,00

144 501 559 279

B.   OPĆI RAČUN PRIHODA PO NASLOVIMA PRORAČUNA

Glava

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1/2019

Novi iznos

1

VLASTITA SREDSTVA

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

3

VIŠKOVI, SALDA I PRILAGODBE

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

4

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJAMA I OSTALIM TIJELIMA UNIJE

1 606 517 342

 

1 606 517 342

5

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJA

25 050 050

 

25 050 050

6

DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI SA SPORAZUMIMA I PROGRAMIMA UNIJE

130 000 000

 

130 000 000

7

ZATEZNE KAMATE I NOVČANE KAZNE

115 000 000

 

115 000 000

8

POSLOVI ZADUŽIVANJA I POZAJMLJIVANJA

2 823 744

 

2 823 744

9

RAZNI PRIHODI

15 001 000

 

15 001 000

 

SVEUKUPNO

148 198 939 744

 

148 198 939 744

GLAVA 1

VLASTITA SREDSTVA

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1/2019

Novi iznos

 

POGLAVLJE 1 1

1 1 0

Nameti na proizvodnju koji se odnose na tržišnu godinu 2005./2006. i prethodne godine

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Nameti na skladištenje šećera

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Naknade koje se naplaćuju za proizvodnju neizvezenih C šećera, C izoglukoze i C inulinskog šećera te za nadomjesni C šećer i nadomjesnu C izoglukozu

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Proizvodna naknada

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Jednokratni iznosi za dodatne kvote šećera i dopunske kvote izoglukoze

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Pristojba za prekoračene količine

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 1 2

1 2 0

Carine i ostale pristojbe iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2014/335/EU, Euratom

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

POGLAVLJE 1 3

1 3 0

Vlastita sredstva koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

POGLAVLJE 1 3 - UKUPNO

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

POGLAVLJE 1 4

1 4 0

Vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

POGLAVLJE 1 4 - UKUPNO

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

POGLAVLJE 1 5

1 5 0

Korekcija proračunskih neravnoteža odobrena Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člancima 4. i 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVLJE 1 5 - UKUPNO

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVLJE 1 6

1 6 0

Bruto smanjenje godišnjeg doprinosa temeljenog na BND-u odobreno nekim državama člancama u skladu s člankom 2. stavkom 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVLJE 1 6 - UKUPNO

0 ,—

 

0 ,—

 

Glava 1 - Ukupno

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

POGLAVLJE 1 1 —

NAMETI I OSTALE PRISTOJBE PREDVIĐENE ZAJEDNIČKOM ORGANIZACIJOM TRŽIŠTA U SEKTORU ŠEĆERA (ČLANAK 2. STAVAK 1. TOČKA (A) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM)

POGLAVLJE 1 2 —

CARINE I OSTALE PRISTOJBE IZ ČLANKA 2. STAVKA 1. TOČKE (A) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 3 —

VLASTITA SREDSTVA KOJA PROIZLAZE IZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (B) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 4 —

VLASTITA SREDSTVA KOJA SE TEMELJE NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (C) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 5 —

KOREKCIJA PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

POGLAVLJE 1 6 —

BRUTO SMANJENJE GODIŠNJEG DOPRINOSA TEMELJENOG NA BND-U ODOBRENO NEKIM DRŽAVAMA ČLANICAMA

POGLAVLJE 1 4 —   VLASTITA SREDSTVA KOJA SE TEMELJE NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (C) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1/2019

Novi iznos

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

Napomene

Sredstva temeljena na BND-u „dodatna” su sredstva kojima se osiguravaju prihodi potrebni za pokrivanje rashoda koji premašuju iznose prikupljene tradicionalnim vlastitim sredstvima, plaćanjima temeljenima na PDV-u i ostalim prihodima za određenu godinu. Tako se sredstvima temeljenima na BND-u osigurava da je opći proračun Unije uvijek ex ante uravnotežen.

Stopa preuzetih obveza temeljena na BND-u određuje se dodatnim prihodima potrebnima za financiranje rashoda previđenih u proračunu, a koji se ne pokrivaju ostalim sredstvima (plaćanja temeljena na PDV-u, tradicionalna vlastita sredstva i ostali prihodi). Stoga se stopa preuzetih obveza primjenjuje na BND svake države članice.

Stopa koja se u ovoj financijskoj godini primjenjuje na bruto nacionalni dohodak država članica iznosi 0,6402 %.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (c).

Država članica

Proračun za 2019.

Izmjena proračuna br. 1/2019

Novi iznos

Belgija

3 047 168 574

–51 300 471

2 995 868 103

Bugarska

365 042 957

–6 145 665

358 897 292

Češka

1 344 773 264

–22 639 870

1 322 133 394

Danska

2 052 996 922

–34 563 138

2 018 433 784

Njemačka

23 431 327 562

– 394 477 077

23 036 850 485

Estonija

167 372 947

–2 817 800

164 555 147

Irska

1 742 092 238

–29 328 916

1 712 763 322

Grčka

1 240 552 303

–20 885 264

1 219 667 039

Španjolska

8 194 487 726

– 137 957 934

8 056 529 792

Francuska

16 188 935 777

– 272 548 109

15 916 387 668

Hrvatska

341 111 233

–5 742 763

335 368 470

Italija

11 887 159 058

– 200 125 738

11 687 033 320

Cipar

135 452 477

–2 280 404

133 172 073

Latvija

197 220 041

–3 320 289

193 899 752

Litva

291 628 286

–4 909 695

286 718 591

Luksemburg

267 818 985

–4 508 855

263 310 130

Mađarska

877 763 099

–14 777 541

862 985 558

Malta

78 811 046

–1 326 820

77 484 226

Nizozemska

5 226 550 213

–87 991 354

5 138 558 859

Austrija

2 618 276 863

–44 079 883

2 574 196 980

Poljska

3 276 819 614

–55 166 751

3 221 652 863

Portugal

1 323 889 089

–22 288 276

1 301 600 813

Rumunjska

1 383 139 821

–23 285 789

1 359 854 032

Slovenija

315 456 472

–5 310 854

310 145 618

Slovačka

618 824 984

–10 418 200

608 406 784

Finska

1 589 956 385

–26 767 640

1 563 188 745

Švedska

3 132 498 640

–52 737 042

3 079 761 598

Ujedinjena Kraljevina

15 757 589 096

– 265 286 191

15 492 302 905

Članak 1 4 0 — Ukupno

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

GLAVA 3

VIŠKOVI, SALDA I PRILAGODBE

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1/2019

Novi iznos

 

POGLAVLJE 3 0

3 0 0

Višak dostupan iz prethodne financijske godine

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0 2

Višak vlastitih sredstava koji proizlazi iz vraćanja viška iz Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 0 - UKUPNO

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

 

POGLAVLJE 3 1

3 1 0

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 1 0 3

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i na sljedeće financijske godine

p.m.

 

p.m.

 

Članak 3 1 0 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 1 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 2

3 2 0

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 2 0 3

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

p.m.

 

p.m.

 

Članak 3 2 0 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 2 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 3

3 3 0

Netiranje usklađivanja vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u za prethodne financijske godine

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 3 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 4

3 4 0

Prilagodba koja se odnosi na učinak nesudjelovanja određenih država članica u određenim politikama u području slobode, sigurnosti i pravde

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 4 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 5

3 5 0

Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 5 0 4

Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

p.m.

 

p.m.

 

Članak 3 5 0 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 5 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 6

3 6 0

Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 6 0 4

Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

p.m.

 

p.m.

 

Članak 3 6 0 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 6 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 7

3 7 0

Usklađenja u vezi s primjenom odluka o vastitim sredstvima

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 3 7 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

Glava 3 - Ukupno

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

POGLAVLJE 3 0 —

VIŠAK DOSTUPAN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

POGLAVLJE 3 1 —

SALDA I PRILAGODBA SALDA TEMELJENIH NA PDV-U ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10B. UREDBE (EU, EURATOM) BR. 609/2014

POGLAVLJE 3 2 —

SALDA I PRILAGODBE SALDA TEMELJENIH NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU/PROIZVODU ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10B. UREDBE (EU, EURATOM) BR. 609/2014

POGLAVLJE 3 3 —

NETIRANJE USKLAĐIVANJA VLASTITIH SREDSTAVA KOJA SE TEMELJE NA PDV-U I BND-U ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

POGLAVLJE 3 4 —

PRILAGODBA KOJA SE ODNOSI NA NESUDJELOVANJE ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA U ODREĐENIM POLITIKAMA U PODRUČJU SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVDE

POGLAVLJE 3 5 —

REZULTAT KONAČNOG IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

POGLAVLJE 3 6 —

REZULTAT PRIJELAZNIH AŽURIRANJA IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

POGLAVLJE 3 7 —

USKLAĐENJA U VEZI S PRIMJENOM ODLUKA O VASTITIM SREDSTVIMA

POGLAVLJE 3 0 —   VIŠAK DOSTUPAN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0 0
Višak dostupan iz prethodne financijske godine

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1/2019

Novi iznos

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

Napomene

U skladu s člankom 18. Financijske uredbe, saldo svake financijske godine, u slučaju viška ili manjka, unosi se kao prihod ili rashod u proračun sljedeće financijske godine.

Odgovarajuće projekcije takvih prihoda ili rashoda unose se u proračun tijekom proračunskog postupka te po potrebi u pismo izmjene podneseno na temelju članka 39. Financijske uredbe. One se pripremaju u skladu s načelima utvrđenima člankom 1(1). Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014.

Nakon završetka financijskog izvještavanja za svaku financijsku godinu, svako odstupanje od projekcija unosi se u proračun za sljedeću financijsku godinu putem izmjene proračuna koja se Komisiji mora dostaviti u roku od 15 dana od podnošenja privremenog financijskog izvještaja.

Manjak se unosi u članak 27 02 01 izvještaja o rashodima u odjeljku III. „Komisija”.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 29.).

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 168, 7.6.2014., str. 39.).

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezin članak 7.

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.), a posebno njezin članak 18.


(1)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2019. (SL L 67, 28.2.2018., str. 1.) uz izmjenu proračuna br. 1/2019.

(2)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2018. (SL L 57, 28.2.2018., str. 1.) uz izmjenu proračuna br. 1 do 6/2018.

(3)  Treći podstavak članka 310. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije glasi: „Prihodi i rashodi prikazani u proračunu moraju biti uravnoteženi”.

(4)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2019. (SL L 67, 28.2.2018., str. 1.) uz izmjenu proračuna br. 1/2019.

(5)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2018. (SL L 57, 28.2.2018., str. 1.) uz izmjenu proračuna br. 1 do 6/2018.

(6)  Vlastita sredstva za proračun za 2019. određuju se na temelju proračunskih predviđanja donesenih na 172. sastanku Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva, održanom 18. svibnja 2018.

(7)  Treći podstavak članka 310. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije glasi: „Prihodi i rashodi prikazani u proračunu moraju biti uravnoteženi”.

(8)  Osnovica koja se upotrebljava ne prelazi 50 % BND-a.

(9)  Izračun stope: (105 291 727 343) / (164 461 110 000) = 0,640222648035149.

(10)  Zaokruženi postotci.

(11)  Iznos rashoda koji se odnose na proširenje odgovara ukupnom iznosu dodijeljenih rashoda u 13 država članica (koje su pristupile Uniji nakon 30. travnja 2004.), osim izravnih plaćanja za poljoprivredu i rashoda povezanih s tržištem te onog dijela rashoda za ruralni razvoj koji proizlazi iz Komponente za jamstva EFSJP-a.

(12)  „Prednost Ujedinjene Kraljevine” znači učinak koji prijelaz na ograničenu osnovicu PDV-a i uvođenje vlastitih sredstava temeljenih na BNP-u/BND-u ima za Ujedinjenu Kraljevinu.

(13)  Ti neočekivani dobici odgovaraju neto dobicima Ujedinjene Kraljevine koji proizlaze iz povećanja – s 10 na 20 % od 1. siječnja 2014. – u postotku tradicionalnih vlastitih sredstava koji države članice zadržavaju kako bi pokrile troškove prikupljanja tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS).

(14)  p.m. (vlastita sredstva + ostali prihodi = ukupni prihodi = ukupni rashodi); (144 501 559 279 + 3 697 380 465 = 148 198 939 744 = 148 198 939 744).

(15)  Ukupna vlastita sredstva kao postotak BND-a: (144 501 559 279) / (16 446 111 000 000) = 0,88 %; gornja granica vlastitih sredstava kao postotak BND-a: 1,20 %.


5.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 284/21


KONAČNO DONOŠENJE (EU, Euratom) 2019/1809

izmjene proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2019.

PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. stavak 4. točku (a) i stavak 9.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (2),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. –2 020. (3),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (4),

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019., konačno donesen 12. prosinca 2018. (5),

uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2019., koji je Komisija usvojila 15. svibnja 2019.,

uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2019 koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i proslijedilo Parlamentu istog dana,

uzimajući u obzir da je Parlament 18. rujna 2019. prihvatio stajalište Vijeća,

uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika Europskog parlamenta,

UTVRĐUJE:

Article unique

da je postupak u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije završen i da je izmjena proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2019. konačno donesena.

Sastavljeno u Strasbourgu, 18. rujna 2019.

Predsjednik

D. M.SASSOLI


(1)  SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

(2)  SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(3)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)  SL L 67, 7.3.2019.


IZMJENA PRORAČUNA br. 2 ZA FINANCIJSKU GODINU 2019.

SADRŽAJ

NACRT PRIHODA I TROŠKOVA PO ODJELJCIMA

Dio III.: Komisija

— Rashodi 24

— Glava 08:

Istraživanje i inovacije 27

— Glava 15:

Obrazovanje i kultura 37

SECTION III

COMMISSION

RASHODI

Glava

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

01

GOSPODARSKI I FINANCIJSKI POSLOVI

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

UNUTARNJE TRŽIŠTE, INDUSTRIJA, PODUZETNIŠTVO TE MALA I SREDNJA PODUZEĆA

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

TRŽIŠNO NATJECANJE

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I UKLJUČENOST

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Pričuve (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

MOBILNOST I PROMET

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

OKOLIŠ

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

KOMUNIKACIJSKE MREŽE, SADRŽAJI I TEHNOLOGIJE

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

IZRAVNO ISTRAŽIVANJE

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

POMORSTVO I RIBARSTVO

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Pričuve (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

FINANCIJSKA STABILNOST, FINANCIJSKE USLUGE I UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

REGIONALNA I URBANA POLITIKA

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

OPOREZIVANJE I CARINSKA UNIJA

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

OBRAZOVANJE I KULTURA

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

KOMUNIKACIJA

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

MIGRACIJE I UNUTARNJI POSLOVI

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Pričuve (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

INSTRUMENTI VANJSKE POLITIKE

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

TRGOVINA

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZVOJ

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

SUSJEDSTVO I PREGOVORI O PROŠIRENJU

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

HUMANITARNA POMOĆ I CIVILNA ZAŠTITA

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Pričuve (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

BORBA PROTIV PRIJEVARA

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

KOORDINACIJA POLITIKA KOMISIJE I PRAVNO SAVJETOVANJE

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

ADMINISTRACIJA KOMISIJE

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Pričuve (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

PRORAČUN

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

REVIZIJA

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

STATISTIKA

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

MIROVINE I S NJIMA POVEZANI RASHODI

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

JEZIČNE USLUGE

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERGETIKA

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

PRAVOSUĐE I POTROŠAČI

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Pričuve (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

KLIMATSKA POLITIKA

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

PRIČUVE

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Ukupno

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Od toga pričuve (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

GLAVA 08

ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

0 801

ADMINISTRATIVNI RASHODI U PODRUČJU POLITIKE „ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE”

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

PROGRAM OBZOR 2020. — ISTRAŽIVANJE

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

PROGRAM EURATOM — NEIZRAVNA DJELOVANJA

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

ISTRAŽIVAČKI PROGRAM ISTRAŽIVAČKOG FONDA ZA UGLJEN I ČELIK

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

Glava 08 - Ukupno

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Napomene

Ove napomene odnose se na sve proračunske linije u ovoj glavi.

Istraživačkim i inovacijskim aktivnostima pod ovom glavom pridonijet će se dvama glavnim istraživačkim programima, tj. programu Obzor 2020. i programu Euratom. Obuhvatit će se i istraživački programi Istraživačkog fonda za ugljen i čelik.

Program će se provoditi radi ostvarenja općih ciljeva utvrđenih u članku 179. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u svrhu doprinosa stvaranju društva znanja utemeljenog na Europskom istraživačkom prostoru. Ti su ciljevi podupiranje transnacionalne suradnje na svim razinama u cijeloj Uniji, povećanje dinamičnosti, kreativnosti i izvrsnosti europskih istraživanja do granica spoznaje, kvantitativno i kvalitativno jačanje ljudskih potencijala u području istraživanja i tehnologije u Europi te istraživačkih i inovacijskih sposobnosti u cijeloj Europi, kao i osiguravanje njihove optimalne upotrebe.

U programu Obzor 2020. rodna ravnopravnost rješavat će se kao međusektorsko pitanje kako bi se ispravile neravnoteže između muškaraca i žena te kako bi se u sadržaj istraživanja i inovacija uključila rodna dimenzija. Osobito će se uzeti u obzir potreba za ulaganjem većih napora u cilju povećanja sudjelovanja žena u području istraživanja i inovacija na svim razinama, uključujući donošenje odluka.

U ove članke i stavke unose se i troškovi sastanaka, konferencija, radionica i seminara na visokoj znanstvenoj i tehnološkoj razini koje zbog njihove europske važnosti organizira Komisija, financiranja analiza i procjena na visokoj znanstvenoj i tehnološkoj razini koje se u ime Unije provode radi ispitivanja novih istraživačkih područja pogodnih za djelovanje Unije, uz ostalo u kontekstu Europskog istraživačkog prostora, te mjerâ za praćenje i širenje rezultata programâ, uključujući mjere u okviru prethodnih okvirnih programa.

Ova odobrena sredstva namijenjena su i pokrivanju administrativnih rashoda, uključujući rashode za osoblje, bilo da je ono obuhvaćeno Pravilnikom o osoblju ili nije, kao i rashode za informiranje, publikacije, administrativno i tehničko poslovanje te određene ostale stavke rashoda koje se odnose na unutarnju infrastrukturu, a povezane su s ostvarivanjem cilja mjere čiji su sastavni dio, uključujući djelovanje i inicijative nužne za pripremu i praćenje strategije Unije za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (RTD).

Prihodi ostvareni na temelju sporazuma o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Švicarske unose se u stavku 6 011 računa prihoda te mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima u skladu s člankom 21. Financijske uredbe.

Svi prihodi od doprinosa vanjskih tijela za aktivnosti Unije unijet će se u stavku 6 033 računa prihoda i mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima u skladu s člankom 21. Financijske uredbe.

Dodatna odobrena sredstva bit će dostupna u stavkama 08 025 001, 08 035 001 i 08 045 001.

Administrativna odobrena sredstva iz ove glave bit će dostupna u članku 080 105.

POGLAVLJE 0 802 —   PROGRAM OBZOR 2020. — ISTRAŽIVANJE

Glava

Poglavlje

Članak

Stavka

Podnaslov

FO

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

0 802

PROGRAM OBZOR 2020. — ISTRAŽIVANJE

080 201

Izvrsna znanost

08 020 101

Jačanje pionirskih istraživanja u Europskom istraživačkom vijeću

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

Jačanje istraživanja o budućim tehnologijama i tehnologijama u nastajanju

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Jačanje europskih istraživačkih infrastruktura, uključujući e-infrastrukture

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

Članak 080 201 - Međuzbroj

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Vodeći položaj industrije

08 020 201

Vodeći položaj u području nanotehnologije, naprednih materijala, laserske tehnologije, biotehnologije te napredne proizvodnje i obrade

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

Jačanje pristupa rizičnom financiranju za ulaganje u istraživanje i inovacije

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Povećanje inovacija u malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima)

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

Članak 080 202 - Međuzbroj

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Društveni izazovi

08 020 301

Poboljšanje cjeloživotnog zdravlja i dobrobiti

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Osiguranje dovoljnih zaliha sigurne, zdrave visokokvalitetne hrane i drugih bioproizvoda

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prometnog sustava

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Izgradnja resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Poticanje uključivih, inovativnih i promišljenih europskih društava

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

Članak 080 203 - Međuzbroj

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

Horizontalne aktivnosti programa Obzor 2020.

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Znanost s društvom i za društvo

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Zajednička poduzeća

08 020 731

Inicijativa za inovativne lijekove 2 (IMI2) Zajedničko poduzeće — Rashodi za potporu

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

Inicijativa za inovativne lijekove 2 (IMI2) Zajedničko poduzeće

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) — Rashodi za potporu

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

Zajedničko poduzeće Clean Sky 2 — Rashodi za potporu

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

Zajedničko poduzeće Clean Sky 2

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH 2) — Rashodi za potporu

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH 2)

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

Članak 080 207 - Međuzbroj

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

Instrument za MSP-ove

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Odobrena sredstva koja proizlaze iz doprinosa trećih strana (izvan Europskog gospodarskog prostora) za istraživanje i tehnološki razvoj

08 025 001

Odobrena sredstva koja proizlaze iz doprinosa trećih strana (izvan Europskog gospodarskog prostora) za istraživanje i tehnološki razvoj (2014.–2020.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Odobrena sredstva koja proizlaze iz doprinosa trećih strana (izvan Europskog gospodarskog prostora) za istraživanje i tehnološki razvoj (prije 2014.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Članak 080 250 - Međuzbroj

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Završetak prethodnog istraživačkog okvirnog programa — Sedmi okvirni program – Neizravno djelovanje EZ-a (2007.–2013.)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Završetak prethodnih okvirnih istraživačkih programa — Neizravno djelovanje (prije 2007.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

08 027 701

Pilot-projekt — Koordinacija istraživanja o primjeni homeopatije i fitoterapije u stočarstvu

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Pilot-projekt — Istraživanje i razvoj za bolesti povezane sa siromaštvom i zanemarene bolesti u cilju postizanja univerzalnog zdravstvenog osiguranja nakon 2015.

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Pilot-projekt — cijepljenje trudnica: Popunjavanje praznina u znanju radi promicanja cijepljenja trudnica u okruženjima s niskim resursima

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Pripremno djelovanje — Aktivno političko suodređivanje i suodlučivanje mlađih i starijih naraštaja u Europi

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Pilot-projekt – referentna studija kojom će se definirati pravedan povrat za javno zdravstvo i pomoći da se osigura pravedan povrat od ulaganja Unije u istraživanje i razvoj u području medicine

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

Članak 080 277 - Međuzbroj

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

Poglavlje 0 802 - Ukupno

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Napomene

Ove proračunske napomene odnose se na sve proračunske linije u ovom poglavlju.

Ova odobrena sredstva upotrebljavat će se za Okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor 2020., kojim je obuhvaćeno razdoblje od 2014. do 2020. i kojim su okupljena sva postojeća sredstva Unije za istraživanje i inovacije, uključujući okvirni program za istraživanje, aktivnosti povezane s inovacijama unutar okvirnog programa za konkurentnost i inovacije te Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT). Programu je dodijeljena središnja uloga u provedbi inicijative Unija inovacija unutar strategije Europa 2020. te drugih vodećih inicijativa, posebno inicijativa Digitalna agenda za Europu, Resursno učinkovita Europa i Industrijska politika za razdoblje globalizacije, kao i u razvoju i funkcioniranju europskog istraživačkog prostora (ERA). Programom Obzor 2020. pridonosi se izgradnji gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama diljem Unije poticanjem dovoljnog dodatnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija. Ova odobrena sredstva upotrijebit će se i za završetak prethodnih istraživačkih programa (Sedmi okvirni program i prethodni okvirni programi).

Ova će se odobrena sredstva upotrebljavati u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

U skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru, a posebno njegovim člankom 82. i Protokolom 32., odobrenim sredstvima unesenima u ovu proračunsku liniju moraju se dodati doprinosi država članica EFTA-e. Potrebno je napomenuti da ti iznosi proizlaze iz doprinosa država članica EFTA-e unesenih u članak 6 3 0 računa prihoda, koji čine namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe; oni rezultiraju odgovarajućim odobrenim sredstvima i izvršenjem u skladu s prilogom „Europski gospodarski prostor” ovom dijelu računa rashoda u ovom dijelu, koji je sastavni dio općeg proračuna.

Svi prihodi od doprinosa država kandidatkinja i, ako je primjenjivo, potencijalnih kandidata sa zapadnog Balkana za potrebe sudjelovanja u programima Unije uneseni u stavku 6 031 računa prihoda mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe.

08 02 01
Izvrsna znanost

Napomene

Cilj je ovog prioriteta programa Obzor 2020. učvrstiti i proširiti izvrsnost znanstvene baze Unije te omogućiti stalan tijek istraživanja na svjetskoj razini u cilju dugoročne konkurentnosti Unije. Tim će se prioritetom podupirati najbolje ideje, razvijati darovitost u Uniji, istraživačima omogućiti pristup prioritetnoj istraživačkoj infrastrukturi te će se od Unije učiniti privlačno mjesto za vodeće svjetske istraživače. Istraživačke aktivnosti koje će se financirati bit će utvrđene na temelju potreba i mogućnosti znanosti, bez prethodnog utvrđivanja tematskih prioriteta. Uspostavit će se program istraživanja usko povezan sa znanstvenom zajednicom, a istraživanje će se financirati na temelju izvrsnosti.

08 020 102
Jačanje istraživanja o budućim tehnologijama i tehnologijama u nastajanju

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Napomene

Aktivnostima pod posebnim ciljem „Buduće i tehnologije u nastajanju” (FET) podupiru se temeljna znanstvena i tehnološka istraživanja novih tehnologija propitivanjem postojećih paradigmi i zalaženjem u nepoznata područja. Osim toga, aktivnostima FET-a obuhvaćene su brojne obećavajuće teme u području izviđajnog istraživanja koje bi mogle stvoriti kritičnu masu međusobno povezanih projekata koji zajedno čine opsežan i višeobrazan europski fond znanja. Naposljetku, aktivnostima FET-a podupiru se ambiciozna, znanstveno usmjerena istraživanja velikog opsega kojima su cilj znanstvena prijelomna otkrića. Takvim aktivnostima koristit će usklađenost europskih i nacionalnih programa.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.), a posebno njezin članak 3. stavak 1. točka (b).

Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

08 02 03
Društveni izazovi

Napomene

Ovim prioritetom programa Obzor 2020. izravno se odgovara na prioritete politike i društvene izazove utvrđene u strategiji Europa 2020. Te će se aktivnosti provoditi zauzimanjem pristupa temeljenog na izazovima kojim se objedinjuju resursi i znanje u različitim područjima, tehnologijama i disciplinama. Tim će aktivnostima biti obuhvaćen cijeli ciklus od istraživanja do tržišta, pri čemu će se novi naglasak staviti na aktivnosti povezane s inovacijama, kao što su pokusno izvođenje, demonstracije, testne platforme, potpore javnoj nabavi, dizajn, inovacije usmjerene na krajnjeg korisnika, društvene inovacije i uvođenje inovacija na tržište. Aktivnostima će se izravno poduprijeti odgovarajuće nadležnosti sektorskih politika na razini Unije te će se zauzeti rodno osviješten pristup u cilju ujednačenog sudjelovanja muškaraca i žena.

08 020 304
Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prometnog sustava

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Napomene

Naglasak ove aktivnosti dat će se resursno učinkovitom prometu (primjerice, ubrzanje razvoja i primjene nove generacije električnih zrakoplova, vozila i plovila s niskim emisijama ili bez emisija) i boljoj mobilnosti s manje zagušenja te boljoj sigurnosti i zaštiti (primjerice, promicanje integriranog prometa „od vrata do vrata” i logistike). Naglasak će se dati i jačanju konkurentnosti i rezultata europskih prometnih proizvodnih industrija i s njima povezanih usluga, primjerice, razvijanjem nove generacije inovativnih prijevoznih sredstava i pripremanjem temelja za iduću generaciju. Poduprijet će se i aktivnosti kojima je cilj bolje razumijevanje društveno-gospodarskih trendova i mogućnosti povezanih s prometom te kojima se kreatorima politika žele dostaviti podaci i analize utemeljeni na dokazima.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.), a posebno njezin članak 3. stavak 3. točka (d).

Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

Uredba (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (SL L 169, 1.7.2015., str. 1.).

GLAVA 15

OBRAZOVANJE I KULTURA

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1 501

ADMINISTRATIVNI RASHODI U PODRUČJU POLITIKE „OBRAZOVANJE I KULTURA”

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

PROGRAM ERASMUS+

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

OBZOR 2020.

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

PROGRAM KREATIVNA EUROPA

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

Glava 15 - Ukupno

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

POGLAVLJE 1 502 —   PROGRAM ERASMUS+

Glava

Poglavlje

Članak

Stavka

Podnaslov

FO

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1 502

PROGRAM ERASMUS+

150 201

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja, osposobljavanja i mladih, njihova značenja za tržište rada i sudjelovanja mladih u europskom demokratskom životu

15 020 101

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

Članak 150 201 - Međuzbroj

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Promicanje izvrsnosti u podučavanju i istraživačkim aktivnostima u području europske integracije u cijelom svijetu s pomoću aktivnosti Jean Monnet

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

Razvoj europske dimenzije u sportu

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

Završna djelovanja u području cjeloživotnog učenja, uključujući višejezičnost

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Završna djelovanja u području mladi i sport

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

15 027 709

Pripremno djelovanje — E-platforma za susjedstvo

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Pilot-projekt — Promicanje tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje diljem Europe

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Pilot-projekt — Poboljšanje ishoda učenja pružanjem potpore novim učiteljima preko učenja, podučavanja i tutorstva na internetu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Pripremno djelovanje — Evaluacija poduzetničkih programa institucija visokog obrazovanja

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Pilot-projekt — Nagrada „Altiero Spinelli” za aktivnosti informiranja

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Pilot-projekt — Sport kao instrument za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Pilot-projekt — Korištenje sporta za praćenje i savjetovanje mladih u opasnosti od radikalizacije

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Pripremno djelovanje — DiscoverEU: besplatna propusnica za putovanje za Europljane koji navršavaju 18 godina

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Pripremno djelovanje — Razmjena i mobilnost u sportu

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Pripremno djelovanje — Sportue — Promidžba europskih vrijednosti s pomoću sportskih inicijativa na općinskoj razini

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Pripremno djelovanje — Korištenje sporta za praćenje i savjetovanje mladih u opasnosti od radikalizacije

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Pilot-projekt — Prvi korak prema europskom okviru za mobilnost stvaratelja (eng. makers)

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Pripremno djelovanje — Nagrada „Altiero Spinelli” za aktivnosti informiranja

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Pilot-projekt — Nagrada Jan Amos za najboljeg nastavnika Unije o EU-u

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Pripremno djelovanje — Priznavanje razdoblja studiranja u inozemstvu

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Pripremno djelovanje — Sport kao instrument za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

Članak 150 277 - Međuzbroj

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

Poglavlje 1 502 - Ukupno

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja, osposobljavanja i mladih, njihova značenja za tržište rada i sudjelovanja mladih u europskom demokratskom životu

15 020 101
Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Napomene

U skladu s općim ciljem programa Erasmus+, a posebno u skladu s ciljevima strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.), te u cilju podupiranja održivog razvoja u trećim zemljama u području visokog obrazovanja, ova odobrena sredstva namijenjena su postizanju sljedećih konkretnih ciljeva u području obrazovanja i osposobljavanja:

poboljšanju razine ključnih sposobnosti i vještina, osobito u pogledu njihova značenja za tržište rada i doprinosa bolje povezanom društvu, posebno većim prilikama za obrazovnu mobilnost i jačom suradnjom između svijeta obrazovanja i osposobljavanja i svijeta tržišta rada,

poticanju poboljšanja kakvoće, izvrsnosti u inovacijama i internacionalizacije na razini ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, osobito jačanjem transnacionalne suradnje između ustanova za obrazovanje i osposobljavanje i drugih dionika,

promicanju oblikovanja europskog prostora cjeloživotnog učenja i podizanju svijesti o njemu, nadopunjavanju reforme politike na nacionalnoj razini i poticanju modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja, osobito pojačanom političkom suradnjom, boljom upotrebom alata Unije za transparentnost i priznavanje te širenjem dobrih praksi,

unapređenju međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja, osobito suradnjom između Unije i ustanova trećih zemalja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) te u području visokog obrazovanja, jačanjem privlačnosti europskih ustanova visokog obrazovanja i poticanjem vanjskog djelovanja Unije, uključujući njezine razvojne ciljeve, promicanjem mobilnosti i suradnje između ustanova visokog obrazovanja Unije i trećih zemalja te ciljanom izgradnjom kapaciteta u trećim zemljama,

poboljšanju podučavanja i učenja jezika te promicanju široke jezične raznolikosti Unije, uključujući manjinske i ugrožene jezike,

davanju potpore besplatnom, visokokvalitetnom javnom obrazovanju na način da se nijednom učeniku ili studentu zbog financijskih prilika ne odbije pristup bilo kojoj razini obrazovanja ili da je zbog njih prisiljen prekinuti obrazovanje, pri čemu bi se posebna pozornost pridavala prvim godinama naobrazbe kako bi se spriječilo rano prekidanje školovanja i osigurala potpuna integracija djece iz najugroženijih društvenih skupina.

U skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru, a posebno njegovim člankom 82. i Protokolom 32., odobrenim sredstvima unesenima u ovu stavku moraju se dodati doprinosi država članica EFTA-e. Potrebno je napomenuti da ti iznosi proizlaze iz doprinosa država članica EFTA-e unesenih u članak 6 3 0 računa prihoda, koji čine namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe; oni rezultiraju odgovarajućim odobrenim sredstvima i izvršenjem u skladu s prilogom „Europski gospodarski prostor” ovom dijelu računa rashoda u ovom dijelu nacrta proračuna, koji je sastavni dio općeg proračuna.

Svi prihodi od doprinosa država kandidatkinja i, ako je primjenjivo, potencijalnih kandidata sa zapadnog Balkana za potrebe sudjelovanja u programima Unije uneseni u stavku 6 031 računa prihoda mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima, prema istom omjeru kao između iznosa odobrenog za rashode za administrativno upravljanje i ukupnih odobrenih sredstava unesenih za program, u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe.

Svi prihodi od doprinosa država europskog susjedstva u skladu s postupcima utvrđenima s tim državama prema okvirnim sporazumima kojima se predviđa njihovo sudjelovanje u programima Europske unije uneseni u stavku 6 033 računa prihoda mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima, prema istom omjeru kao između iznosa odobrenog za rashode za administrativno upravljanje i ukupnih odobrenih sredstava unesenih za program, u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe.

Svi prihodi od doprinosa Švicarske Konfederacije za sudjelovanje u programima Unije uneseni u stavku 6 033 računa prihoda mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe.

Sve otplate iz financijskih instrumenata u skladu s člankom 209. stavkom 3. Financijske uredbe, uključujući otplate kapitala, vraćena jamstva te otplate glavnice zajmova, vraćene Komisiji i unesene u stavku 6 411 izvještaja o prihodima mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima u skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (f) Financijske uredbe.

Odobrena sredstva trebala bi se koristiti i za provedbu inicijativa u okviru programa Erasmus+ kako bi se nastavio rad na integraciji izbjeglica i doprinijelo odgovarajućoj strategiji na razini Unije.

Pravna osnova

Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).