ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 283

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
5. studenoga 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1844 оd 22. listopada 2019. o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom BPF_Iodine_VET ( 1 )

1

 

 

DIREKTIVE

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/1845 оd 8. kolovoza 2019. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za bis(2-etilheksil)-ftalat (DEHP) u određenim gumenim komponentama koje se upotrebljavaju u sustavima motora ( 1 )

38

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/1846 оd 8. kolovoza 2019. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima koji se upotrebljavaju u određenim motorima s unutarnjim izgaranjem ( 1 )

41

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1847 оd 31. srpnja 2019. o izmjeni Provedbene odluke 2014/190/EU u pogledu godišnje raščlambe sredstava posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih po državi članici zajedno s popisom prihvatljivih regija (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 5438)

44

 

*

Odluka (EU) 2019/1848Europske središnje banke od 29. listopada 2019. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2019/32)

57

 

 

SMJERNICE

 

*

Smjernica (EU) 2019/1849 europske središnje banke od 4. listopada 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2019/30)

64

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Pravilnik br. 29 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji vozila s obzirom na zaštitu osoba u kabini teretnog vozila [2019/1850]

72

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

5.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1844

оd 22. listopada 2019.

o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „BPF_Iodine_VET”

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 44. stavak 5.,

budući da:

(1)

Poduzetnik Applied Biocide GmbH podnio je 7. kolovoza 2015., u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, zahtjev za odobrenje za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „BPF_Iodine_VET”, koji pripadaju vrsti proizvoda 3 iz Priloga V. toj uredbi, i dostavio pisanu potvrdu da je nadležno tijelo Austrije pristalo ocijeniti taj zahtjev. Zahtjev je evidentiran pod brojem predmeta BC-XJ019074-33 u registru biocidnih proizvoda.

(2)

„BPF_Iodine_VET” kao aktivnu tvar sadržava jod koji je uvršten u popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012. Uzimajući u obzir intrinzična svojstva aktivne tvari i znanstvene kriterije za određivanje svojstava endokrine disrupcije utvrđene u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 (2), Komisija će razmotriti potrebu za preispitivanjem odobrenja za jod, uključujući polivinilpirolidon jod, u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovisno o ishodu tog preispitivanja, Komisija će potom razmotriti je li odobrenja Unije za proizvode koji sadržavaju tu aktivnu tvar potrebno preispitati u skladu s člankom 48. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(3)

Nadležno ocjenjivačko tijelo podnijelo je 22. kolovoza 2018., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, izvješće o ocjenjivanju i zaključke ocjenjivanja Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”).

(4)

Agencija je 4. travnja 2019. Komisiji dostavila mišljenje (3), uključujući nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda „BPF_Iodine_VET” i konačno izvješće o ocjenjivanju skupine biocidnih proizvoda u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012. U mišljenju se zaključuje da je skupina proizvoda pod nazivom „BPF_Iodine_VET” skupina biocidnih proizvoda u smislu članka 3. stavka 1. točke (s) Uredbe (EU) br. 528/2012, da je prihvatljiva za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe te da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, ispunjava uvjete utvrđene u članku 19. stavcima 1. i 6. te uredbe.

(5)

Agencija je 4. lipnja 2019. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(6)

Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije te stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za „BPF_Iodine_VET”.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Poduzetniku Applied Biocide GmbH izdaje se odobrenje Unije za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „BPF_Iodine_VET” s brojem odobrenja EU-0020540-0000 u skladu sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda navedenim u Prilogu.

Odobrenje Unije valjano je od 25. studenoga 2019. do 31. listopada 2029.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 оd 4. rujna 2017. o utvrđivanju znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 301, 17.11.2017., str. 1.).

(3)  Mišljenje ECHA-e od 27. veljače 2019. o odobrenju Unije za proizvode pod nazivom „BPF_Iodine_VET” (ECHA/BPC/219/2019).


PRILOG

Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda

BPF_Iodine_VET

Vrsta proizvoda 3 – Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinfekcijska sredstva)

Broj odobrenja: EU-0020540-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): EU-0020540-0000

I. DIO

PRVA RAZINA INFORMACIJA

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1   Naziv skupine

Naziv

BPF_Iodine_VET

1.2   Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

1.3   Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja

Naziv

Applied Biocide GmbH

Adresa

Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgija

Broj odobrenja

EU-0020540-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)

EU-0020540-0000

Datum odobrenja

25. studenoga 2019.

Datum isteka odobrenja

31. listopada 2029.

1.4   Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača

Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG

Adresa proizvođača

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Njemačka

Lokacija proizvodnih pogona

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Njemačka

Naziv proizvođača

FINK TEC GmbH

Adresa proizvođača

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Njemačka

Lokacija proizvodnih pogona

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Njemačka

Naziv proizvođača

IRCASERVICE

Adresa proizvođača

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italija

Lokacija proizvodnih pogona

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italija

Naziv proizvođača

Laboratorios Maymo SA

Adresa proizvođača

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Španjolska

Lokacija proizvodnih pogona

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Španjolska

1.5   Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar

Jod

Naziv proizvođača

Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo

Adresa proizvođača

Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Čile

Lokacija proizvodnih pogona

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Čile

Aktivna tvar

Jod

Naziv proizvođača

ACF Minera S.A.

Adresa proizvođača

San Martin 499, 1100000 Iquique Čile

Lokacija proizvodnih pogona

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Čile

Aktivna tvar

Jod

Naziv proizvođača

Sociedad Quimica y Minera SA

Adresa proizvođača

Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Čile

Lokacija proizvodnih pogona

Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Čile

Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Čile

2.   SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA

2.1   Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,1

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

0,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

0,0

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ne-aktivna tvar

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2   Vrsta(e) formulacija

Formulacija(e)

meta SPC 1-5: AL - bilo koja druga tekućina

meta SPC 6-8: SL - topljivi koncentrat

II. DIO

DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

1.1   Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1

Identifikator

Meta SPC 1

1.2   Dodatak broju autorizacije

Broj

1-1

1.3   Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2.   SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

2.1   Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ne-aktivna tvar

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1

Formulacija(e)

 

3.   OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

Oznaka upozorenja

Može nagrizati metale.

Oznake obavijesti

Čuvati samo u originalnom spremniku.

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom.

4.   AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

4.1   Opis uporabe

Tablica 1.

Uporaba br. 1 – Veterinarska higijena - stočarstvo - dezinfekcija vimena - profesionalno - u zatvorenom – prskanje (nakon mužnje)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Bakterije

Kvasci

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Načini primjene

otvoreni sustav: sprejanje

Prskanje: Ručna i automatizirana nemedicinska dezinfekcija vimena raspršivačem spremnim za uporabu (na kravama, nakon mužnje)

Količine kod primjene i učestalost

Način primjene: 10-15 ml po kravi - 0

Učestalost primjene:

Tijekom laktacije:

ručno: 2 primjene dnevno (nakon mužnje)

automatizirano: 3 primjene dnevno (nakon mužnje)

Tijekom suhostaja: 1 primjena dnevno

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Boca od HDPE-a: 1 litra, čep od polipropilena

Kanistar od HDPE-a: 5 - 60 litara

Bubanj od HDPE-a: 200 litara

IBC: HDPE: 600 - 1000 litara

4.1.1   Upute za uporabu specifične za uporabu

- - -

4.1.2   Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- - -

4.1.3   Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- - -

4.1.4   Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- - -

4.1.5   Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

- - -

5.   OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU (1) METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

5.1   Upute za uporabu

Uvijek pročitajte naljepnicu ili letak prije uporabe i slijedite sve navedene upute.

Proizvod se prije uporabe mora dovesti na temperaturu iznad 20 °C.

Preporučuje se uporaba pumpice za doziranje kod punjenja proizvoda u opremu za primjenu.

Odmah nakon mužnje svake krave, poprskajte otopinom cijelu površinu svakog vimena. Ostavite proizvod do sljedeće mužnje. Nemojte prati vime odmah nakon dezinfekcije.

Ostavite krave na nogama dok se proizvod osuši (barem 5 minuta).

Proizvod se može primijeniti ručno ili uz pomoć automatskog raspršivača za vime.

Prije sljedeće mužnje potrebno je oprati vimena, po mogućnosti novom, mokrom krpom za svaku kravu.

Sukladno priručniku učestalost primjene ne smije prelaziti dvije primjene za svaku kravu dnevno i ne smije prelaziti tri primjene za svaku kravu dnevno uzimajući u obzir raspršivač za vime (nakon mužnje).

5.2   Mjere za smanjenje rizika

Držati podalje od dohvata djece.

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije, presvučeni kombinezon i čizme tijekom rukovanja proizvodom i faze primjene (materijal treba navesti vlasnik ovlaštenja unutar informacija o proizvodu).

Ako je potrebna kombinacija dezinfekcije prije i nakon mužnje, treba uzeti u obzir uporabu drugog biocidnog proizvoda bez joda za dezinfekciju prije mužnje.

5.3   Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon udisanja: Izađite na svježi zrak; posjetite liječnika ako dođe do komplikacija.

Nakon kontakta s kožom: Temeljito očistite kožu.

Nakon kontakta s očima: Isperite otvorene oči, skinite kontaktne leće, ispirite nekoliko minuta pod vodom iz slavine. Zatim posjetite liječnika.

Nakon gutanja: Isperite usta i popijte malo vode. Nemojte izazivati povraćanje; odmah nazovite hitnu pomoć.

Kod traženja medicinskog savjeta imajte pri ruci paket ili naljepnicu proizvoda o nazovite lokalni Centar za kontrolu otrovanja +385 1 2348 342.

Mjere opreza za očuvanje okoliša:

Obavijestite odgovarajuća nadležna tijela ako je proizvod uzrokovao zagađenje okoliša (otpadne vode, vodene tokove, tlo ili zrak). Za sprječavanje pogrešnog funkcioniranja pojedinačnog postrojenja za obradu otpadnih voda, mogući ostaci koji sadrže proizvod moraju biti ispražnjeni u skladište gnoja (za posipanje poljoprivrednog tla ili fermentaciju u postrojenju bioplina) ili komunalnu kanalizaciju ako je to zakonom dozvoljeno.

5.4   Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon postupka, zbrinite neiskorišteni proizvod i ambalažu sukladno lokalnim propisima. Upotrijebljeni proizvod može se ispustiti u komunalnu kanalizaciju ili zbrinuti na lokaciju za skladištenje gnojiva ovisno o lokalnim zahtjevima. Izbjegavajte ispuštati u zasebno postrojenje za pročišćavanje voda.

Europski popis otpada: 200130 deterdženti koji nisu spomenuti u 20 01 29.

5.5   Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvajte na sobnoj temperaturi, dalje od izravnog sunčevog svjetla te u prozirnim spremnicima. Zaštitite od mraza. Držite spremnik čvrsto zatvoren.

Vijek trajanja: 12 mjeseci u spremniku od HDPE-a.

6.   OSTALE INFORMACIJE

 

7.   TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

7.1   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

FINK - Io Spray 15

FINK - Euter-DIP PVP-S

FINK Pattedyp PVP

IOSpray 15 PVP

Broj odobrenja

EU-0020540-0001 1-1


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,15

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

1.1   Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2

Identifikator

Meta SPC 2

1.2   Dodatak broju autorizacije

Broj

1-2

1.3   Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2.   SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

2.1   Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ne-aktivna tvar

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2

Formulacija(e)

 

3.   OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

Oznaka upozorenja

Može nagrizati metale.

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Čuvati samo u originalnom spremniku.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom.

Odložiti sadržaj u/na spremnik prema lokalnim/nacionalnim propisima.

4.   AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

4.1   Opis uporabe

Tablica 2.

Uporaba br. 1 – Veterinarska higijena - stočarstvo - dezinfekcija vimena - profesionalno - u zatvorenom – prskanje (nakon mužnje)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Bakterije

Kvasci

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Načini primjene

otvoreni sustav: sprejanje

Prskanje: Ručna i automatizirana nemedicinska dezinfekcija vimena raspršivačem spremnim za uporabu (na kravama, nakon mužnje)

Količine kod primjene i učestalost

Način primjene: 10-15 ml po kravi - 0

Učestalost primjene:

Tijekom laktacije:

ručno: 2 primjene dnevno (nakon mužnje)

automatizirano: 3 primjene dnevno (nakon mužnje)

Tijekom suhostaja: 1 primjena dnevno

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Boca od HDPE-a: 1 litra, čep od polipropilena

Kanistar od HDPE-a: 5 - 60 litara

Bubanj od HDPE-a: 200 litara

IBC: HDPE: 600 - 1000 litara

4.1.1   Upute za uporabu specifične za uporabu

- - -

4.1.2   Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- - -

4.1.3   Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- - -

4.1.4   Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- - -

4.1.5   Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

- - -

5.   OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU (2) METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

5.1   Upute za uporabu

Uvijek pročitajte naljepnicu ili letak prije uporabe i slijedite sve navedene upute.

Proizvod se prije uporabe mora dovesti na temperaturu iznad 20 °C.

Preporučuje se uporaba pumpice za doziranje kod punjenja proizvoda u opremu za primjenu.

Odmah nakon mužnje svake krave, poprskajte otopinom cijelu površinu svakog vimena. Ostavite proizvod do sljedeće mužnje. Nemojte prati vime odmah nakon dezinfekcije.

Ostavite krave na nogama dok se proizvod osuši (barem 5 minuta).

Proizvod se može primijeniti ručno ili uz pomoć automatskog raspršivača za vime.

Prije sljedeće mužnje potrebno je oprati vimena, po mogućnosti novom, mokrom krpom za svaku kravu.

Sukladno priručniku učestalost primjene ne smije prelaziti dvije primjene za svaku kravu dnevno i ne smije prelaziti tri primjene za svaku kravu dnevno uzimajući u obzir raspršivač za vime (nakon mužnje).

5.2   Mjere za smanjenje rizika

Držati podalje od dohvata djece.

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije, presvučeni kombinezon i čizme tijekom rukovanja proizvodom i faze primjene (materijal treba navesti vlasnik ovlaštenja unutar informacija o proizvodu).

Ako je potrebna kombinacija dezinfekcije prije i nakon mužnje, treba uzeti u obzir uporabu drugog biocidnog proizvoda bez joda za dezinfekciju prije mužnje.

5.3   Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon udisanja: Izađite na svježi zrak; posjetite liječnika ako dođe do komplikacija.

Nakon kontakta s kožom: Temeljito očistite kožu.

Nakon kontakta s očima: Isperite otvorene oči, skinite kontaktne leće, ispirite nekoliko minuta pod vodom iz slavine. Zatim posjetite liječnika.

Nakon gutanja: Isperite usta i popijte malo vode. Nemojte izazivati povraćanje; odmah nazovite hitnu pomoć.

Kod traženja medicinskog savjeta imajte pri ruci paket ili naljepnicu proizvoda o nazovite lokalni Centar za kontrolu otrovanja +385 1 2348 342.

Mjere opreza za očuvanje okoliša:

Obavijestite odgovarajuća nadležna tijela ako je proizvod uzrokovao zagađenje okoliša (otpadne vode, vodene tokove, tlo ili zrak). Za sprječavanje pogrešnog funkcioniranja pojedinačnog postrojenja za obradu otpadnih voda, mogući ostaci koji sadrže proizvod moraju biti ispražnjeni u skladište gnoja (za posipanje poljoprivrednog tla ili fermentaciju u postrojenju bioplina) ili komunalnu kanalizaciju ako je to zakonom dozvoljeno.

5.4   Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon postupka, zbrinite neiskorišteni proizvod i ambalažu sukladno lokalnim propisima. Upotrijebljeni proizvod može se ispustiti u komunalnu kanalizaciju ili zbrinuti na lokaciju za skladištenje gnojiva ovisno o lokalnim zahtjevima. Izbjegavajte ispuštati u zasebno postrojenje za pročišćavanje voda.

Europski popis otpada: 200130 deterdženti koji nisu spomenuti u 20 01 29.

5.5   Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvajte na sobnoj temperaturi, dalje od izravnog sunčevog svjetla te u prozirnim spremnicima. Zaštitite od mraza. Držite spremnik čvrsto zatvoren.

Vijek trajanja: 12 mjeseci u spremniku od HDPE-a

6.   OSTALE INFORMACIJE

 

7.   TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

7.1   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

Fink Io Spray – 30

ST-Io Spray

DESINTEC MH Iodine S

DESINTEC MH Raidip plus

Iodine Spray 3000

Iodine Spray

Broj odobrenja

EU-0020540-0002 1-2


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.2   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

Fink - Io Spray 50

DESINTEC MH Raidip 5000

Iodine Spray 5000

Broj odobrenja

EU-0020540-0003 1-2


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,5

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

1.1   Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3

Identifikator

Meta SPC 3

1.2   Dodatak broju autorizacije

Broj

1-3

1.3   Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2.   SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

2.1   Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ne-aktivna tvar

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3

Formulacija(e)

 

3.   OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

Oznaka upozorenja

Može nagrizati metale.

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Čuvati samo u originalnom spremniku.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom.

Odložiti sadržaj u/na spremnik prema lokalnim/nacionalnim propisima.

4.   AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

4.1   Opis uporabe

Tablica 3.

Uporaba br. 1 – Veterinarska higijena - stočarstvo - dezinfekcija vimena - profesionalno - u zatvorenom – prskanje (nakon mužnje))

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Bakterije

Kvasci

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Načini primjene

otvoreni sustav: sprejanje

Prskanje: Ručna i automatizirana nemedicinska dezinfekcija vimena raspršivačem spremnim za uporabu (na kravama, nakon mužnje)

Količine kod primjene i učestalost

Način primjene: 10-15 ml po kravi - 0

Učestalost primjene:

Tijekom laktacije:

ručno: 2 primjene dnevno (nakon mužnje)

automatizirano: 3 primjene dnevno (nakon mužnje)

Tijekom suhostaja: 1 primjena dnevno

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Boca od HDPE-a: 1 litra, čep od polipropilena

Kanistar od HDPE-a: 5 - 60 litara

Bubanj od HDPE-a: 200 litara

IBC: HDPE: 600 - 1000 litara

4.1.1   Upute za uporabu specifične za uporabu

- - -

4.1.2   Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- - -

4.1.3   Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- - -

4.1.4   Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- - -

4.1.5   Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

- - -

5.   OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU (3) METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

5.1   Upute za uporabu

Uvijek pročitajte naljepnicu ili letak prije uporabe i slijedite sve navedene upute.

Proizvod se prije uporabe mora dovesti na temperaturu iznad 20 °C.

Preporučuje se uporaba pumpice za doziranje kod punjenja proizvoda u opremu za primjenu.

Odmah nakon mužnje svake krave, poprskajte otopinom cijelu površinu svakog vimena. Ostavite proizvod do sljedeće mužnje. Nemojte prati vime odmah nakon dezinfekcije.

Ostavite krave na nogama dok se proizvod osuši (barem 5 minuta).

Proizvod se može primijeniti ručno ili uz pomoć automatskog raspršivača za vime.

Prije sljedeće mužnje potrebno je oprati vimena, po mogućnosti novom, mokrom krpom za svaku kravu.

Sukladno priručniku učestalost primjene ne smije prelaziti dvije primjene za svaku kravu dnevno i ne smije prelaziti tri primjene za svaku kravu dnevno uzimajući u obzir raspršivač za vime (nakon mužnje).

5.2   Mjere za smanjenje rizika

Držati podalje od dohvata djece.

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije, presvučeni kombinezon i čizme tijekom rukovanja proizvodom i faze primjene (materijal treba navesti vlasnik ovlaštenja unutar informacija o proizvodu).

Ako je potrebna kombinacija dezinfekcije prije i nakon mužnje, treba uzeti u obzir uporabu drugog biocidnog proizvoda bez joda za dezinfekciju prije mužnje.

5.3   Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon udisanja: Izađite na svježi zrak; posjetite liječnika ako dođe do komplikacija.

Nakon kontakta s kožom: Temeljito očistite kožu.

Nakon kontakta s očima: Isperite otvorene oči, skinite kontaktne leće, ispirite nekoliko minuta pod vodom iz slavine. Zatim posjetite liječnika.

Nakon gutanja: Isperite usta i popijte malo vode. Nemojte izazivati povraćanje; odmah nazovite hitnu pomoć.

Kod traženja medicinskog savjeta imajte pri ruci paket ili naljepnicu proizvoda o nazovite lokalni Centar za kontrolu otrovanja +385 1 2348 342.

Mjere opreza za očuvanje okoliša:

Obavijestite odgovarajuća nadležna tijela ako je proizvod uzrokovao zagađenje okoliša (otpadne vode, vodene tokove, tlo ili zrak). Za sprječavanje pogrešnog funkcioniranja pojedinačnog postrojenja za obradu otpadnih voda, mogući ostaci koji sadrže proizvod moraju biti ispražnjeni u skladište gnoja (za posipanje poljoprivrednog tla ili fermentaciju u postrojenju bioplina) ili komunalnu kanalizaciju ako je to zakonom dozvoljeno.

5.4   Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon postupka, zbrinite neiskorišteni proizvod i ambalažu sukladno lokalnim propisima. Upotrijebljeni proizvod može se ispustiti u komunalnu kanalizaciju ili zbrinuti na lokaciju za skladištenje gnojiva ovisno o lokalnim zahtjevima. Izbjegavajte ispuštati u zasebno postrojenje za pročišćavanje voda.

Europski popis otpada: 200130 deterdženti koji nisu spomenuti u 20 01 29.

5.5   Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvajte na sobnoj temperaturi, dalje od izravnog sunčevog svjetla te u prozirnim spremnicima. Zaštitite od mraza. Držite spremnik čvrsto zatvoren.

Vijek trajanja: 12 mjeseci u spremniku od HDPE-a.

6.   OSTALE INFORMACIJE

 

7.   TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

7.1   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

Fink - Io Spray 50 (Jodophor)

Fink - Io Spray 50 (Iodophor)

Broj odobrenja

EU-0020540-0004 1-3


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,5

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

1.1   Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 4

Identifikator

Meta SPC 4

1.2   Dodatak broju autorizacije

Broj

1-4

1.3   Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2.   SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

2.1   Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,1

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ne-aktivna tvar

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4

Formulacija(e)

 

3.   OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

Oznaka upozorenja

Može nagrizati metale.

Oznake obavijesti

Čuvati samo u originalnom spremniku.

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom.

4.   AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

4.1   Opis uporabe

Tablica 4.

Uporaba br. 1 – Veterinarska higijena - stočarstvo - dezinfekcija vimena - profesionalno - u zatvorenom – namakanje (nakon mužnje)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Bakterije

Kvasci

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Načini primjene

otvoreni sustav: primjena uranjanjem

Namakanje vimena: Ručna nemedicinska dezinfekcija vimena tekućinom spremnom za uporabu (na kravama, nakon mužnje)

Količine kod primjene i učestalost

Način primjene: 5-10 ml po kravi - 0

Učestalost primjene:

Tijekom lakatcije: 2 primjene dnevno (nakon mužnje)

Tijekom suhostaja: 1 primjena dnevno

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Boca od HDPE-a: 1 litra

Kanistar od HDPE-a: 5 - 60 litara

Bubanj od HDPE-a: 200 litara

IBC HDPE: 600 - 1000 litara

4.1.1   Upute za uporabu specifične za uporabu

- - -

4.1.2   Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- - -

4.1.3   Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- - -

4.1.4   Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- - -

4.1.5   Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

- - -

5.   OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU (4) METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

5.1   Upute za uporabu

Uvijek pročitajte naljepnicu ili letak prije uporabe i slijedite sve navedene upute.

Proizvod se prije uporabe mora dovesti na temperaturu iznad 20 °C.

Preporučuje se uporaba pumpice za doziranje kod punjenja proizvoda u opremu za primjenu.

Napunite posudu za močenje vimena s 2/3 proizvoda. Odmah nakon mužnje svake krave, ručno umočite svako vime u otopinu. Pobrinite se da najmanje dvije trećine vimena, a po mogućnosti cijelo vime, dođe u kontakt s otopinom.

Nemojte prati vime odmah nakon dezinfekcije. Ostavite proizvod do sljedeće mužnje. Ostavite krave na nogama dok se proizvod osuši (barem 5 minuta).

Po potrebi ponovno napunite posudu.

Posude za močenje vimena treba isprazniti nakon mužnje te isprati prije uporabe. Prije sljedeće mužnje potrebno je oprati vimena, po mogućnosti novom, mokrom krpom za svaku kravu.

Učestalost primjene ne smije prelaziti dvije primjene za svaku kravu dnevno (nakon mužnje).

5.2   Mjere za smanjenje rizika

Držati podalje od dohvata djece.

Ako je potrebna kombinacija dezinfekcije prije i nakon mužnje, treba uzeti u obzir uporabu drugog biocidnog proizvoda bez joda za dezinfekciju prije mužnje.

5.3   Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon udisanja: Izađite na svježi zrak; posjetite liječnika ako dođe do komplikacija.

Nakon kontakta s kožom: Temeljito očistite kožu.

Nakon kontakta s očima: Isperite otvorene oči, skinite kontaktne leće, ispirite nekoliko minuta pod vodom iz slavine. Zatim posjetite liječnika.

Nakon gutanja: Isperite usta i popijte malo vode. Nemojte izazivati povraćanje; odmah nazovite hitnu pomoć.

Kod traženja medicinskog savjeta imajte pri ruci paket ili naljepnicu proizvoda o nazovite lokalni Centar za kontrolu otrovanja [ovdje umetnite lokalni broj].

Mjere opreza za očuvanje okoliša:

Obavijestite odgovarajuća nadležna tijela ako je proizvod uzrokovao zagađenje okoliša (otpadne vode, vodene tokove, tlo ili zrak). Za sprječavanje pogrešnog funkcioniranja pojedinačnog postrojenja za obradu otpadnih voda, mogući ostaci koji sadrže proizvod moraju biti ispražnjeni u skladište gnoja (za posipanje poljoprivrednog tla ili fermentaciju u postrojenju bioplina) ili komunalnu kanalizaciju ako je to zakonom dozvoljeno.

5.4   Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon postupka, zbrinite neiskorišteni proizvod i ambalažu sukladno lokalnim propisima. Upotrijebljeni proizvod može se ispustiti u komunalnu kanalizaciju ili zbrinuti na lokaciju za skladištenje gnojiva ovisno o lokalnim zahtjevima. Izbjegavajte ispuštati u zasebno postrojenje za pročišćavanje voda.

Europski popis otpada: 200130 deterdženti koji nisu spomenuti u 20 01 29.

5.5   Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvajte na sobnoj temperaturi, dalje od izravnog sunčevog svjetla te u prozirnim spremnicima. Zaštitite od mraza. Držite spremnik čvrsto zatvoren.

Vijek trajanja: 12 mjeseci u spremniku od HDPE-a.

6.   OSTALE INFORMACIJE

7.   TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

7.1   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

FINK - Io Dip 10

IODip 10 PVP

Broj odobrenja

EU-0020540-0005 1-4


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,1

7.2   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

FINK - Io Dip Protect

DESINTEC MH Iodine Barrier

TvP - Barrier Dip

Broj odobrenja

EU-0020540-0006 1-4


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,15

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5

1.1   Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5

Identifikator

Meta SPC 5

1.2   Dodatak broju autorizacije

Broj

1-5

1.3   Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2.   SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5

2.1   Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 5

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,45

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

0,35

0,4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ne-aktivna tvar

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 5

Formulacija(e)

 

3.   OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5

Oznaka upozorenja

Može nagrizati metale.

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Čuvati samo u originalnom spremniku.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom.

Odložiti sadržaj u/na spremnik prema lokalnim/nacionalnim propisima.

4.   AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5

4.1   Opis uporabe

Tablica 5.

Uporaba br. 1 – Veterinarska higijena - stočarstvo - dezinfekcija vimena - profesionalno - u zatvorenom – namakanje (nakon mužnje)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Bakterije

Kvasci

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Načini primjene

otvoreni sustav: primjena uranjanjem

Namakanje vimena: Ručna nemedicinska dezinfekcija vimena tekućinom spremnom za uporabu (na kravama, nakon mužnje)

Količine kod primjene i učestalost

Način primjene: 5-10 ml po kravi - 0

Učestalost primjene:

Tijekom laktacije: 2 primjene dnevno (nakon mužnje)

Tijekom suhostaja: 1 primjena dnevno

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Boca od HDPE-a: 1 litra

Kanistar od HDPE-a: 5 - 60 litara

Bubanj od HDPE-a: 200 litara

IBC HDPE: 600 - 1000 litara

4.1.1   Upute za uporabu specifične za uporabu

- - -

4.1.2   Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- - -

4.1.3   Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- - -

4.1.4   Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- - -

4.1.5   Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

- - -

5.   OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU (5) METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5

5.1   Upute za uporabu

Uvijek pročitajte naljepnicu ili letak prije uporabe i slijedite sve navedene upute.

Proizvod se prije uporabe mora dovesti na temperaturu iznad 20 °C.

Preporučuje se uporaba pumpice za doziranje kod punjenja proizvoda u opremu za primjenu.

Napunite posudu za močenje vimena s 2/3 proizvoda. Odmah nakon mužnje svake krave, ručno umočite svako vime u otopinu. Pobrinite se da najmanje dvije trećine vimena, a po mogućnosti cijelo vime, dođe u kontakt s otopinom.

Nemojte prati vime odmah nakon dezinfekcije. Ostavite proizvod do sljedeće mužnje.

Ostavite krave na nogama dok se proizvod osuši (barem 5 minuta).

Po potrebi ponovno napunite posudu.

Posude za močenje vimena treba isprazniti nakon mužnje te isprati prije uporabe. Prije sljedeće mužnje potrebno je oprati vimena, po mogućnosti novom, mokrom krpom za svaku kravu.

Učestalost primjene ne smije prelaziti dvije primjene za svaku kravu dnevno (nakon mužnje).

5.2   Mjere za smanjenje rizika

Držati podalje od dohvata djece.

Ako je potrebna kombinacija dezinfekcije prije i nakon mužnje, treba uzeti u obzir uporabu drugog biocidnog proizvoda bez joda za dezinfekciju prije mužnje.

5.3   Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon udisanja: Izađite na svježi zrak; posjetite liječnika ako dođe do komplikacija.

Nakon kontakta s kožom: Temeljito očistite kožu.

Nakon kontakta s očima: Isperite otvorene oči, skinite kontaktne leće, ispirite nekoliko minuta pod vodom iz slavine. Zatim posjetite liječnika.

Nakon gutanja: Isperite usta i popijte malo vode. Nemojte izazivati povraćanje; odmah nazovite hitnu pomoć.

Kod traženja medicinskog savjeta imajte pri ruci paket ili naljepnicu proizvoda o nazovite lokalni Centar za kontrolu otrovanja +385 1 2348 342.

Mjere opreza za očuvanje okoliša:

Obavijestite odgovarajuća nadležna tijela ako je proizvod uzrokovao zagađenje okoliša (otpadne vode, vodene tokove, tlo ili zrak). Za sprječavanje pogrešnog funkcioniranja pojedinačnog postrojenja za obradu otpadnih voda, mogući ostaci koji sadrže proizvod moraju biti ispražnjeni u skladište gnoja (za posipanje poljoprivrednog tla ili fermentaciju u postrojenju bioplina) ili komunalnu kanalizaciju ako je to zakonom dozvoljeno.

5.4   Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon postupka, zbrinite neiskorišteni proizvod i ambalažu sukladno lokalnim propisima. Upotrijebljeni proizvod može se ispustiti u komunalnu kanalizaciju ili zbrinuti na lokaciju za skladištenje gnojiva ovisno o lokalnim zahtjevima. Izbjegavajte ispuštati u zasebno postrojenje za pročišćavanje voda.

Europski popis otpada: 200130 deterdženti koji nisu spomenuti u 20 01 29.

5.5   Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvajte na sobnoj temperaturi, dalje od izravnog sunčevog svjetla te u prozirnim spremnicima. Zaštitite od mraza. Držite spremnik čvrsto zatvoren.

Vijek trajanja: 12 mjeseci u spremniku od HDPE-a.

6.   OSTALE INFORMACIJE

 

7.   TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5

7.1   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

Jodofilm 75/5 4500 ppm

Broj odobrenja

EU-0020540-0007 1-5


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,45

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

0,4

7.2   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

Jodofilm 75/5 3000 ppm

Broj odobrenja

EU-0020540-0008 1-5


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

0,3

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

 

7664-38-2

231-633-2

0,35

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6

1.1   Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6

Identifikator

Meta SPC 6

1.2   Dodatak broju autorizacije

Broj

1-6

1.3   Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2.   SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6

2.1   Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 6

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

1,75

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

3,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

0,0

25,6

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ne-aktivna tvar

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2   Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 6

Formulacija(e)

 

3.   OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6

Oznaka upozorenja

Može nagrizati metale.

Štetno ako se proguta.

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Uzrokuje teške ozljede oka.

Može uzrokovati oštećenje organa štitnjače tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Čuvati samo u originalnom spremniku.

Ne udisati maglu.

Ne udisati aerosol.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Nositi zaštitne rukavice.

Nositi zaštitno odijelo.

Nositi zaštitu za lice.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu vodom.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.

Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

Skladištiti pod ključem.

Čuvati izvan dohvata djece.

4.   AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6

4.1   Opis uporabe

Tablica 6.

Uporaba br. 1 – Veterinarska higijena - stočarstvo - dezinfekcija tvrde površine - profesionalno - u zatvorenom - prskanje

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Bakterije

Kvasci

Virusi

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Načini primjene

otvoreni sustav: sprejanje

Dezinfektant za tvrde površine u štalama (izuzev valionica). Prskanje razrijeđenog koncentrata uz pomoć ručnog raspršivača s rancem (4-7 bar)

Količine kod primjene i učestalost

100 mL/m2 - Koncentracija joda u otopini za primjenu: 750 ppm (0,075 % volumnog udjela).

Učestalost primjene godišnje:

Muznih krava: 1

Goveda: 1

Teladi: 4

Krmača, u zasebnim oborima: 5

Krmače u skupinama: 5

Tovnih svinja: 3

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima bez tretmana: 1

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima s ventilacijom (pojasno sušenje): 1

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima s prinudnim sušenjem (duboka jama, visoko): 1

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima: 1

Kokoši nesilica u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom (poda djelomično pokriven steljom u kombinaciji s djelomično rešetkastim podom): 1

Tovni pilići u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 7

Kokoši nesilica u slobodnom uzgoju s rešetkastim podom (sustav kaveza za ptice): 1

Roditelji tovni pilići u slobodnom uzgoju s rešetkastim podom: 1

Roditelji tovni pilići u uzgoju s rešetkastim podom: 3

Purice u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 2

Patke u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 13

Guske u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 6

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Boca od HDPE-a: 1 litra, čep od polipropilena

Kanistar od HDPE-a: 5 - 60 litara

Bubanj od HDPE-a: 200 litara

IBC HDPE: 600 - 1000 litara

4.1.1   Upute za uporabu specifične za uporabu

Iodosan 30: Pomiješajte 29 ml proizvoda s 971 ml vode da biste dobili 1 l otopine za primjenu.

Iodosan 18: Pomiješajte 40 ml proizvoda s 960 ml vode da biste dobili 1 l otopine za primjenu.

4.1.2   Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- - -

4.1.3   Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- - -

4.1.4   Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- - -

4.1.5   Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

 

5.   OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU (6) METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6

5.1   Upute za uporabu

Uvijek pročitajte naljepnicu ili letak prije uporabe i slijedite sve navedene upute.

Za pripremu otopine dezinfektanta pomiješajte tekući proizvod s vodom. Uvijek najprije ulijte vodu, a zatim pažljivo promiješajte proizvod.

Upotrijebite maks. 100 ml otopine za primjenu na svakom m2 tretirane površine. Nemojte pripravljati više tekućine nego je to strogo neophodno.

Proizvod treba primjenjivati samo u praznim (nenastanjenim) životinjskim nastambama nakon temeljitog čišćenja površina prikladnim sredstvom za čišćenje.

Obvezno je prethodno čišćenje. Isperite ili obrišite površine koje će biti tretirane. Ostavite da se suše otprilike 24 do 36 sati prije dezinfekcije kako bi se dobile površine vlažne poput tla. Prskanjem temeljito natopite instalacije i opremu tankim slojem pripremljene otopine prskanjem koristeći prikladne uređaje (4 do 7 bar). Tijekom procesa i u trajanju kontakta (min. 30 minuta) sve otvore treba zatvoriti i ventilacija mora biti isključena.

5.2   Mjere za smanjenje rizika

Držati na mjestu kojem ne mogu pristupiti djeca.

Oblik boce proizvoda treba smanjiti rizik od prskanja kako bi se izbjeglo izlaganje očiju i kože tijekom razrjeđivanja proizvoda.

Tijekom faze miješanja i punjenja: Obvezna je uporaba štitnika za lice i zaštitnih rukavica (materijal rukavice treba navesti vlasnik ovlaštenja unutar informacija o proizvodu).

Tijekom faze primjene korištene otopine prskanjem: Treba nositi rukavice i zaštitni kombinezon (najmanje tipa X, EN XXXXX) koji ne propušta biocidni proizvod (materijal rukavice i kombinezona treba navesti vlasnik ovlaštenja unutar informacija o proizvodu). Upotrijebite nove rukavice za svaku novu radnu smjenu.

Stručnjaci ne smiju provoditi dezinfekciju nastambe za životinje više od 3 puta mjesečno. Ti stručnjaci ne smiju koristiti proizvod s jodom u druge svrhe.

Upotrijebite samo jednu vrstu proizvoda koji sadrži jod u jednom danu.

Ne smije se izvoditi dezinfekcija štale više od jednom godišnje ili više od jednom tijekom životnog ciklusa teladi ili svinja. Tijekom primjene treba pokriti korita za hranjenje.

5.3   Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon udisanja: Izađite na svježi zrak; posjetite liječnika ako dođe do komplikacija.

Nakon kontakta s kožom: Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i kožu temeljito oprati.

Nakon kontakta s očima: Odmah isperite otvorene oči, skinite kontaktne leće, ispirite nekoliko minuta pod vodom iz slavine. Zatim posjetite liječnika.

Nakon gutanja: Isperite usta i popijte malo vode. Nemojte izazivati povraćanje; odmah nazovite hitnu pomoć.

U slučaju gubitka svijesti, namjestite pacijenta tako da bude stabilno okrenut na lijevu stranu radi prijevoza. Nikada ne dajite ništa na usta pojedincu koji je izgubio svijest

Kod traženja medicinskog savjeta imajte pri ruci paket ili naljepnicu proizvoda o nazovite lokalni Centar za kontrolu otrovanja +385 1 2348 342.

Hitne mjere zaštite okoliša:

Obavijestite odgovarajuća nadležna tijela ako je proizvod uzrokovao zagađenje okoliša (otpadne vode, vodene tokove, tlo ili zrak). Za sprječavanje pogrešnog funkcioniranja pojedinačnog postrojenja za obradu otpadnih voda, mogući ostaci koji sadrže proizvod moraju biti ispražnjeni u skladište gnoja (za posipanje poljoprivrednog tla ili fermentaciju u postrojenju bioplina) ili komunalnu kanalizaciju ako je to zakonom dozvoljeno.

Metode i materijal za zaustavljanje širenja i čišćenje:

Zaustavite propuštanje ako se to može sigurno izvršiti. Pokupite prolivenu tekućinu materijalom koji veže tekućinu (pijesak, zemlja, diatomit, kisela vezivna sredstva, univerzalna vezivna sredstva, piljevina) te je odložite u spremnik za zbrinjavanje u otpad sukladno lokalnim/državnim propisima.

5.4   Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon postupka, zbrinite neiskorišteni proizvod i ambalažu sukladno lokalnim propisima. Upotrijebljeni proizvod može se ispustiti u komunalnu kanalizaciju ili zbrinuti na lokaciju za skladištenje gnojiva ovisno o lokalnim zahtjevima. Izbjegavajte ispuštati u zasebno postrojenje za pročišćavanje voda.

Europski popis otpada: 200130 deterdženti koji nisu spomenuti u 20 01 29.

5.5   Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvajte dalje od izravnog sunčevog svjetla te u prozirnim spremnicima. Zaštitite od mraza. Spremnik treba biti čvrsto zatvoren.

Vijek trajanja: 24 mjeseci u spremniku od HDPE-a.

6.   OSTALE INFORMACIJE

 

7.   TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6

7.1   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

IODOSAN 30

IODOSAN

IODAT

DESINTEC FL-JODES

ROTIE-SOL J

Disinfect Jod

FINK - Jodophos 15

Jod-Reiniger sauer

Tankrein extra

Broj odobrenja

EU-0020540-0009 1-6


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

25,6

7.2   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

IODOSAN 18

Broj odobrenja

EU-0020540-0010 1-6


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

1,75

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

3,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ne-aktivna tvar

68439-46-3

614-482-0

31,8

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7

1.1   Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7

Identifikator

Meta SPC 7

1.2   Dodatak broju autorizacije

Broj

1-7

1.3   Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2.   SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7

2.1   Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 7

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

3,0

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

10,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

31,8

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ne-aktivna tvar

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 7

Formulacija(e)

 

3.   OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7

Oznaka upozorenja

Može nagrizati metale.

Štetno ako se proguta.

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Uzrokuje teške ozljede oka.

Može uzrokovati oštećenje organa štitnjače tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Čuvati samo u originalnom spremniku.

Ne udisati maglu.

Ne udisati aerosol.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Nositi zaštitne rukavice.

Nositi zaštitno odijelo.

Nositi zaštitu za lice.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu vodom.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

Skladištiti pod ključem.

Čuvati izvan dohvata djece.

4.   AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7

4.1   Opis uporabe

Tablica 7.

Uporaba br. 1 – Veterinarska higijena - stočarstvo - dezinfekcija tvrde površine - profesionalno - u zatvorenom - prskanje

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Bakterije

Kvasci

Virusi

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Načini primjene

otvoreni sustav: sprejanje

Dezinfektant za tvrde površine u štalama (izuzev valionica). Prskanje razrijeđenog koncentrata uz pomoć ručnog raspršivača s rancem (4-7 bar)

Količine kod primjene i učestalost

100 mL/m2 - Koncentracija joda u otopini za primjenu: 750 ppm (0,075 % volumnog udjela).

Učestalost primjene godišnje:

Muznih krava: 1

Goveda: 1

Teladi: 4

Krmača, u zasebnim oborima: 5

Krmače u skupinama: 5

Tovnih svinja: 3

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima bez tretmana: 1

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima s ventilacijom (pojasno sušenje): 1

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima s prinudnim sušenjem (duboka jama, visoko): 1

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima: 1

Kokoši nesilica u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom (poda djelomično pokriven steljom u kombinaciji s djelomično rešetkastim podom): 1

Tovni pilići u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 7

Kokoši nesilica u slobodnom uzgoju s rešetkastim podom (sustav kaveza za ptice): 1

Roditelji tovni pilići u slobodnom uzgoju s rešetkastim podom: 1

Roditelji tovni pilići u uzgoju s rešetkastim podom: 3

Purice u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 2

Patke u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 13

Guske u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 6

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Boca od HDPE-a: 1 litra, čep od polipropilena

Kanistar od HDPE-a: 5 - 60 litara

Bubanj od HDPE-a: 200 litara

IBC HDPE: 600 - 1000 litara

4.1.1   Upute za uporabu specifične za uporabu

Iodosan 30 plus: Pomiješajte 23 ml proizvoda s 977 ml vode da biste dobili 1 l otopine za primjenu.

4.1.2   Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- - -

4.1.3   Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- - -

4.1.4   Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- - -

4.1.5   Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

- - -

5.   OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU (7) METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7

5.1   Upute za uporabu

Uvijek pročitajte naljepnicu ili letak prije uporabe i slijedite sve navedene upute.

Za pripremu otopine dezinfektanta pomiješajte tekući proizvod s vodom. Uvijek najprije ulijte vodu, a zatim pažljivo promiješajte proizvod.

Upotrijebite maks. 100 ml otopine za primjenu na svakom m2 tretirane površine. Nemojte pripravljati više tekućine nego je to strogo neophodno.

Proizvod treba primjenjivati samo u praznim (nenastanjenim) životinjskim nastambama nakon temeljitog čišćenja površina prikladnim sredstvom za čišćenje.

Obvezno je prethodno čišćenje. Isperite ili obrišite površine koje će biti tretirane. Ostavite da se suše otprilike 24 do 36 sati prije dezinfekcije kako bi se dobile površine vlažne poput tla. Prskanjem temeljito natopite instalacije i opremu tankim slojem pripremljene otopine prskanjem koristeći prikladne uređaje (4 do 7 bar). Tijekom procesa i u trajanju kontakta (min. 30 minuta) sve otvore treba zatvoriti i ventilacija mora biti isključena.

5.2   Mjere za smanjenje rizika

Držati na mjestu kojem ne mogu pristupiti djeca.

Oblik boce proizvoda treba smanjiti rizik od prskanja kako bi se izbjeglo izlaganje očiju i kože tijekom razrjeđivanja proizvoda.

Tijekom faze miješanja i punjenja: Obvezna je uporaba štitnika za lice i zaštitnih rukavica (materijal rukavice treba navesti vlasnik ovlaštenja unutar informacija o proizvodu).

Tijekom faze primjene korištene otopine prskanjem: Treba nositi rukavice i zaštitni kombinezon (najmanje tipa X, EN XXXXX) koji ne propušta biocidni proizvod (materijal rukavice i kombinezona treba navesti vlasnik ovlaštenja unutar informacija o proizvodu). Upotrijebite nove rukavice za svaku novu radnu smjenu.

Stručnjaci ne smiju provoditi dezinfekciju nastambe za životinje više od 3 puta mjesečno. Ti stručnjaci ne smiju koristiti proizvod s jodom u druge svrhe.

Upotrijebite samo jednu vrstu proizvoda koji sadrži jod u jednom danu.

Ne smije se izvoditi dezinfekcija štale više od jednom godišnje ili više od jednom tijekom životnog ciklusa teladi ili svinja. Tijekom primjene treba pokriti korita za hranjenje.

5.3   Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon udisanja: Izađite na svježi zrak; posjetite liječnika ako dođe do komplikacija.

Nakon kontakta s kožom: Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i kožu temeljito oprati.

Nakon kontakta s očima: Odmah isperite otvorene oči, skinite kontaktne leće, ispirite nekoliko minuta pod vodom iz slavine. Zatim posjetite liječnika.

Nakon gutanja: Isperite usta i popijte malo vode. Nemojte izazivati povraćanje; odmah nazovite hitnu pomoć.

U slučaju gubitka svijesti, namjestite pacijenta tako da bude stabilno okrenut na lijevu stranu radi prijevoza. Nikada ne dajite ništa na usta pojedincu koji je izgubio svijest.

Kod traženja medicinskog savjeta imajte pri ruci paket ili naljepnicu proizvoda o nazovite lokalni Centar za kontrolu otrovanja [ovdje umetnite lokalni broj].

Hitne mjere zaštite okoliša:

Obavijestite odgovarajuća nadležna tijela ako je proizvod uzrokovao zagađenje okoliša (otpadne vode, vodene tokove, tlo ili zrak). Za sprječavanje pogrešnog funkcioniranja pojedinačnog postrojenja za obradu otpadnih voda, mogući ostaci koji sadrže proizvod moraju biti ispražnjeni u skladište gnoja (za posipanje poljoprivrednog tla ili fermentaciju u postrojenju bioplina) ili komunalnu kanalizaciju ako je to zakonom dozvoljeno.

Metode i materijal za zaustavljanje širenja i čišćenje:

Zaustavite propuštanje ako se to može sigurno izvršiti. Pokupite prolivenu tekućinu materijalom koji veže tekućinu (pijesak, zemlja, diatomit, kisela vezivna sredstva, univerzalna vezivna sredstva, piljevina) te je odložite u spremnik za zbrinjavanje u otpad sukladno lokalnim/državnim propisima.

5.4   Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon postupka, zbrinite neiskorišteni proizvod i ambalažu sukladno lokalnim propisima. Upotrijebljeni proizvod može se ispustiti u komunalnu kanalizaciju ili zbrinuti na lokaciju za skladištenje gnojiva ovisno o lokalnim zahtjevima. Izbjegavajte ispuštati u zasebno postrojenje za pročišćavanje voda.

Europski popis otpada: 200130 deterdženti koji nisu spomenuti u 20 01 29.

5.5   Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvajte dalje od izravnog sunčevog svjetla te u prozirnim spremnicima. Zaštitite od mraza. Spremnik treba biti čvrsto zatvoren.

Vijek trajanja: 24 mjeseci u spremniku od HDPE-a.

6.   OSTALE INFORMACIJE

7.   TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7

7.1   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

IODOSAN 30 Plus

YODO CONTROL

YODIVEN

Broj odobrenja

EU-0020540-0011 1-7


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

10.0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

31,8

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8

1.1   Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8

Identifikator

Meta SPC 8

1.2   Dodatak broju autorizacije

Broj

1-8

1.3   Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2.   SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8

2.1   Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 8

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

1,5

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

3,0

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

18,0

18,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ne-aktivna tvar

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 8

Formulacija(e)

 

3.   OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8

Oznaka upozorenja

Može nagrizati metale.

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Uzrokuje teške ozljede oka.

Može uzrokovati oštećenje organa štitnjače tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Čuvati samo u originalnom spremniku.

Ne udisati maglu.

Ne udisati aerosol.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Nositi zaštitne rukavice.

Nositi zaštitno odijelo.

Nositi zaštitu za lice.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

Skladištiti pod ključem.

Čuvati izvan dohvata djece.

4.   AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8

4.1   Opis uporabe

Tablica 8.

Uporaba br. 1 – Veterinarska higijena - stočarstvo - dezinfekcija tvrde površine - profesionalno - u zatvorenom - prskanje

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Bakterije

Kvasci

Virusi

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Načini primjene

otvoreni sustav: sprejanje

Dezinfektant za tvrde površine u štalama (izuzev valionica). Prskanje razrijeđenog koncentrata uz pomoć ručnog raspršivača s rancem (4-7 bar)

Količine kod primjene i učestalost

100 mL/m2 - Koncentracija joda u otopini za primjenu: 750 ppm (0,075 % volumnog udjela).

Učestalost primjene godišnje:

Muznih krava: 1

Goveda: 1

Teladi: 4

Krmača, u zasebnim oborima: 5

Krmače u skupinama: 5

Tovnih svinja: 3

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima bez tretmana: 1

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima s ventilacijom (pojasno sušenje): 1

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima s prinudnim sušenjem (duboka jama, visoko): 1

Kokoši nesilica u baterijskim kavezima: 1

Kokoši nesilica u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom (poda djelomično pokriven steljom u kombinaciji s djelomično rešetkastim podom): 1

Tovni pilići u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 7

Kokoši nesilica u slobodnom uzgoju s rešetkastim podom (sustav kaveza za ptice): 1

Roditelji tovni pilići u slobodnom uzgoju s rešetkastim podom: 1

Roditelji tovni pilići u uzgoju s rešetkastim podom: 3

Purice u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 2

Patke u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 13

Guske u slobodnom uzgoju s podom prekrivenim steljom: 6

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Boca od HDPE-a: 1 litra, čep od polipropilena

Kanistar od HDPE-a: 5 - 60 litara

Bubanj od HDPE-a: 200 litara

IBC HDPE: 600 - 1000 litara

4.1.1   Upute za uporabu specifične za uporabu

Iodosan 15: Pomiješajte 46 ml proizvoda s 954 ml vode da biste dobili 1 l otopine za primjenu.

4.1.2   Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- - -

4.1.3   Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- - -

4.1.4   Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- - -

4.1.5   Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

- - -

5.   OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU (8) METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8

5.1   Upute za uporabu

Uvijek pročitajte naljepnicu ili letak prije uporabe i slijedite sve navedene upute.

Za pripremu otopine dezinfektanta pomiješajte tekući proizvod s vodom. Uvijek najprije ulijte vodu, a zatim pažljivo promiješajte proizvod.

Upotrijebite maks. 100 ml otopine za primjenu na svakom m2 tretirane površine. Nemojte pripravljati više tekućine nego je to strogo neophodno.

Proizvod treba primjenjivati samo u praznim (nenastanjenim) životinjskim nastambama nakon temeljitog čišćenja površina prikladnim sredstvom za čišćenje.

Obvezno je prethodno čišćenje. Isperite ili obrišite površine koje će biti tretirane. Ostavite da se suše otprilike 24 do 36 sati prije dezinfekcije kako bi se dobile površine vlažne poput tla. Prskanjem temeljito natopite instalacije i opremu tankim slojem pripremljene otopine prskanjem koristeći prikladne uređaje (4 do 7 bar). Tijekom procesa i u trajanju kontakta (min. 30 minuta) sve otvore treba zatvoriti i ventilacija mora biti isključena.

5.2   Mjere za smanjenje rizika

Držati na mjestu kojem ne mogu pristupiti djeca.

Oblik boce proizvoda u boce treba smanjiti rizik od prskanja kako bi se izbjeglo izlaganje očiju i kože tijekom razrjeđivanja proizvoda.

Tijekom faze miješanja i punjenja: Obvezna je uporaba štitnika za lice i zaštitnih rukavica (materijal rukavice treba navesti vlasnik ovlaštenja unutar informacija o proizvodu).

Tijekom faze primjene korištene otopine prskanjem: Treba nositi rukavice i zaštitni kombinezon (najmanje tipa X, EN XXXXX) koji ne propušta biocidni proizvod (materijal rukavice i kombinezona treba navesti vlasnik ovlaštenja unutar informacija o proizvodu). Upotrijebite nove rukavice za svaku novu radnu smjenu.

Stručnjaci ne smiju provoditi dezinfekciju nastambe za životinje više od 3 puta mjesečno. Ti stručnjaci ne smiju koristiti proizvoda s jodom u dodatne svrhe.

Upotrijebite samo jednu vrstu proizvoda koji sadrži jod u jednom danu.

Ne smije se izvoditi dezinfekcija štale više puta godišnje za svaki životni vijek teladi ili svinja. Tijekom primjene treba pokriti korita za hranjenje.

5.3   Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon udisanja: Izađite na svježi zrak; posjetite liječnika ako dođe do komplikacija.

Nakon kontakta s kožom: Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i kožu temeljito oprati.

Nakon kontakta s očima: Odmah isperite otvorene oči, skinite kontaktne leće, ispirite nekoliko minuta pod vodom iz slavine. Zatim posjetite liječnika.

Nakon gutanja: Isperite usta i popijte malo vode. Nemojte izazivati povraćanje; odmah nazovite hitnu pomoć.

U slučaju gubitka svijesti, namjestite pacijenta tako da bude stabilno okrenut na lijevu stranu radi prijevoza. Nikada ne dajite ništa na usta pojedincu koji je izgubio svijest

Kod traženja medicinskog savjeta imajte pri ruci paket ili naljepnicu proizvoda o nazovite lokalni Centar za kontrolu otrovanja [ovdje umetnite lokalni broj].

Hitne mjere zaštite okoliša:

Obavijestite odgovarajuća nadležna tijela ako je proizvod uzrokovao zagađenje okoliša (otpadne vode, vodene tokove, tlo ili zrak). Za sprječavanje pogrešnog funkcioniranja pojedinačnog postrojenja za obradu otpadnih voda, mogući ostaci koji sadrže proizvod moraju biti ispražnjeni u skladište gnoja (za posipanje poljoprivrednog tla ili fermentaciju u postrojenju bioplina) ili komunalnu kanalizaciju ako je to zakonom dozvoljeno.

Metode i materijal za zaustavljanje širenja i čišćenje:

Zaustavite propuštanje ako se to može sigurno izvršiti. Pokupite prolivenu tekućinu materijalom koji veže tekućinu (pijesak, zemlja, diatomit, kisela vezivna sredstva, univerzalna vezivna sredstva, piljevina) te je odložite u spremnik za zbrinjavanje u otpad sukladno lokalnim/državnim propisima.

5.4   Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon postupka, zbrinite neiskorišteni proizvod i ambalažu sukladno lokalnim propisima. Upotrijebljeni proizvod može se ispustiti u komunalnu kanalizaciju ili zbrinuti na lokaciju za skladištenje gnojiva ovisno o lokalnim zahtjevima. Izbjegavajte ispuštati u zasebno postrojenje za pročišćavanje voda.

Europski popis otpada: 200130 deterdženti koji nisu spomenuti u 20 01 29.

5.5   Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvajte dalje od izravnog sunčevog svjetla te u prozirnim spremnicima. Zaštitite od mraza. Spremnik treba biti čvrsto zatvoren.

Vijek trajanja: 24 mjeseci u spremniku od HDPE-a.

6.   OSTALE INFORMACIJE

7.   Treća razina informacija: pojedinačni proizvodi u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 8

7.1   Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

IODOSAN 15

Broj odobrenja

EU-0020540-0012 1-8


Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Jod

 

Aktivna tvar

7553-56-2

231-442-4

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ne-aktivna tvar

7664-38-2

231-633-2

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ne-aktivna tvar

69011-36-5

500-241-6

18,0


(1)  Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

(2)  Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

(3)  Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3.

(4)  Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 4.

(5)  Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

(6)  Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6.

(7)  Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

(8)  Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.


DIREKTIVE

5.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/38


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1845

оd 8. kolovoza 2019.

o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za bis(2-etilheksil)-ftalat (DEHP) u određenim gumenim komponentama koje se upotrebljavaju u sustavima motora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU propisuje se da države članice moraju osigurati da električna i elektronička oprema stavljena na tržište ne sadržava opasne tvari navedene u Prilogu II. toj direktivi. Taj se zahtjev ne primjenjuje na primjene navedene u Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU.

(2)

Različite kategorije električne i elektroničke opreme na koje se primjenjuje Direktiva 2011/65/EU navedene su u Prilogu I. toj direktivi.

(3)

Bis(2-etilheksil)-ftalat (DEHP) je ograničena tvar navedena u Prilogu II. Direktivi 2011/65/EU. Komisija je 29. lipnja 2017. zaprimila zahtjev podnesen u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2011/65/EU koji se odnosi na izuzeće, koje treba navesti u Prilogu III. Direktivi, za uporabu DEHP-a u gumenim dijelovima kao što su O-prsteni, brtvila, amortizeri, brtve, cijevi, uvodnice i kapice koji se upotrebljavaju u sustavima motora, uključujući ispušne sustave i turbopuhala, koji su konstruirani za uporabu u opremi koja nije namijenjena isključivo za široku potrošnju („zatraženo izuzeće”).

(4)

U skladu s člankom 5. stavkom 7. Direktive 2011/65/EU u okviru ocjenjivanja zatraženog izuzeća provedena su savjetovanja s dionicima.

(5)

DEHP se gumenim materijalima dodaje kao omekšavalo kako bi bili elastični. Gumene komponente upotrebljavaju se kao fleksibilne poveznice dijelova sustava motora i sprečavaju curenje, zabrtvljuju dijelove motora te štite od vibracija ili prljavštine i tekućina tijekom vijeka trajanja motora.

(6)

Na tržištu trenutačno nema na raspolaganju alternativa bez DEHP-a koje bi osigurale dovoljnu razinu pouzdanosti za primjene u motorima za koje su potrebni dugi vijek trajanja i posebna svojstva poput otpornosti na sve kontaktne materijale (npr. gorivo, mazivo ulje, rashladna sredstva, plinovi ili prljavština), temperaturu i vibracije.

(7)

Zbog nedostatka pouzdanih alternativa zamjena ili eliminacija DEHP-a još uvijek je znanstveno i tehnički neizvediva za određene gumene dijelove koji se upotrebljavaju u sustavima motora. Zatraženo izuzeće u skladu je s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i stoga se njime ne narušava zaštita okoliša i zdravlja koja je njome predviđena.

(8)

Stoga je primjereno odobriti zatraženo izuzeće tako da se primjene obuhvaćene tim izuzećem u pogledu električne i elektroničke opreme kategorije 11. Priloga I. Direktivi 2011/65/EU uvrste u Prilog III. Direktivi 2011/65/EU.

(9)

Izuzeće bi trebalo odobriti za maksimalno razdoblje valjanosti od pet godina počevši od 22. srpnja 2019., u skladu s člankom 4. stavkom 3. i člankom 5. stavkom 2. prvim podstavkom Direktive 2011/65/EU. Imajući na umu rezultate stalnih nastojanja da se pronađu pouzdane zamjene, razdoblje trajanja izuzeća ne bi trebalo negativno utjecati na inovacije.

(10)

Direktivu 2011/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 30. travnja 2020. godine donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 1. svibnja 2020. godine.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. kolovoza 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.

(2)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

U Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU dodaje se sljedeći unos 43:

„43

Bis(2-etilheksil)-ftalat u gumenim komponentama u sustavima motora, koje su konstruirane za uporabu u opremi koja nije namijenjena isključivo za široku potrošnju i pod uvjetom da nikakvi plastificirani materijali ne dolaze u dodir sa sluznicom ljudi ili u dulji dodir s ljudskom kožom te da vrijednost koncentracije bis(2-etilheksil)-ftalata ne premašuje:

(a)

30 % masenog udjela gume za

i.

prevlake brtve;

ii.

brtve od pune gume; ili

iii.

gumene komponente u sklopovima od najmanje tri komponente koji za rad upotrebljavaju električnu, mehaničku ili hidrauličku energiju, te koje su pričvršćene za motor;

(b)

10 % masenog udjela gume za komponente koje sadržavaju gumu, koje nisu navedene u točki (a).

Za potrebe ovog unosa „dulji dodir s ljudskom kožom” znači stalan dodir koji traje dulje od 10 minuta ili dodir s prekidima tijekom razdoblja od 30 minuta, dnevno.

Primjenjuje se na kategoriju 11. i istječe 21. srpnja 2024.”


5.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/41


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1846

оd 8. kolovoza 2019.

o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima koji se upotrebljavaju u određenim motorima s unutarnjim izgaranjem

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU propisuje se da države članice moraju osigurati da električna i elektronička oprema stavljena na tržište ne sadržava opasne tvari navedene u Prilogu II. toj direktivi. Taj se zahtjev ne primjenjuje na primjene navedene u Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU.

(2)

Različite kategorije električne i elektroničke opreme na koje se primjenjuje Direktiva 2011/65/EU navedene su u Prilogu I. toj direktivi.

(3)

Olovo je ograničena tvar navedena u Prilogu II. Direktivi 2011/65/EU. Komisija je 29. lipnja 2017. zaprimila zahtjev podnesen u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2011/65/EU koji se odnosi na izuzeće, koje treba navesti u Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU, za uporabu olova u lemovima za senzore, aktuatore i upravljačke jedinice motora koji se upotrebljavaju za praćenje i kontrolu sustava motora, uključujući turbopuhala i kontrole emisija ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem koji se upotrebljavaju u opremi koja nije namijenjena isključivo za široku potrošnju („zatraženo izuzeće”).

(4)

U skladu s člankom 5. stavkom 7. Direktive 2011/65/EU u okviru ocjenjivanja zatraženog izuzeća provedena su savjetovanja s dionicima.

(5)

Svaki motor unutar područja primjene zatraženog izuzeća opremljen je posebnim vrstama senzora, aktuatora i upravljačkih jedinica motora koje prate i kontroliraju njegove emisije kako bi se osigurala usklađenost s Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Uvjeti prisutni u takvom motoru i ispušnom sustavu te u njihovoj blizini mogu, kad je riječ o povišenim temperaturama i razinama vibracije, biti tako ekstremni da mogu dovesti do preuranjenog popuštanja lemljenog spoja.

(6)

Trenutačno je za primjene olova obuhvaćene zatraženim izuzećem potrebno dodatno vrijeme za ispitivanje kako bi se osigurala pouzdanost dostupnih bezolovnih zamjena.

(7)

Zbog nedostatka pouzdanih alternativa zamjena ili eliminacija olova znanstveno je i tehnički neizvediva u određenim motorima s unutarnjim izgaranjem. Zatraženo izuzeće je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i stoga se njime ne narušava zaštita okoliša i zdravlja koja je njome predviđena.

(8)

Stoga je primjereno odobriti zatraženo izuzeće tako da se primjene obuhvaćene tim izuzećem u pogledu električne i elektroničke opreme kategorije 11. Priloga I. Direktivi 2011/65/EU uvrste u Prilog III. Direktivi 2011/65/EU.

(9)

Izuzeće bi trebalo odobriti za maksimalno razdoblje valjanosti od pet godina počevši od 22. srpnja 2019., u skladu s člankom 4. stavkom 3. i člankom 5. stavkom 2. prvim podstavkom Direktive 2011/65/EU. Imajući na umu rezultate stalnih nastojanja da se pronađu pouzdane zamjene, razdoblje trajanja izuzeća ne bi trebalo negativno utjecati na inovacije.

(10)

Direktivu 2011/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do [posljednjeg dana petog mjeseca nakon dana stupanja na snagu ove Direktive] donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od [posljednjeg dana petog mjeseca nakon dana stupanja na snagu ove Direktive + 1 dan].

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. kolovoza 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.

(2)  Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ (SL L 252, 16.9.2016., str. 53.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

U Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU dodaje se sljedeći unos 44:

„44

Olovo u lemovima senzora, aktuatora i upravljačkih jedinica motora u motorima s unutarnjim izgaranjem obuhvaćenih područjem primjene Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), ugrađenih u opremu koja se tijekom rada upotrebljava na fiksnim položajima i koja je namijenjena za stručnjake, ali mogu je upotrebljavati i neprofesionalni korisnici

Primjenjuje se na kategoriju 11. i istječe 21. srpnja 2024.


(*1)  Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ (SL L 252, 16.9.2016., str. 53.).”


ODLUKE

5.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/44


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1847

оd 31. srpnja 2019.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/190/EU u pogledu godišnje raščlambe sredstava posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih po državi članici zajedno s popisom prihvatljivih regija

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 5438)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (1), a posebno njezin članak 91. stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/190/EU (2) utvrđuje se, među ostalim, godišnja raščlamba sredstava posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih po državi članici zajedno s popisom prihvatljivih regija za tu inicijativu u skladu s člankom 91. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2)

Uredbom (EU) 2019/711 Europskog parlamenta i Vijeća (3) o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 povećana su sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2019.

(3)

Regije prihvatljive za povećanje sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih 2019. utvrđene su u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) upućivanjem na najnovije dostupne godišnje podatke o nezaposlenosti mladih. U skladu s člankom 65. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, izdaci u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih prihvatljivi su do 31. prosinca 2023. za regije koje su već navedene na dva popisa u Prilogu IV. Provedbenoj odluci 2014/190/EU i za regije prihvatljive za povećanje sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2019. Stoga bi se postojeći popisi trebali i dalje primjenjivati te se dopunjavati popisom regija prihvatljivih za povećanje sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2019. Radi jasnoće i transparentnosti Prilog IV. Provedbenoj odluci 2014/190/EU stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

U skladu s Prilogom VIII. Uredbi (EU) br. 1303/2013 raščlamba povećanih sredstava za 2019. po državi članici trebala bi slijediti iste korake primijenjene kod prvobitne dodjele sredstava i dodjele za razdoblje 2017.–2020. Godišnju raščlambu posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih navedenu u cijenama iz 2011. u Prilogu III. Provedbenoj odluci 2014/190/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Kako bi države članice mogle planirati unaprijed, godišnja raščlamba trebala bi biti navedena i u trenutačnim cijenama kako bi se odrazila indeksacija od 2 % godišnje u skladu s člankom 91. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Prilog X. Provedbenoj odluci 2014/190/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Provedbenu odluku 2014/190/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2014/190/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Prilozi III. i IV. zamjenjuju se tekstom iz Priloga I. ovoj Odluci.

2.

Prilog X. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2019.

Za Komisiju

Johannes HAHN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/190/EU оd 3. travnja 2014. o određivanju godišnje raščlambe ukupnih sredstava po državi članici za Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”, godišnje raščlambe sredstava posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih po državi članici zajedno s popisom prihvatljivih regija, te iznosa koje je potrebno prenijeti iz dodijeljenih sredstava Kohezijskog fonda i strukturnih fondova svake države članice u Instrument za povezivanje Europe i pomoć za najpotrebitije za razdoblje 2014.–2020. (SL L 104, 8.4.2014., str. 13.).

(3)  Uredba (EU) 2019/711 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (SL L 123, 10.5.2019., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 470.).


PRILOG I.

„PRILOG III.

INICIJATIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH – POSEBNA DODJELA

(u EUR, cijene iz 2011.)

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno

BE

22 464 896

17 179 038

0

7 569 546

5 194 787

5 740 441

1 664 356

59 813 064

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

29 193 451

20 034 721

21 102 150

6 418 916

236 984 856

ES

499 481 827

381 956 689

0

154 715 855

106 177 548

109 838 027

34 018 181

1 286 188 127

FR

164 197 762

125 562 994

0

59 683 863

40 959 513

39 706 031

13 123 002

443 233 165

HR

35 033 821

26 790 569

0

12 993 208

8 916 907

9 001 567

2 856 884

95 592 956

IT

300 437 373

229 746 226

0

126 913 692

87 097 632

83 831 742

27 905 173

855 931 838

CY

6 126 207

4 684 747

0

2 428 857

1 666 863

1 089 453

534 046

16 530 173

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

133 639 212

102 194 692

0

6 060 353

4 159 066

4 181 837

1 332 522

251 567 682

PT

85 111 913

65 085 581

0

23 156 678

15 891 838

13 327 866

5 091 580

207 665 456

RO

56 112 815

42 909 800

0

16 695 447

11 457 659

7 488 666

3 670 915

138 335 302

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

4 574 741

3 139 529

3 413 850

1 005 873

79 561 976

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

EU 28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

443 985 691

304 696 063

298 721 630

97 621 448

4 143 225 010

PRILOG IV.

INICIJATIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH – POPIS PRIHVATLJIVIH REGIJA

Popis prihvatljivih regija na temelju podataka o nezaposlenosti mladih iz 2012.

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE33 – Prov. Liège

BG31 – Severozapaden

BG32 – Severen tsentralen

BG33 – Severoiztochen

BG34 – Yugoiztochen

BG42 – Yuzhen tsentralen

CZ04 – Severozápad

IE01 – Border, Midland and Western

IE02 – Southern and Eastern

EL11 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL12 – Kentriki Makedonia

EL13 – Dytiki Makedonia

EL14 – Thessalia

EL21 – Ipeiros

EL23 – Dytiki Ellada

EL24 – Sterea Ellada

EL25 – Peloponnisos

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 – Kriti

ES11 – Galicia

ES12 – Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 – País Vasco

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

ES23 – La Rioja

ES24 – Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-La Mancha

ES43 – Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla

ES70 – Canarias

FR61 – Aquitaine

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR23 – Haute-Normandie

FR24 – Centre

FR30 – Nord-Pas-de-Calais

FR72 – Auvergne

FR81 – Languedoc-Roussillon

FR91 – Guadeloupe

FR92 – Martinique

FR93 – Guyane

FR94 – Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC2 – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 – Liguria

ITC4 – Lombardia

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH5 – Emilia-Romagna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI1 – Toscana

ITI2 – Umbria

ITI3 – Marche

ITI4 – Lazio

CY00 – Kýpros

LV00 – Latvija

LT00 – Lietuva

HU23 – Dél-Dunántúl

HU31 – Észak-Magyarország

HU32 – Észak-Alföld

HU33 – Dél-Alföld

PL11 – Łódzkie

PL21 – Małopolskie

PL31 – Lubelskie

PL32 – Podkarpackie

PL33 – Świętokrzyskie

PL42 – Zachodniopomorskie

PL43 – Lubuskie

PL51 – Dolnośląskie

PL61 – Kujawsko-Pomorskie

PL62 – Warmińsko-Mazurskie

PT11 – Norte

PT15 – Algarve

PT16 – Centro (PT)

PT17 – Lisboa

PT18 – Alentejo

PT20 – Região Autónoma dos Açores

PT30 – Região Autónoma da Madeira

RO12 – Centru

RO22 – Sud-Est

RO31 – Sud – Muntenia

SI01 – Vzhodna Slovenija

SK02 – Západné Slovensko

SK03 – Stredné Slovensko

SK04 – Východné Slovensko

SE22 – Sydsverige

SE31 – Norra Mellansverige

SE32 – Mellersta Norrland

UKC1 – Tees Valley and Durham

UKD7 – Merseyside

UKG3 – West Midlands

UKI1 – Inner London

UKM3 – South Western Scotland

Popis prihvatljivih regija na temelju podataka o nezaposlenosti mladih iz 2016.

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE34 – Prov. Luxembourg (BE)

BE35 – Prov. Namur

EL51 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 – Kentriki Makedonia

EL53 – Dytiki Makedonia

EL54 – Ipeiros

EL61 – Thessalia

EL62 – Ionia Nisia

EL63 – Dytiki Ellada

EL64 – Sterea Ellada

EL65 – Peloponnisos

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 –Kriti

ES11 –Galicia

ES12 –Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 –País Vasco

ES22 –Comunidad Foral de Navarra

ES23 –La Rioja

ES24 –Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-la Mancha

ES43 –Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 – Canarias (ES)

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR23 –Haute-Normandie

FR24 – Centre (FR)

FR26 – Bourgogne

FR30 – Nord-Pas-de-Calais

FR42 – Alsace

FR81 – Languedoc-Roussillon

FRA1 – Guadeloupe

FRA2 – Martinique

FRA3 – Guyane

FRA4 – La Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC2 – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 – Liguria

ITC4 – Lombardia

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI1 – Toscana

ITI2 – Umbria

ITI3 – Marche

ITI4 – Lazio

CY00 – Kýpros

PL32 – Podkarpackie

PT11 – Norte

PT16 – Centro (PT)

PT17 – Área Metropolitana de Lisboa

PT18 – Alentejo

PT20 – Região Autónoma dos Açores (PT)

PT30 – Região Autónoma da Madeira (PT)

RO22 – Sud-Est

RO31 – Sud – Muntenia

RO41 – Sud-Vest Oltenia

SK04 – Východné Slovensko

Popis prihvatljivih regija na temelju podataka o nezaposlenosti mladih iz 2017.

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE33 – Prov. Liège

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 – Kriti

EL51 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 – Kentriki Makedonia

EL53 – Dytiki Makedonia

EL54 – Ipeiros

EL61 – Thessalia

EL62 – Ionia Nisia

EL63 – Dytiki Ellada

EL64 – Sterea Ellada

EL65 – Peloponnisos

ES11 – Galicia

ES12 – Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 – País Vasco

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

ES23 – La Rioja

ES24 – Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-La Mancha

ES43 – Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 – Canarias (ES)

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR30 – Nord-Pas-de-Calais

FR61 – Aquitaine

FR81 – Languedoc-Roussillon

FRA1 – Guadeloupe

FRA2 – Martinique

FRA3 – Guyane

FRA4 – Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC3 – Liguria

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI2 – Umbria

ITI4 – Lazio

PL32 – Podkarpackie

PT11 – Norte

PT20 – Região Autónoma dos Açores

PT30 – Região Autónoma da Madeira

SK04 – Východné Slovensko


ANNEX II

„PRILOG X.

INICIJATIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH – POSEBNA DODJELA

EUR, trenutačne cijene

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno

BE

23 839 927

18 595 143

0

8 524 538

5 967 177

6 725 841

1 989 059

65 641 685

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

32 876 567

23 013 597

24 724 532

7 671 199

259 802 924

ES

530 054 111

413 442 204

0

174 235 182

121 964 627

128 692 755

40 654 875

1 409 043 754

FR

174 247 979

135 913 423

0

67 213 724

47 049 606

46 521 944

15 683 202

486 629 878

HR

37 178 171

28 998 973

0

14 632 462

10 242 723

10 546 771

3 414 241

105 013 341

IT

318 826 544

248 684 704

0

142 925 430

100 047 801

98 222 247

33 349 267

942 055 993

CY

6 501 180

5 070 921

0

2 735 288

1 914 702

1 276 468

638 234

18 136 793

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

6 824 942

4 777 460

4 899 688

1 592 486

270 532 398

PT

90 321 443

70 450 726

0

26 078 181

18 254 727

15 615 719

6 084 909

226 805 705

RO

59 547 368

46 446 947

0

18 801 785

13 161 249

8 774 166

4 387 083

151 118 598

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

5 151 901

3 606 331

3 999 869

1 202 111

86 135 471

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

EU 28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

500 000 000

350 000 000

350 000 000

116 666 666

4 527 882 072


5.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/57


ODLUKA (EU) 2019/1848EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 29. listopada 2019.

o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2019/32)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu i četvrtu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskoga sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 11. stavak 6. i članke 17., 22. i 23.,

budući da:

(1)

Upravno vijeće je 4. listopada 2019. izmijenilo (1) Smjernicu ESB/2012/27 (2), kako bi se: (a) uvela nova funkcionalnost SSP-a koja omogućava obradu vrlo kritičnih i kritičnih plaćanja u izvanrednim situacijama, koju sve središnje banke Eurosustava moraju poštovati; (b) pojasnili uvjeti pod kojim investicijska društva mogu sudjelovati u sustavu TARGET2, uključujući uvjete za davanje pravnog mišljenja u pogledu investicijskih društava osnovanih izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) koja podnose zahtjev za izravno sudjelovanje u komponenti sustava TARGET2; (c) pojasnilo da sudionici u komponenti sustava TARGET2 moraju poštovati zahtjev za samocertifikaciju sustava TARGET2 i zahtjeve pružatelja mrežnih usluga sustava TARGET2 vezane uz sigurnost krajnje točke i obavijestiti odgovarajuću središnju banku Eurosustava o svakoj mjeri za sprečavanje krize ili mjeri za upravljanje krizom koju moraju poštovati; i (d) pojasnili i ažurirali određeni drugi aspekti Smjernice ESB/2012/27.

(2)

Izmjene izvršene u Smjernici ESB/2012/27 koje utječu na uvjete sustava TARGET2-ECB trebaju se odraziti u Odluci ESB/2007/7 (3).

(3)

Odluku ESB/2007/7 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene

Prilozi I., II. i III. Odluci ESB/2007/7 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Završne odredbe

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 17. studenoga 2019.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 29. listopada 2019.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Smjernica (EU) 2019/1849 od 4. listopada 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2019/30) (vidjeti stranicu 64. ovog Službenog lista).

(2)  Smjernica ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (SL L 30, 30.1.2013., str. 1.).

(3)  Odluka ESB/2007/7 od 24. srpnja 2007. o uvjetima sustava TARGET2-ECB (SL L 237, 8.9.2007., str. 71.)


PRILOG

Prilozi I., II. I III. Odluci ESB/2007/7 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u članku 1. definicija modula za izvanredne mjere briše se;

(b)

u članku 1., definicija „informacijski i kontrolni modul” (ICM) zamjenjuje se sljedećim:

„—‚ Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,”;

(c)

u članku 1., dodaje se sljedeća definicija:

„—‚ Contingency Solution’ means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,”;

(d)

članak 9. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

‘8.

Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*1) or any other equivalent applicable legislation.

(*1)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).’;"

(e)

članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Article 21

Business continuity and contingency procedures

1.   In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

2.   The Eurosystem provides a Contingency Solution if the events described in paragraph 1 occur. Connection to and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB to be critical. Other participants may, on request, connect to the Contingency Solution.”;

(f)

članak 22. mijenja se kako slijedi:

i.

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.”;

ii.

dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.

Participants shall provide the ECB with their TARGET2 self-certification and their attestation of adherence to the TARGET2 network service provider’s endpoint security requirements. In the event of non-adherence to the latter, participants shall provide a document describing alternative mitigating measures to the satisfaction of the ECB.”;

(g)

u članku 23. stavku 1., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

“(c)

allows participants to initiate backup liquidity redistribution and backup contingency payments or payment orders to the Contingency Solution in the event of a failure of the participant’s payment infrastructure.”;

(h)

u članku 32. stavku 2., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”;

(i)

Dodatak I. mijenja se kako slijedi:

i.

peti redak tablice iz stavka 2 podstavka 1. zamjenjuje se sljedećim::

„MT 202COV

Mandatory

Cover payment”;

ii.

stavak 8 podstavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

 

„If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup liquidity redistribution and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant”;

(j)

u Dodatku III., pod naslovom „Referentni okvir za mišljenja o državi za sudionike izvan EGP-a u sustavu TARGET2”, stavak 3.2. pod naslovom „Opća pitanja o insolventnosti” zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‚Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‚Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].”;

(k)

u Dodatku IV., stavak 6. mijenja se kako slijedi:

i.

točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

If the ECB deems it necessary to do so, it shall initiate the contingency processing of payment orders using the Contingency Solution of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be submitted by the participants and authorised by the ECB. In addition, the participants may submit files containing payment instructions, which may be uploaded into the Contingency Solution by the ECB.”;

ii.

točke (d) i (e) zamjenjuju se sljedećim:

„(d)

Payments required to avoid systemic risk shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing directly into the Contingency Solution and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated email, as well as via authenticated fax Participants shall submit files which contain payment instructions to the ECB for uploading into the Contingency Solution and which authorise the ECB to do so. The ECB may, exceptionally, also manually input payments on behalf of participants. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.”;

(l)

u Dodatku IV., stavku 7., točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup liquidity redistribution and backup contingency payments (e.g. CLS, EURO1).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup liquidity redistribution, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant’s use of backup liquidity redistribution. The participant shall be responsible for sending such backup liquidity redistribution exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.’;

(m)

u Dodatku VI., treći i četvrti redak tablice iz točke 5. zamjenjuju se sljedećim:

„T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4

per transaction”;

2.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

članak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

definicija „informacijski i kontrolni modul” (ICM) zamjenjuje se sljedećim:

„—‚ Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,”;

ii.

dodaje se sljedeći definicija:

„—‚ Contingency Solution’ means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,”;

(b)

članak 10. stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

T2S DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.”;

(c)

članak 18. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all T2S DCA holders and/or on T2S DCA holders that are considered critical by the ECB.”;

(d)

u članku 27. stavku 2., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”;

(e)

u Dodatku III, pod naslovom „Referentni okvir za mišljenja o državi za imatelje DCA za T2S izvan EGP-a u sustavu TARGET2”, stavak 3.2. pod naslovom „Opća pitanja o insolventnosti” zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the T2S DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the T2S DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‚Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the T2S DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the T2S DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‚Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].”;

(f)

u Dodatku VI., treći i četvrti redak tablice zamjenjuju se sljedećim::

„T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1 euro cent

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4 euro cent

per transaction”

3.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

članak 14. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.

TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.”;

(b)

članak 21. mijenja se kako slijedi:

(i)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all TIPS DCA holders.”;

(ii)

dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6.

TIPS DCA holders using instructing parties in line with Article 7(2) or (3), or allowing access to their TIPS DCA as set out in Article 8(1), shall be deemed to have addressed the risk stemming from such use or access in accordance with the additional security requirements imposed upon them.”;

(c)

članak 26. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.

Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension or termination of any TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB.

In the event that the suspension or termination of a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB occurs during the technical maintenance window, the ICM broadcast message shall be sent after the start of daytime processing on the next TARGET2 business day.”;

(d)

u članku 29. stavku 3., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”;

(e)

u Dodatku II., pod naslovom „Referentni okvir za mišljenja o državi za imatelje DCA za TIPS izvan EGP-a u sustavu TARGET2”, stavak 3.2. pod naslovom „Opća pitanja o insolventnosti” zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‚Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‚Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].”.


(*1)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).’;”


SMJERNICE

5.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/64


SMJERNICA (EU) 2019/1849 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 4. listopada 2019.

o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2019/30)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu i četvrtu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3. stavak 1. i članke 17., 18., i 22.,

budući da:

(1)

Upravno vijeće Europske središnje banke donijelo je 26. travnja 2007. Smjernicu ESB/2007/2 (1) kojom se uređuje sustav TARGET2 kojeg obilježava jedinstvena tehnička platforma, Jedinstvena zajednička platforma (SSP). Ta je Smjernica izmijenjena i preinačena kao Smjernica ESB/2012/27 (2).

(2)

Uspostavljena je nova funkcionalnost SSP-a koja omogućava obradu vrlo kritičnih i kritičnih plaćanja u izvanrednim situacijama, koju sve središnje banke Eurosustava moraju poštovati.

(3)

Postoji potreba za pojašnjenjem uvjeta pod kojim investicijska društva mogu sudjelovati u sustavu TARGET2, uključujući zahtjev za davanje pravnog mišljenja u pogledu investicijskih društava osnovanih izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) koja podnose zahtjev za izravno sudjelovanje u komponenti sustava TARGET2.

(4)

Potrebno je pojasniti da sudionici u komponenti sustava TARGET2 moraju poštovati zahtjev za samocertifikaciju sustava TARGET2 i zahtjeve pružatelja mrežnih usluga sustava TARGET2 vezane uz sigurnost krajnje točke i obavijestiti odgovarajuću središnju banku Eurosustava o svakoj mjeri za sprečavanje krize ili mjeri za upravljanje krizom koju moraju poštovati.

(5)

Također je potrebno pojasniti i ažurirati određene druge aspekte Smjernice ESB/2012/27.

(6)

Smjernicu ESB/2012/27 stoga je potrebno izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene

Smjernica ESB/2012/27 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 44. zamjenjuje se sljedećim:

„(44)

„informacijski i kontrolni modul (ICM)” znači modul SSP-a koji omogućuje imateljima PM računa dobivanje online informacija i dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti, upravljanje likvidnošću i, ako je primjenjivo, u izvanrednim situacijama, iniciranje pričuvnih naloga za plaćanje ili naloga za plaćanje unutar rješenja za izvanredne situacije;”;

(b)

dodaje se sljedeća točka 86.:

„(86)

„rješenje za izvanredne situacije” znači funkcionalnost SSP-a koja obrađuje vrlo kritična i kritična plaćanja u izvanrednim situacijama.”;

2.

u članku 21. dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6.

Središnje banke Eurosustava povezuju se s rješenjem za izvanredne situacije.”;

3.

prilozi II., II.a, II.b, III., IV. i V. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Smjernici.

Članak 2.

Stupanje na snagu i provedba

1.   Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro.

2.   Nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s ovom Smjernicom i primjenjuju ih od 17. studenoga 2019. Nacionalne središnje banke izvješćuju ESB o propisima i sredstvima u vezi s tim mjerama najkasnije do 17. listopada 2019.

Članak 3.

Adresati

Ova Smjernica upućena je svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 4. listopada 2019.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Smjernica ESB/2007/2 od 26. travnja 2007. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (SL L 237, 8.9.2007., str. 1.).

(2)  Smjernica ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (SL L 30, 30.1.2013., str. 1.).


PRILOG

Prilozi II., II.a, II.b, III., IV. i V. Smjernici ESB/2012/27 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

u članku 1. definicija modula za izvanredne mjere briše se;

(b)

u članku 1. definicija „informacijski i kontrolni modul (ICM)” zamjenjuje se sljedećim:

„-

„informacijski i kontrolni modul (ICM)” znači modul SSP-a koji omogućuje imateljima PM računa dobivanje online informacija i dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti, upravljanje likvidnošću i, ako je primjenjivo, u izvanrednim situacijama, iniciranje pričuvnih naloga za plaćanje ili naloga za plaćanje unutar rješenja za izvanredne situacije,”;

(c)

u članku 1. dodaje se sljedeća definicija:

„-

„rješenje za izvanredne situacije” znači funkcionalnost SSP-a koja obrađuje vrlo kritična i kritična plaćanja u izvanrednim situacijama,”;

(d)

u članku 4. stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

financijske odjele središnjih ili regionalnih vlada država članica;”;

(e)

u članku 4. stavku 2., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) i.

investicijska društva osnovana u Uniji ili EGP-u, uključujući i kada djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u; i

ii.

investicijska društva osnovana izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u;”;

(f)

u članku 8. stavku 1. točki (b), podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

za subjekte iz članka 4. stavka 1. točke (b) i članka 4. stavka 2. točke (c) podtočke ii. predočiti mišljenje o državi u obliku utvrđenom u Dodatku III., osim ako je [umetnuti naziv SB-a] informacije i izjave koje se moraju iznijeti u tom mišljenju o državi već dobio u drugom kontekstu.”;

(g)

članak 11. stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

Sudionici odmah obavješćuju [umetnuti naziv SB-a] ako nastupi slučaj neispunjavanja obveza koji se odnosi na njih ili ako se na njih primjenjuju mjere za sprječavanje krize ili mjere za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1) ili drugih jednakovrijednih mjerodavnih propisa.”;

(1)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbama (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.)."

(h)

članak 27. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 27.

Postupci neprekinutog poslovanja i postupci pri nepredvidivim događajima

1.   U slučaju neuobičajenog vanjskog događaja ili bilo kojeg drugog događaja koji utječe na rad SSP-a, primjenjuje se postupak neprekinutog poslovanja i postupak pri nepredvidivim događajima, oba opisana u Dodatku IV.

2.   Eurosustav osigurava rješenje za izvanredne situacije ako nastupe događaji opisani u stavku 1. Povezivanje s rješenjem za izvanredne situacije i njegova uporaba obvezni su za sudionike koje [umetnuti naziv SB-a] smatra kritičnima. Drugi sudionici mogu se, na zahtjev, povezati s rješenjem za izvanredne situacije.”;

(i)

članak 28. mijenja se kako slijedi:

i.

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

[umetnuti naziv SB-a] može odrediti dodatne sigurnosne zahtjeve svim sudionicima i/ili sudionicima koje [umetnuti naziv SB-a] smatra kritičnima, a posebno one povezane s kibersigurnošću ili suzbijanjem prijevara.”;

ii.

dodaju se sljedeći stavci 4. i 5.:

„4.

Sudionici dostavljaju [umetnuti naziv SB-a] svoju samocertifikaciju sustava TARGET2 i svoju potvrdu o postupanju u skladu sa zahtjevima pružatelja mrežnih usluga sustava TARGET2 vezanim uz sigurnost krajnje točke U slučaju nepostupanja s potonjim, sudionici moraju dostaviti dokument koji opisuje alternativne mjere za ublažavanje s kojima je [umetnuti naziv SB-a] zadovoljan.

5.

Sudionici koji trećim stranama dozvoljavaju pristup svojem PM računu kako je navedeno u članku 5. stavcima 2., 3. i 4., rješavat će rizik koji proizlazi iz dopuštenja za taj pristup u skladu sa sigurnosnim zahtjevima iz stavaka od 1. do 4. Samocertifikacija iz stavka 4. određuje da sudionik trećim osobama koje imaju pristup PM računu tog sudionika nameće zahtjeve pružatelja mrežnih usluga sustava TARGET2 vezane uz sigurnost krajnje točke.

(j)

u članku 29. stavku 1., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

omogućuje sudionicima da u slučaju pada sudionikove platne infrastrukture inicira pričuvnu preraspodjelu likvidnosti i pričuvna izvanredna plaćanja ili naloge za plaćanje unutar rješenja za izvanredne situacije.”;

(k)

u članku 38. stavku 2. točka (c) u prvoj rečenici zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

tijelima za superviziju, sanaciju i nadzor država članica i Unije, uključujući središnje banke, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih javnih zadaća, i pod uvjetom da u svim tim slučajevima otkrivanje nije u suprotnosti s mjerodavnim pravom.”;

(l)

u Dodatku I. peti redak tablice iz stavka 2. podstavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„MT 202COV

Obvezno

Plaćanje pokrića”;

(m)

u Dodatku III., pod naslovom „Referentni okvir za mišljenja o državi za sudionike izvan EGP-a u sustavu TARGET2”, stavak 3.2 zamjenjuje se sljedećim:

„3.2

Opća pitanja o insolventnosti i upravljanju krizom

3.2.a

Vrste postupaka zbog insolventnosti i upravljanja krizom

Jedina vrsta postupaka zbog insolventnosti (uključujući nagodbu ili sanaciju) koji za potrebe ovog mišljenja obuhvaćaju sve postupke u vezi s imovinom sudionika ili podružnice koje ima u [jurisdikciji], kojima bi sudionik mogao podlijegati u [jurisdikciji], jesu sljedeći: [popisati postupke na izvornom jeziku i u prijevodu na engleski] (zajednički naziv „postupci zbog insolventnosti”).

Pored postupaka zbog insolventnosti sudionik, sva njegova imovina ili podružnice koje ima u [jurisdikciji] mogu u [jurisdikciji] podlijegati [navesti privremenu obustavu plaćanja, posebnu upravu ili druge postupke zbog kojih plaćanja sudioniku i/ili od sudionika mogu biti privremeno obustavljena ili se mogu nametnuti ograničenja u vezi s tim plaćanjima ili slične postupke, uključujući mjere za sprječavanje krize i mjere za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU, na izvornom jeziku i u prijevodu na engleski] (dalje u tekstu pod zajedničkim nazivom „postupci”).

3.2.b.

Ugovori u vezi s insolventnošću

[jurisdikcija] ili određene političke jedinice unutar [jurisdikcije], kako su utvrđene, je/jesu strana/strane sljedećih ugovora u vezi s insolventnošću: [navesti, ako je to primjenjivo, one koji imaju ili mogu imati učinak na ovo mišljenje].”;

(n)

u Dodatku IV., stavak 6. mijenja se kako slijedi:

i.

točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

Ako smatra potrebnim, [umetnuti naziv SB-a] inicira izvanrednu obradu naloga za plaćanje upotrebom rješenja za izvanredne situacije SSP-a. U tim se slučajevima sudionicima i podsustavima pruža samo najniža razina usluga. [umetnuti naziv SB-a] obavješćuje svoje sudionike i podsustave o početku izvanredne obrade pomoću svih raspoloživih komunikacijskih sredstava.

(b)

Kod izvanredne obrade, sudionici dostavljaju naloge za plaćanje koje odobrava [umetnuti naziv SB-a]. Pored toga, podsustavi mogu dostaviti datoteke koje sadržavaju instrukcije za plaćanje koje [umetnuti naziv SB-a] može unijeti u rješenje za izvanredne situacije.”;

ii.

točke (d) i (e) zamjenjuju se sljedećim:

„(d)

Plaćanja potrebna za izbjegavanje sistemskih rizika smatraju se „kritičnima” i [umetnuti naziv SB-a] može odlučiti inicirati izvanrednu obradu u vezi s njima.

(e)

Sudionici dostavljaju naloge za plaćanje na izvanrednu obradu izravno u rješenje za izvanredne situacije te se obavješćivanje primatelja plaćanja provodi putem [umetnuti komunikacijska sredstva]. Podsustavi dostavljaju datoteke koje sadržavaju instrukcije za plaćanje [umetnuti naziv SB-a] radi učitavanja u rješenje za izvanredne situacije i koje ovlašćuju [umetnuti naziv SB-a] da to učini. [umetnuti naziv SB-a] može iznimno i ručno unositi plaćanja u ime sudionika. Informacije u vezi sa stanjem računa te terećenjem i odobrenjem računa mogu se dobiti putem [umetnuti naziv SB-a].”;

(o)

u Dodatku IV., stavku 7., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

U slučaju da sudionik ima problem koji ga sprečava u namiri plaćanja u sustavu TARGET2, rješavanje problema je njegova odgovornost. Posebno, sudionik može upotrijebiti interno rješenje ili ICM funkcionalnost, odnosno pričuvna plaćanja za preraspoređivanje likvidnosti i pričuvna izvanredna plaćanja (npr. CLS, EURO1).”;

(p)

u Dodatku VI., treći i četvrti redak tablice iz stavka 13. zamjenjuju se sljedećim:

„Nalozi za prijenos likvidnosti s DCA za T2S na DCA za T2S

14,1 eurocenta

po prijenosu

Promjene unutar salda (tj. blokada, deblokada, rezervacija likvidnosti itd.)

9,4 eurocenta

po transakciji”.

2.

Prilog II.a mijenja se kako slijedi:

(a)

članak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

definicija „informacijski i kontrolni modul (ICM)” zamjenjuje se sljedećim:

„-

„informacijski i kontrolni modul (ICM)” znači modul SSP-a koji omogućuje imateljima PM računa dobivanje online informacija i dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti, upravljanje likvidnošću i, ako je primjenjivo, u izvanrednim situacijama, iniciranje pričuvnih naloga za plaćanje ili naloga za plaćanje unutar rješenja za izvanredne situacije,”;

ii.

dodaju se sljedeće definicije:

„-

„investicijsko društvo” znači investicijsko društvo u smislu [umetni odredbe nacionalnog propisa kojima se prenosi članak 4. stavak 1. točka 1. Direktive 2014/65/EU], isključujući institucije navedene u [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se prenosi članak 2. stavak 1. Direktive 2014/65/EU], pod uvjetom da predmetno investicijsko društvo:

(a)

ima odobrenje i da ga nadzire priznato nadležno tijelo koje je kao takvo određeno u skladu s Direktivom 2014/65/EU; i

(b)

ovlašteno je obavljati djelatnosti iz [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se prenose točke 2., 3., 6. i 7. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU],”;

„-

„rješenje za izvanredne situacije” znači funkcionalnost SSP-a koja obrađuje vrlo kritična i kritična plaćanja u izvanrednim situacijama,”;

(b)

u članku 5. stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

financijske odjele središnjih ili regionalnih vlada država članica;”;

(c)

u članku 5. stavku 2., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) i.

investicijska društva osnovana u Uniji ili EGP-u uključujući i kada djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u; i

ii.

investicijska društva osnovana izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u;”;

(d)

u članku 6. stavku 1. točki (b), podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

za kreditne institucije ili investicijska društva osnovana izvan EGP-a koja djeluju preko podružnica osnovanih u Uniji ili EGP-u, predočiti mišljenje o državi u obliku utvrđenom u Dodatku III., osim ako je [umetnuti naziv SB-a] informacije i izjave koje se moraju iznijeti u tom mišljenju o državi već dobio u drugom kontekstu.”;

(e)

članak 10. stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

Imatelji DCA za T2S odmah obavješćuju [umetnuti naziv SB-a] ako nastupi slučaj neispunjavanja obveza koji se odnosi na njih, ili ako se na njih primjenjuju mjere za sprječavanje krize ili mjere za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU ili drugih jednakovrijednih mjerodavnih propisa.”

(f)

članak 18. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

[umetnuti naziv SB-a] može odrediti dodatne sigurnosne zahtjeve, naročito u pogledu kibersigurnosti ili suzbijanja prijevara, svim imateljima DCA za T2S i/ili imateljima DCA za T2S koje [umetnuti naziv SB-a] smatra kritičnima.”;

(g)

u članku 27. stavku 2. točka (c) u prvoj rečenici zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

tijelima za superviziju, sanaciju i nadzor država članica i Unije, uključujući središnje banke, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih javnih zadaća, i pod uvjetom da u svim tim slučajevima otkrivanje nije u suprotnosti s mjerodavnim pravom.”;

(h)

u Dodatku III., pod naslovom „Referentni okvir za mišljenja o državi za imatelje DCA za T2S izvan EGP-a u sustavu TARGET2”, stavak 3.2 zamjenjuje se sljedećim:

„3.2

Opća pitanja o insolventnosti i upravljanju krizom

3.2.a

Vrste postupaka zbog insolventnosti i upravljanja krizom

Jedina vrsta postupaka zbog insolventnosti (uključujući nagodbu ili sanaciju) koja za potrebe ovog mišljenja obuhvaća sve postupke u vezi s imovinom imatelja DCA za T2S ili podružnice koju ima u [jurisdikciji] kojima bi imatelj DCA za T2S mogao podlijegati u [jurisdikciji] jesu sljedeći: [popisati postupke na izvornom jeziku i u prijevodu na engleski] (zajednički naziv „postupci zbog insolventnosti”).

Osim postupaka zbog insolventnosti imatelj DCA za T2S, sva njegova imovina ili podružnice koje ima u [jurisdikciji] mogu u [jurisdikciji] podlijegati [navesti privremenu obustavu plaćanja, posebnu upravu ili druge postupke zbog kojih nalozi za plaćanje imatelju DCA za T2S i/ili od imatelja DCA za T2S mogu biti privremeno obustavljeni ili se mogu nametnuti ograničenja u vezi s tim nalozima za plaćanje ili slične postupke, uključujući mjere za sprječavanje krize i mjere za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU, na izvornom jeziku i u prijevodu na engleski] (dalje u tekstu pod zajedničkim nazivom „postupci”).

3.2.b

Ugovori u vezi s insolventnošću

[jurisdikcija] ili određene političke jedinice unutar [jurisdikcije], kako su utvrđene, je/jesu strana/strane sljedećih ugovora u vezi s insolventnošću: [navesti, ako je to primjenjivo, one koji imaju ili mogu imati učinak na ovo mišljenje].”;

(i)

u Dodatku VI., treći i četvrti redak tablice zamjenjuju se sljedećim:

„Nalozi za prijenos likvidnosti s DCA za T2S na DCA za T2S

14,1 eurocenta

po prijenosu

Promjene unutar salda (tj. blokada, deblokada, rezervacija likvidnosti itd.)

9,4 eurocenta

po transakciji”.

3.

Prilog II.b mijenja se kako slijedi:

(a)

u članku 5. stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

financijske odjele središnjih ili regionalnih vlada država članica;”;

(b)

u članku 5. stavku 2., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) i.

investicijska društva osnovana u Uniji ili EGP-u uključujući i kada djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u; i

ii.

investicijska društva osnovana izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u;”;

(c)

u članku 6. stavku 1. točki (b), podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

ii.

za kreditne institucije ili investicijska društva osnovana izvan EGP-a koja djeluju preko podružnica osnovanih u Uniji ili EGP-u, predočiti mišljenje o državi u obliku utvrđenom u Dodatku II., osim ako je [umetnuti naziv SB-a] informacije i izjave koje se moraju iznijeti u tom mišljenju o državi već dobio u drugom kontekstu; i”

(d)

članak 14. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.

Imatelji DCA za TIPS odmah obavješćuju [umetnuti naziv SB-a] ako nastupi slučaj neispunjavanja obveza koji se odnosi na njih, ili ako se na njih primjenjuju mjere za sprječavanje krize ili mjere za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU ili drugih jednakovrijednih mjerodavnih propisa.”;

(e)

članak 21. mijenja se kako slijedi:

i.

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

[umetnuti naziv SB-a] može odrediti dodatne sigurnosne zahtjeve, naročito u pogledu kibersigurnosti ili suzbijanja prijevara svim imateljima DCA za TIPS.”;

ii.

dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6.

Imatelji DCA za TIPS koji upotrebljavaju inicijatore u skladu s člankom 7. stavkom 2. ili 3., ili koji dozvoljavaju pristup svojim DCA za TIPS kako je određeno u članku 8. stavku 1., smatrat će se da su riješili rizik koji proizlazi iz te upotrebe ili pristupa u skladu s dodatnim sigurnosnim zahtjevima koji se na njih primjenjuju.”;

(f)

članak 26. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

U slučaju da [umetnuti naziv SB-a] privremeno ili trajno isključi imatelja DCA za TIPS iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] prema stavcima 1. ili 2., [umetnuti naziv SB-a] odmah obavješćuje druge središnje banke i imatelje PM računa u svim komponentama sustava TARGET2 o tom privremenom ili trajnom isključenju preko ICM poruke (eng. ICM broadcast message). Smatra se da je takvu poruku izdao matični SB imatelja PM računa koji primi poruku.

Imatelji povezanog PM računa odgovorni su za obavješćivanje svojih imatelja povezanih DCA za TIPS o privremenom ili trajnom isključenju sudjelovanja imatelja DCA za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje].

U slučaju da privremeno ili trajno isključenje iz sudjelovanja imatelja DCA za TIPS iz TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] nastupi tijekom prozora za tehničko održavanje, ICM poruka (eng. ICM broadcast message) se šalje nakon obrade na početku dana sljedećeg radnog dana sustava TARGET2.”;

(g)

u članku 29. stavku 3., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

tijelima za superviziju, sanaciju i nadzor država članica i Unije, uključujući središnje banke, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih javnih zadaća, i pod uvjetom da u svim tim slučajevima otkrivanje nije u suprotnosti s mjerodavnim pravom.”;

(h)

u Dodatku II., pod naslovom „Referentni okvir za mišljenja o državi za imatelje DCA za TIPS izvan EGP-a u sustavu TARGET2”, stavak 3.2 zamjenjuje se sljedećim:

„3.2

Opća pitanja o insolventnosti i upravljanju krizom

3.2.a.

Vrste postupaka zbog insolventnosti i upravljanja krizom

Jedina vrsta postupaka zbog insolventnosti (uključujući nagodbu ili sanaciju) koja, za potrebe ovog mišljenja, obuhvaća sve postupke u vezi s imovinom imatelja DCA za TIPS ili podružnice koju ima u [jurisdikciji] kojima bi imatelj DCA za TIPS mogao podlijegati u [jurisdikciji] jesu sljedeći: [popisati postupke na izvornom jeziku i u prijevodu na engleski] (zajednički naziv „postupci zbog insolventnosti”).

Osim postupaka zbog insolventnosti imatelj DCA za TIPS i sva njegova imovina ili podružnice koje ima u [jurisdikciji] mogu u [jurisdikciji] podlijegati [navesti privremenu obustavu plaćanja, posebnu upravu ili druge postupke zbog kojih nalozi za plaćanje imatelju DCA za TIPS i/ili od imatelja DCA za TIPS mogu biti privremeno obustavljeni ili se mogu nametnuti ograničenja u vezi s tim nalozima za plaćanje ili slične postupke, uključujući mjere za sprječavanje krize i mjere za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU, na izvornom jeziku i u prijevodu na engleski] (dalje u tekstu pod zajedničkim nazivom „postupci”).

3.2.b

Ugovori u vezi s insolventnošću

[jurisdikcija] ili određene političke jedinice unutar [jurisdikcije], kako su utvrđene, je/jesu strana/strane sljedećih ugovora u vezi s insolventnošću: [navesti, ako je to primjenjivo, one koji imaju ili mogu imati učinak na ovo mišljenje].”.

4.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

u stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

financijskim odjelima središnjih ili regionalnih vlada država članica i tijelima javnog sektora država članica ovlaštenim za vođenje računa klijenata;”.

5.

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. (Definicije), točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„(7)

„informacijski i kontrolni modul (ICM)” znači modul SSP-a koji omogućuje imateljima PM računa dobivanje online informacija i dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti, upravljanje likvidnošću i, ako je primjenjivo,u izvanrednim situacijama, iniciranje pričuvnih naloga za plaćanje ili naloga za plaćanje unutar rješenja za izvanredne situacije,”;

(b)

u članku 1. (Definicije) dodaje se sljedeći stavak 15.:

„(15)

„rješenje za izvanredne situacije” znači funkcionalnost SSP-a koja obrađuje vrlo kritična i kritična plaćanja u izvanrednim situacijama.”;

(c)

u stavku 18., točki 1(d) podtočki iii., treći i četvrti redak tablice zamjenjuju se sljedećim:

„Nalozi za prijenos likvidnosti s DCA za T2S na DCA za T2S

14,1 eurocenta

po prijenosu

Promjene unutar salda (tj. blokada, deblokada, rezervacija likvidnosti itd.)

9,4 eurocenta

po transakciji”.

6.

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

u članku 4. točka 14. zamjenjuje se sljedećim:

‚(14)

članak 28. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Sudionici koji se koriste internetskim pristupom provode odgovarajuće sigurnosne kontrole, posebno one utvrđene u Dodatku I.A Prilogu V., radi zaštite svojih sustava od neovlaštenog pristupa i upotrebe. Sudionici su isključivo odgovorni za primjerenu zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti svojih sustava.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Sudionici koji upotrebljavaju internetski pristup dostavljaju [umetnuti naziv SB-a] svoju samocertifikaciju sustava TARGET2.”; i

(c)

dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6.

Sudionici koji se koriste internetskim pristupom odmah obavješćuju [umetnuti naziv SB-a] o svim događajima kojim mogu utjecati na valjanost certifikata, posebno o onim događajima navedenima u Dodatku I.A Prilogu V., uključujući bez ograničenja, svaki gubitak ili nepravilnu upotrebu.”.


(1)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbama (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).”


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

5.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/72


Samo izvorni tekstovi UNECE-a imaju pravni učinak prema međunarodnom javnom pravu. Status i dan stupanja na snagu ovog Pravilnika treba provjeriti u najnovijem izdanju dokumenta UNECE-a TRANS/WP.29/343/, koji je dostupan na:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Pravilnik br. 29 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji vozila s obzirom na zaštitu osoba u kabini teretnog vozila [2019/1850]

Obuhvaća sav važeći tekst do:

dopune 4. nizu izmjena 03 – datum stupanja na snagu: 28. svibnja 2019.

Sadržaj

Pravilnik

1.

Područje primjene

2.

Definicije

3.

Zahtjev za homologaciju

4.

Homologacija

5.

Zahtjevi

6.

Preinake i proširenje homologacije tipa vozila

7.

Sukladnost proizvodnje

8.

Sankcije za nesukladnost proizvodnje

9.

Trajno obustavljena proizvodnja

10.

Prijelazne odredbe

11.

Imena i adrese tehničkih službi odgovornih za provedbu homologacijskih ispitivanja te imena i adrese homologacijskih tijela

Prilozi

1.

Dokumentacija za ECE homologaciju

Dio 1. – Obrazac opisnog dokumenta

Dio 2. – Izjava

2.

Izgled homologacijskih oznaka

3.

Ispitni postupak

Dodatak 1.: Upute za pričvršćivanje vozila na platformu za ispitivanje

Dodatak 2.: Ispitna lutka koja se koristi za provjeru prostora za preživljavanje

4.

Postupak određivanja točke H i stvarnog kuta trupa za sjedeća mjesta u motornim vozilima

Dodatak 1.: Opis trodimenzionalne naprave za određivanje točke H (naprava 3-D H)

Dodatak 2.: Trodimenzionalni referentni sustav

5.

Referentni podaci za sjedeća mjesta

1.   

PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na vozila kategorije N (1) s obzirom na zaštitu osoba u kabini.

2.   

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Pravilnika:

2.1.   

homologacija vozila” znači homologacija tipa vozila u skladu sa zahtjevima ovog Pravilnika s obzirom na zaštitu osoba u kabini vozila u slučaju čeonog sudara ili prevrtanja;

2.2.   

tip vozila” znači kategorija motornih vozila koja se ne razlikuju prema bitnim karakteristikama kao što su:

2.2.1.   

dimenzije, oblici i materijali sastavnih dijelova kabine vozila; ili

2.2.2.   

način pričvršćivanja kabine na okvir šasije;

2.3.   

poprečna ravnina” znači vertikalna ravnina okomita na uzdužnu ravninu vozila;

2.4.   

uzdužna ravnina” znači ravnina paralelna sa središnjom uzdužnom ravninom vozila;

2.5.   

vozilo s kabinom iznad motora” znači vozilo kod kojeg je više od pola duljine motora iza krajnje prednje točke donjeg ruba vjetrobranskog stakla, a glavina kola upravljača je u prednjoj četvrtini duljine vozila;

2.6.   

točka R” znači referentna točka sjedala kako je definirano u stavku 2.4. Priloga 4.;

2.7.   

točka H” znači točka definirana u stavku 2.3. Priloga 4.;

2.8.   

ispitivanje A” znači ispitivanje čeonim udarom radi procjene otpornosti kabine u nesreći s čeonim sudarom;

2.9.   

ispitivanje B” znači ispitivanje stupova A kabine udarom radi procjene otpornosti kabine u nesreći s prevrtanjem za 90° i naknadnim udarom;

2.10.   

ispitivanje C” znači ispitivanje čvrstoće krova kabine radi procjene otpornosti kabine u nesreći s prevrtanjem za 180°;

2.11.   

stup A” znači krajnji prednji nosač krova;

2.12.   

vjetrobran” znači prednje staklo vozila smješteno između stupova A;

2.13.   

vozila kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1” znači vozila kategorije N1 koja ispred stupova A imaju istu opću konstrukciju i oblik kao i postojeće vozilo kategorije M1;

2.14.   

odvojena kabina” znači kabina koja je posebnim veznim dijelovima pričvršćena na okvir vozila i koja s teretnim prostorom ne dijeli nijedan dio.

3.   

ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU

3.1.   

Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na zaštitu osoba u kabini vozila podnosi proizvođač vozila ili njegov ovlašteni zastupnik.

3.2.   

Uz zahtjev se prilažu tehnički crteži vozila na kojima je prikazan položaj kabine na vozilu i način njezinog pričvršćivanja te dovoljno detaljni tehnički crteži konstrukcije kabine, a svi navedeni tehnički crteži dostavljaju se u tri primjerka. Obrazac opisnog dokumenta s konstrukcijskim karakteristikama nalazi se u Dijelu 1. Priloga 1.

4.   

HOMOLOGACIJA

4.1.   

Ako tip vozila za koji je zatražena homologacija na temelju ovog Pravilnika ispunjava zahtjeve iz stavka 5., tom se tipu vozila dodjeljuje homologacija.

4.2.   

Svakom se homologiranom tipu dodjeljuje homologacijski broj. Njegove prve dvije znamenke (trenutačno 03, što odgovara nizu izmjena 03) označavaju niz izmjena koji obuhvaća najnovije bitne tehničke izmjene Pravilnika u trenutku izdavanja homologacije. Ista ugovorna stranka ne smije dodijeliti isti broj drugom tipu vozila u smislu stavka 2.2.

4.3.   

Obavijest o homologaciji ili proširenju ili odbijanju ili povlačenju homologacije tipa ili trajno obustavljenoj proizvodnji tipa vozila na temelju ovog Pravilnika dostavlja se ugovornim strankama Sporazuma koje primjenjuju ovaj Pravilnik na obrascu koji odgovara predlošku iz Priloga 1. ovom Pravilniku.

4.4.   

Na svako se vozilo koje je sukladno s tipom vozila homologiranim na temelju ovog Pravilnika pričvršćuje, na vidljivom i lako dostupnom mjestu naznačenom na obrascu za homologaciju, međunarodna homologacijska oznaka koja se sastoji od:

4.4.1.   

kruga opisanog oko slova „E” iza kojeg slijedi razlikovni broj države koja je dodijelila homologaciju (2) i

4.4.2.   

desno od kruga propisanog u stavku 4.4.1., broja ovog Pravilnika iza kojega slijede slovo „R”, crtica i homologacijski broj;

4.5.   

Ako je vozilo sukladno s tipom vozila homologiranim na temelju najmanje jednog drugog pravilnika priloženog Sporazumu u zemlji koja je dodijelila homologaciju na temelju ovog Pravilnika, simbol propisan stavkom 4.4.1. ovog Pravilnika ne treba ponavljati; u tom se slučaju dodatni brojevi i simboli svih pravilnika na temelju kojih je homologacija dodijeljena u zemlji koja je dodijelila homologaciju na temelju ovog Pravilnika navode u okomitim stupcima desno od simbola opisanog u stavku 4.4.1.

4.6.   

Homologacijska oznaka mora biti lako čitljiva i neizbrisiva.

4.7.   

Homologacijska oznaka mora se postaviti blizu pločice s podacima o vozilu ili na nju.

4.8.   

U Prilogu 2. ovom Pravilniku prikazani su primjeri izgleda homologacijskih oznaka.

5.   

ZAHTJEVI

5.1.   

Opći zahtjevi

5.1.1.   

Kabina vozila mora biti konstruirana i pričvršćena na vozilo tako da se u slučaju nesreće do najveće moguće mjere eliminira rizik od ozljede osoba u vozilu.

5.1.2.   

Vozila kategorija N1 i vozila kategorija N2 bruto mase ne veće od 7,5 t ispituju se ispitivanjima A i C, kako je opisano u stavcima 5. i 7. Priloga 3.

Međutim, može se smatrati da tip vozila koji ispunjava zahtjeve povezane s čeonim udarom iz Pravilnika br. 12, Pravilnika br. 33 ili Pravilnika br. 94 te vozila kategorije N1 koja potječu od vozila kategorije M1 koja su homologirana na temelju Pravilnika br. 94 ispunjavaju zahtjeve povezane s čeonim udarom (ispitivanje A).

Ispitivanje C provodi se samo na vozilima s odvojenom kabinom.

5.1.3.   

Vozila kategorija N3 i vozila kategorija N2 bruto mase ne veće od 7,5 t podvrgavaju se ispitivanjima A, B i C, kako je opisano u stavcima 5., 6. i 7. Priloga 3.

Ispitivanje C provodi se samo na vozilima s odvojenom kabinom.

5.1.4.   

Ispitivanje A (čeoni udar) provodi se samo na vozilima s kabinom iznad motora.

5.1.5.   

Proizvođača bira hoće li se za dokazivanje sukladnosti sa stavcima 5.1.2. ili 5.1.3. koristiti jedna, dvije ili tri kabine. Međutim, obje faze ispitivanja C, ako je primjenjivo, provode se na istoj kabini.

5.1.6.   

Ispitivanje A, B ni C ne treba provesti ako proizvođač može tehničkoj službi računalnom simulacijom ili izračunima čvrstoće sastavnih dijelova kabine ili drugim zadovoljavajućim načinom dokazati da se kabina tijekom ispitivanja neće deformirati tako da predstavlja opasnost za osobe u vozilu (utiskivanje u prostor za preživljavanje).

5.2.   

Prostor za preživljavanje nakon ispitivanja

5.2.1.   

Nakon podvrgavanja svakom od ispitivanja navedenih u stavcima 5.1.2. ili 5.1.3. u kabini vozila mora postojati prostor za preživljavanje u koji se može smjestiti ispitna lutka definirana u Dodatku 2. Prilogu 3. na sjedalo kad je ono u svojem središnjem položaju, tako da nema kontakta između ispitne lutke i neelastičnih dijelova tvrdoće po Shoreu 50 ili veće. Ne uzimaju se u obzir neelastični dijelovi koji se s ispitne lutke mogu ukloniti bez alata primjenom sile manje od 100 N. Kako bi se olakšalo postavljanje ispitne lutke, ona se može unijeti rastavljena i sastaviti u kabini. Za tu namjenu sjedalo se namješta u svoj krajnji stražnji položaj i ispitna se lutka potpuno sastavlja i postavlja tako da se njezina točka H poklapa s točkom R. Kako bi se procijenio prostor za preživljavanje, sjedalo se zatim pomiče prema naprijed u svoj središnji položaj. Umjesto ispitne lutke definirane u Dodatku 2. Prilogu 3. može se koristiti lutka Hybrid II ili III (50th Percentile Male Test Dummy), sa ili bez mjerne opreme, čiji se opis nalazi u Pravilniku br. 94.

5.2.2.   

Tako definiran prostor provjerava se za svako sjedalo koje je dostavio proizvođač.

5.3.   

Ostali uvjeti

5.3.1.   

Sastavni dijelovi kojima je kabina pričvršćena na okvir šasije smiju se deformirati ili slomiti tijekom ispitivanja, pod uvjetom da kabina ostane pričvršćena na okvir šasije standardnim nosačima i da se nenamjerno ne pomiče, ne mijenja položaj niti se rotira oko točaka na kojima je pričvršćena.

5.3.2.   

Nijedna se vrata tijekom ispitivanja ne smiju otvoriti, ali se ne moraju moći otvoriti nakon ispitivanja.

6.   

PREINAKA I PROŠIRENJE HOMOLOGACIJE TIPA VOZILA

6.1.   

O svakoj preinaci tipa vozila mora se obavijestiti homologacijsko tijelo koje je homologiralo taj tip vozila. Homologacijsko tijelo može:

6.1.1.   

smatrati da učinjene preinake vjerojatno neće imati znatan štetan učinak i da vozilo u svakom slučaju i dalje ispunjava zahtjeve;

6.1.2.   

ili zahtijevati dodatno ispitno izvješće od tehničke službe odgovorne za provođenje ispitivanja.

6.2.   

Ugovorne stranke Sporazuma koje primjenjuju ovaj Pravilnik obavješćuju se o potvrđivanju ili odbijanju homologacije, uz navođenje preinaka, putem postupka navedenog u stavku 4.3.

6.3   

Nadležno tijelo koje izdaje proširenje homologacije dodjeljuje serijski broj za to proširenje i o tome, izjavom u skladu s predloškom iz Priloga 1. ovom Pravilniku, obavješćuje ostale ugovorne stranke Sporazuma iz 1958. koje primjenjuju ovaj Pravilnik.

7.   

SUKLADNOST PROIZVODNJE

Postupci za provjeru sukladnosti proizvodnje moraju biti u skladu s postupcima iz Sporazuma (Dodatka 1., E/ECE/TRANS/505/Rev.3) i ispunjavati zahtjeve u nastavku:

7.1.   

Vozilo homologirano na temelju ovog Pravilnika mora biti proizvedeno tako da bude sukladno s homologiranim tipom ispunjavanjem zahtjeva iz stavka 5.

7.2.   

Nadležno tijelo koje je dodijelilo homologaciju može u svakom trenutku provjeriti metode za provjeru sukladnosti proizvodnje koje se primjenjuju u svakoj proizvodnoj jedinici. Te se provjere uobičajeno provode svake dvije godine.

8.   

SANKCIJE ZA NESUKLADNOST PROIZVODNJE

8.1.   

Homologacija dodijeljena tipu vozila na temelju ovog Pravilnika može se povući ako zahtjev iz stavka 7.1. nije ispunjen.

8.2.   

Ako stranka Sporazuma koja primjenjuje ovaj Pravilnik povuče homologaciju koju je prethodno dodijelila, o tome, izjavom u skladu s predloškom iz Priloga 1. ovom Pravilniku, odmah obavješćuje druge ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik.

9.   

TRAJNO OBUSTAVLJENA PROIZVODNJA

Ako nositelj homologacije potpuno prestane proizvoditi tip vozila homologiran na temelju ovog Pravilnika, o tome obavješćuje tijelo koje je dodijelilo homologaciju. Nakon što primi odgovarajuću obavijest, to tijelo o tome obavješćuje ostale ugovorne stranke Sporazuma iz 1958. koje primjenjuju ovaj Pravilnik obrascem u skladu s predloškom u Prilogu 1. ovom Pravilniku.

10.   

PRIJELAZNE ODREDBE

10.1.   

Od službenog datuma stupanja na snagu niza izmjena 02 nijedna ugovorna stranka koja primjenjuje ovaj Pravilnik ne smije odbijati dodijeliti ECE homologacije na temelju ovog Pravilnika kako je izmijenjen nizom izmjena 02.

10.2.   

Od 1. listopada 2002. ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik smiju dodjeljivati ECE homologacije samo ako su ispunjeni zahtjevi iz ovog Pravilnika kako je izmijenjen nizom izmjena 02.

10.3.   

Od 1. listopada 2006. ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik smiju odbijati priznati homologacije koje nisu izdane u skladu s nizom izmjena 02 ovog Pravilnika.

10.4.   

Od službenog datuma stupanja na snagu niza izmjena 03 nijedna ugovorna stranka koja primjenjuje ovaj Pravilnik ne smije odbijati dodijeliti ECE homologacije na temelju ovog Pravilnika kako je izmijenjen nizom izmjena 03.

10.5.   

Počevši od 72 mjeseca nakon stupanja na snagu niza izmjena 03 ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik smiju dodjeljivati ECE homologacije na temelju ovog Pravilnika novim tipovima kabina samo ako ispunjavaju zahtjeve ovog Pravilnika kako je izmijenjen nizom izmjena 03.

10.6.   

Ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik ne smiju odbijati dodijeliti proširenja homologacija dodijeljenih na temelju prethodnih nizova izmjena ovog Pravilnika.

10.7.   

Ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik nastavljaju dodjeljivati homologacije tipovima vozila koji ispunjavaju zahtjeve iz ovog Pravilnika kako je izmijenjen prethodnim nizom izmjena tijekom razdoblja od 72 mjeseca nakon stupanja na snagu niza izmjena 03.

10.8.   

Nijedna ugovorna stranka koja primjenjuje ovaj Pravilnik ne smije odbiti nacionalnu ili regionalnu homologaciju tipa vozila homologiranog na temelju niza izmjena 03 ovog Pravilnika.

10.9.   

Čak i nakon stupanja na snagu niza izmjena 03 ovog Pravilnika homologacije vozila dodijeljene na temelju prethodnih nizova izmjena ovog Pravilnika nastavljaju važiti, a ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik nastavljaju ih prihvaćati.

11.   

IMENA I ADRESE TEHNIČKIH SLUŽBI ODGOVORNIH ZA PROVEDBU HOMOLOGACIJSKIH ISPITIVANJA TE IMENA I ADRESE HOMOLOGACIJSKIH TIJELA

Ugovorne stranke Sporazuma koje primjenjuju ovaj Pravilnik tajništvu Ujedinjenih naroda prijavljuju imena i adrese tehničkih službi odgovornih za provedbu homologacijskih ispitivanja te homologacijskih tijela koja dodjeljuju homologaciju i kojima se trebaju slati obrasci kojima se potvrđuje dodjela, proširenje, odbijanje ili povlačenje homologacije izdani u drugim državama.


(1)  Kako je definirano u Konsolidiranoj rezoluciji o konstrukciji vozila (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, stavak 2.

(2)  Razlikovni brojevi ugovornih stranaka Sporazuma iz 1958. navedeni su u Prilogu 3. Konsolidiranoj rezoluciji o konstrukciji vozila (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 – http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


PRILOG 1.

DOKUMENTACIJA ZA ECE HOMOLOGACIJU

DIO 1.

OBRAZAC OPISNOG DOKUMENTA

Na temelju Pravilnika br. 29 koji se odnosi na homologaciju tipa kabine

Sljedeći podaci, ako je primjenjivo, moraju biti dostavljeni u tri primjerka s popisom priloženih dokumenata. Svi se tehnički crteži moraju dostaviti u odgovarajućem mjerilu i s dovoljno detalja u formatu A4 ili u mapi tog formata. Fotografije, ako ih ima, moraju biti dovoljno podrobne.

1.

Opći podaci …

1.1.

Marka (trgovačka oznaka proizvođača): …

1.2.

Tip:

1.3.

Podaci za identifikaciju tipa, ako su označeni na vozilu: …

1.3.3.

Položaj te oznake: …

1.4.

Kategorija vozila (1): …

1.5.

Ime i adresa proizvođača: …

1.6.

Adrese proizvodnih pogona: …

2.

Opće konstrukcijske karakteristike vozila …

2.1.

Fotografije i/ili tehnički crteži reprezentativnog vozila: …

2.2.

Tehnički crtež cijelog vozila s dimenzijama: …

2.3.

Broj osovina i kotača: …

2.6.

Položaj i raspored motora: …

2.7.

Vozačka kabina (kabina iznad motora ili poklopca motora) (2): …

2.8.

Položaj upravljača: …

3.

Mase i dimenzije (u kg i mm) (uputiti na tehnički crtež prema potrebi) …

3.1.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila prema proizvođačevoj deklaraciji: …

3.2.

Najveća tehnički dopuštena masa za prednje osovine vozila: …

4.

Kabina …

4.1.

Tip kabine (normalna/spavaća/s krevetom na vrhu kabine) (3): …

4.2.

Materijali i načini izrade: …

4.3.

Raspored i broj vrata: …

4.4.

Tehnički crteži zasuna i okova za pričvršćivanje vrata te njihov položaj u vratima: …

4.5.

Broj sjedala: …

4.6.

Točke R: …

4.7.

Detaljan opis kabine tipa vozila, uključujući njezine dimenzije, oblik i upotrijebljene materijale te način pričvršćivanja na okvir šasije: …

4.8.

Tehnički crteži kabine i onih dijelova unutarnje opreme koji utječu na prostor za preživljavanje: …

5.

Upravljanje …

5.1.

Shematski prikaz naprave ili naprava za upravljanje: …

5.2.

Raspon i metoda namještanja naprave za upravljanje (ako je primjenjivo): …

DIO 2.

Image 1


(1)  Kako je definirano u Konsolidiranoj rezoluciji o konstrukciji vozila (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, stavak 2.

(2)  Kabina iznad motora znači oblik vozila kod kojeg je više pola duljine motora iza krajnje prednje točke donjeg ruba vjetrobranskog stakla, a glavina kola upravljača je u prednjoj četvrtini duljine vozila.

(3)  Izbrisati suvišno (ponekad nije potrebno ništa brisati jer je primjenjivo više stavki).


PRILOG 2.

IZGLED HOMOLOGACIJSKIH OZNAKA

PREDLOŽAK A

(vidjeti stavak 4.4. ovog Pravilnika)

Image 2

Ova homologacijska oznaka pričvršćena na vozilo označava da je taj tip vozila homologiran s obzirom na zaštitu osoba u kabini gospodarskog vozila u Nizozemskoj (E4) pod homologacijskim brojem 03249. Prve dvije znamenke homologacijskog broja označavaju da je Pravilnik br. 29 već uključivao niz izmjena 03 kad je homologacija dodijeljena.

PREDLOŽAK B

Image 3

Ova homologacijska oznaka pričvršćena na vozilo označava da je taj tip vozila homologiran u Nizozemskoj (E4) na temelju Pravilnika br. 29 i 24 (1) (za potonji Pravilnik korigirani apsorpcijski koeficijent iznosi 1,30 m-1). Znamenke homologacijskog broja označavaju da su na datume dodjele tih homologacija pravilnici br. 29 i 24 sadržavali niz izmjena 03.


(1)  Drugi broj naveden je samo kao primjer.


PRILOG 3.

ISPITNI POSTUPAK

1.

Vrata

Prije ispitivanja vrata kabine se zatvaraju, ali se ne zaključavaju.

2.

Motor

Za ispitivanje A u vozilo se pričvršćuje motor ili model motora jednake mase, dimenzija i ugradnje.

3.

Kabina

Kabina mora biti opremljena upravljačkim mehanizmom, kolom upravljača, pločom s instrumentima te vozačkim i putničkim sjedalima. Kolo upravljača i sjedeće mjesto moraju biti namješteni u položaje u kojima se uobičajeno koriste kako je odredio proizvođač.

4.

Pričvršćivanje kabine

Za ispitivanje A kabina se postavlja na vozilo. Za ispitivanja В i C kabina se postavlja, po izboru proizvođača, na vozilo ili na zaseban okvir. Vozilo ili okvir moraju biti pričvršćeni kako je navedeno u Dodatku 1. ovom Prilogu.

5.

Ispitivanje čeonim udarom (ispitivanje A)

Slika 1.

Ispitivanje čeonim udarom (ispitivanje A)

Image 4

5.1.

Udarna glava mora biti napravljena od čelika i njezina masa mora biti jednoliko raspoređena; masa ne smije biti manja od 1 500 kg. Udarna površina mora biti pravokutna i ravna, široka 2 500 mm i visoka 800 mm (vidjeti b i h na slici 1.). Rubovi moraju biti zaobljeni s polumjerom zakrivljenosti 10 mm ±5 5 mm.

5.2.

Sklop udarne glave mora biti krut. Udarna glava kruto pričvršćena na dva kraka koja su međusobno razmaknuta najmanje 1 000 mm mora biti slobodno ovješena (vidjeti f na slici 1.). Duljina nosača od osi ovjesišta do geometrijskog središta udarne glave ne smije biti manja od 3 500 mm (L na slici 1.).

5.3.

Udarna glava postavlja se tako da joj je u vertikalnom položaju:

5.3.1.

udarna površina u kontaktu s krajnjim prednjim dijelom vozila;

5.3.2.

težište c = 50 + 5/– 0 mm ispod točke R vozačkog sjedala;

5.3.3.

težište na središnjoj uzdužnoj ravnini vozila.

5.4.

Udarna glava udara kabinu sprijeda u smjeru stražnjeg dijela kabine. Smjer udara mora biti horizontalan i paralelan sa središnjom uzdužnom ravninom vozila.

5.5.

Energija udara mora biti:

5.5.1.

29,4 kJ za vozila kategorije N1 i vozila kategorije N2 bruto mase ne veće od 7,5 t;

5.5.2.

55 kJ za vozila kategorije N3 i vozila kategorije N2 bruto mase veće od 7,5 t.

6.

Ispitivanje čeonih stupova udarom (ispitivanje B)

Slika 2.

Ispitivanje čeonih stupova udarom (ispitivanje B)

Image 5

6.1.

Udarna glava mora biti kruta i njezina masa mora biti jednoliko raspodijeljena; masa ne smije biti manja od 1 000 kg. Udarna glava mora biti u obliku cilindra promjera d 600 ±50 mm i duljine b ne manje od 2 500 mm. Rubovi moraju biti zaobljeni s polumjerom zakrivljenosti ne manjim od 1,5 mm.

6.2.

Sklop udarne glave mora biti krut. Udarna glava kruto pričvršćena na dva kraka koja su međusobno razmaknuta najmanje f = 1 000 mm mora biti slobodno ovješena. Duljina nosača od osi ovjesišta do geometrijskog središta udarne glave ne smije biti manja od 3 500 mm.

6.3.

Udarna glava postavlja se tako da joj je, kad je njezino ovjesište vertikalno:

6.3.1.

udarna površina u kontaktu s krajnjim prednjim dijelom kabine;

6.3.2

uzdužna središnjica horizontalna i okomita na središnju uzdužnu vertikalnu ravninu kabine;

6.3.3.

težište na sredini između donjeg i gornjeg okvira vjetrobranskog stakla, mjereno uz vjetrobransko staklo i uz središnju uzdužnu vertikalnu ravninu kabine;

6.3.4.

težište na središnjoj uzdužnoj ravnini kabine;

6.3.5.

duljina jednoliko raspoređena po širini vozila i obuhvaća cijelu širinu obiju stupova A.

6.4.

Udarna glava udara kabinu sprijeda u smjeru stražnjeg dijela kabine. Smjer udara mora biti horizontalan i paralelan sa središnjom uzdužnom ravninom vozila.

6.5.

Energija udara mora biti 29,4 kJ.

7.

Ispitivanje čvrstoće krova (ispitivanje С)

Slika 3.

Ispitivanje čvrstoće krova (ispitivanje С)

Image 6

7.1.

Za vozila kategorije N2 bruto mase veće od 7,5 t i kategorije N3 provode se oba ispitivanja, kako su opisana u stavcima 7.3. i 7.4., tim redoslijedom i na istoj kabini.

7.2.

Za vozila kategorije N2 bruto mase ne veće od 7,5 t i kategorije N1 provodi se samo ispitivanje iz stavka 7.4.

7.3.

Dinamičko predopterećenje vozila kategorije N2 bruto mase veće od 7,5 t i kategorije N3 (vidjeti P1 na slici 3.)

7.3.1.

Udarna glava mora biti kruta i njezina masa mora biti jednoliko raspodijeljena; masa ne smije biti manja od 1 500 kg.

7.3.2.

Udarna površina udarne glave mora biti pravokutna i ravna. Njezine dimenzije moraju biti dovoljne da, kad je postavljena u skladu s stavkom 7.3.3., ne dolazi do kontakta između kabine i rubova udarne glave.

Ako se kao udarna glava upotrebljava njihalo, ono mora biti kruto pričvršćeno na dva kraka koja su međusobno razmaknuta najmanje 1 000 mm i slobodno ovješeno. Udaljenost od osi ovjesišta do geometrijskog središta udarne glave ne smije biti manja od 3 500 mm.

7.3.3.

Udarna glava i/ili kabina moraju biti postavljeni tako da je, u trenutku udara:

7.3.3.1.

udarna površina udarne glave pod kutom od 20° u odnosu na središnju uzdužnu ravninu kabine. Udarna glava ili kabina smiju biti nagnuti. Ako je udarna glava njihalo, kabina ne smije biti nagnuta i mora biti postavljena u vodoravan položaj;

7.3.3.2.

udarna površina udarne glave prekriva cijelu duljinu gornje strane kabine;

7.3.3.3.

uzdužna središnjica udarne glave horizontalna je i paralelna sa središnjom uzdužnom ravninom kabine.

7.3.4.

Udarna glava udara gornji dio kabine tako da su u trenutku udara ispunjene odredbe iz stavka 7.3.3. Smjer udara mora biti okomit na površinu udarne glave i okomit na uzdužnu središnjicu kabine. Može se kretati ili udarna glava ili kabina, sve dok su u trenutku udara ispunjeni zahtjevi u pogledu položaja.

7.3.5.

Energija udara mora biti najmanje 17,6 kJ.

7.4.

Ispitivanje čvrstoće krova (vidjeti P2 na slici 3.)

7.4.1.

Uređaj za opterećenje mora biti načinjen od čelika i njegova masa mora biti jednoliko raspoređena.

7.4.2.

Površina uređaja koja djeluje na krov mora biti pravokutna i ravna. Njegove dimenzije moraju biti dovoljne da, kad je postavljen u skladu sa stavkom 7.4.4., ne dolazi do kontakta između kabine i rubova uređaja.

7.4.3.

Između uređaja i njegove potporne strukture može se postaviti sustav linearnih vodilica da bi se omogućilo bočno kretanje krova kabine u smjeru suprotnom od strane udarene u fazi prethodnog opterećenja iz stavka 6.3., ako je primjenjivo.

7.4.4.

Uređaj za opterećenje postavlja se tako da tijekom ispitivanja:

7.4.4.1.

uređaj bude paralelan s ravninom x–y šasije;

7.4.4.2.

kretanje uređaja bude paralelno s vertikalnom osi šasije;

7.4.4.3.

površina uređaja koja djeluje na krov prekriva cijelo područje krova kabine.

7.4.5.

Statičko opterećenje primjenjuje se aktiviranjem uređaja za opterećenje na krovu kabine, u skladu s najvećom dopuštenom masom za prednju osovinu ili osovine vozila, ali ne smije biti veće od 98 kN.

Dodatak 1.

UPUTE ZA PRIČVRŠĆIVANJE VOZILA NA PLATFORMU ZA ISPITIVANJE

1.

Opće upute za pričvršćivanje

1.1.

Mora se spriječiti pomicanje vozila tijekom ispitivanja. To znači podizanje ručne kočnice, stavljanje mjenjača u brzinu i postavljanje podmetača ispod prednjih kotača.

1.2.

Lanci ili užad za pričvršćivanje

Lanci ili užad za pričvršćivanje moraju biti od čelika i moći izdržati vlačno opterećenje od najmanje 10 tona.

1.3.

Blokiranje okvira šasije

Uzdužni nosači okvira šasije moraju cijelom širinom i na duljini ne manjoj od 150 mm biti postavljeni na drvenim blokovima, krutim blokovima od kompozitnog materijala i/ili podesivim metalnim nosačima. Prednji rubovi blokova ne smiju biti smješteni ispred krajnje stražnje točke kabine ni iza srednje točke međuosovinskog razmaka (vidjeti sliku 1.). Na zahtjev proizvođača šasija se postavlja na visinu na kojoj se nalazi kad je opterećena.

1.4.

Uzdužno pričvršćivanje

Pomicanje okvira šasije unatrag mora se ograničiti lancima ili užadi A pričvršćenima na prednju stranu šasije simetrično u odnosu na njezinu uzdužnu os, a točke pričvršćivanja ne smiju biti međusobno udaljene manje od 600 mm. Lanci ili užad, kad su napeti, s horizontalom moraju činiti kut prema dolje koji nije veći od 25°, a njihova projekcija na horizontalnu ravninu s uzdužnom osi vozila kut koji nije veći od 10° (vidjeti sliku 1.). Lanci ili užad smiju se križati.

1.5.

Zatezanje lanaca ili užadi i pričvršćivanje straga

Za ispitivanja A i B lanac ili uže С se, za početak, opterećuje s približno 1 kN. Zatim se četiri lanca ili užeta A i В zatežu da ne budu nimalo labavi, a lanac ili uže С izlaže se vlačnom naprezanju koje nije manje od 10 kN. Lanac ili uže C s horizontalom čini kut koji ne prelazi 15°. U točki D između okvira šasije i tla djeluje vertikalna sila ne manja od 500 N (vidjeti sliku 1.). Za ispitivanje C opisani lanci ili užad B zamjenjuju se lancima ili užadi E i F (vidjeti sliku 2.).

1.6.

Ekvivalentno pričvršćivanje

Na zahtjev proizvođača ispitivanje se može provesti s kabinom ugrađenom na posebni okvir, ako je dokazano da je ta metoda postavljanja ekvivalentna ugradnji na vozilo.

2.

Čeoni udar

2.1.

Kabina postavljena na vozilo

Ispitivanjem A ispituje se kabina postavljena na vozilo kako je opisano u stavku 1.

2.1.1.

Bočno pričvršćivanje

Bočno pomicanje mora se ograničiti lancima ili užadi В pričvršćenima na šasiju simetrično u odnosu na njezinu uzdužnu os. Točke pričvršćivanja na šasiju ne smiju biti udaljene više od 5 m ni manje od 3 m od prednje strane vozila. Lanci ili užad, kad su napeti, s horizontalom moraju činiti kut prema dolje koji nije veći od 20°, a njihova projekcija na horizontalnu ravninu s uzdužnom os vozila kut koji nije manji od 25° ni veći od 45° (vidjeti sliku 1.).

2.2.

Kabina postavljena na okvir

Mora se spriječiti pomicanje kabine tijekom ispitivanja.

3.

Udar u čeone stupove

3.1.

Kabina postavljena na vozilo

Ispitivanjem B ispituje se kabina postavljena na vozilo kako je opisano u stavku 1.

3.1.1.

Bočno pričvršćivanje

Bočno pomicanje ograničeno je lancima ili užadi В pričvršćenima na okvir šasije simetrično u odnosu na njezinu uzdužnu os. Točke pričvršćivanja na šasiju ne smiju biti udaljene više od 5 m ni manje od 3 m od prednje strane vozila. Lanci ili užad, kad su napeti, s horizontalom moraju činiti kut prema dolje koji nije veći od 20°, a njihova projekcija na horizontalnu ravninu s uzdužnom os vozila kut koji nije manji od 25° ni veći od 45° (vidjeti sliku 1.).

3.2.

Kabina postavljena na okvir

Mora se spriječiti pomicanje kabine tijekom ispitivanja.

4.

Čvrstoća krova

4.1.

Kabina postavljena na vozilo

Ispitivanjem C ispituje se kabina postavljena na vozilo kako je opisano u stavku 1.

4.1.1.

Blokiranje okvira šasije

Ne dovodeći u pitanje odredbe iz stavka 1.3., pod obje strane uzdužnih nosača okvira šasije stavljaju se dodatni potpornji.

4.1.2.

Bočno pričvršćivanje

Bočno pomicanje mora se ograničiti lancima ili užadi E i F pričvršćenima na šasiju simetrično u odnosu na njezinu uzdužnu os.

Točke pričvršćivanja lanaca ili užadi E na šasiju ne smiju biti udaljene više od 5 m ni manje od 3 m od prednje strane vozila.

Točke pričvršćivanja lanca ili užeta F na šasiju moraju biti između središta prednje osovine i prednje strane vozila.

Lanci ili užad, kad su napeti, s horizontalom moraju činiti kut prema dolje koji nije veći od 20°, a njihova projekcija na horizontalnu ravninu s uzdužnom osi vozila kut od 90° ± 5° (vidjeti sliku 2.).

4.2

Kabina postavljena na okvir

Mora se spriječiti pomicanje okvira tijekom ispitivanja.

Slika 1.

Ispitivanje čeonim udarom i ispitivanje čeonih stupova udarom

Kabina postavljena na vozilo

Image 7

Slika 2.

Ispitivanje čvrstoće krova

Kabina postavljena na vozilo

Image 8


Dodatak 2.

ISPITNA LUTKA KOJA SE KORISTI ZA PROVJERU PROSTORA ZA PREŽIVLJAVANJE

Image 9

Dimenzije

Oznaka

Opis

Dimenzije u mm

AA

Širina glave

153

AB

Visina glave i vrata zajedno

244

D

Udaljenost od vrha glave do ramenog zgloba

359

E

Debljina listova

106

F

Udaljenost od sjedala do vrha ramena

620

J

Visina naslona za ruke

210

M

Visina koljena

546

O

Dubina prsnog koša

230

P

Udaljenost od stražnje strane sjedala do koljena

595

R

Udaljenost od lakta do vršaka prstiju

490

S

Duljina stopala

266

T

Duljina glave

211

U

Visina od sjedala do vrha glave

900

V

Širina ramena

453

W

Širina stopala

77

a

Udaljenost između središnjih točaka kukova

172

b

Širina prsnog koša

305

c

Visina glave i brade

221

d

Debljina podlaktice

94

e

Udaljenost između vertikalne središnje osi torza i potiljka

102

f

Udaljenost između ramenog zgloba i lakatnog zgloba

283

g

Visina koljena od tla

505

h

Širina bedra

165

i

Visina krila (u sjedećem položaju)

565

j

Udaljenost od vrha glave do točke H

819

k

Udaljenost između kuka i koljena

426

m

Visina gležnja od tla

89

θ1

Bočna rotacija nogu

20°

θ2

Rotacija nogu prema gore

45 °


PRILOG 4.

POSTUPAK ODREĐIVANJA TOČKE H I STVARNOGA KUTA TRUPA ZA SJEDEĆA MJESTA U MOTORNIM VOZILIMA (1)

 


(1)  Postupak je opisan u Prilogu 1. Konsolidiranoj rezoluciji o konstrukciji vozila (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


Dodatak 1.

OPIS TRODIMENZIONALNE NAPRAVE ZA ODREĐIVANJE TOČKE H (NAPRAVA 3-D H) (1)

 


(1)  Naprava 3-D H opisana je u Dodatku 1. Prilogu 1. Konsolidiranoj rezoluciji o konstrukciji vozila (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


Dodatak 2.

TRODIMENZIONALNI REFERENTNI SUSTAV (1)

 


(1)  Postupak je opisan u Dodatku 2. Prilogu 1. Konsolidiranoj rezoluciji o konstrukciji vozila (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


PRILOG 5.

REFERENTNI PODACI ZA SJEDEĆA MJESTA (1)

 


(1)  Kako je opisano u Dodatku 3. Prilogu 1. Konsolidiranoj rezoluciji o konstrukciji vozila (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.