ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 272

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
25. listopada 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2019/1777 od 24. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1755 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju

1

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2019/1778 od 24. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1284/2009 o uvođenju posebnih mjera ograničavanja prema Republici Gvineji

3

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2019/1779 od 24. listopada 2019. o provedbi Uredbe (EU) 2015/1755 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju

5

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1780 оd 23. rujna 2019. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2015/1986 (e-obrasci) ( 1 )

7

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1781 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za elektromotore i pogone s promjenjivom brzinom u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 641/2009 u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn samostalnih cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice i cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice integriranih u proizvode i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 640/2009 ( 1 )

74

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1782 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za vanjska napajanja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 278/2009 ( 1 )

95

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1783 оd 1. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 548/2014 o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu malih, srednjih i velikih energetskih transformatora ( 1 )

107

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1784 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn opreme za zavarivanje u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

121

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1785 оd 18. listopada 2019. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Ragusano (ZOI))

136

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1786 оd 23. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

137

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1787 оd 24. listopada 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima ( 1 )

140

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1788 od 24. listopada 2019. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/1763 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju

147

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1789 od 24. listopada 2019. o izmjeni Odluke 2010/573/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv vodstva transnistrijske regije Republike Moldove

150

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1790 od 24. listopada 2019. o izmjeni Odluke 2010/638/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Republike Gvineje

152

 

 

POSLOVNICI

 

*

Odluka Europske Agencije Za Sigurnost Hrane od 19. lipnja 2019. o internim pravilima koja se odnose na ograničenja određenih prava ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka u okviru djelovanja EFSA-e

154

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

25.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 272/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/1777

od 24. listopada 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1755 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku (ZVSP) 2015/1763 od 1. listopada 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/1755 (2) provode se određene mjere propisane Odlukom (ZVSP) 2015/1763.

(2)

Vijeće je 24. listopada 2019. donijelo Odluku (ZVSP) 2019/1788 (3) o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/1763 uvođenjem članka o obradi osobnih podataka koju provode Vijeće i Visoki predstavnik.

(3)

Za provedbu Uredbe (EU) 2015/1755 i radi osiguravanja najveće moguće pravne sigurnosti u Uniji trebalo bi objaviti imena i druge relevantne podatke o fizičkim i pravnim osobama, subjektima i tijelima čija se financijska sredstva i gospodarski izvori zamrzavaju u skladu s tom uredbom. Svaka obrada osobnih podataka mora biti u skladu s uredbama (EU) 2016/679 (4) i (EU) 2018/1725 (5) Europskog parlamenta i Vijeća.

(4)

Uredbu Vijeća (EU) 2015/1755 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Uredbu (EU) 2015/1755 umeće se sljedeći članak:

„Članak 15.a

1.   Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) mogu obrađivati osobne podatke radi izvršavanja svojih zadaća na temelju ove Uredbe. Te zadaće uključuju:

(a)

u pogledu Vijeća, pripremu i izmjene Priloga I.;

(b)

u pogledu Visokog predstavnika: pripremu izmjena Priloga I.;

(c)

u pogledu Komisije:

i.

uključivanje sadržaja Priloga I. u elektronički, konsolidirani popis osoba, skupina i subjekata koji podliježu financijskim ograničavajućim mjerama Unije i u interaktivni zemljopisni prikaz sankcija, koji su oba dostupni javnosti;

ii.

obrada informacija o učinku mjera poduzetih na temelju ove Uredbe, na primjer podataka o vrijednosti zamrznutih financijskih sredstava i podataka o odobrenjima koja su dodijelila nadležna tijela.

2.   Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik mogu, ako je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke povezane s kaznenim djelima koja su počinile fizičke osobe uvrštene na popis, s osuđujućim presudama izrečenim tim osobama ili sa sigurnosnim mjerama koje se odnose na te osobe, samo u mjeri u kojoj je ta obrada potrebna za pripremu Priloga I.

3.   Za potrebe ove Uredbe, Vijeće, služba Komisije iz Priloga II. ovoj Uredbi i Visoki predstavnik određuju se kao „voditelji obrade” u smislu članka 3. točke 8. Uredbe (EU) 2018/1725 kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 24. listopada 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

A.-K. PEKONEN


(1)  SL L 257, 2.10.2015., str. 37.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2015/1755 od 1. listopada 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju (SL L 257, 2.10.2015., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1788 od 24. listopada 2019. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/1763 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju (vidjeti stranicu 148 ovoga Službenog lista).

(4)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


25.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 272/3


UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/1778

od 24. listopada 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1284/2009 o uvođenju posebnih mjera ograničavanja prema Republici Gvineji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/638/ZVSP od 25. listopada 2010. o mjerama ograničavanja protiv Republike Gvineje (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 1284/2009 (2) provodi se nekoliko mjera ograničavanja predviđenih u Odluci 2010/638/ZVSP.

(2)

Vijeće je 24. listopada 2019. donijelo Odluku (ZVSP) 2019/1790 (3) o izmjeni Odluke 2010/638/ZVSP uvođenjem članka o obradi osobnih podataka koju provode Vijeće i Visoki predstavnik.

(3)

Za provedbu Uredbe (EU) No 1284/2009 i radi osiguranja najveće moguće pravne sigurnosti u Uniji trebalo bi objaviti imena i druge relevantne podatke o fizičkim i pravnim osobama, subjektima i tijelima čija se financijska sredstva i gospodarski izvori zamrzavaju u skladu s tom uredbom. Svaka obrada osobnih podataka mora biti u skladu s uredbama (EU) 2016/679 (4) i (EU) 2018/1725 (5) Europskog parlamenta i Vijeća.

(4)

Uredbu (EU) br. 1284/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Uredbi Vijeća (EU) br. 1284/2009 umeće se sljedeći članak:

Članak 16.a

1.   Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) mogu obrađivati osobne podatke radi izvršavanja svojih zadaća na temelju ove Uredbe. Te zadaće uključuju:

(a)

u pogledu Vijeća, pripremu i izmjene Priloga I.;

(b)

u pogledu Visokog predstavnika, pripremu izmjena Priloga I.;

(c)

u pogledu Komisije:

i.

dodavanje sadržaja Priloga I. u elektronički, konsolidirani popis osoba, skupina i subjekata koji podliježu financijskim mjerama ograničavanja Unije i u interaktivni zemljopisni prikaz sankcija, koji su oba dostupni javnosti;

ii.

obradu informacija o učinku mjera poduzetih na temelju ove Uredbe, na primjer podataka o vrijednosti zamrznutih financijskih sredstava i podataka o odobrenjima koja su dodijelila nadležna tijela.

2.   Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik mogu, ako je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke povezane s kaznenim djelima koja su počinile fizičke osobe uvrštene na popis, s osuđujućim presudama izrečenim tim osobama ili sa sigurnosnim mjerama koje se odnose na te osobe samo u mjeri u kojoj je ta obrada potrebna za pripremu Priloga I.

3.   Za potrebe ove Uredbe, Vijeće, služba Komisije iz Priloga II. ovoj Uredbi i Visoki predstavnik određuju se kao „voditelji obrade” u smislu članka 3. točke 8. Uredbe (EU) 2018/1725 kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 24. listopada 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

A.-K. PEKONEN


(1)  SL L 280, 26.10.2010., str. 10.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1284/2009 od 22. prosinca 2009. o uvođenju posebnih mjera ograničavanja prema Republici Gvineji (SL L 346, 23.12.2009., str. 26.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1790 od 24. listopada 2019. o izmjeni Odluke 2010/638/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Republike Gvineje (vidjeti stranicu 153 ovoga Službenog lista).

(4)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


25.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 272/5


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/1779

od 24. listopada 2019.

o provedbi Uredbe (EU) 2015/1755 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/1755 od 1. listopada 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju (1), a posebno njezin članak 13. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 1. listopada 2015. donijelo Uredbu (EU) 2015/1755.

(2)

Na temelju preispitivanja koje je provelo Vijeće trebalo bi izmijeniti podatke koji se odnose na jednu fizičku osobu iz Priloga I. Uredbi (EU) 2015/1755.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) 2015/1755 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) 2015/1755 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 24. listopada 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

A.-K. PEKONEN


(1)  SL L 257, 2.10.2015., str. 1.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EU) 2015/1755 unos 1. pod naslovom „Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 2.” zamjenjuje se sljedećim:

 

Ime i prezime

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

„1.

Godefroid BIZIMANA

Spol: Muški

Datum rođenja: 23.4.1968.

Mjesto rođenja: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Burundijsko državljanstvo. Broj putovnice: DP0001520

„Chargé de Missions de la Présidence” i bivši zamjenik glavnog direktora nacionalne policije. Odgovoran za podrivanje demokracije donošenjem operativnih odluka koje su rezultirale nerazmjernom uporabom sile i djelima nasilnog gušenja mirnih prosvjeda koji su započeli 26. travnja 2015. nakon najave predsjedničke kandidature predsjednika Nkurunzize.”


25.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 272/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1780

оd 23. rujna 2019.

o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2015/1986 („e-obrasci”)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (1), a posebno njezin članak 3.a,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/13/EEZ od 25. veljače 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru (2), a posebno njezin članak 3.a,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (3), a posebno njezin članak 32. stavak 1., članak 52. stavak 2. i članak 64.,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (4), a posebno njezin članak 33. stavak 1.,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (5), a posebno njezin članak 51. stavak 1., članak 75. stavak 3. i članak 79. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (6), a posebno njezin članak 71. stavak 1., članak 92. stavak 3. i članak 96. stavak 2. prvi podstavak,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za javnu nabavu,

budući da:

(1)

U skladu s direktivama 89/665/EEZ i 2014/24/EU određeni se ugovori o javnoj nabavi radova, ugovori o javnoj nabavi robe i ugovori o javnoj nabavi usluga moraju oglašavati u Službenom listu Europske unije. Obavijesti za te objave trebale bi uključivati informacije utvrđene u tim direktivama.

(2)

U skladu s direktivama 92/13/EEZ i 2014/25/EU određeni se ugovori o radovima, ugovori o nabavi robe i ugovori o uslugama u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga moraju oglašavati u Službenom listu Europske unije. Obavijesti za te objave trebale bi uključivati informacije utvrđene u tim direktivama.

(3)

U skladu s Direktivom 2009/81/EZ određeni se ugovori o radovima, ugovori o nabavi robe i ugovori o uslugama u području obrane i sigurnosti moraju oglašavati u Službenom listu Europske unije. Obavijesti za te objave trebale bi uključivati informacije utvrđene u toj direktivi.

(4)

U skladu s direktivama 89/665/EEZ, 92/13/EEZ i 2014/23/EU određene se koncesije za radove i koncesije za usluge moraju oglašavati u Službenom listu Europske unije. Obavijesti za te objave trebale bi uključivati informacije utvrđene u tim direktivama.

(5)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1986 (7) utvrđuju se standardni obrasci propisani direktivama 89/665/EEZ, 92/13/EEZ, 2009/81/EZ, 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU.

(6)

Javna nabava prolazi kroz digitalnu transformaciju, kako je opisano u Komunikaciji Komisije o poboljšanju jedinstvenog tržišta (8) te Komunikaciji Komisije o tome kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju (9). Standardni su obrasci ključni za tu preobrazbu.

(7)

Kako bi se osigurala učinkovitost standardnih obrazaca u digitalnom okružju, potrebno je prilagoditi standardne obrasce navedene u Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1986. S obzirom na broj i opseg potrebnih prilagodbi Provedbenu uredbu (EU) 2015/1986 trebalo bi zamijeniti.

(8)

Kako je utvrđeno u članku 33. stavku 2. Direktive 2014/23/EU, članku 51. stavku 2. Direktive 2014/24/EU, članku 71. stavku 2. Direktive 2014/25/EU, obavijesti su u elektroničkom, a ne u papirnatom obliku. Kako bi se poštovalo načelo „samo jednom” u e-upravi te tako smanjilo administrativno opterećenje i povećala pouzdanost podataka, te kako bi se olakšala dobrovoljna objava obavijesti čija je vrijednost ispod praga EU-a ili koje se temelje na okvirnim sporazumima, trebaju se utvrditi takvi standardni obrasci koji se mogu automatski ispuniti informacijama iz prethodnih obavijesti, tehničkih specifikacija, ponuda, ugovora, nacionalnih upravnih registara i drugih izvora podataka. Konačno, takve obrasce ne bi više trebalo ručno ispunjavati, nego bi ih trebali automatski generirati softverski sustavi.

(9)

Kako bi se izbjegli problemi u provedbi, pri utvrđivanju standardnih obrazaca treba uzeti u obzir softverske sustave u kojima će se oni primjenjivati. To uključuje sustave za razmjenu podataka, korisnička sučelja kojima se potvrđuju ručni unosi te internetske stranice za objavljivanje na kojima se prikazuju informacije iz obavijesti. Informacije bi trebalo prikazati tako da se privuku gospodarski subjekti i drugi korisnici.

(10)

Kako bi se omogućila provedba prilagođena nacionalnim posebnostima, države članice i njihova tijela trebali bi imati znatnu fleksibilnost u uspostavi svojih softverskih sustava. Konkretno, trebala bi se moći prikazati polja utvrđena ovom Uredbom bilo kojim redoslijedom i pod bilo kojim oznakama, uz uvjet da značenje oznaka odgovara opisima utvrđenima u ovoj Uredbi. Kako bi se zadovoljile različite potrebe na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, polja za koja se u ovoj Uredbi utvrdi da su neobvezna na razini EU-a uopće se ne moraju prikazati krajnjim korisnicima (npr. kupci ih ne moraju vidjeti ni ispuniti) ili, naprotiv, mogu biti obvezna na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.

(11)

Datum početka primjene ove Uredbe i datum stavljanja izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2015/1986 trebali bi biti takvi da se ostavi dovoljno vremena za pripremu elektroničkih verzija standardnih obrazaca koji se upotrebljavaju za konkretnu razmjenu podataka.

(12)

Kako bi se uzelo u obzir promjene u vezi s potrebama i razvoj tehnologije država članica u području podataka o javnoj nabavi te ujedno osiguravajući usklađenost s člankom 52. stavkom 2. Direktive 2014/24/EU, člankom 72. stavkom 2. Direktive 2014/25/EU i člankom 32. stavkom 5. Direktive 2009/81/EZ, u ovu bi Uredbu redovito trebalo dodavati neobvezna polja. Komisija će pomno pratiti razvoj događaja te prikupljati ostale povratne informacije od korisnika te će na godišnjoj osnovi preispitivati potrebu za ažuriranjem ove Uredbe. Takva ažuriranja ne bi trebala, osim ako je to neizbježno, podrazumijevati obvezne promjene softverskih sustava u državama članicama,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

1.   U ovoj se Uredbi utvrđuju sljedeći standardni obrasci:

(1)

„Planiranje”

(2)

„Nadmetanje”

(3)

„Prethodna obavijest o izravnoj dodjeli”

(4)

„Rezultati”

(5)

„Izmjena ugovora”

(6)

„Promjena”

2.   Standardni obrasci iz stavka 1. sastoje se od polja iz Priloga.

Članak 2.

Primjena

Standardni obrasci iz članka 1. upotrebljavaju se za objavu sljedećih obavijesti u Službenom listu Europske unije:

1.

„Obrazac za planiranje”: za obavijesti iz članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 3. i članka 48. stavka 1. Direktive 2014/24/EU; članka 45. stavka 2. i članka 67. stavka 1. Direktive 2014/25/EU te članka 30. stavka 1. i članka 33. stavka 3. Direktive 2009/81/EZ;

2.

„Obrazac za nadmetanje”: za obavijesti iz članka 48. stavka 2., članka 49., članka 75. stavka 1. točaka (a) i (b) te članka 79. stavka 1. Direktive 2014/24/EU; članka 67. stavka 2., članka 68., članka 69., članka 92. stavka 1. točaka od (a) do (c) i članka 96. stavka 1. prvog podstavka Direktive 2014/25/EU; članka 31. stavaka 1. i 3. Direktive 2014/23/EU te članka 30. stavka 2. i članka 52. stavka 1. Direktive 2009/81/EZ;

3.

„Obrazac za prethodnu obavijest o izravnoj dodjeli”: za obavijesti iz članka 3.a Direktive 89/665/EEZ i Direktive 92/13/EEZ;

4.

„Obrazac za rezultate”: za obavijesti iz članka 50., članka 75. stavka 2. i članka 79. stavka 2. Direktive 2014/24/EU; članka 70., članka 92. stavka 2. i članka 96. stavka 1. trećeg podstavka Direktive 2014/25/EU; članka 32. Direktive 2014/23/EU i članka 30. stavka 3. Direktive 2009/81/EZ;

5.

„Obrazac za izmjenu ugovora”: za obavijesti iz članka 72. stavka 1. Direktive 2014/24/EU; članka 89. stavka 1. Direktive 2014/25/EU i članka 43. stavka 1. Direktive 2014/23/EU;

6.

„Obrazac za promjenu”: za promjenu ili poništenje navedenih obavijesti.

Članak 3.

Stavljanje izvan snage

Provedbena uredba (EU) 2015/1986 stavlja se izvan snage s učinkom od 25. listopada 2023.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od [tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe 14. studenoga 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. rujna 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 33.

(2)  SL L 76, 23.3.1992., str. 14.

(3)  SL L 216, 20.8.2009., str. 76.

(4)  SL L 94, 28.3.2014., str. 1.

(5)  SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

(6)  SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 od 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 842/2011 (SL L 296, 12.11.2015., str. 1.).

(8)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM(2015) 550).

(9)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM(2017) 572).


PRILOG

Standardni obrasci sadržavaju polja. Obavijest je standardni obrazac s odgovarajućim informacijama u svojim poljima.

U standardnim obrascima i obavijestima postoje obvezna i neobvezna polja.

(a)

Obvezna polja uključuju se u standardne obrasce i obavijesti, te sadržavaju informacije, osim ako su ispunjeni određeni uvjeti (vidjeti u nastavku).

(b)

Neobvezna polja mogu se uključiti u standardne obrasce i obavijesti, te mogu sadržavati informacije.

Formati i postupci za slanje obavijesti, kako su utvrđeni u točki 3. Priloga VIII. Direktivi 2014/24/EU, Priloga IX. Direktivi 2014/25/EU i Priloga VI. Direktivi 2009/81/EZ te točki 2. Priloga IX. Direktivi 2014/23/EU, uključuju uvjete pod kojima obvezna polja nisu primjenjiva. Pri određivanju tih uvjeta isključivo se uzima u obzir kontekst konkretne obavijesti ili postupka (na primjer, polja o okvirnim sporazumima nisu obvezna ako postupak ne uključuje okvirni sporazum).

U formatima i postupcima za slanje obavijesti također se određuje koja su polja obvezna i neobvezna za obavijesti objavljene u skladu s člankom 51. stavkom 6. Direktive 2014/24/EU, člankom 71. stavkom 6. Direktive 2014/25/EU i člankom 31. Direktive 2009/81/EZ.

U tablicama 1. i 2. u nastavku utvrđuje se koja se polja koriste u pojedinačnim standardnim obrascima i obavijestima.

UPUTE ZA ČITANJE TABLICE 1.

Standardni obrasci u stupcu 1. sadržavaju polja na koje se upućuje u stupcu 2. (i navedena u tablici 2.) kad se upotrebljavaju za objavu obavijesti iz stupca 3. Radi bolje čitljivosti stupac 4. sadržava opise stupca 3. Nadalje, svaki standardni obrazac ili obavijest može sadržavati polja iz europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) utvrđene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/7 (1).

Tablica 1

Obrasci, obavijesti i polja

1.

2

3

4

Standardni obrazac:

sadržava polja navedena u:

kad se upotrebljava za objavu obavijesti iz:

(Opis obavijesti)

Planiranje

Tablica 2., stupac 1.

Čl. 48. st. 1. Direktive 2014/24/EU

Obavijest o objavi prethodne informacijske obavijesti na profilu kupca – opća direktiva

Tablica 2., stupac 2.

Čl. 67. st. 1. Direktive 2014/25/EU

Obavijest o objavi periodične indikativne obavijesti na profilu kupca – sektorska direktiva

Tablica 2., stupac 3.

Čl. 30. st. 1. treći podstavak Direktive 2009/81/EZ

Obavijest o objavi prethodne informativne obavijesti na profilu kupca – direktiva u području obrane

Tablica 2., stupac 4.

Čl. 48. st. 1. Direktive 2014/24/EU

Prethodna informacijska obavijest upotrijebljena samo u informativne svrhe – opća direktiva

Tablica 2., stupac 5.

Čl. 67. st. 1. Direktive 2014/25/EU

Periodična indikativna obavijest upotrijebljena samo u informativne svrhe – sektorska direktiva

Tablica 2., stupac 6.

Čl. 30. st. 1. Direktive 2009/81/EZ

Prethodna informativna obavijest upotrijebljena samo u informativne svrhe – direktiva u području obrane

Tablica 2., stupac 7.

Čl. 27. st. 2. Direktive 2014/24/EU, čl. 28. st. 3. Direktive 2014/24/EU

Prethodna informacijska obavijest upotrijebljena za skraćivanje rokova za zaprimanje ponuda – opća direktiva

Tablica 2., stupac 8.

Čl. 45. st. 2. Direktive 2014/25/EU

Periodična indikativna obavijest upotrijebljena za skraćivanje rokova za zaprimanje ponuda – sektorska direktiva

Tablica 2., stupac 9.

Čl. 33. st. 3. Direktive 2009/81/EZ

Prethodna informativna obavijest upotrijebljena za skraćivanje rokova za zaprimanje ponuda – direktiva u području obrane

Nadmetanje

Tablica 2., stupac 10.

Čl. 48. st. 2. Direktive 2014/24/EU

Prethodna informacijska obavijest upotrijebljena kao poziv na nadmetanje – opća direktiva, standardni režim

Tablica 2., stupac 11.

Čl. 67. st. 2. Direktive 2014/25/EU

Periodična indikativna obavijest upotrijebljena kao poziv na nadmetanje – sektorska direktiva, standardni režim

Tablica 2., stupac 12.

Čl. 75. st. 1. t. (b) Direktive 2014/24/EU

Prethodna informacijska obavijest upotrijebljena kao poziv na nadmetanje – opća direktiva, blagi režim

Tablica 2., stupac 13.

Čl. 92. st. 1. t. (b) Direktive 2014/25/EU

Periodična indikativna obavijest upotrijebljena kao poziv na nadmetanje – sektorska direktiva, blagi režim

Tablica 2., stupac 14.

Čl. 31. st. 3. Direktive 2014/23/EU

Prethodna informacijska obavijest upotrijebljena kao poziv na nadmetanje – koncesijska direktiva, blagi režim

Tablica 2., stupac 15.

Čl. 68. Direktive 2014/25/EU,

čl. 92. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU

Obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava – sektorska direktiva

Tablica 2., stupac 16.

Čl. 49. Direktive 2014/24/EU

Obavijest o nadmetanju – opća direktiva, standardni režim

Tablica 2., stupac 17.

Čl. 69. Direktive 2014/25/EU

Obavijest o nadmetanju – sektorska direktiva, standardni režim

Tablica 2., stupac 18.

Čl. 30. st. 2. Direktive 2009/81/EZ

Poziv na nadmetanje – direktiva u području obrane, standardni režim

Tablica 2., stupac 19.

Čl. 31. st. 1. Direktive 2014/23/EU

Obavijest o koncesiji – koncesijska direktiva, standardni režim

Tablica 2., stupac 20.

Čl. 75. st. 1. t. (a) Direktive 2014/24/EU

Obavijest o nadmetanju – opća direktiva, blagi režim

Tablica 2., stupac 21.

Čl. 92. st. 1. t. (a) Direktive 2014/25/EU

Obavijest o nadmetanju – sektorska direktiva, blagi režim

Tablica 2., stupac 22.

Čl. 52. st. 1. Direktive 2009/81/EZ

Poziv na podugovaranje – direktiva u području obrane

Tablica 2., stupac 23.

Čl. 79. st. 1. Direktive 2014/24/EU

Obavijest o projektnom natječaju – opća direktiva, projekt

Tablica 2., stupac 24.

Čl. 96. st. 1. prvi podstavak Direktive 2014/25/EU

Obavijest o projektnom natječaju – sektorska direktiva, projekt

Prethodna obavijest o izravnoj dodjeli

Tablica 2., stupac 25.

Čl. 3.a Direktive 89/665/EEZ

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost – opća direktiva

Tablica 2., stupac 26.

Čl. 3.a Direktive 92/13/EEZ

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost – sektorska direktiva

Tablica 2., stupac 27.

Čl. 64. Direktive 2009/81/EZ

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost – direktiva u području obrane

Tablica 2., stupac 28.

Čl. 3.a direktiva 89/665/EEZ i 92/13/EEZ

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost – koncesijska direktiva

Rezultati

Tablica 2., stupac 29.

Čl. 50. Direktive 2014/24/EU

Obavijest o dodjeli ugovora – opća direktiva, standardni režim

Tablica 2., stupac 30.

Čl. 70. Direktive 2014/25/EU

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska direktiva, standardni režim

Tablica 2., stupac 31.

Čl. 30. st. 3. Direktive 2009/81/EZ

Obavijest o sklapanju ugovora – direktiva u području obrane, standardni režim

Tablica 2., stupac 32.

Čl. 32. st. 2. (upućivanje na Prilog VII.) Direktive 2014/23/EU

Obavijest o dodjeli koncesije – koncesijska direktiva, standardni režim

Tablica 2., stupac 33.

Čl. 75. st. 2. Direktive 2014/24/EU

Obavijest o dodjeli ugovora – opća direktiva, blagi režim

Tablica 2., stupac 34.

Čl. 92. st. 2. Direktive 2014/25/EU

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska direktiva, blagi režim

Tablica 2., stupac 35.

Čl. 32. st. 2. (upućivanje na Prilog VIII.) Direktive 2014/23/EU

Obavijest o dodjeli koncesije – koncesijska direktiva, blagi režim

Tablica 2., stupac 36.

Čl. 79. st. 2. Direktive 2014/24/EU

Obavijest o rezultatima projektnog natječaja – opća direktiva, projekt

Tablica 2., stupac 37.

Čl. 96. st. 1. drugi podstavak Direktive 2014/25/EU

Obavijest o rezultatima projektnog natječaja – sektorska direktiva, projekt

Izmjena ugovora

Tablica 2., stupac 38.

Čl. 72. st. 1. Direktive 2014/24/EU

Obavijest o izmjeni ugovora – opća direktiva

Tablica 2., stupac 39.

Čl. 89. st. 1. Direktive 2014/25/EU

Obavijest o izmjeni ugovora – sektorska direktiva

Tablica 2., stupac 40.

Čl. 43. st. 1. Direktive 2014/23/EU

Obavijest o izmjeni ugovora – koncesijska direktiva

Promjena

bilo kojem drugom standardnom obrascu te odjeljcima „Obavijest” i „Promjena” iz tablice 2.

za promjenu bilo koje prethodno navedene obavijesti

Obavijest o promjeni

Upute za čitanje tablice 2.

Prvi stupac sadržava informacije o ugnježđenju polja ili odjeljaka. Svako polje ili odjeljak razine „++”, „+++” i „++++” ugniježđeno je u najbliži odjeljak iznad njega koji ima manje pluseva („+”).

U drugom i trećem stupcu su nazivi ili opisi polja (ili odjeljaka).

Četvrti stupac sadržava jednu od sljedećih vrsta podataka:

„Pokazatelj”: u polju je ili „Da” ili „Ne”.

„Oznaka”: u tom su polju vrijednosti s unaprijed određenog popisa.

„Datum”: u tom su polju datum i detaljnije informacije u vezi s vremenom (poput sata i vremenskih zona), po potrebi.

„Trajanje”: u tom je polju navedeno trajanje.

„Identifikator”: to polje sadržava skup informacija koje omogućuju jedinstvenu identifikaciju.

„Broj”: u tom je polju naveden broj.

„Tekst”: to polje sadržava tekst.

„URL adresa”: to polje sadržava elektroničku adresu, najčešće jedinstveni lokator resursa (npr. internetsku adresu).

„Vrijednost”: to polje sadržava broj kojim se označava novčana vrijednost (bez poreza na dodanu vrijednost) i oznaku valute s popisa oznaka valute.

„–”: ovaj se redak odnosi na odjeljak. Polja su grupirana u odjeljke.

U obrascima i postupcima za slanje obavijesti, kako je navedeno, navode se i primjenjivi popisi oznaka i identifikatori.

Određene vrste podataka (npr. datum, trajanje, identifikator, tekst, vrijednost) mogu se sastojati od više podpolja.

U preostalim stupcima navodi se za koje su standardne obrasce i obavijesti ta polja obvezna („O”) i neobvezna („N”). Naslovi stupaca 1.–40. odgovaraju brojevima u drugom stupcu tablice 1. ovog Priloga.

Terminologija iz tablice 2.

„Organizacija” znači pravna ili fizička osoba ili javni subjekt.

„Kupac” znači javni naručitelj, naručitelj, ugovaratelj u području obrane, međunarodna organizacija ili organizacija koja dodjeljuje ugovor koji subvencionira javni naručitelj; osim ako prethodno navedeni čine udruženje organizacija koje samo po sebi nije organizacija, u tom se slučaju svaka pojedina organizacija smatra „kupcem”.

„Pobjednik” znači uspješan ponuditelj (uključujući uspješnog ponuditelja koji je stranka u okvirnom sporazumu) ili (u slučaju projektnih natječaja) pobjednik; osim ako je uspješni ponuditelj ili pobjednik skupina organizacija koja sama po sebi nije organizacija, u tom se slučaju svaka pojedina organizacija smatra „pobjednikom”.

„Postupak javne nabave” znači postupak javne nabave ili projektni natječaj.

„Ponuda” znači ponuda ili (u slučaju projektnih natječaja) projekt.

„Zahtjev za sudjelovanje” znači zahtjev za sudjelovanje ili (u slučaju koncesija) zahtjev.

„Prethodna informacijska obavijest” znači prethodna informacijska obavijest ili (u slučaju Direktive 2014/25/EU) periodična indikativna obavijest.

„TED” (Tenders Electronic Daily) je internetska inačica Dodatka Službenom listu Europske unije.

Napomena: Ova je tablica dostupna na internetskim stranicama Komisije zajedno s dodatnim informacijama u tabličnom obliku koji se lakše čita.

Tablica 2

Polja u standardnim obrascima i obavijestima

Razina

ID

Naziv

Opis

Vrsta podatka

Planiranje

Nadmetanje

Pr. ob. o izr. dodj.

Rezultati

Izmj. ug. Promj.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Obavijest

Osnovne informacije o obavijesti.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-04

Identifikator postupka

Europski identifikator postupka javne nabave, jedinstveni identifikator postupka javne nabave. Uključivanjem tog identifikatora u sve objavljene verzije ove obavijesti (npr. objavljene na TED-u, nacionalnim portalima za publikacije, regionalnim portalima za publikacije) omogućuje se jedinstvena identifikacija postupaka javne nabave diljem EU-a.

Identifikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-701

Identifikator obavijesti

Europski identifikator obavijesti o javnoj nabavi za ovu obavijest. Uključivanjem tog identifikatora u sve objavljene verzije ove obavijesti (npr. na TED-u, nacionalnim portalima za publikacije, regionalnim portalima za publikacije) omogućuje se jedinstvena identifikacija obavijesti o nabavi diljem EU-a.

Identifikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-757

Verzija obavijesti

Verzija obavijesti. To, na primjer, pomaže da se izbjegnu pogreške uzrokovane višestrukim obavijestima o promjeni poslanima u kratkim vremenskim razmacima.

Identifikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-01

Pravna osnova postupka

Pravna osnova (npr. europska direktiva ili uredba, nacionalno pravo) na temelju koje se provodi postupak javne nabave.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-03

Vrsta obrasca

Vrsta obrasca prema zakonodavstvu o nabavi.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-02

Vrsta obavijesti

Vrsta obavijesti prema zakonodavstvu o nabavi.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-05

Datum slanja obavijesti

Datum i vrijeme kad je obavijest poslana TED-u.

Datum

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-738

Preferirani datum objave obavijesti

Preferirani datum objave obavijesti na TED-u (npr. kako bi se izbjegla objava tijekom državnog praznika).

Datum

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-702

Službeni jezik obavijesti

Jezik ili jezici na kojima je ta obavijest službeno dostupna. Te su jezične verzije jednako pravno valjane.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-125

Prethodno planiranje

Informacije o prethodnoj informacijskoj obavijesti ili drugoj sličnoj obavijesti povezanoj s tom obavijesti. Te se informacije mogu razlikovati po grupi. U slučaju prethodne informacijske obavijesti upotrijebljene samo u informativne svrhe, te se informacije mogu razlikovati u onim dijelovima obavijesti koji se kasnije mogu pretvoriti u grupu ili samostalni postupak.

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-125

Identifikator za prethodno planiranje

Identifikator prethodne informacijske obavijesti ili druge slične obavijesti povezane s tom obavijesti.

Identifikator

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-1251

Identifikator dijela prethodnog planiranja

Identifikator dijela prethodne informacijske obavijesti ili druge slične obavijesti povezane s tom obavijesti.

Identifikator

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-703

Organizacija

Informacije o organizaciji. Te se informacije mogu razlikovati po grupi, po ugovoru, po ponudi itd. U slučaju prethodne informacijske obavijesti upotrijebljene samo u informativne svrhe, te se informacije mogu razlikovati u onim dijelovima obavijesti koji se kasnije mogu pretvoriti u grupu ili samostalni postupak.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-13720

Identifikator odjeljka obavijesti o organizaciji

Identifikator jednog ili više odjeljaka u toj obavijesti. Informacije u odjeljku o organizaciji odnose se na taj odjeljak ili odjeljke.

Identifikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-500

Ime organizacije

Službeno ime organizacije.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-501

Identifikator organizacije

Identifikator organizacije. Navode se svi identifikatori organizacije.

Identifikator

O

O

N

O

O

N

O

O

N

O

O

O

O

O

O

O

O

N

O

O

O

N

O

O

N

N

N

N

O

O

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-16

Naziv dijela organizacije

Naziv dijela organizacije (npr. relevantnog odjela velikog kupca).

Tekst

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-510

Ulica organizacije

Ime ulice, avenije itd. u kojoj je fizička adresa organizacije i dodatni podaci (npr. kućni broj).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-513

Grad organizacije

Ime mjesta (grada ili sela) u kojem je fizička adresa organizacije.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-512

Poštanski broj organizacije

Poštanski broj fizičke adrese organizacije.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-507

Zemlja organizacije – podjela

Lokacija (fizička adresa) organizacije prema zajedničkoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku (NUTS). Mora se upotrebljavati klasifikacijska šifra NUTS 3.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-514

Oznaka zemlje organizacije

Zemlja u kojoj je fizička adrese organizacije.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-502

Kontaktna točka organizacije

Naziv odjela ili druge kontaktne točke za komunikaciju s organizacijom. Kako bi se izbjegla nepotrebna obrada osobnih podataka, kontaktna točka može poslužiti za identifikaciju fizičke osobe samo ako je potrebno (u smislu Uredbe (EU) 2016/679 i Uredbe (EU) 2018/1725).

Tekst

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-506

Adresa e-pošte za kontakt s organizacijom

Adresa e-pošte za kontaktiranje s organizacijom. Kako bi se izbjegla nepotrebna obrada osobnih podataka, adresa e-pošte može poslužiti za identifikaciju fizičke osobe samo ako je potrebno (u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-503

Telefonski broj za kontakt s organizacijom

Telefonski broj za kontakt s organizacijom. Kako bi se izbjegla nepotrebna obrada osobnih podataka, telefonski broj može poslužiti za identifikaciju fizičke osobe samo ako je potrebno (u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-739

Faks za kontakt s organizacijom

Broj faksa za kontakt s organizacijom. Kako bi se izbjegla nepotrebna obrada osobnih podataka, broj faksa može poslužiti za identifikaciju fizičke osobe samo ako je potrebno (u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka).

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-505

Internetska adresa organizacije

Internetske stranice organizacije.

URL adresa

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-509

Portal organizacije za e-dostavu

Jedinstveni lokator resursa organizacije za razmjenu podataka i dokumenata.

URL adresa

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-633

Organizacija – fizička osoba

Organizacija je fizička osoba.

Pokazatelj

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-08

Uloga organizacije

Uloga organizacije u postupku javne nabave (npr. kupac, pobjednik). Obavijest mora sadržavati sve organizacije u postupku koje imaju ulogu kupca; pobjednika; tijela za pravnu zaštitu (preispitivanje); kupca koji nabavlja robu i/ili usluge namijenjene drugim kupcima; kupca koji dodjeljuje ugovore o javnoj nabavi ili sklapa okvirne sporazume za radove, robu ili usluge namijenjene drugim kupcima.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-770

Poduloga organizacije

Poduloga organizacije u postupku javne nabave (npr. vođa skupine, organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave).

Oznaka

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BG-3

Kupac

Dodatne informacije o kupcu.

O

O

O

O

O

N

O

O

N

O

O

N

N

O

O

O

O

N

O

N

N

N

O

O

N

N

N

N

O

O

N

O

N

N

O

O

O

 

 

 

+++

BT-508

URL profila kupca

Internetska stranica na kojoj kupac objavljuje informacije o postupcima javne nabave (npr. obavijesti, dokumentacija o nabavi).

URL adresa

O

O

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

+++

BT-11

Vrsta kupca u pravnom smislu

Vrsta kupca prema zakonodavstvu o nabavi (npr. središnje tijelo državne uprave, tijelo koje se uređuje javnim pravom, javno poduzeće).

Oznaka

O

N

N

O

N

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

O

O

N

 

 

 

+++

BT-740

Kupac naručitelj

Kupac je naručitelj.

Pokazatelj

 

 

N

 

 

N

 

 

N

 

 

 

 

O

 

 

 

N

O

 

 

 

 

 

 

 

N

N

 

 

N

O

 

 

O

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Djelatnost javnog naručitelja

Glavna djelatnost javnog naručitelja.

Oznaka

O

O

N

O

O

N

O

O

N

O

O

N

N

O

O

O

O

N

O

N

N

 

O

O

N

N

N

N

O

O

N

O

N

N

O

O

O

 

 

 

+++

BT-610

Djelatnost naručitelja

Glavna djelatnost naručitelja.

Oznaka

 

O

N

 

O

N

 

O

N

 

O

 

N

O

O

 

O

N

O

 

N

 

 

O

 

N

N

N

 

O

N

O

 

N

O

 

O

 

 

 

++

BG-4

Pobjednik

Dodatne informacije o pobjedniku, ponuditelju ili podugovaratelju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

O

O

N

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-165

Veličina pobjednika

Veličina pobjednika, ponuditelja ili podugovaratelja (npr. mikropoduzeće, malo poduzeće, srednje poduzeće).

Oznaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

O

O

N

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-706

Državljanstvo vlasnika pobjednika

Državljanstvo (ili državljanstva) stvarnog ili stvarnih vlasnika pobjednika, ponuditelja ili podugovaratelja; kako je objavljeno u registru ili registrima uspostavljenima zakonodavstvom o sprečavanju pranja novca. Ako takav registar ne postoji (npr. u slučaju ugovaratelja koji nisu iz EU-a), onda jednakovrijedne informacije iz drugih izvora.

Oznaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

+++

BT-746

Pobjednik uvršten na burzu

Državljanstvo (državljanstva) stvarnog ili stvarnih vlasnika pobjednika, ponuditelja ili podugovaratelja nije objavljeno (nisu objavljena) u registru ili registrima uspostavljenima zakonodavstvom o sprečavanju pranja novca zato što je pobjednik uvršten na uređenom tržištu (npr. uvršten na burzu) na kojemu se osigurava odgovarajuća transparentnost u skladu sa zakonodavstvom o sprečavanju pranja novca.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

+

BG-2

Svrha

Informacije o svrsi. Te se informacije moraju dati za cijeli postupak javne nabave te, ako postoje, i po grupi. U slučaju prethodne informacijske obavijesti upotrijebljene samo u informativne svrhe, te se informacije mogu razlikovati u onim dijelovima obavijesti koji se kasnije mogu pretvoriti u grupu ili samostalni postupak.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-22

Interni identifikator

Interni identifikator upotrebljava se za spise u pogledu postupka javne nabave ili grupe prije nego što se dodijeli identifikator postupka (npr. broj koji potječe iz kupčeva sustava za upravljanje dokumentima ili sustava za planiranje nabave).

Tekst

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-23

Glavna priroda

Glavna priroda (npr. radova) onoga što se kupuje. U slučaju mješovite javne nabave (npr. postupak i za radove i za usluge), glavna priroda može, na primjer, biti ona s najvišom procijenjenom vrijednosti. Te se informacije moraju dati za cijeli postupak.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-531

Dodatna priroda

Priroda (npr. usluga) onoga što se kupuje, uz glavnu prirodu.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-21

Naslov

Naziv postupka javne nabave ili grupe.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-24

Opis

Opis prirode i količine onoga što se kupuje ili potreba i zahtjeva koji se moraju ispuniti u tom postupku ili grupi. U slučaju obavijesti o izmjeni, opis nabave prije i poslije izmjene.

Tekst

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-27

Procijenjena vrijednost

Maksimalna procijenjena vrijednost postupka javne nabave ili grupe. Misli se na procjenu prilikom objave poziva na nadmetanje. Maksimalna vrijednost znači vrijednost kojom su obuhvaćeni svi ugovori koji će se dodijeliti u okviru okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave, tijekom cijelog njihova trajanja, uključujući opcije i produljenja.

Vrijednost

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

++

BG-557

Maksimalna procijenjena vrijednost za skupinu u okvirnom sporazumu

Informacije o maksimalnoj procijenjenoj vrijednosti koja se može potrošiti u okvirnom sporazumu unutar skupine grupa. Te se informacije mogu navesti ako je maksimalna procijenjena vrijednost skupine grupa manja od zbroja procijenjenih vrijednosti pojedinačnih grupa u toj skupini (npr. kad nekoliko grupa dijeli ista proračunska sredstva).

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

N

N

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Maksimalna procijenjena vrijednost za skupinu grupa u okvirnom sporazumu – identifikatori grupa

Identifikatori grupa. Te grupe čine skupinu čija je procijenjena maksimalna vrijednost manja od zbroja pojedinačnih procijenjenih maksimalnih vrijednosti svih grupa zajedno (npr. kad nekoliko grupa dijeli ista proračunska sredstva).

Identifikator

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

N

N

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Maksimalna procijenjena vrijednost za skupinu u okvirnom sporazumu

Maksimalna procijenjena vrijednost koja se može potrošiti u okvirnom sporazumu unutar skupine grupa. Te se informacije mogu navesti ako je maksimalna procijenjena vrijednost skupine grupa manja od zbroja procijenjenih vrijednosti pojedinačnih grupa u toj skupini (npr. kad nekoliko grupa dijeli ista proračunska sredstva). Misli se na procjenu prilikom objave poziva na nadmetanje. Maksimalna vrijednost znači vrijednost kojom su obuhvaćeni svi ugovori koji će se dodijeliti u okviru okvirnog sporazuma tijekom cijelog trajanja sporazuma, uključujući opcije i produljenja.

Vrijednost

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

 

N

N

N

 

N

N

N

 

N

N

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Klasifikacija

Informacije o klasifikaciji ili klasifikacijama koje će se upotrijebiti za opisivanje kupnje. Mora se upotrebljavati vrsta klasifikacije iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV). Osim toga, mogu se upotrebljavati druge klasifikacije (npr. anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija lijekova Svjetske zdravstvene organizacije; nomenklatura medicinskih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) 2017/745) ako ih Ured za publikacije stavi na raspolaganje.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

+++

BT-26

Vrsta klasifikacije

Vrsta klasifikacije kojom se opisuje kupnja (npr. Jedinstveni rječnik javne nabave).

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

+++

BT-262

Glavna klasifikacijska oznaka

Oznaka klasifikacije koja je najznačajnija za kupnju.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

+++

BT-263

Dodatne klasifikacijske oznake

Dodatna oznaka klasifikacije koja je također značajna za kupnju.

Oznaka

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-25

Količina

Broj potrebnih jedinica.

Broj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-625

Jedinica

Jedinica za nabavu robe, usluge ili rad, na primjer sati ili kilogrami. Ako CPV oznaka označava robu za koju nije potrebna dodatna jedinica (npr. automobili), onda ne treba navesti jedinicu te se količina izražava brojem, npr. „broj automobila”.

Oznaka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-53

Opcije

Kupac zadržava pravo (nije riječ o obvezi) na dodatne kupnje od ugovaratelja (dok je ugovor valjan).

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

O

N

N

N

 

O

O

N

O

N

N

N

 

 

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-54

Opis opcija

Opis opcija.

Tekst

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

O

N

N

N

 

O

O

N

O

N

N

N

 

 

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-94

Ponavljanje

Nabava čija će se svrha vjerojatno ponoviti u okviru drugog postupka u doglednoj budućnosti. (Na primjer, komunalna usluga za koju se redovito raspisuje javni natječaj. To ne vrijedi za dodjelu višestrukih ugovora u okviru jednog kvalifikacijskog sustava, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave.)

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-95

Opis ponavljanja

Sve dodatne informacije o ponavljanju (npr. procijenjeni vremenski okvir).

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

+

BG-708

Mjesto izvršenja

Informacije o glavnom mjestu izvođenja radova ako je riječ o radovima; glavno mjesto isporuke ili izvedbe u slučaju robe i usluga. Ako mjesto izvršenja obuhvaća nekoliko područja NUTS 3 (npr. autocesta, nacionalna mreža zavoda za zapošljavanje), onda se trebaju navesti sve relevantne oznake. Te se informacije mogu razlikovati po grupi. U slučaju prethodne informacijske obavijesti upotrijebljene samo u informativne svrhe, te se informacije mogu razlikovati u onim dijelovima obavijesti koji se kasnije mogu pretvoriti u grupu ili samostalni postupak.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-5101

Ulica mjesta izvršenja

Ime ulice, avenije itd. u kojoj je mjesto izvršenja i dodatni podaci (npr. kućni broj).

Tekst

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-5131

Mjesto izvršenja – grad

Ime mjesta (grada ili sela) koje je mjesto izvršenja.

Tekst

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-5121

Poštanski broj mjesta izvršenja

Poštanski broj mjesta izvršenja.

Tekst

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

++

BT-5071

Zemlja mjesta izvršenja – podjela

Lokacija prema zajedničkoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku (NUTS). Mora se upotrebljavati klasifikacijska šifra NUTS 3.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-5141

Oznaka zemlje mjesta izvršenja

Zemlja u kojoj je mjesto izvršenja.

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-727

Mjesto izvršenja usluga – ostalo

Postoje druga ograničenja u pogledu mjesta izvršenja (npr. „bilo gdje u Europskom gospodarskom prostoru”, „bilo gdje u određenoj zemlji”).

Oznaka

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

++

BT-728

Dodatne informacije o mjestu izvršenja

Dodatne informacije o mjestu izvršenja.

Tekst

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

+

BG-36

Trajanje

Informacije o trajanju ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili kvalifikacijskog sustava. Moraju biti obuhvaćene sve opcije i produljenja. Te se informacije mogu razlikovati po grupi. U slučaju prethodne informacijske obavijesti upotrijebljene samo u informativne svrhe, te se informacije mogu razlikovati u onim dijelovima obavijesti koji se kasnije mogu pretvoriti u grupu ili samostalni postupak.

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-536

Datum početka razdoblja

(Predviđeni) datum početka ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili kvalifikacijskog sustava.

Datum

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-36

Razdoblje – trajanje

(Predviđeno) razdoblje od početka do kraja ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili kvalifikacijskog sustava. Moraju biti obuhvaćene sve opcije i produljenja.

Trajanje

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-537

Datum kraja razdoblja

(Predviđeni) datum na koji će ugovor, okvirni sporazum, dinamički sustav nabave ili kvalifikacijski sustav prestati vrijediti.

Datum

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-538

Trajanje – ostalo

Trajanje je nepoznato, neograničeno itd.

Oznaka

N

N

N

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

N

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-58

Maksimalni broj produljenja

Maksimalni broj produljenja ugovora. Pri produljenju ugovora kupac ima pravo (tj. nema obvezu) produljiti ugovor (tj. produljiti njegovo trajanje) bez novog postupka javne nabave. Na primjer, ugovor može vrijediti godinu dana te kupac ima mogućnost (npr. jednom, dvaput) produljiti ugovor za još tri mjeseca, ako je zadovoljan pruženim uslugama.

Broj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

O

O

N

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

++

BT-57

Opis produljenja

Sve ostale informacije o produljenju ili produljenjima.

Tekst

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

O

N

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

N

N

N

+

BG-61

Financijska sredstva EU-a

Informacije o sredstvima Europske unije upotrijebljenima za financiranje nabave. Te se informacije mogu razlikovati po grupi.

 

 

 

 

 

 

O

N

N

O

N

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

N

N

N

++

BT-60

Fondovi EU-a

Javna nabava se barem djelomično financira iz fondova Europske unije, poput europskih strukturnih i investicijskih fondova ili bespovratnih sredstava koja dodjeljuje Europska unija.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

O

N

N

O

N

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

N

N

N

N

O

N

N

O

N

N

N

O

N

N

N

N

+

BG-6

Postupak

Informacije o postupku javne nabave.

 

 

 

 

 

 

N

N

N

O

O

O

O

N

 

O

O

O

N

O

O

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

O

O

O

 

 

 

++

BT-09

Prekogranično pravo

Pravo koje se primjenjuje kad kupci iz različitih zemalja sudjeluju u zajedničkoj javnoj nabavi unutar jednog postupka javne nabave.

Tekst

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

++

BT-105

Vrsta postupka

Vrsta postupka javne nabave (npr. prema vrstama navedenima u direktivama o javnoj nabavi).

Oznaka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

O

O

N

N

 

 

O

O

O

 

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

N

N

 

O

O

 

 

 

++

BT-88

Značajke postupka

Glavne značajke postupka (npr. opis pojedinačnih faza) i informacije o tome gdje se mogu pronaći sva pravila za postupak. Te se informacije moraju navesti kad je riječ o postupku koji se ne spominje u direktivama o javnoj nabavi. To može biti slučaj, npr. s koncesijama, društvenim i drugim posebnim uslugama te dobrovoljnim objavljivanjem postupaka javne nabave čija je vrijednost ispod pragova EU-a za javnu nabavu.

Tekst

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

O

O

 

 

N

N

N

N

O

O

N

N

N

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

++

BT-106

Ubrzani postupak

Rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda u tom postupku može se skratiti zbog hitnosti situacije.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Obrazloženje za ubrzani postupak

Obrazloženje za upotrebu ubrzanog postupka.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Oznaka za obrazloženje izravne dodjele

Obrazloženje za upotrebu postupka kojim se omogućuje izravna dodjela ugovora, tj. postupka za koji nije potrebno objaviti poziv na nadmetanje u Službenom listu Europske unije.

Oznaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Obrazloženje izravne dodjele – identifikator prethodnog postupka

Identifikator prethodnog postupka zbog kojeg je opravdana upotreba postupka kojim se omogućuje izravna dodjela ugovora, tj. postupka za koji nije potrebno objaviti poziv na nadmetanje u Službenom listu Europske unije.

Identifikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

 

 

 

++

BT-135

Tekst obrazloženja izravne dodjele

Obrazloženje za upotrebu postupka kojim se omogućuje izravna dodjela ugovora, tj. postupka za koji nije potrebno objaviti poziv na nadmetanje u Službenom listu Europske unije.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

N

N

O

 

 

 

 

 

++

BT-31

Maksimalni broj dopuštenih grupa

Maksimalni broj grupa za koje ponuditelj može dostaviti ponude.

Broj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

O

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Potrebne sve grupe

Ponuditelj mora dostaviti ponude za sve grupe.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Maksimalni broj grupa za dodjelu

Maksimalni broj grupa za koje se ugovor ili ugovori mogu dodijeliti jednom ponuditelju.

Broj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Skupina grupa – dodjela

Osim za pojedinačne grupe ponuditelji mogu podnositi ponude i za skupine grupa koje su ovdje navedene. Kupac potom može usporediti ponude dostavljene za skupine grupa s ponudama za pojedinačne grupe te ocijeniti koja opcija najbolje ispunjava kriterije za dodjelu. Svaka skupina grupa mora imati jasne kriterije za dodjelu.

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Identifikator skupine

Identifikator skupine grupa u postupku.

Identifikator

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Identifikator skupine grupa

Identifikator više grupa u okviru tog postupka. Te grupe čine skupinu grupa za koje se može dostaviti i ocijeniti jedna ponuda.

Identifikator

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Druga faza

Informacije o drugoj fazi postupka koji se sastoji od dvije faze. Te se informacije mogu razlikovati po grupi.

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Minimalni broj natjecatelja

Minimalni broj natjecatelja koji se pozivaju u drugu fazu postupka.

Broj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Maksimalni broj natjecatelja – pokazatelj

Postoji maksimalni broj natjecatelja koji se pozivaju u drugu fazu postupka.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Maksimalni broj natjecatelja

Maksimalni broj natjecatelja koji se pozivaju u drugu fazu postupka.

Broj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Postupno smanjenje

Postupak se odvija u uzastopnim fazama. U svakoj se fazi određeni sudionici mogu isključiti.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

 

O

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Pregovori nisu potrebni

Kupac zadržava pravo dodjele ugovora na temelju početnih ponuda bez daljnjih pregovora.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Nagrada i ocjenjivački sud

Informacije o nagradama i ocjenjivačkom sudu u projektnom natječaju. Te se informacije mogu razlikovati po grupi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Novčana nagrada

Informacije o vrijednosti i rangiranju nagrade za pobjednika u projektnom natječaju (npr. „1. mjesto – 10 000 EUR”, „2. mjesto – 5 000 EUR”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Vrijednost nagrade

Vrijednost (moguće) nagrade za pobjednika u projektnom natječaju.

Vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Nagrađeno mjesto

Mjesto (npr. prvo, drugo) za koje se u projektnom natječaju dobiva nagrada.

Broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Ugovor nakon natječaja

Svi ugovori o uslugama nakon natječaja dodijelit će se jednom od pobjednika natječaja.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Nagrade – ostalo

Dodatne informacije o daljnjim ugovorima, nagradama i plaćanjima (na primjer, nemonetarne nagrade, plaćanja za sudjelovanje).

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća

Odluka ocjenjivačkog suda je obvezujuća za kupca.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Ime člana ocjenjivačkog suda

Ime člana ocjenjivačkog suda.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Ime sudionika

Ime već odabranog sudionika. Sudionik je mogao biti odabran već prilikom objave obavijesti o projektnom natječaju jer se, na primjer, informacijama o sudjelovanju svjetski poznatog arhitekta nastoji promicati natječaj među drugim potencijalnim sudionicima.

Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Osnove za isključenje

Kratki opis kriterija u pogledu osobne situacije ponuditelja zbog koje bi moglo doći do isključenja. U opisu mora biti popis svih takvih kriterija te se moraju navesti potrebne informacije (npr. osobna izjava, dokumentacija). To može uključivati i posebne nacionalne osnove za isključenje.

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Osnove za isključenje

Kratki opis kriterija u pogledu osobne situacije ponuditelja zbog koje bi moglo doći do isključenja. U opisu mora biti popis svih takvih kriterija te se moraju navesti potrebne informacije (npr. osobna izjava, dokumentacija). To može uključivati i posebne nacionalne osnove za isključenje.

Tekst

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Kriteriji za odabir

Informacije o kriterijima za odabir (ili kriteriju). Svi se kriteriji moraju navesti. Te se informacije mogu razlikovati po grupi.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Vrsta kriterija za odabir

Kriterij ili kriteriji se odnose, na primjer, na ekonomsku i financijsku sposobnost ili tehničku i stručnu sposobnost.

Oznaka

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Upotrijebljeni kriteriji za odabir

Kriteriji (ili kriterij) određene vrste upotrebljavaju se ili se ne upotrebljavaju, ili (u slučaju prethodne informacijske obavijesti upotrijebljene kao poziv na nadmetanje ili za smanjenje rokova) upotreba još nije poznata.

Oznaka

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Naziv kriterija za odabir

Naziv kriterija za odabir.

Tekst

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Opis kriterija za odabir

Kratki opis jednog ili više kriterija za odabir, uključujući minimalne zahtjeve, potrebne informacije (npr. osobna izjava, dokumentacija) te kako će se kriterij ili kriteriji koristiti za odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka (ako je određen maksimalni broj natjecatelja).

Tekst

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Kriteriji za odabir – poziv u drugu fazu

Kriteriji će se koristiti samo za odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka (ako je određen maksimalni broj natjecatelja).

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

N

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Kriteriji za odabir – poziv u drugu fazu, broj

Informacije o broju koji je povezan s kriterijima za odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka.

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Kriteriji za odabir – poziv u drugu fazu, broj

Broj povezan s kriterijima za odabir (ili kriterijem).

Broj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Kriteriji za odabir – poziv u drugu fazu, broj, ponder

Navesti je li broj povezan s kriterijem za odabir (ili kriterijima za odabir) vrsta pondera (npr. postotak).

Oznaka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Kriteriji za odabir – poziv u drugu fazu, broj, prag

Navesti je li broj povezan s kriterijem za odabir (ili kriterijima za odabir) vrsta praga (npr. minimalni broj bodova, maksimalni broj ponuda s najvećim brojem bodova).

Oznaka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

 

N

N

N

N

 

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Ostali zahtjevi

Informacije o svim ostalim zahtjevima u pogledu sudjelovanja u postupku i uvjetima budućeg ugovora. Zahtjevi moraju sadržavati opis metoda prema kojima će se provjeravati. Te se informacije mogu razlikovati po grupi. U slučaju prethodne informacijske obavijesti upotrijebljene samo u informativne svrhe, te se informacije mogu razlikovati u onim dijelovima obavijesti koji se kasnije mogu pretvoriti u grupu ili samostalni postupak.

 

 

 

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Rezervirano sudjelovanje

Navesti je li sudjelovanje rezervirano za određene organizacije (npr. zaštićene radionice, organizacije čiji je cilj ispunjavanje misije javnih usluga).

Oznaka

 

 

 

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Kvalifikacije osoblja za izvršenje

Moraju li se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja koje je zaduženo za izvršenje ugovora.

Oznaka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Sigurnosna provjera

Potrebna je sigurnosna provjera.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Rok za sigurnosnu provjeru

Rok do kojeg ponuditelji koji se nisu podvrgnuli sigurnosnoj provjeri mogu to učiniti.

Datum

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Opis sigurnosne provjere

Dodatne informacije o sigurnosnoj provjeri (npr. koja je razina sigurnosne provjere potrebna, koji članovi tima moraju proći sigurnosnu provjeru, je li ona potrebna već za pristup dokumentaciji o nabavi ili samo za izvršenje ugovora).

Tekst

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Uvjeti ugovora

Informacije o uvjetima budućeg ugovora. Te se informacije mogu razlikovati po grupi. U slučaju prethodne informacijske obavijesti upotrijebljene samo u informativne svrhe, te se informacije mogu razlikovati u onim dijelovima obavijesti koji se kasnije mogu pretvoriti u grupu ili samostalni postupak.

 

 

 

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-736

Rezervirano izvršenje

Navesti treba li se ugovor izvršiti u okviru programa zaštićenih zaposlenja.

Oznaka

 

 

 

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-761

Pravni oblik ponuditelja

Skupina ponuditelja kojoj je dodijeljen ugovor mora imati određeni pravni oblik.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-76

Opis pravnog oblika ponuditelja

Pravni oblik koji mora imati skupina ponuditelja kojoj je dodijeljen ugovor.

Tekst

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-70

Uvjeti izvršenja

Glavne informacije o izvršenju ugovora (npr. privremeni rezultati, naknada štete, prava intelektualnog vlasništva).

Tekst

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

N

N

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-92

Elektroničko naručivanje

Koristit će se elektroničko naručivanje.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-77

Financijski uvjeti

Glavne informacije o financiranju i plaćanju te/ili upućivanje na sve odredbe koje se na njih odnose.

Tekst

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

N

N

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-743

Elektroničko izdavanje računa

Navesti hoće li kupac zahtijevati te hoće li ili neće dopuštati elektroničke račune.

Oznaka

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-93

Elektroničko plaćanje

Koristit će se elektroničko plaćanje.

Pokazatelj

 

 

 

 

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

N

++

BT-65

Obveza podugovaranja

Obveza koju ponuditelj mora ispuniti u vezi s podugovaranjem.

Oznaka

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-64

Obveza podugovaranja – minimalna vrijednost

Minimalni postotak vrijednosti ugovora koji ugovaratelj mora dati u podugovor u okviru postupka nadmetanja opisanog u glavi III. Direktive 2009/81/EZ.

Broj

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-729