ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 269

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
23. listopada 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1751 оd 21. listopada 2019. o upisu naziva Havarti (ZOZP) u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla

1

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1752 оd 25. veljače 2019. o utvrđivanju upitnika te formata i učestalosti podnošenja izvješća koje države članice trebaju pripremiti u skladu s Uredbom (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 1423)  ( 1 )

5

 

 

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (EU) 2016/1790 od 12. veljače 2016. o sklapanju Revizije 3 Sporazuma Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jedinstvenih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni na vozilima na kotačima i uvjeta za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa (Revidirani Sporazum iz 1958.) (Službeni list Europske unije L 274 od 11. listopada 2016.)

12

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 оd 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (Službeni list Europske unije L 9 od 11. siječnja 2019.)

13

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

23.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1751

оd 21. listopada 2019.

o upisu naziva „Havarti” (ZOZP) u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1. i članak 52. stavak 3. točku (b),

budući da:

(1)

Na temelju članka 50. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 zahtjev za registraciju naziva „Havarti” kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla koji je Danska poslala Komisiji 5. listopada 2010. objavljen je u Službenom listu Europske unije (2).

(2)

Njemačka, Španjolska, udruženja mljekarske industrije iz SAD-a US Dairy Export Council, National Milk Producers Federation i International Dairy Foods Association, Ured predstavnika Sjedinjenih Američkih Država za trgovinu, novozelandsko Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine te udruženje mljekarske industrije Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) i australsko udruženje mljekarske industrije Dairy Australia Limited, uz potporu australske vlade, podnijeli su prigovore na upis u registar u skladu s člankom 51. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012. Prigovori su ocijenjeni prihvatljivima.

(3)

Komisija je primila i dva prigovora od udruženja mljekarske industrije Camara Nacional de Productores de Leche iz Kostarike i Asociación de Desarrollo Lácteo (ASODEL) iz Gvatemale. Nisu, međutim, dostavljene obrazložene izjave o prigovoru u skladu s člankom 51. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(4)

Komisija je pozvala zainteresirane strane koje su podnijele prihvatljive prigovore da provedu odgovarajuća savjetovanja. Na zahtjev Danske, u skladu s člankom 51. stavkom 3. zadnjim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, u dopisima od 5. kolovoza 2014. i 22. rujna 2014. Komisija je produljila rok svakog tekućeg savjetovanja za još tri mjeseca.

(5)

Budući da u zadanom roku nije postignut dogovor, Komisija bi trebala donijeti provedbeni akt o odluci o registraciji u skladu s postupkom iz članka 52. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(6)

Podnositelji prigovora tvrdili su da sir „Havarti” nema posebnu kvalitetu, ugled ili druga svojstva koja se mogu pripisati zemljopisnom podrijetlu. Smatraju da bi registracija tog naziva mogla potrošače dovesti u zabludu u pogledu pravog identiteta proizvoda zbog ugleda i poznatosti postojećeg žiga. Prema njihovu mišljenju, registracija bi mogla ugroziti i opstojnost identičnih naziva, žigova i proizvoda koji su na tržištu zakonito najmanje pet godina. Usto, naveli su da se pretpostavlja da je predmetni naziv postao generički zbog sljedećih razloga: na „Havarti” se od 1966. primjenjuje standard iz Codexa Alimentariusa, naveden je u Prilogu B Konvencije iz Strese iz 1951. i ima vlastitu tarifnu stavku. „Havarti” se proizvodi i konzumira u nekoliko zemalja EU-a i izvan EU-a, od kojih neke za njega imaju poseban pravni standard.

(7)

Komisija je ocijenila argumente iz obrazloženih izjava o prigovoru s obzirom na odredbe Uredbe (EU) br. 1151/2012, uzimajući pritom u obzir rezultate odgovarajućih savjetovanja između podnositelja zahtjeva i podnositeljâ prigovora, te je zaključila da bi naziv „Havarti” trebalo upisati u registar.

(8)

Kad je riječ o tome da naziv „Havarti” navodno ne ispunjava uvjete iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1151/2012, trebalo bi napomenuti da se zahtjev za registraciju naziva „Havarti” kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla temelji na njegovu ugledu koji se može pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu u smislu članka 5. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(9)

Danska je dostavila nekoliko specijaliziranih publikacija i referencija koje potvrđuju da između Danske i sira „Havarti” postoji veza koja se temelji na ugledu. Taj je sir dobio mnogobrojna priznanja, nagrade i medalje na raznim domaćim i međunarodnim skupovima. Ugled tog proizvoda temelji se i na posebnoj metodi proizvodnje i dugogodišnjem iskustvu.

(10)

Danska tijela navela su u postupku prigovora i to da je ugled sira „Havarti” izgrađen zahvaljujući zakonodavnim inicijativama i posvećivanjem kvaliteti tijekom više od stotinu godina.

(11)

Na području EU-a „Havarti” se uglavnom proizvodi u Danskoj. Na dan podnošenja zahtjeva Španjolska, Njemačka, Poljska, Finska i Estonija proizvodile su ograničene količine. Proizvodnja sira „Havarti” u tim državama članicama sama po sebi ne može dovesti u pitanje njegovu povezanost s Danskom. Naime, u usporedbi s ukupnom proizvodnjom u Danskoj u njima se proizvode veoma ograničene količine. Konkretno, u Španjolskoj se sir pod nazivom „Havarti” počeo proizvoditi 2010., a u znatnijoj mjeri tek nakon što je Danska podnijela zahtjev za registraciju naziva „Havarti” kao ZOZP-a pri Komisiji.

(12)

Danska je dostavila dokaze da velika većina danskih potrošača prepoznaje trajnu vezu sira „Havarti” i Danske. Prema rezultatima jedne ankete, velika većina danskih potrošača zna za „Havarti” i povezuje ga s Danskom. Izvan Danske poznavanje sira „Havarti” veoma je ograničeno.

(13)

Španjolska je također dostavila studiju s rezultatima ankete o poznavanju sira „Havarti” i njegova podrijetla provedene među španjolskim potrošačima. Ta studija, međutim, ne omogućuje donošenje jednoznačnih zaključaka. Postoci osoba koje nisu čule za sam proizvod i njegovo dansko podrijetlo visoki su. Kao zemlju podrijetla sira „Havarti” potrošači su naveli nekoliko različitih zemalja. Takvo se nepoznavanje proizvoda i njegova danskog podrijetla ne može smatrati jasnom sviješću o generičkom karakteru naziva.

(14)

Podnositelji prigovora tvrdili su i da naziv ne bi trebalo registrirati jer može potrošače dovesti u zabludu u pogledu pravog identiteta proizvoda zbog ugleda i poznatosti postojećeg žiga. No ugled ili poznatost relevatnih žigova nisu dokazani. Nije objašnjeno ni kako bi potrošač bio doveden u zabludu.

(15)

Nadalje, podnositelji prigovora iz trećih zemalja smatrali su da bi registracija naziva „Havarti” kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ugrozila opstojnost identičnog naziva „Havarti”, žigova i proizvoda koji se zakonito proizvode i stavljaju na tržište više od pet godina, što je jedan od razloga za prigovor iz članka 10. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(16)

Čini se da podnositelji prigovora iz trećih zemalja u ovom postupku prigovora nisu stavili sir pod nazivom „Havarti” na tržište EU-a. Stoga registracija naziva „Havarti” kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla u EU-u ne utječe na opstojnost proizvoda koji nosi naziv „Havarti” i proizvodi se u tim trećim zemljama.

(17)

Uredba (EU) br. 1151/2012 ne primjenjuje se na državno područje trećih zemalja. Prema tome, registracija naziva „Havarti” kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla na temelju Uredbe (EU) br. 1151/2012 ne može ugroziti upotrebu naziva „Havarti” na tržištu trećih zemalja.

(18)

Kad je riječ o žigovima koji su već registrirani, za koje je podnesen zahtjev za registraciju ili su uspostavljeni upotrebom u dobroj vjeri na području EU-a prije datuma podnošenja zahtjeva Danske za registraciju naziva „Havarti”, u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 registracija ZOZP-a na njih ne utječe.

(19)

Španjolska i Njemačka tvrdile su da proizvode sir pod nazivom „Havarti”. Registracija naziva „Havarti” kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla na temelju Uredbe (EU) br. 1151/2012 stoga bi ugrozila opstojnost naziva „Havarti” koji se odnosi na proizvod proizveden u Španjolskoj i Njemačkoj, a identičan je nazivu za koji je 5. listopada 2010. podnesen zahtjev za registraciju.

(20)

Prema informacijama sadržanima u njemačkom i španjolskom prigovoru te dostavljenima Komisiji, čini se da je proizvodnja sira pod nazivom „Havarti” počela u Španjolskoj 2010. i do 2014. iznosila je 5 100 tona. Za Njemačku su dostupni samo podaci o proizvodnji u 2012. (2 571 tona), no navodi se da Njemačka sir koji nosi naziv „Havarti” proizvodi više od 20 godina. S obzirom na navedeno, u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, gospodarskim subjektima u Španjolskoj i Njemačkoj koji su proizvod od sira pod nazivom „Havarti” počeli stavljati na tržište prije datuma podnošenja danskog zahtjeva Komisiji trebalo bi odobriti prijelazno razdoblje kako bi mogli nastaviti upotrebljavati naziv ugrožen registracijom dok prenamjenjuju proizvodnju na tržištu. Za njemačke i španjolske proizvođače primjerenim bi trebalo smatrati petogodišnje razdoblje.

(21)

Podnositelji prigovora dostavili su nekoliko dokaza koji navodno potvrđuju da je sporni naziv generički. No to što za „Havarti” postoji posebni standard u Codexu Alimentariusu i što je uvršten u Prilog B Konvencije iz Strese ne znači da je taj naziv doista postao generički. Tarifne oznake odnose se na carinska pitanja pa nisu bitne za prava intelektualnog vlasništva. Generički status naziva u EU-u može se procijeniti samo s obzirom na percepciju potrošača na području EU-a.

(22)

Kad je riječ o podacima o proizvodnji i percepciji proizvoda „Havarti” u EU-u, koja je procijenjena na temelju tvrdnje o navodnom nedostatku veze između proizvoda i zemljopisnog područja, trebalo bi zaključiti da naziv „Havarti” u EU-u nije postao generički.

(23)

Dostavljeni podaci o proizvodnji i stavljanju na tržište sira „Havarti” izvan EU-a nisu relevantni općenito zbog načela teritorijalnosti svojstvenog pravima intelektualnog vlasništva i konkretno zbog Uredbe (EU) br. 1151/2012, prema kojoj se eventualna generička priroda naziva procjenjuje za područje Unije. Percepcija tog pojma izvan EU-a i eventualno postojanje povezanih regulatornih proizvodnih standarda u trećim zemljama ne smatraju se relevantnima za ovu odluku, bez obzira na to jesu li u tim standardima utvrđena prava na upotrebu pojmova za označivanje.

(24)

Prijedlog podnositeljâ prigovora da se umjesto toga registrira naziv „Danski Havarti” ne može se zadržati jer to ne bi ispunjavalo uvjete iz članka 7. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(25)

Kako bi se omogućilo iscrpljenje zaliha koje su već proizvedene ili se nalaze na tržištu, trebalo bi odgoditi primjenu ove Uredbe.

(26)

Na temelju navedenoga naziv „Havarti” trebalo bi upisati u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla.

(27)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za politiku kakvoće poljoprivrednih proizvoda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Havarti” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.3. Sirevi iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Gospodarski subjekti s poslovnim nastanom u Njemačkoj i Španjolskoj koji su proizvod od sira pod nazivom „Havarti” počeli stavljati na tržište prije 5. listopada 2010. mogu nastaviti upotrebljavati naziv „Havarti” tijekom prijelaznog razdoblja od pet godina od datuma primjene ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 12. svibnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 20, 23.1.2014., str. 9.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 оd 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


ODLUKE

23.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/5


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1752

оd 25. veljače 2019.

o utvrđivanju upitnika te formata i učestalosti podnošenja izvješća koje države članice trebaju pripremiti u skladu s Uredbom (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 1423)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (1), a posebno njezin članak 18. stavak 2. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/852 propisuje se da države članice do 1. siječnja 2020. te u odgovarajućim intervalima nakon toga dostavljaju Komisiji i javnosti stavljaju na raspolaganje na internetu izvješće koje sadržava informacije o provedbi te uredbe i druge informacije navedene u toj odredbi.

(2)

Upitnici koje države članice trebaju upotrijebiti za izvješćivanje u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/852 trebalo bi sastaviti tako da se Komisiji pomogne u izvješćivanju Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi i preispitivanju te uredbe u skladu s njezinim člankom 19. stavkom 2. Tako bi se Uniji trebalo omogućiti da ispuni svoje obveze izvješćivanja u skladu s člankom 21. Minamatske konvencije o živi, donesene u Kumamotu, u Japanu, 10. listopada 2013. („Konvencija”).

(3)

Iako se upitnicima za izvješćivanje u skladu s Uredbom (EU) 2017/852 ne smiju, u skladu s člankom 18. stavkom 2. drugim podstavkom te uredbe, udvostručiti obveze izvješćivanja stranaka Konvencije, kako je utvrđeno Odlukom MC-1/8 koju je Konferencija stranaka donijela na prvom sastanku (2), primjereno je da se njima obuhvate određene stavke o kojima treba izvijestiti, obuhvaćene Odlukom MC-1/8, kako bi se detaljnije utvrdile potrebne informacije i tako omogućila učinkovita procjena provedbe Uredbe (EU) 2017/852.

(4)

S obzirom na to da nepravilno postupanje sa živom može uvelike utjecati na okoliš i javno zdravlje, svake bi godine trebalo dostaviti informacije o uvozu žive i smjesa žive s koncentracijom žive od najmanje 95 % masenog udjela. Međutim, kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, trebalo bi odustati od obveze dostavljanja takvih informacija ako država članica Komisiji dostavi kopiju obrasca ili obrazaca kojima je pisanim putem odobrila ili odbila uvoz u skladu s člankom 4. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) 2017/852.

(5)

Ako se informacije o kojima treba izvijestiti odnose na subjekte s geografskom lokacijom, poput industrijskih postrojenja i područja, te bi informacije trebalo dostaviti u skladu s Direktivom 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(6)

Upitnici bi se trebali odnositi na glavne odredbe Uredbe (EU) 2017/852, uključujući ukidanje proizvodnih procesa koji uključuju uporabu žive i živinih spojeva, tradicionalno rudarenje i obradu zlata, rudarenje i obradu zlata u malom opsegu te zubni amalgam; u njima bi se trebale zahtijevati informacije o znatnim poteškoćama u provedbi drugih odredaba te uredbe. Nadalje, u njima bi trebalo zahtijevati informacije o ključnim pokazateljima uspješnosti, uključujući podatke o trgovini živom te o količinama uskladištene ili zbrinute žive.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/852,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Za potrebe izvješćivanja Komisije o provedbi članka 4. Uredbe (EU) 2017/852 u skladu s člankom 18. stavkom 1. te uredbe, države članice upotrebljavaju upitnik iz Priloga I. ovoj Odluci.

2.   Informacije iz točke 1.1. Priloga I. u pogledu godine izvješćivanja N–1 dostavljaju se Komisiji do 31. siječnja svake godine (N).

Informacije iz točke 1.2. Priloga I. u pogledu godine izvješćivanja N–1 dostavljaju se Komisiji do 30. rujna svake godine (N).

3.   Ne traže se informacije iz točke 1.1. Priloga I. ako država članica Komisiji dostavi kopiju obrasca ili obrazaca kojima je pisanim putem odobrila ili odbila uvoz u skladu s člankom 4. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) 2017/852 tijekom godine izvješćivanja N–1. Države članice takve kopije u pogledu godine izvješćivanja N–1 dostavljaju najkasnije do 31. siječnja svake godine (N) ili mogu odlučiti da će ih dostaviti u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja izvješćivanja N–1.

Članak 2.

1.   Za potrebe izvješćivanja Komisije u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/852, uz iznimku izvješćivanja o provedbi članka 4. te uredbe, države članice upotrebljavaju upitnik iz Priloga II. ovoj Odluci.

2.   Informacije navedene u Prilogu II. dostavljaju se Komisiji u skladu sa sljedećim rasporedom:

(a)

prvo izvješće koje obuhvaća godine izvješćivanja 2017. i 2018. dostavlja se najkasnije do 1. siječnja 2020.;

(b)

drugo izvješće koje obuhvaća razdoblje izvješćivanja 2019.–2020. dostavlja se najkasnije do 30. rujna 2021.;

(c)

treće izvješće koje obuhvaća razdoblje izvješćivanja 2021.–2022. dostavlja se najkasnije do 30. rujna 2023.;

(d)

četvrto izvješće koje obuhvaća razdoblje izvješćivanja 2023.–2024. dostavlja se najkasnije do 30. rujna 2025.;

(e)

peto izvješće koje obuhvaća razdoblje izvješćivanja 2025.–2028. dostavlja se najkasnije do 30. rujna 2029.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2019.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 137, 24.5.2017., str. 1.

(2)  Odluka MC-1/8 Timing and format of reporting by the parties („Vremenski raspored i format izvješćivanja stranaka”), Izvješće o radu Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi na prvom sastanku (http://www.mercuryconvention.org).

(3)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).


PRILOG I.

Upitnik

Informacije o ograničenjima uvoza koje države članice trebaju dostaviti Komisiji za potrebe izvješćivanja o provedbi Uredbe (EU) 2017/852

Članak 4.:

Ograničenja uvoza

1.   Je li država članica pisanim putem odobrila uvoz žive ili smjesa žive za uporabu dopuštenu u skladu s člankom 4. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) 2017/852?

Ako je odgovor potvrdan, navedite sljedeće informacije:

1.1.

Živa i smjese žive koje se ne smatraju otpadom (1)

i.

količina uvezene žive ili smjese žive;

ii.

planirana uporaba/uporabe uvezene žive ili smjesa žive (tona godišnje po planiranoj uporabi).

1.2.

Živa kao otpad

i.

količina uvezene otpadne žive;

ii.

planirani postupak/postupci zbrinjavanja ili oporabe (tona godišnje po planiranom postupku) (2).

U slučaju uvoza namijenjenog za postupak privremenog zbrinjavanja/odlaganja ili oporabe, navedite informacije o idućem planiranom postupku/postupcima zbrinjavanja ili oporabe koji nisu privremeni (3).

U slučaju uvoza namijenjenog za postupak/postupke oporabe osim postupaka privremene oporabe, navedite informacije o planiranoj uporabi materijala dobivenih postupkom/postupcima koji nisu privremeni.


(1)  Ne traže se informacije iz točke 1.1. Priloga I. ako država članica Komisiji dostavi kopiju obrasca ili obrazaca kojima je pisanim putem odobrila ili odbila uvoz u skladu s člankom 4. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) 2017/852 tijekom godine izvješćivanja N–1.

(2)  Informacije o vrstama postupaka zbrinjavanja/odlaganja ili oporabe/regeneracije navode se oznakama utvrđenima u odsječcima A, odnosno B, Dodatka IV Baselskoj konvenciji od 22. ožujka 1989. o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (SL L 39, 16.2.1993., str. 3.).

(3)  „Privremeno odlaganje” i „privremena oporaba” su postupci definirani člankom 2. stavcima 5., odnosno 7., Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1.).


PRILOG II.

Upitnik

Informacije koje nisu povezane s ograničenjima uvoza koje države članice trebaju dostaviti Komisiji za potrebe izvješćivanja o provedbi Uredbe (EU) 2017/852

Napomena 1.: Ako je odgovor na pitanja 1.2. i/ili 2.1. potvrdan, nije potrebno pružiti informacije o povezanim potpitanjima 1.2. od i. do v. i/ili 2.1. i. ako su sve informacije obuhvaćene izvješćem koje države članice dostavljaju u skladu sa svojim obvezama izvješćivanja utvrđenima člankom 21. Minamatske konvencije te ako je relevantno izvješće stavljeno na raspolaganje Komisiji u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/852.

Napomena 2.: Odgovaranje na pitanja označena zvjezdicom ( * ) nije obvezno.

1.   Članak 7. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/852: Industrijske djelatnosti

1.1.

Jesu li sljedeći proizvodni procesi koji uključuju uporabu žive i živinih spojeva ukinuti do datuma iz dijela I. Priloga III. Uredbi (EU) 2017/852? (1)

1.1.1.

Proizvodnja vinil klorid monomera (koju treba ukinuti najkasnije do 1. siječnja 2022.)

Ako je odgovor niječan, navedite sljedeće informacije:

i.

razlog(e) za nastavak tog proizvodnog procesa nakon datuma ukidanja;

ii.

poduzetu ili planiranu mjeru/mjere za ukidanje tog proizvodnog procesa te s tim povezan raspored.

1.1.2.

Proizvodnja klornih lužina (koju treba ukinuti najkasnije do 11. prosinca 2017.)

Ako je odgovor niječan, navedite sljedeće informacije:

i.

razlog(e) za nastavak tog proizvodnog procesa nakon datuma ukidanja;

ii.

poduzetu ili planiranu mjeru/mjere za ukidanje tog proizvodnog procesa te s tim povezan raspored.

1.1.3.

Proizvodnja natrijeva ili kalijeva metilata ili etilata (koju treba ukinuti najkasnije do 1. siječnja 2028.)

Ako je odgovor niječan, navedite sljedeće informacije:

i.

razlog(e) za nastavak tog proizvodnog procesa nakon datuma ukidanja;

ii.

poduzetu ili planiranu mjeru/mjere za ukidanje tog proizvodnog procesa te s tim povezan raspored.

1.1.4.

Proizvodnja poliuretana (koju treba ukinuti najkasnije do 1. siječnja 2018.)

Ako je odgovor niječan, navedite sljedeće informacije:

i.

razlog(e) za nastavak tog proizvodnog procesa nakon datuma ukidanja;

ii.

poduzetu ili planiranu mjeru/mjere za ukidanje tog proizvodnog procesa te s tim povezan raspored.

1.2.

Postoje li na državnom području države članice postrojenja koja proizvode natrijev ili kalijev metilat ili etilat proizvodnim procesom koji uključuje uporabu žive i živinih spojeva kako je navedeno u dijelu II. Priloga III. Uredbi (EU) 2017/852?

Ako je odgovor potvrdan, za svako predmetno postrojenje navedite sljedeće informacije:

i.

jedinstvenu identifikacijsku oznaku prema zahtjevima iz Direktive 2007/2/EZ;

ii.

godišnji operativni kapacitet svakog postrojenja (tona godišnje) za 2017. i sljedeće godine;

iii.

za svako postrojenje navedite je li se koristila odnosno koristi li se i dalje živa iz primarnog rudarenja žive;

iv.

za 2010., razinu izravnog i neizravnog ispuštanja žive i živinih spojeva iz svakog postrojenja u zrak, vodu i zemljište po jedinici proizvodnje (treba izraziti kao kg žive i živinih spojeva po kt proizvedenog natrijeva ili kalijeva metilata ili etilata);

v.

za 2020. i sljedeće godine, razinu izravnog i neizravnog ispuštanja žive i živinih spojeva iz svakog postrojenja u zrak, vodu i zemljište po jedinici proizvodnje (treba izraziti kao kg žive i živinih spojeva po kt proizvedenog natrijeva ili kalijeva metilata ili etilata).

2.   Članak 9. Uredbe (EU) 2017/852: Tradicionalno rudarenje i obrada zlata te rudarenje i obrada zlata u malom opsegu

2.1.

Je li država članica pronašla dokaze koji nisu samo izolirani slučajevi uporabe kod kojih se amalgam žive upotrebljava za izdvajanje zlata iz rude na njezinu državnom području?

Ako je odgovor potvrdan, navedite sljedeće informacije:

i.

Je li nadležno tijelo države članice izradilo i provelo nacionalni plan za tradicionalno rudarenje i obradu zlata te rudarenje i obradu zlata u malom opsegu u skladu s člankom 9. stavkom 2. i Prilogom IV. Uredbi (EU) 2017/852?

Ako je odgovor potvrdan, navedite internetsku poveznicu na nacionalni plan za tradicionalno rudarenje i obradu zlata te rudarenje i obradu zlata u malom opsegu.

Ako je odgovor niječan, navedite razlog(e) zbog kojih nije izrađen i proveden nacionalni plan za tradicionalno rudarenje i obradu zlata te rudarenje i obradu zlata u malom opsegu te navedite informacije o poduzetim i/ili planiranim mjerama za donošenje takvog plana i s tim povezan raspored.

3.   Članak 10. Uredbe (EU) 2017/852: Zubni amalgam

3.1.

Je li država članica imala ozbiljnih problema s provedbom članka 10. Uredbe (EU) 2017/852 o zubnom amalgamu?

Ako je odgovor potvrdan, navedite sljedeće informacije:

i.

prirodu i opseg problema;

ii.

poduzete i/ili planirane mjere za rješavanje tih problema te s tim povezan raspored.

4.   Članak 12. Uredbe (EU) 2017/852: Izvješćivanje o velikim izvorima

4.1.

U skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) 2017/852, dostavite sljedeći sažetak informacija koje su gospodarski subjekti poslali nadležnim tijelima država članica u skladu s člankom 12. stavcima 1. i 2. te uredbe:

4.1.1.

Popis predmetnih postrojenja prema vrsti velikog izvora iz članka 11. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/852 te povezana oznaka:

i.

Proizvodnja klornih lužina:

popis postrojenja;

jedinstvene identifikacijske oznake prema zahtjevima iz Direktive 2007/2/EZ.

ii.

Pročišćavanje prirodnog plina:

popis postrojenja;

jedinstvene identifikacijske oznake prema zahtjevima iz Direktive 2007/2/EZ.

iii.

Rudarenje i taljenje neželjeznih kovina:

popis postrojenja;

jedinstvene identifikacijske oznake prema zahtjevima iz Direktive 2007/2/EZ.

4.1.2.

Ukupna količina otpadne žive uskladištene u svakom postrojenju navedenom pod pitanjima 4.1.1. i., ii. i iii. na dan 31. prosinca za svaku godinu izvješćivanja unutar svakog razdoblja izvješćivanja, izražena u tonama.

4.1.3.

Ukupna količina otpadne žive, izražena u tonama, koju svako postrojenje navedeno pod pitanjem 4.1.1. godišnje pošalje sljedećim postrojenjima za gospodarenje otpadom, za svaku godinu obuhvaćenu razdobljem izvješćivanja:

i.

ukupna količina otpadne žive poslane u objekte koji provode privremeno skladištenje otpadne žive;

ii.

ukupna količina otpadne žive poslane u objekte koji provode pretvorbu te, ako je primjenjivo, solidifikaciju otpadne žive;

iii.

ukupna količina otpadne žive poslane u objekte koji provode trajno skladištenje otpadne žive.

4.2.

* Druge relevantne informacije koje država članica želi dostaviti.

5.   Članak 18. stavak 1. točke (d) i (e) Uredbe (EU) 2017/852: Ostalo izvješćivanje koje se propisuje člankom 18. Uredbe (EU) 2017/852

5.1.

Navedite sljedeće informacije o živi koja se nalazi na državnom području države članice:

i.

popis lokacija na kojima se 31. prosinca svake godine izvješćivanja nalaze zalihe od više od 50 metričkih tona žive koja nije otpadna živa, uključujući jedinstvene identifikacijske oznake prema zahtjevima iz Direktive 2007/2/EZ;

ii.

ukupnu količinu uskladištene žive koja nije otpadna živa na dan 31. prosinca svake godine izvješćivanja na svakoj lokaciji utvrđenoj u točki i., izraženu u tonama.

5.2.

Navedite sljedeće informacije o otpadnoj živi koja se nalazi na državnom području države članice:

i.

popis lokacija na dan 31. prosinca svake godine izvješćivanja na kojima je prikupljeno više od 50 metričkih tona otpadne žive, uključujući jedinstvene identifikacijske oznake prema zahtjevima iz Direktive 2007/2/EZ;

ii.

ukupnu količinu prikupljene otpadne žive na dan 31. prosinca svake godine izvješćivanja na svakoj lokaciji utvrđenoj u točki i., izraženu u tonama.

5.3.

Ako su stavljene na raspolaganje država članicama, navedite sljedeće informacije:

i.

popis izvora iz kojih se godišnje isporučuje više od 10 metričkih tona žive, uključujući jedinstvene identifikacijske oznake prema zahtjevima iz Direktive 2007/2/EZ;

ii.

ukupnu količinu isporučene žive na dan 31. prosinca svake godine izvješćivanja koju je isporučio svaki izvor utvrđen u točki i., izraženu u tonama.

6.   Završna pitanja

6.1.

* Je li država članica imala drugih važnih problema u vezi s provedbom Uredbe (EU) 2017/852?

Ako je odgovor potvrdan, navedite sljedeće informacije:

i.

pojašnjenje problema;

ii.

informacije o poduzetim ili planiranim mjerama za otklanjanje tih poteškoća te s tim povezan raspored.

6.2.

* Država članica može podijeliti informacije o drugim poduzetim ili planiranim inicijativama za poticanje provedbe.

(1)  Odgovori na pitanja 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. i 1.1.4. te informacije u vezi s njima zahtijevaju se samo u prvom izvješću koje treba podnijeti nakon relevantnih datuma ukidanja.


23.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/12


Ispravak Odluke Vijeća (EU) 2016/1790 od 12. veljače 2016. o sklapanju Revizije 3 Sporazuma Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jedinstvenih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni na vozilima na kotačima i uvjeta za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”)

(Službeni list Europske unije L 274 od 11. listopada 2016.)

1. U naslovu Odluke, na naslovnici i na stranici 2.:

umjesto:

„12. veljače 2016.”;

treba stajati:

„17. lipnja 2016.”.

2. Na stranici 3., u završnoj formulaciji:

umjesto:

„Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.”;

treba stajati:

„Sastavljeno u Luxembourgu 17. lipnja 2016.”.


23.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/13


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 оd 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja

(Službeni list Europske unije L 9 od 11. siječnja 2019.)

Na stranici 20., u članku 40. stavku 2.:

umjesto:

„2. Odstupajući od stavka 1., obvezni podaci iz članka 41. stavka 1. i broj serije mogu se nalaziti izvan vidnog polja navedenog u tom stavku.”;

treba stajati:

„2. Odstupajući od stavka 1., obvezni podaci iz članka 41. stavka 1., oznaka uvoznika i broj serije mogu se nalaziti izvan vidnog polja navedenog u tom stavku.”.

Na stranici 22., u članku 45. stavku 1. trećem podstavku:

umjesto:

„Prvim i drugim podstavkom ne dovode se u pitanje članci 47. i 56.”;

treba stajati:

„Prvim i drugim podstavkom ne dovode se u pitanje članci 46. i 55.”.

Na stranici 29., u članku 58. stavku 1.:

umjesto:

„1. Države članice mogu odrediti da je upotreba podataka iz članaka 49., 50., 52., 53. i 55. ove Uredbe i članka 13. Provedbene uredbe (EU) 2019/34 obvezna, zabranjena ili ograničena za proizvode od vinove loze proizvedene na njihovu državnom području koji nose zaštićenu oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla tako što će uvesti strože uvjete od onih utvrđenih u ovom poglavlju u okviru odgovarajućih specifikacija proizvoda za te proizvode od vinove loze.”;

treba stajati:

„1. Države članice mogu odrediti da je upotreba podataka iz članaka 49., 50., 52., 53. i 55. ove Uredbe i članka 14. Provedbene uredbe (EU) 2019/34 obvezna, zabranjena ili ograničena za proizvode od vinove loze proizvedene na njihovu državnom području koji nose zaštićenu oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla tako što će uvesti strože uvjete od onih utvrđenih u ovom poglavlju u okviru odgovarajućih specifikacija proizvoda za te proizvode od vinove loze.”.