ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 239

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
17 rujna 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1559 оd 16. rujna 2019. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ciflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol i tembotrion u ili na određenim proizvodima ( 1 )

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1560 od 16. rujna 2019. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme

16

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

17.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 239/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1559

оd 16. rujna 2019.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ciflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol i tembotrion u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a) i članak 49. stavak 2.,

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za ciflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol i tembotrion utvrđene su u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(2)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) dostavila je za ciflufenamid obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (2). Predložila je da se izmijeni definicija ostatka za proizvode životinjskog podrijetla. Preporučila je da se snize MRO-i za male krastavce za kiseljenje i raž. Za ostale proizvode preporučila je da se povise ili zadrže postojeći MRO-i. Zaključila je da u pogledu MRO-a za kukuruz, proso, rižu, sirak, pšenicu, perad (mišić, masno tkivo, jetra) i ptičja jaja određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom provedu daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe.

(3)

Agencija je za fenbukonazol dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (3). Predložila je da se izmijeni definicija ostatka. Preporučila je da se snize MRO-i za grejp, naranče, bademe, brazilske orahe, indijske oraščiće, kestene, kokosove orahe, lješnjake, makadamije/australske oraščiće, pekan orahe, pinjole, pistacije, orahe i borovnice. Za ostale je proizvode Agencija preporučila da se povise ili zadrže postojeći MRO-i. Zaključila je da u pogledu MRO-a za marelice, breskve, šljive, krastavce, male krastavce za kiseljenje, tikvice, dinje, bundeve i lubenice određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom provedu daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe.

(4)

Agencija je za flukinkonazol dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (4). Agencija je zaključila da za flukvinkonazol u Uniji trenutačno nisu odobrene upotrebe ni uvozna odstupanja i da za tu aktivnu tvar nisu dostupne maksimalne razine ostataka iz Codexa (CXL). Stoga se ostaci flukvinkonazola ne bi smjeli pojaviti u proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e za flukvinkonazol trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na posebnoj granici određivanja.

(5)

Agencija je za tembotrion dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (5). Preporučila je da se snize MRO-i za svinje (jetra, bubreg), goveda (jetra, bubreg) i kopitare (jetra, bubreg). Za ostale je proizvode Agencija preporučila da se povise ili zadrže postojeći MRO-i. Zaključila je da u pogledu MRO-a za slatki kukuruz i začine od plodova određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom provedu daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe.

(6)

Za proizvode za koje nije odobrena upotreba predmetnog sredstva za zaštitu bilja i za koje ne postoje uvozna odstupanja ili maksimalne razine ostataka iz Codexa (CXL) MRO-e bi trebalo utvrditi na posebnoj granici određivanja ili bi se trebala primjenjivati zadana vrijednost MRO-a utvrđena člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(7)

Komisija je u vezi s potrebom prilagođavanja određenih granica određivanja zatražila mišljenje referentnih laboratorija Europske unije za ostatke pesticida. Ti su laboratoriji u pogledu nekoliko tvari zaključili da je zbog tehnološkog razvoja za određene proizvode potrebno utvrditi posebne granice određivanja.

(8)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra potrebne izmjene MRO-a ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(9)

Preko Svjetske trgovinske organizacije od trgovinskih partnera Unije zatraženo je mišljenje o novim MRO-ima te su njihove napomene uzete u obzir.

(10)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Kako bi se omogućilo uobičajeno stavljanje na tržište, prerada i potrošnja proizvoda, ovom Uredbom trebalo bi utvrditi prijelazne odredbe za proizvode koji su proizvedeni prije izmjene MRO-a i za koje postoje informacije koje pokazuju da je zadržana visoka razina zaštite potrošača.

(12)

Državama članicama, trećim zemljama i subjektima u poslovanju s hranom trebalo bi ostaviti razuman rok prije početka primjene izmijenjenih MRO-a kako bi se mogli pripremiti za ispunjavanje novih uvjeta koji proizlaze iz izmjene MRO-a.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 396/2005, kako je glasila prije nego što je izmijenjena ovom Uredbom, nastavlja se primjenjivati na proizvode koji su proizvedeni u Uniji ili uvezeni u Uniju prije 7. travnja 2020.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 7. travnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. rujna 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za ciflufenamid u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005”). EFSA Journal 2018.;16(10):5416.

(3)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbukonazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za fenbukonazol u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005”). EFSA Journal 2018.;16(8):5399.

(4)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za flukvinkonazol u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005”). EFSA Journal 2018.;16(9):5409.

(5)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za tembotrion u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005”). EFSA Journal 2018.;16(9):5417.


PRILOG

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

u Prilogu II. dodaju se sljedeći stupci za ciflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol i tembotrion:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

Ciflufenamid (zbroj ciflufenamida (Z-izomer) i njegova E-izomera, izražen kao ciflufenamid) (A) (R)

Fenbukonazol (zbroj sastavnih enantiomera)

Flukvinkonazol (F)

Tembotrion (zbroj izvornog tembotriona (AE 0172747) i njegova metabolita M5 (4,6-dihidroksi tembotrion), izražen kao tembotrion) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0110000

Agrumi

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

Grejp

 

0,7 (+)

 

 

0110020

Naranča

 

0,9 (+)

 

 

0110030

Limun

 

1 (+)

 

 

0110040

Limeta

 

1 (+)

 

 

0110050

Mandarina

 

0,5 (+)

 

 

0110990

Ostalo (2)

 

0,5

 

 

0120000

Orašasti plodovi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0120010

Bademi

 

(+)

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

(+)

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

(+)

 

 

0120040

Kesteni

 

(+)

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

(+)

 

 

0120060

Lješnjaci

 

(+)

 

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

(+)

 

 

0120080

Pekan orasi

 

(+)

 

 

0120090

Pinjoli

 

(+)

 

 

0120100

Pistacije

 

(+)

 

 

0120110

Orasi

 

(+)

 

 

0120990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,06

0,5

 

 

0130010

Jabuka

 

(+)

 

 

0130020

Kruška

 

(+)

 

 

0130030

Dunja

 

(+)

 

 

0130040

Mušmula

 

(+)

 

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

(+)

 

 

0130990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0140000

Koštuničavo voće

 

 

 

 

0140010

Marelica

0,06

0,6 (+)

 

 

0140020

Trešnja (slatka)

0,1

1 (+)

 

 

0140030

Breskva

0,06

0,6 (+)

 

 

0140040

Šljiva

0,07

0,6 (+)

 

 

0140990

Ostalo (2)

0,06

0,6

 

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

 

0151000

(a)

grožđe

0,2

1,5

 

 

0151010

Stolno grožđe

 

(+)

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

(+)

 

 

0152000

(b)

jagode

0,04

0,01  (*1)

 

 

0153000

(c)

jagodičasto voće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Kupine

 

 

 

 

0153020

Ostružnice

 

 

 

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

 

 

 

0153990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Borovnice

 

0,5 (+)

 

 

0154020

Brusnice

 

1 (+)

 

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

 

0,01  (*1)

 

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

0,01  (*1)

 

 

0154050

Šipak

 

0,01  (*1)

 

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

0,01  (*1)

 

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Bobice bazge

 

0,01  (*1)

 

 

0154990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0160000

Razno voće

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

(a)

s jestivom korom

 

0,01  (*1)

 

 

0161010

Datulja

 

 

 

 

0161020

Smokva

 

 

 

 

0161030

Stolna maslina

 

 

 

 

0161040

Kumkvat

 

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

 

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

 

 

 

0161070

Jamun

 

 

 

 

0161990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

 

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

 

 

 

0162990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,01  (*1)

 

 

0163020

Banana

 

0,05 (+)

 

 

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papaja

 

0,01  (*1)

 

 

0163050

Nar/šipak

 

0,01  (*1)

 

 

0163060

Tropska jabuka

 

0,01  (*1)

 

 

0163070

Guava

 

0,01  (*1)

 

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

 

 

0163090

Kruhovac

 

0,01  (*1)

 

 

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

 

 

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

0,01  (*1)

 

 

0163990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0211000

(a)

krumpir

 

 

 

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

 

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

0212990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

 

 

0213020

Mrkva

 

 

 

 

0213030

Celer korjenaš

 

 

 

 

0213040

Hren

 

 

 

 

0213050

Čičoka

 

 

 

 

0213060

Pastrnjak

 

 

 

 

0213070

Korijen peršina

 

 

 

 

0213080

Rotkvica

 

 

 

 

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

 

 

 

0213100

Stočna koraba

 

 

 

 

0213110

Repa

 

 

 

 

0213990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0220000

Lukovičasto povrće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0220010

Češnjak

 

 

 

 

0220020

Luk

 

 

 

 

0220030

Ljutika

 

 

 

 

0220040

Mladi luk i velški luk

 

 

 

 

0220990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0230000

Plodovito povrće

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

 

 

0,02 (*1)

0231010

Rajčica

0,04

0,01  (*1)

 

 

0231020

Paprika

0,06

0,6 (+)

 

 

0231030

Patlidžan

0,02 (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231040

Bamija

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Krastavac

 

(+)

 

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

(+)

 

 

0232030

Tikvice

 

(+)

 

 

0232990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Dinja

 

(+)

 

 

0233020

Bundeva

 

(+)

 

 

0233030

Lubenica

 

(+)

 

 

0233990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05 (+)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

 

 

 

0241010

Brokula

 

 

 

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

 

0241990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

 

 

0242020

Glavati kupus

 

 

 

 

0242990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

 

 

 

0243010

Pekinški kupus

 

 

 

 

0243020

Kelj

 

 

 

 

0243990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0244000

(d)

korabe

 

 

 

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0251010

Matovilac

 

 

 

 

0251020

Salata

 

 

 

 

0251030

Širokolisna endivija

 

 

 

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

 

 

 

0251050

Barica

 

 

 

 

0251060

Rikola

 

 

 

 

0251070

Crvena gorušica

 

 

 

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

 

 

 

0251990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0252010

Špinat

 

 

 

 

0252020

Tušt

 

 

 

 

0252030

Blitva

 

 

 

 

0252990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0254000

(d)

potočarke

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0255000

(e)

cikorije

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

 

 

0256020

Vlasac

 

 

 

 

0256030

Lišće celera

 

 

 

 

0256040

Peršin

 

 

 

 

0256050

Kadulja

 

 

 

 

0256060

Ružmarin

 

 

 

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

 

 

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

0256090

Lovor

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0260000

Mahunarke

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0260010

Grah (s mahunama)

 

 

 

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

 

 

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

 

 

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

 

 

 

0260050

Leća

 

 

 

 

0260990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0270000

Stabljičasto povrće

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0270010

Šparoge

0,01  (*1)

 

 

 

0270020

Karda

0,01  (*1)

 

 

 

0270030

Trakasti celer

0,01  (*1)

 

 

 

0270040

Slatki komorač

0,01  (*1)

 

 

 

0270050

Artičoka

0,04

 

 

 

0270060

Poriluk

0,01  (*1)

 

 

 

0270070

Rabarbara

0,01  (*1)

 

 

 

0270080

Mladice bambusa

0,01  (*1)

 

 

 

0270090

Palmine srčike

0,01  (*1)

 

 

 

0270990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300000

MAHUNARKE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300010

Grah

 

 

 

 

0300020

Leća

 

 

 

 

0300030

Grašak

 

 

 

 

0300040

Lupine

 

 

 

 

0300990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0401000

Sjeme uljarica

 

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Kikiriki

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Sjemenke maka

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0,05 (+)

 

 

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0,05 (+)

 

 

0401070

Soja

 

0,01  (*1)

 

 

0401080

Sjemenke gorušice

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Sjemenke pamuka

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Bučine sjemenke

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Sjemenke borača

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Sjemenke konoplje

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Ricinus

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Plodovi uljarica

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

 

 

0402020

Koštice uljne palme

 

 

 

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0500000

ŽITARICE

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0500010

Ječam

0,1

0,2 (+)

 

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500030

Kukuruz

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500040

Proso

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500050

Zob

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500060

Riža

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500070

Raž

0,04

0,1 (+)

 

 

0500080

Sirak

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500090

Pšenica

0,04 (+)

0,1 (+)

 

 

0500990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0610000

Čajevi

 

 

 

 

0620000

Zrna kave

 

 

 

 

0630000

Biljne infuzije

 

 

 

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

 

 

 

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

0631030

Ruža

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

0631990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

 

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate čaj/maté

 

 

 

 

0632990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0633000

(c)

iz korijena

 

 

 

 

0633010

Odoljen

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

 

 

 

0640000

Kakao u zrnu

 

 

 

 

0650000

Rogač

 

 

 

 

0700000

HMELJ

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0800000

ZAČINI

 

 

 

 

0810000

Začini od sjemenki

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0810010

Anis

 

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

 

0810030

Celer

 

 

 

 

0810040

Korijandar

 

 

 

 

0810050

Kumin

 

 

 

 

0810060

Kopar

 

 

 

 

0810070

Komorač

 

 

 

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

 

0810990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0820000

Začini od plodova

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

0820020

Sečuanski papar

 

 

 

 

0820030

Kim

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

 

 

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

 

 

 

0820990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0830000

Začini od kore

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

0830990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

 

0840010

Slatki korijen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840020

Đumbir (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

 

 

0840990

Ostalo (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850000

Začini od pupoljaka

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850010

Klinčić

 

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

 

0850990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0860000

Začini od tučka

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0860010

Šafran

 

 

 

 

0860990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0870000

Začini od ljuski

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0870010

Muškatni orah

 

 

 

 

0870990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0900010

Korijen šećerne repe

 

 

 

 

0900020

Šećerna trska

 

 

 

 

0900030

Korijen cikorije

 

 

 

 

0900990

Ostalo (2)

 

 

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

 

1010000

Proizvodi od

0,02 (*1)

 

0,01  (*1)

 

1011000

(a)

svinje

 

 

 

 

1011010

Mišić

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Masno tkivo

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Jetra

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Bubreg

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Ostalo (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

(b)

goveda

 

 

 

 

1012010

Mišić

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Masno tkivo

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Jetra

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Bubreg

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Ostalo (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

(c)

ovce

 

 

 

0,01  (*1)

1013010

Mišić

 

0,05 (*1)

 

 

1013020

Masno tkivo

 

0,05 (*1)

 

 

1013030

Jetra

 

0,1 (+)

 

 

1013040

Bubreg

 

0,1 (+)

 

 

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,1 (+)

 

 

1013990

Ostalo (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1014000

(d)

koze

 

 

 

0,01  (*1)

1014010

Mišić

 

0,05 (*1)

 

 

1014020

Masno tkivo

 

0,05 (*1)

 

 

1014030

Jetra

 

0,1 (+)

 

 

1014040

Bubreg

 

0,1 (+)

 

 

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,1 (+)

 

 

1014990

Ostalo (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1015000

(e)

konja

 

 

 

 

1015010

Mišić

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Masno tkivo

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Jetra

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Bubreg

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Ostalo (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

(f)

peradi

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Mišić

 

 

 

 

1016020

Masno tkivo

 

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

 

1016040

Bubreg

 

 

 

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

 

1016990

Ostalo (2)

 

 

 

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

 

 

0,01  (*1)

1017010

Mišić

 

0,05 (*1)

 

 

1017020

Masno tkivo

 

0,05 (*1)

 

 

1017030

Jetra

 

0,1 (+)

 

 

1017040

Bubreg

 

0,1 (+)

 

 

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,1 (+)

 

 

1017990

Ostalo (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1020000

Mlijeko

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Krava

 

 

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

 

1020030

Koza

 

 

 

 

1020040

Kobila

 

 

 

 

1020990

Ostalo (2)

 

 

 

 

1030000

Ptičja jaja

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kokoš

 

 

 

 

1030020

Patka

 

 

 

 

1030030

Guska

 

 

 

 

1030040

Prepelica

 

 

 

 

1030990

Ostalo (2)

 

 

 

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

 

 

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

 

 

 

(F)

=

topiv u mastima

Ciflufenamid: zbroj ciflufenamida (Z-izomer) i njegova E-izomera, izražen kao ciflufenamid) (A) (R)

(A) Referentnu normu za E-izomer i metabolit 149-F1 referentni laboratoriji EU-a označili su kao tržišno nedostupnu. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir tržišnu dostupnost referentnih normi iz prve rečenice ako postanu tržišno dostupne do 17. rujna 2020. ili nedostupnost referentne norme ako nije tržišno dostupna do tog datuma.

(R)

=

definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije pesticida i brojčanih oznaka:

ciflufenamid – brojčana oznaka 1000000 osim 1040000 : zbroj ciflufenamida (Z-izomer), njegova E-izomera i metabolita 149-F1, izražen kao ciflufenamid

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima hranidbe peradi nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 17. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0500090

Pšenica

Fenbukonazol (zbroj sastavnih enantiomera)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o metabolitima derivata triazola nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 17. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0110010

Grejp

0110020

Naranča

0110030

Limun

0110040

Limeta

0110050

Mandarina

0120010

Bademi

0120020

Brazilski orasi

0120030

Indijski oraščići

0120040

Kesteni

0120050

Kokosovi orasi

0120060

Lješnjaci

0120070

Makadamije/australski oraščići

0120080

Pekan orasi

0120090

Pinjoli

0120100

Pistacije

0120110

Orasi

0130010

Jabuka

0130020

Kruške

0130030

Dunja

0130040

Mušmula

0130050

Nešpula/japanska mušmula

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka, uključujući podatke o metabolitima derivata triazola, nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 17. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0140010

Marelica

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o metabolitima derivata triazola nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 17. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0140020

Trešnja (slatka)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka, uključujući podatke o metabolitima derivata triazola, nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 17. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0140030

Breskva

0140040

Šljiva

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o metabolitima derivata triazola nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 17. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0151010

Stolno grožđe

0151020

Vinsko grožđe

0154010

Borovnice

0154020

Brusnice

0163020

Banana

0231020

Paprika

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka, uključujući podatke o metabolitima derivata triazola, nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 17. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0232010

Krastavac

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

0232030

Tikvica

0233010

Dinja

0233020

Bundeva

0233030

Lubenica

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o metabolitima derivata triazola nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 17. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0401020

Kikiriki

0401050

Sjemenke suncokreta

0401060

Sjemenke uljane repice

0500010

Ječam

0500070

Raž

0500090

Pšenica

1011030

Jetra

1011040

Bubreg

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1012030

Jetra

1012040

Bubreg

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1013030

Jetra

1013040

Bubreg

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1014030

Jetra

1014040

Bubreg

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1015030

Jetra

1015040

Bubreg

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1017030

Jetra

1017040

Bubreg

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

Tembotrion (zbroj izvornog tembotriona (AE 0172747) i njegova metabolita M5 (4,6-dihidroksi tembotrion), izražen kao tembotrion) (R)

(R)

=

definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije pesticida i brojčanih oznaka:

tembotrion – oznaka 1000000 osim 1040000 : metabolit M5 (dihidroksi-tembotrion)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 17. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0234000

(d)

slatki kukuruz

2.

u dijelu A Priloga III. brišu se stupci za ciflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol i tembotrion.


(*1)  Granica analitičkog određivanja

(1)  Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-i nalazi se u Prilogu I.


ODLUKE

17.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 239/16


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/1560

od 16. rujna 2019.

o izmjeni Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 8. prosinca 2008. donijelo Zajedničko stajalište 2008/944/ZVSP (1) kojim je ažuriran i zamijenjen Kodeks ponašanja Europske unije pri izvozu oružja koji je Vijeće donijelo 8. lipnja 1998.

(2)

Od donošenja Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP niz događanja na razini Unije i na međunarodnoj razini rezultirao je novim dužnostima i obvezama država članica.

(3)

Ugovor o trgovini oružjem (UTO), kojim se uređuje međunarodna trgovina konvencionalnim oružjem, stupio je na snagu 24. prosinca 2014. Sve države članice su države stranke UTO-a. Cilj je UTO-a uspostava najviših mogućih zajedničkih međunarodnih standarda za uređivanje ili poboljšanje uređivanja međunarodne trgovine konvencionalnim oružjem te sprečavanje i iskorjenjivanje nezakonite trgovine konvencionalnim oružjem i sprečavanje njegova preusmjeravanja.

(4)

Vijeće je 20. srpnja 2015. usvojilo zaključke o preispitivanju Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP i provedbi UTO-a, kojima je nadležnoj radnoj skupini povjerena zadaća da u 2018. ponovno ocijeni provedbu tog zajedničkog stajališta i ispunjenje njegovih ciljeva.

(5)

Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015. donijela je Program održivog razvoja do 2030. koji, između ostalog, kao cilj uključuje promicanje miroljubivih i uključivih društava za održiv razvoj.

(6)

Vijeće je 19. studenoga 2018. donijelo Strategiju EU-a protiv nezakonitog vatrenog oružja, malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva, kojom je zamijenjena Strategija EU-a za suzbijanje nezakonitog gomilanja malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva te trgovanja njima, koju je Europsko vijeće donijelo 2005. Njezina je svrha usmjeriti integrirano, zajedničko i koordinirano europsko djelovanje kako bi se spriječila i suzbila nezakonita nabava malog i lakog oružja (SALW) i pripadajućeg streljiva od strane terorista, kriminalaca i drugih neovlaštenih subjekata te kako bi se promicalo preuzimanje odgovornosti u pogledu zakonite trgovine oružjem.

(7)

U skladu s člankom 21. stavkom 3. drugim podstavkom Ugovora o Europskoj uniji, Unija je dužna osigurati koherentnost među različitim područjima svojeg vanjskog djelovanja. U tom pogledu Vijeće uzima u obzir, između ostalog, Uredbu Vijeća (EZ) br. 428/2009 (2) te uredbe (EU) br. 258/2012 (3) i (EU) 2019/125 (4) Europskog parlamenta i Vijeća.

(8)

Primjereno je osnažiti politiku Unije u vezi s kontrolom izvoza vojne tehnologije i opreme ažuriranjem Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP.

(9)

Zajedničko stajalište 2008/944/ZVSP trebalo bi stoga izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zajedničko stajalište 2008/944/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Svaka država članica ocjenjuje zahtjeve za dozvolu za izvoz predmeta sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a iz članka 12., uključujući zahtjeve koji se odnose na prijenose vlade vladi, na pojedinačnoj osnovi, na temelju mjerila iz članka 2.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Ako nove relevantne informacije postanu dostupne, svaku državu članicu potiče se da ponovno ocijeni dozvole za izvoz predmeta sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a nakon što su odobrene.”;

2.

u članku 2. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Prvo mjerilo: poštovanje međunarodnih dužnosti i obveza država članica, a posebno sankcija koje donesu Vijeće sigurnosti UN-a ili Europska unija, sporazumâ o neširenju naoružanja i drugih stvari, kao i drugih međunarodnih dužnosti i obveza.”;

(b)

drugi podstavak mijenja se kako slijedi:

i.

umeću se sljedeće točke:

„(ba)

međunarodnim obvezama država članica u skladu s Konvencijom o određenom konvencionalnom oružju i relevantnim protokolima koji su joj priloženi;

(bb)

međunarodnim obvezama država članica u skladu s Ugovorom o trgovini oružjem;”;

ii.

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

međunarodnim obvezama država članica u skladu s Konvencijom o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju (Ottawska konvencija);”;

iii.

umeće se sljedeća točka:

„(ca)

obvezama država članica u skladu s Akcijskim programom za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem u svim njegovim aspektima;”;

3.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EZ) br. 428/2009 (*1), mjerila iz članka 2. ovog Zajedničkog stajališta i postupak savjetovanja predviđen u članku 4. primjenjuju se na države članice i u pogledu robe i tehnologije dvojne namjene navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009 ako postoje ozbiljni razlozi za vjerovanje da će krajnji korisnik te robe i tehnologije biti oružane snage ili unutarnje snage sigurnosti ili slični subjekti u državi primateljici. Upućivanja na vojnu tehnologiju ili opremu u ovom Zajedničkom stajalištu tumače se tako da uključuju takvu robu i tehnologiju.

(*1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).”;"

4.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Radi što veće učinkovitosti ovog Zajedničkog stajališta države članice u okviru ZVSP-a rade na osnaživanju međusobne suradnje i na promicanju međusobne usklađenosti u području izvoza vojne tehnologije i opreme, između ostalog razmjenom relevantnih informacija, uključujući informacije o obavijestima o odbijanju i politikama izvoza oružja, kao i utvrđivanjem mogućih mjera za daljnje povećanje usklađenosti.”;

5.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

1.   Svaka država članica Europskoj službi za vanjsko djelovanje podnosi svake godine do 30. lipnja informacije za prethodnu kalendarsku godinu koje se odnose na izvoz vojne tehnologije i opreme te na provedbu ovog Zajedničkog stajališta.

2.   Godišnje izvješće EU-a, zasnovano na doprinosima svih država članica, podnosi se Vijeću na donošenje te se stavlja na raspolaganje javnosti u obliku narativnog izvješća i internetske baze podataka koju je moguće pretraživati na internetskim stranicama Europske službe za vanjsko djelovanje.

3.   Osim toga, svaka država članica koja izvozi tehnologiju ili opremu sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a objavljuje nacionalno izvješće o izvozu vojne tehnologije i opreme, čiji je sadržaj u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ako je to primjenjivo.”;

6.

članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Upute za korisnike u vezi s ovim Zajedničkim stajalištem, koje se redovito preispituju, služe i kao vodič za provedbu ovog Zajedničkog stajališta.”;

7.

članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

Ovo Zajedničko stajalište preispituje se pet godina nakon datuma donošenja Odluke Vijeća (ZVSP) 2019/1560 (*2).

(*2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1560 od 16. rujna 2019. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 239, 17.9.2019., str. 16.).”."

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. rujna 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

T. TUPPURAINEN


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol UN-a o vatrenom oružju), utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva (SL L 94, 30.3.2012., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (SL L 30, 31.1.2019., str. 1.).