ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 234

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
11 rujna 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1394 оd 10. rujna 2019. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu određenih pravila o nadzoru za puštanje u slobodni promet i izlasku iz carinskog područja Unije

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1395 оd 10. rujna 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Bosnu i Hercegovinu i Izrael te imena Republike Sjeverne Makedonije na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi te o izmjeni obrasca veterinarskog certifikata za proizvode od jaja ( 1 )

14

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1396 оd 10. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu imenovanja stručnih skupina u području medicinskih proizvoda ( 1 )

23

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2019/798 od 17. svibnja 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji ( SL L 132, 20.5.2019. )

31

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2019/806 od 17. svibnja 2019. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije ( SL L 132, 20.5.2019. )

31

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

11.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 234/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1394

оd 10. rujna 2019.

o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu određenih pravila o nadzoru za puštanje u slobodni promet i izlasku iz carinskog područja Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezine članke 8., 58., 100., 132., 157., 161., 184., 193., 217., 232., 268.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 904/2010 (2) od država članica zahtijeva se da prikupljaju i razmjenjuju određene informacije o uvozu koji je izuzet od poreza na dodanu vrijednost (PDV) na temelju članka 143. stavka 1. točke (ca) (posebna odredba za prodaju na daljinu) ili članka 143. stavka 1. točke (d) i članka 143 stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (3). Osim toga, na temelju članka 47. stavka 2. Zakonika carinska i druga nadležna tijela mogu, ako je to potrebno u svrhu smanjivanja rizika i borbe protiv prijevare, međusobno i s Komisijom razmjenjivati podatke koje su dobila u kontekstu ulaska, izlaska, provoza, kretanja, smještaja i uporabe u posebne svrhe robe.

(2)

Surveillance, elektronički sustav koji je Komisija uvela kako bi ispunila obvezu nadzora iz članka 56. stavka 5. Zakonika, najprimjereniji je alat za razmjenu informacija povezanih s PDV-om. Potrebno je izmijeniti članak 55. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 kako bi se objasnilo tko i u kojoj mjeri može imati pristup podacima pohranjenima u sustavu Surveillance. Prvo, Komisija bi trebala moći objaviti podatke u sustavu Surveillance u agregiranom obliku. Drugo, opće je pravilo da bi ovlašteni korisnici u carinskim tijelima država članica trebali imati pristup samo onim podacima koji nisu agregirani, a koje je ta država članica dostavila i podacima koji su agregirani na razini Unije. Treće, odstupajući od općeg pravila, u članku 55. trebalo bi predvidjeti mogućnost da određeni akti Unije, kao što je Uredba (EU) br. 904/2010, predviđaju da Komisija određenim tijelima država članica na određeni način odobrava pristup neagregiranim podacima.

(3)

Radi prikupljanja informacija koje države članice moraju prikupljati i razmjenjivati u skladu s Uredbom (EU) br. 904/2010 trebalo bi izmijeniti i Provedbenu uredbu (EU) 2015/2447 kako bi se povećao broj podatkovnih elemenata koje elektronički sustav prikuplja. Konkretno, potrebno je da se u priloge 21-01 i 21-02 toj Uredbi uvrsti podatkovni element koji u Prilogu B toj Uredbi ima redni broj 3/40 i odnosi se na identifikacijski broj dodatnih poreznih referentnih podataka te podatkovni element koji u Prilogu B toj Uredbi ima redni broj 4/4 i odnosi se na poreznu osnovicu.

(4)

Nakon izmjene članka 278. Zakonika radi produljenja roka za prijelaznu uporabu sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene u Zakoniku (4), trebalo bi izmijeniti odredbu u Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 kojom se utvrđuje prijelazni popis podataka za potrebe nadzora (Prilog 21-02). U odredbi bi trebalo objasniti da se prijelazni popis podataka može upotrebljavati za potrebe nadzora pri puštanju u slobodni promet sve dok nacionalni uvozni sustavi ne postanu operativni, odnosno, u skladu s člankom 278. stavkom 2. Zakonika, najkasnije do kraja 2022. S druge strane, prijelazni popis podataka može se upotrebljavati za potrebe nadzora pri izvozu sve dok nacionalni izvozni sustavi ne postanu operativni, odnosno, u skladu s člankom 278. stavkom 3. Zakonika, najkasnije do kraja 2025.

(5)

Do nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2016/578 (5) analiza rizika za robu koja je oslobođena obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije mora se provesti u trenutku kada se ta roba podnosi carini na temelju deklaracije za privremeni smještaj ili carinske deklaracije ili, ako je carinska deklaracija izrađena bilo kojom drugom radnjom, na temelju informacija dostupnih u trenutku podnošenja. Članak 187. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi izmijeniti tako da se primjenjuje i na poštanske pošiljke i na pošiljke stvarne vrijednosti niže od 22 EUR uključivanjem odgovarajućih upućivanja na Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2015/2446 (6).

(6)

Gospodarskim subjektima trebala bi se osigurati fleksibilnost kako bi obrascima ili dokumentima koji nisu ispis očevidnika o ribolovu mogli potvrditi da nije bilo manipulacije proizvodima morskog ribolova i robom koji se pretovaruju i prevoze kroz zemlju ili teritorij koji nije dio carinskog područja Unije. Ipak, kako bi se omogućila raspodjela proizvoda morskog ribolova i robe u odgovarajući očevidnik o ribolovu u slučajevima u kojima je potvrda da nije bilo manipulacije pružena u obliku obrasca ili dokumenta koji nije ispis očevidnika o ribolovu, gospodarski bi subjekti na tom drugom obrascu ili dokumentu trebali navesti upućivanje na odgovarajući očevidnik o ribolovu. Članak 214. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

U kontekstu pojednostavnjenja kojim se carinska deklaracija podnosi u obliku unosa u evidencije deklaranta, carinska tijela mogu odustati od obveze podnošenja robe. Kako bi se omogućila odgovarajuća carinska kontrola u posebnim slučajevima, potrebno je utvrditi postupovna pravila za slučajeve kada, zbog novog ozbiljnog financijskog rizika ili druge posebne situacije, nadzorni carinski ured zatraži da se određena roba podnese carini u skladu s člankom 182. stavkom 3. trećim podstavkom Zakonika. Članak 234. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Člankom 302. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 predviđa se oslobođenje od obveze plombiranja prijevoznih sredstava ili pojedinačnih pakiranja robe za robu koja se prevozi zračnim putem ili željeznicom ako su ispunjeni određeni uvjeti. Pomorski prijevoz jednako je siguran kao i prijevoz zračnim putem ili željeznicom kada je riječ o osiguravanju isporuke robe do odredišta. Stoga bi oslobođenje od obveze plombiranja trebalo proširiti na robu koja se prevozi morem, pod uvjetom da je upućivanje na prateću teretnicu uključeno u elektroničku prijevoznu ispravu koja se upotrebljava kao carinska deklaracija za stavljanje robe u postupak provoza Unije.

(9)

Ako carinsko tijelo države članice uključene u postupak provoza dobije dokaze da je na njezinu državnom području došlo do događaja koji su doveli do carinskog duga, to bi tijelo trebalo zatražiti da država članica otpreme prenese na njega odgovornost za početak naplate. Država članica otpreme trebala bi u određenom razdoblju potvrditi prenosi li nadležnost za početak naplate na carinsko tijelo koje podnosi zahtjev. Članak 311. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi obuhvatio taj poseban slučaj postupka provoza.

(10)

Članak 324. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 o posebnim slučajevima zaključenja postupka unutarnje proizvodnje i odgovarajuće oznake iz priloga A i B trebalo bi izmijeniti kako bi se uzelo u obzir stupanje na snagu Uredbe Vijeća (EU) 2018/581 (7).

(11)

Ako se roba iznosi iz carinskog područja Unije, trebalo bi objasniti određivanje izlaznog carinskog ureda za robu koja se utovaruje na plovilo ili zrakoplov. Osim toga, određena pojednostavnjena rješenja za određivanje izlaznog carinskog ureda ne bi se trebala primjenjivati na trošarinsku robu i robu koja nije roba Unije. Članak 329. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Ako se roba, nakon što je puštena za izvoz, preuzima u okviru jednog ugovora za prijevoz te robe iz carinskog područja Unije, trebalo bi objasniti pravila za osiguravanje carinskog nadzora do fizičkog izlaska te robe. Članak 332. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Trebalo bi pojasniti postupovna pravila utvrđena u članku 333. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu nadzora robe puštene za izlazak kako bi se riješile situacije u kojima roba napušta carinsko područje Unije na drukčiji način nego što je prvotno predviđeno te kako bi se obuhvatila razmjena informacija među carinskim tijelima tijekom razdoblja do puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578.

(14)

Potrebno je pojasniti postupovna pravila utvrđena u članku 340. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu izlaska robe kako bi se riješile situacije u kojima je roba prijavljena za izvoz, ali u konačnici ne napušta carinsko područje Unije.

(15)

Nakon obavijesti Sjeverne Makedonije upućene Ujedinjenim narodima i Europskoj uniji o stupanju na snagu Prespanskog sporazuma od 15. veljače 2019., zemlja prethodnog imena „bivša jugoslavenska republika Makedonija” promijenila je ime u „Republika Sjeverna Makedonija”. Pri upućivanju na tu zemlju u prilozima Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 trebalo bi navesti to ime ili, prema potrebi, kratki oblik, „Sjeverna Makedonija”.

(16)

Kako bi se olakšalo korištenje formatima i oznakama za određene zahtjeve u pogledu podataka u kontekstu deklaracija i obavijesti u različitim elektroničkim sustavima, trebalo bi izmijeniti Prilog B.

(17)

Potrebno je ispraviti uredničku pogrešku u Prilogu 33-07 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 u pogledu upućivanja na Delegiranu uredbu (EU) 2015/2446.

(18)

Provedbenu uredbu (EU) 2015/2447 trebalo bi stoga u skladu s time izmijeniti i ispraviti.

(19)

Izmjene priloga 21-01 i 21-02 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 utvrđene u ovoj Uredbi trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2020. jer je to datum od kojeg države članice trebaju izvršavati obveze povezane s razmjenom informacija propisane Uredbom (EU) br. 904/2010.

(20)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) 2015/2447

Provedbena uredba (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 55. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija objavljuje samo podatke iz stavka 1. koje su dostavila carinska tijela u agregiranom obliku.”;

(b)

umeću se sljedeći stavci:

„3.a   Korisnicima ovlaštenima u skladu s člankom 56. stavkom 2. Komisija odobrava pristup neagregiranim podacima koje dostave carinska tijela države članice koja je taj pristup zatražila, te podacima agregiranima na razini Unije.

3.b   Odstupajući od stavka 3.a, Komisija nadležnim tijelima država članica odobrava pristup neagregiranim podacima ako je aktom Unije predviđen takav pristup.”;

(c)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Odstupajući od stavka 1., do puštanja u uporabu nadogradnje nacionalnih sustava uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, popis podataka koje Komisija može zahtijevati za potrebe nadzora pri puštanju u slobodni promet utvrđen je u Prilogu 21-02.

Odstupajući od stavka 1., do puštanja u uporabu nadogradnje nacionalnih sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, popis podataka koje Komisija može zahtijevati za potrebe nadzora pri izvozu utvrđen je u Prilogu 21-02.”.

(2)

U članku 187. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Ako se na carinsko područje Unije unosi roba koja je oslobođena obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkama (c) do (k), (m) i (n) te stavcima 2., 3. i 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, analiza rizika provodi se po podnošenju robe na temelju deklaracije za privremeni smještaj ili carinske deklaracije za tu robu ako su dostupne.”.

(3)

U članku 214. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Potvrda koja se zahtijeva u skladu sa stavkom 1. može se dostaviti u obliku svih relevantnih obrazaca ili dokumenata koji nisu ispis očevidnika o ribolovu, uključujući upućivanje na taj očevidnik o ribolovu.”.

(4)

U članku 234. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Ako je nadzorni carinski ured zatražio u skladu s člankom 182. stavkom 3. trećim podstavkom Zakonika da se roba podnese carini zato što su carinska tijela utvrdila novi ozbiljan financijski rizik ili drugu posebnu situaciju u pogledu ovlaštenja za podnošenje carinske deklaracije u obliku unosa u evidencije deklaranta uz oslobođenje od obveze podnošenja robe, nadzorni carinski ured za nositelja takvog ovlaštenja navodi:

(a)

razdoblje tijekom kojeg mora carini podnijeti robu obuhvaćenu tim situacijama;

(b)

obvezu unošenja datuma obavijesti o podnošenju u evidencije; i

(c)

obvezu poštovanja stavka 1. točaka od (b) do (e) i točke (g).

U tim se situacijama roba pušta u promet u skladu s člankom 194. Zakonika.”.

(5)

U članku 302. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

„(c)

roba se prevozi morem i upućivanje na prateću teretnicu navodi se u elektroničkoj prijevoznoj ispravi koja se upotrebljava kao carinska deklaracija za stavljanje robe u postupak provoza Unije, kako je navedeno u članku 233. stavku 4. točki (e) Zakonika.”

(6)

U članku 311. dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Ako carinsko tijelo države članice uključene u provozni postupak dobije dokaze, prije isteka roka iz članka 77. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, da je mjesto u kojem su se dogodili događaji na temelju kojih je nastao carinski dug na njezinu državnom području, to tijelo odmah i u svakom slučaju u tom roku šalje propisno obrazložen zahtjev carinskom tijelu države članice otpreme da prenese nadležnost za početak naplate na carinsko tijelo koje podnosi zahtjev.

4.   Carinsko tijelo države članice otpreme potvrđuje primitak zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. i u roku od 28 dana od datuma slanja zahtjeva obavješćuje carinsko tijelo koje podnosi zahtjev o tome pristaje li na ispunjavanje zahtjeva i prenosi li na tijelo koje podnosi zahtjev nadležnost za početak naplate.”.

(7)

U članku 324. stavku 1. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

isporuka osnovnih prerađenih proizvoda za koje se primjenjuje nulta stopa uvozne carine u režimu erga omnes ili onih za koje je izdana potvrda o ovlaštenom vraćanju u uporabu EASA Obrazac 1 ili jednakovrijedna potvrda kako je navedeno u članku 2. Uredbe Vijeća (EU) 2018/581 (*1).

(*1)  Uredba Vijeća (EU) 2018/581 od 16. travnja 2018. o privremenoj suspenziji autonomnih carina iz Zajedničke carinske tarife za određenu robu vrste koja je namijenjena ugradnji u zrakoplove ili uporabi za zrakoplove te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1147/2002 (SL L 98, 18.4.2018., str. 1.)”."

(8)

Članak 329. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Ako se roba u morskoj luci utovaruje na plovilo koje nije uključeno u uslugu redovitog brodskog prijevoza iz članka 120. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 radi prijevoza do odredišta izvan carinskog područja Unije, izlaznim carinskim uredom smatra se carinski ured nadležan za mjesto gdje se roba utovaruje na predmetno plovilo.

4.   Ako se ne primjenjuje stavak 3. i roba se utovaruje na plovilo ili zrakoplov bez naknadnog pretovara radi prijevoza do odredišta izvan carinskog područja Unije morskim ili zračnim putem, izlaznim carinskim uredom smatra se carinski ured nadležan za mjesto gdje se roba utovaruje na predmetno plovilo ili zrakoplov.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„7.a   Najkasnije od datuma puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, stavci 6. i 7. ne primjenjuju se u slučajevima kada se izvozi roba Unije koja je obuhvaćena kategorijom navedenom u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/118/EZ.

Najkasnije od datuma puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, stavak 7. ne primjenjuje se u slučajevima kada se ponovno izvozi roba koja nije roba Unije.”.

(9)

U članku 332. stavku 5. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Obveza navedena u prvom podstavku ne primjenjuje se ako su te informacije dostupne carinskim tijelima upotrebom postojećih informacijskih sustava trgovačkih, lučkih ili prijevoznih subjekata ili u situaciji obuhvaćenoj člankom 329. stavkom 7.”.

(10)

Članak 333. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Ako se roba obuhvaćena jednom izvoznom deklaracijom ili deklaracijom za ponovni izvoz prevozi prema izlaznom carinskom uredu, a zatim zbog nepredviđenih okolnosti napusti carinsko područje Unije u više pošiljaka, izlazni carinski ured obavješćuje carinski ured izvoza o izlasku robe tek kad sva roba napusti carinsko područje Unije.

5.   U nepredviđenim okolnostima, ako se roba obuhvaćena jednom izvoznom deklaracijom ili deklaracijom za ponovni izvoz prevozi prema izlaznom carinskom uredu, a zatim napušta carinsko područje Unije preko više izlaznih carinskih ureda, svaka osoba iz članka 267. stavka 2. Zakonika može od izlaznog carinskog ureda kojem je roba prvo podnesena zatražiti da obavijesti druge izlazne carinske urede od kuda će dio robe napustiti carinsko područje Unije. Svaki izlazni carinski ured nadzire fizički izlaz robe koja napušta carinsko područje Unije izlaskom iz tog carinskog ureda. Naredni izlazni carinski uredi obavješćuju prvi izlazni carinski ured o robi koja je napustila carinsko područje Unije izlaskom iz njih. Prvi izlazni carinski ured i naredni izlazni carinski uredi razmjenjuju te informacije u međusobnom dogovoru i bez upotrebe automatiziranog sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578. Prvi izlazni carinski ured obavješćuje carinski ured izvoza kad je sva roba napustila carinsko područje Unije.”;

(b)

stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Odstupajući od točaka (b) i (c) stavka 2. drugog podstavka ovog članka, do datumâ puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, u slučajevima iz članka 329. stavaka 5. i 6. ove Uredbe rok u kojem izlazni carinski ured obavješćuje carinski ured izvoza o izlasku robe prvi je radni dan nakon dana stavljanja robe u postupak provoza ili dana kad je roba napustila carinsko područje Unije ili dana kad je zaključen postupak provoza.”;

(c)

stavci 8. i 9. brišu se.

(11)

Članak 340. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako se u slučajevima iz članka 329. stavaka 5., 6. i 7. zbog izmjene ugovora o prijevozu operacija prijevoza završi unutar carinskog područja Unije, a trebala se završiti izvan tog područja, predmetna trgovačka društva ili tijela obavješćuju izlazni carinski ured o toj promjeni i mogu ispuniti preinačeni ugovor samo uz prethodnu suglasnost tog carinskog ureda.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„3.a   Najkasnije od datuma puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, u slučajevima iz stavaka 2. i 3. izlazni carinski ured obavješćuje carinski ured izvoza o tome da roba nije iznesena iz carinskog područja Unije.”.

(12)

Prilog A mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(13)

Prilog B mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

(14)

U Prilogu 21-01 nakon retka za redni broj podatkovnog elementa 3/39 umeće se sljedeći redak:

„3/40

Identifikacijski broj dodatnih poreznih referentnih podataka

Jednako kao podatkovni element pod rednim brojem 3/40”

(15)

U Prilogu 21-02 nakon retka za redni broj podatkovnog elementa 1/10 umeću se sljedeći redci:

„3/40

Identifikacijski broj dodatnih poreznih referentnih podataka

Jednako kao podatkovni element pod rednim brojem 3/40

44 – an ..40

4/4

Izračun davanja – osnovica davanja (*2)

Jednako kao podatkovni element pod rednim brojem 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

U Prilogu 23-01, u tablici, u prvom stupcu, redak Zona P mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „bivša jugoslavenska republika Makedonija” brišu se;

(b)

riječi „Sjeverna Makedonija” umeću se između riječi „Crna Gora” i „Norveška”.

(17)

U Prilogu 32-01 u točki 1. riječi „bivše jugoslavenske republike Makedonije” zamjenjuju se riječima „Republike Sjeverne Makedonije”.

(18)

U Prilogu 32-02 u točki 1. riječi „bivše jugoslavenske republike Makedonije” zamjenjuju se riječima „Republike Sjeverne Makedonije”.

(19)

U Prilogu 32-03 u točki 1. riječi „bivše jugoslavenske republike Makedonije” zamjenjuju se riječima „Republike Sjeverne Makedonije”.

(20)

U Prilogu 72-04 dio II. mijenja se kako slijedi:

(a)

u poglavlju VI. u polju 7. riječi „bivša jugoslavenska republika Makedonija” zamjenjuju se riječima „Sjeverna Makedonija”;

(b)

u poglavlju VII. u polju 6. riječi „bivša jugoslavenska republika Makedonija” zamjenjuju se riječima „Sjeverna Makedonija”.

Članak 2.

Ispravci Provedbene uredbe (EU) 2015/2447

U Prilogu 33-07 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 u polju 2. riječi „Delegirane uredbe (EU) 2015/XXX” zamjenjuju se riječima „Delegirane uredbe (EU) 2015/2446”.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točke 14. i 15. primjenjuju se od 1. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. rujna 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 269, 10. 10. 2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12.10.2010., str. 1.).

(3)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2019/632 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene u Carinskom zakoniku Unije (SL L 111, 25.4.2019., str. 54.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/578 od 11. travnja 2016. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije (SL L 99, 15.4.2016., str. 6.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EU) 2018/581 od 16. travnja 2018. o privremenoj suspenziji autonomnih carina iz Zajedničke carinske tarife za određenu robu vrste koja je namijenjena ugradnji u zrakoplove ili uporabi za zrakoplove te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1147/2002 (SL L 98, 18.4.2018., str. 1.).

(*2)  Kad je oznaka Unije za koju se unosi (Izračun davanja – vrsta davanja) B00.”.


PRILOG I.

Prilog A Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

(1)

u glavi I. tablica „Formati zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za zahtjeve i odluke” mijenja se kako slijedi:

(a)

u retku za glavu IV., redni broj podatkovnog elementa IV/6, u stupcu „Naziv podatkovnog elementa” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Već odobrena pojednostavnjenja i olakšice, potvrde o sigurnosti i zaštiti izdane na temelju međunarodnih konvencija, međunarodne norme Međunarodne organizacije za normizaciju, europske norme Europskog tijela za normizaciju ili potvrde kojima se odobrava status istovjetan statusu ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) izdane u trećim zemljama i priznate sporazumom”;

(b)

u retku za glavu XIV., redni broj podatkovnog elementa XIV/4, u stupcu „Naziv podatkovnog elementa” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Rok za podnošenje dopunske deklaracije”;

(2)

u glavi II., pod naslovom „OZNAKE”, pod podnaslovom „6/2. Gospodarski uvjeti”, u retku za oznaku 14, tekst se zamjenjuje sljedećim:

„prerada u proizvode koji će se ugraditi u zrakoplove za koje je izdana potvrda o ovlaštenom vraćanju u uporabu EASA Obrazac 1 ili jednakovrijedna potvrda ili će se upotrebljavati za te zrakoplove,”.


PRILOG II.

Prilog B Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

(1)

u glavi I. tablica „Formati i kardinalitet zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za deklaracije i obavijesti” mijenja se kako slijedi:

(a)

redak 2/1 „Pojednostavnjena deklaracija/prethodne isprave” mijenja se kako slijedi:

(1)

u stupcu „Format podatkovnog elementa (vrsta/duljina)” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Vrsta prethodne isprave: an..3 +

Referentna oznaka prethodne isprave: an..35 +

Identifikacijska oznaka stavke robe: n..5 +

Vrsta pakiranja: an..2

Broj pakiranja: n..8

Mjerna jedinica i kvalifikator, ako je primjenjivo: an..4 +

Količina: n..16,6”;

(2)

u stupcu „Napomene” dodaje se sljedeći tekst:

„Upotrebljavaju se mjerne jedinice i kvalifikatori definirani u TARIC-u. U tom slučaju mjerne jedinice i kvalifikatori imaju format an..4, ali nikada nisu u formatima n..4 koji su rezervirani za nacionalne mjerne jedinice i kvalifikatore.

Ako te mjerne jedinice i kvalifikatori nisu dostupni u TARIC-u, smiju se upotrebljavati nacionalne mjerne jedinice i kvalifikatori. Oni imaju format n..4.”;

(b)

u retku 2/2 „Dodatne informacije” u stupcu „Razina kardinaliteta zaglavlja” dodaje se sljedeći tekst:

„99x”;

(c)

redak 2/3 „Priložene isprave, potvrde i odobrenja, dodatni referentni podaci” mijenja se kako slijedi:

(1)

u stupcu „Format podatkovnog elementa (vrsta/duljina)” tekst se zamjenjuje sljedećim:

Vrsta isprave (oznake Unije): a1+ an3 + (ako je primjenjivo)

Identifikacijska oznaka isprave: an..35

ILI

Vrsta isprave (nacionalne oznake): n1+an3 + (ako je primjenjivo)

Identifikacijska oznaka isprave: an..35

+ (ako je primjenjivo) Ime tijela izdavatelja: an..70 +

Datum valjanosti: n8 (ggggmmdd) +

Mjerna jedinica i kvalifikator, ako je primjenjivo: an..4 +

Količina: n..16,6 +

Oznaka valute: a3 +

Iznos: n..16,2”;

(2)

u stupcu „Napomene” dodaje se sljedeći tekst:

„Upotrebljavaju se mjerne jedinice i kvalifikatori definirani u TARIC-u. U tom slučaju mjerne jedinice i kvalifikatori imaju format an..4, ali nikada nisu u formatima n..4 koji su rezervirani za nacionalne mjerne jedinice i kvalifikatore.

Ako te mjerne jedinice i kvalifikatori nisu dostupni u TARIC-u, smiju se upotrebljavati nacionalne mjerne jedinice i kvalifikatori. Oni imaju format n..4.”

Za valutu se upotrebljavaju oznake valute ISO alpha-3 (ISO 4217).”

(3)

u stupcu „Razina kardinaliteta zaglavlja” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„99x”;

(d)

između redaka 3/44 i 4/1 umeću se sljedeći redci:

„3/45

Identifikacijski broj osobe koja polaže jamstvo

an..17

N

1x

 

EORI broj ima strukturu definiranu u glavi II. za podatkovni element 3/2 Identifikacijski broj izvoznika.

3/46

Identifikacijski broj osobe koja plaća carinu

an..17

N

1x

 

EORI broj ima strukturu definiranu u glavi II. za podatkovni element 3/2 Identifikacijski broj izvoznika.”;

(e)

u retku 4/18 u stupcu za naziv podatkovnog elementa riječi „Poštanska vrijednost” zamjenjuju se riječju „Vrijednost”;

(f)

u retku 4/19 u stupcu za naziv podatkovnog elementa riječi „Poštanske naknade” zamjenjuju se riječima „Troškovi prijevoza do konačnog odredišta”;

(g)

između redaka 5/30 i 6/1 umeće se sljedeći redak:

„5/31

Datum prihvaćanja

n8 (ggggmmdd)

N

1x

1x”;

 

(h)

redak 6/19 „Vrsta robe” mijenja se kako slijedi:

(1)

u stupcu „Format podatkovnog elementa (vrsta/duljina)” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„an..3”;

(2)

u stupcu „Napomene” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Upotrebljava se popis oznaka 130 UPU-a”;

(i)

u retku 7/13, u stupcu „Naziv podatkovnog elementa” tekst se zamjenjuje tekstom „Oznaka vrste dobavljača kontejnera”;

(j)

redak 8/7 briše se.

(2)

u glavi II. odjeljak „2. OZNAKE” mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov „1/3. Provozna deklaracija/vrsta dokaza o carinskom statusu” mijenja se kako slijedi:

(1)

pod podnaslovom „Oznake koje se upotrebljavaju u kontekstu provoza” dodaje se sljedeći tekst:

„TIR

Roba koja se kreće u prijevozu TIR”;

(2)

pod podnaslovom „Oznake koje se primjenjuju u kontekstu carinskog robnog manifesta” briše se sljedeći tekst:

„N

Sva roba koja nije obuhvaćena situacijama opisanima pod oznakama T2L i T2LF”;

(b)

naslov „1/10. Postupak”, podnaslov „Popis postupaka u svrhu označivanja” mijenja se kako slijedi:

(1)

opis oznake „01.” zamjenjuje se sljedećim:

„Puštanje u slobodni promet robe koja se istodobno ponovo otprema u okviru trgovine između dijelova carinskog područja Unije u kojima se primjenjuju odredbe Direktive 2006/112/EZ ili Direktive 2008/118/EZ i dijelova tog područja u kojima se te odredbe ne primjenjuju, ili u okviru trgovine između dijelova tog područja u kojima se te odredbe ne primjenjuju.

Primjer: Roba koja nije roba Unije i dolazi iz treće zemlje, pušta se u slobodni promet u Francuskoj te potom šalje na Kanalske otoke.”;

(2)

Primjer” oznake „10. Trajni izvoz” zamjenjuje se sljedećim:

„Izvoz robe Unije u treću zemlju, ali i otprema robe Unije u dijelove carinskog područja Unije u kojima se ne primjenjuju odredbe Direktive 2006/112/EZ ili Direktive 2008/118/EZ.”;

između redaka H6 i I1 umeće se sljedeći redak:

„H7

Carinska deklaracija za puštanje u slobodni promet za pošiljku koja je oslobođena od uvozne carine u skladu s člankom 23. stavkom 1. ili člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1186/2009.

4 000 ”;

(c)

u naslovu „1/11. Dodatni postupak”, pod podnaslovom „Unutarnja proizvodnja (članak 256. Zakonika)”, dodaje se sljedeći redak:

„Uništenje robe u postupku unutarnje proizvodnje

A10 ”;

(d)

pod naslovom „1/11. Dodatni postupak”, podnaslov „Oslobođenje (Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009 (1))” mijenja se kako slijedi:

(1)

u retku koji se odnosi na oznaku C01 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Osobna imovina koju uvoze fizičke osobe koje prenose svoje uobičajeno boravište na carinsko područje Unije”;

(2)

u retku koji se odnosi na oznaku C43 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Osobna imovina koju pušta u slobodni promet fizička osoba koja namjerava uspostaviti svoje uobičajeno boravište na carinskom području Unije (bescarinski uvoz koji podliježe obvezi)”;

(3)

u retku koji se odnosi na oznaku C60 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Oprema nevjeste i predmeti kućanstva prilikom sklapanja braka pušteni u slobodni promet najranije dva mjeseca prije vjenčanja (oslobođenje od carine koje podliježe podnošenju odgovarajućeg osiguranja)”;

(4)

u retku koji se odnosi na oznaku C61 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Darovi koji se uobičajeno poklanjaju prilikom sklapanja braka pušteni u slobodni promet najranije dva mjeseca prije vjenčanja (oslobođenje od carine koje podliježe podnošenju odgovarajućeg osiguranja)”;

(5)

u retku koji se odnosi na oznaku C40 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Materijali za izgradnju, održavanje ili ukrašavanje spomenika žrtvama rata ili groblja za žrtve rata”;

(e)

pod naslovom „1/11. Dodatni postupak” podnaslov „Privremeni uvoz” mijenja se kako slijedi:

(1)

u retku koji se odnosi na oznaku D01 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Palete (uključujući rezervne dijelove, pribor i opremu za palete)”;

(2)

u retku koji se odnosi na oznaku D02 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Kontejneri (uključujući rezervne dijelove, pribor i opremu za kontejnere)”;

(3)

u retku koji se odnosi na oznaku D19 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Roba koja podliježe zadovoljavajućim rezultatima ispitivanja prihvatljivosti predviđenima u kupoprodajnom ugovoru”;

(4)

u retku koji se odnosi na oznaku D26 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Roba koja nije novije proizvodnje uvezena radi prodaje na dražbi.”;

(5)

u retku koji se odnosi na oznaku D51 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Privremeni uvoz s djelomičnim oslobođenjem od uvozne carine”;

(f)

pod naslovom „1/11. Dodatni postupak” odjeljak „Uvoz” pod podnaslovom „Ostalo” mijenja se kako slijedi:

(1)

u retku koji se odnosi na oznaku F03, riječi „članku 158. stavku 2.” zamjenjuju se riječima „članku 158. stavku 3.”;

(2)

brišu se redci koji se odnose na oznake od F31 do F34;

(3)

nakon retka koji se odnosi na oznaku F47 dodaju se sljedeći redci:

„Uvoz u okviru posebne odredbe za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih zemalja i trećih područja utvrđene u glavi XII. poglavlju 6. odjeljku 4. Direktive 2006/112/EZ.

F48

Uvoz u okviru posebnih postupaka za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz utvrđenih u glavi XII. poglavlju 7. Direktive 2006/112/EZ.

F49 ”;

(g)

naslov „2/2. „Dodatne informacije”, pod podnaslovom „Dodatne informacije – oznaka XXXXX” mijenja se kako slijedi:

(1)

u tablici pod naslovom „Opća kategorija – oznaka 0xxxx”, redak koji se odnosi na oznaku 00500 zamjenjuje se sljedećim:

„Glava II. Priloga B Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446

Identitet deklaranta i uvoznika

‚Uvoznik’

00500 ”;

(2)

u tablici pod naslovom „Opća kategorija – oznaka 0xxxx” dodaju se sljedeći redci:

„Članak 176. stavak 1. točka (c) i članak 241. stavak 1. prvi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

Zaključenje unutarnje proizvodnje

‚UP’ i odgovarajući broj odobrenja ili INF broj’

00700

Članak 241. stavak 1. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

Zaključenje unutarnje proizvodnje (posebne mjere trgovinske politike)

‚UP MTP’

00800

Članak 238. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

Zaključenje privremenog uvoza

‚PU’ i odgovarajući broj odobrenja

00900 ”;

(3)

u tablici pod naslovom „Pri uvozu: Oznaka 1xxxx”, redci koji odgovaraju oznakama 10200, 10300 i 10500 brišu se;

(4)

redci koji se odnose na oznake 20100 i 20200 zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 18. ‚Zajednički provozni postupak’ (*)

Izvoz iz jedne zemlje zajedničkog provoza koji podliježe ograničenjima ili izvoz iz Unije koji podliježe ograničenjima

 

20100

Članak 18. ‚Zajednički provozni postupak’ (*)

Izvoz iz jedne zemlje zajedničkog provoza koji podliježe carinama ili izvoz iz Unije koji podliježe carinama

 

20200 ”;

(5)

u tablici pod naslovom „Pri izvozu: Oznaka 3xxxx”, u posljednjem stupcu drugog retka, brojka „30 400” zamjenjuje se brojkom „30 700”;

(h)

pod naslovom „3/40. Identifikacijski broj dodatnih poreznih referentnih podataka” pod podnaslovom „1. Oznaka uloge” u retku koji se odnosi na oznaku uloge FR2 tekst u trećem stupcu („Opis”) zamjenjuje se sljedećim:

„Osoba odgovorna za plaćanje poreza na dodanu vrijednost za isporuku robe unutar Unije u skladu s člankom 200. Direktive 2006/112/EZ”;

(i)

pod naslovom „3/40. Identifikacijski broj dodatnih poreznih referentnih podataka” pod podnaslovom „1. Oznaka uloge” dodaju se sljedeći redci:

„FR5

Prodavatelj (IOSS)

Porezni obveznik koji se koristi posebnom odredbom za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih zemalja i trećih područja utvrđenom u glavi XII. poglavlju 6. odjeljku 4. Direktive 2006/112/EZ i nositelj identifikacijskog broja za PDV iz članka 369.q te Direktive.

FR7

Porezni obveznik ili osoba odgovorna za plaćanje PDV-a

Identifikacijski broj za PDV poreznog obveznika ili osobe odgovorne za plaćanje PDV-a ako je plaćanje PDV-a odgođeno u skladu s člankom 211. drugim podstavkom Direktive 2006/112/EZ.”;

(j)

pod naslovom „4/17. Tarifna povlastica”, u retku 19, tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Privremena suspenzija za proizvode koji se uvoze s potvrdom o ovlaštenom vraćanju u uporabu EASA Obrazac 1 ili jednakovrijednom potvrdom”;

(k)

naslov „7/13. Vrsta dobavljača opreme” zamjenjuje se sa „7/13. Oznaka vrste dobavljača kontejnera”;

(l)

pod naslovom „8/2. Vrsta osiguranja”, u drugom stupcu („Oznaka”) sedmog retka, „7” se zamjenjuje s „I”.


11.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 234/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1395

оd 10. rujna 2019.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Bosnu i Hercegovinu i Izrael te imena Republike Sjeverne Makedonije na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi te o izmjeni obrasca veterinarskog certifikata za proizvode od jaja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno njezin članak 8. uvodnu rečenicu, članak 8. točku 1. prvi podstavak, članak 8. točku 4. i članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 23. stavak 1., članak 24. stavak 2., članak 25. stavak 2. i članak 26. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 (3) utvrđuju se zahtjevi za veterinarsku certifikaciju za uvoz u Uniju i provoz kroz nju, uključujući skladištenje tijekom provoza, peradi i proizvoda od peradi („proizvodi”). Njome je predviđeno da se ti proizvodi mogu uvoziti u Uniju i kroz nju provoziti samo ako dolaze iz trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta navedenih u stupcima 1. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga I. toj uredbi.

(2)

Uredbom (EZ) br. 798/2008 utvrđuju se i uvjeti koje treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment trebaju ispunjavati kako bi se smatrali slobodnima od visokopatogene influence ptica („HPAI”).

(3)

Bosna i Hercegovina navedena je u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 kao treća zemlja iz koje je uvoz mesa peradi u Uniju i provoz kroz nju odobren za njezino cjelokupno državno područje.

(4)

Bosna i Hercegovina zatražila je da se odobri i za uvoz u Uniju i provoz kroz nju jaja i proizvoda od jaja. Na temelju informacija prikupljenih tijekom revizije koju je Komisija provela u Bosni i Hercegovini radi ocjenjivanja kontrola zdravlja životinja koje su na snazi za meso peradi namijenjeno izvozu u Uniju i s obzirom na povoljan ishod te revizije, Komisija je zaključila da Bosna i Hercegovina ispunjava zahtjeve u pogledu zdravlja životinja utvrđene u Uredbi (EZ) br. 798/2008 za uvoz u Uniju i provoz kroz nju jaja i proizvoda od jaja. Stoga je primjereno izmijeniti unos za Bosnu i Hercegovinu u tablici u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 kako bi se ta treća zemlja odobrila za uvoz u Uniju i provoz kroz nju jaja i proizvoda od jaja.

(5)

Osim toga, Bosna i Hercegovina Komisiji je dostavila svoj nacionalni program za kontrolu salmonele kod kokoši nesilica vrste Gallus gallus. Međutim, nije utvrđeno da se tim programom pružaju jamstva koja su jednakovrijedna jamstvima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (4), a odobrenje tog programa još nije dovršeno. Stoga je iz Bosne i Hercegovine dopušten samo uvoz jaja vrste Gallus gallus navedenih pod oznakom „S4” u dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008.

(6)

Izrael je naveden u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 kao treća zemlja iz koje je uvoz proizvoda u Uniju i provoz kroz nju odobren za neke dijelove njegova državnog područja ovisno o usmrćivanju peradi u preventivne svrhe radi suzbijanja newcastleske bolesti. Ta regionalizacija utvrđena je u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008.

(7)

Izrael je 24. travnja 2019. potvrdio prisutnost visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na gospodarstvu za uzgoj peradi na svojem državnom području. Zbog te potvrde izbijanja visokopatogene influence ptica od travnja 2019. državno područje Izraela više se ne može smatrati slobodnim od te bolesti, a nadležna veterinarska tijela te države više ne mogu certificirati pošiljke mesa peradi namijenjenog prehrani ljudi i uvozu u Uniju ili provozu kroz nju.

(8)

Nadležna veterinarska tijela Izraela Komisiji su dostavila preliminarne informacije o izbijanju visokopatogene influence ptica i potvrdila da su od datuma potvrđivanja izbijanja te bolesti suspendirala izdavanja veterinarskih certifikata za pošiljke mesa peradi namijenjenog prehrani ljudi i uvozu u Uniju ili provozu kroz nju.

(9)

Stoga od tog datuma u Uniju nisu unesene pošiljke takvih proizvoda podrijetlom iz Izraela. Radi jasnoće i pravne sigurnosti primjereno je dokumentirati to stanje te u tablicu u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 unijeti odgovarajući zaključni datum. Time se osigurava i da, ako Izrael ponovno dobije status područja slobodnog od visokopatogene influence ptica i utvrdi se početni datum, pošiljke tih proizvoda proizvedene nakon zaključnog datuma i prije tog početnog datuma neće biti prihvatljive za unos u Uniju.

(10)

Unos za Izrael u tablici u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se u obzir uzela trenutačna epidemiološka situacija u toj trećoj zemlji.

(11)

Uz posredovanje Ujedinjenih naroda (UN) Atena i Skopje postigli su u lipnju 2018. bilateralni sporazum („Prespanski sporazum”) o izmjeni privremenog UN-ova upućivanja na bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju. Taj su sporazum sada ratificirale obje zemlje, a Republika Sjeverna Makedonija službeno je obavijestila EU o njegovu stupanju na snagu. Stoga je primjereno izmijeniti ime te treće zemlje u tablici u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008.

(12)

U dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 utvrđen je obrazac veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (EP). U tom obrascu veterinarskog certifikata, dio I. napomenâ odnosi se na oznake Harmoniziranog sustava (HS) koje treba navesti u rubrici I.19. dijela I. tog certifikata.

(13)

Enzimi dobiveni iz jaja, kao što je lizozim, smatraju se proizvodima od jaja, a relevantne oznake HS-a za te enzime trebale bi se dodati oznakama HS-a koje treba navesti u rubrici I.19. dijela I. obrasca veterinarskog certifikata za proizvode od jaja. Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti obrazac veterinarskog certifikata za proizvode od jaja.

(14)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Prije nego što izmijenjeni obrazac veterinarskog certifikata postane obvezujući potrebno je omogućiti primjereno prijelazno razdoblje kako bi se državama članicama i industriji omogućila prilagodba novim zahtjevima iz izmijenjenog obrasca veterinarskog certifikata.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Tijekom prijelaznog razdoblja do 11. studenoga 2019. države članice i dalje odobravaju unos u Uniju pošiljaka proizvoda obuhvaćenih obrascem veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (EP), kako je utvrđeno u dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008, u njegovoj verziji prije izmjene tog obrasca ovom Uredbom, pod uvjetom da se potpiše prije 11. listopada 2019.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. rujna 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 343, 22.12.2009., str. 74.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (SL L 325, 12.12.2003., str. 1.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)

Dio 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za Bosnu i Hercegovinu zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka ISO i ime treće zemlje ili državnog područja

Oznaka treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Opis treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

Status nadzora influence ptica

Status cijepljenja protiv influence ptica

Status kontrole salmonele (6)

Obrasci

Dodatna jamstva

Zaključni datum (1)

Početni datum (2)

1.

2.

3

4

5.

6.

6.A

6.B

7.

8.

9.

„BA — Bosna i Hercegovina

BA-0

Cijela zemlja

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

(b)

unos za Izrael zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka ISO i ime treće zemlje ili državnog područja

Oznaka treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Opis treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

Status nadzora influence ptica

Status cijepljenja protiv influence ptica

Status kontrole salmonele (6)

Obrasci

Dodatna jamstva

Zaključni datum (1)

Početni datum (2)

1.

2.

3

4

5

6

6.A

6.B

7

8

9

„IL – Izrael (5)

IL-0

Cijela zemlja

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017.

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015.

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017.

 

 

 

 

WGM

VIII.

P3

18.4.2015.

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017.

 

 

 

S4”

IL-1

Područje južno od ceste br. 5

POU

X.

N, P2

24.4.2019.

 

 

 

 

IL-2

Područje sjeverno od ceste br. 5

POU

X

P3

28.1.2017.

 

 

 

 

(c)

unos za Republiku Sjevernu Makedoniju zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka ISO i ime treće zemlje ili državnog područja

Oznaka treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Opis treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

Status nadzora influence ptica

Status cijepljenja protiv influence ptica

Status kontrole salmonele (6)

Obrasci

Dodatna jamstva

Zaključni datum (1)

Početni datum (2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.A

6.B

7.

8.

9.

„MK – Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

Cijela zemlja

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017.

1.5.2017.”

 

 

 

(d)

briše se sljedeća bilješka:

„(4)

Bivša jugoslavenska republika Makedonija: konačna nomenklatura za ovu zemlju dogovorit će se nakon trenutačnih pregovora na razini UN-a.”

(2)

U dijelu 2. obrazac veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (EP) zamjenjuje se sljedećim:

Obrazac veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (EP)

Image 1 Tekst slike Image 2 Tekst slike Image 3 Tekst slike Image 4 Tekst slike

ODLUKE

11.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 234/23


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1396

оd 10. rujna 2019.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu imenovanja stručnih skupina u području medicinskih proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (1), a posebno njezin članak 106. stavak 1.,

budući da:

(1)

stručne skupine imenuju se kako bi pružale znanstvenu, tehničku i kliničku pomoć Komisiji, Koordinacijskoj skupini za medicinske proizvode (MDCG), državama članicama, prijavljenim tijelima i proizvođačima u vezi s provedbom Uredbe (EU) 2017/745 i kako bi davale mišljenja u skladu s člankom 48. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(2)

Konkretno, prijavljena tijela moraju provoditi savjetovanja sa stručnim skupinama o kliničkim procjenama određenih visokorizičnih medicinskih proizvoda u kontekstu Uredbe (EU) 2017/745 te ocjenjivanju učinkovitosti određenih visokorizičnih in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda u kontekstu Uredbe (EU) 2017/746.

(3)

Komisija je savjetujući se s MDCG-om utvrdila područja u kojima je potrebno dosljedno znanstveno, tehničko i/ili kliničko savjetovanje. U tim područjima trebalo bi imenovati stručne skupine te definirati načela njihove organizacije i rada, uključujući postupke za odabir i imenovanje njihovih članova kako bi se osiguralo da rade u skladu s najvišim standardima znanstvene stručnosti, nepristranosti, nezavisnosti i transparentnosti. Popis imenovanih stručnih skupina može se revidirati na temelju iskustva ili novoutvrđenih potreba.

(4)

Savjetnike u stručnim skupinama trebalo bi imenovati na temelju objektivnih kriterija i nakon javnog poziva za iskaz interesa. Kriterijima za odabir u pozivu na iskaz interesa trebali bi se osigurati odabir visokokvalificiranih savjetnika s dostatnom razinom ažurne kliničke znanstvene ili tehničke stručnosti u relevantnim utvrđenim područjima te nezavisno djelovanje savjetnika u javnom interesu. Kriterijima za odabir trebalo bi osigurati i da zajedničko stručno znanje svih odabranih savjetnika na odgovarajući način obuhvaća sva utvrđena područja te da zemljopisno podrijetlo savjetnika odražava raznolikost znanstvenih i kliničkih pristupa u Uniji.

(5)

U pozivu na iskaz interesa trebalo bi navesti broj savjetnika koje treba imenovati u svaku stručnu skupinu ili uključiti u središnji popis dostupnih stručnjaka, na temelju očekivanog radnog opterećenja i potrebnog stručnog znanja.

(6)

Organizacijom stručnih skupina trebalo bi osigurati fleksibilnost kako bi se specijalizirano znanje moglo upotrijebiti u skladu s aktualnim potrebama. Stoga bi osim savjetnika imenovanih u stručne skupine trebalo uspostaviti središnji popis savjetnika koji nisu članovi stručnih skupina. Savjetnici s tog popisa trebali bi prema potrebi moći pružiti potporu radu stručnih skupina.

(7)

Kako bi se osiguralo pravodobno i učinkovito izvršavanje njihovih zadaća, stručne skupine trebale bi moći uspostaviti podskupine kojima su povjerene posebne zadaće i koje se sastoje od određenog broja njihovih članova.

(8)

Kako bi se olakšala organizacija stručnih skupina i komunikacija među njima, trebalo bi osnovati koordinacijski odbor sastavljen od predsjednika i potpredsjednika skupina. Kako bi se osigurala potpora nužna za učinkovito funkcioniranje stručnih skupina, Komisija bi trebala osigurati tajništvo stručnih skupina i koordinacijskog odbora.

(9)

Stručne skupine trebale bi djelovati transparentno i usklađeno. U tu bi svrhu koordinacijski odbor trebao donijeti i javno objaviti poslovnik, unutarnje smjernice i metodologije za njihovo djelovanje. Zajednički poslovnik, unutarnje smjernice i metodologije trebalo bi redovito preispitivati kako bi se osiguralo da uzimaju u obzir najnovija znanstvena dostignuća i da odražavaju najnoviju praksu.

(10)

Svi se osobni podaci koje obrađuju stručne skupine, tajništvo ili koordinacijski odbor moraju obrađivati u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(11)

Savjetnici bi trebali poštovati pravila o sigurnosti u pogledu zaštite klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka Unije utvrđena u odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (4) i (EU, Euratom) 2015/444 (5).

(12)

S obzirom na doprinos stručnih skupina postizanju ciljeva politika Unije pružanjem znanstvene, tehničke i kliničke pomoći Komisiji, MDCG-u, proizvođačima i prijavljenim tijelima u vezi s provedbom Uredbe (EU) 2017/745 i Uredbe (EU) 2017/746 te uzimajući u obzir načelo troškovne učinkovitosti, savjetnici bi trebali primati odgovarajuću naknadu za svoj rad, povrh naknade troškova. Iznos naknade trebao bi odražavati opseg rada koji se traži od savjetnika, posebno u odnosu na trajanje i prirodu njihovih zadaća.

(13)

Financiranje aktivnosti stručnih skupina trebalo bi predvidjeti u odgovarajućoj proračunskoj liniji Komisije.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Imenovanje stručnih skupina

1.   Za sljedeća područja imenuje se po jedna stručna skupina radi izvršavanja zadaća utvrđenih u članku 106. stavcima 9. i 10. Uredbe (EU) 2017/745 te članku 48. stavku 6. Uredbe (EU) 2017/746:

(1)

ortopedija, traumatologija, rehabilitacija, reumatologija;

(2)

krvožilni sustav;

(3)

neurologija;

(4)

dišni sustav, anesteziologija, intenzivna skrb;

(5)

endokrinonologija i dijabetes;

(6)

opća i plastična kirurgija i dentalna medicina;

(7)

porodništvo i ginekologija, uključujući reproduktivnu medicinu;

(8)

gastroenterologija i hepatologija;

(9)

nefrologija i urologija;

(10)

oftalmologija

(11)

in vitro dijagnostički medicinski proizvodi (IVD).

2.   Imenuje se dodatna stručna skupina nadležna za odluke iz odjeljka 5.1. točke (c) Priloga IX. Uredbi (EU) 2017/745

Članak 2.

Imenovanje savjetnika i uspostava središnjeg popisa

1.   Za potrebe članka 106. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/745 savjetnici se imenuju u stručne skupine nakon poziva na iskaz interesa i savjetovanja s Koordinacijskom skupinom za medicinske proizvode (MDCG), na temelju kriterija za odabir utvrđenih u tom pozivu za iskaz interesa.

2.   Broj članova svake stručne skupine utvrđuje se u pozivu na iskaz interesa iz stavka 1.

3.   Za potrebe članka 106. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/745 i nakon savjetovanja s MDCG-om, savjetnici koji ispunjavaju kriterije navedene u pozivu no koji nisu imenovani u stručnu skupinu uključuju se u središnji popis dostupnih stručnjaka (dalje u tekstu „središnji popis”).

4.   Pri odabiru savjetnika uzima se u obzir potreba da se osiguraju:

(a)

odgovarajuća i ažurna klinička, znanstvena ili tehnička stručnost u područjima iz članka 1. stavka 1.;

(b)

nezavisnost, nepristranost, objektivnost i nepostojanje sukoba interesa kako je utvrđeno u članku 107. Uredbe (EU) 2017/745;

(c)

uravnotežena geografska zastupljenost.

5.   Kad je to potrebno zbog radnog opterećenja određene stručne skupine ili uslijed potrebe za pružanjem nužnog stručnog znanja određenoj stručnoj skupini, u tu stručnu skupinu mogu se imenovati dodatni savjetnici sa središnjeg popisa.

6.   Kad je to potrebno zbog radnog opterećenja određene stručne skupine ili uslijed potrebe za pružanjem nužnog stručnog znanja određenoj stručnoj skupini, savjetnici na središnjem popisu ili iz druge stručne skupine mogu se privremeno imenovati u tu stručnu skupinu za obavljanje posebnih zadaća.

7.   Središnji popis može se ažurirati objavom naknadnih poziva za iskaz interesa.

Članak 3.

Podskupine

1.   Stručna skupina može u dogovoru s Komisijom osnovati stalne ili ad hoc podskupine kojima su povjerene posebne zadaće i koje se sastoje od određenog broja njezinih članova.

2.   Podskupine djeluju u skladu sa zajedničkim poslovnikom stručnih skupina iz članka 9. stavka 1.

Članak 4.

Trajanje mandata

1.   Savjetnici se imenuju članovima stručne skupine na mandat od tri godine, uz mogućnost obnove mandata.

2.   Ako savjetnik više ne ispunjava uvjete utvrđene u člancima 12. i 15. ili u članku 339. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, podnese ostavku ili više ne može učinkovito pridonositi radu stručne skupine, Komisija ga može razriješiti dužnosti.

3.   Kad se savjetnika razriješi dužnosti tijekom njegova mandata, za ostatak trajanja mandata imenuje se zamjena sa središnjeg popisa.

Članak 5.

Izbor predsjednika i potpredsjednika

1.   Na početku svakog mandata iz članka 4. svaka skupina i njezine podskupine običnom većinom biraju predsjednika i potpredsjednika iz redova svojih članova.

2.   Mandat predsjednika i potpredsjednika traje tri godine i može se obnoviti. Eventualna zamjena predsjednika ili potpredsjednika tijekom mandata provodi se u skladu s postupkom iz stavka 1. i vrijedi za ostatak mandata.

3.   Kad je riječ o podskupinama mandat predsjednika i potpredsjednika traje od trenutka njihova izbora do isteka mandata podskupine.

Članak 6.

Pravila glasanja

Pri donošenju znanstvenih mišljenja ili stajališta u kontekstu članka 54. stavka 1. i članka 61. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/745 i članka 48. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/746, ovisno što je primjenjivo, stručna skupina donosi odluke u skladu s člankom 106. stavkom 12. Uredbe (EU) 2017/745.

Članak 7.

Koordinacijski odbor

1.   Koordinacijski odbor (dalje u tekstu „odbor”) koji se sastoji od predsjednika i potpredsjednika svih stručnih skupina osniva se nakon izbora iz članka 5.

2.   Odbor, među ostalim:

osigurava učinkovitu razmjenu informacija među stručnim skupinama;

donosi i preispituje zajednički poslovnik za stručne skupine u skladu s člankom 9.;

donosi i preispituje unutarnje smjernice i metodologije kojima se služe stručne skupine.

3.   Odbor postupa u skladu sa zajedničkim poslovnikom iz članka 9. stavka 1.

Članak 8.

Priprema mišljenja i stajališta

1.   Za svako mišljenje ili stajalište u pripremi predsjednik stručne skupine ili podskupine može imenovati izvjestitelja i suizvjestitelja. U tom kontekstu, svi su ostali članovi zaduženi za preispitivanje.

2.   Stručne skupine poštuju zajednički poslovnik iz članka 9. te sve relevantne smjernice koje donese odbor kako je navedeno u članku 7. stavku 2. trećoj alineji.

3.   U kontekstu aktivnosti stručnih skupina iz članka 54. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/745, stručne skupine upotrebljavaju smjernice koje im izdaje Komisija kako je utvrđeno u odjeljku 5.1. točki (h) Priloga IX. Uredbi (EU) 2017/745.

Članak 9.

Zajednički poslovnik

1.   Na prijedlog službi Komisije i i u dogovoru s njima odbor običnom većinom svojih članova donosi zajednički poslovnik za sve stručne skupine.

Predsjednici se prije donošenja zajedničkog poslovnika savjetuju sa svojim stručnim skupinama o njegovu sadržaju.

2.   Zajedničkim poslovnikom za stručne skupine donose se, među ostalim:

(a)

postupci za provedbu zadaća stručne skupine iz članka 106. stavaka 9. i 10. Uredbe (EU) 2017/745;

(b)

pravila kojima se osigurava primjena načela utvrđenih u člancima 12. do 15.

3.   Odbor u dogovoru sa službama Komisije preispituje zajednički poslovnik najmanje svake tri godine te ga ažurira kako bi se osiguralo da se uzimaju u obzir najnovija znanstvena dostignuća i da odražava najnoviju praksu.

4.   Zajednički poslovnik dostupan je javnosti na posebnoj internetskoj stranici Komisije.

Članak 10.

Tajništvo

1.   Komisija osigurava tajništvo (dalje u tekstu „tajništvo”) za stručne skupine i odbor.

2.   Tajništvo je odgovorno za pružanje potpore neophodne za učinkovito funkcioniranje stručnih skupina. Tajništvo posebno:

utvrđuje potencijalne sukobe interesa i upravlja njima;

nadzire da odgovarajuće stručne skupine dosljedno primjenjuju kriterije utvrđene u odjeljku 5.1. točki (c) Priloga IX. Uredbi (EU) 2017/745 u skladu sa smjernicama Komisije iz članka 8. stavka 3;

nadzire rad stručne skupine iz članka 1. stavka 2.;

prati usklađenost sa zajedničkim poslovnikom iz članka 9., smjernicama i metodologijama iz članka 7. stavka 2. treće alineje i zahtjevima za mišljenja i stajališta.

objavljuje njihova mišljenja i stajališta i stajališta u skladu s člankom 106. stavkom 12. drugim podstavkom Uredbe (EU) 2017/745;

obrađuje zahtjeve stručnih skupina za dodatno stručno znanje.

Članak 11.

Naknade

1.   Savjetnici primaju naknadu za svoj pripremni rad i sudjelovanje (osobno ili elektroničkim putem) na sastancima stručne skupine i u drugim aktivnostima stručnih skupina koje su uređene ovom Odlukom. Iznos naknade utvrđuje se u skladu s kriterijima iz Priloga.

2.   Komisija nadoknađuje putne troškove i prema potrebi troškove boravka savjetnika u vezi s aktivnostima stručnih skupina koje su uređene ovom Odlukom u skladu s važećim propisima Komisije. Ti se troškovi nadoknađuju u granicama raspoloživih proračunskih sredstava dodijeljenih odjelima Komisije u okviru godišnjeg postupka raspodjele sredstava.

Članak 12.

Nezavisnost, nepristranost i objektivnost

1.   Savjetnici se imenuju ili raspoređuju u osobno ime. Svoje ovlasti ne delegiraju drugim osobama.

2.   Savjetnici ne smiju imati financijske ili druge interese u industriji medicinskih proizvoda ili u prijavljenom tijelu ili bilo kojoj drugoj organizaciji ili sektoru koji bi mogli utjecati na njihovu nezavisnost, nepristranost i objektivnost. Daju izjavu o interesima u kojoj navode sve interese koji mogu ugroziti ili se razumno može smatrati da ugrožavaju njihovu nezavisnost, nepristranost i objektivnost, uključujući sve relevantne okolnosti povezane s njihovim bliskim članovima obitelji.

3.   Izjave o interesima dostavljaju se u pisanom obliku prilikom javljanja na poziv za iskaz interesa.

4.   Savjetnici ažuriraju svoje izjave o interesima:

prije imenovanja u stručnu skupinu ili prije uključenja u središnji popis,

kada je to potrebno zbog promjene okolnosti,

prije početka određenog zadatka u stručnoj skupini.

5.   Ako obveze iz stavaka od 1. do 4. nisu ispunjene, Komisija može poduzeti sve odgovarajuće mjere.

Članak 13.

Obveze

1.   Savjetnici se obvezuju da će djelovati u javnom interesu i poštovati načela navedena u člancima od 12. do 15. U tu svrhu potpisuju izjavu o preuzimanju obveze.

2.   Savjetnici odgovaraju na zahtjeve i ostale obavijesti predsjednika njihovih stručnih skupina ili podskupina te tajništva. Ulažu potrebne napore kako bi ispunili dodijeljene zadaće na najbolji mogući način i u okviru rokova koji su opisani u zajedničkom poslovniku iz članka 9.

Članak 14.

Transparentnost

Aktivnosti stručnih skupina provode se na transparentan način. Na posebnoj internetskoj stranici tajništvo bez odgode javnosti stavlja na raspolaganje:

(a)

imena savjetnika imenovanih ili raspoređenih u stručne skupine ili uključenih u popis dostupnih stručnjaka;

(b)

životopise i izjave o interesima, povjerljivosti i preuzimanju obveza savjetnika koji su imenovani ili raspoređeni u stručne skupine;

(c)

zajednički poslovnik za stručne skupine iz članka 9.;

(d)

mišljenja i stajališta u skladu s člankom 8.

Članak 15.

Povjerljivost

1.   Savjetnici ne smiju otkriti informacije povjerljive prirode koje su doznali u okviru svojeg rada u stručnim skupinama ili kao rezultat drugih aktivnosti uređenih ovom Odlukom. U tu svrhu potpisuju izjavu o povjerljivosti.

2.   Savjetnici postupaju u skladu s pravilima o sigurnosti u pogledu zaštite klasificiranih podataka Unije i osjetljivih neklasificiranih podataka utvrđenima u odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443 i (EU, Euratom) 2015/444.

3.   Ako obveze iz stavaka 1. i 2. nisu ispunjene, Komisija može poduzeti sve odgovarajuće mjere.

Članak 16.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. rujna 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 117, 5.5.2017., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (SL L 117, 5.5.2017., str. 176.);

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(4)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 od 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

(5)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).


PRILOG

NAKNADA ZA RAD SAVJETNIKA

1.

Naknade savjetnicima iznose 450 EUR za svaki puni radni dan.

2.

Ukupno radno vrijeme izračunava se i zaokružuje na najbližu polovinu radnog dana.

3.

Za zadaće iz članka 54. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/745 i članka 48. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/746 najveći broj radnih dana za koje se savjetnicima može isplatiti naknada naveden je u tablici 1.

Tablica 1.

Najveći broj radnih dana za koje se stručnjacima može isplatiti naknada za zadaće iz članka 54. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/745 i članka 48. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/746

 

Uredba (EU) 2017/745

Članak 54. stavak 1.

Uredba (EU) 2017/746

Članak 48. stavak 6.

 

Odluka o tome treba li donijeti znanstveno mišljenje (da/ne)

Donošenje i dostava znanstvenog mišljenja

Dostava stajališta o učinkovitosti in vitro dijagnostičkog medicinskog proizvoda

Predsjednik/potpredsjednik

Nije primjenjivo

2

2

Izvjestitelj

1

5

4

Suizvjestitelj

1

5

4

Članovi zaduženi za preispitivanje (*1)

Nije primjenjivo

0,5

0,5

Savjetnici raspoređeni u skladu s člankom 2. stavkom 6. ove Odluke.

Nije primjenjivo

2

2

4.

Za zadaće iz članka 55. stavka 3., članka 61. stavka 2., članka 106. stavka 10. točaka od (a) do (f) i članka 106. stavka 11. Uredbe (EU) 2017/745 te članka 50. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/746, podijeljene u kategorije ovisno o njihovoj složenosti, najveći broj radnih dana naveden je u tablici 2.

Tablica 2.

Najveći broj radnih dana za koji stručnjaci mogu dobiti naknadu za zadaće iz članka 55. stavka 3., članka 61. stavka 2., članka 106. stavka 10. točaka od (a) do (f) i članka 106. stavka 11. Uredbe (EU) 2017/745 te članka 50. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/746

Složenost zadatka (okvirni kriteriji (*2))

Djelujući kao:

U ekvivalentima punog dana

Kategorija I. – jednostavan zadatak

mišljenje na temelju analize male količine podataka, dokumenata i literature

bez savjetovanja s drugim znanstvenim tijelima

nisu dostupne informacije od dionika, uključujući organizacije pacijenata i zdravstvene djelatnike

procjenjuje se da je potrebno manje od tri mjeseca za izvršenje zadatka

Predsjednik

2

Izvjestitelj

3

Suizvjestitelj

3

Član zadužen za preispitivanje

0,5

Savjetnici raspoređeni u skladu s člankom 2. stavkom 6. ove Odluke.

1

Kategorija II. – složen zadatak

mišljenje na temelju znatne količine podataka, dokumenata i literature

povratne informacije nakon eventualnog savjetovanja s drugim znanstvenim tijelima koje treba analizirati

dostupne informacije od dionika, uključujući organizacije pacijenata i zdravstvene djelatnike, koje treba analizirati

procjenjuje se da je potrebno od tri do šest mjeseci za izvršenje zadatka

Predsjednik

3

Izvjestitelj

5

Suizvjestitelj

5

Član zadužen za preispitivanje

1

Savjetnici raspoređeni u skladu s člankom 2. stavkom 6. ove Odluke.

2

Kategorija III. – vrlo složen zadatak

mišljenje na temelju znatne količine podataka, dokumenata i literature

velika količina povratnih informacija nakon eventualnog savjetovanja s drugim znanstvenim tijelima koje treba analizirati

dostupna velika količina informacija od dionika, uključujući organizacije pacijenata i zdravstvene djelatnike, koje treba analizirati

procjenjuje se da je potrebno više od šest mjeseci za izvršenje zadatka

Predsjednik

4

Izvjestitelj

7

Suizvjestitelj

7

Član zadužen za preispitivanje

2

Savjetnici raspoređeni u skladu s člankom 2. stavkom 6. ove Odluke.

2

5.

Naknada ovisi o dovršetku relevantnih zadaća u skladu sa zajedničkim poslovnikom.

(*1)  savjetnici iz odgovarajuće stručne skupine ili podskupina koji potvrđuju mišljenje ili stajalište koje iznose izvjestitelj i suizvjestitelj

(*2)  Svaki od tih kriterija može se nezavisno primjenjivati


Ispravci

11.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 234/31


Ispravak Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2019/798 od 17. svibnja 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

( Službeni list Europske unije L 132 od 20. svibnja 2019. )

Na stranici 3., u Prilogu, u unosu 36., u stupcu „Ime i prezime”:

umjesto:

„Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (također poznat kao Nizar Asaad)”;

treba stajati:

„Nizar (Image 7) Al-Assad (Image 8) (također poznat kao Al-Asad; Assad; Asad)”.


11.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 234/31


Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2019/806 od 17. svibnja 2019. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

( Službeni list Europske unije L 132 od 20. svibnja 2019. )

Na stranici 38., u Prilogu, u unosu 36., u stupcu „Ime i prezime”:

umjesto:

„Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (također poznat kao Nizar Asaad)”;

treba stajati:

„Nizar (Image 11) Al-Assad (Image 12) (također poznat kao Al-Asad; Assad; Asad)”.