ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 224

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
28. kolovoza 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2019/1376 Europske središnje banke od 23. srpnja 2019. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/23)

1

 

*

Odluka (EU) 2019/1377 Europske središnje banke od 31. srpnja 2019. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/26)

6

 

*

Odluka (EU) 2019/1378 Europske središnje banke od 9. kolovoza 2019. o izmjeni Odluke ESB/2014/16 o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (ESB/2019/27)

9

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Poslovnika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora Ožujak 2019. ( SL L 110, 25.4.2019. )

12

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

28.8.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 224/1


ODLUKA (EU) 2019/1376 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 23. srpnja 2019.

o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/23)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1. točke (a), (b), (c) i (d), te članak 4. stavak 3., članak 6. stavak 4., članak 14. stavke 3. i 5., članak 15. stavak 3. i članak 17. stavak 1.,

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2017/933 Europske središnje banke od 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40) (2), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

Unutar okvira članka 6. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Europska središnja banka (ESB) obavlja isključivu zadaću nadzora kreditnih institucija s ciljem osiguravanja dosljedne primjene nadzornih standarda, jačanja financijske stabilnosti i osiguravanja jednakih uvjeta.

(2)

U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1024/2013, ESB je isključivo nadležan za povlačenje odobrenja za rad kreditnih institucija sa sjedištem u državama članicama sudionicama.

(3)

U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1024/2013, ESB je isključivo nadležan za procjenu obavijesti o stjecanju i raspolaganju kvalificiranim udjelima u kreditnim institucijama, osim u slučaju sanacije banke.

(4)

U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1024/2013 ESB je isključivo nadležan, u svrhu bonitetnog nadzora, za obavljanje zadaća koje nadležno tijelo matične države članice ima sukladno relevantnom pravu Unije u odnosu na kreditne institucije sa sjedištem u državi članici sudionici koje žele osnovati podružnicu ili pružati prekogranične usluge u državi članici nesudionici. Pored toga, u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i člankom 11. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (3), svaki značajni nadzirani subjekt koji želi osnovati podružnicu na državnom području druge države članice mora obavijestiti nacionalno nadležno tijelo države članice sudionice u kojoj značajni nadležni subjekt ima glavnu upravu o svojoj namjeri. U skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), ako u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti ESB ne donese drugačiju odluku, podružnica može biti osnovana i započeti obavljati svoje djelatnosti.

(5)

U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1024/2013 u vezi s člankom 34. stavkom 1. točkom (d) Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4), ESB ima isključivu nadležnost za obavljanje zadaće, koje nadležno tijelo matične države članice ima sukladno relevantnom pravu Unije, davanja suglasnosti (značajnoj) kreditnoj instituciji koja je izjavila da solidarno jamči za obveze koje je preuzela financijska institucija koja je njezino društvo kćer, a koja ima namjeru obavljati djelatnosti navedene u Prilogu I. Direktive 2013/36/EU u državi članici sudionici ili u drugoj državi članici osnivanjem podružnice ili pružanjem usluga.

(6)

ESB kao nadzorno tijelo treba svake godine donijeti značajan broj odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija. Kako bi se olakšao postupak donošenja odluka, odluka o prenošenju je potrebna u odnosu na donošenju tih odluka koje ESB redovito donosi i koje obuhvaćaju samo ograničene diskrecijske ovlasti. Sud Europske unije prepoznao je da je prenošenje ovlasti neophodno radi omogućavanja instituciji od koje se zahtijeva donošenje značajnog broja odluka da obavlja svoje dužnosti. Slično tomu, prepoznao je potrebu osiguravanja da tijela nadležna za donošenje odluka mogu djelovati na načelu svojstvenom svim institucionalnim sustavima (5).

(7)

Prenošenje ovlasti za donošenje odluka trebalo bi biti ograničeno i razmjerno, a opseg prenošenja treba biti jasno utvrđen.

(8)

Odluka (EU) 2017/933 (ESB/2016/40) utvrđuje postupak koji je potrebno poštovati za donošenje odluka o prenošenju ovlasti u vezi s nadzorom i osobe kojima se mogu prenijeti ovlasti za donošenje odluka. Ta Odluka ne utječe na izvršavanje ESB-ovih nadzornih zadaća i bez utjecaja je na nadležnost Nadzornog odbora za predlaganje dovršenih nacrta odluka Upravnom vijeću.

(9)

Kada nisu ispunjeni kriteriji za donošenje delegirane odluke, kako su utvrđeni u ovoj odluci, odluke je potrebno donijeti u skladu s postupkom neisticanja prigovora iz članka 26. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1024/2013, a kako je dalje razrađen u članku 13.g Odluke ESB/2004/2 (6). Nadalje, postupak neisticanja prigovora trebao bi se također primijeniti ako voditelji radnih jedinica imaju nedoumica o ispunjavanju kriterija procjene zbog složenosti procjene.

(10)

Nadzorne odluke ESB-a mogu biti podvrgnute administrativnom preispitivanju u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 1024/2013, a kako je dalje utvrđeno Odlukom ESB/2014/16 (7). U slučaju takvog administrativnog preispitivanja, Nadzorni odbor trebao bi uzeti u obzir mišljenje Administrativnog odbora za preispitivanja i dostaviti novi nacrt odluke Upravnom vijeću na donošenje u skladu s postupkom neisticanja prigovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„odluka o sustavu jedinstvene putovnice” znači odluka ESB-a o osnivanju podružnice od strane značajnog nadziranog subjekta u državi članici sudionici ili u drugoj državi članici sudionici na temelju nacionalnog prava kojim se prenosi članak 35. stavak 3. Direktive 2013/36/EU, u vezi s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i člancima 11. I 17. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

Za potrebe ove odluke, odluka o sustavu jedinstvene putovnice također uključuje odluku ESB-a u skladu s nacionalnim pravom kojim se prenosi članak 34. stavak 1. točka (d) Direktive 2013/36/EU kojim se daje suglasnost izjavi matičnog društva ili društava da solidarno jamče za obvezu koju je preuzela financijska institucija koja je njihovo društvo kćer, koja ima namjeru obavljati djelatnosti navedene u Prilogu I. Direktive 2013/36/EU u državi članici sudionici ili u drugoj državi članici osnivanjem podružnice ili pružanjem usluga;

2.

„podružnica” znači podružnica kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki 17. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8);

3.

„Odluka o kvalificiranim udjelima” znači odluka ESB-a o stjecanju kvalificiranih udjela u nadziranom subjektu (ciljanom subjektu) u skladu s odredbama nacionalnog prava koje prenose članak 22. Direktive 2013/36/EU u vezi s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1024/2013;

4.

„kreditna institucija” znači kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;

5.

„odluka o oduzimanju odobrenja za rad” znači odluka ESB-a o oduzimanju odobrenja za rad kreditnoj instituciji skladu s odredbama nacionalnog prava koje prenose članak 18. Direktive 2013/36/EU u vezi s člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013;

6.

„odluka o prenošenju ovlasti” i „delegirana odluka” imaju isto značenje kao u članku 3. točkama 2. i 4. Odluke (EU) 2017/933 (ESB/2016/40);

7.

„voditelji radnih jedinica” znači voditelji radnih jedinica ESB-a kojima je prenesena ovlast za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad;

8.

„postupak nepodnošenja prigovora” znači postupak utvrđen člankom 26. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i dalje razrađen u članku 13.g Odluke ESB/2004/2;

9.

„negativna odluka” znači odluka kojom se ne daje odobrenje koje zahtijeva podnositelj zahtjeva, uključujući negativne odluke u skladu s člankom 34. stavkom 1. točkom (d) i člankom 35. stavkom 3. Direktive 2013/36/EU. Odluka s dodatnim odredbama kao što su uvjeti ili obveze smatra se negativnom odlukom osim ako se tim dodatnim odredbama: (a) osigurava da podnositelj zahtjeva ispunjava relevantne pravne zahtjeve iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2 i članka 6. stavaka 3. i 4. koji su dogovoreni u pisanom obliku, ili (b) samo potvrđuje jedan ili više postojećih zahtjeva koje podnositelj zahtjeva mora ispuniti u skladu s odredbama članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2, i članka 6. stavaka 3. i 4.ili se zahtijevaju informacije o ispunjavanju jednog ili više takvih uvjeta;

10.

„značajni nadzirani subjekt” znači značajni nadzirani subjekt kako je definiran u članku 2. točki 16. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);

11.

„nadzirani subjekt” znači nadzirani subjekt kako je definiran u članku 2. točki 20. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);

12.

„grupa” znači grupa poduzeća a koja se sastoji od matičnog poduzeća i njegovih poduzeća kćeri, ili poduzeća međusobno povezanih odnosom u smislu članka 22. Direktive 2013/34/EU (9) Europskog parlamenta i Vijeća, uključujući svaku njegovu podgrupu;

13.

„nacionalno nadležno tijelo” znači nadležno tijelo kako je definirano člankom 2. točkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013;

14.

„uputa ESB-a” znači dokument, koji je donijelo Upravno vijeće na prijedlog Nadzornog odbora, koji je objavljen na mrežnoj stranici ESB-a i koji daju upute o ESB-ovom shvaćanju pravnih zahtjeva.

Članak 2.

Predmet i područje primjene

1.   Ova Odluka utvrđuje kriterije za delegiranje ovlasti za donošenje odluka voditeljima radnih jedinica ESB-a za donošenje odluka na temelju nacionalnih ovlasti.

2.   Delegiranje ovlasti za donošenje odluka bez utjecaja je na nadzornu procjenu koja se provodi za potrebe donošenja odluka na temelju nacionalnih ovlasti.

Članak 3.

Prenošenje odluka

1.   U skladu s člankom 4. Odluke (EU) 2017/933 (ESB/2016/40), Upravno vijeće ovime prenosi na voditelje radnih jedinica ESB-a, koje je imenovao Izvršni odbor u skladu s člankom 5. te Odluke, ovlast za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad.

2.   Odluke o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad, donose se putem delegirane odluke samo ako su ispunjeni kriteriji za donošenje delegirane odluke, kako su navedeni u člancima 4., 5. i 6.

3.   Odluke o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad se ne donose putem delegirane odluke ako se zbog složenosti procjene zahtijeva da se donose temeljem postupka neisticanja prigovora.

4.   Svako delegiranje ovlasti za donošenje odluka primjenjuje se na donošenje nadzornih odluka i na odobravanje pozitivnih procjena od strane ESB-a kada se ne zahtijeva nadzorna odluka.

5.   Negativne odluke o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad se ne donose putem delegirane odluke.

6.   Kada se odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela ili oduzimanju odobrenja za rad ne smije donijeti putem delegirane odluke, ona se donosi u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Članak 4.

Kriteriji za donošenje delegiranih odluka o kvalificiranim udjelima

1.   Odluke o kvalificiranim udjelima donose se putem delegirane odluke ako su ispunjeni svi sljedeći kriteriji:

(a)

stjecanje kvalificiranog udjela je ishod dodavanja ili oduzimanja posredničkog sloja u strukturi grupe stjecatelja;

(b)

stjecanje kvalificiranog udjela dovodi do prijenosa vlasništva u ciljanom subjektu s jednog nadređenog tijela drugom nadređenom tijelu unutar iste grupe;

(c)

stjecanje kvalificiranog udjela je ishod povećanja postojećeg kvalificiranog udjela, osim ako je od zadnje procjene došlo do značajnih promjena koje utječu na barem jedan kriterij procjene ili stjecatelj stekne kontrolu nad ciljanim subjektom.

2.   Procjena stjecanja kvalificiranih udjela provodi se u skladu s člankom 23. Direktive 2013/36/EU, kako je prenesen u nacionalno pravo, također uzimajući u obzir sve primjenjive upute ESB-a ili slične akte, koje ESB može izdati, kao i smjernice europskih nadzornih tijela (10).

Članak 5.

Kriteriji za donošenje delegiranih odluka o oduzimanju odobrenja za rad

1.   Odluke o oduzimanju odobrenja za radi mogu se donijeti putem delegirane odluke ako su ispunjeni svi sljedeći kriteriji:

(a)

odluka je donesena na temelju zahtjeva nadziranog subjekta ili zbog spajanja odnosno pripajanja, što dovodi do prestanka postojanja nadziranog subjekta.

(b)

kod nadziranog subjekta se više ne nalaze depoziti stanovništva nakon što oduzimanje odobrenja za rad stupi na snagu;

(c)

oduzimanje odobrenja je povezano s reorganizacijom unutar grupe.

2.   Procjena oduzimanja odobrenja provodi se u skladu s člankom 18. Direktive 2013/36/EU, kako je prenesen u nacionalno pravo, također uzimajući u obzir sve primjenjive upute ESB-a ili slične akte koje ESB može izdati.

Članak 6.

Kriteriji za donošenje delegiranih odluka o sustavu jedinstvene putovnice

1.   Odluke o sustavu jedinstvene putovnice u skladu s člankom 11. i člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) o osnivanju podružnice od strane značajnog nadziranog subjekta mogu se donijeti putem delegirane odluke ako ukupna imovina podružnice, kako je procijenjena u programu poslovanja, ne prelazi 10 % ukupne imovine značajnog nadziranog subjekta.

2.   Odluke o sustavu jedinstvene putovnice u skladu s nacionalnim pravom kojim se prenosi članak 34. stavak 1. točka (d) Direktive 2013/36/EU koje daju suglasnost izjavi matičnog društva ili društava da solidarno jamče za obveze koje je preuzela financijska institucija koja je njihovo društvo kćer, mogu se donijeti putem delegirane odluke ako procijenjena odgovornost matičnog društva na temelju jamstva, a u skladu s poslovnim planom djelatnosti koje se provode u skladu s odlukom o sustavu jedinstvene putovnice, ne prelazi 10 % ukupne imovine matičnog društva na pojedinačnoj razini.

3.   Procjena zahtjeva za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice u skladu s člankom 11. i člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) provodi se u skladu s odgovarajućim odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 35. stavak 3. Direktive 2013/36/EU, također uzimajući u obzir sve primjenjive upute ESB-a ili slične akte, koje ESB može izdati.

4.   Procjena zahtjeva za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice u skladu s odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi članak 34. stavak 1. točka (d) Direktive 2013/36/EU provodi se u skladu s odgovarajućim odredbama nacionalnog prava kojima se prenose članci 34., 35. i 39. Direktive 2013/36/EU, također uzimajući u obzir sve primjenjive upute ESB-a ili slične akte koje ESB može izdati.

Članak 7.

Prijelazna odredba

Ova se odluka ne primjenjuje na slučajeve kada su nacionalna nadležna tijela dostavila ESB-u nacrt prijedloga odluke za kvalificiranim udjelima ili odluke o oduzimanju odobrenja za rad, ili kada je nacionalno nadležno tijelo prije stupanja na snagu ove Odluke dostavilo ESB-u obavijest u vezi namjere značajnog nadziranog tijela o osnivanju podružnice ili davanja jamstva za obveze koje je preuzela financijska institucija koja je njihovo društvo kćer.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 23. srpnja 2019.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 141, 1.6.2017., str. 14.

(3)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(5)  Presuda Suda Europske unije od 23. rujna 1986., AKZO Chemie protiv Komisije, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, stavak 37.; i presuda Suda Europske unije od 26. svibnja 2005., Carmine Salvatore Tralli protiv ESB-a, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, stavak 59.

(6)  Odluka ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (SL L 80, 18.3.2004., str. 33.).

(7)  Odluka ESB/2014/16 od 14. travnja 2014. o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (SL L 175, 14.6.2014., str. 47.).

(8)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(9)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(10)  Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, Zajedničke smjernice za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru, JC/GL/2016/01.


28.8.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 224/6


ODLUKA (EU) 2019/1377 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 31. srpnja 2019.

o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/26)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 11. stavak 6.

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2017/933 Europske središnje banke od 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40) (1), a posebno njezine članke 4. i 5.,

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2019/1376 Europske središnje banke od 23. srpnja 2019. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija (ESB/2019/23) (2), a posebno njezin članak 3.,

uzimajući u obzir Odluku ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (3), a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Kako bi se razmotrio značajan broj odluka koje Europska središnja banka (ESB) treba donijeti radi obavljanja svojih nadzornih zadaća, utvrđen je postupak za donošenje posebnih delegiranih odluka.

(2)

Odluka o prenošenju ovlasti proizvodi učinke nakon donošenja odluke Izvršnog odbora kojom se imenuje jedna ili više voditelja radnih jedinica za donošenje odluka na temelju odluke o prenošenju ovlasti.

(3)

Izvršni odbor treba kod imenovanja voditelja radnih jedinica uzeti u obzir važnost odluke o prenošenju ovlasti i broj adresata kojima je potrebno dostaviti delegirane odluke.

(4)

Provedeno je savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora o voditeljima radnih jedinica kojima bi trebalo prenijeti ovlast za donošenje odluka o sustavu jedinstvene putovnice, stjecanju kvalificiranih udjela i oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija.

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke, primjenjuju se definicije iz članka 1. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23).

Članak 2.

Delegirane odluke o kvalificiranim udjelima

1.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 4. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) koje obuhvaćaju značajne nadzirane subjekte kako su definirani u članku 2. točki 16. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (4), donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Tajništvo Nadzornog odbora, ili ako oni nisu na raspolaganju, voditelj Odjela za odobrenja i jedan od sljedećih voditelja radnih jedinica:

(a)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor I, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor II, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor II.

Ako delegirana odluka u skladu s člancima 3. i 4. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) obuhvaća više od jednog značajnog nadziranog subjekta, odgovarajući nadzirani subjekt je nadzirani subjekt ili grupa u kojima se stječe kvalificirani udio.

2.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 4. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) koje ne obuhvaćaju značajne nadzirane subjekte, donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor III.

Članak 3.

Delegirane odluke oduzimanju odobrenja za rad

1.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 5. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) u odnosu na značajne nadzirane subjekte kako su definirani u članku 2. točki 16. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17), donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Tajništvo Nadzornog odbora, ili ako oni nisu na raspolaganju, voditelj Odjela za odobrenja i jedan od sljedećih voditelja radnih jedinica:

(a)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor I, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor II, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor II;

2.   Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 5. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) u odnosu na manje značajne nadzirane subjekte, kako su definirani u članku 2. točki 7. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) donosi glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor III.

Članak 4.

Delegirane odluke o sustavu jedinstvene putovnice

Delegirane odluke u skladu s člancima 3. i 6. Odluke (EU) 2019/1376 (ESB/2019/23) donosi jedan od sljedećih voditelja radnih jedinica:

(a)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor I, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor II, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor II;

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 31. srpnja 2019.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 141, 1.6.2017., str. 14.

(2)  Vidjeti str. 1 ovoga Službenog lista.

(3)  SL L 80, 18.3.2004., str. 33.

(4)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).


28.8.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 224/9


ODLUKA (EU) 2019/1378 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 9. kolovoza 2019.

o izmjeni Odluke ESB/2014/16 o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (ESB/2019/27)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 24.,

budući da:

(1)

S obzirom na iskustvo stečeno od uspostavljanja Administrativnog odbora za preispitivanja, potrebno je pojasniti određene aspekte njegovih operativnih pravila, koja su utvrđena u Odluci ESB/2014/16 (2), i prema potrebi, prilagoditi ih, naročito u odnosu na ulogu zamjenika.

(2)

Europska središnja banka (ESB) je razvila metodologiju za raspodjelu troškova koje su podnositelji zahtjeva i ESB snosili u kontekstu internog administrativnog preispitivanja odluka ESB-a od strane Administrativnog odbora za preispitivanja, prema Uredbi (EU) br. 1024/2013. Ovu je metodologiju potrebno uvrstiti u pravila postupanja

(3)

Odluku ESB/2014/16 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene

Odluka ESB/2014/16 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Administrativni odbor za preispitivanja sastoji se od pet članova koje zamjenjuju dva zamjenika pod uvjetima utvrđenim u stavcima 3. i 4.”

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Zamjenik će privremeno zamijeniti člana Administrativnog odbora u slučaju privremene nesposobnosti. U okviru određenog zahtjeva za preispitivanje, zamjenik će privremeno zamijeniti člana Administrativnog odbora u sljedećim slučajevima:

(a)

u bilo kojoj situaciji koja bi mogla izazvait zabrinutost u vezi sukoba interesa kako je utvrđeno u članku 11.1. Kodeksa ponašanja za visoke dužnosnike Europske središnje banke (*1);

(b)

ako član nije na raspolaganju iz opravdanih razloga.”;

(*1)  SL C 89, 8.3.2019., str. 2.”;"

(c)

dodaju se sljedeći stavci 4. i 5.:

„4.   Zamjenik će privremeno zamijeniti člana Administrativnog odbora u slučaju trajne nesposobnosti, smrti, ostavke ili razrješenja s dužnosti. U ovom slučaju, oni prestaju biti zamjenici te ih Upravno vijeće imenuje članovima Administrativnog odbora. Umjesto njih imenuju se zamjenici u skladu s postupkom utvrđenom u članku 4.

„5.   Zamjenici u potpunosti sudjeluju u postupku preispitivanja, bilo kao privremeni zamjenici članova Administrativnog odbora ili kao promatrači.”;

2.

U članku 4., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Mandat članova Administrativnog i dvaju zamjenika traje pet godina i može se obnoviti jedanput. U slučaju da zamjenik trajno zamijeni člana Administrativnog odbora u skladu s uvjetima utvrđenim u članku 3. stavku 4., ta se zamjena ne smatra novim imenovanjem ili produljenjem imenovanja, te se smatra da je njihov mandat počeo na dan njihova imenovanja zamjenicima.”;

3.

U članku 7., stavak 5 zamjenjuje se sljedećim:

„5.   U obavijesti o preispitivanju jasno su navedeni potpuni podaci za kontakt podnositelja zahtjeva, tako da tajnik može slati obavijesti podnositelju zahtjeva ili, ovisno o slučaju, njegovu predstavniku. Tajnik će poslati podnositelju zahtjeva potvrdu o primitku obavijesti o preispitivanju, navodeći je li obavijest o preispitivanju potpuna.”;

4.

u članku 16., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Administrativni odbor će donijeti mišljenje o preispitivanju u roku primjerenom žurnosti predmeta, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana primitka potpune obavijesti o preispitivanju, koja sadrži svu dokumentaciju koja se treba podnijeti u skladu s člankom 7. stavkom 4., čiji se primitak potvrđuje u skladu s člankom 7. stavkom 5.”;

5.

u članku 17. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Novi nacrt odluke Nadzornog odbora kojim se zamjenjuje prvotna odluka s odlukom istovjetnog sadržaja ili odluka kojom se ukida ili mijenja prvotna odluka, dostavlja se Upravnom vijeću u roku od 30 dana nakon od primitka mišljenja Administrativnog odbora.”;

6.

članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 3. i 4. brišu se;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Upravno vijeće donosi odluku o raspodjeli troškova u skladu s postupkom utvrđenim u članku 13.g stavku 2. Poslovnika Europske središnje banke, na temelju metodologije za raspodjelu troškova utvrđenom u Prilogu ovoj Odluci.”;

7.

Tekst iz Priloga ovoj Odluci dodaje se kao Prilog Odluci ESB/2014/16.

Članak 2.

Završna odredba

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 9. kolovoza 2019.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Odluka ESB/2014/16 od 14. travnja 2014. o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (SL L 175, 14.6.2014., str. 47.).


PRILOG

„PRILOG

Metodologija za raspodjelu troškova preispitivanja koje su podnositelj zahtjeva i Europska središnja banka snosili u okviru preispitivanja od strane Administrativnog odbora

U slučajevima kada Upravno vijeće ukine ili izmijeni prvotnu odluku ili izmijeni njezin izvršni dio, slijedom obavijesti o preispitivanju, ESB će nadoknaditi troškove koje je podnositelj zahtjeva snosio u okviru preispitivanja, osim bilo kakvih nesrazmjernih troškova koje je podnositelj zahtjeva snosio prilikom podnošenja pisanih ili usmenih dokaza, kao i troškova pravnog zastupanja, koje snosi podnositelj zahtjeva. U svakom slučaju, nadoknada troškova koje je snosio podnositelj zahtjeva od strane ESB-a, ne prelazi 50 000 eura za svako pojedinačno preispitivanje koje je proveo Administrativni odbor.

U slučajevima kada Upravno vijeće zamjeni prvotnu odluku s odlukom jednakog sadržaja ili izmijeni neizvršni dio (*1) prvotne odluke slijedom obavijesti o preispitivanju, podnositelj zahtjeva sudjeluje u troškovima koje snosi ESB u okviru preispitivanja. Fizičke osobe moraju platiti paušalni iznos od 500 eura. Pravne osobe moraju platiti paušalni iznos od 5 000 eura. Plaćanje ovog paušalnog iznosa ne dovodi u pitanje primjenu članka 13. ove Odluke.

U slučajevima kada podnositelj zahtjeva povuče obavijest o preispitivanju u skladu s člankom 7. stavkom 6. ove Odluke, podnositelj zahtjeva i ESB snose svoje vlastite troškove, ako ih je bilo.


(*1)  „Neizvršni dio” odnosi se na bilo koji dio odluke koji sadrži razloge i obrazloženje odluke ESB-a, neovisno o tekstu koji se u odluci upotrebljava radi označavanja tog dijela.”


Ispravci

28.8.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 224/12


Ispravak Poslovnika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora Ožujak 2019.

( Službeni list Europske Unije L 110 od 25. travnja 2019. )

Na stranici 43., objava „Poslovnik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora Ožujak 2019.” smatra se ništavnom.