ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 201

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
30. srpnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1271 оd 25. srpnja 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/1848 u pogledu iznosa koji je na raspolaganju Rumunjskoj za nadoknadu odobrenih sredstava prenesenih iz financijske godine 2018. u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1272 оd 29. srpnja 2019. o ispravku Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane i Provedbene odluke (EU) 2017/2078 o odobravanju proširenja upotrebe beta-glukana iz kvasca kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

3

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1273 оd 26. srpanja 2019. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Slovačkoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 5777)  ( 1 )

6

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1274 оd 29. srpnja 2019. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na referentne vrijednosti u Australiji u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

9

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1275 оd 29. srpnja 2019. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na referentne vrijednosti u Singapuru u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

13

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1276 оd 29. srpnja 2019. o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije 2012/627/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Australije kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting ( 1 )

17

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1277 оd 29. srpnja 2019. o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2012/630/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Kanade kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting ( 1 )

20

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1278 оd 29. srpnja 2019. o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/248/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Singapura kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting ( 1 )

23

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1279 оd 29. srpnja 2019. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Sjedinjenih Američkih Država kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting ( 1 )

26

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1280 оd 29. srpnja 2019. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Meksika kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting ( 1 )

30

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1281 оd 29. srpnja 2019. o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/245/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Brazila kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting ( 1 )

34

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1282 оd 29. srpnja 2019. o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/246/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Argentine kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting ( 1 )

37

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1283 оd 29. srpnja 2019. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Japana kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting ( 1 )

40

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1284 оd 29. srpnja 2019. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Hong Konga kao jednakoga zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting ( 1 )

43

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1271

оd 25. srpnja 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/1848 u pogledu iznosa koji je na raspolaganju Rumunjskoj za nadoknadu odobrenih sredstava prenesenih iz financijske godine 2018. u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 26. stavak 6.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1848 (2) utvrđeni su iznosi stavljeni na raspolaganje državama članicama za nadoknadu krajnjim korisnicima u financijskoj godini 2019. Ti iznosi odgovaraju smanjenju financijske discipline koje su države članice stvarno primijenile u financijskoj godini 2018. na temelju izjava država članica o rashodima za razdoblje od 16. listopada 2017. do 15. listopada 2018.

(2)

U slučaju Rumunjske u detaljnoj izjavi o rashodima nije u potpunosti uzet u obzir prag od 2 000 EUR koji se primjenjuje na financijsku disciplinu u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Stoga zbog razloga dobrog financijskog upravljanja, Provedbenom Uredbom (EU) 2018/1848 Rumunjskoj na raspolaganje nije stavljen nikakav iznos za nadoknadu.

(3)

Rumunjska je naknadno obavijestila Komisiju o točnom iznosu financijske discipline koji je trebao biti primijenjen u Rumunjskoj u financijskoj godini 2018. kada se u potpunosti u obzir uzme prag od 2 000 EUR. Kako bi se osigurala dodjela nadoknade odgovarajućih iznosa rumunjskim poljoprivrednicima, Komisija bi trebala odrediti odgovarajući iznos koji se stavlja na raspolaganje Rumunjskoj.

(4)

Provedbenu uredbu (EU) 2018/1848 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Budući da izmjena predviđena ovom Uredbom utječe na primjenu Provedbene uredbe (EU) 2018/1848, koja se primjenjuje od 1. prosinca 2018., i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma te bi stoga trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U tablici u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1848 umeće se sljedeći unos nakon retka koji se odnosi na Portugal:

„Rumunjska

16 669 111 ”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. srpnja 2019.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1848 оd 26. studenoga 2018. o nadoknadi odobrenih sredstava prenesenih iz financijske godine 2018. u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 300, 27.11.2018., str. 4.).

(3)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1272

оd 29. srpnja 2019.

o ispravku Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane i Provedbene odluke (EU) 2017/2078 o odobravanju proširenja upotrebe beta-glukana iz kvasca kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezine članke 8. i 12.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija je do 1. siječnja 2018. trebala utvrditi Unijin popis nove hrane koja je odobrena ili za koju je podnesena obavijest na temelju Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(2)

Unijin popis nove hrane koja je odobrena ili za koju je podnesena obavijest na temelju Uredbe (EZ) br. 258/97 utvrđen je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2470 (3).

(3)

Provedbena uredba (EU) 2017/2470 o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane ispravljena je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1023 (4) kako bi se dodao određeni broj vrsta nove hrane koje su odobrene ili za koje je podnesena obavijest, a koje nisu bile uvrštene u prvotni Unijin popis.

(4)

Nakon objave Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 i Provedbene uredbe (EU) 2018/1023 Komisija je u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 uočila još pogrešaka.

(5)

Potrebno je unijeti ispravke kako bi se subjektima u poslovanju s hranom i nadležnim tijelima država članica osigurale jasnoća i pravna sigurnost, čime će se omogućiti pravilna provedba i upotreba Unijina popisa nove hrane.

(6)

Nadležno tijelo Italije 22. studenoga 2018. Komisiji je dostavilo zahtjev za ispravak Unijina popisa, odnosno informacija o nazivu i posebnom zahtjevu za označivanje za novu hranu ekstrakt biljke Echinacea purpurea iz staničnih kultura. Ta nova hrana odobrena je na temelju postupka obavješćivanja u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 258/97. Nadležno tijelo Italije u obavijesti je navelo pogrešno ime staničnih kultura, stoga je u zahtjevu za ispravak zatraženo da se u nazivu te nove hrane na Unijinu popisu, u posebnom zahtjevu za označivanje hrane koja sadržava tu novu hranu te u specifikacijama te nove hrane ime staničnih kultura HTN®Vb zamijeni imenom EchiPure-PC™.

(7)

Stoga je za novu hranu ekstrakt biljke Echinacea purpurea iz staničnih kultura potrebno ispraviti naziv i posebni zahtjev za označivanje iz Tablice 1. te specifikacije iz Tablice 2. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470.

(8)

Provedbenom odlukom Komisije 2011/762/EU (5) odobrena je nova hrana beta-glukani iz kvasca uz određene uvjete upotrebe. Nakon toga Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/2078 (6) upotreba beta-glukana iz kvasca odobrena je za još neke kategorije hrane. U specifikacijama beta-glukanâ iz kvasca u Provedbenoj odluci (EU) 2017/2078 navedena je pogrešna mjerna jedinica za teške metale, mg/g umjesto mg/kg. Ta je pogreška prenesena i u Unijin popis utvrđen Provedbenom uredbom (EU) 2017/2470. Stoga bi u Prilogu I. Provedbenoj odluci (EU) 2017/2078 i u Tablici 2. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 trebalo na odgovarajući način ispraviti dio specifikacija beta-glukanâ iz kvasca koji se odnosi na teške metale.

(9)

Provedbenu uredbu (EU) 2017/2470 i Provedbenu odluku (EU) 2017/2078 trebalo bi na odgovarajući način ispraviti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 ispravlja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2017/2078 ispravlja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1023 оd 23. srpnja 2018. o ispravku Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane (SL L 187, 24.7.2018., str. 1.).

(5)  Provedbena odluka Komisije 2011/762/EU od 24. studenoga 2011. o odobravanju stavljanja na tržište beta-glukana iz kvasca kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 313, 26.11.2011., str. 41.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2078 оd 10. studenoga 2017. o odobravanju proširenja upotrebe beta-glukana iz kvasca kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 295, 14.11.2017., str. 77.).


PRILOG

1.   

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 ispravlja se kako slijedi:

(a)

unos u Tablici 1. (Odobrena nova hrana) koji se odnosi na ekstrakte iz staničnih kultura biljke Echinacea purpurea zamjenjuje se sljedećim:

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

Ekstrakt biljke Echinacea purpurea iz staničnih kultura

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se ‚Sušeni ekstrakt biljke Echinacea purpurea iz staničnih kultura EchiPure-PC™’”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

U skladu s uobičajenom upotrebom u dodacima prehrani sličnog ekstrakta dobivenog od cvjetova iz cvjetne glavice biljke Echinacea purpurea

(b)

unos u Tablici 2. (Specifikacije) koji se odnosi na ekstrakte iz staničnih kultura biljke Echinacea purpurea zamjenjuje se sljedećim:

Odobrena nova hrana

Specifikacije

Ekstrakt biljke Echinacea purpurea iz staničnih kultura

Opis/definicija:

Sušeni ekstrakt biljke Echinacea purpurea iz staničnih kultura EchiPure-PC™”

(c)

unos u Tablici 2. (Specifikacije) koji se odnosi na beta-glukane iz kvasca, dio s naslovom „Teški metali za netopljive u vodi, ali disperzivne u brojnim tekućim matricama”, zamjenjuje se sljedećim:

 

„Olovo: < 0,2 mg/kg

Arsen: < 0,2 mg/kg

Živa: < 0,1 mg/kg

Kadmij: < 0,1 mg/kg”

2.   

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2017/2078 ispravlja se kako slijedi:

u tablici „Specifikacije beta-glukana iz kvasca (Saccharomyces cerevisiae)” unosi koji se odnose na olovo, arsen, živu i kadmij zamjenjuju se sljedećim:

„Olovo

< 0,2 mg/kg

Arsen

< 0,2 mg/kg

Živa

< 0,1 mg/kg

Kadmij

< 0,1 mg/kg”


ODLUKE

30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/6


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1273

оd 26. srpanja 2019.

o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Slovačkoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 5777)

(Vjerodostojan je samo tekst na slovačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

Afrička svinjska kuga zarazna je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje i koja može ozbiljno utjecati na profitabilnost svinjogojstva te omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje.

(2)

U slučaju izbijanja afričke svinjske kuge postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga svinjogojska gospodarstva i na divlje svinje. Kao rezultat toga može se proširiti iz jedne države članice u drugu državu članicu i u treće zemlje trgovinom živim svinjama ili njihovim proizvodima.

(3)

Direktivom Vijeća 2002/60/EZ (3) utvrđuju se minimalne mjere koje se primjenjuju unutar Unije za kontrolu afričke svinjske kuge. Člankom 9. Direktive 2002/60/EZ predviđa se uspostava zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja te bolesti, na kojima se primjenjuju mjere utvrđene člancima 10. i 11. te direktive.

(4)

Slovačka je obavijestila Komisiju o trenutačnoj situaciji u pogledu afričke svinjske kuge na svojem državnom području te je u skladu s člankom 9. Direktive 2002/60/EZ uspostavila zaražena i ugrožena područja na kojima se primjenjuju mjere iz članaka 10. i 11. te direktive.

(5)

Kako bi se spriječilo nepotrebno ometanje trgovine u Uniji te izbjeglo da treće zemlje nametnu neopravdane prepreke trgovini, potrebno je na razini Unije utvrditi zaražena i ugrožena područja za afričku svinjsku kugu u Slovačkoj u suradnji s tom državom članicom.

(6)

U skladu s tim, u očekivanju sljedećeg sastanka Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, područja utvrđena kao zaražena i ugrožena područja u Slovačkoj trebalo bi navesti u Prilogu ovoj Odluci te utvrditi trajanje te regionalizacije.

(7)

Ova će se Odluka preispitati na sljedećem sastanku Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Slovačka osigurava da zaražena i ugrožena područja uspostavljena u skladu s člankom 9. Direktive 2002/60/EZ obuhvaćaju barem područja koja su u Prilogu ovoj Odluci navedena kao zaražena i ugrožena područja.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se do 30. listopada 2019.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Slovačkoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. srpanja 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (SL L 192, 20.7.2002., str. 27.).


PRILOG

Slovačka

Područja iz članka 1.

Datum do kojeg se primjenjuje

Zaraženo područje

Općina Strážne

30. listopada 2019.

Ugroženo područje

Općine Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda n./B., Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, M. Kamenec, V. Kamenec, V. Horeš, M. Horeš, Pribeník

30. listopada 2019.


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/9


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1274

оd 29. srpnja 2019.

o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na referentne vrijednosti u Australiji u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (1), a posebno njezin članak 30.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/1011 uvodi se zajednički okvir kojim se osiguravaju točnost i cjelovitost indeksa koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima, ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova u Uniji.

(2)

Ta se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2018., a administratorima izvan Unije dopušteno je da u prijelaznom razdoblju u Uniji upotrebljavaju referentne vrijednosti trećih zemalja. Istekom prijelaznog razdoblja referentna vrijednost ili kombinacija referentnih vrijednosti koje pruža administrator smješten u trećoj zemlji mogu se upotrebljavati u Uniji samo ako su referentna vrijednost i administrator uvršteni u registar koji održava Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) nakon što Komisija donese odluku o istovjetnosti ili ih nadležna tijela priznaju ili prihvate.

(3)

Komisija je ovlaštena donijeti provedbene odluke o tome da su pravni i nadzorni okvir treće zemlje u pogledu posebnih administratora ili posebnih referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti istovrijedni zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/1011. Pri ocjeni takve istovrijednosti Komisija razmatra osigurava li se pravnim okvirom i nadzornom praksom treće zemlje usklađenost s načelima IOSCO-a o financijskim referentnim vrijednostima ili, ako je primjenjivo, s načelima IOSCO-a o agencijama za izvješćivanje o cijenama nafte („PRA-ovi”) te podliježu li takvi posebni administratori ili posebne referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi u toj trećoj zemlji.

(4)

Referentne vrijednosti kao što su australska međubankovna ponudbena kamatna stopa (Bank Bill Swap Rate) i indeks S&P/ASX 200 primjenjuju se u Australiji, a u Uniji ih koristi nekoliko nadziranih subjekata. Komisija je stoga provela ocjenu sustava referentnih vrijednosti u Australiji.

(5)

Zakonodavni okvir za određivanje, nadzor i upravljanje referentnim vrijednostima u Australiji sastoji se od sustava izdavanja licencija i njime se dodjeljuju ovlasti Australskoj komisiji za vrijednosne papire i ulaganja („ASIC”). Njime se isto tako propisuje da su administratori značajnih referentnih vrijednosti dužni od ASIC-a dobiti licenciju za rad. Za referentne vrijednosti koje ASIC ne ocijeni značajnima, administratorima je na temelju australskog zakonodavnog okvira dopušteno primjenjivati nacionalni regulatorni okvir i podnijeti zahtjev ASIC-u za izdavanje licencije u skladu s odjeljkom 908BD Zakona o trgovačkim društvima te se na temelju toga na njih primjenjuju propisi ASIC-a za administratore i doprinositelje.

(6)

Nositelji licencije ASIC-a podliježu uvjetima licencije te nizu zakonodavnih zahtjeva. Pravno obvezujući zahtjevi za administratore utvrđeni su u Zakonu o trgovačkim društvima iz 2001. („Zakon o trgovačkim društvima”), ASIC-ovim Pravilnikom o upravljanju financijskim referentnim vrijednostima iz 2018. i ASIC-ovim (obvezujućim) Pravilnikom o financijskim referentnim vrijednostima iz 2018. ASIC-ov Regulatorni priručnik 268 naslova „Sustav izdavanja licencija za administratore financijskih referentnih vrijednosti” sadržava dodatne smjernice za administratore referentnih vrijednosti. Dijelom 7.5B Zakona o trgovačkim društvima (kako je izmijenjen Zakonom o izmjeni Zakona o državnoj riznici (mjere br. 5 iz 2017.) iz 2018.) uvodi se zakonodavni okvir za regulaciju financijskih referentnih vrijednosti.

(7)

U skladu s odjeljkom 908AC Zakona o trgovačkim društvima ASIC može putem zakonodavnog instrumenta financijsku referentnu vrijednost ocijeniti značajnom referentnom vrijednošću. Kao značajne referentne vrijednosti mogu se ocijeniti samo referentne vrijednosti koje ispunjavaju kriterije utvrđene u Zakonu. ASIC se mora uvjeriti da: i. referentna vrijednost sistemski je važna za australski financijski sustav; ili ii. postoji značajan rizik od financijske zaraze ili sistemske nestabilnosti u Australiji ako se dostupnost ili cjelovitost referentne vrijednosti naruši; ili iii. ako bi narušavanje dostupnosti ili cjelovitosti referentne vrijednosti značajno utjecalo na male ili velike ulagatelje u Australiji.

(8)

ASIC je brojne financijske referentne vrijednosti ocijenio značajnim referentnim vrijednostima s pomoću zakonodavnog instrumenta „ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420”. Ta je odluka ograničena na administratore referentnih vrijednosti navedene u najnovijoj primjenjivoj verziji zakonodavnog instrumenta „ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420”. Tom odlukom nisu obuhvaćeni administratori referentnih vrijednosti koje ispunjavaju uvjete za izuzeće iz područja primjene Uredbe (EU) 2016/1011 u skladu s njezinim člankom 2. stavkom 2.

(9)

ASIC može administratoru referentne vrijednosti izdati licenciju za jednu ili više financijskih referentnih vrijednosti. ASIC mora uzeti u obzir čimbenike navedene u odjeljku 908BO(2) Zakona o trgovačkim društvima kada odlučuje o tome hoće li izdati licenciju, nametnuti, izmijeniti ili opozvati uvjete licencije, izmijeniti, suspendirati ili otkazati licenciju. Smatra se da je osoba počinila kazneno djelo ako upravlja (ili nastupa kao administrator) značajnom referentnom vrijednosti bez licencije za administratora za tu financijsku referentnu vrijednost.

(10)

ASIC je Pravilnik o upravljanju financijskim referentnim vrijednostima 2018. („Pravilnik o upravljanju”) donio na temelju odjeljka 908CA Zakona o trgovačkim društvima, a (obvezujući) Pravilnik o financijskim referentnim vrijednostima 2018. („Obvezujući pravilnik”) na temelju odjeljka 908CD Zakona o trgovačkim društvima. Pravilnikom o upravljanju utvrđuju se zahtjevi za nositelje licencije za administratore referentnih vrijednosti i doprinositelje, uključujući zahtjeve o upravljanju i nadzoru, eksternalizaciji, zaštiti od sukoba interesa, obliku i metodologiji referentnih vrijednosti te zahtjeve o ulaznim podacima. Obvezujućim pravilnikom uređuje se obvezno generiranje ili upravljanje značajnom referentnih vrijednošću ili obveznim doprinosima značajnoj referentnoj vrijednosti.

(11)

ASIC je pri izradi nacrta Pravilnika o upravljanju u obzir uzeo načela IOSCO-a o financijskim referentnim vrijednostima kako je propisano u odjeljku 908CK Zakona o trgovačkim društvima. Osim toga, ASIC je razmotrio pravne i nadzorne okvire trećih zemalja u pogledu referentnih vrijednosti, uključujući Uredbu (EU) 2016/1011, kao i druge australske sustave izdavanja financijskih licencija.

(12)

U obrazloženju Pravilnika o upravljanju navodi se kako ASIC-ov Pravilnik o upravljanju i Obvezujući pravilnik odražavaju načela IOSCO-a. Konkretno, u Pravilniku o upravljanju navodi se da pravilo 2.1.2 odgovara načelima IOSCO-a o mehanizmima upravljanja financijskim referentnim vrijednostima. Pravilo 2.1.3 odgovara načelima IOSCO-a o nadzoru trećih strana koje sudjeluju u generiranju ili upravljanju svakom financijskom referentnom vrijednošću navedenom u licenciji administratora referentne vrijednosti. Pravilo 2.1.4 odgovara načelima IOSCO-a o sukobu interesa za administratore financijskih referentnih vrijednosti. Pravilo 2.2.1 odgovara načelima IOSCO-a o obliku referentnih vrijednosti. Pravilo 2.2.2 odgovara načelima IOSCO-a o dostatnosti podataka i postupcima unutarnje kontrole prikupljanja podataka. Pravilo 2.2.3 odgovara načelima IOSCO-a o sadržaju metodologije za utvrđivanje financijskih referentnih vrijednosti. Potpravilo 2.2.4 (1) odgovara načelima IOSCO-a o promjeni metodologije za utvrđivanje financijskih referentnih vrijednosti. Pravilo 2.3.1 odgovara načelima IOSCO-a o kontrolnom okviru za administratore u odnosu na upravljanje rizicima, kao i na temeljne zahtjeve drugih australskih sustava za licenciranje. Pravilo 2.4.1 odgovara načelima IOSCO-a o planiranju prijenosa ili prestanku licencirane referentne vrijednosti. Pravilo 2.5.1 odgovara načelima IOSCO-a o „kodeksu ponašanja podnositelja podataka”. Naposljetku, pravilo 2.6.1 odgovara načelima IOSCO-a o transparentnosti utvrđivanja referentnih vrijednosti.

(13)

Usto ASIC pruža regulatorne smjernice (RG 268) za subjekte na koje se primjenjuju Pravilnik o upravljanju i Obvezujući pravilnik. U njima se izlaže ASIC-ovo tumačenje prava i pružaju praktične smjernice o tome kako subjekti mogu ispuniti svoje obveze u skladu sa zakonom.

(14)

Komisija stoga zaključuje da su obvezujući zahtjevi u pogledu administratora značajnih referentnih vrijednosti koje su ocijenjene takvima u zakonodavnom instrumentu „ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420” istovrijedni odgovarajućim zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/1011.

(15)

Člankom 30. Uredbe (EU) 2016/1011 zahtijeva se i da zahtjevi podliježu trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi u trećoj zemlji.

(16)

ASIC trajno nadzire i prati poslovanje administratora referentnih vrijednosti koji imaju licenciju u Australiji. U odjeljku 908AF Zakona o trgovačkim društvima navodi se da je ASIC nadležan za nadzor licenciranih financijskih referentnih vrijednosti. ASIC je nadležan i za praćenje ispunjavanja obveza administratora referentnih vrijednosti na temelju Zakona o trgovačkim društvima, Pravilnika o upravljanju i Obvezujućeg pravilnika te u tom pogledu redovito ocjenjuje ispunjavaju li administratori referentnih vrijednosti svoje obveze koje proizlaze iz licencije.

(17)

Odjeljkom 908BQ Zakona o trgovačkim društvima i pravilom 2.8.1 iz Pravilnika o upravljanju administratori referentnih vrijednosti obvezni su obavijestiti ASIC o određenim pitanjima, uključujući slučajeve u kojima nositelj licencije nije ispunio svoje regulatorne obveze ili ih možda više neće moći ispunjavati. ASIC ocjenjuje usklađenost postupanja nositelja licencije sa Zakonom o trgovačkim društvima i Pravilnikom o upravljanju u skladu s odjeljcima 908BR i 908BS Zakona o trgovačkim društvima i pravilima 2.8.2 i 2.8.3 Pravilnika o upravljanju. ASIC može zatražiti izvješće o bilo kojem pitanju u skladu s odjeljkom 908BV Zakona o trgovačkim društvima i tražiti mišljenje revizora o izvješću nositelja licencije o tim pitanjima. Odjeljkom 908BW Zakona o trgovačkim društvima ASIC se ovlašćuje za sastavljanje izvješća o ocjeni, dostavu tih izvješća određenim australskim državnim agencijama, prema potrebi, te objavljivanje tih izvješća.

(18)

Ako administrator referentne vrijednosti ne ispuni svoje regulatorne obveze u skladu s odjeljkom 908BT Zakona o trgovačkim društvima, ASIC može nositelju licencije uputiti pismeni naputak za poduzimanje određenih mjera za koje ASIC smatra da će osigurati ispunjavanje obveza nositelja licencije. Ako nositelj licencije ne postupi u skladu s tim pismenim naputkom, ASIC može uputiti predmet sudu, koji nositelju licencije može naložiti postupanje u skladu sa smjernicama ASIC-a. Na temelju odjeljaka 908CH i 908CI Zakona o trgovačkim društvima, ASIC ima pravo izdati prekršajni nalog ili prihvatiti obveze od administratora koji nisu ispunili regulatorne zahtjeve koji se na njih odnose. U odjeljku 908CG Zakona o trgovačkim društvima propisan je okvir prema kojem administrator koji navodno ne postupa u skladu s Pravilnikom o upravljanju može, kao alternativu građanskom postupku, platiti kaznu, poduzeti ili uvesti korektivne mjere (uključujući obrazovne programe) ili prihvatiti druge sankcije osim plaćanja kazne. ASIC u određenim okolnostima može suspendirati ili poništiti licenciju u skladu s odjeljcima 908BI i 908BJ Zakona o trgovačkim društvima.

(19)

U skladu s Obvezujućim pravilnikom ASIC može, ako smatra da je to u javnom interesu, nositelju licencije naložiti da nastavi generirati značajnu referentnu vrijednost ili njome upravljati, ili generirati značajnu referentnu vrijednost ili njome upravljati na određeni način, uključujući promjenom metode za generiranje značajne referentne vrijednosti ili upravljanje njome. Obvezujući pravilnik isto tako ASIC-u omogućuju da naloži doprinositelju da radi generiranja značajne referentne vrijednosti ili upravljanja njome dostavlja podatke ili informacije nositelju licencije ili ASIC-u za svrhe povezane s generiranjem značajne referentne vrijednosti ili upravljanja njome.

(20)

Komisija stoga zaključuje da obvezujući zahtjevi u pogledu administratora svih referentnih vrijednosti koje su ocijenjene značajnim financijskim referentnim vrijednostima zakonodavnim instrumentom „ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420” podliježu trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi.

(21)

Administratori referentnih vrijednosti iz EU-a ne moraju dobiti licenciju kako bi se njihove referentne vrijednosti upotrebljavale u Australiji, osim ako ASIC ocijeni da je referentna vrijednost značajna referentna vrijednost ili ako administrator referentne vrijednosti dobrovoljno želi dobiti licenciju u Australiji. ASIC je obavijestio Komisiju da ne namjerava referentne vrijednosti EU-a ocijeniti značajnima.

(22)

Ova će Odluka biti dopunjena dogovorima o suradnji kako bi se osigurala učinkovita razmjena informacija i koordinacija nadzornih aktivnosti između ESMA-e i ASIC-a.

(23)

Ova se Odluka temelji na ocjeni primjenjivih pravno obvezujućih zahtjeva koji se odnose na referentne vrijednosti u Australiji u trenutku donošenja ove Odluke. Komisija će i dalje redovito pratiti kretanja na tržištu, razvoj pravnog i nadzornog okvira za referentne vrijednosti te učinkovitost suradnje u području nadzora u odnosu na praćenje i provedbu tih zahtjeva kako bi se osiguralo trajno ispunjavanje zahtjeva na temelju kojih je donesena ova Odluka.

(24)

Ovom se Odlukom ne dovodi u pitanje ovlast Komisije da u bilo kojem trenutku provede posebno preispitivanje ako zbog relevantnih događaja Komisija bude trebala preispitati ovu Odluku.

(25)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 30. Uredbe (EU) 2016/1011, pravni i nadzorni okvir Australije koji se primjenjuje na administratore financijskih referentne vrijednosti koje su ocijenjene značajnim referentnim vrijednostima zakonodavnim instrumentom „ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420”, kako je utvrđeno u njegovoj najnovijoj primjenjivoj verziji, smatra se istovrijednim zahtjevima utvrđenima Uredbom (EU) 2016/1011 i podliježe trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 171, 29.6.2016., str. 1.


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/13


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1275

оd 29. srpnja 2019.

o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na referentne vrijednosti u Singapuru u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (1), a posebno njezin članak 30.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/1011 uvodi se zajednički okvir kojim se osiguravaju točnost i cjelovitost indeksa koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima, ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova u Uniji.

(2)

Ta se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2018., a administratorima izvan Unije dopušteno je da u prijelaznom razdoblju u Uniji upotrebljavaju referentne vrijednosti trećih zemalja. Istekom prijelaznog razdoblja referentna vrijednost ili kombinacija referentnih vrijednosti koju pruža administrator smješten u trećoj zemlji mogu se upotrebljavati u Uniji samo ako su referentna vrijednost i administrator uvršteni u registar koji održava Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) nakon što Komisija donese odluku o istovjetnosti ili ih nadležna tijela priznaju ili prihvate.

(3)

Komisija je ovlaštena donijeti provedbene odluke o tome da su pravni i nadzorni okvir treće zemlje u pogledu posebnih administratora ili posebnih referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti istovrijedni zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/1011. Pri ocjeni takve istovrijednosti Komisija razmatra osigurava li se pravnim okvirom i nadzornom praksom treće zemlje usklađenost s načelima IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti ili, ako je primjenjivo, s načelima IOSCO-a o agencijama za izvješćivanje o cijenama nafte („PRA-ovi”) te podliježu li takvi posebni administratori ili posebne referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi u toj trećoj zemlji.

(4)

Referentne vrijednosti kao što su singapurska međubankovna ponudbena kamatna stopa (SIBOR) i ponudbena kamatna stopa iz ugovora o razmjeni za singapurski dolar (SOR) primjenjuju se u Singapuru, a u Uniji ih koristi nekoliko nadziranih subjekata. Komisija je stoga provela ocjenu sustava referentnih vrijednosti u Singapuru.

(5)

Zakonom o vrijednosnim papirima i budućnosnicama („Zakon”) i pravilnicima o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (financijske referentne vrijednosti) iz 2018. („Pravilnici o referentnim vrijednostima”) utvrđen je pravni i nadzorni okvir u Singapuru za administratore određenih referentnih vrijednosti i doprinositelje tim referentnim vrijednostima. Pri izradi zahtjeva sadržanih u Zakonu i Pravilnicima o referentnim vrijednostima, Monetarno tijelo Singapura uzelo je u obzir prekomorske sustave referentnih vrijednosti, uključujući Uredbu (EU) 2016/1011.

(6)

Dijelom VIAA Zakona uvodi se regulatorni sustav prema kojem svi administratori referentnih vrijednosti i doprinositelji za određene referentne vrijednosti moraju od Monetarnog tijela Singapura dobiti odobrenje za rad kao odobreni administrator referentne vrijednosti ili odobreni podnositelj podataka za referentnu vrijednost. Za odobrene administratore referentne vrijednosti i odobrene podnositelje podataka za referentnu vrijednost postoje posebne obveze i zahtjevi koji se primjenjuju na obvezno upravljanje određenom referentnom vrijednosti i podnošenje podataka za tu referentnu vrijednost. Usto je Monetarno tijelo Singapura Zakonom ovlašteno donositi propise koji su pravno obvezujući.

(7)

Odjeljkom 2. Zakona financijska referentna vrijednost definirana je kao svaka cijena, stopa, indeks ili vrijednost koja se i. redovito određuje (bilo izravno ili neizravno) formulom ili bilo kojom drugom metodom izračuna radi informiranja ili izražavanja mišljenja o tržišnim transakcijama ili stanju tržišta s obzirom na jednu ili više odnosnih vrijednosti; ii. stavlja na raspolaganje javnosti (besplatno ili uz naknadu); te iii. koja se koristi za obračun obveza za kamate ili drugih iznosa koji dospijevaju na depozite ili kreditne linije; za određivanje cijene ili vrijednosti investicijskih proizvoda; ili za mjerenje uspješnosti proizvoda koje nudi osoba navedena u pravilnicima.

(8)

U skladu s odjeljkom 123B. Zakona, Monetarno tijelo Singapura može objavom u Službenom listu neku financijsku referentnu vrijednost odrediti određenom referentnom vrijednošću. Monetarno tijelo Singapura može to učiniti ako smatra i. da financijska referentna vrijednost ima sistemsku važnost u financijskom sustavu Singapura, ii. da bi poremećaj u utvrđivanju financijske referentne vrijednosti mogao utjecati na povjerenje javnosti u referentnu vrijednost ili financijski sustav Singapura, iii. da bi utvrđivanje financijske referentne vrijednosti moglo biti predmet manipulacije ili iv. da je to u javnom interesu.

(9)

Monetarno tijelo Singapura odredilo je financijske referentne vrijednosti nalogom o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (određene referentne vrijednosti) iz 2018. objavljenim u skladu s odjeljkom 123B. Zakona. Ta je odluka ograničena na administratore referentnih vrijednosti iz najnovije primjenjive verzije naloga o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (određene referentne vrijednosti). Tom odlukom nisu obuhvaćeni administratori financijskih referentnih vrijednosti koje su izuzeti iz područja primjene Uredbe (EU) 2016/1011 u skladu s njezinim člankom 2. stavkom 2.

(10)

Na temelju Zakona (posebno odjeljaka 123D. i 123ZC.) i administratori i podnositelji podataka za određene referentne vrijednosti moraju imati odobrenje za rad, osim ako se na njih primjenjuje izuzeće. Monetarno tijelo Singapura može uzeti u obzir čimbenike navedene u odjeljcima 123F. (5), 123F. (6), 123F. (8), 123J. (1), 123J. (6) Zakona i pravilnika 4(1) iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima kada odlučuje o tome hoće li izdati, suspendirati ili opozvati odobrenje za rad administratora referentnih vrijednosti. Monetarno tijelo Singapura može odrediti, izmijeniti ili opozvati uvjete ili ograničenja koji se odnose na odobrenog administratora referentne vrijednosti na temelju odjeljaka 123F. (2) i 123F. (3) Zakona. Osoba koja bez odobrenja upravlja ili nastupa kao odgovorna za upravljanje određenom referentnom vrijednosti čini kazneno djelo, osim ako je izuzeta od tog zahtjeva.

(11)

U skladu s odjeljkom 123O. Zakona, administratori referentnih vrijednosti moraju za svaku određenu referentnu vrijednost objaviti oznaku kojom se utvrđuju standardi postupanja podnositelja podataka za određenu referentnu vrijednost. Za to je propisano i osnivanje nadzornog povjerenstva na temelju pravilnika 8 iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima koje redovito preispituje područja primjene, oblik i metodologiju određenih referentnih vrijednosti i aranžmana kojima se olakšava upravljanje određenom referentnom vrijednosti.

(12)

Odjeljcima 123J. (4) i 123ZZB. Zakona dopušta se Monetarnom tijelu Singapura da od odobrenog administratora referentne vrijednosti zahtijeva da nastavi upravljati određenom referentnom vrijednosti. Odjeljcima 123F. (2) i 123F. (3) Zakona dopušta se Monetarnom tijelu Singapura da odobrenom administratoru za referentne vrijednosti nametne uvjete postupka utvrđivanja određene referentne vrijednosti. Odjeljcima 123ZI. (1) i 123ZJ. (1) Zakona dopušta se Monetarnom tijelu Singapura da od svake osobe zahtijeva da djeluje kao podnositelj podataka za određenu referentnu vrijednost imenovanjem te osobe određenim podnositeljem podataka za određenu referentnu vrijednost. Monetarno tijelo Singapura dužno je uzeti u obzir čimbenike utvrđene u odjeljcima 123ZI. (2) i 123ZI. (3) Zakona kada odlučuje o tome hoće li imenovati osobu određenim podnositeljem podataka za referentnu vrijednost ili povući to imenovanje. Određeni podnositelj podataka za referentnu vrijednost ima iste stalne obveze kao i odobreni podnositelj podataka za referentnu vrijednost.

(13)

Dio VIAA Zakona i Pravilnici o referentnim vrijednostima općenito odražavaju načela IOSCO-a o financijskim referentnim vrijednostima. Administrator je prvenstveno odgovoran za sve aspekte upravljanja određenom referentnom vrijednosti i podliježe regulatornim zahtjevima na temelju Zakona i Pravilnikâ o referentnim vrijednostima. Ako administrator eksternalizira bilo koju funkciju trećoj strani, to mora biti u skladu sa smjernicama Monetarnog tijela Singapura o eksternalizaciji. Sve to odražava načela IOSCO-a o ukupnoj odgovornosti administratora i nadzoru trećih strana.

(14)

U odjeljku 123 A. Zakona navodi se da su ciljevi regulatornog sustava promicanje pravednog i transparentnog utvrđivanja financijskih referentnih vrijednosti i smanjenje sistemskih rizika. U skladu s tim, odjeljkom 123P. Zakona propisani su mehanizmi za upravljanje koji su primjereni za utvrđivanje određene referentne vrijednosti na pravedan i učinkovit način, čime se odražava opće načelo izbjegavanja sukoba interesa za administratore. Nadalje, potrebno je osigurati da sustavi i kontrole obavljanja djelatnosti upravljanja određenom referentnom vrijednosti budu odgovarajući i primjereni opsegu i prirodi njegovih aktivnosti i da odražavaju načela IOSCO-a o kontrolnom okviru za administratore.

(15)

S obzirom na to da je Zakonom propisana i oznaka za svaku određenu referentnu vrijednost, za koju administrator mora dobiti pisano odobrenje Monetarnog tijela Singapura, te osnivanje nadzornog povjerenstva koje redovito preispituje područje primjene i primjerenost definicija, oblika i metodologije utvrđene referentne vrijednosti, time se odražavaju i načela za transparentnost, metodologiju, unutarnji nadzor i redovito preispitivanje te kodeks ponašanja podnositelja podataka.

(16)

Kad je riječ o načelu IOSCO-a o prijenosu referentne vrijednosti, odjeljkom 123J. Monetarnom tijelu Singapura dopušteno je da odbije oduzeti odobrenje odobrenom administratoru za referentu vrijednost ako to nije u javnom interesu. Odjeljak 123S. Zakona, zajedno s pravilnikom 13 iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima i obavijesti o podnošenju redovitih izvješća za administratore referentnih vrijednosti, odgovaraju načelima IOSCO-a o reviziji. Odjeljak 123R. Zakona i pravilnik 12 iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima o administratorima referentnih vrijednosti i odjeljak 123ZN. (1) Zakona i pravilnik 20 iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima o podnositeljima podataka za referentne vrijednosti odgovaraju načelu IOSCO-a o revizijskom tragu. Odjeljci 123 V. i 123ZR. Zakona odgovaraju načelu IOSCO-a o suradnji s regulatornim tijelima.

(17)

Stoga se može zaključiti da su obvezujući zahtjevi o administratorima financijskih referentnih vrijednosti koje su ocijenjene „značajnim referentnim vrijednostima” nalogom o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (određene referentne vrijednosti) istovrijedni odgovarajućim zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/1011.

(18)

Člankom 30. Uredbe (EU) 2016/1011 propisano je i da obvezujući zahtjevi podliježu trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi u trećoj zemlji.

(19)

Regulirani administratori i podnositelji podataka podliježu trajnom nadzoru i praćenju koje u Singapuru provodi Monetarno tijelo Singapura. Monetarno tijelo Singapura odgovorno je za praćenje ispunjavanja obveza reguliranih administratora i podnositeljâ podataka propisanih Zakonom i Pravilnicima o referentnim vrijednostima te u tom pogledu redovito ocjenjuje usklađenost njihova poslovanja s propisima. Monetarno tijelo Singapura u svojoj ocjeni može uzeti u obzir sve informacije i izvješća koje smatra primjerenima. U odjeljcima 123O. do 123 V. Zakona utvrđuju se opće obveze, a u odjeljcima 123F. (4) i 123K. (6) Zakona navodi se da administratori moraju poslovati u skladu sa svim uvjetima iz njihova odobrenja ili izuzeća. Odjeljcima 123ZZA. i 123ZZB. Zakona Monetarnom tijelu Singapura dopušteno je da donosi dodatne pravilnike i upute s kojima administratori moraju uskladiti svoje poslovanje.

(20)

Odjeljcima 123Q. (1) i 123S. Zakona i pravilnikom 11, pravilnikom 13(1) i pravilnikom 13(2) iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima propisano je da administratori obavješćuju Monetarno tijelo Singapura o određenim pitanjima, među ostalim o regulatornim obvezama koje administrator nije ispunio. Monetarno tijelo Singapura ovlašteno je za prikupljanje informacija kako bi mogao ocijeniti usklađenost poslovanja nositelja licencije sa Zakonom.

(21)

Odjeljkom 123ZZB. Zakona Monetarno tijelo Singapura ovlašteno je administratorima davati smjernice, što može uključivati nalog administratorima da mu dostave izvješće o bilo kojem specifičnom pitanju, uključujući izvješće revizora o izvješću o tim pitanjima. Odjeljcima 150. i 150 A. Zakona Monetarno tijelo Singapura ovlašteno je obavljati inspekciju administratora i razmjenjivati izvješća sa stranim regulatornim tijelima, kada je to prikladno.

(22)

Ako administrator referentne vrijednosti ne ispuni svoje regulatorne obveze, Monetarno tijelo Singapura može mu izdati upute u skladu s odjeljkom 123ZZB. Zakona kako bi poduzeo određene mjere za uklanjanje nepravilnosti. Monetarno tijelo Singapura može uputiti opomenu administratoru u skladu s odjeljkom 334. Zakona i/ili nametnuti uvjete ili ograničenja za poslovanje ili aktivnosti administratora referentne vrijednosti na temelju odjeljaka 123F. (3) i 123K. (4) Zakona. Monetarno tijelo Singapura može u određenim okolnostima suspendirati ili opozvati odobrenje za rad ili izuzeće [vidjeti odjeljke 123J. (1), 123J. (2), 123J. (6), 123N. (1) i 123N. (3)]. Osim toga, Monetarno tijelo Singapura može odlukom zabraniti rad administratora na temelju odjeljka 123ZZC. (1) Zakona. Nadalje, nepostupanje u skladu sa zahtjevima propisanima Zakonom kazneno je djelo. Zakonom je propisana kazna za nepostupanje u skladu sa zahtjevima.

(23)

Konačno, u točki 4. podtočki (n) obrasca 7 izdanog u skladu s odjeljkom 123E. (2) Zakona „Zahtjev za odobrenje odobrenog administratora za referentnu vrijednost” navodi se da je postupanje u skladu s načelima IOSCO-a jedan od kriterija za izdavanje odobrenja za rad kao odobrenog administratora referentne vrijednosti. Monetarno tijelo Singapura preispituje politike i postupke te okvir i nadzor administratora referentne vrijednosti u okviru postupka preispitivanja zahtjeva za odobrenje ili izuzeće administratora referentne vrijednosti. Odjeljkom 123P. (1) (a) Zakona od administratora određene referentne vrijednosti zahtijeva se i razborito upravljanje svim rizicima koji su povezani s njegovim poslovanjem i operacijama.

(24)

Komisija stoga zaključuje da obvezujući zahtjevi u pogledu administratora financijskih referentnih vrijednosti koje su ocijenjene „značajnim referentnim vrijednostima” nalogom o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (određene referentne vrijednosti) podliježu trajnom učinkovitom nadzoru i provedbi.

(25)

Administratori referentnih vrijednosti iz EU-a nisu dužni dobiti licenciju kako bi se njihove referentne vrijednosti upotrebljavale u Singapuru, osim ako je Monetarno tijelo Singapura ocijenilo tu referentnu vrijednost kao određenu referentnu vrijednost. Monetarno tijelo Singapura obavijestilo je Komisiju da je ocijenilo da nijedna referentna vrijednost EU-a ne ispunjava kriterije za određenu referentna vrijednost u Singapuru.

(26)

Ova će Odluka biti dopunjena dogovorima o suradnji kako bi se osigurala učinkovita razmjena informacija i koordinacija nadzornih aktivnosti između ESMA-e i Monetarnog tijela Singapura.

(27)

Ova se Odluka temelji na ocjeni primjenjivih pravno obvezujućih zahtjeva koji se odnose na referentne vrijednosti u Singapuru u trenutku donošenja ove Odluke. Komisija će i dalje redovito pratiti kretanja na tržištu, razvoj pravnog i nadzornog okvira za referentne vrijednosti te učinkovitost suradnje u području nadzora u odnosu na praćenje i provedbu tih zahtjeva kako bi se osiguralo trajno ispunjavanje zahtjeva na temelju kojih je donesena ova Odluka.

(28)

Ovom se Odlukom ne dovodi u pitanje ovlast Komisije da u bilo kojem trenutku provede posebno preispitivanje ako zbog relevantnih događaja Komisija bude trebala preispitati ovu Odluku.

(29)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 30. Uredbe (EU) 2016/1011, pravni i nadzorni okvir Singapura koji se primjenjuje na administratore financijskih referentnih vrijednosti koje su ocijenjene značajnim referentnim vrijednostima nalogom o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (određene referentne vrijednosti) iz 2018., kako je utvrđeno u njegovoj najnovijoj primjenjivoj verziji, smatra se istovrijednim zahtjevima utvrđenima Uredbom (EU) 2016/1011 i podliježe trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 171, 29.6.2016., str. 1.


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/17


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1276

оd 29. srpnja 2019.

o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije 2012/627/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Australije kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve koji su jednaki zahtjevima koji proizlaze iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji. Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir mora ispunjavati barem uvjete utvrđene u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(2)

Komisija je 5. listopada 2012. donijela Provedbenu odluku 2012/627/EU (2) u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir Australije za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(3)

Pravni i nadzorni okvir Australije još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravila o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, kvaliteti metodologija dodjele rejtinga te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(4)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakovrijednosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(5)

U tom kontekstu Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet od Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) o jednakovrijednosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim Australije, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(6)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je zaključila da pravni i nadzorni okvir Australije ne sadržava dovoljno odredbi za ispunjenje ciljeva dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013.

(7)

Člankom 3. stavkom 1. točkom (w) uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting, a Uredbom (EZ) br. 1060/2009 određeni zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge sada se proširuju na izglede vezane uz rejting. U pravnom i nadzornom okviru Australije izgledi vezani uz rejting nisu izrijekom navedeni, ali Australska komisija za vrijednosne papire i ulaganja smatra da su izgledi vezani uz rejting obuhvaćeni definicijom „savjeta o financijskim proizvodima” te stoga podliježu istim zahtjevima kao i kreditni rejtinzi.

(8)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji su na značajnom položaju u agenciji za kreditni rejting. Pravnim i nadzornim okvirom Australije propisuje se da je agencija za kreditni rejting dužna raspolagati prikladnim mehanizmima za upravljanje sukobima interesa koji nastaju tijekom njezina poslovanja. Međutim sukobi interesa koji se odnose na dioničare nisu izrijekom navedeni. Prema tome, ne postoje slični zahtjevi kojima bi se agenciji za kreditni rejting zabranila dodjela kreditnog rejtinga subjektu s više od 10 % udjela ili obavljanje konzultantskih poslova ili poslova savjetovanja za subjekt s više od 5 % udjela.

(9)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhu aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevare, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. U pravnom i nadzornom okviru Australije utvrđuju se detaljni zahtjevi u pogledu mjera koje agencije za kreditni rejting moraju poduzeti kako bi zaštitile povjerljive informacije koje posjeduju i koje se odnose na izdavatelje. Stoga postoji vjerodostojan okvir za zaštitu od zlouporabe povjerljivih informacija.

(10)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija dodjele rejtinga. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. U pravnom i nadzornom okvirom Australije ne postoji izričiti zahtjev kojim se od agencije za kreditni rejting zahtijeva se da prije objave kreditnog rejtinga obavijesti subjekt kojem dodjeljuje rejting. Umjesto toga, u skladu s pravnim i nadzornim okvirom Australije, agencija za kreditni rejting obavješćuje subjekt kojem se dodjeljuje rejting samo ako je to „izvedivo i primjereno”, bez propisanog minimalnog vremena za odgovor.

(11)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija dodjele rejtinga za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Pravnim i nadzornim okviru Australije propisuje se obveza obavješćivanja subjekata kojim se dodjeljuje rejting, a koji su pogođeni promjenom metodologije. Međutim, agencije za kreditni rejting nisu dužne savjetovati se sa sudionicima na tržištu prije uvođenja značajnih promjena metodologije, obavijestiti nadzorno tijelo ni objaviti na svojoj internetskoj stranici sve pogreške utvrđene u metodologiji vezanoj uz rejting.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanima uz rejting koji su korišteni u postupku dodjele kreditnog rejtinga. Iako su u skladu s pravnim i nadzornim okvirom Australije agencije za kreditni rejting dužne objaviti je li kreditni rejting naručen, je li subjekt kojem se dodjeljuje rejting sudjelovao te su dužne pružiti informacije o ograničenjima kreditnih rejtinga, nisu dužne javno objaviti takve smjernice o metodologiji vezanoj uz kreditni rejting.

(13)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se propisuje da su agencije za kreditni rejting dužne objaviti određene financijske informacije. Pravnim i nadzornim sustavom Australije propisuje se da su agencije za kreditni rejting dužne javno objavljivati objavljivati informacije o tokovima prihoda, a određene informacije nadzornom tijelu u godišnjem izvješću, uz iznimku malih agencije za kreditni rejting. Osim toga, od agencija za kreditni rejting ne zahtijeva se javno objavljivanje preliminarnih rejtinga i izvješćivanje nadzornog tijela o rasporedima naknada ili naknadama koje su naplaćene klijentima. Nadalje, ne postoji zahtjev da naknade koje se naplaćuju klijentima moraju biti utemeljene na troškovima i nediskriminirajuće.

(14)

S obzirom na ispitane čimbenike, pravni i nadzorni okvir Australije za agencije za kreditni rejting ne ispunjava sve uvjete za jednakost utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Stoga se ne može smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(15)

Stoga Provedbenu odluku 2012/627/EU treba staviti izvan snage.

(16)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2012/627/EU stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2012/627/EU оd 5. listopada 2012. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Australije kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 274, 9.10.2012., str. 30.).

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/20


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1277

оd 29. srpnja 2019.

o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2012/630/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Kanade kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve koji su jednaki zahtjevima koji proizlaze iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji. Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir mora ispunjavati barem uvjete utvrđene u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(2)

Komisija je 5. listopada 2012. donijela Provedbenu odluku 2012/630/EU (2) u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir Kanade za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(3)

Pravni i nadzorni okvir Kanade još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravno obvezujuća pravila za agencije za kreditni rejting o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, kvaliteti metodologija vezanih uz rejting te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(4)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakovrijednosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(5)

Kanadsko nadzorno tijelo objavilo je 6. srpnja 2017.„Obavijest s predloženim izmjenama nacionalnog instrumenta 25–101 u pogledu imenovanih organizacija za rejting”, u kojoj se navodi da su te izmjene potrebne kako bi se uzeli u obzir novi zahtjevi za agencije za kreditni rejting u EU-u kako bi Unija nastavila priznavati regulatorni režim Kanade kao jednakovrijedan za regulatorne svrhe u Uniji.

(6)

Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet od Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) o jednakovrijednosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim Kanade, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(7)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je navela da bi pravni i nadzorni okvir Kanade u pogledu agencija za kreditni rejting sadržavao dovoljno odredbi za ispunjenje ciljeva dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013 kad bi se predložena izmjena propisa prenijela u zakonodavstvo prije 1. lipnja 2018.

(8)

Kanadsko nadzorno tijelo objavilo je 29. ožujka 2018. na svojim internetskim stranicama da još razmatra primjedbe zaprimljene tijekom razdoblja za davanje primjedbi te da planira odgodu izmjena nacionalnog instrumenta 25–101 do kasnijeg datuma u 2018. Međutim, Kanadsko nadzorno tijelo obavijestilo je službe Komisije da su planovi za izmjenu nacionalnog instrumenta 25–101 u pogledu imenovanih organizacija za rejting trenutačno obustavljeni, a da se pritom ne navodi novo vremensko razdoblje. U skladu s tim, u procjeni na kojoj se ova odluka temelji predviđene izmjene nisu uzete u obzir.

(9)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting u članak 3. stavak 1. točku (w), a Uredbom (EZ) br. 1060/2009 određeni zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge sada se proširuju na izglede vezane uz rejting. U kanadskom okviru izgledi vezani uz rejting nisu navedeni kao zasebni i odvojeni od kreditnog rejtinga, iako postoje određena upućivanja na aktivnosti, mišljenja i izvješća koji su dovoljno općeniti da implicitno uključuju izglede vezane uz rejting.

(10)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji imaju značajan položaj u agenciji za kreditni rejting. Kanadski okvir nije toliko detaljan ni preskriptivan kao režim Unije. Iako postoji opći zahtjev za izradu odgovarajućih internih mehanizama čija bi se primjerenost i učinkovitost pratile i ocjenjivale kako bi se riješile sve manjkavosti, ne postoji detaljan, izričit zahtjev za rješavanje sukoba interesa koji se odnosi na značajne dioničare. Osim toga, ne postoji zabrana dodjele kreditnog rejtinga subjektu ako član uprave agencije za kreditni rejting ili dioničar s više od 10 % udjela ili prava glasa u agenciji za kreditni rejting isto tako ima više od 10 % udjela u subjektu kojem se dodjeljuje rejting. Nije zabranjeno ni da pojedinac ili subjekt s više od 5 % udjela ili prava glasa u agenciji za kreditni rejting obavlja konzultantske poslove ili poslove savjetovanja za subjekt kojem je ta agencija za kreditni rejting dodijelila rejting.

(11)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhu aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevare, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. Pravni i nadzorni okvir Kanade sadržava definiciju povlaštenih informacija, ali kreditni rejtinzi i s njima povezane informacije nisu automatski navedeni kao takvi.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija vezanih uz rejting. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. Pravnim i nadzornim okvirom Kanade od agencije za kreditni rejting zahtijeva se, bez navođenja mora li to biti tijekom radnog vremena, da prije objave kreditnog rejtinga obavijesti subjekt kojem dodjeljuje rejting o ključnim informacijama i glavnim razmatranjima na kojima će se temeljiti rejting iako nije utvrđen vremenski okvir unutar kojeg subjekt kojem se dodjeljuje rejting može odgovoriti.

(13)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija dodjele rejtinga za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Iako se pravnim i nadzornim okvirom Kanade zahtijeva da se kreditni rejtinzi izdaju u skladu s metodologijama koje su stroge, sustavne, kontinuirane i podložne validaciji, ne postoji izričit zahtjev da se promjene kreditnog rejtinga izdaju u skladu s objavljenim metodologijama. Agencije za kreditni rejting nisu dužne savjetovati se sa sudionicima na tržištu o promjenama metodologija ili ispravljanju pogrešaka u metodologijama. Ne postoji ni izričit zahtjev za obavještavanje nadzornog tijela, drugih tijela ili pogođenih subjekata o bilo kakvoj pogrešci u metodologiji koja bi mogla utjecati na njezine rejtinge.

(14)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanima uz rejting korištenima u postupku dodjele kreditnog rejtinga. U pravnom i nadzornom okviru Kanade ne postoji strogi zahtjev kojim bi se osiguralo da su metodologija i aktivnost vezane uz kreditni rejting popraćene odgovarajućim smjernicama. Ne postoji ni izričit zahtjev da agencija za kreditni rejting u kreditnom rejtingu ističe da rejting predstavlja mišljenje agencije i da se na njega treba oslanjati samo do određene mjere.

(15)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se propisuje da su agencije za kreditni rejting dužne objaviti određene financijske informacije. U pravnom i nadzornom okviru Kanade ne postoji zahtjev kojim se od agencija za kreditni rejting zahtijeva da nadzornim tijelima ili subjektima kojima se dodjeljuje rejting sustavno podnose na uvid politike određivanja cijena, iako nadzorno tijelo može zatražiti te informacije u slučaju istrage. Nadalje, ne postoji zahtjev da naknade koje se naplaćuju klijentima moraju biti utemeljene na troškovima i nediskriminirajuće.

(16)

S obzirom na ispitane čimbenike, pravni i nadzorni okvir Kanade za agencije za kreditni rejting ne ispunjava sve uvjete za jednakost utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Stoga se ne može smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(17)

Stoga Provedbenu odluku 2012/630/EU treba staviti izvan snage.

(18)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2012/630/EU stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2012/630/EU оd 5. listopada 2012. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Kanade kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 278, 12.10.2012., str. 17.).

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/23


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1278

оd 29. srpnja 2019.

o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/248/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Singapura kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve koji su jednaki zahtjevima koji proizlaze iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji. Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir mora ispunjavati barem uvjete utvrđene u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(2)

Komisija je 28. travnja 2014. donijela Provedbenu odluku 2014/248/EU (2) u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir Singapura za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(3)

Pravni i nadzorni okvir Singapura još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Međutim, Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravno obvezujuća pravila za agencije za kreditni rejting o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, kvaliteti metodologija vezanih uz rejting te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(4)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(5)

U tom kontekstu Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet od Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) o jednakosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim Singapura, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(6)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je navela da pravni i nadzorni okvir Singapura ne sadržava dovoljno odredbi za ispunjenje ciljeva dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013.

(7)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting u članak 3. stavak 1. točku (w) Uredbe (EZ) br. 1060/2009, a određeni se zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge proširuju na izglede vezane uz rejting. U pravnom i nadzornom okviru Singapura ne navode se izgledi vezani uz rejting.

(8)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji imaju značajan položaj u agenciji za kreditni rejting. Pravni i nadzorni okvir Singapura nije toliko detaljan ni preskriptivan kao režim Unije. Postoji zahtjev za uspostavom funkcije unutarnje kontrole i unutarnjih postupaka za utvrđivanje, ublažavanje i sprečavanje sukoba interesa. Međutim ne postoji izričiti zahtjev za rješavanje sukoba interesa koji se odnose na dioničare. Prema tome, ne postoji zabrana dodjele kreditnog rejtinga subjektu ako član uprave agencije za kreditni rejting ili dioničar s više od 10 % udjela ili prava glasa u agenciji za kreditni rejting ima više od 10 % udjela u subjektu kojem se dodjeljuje rejting. Nije zabranjeno ni da pojedinac ili subjekt s više od 5 % udjela ili prava glasa u agenciji za kreditni rejting obavlja konzultantske poslove ili poslove savjetovanja za subjekt kojem je ta agencija za kreditni rejting dodijelila rejting.

(9)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhu aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevare, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. Pravni i nadzorni okvir Singapura sadržava definiciju povlaštenih informacija, ali kreditni rejtinzi i s njima povezane informacije nisu automatski priznati kao povlaštene informacije.

(10)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija dodjele rejtinga. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. U pravnom i nadzornom okvirom Singapura ne postoji izričiti zahtjev kojim se od agencije za kreditni rejting zahtijeva da prije objave kreditnog rejtinga obavijesti subjekt kojem dodjeljuje rejting. Agencija za kreditni rejting obavješćuje subjekt kojem se dodjeljuje rejting samo ako je to izvedivo i primjereno.

(11)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija vezanih uz rejtinga za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Pravnim i nadzornim okvirom Singapura od agencije za kreditni rejting zahtijeva se uspostava i provedba stroge i formalne funkcije za periodično preispitivanje metodologija vezanih uz rejting. Međutim, u njemu ne postoji izričiti zahtjev kojim se od agencije za kreditni rejting zahtijeva ispravljanje pogrešaka i savjetovanje o promjena metodologija. Iako agencije za kreditni rejting moraju javno objaviti sve značajne promjene svojih metodologija, ne postoji izričiti zahtjev kojim se od njih u takvom slučaju zahtijeva obavještavanje nadzornog tijela ili svih pogođenih subjekata.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanima uz rejting koji su korišteni u postupku dodjele kreditnog rejtinga. U pravnom i nadzornom okviru Singapura postoji zahtjev kojim se osigurava da su metodologija i aktivnost vezane uz kreditni rejting popraćene odgovarajućim smjernicama.

(13)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se propisuje da su agencije za kreditni rejting dužne objaviti određene financijske informacije. U pravnom i nadzornom režimu Singapura ne postoji izričiti zahtjev kojim se od agencija za kreditni rejting zahtijeva da nadzornim tijelima ili subjektima kojima se dodjeljuje rejting sustavno podnose na uvid politike određivanja cijena, iako nadzorno tijelo može zatražiti te informacije u okviru svojih nadzornih aktivnosti. Nadalje, ne postoji zahtjev da naknade koje se naplaćuju klijentima moraju biti utemeljene na troškovima i nediskriminirajuće.

(14)

S obzirom na ispitane čimbenike, pravni i nadzorni okvir Singapura za agencije za kreditni rejting ne ispunjava sve uvjete za jednakost utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Stoga se ne može smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(15)

Stoga Provedbenu odluku 2014/248/EU treba staviti izvan snage.

(16)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2014/248/EU stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/248/EU оd 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Singapura kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 132, 3.5.2014., str. 73.).

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/26


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1279

оd 29. srpnja 2019.

o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Sjedinjenih Američkih Država kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji.

(2)

Svrha je te odluke o jednakosti omogućiti agencijama za kreditni rejting iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), ako one nemaju važnost u sustavu za financijsku stabilnost ili integritet financijskih tržišta jedne ili više država članica, podnošenje zahtjeva za certifikaciju Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”). Tom odlukom o jednakosti ESMA-i se omogućava da procijeni te agencije za kreditni rejting na pojedinačnoj osnovi te da odobri izuzeće od nekih organizacijskih zahtjeva za agencije za kreditni rejting koje djeluju u Europskoj uniji, uključujući zahtjev za fizičku prisutnost u Europskoj uniji.

(3)

Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir treće zemlje mora ispunjavati najmanje tri uvjeta utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(4)

Komisija je 5. listopada 2012. donijela Provedbenu odluku 2012/628/EU (2) u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir SAD-a za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(5)

U skladu s prvim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencije za kreditni rejting u trećoj zemlji moraju imati odobrenje za rad ili biti registrirane te podlijegati trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi. Pravnim i nadzornim okvirom SAD-a propisuje se da su se agencije za kreditni rejting dužne registrirati kao nacionalno priznate organizacije za statistički rejting (NRSRO) pri Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC) kako bi im se dozvolila uporaba njihovih rejtinga za regulatorne svrhe. SEC nakon toga nad njima provodi kontinuirani nadzor. SEC raspolaže nizom nadzornih ovlasti koje mu omogućuju da istraži ispunjavaju li agencije za kreditni rejting svoje zakonske obveze. Te ovlasti uključuju ovlasti pristupa dokumentima, ovlasti provođenja istraga i inspekcijskih pregleda na licu mjesta kao i ovlasti da zahtijeva pristup zapisima telefonskih razgovora i elektroničkih poruka. SEC te ovlasti može provoditi ne samo u vezi s agencijama za kreditni rejting, nego i u vezi s drugim osobama koje su uključene u aktivnosti vezane uz kreditni rejting. Pravnim i nadzornim okvirom SAD-a propisano je da je SEC dužan najmanje jednom godišnje izvršiti pregled svake NRSRO te izvijestiti o nalazima tih pregleda. Kada ustanovi da pojedina NRSRO krši bilo koju od obveza iz relevantnih pravila, SEC ima pravo donijeti niz nadzornih mjera s ciljem sprečavanja tog kršenja. Te mjere uključuju ovlasti za oduzimanje registracije, privremeni prekid korištenja rejtinga za regulatorne namjene te izdavanje naloga agencijama za kreditni rejting da prestanu s kršenjem. SEC, u slučaju kršenja važećih zahtjeva, također može agencijama za kreditni rejting propisati stroge novčane kazne. Stoga su NSRSO predmet kontinuiranog učinkovitog nadzora i provedbe. Sporazumom o suradnji koji sklopljen između ESME i SEC-a predviđena je razmjena informacija u vezi s mjerama provedbe i nadzora koje se poduzimaju u pogledu prekograničnih agencija za kreditni rejting.

(6)

U skladu s drugim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/200, agencije za kreditni rejting u trećoj zemlji moraju podlijegati pravno obvezujućim pravilima koja su jednaka pravilima utvrđenima u člancima 6. do 12. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i njezinu Prilogu I. Pravni i nadzorni okvir SAD-a smatra se jednakim Uredbi o agencijama za kreditni rejting u pogledu upravljanja sukobima interesa, organizacijskih procesa i postupaka kojima agencije za kreditni rejting moraju raspolagati, kvalitete kreditnih rejtinga i metodologija vezanih uz rejting, objavljivanja kreditnih rejtinga te općeg i redovitog objavljivanja aktivnosti vezanih uz kreditni rejting. Pravni i nadzorni okvir SAD-a stoga osigurava jednaku zaštitu u smislu integriteta, transparentnosti, dobrog upravljanja agencijama za kreditni rejting i pouzdanosti aktivnosti vezanih uz kreditni rejting.

(7)

U skladu s trećim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, regulatorni režim u trećoj zemlji mora spriječiti miješanje nadzornih tijela i drugih tijela javne vlasti u toj trećoj zemlji u sadržaj kreditnih rejtinga i metodologija. U tom smislu, SEC-u i svakom drugom tijelu javne vlasti u SAD-u zakonom je zabranjeno da utječu na sadržaj kreditnih rejtinga i metodologije vezane uz kreditni rejting.

(8)

Pravni i nadzorni okvir SAD-a još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Međutim, Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravno obvezujuća pravila za agencije za kreditni rejting o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, promjenama u metodologijama vezanima uz rejting te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(9)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(10)

U tom kontekstu Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet od Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) o jednakosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim SAD-a, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(11)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je navela da pravni i nadzorni okvir SAD-a u pogledu agencija za kreditni rejting sadržava dovoljno odredbi za ispunjenje dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting u članak 3. stavak 1. točku (w), a Uredbom (EZ) br. 1060/2009 određeni zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge sada se proširuju na izglede vezane uz rejting. Pravni i nadzorni okvir SAD-a priznaje da je pozorno praćenje kreditnog rejtinga zbog mogućeg sniženja (credit watch), što je vrsta izgleda vezanog uz rejting u smislu Uredbe (EZ) br. 1060/2009, obuhvaćeno područjem njegove primjene.

(13)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji imaju značajan položaj u agenciji za kreditni rejting. Slično tome, pravni i nadzorni okvir SAD-a uključuje odredbe kojima se pruža zaštita u situaciji u kojoj dioničari NRSRO-a mogu stvoriti sukob interesa za agencije za kreditni rejting.

(14)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhu aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevare, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. Pravnim i nadzornim okvirom SAD-a utvrđeno je da neobjavljena aktivnost vezana uz kreditni rejting može predstavljati povlaštene informacije. NRSRO mora imati politike i postupke za izbjegavanje selektivne i neprimjerene objave značajnih informacija koje nisu javne, a dobivene su u vezi s obavljanjem usluga vezanih uz kreditni rejting. Stoga postoji vjerodostojan okvir za zaštitu od zlouporabe povjerljivih informacija.

(15)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija dodjele rejtinga. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. U pravnom i nadzornom okviru SAD-a ne postoji takav zahtjev, ali NRSRO mora imati postupke za obavještavanje dužnika kojima je dodijeljen rejting i izdavatelja vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca kojima je dodijeljen rejting o odlukama vezanima uz kreditni rejting te postupke za žalbe na konačne odluke i odluke koje se tek trebaju odnijeti vezane uz kreditni rejting.

(16)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija vezanih uz rejting za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Pravnim i nadzornim okvirom SAD-a propisuje se da su NRSRO-i dužni donijeti, održavati, provoditi i dokumentirati politike koje su razumno osmišljene kako bi se osigurala brza objava značajnih promjena postupaka i metodologija na lako dostupnom dijelu internetske stranice NRSRO-a. Ne postoji posebna obveza ispravljanja utvrđene pogreške u metodologiji, ali proizlazi iz općenitijih odredbi o kvaliteti metodologija.

(17)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanima uz rejting koji su korišteni u postupku dodjele kreditnog rejtinga. U pravnom i nadzornom okviru SAD-a postoje zahtjevi kojima se osigurava da su metodologija i aktivnost vezane uz kreditni rejting popraćene odgovarajućim smjernicama. Postoje i zahtjevi kojima se osigurava da kreditni rejting odražava sve informacije koje se smatraju relevantnima.

(18)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se propisuje da su agencije za kreditni rejting dužne objaviti određene financijske informacije. Pravni i nadzorni okvir SAD-a sadržava opće obveze bilježenja i pohranjivanja podataka o naknadama i komunikaciji s klijentima, što pridonosi ostvarenju cilja transparentnosti, tržišnog natjecanja i ublažavanja sukoba interesa, a NRSRO je dužan jednom godišnje podnijeti niz financijskih izvješća Komisiji za vrijednosne papire.

(19)

Komisiju u procjeni regulatornog režima treće zemlje usmjeravaju načelo proporcionalnosti i pristup temeljen na riziku. S obzirom na zajednički ispitane faktore i tehničke savjete ESMA-e, pravni i nadzorni okvir SAD-a za agencije za kreditni rejting ispunjava uvjete utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i trebalo bi ga se i dalje smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(20)

Radi pravne sigurnosti trebalo bi donijeti novu Provedbenu odluku, a Provedbenu odluku 2012/628/EU trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(21)

Komisija bi uz pomoć ESMA-e trebala nastaviti redovito pratiti razvoj pravnih i nadzornih dogovora koji se primjenjuju na agencije za kreditni rejting, kretanja na tržištu i učinkovitost suradnje u području nadzora u odnosu na praćenje i provedbu u SAD-u kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.

(22)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U smislu članka 5. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, zakonski i nadzorni okvir SAD-a u pogledu agencija za kreditni rejting smatra se jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Članak 2.

Provedbena odluka 2012/628/EU stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2012/628/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Sjedinjenih Američkih Država kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 274, 9.10.2012., str. 32.)

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/30


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1280

оd 29. srpnja 2019.

o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Meksika kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji.

(2)

Svrha je te odluke o jednakosti omogućiti agencijama za kreditni rejting iz Meksika, ako one nemaju važnost u sustavu za financijsku stabilnost ili za integritet financijskih tržišta jedne ili više država članica, podnošenje zahtjeva za certifikaciju Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”). Tom odlukom o jednakosti ESMA-i se omogućava da procijeni te agencije za kreditni rejting na pojedinačnoj osnovi te da odobri izuzeće od nekih organizacijskih zahtjeva za agencije za kreditni rejting koje djeluju u Europskoj uniji, uključujući zahtjev za fizičku prisutnost u Europskoj uniji.

(3)

Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir treće zemlje mora ispunjavati najmanje tri uvjeta utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(4)

Komisija je 28. travnja 2014. donijela Provedbenu odluku 2014/247/EU (2), u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir Meksika za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(5)

U skladu s prvim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencije za kreditni rejting u trećoj zemlji moraju imati odobrenje za rad ili biti registrirane te podlijegati trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi. Meksičkim okvirom propisuje se da agenciju za kreditni rejting odobri i nadzire Nacionalna komisija Meksika za bankarstvo i vrijednosne papire (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV) kako bi mogla raditi i pružati usluge kreditnog rejtinga. CNBV je ovlašten istraživati sva djelovanja ili pitanja koja se mogu smatrati kršenjem propisa. CNBV ima ovlast zahtijevati sve vrste informacija i dokumenata, provoditi izravni nadzor i pozvati svaku osobu koja bi mogla pridonijeti istrazi. Agencijama za kreditni rejting rad se može zabraniti trajno, ograničeno ili privremeno ili im se može oduzeti licencija. CNBV ima ovlast izricanja novčanih kazni. CNBV je proveo godišnje revizije usklađenosti registriranih agencija za kreditni rejting i, kada je to bilo potrebno, izrekao novčane kazne. Sporazumom o suradnji koji je sklopljen između ESMA-e i CNBV-a predviđena je razmjena informacija u vezi s mjerama provedbe i nadzora koje se poduzimaju u pogledu prekograničnih agencija za kreditni rejting.

(6)

U skladu s drugim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/200, agencije za kreditni rejting u trećoj zemlji moraju podlijegati pravno obvezujućim pravilima koja su jednaka pravilima utvrđenima u člancima 6. do 12. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i njezinu Prilogu I. U pravnom i nadzornom okviru Meksika, u pogledu korporativnog upravljanja, od agencija za kreditni rejting zahtijeva se da imaju upravno vijeće sastavljeno od najviše 21 direktora, od kojih najmanje 25 % ispunjava zahtjeve neovisnosti. Neovisni su direktori među ostalim nadležni za razvoj politike i metoda u području kreditnog rejtinga, djelotvornosti sustava unutarnje kontrole te praćenje postupaka usklađivanja i upravljanja. Sukobi interesa moraju se utvrditi i ukloniti, a službena osoba nadležna za praćenje usklađenosti treba, prema potrebi, biti obaviještena o svim mogućim sukobima interesa koji mogu utjecati na rejting. Ako agencija za kreditni rejting utvrdi sukob interesa koji može utjecati na rejting, mora se suzdržati od pružanja usluga. Pravni i nadzorni okvir Meksika sadržava detaljne organizacijske zahtjeve u pogledu vođenja evidencije i povjerljivosti, a njime je predviđeno da agencije za kreditni rejting u cijelosti snose odgovornost za bilo koju eksternaliziranu aktivnost. Subjekti koji obavljaju eksternalizirane usluge za agencije za kreditni rejting jednako tako podliježu nadzoru CNBV-a. Od agencija za kreditni rejting zahtijeva se da uspostave formalnu funkciju revizije nadležnu za revidiranje metoda i modela rejtinga, a meksički okvir sadržava i široki spektar zahtjeva za objavu u vezi s kreditnim rejtingom i aktivnostima u području rejtinga. Stoga se pravni i nadzorni okvir Meksika smatra jednakim s Uredbom (EZ) br. 1060/2009 u pogledu upravljanja sukobima interesa, organizacijskih zahtjeva, kvalitete rejtinga i metodologija vezanih uz rejting, objavljivanja kreditnih rejtinga te općeg i redovitog objavljivanja aktivnosti povezanih s kreditnim rejtingom. Zahvaljujući njemu osigurava se tako jednaka zaštita u smislu integriteta, transparentnosti, dobrog upravljanja agencijama za kreditni rejting te pouzdanosti aktivnosti vezanih uz kreditni rejting.

(7)

U skladu s trećim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, regulatorni režim u trećoj zemlji mora spriječiti miješanje nadzornih tijela i drugih tijela javne vlasti u toj trećoj zemlji u sadržaj kreditnih rejtinga i metodologija. Meksičkim ustavom utvrđeno je da upravna tijela mogu djelovati samo ako im je u primjenjivom pravu za to izrijekom prenesena nadležnost ili ovlaštenje. Ne postoji pravna odredba kojom se CNBV ili neko drugo javno tijelo mogu ovlastiti da utječu na sadržaj ili metodologije vezane uz kreditni rejting.

(8)

Pravni i nadzorni okvir Meksika još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Međutim, Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravno obvezujuća pravila za agencije za kreditni rejting o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, kvaliteti metodologija vezanih uz rejting te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(9)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakovrijednosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(10)

U tom kontekstu Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet ESMA-e o jednakovrijednosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim Meksika, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(11)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je navela da pravni i nadzorni okvir Meksika u pogledu agencija za kreditni rejting sadržava dovoljno odredbi za ispunjenje dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting u članak 3. stavak 1. točku (w), a Uredbom (EZ) br. 1060/2009 određeni se zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge sada proširuju na izglede vezane uz rejting. U pravnom i nadzornom okviru Meksika izgledi vezani uz rejting nisu izrijekom navedeni kao zasebni i odvojeni od kreditnog rejtinga, ali CNBV očekuje da agencija za kreditni rejting koja izrađuje izglede vezane uz rejting poštuje iste zahtjeve vezane uz transparentnost, neovisnost i objavljivanje koji se primjenjuju na kreditne rejtinge. Nadalje, CNBV u svoj nadzor uključuje primjerenost izgleda vezanih uz rejting u odnosu na njihove povezane kreditne rejtinge.

(13)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji imaju značajan položaj u agenciji za kreditni rejting. Pravni i nadzorni okvir Meksika uključuje opću zabranu kojom se dioničarima i članovima odbora zabranjuje izravno ili neizravno posjedovanje udjela u subjektu kojem se dodjeljuje rejting. Osim toga, agencijama za kreditni rejting nije dopušteno pružati usluge klijentima koji drže više od 5 % njihova kapitala.

(14)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhu aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevara, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. U pravnom i nadzornom okviru Meksika utvrđeni su detaljni zahtjevi u pogledu mjera koje agencije za kreditni rejting moraju poduzeti kako bi zaštitile povjerljive informacije koje se odnose na izdavatelje. Stoga postoji vjerodostojan okvir za zaštitu od zlouporabe povjerljivih informacija.

(15)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija vezanih uz rejting. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. Pravnim i nadzornim okvirom Meksika propisuje se da agencija za kreditni rejting prije objave kreditnog rejtinga o njemu obavijesti subjekt kojem dodjeljuje rejting. To agenciji za kreditni rejting i subjektu kojem se dodjeljuje rejting omogućuje da se međusobno dogovore o tome je li agencija za kreditni rejting dužna obavijestiti klijenta prije objave i u tom slučaju određuje rok za dostavu primjedaba prije objave kreditnog rejtinga.

(16)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija vezanih uz rejting za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Pravnim i nadzornim okvirom Meksika propisuje se da su agencije za kreditni rejting dužne na svojim internetskim stranicama objaviti metodologije i postupke koje su koristile za istraživanje, analizu, mišljenje, evaluaciju i razmatranje kreditne kvalitete prije upotrebe, a dužne su i objaviti sve značajne promjene svojih metodologija kako bi bile dostupne javnosti koja ulaže. Na isti način agencije za kreditni rejting dužne su preispitati svoje metodologije i modele, iako ne postoji izričit zahtjev za provedbu savjetovanja sa sudionicima na tržištu prije promjene u njihovoj metodologiji niti za uklanjanje pogrešaka utvrđenih u njihovim metodologijama. Međutim, ako je agencija za kreditni rejting uvela značajne promjene u metodologijama vezanima uz rejting, dužna je obavijestiti CNBV o tim izmjenama i javno ih objaviti bez navođenja razloga. U slučaju izmjene modela i metodologija vezanih uz rejting agencije za kreditni rejting, agencija za kreditni rejting mora preispitati sve prethodno dodijeljene rejtinge.

(17)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanima uz rejting koji su korišteni u postupku dodjele kreditnog rejtinga. Pravnim i nadzornim okvirom Meksika propisuje se da je agencija za kreditni rejting dužna u kreditnom rejtingu istaknuti da je to mišljenje agencije te da sadržava mjere zaštite kojima se osigurava da se u kreditnim rejtinzima navode samo informacije relevantne za kreditni rejting. Postoje i zahtjevi kojima se osigurava da agencije za kreditni rejting korisnicima daju dovoljno smjernica za razumijevanje kreditnih rejtinga.

(18)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se propisuje da su agencije za kreditni rejting dužne objaviti određene financijske informacije. Pravnim i nadzornim okvirom Meksika propisuje se da je agencija za kreditni rejting dužna CNBV-u dostaviti podatke o naknadama naplaćenima pojedinim klijentima, navodeći prihode od svakoga od njih i detaljno navodeći sve usluge koje su pružene svakome od njih tijekom neposredno prethodne godine. Agencije za kreditni rejting javno objavljuju jesu li od istog subjekta kojem se dodjeljuje rejting primile naknade za usluge koje se razlikuju od usluga vezanih uz rejting i postotak povezan s naknadama za usluge vezane uz rejting. Nadalje, CNBV ima opću obvezu zajamčiti pošteno postupanje prema svim klijentima agencija za kreditni rejting.

(19)

Komisiju u procjeni regulatornog režima treće zemlje usmjeravaju načelo proporcionalnosti i pristup temeljen na riziku. S obzirom na ispitane faktore, pravni i nadzorni okvir Meksika za agencije za kreditni rejting ispunjava uvjete utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i trebalo bi ga se i dalje smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(20)

Radi pravne sigurnosti trebalo bi donijeti novu Provedbenu odluku, a Provedbenu odluku 2014/247/EU trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(21)

Komisija bi uz pomoć ESMA-e trebala nastaviti redovito pratiti razvoj pravnih i nadzornih dogovora koji se primjenjuju na agencije za kreditni rejting, kretanja na tržištu i učinkovitost suradnje u području nadzora u odnosu na praćenje i provedbu u Meksiku kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.

(22)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U smislu članka 5. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, zakonski i nadzorni okvir Meksika u pogledu agencija za kreditni rejting smatra se jednakovrijednim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Članak 2.

Provedbena odluka 2014/247/EU stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/247/EU оd 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Meksika kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 132, 3.5.2014., str. 71.).

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/34


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1281

оd 29. srpnja 2019.

o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/245/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Brazila kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve koji su jednaki zahtjevima koji proizlaze iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji. Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir mora ispunjavati barem uvjete utvrđene u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(2)

Komisija je 28. travnja 2014. donijela Provedbenu odluku 2014/245/EU (2) u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir Brazila za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(3)

Pravni i nadzorni okvir Brazila još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Međutim, Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravno obvezujuća pravila za agencije za kreditni rejting o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, kvaliteti metodologija dodjele rejtinga te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(4)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakovrijednosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(5)

U tom kontekstu Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet od Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) o jednakovrijednosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim Brazila, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(6)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je zaključila da pravni i nadzorni okvir Brazila ne sadržava dovoljno odredbi za ispunjenje ciljeva dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013.

(7)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting u članak 3. stavak 1. točku (w), a Uredbom (EZ) br. 1060/2009 određeni zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge sada se proširuju na izglede vezane uz rejting. U brazilskom okviru izgledi vezani uz rejting nisu izrijekom navedeni kao zasebni i odvojeni od kreditnog rejtinga, ali Komisija za vrijednosne papire i burzu Brazila („Comissão de Valores Mobiliários”) očekuje da se pri kreiranju izgleda vezanih uz rejting poštuju jednaki zahtjevi kao i za odgovarajuće kreditne rejtinge.

(8)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji su na značajnom položaju u agenciji za kreditni rejting. Pravnim i nadzornim okvirom Brazila propisuje se da su agencije za kreditni rejting dužne uspostaviti odgovarajuće i učinkovite organizacijske i administrativne postupke za sprečavanje, otkrivanje, uklanjanje, ispravljanje i objavljivanje svih sukoba interesa. Međutim, pravnim i nadzornim okvirom Brazila nije izričito propisano da su agencije za kreditni rejting dužne uzeti u obzir sukobe interesa koji se odnose na dioničare. Prema tome, ne postoji zabrana dodjele kreditnog rejtinga subjektu ako član uprave agencije za kreditni rejting ili dioničar s više od 10 % udjela ili prava glasa u agenciji za kreditni rejting ima više od 10 % udjela u subjektu kojem se dodjeljuje rejting. Nije zabranjeno ni da pojedinac ili subjekt s više od 5 % udjela ili prava glasa u agenciji za kreditni rejting obavlja konzultantske poslove ili poslove savjetovanja za subjekt kojem je ta agencija za kreditni rejting dodijelila rejting.

(9)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhu aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevare, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. Stoga se pravnim i nadzornim okvirom Brazila pruža zaštita od zlouporabe povjerljivih informacija.

(10)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija dodjele rejtinga. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem dodjeljuju rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. Pravnim i nadzornim okvirom Brazila od agencije za kreditni rejting ne zahtijeva se da prije objave kreditnog rejtinga obavijeste subjekt kojem dodjeljuju rejting.

(11)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija dodjele rejtinga za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Iako se u pravnom i nadzornom okviru Brazila navodi da bi agencija za kreditni rejting regulatoru i tržištu trebala objaviti sve značajne promjene u svojim metodologijama, od agencija za kreditni rejting ne zahtijeva se savjetovanje o promjenama metodologija ili ispravljanje pogrešaka u njihovim metodologijama. Iako postoji obveza priopćavanje broja subjekata kojima se dodjeljuje rejting, a koji su pogođeni promjenom metodologije, ne zahtijeva se obrazloženje ili obavješćivanje regulatora.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanim uz rejting koji su korišteni u postupku dodjele kreditnog rejtinga. Pravnim i nadzornim okvirom Brazila propisuje se da se u izvješća o kreditnim rejtinzima uključe metodologije za utvrđivanje kreditnog rejtinga kako bi se osiguralo da osobe koje nisu uključene u proces mogu razumjeti razloge za dodjelu određenog rejtinga. Osim toga, ne zahtijeva se navođenje činjenice da kreditni rejting predstavlja mišljenje agencije i da se na njega može osloniti samo do određene mjere.

(13)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se propisuje da su agencije za kreditni rejting dužne objaviti određene financijske informacije. Iako Komisija za vrijednosne papire i burzu Brazila („Comissão de Valores Mobiliários”) može zatražiti informacije u okviru svojih nadzornih aktivnosti, pravnim i nadzornim okvirom Brazila od agencija za kreditni rejting ne zahtijeva se da nadzornim tijelima ili javnosti sustavno podnose na uvid politike određivanja cijena. Nadalje, ne postoji zahtjev da naknade koje se naplaćuju klijentima moraju biti utemeljene na troškovima i nediskriminirajuće.

(14)

S obzirom na ispitane čimbenike, pravni i nadzorni okvir Brazila ne ispunjava sve uvjete za jednakost utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Stoga se ne može smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(15)

Stoga Provedbenu odluku 2014/245/EU treba staviti izvan snage.

(16)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2014/245/EU stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/245/EU оd 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Brazila kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 132, 3.5.2014., str. 65.).

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/37


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1282

оd 29. srpnja 2019.

o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/246/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Argentine kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve koji su jednaki zahtjevima iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji. Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir treće zemlje mora ispunjavati najmanje tri uvjeta utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(2)

Komisija je 28. travnja 2014. donijela Provedbenu odluku 2014/246/EU (2) u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir Argentine za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(3)

Pravni i nadzorni okvir Argentine još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Međutim, Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravno obvezujuća pravila za agencije za kreditni rejting o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, kvaliteti metodologija vezanih uz rejting te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(4)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakovrijednosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(5)

U tom kontekstu Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) o jednakovrijednosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim Argentine, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(6)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je zaključila da pravni i nadzorni okvir Argentine ne sadržava dovoljno odredbi za ispunjenje ciljeva dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013.

(7)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting u članak 3. stavak 1. točku (w) Uredbe (EZ) br. 1060/2009, a određeni se zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge proširuju na izglede vezane uz rejting. Iako su izgledi vezani uz rejting značajka tržišta kreditnog rejtinga, pravni i nadzorni okvir Argentine ne uključuje takve odredbe. Budući da izgledi vezani uz rejting nisu pod nadzorom Nacionalne komisije za vrijednosne papire (Comision Nacional de Valores, CNV), ona ne može tražiti informacije o izgledima vezanima uz rejting.

(8)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji imaju značajan položaj u agenciji za kreditni rejting. Pravnim i nadzornim okvirom Argentine propisuje se da su agencije za kreditni rejting dužne uspostaviti odgovarajuće i učinkovite organizacijske i administrativne postupke za sprečavanje, otkrivanje, uklanjanje, ispravljanje i objavljivanje svih sukoba interesa. Međutim, pravnim i nadzornim okvirom Argentine nije izričito propisano da su agencije za kreditni rejting dužne uzeti u obzir sukobe interesa koji se odnose na dioničare. Prema tome, ne postoje zahtjevi kojima bi se agenciji za kreditni rejting zabranila dodjela kreditnog rejtinga subjektu s više od 10 % udjela u toj agenciji ili obavljanje konzultantskih poslova ili poslova savjetovanja za subjekt s više od 5 % udjela u toj agenciji.

(9)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhe povezane s aktivnostima vezanima uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevare, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. U pravnom i nadzornom okviru Argentine utvrđuju se detaljni zahtjevi u pogledu mjera koje agencije za kreditni rejting moraju poduzeti kako bi zaštitile povjerljive informacije koje posjeduju i koje se odnose na izdavatelje. Stoga postoji vjerodostojan okvir za zaštitu od zlouporabe povjerljivih informacija.

(10)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija vezanih uz rejting. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. Pravni i nadzorni okvir Argentine ne obvezuje agencije za kreditni rejting da subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće činjeničnu provjeru kreditnog rejtinga prije njegove objave. Rejting se mora objaviti čim ga odbor za rejting odobri radi zaštite ulagatelja te kako bi se osiguralo da se tržište bez odlaganja obavijesti o svim promjenama u kreditnom rejtingu.

(11)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija vezanih uz rejting za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Među pravnim i nadzornim okvirom Argentine i okvirom Unije postoje neke znatne razlike. Iako se pravnim i nadzornim okvirom Argentine propisuje da se kreditni rejtinzi izdaju samo u skladu s objavljenim metodologijama te da se metodologije redovito podvrgavaju preispitivanju, ne postoji izričit zahtjev da se agencije za kreditni rejting savjetuju o promjenama metodologija ili ispravljanju pogrešaka u njihovim metodologijama. Ne postoji ni zahtjev za obavješćivanjem svih pogođenih subjekata o pogreškama u metodologiji vezanoj uz rejting.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanima uz rejting koji su korišteni u postupku dodjele kreditnog rejtinga. Pravni i nadzorni okvir Argentine sadržava odredbe kojima se osigurava da agencije za kreditni rejting korisnicima daju dovoljno smjernica za razumijevanje kreditnih rejtinga. Međutim ne postoji izričit zahtjev da agencije za kreditni rejting uključe samo one informacije koje su relevantne za procjenu kreditnog rizika subjekta u kreditni rejting. Ne postoji ni zahtjev da agencija za kreditni rejting u kreditnom rejtingu istakne da rejting predstavlja mišljenje agencije i da se na njega treba oslanjati samo do određene mjere.

(13)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se zahtjeva da agencije za kreditni rejting objave određene financijske informacije. Pravnim i nadzornim sustavom Argentine propisuje se da su agencije za kreditni rejting regulatornom tijelu dužne pružiti samo informacije o naknadama za svoje usluge vezane uz rejting za svakog klijenta, razlikujući pritom subjekt i/ili instrument i jamstvo. Agencije za kreditni rejting na svojim su internetskim stranicama dužne objaviti najmanje i najveće naknade za svoje usluge vezane uz rejting kako bi se osiguralo pravedno postupanje prema klijentima, ali ne postoji zahtjev da naknade koje se naplaćuju klijentima moraju biti utemeljene na troškovima i nediskriminirajuće.

(14)

S obzirom na ispitane čimbenike, pravni i nadzorni okvir Argentine za agencije za kreditni rejting ne ispunjava sve uvjete za jednakost utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Stoga se ne može smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(15)

Stoga Provedbenu odluku 2014/246/EU treba staviti izvan snage.

(16)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2014/246/EU stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/246/EU оd 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Argentine kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 132, 3.5.2014., str. 68.).

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/40


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1283

оd 29. srpnja 2019.

o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Japana kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji.

(2)

Svrha je te odluke o jednakosti omogućiti agencijama za kreditni rejting iz Japana, ako one nemaju važnost u sustavu za financijsku stabilnost ili integritet financijskih tržišta jedne ili više država članica, podnošenje zahtjeva za certifikaciju Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”). Tom odlukom o jednakosti ESMA-i se omogućava da procijeni te agencije za kreditni rejting na pojedinačnoj osnovi te da odobri izuzeće od nekih organizacijskih zahtjeva za agencije za kreditni rejting koje djeluju u Europskoj uniji, uključujući zahtjev za fizičku prisutnost u Europskoj uniji.

(3)

Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir treće zemlje mora ispunjavati najmanje tri uvjeta utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(4)

Komisija je 28. rujna 2010. donijela Odluku 2010/578/EU (2) u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir Japana za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(5)

U skladu s prvim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencije za kreditni rejting u trećoj zemlji moraju imati odobrenje za rad ili biti registrirane te podlijegati trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi. Pravnim i nadzornim okvirom Japana propisuje se da agencija za kreditni rejting mora biti registrirana kod Agencije za financijske usluge Japana („JFSA”) kako bi se njezini kreditni rejtinzi mogli koristiti u regulatorne svrhe u Japanu. JFSA nameće pravno obvezujuće obveze za agencije za kreditni rejting te ih kontinuirano nadzire. JFSA raspolaže širokim i sveobuhvatnim spektrom ovlasti i može poduzeti niz mjera, uključujući sankcije protiv agencija za kreditni rejting radi kršenja odredbi Zakona o financijskim instrumentima i burzama u vezi s reguliranjem agencija za kreditni rejting.

(6)

U skladu s drugim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/200, agencije za kreditni rejting u trećoj zemlji moraju podlijegati pravno obvezujućim pravilima koja su jednaka pravilima utvrđenima u člancima 6. do 12. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i njezinu Prilogu I. Pravni i nadzorni okvir Japana temelji se na obvezi dobre vjere. Agencija za kreditni rejting uspostavlja operativne kontrolne sustave za pravedno i primjereno izvršenje poslova kreditnog rejtinga u obliku velikog broja detaljnih i preskriptivnih zahtjeva, detaljnih odredbi u vezi izbjegavanja, upravljanja i otkrivanja sukoba interesa te dužnosti bilježenja i objavljivanja informacija JFSA-i i javnosti. Pravni i nadzorni okvir Japana smatra se jednakim s Uredbom (EZ) br. 1060/2009 u pogledu upravljanja sukobima interesa, organizacijskih zahtjeva, mjera osiguranja kvalitete rejtinga i metodologija vezanih uz rejting, obveze objavljivanja kreditnih rejtinga te obveze općeg i redovitog objavljivanja aktivnosti vezanih uz kreditni rejting. Stoga se pravnim i nadzornim okvirom Japana predviđa jednaka zaštita u smislu integriteta, transparentnosti, dobrog upravljanja agencijama za kreditni rejting i pouzdanosti aktivnosti vezanih uz kreditni rejting.

(7)

U skladu s trećim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, regulatorni režim u trećoj zemlji mora spriječiti miješanje nadzornih tijela i drugih tijela javne vlasti u toj trećoj zemlji u sadržaj kreditnih rejtinga i metodologija. U tom pogledu, JFSA-i je zakonom zabranjeno miješanje u suštinu kreditnih rejtinga i metodologija vezanih uz kreditni rejting.

(8)

Pravni i nadzorni okvir Japana još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Međutim, Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravila o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, kvaliteti metodologija vezanih uz rejting te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(9)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakovrijednosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(10)

U tom kontekstu Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet ESMA-e o jednakovrijednosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim Japana, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(11)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je navela da pravni i nadzorni okvir Japana u pogledu agencija za kreditni rejting sadržava dovoljno odredbi za ispunjenje dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting u članak 3. stavak 1. točku (w), a Uredbom (EZ) br. 1060/2009 određeni se zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge sada proširuju na izglede vezane uz rejting. U pravnom i nadzornom okviru Japana izričito se navode izgledi vezani uz rejting. Pravni i nadzorni okvir Japana izgled vezan uz rejting smatra dijelom kreditnog rejtinga i ovlašćuje JFSA-u da prati primjerenost izgleda vezanih uz rejting u vezi s njihovim povezanim kreditnim rejtinzima.

(13)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji imaju značajan položaj u agenciji za kreditni rejting. Pravnim i nadzornim okvirom Japana propisuje se da su agencije za kreditni rejting dužne donijeti mjere kojima će se osigurati da agencija za kreditni rejting ne šteti interesima ulagatelja u postupku utvrđivanja kreditnog rejtinga, posebno ako subjekt kojem se dodjeljuje rejting ima 5 % ili više udjela u toj agenciji za kreditni rejting. Nadalje, agenciji za kreditni rejting u potpunosti se zabranjuje utvrđivanje rejtinga ako agencija za kreditni rejting ima udjel u subjektu kojem se dodjeljuje rejting.

(14)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhu aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevare, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. U pravnom i nadzornom okviru Japana utvrđuju se detaljni zahtjevi u pogledu mjera koje agencije za kreditni rejting moraju poduzeti kako bi zaštitile povjerljive informacije koje se odnose na izdavatelje. Stoga postoji vjerodostojan okvir za zaštitu od zlouporabe povjerljivih informacija.

(15)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija vezanih uz rejting. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. Pravnim i nadzornim okvirom Japana propisuje se da su agencije za kreditni rejtinge dužne donijeti politiku vezanu uz rejting kojom će utvrditi metodologiju za utvrđivanje i objavljivanje svojih kreditnih rejtinga. Politika vezana uz rejting trebala bi sadržavati smjernice i metode kako bi se subjektu kojem se dodjeljuje rejting omogućilo da provjeri postoje li činjenične pogreške u kreditnom rejtingu prije njegove objave i kako bi izrazio svoja mišljenja o kreditnom rejtingu u prihvatljivom roku.

(16)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija vezanih uz rejting za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Slično tome, pravnim i nadzornim okvirom Japana propisano je da agencija za kreditni rejting mora imati mjere kojima se osigurava dostatna kvaliteta informacija koje se koriste u utvrđivanju kreditnog rejtinga te strogost i sustavnost metodologija vezanih uz rejting.

(17)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanim uz rejting koji su korišteni u postupku dodjele kreditnog rejtinga. Pravni i nadzorni okvir Japana uključuje zahtjeve kojima se osigurava da agencije za kreditni rejting korisnicima daju dovoljno smjernica za razumijevanje kreditnih rejtinga. Osim toga, postoje zahtjevi kojima se osigurava točnost objava agencija za kreditni rejting njihovim dionicima.

(18)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se propisuje da su agencije za kreditni rejting dužne objaviti određene financijske informacije. U pogledu zaštite klijenata agencija za kreditni rejting i zahtjeva da su naknade utemeljene na troškovima i nediskriminirajuće, pravni i nadzorni okvir Japana sadržava slične zahtjeve kako bi se osiguralo da agencije za kreditni rejting posluju na pravedan i točan način. Njime se od agencija za kreditni rejting zahtijeva da svake poslovne godine za nadzorno tijelo pripreme poslovno izvješće s imenima 20 glavnih klijenata i naknadama koje je svaki od njih platio tijekom fiskalne godine, a nadzorno je tijelo ovlašteno zatražiti relevantne informacije o njihovim politikama određivanja cijena i konkretnim naplaćenim naknadama.

(19)

Komisiju u procjeni regulatornog režima treće zemlje usmjeravaju načelo proporcionalnosti i pristup temeljen na riziku. S obzirom na ispitane faktore, pravni i nadzorni okvir Japana za agencije za kreditni rejting ispunjava uvjete utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i trebalo bi ga se i dalje smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(20)

Radi pravne sigurnosti trebalo bi donijeti novu Provedbenu odluku, a Odluku 2010/578/EU trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(21)

Komisija bi uz pomoć ESMA-e trebala nastaviti redovito pratiti razvoj pravnih i nadzornih dogovora koji se primjenjuju na agencije za kreditni rejting, kretanja na tržištu i učinkovitost suradnje u području nadzora u odnosu na praćenje i provedbu u Japanu kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.

(22)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 5. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, japanski pravni i nadzorni okvir za agencije za kreditni rejting smatra se jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Članak 2.

Odluka 2010/578/EU stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2010/578/EU od 28. rujna 2010. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Japana kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 254, 29.9.2010., str. 46.)

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).


30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/43


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1284

оd 29. srpnja 2019.

o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Hong Konga kao jednakoga zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji.

(2)

Svrha je te odluke o jednakosti omogućiti agencijama za kreditni rejting iz Hong Konga, ako one nemaju važnost u sustavu za financijsku stabilnost ili za integritet financijskih tržišta jedne ili više država članica, podnošenje zahtjeva za certifikaciju Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”). Tom odlukom o jednakosti ESMA-i se omogućava da procijeni te agencije za kreditni rejting na pojedinačnoj osnovi te da odobri izuzeće od nekih organizacijskih zahtjeva za agencije za kreditni rejting koje djeluju u Europskoj uniji, uključujući zahtjev za fizičku prisutnost u Europskoj uniji.

(3)

Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir treće zemlje mora ispunjavati najmanje tri uvjeta utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(4)

Komisija je 28. travnja 2014. donijela Provedbenu odluku 2014/249/EU (2) u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir Hong Konga za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(5)

U skladu s prvim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/200, agencije za kreditni rejting u trećoj zemlji moraju imati odobrenje za rad ili biti registrirane te podlijegati trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi. Pravim i nadzornim okvirom Hong Konga propisuje se da su agencije za kreditni rejting i njihovi analitičari rejtinga koji pružaju usluge kreditnog rejtinga u Hong Kongu dužni imati dozvolu za pružanje usluga kreditnog rejtinga i da podliježu nadzoru Komisije za vrijednosne papire i budućnosnice u Hong Kongu. Zahvaljujući pravnom i nadzornom okviru Hong Konga, Komisija za vrijednosne papire i budućnosnice raspolaže sveobuhvatnim rasponom ovlasti koje joj omogućuju da istraži ispunjavaju li agencije za kreditni rejting svoje pravne obveze. Komisija za vrijednosne papire i budućnosnice može obvezati i regulirane i neregulirane osobe da dostave informacije i dokumente koji su bitni za istragu, što uključuje trgovinsku, bankarsku, telefonsku i internetsku evidenciju te podatke o stvarnom vlasništvu. Ta se ovlast primjenjuje i na osobe pod istragom i na osobe za koje Komisija za vrijednosne papire i budućnosnice opravdano vjeruje da posjeduju informacije koje su bitne za istragu. Osim toga, u slučaju bojazni od uništenja ili uklanjanja dokaza, bijega osobe pod istragom ili drugih rizika, Komisija za vrijednosne papire i budućnosnice ima ovlast pristupa na privatni posjed reguliranih i nereguliranih osoba nakon što joj pravosudno tijelo izda nalog o pretrazi. Osim toga Komisija za vrijednosne papire i budućnosnice ovlaštena je pokretati kaznene, građanske, upravne i druge postupke. To uključuje upravnu ovlast za uvođenje disciplinskih sankcija za osobe koje imaju dozvolu za rad ili su registrirane pri Komisiji za vrijednosne papire i budućnosnice, uvođenje ograničenja osobama koje imaju dozvolu za rad ili registriranim osobama u vezi s njihovim poslovnim aktivnostima, opoziv ili suspenziju dozvole ili registracije, izricanje ukora, uvođenje obveza ili izricanje novčane kazne osobi koja ima dozvolu ili registriranoj osobi. Komisija za vrijednosne papire i budućnosnice ima ovlast da od nadležnog suda zatraži privremenu zabranjujuću ili korektivnu mjeru. Osim inspekcijskih pregleda na licu mjesta, Komisija za vrijednosne papire i budućnosnice, zahvaljujući kontaktu s licenciranim agencijama za kreditni rejting, provodi i neizravni nadzor kako bi razumjela njihove poslovne modele i planove te rizike povezane s tim aktivnostima te na taj način utvrdila i procijenila rizike koji proizlaze iz njihovih poslovnih aktivnosti. Informacije o licenciranim agencijama za kreditni rejting prikupljaju se dokumentiranjem u okviru Komisije za vrijednosne papire i budućnosnice, što među ostalim uključuje revidirane godišnje financijske izvještaje i godišnja revizijska izvješća. Komisija za vrijednosne papire i budućnosnice prati pritužbe i samoprijavljena kršenja. Sporazumom o suradnji koji je sklopljen između ESMA-e i Komisije za vrijednosne papire i budućnosnice u Hong Kongu predviđena je razmjena informacija u vezi s mjerama provedbe i nadzora koje se poduzimaju u pogledu prekograničnih agencija za kreditni rejting.

(6)

U skladu s drugim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/200, agencije za kreditni rejting u trećoj zemlji moraju podlijegati pravno obvezujućim pravilima koja su jednaka pravilima utvrđenima u člancima od 6. do 12. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i njezinu Prilogu I. Pravnim i nadzornim okvirom Hong Konga utvrđeni su detaljni zahtjevi korporativnog upravljanja. Upravno vijeće i nadležni službenici za regulirane aktivnosti primarno odgovaraju za to da se u agencijama za kreditni rejting osigura održavanje primjerenih standarda ponašanja i poštovanje odgovarajućih postupaka. Agencije za kreditni rejting moraju imati dvoje nadležnih službenika koji moraju imati odobrenje Komisije za vrijednosne papire i budućnosnice, a barem jedna od te dvije osobe mora biti izvršni direktor u smislu Pravilnika o vrijednosim papirima i budućnosnicama. Detaljne odredbe postoje u pogledu sukoba interesa, pri čemu se od agencija za kreditni rejting zahtijeva da utvrde i uklone sukob interesa, ili njime upravljaju, te da budu organizirane na način kojim će se osigurati da njihov poslovni interes ne ugrozi neovisnost i točnost kreditnog rejtinga; daljnje detaljne odredbe odnose se na zahtjeve u pogledu organizacije, uključujući eksternalizaciju, vođenje evidencije i povjeljivost. U smislu organizacijskih zahtjeva, agencije za kreditni rejting moraju ispuniti zahtjeve u vezi s politikama i postupcima za osiguravanje usklađenosti s pravnim obvezama te trajnim i djelotvornim funkcioniranjem praćenja usklađenosti. Od agencija za kreditni rejting zahtijeva se da uspostave funkciju revizije nadležnu za redovito revidiranje metoda i modela rejtinga te njihovih bitnih promjena. Pravni i nadzorni okvir Hong Koga sadržava i širok spektar zahtjeva za objavljivanje, primjerice javnu objavu rejtinga i godišnju javnu objavu podataka aktivnostima povezanima s rejtingom i pomoćnim aktivnostima. Stoga se pravni i nadzorni okvir Hong Konga smatra jednakim s Uredbom o agencijama za kreditni rejting u pogledu upravljanja sukobima interesa, organizacijskih zahtjeva, kvalitete rejtinga i metodologija vezanih uz rejting, objavljivanja kreditnih rejtinga te općeg i redovitog objavljivanja aktivnosti povezanih s kreditnim rejtingom. Zahvaljujući njemu treba se osigurati jednaka zaštita u smislu integriteta, transparentnosti, dobrog upravljanja agencijama za kreditni rejting te pouzdanosti aktivnosti povezanih s kreditnim rejtingom.

(7)

U skladu s trećim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, regulatorni režim u trećoj zemlji mora spriječiti miješanje nadzornih tijela i drugih tijela javne vlasti u toj trećoj zemlji u sadržaj kreditnih rejtinga i metodologija. Ne postoji pravna odredba kojom se Komisija za vrijednosne papire i budućnosnice ili neko drugo javno tijelo mogu ovlastiti da utječu na sadržaj ili metododologije kreditnog rejtinga.

(8)

Pravni i nadzorni okvir Hong Konga još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Međutim, Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravno obvezujuća pravila za agencije za kreditni rejting o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, kvaliteti metodologija vezanih uz rejting te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(9)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(10)

U tom kontekstu Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet ESMA-e o jednakosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim Hong Konga, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(11)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je navela da pravni i nadzorni okvir Hong Konga u pogledu agencija za kreditni rejting sadržava dovoljno odredbi za ispunjenje dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting u članak 3. stavak 1. točku (w), a Uredbom (EZ) br. 1060/2009 određeni zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge sada se proširuju na izglede vezane uz rejting. Iako u pravnom i nadzornom okviru Hong Konga izgledi vezani uz rejting nisu izrijekom navedeni kao zasebni i odvojeni od kreditnog rejtinga, Komisija za vrijednosne papire i budućnosnice očekuje, s obzirom široko značenje pojma „kreditni rejting” u pravnom i nadzornom okviru Hong Konga, da se pri izradi izgleda vezanih uz rejting poštuju jednaki zahtjevi kao i za kreditne rejtinge.

(13)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji imaju značajan položaj u agenciji za kreditni rejting. Pravnim i nadzornim okvirom Hong Konga propisuje se da su agencije za kreditni rejting dužne uspostaviti odgovarajuće i učinkovite mehanizme za sprečavanje, objavljivanje, identifikaciju i uklanjanje sukoba interesa ili upravljanje njima te osigurati da na njih ne utječu poslovni odnosi. Iako u zakonodavstvu Hong Konga ne postoji izričito upućivanje na dioničare, ako postoji potencijalni sukob interesa tada je agencijama za kreditni rejting zabranjeno obavljanje tog poslovanja.

(14)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhu aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevara, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. Na temelju utvrđenih detaljnih zahtjeva, pravnim i nadzornim okvirom Hong Konga propisuje se da su agencije za kreditni rejting dužne donijeti postupke i mehanizme za zaštitu povjerljivih informacija povezanih s izdavateljima. Stoga postoji vjerodostojan okvir za zaštitu od zlouporabe povjerljivih informacija.

(15)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija dodjele rejtinga. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. Zbog toga što je brzo obavještavanje tržišta o rejtingu stavljeno na prvo mjesto, pravni i nadzorni okvir Hong Konga ne sadržava stroge zahtjeve da agencije za kreditni rejting obavijeste subjekt kojem se dodjeljuje rejting o kreditnom rejtingu prije njegove objave. Umjesto toga agencije za kreditni rejting obavješćuju subjekt kojem se dodjeljuje rejting samo o ključnim informacijama i glavnim pitanjima na kojima će se rejting temeljiti, kada je to izvedivo i primjereno.

(16)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija vezanih uz rejting za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Pravnim i nadzornim okvirom Hong Konga propisuje se da agencije za kreditni rejting u potpunosti i javno objavljuju sve značajne promjene svojih metodologija. Osim toga, njime se propisuje da, kada je to izvedivo i primjereno, agencija za kreditni rejting objavi takve značajne promjene prije njihova stupanja na snagu. U slučaju bilo kakve promjene metodologija, modela ili ključnih pretpostavki vezanih uz rejting koje se koriste za pripremu bilo kojeg od njezinih kreditnih rejtinga, agencija za kreditni rejting dužna je odmah objaviti koliko će njezinih kreditnih rejtinga vjerojatno biti pogođeno tom promjenom, koristeći ista sredstva priopćavanja kao i ona za distribuciju pogođenih kreditnih rejtinga.

(17)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanima uz rejting koji su korišteni u postupku dodjele kreditnog rejtinga. Pravni i nadzorni sustav Hong Konga sadržava zahtjeve kojima se osigurava da agencije za kreditni rejting korisnicima daju dovoljno smjernica za razumijevanje kreditnih rejtinga. Postoji i zahtjev da svakih šest mjeseci nadzornom tijelu dostave informacije o svojim poslovnim aktivnostima.

(18)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se propisuje da su agencije za kreditni rejting dužne objaviti određene financijske informacije. Pravnim i nadzornim okvirom Hong Konga propisuje se da su agencije za kreditni rejting dužne voditi poslovnu evidenciju u skladu sa svim zakonskim zahtjevima za određeno razdoblje, javno objavljivati opća načela svojih dogovora o naknadama sa subjektima kojima se dodjeljuje rejting i izvješćivati o agregiranom dohotku koji proizlazi iz pružanja usluga kreditnog rejtinga, čime se nadzorno tijelo ovlašćuje da zatraži te informacije. S obzirom na mjere za zaštitu klijenata i osiguravanje pravednog postupanja, postoji opći uvjet pravednog postupanja prema klijentima.

(19)

Komisiju u procjeni regulatornog režima treće zemlje usmjeravaju načelo proporcionalnosti i pristup temeljen na riziku. S obzirom na zajednički ispitane faktore i tehničke savjete ESMA-e, pravni i nadzorni okvir Hong Konga za agencije za kreditni rejting ispunjava uvjete utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i trebalo bi ga se i dalje smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(20)

Radi pravne sigurnosti trebalo bi donijeti novu Provedbenu odluku, a Provedbenu odluku 2014/249/EU trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(21)

Komisija bi uz pomoć ESMA-e trebala nastaviti redovito pratiti razvoj pravnih i nadzornih dogovora koji se primjenjuju na agencije za kreditni rejting, kretanja na tržištu i učinkovitost suradnje u području nadzora u odnosu na praćenje i provedbu u Hong Kongu kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.

(22)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U smislu članka 5. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, zakonski i nadzorni okvir Hong Konga u pogledu agencija za kreditni rejting smatra se jednakovrijednim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Članak 2.

Provedbena odluka 2014/249/EU stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/249/EU оd 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Hong Konga kao jednakoga zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 132, 3.5.2014., str. 76.)

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).