ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 160

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
18. lipnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2019/985 od 17. lipnja 2019. o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2018/1001 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Republici Maldivima

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/986 оd 7. ožujka 2019. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih višestupanjskim postupkom ( 1 )

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/987 оd 29. svibnja 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012 u pogledu praćenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih višestupanjskim postupkom

8

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/988 оd 17. lipnja 2019. o ispravku francuske jezične verzije Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom ( 1 )

10

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/989 оd 17. lipnja 2019. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari klorprofam, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

11

 

 

DIREKTIVE

 

*

Provedbena direktiva Komisije (EU) 2019/990 оd 17. lipnja 2019. o izmjeni popisa rodova i vrsta u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive Vijeća 2002/55/EZ, u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2008/72/EZ i u Prilogu Direktivi Komisije 93/61/EEZ ( 1 )

14

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2019/991 Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.

23

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2019/992 od 4. lipnja 2019. o imenovanju voditelja savjetodavne misije Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/993 od 17. lipnja 2019. o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2018/1006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Republici Maldivima

25

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/994 оd 17. lipnja 2019. o odgodi isteka odobrenja etofenproksa za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 ( 1 )

26

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/995 оd 17. lipnja 2019. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2016/2323 o uspostavljanju Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

28

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/985

od 17. lipnja 2019.

o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2018/1001 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Republici Maldivima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2019/993 od 17. lipnja 2019. o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2018/1006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Republici Maldivima (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 16. srpnja 2018. donijelo Odluku (ZVSP) 2018/1006 (2) o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Republici Maldivima. Tom odlukom predviđa se, među ostalim, zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora određenih osoba, subjekata ili tijela odgovornih za podrivanje vladavine prava ili ometanje nalaženja uključivog političkog rješenja u Republici Maldivima te osoba i subjekata odgovornih za teške povrede ili kršenja ljudskih prava u Republici Maldivima.

(2)

Uredbom Vijeća (EU) 2018/1001 (3) provode se mjere predviđene Odlukom (ZVSP) 2018/1006.

(3)

Vijeće je 17. lipnja 2019. donijelo Odluku (ZVSP) 2019/993 o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2018/1006.

(4)

Te su mjere obuhvaćene područjem primjene Ugovora i stoga je, posebno kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(5)

Uredbu (EU) 2018/1001 trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2018/1001 stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 17. lipnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Vidjeti stranicu 25. ovog Službenog lista.

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1006 od 16. srpnja 2018. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Republici Maldivima (SL L 180, 17.7.2018., str. 24.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) 2018/1001 od 16. srpnja 2018. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Republici Maldivima (SL L 180, 17.7.2018., str. 1.).


18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/986

оd 7. ožujka 2019.

o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih višestupanjskim postupkom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila (1), a posebno njezin članak 8. stavak 9. drugi podstavak i članak 13. stavak 6. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Od 1. rujna 2019. sva laka vozila bit će obuhvaćena novim regulatornim ispitnim postupkom za mjerenje emisija CO2 i potrošnje goriva lakih vozila, Globalno usklađenim ispitnim postupkom za laka vozila (WLTP) utvrđenim u Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (2), koji zamjenjuje Novi europski vozni ciklus (NEDC) utvrđen u Uredbi Komisije (EZ) br. 692/2008 (3). Stoga bi trebalo utvrditi novu metodologiju za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva vozila kategorije N1 koja su homologirana višestupanjskim postupkom (dalje u tekstu „višestupanjska vozila”).

(2)

U skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011 specifične emisije CO2 višestupanjskog vozila dodjeljuju se proizvođaču osnovnog vozila. Kako bi se proizvođaču osnovnog vozila omogućilo da djelotvorno i s dostatnom sigurnošću planira usklađenost sa svojim ciljnim vrijednostima za specifične emisije, trebalo bi utvrditi metodologiju kojom se osigurava da su emisije CO2 i masa nepotpunih osnovnih vozila koji će biti dodijeljeni tom proizvođaču poznati u trenutku proizvodnje i prodaje nepotpunog osnovnog vozila, a ne samo u trenutku kad proizvođač završnog stupnja stavi na tržište dovršeno vozilo.

(3)

Za određivanje emisija CO2 nepotpunog osnovnog vozila primjereno je upotrijebiti metodu interpolacije propisanu u Uredbi (EU) 2017/1151, pri čemu bi specifične ulazne vrijednosti trebalo oblikovati tako da dobivene vrijednosti emisija CO2 i mase budu što reprezentativnije za vrijednosti koje će biti naknadno utvrđene za dovršeno vozilo. Kako bi se osigurala dosljednost, pri izračunu prosječnih specifičnih emisija proizvođača osnovnog vozila trebalo bi uzeti u obzir vrijednosti mase utvrđene za tu svrhu.

(4)

Proizvođač osnovnog vozila trebao bi Komisiji prijaviti ulazne vrijednosti korištene za metodu interpolacije, kao i vrijednosti emisija CO2 i mase nepotpunog osnovnog vozila. Istodobno, države članice trebale bi nastaviti prijavljivati Komisiji specifične emisije CO2 i mase dovršenih vozila.

(5)

Na temelju tih podataka Komisija bi trebala stalno ocjenjivati reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 osnovnog vozila i obavješćivati proizvođače o svim utvrđenim razlikama. U slučaju znatne i trajne razlike između prosječnih specifičnih emisija CO2 dovršenog vozila i prosjeka vrijednosti CO2 za praćenje utvrđenih za proizvođača osnovnog vozila, za potrebe utvrđivanja usklađenosti proizvođača s ciljnim vrijednostima specifičnih emisija trebale bi se koristiti vrijednosti emisija dovršenih vozila.

(6)

Priloge I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 145, 31.5.2011., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).


PRILOG

Prilozi I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U točki 1. podtočki (c) Priloga I. dodaje se sljedeći odlomak:

„Kad je riječ o nepotpunim višestupanjskim vozilima iz točke 1.a dijela A Priloga II., masa za praćenje (Mmon) koristi se umjesto vrijednosti M. Masa za praćenje izračunava se u skladu sa sljedećom formulom:

 

Mmon = MRObase × B0

 

pri čemu su:

 

MRObase i B0 kako je definirano u točki 1.a.1. podtočki (a) dijela A Priloga II.”

2.

Dio A Priloga II. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1.2 briše se s učinkom od 1. siječnja 2021.;

(b)

umeću se sljedeće točke 1.a, 1.a.1, 1.b i 1.c:

„1.a   Specifične emisije CO2 višestupanjskih vozila kategorije N1 utvrđene u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151

Od 1. rujna 2019. proizvođači za svako nedovršeno osnovno vozilo kategorije N1 koje podliježe višestupanjskoj homologaciji tipa u skladu s Direktivom 2007/46/EZ utvrđuju i prijavljuju Komisiji specifične emisije CO2 tog osnovnog vozila, dalje u tekstu „emisije CO2 za praćenje”, u skladu s metodologijom utvrđenom u točki 1.a.1.

Komisija upotrebljava emisije CO2 za praćenje nepotpunog osnovnog vozila prijavljene u skladu s prvim stavkom za izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 proizvođača osnovnog vozila u kalendarskoj godini u kojoj je dovršeno višestupanjsko vozilo registrirano, osim ako su ispunjeni uvjeti iz točke 1.b.

Kad je riječ o potpunim osnovnim vozilima, za potrebe praćenja CO2 upotrebljavaju se emisije CO2 i masa u voznom stanju tog vozila.

1a.1.   Izračun specifičnih emisija CO2 nepotpunog osnovnog vozila

Proizvođač osnovnog vozila izračunava vrijednost CO2 za praćenje pojedinačnog nepotpunog osnovnog vozila u skladu s metodom interpolacije iz točke 3.2.3.2. ili 3.2.4. Podpriloga 7. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 ovisno o metodologiji primijenjenoj za homologaciju osnovnog vozila s obzirom na emisije, pri čemu se upotrebljavaju reference definirane u odgovarajućoj točki uz sljedeće iznimke:

(a)

Masa pojedinačnog vozila

Vrijednost TMind iz točaka 3.2.3.2.2.1. i 3.2.4.1.1.1 Podpriloga 7 Priloga XXI Uredbi (EU) 2017/1151 zamjenjuje se zadanom masom osnovnog vozila DMbase ili, ako je primjenjivo, ispitnom masom vozila L TML ili ispitnom masom vozila H TMH.

DMbase određuje se u skladu sa sljedećom formulom:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

pri čemu je:

MRObase

masa u voznom stanju osnovnog vozila, kako je definirano u točki 3.2.5. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

B0

vrijednost mase nadogradnje od 1,375

MVL

reprezentativna masa opterećenja vozila, odnosno 28 % maksimalnog opterećenja vozila, gdje je maksimalno opterećenje vozila definirano kao najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila umanjena za masu osnovnog vozila u voznom stanju pomnoženu s B0, umanjeno za 25 kg.

Vrijednost B0 izračunava se kao ponderirani prosjek omjera zbroja mase u voznom stanju nepotpunih osnovnih vozila za sva višestupanjska vozila registrirana u kalendarskoj godini i standardne dodane mase izračunane u skladu s odjeljkom 5. Priloga XII Uredbi (EZ) br. 692/2008 te mase u voznom stanju osnovnih vozila za sva višestupanjska vozila registrirana 2015., 2016. i 2017. kalendarske godine.

Vrijednost B0 prilagođava se do 31. listopada 2021. na temelju relevantnih vrijednosti mase višestupanjskih vozila registriranih 2018., 2019. i 2020. kalendarske godine izračunanih u skladu sa sljedećim formulama:

 

Formula 1.

Formula

pri čemu je:

Ay

ponderirani prosjek omjera Mfi i Mbi

Mfi

masa u voznom stanju osnovnog vozila uvećana za standardnu dodanu masu, kako je definirana u odjeljku 5. Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008

Mbi

masa u voznom stanju osnovnog vozila

n

broj osnovnih vozila za sva višestupanjska vozila registrirana u kalendarskoj godini

 

Formula 2.

Formula

pri čemu je:

Ai

ponderirani prosjek kako je izračunan u formuli 1.

ni

broj osnovnih vozila za sva višestupanjska vozila registrirana u kalendarskoj godini

Ako je standardna masa osnovnog vozila DMbase manja od ispitne mase vozila L TML interpolacijske porodice, TMind zamjenjuje TML.

Ako je standardna masa osnovnog vozila DMbase veća od ispitne mase vozila H TMH interpolacijske porodice, TMind zamjenjuje TMH.

(b)

Otpor kotrljanja pojedinačnog vozila

Otpor kotrljanja osnovnog vozila upotrebljava se za potrebe točke 3.2.3.2.2.2. ili 3.2.4.1.1.2. Podpriloga 7. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151.

(c)

Čeona površina

Kad je riječ o nepotpunom osnovnom vozilu koje pripada porodici po matrici cestovnog otpora, proizvođač utvrđuje vrijednost Af iz točke 3.2.3.2.2.3. Podpriloga 7. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 u skladu s jednom od sljedećih mogućnosti:

i.

čeona površina reprezentativnog vozila porodice po matrici cestovnog otpora u m2;

ii.

srednja vrijednost čeone površine vozila H i vozila L interpolacijske porodice u m2;

iii.

ako se ne koristi interpolacijska metoda, čeona površina vozila H interpolacijske porodice u m2.

Kad je riječ o nepotpunom osnovnom vozilu koje ne pripada porodici po matrici cestovnog otpora, upotrebljava se vrijednost čeone površine vozila H interpolacijske porodice.

1.b   Reprezentativnost vrijednosti CO2 za praćenje

Počevši od kalendarske godine 2020., Komisija svake godine ocjenjuje reprezentativnost prosječnih vrijednosti CO2 za praćenje koje je prijavio proizvođač osnovnog vozila u usporedbi s prosjekom specifičnih emisija CO2 dovršenih vozila registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini i o tome obavješćuje proizvođača osnovnog vozila.

Ako se prilikom ocjenjivanja utvrdi razlika od 4 % ili više između prosjeka specifičnih emisija CO2 svih dovršenih vozila i prosjeka emisija CO2 za praćenje povezanih osnovnih vozila jednog proizvođača u dvije uzastopne kalendarske godine, Komisija naredne godine koristi prosjek specifičnih emisija CO2 dovršenih vozila za izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 proizvođača osnovnog vozila ili udruženja proizvođača za tu godinu. U slučaju stalnih razlika izračun se ponavlja svake tri godine.

1.c   Podaci koje dostavljaju proizvođači osnovnih vozila

Do 28. veljače svake godine, za svako nepotpuno ili potpuno osnovno vozilo dostavljeno za višestupanjsku homologaciju i prodano u prethodnoj kalendarskoj godini u Uniji proizvođači osnovnih vozila dostavljaju Komisiji sljedeće podatke:

(a)

identifikacijski broj vozila;

(b)

identifikator interpolacijske porodice;

(c)

specifične emisije CO2 osnovnog vozila;

(d)

čeonu površinu (navesti primjenjivu mogućnost);

(e)

otpor kotrljanja osnovnog vozila;

(f)

masu za praćenje;

(g)

masu osnovnog vozila u voznom stanju;

(h)

reprezentativnu masu opterećenja vozila kako je definirana u točki 1.a.1. ovog Priloga.”;

(c)

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Pojedinosti iz točke 1. uzimaju se iz certifikata o sukladnosti ili moraju biti u skladu s certifikatom o sukladnosti koji je izdao proizvođač relevantnog lakoga gospodarskog vozila. Druge pojedinosti uzimaju se iz homologacijske dokumentacije ili iz podataka koje je dostavio proizvođač osnovnog vozila u skladu s točkom 1.c. Države članice poduzimaju potrebne mjere za osiguravanje primjerene točnosti postupka praćenja. Ako su u certifikatu o sukladnosti navedena i minimalna i maksimalna masa lakoga gospodarskog vozila, za potrebe ove Uredbe države članice upotrebljavaju samo maksimalnu vrijednost. Kad je riječ o dvogorivnim vozilima (benzin/plin) za koje su u certifikatima o sukladnosti navedene specifične emisije CO2 za obje vrste goriva, države članice upotrebljavaju samo vrijednost koja je izmjerena za plin.”


18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/987

оd 29. svibnja 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012 u pogledu praćenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih višestupanjskim postupkom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila (1), a posebno njezin članak 8. stavak 9. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 293/2012 (2) od država članica i od proizvođača traži se da prijavljuju određene podatke o registraciji novih lakih gospodarskih vozila u skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011.

(2)

Od 1. rujna 2019. novi regulatorni ispitni postupak za mjerenje emisija CO2 i potrošnje goriva lakih vozila, Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila (WLTP) utvrđen u Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (3), zamijenit će Novi europski vozni ciklus (NEDC) utvrđen u Uredbi Komisije (EZ) br. 692/2008 (4). Ta će promjena utjecati i na metodologiju za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva vozila kategorije N1 koja su homologirana višestupanjskim postupkom (dalje u tekstu „višestupanjska vozila”).

(3)

U skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011 specifične emisije CO2 višestupanjskog vozila dodjeljuju se proizvođaču osnovnog vozila. Kako bi se proizvođaču osnovnog vozila omogućilo da djelotvorno i s dostatnom sigurnošću planira usklađenost sa svojim ciljnim vrijednostima za specifične emisije CO2, metodologijom se osigurava da su emisije CO2 i masa dodijeljeni tom proizvođaču poznati u trenutku proizvodnje i prodaje osnovnog vozila, a ne samo u trenutku kad proizvođač završnog stupnja stavi na tržište dovršeno vozilo.

(4)

Proizvođač osnovnog vozila trebao bi Komisiji prijaviti ulazne vrijednosti korištene za izračun interpolacije iz točke 1.a.1. dijela A Priloga II. Uredbi (EU) br. 510/2011, kao i vrijednosti emisija CO2 i mase nepotpunog osnovnog vozila. Te bi vrijednosti trebalo koristiti za izračun prosječnih specifičnih emisija proizvođača osnovnog vozila i njegove ciljne vrijednosti specifičnih emisija.

(5)

Proizvođači nepotpunih osnovnih vozila koja su prodana u prethodnoj kalendarskoj godini u svrhu dovršenja kod proizvođača drugog stupnja trebali bi unijeti podatke navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 510/2011 u bazu poslovnih podataka Europske agencije za okoliš.

(6)

Provedbenu uredbu (EU) br. 293/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 10. Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012 dodaju se sljedeći stavci 3. i 4.:

„3.   Za potrebe izračuna privremene ciljne vrijednosti specifičnih emisija i privremenih prosječnih specifičnih emisija CO2 te za provjeru ulaznih vrijednosti korištenih u skladu s točkom 1.a.1. dijela A Priloga II. Uredbi (EU) br. 510/2011 proizvođači dostavljaju Komisiji podatke za svako osnovno vozilo koje podliježe višestupanjskoj homologaciji prodano u prethodnoj kalendarskoj godini u Uniji, kako je navedeno u točki 1.c dijela A Priloga II. toj uredbi, elektroničkim prijenosom podataka u bazu poslovnih podataka Europske agencije za okoliš.

Podaci se dostavljaju elektroničkim prijenosom podataka u bazu podataka kojom upravlja Europska agencija za okoliš.

4.   Ako proizvođači ne dostave detaljne podatke iz stavka 3., privremena ciljna vrijednosti specifičnih emisija i privremene prosječne specifične emisije izračunavaju se na temelju detaljnih podataka koje su dostavile države članice.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 145, 31.5.2011., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 293/2012 od 3. travnja 2012. o praćenju i prijavi podataka o registraciji novih lakih gospodarskih vozila prema Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 98, 4.4.2012., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).


18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/10


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/988

оd 17. lipnja 2019.

o ispravku francuske jezične verzije Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. točke (a), (d), (e), (h), (i) i (j), članak 11. stavak 3. i članak 12. stavak 6.,

budući da:

(1)

Francuska jezična verzija Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011 (2) sadržava pogrešku u pogledu granice specifične migracije kako je utvrđena u Prilogu I. tablici 1. točki 1. retku 1052.

(2)

Francusku jezičnu verziju Uredbe (EU) br. 10/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti. To ne utječe na ostale jezične verzije.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 338, 13.11.2004., str. 4.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 12, 15.1.2011., str. 1.).


18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/989

оd 17. lipnja 2019.

o neproduljenju odobrenja aktivne tvari klorprofam, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 20. stavak 1. i članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktivom Komisije 2004/20/EZ (2) klorprofam uvršten je u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (3) kao aktivna tvar.

(2)

Aktivne tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ smatraju se odobrenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te su uvrštene u dio A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4).

(3)

Odobrenje aktivne tvari klorprofam, kako je navedena u dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, istječe 31. srpnja 2019.

(4)

Zahtjev za produljenje odobrenja aktivne tvari klorprofam podnesen je u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2012 (5) u roku predviđenom tim člankom.

(5)

Radna skupina koju su činila tri podnositelja zahtjeva dostavila je dodatnu dokumentaciju u skladu sa zahtjevima iz članka 6. Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012. Država članica izvjestiteljica utvrdila je da je zahtjev potpun.

(6)

Država članica izvjestiteljica nakon savjetovanja s državom članicom suizvjestiteljicom pripremila je izvješće o ocjeni produljenja i dostavila ga 29. travnja 2016. Europskoj agenciji za sigurnost hrane („Agencija”) i Komisiji.

(7)

Agencija je izvješće o ocjeni produljenja dostavila podnositelju zahtjeva i državama članicama na očitovanje te je primljene primjedbe proslijedila Komisiji. Agencija je usto sažetak dodatne dokumentacije učinila dostupnim javnosti.

(8)

Agencija je 18. lipnja 2017. Komisiji dostavila zaključak (6) o tome može li se pretpostaviti da klorprofam ispunjava mjerila za odobravanje iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Agencija je u zaključku ustvrdila da se konačna procjena rizika za potrošače putem unosa hrane ne može napraviti zbog određenih nedostataka u podacima i nejasnoća utvrđenih u pogledu uporabe na prehrambenim kulturama. Međutim, izrazito problematično područje za klorprofam utvrđeno je u vezi s rezultatima indikativne procjene rizika za potrošače prema kojima i klorprofam i njegov glavni metabolit 3-kloranilin predstavljaju akutni i kronični prehrambeni rizik za potrošače. Osim toga, Agencija je u zaključku istaknula da je potrebna daljnja znanstvena procjena potencijalno endokrino štetnih svojstava klorprofama te da se nije mogla dovršiti procjena rizika za člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini za uporabu na polju.

(9)

Komisija je pozvala podnositelje zahtjeva da podnesu primjedbe o zaključku Agencije i, u skladu s člankom 14. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012, o nacrtu izvješća o ponovnoj ocjeni. Podnositelji zahtjeva podnijeli su primjedbe, koje su pažljivo pregledane.

(10)

Međutim, unatoč argumentima koje su iznijeli podnositelji zahtjeva, bojazni u pogledu te aktivne tvari nisu se mogle ukloniti.

(11)

Jedan od članova radne skupine koja je podnijela zahtjev za produljenje odobrenja za klorprofam obavijestio je Komisiju 23. siječnja 2019. da je odlučio povući potporu reprezentativnoj uporabi klorprofama kao sredstva za sprečavanje klijanja krumpira. Radna skupina izvijestila je 19. ožujka 2019. Komisiju da je povukla potporu za sve reprezentativne uporabe, osim za nejestive kulture, tj. lukovice cvijeća.

(12)

Stoga za jednu ili više reprezentativnih uporaba najmanje jednog sredstva za zaštitu bilja nije utvrđeno da su mjerila za odobravanje predviđena člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 ispunjena. Stoga je primjereno ne produljiti odobrenje za aktivnu tvar klorprofam u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (b) te uredbe.

(13)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Državama članicama trebalo bi dati vremena da oduzmu odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju klorprofam.

(15)

U slučaju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju klorprofam, ako države članice u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 odobre razdoblje odgode, to bi razdoblje trebalo isteći najkasnije 8. listopada 2020.

(16)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/917 (7) datum isteka odobrenja za klorprofam produljen je do 31. srpnja 2019. kako bi se postupak produljenja mogao završiti prije isteka odobrenja te tvari. Međutim, s obzirom na to da je odluka donesena prije novog datuma isteka odobrenja, ova bi se Uredba trebala primijeniti što je prije moguće.

(17)

Ovom se Uredbom ne sprečava ponovno podnošenje zahtjeva za odobrenje klorprofama na temelju članka 7. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(18)

Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje nije donio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik. Provedbeni akt smatrao se potrebnim i predsjednik odbora podnio je nacrt provedbenog akta žalbenom odboru na daljnje razmatranje. Žalbeni odbor nije dostavio mišljenje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Neproduljenje odobrenja aktivne tvari

Odobrenje aktivne tvari klorprofam ne produljuje se.

Članak 2.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 briše se redak 78. o klorprofamu.

Članak 3.

Prijelazne mjere

Države članice oduzimaju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju klorprofam kao aktivnu tvar najkasnije do 8. siječnja 2020.

Članak 4.

Razdoblje odgode

Sva razdoblja odgode koja države članice odobre u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju biti što kraća i moraju isteći najkasnije 8. listopada 2020.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2004/20/EZ od 2. ožujka 2004. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ radi uvrštenja klorprofama kao aktivne tvari (SL L 70, 9.3.2004., str. 32.).

(3)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).

(6)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2017. Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida koji sadržavaju aktivnu tvar klorprofam. EFSA Journal 2017.;15(7):4903, 29 str. doi:10.2903/j.efsa.2017.4903.

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/917 оd 27. lipnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, karvon, klorprofam, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum soj J1446, izoksaflutol, metalaksil-m, metiokarb, metoksifenozid, metribuzin, milbemektin, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus soj 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, pimetrozin i s-metolaklor (SL L 163, 28.6.2018., str. 13.).


DIREKTIVE

18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/14


PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/990

оd 17. lipnja 2019.

o izmjeni popisa rodova i vrsta u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive Vijeća 2002/55/EZ, u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2008/72/EZ i u Prilogu Direktivi Komisije 93/61/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/55/EEZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (1), a posebno njezin članak 2. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena (2), a posebno njezin članak 1. stavak 3. i članak 22.,

uzimajući u obzir Direktivu Komisije 93/61/EEZ od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju plana s uvjetima koje mora ispunjavati reprodukcijski sadni materijal osim sjemena u skladu s odredbama Direktive Vijeća 92/33/EEZ (3), a posebno njezin članak 1.,

budući da:

(1)

Vrste na koje se odnose direktive 2002/55/EZ i 2008/72/EZ navode se u tablici s dva stupca, sa znanstvenim nazivom vrste i s jednim ili više uobičajenih naziva.

(2)

Određene sorte povrtnih vrsta pripadaju vrstama navedenima pod njihovim znanstvenim nazivima, ali ne tipovima sorti opisanima uobičajenim nazivima. Stoga bi trebalo precizirati je li sorta obuhvaćena područjem primjene direktiva 2002/55/EZ i 2008/72/EZ.

(3)

Specifikacijom bi se trebalo uzeti u obzir da se neke sorte određenih raznolikih vrsta povrća stavljaju na tržište u cijeloj Uniji, a drugima su tržišta nacionalno ili regionalno ograničena te stoga ne bi bilo primjereno obuhvatiti sve sorte tih vrsta povrća. Stoga bi trebalo odrediti da za određene vrste treba obuhvatiti sve sorte, dok bi za neke druge vrste trebalo obuhvatiti samo određene sorte.

(4)

Međunarodni kodeks nomenklature kultiviranog bilja (ICNCP) uveo je službenu kategoriju „skupina” za klasificiranje sorti uzgojenih vrsta. Kategorija „skupina” prikladan je instrument za definiranje sorti određenih vrsta koje su obuhvaćene područjem primjene direktiva 2002/55/EZ i 2008/72/EZ.

(5)

Kako bi se odredilo jesu li obuhvaćene sve sorte vrste povrća ili samo određene skupine, trebalo bi izmijeniti tablice vrsta u direktivama 2002/55/EZ i 2008/72/EZ. Botanički nazivi vrsta povrća i nazivi skupina koji pripadaju tim vrstama trebali bi biti navedeni hijerarhijskim redoslijedom kako bi se uklonile sve moguće dvosmislenosti u pogledu opsega sorti predmetnih vrsta.

(6)

Upotreba međuvrsne hibridizacije i hibridizacije unutar sorti može dovesti do pojave sorti povrtnih vrsta koje nisu obuhvaćene nijednom postojećom vrstom ili skupinom. Kako bi se ti tipovi sorti obuhvatili područjem primjene Direktive 2002/55/EZ, popis vrsta trebao bi uključivati hibride između vrsta i skupina navedene u popisu u članku 2.1. točki (b) te Direktive.

(7)

Skupine navedene u popisu u članku 2.1. točki (b) Direktive 2002/55/EZ trebale bi se prema potrebi odražavati i u popisima u Prilogu II. točki 3. podtočki (a) i Prilogu III. točki 2. te Direktive.

(8)

Direktive 2002/55/EZ, 2008/72/EZ i 93/61/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Nadalje, Direktivom 93/61/EEZ provodi se članak 4. Direktive Vijeća 92/33/EZ (4), koja je stavljena izvan snage i zamijenjena člankom 4. Direktive Vijeća 2008/72/EZ. U Prilogu Direktivi 93/61/EEZ utvrđen je plan u kojem se navode uvjeti koje mora ispunjavati reprodukcijski sadni materijal s popisom tih vrsta i štetnih organizama koji mogu utjecati na njihovu kvalitetu.

(10)

Botaničke nazive određenih vrsta u Direktivi 93/61/EEZ trebalo bi ažurirati u skladu s razvojem znanstvenih spoznaja u okviru ažuriranja odgovarajućeg plana.

(11)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2002/55/EZ

Direktiva 2002/55/EZ izmjenjuje se u skladu s dijelom A Priloga ovoj Direktivi.

Članak 2.

Izmjene Direktive 2008/72/EZ

Prilog II. Direktivi 2008/72/EZ zamjenjuje s tekstom iz dijela B Priloga ovoj Direktivi.

Članak 3.

Izmjene Direktive 93/61/EEZ

Prilog Direktivi 93/61/EEZ mijenja se u skladu s dijelom C Priloga ovoj Direktivi.

Članak 4.

Prenošenje

Države članice do 30. lipnja 2020. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One te odredbe primjenjuju od 1. srpnja 2020.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

(2)  SL L 205, 1.8.2008., str. 28.

(3)  SL L 250, 7.10.1993., str. 19.

(4)  Direktiva Vijeća 92/33/EEZ od 28. travnja 1992. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena (SL L 157, 10.6.1992., str. 1.).


PRILOG

DIO A

Direktiva 2002/55/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

 

Allium cepa L.

skupina cepa (luk)

skupina aggregatum (luk kozjak)

 

Allium fistulosum L. (luk zimski)

sve sorte

 

Allium porrum L. (poriluk)

sve sorte

 

Allium sativum L. (češnjak)

sve sorte

 

Allium schoenoprasum L. (luk vlasac)

sve sorte

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krasuljica)

sve sorte

 

Apium graveolens L.

skupina lisnati celer

skupina celer korjenaš

 

Asparagus officinalis L. (šparoga)

sve sorte

 

Beta vulgaris L.

skupina cikla (cikla uključujući Cheltenham repu)

skupina lisnata repa (špinatna repa ili blitva)

 

Brassica oleracea L.

skupina kelj

skupina cvjetača

–skupina capitata (crveni kupus i bijeli kupus)

skupina kelj pupčar

skupina korabica

skupina kelj grmoliki

skupna brokula (kalabrijska brokula i brokula)

skupina lisnati kelj

skupina tronchuda (portugalski kupus)

 

Brassica rapa L.

skupina pekinški kupus

skupina povrtna repa

 

Capsicum annuum L. (feferon ili paprika)

sve sorte

 

Cichorium endivia L. (endivija)

sve sorte

 

Cichorium intybus L.

skupna cikorija

skupina lisnata cikorija (lisnati ili glavati radič)

skupina industrijska (korjenska) cikorija

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

sve sorte

 

Cucumis melo L. (dinja)

sve sorte

 

Cucumis sativus L.

skupina krastavac

skupina krastavac za konzerviranje

 

Cucurbita maxima Duchesne (bundeva)

sve sorte

 

Cucurbita pepo L. (izdužene tikve, uključujući zrelu bundevu i žutu tikvicu, ili tikvica, uključujući nezrelu žutu tikvicu)

sve sorte

 

Cynara cardunculus L.

skupina artičoka

skupna karda

 

Daucus carota L. (mrkva i stočna mrkva)

sve sorte

 

Foeniculum vulgare Mill. (komorač)

–skupina azoricum

 

Lactuca sativa L. (salata)

sve sorte

 

Solanum lycopersicum L. (rajčica)

sve sorte

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

skupina lišće peršina

skupina korijen peršina

 

Phaseolus coccineus L. (mnogocvjetni grah)

sve sorte

 

Phaseolus vulgaris L.

skupina grah mahunar niski

skupina grah mahunar visoki

 

Pisum sativum L.

skupina grašak okruglog sjemena

skupina grašak naboranog sjemena

skupina grašak šećerac

 

Raphanus sativus L.

skupna rotkvica

skupina rotkva

 

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

sve sorte

 

Scorzonera hispanica L. (crni korijen)

sve sorte

 

Solanum melongena L. (patlidžan)

sve sorte

 

Spinacia oleracea L. (špinat)

sve sorte

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (matovilac)

sve sorte

 

Vicia faba L. (bob)

sve sorte

 

Zea mays L.

skupina slatki kukuruz

skupina kukuruz kokičar

Svi hibridi navedenih vrsta i skupina.”

2.

U prvom stupcu tablice u točki 3. podtočki (a) Priloga II., unosi od „Asparagus officinalis” do „Cichorium endivia” zamjenjuju se sljedećim:

 

Beta vulgaris (skupina cikla)

 

Beta vulgaris (osim skupine cikla)

 

Brassica oleracea (skupina cvjetača)

 

Brassica oleracea (osim skupine cvjetača)

 

Brassica rapa (skupina pekinški kupus)

 

Brassica rapa (skupina povrtna repa)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (skupina cikorija, skupina lisnata cikorija)

 

Cichorium intybus (skupina industrijska (korjenska) cikorija)”.

3.

U prvom stupcu tablice u točki 2. Priloga III. unosi od „Capsicum annuum” do „Cichorium endivia” zamjenjuju se sljedećim:

 

Cichorium intybus (skupina cikorija, skupina lisnata cikorija)

 

Cichorium intybus (skupina industrijska (korjenska) cikorija)”.

DIO B

„PRILOG II.

Popis rodova i vrsta iz članka 1. stavka 2.

Allium cepa L.

skupina Cepa (Luk)

skupina Aggregatum (luk kozjak)

Allium fistulosum L. (luk zimski)

sve sorte

Allium porrum L. (poriluk)

sve sorte

Allium sativum L. (češnjak)

sve sorte

Allium schoenoprasum L. (luk vlasac)

sve sorte

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. krasuljica

sve sorte

Apium graveolens L.

skupina lisnati celer

skupina korjenasti celer

Asparagus officinalis L. (šparoga)

sve sorte

Beta vulgaris L.

skupina cikla (cikla uključujući ciklu Cheltenham)

skupina lisnata repa (špinatna repa ili blitva)

Brassica oleracea L.

Skupina kelj

skupina cvjetača

–skupina capitata (crveni kupus i bijeli kupus)

skupina kelj pupčar

skupina korabica

skupina kelj grmoliki

skupna brokula (kalabrijska brokula i brokula)

skupina lisnati kelj

skupina tronchuda (portugalski kupus)

Brassica rapa L.

skupina pekinški kupus

skupina povrtna repa

Capsicum annuum L. (feferon ili paprika)

sve sorte

Cichorium endivia L. (endivija)

sve sorte

Cichorium intybus L.

skupna cikorije

skupina lisnata cikorija (lisnati ili glavati radič)

skupina industrijska (korjenska) cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

sve sorte

Cucumis melo L. (dinja)

sve sorte

Cucumis sativus L.

skupina krastavac

skupina krastavac za konzerviranje

Cucurbita maxima Duchesne (bundeva)

sve sorte

Cucurbita pepo L. (izdužene tikve, uključujući zrelu bundevu i žutu tikvicu, ili tikvica, uključujući nezrelu žutu tikvicu)

sve sorte

Cynara cardunculus L.

skupina artičoka

skupna karda

Daucus carota L. (mrkva i stočna mrkva)

sve sorte

Foeniculum vulgare Mill. (komorač)

–skupina azoricum

Lactuca sativa L. (salata)

sve sorte

Solanum lycopersicum L. (rajčica)

sve sorte

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

skupina lišće peršina

skupina korijen peršina

Phaseolus coccineus L. (mnogocvjetni grah)

sve sorte

Phaseolus vulgaris L.

skupina patuljasti grah mahunar

skupina grah mahunar

Pisum sativum L.

skupina grašak okruglog sjemena

skupina grašak naboranog sjemena

skupina grašak šećerac

Raphanus sativus L.

skupna rotkvica

skupina rotkva

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

sve sorte

Scorzonera hispanica L. (crni korijen)

sve sorte

Solanum melongena L. (patlidžan)

sve sorte

Spinacia oleracea L. (špinat)

sve sorte

Valerianella locusta (L.) Laterr. (matovilac)

sve sorte

Vicia faba L. (bob)

sve sorte

Zea mays L.

skupina slatki kukuruz

skupina kukuruz kokičar.

DIO C

U Prilogu Direktivi 93/61/EEZ stupac „rod ili vrsta” mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „Allium ascalonicum” zamjenjuju se riječima „Allium cepa – skupina aggregatum”;

(b)

riječi „Allium cepa” zamjenjuju se riječima „Allium cepa – skupina cepa”;

(c)

riječi „Brassica pekinensis” zamjenjuju se riječima „Brassica rapa – skupina pekinški kupus”;

(d)

riječi „Lycopersicon lycopersicum” zamjenjuju se riječima „Solanum lycopersicum”.


ODLUKE

18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/23


ODLUKA (EU) 2019/991 EUROPSKOG PARLAMENTA

od 16. siječnja 2019.

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.,

uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016., s odgovorom Ureda (1),

uzimajući u obzir izjavu o jamstvu (2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0087/2018),

uzimajući u obzir svoju Odluku od 18. travnja 2018. (3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2016. i odgovor izvršnog direktora Europskog potpornog ureda za azil,

uzimajući u obzir svoju Odluku od 24. listopada 2018. (4) o odbijanju davanja razrješnice izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.,

uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (5), a posebno njezin članak 208.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil (6), a posebno njezin članak 36.,

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7), a posebno njezin članak 108.,

uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i članak 5. stavak 2. točku (a) Priloga IV. Poslovniku,

1.   

odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.;

2.   

nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

Predsjednik

Antonio TAJANI

Glavni tajnik

Klaus WELLE


(1)  SL C 417, 6.12.2017., str. 79.

(2)  Vidjeti bilješku 1.

(3)  SL L 248, 3.10.2018., str. 195.

(4)  SL L 331, 28.12.2018., str. 213.

(5)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(6)  SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(7)  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/24


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2019/992

od 4. lipnja 2019.

o imenovanju voditelja savjetodavne misije Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/486/ZVSP od 22. srpnja 2014. o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (1), a posebno njezin članak 7.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 7. Odluke 2014/486/ZVSP Politički i sigurnosni odbor (PSO) ovlašten je, u skladu s člankom 38. Ugovora, donositi odgovarajuće odluke u svrhu provedbe političkog nadzora i strateškog usmjeravanja misije EUAM Ukraine, uključujući posebno odluku o imenovanju voditelja misije.

(2)

PSO je 25. listopada 2018. donio Odluku (ZVSP) 2018/1662 (2) o produljenju mandata g. Kęstutisa LANČINSKASA kao voditelja misije EUAM Ukraine od 1. prosinca 2018. do 31. svibnja 2019.

(3)

Vijeće je 13. svibnja 2019. donijelo Odluku (ZVSP) 2019/761 (3) o produljenju mandata misije EUAM Ukraine do 31. svibnja 2021.

(4)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 27. svibnja 2019. predložio je imenovanje g. Anttija HARTIKAINENA voditeljem misije EUAM Ukraine,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

G. Antti HARTIKAINEN imenuje se voditeljem savjetodavne misije Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) od 1. srpnja 2019. do 30. lipnja 2020.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. lipnja 2019.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednica

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  SL L 217, 23.7.2014., str. 42.

(2)  Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2018/1662 od 25. listopada 2018. o produljenju mandata voditelja savjetodavne misije Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2018) (SL L 278, 8.11.2018., str. 18.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/761 od 13. svibnja 2019. o izmjeni Odluke 2014/486/ZVSP o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (SL L 125, 14.5.2019., str. 16.).


18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/25


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/993

od 17. lipnja 2019.

o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2018/1006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Republici Maldivima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 16. srpnja 2018. donijelo Odluku (ZVSP) 2018/1006 (1) o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Republici Maldivima.

(2)

Nakon preispitivanja Odluke (ZVSP) 2018/1006 u odnosu na njezine ciljeve i s obzirom na trenutačno stanje u Republici Maldivima, Vijeće je odlučilo ukinuti mjere ograničavanja koje su na snazi.

(3)

Odluku (ZVSP) 2018/1006 trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2018/1006 stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 17. lipnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1006 od 16. srpnja 2018. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Republici Maldivima (SL L 180, 17.7.2018., str. 24.).


18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/26


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/994

оd 17. lipnja 2019.

o odgodi isteka odobrenja etofenproksa za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 14. stavak 5.,

nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za biocidne proizvode,

budući da:

(1)

Aktivna tvar etofenproks uvrštena je u Prilog I. Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 te se stoga prema članku 86. Uredbe (EU) br. 528/2012 smatra odobrenom na temelju te uredbe, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga I. toj direktivi.

(2)

Odobrenje etofenproksa za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 istječe 31. siječnja 2020. Dana 27. srpnja 2018. podnesen je zahtjev za obnovu odobrenja etofenproksa u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(3)

Austrijsko nadležno ocjenjivačko tijelo obavijestilo je 19. prosinca 2018. Komisiju o svojoj odluci, donesenoj u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, da je potrebno provesti potpuno ocjenjivanje zahtjeva. U skladu s člankom 8. stavkom 1. te uredbe nadležno ocjenjivačko tijelo treba provesti potpuno ocjenjivanje zahtjeva u roku od 365 dana od njegova potvrđivanja.

(4)

U skladu s člankom 8. stavkom 2. te uredbe nadležno ocjenjivačko tijelo po potrebi može od podnositelja zahtjeva zatražiti da dostavi dostatne podatke za provedbu ocjenjivanja. U tom se slučaju razdoblje od 365 dana suspendira za razdoblje koje ne smije trajati dulje od ukupno 180 dana, osim ako to opravdavaju priroda traženih podataka ili iznimne okolnosti.

(5)

U roku od 270 dana od primitka preporuke nadležnog ocjenjivačkog tijela Europska agencija za kemikalije („Agencija”) treba pripremiti i Komisiji dostaviti mišljenje o obnovi odobrenja aktivne tvari u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(6)

Iz razloga koji su izvan kontrole podnositelja zahtjeva odobrenje etofenproksa za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 vjerojatno će isteći prije donošenja odluke o njegovoj obnovi. Stoga je primjereno odgoditi datum isteka odobrenja etofenproksa za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 za razdoblje dovoljno za razmatranje zahtjeva. S obzirom na rokove predviđene za postupak ocjenjivanja od strane nadležnog ocjenjivačkog tijela i za pripremu i dostavljanje mišljenja Agencije, datum isteka odobrenja primjereno je odgoditi do 31. listopada 2022.

(7)

Osim kada je riječ o datumu isteka odobrenja, etofenproks bi trebao ostati odobren za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga I. Direktivi 98/8/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Datum isteka odobrenja etofenproksa za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 odgađa se do 31. listopada 2022.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/28


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/995

оd 17. lipnja 2019.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2016/2323 o uspostavljanju Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (1), a posebno njezin članak 16.,

budući da:

(1)

Člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1257/2013 propisuje se da brodovlasnici moraju osigurati da se brodovi namijenjeni za recikliranje recikliraju samo u postrojenjima za recikliranje brodova koja su uvrštena na Europski popis objavljen u skladu s člankom 16. te uredbe.

(2)

Europski popis utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/2323 (2).

(3)

Danska je obavijestila Komisiju da je u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 1257/2013 nadležno tijelo dodijelilo odobrenje za dva postrojenja za recikliranje brodova (3) smještena na njezinu državnom području. Danska je Komisiji dostavila sve relevantne informacije kako bi se ta postrojenja uvrstila na Europski popis. Europski popis trebalo bi stoga ažurirati uvrštavanjem tih postrojenja.

(4)

Nakon uključivanja Uredbe (EU) br. 1257/2013 u Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (4) Norveška je obavijestila Komisiju da je nadležno tijelo u skladu s člankom 14. te uredbe odobrilo pet postrojenja za recikliranje brodova (5) koja se nalaze na njezinu državnom području. Norveška je Komisiji dostavila sve relevantne informacije kako bi se ta postrojenja uvrstila na Europski popis. Europski popis trebalo bi stoga ažurirati uvrštavanjem tih postrojenja.

(5)

Komisija je zaprimila zahtjev u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013 za postrojenje za recikliranje brodova (6) smješteno u Turskoj kako bi se to postrojenje uvrstilo na Europski popis. Nakon procjene informacija i popratnih dokaza dostavljenih ili prikupljenih u skladu s člankom 15. te uredbe Komisija smatra da to postrojenje ispunjava zahtjeve iz članka 13. te uredbe u pogledu provedbe recikliranja brodova i uvrštavanja na Europski popis. Europski popis trebalo bi stoga ažurirati uvrštavanjem tog postrojenja.

(6)

Nadalje, potrebno je ispraviti pogrešku u vezi s informacijama iz članka 16. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1257/2013 koje su uvrštene u Europski popis u pogledu postrojenja za recikliranje brodova smještenog u Finskoj.

(7)

Provedbenu odluku (EU) 2016/2323 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 25. Uredbe (EU) br. 1257/2013,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2016/2323 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 330, 10.12.2013., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2323 оd 19. prosinca 2016. o uspostavljanju Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova (SL L 345, 20.12.2016., str. 119.).

(3)  FAYARD A/S i Stena Recycling A/S.

(4)  Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 257/2018 od 5. prosinca 2018. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) i Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (još nije objavljeno u Službenom listu).

(5)  AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn i Norscrap West AS

(6)  Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.


PRILOG

„PRILOG

EUROPSKI POPIS POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE BRODOVA IZ ČLANKA 16. UREDBE (EU) BR. 1257/2013

DIO A

Postrojenja za recikliranje brodova smještena u državi članici

Naziv postrojenja

Metoda recikliranja

Vrsta i veličina brodova koji se mogu reciklirati

Ograničenja i uvjeti pod kojima postrojenje za recikliranje brodova obavlja svoje aktivnosti, uključujući u pogledu zbrinjavanja opasnog otpada

Detalji postupka za dobivanje izričitog ili prešutnog odobrenja nadležnog tijela za plan recikliranja broda (1)

Najveći godišnji rezultat recikliranja brodova, izračunan kao zbroj težina brodova recikliranih u tom postrojenju u određenoj godini izražen u LDT (2)

Datum do kojeg je postrojenje uvršteno na Europski popis (3)

BELGIJA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgija

Tel.: +32(0)9/251 25 21

E-pošta: peter.wyntin@galloo.com

Bočno (mokri vez), uz nagib.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 265 metara

 

Širina: 37 metara

 

Gaz: 12,5 metara

 

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 30 dana.

34 000  (4)

31. ožujka 2020.

DANSKA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Danska

www.fayard.dk

Tel.: +45 759 2 0000

E-pošta: fayard@fayard.dk

Stavljanje izvan pogona i recikliranje na suhom doku

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 415 metara

 

Širina: 90 metara

 

Gaz: 7,8 metara

Postrojenje za recikliranje brodova regulirano je u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i s uvjetima utvrđenima u ekološkoj dozvoli od 7. studenoga 2018. koju je izdala općina Kerteminde. Ekološka dozvola uključuje uvjete radnog vremena, posebne uvjete rada, rukovanje i zbrinjavanje otpada te uključuje i uvjet da se djelatnost mora obavljati na suhom doku.

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 14 dana.

0 (5)

7. studenoga 2023.

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Danska

www.fornaes.dk

Tel.: +45 86326393

E-pošta: recycling@fornaes.dk

Rastavljanje uz pristanište nakon čega slijedi rezanje na nepropusnim podovima s učinkovitim drenažnim sustavima.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 150 metara

 

Širina: 25 metara

 

Gaz: 6 metara

 

BT: 10 000

Općina Norddjurs ima pravo dodijeliti opasni otpad prihvatnim objektima koji posjeduju ekološko odobrenje.

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 14 dana.

30 000  (6)

30. lipnja 2021.

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Danska

Internetske stranice: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-pošta: kim@mars-eu.dk

Rezanje i rezanje plamenom nakon što je predmet koji treba demontirati stavljen na navoz.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 290 metara

 

Širina: 90 metara

 

Gaz: 14 metara

Uvjeti pod kojima postrojenje za recikliranje obavlja svoje aktivnosti utvrđeni su u ekološkoj dozvoli od 9. ožujka 2018. koju je izdala općina Frederikshavn.

Općina Frederikshavn ima pravo dodijeliti opasni otpad prihvatnim objektima koji posjeduju ekološko odobrenje, kako je utvrđeno u ekološkoj dozvoli postrojenja za recikliranje brodova.

Postrojenje ne smije skladištiti opasni otpad dulje od godinu dana.

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 14 dana.

0 (7)

23. kolovoza 2023.

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danska

www.smedegaarden.net

Rastavljanje uz pristanište nakon čega slijedi rezanje na nepropusnim podovima s učinkovitim drenažnim sustavima.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 170 metara

 

Širina: 40 metara

 

Gaz: 7,5 metara

 

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 14 dana.

20 000  (8)

15. rujna 2021.

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

DANSKA

Tel.: +45 20699190

Internetske stranice: https://www.stenarecycling.dk/

E-pošta: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Rezanje i rezanje plamenom nakon što je predmet koji treba demontirati stavljen u zatvoreni prostor, koji je otporan na poplavljivanje, s nepropusnim podovima i učinkovitim odvodnim sustavima

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 40 metara Širina: 40 metara Gaz: 10 metara

Uvjeti pod kojima postrojenje za recikliranje obavlja svoje aktivnosti utvrđeni su u ekološkoj dozvoli od 5. listopada 2017. koju je izdala općina Esbjerg.

Općina Esbjerg ima pravo dodijeliti opasni otpad prihvatnim objektima koji posjeduju ekološko odobrenje, kako je utvrđeno u ekološkoj dozvoli postrojenja za recikliranje brodova.

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 14 dana.

0 (9)

7. veljače 2024.

ESTONIJA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia

Tel.: +372 610 2933

Telefaks: +372 610 2444

E-pošta: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Plutajući kod pristaništa i na plutajućem doku.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 197 metara

 

Širina: 32 metara

 

Gaz: 9,6 metara

 

BT: 28 000

Dozvola za obradu otpada br. L.JÄ/327249. Dozvola za zbrinjavanje opasnog otpada br. 0222. Pravila luke Vene-Balti, Priručnik o recikliranju brodova MSR-Refonda. Sustav upravljanja okolišem, zbrinjavanje otpada EP 4.4.6-1-13.

Postrojenje može reciklirati samo opasne materijale za koje je licencirano.

Prešutno odobrenje s najduljim razdobljem provjere od 30 dana.

21 852  (10)

15. veljače 2021.

ŠPANJOLSKA

DDR VESSELS XXI, S.L.

Luka „El Musel”

Gijón

Španjolska

Tel.: +34 630 14 44 16

E-pošta: abarredo@ddr-vessels.com

Rampa za rastavljanje.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku. 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013, osim brodova na nuklearni pogon.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 169,9 metara

(dulji brodovi za koje se može jamčiti nulta ili negativna mogućnost prevrtanja na rampi mogu se prihvatiti ovisno o nalazima detaljne studije izvedivosti).

Ograničenja su uključena u integrirano ekološko odobrenje.

Izričito odobrenje lučke kapetanije luke u kojoj je postrojenje smješteno.

0 (11)

28. srpnja 2020.

FRANCUSKA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Tel.: (+ 33) (0)7 69 79 12 80

E-pošta: patrick@demonaval-recycling.fr

Bočno, suhi dok.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda (suhi dok):

 

Duljina: 140 metara

 

Širina: 25 metara

 

Dubina: 5 metara

Ograničenja radi zaštite okoliša definirana su u odobrenju izdanom na razini prefekture.

Izričito odobrenje – nadležno tijelo za donošenje odluke o odobrenju je ministar zaštite okoliša.

0 (12)

11. prosinca 2022.

GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francuska

Tel.: +33(0)2 35 95 16 34

E-pošta: infos@gardet-bezenac.com

Plutajući i na navozu.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 150 metara

 

Širina: 18 metara

 

LDT: 7 000

Ograničenja radi zaštite okoliša definirana su u odobrenju izdanom na razini prefekture.

Izričito odobrenje – nadležno tijelo za donošenje odluke o odobrenju je ministar zaštite okoliša.

16 000  (13)

30. prosinca 2021.

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex

Francuska

Tel.: +33(0)5 56 90 58 00

E-pošta: maintenance@bordeaux-port.fr

Bočno, suhi dok.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda (suhi dok):

 

Duljina: 240 metara

 

Širina: 37 metara

 

Dubina: 17 metara

Ograničenja radi zaštite okoliša definirana su u odobrenju izdanom na razini prefekture.

Izričito odobrenje – nadležno tijelo za donošenje odluke o odobrenju je ministar zaštite okoliša.

18 000  (14)

21. listopada 2021.

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau

Francuska

Tel.: +33(0)2 98 01 11 06

E-pošta: navaleo@navaleo.fr

Bočno, suhi dok.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda (suhi dok):

 

Duljina: 225 metara

 

Širina: 34 metara

 

Dubina: 27 metara

Ograničenja radi zaštite okoliša definirana su u odobrenju izdanom na razini prefekture.

Izričito odobrenje – nadležno tijelo za donošenje odluke o odobrenju je ministar zaštite okoliša.

5 500  (15)

24. svibnja 2021.

ITALIJA

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova –

Italija

Tel.:+39 (0)10 251561

E-pošta: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Bočno, suhi dok.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 350 metara

 

Širina: 75 metara

 

Gaz: 16 metara

 

BT: 130 000

Ograničenja su uključena u integrirano ekološko odobrenje.

Postrojenje posjeduje plan postrojenja za recikliranje brodova koji ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Izričito odobrenje.

38 564  (16)

6. lipnja 2023.

LATVIJA

A/S „Tosmares kuģubūvētava”

Ģenerāļa Baloža iela 42/44 Liepaja, LV-3402

Latvija

Tel.: +371 63401919

E-pošta: shipyard@tosmare.lv

Rastavljanje brodova (mokri vez i suhi dok).

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 165 m

 

Širina: 22 m

 

Dubina: 7 m

 

DWT: 14 000

 

BT: 200 – 12 000

 

Težina: 100 – 5 000 tona

 

LDT: 100 – 5 000

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. LI10IB0024.

Izričito odobrenje – pisana obavijest u roku od 30 radnih dana.

0 (17)

11. lipnja 2020.

LITVA

UAB APK

Minijos 180 (vez 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Litva

Tel.: +370 (46) 365776

Telefaks: +370 (46) 365776

E-pošta: uab.apk@gmail.com

Bočno (mokri vez).

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 130 metara

 

Širina: 35 metara

 

Dubina: 10 metara

 

BT: 3 500

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. TL-KL.1-15/2015.

Izričito odobrenje – pisana obavijest u roku od 30 radnih dana.

1 500  (18)

17. ožujka 2020.

UAB Armar

Minijos 180 (vezovi 127 A, 131 A), LT 93269, Klaipėda,

Litva

Tel.: +370 685 32607

E-pošta: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Bočno (mokri vez).

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda (vez 127 A):

 

Duljina: 80 metara

 

Širina: 16 metara

 

Dubina: 6 metara

 

BT: 1 500

Najveće dimenzije broda (vez 131 A):

 

Duljina: 80 metara

 

Širina: 16 metara

 

Dubina: 5 metara

 

BT: 1 500

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. TL-KL.1-16/2015 (vez 127 A).

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. TL-KL.1-51/2017 (vez 131 A).

Izričito odobrenje – pisana obavijest u roku od 30 radnih dana.

3 910  (19)

17. ožujka 2020.

(vez 127 A)

19. travnja 2022.

(vez 131 A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (vezovi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Litva

Tel.: +370 (46) 483940/483891

Telefaks: +370 (46) 483891

E-pošta: refonda@wsy.lt

Bočno (mokri vez).

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 230 metara

 

Širina: 55 metara

 

Dubina: 14 metara

 

BT: 70 000

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Izričito odobrenje – pisana obavijest u roku od 30 radnih dana.

20 140  (20)

21. svibnja 2020.

NIZOZEMSKA

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Nizozemska

Tel.: +31 18 123 43 53

E-pošta: mzoethout@keppelverolme.nl

Rastavljanje brodova.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 405 metara

 

Širina: 90 metara

 

Dubina: 11,6 metara

Postrojenje ima dozvolu za rad; ta dozvola sadržava ograničenja i uvjete za rad na način prihvatljiv za okoliš.

Izričito odobrenje.

52 000  (21)

21. srpnja 2021.

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Nizozemska

Tel.: +31 78 673 60 55

E-pošta: info@sloperij-nederland.nl

Rastavljanje brodova.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 200 metara

 

Širina: 33 metara

 

Dubina: 6 metara

 

Visina: 45 metara (Botlekbridge)

Recikliranje započinje na vodi kako bi se smanjila težina trupa; vitlo za izvlačenje brodova na rampu može povući 2 000 tona.

Postrojenje ima dozvolu za rad; ta dozvola sadržava ograničenja i uvjete za rad na način prihvatljiv za okoliš.

Izričito odobrenje.

9 300  (22)

27. rujna 2021.

NORVEŠKA

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norveška

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Rastavljanje uz pristanište te zatim odvlačenje trupa u pristanište.

Gospodarenje otpadom i rezanje na nepropusnim podovima s učinkovitim drenažnim sustavima.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 290 metara

 

Dubina: 23 metara

AF može primati i poluuronjive strukture i platforme

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. 2005.0038.T.

Izričito odobrenje.

20 000  (23)

28. siječnja 2024.

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norveška

www.greenyard.no

Zatvoreni objekt na navozu. Glavne operacije rastavljanja moraju se provoditi u zatvorenom prostoru.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Širina: 25 m

 

Duljina: nema ograničenja

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. 2018.0833.T.

Dozvola ograničuje radove koji se mogu obavljati na otvorenom radi prilagođavanja veličine brodova kako bi mogli ući u zatvoreni prostor.

Izričito odobrenje.

0 (24)

28. siječnja 2024.

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59,

5411 Stord,

Norveška

www.kvaerner.com

Mokri vez i navoz. Velika plovila bit će djelomično stavljena izvan pogona u pristaništu dok se trup ne premjesti na navoz.

Svi daljnji radovi na stavljanju izvan pogona provode se na betonskim blokovima s drenažom do postrojenja za pročišćavanje vode.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 230 m

 

Širina: nema ograničenja

Kvaerner usto može primati strukture nadvodnog dijela i oplate plovila te poluuronjive naprave

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. 2013.0111.T.

Izričito odobrenje.

60 000  (25)

28. siječnja 2024.

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norveška

www.lutelandetoffshore.com

Rastavljanje uz pristanište, podignuto na kopno radi rezanja na nepropusnim podovima s učinkovitim drenažnim sustavima.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Svi brodovi unutar dimenzija dopuštenih dozvolom.

Lutelandet usto može primati strukture nadvodnog dijela i oplate plovila te poluuronjive naprave

Vidjeti nacionalnu dozvolu

br. 2014.0646.T

Izričito odobrenje.

7 000  (26)

28. siječnja 2024.

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norveška

www.norscrap.no

Plutajući navoz.

Neobvezno, ovisno o složenosti, dodatno:

1.

Rastavljanje uz pristanište nakon čega slijedi rezanje na nepropusnim podovima s učinkovitim drenažnim sustavima.

2.

Suhi dok

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 150 m

 

Širina: 34 m

 

LDT: 8 000 tona na plutajućem navozu. Povećano na temelju metoda recikliranja.

Vidjeti nacionalnu dozvolu br. 2017.0864.T.

Izričito odobrenje.

4 500  (27)

1. ožujka 2024.

PORTUGAL

Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portugal

Tel.: +351 234 378 970, +351 232 767 700

E-pošta: info@navalria.pt

Rastavljanje na suhom doku,

dekontaminacija i rastavljanje na vodoravnoj ravnini i kosoj ravnini, ovisno o veličini broda.

Nazivni kapacitet na vodoravnoj ravnini: 700 tona.

 

Nazivni kapacitet na kosoj ravnini: 900 tona.

Uvjeti koji se primjenjuju na aktivnost definirani su u specifikacijama priloženima Glavi AL br. 5/2015/CCDRC od 26. siječnja 2016.

Izričito odobrenje.

1 900  (28)

26. siječnja 2020.

FINSKA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Finska

Tel.: +358 2 44 511

E-pošta: try@turkurepairyard.com

Bočno, suhi dok.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 250 metara

 

Širina: 40 metara

 

Gaz: 7,9 metara

Ograničenja su uključena u nacionalnu ekološku dozvolu.

Izričito odobrenje.

20 000  (29)

1. listopada 2023.

UJEDINJENA KRALJEVINA

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Ujedinjena Kraljevina

Tel.: +44(0)1642 806080

E-pošta: info@ableuk.com

Rastavljanje brodova i povezana obrada dopušteni na suhom doku i mokrom vezu.

Svi brodovi unutar dimenzija dopuštenih dozvolom.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 337,5 metara

 

Širina: 120 metara

 

Gaz: 6,65 metara

Postrojenje posjeduje plan postrojenja za recikliranje brodova koji ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Postrojenju je dodijeljena dozvola (ref. br. EPR/VP3296ZM) kojom su ograničene aktivnosti i postavljeni uvjeti za operatora postrojenja.

Izričito odobrenje.

66 340  (30)

6. listopada 2020.

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Podaci za kontakt:

Tel.: +44(0)131 454 3380

E-pošta:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Rastavljanje brodova i povezana obrada dopušteni na suhom doku i mokrom vezu.

Bilo koji brod do najviše 7 000 tona.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 165 metara

 

Širina: 21 metara

 

Gaz: 7,7 metara

Postrojenje posjeduje plan postrojenja za recikliranje brodova koji ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) br. 1257/2013. Postrojenju je dodijeljena dozvola (ref. oznaka WML L 1157331) kojom su ograničene aktivnosti i postavljeni uvjeti za operatora postrojenja.

Izričito odobrenje.

7 275  (31)

2. studenoga 2022.

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Ujedinjena Kraljevina

Tel.: +44(0)2890 458456

E-pošta: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Rastavljanje brodova i povezana obrada dopušteni na suhom doku i mokrom vezu.

Svi brodovi s dimenzijama navedenima u dogovorenom planu rada.

Najveće dimenzije broda:

 

dimenzije glavnog (najvećeg) doka su 556 m x 93 m x 1,2 m DWT te može prihvatiti plovila do te veličine. Kapacitet tog najvećeg suhog doka jest 1,2 milijuna DWT.

Postrojenje posjeduje plan postrojenja za recikliranje brodova koji ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Postrojenju je dodijeljena dozvola za zbrinjavanje otpada s brojem odobrenja LN/07/21/V2 kojom su ograničene aktivnosti i postavljeni uvjeti za operatora postrojenja.

Izričito odobrenje.

13 200  (32)

3. kolovoza 2020.

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Wales

SA1 1LY

Ujedinjena Kraljevina

Tel.: +44(0)1792 654592

E-pošta: info@swanseadrydocks.com

Rastavljanje brodova i povezana obrada dopušteni na suhom doku i mokrom vezu.

Svi brodovi unutar dimenzija dopuštenih dozvolom.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 200 metara

 

Širina: 27 metara

 

Gaz: 7 metara

Postrojenje posjeduje plan postrojenja za recikliranje brodova koji ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Postrojenju je dodijeljena dozvola (ref. br. EPR/UP3298VL) kojom su ograničene aktivnosti i postavljeni uvjeti za operatora postrojenja.

Izričito odobrenje.

7 275  (33)

2. srpnja 2020.

DIO B

Postrojenja za recikliranje brodova smještena u trećoj zemlji

Naziv postrojenja

Metoda recikliranja

Vrsta i veličina brodova koji se mogu reciklirati

Ograničenja i uvjeti pod kojima postrojenje za recikliranje brodova obavlja svoje aktivnosti, uključujući u pogledu zbrinjavanja opasnog otpada

Detalji postupka za dobivanje izričitog ili prešutnog odobrenja nadležnog tijela za plan recikliranja broda (34)

Najveći godišnji rezultat recikliranja brodova, izračunan kao zbroj težina brodova recikliranih u tom postrojenju u određenoj godini izražen u LDT (35)

Datum do kojeg je postrojenje uvršteno na Europski popis (36)

TURSKA

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800

Turska

Tel.: +90 232 618 21 65

E-pošta: info@isiksangemi.com

Metoda djelomičnog nasukavanja

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: nema ograničenja

 

Širina: 75 metara

 

Gaz: 17 metara

Postrojenje ima dozvolu za rastavljanje brodova koju je izdalo Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje te svjedodžbu o odobrenju rastavljanja brodova koju je izdalo Ministarstvo prometa, pomorstva i komunikacija, koje sadržavaju ograničenja i uvjete pod kojima postrojenje obavlja svoje aktivnosti.

Za opasni je otpad zaduženo udruženje SRAT (tursko udruženje za recikliranje brodova) koje obavlja svoje aktivnosti u skladu s obveznom dozvolom koju izdaje Ministarstvo za okoliš i urbano planiranje.

Prešutno odobrenje.

Plan recikliranja broda dio je skupa dokumenata, anketa i dozvola koji se podnose nadležnim tijelima radi dobivanja dopuštenja za rastavljanje broda. Plan recikliranja broda kao samostalni dokument niti se izričito odobrava niti odbija.

91 851  (37)

7. srpnja 2024.

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliaga,

Izmir 35800,

Turska

Tel.: +90 232 618 2030

E-pošta: info@leyal.com.tr

Metoda djelomičnog nasukavanja

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: nema ograničenja

 

Širina: 100 metara

 

Gaz: 15 metara

Postrojenje ima dozvolu za rastavljanje brodova koju je izdalo Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje te svjedodžbu o odobrenju rastavljanja brodova koju je izdalo Ministarstvo prometa, pomorstva i komunikacija, koje sadržavaju ograničenja i uvjete pod kojima postrojenje obavlja svoje aktivnosti.

Za opasni je otpad zaduženo udruženje SRAT (tursko udruženje za recikliranje brodova) koje obavlja svoje aktivnosti u skladu s obveznom dozvolom koju izdaje Ministarstvo za okoliš i urbano planiranje.

Prešutno odobrenje.

Plan recikliranja broda dio je skupa dokumenata, anketa i dozvola koji se podnose nadležnim tijelima radi dobivanja dopuštenja za rastavljanje broda.

Plan recikliranja broda kao samostalni dokument niti se izričito odobrava niti odbija.

55 495  (38)

9. prosinca 2023.

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga,

Izmir 35800,

Turska

Tel.: +90 232 618 2065

E-pošta: demtas@leyal.com.tr

Metoda djelomičnog nasukavanja

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: nema ograničenja

 

Širina: 63 metara

 

Gaz: 15 metara

Postrojenje ima dozvolu za rastavljanje brodova koju je izdalo Ministarstvo za okoliš i urbanističko planiranje te svjedodžbu o odobrenju rastavljanja brodova koju je izdalo Ministarstvo prometa, pomorstva i komunikacija, koje sadržavaju ograničenja i uvjete pod kojima postrojenje obavlja svoje aktivnosti.

Za opasni je otpad zaduženo udruženje SRAT (tursko udruženje za recikliranje brodova) koje obavlja svoje aktivnosti u skladu s obveznom dozvolom koju izdaje Ministarstvo za okoliš i urbano planiranje.

Prešutno odobrenje.

Plan recikliranja broda dio je skupa dokumenata, anketa i dozvola koji se podnose nadležnim tijelima radi dobivanja dopuštenja za rastavljanje broda.

Plan recikliranja broda kao samostalni dokument niti se izričito odobrava niti odbija.

50 350  (39)

9. prosinca 2023.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Sjedinjene Američke Države

Tel.: Faks:956-831-2299

E-pošta: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Bočno (mokri vez), uz nagib.

Brodovi kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 1257/2013.

Najveće dimenzije broda:

 

Duljina: 335 metara

 

Širina: 48 metara

 

Gaz: 9 metara

Uvjeti pod kojima postrojenje smije provoditi svoje aktivnosti utvrđeni su u dozvolama, svjedodžbama i odobrenjima koje su postrojenju izdali Agencija za zaštitu okoliša (Environmental Protection Agency), Teksaška agencija za kvalitetu okoliša (Texas Commission of Environmental Quality), Teksaški ured za upravljanje državnim zemljištem (Texas General Land Office) i Obalna straža SAD-a (U.S. Coast Guard).

U skladu s američkim Zakonom o kontroli toksičnih tvari u SAD se ne smiju uvoziti plovila koja plove pod inozemnom zastavom i sadržavaju koncentracije polikloriranih bifenila veće od 50 dijelova na milijun.

Postrojenje ima dva navoza s rampama za konačno recikliranje plovila (istočni navoz i zapadni navoz). Brodovi koji plove pod zastavom države članice EU-a recikliraju se isključivo na rampi istočnog navoza.

U zakonodavstvu SAD-a trenutačno nema ni jednog postupka koji se odnosi na odobrenje planova recikliranja brodova.

120 000  (40)

9. prosinca 2023.


(1)  Kako je navedeno u članku 7. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1257/2013 o recikliranju brodova.

(2)  Kako je navedeno u trećoj rečenici članka 32. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

(3)  Datum do kojeg je postrojenje uvršteno na Europski popis datum je isteka dozvole ili odobrenja dodijeljenog postrojenju u državi članici.

(4)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 50 000 LDT.

(5)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 30 000 LDT.

(6)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 50 000 LDT.

(7)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 200 000 LDT.

(8)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 50 000 LDT.

(9)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 45 000 LDT.

(10)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 15 000 LDT.

(11)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 60 000 LDT.

(12)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 15 000 LDT.

(13)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 18 000 LDT.

(14)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 23 000 LDT.

(15)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 10 000 LDT.

(16)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 60 000 LDT.

(17)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 15 000 LDT.

(18)  Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 30 000 LDT godišnje.

(19)  Na temelju dozvola postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 12 000 LDT godišnje (6 000 LDT po vezu).

(20)  Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 45 000 LDT godišnje.

(21)  Na temelju dozvole izdane postrojenju najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 100 000 LTD godišnje.

(22)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 45 000 LDT.

(23)  Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 75 000 LDT godišnje.

(24)  Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 30 000 LDT godišnje.

(25)  Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 60 000 LDT godišnje.

(26)  Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 200 000 LDT godišnje.

(27)  Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 100 000 LDT godišnje.

(28)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 5 000 LDT.

(29)  Na temelju podnesenih informacija najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 40 000 LDT.

(30)  Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 230 000 LDT godišnje.

(31)  Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 7 275 LDT godišnje.

(32)  Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 300 000 LDT godišnje.

(33)  Na temelju dozvole postrojenju je dopušteno recikliranje najviše 74 999 LDT godišnje.

(34)  Kako je navedeno u članku 7. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1257/2013 o recikliranju brodova.

(35)  Kako je navedeno u trećoj rečenici članka 32. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1257/2013.

(36)  Uvrštenje postrojenja za recikliranje brodova smještenog u trećoj zemlji na Europski popis valjano je za razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu odgovarajuće provedbene odluke Komisije kojom se predviđa uvrštenje tog postrojenja, osim ako je drukčije navedeno.

(37)  Najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 120 000 LDT godišnje.

(38)  Najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 80 000 LDT godišnje.

(39)  Najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 60 000 LDT godišnje.

(40)  Najveći teoretski godišnji kapacitet recikliranja brodova u postrojenju je 120 000 LDT godišnje.