ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 157

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
14. lipnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/972 оd 7. lipnja 2019. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Džiugas (ZOZP))

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/973 оd 13. lipnja 2019. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop-P-tefuril, propakvizafop i tebufenozid u ili na određenim proizvodima ( 1 )

3

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/974 оd 12. lipnja 2019. o odobrenju nacionalnih programa za poboljšanje proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda koje dostavljaju države članice u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4177)

28

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/975 оd 13. lipnja 2019. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4495)  ( 1 )

31

 

*

Odluka (EU) 2019/976 Europske središnje banke od 29. svibnja 2019. o utvrđivanju načela za određivanje ciljeva i davanju povratnih informacija u zajedničkim nadzornim timovima i stavljanju Odluke (EU) 2017/274 izvan snage (ESB/2019/14)

61

 

 

Ispravci

 

*

Uredbe Vijeća (EU) 2018/1977 od 11. prosinca 2018. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje od 2019. do 2020. i upravljanju njima ( SL L 317, 14.12.2018. )

67

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

14.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/972

оd 7. lipnja 2019.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Džiugas” (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Litve za upis naziva „Džiugas” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Džiugas” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Džiugas” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.3. Sirevi iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. lipnja 2019.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 28, 23.1.2019., str. 3.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


14.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/973

оd 13. lipnja 2019.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop-P-tefuril, propakvizafop i tebufenozid u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a) i članak 49. stavak 2.,

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za fenoksikarb, flurokloridon, propakvizafop i tebufenozid utvrđene su u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-i za kvizalofop-P-etil i kvizalofop-P-tefuril, izražene kao kvizalofop, uključujući kvizalofop-P, utvrđeni su u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-i za bispiribak i denatonijev benzoat nisu utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 396/2005, a budući da te aktivne tvari nisu uvrštene u Prilog IV. toj Uredbi, primjenjuje se zadana vrijednost od 0,01 mg/kg utvrđena u članku 18. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(2)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) dostavila je za bispiribak obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (2). Preporučila je da se utvrdi MRO za rižu. Za tu tvar ne postoje druga odobrenja. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e za sve druge proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na posebnoj granici određivanja.

(3)

Agencija je za denatonijev benzoat dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (3). Sva postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju denatonijev benzoat ograničena su na uporabu samo kao repelent u šumarstvu i nisu namijenjena za izravnu primjenu na jestivim kulturama. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e bi trebalo utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na posebnoj granici određivanja.

(4)

Agencija je za fenoksikarb dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (4). Preporučila je da se snize MRO-i za jabuku, krušku, dunju, mušmulu, nešpulu/japansku mušmulu, šljivu, stolno grožđe, vinsko grožđe, goveda (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), ovce (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), koze (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), konje (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg) i mlijeko (kravlje, ovčje, kozje, kobilje). Za druge proizvode preporučila je da se zadrže postojeći MRO-i. Agencija je zaključila da u pogledu MRO-a za naranču, limun, mandarinu, marelicu i stolnu maslinu određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe.

(5)

Agencija je za flurokloridon dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (5). Agencija je predložila da se izmijeni definicija ostatka. Preporučila je da se snize MRO-i za krumpir, mrkvu, celer korjenaš, pastrnjak, sjemenke suncokreta i sjemenke pamuka. Zaključila je da u pogledu MRO-a za korijen peršina, kukuruz, pšenicu, svinje (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), goveda (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), ovce (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), koze (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), konje (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), mlijeko (ovčje, kozje) određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe.

(6)

Agencija je za kvizalofop-P-etil, kvizalofop-P-tefuril i propakvizafop dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (6). Agencija je predložila da se izmijeni definicija ostatka i preporučila da se snize MRO-i za grejp, naranču, limun, limetu, mandarinu, jabuku, krušku, dunju, mušmulu, nešpulu/japansku mušmulu, marelicu, trešnju (slatku), breskvu, šljivu, stolno grožđe, vinsko grožđe, jagode, kupine, maline (crvene i žute), borovnice, ribize (bijele, crne i crvene), ogrozd (crveni, zeleni i žuti), šipak, bobice bazge, stolnu maslinu, kumkvat, krumpir, ciklu, mrkvu, celer korjenaš, hren, čičoku, pastrnjak, korijen peršina, rotkvicu, turovac / bijeli korijen, stočnu korabu, repu, češnjak, luk, ljutiku, papriku, patlidžan, bamiju, krastavac, mali krastavac za kiseljenje, tikvicu, dinju, bundevu, lubenicu, kelj pupčar, pekinški kupus, kelj, korabe, salatu, širokolisnu endiviju, cikorije, vrtnu krasuljicu, vlasac, lišće celera, peršin, kadulju, ružmarin, majčinu dušicu/timijan, bosiljak i jestive cvjetove, lovor, estragon, grah (s mahunama), grah (bez mahuna), grašak (s mahunama), grašak (bez mahuna), leću (svježu), šparoge, trakasti celer, artičoku, poriluk, grah (sušeni), leću (sušenu), grašak (sušeni), lupine (sušene), sjemenke pamuka, masline za proizvodnju ulja, biljne infuzije iz korijena i korijen šećerne repe. Za ostale proizvode predložila je da se povise ili zadrže postojeći MRO-i. Zaključila je da za matovilac, salatu, salatu, širokolisnu endiviju, vrtnu grbicu te ostale klice i izdanke, baricu, rikolu, crvenu gorušicu, kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica), špinat, blitvu, biljne infuzije iz cvjetova, biljne infuzije iz listova i začinskog bilja, začine od sjemenki, začine od plodova, svinje (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), goveda (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), ovce (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), koze (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), konje (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg), perad (mišić, masno tkivo, jetra), mlijeko (kravlje, ovčje, kozje, kobilje) i ptičja jaja određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe.

(7)

U skladu s člankom 6. stavcima 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005 podnesen je zahtjev za kvizalofop-P-etil koji se u Kanadi upotrebljava na kukuruzu. U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 predmetna država članica ocijenila je taj zahtjev i Komisiji dostavila izvješće o ocjeni. Agencija je ocijenila zahtjev i izvješće o ocjeni, posebno ispitavši rizike za potrošače i, prema potrebi, za životinje te je dala obrazloženo mišljenje o predloženim MRO-ima (7). Agencija je zaključila da su svi uvjeti u pogledu podataka ispunjeni i da je zatražena izmjena sigurna za potrošače.

(8)

Agencija je za tebufenozid dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (8). Preporučila je da se snizi MRO za kestene. Za ostale proizvode predložila je da se povise ili zadrže postojeći MRO-i. Zaključila je da za trešnju (slatku), rižu, svinje (jetra, bubreg), goveda (jetra, bubreg), ovce (masno tkivo, jetra, bubreg), koze (masno tkivo, jetra, bubreg), konje (jetra, bubreg), perad (mišić, masno tkivo, jetra), mlijeko (kravlje, ovčje, kozje, kobilje) i ptičja jaja određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe. Kada je riječ o brokuli, glavatom kupusu, pekinškom kupusu, kelju, matovilcu, salati, širokolisnoj endiviji, vrtnoj grbici te ostalim klicama i izdancima, barici, rikoli, crvenoj gorušici, kulturama s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica), špinatu, tuštu, blitvi, listovima vinove loze i sličnih vrsta, potočarkama, vrtnoj krasuljici, bosiljku i jestivim cvjetovima, sjemenkama uljane repice, šećernoj trski, svinjama (mišić, masno tkivo), govedima (mišić, masno tkivo), ovcama (mišić), kozama (mišić), konjima (mišić, masno tkivo) i peradi (mišić) Agencija je zaključila da su maksimalne razine ostataka iz Codexa (CXL) za te proizvode sigurne za potrošače. Stoga je primjereno MRO-e za te proizvode utvrditi na istoj razini u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(9)

Za proizvode za koje nije odobrena upotreba predmetnog sredstva za zaštitu bilja i za koje ne postoje uvozna odstupanja ili CXL-i MRO-e bi trebalo utvrditi na posebnoj granici određivanja ili bi se trebala primjenjivati zadana vrijednost MRO-a utvrđena člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(10)

Komisija je u vezi s potrebom prilagođavanja određenih granica određivanja zatražila mišljenje referentnih laboratorija Europske unije za ostatke pesticida. Za neke tvari ti su laboratoriji zaključili da je zbog tehnološkog razvoja za određene proizvode potrebno utvrditi posebne granice određivanja.

(11)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra potrebne izmjene MRO-a ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(12)

Preko Svjetske trgovinske organizacije od trgovinskih partnera Unije zatraženo je mišljenje o novim MRO-ima te su njihove napomene uzete u obzir.

(13)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Kako bi se omogućilo uobičajeno stavljanje na tržište, prerada i potrošnja proizvoda, ovom Uredbom trebalo bi utvrditi prijelazne mjere za proizvode koji su proizvedeni prije izmjene MRO-a i za koje postoje informacije koje pokazuju da je zadržana visoka razina zaštite potrošača.

(15)

Državama članicama, trećim zemljama i subjektima u poslovanju s hranom trebalo bi ostaviti razuman rok prije početka primjene izmijenjenih MRO-a kako bi se mogli pripremiti za ispunjavanje novih uvjeta koji proizlaze iz izmjene MRO-a.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 396/2005 kako je glasila prije nego što je izmijenjena ovom Uredbom nastavlja se primjenjivati na proizvode koji su proizvedeni u Uniji ili uvezeni u Uniju prije 4. siječnja 2020.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 4. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. lipnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za bispiribak u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005”). EFSA Journal 2018.;16(1):5142.

(3)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za denatonijev benzoat u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005”). EFSA Journal 2018.;16(3):5232.

(4)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za fenoksikarb u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005”). EFSA Journal 2018.;16(1):5155.

(5)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za flurokloridon u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005”). EFSA Journal 2018.;16(1):5144.

(6)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za kvizalofop-P-etil, kvizalofop-P-tefuril i propakvizafop u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005”). EFSA Journal 2017.;15(12):5050.

(7)  Europska agencija za sigurnost hrane; Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize („Utvrđivanje uvoznog odstupanja za kvizalofop-P-etil u genetski modificiranom kukuruzu”). EFSA Journal 2018.;16(4):5250.

(8)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za tebufenozid u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005”). EFSA Journal 2018.;16(2):5190.


PRILOG

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu II. dodaju se sljedeći stupci koji se odnose na bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop i tebufenozid:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

Bispiribak (zbroj bispiribaka, njegovih soli i njegovih estera, izražen kao bispiribak)

Denatonijev benzoat (zbroj denatonija i njegovih soli, izražen kao denatonijev benzoat)

Fenoksikarb (F)

Flurokloridon (zbroj cis- i trans-izomera) (F)

Kvizalofop (zbroj kvizalofopa, njegovih soli, njegovih estera (uključujući propakvizafop) i njegovih konjugata, izražen kao kvizalofop (bilo koji omjer sastavnih izomera))

Tebufenozid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0110000

Agrumi

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

2

0110010

Grejp

 

 

 

 

 

 

0110020

Naranča

 

 

 

 

 

 

0110030

Limun

 

 

 

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarina

 

 

 

 

 

 

0110990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Orašasti plodovi

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0120010

Bademi

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

0120020

Brazilski orasi

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120030

Indijski oraščići

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120040

Kesteni

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120050

Kokosovi orasi

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120060

Lješnjaci

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120080

Pekan orasi

 

 

0,05

 

 

0,01  (*1)

0120090

Pinjoli

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120100

Pistacije

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120110

Orasi

 

 

0,05

 

 

0,05

0120990

Ostalo (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0130000

Jezgričavo voće

 

 

0,7

 

0,02  (*1)

1

0130010

Jabuka

 

 

 

 

 

 

0130020

Kruška

 

 

 

 

 

 

0130030

Dunja

 

 

 

 

 

 

0130040

Mušmula

 

 

 

 

 

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

 

 

 

 

 

0130990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Koštuničavo voće

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0140010

Marelica

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0140020

Trešnja (slatka)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1) (+)

0140030

Breskva

 

 

1,5

 

 

0,5

0140040

Šljiva

 

 

0,6

 

 

0,01  (*1)

0140990

Ostalo (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0151000

(a)

grožđe

 

 

0,5

 

 

4

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

jagode

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0153010

Kupine

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153020

Ostružnice

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153030

Maline (crvene i žute)

 

 

 

 

 

2

0153990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Borovnice

 

 

 

 

 

3

0154020

Brusnice

 

 

 

 

 

0,5

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154050

Šipak

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154080

Bobice bazge

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0160000

Razno voće

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

(a)

s jestivom korom

 

 

 

 

 

 

0161010

Datulja

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

Smokva

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

Stolna maslina

 

 

3 (+)

 

 

0,01  (*1)

0161040

Kumkvat

 

 

0,01  (*1)

 

 

2

0161050

Karambola

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161070

Jamun

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

Ostalo (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

 

 

0,5

0162020

Liči

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

Marakuja

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

1

0163020

Banana

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

Mango

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163050

Nar/šipak

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

Tropska jabuka

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

Guava

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

Kruhovac

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

Durian

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0211000

(a)

krumpir

 

 

 

0,01  (*1)

0,1

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

 

0212990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213020

Mrkva

 

 

 

0,08

0,2

 

0213030

Celer korjenaš

 

 

 

0,08

0,08

 

0213040

Hren

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213050

Čičoka

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213060

Pastrnjak

 

 

 

0,08

0,2

 

0213070

Korijen peršina

 

 

 

0,08 (+)

0,2

 

0213080

Rotkvica

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213090

Turovac / bijeli korijen

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213100

Stočna koraba

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213110

Repa

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0220000

Lukovičasto povrće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0220010

Češnjak

 

 

 

 

0,04

 

0220020

Luk

 

 

 

 

0,04

 

0220030

Ljutika

 

 

 

 

0,04

 

0220040

Mladi luk i velški luk

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0230000

Plodovito povrće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčica

 

 

 

 

0,05

1,5

0231020

Paprika

 

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0231030

Patlidžan

 

 

 

 

0,05

1,5

0231040

Bamija

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Krastavac

 

 

 

 

 

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

0232030

Tikvice

 

 

 

 

 

 

0232990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Dinja

 

 

 

 

 

 

0233020

Bundeva

 

 

 

 

 

 

0233030

Lubenica

 

 

 

 

 

 

0233990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

 

 

 

0,4

 

0241010

Brokula

 

 

 

 

 

0,5

0241020

Cvjetača

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0241990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Glavati kupus

 

 

 

 

0,6

5

0242990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

 

 

 

0,01  (*1)

10

0243010

Pekinški kupus

 

 

 

 

 

 

0243020

Kelj

 

 

 

 

 

 

0243990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

korabe

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

10

0251010

Matovilac

 

 

 

 

(+)

 

0251020

Salata

 

 

 

 

(+)

 

0251030

Širokolisna endivija

 

 

 

 

(+)

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

 

 

 

(+)

 

0251050

Barica

 

 

 

 

(+)

 

0251060

Rikola

 

 

 

 

(+)

 

0251070

Crvena gorušica

 

 

 

 

(+)

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

 

 

 

(+)

 

0251990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

10

0252010

Špinat

 

 

 

 

0,2 (+)

 

0252020

Tušt

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0252030

Blitva

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0252990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0254000

(d)

potočarke

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0255000

(e)

cikorije

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

 

 

 

10

0256020

Vlasac

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256030

Lišće celera

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256040

Peršin

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256050

Kadulja

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256060

Ružmarin

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256070

Majčina dušica/timijan

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

20

0256090

Lovor

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0260000

Mahunarke

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0260010

Grah (s mahunama)

 

 

 

 

0,3

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

 

 

 

0,2

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

 

 

 

0,03

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

 

 

 

0,2

 

0260050

Leća

 

 

 

 

0,2

 

0260990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0270000

Stabljičasto povrće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Šparoge

 

 

 

 

 

 

0270020

Karda

 

 

 

 

 

 

0270030

Trakasti celer

 

 

 

 

 

 

0270040

Slatki komorač

 

 

 

 

 

 

0270050

Artičoka

 

 

 

 

 

 

0270060

Poriluk

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarbara

 

 

 

 

 

 

0270080

Mladice bambusa

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmine srčike

 

 

 

 

 

 

0270990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

 

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

 

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

MAHUNARKE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0300010

Grah

 

 

 

 

0,2

 

0300020

Leća

 

 

 

 

0,2

 

0300030

Grašak

 

 

 

 

0,2

 

0300040

Lupine

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0300990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0401000

Sjeme uljarica

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0401020

Kikiriki

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401030

Sjemenke maka

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401040

Sjemenke sezama

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401050

Sjemenke suncokreta

 

 

 

 

0,8

0,01  (*1)

0401060

Sjemenke uljane repice

 

 

 

 

2

2

0401070

Soja

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

0401080

Sjemenke gorušice

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401090

Sjemenke pamuka

 

 

 

 

0,1

0,01  (*1)

0401100

Bučine sjemenke

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401110

Sjemenke šafranike

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401120

Sjemenke borača

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401140

Sjemenke konoplje

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401150

Ricinus

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Plodovi uljarica

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

3

 

 

 

0402020

Koštice uljne palme

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Ostalo (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

ŽITARICE

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500010

Ječam

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Kukuruz

0,01  (*1)

 

 

 

0,02

0,01  (*1)

0500040

Proso

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Zob

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500060

Riža

0,02  (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

3 (+)

0500070

Raž

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500080

Sirak

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Pšenica

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Čajevi

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Zrna kave

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Biljne infuzije

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

 

 

 

0,8

 

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

 

(+)

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

(+)

 

0631030

Ruža

 

 

 

 

(+)

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

(+)

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

(+)

 

0631990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

 

 

 

0,8

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

(+)

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

(+)

 

0632030

Mate čaj/maté

 

 

 

 

(+)

 

0632990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

iz korijena

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0633010

Odoljen

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Kakao u zrnu

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Rogač

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

HMELJ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0800000

ZAČINI

 

 

 

 

 

 

0810000

Začini od sjemenki

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis

 

 

 

 

(+)

 

0810020

Crni kim

 

 

 

 

(+)

 

0810030

Celer

 

 

 

 

(+)

 

0810040

Korijandar

 

 

 

 

(+)

 

0810050

Kumin

 

 

 

 

(+)

 

0810060

Kopar

 

 

 

 

(+)

 

0810070

Komorač

 

 

 

 

(+)

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

 

 

 

(+)

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

 

(+)

 

0810990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Začini od plodova

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

(+)

 

0820020

Sečuanski papar

 

 

 

 

(+)

 

0820030

Kim

 

 

 

 

(+)

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

(+)

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

 

 

 

(+)

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

 

 

 

(+)

 

0820070

Vanilija

 

 

 

 

(+)

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

 

 

 

(+)

 

0820990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Začini od kore

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

 

 

 

0840010

Slatki korijen

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840020

Đumbir (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Ostalo (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850000

Začini od pupoljaka

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850010

Klinčić

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Začini od tučka

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0860010

Šafran

 

 

 

 

 

 

0860990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Začini od ljuski

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškatni orah

 

 

 

 

 

 

0870990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0900010

Korijen šećerne repe

 

 

 

 

0,06

0,01  (*1)

0900020

Šećerna trska

 

 

 

 

0,01  (*1)

1

0900030

Korijen cikorije

 

 

 

 

0,08

0,01  (*1)

0900990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

1010000

Proizvodi od

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1011000

(a)

svinje

 

 

 

 

 

 

1011010

Mišić

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011020

Masno tkivo

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011030

Jetra

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1011040

Bubreg

 

 

 

(+)

0,1 (+)

0,02  (*1) (+)

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

 

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1012000

(b)

goveda

 

 

 

 

 

 

1012010

Mišić

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012020

Masno tkivo

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012030

Jetra

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

Bubreg

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1013000

(c)

ovce

 

 

 

 

 

 

1013010

Mišić

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1013020

Masno tkivo

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1013030

Jetra

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

Bubreg

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1014000

(d)

koze

 

 

 

 

 

 

1014010

Mišić

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1014020

Masno tkivo

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1014030

Jetra

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

Bubreg

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1015000

(e)

konja

 

 

 

 

 

 

1015010

Mišić

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015020

Masno tkivo

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015030

Jetra

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1015040

Bubreg

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1016000

(f)

peradi

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

1016010

Mišić

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

(+)

1016020

Masno tkivo

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016030

Jetra

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016040

Bubreg

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

 

 

 

 

 

1017010

Mišić

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,01  (*1)

1017020

Masno tkivo

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,02  (*1)

1017030

Jetra

 

 

 

 

0,03 (+)

0,02  (*1)

1017040

Bubreg

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Mlijeko

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,015

0,01  (*1)

1020010

Krava

 

 

 

 

(+)

(+)

1020020

Ovca

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020030

Koza

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020040

Kobila

 

 

 

 

(+)

(+)

1020990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptičja jaja

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1030010

Kokoš

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Patka

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Guska

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Prepelica

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

topiv u mastima

Fenoksikarb (F)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 14. lipnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0161030

Stolna maslina

Flurokloridon (zbroj cis- i trans-izomera) (F)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 14. lipnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0213070

Korijen peršina

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o analitičkim metodama nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 14. lipnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

1011010

Mišić

1011020

Masno tkivo

1011030

Jetra

1011040

Bubreg

1012010

Mišić

1012020

Masno tkivo

1012030

Jetra

1012040

Bubreg

1013010

Mišić

1013020

Masno tkivo

1013030

Jetra

1013040

Bubreg

1014010

Mišić

1014020

Masno tkivo

1014030

Jetra

1014040

Bubreg

1015010

Mišić

1015020

Masno tkivo

1015030

Jetra

1015040

Bubreg

1020020

Ovca

1020030

Koza

Kvizalofop (zbroj kvizalofopa, njegovih soli, njegovih estera (uključujući propakvizafop) i njegovih konjugata, izražen kao kvizalofop (bilo koji omjer sastavnih izomera))

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne za propakvizafop. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 14. lipnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0251010

Matovilac

0251020

Salata

0251030

Širokolisna endivija

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

0251050

Barica

0251060

Rikola

0251070

Crvena gorušica

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o analitičkim metodama nisu dostupne za kvizalofop-P-etil. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 14. lipnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0252010

Špinat

0252030

Blitva

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o analitičkim metodama i stabilnosti kod skladištenja nisu dostupne za kvizalofop-P-etil. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 14. lipnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0631010

Rimska kamilica

0631020

Hibiskus

0631030

Ruža

0631040

Jasmin

0631050

Lipa

0632010

Jagoda

0632020

Rooibos

0632030

Mate čaj / maté

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka, analitičkim metodama i stabilnosti kod skladištenja nisu dostupne za kvizalofop-P-etil. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 14. lipnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0810010

Anis

0810020

Crni kim

0810030

Celer

0810040

Korijandar

0810050

Kumin

0810060

Kopar

0810070

Komorač

0810080

Grozdasta piskavica / grčka djetelina

0810090

Muškatni oraščić

0820010

Piment

0820020

Sečuanski papar

0820030

Kim

0820040

Kardamom

0820050

Bobice kleke/borovice

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

0820070

Vanilija

0820080

Tamarind / indijska datulja

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o analitičkim metodama nisu dostupne za kvizalofop-P-tefuril. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 14. lipnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

1011010

Mišić

1011020

Masno tkivo

1011030

Jetra

1011040

Bubreg

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1012010

Mišić

1012020

Masno tkivo

1012030

Jetra

1012040

Bubreg

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1013010

Mišić

1013020

Masno tkivo

1013030

Jetra

1013040

Bubreg

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1014010

Mišić

1014020

Masno tkivo

1014030

Jetra

1014040

Bubreg

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1015010

Mišić

1015020

Masno tkivo

1015030

Jetra

1015040

Bubreg

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1016010

Mišić

1016020

Masno tkivo

1016030

Jetra

1016040

Bubreg

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1017010

Mišić

1017020

Masno tkivo

1017030

Jetra

1017040

Bubreg

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1020010

Krava

1020020

Ovca

1020030

Koza

1020040

Kobila

1030010

Kokoš

1030020

Patka

1030030

Guska

1030040

Prepelica

Tebufenozid (F)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 14. lipnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0140020

Trešnja (slatka)

0500060

Riža

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o potvrdnim analitičkim metodama nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 14. lipnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

1011030

Jetra

1011040

Bubreg

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1012030

Jetra

1012040

Bubreg

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1013020

Masno tkivo

1013030

Jetra

1013040

Bubreg

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1014020

Masno tkivo

1014030

Jetra

1014040

Bubreg

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1015030

Jetra

1015040

Bubreg

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1016010

Mišić

1016020

Masno tkivo

1016030

Jetra

1016040

Bubreg

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1020010

Krava

1020020

Ovca

1020030

Koza

1020040

Kobila

1030010

Kokoš

1030020

Patka

1030030

Guska

1030040

Prepelica

2.

U dijelu A Priloga III. stupci koji se odnose na fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop, propakvizafop i tebufenozid brišu se.


(*1)  Granica analitičkog određivanja

(1)  Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-i nalazi se u Prilogu I.


ODLUKE

14.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/28


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/974

оd 12. lipnja 2019.

o odobrenju nacionalnih programa za poboljšanje proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda koje dostavljaju države članice u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4177)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 57. stavak prvi točku (c),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 55. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice dostavile su Komisiji svoje trogodišnje nacionalne programe za proizvodnju i stavljanje na tržište pčelarskih proizvoda za pčelarske godine 2020., 2021. i 2022.

(2)

Programi 28 država članica u skladu su s ciljevima Uredbe (EU) br. 1308/2013 i sadržavaju informacije koje se zahtijevaju člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 (2).

(3)

Doprinos Unije svakom nacionalnom programu utvrđuje se u skladu s člankom 55. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 (3).

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobravaju se nacionalni programi za proizvodnju i stavljanje na tržište pčelarskih proizvoda za pčelarske godine 2020., 2021. i 2022. koje su dostavile Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina.

Članak 2.

Doprinos Unije nacionalnim programima iz članka 1. ograničava se na najviše iznose utvrđene u Prilogu za pčelarske godine 2020., 2021. i 2022.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. lipnja 2019.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 оd 6. kolovoza 2015. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8.8.2015., str. 9.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 od 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8.8.2015., str. 3.).


PRILOG

Iznos doprinosa Unije nacionalnim pčelarskim programima za pčelarske godine 2020., 2021. i 2022.

(u EUR)

 

Pčelarska godina 2020.

Pčelarska godina 2021.

Pčelarska godina 2022.

Belgija

160 330

160 400

160 255

Bugarska

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Češka

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Danska

175 240

163 641

146 265

Njemačka

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Estonija

100 000

100 000

100 000

Irska

45 000

45 000

45 000

Grčka

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Španjolska

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Francuska

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Hrvatska

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Italija

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Cipar

100 000

100 000

100 000

Latvija

207 500

207 500

248 398

Litva

486 900

487 114

486 672

Luksemburg

15 337

15 344

15 330

Mađarska

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Malta

8 333

8 333

8 333

Nizozemska

190 000

190 000

190 000

Austrija

880 301

880 688

879 889

Poljska

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugal

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Rumunjska

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovenija

380 000

380 000

380 000

Slovačka

734 909

735 232

734 565

Finska

140 500

140 500

140 500

Švedska

330 857

330 857

330 857

Ujedinjena Kraljevina

558 590

558 590

558 590

EU 28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


14.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/31


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/975

оd 13. lipnja 2019.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4495)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (4) utvrđuju se mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama u kojima su zabilježeni slučajevi te bolesti kod domaćih ili divljih svinja (predmetne države članice). U dijelovima od I. do IV. Priloga toj provedbenoj odluci utvrđuju se i popisuju određena područja u predmetnim državama članicama, razvrstana prema razini rizika s obzirom na epidemiološku situaciju u pogledu te bolesti. Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU nekoliko je puta izmijenjen kako bi se uzele u obzir promjene epidemiološke situacije u Uniji u pogledu afričke svinjske kuge, koje se trebaju odražavati u tom prilogu. Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zadnji je put izmijenjen Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/950 (5) nakon slučajeva izbijanja afričke svinjske kuge u Poljskoj i Mađarskoj.

(2)

Od datuma donošenja Provedbene odluke (EU) 2019/950 zabilježeni su daljnji slučajevi afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u Litvi, što također treba navesti u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU.

(3)

U lipnju 2019. zabilježena su dva slučaja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u okruzima Šakiai i Marijampolė u Litvi, na područjima koja su trenutačno navedena u dijelu II. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Ti slučajevi afričke svinjske kuge kod domaćih svinja znače da je stupanj rizika povećan, što bi se trebalo odražavati u tom prilogu. U skladu s tim, ta područja Litve koja su pogođena afričkom svinjskom kugom trebalo bi navesti u dijelu III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU umjesto u njegovu dijelu II.

(4)

U lipnju 2019. u okrugu Elblaski u Poljskoj zabilježeno je nekoliko slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja u neposrednoj blizini područja navedenih u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Ti slučajevi afričke svinjske kuge kod divljih svinja znače da je stupanj rizika povećan, što bi se trebalo odražavati u tom prilogu. U skladu s time, ta područja Poljske koja su pogođena afričkom svinjskom kugom trebalo bi navesti u dijelu II. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU umjesto u njegovu dijelu I.

(5)

Kako bi se uzele u obzir nedavne promjene u epidemiološkom razvoju afričke svinjske kuge u Uniji i spremno odgovorilo na rizike povezane sa širenjem te bolesti, trebalo bi utvrditi nova dostatno velika područja visokog rizika u Litvi i Poljskoj te ih navesti u dijelovima I., II. i III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. lipnja 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/950 оd 7. lipnja 2019. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (SL L 152, 11.6.2019., str. 97.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG

DIO I.

1.   Belgija

Sljedeća područja u Belgiji:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bugarska

Sljedeća područja u Bugarskoj:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,