ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 152

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
11. lipnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 оd 12. ožujka 2019. o sustavima bespilotnih zrakoplova i o operatorima sustava bespilotnih zrakoplova iz trećih zemalja

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/946 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodjele financijskih sredstava iz općeg proračuna Unije za pokrivanje troškova razvoja europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja

41

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 оd 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova ( 1 )

45

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2019/948 od 29. svibnja 2019. o imenovanju zapovjednika snaga misije EU-a za vojnu misiju Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali) i stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019)

72

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/949 оd 5. lipnja 2019. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3981)

74

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/950 оd 7. lipnja 2019. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4357)  ( 1 )

97

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom ( SL L 13, 17.1.2014. )

128

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

11.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 152/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/945

оd 12. ožujka 2019.

o sustavima bespilotnih zrakoplova i o operatorima sustava bespilotnih zrakoplova iz trećih zemalja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (1), a posebno njezine članke 58. i 61.,

budući da:

(1)

Sustavi bespilotnih zrakoplova (UAS) čiji rad predstavlja najniže rizike i koji pripadaju „otvorenoj kategoriji” ne bi trebali podlijegati klasičnom postupku usklađivanja sa zakonodavstvom u području zrakoplovstva. Za takve UAS-ove trebalo bi koristiti mogućnost uspostavljanja usklađenog zakonodavstva Zajednice iz članka 56. stavka 6. Uredbe (EU) 2018/1139. Stoga je potrebno utvrditi zahtjeve kojima se uklanjanju rizici koji proizlaze iz rada takvih UAS-ova, uz potpuno uzimanje u obzir drugog primjenjivog zakonodavstva Unije o usklađivanju.

(2)

Ti zahtjevi trebali bi obuhvaćati bitne zahtjeve predviđene člankom 55. Uredbe (EU) 2018/1139, posebno u pogledu posebnih karakteristika i funkcionalnosti potrebnih za ublažavanje rizika koji se odnose na sigurnost leta, privatnost i zaštitu osobnih podataka, sigurnost ili okoliš, a koji proizlaze iz rada tih UAS-ova.

(3)

Kada proizvođači na tržište stavljaju UAS s namjerom da ga stave na raspolaganje za rad u okviru „otvorene kategorije” i u skladu s tim na njega stave identifikacijsku oznaku njegove klase, trebali bi osigurati usklađenost UAS-a sa zahtjevima te klase.

(4)

S obzirom na dobru sigurnost modela zrakoplova koji su već na raspolaganju na tržištu, primjereno je uvesti klasu UAS-a C4 koja ne bi trebala biti podložna nerazmjernim tehničkim zahtjevima, s obzirom da je namijenjena operatorima modela zrakoplova.

(5)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati i na UAS-ove koji se smatraju igračkama u smislu Direktive br. 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2). Takvi UAS-ovi trebali bi biti u skladu i s Direktivom 2009/48/EZ. Taj zahtjev za usklađenost trebao bi se uzeti u obzir pri utvrđivanju dodatnih sigurnosnih zahtjeva na temelju ove Uredbe.

(6)

UAS-ovi koji nisu igračke u smislu Direktive 2009/48/EZ trebali bi biti u skladu s odgovarajućim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) u mjeri u kojoj se ta direktiva na njih primjenjuje i u kojoj ti zdravstveni i sigurnosni zahtjevi nisu neodvojivo povezani sa sigurnošću leta UAS-a. Ako su ti zdravstveni i sigurnosni zahtjevi neodvojivo povezani sa sigurnošću leta, trebala bi se primjenjivati samo ova Uredba.

(7)

Direktiva 2014/30/EU (4) i Direktiva 2014/53/EU (5) Europskog parlamenta i Vijeća ne bi se trebale primjenjivati na bespilotne zrakoplove koji podliježu certifikaciji u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i isključivo su namijenjeni za upotrebu u zraku i predviđeni za rad na frekvencijama koje su dodijeljene Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije za potrebe zaštićene upotrebe u zrakoplovstvu.

(8)

Direktiva 2014/53/EU trebala bi se primjenjivati na bespilotne zrakoplove koji ne podliježu certifikaciji niti su predviđeni za rad isključivo na frekvencijama koje su dodijeljene Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije za potrebe zaštićene upotrebe u zrakoplovstvu, a namjerno odašilju i/ili primaju elektromagnetske valove u svrhu radijske komunikacije i/ili radiodeterminacije na frekvencijama nižima od 3 000 GHz.

(9)

Direktiva 2014/30/EU trebala bi se primjenjivati na bespilotne zrakoplove koji ne podliježu certifikaciji niti su predviđeni za rad isključivo na frekvencijama koje su dodijeljene Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije za potrebe zaštićene upotrebe u zrakoplovstvu, a nisu obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2014/53/EU.

(10)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) utvrđuju se zajednička načela i horizontalne odredbe koje se primjenjuju pri stavljanju na tržište proizvoda obuhvaćenih relevantnim sektorskim zakonodavstvom. Kako bi se osigurala usklađenost s ostalim sektorskim propisima o proizvodima, odredbe o stavljanju na tržište UAS-ova namijenjenih za rad u „otvorenoj kategoriji” trebalo bi uskladiti s okvirom utvrđenim Odlukom 768/2008/EZ.

(11)

Direktiva 2001/95/EZ (7) primjenjuje se na sigurnosne rizike UAS-ova u onoj mjeri u kojoj u pravilima prava Unije kojima se uređuje sigurnost dotičnih proizvoda nema posebnih odredbi koje imaju isti cilj.

(12)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati na sve oblike nabave, uključujući prodaju na daljinu.

(13)

Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurale da se UAS-ovi namijenjeni za rad u „otvorenoj kategoriji” mogu staviti na raspolaganje na tržištu i pustiti u uporabu samo ako pri uobičajenoj uporabi ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi, domaćih životinja ili imovine.

(14)

Kako bi se za građane osigurala visoka razina zaštite okoliša, potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri ograničiti emisije buke. Ograničenja zvučne snage za UAS-ove namijenjene za rad u „otvorenoj kategoriji” mogu se preispitati na kraju prijelaznih razdoblja kako je definirano u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/947 (8).

(15)

Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju usklađenosti proizvoda u kontekstu povećanja elektroničke trgovine. U tu bi svrhu trebalo poticati države članice da surađuju s nadležnim tijelima u trećim zemljama i da rade na suradnji između tijela za nadzor tržišta i carinskih tijela. Tijela za nadzor tržišta trebala bi, gdje je to moguće, slijediti postupke „obavješćivanja i djelovanja” i uspostaviti suradnju sa svojim nacionalnim tijelima nadležnima za provedbu Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9). Trebala bi uspostaviti bliske kontakte, omogućujući time brz odgovor, s ključnim posrednicima koji pružaju usluge smještaja na poslužitelju za proizvode koji se prodaju na internetu.

(16)

Kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa, kao što je zdravstvena sigurnost, te kako bi se zajamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije, gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za usklađenost UAS-ova namijenjenih za rad u „otvorenoj kategoriji” sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, s obzirom na njihovu ulogu u opskrbnom i distribucijskom lancu. Stoga treba predvidjeti jasnu i razmjernu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakoga gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(17)

Kako bi se olakšalo komuniciranje između gospodarskih subjekata, nacionalnih tijela za nadzor tržišta i potrošača, gospodarski subjekti koji dobavljaju ili distribuiraju UAS-ove namijenjene za rad u „otvorenoj kategoriji” trebali bi uz poštansku adresu navesti i adresu svojih internetskih stranica.

(18)

S obzirom na to da detaljno poznaje postupak projektiranja i proizvodnje, proizvođač je najprimjereniji za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti UAS-ova namijenjenih za rad u „otvorenoj kategoriji”. Stoga bi ocjenjivanje sukladnosti trebalo ostati isključivo obveza proizvođača.

(19)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati na sve UAS-ove namijenjene za rad u „otvorenoj kategoriji” koji su novi na tržištu Unije, bilo da je riječ o novom UAS-u koji je izradio proizvođač s poslovnim nastanom u Uniji ili o novom ili rabljenom UAS-u uvezenom iz treće zemlje.

(20)

Ako su UAS-ovi iz trećih zemalja koji ulaze na tržište Unije namijenjeni za rad u „otvorenoj kategoriji”, za takve je UAS-ove potrebno osigurati da budu usklađeni sa zahtjevima ove Uredbe. Posebno bi trebalo osigurati da proizvođači provode odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti. Stoga bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju da su UAS-ovi koje stavljaju na tržište u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i da ne stavljaju na tržište UAS-ove koji nisu u skladu s tim zahtjevima ili predstavljaju rizik. Također bi trebalo propisati da uvoznici osiguraju provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti te da su oznaka CE i tehnička dokumentacija koju su proizvođači pripremili dostupne za inspekciju nadležnih nacionalnih tijela.

(21)

Distributer koji na raspolaganje na tržištu stavlja UAS namijenjen radu u „otvorenoj kategoriji” trebao bi postupati s dužnom pažnjom kako bi osigurao da njegovo postupanje s proizvodom ne utječe negativno na usklađenost proizvoda. I od uvoznika i od distributera očekuje se dužna pažnja pri postupanju u vezi sa zahtjevima koji se primjenjuju na stavljanje proizvoda na tržište ili njegovo stavljanje na raspolaganje na tržištu.

(22)

Pri stavljanju na tržište UAS-a namijenjenog za rad u „otvorenoj kategoriji” svaki bi uvoznik na UAS-u trebao navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak i adresu putem koje mu se može obratiti. Trebalo bi predvidjeti iznimke za slučajeve u kojima veličina UAS-a to ne dopušta. To uključuje slučajeve kada bi uvoznik morao otvoriti ambalažu da bi na UAS stavio svoje ime i adresu.

(23)

Svaki gospodarski subjekt koji na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom stavlja UAS namijenjen za rad u „otvorenoj” kategoriji, odnosno koji UAS mijenja tako da to može utjecati na usklađenost s primjenjivim zahtjevima, treba se smatrati proizvođačem, zbog čega bi trebao preuzeti obveze proizvođača.

(24)

Budući da su blizu tržišta, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadaće nadzora tržišta koje provode nadležna nacionalna tijela i pripremljeni za aktivno sudjelovanje te navedenim tijelima dostavljati sve potrebne informacije u vezi s UAS-om namijenjenim za rad u „otvorenoj kategoriji”.

(25)

Osiguranje sljedivosti UAS-a namijenjenog za rad u „otvorenoj kategoriji” u cijelom opskrbnom lancu pridonosi pojednostavnjenju i povećanju učinkovitosti nadzora nad tržištem. Učinkovit sustav sljedivosti tijelima za nadzor tržišta olakšava otkriti gospodarske subjekte koji na raspolaganje na tržištu stave neusklađen UAS.

(26)

Ova bi se Uredba trebala ograničiti na utvrđivanje bitnih zahtjeva. Kako bi se lakše utvrdilo je li UAS namijenjen za rad u „otvorenoj kategoriji” sukladan s tim zahtjevima, potrebno je utvrditi pretpostavku sukladnosti proizvoda koji su sukladni s usklađenim normama donesenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (10) u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija navedenih zahtjeva.

(27)

Bitne bi zahtjeve primjenjive na UAS namijenjen za rad u „otvorenoj kategoriji” trebalo formulirati dovoljno precizno kako bi se njima stvorile pravno obvezujuće obveze. Trebalo bi ih formulirati tako da, čak i u slučaju odsutnosti usklađenih normi ili ako proizvođač odluči ne primijeniti usklađenu normu, omogućuju ocjenjivanje sukladnosti.

(28)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 predviđa se postupak za prigovore na usklađene norme kada te norme ne udovoljavaju u potpunosti zahtjevima zakonodavstva o usklađivanju iz ove Uredbe primjenjivog na UAS namijenjen za rad u „otvorenoj kategoriji”. Taj bi se postupak trebao primjenjivati prema potrebi u odnosu na norme koje su objavljene u Službenom listu kao pretpostavka usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi.

(29)

Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da dokažu, a nadležnim tijelima da osiguraju da su UAS-ovi namijeni za rad u „otvorenoj kategoriji” koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu usklađeni s bitnim zahtjevima, potrebno je utvrditi postupke ocjenjivanja sukladnosti. Odlukom br. 768/2008/EZ uspostavljaju se moduli za postupke ocjenjivanja sukladnosti, koji uključuju postupke od najmanje strogoga do najstrožega, razmjerno razini uključenog rizika i razini potrebne sigurnosti. Da bi se osigurala međusektorska usklađenost i izbjegle ad hoc varijante ocjenjivanja sukladnosti, postupke ocjenjivanja sukladnosti trebalo bi izabrati među navedenim modulima.

(30)

Tijela za nadzor tržišta i operatori UAS-ova trebali bi imati jednostavan pristup EU izjavi o sukladnosti. Kako bi se ispunio taj zahtjev, proizvođači bi trebali osigurati da je uz svaki UAS koji je namijenjen za rad u „otvorenoj kategoriji” priložen primjerak EU izjave o sukladnosti ili internetska adresa na kojoj se može pristupiti EU izjavi o sukladnosti.

(31)

Kako bi se osigurao djelotvoran pristup informacijama za potrebe nadzora tržišta, sve informacije potrebne za prepoznavanje svih primjenjivih akata Unije o UAS-ovima namijenjenima za rad u „otvorenoj kategoriji” trebale bi biti dostupne u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za gospodarske subjekte, trebalo bi biti omogućeno da ta jedinstvena EU izjava o sukladnosti bude dokumentacija koju čine odgovarajuće pojedinačne izjave o sukladnosti.

(32)

Oznaka CE kojom se označava sukladnost proizvoda vidljiv je rezultat cijelog postupka ocjenjivanja sukladnosti u širem smislu. Opća načela stavljanja oznake CE utvrđena su Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (11). Pravila kojima se uređuje stavljanje oznake CE na UAS-ove namijenjene za rad u „otvorenoj kategoriji” trebala bi biti navedena u ovoj Uredbi.

(33)

Neke klase UAS-ova namijenjenih za rad u „otvorenoj kategoriji” obuhvaćene ovom Uredbom zahtijevaju intervenciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Države članice o njima bi trebale obavijestiti Komisiju.

(34)

Potrebno je u cijeloj Uniji osigurati jednoliko visoku razinu učinkovitosti tijela koja provode ocjenjivanje sukladnosti UAS-ova namijenjenih za rad u „otvorenoj kategoriji” te da sva takva tijela obavljaju svoje funkcije na istoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. Zbog toga bi trebalo utvrditi obvezne zahtjeve za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti.

(35)

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže da je UAS namijenjen za rad u „otvorenoj kategoriji” sukladan s kriterijima utvrđenima usklađenim normama, trebalo bi pretpostaviti i da je u skladu s odgovarajućim zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

(36)

Da bi se osigurala jedinstvena razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti, treba i utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje i ostala tijela uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela.

(37)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 utvrđuju se pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, postavlja okvir za nadzor nad tržištem proizvoda i kontrolu proizvoda iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela stavljanja oznake CE. Sustav utvrđen ovom Uredbom trebalo bi dopuniti sustavom akreditacije predviđenim Uredbom (EZ) br. 765/2008.

(38)

Javna nacionalna tijela trebala bi u cijeloj Uniji za dokazivanje tehničke stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti prednost davati transparentnoj akreditaciji predviđenoj Uredbom (EZ) br. 765/2008, kojom se osigurava potrebna razina povjerenja u potvrde o sukladnosti.

(39)

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti često podugovaraju dio svojih djelatnosti u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti ili ih prenose na društvo kćer. Kako bi za UAS-ove namijenjene za rad u „otvorenoj kategoriji” koji se stavljaju na tržište Unije razina zaštite bila postojana, bitno je da podizvođači i društva kćeri zaduženi za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju iste zahtjeve kao prijavljena tijela u vezi s izvršavanjem zadaća ocjenjivanja sukladnosti. Stoga je važno da se ocjenjivanjem stručnosti i rada tijela koja će biti prijavljena te praćenjem već prijavljenih tijela obuhvaćaju i djelatnosti koje provode podizvođači i društva kćeri.

(40)

Treba povećati učinkovitost i transparentnost postupka prijavljivanja, a osobito ga treba prilagoditi novim tehnologijama kako bi se omogućilo prijavljivanje internetom.

(41)

Budući da prijavljena tijela mogu nuditi svoje usluge u cijeloj Uniji, trebalo bi dati mogućnost ostalim državama članicama i Komisiji da izraze svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela. Stoga je, prije nego što tijela za ocjenjivanje sukladnosti započnu raditi kao prijavljena tijela, bitno predvidjeti razdoblje u kojem se mogu razjasniti sve sumnje ili nedoumice u pogledu njihove stručnosti.

(42)

U interesu tržišnog natjecanja ključno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog administrativnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Zbog istog razloga i radi osiguravanja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima treba osigurati dosljednost tehničke primjene postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se može postići primjerenom koordinacijom i suradnjom prijavljenih tijela.

(43)

Zainteresirane strane trebale bi imati pravo žalbe na rezultate ocjene sukladnosti koju je provelo prijavljeno tijelo. Važno je osigurati mogućnost žalbenog postupka protiv svih odluka prijavljenih tijela.

(44)

Proizvođači bi trebali poduzeti sve odgovarajuće mjere kojima se osigurava da se UAS-ovi namijenjeni za rad u „otvorenoj kategoriji” mogu staviti na tržište samo ako ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost osoba kad se pravilno ili pod uvjetima koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima pohranjuju i koriste za predviđenu namjenu. UAS-ovi namijenjeni za rad u „otvorenoj kategoriji” trebali bi se smatrati neusklađenima s bitnim zahtjevima iz ove Uredbe samo u uvjetima korištenja koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima, tj. kad takvo korištenje može proizaći iz zakonitog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja.

(45)

Kako bi se zajamčila pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 o nadzoru tržišta Unije i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije, uključujući odredbe o razmjeni informacija putem Sustava brzog uzbunjivanja (RAPEX), primjenjuju na UAS-ove namijenjene za rad u „otvorenoj kategoriji”. Ova Uredba ne bi trebala onemogućiti države članice da odaberu nadležna tijela za provođenje tih zadaća. Kako bi se ova Uredba mogla neometano početi provoditi, potrebno je osigurati odgovarajuće prijelazne mjere.

(46)

Certifikaciji bi trebali podlijegati u radu najrizičniji UAS-ovi. Stoga bi se u Uredbi trebali definirati uvjeti u kojima bi projektiranje, proizvodnja i održavanje UAS-ova trebali podlijegati certifikaciji. Ti su uvjeti povezani s većim rizikom ozljeđivanja trećih osoba u slučaju nesreća pa bi certifikacija trebala biti obvezna za UAS-ove za prijevoz ljudi, za prijevoz opasne robe, ali i za sve UAS-ove čija je bilo koja dimenzija veća od 3 m, a let predviđen iznad mnoštva ljudi. S druge strane, certifikacija UAS-ova namijenjenih za rad u „posebnoj kategoriji” kako je definirano u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/947 trebala bi biti obvezna ako nakon procjene rizika nadležno tijelo izda odobrenje za rad navodeći da se rizik rada ne može prikladno smanjiti ako se UAS ne certificira.

(47)

UAS-ovi koji su stavljeni na tržište, a namijenjeni su za rad u „otvorenoj kategoriji” i nose identifikacijsku oznaku klase trebali bi, ako se upotrebljavaju izvan „otvorene” kategorije operacija, biti usklađeni sa zahtjevima za certifikaciju UAS-ova koji su namijenjeni za rad u „posebnoj kategoriji” ili „certificiranoj kategoriji”.

(48)

Operatori UAS-ova čije je glavno mjesto poslovanja, poslovni nastan ili boravište u trećoj zemlji, a operacije UAS-ova provode u jedinstvenom europskom zračnom prostoru, trebali bi podlijegati ovoj Uredbi.

(49)

Mjere predviđene ovom Uredbom temelje se na Mišljenju br. 01/2018 (12) Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) u skladu s člankom 65. Uredbe (EU) 2018/1139,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za projektiranje i proizvodnju sustava bespilotnih zrakoplova („UAS”) namijenjenih za rad prema pravilima i uvjetima iz Provedbene uredbe (EU) 2019/947 te projektiranje i proizvodnju dodataka za daljinsku identifikaciju. Utvrđuje se i za koje bi vrste UAS-ova projektiranje, proizvodnja i održavanje trebali podlijegati certifikaciji.

2.   Utvrđuju se i pravila za stavljanje UAS-ova namijenjenih za rad u „otvorenoj kategoriji” i dodataka za daljinsku identifikaciju na raspolaganje na tržištu i za njihovo slobodno kretanje u Uniji.

3.   Ovom Uredbom utvrđuju se i pravila za operatore UAS-ova iz trećih zemalja kada na jedinstvenom europskom nebu obavljaju operacije UAS-a u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/947.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Poglavlje II. ove Uredbe primjenjuje se na sljedeće proizvode:

(a)

UAS-ove koji su namijenjeni za rad u skladu s pravilima i uvjetima koji se primjenjuju na „otvorenu kategoriju” operacija UAS-a u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/947, osim privatno izgrađenih UAS-ova, i koji nose identifikacijsku oznaku klase kako je navedeno u dijelovima od 1. do 5. Priloga ovoj Uredbi u kojima se navodi kojoj od pet klasa UAS-ova iz Provedbene uredbe (EU) 2019/947 pripadaju;

(b)

dodatke za daljinsku identifikaciju iz dijela 6. Priloga ovoj Uredbi.

2.   Poglavlje III. ove Uredbe primjenjuje se na UAS-ove čiji je rad propisan pravilima i uvjetima primjenjivima na „certificiranu kategoriju” i „posebnu kategoriju” operacija UAS-a u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/947.

3.   Ako se operacije UAS-a provode u Uniji, poglavlje IV. ove Uredbe primjenjuje se i na operatore UAS-ova čije je glavno mjesto poslovanja, poslovni nastan ili boravište u trećoj zemlji.

4.   Ova se Uredba ne primjenjuje na UAS-ove namijenjene isključivo radu u zatvorenim prostorima.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„bespilotni zrakoplov” (UA) znači svaki zrakoplov koji samostalno izvodi operacije ili je projektiran da samostalno izvodi operacije ili da se njime upravlja na daljinu bez pilota u zrakoplovu;

(2)

„oprema za daljinsko upravljanje bespilotnim zrakoplovom” znači, izuzev dijela, svaki instrument, oprema, mehanizam, uređaj, pribor, softver ili dodatna oprema koji su potrebni za siguran rad bespilotnog zrakoplova, a koji se ne nalaze u tom bespilotnom zrakoplovu;

(3)

„sustav bespilotnog zrakoplova” (UAS) znači bespilotni zrakoplov i oprema za daljinsko upravljanje njime;

(4)

„operator sustava bespilotnog zrakoplova” („operator UAS-a”) znači svaka pravna ili fizička osoba koja upravlja ili namjerava upravljati jednim UAS-om ili više njih;

(5)

„otvorena kategorija” znači kategorija operacija UAS-a definirana u članku 4. Provedbene uredbe (EU) 2019/947;

(6)

„posebna kategorija” znači kategorija operacija UAS-a definirana u članku 5. Provedbene uredbe (EU) 2019/947;

(7)

„certificirana kategorija” znači kategorija operacija UAS-a definirana u članku 6. Provedbene uredbe (EU) 2019/947;

(8)

„zakonodavstvo Unije o usklađivanju” znači svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

(9)

„akreditacija” znači akreditacija kako je definirana u članku 2. stavku 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

(10)

„ocjenjivanje sukladnosti” znači postupak kojim se pokazuje jesu li ispunjeni određeni zahtjevi koji se odnose na proizvod;

(11)

„tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” znači tijelo koje obavlja djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti, uključujući umjeravanje, ispitivanje, certifikaciju i inspekciju;

(12)

„oznaka CE” znači oznaka kojom proizvođač označuje da je proizvod sukladan s primjenjivim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje propisuje njezino stavljanje;

(13)

„proizvođač” znači svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili ima dizajniran ili proizveden proizvod i trguje njime pod svojim imenom ili zaštitnim znakom;

(14)

„ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pisanim putem ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće;

(15)

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja na tržište Unije stavlja proizvod iz treće zemlje;

(16)

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu koja nije proizvođač ni uvoznik, a stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu;

(17)

„gospodarski subjekti” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik proizvođača, uvoznik i distributer UAS-a;

(18)

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka proizvoda za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti, s plaćanjem ili bez plaćanja;

(19)

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu Unije;

(20)

„usklađena norma” znači usklađena norma kako je utvrđeno u članku 2. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

(21)

„tehnička specifikacija” znači dokument kojim se propisuju tehnički zahtjevi koje proizvod, postupak ili usluga mora ispuniti;

(22)

„privatno izrađen UAS” znači UAS sastavljen ili proizveden za upotrebu za vlastite potrebe izrađivača, ne uključujući UAS sastavljen od skupine dijelova koje je proizvođač stavio na tržište kao komplet spreman za montažu;

(23)

„tijelo za nadzor tržišta” znači tijelo države članice odgovorno za provođenje nadzora tržišta na njezinom državnom području;

(24)

„opoziv” znači svaka mjera čiji je cilj postići povrat proizvoda koji je već bio stavljen na raspolaganje krajnjem korisniku;

(25)

„povlačenje” znači svaka mjera usmjerena na to da se spriječi da proizvod u opskrbnom lancu bude stavljen na raspolaganje na tržištu;

(26)

„zračni prostor jedinstvenog europskog neba” znači zračni prostor iznad područja na kojem se primjenjuju Ugovori te svaki drugi zračni prostor u kojem države članice primjenjuju Uredbu (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (13) u skladu s člankom 1. stavkom 3. te uredbe;

(27)

„udaljeni pilot” znači fizička osoba odgovorna za sigurno upravljanje letom bespilotnog zrakoplova koja upravlja njegovim komandama leta, bilo ručno ili, kada bespilotni zrakoplov leti na automatiziran način, praćenjem njegova pravca letenja uz mogućnost intervencije i promjene pravca u svakom trenutku;

(28)

„najveća dopuštena masa pri polijetanju” (MTOM) znači maksimalna masa bespilotnog zrakoplova, uključujući korisni teret i gorivo, prema definiciji proizvođača ili izrađivača, na kojoj je izvršavanje operacija bespilotnog zrakoplova moguće;

(29)

„korisni teret” znači svaki instrument, mehanizam, oprema, dio, uređaj, pribor ili dodatna oprema, uključujući komunikacijsku opremu, koji je ugrađen u zrakoplov ili povezan s njim, ne upotrebljava se niti se namjerava koristiti za upravljanje zrakoplovom ili nadzor nad njime tijekom leta te nije dio konstrukcije zrakoplova, motora ili propelera;

(30)

„način rada ‚slijedi me’” znači način rada UAS-a pri kojem bespilotni zrakoplov stalno unutar unaprijed utvrđenog polumjera slijedi udaljenog pilota;

(31)

„izravna daljinska identifikacija” znači sustav koji osigurava lokalno odašiljanje informacija o aktivnom bespilotnom zrakoplovu, uključujući njegovu oznaku, kako bi se te informacije mogle doznati bez fizičkog pristupa bespilotnom zrakoplovu;

(32)

„geoinformiranje” znači funkcija koja na temelju podataka koje su dostavile države članice otkriva moguće kršenje ograničenja zračnog prostora i na to upozorava udaljene pilote kako bi odmah mogli poduzeti djelotvorne mjere za sprečavanje tog kršenja;

(33)

„razina zvučne snage LWA ” znači A-ponderirana razina zvučne snage u dB u odnosu na 1 pW prema definiciji iz norme EN ISO 3744:2010;

(34)

„izmjerena razina zvučne snage” znači razina zvučne snage utvrđena mjerenjima utvrđenima u dijelu 13. Priloga; izmjerene se vrijednosti za vrstu opreme utvrđuju na temelju jednog primjerka bespilotnog zrakoplova ili na temelju prosjeka više bespilotnih zrakoplova;

(35)

„zajamčena razina zvučne snage” znači razina zvučne snage utvrđena u skladu sa zahtjevima iz dijela 13. Priloga koja uključuje nesigurnosti zbog odstupanja u proizvodnji i postupaka mjerenja, a za koju proizvođač ili ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici potvrđuje da, prema upotrijebljenim tehničkim instrumentima navedenima u tehničkoj dokumentaciji, nije premašena;

(36)

„lebdenje” znači zadržavanje istog geografskog položaja u zraku;

(37)

„mnoštvo ljudi” znači da je na danom prostoru ljudi toliko da im je nemoguće udaljiti se.

POGLAVLJE II.

UAS-ovi namijenjeni za rad u „otvorenoj kategoriji” i dodaci za daljinsku identifikaciju

ODJELJAK 1.

Zahtjevi za proizvode

Članak 4.

Zahtjevi

1.   Proizvodi iz članka 2. stavka 1. moraju ispunjavati zahtjeve iz dijelova od 1. do 6. Priloga.

2.   UAS-ovi koji nisu igračke u smislu Direktive 2009/48/EZ moraju biti u skladu s odgovarajućim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Direktive 2006/42/EZ samo u pogledu rizika koji nisu povezani sa sigurnošću leta bespilotnog zrakoplova.

3.   Softver proizvoda koji su već stavljeni na raspolaganje na tržištu smije se ažurirati samo ako to ne utječe na usklađenost proizvoda.

Članak 5.

Stavljanje proizvoda na raspolaganje i njihovo slobodno kretanje na tržištu

1.   Proizvodi se smiju staviti na raspolaganje na tržištu samo ako zadovoljavaju zahtjeve ovog poglavlja i ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost osoba, životinja ili imovine.

2.   Države članice ne zabranjuju, ograničavaju ni sprečavaju, kad je riječ o aspektima obuhvaćenima ovim poglavljem, stavljanje na raspolaganje na tržištu proizvoda koji su u skladu s ovim poglavljem.

ODJELJAK 2.

Obveze gospodarskih subjekata

Članak 6.

Obveze proizvođača

1.   Prilikom stavljanja svojih proizvoda na tržište Unije proizvođači osiguravaju da je njihov proizvod projektiran i proizveden u skladu sa zahtjevima utvrđenima u dijelovima od 1. do 6. Priloga.

2.   Proizvođači sastavljaju tehničku dokumentaciju iz članka 17. te provode ili eksternaliziraju provođenje relevantnog postupka ocjenjivanja sukladnosti iz članka 13.

Ako je tim postupkom ocjenjivanja sukladnosti dokazana usklađenost proizvoda sa zahtjevima iz dijelova od 1. do 6. Priloga, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku CE.

3.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti deset godina nakon što je proizvod stavljen na tržište.

4.   Proizvođači osiguravaju da su uspostavljeni postupci kojima je cilj održati sukladnost proizvodne serije s ovim poglavljem. Potrebno je na odgovarajući način uzeti u obzir promjene u konstrukciji, karakteristikama ili softveru proizvoda, kao i promjene u usklađenim normama ili tehničkim specifikacijama na temelju kojih je dana izjava o tome da je proizvod sukladan.

Kada se to smatra prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, proizvođač je, kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, dužan provesti ispitivanje uzoraka proizvoda koji se stavljaju na tržište, istražiti pritužbe i prema potrebi voditi knjigu pritužbi o nesukladnim proizvodima i opozvanim proizvodima, te o svakom takvom praćenju obavijestiti distributere.

5.   Proizvođači UAS-ova osiguravaju da bespilotni zrakoplov bude označen tipom u smislu Odluke 768/2008/EZ i nosi jedinstveni serijski broj koji omogućuje njegovu identifikaciju te, ako je primjenjivo, da bude u skladu sa zahtjevima definiranima u odgovarajućim dijelovima od 2. do 4. Priloga. Proizvođači dodataka za daljinsku identifikaciju osiguravaju da ti dodaci budu označeni tipom i nose jedinstveni serijski broj koji omogućuje njihovu identifikaciju te da budu u skladu sa zahtjevima definiranima u dijelu 6. Priloga. Proizvođači u oba slučaja osiguravaju da je jedinstveni serijski broj vidljiv na EU izjavi o sukladnosti ili pojednostavnjenoj EU izjavi o sukladnosti iz članka 14.

6.   Proizvođači na proizvodu navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak, adresu internetskih stranica i poštansku adresu putem kojih je moguće obratiti im se ili, ako to nije moguće, to navode na ambalaži ili u popratnom dokumentu uz proizvod. Adresa označava jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem. Podaci za kontakt moraju biti na jeziku koji krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta bez poteškoća razumiju.

7.   Proizvođači osiguravaju da su na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i ostali krajnji korisnici, a koji određuje predmetna država članica, uz proizvod priloženi priručnik i informativna obavijest iz dijelova od 1. do 6. Priloga. Takav priručnik i informativna obavijest te svako označivanje moraju biti jasni, razumljivi i čitljivi.

8.   Proizvođači osiguravaju da je svakom proizvodu priložen primjerak EU izjave o sukladnosti ili pojednostavnjena EU izjava o sukladnosti. Ako je priložena pojednostavnjena EU izjava o sukladnosti, u njoj se navodi točna internetska adresa na kojoj se može naći cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti.

9.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvodi koje su stavili na tržište nisu u skladu s ovim poglavljem odmah poduzimaju sve korektivne mjere potrebne kako bi, prema potrebi, navedeni proizvod uskladili, povukli s tržišta ili opozvali. Ako proizvod predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju tijela država članica za nadzor tržišta kojima su proizvod dostavili u okviru njegova stavljanja na raspolaganje na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama i njihovim rezultatima.

10.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu na jeziku koje ono bez poteškoća razumije dostavljaju sve informacije i dokumentaciju, u papirnatom ili elektroničkom obliku, potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda s ovim poglavljem. Proizvođači moraju na zahtjev tog tijela surađivati na svim mjerama za uklanjanje rizika koje predstavlja proizvod koji su stavili na tržište.

Članak 7.

Ovlašteni zastupnici

1.   Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

Obveze utvrđene u članku 6. stavku 1. i obveza izrade tehničke dokumentacije iz članka 6. stavka 2. nisu dio zadaća ovlaštenog zastupnika.

2.   Ovlašteni zastupnik obavlja zadaće navedene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim mu se ovlaštenjem omogućava da obavlja najmanje sljedeće:

(a)

da EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju drži na raspolaganju nacionalnim tijelima za nadzor tržišta u razdoblju od deset godina nakon što je proizvod stavljen na tržište Unije;

(b)

da na temelju obrazloženog zahtjeva tijela za nadzor tržišta ili tijela za nadzor granice tom tijelu dostavi sve informacije i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda;

(c)

da na zahtjev tijela za nadzor tržišta ili tijela za nadzor granice s njima surađuje u svim mjerama koje se poduzimaju za uklanjanje nesukladnosti proizvoda obuhvaćenih ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika ili sigurnosnih rizika koje proizvod predstavlja.

Članak 8.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici stavljaju na tržište Unije samo proizvode koji su u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovom poglavlju.

2.   Prije stavljanja proizvoda na tržište Unije uvoznici osiguravaju:

(a)

da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 13.;

(b)

da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju iz članka 17.;

(c)

da proizvod nosi oznaku CE i, prema potrebi, identifikacijsku oznaku klase bespilotnog zrakoplova i oznaku razine zvučne snage;

(d)

da su proizvodu priloženi dokumenti iz članka 6. stavaka 7. i 8.;

(e)

da proizvođač poštuje zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6.

Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u dijelovima od 1. do 6. Priloga, ne smije staviti proizvod na tržište dok se ne osigura njegova sukladnost. Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost potrošača i trećih osoba, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i nadležna nacionalna tijela.

3.   Uvoznici na proizvodu navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak, adresu internetskih stranica i poštansku adresu putem kojih je moguće obratiti im se ili, ako to nije moguće, to navode na ambalaži ili u popratnom dokumentu uz proizvod. Podaci za kontakt moraju biti na jeziku koji krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta bez poteškoća razumiju.

4.   Proizvođači osiguravaju da su na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i ostali krajnji korisnici, a koji određuje predmetna država članica, uz proizvod priloženi priručnik i informativna obavijest iz dijelova od 1. do 6. Priloga. Takav priručnik i informativna obavijest te svako označivanje moraju biti jasni, razumljivi i čitljivi.

5.   Uvoznici osiguravaju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu usklađenost s bitnim zahtjevima iz članka 4.

6.   Kada se to smatra prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, uvoznici su, kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika i trećih osoba, dužni provesti ispitivanje uzoraka proizvoda koji se stavljaju na tržište, istražiti pritužbe i prema potrebi voditi knjigu pritužbi o nesukladnim proizvodima i opozvanim proizvodima, te o svakom takvom praćenju obavijestiti distributere.

7.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju odmah poduzimaju sve korektivne mjere potrebne kako bi, prema potrebi, navedeni proizvod uskladili, povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju tijela država članica za nadzor tržišta kojima su proizvod dostavili u okviru njegova stavljanja na raspolaganje na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Uvoznici u razdoblju od deset godina nakon što je proizvod stavljen na tržište drže primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju tijelima za nadzor tržišta i osiguravaju da se tehnička dokumentacija može staviti na raspolaganje tim tijelima na zahtjev.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici tom tijelu na jeziku koje ono bez poteškoća razumije dostavljaju sve informacije i dokumentaciju, u papirnatom ili elektroničkom obliku, potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda. Uvoznici moraju na zahtjev tog tijela surađivati na svim mjerama za uklanjanje rizika koje predstavlja proizvod koji su stavili na tržište.

Članak 9.

Obveze distributera

1.   Kad stavljaju proizvod na raspolaganje na tržištu Unije, distributeri moraju djelovati s dužnom pažnjom u pogledu zahtjeva iz ovog poglavlja.

2.   Prije stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju nosi li proizvod oznaku CE i, ako je primjenjivo, identifikacijsku oznaku klase bespilotnog zrakoplova i oznaku razine zvučne snage, jesu li mu priloženi dokumenti iz članka 6. stavaka 7. i 8. te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. te članka 8. stavka 3.

Proizvođači osiguravaju da su na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i ostali krajnji korisnici, a koji određuje predmetna država članica, uz proizvod priloženi priručnik i informativna obavijest iz dijelova od 1. do 6. Priloga. Takav priručnik i informativna obavijest te svako označivanje moraju biti jasni, razumljivi i čitljivi.

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 4., ne smije staviti proizvod na raspolaganje na tržištu dok se ne osigura njegova sukladnost. Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te nadležna tijela za nadzor tržišta.

3.   Distributeri osiguravaju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu usklađenost s bitnim zahtjevima iz članka 4.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na raspolaganje na tržištu nije u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije o usklađivanju osiguravaju poduzimanje svih korektivnih mjera potrebnih kako bi se, prema potrebi, navedeni proizvod uskladio, povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju tijela država članica za nadzor tržišta kojima su proizvod dostavili u okviru njegova stavljanja na raspolaganje na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve informacije i dokumentaciju, u papirnatom ili elektroničkom obliku, potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda. Proizvođači moraju na zahtjev tog tijela surađivati na svim mjerama za uklanjanje rizika koje predstavlja proizvod koji su stavili na tržište.

Članak 10.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođačâ primjenjuju na uvoznike i distributere

Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem za potrebe ovog poglavlja te je podložan obvezama proizvođača u skladu s člankom 6. ako na tržište stavlja proizvod pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili ako mijenja proizvod koji je već stavljen na tržište na način koji može utjecati na sukladnost s ovim poglavljem.

Članak 11.

Identifikacija gospodarskih subjekata

1.   Gospodarski subjekti tijelima za nadzor tržišta na zahtjev daju sljedeće podatke:

(a)

o svim gospodarskim subjektima koji su im isporučili proizvod;

(b)

o svim gospodarskim subjektima kojima su isporučili proizvod.

2.   Gospodarski subjekti moraju moći predočiti podatke iz stavka 1.:

(a)

deset godina nakon što im je isporučen proizvod;

(b)

deset godina nakon su isporučili proizvod.

ODJELJAK 3.

Sukladnost proizvoda

Članak 12.

Pretpostavka sukladnosti

Ako je proizvod u skladu s usklađenim normama ili njihovim dijelovima, čija su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, smatra se da je u skladu sa zahtjevima obuhvaćenima tim normama ili njihovim dijelovima utvrđenima u dijelovima od 1. do 6. Priloga.

Članak 13.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti

1.   Kako bi se utvrdilo je li proizvod usklađen sa zahtjevima iz dijelova od 1. do 6. Priloga, proizvođač ocjenjuje njegovu sukladnost koristeći se nekim od postupaka u nastavku. Pri ocjenjivanju sukladnosti uzimaju se u obzir svi predviđeni i predvidivi uvjeti rada.

2.   Postupci za ocjenjivanje sukladnosti su sljedeći:

(a)

interna kontrola proizvodnje iz dijela 7. Priloga prilikom ocjenjivanja sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz dijela 1., 5. ili 6. Priloga, pod uvjetom da je proizvođač primijenio usklađene norme, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, za sve zahtjeve za koje takve norme postoje;

(b)

EU ispitivanje tipa nakon kojeg se utvrđuje sukladnost s tipom na temelju interne kontrole proizvodnje iz dijela 8. Priloga;

(c)

sukladnost na temelju potpunog osiguranja kvalitete iz dijela 9. Priloga, osim pri procjeni sukladnosti proizvoda koji je igračka u smislu Direktive 2009/48/EZ.

Članak 14.

EU izjava o sukladnosti

1.   U EU izjavi o sukladnosti iz članka 6. stavka 8. navodi se da je dokazana usklađenost proizvoda sa zahtjevima iz dijelova od 1. do 6. Priloga te se, ako je riječ o UAS-u, u njoj navodi njegova klasa.

2.   EU izjava o sukladnosti zasniva se na predlošku iz dijela 11. Priloga, sadržava elemente utvrđene u tom dijelu i redovno se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj je proizvod stavljen na tržište ili stavljen na raspolaganje na tržištu.

3.   Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti iz članka 6. stavka 8. sadržava elemente iz dijela 12. Priloga te se stalno ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj je proizvod stavljen na tržište ili stavljen na raspolaganje na tržištu. Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti mora biti dostupan na internetskoj stranici navedenoj u pojednostavljenoj EU izjavi o sukladnosti na jeziku ili jezicima koje zahtijeva država članica u kojoj je proizvod stavljen na tržište ili stavljen na raspolaganje na tržištu.

4.   Ako se na proizvod primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, u vezi sa svim takvim aktima Unije sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti. U navedenoj izjavi navodi se o kojim je aktima Unije riječ te se navode upućivanja na njihove objave.

5.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovom poglavlju.

Članak 15.

Opća načela stavljanja oznake CE

Stavljanje oznake CE podliježe općim načelima navedenima u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 16.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE, identifikacijskog broja prijavljenog tijela, identifikacijske oznake klase bespilotnog zrakoplova i navođenje razine zvučne snage

1.   Oznaka CE se vidljivo, čitljivo i neizbrisivo stavlja na proizvod ili pločicu s podacima koja je na njega pričvršćena. Ako navedeno nije moguće ili nije opravdano zbog veličine proizvoda, oznaka se stavlja na ambalažu.

2.   Identifikacijska oznaka klase bespilotnog zrakoplova vidljivo se, čitljivo i neizbrisivo stavlja na bespilotni zrakoplov i njegovu ambalažu i visoka je najmanje 5 mm. Na proizvod se ne smiju stavljati oznake, znakovi ili natpisi koji bi lako mogli obmanuti treće osobe u pogledu značenja ili oblika identifikacijske oznake klase.

3.   Oznaka razine zvučne snage iz dijela 14. Priloga stavlja se, prema potrebi, na ambalažu, te na sam bespilotni zrakoplov osim ako to nije moguće ili nije opravdano zbog veličine proizvoda, te mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.

4.   Oznaka CE i, prema potrebi, oznaka razine zvučne snage i identifikacijska oznaka klase bespilotnog zrakoplova stavljaju se prije stavljanja proizvoda na tržište.

5.   Nakon oznake CE navodi se identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je primijenilo postupak ocjenjivanja sukladnosti utvrđen u dijelu 9. Priloga.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja to tijelo ili, prema njegovim uputama, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

6.   Države članice oslanjaju se na postojeće mehanizme kako bi osigurale ispravnu primjenu sustava pravila za stavljanje oznake CE i poduzimaju potrebne mjere u slučaju nepravilne upotrebe te oznake.

Članak 17.

Tehnička dokumentacija

1.   Tehnička dokumentacija sadržava sve relevantne podatke i pojedinosti o sredstvima kojima se proizvođač koristi kako bi osigurao da proizvod ispunjava zahtjeve iz dijelova od 1. do 6. Priloga. Sadržava barem elemente iz dijela 10. Priloga.

2.   Tehnička dokumentacija sastavlja se prije nego što se proizvod stavi na tržište te se neprekidno ažurira.

3.   Tehnička dokumentacija i prepiska koja se odnosi na svaki postupak EU ispitivanja tipa ili na ocjenu sustava osiguranja kvalitete proizvođača sastavlja se na službenom jeziku države članice u kojoj prijavljeno tijelo ima poslovni nastan ili na jeziku koji je tom tijelu prihvatljiv.

4.   Ako tehnička dokumentacija nije u skladu sa stavkom 1., 2. ili 3. ovog članka, tijelo za nadzor tržišta može zatražiti od proizvođača ili uvoznika da se u određenom roku provede ispitivanje i da to ispitivanje o trošku proizvođača ili uvoznika provede tijelo prihvatljivo tijelu za nadzor tržišta kako bi se provjerilo je li proizvod sukladan sa zahtjevima iz dijelova 1. do 6. Priloga koji se na njega primjenjuju.

ODJELJAK 4.

Prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Članak 18.

Prijavljivanje

Države članice prijavljuju Komisiji i drugim državama članicama tijela koja su u svojstvu treće strane odgovorna za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti u skladu s ovim poglavljem.

Članak 19.

Tijela koja provode prijavljivanje

1.   Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje koje je nadležno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i praćenje prijavljenih tijela, uključujući usklađenost s člankom 24.

2.   Države članice mogu odlučiti da ocjenjivanje i praćenje iz stavka 1. provodi nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008.

3.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili praćenje iz stavka 1. tijelu koje nije tijelo javne vlasti, navedeno tijelo mora biti pravni subjekt i ispunjavati mutatis mutandis zahtjeve iz članka 20. Osim toga, ono mora biti osigurano od odgovornosti koje proizlaze iz njegovih djelatnosti.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje u cijelosti je odgovorno za zadaće koje obavlja tijelo iz stavka 3.

Članak 20.

Zahtjevi u vezi s tijelima koja provode prijavljivanje

1.   Kad je riječ o tijelu koje provodi prijavljivanje:

(a)

uspostavljeno je tako ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti;

(b)

organizirano je i djeluje tako da se jamče objektivnost i nepristranost njegovih djelatnosti;

(c)

organizirano je tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose stručne osobe, ali nikad one koje provode ocjenjivanje;

(d)

ne nudi niti obavlja djelatnosti koje obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti niti pruža usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi;

(e)

štiti povjerljivost dobivenih informacija;

(f)

raspolaže dostatnim brojem stručnog osoblja za ispravnu provedbu svojih zadaća.

Članak 21.

Obveze obavješćivanja koje se odnose na tijela koja provode prijavljivanje

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o svojim postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te o praćenju prijavljenih tijela i o svim promjenama u vezi s tim.

2.   Komisija čini predmetne podatke javno dostupnima.

Članak 22.

Zahtjevi u vezi s prijavljenim tijelima

1.   Za potrebe prijavljivanja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjuje zahtjeve utvrđene stavcima od 2. do 11.

2.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom države članice i ima pravnu osobnost.

3.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti tijelo je koje ima svojstvo treće strane i neovisno je o organizaciji koju ocjenjuje.

Tijelo koje pripada poslovnoj udruzi ili strukovnom savezu koji predstavlja poduzeća uključena u projektiranje, proizvodnju, isporuku, sklapanje, upotrebu ili održavanje proizvoda koje ono ocjenjuje može se smatrati tijelom za ocjenjivanje sukladnosti pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i nepostojanje sukoba interesa.

4.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu zadataka ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj proizvoda koje ocjenjuju, kao ni predstavnici bilo koje od tih strana. To ne znači da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može ocijenjeni proizvod upotrijebiti u mjeri u kojoj mu je to potrebno za rad ni da se takav proizvod ne može upotrijebiti za osobne potrebe.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu zadataka ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje, proizvodnju ili izradu, marketing, ugradnju, uporabu ili održavanje navedenog proizvoda niti biti predstavnici strana uključenih u navedene djelatnosti. Ne smiju sudjelovati ni u kakvoj djelatnosti koja može ugroziti neovisnost njihove prosudbe ili poštenje u odnosu na djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje su prijavljeni. To se posebno odnosi na savjetodavne usluge.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osiguravaju da djelatnosti njihovih društava kćeri ili podizvođača ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti.

5.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njihovo osoblje provode djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti uz najvišu razinu profesionalnog poštenja i potrebne tehničke stručnosti u određenom području, bez pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili rezultate njihovih djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno kada je riječ o osobama ili skupinama osoba kojima su rezultati tih djelatnosti u interesu.

6.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti sposobno je obavljati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koje su mu dodijeljene dijelom 8. ili 9. Priloga za koje je prijavljeno, bez obzira na to obavlja li ono te zadaće ili se one obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u svakom trenutku, za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti te za svaku vrstu proizvoda za koje je prijavljeno raspolaže sljedećim:

(a)

potrebnim osobljem s tehničkim znanjem te dostatnim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

potrebnim opisima postupaka u skladu s kojima se provodi ocjenjivanje sukladnosti, a koji osiguravaju transparentnost i mogućnost ponavljanja tih postupaka; odgovarajućim politikama i postupcima za razlikovanje zadaća koje provodi kao prijavljeno tijelo od drugih djelatnosti;

(c)

postupcima za obavljanje djelatnosti kojima se vodi računa o veličini poduzeća, sektoru u kojemu djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti predmetnog proizvoda te masovnom ili serijskom karakteru proizvodnog procesa.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti raspolaže sredstvima potrebnima za ispravno obavljanje tehničkih i administrativnih zadaća povezanih s ocjenjivanjem sukladnosti te ima pristup svoj potrebnoj opremi ili postrojenjima.

7.   Osoblje odgovorno za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti odlikuje sljedeće:

(a)

dobro tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

(b)

dostatno poznavanje zahtjeva povezanih s ocjenjivanjima koja provodi i odgovarajuće kompetencije za provedbu tih ocjenjivanja;

(c)

odgovarajuće poznavanje i razumijevanje zahtjeva, važećih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju;

(d)

sposobnost potrebna za sastavljanje potvrda o EU ispitivanju tipa ili odobrenja, zapisa i izvješća sustava osiguranja kvalitete kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

8.   Nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti mora biti zajamčena.

Naknada za rad najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti koje su u nadležnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja ni o rezultatima tih ocjenjivanja.

9.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti osim ako je odgovornost preuzela država članica u skladu s nacionalnim pravom ili ako je sama država članica izravno odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti.

10.   Osoblje tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuva poslovnu tajnu koja se odnosi na sve informacije koje prikupe pri obavljanju svojih zadaća u skladu s dijelovima 8. i 9. Priloga ili svakom primjenjivom odredbom nacionalnog prava, osim kad to od njih zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj provode svoje djelatnosti. Vlasnička su prava zaštićena.

11.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije, regulatornim aktivnostima u području UAS-ova i planiranja frekvencija te aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenog tijela osnovane u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju ili osiguravaju da je njihovo osoblje odgovorno za izvršavanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti obaviješteno o tim aktivnostima te kao opće smjernice primjenjuju administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 23.

Pretpostavka sukladnosti prijavljenih tijela

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže da ispunjava kriterije utvrđene odgovarajućim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da je u skladu sa zahtjevima utvrđenima člankom 22. ako važeće usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 24.

Društva kćeri i podizvođači prijavljenih tijela

1.   Ako prijavljeno tijelo povjeri određene zadaće povezane s ocjenjivanjem sukladnosti podizvođačima ili ih prenese društvu kćeri, mora osigurati da taj podizvođač ili to društvo kći ispunjava zahtjeve iz članka 22. te o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

2.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u cijelosti je odgovorno za zadaće koje izvode podizvođači ili društva kćeri, bez obzira na to gdje je njihov poslovni nastan.

3.   Djelatnosti se mogu ugovoriti s podizvođačem ili ih može provoditi društvo kći samo ako je stranka s tim suglasna.

4.   Prijavljena tijela tijelima koja provode prijavljivanje stavljaju na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na ocjenjivanje osposobljenosti podizvođača ili društva kćeri, kao i posla koji isti obavljaju na temelju dijelova 8. i 9. Priloga.

Članak 25.

Zahtjev za prijavljivanje

1.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavljivanje tijelu koje provodi prijavljivanje u državi članici u kojoj ima poslovni nastan.

2.   Tom se zahtjevu prilaže opis djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti, jednog ili više modula za ocjenjivanje sukladnosti i proizvoda za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno te potvrda o akreditaciji koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 22.

Članak 26.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijela koja provode prijavljivanje mogu prijaviti samo ona tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su ispunila zahtjeve iz članka 22.

2.   Tijela koja provode prijavljivanje prijavljuju tijela za ocjenjivanje sukladnosti Komisiji i drugim državama članicama putem elektroničkog sustava za prijavu koji je izradila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijavljivanje obuhvaća sve detalje o djelatnostima ocjenjivanja sukladnosti, modulu ili modulima za ocjenjivanje sukladnosti i predmetnom proizvodu te relevantnu potvrdu o akreditaciji.

4.   Predmetno tijelo može obavljati djelatnosti prijavljenog tijela samo ako Komisija ili ostale države članice ne podnesu prigovor u roku od dva tjedna od prijavljivanja.

5.   Samo se takvo tijelo smatra prijavljenim tijelom za potrebe ovog poglavlja.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje obavješćuje Komisiju i druge države članice o svim naknadnim relevantnim promjenama u vezi s prijavljivanjem.

Članak 27.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

1.   Komisija dodjeljuje identifikacijski broj prijavljenom tijelu.

2.   Dodjeljuje mu samo jedan broj čak i kad je tijelo prijavljeno na temelju više akata Unije.

3.   Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih na temelju ove Uredbe, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i djelatnosti za koje su prijavljena.

Komisija osigurava redovito ažuriranje tog popisa.

Članak 28.

Izmjene u prijavama

1.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne udovoljava zahtjevima utvrđenima člankom 22. ili da ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje prema potrebi ograničuje, suspendira ili povlači prijavu ovisno o težini neudovoljavanja navedenim zahtjevima ili neispunjavanja navedenih obveza. Ono o tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

2.   U slučaju ograničenja, suspenzije ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo s djelatnošću, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da predmete tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i tijelima za nadzor tržišta.

Članak 29.

Osporavanje stručnosti prijavljenih tijela

1.   Komisija istražuje sve slučajeve u kojima posumnja ili je upozorena na sumnju u stručnu sposobnost prijavljenog tijela ili u to hoće li prijavljeno tijelo i dalje ispunjavati zahtjeve i obveze koji se na njega odnose.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje na zahtjev dostavlja Komisiji sve informacije koje se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti predmetnog prijavljenog tijela.

3.   Komisija osigurava da se sa svim informacijama osjetljive prirode koje se prikupe tijekom njezinih istraživanja postupa kao s povjerljivima.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne ispunjuje ili više ne ispunjuje zahtjeve za prijavu, o tome obavješćuje državu članicu koja je prijavila to tijelo i zahtijeva od nje da poduzme potrebne korektivne mjere, uključujući prema potrebi i povlačenje prijave.

Članak 30.

Radne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjenjivanje sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz dijelova 8. i 9. Priloga.

2.   Ocjenjivanja sukladnosti provode se razmjerno, izbjegavajući nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti u radu vode računa o veličini poduzeća, sektoru u kojemu djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti predmetnog proizvoda te masovnom ili serijskom karakteru proizvodnog procesa.

Međutim, pritom poštuju stupanj strogosti i razinu zaštite potrebne za usklađenost bespilotnog zrakoplova ili UAS-a s ovim poglavljem.

3.   Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne ispunjava zahtjeve iz dijelova od 1. do 6. Priloga ili iz odgovarajućih usklađenih normi ili drugih tehničkih specifikacija, od proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere te ne izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa ni odobrenje sustava osiguranja kvalitete.

4.   Ako tijekom praćenja sukladnosti nakon izdavanja potvrde o EU ispitivanju tipa ili odobrenja sustava osiguranja kvalitete prijavljeno tijelo ustanovi da proizvod više nije usklađen, zahtijeva od proizvođača da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu o EU ispitivanju tipa ili odobrenje sustava osiguranja kvalitete.

5.   Ako se korektivne mjere ne poduzmu ili ne proizvedu traženi učinak, prijavljeno tijelo prema potrebi ograničava, suspendira ili povlači potvrde o EU ispitivanju tipa ili odobrenja sustava osiguranja kvalitete.

Članak 31.

Žalba na odluke prijavljenog tijela

Prijavljena tijela osiguravaju mogućnost transparentnog i dostupnog žalbenog postupka na svoje odluke.

Članak 32.

Obveze obavješćivanja koje se odnose na prijavljena tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijelo koje provodi prijavljivanje o sljedećem:

(a)

svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde o EU ispitivanju tipa ili odobrenja sustava kvalitete u skladu sa zahtjevima iz dijelova 8. i 9. Priloga;

(b)

svim okolnostima koje utječu na opseg ili uvjete prijavljivanja;

(c)

svim zahtjevima za dostavu informacija koje su primili od tijela za nadzor tržišta u vezi s djelatnostima ocjenjivanja sukladnosti;

(d)

na zahtjev, o djelatnostima ocjenjivanja sukladnosti provedenima u okviru njihove prijave i svim drugim provedenim djelatnostima, uključujući prekogranične djelatnosti i ugovore s podizvođačima.

2.   Prijavljena tijela u skladu sa zahtjevima iz dijelova 8. i 9. Priloga drugim tijelima koja su prijavljena u skladu s ovim poglavljem i koja provode slične djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti koje obuhvaćaju iste kategorije bespilotnih zrakoplova ili UAS-ova dostavljaju odgovarajuće informacije o pitanjima u vezi s negativnim i, na zahtjev, pozitivnim rezultatima ocjenjivanja sukladnosti.

3.   Prijavljena tijela izvršavaju obveze obavješćivanja iz dijelova 8. i 9. Priloga.

Članak 33.

Razmjena iskustva

Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica koja su odgovorna za politiku prijavljivanja.

Članak 34.

Koordinacija prijavljenih tijela

1.   Komisija osigurava da se tijelima prijavljenima na temelju ovog poglavlja omogući da surađuju i koordiniraju se u okviru sektorske skupine prijavljenih tijela.

2.   Prijavljena tijela izravno ili posredovanjem imenovanih predstavnika sudjeluju u radu te skupine.

ODJELJAK 5.

Nadzor nad tržištem unije, kontrola proizvoda koji ulaze na tržište Unije i zaštitni postupak Unije

Članak 35.

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola proizvoda koji ulaze na tržište Unije

1.   Države članice organiziraju i provode nadzor nad proizvodima stavljenima na tržište Unije u skladu s člankom 15. stavkom 3. i člancima od 16. do 26. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Države članice organiziraju i provode kontrolu proizvoda stavljenih na tržište Unije u skladu s člankom 15. stavkom 5. i člancima od 27. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

3.   Države članice osiguravaju da njihova tijela za nadzor tržišta i tijela za nadzor granice surađuju s nadležnim tijelima imenovanima u skladu s člankom 17. Provedbene uredbe (EU) 2019/947 na pitanjima sigurnosti te uspostavljaju odgovarajuće mehanizme komunikacije i koordinacije među tim tijelima, koristeći na najbolji način informacije sadržane u sustavu izvješćivanja o događajima utvrđenom u Uredbi (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (14) i informacijskim sustavima definiranima u člancima 22. i 23. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 36.

Postupanje s proizvodima koji predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

1.   Ako tijela za nadzor tržišta jedne države članice poduzmu mjere u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008, ili ako imaju dovoljno razloga smatrati da proizvod predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnih interesa obuhvaćene ovim poglavljem, tada ocjenjuju ispunjuje li proizvod sve zahtjeve iz ovog poglavlja. Predmetni gospodarski subjekti prema potrebi u tu svrhu surađuju s tijelima za nadzor tržišta.

Ako tijekom ocjenjivanja navedenog u prvom podstavku tijela za nadzor tržišta ustanove da proizvod nije u skladu sa zahtjevima ovog poglavlja, bez odgode zahtijevaju da predmetni gospodarski subjekt provede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi proizvod uskladio s tim zahtjevima, povukao ga s tržišta ili opozvao u razumnom roku, o čemu odlučuju s obzirom na prirodu rizika.

Tijela za nadzor tržišta o tome na odgovarajući način obavješćuju relevantno prijavljeno tijelo.

Na mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Ako smatraju da neusklađenost nije ograničena samo na područje njihove države, tijela za nadzor tržišta moraju obavijestiti Komisiju i druge države članice o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje su zahtijevale od gospodarskog subjekta.

3.   Gospodarski subjekt osigurava provedbu svih odgovarajućih korektivnih mjera u pogledu svih predmetnih proizvoda koje je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

4.   Ako predmetni gospodarski subjekt ne poduzme prikladne korektivne mjere unutar razdoblja navedenog u stavku 1. drugom podstavku, tijela za nadzor tržišta poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila dostupnost proizvoda na svojim nacionalnim tržištima, povukla proizvod s tržišta ili ga opozvala.

Tijela za nadzor tržišta o tim mjerama bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice.

5.   Informacije iz stavka 4. uključuju sve dostupne pojedinosti, posebno podatke nužne za identifikaciju neusklađenog proizvoda, njegovo podrijetlo, vrstu navodne neusklađenosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente predmetnog gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno naznačuju je li neusklađenost posljedica jednog od sljedećih uzroka:

(a)

proizvod ne ispunjava zahtjeve iz članka 4.;

(b)

nedostataka u usklađenim normama iz članka 12.

6.   Države članice, osim države članice koja je započela postupak u skladu s ovim člankom, bez odgode obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s neusklađenošću određenog proizvoda te, u slučaju neslaganja s donesenom nacionalnom mjerom, o prigovorima.

7.   Ako u roku od tri mjeseca od primitka informacija navedenih u stavku 5. nijedna država članica ni Komisija ne podnese prigovor na privremenu mjeru koju je poduzela država članica, mjera se smatra opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju to da se odgovarajuće restriktivne mjere, kao što je povlačenje proizvoda s tržišta, za dotični proizvod poduzmu bez odgode.

Članak 37.

Zaštitni postupak Unije

1.   Ako se nakon završetka postupka iz članka 36. stavaka 3. i 4. podnesu prigovori na mjeru koju je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i predmetnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalnu mjeru. Na temelju rezultata te ocjene Komisija odlučuje je li nacionalna mjera opravdana.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima i predmetnom gospodarskom subjektu ili subjektima.

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se neusklađen proizvod povuče ili opozove s njihova tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica povlači tu mjeru.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, a neusklađenost proizvoda pripisuje nedostacima usklađenih normi iz članka 36. stavka 5. točke (b) ove Uredbe, Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 38.

Usklađen proizvod koji predstavlja rizik

1.   Ako država članica nakon izvršenog ocjenjivanja u skladu s člankom 36. stavkom 1. ustanovi da proizvod, iako usklađen s ovim poglavljem, i dalje predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovim poglavljem, ona od predmetnog gospodarskog subjekta zahtijeva poduzimanje svih odgovarajućih mjera kako dotični proizvod nakon stavljanja na tržište više ne bi predstavljao rizik, njegovo povlačenje s tržišta ili opoziv u razumnom roku, o čemu odlučuje s obzirom na prirodu rizika.

2.   Gospodarski subjekt osigurava provedbu korektivnih mjera u pogledu svih predmetnih proizvoda koje je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

3.   Država članica bez odlaganja izvješćuje Komisiju i druge države članice. Te informacije uključuju sve dostupne pojedinosti, a posebno podatke potrebne za identifikaciju predmetnog proizvoda, njegova podrijetla i opskrbnog lanca, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

4.   Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i predmetnim gospodarskim subjektom ili subjektima i ocjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata te ocjene Komisija odlučuje je li nacionalna mjera opravdana i, prema potrebi, predlaže odgovarajuće mjere.

5.   Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima i predmetnom gospodarskom subjektu ili subjektima.

Članak 39.

Formalna neusklađenost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 36., država članica od predmetnog gospodarskog subjekta zahtijeva da otkloni neusklađenost ako za proizvode obuhvaćene ovim poglavljem ustanovi nešto od sljedećeg:

(a)

oznaka CE stavljena je suprotno članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili članku 15. ili 16. ove Uredbe;

(b)

oznaka CE ili oznaka tipa nije stavljena;

(c)

primjenjuje se postupak ocjenjivanja sukladnosti iz dijela 9. Priloga, a identifikacijski broj prijavljenog tijela stavljen je suprotno članku 16. ili nije stavljen;

(d)

identifikacijska oznaka klase bespilotnog zrakoplova nije stavljena;

(e)

oznaka razina zvučne snage nije stavljena, a trebala je biti;

(f)

serijski broj nije stavljen ili nije ispravnog formata;

(g)

priručnik ili informativna obavijest nije dostupna;

(h)

EU izjava o sukladnosti nedostaje ili nije sastavljena;

i.

EU izjava o sukladnosti nije ispravno sastavljena;

(j)

tehnička dokumentacija nije dostupna ili je nepotpuna;

(k)

nedostaje ime proizvođača ili uvoznika, registrirano trgovačko ime ili registrirani zaštitni znak, adresa internetskih stranica ili poštanska adresa.

2.   Ako neusklađenost iz stavka 1. bude i dalje postojala, dotična država članica poduzima sve prikladne mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu ili osigurala njegov opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE III.

UAS-ovi namijenjeni za rad u „certificiranoj kategoriji” i „posebnoj kategoriji”

Članak 40.

Zahtjevi za UAS-ove namijenjene za rad u „certificiranoj kategoriji” i „posebnoj kategoriji”

1.   Projektiranje, proizvodnja i održavanje UAS-a moraju se certificirati ako za UAS vrijedi bilo što od sljedećeg:

(a)

njegova bilo koja dimenzija iznosi 3 m ili više, a predviđen je za let iznad mnoštva ljudi;

(b)

namijenjen je za prijevoz ljudi;

(c)

namijenjen je za prijevoz opasne robe i mora biti vrlo robustan kako bi se u slučaju nesreće smanjili rizici za treće osobe;

(d)

koristi se u „posebnoj kategoriji” operacija kako je definirano u članku 5. Provedbene uredbe (EU) 2019/947, a nadležno je tijelo nakon procjene rizika iz članka 11. Provedbene uredbe (EU) 2019/947 u odobrenju za rad navelo da se rizik rada ne može prikladno smanjiti ako se UAS ne certificira.

2.   UAS koji podliježe certifikaciji mora ispunjavati primjenjive zahtjeve iz uredbi Komisije (EU) br. 748/2012 (15), (EU) br. 640/2015 (16) i (EU) br. 1321/2014 (17).

3.   Ako ga se ne mora certificirati u skladu sa stavkom 1., tehnička svojstva UAS-a koji se koristi u „posebnoj kategoriji” moraju udovoljavati odobrenju za rad koje je izdalo nadležno tijelo ili standardnom scenariju kako je definiran u Dodatku 1. Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2019/947 ili kako je definiran u certifikatu operatora lakog UAS-a u skladu s dijelom C Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2019/947.

POGLAVLJE IV.

Operatori UAS-ova iz trećih zemalja

Članak 41.

Operatori UAS-ova iz trećih zemalja

1.   Operatori UAS-ova čije je glavno mjesto poslovanja, poslovni nastan ili boravište u trećoj zemlji dužni su za operacije UAS-ova unutar zračnog prostora jedinstvenog europskog neba poštovati Provedbenu uredbu (EU) 2019/947.

2.   Za operatore UAS-ova iz treće zemlje nadležno je tijelo prve države članice u kojoj operater UAS-a namjerava provoditi operacije.

3.   Odstupajući od stavka 1., nadležno tijelo može pod uvjetima u nastavku, a u svrhu operacija koje se izvode unutar Unije, u Uniju ili iz Unije, priznati potvrdu o osposobljenosti udaljenog pilota ili operatora UAS-a u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/947 ili jednakovrijedni dokument:

(a)

ako je treća zemlja zatražila takvo priznavanje;

(b)

ako su potvrda o osposobljenosti udaljenog pilota ili operatora UAS-a valjane isprave države izdavanja; i

(c)

ako je Komisija, nakon savjetovanja s EASA-om, osigurala da zahtjevi na temelju kojih su te potvrde izdane pružaju razinu sigurnosti jednaku ovoj Uredbi.

POGLAVLJE V.

Završne odredbe

Članak 42.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

(2)  Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (SL L 170, 30.6.2009., str. 1.).

(3)  Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 24.).

(4)  Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (SL L 96, 29.3.2014., str. 79.).

(5)  Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L 153, 22.5.2014., str. 62.).

(6)  Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.).

(7)  Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. o utvrđivanju pravila i postupaka za rad bespilotnih zrakoplova (vidjeti stranicu 45. ovoga Službenog lista)

(9)  Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

(10)  Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

(11)  Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

(12)  Mišljenje EASA-e br. 01/2018 „Uvođenje regulatornog okvira za rad sustava bespilotnih zrakoplova u „otvorenoj kategoriji” i „posebnim kategorijama”” (RMT.0230), dostupno na https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.

(13)  Uredba (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (SL L 96, 31.3.2004., str. 20.).

(14)  Uredba (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL L 122, 24.4.2014., str. 18.).

(15)  Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1.).

(16)  Uredba Komisije (EU) 2015/640 оd 23. travnja 2015. o dodatnim specifikacijama u pogledu plovidbenosti za određenu vrstu operacija i o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 (SLL 106, 24.4.2015., str. 18.).

(17)  Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 оd 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014., str. 1.).


PRILOG

DIO 1.

Zahtjevi za sustav bespilotnih zrakoplova klase C0

Ako je riječ o UAS-u klase C0, bespilotni zrakoplov nosi sljedeću identifikacijsku oznaku:

Image 1

Za UAS-ove klase C0 ispunjeni moraju biti sljedeći zahtjevi:

(1)

najveća dopuštena masa pri polijetanju (MTOM) manja je od 250 g, uključujući korisni teret;

(2)

najveća brzina u horizontalnom letu iznosi 19 m/s;

(3)

najveća moguća visina iznad točke polijetanja ograničena je na 120 m;

(4)

udaljeni pilot njima može, vodeći se uputama proizvođača, sigurno upravljati u pogledu stabilnosti, upravljivosti i podatkovne veze, u svim predviđenim radnim uvjetima, pa i u slučaju da jedan ili više sustava ne funkcionira;

(5)

moraju biti projektirani i izrađeni tako da se eventualne ozljede ljudi tijekom rada svedu na najmanju moguću mjeru; oštri se rubovi moraju izbjegavati osim ako je to tehnički zbog dobre prakse projektiranja i proizvodnje neizbježno. Ako su opremljeni propelerima, konstruiraju se tako da se ograniče ozljede koje krilca propelera mogu nanijeti;

(6)

rade na električnu energiju, a nazivni im napon ne prelazi 24 V istosmjerne struje ili ekvivalentan napon izmjenične struje; dostupni dijelovi ne smiju biti pod naponom većim od 24 V istosmjerne struje ili ekvivalentnim naponom izmjenične struje; unutarnji naponi ne smiju biti viši od 24 V istosmjerne struje ili ekvivalentnog napona izmjenične struje osim ako je, čak i ako je UAS oštećen, osigurano da tako nastala kombinacija napona i struje ne predstavlja rizik niti da može uzrokovati električni udar;

(7)

ako raspolažu načinom rada „slijedi me” i on je uključen, bespilotni se zrakoplov od udaljenog pilota ne udaljava više od 50 m, a udaljeni pilot mora moći nad njim ponovno preuzeti kontrolu;

(8)

pri stavljanju na tržište mora im se priložiti priručnik za korisnike u kojem se navodi sljedeće:

(a)

karakteristike bespilotnog zrakoplova, među ostalim, ali ne isključivo:

klasa bespilotnog zrakoplova,

masa bespilotnog zrakoplova (s opisom referentne konfiguracije) i najveća dopuštena masa pri polijetanju,

opća obilježja dopuštenog korisnog tereta uključujući masu, dimenzije, sučelje s bespilotnim zrakoplovom i druga moguća ograničenja,

oprema i softver za daljinsko upravljanje bespilotnim zrakoplovom,

i opis ponašanja bespilotnog zrakoplova u slučaju gubitka podatkovne veze,

(b)

jasne upute za rad;

(c)

radna ograničenja (primjerice, ali ne isključivo, meteorološki uvjeti i dnevne/noćne operacije); i

(d)

odgovarajući opis svih rizika povezanih s operacijama UAS-a prilagođen dobi korisnika;

(9)

mora im biti priložena informativna obavijest koju je objavila Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA), a u kojoj se navode primjenjiva ograničenja i obveze, u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/947;

(10)

točke 4., 5. i 6. ne primjenjuju se na UAS-ove koji se smatraju igračkama u smislu Direktive 2009/48/EZ o sigurnosti igračaka.

DIO 2.

Zahtjevi za sustav bespilotnih zrakoplova klase C1

Ako je riječ o UAS-u klase C1, bespilotni zrakoplov nosi sljedeću identifikacijsku oznaku:

Image 2

Za UAS-ove klase C1 ispunjeni moraju biti sljedeći zahtjevi:

(1)

od materijala su, svojstava i fizičkih karakteristika takvih da energija koja se prenese na ljudsku glavu u slučaju udarca pri terminalnoj brzini bude manja od 80 J ili, alternativno, najveće su dopuštene mase pri polijetanju manje od 900 g, uključujući korisni teret;

(2)

najveća brzina u horizontalnom letu iznosi 19 m/s;

(3)

mogu postići visinu od najviše 120 m iznad uzletne točke ili su opremljeni sustavom koji visinu iznad površine ili uzletne točke ograničava na 120 m ili na vrijednost koju odabere udaljeni pilot. Ako je vrijednost moguće odabrati, udaljeni pilot mora imati jasan uvid u visinu bespilotnog zrakoplova mjereno u odnosu na površinu odnosno uzletnu točku;

(4)

udaljeni pilot njima može, vodeći se uputama proizvođača, sigurno upravljati u pogledu stabilnosti, upravljivosti i podatkovne veze, u svim predviđenim radnim uvjetima, pa i u slučaju da jedan ili više sustava ne funkcionira;

(5)

potrebne su mehaničke čvrstoće, uključujući sve potrebne sigurnosne čimbenike i, prema potrebi, stabilni dovoljno da tijekom uporabe mogu izdržati sve sile kojima su podvrgnuti, a da pritom ne dođe do loma ili deformacije koja bi mogla ugroziti siguran let;

(6)

moraju biti projektirani i izrađeni tako da se eventualne ozljede ljudi tijekom rada svedu na najmanju moguću mjeru; oštri se rubovi moraju izbjegavati osim ako je to tehnički zbog dobre prakse projektiranja i proizvodnje neizbježno. Ako su opremljeni propelerima, konstruiraju se tako da se ograniče ozljede koje krilca propelera mogu nanijeti;

(7)

ako se podatkovna veza izgubi, bespilotni zrakoplov mora raspolagati pouzdanom i predvidljivom metodom za njezinu ponovnu uspostavu ili prekid leta pri čemu se vodi računa o trećim osobama u zraku ili na tlu;

(8)

ako nije riječ o bespilotnom zrakoplovu s fiksnim krilima, zajamčena A-ponderirana razina zvučne snage LWA utvrđena u skladu s dijelom 13. ne smije biti veća od razina utvrđenih u dijelu 15.;

(9)

ako nije riječ o bespilotnom zrakoplovu s fiksnim krilima, zajamčena A-ponderirana razina zvučne snage mora se navesti na bespilotnom zrakoplovu i/ili njegovoj ambalaži u skladu s dijelom 14.;

(10)

rade na električnu energiju, a nazivni im napon ne prelazi 24 V istosmjerne struje ili ekvivalentan napon izmjenične struje; dostupni dijelovi ne smiju biti pod naponom većim od 24 V istosmjerne struje ili ekvivalentnim naponom izmjenične struje; unutarnji naponi ne smiju biti viši od 24 V istosmjerne struje ili ekvivalentnog napona izmjenične struje osim ako je, čak i ako je UAS oštećen, osigurano da tako nastala kombinacija napona i struje ne predstavlja rizik niti da može uzrokovati električni udar;

(11)

imaju jedinstveni fizički serijski broj koji je u skladu s normom ANSI/CTA-2063 za serijske brojeve malih sustava bespilotnih zrakoplova;

(12)

moguće ih je izravno daljinski identificirati:

(a)

omogućujući time učitavanje registracijskog broja operatora UAS-a u skladu s člankom 14. Provedbene uredbe (EU) 2019/947, ali isključivo temeljem postupka predviđenog sustavom registracije;

(b)

osiguravajući time da bespilotni zrakoplov u stvarnom vremenu tijekom cijelog leta korištenjem otvorenog i dokumentiranog protokola prijenosa izravno, periodički i tako da ih unutar područja odašiljanja mogu izravno primiti postojeći mobilni uređaji odašilje podatke u nastavku:

i.

registracijski broj operatora UAS-a;

ii.

jedinstveni fizički serijski broj bespilotnog zrakoplova u skladu s normom ANSI/CTA-2063;

iii.

geografski položaj bespilotnog zrakoplova i njegovu visinu iznad površine ili uzletne točke;

iv.

pravac rute izmjeren u pravcu kazaljke na satu u odnosu na geografski sjever i brzinu bespilotnog zrakoplova u odnosu na tlo; i

v.

geografski položaj udaljenog pilota, a ako nije dostupan, uzletne točke;

(c)

osiguravajući time da korisnik ne može mijenjati podatke navedene u točki (b) podtočkama ii., iii., iv. i v.;

(13)

opremljeni su geoinformacijskim sustavom:

(a)

koji služi kao sučelje za učitavanje i ažuriranje informacija o ograničenjima zračnog prostora u odnosu na položaj bespilotnog zrakoplova i o nadmorskoj visini uvjetovanoj geografskim područjem, kako je utvrđeno člankom 15. Provedbene uredbe (EU) 2019/947, i pritom osigurava da se integritet i valjanost tih podataka ne naruše tijekom njihova učitavanja ili ažuriranja;

(b)

koji udaljenog pilota upozorava kada se detektira moguće kršenje ograničenja zračnog prostora; i

(c)

koji udaljenog pilota obavješćuje o statusu bespilotnog zrakoplova i upozorava ga ako sustav za određivanje položaja ili navigacijski sustav ne može osigurati pravilno funkcioniranje geoinformacijskog sustava;

(14)

ako je bespilotni zrakoplov opremljen funkcijom koja mu ograničava pristup određenim područjima ili opterećenjima zračnog prostora, ta funkcija ne smije negativno utjecati na sigurnost leta, a njezina interakcija sa sustavom za kontrolu leta bespilotnog zrakoplova mora se neometano odvijati; osim toga, udaljeni piloti moraju biti jasno obaviješteni ako ta funkcija sprječava bespilotni zrakoplov da uđe u ta područja ili opterećene zračne prostore;

(15)

udaljene pilote mora se jasno upozoriti na to da je baterija bespilotnog zrakoplova ili njegove kontrolne konzole pri kraju kako bi imali dovoljno vremena sigurno prizemljiti bespilotni zrakoplov;

(16)

opremljeni su svjetlima:

(a)

kako bi se bespilotnim zrakoplovom lakše upravljalo;

(b)

kako bi osoba na tlu mogla iz dizajna svjetala razaznati da je riječ o bespilotnom, a ne o zrakoplovu s posadom;

(17)

ako raspolažu načinom rada „slijedi me” i on je uključen, bespilotni se zrakoplov od udaljenog pilota ne udaljava više od 50 m, a udaljeni pilot mora moći nad njim ponovno preuzeti kontrolu;

(18)

pri stavljanju na tržište mora im se priložiti priručnik za korisnike u kojem se navodi sljedeće:

(a)

karakteristike bespilotnog zrakoplova, među ostalim, ali ne isključivo:

klasa bespilotnog zrakoplova,

masa bespilotnog zrakoplova (s opisom referentne konfiguracije) i najveća dopuštena masa pri polijetanju,

opća obilježja dopuštenog korisnog tereta uključujući masu, dimenzije, sučelje s bespilotnim zrakoplovom i druga moguća ograničenja,

oprema i softver za daljinsko upravljanje bespilotnim zrakoplovom,

upućivanje na protokol prijenosa koji se upotrebljava za izravno daljinsko identifikacijsko odašiljanje,

razina zvučne snage,

i opis ponašanja bespilotnog zrakoplova u slučaju gubitka podatkovne veze,

(b)

jasne upute za rad;

(c)

postupak za učitavanje ograničenja zračnog prostora;

(d)

upute za održavanje;

(e)

upute za slučaj poteškoća;

(f)

radna ograničenja (primjerice, ali ne isključivo, meteorološki uvjeti i dnevne/noćne operacije); i

(g)

odgovarajući opis svih rizika povezanih s operacijama UAS-a;

(19)

mora im biti priložena informativna obavijest koju je objavila EASA, a u kojoj se navode primjenjiva ograničenja i obveze u skladu s pravom EU-a.

DIO 3.

Zahtjevi za sustav bespilotnih zrakoplova klase C2

Ako je riječ o UAS-u klase C2, bespilotni zrakoplov nosi sljedeću identifikacijsku oznaku:

Image 3

Za UAS-ove klase C2 ispunjeni moraju biti sljedeći zahtjevi:

(1)

najveća dopuštena masa pri polijetanju manja je od 4 kg, uključujući korisni teret;

(2)

mogu postići visinu od najviše 120 m iznad uzletne točke ili su opremljeni sustavom koji visinu iznad površine ili uzletne točke ograničava na 120 m ili na vrijednost koju odabere udaljeni pilot. Ako je vrijednost moguće odabrati, udaljeni pilot mora imati jasan uvid u visinu bespilotnog zrakoplova mjereno u odnosu na površinu odnosno uzletnu točku;

(3)

udaljeni pilot koji raspolaže odgovarajućim kompetencijama utvrđenima Provedbenom uredbom (EU) 2019/947 njima može, vodeći se uputama proizvođača, sigurno upravljati u pogledu stabilnosti, upravljivosti i podatkovne veze, u svim predviđenim radnim uvjetima, pa i u slučaju da jedan ili više sustava ne funkcionira;

(4)

potrebne su mehaničke čvrstoće, uključujući sve potrebne sigurnosne čimbenike i, prema potrebi, stabilni dovoljno da tijekom uporabe mogu izdržati sve sile kojima su podvrgnuti, a da pritom ne dođe do loma ili deformacije koja bi mogla ugroziti siguran let;

(5)

ako je bespilotni zrakoplov povezan niti, dok je napeta duljina joj mora biti manja od 50 m, a vlačna čvrstoća iznositi barem:

(a)

kad je riječ o zrakoplovu težem od zraka, 10 pomnoženo s njegovom težinom pri najvećoj masi;

(b)

kad je riječ o zrakoplovu lakšem od zraka, 4 pomnoženo sa silom nastalom kombinacijom maksimalnog statičkog potiska i aerodinamičke sile najveće brzine vjetra pri kojoj je dopušten let;

(6)

moraju biti projektirani i izrađeni tako da se eventualne ozljede ljudi tijekom rada svedu na najmanju moguću mjeru; oštri se rubovi moraju izbjegavati osim ako je to tehnički zbog dobre prakse projektiranja i proizvodnje neizbježno. Ako su opremljeni propelerima, konstruiraju se tako da se ograniče ozljede koje krilca propelera mogu nanijeti;

(7)

ako se podatkovna veza izgubi, bespilotni zrakoplov mora raspolagati pouzdanom i predvidljivom metodom za njezinu ponovnu uspostavu ili prekid leta pri čemu se vodi računa o trećim osobama u zraku ili na tlu;

(8)

ako bespilotni zrakoplov nije povezan niti, mora biti opremljen podatkovnom vezom zaštićenom od neovlaštenog pristupa funkcijama upravljanja i kontrole;

(9)

ako nije riječ o bespilotnom zrakoplovu s fiksnim krilima, bespilotni zrakoplov mora biti opremljen niskobrzinskim načinom rada, a udaljeni pilot mora ga moći uključiti i tako ograničiti najveću brzinu krstarenja na 3 m/s;

(10)

ako nije riječ o bespilotnom zrakoplovu s fiksnim krilima, zajamčena A-ponderirana razina zvučne snage LWA utvrđena u skladu s dijelom 13. ne smije biti veća od razina utvrđenih u dijelu 15.;

(11)

ako nije riječ o bespilotnom zrakoplovu s fiksnim krilima, zajamčena A-ponderirana razina zvučne snage mora se navesti na bespilotnom zrakoplovu i/ili njegovoj ambalaži u skladu s dijelom 14.;

(12)

rade na električnu energiju, a nazivni im napon ne prelazi 48 V istosmjerne struje ili ekvivalentan napon izmjenične struje; dostupni dijelovi ne smiju biti pod naponom većim od 48 V istosmjerne struje ili ekvivalentnim naponom izmjenične struje; unutarnji naponi ne smiju biti viši od 48 V istosmjerne struje ili ekvivalentnog napona izmjenične struje osim ako je, čak i ako je UAS oštećen, osigurano da tako nastala kombinacija napona i struje ne predstavlja rizik niti da može uzrokovati električni udar;

(13)

imaju jedinstveni fizički serijski broj koji je u skladu s normom ANSI/CTA-2063 za serijske brojeve malih sustava bespilotnih zrakoplova;

(14)

ako bespilotni zrakoplov nije povezan niti, moguće ga je izravno daljinski identificirati:

(a)

omogućujući time učitavanje registracijskog broja operatora UAS-a u skladu s člankom 14. Provedbene uredbe (EU) 2019/947, ali isključivo temeljem postupka predviđenog sustavom registracije;

(b)

osiguravajući time da bespilotni zrakoplov u stvarnom vremenu tijekom cijelog leta korištenjem otvorenog i dokumentiranog protokola prijenosa izravno, periodički i tako da ih unutar područja odašiljanja mogu izravno primiti postojeći mobilni uređaji odašilje podatke u nastavku:

i.

registracijski broj operatora UAS-a;

ii.

jedinstveni fizički serijski broj bespilotnog zrakoplova u skladu s normom ANSI/CTA-2063;

iii.

geografski položaj bespilotnog zrakoplova i njegovu visinu iznad površine ili uzletne točke;

iv.

pravac rute izmjeren u pravcu kazaljke na satu u odnosu na geografski sjever i brzinu bespilotnog zrakoplova u odnosu na tlo; i

v.

geografski položaj udaljenog pilota;

(c)

osiguravajući time da korisnik ne može mijenjati podatke navedene u točki (b) podtočkama ii., iii., iv. i v.;

(15)

opremljeni su geoinformacijskom funkcijom:

(a)

koja služi kao sučelje za učitavanje i ažuriranje informacija o ograničenjima zračnog prostora u odnosu na položaj bespilotnog zrakoplova i o nadmorskoj visini uvjetovanoj geografskim područjem, kako je utvrđeno člankom 15. Provedbene uredbe (EU) 2019/947, i pritom osigurava da se integritet i valjanost tih podataka ne naruše tijekom njihova učitavanja ili ažuriranja;

(b)

koji udaljenog pilota upozorava kada se detektira moguće kršenje ograničenja zračnog prostora; i

(c)

koji udaljenog pilota obavješćuje o statusu bespilotnog zrakoplova i upozorava ga ako sustav za određivanje položaja ili navigacijski sustav ne može osigurati pravilno funkcioniranje geoinformacijskog sustava;

(16)

ako je bespilotni zrakoplov opremljen funkcijom koja mu ograničava pristup određenim područjima ili opterećenjima zračnog prostora, ta funkcija ne smije negativno utjecati na sigurnost leta, a njezina interakcija sa sustavom za kontrolu leta bespilotnog zrakoplova mora se neometano odvijati; osim toga, udaljeni piloti moraju biti jasno obaviješteni ako ta funkcija sprječava bespilotni zrakoplov da uđe u ta područja ili opterećene zračne prostore;

(17)

udaljene pilote mora se jasno upozoriti na to da je baterija bespilotnog zrakoplova ili njegove kontrolne konzole pri kraju kako bi imali dovoljno vremena sigurno prizemljiti bespilotni zrakoplov;

(18)

opremljeni su svjetlima:

(1)

kako bi se bespilotnim zrakoplovom lakše upravljalo;

(2)

kako bi osoba na tlu mogla iz dizajna svjetala razaznati da je riječ o bespilotnom, a ne o zrakoplovu s posadom;

(19)

pri stavljanju na tržište mora im se priložiti priručnik za korisnike u kojem se navodi sljedeće:

(a)

karakteristike bespilotnog zrakoplova, među ostalim, ali ne isključivo:

klasa bespilotnog zrakoplova,

masa bespilotnog zrakoplova (s opisom referentne konfiguracije) i najveća dopuštena masa pri polijetanju,

opća obilježja dopuštenog korisnog tereta uključujući masu, dimenzije, sučelje s bespilotnim zrakoplovom i druga moguća ograničenja,

oprema i softver za daljinsko upravljanje bespilotnim zrakoplovom,

upućivanje na protokol prijenosa koji se upotrebljava za izravno daljinsko identifikacijsko odašiljanje,

razina zvučne snage,

i opis ponašanja bespilotnog zrakoplova u slučaju gubitka podatkovne veze,

(b)

jasne upute za rad;

(c)

postupak za učitavanje ograničenja zračnog prostora;

(d)

upute za održavanje;

(e)

upute za slučaj poteškoća;

(f)

radna ograničenja (primjerice, ali ne isključivo, meteorološki uvjeti i dnevne/noćne operacije); i

(g)

odgovarajući opis svih rizika povezanih s operacijama UAS-a;

(20)

mora im biti priložena informativna obavijest koju je objavila EASA, a u kojoj se navode primjenjiva ograničenja i obveze u skladu s pravom EU-a.

DIO 4.

Zahtjevi za sustav bespilotnih zrakoplova klase C3

Ako je riječ o UAS-u klase C3, bespilotni zrakoplov nosi sljedeću identifikacijsku oznaku:

Image 4

Za UAS-ove klase C3 ispunjeni moraju biti sljedeći zahtjevi:

(1)

najveća dopuštena masa pri polijetanju manja je od 25 kg uključujući korisni teret i sve su mu dimenzije manje od 3 m;

(2)

mogu postići visinu od najviše 120 m iznad uzletne točke ili su opremljeni sustavom koji visinu iznad površine ili uzletne točke ograničava na 120 m ili na vrijednost koju odabere udaljeni pilot. Ako je vrijednost moguće odabrati, udaljeni pilot mora imati jasan uvid u visinu bespilotnog zrakoplova mjereno u odnosu na površinu odnosno uzletnu točku;

(3)

udaljeni pilot koji raspolaže odgovarajućim kompetencijama utvrđenima Provedbenom uredbom (EU) 2019/947 njima može, vodeći se uputama proizvođača, sigurno upravljati u pogledu stabilnosti, upravljivosti i podatkovne veze, u svim predviđenim radnim uvjetima, pa i u slučaju da jedan ili više sustava ne funkcionira;

(4)

ako je bespilotni zrakoplov povezan niti, dok je napeta duljina joj mora biti manja od 50 m, a vlačna čvrstoća iznositi barem:

(a)

kad je riječ o zrakoplovu težem od zraka, 10 pomnoženo s njegovom težinom pri najvećoj masi;

(b)

kad je riječ o zrakoplovu lakšem od zraka, 4 pomnoženo sa silom nastalom kombinacijom maksimalnog statičkog potiska i aerodinamičke sile najveće brzine vjetra pri kojoj je dopušten let;

(5)

ako se podatkovna veza izgubi, bespilotni zrakoplov mora raspolagati pouzdanom i predvidljivom metodom za njezinu ponovnu uspostavu ili prekid leta pri čemu se vodi računa o trećim osobama u zraku ili na tlu;

(6)

ako nije riječ o bespilotnom zrakoplovu s fiksnim krilima, zajamčena A-ponderirana razina zvučne snage LWA utvrđena u skladu s dijelom 13. mora se navesti na bespilotnom zrakoplovu i/ili njegovoj ambalaži u skladu s dijelom 14.;

(7)

rade na električnu energiju, a nazivni im napon ne prelazi 48 V istosmjerne struje ili ekvivalentan napon izmjenične struje; dostupni dijelovi ne smiju biti pod naponom većim od 48 V istosmjerne struje ili ekvivalentnim naponom izmjenične struje; unutarnji naponi ne smiju biti viši od 48 V istosmjerne struje ili ekvivalentnog napona izmjenične struje osim ako je, čak i ako je UAS oštećen, osigurano da tako nastala kombinacija napona i struje ne predstavlja rizik niti da može uzrokovati električni udar;

(8)

imaju jedinstveni fizički serijski broj koji je u skladu s normom ANSI/CTA-2063 za serijske brojeve malih sustava bespilotnih zrakoplova;

(9)

ako bespilotni zrakoplov nije povezan niti, moguće ga je izravno daljinski identificirati:

(a)

omogućujući time učitavanje registracijskog broja operatora UAS-a u skladu s člankom 14. Provedbene uredbe (EU) 2019/947, ali isključivo temeljem postupka predviđenog sustavom registracije;

(b)

osiguravajući time da bespilotni zrakoplov u stvarnom vremenu tijekom cijelog leta korištenjem otvorenog i dokumentiranog protokola prijenosa izravno, periodički i tako da ih unutar područja odašiljanja mogu izravno primiti postojeći mobilni uređaji odašilje podatke u nastavku:

i.

registracijski broj operatora UAS-a;

ii.

jedinstveni fizički serijski broj bespilotnog zrakoplova u skladu s normom ANSI/CTA-2063;

iii.

geografski položaj bespilotnog zrakoplova i njegovu visinu iznad površine ili uzletne točke;

iv.

pravac rute izmjeren u pravcu kazaljke na satu u odnosu na geografski sjever i brzinu bespilotnog zrakoplova u odnosu na tlo; i

v.

geografski položaj udaljenog pilota;

(c)

osiguravajući time da korisnik ne može mijenjati podatke navedene u točki (b) podtočkama ii., iii., iv. i v.;

(10)

opremljeni su geoinformacijskom funkcijom:

(a)

koja služi kao sučelje za učitavanje i ažuriranje informacija o ograničenjima zračnog prostora u odnosu na položaj bespilotnog zrakoplova i o nadmorskoj visini uvjetovanoj geografskim područjem, kako je utvrđeno člankom 15. Provedbene uredbe (EU) 2019/947, i pritom osigurava da se integritet i valjanost tih podataka ne naruše tijekom njihova učitavanja ili ažuriranja;

(b)

koji udaljenog pilota upozorava kada se detektira moguće kršenje ograničenja zračnog prostora; i

(c)

koji udaljenog pilota obavješćuje o statusu bespilotnog zrakoplova i upozorava ga ako sustav za određivanje položaja ili navigacijski sustav ne može osigurati pravilno funkcioniranje geoinformacijskog sustava;

(11)

ako je bespilotni zrakoplov opremljen funkcijom koja mu ograničava pristup određenim područjima ili opterećenjima zračnog prostora, ta funkcija ne smije negativno utjecati na sigurnost leta, a njezina interakcija sa sustavom za kontrolu leta bespilotnog zrakoplova mora se neometano odvijati; osim toga, udaljeni piloti moraju biti jasno obaviješteni ako ta funkcija sprječava bespilotni zrakoplov da uđe u ta područja ili opterećene zračne prostore;

(12)

ako bespilotni zrakoplov nije povezan niti, mora biti opremljen podatkovnom vezom zaštićenom od neovlaštenog pristupa funkcijama upravljanja i kontrole;

(13)

udaljene pilote mora se jasno upozoriti na to da je baterija bespilotnog zrakoplova ili njegove kontrolne konzole pri kraju kako bi imali dovoljno vremena sigurno prizemljiti bespilotni zrakoplov;

(14)

opremljeni su svjetlima:

(1)

kako bi se bespilotnim zrakoplovom lakše upravljalo;

(2)

kako bi osoba na tlu mogla iz dizajna svjetala razaznati da je riječ o bespilotnom, a ne o zrakoplovu s posadom;

(15)

pri stavljanju na tržište mora im se priložiti priručnik za korisnike u kojem se navodi sljedeće:

(a)

karakteristike bespilotnog zrakoplova, među ostalim, ali ne isključivo:

klasa bespilotnog zrakoplova,

masa bespilotnog zrakoplova (s opisom referentne konfiguracije) i najveća dopuštena masa pri polijetanju,

opća obilježja dopuštenog korisnog tereta uključujući masu, dimenzije, sučelje s bespilotnim zrakoplovom i druga moguća ograničenja,

oprema i softver za daljinsko upravljanje bespilotnim zrakoplovom,

upućivanje na protokol prijenosa koji se upotrebljava za izravno daljinsko identifikacijsko odašiljanje,

razina zvučne snage,

i opis ponašanja bespilotnog zrakoplova u slučaju gubitka podatkovne veze,

(b)

jasne upute za rad;

(c)

postupak za učitavanje ograničenja zračnog prostora;

(d)

upute za održavanje;

(e)

upute za slučaj poteškoća;

(f)

radna ograničenja (primjerice, ali ne isključivo, meteorološki uvjeti i dnevne/noćne operacije); i

(g)

odgovarajući opis svih rizika povezanih s operacijama UAS-a;

(16)

mora im biti priložena informativna obavijest koju je objavila EASA, a u kojoj se navode primjenjiva ograničenja i obveze u skladu s pravom EU-a.

DIO 5.

Zahtjevi za sustav bespilotnih zrakoplova klase C4

Ako je riječ o UAS-u klase C4, bespilotni zrakoplov vidljivo nosi sljedeću identifikacijsku oznaku:

Image 5

Za UAS-ove klase C4 ispunjeni moraju biti sljedeći zahtjevi:

(1)

najveća dopuštena masa pri polijetanju manja je od 25 kg, uključujući korisni teret;

(2)

udaljeni pilot njima može, vodeći se uputama proizvođača, sigurno upravljati i usmjeravati ih u svim predviđenim radnim uvjetima, pa i u slučaju da jedan ili više sustava ne funkcionira;

(3)

ne podržavaju načine rada s automatskim upravljanjem, uz iznimku pomoći za stabilizaciju leta pod uvjetom da takva pomoć izravno ne utječe na putanju te pomoći u slučaju gubitka veze pod uvjetom da je u slučaju gubitka veze dostupan unaprijed utvrđen fiksni položaj komandi leta;

(4)

pri stavljanju na tržište mora im se priložiti priručnik za korisnike u kojem se navodi sljedeće:

(a)

karakteristike bespilotnog zrakoplova, među ostalim, ali ne isključivo:

klasa bespilotnog zrakoplova,

masa bespilotnog zrakoplova (s opisom referentne konfiguracije) i najveća dopuštena masa pri polijetanju,

opća obilježja dopuštenog korisnog tereta uključujući masu, dimenzije, sučelje s bespilotnim zrakoplovom i druga moguća ograničenja,

oprema i softver za daljinsko upravljanje bespilotnim zrakoplovom,

i opis ponašanja bespilotnog zrakoplova u slučaju gubitka podatkovne veze,

(b)

jasne upute za rad;

(c)

upute za održavanje;

(d)

upute za slučaj poteškoća;

(e)

radna ograničenja (primjerice, ali ne isključivo, meteorološki uvjeti i dnevne/noćne operacije); i

(f)

odgovarajući opis svih rizika povezanih s operacijama UAS-a;

(5)

mora im biti priložena informativna obavijest koju je objavila EASA, a u kojoj se navode primjenjiva ograničenja i obveze u skladu s pravom EU-a.

DIO 6.

Zahtjevi koji se odnose na dodatak za izravnu daljinsku identifikaciju

Za dodatak za izravnu daljinsku identifikaciju ispunjeni moraju biti sljedeći zahtjevi:

(1)

omogućeno je učitavanje registracijskog broja operatora UAS-a u skladu s člankom 14. Provedbene uredbe (EU) 2019/947, ali isključivo temeljem postupka predviđenog sustavom registracije;

(2)

na dodatku i njegovoj ambalaži ili u njegovu priručniku za korisnike čitljivo je naveden njegov fizički serijski broj u skladu s normom ANSI/CTA-2063 za serijske brojeve malih sustava bespilotnih zrakoplova;

(3)

osiguravajući time da bespilotni zrakoplov u stvarnom vremenu tijekom cijelog leta korištenjem otvorenog i dokumentiranog protokola prijenosa izravno, periodički i tako da ih unutar područja odašiljanja mogu izravno primiti postojeći mobilni uređaji odašilje podatke u nastavku:

i.

registracijski broj operatora UAS-a;

ii.

jedinstveni fizički serijski broj dodatka u skladu s normom ANSI/CTA-2063;

iii.

geografski položaj bespilotnog zrakoplova i njegovu visinu iznad površine ili uzletne točke;

iv.

pravac rute izmjeren u pravcu kazaljke na satu u odnosu na geografski sjever i brzinu bespilotnog zrakoplova u odnosu na tlo; i

v.

geografski položaj udaljenog pilota, a ako nije dostupan, uzletne točke;

(4)

osigurava da korisnik ne može mijenjati podatke navedene u točki 3. podtočkama ii., iii., iv. i v.;

(5)

pri stavljanju na tržište prilažu mu se priručnik za korisnike u kojem se navodi koji se protokol prijenosa upotrebljava za izravno daljinsko identifikacijsko odašiljanje te upute:

(a)

za ugradnju modula na bespilotni zrakoplov;

(b)

za učitavanje registracijskog broja operatora UAS-a.

DIO 7.

Modul A ocjenjivanja sukladnosti – Interna kontrola proizvodnje

1.   Interna kontrola proizvodnje postupak je ocjenjivanja sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3. i 4. ovog dijela te jamči i na vlastitu odgovornost izjavljuje da predmetni proizvodi ispunjavaju zahtjeve utvrđene u dijelu 1., 5. ili 6. koji se na njih primjenjuju.

2.   Tehnička dokumentacija

Proizvođač sastavlja tehničku dokumentaciju u skladu s člankom 17. ove Uredbe.

3.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se u postupku proizvodnje i njegovim praćenjem osiguralo da proizvedeni proizvodi budu usklađeni s tehničkom dokumentacijom iz točke 2. ovog dijela i zahtjevima iz dijela 1., 5. ili 6. koji se na njih primjenjuju.

4.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

(1)

U skladu s člancima 15. i 16. ove Uredbe proizvođač stavlja oznaku CE i, prema potrebi, identifikacijsku oznaku klase bespilotnog zrakoplova na sve pojedine proizvode koji ispunjavaju primjenjive zahtjeve iz dijela 1., 5. ili 6. koji se na njih primjenjuju.

(2)

Proizvođač je za svaki model proizvoda obvezan sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti te je zajedno s tehničkom dokumentacijom držati na raspolaganju nacionalnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon stavljanja proizvoda na tržište. U EU izjavi o sukladnosti jasno se navodi za koji je proizvod sastavljena.

Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

5.   Ovlašteni zastupnik

Ako ih se navede u ovlaštenju, obveze proizvođača iz točke 4. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik.

DIO 8.

Moduli B i C ocjenjivanja sukladnosti – EU ispitivanje tipa i sukladnost s tipom na temelju interne kontrole proizvodnje u skladu s Prilogom II. Odluci br. 768/2008/EZ

Kad se upućuje na ovaj dio, podrazumijeva se da se u postupku ocjenjivanja sukladnosti slijede moduli B (EU ispitivanje tipa) i C (sukladnost s tipom na temelju interne kontrole proizvodnje) ovog dijela.

Modul B

EU ispitivanje tipa

1.   EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem prijavljeno tijelo pregledava tehničko rješenje proizvoda te provjerava i potvrđuje da tehničko rješenje proizvoda ispunjava primjenjive zahtjeve iz dijelova od 1. do 6.

2.   EU ispitivanje tipa provodi se tako što se primjerenost tehničkog rješenja proizvoda procjenjuje pregledom tehničke dokumentacije i dokaza navedenih u točki 3. i pregledom uzoraka jednog ili više kritičnih dijelova predmetnog proizvoda (kombinacija tipa proizvodnje i tipa rješenja) reprezentativnih za dotičnu proizvodnju.

3.   Proizvođač podnosi zahtjev za EU ispitivanje tipa jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev sadržava:

(1)

ime i adresu proizvođača te ime i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(2)

pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnesen nijednom drugom prijavljenom tijelu;

(3)

tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s primjenjivim zahtjevima ove Uredbe i uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Sadržava, prema potrebi, elemente iz članka 17. ove Uredbe;

(4)

reprezentativne uzorke za dotičnu proizvodnju. Prijavljeno tijelo može zahtijevati dodatne uzorke ako je to potrebno za provedbu programa ispitivanja;

(5)

dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. U tim dokazima navode se svi korišteni dokumenti, posebno ako relevantne usklađene norme i/ili tehničke specifikacije nisu primijenjene u cijelosti ili uopće; ti dokazi prema potrebi uključuju rezultate ispitivanja provedenih u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama u odgovarajućem laboratoriju proizvođača ili nekom drugom laboratoriju koji vrši ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

4.   Prijavljeno tijelo čini sljedeće:

 

kad je riječ o proizvodu:

(1)

pregledava tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi moglo ocijeniti primjerenost tehničkog rješenja proizvoda;

 

kad je riječ o uzorcima:

(2)

provjerava jesu li proizvedeni u skladu s tehničkom dokumentacijom te utvrđuje koji elementi jesu, a koji nisu projektirani u skladu s primjenjivim odredbama relevantnih usklađenih normi i/ili tehničkih specifikacija;

(3)

obavlja odgovarajuće preglede i ispitivanja ili ih daje provesti kako bi utvrdilo jesu li, u slučajevima kada je proizvođač odabrao primijeniti rješenja iz relevantnih usklađenih normi i/ili tehničkih specifikacija, te norme i specifikacije pravilno primijenjene;

(4)

obavlja odgovarajuće preglede i ispitivanja ili ih daje provesti kako bi u slučajevima kada se ne primjenjuju rješenja iz relevantnih usklađenih normi i/ili tehničkih specifikacija provjerilo zadovoljavaju li proizvođačeva rješenja odgovarajuće bitne zahtjeve zakonodavnoga instrumenta;

(5)

s proizvođačem se dogovara o tome gdje će se provoditi pregledi i ispitivanja.

5.   Prijavljeno tijelo sastavlja izvješće o ocjeni u kojem bilježi mjere poduzete u skladu s točkom 4. i njihove rezultate. Ne dovodeći u pitanje njegove obveze predviđene točkom 8., prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvješća, u cijelosti ili djelomično, samo u suglasnosti s proizvođačem.

6.   Ako tip ispunjava zahtjeve ove Uredbe, prijavljeno tijelo proizvođaču izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa. Ta potvrda sadržava ime i adresu proizvođača, zaključke pregleda, relevantne aspekte zahtjeva obuhvaćenih pregledom, uvjete (ako ih ima) valjanosti i podatke potrebne za identifikaciju odobrenog tipa. Potvrda može imati jedan ili više priloga.

U potvrdi o EU ispitivanju tipa i njezinim prilozima moraju biti sadržane sve relevantne informacije potrebne za ocjenjivanje sukladnosti proizvedenih proizvoda s pregledanim tipom i kontrolu tijekom uporabe.

Ako tip ne ispunjava primjenjive zahtjeve ove Uredbe, prijavljeno tijelo odbija izdati potvrdu o EU ispitivanju tipa i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva uz detaljno navođenje razloga tog odbijanja.

7.   Prijavljeno tijelo dužno je biti upoznato sa svim općepriznatim postignućima zbog kojih odobreni tip možda više ne ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Uredbe te odlučuje iziskuju li takva postignuća daljnju istragu. Ako je to slučaj, prijavljeno tijelo o tome obavješćuje proizvođača.

Proizvođač prijavljenom tijelu koje posjeduje tehničku dokumentaciju o potvrdi o EU ispitivanju tipa prijavljuje sve izmjene odobrenog tipa koje mogu utjecati na sukladnost proizvoda s bitnim zahtjevima ove Uredbe ili na uvjete za valjanost potvrde. Za te izmjene potrebno je dodatno odobrenje u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa.

8.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o potvrdama o EU ispitivanju tipa i/ili svim dodacima tim potvrdama koje je izdalo ili povuklo te im periodično ili na zahtjev daje na raspolaganje popis potvrda i/ili svih dodataka tim potvrdama koje je odbilo, suspendiralo ili na drugi način ograničilo.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o potvrdama o EU ispitivanju tipa i/ili svim njihovim dodacima koje je odbilo, povuklo, suspendiralo ili na drugi način ograničilo, a na zahtjev i o takvim potvrdama i/ili njihovim dodacima koje je izdalo.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa i/ili njezinih dodataka. Komisija i države članice mogu na obrazložen zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultate ispitivanja koje je obavilo prijavljeno tijelo.

Prijavljeno tijelo u razdoblju od deset godina od ocjenjivanja proizvoda ili do isteka valjanosti potvrde o EU ispitivanju tipa čuva primjerak te potvrde i njezinih priloga i dodataka, tehnički spis te dokumentaciju koju je predao proizvođač.

9.   Proizvođač je u razdoblju od deset godina od stavljanja proizvoda na tržište dužan nacionalnim tijelima na raspolaganju držati primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka te tehničku dokumentaciju.

10.   Ovlašteni zastupnik proizvođača može podnijeti zahtjev iz točke 3. i ispuniti obveze iz točaka 7. i 9. ako su navedene u ovlaštenju.

Modul C

Sukladnost s tipom na temelju interne kontrole proizvodnje

1.   Sukladnost s tipom na temelju interne kontrole proizvodnje dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze utvrđene u točkama 2. i 3. te osigurava i izjavljuje da su predmetni proizvodi u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da zadovoljavaju primjenjive zahtjeve ove Uredbe.

2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se u postupku proizvodnje i njegovim praćenjem osiguralo da proizvedeni proizvodi budu usklađeni s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i s primjenjivim zahtjevima utvrđenima u dijelovima od 1. do 6.

3.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

(1)

U skladu s člancima 15. i 16. ove Uredbe proizvođač stavlja oznaku CE i, prema potrebi, identifikacijsku oznaku klase bespilotnog zrakoplova na svaki proizvod koji je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i s primjenjivim zahtjevima utvrđenima u dijelovima od 1. do 6.

(2)

Proizvođač je za svaki tip proizvoda obvezan sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti te je držati na raspolaganju nacionalnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon stavljanja proizvoda na tržište. U EU izjavi o sukladnosti jasno se navodi za koji je tip proizvoda sastavljena.

Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

4.   Ovlašteni zastupnik

Ako ga se za to ovlasti, obveze proizvođača iz točke 3. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik.

DIO 9.

Modul H ocjenjivanja sukladnosti – Sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete u skladu s Prilogom II. Odluci br. 768/2008/EZ

1.   Sukladnost na temelju jamčenja potpune kvalitete postupak je ocjenjivanja sukladnosti kojim proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2. i 5. te jamči i na vlastitu odgovornost izjavljuje da predmetni proizvodi ispunjavaju primjenjive zahtjeve utvrđene u dijelovima od 1. do 6.

2.   Proizvodnja

Proizvođač primjenjuje odobren sustav osiguranja kvalitete za projektiranje, proizvodnju, završnu inspekciju i ispitivanje predmetnog proizvoda kako je navedeno u točki 3. te podliježe nadzoru kako je utvrđeno u točki 4.

3.   Sustav osiguranja kvalitete

(1)

Proizvođač je zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava osiguranja kvalitete za predmetni proizvod slobodan podnijeti prijavljenom tijelu prema svojem izboru.

Zahtjev sadržava:

(a)

ime i adresu proizvođača te ime i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

tehničku dokumentaciju za svaki tip proizvoda koji se namjerava proizvoditi, koja prema potrebi sadržava elemente iz dijela 10.;

(c)

dokumentaciju o sustavu osiguranja kvalitete;

(d)

pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnesen nijednom drugom prijavljenom tijelu.

(2)

Sustavom osiguranja kvalitete mora se osigurati usklađenost proizvoda sa zahtjevima iz ove Uredbe.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje proizvođač primjenjuje dokumentiraju se sustavno i metodično u obliku pisanih politika, postupaka i uputa. Dokumentacija o sustavu osiguranja kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i zapisa o osiguranju kvalitete.

Dokumentacija mora posebno sadržavati odgovarajući opis:

(a)

ciljeva osiguranja kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlaštenja rukovodstva s obzirom na izvedbu i kvalitetu proizvoda;

(b)

specifikacija tehničkog rješenja, uključujući norme koje će se primjenjivati i, ako se odgovarajuće usklađene norme neće primjenjivati u cijelosti, sredstava koja će se upotrebljavati kako bi se osiguralo ispunjavanje zahtjeva iz ove Uredbe;

(c)

tehnika, procesa i sustavnih aktivnosti kontrole projektiranja i njegove provjere koji će se primjenjivati pri projektiranju proizvoda obuhvaćenih predmetnim tipom proizvoda;

(d)

odgovarajućih tehnika, procesa i sustavnih aktivnosti proizvodnje, kontrole i osiguravanja kvalitete koji će se koristiti;

(e)

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon proizvodnje te njihove učestalosti;

(f)

zapisa o kvaliteti, kao što su izvješća o inspekciji, podaci o ispitivanju i o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti osoblja i njihovu ovlaštenju itd.;

(g)

sredstava kojima se prate postizanje potrebne kvalitete projektiranja i proizvoda te djelotvornost sustava osiguranja kvalitete.

(3)

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav osiguranja kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3. podtočke 2.

Prijavljeno tijelo pretpostavlja da su elementi sustava osiguranja kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantne usklađene norme sukladni i s navedenim zahtjevima.

Uz iskustvo sa sustavima osiguranja kvalitete revizorski tim mora imati i najmanje jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju u području relevantnog proizvoda i tehnologije proizvoda te znanjem o primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe. Revizija uključuje obilazak prostora proizvođača u svrhu ocjenjivanja. Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 3. podtočke 1.(b) kako bi provjerio je li proizvođač utvrdio primjenjive zahtjeve iz ove Uredbe i je li osposobljen provesti preglede potrebne za osiguravanje usklađenosti proizvoda s tim zahtjevima.

O odluci se obavješćuje proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika.

Obavijest sadržava zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

(4)

Proizvođač je dužan ispuniti obveze povezane s odobrenim sustavom osiguranja kvalitete i održavati ga kako bi ostao primjeren i učinkovit.

Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav osiguranja kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava osiguranja kvalitete.

(5)

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sve predložene izmjene i donosi odluku u kojoj potvrđuje da izmijenjeni sustav osiguranja kvalitete i dalje ispunjava zahtjeve iz točke 3. podtočke 2. ili navodi da je sustav potrebno ponovno ocijeniti.

Prijavljeno tijelo obavješćuje proizvođača o svojoj odluci. Obavijest sadržava zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

(1)

Svrha je nadzora utvrditi ispunjava li proizvođač uredno obveze povezane s odobrenim sustavom osiguranja kvalitete.

(2)

Proizvođač za potrebe ocjenjivanja dopušta prijavljenom tijelu pristup prostorima za projektiranje, proizvodnju, inspekciju, ispitivanje i skladištenje te mu pruža sve potrebne informacije, posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu osiguranja kvalitete;

(b)

zapise o kvaliteti iz dijela sustava za osiguranje kvalitete koji se odnosi na projektiranje, kao što su rezultati analiza, izračuna, ispitivanja itd.;

(c)

zapise o kvaliteti iz dijela sustava za osiguranje kvalitete koji se odnosi na proizvodnju, kao što su izvješća o inspekciji i podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti zaposlenika itd.

(3)

Prijavljeno tijelo provodi periodične revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav osiguranja kvalitete te proizvođaču dostavlja izvješće o reviziji.

(4)

Osim toga, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može, prema potrebi, obaviti ispitivanja bespilotnih zrakoplova ili UAS-ova ili ih dati provesti kako bi provjerilo funkcionira li sustav osiguranja kvalitete ispravno. Ono proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu te, ako je provedeno ispitivanje, i izvješće o ispitivanju.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

(1)

U skladu s člancima 15. i 16. ove Uredbe proizvođač stavlja oznaku CE, prema potrebi identifikacijsku oznaku klase UAS-a i, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3. podtočke 1. ovog dijela, njegov identifikacijski broj na svaki pojedini proizvod koji ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Uredbe.

(2)

Proizvođač je za svaki tip proizvoda obvezan sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti te je držati na raspolaganju nacionalnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon stavljanja proizvoda na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se za koji je tip proizvoda sastavljena.

Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

6.   Proizvođač nacionalnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je proizvod stavljen na tržište stavlja na raspolaganje:

(1)

tehničku dokumentaciju iz točke 3. podtočke 1.;

(2)

dokumentaciju o sustavu osiguranja kvalitete iz točke 3. podtočke 1.;

(3)

izmjenu iz točke 3. podtočke 5. kako je odobrena;

(4)

odluke i izvješća prijavljenog tijela iz točke 3. podtočke 5. i točke 4. podtočaka 3. i 4.

7.   Svako prijavljeno tijelo izvješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o izdanim ili povučenim odobrenjima sustava osiguranja kvalitete i periodično ili na zahtjev svojim tijelima koja provode prijavljivanje stavlja na raspolaganje popis odobrenja sustava osiguranja kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili na drugi način ograničilo.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odobrenjima sustava osiguranja kvalitete koja je odbilo, suspendiralo ili povuklo, a na zahtjev i o odobrenjima sustava osiguranja kvalitete koja je izdalo.

8.   Ovlašteni zastupnik

Ako ga se za to ovlasti, obveze proizvođača iz točke 3. podtočaka 1. i 5. te točaka 5. i 6. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik.

DIO 10.

Sadržaj tehničke dokumentacije

Proizvođač sastavlja tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s primjenjivim zahtjevima.

Tehnička dokumentacija prema potrebi sadržava barem sljedeće elemente:

1.

potpun opis proizvoda, uključujući:

(a)

fotografije ili ilustracije koje prikazuju vanjske karakteristike, oznake i unutarnju konstrukciju;

(b)

verzije softvera ili ugrađenog softvera uključenog u postizanje sukladnosti sa zahtjevima iz ove Uredbe;

(c)

priručnik za korisnike i upute za sastavljanje;

2.

idejni projekt, proizvodne nacrte i shematske prikaze sastavnica, podsklopova, strujnih krugova i drugih relevantnih sličnih dijelova;

3.

opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje navedenih nacrta i shematskih prikaza te rad s proizvodom;

4.

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, a ako te usklađene norme nisu bile primijenjene, opise rješenja usvojenih kako bi se zadovoljili bitni zahtjevi utvrđeni u članku 4., uključujući popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija. Ako su usklađene norme primijenjene djelomično, u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni;

5.

primjerak EU izjave o sukladnosti;

6.

ako je primijenjen modul ocjenjivanja sukladnosti iz dijela 8., primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa i njezine priloge koje je izdalo uključeno prijavljeno tijelo;

7.

rezultate provedenih projektnih izračuna i provedenih ispitivanja te druge relevantne slične elemente;

8.

izvješća o ispitivanju;

9.

preslike dokumenata koje je proizvođač dostavio prijavljenom tijelu, ako je ono bilo uključeno;

10.

dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. U tim dokazima navode se svi korišteni dokumenti, posebno ako relevantne usklađene norme i/ili tehničke specifikacije nisu primijenjene u cijelosti. Ti dokazi prema potrebi uključuju rezultate ispitivanja provedenih u odgovarajućem laboratoriju proizvođača ili nekom drugom laboratoriju koji vrši ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću;

11.

adrese mjesta proizvodnje i skladištenja.

DIO 11.

EU izjava o sukladnosti

1.   Proizvod (tip, serija i serijski broj).

2.   Ime i adresa proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika.

3.   EU izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

4.   Predmet izjave [identifikacija proizvoda kojom se omogućuje sljedivost; može uključivati i sliku u boji dostatne razlučivosti ako je to potrebno za identifikaciju proizvoda].

5.   Predmet izjave pripada klasi …[broj klase UAS-a navesti prema definicijama u dijelovima od 1. do 5. ovog Priloga].

6.   Razina zajamčene zvučne snage za ovu opremu UAS-a iznosi …. dB (A) [samo za UAS-ove klase 1, 2 ili 3 sa zrakoplovima bez fiksnih krila].

7.   Predmet izjave u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

[navesti upućivanje na ovu Uredbu i na Prilog koji se odnosi na klasu proizvoda],

ili, prema potrebi, s drugim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

8.   Upućivanja na primijenjene odgovarajuće usklađene norme ili upućivanja na druge tehničke specifikacije u odnosu na koje se izjavljuje sukladnost; moraju se navesti s identifikacijskim brojem i verzijom te, prema potrebi, datumom izdavanja.

9.   Sljedeće navesti prema potrebi: Prijavljeno tijelo [ime, broj] … provelo je … [opis intervencije] … i izdalo potvrdu o EU ispitivanju tipa.

10.   Sljedeće navesti prema potrebi: opis dodatne opreme i sastavnica, uključujući softver, koji omogućuju da bespilotni zrakoplov ili UAS funkcionira kako je predviđeno i koji su obuhvaćeni EU izjavom o sukladnosti.

11.   Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime: …

[mjesto i datum izdavanja]:

[ime, funkcija] [potpis]:

DIO 12.

Pojednostavnjena EU izjava o sukladnosti

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti iz članka 14. stavka 3. sastavlja se kako slijedi:

[Ime proizvođača] izjavljuje da UAS [identifikacija UAS-a: tip ili serijski broj] pripada klasi … … [navesti broj klase proizvoda prema definicijama u dijelovima od 1. do 5. ovog Priloga], zajamčene je razine zvučne snage od … dB (A) [samo za UAS-ove klase 1, 2 ili 3 sa zrakoplovima bez fiksnih krila]

i u skladu je s uredbama … [navesti sve uredbe s kojima je proizvod usklađen].

Potpuna EU izjava o sukladnosti dostupna je na sljedećim internetskim stranicama: [adresa internetskih stranica]

DIO 13.

Oznaka ispitivanja buke

U ovom se dijelu utvrđuju metode mjerenja buke koja se prenosi zrakom koje se koriste za određivanje A-ponderiranih razina zvučne snage za bespilotne zrakoplove klase 1., 2. ili 3.

Utvrđuju se osnovna norma za emisije buke i detaljna ispitna oznaka korištene za mjerenje razine zvučnog tlaka na mjernoj površini koja obavija izvor i za izračunavanje razine zvučne snage izvora.

1.   OSNOVNA NORMA ZA EMISIJE BUKE

Za određivanje A-ponderirane razine zvučne snage LWA bespilotnog zrakoplova primjenjuje se osnovna norma za emisije buke EN ISO 3744:2010 podložno sljedećim dodacima:

2.   POSTAV ZA ISPITIVANJE

Ispitno okruženje:

Bespilotni zrakoplov lebdi iznad jedne reflektirajuće (akustički „tvrde”) plohe. Dovoljno je udaljen od reflektirajućih zidova, stropa i svakog drugog reflektirajućeg predmeta kako bi na mjernoj površini bili ispunjeni zahtjevi iz Priloga A normi EN ISO 3744:2010.

Postavljanje izvora zvuka:

Bespilotni zrakoplov lebdi 0,5 m iznad reflektirajuće plohe. U konfiguraciji je jednakoj kao pri stavljanju na tržište (propeleri, dodatni dijelovi, postavke).

Zvučna mjerna površina i postav mikrofona:

Bespilotni zrakoplov potpuno je obujmljen polukuglastom mjernom površinom u skladu s člankom 7.2.3. norme EN ISO 3744:2010.

Broj i položaj mikrofona definiran je Prilogom F normi EN ISO 3744:2010.

Ishodište mjerne površine nalazi se na ravnini tla izravno ispod bespilotnog zrakoplova (točka O).

3.   RADNI UVJETI TIJEKOM ISPITIVANJA

Pri ispitivanjima buke bespilotni zrakoplov bočno je i vertikalno stabilan, nalazi se 0,5 m iznad ishodišta mjerne polukugle (točka O), najveće je dopuštene mase pri polijetanju i napunjenih baterija.

Ako se bespilotni zrakoplov stavlja na tržište s dodatnim dijelovima koji se na njega mogu ugraditi, ispitat će ga se s tim dodatnim dijelovima i bez njih u svim mogućim konfiguracijama.

4.   IZRAČUN VREMENSKI UPROSJEČENE RAZINE ZVUČNOG TLAKA NA POVRŠINI

A-ponderirana vremenski uprosječena razina zvučnog tlaka na površini određuje se najmanje tri puta za svaku konfiguraciju bespilotnog zrakoplova. Ako se najmanje dvije dobivene vrijednosti ne razlikuju za više od 1 dB, nisu potrebna daljnja mjerenja; u suprotnom se s mjerenjima nastavlja dok se ne dobiju dvije vrijednosti koje se razlikuju za najviše 1 dB. Vremenski uprosječena razina zvučnog tlaka na površini koja se koristi za izračun razine zvučne snage konfiguracije bespilotnog zrakoplova aritmetička je sredina dviju najviših vrijednosti koje se ne razlikuju za više od 1 dB.

5.   INFORMACIJE O KOJIMA TREBA IZVIJESTITI

Izvješće treba sadržavati tehničke podatke kojima se identificira izvor koji se ispituje, oznaku ispitivanja buke i akustičke podatke.

A-ponderirana vrijednost razine zvučne snage koju treba navesti najviša je vrijednost različitih ispitanih konfiguracija bespilotnog zrakoplova zaokružena na najbliži cijeli broj (ako je decimalni dio manji od 0,5, zaokružuje se naniže, a ako je veći ili jednak 0,5, zaokružuje se naviše).

DIO 14.

Oznaka zajamčene razine zvučne snage

Oznaka zajamčene razine zvučne snage sastoji se od broja kojim se zajamčena razina zvučne snage izražava u dB, znaka LWA i piktograma u sljedećem obliku:

Image 6

Ako se oznaka smanjuje sukladno veličini opreme, moraju se poštovati proporcije iz prethodnog crteža. Pritom vertikalna dimenzija oznake ne bi smjela biti manja od 20 mm, ako je to moguće.

DIO 15.

Maksimalna razina zvučne snage po klasi bespilotnog zrakoplova (uključujući prijelazna razdoblja)

Klasa bespilotnog zrakoplova

Najveća dopuštena masa pri polijetanju m u gramima

Maksimalna razina zvučne snage LWA u dB

od stupanja na snagu

od dvije godine nakon stupanja na snagu

od četiri godine nakon stupanja na snagu

C1

250 ≤ m < 900

85

83

81

C2

900 ≤ m < 4 000

Formula

Formula

Formula

Pri čemu je „log” logaritam s bazom 10.


11.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 152/41


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/946

оd 12. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodjele financijskih sredstava iz općeg proračuna Unije za pokrivanje troškova razvoja europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (1), a posebno njezin članak 15. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 515/2014 iznos od 791 000 000 EUR dodijeljen je za razvoj informatičkih sustava za potporu upravljanju migracijskim tokovima preko vanjskih granica, podložno donošenju odgovarajućih zakonodavnih akata Unije.

(2)

Člankom 15. Uredbe (EU) br. 515/2014 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranog akta o raspodjeli iznosa iz članka 5. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 515/2014 namijenjenog razvoju informatičkih sustava ako takva raspodjela već nije izvršena u relevantnim zakonodavnim aktima Unije.

(3)

Uredbom (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uspostavlja se europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS). ETIAS je središnja sastavnica informatičkih sustava navedenih u Uredbi (EU) br. 515/2014.

(4)

Uredbom (EU) 2018/1240 ne utvrđuje se ukupni iznos sredstava koji će se mobilizirati iz financijske omotnice od 791 000 000 EUR predviđene Uredbom (EU) br. 515/2014 za pokrivanje troškova povezanih s razvojem ETIAS-a, a ne utvrđuje se niti raščlamba prema vrsti troška i korisnicima. Stoga je nužno utvrditi tu raspodjelu i odgovarajuću raščlambu na različite korisnike delegiranim aktom Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 515/2014.

(5)

Uredbom (EU) br. 515/2014 u članku 6. stavku 3.a utvrđuje se ukupni iznos od 96,5 milijuna EUR koji države članice trebaju primiti za pokrivanje troškova povezanih s razvojem ETIAS-a.

(6)

Iz iznosa predviđenog člankom 5. stavkom 5. točkom (b) Uredbe (EU) br. 515/2014 trebalo bi ukupno dodijeliti 209 904 000 EUR za pokrivanje troškova povezanih s razvojem ETIAS-a iz članka 85. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1240.

(7)

Od tog ukupnog iznosa Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde osnovanoj Uredbom (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća (3) (eu-LISA) trebalo bi dodijeliti 100 873 000 EUR. Tim sredstvima trebali bi se pokriti troškovi na koje se upućuje u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240 i koje eu-LISA snosi u vezi s razvojem informacijskog sustava ETIAS-a, posebno središnjeg sustava, nacionalnog jedinstvenog sučelja u svakoj državi članici, sigurne komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja, uključujući javne internetske stranice i mobilnu aplikaciju za mobilne uređaje, usluge elektroničke pošte, usluge sigurnog računa, portal za prijevoznike, mrežne usluge i softver kojim se središnjoj jedinici ETIAS-a i nacionalnim jedinicama ETIAS-a omogućuje obrada zahtjeva.

(8)

Od tog ukupnog iznosa Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) uspostavljenoj Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (4) trebalo bi dodijeliti 12 531 000 EUR. Tim sredstvima trebali bi se pokriti troškovi na koje se upućuje u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240 koje Frontex snosi u vezi s osnivanjem središnje jedinice ETIAS-a, uključujući pripremu uredskog prostora, nabavu i ugradnju IT opreme za osoblje te zapošljavanje i obuku članova osoblja središnje jedinice.

(9)

Iz tih dodijeljenih sredstva državama članicama koje provode ETIAS trebalo bi dodijeliti ukupni iznos od 96 500 000 EUR. Tim sredstvima trebali bi se pokriti troškovi na koje se upućuje u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240 koje države članice snose u vezi s integracijom postojeće nacionalne infrastrukture na granicama i povezivanjem na nacionalno jedinstveno sučelje, smještajem nacionalnog jedinstvenog sučelja na poslužitelju i osnivanjem nacionalnih jedinica ETIAS-a, uključujući nabavu i ugradnju IT opreme za osoblje te zapošljavanje i obuku članova osoblja. Budući da su troškovi po državi članici za prethodno navedene aktivnosti vrlo slični, neovisno o veličini zemlje, duljini vanjskih granica, broju graničnih prijelaza, broju osoba koje prelaze granicu itd., navedeni bi se iznos u jednakim dijelovima trebao dodijeliti svim državama članicama sudionicama.

(10)

S obzirom na to da se Uredba (EU) 2018/1240 temelji na schengenskoj pravnoj stečevini, u skladu s člankom 4. Protokola br. 22 o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska je odlučila provesti Uredbu (EU) 2018/1240 u svojem nacionalnom pravu (5). Danska je stoga obvezana ovom Uredbom na temelju međunarodnog prava.

(11)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (6); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(12)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Irska ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (7); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(13)

U pogledu Islanda i Norveške ova Uredba predstavlja razvoj schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (8), koje pripadaju području iz članka 1. točke A Odluke Vijeća 1999/437/EZ (9).

(14)

U pogledu Švicarske ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (10), koje pripadaju području iz članka 1. točke A Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (11).

(15)

U pogledu Lihtenštajna ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (12), koje pripadaju području iz članka 1. toče A Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (13).

(16)

Ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan, u smislu članka 3. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2003., članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2005., odnosno članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2011.

(17)

S obzirom na to da je nužno bez dodatnih odgoda pokrenuti praktičnu primjenu Uredbe (EU) 2018/1240, kako bi ETIAS bio u potpunosti funkcionalan tri godine nakon stupanja na snagu te Uredbe, kao što je planirano, te kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

(18)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem koje su izrazili stručnjaci iz svih država članica s kojima je provedeno savjetovanje upravo u tu svrhu.

(19)

Uredbu (EU) br. 515/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način dopuniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ukupan iznos od 209 904 000 EUR dodjeljuje se iz općeg proračuna Unije za pokrivanje troškova navedenih u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240.

2.   Iznos iz stavka 1. izdvaja se iz iznosa od 791 000 000 EUR namijenjenog razvoju informatičkih sustava iz članka 5. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 515/2014.

Članak 2.

1.   Iznos iz članka 1. stavka 1. upotrebljava se kako slijedi:

(a)

agenciji eu-LISA dodjeljuje se 100 873 000 EUR za pokrivanje troškova nastalih u vezi s razvojem informacijskog sustava ETIAS-a, kao što je navedeno u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240;

(b)

Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu (EBCGA) dodjeljuje se 12 531 000 EUR za pokrivanje troškova nastalih u vezi s osnivanjem središnje jedinice ETIAS-a, kao što je navedeno u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240;

(c)

državama članicama dodjeljuje se 96 500 000 EUR za pokrivanje troškova nastalih u vezi s integracijom postojeće nacionalne infrastrukture na granicama i povezivanjem na nacionalno jedinstveno sučelje, smještajem nacionalnog jedinstvenog sučelja na poslužitelju i osnivanjem nacionalnih jedinica ETIAS-a, kao što je navedeno u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240.

2.   Iznos naveden u stavku 1. točki (c) dodjeljuje se državama članicama u jednakim dijelovima.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 143.

(2)  Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (SL L 295, 21.11.2018., str. 99.).

(4)  Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

(5)  Danska je izvijestila 21. prosinca 2018. o svojoj odluci da u nacionalnom pravu provede Uredbu (EU) 2018/1240 u skladu s člankom 4. Protokola br. 22.

(6)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(7)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u provedbi nekih odredbi schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(8)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(9)  Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(10)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(11)  Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).

(12)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(13)  Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).


11.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 152/45


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/947

оd 24. svibnja 2019.

o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 i Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (1), a posebno njezin članak 57.,

budući da:

(1)

Bespilotni zrakoplovi mogu, neovisno o svojoj masi, dijeliti isti zračni prostor jedinstvenog europskog neba sa zrakoplovima s posadom, što uključuje i avione i helikoptere.

(2)

Kao i kod zrakoplova s posadom, pravila i postupci trebali bi se usklađeno primjenjivati na operatore bespilotnih zrakoplova i sustava bespilotnih zrakoplova („UAS”), što uključuje udaljene pilote, te na operacije takvih zrakoplova i sustava.

(3)

S obzirom na posebne karakteristike operacija UAS-ova, te bi operacije trebale biti jednako sigurne kao u zrakoplovstvu s posadom.

(4)

Tehnologije bespilotnih zrakoplova omogućuju širok raspon mogućih operacija. Trebalo bi utvrditi zahtjeve povezane s plovidbenošću, organizacijama, osobama uključenima u rad UAS-ova i operacijama bespilotnih zrakoplova kako bi se tijekom operacija tih zrakoplova zajamčila sigurnost ljudi na tlu i drugih korisnika zračnog prostora.

(5)

Pravila i postupci koji se primjenjuju na operacije UAS-ova trebali bi biti razmjerni prirodi i riziku operacije ili aktivnosti bespilotnog zrakoplova te prilagođeni radnim karakteristikama predmetnog bespilotnog zrakoplova i obilježjima područja na kojem se operacije odvijaju, kao što su gustoća naseljenosti, karakteristike površine i izgrađenost.

(6)

Na temelju kriterija razine rizika, ali i drugih, utvrditi bi se trebale tri kategorije operacija: „otvorena”, „posebna” i „certificirana”.

(7)

Na operacije UAS-ova trebali bi se primjenjivati razmjerni zahtjevi za ublažavanje rizika ovisno o njegovoj razini, radnim karakteristikama predmetnog bespilotnog zrakoplova i obilježjima područja na kojem se operacije odvijaju.

(8)

Operacije u „otvorenoj kategoriji”, koje bi trebale obuhvaćati operacije najmanjeg rizika, trebale bi se moći provoditi UAS-ovima klasa definiranih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/945 (2); za njih ne bi bilo nužno koristiti UAS-ove koji podliježu standardnim postupcima za provjeru sukladnosti u aeronautici.

(9)

Operacije u „posebnoj kategoriji” trebale bi obuhvaćati druge vrste operacija, koje su rizičnije i za koje bi trebalo provesti temeljitu procjenu rizika kako bi se utvrdilo koji su zahtjevi nužni za sigurnost operacije.

(10)

Kad je riječ o operacijama niskog rizika koje se provode u „posebnoj kategoriji” prema standardnom scenariju s detaljnim mjerama za ublažavanje rizika, predviđen je sustav izjava operatora, što bi trebalo olakšati izvršavanje ove Uredbe.

(11)

Operacije u „certificiranoj kategoriji” trebale bi u načelu podlijegati pravilima o certificiranju operatora i izdavanju dozvola udaljenim pilotima, kao i pravilima o certificiranju zrakoplova obuhvaćenih Delegiranom uredbom (EU) 2019/945.

(12)

Za bespilotne zrakoplove u „certificiranoj kategoriji” od nadležnih je tijela potrebno ishoditi odobrenje za rad, kao i odobrenje za osoblje, među ostalim za udaljene pilote i organizacije uključene u predmetne aktivnosti, ili za zrakoplove obuhvaćene Delegiranom uredbom (EU) 2019/945, a obveza ishođenja takvih odobrenja mogla bi se propisati i za „posebnu kategoriju”.

(13)

Potrebno je utvrditi pravila i postupke za označivanje i identifikaciju bespilotnih zrakoplova te za registraciju operatora bespilotnih zrakoplova ili certificiranih bespilotnih zrakoplova.

(14)

Operatori bespilotnih zrakoplova trebali bi biti registrirani ako upravljaju bespilotnim zrakoplovom koji, u slučaju udarca, na čovjeka može prenijeti kinetičku energiju veću od 80 džula, kao i ako se njima izvode operacije koja predstavljaju rizik za privatnost, zaštitu osobnih podataka, sigurnost ili okoliš.

(15)

Studije su pokazale da bi bespilotni zrakoplovi mase pri polijetanju od 250 g ili veće predstavljali rizik za sigurnost pa bi se operatori UAS-ova morali registrirati ako upravljaju takvim bespilotnim zrakoplovima u „otvorenoj kategoriji”.

(16)

Uzimajući u obzir rizike za privatnost i zaštitu osobnih podataka, operatori bespilotnih zrakoplova trebali bi biti registrirani ako upravljaju bespilotnim zrakoplovom opremljenim senzorom koji može prikupljati osobne podatke. Međutim, to ne bi trebalo biti obvezno za bespilotne zrakoplove koji se smatraju igračkama u smislu Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) o sigurnosti igračaka.

(17)

Informacije o registraciji certificiranih bespilotnih zrakoplova i operatora bespilotnih zrakoplova za koje je registracija obvezna trebalo bi pohranjivati u digitalnim, usklađenim i interoperabilnim nacionalnim sustavima za registraciju koji nadležnim tijelima omogućuju da pristupe tim informacijama i razmjenjuju ih. Mehanizmima za osiguranje interoperabilnosti nacionalnih registara iz ove Uredbe ne bi se trebala dovoditi u pitanje pravila primjenjiva na buduću bazu podataka navedenu u članku 74. Uredbe (EU) 2018/1139.

(18)

U skladu s člankom 56. stavkom 8. Uredbe (EU) 2018/1139 ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje mogućnost da države članice utvrde nacionalna pravila kako bi operacije bespilotnih zrakoplova podlijegale određenim uvjetima zbog razloga koji ne ulaze u područje primjene Uredbe (EU) 2018/1139, uključujući javnu sigurnost ili zaštitu privatnosti i osobnih podataka u skladu s pravom Unije.

(19)

Nacionalni sustavi za registraciju trebali bi biti u skladu s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom o privatnosti i obradi osobnih podataka, a informacije koje su u njima pohranjene trebale bi biti lako dostupne (4).

(20)

Operatori UAS-ova i udaljeni piloti trebali bi se primjereno upoznati s pravilima Unije i nacionalnim pravilima primjenjivima na planirane operacije, posebno u pogledu sigurnosti, privatnosti, zaštite podataka, odgovornosti, polica osiguranja i zaštite okoliša.

(21)

Neka područja, primjerice bolnice, okupljanja ljudi, postrojenja i objekti kao što su kaznene ustanove ili industrijska postrojenja, najviša javna tijela i više razine vlasti, zaštićena prirodna područja ili određeni dijelovi prometne infrastrukture, mogu biti posebno osjetljiva na neke ili sve vrste operacija UAS-a. Time se ne dovodi u pitanje mogućnost da države članice utvrde nacionalna pravila kako bi operacije bespilotnih zrakoplova podlijegale određenim uvjetima zbog razloga koji ne ulaze u područje primjene ove Uredbe, uključujući zaštitu okoliša, javnu sigurnost ili zaštitu privatnosti i osobnih podataka u skladu s pravom Unije.

(22)

Ako su buka i emisije bespilotnih zrakoplova zabrinjavajuće, trebalo bi ih svesti na najmanju moguću mjeru uzimajući u obzir radne uvjete i obilježja pojedinih država članica, kao što je gustoća naseljenosti. Kako bi se olakšalo društveno prihvaćanje operacija UAS-ova, Delegiranom uredbom (EU) 2019/945 propisuje se najveća razina buke za bespilotne zrakoplove u „otvorenoj kategoriji” kojima se upravlja u blizini ljudi. Kad je riječ „posebnoj kategoriji”, operator mora za svoje udaljene pilote pripremiti upute kako bi se pri izvođenju operacija manje ometalo ljude i životinje.

(23)

Postojeće nacionalne potvrde trebalo bi prilagoditi kako bi odgovarale potvrdama propisanima ovom Uredbom.

(24)

Da bi se ova Uredba mogla pravilno provoditi, potrebno je uspostaviti odgovarajuće prijelazne mjere. Konkretno, države članice i dionici trebali bi prije njezine primjene imati dovoljno vremena za prilagodbu svojih postupaka novom regulatornom okviru.

(25)

Novim regulatornim okvirom za operacije UAS-ova ne bi se trebale dovoditi u pitanje primjenjive obveze u pogledu zaštite okoliša i prirode koje proizlaze iz drugog nacionalnog prava ili prava Unije.

(26)

Sustav upravljanja zračnim prometom bespilotnim zrakoplovima (U-Space), koji uključuje infrastrukturu, usluge i postupke za jamčenje sigurnosti operacija UAS-ova i kojim se podupire njihova integracija u sustav zrakoplovstva, upravo se razvija, ali ovom bi Uredbom već sada trebalo obuhvatiti zahtjeve za provedbu triju temelja tog sustava: registracije, geoinformiranja i daljinske identifikacije, koje će naknadno trebati dopuniti.

(27)

Zrakoplovni modeli smatraju se UAS-ovima, ali razina sigurnosti njihovih operacija u zrakoplovno-modelarskim klubovima i udrugama dokazano je dobra pa prijelaz s različitih nacionalnih sustava na novi regulatorni okvir Unije ne bi trebao biti težak, odnosno zrakoplovno-modelarski klubovi i udruge trebali bi moći nastaviti s djelovanjem kao danas, a uzela bi se u obzir i najbolja praksa u državama članicama.

(28)

Usto, budući da je razina sigurnosti zrakoplova klase C4 iz Priloga ovoj Uredbi dobra, za njih bi se trebale dopustiti niskorizične operacije u „otvorenoj kategoriji”. Takvi zrakoplovi, kojima se često koriste operatori zrakoplovnih modela, jednostavniji su od bespilotnih zrakoplova drugih klasa te stoga ne bi trebali podlijegati nerazmjernim tehničkim zahtjevima.

(29)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog u skladu s člankom 127. Uredbe (EU) 2018/1139,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljne odredbe za rad sustava bespilotnih zrakoplova, kao i za osoblje, uključujući udaljene pilote i organizacije uključene u rad tih sustava.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz Uredbe (EU) 2018/1139.

Primjenjuju se i sljedeće definicije:

(1)

„sustav bespilotnog zrakoplova” (UAS) znači bespilotni zrakoplov i oprema za daljinsko upravljanje njime;

(2)

„operator sustava bespilotnog zrakoplova” („operator UAS-a”) znači svaka pravna ili fizička osoba koja upravlja ili namjerava upravljati jednim UAS-om ili više njih;

(3)

„mnoštvo ljudi” znači da je na danom prostoru ljudi toliko da im je nemoguće udaljiti se;

(4)

„zemljopisno područje za UAS-ove” znači dio zračnog prostora koji je utvrdilo nadležno tijelo kako bi se olakšale, ograničile ili zabranile operacije UAS-ova i time uzeli u obzir rizici koji se odnose na sigurnost, privatnost, zaštitu osobnih podataka, zaštitu ili okoliš, a proizlaze iz tih operacija;

(5)

„robusnost” znači svojstvo mjera za ublažavanje rizika dobiveno kombiniranjem njima ostvarenog povećanja sigurnosti i razine uvjerenosti da je sigurnost uistinu povećana;

(6)

„standardni scenarij” znači vrsta operacija UAS-ova u „posebnoj kategoriji”, kako je definirano u Dodatku 1. Prilogu, za koje je precizan popis mjera za ublažavanje rizika utvrđen tako da za nadležno tijelo dovoljno može biti već to da operator izjavi da će primjenjivati mjere za ublažavanje rizika kada obavlja tu vrstu operacija;

(7)

„operacija pri kojoj se održava vizualni kontakt sa zrakoplovom” („VLOS”) znači vrsta operacija UAS-a u kojima udaljeni pilot može bez pomagala održavati stalan vizualni kontakt s bespilotnim zrakoplovom i tako radi izbjegavanja sudara nadzirati njegovu putanju u odnosu na druge zrakoplove, ljude te prirodne i umjetne tvorevine;

(8)

„operacija pri kojoj se ne održava vizualni kontakt sa zrakoplovom” („BVLOS”) znači vrsta operacija UAS-a pri kojima se ne održava vizualni kontakt sa zrakoplovom;

(9)

„certifikat operatora lakog UAS-a” („LUC”) znači certifikat koji nadležno tijelo izdaje operatoru UAS-a kako je utvrđeno u dijelu C Priloga;

(10)

„zrakoplovno-modelarski klub ili udruga” znači organizacija koja u državi članici ima zakoniti poslovni nastan radi obavljanja rekreacijskih letova, održavanja zrakoplovnih priredbi, sportskih aktivnosti ili natjecanja korištenjem UAS-ova;

(11)

„opasna roba” znači predmeti ili tvari koji, u slučaju nezgode ili nesreće, mogu predstavljati opasnost za zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš, a koji se bespilotnim zrakoplovom prevoze kao korisni teret, uključujući posebno:

(a)

eksplozive (opasnost od detonacije u masi pri čemu eksplozija zahvaća cijeli teret gotovo istodobno, manja ili veća opasnost od eksplozije i progresivnog izgaranja, ali ne i detonacije u masi, velika opasnost od požara i, u manjoj mjeri, progresivnog izgaranja, ali ne i detonacije u masi, neosjetljivi eksplozivi itd.);

(b)

plinove (zapaljivi plinovi, nezapaljivi plinovi, otrovni plinovi, kisik, opasnost od udisanja);

(c)

zapaljive tekućine (zapaljive tekućine, goriva, loživo ulje, benzin);

(d)

zapaljive krute tvari (zapaljive krute tvari, samozapaljive krute tvari, tvari koje su opasne ako su natopljene);

(e)

oksidanse i organske perokside;

(f)

toksične i infektivne tvari (otrov, biološki opasne tvari);

(g)

radioaktivne tvari;

(h)

korozivne tvari;

(12)

„korisni teret” znači instrument, mehanizam, oprema, dio, uređaj, pribor ili dodatna oprema, uključujući komunikacijsku opremu, koji je ugrađen u zrakoplov ili povezan s njim, ne upotrebljava se niti namjerava koristiti za upravljanje zrakoplovom ni nadzor nad njime tijekom leta te nije dio konstrukcije zrakoplova, motora ni propelera;

(13)

„izravna daljinska identifikacija” znači sustav koji osigurava lokalno odašiljanje informacija o aktivnom bespilotnom zrakoplovu, uključujući njegovu oznaku, kako bi se te informacije mogle doznati bez fizičkog pristupa bespilotnom zrakoplovu;

(14)

„način rada ‚slijedi me’” znači način rada UAS-a pri kojem bespilotni zrakoplov stalno unutar unaprijed utvrđenog polumjera slijedi udaljenog pilota;

(15)

„geoinformiranje” znači funkcija koja na temelju podataka koje su dostavile države članice otkriva moguće kršenje ograničenja zračnog prostora i na to upozorava udaljene pilote kako bi odmah mogli poduzeti djelotvorne mjere za sprečavanje tog kršenja;

(16)

„privatno izrađen UAS” znači UAS sastavljen ili proizveden za upotrebu za vlastite potrebe izrađivača, ne uključujući UAS sastavljen od skupina dijelova stavljenih na tržište kao komplet spreman za montažu;

(17)

„autonoman rad” znači rad bespilotnog zrakoplova na koji udaljeni pilot ne može utjecati;

(18)

„neuključene osobe” znači osobe koje ne sudjeluju u operaciji UAS-a niti su upoznate s uputama i mjerama opreza operatora UAS-a;

(19)

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka proizvoda za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti, s plaćanjem ili bez plaćanja;

(20)

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu Unije;

(21)

„kontrolirano područje tla” znači područje tla na kojem se upravlja UAS-om i unutar kojega operator UAS-a može osigurati da su prisutne samo uključene osobe;

(22)

„najveća dopuštena masa pri polijetanju” („MTOM”) znači maksimalna masa bespilotnog zrakoplova, uključujući korisni teret i gorivo, prema definiciji proizvođača ili izrađivača, pri kojoj je izvršavanje operacija bespilotnog zrakoplova moguće;

(23)

„bespilotna jedrilica” znači bespilotni zrakoplov za čiji let nije potreban motor, a leti na temelju uzgona koji nastaje strujanjem zraka preko nepomičnih aerodinamičkih površina. Može biti opremljena motorom za hitne slučajeve.

Članak 3.

Kategorije operacija UAS-ova

Operacije UAS-ova provode se u „otvorenoj kategoriji” definiranoj člankom 4., u „posebnoj kategoriji” definiranoj člankom 5. i u „certificiranoj kategoriji” definiranoj člankom 6., podložno sljedećim uvjetima:

(a)

za operacije UAS-ova u „otvorenoj kategoriji” nije potrebno prethodno odobrenje za rad niti operator UAS-a prije početka operacije mora dati izjavu o radu;

(b)

za operacije UAS-ova u „posebnoj kategoriji” nužno je od nadležnog tijela ishoditi odobrenje za rad u skladu s člankom 12. ili dobiti odobrenje u skladu s člankom 16.; međutim, ako je riječ o okolnostima definiranima u članku 5. stavku 5., dovoljna je izjava operatora UAS-a;

(c)

ako je riječ o „certificiranoj kategoriji”, UAS-ovi iz te kategorije,, ali i njihovi operatori, moraju se certificirati u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2019/945 dok udaljeni piloti prema potrebi moraju ishoditi dozvolu.

Članak 4.

„Otvorena kategorija” operacija UAS-ova

1.   Operacije se razvrstavaju kao operacije UAS-ova u „otvorenoj kategoriji” samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

UAS je klase iz Delegirane uredbe (EU) 2019/945, privatno je izrađen ili ispunjava uvjete iz članka 20.;

(b)

najveća dopuštena masa bespilotnog zrakoplova pri polijetanju manja je od 25 kg;

(c)

udaljeni pilot održava bespilotni zrakoplov na sigurnoj udaljenosti od ljudi te njime ne leti iznad mnoštva ljudi;

(d)

ako zrakoplov nije u načinu rada „slijedi me” niti udaljenom pilotu pomaže promatrač bespilotnog zrakoplova iz dijela A Priloga, udaljeni pilot neprekidno održava vizualni kontakt sa zrakoplovom kojim upravlja;

(e)

ako ne prelijeće umjetnu tvorevinu, bespilotni zrakoplov ne leti više od 120 metara iznad najbliže točke na tlu, kako je navedeno u dijelu A Priloga;

(f)

dok leti, bespilotnim se zrakoplovom ne prevozi opasna roba niti se iz njega ispušta ikakav materijal.

2.   Operacije UAS-ova u „otvorenoj kategoriji” dijele se na tri potkategorije u skladu sa zahtjevima iz dijela A Priloga.

Članak 5.

„Posebna kategorija” operacija UAS-ova

1.   Ako neki od zahtjeva iz članka 4. ili dijela A Priloga nije ispunjen, operator UAS-a od nadležnog tijela u državi članici u kojoj je registriran mora ishoditi odobrenje za rad u skladu s člankom 12.

2.   Prije nego što od nadležnog tijela zatraži odobrenje za rad u skladu s člankom 12., operator provodi procjenu rizika u skladu s člankom 11. i prilaže je zahtjevu navodeći mjere za ublažavanje rizika.

3.   U skladu s poglavljem UAS.SPEC.040 iz dijela B Priloga nadležno tijelo izdaje odobrenje za rad ako smatra da su operativni rizici dovoljno ublaženi u skladu s člankom 12.

4.   Nadležno tijelo navodi odnosi li se odobrenje za rad:

(a)

na jednu vremensku i/ili prostorno utvrđenu operaciju ili više njih. U odobrenju za rad navodi se precizan popis mjera za ublažavanje rizika;

(b)

na odobrenje LUC-a u skladu s dijelom C Priloga.

5.   Operator UAS-a koji u vezi s operacijom koja odgovara standardnom scenariju iz Dodatka 1. Prilogu nadležnom tijelu države članice registracije podnese izjavu u skladu s poglavljem UAS.SPEC.020 propisanu u dijelu B tog priloga nije dužan ishoditi odobrenje za rad u skladu sa stavcima od 1. do 4. ovog članka, nego se primjenjuje postupak utvrđen u članku 12. stavku 5.

6.   Ni odobrenje za rad ni izjava ne zahtijevaju se za sljedeće:

(a)

operatore UAS-ova koji imaju LUC s odgovarajućim povlasticama u skladu s poglavljem UAS.LUC.060 Priloga;

(b)

operacije koje se provode u okviru zrakoplovno-modelarskih klubova i udruga koje su dobile odobrenje u skladu s člankom 16.

Članak 6.

„Certificirana kategorija” operacija UAS-ova

1.   Operacije se razvrstavaju kao operacije UAS-ova u „certificiranoj kategoriji” samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

UAS je certificiran u skladu s člankom 40. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Delegirane uredbe (EU) 2019/945; i

(b)

riječ je o operaciji:

i.

koja se izvodi iznad mnoštva ljudi;

ii.

koja uključuje prijevoz ljudi;

iii.

koja uključuje prijevoz opasne robe zbog čega bi u slučaju nesreće treće strane bile izložene visokom riziku.

2.   Osim toga, operacije UAS-ova razvrstavaju se u „certificiranu” kategoriju ako nadležno tijelo na temelju procjene rizika iz članka 11. smatra da se rizik operacije ne može dovoljno ublažiti ako se UAS i operator UAS-a ne certificiraju i ako, prema potrebi, udaljeni piloti ne ishode dozvolu.

Članak 7.

Pravila i postupci za rad UAS-ova

1.   Operacije UAS-ova u „otvorenoj kategoriji” moraju biti u skladu s radnim ograničenjima iz dijela A Priloga.

2.   Operacije UAS-ova u „posebnoj kategoriji” moraju biti u skladu s radnim ograničenjima utvrđenima odobrenjem za rad iz članka 12., odobrenjem iz članka 16. ili standardnim scenarijem iz Dodatka 1. Prilogu u skladu s izjavom operatora UAS-a.

Navedeni se stavak ne primjenjuje ako operator UAS-a ima LUC s odgovarajućim povlasticama.

Operacije UAS-ova u „posebnoj kategoriji” podliježu primjenjivim radnim zahtjevima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 (5).

3.   Operacije UAS-ova u „certificiranoj kategoriji” podliježu primjenjivim radnim zahtjevima iz Provedbene uredbe (EU) br. 923/2012 i uredbi Komisije (EU) br. 965/2012 (6) i (EU) br. 1332/2011 (7).

Članak 8.

Pravila i postupci za osposobljenost udaljenih pilota

1.   Udaljeni piloti koji upravljaju UAS-ovima u „otvorenoj kategoriji” moraju poštovati zahtjeve u pogledu osposobljenosti iz dijela A Priloga.

2.   Udaljeni piloti koji upravljaju UAS-ovima u „posebnoj kategoriji” moraju poštovati zahtjeve u pogledu osposobljenosti koje je u odobrenju za rad utvrdilo nadležno tijelo odnosno zahtjeve u pogledu osposobljenosti utvrđene standardnim scenarijem iz Dodatka 1. Prilogu ili LUC-om te znati kako:

(a)

primjenjivati radne postupke (uobičajene, izvanredne i hitne postupke, planiranje leta, pregledi prije i poslije leta);

(b)

upravljati aeronautičkom komunikacijom;

(c)

upravljati putanjom leta i automatizacijom bespilotnih zrakoplova;

(d)

raditi u timu, nastupati kao vođe i organizirati svoj posao;

(e)

rješavati probleme i donositi odluke;

(f)

pratiti zbivanja u okolini,

(g)

upravljati radnim opterećenjem;

(h)

koordinati rad ili ga prepustiti, prema potrebi.

3.   Udaljeni piloti koji izvode operacije u okviru zrakoplovno-modelarskih klubova i udruga moraju poštovati minimalne zahtjeve u pogledu osposobljenosti definirane u odobrenju izdanom u skladu s člankom 16.

Članak 9.

Minimalna dob udaljenih pilota

1.   UAS-ovima u „otvorenoj” i „posebnoj” kategoriji ne smiju upravljati udaljeni piloti mlađi od 16 godina.

2.   Minimalna dob udaljenih pilota ne propisuje se:

(a)

za operacije iz potkategorije A1 iz dijela A Priloga ovoj Uredbi koje se obavljaju UAS-ovima klase C0 kako je definirano u dijelu 1. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2019/945 koji su igračke u smislu Direktive 2009/48/EZ;

(b)

za privatno izrađene UAS-ove za koje je najveća dopuštena masa bespilotnog zrakoplova pri polijetanju manja od 250 g;

(c)

ako operacije izvode pod neposrednim nadzorom udaljenog pilota koji ispunjava odredbe iz stavka 1. i članka 8.

3.   Države članice mogu na temelju pristupa temeljenog na riziku sniziti minimalnu dob kako bi se uzeli u obzir posebni rizici povezani s operacijama na njihovu državnom području:

(a)

kad je riječ o udaljenim pilotima koji izvode operacije u „otvorenoj kategoriji”, mogu je sniziti za četiri godine;

(b)

kad je riječ o udaljenim pilotima koji izvode operacije u „posebnoj kategoriji”, mogu je sniziti za dvije godine.

4.   Ako država članica smanji minimalnu dob udaljenih pilota, ti udaljeni piloti predmetnim UAS-ovima smiju upravljati samo na državnom području te države članice.

5.   Države članice mogu propisati da se u odobrenjima izdanima u skladu s člankom 16. može utvrditi drukčija minimalna dob za udaljene pilote koji operacije izvode u okviru zrakoplovno-modelarskih klubova ili udruga.

Članak 10.

Pravila i postupci za plovidbenost UAS-ova

Ako nije privatno izrađen, ne koristi se za operacije iz članka 16. niti ispunjava uvjete iz članka 20., UAS koji se koristi u operacijama utvrđenima u ovoj Uredbi mora biti u skladu s tehničkim zahtjevima i pravilima i postupcima za plovidbenost definiranima u delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) 2018/1139.

Članak 11.

Pravila za procjenjivanje operativnog rizika

1.   Pri procjenjivanju operativnog rizika:

(a)

opisuju se karakteristike operacije UAS-a;

(b)

predlažu se odgovarajući ciljevi za sigurnost rada;

(c)

utvrđuju se rizici operacije na tlu i u zraku uzimajući u obzir sljedeće:

i.

u kojoj bi mjeri aktivnost mogla ugroziti treće strane ili imovinu na tlu;

ii.

složenost, sposobnosti i radne karakteristike predmetnog bespilotnog zrakoplova;

iii.

svrhu leta, tip UAS-a, vjerojatnost sudara s drugim zrakoplovima i kategoriju korištenog zračnog prostora;

iv.

vrstu, opseg i složenost operacije ili aktivnosti UAS-a, uključujući, prema potrebi, intenzitet i vrstu prometa kojim upravlja odgovorna organizacija ili osoba;

v.

mjeru u kojoj osobe podložne rizicima od operacija UAS-ova mogu procijeniti i kontrolirati te rizike;

(d)

utvrđuje se niz mogućih mjera za ublažavanje rizika;

(e)

potrebna se razina robusnosti odabranih mjera za ublažavanje rizika utvrđuje tako da se operacija može obaviti na siguran način.

2.   Za operacije UAS-a navodi se barem sljedeće:

(a)

karakteristike obavljane aktivnosti;

(b)

radno okruženje i geografsko područje predviđene operacije, posebice nastanjeni krajevi, orografska obilježja, vrste zračnog prostora, područje zračnog prostora u kojem će se odvijati operacija, dio zračnog prostora koji služi kao sigurnosni sloj, uključujući operativne zahtjeve za zemljopisna područja;

(c)

složenost operacije, posebice kako je se planira, koja su za nju predviđena tehnička sredstva te kojim se osobljem i kakvog znanja i iskustva raspolaže;

(d)

tehničke značajke UAS-a, uključujući njegove radne značajke s obzirom na uvjete planirane operacije i, prema potrebi, njegov registracijski broj;

(e)

osposobljenost osoblja za izvođenje operacije, uključujući sastav, zaduženja, odgovornosti, izobrazbu i nedavno iskustvo.

3.   S obzirom na posebne karakteristike operacija UAS-ova, ciljana razina sigurnosti predložena u procjeni treba odgovarati razini sigurnosti u zrakoplovstvu s posadom.

4.   Pri utvrđivanju rizika utvrđuje se sljedeće:

(a)

neublaženi rizik operacije na tlu uzimajući u obzir vrstu operacije i uvjete pod kojima se obavlja, a uključujući barem sljedeće kriterije:

i.

održava li se vizualni kontakt sa zrakoplovom;

ii.

koliko je područje preleta gusto naseljeno;

iii.

prelijeće li se mnoštvo ljudi;

iv.

kojih je bespilotni zrakoplov dimenzija;

(b)

neublaženi rizik operacije u zraku uzimajući u obzir sljedeće:

i.

područje zračnog prostora u kojem će se operacija odvijati, prošireno zračnim prostorom potrebnim za postupanje u izvanrednim situacijama;

ii.

kategoriju zračnog prostora;

iii.

učinak na drugi zračni promet i upravljanje zračnim prometom, a posebno:

visinu na kojoj se odvija operacija;

kontrolirani i nekontrolirani zračni prostor;

je li riječ o aerodromskom okruženju;

je li riječ o zračnom prostoru iznad urbanog ili ruralnog područja;

odvojenost od ostalog prometa.

5.   Pri utvrđivanju mogućih mjera za ublažavanje rizika potrebnih za postizanje predložene ciljane razine sigurnosti uzimaju se u obzir sljedeće mogućnosti odnosno čimbenici:

(a)

ograničenja kretanja ljudi na tlu;

(b)

strateška radna ograničenja operacije UAS-a, konkretno:

i.

ograničavanje zemljopisnog prostora operacije;

ii.

ograničavanje trajanja ili rasporeda vremenskog slota operacije;

(c)

strateško ublažavanje rizika vodeći se općim pravilima letenja odnosno zajedničkom strukturom i uslugama zračnog prostora;

(d)

sposobnost nošenja s mogućim nepovoljnim uvjetima rada;

(e)

organizacijski čimbenici poput radnih postupaka i postupaka održavanja operatora UAS-a i postupci održavanja prema korisničkom priručniku proizvođača;

(f)

osposobljenost i stručnost osoblja uključenog u sigurnost leta;

(g)

rizik od ljudske pogreške u primjeni radnih postupaka;

(h)

kako je UAS projektiran i njegove radne značajke, konkretno:

i.

mogućnosti ublažavanja rizika od sudara;

ii.

postojanje sustava koji ograničavaju prijenos energije pri sudaru ili smanjuju krhkost bespilotnog zrakoplova;

iii.

je li UAS projektiran u skladu s priznatim normama i je li pouzdano siguran.

6.   Procjenjuje se koliko su predložene mjere za ublažavanje rizika robusne kako bi se utvrdilo jesu li u skladu sa sigurnosnim ciljevima i rizicima predviđene operacije, posebno kako bi se zajamčila sigurnost svake faze operacije.

Članak 12.

Odobravanje operacija u „posebnoj kategoriji”

1.   Nadležno tijelo ocjenjuje procjenu rizika i robusnost mjera za ublažavanje rizika koje je operator UAS-a u cilju sigurnog odvijanja cijele operacije predložio.

2.   Nadležno tijelo izdaje odobrenje za rad ako ocijeni:

(a)

da su ciljevima sigurnosti rada obuhvaćeni rizici operacije;

(b)

da su mjere za ublažavanje rizika koje se odnose na radne uvjete za izvođenje operacija, stručnost uključenog osoblja i tehnička obilježja bespilotnog zrakoplova zajedno dovoljni da bi operacija bila sigurna u odnosu na utvrđene rizike na tlu i u zraku;

(c)

da je operator UAS-a u izjavi posvjedočio da je planirana operacija u skladu sa svim primjenjivim pravilima Unije i nacionalnim pravilima koja se na nju odnose, posebno u pogledu sigurnosti, privatnosti, zaštite podataka, odgovornosti, polica osiguranja i zaštite okoliša.

3.   Ako se operacija ne smatra dovoljno sigurnom, nadležno tijelo o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva i navodi zašto je odbilo izdati odobrenje za rad.

4.   Nadležno tijelo u odobrenju za rad navodi sljedeće:

(a)

predmet odobrenja;

(b)

„posebne” uvjete koji se primjenjuju:

i.

na operacije UAS-ova i radna ograničenja;

ii.

u pogledu osposobljenosti operatora UAS-a ili, prema potrebi, udaljenog pilota;

iii.

na tehničke značajke UAS-a, uključujući, prema potrebi, njegovu certifikaciju;

(c)

informacije u nastavku:

i.

registracijski broj operatora UAS-a i tehničke značajke UAS-a;

ii.

upućivanje na procjenu operativnog rizika koju je izradio operator UAS-a;

iii.

radna ograničenja i uvjete operacije;

iv.

mjere za ublažavanje rizika koje je operator UAS-a dužan primijeniti;

v.

lokacije za koje se operacija odobrava i sve druge lokacije u državama članicama u skladu s člankom 13.;

vi.

sve dokumente i evidencije relevantne za vrstu operacije i vrstu događaja koje je potrebno navesti uz one utvrđene u Uredbi (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

5.   Nakon što zaprimi izjavu iz članka 5. stavka 5., nadležno tijelo:

(a)

provjerava sadržava li sve elemente iz točke 2. poglavlja UAS.SPEC.020 Priloga;

(b)

a ako da, operatoru UAS-a bez odgode izdaje potvrdu o primitku i potpunosti kako bi mogao započeti s operacijom.

Članak 13.

Prekogranične operacije ili operacije izvan države registracije

1.   Ako operator UAS-a namjerava provesti operaciju u „posebnoj kategoriji”, za nju je već dobio odobrenje za rad u skladu s člankom 12., a djelomično je ili u cijelosti ne planira izvesti u zračnom prostoru države članice registracije, nego u drugoj državi članici, nadležnom tijelu države članice u kojoj želi izvesti operaciju dostavlja zahtjev koji uključuje sljedeće:

(a)

preslik odobrenja za rad koje mu je dodijeljeno u skladu s člankom 12.; i

(b)

lokacije na kojima se operacija namjerava izvesti, uključujući, ako je potrebno, mjere za ublažavanje rizika ažurirane rizicima utvrđenima u skladu s člankom 11. stavkom 2. točkom (b) koji su svojstveni lokalnom zračnom prostoru, terenu, nastanjenosti i klimatskim uvjetima.

2.   Nakon što zaprimi zahtjev iz stavka 1., nadležno tijelo države članice u kojoj se želi izvesti operacija procjenjuje ga bez nepotrebnog odlaganja, a nadležnom tijelu države članice registracije i operatoru UAS-a dostavlja potvrdu da su ažurirane mjere za ublažavanje rizika iz stavka 1. točke (b) zadovoljavajuće i da se operacija smije izvesti na planiranoj lokaciji. Po primitku te potvrde operator UAS-a može započeti s planiranom operacijom, a država članica registracije u odobrenje za rad izdano u skladu s člankom 12. unosi ažurirane mjere za ublažavanje rizika, koje je operator UAS-a dužan primijeniti.

3.   Ako operator UAS-a namjerava provesti operaciju u „posebnoj kategoriji”, za nju je dao izjavu u skladu s člankom 5. stavkom 5., a djelomično je ili u cijelosti ne planira izvesti u zračnom prostoru države članice registracije, nego u drugoj državi članici, nadležnom tijelu države članice u kojoj želi izvesti operaciju dostavlja preslik izjave dostavljene državi članici registracije i preslik potvrde o primitku i potpunosti.

Članak 14.

Registracija operatora UAS-ova i certificiranih UAS-ova

1.   Države članice uspostavljaju i održavaju točne sustave registracije za UAS-ove za čiji je konstrukciju obvezna certifikacija i za operatore UAS-ova čiji rad može predstavljati rizik za sigurnost, zaštitu, privatnost i zaštitu osobnih podataka ili okoliša.

2.   U sustavima za registraciju operatora UAS-ova moraju se moći unijeti i razmjenjivati sljedeće informacije:

(a)

puno ime i datum rođenja fizičkih osoba, odnosno ime i identifikacijski broj pravnih osoba;

(b)

adresa operatora UAS-ova;

(c)

njihova adresa e-pošte i broj telefona;

(d)

broj police osiguranja za UAS ako se to zahtijeva pravom Unije ili nacionalnim pravom;

(e)

izjava kojom pravne osobe potvrđuju sljedeće: „Osoblje koje je izravno uključeno u operacije osposobljeno je za svoje zadaće, a UAS-ovima će upravljati isključivo odgovarajuće stručni udaljeni piloti.”;

(f)

izdana odobrenja za rad i izdani LUC-ovi te izjave popraćene potvrdom u skladu s člankom 12. stavkom 5. točkom (b).

3.   U sustavima za registraciju bespilotnih zrakoplova čija se konstrukcija mora certificirati moraju se moći unijeti i razmjenjivati sljedeće informacije:

(a)

ime proizvođača;

(b)

proizvođačeva oznaka bespilotnog zrakoplova;

(c)

serijski broj bespilotnog zrakoplova;

(d)

puno ime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj fizičke ili pravne osobe pod čijim je imenom registriran bespilotni zrakoplov.

4.   Države članice osiguravaju da su sustavi za registraciju digitalni i interoperabilni te da putem baze podataka iz članka 74. Uredbe (EU) 2018/1139 omogućuju uzajaman pristup informacijama i njihovo razmjenjivanje.

5.   Operatori UAS-ova dužni su registrirati se:

(a)

kada unutar „otvorene kategorije” izvode operacije:

i.

bespilotnim zrakoplovima dopuštene mase pri polijetanju od najmanje 250 g ili bespilotnim zrakoplovima koji u slučaju udarca na čovjeka mogu prenijeti kinetičku energiju veću od 80 džula; ili

ii.

bespilotnim zrakoplovima opremljenima senzorima koji mogu prikupljati osobne podatke osim ako je riječ o bespilotnim zrakoplovima koji se smatraju igračkama u skladu s Direktivom 2009/48/EZ.

(b)

kad god bespilotnim zrakoplovima, neovisno o njihovoj masi, izvode operacije unutar „posebne kategorije”.

6.   Ako je operator UAS-a fizička osoba, sam se registrira u državi članici u kojoj ima boravište, a ako je pravna osoba, to čini u državi članici u kojoj pretežito posluje, pri čemu vodi računa o tome da informacije unese ispravno. Operator UAS-a ne može u isto vrijeme biti registriran u više država članica.

Kako bi ih se moglo identificirati, države članice operatorima UAS-ova i za UAS-ove za koje je registracija obvezna dodjeljuju jedinstveni digitalni registarski broj.

Registracijski broj operatora UAS-a temelji se na normama na kojima se zasniva interoperabilnost sustava registracije.

7.   Vlasnik je dužan registrirati bespilotne zrakoplove čija je konstrukcija podložna certifikaciji.

Državna pripadnost i registarska oznaka bespilotnog zrakoplova utvrđuju se u skladu s Prilogom 7. ICAO-a. Bespilotni zrakoplov ne može u isto vrijeme biti registriran u više država članica.

8.   Operatori UAS-ova navode svoj registracijski broj na svakom bespilotnom zrakoplovu koji ispunjava uvjete iz stavka 5.

Članak 15.

Radni uvjeti za zemljopisna područja za UAS-ove

1.   Pri utvrđivanju zemljopisnih područja za UAS-ove države članice mogu iz razloga sigurnosti, zaštite, privatnosti ili ekoloških razloga:

(a)

za određene ili sve operacije sustava UAS-ova uvesti posebne uvjete, zahtijevati prethodno odobrenje za rad ili zabraniti takve operacije;

(b)

za operacije UAS-ova propisati ekološke norme;

(c)

dopustiti pristup samo određenim klasama UAS-ova;

(d)

dopustiti pristup samo UAS-ovima s određenim tehničkim značajkama, konkretno pristup uvjetovati posjedovanjem sustava za daljinsku identifikaciju ili geoinformacijskog sustava.

2.   Države članice mogu na temelju procjene rizika koju je provelo nadležno tijelo izuzeti određena zemljopisna područja od jednog ili više zahtjeva koji se primjenjuju na „otvorenu kategoriju” operacija UAS-ova.

3.   Kada države članice u skladu sa stavkom 1. ili 2., a radi geoinformiranja, utvrđuju zemljopisna područja za UAS-ove, osiguravaju da su informacije o tim područjima, među ostalim njihovo razdoblje valjanosti, javno dostupne u jedinstvenom digitalnom formatu.

Članak 16.

Operacije UAS-ova koje se provode u okviru zrakoplovno-modelarskih klubova i udruga

1.   Na zahtjev zrakoplovno-modelarskog kluba ili udruge nadležno tijelo može izdati odobrenje za operacije UAS-ova u okviru zrakoplovno-modelarskih klubova i udruga.

2.   Odobrenje iz stavka 1. izdaje se u skladu s bilo čim sljedećim:

(a)

mjerodavnim nacionalnim pravilima;

(b)

uspostavljenim postupcima, organizacijskom strukturom i sustavom upravljanja zrakoplovno-modelarskog kluba ili udruge, kojima se osigurava:

i.

da su udaljeni piloti koji izvode operacije u okviru zrakoplovno-modelarskih klubova ili udruga upoznati s uvjetima i ograničenjima utvrđenima u odobrenju koje izdaje nadležno tijelo;

ii.

da se udaljenim pilotima koji izvode operacije u okviru zrakoplovno-modelarskih klubova ili udruga pomaže u stjecanju znanja potrebnog kako bi UAS-ovima mogli upravljati sigurno i u skladu s uvjetima i ograničenjima utvrđenima u odobrenju;

iii.

da zrakoplovno-modelarski klubovi ili udruge odgovarajuće postupe ako doznaju da udaljeni pilot koji izvodi operacije u okviru zrakoplovno-modelarskih klubova ili udruga ne poštuje uvjete i ograničenja utvrđena u odobrenju i da o tome obavijeste nadležno tijelo;

iv.

da zrakoplovno-modelarski klub ili udruga nadležnom tijelu na njegov zahtjev dostavi dokumentaciju potrebnu za nadzor i praćenje.

3.   Odobrenje iz stavka 1. ograničeno je na državno područje države članice u kojoj je izdano i u njemu se navodi pod kojim se uvjetima smiju izvoditi operacije u okviru zrakoplovno-modelarskih klubova ili udruga.

4.   Države članice mogu zrakoplovno-modelarskim klubovima i udrugama omogućiti da svoje članove u njihovo ime registriraju u sustavima registracije uspostavljenima u skladu s člankom 14. U suprotnom se članovi tih klubova i udruga registriraju sami u skladu s člankom 14.

Članak 17.

Imenovanje nadležnog tijela

1.   Svaka država članica imenuje jedno ili više nadležnih tijela zaduženih za zadaće iz članka 18.

2.   Ako država članica imenuje više nadležnih tijela:

(a)

jasno određuje za što je koje od njih nadležno i odgovorno;

(b)

uspostavlja odgovarajući mehanizam za njihovu koordinaciju radi djelotvornog nadziranja svih organizacija i osoba koje podliježu ovoj Uredbi.

Članak 18.

Zadaće nadležnog tijela

Nadležno tijelo:

(a)

dužno je pobrinuti se da se ova Uredba provodi;

(b)

izdaje, suspendira ili povlači certifikate operatora UAS-ova i dozvole udaljenih pilota koji izvode operacije UAS-ova u „certificiranoj kategoriji”;

(c)

udaljenim pilotima izdaje potvrdu o položenom internetskom ispitu teorijskog znanja u skladu s poglavljima UAS.OPEN.020 i UAS.OPEN.040 Priloga te izdaje, mijenja, suspendira, ograničava ili povlači potvrde o osposobljenosti udaljenih pilota u skladu s poglavljem UAS.OPEN.030 Priloga;

(d)

ako je riječ o odobrenjima za rad i LUC-ovima, odnosno izjavama, potrebnima za izvođenje operacija UAS-ova u „posebnoj kategoriji”, izdaje ih, mijenja, suspendira, ograničava ili povlači, odnosno provjerava jesu li potpune;

(e)

čuva dokumentaciju, evidenciju i izvješća o odobrenjima za rad UAS-ova, izjavama, potvrdama o osposobljenosti udaljenih pilota i LUC-ovima;

(f)

u jedinstvenom digitalnom formatu na raspolaganje stavlja informacije o zemljopisnim područjima za UAS-ove koja su utvrdile države članice i koja su uspostavljena u nacionalnom zračnom prostoru njegove države;

(g)

izdaje potvrde o primitku i potpunosti u skladu s člankom 12. stavkom 5. točkom (b) ili potvrdu u skladu s člankom 13. stavkom 2.;

(h)

razvija sustav nadzora temeljen na riziku i primjenjuje ga:

i.

na operatore UAS-ova koji su dostavili izjavu, imaju odobrenje za rad ili LUC;

ii.

zrakoplovno-modelarske klubove i udruge koji imaju odobrenje iz članka 16.;

(i)

ako nije riječ o operacijama u „otvorenoj kategoriji”, nego drugima, planira reviziju na temelju profila rizika, razine usklađenosti s propisima i sigurnosti operatora UAS-ova koji su podnijeli izjavu ili posjeduju potvrdu koju im je izdalo nadležno tijelo;

(j)

ako nije riječ o operacijama u „otvorenoj kategoriji”, nego drugima, provodi inspekcijski nadzor nad operatorima UAS-ova koji su podnijeli izjavu ili posjeduju potvrdu koju im je izdalo nadležno tijelo koje provodi inspekcijski nadzor nad UAS-om i osigurava da operatori UAS-ova i daljinski piloti poštuju ovu Uredbu;

(k)

uspostavlja sustav kojim se otkrivaju i istražuju slučajevi neusklađenosti operatora UAS-ova koji djeluju u „otvorenoj” ili „posebnoj” kategoriji i o tome izvješćuje u skladu s člankom 19. stavkom 2.;

(l)

operatorima UAS-ova daje informacije i smjernice za povećanje sigurnosti operacija UAS-ova;

(m)

uspostavlja i održava sustave registracije za UAS-ove za čiju je konstrukciju obvezna certifikacija i za operatore UAS-ova čiji rad može predstavljati rizik za sigurnost, zaštitu, privatnost i zaštitu osobnih podataka ili okoliša.

Članak 19.

Sigurnosne informacije

1.   Nadležna tijela država članica te tijela za nadzor tržišta i kontrolna tijela iz članka 36. Delegirane uredbe (EU) 2019/945 surađuju na pitanjima sigurnosti i uspostavljaju postupke za učinkovitu razmjenu sigurnosnih informacija.

2.   Operatori UAS-a nadležnom tijelu prijavljuju sve sigurnosno relevantne događaje te razmjenjuju informacije o svojim UAS-ovima u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014.

3.   Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) i nadležna tijela prikupljaju, analiziraju i objavljuju sigurnosne informacije u vezi s operacijama UAS-ova na pripadajućem državnom području u skladu s člankom 119. Uredbe (EU) 2018/1139 i njezinim provedbenim aktima.

4.   Ako zaprime bilo koju od informacija iz stavka 1., 2. ili 3., Agencija i nadležno tijelo poduzimaju potrebne mjere kako bi na temelju najboljih dostupnih dokaza i analize riješili sva sigurnosna pitanja, uzimajući u obzir međuovisnosti različitih područja sigurnosti u zračnom prometu te ovisnosti između sigurnosti zračnog prometa i kibersigurnosti s jedne strane i ostalih tehničkih područja regulacije zračnog prometa s druge strane.

5.   Ako nadležno tijelo ili Agencija poduzme mjere u skladu sa stavkom 4., odmah o tome obavješćuje sve relevantne zainteresirane strane i organizacije koje su dužne uskladiti se s tim mjerama u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i njezinim provedbenim aktima.

Članak 20.

Posebne odredbe o korištenju određenih UAS-ova u „otvorenoj kategoriji”

Operacije tipova UAS-ova u smislu Odluke br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) koji nisu u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2019/945 niti su privatno izrađeni, ali su na tržište stavljeni prije 1. srpnja 2022., dopuštene su pod sljedećim uvjetima:

(a)

kad je riječ o potkategoriji A1 iz dijela A Priloga, ako su dopuštena masa bespilotnog zrakoplova pri polijetanju i masa njegova korisnog tereta zajedno manje od 250 g;

(b)

kad je riječ o potkategoriji A3 iz dijela A Priloga, ako su dopuštena masa bespilotnog zrakoplova pri polijetanju i masa njegova korisnog tereta zajedno manje od 25 kg;

Članak 21.

Prilagođavanje odobrenja, izjava i potvrda

1.   Odobrenja izdana operatorima UAS-ova, potvrde o osposobljenosti udaljenih pilota i izjave operatora UAS-ova odnosno jednakovrijedne isprave izdane na temelju nacionalnog prava ostaju na snazi do 1. srpnja 2021.

2.   Države članice do 1. srpnja 2021. u skladu s ovom Uredbom konvertiraju potvrde o osposobljenosti koje su izdale ili izdaju udaljenim pilotima, odobrenja za rad koja su izdala ili izdaju operatorima UAS-ovima i izjave koje su ti operatori dali ili daju.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 14., za operacije UAS-ova koje se provode u okviru zrakoplovno-modelarskih klubova i udruga do 1. srpnja 2022. nije potrebno odobrenje u skladu s člankom 16., nego se s njima može nastaviti prema nacionalnim pravilima.

Članak 22.

Prijelazne odredbe

Ne dovodeći u pitanje članak 20., tijekom prijelaznog se razdoblja od dvije godine, koje započinje godinu dana nakon dana stupanja na snagu ove Uredbe, u „otvorenoj kategoriji” smiju koristiti UAS-ovi koji ne ispunjavaju zahtjeve iz dijelova od 1. do 5. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2019/945 ako vrijedi sljedeće:

(a)

bespilotni zrakoplovi dopuštene su mase pri polijetanju manje od 500 g i njima unutar operativnih zahtjeva iz točke 1. poglavlja UAS.OPEN.020 dijela A Priloga upravljaju udaljeni piloti osposobljeni u mjeri koju je propisala predmetna država članica;

(b)

bespilotni zrakoplovi dopuštene su mase pri polijetanju manje od 2 kg, ljudima se ne približavaju bliže od 50 m horizontalno, a udaljeni piloti osposobljeni su barem u mjeri propisanoj točkom 2. poglavlja UAS.OPEN.030 dijela A Priloga;

(c)

bespilotni zrakoplovi dopuštene su mase pri polijetanju veće od 2 kg, a manje od 25 kg, njima se upravlja unutar operativnih zahtjeva iz točaka 1. i 2. poglavlja UAS.OPEN.040, a udaljeni piloti osposobljeni su barem u mjeri propisanoj točkom 4. podtočkom (b) poglavlja UAS.OPEN.020 dijela A Priloga.

Članak 23.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2020.

2.   Članak 5. stavak 5. primjenjuje se od dana na koji se Dodatak 1. Prilogu izmijeni uključivanjem primjenjivih standardnih scenarija. Dok se ova Uredba ne izmijeni, odnosno u Dodatak 1. Prilogu ne uključi standardni scenarij, države članice mogu u skladu s člankom 5. stavkom 5. prihvaćati izjave operatora UAS-a na temelju nacionalnih standardnih scenarija ako ti scenariji ispunjavaju zahtjeve iz poglavlja UAS.SPEC.020 Priloga.

3.   Članak 15. stavak 3. primjenjuje se od 1. srpnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 оd 12. ožujka 2019. o sustavima bespilotnih zrakoplova i o operatorima sustava bespilotnih zrakoplova iz trećih zemalja (vidjeti stranicu 1. ovog Službenog lista).

(3)  Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (SL L 170, 30.6.2009., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi te o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 i uredaba (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010 (SL L 281, 13.10.2012., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 296, 25.10.2012., str. 1).

(7)  Uredba Komisije (EU) br. 1332/2011 od 16. prosinca 2011. o zahtjevima uporabe zajedničkoga zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku (SL L 336, 20.12.2011., str. 20.).

(8)  Uredba (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL L 122, 24.4.2014., str. 18.).

(9)  Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.).


PRILOG

OPERACIJE UAS-OVA U „OTVORENOJ KATEGORIJI” I „POSEBNOJ KATEGORIJI”

DIO A

OPERACIJE UAS-ova U „OTVORENOJ KATEGORIJI”

UAS.OPEN.010 Opće odredbe

(1)

„Otvorena kategorija” operacija UAS-ova podijeljena je na tri potkategorije, A1, A2 i A3, na temelju radnih ograničenja, zahtjeva koji se odnose na udaljene pilote i tehničkih zahtjeva za UAS-ove.

(2)

Ako u operaciji UAS-a bespilotni zrakoplov polijeće s prirodno povišenog tla ili ga prelijeće, ne smije se udaljavati više od 120 metara od najbliže točke na tlu. Udaljenosti se mjere uzimajući u obzir o kakvom je terenu riječ, npr. ravnici, brdu ili planini.

(3)

Ako se bespilotni zrakoplov umjetnoj tvorevini višoj od 105 m približava na horizontalnu udaljenost manju od 50 m, a subjekt nadležan za tu tvorevinu zatraži da se leti na većoj visini, dopušteno je letjeti najviše 15 m iznad te tvorevine.

(4)

Odstupajući od točke 2., udaljeni pilot smije bespilotnim jedrilicama dopuštene mase pri polijetanju i mase korisnog tereta zajedno manjih od 10 kg letjeti i više od 120 m od najbliže točke na tlu pod uvjetom da njima ne leti više od 120 m iznad sebe.

UAS.OPEN.020 Operacije UAS-ova u potkategoriji A1

Operacije UAS-ova u potkategoriji A1 moraju biti u skladu sa svim sljedećim uvjetima:

(1)

kad je riječ o bespilotnim zrakoplovima iz točke 5. podtočke (d), udaljeni pilot njima ne prelijeće mnoštvo ljudi ni, koliko u razumnoj mjeri može znati o njihovu prisustvu, neuključene osobe. Ako se one ondje ipak neočekivano zateknu, udaljeni pilot vodi računa o tome da prelet iznad njih traje što kraće;

(2)

kad je riječ o bespilotnim zrakoplovima iz točke 5. podtočaka (a), (b) i (c), udaljeni pilot njima smije prelijetati neuključene osobe, ali ne i mnoštvo ljudi;

(3)

odstupajući od članka 4. stavka 1. točke (d), bespilotni zrakoplovi u načinu rada „slijedi me” od udaljenog se pilota ne smiju udaljavati više od 50 m;

(4)

izvodi ih:

(a)

udaljeni pilot upoznat s korisničkim priručnikom proizvođača sustava UAS-a;

(b)

a ako je riječ o bespilotnom zrakoplovu klase C1 definirane u dijelu 2. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2019/945, udaljeni pilot koji je završio internetski tečaj, tj. na internetu položio ispit iz teorijskog znanja koji je pripremilo nadležno tijelo ili tijelo priznato kao nadležno tijelo države članice u kojoj je operator UAS-a registriran. Ispit se sastoji od 40 pitanja s višestrukim izborom primjereno raspoređenih na sljedeća područja:

i.

sigurnost zračnog prometa;

ii.

ograničenja u vezi sa zračnim prostorom;

iii.

reguliranje zračnog prometa;

iv.

ljudska ograničenja;

v.

radne postupke;

vi.

opće znanje o UAS-ovima;

vii.

privatnost i zaštitu podataka;

viii.

police osiguranja;

ix.

zaštitu;

(5)

izvode se bespilotnim zrakoplovima:

(a)

dopuštene mase pri polijetanju, uključujući korisni teret, manje od 250 g i maksimalne brzine manje od 19 m/s ako je riječ o privatno izrađenim UAS-ovima; ili

(b)

koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 20. točke (a);

(c)

klase C0 koji ispunjavaju zahtjeve te klase kako je definirano u dijelu 1. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2019/945; ili

(d)

klase C1 koji ispunjavaju zahtjeve te klase kako je definirano u dijelu 2. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2019/945, a čiji je sustav izravne daljinske identifikacije i geoinformacijski sustav tijekom izvođenja operacije ažuriran i aktivan.

UAS.OPEN.030 Operacije UAS-ova u potkategoriji A2

Operacije UAS-ova u potkategoriji A2 moraju biti u skladu sa svim sljedećim uvjetima:

(1)

bespilotnim se zrakoplovom ne prelijeću neuključene osobe niti im se približava na manje od 30 m horizontalno; udaljeni pilot smije tu sigurnosnu horizontalnu razdaljinu smanjiti na minimalnih 5 m od uključenih osoba ako upravlja bespilotnim zrakoplovom s uključenim niskobrzinskim načinom rada, a nakon što u obzir uzme sljedeće:

(a)

vremenske uvjete;

(b)

performanse bespilotnog zrakoplova;

(c)

diferencijaciju područja preleta;

(2)

izvodi ih udaljeni pilot upoznat s korisničkim priručnikom proizvođača UAS-a kojem je nadležno tijelo ili tijelo priznato kao nadležno tijelo države članice u kojoj je operator UAS-a registriran izdalo potvrdu o osposobljenosti udaljenog pilota. Potvrda se izdaje nakon što se navedenim redoslijedom ispune svi sljedeći uvjeti:

(a)

na internetu dovrši tečaj i položi ispit iz teorijskog znanja kako je navedeno u točki 4. podtočki (b) poglavlja UAS.OPEN.020;

(b)

završi samopraktično osposobljavanje u radnim uvjetima potkategorije A3 kako je utvrđeno u točkama 1. i 2. poglavlja UAS.OPEN.040;

(c)

izjavi da je samopraktično osposobljavanje iz točke (b) završeno i položi dodatan ispit iz teorijskog znanja koji je pripremilo nadležno tijelo ili tijelo priznato kao nadležno tijelo države članice u kojoj je operator UAS-a registriran. Ispitom se ocjenjuje znanje udaljenog pilota o tehničkim i operativnim mogućnostima ublažavanja rizika na tlu, a sastoji se od najmanje 30 pitanja s višestrukim izborom primjereno raspoređenih na područja u nastavku:

i.

meteorologiju;

ii.

letne performanse bespilotnog zrakoplova;

iii.

tehničke i operativne mogućnosti ublažavanja rizika na tlu;

(3)

izvode se bespilotnim zrakoplovom klase C2 koji ispunjava zahtjeve te klase kako je definirano u dijelu 3. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2019/945, a čiji je sustav izravne daljinske identifikacije i geoinformacijski sustav tijekom izvođenja operacije ažuriran i aktivan.

UAS.OPEN.040 Operacije UAS-ova u potkategoriji A3

Operacije UAS-ova u potkategoriji A3 moraju biti u skladu sa svim sljedećim uvjetima:

(1)

izvode se ondje gdje udaljeni pilot razumno može očekivati da se bespilotnim zrakoplovom ni u jednom trenutku neće ugroziti neuključene osobe;

(2)

izvode se na sigurnoj horizontalnoj razdaljini od najmanje 150 metara od stambenih, poslovnih, industrijskih ili rekreacijskih područja;

(3)

izvodi ih udaljeni pilot koji je na internetu dovršio tečaj i položio ispit iz teorijskog znanja kako je navedeno u točki 4. podtočki (b) poglavlja UAS.OPEN.020;

(4)

izvode se bespilotnim zrakoplovima:

(a)

dopuštene mase pri polijetanju, uključujući korisni teret, manje od 25 kg ako je riječ o privatno izrađenim UAS-ovima; ili

(b)

koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 20. točke (b);

(c)

klase C2 koji ispunjavaju zahtjeve te klase kako je definirano u dijelu 3. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2019/945, a čiji je sustav izravne daljinske identifikacije i geoinformacijski sustav tijekom izvođenja operacije ažuriran i aktivan; ili

(d)

klase C3 koji ispunjavaju zahtjeve te klase kako je definirano u dijelu 4. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2019/945, a čiji je sustav izravne daljinske identifikacije i geoinformacijski sustav tijekom izvođenja operacije ažuriran i aktivan; ili

(e)

klase C4 koji ispunjavaju zahtjeve te klase kako je definirano u dijelu 5. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2019/945.

UAS.OPEN.050 Odgovornosti operatora UAS-a

Operator UAS-a dužan je:

(1)

uspostaviti radne postupke prilagođene vrsti operacije i pripadajućem riziku;

(2)

osigurati da se u svim operacijama učinkovito koristi radiofrekvencijski spektar i da se pritom izbjegavaju štetne smetnje;

(3)

imenovati udaljenog pilota za svaku operaciju UAS-a;

(4)

osigurati da su udaljeni piloti i drugo osoblje zaduženo za zadaće povezane s operacijom upoznati s korisničkim priručnikom proizvođača UAS-a; i

(a)

kad je riječ u udaljenim pilotima, da su odgovarajuće osposobljeni za svoje zadaće u potkategoriji planiranih operacija UAS-a u skladu s poglavljem UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 ili UAS.OPEN.040, odnosno, kad je riječ o drugom osoblju, da su u okviru posla dovršili tečaj koji je pripremio operator;

(b)

da su u potpunosti upoznati s procedurama operatora UAS-a;

(c)

da su im u skladu s člankom 15. za planiranu operaciju UAS-a pružene relevantne informacije o eventualnim zemljopisnim područjima koje je objavila država članica operacije;

(5)

prema potrebi ažurirati informacije u geoinformacijskom sustavu u skladu s planiranim mjestom izvođenja operacije;

(6)

ako se operacija izvodi bespilotnim zrakoplovom neke od klasa iz dijelova od 1. do 5. Delegirane uredbe (EU) 2019/945, osigurati:

(a)

da za UAS postoji odgovarajuća EU izjava o sukladnosti, uključujući upućivanje na odgovarajuću klasu; i

(b)

da bespilotni zrakoplov nosi identifikacijsku oznaku klase;

(7)

ako je riječ o operaciji UAS-a u potkategoriji A2 ili A3, osigurati da su uključene osobe koje su prisutne u području operacije obaviještene o rizicima i da su izrijekom pristale prisustvovati.

UAS.OPEN.060 Odgovornosti udaljenog pilota

(1)

Prije nego što započne s operacijom UAS-a, udaljeni pilot mora:

(a)

biti odgovarajuće osposobljen za svoje zadaće u potkategoriji planiranih operacija UAS-a u skladu s poglavljem UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 ili UAS.OPEN.040 te, dok upravlja UAS-om, kod sebe imati dokaz o osposobljenosti osim ako upravlja bespilotnim zrakoplovom iz točke 5. podtočke (a), (b) ili (c) poglavlja UAS.OPEN.020;

(b)

u skladu s člankom 15. za planiranu operaciju UAS-a pribaviti ažurirane relevantne informacije o eventualnim zemljopisnim područjima koje je objavila država članica operacije;

(c)

voditi računa o okruženju, provjeravati postoje li relevantne prirodne ili umjetne tvorevine te, ako ne upravlja u potkategoriji A1 bespilotnim zrakoplovom iz točke 5. podtočke (a), (b) ili (c) poglavlja UAS.OPEN.020, provjeravati i jesu li prisutne neuključene osobe;

(d)

osigurati da je stanje UAS-a takvo da se let može sigurno dovršiti te, ako je primjenjivo, provjeriti ispravnost rada izravne daljinske identifikacije;

(e)

ako bespilotni zrakoplov nosi dodatan koristan teret, provjeriti da mu ukupna masa pri polijetanju ne prelazi dopuštenu masu pri polijetanju kako ju je utvrdio proizvođač ni ograničenje dopuštene mase pri polijetanju za tu klasu.

(2)

Udaljeni pilot tijekom leta:

(a)

ne smije biti pod utjecajem psihoaktivnih tvari ni alkohola ni upravljati UAS-om ako to nije u stanju zbog ozljede, umora, uzetih lijekova, bolesti ili drugih razloga;

(b)

mora održavati vizualni kontakt s bespilotnim zrakoplovom te promatrati zračni prostor oko njega kako ne bi došlo do sudara sa zrakoplovom s posadom. Udaljeni pilot prekida let ako operacija postane rizična za druge zrakoplove, ljude, životinje, okoliš ili imovinu;

(c)

mora poštovati radna ograničenja u zemljopisnim područjima kako su definirana člankom 15.;

(d)

mora znati kako zadržati kontrolu nad bespilotnim zrakoplovom, osim ako je s njim izgubio vezu ili ako je bespilotni zrakoplov u slobodnom letu;

(e)

mora UAS-om upravljati slijedeći korisnički priručnik proizvođača i poštujući sva primjenjiva ograničenja;

(f)

mora slijediti procedure operatora, ako su dostupne.

(3)

Ako za to ne dobiju dopuštenje predmetnih službi za hitne intervencije, udaljeni piloti i operatori UAS-ova ne lete blizu ni unutar područja u kojima je u tijeku hitna intervencija.

(4)

Za potrebe točke 2. podtočke (b) udaljenim pilotima u sigurnom izvođenju leta pomagati može promatrač bespilotnog zrakoplova, koji se nalazi do njih i bez pomagala vizualno prati let predmetnog bespilotnog zrakoplova. Daljinski pilot i promatrač bespilotnog zrakoplova moraju komunicirati jasno i djelotvorno.

UAS.OPEN.070 Trajanje i valjanost teorijskog znanja i potvrda koje udaljeni piloti stječu ispitom na internetu

(1)

Teorijsko znanje koje je udaljeni pilot stekao na internetu, propisano točkom 4. podtočkom (b) poglavlja UAS.OPEN.020 i točkom 3. poglavlja UAS.OPEN.040, i potvrda o osposobljenosti udaljenog pilota, propisana točkom 2. poglavlja UAS.OPEN.030, valjani su pet godina.

(2)

Da bi se teorijsko znanje udaljenog pilota i potvrda o njegovoj osposobljenosti priznali za novo razdoblje, osposobljenost se mora dokazati ispunjavanjem zahtjeva iz točke 2. poglavlja UAS.OPEN.030 ili točke 4. podtočke (b) poglavlja UAS.OPEN.020.

DIO B

OPERACIJE UAS-ova U „POSEBNOJ KATEGORIJI”

UAS.SPEC.010 Opće odredbe

Ako operator UAS-a ne posjeduje certifikat operatora lakog UAS-a (LUC) s odgovarajućim povlasticama predviđen dijelom C ovog Priloga, nadležnom tijelu dostavlja procjenu operativnog rizika za planiranu operaciju u skladu s člankom 11. ili, ako se primjenjuje poglavlje UAS.SPEC.020, podnosi izjavu. Operator UAS-a redovito ocjenjuje jesu li poduzete mjere ublažavanja rizika odgovarajuće i prema potrebi ih ažurira.

UAS.SPEC.020 Izjava o radu

(1)

U skladu s člankom 5. operator UAS-a može, kao alternativu poglavljima UAS.SPEC.30 i UAS.SPEC.40, nadležnom tijelu države članice operacije podnijeti izjavu o radu kojom potvrđuje sukladnost sa standardnim scenarijem iz Dodatka 1. ovom Prilogu ako je riječ o operacijama:

(a)

bespilotnih zrakoplova:

i.

maksimalne dimenzije od 3 m s kojima se održava vizualni kontakt i leti iznad kontroliranog područja tla, ali ne iznad mnoštva ljudi;

ii.

maksimalne dimenzije od 1 m s kojima se održava vizualni kontakt, ali ne leti iznad mnoštva ljudi;

iii.

maksimalne dimenzije od 1 m s kojima se ne održava vizualni kontakt, a leti iznad slabo naseljenih područja;

iv.

maksimalne dimenzije od 3 m s kojima se ne održava vizualni kontakt, a leti iznad kontroliranog područja tla;

(b)

koje se izvode na visini manjoj od 120 m od tla; i:

i.

u nekontroliranom zračnom prostoru (klasa F ili G); ili

ii.

u kontroliranom zračnom prostoru nakon što se pojedinačan let koordinira i za njega dobije odobrenje u skladu s objavljenim postupcima za područje operacije.

(2)

Operator UAS-a u izjavi:

(a)

navodi administrativne informacije o sebi;

(b)

navodi da operacija ispunjava operativni zahtjev iz točke 1. i da je u skladu sa standardnim scenarijem iz Dodatka 1. Prilogu;

(c)

navodi da će primjenjivati relevantne mjere ublažavanja rizika potrebne za sigurnost operacije, među ostalim upute koje se odnose na izvođenje operacije, na izradu bespilotnog zrakoplova i na osposobljenost uključenog osoblja;

(d)

potvrđuje da će, ako se to zahtijeva pravom Unije ili nacionalnim pravom, svaki let obuhvaćen izjavom biti pokriven policom osiguranja.

(3)

Nakon što zaprimi izjavu, nadležno tijelo provjerava sadržava li sve elemente iz točke 2., a ako da, operatoru UAS-a bez nepotrebne odgode izdaje potvrdu o primitku i potpunosti.

(4)

Operator UAS-a smije započeti operaciju nakon što zaprimi potvrdu o primitku i potpunosti.

(5)

Operatori UAS-ova bez odgode obavješćuju nadležno tijelo ako se informacije koje su naveli u izjavi o radu promijene.

(6)

Operatori UAS-ova koji imaju LUC s odgovarajućim povlasticama predviđen dijelom C ovog Priloga ne moraju podnijeti izjavu.

UAS.SPEC.030 Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

(1)

Prije nego što započne s operacijom UAS-a u „posebnoj kategoriji”, operator UAS-a dužan je od nadležnog tijela države članice registracije ishoditi odobrenje za rad, osim:

(a)

ako se primjenjuje poglavlje UAS.SPEC.020; ili

(b)

ako operator UAS-a ima LUC s odgovarajućim povlasticama predviđen dijelom C ovog Priloga.

(2)

Operator UAS-a dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje ažuriranog odobrenja za rad ako se operacija ili mjere za ublažavanje rizika navedene u odobrenju za rad bitno izmijene.

(3)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad temelji se na procjeni rizika iz članka 11. te se u njemu navodi i sljedeće:

(a)

registracijski broj operatora UAS-a;

(b)

ako je riječ o fizičkoj osobi, ime odgovornog rukovoditelja ili ime operatora UAS-a;

(c)

procjena operativnog rizika;

(d)

dovoljno detaljan opis mjera za ublažavanje rizika koje predlaže operator UAS-a da bi nadležno tijelo moglo ocijeniti njihovu primjerenost;

(e)

priručnik za rad ako je potreban zbog rizika i složenosti operacije;

(f)

da će, ako se to zahtijeva pravom Unije ili nacionalnim pravom, operacije UAS-a od početka biti pokrivene policom osiguranja.

UAS.SPEC.040 Izdavanje odobrenja za rad

(1)

Nakon što zaprimi zahtjev u skladu s točkom UAS.SPEC.030, nadležno tijelo bez nepotrebne odgode izdaje odobrenje za rad u skladu s člankom 12. ako zaključi da operacija ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

navedene su sve informacije iz točke 3. poglavlja UAS.SPEC.030;

(b)

ako će se operacija ili njezin dio odvijati u kontroliranom zračnom prostoru, postoji postupak za koordinaciju s odgovarajućim pružateljem usluga za zračni prostor.

(2)

Nadležno tijelo u skladu s člankom 12. u odobrenju za rad točno navodi na što se odobrenje odnosi.

UAS.SPEC.050 Odgovornosti operatora UAS-a

(1)

Operator UAS-a dužan je:

(a)

uspostaviti postupke i utvrditi ograničenja prilagođene vrsti planirane operacije i pripadajućem riziku, među ostalim:

i.

radne postupke kojima se osigurava sigurnost operacija;

ii.

postupke kojima se osigurava da se u planiranoj operaciji poštuju sigurnosni zahtjevi primjenjivi u području operacije;

iii.

mjere zaštite od nezakonitog ometanja i neovlaštenog pristupa;

iv.

postupke kojima se osigurava usklađenost operacija s Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Konkretno, ako to primjenom članka 35. te uredbe zatraži nacionalno tijelo nadležno za zaštitu podataka, operator UAS-a mora provesti procjenu učinka na zaštitu podataka;

v.

smjernice za svoje udaljene pilote kako bi se operacije UAS-ova planirale tako da što je moguće manje, među ostalim bukom ili drugim emisijama, ometaju ljude i životinje;

(b)

odrediti udaljenog pilota za svaku neautonomnu operaciju, a za autonomne osigurati da su odgovornosti i zadaće, posebice one definirane u točkama 2. i 3. poglavlja UAS.SPEC.060, u svim fazama operacije ispravno raspodijeljene slijedeći postupke uspostavljene u skladu s prethodno navedenom točkom (a);

(c)

osigurati da se u svim operacijama učinkovito koristi radiofrekvencijski spektar i da se pritom izbjegavaju štetne smetnje;

(d)

osigurati da su udaljeni piloti prije izvođenja operacije:

i.

osposobljeni za svoje zadaće u skladu s primjenjivim osposobljavanjem predviđenim u odobrenju za rad ili, ako se primjenjuje poglavlje UAS.SPEC.020, kako je predviđeno uvjetima i ograničenjima utvrđenima u odgovarajućem standardnom scenariju iz Dodatka 1. ili u LUC-u;

ii.

odslušali tečaj za udaljene pilote radi stjecanja znanja iz članka 8. stavka 2.;

iii.

odslušali tečaj za udaljene pilote predviđen u odobrenju za rad ako izvode operacije za koje je takvo odobrenje nužno. Tečaj se izvodi u suradnji sa subjektom kojeg nadležno tijelo priznaje;

iv.

odslušali tečaj za udaljene pilote posvećen operacijama obuhvaćenima izjavom koje se izvode u skladu s mjerama za ublažavanje rizika utvrđenima u standardnom scenariju;

v.

obaviješteni o priručniku za rad operatora UAS-a ako se to zahtijeva na temelju procjene rizika i o postupcima uspostavljenima u skladu s točkom (a);

vi.

upoznati s ažuriranim informacijama o eventualnim zemljopisnim područjima definiranima u skladu s člankom 15. koje su relevantne za planiranu operaciju;

(e)

osigurati da su članovi osoblja s dužnostima ključnima za operaciju UAS-a, izuzev samog udaljenog pilota:

i.

u okviru posla dovršili tečaj koji je pripremio operator;

ii.

obaviješteni o priručniku za rad operatora UAS-a ako se to zahtijeva na temelju procjene rizika i o postupcima uspostavljenima u skladu s točkom (a);

iii.

upoznati s ažuriranim informacijama o eventualnim zemljopisnim područjima definiranima u skladu s člankom 15. koje su relevantne za planiranu operaciju;

(f)

operacije izvoditi u skladu s ograničenjima, uvjetima i mjerama za ublažavanje rizika utvrđenima u izjavi ili u odobrenju za rad;

(g)

evidentirati informacije o operacijama UAS-a u skladu s izjavom ili s odobrenjem za rad;

(h)

upotrebljavati UAS koji je projektiran u najmanju ruku tako da se spriječi da zbog eventualnog kvara bespilotni zrakoplov napusti zračni prostor operacije ili prouzroči smrt. Usto, sučelje čovjeka i stroja mora biti takvo da umanjuje rizik od greške pilota i ne uzrokuje nerazuman umor;

i.

održavati UAS u stanju potrebnom za sigurno odvijanje operacije:

i.

u najmanju ruku tako što će propisati upute za održavanje i za održavanje zapošljavati primjereno osposobljeno i kvalificirano osoblje; i

ii.

tako što će, ako se tako zahtijeva, postupati u skladu s poglavljem UAS.SPEC.100;

iii.

tako što će upotrebljavati bespilotne zrakoplove projektirane za smanjenje buke i drugih emisija, uzimajući u obzir vrstu planiranih operacija i geografska područja u kojima buka i druge emisije mogu biti zabrinjavajuće.

UAS.SPEC.060 Odgovornosti udaljenog pilota

(1)

Udaljeni pilot:

(a)

ne smije biti pod utjecajem psihoaktivnih tvari ni alkohola ni upravljati UAS-om ako to nije u stanju zbog ozljede, umora, uzetih lijekova, bolesti ili drugih razloga;

(b)

mora za tu ulogu biti odgovarajuće osposobljen u skladu s odobrenjem za rad, standardnim scenarijem iz Dodatka 1. ili LUC-om te, dok upravlja UAS-om, kod sebe imati dokaz o osposobljenosti.

(2)

Prije nego što započne s operacijom UAS-a, udaljeni pilot dužan je:

(a)

upoznati s ažuriranim informacijama o eventualnim zemljopisnim područjima definiranima u skladu s člankom 15. koje su relevantne za planiranu operaciju;

(b)

osigurati da je radno okruženje u skladu s odobrenim ili u izjavi navedenim ograničenjima i uvjetima;

(c)

osigurati da je stanje UAS-a takvo da se let može sigurno dovršiti te, ako je primjenjivo, provjeriti ispravnost rada izravne daljinske identifikacije;

(d)

osigurati da su informacije o operaciji dostupne relevantnoj jedinici operativnih usluga u zračnom prometu (ATS), drugim korisnicima zračnog prostora i relevantnim dionicima, u skladu s odobrenjem za rad ili s uvjetima koje je država članica objavila za zemljopisno područje operacije u skladu s člankom 15.

(3)

Udaljeni pilot tijekom leta:

(a)

poštuje odobrena ili u izjavi navedena ograničenja i uvjete;

(b)

ne ulazi ni u kakav rizik koji bi mogao uzrokovati sudar sa zrakoplovom s posadom te prekida let ako postane rizičan za druge zrakoplove, ljude, životinje, okoliš ili imovinu;

(c)

poštuje radna ograničenja u zemljopisnim područjima kako su definirana člankom 15.;

(d)

slijedi procedure operatora;

(e)

ako za to ne dobije dopuštenje odgovornih službi za hitne intervencije, ne leti blizu ni unutar područja u kojima je u tijeku hitna intervencija.

UAS.SPEC.070 Prenosivost odobrenja za rad

Odobrenje za rad nije prenosivo.

UAS.SPEC.080 Trajanje i valjanost odobrenja za rad

(1)

Nadležno tijelo u odobrenju za rad navodi dokad je ono valjano.

(2)

Ne dovodeći u pitanje točku 1., odobrenje za rad valjano je sve dok operator UAS-a poštuje u njemu utvrđene uvjete i relevantne zahtjeve iz ove Uredbe.

(3)

Ako se odobrenje za rad opozove ili preda, operator UAS-a bez odgode u digitalnom formatu nadležnom tijelu potvrđuje da je to primio na znanje.

UAS.SPEC.090 Pristup

Za potrebe dokazivanja usklađenosti s ovom Uredbom operator UAS-a svim osobama koje je nadležno tijelo propisno ovlastilo omogućuje pristup svim objektima, UAS-ovima, dokumentima, evidencijama, podacima, postupcima i drugim materijalima bitnima za njegovu aktivnost obuhvaćenima odobrenjem za rad ili izjavom o radu, bez obzira na to je li njegova aktivnost ugovorena ili podugovorena s drugom organizacijom.

UAS.SPEC.100 Upotreba certificirane opreme i certificiranih bespilotnih zrakoplova

(1)

Ako se operacije UAS-ova provode bespilotnim zrakoplovima za koje je, s ograničenjima ili bez njih, izdana svjedodžba o plovidbenosti ili ako se provode korištenjem certificirane opreme, operator UAS-a evidentira vrijeme operacije ili usluge u skladu s uputama i postupcima koji se primjenjuju na certificiranu opremu ili u skladu s organizacijskim odobrenjem.

(2)

Operator UAS-a slijedi upute navedene u svjedodžbi o bespilotnom zrakoplovu odnosno upute za certificiranu opremu te poštuje sve plovidbene ili radne smjernice Agencije.

DIO C

CERTIFIKAT OPERATORA LAKOG UAS-a (LUC)

UAS.LUC.010 Opći zahtjevi za LUC

(1)

Pravna osoba može podnijeti zahtjev za LUC u skladu s ovim dijelom.

(2)

Zahtjev za LUC ili izmjenu postojećeg LUC-a podnosi se nadležnom tijelu i sadržava sljedeće:

(a)

opis sustava upravljanja operatora UAS-a, uključujući njegov organizacijski ustroj i sustav upravljanja sigurnošću;

(b)

imena odgovornog osoblja operatora UAS-a, među ostalim osobe nadležne za odobravanje operacija UAS-ova;

(c)

izjavu da je podnositelj zahtjeva provjerio svu dokumentaciju poslanu nadležnom tijelu i utvrdio da je u skladu s primjenjivim zahtjevima.

(3)

Ako se ispune zahtjevi iz ovog dijela, nositelju LUC-a mogu se odobriti povlastice, u skladu s točkom UAS.LUC.060.

UAS.LUC.020 Odgovornosti nositelja LUC-a

Nositelj LUC-a:

(1)

poštuje zahtjeve iz poglavlja UAS.SPEC.050 i UAS.SPEC.060;

(2)

postupa u skladu s predmetom LUC-a i pripadajućim povlasticama utvrđenima u uvjetima odobravanja;

(3)

uspostavlja i održava sustav za operativnu kontrolu nad svim operacijama koje se provode prema uvjetima njegova LUC-a;

(4)

ako planira izvesti operaciju za koju nije dovoljna izjava o radu u skladu s poglavljem UAS.SPEC.020, za nju provodi procjenu operativnog rizika u skladu s člankom 11.;

(5)

kad je riječ o operacijama obuhvaćenima povlasticama iz poglavlja UAS.LUC.060, pazeći da se ne ošteti, izmijeni ni otuđi najmanje tri godine čuva evidenciju o sljedećem:

(a)

ako se to zahtijeva točkom 4., procjeni operativnog rizika, kao i popratnoj dokumentaciji;

(b)

poduzetim mjerama za ublažavanje rizika; i

(c)

kvalifikacijama i iskustvu osoblja uključenog u operacije UAS-ova, praćenju poštovanja propisa i upravljanju sigurnošću.

(6)

evidenciju o osoblju iz točke 5. podtočke (c) vodi dok ono radi za organizaciju i čuva je tri godine nakon toga.

UAS.LUC.030 Sustav upravljanja sigurnošću

(1)

Operator UAS-a koji podnosi zahtjev za LUC uspostavlja, primjenjuje i održava sustav upravljanja sigurnošću prikladan veličini organizacije te prirodi i složenosti njezinih aktivnosti, uzimajući u obzir njima svojstvene opasnosti i rizike.

(2)

Operator UAS-a:

(a)

imenuje rukovoditelja odgovornog za to da se unutar organizacije sve aktivnosti obavljaju u skladu s primjenjivim standardima i da organizacija beziznimno poštuje zahtjeve sustava upravljanja i postupke utvrđene u priručniku za LUC iz poglavlja UAS.LUC.040;

(b)

jasno razgraničava zaduženja i odgovornosti u cijeloj organizaciji;

(c)

utvrđuje i primjenjuje pravila o sigurnosti te postavlja odgovarajuće sigurnosne ciljeve;

(d)

imenuje ključno sigurnosno osoblje za provođenje pravila o sigurnosti;

(e)

utvrđuje i održava proces upravljanja sigurnosnim rizicima, uključujući utvrđivanje prijetnji po sigurnost povezanih s aktivnostima operatora UAS-a, njihovu evaluaciju i upravljanje povezanim rizicima, među ostalim poduzimanjem mjera za ublažavanje tih rizika i provjeravanjem učinkovitosti poduzetih radnji;

(f)

u organizaciji promiče sigurnost:

i.

organiziranjem osposobljavanja i izobrazbe;

ii.

kroz komunikaciju;

(g)

dokumentira sve ključne postupke sustava upravljanja sigurnošću kako bi osoblje bilo upoznato sa svojim odgovornostima i postupcima izmjene te dokumentacije, pri čemu su ključni procesi sljedeći:

i.

izvješćivanje o sigurnosti i interne istrage;

ii.

operativna kontrola;

iii.

komuniciranje o sigurnosti;

iv.

osposobljavanje u području sigurnosti i njezino promicanje;

v.

praćenje poštovanja propisa;

vi.

upravljanje sigurnosnim rizikom;

vii.

upravljanje promjenama;

viii.

kanali prema drugim organizacijama;

ix.

podugovaranje i sklapanje partnerstava;

(h)

uspostavlja neovisnu funkciju za praćenje poštovanja i primjerenog ispunjavanja relevantnih zahtjeva ove Uredbe, uključujući sustav kojim se odgovornom rukovoditelju mogu davati povratne informacije o nalazima kako bi se, ako su potrebne, djelotvorno provele korektivne mjere;

i.

uspostavlja funkciju kojom se osigurava da se sigurnosni rizici svojstveni nekoj usluzi ili proizvodu koje je isporučio podizvođač procijene i ublaže u okviru operatorova sustava upravljanja sigurnošću.

(3)

Ako organizacija posjeduje druge certifikate za organizaciju obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) 2018/1139, sustav upravljanja sigurnošću operatora UAS-a smije se objediniti sa sustavom upravljanja sigurnošću uvjetovanim bilo kojim od tih dodatnih certifikata.

UAS.LUC.040 Priručnik za LUC

(1)

Nositelj LUC-a nadležnom tijelu dostavlja priručnik za LUC i u njemu izravno ili upućivanjem na odgovarajuće dokumente opisuje svoju organizaciju, odgovarajuće postupke i provedene aktivnosti.

(2)

Priručnik sadržava izjavu koju je potpisao odgovorni rukovoditelj, a kojom se potvrđuje da će organizacija stalno djelovati u skladu s ovom Uredbom i odobrenim priručnikom za LUC. Ako odgovorni rukovoditelj i glavni direktor organizacije nisu ista osoba, izjavu potpisuje i glavni direktor.

(3)

Ako neke aktivnosti obavljaju partnerske organizacije ili podizvođači, operator UAS-a u priručniku za LUC propisuje kako se nositelj LUC-a prema njima treba odnositi.

(4)

Priručnik za LUC mijenja se prema potrebi kako bi opis organizacije nositelja LUC-a bio ažuran, pri čemu se nadležnom tijelu dostavljaju primjerci izmjena.

(5)

Operator UAS-a svim svojim zaposlenicima, a u skladu s njihovim funkcijama i zaduženjima, dostavlja relevantne dijelove priručnika za LUC.

UAS.LUC.050 Uvjeti odobravanja LUC-a

(1)

Nadležno tijelo izdaje LUC nakon što se uvjeri da operator UAS-a poštuje poglavlja UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 i UAS.LUC.040.

(2)

U LUC-u se navodi sljedeće:

(a)

tko je operator UAS-a;

(b)

povlastice operatora UAS-a;

(c)

odobrene vrste operacija;

(d)

područje ili klasa zračnog prostora odobrenog za operacije, ako je primjenjivo;

(e)

sva posebna ograničenja ili uvjeti, ako je primjenjivo.

UAS.LUC.060 Povlastice nositelja LUC-a

Kad se uvjeri u dostavljenu dokumentaciju, nadležno tijelo:

(1)

u LUC-u navodi pod kojim se uvjetima dodjeljuje povlastica operatoru UAS-a; i

(2)

nositelju LUC-a u okviru uvjeta odobravanja povlašteno dopušta da izvodi vlastite operacije, a da pritom:

(a)

nije dužan dati izjavu o radu;

(b)

ni podnijeti zahtjev za odobrenje za rad.

UAS.LUC.070 Promjene sustava upravljanja LUC-om

Jednom kad se LUC izda, za sljedeće je promjene potrebno prethodno odobrenje nadležnog tijela:

(1)

svaku promjenu uvjeta odobravanja koji se odnose na operatora UAS-a;

(2)

svaku znatnu promjenu elemenata sustava upravljanja sigurnošću nositelja LUC-a u skladu s poglavljem UAS.LUC.030.

UAS.LUC.075 Prenosivost LUC-a

LUC je iznimno prenosiv samo ako se mijenja vlasništvo nad organizacijom i ako to odobri nadležno tijelo u skladu s poglavljem UAS.LUC.070.

UAS.LUC.080 Trajanje i valjanost LUC-a

(1)

LUC se izdaje na neodređeno vrijeme. Valjan je:

(a)

sve dok njegov nositelj poštuje relevantne zahtjeve ove Uredbe i države članice koja ga je izdala; i

(b)

sve dok se ne preda ili opozove.

(2)

Ako se LUC opozove ili preda, njegov nositelj bez odgode u digitalnom formatu nadležnom tijelu potvrđuje da je to primio na znanje.

UAS.LUC.090 Pristup

Za potrebe dokazivanja usklađenosti s ovom Uredbom nositelj LUC-a svim osobama koje je nadležno tijelo propisno ovlastilo omogućuje pristup svim objektima, UAS-ovima, dokumentima, evidencijama, podacima, postupcima i drugim materijalima bitnima za njegovu aktivnost obuhvaćenima certifikacijom, odobrenjem za rad ili izjavom o radu, bez obzira na to je li njegova aktivnost ugovorena ili podugovorena s drugom organizacijom.

Dodatak 1.

za standardne scenarije obuhvaćene izjavom

 


ODLUKE

11.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 152/72


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2019/948

od 29. svibnja 2019.

o imenovanju zapovjednika snaga misije EU-a za vojnu misiju Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali) i stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/34/ZVSP od 17. siječnja 2013. o vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali) (1), a posebno njezin članak 5.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke 2013/34/ZVSP Vijeće je ovlastilo Politički i sigurnosni odbor (PSO) za donošenje odluka u pogledu političkog nadzora i strateškog usmjeravanja misije EUTM Mali, uključujući odluke o imenovanju budućih zapovjednika snaga misije EU-a za misiju EUTM Mali.

(2)

PSO je 6. studenoga 2018. donio Odluku (ZVSP) 2018/1791 (2), imenujući brigadnoga generala Petera MIROWA zapovjednikom snaga misije EU-a za EUTM Mali.

(3)

Austrija je 24. travnja 2019. predložila imenovanje brigadnoga generala Christiana HABERSATTERA kako bi naslijedio brigadnoga generala Petera MIROWA kao zapovjednik snaga misije EU-a za misiju EUTM Mali od 12. lipnja 2019.

(4)

Vojni odbor EU-a 24. travnja 2019. podržao je tu preporuku.

(5)

Trebalo bi stoga donijeti odluku o imenovanju brigadnoga generala Christiana HABERSATTERA.

(6)

Odluku (ZVSP) 2018/1791 trebalo bi staviti izvan snage.

(7)

U skladu s člankom 5. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u pripremi i provedbi odluka i djelovanja Unije koji imaju implikacije u području obrane. Stoga Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Brigadni general Christian HABERSATTER imenuje se zapovjednikom snaga misije EU-a za vojnu misiju Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija misiju (EUTM Mali) od 12. lipnja 2019.

Članak 2.

Odluka (ZVSP) 2018/1791 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 12. lipnja 2019.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 2019.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednica

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  SL L 14, 18.1. 2013., str. 19.

(2)  Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2018/1791 od 6. studenoga 2018. o imenovanju zapovjednika snaga misije EU-a za vojnu misiju Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018) (SL L 293, 20.11. 2018., str. 34.).


11.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 152/74


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/949

оd 5. lipnja 2019.

o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3981)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, češkom, danskom, francuskom, grčkom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, slovačkom, španjolskom i talijanskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 52.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Komisija je dužna provesti potrebne provjere, obavijestiti države članice o rezultatima tih provjera, uzeti u obzir komentare država članica, pokrenuti bilateralnu raspravu u svrhu postizanja sporazuma s dotičnim državama članicama i formalno ih obavijestiti o svojim zaključcima.

(2)

Države članice imale su mogućnost zatražiti pokretanje postupka mirenja. Ta je mogućnost iskorištena u nekim slučajevima te je Komisija ispitala izvješća o rezultatima tog postupka.

(3)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 financirati se mogu samo oni poljoprivredni izdaci koji su nastali na način koji ne predstavlja povredu prava Unije.

(4)

S obzirom na provedene provjere, rezultate dvostranih rasprava i postupke mirenja, dio izdataka koje su prijavile države članice ne ispunjava taj uvjet i stoga se ne može financirati u okviru EFJP-a i EPFRR-a.

(5)

Trebalo bi navesti iznose koji se ne mogu financirati na teret EFJP-a i EPFRR-a. Ti se iznosi ne odnose na izdatke nastale više od dvadeset i četiri mjeseca prije pisane obavijesti o rezultatima provjera koju Komisija šalje državama članicama.

(6)

U iznose koji se ovom Odlukom isključuju iz financiranja Unije trebalo bi uključiti i sva smanjenja ili suspenzije u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013 zato što su takva smanjenja ili suspenzije privremene naravi i ne dovode u pitanje odluke donesene u skladu s člancima 51. i 52. te uredbe.

(7)

Kad je riječ o slučajevima obuhvaćenima ovom Odlukom, Komisija je u sažetom izvješću obavijestila države članice o procjeni iznosa koji se moraju isključiti na temelju neusklađenosti s pravom Unije (2).

(8)

Ovom se Odlukom ne dovode u pitanje financijski zaključci koje Komisija može donijeti na temelju presuda Suda Europske unije u predmetima koji se vode pred Sudom na dan 1. travnja 2019.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iznosi koji su navedeni u Prilogu, a koji se odnose na izdatke akreditiranih agencija za plaćanja država članica prijavljene u okviru EFJP-a ili EPFRR-a, isključuju se iz financiranja Unije.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Republici Bugarskoj, Češkoj Republici, Kraljevini Danskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Helenskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici, Talijanskoj Republici, Mađarskoj, Republici Austriji, Republici Poljskoj, Portugalskoj Republici i Slovačkoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2019.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Ares(2019)3170272.


PRILOG

Odluka: 60

Proračunska stavka: 050452

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

GR

Ruralni razvoj u okviru EFSJP-a (2000.–2006.) – poboljšanje konkurentnosti

2011.

Nadoknada na temelju presude u predmetu C-670/17P

JEDNOKRATNO

 

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41

 

 

 

 

 

Ukupno GR:

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41


Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41

Proračunska stavka: 05070107

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

FR

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nadoknada na temelju presude u predmetu T-156/15

PAUŠALNI IZNOS

100,00 %

EUR

9 630 390,11

0,00

9 630 390,11

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2012.

Nadoknada na temelju presude u predmetu T-156/15

PAUŠALNI IZNOS

100,00 %

EUR

1 576 620,23

0,00

1 576 620,23

 

Ostale izravne potpore

2012.

Nadoknada na temelju presude u predmetu T-156/15

PAUŠALNI IZNOS

100,00 %

EUR

968 446,88

– 0,01

968 446,89

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nadoknada na temelju presude u predmetu T-156/15

PAUŠALNI IZNOS

100,00 %

EUR

9 594 884,58

0,00

9 594 884,58

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2013.

Nadoknada na temelju presude u predmetu T-156/15

PAUŠALNI IZNOS

100,00 %

EUR

1 651 565,64

0,00

1 651 565,64

 

Ostale izravne potpore

2013.

Nadoknada na temelju presude u predmetu T-156/15

PAUŠALNI IZNOS

100,00 %

EUR

930 600,78

0,00

930 600,78

 

 

 

 

 

Ukupno FR:

EUR

24 352 508,22

– 0,01

24 352 508,23


Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

EUR

24 352 508,22

– 0,01

24 352 508,23

Proračunska stavka: 6701

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

AT

Ovjeravanje

2017.

CEB/2018/001/AT

Pogreške u populaciji EFJP-a

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 244 593,89

– 124,07

– 244 469,82

 

 

 

 

 

Ukupno AT:

EUR

– 244 593,89

– 124,07

– 244 469,82

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

BE

Proizvodno nevezane izravne potpore

2017.

Nedostatak u administrativnim kontrolama povezanima s traženom potporom

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 12 999,05

0,00

– 12 999,05

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2016.

Nedostatak u administrativnim kontrolama povezanima s traženom potporom

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 27 973,79

0,00

– 27 973,79

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2016.

Nedostatak u ispravnom izračunu potpore, uključujući administrativna smanjenja i kazne

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 14 715,59

0,00

– 14 715,59

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2017.

Nedostatak u ispravnom izračunu potpore, uključujući administrativna smanjenja i kazne

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 12 418,85

0,00

– 12 418,85

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2016.

Nedostatak u provedbi kontrola na terenu dostatne kvalitete

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 29 289,00

0,00

– 29 289,00

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2016.

Nedostatak u provedbi unakrsnih kontrola radi utvrđivanja prihvatljivosti prijavljenih parcela

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 2 191,26

0,00

– 2 191,26

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Nedostatak u provedbi kontrola na terenu dostatne kvalitete

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 37 795,75

0,00

– 37 795,75

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2017.

Nedostatak u provedbi kontrola na terenu dostatne kvalitete

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 39 280,16

0,00

– 39 280,16

 

 

 

 

 

Ukupno BE:

EUR

– 176 663,45

0,00

– 176 663,45

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

BG

Mjere promidžbe

2013.

natječajni postupak odabira provedbenih tijela

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 9 095,98

0,00

– 9 095,98

 

Mjere promidžbe

2014.

natječajni postupak odabira provedbenih tijela

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 59 411,71

0,00

– 59 411,71

 

Mjere promidžbe

2015.

natječajni postupak odabira provedbenih tijela

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 40 564,98

0,00

– 40 564,98

 

Mjere promidžbe

2016.

natječajni postupak odabira provedbenih tijela

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 33 543,97

0,00

– 33 543,97

 

Mjere promidžbe

2017.

natječajni postupak odabira provedbenih tijela

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 51 618,39

0,00

– 51 618,39

 

Mjere promidžbe

2018.

natječajni postupak odabira provedbenih tijela

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 28 896,31

0,00

– 28 896,31

 

 

 

 

 

Ukupno BG:

EUR

– 223 131,34

0,00

– 223 131,34

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

DE

Ovjeravanje

2014.

financijske pogreške koje je otkrilo tijelo za ovjeravanje

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 2 044,54

– 623,96

– 1 420,58

 

Ovjeravanje

2015.

financijske pogreške koje je otkrilo tijelo za ovjeravanje

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 49 706,62

0,00

– 49 706,62

 

Ovjeravanje

2016.

financijske pogreške koje je otkrilo tijelo za ovjeravanje

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 7 164,69

– 143,01

– 7 021,68

 

 

 

 

 

Ukupno DE:

EUR

– 58 915,85

– 766,97

– 58 148,88

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

ES

Poravnanje računa – financijsko poravnanje

2017.

1 pogreška koja proizlazi iz dokaznog testiranja

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 54 828,84

0,00

– 54 828,84

 

Poravnanje računa – financijsko poravnanje

2017.

2 pogreške koje proizlaze iz dokaznog testiranja

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 45 558,72

0,00

– 45 558,72

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2016.

Izračun administrativnih smanjenja za zakašnjelo podnošenje zahtjeva

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 204,40

0,00

– 204,40

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2017.

Izračun administrativnih smanjenja za zakašnjelo podnošenje zahtjeva

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 370,28

0,00

– 370,28

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Izračun administrativnih smanjenja za zakašnjelo podnošenje zahtjeva

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 9,09

0,00

– 9,09

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2016.

Nedostaci u dvije ključne kontrole koji utječu na određene mjere OP 2015.

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 321 760,21

0,00

– 321 760,21

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2017.

Nedostaci u dvije ključne kontrole koji utječu na određene mjere OP 2015.

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 19 356,88

0,00

– 19 356,88

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2015.

Nedostaci u dvije ključne kontrole koji utječu na više vrsta mjera OP 2014.

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 308 998,78

0,00

– 308 998,78

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2016.

Nedostaci u dvije ključne kontrole koji utječu na više vrsta mjera OP 2014.

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 25 996,02

0,00

– 25 996,02

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2016.

Nedostaci u dvije ključne kontrole koji utječu na više vrsta mjera u OP 2016.

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 12 943,95

0,00

– 12 943,95

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2017.

Nedostaci u dvije ključne kontrole koji utječu na više vrsta mjera u OP 2016.

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 368 280,61

0,00

– 368 280,61

 

Ostale izravne potpore – POSEI (2014. +)

2017.

Poznate pogreške populacije EFJP-a

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 14 613,06

0,00

– 14 613,06

 

Poravnanje računa – financijsko poravnanje

2016.

Najvjerojatnija pogreška

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 71 516,80

– 0,23

– 71 516,57

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2017.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES01 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 269 821,58

0,00

– 269 821,58

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2017.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES03 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 98,45

0,00

– 98,45

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2016.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES04 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 14 818,73

0,00

– 14 818,73

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2016.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES07 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 1 368,84

0,00

– 1 368,84

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2017.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES07 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 2 530,89

0,00

– 2 530,89

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2017.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES08 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 1 579,72

0,00

– 1 579,72

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2017.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES10 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 29 651,25

0,00

– 29 651,25

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2016.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES13 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 10 261,27

0,00

– 10 261,27

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2017.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES13 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 291 953,22

0,00

– 291 953,22

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2016.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES14 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 430,01

0,00

– 430,01

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2017.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES14 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 57 303,49

0,00

– 57 303,49

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2017.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES16 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 10 206,61

0,00

– 10 206,61

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2016.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES17 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 29 177,46

0,00

– 29 177,46

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2017.

Neprihvatljivi troškovi za mjeru zaštite okoliša ES17 – OP 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 462 341,09

0,00

– 462 341,09

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2016.

Kvaliteta kontrola na terenu

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 25 491,94

0,00

– 25 491,94

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2017.

Kvaliteta kontrola na terenu

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 51 397,83

0,00

– 51 397,83

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Kvaliteta kontrola na terenu

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 3 062,37

0,00

– 3 062,37

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES02

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 389 305,22

0,00

– 389 305,22

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES03

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 93 315,18

0,00

– 93 315,18

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES04

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 13 113,20

0,00

– 13 113,20

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES06

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 1 340,58

0,00

– 1 340,58

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES07

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 453 708,92

0,00

– 453 708,92

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES08

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 123 869,40

0,00

– 123 869,40

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES09

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 112 568,54

0,00

– 112 568,54

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES10

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 259 027,07

0,00

– 259 027,07

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES11

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 87 011,45

0,00

– 87 011,45

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES12

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 8 781,25

0,00

– 8 781,25

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES13

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 30 805,25

0,00

– 30 805,25

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES14

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 8 098,76

0,00

– 8 098,76

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES15

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 135 664,65

0,00

– 135 664,65

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES16

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 43 253,37

0,00

– 43 253,37

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES17

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 254 178,60

0,00

– 254 178,60

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2018.

Program za male poljoprivrednike ES01

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 1 594 286,40

0,00

– 1 594 286,40

 

 

 

 

 

Ukupno ES:

EUR

– 6 114 260,23

– 0,23

– 6 114 260,00

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

FR

Vino – ulaganje

2014.

nedostatak u administrativnoj kontroli Neprimjena čl. 19. Uredbe br. 555/2008

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 26 203,46

0,00

– 26 203,46

 

Vino – ulaganje

2015.

nedostatak u administrativnoj kontroli Neprimjena čl. 19. Uredbe br. 555/2008

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 53 953,04

0,00

– 53 953,04

 

Vino – ulaganje

2016.

nedostatak u administrativnoj kontroli Neprimjena čl. 19. Uredbe br. 555/2008

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 110 333,61

– 41 120,58

– 69 213,03

 

Vino – ulaganje

2017.

nedostatak u administrativnoj kontroli Neprimjena čl. 19. Uredbe br. 555/2008

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 234 535,04

0,00

– 234 535,04

 

Višestruka sukladnost

2015.

Izravna plaćanja – godina zahtjeva 2014. – manjkav opseg kontrola SMR 4

PAUŠALNI IZNOS

2,00 %

EUR

– 4 735 519,50

– 652 058,51

– 4 083 460,99

 

Višestruka sukladnost

2016.

Izravna plaćanja – godina zahtjeva 2015. – manjkav opseg kontrola SMR 4 – neostvarenje cilja GAEC-a

PAUŠALNI IZNOS

2,00 %

EUR

– 6 401 557,55

– 12 509,90

– 6 389 047,65

 

Višestruka sukladnost

2017.

Izravna plaćanja – godina zahtjeva 2016. – manjkav opseg kontrola SMR 4 – neostvarenje cilja GAEC-a

PAUŠALNI IZNOS

2,00 %

EUR

– 6 130 471,10

0,00

– 6 130 471,10

 

Ovjeravanje

2015.

Poznata pogreška testiranja duga – nepravilnost ili nije dostavljena dokumentacija

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 3 626,53

0,00

– 3 626,53

 

Ovjeravanje

2015.

Pogreške u testiranju sukladnosti duga

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 299 346,32

0,00

– 299 346,32

 

Mlijeko – ostalo

2016.

Neprihvatljivi izdaci u okviru privremene izvanredne pomoći u skladu s Uredbom 1853/2015 za mjeru subvencioniranja troškova kredita u sektoru stočarstva

PROCIJENJENI POSTOTAK

3,49 %

EUR

– 42 266,97

– 22 568,21

– 19 698,76

 

Privremene izvanredne mjere potpore

2016.

Neprihvatljivi izdaci u okviru privremene izvanredne pomoći u skladu s Uredbom 1853/2015 za mjeru subvencioniranja troškova kredita u sektoru stočarstva

PROCIJENJENI POSTOTAK

3,49 %

EUR

– 33 608,98

– 13 573,20

– 20 035,78

 

Ovjeravanje

2016.

Poznate pogreške u EFJP–u izvan IAKS-a

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 7 737,00

0,00

– 7 737,00

 

Ovjeravanje

2016.

Najvjerojatnija pogreška u EFJP–u za financijsku godinu 2016.

PROCIJENJENI IZNOS

 

EUR

– 2 427 577,79

– 1 268 772,69

– 1 158 805,10

 

Ovjeravanje

2016.

Najvjerojatnija pogreška u EFJP–u izvan IAKS-a

PROCIJENJENI IZNOS

 

EUR

– 8 808 247,56

– 1 834 453,27

– 6 973 794,29

 

Ovjeravanje

2016.

Kašnjenja i nepravilnosti u plaćanju

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 4 827 821,58

0,00

– 4 827 821,58

 

 

 

 

 

Ukupno FR:

EUR

– 34 142 806,03

– 3 845 056,36

– 30 297 749,67

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

GR

Ovjeravanje

2016.

financijske pogreške koje proizlaze iz testiranja sukladnosti i dokaznog testiranja za EFJP izvan IAKS-a

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 378 466,15

– 125 695,79

– 252 770,36

 

Ovjeravanje

2016.

Poznate pogreške utvrđene za EFJP u okviru IAKS-a

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 4 849,56

– 285,01

– 4 564,55

 

Ovjeravanje

2016.

Najvjerojatnija pogreška u populaciji EFJP-a izvan IAKS-a

PROCIJENJENI IZNOS

 

EUR

– 1 231 590,15

– 164 655,21

– 1 066 934,94

 

Ovjeravanje

2016.

Najvjerojatnija pogreška u populaciji EFJP-a u okviru IAKS-a

Financijske pogreške koje proizlaze iz dokaznog testiranja populacije EFJP-a u okviru IAKS-a koje nisu prihvaćene kao „poznate pogreške” jer ne ispunjavaju sve zahtjeve iz Smjernice br. 2.

PROCIJENJENI IZNOS

 

EUR

– 9 191 375,64

– 3 131 051,66

– 6 060 323,98

 

Dobrovoljna proizvodno vezana potpora

2016.

Dobrovoljna proizvodno vezana potpora – mjera 6 – godina zahtjeva 2015.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 1 106 829,36

– 4 949,59

– 1 101 879,77

 

Dobrovoljna proizvodno vezana potpora

2017.

Dobrovoljna proizvodno vezana potpora – mjera 6 – godina zahtjeva 2016.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 620 098,02

0,00

– 620 098,02

 

 

 

 

 

Ukupno GR:

EUR

– 12 533 208,88

– 3 426 637,26

– 9 106 571,62

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

HU

Ovjeravanje

2017.

Financijske pogreške koje je tijelo za ovjeravanje utvrdilo za EFJP u kontekstu revizije za potrebe ovjeravanja za financijsku godinu 2017.

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 174 675,42

0,00

– 174 675,42

 

Financijska revizija – prekoračenje

2017.

Prekoračenje gornje granice

JEDNOKRATNO

 

EUR

– 155 193,34

0,00

– 155 193,34

 

 

 

 

 

Ukupno HU:

EUR

– 329 868,76

0,00

– 329 868,76

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

 

Nepravilnosti

2016.

Nemar u upravljanju dugom za određene nepravilnosti

JEDNOKRATNO

 

HUF

– 560 597 219,00

0,00

– 560 597 219,00

 

 

 

 

 

Ukupno HU:

HUF

– 560 597 219,00

0,00

– 560 597 219,00

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak %

Valuta

Iznos

Odbici

Financijski učinak

IT

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2015.

OP 2015. – Nedostatak u ključnoj kontroli „1.1. Kontrole za utvrđivanje pristupa traženoj potpori” – pouzdanost procjena i plana potpore

PAUŠALNI IZNOS

5,00 %

EUR

– 221 515,41

0,00