ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 144

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
3. lipnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/897 оd 12. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 748/2012 s obzirom na uključivanje provjere sukladnosti temeljene na riziku u Prilog I. i izvedbi zahtjeva u pogledu zaštite okoliša ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/898 оd 29. svibnja 2019. o odobrenju pripravka eugenola kao dodatka hrani za piliće za tov (nositelj odobrenja Lidervet SL) ( 1 )

29

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/899 оd 29. svibnja 2019. o produljenju odobrenja Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 kao dodatka hrani za janjad za tov, mliječne koze, mliječne ovce, mliječne bivole, konje i svinje za tov i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1447/2006, (EZ) br. 188/2007, (EZ) br. 232/2009, (EZ) br. 186/2007 i (EZ) br. 209/2008 (nositelj odobrenja S.I. Lesaffre) ( 1 )

32

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/900 оd 29. svibnja 2019. o odobrenju 8-merkapto-p-mentan-3-ona i p-ment-1-en-8-tiola kao dodataka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

36

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/901 оd 29. svibnja 2019. o odobrenju riboflavina dobivenog od Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavina dobivenog od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) i natrijeve soli riboflavin-5′-fosfata dobivene od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) (izvori vitamina B2) kao dodataka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

41

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/902 оd 28. svibnja 2019. o mjeri koju je poduzela Švedska u skladu s Direktivom 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi zabrane stavljanja na tržište škaraste dizalice za vozila (model TL530LF), koju proizvodi TWA Equipment S.r.l. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3886)  ( 1 )

47

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/903 оd 29. svibnja 2019. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom za treće referentno razdoblje koje počinje 1. siječnja 2020. i završava 31. prosinca 2024. godine ( 1 )

49

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

3.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/897

оd 12. ožujka 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 748/2012 s obzirom na uključivanje provjere sukladnosti temeljene na riziku u Prilog I. i izvedbi zahtjeva u pogledu zaštite okoliša

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (1), a posebno njezin članak 19. stavak 1.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 77. Uredbe (EU) 2018/1139, Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) u ime država članica obavlja funkcije i zadaće države projektiranja, proizvodnje ili registracije ako se te funkcije i zadaće odnose na certifikaciju projekta. U skladu s člankom 77. stavkom 1. točkom (a) u vezi s člankom 62. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/1139, Agencija prima i procjenjuje zahtjeve koji su joj podneseni i izdaje odgovarajuće certifikate. Agencija za tu svrhu utvrđuje osnovu za certifikaciju, primjenjive zahtjeve za zaštitu okoliša i osnovu za certifikaciju podataka o operativnoj prikladnosti te o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva.

(2)

U skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 748/2012 (2), Agencija izdaje certifikat podnositelju zahtjeva nakon što se dokaže da je proizvod koji se certificira sukladan s primjenjivom osnovom certifikacije uključujući primjenjive certifikacijske specifikacije u pogledu plovidbenosti i zahtjeve za zaštitu okoliša. Podnositelji zahtjeva za te certifikate moraju dokazati potpunu usklađenost u svim aspektima utvrđene osnove certifikacije. U skladu s člankom 83. Uredbe (EU) 2018/1139, Agencija sama ili preko nacionalnih nadležnih tijela ili kvalificiranih subjekata provodi istrage potrebne za obavljanje svojih zadaća u vezi s certifikacijom. Agencija ocjenjuje zahtjeve, ali nije obvezna provesti detaljnu istragu u svim slučajevima u skladu s člankom 83. Uredbe (EU) 2018/1139. Stoga, kako bi se u većoj mjeri ublažili eventualni rizici za sigurnost koji su rezultat selektivnih provjera te kako bi se poboljšala djelotvornost, transparentnost i predvidljivost postupka certifikacije, trebalo bi predvidjeti određene kriterije za selekciju kako bi se moglo odrediti koja bi dokazivanja sukladnosti Agencija trebala provjeravati i koliko temeljito. Ti bi se kriteriji za selekciju trebali temeljiti na načelima za nadzor sigurnosti i s tim povezanim upravljanjem iz Priloga 19. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Čikaška konvencija).

(3)

Nadalje, u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012, nositelji odobrenja projektnih organizacija umjesto Agencije donose određene odluke u vezi certifikacije, u skladu sa svojim uvjetima odobrenja i u skladu s relevantnim postupcima sustava osiguranja projekta. Na temelju iskustava s tim postojećim povlasticama i kako bi se smanjili administrativni troškovi, istodobno uzimajući u obzir rizike za sigurnost zračnog prometa i zahtjeve za zaštitu okoliša, nositelji odobrenja projektne organizacije trebali bi moći potvrđivati određene veće izmjene certifikata tipa i izdavati određene dodatne certifikate tipa. Kako bi se ograničili rizici za sigurnost zračnog prometa, a vodeći računa o zahtjevima za zaštitu okoliša, te bi se nove povlastice trebale odnositi samo na certifikaciju većih izmjena ograničenog noviteta i trebale bi se dodjeljivati samo onim nositeljima koji mogu pravilno primjenjivati te nove povlastice. Dokaz te sposobnosti trebao bi biti zadovoljavajući učinak u prethodnim slučajevima koji su uključivali veće izmjene, a Agencija je sudjelovala.

(4)

Radi jasnoće Prilog I. Uredbi (EU) br. 748/2012 trebalo bi izmijeniti tako da se u odjeljku A utvrđuju uvjeti koji su primjenjivi samo na podnositelje zahtjeva za bilo koji certifikat koji je izdan ili će se izdati u skladu s tim Prilogom i na nositelje tih certifikata, a u njegovu odjeljku B utvrđuju se uvjeti koji se primjenjuju samo na nadležna tijela, uključujući Agenciju.

(5)

Zračni prijevoznici moraju nakon održavanja izvoditi probne letove kako bi osigurali pravilno funkcioniranje određenih zrakoplovnih sustava koji se ne mogu provjeriti na zemlji. Iz nesreća i ozbiljnih nezgoda tijekom takvih letova pokazalo se da se određeni probni letovi u okviru održavanja ne bi trebali obavljati samo sa svjedodžbom o plovidbenosti (ili ograničenom svjedodžbom o plovidbenosti), nego bi za njih trebala biti obvezna dozvola za letenje. Stoga bi letenje zrakoplovom u svrhe utvrđivanja problema ili provjere funkcioniranja jednog ili više sustava, dijelova ili uređaja nakon održavanja trebalo dodati na popis letova za koje se zahtijeva dozvola za letenje.

(6)

Potrebno je ispraviti neke nedosljednosti između Uredbe (EU) br. 748/2012 i Uredbe (EU) 2018/1139 u pogledu sadržaja osnove certifikacije tipa i postupka obavješćivanja.

(7)

Člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1139 propisuje se da u pogledu buke i emisija zrakoplovi i njihovi motori, elise, dijelovi i neugrađena oprema moraju ispunjavati zahtjeve za zaštitu okoliša sadržane u izmjeni 12. sveska I., izmjeni 9. sveska II. i u prvom izdanju sveska III., sve od navedenoga kako se primjenjuje 1. siječnja 2018., Priloga 16. Čikaškoj konvenciji.

(8)

Stoga bi Prilog I. Uredbi (EU) br. 748/2012 trebalo prilagoditi kako bi odražavao zahtjeve za zaštitu okoliša iz Priloga 16. Čikaškoj konvenciji. Nadalje, budući da se u Prilogu 16. Čikaškoj konvenciji propisuju izuzeća od zahtjeva za zaštitu okoliša za određene motore ili zrakoplove, Uredbom (EU) br. 748/2012, trebalo bi se organizacijama za proizvodnju omogućiti da od svojih nadležnih tijela zatraže izuzeće od zahtjeva za zaštitu okoliša.

(9)

Usto, kako bi se riješila tehnička pitanja koja proizlaze iz primjene standarda i preporučenih praksi te smjernica za certificiranje zrakoplova i motora, određene odredbe Uredbe (EU) br. 748/2012 trebalo bi izmijeniti kako bi bile jasnije.

(10)

Uredbu (EU) br. 748/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Potrebno je svim uključenim stranama dati dovoljno vremena za prilagodbu izmijenjenom zakonodavnom okviru nastalom na temelju mjera propisanih ovom Uredbom.

(12)

Mjere propisane ovom Uredbom temelje se na mišljenjima Agencije br. 07/2016 (3), br. 01/2017 (4) i br. 09/2017 (5) u skladu s člankom 76. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1139,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

(1)

U članku 1. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (k):

„(k)

‚Podaci o operativnoj prikladnosti (OSD)’ znači podaci koji su dio certifikata tipa zrakoplova, ograničenog certifikata tipa zrakoplova ili dodatnog certifikata tipa zrakoplova i sadržavaju sve sljedeće elemente:

i.

minimalni program osposobljavanja pilota za ovlaštenje za tip, uključujući određivanje ovlaštenja za tip;

ii.

definiciju raspona izvornih podataka ovjere zrakoplova u svrhu objektivne kvalifikacije simulatora ili privremene podatke u svrhu privremene kvalifikacije simulatora;

iii.

minimalni program osposobljavanja za ovlaštenje za tip osoblja za certificiranje održavanja, uključujući određivanje ovlaštenja za tip;

iv.

određivanje tipa ili varijante za kabinsko osoblje i podatke koji se odnose na tip za kabinsko osoblje;

v.

glavnu listu minimalne opreme;”.

(2)

U članku 9. dodaje se stavak 4.:

„4.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, organizacije za proizvodnju mogu od svojih nadležnih tijela zatražiti izuzeće od zahtjeva za zaštitu okoliša iz članka 9. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EU) 2018/1139 (*1).

(*1)  Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.).”"

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 748/2012 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od [Ured za publikacije: molimo unijeti datum objave: 9 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu], uz iznimku članka 1. stavka 2. i točke 11., točaka od 13. do 14., točaka od 23. do 26., točke 28., točke 30., točke 21.B.85 u točki 40. i točki 43. Priloga koji se primjenjuju od [Ured za publikacije: molimo unijeti datum stupanja na snagu].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1.).

(3)  Mišljenje br. 07/2016: uvođenje zahtjeva za razinu uključenosti u dio 21.

(4)  Mišljenje br. 01/2017: letovi za provjeru održavanja.

(5)  Mišljenje br. 09/2017: provedba amandmana 10 ICAO-a o klimatskim promjenama, emisijama i buci.


PRILOG

Prilog I. (dio 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012 mijenja se kako slijedi:

(1)

tablica sadržaja zamjenjuje se sljedećim:

Sadržaj

21.1   Općenito

ODJELJAK A —   TEHNIČKI ZAHTJEVI

PODODJELJAK A —   OPĆE ODREDBE

21.A.1

Područje primjene

21.A.2

Obveze osobe koja nije podnositelj zahtjeva za certifikat ili nositelj certifikata

21.A.3 A

Otkazivanje, nepravilno funkcioniranje i kvarovi

21.A.3B

Naredbe o plovidbenosti

21.A.4

Usklađivanje projektiranja i proizvodnje

PODODJELJAK B —   CERTIFIKATI TIPA I OGRANIČENI CERTIFIKATI TIPA

21.A.11

Područje primjene

21.A.13

Prihvatljivost

21.A.14

Dokazivanje sposobnosti

21.A.15

Zahtjev

21.A.19

Izmjene zbog kojih je potreban novi certifikat tipa

21.A.20

Dokazivanje sukladnosti s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevima za zaštitu okoliša

21.A.21

Zahtjevi za izdavanje certifikata tipa ili ograničenog certifikata tipa

21.A.31

Projekt tipa

21.A.33

Provjere i ispitivanja

21.A.35

Probni letovi

21.A.41

Certifikat tipa

21.A.44

Obveze nositelja

21.A.47

Prenosivost

21.A.51

Trajanje i kontinuirana valjanost

21.A.55

Vođenje evidencije

21.A.57

Priručnici

21.A.61

Upute za kontinuiranu plovidbenost

21.A.62

Raspoloživost podataka o operativnoj prikladnosti

(PODODJELJAK C —   NE PRIMJENJUJE SE)

PODODJELJAK D —   IZMJENE CERTIFIKATA TIPA I OGRANIČENOG CERTIFIKATA TIPA

21.A.90 A

Područje primjene

21 A.90B

Standardne izmjene

21.A.91

Razvrstavanje izmjena certifikata tipa

21.A.92

Prihvatljivost

21.A.93

Zahtjev

21.A.95

Zahtjevi za odobrenje manje izmjene

21.A.97

Zahtjevi za odobrenje veće izmjene

21.A.101

Osnova certifikacije tipa, osnova certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevi za zaštitu okoliša za veću izmjenu certifikata tipa

21.A.105

Vođenje evidencije

21.A.107

Upute za kontinuiranu plovidbenost

21.A.108

Raspoloživost podataka o operativnoj prikladnosti

21.A.109

Obveze i oznake EPA-a

PODODJELJAK E —   DODATNI CERTIFIKATI TIPA

21.A.111

Područje primjene

21.A.112 A

Prihvatljivost

21.A.112B

Dokazivanje sposobnosti

21.A.113

Podnošenje zahtjeva za dodatni certifikat tipa

21.A.115

Zahtjevi za odobrenje veće izmjene u obliku dodatnog certifikata tipa

21.A.116

Prenosivost

21.A.117

Izmjene onog dijela proizvoda koji je obuhvaćen dodatnim certifikatom tipa

21.A.118 A

Obveze i oznake EPA-a

21.A.118B

Trajanje i kontinuirana valjanost

21.A.119

Priručnici

21.A.120 A

Upute za kontinuiranu plovidbenost

21.A.120B

Raspoloživost podataka o operativnoj prikladnosti

PODODJELJAK F —   PROIZVODNJA BEZ ODOBRENJA ORGANIZACIJE ZA PROIZVODNJU

21.A.121

Područje primjene

21.A.122

Prihvatljivost

21.A.124

Zahtjev

21.A.125 A

Izdavanje pisma o suglasnosti

21.A.125B

Nesukladnosti

21.A.125C

Trajanje i kontinuirana valjanost

21.A.126

Sustav nadzora proizvodnje

21.A.127

Ispitivanja: zrakoplovi

21.A.128

Ispitivanja: motori i elise

21.A.129

Obveze proizvođača

21.A.130

Izjava o sukladnosti

PODODJELJAK G —   ODOBRENJE ORGANIZACIJE ZA PROIZVODNJU

21.A.131

Područje primjene

21.A.133

Prihvatljivost

21.A.134

Zahtjev

21.A.135

Izdavanje odobrenja organizacije za proizvodnju

21.A.139

Sustav kvalitete

21.A.143

Priručnik organizacije za proizvodnju

21.A.145

Zahtjevi za odobrenje

21.A.147

Promjene u odobrenoj organizaciji za proizvodnju

21.A.148

Promjena lokacije

21.A.149

Prenosivost

21.A.151

Uvjeti odobrenja

21.A.153

Izmjene uvjeta odobrenja

21.A.157

Provjere

21.A.158

Nesukladnosti

21.A.159

Trajanje i kontinuirana valjanost

21.A.163

Povlastice

21.A.165

Obveze nositelja

PODODJELJAK H —   SVJEDODŽBE O PLOVIDBENOSTI I OGRANIČENE SVJEDODŽBE O PLOVIDBENOSTI

21.A.171

Područje primjene

21.A.172

Prihvatljivost

21.A.173

Razvrstavanje

21.A.174

Zahtjev

21.A.175

Jezik

21.A.177

Izmjene ili preinake

21.A.179

Prenosivost i ponovno izdavanje u državama članicama

21.A.180

Inspekcijski pregledi

21.A.181

Trajanje i kontinuirana valjanost

21.A.182

Identifikacija zrakoplova

PODODJELJAK I —   POTVRDE O BUCI

21.A.201

Područje primjene

21.A.203

Prihvatljivost

21.A.204

Zahtjev

21.A.207

Izmjene ili preinake

21.A.209

Prenosivost i ponovno izdavanje u državama članicama

21.A.210

Inspekcijski pregledi

21.A.211

Trajanje i kontinuirana valjanost

PODODJELJAK J —   ODOBRENJE PROJEKTNE ORGANIZACIJE

21.A.231

Područje primjene

21.A.233

Prihvatljivost

21.A.234

Zahtjev

21.A.235

Izdavanje odobrenja projektne organizacije

21.A.239

Sustav osiguranja projekta

21.A.243

Podaci

21.A.245

Zahtjevi za odobrenje

21.A.247

Izmjene sustava osiguranja projekta

21.A.249

Prenosivost

21.A.251

Uvjeti odobrenja

21.A.253

Izmjene uvjeta odobrenja

21.A.257

Provjere

21.A.258

Nesukladnosti

21.A.259

Trajanje i kontinuirana valjanost

21.A.263

Povlastice

21.A.265

Obveze nositelja

PODODJELJAK K —   DIJELOVI I UREĐAJI

21.A.301

Područje primjene

21.A.303

Sukladnost s odgovarajućim zahtjevima

21.A.305

Odobrenje dijelova i uređaja

21.A.307

Puštanje u uporabu dijelova i uređaja za ugradnju

(PODODJELJAK L —   NE PRIMJENJUJE SE)

PODODJELJAK M —   POPRAVCI

21.A.431 A

Područje primjene

21 A.431B

Standardni popravci

21.A.432 A

Prihvatljivost

21.A.432B

Dokazivanje sposobnosti

21.A.432C

Zahtjev za odobrenje projekta popravka

21.A.433

Zahtjevi za odobrenje projekta popravka

21.A.435

Razvrstavanje i odobravanje projekata popravka

21.A.439

Proizvodnja dijelova za popravak

21.A.441

Izvođenje popravka

21.A.443

Ograničenja

21.A.445

Nepopravljeno oštećenje

21.A.447

Vođenje evidencije

21.A.449

Upute za kontinuiranu plovidbenost

21.A.451

Obveze i oznake EPA-a

(PODODJELJAK N —   NE PRIMJENJUJE SE)

PODODJELJAK O —   OVLAŠTENJA NA TEMELJU NAREDBI O EUROPSKIM TEHNIČKIM STANDARDIMA

21.A.601

Područje primjene

21.A.602 A

Prihvatljivost

21.A.602B

Dokazivanje sposobnosti

21.A.603

Zahtjev

21.A.604

ETSO ovlaštenje za pomoćni generator (APU)

21.A.605

Zahtjevi za podatke

21.A.606

Zahtjevi za izdavanje ETSO ovlaštenja

21.A.607

Povlastice povezane s ETSO ovlaštenjem

21.A.608

Izjava o projektu i performansama (DDP)

21.A.609

Obveze nositelja ETSO ovlaštenja

21.A.610

Odobrenje odstupanja

21.A.611

Izmjene projekta

21.A.613

Vođenje evidencije

21.A.615

Inspekcijski pregled koji obavlja Agencija

21.A.619

Trajanje i kontinuirana valjanost

21.A.621

Prenosivost

PODODJELJAK P —.   DOZVOLA ZA LETENJE

21.A.701

Područje primjene

21.A.703

Prihvatljivost

21.A.705

Nadležno tijelo

21.A.707

Zahtjevi za dozvolu za letenje

21.A.708

Uvjeti za let

21.A.709

Zahtjev za odobrenje uvjeta za let

21.A.710

Odobrenje uvjeta za let

21.A.711

Izdavanje dozvole za letenje

21.A.713

Izmjene

21.A.715

Jezik

21.A.719

Prenosivost

21.A.721

Inspekcijski pregledi

21.A.723

Trajanje i kontinuirana valjanost

21.A.725

Obnavljanje dozvole za letenje

21.A.727

Obveze nositelja dozvole za letenje

21.A.729

Vođenje evidencije

PODODJELJAK Q —   IDENTIFIKACIJA PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA

21.A.801

Identifikacija proizvoda

21.A.803

Postupanje s identifikacijskim podacima

21.A.804

Identifikacija dijelova i uređaja

21.A.805

Identifikacija kritičnih dijelova

21.A.807

Identifikacija ETSO artikala

ODJELJAK B —   POSTUPCI ZA NADLEŽNA TIJELA

PODODJELJAK A —   OPĆE ODREDBE

21.B.5

Područje primjene

21.B.20

Obveze nadležnog tijela

21.B.25

Zahtjevi vezani uz organizaciju nadležnog tijela

21.B.30

Dokumentirani postupci

21.B.35

Promjene u organizaciji i postupcima

21.B.40

Rješavanje sporova

21.B.45

Izvješćivanje/koordinacija

21.B.55

Vođenje evidencije

21.B.60

Naredbe o plovidbenosti

PODODJELJAK B —   CERTIFIKATI TIPA I OGRANIČENI CERTIFIKATI TIPA

21.B.70

Certifikacijske specifikacije

21.B.75

Posebni uvjeti

21.B.80

Osnova certifikacije tipa za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa

21.B.82

Osnova certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti za certifikat tipa zrakoplova ili ograničeni certifikat tipa zrakoplova

21.B.85

Određivanje primjenjivih zahtjeva za zaštitu okoliša i certifikacijskih specifikacija za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa

21.B.100

Razina sudjelovanja

21.B.103

Izdavanje certifikata tipa ili ograničenog certifikata tipa

(PODODJELJAK C —   NE PRIMJENJUJE SE)

PODODJELJAK D —   IZMJENE CERTIFIKATA TIPA I OGRANIČENOG CERTIFIKATA TIPA

21.B.105

Osnova certifikacije tipa, osnova certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevi za zaštitu okoliša za veću izmjenu certifikata tipa

21.B.107

Izdavanje odobrenja izmjene certifikata tipa

PODODJELJAK E —   DODATNI CERTIFIKATI TIPA

21.B.109

Osnova certifikacije tipa, osnova certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevi za zaštitu okoliša za dodatni certifikat tipa

21.B.111

Izdavanje dodatnog certifikata tipa

PODODJELJAK F —   PROIZVODNJA BEZ ODOBRENJA ORGANIZACIJE ZA PROIZVODNJU

21.B.120

Provjera

21.B.125

Nesukladnosti

21.B.130

Izdavanje pisma o suglasnosti

21.B.135

Održavanje pisma o suglasnosti

21.B.140

Izmjene pisma o suglasnosti

21.B.145

Ograničenje, privremeno i trajno oduzimanje pisma o suglasnosti

21.B.150

Vođenje evidencije

PODODJELJAK G —   ODOBRENJE ORGANIZACIJE ZA PROIZVODNJU

21.B.220

Provjere

21.B.225

Nesukladnosti

21.B.230

Izdavanje certifikata

21.B.235

Kontinuirani nadzor

21.B.240

Izmjena odobrenja organizacije za proizvodnju

21.B.245

Privremeno i trajno oduzimanje odobrenja organizacije za proizvodnju

21.B.260

Vođenje evidencije

PODODJELJAK H —   SVJEDODŽBE O PLOVIDBENOSTI I OGRANIČENE SVJEDODŽBE O PLOVIDBENOSTI

21.B.320

Provjere

21.B.325

Izdavanje svjedodžbe o plovidbenosti

21.B.326

Svjedodžba o plovidbenosti

21.B.327

Ograničena svjedodžba o plovidbenosti

21.B.330

Privremeno i trajno oduzimanje svjedodžbe o plovidbenosti i ograničene svjedodžbe o plovidbenosti

21.B.345

Vođenje evidencije

PODODJELJAK I —   POTVRDE O BUCI

21.B.420

Provjere

21.B.425

Izdavanje potvrda o buci

21.B.430

Privremeno i trajno oduzimanje potvrde o buci

21.B.445

Vođenje evidencije

PODODJELJAK J —   ODOBRENJE PROJEKTNE ORGANIZACIJE

PODODJELJAK K —   DIJELOVI I UREĐAJI

(PODODJELJAK L —   NE PRIMJENJUJE SE)

PODODJELJAK M —   POPRAVCI

21.B.450

Osnova certifikacije tipa i zahtjevi za zaštitu okoliša za odobrenja projekta većeg popravka

21.B.453

Izdavanje odobrenja projekta popravka

(PODODJELJAK N —   NE PRIMJENJUJE SE)

PODODJELJAK O —   OVLAŠTENJA NA TEMELJU NAREDBI O EUROPSKIM TEHNIČKIM STANDARDIMA

21.B.480

Izdavanje ETSO ovlaštenja

PODODJELJAK P —   DOZVOLA ZA LETENJE

21.B.520

Provjere

21.B.525

Izdavanje dozvole za letenje

21.B.530

Trajno oduzimanje dozvole za letenje

21.B.545

Vođenje evidencije

PODODJELJAK Q —   IDENTIFIKACIJA PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA

Dodaci

Dodatak I. —

EASA Obrazac 1 — Potvrda o otpuštanju u uporabu

Dodatak II. —

EASA Obrazac 15a — Potvrda o provjeri plovidbenosti

Dodatak III. —

EASA Obrazac 20a — Dozvola za letenje

Dodatak IV. —

EASA Obrazac 20b — Dozvola za letenje (koju izdaju odobrene organizacije)

Dodatak V. —

EASA Obrazac 24 — Ograničena svjedodžba o plovidbenosti

Dodatak VI. —

EASA Obrazac 25 — Svjedodžba o plovidbenosti

Dodatak VII. —

EASA Obrazac 45 — Potvrda o buci

Dodatak VIII. —

EASA Obrazac 52 — Izjava o sukladnosti zrakoplova

Dodatak IX. —

EASA Obrazac 53 — Potvrda o vraćanju u uporabu

Dodatak X. —

EASA Obrazac 55 — Potvrda o odobrenju organizacije za proizvodnju

Dodatak XI. —

EASA Obrazac 65 — Pismo o suglasnosti za proizvodnju bez odobrenja organizacije za proizvodnju

Dodatak XII. —

Kategorije probnih letova i pripadajuća kvalifikacija posade za probne letove 85”;

(2)

točka 21.A.14 mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa mora dokazati svoju sposobnost posjedovanjem odobrenja projektne organizacije koje je izdala Agencija u skladu s pododjeljkom J.”;

(b)

podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Odstupajući od podtočke (a), podnositelj zahtjeva može dokazati svoju sposobnost tako da od Agencije dobije odobrenje svojeg programa certifikacije utvrđenog u skladu s točkom 21.A.15 podtočkom (b) ako se certificira jedan od sljedećih proizvoda:

1.

zrakoplov ELA1; ili

2.

motor ili elisa ugrađen u zrakoplov ELA1.”;

(3)

točka 21.A.15 mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočke (b), (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

Zahtjev za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa sadržava, najmanje, preliminarne opisne podatke o proizvodu, namjenu proizvoda i vrstu operacija za koje je zatražena certifikacija. Usto, sadržava, ili ga se time dopunjuje nakon podnošenja, program certifikacije za dokazivanje sukladnosti u skladu s točkom 21.A.20 koji se sastoji od:

1.

podrobnog opisa projekta tipa sa svim konfiguracijama koje treba certificirati;

2.

predloženih operativnih karakteristika i ograničenja;

3.

predviđene namjene proizvoda i vrste operacija za koje se traži certifikacija;

4.

prijedloga za početnu osnovu certifikacije tipa, osnovu certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjeve za zaštitu okoliša, pripremljenog u skladu sa zahtjevima i opcijama navedenima u točkama 21.B.80, 21.B.82 i 21.B.85;

5.

prijedloga raščlambe programa certifikacije u smislene skupine aktivnosti i podataka za dokazivanje sukladnosti, uključujući prijedlog načina ostvarivanja sukladnosti i povezane dokumente o sukladnosti;

6.

prijedloga za procjenu smislenih skupina aktivnosti i podataka za dokazivanje sukladnosti koje se odnose na vjerojatnost neidentificirane nesukladnosti s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti ili zahtjeva za zaštitu okoliša i s obzirom na potencijalni učinak te nesukladnosti na sigurnost proizvoda ili zaštitu okoliša. Predložena procjena u obzir uzima elemente iz točke 21.B.100 podtočke (a) podpodtočaka od 1. do 4.; Na temelju te procjene u zahtjev se uvrštava prijedlog sudjelovanja Agencije u provjeri aktivnosti i podataka za dokazivanje sukladnosti; i

7.

projektnih rokova projekta, uključujući ključne etape.

(c)

Podnositelj zahtjeva ažurira program certifikacije nakon početnog podnošenja Agenciji u slučaju izmjena projekta koji se certificira koje utječu na bilo koju podpodtočku od 1. do 7. podtočke (b).

(d)

Zahtjev za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa za zrakoplov sadržava, ili mu se ona prilaže nakon podnošenja, dopunu zahtjeva za odobrenje podataka o operativnoj prikladnosti.”;

(b)

dodaju se podtočke (e) i (f):

„(e)

Zahtjev za izdavanje certifikata tipa ili ograničenog certifikata tipa za veliki zrakoplov i veliki rotokopter vrijedi pet godina, a zahtjev za bilo koji drugi certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa vrijedi tri godine, osim ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva dokaže da je za njegov proizvod potrebno dulje razdoblje za dokazivanje i deklariranje sukladnosti te ako Agencija pristane na to dulje razdoblje.

(f)

U slučaju da certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa nije izdan ili je jasno da neće biti izdan u roku koji je utvrđen u podtočki (e), podnositelj zahtjeva može:

1.

podnijeti novi zahtjev i postići sukladnost s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevima za zaštitu okoliša, kako ih je utvrdila i u obavijesti dostavila Agencija u skladu s točkama 21.B.80, 21.B.82 i 21.B.85 za datum nove primjene; ili

2.

zatražiti produljenje razdoblja iz podtočke (e) i predložiti novi datum za izdavanje certifikata tipa ili ograničenog certifikata tipa. U tom slučaju podnositelj zahtjeva mora postići sukladnost s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevima za zaštitu okoliša, kako ih je utvrdila i u obavijesti dostavila Agencija u skladu s točkama 21.B.80, 21.B.82 i 21.B.85 za datum koji mora odabrati podnositelj zahtjeva. Taj datum, međutim, ne smije prethoditi novom datumu koji predloži podnositelj zahtjeva za izdavanje certifikata tipa ili ograničenog certifikata tipa za više od pet godina u slučaju zahtjeva za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa za veliki zrakoplov ili veliki rotokopter odnosno za više od tri godine u slučaju zahtjeva za bilo koji drugi certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa.”;

(4)

točka 21.A.16A briše se;

(5)

točka 21.A.16B briše se;

(6)

točka 21.A.17A briše se;

(7)

točka 21.A.17B briše se;

(8)

točka 21.A.18 briše se;

(9)

točke 21.A.20 i 21.A.21 zamjenjuju se sljedećim:

„21.A.20   Dokazivanje sukladnosti s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevima za zaštitu okoliša

(a)

Nakon što Agencija prihvati program certifikacije podnositelj zahtjeva dokazuje sukladnost s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevima za zaštitu okoliša, kako ih je Agencija utvrdila i o njima obavijestila podnositelja zahtjeva u skladu s točkama 21.B.80, 21.B.82 i 21.B.85, te Agenciju obavješćuje o načinima na koje je ta sukladnost dokazana.

(b)

Podnositelj zahtjeva izvješćuje Agenciju o svim teškoćama ili događajima tijekom dokazivanja sukladnosti koji mogu štetno utjecati na procjenu rizika u skladu s točkom 21.A.15 podtočkom (b) podpodtočkom 6. ili na program certifikacije ili drukčije nametnuti potrebu da se promijeni stupanj sudjelovanja Agencije o kojem je podnositelj prethodno obaviješten u skladu s točkom 21.B.100 podtočkom (c).

(c)

Podnositelj zahtjeva obrazlaže utemeljenost sukladnosti u dokumentima o sukladnosti, u skladu s certifikacijskim programom.

(d)

Nakon završetka svih dokazivanja sukladnosti u skladu s programom certifikacije, uključujući sve inspekcije i ispitivanja u skladu s točkom 21.A.33 te nakon svih probnih letova u skladu s točkom 21.A.35, podnositelj zahtjeva izjavljuje:

1.

da je dokazao sukladnost s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevima za zaštitu okoliša, kako ih je utvrdila i u obavijesti dostavila Agencija, nakon programa certifikacije koji je prihvatila Agencija; i

2.

da nije utvrđeno ni jedno obilježje ili karakteristika zbog kojeg bi proizvod bio opasan za namjene za koje je zatražena certifikacija.

(e)

Podnositelj zahtjeva dostavlja Agenciji izjavu o sukladnosti propisanu podtočkom (d). Ako podnositelj zahtjeva ima odgovarajuće odobrenje projektne organizacije, izjava o sukladnosti sastavlja se u skladu s pododjeljkom J i dostavlja Agenciji.

21.A.21   Zahtjevi za izdavanje certifikata tipa ili ograničenog certifikata tipa

(a)

Za izdavanje certifikata tipa za proizvod ili, ako zrakoplov ne ispunjava temeljne zahtjeve iz Priloga II. Uredbi (EU) 2018/1139, ograničenog certifikata tipa za zrakoplov, podnositelj zahtjeva mora:

1.

dokazati svoju sposobnost u skladu s točkom 21.A.14;

2.

ispunjavati točku 21.A.20;

3.

dokazati da motor i propeler, ako su ugrađeni u zrakoplov:

(A)

imaju certifikat tipa koji je izdan ili utvrđen u skladu s ovom Uredbom; ili

(B)

dokazano su sukladni s osnovom certifikacije tipa zrakoplova i zahtjevima za zaštitu okoliša koje je utvrdila i u obavijesti navela Agencija kao preduvjet za siguran let zrakoplova.

(b)

Odstupajući od podtočke (a) podpodtočke 2. i na podnositeljev zahtjev priložen izjavi iz točke 21.A.20 podtočke (d) podnositelj ima pravo da mu se certifikat tipa za zrakoplov ili ograničeni certifikat tipa za zrakoplov izda prije nego što je dokazao sukladnost s osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti, pod uvjetom da je dokaže prije datuma početka stvarnog korištenja tih podataka.”;

(10)

točka 21.A.23 briše se;

(11)

u točki 21.A.31 podtočki (a), stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

svi ostali podaci na temelju kojih se može utvrditi plovidbenost i, prema potrebi, ekološke karakteristike kasnijih proizvoda iste vrste.”;

(12)

točka 21.A.33 zamjenjuje se sljedećim:

„21.A.33   Provjere i ispitivanja

(a)

(Rezervirano)

(b)

Prije svakog ispitivanja tijekom dokazivanja sukladnosti koja se zahtijevaju točkom 21.A.20, podnositelj zahtjeva provjerava:

1.

za probni uzorak:

i.

da su materijali i postupci na odgovarajući način sukladni specifikacijama za predloženi projekt tipa;

ii.

da su dijelovi proizvoda na odgovarajući način sukladni nacrtima u predloženom projektu tipa; i

iii.

da su proizvodni postupci, konstrukcija i sklapanje na odgovarajući način sukladni onima koji su navedeni u predloženom projektu tipa; i

2.

da ispitna oprema i svi mjerni uređaji za ispitivanje odgovaraju potrebama ispitivanja i da su umjereni na odgovarajući način.

(c)

Na temelju provjera provedenih u skladu s podtočkom (b) podnositelj zahtjeva izdaje izjavu o sukladnosti u kojoj navodi sve potencijalne nesukladnosti s obrazloženjem zašto one neće utjecati na ispitne rezultate te dopušta Agenciji da provede inspekcijski pregled koji smatra potrebnim radi provjere valjanosti te izjave.

(d)

Podnositelj zahtjeva dužan je dopustiti Agenciji da:

1.

pregleda sve podatke i informacije povezane s dokazivanjem sukladnosti; i

2.

provede bilo kakvo ispitivanje ili bilo kakav inspekcijski pregled za potrebe dokazivanja sukladnosti ili da im prisustvuje.

(e)

Za sva ispitivanja i inspekcijske preglede koje Agencija provodi ili im prisustvuje u skladu s podtočkom (d) podpodtočkom 2.:

1.

podnositelj zahtjeva dostavlja Agenciji izjavu o sukladnosti propisanu podtočkom (c); i

2.

od trenutka izdavanja izjave o sukladnosti iz podtočke (c) do trenutka kad se Agenciji na ispitivanje dostavi ispitni uzorak, na tom uzorku ili ispitnoj opremi ili mjernim uređajima ne smije se učiniti nikakva izmjena koja bi utjecala na izjavu o sukladnosti.”;

(13)

točka 21.A.41 zamjenjuje se sljedećim:

„21.A.41   Certifikat tipa

Certifikat tipa i ograničeni certifikat tipa sadržavaju projekt tipa, operativna ograničenja, listu podataka certifikata tipa za plovidbenost i emisije, primjenjivu osnovu certifikacije tipa i zahtjeve za zaštitu okoliša, s kojima Agencija utvrđuje sukladnost, i sve druge uvjete ili ograničenja propisane za proizvod u primjenjivim certifikacijskim specifikacijama i zahtjevima za zaštitu okoliša. Osim toga, certifikat tipa za zrakoplov i ograničeni certifikat tipa za zrakoplov uključuju primjenjivu osnovu certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti, podatke o operativnoj prikladnosti i listu podataka certifikata tipa za buku. Lista podataka certifikata tipa za zrakoplov i ograničenog certifikata tipa uključuju evidenciju o sukladnosti s emisijama CO2, a lista podataka certifikata tipa za motor uključuje evidenciju o sukladnosti s obzirom na emisije ispušnih plinova.”;

(14)

točka 21.A.91 zamjenjuje se sljedećim:

„21.A.91   Razvrstavanje izmjena certifikata tipa

Izmjene certifikata tipa razvrstavaju se kao manje i veće. „Manja izmjena” nema znatnog učinka na masu, ravnotežu, izdržljivost konstrukcije, pouzdanost, operativne karakteristike, podatke o operativnoj prikladnosti ili druge karakteristike koje utječu na plovidbenost proizvoda ili njegove ekološke karakteristike. Ne dovodeći u pitanje točku 21.A.19, sve su druge izmjene u skladu s ovim pododjeljkom „veće izmjene”. Veće i manje izmjene odobravaju se u skladu s točkom 21.A.95 ili 21.A.97, prema potrebi, te se identificiraju na odgovarajući način.”;

(15)

točka 21.A.93 zamjenjuje se sljedećim:

„21.A.93   Zahtjev

(a)

Zahtjev za odobrenje izmjene certifikata tipa podnosi se u obliku i na način koji utvrđuje Agencija.

(b)

Zahtjev sadržava, ili ga se time dopunjuje nakon podnošenja, program certifikacije za dokazivanje sukladnosti u skladu s točkom 21.A.20 koji se sastoji od:

1.

opisa izmjene u kojem se navode:

i.

konfiguracije proizvoda u certifikatu tipa na kojima će se učiniti izmjena;

ii.

sva područja proizvoda u certifikatu tipa, uključujući odobrene priručnike, koji se mijenjaju ili na koje utječe izmjena; i

iii.

ako izmjena utječe na podatke o operativnoj prikladnosti, sve potrebne izmjene tih podataka;

2.

navođenja svih ponovnih provjera potrebnih radi dokazivanja sukladnosti izmjene i područja na koja utječe s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevima za zaštitu okoliša; i

3.

za veću izmjenu certifikata tipa:

i.

prijedloga za početnu osnovu certifikacije tipa, osnovu certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjeve za zaštitu okoliša, pripremljenog u skladu sa zahtjevima i opcijama navedenima u točki 21.A.101;

ii.

prijedloga raščlambe programa certifikacije u smislene skupine aktivnosti i podataka za dokazivanje sukladnosti, uključujući prijedlog načina ostvarivanja sukladnosti i povezane dokumente o sukladnosti;

iii.

prijedloga za procjenu smislenih skupina aktivnosti i podataka za dokazivanje sukladnosti koje se odnose na vjerojatnost neidentificirane nesukladnosti s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti ili zahtjeva za zaštitu okoliša i s obzirom na potencijalni učinak te nesukladnosti na sigurnost proizvoda ili zaštitu okoliša. Predložena procjena u obzir uzima elemente iz točke 21.B.100 podtočke (a) podpodtočaka od 1. do 4.; Na temelju te procjene u zahtjev se uvrštava prijedlog sudjelovanja Agencije u provjeri aktivnosti i podataka za dokazivanje sukladnosti; i

iv.

projektnih rokova projekta, uključujući ključne etape.

(c)

Zahtjev za izmjenu certifikata tipa za veliki zrakoplov ili veliki rotokopter vrijedi pet godina, a zahtjev za izmjenu bilo kojeg drugog certifikata tipa vrijedi tri godine. U slučaju da izmjena nije odobrena ili je jasno da neće biti odobrena u roku utvrđenom u ovoj točki, podnositelj zahtjeva može:

1.

podnijeti novi zahtjev za izmjenu certifikata tipa i postići sukladnost s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevima za zaštitu okoliša, kako ih je Agencija utvrdila u skladu s točkom 21.A.101 i dostavila u obavijesti u skladu s točkom 21.B.105 za datum nove primjene; ili

2.

zatražiti produljenje razdoblja propisanog u prvoj rečenici podtočke (c) za prvotni zahtjev i predložiti novi datum za izdavanje odobrenja. U tom slučaju podnositelj mora postići sukladnost s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevima za zaštitu okoliša, kako ih je Agencija utvrdila u skladu s točkom 21.A.101 i dostavila u obavijesti u skladu s točkom 21.B.105 za datum koji mora odabrati podnositelj zahtjeva. Taj datum, međutim, ne smije prethoditi novom datumu koji predloži podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za više od pet godina u slučaju zahtjeva za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa za veliki zrakoplov ili veliki rotokopter odnosno za više od tri godine u slučaju zahtjeva za bilo koji drugi certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa.”;

(16)

točke 21.A.95, 21.A.97 i 21.A.101 zamjenjuju se sljedećim:

„21.A.95   Zahtjevi za odobrenje manje izmjene

(a)

Manje izmjene certifikata tipa razvrstava i odobrava:

1.

Agencije; ili

2.

odobrena projektna organizacija u okviru svojih povlastica iz točke 21.A.263. podtočke (c) podpodtočke 1. i 2., kako je navedeno u uvjetima odobrenja.

(b)

Manja izmjena certifikata tipa odobrava se samo:

1.

ako je dokazano da su izmjena i područja na koja utječe sukladni s osnovom certifikacije tipa i zahtjevima za zaštitu okoliša na koje se upućuje u certifikatu tipa;

2.

u slučaju izmjene koja utječe na podatke o operativnoj prikladnosti: ako je dokazano da su potrebne izmjene podataka o operativnoj prikladnosti u skladu s osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti na koju se upućuje u certifikatu tipa;

3.

ako je deklarirana sukladnost s osnovom certifikacije tipa koja se primjenjuje u skladu s točkom 1., a utemeljenost sukladnosti obrazložena u dokumentima o sukladnosti; i

4.

ako nije utvrđeno ni jedno obilježje ili karakteristika zbog kojeg bi proizvod bio opasan za namjene za koje je zatražena certifikacija.

(c)

Odstupajući od podtočke (b) podpodtočke 1., certifikacijske specifikacije koji su postale primjenjive poslije onih na koje se upućuje u certifikatu tipa mogu se upotrijebiti za odobrenje manje izmjene, pod uvjetom da ne utječu na dokazivanje sukladnosti.

(d)

Odstupajući od podtočke (a) te na podnositeljev zahtjev priložen izjavi iz točke 21.A.20 podtočke (d), manja izmjena certifikata tipa za zrakoplov može se odobriti prije nego što se dokaže sukladnost s osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva dokaže tu sukladnost prije datuma početka stvarnog korištenja tih podataka.

(e)

Podnositelj zahtjeva dostavlja Agenciji dokazne podatke za izmjenu i izjavu da je sukladnost dokazana u skladu s podtočkom (b).

(f)

Odobrenje manje izmjene certifikata tipa ograničuje se na konkretne konfiguracije u certifikatu tipa na koje se izmjena odnosi.

21.A.97   Zahtjevi za odobrenje veće izmjene

(a)

Veće izmjene certifikata tipa razvrstava i odobrava:

1.

Agencije; ili

2.

odobrena projektna organizacija u okviru svojih povlastica iz točke 21.A.263. podtočke (c) podpodtočke 1. i 8., kako je navedeno u uvjetima odobrenja.

(b)

Veća izmjena certifikata tipa odobrava se samo:

1.

ako je dokazano da su izmjena i područja na koja utječe sukladni s osnovom certifikacije tipa i zahtjevima za zaštitu okoliša, kako je utvrdila Agencija u skladu s točkom 21.A.101;

2.

u slučaju izmjene koja utječe na podatke o operativnoj prikladnosti, ako je dokazano da su potrebne izmjene podataka o operativnoj prikladnosti u skladu s osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti, kako je utvrdila Agencija u skladu s točkom 21.A.101; i

3.

ako je dokazana sukladnost s točkama 1. i 2. u skladu s točkom 21.A.20, kako je primjenjivo na izmjenu.

(c)

Odstupajući od podtočke (b) podpodtočke 2. i 3. te na podnositeljev zahtjev priložen izjavi iz točke 21.A.20 podtočke (d), veća izmjena certifikata tipa za zrakoplov može se odobriti prije nego što se dokaže sukladnost s osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva dokaže tu sukladnost prije datuma početka stvarnog korištenja tih podataka.

(d)

Odobrenje veće izmjene certifikata tipa ograničuje se na konkretne konfiguracije u certifikatu tipa na koje se izmjena odnosi.

21.A.101   Osnova certifikacije tipa, osnova certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevi za zaštitu okoliša za veću izmjenu certifikata tipa

(a)

Veća izmjena certifikata tipa i područja na koje utječe moraju biti sukladni certifikacijskim specifikacijama koje se primjenjuju na izmijenjeni proizvod na datum podnošenja zahtjeva za izmjenu ili certifikacijskim specifikacijama koje su se počele primjenjivati nakon tog datuma u skladu s podtočkom (f) u nastavku. Valjanost zahtjeva određuje se u skladu s točkom 21.A.93 podtočkom (c). Usto, izmijenjeni proizvod mora ispunjavati zahtjeve za zaštitu okoliša koje je utvrdila Agencija u skladu s točkom 21.B.85.

(b)

Odstupajući od podtočke (a), ranija izmjena certifikacijske specifikacije iz podtočke (a) i bilo koje druge izravno povezane certifikacijske specifikacije može se upotrijebiti u bilo kojoj od sljedećih situacija osim ako se ta ranija izmjena počela primjenjivati prije datuma početka primjene odgovarajućih certifikacijskih specifikacija na koje se upućuje u certifikatu tipa:

1.

za izmjenu za koju Agencija smatra da nije značajna. Pri utvrđivanju značaja određene izmjene, Agencija razmatra tu izmjenu u kontekstu svih prethodnih relevantnih izmjena projekta i svih povezanih revizija primjenjivih certifikacijskih specifikacija na koje se upućuje u certifikatu tipa za proizvod. Izmjene koje ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija automatski se smatraju značajnima:

i.

opća konfiguracija ili načela konstruiranja nisu zadržani;

ii.

pretpostavke korištene za certifikaciju proizvoda koji se mijenja više nisu valjane;

2.

za svako područje, sustav, dio ili uređaj za koji Agencija smatra da na njega izmjena ne utječe;

3.

za svako područje, sustav, dio ili uređaj na koji izmjena utječe, a za koji Agencija smatra da sukladnost s certifikacijskim specifikacijama opisanima u podtočki (a) ne pridonosi bitno razini sigurnosti izmijenjenog proizvoda ili nije praktična.

(c)

Odstupajući od podtočke (a), u slučaju izmjene zrakoplova, osim rotokoptera, čija najveća masa ne prelazi 2 722 kg (6 000 lb) ili neturbinskog rotokoptera čija najveća masa ne prelazi 1 361 kg (3 000 lb) izmjena i područja na koja utječe moraju biti sukladni s osnovom certifikacije tipa na koju se upućuje u certifikatu tipa. Ako, međutim, Agencija smatra da je izmjena u nekom području značajna, može zahtijevati da izmjena i područja na koja utječe budu sukladni s izmjenom certifikacijske specifikacije osnove certifikacije tipa na koju se upućuje u certifikatu tipa i sa svakom drugom izravno povezanom certifikacijskom specifikacijom, osim ako Agencija također smatra da ta izmjena ne pridonosi bitno razini sigurnosti izmijenjenog proizvoda ili nije praktična.

(d)

Ako Agencija smatra da certifikacijska specifikacija koja se primjenjuje na dan podnošenja zahtjeva za izmjenu ne osigurava odgovarajuće standarde u odnosu na predloženu izmjenu, izmjena i područja na koja utječe moraju ispuniti sve posebne uvjete i izmjene tih posebnih uvjeta koje je u skladu s točkom 21.B.75 propisala Agencija kako bi se osigurala razina sigurnosti jednaka onoj utvrđenoj u certifikacijskim specifikacijama koje se primjenjuju na datum podnošenja zahtjeva za izmjenu.

(e)

Odstupajući od podtočaka (a), (b) i (c), izmjena i područja na koja utječe mogu, na prijedlog podnositelja zahtjeva, biti sukladne drugoj certifikacijskoj specifikaciji koju je odredila Agencija ako Agencija smatra da ta specifikacija osigurava razinu sigurnosti koja je:

1.

u slučaju certifikata tipa:

i.

ekvivalentna razini sigurnosti na temelju certifikacijskih specifikacija koje je odredila Agencija u skladu podtočkama (a), (b) ili (c); ili

ii.

u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga II. Uredbi (EU) 2018/1139.

2.

u slučaju ograničenog certifikata tipa, primjerena s obzirom na predviđenu uporabu.

(f)

Ako podnositelj zahtjeva odabere usklađivanje s certifikacijskom specifikacijom utvrđenom u izmjeni koja se počinje primjenjivati nakon podnošenja zahtjeva za izmjenu certifikata tipa, izmjena i područja na koje se utječe moraju biti sukladni i sa svim drugim izravno povezanim certifikacijskim specifikacijama.

(g)

Ako zahtjev za izmjenu certifikata tipa za zrakoplov sadržava, ili je dopunjen nakon podnošenja tako da sadržava, izmjene podataka o operativnoj prikladnosti, osnova certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti određuje se u skladu s podtočkama od (a) do (f).”;

(17)

točka 21.A.103 briše se;

(18)

točke 21.A.111 i 21.A.112 A zamjenjuju se sljedećim:

„21.A.111   Područje primjene

U ovom se pododjeljku utvrđuje postupak za odobravanje većih izmjena certifikata tipa u skladu s postupcima za dodatni certifikat tipa te se utvrđuju prava i obveze podnositelja zahtjeva za te certifikate i nositelja tih certifikata. U ovom se pododjeljku izraz certifikat tipa odnosi i na certifikate tipa i na ograničene certifikate tipa.

21.A.112 A   Prihvatljivost

Svaka fizička i pravna osoba koja je dokazala ili je u postupku dokazivanja svoje sposobnosti u skladu s točkom 21.A.112B, može podnijeti zahtjev za dodatni certifikat tipa u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom pododjeljku.”;

(19)

točka 21.A.112B mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva za dodatni certifikat tipa mora dokazati svoju sposobnost posjedovanjem odobrenja projektne organizacije koje je izdala Agencija u skladu s pododjeljkom J.”;

(b)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Odstupajući od podtočke (a), u slučaju proizvoda iz točke 21.A.14 podtočke (c) podnositelj zahtjeva može dokazati svoju sposobnost tako da od Agencije dobije odobrenje svojeg certifikacijskog programa utvrđenog u skladu s točkom 21.A.93 podtočkom (b).”

(20)

točka 21.A.113 mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Pri podnošenju zahtjeva za dodatni certifikat tipa podnositelj zahtjeva:

i.

u zahtjev unosi informacije koje se zahtijevaju u točki 21.A.93 podtočki (b);

ii.

navodi je li certifikacijske podatke pripremio, ili će ih pripremiti, u cijelosti sam ili na temelju dogovora s vlasnikom podataka za certifikaciju tipa.”;

(b)

umeće se sljedeća podtočka (c):

„(c)

Točka 21.A.93. podtočka (c) primjenjuje se na uvjete koji se odnose na trajanje valjanosti zahtjeva kao i uvjeta koji se odnose na potrebu za ažuriranjem osnove certifikacije tipa, osnove certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjeva za zaštitu okoliša ako izmjena nije odobrena ili je jasno da neće biti odobrena u utvrđenom roku.”;

(21)

točka 21.A.114 briše se;

(22)

točka 21.A.115 zamjenjuje se sljedećim:

„21.A.115   Zahtjevi za odobrenje veće izmjene u obliku dodatnog certifikata tipa

(a)

Dodatne certifikate tipa izdaje:

1.

Agencije; ili

2.

odobrena projektna organizacija u okviru svojih povlastica iz točke 21.A.263. podtočke (c) podpodtočke 1. i 9., kako je navedeno u uvjetima odobrenja.

(b)

Dodatni certifikat tipa izdaje se samo:

1.

ako je podnositelj zahtjeva dokazao svoju sposobnost u skladu s točkom 21.A.112B;

2.

ako je dokazano da su izmjena certifikata tipa i područja na koja izmjena utječe sukladni s osnovom certifikacije tipa i zahtjevima za zaštitu okoliša, kako je utvrdila Agencija u skladu s točkom 21.A.101;

3.

ako je, u slučaju dodatnog certifikata tipa koji utječe na podatke o operativnoj prikladnosti, dokazano da su potrebne izmjene podataka o operativnoj prikladnosti u skladu s osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti kako ju je utvrdila Agencija u skladu s točkom 21.A.101;

4.

ako je dokazana sukladnost s točkama 2. i 3. u skladu s točkom 21.A.20, kako je primjenjivo na izmjenu; i

5.

ako je podnositelj zahtjeva naveo da je dostavio certifikacijske podatke na temelju dogovora s vlasnikom podataka za certifikat tipa u skladu s točkom 21.A.113 podtočkom (b):

i.

ako je nositelj certifikata tipa izjavio da nema tehničkih primjedaba na informacije dostavljene u skladu s točkom 21.A.93; i

ii.

ako je nositelj certifikata tipa pristao surađivati s nositeljem dodatnog certifikata tipa kako bi se osiguralo ispunjavanje svih obveza za kontinuiranu plovidbenost izmijenjenog proizvoda ispunjavanjem odredaba iz točaka 21.A.44 i 21.A.118 A.

(c)

Odstupajući od podtočke (b) podpodtočaka 3. i 4. te na podnositeljev zahtjev priložen izjavi iz točke 21.A.20 podtočke (d), podnositelj zahtjeva ima pravo da mu se dodatni certifikat tipa za zrakoplov izda prije nego što je dokazao sukladnost s osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti, pod uvjetom da je dokaže prije datuma početka stvarnog korištenja tih podataka.

(d)

Dodatni certifikat tipa ograničuje se na konkretne konfiguracije u certifikatu tipa na koje se veća izmjena odnosi.”;

(23)

U točki 21.A.130, podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Izjava o sukladnosti uključuje sve niže navedene stavke:

1.

za svaki proizvod, dio ili uređaj izjavu da je proizvod, dio ili uređaj u skladu s odobrenim projektnim podacima i da je u stanju za siguran rad;

2.

za svaki zrakoplov izjavu da je zrakoplov bio podvrgnut provjerama na zemlji i u letu u skladu s točkom 21.A.127 podtočkom (a);

3.

za svaki motor ili elisu s promjenjivim korakom izjavu da je motor ili elisa s promjenjivim korakom podvrgnut konačnom funkcionalnom ispitivanju u skladu s točkom 21.A.128;

4.

usto, u slučaju zahtjeva za zaštitu okoliša:

i.

izjavu da je dovršeni motor u skladu s primjenjivim zahtjevima u pogledu emisija ispušnih plinova motora na datum proizvodnje motora; i

ii.

izjavu da je dovršeni zrakoplov u skladu s primjenjivim zahtjevima u pogledu emisija CO2 na datum izdavanja prve svjedodžbe o plovidbenosti.”;

(24)

u točki 21.A.145 podtočke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

s obzirom na sve potrebne podatke o plovidbenosti i okolišu:

1.

organizacija za proizvodnju prima takve podatke od Agencije te nositelja ili podnositelja zahtjeva za certifikat tipa, ograničeni certifikat tipa ili odobrenja projekta, uključujući svako izuzeće odobreno u odnosu na zahtjeve za prekid proizvodnje s obzirom na CO2 kako bi se utvrdila sukladnost s primjenjivim projektnim podacima;

2.

organizacija za proizvodnju utvrdila je postupak kojim osigurava da su podaci o plovidbenosti i okolišu ispravno uvršteni u podatke o proizvodnji; i

3.

takvi se podaci ažuriraju i stavljaju na raspolaganje svim zaposlenicima kojima je potreban pristup tim podacima radi obavljanja svojih zadaća;

(c)

da je u pogledu uprave i zaposlenika:

1.

organizacija za proizvodnju imenovala rukovoditelja koji odgovara nadležnom tijelu. On/ona je u organizaciji odgovoran/odgovorna za osiguravanje da se cjelokupna proizvodnja odvija u skladu sa zahtijevanim standardima i da se organizacija za proizvodnju stalno pridržava podataka i postupaka utvrđenih u priručniku iz točke 21.A.143;

2.

organizacija za proizvodnju imenovala osobu ili skupinu osoba koje osiguravaju da organizacija ispunjava zahtjeve ovog Priloga (dio 21.), te da ih je identificirala zajedno s opsegom njihovih ovlaštenja. Takve osobe odgovaraju izravno odgovornom rukovoditelju iz podtočke 1. Imenovane osobe moraju dokazati odgovarajuće znanje, obrazovanje i iskustvo za ispunjavanje svojih odgovornosti;

3.

zaposlenicima na svim razinama dano odgovarajuće ovlaštenje, kako bi mogli ispunjavati odgovornosti koje su im dodijeljene, te da unutar organizacije za proizvodnju postoji potpuna i učinkovita koordinacija u pogledu podataka o plovidbenosti i okolišu.”;

(25)

u točki 21.A.147 podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Nakon izdavanja odobrenja organizacije za proizvodnju, svaku promjenu u odobrenoj organizaciji za proizvodnju koja je značajna za dokazivanje sukladnosti ili za plovidbenost i ekološke karakteristike proizvoda, dijela ili uređaja, posebno promjene u sustavu kvalitete, odobrava nadležno tijelo. Zahtjev za odobrenje dostavlja se nadležnom tijelu u pisanom obliku, a organizacija mora prije provedbe izmjene dokazati nadležnom tijelu da je sukladna s ovim pododjeljkom.”;

(26)

U točki 21.A.174, podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Svaki zahtjev za svjedodžbu o plovidbenosti ili ograničenu svjedodžbu o plovidbenosti s uključuje:

1.

klasu svjedodžbe o plovidbenosti koja je zatražena;

2.

za nove zrakoplove:

i.

izjavu o sukladnosti:

izdanu u skladu s točkom 21.A.163 podtočkom (b); ili

izdanu u skladu s točkom 21.A.130 i koju je ovjerilo nadležno tijelo; ili

za uvezeni zrakoplov, izjavu koju je potpisalo tijelo nadležno za izvoz, da je zrakoplov u skladu s projektom koji je odobrila Agencija;

ii.

izvješće o opterećenju i uravnoteženju, s rasporedom ukrcaja; i

iii.

letački priručnik, ako se zahtijeva primjenjivim certifikacijskim specifikacijama za određeni zrakoplov.

3.

za rabljene zrakoplove:

i.

podrijetlom iz države članice, potvrdu o provjeri plovidbenosti izdanu u skladu s dijelom M;

ii.

podrijetlom iz države koja nije članica:

izjavu nadležnog tijela države u kojoj je zrakoplov registriran ili je bio registriran, kojom se dokazuje status plovidbenosti zrakoplova u njezinom registru u trenutku prenošenja,

izvješće o opterećenju i uravnoteženju, s rasporedom ukrcaja,

letački priručnik, ako se zahtijeva primjenjivim kodom plovidbenosti za određeni zrakoplov,

prethodnu evidenciju radi utvrđivanja standarda proizvodnje, izmjena i održavanja zrakoplova, uključujući sva ograničenja u vezi ograničene svjedodžbe o plovidbenosti u skladu s točkom 21.B.327,

preporuku za izdavanje svjedodžbe o plovidbenosti ili ograničene svjedodžbe o plovidbenosti i potvrdu o provjeri plovidbenosti nakon provedene provjere plovidbenosti u skladu s dijelom M; i

datum izdavanja prve svjedodžbe o plovidbenosti i, ako se primjenjuju standardi iz sveska III. Priloga 16., podatke o vrijednostima emisija CO2.”;

(27)

točka 21.A.231 zamjenjuje se sljedećim:

„21.A.231   Područje primjene

U ovom se pododjeljku utvrđuju postupci za odobrenje projektnih organizacija i propisi kojima se uređuju prava i obveze podnositelja zahtjeva za ta odobrenja i nositelja tih odobrenja. U ovom se pododjeljku izraz certifikat tipa odnosi i na certifikate tipa i na ograničene certifikate tipa.”;

(28)

točka 21.A.251 zamjenjuje se sljedećim:

„21.A.251   Uvjeti odobrenja

U uvjetima odobrenja utvrđuju se vrste projekata, kategorije proizvoda, dijelova i uređaja za koje je projektna organizacija nositelj odobrenja projektne organizacije te funkcije i zadaće za čije obavljanje organizacija ima odobrenje s obzirom na plovidbenost, operativnu prikladnost i ekološke karakteristike proizvoda. Za odobrenja projektne organizacije koja obuhvaćaju certifikate tipa ili ETSO ovlaštenja za pomoćne generatore (APU-e) uvjeti odobrenja sadržavaju i popis proizvoda ili APU-a. Ti se uvjeti izdaju kao dio odobrenja projektne organizacije.”;

(29)

točka 21.A.258 mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Ako se tijekom provjera iz točaka 21.A.257 i 21.B.100 pronađu objektivni dokazi o tome da nositelj odobrenja projektne organizacije ne ispunjava odgovarajuće zahtjeve ovog Priloga, nesukladnosti se razvrstavaju kako slijedi:

1.

nesukladnost prve razine je svaka neusklađenost s ovim Prilogom koja bi mogla dovesti do nepredvidivih neusklađenosti s primjenjivim zahtjevima i koja bi mogla utjecati na sigurnost zrakoplova;

2.

nesukladnost druge razine je svaka neusklađenost s ovim Prilogom koja nije razvrstana kao nesukladnost prve razine.”

(b)

točke (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

Nakon primitka obavijesti o nesukladnostima u skladu s primjenjivim upravnim postupcima koje utvrđuje Agencija:

1.

u slučaju nesukladnosti prve razine, nositelj odobrenja projektne organizacije pruža Agenciji zadovoljavajuće dokaze o odgovarajućim korektivnim mjerama u roku od najviše 21 radnog dana nakon pisane potvrde nesukladnosti;

2.

u slučaju nesukladnosti druge razine, nositelj odobrenja projektne organizacije pruža Agenciji zadovoljavajuće dokaze o odgovarajućim korektivnim mjerama u roku koji odredi Agencija, a koji je primjeren prirodi nesukladnosti i prvotno ne smije biti dulji od tri mjeseca. Agencija može produljiti prvotni rok ako smatra da je priroda nesukladnosti takva da je moguće produljenje, a podnositelj zahtjeva je dostavio plan korektivnih mjera koji Agencija smatra zadovoljavajućim; i

3.

nesukladnost treće razine ne zahtijeva od nositelja odobrenja projektne organizacije trenutačnu korektivnu mjeru.

(d)

U slučaju nesukladnosti prve ili druge razine, odobrenje projektne organizacije može se djelomično ili u cijelosti, privremeno ili trajno oduzeti u skladu s primjenjivim upravnim postupcima koje utvrđuje Agencija. U tom slučaju, nositelj odobrenja projektne organizacije mora pravodobno potvrditi primitak obavijesti o privremenom ili trajnom oduzimanju odobrenja projektne organizacije.”;

(30)

točka 21.A.263 zamjenjuje se sljedećim:

„21.A.263   Povlastice

(a)

(Rezervirano)

(b)

(Rezervirano)

(c)

Nositelj odobrenja projektne organizacije ima pravo, u okviru uvjeta odobrenja kako ih je navela Agencija i u skladu s odgovarajućim postupcima sustava osiguranja projekta:

1.

razvrstati izmjene certifikata tipa, izmjene dodatnog certifikata tipa i projekte popravka kao ‚veće’ ili ‚manje’;

2.

odobriti manje izmjene certifikata tipa ili dodatnog certifikata tipa i manje projekte popravka;

3.

(rezervirano);

4.

(rezervirano);

5.

odobriti određene projekte većih popravaka proizvoda ili pomoćnih generatora (APU-a) u skladu s pododjeljkom M;

6.

za određene zrakoplove odobriti uvjete za let pod kojima se može izdati dozvola za letenje u skladu s točkom 21.A.710 podtočkom (a) podpodtočkom 2., osim dozvola za letenje koje se izdaju za potrebe točke 21.A.701 podtočke (a) podpodtočke 15.;

7.

izdati dozvolu za letenje u skladu s točkom 21.A.711 podtočkom (b) za zrakoplov koji je sam projektirao ili izmijenio, ili za koji je u skladu s točkom 21.A.263 podtočkom (c) podpodtočkom 6. odobrio uvjete za let pod kojima se može izdati dozvola za letenje, ako nositelj odobrenja projektne organizacije:

i.

nadzire konfiguraciju zrakoplova; i

ii.

potvrđuje sukladnost s projektnim uvjetima odobrenima za letenje;

8.

odobriti određene veće izmjene certifikata tipa u skladu s pododjeljkom D; i

9.

izdati neke dodatne certifikate tipa u skladu s pododjeljkom E i odobriti neke veće izmjene tih certifikata.”;

(31)

točka 21.A.265 zamjenjuje se sljedećim:

„21.A.265   Obveze nositelja

Nositelj odobrenja projektne organizacije ima pravo, u okviru uvjeta odobrenja kako ih je navela Agencija:

(a)

održavati priručnik iz točke 21.A.243 u skladu sa sustavom osiguranja projekta;

(b)

osigurati da se ovaj priručnik ili odgovarajući postupci koji su uključeni upućivanjem upotrebljavaju kao temeljni radni dokument unutar organizacije;

(c)

utvrditi da projekt proizvoda, ili njegove izmjene ili popravci, ispunjavaju odgovarajuće specifikacije i zahtjeve i nemaju niti jedno opasno obilježje;

(d)

dostaviti Agenciji izjave i prateću dokumentaciju koji potvrđuju sukladnost s točkom (c), osim za postupke odobravanja izvršene u skladu s točkom 21.A.263 podtočkom (c);

(e)

dostaviti Agenciji podatke i informacije povezane s mjerama koje se zahtijevaju točkom 21.A.3B;

(f)

odrediti, u skladu s točkom 21.A.263 podtočkom (c) podpodtočkom 6., uvjete za let pod kojima se može izdati dozvola za letenje;

(g)

prije izdavanja dozvole za letenje za zrakoplov utvrditi, u skladu s točkom 21.A.263 podtočkom (c) podpodtočkom 7., sukladnost s točkom 21.A.711 podtočkama (b) i (e);

(h)

označiti podatke i informacije koje je izdala odobrena projektna organizacija u granicama njezinih uvjeta odobrenja kako ih je utvrdila Agencija sljedećom izjavom: „Tehnički sadržaj ovog dokumenta odobren je na temelju DOA-e br. EASA. 21J.[XXXX].”.”

(32)

točka 21.A.431 A mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

U ovom se pododjeljku utvrđuje postupak za odobrenje projekta popravka proizvoda, dijela ili uređaja te se utvrđuju prava i obveze podnositelja zahtjeva za ta odobrenja i nositelja tih odobrenja.”;

(b)

točke (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

„Popravak” znači uklanjanje oštećenja i/ili vraćanje u stanje plovidbenosti nakon što je proizvođač određeni proizvod, dio ili uređaj prvi put pustio u uporabu.

(d)

Uklanjanje oštećenja zamjenom dijelova ili uređaja bez potrebe za projektiranjem, smatra se održavanjem i stoga se ne zahtjeva nikakvo odobrenje u skladu s ovim Prilogom.”;

(c)

dodaje se sljedeća podtočka (f):

„(f)

U ovom se pododjeljku izraz certifikat tipa odnosi i na certifikate tipa i na ograničene certifikate tipa.”;

(33)

točka 21.A.432B mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva za odobrenje projekta većeg popravka dokazuje svoju sposobnost posjedovanjem odobrenja projektne organizacije koje je izdala Agencija u skladu s pododjeljkom J.”;

(b)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Odstupajući od podtočke (a), u slučaju proizvoda iz točke 21.A.14 podtočke (c) podnositelj zahtjeva može dokazati svoju sposobnost tako da od Agencije dobije odobrenje svojeg certifikacijskog programa utvrđenog u skladu s točkom 21.A.432C podtočkom (b).”

(34)

umeće se sljedeća točka 21.A.432C:

„21.A.432C   Zahtjev za odobrenje projekta popravka

(a)

Zahtjev za odobrenje projekta popravka podnosi se u obliku i na način koji utvrđuje Agencija.

(b)

Zahtjev za odobrenje projekta većeg popravka mora sadržavati, ili ga se dopunjuje nakon podnošenja tako da sadržava, program certifikacije koji se sastoji od:

1.

opisa štete i projekta popravka u kojem se utvrđuje konfiguracija projekta tipa na kojem se vrši popravka;

2.

navođenja svih područja projekta tipa i odobrenih priručnika koji se mijenjaju ili na koje utječe projekt popravka;

3.

navođenja svih ponovnih provjera potrebnih radi dokazivanja sukladnosti projekta popravka i područja na koja on utječe s osnovom certifikacije tipa na koju se upućuje, prema potrebi, u certifikatu tipa, dodatnom certifikatu tipa ili ETSO ovlaštenju za APU (pomoćni generator);

4.

svih predloženih izmjena osnove certifikacije tipa na koju se upućuje, prema potrebi, u certifikatu tipa, dodatnom certifikatu tipa ili ETSO ovlaštenju za APU (pomoćni generator);

5.

prijedloga raščlambe programa certifikacije u smislene skupine aktivnosti i podataka za dokazivanje sukladnosti, uključujući prijedlog načina i postupka dokazivanja sukladnosti s točkom 21.A.433 podtočkom (a) podpodtočkom 1. i upućivanja na povezane dokumente o sukladnosti;

6.

prijedloga za procjenu predloženih smislenih skupina aktivnosti i podataka za dokazivanje sukladnosti koje se odnosi na vjerojatnost neidentificirane nesukladnosti s osnovom certifikacije tipa i potencijalni učinak te nesukladnosti na sigurnost proizvoda. Predložena procjena u obzir uzima elemente iz točke 21.B.100 podtočke (a) podpodtočaka od 1. do 4.; Na temelju te procjene u zahtjev se uvrštava prijedlog sudjelovanja Agencije u provjeri aktivnosti i podataka za dokazivanje sukladnosti; i

7.

navodi je li certifikacijske podatke podnositelj zahtjeva pripremio u cijelosti sam ili na temelju dogovora s vlasnikom podataka za certifikat tipa.”;

(35)

točke 21.A.433 i 21.A.435 zamjenjuju se sljedećim:

„21.A.433   Zahtjevi za odobrenje projekta popravka

(a)

Projekt popravka odobrava se samo:

1.

ako je dokazano, nakon programa certifikacije iz točke 21.A.432C podtočke (b), da je projekt popravka sukladan s osnovom certifikacije tipa na koju se upućuje, prema potrebi, u certifikatu tipa, dodatnom certifikatu tipa ili ETSO ovlaštenju za APU (pomoćni generator), kao i sa svim izmjenama kako ih je utvrdila i u obavijesti dostavila Agencija u skladu s točkom 21.B.450;

2.

ako je deklarirana sukladnost s osnovom certifikacije tipa koja se primjenjuje u skladu s podtočkom (a) podpodtočkom 1., a utemeljenost sukladnosti obrazložena u dokumentima o sukladnosti;

3.

ako nije utvrđeno ni jedno obilježje ili karakteristika zbog kojeg bi proizvod bio opasan za namjene za koje je zatražena certifikacija; i

4.

ako je podnositelj zahtjeva naveo da je dostavio certifikacijske podatke na temelju dogovora s vlasnikom podataka za certifikat tipa u skladu s točkom 21.A.432C podtočkom (b) podpodtočkom 7.:

i.

ako je nositelj izjavio da nema tehničkih primjedaba na informacije dostavljene u skladu s podtočkom (a) podpodtočkom 2.; i

ii.

ako je nositelj pristao surađivati s nositeljem odobrenja za projekt popravka kako bi se osiguralo ispunjavanje svih obveza za kontinuiranu plovidbenost izmijenjenog proizvoda ispunjavanjem odredaba iz točke 21.A.451.

(b)

Podnositelj zahtjeva Agenciji podnosi izjavu iz podtočke (a) podpodtočke 2. i na zahtjev Agencije sve potrebne dokazne podatke.

21.A.435   Razvrstavanje i odobravanje projekata popravka

(a)

Projekt popravka razvrstava se kao ‚manji’ ili ‚veći’ u skladu s kriterijima iz točke 21.A.91 za izmjenu certifikata tipa.

(b)

Projekt popravka razvrstava i odobrava:

1.

Agencije; ili

2.

odobrena projektna organizacija u okviru svojih povlastica iz točke 21.A.263 podtočke (c) podpodtočaka 1., 2. i 5., kako je navedeno u uvjetima odobrenja.”

(36)

točka 21.A.437 briše se;

(37)

točke 21.A.604, 21.A.605 i 21.A.606 zamjenjuju se sljedećim:

„21.A.604   ETSO ovlaštenje za pomoćni generator (APU)

U pogledu ETSO ovlaštenja za pomoćni generator (APU):

(a)

odstupajući od točaka 21.A.603, 21.A.610 i 21.A.615, primjenjuju se sljedeće točke: 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 i 21.B.80. Međutim, ETSO ovlaštenje izdaje se u skladu s točkom 21.A.606 umjesto certifikata tipa;

(b)

odstupajući od točke 21.A.611, uvjeti iz pododjeljka D primjenjuju se na odobrenje izmjena projekta koje radi nositelj ETSO ovlaštenja za APU, a uvjeti iz pododjeljka E primjenjuju se na odobravanje izmjena projekta koje rade drugi podnositelji zahtjeva. Ako se primjenjuju uvjeti pododjeljka E, umjesto dodatnog certifikata tipa izdaje se posebno ETSO ovlaštenje; i

(c)

za odobrenje projekata popravaka primjenjuje se pododjeljak M.

21.A.605   Zahtjevi za podatke

(a)

Podnositelj zahtjeva dostavlja Agenciji sljedeće dokumente:

1.

program certifikacije za ETSO ovlaštenje u kojem se navode sredstva za postizanje sukladnosti s točkom 21.A.606 podtočkom (b);

2.

izjavu o sukladnosti kojom se potvrđuje da podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjeve ovog pododjeljka;

3.

izjavu o projektu i performansama (DDP) u kojoj se navodi da je podnositelj zahtjeva dokazao da je artikl u skladu s primjenjivim ETSO-om u skladu s programom certifikacije;

4.

jedan primjerak tehničkih podataka koji se zahtijevaju primjenjivim ETSO-om;

5.

priručnik ili upućivanje na priručnik iz točke 21.A.143 radi dobivanja odgovarajućeg odobrenja organizacije za proizvodnju u skladu s pododjeljkom G ili priručnik ili upućivanje na priručnik iz točke 21.A.125 A podtočke (b) radi proizvodnje u skladu s pododjeljkom F bez odobrenja organizacije za proizvodnju;

6.

za APU, priručnik ili upućivanje na priručnik iz točke 21.A.243 radi dobivanja odgovarajućeg odobrenja projektne organizacije u skladu s pododjeljkom J;

7.

za sve ostale artikle, postupke ili upućivanja na postupke iz točke 21.A.602B podtočke (b) podpodtočke 2.;

(b)

Podnositelj zahtjeva izvješćuje Agenciju o svim teškoćama ili događajima tijekom postupka odobravanja koji mogu u znatnoj mjeri utjecati na ETSO ovlaštenje.

21.A.606   Zahtjevi za izdavanje ETSO ovlaštenja

Kako bi dobio ETSO ovlaštenje, podnositelj mora:

(a)

dokazati svoju sposobnost u skladu s točkom 21.A.602B;

(b)

dokazati da je artikl u skladu s tehničkim uvjetima primjenjivog ETSO-a ili s odstupanjima koja su odobrena u skladu s točkom 21.A.610;

(c)

ispunjavati zahtjeve iz ovog pododjeljka; i

(d)

dati izjavu da nije utvrđeno ni jedno obilježje ili karakteristika zbog kojih bi artikl bio opasan za namjene za koje je zatražena certifikacija.”

(38)

u točki 21.A.701 dodaje se podtočka 16.:

„16.

letenje zrakoplovom u svrhu utvrđivanja problema ili provjere funkcioniranja jednog ili više sustava, dijelova ili uređaja nakon održavanja.”;

(39)

u točki 21.B.5 podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

U ovom se odjeljku utvrđuje postupak koji nadležno tijelo mora slijediti pri izvršavanju svojih zadaća i odgovornosti u vezi s izdavanjem, održavanjem, mijenjanjem, privremenim ili trajnim oduzimanjem potvrda, odobrenja i ovlaštenja iz ovog Priloga I.”

(40)

Pododjeljak B odjeljka B zamjenjuje se sljedećim:

„PODODJELJAK B —   CERTIFIKATI TIPA I OGRANIČENI CERTIFIKATI TIPA

21.B.70   Certifikacijske specifikacije

Agencija izdaje certifikacijske specifikacije i druge detaljne specifikacije u skladu s člankom 76. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/1139, uključujući certifikacijske specifikacije za podatke o plovidbenosti, operativnoj prikladnosti i zaštiti okoliša, koje nadležna tijela, organizacije i osoblje mogu upotrebljavati za dokazivanje sukladnosti proizvoda, dijelova i uređaja s relevantnim bitnim zahtjevima iz priloga II., IV. i V. toj uredbi te sa zahtjevima za zaštitu okoliša iz članka 9. stavka 2. te uredbe i Priloga III. toj uredbi. Takve specifikacije moraju biti dovoljno detaljne i specifične kako bi se podnositeljima zahtjeva naveli uvjeti za izdavanje, izmjenu ili dopunu certifikata.

21.B.75   Posebni uvjeti

(a)

Agencija propisuje posebne detaljne tehničke specifikacije za proizvod, pod nazivom ‚posebni uvjeti’ ako odgovarajuće certifikacijske specifikacije ne sadržavaju primjerene ili odgovarajuće sigurnosne standarde za proizvod:

1.

zbog toga što proizvod ima nova ili neuobičajena obilježja projekta u odnosu na praksu projektiranja na kojoj se temelje primjenjive certifikacijske specifikacije; ili

2.

zbog toga što je predviđena namjena proizvoda nekonvencionalna; ili

3.

zbog toga što iskustvo s drugim sličnim proizvodima u službi ili proizvodima koji imaju slična svojstva projekta ili novoutvrđeni rizici pokazuju da bi moglo nastupiti stanje opasnosti.

(b)

Posebni uvjeti sadržavaju takve sigurnosne standarde koje Agencija smatra potrebnima za uspostavljanje razine sigurnosti jednake onoj u primjenjivim certifikacijskim specifikacijama.

21.B.80   Osnova certifikacije tipa za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa

Agencija utvrđuje osnovu certifikacije tipa i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa. Ta se osnova certifikacije tipa sastoji od:

(a)

certifikacijskih specifikacija za plovidbenost koje je odredila Agencija među onima koje su primjenjive na taj proizvod na dan podnošenja zahtjeva za taj certifikat, osim ako:

1.

podnositelj zahtjeva odabere usklađivanje ili se od njega zahtijeva usklađivanje u skladu s točkom 21.A.15 podtočkom (f), s certifikacijskim specifikacijama koje su se počele primjenjivati nakon datuma podnošenja zahtjeva; Ako podnositelj zahtjeva odabere usklađivanje s certifikacijskom specifikacijom koja se počinje primjenjivati nakon podnošenja zahtjeva, Agencija u osnovu certifikacije tipa uključuje sve druge izravno povezane certifikacijske specifikacije; ili

2.

Agencija prihvaća alternativu određenoj certifikacijskoj specifikaciji s kojom nije moguće postići usklađivanje, a za tu alternativu postoje kompenzacijski faktori koji osiguravaju jednaku razinu sigurnosti; ili

3.

Agencija prihvaća ili propisuje druga sredstva kojima se:

i.

u slučaju certifikata tipa dokazuje sukladnost s bitnim zahtjevima iz Priloga II. Uredbi (EU) 2018/1139; ili

ii.

u slučaju ograničenog certifikata tipa, osigurava primjerena razina sigurnosti za predviđenu uporabu; i

(b)

bilo kojih posebnih uvjeta koje Agencija propiše u skladu s točkom 21.B.75 podtočkom (a).

21.B.82   Osnova certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti za certifikat tipa za zrakoplov ili ograničeni certifikat tipa

Agencija utvrđuje osnovu certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa. Ta se osnova certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti sastoji od:

(a)

certifikacijskih specifikacija za podatke o operativnoj prikladnosti koje je odredila Agencija među onima koje su primjenjive na zrakoplov na datum podnošenja zahtjeva ili na datum dopune zahtjeva za podatke o operativnoj prikladnosti, koji god je od ta dva datuma kasniji, osim ako:

1.

podnositelj zahtjeva odabere usklađivanje ili se od njega, u skladu s točkom 21.A.15 podtočkom (f), zahtijeva usklađivanje s certifikacijskim specifikacijama koje su se počele primjenjivati nakon datuma podnošenja zahtjeva; Ako podnositelj zahtjeva odabere usklađivanje s certifikacijskom specifikacijom koja se počinje primjenjivati nakon podnošenja zahtjeva, Agencija u osnovu certifikacije tipa uključuje sve druge izravno povezane certifikacijske specifikacije; ili

2.

Agencija prihvaća ili propisuje druge načine dokazivanja sukladnosti s bitnim zahtjevima priloga II., III., IV. i V. Uredbi (EU) 2018/1139;

(b)

bilo kojih posebnih uvjeta koje Agencija propiše u skladu s točkom 21.B.75 podtočkom (a).

21.B.85   Određivanje primjenjivih zahtjeva za zaštitu okoliša i certifikacijske specifikacije za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa

(a)

Agencija određuje zahtjeve u vezi s bukom utvrđene u poglavlju 1. dijelu II. svesku I. Priloga 16. Čikaškoj konvenciji te kako je navedeno u nastavku i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva za certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa za zrakoplov ili dodatni certifikat tipa ili veću izmjenu certifikata tipa ili dodatnog certifikata tipa:

1.

za podzvučne mlazne zrakoplove u poglavljima 2., 3., 4. i 14.;

2.

za elisne zrakoplove u poglavljima 3., 4., 5., 6., 10. i 14.;

3.

za helikoptere u poglavljima 8. i 11.;

4.

za nadzvučne zrakoplove u poglavlju 12.; i

5.

za zrakoplove s nagibnim rotorom u poglavlju 13.

(b)

Agencija određuje primjenjive zahtjeve u vezi s emisijama za sprečavanje namjernog ispuštanja goriva za zrakoplov utvrđene u poglavljima 1. i 2. dijelu II. svesku II. Priloga 16. Čikaškoj konvenciji i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva iz podtočke (a).

(c)

Agencija određuje primjenjive zahtjeve u vezi s emisijama dima, plinova i čestica iz motora utvrđene u poglavlju 1. dijelu III. svesku II. Priloga 16. Čikaškoj konvenciji te kako je navedeno u nastavku i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva iz podtočke (a):

1.

u poglavlju 2. za emisije dima i plinova iz turbomlaznih i turboventilatorskih motora namijenjenih za pogon samo pri podzvučnim brzinama;

2.

u poglavlju 3. za emisije dima i plinova iz turbomlaznih i turboventilatorskih motora namijenjenih za pogon pri nadzvučnim brzinama;

3.

u poglavlju 4. za emisije čestica iz turbomlaznih i turboventilatorskih motora namijenjenih za pogon samo pri podzvučnim brzinama.

(d)

Agencija određuje primjenjive zahtjeve u vezi s primjenjivim emisijama CO2 iz zrakoplova utvrđene u poglavlju 1. dijelu II. svesku III. Priloga 16. Čikaškoj konvenciji te kako je navedeno u nastavku i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva iz podtočke (a):

1.

za podzvučne mlazne zrakoplove u poglavlju 2.; i

2.

za podzvučne elisne zrakoplove u poglavlju 2.

21.B.100   Razina sudjelovanja

(a)

Agencija određuje svoju razinu sudjelovanja u provjeri podataka za dokazivanje sukladnosti i aktivnostima povezanima sa zahtjevom za certifikat tipa, ograničeni certifikat tipa, odobrenje veće izmjene, dodatni certifikat tipa, odobrenje projekta većeg popravka ili ETSO ovlaštenje za APU. To radi na temelju procjene smislenih skupina aktivnosti i podataka za dokazivanje sukladnosti programa certifikacije. Ta procjena obuhvaća:

vjerojatnost neotkrivene nesukladnosti s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevima za zaštitu okoliša i

potencijalni učinak te nesukladnosti na sigurnost proizvoda ili zaštitu okoliša,

te uzima u obzir barem sljedeće elemente:

1.

nove ili neuobičajene karakteristike projekta koji se certificira, uključujući operativne i organizacijske aspekte te aspekte upravljanja znanjem;

2.

složenost projekta i/ili dokazivanja sukladnosti;

3.

ključnost dizajna ili tehnologije i povezane rizike za sigurnost i okoliš, uključujući one koji su utvrđeni u sličnim projektima; i

4.

dosadašnja djelovanja i iskustvo projektne organizacije podnositelja zahtjeva u predmetnom području.

(b)

Za odobrenje projekta manjeg popravka, manju izmjenu ili ETSO ovlaštenje koje nije za APU Agencija određuje svoju razinu sudjelovanja na razini cijelog projekta koji se certificira, uzimajući u obzir sve nove ili neuobičajene karakteristike, složenost projekta i/ili dokazivanja sukladnosti, ključnost projekta ili tehnologije te dosadašnja djelovanja i iskustvo projektne organizacije podnositelja zahtjeva.

(c)

Agencija obavješćuje podnositelja zahtjeva o svojoj razini sudjelovanja i mijenja je na temelju informacija koje imaju znatan utjecaj na prethodno procijenjeni rizik u skladu s podtočkama (a) ili (b). Agencija obavješćuje podnositelja zahtjeva o promjeni svoje razine sudjelovanja.

21.B.103   Izdavanje certifikata tipa ili ograničenog certifikata tipa

(a)

Agencija izdaje certifikat tipa zrakoplova, motora ili elise ili ograničeni certifikat tipa zrakoplova ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.

podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete točke 21.A.21;

2.

Agencija u svojim provjerama dokazivanja sukladnosti u skladu s razinom sudjelovanja određenom u skladu s točkom 21.B.100 nije pronašla nikakve nesukladnosti s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti gdje je to primjenjivo u skladu s točkom 21.B.82, i zahtjevima za zaštitu okoliša; i

3.

nije utvrđeno nijedno obilježje ili karakteristika zbog kojeg bi proizvod bio opasan za namjene za koje je zatražena certifikacija.

(b)

Odstupajući od podtočke (a) te na podnositeljev zahtjev priložen izjavi iz točke 21.A.20 podtočke (d), Agencija može izdati certifikat tipa zrakoplova prije nego što se dokaže sukladnost s osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva dokaže tu sukladnost prije datuma početka stvarnog korištenja tih podataka.”

(41)

pododjeljak D odjeljka B zamjenjuje se sljedećim:

„21.B.105   Osnova certifikacije tipa, osnova certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevi za zaštitu okoliša za veću izmjenu certifikata tipa

Agencija utvrđuje primjenjivu osnovu certifikacije tipa i zahtjeve za zaštitu okoliša te, u slučaju izmjene koja utječe na podatke o operativnoj prikladnosti, osnovu certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti utvrđenu u skladu s točkom 21.A.101. i o njima obavješćuje podnositelja zahtjeva za veću izmjenu certifikata tipa.

21.B.107   Izdavanje odobrenja izmjene certifikata tipa

(a)

Agencija izdaje odobrenje izmjene certifikata tipa ako:

1.

podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz:

i.

točke 21.A.95 za manju izmjenu; ili

ii.

točke 21.A.97 za veću izmjenu;

2.

Agencija u svojoj provjeri dokazivanja sukladnosti u skladu s razinom sudjelovanja određenom u skladu s točkom 21.B.100 podtočkom (a) ili (b) nije pronašla nikakve nesukladnosti s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti gdje je to primjenjivo u skladu s točkom 21.B.82, i zahtjevima za zaštitu okoliša; i

3.

nije utvrđeno ni jedno obilježje ili karakteristika zbog kojeg bi proizvod bio opasan za namjene za koje je zatražena certifikacija.

(b)

U slučaju izmjene koja utječe na podatke o operativnoj prikladnosti, odstupajući od podtočke (a) podpodtočaka 1. i 2. i na podnositeljev zahtjev priložen izjavi iz točke 21.A.20 podtočke (d), Agencija može odobriti izmjenu certifikata tipa zrakoplova prije nego što se dokaže sukladnost s osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva dokaže tu sukladnost prije datuma početka stvarnog korištenja tih podataka.

(c)

Odobrenje izmjena podataka o operativnoj prikladnosti mora biti uključeno u odobrenje izmjena certifikata tipa.

(d)

Odobrenje izmjene certifikata tipa ograničuje se na konkretne konfiguracije u certifikatu tipa na koje se izmjena odnosi.”;

(42)

pododjeljak E odjeljka B zamjenjuje se sljedećim:

„U ovom pododjeljku izraz certifikat tipa uključuje i certifikate tipa i ograničene certifikate tipa.

21.B.109   Osnova certifikacije tipa, osnova certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevi za zaštitu okoliša za dodatni certifikat tipa

Agencija utvrđuje primjenjivu osnovu certifikacije tipa i zahtjeve za zaštitu okoliša te, u slučaju izmjene koja utječe na podatke o operativnoj prikladnosti, osnovu certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti utvrđenu u skladu s točkom 21.A.101. i o njima obavješćuje podnositelja zahtjeva za dodatni certifikat tipa.

21.B.111   Izdavanje dodatnog certifikata tipa

(a)

Agencija izdaje dodatni certifikat tipa ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.

podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz točke 21.A.115 podtočke (b);

2.

Agencija u svojoj provjeri dokazivanja sukladnosti u skladu s razinom sudjelovanja određenom u skladu s točkom 21.B.100 podtočkom (a) nije pronašla nikakve nesukladnosti s osnovom certifikacije tipa, osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti gdje je to primjenjivo u skladu s točkom 21.B.82, i zahtjevima za zaštitu okoliša; i

3.

nije utvrđeno ni jedno obilježje ili karakteristika zbog kojeg bi proizvod bio opasan za namjene za koje je zatražena certifikacija.

(b)

Za dodatni certifikat tipa koji utječe na podatke o operativnoj prikladnosti, odstupajući od podtočke (a) podpodtočaka 1. i 2. i na podnositeljev zahtjev priložen izjavi iz točke 21.A.20 podtočke (d), Agencija može izdati dodatni certifikat tipa prije nego što se dokaže sukladnost s osnovom certifikacije podataka o operativnoj prikladnosti, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva dokaže tu sukladnost prije datuma početka stvarnog korištenja tih podataka.

(c)

Odobrenje izmjena podataka o operativnoj prikladnosti mora biti uključeno u dodatni certifikat tipa.

(d)

Dodatni certifikat tipa ograničuje se na konkretne konfiguracije u certifikatu tipa na koje se veća izmjena odnosi.”;

(43)

točka 21.B.326 zamjenjuje se sljedećim:

„21.B.326   Svjedodžba o plovidbenosti

Nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran izdaje svjedodžbu o plovidbenosti za:

(a)

novi zrakoplov:

1.

po predočavanju dokumentacije koja se zahtijeva točkom 21 A.174 podtočkom (b) stavkom 2.;

2.

nakon što se nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran uvjeri da je zrakoplov u skladu s odobrenim projektom i da je u stanju za siguran rad. To može uključivati inspekcijske preglede od strane nadležnog tijela države članice u kojoj je zrakoplov registriran; i

3.

nakon što se nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran uvjeri da je zrakoplov u skladu s primjenjivim zahtjevima u pogledu emisija CO2 na datum izdavanja prve svjedodžbe o plovidbenosti.

(b)

rabljeni zrakoplov:

1.

po predočavanju dokumentacije koja se zahtijeva točkom 21 A.174 podtočkom (b) stavkom 3., kojom se dokazuje:

i.

da je zrakoplov u skladu s projektom tipa odobrenim na temelju certifikata tipa i bilo kojeg dodatnog certifikata tipa te s odobrenom izmjenom ili popravkom u skladu s ovim Prilogom I. (dio 21.); i

ii.

da su ispunjene primjenjive naredbe o plovidbenosti; i

iii.

da je zrakoplov pregledan u skladu s primjenjivim odredbama Priloga I. (dio M) Uredbe (EZ) br. 2042/2003 i;

iv.

da je zrakoplov bio u skladu s primjenjivim zahtjevima u pogledu emisija CO2 na datum izdavanja prve svjedodžbe o plovidbenosti;

2.

nakon što se nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran uvjeri da je zrakoplov u skladu s odobrenim projektom i da je u stanju za siguran rad. To može uključivati inspekcijske preglede od strane nadležnog tijela države članice u kojoj je zrakoplov registriran; i

3.

nakon što se nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran uvjeri da je zrakoplov bio u skladu s primjenjivim zahtjevima u pogledu emisija CO2 na datum izdavanja prve svjedodžbe o plovidbenosti.”;

(44)

pododjeljak M odjeljka B zamjenjuje se sljedećim:

„21.B.450   Osnova certifikacije tipa i zahtjevi za zaštitu okoliša za odobrenje projekta popravka

Agencija određuje izmjene osnove certifikacije tipa na koju se upućuje, prema potrebi, u certifikatu tipa, dodatnom certifikatu tipa ili ETSO ovlaštenju za APU (pomoćni generator) koje Agencija smatra potrebnima za održavanje razine sigurnosti jednake onoj koja je prethodno utvrđena i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva za projekt popravka.

21.B.453   Izdavanje odobrenja projekta popravka

(a)

Agencija izdaje odobrenje izmjene projekta većeg popravka ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.

ako je podnositelj zahtjeva dokazao svoju sposobnost u skladu s točkom 21.A.432B;

2.

podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete točke 21.A.433;

3.

Agencija u svojoj provjeri dokazivanja sukladnosti u skladu s razinom sudjelovanja određenom u skladu s točkom 21.B.100 podtočkom (a) nije pronašla nikakve nesukladnosti s osnovom certifikacije tipa i zahtjevima za zaštitu okoliša; i

4.

nije utvrđeno ni jedno obilježje ili karakteristika zbog kojeg bi proizvod bio opasan za namjene za koje je zatražena certifikacija.

(b)

Agencija izdaje odobrenje projekta manjeg popravka ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete podtočke (a) podpodtočaka (2) i (4) i ako Agencija u svojim provjerama dokazivanja sukladnosti u skladu s razinom sudjelovanja u skladu s točkom 21.B.100 podtočkom (b) nije pronašla nikakve nesukladnosti s osnovom certifikacije tipa i zahtjevima za zaštitom okoliša.”;

(45)

pododjeljak O odjeljka B zamjenjuje se sljedećim:

„21.B.480   Izdavanje ETSO ovlaštenja

Agencija izdaje ETSO ovlaštenje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete točke 21.A.606;

(b)

Agencija u svojim provjerama dokazivanja sukladnosti u skladu s razinom sudjelovanja u skladu s točkom 21.B.100 podtočkom (b) nije pronašla nikakve nesukladnosti s tehničkim uvjetima primjenjivog ETSO-a ili s odstupanjima koja su odobrena u skladu s točkom 21.A.610, ako odstupanja postoje; i

(c)

nije utvrđeno ni jedno obilježje ili karakteristika zbog kojih bi artikl bio opasan za namjene za koje je zatražena certifikacija.”.


3.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/898

оd 29. svibnja 2019.

o odobrenju pripravka eugenola kao dodatka hrani za piliće za tov (nositelj odobrenja Lidervet SL)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobravanje eugenola. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. te Uredbe.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka eugenola kao dodatka hrani za piliće za tov i njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 21. listopada 2015. (2) i 4. srpnja 2017. (3) zaključila da eugenol u predloženim uvjetima uporabe nema štetan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ni na okoliš. Agencija je zaključila da se taj dodatak smatra učinkovitim za poboljšavanje rasta pilića za tov. Agencija smatra da nije bilo potrebe za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Iz ocjene pripravka eugenola vidljivo je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu eugenola kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „ostali zootehnički dodaci”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje podložno uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal 2015.; 13(11):4273.

(3)  EFSA Journal 2017.; 15(7):4931.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka važenja odobrenja

mg dodatka/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: ostali zootehnički dodaci (poboljšanje zootehničkih obilježja)

4d18

Lidervet SL

Pripravak eugenola

Sastav dodatka

Pripravak:

eugenol 5 %

gliceril polietilenglikol ricinoleat 55–56 %

silicijev dioksid amorfni 33 %

poli (metakrilna kiselina-ko-etil akrilat) 6 %

U obliku granula

Karakteristike aktivne tvari

Eugenol (2-metoksi-4-(2-propenil)fenol, 4-alil-2-metoksifenol, 4-alilgvajakol) (99,5 %)

CAS br.: 97-53-0

C10H12O2

Analitička metoda  (1)

Za kvantifikaciju eugenola u dodatku hrani za životinje i krmnoj smjesi:

plinska kromatografija uz plamenoionizacijski detektor (GC-FID)

Pilići za tov

100

100

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksâ potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

3.

Miješanje s drugim izvorima eugenola nije dopušteno.

23. lipnja 2029.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/899

оd 29. svibnja 2019.

o produljenju odobrenja Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 kao dodatka hrani za janjad za tov, mliječne koze, mliječne ovce, mliječne bivole, konje i svinje za tov i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1447/2006, (EZ) br. 188/2007, (EZ) br. 232/2009, (EZ) br. 186/2007 i (EZ) br. 209/2008 (nositelj odobrenja S.I. Lesaffre)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje i produljenje odobrenja.

(2)

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 odobren je na deset godina kao dodatak hrani za janjad za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 1447/2006 (2), za konje Uredbom Komisije (EZ) br. 186/2007 (3), za mliječne koze i mliječne ovce Uredbom Komisije (EZ) br. 188/2007 (4), za svinje za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 209/2008 (5) i za mliječne bivole Uredbom Komisije (EZ) br. 232/2009 (6).

(3)

U skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 nositelj navedenih odobrenja podnio je zahtjeve za produljenje odobrenja Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (prethodno NCYC Sc 47) kao dodatka hrani za janjad za tov, mliječne koze, mliječne ovce, mliječne bivole, svinje za tov i konje, u kojem se traži da se taj dodatak razvrsta u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”. Uz te su zahtjeve priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 13. lipnja 2018. (7) zaključila da je podnositelj zahtjeva dostavio podatke kojima se dokazuje da dodatak ispunjuje uvjete odobrenja.

(5)

Procjena Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi produljiti odobrenje tog dodatka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

S obzirom na to da se produljuje odobrenje Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 kao dodatka hrani za životinje u skladu s uvjetima iz Priloga ovoj Uredbi, uredbe (EZ) br. 1447/2006, (EZ) br. 186/2007, (EZ) br. 188/2007, (EZ) br. 209/2008 i (EZ) br. 232/2009 trebalo bi staviti izvan snage.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje dodatka navedenog u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „stabilizatori crijevne flore”, kada se upotrebljava za janjad za tov, mliječne koze, mliječne ovce, mliječne bivole i svinje za tov; odnosno funkcionalnoj skupini „tvari za poticanje probavljivosti”, kada se upotrebljava za konje, produljuje se podložno uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi i uredbama (EZ) br. 1447/2006, (EZ) br. 186/2007, (EZ) br. 188/2007, (EZ) br. 209/2008 i (EZ) br. 232/2009 te premiksi i krmna smjesa koji ga sadržavaju, označeni u skladu s tim uredbama prije stupanja na snagu ove Uredbe, mogu se nastaviti stavljati na tržište dok se ne potroše postojeće zalihe.

Članak 3.

Uredbe (EZ) br. 1447/2006, (EZ) br. 186/2007, (EZ) br. 188/2007, (EZ) br. 209/2008 i (EZ) br. 232/2009 stavljaju se izvan snage.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1447/2006 od 29. rujna 2006. o izdavanju odobrenja za novu uporabu Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kao dodatka hrani za životinje (SL L 271, 30.9.2006., str. 28.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 186/2007 od 21. veljače 2007. o odobrenju novog korištenja Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kao dodatka hrani za životinje (SL L 63, 1.3.2007., str. 6.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 188/2007 od 23. veljače 2007. o odobrenju novog korištenja Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kao dodatka hrani za životinje (SL L 57, 24.2.2007., str. 3.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 209/2008 od 6. ožujka 2008. o odobrenju novog korištenja Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) kao dodatka hrani za životinje (SL L 63, 7.3.2008., str. 3.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 232/2009 od 19. ožujka 2009. o odobrenju novog korištenja Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 kao dodatka hrani za mliječne bivole (nositelj odobrenja Société Industrielle Lesaffre) (SL L 74, 20.3.2009., str. 14.).

(7)  EFSA Journal 2018.; 16(7):5339.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: stabilizatori crijevne flore

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Sastav dodatka:

Pripravak Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 s najmanjom koncentracijom od 5 × 109 CFU/g.

Kruti oblik

Karakteristike aktivne tvari:

Žive suhe stanice Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti: metoda izlijevanja podloge uz uporabu agara s ekstraktom kvasca, dekstrozom i kloramfenikolom (EN 15789:2009).

Identifikacija: metoda lančane reakcije polimerazom (PCR) CEN/TS 15790:2008.

Janjad za tov

1,4 × 109

1.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.

Preporučene doze (CFU po grlu dnevno) za:

mliječne koze: 3 × 109

mliječne ovce: 2 × 109

3.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu otkloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za oči i dišne organe.

23. lipnja 2029.

Mliječne koze i mliječne ovce

7 × 108

Svinje za tov

1,25 × 109

Mliječni bivoli

5 × 108

 

 


Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: tvari za poticanje probavljivosti

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Sastav dodatka:

Pripravak Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 s najmanjom koncentracijom od 5 × 109 CFU/g.

Kruti oblik

Karakteristike aktivne tvari:

Žive suhe stanice Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Analitička metoda  (2)

Određivanje brojnosti: metoda izlijevanja podloge uz uporabu agara s ekstraktom kvasca, dekstrozom i kloramfenikolom (EN 15789:2009).

Identifikacija: metoda lančane reakcije polimerazom (PCR) CEN/TS 15790:2008.

Konji

8 × 108

1.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.

Preporučene doze (CFU po grlu dnevno) za:

konje: 1,25 × 1010 – 6 × 1010

3.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu otkloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za oči i dišne organe.

23. lipnja 2029.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija Europske unije za dodatke hrani za životinje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija Europske unije za dodatke hrani za životinje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/900

оd 29. svibnja 2019.

o odobrenju 8-merkapto-p-mentan-3-ona i p-ment-1-en-8-tiola kao dodataka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. te uredbe predviđena je ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

8-merkapto-p-mentan-3-on i p-ment-1-en-8-tiol bili su odobreni bez vremenskog ograničenja u skladu s Direktivom 70/524/EEZ kao dodatci hrani za sve životinjske vrste. Ti su proizvodi zatim uneseni u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesen je zahtjev za ponovnu procjenu 8-merkapto-p-mentan-3-ona i p-ment-1-en-8-tiola kao dodataka hrani za sve životinjske vrste. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se ti dodaci razvrstaju u kategoriju dodataka „osjetilni dodaci”. Uz taj su zahtjev priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 27. studenoga 2018. (3) zaključila da 8-merkapto-p-mentan-3-on i p-ment-1-en-8-tiol u predloženim uvjetima uporabe u hrani za životinje nemaju negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi i okoliš. Zaključila je i da oba sastojka nadražuju dišni sustav te da se ne mogu izvući zaključci u pogledu izazivanja preosjetljivosti u dodiru s kožom. Stoga Komisija smatra da je potrebno poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje ljudi, posebno u odnosu na korisnike dodatka. Budući da se te dvije tvari upotrebljavaju u hrani te da je njihova funkcija u hrani za životinje jednaka kao u hrani, Agencija je zaključila da nisu potrebni dodatni dokazi o njihovoj učinkovitosti u hrani za životinje.

(5)

U cilju bolje kontrole trebalo bi predvidjeti ograničenja i uvjete. Za 8-merkapto-p-mentan-3-on i p-ment-1-en-8-tiol preporučeni bi se sadržaj trebao navesti na etiketi dodatka hrani za životinje. Ako se preporučena količina premaši, na oznaci premiksâ i pri označivanju krmnih smjesa i krmiva trebalo bi navesti određene informacije.

(6)

Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(7)

Procjena predmetnih tvari pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tih tvari kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(8)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja za predmetne tvari bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka „osjetilni dodaci” i funkcionalnoj skupini „aromatske tvari”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje podložno uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

1.   Tvari navedene u Prilogu i premiksi koji sadržavaju te tvari, a koji su proizvedeni i označeni prije 23. prosinca 2019. u skladu s pravilima primjenjivima prije 23. lipnja 2019., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

2.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvari navedene u prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 23. lipnja 2020. u skladu s pravilima primjenjivima prije 23. lipnja 2019., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje služe za proizvodnju hrane.

3.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvari navedene u prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 23. lipnja 2021. u skladu s pravilima primjenjivima prije 23. lipnja 2019., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje ne služe za proizvodnju hrane.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2019.; 17(1):5530.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Kraj razdoblja odobrenja

mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija: osjetilni dodaci. Funkcionalna skupina: Aromatske tvari

2b12038

8-merkapto-p-mentan-3-on

Sastav dodatka hrani za životinje

8-merkapto-p-mentan-3-on

Karakteristike aktivne tvari

8-merkapto-p-mentan-3-on

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: najmanje 97 %

Kemijska formula: C10H18OS

CAS br.: 38462-22-5

FLAVIS broj 12.038

Metoda analize  (1)

Za utvrđivanje: 8-merkapto-p-mentan-3-on u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje:

plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL).

Sve vrste životinja

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksâ potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

3.

Na oznaci dodatka potrebno je navesti sljedeće:

„Najveća preporučena količina aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi s udjelom vlage od 12 % iznosi: 0,05 mg/kg.”

4.

Na oznaci premiksâ i pri označivanju krmiva i krmnih smjesa potrebno je navesti funkcionalnu skupinu, identifikacijski broj, naziv i dodanu količinu aktivne tvari ako su premašeni sljedeći udjeli aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi s udjelom vlage od 12 %: 0,05 mg/kg.

5.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika od udisanja ili doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

23. lipnja 2029.

2b12085

p-ment-1-en-8-tiol

Sastav dodatka hrani za životinje

p-ment-1-en-8-tiol

Karakteristike aktivne tvari

p-ment-1-en-8-tiol

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: najmanje 98 %

Kemijska formula: C10H18OS

CAS br.: 71159-90-5

FLAVIS broj 12.085

Metoda analize  (1)

Za određivanje -1-metilfuran-8-tiola u dodatku hrani za životinje i aromatskim premiksima za hranu za životinje:

plinska kromatografija – masena spektrometrija s blokadom vremena zadržavanja (GC-MS-RTL).

Sve vrste životinja

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksâ potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

3.

Na oznaci dodatka potrebno je navesti sljedeće:

„Najveća preporučena količina aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi s udjelom vlage od 12 % iznosi: 0,05 mg/kg.”

4.

Na oznaci premiksâ i pri označivanju krmiva i krmnih smjesa potrebno je navesti funkcionalnu skupinu, identifikacijski broj, naziv i dodanu količinu aktivne tvari ako su premašeni sljedeći udjeli aktivne tvari u potpunoj krmnoj smjesi s udjelom vlage od 12 %: 0,05 mg/kg.

5.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika od udisanja ili doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

23. lipnja 2029.


(1)  Detaljni podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


3.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/41


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/901

оd 29. svibnja 2019.

o odobrenju riboflavina dobivenog od Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavina dobivenog od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) i natrijeve soli riboflavin-5′-fosfata dobivene od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) (izvori vitamina B2) kao dodataka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. te uredbe predviđena je ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

U skladu s Direktivom 70/524/EEZ riboflavin dobiven od Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin dobiven od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) i natrijeva sol riboflavin-5′-fosfata dobivena od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) odobreni su kao izvori vitamina B2 bez vremenskog ograničenja kao dodaci hrani za sve životinjske vrste. Ti su dodaci nakon toga uneseni u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesena su dva zahtjeva za ponovnu procjenu riboflavina dobivenog od Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavina dobivenog od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) i natrijeve soli riboflavin-5′-fosfata dobivene od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) za sve životinjske vrste, u kojima je zatraženo da se ti dodaci razvrstaju u kategoriju dodataka „nutritivni dodaci”. Jedan se zahtjev odnosi na riboflavin dobiven od Ashbya gossypii (DSM 23096), a drugi na riboflavin i mononatrijevu sol riboflavin-5′-fosfatnog estera dobivene od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984). Uz te su zahtjeve priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u jednom od dvaju zahtjeva zatraženo je i odobrenje riboflavina dobivenog od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) i natrijeve soli riboflavin-5′-fosfata dobivene od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) kao dodataka hrani za sve životinjske vrste za uporabu u vodi za piće. Uz taj su zahtjev priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 za uporabu u vodi za piće.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojim je mišljenjima od 3. prosinca 2015. (3) i 13. lipnja 2018. (4) zaključila da riboflavin dobiven od Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin dobiven od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) i natrijeva sol riboflavin-5′-fosfata dobivena od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) u predloženim uvjetima uporabe nemaju štetan učinak na zdravlje životinja, sigurnost potrošača ni na okoliš. Zaključeno je i da dodaci koji sadržavaju riboflavin dobiven od Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin dobiven od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) i natrijevu sol riboflavin-5′-fosfata dobivenu od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) ne nadražuju kožu i oči. Zbog nedostatnih podataka Agencija ne može donijeti zaključak o izazivanju preosjetljivosti kože. Riboflavin je priznat kao fotosenzibilizator, što znači da može uzrokovati fotoalergijske reakcije kože i očiju. Osobe koje rukuju riboflavinom i natrijevom soli riboflavin-5′-fosfata mogu biti izložene respirabilnoj prašini; zbog nedostatnih podataka o inhalacijskoj toksičnosti Agencija ne može donijeti zaključak o mogućem riziku pri udisanju. Komisija stoga smatra da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili učinci na zdravlje ljudi, prije svega korisnikâ dodatka. Nadalje, Agencija je zaključila da su riboflavin dobiven od Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin dobiven od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) i natrijeva sol riboflavin-5′-fosfata dobivena od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) učinkoviti izvori vitamina B2 koji zadovoljavaju prehrambene potrebe životinje. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješća o metodi analize hrane za životinje i, prema potrebi, u vodi, koja je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Procjena riboflavina dobivenog od Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavina dobivenog od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) i natrijeve soli riboflavin-5′-fosfata dobivene od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 za uporabu u hrani za životinje, a za riboflavin dobiven od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) i natrijevu sol riboflavin-5′-fosfata dobivenu od Bacillus subtilis (DSM 17339 i/ili DSM 23984) i za uporabu u vodi za piće. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tih dodataka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(7)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja za predmetne tvari bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

1.   Tvari navedene u Prilogu i premiksi koji sadržavaju te tvari, a koji su proizvedeni i označeni prije 23. lipnja 2019. u skladu s pravilima primjenjivima prije 23. lipnja 2019., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati do 23. prosinca 2019.

2.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvari navedene u prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 23. lipnja 2020. u skladu s pravilima primjenjivima prije 23. lipnja 2019., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje služe za proizvodnju hrane.

3.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvari navedene u prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 23. lipnja 2021. u skladu s pravilima primjenjivima prije 23. lipnja 2019., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje ne služe za proizvodnju hrane.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2016.; 14(1):4349.

(4)  EFSA Journal 2018.;16(7):5337.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka važenja odobrenja

mg dodatka/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija nutritivnih dodataka. Funkcionalna skupina: Vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka.

3a825i

„Riboflavin” ili „Vitamin B2

Sastav dodatka

Riboflavin proizveden od Ashbya gossypii DSM 23096

Karakteristike aktivne tvari

Riboflavin

C17H20N4O6

CAS broj: 83-88-5

Riboflavin u krutom obliku proizveden od Ashbya gossypii DSM 23096

Kriteriji čistoće: najmanje 80 % riboflavina

Metoda analize  (1)

Za određivanje riboflavina u dodatku hrani za životinje: spektrofotometrija pri 444 nm

Za određivanje riboflavina u premiksima: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s UV detektorom, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Za određivanje riboflavina u hrani za životinje: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s detekcijom fluorescencije, HPLC-FL (EN 14152)

Sve životinjske vrste

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksâ potrebno je navesti uvjete skladištenja i podatke o stabilnosti pri toplinskoj obradi.

2.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika od udisanja ili doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

23. lipnja 2029.

3a825ii

„Riboflavin” ili „Vitamin B2

Sastav dodatka

Riboflavin

Karakteristike aktivne tvari

Riboflavin

C17H20N4O6

CAS broj: 83-88-5

Riboflavin u krutom obliku proizveden od Bacillus subtilis DSM 17339 i/ili DSM 23984

Kriteriji čistoće: najmanje 96 %,

Metoda analize  (1)

Za određivanje riboflavina u dodatku hrani za životinje: spektrofotometrija pri 444 nm (Ph.Eur.6.0, metoda 01/2008:0292)

Za određivanje riboflavina u premiksima: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s UV detektorom, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Za određivanje riboflavina u hrani za životinje i vodi: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s detekcijom fluorescencije, HPLC-FL (EN 14152)

Sve životinjske vrste

1.

Riboflavin se može stavljati na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

2.

Može se upotrebljavati u vodi za piće.

3.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksâ potrebno je navesti uvjete skladištenja i podatke o stabilnosti pri toplinskoj obradi.

4.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika od udisanja ili doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

23. lipnja 2029.

3a 826

 

„Mononatrijeva sol riboflavin-5′-fosfata” ili „vitamin B2

Sastav dodatka

Mononatrijeva sol riboflavin-5′-fosfatnog estera

Karakteristike aktivne tvari

Mononatrijeva sol riboflavin-5′-fosfata

C17H22N4O9PNa

CAS broj: 130-40-5

Mononatrijeva sol riboflavin-5′-fosfatnog estera u krutom obliku proizvedena nakon fosforilacije 98 %-tnog riboflavina proizvedenog od Bacillus subtilis DSM 17339 i/ili DSM 23984.

Kriteriji čistoće: najmanje 65 %,

Metoda analize  (1)

Za određivanje mononatrijeve soli riboflavin-5′-fosfata u dodatku hrani za životinje: spektrofotometrija pri 444 nm (Ph.Eur.6.0, metoda 01/2008:0786)

Za određivanje riboflavina u premiksima: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s UV detektorom, HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Za određivanje mononatrijeve soli riboflavin-5′-fosfata (kao ukupnog vitamina B2) u hrani za životinje i vodi: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s detekcijom fluorescencije, HPLC-FL (EN 14152)

Sve životinjske vrste

1.

Može se upotrebljavati u vodi za piće.

2.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksâ potrebno je navesti uvjete skladištenja i podatke o stabilnosti pri toplinskoj obradi.

3.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika od udisanja ili doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

23. lipnja 2029.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ODLUKE

3.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/47


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/902

оd 28. svibnja 2019.

o mjeri koju je poduzela Švedska u skladu s Direktivom 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi zabrane stavljanja na tržište škaraste dizalice za vozila (model TL530LF), koju proizvodi TWA Equipment S.r.l.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3886)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Švedska je 20. srpnja 2017. obavijestila Komisiju o mjeri koju je poduzela u skladu s člankom 11. stavkom 1. Direktive 2006/42/EZ kako bi zabranila stavljanje na tržište škaraste dizalice za vozila (model TL530LF) proizvođača TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italija (dalje u tekstu „proizvođač”) i koju distribuira Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Švedska (dalje u tekstu „Carpart”).

(2)

Švedska je poduzela mjeru jer je smatrala da škarasta dizalica za vozila ne ispunjuje osnovne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u točki (c) odjeljka 4.1.2.6. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ. Tom odredbom propisano je da strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da je onemogućeno isklizavanje tereta ili slobodno i neočekivano padanje tereta, čak i u slučaju djelomičnog ili potpunog kvara napajanja energijom ili ako operater zaustavi rad stroja. Švedska je opravdala mjeru koju je poduzela na temelju neispravnog rada sigurnosnog ventila za cijevi, što utječe na sigurno funkcioniranje utovarnih uređaja i dovodi do potencijalne ozbiljne opasnosti po sigurnost. Usto, Švedska tvrdi da su određene sigurnosne značajke onemogućene (tj. ventili osjetljivi na promjene tlaka) ako je dizalica spuštena uporabom gumba za „potpuno spuštanje”, što bi moglo dovesti do neravnog položaja podignute platforme.

(3)

Nakon što primila obavijest o primijenjenoj zaštitnoj mjeri koju je poduzela Švedska, Komisija je započela savjetovanje s predmetnim stranama kako bi saslušala njihova stajališta. Komisija je 12. kolovoza 2017. poslala dopis proizvođaču na koji proizvođač nije odgovorio. Na temelju informacija koje su švedske vlasti dostavile Komisiji, Carpart više ne opskrbljuje švedsko tržište predmetnim proizvodom. Nadalje, Carpart je napomenuo da je u postupku zamjene tvorničkih sigurnosnih ventila za cijevi s poboljšanim ventilima na dizalicama proizvođača TWA modela TL530LF koje su već isporučene u Švedskoj. Švedske vlasti pozdravile su mjere koje je Carpart poduzeo radi poboljšanja sigurnosti modela TL530LF.

(4)

Iz objašnjenja koja je dostavila Švedska i dokumentacije koja je na raspolaganju Komisiji vidljivo je da škarasta dizalica za vozila, model TL530LF, ne ispunjuje osnovne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u točki (c) odjeljka 4.1.2.6. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ.

(5)

Mjera koja je poduzela Švedska potrebna je kako bi se osiguralo da škarasta dizalica za vozila, model TL530LF, ne dovodi do potencijalne ozbiljne opasnosti po sigurnost zbog neispravnog funkcioniranja sigurnosnog ventila za cijevi ili onemogućivanja određenih sigurnosnih značajki. Samo se zabranom osigurava da proizvod nije stavljen na tržište dok se ne ispune relevantni osnovni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi.

(6)

Stoga je zaštitna mjera koju je poduzela Švedska prikladna, nužna i proporcionalna te se treba smatrati opravdanom,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mjera koju je poduzela Švedska radi zabrane stavljanja na tržište škaraste dizalice za vozila (model TL530LF) proizvođača TWA Equipment S.r.l., Via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italija i koju distribuira Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Švedska, smatra se opravdanom.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2019.

Za Komisiju

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  SL L 157, 9.6.2006., str. 24.


3.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/49


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/903

оd 29. svibnja 2019.

kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom za treće referentno razdoblje koje počinje 1. siječnja 2020. i završava 31. prosinca 2024. godine

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (okvirna Uredba) (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 549/2004 zahtijeva se da Komisija donese ciljeve performansi na razini Unije za ključna područja sigurnosti, zaštite okoliša, kapaciteta i troškovne učinkovitosti za svako referentno razdoblje. Provedbena pravila koja se odnose na te ciljeve utvrđena su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/317 (2). Konkretno, člankom 9. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) 2019/317 zahtijeva se da Komisija, uz ciljeve performansi na razini Unije, utvrdi i sljedeće vrijednosti: „polaznu vrijednost za utvrđene troškove” na razini Unije, „polaznu vrijednost za utvrđeni jedinični trošak” na razini Unije, pragove upozorenja iznad kojih države članice mogu zatražiti reviziju ciljeva performansi navedenih u planovima performansi te usporedne skupine pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sa sličnim operativnim i ekonomskim okruženjem. Određivanje utvrđenih troškova temelji se na članku 15. Uredbe (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(2)

Ciljeve performansi na razini Unije za treće referentno razdoblje, koje obuhvaća kalendarske godine od 2020. do 2024., uključujući 2020. i 2024., polazne vrijednosti na razini Unije, pragove upozorenja i usporedne skupine pružatelja usluga trebalo bi utvrditi prije 1. lipnja 2019. kako bi se omogućila pravodobna izrada planova performansi koje treba dostaviti Komisiji na ocjenjivanje do 1. listopada 2019.

(3)

Komisija je 16. prosinca 2016. imenovala tijelo za reviziju izvedbe jedinstvenog europskog neba u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 549/2004 i Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/2296 (4) za potporu pri provedbi plana performansi.

(4)

U cilju pojednostavnjenog donošenja ciljeva performansi na razini Unije za treće referentno razdoblje, tijelo za reviziju izvedbe provelo je u ime Komisije savjetovanje s dionicima od 20. lipnja 2018. do 16. siječnja 2019. Savjetovanjem su obuhvaćeni svi dionici navedeni u članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 549/2004, uključujući korisnike zračnog prostora, pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i strukovna predstavnička tijela, a teme su bile indikativni rasponi ciljeva performansi te pristup i metodologija za utvrđivanje ciljeva performansi i drugih vrijednosti.

(5)

Tijelo za reviziju izvedbe 22. veljače 2019. podnijelo je Komisiji svoje završno izvješće. U izvješću se u obzir uzimaju izmjene uvedene Provedbenom uredbom (EU) 2019/317, relevantne primjedbe dionika i najnoviji statistički podaci i predviđanja za treće referentno razdoblje koje su na raspolaganje stavili Služba za statistiku i predviđanja Eurocontrola (STATFOR) i središnji ured Eurocontrola za rutne naknade. U izvješću tijela za reviziju izvedbe navedene su pretpostavke i obrazloženja na kojima se temelje predloženi ciljevi, polazne vrijednosti, pragovi upozorenja i usporedbe skupine pružatelja usluga.

(6)

Ciljevima performansi na razini Unije utvrđenima u ovoj Odluci u obzir se uzimaju informacije dobivene od tijela za reviziju izvedbe, upravitelja mreže, Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) i nacionalnih nadzornih tijela. Komisija je u siječnju i veljači 2019. organizirala i sastanke i razmjene stajališta s državama članicama, nacionalnim nadzornim tijelima, upraviteljem mreže i tijelom za reviziju izvedbe kako bi s njima podijelila najnovije informacije relevantne za utvrđivanje ciljeva performansi. Na tim sastancima države članice pozvane su da ažuriraju polazne podatke o troškovima i informacije o predviđanjima prometa. Te su informacije uzete u obzir u ciljevima performansi utvrđenima u ovoj Odluci.

(7)

Ciljevi performansi na razini Unije i polazne vrijednosti temelje se na podacima koji obuhvaćaju geografsko područje država članica, Norveške i Švicarske te upotrebljavaju predviđanja rutnog zračnog prometa, izražena u kretanjima prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR kretanja) i jedinicama usluga te temeljena na osnovnom predviđanju STATFOR-a Eurocontrola od 18. veljače 2019. Ta predviđanja rutnog zračnog prometa iznose 10 534 000 IFR kretanja i 139 141 000 jedinica usluga za 2019., 10 824 000 IFR kretanja i143 878 000 jedinica usluga za 2020., 10 996 000 IFR kretanja i 146 980 000 jedinica usluga za 2021., 11 191 000 IFR kretanja i 150 398 000 jedinica usluga za 2022., 11 355 000 IFR kretanja i 153 368 000 jedinica usluga za 2023. te 11 523 000 IFR kretanja i 156 359 000 jedinica usluga za 2024. godinu.

(8)

Pri utvrđivanju ciljeva performansi na razini Unije u obzir treba uzeti gospodarske, sigurnosne i operativne aspekte te aspekte okoliša. Potrebno je osigurati ravnotežu kako nedostaci ili kombinacija nedostataka ne bi nadmašili očekivane koristi. Stoga bi u ciljevima performansi na razini Unije za treće referentno razdoblje trebalo u obzir uzeti međuovisnost ili kompromise između ključnih područja performansi. Naime, u ciljevima performansi za ključna područjima performansi povezana s troškovnom učinkovitošću i kapacitetom trebalo bi uzeti u obzir odnos između troškova osiguravanja dodatnih kapaciteta i poboljšanja koja se postižu tim troškovima. U ciljevima performansi za ključno područje performansi povezano s okolišem trebalo bi uzeti u obzir da se operativne mjere upravljanja zračnim prometom („ATM”) čiji je cilj smanjiti potrošnju goriva na najmanju moguću razinu, te time smanjiti emisije, ne mogu uvijek provesti u praksi. Razlog su operativna ograničenja povezana posebice sa sigurnim razmakom između zrakoplova i dostupnim kapacitetom ATM-a. Na kraju, u ciljevima performansi za ključno područje performansi povezano sa sigurnošću trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da je sigurno pružanje usluga u zračnoj plovidbi nadređeni cilj te da bi sigurnost trebala biti u potpunosti ugrađena u poslovno planiranje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(9)

U ciljevima performansi na razini Unije utvrđenima u ovoj Odluci odražavaju se ambicije za djelovanje mreže u cjelini. U skladu s člancima 14. i 15. Provedbene uredbe (EU) 2019/317, Komisija uzima u obzir lokalne okolnosti pri ocjenjivanju usklađenosti nacionalnih ciljeva performansi ili ciljeva performansi funkcionalnog bloka zračnog prostora navedenih u nacrtu plana performansi s ciljevima performansi na razini Unije navedenima u ovoj Odluci.

(10)

Ciljeve performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano sa sigurnošću, izrađene u suradnji s EASA-om, trebalo bi smatrati minimalnom razinom djelotvornosti upravljanja sigurnošću koju moraju postići pružatelji usluga u zračnoj plovidbi ovlašteni za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu. U tim ciljevima performansi trebalo bi uzeti u obzir stvarne i ciljane performanse u drugom referentnom razdoblju te bi oni trebali nadilaziti minimalnu usklađenost sa zahtjevima za elemente sustava upravljanja sigurnošću. Nadalje, Komisija je EASA-i povjerila zadatak ažuriranja materijala za usklađenost i smjernice za praćenje i osiguravanje ispravne provedbe sigurnosnih pokazatelja utvrđenih u točki 1. odjeljka 1. i točki 1. odjeljka 2. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/317 Zato je okvir koji se upotrebljava za mjerenje razina djelotvornosti upravljanja sigurnošću stroži nego za drugo referentno razdoblje, što se odražava u primijenjenom pristupu za utvrđivanje ciljeva performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano sa sigurnošću za treće referentno razdoblje. U tim bi ciljevima trebalo uzeti u obzir i posljedice za upravljanje sigurnošću koje proizlaze iz promjena ATM-a promicanih provedbom projekata SESAR iz članka 15.a stavka 3. Uredbe (EZ) br. 550/2004 te se usmjeriti na ciljeve osiguravanja sigurnosti i upravljanja sigurnosnim rizikom.

(11)

U ciljevima performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano s okolišem, koji se mjere kao prosječna učinkovitost horizontalnog leta na ruti za stvarnu putanju, trebalo bi uzeti u obzir razinu performansi postignutu u drugom referentnom razdoblju, mjere provedene u cilju optimiranja operacija ATM-a i relevantne doprinose tijela za reviziju izvedbe, upravitelja mreže i nacionalnih nadzornih tijela.

(12)

Utjecaj zrakoplovstva na okoliš raste, ali sporije od očekivanog imajući na umu povećanje broja letova tijekom drugog referentnog razdoblja. Dodatne emisije CO2„od vrata do vrata” uzrokovane nedjelotvornošću mreže ATM-a, izračunane usporedbom stvarnih putanja i putanja bez prepreka svih europskih letova, stabilne su i iznose otprilike 6 % u proteklih šest godina unatoč povećanju broja letova, zahvaljujući optimiranju operacija ATM-a povezanih s oblikovanjem, planiranjem te upravljanjem protokom i kapacitetima europske mreže ATM-a. Nedjelotvornost horizontalnih letova na ruti svugdje se smanjuje te se očekuje postizanje cilja performansi utvrđenog za drugo referentno razdoblje.

(13)

Poboljšanja u ključnom području performansi povezanim s okolišem prvenstveno pokreće uvođenje zračnog prostora slobodnih ruta, kojim su omogućene kraće rute i djelotvornije korištenje europskim zračnim prostorom. Očekuje se da će zračni prostor slobodnih ruta biti uveden u većini europskog zračnog prostora do kraja 2019., a u cijelosti do 2022. U kombinaciji s postupnim uvođenjem aktivnosti prekograničnih slobodnih ruta to može rezultirati izravnijim usmjeravanjem te se tako mogu smanjiti broj prijeđenih milja i emisije nastale u zračnom prometu, čime se podupire održivo smanjenje intenziteta emisija CO2 iz zrakoplovstva. Postupno uvođenje stoga opravdava poboljšanje učinkovitosti horizontalnog leta na ruti za stvarnu putanju do 2022. Nakon 2022. učinkovitost horizontalnog leta na ruti za stvarnu putanju trebala bi biti stabilna. Na temelju trenutačno predviđenih mjera i uzimajući u obzir da zrakoplovi moraju izbjegavati sve češće nepovoljne vremenske prilike i opasna područja, te kako se operacijama ATM-a mora osigurati minimalni razmak između zrakoplova, ne očekuju se daljnja poboljšanja učinkovitosti horizontalnog leta na ruti za stvarnu putanju 2023. i 2024. godine.

(14)

U cilju performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano s kapacitetom, koji se mjeri kao prosječno kašnjenje na ruti ATFM-a po letu koje se može pripisati uslugama u zračnoj plovidbi, trebalo bi uzeti u obzir razinu performansi postignutu u drugom referentnom razdoblju i relevantne doprinose tijela za reviziju izvedbe, upravitelja mreže i nacionalnih nadzornih tijela.

(15)

Prema evidenciji upravitelja mreže, zračni promet u Europi znatno se povećao u drugom referentnom razdoblju te je sada na povijesno visokoj razini. IFR kretanja povećala su se za 13 % u prve četiri godine drugog referentnog razdoblja, a prosječno kašnjenje na ruti ATFM-a naraslo je s 0,73 minute po letu 2015. na 1,73 minute po letu 2018., što je povećanje kašnjenja od 137 %. U nekim područjima Unije, posebice u ograničenom broju centara oblasne kontrole u samom središtu Europe te u susjednim područjima srednje Europe, kapacitet ATM-a nije bio dostatan za takav porast prometa. Pet centara oblasne kontrole odgovorno je za više od polovine ukupnih kašnjenja na ruti ATFM-a koja su pripisana kapacitetu i broju osoblja kontrole zračnog prometa u Europi, a neki od tih centara nisu usklađeni s planovima kapaciteta dogovorenima u planu mrežnih operacija. To je rezultiralo situacijom da cilj performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje od prosječnog kašnjenja na ruti ATFM-a od 0,5 minuta po letu nije postignut. Očekuje se da će se nedostatak kapaciteta pogoršati u narednim godinama.

(16)

Imajući na umu predviđanja prometa za treće referentno razdoblje, upravitelj mreže i tijelo za reviziju izvedbe očekuju da će većina pružatelja usluga u zračnoj plovidbi moći osigurati tražene kapacitete za treće referentno razdoblje. Međutim, prema informacijama koje su dostavila nacionalna nadzorna tijela, očekuje se da će kvaliteta usluge koju su pružatelji usluga u zračnoj plovidbi predložili u planu mrežnih operacija ostati upitna u nekim centrima oblasne kontrole, konkretno zbog nedovoljnog broja osoblja, posebice u prve tri godine trećeg referentnog razdoblja. Stoga se postizanje optimalnog prosječnog kašnjenja na ruti ATFM-a od 0,5 minuta po letu na razini sustava može očekivati tek na kraju trećeg referentnog razdoblja. Kako bi se riješio nedostatak kapaciteta i ostvarili ciljevi utvrđeni u ovoj Odluci, upravitelj mreže i tijelo za reviziju izvedbe preporučuju da pružatelji usluga u zračnoj plovidbi poduzmu posebne mjere na razini dotičnih centara oblasne kontrole.

(17)

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano s troškovnom učinkovitošću za svaku godinu referentnog razdoblja trebali bi biti izraženi kao postotak u kojem se odražavaju godišnje promjene prosječnog utvrđenog jediničnog troška za rutne usluge u zračnoj plovidbi na razini Unije. U ciljevima performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano s troškovnom učinkovitošću trebalo bi uzeti u obzir razinu performansi postignutu u prvom i drugom referentnom razdoblju te relevantne doprinose tijela za reviziju izvedbe i nacionalnih nadzornih tijela.

(18)

Na razini Unije od početka prvog referentnog razdoblja 2012. stvarni troškovi na ruti izraženi u EUR2017 ostali su nepromijenjeni unatoč znatnom povećanju prometa. Stvarni troškovi u prve tri godine drugog referentnog razdoblja niži su od odgovarajućih utvrđenih troškova. Stoga je ukupni višak pružatelja usluga u zračnoj plovidbi na razini Unije bio veći od očekivanog. Ta činjenica, zajedno s rezultatima analize koju je provelo tijelo za reviziju izvedbe, ukazuje na to da većina pružatelja usluga u zračnoj plovidbi može dodatno poboljšati troškovnu učinkovitost u trećem referentnom razdoblju i istodobno riješiti pitanje potrebnih kapaciteta. Istodobno, kašnjenja u zračnom prometu i kašnjenja na ruti ATFM-a znatno su se povećala zadnjih godina, što može ukazivati na činjenicu da su u drugom referentnom razdoblju u mrežu uložena nedostatna sredstva. Ciljevi troškovne učinkovitosti za treće referentno razdoblje trebali bi biti usmjereni na poboljšanje troškovne učinkovitosti uz istodobno osiguravanje da to poboljšanje ne šteti osiguravanju dostatnog kapaciteta.

(19)

Korisnici zračnog prostora izrazili su zabrinutost zbog otkazanih ili odgođenih investicijskih projekata za osiguravanje dostatnih kapaciteta. Troškovi iz tih projekata često su djelomično ili potpuno uključivani u utvrđene troškove za prethodna referentna razdoblja i stoga su bili uključeni u naknade. U slučaju da su pružatelji usluga u zračnoj plovidbi ostvarili dio svojih viškova iz neprovedenih ili odgođenih potrebnih ulaganja, ti bi viškovi mogli biti upotrijebljeni za financiranje potrebnih ulaganja u trećem referentnom razdoblju ako nisu isplaćeni kao dividende dioničarima ili u državni proračun. Nadalje, pri određivanju kamatnih stopa za potrebu izračuna kapitalnih troškova, pružatelji usluga u zračnoj plovidbi trebali bi uzeti u obzir ograničenja rizika za pružatelje usluga u zračnoj plovidbi u okviru mehanizama podjele rizika povezanih s prometom i troškovima te općenito povoljne uvjete financiranja.

(20)

Očekivano poboljšanje troškovne učinkovitosti u trećem referentnom razdoblju trebalo bi se izračunavati na temelju polazne vrijednosti za utvrđeni jedinični trošak na razini Unije, koja se dobiva dijeljenjem polazne vrijednosti za utvrđene troškove s predviđanjem prometa izraženim u jedinicama usluga za 2019. godinu. Polazna vrijednost za utvrđene troškove na razini Unije procjenjuje se analizom linearne regresije stvarnih troškova za 2015., 2016. i 2017. godinu i prilagođuje se kako bi se uzele u obzir najnovije dostupne procjene troškova, varijacije u prometu i njihov odnos prema troškovima.

(21)

Utvrđeni troškovi na razini Unije za treće referentno razdoblje bi tijekom tog razdoblja trebali tek neznatno rasti iznad razine polazne vrijednosti za utvrđene troškove To je opravdano kako bi se poboljšala kvaliteta usluge, posebice rješavanjem nedostatka kapaciteta u europskom zračnom prostoru. U razdoblju koje obuhvaća i drugo i treće referentno razdoblje godišnje promjene prosječnog utvrđenog jediničnog troška za rutne usluge u zračnoj plovidbi na razini Unije trebale bi iznositi –2,7 % godišnje.

(22)

Uz ciljeve performansi na razini Unije trebalo bi utvrditi pragove upozorenja iznad kojih države članice mogu zatražiti reviziju ciljeva performansi navedenih u planovima performansi. Provedbenom uredbom (EU) 2019/317 predviđene su tri različite vrste pragova na temelju sljedećih parametara: odstupanja stvarnog prometa od predviđanja prometa za određenu kalendarsku godinu izražena kao postotak IFR kretanja, odstupanja stvarnog prometa od predviđanja prometa za određenu kalendarsku godinu izražena kao postotak jedinica usluga i promjena referentnih vrijednosti kao rezultat sezonskih ažuriranja plana mrežnih operacija. Promjene temeljnih čimbenika tih pragova upozorenja mogu znatno utjecati na pružanje usluga u zračnoj plovidbi, i to i na razini stvarnih prihoda i na razini očekivanja u pogledu pružanja kapaciteta.

(23)

Pri utvrđivanju pragova upozorenja trebalo bi uzeti u obzir raspon predviđanja prometa u smislu jedinica rutnih usluga i IFR kretanja od niskog do visokog rasta na temelju STATFOR-a Eurocontrola. Dugo razdoblje predviđanja do kraja 2024. uključuje određenu nesigurnost, posebice u odnosu na gospodarski rast, namjeru Ujedinjene Kraljevine da napusti Uniju, geopolitičke rizike koji mogu dovesti do zatvaranja zračnog prostora te promjena protoka zračnog prometa koji su zabilježeni tijekom drugog referentnog razdoblja, kao i u odnosu na razvoj gospodarskih veza s tržištima u nastajanju. Ti su rizici uzeti u obzir u predviđanjima na temelju informacija dostupnih do veljače 2019. Međutim, gospodarski izgledi i dalje su nesigurni, a ponder rizika vrlo promjenjiv.

(24)

Uz ciljeve performansi na razini Unije trebalo bi utvrditi usporedne skupine pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sa sličnim operativnim i ekonomskim okruženjem za potrebe ocjenjivanja ciljeva performansi u ključnom području performansi povezanom s troškovnom učinkovitošću. Pri utvrđivanju tih skupina u obzir bi trebalo uzeti složenost zračnog prostora, razine i promjenjivost prometa, troškove života i jedinični trošak zapošljavanja kontrolora zračnog prometa za svakog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(25)

Vrijednosti ciljeva performansi na razini Unije i pragovi upozorenja utvrđeni u trenutku donošenja ove Provedbene odluke ne bi smjeli varirati čak ni ako se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu na kasniji datum, a da sporazum o povlačenju nije stupio na snagu. Taj mogući događaj ne bi znatno utjecao na utvrđivanje tih vrijednosti. Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano sa sigurnošću određeni su čimbenicima koji ne ovise o broju država članica. Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano s okolišem ovise o putanjama, ali nije važno uključuju li te putanje samo zračni prostor država članica ili i zračni prostor trećih zemalja. Kad je riječ o ciljevima performansi na razini Unije za ključna područja performansi povezana s kapacitetom i troškovnom učinkovitošću, izračuni su pokazali da bi utjecaj izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije bio zanemariv pa stoga ni u kojem scenariju nije potrebna izmjena tih ciljeva. Međutim, polazna vrijednost za utvrđene troškove, polazna vrijednost za utvrđeni jedinični trošak i usporedne skupine pružatelja usluga trebale bi ovisiti o tome primjenjuje li se na Ujedinjenu Kraljevinu na dan stupanja na snagu ove Provedbene odluke pravo Unije, sporazum o povlačenju ili nijedno od navedenog.

(26)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za jedinstveno nebo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova se Odluka primjenjuje na treće referentno razdoblje iz članka 7. Provedbene uredbe (EU) 2019/317.

Članak 2.

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano sa sigurnošću

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano sa sigurnošću iz točke 1.1. odjeljka 1. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/317, koje do kraja 2024. moraju postići pružatelji usluga u zračnoj plovidbi ovlašteni za pružanje usluga, utvrđeni su kao sljedeće razine djelotvornosti upravljanja sigurnošću:

(a)

najmanje razina C za ciljeve upravljanja sigurnošću „kultura sigurnosti”, „politika i ciljevi sigurnosti”, „osiguravanje sigurnosti” i „promicanje sigurnosti”;

(b)

najmanje razina D za cilj upravljanja sigurnošću „upravljanje sigurnosnim rizikom”.

Članak 3.

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano s okolišem

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano s okolišem kako su definirani u točki 2.1. odjeljka 1. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/317 izraženi su kao prosječna učinkovitost horizontalnog leta na ruti za stvarnu putanju i mjere se kao prosječna dodatna udaljenost koja se preleti uspoređena s ortodromskom udaljenošću i ne smije premašiti sljedeće postotke: 2,53 % u 2020., 2,47 % u 2021., 2,40 % u 2022., 2,40 % u 2023. i 2,40 % u 2024.

Članak 4.

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano s kapacitetom

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezano s kapacitetom u skladu s točkom 3.1. odjeljka 1. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/317 prosječna su kašnjenja na ruti ATFM-a koja se mogu pripisati uslugama u zračnoj plovidbi i iznose maksimalno 0,9 minuta po letu 2020., 0,9 minuta po letu 2021., 0,7 minuta po letu 2022., 0,5 minuta po letu 2023. i 0,5 minuta po letu 2024.

Članak 5.

Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezanom s troškovnom učinkovitošću

1.   Ciljevi performansi na razini Unije za ključno područje performansi povezanom s troškovnom učinkovitošću, kako su definirani u točki 4.1. odjeljka 1. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/317, godišnje su promjene prosječnog utvrđenog jediničnog troška za rutne usluge u zračnoj plovidbi na razini Unije i iznose – 1,9 % u 2020., – 1,9 % u 2021., – 1,9 % u 2022., – 1,9 % u 2023. i – 1,9 % u 2024. Godišnja promjena izračunava se na temelju polazne vrijednosti za utvrđeni jedinični trošak utvrđene u stavku 3.

2.   Polazna vrijednost za utvrđene troškove je sljedeća:

(a)

6 245 065 000 EUR u EUR2017 u slučaju da se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu prije datuma stupanja na snagu ove Provedbene odluke, a da do tog datuma nije stupio na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom;

(b)

7 047 092 000 EUR u EUR2017 u svim ostalim slučajevima.

3.   Polazna vrijednost za utvrđeni jedinični trošak je sljedeća:

(a)

49,29 EUR u EUR2017 u slučaju da se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu prije datuma stupanja na snagu ove Provedbene odluke, a da do tog datuma nije stupio na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom;

(b)

50,65 EUR u EUR2017 u svim ostalim slučajevima.

Članak 6.

Pragovi upozorenja

1.   U skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i. Provedbene uredbe (EU) 2019/317, države članice mogu tražiti reviziju jednog cilja performansi navedenog u planovima performansi ili više njih ako:

(a)

stvarni promet kako ga je zabilježio Eurocontrol tijekom određene kalendarske godine odstupa od predviđanja prometa u planu performansi donesenom u skladu s člankom 16. Provedbene uredbe (EU) 2019/317 za najmanje 10 % IFR kretanja;

(b)

stvarni promet kako ga je zabilježio Eurocontrol tijekom određene kalendarske godine odstupa od predviđanja prometa u planu performansi donesenom u skladu s člankom 16. Provedbene uredbe (EU) 2019/317 za najmanje 10 % jedinica usluga.

2.   U skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i. Provedbene uredbe (EU) 2019/317, države članice mogu tražiti reviziju jednog cilja performansi navedenog u planovima performansi ili više njih ako promjena referentnih vrijednosti kao rezultat sezonskih ažuriranja plana mrežnih operacija, na temelju članka 9. stavka 4. točke (a) i članka 9. stavka 8. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 (5), u usporedbi s referentnim vrijednostima iz najnovije verzije plana mrežnih operacija koja je bila dostupna u trenutku izrade plana performansi, iznosi najmanje:

(a)

0,05 minuta kašnjenja na ruti ATFM-a ako referentna vrijednost iz najnovije verzije plana mrežnih operacija koja je bila dostupna u trenutku izrade plana iznosi manje od 0,2 minute kašnjenja na ruti ATFM-a; ili

(b)

0,04 minute kašnjenja na ruti ATFM-a uvećano za 5 % referentne vrijednosti iz najnovije verzije plana mrežnih operacija koja je bila dostupna u trenutku izrade plana ako referentna vrijednost iznosi 0,2 minute kašnjenja na ruti ATFM-a ili više.

Članak 7.

Usporedne skupine pružatelja usluga

Usporedne skupine pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sa sličnim operativnim i ekonomskim okruženjem za potrebe ocjenjivanja ciljeva performansi u ključnom području performansi povezanom s troškovnom učinkovitošću utvrđuju se kako slijedi:

(a)

u slučaju da se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu prije datuma stupanja na snagu ove Provedbene odluke, a da do tog datuma nije stupio na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom:

i.

skupina A: pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz Njemačke, Francuske, Španjolske i Italije;

ii.

skupina B: pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz Norveške, Švedske, Danske, Finske i Irske;

iii.

skupina C: pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz Češke, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Slovačke, Bugarske, Poljske, Rumunjske i Portugala;

iv.

skupina D: pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz Cipra, Malte, Estonije, Latvije, Litve i Grčke;

v.

skupina E: pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz Austrije, Švicarske, Belgije-Luksemburga i Nizozemske.

(b)

u svim ostalim slučajevima:

i.

skupina A: pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz Njemačke, Ujedinjene Kraljevine, Francuske, Španjolske i Italije;

ii.

skupina B: pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz Norveške, Švedske, Danske, Finske i Irske;

iii.

skupina C: pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz Češke, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Slovačke, Bugarske, Poljske, Rumunjske i Portugala;

iv.

skupina D: pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz Cipra, Malte, Estonije, Latvije, Litve i Grčke;

v.

skupina E: pružatelji usluga u zračnoj plovidbi iz Austrije, Švicarske, Belgije-Luksemburga i Nizozemske.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 оd 11. veljače 2019. o utvrđivanju programa performansi i sustava utvrđivanja naknada u okviru jedinstvenog europskog neba i stavljanju izvan snage provedbenih uredaba (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013 (SL L 56, 25.2.2019., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga) (SL L 96, 31.3.2004., str. 10.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2296 оd 16. prosinca 2016. o uspostavi neovisne skupine stručnjaka imenovane kao tijelo za reviziju izvedbe jedinstvenog europskog neba (SL L 344, 17.12.2016., str. 92.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/123 оd 24. siječnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011 (SL L 28, 31.1.2019., str. 1.).