ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 140

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
28. svibnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2019/855 od 27. svibnja 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/856 оd 26. veljače 2019. o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Inovacijskog fonda ( 1 )

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/857 оd 27. svibnja 2019. o produljenju odobrenja Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 kao dodatka hrani za mliječne ovce i mliječne koze i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 226/2007 (nositelj odobrenja Danstar Ferment AG, kojeg zastupa Lallemand SAS) ( 1 )

18

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/858 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastanku stranaka Sporazuma o ribarstvu južnog Indijskog oceana (SIOFA) te o stavljanju izvan snage Odluke od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije na sastanku stranaka SIOFA-e

21

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/859 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku (SPRFMO) te o stavljanju izvan snage Odluke od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije u okviru SPRFMO-a

27

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/860 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) te o stavljanju izvan snage Odluke od 19. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru IOTC-a

33

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/861 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Organizacije za ribarstvo jugoistočnog Atlantika (SEAFO) te o stavljanju izvan snage Odluke od 12. lipnja 2014. o stajališta koje treba zauzeti u ime Unije u okviru SEAFO-a

38

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/862 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC) te o stavljanju izvan snage Odluke od 12. lipnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru WCPFC-a za očuvanje i gospodarenje vrlo migratornim ribljim stokovima

44

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/863 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO) te o stavljanju izvan snage Odluke od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru NAFO-a

49

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/864 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Organizacije za očuvanje sjevernoatlantskog lososa (NASCO) te o stavljanju izvan snage Odluke od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru NASCO-a

54

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/865 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC) te o stavljanju izvan snage Odluke od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru NEAFC-a

60

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/866 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na godišnjoj konferenciji stranaka Konvencije o očuvanju i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru te o stavljanju izvan snage Odluke od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije na toj godišnjoj konferenciji

66

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/867 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR) te o stavljanju izvan snage Odluke od 24. lipnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru CCAMLR-a

72

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/868 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) te o stavljanju izvan snage Odluke od 8. srpnja 2014. stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru ICCAT-a

78

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/869 od 14. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) te o stavljanju izvan snage Odluke od 19. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru GFCM-a

84

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/870 od 27. svibnja 2019. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

90

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/871 оd 26. ožujka 2019. o poravnanju računâ agencija za plaćanja Ujedinjene Kraljevine u pogledu izdataka financiranih iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) za financijsku godinu 2018. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2357)

94

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/872 оd 26. ožujka 2019. o poravnanju računâ agencija za plaćanja u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu izdataka financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za financijsku godinu 2018. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2358)

98

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/873 оd 22. svibnja 2019. o poravnanju računâ agencija za plaćanja država članica u pogledu izdataka koje je financirao Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) za financijsku godinu 2018. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3817)

103

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/874 оd 22. svibnja 2019. o poravnanju računâ agencija za plaćanja država članica u pogledu izdataka koje je financirao Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) za financijsku godinu 2018. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3820)

115

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/875 оd 27. svibnja 2019. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4045)  ( 1 )

123

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/855

od 27. svibnja 2019.

o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (1), a posebno njezin članak 46. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. ožujka 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 267/2012.

(2)

U skladu s člankom 46. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 267/2012 Vijeće je preispitalo popis uvrštenih osoba i subjekata koji je naveden u Prilogu IX. i Prilogu XIV. toj uredbi.

(3)

Vijeće je zaključilo da bi trebalo ažurirati 17 unosa iz Priloga IX. Uredbi (EU) br. 267/2012.

(4)

Uredbu (EU) br. 267/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IX. Uredbi (EU) br. 267/2012 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

N. HURDUC


(1)  SL L 88, 24.3.2012., str. 1.


PRILOG

Prilog IX. Uredbi (EU) br. 267/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

Pod naslovom „I. Osobe i subjekti uključeni u nuklearne aktivnosti ili aktivnosti povezane s balističkim projektilima te osobe i subjekti koji pružaju potporu vladi Irana” sljedećim unosima zamjenjuju se odgovarajući unosi na popisu navedenom pod podnaslovom „A. Osobe”:

 

Ime i prezime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„14.

Brigadni general Mohammad NADERI

 

Voditelj Organizacije za iransku zrakoplovnu industriju (IAIO). Bivši voditelj Organizacije za iransku svemirsku industriju (AIO). AIO je sudjelovao u osjetljivim iranskim programima.

23.6.2008.

23.

Davoud BABAEI

 

Sadašnji voditelj sigurnosne službe istraživačkoga instituta „Organisation of Defensive Innovation and Research” (SPND) pri Ministarstvu za obranu i logistiku oružanih snaga; SPND-om upravlja Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi koji je uvršten na popis UN-a. IAEA je upozorila na SPND s obzirom na bojazni u pogledu moguće vojne dimenzije iranskog nuklearnog programa u vezi s kojim Iran odbija suradnju. Babaei je kao voditelj sigurnosne službe odgovoran za sprečavanje otkrivanja informacija, što uključuje sprečavanje otkrivanja informacija IAEA-i.

1.12.2011.

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

također poznat kao Seyed Shamseddin BORBOROUDI

Datum rođenja: 21. rujna 1969.

Zamjenik voditelja Iranske organizacije za atomsku energiju koja je uvrštena na popis UN-a i u kojoj je podređen Feridunu Abbasiju Davaniju, koji je uvršten na popis UN-a. Najmanje od 2002. sudjeluje u iranskom nuklearnom programu, među ostalim kao bivši voditelj službe za nabavu i logistiku u okviru AMAD-a u kojem je bio odgovoran za korištenje fiktivnim društvima, kao što je Kimia Madan, za nabavu opreme i materijala za iranski program nuklearnog oružja.

1.12.2011.

27.

Kamran DANESHJOO (također poznat kao DANESHJOU)

 

Bivši ministar znanosti, istraživanja i tehnologije. Pružao je potporu aktivnostima Irana koje su osjetljive u pogledu širenja nuklearnog oružja.

1.12.2011.”

2.

pod naslovom „I. Osobe i subjekti uključeni u nuklearne aktivnosti ili aktivnosti povezane s balističkim projektilima te osobe i subjekti koji pružaju potporu vladi Irana” sljedećim unosima zamjenjuju se odgovarajući unosi na popisu navedenom pod podnaslovom „B. Subjekti”:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445- 885, Teheran, Iran

Društvo kći IAIO-a u okviru Ministarstva za obranu i logistiku oružanih snaga, a obje su navedene organizacije uvrštene na popis EU-a; kao glavnom djelatnošću bavi se proizvodnjom kompozitnih materijala za zrakoplovnu industriju.

26.7.2010.

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Fiktivni naziv društva Khorasan Mettalurgy Industries, koje je uvršteno na popis UN-a te je društvo kći poduzeća Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011.

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

 

SPND izravno podupire aktivnosti Irana koje su osjetljive u pogledu širenja nuklearnog oružja. IAEA je upozorila na SPND zbog bojazni u pogledu moguće vojne dimenzije iranskog nuklearnog programa. Voditelj SPND-a je Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, koji je uvršten na popis UN-a; SPND je dio Ministarstva za obranu i logistiku oružanih snaga (MODAFL) koje je uvršteno na popis EU-a.

22.12.2012.”

3.

pod naslovom II. sljedećim unosima zamjenjuju se odgovarajući unosi na popisu navedenom pod podnaslovom „A. Osobe”:

 

Ime i prezime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„1.

Brigadni general IRGC-a Javad DARVISH-VAND

 

Bivši zamjenik ministra i glavni inspektor MODAFL-a.

23.6.2008.

3.

Parviz FATAH

Rođen 1961.

Član IRGC-a. Bivši ministar energetike.

26.7.2010.

4.

Brigadni general IRGC-a Seyyed Mahdi FARAHI

 

Bivši voditelj Organizacije za iransku svemirsku industriju (AIO) i bivši glavni direktor Organizacije za obrambenu industriju (DIO) koja je uvrštena na popis UN-a. Član IRGC-a i zamjenik u Ministarstvu za obranu i logistiku oružanih snaga (MODAFL).

23.6.2008.

5.

Brigadni general IRGC-a Ali HOSEYNITASH

 

Član IRGC-a i Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i uključen u oblikovanje politika o nuklearnim pitanjima.

23.6.2008.

12.

Brigadni general IRGC-a Ali SHAMSHIRI

 

Član IRGC-a. Obavlja visokorangirane dužnosti u MODAFL-u.

23.6.2008.

13.

Brigadni general IRGC-a Ahmad VAHIDI

 

Bivši ministar MODAFL-a.

23.6.2008.

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Bivši voditelj središnjice društva Khatam al-Anbiya Construction.

1.12.2011.”

4.

pod naslovom II. sljedećim unosom zamjenjuje se odgovarajući unos na popisu navedenom pod podnaslovom „B. Subjekti”:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštanska adresa: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Sudjeluje u prijevozu oružja u ime IRGC-a.

23.1.2012.”

5.

pod naslovom „I. Osobe i subjekti uključeni u nuklearne aktivnosti ili aktivnosti povezane s balističkim projektilima te osobe i subjekti koji pružaju potporu vladi Irana” sljedeći unos dodaje se pod podnaslovom „B. Subjekti”:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„20.

(b)

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Druga adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Druga adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, društvo kći društva Iran Electronics Industries (koje je uvršteno na popis EU-a), proizvodi razne artikle, uključujući komunikacijske sustave, avioničke, optičke i elektrooptičke uređaje te mikroelektroniku, razvija informacijsku tehnologiju, proizvodi naprave za testiranja i mjerenja, razvija zaštitu za telekomunikacijske uređaje, proizvodi elektroničko oružje, proizvodi i obnavlja radarske cijevi i proizvodi bacače projektila.

26.7.2010,”

6.

pod naslovom „I. Osobe i subjekti uključeni u nuklearne aktivnosti ili aktivnosti povezane s balističkim projektilima te osobe i subjekti koji pružaju potporu vladi Irana”, pod podnaslovom „B. Subjekti”, sljedeći unos briše se:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Druga adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Druga adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, ovisno društvo kći društva Iran Electronics Industries (vidjeti br. 20), proizvodi različite predmete, uključujući komunikacijske sustave, avioničke, optičke i elektrooptičke uređaje, mikroelektroniku, razvija informacijsku tehnologiju, obavlja testiranja i mjerenja, osigurava zaštitu za telekomunikacijske uređaje, razvija elektroničko oružje, proizvodi i obnavlja radarske cijevi i lansirne rampe za rakete. Ti se predmeti mogu upotrebljavati u programima za koje u skladu s UNSCR 1737 važe sankcije.

26.7.2010.”

7.

pod naslovom II. sljedeći unos dodaje se pod podnaslovom „B. Subjekti”:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Društvo koje je u posjedu ili pod kontrolom IRGC-a te doprinosi financiranju strateških interesa režima.

26.7.2010.”

8.

pod naslovom „I. Osobe i subjekti uključeni u nuklearne aktivnosti ili aktivnosti povezane s balističkim projektilima te osobe i subjekti koji pružaju potporu vladi Irana”, pod podnaslovom „B. Subjekti”, sljedeći unos briše se:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Povezan s društvom Naftar i fondacijom Bonyad-e Mostazafan; Etemad Amin Invest Co Mobin pomaže financiranju strateških interesa režima i paralelne iranske države.

26.7.2010.”


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/856

оd 26. veljače 2019.

o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Inovacijskog fonda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 10.a stavak 8. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Trebalo bi utvrditi detaljna pravila za funkcioniranje Inovacijskog fonda, uzimajući u obzir iskustva stečena u okviru programa NER300, koji je uspostavljen na temelju Direktive 2003/87/EZ i proveden na temelju Odluke Komisije 2010/670/EU (2). Ponajprije bi trebalo uzeti u obzir zaključke iz izvješća Revizorskog suda (3).

(2)

Kako bi se pokrila niža profitabilnost i viši tehnološki rizici prihvatljivih projekata u odnosu na konvencionalne tehnologije, znatan dio financiranja iz Inovacijskog fonda trebao bi se pružiti u obliku bespovratnih sredstava. Stoga bi trebalo utvrditi detaljna pravila za isplatu bespovratnih sredstava.

(3)

Budući da se rizici i profitabilnost prihvatljivih projekata mogu razlikovati među sektorima i aktivnostima u okviru tih projekata te se oni s vremenom mogu i promijeniti, primjereno je omogućiti da se dio potpore iz Inovacijskog fonda pruža kroz doprinose operacijama mješovitog financiranja u okviru instrumenta Unije za potporu ulaganjima te u drugim oblicima predviđenima Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (4) („Financijska uredba”).

(4)

Razliku između ukupnih troškova prihvatljivog projekta i ukupnih troškova istovrsnog projekta u kojem se primjenjuje konvencionalna tehnologija primjereno je smatrati relevantnim troškom za potrebe financiranja u okviru Inovacijskog fonda. Međutim, kako bi se izbjeglo prekomjerno administrativno opterećenje za male projekte i otklonile njima svojstvene posebne poteškoće u dobivanju financiranja, relevantnim troškovima malog projekta trebalo bi smatrati ukupne kapitalne izdatke tog projekta.

(5)

Kako bi se odgovarajuća financijska sredstva pravodobno stavila na raspolaganje prihvatljivim projektima, isplata bespovratnih sredstava trebala bi se temeljiti na postizanju ključnih etapa u provedbi. Za sve bi projekte te ključne etape u provedbi trebale uključivati financijsko zaključenje i početak funkcioniranja projekta. Budući da će za određene projekte biti potrebno isplatiti potporu u različitim vremenskim trenucima, primjereno je predvidjeti mogućnost da se u okviru ugovorne dokumentacije odrede dodatne ključne etape u provedbi.

(6)

Kako bi se povećala vjerojatnost za uspjeh projekata, trebalo bi utvrditi mogućnost isplate dijela iznosa bespovratnih sredstava prije početka funkcioniranja projekta. Isplata bespovratnih sredstava trebala bi u načelu početi u trenutku financijskog zaključenja i nastaviti se tijekom razvoja i provedbe projekta.

(7)

Najveći dio potpore iz Inovacijskog fonda trebao bi ovisiti o verificiranom izbjegavanju emisija stakleničkih plinova. Znatan izostanak rezultata u pogledu planiranog izbjegavanja emisija stakleničkih plinova trebao bi stoga rezultirati smanjenjem i povratom iznosa potpore povezane s takvim izbjegavanjem. Međutim, mehanizam za smanjenje i povrat sredstava trebao bi biti dovoljno fleksibilan kako bi se u obzir uzela inovativna priroda projekata koji se podupiru sredstvima iz Inovacijskog fonda.

(8)

Bespovratna sredstva u okviru Inovacijskog fonda trebala bi se dodjeljivati na temelju konkurentnog postupka odabira, putem pozivâ na podnošenje prijedloga. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za predlagatelje projekata, trebalo bi uspostaviti postupak podnošenja zahtjeva u dvije faze: faze iskazivanja interesa i faze podnošenja potpunog zahtjeva.

(9)

Projekti za koje se podnosi zahtjev za potporu iz Inovacijskog fonda trebali bi se procjenjivati na temelju kvalitativnih i kvantitativnih kriterija. Kombinacijom takvih kriterija trebala bi se osigurati potpunost procjene projekta u smislu njegova tehnološkog i poslovnog potencijala. Kako bi se osigurao pravedan odabir na temelju objektivnih kriterija, projekte bi trebalo odabirati na temelju istih kriterija za odabir, ali bi ih prvo trebalo ocijeniti i rangirati u odnosu na druge projekte u istom sektoru te nakon toga u odnosu na projekte u svim sektorima.

(10)

Projekte koji se čine nedovoljno pripremljenima s obzirom na planiranje, poslovni model te financijsku i pravnu strukturu, osobito u pogledu mogućeg nepostojanja potpore predmetne države članice ili potrebnih nacionalnih dozvola, ne bi trebalo odabirati za dodjeljivanje potpore iz Inovacijskog fonda. Međutim, takvi projekti mogu biti perspektivni. Stoga bi trebalo predvidjeti mogućnost pružanja pomoći za razvoj takvih projekata. Pomoć za razvoj projekta trebala bi osobito biti od koristi malim projektima i projektima u državama članicama s nižim prihodima kako bi se pomoglo u ostvarivanju zemljopisno uravnotežene raspodjele potpore iz Inovacijskog fonda.

(11)

Važno je ostvariti zemljopisno uravnoteženu raspodjelu potpore iz Inovacijskog fonda. Kako bi se spriječila situacija da određene države članice nisu u dovoljnoj mjeri obuhvaćene potporom, u drugom pozivu ili kasnijim pozivima na podnošenje prijedloga trebalo bi predvidjeti mogućnost utvrđivanja dodatnih kriterija za odabir usmjerenih na ostvarivanje zemljopisne uravnoteženosti raspodjele.

(12)

Komisija bi trebala osigurati implementaciju Inovacijskog fonda. Međutim, Komisija bi trebala moći provedbenim tijelima delegirati neke od aktivnosti povezanih s implementacijom, primjerice organiziranje poziva na podnošenje prijedloga, predodabir projekata ili upravljanje ugovorima o bespovratnim sredstvima.

(13)

Prihodima Inovacijskog fonda, uključujući prihode od emisijskih jedinica koje su monetizirane na zajedničkoj dražbovnoj platformi u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1031/2010 (5), trebalo bi upravljati u skladu s ciljevima Direktive 2003/87/EZ. Komisija bi stoga tu zadaću trebala sama izvršavati i trebalo bi joj omogućiti da tu zadaću delegira Europskoj investicijskoj banci.

(14)

Komisija bi trebala primjenjivati različita pravila, ovisno o načinu implementacije Inovacijskog fonda. Ako se Inovacijski fond implementira u okviru izravnog upravljanja, odredbe iz ove Uredbe trebale bi biti u potpunosti usklađene s odredbama iz Financijske uredbe.

(15)

Države članice trebale bi imati važnu ulogu u implementaciji Inovacijskog fonda. Komisija bi se s državama članicama posebice trebala savjetovati o ključnim odlukama o implementaciji i razvoju Inovacijskog fonda.

(16)

Inovacijski fond trebalo bi implementirati u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja kako je utvrđeno u Financijskoj uredbi.

(17)

Trebalo bi utvrditi jasne mehanizme za izvješćivanje, odgovornost i financijski nadzor kako bi se osiguralo da Komisija dobiva potpune i pravodobne informacije o napretku u provedbi projekata koji primaju potporu iz Inovacijskog fonda, da subjekti koji upravljaju Inovacijskim fondom primjenjuju načela dobrog financijskog upravljanja te da se države članice pravodobno obavješćuju o implementaciji Inovacijskog fonda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila kojima se dopunjuje Direktiva 2003/87/EZ u pogledu:

(a)

operativnih ciljeva Inovacijskog fonda uspostavljenog člankom 10.a stavkom 8. Direktive 2003/87/EZ;

(b)

oblika potpore koja se pruža u okviru Inovacijskog fonda;

(c)

postupka podnošenja zahtjeva za potporu iz Inovacijskog fonda;

(d)

postupka i kriterija za odabir projekata u okviru Inovacijskog fonda;

(e)

isplaćivanja potpore iz Inovacijskog fonda;

(f)

upravljanja Inovacijskim fondom;

(g)

izvješćivanja, praćenja, ocjenjivanja, nadzora i promidžbe s obzirom na funkcioniranje Inovacijskog fonda.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„financijsko zaključenje” znači trenutak u razvojnom ciklusu projekta kad su potpisani svi sporazumi o projektu i financiranju te su ispunjeni svi uvjeti koji se zahtijevaju u tim sporazumima;

(2)

„početak funkcioniranja projekta” znači trenutak u razvojnom ciklusu projekta kad su testirani svi elementi i sustavi koji su potrebni za funkcioniranje projekta te su započele aktivnosti kojima se ostvaruje djelotvorno izbjegavanje emisija stakleničkih plinova;

(3)

„mali projekt” znači projekt čiji ukupni kapitalni izdaci ne premašuju iznos od 7 500 000 EUR.

Članak 3.

Operativni ciljevi

Inovacijski fond ima sljedeće operativne ciljeve:

(a)

podupirati projekte kojima se demonstriraju visokoinovativne tehnologije, postupci ili proizvodi koji su u dovoljnoj mjeri pripremljeni i imaju znatan potencijal za smanjenje emisija stakleničkih plinova;

(b)

nuditi financijsku potporu koja je posebno prilagođena potrebama na tržištu i profilima rizika prihvatljivih projekata, uz privlačenje dodatnih javnih i privatnih sredstava;

(c)

osigurati da se prihodima Inovacijskog fonda upravlja u skladu s ciljevima Direktive 2003/87/EZ.

Članak 4.

Oblici potpore iz Inovacijskog fonda

Potpora iz Inovacijskog fonda za projekt može imati sljedeće oblike:

(a)

bespovratna sredstva;

(b)

doprinosi operacijama mješovitog financiranja u okviru instrumenta Unije za potporu ulaganjima;

(c)

ako je to potrebno za ostvarivanje ciljeva Direktive 2003/87/EZ, financiranje u bilo kojem od drugih oblika utvrđenih Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 („Financijska uredba”), a osobito u obliku nagrada i nabave.

POGLAVLJE II.

Posebne odredbe koje se primjenjuju na bespovratna sredstva

Članak 5.

Relevantni troškovi

1.   Za potrebe članka 10.a stavka 8. trećeg podstavka četvrte rečenice Direktive 2003/87/EZ, relevantni troškovi dodatni su troškovi koje snosi predlagatelj projekta kao posljedicu primjene inovativne tehnologije povezane sa smanjenjem ili izbjegavanjem emisija stakleničkih plinova. Relevantni troškovi izračunavaju se kao razlika između najbolje procjene ukupnih kapitalnih izdataka, neto sadašnje vrijednosti operativnih troškova i koristi koje nastaju tijekom 10 godina od početka funkcioniranja projekta u usporedbi s rezultatom istog izračuna za konvencionalan proizvod s istim kapacitetom u smislu stvarne proizvodnje odgovarajućeg konačnog proizvoda.

Ako konvencionalna proizvodnja iz prvog podstavka ne postoji, relevantni troškovi odgovaraju najboljoj procjeni ukupnih kapitalnih izdataka i neto sadašnje vrijednosti operativnih troškova i koristi koje nastaju tijekom 10 godina od početka funkcioniranja projekta.

2.   Relevantni troškovi malog projekta odgovaraju ukupnim kapitalnim izdacima tog projekta.

Članak 6.

Isplata bespovratnih sredstava

1.   Potpora iz Inovacijskog fonda, u obliku bespovratnih sredstava, isplaćuje se nakon postizanja unaprijed utvrđenih ključnih etapa u provedbi.

2.   Ključne etape u provedbi iz stavka 1. za sve se projekte temelje na razvojnom ciklusu projekta i obuhvaćaju barem sljedeće:

(a)

financijsko zaključenje;

(b)

početak funkcioniranja projekta.

3.   Uzimajući u obzir primijenjenu tehnologiju i posebne okolnosti u sektoru ili sektorima u kojima se ona primjenjuje, u ugovornoj dokumentaciji mogu se odrediti dodatne posebne ključne etape u provedbi.

4.   Do 40 % ukupnog iznosa potpore iz Inovacijskog fonda za određeni projekt, uključujući pomoć za razvoj projekta, isplaćuje se nakon financijskog zaključenja ili nakon postizanja određene ključne etape u provedbi koja prethodi financijskom zaključenju ako je takva ključna etapa utvrđena u skladu sa stavkom 3.

5.   U mjeri u kojoj ukupni iznos potpore iz Inovacijskog fonda za određeni projekt nije isplaćen u skladu sa stavkom 4., taj se iznos isplaćuje nakon financijskog zaključenja. Taj se iznos može djelomično isplatiti prije početka funkcioniranja projekta i u godišnjim obrocima nakon početka funkcioniranja projekta.

6.   Za potrebe stavaka 4. i 5. ovog članka, ukupni iznos potpore iz Inovacijskog fonda koja se dodjeljuje za određeni projekt uključuje iznos potpore iz Inovacijskog fonda koja se dodjeljuje za taj projekt putem pomoći za razvoj projekta u skladu s člankom 13.

Članak 7.

Opća pravila o povratu

1.   Komisija poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da su, pri provođenju aktivnosti financiranih na temelju ove Uredbe, financijski interesi Inovacijskog fonda zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i ostalih nezakonitih aktivnosti učinkovitim provjerama te, ako se otkriju nepravilnosti, povratom neopravdano isplaćenih iznosa i, prema potrebi, djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim i financijskim kaznama.

2.   Povrati se izvršavaju u skladu s Financijskom uredbom.

3.   Osnove za povrat te postupci povrata dodatno se razrađuju u ugovornoj dokumentaciji.

Članak 8.

Posebna pravila o povratu

1.   Iznos potpore iz Inovacijskog fonda koja je isplaćena u skladu s člankom 6. stavkom 5. nakon financijskog zaključenja ovisi o izbjegavanju emisija stakleničkih plinova koje je verificirano na temelju godišnjih izvješća koja dostavlja predlagatelj projekta za razdoblje od tri do deset godina nakon početka funkcioniranja projekta. Konačno godišnje izvješće koje dostavlja predlagatelj projekta uključuje ukupni iznos emisija stakleničkih plinova koje su izbjegnute tijekom cijelog izvještajnog razdoblja.

2.   Ako je ukupni iznos emisija stakleničkih plinova koje su izbjegnute tijekom cijelog izvještajnog razdoblja niži od 75 % ukupnog iznosa emisija stakleničkih plinova čije je izbjegavanje planirano, iznos isplaćen predlagatelju projekta, ili iznos koji mu se treba isplatiti, u skladu s člankom 6. stavkom 5. vraća se ili smanjuje u proporcionalnom iznosu.

3.   Ako projekt ne počne funkcionirati u unaprijed utvrđenom roku ili ako predlagatelj projekta ne uspije dokazati ikakvo stvarno izbjegavanje emisija stakleničkih plinova, iznos isplaćen nakon financijskog zaključenja u skladu s člankom 6. stavkom 5. vraća se u cijelosti.

4.   Ako situacije iz stavaka 2. i 3. nastupe zbog izvanrednih okolnosti koje su izvan kontrole predlagatelja projekta i ako predlagatelj projekta dokaže da je potencijal projekta za ostvarivanje izbjegavanja emisija stakleničkih plinova viši od prijavljenog iznosa, ili ako predlagatelj projekta dokaže da se projektom mogu ostvariti znatne koristi u području inovacija s niskim emisijama ugljika, Komisija može odlučiti ne primijeniti mehanizme povrata iz stavaka 2. i 3.

5.   Osnova za povrat i postupci povrata dodatno se razrađuju u ugovornoj dokumentaciji.

6.   Pravilima utvrđenima u stavcima 3. i 4. ovog članka ne dovode se u pitanje opća pravila o povratu iz članka 7.

Članak 9.

Pozivi na podnošenje prijedloga

1.   Predlagatelji projekata pozivaju se na podnošenje zahtjeva za potporu iz Inovacijskog fonda putem otvorenih poziva na podnošenje prijedloga koje objavljuje Komisija.

Prije donošenja odluke o objavljivanju poziva na podnošenje prijedloga, Komisija se s državama članicama savjetuje o nacrtu odluke.

2.   Odluka Komisije o pokretanju poziva na podnošenje prijedloga uključuje barem sljedeće elemente:

(a)

ukupan iznos potpore iz Inovacijskog fonda koji je na raspolaganju u okviru tog poziva;

(b)

maksimalan iznos potpore iz Inovacijskog fonda koji je na raspolaganju za pomoć za razvoj projekta;

(c)

vrste traženih projekata ili sektora;

(d)

opis postupka podnošenja zahtjeva i detaljan popis informacija i dokumentacije koje treba dostaviti u svakoj fazi postupka podnošenja zahtjeva;

(e)

detaljne informacije o postupku odabira, uključujući metodologiju ocjenjivanja i rangiranja;

(f)

ako se za male projekte, u skladu s člankom 10. stavkom 4. i člankom 12. stavkom 6., primjenjuju posebni postupci podnošenja zahtjeva i odabira, pravila o tim posebnim postupcima;

(g)

ako Komisija dio ukupnog iznosa potpore iz Inovacijskog fonda koji je na raspolaganju rezervira za poziv za male projekte, iznos tog dijela;

(h)

ako se, u skladu s člankom 11. stavkom 2., primjenjuju dodatni kriteriji za odabir koji su usmjereni na ostvarivanje zemljopisno uravnotežene raspodjele potpore iz Inovacijskog fonda, ti kriteriji.

Članak 10.

Postupak podnošenja zahtjeva

1.   Provedbeno tijelo prikuplja zahtjeve i organizira postupak podnošenja zahtjeva u dvije uzastopne faze:

(a)

iskazivanje interesa;

(b)

podnošenje potpunog zahtjeva.

2.   U fazi iskazivanja interesa od predlagatelja projekta zahtijeva se da dostavi opis ključnih obilježja projekta u skladu sa zahtjevima utvrđenima u odgovarajućem pozivu na podnošenje prijedloga, uključujući opis djelotvornosti projekta, njegova stupnja inovativnosti i pripremljenosti kako je navedeno u članku 11. stavku 1. točkama (a), (b) i (c).

3.   U fazi podnošenja potpunog zahtjeva od predlagatelja projekta zahtijeva se da dostavi detaljan opis projekta i svu popratnu dokumentaciju, uključujući plan za razmjenu znanja.

4.   Za male projekte može se primijeniti pojednostavnjen postupak podnošenja zahtjeva.

Članak 11.

Kriteriji za odabir

1.   Odabir projekata za potporu iz Inovacijskog fonda temelji se na sljedećim kriterijima:

(a)

djelotvornosti projekata u smislu potencijala za izbjegavanje emisija stakleničkih plinova, ako je primjenjivo, u odnosu na referentne vrijednosti iz članka 10.a stavka 2 Direktive 2003/87/EZ;

(b)

stupnju inovativnosti projekata u odnosu na posljednja dostignuća;

(c)

pripremljenosti projekata u smislu planiranja, poslovnog modela, financijske i pravne strukture te izgleda za postizanje financijskog zaključenja u unaprijed utvrđenom roku koji nije dulji od četiri godine nakon odluke o dodjeli;

(d)

tehničkom i tržišnom potencijalu za široku primjenu ili ponavljanje ili potencijalu za smanjenje troškova u budućnosti;

(e)

učinkovitosti u smislu relevantnih troškova projekta umanjenih za doprinos predlagatelja projekta tim troškovima, podijeljenih s ukupnom predviđenom količinom emisija stakleničkih plinova koje će se izbjeći ili količinom energije koju će se proizvesti ili pohraniti ili količinom CO2 koji će se uskladištiti tijekom prvih deset godina funkcioniranja projekta.

2.   Za potrebe odabira projekata mogu se primjenjivati i dodatni kriteriji koji su usmjereni na ostvarivanje zemljopisno uravnotežene raspodjele potpore iz Inovacijskog fonda.

Članak 12.

Postupak odabira

1.   Na temelju zahtjeva zaprimljenih u fazi iskazivanja interesa, provedbeno tijelo za svaki projekt pojedinačno procjenjuje prihvatljivost u skladu s člankom 10.a stavkom 8. Direktive 2003/87/EZ. Provedbeno tijelo zatim nastavlja s odabirom prihvatljivih projekata na temelju stavaka 2. i 3. ovog članka.

2.   Na temelju zahtjeva zaprimljenih u fazi iskazivanja interesa, provedbeno tijelo sastavlja popis projekata koji ispunjavaju kriterije za odabir utvrđene u članku 11. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) te poziva predlagatelje tih projekata na podnošenje potpunog zahtjeva.

Ako je provedbeno tijelo zaključilo da projekt ispunjava kriterije za odabir utvrđene u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b), ali ne ispunjava kriterij utvrđen u članku 11. stavku 1. točki (c), provedbeno tijelo procjenjuje ima li taj projekt potencijal za ispunjavanje svih kriterija za odabir ako se dodatno razvije. Ako projekt ima takav potencijal, provedbeno tijelo može predmetnom projektu dodijeliti pomoć za razvoj projekta ili, ako tu zadaću provodi Komisija, predložiti Komisiji da tom projektu dodijeli pomoć za razvoj projekta.

3.   Na temelju potpunog zahtjeva zaprimljenog u skladu sa stavkom 2. ovog članka, provedbeno tijelo nastavlja s ocjenjivanjem i rangiranjem projekata na temelju svih kriterija za odabir utvrđenih u članku 11. Za potrebe tog ocjenjivanja, provedbeno tijelo uspoređuje te projekte s projektima u istom sektoru i s projektima u drugim sektorima te sastavlja popis predodabranih projekata.

4.   Popis predodabranih projekata iz stavka 3. i, ako je primjenjivo, prijedlog iz stavka 2. drugog podstavka priopćuju se Komisiji i uključuju barem sljedeće elemente:

(a)

potvrdu o usklađenosti s kriterijima prihvatljivosti i kriterijima za odabir;

(b)

pojedinosti o ocjenama i rangu projekata;

(c)

ukupne troškove projekata i relevantne troškove iz članka 5. u eurima;

(d)

zahtjev za ukupan iznos potpore iz Inovacijskog fonda u eurima;

(e)

predviđenu količinu emisija stakleničkih plinova koje će se izbjeći;

(f)

predviđenu količinu energije koju će se proizvesti ili pohraniti;

(g)

predviđenu količinu CO2 koji će se uskladištiti;

(h)

informacije o pravnom obliku potpore iz Inovacijskog fonda koju je zatražio predlagatelj projekta.

5.   Komisija, na temelju onoga što joj je priopćeno u skladu sa stavkom 4. ovog članka, nakon savjetovanja s državama članicama u skladu s člankom 21. stavkom 2., donosi odluku o dodjeli u kojoj navodi potporu dodijeljenu odabranim projektima te, prema potrebi, sastavlja rezervni popis.

6.   Za male projekte može se primijeniti poseban postupak odabira.

Članak 13.

Pomoć za razvoj projekta

1.   Nakon savjetovanja s državama članicama u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (c), Komisija utvrđuje maksimalan iznos potpore iz Inovacijskog fonda koji je na raspolaganju za pomoć za razvoj projekta.

2.   Pomoć za razvoj projekta dodjeljuje Komisija ili provedbeno tijelo u skladu s člankom 12. stavkom 2. u obliku bespovratnih sredstava.

3.   Sljedeće aktivnosti mogu se financirati putem pomoći za razvoj projekta:

(a)

poboljšanje i razvoj projektne dokumentacije ili sastavnica koncepta projekta kako bi se osigurala dovoljna pripremljenost projekta;

(b)

procjena izvedivosti projekta, uključujući tehničke i gospodarske studije;

(c)

savjetovanje o financijskoj i pravnoj strukturi projekta;

(d)

izgradnja kapaciteta predlagatelja projekta.

4.   Za potrebe pomoći za razvoj projekta, relevantni troškovi odgovaraju iznosu svih troškova povezanih s razvojem projekta. Sredstvima Inovacijskog fonda može se financirati do 100 % iznosa relevantnih troškova.

POGLAVLJE III.

Posebne odredbe koje se primjenjuju na oblike potpore iz Inovacijskog fonda koji nisu bespovratna sredstva

Članak 14.

Pružanje potpore iz Inovacijskog fonda putem doprinosa operacijama mješovitog financiranja u okviru instrumenta Unije za potporu ulaganjima

1.   Ako Komisija odluči isplatiti potporu iz Inovacijskog fonda putem doprinosa operacijama mješovitog financiranja u okviru instrumenta Unije za potporu ulaganjima, potpora iz Inovacijskog fonda dodjeljuje se u skladu s pravilima koja se primjenjuju na instrument Unije za potporu ulaganjima. Međutim, prihvatljivost projekata procjenjuje se u skladu s člankom 10.a stavkom 8. Direktive 2003/87/EZ.

2.   Nakon savjetovanja s državama članicama Komisija donosi odluku u kojoj određuje hoće li doprinos operacijama mješovitog financiranja imati oblik bespovratne potpore ili povratne potpore ili oboje te navodi iznos potpore iz Inovacijskog fonda koja je na raspolaganju za isplatu putem instrumenta Unije za potporu ulaganjima.

Članak 15.

Odredbe o potpori iz Inovacijskog fonda u bilo kojem drugom obliku koji je utvrđen u Financijskoj uredbi

1.   Ako Komisija odluči isplatiti potporu iz Inovacijskog fonda u bilo kojem obliku utvrđenom u Financijskoj uredbi, osim bespovratnih sredstava, Komisija, nakon savjetovanja s državama članicama, donosi odluku u kojoj navodi iznos potpore iz Inovacijskog fonda koji je na raspolaganju za isplatu u tom obliku te navodi pravila koja se primjenjuju na primjenu takve potpore, odabir projekata i isplatu te potpore.

2.   Projekti koji primaju potporu iz Inovacijskog fonda na temelju ovog članka moraju biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama.

POGLAVLJE IV.

Upravljanje

Članak 16.

Implementacija Inovacijskog fonda

1.   Komisija Inovacijski fond implementira u okviru izravnog upravljanja u skladu s odgovarajućim odredbama iz članaka od 125. do 153. Financijske uredbe ili u okviru neizravnog upravljanja putem tijela iz članka 62. stavka 1. točke (c) Financijske uredbe.

2.   Nastali troškovi povezani s implementacijskim aktivnostima Inovacijskog fonda, uključujući administrativne troškove i troškove upravljanja, financiraju se sredstvima Inovacijskog fonda.

Članak 17.

Imenovanje provedbenih tijela

1.   Ako Komisija odluči određenom provedbenom tijelu delegirati određene zadaće koje se odnose na implementaciju Inovacijskog fonda, Komisija donosi odluku o imenovanju tog provedbenog tijela.

Komisija i imenovano provedbeno tijelo sklapaju sporazum u kojem se utvrđuju konkretni uvjeti pod kojima provedbeno tijelo treba izvršavati svoje zadaće.

2.   Ako Komisija implementira Inovacijski fond u okviru izravnog upravljanja i odluči provedbenom tijelu delegirati određene zadaće povezane s implementacijom, kao provedbeno tijelo Komisija imenuje izvršnu agenciju.

3.   Ako Komisija Inovacijski fond implementira u okviru neizravnog upravljanja, kao provedbeno tijelo Komisija imenuje tijelo iz članka 62. stavka 1. točke (c) Financijske uredbe.

4.   U mjeri u kojoj zadaće koje se odnose na implementaciju Inovacijskog fonda nisu delegirane provedbenom tijelu, te zadaće izvršava Komisija.

Članak 18.

Zadaće provedbenog tijela

Provedbenom tijelu koje je imenovano u skladu s člankom 17. stavkom 1. može se povjeriti cjelokupno upravljanje pozivima na podnošenje prijedloga, isplata potpore iz Inovacijskog fonda te praćenje provedbe odabranih projekata. Provedbenom se tijelu u tu svrhu mogu povjeriti sljedeće zadaće:

(a)

organiziranje poziva na podnošenje prijedloga;

(b)

organiziranje postupka podnošenja zahtjeva, uključujući prikupljanje zahtjeva i analiziranje svih popratnih dokumenata;

(c)

organiziranje odabira projekata, uključujući ocjenjivanje projekata ili obavljanje dubinske analize te rangiranje;

(d)

savjetovanje Komisije o projektima kojima treba dodijeliti potporu iz Inovacijskog fonda i o projektima koje treba uključiti na rezervni popis;

(e)

dodjeljivanje ili pružanje pomoći za razvoj projekta;

(f)

potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i drugih ugovora, ovisno o obliku potpore iz Inovacijskog fonda;

(g)

pripremanje ugovorne dokumentacije za projekte kojima je dodijeljena potpora i upravljanje njome;

(h)

provjeravanje jesu li ispunjeni uvjeti za financiranje i isplatu sredstava iz Inovacijskog fonda predlagateljima projekata;

(i)

praćenje provedbe projekata;

(j)

komuniciranje s predlagateljima projekata;

(k)

izvješćivanje Komisije, među ostalim i o općim smjernicama za daljnji razvoj Inovacijskog fonda;

(l)

financijsko izvješćivanje;

(m)

provođenje informativnih, komunikacijskih i promotivnih aktivnosti, uključujući izradu promotivnih materijala te izradu logotipa za Inovacijski fond;

(n)

upravljanje razmjenom znanja;

(o)

podupiranje država članica u njihovim nastojanjima da promiču Inovacijski fond i da komuniciraju s predlagateljima projekata;

(p)

sve ostale zadaće koje se odnose na implementaciju Inovacijskog fonda.

Članak 19.

Posebne odredbe koje se primjenjuju na implementaciju Inovacijskog fonda u okviru izravnog upravljanja

1.   Ako Komisija imenuje izvršnu agenciju kao provedbeno tijelo na temelju članka 17. stavka 1. ove Uredbe, ta odluka Komisije podliježe rezultatima analize troškova i koristi iz članka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 58/2003 (6), a sporazum iz članka 17. stavka 1. drugog podstavka ove uredbe ima oblik instrumenta delegiranja u skladu s Uredbom (EZ) br. 58/2003.

2.   Ako je na temelju članaka 7. i 8. ove Uredbe izvršen povrat sredstava koja su isplaćena u okviru izravnog upravljanja, vraćeni iznosi čine namjenske prihode u skladu s člankom 21. Financijske uredbe i koriste se za financiranje aktivnosti Inovacijskog fonda.

3.   Za sve zadaće povezane s implementacijom koje izvršava Komisija, uključujući i one koje izvršava preko izvršne agencije, prihodi Inovacijskog fonda čine vanjske namjenske prihode u smislu članka 21. stavaka 1. i 5. Financijske uredbe. Tim namjenskim prihodima pokrivaju se i svi administrativni troškovi povezani s implementacijom Inovacijskog fonda. Komisija za financiranje svojih troškova upravljanja može iskoristiti najviše 5 % sredstava iz omotnice Inovacijskog fonda.

4.   Projekt za koji je dodijeljena potpora iz Inovacijskog fonda može dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući fondove s podijeljenim upravljanjem, pod uvjetom da se tim doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Ukupni iznos financiranja ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove projekta, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi.

Članak 20.

Upravljanje prihodima Inovacijskog fonda

1.   Komisija osigurava da se emisijske jedinice namijenjene za Inovacijski fond prodaju na dražbi u skladu s načelima i modalitetima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Direktive 2003/87/EZ te upravlja prihodima Inovacijskog fonda u skladu s ciljevima Direktive 2003/87/EZ.

2.   Komisija osigurava da se prihodi iz stavka 1. pravodobno prenose provedbenom tijelu radi financiranja troškova povezanih s provedbenim aktivnostima i isplata za projekte kojima je dodijeljena potpora.

3.   Komisija monetizaciju emisijskih jedinica i upravljanje prihodima Inovacijskog fonda može delegirati Europskoj investicijskoj banci (EIB). U slučaju takvog delegiranja, Komisija i EIB sklapaju sporazum u kojem se utvrđuju konkretni uvjeti pod kojima je EIB dužan izvršavati svoje zadaće koje se odnose na upravljanje prihodima Inovacijskog fonda.

4.   Podložno odredbama Direktive 2003/87/EZ, prihodi Inovacijskog fonda koji preostanu na kraju razdoblja prihvatljivosti za podupirane projekte koriste se za potporu novim projektima koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti utvrđene u članku 10.a stavku 8. Direktive 2003/87/EZ sve dok se svi prihodi ne potroše na ciljeve Inovacijskog fonda. Ti novi projekti odabiru se putem novih poziva na podnošenje prijedloga u skladu s člankom 9. ili se podupiru u skladu s člankom 14. ili 15.

Članak 21.

Uloga država članica

1.   Pri implementaciji Inovacijskog fonda Komisija se o tome savjetuje s državama članicama te joj one u tome pomažu.

2.   S državama članicama savjetuje se o:

(a)

popisu predodabranih projekata, uključujući rezervni popis, i popisu projekata predloženih za pomoć za razvoj projekta u skladu s člankom 12. stavkom 2., prije dodjeljivanja potpore;

(b)

nacrtima odluka Komisije iz članka 9. stavka 1., članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 1.;

(c)

maksimalnom iznosu potpore iz Inovacijskog fonda koji treba staviti na raspolaganje za pomoć za razvoj projekta.

3.   Države članice, ako Komisija to od njih zatraži, savjetuju Komisiju i pomažu joj u pogledu:

(a)

utvrđivanja općih smjernica za djelovanje Inovacijskog fonda;

(b)

rješavanja postojećih problema ili problema u nastajanju povezanih s provedbom projekata;

(c)

rješavanja svih drugih pitanja koja se odnose na provedbu projekata.

4.   Komisija izvješćuje države članice o napretku ostvarenom u provedbi ove Uredbe, osobito o provedbi odluka o dodjeli iz članka 12. stavka 5.

Članak 22.

Uloga dionika

Komisija dionike može uključiti u rasprave povezane s implementacijom Inovacijskog fonda, među ostalim i o pitanjima navedenima u članku 21. stavku 3.

POGLAVLJE V.

Praćenje, izvješćivanje i evaluacija

Članak 23.

Praćenje i izvješćivanje

1.   Provedbeno tijelo prati funkcioniranje Inovacijskog fonda, uključujući iznose potpore isplaćene iz Inovacijskog fonda.

2.   Kako bi se osiguralo učinkovito, djelotvorno i pravodobno prikupljanje podataka za praćenje iz stavka 1. i rezultata, za predlagatelje projekata mogu se uvesti razmjerni zahtjevi o izvješćivanju. Izvješća predlagatelja projekata moraju uključivati informacije o aktivnostima za razmjenu znanja koje su provedene u skladu s člankom 27.

3.   Provedbeno tijelo redovito izvješćuje Komisiju o izvršavanju svojih zadaća.

4.   Provedbeno tijelo izvješćuje Komisiju o punom ciklusu isplaćivanja potpore, a osobito o organizaciji poziva na podnošenje prijedloga i potpisivanju ugovora s predlagateljima projekata.

5.   Nakon zaključenja svakog poziva na podnošenje prijedloga Komisija izvješćuje države članice o provedbi tog poziva na podnošenje prijedloga.

6.   Komisija svake godine izvješćuje Vijeće i Europski parlament o napretku u implementaciji Inovacijskog fonda.

7.   Provedbena tijela, osim izvršnih agencija, i subjekti kojima je delegirano upravljanje prihodima Inovacijskog fonda u skladu s člankom 20. stavkom 3. dostavljaju Komisiji sljedeće:

(a)

do 15. veljače, nerevidirane financijske izvještaje koji obuhvaćaju prethodnu financijsku godinu, koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca, s obzirom na aktivnosti koje su delegirane tim provedbenim tijelima i subjektima;

(b)

do 15. ožujka godine u kojoj su dostavljeni nerevidirani financijski izvještaji, revidirane financijske izvještaje koji obuhvaćaju prethodnu financijsku godinu, koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca, s obzirom na aktivnosti koje su delegirane tim provedbenim tijelima i subjektima.

Komisija na temelju financijskih izvještaja koji su joj dostavljeni u skladu s prvim podstavkom priprema godišnje financijske izvještaje Inovacijskog fonda za svaku financijsku godinu, koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Ti izvještaji podliježu neovisnoj vanjskoj reviziji.

Svi financijski izvještaji i godišnji financijski izvještaji predviđeni u ovom stavku sastavljaju se u skladu s računovodstvenim pravilima iz članka 80. Financijske uredbe.

Članak 24.

Evaluacija

1.   Komisija 2025. i svakih pet godina nakon toga provodi evaluaciju funkcioniranja Inovacijskog fonda. Ta evaluacija usmjerena je, ali se ne ograničava, na procjenu sinergija između Inovacijskog fonda i drugih relevantnih programa Unije te na postupak isplaćivanja potpore iz Inovacijskog fonda.

2.   Na temelju rezultata evaluacija iz stavka 1. ovog članka, Komisija, prema potrebi, daje prijedloge radi osiguravanja napretka Inovacijskog fonda prema ostvarivanju njegovih ciljeva predviđenih u Direktivi 2003/87/EZ i u članku 3. ove Uredbe.

3.   Na kraju implementacije Inovacijskog fonda, a najkasnije do 2035., Komisija provodi konačnu evaluaciju funkcioniranja Inovacijskog fonda.

4.   Komisija je dužna rezultate evaluacija provedenih u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. učiniti javno dostupnima.

POGLAVLJE VI.

Revizije, promidžba i razmjena znanja

Članak 25.

Revizije

1.   Revizije korištenja potpore iz Inovacijskog fonda koje provode neovisni vanjski revizori, među ostalim i oni koje institucije ili tijela Unije nisu za to ovlastili, osnova su za opće jamstvo u skladu s člankom 26.

2.   Svaka osoba ili subjekt koji prima potporu iz Inovacijskog fonda daje pisanu suglasnost kojom dodjeljuje potrebna prava i potrebni pristup kako je propisano u članku 129. Financijske uredbe.

Članak 26.

Međusobno oslanjanje na revizije

Ne dovodeći u pitanje postojeće mogućnosti za provođenje dodatnih revizija, ako je neovisni revizor na temelju međunarodno priznatih revizijskih standarda kojima se osigurava razumno jamstvo proveo reviziju financijskih izvještaja i izvješća u kojima je opisana uporaba doprinosa Unije, ta je revizija osnova za opće jamstvo, kako je detaljnije navedeno, ako je to primjereno, u sektorskim pravilima, pod uvjetom da postoje dostatni dokazi o neovisnosti i stručnosti revizora. Izvješće neovisnog revizora i s njime povezana revizijska dokumentacija na zahtjev se stavljaju na raspolaganje Europskom parlamentu, Komisiji, Revizorskom sudu i revizijskim tijelima država članica.

Članak 27.

Komuniciranje, razmjena znanja i promidžba

1.   Predlagatelji projekata proaktivno i sustavno na svojim internetskim stranicama javnosti stavljaju na raspolaganje informacije koje se odnose na projekte kojima se dodjeljuje potpora na temelju ove Uredbe. Te informacije moraju uključivati izričito upućivanje na primljenu potporu iz Inovacijskog fonda.

2.   Predlagatelji projekata osiguravaju da se različitim ciljanim skupinama, uključujući medije i javnost, pruže suvisle, konkretne i ciljane informacije o potpori primljenoj iz Inovacijskog fonda.

3.   Logotip Inovacijskog fonda ili drugi promidžbeni elementi koji se zahtijevaju u ugovornoj dokumentaciji koriste se za sve komunikacijske aktivnosti i aktivnosti razmjene znanja te se pojavljuju na oglasnim pločama na strateškim mjestima koja su vidljiva javnosti.

4.   Predlagatelji projekata, u okviru plana za razmjenu znanja koji dostavljaju u skladu s člankom 10. stavkom 3., pružaju detaljne informacije o planiranim aktivnostima u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka.

5.   Provedbeno tijelo provodi informativne, komunikacijske i promotivne aktivnosti koje se odnose na potporu iz Inovacijskog fonda i njezine rezultate. Provedbeno tijelo organizira posebne seminare, radionice ili, prema potrebi, druge vrste aktivnosti kako bi se olakšala razmjena iskustava, znanja i najbolje prakse u pogledu osmišljavanja, pripreme i provedbe projekata te učinkovitosti financiranja pruženog u okviru projekata pomoći za razvoj projekta.

POGLAVLJE VII.

Završne odredbe

Članak 28.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Odluka Komisije 2010/670/EU od 3. studenoga 2010. o kriterijima i mjerama financiranja komercijalnih demonstracijskih projekata čiji je cilj ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje CO2 te demonstracijskih projekata za inovacijske tehnologije u području obnovljivih izvora energije u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice uspostavljenog Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 290, 6.11.2010., str. 39.).

(3)  Tematsko izvješće br. 24/2018 od 5. rujna 2018.: Demonstriranje hvatanja i skladištenja ugljika te inovativnih obnovljivih izvora energije na komercijalnoj razini u EU-u: tijekom posljednjeg desetljeća nije ostvaren predviđeni napredak, dostupno na internetskim stranicama Revizorskog suda: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_HR.pdf

(4)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 302, 18.11.2010., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 58/2003 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statusa izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće u vezi s upravljanjem programima Zajednice (SL L 11, 16.1.2003., str. 1.).


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/857

оd 27. svibnja 2019.

o produljenju odobrenja Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 kao dodatka hrani za mliječne ovce i mliječne koze i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 226/2007 (nositelj odobrenja Danstar Ferment AG, kojeg zastupa Lallemand SAS)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje i produljenje odobrenja.

(2)

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 odobren je na deset godina kao dodatak hrani za mliječne koze i mliječne ovce Uredbom Komisije (EZ) br. 226/2007 (2).

(3)

U skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 nositelj navedenog odobrenja podnio je zahtjev za produljenje odobrenja Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 kao dodatka hrani za mliječne koze i mliječne ovce, u kojem se traži da se taj dodatak razvrsta u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 5. srpnja 2018. (3) zaključila da je podnositelj zahtjeva dostavio podatke kojima se dokazuje da dodatak ispunjuje uvjete odobrenja.

(5)

Procjena Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi produljiti odobrenje tog dodatka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

S obzirom na to da se produljuje odobrenje Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 kao dodatka hrani za životinje u skladu s uvjetima iz Priloga ovoj Uredbi, Uredbu (EZ) br. 226/2007 trebalo bi staviti izvan snage.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje dodatka navedenog u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „stabilizatori crijevne flore”, produljuje se podložno uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 226/2007 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 226/2007 od 1. ožujka 2007. o odobrenju Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) kao dodatka hrani za životinje (SL L 64, 2.3.2007., str. 26.).

(3)  EFSA Journal 2018.; 16(7):5385.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: stabilizatori crijevne flore

4b1711

Danstar Ferment AG, kojeg zastupa Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Sastav dodatka

Pripravak Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 s najmanjom koncentracijom od:

1 × 1010 CFU/g dodatka (presvučeni oblik),

2 × 1010 CFU/g dodatka (nepresvučeni oblik)

Karakteristike aktivne tvari:

Žive suhe stanice Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Analitička metoda  (1)

Određivanje brojnosti: metoda izlijevanja podloge uz uporabu agara s ekstraktom kvasca, dekstrozom i kloramfenikolom (EN15789:2009)

Identifikacija: metoda lančane reakcije polimerazom (PCR) CEN/TS 15790:2008

Mliječne koze

5 × 108

1.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.

Na oznaci dodatka hrani za životinje navodi se sljedeće: „Preporučena doza za mliječne koze i mliječne ovce: 4 × 109 CFU po grlu dnevno

3.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Ako se opasnosti s pomoću tih postupaka i mjera ne mogu otkloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za oči i dišne organe.

17. lipnja 2029.

Mliječne ovce

1,2 × 109


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija Europske unije za dodatke hrani za životinje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ODLUKE

28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/21


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/858

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastanku stranaka Sporazuma o ribarstvu južnog Indijskog oceana (SIOFA) te o stavljanju izvan snage Odluke od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije na sastanku stranaka SIOFA-e

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 2008/780/EZ (1) Unija je sklopila Sporazum o ribarstvu južnog Indijskog oceana (SIOFA) (2), kojim je osnovan sastanak stranaka SIOFA-e.

(2)

Sastanak stranaka SIOFA-e nadležan je za mjere upravljanja ribolovnim resursima i njihova očuvanja na području primjene SIOFA-e. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i da promiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(5)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastanku stranaka SIOFA-e za razdoblje 2019.–2023. jer će mjere očuvanja i provedbe koje se donesu na godišnjem sastanku stranaka SIOFA-e biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (4) i (EZ) br. 1224/2009 (5) te Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(7)

Odlukom Vijeća od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime unije na sastanku stranaka SIOFA-e nije predviđeno preispitivanje stajališta Unije u okviru sastanka stranaka SIOFA-e prije godišnjeg sastanka 2022. Međutim velika većina odluka Vijeća kojima se utvrđuje stajalište Unije u različitim RFMO-ima u kojima je Unija ugovorna strana mora se preispitati prije godišnjih sastanaka tih RFMO-a 2019. Stoga je primjereno, kako bi se promicala bolja koherentnost stajališta Unije u svim RFMO-ima i pojednostavnio postupak preispitivanja, preispitati Odluku od 12. lipnja 2017. te je staviti izvan snage i zamijeniti novom odlukom koja bi obuhvaćala razdoblje 2019.–2023.

(8)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene SIOFA-e mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka stranaka SIOFA-e, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2019.–2023.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastanku stranaka Sporazuma o ribarstvu južnog Indijskog oceana (SIOFA) utvrđeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastanku stranaka SIOFA-e provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnjeg sastanka stranaka SIOFA-e 2024.

Članak 4.

.Odluka Vijeća od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastanku stranaka Sporazuma o ribarstvu južnog Indijskog oceana (SIOFA) te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća od 25. listopada 2012. o utvrđivanju stajališta Unije koje treba zauzeti u okviru Sporazuma o ribarstvu južnog Indijskog oceana (SIOFA) stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 2008/780/EZ od 29. rujna 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma o ribarstvu za južni Indijski ocean (SL L 268, 9.10.2008., str. 27.).

(2)  SL L 196, 18.7.2006., str. 15.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


PRILOG I.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti na Sastanku stranaka Sporazuma o ribarstvu južnog Indijskog oceana (SIOFA)

1.   NAČELA

Unija u okviru SIOFA-e:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

radi na primjerenom uključivanju dionika u pripremnu fazu izrade mjera SIOFA-e i osigurava da su mjere donesene u SIOFA-i u skladu sa Sporazumom o SIOF-u;

c)

osigurava da su mjere donesene u okviru SIOFA-e usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Sporazuma UN-a iz 1995. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima te Sporazuma o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja iz 1993.; te s odredbama Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

promiče stajališta koja su u skladu s najboljim praksama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

e)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, zapošljavanja, okoliša, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

f)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

g)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike (1);

h)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području primjene Sporazuma o SIOF-u na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije te promicati ujednačenu provedbu tih načela i standarda;

i)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu i povećanje učinkovitosti SIOFA-e i, ako je relevantno, poboljšava njezino upravljanje i rad (osobito u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

j)

promiče koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, prema potrebi, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja;

k)

promiče mehanizme suradnje među RFMO-ima koji nisu zaduženi za tunu slične takozvanom postupku iz Kobea za RFMO-e za tunu.

2.   SMJERNICE

Unija nastoji, prema potrebi, podupirati donošenje sljedećih mjera od strane SIOFA-e:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području primjene Sporazuma na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, uključujući ukupni dopušteni ulov (TAC) i kvote, te propise o ribolovnom naporu ili ribolovnom kapacitetu za žive morske biološke resurse koji su u nadležnosti SIOFA-e, kojima bi se najkasnije do 2020. ostvarila ili održala stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, razmotrit će se posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni pritisak ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području primjene Sporazuma o SIOF-u, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području primjene Sporazuma o SIOF-u kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru SIOFA-e;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave, zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području primjene Sporazuma o SIOF-u u skladu sa Sporazumom o SIOF-u i Međunarodnim smjernicama FAO-a za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru te mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata;

g)

mjere kojima je cilj zabrana ribolova koji se obavlja samo radi izlova peraja morskog psa i kojima se zahtijeva da se svi morski psi iskrcaju sa svim perajama prirodno povezanima s trupom;

h)

prema potrebi, zajednički pristup s drugim RFMO-ima, osobito s onima koji su uključeni u upravljanje ribarstvom na istom području;

i)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

j)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima pomoćnih tijela i radnih skupina SIOFA-e.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 od 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na sastancima Sastanka stranaka Sporazuma o ribarstvu južnog Indijskog oceana

Prije svakog sastanka Sastanka stranaka, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje proizvode pravne učinke za Uniju, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje u ime Unije treba iznijeti uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Komisija Vijeću pravodobno prije svake sjednice Sastanka stranaka SIOFA-e dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog utvrđivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako na sastanku Sastanka stranaka ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/27


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/859

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku (SPRFMO) te o stavljanju izvan snage Odluke od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije u okviru SPRFMO-a

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 2012/130/EU (1) Unija je sklopila Konvenciju o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima na otvorenom moru u južnom Pacifiku (2) („Konvencija SPRFMO-a”), kojom je osnovana Komisija SPRFMO-a.

(2)

Komisija SPRFMO-a nadležna je za donošenje mjera očuvanja i upravljanja kojima se postižu ciljevi Konvencije SPRFMO-a. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i da promiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji, promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(5)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Komisije SPRFMO-a za razdoblje 2020.–2024. jer će mjere očuvanja i provedbe koje donese SPRFMO biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (4) i (EZ) br. 1224/2009 (5) te Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(7)

Odlukom Vijeća od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije u okviru SPRFMO-a nije predviđeno preispitivanje stajališta Unije u okviru Komisije SPRFMO-a prije godišnjeg sastanka 2022. Međutim, velika većina odluka Vijeća kojima se utvrđuje stajalište Unije u različitim RFMO-ima, u kojima je ona ugovorna strana, mora se preispitati prije godišnjih sastanaka tih RFMO-a 2019. Stoga je primjereno, kako bi se promicala bolja koherentnost stajališta Unije u svim RFMO-ima i pojednostavnio postupak preispitivanja, preispitati Odluku od 12. lipnja 2017. te je staviti izvan snage i zamijeniti je novom odlukom koja bi obuhvaćala razdoblje 2020.–2024.

(8)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene Konvencije SPRFMO-a mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka Komisije SPRFMO-a, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2020.–2024.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Komisije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku (SPRFMO) utvrđeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastancima Komisije SPRFMO-a provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnjeg sastanka Komisije SPRFMO-a 2025.

Članak 4.

Odluka Vijeća od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku (SPRFMO) te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća od 25. listopada 2012. o utvrđivanju stajališta Unije koje treba zauzeti u okviru Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 2012/130/EU od 3. listopada 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Konvencije o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima na otvorenom moru u južnom Pacifiku (SL L 67, 6.3.2012., str. 1.).

(2)  SL L 67, 6.3.2012., str. 3.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


PRILOG I.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Regionalnoj organizaciji za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku (SPRFMO)

1.   NAČELA

Unija u okviru SPRFMO-a:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

radi na primjerenom uključivanju dionika u pripremnu fazu izrade mjera SPRFMO-a i osigurava da mjere donesene u SPRFMO-u budu u skladu s ciljevima Konvencije SPRFMO-a;

c)

osigurava da su mjere donesene u SPRFMO-u usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Sporazuma UN-a iz 1995. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima te Sporazuma o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja iz 1993. i Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

promiče stajališta koja su u skladu s najboljim praksama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

e)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, zapošljavanja, okoliša, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

f)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

g)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike (1);

h)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području primjene Konvencije SPRFMO-a na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije te promicati ujednačenu provedbu tih načela i standarda;

i)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu i povećanje učinkovitosti SPRFMO-a i, ako je relevantno, poboljšava njegovo upravljanje i rad (osobito u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

j)

promiče koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, prema potrebi, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja;

k)

promiče mehanizme suradnje među RFMO-ima koji nisu zaduženi za tunu slične takozvanom postupku iz Kobea za RFMO-e za tunu.

2.   SMJERNICE

Unija nastoji, prema potrebi, podupirati donošenje sljedećih mjera od strane SPRFMO-a:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području primjene Konvencije na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, uključujući ukupni dopušteni ulov (TAC) i kvote ili napor za žive morske biološke resurse koje regulira SPRFMO kojima bi se najkasnije do 2020. ostvarila ili održala stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, te mjere očuvanja i upravljanja obuhvaćaju posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni napor ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području primjene Konvencije, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području primjene Konvencije kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru SPRFMO-a;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave, zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području primjene Konvencije SPRFMO-a u skladu s Konvencijom SPRFMO-a i Međunarodnim smjernicama FAO-a za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru te mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata;

g)

mjere kojima je cilj zabrana ribolova koji se obavlja samo radi izlova peraja morskog psa i kojima se zahtijeva da se svi morski psi iskrcaju sa svim perajama prirodno povezanima s trupom;

h)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

i)

prema potrebi, zajednički pristup s drugim RFMO-ima, osobito s onima koji su uključeni u upravljanje ribarstvom u istoj regiji;

j)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima pomoćnih tijela i radnih skupina SPRFMO-a.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 od 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na sastancima Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku

Prije svakog sastanka Komisije SPRFMO-a, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje proizvode pravne učinke za Uniju, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje u ime Unije treba iznijeti uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Europskoj komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Europska komisija Vijeću pravovremeno prije svakog sastanka Komisije SPRFMO-a dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog usklađivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako na sastanku Komisije SPRFMO-a ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/33


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/860

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) te o stavljanju izvan snage Odluke od 19. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru IOTC-a

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 95/399/EZ (1) Unija je sklopila Sporazum o osnivanju Komisije za tunu u Indijskom oceanu (2) („Sporazum o IOTC-u”).

(2)

IOTC je nadležan za upravljanje ribolovnim resursima i njihovo očuvanje na području primjene Sporazuma o IOTC-u. IOTC donosi mjere očuvanja i upravljanja kako bi se osiguralo očuvanje stokova obuhvaćenih Sporazumom o IOTC-u i promicalo njihovo optimalno iskorištavanje. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i osigurava da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i da promiče načine ribolova koje doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji, promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(5)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima IOTC-a za razdoblje 2019. – 2023. jer će mjere očuvanja i provedbe koje donese IOTC biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (4) i (EZ) br. 1224/2009 (5) te Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(7)

Trenutačno je stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima IOTC-a utvrđeno Odlukom Vijeća od 19. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru IOTC-a. Primjereno je tu odluku staviti izvan snage i zamijeniti je novom odlukom koja bi obuhvaćala razdoblje 2019. – 2023.

(8)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene Sporazuma o IOTC-u mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka IOTC-a, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2019. – 2023.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) utvrđeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastancima IOTC-a provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnjeg sastanka IOTC-a 2024.

Članak 4.

Odluka Vijeća od 19. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 95/399/EZ od 18. rujna 1995. o pristupanju Zajednice Sporazumu o osnivanju Komisije za tunu u Indijskom oceanu (SL L 236, 5.10.1995., str. 24.).

(2)  SL L 236, 5.10.1995., str. 25.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


PRILOG I.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC)

1.   NAČELA

Unija u okviru IOTC-a:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

radi na primjerenom uključivanju dionika u pripremnu fazu izrade mjera IOTC-a i osigurava da su mjere donesene u okviru IOTC-a u skladu sa Sporazumom o IOTC-u;

c)

osigurava da su mjere donesene u okviru IOTC-a usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Sporazuma UN-a iz 1995. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima te Sporazuma o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja iz 1993. i Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

promiče stajališta koja su u skladu s najboljim praksama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

e)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, zapošljavanja, okoliša, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

f)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

g)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike (1);

h)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području primjene Sporazuma o IOTC-u na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije te promicati ujednačenu provedbu tih načela i standarda;

i)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu i povećanje učinkovitosti IOTC-a i, ako je relevantno, poboljšava njegovo upravljanje i rad (osobito u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

j)

promiče koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, kako je primjenjivo, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja, ako je primjereno;

k)

promiče koordinaciju i suradnju s drugim RFMO-ima za tunu u pitanjima od zajedničkog interesa, posebno ponovnom aktivacijom takozvanog postupka iz Kobea za RFMO-e za tunu i njegovim proširivanjem na sve RFMO-e.

2.   SMJERNICE

Unija nastoji, prema potrebi, podupirati donošenje sljedećih mjera od strane IOTC-a:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području primjene Sporazuma o IOTC-u na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, uključujući ukupni dopušteni ulov (TAC) i kvote ili napor za žive morske biološke resurse koji regulira IOTC, kojima bi se najkasnije do 2020. ostvarila ili održala stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, razmotrit će se posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni napor ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području primjene Sporazuma o IOTC-u, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području primjene Sporazuma o IOTC-u kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru IOTC-a;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave, zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području primjene Sporazuma o IOTC-u u skladu s rezolucijama Opće skupštine UN-a te mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za kontrolu uporabe uređaja za privlačenje ribe (FAD uređaji), osobito radi poboljšanja prikupljanja podataka, kvantificiranja i praćenja uporabe FAD uređaja, smanjenja posljedica na osjetljive stokove tune, ublažavanja njihovih potencijalnih posljedica na ciljne i neciljne vrste te na ekosustav;

g)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata i smanjenja morskog otpada;

h)

mjere kojima je cilj zabrana ribolova koji se obavlja samo radi izlova peraja morskog psa i kojima se zahtijeva da se svi morski psi iskrcaju sa svim perajama prirodno povezanima s trupom;

i)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

j)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima tijela i radnih skupina IOTC-a.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 od 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na sastancima Komisije za tunu u Indijskom oceanu

Prije svakog sastanka IOTC-a, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje proizvode pravne učinke za Uniju, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje u ime Unije treba iznijeti uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Komisija Vijeću pravovremeno prije svakog sastanka IOTC-a dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog usklađivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako na sastanku IOTC-a ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/38


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/861

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Organizacije za ribarstvo jugoistočnog Atlantika (SEAFO) te o stavljanju izvan snage Odluke od 12. lipnja 2014. o stajališta koje treba zauzeti u ime Unije u okviru SEAFO-a

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 2002/738/EZ (1) Unija je sklopila Konvenciju o očuvanju i upravljanju ribolovnim resursima u jugoistočnom Atlantiku (2) („Konvencija SEAFO-a”), kojom je osnovana Organizacija za ribarstvo jugoistočnog Atlantika (SEAFO).

(2)

Komisija SEAFO-a nadležna je za donošenje mjera kojima se osigurava dugoročno očuvanje i održivo iskorištavanje ribolovnih resursa na području primjene Konvencije SEAFO-a. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i da promiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji, promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(5)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Komisije SEAFO-a za razdoblje 2019.–2023. jer će mjere očuvanja i provedbe koje donese SEAFO biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (4) i (EZ) br. 1224/2009 (5) te Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(7)

Trenutačno je stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Komisije SEAFO-a utvrđeno Odlukom Vijeća od 12. lipnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru SEAFO-a. Primjereno je tu odluku staviti izvan snage i zamijeniti je novom odlukom koja bi obuhvaćala razdoblje 2019.–2023.

(8)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene Konvencije SEAFO-a mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka SEAFO-a, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2019.–2023.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Organizacije za ribarstvo jugoistočnog Atlantika (SEAFO) utvrđeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastancima Komisije SEAFO-a provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnjeg sastanka Komisije SEAFO-a 2024.

Članak 4.

Odluka Vijeća od 12. lipnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Organizacije za ribarstvo jugoistočnog Atlantika (SEAFO) stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 2002/738/EZ od 22. srpnja 2002. o sklapanju, od strane Europske zajednice, Konvencije o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima u jugoistočnom Atlantskom oceanu (SL L 234, 31.8.2002., str. 39.).

(2)  SL L 234, 31.8.2002., str. 40.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


PRILOG I.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Organizaciji za ribarstvo jugoistočnog Atlantika (SEAFO)

1.   NAČELA

Unija u okviru SEAFO-a:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

radi na primjerenom uključivanju dionika u pripremnu fazu izrade mjera SEAFO-a i osigurava da mjere donesene u SEAFO-u budu u skladu s Konvencijom SEAFO-a;

c)

osigurava da su mjere donesene u SEAFO-u usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Sporazuma UN-a iz 1995. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima te Sporazuma o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja iz 1993. i Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

promiče stajališta koja su u skladu s najboljim praksama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

e)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, zapošljavanja, okoliša, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

f)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

g)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike (1);

h)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području primjene Konvencije SEAFO-a na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije te promicati ujednačenu provedbu tih načela i standarda;

i)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu i povećanje učinkovitosti SEAFO-e i, ako je relevantno, poboljšava njezino upravljanje i rad (osobito u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

j)

promiče koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, prema potrebi, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja;

k)

promiče mehanizme suradnje među RFMO-ima koji nisu zaduženi za tunu slične takozvanom postupku iz Kobea za RFMO-e za tunu.

2.   SMJERNICE

Unija, prema potrebi, nastoji podupirati donošenje sljedećih mjera od strane SEAFO-a:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području primjene Konvencije na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, uključujući ukupni dopušteni ulov (TAC) i kvote ili napor za žive morske biološke resurse koje regulira SEAFO kojima bi se najkasnije do 2020. ostvarila ili održala stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, razmotrit će se posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni napor ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području primjene Konvencije, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području primjene Konvencije kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru SEAFO-a;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave, zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području primjene Konvencije SEAFO-a u skladu s Međunarodnim smjernicama FAO-a za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru te mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata;

g)

mjere kojima je cilj zabrana ribolova koji se obavlja samo radi izlova peraja morskog psa i kojima se zahtijeva da se svi morski psi iskrcaju sa svim perajama prirodno povezanima s trupom;

h)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

i)

prema potrebi, zajednički pristup s drugim RFMO-ima, osobito s onima koji su uključeni u upravljanje ribarstvom u istoj regiji;

j)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima pomoćnih tijela i radnih skupina SEAFO-a.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 od 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na sastancima Organizacije za ribarstvo jugoistočnog Atlantika

Prije svakog sastanka Komisije SEAFO-a, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje bi za Uniju mogle postati obvezujuće, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje treba iznijeti u ime Unije uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Komisija Vijeću pravovremeno prije svakog sastanka Komisije SEAFO-a dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog usklađivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako na sastanku Komisije SEAFO-a ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/44


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/862

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC) te o stavljanju izvan snage Odluke od 12. lipnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru WCPFC-a za očuvanje i gospodarenje vrlo migratornim ribljim stokovima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 2005/75/EZ (1) Unija je sklopila Konvenciju o očuvanju i upravljanju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i središnjem Pacifiku (2) („Konvencija WCPF-a”), kojom je osnovana Komisija za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC).

(2)

WCPFC je nadležan za upravljanje ribolovnim resursima i njihovo očuvanje na području primjene Konvencije WCPF-a. WCPFC donosi mjere očuvanja i upravljanja kako bi se osigurala dugoročna održivost vrlo migratornih ribljih stokova na području primjene Konvencije WCPF-a i promicalo njihovo optimalno iskorištavanje. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i da promiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji, promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(5)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima WCPFC-a za razdoblje 2019.–2023. jer će mjere očuvanja i provedbe koje donese WCPFC biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (4) i (EZ) br. 1224/2009 (5) te Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(7)

Trenutačno je stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima WCPFC-a utvrđeno Odlukom Vijeća od 12. lipnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru WCPFC-a za očuvanje i gospodarenje vrlo migratornim ribljim stokovima. Primjereno je tu odluku staviti izvan snage i zamijeniti je novom odlukom koja bi obuhvaćala razdoblje 2019.–2023.

(8)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene Konvencije WCPF-a mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka WCPFC-a, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2019.–2023.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Komisije za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC) utvrđeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastancima WCPFC-a provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnjeg sastanka WCPFC-a 2024.

Članak 4.

Odluka Vijeća od 12. lipnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC) za očuvanje i gospodarenje vrlo migratornim ribljim stokovima stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 2005/75/EZ od 26. travnja 2004. o pristupanju Zajednice Konvenciji o očuvanju i gospodarenju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i srednjem Pacifiku (SL L 32, 4.2.2005., str. 1.).

(2)  SL L 32, 4.2.2005., str. 3.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


PRILOG I.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u Komisiji za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC)

1.   NAČELA

Unija u okviru WCPFC-a:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

radi na primjerenom uključivanju dionika u pripremnu fazu izrade mjera WCPFC-a i osigurava da mjere donesene u WCPFC-u budu u skladu s Konvencijom WCPF-a;

c)

osigurava da su mjere donesene u okviru WCPFC-a usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Sporazuma UN-a iz 1995. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima te Sporazuma o promicanju usklađenosti ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja iz 1993.; te s odredbama Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

promiče stajališta koja su u skladu s najboljim praksama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

e)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, zapošljavanja, okoliša, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

f)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

g)

postupa u skladu sa Zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike (1);

h)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području primjene Konvencije na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju prava Unije te promicati ujednačenu provedbu tih načela i standarda;

i)

postupa u skladu sa Zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu WCPFC-u i povećanje njegove učinkovitosti te, prema potrebi, za poboljšanje njegova upravljanja i rada (osobito u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

j)

promiče koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, prema potrebi, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja;

k)

prema potrebi osmišljava zajednički pristup s drugim regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom, osobito s onima koje su uključene u upravljanje ribarstvom na istom području;

l)

promiče koordinaciju i suradnju s drugim RFMO-ima za tunu u pitanjima od zajedničkog interesa, posebno ponovnom aktivacijom takozvanog postupka iz Kobea za RFMO-e za tunu i njegovim proširivanjem na sve RFMO-e.

2.   SMJERNICE

Unija nastoji, prema potrebi, podupirati donošenje sljedećih mjera od strane WCPFC-a:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području primjene Konvencije WCPF-a na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, uključujući ukupni dopušteni ulov (TAC) i kvote, mjere za ribolovni napor ili ribolovni kapacitet za žive morske biološke resurse koje regulira WCPFC, kojima bi se najkasnije do 2020. ostvarila ili održala stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, te mjere očuvanja i upravljanja obuhvaćaju posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni pritisak ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području primjene Konvencije, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području primjene Konvencije WCPF-a kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru WCPFC-a;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave, zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području primjene Konvencije WCPF-a u skladu s Konvencijom WCPF-a te mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za kontrolu uporabe uređaja za privlačenje ribe (FAD uređaji), osobito radi poboljšanja prikupljanja podataka, kvantificiranja i praćenja uporabe FAD uređaja, smanjenja posljedica na osjetljive stokove tune, ublažavanja njihovih potencijalnih posljedica na ciljne i neciljne vrste te na ekosustav;

g)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata te za smanjenje morskog otpada;

h)

mjere kojima je cilj zabrana ribolova koji se obavlja samo radi izlova peraja morskih pasa i kojima se zahtijeva da se svi morski psi iskrcaju sa svim perajama prirodno povezanima s trupom;

i)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

j)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima pomoćnih tijela i radnih skupina WCPFC-a.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 of 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na sastancima Komisije za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika

Prije svakog sastanka WCPFC-a, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje proizvode pravne učinke za Uniju, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje treba iznijeti u ime Unije uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Europskoj komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Europska komisija Vijeću pravodobno prije svakog sastanka WCPFC-a dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog utvrđivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako tijekom sastanka WCFC-a ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/49


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/863

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO) te o stavljanju izvan snage Odluke od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru NAFO-a

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3179/78 (1) Unija je sklopila Konvenciju o suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (2) („Konvencija NAFO-a”), kojom je osnovana Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO). U skladu s Odlukom Vijeća 2010/717/EU (3), Unija je sklopila četvrtu izmjenu Konvencije NAFO-a kojom je osnovana Komisija Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (4) („Komisija NAFO-a”).

(2)

Komisija NAFO-a nadležna je za donošenje mjera kojima se osigurava dugoročno očuvanje i održivo iskorištavanje ribolovnih resursa na području primjene Konvencije NAFO-a te zaštita morskih ekoloških sustava u kojima se ti resursi nalaze. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i dapromiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji, promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(5)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Komisije NAFO-a za razdoblje 2019. – 2023. te staviti izvan snage Odluku Vijeća od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru NAFO-a jer će mjere očuvanja i provedbe koje donese NAFO biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (6) i (EZ) br. 1224/2009 (7) te Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(7)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene Konvencije NAFO-a mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka Komisije NAFO-a, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2019. – 2023.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Komisije Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO) utvrđeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastancima Komisije NAFO-a provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnjeg sastanka Komisije NAFO-a 2024.

Članak 4.

Odluka Vijeća od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO) stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3179/78 od 28. prosinca 1978. o zaključivanju Konvencije Europske ekonomske zajednice o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (SL L 378, 30.12.1978., str. 1.).

(2)  SL L 378, 30.12.1978., str. 16.

(3)  Odluka Vijeća 2010/717/EU od 8. studenoga 2010. o odobrenju, u ime Europske unije, izmjene Konvencije o budućoj multilateralnoj suradnji u području ribarstva na sjeverozapadnom Atlantiku (SL L 321, 7.12.2010., str. 1.).

(4)  SL L 321, 7.12.2010., str. 2.

(5)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


PRILOG I.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Organizaciji za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO)

1.   NAČELA

Unija u okviru NAFO-a:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu i ograničili ekološki utjecaji ribolovnih aktivnosti, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

radi na primjerenom uključivanju dionika u pripremnu fazu izrade mjera NAFO -a i osigurava da su mjere donesene u Komisiji NAFO-a u skladu s Konvencijom NAFO-a;

c)

osigurava da su mjere donesene u Komisiji NAFO-a usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Sporazuma UN-a iz 1995. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima te Sporazuma o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja iz 1993. i Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

promiče stajališta koja su u skladu s najboljim praksama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

e)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, zapošljavanja, okoliša, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

f)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

g)

postupa u skladu sa Zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike (1);

h)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području reguliranja NAFO-a na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije te promicati ujednačenu provedbu tih načela i standarda;

i)

postupa u skladu sa Zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu NAFO-u i povećanje njegove učinkovitosti te, prema potrebi, za poboljšanje njegova upravljanja i rada (osobito u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

j)

promiče koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, kako je primjenjivo, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja, ako je primjereno;

k)

promiče mehanizme suradnje među RFMO-ima koji nisu zaduženi za tunu slične takozvanom postupku iz Kobea za RFMO-e za tunu.

2.   SMJERNICE

Unija nastoji, prema potrebi, podupirati donošenje sljedećih mjera od strane NAFO-a:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području reguliranja NAFO-a na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta i predostrožnog pristupa, uključujući ukupni dopušteni ulov (TAC) i kvote ili napor za žive morske biološke resurse koje regulira NAFO, kojima bi se najkasnije do 2020. ostvarila ili održala stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, razmotrit će se posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni napor ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području reguliranja, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području reguliranja NAFO-a kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru NAFO-a;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave, zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području reguliranja u skladu s Konvencijom NAFO-a i uzimajući u obzir Međunarodne smjernice FAO-a za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru te mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata;

g)

mjere kojima je cilj zabrana ribolova koji se obavlja samo radi izlova peraja morskog psa i kojima se zahtijeva da se svi morski psi iskrcaju sa svim perajama prirodno povezanima s trupom;

h)

prema potrebi, zajednički pristup s drugim RFMO-ima, osobito s onima koji su uključeni u upravljanje ribarstvom u istoj regiji;

i)

razvoj pristupa koji se odnose na rješavanje posljedica neribolovnih aktivnosti na morske biološke resurse na području reguliranja;

j)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

k)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima pomoćnih tijela i radnih skupina NAFO-a.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 of 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na sastancima Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO)

Prije svakog sastanka Komisije NAFO-a, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje proizvode pravne učinke za Uniju, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje treba iznijeti u ime Unije uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Komisija Vijeću ili pravovremeno prije svakog sastanka Komisije NAFO-a dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog usklađivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako na sastanku Komisije NAFO-a ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/54


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/864

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Organizacije za očuvanje sjevernoatlantskog lososa (NASCO) te o stavljanju izvan snage Odluke od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru NASCO-a

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 82/886/EEZ (1) Unija je sklopila Konvenciju o očuvanju lososa u sjevernom Atlantiku (2) („Konvencija NASCO-a”), kojom je osnovana Organizacija za očuvanje sjevernoatlantskog lososa (NASCO).

(2)

Vijeće NASCO-a, koje podupiru tri komisije (Sjevernoamerička komisija, Komisija sjeveroistočnog Atlantika i Komisija Zapadnog Grenlanda), tijelo je osnovano Konvencijom NASCO-a za očuvanje, obnovu, povećanje i racionalno upravljanje atlantskim lososom putem međunarodne suradnje. Vijeće NASCO-a donosi mjere očuvanja i upravljanja kako bi upravljalo ribolovnim resursima u svojoj nadležnosti. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i da promiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji, promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(5)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Vijeća NASCO-a jer će mjere očuvanja i provedbe koje donese NASCO biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (4) i (EZ) br. 1224/2009 (5) te Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(7)

Trenutačno je stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Vijeća NASCO-a utvrđeno Odlukom Vijeća od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru NASCO-a. Primjereno je tu odluku staviti izvan snage i zamijeniti je novom odlukom koja bi obuhvaćala razdoblje 2019. – 2023.

(8)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene Konvencije NASCO-a mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka NASCO-a, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2019. – 2023.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Vijeća Organizacije za očuvanje sjevernoatlantskog lososa (NASCO) utvrđeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastancima Vijeća NASCO-a provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnjeg sastanka Vijeća NASCO-a 2024.

Članak 4.

Odluka Vijeća od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Organizacije za očuvanje sjevernoatlantskog lososa (NASCO) stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 82/886/EEZ od 13. prosinca 1982. o sklapanju Konvencije o očuvanju lososa u sjevernom Atlantiku (SL L 378, 31.12.1982., str. 24.).

(2)  SL L 378, 31.12.1982., str. 25.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


PRILOG I.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Organizaciji za očuvanje sjevernoatlantskog lososa (NASCO)

1.   NAČELA

Unija u okviru NASCO-a:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu i ograničili ekološki utjecaji ribolovnih aktivnosti, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

osigurava da mjere donesene u NASCO-u budu u skladu s Konvencijom NASCO-a;

c)

osigurava da su mjere donesene u NASCO-u usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora i njezinim člankom 66., s odredbama Sporazuma o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja te s odredbama Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

promiče stajališta koja su u skladu s najboljim praksama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

e)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, zapošljavanja, okoliša, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

f)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

g)

postupa u skladu sa Zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike (1);

h)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području primjene Konvencije na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije te promicati ujednačenu provedbu tih načela i standarda;

i)

postupa u skladu sa Zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu NASCO-u i povećanje njegove učinkovitosti te, prema potrebi, za poboljšanje njegova upravljanja i rada (npr. u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

j)

promiče koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, prema potrebi, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja, a osobito promiče suradnju s Komisijom OSPAR, u kojoj je Unija isto tako ugovorna strana;

k)

promiče mehanizme suradnje među RFMO-ima koji nisu zaduženi za tunu slične takozvanom postupku iz Kobea za RFMO-e za tunu.

2.   SMJERNICE

Unija nastoji, prema potrebi, podupirati donošenje sljedećih mjera od strane NASCO-a:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području primjene Konvencije na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, uključujući ukupni dopušteni ulov (TAC) i kvote ili napor za žive morske biološke resurse koje regulira NASCO, kojima bi se najkasnije do 2020. ostvarila ili održala stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, razmotrit će se posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni napor ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području primjene Konvencije, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području primjene Konvencije NASCO-a kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru NASCO-a;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti i akvakulture na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave, zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području primjene Konvencije NASCO-a u skladu s Međunarodnim smjernicama FAO-a za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru te mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata;

g)

mjere kojima je cilj zabrana ribolova koji se obavlja samo radi izlova peraja morskog psa i kojima se zahtijeva da se svi morski psi iskrcaju sa svim perajama prirodno povezanima s trupom;

h)

prema potrebi, zajednički pristup s drugim RFMO-ima, osobito s onima koji su uključeni u upravljanje ribarstvom u istoj regiji;

i)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

j)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima pomoćnih tijela i radnih skupina NASCO-a.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 of 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na sastancima Organizacije za očuvanje sjevernoatlantskog lososa (NASCO)

Prije svakog sastanka Vijeća NASCO-a, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje bi za Uniju mogle postati obvezujuće, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje u ime Unije treba iznijeti uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Komisija Vijeću pravovremeno prije svakog sastanka Vijeća NASCO-a dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog usklađivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako na sastanku Vijeća NASCO-a ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/60


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/865

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC) te o stavljanju izvan snage Odluke od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru NEAFC-a

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 81/608/EEZ. (1) Unija je sklopila Konvenciju o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika (2), kojom je osnovana Komisija za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC), („Konvencija NEAFC-a”). Izmjene Konvencije NEAFC-a iz 2004. i 2006. odobrene su Odlukom Vijeća 2009/550/EZ (3). Iako su te izmjene službeno stupile na snagu 29. listopada 2013., u skladu s Londonskom deklaracijom od 18. studenoga 2005. dogovoreno je da će se od njihova donošenja do stupanja na snagu primjenjivati na privremenoj osnovi.

(2)

NEAFC je nadležan za donošenje mjera kojima se osigurava dugoročno očuvanje i optimalno iskorištavanje ribolovnih resursa na području primjene Konvencije NEAFC-a („područje primjene Konvencije”). Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i da promiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji, promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(5)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima NEAFC-a za razdoblje 2019.–2023. i staviti izvan snage Odluku Vijeća od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru NEAFC-a jer će mjere očuvanja i provedbe koje donese NEAFC biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (5) i (EZ) br. 1224/2009 (6) te Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(7)

Trenutačno je stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima NEAFC-a utvrđeno Odlukom od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru NEAFC-a. Primjereno je tu odluku staviti izvan snage i zamijeniti je novom odlukom koja bi obuhvaćala razdoblje 2019.–2023.

(8)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene Konvencije mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka NEAFC-a, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2019.–2023.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Komisije za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC) utvrđeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastancima NEAFC-a provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnjeg sastanka NEAFC-a 2024.

Članak 4.

Odluka Vijeća od 26. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC) stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 81/608/EEZ od 13. srpnja 1981. o sklapanju Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika (SL L 227, 12.8.1981., str. 21.).

(2)  SL L 227, 12.8.1981., str. 22.

(3)  Odluka Vijeća 2009/550/EZ od 5. ožujka 2009. o odobrenju izmjena Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva u sjeveroistočnom Atlantiku kojima se omogućuje uspostavljanje postupaka za rješavanje sporova, proširenje područja primjene Konvencije i revizija ciljeva Konvencije (SL L 184, 16.7.2009., str. 12.).

(4)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


PRILOG I.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Komisiji za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC)

1.   NAČELA

Unija u okviru NEAFC-a:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

osigurava da su mjere donesene u okviru NEAFC-a u skladu s Konvencijom NEAFC;

c)

osigurava da su mjere donesene u NEAFC-u usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Sporazuma UN-a iz 1995. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima te Sporazuma o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja iz 1993. i Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

promiče stajališta koja su u skladu s najboljim praksama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

e)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, zapošljavanja, okoliša, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

f)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

g)

postupa u skladu sa Zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike (1);

h)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području reguliranja NEAFC-a na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije te promicati ujednačenu provedbu tih preporuka;

i)

postupa u skladu sa Zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu NEAFC-u i povećanje njegove učinkovitosti te, prema potrebi, za poboljšanje njegova upravljanja i rada (osobito u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

j)

promiče koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, prema potrebi, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja te osobito promiče suradnju s Komisijom OSPAR, u kojoj je Unija isto tako ugovorna strana;

k)

promiče mehanizme suradnje među RFMO-ima koji nisu zaduženi za tunu slične takozvanom postupku iz Kobea za RFMO-e za tunu.

2.   SMJERNICE

Unija nastoji, prema potrebi, podupirati donošenje sljedećih mjera od strane NEAFC-a:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području reguliranja na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, uključujući ukupni dopušteni ulov (TAC) i kvote ili napor za žive morske biološke resurse koje regulira NEAFC, kojima bi se najkasnije do 2020. progresivno i postupno ostvarila stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, te mjere očuvanja i upravljanja obuhvaćaju posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni napor ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području reguliranja, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području reguliranja kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru NEAFC-a;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave, zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području reguliranja u skladu s Međunarodnim smjernicama FAO-a za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru te mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata;

g)

mjere kojima je cilj zabrana ribolova koji se obavlja samo radi izlova peraja morskog psa i kojima se zahtijeva da se svi morski psi iskrcaju sa svim perajama prirodno povezanima s trupom;

h)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

i)

prema potrebi, zajednički pristup s drugim RFMO-ima, osobito s onima koji su uključeni u upravljanje ribarstvom na istom području;

j)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima pomoćnih tijela i radnih skupina NEAFC-a.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 of 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na sastancima Komisije za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika

Prije svakog sastanka NEAFC-a, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje proizvode pravne učinke za Uniju, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje u ime Unije treba iznijeti uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Komisija Vijeću pravovremeno prije svakog sastanka Komisije NEAFC-a dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog usklađivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako na sastanku NEAFC-a ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/66


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/866

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na godišnjoj konferenciji stranaka Konvencije o očuvanju i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru te o stavljanju izvan snage Odluke od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije na toj godišnjoj konferenciji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Poljska je ugovorna strana Konvencije o očuvanju i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru („Konvencija o Beringovu moru”). Unija nije stranka te konvencije. U skladu s člankom 6. stavkom 9. Akta o pristupanju iz 2003. sporazumima o ribarstvu koje su države članice sklopile s trećim zemljama upravlja Unija i Unija bi trebala provoditi sve odluke donesene u okviru Konvencije o Beringovu moru.

(2)

Odlukom Vijeća od 11. travnja 2016. kojom se Republika Poljska ovlašćuje da u interesu Europske unije otvori pregovore o izmjeni Konvencije o očuvanju i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru kojom bi se organizacijama za regionalnu gospodarsku integraciju, poput Europske unije, omogućilo da postanu stranke te konvencije Poljska je ovlaštena da u interesu Unije pregovara o izmjeni Konvencije o Beringovu moru kako bi Unija postala ugovorna strana te konvencije. Ta se ovlast trenutačno provodi. Podrazumijeva se da će Poljska povući svoje članstvo u Konvenciji o Beringovu moru kada Unija bude prihvaćena kao punopravna ugovorna strana te konvencije.

(3)

Godišnja konferencija stranaka Konvencije o Beringovu moru („godišnja konferencija stranaka”) nadležna je za mjere upravljanja resursima aljaške kolje i njihova očuvanja na području primjene Konvencije o Beringovu moru. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(4)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i da promiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(5)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji, promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(6)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(7)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na godišnjoj konferenciji stranaka za razdoblje 2019. – 2023. jer će mjere očuvanja i provedbe koje se donesu na godišnjoj konferenciji stranaka biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (2) i (EZ) br. 1224/2009 (3) te Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(8)

Odlukom Vijeća od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije na godišnjoj konferenciji stranaka Konvencije o očuvanju i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru nije predviđeno preispitivanje stajališta Unije u okviru godišnje konferencije stranaka prije godišnjeg sastanka 2022. Međutim, velika većina odluka Vijeća kojima se utvrđuje stajalište Unije u različitim RFMO-ima u kojima je ona ugovorna strana mora se preispitati prije godišnjih sastanaka tih RFMO-a 2019. Stoga je primjereno, kako bi se promicala bolja koherentnost stajališta Unije u svim RFMO-ima i pojednostavnio postupak preispitivanja, preispitati Odluku od 12. lipnja 2017. te je staviti izvan snage i zamijeniti novom odlukom koja bi obuhvaćala razdoblje 2019. – 2023.;

(9)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene Konvencije o Beringovu moru mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka godišnje konferencije stranaka, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2019. – 2023.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima godišnje konferencije stranaka Konvencije o Beringovu moru utvrđeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastancima godišnje konferencije stranaka Konvencije o Beringovu moru provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnje konferencije stranaka Konvencije o Beringovu moru 2024.

Članak 4.

Odluka Vijeća od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije na godišnjoj konferenciji stranaka Konvencije o očuvanju i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća od 10. srpnja 2012. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konvencije o očuvanju i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru stavlja se izvan snage.

Članak 5.

1.   U slučaju da Unija pristupi Konvenciji o Beringovu moru, Komisija zastupa Uniju na sastancima godišnje konferencije stranaka Konvencije o Beringovu moru.

2.   Do tog pristupanja Poljska izražava stajalište Unije na sastancima godišnje konferencije stranaka Konvencije o Beringovu moru.

3.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


PRILOG I.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti na Godišnjoj konferenciji stranaka Konvencije o Beringovu moru

1.   NAČELA

Unija u okviru Konvencije o Beringovu moru:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

osigurava da su mjere donesene u okviru Godišnje konferencije stranaka u skladu s Konvencijom o Beringovu moru;

c)

osigurava da su mjere donesene u okviru Godišnje konferencije stranaka usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Sporazuma UN-a iz 1995. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima te Sporazuma o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja iz 1993. i Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

promiče stajališta koja su u skladu s najboljim praksama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

e)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, zapošljavanja, okoliša, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

f)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

g)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike (1);

h)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području primjene Konvencije o Beringovu moru na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije te promicati ujednačenu provedbu tih načela i standarda;

i)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu i povećanje učinkovitosti Godišnje konferencije stranaka i, ako je relevantno, poboljšava njezino upravljanje i rad (osobito u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

j)

promiče koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, prema potrebi, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja;

k)

promiče mehanizme suradnje među RFMO-ima koji nisu zaduženi za tunu slične takozvanom postupku iz Kobea za RFMO-e za tunu.

2.   SMJERNICE

Unija nastoji, prema potrebi, podupirati donošenje sljedećih mjera od strane Godišnje konferencije stranaka:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području primjene Sporazuma na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, uključujući dopuštenu razinu ulova i pojedinačne nacionalne kvote ili napor za žive morske biološke resurse koje regulira Godišnja konferencija stranaka, uključujući izmjenu Priloga Konvenciji o Beringovu moru, kojima bi se najkasnije do 2020. ostvarila ili održala stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, te mjere očuvanja i upravljanja obuhvaćaju posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni napor ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području primjene Konvencije o Beringovu moru, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području primjene Konvencije kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru Godišnje konferencije stranaka;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave, zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području primjene Konvencije o Beringovu moru u skladu s Međunarodnim smjernicama FAO-a za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru te mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata;

g)

mjere kojima je cilj zabrana ribolova koji se obavlja samo radi izlova peraja morskog psa i kojima se zahtijeva da se svi morski psi iskrcaju sa svim perajama prirodno povezanima s trupom;

h)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

i)

prema potrebi, zajednički pristup s drugim RFMO-ima, osobito s onima koji su uključeni u upravljanje ribarstvom u istoj regiji;

j)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima pomoćnih tijela i radnih skupina Godišnje konferencije stranaka.


(1)  7087/12REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 od 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na Godišnjoj konferenciji stranaka

Prije svakog sastanka Godišnje konferencije stranaka, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje proizvode pravne učinke za Uniju, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje u ime Unije treba iznijeti uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Europskoj komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Europska komisija Vijeću pravodobno prije svakog sastanka Godišnje konferencije stranaka dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog usklađivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako na sastanku Godišnje konferencije stranaka ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/72


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/867

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR) te o stavljanju izvan snage Odluke od 24. lipnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru CCAMLR-a

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 81/691/EEZ (1) Unije je sklopila Konvenciju o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa (2) („Konvencija CAMLR-a”), koja je stupila na snagu 7. travnja 1982. i kojom je osnovana Komisija za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR). Belgija, Španjolska, Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina također su ugovorne strane Konvencije CAMLR-a. Grčka, Nizozemska i Finska ugovorne su strane Konvencije CAMLR-a, ali nisu članice CCAMLR-a.

(2)

U skladu s člankom IX.1. Konvencije CAMLR-a, CCAMLR je nadležan da na svojim godišnjim sastancima donosi mjere mjera očuvanja kojima se osigurava očuvanje antarktičkih morskih živih resursa, uključujući njihovo racionalno iskorištavanje. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživnih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i dapromiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(5)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima CCAMLR-a za razdoblje 2019. – 2023. jer će mjere očuvanja koje donese CCAMLR biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1035/2001 (4), (EZ) br. 600/2004 (5), (EZ) br. 601/2004 (6), (EZ) br. 1005/2008 (7) i (EZ) br. 1224/2009 (8) te Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

(7)

To stajalište trebalo bi obuhvaćati pitanja unutar podijeljene nadležnosti Unije samo u mjeri u kojoj utječu na zajednička pravila Unije. U skladu s presudom Suda u spojenim predmetima C-626/15 i C-659/16 (10) Unija bi trebala podupirati uspostavu zaštićenih morskih područja (ZMP-ovi) na području CCAMLR-a samo zajedno sa svojim državama članicama. Ova Odluka ne bi trebala utjecati na raspodjelu nadležnosti između Unije i njezinih država članica.

(8)

Trenutačno je stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima CCAMLR-a utvrđeno Odlukom Vijeća od 24. lipnja 2014. stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru CCAMLR-a. Primjereno je tu odluku staviti izvan snage i zamijeniti je novom odlukom koja bi obuhvaćala razdoblje 2019. – 2023.

(9)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene Konvencije CAMLR-a mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka CCAMLR-a, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2019. – 2023.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Komisije za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR) utvrđeno je u Prilogu I. To stajalište obuhvaća pitanja unutar podijeljene nadležnosti Unije samo u mjeri u kojoj utječu na zajednička pravila Unije.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastancima CCAMLR-a provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnjeg sastanka CCAMLR-a 2024.

Članak 4.

Odluka Vijeća od 24. lipnja 2014. stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR) stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 81/691/EEZ od 4. rujna 1981. o zaključivanju Konvencije o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa (SL L 252, 5.9.1981., str. 26.).

(2)  SL L 252, 5.9.1981., str. 27.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1035/2001 od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju programa dokumentacije o ulovu ribe Dissostichus spp (SL L 145, 31.5.2001., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 600/2004 od 22. ožujka 2004. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti na području obuhvaćenom Konvencijom o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa (SL L 97, 1.4.2004., str. 1.)

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 601/2004 od 22. ožujka 2004. o određenim mjerama nadzora koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti na području koje pokriva Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa i stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 3943/90, (EZ) br. 66/98 i (EZ) br. 1721/1999 (SL L 97, 1.4.2004., str. 16.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).

(10)  ECLI:EU:C:2018:925.


PRILOG I.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Komisiji za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR)

1.   NAČELA

Unija u okviru CCAMLR-a:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

radi na primjerenom uključivanju dionika u pripremnu fazu izrade mjera CCAMLR-a i osigurava da su mjere donesene u CCAMLR-u u skladu s Konvencijom CAMLR-a;

c)

osigurava da su mjere donesene u CCAMLR-u usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Sporazuma UN-a iz 1995. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima te Sporazuma o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja iz 1993. i Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

promiče stajališta koja su u skladu s onima koje donose regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

e)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, okoliša, zapošljavanja, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

f)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

g)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike (1);

h)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području primjene Konvencije CAMLR-a na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije te promicati ujednačenu provedbu tih načela i standarda;

i)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu i povećanje učinkovitosti CCAMLR-a i, ako je relevantno, poboljšava njegovo upravljanje i rad (osobito u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

j)

zajedno s državama članicama aktivno podupire uspostavu reprezentativne mreže zaštićenih morskih područja u Južnom oceanu, među ostalim podnošenjem CCAMLR-u konkretnih prijedloga Unije i njezinih država članica u pogledu zaštićenih morskih područja;

k)

promiče koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, kako je primjenjivo, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja, ako je primjereno;

l)

promiče mehanizme suradnje među RFMO-ima koji nisu zaduženi za tunu slične takozvanom postupku iz Kobea za RFMO-e za tunu.

2.   SMJERNICE

Unija nastoji, prema potrebi, podupirati donošenje sljedećih mjera od strane CCAMLR-a:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području primjene Konvencije o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, uključujući ukupni dopušteni ulov (TAC) i kvote ili napor za žive morske biološke resurse koje regulira CCAMLR, kojima bi se najkasnije do 2020. ostvarila ili održala stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, te mjere očuvanja i upravljanja obuhvaćaju posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni napor ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području primjene Konvencije CAMLR-a, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov, daljnju razmjenu informacija s RFMO-ima, unakrsno popisivanje s drugim RFMO-ima i ciljano djelovanje protiv plovila bez države pripadnosti;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području primjene Konvencije CAMLR-a kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru CCAMLR-a, uključujući jačanje kontrole aktivnosti pretovara resursa kojima upravlja CCAMLR i preispitivanje sustava CCAMLR-a za evidentiranje ulova zubana kako bi se uklonile potencijalne pravne praznine u trgovini tim vrstama i promicali kontakti sa susjednim RFMO-ima radi suradnje u okviru sustava CCAMLR-a za evidentiranje ulova;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave, zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području primjene Konvencije CAMLR-a u skladu s Međunarodnim smjernicama FAO-a za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru te mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata;

g)

mjere kojima je cilj zabrana ribolova koji se obavlja samo radi izlova peraja morskog psa i kojima se zahtijeva da se svi morski psi iskrcaju sa svim perajama prirodno povezanima s trupom;

h)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

i)

prema potrebi, zajednički pristup s drugim RFMO-ima, osobito s onima koji su uključeni u upravljanje ribarstvom u istoj regiji;

j)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima pomoćnih tijela i radnih skupina CCAMLR-a;

k)

zajedno s državama članicama, uspostavu zaštićenih morskih područja na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta s ciljem očuvanja antarktičkih morskih živih resursa i morske bioraznolikosti te zaštite osjetljivih ekosustava i okolišnih značajki.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 od 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na godišnjem sastanku Komisije za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa

Prije svakog godišnjeg sastanka CCAMLR-a, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje proizvode pravne učinke za Uniju, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje u ime Unije treba iznijeti uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Komisija Vijeću pravodobno prije svakog godišnjeg sastanka CCAMLR-a dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog usklađivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako na sastanku CCAMLR-a ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/78


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/868

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) te o stavljanju izvan snage Odluke od 8. srpnja 2014. stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru ICCAT-a

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 86/238/EEZ (1) Unija je sklopila Međunarodnu konvenciju za očuvanje atlantskih tuna (2), kojom je osnovana Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT), („Konvencija ICCAT-a”).

(2)

ICCAT je nadležan za donošenje mjera kojima se osigurava dugoročno očuvanje i održivo iskorištavanje ribolovnih resursa na području primjene Konvencije ICCAT-a te zaštita morskih ekosustava u kojima se ti resursi nalaze. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i da promiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji, promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(5)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima ICCAT-a za razdoblje 2019. – 2023. jer će mjere očuvanja koje donese ICCAT biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1936/2001 (4), (EZ) br. 1984/2003 (5), (EZ) br. 520/2007 (6), (EZ) br. 1005/2008 (7) i (EZ) br. 1224/2009 (8) te uredbi (EU) 2016/1627 (9) i (EU) 2017/2403 (10) Europskog parlamenta i Vijeća.

To je zbog toga što bi preporuke koje donese ICCAT mogle dopuniti, izmijeniti ili zamijeniti obveze predviđene u postojećem zakonodavstvu Unije.

(7)

Trenutačno je stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima ICCAT-a utvrđeno Odlukom Vijeća od 8. srpnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru ICCAT-a. Primjereno je tu odluku staviti izvan snage i zamijeniti je novom odlukom koja bi obuhvaćala razdoblje 2019. – 2023.

(8)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene Konvencije ICCAT-a mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka ICCAT-a, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2019. – 2023.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) utvrđeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastancima ICCAT-a provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnjeg sastanka ICCAT-a 2024.

Članak 4.

Odluka Vijeća od 8. srpnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 86/238/EEZ od 9. lipnja 1986. o pristupanju Zajednice Međunarodnoj konvenciji za očuvanje atlantskih tuna kako se izmjenjuje Protokolom u prilogu Završnog akta Konferencije punomoćnika država stranaka Konvencije potpisane u Parizu 10. srpnja 1984. (SL L 162, 18.6.1986., str. 33.).

(2)  SL L 162, 18.6.1986., str. 34.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1936/2001 od 27. rujna 2001. o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba (SL L 263, 3.10.2001., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1984/2003 od 8. travnja 2003. o uvođenju sustava statističkog praćenja trgovine iglunom i velikookom tunom u Zajednici (SL L 295, 13.11.2003., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 520/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju tehničkih mjera za očuvanje određenih stokova vrlo migratornih vrsta i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 973/2001 (SL L 123, 12.5.2007., str. 3.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016., str. 1.).

(10)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


PRILOG I.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Međunarodnoj komisiji za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT)

1.   NAČELA

Unija u okviru ICCAT-a:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

radi na primjerenom uključivanju dionika u pripremnu fazu izrade mjera ICCAT-a i osigurava da su mjere donesene u okviru ICCAT-a u skladu s Konvencijom ICCAT-a;

c)

osigurava da su mjere donesene u okviru ICCAT-a usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Sporazuma UN-a iz 1995. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima te Sporazuma o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja iz 1993. i Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

promiče stajališta koja su u skladu s najboljim praksama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

e)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, zapošljavanja, okoliša, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

f)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

g)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike (1);

h)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području primjene Konvencije na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije te promicati ujednačenu provedbu tih načela i standarda;

i)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu i povećanje učinkovitosti ICCAT-a i, ako je relevantno, poboljšava njegovo upravljanje i rad (osobito u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

j)

promiče bolju koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, prema potrebi, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja, a osobito promiče suradnju s Komisijom OSPAR, Komisijom HELCOM i Konvencijom iz Barcelone, u kojima je Unija isto tako ugovorna strana;

k)

promiče koordinaciju i suradnju s drugim RFMO-ima za tunu u pitanjima od zajedničkog interesa, posebno ponovnom aktivacijom takozvanog postupka iz Kobea za RFMO-e za tunu i njegovim proširivanjem na sve RFMO-e.

2.   SMJERNICE

Unija nastoji, prema potrebi, podupirati donošenje sljedećih mjera od strane ICCAT-a:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području primjene Konvencije ICCAT-a na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, uključujući ukupni dopušteni ulov (TAC) i kvote ili napor za žive morske biološke resurse koje regulira ICCAT, kojima bi se najkasnije do 2020. ostvarila ili zadržala stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, te mjere očuvanja i upravljanja obuhvaćaju posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni napor ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području primjene Konvencije, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području primjene Konvencije ICCAT-a kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru ICCAT-a;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti i akvakulture na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave i zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području primjene Konvencije ICCAT-a u skladu s rezolucijama Opće skupštine UN-a, mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za kontrolu uporabe uređaja za privlačenje ribe (FAD uređaji), osobito radi poboljšanja prikupljanja podataka, kvantificiranja i praćenja uporabe FAD uređaja, smanjenja posljedica na osjetljive stokove tune, ublažavanja njihovih potencijalnih posljedica na ciljne i neciljne vrste te na ekosustav;

g)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata te za smanjenje morskog otpada;

h)

mjere kojima je cilj zabrana ribolova koji se obavlja samo radi izlova peraja morskog psa i kojima se zahtijeva da se svi morski psi iskrcaju sa svim perajama prirodno povezanima s trupom;

i)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

j)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima pomoćnih tijela i radnih skupina ICCAT-a.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 od 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na sastancima Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna

Prije svakog sastanka ICCAT-a, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje bi za Uniju mogle postati obvezujuće, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje u ime Unije treba iznijeti uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Europskoj komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Europska komisija Vijeću pravodobno prije svakog sastanka ICCAT-a dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog usklađivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako na sastanku ICCAT-a ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/84


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/869

od 14. svibnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) te o stavljanju izvan snage Odluke od 19. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru GFCM-a

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 98/416/EZ (1) Unija je sklopila Sporazum o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja („Sporazum o GFCM-u”). Bugarska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Malta, Rumunjska i Slovenija također su ugovorne strane Sporazuma o GFCM-u.

(2)

Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) nadležna je za donošenje mjera kojima se osigurava dugoročno očuvanje i održivo iskorištavanje ribolovnih resursa te održivi razvoj akvakulture na području primjene Sporazuma o GFCM-u. Takve mjere mogu postati obvezujuće za Uniju.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđeno je da Unija osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinosa dostupnosti opskrbe hranom. Njome je predviđeno i da Unija primjenjuje predostrožni pristup upravljanju ribarstvom i nastoji osigurati da iskorištavanje morskih bioloških resursa obnavlja i održava populacije izlovljavanih vrsta iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Nadalje, njome je predviđeno da Unija poduzima mjere upravljanja i očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, da podržava razvoj znanstvenog znanja i savjetovanja, da postupno eliminira prakse odbacivanja ulova i da promiče načine ribolova koji doprinose selektivnijem ribolovu, izbjegavanju i smanjenju, koliko god je moguće, neželjenih ulova te ribolovu s malim utjecajem na morski ekosustav i ribolovne resurse. Uz to, u Uredbi (EU) br. 1380/2013 izričito je predviđeno da Unija te ciljeve i načela treba primjenjivati u svojoj vanjskoj politici u području ribarstva.

(4)

Kako je navedeno u Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” i u zaključcima Vijeća o toj zajedničkoj komunikaciji, promicanje mjera za potporu i povećanje učinkovitosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) i, ako je relevantno, za poboljšanje njihova upravljanja ključno je za djelovanje Unije u tim forumima.

(5)

U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” navedene su konkretne mjere za smanjenje količine plastike i onečišćenja mora, kao i gubitka ili ostavljanja ribolovnog alata u moru.

(6)

Kako je navedeno u zaključcima ministarske konferencije o održivosti ribarstva u Sredozemlju, na kojoj je 30. ožujka 2017. donesena Ministarska deklaracija MedFish4Ever iz Malte, te konferencije na visokoj razini o ribarstvu i akvakulturi Crnog mora, na kojoj je 7. lipnja 2018. donesena Ministarska deklaracija iz Sofije, za djelovanje Unije u okviru GFCM-a ključno je promicanje mjera kojima se podupire i povećava prikupljanje podataka i znanstveno ocjenjivanje, upravljanje ribarstvom temeljeno na ekosustavu, kultura sukladnosti radi zaustavljanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, održiv mali ribolov i akvakultura, veća solidarnost i koordinacija.

(7)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima GFCM-a za razdoblje 2019. – 2023. jer će mjere očuvanja i upravljanja koje donese GFCM biti obvezujuće za Uniju te mogu presudno utjecati na sadržaj zakonodavstva Unije, odnosno uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (3) i (EZ) br. 1224/2009 (4) te Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(8)

Trenutačno je stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima GFCM-a utvrđeno Odlukom Vijeća od 19. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru GFCM-a. Primjereno je tu odluku staviti izvan snage i zamijeniti je novom odlukom koja bi obuhvaćala razdoblje 2019. – 2023.

(9)

Budući da se priroda ribolovnih resursa na području primjene Sporazuma o GFCM-u mijenja i da je stoga potrebno u stajalištu Unije uzeti u obzir nove događaje, uključujući nove znanstvene i druge relevantne podatke koji su predstavljeni prije ili tijekom sastanaka GFCM-a, trebalo bi, u skladu s načelom lojalne suradnje među institucijama Unije sadržanim u članku 13. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uspostaviti postupke za godišnje utvrđivanje stajališta Unije za razdoblje 2019. – 2023.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) utvrđeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje utvrđivanje stajališta koje Unija treba zauzeti na sastancima GFCM-a provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Stajalište Unije utvrđeno u Prilogu I. ocjenjuje i, ako je primjereno, revidira Vijeće na prijedlog Komisije najkasnije do godišnjeg sastanka GFCM-a 2024.

Članak 4.

Odluka Vijeća od 19. svibnja 2014. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 98/416/EZ od 16. lipnja 1998. o pristupanju Europske zajednice Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja (SL L 190, 4.7.1998., str. 34.).

(2)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


PRILOG I.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja (GFCM)

1.   NAČELA

Unija u okviru GFCM-a:

a)

djeluje u skladu s ciljevima i načelima Unije utvrđenima u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP), posebno primjenom predostrožnog pristupa i s pomoću ciljeva povezanih s najvećim održivim prinosom kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kako bi se promicala primjena pristupa upravljanju ribarstvom temeljenog na ekosustavu, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegao i smanjio neželjeni ulov i postupno napustila praksa odbacivanja ulova te kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekosustave i njihova staništa smanjio na najmanju moguću razinu, te promicanjem gospodarski održivog i konkurentnog ribolova Unije kako bi se osigurao primjeren životni standard za osobe koje ovise o ribolovnim aktivnostima te uzeli u obzir interesi potrošača;

b)

radi na primjerenom uključivanju dionika u pripremnu fazu izrade mjera GFCM-a i osigurava da su mjere donesene u okviru GFCM-a u skladu sa Sporazumom o GFCM-u;

c)

osigurava da su mjere donesene u okviru GFCM-a usklađene s međunarodnim pravom, a posebno s odredbama Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982., Sporazuma UN-a iz 1995. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima te Sporazuma o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama očuvanja i upravljanja iz 1993. i Sporazuma Organizacije za hranu i poljoprivredu o mjerama države luke iz 2009.;

d)

nastoji provoditi mjere i obveze navedene u Ministarskoj deklaraciji MedFish4Ever, potpisanoj 30. ožujka 2017. u Malti, i Ministarskoj deklaraciji iz Sofije, potpisanoj 7. lipnja 2018., kojima se posebno namjerava povećati prikupljanje podataka i znanstveno ocjenjivanje, uvesti okvir za upravljanje ribarstvom temeljeno na ekosustavu, razviti kultura sukladnosti i zaustavljanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, podupirati održiv mali ribolov i akvakultura te osigurati veća solidarnost i koordinacija na Sredozemlju;

e)

promiče stajališta koja su u skladu s najboljim praksama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom (RFMO-i) na istom području;

f)

nastoji ostvariti usklađenost i sinergiju s politikom koju Unija provodi kao dio svojih bilateralnih odnosa u području ribarstva s trećim zemljama i osigurava usklađenost s njezinim drugim politikama, posebno u području vanjskih odnosa, zapošljavanja, okoliša, trgovine, razvoja, istraživanja i inovacija;

g)

osigurava poštovanje međunarodnih obveza Unije;

h)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji ZRP-a (1);

i)

nastoji stvoriti jednake uvjete za flotu Unije na području primjene Sporazuma o GFCM-u na temelju istih načela i standarda koji se primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije te promicati ujednačenu provedbu tih načela i standarda;

j)

postupa u skladu sa zaključcima Vijeća (2) o Zajedničkoj komunikaciji Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana” (3) te promiče mjere za potporu i povećanje učinkovitosti GFCM-a i, ako je relevantno, poboljšava njegovo upravljanje i rad (osobito u pogledu znanosti, sukladnosti, transparentnosti i donošenja odluka) kao doprinos održivom upravljanju oceanima u svim njegovim dimenzijama;

k)

promiče koordinaciju između RFMO-a i regionalnih konvencija o moru te, kako je primjenjivo, suradnju sa svjetskim organizacijama u okviru njihovih ovlaštenja, ako je primjereno;

l)

promiče mehanizme suradnje među RFMO-ima koji nisu zaduženi za tunu slične takozvanom postupku iz Kobea za RFMO-e za tunu.

2.   SMJERNICE

Unija nastoji, prema potrebi, podupirati donošenje sljedećih mjera od strane GFCM-a:

a)

mjere očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima na području primjene Sporazuma o Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta, uključujući prostorno-vremenske zabrane, mjere selektivnosti ili ribolovne mogućnosti za žive morske biološke resurse koje regulira GFCM, kojima bi se najkasnije do 2020. ostvarila ili održala stopa iskorištenosti koja može osigurati najviši održivi prinos. Prema potrebi, te mjere očuvanja i upravljanja obuhvaćaju posebne mjere za stokove izložene prelovu kako bi ribolovni napor ostao u skladu s dostupnim ribolovnim mogućnostima; u kontekstu članka 29. ZRP-a, u slučaju kada su na razini EU-a doneseni višegodišnji planovi za određeni stok ili skupinu stokova u Sredozemlju, trebalo bi ih uzeti u obzir ako se odnose na provedbu cilja osiguravanja najvišeg održivog prinosa kako je utvrđeno u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

b)

mjere za sprečavanje nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti, odvraćanje od njih i njihovo zaustavljanje na području primjene Sporazuma o GFCM-u, uključujući popis plovila koja obavljaju takav ribolov;

c)

mjere za potporu prikupljanju znanstvenih podataka o ribarstvu i promicanje intenzivnije suradnje industrije i znanstvenika;

d)

mjere praćenja, kontrole i nadzora na području primjene Sporazuma o GFCM-u kako bi se osigurala učinkovitost kontrole i sukladnost s mjerama donesenima u okviru GFCM-a;

e)

mjere za smanjenje negativnih posljedica ribolovnih aktivnosti i akvakulture na morsku bioraznolikost i morske ekosustave i njihova staništa, uključujući mjere za smanjenje onečišćenja mora i sprečavanje bacanja plastike u more te smanjenje utjecaja plastike koja se nalazi na moru na morsku bioraznolikost i ekosustave, zaštitne mjere za osjetljive morske ekosustave na području primjene Sporazuma o GFCM-u u skladu s Međunarodnim smjernicama FAO-a za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru te mjere za najveće moguće izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova, osobito osjetljivih morskih vrsta, te za postupno napuštanje prakse odbacivanja ulova;

f)

mjere za smanjenje posljedica ostavljenog, izgubljenog ili na drugi način odbačenog ribolovnog alata u oceanu i olakšavanje pronalaženja i uklanjanja takvog alata;

g)

mjere za promicanje razvoja održive akvakulutre u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije;

h)

prema potrebi, zajednički pristup s drugim RFMO-ima, osobito s onima koji su uključeni u upravljanje ribarstvom na istom području;

i)

dodatne tehničke mjere koje se temelje na savjetima tijela i radnih skupina GFCM-a.

j)

preporuke, prema potrebi i u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s relevantnim osnivačkim dokumentima, kojima se potiče provedba Konvencije o radu u ribolovu Međunarodne organizacije rada (ILO);

k)

mjere u skladu s obvezama iz Ministarske deklaracije MedFish4Ever i Ministarske deklaracije iz Sofije.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 od 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final od 10.11.2016.


PRILOG II.

Godišnje usklađivanje stajališta Unije koje treba zauzeti na sastancima Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja

Prije svakog sastanka GFCM-a, kada se to tijelo pozove na donošenje odluka koje proizvode pravne učinke za Uniju, poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje u ime Unije treba iznijeti uzele u obzir najnovije znanstvene i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji, u skladu s načelima i smjernicama utvrđenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih podataka Komisija Vijeću pravodobno prije svakog sastanka GFCM-a dostavlja pisani dokument u kojem se utvrđuju pojedinosti predloženog usklađivanja stajališta Unije za raspravu i prihvaćanje pojedinosti stajališta koje treba iznijeti u ime Unije.

Ako na sastanku GFCM-a ili na licu mjesta nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/90


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/870

od 27. svibnja 2019.

o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (1), a posebno njezin članak 23. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. srpnja 2010. donijelo Odluku 2010/413/ZVSP.

(2)

U skladu s člankom 26. stavkom 3. Odluke Vijeća 2010/413/ZVSP Vijeće je preispitalo popis uvrštenih osoba i subjekata koji je naveden u Prilogu II. toj odluci.

(3)

Vijeće je zaključilo da bi trebalo ažurirati 17 unosa iz Priloga II. Odluci 2010/413/ZVSP.

(4)

Odluku 2010/413/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci 2010/413/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

N. HURDUC


(1)  SL L 195, 27.7.2010., str. 39.


PRILOG

Prilog II. Odluci 2010/413/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

Pod naslovom „I. Osobe i subjekti koji sudjeluju u nuklearnim aktivnostima ili aktivnostima u vezi s balističkim raketama te osobe i subjekti koji daju potporu iranskoj vladi” sljedećim unosima zamjenjuju se odgovarajući unosi na popisu navedenom pod podnaslovom „A. Osobe”:

 

Ime i prezime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„14.

Brigadni general Mohammad NADERI

 

Voditelj Organizacije za iransku zrakoplovnu industriju (IAIO). Bivši voditelj Organizacije za iransku svemirsku industriju (AIO). AIO je sudjelovao u osjetljivim iranskim programima.

23.6.2008.

23.

Davoud BABAEI

 

Sadašnji voditelj sigurnosne službe istraživačkoga instituta „Organisation of Defensive Innovation and Research” (SPND) pri Ministarstvu za obranu i logistiku oružanih snaga; SPND-om upravlja Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi koji je uvršten na popis UN-a. IAEA je upozorila na SPND s obzirom na bojazni u pogledu moguće vojne dimenzije iranskog nuklearnog programa u vezi s kojim Iran odbija suradnju. Babaei je kao voditelj sigurnosne službe odgovoran za sprečavanje otkrivanja informacija, što uključuje sprečavanje otkrivanja informacija IAEA-i.

1.12.2011.

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

također poznat kao Seyed Shamseddin BORBOROUDI

Datum rođenja: 21. rujna 1969.

Zamjenik voditelja Iranske organizacije za atomsku energiju koja je uvrštena na popis UN-a i u kojoj je podređen Feridunu Abbasiju Davaniju, koji je uvršten na popis UN-a. Najmanje od 2002. sudjeluje u iranskom nuklearnom programu, među ostalim kao bivši voditelj službe za nabavu i logistiku u okviru AMAD-a u kojem je bio odgovoran za korištenje fiktivnim društvima, kao što je Kimia Madan, za nabavu opreme i materijala za iranski program nuklearnog oružja.

1.12.2011.

27.

Kamran DANESHJOO (također poznat kao DANESHJOU)

 

Bivši ministar znanosti, istraživanja i tehnologije. Pružao je potporu aktivnostima Irana koje su osjetljive u pogledu širenja nuklearnog oružja.

1.12.2011.”

2.

pod naslovom „I. Osobe i subjekti koji sudjeluju u nuklearnim aktivnostima ili aktivnostima u vezi s balističkim raketama te osobe i subjekti koji daju potporu iranskoj vladi” sljedećim unosima zamjenjuju se odgovarajući unosi na popisu navedenom pod podnaslovom „B. Subjekti”:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445- 885, Teheran, Iran

Društvo kći IAIO-a u okviru Ministarstva za obranu i logistiku oružanih snaga, a obje su navedene organizacije uvrštene na popis EU-a; kao glavnom djelatnošću bavi se proizvodnjom kompozitnih materijala za zrakoplovnu industriju.

26.7.2010.

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Fiktivni naziv društva Khorasan Mettalurgy Industries, koje je uvršteno na popis UN-a te je društvo kći poduzeća Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011.

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

 

SPND izravno podupire aktivnosti Irana koje su osjetljive u pogledu širenja nuklearnog oružja. IAEA je upozorila na SPND zbog bojazni u pogledu moguće vojne dimenzije iranskog nuklearnog programa. Voditelj SPND-a je Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, koji je uvršten na popis UN-a; SPND je dio Ministarstva za obranu i logistiku oružanih snaga (MODAFL) koje je uvršteno na popis EU-a.

22.12.2012.”

3.

pod naslovom „II. Islamska revolucionarna garda (IRGC)” sljedećim unosima zamjenjuju se odgovarajući unosi na popisu navedenom pod podnaslovom „A. Osobe”:

 

Ime i prezime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„1.

Brigadni general IRGC-a Javad DARVISH-VAND

 

Bivši zamjenik ministra i glavni inspektor MODAFL-a.

23.6.2008.

3.

Parviz FATAH

Rođen 1961.

Član IRGC-a. Bivši ministar energetike.

26.7.2010.

4.

Brigadni general IRGC-a Seyyed Mahdi FARAHI

 

Bivši voditelj Organizacije za iransku svemirsku industriju (AIO) i bivši glavni direktor Organizacije za obrambenu industriju (DIO) koja je uvrštena na popis UN-a. Član IRGC-a i zamjenik u Ministarstvu za obranu i logistiku oružanih snaga (MODAFL).

23.6.2008.

5.

Brigadni general IRGC-a Ali HOSEYNITASH

 

Član IRGC-a i Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i uključen u oblikovanje politika o nuklearnim pitanjima.

23.6.2008.

12.

Brigadni general IRGC-a Ali SHAMSHIRI

 

Član IRGC-a. Obavlja visokorangirane dužnosti u MODAFL-u.

23.6.2008.

13.

Brigadni general IRGC-a Ahmad VAHIDI

 

Bivši ministar MODAFL-a.

23.6.2008.

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Bivši voditelj središnjice društva Khatam al-Anbiya Construction.

1.12.2011.”

4.

pod naslovom „II. Islamska revolucionarna garda (IRGC)” sljedećim unosom zamjenjuje se odgovarajući unos na popisu navedenom pod podnaslovom „B. Subjekti”:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštanska adresa: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Sudjeluje u prijevozu oružja u ime IRGC-a.

23.1.2012.”

5.

pod naslovom „I. Osobe i subjekti koji sudjeluju u nuklearnim aktivnostima ili aktivnostima u vezi s balističkim raketama te osobe i subjekti koji daju potporu iranskoj vladi” sljedeći unos dodaje se pod podnaslovom „B. Subjekti”:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„20.

(b) Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Druga adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Druga adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, društvo kći društva Iran Electronics Industries (koje je uvršteno na popis EU-a), proizvodi razne artikle, uključujući komunikacijske sustave, avioničke, optičke i elektrooptičke uređaje te mikroelektroniku, razvija informacijsku tehnologiju, proizvodi naprave za testiranja i mjerenja, razvija zaštitu za telekomunikacijske uređaje, proizvodi elektroničko oružje, proizvodi i obnavlja radarske cijevi i proizvodi bacače projektila.

26.7.2010.”

6.

pod naslovom „I. Osobe i subjekti koji sudjeluju u nuklearnim aktivnostima ili aktivnostima u vezi s balističkim raketama te osobe i subjekti koji daju potporu iranskoj vladi”, pod podnaslovom „B. Subjekti”, sljedeći unos briše se:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; druga adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; druga adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Društvo Iran Communications Industries, društvo kćer društva Iran Electronics Industries (vidjeti br. 20), proizvodi različite artikle, uključujući komunikacijske sustave, avioničke, optičke i elektro-optičke uređaje, mikroelektroniku, razvija informacijsku tehnologiju, provodi testiranja i mjerenja, razvija zaštitu za telekomunikacijske uređaje, razvija elektroničko oružje, proizvodi i obnavlja radarske cijevi i bacače projektila. Navedeni artikli mogu se koristiti u programima koji se nalaze pod sankcijama na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737.

26.7.2010.”

7.

pod naslovom „II. Islamska revolucionarna garda (IRGC)” sljedeći unos dodaje se pod podnaslovom „B. Subjekti”:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Društvo koje je u posjedu ili pod kontrolom IRGC-a te doprinosi financiranju strateških interesa režima.

26.7.2010.”

8.

pod naslovom „I. Osobe i subjekti koji sudjeluju u nuklearnim aktivnostima ili aktivnostima u vezi s balističkim raketama te osobe i subjekti koji daju potporu iranskoj vladi”, pod podnaslovom „B. Subjekti”, sljedeći unos briše se:

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Društvo blisko društvu Naftar i zakladi Bonyad-e Mostazafan. Društvo Etemad Amin Invest Co Mobin pomaže u financiranju strateških interesa režima i paralelne iranske države.

26.7.2010.”


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/94


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/871

оd 26. ožujka 2019.

o poravnanju računâ agencija za plaćanja Ujedinjene Kraljevine u pogledu izdataka financiranih iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) za financijsku godinu 2018.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2357)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 51.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija prije 31. svibnja godine koja slijedi nakon predmetne proračunske godine poravnava račune agencija za plaćanja iz članka 7. te uredbe na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje podnose države članice, zajedno s podacima koji su potrebni za poravnanje računâ, revizorskim mišljenjem o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvještaja te izvješćima tijelâ za ovjeravanje.

(2)

U skladu s člankom 39. Uredbe (EU) br. 1306/2013 poljoprivredna financijska godina počinje 16. listopada godine „N-1” i završava 15. listopada godine „N”. Pri poravnanju računâ za financijsku godinu 2018. trebalo bi uzeti u obzir izdatke Ujedinjene Kraljevine nastale u razdoblju od 16. listopada 2017. do 15. listopada 2018., kako je predviđeno člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (2).

(3)

Budući da je Ujedinjena Kraljevina Komisiji već dostavila potrebne računovodstvene podatke, primjereno je donijeti odgovarajuće odluke o poravnanju računa u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(4)

Člankom 33. stavkom 2. prvim podstavkom Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 predviđeno je da se iznosi čiji povrat treba osigurati od države članice ili koje treba platiti državi članici u skladu s odlukom o poravnanju računâ iz članka 33. stavka 1. te uredbe utvrđuju oduzimanjem iznosa mjesečnih plaćanja za predmetnu financijsku godinu od izdataka priznatih za istu godinu u skladu s člankom 33. stavkom 1.

(5)

Nakon što je Ujedinjena Kraljevina dostavila podatke i nakon što su izvršene sve potrebne provjere i izmjene, Komisija može donijeti odluku o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvještaja sljedećih agencija za plaćanja: „Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs” (Ministarstvo poljoprivrede, okoliša i ruralnih pitanja), „The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate” (Škotska uprava za plaćanja u poljoprivredi i poljoprivrednu inspekciju), „Welsh Government” (Vlada Walesa) i „Rural Payments Agency” (Agencija za plaćanja u poljoprivredi) u pogledu izdataka financiranih iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP). Komisija je provjerila podatke koje je podnijela Ujedinjena Kraljevina te je rezultate svojih provjera, zajedno s potrebnim izmjenama, priopćila Ujedinjenoj Kraljevini prije datuma donošenja ove Odluke.

(6)

Za te agencije za plaćanja Komisija na temelju godišnjih financijskih izvještaja i popratnih dokumenata može donijeti odluku o cjelovitosti, točnosti i istinitosti podnesenih godišnjih financijskih izvještaja.

(7)

U skladu s člankom 5. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (3) svako prekoračenje rokova u kolovozu, rujnu i listopadu uzima se u obzir u odluci o poravnanju računâ. Neki izdaci koje je Ujedinjena Kraljevina prijavila tijekom tih mjeseci u 2018. ostvareni su nakon isteka primjenjivih rokova. Odlukom bi se stoga trebala odrediti relevantna smanjenja.

(8)

Komisija je u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013 već smanjila određene iznose mjesečnih plaćanja za Ujedinjenu Kraljevinu za financijsku godinu 2018. zbog nepoštovanja rokova plaćanja. U ovoj Odluci Komisija bi trebala uzeti u obzir te smanjene iznose kako bi se izbjegla sva neprimjerena ili nepravovremena plaćanja ili nadoknade koji bi kasnije mogli biti predmet financijskog ispravka. Predmetni iznosi mogu se prema potrebi ispitati u okviru postupka potvrde sukladnosti u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(9)

U skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predmetna država članica trebala bi snositi 50 % financijskih posljedica neizvršenog povrata zbog nepravilnosti ako do povrata nije došlo u roku od četiri godine od datuma podnošenja zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina ako je povrat predmet tužbe pred nacionalnim sudovima. Člankom 54. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 zahtijeva se od država članica da godišnjim financijskim izvještajima koja moraju dostaviti Komisiji na temelju članka 29. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 prilože ovjerene tablice u kojima su vidljivi iznosi koje snose u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Pravila o primjeni obveze država članica da obavješćuju o iznosima čiji povrat treba osigurati propisana su u Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014. Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014 sadržava predložak tablice kojom se države članice moraju koristiti za dostavljanje podataka o iznosima čiji se povrat mora osigurati. Na temelju tablica koje ispunjavaju države članice Komisija bi trebala odlučiti o financijskim posljedicama neizvršenog povrata zbog nepravilnosti starijih od četiri odnosno osam godina.

(10)

U skladu s člankom 54. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ako za to imaju propisno opravdane razloge, države članice mogu odlučiti ne provesti postupak povrata. Takva odluka može se donijeti samo ako već nastali troškovi ili troškovi koji će vjerojatno nastati prekoračuju iznos povrata ili ako je povrat nemoguć zbog nesolventnosti, zabilježene i priznate prema nacionalnom pravu, dužnika ili osoba zakonski odgovornih za nepravilnost. Ako je odluka donesena u roku od četiri godine od datuma podnošenja zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina ako je povrat predmet tužbe pred nacionalnim sudovima, 100 % financijskih posljedica neizvršenog povrata trebalo bi biti na teret proračuna Unije. Iznosi za koje je Ujedinjena Kraljevina odlučila ne provesti postupak povrata i razlozi za tu odluku navode se u sažetom izvješću iz članka 54. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u vezi s člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkom iv. te uredbe. Stoga ti iznosi ne bi trebali biti na teret Ujedinjene Kraljevine, iz čega slijedi da su na teret proračuna Unije.

(11)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ovom se Odlukom ne bi trebale dovesti u pitanje odluke koje Komisija može donijeti u budućnosti kako bi iz financiranja Unije isključila izdatke koji nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Računi agencija za plaćanja Ujedinjene Kraljevine „Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs”, „The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate”, „Welsh Government” i „Rural Payments Agency” poravnavaju se u pogledu izdataka financiranih iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFPJ) za financijsku godinu 2018.

Iznosi čiji povrat treba osigurati od Ujedinjene Kraljevine ili koje treba platiti Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s ovom Odlukom, uključujući one proizašle iz primjene članka 54. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, navode se u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ovom Odlukom ne dovode se u pitanje buduće odluke o potvrdi sukladnosti koje Komisija može donijeti u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi iz financiranja Unije isključila rashode koji nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. ožujka 2019.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).


PRILOG

PORAVNANJE RAČUNÂ AGENCIJA ZA PLAĆANJA

FINANCIJSKA GODINA 2018.

Iznos čiji povrat treba osigurati od države članice ili koji treba platiti državi članici

 

2018. – Izdaci/Namjenski prihodi za agencije za plaćanja za koje su računi

Ukupno a + b

Smanjenja i suspenzije za cijelu financijsku godinu (1)

Iznos koji će biti naplaćen u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013

Ukupno uključujući smanjenja i suspenzije

Plaćanja državi članici izvršena za financijsku godinu

Iznos čiji povrat treba osigurati od države članice (-) ili koji treba platiti državi članici (+) (2)

poravnani

odvojeni

= izdaci/namjenski prihodi navedeni u godišnjoj izjavi

= ukupno izdataka/namjenskih prihoda u mjesečnim izjavama

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

0,00

– 81 567,52

UK

EUR

3 134 431 581,76

0,00

3 134 431 581,76

– 7 568 165,96

0,00

3 126 863 415,80

3 131 942 681,20

– 5 079 265,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci (3)

Namjenski prihodi (3)

Članak 54. stavak 2. (= e)

Ukupno (= h)

 

05 07 01 06

6701

6702

i

j

k

l = i + j + k

UK

GBP

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

UK

EUR

0,00

– 5 079 265,40

0,00

– 5 079 265,40

Napomena:

Nomenklatura 2019.: 05 07 01 06, 6701, 6702


(1)  Smanjenja i suspenzije su one uzete u obzir u sustavu plaćanja, čemu se posebno dodaju korekcije zbog nepoštovanja utvrđenih rokova za plaćanje u kolovozu, rujnu i listopadu 2018. i drugih smanjenja u kontekstu članka 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2)  Pri izračunu iznosa čiji povrat treba osigurati od države članice ili koji treba platiti državi članici uzima se u obzir ukupan iznos godišnje izjave za poravnane izdatke (stupac a) ili ukupan iznos mjesečnih izjava za odvojene izdatke (stupac b). Devizni tečaj koji se primjenjuje: članak 11. stavak 1. prvi podstavak druga rečenica Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

(3)  BL 05 07 01 06 dijeli se na negativne ispravke koji postaju namjenski prihodi u BL 67 01 i pozitivne ispravke u korist države članice koji se sada uključuju na strani izdataka 05 07 01 06 u skladu s člankom 43. Uredbe (EU) br. 1306/2013.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/98


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/872

оd 26. ožujka 2019.

o poravnanju računâ agencija za plaćanja u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu izdataka financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za financijsku godinu 2018.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2358)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 51.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija prije 31. svibnja godine koja slijedi nakon predmetne proračunske godine poravnava račune agencija za plaćanja iz članka 7. te uredbe na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje podnose države članice, zajedno s podacima koji su potrebni za poravnanje računâ, revizorskim mišljenjem o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvještaja te izvješćima tijelâ za ovjeravanje.

(2)

U skladu s člankom 39. Uredbe (EU) br. 1306/2013 poljoprivredna financijska godina počinje 16. listopada godine „N – 1” i završava 15. listopada godine „N”. Pri poravnanju računâ za financijsku godinu 2018., za potrebe usklađivanja referentnog razdoblja za izdatke iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) s onim za izdatke iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), trebalo bi uzeti u obzir izdatke Ujedinjene Kraljevine nastale u razdoblju od 16. listopada 2017. do 15. listopada 2018., kako je predviđeno člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (2).

(3)

Budući da je Ujedinjena Kraljevina Komisiji već dostavila potrebne računovodstvene podatke, primjereno je donijeti odgovarajuće odluke o poravnanju računa u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(4)

Člankom 33. stavkom 2. drugim podstavkom Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 predviđeno je da se iznosi čiji povrat treba osigurati od države članice ili koje treba platiti državi članici u skladu s odlukom o poravnanju računâ iz članka 33. stavka 1. te uredbe utvrđuju oduzimanjem iznosa privremenih plaćanja za predmetnu financijsku godinu od izdataka priznatih za istu godinu u skladu s člankom 33. stavkom 1.

(5)

Nakon što je Ujedinjena Kraljevina dostavila podatke i nakon što su izvršene sve potrebne provjere i izmjene, Komisija može donijeti odluku o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvještaja sljedećih agencija za plaćanja: „Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs” (Ministarstvo poljoprivrede, okoliša i ruralnih pitanja), „The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate” (Škotska uprava za plaćanja u poljoprivredi i poljoprivrednu inspekciju) i „Rural Payments Agency” (Agencija za plaćanja u poljoprivredi) u pogledu izdataka financiranih iz EPFRR-a. Komisija je provjerila podatke koje je podnijela Ujedinjena Kraljevina te je rezultate svojih provjera, zajedno s potrebnim izmjenama, priopćila Ujedinjenoj Kraljevini prije datuma donošenja ove Odluke.

(6)

Za te agencije za plaćanja Komisija na temelju godišnjih financijskih izvještaja i popratnih dokumenata može donijeti odluku o cjelovitosti, točnosti i istinitosti podnesenih godišnjih financijskih izvještaja.

(7)

Podatke koje je podnijela agencija za plaćanja Ujedinjene Kraljevine „Welsh Government” (Vlada Walesa) potrebno je dodatno istražiti te se stoga njezini računi ne mogu poravnati ovom Odlukom.

(8)

U skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predmetna država članica trebala bi snositi 50 % financijskih posljedica neizvršenog povrata zbog nepravilnosti ako do povrata nije došlo u roku od četiri godine od datuma podnošenja zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina ako je povrat predmet tužbe pred nacionalnim sudovima. Člankom 54. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 zahtijeva se od država članica da godišnjim financijskim izvještajima koja moraju dostaviti Komisiji na temelju članka 29. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 prilože ovjerene tablice u kojima su vidljivi iznosi koje snose u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Pravila o primjeni obveze država članica da obavješćuju o iznosima čiji povrat treba osigurati propisana su u Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014. Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014 sadržava predložak tablice kojom se države članice moraju koristiti za dostavljanje podataka o iznosima čiji se povrat mora osigurati. Na temelju tablica koje ispunjavaju države članice Komisija bi trebala odlučiti o financijskim posljedicama neizvršenog povrata zbog nepravilnosti starijih od četiri odnosno osam godina.

(9)

U skladu s člankom 54. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ako za to imaju propisno opravdane razloge, države članice mogu odlučiti ne provesti postupak povrata. Takva odluka može se donijeti samo ako već nastali troškovi ili troškovi koji će vjerojatno nastati prekoračuju iznos povrata ili ako je povrat nemoguć zbog nesolventnosti, zabilježene i priznate prema nacionalnom pravu, dužnika ili osoba zakonski odgovornih za nepravilnost. Ako je odluka donesena u roku od četiri godine od datuma podnošenja zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina ako je povrat predmet tužbe pred nacionalnim sudovima, 100 % financijskih posljedica neizvršenog povrata trebalo bi biti na teret proračuna Unije. Iznosi za koje je Ujedinjena Kraljevina odlučila ne provesti postupak povrata i razlozi za tu odluku navode se u sažetom izvješću iz članka 54. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u vezi s člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkom iv. te uredbe. Stoga ti iznosi ne bi trebali biti na teret Ujedinjene Kraljevine, iz čega slijedi da trebaju biti na teret proračuna Unije.

(10)

Ovom Odlukom trebali bi se u obzir uzeti i iznosi koji i dalje trebaju biti na teret Ujedinjene Kraljevine zbog primjene članka 54. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u odnosu na programsko razdoblje 2007.–2013. za EPFRR.

(11)

Člankom 36. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 predviđa se da se međuplaćanja trebaju izvršiti bez prekoračenja ukupnog programiranog financijskog doprinosa EPFRR-a. U skladu s člankom 23. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 predviđeno je da kada kombinirani ukupni iznos izjava o izdacima prelazi ukupni programirani doprinos za program ruralnog razvoja, iznos koji se plaća ograničava se na programirani iznos, ne dovodeći u pitanje gornju granicu predviđenu člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Komisija će ograničene iznose nadoknaditi kasnije, nakon donošenja izmijenjenog financijskog plana ili na završetku programskog razdoblja.

(12)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ovom se Odlukom ne bi trebale dovesti u pitanje odluke koje Komisija može donijeti u budućnosti kako bi iz financiranja Unije isključila izdatke koji nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Računi agencija za plaćanja Ujedinjene Kraljevine „Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs”, „The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate” i „Rural Payments Agency” poravnavaju se u pogledu izdataka financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za financijsku godinu 2018.

Iznosi čiji povrat treba osigurati od Ujedinjene Kraljevine ili koje joj treba platiti u okviru svih programa ruralnog razvoja u skladu s ovom Odlukom sadržani su u Prilogu I.

Članak 2.

Za financijsku godinu 2018. računi agencije za plaćanja Ujedinjene Kraljevine „Welsh Government” u pogledu izdataka za programe ruralnog razvoja financirane iz EPFRR-a za programsko razdoblje 2014.–2020., a koji su navedeni u Prilogu II., nisu obuhvaćeni ovom Odlukom i bit će predmet buduće odluke o poravnanju računâ.

Članak 3.

Iznosi koji trebaju biti na teret Ujedinjene Kraljevine zbog primjene članka 54. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i koji se odnose na programsko razdoblje 2014.–2020. i programsko razdoblje 2007.–2013. za EPFRR utvrđeni su u Prilogu III. ovoj Odluci.

Članak 4.

Ovom Odlukom ne dovode se u pitanje buduće odluke o potvrdi sukladnosti koje Komisija može donijeti u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi iz financiranja Unije isključila rashode koji nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. ožujka 2019.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).


PRILOG I.

PORAVNANI IZDACI EPFRR-A PO PROGRAMIMA RURALNOG RAZVOJA ZA FINANCIJSKU GODINU 2018.

IZNOS ČIJI POVRAT TREBA OSIGURATI OD DRŽAVE ČLANICE ILI KOJI TREBA PLATITI DRŽAVI ČLANICI PO PROGRAMU

Odobreni programi s prijavljenim izdacima za EPFRR za razdoblje 2014.–2020.

(u eurima)

CCI

Izdaci 2018.

Ispravci

Ukupno

Iznosi koji se ne mogu ponovno upotrijebiti

Prihvaćeni iznos poravnan za financijsku godinu 2018.

Međuplaćanja koja su nadoknađena državi članici za predmetnu financijsku godinu

Iznos čiji povrat treba osigurati od države članice (-) ili koji treba platiti državi članici (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

UK

2014UK06RDRP001

341 029 324,58

0,00

341 029 324,58

0,00

341 029 324,58

340 987 294,18

42 030,40

UK

2014UK06RDRP002

17 901 684,45

0,00

17 901 684,45

0,00

17 901 684,45

17 901 330,80

353,65

UK

2014UK06RDRP003

127 217 147,23

0,00

127 217 147,23

0,00

127 217 147,23

127 388 490,41

– 171 343,18


PRILOG II.

PORAVNANJE RAČUNÂ AGENCIJA ZA PLAĆANJA

FINANCIJSKA GODINA 2018. – EPFRR

Popis agencija za plaćanja i programa za koje se računi odvajaju te su predmet kasnije odluke o poravnanju

Država članica

Agencija za plaćanja

Program

Ujedinjena Kraljevina

Vlada Walesa

2014UK06RDRP004


PRILOG III.

PORAVNANJE RAČUNÂ AGENCIJA ZA PLAĆANJA

FINANCIJSKA GODINA 2018. – EPFRR

Ispravci u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) 1306/2013

 

 

Ispravci povezani s programskim razdobljem 2014.–2020.

Ispravci povezani s programskim razdobljem 2007.–2013.

Država članica

Valuta

U nacionalnoj valuti

U eurima

U nacionalnoj valuti

U eurima

UK (*1)

GBP

48 141,99


(*1)  U pogledu agencija za plaćanja za koje su računi odvojeni smanjenje, kako je utvrđeno u članku 54. stavku 2., treba primijeniti kada računi budu predloženi za poravnanje.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/103


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/873

оd 22. svibnja 2019.

o poravnanju računâ agencija za plaćanja država članica u pogledu izdataka koje je financirao Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) za financijsku godinu 2018.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3817)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 51.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija prije 31. svibnja godine koja slijedi nakon predmetne proračunske godine poravnava račune agencija za plaćanja iz članka 7. te Uredbe na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje podnose države članice zajedno s podacima koji su potrebni za poravnanje računâ, revizorskim mišljenjem o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvještaja te izvješćima tijelâ za ovjeravanje.

(2)

U skladu s člankom 39. Uredbe (EU) br. 1306/2013 poljoprivredna financijska godina počinje 16. listopada godine „N -1” i završava 15. listopada godine „N”. Pri poravnanju računâ za financijsku godinu 2018., za potrebe usklađivanja referentnog razdoblja za izdatke iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) s onim za izdatke iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), trebalo bi uzeti u obzir izdatke država članica nastale u razdoblju od 16. listopada 2017. do 15. listopada 2018., kako je predviđeno člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (2).

(3)

Člankom 33. stavkom 2. drugim podstavkom Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 predviđeno je da se iznosi čiji povrat treba osigurati od države članice ili koje treba platiti državi članici u skladu s odlukom o poravnanju računâ iz članka 33. stavka 1. te Uredbe utvrđuju oduzimanjem iznosa privremenih plaćanja za predmetnu financijsku godinu, od izdataka priznatih za istu godinu u skladu s člankom 33. stavkom 1. Komisija umanjuje ili uvećava sljedeće plaćanje tijekom provedbe za navedeni iznos.

(4)

Komisija je provjerila podatke koje su države članice podnijele te je rezultate svojih provjera, zajedno s potrebnim izmjenama, priopćila državama članicama prije 30. travnja 2019.

(5)

Za neke agencije za plaćanja Komisija na temelju godišnjih financijskih izvještaja i popratnih dokumenata može donijeti odluku o cjelovitosti, točnosti i istinitosti dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja.

(6)

Podatke koje su dostavile određene druge agencije za plaćanja potrebno je dodatno istražiti te se stoga njihovi računi ne mogu poravnati u ovoj Odluci.

(7)

U skladu s člankom 83. Uredbe (EU) br. 1303/2013, rok za međuplaćanja, kako je utvrđen u članku 36. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013, može se prekinuti maksimalno na razdoblje od šest mjeseci kako bi se provele dodatne provjere nakon zaprimanja informacija da su ta plaćanja povezana s nepravilnošću koja ima ozbiljne financijske posljedice. Pri donošenju ove Odluke Komisija bi trebala uzeti u obzir iznose koji su prekinuti kako bi se izbjegla sva neprikladna ili nepravovremena plaćanja.

(8)

U skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predmetna država članica trebala bi snositi 50 % financijskih posljedica neizvršenog povrata zbog nepravilnosti ako do povrata nije došlo u roku od četiri godine od datuma podnošenja zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina ako je povrat predmet tužbe na nacionalnim sudovima. Člankom 54. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 zahtijeva se od država članica da godišnjim financijskim izvještajima koja moraju dostaviti Komisiji na temelju članka 29. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 prilože ovjerene tablice u kojima su vidljivi iznosi koje snose u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Pravila o primjeni obveze država članica da obavješćuju o iznosima čiji povrat treba osigurati propisana su u Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014. Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014 sadržava model tablice kojom se države članice moraju koristiti za dostavljanje informacija o iznosima čiji se povrat mora osigurati. Na temelju tablica koje ispunjavaju države članice Komisija bi trebala odlučiti o financijskim posljedicama neizvršenog povrata zbog nepravilnosti starijih od četiri odnosno osam godina.

(9)

U skladu s člankom 54. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ako za to imaju opravdane razloge, države članice mogu odlučiti ne provesti postupak povrata. Takva odluka može se donijeti samo ako već nastali troškovi ili troškovi koji će vjerojatno nastati prekoračuju iznos povrata ili ako je povrat nemoguć zbog insolventnosti, zabilježene i priznate prema nacionalnom pravu, dužnika ili osoba zakonski odgovornih za nepravilnost. Ako je odluka donesena u roku od četiri godine od datuma podnošenja zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina ako je postupak povrata predmet tužbe pred nacionalnim sudovima, 100 % financijskih posljedica neizvršenog povrata trebalo bi biti na teret proračuna Unije. Iznosi za koje je država članica odlučila ne provesti postupak povrata i razlozi za tu odluku navode se u sažetom izvješću iz članka 54. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u vezi s člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkom iv. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Stoga ti iznosi ne bi trebali biti na teret predmetne države članice iz čega slijedi da trebaju biti na teret proračuna Unije.

(10)

U Odluci bi trebalo u obzir uzeti i iznosi koji i dalje trebaju biti na teret država članica zbog primjene članka 54. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, a koji se odnose na programsko razdoblje 2007.–2013. za EPFRR.

(11)

U skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija je već smanjila ili obustavila niz privremenih plaćanja za financijsku godinu 2018. zbog rashoda koji nisu nastali u skladu s pravilima Unije. U ovoj Odluci Komisija bi trebala uzeti u obzir takve iznose smanjene ili suspendirane na temelju članka 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi se izbjegla neprihvatljiva ili nepravovremena plaćanja odnosno povrati za koje bi poslije mogla biti potrebna financijska korekcija.

(12)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ovom se Odlukom ne bi trebale dovesti u pitanje odluke koje Komisija može donijeti u budućnosti kako bi iz financiranja Unije isključila izdatke koji nisu izvršeni u skladu s pravilima Unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Uz iznimku agencija za plaćanja iz članka 2., ovime se poravnavaju računi agencija za plaćanja država članica u pogledu izdataka financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za financijsku godinu 2018. i u pogledu programskog razdoblja 2014.–2020.

Iznosi čiji povrat treba osigurati od država članica ili koje treba platiti državama članicama u okviru svih programa ruralnog razvoja u skladu s ovom Odlukom sadržani su u Prilogu I.

Članak 2.

Za financijsku godinu 2018., računi agencija za plaćanja država članica u pogledu izdataka po programima ruralnog razvoja financiranima iz EPFRR-a u pogledu programskog razdoblja 2014. – 2020, a koji su navedeni u Prilogu II., nisu obuhvaćeni ovom Odlukom i bit će predmet buduće odluke o poravnanju računâ.

Članak 3.

Iznosi koji trebaju biti na teret država članica zbog primjene članka 54. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i koji se odnose na programsko razdoblje 2014.–2020. i programsko razdoblje 2007. –2013. za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) utvrđeni su u Prilogu III. ovoj Odluci.

Članak 4.

Ovom Odlukom ne dovode se u pitanje buduće odluke o potvrdi sukladnosti koje Komisija može donijeti u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi iz financiranja Unije isključila rashode koji nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. svibnja 2019.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).


PRILOG I.

PORAVNANI IZDACI EPFRR-A PO PROGRAMIMA RURALNOG RAZVOJA ZA FINANCIJSKU GODINU 2018.

IZNOS ČIJI POVRAT TREBA OSIGURATI OD DRŽAVE ČLANICE ILI KOJE TREBA PLATITI DRŽAVI ČLANICI PO PROGRAMU

Odobreni programi s prijavljenim izdacima za EPFRR za razdoblje 2014.–2020.

(U eurima)

CCI

Izdaci 2018.

Ispravci

Ukupno

Iznosi koje se ne može ponovno uporabiti

Prihvaćeni iznos poravnan za financijsku godinu 2018.

Plaćanja tijekom provedbe koja su nadoknađena državi članici za predmetnu financijsku godinu

Iznosi čiji povrat treba osigurati od države članice (-) ili koje treba platiti državi članici (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

AT

2014AT06RDNP001

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

512 890 738,99

9 129 296,13

BE

2014BE06RDRP001

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

38 520 095,94

15,38

BE

2014BE06RDRP002

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

30 319 674,43

– 24 797,41

BG

2014BG06RDNP001

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

206 442 232,26

– 755 262,19

CY

2014CY06RDNP001

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

14 520 014,26

0,00

CZ

2014CZ06RDNP001

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

323 613 468,79

– 1 887,03

DE

2014DE06RDRN001

676 761,19

0,00

676 761,19

0,00

676 761,19

676 761,19

0,00

DE

2014DE06RDRP003

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

85 594 307,99

– 584,21

DE

2014DE06RDRP004

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

192 663 260,91

0,00

DE

2014DE06RDRP007

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

107 756 187,14

– 52,77

DE

2014DE06RDRP010

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

37 547 775,80

0,00

DE

2014DE06RDRP011

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

106 103 576,84

0,00

DE

2014DE06RDRP012

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

159 980 251,69

0,00

DE

2014DE06RDRP015

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

74 863 576,45

– 17 052,21

DE

2014DE06RDRP017

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

28 525 458,51

0,00

DE

2014DE06RDRP018

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

5 712 422,22

0,00

DE

2014DE06RDRP019

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

96 236 434,91

0,00

DE

2014DE06RDRP020

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

82 615 967,05

– 1,53

DE

2014DE06RDRP021

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

50 602 995,25

– 17,77

DE

2014DE06RDRP023

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

88 789 431,82

– 64 518,38

DK

2014DK06RDNP001

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

90 286 808,00

– 2 113 318,84

EE

2014EE06RDNP001

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

128 116 573,13

– 128,19

ES

2014ES06RDNP001

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

17 496 370,83

0,02

ES

2014ES06RDRP001

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

159 160 882,11

89,14

ES

2014ES06RDRP002

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

59 746 781,59

6,24

ES

2014ES06RDRP003

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

29 257 571,77

– 6 237,53

ES

2014ES06RDRP004

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

11 826 785,09

– 19 715,62

ES

2014ES06RDRP005

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

27 976 434,38

– 0,01

ES

2014ES06RDRP006

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

14 557 451,27

– 0,81

ES

2014ES06RDRP007

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

113 221 366,35

15 110,06

ES

2014ES06RDRP008

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

97 335 793,72

2 277,18

ES

2014ES06RDRP009

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

43 693 511,02

0,32

ES

2014ES06RDRP010

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

89 910 463,71

34,49

ES

2014ES06RDRP011

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

131 571 922,68

20,23

ES

2014ES06RDRP012

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

4 328 277,55

1,10

ES

2014ES06RDRP013

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

31 330 220,23

4,93

ES

2014ES06RDRP015

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

17 357 732,12

– 10,06

ES

2014ES06RDRP016

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

9 152 782,54

3,60

ES

2014ES06RDRP017

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

23 179 771,15

0,01

FI

2014FI06RDRP001

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

348 076 443,41

– 1 981,98

FI

2014FI06RDRP002

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

3 711 545,03

0,00

FR

2014FR06RDNP001

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

197 685 587,50

0,00

FR

2014FR06RDRN001

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

1 833 799,23

0,00

FR

2014FR06RDRP001

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

24 153 456,07

– 8,12

FR

2014FR06RDRP002

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

6 561 044,19

0,02

FR

2014FR06RDRP003

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

5 760 322,88

0,00

FR

2014FR06RDRP004

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

37 876 380,02

8,12

FR

2014FR06RDRP006

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

4 879 050,25

0,00

FR

2014FR06RDRP011

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

7 620 346,23

– 0,01

FR

2014FR06RDRP021

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

22 926 000,32

0,01

FR

2014FR06RDRP022

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

8 204 484,58

– 0,02

FR

2014FR06RDRP023

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

8 862 307,25

0,00

FR

2014FR06RDRP024

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

48 604 047,72

0,00

FR

2014FR06RDRP025

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

44 564 654,56

– 0,01

FR

2014FR06RDRP026

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

79 594 052,60

0,01

FR

2014FR06RDRP031

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

12 002 300,22

0,00

FR

2014FR06RDRP041

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

41 062 964,64

– 0,01

FR

2014FR06RDRP042

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

12 973 287,25

0,02

FR

2014FR06RDRP043

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

60 350 115,31

0,01

FR

2014FR06RDRP052

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

65 791 635,39

0,02

FR

2014FR06RDRP053

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

59 541 153,54

– 0,01

FR

2014FR06RDRP054

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

60 363 799,96

– 0,01

FR

2014FR06RDRP072

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

84 473 332,28

0,00

FR

2014FR06RDRP073

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

213 889 042,15

0,02

FR

2014FR06RDRP074

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

88 417 755,09

0,01

FR

2014FR06RDRP082

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

150 503 849,60

0,01

FR

2014FR06RDRP083

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

174 012 973,41

0,00

FR

2014FR06RDRP091

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

89 559 508,48

0,06

FR

2014FR06RDRP093

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

78 272 207,23

0,01

EL

2014GR06RDNP001

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

579 944 679,97

0,29

HR

2014HR06RDNP001

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

206 367 510,78

– 49 988,14

HU

2014HU06RDNP001

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

385 929 564,57

– 20,86

IE

2014IE06RDNP001

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

318 693 515,27

– 28 275,52

IT

2014IT06RDNP001

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

112 491 671,79

52,92

IT

2014IT06RDRN001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

2014IT06RDRP001

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

10 086 920,19

– 1 839,29

IT

2014IT06RDRP002

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

31 173 334,82

– 639,67

IT

2014IT06RDRP003

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

55 716 038,08

83 439,93

IT

2014IT06RDRP004

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

14 395 931,16

– 0,22

IT

2014IT06RDRP005

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

37 432 438,25

– 698,42

IT

2014IT06RDRP006

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

7 876 005,97

– 0,08

IT

2014IT06RDRP007

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

41 823 648,02

– 4 543,33

IT

2014IT06RDRP008

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

16 380 168,83

0,13

IT

2014IT06RDRP009

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

63 175 359,91

0,19

IT

2014IT06RDRP010

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

39 645 804,22

0,49

IT

2014IT06RDRP011

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

16 604 563,76

– 0,05

IT

2014IT06RDRP012

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

35 354 956,27

– 9 813,00

IT

2014IT06RDRP013

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

9 687 512,88

0,09

IT

2014IT06RDRP014

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

63 566 205,10

– 19,53

IT

2014IT06RDRP015

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

14 815 565,50

0,00

IT

2014IT06RDRP016

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

64 785 375,84

– 960,41

IT

2014IT06RDRP017

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

29 206 933,08

0,19

IT

2014IT06RDRP018

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

91 232 707,48

2,47

IT

2014IT06RDRP019

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

127 792 612,64

1,01

IT

2014IT06RDRP020

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

61 420 145,93

– 82 764,74

IT

2014IT06RDRP021

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

101 185 876,24

– 1 039,48

LT

2014LT06RDNP001

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

217 968 915,16

1,65

LU

2014LU06RDNP001

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

14 423 917,80

– 2 896,64

LV

2014LV06RDNP001

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

192 664 100,71

0,00

MT

2014MT06RDNP001

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

9 391 233,59

24,93

NL

2014NL06RDNP001

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

78 872 015,79

– 417 016,73

PL

2014PL06RDNP001

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

944 571 175,78

– 5 045,78

PT

2014PT06RDRP001

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

42 549 858,14

8,64

PT

2014PT06RDRP002

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

440 007 910,96

5 872,95

PT

2014PT06RDRP003

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

20 033 941,68

5,58

RO

2014RO06RDNP001

1 151 317 715,84

– 5 183 398,75

1 146 134 317,09

0,00

1 146 134 317,09

1 146 256 355,04

– 122 037,95

SE

2014SE06RDNP001

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

195 664 681,71

– 21 607,52

SI

2014SI06RDNP001

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

111 078 257,04

– 36,04

SK

2014SK06RDNP001

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

200 196 935,13

1 697,24


PRILOG II.

PORAVNANJE RAČUNÂ AGENCIJA ZA PLAĆANJA

FINANCIJSKA GODINA 2018. – EPFRR

EPFRR Popis agencija za plaćanja za koje se računi odvajaju te su predmet kasnije odluke o poravnanju

Država članica

Agencija za plaćanja

Program

ES

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra

2014ES06RDRP014

FR

Office du Développement Agricole et Rural de Corse

2014FR06RDRP094


PRILOG III.

PORAVNANJE RAČUNÂ AGENCIJA ZA PLAĆANJA

FINANCIJSKA GODINA 2018. – EPFRR

Korekcije u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013  (*1)

 

 

Korekcije povezane s programskim razdobljem 2014. – 2020.

Korekcije povezane s programskim razdobljem 2007. – 2013.

Država članica

Valuta

U nacionalnoj valuti

U eurima

U nacionalnoj valuti

U eurima

AT

EUR

BE

EUR

651,26

BG

BGN

443 050,55

CY

EUR

CZ

CZK

838 197,75

DE

EUR

287 200,70

DK

DKK

721 265,67

EE

EUR

148 651,02

ES (*1)

EUR

992 954,85

FI

EUR

34 956,43

FR (*1)

EUR

728,90

1 877 775,76

EL

EUR

480 848,59

HR

HRK

HU

HUF

582 882 245,00

IE

EUR

364,95

409 240,92

IT

EUR

422 224,89

LT

EUR

56 868,65

LU

EUR

LV

EUR

34 361,54

MT

EUR

14 557,28

NL

EUR

6 180,20

PL

PLN

1 961 962,42

PT

EUR

1 226 109,23

RO

RON

664 129,21

SE

SEK

151 557,03

SI

EUR

25 660,59

SK

EUR

309 851,55


(*1)  U pogledu agencija za plaćanja za koje su računi odvojeni smanjenje, kako je utvrđeno u članku 54. stavku 2., treba primijeniti kada računi budu predloženi za poravnanje.


28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/115


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/874

оd 22. svibnja 2019.

o poravnanju računâ agencija za plaćanja država članica u pogledu izdataka koje je financirao Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) za financijsku godinu 2018.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3820)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 51.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija prije 31. svibnja godine koja slijedi nakon predmetne proračunske godine poravnava račune agencija za plaćanja iz članka 7. te Uredbe na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje podnose države članice zajedno s podacima koji su potrebni za poravnanje računâ, revizorskim mišljenjem o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvještaja te izvješćima tijelâ za ovjeravanje.

(2)

U skladu s člankom 39. Uredbe (EU) br. 1306/2013 poljoprivredna financijska godina počinje 16. listopada godine „N –1” i završava 15. listopada godine „N”. Pri poravnanju računâ za financijsku godinu 2018. trebalo bi uzeti u obzir izdatke država članica nastale u razdoblju od 16. listopada 2017. do 15. listopada 2018., kako je predviđeno člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (2).

(3)

Člankom 33. stavkom 2. prvim podstavkom Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 predviđeno je da se iznosi čiji povrat treba osigurati od države članice ili koje treba platiti državi članici u skladu s odlukom o poravnanju računâ iz članka 33. stavka 1. te Uredbe utvrđuju oduzimanjem iznosa mjesečnih plaćanja za predmetnu financijsku godinu od izdataka priznatih za istu godinu u skladu s člankom 33. stavkom 1. Mjesečno plaćanje koje se odnosi na izdatke nastale u drugom mjesecu od mjeseca donošenja odluke o poravnanju računa Komisija mora umanjiti ili uvećati za navedeni iznos.

(4)

Komisija je provjerila podatke koje su države članice podnijele te je rezultate svojih provjera, zajedno s potrebnim izmjenama, priopćila državama članicama prije 30. travnja 2019.

(5)

Za sve predmetne agencije za plaćanja Komisija na temelju godišnjih financijskih izvještaja i popratnih dokumenata može donijeti odluku o cjelovitosti, točnosti i istinitosti dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja.

(6)

U skladu s člankom 5. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (3) svako prekoračenje rokova u kolovozu, rujnu i listopadu uzima se u obzir u odluci o poravnanju računâ. Neki izdaci koje su određene države članice prijavile tijekom tih mjeseci u 2018. nastali su nakon isteka primjenjivih rokova. Odlukom bi se stoga trebala odrediti relevantna smanjenja.

(7)

U skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija je već smanjila ili obustavila niz mjesečnih plaćanja za financijsku godinu 2018. zbog nepridržavanja gornjih granica, prekoračenja rokova plaćanja ili nedostataka u sustavu kontrole. U ovoj bi Odluci Komisija trebala uzeti u obzir takve smanjene ili obustavljene iznose kako bi se izbjegla sva neprihvatljiva ili nepravovremena plaćanja ili povrati koji bi kasnije mogli biti predmet financijske korekcije. Predmetni iznosi mogu se, prema potrebi, ispitati u okviru postupka potvrde sukladnosti u skladu s člankom 52. Uredbe (EZ) br. 1306/2013.

(8)

U skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predmetna država članica trebala bi snositi 50 % financijskih posljedica neizvršenog povrata zbog nepravilnosti ako do povrata nije došlo u roku od četiri godine od datuma podnošenja zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina ako je povrat predmet tužbe na nacionalnim sudovima. Člankom 54. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 zahtijeva se od država članica da godišnjim financijskim izvještajima koja moraju dostaviti Komisiji na temelju članka 29. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 prilože ovjerene tablice u kojima su vidljivi iznosi koje snose u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Pravila o primjeni obveze država članica da obavješćuju o iznosima čiji povrat treba osigurati propisana su u Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014. Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014 sadržava predložak tablice kojom se države članice moraju koristiti za dostavljanje informacija o iznosima čiji se povrat mora osigurati. Na temelju tablica koje ispunjavaju države članice Komisija bi trebala odlučiti o financijskim posljedicama neizvršenog povrata zbog nepravilnosti starijih od četiri odnosno osam godina.

(9)

U skladu s člankom 54. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ako za to imaju opravdane razloge, države članice mogu odlučiti ne provesti postupak povrata. Takva odluka može se donijeti samo ako već nastali troškovi ili troškovi koji će vjerojatno nastati prekoračuju iznos povrata ili ako je povrat nemoguć zbog insolventnosti, zabilježene i priznate prema nacionalnom zakonodavstvu, dužnika ili osoba zakonski odgovornih za nepravilnost. Ako je odluka donesena u roku od četiri godine od datuma podnošenja zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina ako je povrat predmet tužbe na nacionalnim sudovima, 100 % financijskih posljedica neizvršenog povrata trebalo bi biti na teret proračuna Unije. Iznosi za koje je država članica odlučila ne provesti postupak povrata i razlozi za tu odluku navode se u sažetom izvješću iz članka 54. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u vezi s člankom 102. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iv. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013. Stoga ti iznosi ne bi trebali biti na teret predmetne države članice iz čega slijedi da su na teret proračuna Unije.

(10)

Smanjenja u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, navedeni u Prilogu I. (stupac e) odnose se na Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP). Iznosi koji bi trebali biti na teret država članica zbog primjene članka 54. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u vezi s Privremenim instrumentom za ruralni razvoj (TRDI) koji se financira iz Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) (4) navedeni su u Prilogu II.

(11)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EZ) br. 1306/2013 ovom se Odlukom ne bi trebale dovesti u pitanje odluke koje Komisija može donijeti u budućnosti kako bi iz financiranja Unije isključila izdatke koji nisu izvršeni u skladu s pravilima Unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Računi agencija za plaćanja država članica poravnavaju se u pogledu izdataka financiranih iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) za financijsku godinu 2018.

Iznosi čiji povrat treba osigurati od države članice ili koje treba platiti državi članici u skladu s ovom Odlukom, uključujući one proizašle iz primjene članka 54. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, navode se u prilozima I. i II. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ovom Odlukom ne dovode se u pitanje buduće odluke o potvrdi sukladnosti koje Komisija može donijeti u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi iz financiranja Unije isključila rashode koji nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. svibnja 2019.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 27/2004 od 5. siječnja 2004. o utvrđivanju detaljnih prijelaznih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/1999 u vezi s financiranjem putem Komponente jamstva EFSJP-a mjera ruralnog razvoja u Češkoj, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Malti, Poljskoj, Sloveniji i Slovačkoj (SL L 5, 9.1.2004., str. 36.).


PRILOG I.

PORAVNANJE RAČUNÂ AGENCIJA ZA PLAĆANJA

FINANCIJSKA GODINA 2018.

Iznosi čiji povrat treba osigurati od države članice ili koje treba platiti državi članici

 

2018. – Izdaci / Namjenski prihodi za agencije za plaćanja za koje su računi

Ukupno a + b

Smanjenja i obustave za cijelu financijsku godinu (1)

Iznos koji će biti naplaćen u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013

Ukupno uključujući smanjenja i obustave

Plaćanja državi članici izvršena za financijsku godinu

Iznos povrata (–) ili iznos koji treba platiti državi članici (+) (2)

poravnani

odvojeni

= izdaci / namjenski prihodi navedeni u godišnjoj izjavi

= ukupno izdataka / namjenskih prihoda u mjesečnim izjavama

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

AT

EUR

716 420 978,95

0,00

716 420 978,95

– 37 170,38

0,00

716 383 808,57

715 609 830,36

773 978,21

BE

EUR

601 303 115,40

0,00

601 303 115,40

– 114 596,75

– 1 626,78

601 186 891,87

601 394 318,15

– 207 426,28

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 063 919,18

– 1 063 919,18

0,00

– 1 063 919,18

BG

EUR

807 146 800,18

0,00

807 146 800,18

– 334 145,99

0,00

806 812 654,19

807 673 988,10

– 861 333,91

CY

EUR

56 393 523,10

0,00

56 393 523,10

0,00

0,00

56 393 523,10

56 387 865,72

5 657,38

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

EUR

838 161 503,79

0,00

838 161 503,79

0,00

0,00

838 161 503,79

838 147 041,76

14 462,03

DE

EUR

4 985 090 101,50

0,00

4 985 090 101,50

0,00

– 33 688,08

4 985 056 413,42

4 985 034 668,19

21 745,23

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 125 077,44

– 125 077,44

0,00

– 125 077,44

DK

EUR

840 515 032,68

0,00

840 515 032,68

– 26 565,01

0,00

840 488 467,67

840 392 409,55

96 058,12

EE

EUR

125 125 241,18

0,00

125 125 241,18

0,00

0,00

125 125 241,18

125 117 498,73

7 742,45

ES

EUR

5 470 755 305,48

0,00

5 470 755 305,48

– 2 766 915,88

– 621 928,73

5 467 366 460,87

5 466 953 232,06

413 228,81

FI

EUR

528 528 562,98

0,00

528 528 562,98

– 161 352,27

– 28 687,91

528 338 522,80

528 456 887,44

– 118 364,64

FR

EUR

7 648 093 429,39

0,00

7 648 093 429,39

– 6 120 649,32

– 460 572,15

7 641 512 207,92

7 656 033 220,25

– 14 521 012,33

EL

EUR

2 011 103 975,47

0,00

2 011 103 975,47

– 3 028 436,21

– 1 638 086,99

2 006 437 452,27

2 008 075 711,50

– 1 638 259,23

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HR

EUR

247 188 806,71

0,00

247 188 806,71

– 6 040,18

0,00

247 182 766,53

247 212 246,42

– 29 479,89

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 135 165 891,00

– 135 165 891,00

0,00

– 135 165 891,00

HU

EUR

1 295 635 431,84

0,00

1 295 635 431,84

– 6 020 231,35

0,00

1 289 615 200,49

1 289 615 200,46

0,03

IE

EUR

1 223 596 530,54

0,00

1 223 596 530,54

– 62 608,10

– 21 661,81

1 223 512 260,63

1 222 580 002,15

932 258,48

IT

EUR

4 103 975 978,84

0,00

4 103 975 978,84

– 28 260 620,76

– 2 680 831,62

4 073 034 526,46

4 073 733 454,03

– 698 927,57

LT

EUR

486 858 049,12

0,00

486 858 049,12

– 15 736,20

– 360,43

486 841 952,49

486 843 109,25

– 1 156,76

LU

EUR

33 289 659,49

0,00

33 289 659,49

0,00

– 3 565,63

33 286 093,86

33 238 794,75

47 299,11

LV

EUR

236 722 594,21

0,00

236 722 594,21

– 25,73

– 5 168,56

236 717 399,92

236 722 568,48

– 5 168,56

MT

EUR

5 242 305,77

0,00

5 242 305,77

0,00

– 188,03

5 242 117,74

5 242 197,66

– 79,92

NL

EUR

771 773 154,17

0,00

771 773 154,17

– 598 043,02

– 30 577,93

771 144 533,22

771 207 737,79

– 63 204,57

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 404 820,57

– 404 820,57

0,00

– 404 820,57

PL

EUR

3 307 605 902,16

0,00

3 307 605 902,16

– 1 032 358,05

0,00

3 306 573 544,11

3 306 631 578,16

– 58 034,05

PT

EUR

741 596 343,22

0,00

741 596 343,22

– 357 889,15

– 1 149 963,88

740 088 490,19

740 070 095,58

18 394,61

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 046 041,22

– 1 046 041,22

0,00

– 1 046 041,22

RO

EUR

1 766 218 852,60

0,00

1 766 218 852,60

– 10 850 789,64