ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 119

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
7. svibnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/697 оd 14. veljače 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/698 оd 30. travnja 2019. o izmjeni priloga III. i V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima ( 1 )

66

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/699 оd 6. svibnja 2019. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 31. ožujka 2019. do 29. lipnja 2019. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja ( 1 )

70

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Komisije (EU) 2019/700 оd 19. prosinca 2018. o državnoj potpori SA.34914 (2013/C) koju je provela Ujedinjena Kraljevina u vezi sa sustavom poreza na dobit trgovačkih društava u Gibraltaru (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7848)

151

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 ( SL L 46, 17.2.2004. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 7/sv. 26 od 29. studenoga 2013.)

202

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova ( SL L 156, 20.6.2017. )

203

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1565 оd 17. listopada 2018. o odobrenju pripravka endo-1,4-beta-mananaze proizvedenog od Pediococcus pentosaceus (DSM 28088) kao dodatka hrani za piliće za tov, piliće uzgajane za nesenje i manje značajne vrste peradi osim ptica nesilica, pure za tov, pure uzgajane za rasplod, odbijenu prasad, svinje za tov i manje značajne vrste svinja (nositelj odobrenja Elanco GmbH) ( SL L 262, 19.10.2018. )

204

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

7.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 119/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/697

оd 14. veljače 2019.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1.,

budući da:

(1)

U cilju pojednostavnjenja upotrebe Europskog socijalnog fonda („ESF”) i smanjenja administrativnog opterećenja za korisnike primjereno je povećati opseg standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa koji se mogu nadoknaditi državama članicama. Standardne veličine jediničnih troškova i paušalni iznosi za nadoknadu državama članicama trebali bi se utvrditi na temelju podataka koje dostavljaju države članice ili koje objavljuje Eurostat i na temelju sporazumno dogovorenih metoda, uključujući metode utvrđene člankom 67. stavkom 5. i člankom 68.b stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(2)

Uzimajući u obzir velike razlike među državama članicama u pogledu troškova za pojedinu vrstu operacije, definicija i iznosi standardnih veličina jediničnih troškova te paušalni iznosi mogu se razlikovati ovisno o vrsti operacije i predmetnoj državi članici s obzirom na njihove posebnosti.

(3)

Češka, Francuska, Hrvatska, Italija, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina dostavile su metode za izmjenu postojećih standardnih veličina jediničnih troškova ili za definiranje dodatnih standardnih veličina jediničnih troškova za izdatke koje nadoknađuje Komisija u odnosu na vrste operacija koje još nisu obuhvaćene Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2195 (3).

(4)

Malta je dostavila metodu za utvrđivanje paušalnih iznosa.

(5)

Delegiranu uredbu (EU) 2015/2195 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2015/2195 mijenja se kako slijedi:

(1)

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi;

(2)

Prilog III. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi;

(3)

Prilog V. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi;

(4)

Prilog VI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga IV. ovoj Uredbi;

(5)

Prilog IX. zamjenjuje se tekstom iz Priloga V. ovoj Uredbi;

(6)

Prilog XVI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VI. ovoj Uredbi;

(7)

Prilog XIX. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 470.

(2)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2195 оd 9. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama (SL L 313, 28.11.2015., str. 22.).


PRILOG I

„PRILOG II.

Uvjeti za nadoknadu izdataka na temelju standardnih veličina jediničnih troškova za Francusku

1.   Definicija standardnih veličina jediničnih troškova

Vrsta operacija

Naziv pokazatelja

Kategorija troškova

Mjerna jedinica pokazatelja

Iznosi (u EUR)

1.

Program „Garantie Jeunes” koji se podupire u okviru prioritetne osi 1 „Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi” operativnog programa „PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER” (CCI-2014FR05M9OP001)

Mladi NEET-ovi (1) koji su najkasnije 12 mjeseci nakon početka obuke u okviru programa „Garantie Jeunes” ostvarili pozitivne rezultate

Naknade koje se isplaćuju sudioniku

Aktivacijski troškovi koje snose „missions locales”

Broj mladih NEET-ova koji su najkasnije 12 mjeseci nakon početka obuke ostvarili jedan od sljedećih rezultata:

upisali program strukovnog obrazovanja za koji se dobiva svjedodžba, bilo:

program cjeloživotnog učenja,

temeljni program osposobljavanja,

ili su:

osnovali poduzeće,

zaposlili se, ili

proveli najmanje 80 radnih dana (plaćenih ili neplaćenih) u profesionalnom okruženju

6 400

2.

Osposobljavanje namijenjeno nezaposlenim osobama koje pružaju akreditirane organizacije za osposobljavanje i koje se podupire u okviru operativnog programa „Île-de-France” (CCI 2014FR05M0OP001)

Sudionici s uspješnim rezultatom nakon tečaja osposobljavanja

Svi prihvatljivi troškovi operacije

Broj sudionika koji su nakon tečaja osposobljavanja ostvarili jedan od sljedećih rezultata:

dobili diplomu ili potvrdu o stečenim kompetencijama na kraju tečaja osposobljavanja,

zaposlili se u trajanju od najmanje mjesec dana,

upisali dodatni tečaj stručnog osposobljavanja,

nakon prekida ponovno upisali nastavni program koji su prije pohađali, ili

stekli pravo pristupa službenom postupku priznavanja svojih stečenih kompetencija.

Ako sudionik ostvari više od jednog pozitivnog rezultata nakon tečaja osposobljavanja, nadoknadit će se samo jedan od iznosa za to osposobljavanje.

Kategorija

Sektor

Iznos

1

Zdravstvena skrb

3 931

Sigurnost robe i ljudi

2

Kulturne, sportske i rekreacijske aktivnosti

4 556

Uslužne djelatnosti

Rukovanje mekanim materijalima

Poljoprivredno-prehrambeni sektor, kuhanje

Trgovina i prodaja

Ugostiteljstvo, hotelijerstvo, priprema i dostava hrane

Zdravlje i sigurnost na radu

3

Osposobljavanje za tajničke poslove i automatizaciju uredskog poslovanja

5 695

Socijalni rad

Elektronika

Frizerske usluge, usluge uljepšavanja i wellness

Održavanje vozila i opreme

Prijevoz, rukovanje, skladištenje

4

Poljoprivreda

7 054

Okoliš

Graditeljstvo i javni radovi

Tehnike tiskanja i izdavanja

3.

Osposobljavanje namijenjeno nezaposlenim osobama koje pružaju akreditirane organizacije za osposobljavanje i koje se podupire iz sljedećih operativnih programa:

 

„Rona-Alpe” (CCI 2014FR16M2OP010)

i

 

„Auvergne” (CCI 2014FR16M0OP002)

Sudionici s uspješnim rezultatom nakon tečaja osposobljavanja

Svi prihvatljivi troškovi operacije

Broj sudionika koji su nakon tečaja osposobljavanja ostvarili jedan od sljedećih rezultata:

dobili diplomu koju je službeno potvrdila ovlaštena organizacija za zastupanje ili ured vlade,

dobili potvrdu o stečenim kompetencijama na kraju tečaja osposobljavanja,

zaposlili se,

upisali dodatni tečaj stručnog osposobljavanja,

nakon prekida ponovno upisali nastavni program koji su prije pohađali, ili

stekli pravo pristupa službenom postupku priznavanja svojih stečenih kompetencija.

Osim toga, za 5. kategoriju, broj sudionika s uspješnim rezultatom, kako je prethodno opisano, i koji imaju pravo dobiti naknadu regije Auvergne-Rona-Alpe (2).

Ako sudionik ostvari više od jednog pozitivnog rezultata nakon tečaja osposobljavanja, nadoknadit će se samo jedan od iznosa za to osposobljavanje.

Kategorija

Sektor

Iznos

1

Prijevoz, logistika i turizam

4 403

Bankarstvo, osiguranje

Upravljanje, poslovno upravljanje, osnivanje poduzeća

Usluge namijenjene pojedincima i zajednicama

2

Zdravstvo i socijalni rad, rekreativne, kulturne i sportske aktivnosti

5 214

Restorani, hoteli i prehrambena industrija

Trgovina

Rukovanje mekanim materijalima i drvetom, grafička industrija

3

Graditeljstvo i javni radovi

7 853

Prerađivačka industrija

Mehanika, obrada metala

Poljoprivreda, pomorstvo, ribarstvo

Komunikacije, informiranje, umjetnost i zabava

4

Održavanje

9 605

Električna energija, elektronika

IT i telekomunikacijske usluge

5

Naknade

1 901

4.

Osposobljavanje za kvalificirana zanimanja u okviru prioritetne osi 1 Operativnog programa „ESF La Réunion” (CCI 2014FR05SFOP005) Poticanje konkurentnosti i inovativnosti u društvu koje se temelji na znanju.

Pružanje osposobljavanja koje dovodi do stjecanja kvalifikacije, određenih vještina ili svjedodžbe.

Svi prihvatljivi troškovi operacije

Broj cijelih mjeseci po sudioniku (3) za one koji su tijekom ili nakon tečaja osposobljavanja ostvarili jedan od sljedećih rezultata:

dobili diplomu koju je službeno potvrdila ovlaštena organizacija za zastupanje ili ured vlade,

dobili potvrdu o stečenim kompetencijama tijekom ili na kraju tečaja osposobljavanja,

Kategorija

Iznos

A1

3 131

B1

4 277

C1

2 763

D1

2 470

D2

2 332

D3

3 465

E1

2 841

E2

3 392

E3

2 569

F1

2 319

F2

2 990

F3

2 910

G1

2 381

5.

Strukovno osposobljavanje za prekvalifikaciju odraslih osoba u okviru prioritetne osi 1 Operativnog programa „ESF La Réunion” (CCI 2014FR05SFOP005) Poticanje konkurentnosti i inovativnosti u društvu koje se temelji na znanju.

Pružanje strukovnog osposobljavanja na temelju kojeg se može pristupiti obrazovanju za stjecanje kvalifikacije.

Svi prihvatljivi troškovi operacije

Broj cijelih mjeseci po sudioniku za one koji su tijekom ili nakon tečaja osposobljavanja ostvarili jedan od sljedećih rezultata:

dobili potvrdu o stečenim kompetencijama tijekom ili na kraju tečaja osposobljavanja,

upisali dodatni tečaj stručnog osposobljavanja.

Kategorija

Iznos

H1

2 805

2.   Prilagodba iznosa

Iznos jediničnog troška 1. djelomično se temelji na standardnoj veličini jediničnog troška koji u cijelosti financira Francuska. Od ukupno 6 400 EUR, 1 600 EUR odgovara standardnoj veličini jediničnog troška utvrđenoj aktom „instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014” namijenjenoj pokrivanju troškova javnih službi za zapošljavanje mladih ‚Missions Locales’ za obuku svih NEET-ova koji se uključuju u program „Garantie Jeunes”.

Jedinični trošak 1. ažurira država članica u skladu s prilagodbama propisanima nacionalnim pravilima koje se odnose na standardnu veličinu jediničnog troška od 1 600 EUR navedenu u prethodnom stavku 1. koja obuhvaća troškove javnih službi za zapošljavanje mladih.

Iznos jediničnih troškova 2. i 3. temelji se na cijenama proizašlima iz javne nabave za sate osposobljavanja u predmetnim i geografskim područjima. Kad se postupak javne nabave za odgovarajuće tečajeve osposobljavanja ponovi, ti će se iznosi prilagoditi u skladu sa sljedećom formulom:

nova cijena (bez PDV-a) = stara cijena (bez PDV-a) × (0,5 + 0,5 × Sr/So).

Sr je indeks zaposlenih osoba prema INSEE-u (identifikacijska oznaka 1567446) iz najnovije mjesečne publikacije na datum prilagodbe.

So je indeks zaposlenih osoba prema INSEE-u (identifikacijska oznaka 1567446) iz mjesečne publikacije na datum podnošenja ponude za prvu prilagodbu, a zatim, za sljedeće prilagodbe, iz mjesečne publikacije na godišnjicu podnošenja ponude.

Iznosi jediničnih troškova 4. i 5. mogu se prilagoditi na temelju stope inflacije na Réunionu (indeks INSEE) – referentna godina 2017.


(1)  Mlada osoba koje nije zaposlena, ne obrazuje se i ne osposobljava, a sudjeluje u operaciji koja se podupire u okviru „PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER”

(2)  Pravo na naknadu utvrđeno je u odluci br. 88-368 od 15. travnja 1988. koja je izmijenjena odlukom br. 2002-1551 od 23. prosinca 2002.

(3)  Uključujući mjesece u centru za osposobljavanje ili osposobljavanje u poduzeću.


PRILOG II

„PRILOG III.

Uvjeti za nadoknadu izdataka na temelju standardnih veličina jediničnih troškova za Češku

1.   Definicija standardnih veličina jediničnih troškova

Vrsta operacija

Naziv pokazatelja

Kategorija troškova (1)

Mjerna jedinica pokazatelja

Iznosi

(u nacionalnoj valuti CZK, osim ako je drukčije navedeno)

1.

Osnivanje nove ustanove za skrb o djeci u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001) i prioritetne osi 4 operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

Novootvoreno mjesto u novoj ustanovi za skrb o djeci

kupnja opreme za ustanovu za skrb o djeci

upravljanje projektnom fazom koja se odnosi na uspostavu ustanove.

Broj novootvorenih mjesta u novoj ustanovi za skrb o djeci (2)

20 544 uključujući PDV, odnosno 17 451 bez PDV-a

2.

Prenamjena postojeće ustanove u dječju skupinu u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001) i prioritetne osi 4 operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

Prenamijenjeno mjesto u dječjoj skupini (3)

kupnja opreme za prenamijenjeni objekt,

kupnja nastavnih pomagala,

upravljanje projektnom fazom koja se odnosi na prenamjenu objekta

Broj prenamijenjenih mjesta u dječjoj skupini (4)

9 891 uključujući PDV, odnosno 8 642 bez PDV-a

3.

Poslovanje ustanove za skrb o djeci u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001) i prioritetne osi 4 operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

Popunjenost po mjestu u ustanovi za skrb o djeci

plaće nastavnog i nenastavnog osoblja,

poslovanje ustanove za skrb o djeci,

upravljanje poslovanjem

Stopa popunjenosti (5)

730 (6)

4.

Poboljšanje vještina odgajatelja u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001) i prioritetne osi 4 operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

Stjecanje kvalifikacije za obavljanje poslova odgajatelja u ustanovi za skrb o djeci

osposobljavanje i polaganje ispita za stjecanje stručne kvalifikacije

Broj osoba koje steknu stručne kvalifikacije za obavljanje poslova odgajatelja u ustanovi za skrb o djeci

14 760

5.

Najam prostora za potrebe ustanova za skrb o djeci u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001) i prioritetne osi 4 operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

Popunjenost po mjestu u ustanovi za skrb o djeci

plaćanje najma prostora namijenjenog skrbi o djeci

Stopa popunjenosti (7)

64 (8)

6.

Dodatno vanjsko stručno osposobljavanje zaposlenika u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001)

Jedan sat (60 minuta) sudjelovanja zaposlenika u vanjskom tečaju osposobljavanja o općim informacijskim tehnologijama

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući:

izravne troškove osposobljavanja,

neizravne troškove,

plaće sudionika.

Broj odrađenih sati po zaposleniku

324

7.

Dodatno vanjsko stručno osposobljavanje zaposlenika u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001)

Jedan sat (60 minuta) sudjelovanja zaposlenika u vanjskom tečaju osposobljavanja o mekim i upravljačkim vještinama

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući:

izravne troškove osposobljavanja,

neizravne troškove,

plaće sudionika.

Broj odrađenih sati po zaposleniku

593

8.

Dodatno vanjsko stručno osposobljavanje zaposlenika u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001)

Jedan sat (60 minuta) sudjelovanja zaposlenika u vanjskim tečajevima jezičnog osposobljavanja

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući:

izravne troškove osposobljavanja,

neizravne troškove,

plaće sudionika.

Broj odrađenih sati po zaposleniku

230

9.

Dodatno vanjsko stručno osposobljavanje zaposlenika u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001)

Jedan sat (60 minuta) sudjelovanja zaposlenika u tečaju osposobljavanja o specijaliziranim informacijskim tehnologijama

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući:

izravne troškove osposobljavanja,

neizravne troškove,

plaće sudionika.

Broj odrađenih sati po zaposleniku

609

10.

Dodatno vanjsko stručno osposobljavanje zaposlenika u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa programa programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001)

Jedan sat (60 minuta) sudjelovanja zaposlenika u vanjskom tečaju osposobljavanja o računovodstvu, ekonomiji i pravu

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući:

izravne troškove osposobljavanja,

neizravne troškove,

plaće sudionika.

Broj odrađenih sati po zaposleniku

436

11.

Dodatno vanjsko stručno osposobljavanje zaposlenika u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa programa programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001)

Jedan sat (60 minuta) sudjelovanja zaposlenika u vanjskom tehničkom i drugom stručnom osposobljavanju

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući:

izravne troškove osposobljavanja,

neizravne troškove,

plaće sudionika.

Broj odrađenih sati po zaposleniku

252

12.

Dodatno interno (9) stručno osposobljavanje zaposlenika u okviru prioritetne osi 1 operativnog programa programa „Zapošljavanje” (2014CZ05M9OP001)

Jedan sat (60 minuta) sudjelovanja zaposlenika u tečaju osposobljavanja koji provodi edukator zaposlen u istoj ustanovi u sljedećim područjima:

opće informacijske tehnologije,

meke i upravljačke vještine,

jezici,

specijalizirane informacijske tehnologije,

računovodstvo, ekonomija i pravo,

tehnička i druga stručna područja.

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući:

izravne troškove osoblja,

neizravne troškove,

plaće sudionika.

Broj odrađenih sati po zaposleniku

144

13.

Potpora koju pruža privremeno zaposleno osoblje u školskoj/obrazovnoj ustanovi u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa „Istraživanje, razvoj i obrazovanje” (2014CZ05M2OP001)

0,1 jedinica ekvivalenta punog radnog vremena mjesečno odrađena na radnome mjestu školskog psihologa i/ili specijaliziranog školskog pedagoga

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Količina mjesečno odrađenih 0,1 jedinica ekvivalenta punog radnog vremena

5 871

14.

Potpora koju pruža privremeno zaposleno osoblje u školskoj/obrazovnoj ustanovi u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

0,1 jedinica ekvivalenta punog radnog vremena mjesečno odrađena na radnome mjestu školskog asistenta i/ili socijalnog pedagoga

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Količina mjesečno odrađenih 0,1 jedinica ekvivalenta punog radnog vremena

Školski asistent: 3 617

Socijalni pedagog: 4 849

15.

Potpora koju pruža privremeno zaposleno osoblje u školskoj/obrazovnoj ustanovi u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

0,1 jedinica ekvivalenta punog radnog vremena mjesečno odrađena na radnome mjestu dadilje

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Količina mjesečno odrađenih 0,1 jedinica ekvivalenta punog radnog vremena

3 402

16.

Održavanje izvannastavnih aktivnosti za djecu/učenike za koje postoji rizik od neuspjeha u školi u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa „Istraživanje, razvoj i obrazovanje” (2014CZ05M2OP001) i prioritetne osi 4 operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

Održavanje bloka izvannastavnih aktivnosti koji se sastoji od 16 nastavnih jedinica u trajanju od 90 minuta za skupinu od najmanje 6 djece/učenika od kojih za dvoje postoji rizik od neuspjeha u školi

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj odrađenih blokova koji se sastoje od 16 nastavnih jedinica u trajanju od 90 minuta za skupinu od najmanje 6 djece/učenika od kojih za dvoje postoji rizik od neuspjeha u školi

17 833

17.

Podučavanje učenika za koje postoji rizik od neuspjeha u školi u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa „Istraživanje, razvoj i obrazovanje” (2014CZ05M2OP001) i prioritetne osi 4 operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

Održavanje bloka od 16 sati poduke za skupinu od najmanje troje registriranih učenika za koje postoji rizik od neuspjeha u školi

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj održanih blokova od 16 sati za skupinu od najmanje troje registriranih učenika za koje postoji rizik od neuspjeha u školi

8 917

18.

Profesionalni razvoj pedagoga putem strukturiranih tečajeva osposobljavanja u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa „Istraživanje, razvoj i obrazovanje” (2014CZ05M2OP001) i prioritetne osi 4 operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

Sati stručnog osposobljavanja za pedagoge

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osposobljavanja

Broj odrađenih sati osposobljavanja po pedagogu

1)

435 za osposobljavanje u okviru redovne nastave

2)

170 za osposobljavanje izvan okvira redovne nastave

19.

Pružanje informacija roditeljima na sastancima u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa „Istraživanje, razvoj i obrazovanje” (2014CZ05M2OP001) i prioritetne osi 4 operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

Tematski sastanak s najmanje osam roditelja u trajanju od najmanje dva sata (120 minuta)

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj tematskih sastanaka s najmanje osam roditelja u trajanju od najmanje dva sata (120 minuta)

3 872

20.

Profesionalni razvoj pedagoga u školama i obrazovnim ustanovama u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

Blok u trajanju od 30 sati vanjskog mentorstva/obuke za skupinu od najmanje tri, a najviše osam pedagoga

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj odrađenih blokova u trajanju od 30 sati mentorstva/obuke za skupinu od najmanje tri, a najviše osam pedagoga

31 191

21.

Profesionalni razvoj pedagoga u školama i obrazovnim ustanovama u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

Ciklus osposobljavanja u trajanju od 15 sati strukturiranog praćenja rada koje obavlja pedagog

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj odrađenih ciklusa osposobljavanja od 15 sati po pedagogu koji je sudjelovao u strukturiranom posjetu drugom pedagogu u drugoj školi

4 505

22.

Profesionalni razvoj pedagoga u školama i obrazovnim ustanovama u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

Ciklus od 10 sati osposobljavanja uzajamnom suradnjom u skupini od najmanje tri pedagoga

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj odrađenih ciklusa osposobljavanja u trajanju od 10 sati u skupini od najmanje tri pedagoga

8 456

23.

Profesionalni razvoj nastavnog osoblja u školama/obrazovnim ustanovama u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

Nastavna jedinica održana u tandemu (10) u trajanju od 2,75 sati

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj odrađenih nastavnih jedinica u tandemu

815

24.

Profesionalni razvoj pedagoga u školama/obrazovnim ustanovama u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

Ciklus od 19 sati uzajamne suradnje i učenja u kojemu sudjeluju stručnjak i dva pedagoga.

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj odrađenih ciklusa u trajanju od 19 sati u kojima sudjeluju stručnjak i druga dva pedagoga

5 637

25.

Usluge savjetovanja o karijeri u školama i suradnja između škola i poslodavaca u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

0,1 jedinica ekvivalenta punog radnog vremena mjesečno odrađena na radnome mjestu savjetnika o karijeri i/ili koordinatora za suradnju između škole i poslodavaca

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Količina mjesečno odrađenih 0,1 jedinica ekvivalenta punog radnog vremena

4 942

26.

Profesionalni razvoj pedagoga u školama/obrazovnim ustanovama u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

Ciklus osposobljavanja u trajanju od 8,5 sati strukturiranog praćenja rada koje obavljaju pedagog i mentor

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj odrađenih ciklusa osposobljavanja u trajanju od 8,5 sati po strukturiranom posjetu instituciji/poduzeću/ustanovi

2 395

27.

Razvoj stručnih kompetencija pedagoga u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa „Istraživanje, razvoj i obrazovanje” (2014CZ05M2OP001) i prioritetne osi 4 operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

Ciklus osposobljavanja u trajanju od 3,75 sati ili četiri ciklusa osposobljavanja u trajanju od 3,75 sati u kojemu sudjeluju pedagog i stručnjak/tehničar za informacijske i komunikacijske tehnologije

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj odrađenih ciklusa osposobljavanja u trajanju od 3,75 sati u kojemu sudjeluju pedagog i stručnjak/tehničar za informacijske i komunikacijske tehnologije

Jedan ciklus: 1 103

Četiri ciklusa: 4 412

28.

Mobilnost istraživača u okviru prioritetne osi 2 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

Mjeseci mobilnosti po istraživaču

Svi prihvatljivi troškovi operacije

Broj mjeseci mobilnosti po istraživaču

Sastavni elementi

Iznos (11) (EUR)

Naknada za životne troškove (mobilnost sudionika koji dolaze u CZ)

Niži položaj

2 674

Viši položaj

3 990

Iznosi naknade za životne troškove za mobilnost iz Češke prema inozemstvu izračunavaju se množenjem iznosa za mobilnost sudionika koji dolaze u Češku s odgovarajućim korekcijskim koeficijentom navedenim u točki 3. u nastavku, ovisno o zemlji odredišta.

Naknada za mobilnost

600

Obiteljska naknada

500

Troškovi istraživanja, osposobljavanja i umrežavanja

800

Troškovi upravljanja i neizravni troškovi

650

29.

Pomoć učenicima s različitim materinskim jezikom te potpora učiteljima ili roditeljima koju pruža službenik za međukulturne odnose ili dvojezični asistent u okviru prioritetne osi 4 operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

1)

0,1 jedinica ekvivalenta punog radnog vremena mjesečno odrađena na radnome mjestu službenika za međukulturne odnose (12) ili dvojezičnog asistenta;

2)

Jedan sat (60 minuta) koji odrađuje službenik za međukulturne odnose (13)

Svi prihvatljivi troškovi operacije

1)

Količina 0,1 jedinica ekvivalenta punog radnog vremena mjesečno odrađena na radnom mjestu službenika za međukulturne odnose ili dvojezičnog asistenta

2)

Broj sati koje je odradio službenik za međukulturne odnose

1)

Službenik za međukulturne odnose: 5 373

Dvojezični asistent: 4 464

2)

Službenik za međukulturne odnose: 308

30.

Projekti transnacionalne mobilnosti namijenjeni osposobljavanju obrazovnog osoblja u okviru prioritetne osi 4 „Obrazovanje i učenje te potpora zapošljavanju” operativnog programa „Prag – stup razvoja” (2014CZ16M2OP001)

Pripravništvo u trajanju od četiri dana za obrazovno osoblje u školi u nekoj drugoj državi članici EU-a koje se sastoji od najmanje 24 sata obrazovnih aktivnosti

Svi prihvatljivi troškovi operacije, odnosno:

1)

plaće sudionika

2)

troškovi organizacije pripravništva u školi domaćinu i školi koja šalje sudionika

3)

putni troškovi i troškovi boravka.

Broj pripravništava u trajanju od četiri dana u kojima je sudjelovalo obrazovno osoblje u školi u nekoj drugoj državi članici EU-a

1)

5 087

2)

350 EUR

3)

Tim se iznosima za svako pripravništvo u trajanju od četiri dana može dodati iznos po sudioniku za pokrivanje putnih troškova i troškova boravka kako slijedi:

Putni troškovi ovisno o udaljenosti (14):

 

Iznos

10–99 km:

20 EUR

100–499 km:

180 EUR

500–1 999 km:

275 EUR

2 000 –2 999 km:

360 EUR

3 000 –3 999 km:

530 EUR

4 000 –7 999 km:

820 EUR

8 000 km i više:

1 300 EUR

Troškovi boravka, ovisno o zemlji:

 

Iznos

Danska, Irska Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

448 EUR

Belgija, Bugarska, Grčka, Francuska, Italija, Cipar, Luksemburg, Mađarska, Austrija, Poljska, Rumunjska, Finska

392 EUR

Njemačka, Španjolska, Latvija, Malta, Portugal, Slovačka

336 EUR

Estonija, Hrvatska, Litva, Slovenija

280 EUR

31.

Razvoj vještina učenika i osoblja u školama/obrazovnim ustanovama u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

Nastavna jedinica u trajanju od 45 minuta uz upotrebu alata IKT-a, za skupinu od najmanje 10 učenika od kojih za najmanje troje postoji rizik od neuspjeha u školi

Svi prihvatljivi troškovi operacije, uključujući izravne troškove IKT-a i izravne troškove osoblja

Broj nastavnih jedinica u trajanju od 45 minuta za skupinu od najmanje 10 učenika od kojih za najmanje troje postoji rizik od neuspjeha u školi

2 000

32.

Profesionalni razvoj nastavnog osoblja u okviru prioritetne osi 3 operativnog programa ‚Istraživanje, razvoj i obrazovanje’ (2014CZ05M2OP001)

Projektni dan u okviru kojeg nastavno osoblje provodi metodu suradničkog poučavanja

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući putne troškove i izravne troškove osoblja

Broj projektnih dana suradničkog poučavanja za koje vrijedi sljedeće:

sastoje se od četiri nastavne jedinice od kojih svaka traje 45 minuta i poučava se izvan uobičajenog školskog okruženja,

poučava se skupina od najmanje 10 učenika od kojih za najmanje troje postoji rizik od neuspjeha u školi, a dodatno je predviđeno najmanje 60 minuta zajedničke pripreme i promišljanja.

6 477

2.   Prilagodba iznosa

Stopa za jedinične troškove 6.–11. može se prilagoditi zamjenom iznosa početne minimalne plaće u metodi izračuna koja se sastoji od minimalne plaće, troška osposobljavanja i neizravnih troškova.

Stopa za jedinični trošak 12. može se prilagoditi zamjenom početnih izravnih troškova osoblja, uključujući doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje, i/ili plaća sudionika, uključujući doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje, u metodi izračuna koja se sastoji od izravnih troškova osoblja, uključujući doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje, i/ili plaća sudionika, uključujući doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje.

Stopa za jedinične troškove 13.–17., 19.–27. i 29. može se prilagoditi zamjenom početnih izravnih troškova osoblja, uključujući doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje, u metodi izračuna koja se sastoji od izravnih troškova osoblja, uključujući doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje, i neizravnih troškova.

Stopa za jedinični trošak 18. može se prilagoditi zamjenom plaća sudionika, uključujući doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje, u metodi izračuna koja se sastoji od troškova osposobljavanja i plaća sudionika, uključujući doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje, i neizravnih troškova.

Stope za jedinični trošak 28. mogu se prilagoditi zamjenom iznosâ naknade za životne troškove, naknade za mobilnost, obiteljske naknade, troškova istraživanja, osposobljavanja i umrežavanja te troškova upravljanja i neizravnih troškova.

Stopa za jedinični trošak 30. može se prilagoditi zamjenom početnih izravnih troškova osoblja, uključujući doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje, troškova organizacije pripravništva u školi domaćinu i školi koja šalje sudionika te putnih troškova i troškova boravka u metodi izračuna koja se sastoji od izravnih troškova osoblja, uključujući doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje, troškova povezanih s organizacijom pripravništva u školi domaćinu i školi koja šalje sudionika te putnih troškova i troškova boravka.

Stopa za jedinični trošak 32. može se prilagoditi zamjenom iznosa putnih troškova u metodi izračuna koja se sastoji od izravnih putnih troškova, izravnih troškova osoblja i neizravnih troškova.

Prilagodbe će se temeljiti na ažuriranim podacima kako slijedi:

kad je riječ o minimalnoj plaći, na izmjenama minimalne plaće kako je određeno vladinom Uredbom br. 567/2006 Zb.,

kad je riječ o doprinosima za socijalno osiguranje, na izmjenama doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje, kako je definirano Zakonom br. 589/1992 Zb. o socijalnom osiguranju, i

kad je riječ o doprinosima za zdravstveno osiguranje, na izmjenama doprinosa poslodavaca za zdravstveno osiguranje, kako je definirano Zakonom br. 592/1992 Zb. o premijama za zdravstveno osiguranje,

kad je riječ o prosječnim plaćama radi određivanja troškova plaća/osoblja, vidjeti izmjene najnovijih godišnjih objavljenih podataka za odgovarajuće kategorije u informacijskom sustavu prosječnih primanja (www.ISPV.cz),

za naknadu za životne troškove, naknadu za mobilnost, obiteljsku naknadu, troškove istraživanja, osposobljavanja i umrežavanja te troškove upravljanja i neizravne troškove, vidjeti izmjene stopa za Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie u okviru Obzora 2020. kako su objavljene na https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/,

kad je riječ o putnim troškovima, troškovima boravka i troškovima organizacije u okviru jediničnog troška 30., na izmjenama iznosa putnih troškova i troškova organizacije te pojedinačnoj potpori koju je utvrdila Europska komisija za Ključnu aktivnost 1 (projekti mobilnosti) u okviru programa Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/),

kad je riječ o putnim troškovima u okviru jediničnog troška 32., na izmjenama iznosa putnih troškova za udaljenosti između 10 i 99 kilometara kako su utvrđene s pomoću ‚kalkulatora udaljenosti’ programa Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr).

3.   Tablica koeficijenata povezanih s mobilnošću istraživača prema inozemstvu

Zemlja

Korekcijski koeficijent

 

Zemlja

Korekcijski koeficijent

Albanija

0,908

 

Latvija

0,906

Argentina

0,698

 

Luksemburg

1,193

Australija

1,253

 

Mađarska

0,909

Belgija

1,193

 

Sjeverna Makedonija

0,816

Bosna i Hercegovina

0,878

 

Malta

1,069

Brazil

1,098

 

Meksiko

0,840

Bugarska

0,853

 

Republika Moldova

0,729

Crna Gora

0,798

 

Njemačka

1,179

Češka

1,000

 

Nizozemska

1,245

Kina

1,014

 

Norveška

1,574

Danska

1,615

 

Poljska

0,912

Estonija

0,934

 

Portugal

1,063

Farski Otoci

1,600

 

Austrija

1,251

Finska

1,391

 

Srbija

0,801

Francuska

1,325

 

Rumunjska

0,815

Hrvatska

1,163

 

Rusija

1,378

Indija

0,630

 

Grčka

1,106

Indonezija

0,899

 

Slovačka

0,986

Irska

1,354

 

Slovenija

1,027

Italija

1,273

 

Španjolska

1,165

Izrael

1,297

 

Švedska

1,333

Japan

1,383

 

Švicarska

1,350

Republika Južna Afrika

0,666

 

Turska

1,033

Južna Koreja

1,255

 

Ukrajina

1,101

Kanada

1,031

 

Sjedinjene Američke Države

1,186

Cipar

1,095

 

Ujedinjena Kraljevina

1,436

Litva

0,872

 

Vijetnam

0,610


(1)  Za jedinične troškove 1.–5. navedenim kategorijama troškova obuhvaćeni su svi troškovi povezani s tom operacijom, osim za prvu i drugu vrstu operacija, koje mogu uključivati i druge kategorije troškova.

(2)  Podrazumijeva novo mjesto uključeno u kapacitet nove ustanove za skrb o djeci, kako je registrirana u skladu s nacionalnim propisima; za svako novo mjesto postoji dokaz o opremi.

(3)  Dječja skupina znači da je registrirana kao takva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o pružanju usluga skrbi o djeci u dječjoj skupini.

(4)  Podrazumijeva mjesto u postojećem objektu koji je u skladu s nacionalnim zakonodavstvom novoregistriran kao prostor za dječju skupinu, koje je uključeno u službeni kapacitet te skupine i za koje postoji dokaz o opremi.

(5)  Stopa popunjenosti definira se kao broj djece koja pohađaju ustanovu za skrb o djeci pola dana tijekom šest mjeseci, podijeljen s maksimalnim kapacitetom ustanove na poludnevnoj osnovi tijekom šest mjeseci i pomnožen sa 100.

(6)  Taj će se iznos plaćati za svaki postotni bod popunjenosti po mjestu do najviše 75 postotnih bodova za razdoblje od šest mjeseci. Nadoknada nije moguća ako stopa popunjenosti iznosi manje od 20 %.

(7)  Stopa popunjenosti definira se kao broj djece koja pohađaju ustanovu za skrb o djeci pola dana tijekom šest mjeseci, podijeljen s maksimalnim kapacitetom ustanove na poludnevnoj osnovi tijekom šest mjeseci i pomnožen sa 100.

(8)  Taj će se iznos plaćati za svaki postotni bod popunjenosti po mjestu do najviše 75 postotnih bodova za razdoblje od šest mjeseci. Nadoknada nije moguća ako stopa popunjenosti iznosi manje od 20 %.

(9)  Interno osposobljavanje provodi edukator zaposlen u istoj ustanovi.

(10)  Nastavna jedinica održana u tandemu suradnja je dvaju pedagoga u cilju uzajamnog jačanja njihova profesionalnog razvoja zajedničkim planiranjem i provođenjem metoda poučavanja u razredu te promišljanjem o njima.

(11)  Ukupan iznos po sudioniku ovisit će o značajkama svakog slučaja mobilnosti i primjenjivosti svakog od utvrđenih sastavnih elemenata.

(12)  Taj će se pokazatelj upotrebljavati za službenike za međukulturne odnose ili dvojezične asistente koje izravno zapošljava škola u punom ili nepunom radnom vremenu.

(13)  Taj će se pokazatelj upotrebljavati za vanjske službenike za međukulturne odnose koje škola zapošljava da bi pružali svoje usluge po satu.

(14)  Troškovi se temelje na putnoj udaljenosti po sudioniku. Putne udaljenosti izračunavaju se s pomoću kalkulatora udaljenosti Europske komisije – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr


PRILOG III

„PRILOG V.

Uvjeti za nadoknadu izdataka na temelju standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za Maltu

1.   Definicija standardnih veličina jediničnih troškova

Vrsta operacija

Naziv pokazatelja

Kategorija troškova

Mjerna jedinica pokazatelja

Iznosi

(u EUR)

1.

Pomoć za zapošljavanje (Program A2E) u okviru prioritetne osi 1 ESF-ova Operativnog programa II. ‚Ulaganje u ljudski kapital radi stvaranja više mogućnosti i promicanja dobrobiti društva’ (2014MT05SFOP001)

Pomoć za zapošljavanje koja se tjedno isplaćuje radnicima u nepovoljnom položaju, radnicima u izuzetno nepovoljnom položaju ili radnicima s invaliditetom (1).

Svi troškovi povezani s poticajima za zapošljavanje.

Broj tjedana u radnom odnosu po zaposleniku.

1.

radnik u nepovoljnom položaju – 85 EUR tjedno u razdoblju od najviše 52 tjedna;

2.

radnik u izuzetno nepovoljnom položaju – 85 EUR tjedno u razdoblju od najviše 104 tjedna;

3.

radnik s invaliditetom – 125 EUR tjedno u razdoblju od najviše 156 tjedana.

2.

Pomoć poduzećima u privatnom sektoru za osposobljavanje (program ‚Ulaganje u vještine’) u okviru prioritetne osi 3 ESF-ova Operativnog programa II. ‚Ulaganje u ljudski kapital radi stvaranja više mogućnosti i promicanja dobrobiti društva’ (2014MT05SFOP001)

Sudjelovanje u jednom satu akreditiranog ili neakreditiranog vanjskog osposobljavanja

Izravni troškovi vanjskog osposobljavanja

Broj odrađenih sati po sudioniku

25

3.

Pomoć poduzećima u privatnom sektoru za osposobljavanje (program ‚Ulaganje u vještine’) u okviru prioritetne osi 3 ESF-ova Operativnog programa II. ‚Ulaganje u ljudski kapital radi stvaranja više mogućnosti i promicanja dobrobiti društva’ (2014MT05SFOP001)

Održavanje jednog sata akreditiranog ili neakreditiranog internog osposobljavanja

Troškovi plaće edukatora zaposlenog u istoj ustanovi

Broj odrađenih sati osposobljavanja po edukatoru

4,90

4.

Pomoć poduzećima u privatnom sektoru za osposobljavanje (program ‚Ulaganje u vještine’) u okviru prioritetne osi 3 ESF-ova Operativnog programa II. ‚Ulaganje u ljudski kapital radi stvaranja više mogućnosti i promicanja dobrobiti društva’ (2014MT05SFOP001)

Sudjelovanje u jednom satu akreditiranog ili neakreditiranog internog ili vanjskog osposobljavanja

Troškovi plaće po sudioniku

Broj odrađenih sati po sudioniku

4,90

5.

Osposobljavanje i radno iskustvo u okviru Garancije za mlade, prioritetne osi 1, prioriteta ulaganja 8.ii operativnog programa 2014MT05SFOP001

(1)

osobe mlađe od 25 godina koje dobivaju izvješće o profiliranju;

Svi prihvatljivi troškovi operacije

(1)

broj osoba mlađih od 25 godina koje dobivaju izvješće o profiliranju;

(1)

izvješće o profiliranju: 2 000,60

(2)

osobe mlađe od 25 godina koje završavaju osposobljavanje;

(2)

broj osoba mlađih od 25 godina koje dobivaju svjedodžbu o završenom osposobljavanju;

(2)

svjedodžba o završenom osposobljavanju: 1 714,80

(3)

osobe mlađe od 25 godina koje stječu radno iskustvo.

(3)

broj osoba mlađih od 25 godina koje dobivaju potvrdu o stečenom radnom iskustvu.

(3)

potvrda o stečenom radnom iskustvu: 2 000,60

6.

Osposobljavanje u području informacijskih tehnologija u okviru Garancije za mlade, prioritetne osi 1, prioriteta ulaganja 8.ii operativnog programa 2014MT05SFOP001.

(1)

osobe mlađe od 25 godina koje započinju drugi stupanj tečaja informacijskih tehnologija dostupnog u programu alternativnog učenja u okviru malteškog kvalifikacijskog okvira (2);

Svi prihvatljivi troškovi operacije

(1)

broj osoba mlađih od 25 godina koje su započele drugi stupanj tečaja informacijskih tehnologija u programu alternativnog učenja;

(1)

početak osposobljavanja u području informacijskih tehnologija: 226,50

(2)

osobe mlađe od 25 godina koje završavaju drugi stupanj tečaja informacijskih tehnologija u programu alternativnog učenja u okviru malteškog kvalifikacijskog okvira.

(2)

broj osoba mlađih od 25 godina koje dobivaju potvrdu o završetku drugog stupnja tečaja informacijskih tehnologija u programu alternativnog učenja.

(2)

potvrda o dovršetku osposobljavanja u području informacijskih tehnologija: 528,50

7.

Osposobljavanje u području informacijskih tehnologija (Europska računalna diploma) u okviru Garancije za mlade, prioritetne osi 1, prioriteta ulaganja 8.ii operativnog programa 2014MT05SFOP001.

(1)

osobe mlađe od 25 godina koje započinju treći stupanj tečaja za stjecanje standardne europske računalne diplome (ECDL) (3) dostupnog u programu alternativnog učenja u okviru malteškog kvalifikacijskog okvira;

Svi prihvatljivi troškovi operacije

(1)

broj osoba mlađih od 25 godina koje započinju treći stupanj tečaja za stjecanje standardne europske računalne diplome dostupnog u programu alternativnog učenja;

(1)

početak osposobljavanja za stjecanje europske računalne diplome: 114,60

(2)

osobe mlađe od 25 godina koje završavaju treći stupanj tečaja za stjecanje standardne europske računalne diplome dostupnog u programu alternativnog učenja u okviru malteškog kvalifikacijskog okvira.

(2)

broj osoba mlađih od 25 godina koje dobivaju potvrdu o završetku trećeg stupnja tečaja za stjecanje standardne europske računalne diplome dostupnog u programu alternativnog učenja.

(2)

potvrda o završetku tečaja za stjecanje europske računalne diplome: 267,40

8.

Tečajevi prevencije za malteški Fakultet umjetnosti, znanosti i tehnologije (MCAST) u okviru Garancije za mlade, prioritetne osi 1, prioriteta ulaganja 8.ii operativnog programa 2014MT05SFOP001.

(1)

osobe mlađe od 25 godina koje započinju tečaj prevencije na MCAST-u;

Svi prihvatljivi troškovi operacije

(1)

broj osoba mlađih od 25 godina koje započinju tečaj prevencije na MCAST-u;

(1)

početak tečaja prevencije na MCAST-u: 90,90

(2)

osobe mlađe od 25 godina koje polažu ispit na MCAST-u nakon pohađanja tečaja prevencije;

(2)

broj osoba mlađih od 25 godina koje polažu ispit na MCAST-u nakon pohađanja tečaja prevencije;

(2)

polaganje ispita na MCAST-u: 181,80

(3)

osobe mlađe od 25 godina koje nastavljaju redovni tečaj na MCAST-u tijekom sljedeće akademske godine ili potvrda da je sudionik položio završni ispit na MCAST-u i stekao potpune kvalifikacije.

(3)

broj mladih osoba koje nastavljaju redovni tečaj na MCAST-u tijekom sljedeće akademske godine ili potvrda da je sudionik položio završni ispit na MCAST-u i stekao potpune kvalifikacije.

(3)

položen ispit na MCAST-u i nastavljanje redovnog nastavnog programa ili stjecanje potpune kvalifikacije: 30,30

9.

Tečajevi prevencije za stjecanje potvrde o sekundarnom obrazovanju koju dodjeljuje Ministarstvo obrazovanja i zapošljavanja u okviru Garancije za mlade, prioritetne osi 1, prioriteta ulaganja 8.ii operativnog programa 2014MT05SFOP001.

(1)

osobe mlađe od 25 godina koje započinju tečaj prevencije za stjecanje potvrde o sekundarnom obrazovanju Ministarstva obrazovanja i zapošljavanja;

Svi prihvatljivi troškovi operacije

(1)

broj osoba mlađih od 25 godina koje započinju tečaj prevencije za stjecanje potvrde o sekundarnom obrazovanju Ministarstva obrazovanja i zapošljavanja;

(1)

početak tečaja prevencije za stjecanje potvrde o sekundarnom obrazovanju Ministarstva obrazovanja i zapošljavanja: 88,50

(2)

osobe mlađe od 25 godina koje polažu ispit za stjecanje potvrde o sekundarnom obrazovanju Ministarstva obrazovanja i zapošljavanja nakon pohađanja tečaja prevencije;

(2)

broj osoba mlađih od 25 godina koje polažu ispit za stjecanje potvrde o sekundarnom obrazovanju Ministarstva obrazovanja i zapošljavanja nakon pohađanja tečaja prevencije;

(2)

pristupanje ispitu za stjecanje potvrde o sekundarnom obrazovanju Ministarstva obrazovanja i zapošljavanja: 162,25

(3)

mladi koji polože ispit za stjecanje potvrde o sekundarnom obrazovanju Ministarstva obrazovanja i zapošljavanja s boljim uspjehom nego prije.

(3)

broj mladih osoba koje polože ispit za stjecanje potvrde o sekundarnom obrazovanju Ministarstva obrazovanja i zapošljavanja s boljim uspjehom nego prije.

(3)

položen ispit za stjecanje potvrde o sekundarnom obrazovanju Ministarstva obrazovanja i zapošljavanja s boljim uspjehom nego prije: 44,25

2.   Prilagodba iznosa

Jedinični trošak 1. može se prilagoditi zamjenom početne minimalne plaće i/ili zakonskog doplatka i/ili tjednih naknada i/ili doprinosa za socijalno osiguranje u metodi izračuna koja se sastoji od najnižeg tjednog iznosa nacionalne minimalne plaće za određenu godinu, zakonskog doplatka, tjednih naknada i doprinosa za socijalno osiguranje, te dijeljenjem tog rezultata s 2.

Jedinični trošak 2. može se prilagoditi primjenom godišnje stope inflacije na odgovarajuće stope. Od 2017. za određenu godinu N to se može učiniti primjenom stope inflacije za godinu N – 1 koju objavljuje Ured za državnu statistiku Malte na sljedećoj poveznici: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

Jedinični troškovi 3.–4. mogu se prilagoditi zamjenom početne nacionalne minimalne plaće za osobe u dobi od 18 godina ili starije i/ili zakonskih doplataka i/ili tjednih naknada i/ili doprinosa za socijalno osiguranje u metodi izračuna koja se sastoji od satnice nacionalne minimalne plaće za osobe u dobi od 18 godina ili starije za određenu godinu, zakonskih doplataka, tjednih naknada i doprinosa za socijalno osiguranje.

Prilagodbe će se temeljiti na ažuriranim podacima kako slijedi:

nacionalna minimalna plaća određena je nacionalnim supsidijarnim zakonodavstvom 452.71 (malteški propisi o nacionalnoj minimalnoj plaći),

zakonski doplaci, tjedne naknade i doprinosi za socijalno osiguranje navedeni su u poglavlju 452. malteškog zakonodavstva o zapošljavanju i Zakonu o industrijskim odnosima.

Jedinični troškovi 5.–9. mogu se prilagoditi u skladu sa stopom inflacije na nacionalnoj razini za relevantnu godinu u kojoj se provodi predmetna intervencija. Godišnje stope inflacije objavljuje Nacionalni ured za statistiku i dostupne su na: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx.

3.   Definicija paušalnih iznosa

Vrsta operacija

Naziv pokazatelja

Kategorija troškova

Mjerna jedinica pokazatelja

Iznosi

(u EUR)

Sve operacije Operativnog programa 2014MT05SFOP001

Novi ukupni izdaci uključeni u zahtjev za plaćanje (tj. ukupni prihvatljivi izdaci uključeni u zahtjev za plaćanje koji još nije uzet u obzir pri izračunavanju rate od 100 000 EUR) za pokrivanje neizravnih troškova operacije.

Neizravni troškovi

Rate od 100 000 EUR novih ukupnih izdataka po skupini (4) operacija uključene u zahtjev za plaćanje podnesen Europskoj komisiji.

Vidjeti točku 4.

4.   Iznosi

Vrsta subjekta

Javni subjekt

Ministarstvo/odjel

Nevladine organizacije

Državni zavod za zapošljavanje

Veličina projekta

Veliki

8 000 EUR

8 000 EUR

/

25 000 EUR

Srednji

25 000 EUR

25 000 EUR

/

25 000 EUR

Mali

25 000 EUR

25 000 EUR

25 000 EUR

25 000 EUR

5.   Prilagodba iznosa

Nije primjenjivo.


(1)  Kako je definirano Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).

(2)  https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx

(3)  http://ecdl.org

(4)  Operacije se grupiraju prema vrsti korisnika i veličini projekta. Operacije za koje je potpisivanjem izvornog sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava utvrđen ukupni proračun projekta manji od 750 000 EUR smatraju se malim operacijama, one s proračunom od 750 000 EUR do 3 000 000 EUR smatraju se srednjim operacijama, a velike su operacije one s proračunom od 3 000 000 EUR i više.


PRILOG IV

„PRILOG VI.

Uvjeti za nadoknadu izdataka na temelju standardnih veličina jediničnih troškova za Italiju

1.   Definicija standardnih veličina jediničnih troškova

Vrsta operacija

Naziv pokazatelja

Kategorija troškova

Mjerna jedinica pokazatelja

Iznosi

(u EUR)

1.

Mjera 1.B nacionalnog operativnog programa „Inicijativa za zapošljavanje mladih” (2014IT05M9OP001) i slične operacije (1) u okviru:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Satnica za potporu na 1. razini usmjeravanja

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj odrađenih sati pružanja potpore na 1. razini usmjeravanja

34,00

2.

Mjera 1.C nacionalnog operativnog programa „Inicijativa za zapošljavanje mladih” (2014IT05M9OP001) i slične operacije (2) u okviru:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Satnica za specijalističku potporu ili za potporu na 2. razini usmjeravanja

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj odrađenih sati pružanja specijalističke potpore ili potpore na 2. razini usmjeravanja

35,50

3.

Mjere 2.A, 2.B, 4.A, 4.C i 7.1. nacionalnog operativnog programa „Inicijativa za zapošljavanje mladih” (2014IT05M9OP001) i slične operacije (3) u okviru:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.

Satnica za sljedeće oblike osposobljavanja:

osposobljavanje usmjereno na integraciju na tržištu rada

reintegracija u sustav školovanja i osposobljavanja za mlade u dobi od 15 do 18 godina

naukovanje radi stjecanja kvalifikacije i diplome

naukovanje radi višeg osposobljavanja i istraživanja

osposobljavanje za samozapošljavanje ili samopoduzetništvo (4)

Satnica ovisi o vrsti razreda (A, B ili C (5))

B.

Satnica po polazniku osposobljavanja

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja, a isključujući novčanu naknadu polaznicima.

Broj sati po tečaju za osposobljavanje s obzirom na vrstu razreda i broj sati po polazniku.

VRSTA RAZREDA

SATNICA PO TEČAJU

SATNICA PO POLAZNIKU

C

73,13

0,80

B

117,00

A

146,25

4.

Mjera 3 nacionalnog operativnog programa „Inicijativa za zapošljavanje mladih” (2014IT05M9OP001) i slične operacije (6) u okviru:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Novi ugovori o zapošljavanju kao rezultat programa obuke za radno mjesto

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja

Broj novih ugovora o zapošljavanju s obzirom na vrstu ugovora i klasifikaciju profila (od niske do vrlo visoke) (7)

Klasifikacija profila

NISKA

SREDNJA

VISOKA

VRLO VISOKA

Ugovor na neodređeno vrijeme i ugovor o naukovanju 1. i 3. razine

1 500

2 000

2 500

3 000

Naukovanje 2. razine, ugovor na određeno vrijeme i privremeni ugovor (≥ 12 mjeseci)

1 000

1 300

1 600

2 000

ugovor na određeno vrijeme i privremeni ugovor (6–12 mj.)

600

800

1 000

1 200

5.

Mjera 5 nacionalnog operativnog programa „Inicijativa za zapošljavanje mladih” (2014IT05M9OP001) i slične operacije (8) u okviru:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Nova regionalna/međuregionalna/transnacionalna pripravništva

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja za pripravništvo

Broj pripravništava s obzirom na klasifikaciju profila

 

NISKA

SREDNJA

VISOKA

VRLO VISOKA

REGIONALNA/MEĐUREGIONALNA/TRANSNACIONALNA

200

300

400

500

6.

Mjera 5 nacionalnog operativnog programa „Inicijativa za zapošljavanje mladih” (2014IT05M9OP001) i slične operacije (9) u okviru:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Pripravništva u okviru međuregionalne mobilnosti

Za međuregionalnu mobilnost: svi prihvatljivi troškovi, uključujući putne troškove, troškove smještaja i troškove za obroke, a isključujući novčane naknade sudionicima.

Broj pripravništava s obzirom na lokaciju, a u slučaju međuregionalne mobilnosti, trajanje pripravništva

Za međuregionalnu mobilnost iznosi su u skladu s točkom 3.4.

Pripravništva u okviru transnacionalne mobilnosti

Za transnacionalnu mobilnost: svi prihvatljivi troškovi.

Za transnacionalnu mobilnost iznosi su u skladu s točkom 3.5.

7.

Mjera 6 nacionalnog operativnog programa „Inicijativa za zapošljavanje mladih” (2014IT05M9OP001) i slične operacije (10) u okviru:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Blok u trajanju od 30 sati općeg pripremnog osposobljavanja za prijam u javnu službu

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja, a isključujući novčane naknade i osiguranje

Broj sudionika koji su završili blok obučavanja u trajanju od 30 sati

90

8.

Mjera 7.1 nacionalnog operativnog programa „Inicijativa za zapošljavanje mladih” (2014IT05M9OP001) i slične operacije (11) u okviru:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Satnica pružanja potpore za samozapošljavanje i samopoduzetništvo (12)

Svi prihvatljivi troškovi, uključujući izravne troškove osoblja, a isključujući novčane naknade

Broj sati pružanja potpore sudionicima

40

9.

Mjera 8 nacionalnog operativnog programa „Inicijativa za zapošljavanje mladih” (2014IT05M9OP001) i slične operacije (13) u okviru:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.

Ugovori o zapošljavanju u okviru profesionalne međuregionalne mobilnosti ili profesionalne transnacionalne mobilnosti

B.

Razgovor za posao u okviru profesionalne transnacionalne mobilnosti

Svi prihvatljivi troškovi (jednokratna subvencija za putovanje, smještaj i obroke te novčana naknada za razgovor za posao), ne uključujući nikakve dodatne novčane naknade za osobe u nepovoljnom položaju ni naknade za putovanje, smještaj ili obroke u okviru međuregionalne mobilnosti koje osigurava poslodavac

Broj ugovora o zapošljavanju ili razgovora za posao s obzirom na lokaciju

Iznosi za profesionalnu međuregionalnu mobilnost u trajanju od više od 600 sati jednaki su iznosima određenima u točki 3.4. (14)

Iznosi za profesionalnu transnacionalnu mobilnost u cilju razgovora za posao jednaki su iznosima određenima u točki 3.6.

Iznosi za profesionalnu transnacionalnu mobilnost jednaki su iznosima određenima u točki 3.7.

10.

Operacije kojima se povećava broj doktorata stečenih u području industrijskih djelatnosti a koje se provode u okviru sljedećih operativnih programa:

PON Ricerca 2014 IT16M20P005

POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016

POR Campania FSE 2014IT05SFOP020

POR Puglia FESR FSE 2014IT16M2OP002

POR Calabria FESR FSE 2014IT16M2OP006

POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009

POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021

POR Molise FESR FSE 2014IT16M2OP001

POR Friuli Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004

POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006

POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

POR Valle d'Aosta FSE 2014IT05SFOP011

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017

POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014

POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010

POR Emilia Romagna FSE 2014IT05SFOP003

PA Trento 2014IT05SFOP018

Mjeseci provedeni radeći na doktoratu

Svi prihvatljivi troškovi sudionika (plaća i povezani doprinosi za socijalno osiguranje) i institucije koja provodi doktorski studij (izravni i neizravni troškovi)

Broj mjeseci provedenih radeći na doktoratu, s obzirom na lokaciju u Italiji ili u inozemstvu

Ako se nije boravilo u inozemstvu:

1 927,63 mjesečno

Ako se boravilo u inozemstvu:

2 891,45 mjesečno

11.

Osposobljavanje odraslih u okviru operativnog programa „Obrazovanje” 2014IT05M20P001

Sudionici koji su dobili potvrdu o završenom osposobljavanju odraslih

Sve kategorije troškova

Broj sudionika koji su dobili potvrdu o završenom osposobljavanju odraslih s obzirom na trajanje modula i dodatnu posebnu potporu (15)

327 (30-satni modul)

357 (30-satni modul s dodatnom posebnom potporom)

654 (60-satni modul)

684 (60-satni modul s dodatnom posebnom potporom)

1 090 (100-satni modul)

1 120 (100-satni modul s dodatnom posebnom potporom)

12.

Aktivnosti koje se odnose na građanstvo i vladavinu prava u okviru operativnog programa „Obrazovanje” 2014IT05M20P001

Sudionici koji su dobili potvrdu u inicijativama povezanima s građanstvom i vladavinom prava

Sve kategorije troškova

Broj sudionika koji su dobili potvrdu u vezi s građanstvom i vladavinom prava s obzirom na trajanje modula, dodatnu posebnu potporu i naknadu za obroke.

191,10 (30-satni modul)

221,10 (30 sati s dodatnom posebnom potporom)

261,10 (30 sati s naknadom za obroke)

291,10 (30 sati s dodatnom posebnom potporom i naknadom za obroke)

382,20 (60-satni modul)

412,20 (60 sati s dodatnom posebnom potporom)

522,20 (60 sati s naknadom za obroke)

552,20 (60 sati s dodatnom posebnom potporom i naknadom za obroke)

637,00 (100-satni modul)

667,00 (100 sati s dodatnom posebnom potporom)

871,00 (100 sati s naknadom za obroke)

901,00 (100 sati s dodatnom posebnom potporom i naknadom za obroke)

13.

Osposobljavanje u učionici u okviru operativnog programa „Obrazovanje” 2014IT05M20P001

Sudionici koji su dobili potvrdu o završenom osposobljavanju u učionici

Sve kategorije troškova

Broj sudionika koji su dobili potvrdu o završenom osposobljavanju u učionici s obzirom na trajanje modula, dodatnu posebnu potporu i naknadu za obroke.

360,60 (30-satni modul)

390,60 (30 sati s dodatnom posebnom potporom)

430,60 (30 sati s naknadom za obroke)

460,60 (30 sati s dodatnom posebnom potporom i naknadom za obroke)

721,20 (60-satni modul)

751,20 (60 sati s dodatnom posebnom potporom)

861,20 (60 sati s naknadom za obroke)

891,20 (60 sati s dodatnom posebnom potporom i naknadom za obroke)

1 202,00 (100-satni modul)

1 232,00 (100 sati s dodatnom posebnom potporom)

1 436,00 (100 sati s naknadom za obroke)

1 466,00 (100 sati s dodatnom posebnom potporom i naknadom za obroke)

14.

Jezično osposobljavanje u kontekstu transnacionalne mobilnosti u okviru operativnog programa „Obrazovanje” 2014IT05M20P001

Sudionici koji su dobili potvrdu o završenom jezičnom osposobljavanju nakon transnacionalne mobilnosti

Sve kategorije troškova, osim troškova putovanja i smještaja za pratitelje sudionika.

Broj sudionika koji su dobili potvrdu o završenom jezičnom osposobljavanju nakon transnacionalne mobilnosti s obzirom na trajanje modula, zemlju i trajanje boravka te prijeđenu udaljenost.

774,00 (40-satni modul)

1 161,00 (60-satni modul)

1 548,00 (80-satni modul)

Tim se iznosima za svakog sudionika mogu dodati dnevni iznos za troškove smještaja s obzirom na zemlju, kako je određeno u točki 3.8. u nastavku, i sljedeći iznosi za putne troškove:

Km

Iznos

100-499

·

180

500-1 999

·

275

2 000 -2 999

·

360

3 000 -3 999

·

530

4 000 -7 999

·

820

8 000 -19 999

·

1 100

15.

Stažiranje u okviru operativnog programa „Obrazovanje” 2014IT05M20P001

Sudionici koji su dobili potvrdu o završenom stažiranju, koje uključuje ili ne uključuje transnacionalnu mobilnost

Sve kategorije troškova, osim troškova putovanja i smještaja za pratitelje sudionika

Broj sudionika koji su dobili potvrdu o završenom stažiranju, koje uključuje ili ne uključuje transnacionalnu mobilnost, s obzirom na trajanje modula te, ako je uključena transnacionalna mobilnost, prema zemlji, trajanju boravka i prijeđenoj udaljenosti.

786,60 (60-satni modul)

1 179,90 (90-satni modul)

1 573,20 (120-satni modul)

3 146,40 (240-satni modul)

Za stažiranja koja uključuju transnacionalnu mobilnost ti se iznosi za svakog sudionika mogu dopuniti dnevnim iznosom za troškove smještaja, s obzirom na zemlju, kako je određeno u točki 3.8. u nastavku, i sljedećim iznosima za putne troškove:

Km

Iznos

100-499

·

180

500-1 999

·

275

2 000 -2 999

·

360

3 000 -3 999

·

530

4 000 -7 999

·

820

8 000 -19 999

·

1 100

16.

Jezično osposobljavanje i stažiranje u kontekstu transnacionalne mobilnosti u okviru operativnog programa „Obrazovanje” 2014IT05M20P001

Pratitelji sudionika

Troškovi smještaja i putovanja

Broj pratitelja sudionika

Troškovi smještaja po sudioniku, s obzirom na zemlju, kako je utvrđeno u točki 3.8. u nastavku, i sljedeći iznosi za putne troškove:

Km

Iznos

100-499

·

180

500-1 999

·

275

2 000 -2 999

·

360

3 000 -3 999

·

530

4 000 -7 999

·

820

8 000 -19 999

·

1 100

17.

Izobrazba na višim tehničkim institutima u okviru sljedećih operativnih programa:

2014IT05SFOP016 (POR FSE Basilicata)

2014IT16M2OP006 (POR FSE/FESR Calabria)

2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania)

2014IT16M2OP002 (POR FSE/FESR Puglia)

2014IT05SFOP014 (POR FSE Sicilia)

2014IT05SFOP009 (POR FSE Abruzzo)

2014IT16M2OP001 (POR FSE Molise)

2014IT05SFOP021 (POR FSE Sardegna)

2014IT05SFOP017 (POR FSE Bolzano)

2014IT05SFOP003 (POR FSE Emilia-Romagna)

2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Venezia Giulia)

2014IT05SFOP005 (POR FSE Lazio)

2014IT05SFOP006 (POR FSE Liguria)

2014IT05SFOP007 (POR FSE Lombardia)

2014IT05SFOP008 (POR FSE Marche)

2014IT05SFOP013 (POR FSE Piemonte)

2014IT05SFOP015 (POR FSE Toscana)

2014IT05SFOP010 (POR FSE Umbria)

2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d'Aosta)

2014IT05SFOP012 (POR FSE Veneto)

Sudjelovanje u izobrazbi na visokom tehničkom institutu (16)

Završetak izobrazbe na visokom tehničkom institutu

Jedinični troškovi obuhvaćaju sve prihvatljive troškove osim troškova povezanih s tečajevima certificiranih centara koji su obvezni za stjecanje certifikata propisanih odredbama Ministarstva infrastrukture i prometa u području „Mobilnost ljudi i robe – upravljanje plovilom” i „Mobilnost ljudi i robe – upravljanje opremom i uređajima”

Broj sati sudjelovanja u izobrazbi na visokom tehničkom institutu.

Nadalje, broj sudionika koji su uspješno završili akademsku godinu (17) na visokom tehničkom institutu.

Satnica

49,93

Za dvogodišnje programe po završenoj godini:

4 809,50

Za trogodišnje programe po završenoj godini:

3 206,30

18.

Programi mobilnosti za istraživače u okviru operativnog programa 2014IT16M20P005 za razdoblje 2014.–2020., „Istraživanje i inovacije”, prioritetna os I. „Ljudski kapital”, djelovanje I.2. Programi mobilnosti za istraživače

Mjesečni trošak za istraživača s ugovorom na određeno vrijeme (18)

Sve kategorije troškova.

Broj mjeseci koje je istraživač zaposlen na temelju Zakona br. 240/2010 na razdoblje od 36 mjeseci i odabran na temelju javnog natječaja proveo u ustanovi ili izvan nje, na državnom ili privatnom sveučilištu u nekoj od regija koje su korisnici intervencije.

A.

Istraživači nisu u okviru djelovanja „mobilnost” provodili vrijeme izvan ustanove ili u inozemstvu (19)

4 800,38 EUR

B.

Istraživači su u okviru djelovanja „mobilnost” i u okviru djelovanja „privlačenje” provodili vrijeme izvan ustanove ili u inozemstvu (20)

5 496,05 EUR

2.   Prilagodba iznosa

(a)

Za standardne veličine jediničnih troškova 1.–9. iznose je moguće prilagoditi ako se iz indeksa FOI (indeks potrošačkih cijena za kućanstva radnika zaposlenih u proizvodnom i uslužnom sektoru, isključujući duhanske proizvode) pokaže novčana promjena od najmanje 5 %. Konkretno, prilagodba za određenu godinu y provodi se ako se u razdoblju y + t referentni koeficijenti indeksa FOI za te godine razlikuju najmanje 5 %. Referentna godina koja se primjenjuje, i na temelju koje su iznosi prilagođeni, je 2014. Ako je stopa promjene jednaka ili veća od 5 %, jedinični se trošak može prilagoditi u skladu s promjenom.

(b)

Za standardnu veličinu jediničnog troška 10. stopu je moguće prilagoditi tako da se zamijeni iznos mjesečne stipendije i/ili doprinosa za socijalno osiguranje u metodi izračuna koja se sastoji od mjesečne stipendije, doprinosa za socijalno osiguranje i iznosa svih ostalih troškova. Dopunjeni podaci dostupni su u izmjenama Ministarske odluke od 18. lipnja 2008. (kojom je određen ukupni godišnji bruto iznos namijenjen stipendiranju doktorata) i u dvogodišnjoj prilagodbi stopa doprinosa za socijalno osiguranje (Okružnica br. 13. glavnog ravnatelja Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje (INPS) od 29. siječnja 2016.).

(c)

Za standardne veličine jediničnih troškova 11.–15., koje se temelje na povijesnom prosječnom broju dodijeljenih potvrda po modulu (rezultat), stopu je moguće prilagoditi na kraju svake financijske godine (31.12.) nakon što upravljačko tijelo procijeni provedbu operacija povezanih sa svakim jediničnim troškom. Ako se takvom procjenom pokaže da postoji razlika u prosječnom broju dodijeljenih potvrda po modulu za svaku vrstu osposobljavanja u usporedbi s prosječnim brojem upotrijebljenim kao osnova za izračunavanje postojećeg jediničnog troška, izračunan će se novi jedinični trošak na temelju sljedeće formule:

UCnovi = UCstari + Varijacija

pri čemu je:

Varijacija = UCstari – (UCstari * Rezultatnovi/Rezultatstari)

(d)

Za standardne veličine jediničnog troška 17. stope će se revidirati svake četiri godine, a ISTAT će, ako promjena u odnosu na 2017. kao referentnu godinu bude veća od 5 %, provesti prilagodbu na temelju indeksa FOI (indeks potrošačkih cijena za kućanstva radnika zaposlenih u proizvodnom i uslužnom sektoru, isključujući duhanske proizvode).

(e)

Za standardne veličine jediničnog troška 18. stope se mogu prilagoditi nakon izmjena važećeg zakonodavstva (Zakon br. 240/2010, Predsjednički dekret br. 232/2011, Zakon br. 232/2016 (Zakon o proračunu za 2017.), Zakon br. 448/1998 „Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, Zakon br. 335/1995, Zakonodavni dekret br. 446/1997 i Predsjednički dekret br. 1032/1973) te izmjena stopa doprinosa za socijalno osiguranje.

3.1.   Međuregionalni putni troškovi (u EUR)

Regija podrijetla

Putni troškovi

Regija odredišta (AP – Autonomna pokrajina)

Valle d'Aosta

AP Bolzano

AP Trento

Ligurija

Pijemont

Lombardija

Veneto

Furlanija Julijska krajina

Emilia-Romagna

Toskana

Marke

Abruzzo

Umbrija

Lacij

Kampanija

Molise

Basilicata

Apulija

Kalabrija

Sicilija

Sardinija

Abruzzo

269,30

211,17

198,50

148,63

231,83

232,74

201,95

226,34

167,99

68,60

58,98

0,00

23,32

25,81

125,43

45,79

83,99

93,05

164,82

165,16

182,46

Basilicata

271,11

236,02

227,31

236,81

294,55

239,98

259,23

264,89

201,50

176,59

97,35

83,99

142,75

67,92

33,96

31,24

0,00

55,47

71,43

114,33

224,18

Kalabrija

369,32

285,04

273,72

242,02

351,32

340,51

304,28

304,39

270,32

238,63

243,15

164,82

178,18

139,01

90,33

85,58

71,43

69,05

0,00

75,62

280,55

Kampanija

253,00

271,68

259,06

113,20

246,78

221,87

165,84

302,24

178,86

160,74

169,86

125,43

151,01

99,62

0,00

21,28

33,96

89,20

90,33

113,20

190,22

Emilia- Romagna

146,48

81,50

74,71

38,26

129,05

92,82

63,39

55,47

0,00

54,34

62,26

167,99

52,07

131,31

178,86

160,52

201,50

140,37

270,32

292,06

188,94

Furlanija – Julijska krajina

129,05

103,24

82,30

120,22

175,52

99,62

37,36

0,00

55,47

70,18

163,01

226,34

162,50

113,20

302,24

218,87

264,89

241,12

304,39

325,00

279,13

Lacij

230,31

172,06

160,74

129,05

210,55

201,50

165,27

113,20

131,31

99,62

70,18

25,81

54,34

0,00

99,62

29,21

67,92

113,20

139,01

138,10

156,65

Ligurija

53,66

113,94

105,11

0,00

36,22

49,81

106,41

120,22

38,26

67,47

118,07

148,63

75,50

129,05

113,20

152,03

236,81

250,17

242,02

231,61

224,15

Lombardija

59,37

97,35

76,47

49,81

67,92

0,00

69,05

99,62

92,82

113,20

108,67

232,74

84,90

201,50

221,87

223,91

239,98

179,99

340,51

335,07

179,51

Marke

200,25

84,90

76,98

118,07

119,99

108,67

70,18

163,01

62,26

108,11

0,00

58,98

43,92

70,18

169,86

75,96

97,35

107,54

243,15

216,21

251,20

Molise

259,51

196,06

194,31

152,03

232,97

223,91

194,48

218,87

160,52

126,56

75,96

45,79

106,75

29,21

21,28

0,00

31,24

70,30

85,58

140,48

185,85

AP Bolzano

118,58

0,00

36,22

113,94

151,35

97,35

96,22

103,24

81,50

110,94

84,90

67,92

127,01

172,06

271,68

196,06

236,02

138,10

285,04

310,17

273,47

AP Trento

112,24

36,22

0,00

105,11

147,22

76,47

19,02

82,30

74,71

99,62

76,98

198,50

120,44

160,74

259,06

194,31

227,31

132,44

273,72

308,24

247,26

Pijemont

17,43

151,35

147,22

36,22

0,00

67,92

103,01

175,52

129,05

147,16

119,99

231,83

181,74

210,55

246,78

232,97

294,55

191,31

351,32

273,60

187,92

Apulija

275,59

138,10

132,44

250,17

191,31

179,99

164,71

241,12

140,37

212,82

107,54

93,05

156,78

113,20

89,20

70,30

55,47

0,00

69,05

147,61

279,42

Sardinija

205,36

273,47

247,26

224,15

187,92

179,51

248,56

279,13

188,94

189,41

251,20

182,46

210,98

156,65

190,22

185,85

224,18

279,42

280,55

185,82

0,00

Sicilija

350,35

310,17

308,24

231,61

273,60

335,07

303,38

325,00

292,06

273,94

216,21

165,16

189,50

138,10

113,20

140,48

114,33

147,61

75,62

0,00

185,82

Toskana

169,12

110,94

99,62

67,47

147,16

113,20

95,09

70,18

54,34

0,00

108,11

68,60

36,22

99,62

160,74

126,56

176,59

212,82

238,63

273,94

189,41

Umbrija

199,18

127,01

120,44

75,50

181,74

84,90

125,14

162,50

52,07

36,22

43,92

23,32

0,00

54,34

151,01

106,75

142,75

156,78

178,18

189,50

210,98

Valle d'Aosta

0,00

118,58

112,24

53,66

17,43

59,37

155,03

129,05

146,48

169,12

200,25

269,30

199,18

230,31

253,00

259,51

271,11

275,59

369,32

350,35

205,36

Veneto

155,03

96,22

19,02

106,41

103,01

69,05

0,00

37,36

63,39

95,09

70,18

201,95

125,14

165,27

165,84

194,48

259,23

164,71

304,28

303,38

248,56

3.2.   Međuregionalni troškovi smještaja (za više od 600 sati) (u EUR)

Regija podrijetla

TROŠKOVI SMJEŠTAJA

Regija odredišta (AP – Autonomna pokrajina)

Valle d'Aosta

AP Bolzano

AP Trento

Ligurija

Pijemont

Lombardija

Veneto

Furlanija – Julijska krajina

Emilia- Romagna

Toskana

Marke

Abruzzo

Umbrija

Lacij

Kampanija

Molise

Basilicata

Apulija

Kalabrija

Sicilija

Sardinija

Abruzzo

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Basilicata

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kalabrija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kampanija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Emilia- Romagna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Furlanija – Julijska krajina

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lacij

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Ligurija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lombardija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Marke

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Molise

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

AP Bolzano

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

AP Trento

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Pijemont

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Apulija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sardinija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sicilija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Toskana

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Umbrija

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Valle d'Aosta

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Veneto

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

3.3.   Međuregionalni troškovi boravka (za više od 600 sati) (u EUR)

Regija podrijetla

TROŠKOVI ZA OBROKE

Regija odredišta (AP – Autonomna pokrajina)

Valle d'Aosta

AP Bolzano

AP Trento

Ligurija

Pijemont

Lombardija

Veneto

Furlanija – Julijska krajina

Emilia- Romagna

Toskana

Marke

Abruzzo

Umbrija

Lacij

Kampanija

Molise

Basilicata

Apulija

Kalabrija

Sicilija

Sardinija

Abruzzo

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Basilicata

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Kalabrija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Kampanija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Emilia- Romagna

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Furlanija – Julijska krajina

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lacij

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Ligurija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lombardija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Marke

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Molise

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

AP Bolzano

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

AP Trento

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Pijemont

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Apulija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sardinija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sicilija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Toskana

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Umbrija

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Valle d'Aosta

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Veneto

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

3.4.   Međuregionalne naknade za pripravništva (u EUR)

Br. sati osposobljavanja

Abruzzo

Basilicata

Kalabrija

Kampanija

Emilia- Romagna

Furlanija – Julijska krajina

Lacij

Ligurija

Lombardija

Marke

Molise

AP Bolzano

AP Trento

Pijemont

Apulija

Sardinija

Sicilija

Toskana

Umbrija

Valle d'Aosta

Veneto

Regija u kojoj se održava osposobljavanje

Valle d'Aosta

160

611,70

613,51

711,72

595,40

488,88

471,45

572,71

396,06

401,77

542,65

601,91

460,98

454,64

359,83

617,99

547,76

692,75

511,52

541,58

497,43

161-200

613,84

615,65

713,86

597,54

491,02

473,59

574,85

398,20

403,91

544,79

604,05

463,12

456,78

361,97

620,13

549,90

694,89

513,66

543,72

499,57

201-249

699,44

701,25

799,46

683,14

576,62

559,19

660,45

483,80

489,51

630,39

689,65

548,72

542,38

447,57

705,73

635,50

780,49

599,26

629,32

585,17

250-300

804,30

806,11

904,32

788,00

681,48

664,05

765,31

588,66

594,37

735,25

794,51

653,58

647,24

552,43

810,59

740,36

885,35

704,12

734,18

690,03

301-600

913,44

915,25

1 013,46

897,14

790,62

773,19

874,45

697,80

703,51

844,39

903,65

762,72

756,38

661,57

919,73

849,50

994,49

813,26

843,32

799,17

>600

1 555,44

1 557,25

1 655,46

1 539,14

1 432,62

1 415,19

1 516,45

1 339,80

1 345,51

1 486,39

1 545,65

1 404,72

1 398,38

1 303,57

1 561,73

1 491,50

1 636,49

1 455,26

1 485,32

1 441,17

Bolzano

160

585,59

610,44

659,45

646,09

455,92

477,65

546,48

488,35

471,77

459,31

570,48

410,64

525,76

512,52

647,88

684,58

485,35

501,42

492,99

470,63

161-200

587,93

612,78

661,79

648,43

458,26

479,99

548,82

490,69

474,11

461,65

572,82

412,98

528,10

514,86

650,22

686,92

487,69

503,76

495,33

472,97

201-249

681,53

706,38

755,39

742,04

551,86

573,60

642,42

584,29

567,71

555,26

666,42

506,58

621,71

608,46

743,83

780,53

581,29

597,37

588,93

566,58

250-300

796,20

821,04

870,06

856,70

666,53

688,26

757,09

698,96

682,37

669,92

781,08

621,25

736,37

723,13

858,49

895,19

695,96

712,03

703,60

681,24

301-600

915,54

940,39

989,40

976,05

785,87

807,60

876,43

818,30

801,72

789,27

900,43

740,59

855,71

842,47

977,83

1 014,53

815,30

831,38

822,94

800,59

>600

1 617,57

1 642,41

1 691,43

1 678,07

1 487,90

1 509,63

1 578,46

1 520,33

1 503,74

1 491,29

1 602,45

1 442,62

1 557,74

1 544,50

1 679,86

1 716,56

1 517,33

1 533,40

1 524,97

1 502,61

Trento

160

493,91

522,71

569,13

554,47

370,12

377,71

456,15

400,52

371,88

372,38

489,72

331,63

442,63

427,85

542,67

603,65

395,02

415,85

407,65

314,43

161-200

495,75

524,56

570,97

556,31

371,97

379,55

458,00

402,36

373,72

374,23

491,56

333,48

444,47

429,70

544,52

605,50

396,87

417,70

409,49

316,27

201-249

569,60

598,41

644,82

630,17

445,82

453,40

531,85

476,21

447,57

448,08

565,42

407,33

518,32

503,55

618,37

679,35

470,72

491,55

483,35

390,12

250-300

660,07

688,88

735,29

720,63

536,29

543,87

622,32

566,68

538,04

538,55

655,88

497,80

608,79

594,02

708,84

769,82

561,19

582,02

573,81

480,59

301-600

754,23

783,04

829,46

814,80

630,45

638,03

716,48

660,84

632,20

632,71

750,05

591,96

702,95

688,18

803,00

863,98

655,35

676,18

667,98

574,76

> 600

1 308,13

1 336,93

1 383,35

1 368,69

1 184,34

1 191,93

1 270,37

1 214,74

1 186,10

1 186,61

1 303,94

1 145,85

1 256,85

1 242,07

1 356,89

1 417,87

1 209,25

1 230,07

1 221,87

1 128,65

Ligurija

160

454,43

542,61

547,82

419,00

344,06

426,02

434,85

355,61

423,87

457,83

419,74

410,91

342,02

555,97

529,95

537,41

373,27

381,30

359,46

412,21

161-200

456,34

544,52

549,73

420,91

345,97

427,93

436,76

357,52

425,78

459,74

421,65

412,82

343,93

557,88

531,86

539,32

375,18

383,21

361,37

414,12

201-249

532,79

620,97

626,18

497,36

422,42

504,38

513,21

433,97

502,23

536,19

498,10

489,27

420,38

634,33

608,31

615,77

451,63

459,66

437,82

490,57

250-300

626,44

714,63

719,83

591,01

516,07

598,03

606,86

527,62

595,88

629,84

591,75

582,92

514,04

727,98

701,96

709,42

545,28

553,32

531,47

584,22

301-600

723,92

812,10

817,31

688,48

613,55

695,50

704,33

625,09

693,35

727,31

689,22

680,39

611,51

825,46

799,43

806,89

642,75

650,79

628,94

681,69

> 600

1 297,29

1 385,47

1 390,68

1 261,86

1 186,92

1 268,88

1 277,71

1 198,47

1 266,73

1 300,69

1 262,59

1 253,76

1 184,88

1 398,83

1 372,81

1 380,27

1 216,13

1 224,16

1 202,32

1 255,07

Pijemont

160

555,86

618,58

675,35

570,81

453,08

499,55

534,58

360,26

391,95

444,02

557,00

475,38

471,25

515,34

511,95

597,64

471,19

505,77

341,46

427,04

161-200

557,89

620,60

677,37

572,83

455,10

501,57

536,61

362,28

393,98

446,05

559,02

477,40

473,27

517,36

513,98

599,66

473,22

507,80

343,49

429,07

201-249

638,90

701,61

758,38

653,84

536,11

582,58

617,62

443,29

474,98

527,06

640,03

558,41

554,28

598,37

594,99

680,67

554,22

588,81

424,50

510,08

250-300

738,13

800,85

857,61

753,07

635,35

681,82

716,85

542,52

574,22

626,29

739,26

657,65

653,52

697,61

694,22

779,90

653,46

688,04

523,73

609,31

301-600

841,42

904,13

960,90

856,36

738,63

785,10

820,14

645,81

677,50

729,58

842,55

760,93

756,80

800,89

797,51

883,19

756,74

791,33

627,02

712,60

> 600

1 448,98

1 511,69

1 568,46

1 463,92

1 346,19

1 392,66

1 427,69

1 253,37

1 285,06

1 337,13

1 450,11

1 368,49

1 364,36

1 408,45

1 405,07

1 490,75

1 364,30

1 398,88

1 234,57

1 320,15

Lombardija

160

693,90

701,15

801,67

683,03

553,99

560,78

662,66

510,97

569,83

685,07

558,51

537,63

529,08

641,15

640,67

796,23

574,36

546,06

520,54

530,21

161-200

696,78

704,03

804,55

685,92

556,87

563,66

665,54

513,85

572,72

687,95

561,40

540,51

531,96

644,03

643,56

799,12

577,24

548,94

523,42

533,10

201-249

812,07

819,32

919,84

801,21

672,16

678,95

780,83

629,14

688,01

803,24

676,69

655,80

647,26

759,32

758,85

914,41

692,54

664,24

638,71

648,39

250-300

953,31

960,55

1 061,07

942,44

813,39

820,18

922,06

770,37

829,24

944,48

817,92

797,03

788,49

900,55

900,08

1 055,64

833,77

805,47

779,94

789,62

301-600

1 100,30

1 107,55

1 208,07

1 089,43

960,39

967,18

1 069,06

917,37

976,23

1 091,47

964,91

944,03

935,48

1 047,55

1 047,07

1 202,63

980,76

952,46

926,94

936,61

> 600

1 964,98

1 972,23

2 072,75

1 954,11

1 825,07

1 831,86

1 933,74

1 782,05

1 840,91

1 956,15

1 829,59

1 808,71

1 800,16

1 912,23

1 911,75

2 067,31

1 845,44

1 817,14

1 791,61

1 801,29

Veneto

160

499,08

556,36

601,42

462,97

360,53

334,49

462,41

403,54

366,19

367,32

491,61

393,36

316,15

400,15

461,84

545,70

600,51

392,22

422,28

452,16

161-200

500,94

558,22

603,27

464,83

362,38

336,35

464,26

405,40

368,04

369,18

493,47

395,21

318,01

402,00

463,70

547,56

602,37

394,08

424,13

454,02

201-249

575,22

632,50

677,56

539,11

436,67

410,63

538,55

479,68

442,33

443,46

567,75

469,50

392,29

476,29

537,98

621,84

676,65

468,36

498,42

528,30

250-300

666,22

723,50

768,56

630,11

527,67

501,63

629,55

570,68

533,33

534,46

658,75

560,49

483,29

567,29

628,98

712,84

767,65

559,36

589,42

619,30

301-600

760,93

818,21

863,27

724,82

622,38