ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 109

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
24. travnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/634 od 9. travnja 2019. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o statusu između Europske unije i Bosne i Hercegovine o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini

1

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/635 оd 16. travnja 2019. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Lechazo de Castilla y León (ZOZP))

4

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/636 оd 23. travnja 2019. o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/637 оd 23. travnja 2019. o odobravanju kolekalciferola kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 14 ( 1 )

13

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/638 od 15. travnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 14. sastanku Konferencije stranaka u pogledu određenih izmjena dodataka II., VIII. i IX. Baselskoj konvenciji o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegova odlaganja

19

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/639 od 15. travnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na devetom sastanku Konferencije stranaka u pogledu izmjena dodataka A i B Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

22

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/640 od 15. travnja 2019. o dodjeli sredstava koja su opozvana iz projekata u okviru 10. europskog razvojnog fonda u svrhu nadopune Instrumenta mirovne pomoći za Afriku

24

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/641 оd 17. travnja 2019. o uvjetima odobrenja skupine biocidnih proizvoda koji sadržavaju 1R-trans fenotrin koje je uputila Irska u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2837)  ( 1 )

26

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1506 od 10. listopada 2018. o izvanrednim mjerama potpore za sektore jaja i mesa peradi u Italiji ( SL L 255, 11.10.2018. )

28

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2019/50 оd 11. siječnja 2019. o izmjeni priloga II., III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klorantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakin, fenpikoksamid, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat, ulje od luka, tiakloprid i valifenalat u ili na određenim proizvodima ( SL L 10, 14.1.2019. )

28

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

24.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/634

od 9. travnja 2019.

o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o statusu između Europske unije i Bosne i Hercegovine o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točke (b) i (d) te članak 79. stavak 2. točku (c) u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 54. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (1), u slučajevima kada je predviđeno raspoređivanje timova europske granične i obalne straže u trećoj zemlji radi provođenja djelovanja u kojima članovi tima imaju izvršne ovlasti ili kada se to zahtijeva za druga djelovanja u trećim zemljama, Unija sklapa sporazum o statusu s dotičnom trećom zemljom. Tim sporazumom o statusu trebali bi se obuhvatiti svi aspekti koji su potrebni za provođenje tih djelovanja.

(2)

Vijeće je 16. listopada 2017. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom o sporazumu o statusu o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini („Sporazum”).

(3)

Pregovori su uspješno završeni parafiranjem Sporazuma u siječnju 2019.

(4)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (2); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(5)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (3); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(6)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. S obzirom na to da ova Odluka predstavlja razvoj schengenske pravne stečevine, Danska, u skladu s člankom 4. navedenog protokola, u roku od šest mjeseci nakon što Vijeće odluči o ovoj Odluci odlučuje hoće li je provesti u svojem nacionalnom pravu.

(7)

Stoga bi Sporazum trebalo potpisati, a priložene zajedničke izjave trebalo bi odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Sporazuma o statusu između Europske unije i Bosne i Hercegovine o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini, podložno sklapanju navedenog Sporazuma (4).

Članak 2.

Zajedničke izjave priložene ovoj Odluci odobravaju se u ime Unije.

Članak 3.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 9. travnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(3)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(4)  Tekst Sporazuma objavit će se zajedno s odlukom o njegovu sklapanju.


PRILOG

ZAJEDNIČKA IZJAVA U POGLEDU ISLANDA, NORVEŠKE, ŠVICARSKE I LIHTENŠTAJNA

Stranke Sporazuma o statusu između Europske unije i Bosne i Hercegovine o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini primaju na znanje bliski odnos između Europske unije i Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, posebno na temelju sporazumâ od 18. svibnja 1999. i 26. listopada 2004. o pridruživanju navedenih zemalja provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

U takvim je okolnostima poželjno da tijela Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, bez odgode sklope bilateralne sporazume o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini pod uvjetima sličnima onima u Sporazumu o statusu između Europske unije i Bosne i Hercegovine o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini.


UREDBE

24.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/635

оd 16. travnja 2019.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Lechazo de Castilla y León” (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Španjolske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla „Lechazo de Castilla y León”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2107/1999 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Lechazo de Castilla y León” (ZOZP).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. travnja 2019.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 2107/1999 od 4. listopada 1999. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u „Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla” kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 258, 5.10.1999., str. 3.).

(3)  SL C 432, 30.11.2018., str. 3.


24.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/6


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/636

оd 23. travnja 2019.

o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 4. točku (a) i članak 7. stavak 5. te članak 14. stavke 2. i 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 850/2004 u zakonodavstvo Unije uvode se obveze utvrđene u Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (dalje u tekstu „Konvencija”) odobrenoj Odlukom Vijeća 2006/507/EZ (2) u ime Zajednice te u Protokolu o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju iz 1979. o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka odobrenom Odlukom Vijeća 2004/259/EZ (3) u ime Zajednice.

(2)

Na sedmom sastanku Konferencije stranaka Konvencije od 4. do 15. svibnja 2015. dogovoreno je da se pentaklorofenol te njegove soli i esteri (dalje u tekstu „pentaklorofenol”) uvrste u Prilog A (uklanjanje) Konvenciji.

(3)

U kontekstu izmjene Konvencije potrebno je izmijeniti priloge IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 uvrštavanjem pentaklorofenola u priloge i navođenjem odgovarajućih graničnih vrijednosti koncentracije kako bi se osiguralo da se otpadom koji sadržava pentaklorofenol gospodari u skladu s odredbama Konvencije.

(4)

Predložene granične vrijednosti koncentracije u prilozima IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 utvrđene su primjenom iste metodologije koja je upotrijebljena za utvrđivanje graničnih vrijednosti u prethodnim izmjenama priloga IV. i V. (4) Smatra se da su predložene granične vrijednosti koncentracije najprimjerenije za osiguravanje visoke razine zaštite ljudskog zdravlja i okoliša u kontekstu uništenja ili nepovratne pretvorbe pentaklorofenola.

(5)

Primjereno je osigurati dovoljno vremena kako bi se poduzećima i nadležnim tijelima omogućilo da se prilagode novim zahtjevima.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 31. listopada 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7.

(2)  Odluka Vijeća 2006/507/EZ od 14. listopada 2004. o sklapanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u ime Europske zajednice (SL L 209, 31.7.2006., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2004/259/EZ od 19. veljače 2004. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju iz 1979. o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (SL L 81, 19.3.2004., str. 35.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1195/2006 od 18. srpnja 2006. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 217, 8.8.2006., str. 1.), Uredba Vijeća (EZ) br. 172/2007 od 16. veljače 2007. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 55, 23.2.2007., str. 1.), Uredba Komisije (EU) br. 756/2010 od 24. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu priloga IV. i V. (SL L 223, 25.8.2010., str. 20.), Uredba Komisije (EU) br. 1342/2014 od 17. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu priloga IV. i V. (SL L 363, 18.12.2014., str. 67.) i Uredba Komisije (EU) 2016/460 od 30. ožujka 2016. o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 80 od 31.3.2016., str. 17.).

(5)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).


PRILOG

Prilozi IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 mijenjaju se kako slijedi:

1.

u tablici Priloga IV. dodaje se sljedeći redak:

Popis tvari koje podliježu odredbama o gospodarenju otpadom utvrđenima u članku 7.

Tvar

CAS br.

EZ br.

Najviše granične vrijednosti koncentracije iz članka 7. stavka 4. točke (a)

„Pentaklorofenol te njegove soli i esteri

87-86-5 i ostali

201-778-6 i ostali

100 mg/kg”

2.

u Prilogu V. dijelu 2. tablica se zamjenjuje sljedećom tablicom:

„Otpad kako je razvrstan u Odluci Komisije 2000/532/EZ (1)

Najviše granične vrijednosti koncentracije tvari navedenih u Prilogu IV. (2)

Postupak

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

Alkani C10-C13, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-ovi): 10 000 mg/kg;

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Klordan: 5 000 mg/kg;

Klordekon: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endosulfan: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptaklor: 5 000 mg/kg;

Heksabromobifenil: 5 000 mg/kg;

Heksabromociklododekan (3): 1 000 mg/kg;

Heksaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

Heksaklorobutadien: 1 000 mg/kg;

Heksaklorocikloheksani, uključujući lindan: 5 000 mg/kg;

Mireks: 5 000 mg/kg;

Pentaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

Pentaklorofenol te njegove soli i esteri: 1 000  mg/kg;

Perfluorooktansulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid i ostali derivati uključujući polimere): 50 mg/kg;

Poliklorirani bifenili (PCB) (4): 50 mg/kg;

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani: 5 mg/kg;

Poliklorirani naftaleni (*1): 1 000 mg/kg;

Zbroj koncentracija tetrabromodifenil-etera C12H6Br4O), pentabromodifenil-etera (C12H5Br5O), heksabromodifenil-etera (C12H4Br6O) i heptabromodifenil-etera (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

Toksafen: 5 000 mg/kg.

Trajno skladištenje dopušteno je samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1.

otpad se skladišti na jednoj od sljedećih lokacija:

u sigurnoj formaciji stijena smještenih duboko pod zemljom,

u rudnicima soli,

na odlagalištu opasnog otpada, pod uvjetom da je otpad solidificiran ili djelomično stabiliziran ako je to tehnički izvedivo, u skladu s uvjetima za razvrstavanje otpada navedenima u potpoglavlju 19 03 Odluke 2000/532/EZ;

2.

poštovane su odredbe Direktive Vijeća 1999/31/EZ (5) i Odluke Vijeća 2003/33/EZ (6);

3.

dokazano je da je odabrani postupak povoljniji za okoliš.

10 01

Otpad iz elektrana i ostalih postrojenja za spaljivanje (osim kategorije 19)

10 01 14 (*1)

Pepeo s rešetke ložišta, troska i prašina iz kotla od suspaljivanja koji sadržavaju opasne tvari

10 01 16 (*1)

Lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadržava opasne tvari

10 02

Otpad iz industrije željeza i čelika

10 02 07 (*1)

Kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 03

Otpad nastao termičkom obradom aluminija

10 03 04 (*1)

Troska iz primarne proizvodnje

10 03 08 (*1)

Troska iz sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 03 09 (*1)

Crna troska iz sekundarne proizvodnje

10 03 19 (*1)

Prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 03 21 (*1)

Ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadržavaju opasne tvari

10 03 29 (*1)

Otpad od obrade troske koja sadržava soli i obrade crne troske koji sadržava opasne tvari

10 04

Otpad nastao termičkom obradom olova

10 04 01 (*1)

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02 (*1)

Troska i otpadna pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 04 (*1)

Prašina iz dimnih plinova

10 04 05 (*1)

Ostale čestice i prašina

10 04 06 (*1)

Kruti otpad od obrade plinova

10 05

Otpad nastao termičkom obradom cinka

10 05 03 (*1)

Prašina iz dimnih plinova

10 05 05 (*1)

Kruti otpad od obrade plinova

10 06

Otpad nastao termičkom obradom bakra

10 06 03 (*1)

Prašina iz dimnih plinova

10 06 06 (*1)

Kruti otpad od obrade plinova

10 08

Otpad nastao termičkom obradom ostalih obojenih metala

10 08 08 (*1)

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 08 15 (*1)

Prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 09

Otpad nastao lijevanjem željeznih komada

10 09 09 (*1)

Prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

16

OTPAD KOJI NIJE NAVEDEN DRUGDJE NA POPISU

16 11

Otpadne obloge i vatrostalni otpad

16 11 01 (*1)

Obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika koji potječu iz metalurških procesa i sadržavaju opasne tvari

16 11 03 (*1)

Ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa koji sadržavaju opasne tvari

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI ZEMLJU ISKOPANU S KONTAMINIRANIH LOKACIJA)

17 01

Beton, opeka, crijep/pločice i keramika

17 01 06 (*1)

Mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje sadržavaju opasne tvari

17 05

Zemlja (uključujući zemlju iskopanu s kontaminiranih lokacija), kamenje i mulj od jaružanja

17 05 03 (*1)

Zemlja i kamenje koji sadržavaju opasne tvari

17 09

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja

17 09 02 (*1)

Građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadržava PCB, osim opreme koja sadržava PCB

17 09 03 (*1)

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad) koji sadržava opasne tvari

19

OTPAD IZ POSTROJENJA ZA OBRADU OTPADA, STANICA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZVAN MJESTA NJIHOVA NASTANKA I PRIPREME VODE ZA PIĆE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

19 01

Otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 07 (*1)

Kruti otpad od obrade plinova

19 01 11 (*1)

Pepeo s rešetke ložišta i troska koji sadržavaju opasne tvari

19 01 13 (*1)

Lebdeći pepeo koji sadržava opasne tvari

19 01 15 (*1)

Prašina iz kotlova koja sadržava opasne tvari

19 04

Vitrificirani otpad i otpad nastao vitrifikacijom

19 04 02 (*1)

Lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

19 04 03 (*1)

Nevitrificirana čvrsta faza”

Najviše granične vrijednosti koncentracije polikloriranih dibenzo-p-dioksina i dibenzofurana (PCDD i PCDF) izračunavaju se u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF-ovi):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).

(2)  Ove granične vrijednosti isključivo se primjenjuju na odlagalište opasnog otpada, a ne primjenjuju se na trajna podzemna skladišta opasnog otpada, uključujući rudnike soli.

(3)  „Heksabromociklododekan” znači heksabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromociklododekan i njegovi glavni dijastereoizomeri: alfa-heksabromociklododekan, beta-heksabromociklododekan i gama-heksabromociklododekan.

(4)  Primjenjuje se metoda izračuna utvrđena u europskim normama EN 12766-1 i EN 12766-2.

(5)  Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.).

(6)  Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ (SL L 11, 16.1.2003., str. 27.).

(*1)  Svaki otpad označen zvjezdicom „*” smatra se opasnim otpadom u skladu s Direktivom 2008/98/EZ i podliježe odredbama te Direktive.


24.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/637

оd 23. travnja 2019.

o odobravanju kolekalciferola kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 14

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Nadležno ocjenjivačko tijelo Švedske 19. travnja 2013. primilo je zahtjev u skladu s člankom 11. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) za uvrštenje aktivne tvari kolekalciferola u Prilog I. toj direktivi za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 14, rodenticidi, kako je opisana u Prilogu V. Direktivi 98/8/EZ, koja odgovara vrsti proizvoda 14 kako je opisana u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(2)

U skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 nadležno ocjenjivačko tijelo Švedske 15. travnja 2016. podnijelo je Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) izvješće o ocjeni i svoje preporuke.

(3)

Odbor za biocidne proizvode usvojio je 13. prosinca 2017. mišljenje Agencije (3), uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(4)

U tom je mišljenju navedeno da je kolekalciferol prohormon te da stoga ispunjava kriterije iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 (4) na temelju kojih se smatra da ima svojstva endokrine disrupcije koja mogu imati štetne učinke na ljude. Kolekalciferol stoga ispunjava kriterij za isključivanje utvrđen u članku 5. stavku 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 528/2012.

(5)

Osim toga, u tom je mišljenju navedeno da uporaba proizvoda koji sadržavaju kolekalciferol izaziva zabrinutost u pogledu primarnog i sekundarnog trovanja, čak i ako se primjenjuju restriktivne mjere upravljanja rizikom, te stoga kolekalciferol ispunjava i kriterij za potencijalne tvari za zamjenu u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 528/2012.

(6)

U skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 aktivna tvar koja ispunjava jedan od kriterija za isključivanje može se odobriti samo ako se dokaže da je ispunjen barem jedan od uvjeta za odstupanje utvrđenih u tom članku.

(7)

U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 Agencija je od 17. srpnja 2017. do 15. rujna 2017. provela javno savjetovanje radi prikupljanja relevantnih informacija, uključujući informacije o dostupnim zamjenama. (5)

(8)

Osim toga, Komisija je od 7. veljače 2018. do 7. travnja 2018. provela posebno javno savjetovanje radi prikupljanja informacija o tome jesu li ispunjeni uvjeti za odstupanje iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012. Komisija je objavila doprinose prikupljene u okviru tog savjetovanja. (6)

(9)

U okviru Stalnog odbora za biocidne proizvode s državama članicama raspravljalo se o informacijama prikupljenima u okviru tih dvaju javnih savjetovanja, o dosadašnjem iskustvu odobravanja rodenticida i obnavljanja odobrenja antikoagulantnih aktivnih tvari koje se upotrebljavaju u rodenticidima te o informacijama o dostupnosti alternativnih tvari za antikoagulantne rodenticide iz Priloga 1. Završnom izvješću Komisije o mjerama za smanjenje rizika za antikoagulantne rodenticide kao biocidne proizvode (7).

(10)

Glodavci mogu prenositi patogene organizme koji uzrokuju mnoge zoonoze, koje mogu biti vrlo opasne za zdravlje ljudi ili životinja. I antikoagulantne aktivne tvari, koje su trenutačno najčešće aktivne tvari u rodenticidima, ispunjuju kriterije za isključivanje iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 jer su razvrstane kao reproduktivno toksične tvari kategorije 1B te je većina tih tvari postojana, bioakumulativna i toksična (PBT) ili vrlo postojana i vrlo bioakumulativna (vPvB). Druge alternativne aktivne tvari koje su trenutačno odobrene za vrstu proizvoda 14 i na koje se ne primjenjuje isključivanje, a to su ugljikov dioksid, alfakloraloza, aluminijev fosfid, vodikov cijanid i oklasak kukuruza u prahu, po prirodi su ograničene i imaju ograničene uvjete uporabe. Nekemijske metode kontrole ili prevencije za glodavce, kao što su mehaničke i električne zamke odnosno zamke s ljepilom, možda nisu dovoljno učinkovite i mogla bi se postaviti pitanja jesu li humane te uzrokuju li glodavcima nepotrebnu patnju.

(11)

Kad bi se kolekalciferol odobrio, uveo bi se na tržište kao nova aktivna tvar koja bi bila korisna u borbi protiv sve veće otpornosti glodavaca na antikoagulantne aktivne tvari jer djeluje potpuno drukčije od antikoagulantnih tvari. Osim toga, kad bi kolekalciferol bio dostupan, mogla bi se smanjiti uporaba antikoagulantnih aktivnih tvari, a posebno tvari iz njihove druge generacije, koje su najjače. Stoga kolekalciferol u budućnosti može doprinijeti osiguravanju zadovoljavajućeg nadzora nad populacijama glodavaca u okviru integriranog pristupa kontroli štetočina jer bi se upotrebljavao uz prethodno navedene alternativne tvari koje ne zadovoljavaju kriterije za isključivanje te bi se mogla smanjiti uporaba antikoagulantnih aktivnih tvari u rodenticidima.

(12)

Osim toga, nedovoljna kontrola glodavaca može imati ozbiljne negativne posljedice za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš, a može utjecati i na percepciju javnosti u pogledu sigurnosti ljudi kad je riječ o izloženosti glodavcima te u pogledu sigurnosti niza gospodarskih aktivnosti kojima glodavci mogu štetiti, što može dovesti do gospodarskih i društvenih posljedica. Iako kolekalciferol ima svojstva endokrine disrupcije, može se smatrati da je njegov opći toksikološki i ekotoksikološki profil bolji od profila antikoagulantnih aktivnih tvari jer se ne razvrstava kao reproduktivno toksična tvar kategorije 1B ni kao PBT ili vPvB. Kolekalciferol je vitamin D3 i u odgovarajućoj količini nužan je element za život ljudi, a očekuje se da će, ako se bude upotrebljavao kao rodenticid, uzrokovati manji rizik za ljude nego antikoagulantne aktivne tvari. Rizici za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš koji su posljedica uporabe proizvoda koji sadržavaju kolekalciferol mogu se smanjiti poštovanjem određenih specifikacija i uvjeta. Kao što je već navedeno, kolekalciferol u budućnosti može doprinijeti osiguravanju zadovoljavajućeg nadzora nad populacijama glodavaca u okviru integriranog pristupa kontroli štetočina jer bi se dodao prethodno navedenim alternativnim tvarima koje ne zadovoljavaju kriterije za isključivanje te bi se mogla smanjiti uporaba antikoagulantnih rodenticida, koji općenito uzrokuju ozbiljnije zabrinutosti. S obzirom na to, kad se ta aktivna tvar ne bi odobrila, korisnicima bi se uskratilo sredstvo za kontrolu glodavaca koje bi moglo imati dodanu vrijednost i koje je barem jednako primjereno kao mnoge druge alternativne tvari koje su već u uporabi. Zbog toga bi neodobravanje kolekalciferola kao aktivne tvari imalo nerazmjeran negativan učinak na društvo u odnosu na rizike povezane s uporabom te tvari. Stoga je uvjet iz članka 5. stavka 2. točke (c) ispunjen.

(13)

Stoga je primjereno odobriti kolekalciferol za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 14, podložno ispunjenju određenih specifikacija i uvjeta.

(14)

Budući da kolekalciferol ispunjava kriterij za isključivanje utvrđen u članku 5. stavku 1. točki (d) Uredbe (EU) br. 528/2012, trebao bi se odobriti na razdoblje od najviše pet godina kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. drugoj rečenici te uredbe.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kolekalciferol se odobrava kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 14, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(3)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Cholecalciferol, Product type: 14 (Mišljenje Odbora za biocidne proizvode o zahtjevu za odobrenje aktivne tvari kolekalciferol, vrsta proizvoda 14), ECHA/BPC/180/2017.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 оd 4. rujna 2017. o utvrđivanju znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 301, 17.11.2017., str. 1.).

(5)  https://echa.europa.eu/potential-candidates-for-substitution-previous-consultations

(6)  https://circabc.europa.eu/w/browse/c29a57c2-e31d-43d8-9675-6aec345218cf

(7)  https://circabc.europa.eu/sd/a/352bffd8-babc-4af8-9d0c-a1c87a3c3afc/Final%20Report%20RMM.pdf


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebne odredbe

Kolekalciferol

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

(3β,5Z,7E)-9,10-sekokolesta-5,7,10(19)-trien-3-ol

EZ br.: 200-673-2

CAS br.: 67-97-0

970 g/kg

1. srpnja 2019.

30. lipnja 2024.

14

Kolekalciferol se smatra potencijalnom tvari za zamjenu u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkama (a) i (e) Uredbe (EU) br. 528/2012.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim općim uvjetima:

(1)

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svim uporabama na koje se odnosi zahtjev za odobrenje, a koje nisu uzete u obzir pri procjeni rizika za aktivnu tvar na razini Unije. Osim toga, u skladu s točkom 10. Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012, pri ocjeni proizvoda potrebno je ocijeniti i mogu li se zadovoljiti uvjeti iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(2)

Proizvodi se odobravaju za uporabu samo u državama članicama u kojima je ispunjen barem jedan od uvjeta iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(3)

U skladu s člankom 19. stavkom 4. točkom (d) Uredbe (EU) br. 528/2012 proizvodi se ne odobravaju za stavljanje na raspolaganje na tržištu za uporabu opće javnosti.

(4)

Nominalna koncentracija kolekalciferola u proizvodima ne smije biti veća od 0,075 % masenog udjela.

(5)

Proizvodi moraju sadržavati boju te agens koji uzrokuje averziju.

(6)

Proizvodi se ne smiju odobriti u obliku rasutog mamca.

(7)

Proizvodi u obliku kontaktnih formulacija, osim rasutog mamca, odobravaju se samo uz uvjet da ih upotrebljavaju osposobljeni profesionalni korisnici u zatvorenom prostoru na mjestima koja nisu dostupna djeci ili neciljnim životinjama.

(8)

Odobravaju se samo proizvodi koji su spremni za uporabu.

(9)

Primarna i sekundarna izloženost ljudi, neciljnih životinja i okoliša smanjuju se na najmanju moguću razinu razmatranjem i primjenom svih primjerenih i dostupnih mjera za smanjenje rizika. Među njima su, na primjer, ograničavanje uporabe na profesionalne korisnike ili osposobljene profesionalne korisnike, ako je to moguće, te utvrđivanje dodatnih posebnih uvjeta po kategoriji korisnika.

(10)

Mrtva tijela i nepojedeni mamci moraju se zbrinuti u skladu s lokalnim pravilima. Metoda zbrinjavanja mora se jasno opisati u sažetku opisa svojstava proizvoda iz nacionalnog odobrenja i mora se navesti na oznaci proizvoda.

Na odobrenja za biocidne proizvode koje moraju upotrebljavati osposobljeni profesionalni korisnici uz opće uvjete primjenjuju se i sljedeći uvjeti:

(1)

Proizvodi se smiju odobriti za uporabu u kanalizacijama, na otvorenom prostoru ili na odlagalištima otpada.

(2)

Proizvodi se smiju odobriti za uporabu u zatvorenim i zaštićenim mjestima za mamce samo ako se njima osigurava jednaka razina zaštite za neciljne vrste i ljude kao što se osigurava kutijama s mamcima zaštićenima od neovlaštenog pristupa.

(3)

Proizvodi se za trajno izlaganje smiju odobriti samo na mjestima s velikim izgledima za ponovnu najezdu ako se pokaže da su druge metode kontrole nedovoljne.

(4)

Proizvodi se ne smiju odobriti za uporabu u izlaganju mamaca u fazama.

(5)

Osobe koje stavljaju na tržište proizvode za osposobljene profesionalne korisnike dužne su osigurati da ti proizvodi budu dostupni isključivo osposobljenim profesionalnim korisnicima.

Na odobrenja za biocidne proizvode koje moraju upotrebljavati profesionalni korisnici uz opće uvjete primjenjuju se i sljedeći uvjeti:

(1)

Proizvodi se ne smiju odobriti za uporabu u kanalizacijama, na otvorenom prostoru ili na odlagalištima otpada.

(2)

Proizvodi se ne smiju odobriti za uporabu u trajnom izlaganju mamaca ili izlaganju mamaca u fazama.

(3)

Proizvodi se odobravaju samo za uporabu u kutijama s mamcima zaštićenima od neovlaštenog pristupa.

(4)

Osobe koje stavljaju na tržište proizvode za profesionalne korisnike dužne su osigurati da ti proizvodi ne budu dostupni općoj javnosti.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće ocijenjene aktivne tvari. Aktivna tvar u proizvodu stavljenom na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.


ODLUKE

24.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/19


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/638

od 15. travnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 14. sastanku Konferencije stranaka u pogledu određenih izmjena dodataka II., VIII. i IX. Baselskoj konvenciji o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegova odlaganja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegova odlaganja („Konvencija”) stupila je na snagu 1992., a Unija ju je sklopila Odlukom Vijeća 93/98/EEZ (1).

(2)

Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2) Konvencija i Odluka C(2001)107/FINAL Vijeća Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) o reviziji Odluke C(92)39/FINAL o nadzoru prekograničnog prometa otpada namijenjenog postupcima oporabe („Odluka OECD-a”) provode se u Uniji.

(3)

U skladu s Konvencijom Konferencija stranaka razmatra i donosi, prema potrebi, izmjene Konvencije. Izmjene Konvencije treba donijeti na sastanku Konferencije stranaka.

(4)

Očekuje se da će na svojem 14. sastanku Konferencija stranaka razmotriti i donijeti, prema potrebi, izmjene dodataka Konvenciji. Tim izmjenama dodali bi se unosi u dodatke II. i VIII. Konvenciji i revidirao bi se unos B3010 u Dodatku IX. Konvenciji.

(5)

Prijedlozi izmjena dodataka II., VIII. i IX. Konvenciji, koje je podnijela Norveška, dostavljeni su strankama 26. listopada 2018. Ispravak prijedloga izmjene Dodatka IX. dostavljen je strankama 6. prosinca 2018. U skladu s prijedlozima na plastični otpad koji zahtijeva posebnu pažnju i opasni plastični otpad, kako je navedeno u novim unosima u dodacima II. i VIII. Konvenciji, primjenjivao bi se sustav nadzora predviđen Konvencijom, dok bi se neopasnim plastičnim otpadom obuhvaćenim revidiranim unosom B3010 u Dodatku IX. Konvenciji među zemljama i dalje trgovalo pod istim uvjetima u okviru Konvencije kao i do sada.

(6)

Unija bi trebala podržati ciljeve predloženih izmjena dodataka Konvenciji jer će se njima doprinijeti sljedećem: poboljšanju nadzora izvoza plastičnog otpada; sprečavanju izvoza plastičnog otpada u zemlje koje nemaju infrastrukturu prikladnu za djelotvorno prikupljanje otpada i gospodarenje otpadom na način prihvatljiv za okoliš; podupiranju gospodarenja plastičnim otpadom na način prihvatljiv za okoliš; smanjenju rizika od toga da plastični otpad završi u okolišu; te sprečavanju globalnog okolišnog problema smeća u moru. Unija bi, međutim, trebala predložiti i poduprijeti promjene u predloženim izmjenama dodataka Konvenciji koje je predložila Norveška, s ciljem razjašnjavanja područja primjene tih izmjena i poboljšanja teksta te određivanja odgovarajućeg kasnijeg datuma za početak primjene tih izmjena nego što je predviđeno u članku 18. Konvencije, čime bi se olakšala njihova provedba i izvršavanje.

(7)

Primjereno je zadržati postojeću situaciju za pošiljke neopasnog plastičnog otpada, uključujući određene smjese neopasnog plastičnog otpada, u Uniji i EGP-u te, dakle, ne primjenjivati sustav nadzora koji proizlazi iz dodavanja unosa u Dodatak II. Konvenciji za takve pošiljke. Unija bi tu svrhu trebala primjenjivati, u mjeri u kojoj je to potrebno, postupke utvrđene u Odluci OECD-a i postupak za sklapanje bilateralnih, multilateralnih ili regionalnih sporazuma ili dogovora u pogledu prekograničnog prometa opasnog otpada i drugih vrsta otpada sa strankama ili nestrankama u skladu s Konvencijom, kako bi osigurala da se na pošiljke neopasnog plastičnog otpada, uključujući određene smjese neopasnog plastičnog otpada, u Uniji i EGP-u, kao rezultat donošenja izmjene Dodatka II. Konvenciji ili revizije unosa B3010 u Dodatku IX. Konvenciji, ne nametne nikakav dodatan nadzor.

(8)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na 14. sastanku Konferencije stranaka u vezi s izmjenama dodataka II., VIII. i IX. Konvenciji jer će te izmjene biti obvezujuće za Uniju i mogu presudno utjecati na sadržaj prava Unije, odnosno Uredbu (EZ) br. 1013/2006,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na 14. sastanku Konferencije stranaka Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegova odlaganja („Konvencija”) jest poduprijeti donošenje izmjena dodataka II., VIII. i IX. Konvenciji kako bi se dodali i revidirali unosi koji se odnose na plastični otpad, podložno sljedećem:

(a)

Unija podupire izmjene koje je predložila Norveška da se u Dodatak II. Konvenciji doda novi unos za neopasni plastični otpad (koji podliježe sustavu nadzora Konvencije) pod uvjetom da se razjasni da se tim unosom obuhvaćaju i smjese neopasnog plastičnog otpada i da je taj unos jasno utvrđen, među ostalim, jasnom formulacijom unosa B3010 u Dodatku IX. Konvenciji, s ciljem olakšavanja provedbe i izvršavanja obveza stranaka u vezi s dodavanjem novog unosa za neopasni plastični otpad u Dodatak II. Konvenciji;

(b)

Unija podupire izmjene koje je predložila Norveška da se u Dodatak VIII. Konvenciji doda novi unos za opasni plastični otpad (koji podliježe sustavu nadzora Konvencije) pod uvjetom da se razjasni da se tim unosom obuhvaćaju i smjese opasnog plastičnog otpada;

(c)

Unija podupire prijedlog Norveške za reviziju unosa B3010 u Dodatku IX. Konvenciji za neopasni plastični otpad (koji ne podliježe sustavu nadzora, osim ako takav otpad sadržava materijal koji pripada u neku od kategorija iz Dodatka I. Konvenciji u mjeri u kojoj uzrokuje manifestiranje opasnih obilježja iz Dodatka III. Konvenciji), pod uvjetom da se taj prijedlog izmijeni, s ciljem:

i.

razjašnjavanja područja primjene, tako da se samo nemiješani plastični materijali namijenjeni recikliranju ili pripremi za ponovnu uporabu, po mogućnosti ograničeni na operaciju R3 iz Dodataka IV. Konvenciji, uključe u taj unos;

ii.

poboljšanja teksta i pojednostavnjenja definicije unosa B3010 u Dodatku IX. Konvenciji, kako bi se olakšala provedba i izvršavanje obveza stranaka u vezi s revizijom tog unosa, osobito zbog toga što je taj unos povezan s predloženim unosom za neopasni plastični otpad iz Dodatka II. Konvenciji;

(d)

Unija predlaže i podupire određivanje odgovarajućeg kasnijeg datuma za početak primjene izmjena nego što je predviđeno u članku 18. Konvencije.

2.   Ako se na 14. sastanku Konferencije stranaka donese dodavanje novog unosa za plastični otpad u Dodatku II. Konvenciji ili revizija unosa B3010 u Dodatku IX. Konvenciji ili ako se donesu obje te izmjene, Unija, u mjeri u kojoj je to potrebno, poduzima potrebne korake na temelju Odluke OECD-a i članka 11. Konvencije kako bi osigurala da to ne utječe na postojeće nadzore pošiljki neopasnog plastičnog otpada, uključujući određene smjese neopasnog plastičnog otpada, u Uniji i EGP-u.

Članak 2.

S obzirom na razvoj događaja na 14. sastanku Konferencije stranaka, predstavnici Unije mogu se uz savjetovanje s državama članicama, tijekom koordinacijskih sastanaka na licu mjesta, dogovoriti o doradi stajališta iz članka 1. bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 15. travnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 93/98/EEZ od 1. veljače 1993. o sklapanju, u ime Zajednice, Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegova odlaganja (Baselska konvencija) (SL L 39, 16.2.1993., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1.).


24.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/22


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/639

od 15. travnja 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na devetom sastanku Konferencije stranaka u pogledu izmjena dodataka A i B Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima („Konvencija”) stupila je na snagu 17. svibnja 2004., a Unija ju je sklopila Odlukom Vijeća 2006/507/EZ (1).

(2)

Uredbom (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2) Konvencija se provodi u Uniji.

(3)

U skladu s člankom 8. Konvencije Konferencija stranaka može uvrstiti kemikalije na popis u dodacima A, B i/ili C Konvenciji i navesti mjere kontrole povezane s tim kemikalijama.

(4)

Kako bi se zdravlje ljudi i okoliš zaštitili od daljnjih ispuštanja dikofola, perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i spojeva srodnih PFOA-u, potrebno je smanjiti ili obustaviti proizvodnju i uporabu tih kemikalija na globalnoj razini te poduprijeti njihovo uvrštavanje na popis u relevantnim dodacima Konvenciji. Osim toga, potrebno je dodatno smanjiti ili obustaviti uporabu perfluorooktan-sulfonske kiseline (PFOS), njezinih soli i perfluorooktan-sulfonil fluorida (PFOSF) izmjenom ili brisanjem prihvatljivih namjena i/ili posebnih izuzeća u Dodatku B Konvenciji.

(5)

Očekuje se da će na svojem devetom sastanku Konferencija stranaka odlučiti o tome hoće li na popis u Dodatku A Konvenciji uvrstiti navedene kemikalije i o tome hoće li izmijeniti postojeće unose u Dodatku B Konvenciji.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na devetom sastanku Konferencije stranaka u pogledu izmjena dodataka A i B Konvenciji jer će te izmjene biti obvezujuće za Uniju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na devetom sastanku Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima („Konvencija”), uzimajući na prikladan način u obzir odgovarajuće preporuke Povjerenstva za reviziju postojanih organskih onečišćujućih tvari, jest poduprijeti:

(a)

uvrštavanje dikofola na popis u Dodatku A Konvenciji bez posebnih izuzeća;

(b)

uvrštavanje perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i spojeva srodnih PFOA-u na popis u Dodatku A Konvenciji, uključujući umetanje novog dijela [X.] u Dodatak A Konvenciji, uz posebna izuzeća za:

i.

proizvodnju poluvodiča ili povezanih elektroničkih uređaja, uključujući tijekom 10 godina od datuma stupanja na snagu tih izmjena izuzeće za zamjenske dijelove za opremu koja se upotrebljava u proizvodnji poluvodiča ili povezanih elektroničkih uređaja;

ii.

fotografske premaze koji se nanose na filmove;

iii.

tkanine otporne na ulje i vodu za zaštitu radnika od opasnih tekućina koje mogu predstavljati rizik za njihovo zdravlje i sigurnost;

iv.

invazivne medicinske proizvode i medicinske proizvode za ugradnju;

v.

vatrogasnu pjenu za sprečavanje para tekućih goriva i gašenje požara nastalih tekućim gorivom koja se već nalazi u instaliranim sustavima, što obuhvaća i fiksne i mobilne sustave;

vi.

uporabu perfluorooktilnog jodida u proizvodnji perfluorooktilnog bromida u svrhu proizvodnje farmaceutskih proizvoda do 2036., podložno redovitom preispitivanju;

(c)

izmjenu stavka 3. točke b dijela [X.] Dodatka A Konvenciji u pogledu PFOA-e, njegovih soli i spojeva srodnih PFOA-u: dodavanje rečenice „Može se dopustiti testiranje radi provjere pravilnog funkcioniranja instaliranog sustava u kojemu se već nalazi vatrogasna pjena koja sadržava ili može sadržavati PFOA-u, njegove soli i spojeve srodne PFOA-u, pod uvjetom da se spriječe emisije u okoliš, a skupljene otpadne vode zbrinu na način koji je prihvatljiv za okoliš, u skladu s člankom 6. stavkom 1. Konvencije.”;

(d)

brisanje sljedećih „prihvatljivih namjena” iz unosa o perfluorooktan-sulfonskoj kiselini (PFOS) i njezinim derivatima u Dodatku B Konvenciji: razvijanje fotografija, fotootporni i antireflektirajući premazi za poluvodiče, sredstvo za jetkanje za složene poluvodiče i keramičke filtre, hidrauličke tekućine u zrakoplovstvu, određeni medicinski proizvodi (kao što su proizvodnja slojeva etilen-tetrafluoroetilen (ETFE) kopolimera i ETFE-a nepropusnog za zračenje, medicinski proizvodi za dijagnostiku in vitro i obojeni CCD filtri);

(e)

brisanje sljedećih „posebnih izuzeća” iz unosa o PFOS-u i njegovim derivatima u Dodatku B Konvenciji: foto maske u industriji poluvodiča i LCD-a, metalne oplate (tvrde metalne oplate), metalne oplate (dekorativne oplate), električni i elektronički dijelovi za pojedine pisače i fotokopirne uređaje u boji, insekticidi za kontrolu uvezenih crvenih vatrenih mrava i termita, kemijska proizvodnja ulja;

(f)

izmjenu „prihvatljive namjene” za PFOS i njegove derivate za proizvodnju i uporabu vatrogasne pjene u „posebno izuzeće” za uporabu vatrogasne pjene za sprečavanje para tekućih goriva i gašenje požara nastalih tekućim gorivom;

(g)

izmjenu „prihvatljive namjene” za PFOS i njegove derivate za proizvodnju i uporabu za metalne oplate (tvrde metalne oplate) samo u zatvorenim regulacijskim sustavima u „posebno izuzeće” za tu uporabu;

(h)

izmjenu „prihvatljive namjene” za PFOS i njegove derivate za uporabu u mamcima za insekte za kontrolu mrava koji uzrokuju štetu na lišću (Atta spp. i Acromyrmex spp.) tako da se obuhvati sulfluramid i navede da se „prihvatljiva namjena” odnosi samo na uporabu u poljoprivredi.

Članak 2.

S obzirom na razvoj događaja na devetom sastanku Konferencije stranaka, predstavnici Unije mogu se uz savjetovanje s državama članicama, tijekom koordinacijskih sastanka na licu mjesta, dogovoriti o manjim izmjenama stajališta iz članka 1. bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 15. travnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 2006/507/EZ od 14. listopada 2004. o sklapanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u ime Europske zajednice (SL L 209, 31.7.2006., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.).


24.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/24


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/640

od 15. travnja 2019.

o dodjeli sredstava koja su opozvana iz projekata u okviru 10. europskog razvojnog fonda u svrhu nadopune Instrumenta mirovne pomoći za Afriku

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (1), a posebno njegov članak 1. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Unija je u okviru 11. europskog razvojnog fonda (ERF) dosad dodijelila ukupno 1 627 300 000 EUR Instrumentu mirovne pomoći za Afriku (APF) kako bi se pružila financijska potpora odgovoru Afričke unije na postojeće i nove sigurnosne krize u Africi. Ta nastojanja u području mira i sigurnosti na afričkom kontinentu trebala bi se nastaviti u razdoblju 2019.–2020.

(2)

Potrebe APF-a za razdoblje 2019.–2020. procjenjuju se na 814 860 000 EUR.

(3)

Primjereno je upotrijebiti opozvana sredstva iz projekata u okviru 10. ERF-a kako bi se osigurala sredstva za APF do kraja 2020.

(4)

Tim bi se sredstvima trebale financirati aktivnosti APF-a, uključujući potporu operacionalizaciji Afričke strukture za mir i sigurnost, potporu inicijativama čiji je cilj spriječiti nasilne sukobe i upravljati njima u slučaju hitnih i nepredviđenih potreba u kriznim situacijama (mehanizam brzog reagiranja) i potporu operacijama potpore miru pod afričkim vodstvom, te bi ona trebala pokriti rashode Komisije za potporu.

(5)

Ta bi se sredstva trebala upotrebljavati u skladu s relevantnim višegodišnjim programom djelovanja APF-a i s pravilima i postupcima koji se primjenjuju na 11. ERF, kako je utvrđeno u uredbama Vijeća (EU) 2015/322 (2) i (EU) 2018/1877 (3),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iznos od najviše 445 860 000 EUR iz sredstava opozvanih iz projekata u okviru 10. europskog razvojnog fonda (ERF) dodjeljuje se u svrhu nadopune Instrumenta mirovne pomoći za Afriku za razdoblje 2019.–2020.

Od tog iznosa najviše 14 860 000 EUR dodjeljuje se Komisiji za rashode za potporu.

Ta se sredstva upotrebljavaju u skladu s pravilima i postupcima koji se primjenjuju na 11. ERF.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja.

Sastavljeno u Luxembourg 15. travnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  SL L 210, 6.8.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2015/322 od 2. ožujka 2015. o provedbi 11. europskog razvojnog fonda (SL L 58, 3.3.2015., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) 2018/1877 od 26. studenoga 2018. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2015/323 (SL L 307, 3.12.2018., str. 1.).


24.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/26


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/641

оd 17. travnja 2019.

o uvjetima odobrenja skupine biocidnih proizvoda koji sadržavaju 1R-trans fenotrin koje je uputila Irska u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2837)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 36. stavak 3.,

budući da:

(1)

Društvo CSI-Europe („podnositelj zahtjeva”) podnijelo je 20. kolovoza 2015. nadležnim tijelima nekoliko država članica, među kojima je i Njemačka („predmetne države članice”), zahtjev za usporedno međusobno priznavanje skupine biocidnih proizvoda koju čine insekticidi u obliku mamca protiv mrava koji sadržavaju aktivnu tvar 1R-trans fenotrin („sporna skupina proizvoda”). Irska je nastupala u svojstvu države članice nadležne za ocjenjivanje zahtjeva iz članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 („referentna država članica”).

(2)

U skladu s člankom 35. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 Njemačka je 30. lipnja 2017. koordinacijskoj skupini i podnositelju zahtjeva uputila prigovore s tvrdnjom da sporna skupina proizvoda ne ispunjava uvjete iz članka 19. stavka 1. točke (b) podtočke i. te uredbe.

(3)

Njemačka smatra da podaci o učinkovitosti koje je dostavio podnositelj zahtjeva i koje je ocijenila referentna država članica nisu prihvatljivi. Njemačka sumnja u dovoljnu dokazanost palatabilnosti mamaca u laboratorijskim ispitivanjima. Dovodi u pitanje i valjanost terenskog ispitivanja jer nije bilo provedeno u proljeće te valjanost statističke analize koju je proveo podnositelj zahtjeva. Povrh toga, Njemačka se ne slaže s odlukama koje je referentna država članica donijela na temelju savjeta stručnjaka, kako je navedeno u točki 12. Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(4)

Tajništvo koordinacijske skupine pozvalo je predmetne države članice i podnositelja zahtjeva da dostave pismene primjedbe o upućenom prigovoru. Primjedbe su dostavili Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Ujedinjena Kraljevina i podnositelj zahtjeva. O upućenom prigovoru raspravljalo se i na sastanku koordinacijske skupine 26. rujna 2017.

(5)

Budući da nije postignut dogovor u okviru koordinacijske skupine, referentna država članica neriješene je prigovore 16. siječnja 2018. uputila Komisiji u skladu s člankom 36. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012. Pritom je Komisiji dostavila detaljno izvješće o pitanjima o kojima se države članice nisu mogle dogovoriti i razlozima njihova neslaganja. Primjerak tog izvješća proslijeđen je predmetnim državama članicama i podnositelju zahtjeva.

(6)

Komisija je 16. veljače 2018. zatražila mišljenje Europske agencije za kemikalije („Agencija”) u skladu s člankom 36. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 o nekoliko pitanja povezanih s neriješenim prigovorima.

(7)

Agencija je donijela mišljenje (2)18. listopada 2018.

(8)

Agencija smatra da je palatabilnost mamaca koje obuhvaća sporna skupina proizvoda dovoljno dokazana za predviđenu uporabu.

(9)

Usto, Agencija u mišljenju navodi da je terensko ispitivanje valjano jer dokazuje da se mravlja populacija više smanjila u tretiranim gnijezdima nego u kontrolnim gnijezdima. Povrh toga, Agencija smatra da je statistička analiza rezultata terenskog ispitivanja koju je proveo podnositelj zahtjeva prihvatljiva. Uzimajući u obzir dogovorene smjernice Unije (3) koje su se primjenjivale u trenutku podnošenja zahtjeva, Agencija zaključuje da podaci iz terenskog ispitivanja koje je dostavio podnositelj zahtjeva dovoljno dokazuju učinkovitost sporne skupine proizvoda za predviđenu uporabu.

(10)

S obzirom na mišljenje Agencije, sporna skupina proizvoda dovoljno je učinkovita kako se zahtijeva člankom 19. stavkom 1. točkom (b) podtočkom i. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ova se Odluka primjenjuje na skupinu biocidnih proizvoda pod brojem predmeta BC-LR019221-36 u registru biocidnih proizvoda.

Članak 2.

Skupina biocidnih proizvoda iz članka 1. ispunjava uvjet iz članka 19. stavka 1. točke (b) podtočke i. Uredbe (EU) br. 528/2012.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. travnja 2019.

Za Komisiju

Jyrki KATAINEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Mišljenje Europske agencije za kemikalije od 18. listopada 2018. o zahtjevu u skladu s člankom 38. Uredbe (EU) br. 528/2012 u vezi s pitanjima o neriješenim prigovorima u okviru međusobnog priznavanja skupine biocidnih proizvoda PT 18 koja sadržava 1R-trans fenotrin za uporabu protiv mrava (ECHA/BPC/216/2018).

(3)  Tehničke bilješke s uputama za ocjenjivanje proizvoda (2012.) – Ispitivanja učinkovitosti vrste proizvoda 18 – insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca te vrste proizvoda 19 – repelenti i mamci (samo za člankonošce).

https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg_efficacy_pt18-19_final_en.pdf/9c72241e-0eea-4f23-8e5f-f52d00a83382


Ispravci

24.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/28


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1506 od 10. listopada 2018. o izvanrednim mjerama potpore za sektore jaja i mesa peradi u Italiji

( Službeni list Europske unije L 255 od 11. listopada 2018. )

Na stranici 4. u članku 3. stavku 1. točki (d) podtočki i.:

umjesto:

„0,1815 EUR po tovnom piliću obuhvaćenom oznakom KN 0105 94 00 za najviše 853 692 životinja,”;

treba stajati:

„0,1815 EUR tjedno po tovnom piliću obuhvaćenom oznakom KN 0105 94 00 za najviše 853 692 životinja,”.

Na stranici 4. u članku 3. stavku 1. točki (d) podtočki ii.:

umjesto:

„1,2225 EUR po puranu obuhvaćenom oznakom KN 0105 99 30 za najviše 48 050 životinja.”;

treba stajati:

„1,2225 EUR tjedno po puranu obuhvaćenom oznakom KN 0105 99 30 za najviše 48 050 životinja.”.


24.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/28


Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2019/50 оd 11. siječnja 2019. o izmjeni priloga II., III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klorantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakin, fenpikoksamid, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat, ulje od luka, tiakloprid i valifenalat u ili na određenim proizvodima

( Službeni list Europske unije L 10 od 14. siječnja 2019. )

Na stranici 12., u Prilogu, u izmjenama stupaca koji se odnose na klomazon, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat i tiakloprid u tablici Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005, u naslovu stupca koji se odnosi na lambda-cihalotrin:

umjesto:

„Lambda-cihalotrin (F) (R)”;

treba stajati:

„Lambda-cihalotrin (uključujući gama-cihalotrin) (zbroj izomera R,S i S,R) (F)”.

Na stranici 17., u Prilogu, u izmjenama stupaca koji se odnose na klomazon, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat i tiakloprid u tablici Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005, u unosu koji se odnosi na sjemenke pamuka:

umjesto:

„0401090

Sjemenke pamuka

 

0,01 (*)

0,2

0,5 (+)

0,15”

treba stajati:

„0401090

Sjemenke pamuka

 

0,01 (*)

0,2

5 (+)

0,15”.

Na stranici 22., u Prilogu, u izmjenama stupaca koji se odnose na klomazon, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat i tiakloprid u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005, u bilješkama ispod tablice:

umjesto:

Lambda-cihalotrin (F) (R)

(R)

=

Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije pesticida i brojčanih oznaka:

Lambda-cihalotrin – brojčana oznaka 1000000 osim 1040000: Lambda-cihalotrin, uključujući ostale miješane izomeričke sastavne dijelove (zbroj izomera)”;

treba stajati:

Lambda-cihalotrin (uključujući gama-cihalotrin) (zbroj izomera R,S i S,R) (F)”.