ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 085I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
27. ožujka 2019.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2019/491 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

1

 

*

Uredba (EU) 2019/492 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ( 1 )

5

 

*

Uredba (EU, Euratom) 2019/493 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament

7

 

*

Uredba (EU) 2019/494 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ( 1 )

11

 

*

Uredba (EU) 2019/495 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ( 1 )

16

 

*

Uredba (EU) 2019/496 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 dodjeljivanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu

20

 

*

Uredba (EU) 2019/497 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu određenih pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

22

 

*

Uredba (EU) 2019/498 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije

25

 

*

Uredba (EU) 2019/499 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013, u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

32

 

*

Uredba (EU) 2019/500 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije ( 2 )

35

 

*

Uredba (EU) 2019/501 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta i putnika s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ( 1 )

39

 

*

Uredba (EU) 2019/502 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ( 1 )

49

 

*

Uredba (EU) 2019/503 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o određenim aspektima sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ( 1 )

60

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2019/504 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti i Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ( 1 )

66

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2019/216 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. siječnja 2019. o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 ( SL L 38, 8.2.2019. )

69

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

 

(2)   Tekst značajan za EGP i Švicarsku.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

UREDBE

27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/1


UREDBA (EU) 2019/491 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 178.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Povlačenje će se odvijati tijekom programskog razdoblja 2014.–2020., u kojem Ujedinjena Kraljevina sudjeluje u 15 programa suradnje u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja”. Dva od tih programa, odnosno program PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i program Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) (dalje u tekstu zajednički „programi suradnje”), programi su koji uključuju Sjevernu Irsku i kojima se podupiru mir i pomirenje te suradnja sjevera i juga na temelju Mirovnog sporazuma za Sjevernu Irsku („Sporazum na Veliki petak”), a koje Unija namjerava nastaviti čak i ako se Ujedinjena Kraljevina povuče iz Unije a da sporazum o povlačenju nije stupio na snagu do datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a. Stoga bi se ova Uredba trebala ograničiti na te programe suradnje.

(3)

Programi suradnje posebno su uređeni uredbama (EU) br. 1299/2013 (3), (EU) br. 1303/2013 (4) i (EU, Euratom) 2018/1046 (5) Europskog parlamenta i Vijeća. Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi odredbe kojima bi se omogućio, nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, nastavak programâ suradnje u skladu s navedenim uredbama.

(4)

Kad je riječ o programima suradnje, upravljačko tijelo nalazi se u Tijelu za posebne programe EU-a, koje je uspostavljeno Sporazumom između Vlade Irske i Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o uspostavljanju provedbenih tijela, potpisanim 8. ožujka 1999. Budući da programi suradnje uključuju Sjevernu Irsku, trebali bi se nastaviti provoditi uz nužne dopunske odredbe.

(5)

U svrhu nastavka programâ suradnje trebalo bi razjasniti da, ne dovodeći u pitanje članak 20. stavke 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1299/2013, oni mogu obuhvaćati regije sudionice u Ujedinjenoj Kraljevini, koje bi trebale biti istovjetne regijama razine NUTS 3.

(6)

U svrhu nastavka programâ suradnje uz pomoć financijskih sredstava iz općeg proračuna Unije trebao bi se sklopiti administrativni sporazum između Komisije i tijela Ujedinjene Kraljevine s učinkom od datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu kako bi se omogućile potrebne kontrole i revizije programâ suradnje. Ako se takve kontrole i revizije ne mogu provesti, Komisija bi trebala imati mogućnost prekinuti rokove plaćanja, obustaviti plaćanja i primijeniti financijske korekcije, kako je utvrđeno u člancima 83., 142., 144. i 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(7)

U skladu s člankom 76. Uredbe (EU) br. 1303/2013, provedbene odluke Komisije o odobrenju programa PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) od 30. studenoga 2015. i programa Interreg V-A od 12. veljače 2015. i dalje čine odluku o financiranju u smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, a time i pravnu obvezu u smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Ujedinjena Kraljevina i dalje je odgovorna za svoje financijske obveze koje je preuzela kao država članica, a koje se odnose na te pravne obveze Unije.

(8)

Ujedinjena Kraljevina će prestati, od datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, biti dijelom Unijinog dijela programskog područja u smislu članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1299/2013. Stoga bi trebalo prilagoditi odredbe te uredbe o prihvatljivosti operacija ovisno o lokaciji.

(9)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest omogućivanje, nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, nastavka programâ suradnje ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njezina opsega i učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(10)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a ne stupi na snagu do datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju odredbe za suočavanje s posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije u situaciji kada sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a ne stupi na snagu do datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a, u pogledu nastavka sljedećih dvaju programa suradnje obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 1299/2013 u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina (dalje u tekstu zajednički „programi suradnje”):

1.

PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina);

2.

Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska).

2.   Uredba (EU) br. 1299/2013 nastavlja se primjenjivati na programe suradnje koji podliježu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Geografski opseg

Ne dovodeći u pitanje članak 20. stavke 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1299/2013, programi suradnje mogu obuhvaćati regije sudionice u Ujedinjenoj Kraljevini, koje su istovjetne regijama razine NUTS 3.

Članak 3.

Programska tijela

Odstupajući od članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1299/2013:

Tijelo za posebne programe EU-a, u kojemu se nalaze upravljačko tijelo i tijelo za ovjeravanje programâ suradnje, nastavlja obavljati svoje funkcije,

Ministarstvo financija Sjeverne Irske ostaje tijelo za reviziju programâ suradnje.

Članak 4.

Nadležnost Komisije u pogledu kontrola

Komisija i tijela Ujedinjene Kraljevine dogovaraju se o primjeni pravila u pogledu kontrola i revizija programâ suradnje. Kontrole i revizije obuhvaćaju cijelo razdoblje programâ suradnje.

Ako se potrebne kontrole i revizije programâ suradnje ne mogu provesti u svim dotičnim regijama, smatra se da to predstavlja ozbiljan nedostatak u sustavu upravljanja i kontrole za potrebe mjera utvrđenih u člancima 83., 142., 144. i 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 5.

Prihvatljivost operacija ovisno o lokaciji

Gornja granica utvrđena člankom 20. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1299/2013 ne primjenjuje se na programe suradnje.

Članak 6.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do datuma iz drugog stavka ovog članka.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Mišljenje od 20. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(3)  Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 347, 20.12.2013., str. 259.).

(4)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(5)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/5


UREDBA (EU) 2019/492 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Direktiva 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) zajedno čine regulatorni okvir za aktivnosti priznatih organizacija za pregled, nadzor i certifikaciju brodova.

(3)

U skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 391/2009 zahtijeva se da organizacije koje je Komisija priznala na razini Unije kao organizacije koje obavljaju pregled, nadzor i certifikaciju brodova („priznate organizacije”) Komisija redovito, a najmanje svake dvije godine ocjenjuje zajedno s državom članicom koja je podnijela odgovarajući zahtjev za priznavanje organizacije.

(4)

U svrhu jednakog postupanja, organizacije koje je prvotno priznala odgovarajuća država članica u skladu s Direktivom Vijeća 94/57/EZ (5) i trenutačno uživaju priznanje Unije u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 391/2009 Komisija treba ocjenjivati zajedno s državom članicom koja je prvotno priznala te organizacije.

(5)

U skladu s člancima 7. i 8. Uredbe (EZ) br. 391/2009 priznate organizacije moraju nastaviti ispunjavati zahtjeve i minimalna mjerila utvrđena u Prilogu I. toj uredbi kako bi nastavile uživati priznanje Unije. To se provjerava u okviru kontinuiranog ocjenjivanja koje provodi Komisija zajedno s odgovarajućom državom članicom, u skladu s člankom 8. stavkom 1. te uredbe. Stoga redovito ocjenjivanje ima važnu ulogu u nastavku priznavanja organizacija.

(6)

Nakon povlačenja iz Unije Ujedinjena Kraljevina više neće moći sudjelovati u ocjenjivanjima koja se provode na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 391/2009.

(7)

Priznate organizacije koje je prvotno priznala Ujedinjena Kraljevina trenutačno uživaju priznanje Unije te su im druge države članice povjerile obavljanje dužnosti povezanih s pregledom, nadzorom i certifikacijom brodova, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/15/EZ. Stoga bi trebalo izmijeniti članak 8. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 391/2009 kako bi se osiguralo da te organizacije nastave podlijegati ocjenjivanju u skladu sa zahtjevima te odredbe.

(8)

Također bi trebalo uzeti u obzir obveze praćenja i nadzora koje države članice trenutačno moraju ispuniti u skladu s člankom 9. Direktive 2009/15/EZ. U tom bi pogledu ocjenjivanje priznatih organizacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 391/2009 Komisija trebala provoditi zajedno s državom članicom ili državama članicama koje su ovlastile odgovarajuću priznatu organizaciju u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/15/EZ.

(9)

Kako bi se osigurala koordinacija nacionalnih aktivnosti i aktivnosti Unije s obzirom na praćenje priznatih organizacija, Komisija bi se trebala savjetovati sa stručnjacima te utvrditi i razmjenjivati dobru praksu kako bi se izbjeglo preklapanje poslova i najbolje iskoristili dostupni kapaciteti i resursi.

(10)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije te bi se trebala primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Uredbe (EZ) br. 391/2009 na Ujedinjenu Kraljevinu,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 8. Uredbe (EZ) br. 391/2009 stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija, zajedno s državom članicom koja ih je ovlastila ili državama članicama koje su ih ovlastile u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/15/EZ, redovito, a najmanje svake dvije godine ocjenjuje sve priznate organizacije kako bi provjerila ispunjavaju li obveze iz ove Uredbe i minimalna mjerila utvrđena u Prilogu I. ovoj Uredbi. Ocjena je ograničena na one djelatnosti priznatih organizacija koje su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe.”

Članak 2.

Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o učincima ove Uredbe najkasnije tri godine od datuma početka njezine primjene.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Uredbe (EZ) br. 391/2009 na Ujedinjenu Kraljevinu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 62, 15.2.2019., str. 298.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(3)  Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova (SL L 131, 28.5.2009., str. 11.).

(4)  Direktiva 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava (SL L 131, 28.5.2009., str. 47.).

(5)  Direktiva Vijeća 94/57/EZ od 22. studenoga 1994. o zajedničkim pravilima i normama organizacije za pregled i nadzor brodova te odgovarajuće djelatnosti pomorskih uprava (SL L 319, 12.12.1994., str. 20.).


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/7


UREDBA (EU, Euratom) 2019/493 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 224.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđen je poseban europski pravni status za europske političke stranke i europske političke zaklade i predviđa se njihovo financiranje iz općeg proračuna Europske unije. Njome je osnovano i Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo”).

(2)

Kako bi se Tijelu omogućilo da u potpunosti ispuni svoje zadaće, uključujući nove zadaće predviđene ovom Uredbom, te kako bi mu se omogućilo da to čini na neovisan način, potrebno mu je osigurati stalno osoblje, a direktoru Tijela dodijeliti ovlasti tijela za imenovanje.

(3)

Iz nedavnih događaja vidljivo je da nezakonita uporaba osobnih podataka može predstavljati rizik za izborne procese i demokraciju. Stoga je potrebno zaštititi integritet europskog demokratskog procesa predviđanjem financijskog sankcioniranja u slučajevima u kojima europske političke stranke ili europske političke zaklade iskorištavaju kršenja pravila o zaštiti osobnih podataka kako bi utjecale na ishod izbora za Europski parlament.

(4)

U tu svrhu trebalo bi uspostaviti postupak provjere u okviru kojeg Tijelo, u određenim uvjetima, mora zatražiti od odbora neovisnih uglednih osoba osnovanog Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014 procjenu o tome je li europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka. Ako se u skladu s postupkom provjere utvrdi da je to slučaj, Tijelo bi trebalo izreći sankcije u okviru učinkovitog, proporcionalnog i odvraćajućeg sustava sankcioniranja utvrđenog Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014.

(5)

Tijelo bi pri izricanju sankcije europskoj političkoj stranci ili zakladi u skladu s postupkom provjere trebalo poštovati načelo ne bis in idem, prema kojem se sankcije ne mogu izreći dva puta za isto kažnjivo djelo. Tijelo bi također trebalo osigurati da se poštuje načelo pravne sigurnosti i da predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada ima mogućnost biti saslušana.

(6)

Novi postupak trebao bi se pridodati postojećim postupcima koji se upotrebljavaju za provjeru usklađenosti s uvjetima registracije te u slučajevima očitih i ozbiljnih kršenja vrijednosti na kojima se temelji Unija. Međutim, vremenska ograničenja za provjeru usklađenosti s uvjetima registracije i zahtjevima iz članka 10. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 ne bi se trebala primjenjivati na novi postupak.

(7)

Budući da se novi postupak pokreće odlukom nadležnog nacionalnog nadzornog tijela za zaštitu podataka, predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada trebala bi moći zatražiti preispitivanje sankcije ako je odluka tog nacionalnog nadzornog tijela stavljena izvan snage ili ako je prihvaćen pravni lijek protiv te odluke, pod uvjetom da su iscrpljena sva pravna sredstva na nacionalnoj razini.

(8)

Kako bi se osiguralo da se izbori 2019. za Europski parlament odvijaju u skladu sa strogim demokratskim pravilima i uz potpuno poštovanje europskih vrijednosti demokracije, vladavine prava i poštovanja temeljnih prava, važno je da odredbe o novom postupku provjere pravodobno stupe na snagu i da se postupak primjenjuje što je prije moguće. Kako bi se to postiglo, izmjene Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 uvedene ovom Uredbom trebale bi stupiti na snagu na dan njezine objave u Službenom listu Europske unije.

(9)

Uredbu (EU, Euratom) br. 1141/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 6. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Direktoru Tijela pomaže osoblje u odnosu na koje on izvršava ovlasti koje su dodijeljene tijelu za imenovanje na temelju Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i ovlasti koje su dodijeljene tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovorâ o radu ostalih službenika na temelju Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Unije, utvrđenih u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 („ovlasti tijela za imenovanje”). Tijelo se može u bilo kojem području svojeg rada koristiti drugim upućenim nacionalnim stručnjacima ili drugim osobljem koje nije zaposleno u Tijelu.

Na osoblje Tijela primjenjuju se Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika te pravila koja su sporazumno donijele institucije Unije za provedbu tog Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

Odabir osoblja ne smije dovesti do sukoba interesa između njihovih dužnosti u Tijelu i bilo koje druge službene dužnosti, i oni se suzdržavaju od svih radnji koje nisu u skladu s prirodom njihovih dužnosti.”;

2.

u članku 10. stavku 3. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Postupci utvrđeni u prvom i drugom podstavku ne započinju unutar razdoblja od dva mjeseca prije izbora za Europski parlament. To se vremensko ograničenje ne primjenjuje u pogledu postupka iz članka 10.a.”;

3.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 10.a

Postupak provjere povezan s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka

1.   Nijedna europska politička stranka ili europska politička zaklada ne smije namjerno utjecati ni pokušavati utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka koje počini fizička ili pravna osoba.

2.   Ako je Tijelo upoznato s odlukom nacionalnog nadzornog tijela u smislu članka 4. točke 21. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) kojom se utvrđuje da je fizička ili pravna osoba prekršila primjenjiva pravila o zaštiti osobnih podataka i ako iz te odluke proizlazi ili ako se na temelju opravdanih razloga smatra da je kršenje povezano s političkim aktivnostima europske političke stranke ili europske političke zaklade u kontekstu izbora za Europski parlament, Tijelo upućuje predmet odboru neovisnih uglednih osoba osnovanom člankom 11. ove Uredbe. Tijelo se prema potrebi može povezati s predmetnim nacionalnim nadzornim tijelom.

3.   Odbor iz stavka 2. daje mišljenje o tome je li predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem tog kršenja. Tijelo zahtijeva mišljenje bez nepotrebne odgode, a najkasnije mjesec dana nakon što bude upoznato o odluci nacionalnog nadzornog tijela. Tijelo određuje odboru kratak, razuman rok za davanje mišljenja. Odbor svoje mišljenje daje u tom roku.

4.   Uzimajući u obzir mišljenje odbora, Tijelo u skladu s člankom 27. stavkom 2. točkom (a) podtočkom vii. odlučuje o tome hoće li predmetnoj europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi izreći financijske sankcije. Odluka Tijela mora biti valjano obrazložena, posebno u pogledu mišljenja odbora, te se mora objaviti što je brže moguće.

5.   Postupkom iz ovog članka ne dovodi se u pitanje postupak iz članka 10.

(*1)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).”;"

4.

u članku 11. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Kada Tijelo to zatraži, odbor daje mišljenje o sljedećem:

(a)

svim mogućim očitim i ozbiljnim kršenjima vrijednosti na kojima se temelji Unija, kako su navedene u članku 3. stavku 1. točki (c) i članku 3. stavku 2. točki (c), a koje počini europska politička stranka ili europska politička zaklada;

(b)

tome je li europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka.

U slučajevima iz prvog podstavka točaka (a) i (b) odbor može zatražiti bilo koji odgovarajući dokument ili dokaz od Tijela, Europskog parlamenta, predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade, drugih političkih stranaka, političkih zaklada ili ostalih dionika te može zatražiti saslušanje njihovih predstavnika. U slučaju iz prvog podstavka točke (b) nacionalno nadzorno tijelo iz članka 10.a surađuje s odborom u skladu s mjerodavnim pravom.”;

5.

u članku 18. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Europska politička stranka i europska politička zaklada moraju se, u vrijeme prijave, pridržavati obveza navedenih u članku 23., moraju biti registrirane u Registru od datuma prijave do kraja financijske godine ili do kraja aktivnosti za koju su dodijeljeni doprinosi ili bespovratna sredstva te ne smiju podlijegati nijednoj od sankcija predviđenih člankom 27. stavkom 1. i člankom 27. stavkom 2. točkom (a), podtočkama v., vi. i vii.”;

6.

članak 27. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točki (a) dodaje se sljedeća podtočka:

„vii.

ako se u skladu s postupkom provjere predviđenim člankom 10.a utvrdi da je europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka;”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„7.   Ako je odluka nacionalnog nadzornog tijela iz članka 10.a stavljena izvan snage ili ako je prihvaćen pravni lijek protiv te odluke, pod uvjetom da su iscrpljena sva pravna sredstva na nacionalnoj razini, Tijelo na zahtjev predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade preispituje svaku sankciju izrečenu u skladu sa stavkom 2. točkom (a) podtočkom vii.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Mišljenje od 12. prosinca 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 12. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(3)  Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.).


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/11


UREDBA (EU) 2019/494 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti, odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Glavni cilj Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (3) je uspostaviti i održavati visoku i ujednačenu razinu sigurnosti zračnog prometa u Uniji. U tu je svrhu uspostavljen sustav certifikata za razne aktivnosti u zrakoplovstvu kako bi se postigle potrebne razine sigurnosti i omogućile potrebne provjere i uzajamno priznavanje izdanih certifikata.

(3)

U području sigurnosti zračnog prometa učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije na certifikate i odobrenja mogu otkloniti brojni dionici poduzimanjem različitih mjera. Te mjere uključuju prijenos ovlasti na tijela nadležna za civilno zrakoplovstvo jedne od preostalih 27 država članica ili podnošenje zahtjeva za izdavanje certifikata koji izdaje Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) prije datuma povlačenja koji proizvodi učinke tek od tog datuma te je stoga uvjetovan time da Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja.

(4)

Međutim, za razliku od drugih područja prava Unije, postoje određeni slučajevi u kojima nije moguće dobiti certifikat od druge države članice ili od Agencije jer će, od datuma povlačenja, Ujedinjena Kraljevina preuzeti, s obzirom na svoju nadležnost, ulogu „države projektiranja” u skladu s Konvencijom o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu. S druge strane, Ujedinjena Kraljevina može izdavati certifikate u svojoj novoj ulozi tek kada ju preuzme, odnosno nakon što se nakon njezina povlačenja iz Unije na nju prestane primjenjivati pravo Unije.

(5)

Stoga je potrebno uspostaviti privremeni mehanizam za produljenje valjanosti određenih certifikata o zrakoplovnoj sigurnosti, kako bi se dotičnim operatorima i Agenciji omogućilo dovoljno vremena za izdavanje potrebnih certifikata u skladu s člankom 68. Uredbe (EU) 2018/1139, uzimajući u obzir status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje.

(6)

Trajanje takvog produljenja valjanosti certifikata trebalo bi ograničiti na ono što je krajnje nužno kako bi se riješilo pitanje izlaska Ujedinjene Kraljevine iz sustava Unije za sigurnost zračnog prometa.

(7)

Kako bi se, prema potrebi, dotičnim operatorima omogućilo dodatno vrijeme za izdavanje certifikata u skladu s člankom 68. Uredbe (EU) 2018/1139, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji kako bi se dodatno produljilo razdoblje valjanosti certifikata navedenih u odjeljku I. Priloga ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva (4) od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(8)

Nadalje, za razliku od većine drugih područja prava Unije o robi, prestanak valjanosti certifikata ne utječe na stavljanje na tržište, već na stvarnu uporabu zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja u Uniji, primjerice, pri ugradnji dijelova i uređaja u zrakoplove Unije koji prometuju u Uniji. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine ne bi trebalo utjecati na takvu upotrebu zrakoplovnih proizvoda u Uniji.

(9)

U sustavu Unije za sigurnost zračnog prometa osposobljavanje pilota i mehaničara strogo je regulirano i moduli osposobljavanja su usklađeni. Osobe koje pohađaju modul za osposobljavanja u jednoj državi članici ne mogu uvijek osposobljavanje koje je već u tijeku nastaviti u drugoj državi članici. Ta posebna situacija trebala bi se uzeti u obzir pri donošenju izvanrednih mjera Unije.

(10)

Odredbe ove Uredbe trebale bi hitno stupiti na snagu i, u načelu, početi se primjenjivati od sljedećeg dana nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom. Međutim, kako bi se omogućilo da se potrebni administrativni postupci provedu što prije, određene odredbe trebale bi se primjenjivati od stupanja na snagu ove Uredbe,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju posebne odredbe, s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije za određene certifikate o zrakoplovnoj sigurnosti koji se izdaju na temelju Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5) ili Uredbe (EU) 2018/1139 fizičkim i pravnim osobama koje imaju glavno sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini i za određene situacije u vezi s osposobljavanjem u području zrakoplovstva.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na certifikate navedene u Prilogu ovoj Uredbi, koji su valjani na dan koji prethodi datumu početka primjene ove Uredbe i koje su izdali:

(a)

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) fizičkim ili pravnim osobama koje imaju glavno sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini kako je navedeno u odjeljku 1. Priloga; ili

(b)

fizičke ili pravne osobe koje su certificirala nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine kako je navedeno u odjeljku 2. Priloga.

3.   Uz certifikate navedene u stavku 2., ova se Uredba primjenjuje na module teorijskog osposobljavanja iz članka 5.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se odgovarajuće definicije iz Uredbe (EU) 2018/1139 i delegiranih i provedbenih akata donesenih na temelju te uredbe i Uredbe (EC) br. 216/2008.

Članak 3.

Certifikati iz članka 1. stavka 2. točke (a)

Certifikati iz članka 1. stavka 2. točke (a) ostaju valjani devet mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe.

Ako je za izdavanje certifikata iz članka 68. Uredbe (EU) 2018/1139 dotičnim operatorima potrebno dodatno vrijeme, Komisija može delegiranim aktima produljiti razdoblje valjanosti iz prvog stavka ovog članka.

Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva.

Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 4.

Certifikati iz članka 1. stavka 2. točke (b)

Certifikati iz članka 1. stavka 2. točke (b) koji se odnose na uporabu proizvoda, dijelova i uređaja ostaju valjani.

Članak 5.

Prijenos modula teorijskog osposobljavanja

Odstupajući od uredaba Komisije (EU) br. 1178/2011 (6) i (EU) br. 1321/2014 (7), nadležna tijela država članica ili Agencija, ovisno o slučaju, uzimaju u obzir ispite koji su polagani u organizacijama za osposobljavanje koje podliježu nadzoru nadležnog tijela Ujedinjene Kraljevine ali koji još nisu doveli do izdavanja licencije prije datuma podnošenja zahtjeva iz članka 10. stavka 2. drugog podstavka ove Uredbe, kao da su polagani u organizaciji za osposobljavanje koja podliježe nadzoru nadležnog tijela države članice.

Članak 6.

Pravila i obveze u pogledu certifikata na koje se primjenjuju članci 3. ili 4.

1.   Certifikati na koje se primjenjuje članak 3. ili 4. ove Uredbe podliježu pravilima koja se na njih primjenjuju u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i provedbenim i delegiranim aktima donesenima na temelju nje ili Uredbe (EZ) br. 216/2008. Agencija ima ovlasti utvrđene Uredbom (EU) 2018/1139 i provedbenim i delegiranim aktima donesenima na temelju te Uredbe i Uredbe (EZ) br. 216/2008 u odnosu na subjekte koji imaju glavno sjedište u trećoj zemlji.

2.   Na zahtjev Agencije, imatelji certifikata iz članka 3. i izdavatelji certifikata iz članka 4. dostavljaju preslike svih revizijskih izvješća i nalaza te planova korektivnih mjera koji se odnose na certifikate, koji su izdani tijekom tri godine prije podnošenja zahtjeva. Ako takvi dokumenti ne budu dostavljeni u rokovima koje je Agencija navela u svojem zahtjevu, Agencija može ukinuti povlasticu stečenu na temelju članka 3. ili 4. ovisno o slučaju.

3.   Imatelji certifikata iz članka 3. i izdavatelji certifikata iz članka 4. ove Uredbe odmah obavješćuju Agenciju o svim postupcima tijela Ujedinjene Kraljevine koji bi mogli biti u suprotnosti s njihovim obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe ili Uredbe (EU) 2018/1139.

Članak 7.

Nadležno tijelo

Za potrebe ove Uredbe i za potrebe nadzora imatelja i izdavatelja certifikata iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, Agencija djeluje kao nadležno tijelo za subjekte iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i provedbenim i delegiranim aktima donesenima na temelju nje ili u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008.

Članak 8.

Primjena Uredbe Komisije (EU) br. 319/2014

Uredba Komisije (EU) br. 319/2014 (8) primjenjuje se na pravne i fizičke osobe koje imaju ili izdaju certifikate iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe pod istim uvjetima kao i na imatelje odgovarajućih certifikata izdanih pravnim ili fizičkim osobama iz trećih zemalja.

Članak 9.

Prihvatljivi načini usklađivanja i smjernice

Agencija može izdati prihvatljive načine usklađivanja i smjernice za primjenu ove Uredbe, u skladu s člankom 76. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/1139.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Međutim, članak 5. primjenjuje se od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

3.   Ova se Uredba ne primjenjuje ako je sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji stupio na snagu do datuma iz stavka 2. prvog podstavka.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Mišljenje od 20. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(3)  Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.).

(4)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(5)  Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ. (SL L 79, 19.3.2008., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).

(7)  Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. studenoga 2014. godine o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove. (SL L 362, 17.12.2014., str. 1.).

(8)  Uredba Komisije (EU) br. 319/2014 od 27. ožujka 2014. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 593/2007. (SL L 93, 28.3.2014., str. 58.).


PRILOG

POPIS CERTIFIKATA IZ ČLANKA 1.

Odjeljak 1.

Certifikati koje Europska agencija za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) izdaje fizičkim i pravnim osobama s glavnim sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini i za zrakoplove iz:

1.1.

Uredbe Komisije (EU) br. 748/2012 (1), Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka B (Certifikati tipa i ograničeni certifikati tipa)

1.2.

Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka D (Izmjene certifikata tipa i ograničenih certifikata tipa)

1.3.

Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka E (Dodatni certifikati tipa)

1.4.

Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka M (Popravci)

1.5.

Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka O (Ovlaštenja prema Naredbi o europskim tehničkim standardima)

1.6.

Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. dijela 21. odjeljka A pododjeljka J (Odobrenja projektne organizacije)

Odjeljak 2.

Certifikati koje izdaju pravne ili fizičke osobe koje su certificirala nadležna tijela u Ujedinjenoj Kraljeviniiz:

2.1.

Uredbe (EU) br. 748/2012, Priloga I. odjeljka A pododjeljka G točke 21.A.163 podtočke (c) (potvrde o ovlaštenom vraćanju u uporabu za proizvode, dijelove i uređaje)

2.2.

Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga II. dijela 145. točke 145.A.75.(e) (potvrde o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja)

2.3.

Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga II. dijela 145. točke 145.A.75.(f) (potvrde o provjeri plovidbenosti za zrakoplove ELA1)

2.4.

Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga I. dijela M odjeljka A pododjeljka F točke M.A.615.(e) (potvrde o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja)

2.5.

Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga I. dijela M odjeljka A pododjeljka F točke M.A.615.(e) (potvrde o provjeri plovidbenosti za zrakoplove ELA1)

2.6.

Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga I. dijela M odjeljka A pododjeljka G točke M.A.711.(a)(4) ili M.A.711.(b)(1) (potvrde o provjeri plovidbenosti i njihovo produljenje)

2.7.

Uredbe (EU) br. 1321/2014, Priloga I. dijela M odjeljka A pododjeljka H točke M.A.801.(b)(2) i (3) te (c) (potvrde o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja).


(1)  Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1).


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/16


UREDBA (EU) 2019/495 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 172.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori se prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti, odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Instrument za povezivanje Europe ključan je instrument Unije za financiranje uspostavljen Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Njime se želi omogućiti da projekti od prekograničnog i zajedničkog interesa budu pripremljeni i provedeni u okviru politike transeuropskih mreža u sektorima prometa, telekomunikacija i energetike, kako bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta i konkurentnost te kako bi se doprinijelo gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji i postizanju ciljeva održivog razvoja.

(3)

U dijelu I. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1316/2013 naveden je popis devet koridora osnovne mreže. Ti su koridori instrument za olakšavanje koordinirane provedbe osnovne mreže. Oni bi trebali doprinijeti koheziji osnovne mreže poboljšanom teritorijalnom suradnjom, uzeti u obzir šire ciljeve prometne politike te olakšati interoperabilnost, modalnu integraciju i multimodalni promet.

(4)

Ujedinjena Kraljevina dio je koridora osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje koji uključuje veze između Belfasta, Dublina i Corka na irskom otoku te veze u Velikoj Britaniji od Glasgowa i Edinburga na sjeveru do Folkestonea i Dovera na jugu. Dionice i čvorovi Ujedinjene Kraljevine uključeni su u tablicu naslovljenu „Prethodno identificirane dionice, uključujući i projekte” koridora osnovne mreže uključenu u dijelu I. točki 2. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1316/2013.

(5)

S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije dijelovi trase koridora osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje povezani s Ujedinjenom Kraljevinom te dionicama i čvorovima Ujedinjene Kraljevine koji su uključeni u tablicu „Prethodno identificirane dionice, uključujući i projekte”, zastarjet će i neće više proizvoditi pravne učinke od sljedećeg dana od dana kada se Uredba (EU) br. 1316/2013 prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

(6)

Za Irsku pomorske veze predstavljaju ključno sredstvo kojim se može zajamčiti njezina izravna povezanost s kontinentalnom Europom, a posebno s obzirom na nesiguran razvoj trgovinskih tokova koji prelaze preko „kopnenog mosta” koji predstavlja Ujedinjena Kraljevina.

(7)

Kako bi se izbjegla situacija u kojoj je koridor osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje razdvojen na dva različita i nepovezana dijela te kako bi se osigurala povezanost Irske s kontinentalnom Europom, koridor osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje trebao bi uključivati nove pomorske veze između irskih luka i luka Belgije, Francuske i Nizozemske koje su dio tog koridora. Osim toga, veza između koridora Sjeverno more – Sredozemlje i atlantskog koridora preko Le Havrea, koji je u atlantskom koridoru, trebala bi osigurati bolju povezanost i integraciju unutarnjeg tržišta.

(8)

Srednjoročne je posljedice povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije na povezanost i tokove prometa, posebno moguću preraspodjelu tokova prometa, važno je uzeti u obzir prilikom stvaranja instrumenta koji će naslijediti Instrument za povezivanje Europe te za evaluaciju Uredbe (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5).Stoga bi Komisija do 2021. trebala provesti rano preispitivanje Uredbe (EU) br. 1315/2013, kako bi se uzele u obzir moguće izmjene tokova robe nakon što Ujedinjena Kraljevina napusti Uniju.

(9)

Osiguravanje povezanosti Irske i drugih država članica u koridoru osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje i ograničenom dijelu atlantskog koridora od ključne je važnosti za postojeća i buduća infrastrukturna ulaganja te za osiguravanje pravne jasnoće i sigurnosti pri planiranju infrastrukture. Ključno je razviti odgovarajuću infrastrukturu kako bi se održali i poduprli postojeći i budući trgovinski tokovi između Irske i kontinentalne Europe.

(10)

Ulaganje u opremu i infrastrukturu za potrebe sigurnosti i kontrola na vanjskim granicama trebalo bi biti prioritetna mjera u posljednjoj fazi provedbe tekućeg programskog razdoblja Instrumenta za povezivanje Europe.

(11)

Kako bi se odgovorilo na te potrebe, Komisija bi trebala predložiti novi godišnji program rada.

(12)

Tijekom preispitivanja višegodišnjeg programa rada kako bi ga se prilagodilo povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije, osobito treba uzeti u obzir mjere kojima je cilj jačanje prometne infrastrukture za potrebe sigurnosti i kontrola na vanjskim granicama.

(13)

Ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i trebala bi se primjenjivati od sljedećeg dana od dana kada se Uredba (EU) br. 1316/2013 prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1316/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 7. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

„(m)

mjere za prilagodbu prometne infrastrukture za potrebe sigurnosti i kontrola na vanjskim granicama.”.

2.

Članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija preispituje višegodišnje programe rada barem jednom u sredini roka provedbe. Kad je riječ o prometnom sektoru, ona preispituje višegodišnji program rada kako bi ga prilagodila u svjetlu povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije. Ako je potrebno, Komisija donosi provedbene akte kojima se mijenja višegodišnji program rada. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 2.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„5.a   U prometnom sektoru mjere navedene u članku 7. stavku 2. točki (m) prioritet su godišnjeg programa rada donesenog na dan ili nakon 28. ožujka 2019.”.

3.

Prilog I. mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana kada se Uredba (EU) br. 1316/2013 prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 62, 15.2.2019., str. 301.

(2)  SL C 461, 21.12.2018., str. 173.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(4)  Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.).

(5)  Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).


PRILOG

Izmjena Priloga I. Uredbi (EU) br. 1316/2013

U dijelu I. točki 2. Priloga I. („Koridori osnovne mreže”) u odjeljku „Koridor Sjeverno more – Sredozemlje”, pododjeljku „Trasa” nakon retka „Belfast – Baile Àtha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork” umeće se sljedeći redak:

„Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam”.


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/20


UREDBA (EU) 2019/496 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 dodjeljivanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/2009 (2) uspostavljena je zajednički sustav za kontrolu izvoza robe s dvojnom namjenom koji je potreban za promicanje sigurnosti Unije i međunarodne sigurnosti i osiguravanje ravnopravnih uvjeta za izvoznike iz Unije.

(3)

Uredbom (EZ) br. 428/2009 predviđene su „opće izvozne dozvole Unije”, kojima se olakšavaju kontrole izvoza, u određene treće zemlje, robe s dvojnom namjenom koja predstavlja nizak rizik. Trenutno su općom izvoznom dozvolom Unije br. EU001. iz Priloga II.a Uredbi (EZ) br. 428/2009 obuhvaćene Australija, Kanada, Japan, Novi Zeland, Norveška, Švicarska, uključujući Lihtenštajn, i Sjedinjene Američke Države.

(4)

Ujedinjena Kraljevina stranka je relevantnih međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih režima o neširenju oružja te zadržava potpunu usklađenost s povezanim obvezama. Ujedinjena Kraljevina primjenjuje razmjerne i prikladne kontrole kako bi djelotvorno uzela u obzir pitanja povezana s namjeravanim krajnjim uporabama i rizikom od zlouporabe u skladu s odredbama i ciljevima Uredbe (EZ) br. 428/2009.

(5)

S obzirom na to da je Ujedinjena Kraljevina važno odredište za robu s dvojnom namjenom proizvedenu u Uniji primjereno je Ujedinjenu Kraljevinu dodati na popis odredišta obuhvaćenih općom izvoznom dozvolom Unije br. EU001 kako bi se osigurala ujednačena i dosljedna primjena kontrola u cijeloj Uniji, promicali ravnopravni uvjeti za izvoznike iz Unije i izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, dok se istodobno štiti sigurnost Unije i međunarodna sigurnost.

(6)

S obzirom na hitnost koja proizlazi iz okolnosti povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, potrebno je omogućiti brzu primjenu ove Uredbe u vezi s uključivanjem Ujedinjene Kraljevine u opću izvoznu dozvolu Unije br. EU001. Stoga bi ova Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(7)

Ujedinjenu Kraljevinu trebalo bi dodati na popis odredišta obuhvaćenih općom izvoznom dozvolom Unije br. EU001 samo ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a ne stupi na snagu do datuma na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 50. stavkom 3. UEU-a,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IIa. Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov „Izvoz u Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland, Norvešku, Švicarsku, uključujući Lihtenštajn, i Sjedinjene Američke Države” zamjenjuje se sljedećim:

„Izvoz u Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland, Norvešku, Švicarsku, uključujući Lihtenštajn, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i Sjedinjene Američke Države”;

(b)

u dijelu 2. iza alineje „— Švicarska, uključujući Lihtenštajn,” umeće se sljedeća alineja:

„—

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske”.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a.

Ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do datuma iz drugog stavka ovog članka.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/22


UREDBA (EU) 2019/497 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu određenih pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Sporazum o povlačenju objavljen u Službenom listu Europske unije 19. veljače 2019. (2) sadržava aranžmane za primjenu odredaba prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu nakon datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu. Ako taj sporazum stupi na snagu, zajednička ribarstvena politika (ZRP) primjenjivat će se u skladu s tim sporazumom na Ujedinjenu Kraljevinu tijekom prijelaznog razdoblja, a prestat će se primjenjivati na kraju tog razdoblja.

(3)

Kada se ZRP prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu, vode Ujedinjene Kraljevine (teritorijalno more i isključivi gospodarski pojas koji s njime graniči) više neće biti dio voda Unije. Slijedom toga, u slučaju nepostojanja sporazuma o povlačenju, postoji rizik da plovila Unije od 30. ožujka 2019. izgube pristup vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovnim mogućnostima u njima. To bi imalo znatan učinak na ribolovne aktivnosti flote Unije i gospodarsku dobit.

(4)

U okviru Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3) već su dostupne mjere koje se mogu upotrijebiti za ublažavanje nepovoljnih gospodarskih učinaka koji su posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije u cijelom lancu proizvodnje i stavljanja na tržište.

(5)

U Uredbi (EU) br. 508/2014 utvrđuju se pravila i dogovori za dodjelu financijske kompenzacije ribarima i vlasnicima ribarskih plovila u slučaju privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti. Kriterijima za odobravanje privremenog prestanka ne dopušta se kompenzacija zbog povlačenja države članice iz Unije i posljedičnog gubitka pristupa vodama te države i ribolovnim mogućnostima u njima.

(6)

Uz mjere koje su već dostupne u okviru Uredbe (EU) br. 508/2014, a radi ublažavanja nepovoljnih gospodarskih učinaka koji su posljedica povlačenja države članice iz Unije, ribarima i gospodarskim subjektima koji su u velikoj mjeri ovisni o pristupu vodama Ujedinjene Kraljevine trebala bi biti dostupna javna potpora za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti.

(7)

Uredbu (EU) br. 508/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Preostala sredstva dostupna su za svaku prihvatljivu mjeru kojom se ublažavaju posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

(9)

Radi pojednostavnjenja, dotične države članice pozivaju se da razmotre kombiniranje izmjena svojeg operativnog programa u kontekstu članka 22. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(10)

Uzimajući u obzir potrebu osiguranja, prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, dostupnosti potpore u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ribarskih plovila Unije koja su u velikoj mjeri ovisna o pristupu vodama Ujedinjene Kraljevine u slučaju da Ujedinjena Kraljevina, od datuma povlačenja iz Unije, koji bi mogao biti 30. ožujka 2019., ne odobri pristup tim vodama, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(11)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i trebala bi se primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 508/2014

Uredba (EU) br. 508/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 13. dodaje se sljedeći stavak:

„9.   Države članice imaju mogućnost premašiti iznos utvrđen u stavku 2. ovog članka i ići ispod iznosa utvrđenih u stavcima od 3. do 7. ovog članka za potporu mjerama utvrđenima u članku 33. ove Uredbe ako Ujedinjena Kraljevina ne dodijeli prava pristupa vodama Ujedinjene Kraljevine za ribarska plovila Unije koja za provedbu svojih ribolovnih aktivnosti u velikoj mjeri ovise o pristupu tim vodama u slučaju da se Ugovori prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).”;

2.

u članku 25. umeće se sljedeći stavak:

„3.a   Ukupni financijski doprinos iz EFPR-a za mjere iz članka 33. stavka 1. točke (d), ne uzima se u obzir pri utvrđivanju jesu li premašeni pragovi utvrđeni u stavku 3. točkama (a) i (b) ovog članka.”;

3.

članak 33. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(d)

radi rješavanja posljedica situacije u kojoj Ujedinjena Kraljevina ne dodijeli prava pristupa vodama Ujedinjene Kraljevine za ribarska plovila Unije koja za provedbu svojih ribolovnih aktivnosti u velikoj mjeri ovise o pristupu tim vodama u slučaju da se Ugovori prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Pomoć iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) može se dodijeliti na najviše šest mjeseci po plovilu u razdoblju od 2014. do 2020., a pomoć iz točke (d) tog stavka može se dodijeliti na najviše devet mjeseci po plovilu u razdoblju od 2014. do 2020. Rashodi koji se odnose na stavak 1. točku (d) prihvatljivi su od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2019/497 Europskog parlamenta i Vijeća (*1).

(*1)  Uredba (EU) 2019/497 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu određenih pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (SL L 85 I, 27.3.2019., str. 22.).”"

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(2)  SL C 66 I, 19.2.2019., str. 1.

(3)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/25


UREDBA (EU) 2019/498 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Sporazum o povlačenju objavljen u Službenom listu Europske unije19. veljače 2019. (2) sadržava aranžmane za primjenu odredaba prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu nakon datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu. Ako taj sporazum stupi na snagu, zajednička ribarstvena politika (ZRP) primjenjivat će se na Ujedinjenu Kraljevinu tijekom prijelaznog razdoblja u skladu s tim sporazumom te će se prestati primjenjivati na kraju tog razdoblja.

(3)

Kada se ZRP prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu, vode Ujedinjene Kraljevine (teritorijalno more i isključivi gospodarski pojas koji s njime graniči) više neće biti dio voda Unije. Slijedom toga, u slučaju nepostojanja sporazuma o povlačenju postoji rizik da ribarska plovila Unije i ribarska plovila Ujedinjene Kraljevine ne mogu u potpunosti iskoristiti ribolovne mogućnosti utvrđene za 2019.

(4)

Kako bi se osigurala održivost ribarstva i s obzirom na važnost ribarstva za ekonomsku egzistenciju mnogih zajednica u Uniji i u Ujedinjenoj Kraljevini, nakon što se ZRP prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu kao državu članicu trebalo bi tijekom ograničenog razdoblja zadržati mogućnost za dogovore o nastavku punog recipročnog pristupa, u svrhu ribolova, ribarskih plovila Unije vodama Ujedinjene Kraljevine i ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine vodama Unije. Svrha ove Uredbe stvaranje je odgovarajućeg pravnog okvira za takav recipročni pristup.

(5)

Teritorijalno područje na koje se primjenjuje ova Uredba i svako upućivanje u njoj na Ujedinjenu Kraljevinu u ovoj Uredbi ne uključuju Gibraltar.

(6)

Ribolovne mogućnosti za 2019. dogovorene su na temelju uredaba Vijeća (EU) 2019/124 (3) i (EU) 2018/2025 (4) uz sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine, tijekom članstva Ujedinjene Kraljevine u Uniji. Te su ribolovne mogućnosti utvrđene uz punu sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u člancima 61. i 62. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora. Kako bi se osiguralo održivo iskorištavanje morskih živih resursa i stabilnost u vodama Unije i u vodama Ujedinjene Kraljevine, dogovorene dodijeljene kvote i udjeli država članica i Ujedinjene Kraljevine trebali bi ostati dostupni u skladu s člancima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(7)

S obzirom na uvriježene načine ribolova ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije i obrnuto, Unija bi trebala predvidjeti mehanizam za pristup ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine vodama Unije na temelju odobrenjâ kako bi ta plovila mogla loviti ribu prema svojim udjelima u dodjeljenim kvotama utvrđenima u skladu s uredbama (EU) 2019/124 i (EU) 2018/2025 pod istim uvjetima koji se primjenjuju na ribarska plovila Unije, tijekom ograničenog vremenskog razdoblja. Takva bi odobrenja za ribolov trebalo izdavati samo ako i u mjeri u kojoj Ujedinjena Kraljevina nastavi izdavati odobrenja ribarskim plovilima Unije kako bi ona nastavila koristiti ribolovne mogućnosti koje su im dodijeljene u skladu s relevantnim uredbama o ribolovnim mogućnostima.

(8)

Uredbom (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (6) utvrđena su pravila za izdavanje odobrenja za ribolov i upravljanje odobrenjima za ribolov za plovila u vodama koje su pod suverenitetom ili jurisdikcijom treće zemlje i za ribarska plovila trećih zemalja koja obavljaju ribolovne operacije u vodama Unije.

(9)

Uredbom (EU) 2017/2403 utvrđena su pravila za ribolovne operacije koje izvan okvira pojedinog sporazuma o ribarstvu obavljaju ribarska plovila Unije u vodama treće zemlje i propisano je da država članica zastave može izdati izravna odobrenja te su utvrđeni uvjeti i postupci za izdavanje takvih odobrenja. S obzirom na broj ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolovne aktivnosti u vodama Ujedinjene Kraljevine, bez sporazuma o povlačenju ili sporazuma o ribarstvu ti bi uvjeti i postupci doveli do znatnih kašnjenja i povećanja administrativnog opterećenja. Stoga je potrebno predvidjeti posebne uvjete i postupke radi olakšavanja izdavanja odobrenja Ujedinjene Kraljevine ribarskim plovilima Unije za obavljanje ribolovnih aktivnosti u vodama Ujedinjene Kraljevine.

(10)

Potrebno je odstupiti od pravila koja se primjenjuju na ribarska plovila trećih zemalja i predvidjeti posebne uvjete i postupke kojima se Uniji dopušta izdavanje odobrenja ribarskim plovilima Ujedinjene Kraljevine za obavljanje ribolovnih aktivnosti u vodama Unije.

(11)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 državama članicama daje se ovlast da razmjenjuju sve ili dio ribolovnih mogućnosti koje su im dodijeljene. Između država članica i Ujedinjene Kraljevine godišnje se razmijeni otprilike 1 000 kvota. Ne dovodeći u pitanje isključivu nadležnost Unije, nakon što se Ugovori prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu bit će potreban fleksibilan sustav koji bi Uniji omogućio razmjenu kvota s Ujedinjenom Kraljevinom. Stoga bi države članice trebale imati mogućnost s Ujedinjenom Kraljevinom raspraviti i, prema potrebi, utvrditi mogući okvir za namjeravani prijenos ili razmjenu kvota. Za provedbu takvog prijenosa ili razmjene kvota i dalje bi trebala biti odgovorna Komisija. Ribolovne mogućnosti dobivene od Ujedinjene Kraljevine ili prenesene na Ujedinjenu Kraljevinu u okviru prijenosa ili razmjene kvota trebale bi se smatrati kvotama koje su dodijeljene na postojeće kvote dodijeljene dotičnoj državi članici ili oduzete od tih kvota.

(12)

Uredbu (EU) 2017/2403 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Uzimajući u obzir potrebu osiguranja, prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, pravnog okvira čiji je cilj izbjegavanje prekida ribolovnih aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije, i ribarskih plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine, na datum povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, koji bi mogao biti 30. ožujka 2019., smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(14)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i trebala bi se primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom. Trebala bi se primjenjivati do 31. prosinca 2019.

(15)

Kako bi se i subjektima u Uniji i subjektima u Ujedinjenoj Kraljevini omogućilo da nastave obavljati ribolov u skladu s relevantnim ribolovnim mogućnostima koje su im dodijeljene, odobrenja za ribolov za ribarske aktivnosti u vodama Unije trebalo bi dodijeliti ribarskim plovilima iz Ujedinjene Kraljevine samo ako i u mjeri u kojoj se Komisija uvjeri da Ujedinjena Kraljevina ribarskim plovilima Unije dodjeljuje prava pristupa ribolovnim aktivnostima u svojim vodama na temelju reciprociteta,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) 2017/2403

Uredba (EU) 2017/2403 mijenja se kako slijedi:

1.

u glavi II. poglavlju II. dodaje se sljedeći odjeljak:

Odjeljak 4.

Ribolovne operacije ribarskih plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine

Članak 18.a

Područje primjene

Odstupajući od odjeljka 3., ovaj se odjeljak primjenjuje do 31. prosinca 2019. na ribolovne operacije koje obavljaju ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine.

Članak 18.b

Definicija

Za potrebe ovog odjeljka ‚vode Ujedinjene Kraljevine’ znači vode pod suverenitetom ili jurisdikcijom Ujedinjene Kraljevine utvrđene u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 18.c

Postupak dobivanja odobrenjâ za ribolov od Ujedinjene Kraljevine

1.   Država članica zastave koja je provjerila jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 5. Komisiji šalje odgovarajući zahtjev ili popis zahtjeva za odobrenje od strane Ujedinjene Kraljevine.

2.   Svaki zahtjev ili popis zahtjeva mora sadržavati informacije koje je za izdavanje odobrenja zatražila Ujedinjena Kraljevina, u propisanom formatu, kako je Ujedinjena Kraljevina obavijestila Komisiju.

3.   Komisija obavješćuje države članice o informacijama i formatu iz stavka 2. Komisija može državi članici zastave poslati zahtjev za bilo koju dodatnu informaciju potrebnu za provjeru usklađenosti s uvjetima iz stavaka 1. i 2.

4.   Nakon primitka zahtjeva ili dodatnih informacija zatraženih na temelju stavka 3. Komisija bez odgode prosljeđuje zahtjev Ujedinjenoj Kraljevini.

5.   Čim Ujedinjena Kraljevina obavijesti Komisiju da je odlučila izdati ili odbiti odobrenje za ribarsko plovilo Unije, Komisija o tome odmah obavješćuje državu članicu zastave.

6.   Država članica zastave smije izdati odobrenje za ribolov za ribolovne operacije u vodama Ujedinjene Kraljevine tek nakon što je obaviještena da je Ujedinjena Kraljevina odlučila izdati odobrenje predmetnom ribarskom plovilu Unije.

7.   Ribolovne operacije smiju započeti tek kada su i država članica zastave i Ujedinjena Kraljevina izdale odobrenje za ribolov.

8.   Ako Ujedinjena Kraljevina obavijesti Komisiju da je odlučila suspendirati ili povući odobrenje za ribolov ribarskom plovilu Unije, Komisija o tome odmah obavješćuje državu članicu zastave. Država članica u skladu s time suspendira ili povlači svoje odobrenje za ribolov za ribolovne operacije u vodama Ujedinjene Kraljevine.

9.   Ako Ujedinjena Kraljevina obavijesti izravno državu članicu zastave da je odlučila izdati, odbiti, suspendirati ili povući odobrenje za ribolov ribarskom plovilu Unije, država članica zastave o tome odmah obavješćuje Komisiju. Država članica u skladu s time suspendira ili povlači svoje odobrenje za ribolov za ribolovne operacije u vodama Ujedinjene Kraljevine.

Članak 18.d

Praćenje

Komisija prati izdavanje odobrenja za ribolov od strane Ujedinjene Kraljevine za ribolovne operacije koje obavljaju ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine.”;

2.

Umeće se sljedeća glava:

„GLAVA III.a

RIBOLOVNE OPERACIJE RIBARSKIH PLOVILA UJEDINJENE KRALJEVINE U VODAMA UNIJE

Članak 38.a

Područje primjene

Odstupajući od glave III., ova se glava primjenjuje do 31. prosinca 2019. na ribolovne operacije koje obavljaju ribarska plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije.

Članak 38.b

Ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine

Ribarska plovila Ujedinjene Kraljevine smiju obavljati ribolovne operacije u vodama Unije u skladu s uvjetima utvrđenima u uredbama Vijeća (EU) 2019/124 (*1) i (EU) 2018/2025 (*2) o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti.

Članak 38.c

Opća načela

1.   Ribarsko plovilo Ujedinjene Kraljevine ne smije obavljati ribolovne operacije u vodama Unije osim ako mu je Komisija izdala odobrenje za ribolov. To odobrenje izdaje se samo ako plovilo ispunjava kriterije prihvatljivosti iz stavka 2.

2.   Komisija može izdati odobrenje za ribolov ribarskim plovilima Ujedinjene Kraljevine:

(a)

ako ribarsko plovilo ima valjanu povlasticu za ribolov koju je izdalo nadležno tijelo Ujedinjene Kraljevine;

(b)

ako je ribarsko plovilo uvršteno u registar flote Ujedinjene Kraljevine koji je dostupan Komisiji;

(c)

ako ribarsko plovilo i sva povezana pomoćna plovila primjenjuju odgovarajući režim identifikacijskog broja broda IMO-a u mjeri u kojoj se to zahtijeva na temelju prava Unije;

(d)

ako ribarsko plovilo nije uključeno na popis plovila NNN koji je donijela regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom i/ili Unija na temelju Uredbe o ribolovu NNN;

(e)

ako Ujedinjena Kraljevina nije uvrštena na popis kao nekooperativna na temelju Uredbe o ribolovu NNN ili kao zemlja koja dopušta neodržive ribolovne mogućnosti na temelju Uredbe (EU) br. 1026/2012;

(f)

ako su ribolovne mogućnosti dostupne Ujedinjenoj Kraljevini.

3.   Ribarsko plovilo Ujedinjene Kraljevine koje ima odobrenje za ribolov u vodama Unije mora poštovati pravila kojima se uređuju ribolovne operacije ribarskih plovila Unije u ribolovnom području u kojem djeluje.

Članak 38.d

Postupak za dobivanje odobrenjâ za ribolov

1.   Ujedinjena Kraljevina šalje Komisiji zahtjev ili popis zahtjeva za izdavanje odobrenja za svoja ribarska plovila.

2.   Komisija može od Ujedinjene Kraljevine zatražiti dodatne informacije koje su potrebne kako bi se provjerilo jesu li ispunjeni uvjeti predviđeni u članku 38.c stavku 2.

3.   Kada se utvrdi da su uvjeti predviđeni u članku 38.c stavku 2. ispunjeni, Komisija može izdati odobrenje za ribolov i o tome bez odgode obavijestiti Ujedinjenu Kraljevinu i dotične države članice.

Članak 38.e

Upravljanje odobrenjima za ribolov

1.   Ako bilo koji od uvjeta iz članka 38.c stavka 2. više nije ispunjen, Komisija poduzima odgovarajuće mjere, uključujući izmjenu ili povlačenje odobrenja, i o tome obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu i dotične države članice.

2.   Komisija može odbiti izdati odobrenja ili suspendirati ili povući odobrenje izdano ribarskom plovilu Ujedinjene Kraljevine u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a)

ako je došlo do bitne promjene okolnosti;

(b)

ako postoji ozbiljna prijetnja za održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa, upravljanje njima i njihovo očuvanje;

(c)

ako je to neophodno za sprečavanje ili suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;

(d)

ako Komisija to smatra primjerenim na temelju svojih nalaza koji proizlaze iz njezinih aktivnosti praćenja na temelju članka 18.d;

(e)

ako Ujedinjena Kraljevina neopravdano odbije, suspendira ili povuče odobrenje ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine.

3.   Komisija odmah obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu u slučaju da odbije, suspendira ili povuče odobrenje u skladu sa stavkom 2.

Članak 38.f

Zabrana ribolovnih operacija

1.   Ako se smatra da su ribolovne mogućnosti koje su dodijeljene Ujedinjenoj Kraljevini iscrpljene, Komisija odmah o tome obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu i nadležna inspekcijska tijela država članica. S ciljem osiguravanja nastavka ribolovnih operacija za neiscrpljene ribolovne mogućnosti koje mogu utjecati i na iscrpljene mogućnosti, Komisija od Ujedinjene Kraljevine zahtijeva da je izvijesti o tehničkim mjerama kojima se sprečava bilo kakav negativan učinak na iscrpljene ribolovne mogućnosti.

2.   Od datuma obavijesti iz stavka 1. smatra se da su odobrenja za ribolov izdana plovilima koja plove pod zastavom Ujedinjene Kraljevine suspendirana za dotične ribolovne operacije i ta plovila više nemaju odobrenje za obavljanje tih ribolovnih operacija.

3.   Smatra se da su odobrenja za ribolov povučena ako se suspenzija odobrenja za ribolov u skladu sa stavkom 2. odnosi na sve operacije za koje su dodijeljena.

Članak 38.g

Prelov kvota u vodama Unije

Ako Komisija utvrdi da je Ujedinjena Kraljevina premašila kvote koje su joj dodijeljene za određeni stok ili skupinu stokova, Komisija smanjuje druge kvote dodijeljene Ujedinjenoj Kraljevini. Komisija nastoji osigurati da iznos smanjenja bude u skladu sa smanjenjima koja se u sličnim okolnostima nalažu državama članicama.

Članak 38.h

Kontrola i izvršavanje

1.   Ribarsko plovilo Ujedinjene Kraljevine koje ima odobrenje za ribolov u vodama Unije mora poštovati pravila o kontroli kojima se uređuju ribolovne operacije ribarskih plovila Unije na ribolovnom području na kojem djeluje.

2.   Ribarsko plovilo Ujedinjene Kraljevine koje ima odobrenje za ribolov u vodama Unije Komisiji ili tijelu koje Komisija imenuje i, ako je to relevantno, obalnoj državi članici dostavlja podatke koje ribarska plovila Unije moraju slati državi članici zastave u skladu s Uredbom o kontroli.

3.   Komisija, ili tijelo koje Komisija imenuje, podatke koje su primili u skladu sa stavkom 2. šalju obalnoj državi članici.

4.   Ribarsko plovilo Ujedinjene Kraljevine koje ima odobrenje za ribolov u vodama Unije Komisiji ili tijelu koje Komisija imenuje na njihov zahtjev dostavlja promatračka izvješća sastavljena u okviru primjenjivih promatračkih programa.

5.   Obalna država članica u nacionalni registar predviđen u članku 93. Uredbe o kontroli evidentira sva kršenja koja počine ribarska plovila Ujedinjene Kraljevine, uključujući s njima povezane sankcije.

Članak 38.i

Prijenos i razmjena kvota

1.   Država članica može neslužbeno raspraviti i, prema potrebi, utvrditi mogući okvir za namjeravani prijenos ili razmjenu kvota s Ujedinjenom Kraljevinom.

2.   Nakon što dotična država članica obavijesti Komisiju, Komisija može izvršiti odgovarajući prijenos ili razmjenu kvota.

3.   Komisija obavješćuje države članice o dogovorenom prijenosu ili razmjeni kvota.

4.   Ribolovne mogućnosti dobivene od Ujedinjene Kraljevine ili prenesene na Ujedinjenu Kraljevinu u okviru prijenosa ili razmjene kvota smatraju se kvotama koje su dodijeljene dotičnoj državi članici ili oduzete od njih od trenutka kada prijenos ili razmjena kvota počne proizvoditi učinke. Takvom se dodjelom ili oduzimanjem ne smije promijeniti postojeći ključ raspodjele za potrebe dodjele ribolovnih mogućnosti među državama članicama u skladu s načelom relativne stabilnosti ribolovnih aktivnosti.”

(*1)  Uredba Vijeća (EU) 2019/124 od 30. siječnja 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2019. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije (SL L 29, 31.1.2019., str. 1.)."

(*2)  Uredba Vijeća (EU) 2018/2025 od 17. prosinca 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za ribarska plovila Unije za određene dubokomorske riblje stokove za 2019. i 2020. (SL L 325, 20.12.2018., str. 7.)."

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a do 31. prosinca 2019.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(2)  SL C 66 I, 19.2.2019., str. 1.

(3)  Uredba Vijeća (EU) 2019/124 od 30. siječnja 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2019. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije (SL L 29, 31.1.2019., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) 2018/2025 od 17. prosinca 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za ribarska plovila Unije za određene dubokomorske riblje stokove za 2019. i 2020. (SL L 325, 20.12.2018., str. 7.).

(5)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(6)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/32


UREDBA (EU) 2019/499 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013, u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 165. stavak 4. i članak 166. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Povlačenje se odvija tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. programa Erasmus+ u kojem sudjeluje Ujedinjena Kraljevina.

(3)

Program Erasmus+ uspostavljen je i uređen Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća (3). Ovom Uredbom trebala bi se utvrditi pravila kojima bi se omogućio nastavak važenja već preuzetih pravnih obveza, u skladu s Uredbom (EU) br. 1288/2013, s obzirom na tekuće aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina, nakon njezina povlačenja iz Unije.

(4)

Od datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, Ujedinjena Kraljevina prestat će biti zemljom sudionicom Programa u smislu članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1288/2013. Kako trenutačni sudionici programa Erasmus+ ne bi morali prekinuti svoje tekuće aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja, trebalo bi prilagoditi pravila o prihvatljivosti tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+.

(5)

Radi nastavka financiranja tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja iz proračuna Unije Komisija i Ujedinjena Kraljevina trebale bi se sporazumjeti o dopuštanju provedbe kontrola i revizija tih aktivnosti. Ako se potrebne kontrole i revizije ne mogu provesti, to bi se trebalo smatrati ozbiljnim nedostatkom u sustavu upravljanja i kontrole.

(6)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno dopuštanje nastavka tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina, a koje su počele najkasnije na dan prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se on zbog opsega ili učinka djelovanja na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(7)

S obzirom na to da će se u slučaju izostanka sporazuma o povlačenju ili produljenja dvogodišnjeg razdoblja nakon obavijesti Ujedinjene Kraljevine Ugovori prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od 30. ožujka 2019. i uzimajući u obzir potrebu za osiguranjem, prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, nastavka tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(8)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije te bi se trebala primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom Uredbom utvrđuju se odredbe za nastavak aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja iz članaka 7. i 13. Uredbe (EU) br. 1288/2013, koje se provode u Ujedinjenoj Kraljevini ili u kojima sudjeluju subjekti ili sudionici iz Ujedinjene Kraljevine te koje su počele najkasnije na dan prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu.

Članak 2.

Prihvatljivost

1.   Aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja iz članka 1. i dalje su prihvatljive za financiranje.

2.   Za potrebe primjene odredaba Uredbe (EU) br. 1288/2013 i akata kojima se provodi ta uredba koji su potrebni za provedbu stavka 1., s Ujedinjenom Kraljevinom postupa se kao s državom članicom, podložno ovoj Uredbi.

Međutim, predstavnici Ujedinjene Kraljevine ne sudjeluju u odboru iz članka 36. Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Članak 3.

Kontrole i revizije

Komisija i tijela Ujedinjene Kraljevine postižu dogovor o primjeni pravila o kontrolama i revizijama aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja iz članka 1. Kontrole i revizije obuhvaćaju cjelokupno razdoblje aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja i povezano praćenje.

Ako se potrebne kontrole i revizije programa Erasmus+ ne mogu provesti u Ujedinjenoj Kraljevini, to predstavlja ozbiljan nedostatak u ispunjavanju glavnih obveza u okviru provedbe pravne obveze između Komisije i nacionalne agencije Ujedinjene Kraljevine.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kralevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do datuma iz drugog stavka ovog članka.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Mišljenje od 20. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(3)  Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/35


UREDBA (EU) 2019/500 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 48.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine nakon te obavijesti, odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

U nedostatku sporazuma o povlačenju ili produljenja dvogodišnjeg razdoblja od obavijesti Ujedinjene Kraljevine o namjeri povlačenja iz Unije pravila Unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti predviđena u uredbama (EZ) br. 883/2004 (2) i (EZ) br. 987/2009 (3) Europskog parlamenta i Vijeća prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini 30. ožujka 2019.

(3)

Zbog toga se osobe koje su, u svojstvu građana Unije, zakonito iskoristile pravo na slobodu kretanja ili slobodu poslovnog nastana utvrđenu u člancima 45. i 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, kao i članovi njihovih obitelji i nadživjeli članovi obitelji, više ne mogu oslanjati na pravila Unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti kada je riječ o njihovim pravima na socijalno osiguranje koja se temelje na činjenicama i događajima te razdobljima osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta, koji su nastali odnosno koja su dovršena prije datuma povlačenja, i koji(-a) su uključivali Ujedinjenu Kraljevinu. To se na jednak način odnosi i na osobe bez državljanstva i izbjeglice na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica i koji se nalaze ili su se nalazili u situacijama koje uključuju Ujedinjenu Kraljevinu, kao i članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji.

(4)

Kako bi se ostvario cilj zaštite prava predmetnih osoba u području socijalne sigurnosti, države članice trebale bi nastaviti primjenjivati načela Unije o jednakom postupanju, izjednačavanju i zbrajanju kako su utvrđena uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009 te pravila iz tih uredaba koja su potrebna za provedbu tih načela kada je riječ o obuhvaćenim osobama, nastalim činjenicama ili događajima te razdobljima, koji su nastali odnosno koja su dovršena prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

(5)

Ova Uredba ne utječe na postojeće konvencije i sporazume o socijalnoj sigurnosti sklopljene između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica, koji su u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 987/2009. Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje mogućnost da Unija ili države članice poduzmu mjere koje se odnose na administrativnu suradnju i razmjenu informacija s nadležnim institucijama u Ujedinjenoj Kraljevini za potrebe provedbe načela ove Uredbe. Nadalje, ova Uredba ne utječe na bilo koju nadležnost Unije ili država članica za sklapanje konvencija ili sporazuma o socijalnoj sigurnosti s trećim zemljama ili s Ujedinjenom Kraljevinom koji obuhvaćaju razdoblje nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu.

(6)

Ova Uredba ne utječe na prava koja su stečena ili koja se još uvijek stječu u skladu sa zakonodavstvom pojedine države članice tijekom razdoblja prije datuma početka primjene ove Uredbe. Za zaštitu i poštovanje tih prava potrebna je dobra suradnja. Važno je osigurati pravodobno i odgovarajuće informiranje predmetnih osoba.

(7)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno postizanje ujednačene jednostrane primjene načela jednakosti postupanja, izjednačavanja i zbrajanja u području socijalne sigurnosti, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog koordinacije njihova odgovora on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(8)

S obzirom na to da će se, u nedostatku sporazuma o povlačenju ili produljenja dvogodišnjeg razdoblja od obavijesti Ujedinjene Kraljevine o namjeri povlačenja iz Unije Ugovori prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od 30. ožujka 2019., te s obzirom na potrebu pružanja pravne sigurnosti, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, UFEU-u i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(9)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i trebala bi se primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako je do tog dana stupio na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u članku 1. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i članku 1. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

Članak 2.

Obuhvaćene osobe

Ova Uredba primjenjuje se na sljedeće osobe:

(a)

državljane države članice, osobe bez državljanstva i izbjeglice na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica i koji su bili ili se nalaze u situaciji koja uključuje Ujedinjenu Kraljevinu prije datuma početka primjene ove Uredbe te na članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji;

(b)

državljane Ujedinjene Kraljevine na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica prije datuma početka primjene ove Uredbe te na članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji.

Članak 3.

Materijalno područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na sve grane socijalne sigurnosti predviđene u članku 3. Uredbe (EZ) br. 883/2004.

Članak 4.

Jednakost postupanja

Načelo jednakosti postupanja utvrđeno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se na osobe iz članka 2. ove Uredbe s obzirom na sve situacije koje su nastale u Ujedinjenoj Kraljevini prije datuma početka primjene ove Uredbe.

Članak 5.

Izjednačavanje i zbrajanje

1.   Načelo izjednačavanja utvrđeno u članku 5. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se s obzirom na davanja ili prihode te činjenice ili događaje, koji su stečeni odnosno koji su nastali u Ujedinjenoj Kraljevini prije datuma početka primjene ove Uredbe.

2.   Načelo zbrajanja utvrđeno u članku 6. Uredbe (EZ) br. 883/2004 primjenjuje se s obzirom na razdoblja osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta u Ujedinjenoj Kraljevini koja su dovršena prije datuma početka primjene ove Uredbe.

3.   Primjenjuju se sve ostale odredbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 koje su potrebne za provedbu načela utvrđenih u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Članak 6.

Odnosi s ostalim instrumentima koordinacije

1.   Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje postojeći konvencije i sporazumi o socijalnoj sigurnosti sklopljeni između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica, koji su u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 987/2009.

2.   Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje konvencije i sporazumi u području socijalne sigurnosti između Ujedinjene Kraljevine i jedne ili više država članica koji su sklopljeni nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a i koji obuhvaćaju razdoblje prije datuma početka primjene ove Uredbe, pod uvjetom da se tim konvencijama i sporazumima provode načela utvrđena u članku 5. stavcima 1. i 2. ove Uredbe, primjenjuju odredbe iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe, da se temelje na načelima Uredbe (EZ) br. 883/2004 te da su u duhu te uredbe.

Članak 7.

Izvješće

Godinu dana nakon datuma početka primjene ove Uredbe Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe. Tim su izvješćem posebno obuhvaćeni praktični problemi s kojima se susreću predmetne osobe, između ostalog oni prouzročeni manjkom kontinuiteta pri koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 50. stavkom 3. UEU-a.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do dana početka primjene ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(2)  Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, 30.4.2004., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 284, 30.10.2009., str. 1.).


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/39


UREDBA (EU) 2019/501 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta i putnika s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije okončalo bi, u odnosima s preostalih dvadeset i sedam država članica i u nedostatku posebnih odredbi, sva prava i obveze koji proizlaze iz prava Unije u pogledu pristupa tržištu, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1072/2009 (3) i Uredbom (EZ) br. 1073/2009 (4) Europskog parlamenta i Vijeća.

(3)

Multilateralni sustav kvota Europske konferencije ministara prometa (ECMT) jedini je preostali dostupan pravni okvir na kojem bi se mogao temeljiti cestovni prijevoz robe između Unije i Ujedinjene Kraljevine nakon datuma povlačenja. Međutim, zbog ograničenog broja dozvola koje su trenutačno dostupne u okviru sustava ECMT-a i njegova ograničenog područja primjene u pogledu vrsta operacija cestovnog prijevoza koje obuhvaća, sustav trenutačno nije primjeren za potpuno zadovoljavanje potreba teretnog cestovnog prijevoza između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

(4)

Kako bi se spriječili ozbiljni poremećaji koji iz toga proizlaze, uključujući u pogledu javnog reda, potrebno je uspostaviti privremeni skup mjera koji će prijevoznicima u cestovnom prijevozu tereta i prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima licenciranima u Ujedinjenoj Kraljevini omogućiti cestovni prijevoz robe i putnika između državnog područja Ujedinjene Kraljevine i preostalih dvadeset i sedam država članica ili između dijelova državnog područja Ujedinjene Kraljevine tranzitom preko jedne ili više država članica. Kako bi se osigurala odgovarajuća ravnoteža između Ujedinjene Kraljevine i preostalih država članica, tako dodijeljena prava trebalo bi uvjetovati dodjelom istovrijednih prava te bi ona trebala podlijegati određenim uvjetima kojima se osigurava pošteno tržišno natjecanje.

(5)

Gibraltar nije uključen u teritorijalno područje primjene ove Uredbe i svako upućivanje u njoj na Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuje Gibraltar.

(6)

Pravo obavljanja operacija prijevoza na državnom području pojedine države članice ili između država članica temeljno je postignuće unutarnjeg tržišta te bi, nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i u nedostatku posebnih odredbi koje upućuju na suprotno, to pravo trebalo prestati biti dostupno prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta koji nemaju poslovni nastan u Uniji. Međutim, trebalo bi predvidjeti privremene mjere postupnog ukidanja kojima bi se prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta omogućilo obavljanje ograničenog broja dodatnih operacija unutar područja Unije u kontekstu operacija između Ujedinjene Kraljevine i Unije. Neposredno nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma o povlačenju, takve bi mjere trebale doprinijeti sprečavanju poremećaja u prometnim tokovima, koje treba očekivati kao posljedicu dodatnih kontrola vozila i njihova tereta, te prijetnji javnom redu koje iz toga proizlaze. One bi posebno trebale doprinijeti smanjenju pritiska na graničnim točkama koje su malobrojne i na kojima su takvi poremećaji najizgledniji jer se vozila ne bi morala odmah vraćati. Te bi mjere trebale biti razmjerne i njima se ne bi trebala dodjeljivati ista razina prava koju uživaju prijevoznici Unije u cestovnom prijevozu tereta u skladu s pravilima unutarnjeg tržišta te bi ih u skladu s ovom Uredbom trebalo postupno ukinuti.

(7)

U nedostatku posebnih odredbi, povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije dovelo bi i do ozbiljnih poremećaja, između ostalog u pogledu javnog reda, u kontekstu cestovnog prijevoza putnika. Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (5) („Interbus ugovor”) jedini je dostupan pravni okvir na kojem se temelji prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima između Unije i Ujedinjene Kraljevine nakon datuma povlačenja. Ujedinjena Kraljevina postat će ugovorna stranka Interbus ugovora od 1. travnja 2019. Međutim, Interbus ugovor obuhvaća samo povremeni prijevoz i stoga je neprikladan za rješavanje poremećaja koji proizlaze iz povlačenja s obzirom na veliki broj osoba koje bi i dalje putovale između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Između ugovornih stranaka Interbus ugovora dogovoren je Protokol uz Interbus ugovor kojim je obuhvaćen linijski prijevoz putnika, ali ne očekuje se da će taj protokol stupiti na snagu na vrijeme kako bi za razdoblje neposredno nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine mogao ponuditi održivo alternativno rješenje. Stoga, kada je riječ o linijskom i posebnom linijskom prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, postojeći instrumenti ne pružaju rješenje za potrebe cestovnog prijevoza putnika između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Kako bi se ublažili veliki poremećaji koji bi mogli dovesti u opasnost javni red, primjereno je prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine dopustiti da prevoze putnike iz Ujedinjene Kraljevine u Uniju i obratno, pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina omogući najmanje istovrijedna prava prijevoznicima Unije. Ta prava dodijeljena ovom Uredbom trebala bi biti ograničena na kratko razdoblje, dok Protokol uz Interbus ugovor o linijskom prijevozu ne stupi na snagu i Ujedinjena Kraljevina ne pristupi tom protokolu.

Prekogranični prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima između Irske i Sjeverne Irske od posebne je važnosti za zajednice koje žive u pograničnim područjima jer jamči osnovnu povezanost među zajednicama, između ostalog u okviru Zajedničkog putnog prostora. Ukrcajem i iskrcajem putnika u regijama s obje strane granice podupire se održivost tog prijevoza. Stoga bi trebali i dalje biti dopušteni ukrcaj i iskrcaj putnika za autobusne prijevoznike Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima u pograničnim regijama Irske u okviru međunarodnog prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima između Irske i Sjeverne Irske. Ta bi se prava trebala dodijeliti na ograničeno vrijeme (do 30. rujna 2019.) kako bi se omogućilo uvođenje alternativnih rješenja.

(8)

Kako bi se uzeo u obzir njihov privremeni karakter, a bez postavljanja presedana, skup mjera predviđenih u ovoj Uredbi trebao bi biti ograničen na kratko vrijeme. Kada je riječ o operacijama cestovnog prijevoza tereta, vremensko ograničenje uvodi se kako bi se omogućilo da se u sustavu ECMT-a provedu eventualni aranžmani za osnovnu povezanost i da se ne dovedu u pitanje kako mogući pregovori tako i stupanje na snagu budućeg sporazuma kojim bi se obuhvatio cestovni prijevoz robe između Unije i Ujedinjene Kraljevine i buduća pravila Unije o prijevozu. Kada je riječ o prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima, predviđeno je vremensko ograničenje kako bi se omogućilo da Protokol uz Interbus ugovor o linijskom prijevozu stupi na snagu i da Ujedinjena Kraljevina pristupi tom protokolu, ne dovodeći u pitanje mogući budući sporazum o tom pitanju između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

(9)

U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(10)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu i trebala bi se primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom. Ova bi se Uredba u svakom slučaju trebala prestati primjenjivati 31. prosinca 2019. Unija će stoga nakon tog datuma prestati izvršavati nadležnost koju izvršava ovom Uredbom. Ne dovodeći u pitanje ostale mjere Unije i podložno usklađenosti s tim mjerama, tu će nadležnost, u skladu s člankom 2. stavkom 2. UFEU-a, nakon toga ponovno izvršavati države članice. Nadležnosti Unije i država članica u pogledu sklapanja međunarodnih sporazuma u području cestovnog prijevoza treba utvrditi u skladu s Ugovorima i uzimajući u obzir relevantno zakonodavstvo Unije.

(11)

Kada je to potrebno kako bi se zadovoljile potrebe tržišta, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) radi ponovne uspostave istovrijednosti prava koja je Unija dodijelila prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima s onima koja je Ujedinjena Kraljevina dodijelila prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, uključujući i u slučajevima kada je Ujedinjena Kraljevina dodijelila prava na temelju države članice podrijetla ili kada ta prava nisu jednako dostupna svim prijevoznicima Unije, te kako bi se otklonili slučajevi nepoštenog tržišnog natjecanja na štetu prijevoznika Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznika Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima.

(12)

Delegirani akti trebali biti u skladu s načelom proporcionalnosti i stoga bi njihovi uvjeti trebali biti razmjerni problemima koji nastaju ako se ne dodjeljuju jednaka prava ili zbog nepravednih uvjeta tržišnog natjecanja. Komisija bi trebala predvidjeti suspenziju primjene ove Uredbe samo u najtežim slučajevima, kada Ujedinjena Kraljevina nije dodijelila istovrijedna prava prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, ili kada su dodijeljena prava minimalna, ili ako se uvjeti tržišnog natjecanja za prijevoznike Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili za prijevoznike Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima toliko razlikuju od uvjeta za prijevoznike Unije da je pružanje predmetnih usluga ekonomski neodrživo za prijevoznike Unije.

(13)

Kada donosi delegirane akte posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (6) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. Trebalo bi osigurati da nijedan takav delegirani akt ne utječe neopravdano na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(14)

Kako bi se osiguralo da su prava koja Ujedinjena Kraljevina dodjeljuje prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima istovrijedna onima koja se ovom Uredbom dodjeljuju prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima jednako dostupna svim prijevoznicima Unije, područje primjene uredbi (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009 trebalo bi privremeno proširiti. Tim se uredbama već pokriva dio vožnje između države članice i treće zemlje na državnom području bilo koje države članice preko koje se prelazi u tranzitu. Međutim, u takvom je slučaju potrebno osigurati da se Uredba (EZ) br. 1072/2009 također primjenjuje na dio vožnje na državnom području države članice utovara ili istovara i da se Uredba (EZ) br. 1073/2009 primjenjuje na dio vožnje na državnom području države članice u kojoj se putnici ukrcavaju ili iskrcavaju. Cilj je takvog proširenja osigurati da prijevoznici Unije mogu obavljati operacije prekograničnog prijevoza u Ujedinjenu Kraljevinu ili iz nje, te imati dodatne postaje prilikom prijevoza putnika,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju privremene mjere kojima se uređuje cestovni prijevoz robe te pružanje linijskog i posebnog linijskog prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima između Unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) nakon njezina povlačenja iz Unije.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„vozilo”, u pogledu prijevoza robe, znači motorno vozilo registrirano u Ujedinjenoj Kraljevini ili skup vozila od kojih je barem motorno vozilo registrirano u Ujedinjenoj Kraljevini, koja se koriste isključivo za prijevoz robe, a koje je u vlasništvu poduzeća, koje ga je kupilo uz obročnu otplatu cijene ili ga je unajmilo, pod uvjetom da u slučaju najma vozilo ispunjava uvjete utvrđene u Direktivi 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7), a u pogledu prijevoza putnika, znači obični ili turistički autobus;

2.

„dopušteni prijevoz robe” znači:

(a)

vožnja koja se obavlja natovarenim vozilom s područja Unije na državno podruje Ujedinjene Kraljevine ili obratno, s tranzitom ili bez tranzita kroz jednu državu članicu ili treću zemlju, odnosno više država članica ili trećih zemalja;

(b)

nakon vožnje koja se obavlja natovarenim vozilom s državnog područja Ujedinjene Kraljevine iz točke (a) ove točke, izvršavanje, u roku od sedam dana od istovara na području Unije, do dvije dodatne operacije utovara i istovara na području Unije u razdoblju od četiri mjeseca od prvog dana primjene utvrđene u članku 12. drugom podstavku te jedne operacije u roku od sedam dana od istovara na području Unije tijekom sljedeća tri mjeseca;

(c)

vožnja koja se obavlja natovarenim vozilom između dijelova državnog područja Ujedinjene Kraljevine tranzitom preko jedne ili više država članica;

(d)

prazna vožnja u vezi s prijevozom iz točaka (a) i (c);

3.

„dopušteni prijevoz putnika običnim i putničkim autobusima” znači:

(a)

vožnja običnim ili turističkim autobusom u svrhu prijevoza putnika s područja Unije na državno područje Ujedinjene Kraljevine ili obratno, s tranzitom ili bez tranzita kroz jednu ili više država članica, odnosno jednu ili više trećih zemalja;

(b)

vožnja običnim ili turističkim autobusom u svrhu prijevoza putnika između dijelova državnog područja Ujedinjene Kraljevine tranzitom preko područja Unije;

(c)

vožnja bez putnika u vezi s prijevozom iz točaka (a) i (b);

(d)

ukrcavanje i iskrcavanje putnika u pograničnom području Irske tijekom međunarodnog linijskog i posebnog linijskog prijevoza između Irske i Sjeverne Irske, do 30. rujna 2019.;

4.

„pogranično područje Irske” znači okruzi Irske uz kopnenu granicu između Irske i Sjeverne Irske;

5.

„prijevoznik Unije u cestovnom prijevozu tereta” znači poduzeće koje obavlja djelatnost cestovnog prijevoza robe i nositelj je važeće licencije Zajednice u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1072/2009;

6.

„prijevoznik Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta” znači poduzeće s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini kojem je dopušteno obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza robe i ima važeću licenciju Ujedinjene Kraljevine;

7.

„licencija Ujedinjene Kraljevine” znači, kada je izdana prijevozniku Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta licencija koju je izdala Ujedinjena Kraljevina za potrebe međunarodnog prijevoza u vezi s dopuštenim prijevozom robe te kada je izdana prijevozniku Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, dozvola koju je izdala Ujedinjena Kraljevina za potrebe međunarodnog prijevoza u vezi s dopuštenim prijevozom putnika običnim i turističkim autobusima;

8.

„obični ili turistički autobus” znači vozilo registrirano u Ujedinjenoj Kraljevini koje je po svojoj konstrukciji i opremi prikladno i namijenjeno za prijevoz više od devet putnika, uključujući vozača;

9.

„linijski prijevoz” znači usluge obavljanja prijevoza putnika u određenim vremenskim razmacima duž određenih dionica, pri čemu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na unaprijed određenim postajama;

10.

„poseban linijski prijevoz” znači usluge linijskog prijevoza kojima se obavlja prijevoz određenih kategorija putnika, uz izuzetak drugih putnika, neovisno o tome tko ih organizira;

11.

„prijevoznik Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima” znači poduzeće koje obavlja djelatnost prijevoza putnika turističkim i običnim autobusom i nositelj je važeće licencije Zajednice u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/2009;

12.

„prijevoznik Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima” znači poduzeće s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini koje je ovlašteno za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima i nositelj je važeće licencije Ujedinjene Kraljevine;

13.

„prijevoznik” znači ili prijevoznik u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznik u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima;

14.

„pravo tržišnog natjecanja” znači pravo koje se odnosi na sljedeće radnje, ako one mogu utjecati na teretni cestovni prijevoz ili prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima:

(a)

radnje koje se sastoje od:

i.

sporazuma među prijevoznicima u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznicima u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, odluke udruženja prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznika u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima i usklađena djelovanja čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

ii.

zlouporaba vladajućeg položaja jednog prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznika u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima ili više njih;

iii.

mjera koje je Ujedinjena Kraljevina poduzela ili zadržala na snazi u slučaju javnih poduzeća i poduzeća kojima Ujedinjena Kraljevina dodjeljuje posebna ili isključiva prava i koje su protivne podtočkama i. ili ii.; i

(b)

koncentracije prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznika u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima kojima se znatno ometa djelotvorno tržišno natjecanje, posebno zbog stvaranja ili jačanja vodećeg položaja;

15.

„subvencija” znači svaki financijski doprinos koji je vlada ili bilo koje drugo javno tijelo na bilo kojoj razini dodijelilo prijevozniku, kojim se ostvaruje korist, uključujući:

(a)

izravni prijenos sredstava, kao što su bespovratna sredstva, zajmovi ili povećanje vlastitog kapitala, potencijalni izravni prijenos sredstava i preuzimanje obveza kao što su kreditna jamstva, dokapitalizacija, vlasništvo, zaštita od stečaja ili osiguranje;

(b)

otpis ili nenaplata, u uobičajenim okolnostima, dospjelih prihoda;

(c)

isporuka robe ili pružanje usluga, osim opće infrastrukture, ili kupnja robe ili usluga; ili

(d)

izvršavanje plaćanja u mehanizme financiranja ili povjeravanje privatnom tijelu obavljanja jedne od funkcija iz točaka (a), (b) i (c) ili više takvih funkcija, koje bi inače bile u nadležnosti vlade ili drugog javnog tijela, ili usmjeravanje privatnog tijela na obavljanje takvih funkcija, a ta se praksa ne razlikuje u pravom smislu od prakse koju vlade obično primjenjuju.

Smatra se da korist nije dodijeljena financijskim doprinosom koji daje vlada ili drugo javno tijelo ako bi privatni subjekt na tržištu koji se vodi isključivo izgledima postizanja profitabilnosti, u jednakoj situaciji kao i dotično javno tijelo, dao isti financijski doprinos;

16.

„neovisno tijelo za tržišno natjecanje” znači tijelo koje je nadležno za primjenu i provedbu prava tržišnog natjecanja i kontrolu subvencija te ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

tijelo je operativno neovisno i ima prikladne resurse koji su potrebni za obavljanje vlastitih zadaća;

(b)

u obavljanju svojih dužnosti i izvršavanju svojih ovlasti tijelo ima nužna jamstva neovisnosti o političkim ili drugim vanjskim utjecajima i djeluje nepristrano; i

(c)

odluke tijela podliježu sudskom preispitivanju;

17.

„diskriminacija” znači svaka vrsta razlikovanja bez objektivnog opravdanja u pogledu isporuke robe ili pružanja usluga, uključujući javne usluge, koje se koriste za obavljanje teretnog cestovnog prijevoza ili prijevoza običnim i turističkim autobusima, ili u pogledu postupanja javnih tijela prema njima koje je relevantno za takav prijevoz;

18.

„područje Unije” znači državna područja država članica na kojima se primjenjuju UEU i UFEU i pod uvjetima utvrđenima u tim Ugovorima.

Članak 3.

Pravo obavljanja dopuštenog prijevoza robe

1.   Prijevoznici Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta mogu obavljati dopušteni prijevoz robe pod uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi.

2.   Fizičke ili pravne osobe s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini mogu obavljati sljedeće vrste dopuštenog prijevoza robe, a da se od njih ne zahtijeva licencija Ujedinjene Kraljevine u smislu članka 2. točke 7.:

(a)

prijevoz pošte kao univerzalnu uslugu;

(b)

prijevoz vozila koja su bila oštećena ili su se pokvarila;

(c)

prijevoz robe motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa, uključujući ukupnu masu prikolica, ne prelazi 3,5 tone;

(d)

prijevoz medicinskih proizvoda, uređaja, opreme i drugih proizvoda potrebnih u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, posebno u slučaju prirodnih katastrofa;

(e)

prijevoz robe pod uvjetom da:

i.

roba koja se prevozi vlasništvo je poduzeća, odnosno poduzeće ju je prodalo, kupilo, dalo u najam ili unajmilo, proizvelo, izdvojilo, preradilo ili popravilo;

ii.

svrha vožnje je prijevoz robe u poduzeće ili iz njega, ili pomicanje robe unutar ili izvan poduzeća za njegove vlastite potrebe;

iii.

motornim vozilima koja se koriste za takav prijevoz upravljaju zaposlenici poduzeća ili osoblje koje je poduzeću stavljeno na raspolaganje na temelju ugovorne obveze;

iv.

vozila koja prevoze robu u vlasništvu su poduzeća, odnosno poduzeće ih je kupilo uz obročnu otplatu cijene ili unajmilo, pod uvjetom da u slučaju najma vozila ispunjavaju uvjete utvrđene u Direktivi 2006/1/EZ; i

v.

takav prijevoz samo je pomoćna djelatnost u okviru ukupne djelatnosti poduzeća.

Članak 4.

Pravo obavljanja redovitog i posebnog linijskog prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima

1.   Prijevoznici Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima mogu, pod uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi, obavljati dopušteni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima kada je riječ o redovitom i posebnom linijskom prijevozu.

2.   Prijevoznici Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima moraju imati odobrenje koje je izdano prije datuma početka primjene ove Uredbe u skladu s člancima od 6. do 11. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 za obavljanje redovitog i posebnog linijskog prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima uz naknadu.

3.   Odobrenja koja su i dalje važeća na temelju stavka 2. ovog članka mogu se nastaviti koristiti u svrhe utvrđene u stavku 1. ovog članka ako su obnovljena pod istim uvjetima ili ako su izmijenjena u smislu postaja, vozarina ili reda vožnje te podložno pravilima i postupcima iz članaka od 6. do 11. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 za razdoblje valjanosti koje ne prelazi 31. prosinca 2019.

4.   Dopušteni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima koji obavljaju fizičke ili pravne osobe s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini u nekomercijalne i neprofitne svrhe može se obavljati bez licencije Ujedinjene Kraljevine u smislu članka 2. točke 7. u sljedećim slučajevima:

(a)

prijevozna djelatnost samo je pomoćna djelatnost te fizičke ili pravne osobe; i

(b)

vozila koja se koriste u vlasništvu su te fizičke ili pravne osobe ili ih je ta osoba kupila uz obročnu otplatu cijene ili su ona predmetom dugoročnog ugovora o zakupu, a njima upravlja član osoblja te fizičke ili pravne osobe, sama fizička osoba ili osoblje koje je zaposleno u poduzeću ili koje je poduzeću stavljeno na raspolaganje na temelju ugovorne obveze.

Te su operacije prijevoza izuzete iz svih sustava odobrenja unutar Unije, pod uvjetom da osoba koja obavlja djelatnost posjeduje nacionalno odobrenje koje je izdano prije datuma početka primjene ove Uredbe u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1073/2009.

5.   Promjena vozila ili prekid prijevoza, kako bi se dio vožnje mogao obaviti drugim prijevoznim sredstvom, ne utječe na primjenu ove Uredbe.

Članak 5.

Bilateralni sporazumi ili aranžmani

Države članice ne smiju dogovarati niti sklapati nikakve bilateralne sporazume ni aranžmane s Ujedinjenom Kraljevinom o pitanjima obuhvaćenima područjem primjene ove Uredbe tijekom razdoblja primjene ove Uredbe. U pogledu tog razdoblja one ne smiju ni na koji drugi način odobravati prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim ili turističkim autobusima bilo kakva prava osim onih dodijeljenih u ovoj Uredbi, ne dovodeći u pitanje postojeće multilateralne aranžmane.

Članak 6.

Socijalna i tehnička pravila

Tijekom dopuštenog prijevoza robe ili putnika običnim i turističkim autobusima u skladu s ovom Uredbom, moraju se poštovati sljedeća pravila:

(a)

u odnosu na mobilne radnike i samozaposlene vozače, zahtjevi koje su utvrdile države članice u skladu s Direktivom 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8);

(b)

u odnosu na određeno socijalno zakonodavstvo u vezi s cestovnim prometom, zahtjevi Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (9);

(c)

u odnosu na tahografe u cestovnom prometu, zahtjevi utvrđeni u Uredbi (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (10);

(d)

u odnosu na početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača, zahtjevi utvrđeni u Direktivi 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11);

(e)

u odnosu na najveće dopuštene dimenzije i težine određenih cestovnih vozila, zahtjevi koje su utvrdile države članice u skladu s Direktivom Vijeća 96/53/EZ (12);

(f)

u odnosu na ugradnju i uporabu uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila, zahtjevi koje su utvrdile države članice u skladu s Direktivom Vijeća 92/6/EEZ (13);

(g)

u odnosu na obveznu uporabu sigurnosnih pojaseva i sustava za sigurnosno vezivanje djece u vozilima, zahtjevi koje su utvrdile države članice u skladu s Direktivom Vijeća 91/671/EEZ (14);

(h)

u odnosu na upućivanje radnika, zahtjevi koje su utvrdile države članice u skladu s Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (15);

(i)

u odnosu na prava putnika, Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (16).

Članak 7.

Istovrijednost prava

1.   Komisija nadzire prava koja Ujedinjena Kraljevina dodjeljuje prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima i uvjete njihova ostvarivanja.

2.   Ako utvrdi da prava koja Ujedinjena Kraljevina dodjeljuje prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, de jure ili de facto, nisu istovrijedna onima koja se dodjeljuju prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u skladu s ovom Uredbom, ili da ta prava nisu jednako dostupna svim prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, Komisija, bez odgode i radi ponovne uspostave istovrijednosti, donosi delegirane akte u skladu s člankom 11. kojima:

(a)

suspendira primjenu članka 3. stavaka 1. i 2. ili članka 4. stavaka od 1. do 4. ove Uredbe ako istovrijedna prava nisu dodijeljena prijevoznicima Unije ili ako su dodijeljena prava minimalna;

(b)

utvrđuje ograničenja dozvoljenog kapaciteta dostupnog prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima ili broja vožnji ili oboje; ili

(c)

donosi operativna ograničenja povezana s vrstama vozila ili uvjetima sudjelovanja u prometu.

Članak 8.

Pošteno tržišno natjecanje

1.   Komisija nadzire uvjete pod kojima se prijevoznici Unije natječu s prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine za obavljanje teretnog cestovnog prijevoza ili prijevoza običnim i turističkim autobusima obuhvaćenog ovom Uredbom.

2.   Ako utvrdi da su, kao posljedica situacija navedenih u stavku 3. ovog članka, uvjeti iz stavka 1. ovog članka znatno nepovoljniji od onih koje uživaju prijevoznici Ujedinjene Kraljevine, Komisija, bez odgode i kako bi ispravila tu situaciju, donosi delegirane akte u skladu s člankom 11. kojima:

(a)

suspendira primjenu članka 3. stavaka 1. i 2. ili članka 4. stavaka od 1. do 4. ako se uvjeti tržišnog natjecanja za prijevoznike Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznike Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima toliko razlikuju od uvjeta koji se primjenjuju na prijevoznike Unije da pružanje usluga nije ekonomski održivo za prijevoznike Unije;

(b)

utvrđuje ograničenja dozvoljenog kapaciteta dostupnog prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta li prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima ili broja vožnji ili oboje, ili

(c)

donosi operativna ograničenja povezana s vrstama vozila ili uvjetima sudjelovanja u prometu.

3.   Delegirani akti iz stavka 2. donose se pod uvjetima navedenima u tom stavku kako bi se ispravile sljedeće situacije:

(a)

dodjela subvencija od strane Ujedinjene Kraljevine;

(b)

propust Ujedinjene Kraljevine da donese ili učinkovito primjenjuje pravo tržišnog natjecanja;

(c)

propust Ujedinjene Kraljevine da osnuje ili održava neovisno tijelo za tržišno natjecanje;

(d)

primjena u Ujedinjenoj Kraljevini normi u području zaštite radnika, sigurnosti, zaštite ili okoliša koje su niže od onih utvrđenih u pravu Unije ili, u nedostatku relevantnih odredaba prava Unije, koje su niže od onih koje primjenjuju sve države članice ili, u svakom slučaju, koje su niže od relevantnih međunarodnih normi;

(e)

primjena normi u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi s dodjelom licencija prijevoznicima u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima koje su niže od onih utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 1071/2009 (17);

(f)

primjena normi u Ujedinjenoj Kraljevini koje se odnose na kvalifikacije i osposobljavanje profesionalnih vozača, koje su niže od onih utvrđenih u Direktivi 2003/59/EZ;

(g)

primjena u Ujedinjenoj Kraljevini pravila o cestarinama i oporezivanju koja odstupaju od pravila utvrđenih u Direktivi 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (18); i

(h)

svi oblici diskriminacije prijevoznika Unije.

4.   Za potrebe stavka 1. Komisija može zatražiti informacije od nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine ili prijevoznika Ujedinjene Kraljevine. Ako oni ne dostave tražene informacije u razumnom roku koji je odredila Komisija, ili dostave nepotpune informacije, Komisija može postupiti u skladu sa stavkom 2.

Članak 9.

Proširenje područja primjene uredbi (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009

1.   U kontekstu prijevoza robe između područja Unije i državnog područja Ujedinjene Kraljevine koji obavlja prijevoznik Unije u cestovnom prijevozu tereta, a koji se oslanja na prava koja mu je dodijelila Ujedinjena Kraljevina, kako je navedeno u članku 7. ove Uredbe, koja su istovrijedna onima koja se dodjeljuju na temelju ove Uredbe, na dio vožnje na području države članice utovara ili istovara primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1072/2009.

2.   U kontekstu prijevoza putnika između područja Unije i državnog područja Ujedinjene Kraljevine koji obavlja prijevoznik Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, a koji se oslanja na prava koja mu je dodijelila Ujedinjena Kraljevina, kako je navedeno u članku 7. ove Uredbe, koja su istovrijedna onima koja se dodjeljuju na temelju ove Uredbe, na dio vožnje na području države članice ukrcaja ili iskrcaja putnika primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1073/2009.

Članak 10.

Savjetovanje i suradnja

1.   Kako bi se osigurala provedba ove Uredbe nadležna tijela država članica prema potrebi se savjetuju i surađuju s nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine.

2.   Države članice na zahtjev i bez nepotrebnog odgađanja Komisiji dostavljaju sve informacije dobivene na temelju stavka 1. ovog članka ili sve ostale informacije koje su relevantne za provedbu članaka 7. i 8. ove Uredbe.

Članak 11.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2019.

2.   Prije donošenja delegiranog akta na temelju članka 7. stavka 2. ili članka 8. stavka 2. Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

3.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 12.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju s članka 50. stavka 3. UEU-a.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do tog datuma.

Ova se Uredba prestaje primjenjivati 31. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Mišljenje od 20. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(3)  Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).

(5)  SL L 321, 26.11.2002., str. 13.

(6)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(7)  Direktiva 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta (SL L 33, 4.2.2006., str. 82.).

(8)  Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (SL L 80, 23.3.2002., str. 35.).

(9)  Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).

(10)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).

(11)  Direktiva 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika, o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i Direktive Vijeća 91/439/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/914/EEZ (SL L 226, 10.9.2003, str. 4.).

(12)  Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 235, 17.9.1996., str. 59.).

(13)  Direktiva Vijeća 92/6/EEZ od 10. veljače 1992. o ugradnji i uporabi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici (SL L 57, 2.3.1992., str. 27.).

(14)  Direktiva Vijeća 91/671/EEZ od 16. prosinca 1991. o obaveznoj uporabi sigurnosnih pojaseva i sustava za sigurnosno vezivanje djece u vozilima (SL L 373, 31.12.1991., str. 26.).

(15)  Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

(16)  Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 55, 28.2.2011., str. 1.).

(17)  Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

(18)  Direktiva 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 1999. o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila (SL L 187, 20.7.1999., str. 42.).


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/49


UREDBA (EU) 2019/502 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Uredbom (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se uvjeti za izdavanje operativne licencije Unije zračnim prijevoznicima i utvrđuje se sloboda pružanja usluga zračnog prijevoza unutar EU-a.

(3)

Ako se ne donesu posebne odredbe, povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije prestala bi sva prava i obveze koji proizlaze iz prava Unije u pogledu pristupa tržištu kako je utvrđen Uredbom (EZ) br. 1008/2008, u mjeri u kojoj su povezane s odnosom između Ujedinjene Kraljevine i preostalih 27 država članica.

(4)

Stoga je potrebno uspostaviti privremeni skup mjera koje će zračnim prijevoznicima kojima je izdana licencija u Ujedinjenoj Kraljevini omogućiti obavljanje zračnog prijevoza između državnog područja Ujedinjene Kraljevine i preostalih 27 država članica. Kako bi se osigurala odgovarajuća ravnoteža između Ujedinjene Kraljevine i preostalih 27 država članica, prava koja se tako dodjeljuju trebala bi biti uvjetovana time da Ujedinjena Kraljevina dodijeli istovjetna prava zračnim prijevoznicima kojima je izdana licencija u Uniji i podlijegati određenim uvjetima kojima se osigurava pošteno tržišno natjecanje.

(5)

Kako bi se odrazio njezin privremeni karakter, primjena ove Uredbe trebala bi biti ograničena na kratko vrijeme, ne dovodeći u pitanje mogući dogovor o budućem sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom kojim se obuhvaća pružanje usluga zračnog prijevoza, a čija je Unija stranka, te stupanje takvog sporazuma na snagu. Komisiji bi trebalo, na njezinu preporuku, što je prije moguće dati odobrenje da u pregovorima dogovori sveobuhvatan sporazum o zračnom prijevozu s Ujedinjenom Kraljevinom. O takvom bi se sporazumu trebalo dogovoriti bez odgode i sklopiti ga na isti način.

(6)

Kako bi se održale obostrano korisne razine povezanosti, trebalo bi predvidjeti komercijalne dogovore, kao što su letovi za skupnom oznakom (code-sharing), i za zračne prijevoznike Ujedinjene Kraljevine i za zračne prijevoznike Unije, u skladu s načelom reciprociteta.

(7)

S obzirom na iznimne i jedinstvene okolnosti zbog kojih je potrebno donošenje ove Uredbe i u skladu s Ugovorima, primjereno je da Unija privremeno izvršava odgovarajuću podijeljenu nadležnost koja joj je dodijeljena Ugovorima. Međutim, bilo kakav učinak ove Uredbe na podjelu nadležnosti između Unije i država članica trebao bi biti strogo vremenski ograničen. Stoga bi Unija trebala izvršavati nadležnost samo tijekom razdoblja primjene ove Uredbe. U skladu s time Unija će prestati izvršavati podijeljenu nadležnost čim se ova Uredba prestane primjenjivati. U skladu s člankom 2. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije države članice stoga će ponovno početi izvršavati svoju nadležnost od tog trenutka. Nadalje, podsjeća se da, kako je navedeno u Protokolu br. 25 o izvršavanju podijeljene nadležnosti, priloženom Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, opseg izvršavanja nadležnosti Unije u ovoj Uredbi obuhvaća samo one elemente koji su uređeni ovom Uredbom te ne obuhvaća čitavo područje. Nadležnosti Unije i država članica u pogledu sklapanja međunarodnih sporazuma u području zračnog prijevoza utvrđuju se u skladu s Ugovorima i uzimajući u obzir odgovarajuće zakonodavstvo Unije.

(8)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, zračni prijevoznici iz Unije moraju u svakom trenutku poštovati zahtjeve u pogledu vlasništva i kontrole utvrđene u toj uredbi kako bi zadržali valjane operativne licencije. U slučaju da do povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije dođe bez sporazuma o povlačenju, pojedini zračni prijevoznici iz Unije vjerojatno će se suočiti s poteškoćama u ispunjavanju tih zahtjeva od datuma povlačenja. Stoga je nužno uvesti mjere za izvanredne situacije. U skladu s načelima jednakog postupanja i proporcionalnosti, te bi mjere trebale biti ograničene na ono što je strogo potrebno za rješavanje problema koji proizlaze iz neuređenog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije. Imajući na umu ta ista načela, potrebno je uspostaviti i mehanizme kojima će se omogućiti pomno praćenje napretka prema usklađenosti sa zahtjevima u pogledu vlasništva i kontrole te ukidanja operativne licencije, ako je to opravdano. Kako bi se izbjegao nagli prestanak obavljanja operacija i posebno omogućila repatrijacija pogođenih putnika, ukidanje operativne licencije koja nije u skladu sa zahtjevima, u slučaju da nije dostavljen odgovarajući plan korektivnih mjera, trebalo bi početi proizvoditi učinke dva tjedna nakon odluke o ukidanju.

(9)

Ovom se Uredbom države članice ne bi trebalo sprečavati u izdavanju odobrenja za obavljanje linijskog zračnog prijevoza od strane zračnih prijevoznika Unije koji ostvaruju prava koje im je dodijelila Ujedinjena Kraljevina, slično situacijama do kojih dolazi u okviru međunarodnih sporazuma. U pogledu tih odobrenja, države članice ne bi trebale diskriminirati jedne prijevoznike Unije u odnosu na druge prijevoznike Unije.

(10)

Komisija i države članice trebale bi riješiti probleme koji mogu utjecati na postojeće sustave distribucije prometa zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije. Posebno bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osigurala potpuna usklađenost s tim sustavima i omogućio najuredniji mogući prelazak, čime bi se izbjegle smetnje za putnike i poduzeća u Uniji.

(11)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu donošenja mjera kojima bi se zajamčila poštena razina reciprociteta između prava koja jednostrano dodjeljuju Unija i Ujedinjena Kraljevina zračnim prijevoznicima druge strane te osiguralo da se zračni prijevoznici Unije mogu pod pravednim uvjetima natjecati sa zračnim prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u pružanju usluga zračnog prijevoza. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (4). S obzirom na njihov mogući učinak na zračnu povezanost država članica, za donošenje tih mjera trebao bi se primjenjivati postupak ispitivanja. Komisija bi trebala donijeti provedbene akte koji se odmah primjenjuju kada, u opravdanim slučajevima, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi. Takvi opravdani slučajevi mogu se odnositi na one u kojima Ujedinjena Kraljevina ne dodjeljuje istovjetna prava zračnim prijevoznicima Unije i time uzrokuje očitu neravnotežu ili na one u kojima manje povoljni uvjeti tržišnog natjecanja od onih koje uživaju zračni prijevoznici Ujedinjene Kraljevine u okviru pružanja usluga zračnog prijevoza obuhvaćenih ovom Uredbom ugrožavaju gospodarsku održivost zračnih prijevoznika Unije.

(12)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno utvrđivanje privremenih mjera kojima se uređuje zračni prijevoz između Unije i Ujedinjene Kraljevine ako ne dođe do sporazuma o povlačenju, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njegova opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(13)

Gibraltar nije uključen u teritorijalno područje primjene ove Uredba i svako upućivanje u njoj na Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuje Gibraltar.

(14)

Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje pravno stajalište Kraljevine Španjolske u pogledu suvereniteta nad područjem na kojem se nalazi zračna luka Gibraltara.

(15)

Odredbe ove Uredbe trebale bi hitno stupiti na snagu i trebale bi se primjenjivati, u načelu, od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom. Međutim, kako bi se omogućilo da se potrebni administrativni postupci provedu što prije, određene odredbe trebale bi se primjenjivati od stupanja na snagu ove Uredbe,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuje privremeni skup mjera kojima se uređuje zračni prijevoz između Unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) nakon njezina povlačenja iz Unije.

Članak 2.

Izvršavanje nadležnosti

1.   Izvršavanje nadležnosti Unije na temelju ove Uredbe ograničava se na razdoblje primjene ove Uredbe kako je definirano u članku 16. stavku 4. Nakon isteka tog razdoblja Unija odmah prestaje izvršavati svoju nadležnost, a države članice ponovno izvršavaju svoju nadležnost u skladu s člankom 2. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

2.   Izvršavanjem nadležnosti Unije na temelju ove Uredbe ne dovodi se u pitanje nadležnost država članica u pogledu prava prometovanja u okviru svih aktualnih ili budućih pregovora o međunarodnim sporazumima o zračnom prijevozu, njihova potpisivanja ili sklapanja s bilo kojom drugom trećom zemljom te s Ujedinjenom Kraljevinom u odnosu na razdoblje nakon prestanka primjene ove Uredbe.

3.   Izvršavanje nadležnosti Unije iz stavka 1. obuhvaća samo elemente koji su uređeni ovom Uredbom.

4.   Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje nadležnosti Unije i država članica u području zračnog prijevoza u pogledu elemenata koji nisu oni uređeni ovom Uredbom.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„zračni prijevoz” znači prijevoz putnika, prtljage, tereta i pošte, odvojeno ili zajedno, koji se obavlja zrakoplovom i koji je ponuđen javnosti uz naknadu ili za najam, uključujući linijskih i povremeni zračni prijevoz;

2.

„međunarodni zračni prijevoz” znači zračni prijevoz koji prolazi zračnim prostorom preko državnog područja više od jedne države;

3.

„zračni prijevoznik Unije” znači zračni prijevoznik s važećom operativnom licencijom koju je izdalo nadležno tijelo za izdavanje licencija u skladu s poglavljem II. Uredbe (EZ) br. 1008/2008;

4.

„zračni prijevoznik Ujedinjene Kraljevine” znači zračni prijevoznik:

(a)

čije je glavno mjesto poslovanja u Ujedinjenoj Kraljevini; i

(b)

koji ispunjava jedan od dvaju sljedećih uvjeta:

i.

da je više od 50 % poduzeća u vlasništvu Ujedinjene Kraljevine i/ili državljana Ujedinjene Kraljevine i da ga učinkovito nadziru, izravno ili neizravno putem jednog ili više posredničkih poduzeća; ili

ii.

da je više od 50 % poduzeća u vlasništvu država članica Unije i/ili državljana država članica Unije i/ili drugih država članica Europskoga gospodarskog prostora i/ili državljana tih država, u bilo kojoj kombinaciji, samostalno ili zajedno s Ujedinjenom Kraljevinom i/ili državljanima Ujedinjene Kraljevine te da ga učinkovito nadziru, izravno ili neizravno putem jednog ili više posredničkih poduzeća;

(c)

da je, u slučaju iz točke (b) podtočke ii., na dan koji prethodi prvom danu primjene ove Uredbe utvrđenom u članku 16. stavku 2. prvom podstavku imao valjanu operativnu licenciju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008;

5.

„stvarna kontrola” znači odnos koji je uspostavljen pravima, ugovorima ili drugim sredstvima koji, pojedinačno ili skupno, uzimajući u obzir uključene činjenične ili pravne okolnosti, daju mogućnost izravnog ili neizravnog odlučujućeg utjecaja na poduzetnika, a naročito:

(a)

pravom na uporabu cjelokupne imovine ili dijela imovine poduzetnika;

(b)

pravima ili ugovorima kojima se prenosi odlučujući utjecaj na sastav, glasovanje ili odluke tijela nekog poduzeća ili se na drugi način prenosi odlučujući utjecaj na vođenje poslovanja poduzetnika;

6.

„pravo tržišnog natjecanja” znači pravo kojim se uređuju sljedeći postupci, ako oni mogu imati utjecaj na obavljanje zračnog prijevoza:

(a)

postupci koji uključuju:

i.

sporazume između zračnih prijevoznika, odluke udruženja zračnih prijevoznika i usklađene prakse koje kao svoj cilj ili učinak imaju sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

ii.

zlouporabu vladajućeg položaja jednog zračno prijevoznika ili više njih;

iii.

mjere koje je Ujedinjena Kraljevina poduzela ili zadržala na snazi za javna poduzeća i poduzeća kojima Ujedinjena Kraljevina dodjeljuje posebna ili isključiva prava i koje su protivne podtočkama i. ili ii.; i

(b)

koncentracije među zračnim prijevoznicima kojima se znatno ometa djelotvorno tržišno natjecanje, a posebno zbog stvaranja ili jačanja dominantnog položaja;

7.

„subvencija” znači svaki financijski doprinos koji zračnom prijevozniku ili zračnoj luci dodjeljuje vlada ili bilo koje drugo javno tijelo na bilo kojoj razini, te mu time dodjeljuje povlasticu, uključujući:

(a)

izravan prijenos sredstava kao što su bespovratna sredstva, zajmovi ili povećanje vlastitog kapitala, potencijalni izravni prijenos sredstava na poduzeće, preuzimanje obveza poduzeća, kao što su jamstva za zajmove, dokapitalizacija, vlasništvo, zaštita od stečaja ili osiguranje;

(b)

odricanje od ili nenaplatu, inače dospjelih prihoda;

(c)

davanje robe ili pružanje usluga, osim opće infrastrukture, ili kupovinu robe ili usluga; ili

(d)

uplaćivanje sredstava u mehanizam za financiranje ili ovlašćivanje privatnog tijela ili davanje naloga privatnom tijelu za izvršavanje najmanje jedne od funkcija navedenih u točkama (a), (b) i (c) koju bi inače izvršavala vlada ili drugo javno tijelo, i koja se, u praksi, ni u kojem smislu ne razlikuje od uobičajenih praksi vlade;

Smatra se da financijskim doprinosom koji je izvršila vlada ili drugo javno tijelo nije dodijeljena povlastica ako bi privatni tržišni operater koji je isključivo vođen mogućnošću ostvarivanja dobiti, u istoj situaciji kao i predmetno javno tijelo, izvršio isti financijski doprinos;

8.

„neovisno tijelo nadležno za tržišno natjecanje” znači tijelo koje je nadležno za primjenu i provedbu prava tržišnog natjecanja, kao i nadzor subvencija, i ispunjava sve sljedeće uvjete:

(a)

tijelo je operativno neovisno i ima na raspolaganju sva primjerena sredstva potrebna za izvršavanje svojih zadaća;

(b)

u obavljanju svojih dužnosti i izvršavanju svojih ovlasti, tijelo ima potrebna jamstva neovisnosti o političkim ili drugim vanjskim utjecajima i djeluje nepristrano; i

(c)

odluke tijela podliježu sudskoj reviziji;

9.

„diskriminacija” znači razlikovanje bilo koje vrste bez objektivnog opravdanja u pogledu nabave robe ili usluga, uključujući javne usluge, za obavljanje zračnog prijevoza, ili u pogledu načina postupanja javnih tijela nadležnih za takve usluge;

10.

„linijski zračni prijevoz” znači niz letova sa sljedećim svojstvima:

(a)

javnost može pojedinačno na svakom letu kupiti putnička mjesta i/ili ima mogućnost prijevoza tereta i/ili pošte (izravno od zračnog prijevoznika ili putem njegovih ovlaštenih zastupnika);

(b)

odvija se tako da se njime pružaju usluge prijevoza između dvije zračne luke ili više njih:

i.

prema objavljenom redu letenja, ili

ii.

letovima koji su toliko redoviti ili učestali da predstavljaju prepoznatljiv sustavni niz letova;

11.

„povremeni zračni prijevoz” znači komercijalna usluga zračnog prijevoza koja nije linijski zračni prijevoz;

12.

„područje Unije” znači kopneno područje, unutarnje vode i teritorijalno more država članica na kojima se primjenjuju Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije pod uvjetima utvrđenima u tim Ugovorima i zračni prostor iznad njih;

13.

„državno područje Ujedinjene Kraljevine” znači kopneno područje, unutarnje vode i teritorijalno more Ujedinjene Kraljevine i zračni prostor iznad njih;

14.

„Čikaška konvencija” znači Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisana u Chicagu 7. prosinca 1944.

Članak 4.

Prava prometovanja

1.   Zračni prijevoznici Ujedinjene Kraljevine mogu, pod uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi:

(a)

letjeti preko područja Unije bez slijetanja;

(b)

zaustavljati se na području Unije u neprometne svrhe, u smislu Čikaške konvencije;

(c)

obavljati linijskih i povremeni međunarodni zračni prijevoz putnika, kombinirani prijevoz putnika i tereta te prijevoz isključivo tereta između bilo kojih dviju točaka od kojih se jedna nalazi na državnom području Ujedinjene Kraljevine, a druga na području Unije;

(d)

najviše pet mjeseci od prvog dana primjene utvrđenog u članku 16. stavku 2. prvom podstavku, obavljati usluge prijevoza isključivo tereta u linijskom i povremenom međunarodnom zračnom prijevozu između bilo kojih dviju točaka od kojih se jedna nalazi na državnom području države članice Unije, a druga se nalazi na državnom području treće zemlje, a dio su usluge s polazištem ili odredištem na državnom području Ujedinjene Kraljevine. Ukupni sezonski kapacitet koji osiguravaju prijevoznici Ujedinjene Kraljevine za te usluge ne smije prekoračiti ukupni broj letova koje su ti prijevoznici obavljali za te usluge tijekom zimske, odnosno ljetne sezone IATA-e 2018., pro rata temporis;

(e)

najviše sedam mjeseci od prvog dana primjene utvrđenog u članku 16. stavku 2. prvom podstavku, nastaviti obavljati linijski zračni prijevoz na linijama koje podliježu obvezama javnih usluga ako je pravo na obavljanje usluga dodijeljeno u skladu s člancima 16. i 17. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 prije datuma početka primjene ove Uredbe i podložno ispunjavanju uvjeta za pružanje tih usluga utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 1008/2008.

2.   Države članice koriste razdoblje iz stavka 1. točke (e) za poduzimanje mjera potrebnih kako bi se osiguralo da se javne usluge koje se smatraju potrebnima nastave pružati nakon isteka tog razdoblja, u skladu s člancima 16. i 17. Uredbe (EZ) br. 1008/2008.

3.   Države članice ne smiju dogovarati niti sklapati bilo kakve bilateralne sporazume ili dogovore s Ujedinjenom Kraljevinom o pitanjima obuhvaćenima područjem primjene ove Uredbe u razdoblju tijekom kojeg se primjenjuje ova Uredba. U odnosu na to razdoblje, one ni na koji drugi način ne smiju dodijeliti zračnim prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine nikakva druga prava u pogledu zračnog prijevoza osim onih koja su im dodijeljena ovom Uredbom.

Članak 5.

Komercijalni dogovori

1.   Usluge zračnog prijevoza u skladu s člankom 4. ove Uredbe mogu se pružati u okviru komercijalnih dogovora, kao što su dogovori o zakupu prostora ili dogovori o letovima sa skupnom oznakom, kako slijedi:

(a)

zračni prijevoznik Ujedinjene Kraljevine može biti marketinški prijevoznik na letovima operativnog zračnog prijevoznika koji je zračni prijevoznik Unije ili zračni prijevoznik Ujedinjene Kraljevine, ili pak bilo kojeg operativnog zračnog prijevoznika treće zemlje koji, u skladu s pravom Unije ili, ako je primjenjivo, u skladu s pravom predmetne države članice ili predmetnih država članica, uživa potrebna prava prometovanja te pravo da njegovi prijevoznici ostvaruju ta prava s pomoću predmetnog dogovora;

(b)

zračni prijevoznik Ujedinjene Kraljevine može biti operativni prijevoznik na letovima na kojima je marketinški prijevoznik bilo koji zračni prijevoznik koji je zračni prijevoznik Unije ili zračni prijevoznik Ujedinjene Kraljevine, ili pak bilo koji marketinški prijevoznik treće zemlje koji, u skladu s pravom Unije ili, ako je primjenjivo, u skladu s pravom predmetne države članice ili predmetnih država članica, uživa potrebna prava na rute te pravo da njegovi prijevoznici ostvaruju ta prava s pomoću predmetnog dogovora.

2.   Pribjegavanje komercijalnim dogovorima, neovisno o tome je li riječ o operativnom ili marketinškom prijevozniku, ni u kojem slučaju ne smije dovesti do toga da prijevoznik Ujedinjene Kraljevine ostvaruje prava koja nisu predviđena u članku 4. stavku 1.

3.   Prava dodijeljena zračnim prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u skladu sa stavkom 1. ni u kojem se slučaju ne smiju tumačiti na način da se njima zračnim prijevoznicima trećih zemalja prenose bilo kakva prava osim onih koje uživaju u okviru prava Unije ili prava predmetne države članice ili predmetnih država članica.

4.   Predmetne države članice zahtijevaju da dogovore iz stavka 1. moraju odobriti njihova nadležna tijela radi provjere usklađenosti s uvjetima utvrđenima u ovom članku i s primjenjivim zahtjevima u pravu Unije i nacionalnom pravu, posebno u pogledu sigurnosti i zaštite.

Članak 6.

Zakup zrakoplova

1.   Pri ostvarivanju prava predviđenih u članku 4. stavku 1. zračni prijevoznik Ujedinjene Kraljevine može obavljati zračni prijevoz služeći se vlastitim zrakoplovima, kao i u svim sljedećim slučajevima:

(a)

koristeći zrakoplov zakupljen bez posade od bilo kojeg zakupodavca;

(b)

koristeći zrakoplov zakupljen zajedno s posadom od bilo kojeg drugog zračnog prijevoznika Ujedinjene Kraljevine;

(c)

koristeći zrakoplov zakupljen zajedno s posadom od zračnog prijevoznika iz bilo koje zemlje koja nije Ujedinjena Kraljevina, pod uvjetom da je zakup opravdan na temelju iznimnih potreba, potreba u pogledu sezonskih kapaciteta ili operativnih poteškoća zakupoprimca i da zakup ne traje dulje nego što je strogo potrebno za ispunjavanje tih potreba ili prevladavanje tih poteškoća.

2.   Predmetne države članice zahtijevaju da dogovore iz stavka 1. moraju odobriti njihova nadležna tijela radi provjere usklađenosti s uvjetima utvrđenima u tom stavku i s primjenjivim zahtjevima u pravu Unije i nacionalnom pravu, posebno u pogledu sigurnosti i zaštite.

Članak 7.

Postupanje s operativnim licencijama s obzirom na zahtjeve u pogledu vlasništva i kontrole

1.   Odstupajući od članka 8. Uredbe (EZ) br. 1008/2008, ako zračni prijevoznik koji ima operativnu licenciju koju je izdala država članica koja nije Ujedinjena Kraljevina prestane ispunjavati zahtjeve utvrđene u članku 4. točki (f) te uredbe („zahtjevi u pogledu vlasništva i kontrole”) zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, neispunjavanje tih zahtjeva ne utječe na valjanost operativne licencije do isteka razdoblja od šest mjeseci od prvog dana primjene utvrđenog u članku 16. stavku 2. prvom podstavku ove Uredbe, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima od 2. do 5. ovog članka.

2.   U roku od dva tjedna od stupanja na snagu ove Uredbe zračni prijevoznik predstavlja plan korektivnih mjera nadležnom tijelu za izdavanje licencija. Tim se planom na potpun i precizan način utvrđuju mjere usmjerene na postizanje potpune usklađenosti sa zahtjevima u pogledu vlasništva i kontrole najkasnije prvog dana nakon isteka razdoblja iz stavka 1. ovog članka. Ako zračni prijevoznik nije predstavio plan u zadanom roku, nadležno tijelo za izdavanje licencija, nakon što je predmetnom zračnom prijevozniku dalo mogućnost da se očituje, odmah ukida operativnu licenciju, ali najranije od datuma iz članka 16. stavka 2. prvog podstavka te o tome obavješćuje Komisiju. Takvo ukidanje počinje proizvoditi učinke dva tjedna nakon odluke tijela za izdavanje licencija, ali najranije od datuma iz članka 16. stavka 2. Nadležno tijelo za izdavanje licencija priopćuje svoju odluku zračnom prijevozniku i o tome obavješćuje Komisiju.

3.   Ako je predmetni zračni prijevoznik predstavio plan korektivnih mjera u roku iz stavka 2., nadležno tijelo za izdavanje licencija u roku od dva mjeseca od primitka plana ocjenjuje bi li se mjerama utvrđenima u njemu postigla potpuna usklađenost sa zahtjevima u pogledu vlasništva i kontrole najkasnije prvog dana nakon isteka razdoblja iz stavka 1. i je li vjerojatno da će zračni prijevoznik do tog datuma dovršiti mjere. Nadležno tijelo za izdavanje licencija obavješćuje zračnog prijevoznika i Komisiju o svojoj ocjeni.

4.   Ako nadležno tijelo za izdavanje licencija, nakon što je dotičnom zračnom prijevozniku pružilo mogućnost da se očituje, utvrdi da se mjerama utvrđenima u planu ne bi postigla potpuna usklađenost sa zahtjevima u pogledu vlasništva i kontrole najkasnije prvog dana nakon isteka razdoblja iz stavka 1. ili ako se čini malo vjerojatnim da će predmetni zračni prijevoznik dovršiti mjere do tog datuma, ono može odmah ukinuti operativnu licenciju. Takvo ukidanje počinje proizvoditi učinke dva tjedna nakon odluke tijela za izdavanje licencija. Nadležno tijelo za izdavanje licencija priopćuje svoju odluku zračnom prijevozniku i o tome obavješćuje Komisiju.

5.   Ako nadležno tijelo za izdavanje licencija utvrdi da bi se mjerama utvrđenima u planu postigla potpuna usklađenost sa zahtjevima u pogledu vlasništva i kontrole najkasnije prvog dana nakon isteka razdoblja iz stavka 1. i ako se čini vjerojatnim da će zračni prijevoznik dovršiti te mjere do tog datuma, ono pomno i kontinuirano nadzire provedbu plana i redovito obavješćuje Komisiju o svojim nalazima.

6.   Do isteka razdoblja iz stavka 1. nadležno tijelo za izdavanje licencija odlučuje ispunjava li zračni prijevoznik u potpunosti zahtjeve u pogledu vlasništva i kontrole. Ako nadležno tijelo za izdavanje licencija, nakon što je dotičnom zračnom prijevozniku pružilo mogućnost da se očituje, odluči da zračni prijevoznik ne ispunjava u potpunosti zahtjeve u pogledu vlasništva i kontrole, ono ukida operativnu licenciju od prvog dana nakon isteka razdoblja iz stavka 1.

7.   Ako Komisija, nakon što je nadležnom tijelu za izdavanje licencija i zračnom prijevozniku dala mogućnost da se očituju, utvrdi da nadležno tijelo nije ukinulo predmetnu operativnu licenciju, a ukidanje se zahtijeva u skladu sa stavkom 2. ili stavkom 6. ovog članka, Komisija u skladu s člankom 15. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1008/2008 zahtijeva od nadležnog tijela za izdavanje licencija da ukine operativnu licenciju. Primjenjuje se članak 15. stavak 3. treći i četvrti podstavak te uredbe.

8.   Ovim člankom ne dovodi se u pitanje primjena svih ostalih odredbi utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 1008/2008.

Članak 8.

Istovjetnost prava

1.   Komisija prati prava koja je Ujedinjena Kraljevina dodijelila zračnim prijevoznicima Unije i uvjete za njihovo ostvarivanje.

2.   Ako Komisija utvrdi da prava koja je Ujedinjena Kraljevina dodijelila zračnim prijevoznicima Unije nisu de jure ili de facto istovjetna onima koja su dodijeljena zračnim prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine na temelju ove Uredbe, ili da ta prava nisu jednako dostupna svim prijevoznicima Unije, ona bez odgode i radi ponovne uspostave istovjetnosti donosi provedbene akte radi:

(a)

određivanja granica dopuštenog kapaciteta pri obavljanju linijskog zračnog prijevoza za zračne prijevoznike Ujedinjene Kraljevine i zahtijevanja od država članica da shodno tome prilagode postojeća i nova operativna odobrenja za zračne prijevoznike Ujedinjene Kraljevine;

(b)

zahtijevanja od država članica da odbiju, privremeno oduzmu ili ukinu navedena operativna odobrenja; ili

(c)

uvođenja financijskih pristojbi ili operativnih ograničenja.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. Oni se donose u skladu s hitnim postupkom iz članka 15. stavka 3. ako je to, u propisno opravdanim slučajevima ozbiljnog nedostatka istovjetnosti za potrebe stavka 2., nužno zbog krajnje hitnih razloga.

Članak 9.

Pošteno tržišno natjecanje

1.   Komisija prati uvjete pod kojima se zračni prijevoznici Unije i zračne luke u Uniji natječu sa zračnim prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine i zračnim lukama u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu obavljanja zračnog prijevoza obuhvaćenog ovom Uredbom.

2.   Ako utvrdi da su, kao posljedica bilo koje od situacija iz stavka 3. ovoga članka, ti uvjeti znatno manje povoljni od onih koji vrijede za zračne prijevoznike Ujedinjene Kraljevine, Komisija bez odgode i kako bi ispravila tu situaciju, donosi provedbene akte radi:

(a)

uspostavljanja granice dopuštenog kapaciteta pri obavljanju linijskog zračnog prijevoza za zračne prijevoznike Ujedinjene Kraljevine i zahtijevanja od država članica da shodno tome prilagode postojeća i nova operativna odobrenja za zračne prijevoznike Ujedinjene Kraljevine;

(b)

zahtijevanja od država članica da odbiju, privremeno oduzmu ili ukinu navedena operativna odobrenja za pojedine ili sve zračne prijevoznike Ujedinjene Kraljevine; ili

(c)

uvođenja financijskih pristojbi ili operativnih ograničenja.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. Oni se donose u skladu s hitnim postupkom iz članka 15. stavka 3. ako je to, u propisno opravdanim slučajevima postojanja prijetnje ekonomskoj održivosti jedne ili više operacija zračnih prijevoznika Unije, nužno zbog krajnje hitnih razloga.

3.   Provedbeni akti iz stavka 2. donose se, pod uvjetima utvrđenima u tom stavku, kako bi se ispravile sljedeće situacije:

(a)

dodjeljivanje subvencija od strane Ujedinjene Kraljevine;

(b)

propust Ujedinjene Kraljevine da uspostavi ili djelotvorno primjenjuje pravo tržišnog natjecanja;

(c)

propust Ujedinjene Kraljevine da osnuje ili održava neovisno tijelo nadležno za tržišno natjecanje;

(d)

primjena standarda od strane Ujedinjene Kraljevine u području zaštite radnika, sigurnosti, zaštite, zaštite okoliša ili prava putnika koji su niži od onih propisanih pravom Unije ili, ako ne postoje relevantne odredbe prava Unije, niži od onih koje primjenjuju sve države članice ili, u svakom slučaju, niži od relevantnih međunarodnih standarda;

(e)

bilo koji oblik diskriminacije zračnih prijevoznika Unije.

4.   Za potrebe stavka 1., Komisija može zatražiti informacije od nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine, zračnih prijevoznika Ujedinjene Kraljevine ili zračnih luka Ujedinjene Kraljevine. Ako nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine, zračni prijevoznik Ujedinjene Kraljevine ili zračna luka Ujedinjene Kraljevine ne dostave tražene informacije u razumnom roku koji je odredila Komisija, ili dostave nepotpune informacije, Komisija može postupiti u skladu sa stavkom 2.

5.   Uredba (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (5) ne primjenjuje se na pitanja obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe.

Članak 10.

Operativno odobrenje

1.   Ne dovodeći u pitanje pravo Unije i nacionalno pravo u području sigurnosti zračnog prometa, zračni prijevoznici Ujedinjene Kraljevine, kako bi ostvarili prava koja im se dodjeljuju u članku 4., moraju pribaviti operativno odobrenje od svake države članice u kojoj žele obavljati zračni prijevoz.

2.   Nakon primitka zahtjeva za izdavanje operativnog odobrenja od zračnog prijevoznika Ujedinjene Kraljevine, dotična država članica bez nepotrebnog odgađanja izdaje odgovarajuće operativno odobrenje pod uvjetom:

(a)

da zračni prijevoznik Ujedinjene Kraljevine koji podnosi zahtjev ima valjanu operativnu licenciju izdanu u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine; i

(b)

da Ujedinjena Kraljevina provodi i redovno održava učinkovitu regulatornu kontrolu zračnog prijevoznika Ujedinjene Kraljevine, da je jasno naznačeno nadležno tijelo i da zračni prijevoznik Ujedinjene Kraljevine posjeduje svjedodžbu o sposobnosti koju je izdalo navedeno tijelo.

3.   Ne dovodeći u pitanje potrebu da se omogući dovoljno vremena za provedbu potrebnih procjena, zračni prijevoznici Ujedinjene Kraljevine imaju pravo podnijeti svoje zahtjeve za izdavanje operativnih odobrenja od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Države članice ovlaštene su odobriti te zahtjeve od tog dana pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti za takvo odobrenje. Međutim, sva tako dodijeljena odobrenja počinju proizvoditi učinke najranije prvog dana primjene utvrđenog u članku 16. stavku 2. prvom podstavku.

Članak 11.

Operativni planovi, programi i redovi letenja

1.   Zračni prijevoznici Ujedinjene Kraljevine podnose operativne planove, programe i redove letenja za usluge zračnog prijevoza na odobrenje nadležnim tijelima svake dotične države članice. Ti se dokumenti podnose najmanje 30 dana prije početka obavljanja operacija..

2.   Podložno članku 10., operativni planovi, programi i redovi letenja za sezonu IATA-e koja je u tijeku prvog dana primjene ove Uredbe utvrđenog u članku 16. stavku 2. prvom podstavku i takvi dokumenti za prvu sljedeću sezonu mogu se podnijeti i odobriti prije tog datuma.

3.   Ovom se Uredbom države članice ne sprečavaju u izdavanju odobrenja za obavljanje linijskog zračnog prijevoza od strane prijevoznika Unije koji ostvaruju prava koje im je dodijelila Ujedinjena Kraljevina. U pogledu tih odobrenja, države članice ne diskriminiraju jedne prijevoznike Unije u odnosu na druge prijevoznike Unije.

Članak 12.

Odbijanje, ukidanje, privremeno oduzimanje ili ograničenje odobrenja

1.   Države članice odbijaju ili, ovisno o slučaju, ukidaju ili privremeno oduzimaju operativno odobrenje zračnog prijevoznika Ujedinjene Kraljevine ako:

(a)

zračni prijevoznik ne ispunjava uvjete za dodjelu statusa zračnog prijevoznika Ujedinjene Kraljevine u skladu s ovom Uredbom; ili

(b)

nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 10. stavku 2.

2.   Države članice odbijaju, ukidaju, privremeno oduzimaju, ograničavaju ili uvode uvjete za operativno odobrenje zračnog prijevoznika Ujedinjene Kraljevine ili ograničavaju ili uvode uvjete za obavljanje njegovih operacija ako:

(a)

se ne poštuju primjenjivi zahtjevi povezani sa sigurnošću i zaštitom;

(b)

se ne poštuju primjenjivi zahtjevi koji se odnose na ulazak zrakoplova koji obavlja zračni prijevoz na državno područje dotične države članice, njegovo zadržavanje na njemu ili izlazak s njega;

(c)

se ne poštuju primjenjivi zahtjevi koji se odnose na ulazak putnika, posade, prtljage i/ili pošte u zrakoplovu na državno područje dotične države članice, njihovo zadržavanje na njemu ili izlazak s njega (uključujući propise koji se odnose na ulazak, odobravanje, useljenje, putovnice, carinsku kontrolu i karantenu ili, u slučaju pošte, poštanske propise).

3.   Države članice odbijaju, ukidaju, privremeno oduzimaju, ograničavaju ili uvode uvjete za operativna odobrenja zračnih prijevoznika Ujedinjene Kraljevine ili ograničavaju ili uvode uvjete za obavljanje njihovih operacija ako to od njih zatraži Komisija u skladu s člankom 8. ili člankom 9.

4.   Države članice bez nepotrebnog odgađanja obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim odlukama o odbijanju ili ukidanju operativnog odobrenja zračnog prijevoznika Ujedinjene Kraljevine u skladu sa stavcima 1. i 2.

Članak 13.

Svjedodžbe i licencije

Svjedodžbe o plovidbenosti, svjedodžbe o sposobnosti i licencije koje je izdala ili potvrdila Ujedinjena Kraljevina, a koje su još uvijek na snazi, države članice priznaju kao valjane u svrhu obavljanja zračnog prijevoza zračnih prijevoznika Ujedinjene Kraljevine na temelju ove Uredbe, pod uvjetom da su takve svjedodžbe ili licencije izdane ili potvrđene najmanje na temelju odgovarajućih međunarodnih standarda uspostavljenih u okviru Čikaške konvencije te u skladu s njima.

Članak 14.

Savjetovanje i suradnja

1.   Kako bi se osigurala provedba ove Uredbe, nadležna tijela država članica savjetuju se i surađuju, prema potrebi, s nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine.

2.   Države članice, na zahtjev, bez nepotrebnog odgađanja dostavljaju Komisiji sve informacije dobivene u skladu sa stavkom 1. ovog članka ili bilo koje druge informacije relevantne za provedbu članaka 8. i 9.

Članak 15.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor uspostavljen Uredbom (EZ) br. 1008/2008. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) 182/2011.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

Članak 16.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Međutim, članak 7., članak 10. stavak 3. i članak 11. stavak 2. primjenjuju se od stupanja na snagu ove Uredbe.

3.   Ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji stupi na snagu do datuma iz stavka 2. prvog podstavka.

4.   Ova se Uredba prestaje primjenjivati na raniji od sljedećih dvaju datuma:

(a)

datum na koji stupi na snagu ili, ovisno o slučaju, od kojeg se privremeno primjenjuje sveobuhvatni sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom kojim se uređuje obavljanje zračnog prijevoza, čija je Unija stranka; ili

(b)

30. ožujka 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Mišljenje od 20. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(3)  Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).

(4)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(5)  Uredba (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zaštiti od subvencija i nepravednih praksi određivanja cijena koje uzrokuju štetu zračnim prijevoznicima Zajednice koji pružaju usluge zračnog prijevoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 162, 30.4.2004., str. 1.).


27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/60


UREDBA (EU) 2019/503 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o određenim aspektima sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti, odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

U području željezničkog prijevoza prijevoznici na koje se to odnosi mogu raznim mjerama ublažiti učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije na rješenja o sigurnosti. Te mjere uključuju uspostavu poslovnog nastana subjekta u jednoj od preostalih država članica i dobivanje odgovarajućih dozvola i rješenja o sigurnosti u toj državi.

(3)

Posebni sporazumi, kako su predviđeni člankom 14. Direktive 2012/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2) bili bi potrebni za rješavanje problema izravno povezanih s prekograničnim željezničkim uslugama i infrastrukturom, čime bi se zajamčio kontinuitet tih usluga i minimizirali poremećaji. U skladu s tom direktivom takvim bi se sporazumima također zajamčilo uzajamno postupanje s poduzećima iz Unije i poduzećima s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini upotrebom prekogranične infrastrukture.

(4)

Sklapanje tih sporazuma između predmetnih država članica i Ujedinjene Kraljevine moguće je tek nakon što Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja. Osobito, primjena sigurnosnih pravila Unije na Eurotunel trenutačno je povjerena međuvladinoj komisiji, osnovanoj u skladu s Ugovorom iz Canterburyja potpisanim 12. veljače 1986., koja u području sigurnosti može računati na savjete nadležnog tijela za sigurnost Eurotunela. Sustav uspostavljen tim ugovorom potrebno je prilagoditi uzimajući u obzir status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje. Osobito, dio Eurotunela na francuskom teritoriju trebao biti pod isključivom kontrolom nadležnog tijela definiranog člankom 3. stavkom 7. Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća (3) kako bi se zajamčilo da se pravo Unije primjenjuje na taj dio tunela. Međutim, to bi nadležno tijelo u cilju izvršavanja svojih zadaća na najbolji mogući način te uzimajući u obzir zajedničke značajke tunela s obje strane granice i u cilju olakšavanja dosljednosti odluka moglo uzimati u obzir mišljenja binacionalnog tijela uspostavljenog u okviru sporazuma između tih dviju zemalja, poput nadležnog tijela za sigurnost Eurotunela, uspostavljenog Ugovorom iz Canterburyja, koje savjetuje međuvladinu komisiju ili razviti druge načine suradnje s tijelima nadležnima za dio tunela na teritoriju Ujedinjene Kraljevine.

(5)

Mjere iz ove Uredbe uvjetovane su primjenom sigurnosnih normi i postupaka, zahtjeva za djelovanje kao željeznički prijevoznik i zahtjeva za upravljanje vlakom istovjetnih zahtjevima Unije na infrastrukturu koja se koristi radi osiguravanja prekogranične željezničke povezanosti s Ujedinjenom Kraljevinom te na poduzeća i na strojovođe koji upravljaju vlakovima na toj infrastrukturi.

(6)

Kako bi se dotičnim strankama omogućilo da sklope potrebne sporazume i poduzmu sve ostale mjere potrebne za izbjegavanje poremećaja uzimajući u obzir status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje, potrebno je produljiti razdoblje valjanosti određenih rješenja o sigurnosti i dozvola.

(7)

Takvo produljenje valjanosti rješenja o sigurnosti i dozvola trebalo bi biti vremenski ograničeno na ono što je nužno potrebno kako bi dotične države članice imale dovoljno vremena za poduzimanje potrebnih koraka u skladu s odredbama iz Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) i Direktive 2012/34/EU.

(8)

Radi izbjegavanja velikih poremećaja u pružanju usluga prekograničnog željezničkog prijevoza između Unije i Ujedinjene Kraljevine bit će nužno i da željeznički prijevoznici i nacionalna tijela brzo poduzmu mjere potrebne kako bi se osiguralo da se rješenja o sigurnosti i dozvole u okviru ove Uredbe izdaju pravovremeno prije nego se Uredba prestane primjenjivati, a da se druga rješenja o sigurnosti i dozvole potrebni za pružanje usluga na području Unije izdaju prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine.

(9)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu oduzimanja povlastica dodijeljenih imateljima rješenja o sigurnosti i dozvola ako se ne osigura usklađenost sa zahtjevima Unije. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Za donošenje tih mjera potrebno je provesti postupak ispitivanja s obzirom na njihov mogući utjecaj na sigurnost željeznica. Komisija bi trebala donijeti provedbene akte koji se odmah primjenjuju kada, u opravdanim slučajevima, to zahtijevaju hitni razlozi.

(10)

S obzirom na hitnost koja proizlazi iz istupanja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, prikladno je predvidjeti iznimku od razdoblja od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(11)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, tj. uspostava privremene mjere o određenim aspektima sigurnosti željeznica i povezanosti u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije u slučaju nepostizanja sporazuma o povlačenju, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(12)

Odredbe ove Uredbe trebale bi hitno stupiti na snagu i trebale bi se primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju posebne odredbe, s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije, za određena rješenja o sigurnosti izdana u skladu s Direktivom 2004/49/EZ, određene dozvole strojovođa izdane u skladu s Direktivom 2007/59/EZ, i određene dozvole za pružanje željezničkih usluga u skladu s Direktivom 2012/34/EU.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na sljedeća rješenja o sigurnosti i dozvole koji vrijede na dan prije datuma početka primjene ove Uredbe:

(a)

rješenja o sigurnosti izdana na temelju članka 11. Direktive 2004/49/EZ upraviteljima infrastrukture za upravljanje prekograničnom infrastrukturom koja povezuje Uniju i Ujedinjenu Kraljevinu i osiguravanje njezina funkcioniranja;

(b)

rješenja o sigurnosti izdana na temelju članka 10. Direktive 2004/49/EZ željezničkim prijevoznicima s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini;

(c)

dozvole o sigurnosti izdane u skladu s poglavljem III. Direktive 2012/34/EZ željezničkim prijevoznicima s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini;

(d)

dozvole strojovođa izdane u skladu s postupkom iz članka 14. Direktive 2007/59/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se relevantne definicije iz direktiva 2004/49/EZ, 2007/59/EZ i 2012/34/EU te iz provedbenih akata donesenih na temelju tih direktiva. Za potrebe ove Uredbe relevantne se definicije iz Direktive (EU) 2016/798 te svih delegiranih i provedbenih akata donesenih na temelju te direktive primjenjuju od datuma na koji ona postane primjenjiva na rješenja o sigurnosti iz članka 1. stavka 2 točaka (a) i (b).

Članak 3.

Razdoblje valjanosti rješenja o sigurnosti, dozvole za rad i dozvole za strojovođe

1.   Rješenja o sigurnosti iz članka 1. stavka 2. točke (a) i rješenja o sigurnosti iz članka 1. stavka 2. točke (b) valjana su devet mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe. Rješenja o sigurnosti iz članka 1. stavka 2. točke (b) valjana su samo za potrebe dolaska iz Ujedinjene Kraljevine do graničnih kolodvora i terminala navedenih u Prilogu ovoj Uredbi ili kretanja s tih stanica i terminala prema Ujedinjenoj Kraljevini.

2.   Dozvole iz članka 1. stavka 2. točke (c) valjane su devet mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe. Izuzećem od članka 23. stavka 1. Direktive 2012/34/EU te dozvole valjane su samo na teritoriju između graničnih kolodvora i terminala navedenih u Prilogu ovoj Uredbi te Ujedinjene Kraljevine.

3.   Dozvole iz članka 1. stavka 2. točke (d) valjane su devet mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe za strojovođe koji djeluju na području između graničnih kolodvora i terminala iz Priloga ovoj Uredbi i Ujedinjene Kraljevine.

Članak 4.

Pravila i obveze u pogledu rješenja o sigurnosti i dozvola

1.   Rješenja o sigurnosti i dozvole uređeni člankom 3. ove Uredbe podliježu pravilima koja se na njih primjenjuju u skladu s Direktivom 2004/49/EZ i Direktivom 2016/798/EU od datuma na koji ona postane primjenjiva na ta rješenja o sigurnosti, Direktivom 2012/34/EU i Direktivom 2007/59/EZ, te u skladu s provedbenim i delegiranim aktima donesenima u okviru tih direktiva.

2.   Imatelji rješenja o sigurnosti i dozvola iz članka 1. stavka 2. i, prema potrebi, tijelo koje ih izdaje, ako se razlikuje od nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost na čijem se državnom području unutar Unije infrastruktura nalazi, odnosno pod čijom su nadležnošću granični kolodvori i terminali navedeni u Prilogu, surađuju s tim nacionalnim tijelom nadležnim za sigurnost i dostavljaju mu sve relevantne informacije i isprave.

3.   Ako informacije ili isprave nisu dostavljene u rokovima koje je u svojim zahtjevima utvrdilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost iz stavka 2. ovog članka, Komisija može, nakon što primi obavijest nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost, donijeti provedbene akte za oduzimanje povlastica dodijeljenih imatelju rješenja o sigurnosti u skladu s člankom 3.Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2.

4.   Imatelji rješenja o sigurnosti i dozvola iz članka 1. stavka 2. točaka (a), (b) i (d) ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju i Agenciju Europske unije za željeznice o svim postupcima drugih tijela nadležnih za sigurnost koji bi mogli biti u suprotnosti s njihovim obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe, Direktive 2004/49/EZ, Direktive 2007/59/EZ ili Direktive (EU) 2016/798.

Imatelji rješenja o sigurnosti iz članka 1. stavka 2. točke (c) bez odgađanja obavješćuju Komisiju o svim mjerama drugih nadležnih tijela koje bi mogle biti u suprotnosti s njihovim obvezama na temelju ove Uredbe ili na temelju ili Direktive 2012/34/EU.

5.   Prije oduzimanja povlastica dodijeljenih u skladu s člankom 3. Komisija o svojoj namjeri pravodobno obavješćuje nacionalno tijelo nadležno za sigurnost iz stavka 2. ovog članka, tijelo koje je izdalo rješenja o sigurnosti i dozvole iz članka 1. stavka 2. te imatelje takvih rješenja o sigurnosti i dozvola i pruža im mogućnost da se izjasne.

6.   Kad je riječ o dozvolama iz članka 1. stavka 2. točke (c), za potrebe stavaka od 1. do 5. ovog članka upućivanja na nacionalno tijelo nadležno za sigurnost smatraju se upućivanjima na izdavatelja dozvola iz članka 3. točke 15. Direktive 2012/34/EU.

Članak 5.

Nadzor poštovanja prava Unije

1.   Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost iz članka 4. stavka 2. nadzire norme u području sigurnosti željeznica koje se primjenjuju na željezničke prijevoznike s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini koji koriste prekograničnu infrastrukturu iz članka 1. stavka 2. točke (a) te koje se primjenjuju na navedenu infrastrukturu. Osim toga, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost provjerava da upravitelji infrastrukture poštuju sigurnosne zahtjeve iz prava Unije i da strojovođe koji rade na teritoriju pod njegovom nadležnošću ispunjavaju zahtjeve iz relevantnih odredbi prava Unije. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost o tome izvješćuje Komisiju i Agenciju Europske unije za željeznice te, prema potrebi, prilaže i preporuku Komisiji da djeluje u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Izdavatelj dozvola iz članka 4. stavaka 2. i 6. ove Uredbe nadzire poštuju li se i dalje uvjeti iz članaka od 19. do 22. Direktive 2012/34/EU u pogledu željezničkih prijevoznika kojima je Ujedinjena Kraljevina izdala dozvolu u skladu s člankom 1. stavkom 2. točkom (c) ove Uredbe.

2.   Ako Komisija opravdano sumnja da sigurnosne norme koje se primjenjuju na funkcioniranje prekograničnih željezničkih usluga ili infrastrukture obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe ili na funkcioniranje dijela iste infrastrukture koja se nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini nisu u skladu s relevantnim odredbama prava Unije, bez nepotrebne će odgode donijeti provedbene akte za oduzimanje povlastica dodijeljenih imatelju u skladu s člankom 3.. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2. Ovo se primjenjuje i ako Komisija ima opravdane sumnje u pogledu primjene zahtjeva za dobivanje dozvole za željezničkog prijevoznika ili za strojovođu.

3.   Za potrebe stavka 1. ovog članka nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, odnosno izdavatelj dozvole iz članka 4. stavaka 2. i 6., mogu zatražiti da im relevantna nadležna tijela u razumnom roku dostave informacije. Ako u utvrđenom roku ta relevantna nadležna tijela nisu dostavila tražene informacije ili ako su dostavljene informacije nepotpune, Komisija može, nakon što primi obavijest nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost ili izdavatelja dozvole iz članka 4. stavaka 2. i 6., ovisno o situaciji, donijeti provedbene akte u cilju oduzimanja povlastica dodijeljenih imatelju u skladu s člankom 3. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2.

4.   Prije oduzimanja povlastica dodijeljenih u skladu s člankom 3. Komisija o svojoj namjeri pravodobno obavješćuje nacionalno tijelo nadležno za sigurnost iz članka 4. stavka 2., tijelo koje je izdalo rješenja o sigurnosti i dozvole iz članka 1. stavka 2., imatelje takvih rješenja o sigurnosti i dozvola, kao i nacionalno tijelo nadležno za sigurnost i izdavatelja dozvola Ujedinjene Kraljevine i pruža im mogućnost da se izjasne.

Članak 6.

Savjetovanje i suradnja

1.   Kako bi se osigurala provedba ove Uredbe, nadležna tijela država članica prema potrebi se savjetuju i surađuju s nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine.

2.   Države članice Komisiji na zahtjev bez nepotrebne odgode dostavljaju sve informacije dobivene u skladu sa stavkom 1. ili sve druge informacije koje su važne za provedbu ove Uredbe.

Članak 7.

Odbor

1.   Komisiji pomaže odbor iz članka 51. Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća (7) i odbor iz članka 62. Direktive 2012/34/EU. Navedeni odbori su odbori u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

3.   Ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji stupi na snagu do datuma navedenog u stavku 2.

4.   Ova se Uredba prestaje primjenjivati devet mjeseci od dana početka njezine primjene u skladu sa stavkom 2.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 22. ožujka 2019.

(2)  Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL L 343, 14.12.2012., str. 32.).

(3)  Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (SL L 138, 26.5.2016., str. 102.).

(4)  Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti, (SL L 164, 30.4.2004., str. 44.).

(5)  Direktiva 2007/59/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL L 315, 3.12.2007., str. 51.).

(6)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(7)  Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 138, 26.5.2016., str. 44.).


PRILOG

Granični kolodvori i terminali iz članaka 3. i 4. jesu sljedeći:

1.   IRSKA

Dún Dealgan / Dundalk

2.   FRANCUSKA

Calais-Fréthun


ODLUKE

27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/66


ODLUKA (EU) 2019/504 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. ožujka 2019.

o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti i Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. i članak 194. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina podnijela je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori se prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako se ne postigne sporazum, dvije godine od obavijesti o povlačenju odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno ne odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Sporazum o povlačenju, kako su se o njemu usuglasili pregovarači, sadržava aranžmane za primjenu odredbi prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj i nakon datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Ako taj sporazum stupi na snagu, Direktiva (EU) 2018/2002 (3) o izmjeni Direktive 2012/27/EU (4) Europskog parlamenta i Vijeća, i Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća (5) primjenjivat će se na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja u skladu s tim sporazumom, a prestat će se primjenjivati na kraju tog razdoblja.

(3)

Člankom 3. stavkom 5. Direktive 2012/27/EU, uvedene Direktivom (EU) 2018/2002, propisano je da su države članice dužne odrediti okvirne nacionalne doprinose ostvarivanju ciljeva energetske učinkovitosti Unije od najmanje 32,5 % u 2030. Države članice bi pri određivanju tih doprinosa morale uzeti u obzir potrošnju energije Unije u 2030. u smislu primarne i/ili krajnje energije

(4)

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak Uredbe (EU) 2018/1999 obvezuje se države članice da pri utvrđivanju svojeg doprinosa ostvarivanju ciljeva Unije uzmu u obzir potrošnju energije Unije u 2030. u smislu primarne i/ili krajnje energije U skladu s člankom 29. 3. stavkom prvim podstavkom te Uredbe, potrošnja energije na razini Unije također je Komisiji važna za procjenu zajedničkog napretka u ostvarivanju ciljeva Unije.

(5)

Imajući u vidu povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije, potrebno je izmijeniti podatke o predviđenoj potrošnji energije za Uniju za 2030. onima koji se odnose na Uniju s 27 država članica bez Ujedinjene Kraljevine („EU 27”). Projekcije za glavne ciljeve Unije od barem 32,5 % pokazuju da bi potrošnja primarne energije trebala iznositi 1 273 milijuna tona ekvivalenta nafte (Mtoe), a da bi krajnja potrošnja energije trebala iznositi 956 Mtoe u 2030. u 28 država članica Unije. Istovjetna predviđanja za EU 27 pokazuju da bi potrošnja primarne energije 2030. trebala iznositi 1 128 Mtoe, a krajnja potrošnja energije 846 Mtoe. Stoga je potrebno izmijeniti količine za razine potrošnje energije 2030.

(6)

Te projekcije za potrošnju energije 2030. važne su u smislu članaka 6. i 29. Uredbe (EU) 2018/1999.

(7)

U skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 (6), prestanak primjene akata utvrđenih na određeni datum počinje istekom posljednjeg sata dana na koji pada taj datum. Ova bi se Odluka stoga trebala primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana na koji se Direktiva 2012/27/EU i Uredba (EU) 2018/1999 prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

(8)

Direktivu 2012/27/EU i Uredbu (EU) 2018/1999 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Kako bi se bez odgađanja provele pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjena Direktive 2012/27/EU

U članku 3. Direktive 2012/27/EU stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Svaka država članica određuje okvirne nacionalne doprinose energetskoj učinkovitosti za ostvarivanje ciljeva Unije do 2030. iz članka 1. stavka 1. ove Direktive u skladu s člancima 4. i 6. Uredbe (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća (*1). Pri određivanju tih doprinosa države članice uzimaju u obzir da energetska potrošnja Unije 2030. ne smije biti veća od 1 128 Mtoe primarne energije i/ili veća od 846 Mtoe krajnje energije. Države članice obavješćuju Komisiju o tim doprinosima u okviru svojih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova kako je navedeno i u skladu s postupkom iz članka 3. i članaka od 7. do 12. Uredbe (EU) 2018/1999.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EU) 2018/1999

Uredba (EU) 2018/1999 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 6. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Pri utvrđivanju svojeg okvirnog nacionalnog doprinosa cilju energetske učinkovitosti za 2030. i za posljednju godinu razdoblja obuhvaćenog sljedećim nacionalnim planovima u skladu s člankom 4. točkom (b) podtočkom 1. ove Uredbe, svaka država članica uzima u obzir. da, u skladu s člankom 3. Direktive 2012/27/EU, potrošnja energije u Uniji 2020. ne smije biti veća od 1 483 Mtoe primarne energije ili 1 086 Mtoe krajnje energije te da potrošnja energije u Uniji 2030. ne smije biti veća od 1 128 Mtoe primarne energije i/ili veća od 846 Mtoe krajnje energije.”;

(2)

u članku 29. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3.   U području energetske učinkovitosti, u okviru svojeg ocjenjivanja iz stavka 1., Komisija ocjenjuje ostvareni napredak prema zajedničkom ostvarivanju najveće potrošnje energije na razini Unije od 1 128 Mtoe primarne energije i 846 Mtoe krajnje energije 2030. u skladu s člankom 3. stavkom 5. Direktive 2012/27/EU.”

Članak 3.

Rokovi

Člancima 1. i 2. ove Odluke ne dovode se u pitanje rokovi iz članka 2. Direktive EU 2018/2002 i članka 59. Uredbe (EU) 2018/1999.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Članci 1. i 2. primjenjuju se od sljedećeg dana nakon datuma na koji se Direktiva 2012/27/EU i Uredba 2018/1999 prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

Članak 5.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Mišljenje od 23. siječnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 4. ožujka 2019.

(3)  Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (SL L 328, 21.12.2018., str. 210.).

(4)  Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (SL L 124, 8.6.1971., str. 1.).


Ispravci

27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/69


Ispravak Uredbe (EU) 2019/216 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. siječnja 2019. o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000

( Službeni list Europske unije L 38 od 8. veljače 2019. )

Na stranici 18., u Prilogu, u dijelu A., u tablici, 11. redak (odnosi se na redni broj 094166):

umjesto:

„Polubijela ili bijela riža

t

25 516

OT

094166

88 %

22 442 ”

treba stajati:

„Polubijela ili bijela riža

t

25 516

EO

094166

88 %

22 442 ”