ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 81

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
22. ožujka 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se dostavljaju trgovinskim repozitorijima ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/357 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima ( 1 )

22

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/358 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za trgovinske repozitorije o prikupljanju, provjeri, zbrajanju, usporedbi i objavljivanju podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima ( 1 )

30

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/359 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se utvrđuju pojedinosti zahtjeva za registraciju i proširenje registracije trgovinskog repozitorija ( 1 )

45

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/360 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s naknadama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava trgovinskim repozitorijima ( 1 )

58

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/361 оd 13. prosinca 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 151/2013 u vezi s pristupom podacima u trgovinskim repozitorijima ( 1 )

69

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/362 оd 13. prosinca 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 150/2013 u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju podaci za zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija ( 1 )

74

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama ( 1 )

85

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/364 оd 13. prosinca 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom zahtjeva za registraciju i proširenje registracije trgovinskih repozitorija u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

125

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/365 оd 13. prosinca 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima i obrascima za razmjenu informacija o sankcijama, mjerama i istragama u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

128

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/356

оd 13. prosinca 2018.

o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se dostavljaju trgovinskim repozitorijima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 9.,

budući da:

(1)

Kako bi se povećala učinkovitost i uskladile sličnosti između izvješćivanja o izvedenicama i izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, trebalo bi uskladiti obvezu dostavljanja pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trgovinskim repozitorijima u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2015/2365 s obvezom dostavljanja podataka o ugovorima o izvedenicama trgovinskim repozitorijima u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Stoga bi zahtjevi izvješćivanja kojima se određuju pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trebali biti slični zahtjevima izvješćivanja kojima se određuju pojedinosti o ugovorima o izvedenicama.

(2)

Kako bi se zajamčila učinkovitost i korisnost dostavljenih informacija o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, određene pojedinosti koje se dostavljaju trebalo bi prilagoditi različitim vrstama transakcija financiranja vrijednosnim papirima utvrđenima u Uredbi (EU) 2015/2365. Kad je riječ o izvješćivanju o transakcijama odobravanja maržnih kredita Uredbom (EU) 2015/2365 nastoje se obuhvatiti transakcije koje imaju istu svrhu kao repo transakcije, transakcije kupnje i ponovne prodaje ili transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira i koje stoga predstavljaju slične rizike za financijsku stabilnost jer omogućuju stvaranje financijske poluge, procikličnosti i međusobne povezanosti na financijskim tržištima ili pridonose promjeni likvidnosti i dospijeća. Odobravanje maržnih kredita stoga obuhvaća transakcije za koje financijske institucije i njihovi klijenti sklapaju ugovore o iznosu nadoknade na temelju kojih financijske institucije svojim klijentima pružaju usluge glavnog brokera, ali ne obuhvaća druge kredite, kao što su krediti za restrukturiranje poduzeća koji, premda mogu obuhvaćati vrijednosne papire, ne pridonose stvaranju sistemskih rizika koji se nastoje ukloniti Uredbom (EU) 2015/2365.

(3)

Važno je da se za sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje poravnava središnja druga ugovorna strana dostave točne pojedinosti koje se lako mogu utvrditi, neovisno o tome je li određena transakcija financiranja vrijednosnim papirima poravnana na dan kad je sklopljena ili naknadno.

(4)

Kako bi se zajamčilo sveobuhvatno izvješćivanje kada specifične pojedinosti o kolateralu nisu poznate na dan transakcije, druge ugovorne strane trebale bi ažurirati informacije o kolateralu čim im te informacije postanu dostupne, a najkasnije prvi radni dan nakon datuma valute te transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

(5)

Kako bi se pružile korisnije informacije tijelima koja imaju pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima, druge ugovorne strane trebale bi trgovinskim repozitorijima dostaviti međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) za svaku košaricu kolaterala iz koje se daje kolateral za transakcije financiranja vrijednosnim papirima, ako ta košarica ima ISIN.

(6)

Kada druge ugovorne strane daju kolateral na osnovi neto izloženosti koja proizlazi iz prijeboja niza transakcija financiranja vrijednosnim papirima između dviju ugovornih strana, specifična alokacija kolaterala pojedinačnoj transakciji financiranja vrijednosnim papirima često nije moguća zbog čega ni alokacija kolaterala možda nije poznata. U tim situacijama druge ugovorne strane trebale bi moći izvijestiti o kolateralu neovisno o odnosnom kreditu.

(7)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji u skladu s postupkom utvrđenim člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(8)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pojedinosti koje se dostavljaju o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

1.   Izvješće sastavljeno u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365 sadržava potpune i točne pojedinosti navedene u tablicama 1., 2., 3. i 4. Priloga koje se odnose na predmetnu transakciju financiranja vrijednosnim papirima.

2.   Pri izvješćivanju o sklapanju transakcije financiranja vrijednosnim papirima druga ugovorna strana u svojem izvješću navodi vrstu izmjene „Novo” u polju 98. u tablici 2. Priloga ovoj Uredbi. U svim naknadnim dostavama pojedinosti o toj transakciji financiranja vrijednosnim papirima u polju 98. u tablici 2. Priloga ovoj Uredbi navodi se odgovarajuća vrsta izmjene koja se odnosi na tu transakciju.

Članak 2.

Transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su poravnale središnje druge ugovorne strane

1.   Ako središnja druga ugovorna strana naknadno obavi poravnanje transakcije financiranja vrijednosnim papirima o kojoj su pojedinosti već dostavljene u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365, prekid te transakcije nakon njezina poravnanja navodi se u polju 98. u tablici 2. Priloga uz naznaku vrste izmjene „Prekid/Prijevremeni prekid” te se navode pojedinosti o novim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje proizlaze iz tog poravnanja.

2.   Pojedinosti o transakciji financiranja vrijednosnim papirima koja je sklopljena na mjestu trgovanja i koju je na isti dan poravnala središnja druga ugovorna strana dostavljaju se tek nakon poravnanja te transakcije.

3.   Za dani ili primljeni iznos nadoknade za poravnanu transakciju financiranja vrijednosnim papirima druga ugovorna strana dostavlja pojedinosti navedene u tablici 3. Priloga ovoj Uredbi uz naznaku odgovarajuće vrste izmjene utvrđene u polju 20. u toj tablici Priloga.

Članak 3.

Izvješćivanje o kolateralu

1.   Druge ugovorne strane u transakcijama pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe navode da su suglasne s nedavanjem kolaterala u polju 72. u tablici 2. Priloga.

2.   Ako je kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima povezan s pojedinačnim kreditom i pojedinosti o tom kolateralu poznate su drugoj ugovornoj strani prije roka za izvješćivanje, ona pri prvom izvješćivanju o toj transakciji financiranja vrijednosnim papirima u poljima od 75. do 94. u tablici 2. Priloga navodi potpune i točne pojedinosti o svim pojedinačnim komponentama kolaterala za tu transakciju, uz naznaku vrste izmjene „Novo” u polju 98. u tablici 2. Priloga.

3.   Ako je kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima povezan s pojedinačnim kreditom, ali drugoj ugovornoj nisu poznate pojedinosti o tom kolateralu prije roka za izvješćivanje, ona uz naznaku vrste izmjene „Ažuriranje kolaterala” u polju 98. u tablici 2. Priloga, u poljima od 75. do 94. u tablici 2. Priloga navodi potpune i točne pojedinosti o svim pojedinačnim komponentama kolaterala za tu transakciju financiranja vrijednosnim papirima čim joj postanu poznate, a najkasnije prvi radni dan nakon datuma valute navedenog u polju 13. u tablici 2. Priloga.

4.   Druga ugovorna strana koja jednu ili više transakcija financiranja vrijednosnim papirima osigurava košaricom kolaterala označenom međunarodnim identifikacijskim brojem vrijednosnih papira (ISIN) navodi ISIN u polju 96. u tablici 2. Priloga prilikom njegove dostave, uz naznaku vrste izmjene „Novo” u polju 98. u tablici 2. Priloga.

5.   Druga ugovorna strana koja jednu ili više transakcija financiranja vrijednosnim papirima osigurava košaricom kolaterala koja nije označena ISIN-om pri izvješćivanju o transakciji financiranja vrijednosnim papirima navodi oznaku NTAV u polju 96. u tablici 2. Priloga, uz naznaku vrste izmjene „Novo” u polju 98. u tablici 2. Priloga.

6.   Za potrebe stavaka 4. i 5. druga ugovorna strana u poljima od 75. do 94. u tablici 2. Priloga također navodi, uz naznaku vrste izmjene „Ažuriranje kolaterala” u polju 98. u tablici 2. Priloga, potpune i točne pojedinosti o svim pojedinačnim komponentama kolaterala za tu transakciju financiranja vrijednosnim papirima čim joj te pojedinosti postanu poznate, a najkasnije prvi radni dan nakon datuma valute navedenog u polju 13. u tablici 2. Priloga.

7.   Druga ugovorna strana koja više transakcija financiranja vrijednosnim papirima osigurava na osnovi neto izloženosti navodi vrijednost „točno” u polju 73. u tablici 2. Priloga. Ta druga ugovorna strana u poljima od 75. do 94. u tablici 2. Priloga navodi, uz naznaku vrste izmjene „Ažuriranje kolaterala” u polju 98. u tablici 2. Priloga, potpune i točne pojedinosti o svim pojedinačnim komponentama kolaterala tih transakcija financiranja vrijednosnim papirima čim joj te pojedinosti postanu poznate, a najkasnije prvi radni dan nakon datuma valute određenog u polju 13. u tablici 2. Priloga.

Članak 4.

Izvješćivanje o ponovnoj upotrebi kolaterala

1.   Druga ugovorna strana koja primi jedan ili više financijskih instrumenata kao kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima u poljima 7., 8. i 9. u tablici 4. Priloga navodi potpune i točne pojedinosti o ponovnoj upotrebi svakog od tih financijskih instrumenata.

2.   Druga ugovorna strana koja primi gotovinski kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima u poljima 11., 12. i 13. u tablici 4. Priloga navodi potpune i točne pojedinosti o svim ponovnim ulaganjima gotovinskog kolaterala za svaku valutu.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG

Tablica 1.

Podaci o drugoj ugovornoj strani

Br.

Polje

Pojedinosti koje se dostavljaju

Repo

BSB

SL

ML

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum i vrijeme izvješćivanja trgovinskog repozitorija.

Da

Da

Da

Da

2

Subjekt koji podnose izvješće

Jedinstvena identifikacijska oznaka subjekta koji podnosi izvješće. Ako je dostavljanje izvješća preneseno na treću osobu ili drugu drugu ugovornu stranu, jedinstvena identifikacijska oznaka tog subjekta.

Da

Da

Da

Da

3

Izvještajna druga ugovorna strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka izvještajne druge ugovorne strane.

Da

Da

Da

Da

4

Vrsta izvještajne druge ugovorne strane

Navesti je li izvještajna druga ugovorna strana financijska ili nefinancijska druga ugovorna strana.

Da

Da

Da

Da

5

Sektor izvještajne druge ugovorne strane

Najmanje jedna oznaka kojom se klasificira vrsta poslovnih djelatnosti izvještajne druge ugovorne strane.

Ako je izvještajna druga ugovorna strana financijska druga ugovorna strana, sve relevantne oznake uvrštene u taksonomiju za financijske druge ugovorne strane i koje se odnose na tu drugu ugovornu stranu.

Ako je izvještajna druga ugovorna strana nefinancijska druga ugovorna strana, sve relevantne oznake uvrštene u taksonomiju za nefinancijske druge ugovorne strane i koje se odnose na tu drugu ugovornu stranu.

Ako se izvješćuje o nekoliko djelatnosti, oznake se navode redoslijedom relativne važnosti odgovarajućih djelatnosti.

Da

Da

Da

Da

6

Dodatna klasifikacija sektora

Ako je izvještajna druga ugovorna strana subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ili alternativni investicijski fond (AIF), oznaka kojom se utvrđuje je li riječ o fondu čijim se udjelima trguje na burzi (ETF) ili kvalificiranom novčanom fondu (MMF).

Ako je izvještajna druga ugovorna strana alternativni investicijski fond (AIF) ili nefinancijska druga ugovorna strana koja se bavi financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja ili posluje nekretninama, oznaka kojom se utvrđuje je li riječ o fondu za ulaganje u nekretnine (REIT).

Da

Da

Da

Da

7

Podružnica izvještajne druge ugovorne strane

Ako izvještajna druga ugovorna strana sklapa transakciju financiranja vrijednosnim papirima putem podružnice, identifikacijska oznaka podružnice.

Da

Da

Da

Da

8

Podružnica druge druge ugovorne strane

Ako druga druga ugovorna strana sklapa ugovor o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima putem podružnice, identifikacijska oznaka te podružnice.

Da

Da

Da

Da

9

Uloga druge ugovorne strane u ugovoru

Navesti je li izvještajna druga ugovorna strana davatelj ili primatelj kolaterala u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/363 (1).

Da

Da

Da

Da

10

Subjekt odgovoran za izvješće

Ako je financijska druga ugovorna strana odgovorna za izvješćivanje u ime druge druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (2), jedinstvena identifikacijska oznaka te financijske druge ugovorne strane.

Ako je u skladu s člankom 4. stavkom 3. te uredbe društvo za upravljanje odgovorno za izvješćivanje u ime subjekta za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), jedinstvena identifikacijska oznaka tog društva za upravljanje.

Ako je upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) odgovoran za izvješćivanje u ime alternativnog investicijskog fonda (AIF) u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka tog upravitelja alternativnih investicijskih fondova.

Da

Da

Da

Da

11

Druga druga ugovorna strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka subjekta s kojim je izvještajna druga ugovorna strana sklopila transakciju financiranja vrijednosnim papirima. U slučaju fizičke osobe, dosljedno se navodi oznaka klijenta.

Da

Da

Da

Da

12

Država druge druge ugovorne strane

Oznaka države u kojoj se nalazi registrirano sjedište druge druge ugovorne strane ili države boravišta ako je druga druga ugovorna strana fizička osoba.

Da

Da

Da

Da

13

Korisnik

Ako korisnik ugovora nije stranka tog ugovora, izvještajna druga ugovorna strana navodi jedinstvenu identifikacijsku oznaku tog korisnika ili, u slučaju fizičke osobe, dosljedno navodi oznaku klijenta dodjeljuje pravni subjekt putem kojeg ta fizička osoba posluje.

Da

Da

Da

Ne

14

Agent treća strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka treće osobe kojoj je izvještajna druga ugovorna strana kao vanjskom izvršitelju povjerila obradu transakcije financiranja vrijednosnim papirima poslije trgovanja (ako je primjenjivo).

Da

Da

Da

Ne

15

Broker

Jedinstvena oznaka subjekta koji djeluje kao posrednik za izvještajnu drugu ugovornu stranu, a da pritom ne postaje druga ugovorna strana u transakciji financiranja vrijednosnim papirima. Kad je riječ o transakcijama pozajmljivanja vrijednosnih papira, pojam broker ne odnosi se na posrednika kod pozajmljivanja.

Da

Da

Da

Ne

16

Član sustava poravnanja

Ako je transakcija poravnana, jedinstvena identifikacijska oznaka odgovornog član sustava poravnanja izvještajne druge ugovorne strane.

Da

Da

Da

Ne

17

Sudionik ili neizravni sudionik središnjeg depozitorija vrijednosnih papira („CSD”)

Jedinstvena oznaka sudionika ili neizravnog sudionika središnjeg depozitorija vrijednosnih papira.

Ako su i sudionik i neizravni sudionik središnjeg depozitorija vrijednosnih papira uključeni u transakciju, oznaka neizravnog sudionika.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Ne

18

Posrednik kod pozajmljivanja

Jedinstvena oznaka posrednika kod pozajmljivanja koji sudjeluje u transakciji pozajmljivanja vrijednosnih papira.

Da

Ne

Da

Ne


Tablica 2.

Podaci o kreditu i kolateralu

Br.

Polje

Pojedinosti koje se dostavljaju

Repo

BSB

SL

ML

1

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije („UTI”)

Jedinstvena referentna oznaka dodijeljena transakciji financiranja vrijednosnim papirima kako bi se trgovina identificirala.

Da

Da

Da

Da

2

Broj za praćenje izvješća

U slučaju transakcija koje proizlaze iz poravnanja, dostavlja se prethodna jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije, odnosno izvorne bilateralne transakcije. Međutim, druge ugovorne strane koje su kao središnje druge ugovorne strane poravnale transakciju financiranja vrijednosnim papirima nisu dužne dostaviti prethodnu jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije.

Ako je transakcija financiranja vrijednosnim papirima izvršena na mjestu trgovanja i istog dana poravnana, jedinstveni broj izvršenja koji dodjeljuje mjesto trgovanja.

Da

Da

Da

Ne

3

Datum događaja

Datum nastanka događaja o kojem se izvješćuje i koji je povezan s transakcijom financiranja vrijednosnim papirima i obuhvaćen izvješćem. U slučaju vrsta izmjene „Ažuriranje vrednovanja”, „Ažuriranje kolaterala”, „Ažuriranje ponovne upotrebe”, „Ažuriranje iznosa nadoknade”, datum dostave informacija sadržanih u izvješću.

Da

Da

Da

Da

4

Vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima

Vrsta transakcija financiranja vrijednosnim papirima kako je definirana u članku 3. stavcima od 7. do 10. Uredbe (EU) 2015/2365.

Da

Da

Da

Da

5

Poravnano

Navesti je li provedeno središnje poravnanje.

Da

Da

Da

Ne

6

Vremenski žig poravnanja

Vrijeme i datum poravnanja.

Da

Da

Da

Ne

7

Središnja druga ugovorna strana

Ako je ugovor poravnan, jedinstvena oznaka središnje druge ugovorne strane koja je provela poravnanje ugovora.

Da

Da

Da

Ne

8

Mjesto trgovanja

Jedinstvena identifikacijska oznaka mjesta izvršenja transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Ako je transakcija financiranja vrijednosnim papirima sklopljena izvan uređenog tržišta i ako je uvrštena za trgovanje, oznaka MIC „XOFF”.

Ako je transakcija financiranja vrijednosnim papirima sklopljena izvan uređenog tržišta i nije uvrštena za trgovanje, oznaka MIC „XXXX”.

Da

Da

Da

Ne

9

Vrsta okvirnog ugovora

Upućivanje na vrstu okvirnog ugovora na temelju kojeg su druge ugovorne strane sklopile transakciju financiranja vrijednosnim papirima.

Da

Da

Da

Ne

10

Druga vrsta okvirnog ugovora

Naziv okvirnog ugovora. Ovo se polje ispunjava samo ako je u polju 9 navedeno „OTHR”.

Da

Da

Da

Ne

11

Verzija okvirnog ugovora

Upućivanje na godinu okvirnog ugovora koja je relevantna za prijavljenu transakciju, ako je primjenjivo.

Da

Da

Da

Ne

12

Vremenski žig izvršenja

Datum i vrijeme izvršenja transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Da

Da

Da

Da

13

Datum valute (početni datum)

Datum ugovoren između drugih ugovornih strana za razmjenu novčanih sredstava, vrijednosnih papira ili robe za kolateral u odnosu na početni dio (promptni dio) transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Da

Da

Da

Ne

14

Datum dospijeća (završni datum)

Datum ugovoren između drugih ugovornih strana za razmjenu novčanih sredstava, vrijednosnih papira ili robe za kolateral u odnosu na završni dio (terminski dio) transakcije financiranja vrijednosnim papirima. Ova informacija ne dostavlja se za repo ugovore bez određenog datuma dospijeća.

Da

Da

Da

Ne

15

Datum prekida transakcije

Datum prekida transakcije u slučaju potpunog prijevremenog prekida transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Da

Da

Da

Da

16

Minimalno razdoblje za obavijest

Najmanji broj radnih dana u kojem jedna od drugih ugovornih strana mora obavijestiti drugu drugu ugovornu stranu o prekidu transakcije.

Da

Ne

Ne

Ne

17

Najraniji datum za opoziv

Najraniji datum na koji davatelj kredita ima pravo opozvati dio sredstava ili prekinuti transakciju.

Da

Ne

Ne

Ne

18

Pokazatelj prihvatljivog kolaterala

Navesti je li transakcija financiranja vrijednosnim papirima predmet ugovora o prihvatljivom kolateralu. U slučaju transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ovo polje odnosi se na vrijednosne papire koji su dani kao kolateral, a ne na vrijednosne papire dane u zajam.

Oznaka „GENE” navodi se za transakciju financiranja vrijednosnim papirima koja je predmet ugovora o prihvatljivom kolateralu. U ugovoru o prihvatljivom kolateralu navodi se kolateral za transakciju u kojoj davatelj kolaterala može odlučiti da se kao kolateral daje određeni vrijednosni papir iz razmjerno širokog raspona vrijednosnih papira koji ispunjavaju unaprijed definirane kriterije.

Oznaka „SPEC” navodi se za transakciju financiranja vrijednosnim papirima koja je predmet ugovora o specifičnom kolateralu. U ugovoru o specifičnom kolateralu navodi se kolateral za transakciju u kojoj primatelj kolaterala zahtijeva da davatelj kolaterala dostavi specifični međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira („ISIN”).

Da

Da

Da

Ne

19

Pokazatelj isporuke po vrijednosti (DBV)

Navesti je li namirenje transakcije provedeno primjenom mehanizma isporuke po vrijednosti.

Da

Ne

Da

Ne

20

Metoda davanja kolaterala

Navesti je li kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima predmet ugovora o kolateralu s prijenosom prava vlasništva ili ugovora o financijskom kolateralu u vrijednosnim papirima s pravom korištenja i raspolaganja.

Ako je pri davanju kolaterala primijenjeno više od jedne metode, u ovom se polju navodi primarni ugovor o kolateralu.

Da

Ne

Da

Da

21

Neodređeni rok dospijeća

Navesti je li transakcija financiranja vrijednosnim papirima s neodređenim rokom dospijeća (nema fiksni datum dospijeća) ili s određenim rokom odnosno ugovorenim datumom dospijeća.

Oznaka „točno” navodi se za transakcije financiranja vrijednosnim papirima s neodređenim rokom, a oznaka „netočno” za transakcije financiranja vrijednosnim papirima s određenim rokom dospijeća.

Da

Ne

Da

Ne

22

Mogućnost raskida

Navesti je li transakcija financiranja vrijednosnim papirima s automatskim ili mogućim produljenjem.

Da

Ne

Da

Ne

U slučaju odobravanja maržnih kredita polja od 23 do 34 ponavljaju se i ispunjavaju za svaku valutu maržnog kredita.

23

Fiksna kamatna stopa

U slučaju repo ugovora, godišnja kamatna stopa na iznos glavnice repo transakcije u skladu s metodom izračuna dana.

U slučaju odobravanja maržnih kredita, godišnja kamatna stopa na iznos glavnice vrijednosti kredita koju primatelj kredita plaća davatelju kredita.

Da

Ne

Ne

Da

24

Metoda izračuna dana

Metoda izračuna obračunane kamate na iznos glavnice za određenu kamatnu stopu.

Da

Ne

Ne

Da

25

Promjenjiva kamatna stopa

Ako je primjenjivo, navesti korištenu referentnu kamatnu stopu koja se ponovo određuje u unaprijed određenim intervalima na temelju tržišne referentne kamatne stope.

Da

Ne

Ne

Da

26

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope.

Da

Ne

Ne

Da

27

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope iz polja 26.

Da

Ne

Ne

Da

28

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja na koje se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa.

Da

Ne

Ne

Da

29

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator za vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope iz polja 28.

Da

Ne

Ne

Da

30

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope.

Da

Ne

Ne

Da

31

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator za vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope iz polja 30.

Da

Ne

Ne

Da

32

Kamatni raspon

Broj baznih bodova koji se dodaju ili oduzimaju od promjenjive kamatne stope kako bi se odredila kamatna stopa kredita.

Da

Ne

Ne

Da

33

Iznos u valuti odobrenog maržnog kredita

Iznos maržnog kredita u određenoj valuti.

Ne

Ne

Ne

Da

34

Valuta odobrenog maržnog kredita

Valuta maržnog kredita.

Ne

Ne

Ne

Da

Polja 35 i 36 ponavljaju se i ispunjavaju za svako usklađenje promjenjive kamatne stope.

35

Usklađena kamatna stopa

Kamatna stopa koja je utvrđena rasporedom stopa.

Da

Ne

Ne

Ne

36

Datum kamatne stope

Datum od kojeg se kamatna stopa počinje primjenjivati.

Da

Ne

Ne

Ne

37

Iznos glavnice na datum valute

Novčana vrijednost koja se namiruje od datuma valute transakcije.

Da

Da

Ne

Ne

38

Iznos glavnice na datum dospijeća

Novčana vrijednost koja se namiruje od datuma dospijeća transakcije.

Da

Da

Ne

Ne

39

Valuta glavnice

Valuta iznosa glavnice.

Da

Da

Ne

Ne

40

Vrsta imovine

Navesti vrstu imovine koja je predmet transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Ne

Ne

Da

Ne

41

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira

Oznaka vrijednosnog papira koji je predmet transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

42

Klasifikacija vrijednosnog papira

Klasifikacijska oznaka financijskih instrumenata (CFI) za vrijednosni papir koji je predmet transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

Kada je roba dana ili uzeta u zajam, klasifikacija te robe navodi se u rubrikama 43, 44 i 45.

43

Osnovni proizvod

Osnovni proizvod kako je naveden u klasifikaciji robe u tablici 5. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363.

Ne

Ne

Da

Ne

44

Potproizvod

Potproizvod kako je naveden u klasifikaciji robe u tablici 5. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363.

Za ovo je polje potrebno navesti konkretan osnovni proizvod u polju 43.

Ne

Ne

Da

Ne

45

Dodatni potproizvod

Dodatni potproizvod kako je naveden u tablici klasifikacije robe.

Za ovo je polje potrebno navesti konkretan potproizvod u polju 44.

Ne

Ne

Da

Ne

46

Količina ili nominalni iznos

Količina ili nominalni iznos vrijednosnog papira ili robe koji su predmet transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

U slučaju obveznice ukupni nominalni iznos koji znači broj obveznica pomnožen s njihovom nominalnom vrijednošću.

Za ostale vrijednosne papire ili robu njihova količina.

Ne

Ne

Da

Ne

47

Mjerna jedinica

Mjerna jedinica količine. Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

48

Valuta nominalnog iznosa

Ako se dostavlja nominalni iznos, valuta nominalnog iznosa.

Ne

Ne

Da

Ne

49

Cijena vrijednosnog papira ili robe

Kada su vrijednosni papiri ili roba dani ili uzeti u zajam, cijena vrijednosnog papira ili robe koja se upotrebljava za izračun vrijednosti kredita.

U slučaju transakcije kupnje i ponovne prodaje, cijena vrijednosnog papira ili robe koja se upotrebljava za izračun iznosa promptnog dijela te transakcije.

Ne

Da

Da

Ne

50

Valuta cijene

Valuta u kojoj je izražena cijena vrijednosnog papira ili robe.

Ne

Ne

Da

Ne

51

Kvaliteta vrijednosnog papira

Oznaka kojom se klasificira kreditni rizik vrijednosnog papira.

Ne

Ne

Da

Ne

52

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Rok dospijeća vrijednosnog papira.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

53

Država izdavatelja

Država izdavatelja vrijednosnog papira. U slučaju vrijednosnih papira koji je izdalo inozemno društvo kći, država krajnjeg matičnog društva ili, ako ona nije poznata, država društva kćeri.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

54

Oznaka LEI izdavatelja

Oznaka LEI izdavatelja vrijednosnog papira.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

55

Vrsta vrijednosnog papira

Oznaka kojom se klasificira vrsta vrijednosnog papira.

Ne

Ne

Da

Ne

56

Vrijednost kredita

Vrijednost kredita, odnosno količina ili nominalni iznos kredita pomnožen s cijenom iz polja 49.

Ne

Ne

Da

Ne

57

Tržišna vrijednost

Tržišna vrijednost vrijednosnih papira ili robe koji su dani ili uzeti u zajam.

Ne

Ne

Da

Ne

58

Fiksna stopa naknade

Fiksna kamatna stopa (dogovorena naknada koju davatelj kredita plaća za ponovno ulaganje gotovinskog kolaterala umanjena za naknadu za pozajmljivanje) koju davatelj vrijednosnog papira ili robe plaća primatelju (pozitivna stopa naknade) ili koju primatelj plaća davatelju (negativna stopa naknade) u iznosu danog gotovinskog kolaterala.

Ne

Ne

Da

Ne

59

Promjenjiva stopa naknade

Navesti referentnu kamatnu stopu koja je korištena za izračun stope naknade (dogovorena naknada koju davatelj kredita plaća za ponovno ulaganje gotovinskog kolaterala umanjena za naknadu za pozajmljivanje) koju davatelj vrijednosnog papira ili robe plaća primatelju (pozitivna stopa naknade) ili koju primatelj plaća davatelju (negativna stopa naknade) u iznosu danog gotovinskog kolaterala.

Ne

Ne

Da

Ne

60

Referentno razdoblje promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive stope naknade.

Ne

Ne

Da

Ne

61

Referentno razdoblje promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive stope naknade iz polja 60.

Ne

Ne

Da

Ne

62

Učestalost plaćanja promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive stope naknade.

Ne

Ne

Da

Ne

63

Učestalost plaćanja promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator za vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive stope naknade iz polja 62.

Ne

Ne

Da

Ne

64

Učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade.

Ne

Ne

Da

Ne

65

Učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator za vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade iz polja 64.

Ne

Ne

Da

Ne

66

Raspon stope naknade

Raspon promjenjive stope naknade izražen u baznim bodovima.

Ne

Ne

Da

Ne

67

Naknada za pozajmljivanje

Naknada koju primatelj vrijednosnog papira ili robe plaća davatelju.

Ne

Ne

Da

Ne

68

Isključivi ugovori

U slučaju vrijednosnih papira danih ili uzetih u zajam, navesti ima li primatelj isključivi pristup pozajmljivanju iz portfelja vrijednosnih papira davatelja.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

69

Preostali iznos maržnog kredita

Ukupan iznos maržnih kredita u osnovnoj valuti.

Ne

Ne

Ne

Da

70

Osnovna valuta preostalog iznosa maržnog kredita

Osnovna valuta preostalog iznosa maržnih kredita.

Ne

Ne

Ne

Da

71

Tržišna vrijednost kratke pozicije

Tržišna vrijednost kratke pozicije u osnovnoj valuti.

Ne

Ne

Ne

Da

Podaci o kolateralu

72

Oznaka pozajmljivanja vrijednosnih papira neosiguranog kolateralom

Navesti je li transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira neosigurana kolateralom.

Ovo se polje ne upotrebljava ako su druge ugovorne strane suglasne da se transakcija osigura kolateralom, ali konkretna alokacija kolaterala još nije poznata.

Ne

Ne

Da

Ne

73

Osiguranje neto izloženosti kolateralom

Navesti je li kolateral dan za neto izloženost ili za jednu transakciju.

Da

Da

Da

Ne

74

Datum valute kolaterala

Ako su transakcije osigurane kolateralom na osnovi neto izloženosti, najkasniji datum valute sadržan u skupu za netiranje transakcija financiranja vrijednosnim papirima, uzimajući u obzir sve transakcije za koje je dan kolateral.

Da

Da

Da

Ne

Ako je korišten specifični kolateral, polja od 75 do 94 ponavljaju se i ispunjavaju za svaku komponentu kolaterala, ako je primjenjivo.

75

Vrsta komponente kolaterala

Navesti vrstu komponente kolaterala.

Da

Da

Da

Da

Ako su kao kolateral korištena novčana sredstva, to se navodi u poljima 76 i 77.

76

Iznos gotovinskog kolaterala

Iznos novčanih sredstava danih kao kolateral pri uzimanju vrijednosnih papira ili robe u zajam.

Da

Da

Da

Ne

77

Valuta gotovinskog kolaterala

Valuta gotovinskog kolaterala.

Da

Da

Da

Ne

78

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira korištenog kao kolateral.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Da

79

Klasifikacija vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Klasifikacijska oznaka financijskih instrumenata (CFI) za vrijednosni papir koji se koristi kao kolateral.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Da

Ako je kao kolateral korištena roba, klasifikacija te robe navodi se u poljima 80, 81 i 82.

80

Osnovni proizvod

Osnovni proizvod kako je naveden u klasifikaciji robe u tablici 5. Priloga I. Provedbena uredba (EU) 2019/363.

Da

Da

Da

Ne

81

Potproizvod

Potproizvod kako je naveden u klasifikaciji robe u tablici 5. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363. Za ovo je polje potrebno navesti konkretan osnovni proizvod u polju 80.

Da

Da

Da

Ne

82

Dodatni potproizvod

Dodatni potproizvod kako je naveden u klasifikaciji robe u tablici 5. Priloga I. Provedbena uredba (EU) 2019/363. Za ovo je polje potrebno navesti konkretan potproizvod u polju 81.

Da

Da

Da

Ne

83

Količina ili nominalni iznos kolaterala

Količina ili nominalni iznos vrijednosnog papira ili robe koji su korišteni kao kolateral.

U slučaju obveznice ukupni nominalni iznos koji znači broj obveznica pomnožen s njihovom nominalnom vrijednošću.

Za ostale vrijednosne papire ili robu njihova količina.

Da

Da

Da

Da

84

Mjerna jedinica kolaterala

Mjerna jedinica u kojoj je izražena količina kolaterala. Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Ne

85

Valuta nominalnog iznosa kolaterala

Ako se dostavlja nominalni iznos kolaterala, valuta nominalnog iznosa.

Da

Da

Da

Da

86

Valuta cijene

Valuta cijene komponente kolaterala.

Da

Da

Da

Da

87

Jedinična cijena

Jedinična cijena komponente kolaterala, uključujući obračunane kamate na kamatonosne vrijednosne papire, korištena za vrednovanje vrijednosnog papira ili robe.

Da

Da

Da

Da

88

Tržišna vrijednost kolaterala

Tržišna vrijednost pojedinačne komponente kolaterala izražena u valuti cijene.

Da

Da

Da

Da

89

Korektivni faktor ili iznos nadoknade

Korektivni faktor kolaterala za repo ugovore i transakcije kupnje i ponovne prodaje navodi se upućivanjem na mjeru kontrole rizika primijenjenu na odnosni kolateral na razini ISIN, pri čemu se vrijednost tog odnosnog kolaterala izračunava kao tržišna vrijednost imovine umanjena za određeni postotak.

Postotak svakog korektivnog faktora kolaterala za transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira navodi se upućivanjem na mjeru kontrole rizika primijenjenu na odnosni kolateral na razini ISIN ili na razini portfelja, pri čemu se vrijednost tog odnosnog kolaterala izračunava kao tržišna vrijednost imovine umanjena za određeni postotak.

Za odobravanje maržnih kredita navodi se zahtjev o postotku nadoknade koji se primjenjuje na cijeli portfelj kolaterala koji se drži na računu glavnog brokera klijenta.

U ovom polju navode se stvarne vrijednosti, a ne procjene ili standardne vrijednosti.

Da

Da

Da

Da

90

Kvaliteta kolaterala

Oznaka kojom se klasificira rizik vrijednosnog papira koji se upotrebljava kao kolateral.

Da

Da

Da

Da

91

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Rok dospijeća vrijednosnog papira korištenog kao kolateral.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Da

92

Država izdavatelja

Država izdavatelja vrijednosnog papira korištenog kao kolateral. U slučaju vrijednosnih papira koje je izdalo inozemno društvo kći, prijavljuje se država krajnjeg matičnog društva ili, ako ona nije poznata, država društva kćeri.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Da

93

Oznaka LEI izdavatelja

Oznaka LEI izdavatelja vrijednosnog papira korištenog kao kolateral.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Da

94

Vrsta kolaterala

Oznaka kojom se klasificira vrsta vrijednosnog papira korištenog kao kolateral.

 

 

 

 

95

Ponovna upotrebljivost kolaterala

Navesti može li primatelj kolaterala ponovno upotrijebiti vrijednosne papire dane kao kolateral.

Da

Da

Da

Da

Polje 96 ispunjava se ako je korištena košarica kolaterala. Ako je dostupna, detaljna alokacija kolaterala za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su pokrivene skupom kolaterala navodi se u poljima od 75 do 94.

96

Identifikator košarice kolaterala

Ako se košarica kolaterala može identificirati s pomoću oznake ISIN, ISIN košarice kolaterala.

Ako se košarica kolaterala ne može identificirati s pomoću oznake ISIN, u ovo se polje unosi oznaka „NTAV”.

Da

Da

Da

Ne

97

Oznaka portfelja

Ako je transakcija poravnana i dio je portfelja transakcija za koje su razmijenjeni iznosi nadoknada, portfelj se označava jedinstvenom oznakom koju određuje izvještajna druga ugovorna strana.

Ako portfelj transakcija uključuje i ugovore o izvedenicama o kojima se izvješćuje na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012, oznaka portfelja jednaka je oznaci u izvješćima na temelju te uredbe.

Da

Da

Da

Ne

98

Vrsta mjere

Izvješće sadržava jednu od sljedećih vrsta mjera:

(a)

transakcija financiranja vrijednosnim papirima o kojoj se izvješćuje prvi put navodi se kao „Novo”;

(b)

izmjena prethodno prijavljene transakcije financiranja vrijednosnim papirima navodi se kao „Izmjena”. Navedeno uključuje ažuriranje prethodnog izvješća u kojem je prikazana pozicija kako bi se prikazale nove transakcije uključene u tu poziciju;

(c)

vrednovanje vrijednosnog papira ili robe koji su predmet transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe navodi se kao „Ažuriranje vrednovanja”.

(d)

izmjena podataka o kolateralu, uključujući njegovo vrednovanje, označava se kao „Ažuriranje kolaterala”;

(e)

poništenje cijelog pogreškom dostavljenog izvješća ako transakcija financiranja vrijednosnim papirima nikada nije provedena ili nije podlijegala obvezi izvješćivanja, ali je pogreškom prijavljena trgovinskom repozitoriju, navodi se kao „Pogreška”;

(f)

ispravak pogrešno dostavljenih podataka u poljima u prethodnom izvješću navodi se kao „Ispravak”;

(g)

prekid transakcije financiranja vrijednosnim papirima s neodređenim rokom dospijeća ili prijevremeni prekid transakcije financiranja vrijednosnim papirima s određenim rokom dospijeća označava se kao „Prekid/Prijevremeni prekid”;

(h)

transakcija financiranja vrijednosnim papirima o kojoj se izvješćuje kao o novoj transakciji i koja je istog dana uključena u zasebno izvješće o pozicijama označava se kao „Komponenta pozicije”.

Da

Da

Da

Da

99

Razina

Navesti je li izvješće sastavljeno na razini transakcije ili na razini pozicije.

Izvješće na razini pozicije može biti samo dodatak izvješću na razini transakcije kako bi se dostavili podaci o događajima nakon trgovanja i samo ako su tom pozicijom zamijenjene pojedinačne transakcije zamjenjivim proizvodima.

Da

Da

Da

Ne


Tablica 3.

Podaci o iznosu nadoknade

Br.

Polje

Pojedinosti koje se dostavljaju

Repo

BSB

SL

ML

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum i vrijeme izvješćivanja trgovinskog repozitorija

Da

Da

Da

Ne

2

Datum događaja

Datum nastanka događaja o kojem se izvješćuje i koji je povezan s transakcijom financiranja vrijednosnim papirima i obuhvaćen izvješćem. U slučaju vrsta izmjene „Ažuriranje vrednovanja”, „Ažuriranje kolaterala”, „Ažuriranje ponovne upotrebe”, „Ažuriranje iznosa nadoknade”, datum dostave informacija sadržanih u izvješću.

Da

Da

Da

Ne

3

Subjekt koji podnosi izvješće

Jedinstvena identifikacijska oznaka subjekta koji podnosi izvješće. Ako je dostava izvješća povjerena trećoj osobi ili drugoj drugoj ugovornoj strani, jedinstvena identifikacijska oznaka tog subjekta.

Da

Da

Da

Ne

4

Izvještajna druga ugovorna strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka izvještajne druge ugovorne strane.

Da

Da

Da

Ne

5

Subjekt odgovoran za izvješće

Ako je financijska druga ugovorna strana odgovorna za izvješćivanje u ime druge druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka te financijske druge ugovorne strane.

Ako je društvo za upravljanje odgovorno za izvješćivanje u ime subjekta za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka tog društva za upravljanje.

Ako je upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) odgovoran za izvješćivanje u ime alternativnog investicijskog fonda (AIF) u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka tog upravitelja alternativnih investicijskih fondova.

Da

Da

Da

Da

6

Druga druga ugovorna strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka subjekta s kojim je izvještajna druga ugovorna strana sklopila transakciju financiranja vrijednosnim papirima

Da

Da

Da

Ne

7

Oznaka portfelja

Portfelj transakcija za koje se razmjenjuju iznosi nadoknade označava se jedinstvenom oznakom koju određuje izvještajna druga ugovorna strana.

Ako portfelj transakcija uključuje i ugovore o izvedenicama o kojima se izvješćuje na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012, oznaka portfelja jednaka je oznaci u izvješćima na temelju te uredbe.

Da

Da

Da

Ne

8

Dani inicijalni iznos nadoknade

Vrijednost inicijalnog iznosa nadoknade koji je izvještajna druga ugovorna strana dala drugoj ugovornoj strani.

Ako je inicijalni iznos nadoknade dan na temelju portfelja, u ovom polju navodi se ukupna vrijednost danog inicijalnog iznosa nadoknade dane za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

9

Valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade

Valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade.

Da

Da

Da

Ne

10

Dani varijacijski iznos nadoknade

Vrijednost danog varijacijskog iznosa nadoknade koju je izvještajna druga ugovorna strana dala drugoj drugoj ugovornoj strani, uključujući namireni novčani iznos.

Ako se varijacijski iznos nadoknade daje na temelju portfelja, u ovom polju navodi se ukupna vrijednost varijacijskog iznosa nadoknade dane za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

11

Valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade

Valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade.

Da

Da

Da

Ne

12

Primljeni inicijalni iznos nadoknade

Vrijednost inicijalnog iznosa nadoknade koju je izvještajna druga ugovorna strana primila od druge druge ugovorne strane.

Ako se inicijalni iznos nadoknade prima na temelju portfelja, u ovom polju navodi se ukupna vrijednost varijacijskog iznosa nadoknade primljene za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

13

Valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade

Valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade.

Da

Da

Da

Ne

14

Primljeni varijacijski iznos nadoknade

Vrijednost primljenog varijacijskog iznosa nadoknade koju je izvještajna druga ugovorna strana primila od druge druge ugovorne strane, uključujući namireni novčani iznos.

Ako se varijacijski iznos nadoknade prima na temelju portfelja, u ovom polju navodi se ukupna vrijednost varijacijskog iznosa nadoknade primljene za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

15

Valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade

Valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade.

Da

Da

Da

Ne

16

Dani višak kolaterala

Vrijednost danog kolaterala koji premašuje traženi kolateral.

Da

Da

Da

Ne

17

Valuta danog viška kolaterala

Valuta danog viška kolaterala.

Da

Da

Da

Ne

18

Primljeni višak kolaterala

Vrijednost primljenog kolaterala koji premašuje traženi kolateral.

Da

Da

Da

Ne

19

Valuta primljenog viška kolaterala

Valuta primljenog viška kolaterala.

Da

Da

Da

Ne

20

Vrsta mjere

Izvješće mora sadržavati jednu od sljedećih vrsta mjera:

(a)

novo stanje nadoknade navodi se kao „Novo”;

(b)

izmjena pojedinosti o iznosu nadoknade navodi se kao „Ažuriranje iznosa nadoknade”;

(c)

poništenje cijelog pogreškom dostavljenog izvješća navodi se kao „Pogreška”,

(d)

ispravak pogrešno dostavljenih podataka u poljima u prethodnom izvješću navodi se kao „Ispravak”.

Da

Da

Da

Ne


Tablica 4.

Podaci o ponovnoj upotrebi, ponovnom ulaganju novčanih sredstava i izvorima financiranja

Br.

Polje

Pojedinosti koje se dostavljaju

Repo

BSB

SL

ML

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum i vrijeme izvješćivanja trgovinskog repozitorija

Da

Da

Da

Da

2

Datum događaja

Datum nastanka događaja o kojem se izvješćuje i koji je povezan s transakcijom financiranja vrijednosnim papirima i obuhvaćen izvješćem. U slučaju vrsta izmjene „Ažuriranje vrednovanja”, „Ažuriranje kolaterala”, „Ažuriranje ponovne upotrebe”, „Ažuriranje iznosa nadoknade”, datum dostave informacija sadržanih u izvješću.

Da

Da

Da

Da

3

Subjekt koji podnosi izvješće

Jedinstvena identifikacijska oznaka subjekta koji podnosi izvješće. Ako je dostava izvješća povjerena trećoj osobi ili drugoj drugoj ugovornoj strani, jedinstvena identifikacijska oznaka tog subjekta.

Da

Da

Da

Da

4

Izvještajna druga ugovorna strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka izvještajne druge ugovorne strane.

Da

Da

Da

Da

5

Subjekt odgovoran za izvješće

Ako je financijska druga ugovorna strana odgovorna za izvješćivanje u ime druge druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka te financijske druge ugovorne strane.

Ako je društvo za upravljanje odgovorno za izvješćivanje u ime subjekta za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka tog društva za upravljanje.

Ako je upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) odgovoran za izvješćivanje u ime alternativnog investicijskog fonda (AIF) u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka tog upravitelja alternativnih investicijskih fondova.

Da

Da

Da

Da

Polje 6 ponavlja se i ispunjava za svaku komponentu kolaterala.

6

Vrsta komponente kolaterala

Navesti vrstu komponente kolaterala.

Da

Da

Da

Da

Polja 7, 8, 9 i 10 ponavljaju se i ispunjavaju za svaki vrijednosni papir.

7

Komponenta kolaterala

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira korištenog kao kolateral.

Da

Da

Da

Da

8

Vrijednost ponovno upotrijebljenog kolaterala

Ukupna vrijednost kolaterala koji se ponovno upotrebljava ako se može izračunati na razini transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Da

Da

Da

Da

9

Procijenjena ponovna upotreba kolaterala

Ako stvarna vrijednost ponovno upotrijebljenog kolaterala nije poznata ili se ne može izračunati, izračunava se procijenjena vrijednosti ponovne upotrebe na razini pojedinačnog financijskog instrumenta kako je utvrđeno u izvješću Odbora za financijsku stabilnost: „Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics” od 25. siječnja 2017.

Da

Da

Da

Da

10

Valuta ponovno upotrijebljenog kolaterala

Valuta stvarne ili procijenjene vrijednosti ponovno upotrijebljenog kolaterala.

Da

Da

Da

Da

11

Kamatna stopa ponovnog ulaganja

Prosječna kamatna stopa ostvarena od ponovnog ulaganja gotovinskog kolaterala od strane davatelja.

Ne

Ne

Da

Ne

Polja 12, 13 i 14 ponavljaju se i ispunjavaju za svako ulaganje u kojem je gotovinski kolateral ponovno uložen i za svaku valutu.

12

Vrsta ponovno uloženog gotovinskog ulaganja

Vrsta ponovnog ulaganja.

Ne

Ne

Da

Ne

13

Ponovni uloženi iznos novčanih sredstava

Iznos ponovno uloženih novčanih sredstava u određenoj valuti.

Ne

Ne

Da

Ne

14

Valuta ponovno uloženih novčanih sredstava

Valuta ponovno uloženih novčanih sredstava.

Ne

Ne

Da

Ne

U slučaju transakcija odobravanja maržnih kredita, druga ugovorna strana ponavlja i ispunjava polja 15, 16 i 17 za svaki izvor financiranja i dostavlja informacije na razini subjekta.

15

Izvori financiranja

Izvori financiranja koji se upotrebljavaju za financiranje maržnih kredita.

Ne

Ne

Ne

Da

16

Tržišna vrijednost izvora financiranja

Tržišna vrijednost izvora financiranja iz polja 15.

Ne

Ne

Ne

Da

17

Valuta izvora financiranja

Valuta u kojoj je izražena tržišna vrijednost izvora financiranja.

Ne

Ne

Ne

Da

18

Vrsta mjere

Izvješće mora sadržavati jednu od sljedećih vrsta mjera:

(a)

novo stanje ponovne upotrebe navodi se kao „Novo”;

(b)

izmjena pojedinosti o ponovnoj upotrebi navodi se kao „Ažuriranje ponovne upotrebe”;

(c)

poništenje cijelog pogreškom dostavljenog izvješća navodi se kao „Pogreška”,

(d)

ispravak pogrešno dostavljenih podataka u poljima u prethodnom izvješću navodi se kao „Ispravak”.

Da

Da

Da

Da


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama (vidjeti stranicu 85. ovoga Službenog lista)

(2)  Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.).


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/22


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/357

оd 13. prosinca 2018.

o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 12. stavak 3. točke (c) i (d),

budući da:

(1)

Člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2365 propisuje se da subjekti navedeni u tom članku imaju pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima kako bi im se omogućilo da izvršavaju svoje odgovornosti i mandate. Stoga je nužno omogućiti trgovinskim repozitorijima da točno utvrde identitet drugih ugovornih strana i predmetnih transakcija. Pristup koji trgovinski repozitoriji osiguraju trebao bi uključivati pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je druga ugovorna strana sklopila bez obzira na to je li ta druga ugovorna strana matično društvo ili društvo kći nekog drugog društva ili na to odnose li se te informacije na transakcije sklopljene uz posredovanje određene podružnice druge ugovorne strane ako se zatraženi pristup odnosi na informacije koje su potrebne za izvršenje odgovornosti i mandata relevantnog subjekta.

(2)

Brojni subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 imaju nekoliko različitih mandata i potreba. Kako bi se izbjeglo da trgovinski repozitoriji moraju neprestano provjeravati mandat i specifičnu potrebu zbog kojih subjekt traži pristup te tako izbjeglo i nepotrebno administrativno opterećenje za te trgovinske repozitorije, primjereno je dopustiti trgovinskim repozitorijima da svakom subjektu omoguće jedinstven pristup koji bi bio dovoljan za mandate i specifične potrebe svakog subjekta.

(3)

Mandati i odgovornosti Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u vezi s trgovinskim repozitorijima propisani su u člancima od 5. do 11. Uredbe (EU) 2015/2365 i obuhvaćaju, među ostalim, registraciju i nadzor trgovinskih repozitorija. ESMA bi radi učinkovitog nadzora morala imati potpuni pristup svim pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima.

(4)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) te Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) dio su Europskog sustava financijskog nadzora i njihovi su mandati i odgovornosti u smislu financijske stabilnosti i sistemskog rizika vrlo slični ESMA-inim. Stoga je važno da ta tijela kao i ESMA imaju pristup svim pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

(5)

Zbog bliske veze između transakcija financiranja vrijednosnim papirima i monetarne politike član Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) iz članka 12. stavka 2. točke (f) Uredbe (EU) 2015/2365 trebao bi imati pristup svim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se odnose na valutu koju izdaje taj član ESSB-a, odnosno svim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima za koje je kredit ili kolateral iskazan u valuti koju izdaje taj član ESSB-a.

(6)

Neki subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 odgovorni su za praćenje sistemskih rizika za financijsku stabilnost. Da bi na odgovarajući način izvršavala svoje zadaće koje se odnose na stabilnost financijskog sustava, ta tijela moraju imati pristup najširem spektru sudionika na tržištu i mjesta trgovanja te najsveobuhvatnijim i najdetaljnijim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su im dostupne u području njihove nadležnosti koje, ovisno o predmetnom subjektu, može biti država članica, europodručje ili Unija.

(7)

Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (2) uspostavljen je jedinstveni nadzorni mehanizam. Trgovinski repozitorij trebao bi osigurati da Europska središnja banka (ESB) ima pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana koja u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma podliježe nadzoru ESB-a u skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013.

(8)

Zbog svojih mandata i specifičnih potreba tijela Unije za vrijednosne papire i tržišta iz članka 12. stavka 2. točke i. Uredbe (EU) 2015/2365 moraju imati pristup svim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se odnose na transakcije ili tržišta, vrijednosne papire pozajmljene drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dane kao kolateral, referentne vrijednosti te druge ugovorne strane koje pripadaju u nadzorne odgovornosti ili mandate tog tijela.

(9)

U skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), sanacijskim je tijelima potrebno omogućiti učinkovita sredstva djelovanja u odnosu na subjekte iz članka 1. stavka 1. te direktive kako bi se spriječilo širenje. Stoga bi svako sanacijsko tijelo trebalo imati pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje ti subjekti dostave.

(10)

U skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4), Jedinstveni odbor za sanaciju nadležan je za učinkovito i usklađeno funkcioniranje jedinstvenog sanacijskog mehanizma, među ostalim i izradom planova sanacije subjekata iz članka 2. te uredbe. Kako bi se Jedinstvenom odboru za sanaciju omogućila izrada tih sanacijskih planova, trgovinski repozitorij trebao bi tom odboru osigurati pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014.

(11)

Tijela iz članka 12. stavka 2. točke (m) Uredbe (EU) 2015/2365 obuhvaćaju, među ostalim, tijela nadležna za jedinstveni nadzorni mehanizam te za bonitetni nadzor kreditnih institucija, investicijskih društava, društava za osiguranje i reosiguranje, UCITS-ova, UAIF-ova, strukovnih mirovinskih fondova, središnjih depozitorija vrijednosnih papira te nefinancijskih drugih ugovornih strana. Kako bi im se omogućilo da učinkovito izvršavaju svoje odgovornosti i mandate, ta bi tijela trebala imati pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su dostavile druge ugovorne strane koje su u njihovoj nadležnosti.

(12)

Tijela iz članka 12. stavka 2. točke (m) Uredbe (EU) 2015/2365 među ostalim obuhvaćaju i tijela nadležna za izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i njihov nadzor. Kako bi im se omogućilo da učinkovito obavljaju svoje zadaće, ta bi tijela morala imati pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se odnose na središnje druge ugovorne strane koje su pod njihovim nadzorom.

(13)

Kako bi se osigurao standardiziran i usklađen pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima i smanjilo administrativno opterećenje za tijela koja imaju pristup tim pojedinostima i za trgovinske repozitorije u kojima se te pojedinosti čuvaju, trgovinski repozitoriji trebali bi primjenjivati specifične postupke kojima se utvrđuju uvjeti pod kojima se omogućuje taj pristup, odnosno uspostava tog pristupa i trajnih operativnih postupaka.

(14)

Kako bi se osigurala povjerljivost pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, sve vrste podataka između trgovinskih repozitorija i predmetnih subjekata trebale bi se razmjenjivati sigurnom komunikacijom između uređaja i primjenom protokola za enkripciju podataka.

(15)

Kako bi se omogućila djelotvorna i učinkovita usporedba i agregiranje pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima među trgovinskim repozitorijima, za omogućivanje pristupa tim pojedinostima te za komunikaciju tijela i trgovinskih repozitorija trebalo bi koristiti predloške i poruke u formatu XML koji su izrađeni u skladu s metodologijom ISO 20022.

(16)

Kako bi se tijelima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 omogućilo provođenje ciljanih istraga, nužno im je olakšati izravan i neposredan pristup specifičnim skupovima podataka te utvrditi niz ad hoc upita koji se mogu kombinirati a odnose se na druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, vrstu, razdoblje izvršenja, dospijeće i prekid transakcije financiranja vrijednosnim papirima te na fazu njezina trajanja.

(17)

Kako bi se omogućio izravan i neposredan pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima te predmetnim tijelima i trgovinskim repozitorijima olakšalo planiranje njihovih internih obrada podataka, trebalo bi uskladiti rokove u okviru kojih bi trgovinski repozitoriji trebali tijelima omogućiti pristup tim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

(18)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji u skladu s postupkom iz članka 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 (5).

(19)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje trebaju biti dostupne

Trgovinski repozitorij osigurava da pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su dostupne svim subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 u skladu s člankom 3. sadržavaju sljedeće podatke:

(a)

izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima dostavljena u skladu s tablicama od 1. do 4. u Prilogu Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/356 (6), uključujući najnovije stanje transakcija financiranja vrijednosnim papirima koje nisu dospjele ili nisu predmet izvješća s vrstom izmjene „Pogreška”, „Prekid/prijevremeni prekid” ili „Komponenta pozicije” u polju 98 u Tablici 2. u Prilogu I. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/363 (7);

(b)

relevantne pojedinosti o izvješćima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koja su odbijena u trgovinskom repozitoriju, uključujući sva izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koja su odbijena tijekom prethodnog radnog dana i razloge odbijanja navedene u skladu s Tablicom 2. u Prilogu I. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/358 (8);

(c)

status usklađenja svih transakcija financiranja vrijednosnim papirima o kojima je dostavljeno izvješće za koje je trgovinski repozitorij proveo postupak usklađivanja u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2019/358, uz iznimku transakcija financiranja vrijednosnim papirima koje su istekle ili za koje su izvješća s vrstom izmjene „Pogreška”, „Prekid/Prijevremeni prekid” ili „Komponenta pozicije” primljena više od mjesec dana prije datuma provedbe postupka usklađivanja.

Članak 2.

Jedinstveni pristup

Trgovinski repozitorij subjektima koji imaju nekoliko odgovornosti ili mandata u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava jedinstveni pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su obuhvaćene tim odgovornostima ili mandatima.

Članak 3.

Pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s mandatom i specifičnim potrebama predmetnog tijela

1.   Trgovinski repozitorij ESMA-i osigurava pristup svim pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima kako bi ona mogla izvršavati svoje nadzorne ovlasti u skladu sa svojim dogovornostima i mandatima.

2.   Trgovinski repozitorij EBA-i, EIOPA-i i ESRB-u osigurava pristup svim pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

3.   Trgovinski repozitorij tijelu koje nadzire mjesta trgovanja osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se izvršavaju na tim mjestima trgovanja.

4.   Trgovinski repozitorij članu ESSB-a čije je države članice valuta euro te ESB-u osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima:

(a)

ako su vrijednosni papiri pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili su dani ili ponuđeni kao kolateral u ime subjekta s poslovnim nastanom u državi članici čija je valuta euro;

(b)

ako su vrijednosni papiri koji su pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dani kao kolateral državni dug države članice čija je valuta euro;

(c)

ako je euro valuta pozajmljena drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dana kao kolateral.

5.   Trgovinski repozitorij članu ESSB-a čije države članice valuta nije euro osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima:

(a)

ako su vrijednosni papiri pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dani kao kolateral izdani ili ponuđeni u ime subjekta s poslovnim nastanom u državi članici tog člana ESSB-a;

(b)

ako su vrijednosni papiri koji su pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dani kao kolateral državni dug države članice tog člana ESSB-a;

(c)

ako je valuta pozajmljena drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dana kao kolateral valuta koju izdaje taj član ESSB-a.

6.   Trgovinski repozitorij tijelu navedenom u članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2365 koje prati sistemske rizike za financijsku stabilnost u europodručju osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima sklopljenim na mjestima trgovanja ili transakcijama koje su sklopile druge ugovorne strane koje pripadaju u odgovornosti i mandate tog tijela pri praćenju sistemskih rizika za financijsku stabilnost u europodručju. Trgovinski repozitorij tom tijelu osigurava i pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima svih podružnica drugih ugovornih strana osnovanih u trećoj zemlji koje posluju u državi članici čija je valuta euro.

7.   Trgovinski repozitorij tijelu navedenom u članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2365 koje prati sistemske rizike za financijsku stabilnost i čije države članice valuta nije euro osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima sklopljenim na mjestima trgovanja ili transakcijama koje su sklopile druge ugovorne strane koje pripadaju u odgovornosti i mandate tog tijela pri praćenju sistemskih rizika za financijsku stabilnost u državi članici čija valuta nije euro. Trgovinski repozitorij tom tijelu osigurava i pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima svih podružnica drugih ugovornih strana osnovanih u trećoj zemlji koje posluju u državi članici tog tijela.

8.   Trgovinski repozitorij osigurava da ESB pri obavljanju svojih zadaća u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 ima pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana koja u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma podliježe nadzoru ESB-a u skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013.

9.   Trgovinski repozitorij osigurava da tijelo iz treće zemlje za koje je donesen provedbeni akt na temelju članka 19. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365 ima pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su obuhvaćene mandatom i odgovornostima tijela iz treće zemlje u skladu s odredbama navedenog provedbenog akta.

10.   Trgovinski repozitorij tijelu određenom u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) osigurava pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima za koje je vrijednosne papire koji su pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili su dani kao kolateral izdalo društvo koje ispunjuje jedan ili nekoliko uvjeta navedenih u nastavku:

(a)

društvo je uvršteno za trgovanje na uređenom tržištu u državi članici tog tijela i ponude za preuzimanje vrijednosnih papira tog društva pripadaju u nadzorne odgovornosti i mandate tog tijela;

(b)

sjedište društva nalazi se u državi članici tog tijela i ponude za preuzimanje vrijednosnih papira tog društva pripadaju u nadzorne odgovornosti i mandate tog tijela;

(c)

društvo je ponuditelj, kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (c) Direktive 2004/25/EZ za društva iz točaka (a) ili (b) i naknada koju društvo nudi uključuje vrijednosne papire.

11.   Trgovinski repozitorij tijelu iz članka 12. stavka 2. točke i. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se odnose na transakcije ili tržišta, vrijednosne papire pozajmljene drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dane kao kolateral, referentne vrijednosti te druge ugovorne strane koje pripadaju u nadzorne odgovornosti ili mandate tog tijela. Trgovinski repozitorij tom tijelu osigurava i pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima svih podružnica drugih ugovornih strana osnovanih u trećoj zemlji koje posluju u državi članici tog tijela.

12.   Trgovinski repozitorij Agenciji za suradnju energetskih regulatora (ACER) osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima ako je energent roba pozajmljena drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane.

13.   Trgovinski repozitorij sanacijskom tijelu iz članka 12. stavka 2. točke (k) Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila:

(a)

druga ugovorna strana koja pripada u odgovornosti i mandate tog tijela;

(b)

podružnica druge ugovorne strane osnovane u trećoj zemlji koja posluje u državi članici tog sanacijskog tijela i pripada u njegove odgovornosti i mandate.

14.   Trgovinski repozitorij Jedinstvenom odboru za sanaciju osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014.

15.   Trgovinski repozitorij nadležnom tijelu iz članka 12. stavka 2. točke (m) Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila:

(a)

druga ugovorna strana koja pripada u odgovornosti i mandate tog tijela;

(b)

podružnica druge ugovorne strane osnovane u trećoj zemlji koja posluje u državi članici tog nadležnog tijela i pripada u njegove odgovornosti i mandate.

16.   Trgovinski repozitorij tijelu i članu ESSB-a koji nadziru središnju drugu ugovornu stranu osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je poravnala ili sklopila ta središnja druga ugovorna strana.

Članak 4.

Uspostava pristupa pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

1.   Trgovinski repozitorij:

(a)

imenuje osobu ili osobe odgovorne za vezu sa subjektima navedenim u članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2365;

(b)

na svojim internetskim stranicama objavljuje upute koje subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 trebaju pratiti radi pristupa pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(c)

subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 dostavlja obrazac iz stavka 2.;

(d)

pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima subjekata iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 uspostavlja samo na temelju informacija sadržanih u dostavljenom obrascu;

(e)

uspostavlja tehnička rješenja potrebna subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 za pristupanje pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s člankom 5.;

(f)

subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava izravan i neposredan pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u roku od trideset kalendarskih dana od podnošenja subjektova zahtjeva za uspostavu pristupa.

2.   Trgovinski repozitorij izrađuje obrazac s pomoću kojeg subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 podnose zahtjev za uspostavu pristupa pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. U tom se obrascu navodi sljedeće:

(a)

ime subjekta;

(b)

osoba za kontakt u subjektu;

(c)

pravne odgovornosti i mandate subjekta;

(d)

popis ovlaštenih korisnika zatraženih pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(e)

podaci za sigurno povezivanje s pomoću protokola za sigurno povezivanje (SSH) i protokola prijenosa datoteka (FTP);

(f)

sve druge tehničke informacije relevantne za subjektov pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(g)

podatak o tome je li subjekt nadležan za druge ugovorne strane u svojoj državi članici, europodručju ili u Uniji;

(h)

vrste drugih ugovornih strana koje su u nadležnosti subjekta u skladu s klasifikacijom u Tablici 1. u Prilogu I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363;

(i)

vrste transakcija financiranja vrijednosnim papirima koje subjekt nadzire;

(j)

sve države članice u kojima subjekt nadzire izdavatelja vrijednosnih papira koji su pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dani kao kolateral, ako ih ima;

(k)

sve države članice u kojima subjekt nadzire robu koja je pozajmljena drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dana kao kolateral, ako je ima;

(l)

mjesta trgovanja koje subjekt nadzire, ako ih ima;

(m)

središnje druge ugovorne strane koje subjekt nadzire, ako ih ima;

(n)

valuta koju subjekt izdaje, ako postoji;

(o)

referentne vrijednosti koje se koriste u Uniji čiji je administrator u nadležnosti subjekta, ako ih ima.

Članak 5.

Operativni postupci za pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

1.   Trgovinski repozitorij uspostavlja i održava potrebna tehnička rješenja kojima se subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 omogućuje povezivanje s trgovinskim repozitorijem s pomoću sigurnog sučelja između uređaja.

Za potrebe prvog podstavka, trgovinski repozitorij za komunikaciju s pomoću tog sučelja upotrebljava protokol za sigurno povezivanje (SSH) i protokol prijenosa datoteka i standardizirane poruke u formatu XML izrađene u skladu s metodologijom ISO 20022.

2.   Trgovinski repozitorij uspostavlja i održava potrebna tehnička rješenja kojima se subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/2365 omogućuje da uvedu unaprijed definirane periodične zahtjeve za pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu sa člancima 1., 2. i 3. koji su potrebni za izvršavanje njihovih odgovornosti i mandata.

3.   Na zahtjev, trgovinski repozitorij subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/2365 osigurava pristup svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje pripadaju u njihove odgovornosti i mandate u skladu s člankom 3., na temelju bilo koje kombinacije sljedećih polja iz Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363:

(a)

vremenski žig izvješćivanja;

(b)

izvještajna druga ugovorna strana;

(c)

druga druga ugovorna strana;

(d)

podružnica izvještajne druge ugovorne strane;

(e)

podružnica druge druge ugovorne strane

(f)

sektor izvještajne druge ugovorne strane;

(g)

vrsta izvještajne druge ugovorne strane;

(h)

posrednik;

(i)

subjekt koji podnose izvješće;

(j)

korisnik;

(k)

vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(l)

vrsta komponente kolaterala;

(m)

mjesto trgovanja;

(n)

vremenski žig izvršenja;

(o)

datum dospijeća;

(p)

datum prekida trgovanja;

(q)

središnja druga ugovorna strana;

(r)

vrsta izmjene.

4.   Trgovinski repozitorij uspostavlja i održava tehnički kapacitet za pružanje izravnog i neposrednog pristupa pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koji su subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/2365 potrebni za izvršavanje njihovih odgovornosti i mandata. Pristup tim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima osigurava se u sljedećim rokovima:

(a)

ako se traži pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje nisu izvršene, koje su dospjele ili za koje su izvješća s vrstom izmjene „Pogreška”, „Prekid/Prijevremeni prekid” ili „Komponenta pozicije” u polju 98 u Tablici 2. u Prilogu I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 sastavljena najviše godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva: najkasnije do 12:00 sati po koordiniranom svjetskom vremenu prvog kalendarskog dana nakon datuma podnošenja zahtjeva za pristup;

(b)

ako se traži pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su dospjele ili za koje izvješća s vrstom izmjene „Pogreška”, „Prekid/Prijevremeni prekid” ili „Komponenta pozicije” u polju 98 u Tablici 2. u Prilogu I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 sastavljena prije više od godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva: najkasnije tri radna dana od datuma podnošenja zahtjeva za pristup;

(c)

ako se traži pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su obuhvaćene i točkom (a) i točkom (b): najkasnije tri radna dana od datuma podnošenja zahtjeva za pristup.

5.   Trgovinski repozitorij potvrđuje primitak i provjerava točnost i potpunost svih zahtjeva za pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje mu dostave subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/2365 i obavješćuje te subjekte o rezultatima te provjere najkasnije šezdeset minuta od podnošenja zahtjeva.

6.   Trgovinski repozitorij upotrebljava protokole za elektroničko potpisivanje i enkripciju podataka kako bi osigurao povjerljivost, cjelovitost i zaštitu podataka koji su stavljeni na raspolaganje subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/2365.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Obvezujuća je u cijelosti i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

(3)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EZ, 2012/30/EZ i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).

(4)  Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30.7.2014., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se dostavljaju trgovinskim repozitorijima (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista)

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama (vidjeti stranicu 85. ovoga Službenog lista)

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/358 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za trgovinske repozitorije o prikupljanju, provjeri, zbrajanju, usporedbi i objavljivanju podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima (vidjeti stranicu 30. ovoga Službenog lista)

(9)  Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (SL L 142, 30.4.2004., str. 12.).


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/30


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/358

оd 13. prosinca 2018.

o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za trgovinske repozitorije o prikupljanju, provjeri, zbrajanju, usporedbi i objavljivanju podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 5. stavak 7. točku (a) i članak 12. stavak 3. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Kako bi osigurali visoku kvalitetu pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koji su im dostavljeni, trgovinski repozitoriji trebali bi provjeravati identitet izvještajnih subjekata, logički slijed, cjelovitost i točnost dostavljenih pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

(2)

Iz istog bi razloga trgovinski repozitoriji trebali usklađivati podatke iz svakog primljenog izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Trebalo bi utvrditi standardizirani postupak kako bi se trgovinskim repozitorijima omogućio usklađen postupak usklađivanja te kako bi se ublažili rizici neusklađenosti pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Moguće je međutim da neki podaci o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima neće biti istovjetni zbog specifičnosti tehnoloških sustava subjekata koji podnose izvješće. Stoga je potrebno uvesti određena odstupanja kako bi nadležna tijela unatoč manjim razlikama u dostavljenim podacima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima mogla analizirati podatke s odgovarajućom razinom pouzdanosti.

(3)

Očekuje se da će izvješća izvještajnih subjekata s vremenom s vremenom biti sve kvalitetnija, u smislu sve manjeg broja odbijenih izvješća i u smislu usklađenosti izvješća. Tim subjektima trebalo bi međutim dati dovoljno vremena da se prilagode izvještajnim zahtjevima, posebno kako bi se spriječilo nagomilavanje neusklađenih podataka o transakcijama odmah nakon početka primjene izvještajne obveze. Stoga je primjereno u prvoj fazi uskladiti samo podatke u manjem broju polja.

(4)

Izvještajni subjekti i subjekti odgovorni za izvješćivanje, ako je primjenjivo, trebali bi moći pratiti ispunjavaju li svoje obveze izvješćivanja na temelju Uredbe (EU) 2015/2365. Zato bi trebali svakodnevno imati pristup određenim informacijama o tim izvješćima, među ostalim i rezultatima provjere tih izvješća te o napretku u usklađivanju dostavljenih podataka. Stoga je potrebno utvrditi koje bi informacije trgovinski repozitoriji trebali staviti na raspolaganje tim subjektima na kraju svakog radnog dana.

(5)

Kako bi se omogućila cjelovitost podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, trebalo bi usklađeno i dosljedno osigurati izravan i neposredan pristup iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365. Da bi se izvješćivanje standardiziralo, smanjili troškovi za poslovne subjekte i osigurala usporedivost i usklađenost zbrajanja podataka u trgovinskim repozitorijima, primjereno je da se sva izlazna izvješća dostavljaju i informacije razmjenjuju na predlošcima u formatu XML te da se primjenjuje metodologija koja je općeprihvaćena u financijskom sektoru.

(6)

Pristup podacima o pozicijama izloženosti između dviju određenih drugih ugovornih strana nužan je da bi subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 mogli utvrditi potencijalne izvore sistemskih ili nesistemskih rizika za financijsku stabilnost.

(7)

Kako bi se javnosti osigurala odgovarajuća razina transparentnosti u vezi s transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, kriteriji zbrajanja pozicija trebali bi široj javnosti omogućiti uvid u funkcioniranje tržišta transakcija financiranja vrijednosnim papirima, a da se ne naruši povjerljivost podataka dostavljenih trgovinskim repozitorijima. Učestalost objavljivanja i razinu detalja podataka o zbirnim pozicijama koje trgovinski repozitoriji objavljuju u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365 trebalo bi utvrditi na temelju okvira iz Uredbe (EU) br 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) koji se odnosi na ugovore o izvedenicama.

(8)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji u skladu s postupkom utvrđenim člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(9)

Odredbe iz ove Uredbe odnose se na operativne standarde za trgovinske repozitorije za prikupljanje, zbrajanje i usporedbu podataka te na postupke koje trgovinski repozitoriji trebaju primijeniti radi provjere cjelovitosti i točnosti pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koji su im dostavljeni. Kako bi se osigurala usklađenost tih odredbi i trgovinskim repozitorijima omogućio cjelovit pregled, poželjno je povezane regulatorne tehničke standarde obuhvatiti jednom Uredbom.

(10)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje ESMA-ine Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provjere izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje provode trgovinski repozitoriji

1.   Trgovinski repozitorij u primljenom izvješću o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima provjerava sve navedeno, kako slijedi:

(a)

identitet izvještajnog subjekta iz polja 2. u tablici 1. Priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama (4);

(b)

usklađenost predloška u formatu XML koji se upotrebljava za izvješćivanje o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima s metodologijom ISO 20022 u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama;

(c)

ovlaštenje izvještajnog subjekta, ako se razlikuje od izvještajne druge ugovorne strane iz polja 3. u tablici 1. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama za izvješćivanje u ime izvještajne druge ugovorne strane, osim u slučaju iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365;

(d)

je li isto izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima već dostavljeno;

(e)

odnosi li se izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima s vrstom izmjene „Izmjena” na već dostavljeno izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(f)

odnosi li se izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima s vrstom izmjene „Izmjena” na transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su prijavljene kao otkazane;

(g)

sadržava li izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima vrstu izmjene „Novo” u vezi s transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su već prijavljene;

(h)

sadržava li izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima vrstu izmjene „Komponenta pozicije” u vezi s transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su već prijavljene;

(i)

namjeravaju li se izvješćem o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima mijenjati podaci o izvještajnom subjektu, izvještajnoj drugoj ugovornoj strani ili drugoj drugoj ugovornoj strani u već prijavljenoj transakciji financiranja vrijednosnim papirima;

(j)

namjerava li se izvješćem o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima mijenjati postojeće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima navođenjem datuma valute koji je kasniji od prijavljenog roka dospijeća transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(k)

točnost i cjelovitost izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

2.   Trgovinski repozitorij provjerava jesu li podaci o kolateralu navedeni u poljima od 73. do 96. u tablici 2. Priloga I. Provedbene komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama za transakcije financiranja vrijednosnim papirima ako je u istoj tablici u polju 72. „Oznaka pozajmljivanja vrijednosnih papira neosiguranog kolateralom” navedeno „Pogrešno”. U skladu s člankom 3. ove Uredbe, trgovinski repozitorij obavješćuje izvještajni subjekt i izvještajnu drugu ugovornu stranu te subjekta odgovornog za izvješćivanje, ako je primjenjivo, o rezultatima provjere.

3.   Trgovinski repozitorij odbija izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje ne ispunjuje jedan od zahtjeva iz stavka 1., uz navođenje kategorija odbijanja iz Tablice 2. Prilogu I. ovoj Uredbi.

4.   Trgovinski repozitorij dostavlja izvještajnom subjektu i izvještajnoj drugoj ugovornoj strani te subjektu odgovornom za izvješćivanje, ako je primjenjivo, detaljne informacije o rezultatima provjere podataka iz stavka 1. u roku od šezdeset minuta od primitka izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Trgovinski repozitorij dostavlja te podatke u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022. Rezultati obuhvaćaju, ako je primjenjivo, jasne razloge zbog kojih je odbijeno izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu sa stavkom 3.

Članak 2.

Usklađivanje podataka koje provode trgovinski repozitoriji

1.   Trgovinski repozitorij nastoji uskladiti podatke o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima se izvješćuje poduzimajući korake iz stavka 2., ako su ispunjeni svi navedeni uvjeti, kako slijedi:

(a)

trgovinski repozitorij završio je provjere iz članka 1. stavaka 1. i 2.;

(b)

obje druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima se izvješćuje imaju obvezu izvješćivanja;

(c)

trgovinski repozitorij nije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima se izvješćuje primio naknadno izvješće s vrstom promjene „Pogreška”.

2.   Ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 1. trgovinski repozitorij poduzima sljedeće korake i pritom primjenjuje zadnju dostavljenu vrijednost za sva polja u Tablici 1. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a)

po primitku izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trgovinski repozitorij provjerava je li od druge ugovorne strane ili u njezino ime primio odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(b)

trgovinski repozitorij koji nije primio odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima iz točke (a) pokušava utvrditi koji je trgovinski repozitorij dobio to odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima tako što svim registriranim trgovinskim repozitorijima dostavlja vrijednosti prijavljenih transakcija financiranja vrijednosnim papirima iz sljedećih polja: „Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije”, „Izvještajna druga ugovorna strana”, „Druga druga ugovorna strana” i „Vrsta standardiziranog sporazuma”;

(c)

kada utvrdi da je drugi trgovinski repozitorij dobio odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima iz točke (a), trgovinski repozitorij razmjenjuje s tim trgovinskim repozitorijem podatke o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022;

(d)

podložno točki (e), trgovinski repozitorij smatra da su podaci o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima usklađeni ako podaci o tim transakcijama odgovaraju podacima u odgovarajućem izvješću o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima iz točke (a) ovog stavka;

(e)

trgovinski repozitorij nastoji zasebno uskladiti podatke u poljima koja se odnose na zajmove i poljima koja se odnose na podatke o kolateralu u prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s dopuštenim odstupanjima i relevantnim datumima primjene iz tablice 1. Priloga I. ovoj Uredbi;

(f)

trgovinski repozitorij naknadno dodjeljuje vrijednosti kategorijama usklađenja za sve prijavljene transakcije financiranja vrijednosnim papirima, kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga I. ovoj Uredbi;

(g)

trgovinski repozitorij što prije završava korake iz točaka od (a) do (f) ovog stavka i ne poduzima ih radnim danom nakon 18:00 sati po koordiniranom svjetskom vremenu;

(h)

trgovinski repozitorij koji ne može uskladiti podatke o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima nastoji te podatke uskladiti sljedeći radni dan. Trgovinski repozitorij ne usklađuje podatke o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trideset kalendarskih dana nakon prijavljenog roka dospijeća transakcije financiranja vrijednosnim papirima ili nakon primitka izvješća o toj transakciji s vrstom izmjene „Prekid transakcije” ili „Komponenta pozicije”.

3.   Trgovinski repozitorij na kraju svakog radnog dana sa svakim trgovinskim repozitorijem s kojim su usklađeni podaci o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima potvrđuje ukupni broj usklađenih transakcija financiranja vrijednosnim papirima koje su mu prijavljene.

4.   Trgovinski repozitorij najkasnije šezdeset minuta nakon završetka postupka usklađivanja iz točke (g) stavka 2. dostavlja izvještajnom subjektu i izvještajnoj drugoj ugovornoj strani te subjektu odgovornom za izvješćivanje, ako je primjenjivo, rezultate svojeg postupka usklađivanja podataka o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Trgovinski repozitorij te rezultate dostavlja u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022, uključujući informacije o poljima koja nisu usklađena.

Članak 3.

Mehanizmi odgovora na kraju dana

Trgovinski repozitorij do kraja svakog radnog dana stavlja na raspolaganje izvještajnom subjektu i izvještajnoj drugoj ugovornoj strani te subjektu odgovornom za izvješćivanje, ako je primjenjivo, sljedeće informacije o relevantnim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022:

(a)

transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su mu taj dan prijavljene;

(b)

najnovije stanje trgovanja transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje nisu dospjele ili za koje nisu izvršene vrste izmjena „Pogreška”, „Prekid transakcije” ili „Komponenta pozicije”;

(c)

jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcija financiranja vrijednosnim papirima za koje je u polju 72. u tablici 2. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 od 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama prijavljeno „Pogrešno” te informacije o kolateralima koji mu još nisu prijavljeni u poljima od 73. do 96. u istoj tablici;

(d)

izvješćima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koja taj dan nisu prihvaćena;

(e)

status usklađenja svih prijavljenih transakcija financiranja vrijednosnim papirima, osim transakcija koje su istekle ili za koje su izvješća s vrstom izmjene „Prekid transakcije” ili „Komponenta pozicije” primljena prije više od mjesec dana do tog radnog dana.

Članak 4.

Pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

Trgovinski repozitorij subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava izravan i neposredan pristup pojedinostima u elektroničkom i strojno čitljivom obliku o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, među ostalim i u slučaju delegiranja iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1095/2010, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/357 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima (5).

Za potrebe prvog podstavka, trgovinski repozitorij upotrebljava format XML i predložak izrađen u skladu s metodologijom ISO 20022.

Članak 5.

Izračun podataka na razini pozicija i pristup tim podacima

1.   Trgovinski repozitorij izračunava podatke na razini pozicija o izloženostima između drugih ugovornih strana s obzirom na zajmove i kolaterale. Izračun podataka na razini pozicija temelji se na sljedećim kriterijima:

(a)

vrijednosti za kategorije usklađenja, u skladu s tablicom 3. u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(b)

vrsti transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(c)

sektor drugih ugovornih strana;

(d)

status poravnanja;

(e)

na mjestu trgovanja ili izvan mjesta trgovanja;

(f)

vrsta kolaterala;

(g)

valuta obveze predaje novčanih sredstava;

(h)

razdoblje dospijeća;

(i)

korektivni faktori;

(j)

trgovinski repozitoriji kojima je druga druga ugovorna strana dostavila pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

2.   Trgovinski repozitorij subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup podacima na razini pozicija u skladu s pristupom podacima navedenim u Delegirana uredba (EU) 2019/357 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima.

3.   Podaci na razini pozicija iz prvog podstavka dostavljaju se u elektroničkom i strojno čitljivom obliku u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022.

4.   Pristup iz stavka 2. omogućuje se čim prije, a najkasnije jedan radni dan po primitku izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365.

5.   Trgovinski repozitorij subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup zbirnim podacima u skladu s pristupom podacima navedenim u Delegiranoj uredbi (EU) 2019/357 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima i izračunanim u skladu s općeprihvaćenim standardima i postupcima prikupljanja i zbrajanja podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima na međunarodnoj razini.

Članak 6.

Izračun podataka o zbirnim pozicijama za objavu

1.   Trgovinski repozitorij zbraja podatke na razini pozicija u skladu s kriterijima iz stavaka 2. i 3. na temelju sljedećih vrijednosti:

(a)

glavnica iz repo ugovora, transakcije kupnje i ponovne prodaje ili transakcije prodaje i ponovne kupnje, vrijednosni papiri ili roba pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane i iznos maržnih kredita;

(b)

broj jedinstvenih identifikacijskih oznaka relevantnih transakcija financiranja vrijednosnim papirima;

(c)

tržišna vrijednost kolaterala.

2.   Trgovinski repozitorij zbraja podatke o pozicijama za sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima prijavljene s vrstom izmjene „Novo” od subote u 00:00:00 sati do petka u 23:59:59 sati po koordiniranom svjetskom vremenu na temelju sljedećih kriterija i povezanih vrijednosti iz tablice 1. u Prilogu II. ovoj Uredbi:

(a)

mjesto izvještajne druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(b)

mjesto druge druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(c)

vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(d)

status usklađenja transakcije financiranja vrijednosnim papirima, u skladu s tablicom 3. u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(e)

vrstu prodajnog mjesta na kojem je zaključena transakcija financiranja vrijednosnim papirima;

(f)

transakcija financiranja vrijednosnim papirima poravnana ili neporavnana;

(g)

način prijenosa kolaterala;

(h)

svi referentni indeksi u transakciji financiranja vrijednosnim papirima kojom se trgovalo na mjestu izvršenja koje se razlikuje od „XXXX”, ako je zbirni nominalni iznos prijavljen trgovinskim repozitorijima u indeksu veći od 5 milijardi EUR i ako je relevantne transakcije financiranja vrijednosnim papirima trgovinskom repozitoriju prijavilo najmanje šest različitih drugih ugovornih strana.

3.   Trgovinski repozitorij zbraja podatke o pozicijama za sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje nisu dospjele ili za koje izvješća s vrstama izmjene „Pogreška”, „Prekid transakcije” ili „Komponenta pozicije” nisu primljena do petka u 23:59:59 sati po koordiniranom svjetskom vremenu na temelju sljedećih kriterija i povezanih vrijednosti iz Tablice 1. u Prilogu II. ovoj Uredbi:

(a)

mjesto izvještajne druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(b)

mjesto druge druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(c)

vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(d)

status usklađenja transakcije financiranja vrijednosnim papirima, u skladu s tablicom 3. u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(e)

vrstu prodajnog mjesta na kojem je zaključena transakcija financiranja vrijednosnim papirima;

(f)

transakcija financiranja vrijednosnim papirima poravnana ili neporavnana;

(g)

način prijenosa kolaterala;

(h)

svi referentni indeksi u transakciji financiranja vrijednosnim papirima kojom se trgovalo na mjestu izvršenja koje se razlikuje od „XXXX”, ako je zbirni nominalni iznos prijavljen trgovinskim repozitorijima u indeksu veći od 5 milijardi EUR i ako je relevantne transakcije financiranja vrijednosnim papirima trgovinskom repozitoriju prijavilo najmanje šest različitih drugih ugovornih strana.

4.   Trgovinski repozitorij uspostavlja postupak utvrđivanja neuobičajenih vrijednosti podataka o zbirnim pozicijama.

5.   Trgovinski repozitorij uspostavlja postupak za unos ispravaka i obavješćivanje o ispravcima podataka o zbirnim pozicijama, uključujući i ispravke proizašle iz izvješća s vrstom izmjene „Pogreška” te objavljivanja izvornih i ispravljenih zbirnih podataka.

Članak 7.

Objava podataka o zbirnim pozicijama

1.   Trgovinski repozitorij na svojim internetskim stranicama jedanput tjedno objavljuje podatke o zbirnim pozicijama izračunane u skladu s člankom 6., a najkasnije do utorka u 12 sati za transakcije financiranja vrijednosnim papirima prijavljene do petka prošlog tjedna do 23:59:59 sati po koordiniranom svjetskom vremenu.

2.   Trgovinski repozitorij sve podatke o zbirnim pozicijama objavljuje u eurima i primjenjuje tečajeve objavljene na internetskim stranicama ESB-a u petak prije objavljivanja tih podataka.

3.   Trgovinski repozitorij osigurava objavljivanje podataka o zbirnim pozicijama u obliku tablica iz Priloga II. ovoj Uredbi te omogućuje preuzimanje podataka.

4.   Podaci o zbirnim pozicijama koje trgovinski repozitorij objavi na svojim internetskim stranicama na njima ostaju najmanje 104 tjedna.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Obvezujuća je u cijelosti i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama (vidjeti stranicu 85. ovoga Službenog lista)

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/357 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima (vidjeti stranicu 22. ovoga Službenog lista)


PRILOG I.

Tablica 1.

Polja za usklađivanje, dopuštena odstupanja i datum početka faze usklađivanja

Tablica

Odjeljak

Polje

Dopušteno odstupanje

Početni datum naveden u:

Podaci o drugoj ugovornoj strani

Nije primjenjivo

Izvještajna druga ugovorna strana

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o drugoj ugovornoj strani

Nije primjenjivo

Uloga druge ugovorne strane u ugovoru

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o drugoj ugovornoj strani

Nije primjenjivo

Druga druga ugovorna strana

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije (UTI)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Poravnano

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vremenski žig poravnanja

Jedan sat

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Središnja druga ugovorna strana

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Mjesto trgovanja

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vrsta standardiziranog ugovora

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vremenski žig izvršenja

Jedan sat

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Datum valute (Početni datum)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Datum dospijeća (Završni datum)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Datum prekida transakcije

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Minimalno razdoblje za obavijest

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Najraniji datum za opoziv

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Pokazatelj prihvatljivog kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Pokazatelj isporuke po vrijednosti (DBV)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Metoda davanja kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Neodređen rok

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Mogućnost raskida

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Fiksna kamatna stopa

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Metoda izračuna dana

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Promjenjiva kamatna stopa

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Marža

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Iznos u valuti maržnog kredita

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Valuta maržnog kredita

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Usklađena kamatna stopa

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Datum kamatne stope

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Iznos glavnice na datum valute

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Glavnica na datum dospijeća

0,0005 %

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Valuta glavnice

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vrsta imovine

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Klasifikacija vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Osnovni proizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Potproizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Dodatni potproizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Količina ili nominalni iznos

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Mjerna jedinica

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Valuta nominalnog iznosa

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Cijena vrijednosnog papira ili robe

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Valuta cijene

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Kvaliteta vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Država izdavatelja

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Identifikator izdavatelja (LEI)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vrsta vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vrijednost kredita

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Tržišna vrijednost

0,0005 %

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Fiksna stopa naknade

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Promjenjiva stopa popusta

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Referentno razdoblje promjenjive stope popusta – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Referentno razdoblje promjenjive stope popusta – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost plaćanja promjenjive stope popusta – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost plaćanja promjenjive stope popusta – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost novog određivanja promjenjive stope popusta – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost novog određivanja promjenjive stope popusta – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Marža na stopu popusta

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Naknada za pozajmljivanje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Isključivi ugovori

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Preostali iznos maržnog kredita

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Osnovna valuta preostalog iznosa maržnog kredita

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Tržišna vrijednost kratke pozicije

0,0005 %

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Oznaka pozajmljivanja vrijednosnih papira neosiguranog kolateralom

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Osiguranje neto izloženosti kolateralom

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Datum valute kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Vrsta komponente kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Iznos gotovinskog kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Valuta gotovinskog kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Klasifikacija vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Osnovni proizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Potproizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Dodatni potproizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Količina ili nominalni iznos kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Mjerna jedinica kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Valuta nominalnog iznosa kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Valuta cijene

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Jedinična cijena

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Tržišna vrijednost kolaterala

0,0005 %

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Korektivni faktor ili marža

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Kvaliteta kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Država izdavatelja

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Identifikator izdavatelja (LEI)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Vrsta kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Ponovna upotrebljivost kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Identifikator košarice kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Razina

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365


Tablica 2.

Obrazloženje odbijanja izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

Kategorije neprihvaćanja

Razlog

Sustav

transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena zbog neusklađenog sustava

Odobrenje

transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena jer izvještajni subjekt nema odobrenje za podnošenje izvješća u ime izvještajne druge ugovorne strane

Logički

transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena jer vrsta izmjene za tu transakciju nije logički točna

Poslovni

transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena jer nije u skladu s jednom ili nekoliko provjera sadržaja


Tablica 3.

Rezultati postupka usklađivanja

Kategorije usklađivanja

Vrijednosti usklađenja

Vrsta izvješćivanja

Jednostrano/dvostrano

Izvještajna obveza za obje druge ugovorne strane

Da/Ne

Status uparivanja

Upareno/Neupareno

Status usklađenja kredita

Usklađeno/neusklađeno

Status usklađenja kolaterala

Usklađeno/neusklađeno

Dodatne izmjene

Da/Ne


PRILOG II.

Tablica 1.

Javni podaci

Tablica 2. – Agregiranje

Datum

Trgovinski repozitorij (TR)

Vrsta agregiranja

Vrsta prodajnog mjesta

Mjesto izvještajne druge ugovorne strane

Mjesto druge druge ugovorne strane

Usklađivanje

Vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima

Poravnano

Način prijenosa kolaterala

Referentni indeks (1)

Agregirani pozajmljeni iznos

Agregirani broj transakcija

Agregirana vrijednost kolaterala

20161007

Trgovinski repozitorij EU-a

Prijavljeno

XXXX

EGP

EGP

Dvostrano, kredit usklađen, kolateral neusklađen

Repo

Da

Ugovor o kolateralu s prijenosom prava vlasništva (TTCA)

 

 

Nepodmireno

XOFF

Izvan EGP-a

Izvan EGP-a

Dvostrano, kredit usklađen, kolateral usklađen

BSB/SBB

Nema

SICA

 

 

EGP MIC

Jednostrano u EGP-u, kredit usklađen, kolateral usklađen

Vrijednosni papiri pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane

SIUR

 

 

Izvan EGP-a MIC

Maržni kredit

 

 

 


(1)  Popunjava se relevantnim indeksima sadržanim u polju 25. u Tablici 2. „Podaci o kreditu i kolateralu” Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/45


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/359

оd 13. prosinca 2018.

o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se utvrđuju pojedinosti zahtjeva za registraciju i proširenje registracije trgovinskog repozitorija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 5. stavak 7.,

budući da:

(1)

Trebalo bi utvrditi pravila kojima se utvrđuju informacije koje treba dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u okviru zahtjeva za registraciju ili proširenje registracije trgovinskog repozitorija.

(2)

Za postizanje ciljeva Uredbe (EU) 2015/2365 i kako bi se funkcije repozitorija učinkovito provodile, ključna je uspostava sveobuhvatnog i solidnog okvira za registraciju i proširenje registracije trgovinskih repozitorija.

(3)

Pravila i standardi za registraciju i proširenje registracije trgovinskih repozitorija za potrebe Uredbe (EU) 2015/2365 trebali bi se temeljiti na već postojećim infrastrukturama, operativnim postupcima i formatima koji su uvedeni u vezi s izvješćivanjem trgovinskih repozitorija o ugovorima o izvedenicama, kako bi se dodatni operativni troškovi sudionika na tržištu sveli na najmanju moguću razinu.

(4)

Iskustvo u primjeni odredbi Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 150/2013 (2) pokazalo je da odredbe za registraciju trgovinskih repozitorija na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 čine solidnu osnovu za razvoj okvira za registraciju trgovinskih repozitorija na temelju Uredbe (EU) 2015/2365. Kako bi se taj okvir dodatno ojačao, ova Uredba trebala bi odražavati promjenjivu prirodu sektora.

(5)

Svi zahtjevi za registraciju trgovinskog repozitorija trebali bi sadržavati informacije o strukturi unutarnje kontrole i neovisnosti upravljačkih tijela, kako bi ESMA mogla procijeniti osiguravaju li strukture korporativnog upravljanja neovisnost trgovinskog repozitorija i jesu li ta struktura i njezini izvještajni postupci dostatni za osiguranje usklađenosti sa zahtjevima za trgovinske repozitorije utvrđenima u Uredbi (EU) 2015/2365. U zahtjevu za registraciju trebalo bi navesti podrobne informacije o relevantnim mehanizmima i strukturama unutarnje kontrole, funkciji interne revizije te planu revizije kako bi ESMA mogla procijeniti način na koji ti čimbenici pridonose učinkovitom funkcioniranju trgovinskog repozitorija.

(6)

Iako se trgovinski repozitoriji koji posluju kroz podružnice ne smatraju zasebnim pravnim osobama, o podružnicama bi trebalo dostaviti zasebne informacije kako bi ESMA mogla jasno utvrditi položaj podružnica u organizacijskoj strukturi trgovinskog repozitorija, procijeniti radnu sposobnost i primjerenost višeg rukovodstva podružnica te ocijeniti jesu li mehanizmi kontrole, funkcija usklađenosti i ostale funkcije dovoljno pouzdani za učinkovitu identifikaciju, ocjenu i upravljanje rizicima podružnica.

(7)

Kako bi ESMA mogla ocijeniti dobar ugled, iskustvo i vještine članova uprave i višeg rukovodstva budućeg trgovinskog repozitorija, u zahtjevu za trgovinski repozitorij trebalo bi navesti relevantne informacije o tim osobama, kao što su životopis, informacije o presudama za kaznena djela, vlastite izjave o dobrom ugledu i izjave o mogućem sukobu interesa.

(8)

Svaki zahtjev za registraciju trebao bi sadržavati informacije kojima se dokazuje da podnositelj zahtjeva kontinuirano raspolaže financijskim sredstvima potrebnima za obavljanje svojih funkcija trgovinskog repozitorija te učinkovitim aranžmanima o kontinuitetu poslovanja.

(9)

Člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2365 propisuje se da trgovinski repozitoriji provjeravaju potpunost i točnost podataka koji su dostavljeni na temelju njezina članka 4. Za registraciju ili odobrenje proširenja registracije na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 trgovinski repozitoriji trebali bi dokazati da imaju uspostavljene sustave i postupke kojima se osigurava njihova sposobnost za provjeru potpunosti i točnosti pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

(10)

Upotreba zajedničkih resursa unutar trgovinskog repozitorija između usluga izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, s jedne strane, i pomoćnim uslugama ili uslugama izvješćivanja o izvedenicama, s druge strane, mogla bi dovesti do širenja operativnih rizika među uslugama. Budući da validacija, usklađivanje, obrada i vođenje evidencije podataka mogu zahtijevati učinkovitu operativnu odvojenost kako bi se izbjeglo takvo širenje rizika, prakse poput zajedničkog sustava za početni pristup korisnika (front-end), zajedničke točke za pristup podacima za tijela ili korištenje istih zaposlenika na poslovima prodaje, provjere usklađenosti ili korisničke podrške mogle bi biti manji izvor širenja rizika i stoga ne zahtijevaju nužno operativnu odvojenost. Trgovinski repozitoriji trebali bi stoga uspostaviti odgovarajuću razinu operativne odvojenosti resursa, sustava ili postupaka koji se upotrebljavaju za različite poslovne linije, među ostalim kada te poslovne linije obuhvaćaju pružanje usluga na koje se primjenjuju drugi propisi Unije ili treće zemlje, te osigurati da se ESMA-i u zahtjevu za registraciju ili proširenje registracije dostave detaljne i jasne informacije o pomoćnim uslugama ili drugim poslovnim linijama koje trgovinski repozitorij nudi izvan svoje osnovne djelatnosti repozitorija na temelju Uredbe (EU) 2015/2365.

(11)

Solidnost, otpornost i zaštita informatičkih sustava trgovinskih repozitorija ključni su kako bi se osigurala usklađenost s ciljevima Uredbe (EU) 2015/2365. U skladu s time trgovinski repozitoriji trebali bi dostaviti sveobuhvatne i detaljne informacije o tim sustavima kako bi ESMA mogla procijeniti solidnost i otpornost njihovih informatičkih sustava. Ako se pružanje funkcija repozitorija eksternalizira trećim stranama, na razini grupe ili izvan grupe, trgovinski repozitorij trebao bi dostaviti detaljne informacije o relevantnim aranžmanima o izdvajanju poslovnih procesa kako bi se omogućila procjena usklađenosti s uvjetima za registraciju, među ostalim informacije o ugovorima o razini usluge, o mjerenju te o načinu učinkovitog praćenja tog mjerenja. Naposljetku, trgovinski repozitoriji trebali bi dostaviti informacije o mehanizmima i kontrolama koje uspostavljaju za učinkovito upravljanje potencijalnim kiberrizicima te zaštitu podataka koji se u njima čuvaju od kibernapada.

(12)

Različite kategorije korisnika mogu dostavljati podatke koji se čuvaju u trgovinskom repozitoriju, pristupiti im ili ih izmijeniti. Trgovinski repozitoriji trebali bi jasno definirati karakteristike kao i prava i obveze različitih kategorija korisnika te bi ih trebali dostaviti u okviru zahtjeva za registraciju. Informacije koje dostavljaju trgovinski repozitoriji trebale bi i jasno definirati različite kategorije pristupa koje su na raspolaganju. Kako bi se osigurala povjerljivost podataka, no i njihova dostupnost trećim stranama, trgovinski repozitorij trebao bi dostaviti informacije o tome kako osigurava da se na raspolaganje trećim stranama stavljaju samo podaci za koje su relevantne druge ugovorne strane dale svoj izričit, opoziv i diskrecijski pristanak. Naposljetku, trgovinski repozitorij trebao bi u svojem zahtjevu dostaviti informacije o kanalima i mehanizmima koji se upotrebljavaju za javnu objavu informacija o svojim pravilima pristupa kako bi se osigurala informirana odluka korisnika usluge.

(13)

Naknade povezane s uslugama koje pružaju trgovinski repozitoriji ključne su informacije s pomoću kojih sudionici na tržištu mogu donijeti informiranu odluku i stoga bi trebale biti dio zahtjeva za registraciju trgovinskog repozitorija.

(14)

Budući da se sudionici na tržištu i tijela oslanjanju na podatke koji se čuvaju u trgovinskim repozitorijima, u zahtjevu za registraciju trgovinskog repozitorija trebalo bi jasno opisati stroge i učinkovite operativne aranžmane i aranžmane vođenja evidencije. Kako bi se dokazalo kako je povjerljivost i zaštita podataka koje čuva trgovinski repozitorij zajamčena te kako bi bila moguća njihova sljedivost, u zahtjev za registraciju trebalo bi posebno navesti uspostavu dnevnika izvješćivanja.

(15)

Kako bi se postigli ciljevi Uredbe (EU) 2015/2365 u vezi s transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnim papirima, trgovinski repozitoriji trebali bi dokazati da primjenjuju postupak za uvjete pristupa u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/357 (3), da je osigurana cjelovitost podataka dostavljenih tijelima i da oni mogu dati pristup podacima u skladu s relevantnim zahtjevima iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/358 (4)

(16)

Djelotvorno plaćanje naknada za registraciju koje plaćaju trgovinski repozitoriji u trenutku podnošenja zahtjeva ključno je za pokrivanje ESMA-inih troškova koji se odnose na registraciju ili proširenje registracije trgovinskog repozitorija.

(17)

Trebalo bi uspostaviti pojednostavnjen postupak za podnošenje zahtjeva za proširenje registracije kako bi se onim trgovinskim repozitorijima koji su već registrirani na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 omogućilo proširenje registracije na temelju Uredbe (EU) 2015/2365. Kako bi se izbjegli dupli zahtjevi, informacije koje treba dostaviti trgovinskom repozitoriju u okviru proširenja registracije trebale bi obuhvaćati detaljne informacije o prilagodbama koje su potrebne kako bi se osiguralo da je zahtjev u skladu sa zahtjevima na temelju Uredbe (EU) 2015/2365.

(18)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Europskoj komisiji u skladu s postupkom iz članka 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (5).

(19)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Identifikacija, pravni status i vrste transakcija financiranja vrijednosnim papirima

1.   Za potrebe članka 5. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) 2015/2365 zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije:

(a)

ime društva koje podnosi zahtjev i adresu sjedišta u Uniji;

(b)

izvadak iz relevantnog trgovačkog ili sudskog registra ili drugu vrstu ovjerenog dokaza o mjestu osnivanja i opsegu poslovne djelatnosti podnositelja zahtjeva koji je valjan na datum podnošenja zahtjeva;

(c)

informacije o vrstama transakcija financiranja vrijednosnim papirima za koje podnositelj zahtjeva želi biti registriran;

(d)

informacije o tome je li nadležno tijelo podnositelju zahtjeva izdalo odobrenje za rad ili ga je registriralo u državi članici u kojoj ima poslovni nastan, te u tom slučaju, ime tijela i referentni broj koji se odnosi na odobrenje za rad ili registraciju;

(e)

statut i, ako je relevantno, drugu zakonski propisanu dokumentaciju u kojoj se navodi da će podnositelj zahtjeva pružati usluge trgovinskog repozitorija;

(f)

zapisnik sa sastanka na kojem je upravni odbor odobrio zahtjev;

(g)

ime i podatke za kontakt osoba odgovornih za usklađenost s uvjetima ili drugog osoblja koje sudjeluje u ocjeni usklađenosti podnositelja zahtjeva s uvjetima;

(h)

plan poslovanja, među ostalim informacije o mjestu glavnih poslovnih djelatnosti;

(i)

identifikaciju svih društava kćeri i, ako je relevantno, informacije o strukturi grupe;

(j)

ostale usluge, osim funkcije trgovinskog repozitorija, koje podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati;

(k)

informacije o svim sudskim, upravnim, arbitražnim ili drugim parničnim postupcima koji su u tijeku, neovisno o njihovoj vrsti i u kojima podnositelj zahtjeva može biti stranka, posebno o pitanjima koja se odnose na poreze i nesolventnost, ili o pitanjima koja mogu prouzročiti financijske troškove ili troškove u pogledu ugleda ili o postupcima koji još nisu pokrenuti, ali koji mogu imati bitan učinak na troškove trgovinskog repozitorija.

2.   Na zahtjev ESMA-e tijekom razmatranja zahtjeva za registraciju podnositelji zahtjeva dostavljaju i dodatne informacije ako su te informacije potrebne za ocjenu sposobnosti podnositelja zahtjeva za ispunjenje zahtjeva utvrđenih u poglavlju III. Uredbe (EU) 2015/2365 i kako bi ESMA mogla točno tumačiti i analizirati dokumentaciju koja se mora dostaviti ili je već dostavljena.

3.   Ako podnositelj zahtjeva smatra da se neki zahtjev iz ove Uredbe na njega ne primjenjuje, mora u svojem zahtjevu jasno navesti taj zahtjev i objasniti zašto se taj zahtjev ne primjenjuje.

Članak 2.

Politike i postupci

Ako se u okviru zahtjeva dostavljaju informacije o politikama i postupcima, podnositelj zahtjeva osigurava da zahtjev sadržava sljedeće:

(a)

potvrdu da uprava odobrava politike, da više rukovodstvo odobrava postupke te da je više rukovodstvo odgovorno za uvođenje i provedbu politika i postupaka;

(b)

opis organizacije priopćavanja politika i postupaka u okviru podnositelja zahtjeva, načina na koji se osigurava usklađenost s politikama i svakodnevno praćenje politika i osoba koje su odgovorne za tu usklađenost;

(c)

evidenciju u kojoj se navodi da su zaposlenici i angažirano osoblje upoznati s politikama i postupcima;

(d)

opis mjera koje se moraju donijeti u slučaju kršenja politika i postupaka;

(e)

potvrdu da je uspostavljen postupak na temelju kojeg se ESMA-a izvješćuje o svim bitnim kršenjima politika ili postupaka koji mogu dovesti do kršenja uvjeta početne registracije.

Članak 3.

Vlasništvo trgovinskog repozitorija

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava:

(a)

popis imena svih osoba ili subjekata koji izravno ili neizravno drže najmanje 5 % kapitala ili glasačkih prava podnositelja zahtjeva ili čiji udjel omogućuje da značajno utječu na upravljanje podnositeljem zahtjeva;

(b)

popis svih društava u kojima osoba iz točke (a) drži najmanje 5 % kapitala ili glasačkih prava ili u kojima značajno utječe na upravljanje podnositeljem zahtjeva.

2.   Ako ima matično društvo, podnositelj zahtjeva mora:

(a)

navesti adresu sjedišta tog matičnog društva;

(b)

navesti ima li matično društvo odobrenje za rad ili je li registrirano te podliježe li nadzoru, i u tom slučaju navesti referentni broj i ime nadležnog nadzornog tijela.

Članak 4.

Prikaz vlasništva

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava prikaz vlasničkih veza između matičnog društva, društava kćeri i svih ostalih povezanih subjekata ili podružnica.

2.   Za društva navedena u prikazu iz stavka 1. navodi se njihovo puno ime, pravni status i adresa njihova sjedišta.

Članak 5.

Organigram

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava organigram s detaljnom organizacijskom strukturom podnositelja zahtjeva, uključujući i sve pomoćne usluge.

2.   Taj organigram sadržava informacije o identitetu osoba odgovornih za svaku značajnu ulogu, među ostalim o višem rukovodstvu i osobama koje upravljaju djelatnostima bilo koje podružnice.

Članak 6.

Korporativno upravljanje

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o internim politikama i postupcima korporativnog upravljanja podnositelja zahtjeva i opis poslova kojima se uređuje rad višeg rukovodstva, uključujući upravu, njezine neizvršne članove i odbore, ako postoje.

2.   Te informacije sadržavaju opis postupka za odabir, imenovanje, ocjenu rada i razrješenje višeg rukovodstva i članova uprave.

3.   Ako se podnositelj zahtjeva pridržava priznatog kodeksa korporativnog upravljanja, taj se kodeks navodi u zahtjevu za registraciju trgovinskog repozitorija podnositelja zahtjeva i obrazlažu se slučajevi u kojima podnositelj zahtjeva odstupa od kodeksa.

Članak 7.

Unutarnja kontrola

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava podrobne informacije o sustavu unutarnje kontrole podnositelja zahtjeva, među ostalim informacije o funkciji za osiguranje usklađenosti, procjeni rizika, mehanizmima unutarnje kontrole i organizaciji funkcije interne revizije.

2.   Podrobne informacije iz stavka 1. sadržavaju:

(a)

politike i postupke unutarnje kontrole podnositelja zahtjeva koje se odnose na njihovu dosljednu i djelotvornu provedbu;

(b)

sve politike, postupke i priručnike koji se odnose na praćenje i evaluaciju primjerenosti i djelotvornosti sustava podnositelja zahtjeva;

(c)

sve politike, postupke i priručnike koji se odnose na kontrolu i zaštitu sustava za obradu informacija podnositelja zahtjeva;

(d)

identitet internih tijela zaduženih za evaluaciju relevantnih nalaza unutarnje kontrole.

3.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o aktivnostima interne revizije podnositelja zahtjeva:

(a)

sastav odbora za internu reviziju, njegove nadležnosti i odgovornosti;

(b)

akt o uspostavi funkcije interne revizije, te njezine metodologije, standarde i postupke;

(c)

obrazloženje načina izrade i primjene akta o uspostavi funkcije interne revizije, njezine metodologije i postupaka uzimajući u obzir narav i opseg djelatnosti, složenosti i rizike podnositelja zahtjeva;

(d)

plan rada za razdoblje od tri godine nakon podnošenja zahtjeva u kojem se u obzir uzimaju narav i opseg djelatnosti, složenosti i rizici podnositelja zahtjeva.

Članak 8.

Usklađenost s propisima

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o politikama i postupcima podnositelja zahtjeva kojima se osigurava usklađenost s odredbama Uredbe (EU) 2015/2365:

(a)

opis uloga osoba odgovornih za usklađenost i ostalog osoblja koje sudjeluje u ocjeni usklađenosti, među ostalim opis načina na koji će se osigurati neovisnost funkcije za osiguranje usklađenosti od ostalih poslovnih jedinica;

(b)

interne politike i postupke čija je svrha osigurati da podnositelj zahtjeva, i njegovi rukovoditelji i zaposlenici, poštuju sve odredbe Uredbe (EU) 2015/2365, uključujući opis uloge uprave i višeg rukovodstva;

(c)

ako je dostupno, najnovije interno izvješće koje su izradile osobe odgovorne za osiguranje usklađenosti ili drugo osoblje u okviru podnositelja zahtjeva koje sudjeluje u ocjeni usklađenosti podnositelja zahtjeva.

Članak 9.

Više rukovodstvo i članovi uprave

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o svakom članu višeg rukovodstva i svakom članu uprave:

(a)

presliku životopisa;

(b)

podrobne informacije o znanju i iskustvu u području informatičkog upravljanja, rada i razvoja;

(c)

informacije o kaznenim presudama u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka ili u vezi s djelima prijevare ili pronevjere, osobito u obliku službene potvrde ako je ona dostupna u relevantnoj državi članici;

(d)

vlastitu izjavu o dobrom ugledu u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka u kojoj svaki član višeg rukovodstva i uprave navodi:

i.

je li bio osuđivan za bilo koje kazneno djelo u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka ili u vezi s djelima prijevare ili pronevjere;

ii.

je li protiv njega donesena odluka u stegovnom postupku koji je pokrenulo regulatorno tijelo, državno tijelo ili agencija ili se protiv njega vodi takav postupak;

iii.

je li bio predmet negativnog sudskog nalaza u građanskim postupcima pred sudom u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka ili zbog prekršaja ili prijevare u upravljanju poslovanjem;

iv.

je li bio član uprave ili višeg rukovodstva društva kojem je regulatorno tijelo oduzelo registraciju ili odobrenje za rad;

v.

je li mu uskraćeno pravo obavljanja djelatnosti za koje je od regulatornog tijela potrebno ishoditi registraciju ili odobrenje za rad;

vi.

je li bio član uprave ili višeg rukovodstva društva nad kojim je pokrenut postupak insolventnosti ili likvidacije dok je ta osoba bila povezana s tim društvom ili u razdoblju od godinu dana nakon što je ta osoba prestala biti povezana s tim društvom;

vii.

je li bio član uprave ili višeg rukovodstva društva protiv kojeg je regulatorno tijelo donijelo odluku ili ga je kaznilo;

viii.

je li ga državno, regulatorno ili stručno tijelo na neki drugi način novčano kaznilo, suspendiralo, zabranilo mu bavljenje djelatnošću ili mu uvelo druge sankcije u vezi s prijevarom, pronevjerom ili u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka;

ix.

je li mu zabranjeno obavljanje dužnosti direktora ili druge rukovoditeljske dužnosti, je li otpušten ili razriješen s dužnosti u društvu zbog neprimjerenog ponašanja ili zlouporabe;

(e)

izjavu o mogućem sukobu interesa u kojem više rukovodstvo i članovi uprave mogu biti pri izvršavanju dužnosti te način na koji se ti sukobi rješavaju.

Članak 10.

Kadrovske politike i postupci

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije:

(a)

presliku politike primitaka za više rukovodstvo, članove uprave i osoblje zaposleno u okviru funkcije za rizike i funkcije za kontrolu podnositelja zahtjeva;

(b)

opis mjera koje je podnositelj zahtjeva uveo kako bi smanjio rizik od pretjeranog oslanjanja na pojedine zaposlenike.

Članak 11.

Prikladnost i primjerenost

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o osoblju podnositelja zahtjeva:

(a)

opći popis osoblja koje trgovinski repozitorij izravno zapošljava, uključujući njihove uloge i kvalifikacije za te uloge;

(b)

poseban opis osoblja izravno zaposlenog na informatičkim poslovima koje je odgovorno za pružanje usluga trgovinskog repozitorija zajedno s opisom njihovih uloga i kvalifikacija svakog pojedinog zaposlenika;

(c)

opis uloga i kvalifikacija svakog pojedinog zaposlenika odgovornog za internu reviziju, unutarnje kontrole, usklađenost i procjenu rizika;

(d)

identitete članova angažiranog osoblja i onih članova osoblja koji rade u okviru aranžmana o izdvajanju poslovnih procesa;

(e)

podrobne informacije o izobrazbi o politikama i postupcima podnositelja zahtjeva i poslovanju trgovinskog repozitorija, uključujući o ispitima ili nekoj drugoj vrsti službene provjere osoblja u vezi s obavljanjem djelatnosti trgovinskog repozitorija.

Opis iz točke (b) uključuje pisani dokaz o stjecanju akademske diplome i iskustvu u području informacijskih tehnologija barem jednog višeg člana osoblja odgovornog za informatičke poslove.

Članak 12.

Financijski izvještaji i poslovni planovi

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće financijske i poslovne informacije o podnositelju zahtjeva:

(a)

cjelovit skup financijskih izvještaja izrađenih u skladu s međunarodnim standardima donesenima u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (6);

(b)

ako se na financijske izvještaje podnositelja zahtjeva primjenjuje zakonska revizija u smislu članka 2. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7), financijski izvještaji sadržavaju revizorsko izvješće o godišnjim i konsolidiranim financijskim izvještajima;

(c)

ako je podnositelj zahtjeva u postupku revizije, ime i nacionalni registracijski broj vanjskog revizora;

2.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava financijski plan poslovanja u kojem su razmatraju različiti poslovni scenariji za usluge trgovinskog repozitorija u referentnom razdoblju od najmanje tri godine i koji uključuje sljedeće dodatne informacije:

(a)

očekivanu razinu izvješćivanja o djelatnostima po broju transakcija;

(b)

relevantne fiksne i varijabilne troškove utvrđene u vezi s pružanjem usluga trgovinskog repozitorija na temelju Uredbe (EU) 2015/2365;

(c)

pozitivne i negativne varijacije u vrijednosti od najmanje 20 % u odnosu na utvrđeni scenarij osnovne djelatnosti.

3.   Ako povijesne financijske informacije iz stavka 1. nisu dostupne, zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o podnositelju zahtjeva:

(a)

pro-forma izvještaj kojim se dokazuje da odgovarajuća sredstva i očekivana poslovna situacija postoje šest mjeseci nakon odobrenja registracije;

(b)

financijski izvještaj za razdoblje tijekom godine ako financijski izvještaji za zatraženo razdoblje još nisu dostupni;

(c)

izvještaj o financijskom položaju, primjerice bilanca, račun dobiti i gubitka, promjene u kapitalu i novčanim tokovima i bilješke koje sadržavaju sažetak računovodstvenih politika i ostale napomene s pojašnjenjem.

4.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava revidirane godišnje financijske izvještaje svih matičnih društava za razdoblje od tri financijske godine koje prethode datumu podnošenja zahtjeva.

5.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava i sljedeće financijske informacije o podnositelju zahtjeva:

(a)

informacije o budućim planovima za osnivanje društava kćeri i mjestu njihova osnivanja;

(b)

opis poslovnih djelatnosti koje podnositelj zahtjeva planira obavljati, uz navođenje djelatnosti svih društava kćeri ili podružnica.

Članak 13.

Upravljanje sukobima interesa

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o politikama i postupcima za upravljanje sukobima interesa koje je uspostavio podnositelj zahtjeva:

(a)

politike i postupke u vezi s utvrđivanjem sukoba interesa te njegovim upravljanjem i objavom te opis postupka kojim se osigurava da su relevantne osobe upoznate s tim politikama i postupcima;

(b)

sve ostale uspostavljene mjere i kontrole kojima se osigurava ispunjavanje zahtjeva iz točke (a) o upravljanju sukobima interesa.

Članak 14.

Povjerljivost

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava interne politike, postupke i mehanizme za sprječavanje sljedećih upotreba informacija koje se čuvaju u budućem trgovinskom repozitoriju:

(a)

u nezakonite svrhe;

(b)

za otkrivanje povjerljivih informacija;

(c)

čija komercijalna uporaba nije dopuštena.

2.   Interne politike, postupci i mehanizmi uključuju interne postupke o dopuštenjima koje osoblje ima za upotrebu zaporki za pristup podacima, uz navođenje namjene u koju osoblje koristi podatke, opsega podataka kojima se pristupa i svih ograničenja za uporabu podataka te podrobnih informacija o svim uspostavljenim mehanizmima i kontrolama za djelotvorno upravljanje mogućim kiberrizicima i zaštitu podataka koji se čuvaju od kibernapada.

3.   Podnositelji zahtjeva dostavljaju ESMA-i informacije o postupcima za vođenje dnevnika za identifikaciju svakog člana osoblja koji pristupa podacima, vremenu pristupa, prirodi podataka kojima se pristupa i o namjeni.

Članak 15.

Popis i smanjenje sukoba interesa

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava popis, ažuriran u trenutku podnošenja zahtjeva, postojećih bitnih sukoba interesa koji se odnose na sve pomoćne ili druge povezane usluge koje pruža podnositelj zahtjeva i opis načina upravljanja njima.

2.   Ako je podnositelj zahtjeva dio grupe, popis sadržava sve bitne sukobe interesa koji proizlaze iz drugih društava unutar grupe te način upravljanja tim sukobima interesa.

Članak 16.

Informatički resursi i izdvajanje poslovnih procesa

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o informatičkim resursima:

(a)

podroban opis informatičkog sustava, uključujući relevantne poslovne zahtjeve, funkcionalne i tehničke zahtjeve, arhitekturu i tehnički dizajn sustava, podatkovni model i podatkovne tokove i operacije i administrativne postupke i priručnike;

(b)

korisničku opremu koju je razvio podnositelj zahtjeva radi pružanja usluga relevantnim korisnicima, uključujući presliku svih korisničkih priručnika i internih postupaka;

(c)

politiku ulaganja i obnavljanja informatičkih resursa podnositelja zahtjeva;

(d)

aranžmane o izdvajanju poslovnih procesa koje je sklopio podnositelj zahtjeva, uključujući:

i.

detaljne definicije usluga koje će se pružati, među ostalim mjerljivi opseg tih usluga, razinu detaljnosti aktivnosti i uvjeta u skladu s kojim se te aktivnosti provode te njihovi rokovi;

ii.

ugovore o razini usluge s jasno definiranim ulogama i odgovornostima, načinima mjerenja i ciljevima za svaki ključni zahtjev izdvojenog poslovnog procesa trgovinskog repozitorija, metode koje se koriste za praćenje razine usluge izdvojenih funkcija te mjere ili djelovanja koja se trebaju poduzeti u slučaju neispunjenja ciljeva o razini usluge;

iii.

presliku ugovora o tim aranžmanima.

Članak 17.

Pomoćne usluge

Ako podnositelj zahtjeva, društvo unutar njegove grupe ili društvo s kojim je podnositelj zahtjeva sklopio sporazum koji se odnosi na usluge trgovanja ili usluge poslije trgovanja, nudi ili namjerava nuditi pomoćne usluge, njegov zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije:

(a)

opis pomoćnih usluga koje obavlja podnositelj zahtjeva ili društvo unutar njegove grupe i opis svih eventualnih sporazuma koje je trgovinski repozitorij sklopio s društvima koja nude usluge trgovanja, usluge poslije trgovanja ili ostale povezane usluge te preslike takvih sporazuma;

(b)

postupke i politike kojima se osigurava potrebna razina operativne odvojenosti usluga trgovinskog repozitorija podnositelja zahtjeva u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 u pogledu resursa, sustava i postupaka od ostalih poslovnih linija, uključujući i poslovne linije koje uključuju pružanje usluga na temelju zakonodavstva Unije ili neke treće zemlje, neovisno o tome vodi li tu zasebnu poslovnu liniju trgovinski repozitorij, društvo koje pripada njegovu holdingu ili bilo koje drugo društvo s kojim je on sklopio sporazum u kontekstu lanca trgovanja ili lanca poslije trgovanja ili poslovne linije.

Članak 18.

Transparentnost pravila pristupa

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije:

(a)

politike i postupke u skladu s kojima različite kategorije korisnika dostavljaju podatke trgovinskom repozitoriju te pristupaju tim podacima, uključujući i sve postupke na temelju kojih bi korisnici mogli pristupiti informacijama koje se vode u trgovinskom repozitoriju, pregledavati ih ili mijenjati;

(b)

presliku uvjeta kojima se utvrđuju prava i obveze različitih korisnika u vezi s informacijama koje se vode u trgovinskom repozitoriju;

(c)

opis različitih kategorija pristupa dostupnih korisnicima;

(d)

politike i postupke pristupa u skladu s kojima ostali pružatelji usluga mogu imati nediskriminirajući pristup informacijama koje se vode u trgovinskom repozitoriju ako su relevantne druge ugovorne stranke dale svoj pisani, dobrovoljni i opozivi pristanak;

(e)

opis kanala i mehanizama koje trgovinski repozitorij koristi za javno objavljivanje informacija o pristupu tom trgovinskom repozitoriju.

2.   Informacije iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) navode se za sljedeće kategorije korisnika:

(a)

interni korisnici;

(b)

izvještajne druge ugovorne strane;

(c)

subjekti koji podnose izvješće;

(d)

subjekti koji su nadležni za izvješćivanje;

(e)

druge ugovorne strane koje ne izvješćuju;

(f)

treće strane koje ne izvješćuju;

(g)

subjekti navedeni u članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2365;

(h)

ostale kategorije korisnika ako je primjenjivo.

Članak 19.

Provjera potpunosti i točnosti podataka

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije:

(a)

postupke za provjeru autentičnosti identiteta korisnika koji pristupaju trgovinskom repozitoriju u skladu s člankom 1. Delegirane uredbe (EU) 2019/358;

(b)

postupke za provjeru uporabe predloška u XML formatu u skladu s metodologijom ISO 20022 u skladu s člankom 1. Delegirane uredbe (EU) 2019/358;

(c)

postupke za provjeru odobrenja i prava pristupa informatičkom sustavu koje ima subjekt koji izvješćuje u ime izvještajne druge ugovorne strane u skladu s člankom 1. Delegirane uredbe (EU) 2019/358;

(d)

postupke za provjeru da u svakom trenutku postoji logičan slijed pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima se izvješćuje u skladu s člankom 1. Delegirane uredbe (EU) 2019/358;

(e)

postupke za provjeru potpunosti i točnosti pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima se izvješćuje u skladu s člankom 1. Delegirane uredbe (EU) 2019/358;

(f)

postupke za usklađivanje podataka između različitih trgovinskih repozitorija ako druge ugovorne strane dostavljaju podatke različitim trgovinskim repozitorijima u skladu s člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2019/358;

(g)

postupke za davanje povratnih informacija drugim ugovornim stranama u transakcijama financiranja vrijednosnim papirima ili trećim stranama koje izvješćuju u njihovo ime o provjerama koje se provode u skladu s točkama od (a) do (e) i rezultatima postupka usklađivanja podataka iz točke (f) u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2019/358;

Članak 20.

Transparentnost politike određivanja cijena

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava opis:

(a)

politike određivanja cijena podnositelja zahtjeva, uključujući postojeće popuste i rabate i uvjete za primjenu tih sniženja;

(b)

strukture naknada za pružanje usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga, uključujući procijenjeni trošak usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga, kao i informacije o metodama za izračun zasebnog troška koji podnositelj zahtjeva može imati pri pružanju usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga;

(c)

metoda koje podnositelj zahtjeva koristi za stavljanje informacija na raspolaganje svim kategorijama korisnika, te presliku strukture naknada u slučaju odvajanja usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga.

Članak 21.

Operativni rizik

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava:

(a)

detaljan opis dostupnih sredstava i postupaka za utvrđivanje i smanjenje operativnog rizika i drugih bitnih rizika kojima je podnositelj zahtjeva izložen, uključujući presliku relevantnih politika, metodologija, internih postupaka i priručnika;

(b)

opis likvidne neto imovine koja se financira vlasničkim kapitalom za pokriće potencijalnih gubitaka u općem poslovanju radi daljnjeg pružanja usluga na načelu trajnosti poslovanja i procjenu dostatnosti njegovih financijskih sredstava radi pokrića operativnih troškova likvidacije ili reorganizacije ključnih poslovnih aktivnosti i usluga u razdoblju od najmanje šest mjeseci;

(c)

plan kontinuiteta poslovanja podnositelja zahtjeva i politiku za ažuriranje tog plana, uključujući sljedeće:

i.

sve poslovne procese, resurse, eskalacijske postupke i povezane sustave neophodne za pružanje usluga trgovinskog repozitorija podnositelja zahtjeva, kao i sve odgovarajuće izdvojene usluge i strategiju, politiku i ciljeve trgovinskog repozitorija za ostvarenje kontinuiteta tih procesa;

ii.

uspostavljene aranžmane s ostalim pružateljima infrastrukture financijskog tržišta, uključujući ostale trgovinske repozitorije;

iii.

aranžmane kojima se osigurava minimalna razina usluge ključnih funkcija i predviđeni rok za ponovnu uspostavu tih procesa;

iv.

najdulji prihvatljivi rok za ponovnu uspostavu poslovnih procesa i sustava, vodeći računa o roku za izvješćivanje trgovinskim repozitorijima kako je predviđeno u članku 4. Uredbe (EU) 2015/2365 te količinu podataka koju trgovinski repozitorij treba obraditi u tom dnevnom razdoblju;

v.

postupke koji se odnose na evidentiranje incidenata i ponovna ispitivanja;

vi.

program testiranja i rezultate svih testova;

vii.

broj dostupnih alternativnih tehničkih i operativnih mjesta, njihovu lokaciju, njihove resurse u usporedbi s glavnim mjestom i uspostavljene postupke za kontinuitet poslovanja u slučaju potrebe uporabe alternativnih mjesta;

viii.

informacije o pristupu sekundarnom poslovnom mjestu kako bi se osoblju omogućilo da osigura kontinuitet usluge ako lokacija glavnog ureda nije dostupna;

ix.

planove, postupke i aranžmane za djelovanje u hitnim situacijama i osiguranje sigurnosti osoblja;

x.

planove, postupke i aranžmane za upravljanje krizama, uključujući koordinaciju općih mjera za kontinuitet poslovanja i njihovu pravovremenu i djelotvornu aktivaciju u okviru zadanog roka za ponovnu uspostavu poslovanja;

xi.

planove, postupke i aranžmane za ponovnu uspostavu komponenti sustava, aplikacija i infrastrukture u okviru zadanog roka za ponovnu uspostavu poslovanja.

(d)

opis aranžmana za osiguravanje obavljanja djelatnosti trgovinskog repozitorija podnositelja zahtjeva u slučaju prekida u sustavu i uključivanje korisnika trgovinskih repozitorija i ostalih trećih strana u te aranžmane.

2.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija mora uključivati postupke kojima se osigurava pravovremena zamjena izvornog trgovinskog repozitorija ako to zahtijeva izvještajna druga ugovorna strana ili treća strana koja izvješćuje u ime drugih ugovornih strana koje ne izvješćuju ili ako je ta zamjena posljedica oduzimanja registracije te mora uključivati postupke za prijenos podataka i preusmjeravanje izvještajnih tokova drugim trgovinskim repozitorijima.

Članak 22.

Politika vođenja evidencije

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o zaprimanju i upravljanju podacima, među ostalim sve politike i postupke koje je uspostavio podnositelj zahtjeva kako bi osigurao:

(a)

pravovremeni i točan upis dostavljenih informacija;

(b)

vođenje evidencije o svim dostavljenim informacijama koje se odnose na sklapanje transakcije financiranja vrijednosnim papirima, njezinu izmjenu ili obustavu, u dnevniku izvješćivanja;

(c)

čuvanje podataka na internetu i izvan mreže;

(d)

odgovarajuće umnožavanje podataka za potrebe kontinuiteta poslovanja.

2.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o sustavima, politikama i postupcima za vođenje evidencije koji se koriste kako bi se osigurala odgovarajuća izmjena informacija i točan izračun pozicija u skladu s odgovarajućim zakonodavnim ili regulatornim zahtjevima.

Članak 23.

Mehanizmi za dostupnost podataka

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava opis resursa, metoda i kanala kojima se koristi podnositelj zahtjeva kako bi omogućio pristup informacijama u skladu s člankom 12. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) 2015/2365 te sadržava sljedeće informacije:

(a)

postupak za izračun zbirnih pozicija u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe (EU) 2019/358 i opis resursa, metoda i kanala kojima će se koristiti trgovinski repozitorij kako bi javnosti olakšao pristup informacijama s kojima raspolaže u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365 i opis učestalosti ažuriranja te presliku posebnih priručnika i internih politika;

(b)

opis resursa, metoda i sredstava kojima će se koristiti trgovinski repozitorij kako bi relevantnim tijelima olakšao pristup svojim informacijama u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2365, učestalosti ažuriranja i kontrola i provjera koje trgovinski repozitorij može uspostaviti za postupak filtriranja pristupa te presliku posebnih priručnika i internih postupaka;

(c)

postupak i opis resursa, metoda i kanala kojima se koristi trgovinski repozitorij kako bi olakšao pravovremeno i sveobuhvatno prikupljanje podataka od drugih ugovornih strana, kako bi drugim ugovornim stranama olakšao pristup informacijama o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s člankom 4. stavkom 6. Uredbe (EU) 2015/2365 i člankom 80. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012 te presliku posebnih priručnika i internih postupaka;

Članak 24.

Izravan i neposredan pristup podacima koji se omogućuje tijelima

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o sljedećem:

(a)

uvjetima u skladu s kojima se tijelima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 omogućuje izravan i neposredan pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se čuvaju u trgovinskom repozitoriju u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2019/357;

(b)

postupku na temelju kojeg se tijelima iz točke (a) omogućuje izravan i neposredan pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se čuvaju u trgovinskom repozitoriju u skladu s člancima 4. i 5. Delegirane uredbe (EU) 2019/358;

(c)

postupku kojim se osigurava cjelovitost podataka kojima ta tijela pristupaju.

Članak 25.

Plaćanje naknada

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava dokaz o plaćanju relevantnih naknada za registraciju utvrđenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/360 (8).

Članak 26.

Informacije koje se dostavljaju u slučaju proširenja registracije

Za potrebe članka 5. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) 2015/2365 zahtjev za proširenje registracije trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije utvrđene u:

(a)

članku 1., osim stavku 1. točki (k);

(b)

članku 2.;

(c)

članku 5.;

(d)

članku 7., osim stavku 2. točki (d);

(e)

članku 8. točki (b);

(f)

članku 9. stavku 1. točki (b) i članku 9. stavku 1. točki (d);

(g)

članku 11.;

(h)

članku 12. stavku 2.;

(i)

članku 13.;

(j)

članku 14. stavku 2.;

(k)

članku 15.;

(l)

članku 16., osim točki (c);

(m)

članku 17.;

(n)

članku 18.;

(o)

članku 19.;

(p)

članku 20.;

(q)

članku 21.;

(r)

članku 22.;

(s)

članku 23.;

(t)

članku 24.;

(u)

članku 25.;

(v)

članku 27.

Članak 27.

Provjera točnosti i potpunosti zahtjeva

1.   Uz informacije koje se dostavljaju ESMA-i tijekom postupka registracije prilaže se dopis koji potpisuje član uprave trgovinskog repozitorija i višeg rukovodstva u kojem se potvrđuje da su podnesene informacije prema njihovu saznanju na datum podnošenja točne i potpune.

2.   Uz te se informacije prilaže i, ako je relevantno, relevantna poslovna pravna dokumentacija kojom se potvrđuje točnost podataka.

Članak 28.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 150/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se utvrđuju pojedinosti zahtjeva za registraciju trgovinskog repozitorija (SL L 52, 23.2.2013., str. 25.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/357 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima (vidjeti stranicu 22. ovog Službenog lista).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/358 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za trgovinske repozitorije o prikupljanju, provjeri, zbrajanju, usporedbi i objavljivanju podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima (vidjeti stranicu 30. ovog Službenog lista).

(5)  SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

(6)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(7)  Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/360 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s naknadama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava trgovinskim repozitorijima (vidjeti stranicu 58. ovog Službenog lista).


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/58


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/360

оd 13. prosinca 2018.

o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s naknadama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava trgovinskim repozitorijima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

budući da:

(1)

U članku 62. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2) propisuje se da se prihodi Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) sastoje od naknada koje se plaćaju ESMA-i u slučajevima utvrđenima u zakonodavstvu Unije te doprinosa nacionalnih javnih tijela i subvencija Unije.

(2)

Trgovinskim repozitorijima s poslovnim nastanom u Uniji trebalo bi zaračunati naknadu za registraciju kako bi se pokrili ESMA-ini troškovi za obradu zahtjeva za registraciju.

(3)

ESMA-ini troškovi za obradu zahtjeva za registraciju bit će veći ako trgovinski repozitoriji pružaju pomoćne usluge. Pružanje takvih pomoćnih usluga pokazatelj je visokog očekivanog prometa i povećanih troškova povezanih s ocjenom zahtjeva za registraciju. Stoga bi za potrebe zaračunavanja naknade za registraciju trgovinske repozitorije trebalo razvrstati u dvije kategorije očekivanog ukupnog prometa, odnosno u kategorije višeg i nižeg očekivanog prometa, na koje se primjenjuju različite naknade za registraciju, ovisno o tome namjeravaju li oni pružati pomoćne usluge.

(4)

Ako trgovinski repozitorij koji je već priznat na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3) podnese zahtjev za proširenje registracije, izdaci potrebni za točnu ocjenu i ispitivanje zahtjeva trebali bili bi niži nego za novu registraciju, jer ESMA već posjeduje odgovarajuće informacije u vezi s trgovinskim repozitorijem koji podnosi zahtjev. Stoga bi trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev trebao platiti manju naknadu. Ako trgovinski repozitorij koji nije registriran na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 istodobno podnosi zahtjeve za registraciju na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 i Uredbe (EU) 2015/2365, i izdaci potrebni za točnu ocjenu i pregled zahtjeva trebali bi biti manji zbog sinergije pregleda iste vrste dokumenata samo jednom. U slučaju istodobnih zahtjeva, trgovinski repozitorij trebao bi platiti punu naknadu za registraciju na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 i umanjenu naknadu za proširenje registracije na temelju Uredbe (EU) 2015/2365.

(5)

Ako nakon registracije trgovinski repozitorij počne nuditi pomoćne usluge, zbog čega se svrstava u kategoriju višeg očekivanog ukupnog prometa, trgovinski repozitorij trebao bi platiti razliku između početne plaćene naknade za registraciju i naknade za registraciju koja odgovara kategoriji višeg očekivanog prometa. S druge strane, ako trgovinski repozitorij nakon registracije prestane nuditi pomoćne usluge, ESMA mu ne bi trebala izvršiti povrat jer su izdaci potrebni za ocjenu zahtjeva trgovinskog repozitorija s visokim prometom već stvarno potrošeni tijekom registracije.

(6)

Kako bi se obeshrabrilo podnošenje neutemeljenih zahtjeva, ne bi trebalo izvršavati povrat naknada za registraciju ako podnositelj zahtjeva povuče svoj zahtjev tijekom postupka registracije ili ako se registracija odbije.

(7)

Kako bi se osiguralo učinkovito korištenje proračuna ESMA-e te istodobno ublažilo financijsko opterećenje država članica i Unije, potrebno je osigurati da trgovinski repozitoriji barem plaćaju sve troškove povezane s njihovim nadzorom. Potrebno je utvrditi visinu naknada za nadzor tako da se izbjegne nastajanje znatnog manjka ili viška za djelatnosti povezane s trgovinskim repozitorijima. U slučaju manjka ESMA ne bi trebala taj manjak nadoknaditi tako da to naplati trgovinskim repozitorijima. Ako je manjak značajan, ESMA bi trebala analizirati razloge i izmijeniti svoje pro-forma troškove nadzora za sljedeće proračunsko razdoblje. U slučaju viška, taj se višak ne bi trebao isplatiti trgovinskim repozitorijima.

(8)

Kako bi se osiguralo pravedno i jasno određivanje naknada koje istodobno odražavaju stvarne administrativne napore uložene u svaki subjekt nad kojim se provodi nadzor, naknada za nadzor trebala bi se izračunati na temelju prometa koji je trgovinski repozitorij ostvario od svojih osnovnih djelatnosti i svojih pomoćnih usluga. Za potrebe izračuna primjenjivog prometa potrebno je razlikovati pomoćne usluge koje su izravno povezane s pružanjem osnovnih usluga središnjeg prikupljanja i vođenja evidencija o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima na temelju Uredbe (EU) 2015/2365, kao npr. pozajmljivanje preko posrednika i upravljanje kolateralom ili usluge povezane sa središnjim prikupljanjem i vođenjem evidencija o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima i izvedenicama, kao npr. usklađivanje transakcija, potvrda transakcija, vrednovanje kolaterala i izvješćivanje treće strane. Naknade za nadzor zaračunate trgovinskom repozitoriju trebale bi biti proporcionalne aktivnosti tog pojedinog trgovinskog repozitorija u odnosu na ukupnu aktivnost svih trgovinskih repozitorija koji su registrirani i nad kojima se provodi nadzor u predmetnoj godini. Međutim, s obzirom na to da za nadzor trgovinskih repozitorija postoje fiksni administrativni troškovi, trebalo bi utvrditi minimalnu godišnju naknadu za nadzor. Na taj iznos ne utječe plaćanje naknada za nadzor na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012.

(9)

Trebalo bi propisati pravila za naknade koje će se zaračunavati trgovinskim repozitorijima iz trećih zemalja koji podnose zahtjev za priznavanje u Uniji na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 kako bi se pokrilo priznavanje i godišnji administrativni troškovi nadzora. S obzirom na to naknada za priznavanje trebala bi uključivati dvije komponente, odnosno potrebne izdatke koji se odnose na obradu zahtjeva za priznavanje tih trgovinskih repozitorija iz trećih zemalja od strane ESMA-e na temelju članka 19. stavka 4. te Uredbe i potrebne izdatke koji se odnose na sklapanje dogovora o suradnji s nadležnim tijelima trećih zemalja u kojima je trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev registriran na temelju članka 20. te Uredbe. Troškovi povezani sa sklapanjem dogovora o suradnji trebali bi se podijeliti među priznatim trgovinskim repozitorijima iz iste treće zemlje. Osim toga, trgovinskim repozitorijima iz treće zemlje trebalo bi zaračunati godišnju naknadu za nadzor.

(10)

Ako trgovinski repozitorij iz treće zemlje koji je već priznat na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 podnese zahtjev za proširenja priznavanja registracije, troškovi obrade zahtjeva trebali bi biti niži od troškova obrade novog zahtjeva zbog sinergije sustava na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 i Uredbe (EU) 2015/2365. Stoga bi trebalo umanjiti komponentu naknade za priznavanje koja se odnosi na obradu zahtjeva. S druge strane, troškovi sklapanja dogovora o suradnji znače troškove koji su specifični za usklađenost s Uredbom (EU) 2015/2365. Stoga bi komponenta naknade za priznavanje koja se odnosi na dogovore o suradnji trebala biti odvojena od postojanja dogovora o suradnji na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012.

(11)

Nadzorne funkcije koje obavlja ESMA u pogledu priznatih trgovinskih repozitorija iz trećih zemalja uglavnom se odnose na provedbu dogovora o suradnji, uključujući učinkovitu razmjenu podataka među odgovarajućim nadležnim tijelima. Trošak pružanja tih funkcija trebalo bi pokriti godišnjim naknadama za nadzor koje se zaračunavaju priznatim trgovinskim repozitorijima. Budući da će ti troškovi biti puno manji od troškova koje ESMA ima pri obavljanju izravnog nadzora nad registriranim trgovinskim repozitorijima u Uniji, naknade za nadzor priznatim trgovinskim repozitorijima trebaju biti znatno niže od minimalne naknade za nadzor koja se zaračunava registriranim trgovinskim repozitorijima nad kojima ESMA provodi izravan nadzor.

(12)

Nacionalna nadležna tijela imaju troškove pri obavljanju zadaća na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 te u slučaju delegiranja zadaća ESMA-e nacionalnim nadležnim tijelima na temelju članka 74. Uredbe (EU) br. 648/2012 i u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365. Naknade koje ESMA zaračunava trgovinskim repozitorijima trebale bi pokrivati i te troškove. Kako bi se spriječilo da nadležna tijela imaju gubitak ili ostvaruju dobit zbog obavljanja delegiranih zadaća ili pomaganja ESMA-i, ESMA bi trebala izvršiti povrat stvarnih troškova koje je to nacionalno nadležno tijelo imalo.

(13)

Budući da će u godini u kojoj je trgovinski repozitorij registriran biti dostupni samo ograničeni podaci o njegovoj aktivnosti, trebalo bi izračunati privremenu naknadu za nadzor na temelju procjene izdataka koji su potrebni za nadzor tog trgovinskog repozitorija u njegovoj prvoj godini. Za točan izračun naknade trebalo bi uzeti u obzir datum registracije trgovinskog repozitorija i datum na koji počinje obveza izvješćivanja iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365 kako bi se točno uzela u obzir razina nadzora koju propisuje ESMA. Ako regulatorno izvješćivanje trgovinskog repozitorija počinje tek u godini nakon njegove registracije, privremena naknada za nadzor za godinu registracije trebala bi se temeljiti na naknadi za registraciju. Razlog tomu jest činjenica da su izdaci koji su potrebni za nadzor trgovinskog repozitorija koji još ne izvješćuje usporedivi s izdacima koji su potrebni za ocjenu zahtjeva za registraciju. Ovisno o vremenu koje prođe od registracije do kraja godine, iznos se razmjerno prilagođava pod pretpostavkom da je za uobičajen postupak registracije potrebno 150 radnih dana. Ako regulatorno izvješćivanje trgovinskog repozitorija počinje u prvih šest mjeseci godine njegove registracije, privremena naknada za nadzor trebala bi se izračunati na temelju primjenjivog prometa za koji se u obzir uzimaju prihodi trgovinskog repozitorija u prvoj polovini godine. Ako regulatorno izvješćivanje trgovinskog repozitorija počinje u posljednjih šest mjeseci godine njegove registracije, privremena naknada za nadzor trebala bi se izračunati na temelju iznosa naknade za registraciju trgovinskog repozitorija. To je zato što su za primjenu primjenjivog prometa na raspolaganju samo ograničeni podaci.

(14)

Trgovinski repozitoriji registrirani u 2019. neće početi pružati usluge izvješćivanja prije kraja 2019. te će razina njihove aktivnosti u 2019. vjerojatno biti gotovo nepostojeća. Stoga bi se njihova godišnja naknada za nadzor za 2020. trebala izračunati na temelju njihova primjenjivog prometa tijekom prve polovine 2020.

(15)

Ova Uredba trebala bi biti osnova na temelju koje ESMA ostvaruje pravo na zaračunavanje naknada trgovinskim repozitorijima,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Cjelokupni povrat troškova nadzora

Naknade zaračunate trgovinskim repozitorijima obuhvaćaju:

(a)

sve troškove povezane s registracijom i nadzorom trgovinskih repozitorija koje provodi ESMA u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365, uključujući one troškove koji proizlaze iz priznavanja trgovinskih repozitorija kao i troškove koji proizlaze iz proširenja registracije ili proširenja priznavanja trgovinskih repozitorija koji su već registrirani ili priznati na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012;

(b)

sve troškove povrata iznosa nadležnim tijelima koja su obavljala zadaće na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 i troškove koji su nastali zbog delegiranja zadaća na temelju članka 74. Uredbe (EU) br. 648/2012 i u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2015/2365.

Članak 2.

Primjenjivi promet

1.   Trgovinski repozitoriji registrirani samo na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 za potrebe ove Uredbe čuvaju revidirane financijske izvještaje u kojima se razlikuju najmanje sljedeći elementi:

(a)

prihodi ostvareni od osnovnih funkcija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima na temelju Uredbe (EU) 2015/2365;

(b)

prihodi ostvareni od pomoćnih usluga koje su izravno povezane sa središnjim prikupljanjem i vođenjem evidencije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima na temelju Uredbe (EU) 2015/2365;

Primjenjivi prihodi od pomoćnih usluga trgovinskog repozitorija za određenu godinu (n) jesu prihodi od usluga utvrđenih na temelju točke (b).

2.   Trgovinski repozitoriji registrirani na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 i Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe ove Uredbe čuvaju revidirane financijske izvještaje u kojima se razlikuju najmanje sljedeći elementi:

(a)

prihodi ostvareni od osnovnih funkcija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima na temelju Uredbe (EU) 2015/2365;

(b)

prihodi ostvareni od osnovnih funkcija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o izvedenicama na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012;

(c)

prihodi ostvareni od pomoćnih usluga koje su izravno povezane sa središnjim prikupljanjem i vođenjem evidencije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima na temelju Uredbe (EU) 2015/2365;

(d)

prihodi ostvareni od pomoćnih usluga koje su izravno povezane sa središnjim prikupljanjem i vođenjem evidencije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 i sa središnjim prikupljanjem i vođenjem evidencije o izvedenicama na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012.

Primjenjivi prihodi od pomoćnih usluga trgovinskog repozitorija za određenu godinu (n) zbroj su sljedećih iznosa:

prihoda iz točke (c) i

udjela prihoda iz točke (d).

Udio prihoda iz točke (d) jednak je prihodima iz točke (a) podijeljen sa zbrojem

prihoda iz točke (a) i

prihoda iz točke (b).

3.   Primjenjivi promet trgovinskog repozitorija za određenu godinu (n) zbroj je sljedećih iznosa:

njegovih prihoda ostvarenih od osnovnih funkcija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencija o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 i na temelju revidiranih financijskih izvještaja iz prethodne godine (n–1) i

njegovih primjenjivih prihoda od pomoćnih usluga utvrđenih u skladu sa stavcima 1. i 2., ovisno o tome što je primjenjivo, na temelju revidiranih financijskih izvještaja iz prethodne godine (n–1)

podijeljenih sa zbrojem

ukupnih prihoda svih registriranih trgovinskih repozitorija ostvarenih od osnovnih funkcija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencija o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 i na temelju revidiranih financijskih izvještaja iz prethodne godine (n–1) i

ukupnih primjenjivih prihoda od pomoćnih usluga svih registriranih trgovinskih repozitorija utvrđenih u skladu sa stavcima 1. i 2., ovisno o tome što je primjenjivo, na temelju revidiranih financijskih izvještaja iz prethodne godine (n–1).

Primjenjivi promet predmetnog trgovinskog repozitorija („TRi” u formuli u nastavku) stoga se izračunava se kako slijedi:

Formula

pri čemu je prihod od transakcija financiranja vrijednosnim papirima = prihod od osnovnih usluga transakcija financiranja vrijednosnim papirima + primjenjivi prihod od pomoćnih usluga.

4.   Ako trgovinski repozitorij nije poslovao tijekom cijele prethodne godine (n–1), njegov primjenjivi promet procjenjuje se na temelju formule utvrđene u stavku 3. ekstrapolacijom vrijednosti izračunanih za broj mjeseci tijekom kojih je trgovinski repozitorij poslovao u godini (n–1) na cijelu godinu (n–1).

Članak 3.

Usklađivanje naknada

Naknade koje ESMA zaračunava za svoje aktivnosti povezane s trgovinskim repozitorijima utvrđuje se tako da se izbjegne nastajanje značajnih manjkova ili viškova.

Ako se značajni viškovi ili manjkovi učestalo pojavljuju, Komisija revidira iznos naknada.

POGLAVLJE II.

NAKNADE

Članak 4.

Vrste naknada

1.   Trgovinskim repozitorijima s poslovnim nastanom u Uniji koji podnose zahtjev za registraciju u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365 zaračunavaju se sljedeće vrste naknada:

(a)

naknade za registraciju i proširenje registracije u skladu s člankom 5.;

(b)

godišnje naknade za nadzor u skladu s člankom 6.

2.   Trgovinskim repozitorijima s poslovnim nastanom u trećim zemljama koji podnose zahtjev za registraciju u skladu s člankom 19. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/2365 zaračunavaju se sljedeće vrste naknada:

(a)

naknade za registraciju i proširenje registracije u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 2.;

(b)

godišnje naknade za nadzor za priznate trgovinske repozitorije u skladu s člankom 7. stavkom 3.

Članak 5.

Naknada za registraciju i naknada za proširenje registracije

1.   Naknada za registraciju koju plaćaju pojedini trgovinski repozitoriji koji podnose zahtjev odražava izdatke koji su potrebni za točnu ocjenu i pregled zahtjeva za registraciju ili proširenje registracije, uzimajući u obzir usluge koje će trgovinski repozitorij pružati, uključujući sve pomoćne usluge.

2.   Smatra se da trgovinski repozitorij nudi pomoćne usluge u bilo kojoj od sljedećih situacija:

(a)

ako izravno pruža pomoćne usluge;

(b)

ako subjekt koji pripada istoj grupi kojoj pripada i trgovinski repozitorij pruža pomoćne usluge;

(c)

ako pomoćne usluge pruža subjekt s kojim je trgovinski repozitorij sklopio dogovor o suradnji pri obavljanju usluga u okviru procesa trgovanja ili procesa poslije trgovanja ili poslovne linije.

3.   Ako trgovinski repozitorij ne pruža pomoćne usluge iz stavka 2., smatra se da predmetni trgovinski repozitorij ima nizak očekivani ukupni promet te plaća naknadu za registraciju u iznosu od 65 000 EUR.

4.   Ako trgovinski repozitorij pruža pomoćne usluge iz stavka 2., smatra se da trgovinski repozitorij ima visok očekivani ukupni promet te plaća naknadu za registraciju u iznosu od 100 000 EUR.

5.   Ako je trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev za registraciju već registriran na temelju glave VI. poglavlja 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, trgovinski repozitorij plaća naknadu za proširenje registracije u iznosu od:

(a)

50 000 EUR za trgovinske repozitorije koji pružaju pomoćne usluge iz stavka 2.;

(b)

32 500 EUR za trgovinske repozitorije koji imaju nizak očekivani promet i koji ne pružaju pomoćne usluge iz stavka 2.

6.   Ako trgovinski repozitorij koji još nije registriran na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 istodobno podnosi zahtjeve za registraciju na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 i Uredbe (EU) 2015/2365, trgovinski repozitorij u cijelosti plaća naknadu za registraciju na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 i naknadu za proširenje registracije na temelju stavka 5.

7.   U slučaju bitne promjene uvjeta za registraciju iz članka 5. stavka 4. Uredbe (EU) 2015/2365 zbog koje trgovinski repozitorij duguje višu naknadu za registraciju od one koju je početno platio na temelju stavaka 3., 4. i 5., trgovinskom se repozitoriju zaračunava razlika između početne plaćene naknade za registraciju i primjenjive više naknade za registraciju koja je posljedica te bitne promjene.

Članak 6.

Godišnje naknade za nadzor za registrirane trgovinske repozitorije i trgovinske repozitorije koji su proširili svoju registraciju

1.   Registriranom trgovinskom repozitoriju zaračunava se godišnja naknada za nadzor.

2.   Ukupna godišnja naknada za nadzor i godišnja naknada za nadzor za predmetni trgovinski repozitorij za određenu godinu (n) izračunavaju se kako slijedi:

(a)

ukupna godišnja naknada za nadzor za određenu godinu (n) jednaka je procjeni izdataka povezanih s nadzorom aktivnosti trgovinskih repozitorija na temelju Uredbe (EU) 2015/2365, kako su uključeni u ESMA-in proračun za tu godinu;

(b)

godišnja naknada za nadzor trgovinskog repozitorija za određenu godinu (n) jednaka je ukupnoj godišnjoj naknadi za nadzor utvrđenoj na temelju točke (a), podijeljeno na sve trgovinske repozitorije registrirane u godini n–1, razmjerno njihovu primjenjivom prometu izračunanom na temelju članka 2. stavka 3.

3.   Trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev za registraciju ili proširenje registracije na temelju članka 5. stavka 5. Uredbe (EU) 2015/2365 ni u kojem slučaju ne plaća godišnju naknadu za nadzor manju od 30 000 EUR.

Članak 7.

Naknada za trgovinske repozitorije iz trećih zemalja

1.   Trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev za priznavanje na temelju članka 19. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) 2015/2365 plaća naknadu za priznavanje izračunanu kao zbroj sljedećih iznosa:

(a)

20 000 EUR;

(b)

iznosa koji se dobiva tako da se iznos od 35 000 EUR podijeli na ukupan broj trgovinskih repozitorija iz iste treće zemlje koje je priznala ESMA ili koji su podnijeli zahtjev za priznavanje, ali još nisu priznati.

2.   Trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev za proširenje registracije na temelju članka 19. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) 2015/2365 plaća naknadu za priznavanje izračunanu kao zbroj iznosa od 10 000 EUR i iznosa izračunanog u skladu sa stavkom 1. točkom (b).

3.   Trgovinski repozitorij priznat u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365 plaća godišnju naknadu za nadzor u iznosu od 5 000 EUR.

POGLAVLJE III.

UVJETI PLAĆANJA I POVRATA IZNOSA

Članak 8.

Opći načini plaćanja

1.   Sve se naknade plaćaju u eurima. Plaćanja se izvršavaju kako je određeno u člancima 9., 10. i 11.

2.   Za svako kašnjenje plaćanja zaračunava se dnevna kazna od 0,1 % iznosa duga.

Članak 9.

Plaćanje naknada za registraciju

1.   Naknada za registraciju iz članka 5. plaća se u cijelosti u trenutku kada trgovinski repozitorij podnosi zahtjev za registraciju na temelju članka 5. stavka 5. Uredbe (EU) 2015/2365.

2.   Ako trgovinski repozitorij povuče svoj zahtjev za registraciju prije nego što ESMA donese obrazloženu odluku o registraciji ili odbijanju registracije ili ako je registracija odbijena, ne izvršava se povrat naknada za registraciju

Članak 10.

Plaćanje godišnjih naknada za nadzor

1.   Godišnja naknada za nadzor iz članka 6. za predmetnu godinu plaća se u dva obroka.

Prvi obrok dospijeva 28. veljače te godine i iznosi pet šestina predviđene godišnje naknade za nadzor. Ako podaci o primjenjivom prometu izračunanom u skladu s člankom 2. u tom trenutku još nisu dostupni, izračun prometa temelji se na zadnjim dostupnim podacima o primjenjivom prometu na temelju članka 2.

Drugi obrok dospijeva 31. listopada. Iznos drugog obroka jednak je godišnjoj naknadi za nadzor izračunanoj u skladu s člankom 6. umanjeno za iznos prvog obroka.

2.   ESMA trgovinskim repozitorijima šalje račune za uplate u obrocima najmanje 30 dana prije njihova datuma plaćanja.

Članak 11.

Plaćanje naknada za trgovinske repozitorije iz trećih zemalja

1.   Naknade za priznavanje iz članka 7. stavaka 1. i 2. plaćaju se u cijelosti u trenutku kada trgovinski repozitorij podnosi zahtjev za priznavanje na temelju članka 19. stavka 4. Uredbe (EU) 2015/2365. Za te se naknade ne izvršava povrat.

2.   Svaki put kada trgovinski repozitorij iz treće zemlje podnese novi zahtjev za priznavanje na temelju članka 19. stavka 4. Uredbe (EU) 2015/2365, ESMA ponovno izračunava iznos iz članka 7. stavka 1. točke (b).

ESMA već priznatim trgovinskim repozitorijima iz iste treće zemlje izvršava jednaki povrat razlike između iznosa zaračunatog na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) i iznosa koji proizlazi iz ponovnog izračuna. Ta se razlika vraća izravnim plaćanjem ili smanjenjem naknada koje se zaračunavaju sljedeće godine.

3.   Godišnja naknada za nadzor za priznati trgovinski repozitorij dospijeva do kraja veljače svake godine. ESMA priznatom trgovinskom repozitoriju šalje račun za plaćanje najmanje 30 dana prije tog datuma.

Članak 12.

Povrat iznosa nadležnim tijelima

1.   Samo ESMA može zaračunavati naknade trgovinskim repozitorijima za njihovu registraciju, proširenje registracije, nadzor i priznavanje na temelju ove Uredbe.

2.   ESMA nadležnom tijelu izvršava povrat stvarnih troškova koji su nastali kao posljedica obavljanja zadaća na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 i kao posljedica delegiranja zadaća na temelju članka 74. Uredbe (EU) br. 648/2012 i u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365.

POGLAVLJE IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Izračun privremenih naknada za nadzor

1.   Ako obveza izvješćivanja iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365 u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe počinje u godini nakon registracije trgovinskog repozitorija na temelju članka 5. stavka 5. Uredbe (EU) 2015/2365, trgovinski repozitorij u godini svoje registracije plaća privremenu naknadu za nadzor izračunanu u skladu s dijelom 1. Priloga.

2.   Ako obveza izvješćivanja iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365 u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe počinje u prvih šest mjeseci godine registracije trgovinskog repozitorija na temelju članka 5. stavka 5. Uredbe (EU) 2015/2365, trgovinski repozitorij u godini svoje registracije plaća privremenu naknadu za nadzor izračunanu u skladu s dijelom 2. Priloga.

3.   Ako obveza izvješćivanja iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365 u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe počinje u posljednjih šest mjeseci godine registracije trgovinskog repozitorija na temelju članka 5. stavka 5. Uredbe (EU) 2015/2365, trgovinski repozitorij u godini svoje registracije plaća privremenu naknadu za nadzor izračunanu u skladu s dijelom 3. Priloga.

Članak 14.

Plaćanje naknada za registraciju i naknada za trgovinske repozitorije iz trećih zemalja u 2019.

1.   Trgovinski repozitoriji koji u 2019. podnesu zahtjev za registraciju na temelju članka 5. stavka 5. Uredbe (EU) 2015/2365 plaćaju u cijelosti naknadu za registraciju iz članka 6. u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe ili na dan podnošenja zahtjeva za registraciju, ovisno o tome koji je datum kasniji.

2.   Trgovinski repozitoriji iz trećih zemalja koji u 2019. podnesu zahtjev za priznavanje na temelju članka 19. stavka 4. Uredbe (EU) 2015/2365 plaćaju u cijelosti naknadu za priznavanje iz članka 7. stavaka 1. ili 2., ovisno o tome što je primjenjivo, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe ili na dan podnošenja zahtjeva, ovisno o tome koji je datum kasniji.

3.   Trgovinski repozitoriji iz trećih zemalja priznati u 2019. na temelju članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365 plaćaju u cijelosti godišnju naknadu za nadzor u skladu s člankom 7. stavkom 3. za 2019. u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Uredbe ili u roku od 30 dana nakon što je ESMA obavijestila trgovinski repozitorij o odluci o priznavanju iz članka 19. stavka 7. Uredbe (EU) 2015/2365, ovisno o tome koji je datum kasniji.

Članak 15.

Godišnja naknada za nadzor za 2020. za trgovinske repozitorije koji su registrirani 2019. ili im je u 2019. proširena registracija

1.   Naknada za nadzor trgovinskog repozitorija za 2020. jednaka je ukupnoj godišnjoj naknadi za nadzor utvrđenoj na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) podijeljeno na sve trgovinske repozitorije registrirane 2019., razmjerno s primjenjivim prometom izračunatim na temelju stavka 2.

2.   Za potrebe izračuna godišnje naknade za nadzor za 2020. u skladu s člankom 6. za trgovinski repozitorij registriran u 2019. na temelju članka 5. stavka 5. Uredbe (EU) 2015/2365, primjenjivi promet trgovinskog repozitorija zbroj je sljedećih iznosa

prihoda ostvarenih od osnovnih funkcija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. i

primjenjivih prihoda od pomoćnih usluga trgovinskog repozitorija u skladu s člankom 2. stavcima 1. i 2. u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020.

podijeljenih sa zbrojem

ukupnih prihoda ostvarenih od osnovnih funkcija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. koje su ostvarili svi registrirani trgovinski repozitoriji i

primjenjivih prihoda od pomoćnih usluga u skladu s člankom 2. stavcima 1. i 2. u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. koje su ostvarili svi registrirani trgovinski repozitoriji.

3.   Godišnja naknada za nadzor za 2020. za trgovinske repozitorije registrirane u 2019. plaća se u dva obroka.

Prvi obrok dospijeva 28. veljače 2020. i jednak je naknadi za registraciju koju je trgovinski repozitorij platio u 2019. na temelju članka 5.

Drugi obrok dospijeva 31. listopada 2020. Iznos drugog obroka jednak je godišnjoj naknadi za nadzor izračunanoj u skladu sa stavkom 1. umanjeno za iznos prvog obroka.

Ako je iznos koji je trgovinski repozitorij platio u prvom obroku veći od godišnje naknade za nadzor izračunane u skladu sa stavkom 1., ESMA trgovinskom repozitoriju izvršava povrat razlike između iznosa plaćenog u prvom obroku i godišnje naknade za nadzor izračunane u skladu sa stavkom 1.

4.   ESMA trgovinskim repozitorijima registriranima u 2019. šalje račune za uplatu godišnje naknade za nadzor u obrocima za 2020. najmanje 30 dana prije datuma plaćanja.

5.   Kada revidirani financijski izvještaji za 2020. postanu dostupni, trgovinski repozitoriji registrirani u 2019. obavješćuju ESMA-u o svakoj promjeni primjenjivog prometa izračunanog u skladu sa stavkom 2., koja proizlazi iz razlike između konačnih podataka za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. i privremenih podataka korištenih za izračun na temelju stavka 2.

Trgovinskim repozitorijima zaračunava se razlika između stvarno uplaćene godišnje naknade za nadzor za 2020. na temelju stavka 1. i godišnje naknade za nadzor za 2020. koja se plaća zbog svake promjene primjenjivog prometa iz prvog podstavka.

ESMA šalje račun za svaku dodatnu uplatu iz prethodnih podstavaka najmanje 30 dana prije predmetnog datuma plaćanja.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)

(3)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).


PRILOG

PRIVREMENE NAKNADE TIJEKOM PRVE GODINE

Dio 1.

Privremena naknada za nadzor za godinu registracije trgovinskog repozitorija, ako obveza izvješćivanja počinje u godini koja slijedi

1.

Privremena naknada za nadzor trgovinskog repozitorija niža je od sljedećeg:

(a)

naknade za registraciju trgovinskog repozitorija koja dospijeva u skladu s člankom 5. ove Uredbe;

(b)

naknade za registraciju trgovinskog repozitorija koja dospijeva u skladu s člankom 5. ove Uredbe pomnoženo s omjerom radnih dana u razdoblju od datuma registracije do kraja godine i 150 radnih dana.

Taj se izračun provodi na sljedeći način:

Privremena naknada za nadzor trgovinskog repozitorija = Min (naknada za registraciju, naknada za registraciju * koeficijent)

Formula

2.

Privremena naknada za nadzor plaća se u cijelosti u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Uredbe ili u roku od 30 dana nakon obavijesti iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365, ovisno o tome koji je datum kasniji.

Dio 2.

Privremena naknada za nadzor za godinu registracije trgovinskog repozitorija, ako obveza izvješćivanja počinje tijekom prvih šest mjeseci iste godine

1.

Privremena naknada za nadzor trgovinskog repozitorija jednaka je ukupnoj godišnjoj naknadi za nadzor utvrđenoj na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) ove Uredbe podijeljeno na sve trgovinske repozitorije registrirane te godine, razmjerno primjenjivom prometu izračunanom na temelju stavka 2.

2.

Za potrebe izračuna privremene naknade za nadzor primjenjivi promet trgovinskog repozitorija zbroj je iznosa

prihoda ostvarenih od osnovnih funkcija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja godine u kojoj je trgovinski repozitorij registriran i

primjenjivih prihoda od pomoćnih usluga trgovinskog repozitorija u skladu s člankom 2. stavcima 1. i 2. ove Uredbe, ovisno o tome što je primjenjivo, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja godine u kojoj je trgovinski repozitorij registriran

podijeljeno s ukupnim prihodima ostvarenima od osnovnih funkcija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima i primjenjivim prihodima od pomoćnih usluga svih registriranih trgovinskih repozitorija u skladu s člankom 2. stavcima 1. i 2. ove Uredbe, ovisno o tome što je primjenjivo, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja te godine.

3.

Privremena naknada za nadzor plaća se u dva obroka.

Prvi obrok dospijeva 30 dana nakon obavijesti iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365 i jednak je naknadi za registraciju trgovinskog repozitorija na temelju članka 5. ove Uredbe.

Drugi obrok dospijeva 31. listopada. Iznos drugog obroka jednak je iznosu privremene naknade za nadzor izračunane u skladu sa stavkom 1., umanjeno za iznos prvog obroka.

Ako je iznos koji je trgovinski repozitorij platio u prvom obroku veći od privremene naknade za nadzor izračunane u skladu sa stavkom 1., ESMA trgovinskom repozitoriju nadoknađuje razliku između iznosa plaćenog u prvom obroku i privremene naknade za nadzor izračunane u skladu sa stavkom 1.

4.

Kada revidirani financijski izvještaji za godinu registracije postanu dostupni, trgovinski repozitoriji obavješćuju ESMA-u o svakoj promjeni primjenjivog prometa izračunanog u skladu sa stavkom 1. koja proizlazi iz razlike između konačnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i privremenih podataka korištenih za izračun na temelju stavka 1.

Trgovinskim repozitorijima zaračunava se razlika između stvarno uplaćene godišnje naknade za nadzor za godinu registracije na temelju stavka 3. i godišnje naknade za nadzor za godinu registracije koja se plaća zbog svake promjene primjenjivog prometa iz prvog podstavka.

5.

Ne dovodeći u pitanje stavke od 1. do 4., privremena naknada za nadzor ne smije biti manja od 15 000 EUR.

Dio 3.

Privremena naknada za nadzor za godinu registracije trgovinskog repozitorija, ako obveza izvješćivanja počinje tijekom posljednjih šest mjeseci iste godine

1.

Privremena naknada za nadzor trgovinskog repozitorija jednaka je iznosu ukupne naknade za nadzor utvrđene na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) ove Uredbe, podijeljeno na sve trgovinske repozitorije, razmjerno omjeru naknade za registracije koju je trgovinski repozitorij platio ESMA-i i ukupnih naknada za registraciju koje su svi trgovinski repozitoriji te godine platili ESMA-i.

2.

Naknada utvrđena na temelju stavka 1. dospijeva 30 dana nakon obavijesti iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365.

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/69


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/361

оd 13. prosinca 2018.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 151/2013 u vezi s pristupom podacima u trgovinskim repozitorijima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 81. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (2) izmijenjen je članak 81. stavak 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 dodavanjem više subjekata na popis subjekata kojima trgovinski repozitorij treba pružiti informacije o izvedenicama kako bi ti subjekti mogli ispuniti svoje odgovornosti i mandate. Stoga bi i te subjekte trebalo uključiti u Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 151/2013 (3) uz navođenje informacija i razine pristupa pojedinostima o izvedenicama koje je potrebno dostaviti. Stoga je nužno omogućiti trgovinskim repozitorijima da točno utvrde identitet drugih ugovornih strana i predmetnih transakcija. Pristup koji trgovinski repozitoriji osiguravaju trebao bi uključivati pristup pojedinostima podataka o transakcijama izvedenicama koje je druga ugovorna strana sklopila bez obzira na to je li ta druga ugovorna strana matično društvo ili društvo kći nekog drugog društva ako se zatraženi pristup odnosi na informacije koje su potrebne za ispunjavanje odgovornosti i mandata relevantnog subjekta.

(2)

Brojni subjekti iz članka 81. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 imaju više različitih odgovornosti i mandata. Kako bi se izbjeglo da trgovinski repozitoriji moraju neprestano provjeravati mandat i specifičnu potrebu zbog kojih subjekt traži pristup te tako izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje za te trgovinske repozitorije, primjereno je dopustiti trgovinskim repozitorijima da svakom subjektu omoguće jedinstven pristup koji bi bio dovoljan za odgovornosti i mandate svakog subjekta.

(3)

Pristup subjekata navedenih u članku 81. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 svim pojedinostima o izvedenicama, uključujući pojedinosti o izvedenicama koje trgovinski repozitorij nije prihvatio i pojedinosti nakon provedbe procesa usklađivanja za izvedenice iz članka 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 150/2013 (4), izuzetno je važan kako bi se osiguralo da ti subjekti mogu ispuniti svoje odgovornosti i mandate.

(4)

Neki subjekti iz članka 81. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 odgovorni su za praćenje sistemskih rizika za financijsku stabilnost. Da bi na odgovarajući način izvršavali svoje zadaće, ti subjekti moraju imati pristup najširem spektru sudionika na tržištu i mjesta trgovanja te najsveobuhvatnijim i najdetaljnijim pojedinostima podataka o izvedenicama koje su im dostupne u području njihove nadležnosti koje, ovisno o predmetnom subjektu, može biti država članica, europodručje ili Unija.

(5)

Zbog veze između izvedenica i monetarne politike član Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) iz članka 81. stavka 3. točke (g) Uredbe (EU) br. 648/2012 trebao bi imati pristup podacima o pozicijama za izvedenice izražene u valuti koju izdaje taj član ESSB-a. Podaci o pozicijama trebali bi uključivati podatke o izvedenicama agregirane po kriterijima, uključujući odnosnu imovinu, proizvod i dospijeće za pojedine druge ugovorne strane.

(6)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) te Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) dio su Europskog sustava financijskog nadzora i njihovi su mandati i odgovornosti u smislu financijske stabilnosti i sistemskog rizika vrlo slični onima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA). Stoga je važno da ta tijela kao i ESMA imaju pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama.

(7)

Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (5) uspostavljen je jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM). Trgovinski repozitorij trebao bi stoga osigurati da Europska središnja banka (ESB) ima pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana koja u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma podliježe nadzoru ESB-a u skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013.

(8)

U skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) sanacijskim je tijelima potrebno omogućiti učinkovita sredstva djelovanja u odnosu na subjekte iz članka 1. stavka 1. te direktive kako bi se spriječilo širenje. Stoga bi svako sanacijsko tijelo trebalo imati pristup podacima o transakcijama izvedenicama koje ti subjekti dostave.

(9)

U skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (7) Jedinstveni odbor za sanaciju (SRB) nadležan je za učinkovito i usklađeno funkcioniranje jedinstvenog sanacijskog mehanizma, među ostalim i izradom planova sanacije subjekata iz članka 2. te uredbe. Kako bi se Jedinstvenom odboru za sanaciju omogućila izrada tih planova sanacije, trgovinski repozitorij trebao bi tom odboru osigurati pristup podacima o transakcijama izvedenicama koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014.

(10)

Kako bi se tijelima iz članka 81. stavka 3. točaka (o) i (p) Uredbe (EU) br. 648/2012 omogućilo izvršavanje njihovih odgovornosti i mandata, trebala bi imati pristup podacima koje su dostavile druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir odgovornosti i mandata tih tijela.

(11)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Europskoj komisiji.

(12)

ESMA se prije dostavljanja nacrta regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba savjetovala s relevantnim tijelima i članovima ESSB-a. ESMA je provela i otvorena javna savjetovanja, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(13)

Delegiranu uredbu (EU) br. 151/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) br. 151/2013 mijenja se kako slijedi:

i.

Članak 2. Delegirane uredbe (EU) br. 151/2013 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Pristup pojedinostima o izvedenicama u skladu s odgovornostima i mandatom svakog predmetnog tijela

1.   Trgovinski repozitorij osigurava da pojedinosti podataka o transakcijama izvedenicama koje su dostupne subjektima iz članka 81. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 u skladu sa stavcima od 3. do 17. ovog članka sadržavaju sljedeće podatke:

(a)

izvješća o izvedenicama dostavljena u skladu s tablicama 1. i 2. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 148/2013 (*1), uključujući najnovije stanje transakcija izvedenicama koje nisu dospjele ili nisu bile predmet izvješća s vrstom izmjene „pogreška”, „prijevremeni raskid”, „sažimanje” i „komponenta pozicije” iz polja 93. Tablice 2. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 148/2013;

(b)

relevantne pojedinosti o izvješćima o izvedenicama koja su odbijena u trgovinskom repozitoriju, uključujući sva izvješća o izvedenicama koja su odbijena tijekom prethodnog radnog dana i razloge odbijanja;

(c)

status usklađenja svih izvedenica o kojima je dostavljeno izvješće za koje je trgovinski repozitorij proveo postupak usklađivanja u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe (EU) br. 150/2013.

2.   Trgovinski repozitorij subjektima koji imaju više odgovornosti ili mandata u skladu s člankom 81. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 osigurava jedinstvenu točku pristupa izvedenicama koje su obuhvaćene tim odgovornostima ili mandatima.

3.   Trgovinski repozitorij ESMA-i osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama kako bi mogla izvršavati ovlasti u skladu sa svojim odgovornostima i mandatima.

4.   Trgovinski repozitorij Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (EBA), Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europskom odboru za sistemske rizike (ESRB) osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama.

5.   Trgovinski repozitorij Agenciji za suradnju energetskih regulatora (ACER) osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama ako je odnosna imovina energija.

6.   Trgovinski repozitorij tijelu koje nadzire mjesta trgovanja osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje se izvršavaju na tim mjestima trgovanja.

7.   Trgovinski repozitorij nadzornom tijelu imenovanom u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama ako je odnosna imovina vrijednosni papir koji je izdalo društvo koje ispunjava jedan ili više sljedećih uvjeta:

(a)

društvo je uvršteno za trgovanje na uređenom tržištu u državi članici tog tijela i ponude za preuzimanje vrijednosnih papira tog društva pripadaju u okvir nadzornih odgovornosti i mandata tog tijela;

(b)

sjedište društva nalazi se u državi članici tog tijela i ponude za preuzimanje vrijednosnih papira tog društva pripadaju u okvir nadzornih odgovornosti i mandata tog tijela;

(c)

društvo je ponuditelj, kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (c) Direktive 2004/25/EZ za društva iz točaka (a) i (b) i naknada koju društvo nudi uključuje vrijednosne papire.

8.   Trgovinski repozitorij tijelu iz članka 81. stavka 3. točke (j) Uredbe (EU) br. 648/2012 osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama za tržišta, ugovore, odnosnu imovinu, referentne vrijednosti i druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir nadzornih odgovornosti i mandata tog tijela.

9.   Trgovinski repozitorij članu ESSB-a iz države članice čija je valuta euro osigurava pristup:

(a)

svim podacima o transakcijama izvedenicama ako je referentni subjekt izvedenice osnovan u državi članici tog člana ESSB-a ili u državi članici čija je valuta euro te pripada u područje nadležnosti tog člana u skladu s njegovim nadzornim odgovornostima i mandatima, ili ako je referentna obveza državni dug države članice tog člana ESSB-a ili države članice čija je valuta euro;

(b)

podacima o pozicijama za ugovore o izvedenicama u eurima.

10.   Trgovinski repozitorij tijelu navedenom u članku 81. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 koje prati sistemske rizike za financijsku stabilnost i koje je iz države članice čija je valuta euro osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama sklopljenima na mjestima trgovanja ili transakcijama koje su sklopile središnje druge ugovorne strane i druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir odgovornosti i mandata tog tijela pri praćenju sistemskih rizika za financijsku stabilnost u europodručju.

11.   Trgovinski repozitorij članu ESSB-a iz države članice čija valuta nije euro osigurava pristup:

(a)

svim podacima o izvedenicama na razini transakcija ako je referentni subjekt izvedenice osnovan u državi članici tog člana ESSB-a te pripada u područje nadležnosti tog člana u skladu s njegovim nadzornim odgovornostima i mandatima, ili ako je referentna obveza državni dug države članice tog člana ESSB-a;

(b)

podacima o pozicijama za izvedenice u valuti koju izdaje taj član ESSB-a.

12.   Trgovinski repozitorij tijelu navedenom u članku 81. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 koje prati sistemske rizike za financijsku stabilnost i koje je iz države članice čija valuta nije euro osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama sklopljenima na mjestima trgovanja ili transakcijama koje su sklopile središnje druge ugovorne strane i druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir odgovornosti i mandata tog tijela pri praćenju sistemskih rizika za financijsku stabilnost u državi članici čija valuta nije euro.

13.   Trgovinski repozitorij osigurava da ESB pri obavljanju svojih zadaća u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 ima pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana koja u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma podliježe nadzoru ESB-a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (*2).

14.   Trgovinski repozitorij nadležnom tijelu iz članka 81. stavka 3. točaka (o) i (p) Uredbe (EU) br. 648/2012 osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje su sklopile sve druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir odgovornosti i mandata tog tijela.

15.   Trgovinski repozitorij sanacijskom tijelu iz članka 81. stavka 3. točke (m) Uredbe (EU) br. 648/2012 osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje su sklopile druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir odgovornosti i mandata tog tijela.

16.   Trgovinski repozitorij Jedinstvenom odboru za sanaciju osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje su sklopile druge ugovorne strane na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014.

17.   Trgovinski repozitorij tijelu koje nadzire središnju drugu ugovornu stranu i relevantnom članu Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) koji nadgleda tu središnju drugu ugovornu stranu, ako je to primjenjivo, osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje je ta središnja druga ugovorna strana poravnala.

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 148/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima (SL L 52, 23.2.2013., str. 1.)."

(*2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).”."

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 151/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju podaci koje trgovinski repozitoriji moraju objavljivati i stavljati na raspolaganje te operativnim standardima za agregiranje, usporedbu i pristup podacima (SL L 52, 23.2.2013., str. 33.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 150/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju vezano uz regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju podaci za zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija (SL L 52, 23.2.2013., str. 25.).

(5)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

(6)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190).

(7)  Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30.7.2014., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/74


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/362

оd 13. prosinca 2018.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 150/2013 u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju podaci za zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 56. stavak 3.,

budući da:

(1)

Iskustvo u primjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 150/2013 (2) pokazalo je da su odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 o registraciji trgovinskog repozitorija dobra osnova za razvoj okvira za registraciju trgovinskih repozitorija. Kako bi se taj okvir dodatno učvrstio, Uredba (EU) br. 150/2013 trebala bi odražavati promjenjivu prirodu sektora.

(2)

Uspostava dosljednog okvira za registraciju i proširenje registracije trgovinskih repozitorija i na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 i na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (3) ključna je za osiguranje jednakih tržišnih uvjeta za trgovinske repozitorije i učinkovito obavljanje funkcija repozitorija.

(3)

Funkcija provjere trgovinskih repozitorija od ključne je važnosti za transparentnost tržišta izvedenica i osiguravanje kvalitete podataka. Trgovinski repozitoriji stoga bi trebali dokazati da su uspostavili odgovarajuće sustave i postupke za provjeru potpunosti i točnosti podataka o ugovorima o izvedenicama. Te sustave i postupke stoga bi trebalo detaljnije utvrditi kako bi se učvrstio okvir za registraciju. U njima bi trebalo navesti kako će trgovinski repozitoriji provjeravati autentičnost korisnika, validirati sheme podataka, odobravati bilježenje podataka, validirati logiku i sadržaj podataka, usklađivati podatke o izvedenicama i pružati povratne informacije korisnicima.

(4)

U zahtjevu za registraciju trgovinskog repozitorija trebalo bi navesti detaljne informacije o relevantnim mehanizmima i strukturama interne kontrole, funkciji interne revizije te planu revizije kako bi ESMA mogla procijeniti način na koji ti čimbenici pridonose učinkovitom funkcioniranju trgovinskog repozitorija.

(5)

Kako bi ESMA mogla bolje ocijeniti dobar ugled, iskustvo i vještine članova uprave, višeg rukovodstva i relevantnog rukovodećeg osoblja trgovinskog repozitorija koji podnosi zahtjev, trgovinski repozitorij trebao bi navesti dodatne informacije o tim osobama, uključujući informacije o njihovu znanju i iskustvu u području upravljanja, rada i razvoja informacijske tehnologije.

(6)

Upotreba zajedničkih resursa unutar trgovinskog repozitorija za usluge izvješćivanja o izvedenicama, s jedne strane, i pomoćne usluge ili usluge izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, s druge strane, mogla bi dovesti do širenja operativnih rizika među uslugama. Kako bi se izbjeglo takvo širenje rizika, može biti potrebno osigurati učinkovitu operativnu odvojenost za validaciju, usklađivanje, obradu i vođenje evidencije podataka. Međutim, određene prakse, poput zajedničkog sučelja za više sustava, zajedničke točke za pristup podacima za tijela ili korištenje istih zaposlenika na poslovima prodaje, provjere usklađenosti ili korisničke podrške mogle bi biti manji izvor širenja rizika i stoga ne zahtijevaju nužno operativnu odvojenost. Trgovinski repozitoriji trebali bi stoga uspostaviti odgovarajuću razinu operativne odvojenosti resursa, sustava ili postupaka koji se upotrebljavaju za različite poslovne linije. Ta odvojenost trebala bi se primjenjivati na poslovne linije koje pružaju usluge koje podliježu drugom zakonodavstvu Unije ili zakonodavstvu treće zemlje. Stoga bi trebalo osigurati da zahtjev za registraciju sadržava detaljne i jasne informacije o pomoćnim uslugama ili o drugim poslovnim linijama koje trgovinski repozitorij nudi izvan svoje osnovne djelatnosti usluga repozitorija na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012.

(7)

Solidnost, otpornost i zaštita informatičkih sustava trgovinskih repozitorija ključni su kako bi se osigurala usklađenost s ciljevima Uredbe (EU) br. 648/2012. U skladu s time trgovinski repozitoriji trebali bi dostaviti sveobuhvatne i detaljnije informacije o tim sustavima kako bi ESMA mogla procijeniti solidnost i otpornost njihovih informatičkih sustava. Ako se obavljanje funkcija repozitorija eksternalizira trećim stranama, na razini grupe ili izvan grupe, trgovinski repozitoriji trebali bi dostaviti detaljne informacije o relevantnim aranžmanima o izdvajanju poslovnih procesa kako bi ESMA mogla procijeniti usklađenost s uvjetima za registraciju, među ostalim informacije o sporazumima o razini usluge, o parametrima te o načinu učinkovitog praćenja tih parametara. Naposljetku, trgovinski repozitoriji trebali bi dostaviti informacije o mehanizmima i kontrolama koje uspostavljaju za učinkovito upravljanje potencijalnim rizicima za kibersigurnost te zaštitu podataka od kibernapada.

(8)

Kako bi se bolje ostvarili ciljevi Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu transparentnosti tržišta izvedenica, trgovinski repozitoriji trebali bi dokazati da primjenjuju uvjete za pristup podacima koji se čuvaju u trgovinskim repozitorijima u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 151/2013 (4). Ti uvjeti trebali bi osigurati cjelovitost podataka koji se pružaju tijelima i trgovinskim repozitorijima omogućiti da osiguraju pristup podacima u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 151/2013. U zahtjevu za registraciju stoga bi trebalo navesti podatke o politikama i postupcima trgovinskih repozitorija u skladu s kojima različite kategorije korisnika dostavljaju podatke i pristupaju podacima u trgovinskom repozitoriju. Zbog istog razloga zahtjev za registraciju trebao bi sadržavati opis kanala i mehanizama koji se koriste za javnu objavu informacija o pravilima pristupa podacima koji se čuvaju u trgovinskom repozitoriju. Trgovinski repozitoriji dostavljaju i detaljnije informacije o postupcima koje primjenjuju za provjeru potpunosti i točnosti podataka.

(9)

Naknade povezane s uslugama koje pružaju trgovinski repozitoriji ključne su informacije s pomoću kojih sudionici na tržištu mogu donijeti informiranu odluku. Stoga bi te naknade trebale biti dio zahtjeva za registraciju trgovinskog repozitorija.

(10)

Kako bi ESMA imala polaznu osnovu za planiranje kapaciteta i uspješnosti trgovinskih repozitorija, zahtjevi za registraciju trebali bi sadržavati informacije kojima se dokazuje da trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev ima na raspolaganju potrebna financijska sredstva za kontinuirano obavljanje svojih funkcija trgovinskog repozitorija. Zbog istog razloga zahtjev za registraciju trebao bi sadržavati učinkovite aranžmane za osiguranje kontinuiteta poslovanja. Trgovinski repozitoriji trebali bi posebice pružiti informacije o svojim planovima, postupcima i aranžmanima za upravljanje izvanrednim i kriznim situacijama, uključujući postupke za osiguravanje uredne zamjene izvornog trgovinskog repozitorija ako mu je registracija oduzeta ili ako izvještajna druga ugovorna stranka odluči dostavljati podatke drugom trgovinskom repozitoriju.

(11)

Budući da se sudionici na tržištu i tijela oslanjanju na podatke koji se vode u trgovinskim repozitorijima, u zahtjevu za registraciju trgovinskog repozitorija trebalo bi jasno opisati stroge i učinkovite operativne aranžmane i aranžmane vođenja evidencije. Kako bi se dokazalo kako se jamči povjerljivost i zaštita podataka koji se vode u trgovinskom repozitoriju i omogućila njihova sljedivost, u zahtjevu za registraciju trebalo bi izričito uputiti na uspostavu dnevnika izvješćivanja.

(12)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Europskoj komisiji u skladu s postupkom iz članka 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(13)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje ESMA-ine Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(14)

Delegiranu uredbu (EU) br. 150/2013 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 150/2013

1.

U članku 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija posebice sadržava sljedeće informacije:

(a)

tvrtku podnositelja zahtjeva i registrirano sjedište u Uniji;

(b)

izvadak iz odgovarajućeg trgovačkog ili sudskog registra ili drugi ovjereni dokaz o mjestu osnivanja i opsegu poslovne djelatnosti podnositelja zahtjeva koji su važeći na datum podnošenja zahtjeva;

(c)

informacije o vrstama izvedenica koje podnositelj zahtjeva želi registrirati;

(d)

informacije o tome je li nadležno tijelo podnositelju zahtjeva izdalo odobrenje za rad ili ga je registriralo u državi članici u kojoj ima poslovni nastan te, u tom slučaju, ime tijela i referentni broj koji se odnosi na odobrenje za rad ili registraciju;

(e)

statut podnositelja zahtjeva i, prema potrebi, ostalu zakonom propisanu dokumentaciju u kojoj se navodi da će podnositelj zahtjeva pružati usluge trgovinskog repozitorija;

(f)

zapisnik sa sastanka na kojem je uprava odobrila zahtjev;

(g)

ime i podatke za kontakt osoba odgovornih za usklađenost ili drugog osoblja koje sudjeluje u ocjeni usklađenosti podnositelja zahtjeva;

(h)

plan poslovanja, uključujući informacije o mjestu glavnih poslovnih djelatnosti;

(i)

informacije o svim društvima kćerima i, ako je relevantno, strukturi grupe;

(j)

ostale usluge, osim funkcije trgovinskog repozitorija, koje podnositelj zahtjeva pruža ili planira pružati;

(k)

informacije o eventualnim sudskim, upravnim, arbitražnim ili drugim parničnim postupcima koji su u tijeku, neovisno o vrsti, u kojima sudjeluje podnositelj zahtjeva, a posebno o pitanjima koja se odnose na poreze i nesolventnost te u slučaju kada može doći do značajnih financijskih ili reputacijskih troškova, ili o postupcima koji nisu u tijeku, ali koji ipak mogu imati znatan utjecaj na troškove trgovinskog repozitorija.”.

2.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Politike i postupci

Ako se u okviru zahtjeva dostavljaju informacije o politikama i postupcima, podnositelj zahtjeva osigurava da zahtjev sadržava sljedeće:

(a)

potvrdu da uprava odobrava politike, da više rukovodstvo odobrava postupke te da je više rukovodstvo odgovorno za uvođenje i provedbu politika i postupaka;

(b)

opis organizacije priopćavanja politika i postupaka u okviru podnositelja zahtjeva, načina na koji će se osigurati usklađenost s politikama i svakodnevno praćenje te usklađenosti te osobe koje su odgovorne za usklađenost;

(c)

evidenciju u kojoj se navodi da su zaposlenici i angažirano osoblje upoznati s politikama i postupcima;

(d)

opis mjera koje se moraju donijeti u slučaju kršenja politika i postupaka;

(e)

postupak za izvješćivanje ESMA-e o svim bitnim kršenjima politika ili postupaka koja mogu dovesti do kršenja uvjeta početne registracije.”.

3.

U članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ako ima matično društvo, podnositelj zahtjeva:

(a)

navodi registrirano sjedište tog matičnog društva;

(b)

navodi ima li matično društvo odobrenje za rad odnosno je li registrirano i podliježe nadzoru te u tom slučaju navodi referentni broj i ime nadležnog nadzornog tijela.”.

4.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Interna kontrola

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava detaljne informacije o sustavu interne kontrole podnositelja zahtjeva, među ostalim informacije o funkciji za osiguranje usklađenosti, procjeni rizika, mehanizmima interne kontrole i organizaciji funkcije interne revizije.

2.   Detaljne informacije iz stavka 1. sadržavaju:

(a)

politike interne kontrole podnositelja zahtjeva i odgovarajuće postupke za njihovu dosljednu i djelotvornu provedbu;

(b)

sve politike, postupke i priručnike koji se odnose na praćenje i evaluaciju primjerenosti i djelotvornosti sustava podnositelja zahtjeva;

(c)

sve politike, postupke i priručnike koji se odnose na kontrolu i zaštitu sustava za obradu informacija podnositelja zahtjeva;

(d)

identitet internih tijela zaduženih za evaluaciju relevantnih nalaza interne kontrole.

3.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o aktivnostima interne revizije podnositelja zahtjeva:

(a)

sastav odbora za internu reviziju, njegove nadležnosti i odgovornosti;

(b)

akt o uspostavi funkcije interne revizije te njezine metodologije, standarde i postupke;

(c)

obrazloženje načina izrade i primjene akta o uspostavi funkcije interne revizije, njezine metodologije i postupaka uzimajući u obzir narav i opseg djelatnosti, složenosti i rizike podnositelja zahtjeva;

(d)

plan rada za razdoblje od tri godine nakon datuma podnošenja zahtjeva u kojem se u obzir uzimaju narav i opseg djelatnosti, složenosti i rizici podnositelja zahtjeva.”.

5.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Više rukovodstvo i članovi uprave

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija za svakog člana višeg rukovodstva i svakog člana uprave sadržava sljedeće informacije:

(a)

presliku životopisa;

(b)

detaljne informacije o znanju i iskustvu u području upravljanja, rada i razvoja informacijske tehnologije;

(c)

podatke o osudama zbog kaznenih djela u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka ili u vezi s djelima prijevare ili pronevjere, osobito u obliku službene potvrde ako je ona dostupna u dotičnoj državi članici;

(d)

vlastitu izjavu o dobrom ugledu u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka, u kojoj svaki član višeg rukovodstva i uprave navodi:

i.

je li bio osuđen za bilo koje kazneno djelo u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka ili u vezi s djelima prijevare ili pronevjere;

ii.

je li protiv njega donesena odluka u stegovnom postupku koji je pokrenulo regulatorno tijelo, državno tijelo ili agencija ili se protiv njega vodi takav postupak;

iii.

je li bio predmet negativnog sudskog nalaza u građanskim postupcima pred sudom u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka ili zbog prekršaja ili prijevare u upravljanju poslovanjem;

iv.

je li bio član uprave ili višeg rukovodstva društva kojem je regulatorno tijelo oduzelo registraciju ili odobrenje za rad;

v.

je li mu bilo uskraćeno pravo obavljanja djelatnosti za koje je potrebna registracija ili odobrenje regulatornog tijela;

vi.

je li bio član uprave ili višeg rukovodstva društva nad kojim je pokrenut postupak zbog nesolventnosti ili likvidacije dok je on bio povezan s tim društvom ili u razdoblju od godinu dana nakon što je prestao biti povezan s društvom;

vii.

je li bio član uprave ili višeg rukovodstva društva protiv kojeg je regulatorno tijelo donijelo odluku ili izreklo kaznu;

viii.

je li ga državno, regulatorno ili stručno tijelo na drugi način novčano kaznilo, suspendiralo, zabranilo mu bavljenje djelatnošću ili mu uvelo druge sankcije u vezi s prijevarom, pronevjerom ili u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka;

ix.

je li mu zabranjeno obavljanje dužnosti direktora ili druge rukovoditeljske dužnosti, je li otpušten ili razriješen s dužnosti u društvu zbog povrede dužnosti ili zlouporabe;

(e)

izjavu o mogućem sukobu interesa u kojem više rukovodstvo i članovi uprave mogu biti pri izvršavanju dužnosti te način na koji se ti sukobi rješavaju.”.

6.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Radna sposobnost i primjerenost

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o osoblju podnositelja zahtjeva:

(a)

opći popis osoblja koje trgovinski repozitorij izravno zapošljava, uključujući njihove uloge i kvalifikacije za te uloge;

(b)

poseban opis osoblja izravno zaposlenog na informatičkim poslovima koje je odgovorno za pružanje usluga trgovinskog repozitorija, zajedno s opisom njihovih uloga i kvalifikacija svakog pojedinog zaposlenika;

(c)

opis uloga i kvalifikacija svake osobe odgovorne za internu reviziju, interne kontrole, usklađenost i procjenu rizika;

(d)

identitete članova angažiranog osoblja i onih članova osoblja koji rade u okviru aranžmana o izdvajanju poslovnih procesa;

(e)

podatke o izobrazbi o politikama i postupcima podnositelja zahtjeva i poslovanju trgovinskog repozitorija, uključujući o ispitima ili nekoj drugoj vrsti službene provjere osoblja u vezi s obavljanjem djelatnosti trgovinskog repozitorija.

Opis iz točke (b) uključuje pisani dokaz o stjecanju akademske diplome i iskustvu u području informacijskih tehnologija barem jednog člana rukovodećeg osoblja odgovornog za informatičke poslove.”.

7.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Financijski izvještaji i poslovni planovi

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće financijske i poslovne informacije o podnositelju zahtjeva:

(a)

cjelovit skup financijskih izvještaja izrađenih u skladu s međunarodnim standardima donesenima u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

(b)

ako se na financijske izvještaje podnositelja zahtjeva primjenjuje zakonska revizija u smislu članka 2. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*2), financijski izvještaji sadržavaju revizorsko izvješće o godišnjim i konsolidiranim financijskim izvještajima;

(c)

ako je podnositelj zahtjeva u postupku revizije, ime i nacionalni registracijski broj vanjskog revizora.

2.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava financijski plan poslovanja u kojem se razmatraju različiti poslovni scenariji za usluge trgovinskog repozitorija u referentnom razdoblju od najmanje tri godine i koji uključuje sljedeće dodatne informacije:

(a)

očekivanu razinu aktivnosti izvješćivanja u obliku broja transakcija;

(b)

relevantne fiksne i varijabilne troškove utvrđene u vezi s pružanjem usluga trgovinskog repozitorija na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012;

(c)

pozitivna i negativna odstupanja u vrijednosti od najmanje 20 % u odnosu na utvrđeni scenarij osnovne djelatnosti.

3.   Ako povijesne financijske informacije iz stavka 1. nisu dostupne, zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o podnositelju zahtjeva:

(a)

pro forma izvještaj u kojem se prikazuje odgovarajuća razina sredstava i očekivana poslovna situacija šest mjeseci nakon odobrenja registracije;

(b)

financijski izvještaj za razdoblje tijekom godine ako financijski izvještaji za zatraženo razdoblje još nisu dostupni;

(c)

izvještaj o financijskom položaju, primjerice bilanca, račun dobiti i gubitka, promjene u kapitalu i novčanim tokovima i bilješke koje sadržavaju sažetak računovodstvenih politika i ostale napomene s pojašnjenjem.

4.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava revidirane godišnje financijske izvještaje svih matičnih društava za razdoblje od tri financijske godine koje prethode datumu podnošenja zahtjeva.

5.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava i sljedeće financijske informacije o podnositelju zahtjeva:

(a)

informacije o budućim planovima za osnivanje društava kćeri i mjestu njihova osnivanja;

(b)

opis poslovnih djelatnosti koje podnositelj zahtjeva planira obavljati, uz navođenje djelatnosti svih društava kćeri ili podružnica.

(*1)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.)."

(*2)  Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).”."

8.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Povjerljivost

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava interne politike, postupke i mehanizme za sprečavanje sljedećih upotreba informacija koje se vode u trgovinskom repozitoriju koji podnosi zahtjev:

(a)

u nezakonite svrhe;

(b)

za otkrivanje povjerljivih informacija;

(c)

čija komercijalna upotreba nije dopuštena.

2.   Interne politike, postupci i mehanizmi uključuju interne postupke u pogledu dopuštenja osoblju za pristup podacima s pomoću zaporki, uz navođenje namjene za koju osoblje koristi podatke, opsega podataka kojima se pristupa i svih ograničenja za upotrebu podataka, te detaljne informacije o svim uspostavljenim mehanizmima i kontrolama za djelotvorno upravljanje mogućim rizicima za kibersigurnost i zaštitu podataka od kibernapada.

3.   Podnositelji zahtjeva pružaju ESMA-i informacije o postupcima za vođenje dnevnika za identifikaciju svakog člana osoblja koji pristupa podacima, vremena pristupa, prirode podataka kojima se pristupa i namjene.”.

9.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Informatički resursi i izdvajanje poslovnih procesa

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o informatičkim resursima:

(a)

detaljan opis informatičkog sustava, uključujući relevantne poslovne zahtjeve, funkcionalne i tehničke zahtjeve, arhitekturu i tehnički dizajn sustava, podatkovni model i podatkovne tokove i operacije te administrativne postupke i priručnike;

(b)

korisničku opremu koju je razvio podnositelj zahtjeva radi pružanja usluga relevantnim korisnicima, uključujući presliku svih korisničkih priručnika i internih postupaka;

(c)

politiku ulaganja i obnavljanja u vezi s informatičkim resursima podnositelja zahtjeva;

(d)

aranžmane o izdvajanju poslovnih procesa koje je sklopio podnositelj zahtjeva, uključujući:

i.

detaljne definicije usluga koje će se pružati, uključujući mjerljivi opseg tih usluga, razinu detaljnosti aktivnosti i uvjete u skladu s kojima se te aktivnosti provode te njihove rokove;

ii.

sporazume o razini usluge s jasno definiranim ulogama i odgovornostima, parametrima i ciljevima za svaki ključni zahtjev izdvojenog poslovnog procesa trgovinskog repozitorija, metode koje se koriste za praćenje razine usluge izdvojenih funkcija te mjere ili djelovanja koja se trebaju poduzeti u slučaju neispunjenja ciljeva u pogledu razine usluge;

iii.

presliku ugovora o tim aranžmanima.”.

10.

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Pomoćne usluge

Ako podnositelj zahtjeva, društvo unutar njegove grupe ili društvo s kojim je podnositelj zahtjeva sklopio sporazum koji se odnosi na usluge trgovanja ili usluge poslije trgovanja nudi ili namjerava nuditi pomoćne usluge, njegov zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije:

(a)

opis pomoćnih usluga koje obavlja podnositelj zahtjeva ili društvo unutar njegove grupe i opis svih eventualnih sporazuma koje je trgovinski repozitorij sklopio s društvima koja nude usluge trgovanja, usluge poslije trgovanja ili ostale povezane usluge te preslike takvih sporazuma;

(b)

postupke i politike kojima se osigurava potrebna razina operativne odvojenosti usluga trgovinskog repozitorija podnositelja zahtjeva u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 u pogledu resursa, sustava i postupaka od ostalih poslovnih linija, uključujući poslovne linije koje uključuju pružanje usluga na temelju zakonodavstva Unije ili neke treće zemlje, neovisno o tome vodi li tu zasebnu poslovnu liniju trgovinski repozitorij, društvo koje pripada njegovu holdingu ili bilo koje drugo društvo s kojim je on sklopio sporazum u kontekstu lanca trgovanja ili lanca poslije trgovanja ili poslovne linije.”.

11.

Članci 18., 19. i 20. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 18.

Transparentnost pravila pristupa

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije:

(a)

politike i postupke u skladu s kojima različite kategorije korisnika dostavljaju podatke trgovinskom repozitoriju te pristupaju tim podacima, uključujući i sve postupke na temelju kojih korisnici mogu pristupiti informacijama koje se vode u trgovinskom repozitoriju, pregledavati ih ili mijenjati;

(b)

presliku uvjeta kojima se utvrđuju prava i obveze različitih kategorija korisnika u vezi s informacijama koje se vode u trgovinskom repozitoriju;

(c)

opis različitih kategorija pristupa dostupnih korisnicima;

(d)

politike i postupke pristupa u skladu s kojima ostali pružatelji usluga mogu imati nediskriminirajući pristup informacijama koje se vode u trgovinskom repozitoriju ako su relevantne druge ugovorne stranke dale svoj pisani, dobrovoljni i opozivi pristanak;

(e)

opis kanala i mehanizama koje trgovinski repozitorij koristi za javno objavljivanje informacija o pristupu tom trgovinskom repozitoriju.

2.   Informacije iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) navode se za sljedeće kategorije korisnika:

(a)

interni korisnici;

(b)

izvještajne druge ugovorne stranke;

(c)

subjekti koji podnose izvješće;

(d)

subjekti koji su nadležni za izvješćivanje;

(e)

druge ugovorne stranke koje ne izvješćuju;

(f)

treće strane koje ne izvješćuju;

(g)

subjekti navedeni u članku 81. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(h)

ostale kategorije korisnika ako je primjenjivo.

Članak 19.

Provjera potpunosti i točnosti podataka

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije:

(a)

postupke za provjeru autentičnosti identiteta korisnika koji pristupaju trgovinskom repozitoriju;

(b)

postupke za provjeru potpunosti i točnosti izvedenica o kojima se izvješćuje trgovinski repozitorij;

(c)

postupke za provjeru odobrenja i prava pristupa informatičkom sustavu koje ima subjekt koji izvješćuje u ime izvještajne druge ugovorne stranke;

(d)

postupak za provjeru da u svakom trenutku postoji logičan slijed podataka o izvedenicama o kojima se izvješćuje;

(e)

postupke za provjeru potpunosti i točnosti podataka o izvedenicama o kojima se izvješćuje;

(f)

postupke za usklađivanje podataka između različitih trgovinskih repozitorija ako druge ugovorne stranke dostavljaju podatke različitim trgovinskim repozitorijima;

(g)

postupke za davanje povratnih informacija drugim ugovornim strankama u transakcijama izvedenicama ili trećim stranama koje izvješćuju u njihovo ime o provjerama koje se provode u skladu s točkama od (a) do (e) i rezultatima postupka usklađivanja iz točke (f).

Članak 20.

Transparentnost politike određivanja cijena

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava opis:

(a)

politike određivanja cijena podnositelja zahtjeva, uključujući postojeće popuste i rabate i uvjete za primjenu tih sniženja;

(b)

strukture naknada za pružanje usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga podnositelja zahtjeva, uključujući procijenjeni trošak usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga te informacije o metodama za izračun zasebnog troška koji podnositelj zahtjeva može imati pri pružanju usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga;

(c)

metoda koje podnositelj zahtjeva koristi za stavljanje informacija na raspolaganje svim kategorijama korisnika, uključujući presliku strukture naknada u slučaju odvajanja usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga.”.

12.

Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

Operativni rizik

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava:

(a)

detaljan opis dostupnih resursa i postupaka za utvrđivanje i smanjenje operativnog rizika i drugih bitnih rizika kojima je podnositelj zahtjeva izložen, uključujući presliku relevantnih politika, metodologija, internih postupaka i priručnika;

(b)

opis likvidne neto imovine koja se financira vlasničkim kapitalom za pokriće potencijalnih općih gubitaka poslovanja radi daljnjeg pružanja usluga na načelu trajnosti poslovanja i procjenu dostatnosti njegovih financijskih sredstava radi pokrića operativnih troškova likvidacije ili reorganizacije ključnih poslovnih aktivnosti i usluga tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci;

(c)

plan kontinuiteta poslovanja podnositelja zahtjeva i politiku za ažuriranje tog plana, uključujući sljedeće:

i.

sve poslovne procese, resurse, eskalacijske postupke i povezane sustave neophodne za pružanje usluga trgovinskog repozitorija podnositelja zahtjeva, kao i sve odgovarajuće izdvojene usluge i strategiju, politiku i ciljeve trgovinskog repozitorija za ostvarenje kontinuiteta tih procesa;

ii.

uspostavljene aranžmane s ostalim pružateljima infrastrukture financijskog tržišta, uključujući ostale trgovinske repozitorije;

iii.

aranžmane kojima se osigurava minimalna razina usluge ključnih funkcija i predviđeni rok za ponovnu uspostavu tih procesa;

iv.

najdulji prihvatljivi rok za ponovnu uspostavu poslovnih procesa i sustava, vodeći računa o roku za izvješćivanje trgovinskim repozitorijima kako je predviđeno u članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i količini podataka koju trgovinski repozitorij treba obraditi u tom dnevnom razdoblju;

v.

postupke koji se odnose na evidentiranje incidenata i ponovna ispitivanja;

vi.

program testiranja i rezultate svih testiranja;

vii.

broj dostupnih alternativnih tehničkih i operativnih mjesta, njihovu lokaciju, njihove resurse u usporedbi s glavnim mjestom i uspostavljene postupke za kontinuitet poslovanja u slučaju potrebe upotrebe alternativnih mjesta;

viii.

informacije o pristupu sekundarnom poslovnom mjestu kako bi se osoblju omogućilo da osigura kontinuitet usluge ako lokacija glavnog ureda nije dostupna;

ix.

planove, postupke i aranžmane za djelovanje u izvanrednim situacijama i osiguranje sigurnosti osoblja;

x.

planove, postupke i aranžmane za upravljanje krizama, uključujući koordinaciju općih mjera za kontinuitet poslovanja i njihovu pravovremenu i djelotvornu aktivaciju u okviru zadanog roka za ponovnu uspostavu poslovanja;

xi.

planove, postupke i aranžmane za ponovnu uspostavu komponenti sustava, aplikacija i infrastrukture u okviru zadanog roka za ponovnu uspostavu poslovanja.”;

(d)

opis aranžmana za osiguravanje obavljanja djelatnosti trgovinskog repozitorija podnositelja zahtjeva u slučaju prekida u sustavu i uključivanje korisnika trgovinskih repozitorija i ostalih trećih strana u te aranžmane.

2.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava postupke kojima se osigurava uredna zamjena izvornog trgovinskog repozitorija ako to zahtijeva izvještajna druga ugovorna stranka ili treća strana koja izvješćuje u ime drugih ugovornih stranaka koje ne izvješćuju ili ako je ta zamjena posljedica oduzimanja registracije, te uključuje postupke za prijenos podataka i preusmjeravanje izvještajnih tokova drugim trgovinskim repozitorijima.”.

13.

Članak 22. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 22.

Politika vođenja evidencije

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o zaprimanju i upravljanju podacima, među ostalim sve politike i postupke koje je uspostavio podnositelj zahtjeva kako bi osigurao:

(a)

pravovremen i točan upis dostavljenih informacija;

(b)

vođenje evidencije u dnevniku izvješćivanja o svim dostavljenim informacijama koje se odnose na sklapanje, izmjene i prestanak ugovora o izvedenicama;

(c)

vođenje podataka na internetu i izvan mreže;

(d)

odgovarajuće umnožavanje podataka za potrebe kontinuiteta poslovanja.

2.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o sustavima, politikama i postupcima za vođenje evidencije koji se koriste kako bi se osigurala odgovarajuća izmjena podataka i točan izračun pozicija u skladu s odgovarajućim zakonodavnim ili regulatornim zahtjevima.”.

14.

Članak 23. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 23.

Mehanizmi za dostupnost podataka

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava opis resursa, metoda i kanala kojima se koristi podnositelj zahtjeva kako bi omogućio pristup informacijama u skladu s člankom 81. stavcima 1., 3. i 5. Uredbe (EU) br. 648/2012 te sljedeće informacije:

(a)

postupak za izračun zbirnih pozicija u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 151/2013 (*3) i opis resursa, metoda i kanala kojima će se koristiti trgovinski repozitorij kako bi javnosti olakšao pristup podacima koje sadržava u skladu s člankom 81. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i opis učestalosti ažuriranja, uz presliku odgovarajućih posebnih priručnika i internih politika;

(b)

opis resursa, metoda i opreme kojima se koristi trgovinski repozitorij kako bi relevantnim tijelima olakšao pristup svojim informacijama u skladu s člankom 81. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, učestalosti ažuriranja i kontrola i provjera koje trgovinski repozitorij može uspostaviti za postupak filtriranja pristupa, uz presliku odgovarajućih posebnih priručnika i internih postupaka;

(c)

postupak i opis resursa, metoda i kanala kojima se koristi trgovinski repozitorij kako bi olakšao pravovremeno strukturirano i sveobuhvatno prikupljanje podataka od drugih ugovornih stranaka, kako bi drugim ugovornih strankama u transakcijama s izvedenicama olakšao pristup informacijama u skladu s člankom 80. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012, uz presliku odgovarajućih posebnih priručnika i internih politika.

(*3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 151/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju podaci koje trgovinski repozitoriji moraju objavljivati i stavljati na raspolaganje te operativnim standardima za agregiranje, usporedbu i pristup podacima (SL L 52, 23.2.2013., str. 33.).”"

15.

Umeće se sljedeći članak 23.a:

„Članak 23.a

Izravan i neposredan pristup podacima koji se omogućuje tijelima

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o sljedećem:

(a)

uvjetima u skladu s kojima se tijelima iz članka 81. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 omogućuje izravan i neposredan pristup podacima o izvedenicama koji se vode u trgovinskom repozitoriju u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 151/2013;

(b)

postupku na temelju kojeg se tijelima iz točke (a) omogućuje izravan i neposredan pristup podacima o ugovorima o izvedenicama koji se vode u trgovinskom repozitoriju u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 151/2013;

(c)

postupku kojim se osigurava cjelovitost podataka kojima ta tijela pristupaju.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 150/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, vezano uz regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju podaci za zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija (SL L 52, 23.2.2013., str. 25.).

(3)  Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.)

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 151/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju podaci koje trgovinski repozitoriji moraju objavljivati i stavljati na raspolaganje te operativnim standardima za agregiranje, usporedbu i pristup podacima (SL L 52, 23.2.2013., str. 33.).

(5)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/85


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/363

оd 13. prosinca 2018.

o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 10.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (2), a posebno njezin članak 9. stavak 6.,

budući da:

(1)

Pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima druge ugovorne strane izvješćuju trgovinske repozitorije ili Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) trebale bi se dostavljati u usklađenom formatu radi lakšeg prikupljanja podataka, njihova agregiranja i usporedbe među trgovinskim repozitorijima. Da bi troškovi za drugu ugovornu stranu koja izvješćuje bili što manji, format izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trebao bi biti što usklađeniji s formatom koji je u članku 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća propisan za izvješćivanje o ugovorima o izvedenicama. Ovom se Uredbom stoga propisuje format izvješćivanja za svako polje i izvješćivanje se normira u skladu sa normom ISO koja se uobičajeno primjenjuje u financijskom sektoru.

(2)

Sustav globalnih identifikacijskih oznaka pravnih osoba („LEI”) potpuno je operativan te bi stoga svaka druga ugovorna strana u transakciji financiranja vrijednosnim papirima trebala samo s pomoću tog sustava identificirati pravnu osobu o kojoj izvješćuje. Ta druga ugovorna strana trebala bi se radi učinkovitosti korištenja sustava LEI pobrinuti da referentni podaci koji se odnose na njezin LEI budu ažurni, u skladu s uvjetima ovlaštenog izdavatelja identifikatora pravnih osoba (lokalna operativna jedinica). Radi se na proširenju sustava globalnih identifikatora pravnih osoba radi identifikacije podružnica pravnih osoba. Sve dok proširenje ne bude završeno i dok se ne utvrdi odgovara li potrebama izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima i dok se ova Uredba na odgovarajući način ne izmijeni, za identifikaciju podružnice druge ugovorne strane u kojoj je sklopljena transakcija financiranja vrijednosnim papirima trebalo bi primjenjivati oznaku ISO zemlje u kojoj se ta podružnica nalazi.

(3)

Radi se i na razvoju sustava globalnih jedinstvenih identifikacijskih oznaka transakcije („UTI”). Sve dok ne završi izrada sustava globalnih jedinstvenih identifikacijskih oznaka transakcije i dok se ne utvrdi odgovara li potrebama izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima i dok se ova Uredba na odgovarajući način ne izmijeni, za identifikaciju transakcije financiranja vrijednosnim papirima trebalo bi primjenjivati jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije koju dogovore druge ugovorne strane.

(4)

U članku 4.a Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 (3) utvrđen je postupak na temelju kojega se utvrđuje subjekt koji je dužan izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za izvješćivanje o ugovorima o izvedenicama ako se druge ugovorne strane ne uspiju dogovoriti o subjektu koji je dužan izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije. Da bi se zajamčila usklađenost izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama i o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, trebalo bi utvrditi sličan postupak za druge ugovorne strane koje izvješćuju o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

(5)

Zasad ne postoji uobičajena tržišna praksa utvrđivanja uloge druge ugovorne strane u transakciji financiranja vrijednosnim papirima. Stoga bi trebalo utvrditi posebna pravila kojima se osigurava točna i usklađena identifikacija davatelja i primatelja kolaterala u transakciji financiranja vrijednosnim papirima.

(6)

Za jednu transakciju financiranja vrijednosnim papirima moguće je dostaviti nekoliko izvješća, na primjer u slučaju uzastopnih izmjena te transakcije. Kako bi se zajamčilo temeljito razumijevanje svakog izvješća o transakciji financiranja vrijednosnim papirima i svake takve transakcije u cjelini, izvješća bi trebalo dostavljati kronološki odnosno redoslijedom nastanka događaja o kojima se izvješćuje.

(7)

Kako bi se smanjilo opterećenje zbog izvješćivanja o izmjenama određenih vrijednosti, osobito o vrijednosti kolaterala, danom ili primljenom iznosu nadoknade i ponovnoj uporabi kolaterala, o tim bi pojedinostima trebalo izvješćivati na kraju svakog dana samo ako su se promijenile u odnosu na prethodno izvješće.

(8)

O pojedinostima o preostalom iznosu maržnog kredita trebalo bi izvješćivati na kraju svakog dana ako je poznata neto vrijednost gotovinskog zaduženja u osnovnoj valuti ili ako je tržišna vrijednost kratkih pozicija druge ugovorne strane pozitivna.

(9)

O tržišnoj vrijednosti vrijednosnih papira pozajmljenih drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane trebalo bi izvješćivati na kraju svakog dana. Isto tako, druge ugovorne strane trebale bi na kraju svakog dana izvješćivati o tržišnoj vrijednosti kolaterala.

(10)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji u skladu s postupkom iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (4).

(11)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu provedbenih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

(12)

Kao i za izvješćivanje o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, još su u izradi neki identifikatori i oznake koji će se koristiti za izvješćivanje o ugovorima o izvedenicama. Dok ti identifikatori i oznake ne budu dostupni i dok se ne utvrdi odgovaraju li potrebama izvješćivanja i dok se Provedbena uredba (EU) br. 1247/2012 na odgovarajući način ne izmijeni, za klasifikaciju izvedenica za koje nije dostupna oznaka ISIN ili alternativna identifikacijska oznaka (AII) u skladu s normom ISO 6166 upotrebljava se oznaka za klasifikaciju financijskih instrumenata (CFI) u skladu s normom ISO 10692, dok se za identifikaciju izvješća o izvedenici upotrebljava jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije koju dogovore druge ugovorne strane, kako je utvrđeno u toj uredbi. Kako bi se zajamčili pravna sigurnost u pogledu odgovarajućeg postupka za izmjenu zahtjeva koji se primjenjuju na ugovore o izvedenicama te propisani stupanj usklađenosti izvješćivanja o izvedenicama i o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, Provedbena uredba (EU) br. 1247/2012 trebala bi sadržavati samo upućivanja na zahtjeve koji se zasad odnose na to izvješćivanje.

(13)

Provedbenu uredbu (EU) br. 1247/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Standardi i formati podataka za izvješćivanje o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

Pojedinosti o transakciji financiranja vrijednosnim papirima u izvješću koje se dostavlja na temelju članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365 navode se u skladu sa standardima i formatima utvrđenima u tablicama od 1. do 5. Priloga I. To se izvješće dostavlja u uobičajenom elektroničkom i strojno čitljivom obliku i na uobičajenom predlošku u formatu XML, u skladu s metodologijom iz norme ISO 20022.

Članak 2.

Identifikacija drugih ugovornih strana i ostalih subjekata

1.   U izvješću iz članka 1. identifikator pravne osobe („LEI”) u skladu s normom ISO 17442 upotrebljava se za identifikaciju:

(a)

korisnika koji je pravni subjekt;

(b)

brokera;

(c)

središnje druge ugovorne strane koja je dobila odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012;

(d)

člana sustava poravnanja;

(e)

posrednika kod pozajmljivanja;

(f)

sudionika središnjeg depozitorija vrijednosnih papira;

(g)

druge ugovorne strane koja je pravni subjekt;

(h)

agenta koji je treća strana;

(i)

subjekta koji podnosi izvješće;

(j)

izdavatelja vrijednosnog papira koji je dan ili uzet u zajam ili dan kao kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima.

2.   Druga ugovorna strana u transakciji financiranja vrijednosnim papirima dužna je pobrinuti se da identifikator pravne osobe u skladu s normom ISO 17442 bude obnovljen u skladu uvjetima ovlaštene lokalne operativne jedinice sustava globalnih identifikatora pravnih osoba.

3.   Ako je transakcija financiranja vrijednosnim papirima zaključena uz posredovanje podružnice druge ugovorne strane, za identifikaciju te podružnice druge ugovorne strane u izvješću iz članka 1. upotrebljava se oznaka navedena u polju 7. i polju 8. u tablici 1. Priloga I.

Članak 3.

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije

1.   Za identifikaciju izvješća upotrebljava se jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije koju dogovore druge ugovorne strane u skladu s formatom navedenim u polju 1. u tablici 2. Priloga I.

2.   Ako se druge ugovorne strane ne uspiju dogovoriti o subjektu koji je dužan izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije koja se dodjeljuje izvješću, druge ugovorne strane utvrđuju subjekt koji je dužan izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku u skladu sa sljedećim:

(a)

za poravnane transakcije financiranja vrijednosnim papirima izvršene posredovanjem središnje druge ugovorne strane, središnja druga ugovorna strana u trenutku poravnanja izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za člana sustava poravnanja. Drugu jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje član sustava poravnanja za svoju drugu ugovornu stranu;

(b)

za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su izvršene, ali nisu poravnane posredovanjem središnje druge ugovorne strane, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za svojeg člana izrađuje mjesto trgovanja na kojem je transakcija izvršena;

(c)

za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje je potvrdila i poravnala središnja druga ugovorna strana, središnja druga ugovorna strana u trenutku poravnanja izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za člana sustava poravnanja. Drugu jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje član sustava poravnanja za svoju drugu ugovornu stranu;

(d)

za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje je središnja druga ugovorna strana elektronički potvrdila, ali ih nije poravnala, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje platforma za potvrdu trgovanja u trenutku potvrđivanja;

(e)

na sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima osim onih iz točaka od (a) do (d), primjenjuje se sljedeće:

i.

ako financijske druge ugovorne strane transakciju financiranja vrijednosnim papirima zaključe s nefinancijskim drugim ugovornim stranama, financijske druge ugovorne strane izrađuju jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije;

ii.

za sve transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, osim onih iz točke i., jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje izdavatelj kolaterala iz članka 4.;

iii.

za sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima, osim onih iz točaka i. i ii., jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje izdavatelj kolaterala iz članka 4.

3.   Druga ugovorna strana koja izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije pravovremeno dostavlja tu jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije drugoj ugovornoj strani kako bi ona mogla ispuniti svoju obvezu izvješćivanja.

Članak 4.

Uloga druge ugovorne strane u ugovoru

1.   Uloga druge ugovorne strane u ugovoru o izvedenicama iz polja 9 u tablici 1. Priloga I. određuje se u skladu sa stavcima od 2. do 4.

2.   U repo transakcijama, transakcijama kupnje i ponovne prodaje i transakcijama prodaje i ponovne kupnje, druga ugovorna strana koja kupuje vrijednosne papire, robu ili zajamčena prava koja se odnose na pravo vlasništva nad vrijednosnim papirima ili robom u početnom ili promptnom dijelu transakcije koja ih pristane prodati po određenoj cijeni na budući datum u završnom ili terminskom dijelu transakcije, navodi se kao primatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I. Druga ugovorna strana koja prodaje te vrijednosne papire, robu ili zajamčena prava navodi se kao davatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I.

3.   U transakcijama pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, druga ugovorna strana koja pozajmljuje vrijednosne papire ili robu uz uvjet da primatelj vrati istovrijedne vrijednosne papire ili robu na neki budući datum ili na zahtjev druge ugovorne strane koja ih prenosi, navodi se kao primatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I. Druga ugovorna strana koja uzima u zajam te vrijednosne papire ili robu navodi se kao davatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I.

4.   U transakcijama odobravanja maržnih kredita, primatelj kredita odnosno druga ugovorna strana kojoj se kredit odobrava u zamjenu za kolateral navodi se kao davatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I. Davatelj kredita odnosno druga ugovorna strana koja odobrava kredit u zamjenu za kolateral, navodi se kao primatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I.

Članak 5.

Učestalost izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

1.   Sva izvješća o pojedinostima transakcije financiranja vrijednosnim papirom navedenima u članku 1. stavku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/356 (5) dostavljaju se kronološki odnosno redoslijedom nastanka događaja o kojima se izvješćuje.

2.   Druga ugovorna strana u transakciji odobravanja maržnih kredita izvješćuje o pojedinostima o preostalom iznosu maržnog kredita na kraju svakog dana ako je poznata neto vrijednost gotovinskog zaduženja u osnovnoj valuti ili ako je tržišna vrijednost kratkih pozicija druge ugovorne strane pozitivna.

3.   Druga ugovorna strana u transakciji financiranja vrijednosnim papirima o svim promjenama pojedinosti koje se odnose na podatke o kolateralu izvješćuje u poljima od 75. do 94. u tablici 2. Priloga I. s vrstom izmjene „Ažuriranje kolaterala”. Druga ugovorna strana izvješćuje o tim izmijenjenim pojedinostima na kraju svakog dana sve dok ne izvijesti o prekidu transakcije financiranja vrijednosnim papirima ili dok ne izvijesti o transakciji financiranja vrijednosnim papirima s vrstom izmjene „Pogreška” ili do datuma dospijeća transakcije financiranja vrijednosnim papirima, ovisno o tome što nastupi ranije.

4.   Druga ugovorna strana u neizvršenoj transakciji financiranja vrijednosnim papirima o svim promjenama na kraju dana tržišne vrijednosti vrijednosnih papira danih ili uzetih u zajam izvješćuje u polju 57. u tablici 2. Priloga I. s vrstom izmjene „Ažuriranje vrednovanja”. Druga ugovorna strana izvješćuje o promjeni tržišne vrijednosti na kraju svakog dana sve dok ne izvijesti o prekidu transakcije financiranja vrijednosnim papirima ili dok ne izvijesti o transakciji financiranja vrijednosnim papirima s vrstom izmjene „Pogreška” ili do datuma dospijeća transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

5.   Druga ugovorna strana o svim promjenama ukupnog danog ili primljenog iznosa nadoknade za sve poravnane transakcije financiranja vrijednosnim papirima na kraju svakog dana izvješćuje u poljima od 8. do 19. u tablici 3. Priloga I. s vrstom izmjene „Ažuriranje iznosa nadoknade” nakon što je prvo izvijestila o ukupnom iznosu danog ili primljenog iznosa nadoknade s vrstom izmjene „Novo”.

6.   Druga ugovorna strana o svim promjenama vrijednosti ponovno upotrijebljenog kolaterala, ponovnog ulaganja u novcu i izvora financiranja na kraju svakog dana izvješćuje u poljima od 8. do 14. u tablici 4. Priloga I. s vrstom izmjene „Ažuriranje ponovne upotrebe” nakon što je izvijestila o relevantnim vrijednostima s vrstom izmjene „Novo”.

Članak 6.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 1247/2012

Provedbena uredba (EU) br. 1247/2012 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Izvedenica se klasificira u polju 4. u tablici 2. iz Priloga upotrebom klasifikacijske oznake financijskog instrumenta (CFI) u skladu s normom ISO 10692.”;

(b)

stavci 8. i 9. brišu se.

(2)

U članku 4.a stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za identifikaciju izvješća upotrebljava se jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije koju dogovore druge ugovorne strane.”;

(3)

Prilog se zamjenjuje tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1247/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (SL L 352, 21.12.2012., str. 20.).

(4)  SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se dostavljaju trgovinskim repozitorijima (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista).


PRILOG I.

Formati izvješća o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima iz članka 4. stavaka 1. i 5. Uredbe (EU) 2015/2365

Tablica 1.

Podaci o drugoj ugovornoj strani

Br.

Polje

Format

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601.

2

Subjekt koji podnosi izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

3

Izvještajna druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

4

Vrsta izvještajne druge ugovorne strane

F = financijska druga ugovorna strana

N = nefinancijska druga ugovorna strana

5

Sektor izvještajne druge ugovorne strane

Klasifikacija financijskih drugih ugovornih strana:

„CDTI” – kreditna institucija koja je dobila odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1) ili Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (2) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registracija u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„INVF” – investicijsko društvo koje je dobilo odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registracija u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„INUN” – društvo za osiguranje koje je dobilo odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) (Solventnost II) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„AIFD” – alternativni investicijski fond (AIF) kojim upravljaju upravitelji alternativnih investicijskih fondova (UAIF-ovi) koji je dobio odobrenje za rad ili je registriran u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„ORPI” – institucija za strukovno mirovinsko osiguranje koja je dobila odobrenje za rad ili je registrirana u skladu s Direktivom 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„CCPS” – središnja druga ugovorna strana koja je dobila odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„REIN” – društvo za reosiguranje koje je dobilo odobrenje za rad u skladu s Direktivom Solventnost II ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„CSDS” – središnji depozitorij vrijednosnih papira koji je dobio odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (8) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„UCIT” – subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i društvo koje njime upravlja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

Taksonomija za nefinancijske druge ugovorne strane. Kategorije navedene u nastavku odgovaraju glavnim odjeljcima statističke klasifikacije NACE kako je definirana u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (10)

„A” – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

„B” – Rudarstvo i vađenje

„C” – Prerađivačka industrija

„D” – Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

„E” – Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

„F” – Građevinarstvo

„G” – Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

„H” – Prijevoz i skladištenje

„I” – Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

„J” – Informacije i komunikacija

„K” – Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

„L” – Poslovanje nekretninama

„M” – Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

„N” – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

„N” – Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

„P” – Obrazovanje

„Q” – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

„R” – Umjetnost, zabava i rekreacija

„S” – Ostale uslužne djelatnosti

„T” – Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

„U” – Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

6

Dodatna sektorska klasifikacija

„ETFT” – ETF

„MMFT” – MMF

„REIT” – REIT

„OTHR” – Ostalo

7

Podružnica izvještajne druge ugovorne strane

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1

8

Podružnica druge druge ugovorne strane

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1

9

Uloga druge ugovorne strane u ugovoru

„TAKE” – primatelj kolaterala

„GIVE” – davatelj kolaterala

10

Subjekt odgovoran za izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

11

Druga druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

Oznaka klijenta (najviše 50 alfanumeričkih znakova).

12

Država druge druge ugovorne strane

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1 alpha-2

13

Korisnik

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

Oznaka klijenta (najviše 50 alfanumeričkih znakova).

14

Agent koji je treća strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

15

Posrednik

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

16

Član sustava poravnanja

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

17

Sudionik ili neizravni sudionik središnjeg depozitorija vrijednosnih papira (CSD)

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

18

Posrednik kod pozajmljivanja

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.


Tablica 2.

Podaci o zajmovima i kolateralima

Br.

Polje

Format

1

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije (UTI)

Najviše 52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:

dopuštena su samo velika slova od A do Z i znamenke od 0 do 9.

2

Broj za praćenje izvješća

Najviše 52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:

dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9.

3

Datum događaja

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

4

Vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima

„SLEB” – pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane

„SBSC” – transakcija kupnje i ponovne prodaje i transakcija prodaje i ponovne kupnje

„REPO” – repo transakcija

„MGLD” – transakcija odobravanja maržnih kredita

5

Poravnano

„točno”

„netočno”

6

Poravnano Vremenski žig

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601.

7

Središnja druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

8

Mjesto trgovanja

Identifikacijska oznaka tržišta (MIC) u skladu s normom ISO 10383, četiri alfanumerička znaka

Ako postoji na mjestu trgovanja, koristi se identifikacijska oznaka segmenta tržišta.

9

Vrsta okvirnog ugovora

„MRAA” – MRA

„GMRA” – GMRA

„MSLA” – MSLA

„GMSL” – GMSLA

„ISDA” – ISDA

„DERP” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR” – China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA” – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA” – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB” – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

„CHRA” – Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA” – German Master Agreement

„JPBR” – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA” – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA” – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI” – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL” – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL” – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL” – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL” – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL” – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG” – bilateralni ugovor

„CSDA” – bilateralni ugovor o središnjem depozitoriju vrijednosnih papira

ili „OTHR” ako vrsta okvirnog ugovora nije na navedenom popisu.

10

Druge vrste okvirnog ugovora

Najviše 50 alfanumeričkih znakova

11

Verzija okvirnog ugovora Verzija

Godina u formatu GGGG u skladu s normom ISO 8601

12

Vremenski žig izvršenja Vremenski žig

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

13

Datum valute (Početni datum)

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

14

Datum dospijeća (Završni datum)

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

15

Datum prekida transakcije

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

16

Najkraće razdoblje za obavijest

Cijelo polje s najviše tri znamenke.

17

Najraniji datum za opoziv

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

18

Pokazatelj prihvatljivog kolaterala

„SPEC” – specifični kolateral

„GENE” – prihvatljivi kolateral

19

Pokazatelj isporuke po vrijednosti (DBV)

„točno”

„netočno”

20

Metoda davanja kolaterala

„TTCA” – ugovor o kolateralu s prijenosom prava vlasništva

„SICA” – ugovor o vrijednosnim papirima kao financijskom kolateralu

„SIUR” – ugovor o vrijednosnim papirima kao financijskom kolateralu s pravom korištenja i raspolaganja

21

Neodređen rok

„točno”

„netočno”

22

Mogućnost raskida

„EGRN” – automatsko produljenje

„ETSB” – moguće produljenje

„NOAP” – nije primjenjivo

U slučaju odobravanja maržnih kredita, ponavljaju se atributi navedeni u poljima od 23 do 34 i ispunjavaju za svaku valutu maržnog kredita.

23

Fiksna kamatna stopa

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

24

Metoda izračuna dana

Oznaka metode izračuna dana:

„A001” – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002” – IC30365

„A003” – IC30Actual

„A004” – Actual360

„A005” – Actual365Fixed

„A006” – ActualActualICMA

„A007” – IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008” – ActualActualISDA

„A009” – Actual365LorActuActubasisRule

„A010” – ActualActualAFB

„A011” – IC30360ICMAor30360basicrule

„A012” – IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013” – IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014” – Actual365NL

Ili najviše 35 alfanumeričkih znakova, ako metoda obračuna dana nije na navedenom popisu.

25

Promjenjiva kamatna stopa

Oznaka indeksa za izračun promjenjive kamatne stope

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury (riznica)

„SWAP” – SWAP (ugovor o razmjeni)

„FUSW” – Future SWAP (terminski ugovor o razmjeni)

Ili najviše 25 alfanumeričkih znakova, ako referentna kamatna stopa nije na navedenom popisu.

26

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

27

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope.

Najviše 3 numerička znaka

28

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

29

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama.

Najviše 3 numerička znaka

30

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za repo transakcije među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

31

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope u repo transakcijama među drugim ugovornim stranama.

Najviše 3 numerička znaka

32

Kamatni raspon