ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 80

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
22. ožujka 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2019/459 od 21. ožujka 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 270/2011 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/460 оd 30. siječnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata ( 1 )

8

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/461 оd 30. siječnja 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/522 u pogledu izuzeća Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine iz područja primjene Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

10

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/462 оd 30. siječnja 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 u pogledu izuzeća Središnje banke Ujedinjene Kraljevine od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja iz Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

13

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/463 оd 30. siječnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata ( 1 )

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/464 оd 21. ožujka 2019. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 412/2013 na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

18

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/465 оd 21. ožujka 2019. o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za trideset i četvrti djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080

25

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/466 od 18. ožujka 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu izmjene Priloga XXVII. tom Sporazumu

26

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/467 od 21. ožujka 2019. o izmjeni Odluke 2011/173/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini

39

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/468 od 21. ožujka 2019. o izmjeni Odluke 2011/172/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

40

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/469 оd 20. ožujka 2019. o izmjeni Provedbene odluke 2014/909/EU u pogledu razdoblja primjene zaštitnih mjera koje se odnose na pojavu etinioze u Italiji (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2044)  ( 1 )

47

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/470 оd 20. ožujka 2019. o stavljanju izvan snage Odluke 2005/779/EZ o mjerama zaštite zdravlja životinja od vezikularne enterovirusne bolesti svinja u Italiji (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2045)  ( 1 )

49

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/471 оd 20. ožujka 2019. o odobrenju plana za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod divljih svinja na određenim područjima Mađarske (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2073)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/459

od 21. ožujka 2019.

o provedbi Uredbe (EU) br. 270/2011 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 270/2011 od 21. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu (1), a posebno njezin članak 12. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 21. ožujka 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 270/2011.

(2)

Prilog I. trebalo bi nadopuniti informacijama o pravu na obranu i pravu na djelotvornu sudsku zaštitu.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 270/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 270/2011 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL L 76, 22.3.2011., str. 4.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EU) br. 270/2011 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

A.   Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 2. stavka 1.

 

Ime

(i mogući nadimci)

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi uvrštenja na popis

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Bivši predsjednik Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 4.5.1928.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Supruga Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 28.2.1941.

Žena

Povezana s Mohamedom Hosnijem Esayedom Mubarakom, protiv kojeg su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 26.11.1960.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Supruga Alaa Mohameda Elsayeda Mubaraka, sina bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 5.10.1971.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava i koja je povezana s Alaom Mohamedom Hosnijem Esayedom Mubarakom.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 28.12.1963.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Supruga Gamala Mahameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 13.10.1982.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava i koja je povezana s Gamalom Mohamedom Hosnijem Esayedom Mubarakom.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Bivši ministar turizma

Datum rođenja: 20.2.1959.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Bivši ministar unutarnjih poslova

Datum rođenja: 1.3.1938.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Supruga Habiba Ibrahima Eladlija

Datum rođenja: 23.1.1963.

Žena

Osoba protiv koje je na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenut sudski postupak zbog nezakonitog prisvajanje državnih sredstava i koja je povezana s Habibom Ibrahimom Eladlijem.

B.   Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu u skladu s egipatskim pravom:

Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu

Iz članaka 54., 97. i 98. egipatskog Ustava, članaka 77., 78., 124., 199., 214., 271., 272. i 277. egipatskog Zakona o kaznenom postupku te članaka 93. i 94. egipatskog Zakona o odvjetništvu (Zakon br. 17 iz 1983.) proizlazi da su sljedeća prava zajamčena egipatskim pravom:

svaka osoba osumnjičena ili optužena za kazneno djelo ima:

1.

pravo na sudsko preispitivanje svakog akta ili upravne odluke;

2.

pravo da se brani sama ili uz pravnu pomoć po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava platiti pravnu pomoć, ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, kad to nalažu interesi pravde,

svaka osoba optužena za kazneno djelo ima:

1.

pravo na to da u najkraćem roku, detaljno i na jeziku koji razumije, bude obaviještena o prirodi i razlozima optužbe protiv nje;

2.

pravo na dovoljno vremena i mogućnosti za pripremanje obrane;

3.

pravo na to da ispituje ili dade ispitati svjedoke optužbe te da osigura nazočnost i ispitivanje svjedokâ obrane pod istim uvjetima kao i svjedokâ optužbe;

4.

pravo na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se koristi na sudu.

Primjena prava na obranu i prava na djelotvornu sudsku zaštitu

1.   Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Mubaraka poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Prvi predmet

G. Mubarak optužen je 27. lipnja 2013. s još dvjema osobama za nezakonito prisvajanje javnih sredstava te je 17. studenoga 2013. pokrenut postupak pred Kaznenim sudom u Kairu. Sud je 21. svibnja 2014. osudio sva tri optuženika. Optuženici su osporavali presudu pred Kasacijskim sudom. Kasacijski je sud 13. siječnja 2015. ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje. Tijekom ponovnog suđenja 4. i 29. travnja 2015. predstavljeni su usmeni i pismeni podnesci stranaka. Kazneni je sud u Kairu 9. svibnja 2015. optuženike proglasio krivima i naložio povrat nezakonito prisvojenih sredstava te plaćanje novčane kazne. Podnesena je žalba Kasacijskom sudu 24. svibnja 2015. Kasacijski je sud 9. siječnja 2016. potvrdio presude. Optuženici su 8. ožujka 2016. postigli nagodbu u okviru Stručnog odbora koji je 2015. osnovan uredbom premijera br. 2873. Kabinet ministara tu je nagodbu odobrio 9. ožujka 2016. Nagodba nije podnesena Kasacijskom sudu radi dobivanja konačnog odobrenja glavnog državnog odvjetnika jer Stručni odbor nije bio nadležni odbor. Optuženici mogu podnijeti zahtjev za nagodbu nadležnom odboru, Nacionalnom odboru za povrat imovine koja se nalazi u inozemstvu (NCRAA).

Drugi predmet

Istraga koja se odnosi na nezakonito prisvajanje javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Mubaraka nisu bili poštovani.

3.   Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Alae Mubaraka poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Nalog za zamrzavanje

Glavni državni odvjetnik izdao je 28. veljače 2011. nalog kojim se g. Alau Mubaraku i drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom i sredstvima u skladu s člankom 208. točkom (a) egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što glavnom državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. Nadležni kazneni sud 8. ožujka 2011. potvrdio je odluku o zabrani. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. G. Alaa Mubarak nije osporavao presudu od 8. ožujka 2011.

Prvi predmet

Optuženik je 30. svibnja 2012. s još jednom osobom upućen na sud pred kojim se vodi postupak (Kazneni sud u Kairu). Sud je 6. lipnja 2013. predmet vratio državnom odvjetništvu zbog provođenja daljnje istrage. Po završetku istrage predmet je ponovno upućen sudu. Kazneni sud u Kairu 15. rujna 2018. donio je presudu kojom se: i. od stručnog odbora kojega je imenovao traži da dopuni izvješće o izvozu koje je u srpnju 2018. predao sudu, ii. nalaže uhićenje optuženikâ te iii. traži upućivanje optuženikâ Nacionalnom odboru za povrat imovine koja se nalazi u inozemstvu (NCRAA) s ciljem mogućeg mirenja. Optuženici su uspješno osporili nalog za uhićenje te je predmet, nakon prijedloga o izuzeću sudskog vijeća, upućen drugom sastavu kaznenog suda kako bi se provjerila osnovanost.

Drugi predmet

G. Alaa Mubarak 27. lipnja 2013. s još dvjema osobama optužen je zbog nezakonitog prisvajanja javnih sredstava te je 17. studenoga 2013. pokrenut postupak pred Kaznenim sudom u Kairu. Sud je 21. svibnja 2014. osudio sva tri optuženika. Optuženici su osporavali presudu pred Kasacijskim sudom. Kasacijski je sud 13. siječnja 2015. ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje. Tijekom ponovnog suđenja 4. i 29. travnja 2015. predstavljeni su usmeni i pismeni podnesci stranaka.

Kazneni je sud u Kairu 9. svibnja 2015. optuženike proglasio krivima, naložio povrat nezakonito prisvojenih sredstava te plaćanje novčane kazne. Podnesena je žalba Kasacijskom sudu 24. svibnja 2015. Kasacijski je sud 9. siječnja 2016. potvrdio presude. Optuženici su 8. ožujka 2016. postigli nagodbu u okviru Stručnog odbora koji je 2015. osnovan uredbom premijera br. 2873. Kabinet ministara tu je nagodbu odobrio 9. ožujka 2016. Nagodba nije podnesena Kasacijskom sudu radi dobivanja konačnog odobrenja glavnog državnog odvjetnika jer Stručni odbor nije bio nadležni odbor. Optuženici mogu podnijeti zahtjev za nagodbu nadležnom odboru, Nacionalnom odboru za povrat imovine koja se nalazi u inozemstvu (NCRAA).

Treći predmet

Istraga koja se odnosi na nezakonito prisvajanje javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Alae Mubaraka nisu bili poštovani.

4.   Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu gđe Rasekh poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Nalog za zamrzavanje

Glavni državni odvjetnik izdao je 28. veljače 2011. nalog kojim se gđi Rasekh i drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom i sredstvima u skladu s člankom 208. točkom (a) egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što glavnom državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. Nadležni kazneni sud 8. ožujka 2011. potvrdio je odluku o zabrani. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. Gđa Rasekh nije osporavala presudu od 8. ožujka 2011.

Predmet

Istraga koja se odnosi na nezakonito prisvajanje javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu gđe Rasekh nisu bili poštovani.

5.   Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Gamala Mubaraka poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Nalog za zamrzavanje

Glavni državni odvjetnik izdao je 28. veljače 2011. nalog kojim se g. Gamalu Mubaraku i drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom i sredstvima u skladu s člankom 208. točkom (a) egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što glavnom državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. Nadležni kazneni sud 8. ožujka 2011. potvrdio je odluku o zabrani. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. G. Gamal Mubarak nije osporavao presudu od 8. ožujka 2011.

Prvi predmet

G. Gamal Mubarak i još jedna osoba 30. svibnja 2012. upućeni su na sud pred kojim se vodi postupak (Kazneni sud u Kairu). Sud je 6. lipnja 2013. predmet vratio državnom odvjetništvu zbog provođenja daljnje istrage. Po završetku istrage predmet je ponovno upućen sudu. Kazneni sud u Kairu 15. rujna 2018. donio je presudu kojom se: i. od stručnog odbora kojega je imenovao traži da dopuni izvješće o izvozu koje je u srpnju 2018. predao sudu, ii. nalaže uhićenje optuženikâ te iii. traži upućivanje optuženikâ Nacionalnom odboru za povrat imovine koja se nalazi u inozemstvu (NCRAA) s ciljem mogućeg mirenja. Optuženici su uspješno osporili nalog za uhićenje te je predmet, nakon prijedloga o izuzeću sudskog vijeća, upućen drugom sastavu kaznenog suda kako bi se provjerila osnovanost.

Drugi predmet

G. Gamal Mubarak 27. lipnja 2013. s još dvjema osobama optužen je zbog nezakonitog prisvajanja javnih sredstava te je 17. studenoga 2013. pokrenut postupak pred Kaznenim sudom u Kairu. Sud je 21. svibnja 2014. osudio sva tri optuženika. Optuženici su osporavali presudu pred Kasacijskim sudom. Kasacijski je sud 13. siječnja 2015. ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje. Tijekom ponovnog suđenja 4. i 29. travnja 2015. predstavljeni su usmeni i pismeni podnesci stranaka. Kazneni je sud u Kairu 9. svibnja 2015. optuženike proglasio krivima, naložio povrat nezakonito prisvojenih sredstava te plaćanje novčane kazne. Podnesena je žalba Kasacijskom sudu 24. svibnja 2015. Kasacijski je sud 9. siječnja 2016. potvrdio presude. Optuženici su 8. ožujka 2016. postigli nagodbu u okviru Stručnog odbora koji je 2015. osnovan uredbom premijera br. 2873. Kabinet ministara tu je nagodbu odobrio 9. ožujka 2016. Nagodba nije podnesena Kasacijskom sudu radi dobivanja konačnog odobrenja glavnog državnog odvjetnika jer Stručni odbor nije bio nadležni odbor. Optuženici mogu podnijeti zahtjev za nagodbu nadležnom odboru, Nacionalnom odboru za povrat imovine koja se nalazi u inozemstvu (NCRAA).

Treći predmet

Istraga koja se odnosi na nezakonito prisvajanje javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. G. Gamal Mubarak ispitan je tijekom istražnog postupka. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Gamala Mubaraka nisu bili poštovani.

6.   Khadiga Mahmoud El Gammal

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu gđe El Gammal poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Nalog za zamrzavanje

Glavni državni odvjetnik izdao je 28. veljače 2011. nalog kojim se gđi Khadigi El Gammal i drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom i sredstvima u skladu s člankom 208. točkom (a) egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što glavnom državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. Nadležni kazneni sud 8. ožujka 2011. potvrdio je odluku o zabrani. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. Gđa El Gammal nije osporavala presudu od 8. ožujka 2011.

Predmet

Istraga koja se odnosi na nezakonito prisvajanje javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu gđe El Gammal nisu bili poštovani.

15.   Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Garranaa poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Predmet

Istraga koja se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Garranae nisu bili poštovani.

18.   Habib Ibrahim Habib Eladli

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Eladlija poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Predmet

Istražni je sudac uputio g. Eladlija nadležnom sudu pod optužbom nezakonitog prisvajanja javnih sredstava. Sud je 7. veljače 2016. donio odluku o zamrzavanju imovine g. Eladlija, njegove supruge i maloljetnog sina. Na temelju te odluke suda glavni državni odvjetnik izdao je 10. veljače 2016. nalog o zamrzavanju u skladu s člankom 208. točkom (a) egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što glavnom državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. Sud je 15. travnja 2017. osudio optuženika. Optuženik je osporavao presudu pred Kasacijskim sudom koji je ukinio presudu 11. siječnja 2018. i naložio ponovno suđenje. Novo je suđenje još uvijek u tijeku.

19.   Elham Sayed Salem Sharshar

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu gđe Sharshar poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Nalog za zamrzavanje

Istražni je sudac uputio supruga gđe Sharshar nadležnom sudu pod optužbom nezakonitog prisvajanja javnih sredstava. Sud je 7. veljače 2016. donio odluku o zamrzavanju imovine njezinog supruga, njezine imovine i imovine njihovog maloljetnog sina. Na temelju te odluke suda glavni državni odvjetnik izdao je 10. veljače 2016. nalog o zamrzavanju u skladu s člankom 208. točkom (a) egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. Gđa Sharshar nije osporavala sudsku presudu.


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/460

оd 30. siječnja 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 1. stavak 6.,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj od dana stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine nakon te obavijesti, osim ako Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Sporazum o povlačenju kako je dogovoren među pregovarateljima sadržava mehanizme za primjenu odredbi prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj nakon datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu. Ako taj sporazum stupi na snagu, Uredba (EU) br. 648/2012, uključujući izuzeće iz članka 1. stavka 4. točke (a) te uredbe, primjenjivat će se u skladu s tim sporazumom na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja te će se prestaju primjenjivati nakon isteka tog razdoblja.

(3)

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije značilo bi, u nedostatku posebnih odredbi, da se izuzeće za članove Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i tijela ostalih država članica koja obavljaju slične zadaće te ostala javna tijela Unije koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom iz članka 1. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 648/2012 više ne bi primjenjivalo na središnju banku Ujedinjene Kraljevine ili na ostala javna tijela koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom.

(4)

Komisija je ocijenila međunarodni tretman središnjih banaka i javnih tijela koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom u skladu sa zakonima koji će se primjenjivati u Ujedinjenoj Kraljevini nakon njezina povlačenja iz Unije te je svoje zaključke iznijela Europskom parlamentu i Vijeću. Konkretno, Komisija je provela komparativnu analizu tog tretmana i standarda upravljanja rizicima koji se primjenjuju na transakcije izvedenicama tih tijela i središnjih banaka u Ujedinjenoj Kraljevini.

(5)

Komisija je u svojoj procjeni zaključila da bi središnju banku Ujedinjene Kraljevine i javna tijela koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom trebalo izuzeti od zahtjeva za poravnanje i izvješćivanje te od zahtjeva za primjenu tehnika smanjenja rizika na neporavnane transakcije utvrđenih u Uredbi (EU) br. 648/2012.

(6)

Tijela Ujedinjene Kraljevine pružila su jamstva o statusu, pravima i obvezama članova Europskog sustava središnjih banaka, uključujući svoju namjeru da članovima Europskog sustava središnjih banaka i tijelima ostalih država članica koja obavljaju slične zadaće te ostalim javnim tijelima Unije koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom odobre izuzeće usporedivo s izuzećem iz članka 1. stavka 4. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(7)

Stoga bi središnju banku Ujedinjene Kraljevine i javna tijela koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom u Ujedinjenoj Kraljevini trebalo uvrstiti na popis izuzetih subjekata utvrđen u Uredbi (EU) br. 648/2012.

(8)

Uredbu (EU) br. 648/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

(9)

Komisija i dalje redovito prati tretman središnjih banaka i javnih tijela iz popisa u članku 1. stavku 4. točki (c) Uredbe (EU) br. 648/2012 koja su izuzeta od primjene zahtjeva za poravnanje i izvješćivanje. Popis se može ažurirati u svjetlu razvoja regulatornog okvira u tim trećim zemljama i uzimajući u obzir sve nove relevantne izvore informacija. Ta ponovna ocjena mogla bi dovesti do uklanjanja određenih trećih zemalja s popisa izuzetih subjekata,

(10)

Ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu i trebala bi se primjenjivati od dana nakon dana prestanka primjene Uredbe (EU) br. 648/2012 na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 1. stavku 4. točki (c) Uredbe (EU) br. 648/2012 dodaje se sljedeća točka ix.:

„ix.

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana nakon dana prestanka primjene Uredbe (EU) br. 648/2012 na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/10


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/461

оd 30. siječnja 2019.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/522 u pogledu izuzeća Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine iz područja primjene Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (1), a posebno njezin članak 6. stavak 5.,

budući da:

(1)

Transakcije, nalozi ili postupci koje u svrhu monetarne ili tečajne politike odnosno politike upravljanja javnim dugom provodi država članica, članice ESSB-a, ministarstvo, agencija ili subjekt posebne namjene jedne države članice ili više njih ili osoba u njihovo ime, ili u slučaju države članice koja je federalna država, članica te federacije izuzimaju se iz područja primjene Uredbe (EU) br. 596/2014 u skladu s njezinim člankom 6. stavkom 1.

(2)

Takvo izuzeće iz područja primjene Uredbe (EU) br. 596/2014 može se u skladu s člankom 6. stavkom 5. te uredbe proširiti na određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja.

(3)

Popis izuzetih središnjih banaka trećih zemalja utvrđen u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/522 (2) trebalo bi ažurirati, među ostalim radi proširenja, ako je potrebno, područja primjene izuzeća iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 na druge središnje banke i određena javna tijela trećih zemalja. Komisija prati i procjenjuje relevantne zakonodavne i regulatorne promjene u trećim zemljama te u svakom trenutku može preispitati izuzeća.

(4)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine nakon te obavijesti, osim ako Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(5)

Sporazum o povlačenju kako je dogovoren među pregovarateljima sadržava mehanizme za primjenu odredbi prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj nakon datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu. Ako taj sporazum stupi na snagu, Uredba (EU) br. 596/2014, uključujući izuzeće iz članka 6. stavka 1. te uredbe, primjenjivat će se u skladu s tim sporazumom na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja te će se prestaju primjenjivati nakon isteka tog razdoblja.

(6)

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije značilo bi, u nedostatku posebnih odredbi, da Središnja banka Ujedinjene Kraljevine i Ured za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine više neće imati pravo na postojeće izuzeće osim ako se ne uvrste na popis izuzetih središnjih banaka i ureda za upravljanje dugom trećih zemalja.

(7)

Komisija je na temelju informacija dobivenih od Ujedinjene Kraljevine izradila te Europskom parlamentu i Vijeću predstavila izvješće o ocjeni međunarodnog položaja Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine. U tom je izvješću (3) zaključeno da je primjereno Središnjoj banci Ujedinjene Kraljevine i Uredu za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine odobriti izuzeće iz područja primjene Uredbe (EU) br. 596/2014 nakon što Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja. U skladu s tim bi Središnju banku Ujedinjene Kraljevine i Ured za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine trebalo uvrstiti na popis izuzetih javnih subjekata utvrđen u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/522.

(8)

Tijela Ujedinjene Kraljevine pružila su jamstva o statusu, pravima i obvezama članova Europskog sustava središnjih banaka, uključujući svoju namjeru da članovima Europskog sustava središnjih banaka i ostalim tijelima Unije i država članica koja provode monetarnu ili tečajnu politiku odnosno politiku upravljanja javnim dugom odobre izuzeće slično onome iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014.

(9)

Stoga bi Delegiranu uredbu (EU) 2016/522 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Komisija i dalje redovito prati položaj tih središnjih banaka i javnih tijela izuzetih od zahtjeva o zlouporabi tržišta, koja su uvrštena na popis u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/522. Taj se popis može ažurirati s obzirom na izmjene regulatornih mehanizama u tim trećim zemljama i uzimajući u obzir sve relevantne nove izvore informacija. Takva ponovna procjena mogla bi dovesti do uklanjanja određenih trećih zemalja s popisa izuzetih subjekata.

(11)

Ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu i trebala bi se primjenjivati od dana nakon dana prestanka primjene Uredbe (EU) br. 596/2014 na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/522 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana nakon dana prestanka primjene Uredbe (EU) br. 596/2014 na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/522 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati (SL L 88, 5.4.2016., str. 1.).

(3)  Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izuzeću Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine na temelju Uredbe o zlouporabi tržišta (MAR) [COM(2019) 68].


PRILOG

„PRILOG I.

1.

Australija:

Središnja banka Australije;

Australski ured za financijsko upravljanje;

2.

Brazil:

Središnja banka Brazila;

Državna riznica Brazila;

3.

Kanada:

Središnja banka Kanade;

Ministarstvo financija Kanade;

4.

Kina:

Narodna banka Kine;

5.

Posebno upravno područje Hong Kong:

Monetarno tijelo Hong Konga;

Ured za financijske usluge i riznicu Hong Konga;

6.

Indija:

Središnja banka Indije;

7.

Japan:

Središnja banka Japana;

Ministarstvo financija Japana;

8.

Meksiko:

Središnja banka Meksika;

Ministarstvo financija i javnog kredita Meksika;

9.

Singapur:

Monetarno tijelo Singapura;

10.

Južna Koreja:

Središnja banka Koreje;

Ministarstvo strategije i financija Koreje;

11.

Švicarska:

Švicarska narodna banka;

Savezna financijska uprava Švicarske;

12.

Turska:

Središnja banka Republike Turske;

Podtajništvo riznice Republike Turske;

13.

Ujedinjena Kraljevina:

Središnja banka Ujedinjene Kraljevine;

Ured za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine

14.

Sjedinjene Američke Države:

Sustav federalnih rezervi;

Ministarstvo financija SAD-a.


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/13


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/462

оd 30. siječnja 2019.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 u pogledu izuzeća Središnje banke Ujedinjene Kraljevine od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja iz Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 1. stavak 9.,

budući da:

(1)

Transakcije u kojima su članovi Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) druge ugovorne strane izuzete su od zahtjeva za transparentnost trgovanja u skladu s člankom 1. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 600/2014 ako se te transakcije provode u svrhu monetarne politike, devizne politike ili politike financijske stabilnosti.

(2)

Takvo izuzeće iz područja primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 može se, u skladu s člankom 1. stavkom 9. te uredbe, proširiti na središnje banke trećih zemalja te na Banku za međunarodne namire.

(3)

Popis izuzetih središnjih banaka trećih zemalja utvrđen u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/1799 (2) trebalo bi ažurirati, među ostalim radi proširenja, ako je potrebno, opsega izuzeća iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) br. 600/2014 na druge središnje banke trećih zemalja.

(4)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine nakon te obavijesti, osim ako Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(5)

Sporazum o povlačenju kako je dogovoren među pregovarateljima sadržava mehanizme za primjenu odredbi prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj nakon datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu. Ako taj sporazum stupi na snagu, Uredba (EU) br. 600/2014, uključujući izuzeće iz članka 1. stavka 6. te uredbe, primjenjivat će se u skladu s tim sporazumom na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja te će se prestaju primjenjivati nakon isteka tog razdoblja.

(6)

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije značilo bi, u nedostatku posebnih odredbi, da Središnja banka Ujedinjene Kraljevine više neće imati pravo na postojeće izuzeće osim ako se uvrsti na popis izuzetih središnjih banaka trećih zemalja.

(7)

Komisija je na temelju informacija dobivenih od Ujedinjene Kraljevine izradila i Europskom parlamentu i Vijeću predstavila izvješće o ocjeni postupanja međunarodne zajednice prema Središnjoj banci Ujedinjene Kraljevine. U tom se izvješću (3) zaključuje da je primjereno središnjoj banci Ujedinjene Kraljevine odobriti izuzeće od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja iz Uredbe (EU) br. 600/2014. U skladu s tim bi Središnju banku Ujedinjene Kraljevine trebalo uvrstiti na popis izuzetih središnjih banaka utvrđen u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/1799.

(8)

Tijela Ujedinjene Kraljevine pružila su jamstva o statusu, pravima i obvezama članova Europskog sustava središnjih banaka, uključujući svoju namjeru da članovima Europskog sustava središnjih banaka zaduženima za monetarnu politiku, deviznu politiku i politiku financijske stabilnosti odobre izuzeće slično izuzeću iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) br. 600/2014..

(9)

Stoga bi Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2017/1799 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Komisija i dalje redovito prati tretman tih središnjih banaka i javnih tijela iz popisa u Prilogu Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/1799 koja su izuzeta od zahtjeva za transparentnost trgovanja. Popis se može ažurirati u svjetlu razvoja regulatornog okvira u tim trećim zemljama i uzimajući u obzir sve nove relevantne izvore informacija. Ta ponovna ocjena mogla bi dovesti do uklanjanja određenih trećih zemalja s popisa izuzetih subjekata,

(11)

Ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu i trebala bi se primjenjivati od dana nakon dana prestanka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/1799 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana nakon dana prestanka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1799 оd 12. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća određenih središnjih banaka trećih zemalja od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja pri provedbi monetarne politike, devizne politike i politike financijske stabilnosti (SL L 259, 7.10.2017., str. 11.).

(3)  Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izuzeću Središnje banke Ujedinjene Kraljevine („Bank of England”) na temelju Uredbe o tržištima financijskih instrumenata (MiFIR) [COM(2019) 69].


PRILOG

„PRILOG 1.

1.

Australija:

Središnja banka Australije;

2.

Brazil:

Središnja banka Brazila;

3.

Kanada:

Središnja banka Kanade;

4.

Posebno upravno područje Hong Kong:

Monetarno tijelo Hong Konga;

5.

Indija:

Središnja banka Indije;

6.

Japan:

Središnja banka Japana;

7.

Meksiko:

Središnja banka Meksika;

8.

Republika Koreja:

Središnja banka Koreje;

9.

Singapur:

Monetarno tijelo Singapura;

10.

Švicarska:

Švicarska narodna banka;

11.

Turska:

Središnja banka Republike Turske;

12.

Ujedinjena Kraljevina:

Središnja banka Ujedinjene Kraljevine;

13.

Sjedinjene Američke Države:

Sustav federalnih rezervi;

Banka za međunarodne namire.


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/16


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/463

оd 30. siječnja 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (1), a posebno njezin članak 2. stavak 4.,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine nakon te obavijesti, osim ako Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Sporazum o povlačenju kako je dogovoren među pregovarateljima sadržava mehanizme za primjenu odredbi prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj nakon datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu. Ako taj sporazum stupi na snagu, Uredba (EU) 2015/2365, uključujući izuzeće iz članka 2. stavka 2. točke (a) te uredbe, primjenjivat će se u skladu s tim sporazumom na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja te će se prestaju primjenjivati nakon isteka tog razdoblja.

(3)

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije značilo bi, u nedostatku posebnih odredbi, da se izuzeće za članove Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i tijela ostalih država članica koja obavljaju slične zadaće te ostala javna tijela Unije koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom iz članka 2. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2015/2365 više ne bi primjenjivalo na središnju banku Ujedinjene Kraljevine i na ostala tijela koja obavljaju slične zadaće te na ostala javna tijela koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom u Ujedinjenoj Kraljevini.

(4)

Komisija je ocijenila međunarodni tretman središnjih banaka i javnih tijela koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom u skladu sa zakonima koji će se primjenjivati u Ujedinjenoj Kraljevini na transakcije financiranja vrijednosnim papirima nakon njezina povlačenja iz Unije te je svoje zaključke iznijela Europskom parlamentu i Vijeću.

(5)

Komisija je u svojoj procjeni zaključila da bi središnju banku Ujedinjene Kraljevine i javna tijela koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom trebalo izuzeti od obveze izvješćivanja iz članka 4. i od zahtjeva za transparentnost ponovne uporabe iz članka 15. Uredbe (EU) 2015/2365.

(6)

Tijela Ujedinjene Kraljevine pružila su jamstva o statusu, pravima i obvezama članova Europskog sustava središnjih banaka, uključujući svoju namjeru da članovima Europskog sustava središnjih banaka i tijelima ostalih država članica koja obavljaju slične zadaće te ostalim javnim tijelima Unije koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom odobre izuzeće usporedivo s izuzećem iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365.

(7)

Stoga bi središnju banku Ujedinjene Kraljevine i ostala tijela koja obavljaju slične zadaće te ostala javna tijela koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom u Ujedinjenoj Kraljevini trebalo uvrstiti na popis izuzetih subjekata utvrđen u Uredbi (EU) 2015/2365.

(8)

Uredbu (EU) 2015/2365 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Komisija i dalje redovito prati tretman središnjih banaka i javnih tijela iz popisa u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2365 koji su izuzeti od obveze izvješćivanja i od zahtjeva za transparentnost ponovne uporabe. Popis se može ažurirati u svjetlu razvoja regulatornog okvira u tim trećim zemljama i uzimajući u obzir sve nove relevantne izvore informacija. Ta ponovna ocjena mogla bi dovesti do uklanjanja određenih trećih zemalja s popisa izuzetih subjekata,

(10)

Ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu i trebala bi se primjenjivati od dana nakon dana prestanka primjene Uredbe (EU) 2015/2365 na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2365 dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

središnju banku i ostala tijela koja obavljaju slične zadaće te na ostala javna tijela koja su zadužena za upravljanje ili posreduju pri upravljanju javnim dugom u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana nakon dana prestanka primjene Uredbe (EU) 2015/2365 na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/464

оd 21. ožujka 2019.

o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 412/2013 na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1), a posebno njezin članak 13. stavak 3. i članak 14. stavak 5.,

nakon obavješćivanja država članica,

budući da:

A.   ISPITNI POSTUPAK PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

(1)

Europska komisija („Komisija”) odlučila je na vlastitu inicijativu, na temelju članka 13. stavka 3. i članka 14. stavka 5. Uredbe (EU) 2016/1036 („osnovna uredba”), ispitati moguće izbjegavanje antidampinških mjera uvedenih na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine, te uvjetovati takav uvoz evidentiranjem.

B.   PROIZVOD

(2)

Proizvod na koji se odnosi moguće izbjegavanje mjera jesu keramički stolni i kuhinjski proizvodi, osim keramičkih mlinova za kondimente ili začine i njihovih dijelova za mljevenje, keramičkih mlinaca za kavu, keramičkih brusilica za noževe, keramičkih brusilica, keramičkih kuhinjskih alata namijenjenih rezanju, mljevenju, ribanju, struganju i guljenju te plitica za pizze od kordieritne keramike, vrste koja se koristi za pečenje pizze ili kruha, trenutačno razvrstani u oznake KN ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 i ex 6912 00 29 (oznake TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 i 6912002910) i podrijetlom iz Narodne Republike Kine („predmetni proizvod”).

(3)

Proizvod iz ispitnog postupka istovjetan je proizvodu iz prethodne uvodne izjave, trenutačno je razvrstan u iste oznake kao predmetni proizvod i uvozi se pod dodatnim oznakama TARIC navedenima na popisu u Prilogu („proizvod iz predmetnog postupka”).

C.   POSTOJEĆE MJERE

(4)

Mjere koje su trenutačno na snazi i koje se možda izbjegavaju antidampinške su mjere uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 412/2013 (2), kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1932 (3) („postojeće mjere”).

D.   RAZLOZI

(5)

Komisija raspolaže dostatnim dokazima o reorganizaciji strukture i kanala prodaje predmetnog proizvoda.

(6)

Na takve prakse reorganizacije kanala prodaje upućuje nagao porast ili pad u statističkim podacima o izvozu određenih trgovačkih društava u odnosu na brojke i kretanja u razdoblju od 2014. do 2018. Nadalje, u nekim slučajevima stvarni izvoz koji su ostvarila određena društva premašuje njihovu prijavljenu proizvodnju. Konačno, Komisija je obaviještena o istragama koje trenutačno provode carinska tijela u pogledu zlouporabe oznaka TARIC dodijeljenih pojedinačnim društvima.

(7)

Na temelju tih pokazatelja može se zaključiti da određena društva na koja se trenutačno primjenjuje preostala pristojba od 36,1 % (dodatna oznaka TARIC B999) ili društva na koja se primjenjuje pojedinačna stopa pristojbe prodaju svoje proizvode preko drugih društava na koja se primjenjuje niža pristojba. Popis društava koja su možda uključena u takve prakse nalazi se u Prilogu.

(8)

Te prakse reorganizacije kanala prodaje dovele su do promjene strukture trgovine povezane s izvozom iz Narodne Republike Kine nakon uvođenja mjera za predmetni proizvod, pri čemu za tu promjenu nema dostatnog valjanog razloga ili opravdanja osim uvođenja te pristojbe.

(9)

Nadalje, dokazi upućuju na činjenicu da su korektivni učinci postojećih antidampinških mjera koje se primjenjuju na predmetni proizvod umanjeni i u pogledu količina i u pogledu cijena. Obujam uvoza proizvoda iz ispitnog postupka znatno se povećao. Osim toga, postoje dostatni dokazi da se uvoz proizvoda iz ispitnog postupka obavlja po cijenama koje su niže od neštetne cijene utvrđene u ispitnom postupku koji je doveo do postojećih mjera.

(10)

Naposljetku, Komisija raspolaže dostatnim dokazima da su cijene proizvoda iz ispitnog postupka dampinške u odnosu na prethodno utvrđenu uobičajenu vrijednost za predmetni proizvod.

(11)

Ako se tijekom ispitnog postupka osim navedenih postupaka otkriju druge prakse izbjegavanja mjera obuhvaćene člankom 13. osnovne uredbe, i one mogu postati predmet ispitnog postupka.

E.   POSTUPAK

(12)

S obzirom na prethodno navedeno Komisija je zaključila da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje ispitnog postupka na temelju članka 13. stavka 3. osnovne uredbe te uvođenje evidentiranja uvoza proizvoda iz ispitnog postupka u skladu s člankom 14. stavkom 5. osnovne uredbe.

(a)   Upitnici

(13)

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike kineskim proizvođačima izvoznicima navedenima u Prilogu.

(14)

U svakom slučaju, sve zainteresirane strane trebale bi odmah kontaktirati s Komisijom, a najkasnije do roka utvrđenog u članku 3. stavku 1. ove Uredbe. Rok utvrđen u članku 3. stavku 2. ove Uredbe primjenjuje se na sve zainteresirane strane.

(15)

Tijela Narodne Republike Kine bit će obaviještena o pokretanju ispitnog postupka.

(b)   Prikupljanje informacija i održavanje saslušanja

(16)

Sve zainteresirane strane, uključujući industriju Unije, uvoznike i sva relevantna udruženja, pozivaju se da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku i dostave dokaze kojima ih potkrepljuju, pod uvjetom da to učine u roku predviđenom člankom 3. stavkom 2. Nadalje, Komisija može saslušati zainteresirane strane pod uvjetom da dostave zahtjev u pisanom obliku i obrazlože zašto ih treba saslušati.

F.   EVIDENTIRANJE

(17)

U skladu s člankom 14. stavkom 5. osnovne uredbe uvodi se obveza evidentiranja uvoza proizvoda iz ispitnog postupka kako bi se osiguralo da se, ako se ispitnim postupkom utvrdi izbjegavanje mjera, antidampinške pristojbe u odgovarajućem iznosu mogu uvesti od dana kad je evidentiranje takvog uvoza uvedeno.

(18)

Sve buduće obveze proizlazile bi iz nalaza ispitnog postupka. Na temelju trenutačno dostupnih informacija, posebno pokazatelja koji upućuju na to da određena društva na koja se trenutačno primjenjuje preostala pristojba od 36,1 % (dodatna oznaka TARIC B999) ili društva na koja se primjenjuje pojedinačna stopa pristojbe prodaju svoje proizvode preko drugih društava na koja se primjenjuje niža stopa, iznos moguće buduće obveze utvrđen je na razini preostale pristojbe, tj. iznosi 36,1 % ad valorem CIF vrijednosti uvoza proizvoda iz ispitnog postupka, koji se uvozi pod dodatnim oznakama TARIC navedenima u Prilogu ovoj Uredbi.

G.   ROKOVI

(19)

U interesu dobrog upravljanja potrebno je navesti sljedeće rokove:

u kojima se zainteresirane strane mogu javiti Komisiji, iznijeti svoja stajališta u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili bilo koje druge podatke koje treba uzeti u obzir tijekom ispitnog postupka,

u kojima zainteresirane strane mogu podnijeti pisani zahtjev da ih Komisija sasluša.

(20)

Treba skrenuti pozornost na činjenicu da je za ostvarivanje postupovnih prava predviđenih osnovnom uredbom potrebno da se zainteresirana strana javi Komisiji u rokovima utvrđenima u članku 3. ove Uredbe.

H.   NESURADNJA

(21)

Ako zainteresirana strana odbije odobriti pristup potrebnim informacijama ili ih ne dostavi u roku ili ako znatno ometa ispitni postupak, nalazi, bili pozitivni ili negativni, mogu se donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. osnovne uredbe.

(22)

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće informacije, te se informacije ne moraju uzeti u obzir i mogu se upotrijebiti raspoloživi podaci u skladu s člankom 18. osnovne uredbe.

(23)

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje samo djelomično te se stoga nalazi temelje na raspoloživim podacima u skladu s člankom 18. osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

I.   VREMENSKI OKVIR ISPITNOG POSTUPKA

(24)

Ispitni postupak će se, u skladu s člankom 13. stavkom 3. osnovne uredbe, zaključiti u roku od devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

J.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA

(25)

Osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (4).

K.   SLUŽBENIK ZA SASLUŠANJE

(26)

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanje ispituje zahtjeve za pristup dokumentaciji, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i sve druge zahtjeve povezane s pravima na obranu zainteresiranih strana i trećih strana koji se mogu podnijeti tijekom postupka.

(27)

Službenik za saslušanje može organizirati saslušanja i posredovati između zainteresirane strane i službi Komisije kako bi osigurao da zainteresirana strana u potpunosti ostvaruje svoja prava na obranu.

(28)

Zahtjevi za saslušanje pred službenikom za saslušanje podnose se u pisanom obliku i trebali bi sadržavati razloge za njihovo podnošenje. Službenik za saslušanje ispitat će te razloge. Saslušanja bi se trebala održati samo ako pitanja nisu pravodobno riješena sa službama Komisije.

(29)

Svi zahtjevi moraju se podnijeti pravovremeno i žurno kako se ne bi ugrozilo uredno odvijanje postupka. U tu svrhu zainteresirane strane trebale bi zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u najkraćem roku nakon nastanka događaja koji opravdava takvu intervenciju. U načelu, rokovi navedeni u članku 3. za podnošenja zahtjeva za saslušanje pred službama Komisije primjenjuju se mutatis mutandis na zahtjeve za saslušanje pred službenikom za saslušanje. Ako se zahtjevi za saslušanje ne podnesu u važećem roku, službenik za saslušanje ispitat će i razloge kašnjenja, prirodu postavljenih pitanja i utjecaj tih pitanja na pravo na obranu, vodeći računa o interesu dobrog upravljanja i pravovremenom završetku ispitnog postupka.

(30)

Dodatne informacije i podatke za kontakt zainteresirane strane mogu pronaći na internetskim stranicama službenika za saslušanje na mrežnom mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pokreće se ispitni postupak na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1036 kako bi se utvrdilo izbjegavaju li se uvozom u Uniju keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda, osim keramičkih mlinova za kondimente ili začine i njihovih dijelova za mljevenje, keramičkih mlinaca za kavu, keramičkih brusilica za noževe, keramičkih brusilica, keramičkih kuhinjskih alata namijenjenih rezanju, mljevenju, ribanju, struganju i guljenju te plitica za pizze od kordieritne keramike, vrste koja se koristi za pečenje pizze ili kruha, koji su trenutačno razvrstani u oznake KN ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 i ex 6912 00 29 (oznake TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 i 6912002910) i podrijetlom iz Narodne Republike Kine, te se uvoze pod dodatnim oznakama TARIC navedenima u Prilogu, mjere uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 412/2013.

Članak 2.

Carinska tijela poduzimaju, u skladu s člankom 13. stavkom 3. i člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/1036, odgovarajuće mjere za evidentiranje uvoza u Uniju koji se prijavljuje pod dodatnim oznakama TARIC navedenima u Prilogu ovoj Uredbi.

Evidentiranje istječe devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

1.   Zainteresirane strane moraju se javiti Komisiji u roku od 15 dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Ako zainteresirane strane žele da se njihove izjave uzmu u obzir tijekom ispitnog postupka, moraju iznijeti svoja stajališta u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili druge podatke u roku od 37 dana od datuma objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije, osim ako je utvrđeno drukčije.

3.   Zainteresirane strane mogu od Komisije zatražiti saslušanje u istom roku od 37 dana.

4.   Informacije dostavljene Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite ne smiju podlijegati autorskim pravima. Prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, zainteresirane strane moraju zatražiti posebno dopuštenje od nositelja autorskih prava kojim se Komisiji izričito dopušta (a) upotreba informacija i podataka u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite i (b) pružanje informacija i/ili podataka zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku u obliku kojim im se omogućuje ostvarivanje prava na obranu.

5.   Svi podnesci (uključujući informacije koje se traže u ovoj Uredbi), ispunjeni upitnici i korespondencija zainteresiranih strana za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje, moraju imati oznaku „Limited” (ograničeno) (5). Strane koje dostavljaju informacije tijekom ovog ispitnog postupka pozivaju se da obrazlože svoj zahtjev za povjerljivo postupanje.

6.   Zainteresirane strane koje dostavljaju informacije s oznakom „Limited” dužne su u skladu s člankom 19. stavkom 2. osnovne uredbe dostaviti sažetke tih informacija u verziji koja nije povjerljiva s oznakom „For inspection by interested parties” (na uvid zainteresiranim stranama). Ti sažeci trebali bi biti dovoljno detaljni da se može razumjeti bit informacija koje su dostavljene kao povjerljive.

7.   Ako stranka koja dostavlja povjerljive informacije ne navede dobar razlog za traženje povjerljivog postupanja ili ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva, u traženom obliku i tražene kvalitete, Komisija te informacije ne mora uzeti u obzir, osim ako se iz odgovarajućih izvora može na zadovoljavajući način dokazati da su te informacije točne.

8.   Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve, uključujući skenirane punomoći i potvrde, dostavljaju e-poštom, osim opsežnih odgovora koji se moraju dostaviti na CD-R-u ili DVD-u osobno ili preporučenom poštom. Uporabom e-pošte zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske, sadržanima u dokumentu „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenom na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime, adresu, broj telefona i valjanu adresu e-pošte te osigurati da je dostavljena adresa e-pošte ispravna službena adresa e-pošte koja se svakodnevno provjerava. Nakon što primi podatke za kontakt, Komisija će sa zainteresiranim stranama komunicirati isključivo e-poštom, osim ako one izričito zatraže da sve dokumente Komisije primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako vrsta dokumenta zahtijeva slanje preporučenom poštom. Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno navedenim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: TRADE-R700@ec.europa.eu

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 412/2013 od 13. svibnja 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 131, 15.5.2013., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1932 od 23. listopada 2017. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 412/2013 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 273, 24.10.2017., str. 4.).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(5)  Dokument s oznakom „Limited” dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 176, 30.6.2016., str. 21.) i člankom 6. Sporazuma WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. (Sporazum o antidampingu). To je ujedno zaštićeni dokument u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).


PRILOG

Dodatna oznaka TARIC

Naziv društva

Sadašnja stopa pristojbe (%)

B351

CHL Porcelain Industries Ltd

23,4

B353

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd

22,9

B359

Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.

17,9

B360

Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.

17,9

B362

Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.

17,9

B383

Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.

17,9

B437

Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd

17,9

B446

Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.

17,9

B454

Chaozhou New Power Co., Ltd.

17,9

B484

Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory

17,9

B492

Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.

17,9

B508

Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.

17,9

B511

Dongguan Kennex Ceramic Ltd

17,9

B514

Evershine Fine China Co., Ltd.

17,9

B517

Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd

17,9

B519

Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. („Yuhang”)

17,9

B543

Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.

17,9

B548

Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.

17,9

B549

Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.

17,9

B554

Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.

17,9

B556

Profit Cultural & Creative Group Corporation

17,9

B560

Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.

17,9

B579

Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.

17,9

B583

Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.

17,9

B592

Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.

17,9

B599

Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.

17,9

B602

Hunan Huawei China Industry Co., Ltd

17,9

B610

Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.

17,9

B619

Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.

17,9

B627

Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.

17,9

B635

Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd

17,9

B639

Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.

17,9

B641

Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

17,9

B645

Liling Top Collection Industrial Co., Ltd

17,9

B656

Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.

17,9

B678

Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

17,9

B682

Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.

17,9

B687

Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.

17,9

B692

Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.

17,9

B693

Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd

17,9

B712

Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.

17,9

B724

Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.

17,9

B742

Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.

17,9

B751

Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.

17,9

B752

Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

17,9

B756

Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory

17,9

B759

Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.

17,9

B762

Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd

17,9

B956

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

17,9

B957

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

17,9


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/25


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/465

оd 21. ožujka 2019.

o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za trideset i četvrti djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (2), a posebno njezin članak 32.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2080 (3) otvorena je prodaja obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka.

(2)

U svjetlu ponuda primljenih za trideset i četvrti djelomični poziv za podnošenje ponuda, trebalo bi odrediti najnižu prodajnu cijenu.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za trideset i četvrti djelomični poziv za podnošenje ponuda za prodaju obranog mlijeka u prahu u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080, za koji je rok za podnošenje ponuda istekao 19. ožujka 2019., najniža prodajna cijena iznosi 164,10 EUR/100 kg.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2019.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 206, 30.7.2016., str. 71.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 оd 25. studenoga 2016. o otvaranju prodaje obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka (SL L 321, 29.11.2016., str. 45.).


ODLUKE

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/26


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/466

od 18. ožujka 2019.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu izmjene Priloga XXVII. tom Sporazumu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 194. i 217. u vezi s njegovim člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane (1) („Sporazum”) sklopila je Unija odlukama Vijeća (EU) 2017/1247 (2) i (EU) 2017/1248 (3), a stupio je na snagu 1. rujna 2017.

(2)

U skladu s člankom 273. Sporazuma stranke trebaju prilagoditi svoje zakonodavstvo, kako je navedeno u Prilogu XXVII. Sporazumu, kako bi osigurale da svi uvjeti za transport električne energije i plina budu objektivni, opravdani, transparentni i nediskriminirajući, s ciljem jačanja sigurnost opskrbe električnom energijom u regiji.

(3)

Nadalje, kako bi se ostvario napredak prema integraciji tržišta, između ostalog razvoj energetskih međupoveznica, člankom 337. Sporazuma predviđa se da će stranke nastaviti i jačati svoju suradnju u pitanjima energetike, između ostalog postupnim približavanjem u energetskom sektoru.

(4)

U članku 341. Sporazuma utvrđeno je da se postupno približavanje u energetskom sektoru odvija u skladu s vremenskim rasporedom navedenim u Prilogu XXVII. Sporazumu.

(5)

Člankom 474. Sporazuma predviđa se obveza Ukrajine da postupno približava svoje zakonodavstvo pravu Unije, između ostalog u energetskom sektoru.

(6)

Pravna stečevina Unije u energetskom sektoru znatno se razvila od završetka pregovora o Sporazumu.

(7)

Na temelju članka 463. stavaka 1. i 3. Sporazuma Vijeće za pridruživanje ovlašteno je donositi odluke u svrhu postizanja ciljeva Sporazuma. Posebice može ažurirati ili izmijeniti priloge Sporazumu uzimajući u obzir razvoj prava Unije i primjenjivih normi koje su navedene u međunarodnim instrumentima i koje stranke smatraju mjerodavnima.

(8)

Vijeće za pridruživanje stoga treba izmijeniti Prilog XXVII. Sporazumu kako bi se uzeo u obzir razvoj pravne stečevine Unije.

(9)

U članku 475. Sporazuma utvrđeni su opći uvjeti praćenja napretka u približavanju ukrajinskog prava pravu Unije, uključujući aspekte provedbe i primjene. U njemu se predviđa da će se pri izvješćivanju i procesu ocjenjivanja uzimati u obzir posebni modaliteti utvrđeni u Sporazumu ili odlukama institucionalnih tijela uspostavljenih u okviru Sporazuma.

(10)

Kako bi se osigurala djelotvornija provedba reformi, potrebno je ojačati mehanizam praćenja za reforme u energetskom sektoru.

(11)

Vijeće za pridruživanje stoga treba izmijeniti Prilog XXVII. Sporazumu kako bi se utvrdila detaljnija pravila za praćenje približavanja ukrajinskog prava pravu Unije u energetskom sektoru.

(12)

Potrebno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća za pridruživanje u pogledu izmjene Priloga XXVII. Sporazumu.

(13)

Stajalište Unije u okviru Vijeća za pridruživanje trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu Odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu izmjene Priloga XXVII. tom Sporazumu temelji se na nacrtu odluke Vijeća za pridruživanje priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 161, 29.5.2014., str. 3.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2017/1247 od 11. srpnja 2017. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, s iznimkom odredbi koje se odnose na postupanje s državljanima trećih zemalja koji su zakonito zaposleni kao radnici na državnom području druge stranke (SL L 181, 12.7.2017., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2017/1248 od 11. srpnja 2017. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu odredbi koje se odnose na postupanje prema državljanima trećih zemalja koji su zakonito zaposleni kao radnici na državnom području druge stranke (SL L 181, 12.7.2017., str. 4.).


NACRT

ODLUKA br. …/2019 VIJEĆA ZA PRIDRUŽIVANJE EU – UKRAJINA

od … 2019.

u pogledu izmjene Priloga XXVII. Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

VIJEĆE ZA PRIDRUŽIVANJE EU – UKRAJINA,

uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, a posebno njegov članak 463.,

budući da:

(1)

Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane („Sporazum”) potpisan je 21. ožujka i 27. lipnja 2014., a stupio je na snagu 1. rujna 2017.

(2)

U preambuli Sporazumu prepoznaje se želja stranaka da unaprijede proces reformi i približavanja u Ukrajini te na taj način doprinesu postupnoj gospodarskoj integraciji i dubljem političkom pridruživanju kao i ostvarivanju gospodarske integracije kroz znatno regulatorno približavanje. U preambuli se ističe i predanost stranaka jačanju energetske sigurnosti, među ostalim jačanjem tržišne integracije i regulatornog približavanja prema ključnim elementima pravne stečevine EU-a.

(3)

Nadalje, u bilateralnome Memorandumu o razumijevanju o strateškom energetskom partnerstvu između Europske unije i Ukrajine od 24. studenoga 2016. navodi se da je cilj intenzivnije suradnje u području energetike i reformi energetskog sektora potpuna integracija energetskih tržišta Unije i Ukrajine.

(4)

U članku 1. Sporazuma upućuje se na cilj da se podrže nastojanja Ukrajine da dovrši prelazak na funkcionalno tržišno gospodarstvo, između ostalog postupnim približavanjem svojeg zakonodavstva zakonodavstvu Unije.

(5)

U skladu s člankom 273. Sporazuma stranke trebaju prilagoditi svoje zakonodavstvo, kako je navedeno u Prilogu XXVII. Sporazumu, kako bi osigurale da svi uvjeti za transport električne energije i plina budu objektivni, opravdani, transparentni i nediskriminirajući.

(6)

Nadalje, kako bi se ostvario napredak prema tržišnoj integraciji, člankom 337. Sporazuma predviđa se da će stranke nastaviti i jačati svoju suradnju u pitanjima energetike, između ostalog postupnim približavanjem u energetskom sektoru.

(7)

U članku 341. Sporazuma utvrđeno je da se postupno približavanje u energetskom sektoru odvija u skladu s vremenskim rasporedom navedenim u Prilogu XXVII. Sporazumu.

(8)

Člankom 474. Sporazuma ponavlja se opća obveza Ukrajine da postupno približava svoje zakonodavstvo pravu Unije, između ostalog u energetskom sektoru.

(9)

Pravna stečevina EU-a u energetskom sektoru znatno se razvila od završetka pregovora o Sporazumu, a razvile su se i obveze Ukrajine koje proizlaze iz provedbe Sporazuma i njezina članstva u Ugovoru o Energetskoj zajednici. Taj razvoj mora se uzeti u obzir u Prilogu XXVII. Sporazumu, koji bi stoga trebalo ažurirati.

(10)

U članku 475. Sporazuma utvrđeni su opći uvjeti praćenja napretka u približavanju ukrajinskog prava pravu Unije, uključujući aspekte provedbe i primjene. U njemu se predviđa da će se pri izvješćivanju i procesu ocjenjivanja uzimati u obzir posebni modaliteti utvrđeni u Sporazumu ili odlukama institucionalnih tijela uspostavljenih u okviru Sporazuma.

(11)

Kako bi se osigurala djelotvornija provedba reformi u Ukrajini, potrebno je ojačati mehanizam praćenja za reforme u energetskom sektoru kako bi ostvarene reforme imale nepovratan karakter i na taj način trajno doprinijele modernizaciji energetskog sektora.

(12)

Na temelju članka 463. stavaka 1. i 3. Sporazuma Vijeće za pridruživanje ovlašteno je donositi odluke u svrhu postizanja ciljeva Sporazuma. Posebice može ažurirati ili izmijeniti priloge Sporazumu uzimajući u obzir razvoj prava Unije i primjenjivih normi koje su navedene u međunarodnim instrumentima i koje stranke smatraju mjerodavnima.

(13)

Vijeće za pridruživanje stoga treba izmijeniti Prilog XXVII. Sporazumu kako bi se utvrdila detaljnija pravila za praćenje približavanja ukrajinskog prava pravu Unije u energetskom sektoru. U tu svrhu u Prilog XXVII. Sporazumu trebalo bi uvrstiti odgovarajuće odredbe kojima se jača proces praćenja,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog XXVII. Sporazumu zamjenjuje se Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije i u Službenom listu Ukrajine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u …

Za Vijeće za pridruživanje

Predsjednik

PRILOG

„PRILOG XXVII. POGLAVLJU 1.

SURADNJA U PODRUČJU ENERGETIKE, UKLJUČUJUĆI NUKLEARNA PITANJA

PRILOG XXVII.-A

PRAĆENJE PRIBLIŽAVANJA U ENERGETSKOM SEKTORU

Kako bi poboljšale praćenje približavanja ukrajinskog domaćeg prava pravnoj stečevini EU-a u energetskom sektoru i postigle trajnu modernizaciju ukrajinskog energetskog sektora, stranke primjenjuju sljedeće dodatne mjere u skladu s člankom 475. stavkom 2. Sporazuma. Te mjere ne utječu na prava i obveze stranaka koji proizlaze iz njihova članstva u Ugovoru o Energetskoj zajednici.

Djelotvorna provedba pravne stečevine EU-a

1.

Europska komisija odmah obavješćuje Ukrajinu o svim prijedlozima Europske komisije o donošenju ili izmjeni pravne stečevine EU-a navedene u ovom Prilogu i o svim aktima EU-a kojima se mijenja pravna stečevina EU-a navedena u ovom Prilogu.

2.

Ukrajina osigurava djelotvornu provedbu približenih domaćih akata i poduzima sve mjere potrebne kako bi se promjene u pravu Unije uzele u obzir u njezinu domaćem pravu u području energetike, kako je navedeno u Prilogu XXVII.-B. To se posebice odnosi na sljedeće akte:

(a)

uredba ili odluka EU-a mora se uključiti u unutarnji pravni poredak Ukrajine;

(b)

kada je riječ o direktivi EU-a, ukrajinska tijela odabiru oblik i metodu provedbe;

(c)

uredba Europske komisije o mrežnim pravilima u sektoru električne energije ili plina mora se uključiti u unutarnji pravni poredak Ukrajine bez izmjena strukture i teksta uredbe osim onih koje proizlaze iz prijevoda, osim ako Europska komisija navede da su takve izmjene neophodne.

3.

Ukrajina ne smije poduzimati nikakve mjere koje bi ugrozile cilj ili ishod približavanja njezina domaćeg prava pravnoj stečevini EU-a u energetskom sektoru, kako je navedeno u Prilogu XXVII.-B.

4.

Ukrajina mora staviti izvan snage odredbe svojeg domaćeg prava ili prekinuti nacionalne prakse koje nisu usklađene s pravom Unije ili s domaćim pravom približenim pravu Unije u energetskom sektoru, kako je navedeno u Prilogu XXVII.-B.

Savjetovanja

1.

Ukrajina se mora savjetovati s Europskom komisijom u pogledu usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a svakog zakonodavnog prijedloga u područjima koja se trebaju približiti pravnim aktima EU-a navedenima u Prilogu XXVII.-B. prije njegova stupanja na snagu. Obveza savjetovanja obuhvaća prijedloge izmjene već približenih domaćih zakonodavnih akata neovisno o pravnom obliku prijedloga.

2.

Vlada Ukrajine može se savjetovati s Europskom komisijom u pogledu usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a svakog prijedloga akta kojim se provodi zakonodavstvo u energetskom sektoru, koji je približen ili se treba približiti pravnoj stečevini EU-a navedenoj u Prilogu XXVII.-B. Ako se Vlada Ukrajine odluči savjetovati s Europskom komisijom o takvom aktu, primjenjuje se točka 7.

3.

Ukrajina ne smije početi primjenjivati akte poslane na savjetovanje kako je navedeno u točkama 5. i 6. prije nego što Europska komisija procijeni usklađenost predloženog akta s relevantnom pravnom stečevinom EU-a i ako Europska komisija zaključi da je predloženi akt neusklađen s navedenom pravnom stečevinom EU-a.

4.

Procjena usklađenosti koju provodi Europska komisija može sadržavati preporuke u pogledu predloženog akta koji Europska komisija smatra neusklađenim s pravnom stečevinom EU-a ili u pogledu dijelova tog akta. U svrhu procjene Europska komisija može se savjetovati s Tajništvom Energetske zajednice ili organizirati misije stručnjaka ako to smatra primjerenim. Procjena usklađenosti mora se dovršiti u roku od tri mjeseca od datuma primitka verzije predloženog akta na engleskom jeziku ili u duljem roku o kojem se mogu dogovoriti Europska komisija i Ukrajina. Ako u navedenom roku ne dobije odgovor od Europske komisije, Ukrajina može početi primjenjivati predloženi akt. Ako odgovor nije dostavljen u navedenom roku, time se ne podrazumijeva da Europska komisija predloženi akt smatra usklađenim s pravnom stečevinom EU-a.

5.

Ukrajina mora dostaviti Europskoj komisiji konačnu verziju svakog akta iz područja koja treba približiti pravnoj stečevini EU-a navedenoj u Prilogu XXVII.-B. ili akta kojim se mijenja približeno domaće zakonodavstvo u tim područjima.

6.

Vlada Ukrajine može obavijestiti Europsku komisiju o bilo kojem drugom aktu ili prijedlogu iz područja energetike obuhvaćenom ovim Sporazumom kako bi zatražila neobvezujuće mišljenje o usklađenosti akta s pravnom stečevinom EU-a navedenom u Prilogu XXVII.-B.

7.

Stranke razmjenjuju informacije navedene u ovom Prilogu putem tajništava Odbora za pridruživanje.

Izvješćivanje Vijeća za pridruživanje

1.

Europska komisija obavješćuje Vijeće za pridruživanje prije njegova godišnjeg sastanka o svim mišljenjima o usklađenosti ukrajinskih domaćih akata s pravnom stečevinom EU-a koja je zatražila Ukrajina i koja su joj izdana u skladu s ovim Prilogom.

2.

Ukrajina u pisanom obliku izvješćuje Vijeće za pridruživanje tri mjeseca prije njegova godišnjeg sastanka o napretku u provedbi reforme energetskog sektora na temelju pravne stečevine EU-a navedene u Prilogu XXVII.-B. U tom izvješću detaljno se opisuje način na koji je Ukrajina uzela u obzir mišljenja i preporuke Europske komisije u svojim donesenim aktima te se pružaju informacije o djelotvornoj primjeni donesenih zakona.

3.

Rezultati aktivnosti praćenja podnose se na raspravu u svim relevantnim tijelima uspostavljenima u okviru ovog Sporazuma, između ostalog za potrebe preporuka iz članka 475. stavka 4. Sporazuma.

PRILOG XXVII.-B

OBVEZE PRIBLIŽAVANJA UKRAJINE U ENERGETSKOM SEKTORU

Ukrajina se obvezuje postupno približiti svoje zakonodavstvo sljedećem zakonodavstvu EU-a u utvrđenim rokovima.

1.

Pravna stečevina EU-a koju se Ukrajina obvezala provoditi u okviru Ugovora o Energetskoj zajednici. Rokovi dogovoreni u tom okviru primjenjuju se na ovaj Prilog.

Električna energija

Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ

Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003

Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije

Direktiva 2005/89/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe električnom energijom i ulaganja u infrastrukturu

Uredba Komisije (EU) br. 838/2010 od 23. rujna 2010. o utvrđivanju smjernica koje se odnose na mehanizam naknade između operatora prijenosnih sustava i zajednički regulatorni pristup naplati prijenosa

Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) 2016/1388 оd 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključak kupca

Uredba Komisije (EU) 2016/631 оd 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu

Uredba Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka

Uredba (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije te stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ

Plin

Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ

Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005

Direktiva Vijeća 2004/67/EZ od 26. travnja 2004. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe prirodnim plinom

Uredba (EU) 2015/703 оd 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka

Uredba Komisije (EU) 2017/459 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013

Uredba Komisije (EU) 2017/460 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin

Obnovljivi izvori energije

Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ

Nafta

Direktiva Vijeća 2009/119/EZ od 14. rujna 2009. o obvezi država članica da održavaju minimalne zalihe sirove nafte i/ili naftnih derivata

Energetska infrastruktura

Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009

Energetska učinkovitost

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada

Uredba (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU

Provedbene uredbe:

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 518/2014 оd 5. ožujka 2014. o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) br. 1059/2010, (EU) br. 1060/2010, (EU) br. 1061/2010, (EU) br. 1062/2010, (EU) br. 626/2011, (EU) br. 392/2012, (EU) br. 874/2012, (EU) br. 665/2013, (EU) br. 811/2013 i (EU) br. 812/2013 u pogledu označivanja proizvoda povezanih s energijom na internetu;

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/254 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni delegiranih uredaba (EU) br. 1059/2010, (EU) br. 1060/2010, (EU) br. 1061/2010, (EU) br. 1062/2010, (EU) br. 626/2011, (EU) br. 392/2012, (EU) br. 874/2012, (EU) br. 665/2013, (EU) br. 811/2013, (EU) br. 812/2013, (EU) br. 65/2014, (EU) br. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 i (EU) 2015/1187 u pogledu primjene dopuštenih odstupanja u postupcima provjere;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1060/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 65/2014 оd 1. listopada 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih pećnica i napa;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 626/2011 od 4. svibnja 2011. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti klimatizacijskih uređaja;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 874/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti električnih žarulja i rasvjetnih tijela;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1059/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa;

Direktiva Komisije 96/60/EZ od 19. rujna 1996. o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u vezi s energetskim označivanjem kombiniranih perilica-sušilica rublja;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 392/2012 od 1. ožujka 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na označivanje energetske učinkovitosti kućanskih bubnjastih sušilica rublja;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1061/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 665/2013 od 3. svibnja 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti usisavača;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 812/2013 od 18. veljače 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti grijača vode, spremnika tople vode i kompleta koji sadržavaju grijač vode i solarni uređaj;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 811/2013 оd 18. veljače 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti grijača prostora, kombiniranih grijača, kompleta koji sadržavaju grijač prostora, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj i kompleta koji sadržavaju kombinirani grijač, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti televizora;

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1254/2014 od 11. srpnja 2014. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti stambenih ventilacijskih jedinica;

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1094 od 5. svibnja 2015. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti profesionalnih rashladnih ormara;

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1186 od 24. travnja 2015. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s energetskim označivanjem uređaja za lokalno grijanje prostora;

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1187 od 27. travnja 2015. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kotlova na kruta goriva i paketa koji se sastoje od kotlova na kruta goriva, dodatnih grijača, regulatora temperature i solarnih uređaja;

2.

Pravna stečevina EU-a koju Ukrajina treba primjenjivati uz obveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici.

Plin

Uredba Komisije (EU) br. 312/2014 оd 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža

Vremenski raspored: odredbe Uredbe moraju se primijeniti do 31. prosinca 2019.

Traženje i istraživanje ugljikovodika

Direktiva 94/22/EZ o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika

Vremenski raspored: odredbe Direktive moraju se primijeniti u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, uzimajući u obzir članke (12. i 13.) u pogledu odredbi koje se odnose na energetiku povezanu s trgovinom iz poglavlja 11. (Energetika povezana s trgovinom) glave IV. (Trgovina i pitanja povezana s trgovinom).

Energetska učinkovitost – energetska učinkovitost zgrada

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 244/2012 od 16. siječnja 2012. o dopuni Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada utvrđivanjem usporednog metodološkog okvira za izračunavanje troškovno optimalnih razina za minimalne zahtjeve energetskih svojstava zgrada i dijelova zgrada

Vremenski raspored: odredbe Uredbe moraju se primijeniti do 30. lipnja 2019.

Energetska učinkovitost – ekološki dizajn

Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju

Vremenski raspored: odredbe Direktive 2009/125/EZ moraju se primijeniti u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Provedbene uredbe:

Uredba Komisije (EU) 2016/2282 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni uredbi (EZ) br. 1275/2008, (EZ) br. 107/2009, (EZ) br. 278/2009, (EZ) br. 640/2009, (EZ) br. 641/2009, (EZ) br. 642/2009, (EZ) br. 643/2009, (EU) br. 1015/2010, (EU) br. 1016/2010, (EU) br. 327/2011, (EU) br. 206/2012, (EU) br. 547/2012, (EU) br. 932/2012, (EU) br. 617/2013, (EU) br. 666/2013, (EU) br. 813/2013, (EU) br. 814/2013, (EU) br. 66/2014, (EU) br. 548/2014, (EU) br. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 i (EU) 2016/2281 u pogledu primjene dopuštenih odstupanja u postupcima provjere

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) 2016/2281 od 30. studenoga 2016. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za grijanje zraka, uređaja za hlađenje, visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja i ventilatorskih konvektora

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) 2015/1189 od 28. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn kotlova na kruta goriva

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) 2015/1188 od 28. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn grijalica za lokalno grijanje prostora

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) 2015/1185 od 24. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) 2015/1095 od 5. svibnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn profesionalnih rashladnih ormara, brzih rashlađivača ili zamrzivača, kondenzacijskih uređaja i procesnih rashladnih uređaja

Uredba Komisije (EU) br. 1253/2014 od 7. srpnja 2014. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn ventilacijskih jedinica

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 548/2014 оd 21. svibnja 2014. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu malih, srednjih i velikih strujnih transformatora

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 66/2014 оd 14. siječnja 2014. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih pećnica, ploča za kuhanje i napa

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 813/2013 оd 2. kolovoza 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 814/2013 оd 2. kolovoza 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača vode i spremnika tople vode

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 666/2013 od 8. srpnja 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn usisavača

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 617/2013 od 26. lipnja 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn računala i računalnih poslužitelja

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 932/2012 od 3. listopada 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 622/2012 od 11. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 641/2009 u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn samostalnih cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice i cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice integriranih u proizvode

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EZ) br. 641/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn samostalnih cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice i cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice integriranih u proizvode

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 547/2012 od 25. lipnja 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn pumpi za vodu

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 206/2012 od 6. ožujka 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn klima-uređaja i ventilatora

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 327/2011 od 30. ožujka 2011. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za ventilatore pogonjene motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 1016/2010 od 10. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih perilica posuđa

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 1015/2010 od 10. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih perilica rublja

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) 2015/1428 od 25. kolovoza 2015. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 244/2009 s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn neusmjerenih svjetiljki za kućanstva i Uredbe Komisije (EZ) br. 245/2009 s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za fluorescentne cijevi bez ugrađenih prigušnica, visokoučinkovite žarulje s izbojem te prigušnice i svjetiljke koje mogu upravljati takvim žaruljama i o stavljanju izvan snage Direktive 2000/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EU) br. 1194/2012 u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn usmjerenih žarulja, LED žarulja i povezane opreme

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EZ) br. 245/2009 od 18. ožujka 2009. o primjeni Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za fluorescentne cijevi bez ugrađenih prigušnica, visokoučinkovite žarulje s izbojem te prigušnice i svjetiljke koje mogu upravljati takvim žaruljama i o stavljanju izvan snage Direktive 2000/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena

Vremenski raspored: odredbe Uredbe moraju se primijeniti u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma

Uredba Komisije (EU) br. 1194/2012 od 12. prosinca 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn usmjerenih žarulja, LED žarulja i povezane opreme

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EZ) br. 244/2009 od 18. ožujka 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn neusmjerenih svjetiljki za kućanstva, kako je izmijenjena

Vremenski raspored: odredbe Uredbe moraju se primijeniti u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma

Uredba Komisije (EZ) br. 859/2009 od 18. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 244/2009 s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn u pogledu ultraljubičastog zračenja neusmjerenih svjetiljki za kućanstva

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 347/2010 od 21. travnja 2010. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 245/2009 s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za fluorescentne cijevi bez ugrađenih prigušnica, visokoučinkovite žarulje s izbojem te prigušnice i svjetiljke koje mogu upravljati takvim žaruljama

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EZ) br. 643/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn kućanskih rashladnih uređaja

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EZ) br. 642/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn televizora

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EU) br. 4/2014 оd 6. siječnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 640/2009 o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za elektromotore

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EZ) br. 640/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn za elektromotore + Ispravak SL L 46, 19.2.2011.

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Uredba Komisije (EZ) br. 278/2009 od 6. travnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za korištenje električne energije u uvjetima bez opterećenja i prosječnu učinkovitost pod opterećenjem vanjskih izvora dobave električne energije, kako je izmijenjena

Vremenski raspored: odredbe Uredbe moraju se primijeniti u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma

Uredba Komisije (EZ) br. 107/2009 od 4. veljače 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve ekodizajna za dodatne prijamnike za pretvorbu signala iz digitalnog u analogni, kako je izmijenjena

Vremenski raspored: odredbe Uredbe moraju se primijeniti u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma

Uredba Komisije (EZ) br. 1275/2008 od 17. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn za uporabu električne energije u električnoj i elektroničkoj kućanskoj i uredskoj opremi u stanju pripravnosti ili isključenosti, kako je izmijenjena

Vremenski raspored: odredbe Uredbe moraju se primijeniti u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma

Direktiva Vijeća 92/42/EEZ od 21. svibnja 1992. o zahtjevima za stupanj djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuća ili plinovita goriva, kako je izmijenjena

Vremenski raspored: odredbe Direktive moraju se primijeniti u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma

Uredba Komisije (EZ) br. 643/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn kućanskih rashladnih uređaja, kako je izmijenjena

Vremenski raspored: vremenski raspored za provedbu odredbi Uredbe mora se odrediti do 31. prosinca 2021.

Nuklearna energija

Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom

Vremenski raspored: odredbe Direktive moraju se primijeniti u roku od 4 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma

Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom od 20. studenoga 2006. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva

Vremenski raspored: odredbe Direktive moraju se primijeniti u roku od 2 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma

Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja

Vremenski raspored: odredbe Direktive moraju se primijeniti u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma

Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja

Vremenski raspored: odredbe Direktive moraju se primijeniti u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma

Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom

Vremenski raspored: odredbe Direktive moraju se primijeniti u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

”.

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/39


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/467

od 21. ožujka 2019.

o izmjeni Odluke 2011/173/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 21. ožujka 2011. donijelo Odluku 2011/173/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini.

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke 2011/173/ZVSP mjere ograničavanja trebalo bi produljiti do 31. ožujka 2020.

(3)

Odluku 2011/173/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 6. drugi stavak Odluke 2011/173/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„Ova Odluka primjenjuje se do 31. ožujka 2020.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Odluka Vijeća 2011/173/ZVSP od 21. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini (SL L 76, 22.3.2011., str. 68.).


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/40


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/468

od 21. ožujka 2019.

o izmjeni Odluke 2011/172/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 21. ožujka 2011. donijelo Odluku 2011/172/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu.

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke 2011/172/ZVSP mjere ograničavanja trebalo bi produljiti do 22. ožujka 2020., a Prilog bi trebalo nadopuniti informacijama o pravu na obranu i pravu na djelotvornu sudsku zaštitu.

(3)

Odluku 2011/172/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2011/172/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 5. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ova Odluka primjenjuje se do 22. ožujka 2020.”;

2.

Prilog se mijenja kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Odluka Vijeća 2011/172/ZVSP od 21. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu (SL L 76, 22.3.2011., str. 63.).


PRILOG

Prilog Odluci 2011/172/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG

A.   Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 1.

 

Ime

(i mogući nadimci)

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi uvrštenja na popis

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Bivši predsjednik Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 4.5.1928.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Supruga Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 28.2.1941.

Žena

Povezana s Mohamedom Hosnijem Esayedom Mubarakom, protiv kojeg su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 26.11.1960.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Supruga Alaa Mohameda Elsayeda Mubaraka, sina bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 5.10.1971.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava i koja je povezana s Alaom Mohamedom Hosnijem Esayedom Mubarakom.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 28.12.1963.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Supruga Gamala Mahameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 13.10.1982.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava i koja je povezana s Gamalom Mohamedom Hosnijem Esayedom Mubarakom.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Bivši ministar turizma

Datum rođenja: 20.2.1959.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Bivši ministar unutarnjih poslova

Datum rođenja: 1.3.1938.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Supruga Habiba Ibrahima Eladlija

Datum rođenja: 23.1.1963.

Žena

Osoba protiv koje je na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenut sudski postupak zbog nezakonitog prisvajanje državnih sredstava i koja je povezana s Habibom Ibrahimom Eladlijem.

B.   Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu u skladu s egipatskim pravom:

Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu

Iz članaka 54., 97. i 98. egipatskog Ustava, članaka 77., 78., 124., 199., 214., 271., 272. i 277. egipatskog Zakona o kaznenom postupku te članaka 93. i 94. egipatskog Zakona o odvjetništvu (Zakon br. 17 iz 1983.) proizlazi da su sljedeća prava zajamčena egipatskim pravom:

svaka osoba osumnjičena ili optužena za kazneno djelo ima:

1.

pravo na sudsko preispitivanje svakog akta ili upravne odluke;

2.

pravo da se brani sama ili uz pravnu pomoć po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava platiti pravnu pomoć, ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, kad to nalažu interesi pravde,

svaka osoba optužena za kazneno djelo ima:

1.

pravo na to da u najkraćem roku, detaljno i na jeziku koji razumije, bude obaviještena o prirodi i razlozima optužbe protiv nje;

2.

pravo na dovoljno vremena i mogućnosti za pripremanje obrane;

3.

pravo na to da ispituje ili dade ispitati svjedoke optužbe te da osigura nazočnost i ispitivanje svjedokâ obrane pod istim uvjetima kao i svjedokâ optužbe;

4.

pravo na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se koristi na sudu.

Primjena prava na obranu i prava na djelotvornu sudsku zaštitu

1.   Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Mubaraka poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Prvi predmet

G. Mubarak optužen je 27. lipnja 2013. s još dvjema osobama za nezakonito prisvajanje javnih sredstava te je 17. studenoga 2013. pokrenut postupak pred Kaznenim sudom u Kairu. Sud je 21. svibnja 2014. osudio sva tri optuženika. Optuženici su osporavali presudu pred Kasacijskim sudom. Kasacijski je sud 13. siječnja 2015. ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje. Tijekom ponovnog suđenja 4. i 29. travnja 2015. predstavljeni su usmeni i pismeni podnesci stranaka. Kazneni je sud u Kairu 9. svibnja 2015. optuženike proglasio krivima i naložio povrat nezakonito prisvojenih sredstava te plaćanje novčane kazne. Podnesena je žalba Kasacijskom sudu 24. svibnja 2015. Kasacijski je sud 9. siječnja 2016. potvrdio presude. Optuženici su 8. ožujka 2016. postigli nagodbu u okviru Stručnog odbora koji je 2015. osnovan uredbom premijera br. 2873. Kabinet ministara tu je nagodbu odobrio 9. ožujka 2016. Nagodba nije podnesena Kasacijskom sudu radi dobivanja konačnog odobrenja glavnog državnog odvjetnika jer Stručni odbor nije bio nadležni odbor. Optuženici mogu podnijeti zahtjev za nagodbu nadležnom odboru, Nacionalnom odboru za povrat imovine koja se nalazi u inozemstvu (NCRAA).

Drugi predmet

Istraga koja se odnosi na nezakonito prisvajanje javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Mubaraka nisu bili poštovani.

3.   Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Alae Mubaraka poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Nalog za zamrzavanje

Glavni državni odvjetnik izdao je 28. veljače 2011. nalog kojim se g. Alau Mubaraku i drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom i sredstvima u skladu s člankom 208.a egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što glavnom državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. Nadležni kazneni sud 8. ožujka 2011. potvrdio je odluku o zabrani. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. G. Alaa Mubarak nije osporavao presudu od 8. ožujka 2011.

Prvi predmet

Optuženik je 30. svibnja 2012. s još jednom osobom upućen na sud pred kojim se vodi postupak (Kazneni sud u Kairu). Sud je 6. lipnja 2013. predmet vratio državnom odvjetništvu zbog provođenja daljnje istrage. Po završetku istrage predmet je ponovno upućen sudu. Kazneni sud u Kairu 15. rujna 2018. donio je presudu kojom se: i. od stručnog odbora kojega je imenovao traži da dopuni izvješće o izvozu koje je u srpnju 2018. predao sudu, ii. nalaže uhićenje optuženikâ te iii. traži upućivanje optuženikâ Nacionalnom odboru za povrat imovine koja se nalazi u inozemstvu (NCRAA) s ciljem mogućeg mirenja. Optuženici su uspješno osporili nalog za uhićenje te je predmet, nakon prijedloga o izuzeću sudskog vijeća, upućen drugom sastavu kaznenog suda kako bi se provjerila osnovanost.

Drugi predmet

G. Alaa Mubarak 27. lipnja 2013. s još dvjema osobama optužen je zbog nezakonitog prisvajanja javnih sredstava te je 17. studenoga 2013. pokrenut postupak pred Kaznenim sudom u Kairu. Sud je 21. svibnja 2014. osudio sva tri optuženika. Optuženici su osporavali presudu pred Kasacijskim sudom. Kasacijski je sud 13. siječnja 2015. ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje. Tijekom ponovnog suđenja 4. i 29. travnja 2015. predstavljeni su usmeni i pismeni podnesci stranaka.

Kazneni je sud u Kairu 9. svibnja 2015. optuženike proglasio krivima, naložio povrat nezakonito prisvojenih sredstava te plaćanje novčane kazne. Podnesena je žalba Kasacijskom sudu 24. svibnja 2015. Kasacijski je sud 9. siječnja 2016. potvrdio presude. Optuženici su 8. ožujka 2016. postigli nagodbu u okviru Stručnog odbora koji je 2015. osnovan uredbom premijera br. 2873. Kabinet ministara tu je nagodbu odobrio 9. ožujka 2016. Nagodba nije podnesena Kasacijskom sudu radi dobivanja konačnog odobrenja glavnog državnog odvjetnika jer Stručni odbor nije bio nadležni odbor. Optuženici mogu podnijeti zahtjev za nagodbu nadležnom odboru, Nacionalnom odboru za povrat imovine koja se nalazi u inozemstvu (NCRAA).

Treći predmet

Istraga koja se odnosi na nezakonito prisvajanje javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Alae Mubaraka nisu bili poštovani.

4.   Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu gđe Rasekh poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Nalog za zamrzavanje

Glavni državni odvjetnik izdao je 28. veljače 2011. nalog kojim se gđi Rasekh i drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom i sredstvima u skladu s člankom 208.a egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što glavnom državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. Nadležni kazneni sud 8. ožujka 2011. potvrdio je odluku o zabrani. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. Gđa Rasekh nije osporavala presudu od 8. ožujka 2011.

Predmet

Istraga koja se odnosi na nezakonito prisvajanje javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu gđe Rasekh nisu bili poštovani.

5.   Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Gamala Mubaraka poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Nalog za zamrzavanje

Glavni državni odvjetnik izdao je 28. veljače 2011. nalog kojim se g. Gamalu Mubaraku i drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom i sredstvima u skladu s člankom 208.a egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što glavnom državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. Nadležni kazneni sud 8. ožujka 2011. potvrdio je odluku o zabrani. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. G. Gamal Mubarak nije osporavao presudu od 8. ožujka 2011.

Prvi predmet

G. Gamal Mubarak i još jedna osoba 30. svibnja 2012. upućeni su na sud pred kojim se vodi postupak (Kazneni sud u Kairu). Sud je 6. lipnja 2013. predmet vratio državnom odvjetništvu zbog provođenja daljnje istrage. Po završetku istrage predmet je ponovno upućen sudu. Kazneni sud u Kairu 15. rujna 2018. donio je presudu kojom se: i. od stručnog odbora kojega je imenovao traži da dopuni izvješće o izvozu koje je u srpnju 2018. predao sudu, ii. nalaže uhićenje optuženikâ te iii. traži upućivanje optuženikâ Nacionalnom odboru za povrat imovine koja se nalazi u inozemstvu (NCRAA) s ciljem mogućeg mirenja. Optuženici su uspješno osporili nalog za uhićenje te je predmet, nakon prijedloga o izuzeću sudskog vijeća, upućen drugom sastavu kaznenog suda kako bi se provjerila osnovanost.

Drugi predmet

G. Gamal Mubarak 27. lipnja 2013. s još dvjema osobama optužen je zbog nezakonitog prisvajanja javnih sredstava te je 17. studenoga 2013. pokrenut postupak pred Kaznenim sudom u Kairu. Sud je 21. svibnja 2014. osudio sva tri optuženika. Optuženici su osporavali presudu pred Kasacijskim sudom. Kasacijski je sud 13. siječnja 2015. ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje. Tijekom ponovnog suđenja 4. i 29. travnja 2015. predstavljeni su usmeni i pismeni podnesci stranaka. Kazneni je sud u Kairu 9. svibnja 2015. optuženike proglasio krivima, naložio povrat nezakonito prisvojenih sredstava te plaćanje novčane kazne. Podnesena je žalba Kasacijskom sudu 24. svibnja 2015. Kasacijski je sud 9. siječnja 2016. potvrdio presude. Optuženici su 8. ožujka 2016. postigli nagodbu u okviru Stručnog odbora koji je 2015. osnovan uredbom premijera br. 2873. Kabinet ministara tu je nagodbu odobrio 9. ožujka 2016. Nagodba nije podnesena Kasacijskom sudu radi dobivanja konačnog odobrenja glavnog državnog odvjetnika jer Stručni odbor nije bio nadležni odbor. Optuženici mogu podnijeti zahtjev za nagodbu nadležnom odboru, Nacionalnom odboru za povrat imovine koja se nalazi u inozemstvu (NCRAA).

Treći predmet

Istraga koja se odnosi na nezakonito prisvajanje javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. G. Gamal Mubarak ispitan je tijekom istražnog postupka. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Gamala Mubaraka nisu bili poštovani.

6.   Khadiga Mahmoud El Gammal

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu gđe El Gammal poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Nalog za zamrzavanje

Glavni državni odvjetnik izdao je 28. veljače 2011. nalog kojim se gđi Khadigi El Gammal i drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom i sredstvima u skladu s člankom 208.a egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što glavnom državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. Nadležni kazneni sud 8. ožujka 2011. potvrdio je odluku o zabrani. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. Gđa El Gammal nije osporavala presudu od 8. ožujka 2011.

Predmet

Istraga koja se odnosi na nezakonito prisvajanje javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu gđe El Gammal nisu bili poštovani.

15.   Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Garranaa poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Predmet

Istraga koja se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još uvijek je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da pravo na obranu ili pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Garranae nisu bili poštovani.

18.   Habib Ibrahim Habib Eladli

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Eladlija poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Predmet

Istražni je sudac uputio g. Eladlija nadležnom sudu pod optužbom nezakonitog prisvajanja javnih sredstava. Sud je 7. veljače 2016. donio odluku o zamrzavanju imovine g. Eladlija, njegove supruge i maloljetnog sina. Na temelju te odluke suda glavni državni odvjetnik izdao je 10. veljače 2016. nalog o zamrzavanju u skladu s člankom 208.a egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što glavnom državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. Sud je 15. travnja 2017. osudio optuženika. Optuženik je osporavao presudu pred Kasacijskim sudom koji je ukinio presudu 11. siječnja 2018. i naložio ponovno suđenje. Novo je suđenje još uvijek u tijeku.

19.   Elham Sayed Salem Sharshar

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu gđe Sharshar poštovani tijekom kaznenih postupaka na koje se Vijeće oslonilo. To je osobito vidljivo iz sljedećeg:

Nalog za zamrzavanje

Istražni je sudac uputio supruga gđe Sharshar nadležnom sudu pod optužbom nezakonitog prisvajanja javnih sredstava. Sud je 7. veljače 2016. donio odluku o zamrzavanju imovine njezinog supruga, njezine imovine i imovine njihovog maloljetnog sina. Na temelju te odluke suda glavni državni odvjetnik izdao je 10. veljače 2016. nalog o zamrzavanju u skladu s člankom 208.a egipatskog Zakona o kaznenom postupku, što državnom odvjetniku omogućuje da optuženiku, njegovoj supruzi i njegovoj djeci zabrani raspolaganje imovinom ako postoje sumnje da je ta imovina nezakoniti prihod od kaznenih djela koje je počinio taj optuženik. U skladu sa zakonima Arapske Republike Egipta optuženici imaju pravo pred istim sudom osporavati sudsku presudu u vezi sa zabranom. Gđa Sharshar nije osporavala sudsku presudu.

”.

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/47


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/469

оd 20. ožujka 2019.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/909/EU u pogledu razdoblja primjene zaštitnih mjera koje se odnose na pojavu etinioze u Italiji

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2044)

(Vjerodostojan je samo tekst na talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/909/EU (3) utvrđeno je da Italija treba poduzeti određene zaštitne mjere zbog pojave etinioze (Aethina tumida) u određenim područjima, prvotno u regijama Kalabriji i Siciliji. S obzirom na razvoj epidemiološke situacije te su mjere trenutačno ograničene na regiju Kalabriju, a Provedbena odluka 2014/909/EU primjenjuje se do 31. ožujka 2019.

(2)

Italija je u drugoj polovini 2018. obavijestila Komisiju o nekoliko novih slučajeva pojave etinioze u Kalabriji te u veljači 2019. o epidemiološkoj situaciji koja pokazuje da se u Kalabriji i dalje pojavljuju slučajevi zaraze etiniozom.

(3)

Stoga bi se primjena zaštitnih mjera predviđenih Provedbenom odlukom 2014/909/EU trebala produljiti do 21. travnja 2021., uzimajući u obzir da se Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (4), kojom se predviđaju zaštitne mjere u slučaju bolesti životinja, primjenjuje od 21. travnja 2021.

(4)

Provedbenu odluku 2014/909/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 4. Provedbene odluke 2014/909/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se do 21. travnja 2021.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Talijanskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/909/EU od 12. prosinca 2014. o određenim zaštitnim mjerama s obzirom na potvrđene pojave etinioze u Italiji (SL L 359, 16.12.2014., str. 161.).

(4)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/49


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/470

оd 20. ožujka 2019.

o stavljanju izvan snage Odluke 2005/779/EZ o mjerama zaštite zdravlja životinja od vezikularne enterovirusne bolesti svinja u Italiji

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2045)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Odluka Komisije 2005/779/EZ (2) donesena je nakon izbijanja vezikularne enterovirusne bolesti svinja u Italiji. Njome se utvrđuju zdravstvena pravila za životinje u vezi s vezikularnom enterovirusnom bolesti svinja za regije Italije koje su priznate slobodnima od vezikularne enterovirusne bolesti svinja te za regije koje nisu priznate slobodnima od te bolesti.

(2)

U Italiji se nekoliko godina provodi program za iskorjenjivanje i praćenje vezikularne enterovirusne bolesti svinja koji za cilj ima postizanje statusa regije slobodne od vezikularne enterovirusne bolesti svinja za sve regije te države članice.

(3)

Italija je Komisiji dostavila nove podatke u pogledu statusa Kalabrije kao regije slobodne od vezikularne enterovirusne bolesti svinja koji dokazuju da je ta bolest iskorijenjena iz te regije.

(4)

Nakon provjere informacija koje je dostavila Italija i s obzirom na povoljne rezultate koji proizlaze iz provedbe programa za iskorjenjivanje i praćenje, regija Kalabrija trebala bi biti priznata kao slobodna od vezikularne enterovirusne bolesti svinja.

(5)

Budući da je vezikularna enterovirusna bolest svinja sada iskorijenjena u svim regijama Italije, Odluka 2005/779/EZ postala je zastarjela i trebalo bi je staviti izvan snage.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2005/779/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(2)  Odluka Komisije 2005/779/EZ od 8. studenoga 2005. o mjerama zaštite zdravlja životinja od vezikularne enterovirusne bolesti svinja u Italiji (SL L 293, 9.11.2005., str. 28.).


22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/50


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/471

оd 20. ožujka 2019.

o odobrenju plana za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod divljih svinja na određenim područjima Mađarske

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2073)

(Vjerodostojan je samo tekst na mađarskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (1), a posebno njezin članak 16. stavak 1. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Direktivom 2002/60/EZ utvrđuju se minimalne mjere Unije za kontrolu afričke svinjske kuge, uključujući mjere koje treba poduzeti u slučaju potvrde slučaja afričke svinjske kuge kod divljih svinja.

(2)

Osim toga, Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (2) utvrđuju se mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u državama članicama ili njihovim područjima navedenima u njezinu Prilogu (predmetne države članice) te u svim državama članicama u pogledu premještanja divljih svinja i obveza informiranja. U Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU utvrđuju se i popisuju određena područja predmetnih država članica razvrstana prema riziku s obzirom na epidemiološku situaciju u odnosu na tu bolest, uključujući popis visokorizičnih područja. Taj je prilog nekoliko puta izmijenjen da bi odražavao promjene epidemiološke situacije u Uniji u odnosu na afričku svinjsku kugu koje je trebalo unijeti u taj prilog.

(3)

Mađarska je 2018. obavijestila Komisiju o slučajevima afričke svinjske kuge kod divljih svinja i poduzela mjere kontrole bolesti koje se zahtijevaju Direktivom 2002/60/EZ.

(4)

S obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju, a u skladu s člankom 16. Direktive 2002/60/EZ, Mađarska je Komisiji dostavila plan iskorjenjivanja afričke svinjske kuge (plan iskorjenjivanja).

(5)

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU posljednji je put izmijenjen Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1856 (3) kako bi se, među ostalim, uzeli u obzir slučajevi afričke svinjske kuge kod divljih svinja u Mađarskoj te dijelovi I. i II. tog priloga sada uključuju zaražena područja u Mađarskoj.

(6)

Komisija je ispitala plan iskorjenjivanja koji je podnijela Mađarska i utvrdila da je u skladu sa zahtjevima iz članka 16. Direktive 2002/60/EZ. Stoga bi ga trebalo odobriti.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se plan koji je Mađarska dostavila 4. listopada 2018. u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive 2002/60/EZ o iskorjenjivanju afričke svinjske kuge iz populacije divljih svinja u područjima iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU.

Članak 2.

Mađarska je dužna donijeti zakone i druge propise potrebne za provedbu plana iskorjenjivanja u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Mađarskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 192, 20.7.2002., str. 27.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1856 оd 27. studenoga 2018. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (SL L 302, 28.11.2018., str. 78.).