ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 77

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
20. ožujka 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2019/440 od 29. studenoga 2018. o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u okviru Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka i njegova Protokola o provedbi

1

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/441 od 4. ožujka 2019. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, njegova Protokola o provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu

4

 

 

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka

8

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/442 оd 12. prosinca 2018. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 radi utvrđivanja zahtjeva da cijene odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete te za ažuriranje i ispravak određenih odredbi ( 1 )

56

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/443 оd 13. veljače 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/588 u pogledu mogućnosti prilagodbe prosječnog dnevnog broja transakcija dionicom kada se mjesto trgovanja s najvećim prometom tom dionicom nalazi izvan Unije ( 1 )

59

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/444 оd 19. ožujka 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu obrazaca za obveze jamca i uključivanja troškova zračnog prijevoza u carinsku vrijednost zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

61

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/445 оd 19. ožujka 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 367/2014 o utvrđivanju neto iznosa raspoloživog za rashode EFJP-a

64

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/446 оd 19. ožujka 2019. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja ( 1 )

67

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/447 od 15. ožujka 2019. o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Talijanska Republika

73

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/448 od 18. ožujka 2019. o podnošenju, u ime Europske unije, prijedloga za uvrštavanje metoksiklora u Dodatak A Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

74

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/449 оd 18. ožujka 2019. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2016/715 o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i njegova širenja unutar Unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2024)

76

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/450 оd 19. ožujka 2019. o objavljivanju europskih dokumenata za ocjenjivanje za građevne proizvode sastavljenih radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

78

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/451 оd 19. ožujka 2019. o usklađenim normama za građevne proizvode sastavljenima radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

80

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/440

od 29. studenoga 2018.

o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u okviru Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka i njegova Protokola o provedbi

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila novi Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka („Sporazum o ribarstvu”) te njegov novi Protokol o provedbi i razmjenu pisama koja je priložena uz Sporazum o ribarstvu.

(2)

U skladu s odlukom Vijeća (EU) 2018/2068 (1) Sporazum o ribarstvu, njegov Protokol o provedbi i razmjena pisama koja je priložena Sporazumu o ribarstvu potpisani su 14. siječnja 2019., podložno njihovu kasnijem sklapanju.

(3)

Protokolom o provedbi uz Sporazum o ribarstvu obuhvaćeno je razdoblje od četiri godine od datuma početka njegove primjene kako je utvrđen u članku 16. Protokola o provedbi.

(4)

Trebalo bi raspodijeliti ribolovne mogućnosti među državama članicama za čitavo razdoblje primjene Protokola o provedbi uz Sporazum o ribarstvu.

(5)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma početka primjene Protokola o provedbi uz Sporazum o ribarstvu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ribolovne mogućnosti određene na temelju Protokola o provedbi uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka („Sporazum o ribarstvu”) raspodjeljuju se među državama članicama kako slijedi:

Kategorija ribolova:

Vrsta plovila:

Država članica

Povlastice ili kvota

Artizanalni pelagični ribolov na sjeveru

Plivaričari < 150 tona bruto tonaže (BT)

Španjolska

22

Artizanalni ribolov na sjeveru

Plovila s pridnenim parangalima < 40 BT

Španjolska

25

Portugal

7

Plovila s pridnenim parangalima ≥ 40 BT < 150 BT

Portugal

3

Artizanalni ribolov na jugu

Povraz i štap < 150 BT po plovilu

Ukupno≤ 800 BT

Španjolska

10

Pridneni ribolov

Plovila s pridnenim parangalima ≤ 150 BT

Španjolska

7

Portugal

4

Koćarice ≤ 750 BT

Ukupno ≤ 3 000 BT

Španjolska

5

Italija

0

Ribolov tune

Plovila za ribolov ribičkim štapovima

Španjolska

23

Francuska

4

Gospodarski pelagični ribolov

85 000  tona (t) za prvu godinu

90 000  t za drugu godinu

100 000  t za treću godinu i za četvrtu godinu

Raspodjela plovila s povlasticom za ribolov:

 

10 plovila ≥ 3 000 BT i < 7 765 BT

 

4 plovila ≥ 150 i < 3 000 BT

 

4 plovila < 150 BT

Prva godina: 85 000  t

 

Njemačka

6 871,2  t

Litva

21 986,3  t

Latvija

12 367,5  t

Nizozemska

26 102,4  t

Irska

3 099,3  t

Poljska

4 807,8  t

Ujedinjena Kraljevina

4 807,8  t

Španjolska

496,2 t

Portugal

1 652,2  t

Francuska

2 809,3  t

Druga godina: 90 000  t

 

Njemačka

7 275,4  t

Litva

23 279,6  t

Latvija

13 095,0  t

Nizozemska

27 637,9  t

Irska

3 281,6  t

Poljska

5 090,6  t

Ujedinjena Kraljevina

5 090,6  t

Španjolska

525,4 t

Portugal

1 749,4  t

Francuska

2 974,5  t

Treća i četvrta godina: 100 000  t svake godine

 

Njemačka

8 083,8  t

Litva

25 866,3  t

Latvija

14 550,0  t

Nizozemska

30 708,8  t

Irska

3 646,3  t

Poljska

5 656,3  t

Ujedinjena Kraljevina

5 656,3  t

Španjolska

583,8 t

Portugal

1 943,8  t

Francuska

3 305,0  t

2.   Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (2) primjenjuje se ne dovodeći u pitanje Sporazum o ribarstvu, njegov Protokol o provedbi i razmjenu pisama koja je priložena uz Sporazum o ribarstvu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od datuma početka primjene Protokola o provedbi uz Sporazum o ribarstvu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2018/2068 od 29. studenoga 2018. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, njegova Protokola o provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu (SL L 331, 28.12.2018., str. 1.).

(2)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).


20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/4


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/441

od 4. ožujka 2019.

o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, njegova Protokola o provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je 22. svibnja 2006. donijelo Uredbu (EZ) br. 764/2006 (2) o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka („Sporazum”). Sporazum je kasnije prešutno produljivan.

(2)

Zadnji protokol o provedbi Sporazuma i utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu istekao je 14. srpnja 2018.

(3)

U svojoj presudi u predmetu C-266/16 (3), odgovarajući na zahtjev za prethodnu odluku o valjanosti i tumačenju Sporazuma i njegova Protokola o provedbi, Sud je utvrdio da se ni Sporazum ni njegov Protokol o provedbi ne primjenjuju na vode uz područje Zapadne Sahare.

(4)

Unija ne dovodi u pitanje ishod političkog procesa u pogledu konačnog statusa Zapadne Sahare koji se odvija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda i opetovano je potvrdila svoju predanost rješavanju spora u Zapadnoj Sahari, području koje je su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis područja koja nemaju samoupravu, i kojim u velikoj mjeri upravlja Kraljevina Maroko. Unija u cijelosti podržava napore glavnog tajnika Ujedinjenih naroda i njegova osobnog izaslanika usmjerene na pružanje pomoći strankama kako bi se postiglo pravedno, trajno i obostrano prihvatljivo političko rješenje kojim će se omogućiti samoodređenje stanovnika Zapadne Sahare kao dio aranžmana koji su u skladu s ciljevima i načelima utvrđenima u Povelji Ujedinjenih naroda i ugrađeni su u rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („RVSUN”), a posebno u RVSUN 2152 (2014.), RVSUN 2218 (2015.), RVSUN 2285 (2016.), RVSUN 2351 (2017.) i RVSUN 2414 (2018.).

(5)

Flote Unije trebale bi moći nastaviti s ribolovnim aktivnostima kojima se bave od stupanja na snagu Sporazuma, a područje primjene Sporazuma trebalo bi utvrditi tako da uključuje vode uz područje Zapadne Sahare. Nadalje, nastavljanje partnerstva u ribarstvu izuzetno je bitno kako bi to područje i dalje ostvarivalo korist od sektorske potpore predviđene u okviru Sporazuma, uz poštovanje prava Unije i međunarodnog prava, među ostalim ljudskih prava, te u korist dotičnog stanovništva.

(6)

U tu svrhu Vijeće je 16. travnja 2018. ovlastilo Komisiju da započne pregovore s Kraljevinom Marokom s ciljem izmjene Sporazuma i postizanja dogovora o novom Protokolu o provedbi. Nakon tih pregovora, 24. srpnja 2018. parafirani su novi Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka („Sporazum o ribarstvu”), kao i njegov novi Protokol o provedbi, uključujući Prilog i dodatke tom protokolu, te razmjena pisama koja je priložena uz Sporazum o ribarstvu i koja je sastavni dio Sporazuma o ribarstvu.

(7)

Cilj je Sporazuma o ribarstvu Uniji i Kraljevini Maroku omogućiti tješnju suradnju u promicanju politike održivog ribarstva i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni utvrđenoj u Sporazumu o ribarstvu te podržavanju nastojanja Kraljevine Maroka za razvoj sektora ribarstva i plavoga gospodarstva. Sporazumom o ribarstvu se stoga doprinosi ostvarenju ciljeva Unije na temelju članka 21. Ugovora o Europskoj uniji.

(8)

Komisija je procijenila mogući učinak Sporazuma o ribarstvu na održivi razvoj, posebno u pogledu koristi za dotično stanovništvo i iskorištavanje prirodnih resursa dotičnih područja.

(9)

U skladu s tom procjenom ocjenjuje se da bi Sporazum o ribarstvu trebao biti iznimno koristan za dotično stanovništvo zbog pozitivnog socioekonomskog učinka na to stanovništvo, posebno u odnosu na zapošljavanje i ulaganja, i zbog svojeg učinka na razvoj sektora ribarstva i prerade ribe.

(10)

Isto tako, ocjenjuje se da je Sporazum o ribarstvu najbolje jamstvo za održivo iskorištavanje prirodnih resursa u vodama uz Zapadnu Saharu jer se ribolovnim aktivnostima poštuju najbolji znanstveni savjeti i preporuke u tom području te navedene aktivnosti podliježu primjerenim mjerama praćenja i kontrole.

(11)

S obzirom na razmatranja iznesena u presudi Suda, Komisija je zajedno s Europskom službom za vanjsko djelovanje poduzela sve razumne i u trenutačnom kontekstu izvedive mjere kako bi se dotično stanovništvo uključilo na odgovarajući način i osigurao njihov pristanak. U Zapadnoj Sahari i u Kraljevini Maroku provedena su opsežna savjetovanja, a socioekonomski i politički akteri koji su sudjelovali u savjetovanjima jasno su se založili za sklapanje Sporazuma o ribarstvu. Međutim, pokret Polisario Front i neke druge stranke nisu pristali sudjelovati u procesu savjetovanja.

(12)

Oni koji nisu pristali sudjelovati u procesu odbacili su primjenu Sporazuma o ribarstvu i njegova Protokola o provedbi na vode uz Zapadnu Saharu jer u osnovi smatraju da bi se tim aktima potvrdilo stajalište Kraljevine Maroka u pogledu područja Zapadne Sahare. Međutim, ničime se u odredbama Sporazuma o ribarstvu ili njegova Protokola o provedbi ne naznačuje da bi se njime priznali suverenitet Kraljevine Maroka ili njezina suverena prava nad Zapadnom Saharom i vodama uz to područje. Unija će također nastaviti jačati svoje napore za podupiranje procesa mirnog rješavanja spora koji je pokrenut i koji se vodi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda.

(13)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2018/2068 (4) Sporazum o ribarstvu, njegov Protokol o provedbi i razmjena pisama koja je priložena Sporazumu o ribarstvu potpisani su 14. siječnja 2019., podložno njihovu kasnijem sklapanju.

(14)

Sporazum o ribarstvu, njegov Protokol o provedbi i razmjenu pisama koja je priložena Sporazumu o ribarstvu trebalo bi odobriti.

(15)

Člankom 13. Sporazuma o ribarstvu osnovan je Zajednički odbor odgovaran za praćenje provedbe Sporazuma o ribarstvu. Zajednički odbor može donijeti izmjene Protokola o provedbi uz Sporazum o ribarstvu u skladu s člankom 13. stavkom 3. Sporazuma o ribarstvu. Kako bi se olakšalo odobravanje navedenih izmjena, trebalo bi ovlastiti Komisiju za odobravanje tih izmjena prema pojednostavnjenom postupku, podložno posebnim uvjetima,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka („Sporazum o ribarstvu”), njegov Protokol o provedbi i razmjena pisama koja je priložena Sporazumu o ribarstvu odobravaju se u ime Unije.

Tekst Sporazuma o ribarstvu, njegova Protokola o provedbi, uključujući Prilog i dodatke tom protokolu, te razmjene pisama koja je priložena Sporazumu o ribarstvu, priloženi su ovoj Odluci.

Članak 2.

U skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu ovoj Odluci Komisija je ovlaštena u ime Unije odobriti izmjene Protokola o provedbi uz Sporazum o ribarstvu koje je donio Zajednički odbor osnovan u skladu s člankom 13. Sporazuma o ribarstvu.

Članak 3.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 17. Sporazuma o ribarstvu i članku 15. njegova Protokola o provedbi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

A. ANTON


(1)  Suglasnost od 12. veljače 2019. (još nije objavljena u Službenom listu).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 764/2006 od 22. svibnja 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka (SL L 141, 29.5.2006., str. 1.).

(3)  Presuda Suda od 27. veljače 2018., Western Sahara Campaign UK, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)  Odluka Vijeća (EU) 2018/2068 od 29. studenoga 2018. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, njegova Protokola o provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu (SL L 331, 28.12.2018., str. 1.).


PRILOG

Opseg ovlašćivanja i postupak za utvrđivanje stajališta Unije u okviru Zajedničkog odbora

1.

Komisija je ovlaštena pregovarati s Kraljevinom Marokom i, prema potrebi te podložno usklađenosti s točkom 3. ovog Priloga, odobriti izmjene Protokola o provedbi uz Sporazum o ribarstvu u pogledu sljedećih pitanja:

(a)

prilagodbe ribolovnih mogućnosti i, posljedično tome, financijskog doprinosa iz članka 12. stavka 2. točaka (a) i (b) Sporazuma o ribarstvu;

(b)

aranžmana za sektorsku potporu i, posljedično tome, financijskog doprinosa iz članka 12. stavka 2. točke (c) Sporazuma o ribarstvu;

(c)

tehničkih uvjeta i aranžmana prema kojima plovila Unije obavljaju ribolovne aktivnosti.

2.

U okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o ribarstvu Unija:

(a)

djeluje u skladu sa svojim ciljevima u pogledu zajedničke ribarstvene politike;

(b)

promiče stajališta usklađena s relevantnim pravilima koja su donijele regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom i kojima se uzima u obzir zajedničko upravljanje obalnih država.

3.

Ako se na sastanku Zajedničkog odbora treba donijeti odluka o izmjenama Protokola o provedbi iz točke 1., poduzimaju se potrebni koraci kako bi se osiguralo da se stajalištem koje treba izraziti u ime Unije uzimaju u obzir najnovije statističke, biološke i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji.

4.

U tu svrhu i na temelju tih informacija službe Komisije Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima dovoljno vremena prije relevantnog sastanka Zajedničkog odbora dostavljaju na razmatranje i odobrenje dokument koji sadržava pojedinosti o predloženom stajalištu Unije.

5.

Kada je riječ o pitanjima iz točke 1. podtočke (a), za odobrenje predviđenog stajalište Unije od strane Vijeća potrebna je kvalificirana većina glasova. U ostalim slučajevima stajalište Unije predviđeno u pripremnom dokumentu smatra se odobrenim, osim ako se tome, tijekom sastanka pripremnog tijela Vijeća ili u roku od 20 dana od primitka pripremnog dokumenta, ovisno o tome što nastupi ranije, usprotivi broj država članica koji čini blokirajuću manjinu. U slučaju takvog protivljenja predmet se upućuje Vijeću.

6.

Ako tijekom daljnjih sastanaka, uključujući sastanke na licu mjesta, nije moguće postići dogovor kako bi se u stajalištu Unije uzeli u obzir novi elementi, predmet se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.

7.

Komisiju se poziva da pravodobno poduzme sve korake potrebne za daljnje postupanje u vezi s odlukom Zajedničkog odbora, uključujući, prema potrebi, objavu relevantne odluke u Službenom listu Europske unije i podnošenje svih prijedloga potrebnih za provedbu te odluke.

20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/8


SPORAZUM O PARTNERSTVU U ODRŽIVOM RIBARSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I KRALJEVINE MAROKA

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija”, s jedne strane

i

KRALJEVINA MAROKO, dalje u tekstu „Maroko”, s druge strane

dalje u tekstu „stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR blisku suradnju između Unije i Maroka, posebno u okviru Euromediteranskog sporazuma o uspostavi pridruživanja između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane, potpisanog 26. veljače 1996. (dalje u tekstu „Sporazum o pridruživanju”) te njihove obostrane želje za produbljivanjem te suradnje,

PRIVRŽENE strogom poštovanju međunarodnog prava i temeljnih ljudskih prava, uz istodobno jamčenje uzajamnih koristi dotičnim strankama,

NASTOJEĆI da ovaj Sporazum bude dio njihova sveobuhvatnog partnerstva, kojim su obuhvaćeni gospodarski, politički i sigurnosni aspekti te aspekt borbe protiv nezakonitih migracija, među ostalim i njihovih dubinskih razloga,

UZIMAJUĆI U OBZIR Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS),

SVJESNE važnosti načela utvrđenih Kodeksom odgovornog ribarstva donesenim na Konferenciji Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) 1995.,

ODLUČNE primjenjivati odluke i preporuke koje su donijele dotične regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom čije su stranke članice,

ŽELEĆI u tu svrhu uzeti u obzir raspoložive znanstvene savjete i odgovarajuće planove upravljanja koje su donijele nadležne regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom kako bi se osigurala okolišna održivost ribolovnih aktivnosti te promicalo upravljanje oceanima na međunarodnoj razini,

ODLUČNE u tu svrhu uspostaviti dijalog, u prvom redu o upravljanju ribarstvom, suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova te praćenju, kontroli i nadzoru ribolovnih aktivnosti,

ŽELEĆI da pristup ribolovnoj zoni bude u skladu s aktivnošću ribarske flote Unije i da ona dobije odgovarajući dio viška ribolovnih resursa, uzimajući u obzir posebnosti svakog sporazuma, te da za ribarsku flotu Unije vrijede isti tehnički uvjeti ribolova kao za sve flote,

UVJERENE da se partnerstvo mora temeljiti na komplementarnosti poduzetih inicijativa i djelovanja kojima se jamči sinergija i dosljednost politika, bez obzira na to poduzimaju li ih stranke zajednički ili pojedinačno,

ODLUČNE da radi ostvarenje tih ciljeva u okviru sektorske ribarstvene politike Maroka doprinesu promicanju razvoja partnerstva, među ostalim u ribolovnoj zoni obuhvaćenoj ovim Sporazumom, naročito s ciljem utvrđivanja najprimjerenijih sredstava za osiguravanje djelotvorne provedbe te politike i za uključivanje gospodarskih subjekata i civilnog društva u taj proces,

ŽELEĆI utvrditi aranžmane i uvjete pristupa ribolovnoj zoni za plovila Unije; u tu svrhu ribolovne aktivnosti trebale bi biti usmjerene isključivo na raspoložive resurse, uzimajući u obzir ribolovne kapacitete flota koje djeluju u toj zoni, pridajući posebnu pažnju pograničnim i vrlo migratornim karakteristikama određenih vrsta,

ODLUČNE nastojati ostvariti što tješnju gospodarsku i društvenu suradnju radi uspostave i jačanja održivog ribarstva i pridonošenja boljem upravljanju oceanima, među ostalim razvojem ulaganja u koja su uključena poduzeća iz stranaka te u vezi s razvojnim ciljevima zemlje,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„tijela Kraljevine Maroka” znači Odjel za morsko ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, morskog ribarstva, ruralnog razvoja, voda i šuma Maroka;

(b)

„tijela Unije” znači Europska komisija;

(c)

„Sporazum” znači ovaj Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, razmjena pisama koja je priložena Sporazumu kao i Protokol o provedbi Sporazuma, prilog i dodaci tom Protokolu (dalje u tekstu „Protokol”);

(d)

„ribolovna aktivnost” znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovnog alata, izvlačenje ulova na plovilo, prekrcaj, zadržavanje na plovilu, prerada na plovilu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva;

(e)

„ribarsko plovilo” znači svako plovilo opremljeno za komercijalno iskorištavanje morskih bioloških resursa;

(f)

„plovilo Unije” znači ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice Unije i koje je registrirano u Uniji;

(g)

„vlasnik broda” znači osoba koja je pravno odgovorna za ribarsko plovilo, koje je u njezinoj nadležnosti i pod njezinom kontrolom;

(h)

„ribolovna zona” znači vode istočnog dijela središnjeg Atlantika koje se nalaze između paralela 35° 47′ 18″ S i 20° 46′ 13″ S, uključujući vode uz Zapadnu Saharu (1), što obuhvaća sve zone upravljanja; ta definicija neće imati utjecaja na eventualne pregovore o razgraničenju pomorskih zona obalnih država koje graniče s ribolovnom zonom i općenito na prava trećih država;

(i)

„zona upravljanja” znači zona aktivnosti ograničena geografskim koordinatama, alatima koji se smiju upotrebljavati ili dopuštenim vrstama;

(j)

„odobrenje za ribolov” znači povlastica za ribolov koju su tijela Kraljevine Maroka izdala nekom plovilu Unije i kojom se tom plovilu dodjeljuje pravo obavljanja ribolovnih aktivnosti u ribolovnoj zoni;

(k)

„izravno odobrenje za ribolov” znači povlastica za ribolov koju su tijela Kraljevine Maroka izdala plovilu Unije izvan okvira ovog Sporazuma;

(l)

„stok” znači morski biološki resurs koji se pojavljuje u određenoj zoni;

(m)

„proizvodi ribarstva” znači vodeni organizmi koji su rezultat ribolovne aktivnosti;

(n)

„proizvodi akvakulture” znači vodeni organizmi u bilo kojem stadiju životnog ciklusa koji su rezultat aktivnosti akvakulture ili proizvodi dobiveni od tih organizama;

(o)

„sektor ribarstva” znači sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje i prerade proizvoda ribarstva i akvakulture te aktivnosti stavljanja tih proizvoda na tržište;

(p)

„ribar” znači svaka osoba koja se bavi aktivnostima komercijalnog ribolova, kako ih priznaju stranke;

(q)

„ribolovne mogućnosti” znači količinski određeno pravo na ribolov, izraženo u ulovima ili ribolovnom naporu;

(r)

„održivo ribarstvo” znači ribarstvo koje je u skladu s ciljevima i načelima utvrđenima Kodeksom odgovornog ribarstva donesenim na konferenciji Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) 1995.

Članak 2.

Svrha

Ovim Sporazumom uspostavlja se okvir pravnog, okolišnog, gospodarskog i socijalnog upravljanja ribolovnim aktivnostima koje obavljaju plovila Unije i njime se posebno utvrđuju:

(a)

uvjeti pod kojima plovila Unije smiju obavljati ribolovne aktivnosti u ribolovnoj zoni;

(b)

gospodarska i financijska suradnja u sektoru ribarstva radi uspostave partnerstva u korist sektora ribarstvu i radi jačanja upravljanja oceanima;

(c)

administrativna suradnja za provedbu financijskog doprinosa;

(d)

znanstvena i tehnička suradnje radi osiguravanja održivog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni i razvoja dotičnog sektora;

(e)

suradnja u pogledu mjera za aktivnosti praćenja, kontrole i nadzora u ribolovnoj zoni radi osiguravanja poštovanja važećih pravila i jamčenja djelotvornosti mjera očuvanja ribolovnih resursa i upravljanja ribolovnim aktivnostima, a posebno radi suzbijanja ribolova NNN.

Članak 3.

Načela i ciljevi provedbe ovog Sporazuma

1.   Stranke se obvezuju promicati održivo ribarstvo u ribolovnoj zoni na temelju načela nediskriminacije u pogledu različitih flota koje su u toj zoni prisutne.

2.   Tijela Kraljevine Maroka obvezuju se da će pristup ribolovnoj zoni biti u skladu s aktivnošću ribarske flote Unije. Tijela Kraljevine Maroka nastoje da flota Unije dobije odgovarajući dio viška ribolovnih resursa, uzimajući u obzir posebnosti svakog sporazuma. Za flotu Unije vrijede isti tehnički uvjeti ribolova kao za sve flote.

3.   Stranke se obvezuju međusobno se obavješćivati o sporazumima i dogovorima u području ribarstva potpisanima s trećim stranama.

4.   Stranke su suglasne da ribarska plovila Unije love samo višak dopuštenog ulova iz članka 62. stavaka 2. i 3. UNCLOS-a koji je utvrđen na jasan i transparentan način, na temelju raspoloživih i relevantnih znanstvenih savjeta i relevantnih informacija koje su stranke razmijenile o ukupnom ribolovnom naporu koji su sve flote koje djeluju u ribolovnoj zoni ostvarile u odnosu na dotične stokove.

5.   Kada je riječ o pograničnim ili stokovima vrlo migratornih riba, stranke pri utvrđivanju resursa kojima je moguće pristupiti uzimaju u obzir znanstvene evaluacije provedene na regionalnoj razini te mjere očuvanja i upravljanja koje su donijele nadležne regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom.

6.   Stranke se obvezuju osigurati provedbu ovog Sporazuma u okviru pravnog, okolišnog, gospodarskog i socijalnog upravljanja ribolovnim aktivnostima plovila Unije.

7.   U obostranom interesu stranke se obvezuju uspostaviti intenzivan dijalog, poticati koordinaciju te obavješćivati posebno o provedbi sektorske politike u području ribarstva i upravljanja oceanima.

8.   Stranke također surađuju u provedbi prethodnih, usporednih i naknadnih evaluacija mjera, programa i djelovanja koji se provode na temelju odredaba ovog Sporazuma.

9.   Stranke se obvezuju da će Deklaraciju Međunarodne organizacije rada (ILO) o temeljnim načelima i pravima rada u cijelosti primjenjivati na sve pomorce ukrcane na plovila Unije, posebno u odnosu na slobodu udruživanja i kolektivno pregovaranje radnika te na ukidanje diskriminacije pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja.

10.   Ovaj je Sporazum u okviru Sporazuma o pridruživanju. Njime se doprinosi ostvarivanju općih ciljeva Sporazuma o pridruživanju te on ima za cilj osiguravanje održivosti ribolovnih resursa u ekološkom, gospodarskom i socijalnom smislu.

11.   Ovaj se Sporazum provodi u skladu s člankom 1. Sporazuma o pridruživanju u vezi s razvojem dijaloga i suradnje te s člankom 2. Sporazuma o pridruživanju u vezi s poštovanjem demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava.

Članak 4.

Pristup plovila Unije ribolovnoj zoni

Tijela Kraljevine Maroka obvezuju se dopustiti plovilima Unije obavljanje ribolovnih aktivnosti u ribolovnoj zoni u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 5.

Uvjeti za obavljanje ribolovnih aktivnosti i klauzula o isključivosti

1.   Plovila Unije smiju obavljati ribolovne aktivnosti u ribolovnoj zoni obuhvaćenoj ovim Sporazumom samo ako imaju odobrenje za ribolov izdano u okviru ovog Sporazuma. Zabranjena je svaka ribolovna aktivnost koja se u ribolovnoj zoni obavlja izvan okvira ovog Sporazuma.

2.   Tijela Kraljevine Maroka izdaju odobrenja za ribolov plovilima Unije samo u okviru ovog Sporazuma. Zabranjeno je izdavanje odobrenjâ za ribolov plovilima Unije izvan okvira ovog Sporazuma, a posebno u obliku izravnog odobrenja za ribolov.

3.   Postupak za dobivanje odobrenja za ribolov za plovilo Unije, pristojbe koje se primjenjuju i način plaćanja kojim se treba koristiti vlasnik broda utvrđuju se u Protokolu.

4.   Stranke osiguravaju pravilnu primjenu tih uvjeta i aranžmana odgovarajućom administrativnom suradnjom između svojih nadležnih tijela.

Članak 6.

Zakoni i propisi primjenjivi na ribolovne aktivnosti

1.   Kako bi se osigurao zakonski okvir za održivo ribarstvo, plovila Unije koja djeluju u ribolovnoj zoni dužna su poštovati marokanske zakone i propise koji se primjenjuju na ribolovne aktivnosti u toj zoni, osim ako je ovim Sporazumom određeno drukčije. Tijela Kraljevine Maroka dužna su obavijestiti tijela Unije o primjenjivim zakonima i propisima najkasnije mjesec dana prije početka primjene ovog Sporazuma.

2.   Unija se obvezuje poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da plovila Unije poštuju ovaj Sporazum i zakone i propise o kojima je obaviještena te kako bi osigurala djelotvornu primjenu mjere praćenja, kontrole i nadzora ribolovnih aktivnosti predviđenih u ovom Sporazumu.

Plovila Unije dužna su surađivati s tijelima Kraljevine Maroka nadležnima za praćenje, kontrolu i nadzor.

3.   Stranke se međusobno obavješćuju o svim općenitim odlukama koje bi mogle utjecati na aktivnosti plovila Unije u okviru ovog Sporazuma. Stranke se međusobno obavješćuju o svim promjenama svojih ribarstvenih politika ili izmjenama svojeg zakonodavstva koje bi mogle utjecati na aktivnosti plovila Unije u okviru ovog Sporazuma.

Svaka izmjena zakonodavstva koja utječe na aktivnosti plovila Unije u ribolovnoj zoni izvršiva je u odnosu na plovila Unije od šezdesetog dana nakon što su tijela Unije primila obavijest Maroka, osim u iznimnim okolnostima u kojima se taj rok ne primjenjuje.

ODGOVORNOSTI I OPĆENITE OBVEZE

Članak 7.

Partnerstvo

Stranke su suglasne jačati svoje partnerstvo, među ostalim suradnju u području znanosti, suradnju među gospodarskim subjektima i suradnju u području praćenja, kontrole i nadzora, suzbijanja ribolova NNN te administrativnu suradnju s ciljem provedbe politike održivog ribarstva.

Članak 8.

Suradnja u području znanosti

1.   Tijekom razdoblja obuhvaćenog ovim Sporazumom stranke surađuju radi praćenja stanja resursa u ribolovnoj zoni. U tu je svrhu postignut dogovor o uvođenju zajedničkog znanstvenog sastanka koji se održava jednom godišnje, naizmjence u Uniji i u Maroku.

2.   Na temelju zaključaka znanstvenog sastanka i s obzirom na najbolje raspoložive znanstvene savjete stranke se međusobno savjetuju u okviru Zajedničkog odbora predviđenog u članku 13. te sporazumno poduzimaju mjere za osiguravanje održivog upravljanja ribolovnim resursima ako je to potrebno.

3.   Stranke se obvezuju da će se međusobno savjetovati, bilo izravno ili u okviru nadležnih međunarodnih organizacija, kako bi osigurale upravljanje i očuvanje živih resursa i surađivale u okviru odgovarajućih znanstvenih istraživanja.

Članak 9.

Suradnja među gospodarskim subjektima

1.   Stranke potiču gospodarsku, znanstvenu i tehničku suradnju u sektoru ribarstva i s njim povezanim sektorima. Međusobno se savjetuju kako bi olakšale i promicale različite mjere koje bi se mogle poduzeti u tu svrhu.

2.   Stranke se obvezuju promicati razmjenu informacija o ribolovnim tehnikama i alatima, metodama čuvanja i industrijskim postupcima prerade proizvoda ribarstva.

3.   Stranke nastoje stvoriti uvjete pogodne za unapređivanje odnosa između njihovih poduzeća na tehničkom, gospodarskom i trgovinskom planu, poticanjem stvaranja okoline pogodne za razvoj poslovanja i ulaganja.

4.   Stranke posebno potiču promicanje ulaganja koja su u njihovu obostranom interesu, poštujući važeće zakonodavstvo.

Članak 10.

Suradnja u području praćenja, kontrole i nadzora i suzbijanja ribolova NNN

1.   Stranke se obvezuju surađivati u praćenju, kontroli i nadzoru ribolovnih aktivnosti u ribolovnoj zoni i suzbijati ribolov NNN radi uspostavljanja održivog ribarstva.

2.   Tijela Kraljevine Maroka osiguravaju djelotvornu primjenu odredaba o kontroli ribarstva predviđenih u ovom Sporazumu i njegovu Protokolu. Plovila Unije surađuju s marokanskim tijelima nadležnima za provedbu te kontrole.

Članak 11.

Administrativna suradnja

S ciljem osiguravanja djelotvornosti mjera očuvanja i upravljanja ribolovnim resursima stranke:

razvijaju administrativnu suradnju kako bi se osiguralo da plovila Unije poštuju odredbe ovog Sporazuma, a posebno one iz članka 6.,

surađuju radi sprečavanja i suzbijanja ribolova NNN, posebno razmjenom informacija i intenzivnom administrativnom suradnjom.

Članak 12.

Financijski doprinos

1.   Financijski doprinos utvrđen je u Protokolu.

2.   Financijski doprinos iz stavka 1. obuhvaća:

(a)

financijsku naknadu koju dodjeljuje Unija, a koja se odnosi na pristup plovila Unije ribolovnoj zoni;

(b)

pristojbe koje plaćaju vlasnici plovila Unije;

(c)

sektorsku potporu koju dodjeljuje Unija za provedbu politike održivog ribarstva i upravljanja oceanima i koja podliježe godišnjim i višegodišnjim programima.

3.   Financijski doprinos koji dodjeljuje Unija isplaćuje se svake godine u skladu s Protokolom.

4.   Stranke razmatraju pravednu geografsku i socijalnu raspodjelu socioekonomskih koristi koje proizlaze iz ovog Sporazuma, posebno u vidu infrastrukture, osnovnih socijalnih usluga, otvaranja poduzeća, stručnog osposobljavanja te projekata razvoja i modernizacije sektora ribarstva, kako bi se osiguralo da ta raspodjela donosi koristi dotičnom stanovništvu razmjerno ribolovnim aktivnostima.

5.   Zajednički odbor može prilagoditi iznos financijskog doprinosa iz stavka 2. točke (a) u sljedećim slučajevima:

(a)

u slučaju smanjenja ribolovnih mogućnosti dodijeljenih plovilima Unije, i to posebno zbog primjene mjera upravljanja dotičnim stokovima koje se na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta smatraju potrebnima za očuvanje i održivo iskorištavanje resursa;

(b)

u slučaju povećanja ribolovnih mogućnosti dodijeljenih plovilima Unije ako, na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, stanje resursa to dopušta;

(c)

u slučaju suspenzije ili otkaza kako je predviđeno u člancima 20. i 21. ovog Sporazuma.

6.   Financijski doprinos iz stavka 2. točke (c):

(a)

odvojen je od plaćanja troškova pristupa iz stavka 2. točaka (a) i (b);

(b)

određuje se ovisno o ostvarivanju ciljeva sektorske potpore u skladu s Protokolom te godišnjim i višegodišnjim programima za njegovu provedbu i uvjetovan je ostvarivanjem tih ciljeva.

7.   Zajednički odbor može prilagoditi iznos financijskog doprinosa iz stavka 2. točke (c) u slučaju ponovne evaluacije uvjeta financijske potpore za provedbu sektorske politike.

INSTITUCIONALNE ODREDBE

Članak 13.

Zajednički odbor

1.   Osniva se Zajednički odbor sastavljen od predstavnika stranaka. Nadležan je za praćenje primjene ovog Sporazuma i može donositi izmjene Protokola.

2.   Zajednički odbor:

(a)

nadzire ispunjavanje, tumačenje i primjenu ovog Sporazuma, a posebno utvrđivanje godišnjih i višegodišnjih programa iz članka 12. stavka 6. točke (b) i evaluaciju njihove provedbe;

(b)

utvrđuje i evaluira godišnje i višegodišnje programe i financijski doprinos iz članka 12. stavka 2. točke (c);

(c)

razmatra geografsku i socijalnu raspodjelu socioekonomskih koristi za dotično stanovništvo iz članka 12. stavka 4.;

(d)

osigurava potrebnu vezu u pitanjima od obostranog interesa u području ribarstva;

(e)

služi kao forum za sporazumno rješavanje sporova do kojih bi moglo doći u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma.

3.   Zajednički odbor može odobriti izmjene Protokola u pogledu:

(a)

prilagodbe ribolovnih mogućnosti i, posljedično, financijskog doprinosa iz članka 12. stavka 2. točaka (a) i (b);

(b)

aranžmana za sektorsku potporu i, posljedično, financijskog doprinosa iz članka 12. stavka 2. točke (c);

(c)

tehničkih uvjeta i aranžmana prema kojima plovila Unije obavljaju ribolovne aktivnosti;

(d)

bilo koje druge funkcije koju mu stranke sporazumno povjere, među ostalim u području suzbijanja ribolova NNN i upravljanja oceanima.

4.   Zajednički odbor sastaje se najmanje jednom godišnje, naizmjence u Maroku i u Uniji, ili na drugom mjestu o kojem su se stranke dogovorile, a predsjedava mu stranka koja je domaćin sastanka. Izvanredni sastanci održavaju se na zahtjev jedne od stranaka.

Zaključci sastanaka Zajedničkog odbora bilježe se u zapisniku koji potpisuju stranke.

5.   Zajednički odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 14.

Područje primjene

Ovaj Sporazum primjenjuje se na područja na kojima se primjenjuju Ugovor o osnivanju Europske unije i Ugovor o funkcioniranju Europske unije, s jedne strane, i zakoni i propisi iz članka 6. stavka 1. ovog Sporazuma, s druge strane.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Rješavanje sporova

Stranke se međusobno savjetuju ako dođe do spora u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma.

Članak 16.

Status Protokola i razmjene pisama

Protokol i razmjena pisama koja je priložena Sporazumu sastavni su dio ovog Sporazuma te se i na njih primjenjuju završne odredbe.

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan kada se stranke međusobno obavijeste o dovršetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

Članak 18.

Trajanje

Ovaj Sporazum primjenjuje se na neodređeno vrijeme.

Članak 19.

Privremena primjena

Ovaj Sporazum može se privremeno primjenjivati na temelju zajedničkog sporazuma sklopljenog razmjenom obavijesti između stranaka i to počevši od datuma potpisivanja koje je odobrilo Vijeće Europske unije.

Članak 20.

Suspenzija

1.   Primjena ovog Sporazuma može se suspendirati na inicijativu jedne od stranaka u jednom od sljedećih slučajeva:

(a)

nastupanje okolnosti koje nisu prirodne pojave i koje su izvan razumne kontrole jedne od stranaka, a onemogućuju provedbu ribolovnih aktivnosti u ribolovnoj zoni;

(b)

nastanak spora između stranaka u vezi s tumačenjem ili provedbom ovog Sporazuma, posebno poštovanjem članaka 6., 10. i 12.;

(c)

nepoštovanje ovog Sporazuma od strane jedne od stranaka;

(d)

došlo je do znatnih promjena u sektorskoj politici koja je dovela do sklapanja ovog Sporazuma, zbog čega je jedna od stranaka zatražila njegovu izmjenu.

2.   Zainteresirana stranka pisanim putem obavješćuje drugu stranku o suspenziji primjene ovog Sporazuma, a ta suspenzija počinje proizvoditi učinke tri mjeseca od primitka obavijesti. Slanjem te obavijesti pokreće se savjetovanje između stranaka radi pronalaženja sporazumnog rješenja spora u roku od tri mjeseca.

3.   Ako se ne postigne sporazumno rješenje spora te nastupi suspenzija, stranke se nastavljaju savjetovati radi postizanja rješenja spora. Ako se postigne rješenje spora, provedba ovog Sporazuma se nastavlja, a iznos financijskog doprinosa iz članka 12. stavka 2. smanjuje se razmjerno i pro rata temporis ovisno o razdoblju tijekom kojeg je provedba ovog Sporazuma bila suspendirana, osim ako je dogovoreno drukčije.

Članak 21.

Otkaz

1.   Ovaj Sporazum može se otkazati na inicijativu jedne od stranaka u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a)

nastupanje okolnosti koje nisu prirodne pojave i i koje su izvan razumne kontrole jedne od stranaka, a onemogućuju provedbu ribolovnih aktivnosti u ribolovnoj zoni;

(b)

narušavanje stanja dotičnih stokova;

(c)

smanjenje iskorištavanja ribolovnih mogućnosti dodijeljenih plovilima Unije;

(d)

neispunjenje obveza koje su stranke preuzele u pogledu suzbijanja ribolova NNN;

(e)

nastanak spora između stranaka u vezi s tumačenjem ili provedbom ovog Sporazuma;

(f)

nepoštovanje ovog Sporazuma od strane jedne od stranaka;

(g)

došlo je znatnih promjena u sektorskoj politici koja je dovela do sklapanja ovog Sporazuma, zbog čega je jedna od stranaka zatražila njegovu izmjenu.

2.   Zainteresirana stranka pisanim putem obavješćuje drugu stranku o otkazu ovog Sporazuma, a taj otkaz počinje proizvoditi učinke šest mjeseci od primitka obavijesti, osim ako stranke sporazumno odluče produljiti taj rok.

3.   Od trenutka dostave obavijesti o otkazu stranke se međusobno savjetuju radi pronalaženja sporazumnog rješenja spora u roku od šest mjeseci.

4.   Plaćanje financijskog doprinosa iz članka 12. za godinu u kojoj otkaz počinje proizvoditi učinke smanjuje se razmjerno i pro rata temporis. Takvo smanjenje primjenjuje se i ako jedna od stranaka okonča privremenu primjenu ovog Sporazuma.

Članak 22.

Revizija

Stranke su suglasne revidirati ovaj Sporazum kako bi uzele u obzir sve izmjene okvira pravnog, okolišnog, gospodarskog i socijalnog upravljanja koje bi mogle utjecati na ribolovne aktivnosti Unije.

Članak 23.

Stavljanje izvan snage

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka, koji je stupio na snagu 28. veljače 2007., stavlja se izvan snage.

Članak 24.

Jezici

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i arapskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el catorce de enero de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne čtrnáctého ledna dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende januar to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Januar zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jaanuarikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the fourteenth day of January in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog siječnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici gennaio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada četrpadsmitajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų sausio keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év január havának tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, veertien januari tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em catorze de janeiro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece ianuarie două mii nouăsprezece.

V Bruseli štrnásteho januára dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne štirinajstega januarja leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den fjortonde januari år tjugohundranitton.

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

Image 3

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 4

Image 5


(1)  Regija Sahare, prema stajalištu Maroka.


PROTOKOL

o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola primjenjuju se definicije utvrđene u članku 1. Sporazuma o ribarstvu, osim izmjena i dopuna navedenih u nastavku:

1.

„Sporazum o ribarstvu” znači Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka i razmjena pisama koja je priložena Sporazumu;

2.

„Protokol” znači ovaj Protokol o provedbi Sporazuma o ribarstvu, njegov Prilog i njegovi dodaci;

3.

„iskrcaj” znači iskrcavanje bilo koje količine proizvoda ribarstva s ribarskog plovila na kopno;

4.

„prekrcaj” znači prekrcavanje svih ili nekih proizvoda ribarstva s ribarskog plovila na neko drugo plovilo;

5.

„promatrač” znači svaka osoba koju je nacionalno tijelo u skladu odredbama Priloga ovom Protokolu ovlastilo za promatranje provedbe pravila koja se primjenjuju na ribolovnu aktivnost ili za promatranje te aktivnosti u znanstvene svrhe;

6.

„povlastica za ribolov” znači administrativno odobrenje koje je Odjel izdao vlasniku plovila uz plaćanje godišnje pristojbe i kojom se vlasnika plovila ovlašćuje za obavljanje ribolova u zoni upravljanja tijekom razdoblja za koje je povlastica dodijeljena;

7.

„subjekt” znači svaka fizička ili pravna osoba koja vodi ili ima poduzeće koje obavlja bilo koju aktivnost povezanu s bilo kojom fazom proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište, distribucije i maloprodaje proizvoda ribarstva i akvakulture;

8.

„Delegacija” znači Delegacija Europske unije u Maroku;

9.

„Odjel” znači Odjel za morsko ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, morskog ribarstva, ruralnog razvoja, voda i šuma.

Članak 2.

Cilj

Cilj je ovog Protokola provedba odredaba Sporazuma o ribarstvu posebice utvrđivanjem uvjeta pristupa plovila Unije ribolovnoj zoni definiranoj u članku 1. točki (h) Sporazuma o ribarstvu te odredaba o provedbi partnerstva u održivom ribarstvu.

Članak 3.

Ribolovne mogućnosti

1.   Od datuma početka primjene ovog Protokola i tijekom razdoblja utvrđenog u njegovu članku 16., ribolovne mogućnosti dodijeljene u skladu s člankom 5. Sporazuma o ribarstvu utvrđuju se kako slijedi:

(a)

za kategoriju „artizanalni pelagični ribolov na sjeveru mrežama potegačama”: 22 plovila Unije (dalje u tekstu „kategorija 1.”);

(b)

za kategoriju „artizanalni ribolov na sjeveru pridnenim parangalima”: 35 plovila Unije (dalje u tekstu „kategorija 2.”);

(a)

za kategoriju „artizanalni ribolov na jugu povrazom i štapom”: 10 plovila Unije (dalje u tekstu „kategorija 3.”);

(b)

za kategoriju „pridneni ribolov na jugu pridnenim koćaricama i pridnenim parangalima”: 16 plovila Unije (dalje u tekstu „kategorija 4.”);

(c)

za kategoriju „artizanalni ribolov tune ribičkim štapovima”: 27 plovila Unije (dalje u tekstu „kategorija 5.”);

(d)

za kategoriju „pelagični gospodarski ribolov pelagičnom ili polupelagičnom koćom i okružujućom mrežom plivaricom”: godišnja kvota od:

i.

85 000 tona za prvu godinu primjene, 18 plovila Unije;

ii.

90 000 tona za drugu godinu primjene, 18 plovila Unije;

iii.

100 000 tona za treću i četvrtu godinu primjene, 18 plovila Unije (dalje u tekstu „kategorija 6.”).

2.   Stavak 1. ovog članka primjenjuje se podložno odredbama članaka 5., 10. i 20. ovog Protokola.

3.   U skladu s člankom 5. Sporazuma o ribarstvu plovila Unije smiju obavljati ribolovne aktivnosti u ribolovnoj zoni samo ako imaju povlasticu za ribolov izdanu u skladu s odredbama ovog Protokola i aranžmanima utvrđenima u Prilogu i dodacima ovom Protokolu.

4.   U skladu s člankom 3. stavkom 4. Sporazuma o ribarstvu stranke su suglasne tijekom sastanaka Zajedničkog odbora razmjenjivati informacije o ulovima ili ukupnom ribolovnom naporu koji su sve flote koje djeluju u ribolovnoj zoni ostvarile u odnosu na dotične stokove.

Članak 4.

Financijski doprinos

1.   Procijenjena ukupna godišnja vrijednost ovog Protokola iznosi:

1.1

48 100 000 EUR za prvu godinu primjene. Taj se iznos raspodjeljuje kako slijedi:

(a)

iznos od 37 000 000 EUR na ime financijskog doprinosa iz članka 12. Sporazuma o ribarstvu raspoređen je kako slijedi:

i.

19 100 000 EUR na ime financijske naknade za pristup plovila Unije ribolovnoj zoni iz članka 12. stavka 2. točke (a) Sporazuma o ribarstvu;

ii.

17 900 000 EUR na ime sektorske potpore iz članka 12. stavka 2. točke (c) Sporazuma o ribarstvu;

(b)

iznos od 11 100 000 EUR na ime procijenjenog iznosa pristojbi koje trebaju platiti vlasnici plovila iz članka 12. stavka 2. točke (b) Sporazuma o ribarstvu.

1.2

50 400 000 EUR za drugu godinu primjene. Taj se iznos raspodjeljuje kako slijedi:

(a)

iznos od 38 800 000 EUR na ime financijskog doprinosa iz članka 12. Sporazuma o ribarstvu raspoređen je kako slijedi:

i.

20 000 000 EUR na ime financijske naknade za pristup plovila Unije ribolovnoj zoni iz članka 12. stavka 2. točke (a) Sporazuma o ribarstvu;

ii.

18 800 000 EUR na ime sektorske potpore iz članka 12. stavka 2. točke (c) Sporazuma o ribarstvu;

(b)

iznos od 11 600 000 EUR na ime procijenjenog iznosa pristojbi koje plaćaju vlasnici plovila iz članka 12. stavka 2. točke (b) Sporazuma o ribarstvu.

1.3

55 100 000 EUR za treću i četvrtu godinu primjene. Taj se iznos raspodjeljuje kako slijedi:

(a)

iznos od 42 400 000 EUR na ime financijskog doprinosa iz članka 12. Sporazuma o ribarstvu raspoređen je kako slijedi:

i.

21 900 000 EUR na ime financijske naknade za pristup plovila Unije ribolovnoj zoni iz članka 12. stavka 2. točke (a) Sporazuma o ribarstvu;

ii.

20 500 000 EUR na ime sektorske potpore iz članka 12. stavka 2. točke (c) Sporazuma o ribarstvu;

(b)

iznos od 12 700 000 EUR na ime procijenjenog iznosa pristojbi koje plaćaju vlasnici plovila iz članka 12. stavka 2. točke (b) Sporazuma o ribarstvu.

2.   U skladu s člankom 12. Sporazuma o ribarstvu, a posebno njegovim stavkom 4., i podložno odredbama članka 5. tijela Kraljevine Maroka raspodjeljuju financijski doprinos u skladu s odredbama članaka 6. i 7. ovog Protokola.

3.   Stavak 1. ovog članka primjenjuje se podložno odredbama članaka 5., 10. 18., 19. i 20. ovog Protokola.

4.   Financijski doprinos iz članka 12. stavka 2. točaka (a) i (c) Sporazuma o ribarstvu plaća se na namjenski račun glavnog rizničara Kraljevine Maroka, otvoren pri Glavnoj riznici Kraljevine Maroka, o kojem su podatke dostavila tijela Kraljevine Maroka.

Članak 5.

Prilagodba ribolovnih mogućnosti

1.   U skladu s člankom 13. stavkom 3. točkom (a) Sporazuma o ribarstvu Zajednički odbor može prilagoditi ribolovne mogućnosti iz članka 3. ovog Protokola sporazumno i u mjeri u kojoj se tom prilagodbom poštuje održivost resursa u ribolovnoj zoni. Ta se prilagodba može odnositi na broj plovila Unije, ciljane vrste ili kvote dodijeljene u skladu s člankom 3. ovog Protokola za svaku kategoriju.

2.   U skladu s člankom 12. stavkom 5. Sporazuma o ribarstvu u slučaju povećanja ili smanjenja ribolovnih mogućnosti, financijska naknada iz članka 12. stavka 2. točke (a) Sporazuma o ribarstvu prilagođuje se razmjerno ribolovnim mogućnostima, pro rata temporis i na temelju procijenjene vrijednosti ulova za dotične kategorije. Tu prilagodbu odobrava Zajednički odbor.

Međutim, ne može doći do povećanja ribolovnih mogućnosti koje bi odgovaralo dvostrukom iznosu financijske naknade iz članka 12. stavka 2. točke (a) Sporazuma o ribarstvu koju plaća Unija.

Članak 6.

Raspodjela financijske naknade za pristup ribolovnoj zoni i pristojbi koje plaćaju vlasnici plovila

1.   Financijska naknada iz članka 12. stavka 2. točke (a) Sporazuma o ribarstvu i pristojbe iz članka 12. stavka 2. točke (b) Sporazuma o ribarstvu podliježu pravednoj geografskoj i socijalnoj raspodjeli socioekonomskih koristi kojom se omogućuje ostvarivanje koristi za dotično stanovništvo, u skladu s člankom 12. stavkom 4. Sporazuma o ribarstvu.

2.   Najkasnije tri mjeseca nakon datuma početka primjene ovog Protokola tijela Kraljevine Maroka Zajedničkom odboru dostavljaju na razmatranje metodu za određivanje geografske i socijalne raspodjele iz stavka 1. te ključ za raspodjelu dodijeljenih iznosa.

3.   Svaku znatnu izmjenu geografske i socijalne raspodjele stranke razmatraju u okviru Zajedničkog odbora.

4.   Svake godine tijela Kraljevine Maroka dostavljaju, u roku od tri mjeseca, godišnje izvješće o geografskoj i socijalnoj raspodjeli za prethodnu financijsku godinu.

5.   Prije isteka ovog Protokola tijela Kraljevine Maroka dostavljaju završno izvješće o geografskoj i socijalnoj raspodjeli iznosâ iz stavka 1.

Članak 7.

Raspodjela sektorske potpore

1.   Sektorska potpora iz članka 12. stavka 2. točke (c) Sporazuma o ribarstvu doprinosi razvoju i provedbi sektorske politike u okviru nacionalne strategije za razvoj sektora ribarstva.

2.   Najkasnije tri mjeseca od datuma početka privremene primjene ovog Protokola Zajednički odbor utvrđuje višegodišnji sektorski program i njegove detaljne provedbene aranžmane, a posebice:

(a)

godišnje i višegodišnje smjernice za korištenje posebnog iznosa sektorske potpore u skladu s člankom 12. stavkom 4. Sporazuma o ribarstvu;

(b)

godišnje i višegodišnje ciljeve koje treba postići kako bi se ostvarile aktivnosti održivog ribolova, uzimajući u obzir prioritete koje su tijela Kraljevine Maroka izrazila u okviru nacionalne sektorske politike;

(c)

kriterije, izvješća i postupke, uključujući proračunske i financijske pokazatelje i metode kontrole i revizije koji će se na godišnjoj razini upotrebljavati za evaluaciju dobivenih rezultata.

3.   Svaku izmjenu smjernica, ciljeva, kriterija i pokazatelja odobravaju stranke u okviru Zajedničkog odbora.

4.   Tijela Kraljevine Maroka Zajedničkom odboru dostavljaju na razmatranje godišnje izvješće o napretku projekata provedenih u okviru sektorske potpore. Strukturu izvješća utvrđuje Zajednički odbor najkasnije tri mjeseca nakon datuma početka primjene ovog Protokola.

5.   Ovisno o prirodi projekata i trajanju njihove provedbe, tijela Kraljevine Maroka nakon završetka projekata Zajedničkom odboru dostavljaju na razmatranje izvješće o provedbi projekata. Sadržaj tog izvješća utvrđuje Zajednički odbor.

6.   Prije isteka ovog Protokola tijela Kraljevine Maroka podnose konačno izvješće o provedbi sektorske potpore predviđene u skladu s ovim Protokolom uključujući elemente iz stavaka od 1. do 5. ovog članka.

7.   Ako je to potrebno, stranke nastavljaju s praćenjem provedbe sektorske potpore najdulje šest mjeseci nakon isteka, suspenzije ili otkaza ovog Protokola kako je predviđeno u ovom Protokolu. Međutim, svaka mjera ili projekt koji je prethodno potvrdio Zajednički odbor razmatra se kako bi se omogućilo eventualno produljenje praćenja sektorske potpore za tu mjeru ili taj projekt tijekom dodatnog razdoblja od najviše šest mjeseci.

8.   Stranke sastavljaju plan za komunikaciju i vidljivost u vezi sa Sporazumom o ribarstvu. Taj se plan odobrava tijekom prvog sastanka Zajedničkog odbora.

Članak 8.

Plaćanja

1.   Financijski doprinos predviđen u članku 12. stavku 2. točki (a) Sporazuma o ribarstvu plaća se:

(a)

za prvu godinu, najkasnije dva mjeseca nakon sastanka Zajedničkog odbora na kojem je odobrena metoda za raspodjelu iz članka 6. stavka 2.;

(b)

za sljedeće godine, na datum godišnjice početka primjene ovog Protokola, podložno analizi koju provodi Zajednički odbor u skladu sa stavcima 4. i 5.

2.   Financijski doprinos predviđen u članku 12. stavku 2. točki (c) Sporazuma o ribarstvu plaća se:

(a)

za prvu godinu, najkasnije dva mjeseca nakon što Zajednički odbor odobri godišnji i višegodišnji program kako su predviđeni u članku 7. stavku 2. ovog Protokola;

(b)

za sljedeće godine, dva mjeseca nakon što Zajednički odbor odobri rezultate ostvarene u protekloj godini i godišnji program predviđen za sljedeću financijsku godinu.

3.   Plaćanje pristojbi koje plaćaju vlasnici plovila provodi se u skladu s aranžmanima utvrđenima u odjeljku E Poglavlja I. Priloga ovom Protokolu.

4.   Svake godine Zajednički odbor utvrđuje jesu li ostvareni rezultati usklađeni s programima i jesu li plaćanja usklađena s ključem za geografsku i socijalnu raspodjelu.

5.   Ako ostvareni rezultati nisu usklađeni s programima ili metodama iz članka 6. stavaka 2. i 3., među ostalim onima koji se odnose na geografsku i socijalnu raspodjelu, plaćanja i s njima povezane ribolovne aktivnosti mogu se prilagoditi ili, prema potrebi, djelomično ili u cijelosti suspendirati. U takvim slučajevima stranke se nastavljaju savjetovati, a nakon što Zajednički odbor utvrdi da su uvjeti utvrđeni u stavku 4. ispunjeni, dotična plaćanja i ribolovne aktivnosti nastavljaju se.

Članak 9.

Suradnja u znanstvenom području

1.   U skladu s člancima 3. i 8. Sporazuma o ribarstvu stranke se obvezuju osigurati održavanje, redovno ili prema potrebi, znanstvenih sastanaka kako bi, na zahtjev Zajedničkog odbora, razmotrile pitanja znanstvene prirode i, prema potrebi, procjenu vrijednosti ulova pri prvoj prodaji na mjestu iskrcaja ili na odredišnim tržištima.

2.   Mandat, sastav i tijek znanstvenih sastanaka utvrđuje Zajednički odbor.

Članak 10.

Znanstveni ribolov

U svrhu istraživanja i poboljšanja znanstvenih i tehničkih spoznaja znanstveni ribolov smije se provoditi u ribolovnoj zoni na zahtjev Zajedničkog odbora. Načini provedbe znanstvenog ribolova utvrđuju se u skladu s odredbama poglavlja III. Priloga ovom Protokolu.

Članak 11.

Suradnja među gospodarskim subjektima

U skladu s važećim zakonodavstvom i propisima stranke potiču kontakte i doprinose suradnji među gospodarskim subjektima u sljedećim područjima:

(a)

razvoj industrija povezanih s ribarstvom, posebno brodogradnje i remontne brodogradnje te proizvodnje ribolovnih materijala i alata;

(b)

razvoj razmjene stručnih znanja i osposobljavanja rukovodećih kadrova u sektoru morskog ribarstva;

(c)

stavljanje na tržište proizvoda ribarstva;

(d)

marketing;

(e)

akvakultura i plavo gospodarstvo.

Članak 12.

Nepoštovanje odredaba i obveza Protokola

U skladu s odredbama ovog Protokola i zakonodavstva koje je na snazi u ribolovnoj zoni tijela Kraljevine Maroka zadržavaju pravo primjene sankcija predviđenih u Prilogu ovom Protokolu u slučaju nepoštovanja odredaba ovog Protokola i obveza koje proizlaze iz njegove primjene.

Članak 13.

Elektronička razmjena podataka

Stranke se obvezuju u najkraćem roku uvesti sustave, primjerice elektronički sustav izvješćivanja (Electronic Reporting System - ERS), koji su potrebni za elektroničku razmjenu svih informacija i svih dokumenata povezanih s tehničkim upravljanjem ovim Protokolom, kao što su podaci o ulovima, podaci o pozicijama iz sustava za praćenje plovila (Vessel Monitoring System - VMS) i obavijesti o ulasku i izlasku iz zone plovila Unije koja djeluju u okviru ovog Sporazuma o ribarstvu.

Članak 14.

Povjerljivost

1.   Stranke se obvezuju da će se svi nominativni podaci o plovilima Unije i njihovim ribolovnim aktivnostima koji su pribavljeni u okviru Sporazuma o ribolovu, među ostalim i podaci koje su prikupili promatrači, obrađivati u skladu s načelima povjerljivosti i zaštite podataka.

2.   Stranke osiguravaju da samo agregirani podaci o ribolovnim aktivnostima u ribolovnoj zoni budu dostupi javnosti.

3.   Podatke koji se mogu smatrati povjerljivima nadležna tijela upotrebljavaju isključivo za potrebe provedbe Sporazuma o ribolovu i za potrebe upravljanja te za praćenje, kontrolu i nadzor ribolova.

4.   Kada je riječ o osobnim podacima koje dostavlja Unija, Zajednički odbor može utvrditi odgovarajuće zaštitne mjere i pravna sredstva u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ovaj Protokol stupa na snagu na datum kada se stranke međusobno obavijeste o dovršetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

Članak 16.

Trajanje

Neovisno o članku 18. Sporazuma o ribarstvu, ovaj Protokol primjenjuje se za razdoblje od četiri godine od datuma njegova stupanja na snagu ili, prema potrebi, od datuma početka njegove privremene primjene.

Članak 17.

Privremena primjena

Ovaj Protokol može se privremeno primjenjivati temeljem zajedničkog sporazuma sklopljenog razmjenom obavijesti između stranaka počevši od datuma potpisivanja koje je odobrilo Vijeće Europske unije.

Članak 18.

Suspenzija

Primjena ovog Protokola može se suspendirati na inicijativu jedne od stranaka u skladu s člankom 20. Sporazuma o ribarstvu.

Članak 19.

Otkaz

Ovaj Protokol može se otkazati na inicijativu jedne od stranaka u skladu s člankom 21. Sporazuma o ribarstvu.

Članak 20.

Revizija

Ovaj Protokol može se revidirati na inicijativu jedne od stranaka u skladu s člankom 22. Sporazuma o ribarstvu.


PRILOG

UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA PLOVILA UNIJE U RIBOLOVNOJ ZONI

POGLAVLJE I.

ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA ZAHTJEVE ZA IZDAVANJE POVLASTICA ZA RIBOLOV I NA IZDAVANJE POVLASTICA ZA RIBOLOV

A.   ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POVLASTICA ZA RIBOLOV

1.

Samo plovila koja ispunjavaju uvjete mogu dobiti povlasticu za ribolov u ribolovnoj zoni.

2.

Plovilo Unije ispunjava uvjete ako ni njegovu vlasniku, ni njegovu zapovjedniku, ni samom plovilu Unije nije zabranjen ribolov u ribolovnoj zoni i ako plovilo Unije nije zakonito uvršteno na popis plovila za ribolov NNN.

3.

Plovila Unije moraju biti usklađena s važećim zakonodavstvom i moraju imati ispunjene sve ranije obveze koje proizlaze iz njihovih ribolovnih aktivnosti u ribolovnoj zoni.

4.

Najmanje 20 dana prije datuma početka važenja zatraženih povlastica za ribolov tijela Unije podnose Odjelu popise plovila Unije za koja su podneseni zahtjevi za obavljanje ribolovnih aktivnosti u granicama utvrđenima u tehničkim specifikacijama priloženima ovom Protokolu.

Ti popisi:

(a)

dostavljaju se Odjelu elektroničkom poštom na adrese koje treba priopćiti u razmjeni pisama koja se obavlja prije datuma početka primjene ovog Protokola;

(b)

sadržavaju broj plovila Unije po ribolovnim kategorijama i zonama upravljanja i za svako plovilo Unije njegove glavne značajke, iznose plaćanja raščlanjene po rubrikama, ribolovni alat koji će se upotrebljavati u razdoblju u odnosu na koje je podnesen zahtjev te za kategoriju 6., traženu kvotu u tonama ulova u obliku mjesečnih predviđanja.

5.

Za kategoriju 6., ako ulovi u određenom mjesecu:

(a)

dosegnu predviđenu mjesečnu kvotu za plovilo Unije prije kraja dotičnog mjeseca, vlasnik plovila moći će preko tijelâ Unije Odjelu dostaviti prilagodbu svojih mjesečnih predviđanja ulova i zahtjev za povećanje predviđene mjesečne kvote;

(b)

budu manji od predviđene mjesečne kvote za plovilo Unije, odgovarajuća količina kvote ili pristojbe prenosi se na sljedeće razdoblje aktivnosti tijekom tekuće kalendarske godine.

6.

Pojedinačni zahtjevi za izdavanje povlastice za ribolov, razvrstani po ribolovnim kategorijama, podnose se Odjelu istodobno s popisima iz točke 4. u skladu s primjerkom obrasca iz Dodatka 1.

7.

Svakom zahtjevu za izdavanje povlastice za ribolov prilažu se sljedeći dokumenti:

(a)

kopija uvjerenja o tonaži, koje je propisno ovjerila država zastave;

(b)

nedavno snimljena digitalna fotografija u boji, grafičke rezolucije najmanje 1 400 x 1 050 piksela, ovjerena u skladu s važećim postupcima u državi zastave, koja prikazuje bočnu stranu plovila Unije u postojećem stanju i na kojoj su jasno vidljiva slova i registracijski broj. Najmanje dimenzije takve fotografije iznose 15 cm x 10 cm;

(c)

potvrda o plaćanju godišnjih pristojbi za povlasticu za ribolov utvrđenih važećim zakonodavstvom, pristojbi i troškova promatrača, u skladu s odjeljkom E;

(d)

svi ostali dokumenti ili potvrde koji se, u skladu s posebnim odredbama koje se primjenjuju ovisno o vrsti plovila Unije, zahtijevaju na temelju ovog Protokola.

8.

Prilikom godišnjeg produljenja povlastice za ribolov na temelju ovog Protokola zahtjevu za produljenje za plovilo Unije čija se tehnička svojstva nisu promijenila prilažu se jedino potvrde o plaćanju pristojbi za povlasticu za ribolov, pristojbi i troškova promatrača.

9.

Tijela Unije elektroničkom poštom Odjelu dostavljaju obrasce zahtjeva za izdavanje povlastica za ribolov i sve ostale dokumente iz točke 7. sa svim informacijama potrebnima za izradu povlastica za ribolov.

B.   IZDAVANJE POVLASTICA ZA RIBOLOV

1.

Odjel tijelima Unije izdaje povlastice za ribolov za sva plovila Unije preko Delegacije u roku od 15 dana od primitka svih dokumenata iz točaka 6. i 7. odjeljka A.

2.

Prema potrebi, Odjel obavješćuje tijela Unije o razlozima zbog kojih povlastica nije izdana.

3.

Povlastice za ribolov izrađuju se u skladu s podacima navedenima u tehničkim specifikacijama koje se nalaze u Dodatku 2. te se u njima posebno navode zona upravljanja, udaljenost od obale, podaci o VMS-u (serijski broj plutače VMS), dopušteni ribolovni alati, glavne vrste, dopuštene veličine oka mrežnog tega, dopušteni usputni ulovi te, za kategoriju 6., predviđene mjesečne kvote ulova odobrene za svako plovilo Unije.

4.

Povećanje predviđene mjesečne kvote za plovilo Unije može se odobriti u granicama ulova koje su predviđene u odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji.

5.

Povlastice za ribolov mogu se izdati samo za plovila Unije koja ispunjavaju sve administrativne formalnosti koje za zahtijevaju u tom pogledu.

6.

Stranke su se dogovorile o tome da promiču uvođenje elektroničkog sustava povlastica za ribolov.

C.   VAŽENJE I UPOTREBA POVLASTICA ZA RIBOLOV

1.

Osim u prvoj godini, koja počinje od datuma početka primjene ovog Protokola i završava najkasnije 31. prosinca, povlastice za ribolov važe tijekom:

(a)

jedne kalendarske godine (za kategoriju 5.), što odgovara razdoblju od datuma početka važenja povlastice za ribolov do 31. prosinca;

(b)

jednog tromjesečja (za kategorije 1., 2., 3. i 4.), što odgovara tromjesečnom razdoblju koje počinje 1. siječnja, 1. travnja, 1. srpnja ili 1. listopada;

(c)

jednog mjeseca (za kategoriju 6.), što odgovara razdoblju od datuma početka važenja povlastice do kraja mjeseca.

Za zadnju godinu primjene, koja počinje 1. siječnja i završava na datum isteka ovog Protokola, navedeni se rokovi de facto skraćuju, prema potrebi, istekom ovog Protokola.

2.

Povlastice za ribolov važe samo za razdoblje obuhvaćeno plaćanjem pristojbi i za zonu upravljanja, vrstu ribolovnog alata i kategorije navedene u dotičnoj povlastici za ribolov.

3.

Povlastica za ribolov izdaje se za određeno plovilo Unije i nije prenosiva. Međutim, u slučaju dokazane više sile, kao što je gubitak ili dugotrajni zastoj plovila Unije zbog ozbiljnog tehničkog kvara koji su propisno utvrdila nadležna tijela države zastave, povlastica za plovilo Unije poništava se na zahtjev tijela Unije. Nova povlastica izdaje se u najkraćem mogućem roku u skladu s odredbama koje se primjenjuju na zahtjev za izdavanje povlastica za ribolov i na izdavanje povlastica za ribolov za drugo plovilo Unije koje pripada istoj ribolovnoj kategoriji i čija tonaža ne premašuje tonažu plovila Unije čija se povlastica poništava.

4.

U slučaju poništenja povlastice za ribolov vlasnik plovila ili njegov zastupnik poništenu povlasticu za ribolov vraća Odjelu.

5.

Povlastica za ribolov mora se uvijek držati na plovilu Unije i pri svakoj kontroli dati na uvid tijelima koja provode kontrolu.

D.   PRISTOJBE ZA POVLASTICE ZA RIBOLOV I DRUGE PRISTOJBE

1.

Godišnje pristojbe za povlastice za ribolov utvrđene su marokanskim zakonima i propisima kojima se uređuju ribolovne aktivnosti u ribolovnoj zoni.

2.

Pristojbe za povlastice za ribolov za ribolov obuhvaćaju kalendarsku godinu u kojoj je povlastica izdana i plaćaju se pri prvom zahtjevu za izdavanje povlastice za ribolov u tekućoj godini. Iznosi pristojbi za povlastice za ribolov obuhvaćaju sve pripadajuće pristojbe i davanja, osim lučkih pristojbi ili naknada za pružene usluge.

3.

Za svako se plovilo Unije uz pristojbe za povlastice za ribolov izračunavaju i druge pristojbe, na temelju stopa utvrđenih u tehničkim specifikacijama iz Dodatka 2.

4.

Iznos tih pristojbi izračunava se razmjerno stvarnom razdoblju važenja povlastice za ribolov, uzimajući u obzir eventualne sezone zabrane ribolova.

E.   NAČINI PLAĆANJA

1.

Pristojbe za povlastice za ribolov, druge pristojbe i troškovi promatrača uplaćuju se glavnom rizničaru Ministarstva poljoprivrede, morskog ribarstva, ruralnog razvoja, voda i šuma prije izdavanja povlastica za ribolov na bankovni račun broj 0018100078000 20110750201 otvoren u banci Al-Maghrib u Maroku.

2.

Pristojba za ulove plovila Unije kategorije 5. plaća se na sljedeći način:

(a)

iznos paušalnog predujma (7 000 EUR po plovilu Unije) naveden u tehničkoj dokumentaciji plaća se prije početka ribolovne aktivnosti;

(b)

predujam se izračunava razmjerno razdoblju važenja povlastice za ribolov;

(c)

tijela Unije do 30. lipnja Odjelu dostavljaju obračun dospjelih pristojbi za prethodnu godinu, na temelju izvješća o ulovima koja su sastavili vlasnici plovila, a provjerila i potvrdila su ih nadležna tijela države zastave i tijela Kraljevine Maroka;

(d)

za zadnju godinu primjene Protokola obračun dospjelih pristojbi za prethodni ribolov šalje se u roku od četiri mjeseca nakon isteka ovog Protokola;

(e)

konačni obračun dostavlja se dotičnim vlasnicima plovila koji moraju ispuniti svoje financijske obveze u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o odobrenju obračuna od strane Odjela. Potvrdu o plaćanju koje je vlasnik plovila izvršio u eurima na račun glavnog rizničara Maroka naveden u točki 1. tijela Unije dostavljaju Odjelu najkasnije mjesec i pol dana nakon navedene obavijesti;

(f)

međutim, ako je iznos obračuna niži od predujma iz točaka (a) i (b), odgovarajuća razlika ne nadoknađuje se;

(g)

vlasnici plovila poduzimaju sve potrebne mjere za izvršenje eventualnih dodatnih plaćanja u rokovima iz točke (e);

(h)

ako vlasnik plovila ne ispunjava obveze iz točke (e), povlastica za ribolov automatski se suspendira dok vlasnik plovila ne ispuni te obveze.

3.

Pristojba za kvote dodijeljene koćaricama iz kategorije 6. plaća se na sljedeći način:

(a)

pristojba za predviđenu mjesečnu kvotu plovila Unije koju je zatražio vlasnik plovila plaća se prije početka ribolovne aktivnosti;

(b)

u slučaju povećanja predviđene mjesečne kvote kako je predviđeno u točki 5. odjeljka A pristojba koja odgovara tom povećanju plaća se tijelima Kraljevine Maroka prije nastavka ribolovnih aktivnosti;

(c)

u slučaju prekoračenja predviđene mjesečne kvote i njezina eventualnog povećanja, iznos pristojbe koji odgovara tom prekoračenju uvećava se za faktor 3. Iznos mjesečne uplate, izračunan na temelju stvarnih ulova, plaća se u roku od dva mjeseca koji slijede nakon mjeseca u kojem su dotični ulovi ostvareni.

POGLAVLJE II.

ZONE UPRAVLJANJA

1.

Zone upravljanja za svaku ribolovnu kategoriju navedene su u tehničkim specifikacijama iz Dodatka 2.

2.

Prije datuma početka primjene ovog Protokola tijela Kraljevine Maroka dostavljaju tijelima Unije geografske koordinate zona upravljanja i zona zabrane ribolova unutar njih.

3.

Ti se podaci šalju u elektroničkom obliku, iskazani u decimalnom formatu S/J DD.ddd (WGS84).

4.

O svakoj promjeni tih koordinata mora se odmah poslati obavijest Uniji.

5.

Unija može, ako je to potrebno, zatražiti dodatne informacije o tim koordinatama.

POGLAVLJE III.

ARANŽAMANI ZA PROVEDBU ZNANSTVENOG RIBOLOVA

1.

Stranke zajednički odlučuju o:

(a)

tome koji će subjekti Unije obavljati znanstveni ribolov;

(b)

najpovoljnijem razdoblju za njegovo obavljanje; i

(c)

primjenjivim uvjetima.

2.

Kako bi plovilima Unije olakšao istraživački rad, Odjel dostavlja sve raspoložive znanstvene i druge osnovne podatke.

3.

Stranke postižu dogovor o znanstvenom protokolu koji će se primjenjivati u svrhu pružanja potpore znanstvenom ribolovu i koji će biti dostavljen dotičnim subjektima.

4.

Aktivnosti znanstvenog ribolova traju najmanje tri mjeseca, a najviše šest mjeseci, osim ako se stranke dogovore drukčije.

5.

Tijela Unije tijelima Kraljevine Maroka dostavljaju zahtjev za izdavanje povlastice za znanstveni ribolov zajedno s tehničkom dokumentacijom u kojoj se navode:

(a)

tehnička svojstva plovila Unije;

(b)

razina stručne osposobljenosti brodskih časnika plovila Unije za dotičnu vrstu ribolova;

(c)

prijedlog tehničkih parametara znanstvenog ribolova (trajanje, ribolovni alati, područja na kojima će se obavljati istraživanje itd.);

(d)

način financiranja.

6.

Ako je to potrebno, Odjel organizira dijalog o tehničkim i financijskim aspektima s tijelima Unije, a eventualno i s dotičnim vlasnicima plovila.

7.

Prije početka znanstvenog ribolova plovilo Unije mora se prijaviti u luku koju su odredila tijela Kraljevine Maroka radi obavljanja inspekcijskih pregleda predviđenih u točki 1. podtočki (a) i točki 1. podtočki (b) poglavlja VIII. ovog Priloga.

8.

Prije početka znanstvenog ribolova vlasnici plovila dostavljaju Odjelu i tijelima Unije:

(a)

izvješće o ulovima koji se već nalaze na plovilu;

(b)

podatke o tehničkim svojstvima ribolovnih alata koji će se upotrebljavati tijekom ribolova; i

(c)

jamstvo da će ispuniti zahtjeve iz važećih propisa.

9.

Tijekom obavljanja znanstvenog ribolova vlasnici dotičnih plovila:

(a)

Odjelu i tijelima Unije dostavljaju tjedno izvješće o dnevnim ulovima i ulovima po izvlačenju, uključujući opis tehničkih parametara ribolova (pozicija, dubina, datum i vrijeme, ulovi i druga opažanja ili primjedbe);

(b)

putem VMS-a navode poziciju, brzinu i smjer plovila Unije;

(c)

osiguravaju da na plovilu bude prisutan znanstveni promatrač koji je marokanski državljanin ili promatrač kojeg su izabrala tijela Kraljevine Maroka, u skladu s odredbama koje se odnose na promatrače i koje su opisane u poglavlju VII. Osim ako stranke odluče drukčije, plovilo Unije nije dužno uploviti u luku više od jedanput u dva mjeseca;

(d)

omogućuju da se na plovilu Unije obavi inspekcijski pregled prije nego što ono napusti ribolovnu zonu ako to zahtijevaju tijela Kraljevine Maroka;

(e)

poštuju marokanske zakone i propise u području ribarstva. Ulovi, uključujući usputne ulove, ostvareni tijekom znanstvenog ribolova ostaju u vlasništvu vlasnika plovila, pod uvjetom poštovanja odredaba koje je u vezi s time donio Zajednički odbor i odredaba znanstvenog protokola.

10.

Odjel određuje osobu za kontakt nadležnu za rješavanje svih nepredviđenih problema koji bi mogli ometati odvijanje znanstvenog ribolova.

POGLAVLJE IV.

SATELITSKO PRAĆENJE PLOVILA ILI VMS

A.   OPĆE ODREDBE

1.

Marokanski propisi kojima se uređuje funkcioniranje uređaja za pozicioniranje i lokaliziranje putem satelita primjenjuju se na plovila Unije koja se bave ili se namjeravaju baviti ribolovnim aktivnostima u ribolovnoj zoni u okviru ovog Protokola. Država zastave osigurava da plovila Unije koja plove pod njezinom zastavom poštuju odredbe tih propisa.

2.

Aktivnost svakog plovila Unije koje ima povlasticu u okviru ovog Protokola mora se kontinuirano pratiti, posebice s pomoću VMS-a. Posebne aranžmane za to praćenje utvrđuje Zajednički odbor.

3.

Putem VMS-a plovila Unije koja podliježu satelitskom praćenju u skladu s ovim Protokolom osigurava se automatski prijenos pozicija plovila Unije centru za praćenje i kontrolu ribarstva države zastave plovila, koji te informacije prosljeđuje centru za praćenje i kontrolu ribarstva Maroka.

4.

Država zastave i tijela Kraljevine Maroka imenuju po jednu osobu za kontakt za VMS.

(a)

centri za praćenje i kontrolu ribarstva države zastave i Maroka jedan drugome prije datuma početka primjene ovog Protokola dostavljaju podatke svojih osoba za kontakt za VMS (ime i prezime, adresa, telefon, faks, adresa e-pošte);

(b)

o svakoj promjeni podataka za kontakt osoba za kontakt za VMS mora se odmah obavijestiti.

Osobe za kontakt, čiji se podaci za kontakt dostavljaju prije datuma početka primjene ovog Protokola, razmjenjuju sve relevantne informacije o opremi plovilâ Unije, protokolima za prijenos ili ostalim funkcijama potrebnima za satelitsko praćenje.

B.   PODACI IZ VMS-a

1.

Kada plovilo Unije koje obavlja ribolov u okviru Sporazuma o ribarstvu i na koje se primjenjuje satelitsko praćenje u skladu s ovim Protokolom uđe u ribolovnu zonu, centar za praćenje i kontrolu ribarstva države zastave odmah šalje uzastopna izvješća o poziciji centru za praćenje i kontrolu ribarstva Maroka. Te se poruke prenose kako slijedi:

elektroničkim putem uz upotrebu sigurnog protokola;

u razmaku od 2 sata ili kraćem; i

u obliku navedenom u Dodatku 3.

2.

Do prelaska na novi format UN-CEFACT mora se upotrebljavati format NAF. Tijela Kraljevine Maroka utvrđuju razdoblje potrebno za prelazak na format UN-CEFACT u protokolu FLUX, uzimajući u obzir tehnička ograničenja u vezi s integracijom tog novog formata i protokola FLUX. Određuju i predviđeno probno razdoblje prije prelaska na stvarnu upotrebu novog formata i protokola FLUX. Nakon uspješnog testiranja stranke što prije zajednički utvrđuju novi datum početka stvarne primjene, u okviru Zajedničkog odbora ili razmjenom pisama.

3.

Svaka poruka o poziciji mora sadržavati:

(a)

identifikacijske podatke plovila Unije;

(b)

zadnju geografsku poziciju plovila Unije (geografska dužina i širina) s granicom dopuštene pogreške manjom od 100 metara i intervalom pouzdanosti od 99 %;

(c)

datum i vrijeme kada je pozicija zabilježena;

(d)

brzinu i smjer plovila Unije.

4.

Pozicije iz VMS-a označavaju se kako slijedi:

(a)

prva zabilježena pozicija nakon ulaska u ribolovnu zonu označava se oznakom „ENT”;

(b)

sve sljedeće pozicije označavaju se oznakom „POS”;

(c)

prva zabilježena pozicija nakon odlaska iz ribolovne zone označava se oznakom „EXI”;

(d)

u skladu s točkom 3. odjeljka C ručno dostavljeni podaci o poziciji označavaju se oznakom „MAN”.

5.

Centar za praćenje i kontrolu ribarstva države zastave osigurava automatsku obradu i elektronički prijenos poruka o poziciji. Poruke o poziciji evidentiraju se na siguran način i čuvaju u bazi podataka tijekom razdoblja od tri godine. Međutim, u slučaju tehničkih ograničenja to se razdoblje može skratiti zajedničkim dogovorom stranaka.

6.

Programska i računalna oprema VMS-a mora biti:

(a)

pouzdana, to jest ne smije biti moguće nikakvo krivotvorenje podataka o poziciji niti ručno prilagođavanje opreme;

(b)

u potpunosti automatska i funkcionirati u svakom trenutku, bez obzira na okolišne i vremenske uvjete.

7.

Zabranjeno je pomicanje, isključivanje, uništavanje, oštećivanje ili onesposobljavanje sustava za kontinuirano lokaliziranje putem satelitske veze postavljenog na plovilu Unije za potrebe prijenosa podataka ili namjerno mijenjanje, preusmjeravanje ili krivotvorenje podataka koje je poslao ili zabilježio takav sustav.

8.

Zapovjednici plovila Unije u svakom trenutku osiguravaju da:

(a)

se podaci ni na koji način ne mijenjaju;

(b)

se ne ometaju antena ili antene koje su povezane s opremom za satelitsko praćenje;

(c)

električno napajanje opreme za satelitsko praćenje nije prekinuto;

(d)

oprema za VMS nije uklonjena s plovila Unije.

9.

Za potrebe praćenja, kontrole i nadzora stranke su suglasne razmjenjivati, prema potrebi i na zahtjev, informacije o opremi koja je upotrebljena.

C.   TEHNIČKE SMETNJE ILI KVAR NA UREĐAJU ZA PRAĆENJE KOJI JE POSTAVLJEN NA PLOVILU UNIJE

1.

Ako na uređaju za stalno satelitsko praćenje koji je postavljen na plovilu Unije dođe do tehničkih smetnji ili kvara, država zastave mora o tome odmah obavijestiti Odjel i tijela Unije.

2.

Neispravna oprema mora se zamijeniti u roku od 10 radnih dana od dana na koji država zastave obavijesti centar za praćenje i kontrolu ribarstva Maroka o neispravnosti opreme. Nakon tog roka dotično plovilo Unije mora se vratiti u luku koju su odredila tijela Kraljevine Maroka radi provedbe propisanih mjera i radi popravka, ili mora napustiti zonu pod uvjetom da država zastave centru za praćenje i kontrolu ribarstva Maroka dostavi izvješće o inspekcijskom pregledu neispravne opreme i razlozima te neispravnosti.

3.

Sve dok se oprema ne zamijeni, zapovjednik plovila centru za praćenje i kontrolu ribarstva države zastave, elektroničkom poštom, radijskom vezom ili faksom, svaka četiri sata ručno dostavlja izvješće o općenitoj poziciji, u kojem se navode izvješća o poziciji koja je zabilježio zapovjednik plovila Unije pod uvjetima predviđenima u odjeljku B.

4.

Centar za praćenje i kontrolu ribarstva države zastave bez odgode bilježi te rukom sastavljene poruke u bazu podataka iz točke 5. odjeljka B te ih odmah prosljeđuje centru za praćenje i kontrolu ribarstva Maroka, uz primjenu istog protokola i istog formata kao što su oni opisani u Dodatku 3.

D.   NEPRIMANJE PODATAKA IZ VMS-a OD STRANE CENTRA ZA PRAĆENJE I KONTROLU RIBARSTVA MAROKA

1.

Ako centar za praćenje i kontrolu ribarstva Maroka utvrdi da država zastave ne dostavlja informacije predviđene u odjeljku B, on o tome odmah obavješćuje tijela Unije i dotičnu državu zastave.

2.

Centar za praćenje i kontrolu ribarstva dotične države zastave i/ili centar za praćenje i kontrolu ribarstva Maroka odmah se međusobno obavješćuju o svakoj nepravilnosti u prijenosu i primanju poruka o poziciji kako bi se što prije pronašlo tehničko rješenje. Tijela Unije obavješćuju se o rješenju koje su pronašla dva centra za praćenje i kontrolu ribarstva.

3.

Sve poruke koje nisu prenesene tijekom zastoja ponovno se prenose čim se uspostavi veza između centra za praćenje i kontrolu ribarstva države zastave i centra za praćenje i kontrolu ribarstva Maroka.

4.

Prije datuma početka primjene ovog Protokola centar za praćenje i kontrolu ribarstva države zastave i centar za praćenje i kontrolu ribarstva Maroka postižu dogovor o alternativnim sredstvima elektroničkog prijenosa podataka iz VMS-a koja se upotrebljavaju u slučaju komunikacijskih smetnji između dvaju centara za praćenje i kontrolu ribarstva te se međusobno odmah obavješćuju o svakoj izmjeni.

5.

Komunikacijske smetnje između centra za praćenje i kontrolu ribarstva Maroka i centara za praćenje i kontrolu ribarstva država zastave Unije ne smiju utjecati na normalno odvijanje ribolovnih aktivnosti plovila Unije. Međutim, način prijenosa utvrđen u skladu s točkom 4. mora se upotrijebiti odmah.

6.

Tijela Kraljevine Maroka obavješćuju svoje nadležne kontrolne službe kako bi se osiguralo da se plovila Unije ne nađu u prekršaju zbog neprenošenja podataka iz sustava VMS-a uzrokovanog smetnjama u jednom od centara za praćenje i kontrolu ribarstva te ih obavješćuju o sredstvima prijenosa o kojima je odlučeno u skladu s točkom 4.

E.   ZAŠTITA PODATAKA IZ VMS-a

1.

Svi podaci o nadzoru koje jedna stranka šalje drugoj stranci u skladu s ovim odredbama namijenjeni su isključivo za praćenje, kontrolu i nadzor koji provode tijela Kraljevine Maroka u odnosu na flotu Unije koja obavlja ribolov u okviru ovog Sporazuma o ribarstvu te za istraživačke studije koje Maroko provodi u području upravljanja ribarstvom i uređenja ribarstva.

2.

Ti se podaci, neovisno o razlozima, ni u kojem slučaju ne smiju priopćiti trećim stranama.

3.

Stranke se o svakom sporu u vezi s tumačenjem ili primjenom odredaba poglavlja IV. savjetuju u okviru Zajedničkog odbora predviđenog u članku 13. Sporazuma o ribarstvu, koji odlučuje o sporu.

4.

U slučaju potrebe stranke su suglasne revidirati ove odredbe u okviru Zajedničkog odbora.

POGLAVLJE V.

IZVJEŠĆIVANJE O ULOVIMA

A.   OČEVIDNIK O RIBOLOVU

1.

Zapovjednik plovila Unije dužan je upotrebljavati očevidnik o ribolovu za koji su obrasci navedeni u dodacima 4. i 5. te ga voditi u skladu s odredbama navedenima u objašnjenjima iz očevidnika o ribolovu.

2.

Vlasnik plovila dužan je dostaviti kopiju očevidnika o ribolovu svojim nadležnim tijelima najkasnije 15 dana nakon iskrcaja ulova. Ta tijela kopije odmah prosljeđuju tijelima Unije i Odjelu. Očevidnici o ribolovu moraju se voditi i dostavljati čak i ako nema ulova.

3.

Ako vlasnik plovila ne ispuni obveze iz točaka 1. i 2., povlastica za ribolov automatski se suspendira sve dok vlasnik plovila ne ispuni te obveze. Tijela Unije odmah se obavješćuje o takvoj odluci.

B.   TROMJESEČNA IZVJEŠĆA O ULOVIMA

1.

Prije kraja svakog tromjesečja tijela Unije Odjelu dostavljaju svoje podatke o količinama ulovljenima u prethodnom tromjesečju za sva plovila Unije u skladu s obrascima iz dodataka 6. i 7.

2.

Ti se podaci raščlanjuju po mjesecima, kategoriji, plovilu Unije i svakoj vrsti navedenoj u očevidniku o ribolovu.

3.

Ti se podaci također dostavljaju Odjelu u elektroničkom obliku, u formatu koji je kompatibilan s računalnim programima koji se upotrebljavaju u Odjelu.

C.   POUZDANOST PODATAKA

Podaci sadržani u dokumentima iz odjeljaka A i B moraju odražavati stvarno stanje ribolova kako bi se na osnovi tih podataka mogle pratiti promjene u razvoju ribljih stokova.

D.   PRELAZAK NA ELEKTRONIČKI SUSTAV

1.

Do prelaska na novi format UN-CEFACT uz korištenje Komisijine mreže FLUX svi podaci o ulovima i izvješćima prenose se elektroničkim sustavom izvješćivanja (ERS, u formatu XML EU-ERS 3.1.0. putem Komisijine tehnologije DEH (Data Exchange Highway).

2.

Stranke tijekom prvih 6 mjeseci trajanja ovog Protokola obavljaju potrebna ispitivanja funkcioniranja sustava ERS.

3.

Stranke predviđaju provedbu sustava ERS i zamjenu papirnate verzije očevidnika o ribolovu i izvješća o ulovima podacima iz sustava ERS do kraja probnog razdoblja, koje se, prema potrebi, može produljiti zajedničkim dogovorom stranaka.

4.

Prema dogovoru stranaka, način i format prijenosa u okviru sustava ERS bit će u skladu s tehničkim odredbama čija će se definicija i provedbeni aranžmani utvrditi razmjenom pisama prije datuma početka primjene ovog Protokola.

E.   ISKRCAJ IZVAN MAROKA

Vlasnik plovila dužan je svojim nadležnim tijelima dostaviti izvješća o iskrcaju ulova obavljenog u okviru ovog Protokola najkasnije 15 dana nakon iskrcaja. U istom roku dostavlja kopiju izvješća o iskrcaju Delegaciji i tijelima Kraljevine Maroka, i to na adrese koje treba priopćiti u razmjeni pisama koja se obavlja prije datuma početka primjene ovog Protokola.

Ako vlasnik plovila ne ispuni navedene obveze, povlastica za ribolov automatski se suspendira sve dok vlasnik plovila ne ispuni te obveze. Tijela Unije odmah se obavješćuje o takvoj odluci.

POGLAVLJE VI.

UKRCAVANJE MAROKANSKIH POMORACA

1.

Vlasnik plovila koji ima povlasticu za ribolov u okviru ovog Protokola tijekom cijelog razdoblja aktivnosti u ribolovnoj zoni na plovilu mora imati ukrcane marokanske pomorce u skladu s odredbama utvrđenima u tehničkim specifikacijama iz Dodatka 2.

2.

Vlasnik plovila pomorce koje će ukrcati na svoja ribarska plovila odabire:

(a)

sa službenog popisa uspješnih kandidata s pomorskih učilišta koji Odjel dostavlja tijelima Unije, a koja ih prosljeđuju dotičnim državama zastave; popis se ažurira 1. veljače svake godine. Vlasnik plovila među kandidatima slobodno bira one koji su najsposobniji i koji imaju najprikladnije iskustvo; ili

(b)

među pomorcima koji posjeduju dokaz o ukrcavanju na plovila Unije u okviru prethodnih protokola.

3.

Ugovori o radu marokanskih pomoraca, čiji se primjerak dostavlja njihovim potpisnicima, sastavljaju se između zastupnika(-â) vlasnika plovila i pomoraca i/ili njihovih sindikata ili njihovih zastupnika, uz suradnju s tijelima Kraljevine Maroka. Tim se ugovorima pomorcima jamči socijalno osiguranje koje se na njih primjenjuje, uključujući životno osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezgode.

4.

Vlasnik plovila ili njegov zastupnik mora preko Delegacije poslati kopiju ugovora Odjelu.

5.

Vlasnik plovila ili njegov zastupnik preko Delegacije obavješćuje Odjel o imenima marokanskih pomoraca koji su ukrcani na svako plovilo Unije, navodeći njihovo radno mjesto u posadi.

6.

Delegacija dva puta godišnje, 1. veljače i 1. kolovoza, za svako plovilo Unije Odjelu šalje popis marokanskih pomoraca koji su na njega ukrcani i koji vrijedi pola godine, uz navođenje njihovih registarskih brojeva.

7.

Plaće marokanskih pomoraca isplaćuje vlasnik plovila. Plaće sporazumno, prije izdavanja povlastica za ribolov, utvrđuju vlasnici plovila ili njihovi zastupnici i dotični marokanski pomorci ili njihovi zastupnici. Međutim, plaće marokanskih pomoraca ne smiju biti niže od onih koje se isplaćuju marokanskim posadama i moraju biti u skladu sa standardima ILO-a, te ni u kojem slučaju ne smiju biti niže od tih standarda.

8.

Ako se jedan ili više pomoraca zaposlenih na plovilu ne pojavi u dogovoreno vrijeme za isplovljavanje plovila Unije, zapovjednik smije započeti planirani izlazak u ribolov nakon što obavijesti nadležna tijela u luci ukrcavanja o nedostatnom broju pomoraca u odnosu na njihov traženi broj i nakon što ažurira svoj popis članova posade. Navedena tijela o tome obavješćuju Odjel.

9.

Vlasnik plovila dužan je pouzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da na njegovo ribarsko plovilo, najkasnije do sljedećeg izlaska u ribolov, bude ukrcan traženi broj pomoraca.

10.

Ako na plovilo nisu ukrcani marokanski pomorci zbog razloga koji nisu navedeni u točki 8., dotični vlasnik plovila dužan je u roku od najviše tri mjeseca platiti paušalni iznos od 20 EUR za svakog neukrcanog marokanskog pomorca za svaki dan ribolova u ribolovnoj zoni.

11.

Taj iznos koristit će se za osposobljavanje marokanskih pomoraca i uplaćivat će se na račun broj 0018100078000 20110750201 otvoren u banci Al-Maghrib u Maroku.

12.

Osim u slučaju predviđenom u točki 8., ako vlasnik plovila opetovano propusti ukrcati traženi broj marokanskih pomoraca, povlastica za ribolov ribarskog plovila Unije automatski se suspendira do ispunjenja te obveze. Delegacija se odmah obavješćuje o takvoj suspenziji.

POGLAVLJE VII.

PROMATRANJE RIBOLOVA

1.

Plovila Unije s povlasticom za ribolov u ribolovnoj zoni u okviru ovog Protokola ukrcavaju promatrače, koje su tijela Kraljevine Maroka imenovala „znanstvenim promatračima”. Rezultat rada tih promatrača može se upotrijebiti u znanstvene i/ili kontrolne svrhe.

2.

Stopa pokrivenosti promatranjem i trajanje promatranja po kategorijama navedeni su u tehničkim specifikacijama iz Dodatka 2.

3.

Uvjeti ukrcavanja imenovanih promatrača utvrđuju se kako slijedi:

(a)

Odjel sastavlja popis plovila Unije odabranih za ukrcavanje promatrača te popis promatrača koji se trebaju ukrcati na plovilo. Ti se popisi šalju Delegaciji odmah nakon njihova sastavljanja;

(b)

pri izdavanju povlastice, a najkasnije 15 dana prije datuma predviđenog za ukrcavanje promatrača, Odjel preko Delegacije dotičnim vlasnicima plovila dostavlja imena promatrača koji su imenovani za ukrcavanje na njihovo plovilo.

4.

Vlasnik plovila ili njegov predstavnik i tijela Kraljevine Maroka dogovaraju se o aranžmanima za ukrcavanje promatrača na plovilo.

5.

Dotični vlasnik plovila najkasnije dva tjedna prije predviđenog ukrcavanja promatrača dostavlja podatke o datumu i luci koje su tijela Kraljevine Maroka odredila za provedbu tog ukrcavanja.

6.

Promatrač se ukrcava na plovilo u luci koju je izabrao vlasnik plovila i to na početku prvog izlaska u ribolov u ribolovnu zonu nakon dostave popisa odabranih plovila Unije.

7.

Ako se promatrač ukrcava na plovilo u inozemstvu, njegove putne troškove snosi vlasnik plovila. Ako plovilo Unije s promatračem napusti ribolovnu zonu, moraju se poduzeti sve mjere kako bi se promatraču što je prije moguće osigurao povratak u Maroko o trošku vlasnika plovila.

8.

U slučaju nepotrebnog putovanja promatrača uzrokovanog neispunjenjem obveza vlasnika plovila, vlasnik plovila promatraču, za dane neaktivnosti promatrača, isplaćuje putne troškove i dnevnice u iznosima koji odgovaraju onima koje primaju nacionalni marokanski službenici jednakog ranga. Isto tako, vlasnik plovila promatraču isplaćuje navedene dnevnice u slučaju odgode ukrcavanja koju je uzrokovao vlasnik plovila.

9.

Delegaciju se obavješćuje o svim izmjenama pravila i propisa o dnevnicama najkasnije dva mjeseca prije početka njihove primjene.

10.

Ako promatrač nije prisutan na dogovorenome mjestu u dogovoreno vrijeme i u razdoblju od dvanaest sati nakon dogovorenog vremena, vlasnik plovila automatski se oslobađa obveze ukrcavanja promatrača.

11.

S promatračem se na plovilu postupa kao s časnikom. On obavlja sljedeće zadaće:

(a)

promatra ribolovne aktivnosti plovila Unije;

(b)

provjerava poziciju plovila Unije koja obavljaju ribolovne aktivnosti;

(c)

obavlja biološko uzorkovanje u okviru znanstvenih programa;

(d)

evidentira upotrijebljene ribolovne alate;

(e)

provjerava podatke o ulovima ostvarenima u ribolovnoj zoni koji su evidentirani u očevidniku o ribolovu;

(f)

provjerava postotke usputnih ulova i procjenjuje količinu odbačenih ulova utrživih vrsta riba, rakova i glavonožaca;

(g)

faksom ili elektroničkim putem prijavljuje podatke o ribolovu, među ostalim količinu ulova i usputnih ulova koji se nalaze na plovilu.

12.

Zapovjednik poduzima sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao fizičku sigurnost i opću dobrobit promatrača u obavljanju njegovih dužnosti.

13.

Promatraču se za obavljanje njegovih dužnosti mora pružiti svaka potrebna pomoć. Zapovjednik mu omogućuje pristup komunikacijskim sredstvima potrebnima za obavljanje njegovih zadaća i dokumentaciji izravno povezanoj s ribolovnim aktivnostima plovila Unije, a posebno očevidniku o ribolovu i navigacijskom dnevniku, te pristup onim dijelovima plovila Unije kojima promatrač mora pristupiti kako bi mogao obaviti svoje zadaće.

14.

Promatrač tijekom boravka na plovilu:

(a)

poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da se njegovim ukrcavanjem i njegovom prisutnošću na plovilu Unije ne prekidaju i ne ometaju ribolovne aktivnosti;

(b)

brine o predmetima i opremi na plovilu te čuva povjerljivost svih dokumenata koji pripadaju dotičnom plovilu Unije.

15.

Na kraju razdoblja promatranja, a prije napuštanja plovila Unije, promatrač sastavlja izvješće o aktivnostima koje se dostavlja tijelima Kraljevine Maroka, a kopija izvješća dostavlja se Delegaciji. Potpisuje ga u prisutnosti zapovjednika plovila koji u izvješće može dodati, ili zatražiti da se u njega dodaju, sva zapažanja koja smatra važnima, uz potpis zapovjednika plovila. Kopija izvješća uručuje se zapovjedniku plovila Unije pri iskrcavanju promatrača.

16.

Vlasnik plovila snosi troškove smještaja i prehrane promatrača pod jednakim uvjetima kao za časnike na plovilu i u skladu s praktičnim mogućnostima plovila Unije.

17.

Tijela Kraljevine Maroka snose troškove plaće i doprinosa za socijalno osiguranje promatrača.

18.

Kako bi se nadoknadili troškovi nastali zbog prisutnosti promatrača na plovilu Unije, pored pristojbe koju plaćaju vlasnici plovila, predviđeno je plaćanje „troškova promatrača” u iznosu od 5,5 EUR po bruto tonaži (bruto tonaža - BT) po tromjesečju za svako plovilo Unije koje obavlja ribolovne aktivnosti u ribolovnoj zoni. Ti se troškovi plaćaju u skladu s načinima plaćanja predviđenima u odjeljku E poglavlja I. ovog Priloga.

19.

Ako vlasnik plovila ne ispuni obveze predviđene u točkama od 1. do 18., povlastica za ribolov suspendira se sve dok vlasnik plovila ne ispuni te obveze. Delegaciju se odmah obavješćuje o takvoj odluci.

POGLAVLJE VIII.

PRAĆENJE I KONTROLA

A.   TEHNIČKI PREGLEDI

1.

Jednom u kalendarskoj godini kao i nakon promjene tehničkih svojstava ili nakon podnošenja zahtjeva za promjenu ribolovne kategorije koji uvjetuje upotrebu drukčije vrste ribolovnih alata, plovila Unije koja imaju povlasticu za ribolov u skladu s odredbama ovog Protokola moraju se prijaviti u luku koju su odredila tijela Kraljevine Maroka kako bi se podvrgnula tehničkim pregledima koji se zahtijevaju prema važećem zakonodavstvu. Ti tehnički pregledi moraju se provesti u roku od 48 sati od dolaska plovila Unije u luku.

2.

Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda zapovjedniku plovila Unije izdaje se potvrda o usklađenosti koja ima isti rok važenja kao i povlastica za ribolov i koja se de facto produljava za plovila Unije koja u toj kalendarskoj godini produljavaju svoje povlastice. Međutim, njezino maksimalno važenje ne smije biti dulje od jedne godine. Ta potvrda mora se uvijek držati na plovilu.

3.

Pri tehničkom pregledu kontrolira se usklađenost tehničkih svojstava i ribolovnih alata koji se nalaze na plovilu, funkcioniranje brodskog sustava pozicioniranja i lokaliziranja putem satelita te poštovanje odredaba koje se odnose na marokansku posadu.

4.

Troškove tehničkog pregleda snosi vlasnik plovila u skladu s tarifama propisanima marokanskim zakonodavstvom. Troškovi ne smiju premašivati iznose koji druga plovila obično plaćaju za iste usluge.

5.

Ako vlasnik ne ispuni obveze predviđene u točkama 1., 2. i 3., povlastica za ribolov suspendira se sve dok vlasnik plovila ne ispuni te obveze. Delegaciju se odmah obavješćuje o takvoj odluci.

B.   ULAZAK U ZONU I IZLAZAK IZ ZONE

1.

Plovila Unije koja imaju povlasticu za ribolov u skladu s ovim Protokolom elektroničkom poštom obavješćuju Odjel najkasnije 6 sati unaprijed o svojoj namjeri ulaska u ribolovnu zonu ili izlaska iz zone te pritom daju sljedeće informacije:

(a)

datum i vrijeme prijenosa poruke;

(b)

pozicija plovila Unije u skladu s odjeljkom B poglavlja IV.;

(c)

težina u kilogramima i ulovi po vrstama zadržanima na plovilu, označeni troslovnim oznakama;

(d)

poruke kao što su „ulovi na ulasku” (COE) i „ulovi na izlasku” (COX).

2.

Za plovila Unije iz kategorija 1. i 2. rok za izvješćivanje iz točke 1. skraćen je i iznosi jedan sat.

3.

Ti se podaci dostavljaju u prvom redu elektroničkom poštom ili faksom, čiji su detalji priopćeni u razmjeni pisama koja se obavlja prije datuma početka primjene ovog Protokola.

4.

Za plovila Unije iz kategorije 6. konačni izlazak iz ribolovne zone podliježe prethodnom odobrenju Odjela. Odjel daje to odobrenje u roku od 24 sata nakon zahtjeva koji je podnio zapovjednik ili zastupnik plovila Unije, osim za zahtjeve podnesene dan prije vikenda, u kojem slučaju se odobrenje daje sljedeći ponedjeljak. U slučaju odbijanja davanja odobrenja, Odjel odmah obavješćuje vlasnika plovila i tijela Unije o razlozima odbijanja.

5.

Plovilo Unije koje je zatečeno u ribolovu, a da o tome nije prethodno obavijestilo Odjel smatra se plovilom Unije bez povlastice.

6.

Vlasnik navodi brojeve telefaksa i telefona plovila Unije te adresu elektroničke pošte zapovjednika u obrascu zahtjeva za izdavanje povlastice za ribolov.

C.   KONTROLNI POSTUPCI

1.

Zapovjednik plovila Unije koje ima povlasticu za ribolov u okviru ovog Protokola dopušta i omogućuje ukrcavanje na plovilo i obavljanje dužnosti svakog marokanskog službenika nadležnog za inspekciju i kontrolu ribolovnih aktivnosti.

2.

Ti se službenici na plovilu ne zadržavaju dulje nego što je to potrebno za obavljanje njihovih zadaća.

3.

Na kraju svakog inspekcijskog pregleda i kontrole inspektor sastavlja izvješće o inspekcijskom pregledu koje potpisuju inspektor i zapovjednik plovila Unije, koji ima pravo dati primjedbe na to izvješće. Zapovjednik plovila dobiva primjerak izvješća.

D.   PRISILNI PRIVEZ

1.

Odjel obavješćuje Delegaciju što je prije moguće, a najkasnije u roku od 48 sati, o svakom prisilnom privezu plovila Unije u ribolovnoj zoni.

2.

Tijela Unije istodobno primaju sažeto izvješće o okolnostima i razlozima koji su doveli do prisilnog priveza.

3.

Zapovjednik je dužan svoje plovilo Unije odvesti u luku koju su odredila tijela Kraljevine Maroka nadležna za kontrolu. Plovilo Unije koje je počinilo povredu marokanskih propisa o morskom ribarstvu zadržava se u luci sve dok se ne ispune uobičajene zakonom propisane formalnosti.

E.   ZAPISNIK O POVREDI

1.

Nakon utvrđivanja povrede u zapisniku koji sastavljaju tijela Kraljevine Maroka nadležna za kontrolu, zapovjednik plovila Unije potpisuje navedeni zapisnik. U slučaju da zapovjednik plovila odbije potpisati zapisnik ili u tome bude spriječen, to se navodi u zapisniku.

2.

Potpisom zapovjednika ili izostankom potpisa zapovjednika ne dovode se u pitanje prava zapovjednika na obranu ni sredstva njegove obrane koja on može isticati kako bi osporio povredu koja mu se stavlja na teret.

F.   POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE

1.

Prije pokretanja sudskog postupka utvrđena povreda nastoji se riješiti postupkom nagodbe, u skladu s marokanskim propisima u području ribarstva.

Nagodba se mora postići najkasnije tri radna dana nakon primitka zahtjeva vlasnika plovila za pokretanje postupka nagodbe. Nagodba se dokumentira sastavljanjem platnog naloga na temelju kojeg vlasnik mora obaviti isplatu u roku utvrđenom u tom nalogu. Ako se plaćanje izvrši u navedenom roku, smatra se da je postupak nagodbes okončan, a ako se plaćanje ne izvrši u navedenom roku, Odjel može pokrenuti sudski postupak.

2.

U slučaju postupka nagodbe iznos novčane kazne utvrđuje se u skladu s marokanskim propisima u području ribarstva.

3.

Ako predmet nije bilo moguće riješiti postupkom nagodbe, te je iznesen pred nadležno sudsko tijelo, vlasnik plovila polaže dostatno bankarsko jamstvo, kojim jamči izvršenje novčanih kazni, na bankovni račun otvoren u banci Al-Maghrib u Maroku, a podaci o tom bankovnom računu priopćavaju se u razmjeni pisama koja se obavlja prije datuma početka primjene ovog Protokola.

4.

Bankovno jamstvo neopozivo je do okončanja sudskog postupka. Bankovno jamstvo oslobađa se ako se sudski postupak okonča bez osuđujuće presude. Jednako tako, ako se osuđujućom presudom naloži plaćanje novčane kazne koja je niža od položenog bankovnog jamstva, tijela Kraljevine Maroka oslobađaju preostali iznos bankovnog jamstva.

5.

Plovilo Unije smije napustiti luku:

(a)

čim se ispune obveze koje proizlaze iz postupka nagodbe; ili

(b)

čim se, u očekivanju okončanja sudskog postupka, položi bankovno jamstvo iz točke 3., a tijela Kraljevine Maroka ga prihvate.

G.   PREKRCAJ

1.

Zabranjen je svaki prekrcaj ulova na moru u ribolovnoj zoni. Međutim, plovila Unije iz kategorije 6. koja žele prekrcati ulove u ribolovnoj zoni taj prekrcaj obavljaju u luci ili pred lukom koju su odredila tijela Kraljevine Maroka, nakon što su pribavila odobrenje Odjela. Navedeni prekrcaj obavlja se pod nadzorom promatrača ili predstavnika Odjela i kontrolnih tijela. Svaka osoba koja počini povredu ove odredbe kažnjava se sankcijama predviđenim u važećem marokanskom zakonodavstvu.

2.

Vlasnik tog ribarskog plovila dužan je Odjelu najmanje 72 sata prije prekrcaja dostaviti sljedeće informacije:

(a)

imena plovila Unije koja žele obaviti prekrcaj;

(b)

ime teretnog broda na koji se obavlja prekrcaj, njegovu zastavu, registracijski broj i pozivni znak;

(c)

tonažu po vrstama ulova koji se prekrcava;

(d)

odredište ulova; i

(e)

datum i dan prekrcaja.

3.

Tijela Kraljevine Maroka zadržavaju pravo da odbiju prekrcaj ako je plovilo Unije s kojeg se obavlja prekrcaj sudjelovalo u ribolovu NNN unutar ribolovne zone ili izvan ribolovne zone.

4.

Prekrcaj se smatra izlaskom iz ribolovne zone. Plovila Unije dužna su stoga Odjelu podnijeti svoja izvješća o ulovima i navesti namjeravaju li nastaviti s ribolovom ili izaći iz ribolovne zone.

5.

Zapovjednik plovila Unije iz kategorije 6. koje ima povlasticu za ribolov u skladu s odredbama ovog Protokola i koje je uključeno u obavljanje iskrcaja ili prekrcaja u luci koju su odredila tijela Kraljevine Maroka dopušta i omogućuje marokanskim inspektorima da provedu kontrolu tih aktivnosti. Nakon svakog inspekcijskog pregleda i kontrole u luci zapovjedniku plovila Unije predaje se potvrda.

H.   ZAJEDNIČKO PRAĆENJE RIBARSTVA

1.

Stranke uspostavljaju sustav praćenja i promatranja kontrole iskrcaja na kopno, s ciljem poboljšavanja djelotvornosti kontrole kako bi se osiguralo poštovanje odredaba ovog Protokola.

2.

Aranžmane za praktičnu provedbu zajedničkog praćenja sporazumno utvrđuju nadležna tijela stranaka. Stranke potom sastavljaju godišnji raspored zajedničkog praćenja.

3.

Stranke imenuju svoje predstavnike zadužene za zajedničko praćenje predviđeno u godišnjem planu te drugoj stranci dostavljaju njihova imena. Odjel te podatke dostavlja mjesec dana unaprijed.

4.

Predstavnik tijela Kraljevine Maroka u svojstvu promatrača prisustvuje inspekcijskim pregledima iskrcaja plovila Unije koja su obavljala ribolov u ribolovnoj zoni, a koje provode nacionalne kontrolne službe država članica.

5.

Predstavnik tijela Kraljevine Maroka prati nacionalne službenike nadležne za kontrolu pri njihovim obilascima u lukama, na plovilima Unije, na doku, pri javnoj prodaji, u trgovinama na veliko, skladištima hladnjačama i drugim prostorima povezanima s iskrcajem i skladištenjem ribe prije prve prodaje te ima pristup dokumentima koji su predmetom tih inspekcijskih pregleda.

6.

Predstavnik tijela Kraljevine Maroka sastavlja i podnosi izvješće o inspekcijskim pregledima kojima je prisustvovao. Primjerak izvješća dostavlja se Delegaciji. Tijela Kraljevine Maroka zadržavaju pravo koristiti se informacijama prikupljenima tijekom tih inspekcijskih pregleda za potrebe zakonom propisane kontrole.

7.

Na zahtjev tijela Unije inspektori za ribarstvo Unije mogu u svojstvu promatrača prisustvovati inspekcijskim pregledima koje tijela Kraljevine Maroka provode u vezi s aktivnostima iskrcaja plovila Unije u lukama koje su odredila tijela Kraljevine Maroka.

POGLAVLJE IX.

ISKRCAJ ULOVA

A.   NAČELO

Stranke, svjesne pogodnosti koju donosi poboljšana integracija usmjerena na zajednički razvoj njihovih sektora ribarstva, suglasile su se o donošenju sljedećih odredaba o iskrcaju, u lukama koje su odredila tijela Kraljevine Maroka, jednog dijela ulova koji su plovila Unije koja imaju povlasticu za ribolov u skladu s odredbama ovog Protokola ostvarila u ribolovnoj zoni.

B.   DEFINICIJE

Obveznim iskrcajem smatraju se svi sljedeći postupci:

(a)

iskrcaj svježih proizvoda za prijevoz kopnom, na što se primjenjuju svi porezi koji se odnose na aktivnost koja se obavlja u luci, ali ne i pristojba ad valorem;

(b)

prekrcaj smrznutih proizvoda u luci ili pred lukom ili iskrcaj u kontejnere u luci;

(c)

iskrcaj svježih ili smrznutih proizvoda u okviru ugovora sklopljenog između vlasnika plovila Unije i gospodarskog subjekta („ugovor između vlasnika broda i proizvođača”);

(d)

iskrcaj svježih ili smrznutih proizvoda koji su predmetom javne prodaje u dvoranama burza ribe ili u okviru državne službe nadležne za upravljanje prodajom ribe (Comptoir d'agréage du poisson industriel - CAPI).

C.   PROVEDBENI ARANŽMANI

Obvezni iskrcaj obavlja se u skladu s odredbama utvrđenima u tehničkim specifikacijama priloženima ovom Protokolu.

D.   FINANCIJSKI POTICAJI

Plovila Unije iz kategorije 5. te plovila Unije s rashladnim bazenima s morskom vodom (RSW) i plivaričari iz kategorije 6., koji imaju povlasticu za ribolov u skladu s odredbama ovog Protokola i koji u marokanskoj luci iskrcaju više od postotka obveznog iskrcaja predviđenog u tehničkim specifikacijama, imaju pravo na smanjenje pristojbe od 5 % po svakoj iskrcanoj toni iznad obveznog praga, pod uvjetom da se iskrcani proizvodi prodaju u dvoranama burze riba i da nisu predmetom prekrcaja i/ili tranzita.

Vlasnici plovila koja iskrcavaju ulove u lukama izvan Maroka dužni su Odjelu dostaviti prodajne listove radi kontrole količina koje nisu iskrcane u Maroku.

Zajednički odbor provodi evaluaciju mjerljivih gospodarskih i socijalnih učinaka tih iskrcaja kao i partnerstva uspostavljenog između marokanskih privatnih aktera i privatnih aktera Unije u sektorima povezanimam s ribarstvom.

E.   KAZNE U SLUČAJU NEPOŠTOVANJA OBVEZA ISKRCAJA

Plovila Unije iz kategorija koje podliježu obvezi iskrcaja, a koja tu obvezu ne poštuju, kako je predviđeno u relevantnim tehničkim specifikacijama, podliježu 15 %-tnom povećanju pristojbe prilikom sljedeće isplate. Ako se nepoštovanje ponovi, Zajednički odbor povisuje navedene kazne.

Kazne za nepoštovanje obveze iskrcja izračunavaju se na osnovi trajanja povlastice za ribolov za svaku ribolovnu kategoriju (mjesečno za kategoriju 6., tromjesečno za kategorije 1. i 4. i godišnje za kategoriju 5.).

Uvećanje se izračunava na sljedeći način:

za kategorije 1. i 4.: uvećanje se primjenjuje na iznos tromjesečne pristojbe (ovisno o BT-u),

za kategoriju 5.: uvećanje se primjenjuje na iznos godišnje pristojbe;

za kategoriju 6., za koju se pristojbe plaćaju i povlastice izdaju na mjesečnoj osnovi: uvećanje se primjenjuje na iznos sljedeće pristojbe koju treba platiti i koji odgovara „traženoj kvoti u tonama ulova na temelju mjesečnih predviđanja”.

Dodaci

1.   

Obrazac zahtjeva za izdavanje povlastice za ribolov

2.   

Tehničke specifikacije

3.   

Slanje poruka Maroku u okviru VMS-a, izvješće o poziciji

4.   

Očevidnik o ribolovu za ribolov tune

5.   

Očevidnik o ribolovu (plovila osim plovila za ribolov tune)

6.   

Obrazac tromjesečnog izvješća o ulovima (plovila za gospodarski pelagični ribolov)

7.   

Obrazac tromjesečnog izvješća o ulovima (sva plovila osim onih za gospodarski pelagični ribolov)

Dodatak 1.

Image 6 Tekst slike

Dodatak 2.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA RIBOLOV KATEGORIJE 1.

ARTIZANALNI RIBOLOV NA SJEVERU MREŽAMA POTEGAČAMA

Broj plovila s povlasticom za ribolov

22

Dopušteni ribolovni alat

Mreža potegača

Najveće dopuštene dimenzije 500 m × 90 m.

Zabrana ribolova mrežama lamparama.

Vrsta plovila

Plovila tonaže manje od 150 BT

Pristojba

75 EUR/BT po tromjesečju

Zona upravljanja

Sjeverna granica: paralela 35° 47′ 18″ S

Južna granica: paralela 34° 18′ 00″ S

Proširenje do paralele 33° 25′ 00″ S dopušta se za 5 plovila odjednom koja obavljaju ribolov na temelju sustava rotacije i koja su dio znanstvenog promatranja

i

dalje od 2 nautičke milje od obale.

Ciljane vrste

Srdela, inćun i druge male pelagične vrste

Iskrcaj u luci koju je odredio Maroko

30 % prijavljenih ulova po plovilu i po tromjesečju

Ograničenje usputnih ulova

Najviše 3 %

Sezona zabrane ribolova

Veljača i ožujak

Promatrači

Plovila tonaže manje od 100 BT: 1 promatrač ukrcava se za najviše deset izlazaka u ribolov godišnje

Plovila tonaže 100 BT ili više, ali manje od 150 BT: 1 promatrač ukrcava se za najviše jedan od četiri izlaska u ribolov

Tijekom prisutnosti promatrača na plovilu broj marokanskih pomoraca smanjuje se za broj ukrcanih promatrača.

Ukrcavanje pomoraca

3 marokanska pomoraca po plovilu

Napomene

Proširenje aktivnosti 5 plovila južno od paralele 33° 25′ 00″ S podliježe evaluaciji nakon jedne godine primjene kako bi se izmjerio učinak mogućeg međudjelovanja s nacionalnom flotom i utjecaj na resurse.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA RIBOLOV KATEGORIJE 2.

ARTIZANALNI RIBOLOV NA SJEVERU PRIDNENIM PARANGALIMA

Broj plovila s povlasticom za ribolov

35 plovila, od čega:

32 plovila tonaže manje od 40 BT

3 plovila tonaže 40 BT ili više, ali manje od 150 BT

Dopušteni ribolovni alat

Pridneni parangal za plovila tonaže manje od 40 BT: 10 000 udica, 5 pridnenih parangala

Pridneni parangal za plovila tonaže 40 BT ili više, ali manje od 150 BT: 15 000 udica, 8 pridnenih parangala

Vrsta plovila

Plovilo s parangalima tonaže manje od 40 BT

Plovilo s površinskim parangalima tonaže 40 BT ili više, ali manje od 150 BT

Pristojba

67 EUR/BT po tromjesečju

Zona upravljanja

Sjeverna granica: paralela 35° 47′ 18″ S

Južna granica: paralela 34° 18′ 00″ S

Proširenje do paralele 33° 25′ 00″ S dopušta se za 4 plovila odjednom koja obavljaju ribolov na temelju sustava rotacije i koja su dio znanstvenog promatranja

i

dalje od 6 nautičke milje od obale

Ciljane vrste

Ribe pridnenog grebena

Iskrcaj u luci koju je odredio Maroko

Na dobrovoljnoj osnovi

Ograničenje usputnih ulova

0 % igluna i morskih pasa u površinskim vodama

Sezona zabrane ribolova

15. ožujka–15. svibnja

Promatrači

Plovila tonaže manje od 100 BT: 1 promatrač ukrcava se za najviše deset izlazaka u ribolov godišnje

Plovila tonaže 100 BT ili više, ali manje od 150 BT: 1 promatrač ukrcava se za najviše 1 od 4 izlaska u ribolov, na najviše 25 % plovila s povlasticom za ribolov po tromjesečju

Tijekom prisutnosti promatrača na plovilu broj marokanskih pomoraca smanjuje se za broj ukrcanih promatrača.

Ukrcavanje pomoraca

Plovila tonaže manje od 100 BT: dobrovoljno

Plovila tonaže 100 BT ili više, ali manje od 150 BT: 1 marokanski pomorac po plovilu

Napomene

Proširenje aktivnosti 4 plovila južno od paralele 33° 25′ 00″ S podliježe evaluciji nakon jedne godine primjene kako bi se izmjerio učinak mogućeg međudjelovanja s nacionalnom flotom i utjecaj na resurse.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA RIBOLOV KATEGORIJE 3.

ARTIZANALNI RIBOLOV NA JUGU POVRAZOM I ŠTAPOM

Broj plovila s povlasticom za ribolov

najviše 10 plovila

Dopušteni ribolovni alat

Povraz i štap

Za lov živih mamaca: mreža veličine oka mrežnog tega od 8 mm

Vrsta plovila

Ukupni kapacitet od 800 BT za cijelu kategoriju

Plovilo za ribolov panulama i štapovima tonaže manje od 150 BT

Plovilo za ribolov štapovima tonaže manje od 150 BT

Pristojba

67 EUR/BT po tromjesečju

Zona upravljanja

Sjeverna granica: paralela 30° 40′ 00″ S

Južna granica: paralela 20° 46′ 13″ S

i

dalje od 3 nautičke milje od obale

Ciljane vrste

Ljuskavke, morski vepar

Iskrcaj u luci koju je odredio Maroko

Na dobrovoljnoj osnovi

Ograničenje usputnih ulova

0 % glavonožaca i rakova

5 % drugih pridnenih vrsta

Sezona zabrane ribolova

Promatrači

Plovila tonaže manje od 100 BT: 1 promatrač ukrcava se za najviše deset izlazaka u ribolov godišnje

Plovila tonaže 100 BT ili više, ali manje od 150 BT: 1 promatrač ukrcava se za najviše 1 od 4 izlaska u ribolov, na najviše 25 % plovila s povlasticom za ribolov po tromjesečju

Ukrcavanje pomoraca

2 marokanska pomorca po plovilu

Napomene

Nakon obavljanja znanstvenog ribolova Zajednički odbor razmotrit će mogućnost uključivanja metiera s košarama u dotičnu kategoriju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA RIBOLOV KATEGORIJE 4.

PRIDNENI RIBOLOV NA JUGU PRIDNENIM KOĆARICAMA I PRIDNENIM PARANGALIMA

Broj plovila s povlasticom za ribolov

16 plovila, od čega

najviše 5 koćarica

11 plovila s parangalom

Dopušteni ribolovni alat

Pridnena povlačna mreža (koća): veličina oka mrežnog tega od najmanje 70 mm

zabranjena upotreba duple sake

zabranjena upotreba duplo upredenog konopca iz kojeg je spletena saka

Pridneni parangal: najviše 20 000 udica

Vrsta plovila

Ukupni kapacitet ograničen na 3 000 BT za koćarice kojima je dopušten ribolov u toj kategoriji

Koćarica tonaže 750 BT ili manje

Plovilo s parangalima tonaže 150 BT ili manje

Pristojba

60 EUR/BT po tromjesečju

Zona upravljanja

Sjeverna granica: paralela 29° 00′ 00″ S

Južna granica: paralela 20° 46′ 13″ S

Na dubini većoj od izobate od 200 m za koćarice ili

Na udaljenosti većoj od 12 nautičkih milja od obale za plovila s parangalima

Ciljane vrste

Senegalski oslić, zmijičnjak, lica/bijela palamida i druge pridnene ribe

Iskrcaj u luci koju je odredio Maroko

30 % prijavljenih ulova po plovilu i po tromjesečju

Ograničenje usputnih ulova

5 % morskih pasa

Sezona zabrane ribolova

Prostorne i vremenske zabrane

od travnja do svibnja

od listopada do prosinca

Promatrači

Plovila tonaže manje od 100 BT: 1 promatrač ukrcava se za najviše deset izlazaka u ribolov godišnje

Plovila tonaže 100 BT ili više: 1 promatrač ukrcava se na najviše 25 % plovila koja imaju povlasticu za ribolov po tromjesečju tijekom prve i druge godine primjene Protokola, a na najviše 40 % tijekom treće i četvrte godine primjene Protokola, ili za 1 do 4 izlaska u ribolov po plovilu tijekom prve i druge godine primjene Protokola i za 2 od 5 izlazaka u ribolov tijekom treće i četvrte godine primjene Protokola.

Ukrcavanje pomoraca

Koćarica: 8 marokanskih pomoraca po plovilu

Plovilo s parangalima: 4 marokanska pomorca po plovilu

Napomene

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA RIBOLOV KATEGORIJE 5.

RIBOLOV TUNA ŠTAPOVIMA ILI POVRAZOM

Broj plovila s povlasticom za ribolov

27

Dopušteni ribolovni alat

Štapovi i panula

Za lov živih mamaca: mreža veličine oka mrežnog tega od 8 mm

Vrsta plovila

Plovilo s ribarskim štapovima i povrazima

Pristojba

35 EUR po ulovljenoj toni

Predujam

Paušalni predujam od 7 000 EUR koji se plaća prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje godišnje povlastice

Zona upravljanja

Sjeverna granica: paralela 35° 47′ 18″ S

Južna granica: paralela 20° 46′ 13″ S

i

Više od 3 nautičke milje od obale, osim zaštićenog područja istočno od crte koja povezuje točke 33° 30′ 00″ S/7° 35′ 00″ Z i 35° 48′ 00″ S/6° 20′ 00″ Z.

Za lov živih mamaca: dalje od 3 nautičke milje od obale

Ciljane vrste

Tuna

Iskrcaj u luci koju je odredio Maroko

25 % prijavljenih ulova čine u prvom redu tunj prugavac (Katsuwonus pelamis), palamida (Sarda sarda) i trupac (Auxis thazard)

Ograničenje usputnih ulova

U skladu s preporukama ICCAT-a

Sezona zabrane ribolova

U skladu s preporukama ICCAT-a

Promatrači

U skladu s preporukama ICCAT-a

Ukrcavanje pomoraca

3 marokanska pomorca po plovilu

Napomene

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA RIBOLOV KATEGORIJE 6.

PELAGIČNI GOSPODARSKI RIBOLOV PELAGIČNOM ILI POLUPELAGIČNOM KOĆOM I OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM

Broj plovila s povlasticom za ribolov

18 plovila, od čega

10 plovila tonaže 3 000 BT ili više, ali manje od 7 765 BT

4 plovila tonaže 150 BT ili više, ali manje od 3 000 BT

4 plovila tonaže manje od 150 BT

Dodijeljena kvota

Godišnje ograničenje ulova:

85 000 tona za prvu godinu,

90 000 tona za drugu godinu

100 000 tona za treću i četvrtu godinu

primjenjivo na cijelu flotu

Ukupne mjesečne gornje granice:

0 tona/mjesec u siječnju i veljači za cijelo razdoblje trajanja Protokola

7 420 tona/mjesec u ožujku (prva godina)

7 791 tona/mjesec u ožujku (druga godina)

8 414 tona/mjesec u ožujku (treća i četvrta godina)

10 600 tona/mjesec od travnja do lipnja (prva godina)

11 130 tona/mjesec od travnja do lipnja (druga godina)

12 020 tona/mjesec od travnja do lipnja (treća i četvrta godina)

15 900 tona/mjesec u srpnju (prva godina)

16 695 tona/mjesec u srpnju (druga godina)

18 031 tona/mjesec u srpnju (treća i četvrta godina)

18 020 tona/mjesec od kolovoza do listopada (prva godina)

18 921 tona/mjesec od kolovoza do listopada (druga godina)

20 435 tona/mjesec od kolovoza do listopada (treća i četvrta godina)

13 780 tona/mjesec u studenome (prva godina)

14 469 tona/mjesec u studenome (druga godina)

15 627 tona/mjesec u studenome (treća i četvrta godina)

10 600 tona/mjesec u prosincu (prva godina)

11 130 tona/mjesec u prosincu (druga godina)

12 020 tona/mjesec u prosincu (treća i četvrta godina)

Za plovila sa svježim ulovima (koćarice i plivaričari), koja iskrcavaju ulove u luci Dakhla ulovi su ograničeni na 200 tona po izlasku u ribolov od travnja do lipnja i na 250 tona po izlasku u ribolov od srpnja do prosinca.

Dopušteni ribolovni alat

Pelagične ili polupelagične povlačne mreže (koće):

 

Najmanja veličina potpuno rastegnutog oka mrežnog tega pelagične ili polupelagične povlačne koće iznosi 40 mm.

 

Saku pelagične ili polupelagične povlačne koće može se ojačati mrežnim materijalom s najmanjom veličinom potpuno rastegnutog oka mrežnog tega od 400 mm i s remenjem koje je jedno od drugoga udaljeno najmanje 1,5 metara, izuzev remena na zadnjoj strani koće, koji ne smije biti postavljen manje od 2 metra od okna mreže.

 

Pojačavanje ili udvajanje sake bilo kojim drugim sredstvom zabranjeno je, a koća se ni u kojem slučaju ne smije upotrebljavati za ribolov drugih vrsta, osim za dopuštene male pelagične vrste.

Okružujuća mreža plivarica za male pelagične vrste:

Najveće dopuštene dimenzije 1 000 m × 140 m

Vrsta plovila

Koćarice-hladnjače za gospodarski pelagični ribolov

Koćarice za gospodarski pelagični ribolov sa svježim ulovima

Plivaričar za ribolov malih pelagičnih vrsta sa svježim ulovima

Pristojba

Za koćarice-hladnjače za gospodarski pelagični ribolov:

110 EUR/t, plativo unaprijed, na mjesečnoj osnovi

Za koćarice za pelagični ribolov i plivaričare sa svježim ulovima:

55 EUR/t, plativo unaprijed, na mjesečnoj osnovi

U slučaju prekoračenja dopuštenih ulova pristojbe će biti uvećane za faktor 3.

Zona upravljanja

Sjeverna granica: paralela 26° 07′ 00″ S

Južna granica: paralela 20° 46′ 13″ S

Više od 15 nautičkih milja od obale za koćarice-hladnjače

Više od 12 nautičkih milja od obale za koćarice i plivaričare sa svježim ulovima

Ciljane vrste

Srdela, velika srdela, skuša, šnjur i inćun

šarun/skuša/inćun: 58 %

srdela/velika srdela: 40 %

Ulovi šaruna i skuše ne smiju iznositi više od 15 % ukupnih mjesečnih ulova u razdoblju od travnja do uključivo lipnja.

Iskrcaj u luku koju je odredio Maroko

25 % prijavljenih ulova

Ograničenje usputnih ulova

Najviše 2 % vrsta ulovljenih kao usputni ulov

Popis dopuštenih vrsta u usputnim ulovima određen je marokanskim propisima o „ribolovu malih pelagičnih vrsta u južnom Atlantiku”.

Sezona zabrane ribolova

Ribarska plovila s povlasticom dužna su poštovati sve sezone zabrane ribolova koje Odjel propiše za ribolovnu zonu i u njoj prestati obavljati ribolovne aktivnosti.

Promatrači

Tijekom cijelog razdoblja aktivnosti u zoni upravljanja na svako plovilo ukrcan je jedan znanstveni promatrač.

Ukrcavanje pomoraca

Plovila tonaže manje od 150 BT: 2 marokanska pomorca

Plovila od 150 do 1 500 BT: 4 marokanska pomorca

Plovila od 1 500 do 5 000 BT: 10 marokanskih pomoraca

Plovila od 5 000 do 7 765 BT: 16 marokanskih pomoraca.

Napomene

Industrijska prerada ulova u riblju hranu i/ili riblje ulje strogo je zabranjena. Međutim, oštećene ili uništene ribe i otpaci nastali uslijed rukovanja ulovima smiju se preraditi u riblju hranu ili riblje ulje, pri čemu se ne smije prekoračiti gornja granica od 5 % ukupno dopuštenih ulova.

Dodatak 3.

SLANJE PORUKA MAROKU U OKVIRU VMS-a

IZVJEŠĆE O POZICIJI

Obvezni podaci iz izvješća o poziciji koji se šalju u formatu NAF:

Podatak

Oznaka

Obvezno/Neobvezno

Napomene

Početak zapisa

SR

O

Podatak o sustavu koji označuje početak zapisa

Primatelj

AD

O

Podatak o poruci – primatelj (troslovna oznaka države, ISO-3166)

Pošiljatelj

FR

O

Podatak o poruci – pošiljatelj (troslovna oznaka države, ISO-3166)

Država zastave

FS

O

Podatak o poruci – država zastave (troslovna oznaka, ISO-3166)

Vrsta poruke

TM

O

Podatak o poruci – vrsta poruke (ENT, POS, EXI, MAN)

Radijski pozivni znak (IRCS):

RC

O

Podatak o poruci – međunarodni radijski pozivni znak plovila (IRCS)

Unutarnji referentni broj ugovorne stranke

IR N

O

Podatak o plovilu – jedinstveni broj ugovorne stranke (troslovna oznaka ISO-3166 iza koje slijedi broj)

Vanjski registracijski broj

XR

O

Podatak o plovilu – broj istaknut na boku plovila (ISO-8859.1)

Geografska širina

LT

O

Podatak o poziciji plovila – pozicija plovila u stupnjevima i minutama N/S DD.ddd (WGS84)

Geografska dužina

LG

O

Podatak o poziciji plovila – pozicija plovila u stupnjevima i minutama E/W DD.ddd (WGS84)

Smjer

CO

O

Smjer plovila na ljestvici od 360°

Brzina

SP

O

Brzina plovila u čvorovima pomnožena s 10

Datum

DA

O

Podatak o poziciji plovila – datum bilježenja pozicije TUC (GGGGMMDD)

Vrijeme

TI

O

Podatak o poziciji plovila – vrijeme bilježenja pozicije TUC (HHMM)

Kraj zapisa

ER

O

Podatak o sustavu koji označuje kraj zapisa

Sljedeći su informacije obvezne pri prijenosu poruka tako da marokanski centar za praćenje i kontrolu ribarstva može utvrditi centar za praćenje i kontrolu ribarstva pošiljatelja:

 

IP adresa poslužitelja centra za praćenje i kontrolu ribarstva i/ili podataka DNS (Domain Name System)

 

certifikat SSL (cijeli lanac tijela za certificiranje)

Svaki prijenos podataka strukturiran je na sljedeći način:

oznake podataka su u skladu s normom ISO 8859.1

dvostruka kosa crta (//) i oznaka „SR” označuju početak poruke

svaki je podatak označen svojom oznakom i razdvaja se od drugih podataka dvostrukom kosom crtom (//)

jedna kosa crta (/) razdvaja oznaku polja i podatak

oznaka „ER” i dvostruka kosa crta (//) označuju kraj poruke

Obvezni podaci iz izvješća o poziciji koji se šalju u formatu UN-CEFACT:

Podatak

Obvezno/Neobvezno

Napomene

Primatelj

O

Podatak o poruci – primatelj (troslovna oznaka države, ISO-3166)

Napomena: dio omotnice za FLUX TL

Pošiljatelj

O

Podatak o poruci – pošiljatelj (troslovna oznaka države, ISO-3166)

Jedinstvena identifikacijska oznaka poruke

O

Jedinstveni identifikator UUID u skladu s RFC 4122 IETF-a

Datum i vrijeme stvaranja poruke

O

Datum i vrijeme stvaranja poruke u TUC-u u skladu s normom ISO 8601 i u formatu GGGG-MM-DD-ss:mm:ss

Država zastave

O

Podatak o poruci – država zastave (troslovna oznaka države, ISO-3166)

Vrsta poruke

O

Podatak o poruci – vrsta poruke (ENTRY, POS, EXIT, MANUAL)

Radijski pozivni znak

O

Podatak o poruci – međunarodni radijski pozivni znak plovila (IRCS)

Interni referentni broj ugovorne stranke

O

Podatak o plovilu – jedinstveni broj ugovorne stranke (troslovna oznaka zemlje ISO-3166 iza koje slijedi broj)

Vanjski registracijski broj

O

Podatak o plovilu – broj istaknut na boku plovila (ISO-8859.1)

Geografska širina

O

Podatak o poziciji plovila – pozicija plovila u stupnjevima i minutama DD.ddd (WGS-84).

Pozitivni podaci za pozicije sjeverno od ekvatora; negativni podaci za pozicije južno od ekvatora.

Geografska dužina

O

Podatak o poziciji plovila – pozicija plovila u stupnjevima i minutama DD.ddd (WGS-84).

Pozitivni podaci za pozicije istočno od meridijana Greenwich; negativni podaci za pozicije zapadno od meridijana Greenwich.

Smjer

O

Smjer plovila na ljestvici od 360°

Brzina

O

Brzina plovila u desetinkama čvorova

Datum i vrijeme

O

Podatak o poziciji plovila – datum bilježenja pozicije TUC (GGGGMMDD) (HHMM)

Prijenos podataka u formatu UN/CEFACT strukturiran je na način naveden u dokumentu o provedbi koji Europska komisija dostavlja prije datuma početka primjene Protokola.

Dodatak 4.

Image 7 Tekst slike

Dodatak 5.

Image 8 Tekst slike

Dodatak 6.

Image 9 Tekst slike

Dodatak 7.

Image 10 Tekst slike

RAZMJENA PISAMA

između Europske unije i Kraljevine Maroka koja je priložena Sporazumu o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka

A.   Pismo Unije

Poštovani/Poštovana,

Čast mi je pozvati se na Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka (dalje u tekstu „Sporazum o ribarstvu”) u pogledu određenih njegovih odredaba.

Nakon pregovora Europska unija i Maroko sporazumjeli su se o sljedećem:

1.

Kada je riječ o pitanju Zapadne Sahare stranke ističu svoju podršku procesu Ujedinjenih naroda i nastojanjima Glavnog tajnika za postizanjem konačnog političkog rješenja, u skladu s načelima i ciljevima Povelje Ujedinjenih naroda i na temelju rezolucija Vijeća sigurnosti.

2.

Sporazum o ribarstvu sklapa se ne dovodeći u pitanje sljedeća stajališta:

za Europsku uniju, o statusu nesamoupravnog područja Zapadne Sahare, čije su vode obuhvaćene ribolovnom zonom definiranom u članku 1. točki (h) Sporazuma o ribarstvu i njegovu pravu na samoodređenje, pri čemu se upućivanjem na marokanske zakone i propise u Sporazumu o ribarstvu ne dovodi u pitanje njezino stajalište,

za Kraljevinu Maroko regija Sahare sastavni je dio njezina nacionalnog državnog područja na kojem ona ostvaruje suverenost u potpunosti, jednako kao na ostalom dijelu svojeg nacionalnog državnog područja. Maroko smatra da bi se svako rješenje tog regionalnog spora trebalo donijeti na temelju njegove inicijative za autonomiju.

Bio bih Vam zahvalan kada biste mi potvrdili da je Vaša Vlada suglasna s prethodno navedenim.

S poštovanjem

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 11

Image 12

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 13

Image 14

B.   Pismo Kraljevine Maroka

Poštovani/Poštovana,

čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma s današnjim datumom koje glasi:

„Poštovani/Poštovana,

Čast mi je pozvati se na Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka (dalje u tekstu „Sporazum o ribarstvu”) u pogledu određenih njegovih odredaba.

Nakon pregovora Europska unija i Maroko sporazumjeli su se o sljedećem:

1.

Kada je riječ o pitanju Zapadne Sahare stranke ističu svoju podršku procesu Ujedinjenih naroda i svoju podršku nastojanjima Glavnog tajnika za postizanjem konačnog političkog rješenja, u skladu s načelima i ciljevima Povelje Ujedinjenih naroda, a na temelju rezolucija Vijeća sigurnosti.

2.

Sporazum o ribarstvu sklapa se ne dovodeći u pitanje sljedeća stajališta:

za Europsku uniju, o statusu nesamoupravnog područja Zapadne Sahare, čije su vode obuhvaćene ribolovnom zonom definiranom u članku 1. točki (h) Sporazuma o ribarstvu i njegovu pravu na samoodređenje, pri čemu se upućivanjem na marokanske zakone i propise u Sporazumu o ribarstvu ne dovodi u pitanje njezino stajalište,

za Kraljevinu Maroko, regija Sahare sastavni je dio njezina nacionalnog područja i u njezinu potpunom suverenitetu kao i ostatak nacionalnoj područja. Maroko smatra da bi se svako rješenje tog regionalnog spora trebalo donijeti na temelju njegove inicijative za autonomiju.

Bio bih Vam zahvalan kada biste mi potvrdili da je Vaša Vlada suglasna s prethodno navedenim.

S poštovanjem”.

Čast mi je potvrditi suglasnost svoje Vlade sa sadržajem Vašeg pisma.

S poštovanjem

Image 15

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 16

Image 17

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 18


UREDBE

20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/56


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/442

оd 12. prosinca 2018.

o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 radi utvrđivanja zahtjeva da cijene odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete te za ažuriranje i ispravak određenih odredbi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 6., članak 14. stavak 7., članak 22. stavak 4. i članak 23. stavak 3.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/587 (2) utvrđuju se zahtjevi u pogledu transparentnosti za mjesta trgovanja i sistematske internalizatore u pogledu dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fondova čijim se udjelima trguje na burzi, potvrda i drugih sličnih financijskih instrumenata. Konkretno, Delegiranom uredbom (EU) 2017/587 utvrđuje se da cijene koje navode sistematski internalizatori odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete, kako je propisano člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014, ako su te cijene u trenutku objavljivanja blizu cijena ponuda jednakovrijedne veličine za isti financijski instrument na najrelevantnijem tržištu u pogledu likvidnosti. Sistematski internalizatori stoga mogu dati ponude na koje se ne primjenjuje minimalno povećanje cijene („pomak cijene”) s kojim moraju biti usklađena mjesta trgovanja.

(2)

Sposobnost sistematskih internalizatora da daje ponude s povećanjima cijena manjima od onih dostupnih mjestima trgovanja može dovesti do neznatno boljih cijena za ulagatelje. Tim se ponudama, međutim, narušava ukupna kvaliteta dostupne likvidnosti, učinkovito vrednovanje i određivanje cijena financijskih instrumenata te jednaki uvjeti za mjesta trgovanja i sistematske internalizatore. To je najrelevantnije za dionice i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima za koje vrijedi veći raspon pomaka cijena nego za ostale financijske instrumente.

(3)

Kako bi se osiguralo učinkovito formiranje cijena, ukupna kvaliteta dostupne likvidnosti i učinkovito vrednovanje dionica i potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, trebalo bi se smatrati da cijene koje sistematski internalizatori navode za te instrumente odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete samo ako te cijene podliježu minimalnim povećanjima cijena koja odgovaraju pomacima cijena koji se primjenjuju na cijene koje objavljuju mjesta trgovanja.

(4)

Uredbom (EU) 2016/1033 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uklanjaju se transakcije financiranja vrijednosnih papira iz područja primjene odredaba o transparentnosti za mjesta trgovanja i sistematske internalizatore. Stoga je potrebno ukloniti upućivanja na transakcije financiranja vrijednosnih papira iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587.

(5)

Delegiranu uredbu (EU) 2017/587 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Nekoliko odredaba Delegirane uredbe (EU) 2017/587 razlikuje se od nacrta regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ta uredba (4). Ako su te razlike pogreške koje utječu na sadržaj tih odredaba, treba ih ispraviti.

(7)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(8)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala, u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2017/587

Delegirana uredba (EU) 2017/587 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 2. točka (h) briše se;

(2)

u članku 6. točka (h) briše se;

(3)

članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Cijene koje odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete

(članak 14. stavak 3. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Smatra se da cijene koje objavljuje sistematski internalizator odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete ako su te cijene u trenutku objavljivanja blizu ponudama jednakovrijedne veličine za isti financijski instrument na najrelevantnijem tržištu u pogledu likvidnosti kako je utvrđeno u skladu s člankom 4. za taj financijski instrument.

Međutim, smatra se da cijene koje je objavio sistematski internalizator za dionice i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete samo ako te cijene ispunjavaju zahtjeve iz prvog stavka ovog članka i ako poštuju minimalna povećanja cijena koja odgovaraju pomacima cijena iz članka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/588 (*1).

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/588 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i fondove čijim se udjelima trguje na burzi (SL L 87, 31.3.2017., str. 411.).”."

Članak 2.

Ispravci Delegirane uredbe (EU) 2017/587

Delegirana uredba (EU) 2017/587 ispravlja se kako slijedi:

(1)

u članku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

transakcija je dio portfeljnog trgovanja s pet ili više različitih dionica.”;

(2)

u članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Zahtjevi u pogledu transparentnosti iz stavka 1. primjenjuju se i na sve „provedive iskaze interesa” kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 33. Uredbe (EU) br. 600/2014 i u skladu s člankom 3. te uredbe.”;

(3)

u članku 11. stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Prije nego što se dionicom, potvrdom o deponiranim vrijednosnim papirima, fondom čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatom ili drugim sličnim financijskim instrumentom prvi put trguje na mjestu trgovanja u Uniji, nadležno tijelo procjenjuje prosječnu vrijednost transakcija za taj financijski instrument uzimajući u obzir sve prethodne podatke o eventualnim trgovanjima tim financijskim instrumentom i drugim financijskim instrumentima za koje se smatra da imaju slična obilježja te osigurava objavljivanje te procjene;

5.   Procijenjena prosječna vrijednost transakcija utvrđena u stavku 4. upotrebljava se za određivanje uobičajene veličine tržišta za dionicu, potvrdu o deponiranim vrijednosnim papirima, fond čijim se udjelima trguje na burzi, certifikat ili drugi sličan financijski instrument tijekom razdoblja od šest tjedana od datuma na koji je ta dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fond čijim se udjelima trguje na burzi, certifikat ili drugi sličan financijski instrument prvi put uvršten za trgovanje ili se njime prvi put trgovalo na mjestu trgovanja.”;

(4)

u članku 17. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Nadležna tijela, tržišni operateri i investicijska društva, uključujući investicijska društva koja upravljaju mjestom trgovanja, upotrebljavaju informacije objavljene u skladu sa stavkom 1. s početkom od 1. travnja godine u kojoj se te informacije objavljuju.”

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda za zahtjeve o transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u vezi s dionicama, potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatima i drugim sličnim financijskim instrumentima te za obveze izvršavanja transakcija u pogledu određenih dionica na mjestu trgovanja ili putem sistematskog internalizatora (SL L 87, 31.3.2017., str. 387.).

(3)  Uredba (EU) 2016/1033 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira (SL L 175, 30.6.2016., str. 1.).

(4)  Završno izvješće „Nacrt regulatornih i provedbenih tehničkih standarda MiFID II/MiFIR” od 28. rujna 2015. (ESMA/2015/1464).

(5)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/59


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/443

оd 13. veljače 2019.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/588 u pogledu mogućnosti prilagodbe prosječnog dnevnog broja transakcija dionicom kada se mjesto trgovanja s najvećim prometom tom dionicom nalazi izvan Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (1), a posebno njezin članak 49. stavak 3.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2017/588 (2) utvrđuje se obvezni režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i određene fondove čijim se udjelima trguje na burzi. Konkretno, na temelju Delegirane uredbe (EU) 2017/588 minimalni pomak cijene koji se primjenjuje na dionice i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima prilagođava se na temelju prosječnog dnevnog broja transakcija na najlikvidnijem mjestu trgovanja u Uniji. Ta je mjera dobar i jednostavan pokazatelj likvidnosti za veliku većinu tih financijskih instrumenata. Međutim, nije prikladna za dionice koje su uvrštene za trgovanje ili kojima se trguje istodobno u Uniji i trećoj zemlji kada se mjesto trgovanja s najvećim prometom tim dionicama nalazi izvan Unije. U tom slučaju postoji rizik da će se obvezni pomak cijena, utvrđen samo na temelju volumena trgovanja u Uniji, temeljiti isključivo na malom podskupu ukupnih volumena trgovanja. Stoga je važno da nadležna tijela mogu prilagoditi prosječni dnevni broj transakcija takvim dionicama tako da odražavaju ukupni profil likvidnosti tih dionica. Kako bi se ublažio problem ograničene dostupnosti podataka s mjesta trgovanja u trećim zemljama i omogućila uporaba drugih javnih podataka, važno je nadležnim tijelima omogućiti dovoljno fleksibilnu primjenu metodologije kako bi se u obzir uzela likvidnost na tim mjestima trgovanja u trećim zemljama.

(2)

Obvezni pomak cijene uveden je kako bi se uskladila povećanja cijena na mjestima trgovanja u Uniji te očuvala dubina tržišta, likvidnost i uredno funkcioniranje trgovanja vlasničkim instrumentima u Uniji. Kako bi se postigli ti ciljevi, važno je da informacije o prilagođenom prosječnom dnevnom broju transakcija na temelju kojih se utvrđuju pomaci cijene primjenjivi na dionicu budu dostupne svim mjestima trgovanja koja istodobno nude trgovanje tom dionicom te da ta mjesta trgovanja istog dana počnu primjenjivati svaki prilagođeni prosjek dnevnog broja transakcija. Stoga bi sva nadležna tijela koja nadziru mjesta trgovanja na kojima se trguje predmetnom dionicom trebala biti obaviještena o svim prilagodbama prosječnog dnevnog broja transakcija tom dionicom prije objave tih prilagodbi te bi im trebalo dati dovoljno vremena da te prilagodbe uključe u svoje sustave.

(3)

Kako bi se zajamčila pravna sigurnost i predvidljivost obveznog režima pomaka cijene, važno je da sva mjesta trgovanja primijene pomake cijene koji se temelje na prilagođenom prosječnom dnevnom broju transakcija koji istodobno odražava ukupnu likvidnost.

(4)

Delegiranu uredbu (EU) 2017/588 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je ESMA podnijela Komisiji.

(6)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtima regulatornih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 3. Delegirane uredbe (EU) 2017/588 dodaju se sljedeći stavci 8., 9. i 10.:

„8.   Nadležno tijelo može za određenu dionicu prilagoditi prosječni dnevni broj transakcija koji je izračunalo ili procijenilo za tu dionicu u skladu s postupkom utvrđenim u stavcima od 1. do 7. ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

mjesto trgovanja s najvećim prometom tom dionicom nalazi se u trećoj zemlji;

(b)

taj prosječni dnevni broj transakcija jednak je ili veći od jedan ako je izračunan i objavljen u skladu s postupkom iz stavaka od 1. do 4.

Pri prilagodbi prosječnog dnevnog broja transakcija za dionicu nadležno tijelo uzima u obzir transakcije izvršene na mjestu trgovanja u trećoj zemlji s najvećim prometom tom dionicom.

9.   Nadležno tijelo koje je prilagodilo prosječni dnevni broj transakcija za dionicu u skladu sa stavkom 8. osigurava objavu tog prilagođenog prosječnog dnevnog broja transakcija. Prije te objave nadležno tijelo priopćava prilagođeni prosječni dnevni broj transakcija za tu dionicu nadležnim tijelima drugih mjesta trgovanja koja posluju u Uniji i na kojima se trguje tom dionicom.

10.   Mjesta trgovanja primjenjuju pomake cijene po kategoriji likvidnosti koja se odnosi na prilagođeni prosječni dnevni broj transakcija od drugog kalendarskog dana nakon njegove objave.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. veljače 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/588 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za režim pomaka cijene za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima i fondove čijim se udjelima trguje na burzi (SL L 87, 31.3.2017., str. 411.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/61


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/444

оd 19. ožujka 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu obrazaca za obveze jamca i uključivanja troškova zračnog prijevoza u carinsku vrijednost zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 6. stavak 3. točku (b), članak 76. točku (a) i članak 100. stavak 1. točku (b),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori se prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Ako se Ugovori prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini, na robu koja je iz nje unesena na carinsko područje Unije trebat će se primjenjivati carine. U skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 952/2013 troškovi prijevoza do mjesta na kojem je roba unesena u carinsko područje Unije trebaju se uključiti u carinsku vrijednost uvezene robe. Postotci ukupnih troškova zračnog prijevoza koji se uključuju u carinsku vrijednost robe utvrđeni su u Prilogu 23-01 Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (2). Nakon povlačenja iz Unije Ujedinjenu Kraljevinu treba dodati na odgovarajući popis trećih zemalja u tom Prilogu.

(3)

Obrasci za obveze jamca utvrđeni su u prilozima 32-01, 32-02 i 32-03 te u poglavljima VI. i VII. Priloga 72-04. Na tim se obrascima navode države članice i ostale ugovorne stranke Konvencije o zajedničkom provoznom postupku (3), kako je izmijenjena Odlukom br. 1/2017 Zajedničkog odbora EU-EFTA o zajedničkom provozu (4) („Konvencija”). Kada se Ugovori prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu, ona se na tim obrascima više ne bi trebala navoditi među državama članicama. Međutim, Ujedinjena Kraljevina izrazila je želju za pristupanjem Konvenciji kao zasebna ugovorna stranka od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini te je ispunila zahtjeve za pristupanje toj Konvenciji. Bude li zaista pristupila toj Konvenciji, potrebno ju je na obrascima za obveze jamca navesti među ostalim ugovornim strankama Konvencije.

(4)

Ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu. Odredbe ove Uredbe koje se odnose na uključivanje troškova zračnog prijevoza iz Ujedinjene Kraljevine u carinsku vrijednost i na brisanje upućivanja na Ujedinjenu Kraljevinu iz dijela obrazaca za obveze jamca namijenjenih državama članicama trebale bi se primjenjivati od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom. Odredbe koje se odnose na uključivanje upućivanja na Ujedinjenu Kraljevinu na popis ostalih ugovornih stranaka Konvencije u obrascima za obveze jamca trebale bi se primjenjivati od datuma pristupanja Ujedinjene Kraljevine Konvenciji kao zasebna ugovorna stranka, osim ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom stupi na snagu sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

(1)

u Prilogu 23-01 u zadnjem retku prvog stupca tablice („Zona Q”) dodaju se sljedeće riječi:

„, Ujedinjena Kraljevina”.

(2)

u Prilogu 32-01 točka 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon riječi „Kraljevina Švedska” brišu se riječi „Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske”;

(b)

nakon riječi „Republike Turske” umeću se riječi „Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske”;

(3)

u Prilogu 32-02 točka 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon riječi „Kraljevina Švedska” brišu se riječi „Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske”;

(b)

nakon riječi „Republike Turske” umeću se riječi „Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske”;

(4)

u Prilogu 32-03 točka 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon riječi „Kraljevina Švedska” brišu se riječi „te Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske”;

(b)

nakon riječi „Republike Turske” umeću se riječi „Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske”;

(5)

u Prilogu 72-04 dio II. mijenja se kako slijedi:

(a)

u poglavlju VI. u polju 7. nakon riječi „Turska —” umeću se riječi „Ujedinjena Kraljevina —”;

(b)

u poglavlju VII. u polju 6. nakon riječi „Turska —” umeću se riječi „Ujedinjena Kraljevina —”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. stavak 1., članak 1. stavak 2. točka (a), članak 1. stavak 3. točka (a) i članak 1. stavak 4. točka (a) primjenjuju se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Članak 1. stavak 2. točka (b), članak 1. stavak 3. točka (b), članak 1. stavak 4. točka (b) i članak 1. stavak 5. primjenjuju se od datuma pristupanja Ujedinjene Kraljevine Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji stupi na snagu do sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  SL L 343, 29.12.2015., str. 558.

(3)  SL L 226, 13.8.1987., str. 2.

(4)  Odluka br. 1/2017 Zajedničkog odbora EU-EFTA o zajedničkom provozu od 5. prosinca 2017. o izmjeni Konvencije od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku (SL L 8, 12.1.2018., str. 1.).


20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/64


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/445

оd 19. ožujka 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 367/2014 o utvrđivanju neto iznosa raspoloživog za rashode EFJP-a

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 367/2014 (2) utvrđuje se neto iznos raspoloživ za rashode Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) te iznosi raspoloživi za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) za proračunske godine od 2014. do 2020. na temelju članka 10.c stavka 2., članaka 136., 136.a i 136.b Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (3) te članka 7. stavka 2., članka 14. i članka 66. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(2)

U skladu s člankom 11. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013, Litva je do 1.kolovoza 2018. obavijestila Komisiju o svojoj odluci da izravna plaćanja smanji za 360 000 EUR i da se procijenjeni ishod tog smanjenja za kalendarsku godinu 2019. stavi na raspolaganje kao dodatna potpora za mjere ruralnog razvoja. Relevantne nacionalne gornje granice usklađene su Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/71 (5).

(3)

U skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (6), iznos gornje granice za izdatke povezane s tržištem i izravna plaćanja višegodišnjeg financijskog okvira utvrđen u Prilogu I. toj Uredbi usklađuje se u okviru tehničkih prilagodbi propisanih u članku 6. stavku 1. te Uredbe nakon prijenosa između EPFRR-a i izravnih plaćanja.

(4)

Zbog tih izmjena potrebno je uskladiti neto iznos raspoloživ za EFJP kako je utvrđeno Provedbenom uredbom (EU) br. 367/2014. Radi jasnoće iznosi koje treba staviti na raspolaganje EPFRR-u trebali bi se također objaviti.

(5)

Provedbenu uredbu (EU) br. 367/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 367/2014 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 367/2014 оd 10. travnja 2014. o utvrđivanju neto iznosa raspoloživog za rashode EFJP-a (SL L 108, 11.4.2014., str. 13.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31.1.2009., str. 16.).

(4)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/71 od 9. studenoga 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga III. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 16, 18.1.2019., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).


PRILOG

„PRILOG

(u milijunima EUR – tekuće cijene)

Proračunska godina

Iznosi stavljeni na raspolaganje EPFRR-u

Iznosi preneseni iz EPFRR-a

Neto iznos raspoloživ za rashode EFJP-a

Članak 10.b Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 136. Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 136.b Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 66. Uredbe (EU) br. 1307/2013

Članak 136.a stavak 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i članak 14. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013

Članak 7. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013

Članak 136.a stavak 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i članak 14. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2014.

296,300

51,600

 

4,000

 

 

 

43 778,100

2015.

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016.

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017.

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018.

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,350

2019.

 

 

 

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020.

 

 

 

4,000

1 507,843

112,401

570,356

43 887,112


20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/67


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/446

оd 19. ožujka 2019.

o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 33. stavke 2. i 3. te članak 38. točku (d),

budući da:

(1)

Proizvodi koji se uvoze iz treće zemlje mogu se staviti na tržište Unije kao ekološki ako su obuhvaćeni potvrdom o inspekciji koju su izdali nadležna tijela, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove priznate treće zemlje ili priznato kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova. U skladu s djelovanjem 12. Plana djelovanja za budućnost ekološke proizvodnje u Europskoj uniji (2) Komisija je razvila sustav elektroničkog certificiranja za uvoz ekoloških proizvoda kao modul integriran u elektronički sustav TRACES uveden Odlukom Komisije 2003/24/EZ (3). Kako bi se poboljšalo funkcioniranje sustava elektroničkog certificiranja, u sustavu TRACES primjereno je koristiti kvalificirani elektronički pečat za ovjeravanje potvrda o inspekciji za potrebe Uredbe Komisije (EZ) br. 1235/2008 (4).

(2)

U Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 utvrđen je popis trećih zemalja čiji su sustavi proizvodnje i mjere kontrole za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda priznati kao ekvivalentni onima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 834/2007.

(3)

Australija je dostavila informaciju o promjeni internetske adrese njezina nadležnog tijela. Nadalje, promijenila su se imena kontrolnih ustanova „Australian Certified Organic Pty. Ltd” i „NASAA Certified Organic (NCO)”.

(4)

Prema informacijama koje je dostavio Čile tijela Čilea ne priznaju „ARGENCERT” kao kontrolnu ustanovu i stoga bi „ARGENCERT” trebalo izbrisati s popisa. Promijenjeno je ime „BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA”.

(5)

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 utvrđen je popis kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola i izdavanje potvrda u trećim zemljama u svrhu ekvivalentnosti.

(6)

„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” obavijestio je Komisiju o promjeni svoje adrese.

(7)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev od „CCPB Srl” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategoriju proizvoda A na Benin, Côte d'Ivoire i Togo, za kategoriju proizvoda D na Vijetnam i za kategorije proizvoda D i E na Sejšele i Hong Kong.

(8)

Komisija je provela istrage povodom sumnje u nepravilnosti za više serija proizvoda iz Kazahstana, Moldove, Rusije, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata koje je „Control Union Certifications” certificirao kao ekološke. „Control Union Certifications” nije dao pravodoban i uvjerljiv odgovor na razne zahtjeve za informacije koje mu je dostavila Komisija. Osim toga, „Control Union Certifications” nije dokazao sljedivost i ekološki status tih proizvoda. Nadalje, „Control Union Certifications” izdao je potvrdu o inspekciji za proizvode koje su nadležna tijela države članice već ranije deklasirala u konvencionalne zbog ostataka pesticida. Stoga je Komisija odlučila povući priznavanje „Control Union Certifications” u skladu s člankom 12. stavkom 2. prvim podstavkom točkama (c), (d) i (f) Uredbe (EZ) br. 1235/2008 za sve kategorije proizvoda u odnosu na Kazahstan, Moldovu, Rusiju, Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate. Stoga bi unose koji se odnose na te zemlje trebalo izbrisati s popisa priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 za „Control Union Certifications”.

(9)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev od „Ecocert SA” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategoriju proizvoda D na Kosovo.

(10)

Komisija je zaprimila zahtjev od „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” za promjenu njegove adrese.

(11)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev od „IBD Certificações Ltda” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Kolumbiju, Ekvador i Peru.

(12)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev od „Organización Internacional Agropecuaria” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Rusiju te za kategoriju proizvoda E na Argentinu.

(13)

„Organska Kontrola” i „Quality Assurance International” obavijestili su Komisiju o promjeni svoje adrese.

(14)

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/39 (5)„Letis S.A” pogrešno se navodi kao priznata kontrolna ustanova za kategoriju proizvoda B za Belize, Brazil, Kolumbiju, Kostariku, Dominikansku Republiku, Gvatemalu, Honduras, Panamu i El Salvador. Tu pogrešku treba ispraviti.

(15)

Osim toga, u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2019/39 „Organic Control System” pogrešno se navodi kao priznata kontrolna ustanova za kategoriju proizvoda E za Republiku Sjevernu Makedoniju. I tu pogrešku treba ispraviti.

(16)

Uredbu (EZ) br. 1235/2008 trebalo bi stoga izmijeniti i ispraviti u skladu s time.

(17)

Brisanje priznavanja „Letis S.A.” za kategoriju proizvoda B za Belize, Brazil, Kolumbiju, Kostariku, Dominikansku Republiku, Gvatemalu, Honduras, Panamu i El Salvador i brisanje priznavanja „Organic Control System” za kategoriju proizvoda E za Republiku Sjevernu Makedoniju trebalo bi se primjenjivati retroaktivno od datuma stupanja na snagu Provedbene uredbe (EU) 2019/39.

(18)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1235/2008 mijenja se i ispravlja kako slijedi:

1.

U članku 13. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Izvornik potvrde o inspekciji tiskani je i rukom potpisani primjerak upotpunjene elektroničke potvrde u sustavu TRACES ili, u drugom slučaju, potvrda o inspekciji potpisana u sustavu TRACES s kvalificiranim elektroničkim pečatom u smislu članka 3. točke 27. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*1).

(*1)  Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).”"

2.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

3.

Prilog IV. mijenja se i ispravlja u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točke 7. i 8. Priloga II. primjenjuju se od 31. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  COM(2014) 179 final.

(3)  Odluka Komisije 2003/24/EZ od 30. prosinca 2002. o razvoju integriranog računalnog veterinarskog sustava (SL L 8, 14.1.2003., str. 44.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/39 оd 10. siječnja 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 9, 11.1.2019., str. 106).


PRILOG I.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Unos koji se odnosi na Australiju mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 4. internetska adresa zamjenjuje se sljedećim: „http://www.agriculture.gov.au/”;

(b)

u točki 5. redci koji se odnose na kodne brojeve AU-BIO-001 i AU-BIO-004 zamjenjuju se sljedećim:

„AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au”

2.

U unosu koji se odnosi na Čile točka 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

briše se redak koji se odnosi na kodni broj CL-BIO-004;

(b)

redak koji se odnosi na kodni broj CL-BIO-010 zamjenjuje se sljedećim:

„CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl”


PRILOG II.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se i ispravlja kako slijedi:

1.

U unosu koji se odnosi na „Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Adresa: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Turska”.

2.

U unosu koji se odnosi na „CCPB Srl” u točki 3. umeću se sljedeći redci po redu kodnih brojeva:

„BJ-BIO-102

Benin

x

CI-BIO-102

Côte d'Ivoire

x

HK-BIO-102

Hong Kong

x

x

SC-BIO-102

Sejšeli

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

VN-BIO-102

Vijetnam

x

—”

3.

U unosu koji se odnosi na „Control Union Certifications” u točki 3. brišu sljedeći redci:

„AE-BIO-149

Ujedinjeni Arapski Emirati

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazahstan

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-149

Moldova

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusija

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turska

x

x

x

x

x

x”

4.

U unosu koji se odnosi na „Ecocert SA”, u točki 3. umeće se sljedeći redak po redu kodnih brojeva:

„XK-BIO-154

Kosovo

x

—”

5.

U unosu koji se odnosi na „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Adresa: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, Sjedinjene Američke Države”.

6.

U unosu koji se odnosi na „IBD Certificações Ltda” u točki 3. umeću se sljedeći redci po redu kodnih brojeva:

„CO-BIO-122

Kolumbija

x

x

EC-BIO-122

Ekvador

x

x

PE-BIO-122

Peru

x

x

—”

7.

U unosu koji se odnosi na „Letis S.A” u točki 3. u redcima koji se odnose na Belize, Brazil, Kolumbiju, Kostariku, Dominikansku Republiku, Gvatemalu, Honduras, Panamu i El Salvador briše se križić u stupcu B.

8.

U unosu koji se odnosi na „Organic Control System” u točki 3. u retku koji se odnosi na Republiku Sjevernu Makedoniju briše se križić u stupcu E.

9.

U unosu koji se odnosi na „Organización Internacional Agropecuaria” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći redak po redu kodnih brojeva:

„RU-BIO-110

Rusija

x

x

—”

(b)

u retku koji se odnosi na Argentinu dodaje se križić u stupcu E.

10.

U unosu koji se odnosi na „Organska Kontrola” točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Adresa: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina”.

11.

U unosu koji se odnosi na „Quality Assurance International”, točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Adresa: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, Sjedinjene Američke Države.”

ODLUKE

20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/73


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/447

od 15. ožujka 2019.

o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Talijanska Republika

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir prijedlog talijanske vlade,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. siječnja 2015., 5. veljače 2015. i 23. lipnja 2015. donijelo odluke (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) i (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020.

(2)

Mjesto zamjenika člana Odbora regija postalo je slobodno istekom mandata g. Giorgia SILLIJA.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeća osoba imenuje se zamjenikom člana Odbora regija do kraja tekućeg mandata koji istječe 25. siječnja 2020.:

g. Alessio MARSILI, Consigliere del Municipio XIII di Roma Capitale.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

M.C. BUDĂI


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2015/116 od 26. siječnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 20, 27.1.2015., str. 42.).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2015/190 od 5. veljače 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 31, 7.2.2015., str. 25.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2015/994 od 23. lipnja 2015. o imenovanju članova i zamjenika članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 159, 25.6.2015., str. 70.).


20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/74


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/448

od 18. ožujka 2019.

o podnošenju, u ime Europske unije, prijedloga za uvrštavanje metoksiklora u Dodatak A Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Europska zajednica sklopila je 14. listopada 2004., Odlukom Vijeća 2006/507/EZ (1), Stockholmsku konvenciju o postojanim organskim onečišćujućim tvarima („Konvencija”).

(2)

Kao stranka Konvencije Unija može podnijeti prijedloge izmjena dodataka Konvenciji. U Dodatku A Konvenciji navode se kemikalije koje treba ukloniti, u Dodatku B navode se kemikalije koje treba ograničiti i u Dodatku C kemikalije čija ispuštanja iz nenamjerne proizvodnje treba smanjiti ili ukloniti.

(3)

Prema dostupnim znanstvenim podacima i revizijskim izvješćima te propisno uzimajući u obzir kriterije provjere utvrđene u Dodatku D Konvenciji, metoksiklor pokazuje svojstva postojane organske onečišćujuće tvari.

(4)

Metoksiklor nije odobren kao aktivna tvar u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2) te ga stoga nije dopušteno stavljati na tržište ili upotrebljavati u Uniji u sredstvima za zaštitu bilja. Metoksiklor nije odobren ni kao aktivna tvar u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te ga stoga nije dopušteno stavljati na tržište ili upotrebljavati u Uniji u biocidnim proizvodima. Osim toga, metoksiklor nije registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te stoga nije dopušteno proizvoditi ga ili ga stavljati na tržište Unije u količinama od jedne tone ili više na godišnjoj razini po proizvođaču ili uvozniku.

(5)

Iako je metoksiklor postupno ukinut u Uniji prije mnogo godina, i dalje se može upotrebljavati kao pesticid te širiti u okolišu izvan Unije, što može biti razlog zbog kojeg je otkriven u okolišu. S obzirom na potencijal za prijenos metoksiklora kroz okoliš na velike udaljenosti, mjere poduzete na nacionalnoj razini ili na razini Unije nisu dovoljne za osiguravanje visoke razine zaštite okoliša i ljudskog zdravlja te je potrebno šire međunarodno djelovanje.

(6)

Unija bi stoga trebala podnijeti prijedlog Tajništvu Konvencije za uvrštavanje metoksiklora u Dodatak A Konvenciji,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Unija podnosi prijedlog za uvrštavanje metoksiklora (CAS br.: 72-43-5, EZ br. 200-779-9) u Dodatak A Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima („Konvencija”).

Komisija, u ime Unije, dostavlja prijedlog iz prvog podstavka Tajništvu Konvencije sa svim informacijama koje su potrebne u skladu s Dodatkom D Konvenciji.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Odluka Vijeća 2006/507/EZ od 14. listopada 2004. o sklapanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u ime Europske zajednice (SL L 209, 31.7.2006., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).


20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/76


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/449

оd 18. ožujka 2019.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2016/715 o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i njegova širenja unutar Unije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2024)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 16. stavak 3. četvrtu rečenicu,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/715 (2) utvrđuju se mjere u pogledu plodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih hibrida, osim plodova Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka („navedeni plodovi”), podrijetlom iz Argentine, Brazila, Južne Afrike i Urugvaja, radi sprečavanja unošenja u Uniju organizma Phyllosticta citricarpa („navedeni organizam”) i njegova širenja unutar Unije.

(2)

Povećanje broja zaustavljenih pošiljki u posljednje tri godine pokazuje da su mjere predviđene Provedbenom odlukom (EU) 2016/715 i dalje potrebne za zaštitu područja Unije od navedenog organizma.

(3)

Nadalje, države članice prijavile su u 2018. znatan broj pošiljki u kojima je pregledima koje su provele pri uvozu navedenih plodova podrijetlom iz Brazila otkriven navedeni organizam. Stoga je potrebno postrožiti zahtjeve za unošenje u Uniju tih plodova podrijetlom iz Brazila.

(4)

Kako bi se osiguralo da navedeni plodovi podrijetlom iz Brazila nisu zaraženi navedenim organizmom, trebali bi podlijegati istim zahtjevima u pogledu pregleda pri uvozu kao i plodovi podrijetlom iz Argentine, Južne Afrike i Urugvaja.

(5)

Budući da će se navedeni plodovi podrijetlom iz Brazila morati podvrgavati postupcima protiv navedenog organizma prije i nakon berbe, na te bi se plodove trebao primjenjivati i zahtjev za detaljne informacije radi omogućivanja sljedivosti.

(6)

Provedbenu odluku (EU) 2016/715 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2016/715

Provedbena odluka (EU) 2016/715 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. briše se.

2.

Članak 5.a mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Unošenje navedenih plodova podrijetlom iz Argentine i Brazila u Uniju”;

(b)

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Navedene plodove podrijetlom iz Argentine i Brazila prati fitosanitarni certifikat, kako je navedeno u članku 13. stavku 1. točki ii. prvom podstavku Direktive 2000/29/EZ, a u taj su certifikat pod naslovom „Dodatna deklaracija” uključeni sljedeći elementi:”.

3.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Zahtjevi koji se odnose na preglede navedenih plodova podrijetlom iz Argentine, Brazila, Južne Afrike i Urugvaja unutar Unije”;

(b)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Navedeni plodovi podrijetlom iz Argentine, Brazila, Južne Afrike i Urugvaja vizualno se pregledavaju na mjestu ulaska ili na odredištu u skladu s Direktivom Komisije 2004/103/EZ (*1). Ti pregledi obavljaju se na uzorcima od najmanje 200 plodova svake vrste navedenih plodova na seriju od 30 tona, ili na njezin dio, odabranih na temelju svih mogućih simptoma zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa.

(*1)  Direktiva Komisije 2004/103/EZ od 7. listopada 2004. o provjerama identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta navedenih u dijelu B Priloga V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ, koji se mogu obavljati na mjestu koje nije točka ulaza u Zajednicu ili na mjestu u blizini te o navođenju uvjeta koji se odnose na te preglede (SL L 313, 12.10.2004., str. 16.).”"

4.

U članku 7. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

sačuvane su detaljne informacije o postupcima prije i nakon berbe”.

5.

Članak 22. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 22.

Datum isteka važenja

Ova Odluka prestaje važiti 31. ožujka 2022.”

Članak 2.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/715 оd 11. svibnja 2016. o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i njegova širenja unutar Unije (SL L 125, 13.5.2016., str. 16.).


20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/78


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/450

оd 19. ožujka 2019.

o objavljivanju europskih dokumenata za ocjenjivanje za građevne proizvode sastavljenih radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 22.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, kad tijela za tehničko ocjenjivanje u vezi s njihovim bitnim značajkama ocjenjuju svojstva građevnih proizvoda obuhvaćenih europskim dokumentima za ocjenjivanje, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, trebaju upotrebljavati metode i kriterije iz europskih dokumenata za ocjenjivanje.

(2)

U skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 305/2011, nakon što je nekoliko proizvođača zatražilo europske tehničke ocjene, organizacija tijela za tehničko ocjenjivanje izradila je i donijela nekoliko europskih dokumenata za ocjenjivanje.

(3)

Komisija je ocijenila ispunjavaju li europski dokumenti za ocjenjivanje koje je sastavila organizacija tijela za tehničko ocjenjivanje potrebe koje treba ispuniti u odnosu na temeljne zahtjeve za građevine iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 305/2011.

(4)

Europski dokumenti za ocjenjivanje koje je sastavila organizacija tijela za tehničko ocjenjivanje zadovoljavaju potrebe koje treba ispuniti u odnosu na temeljne zahtjeve za građevine iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 305/2011. Stoga je u Službenom listu Europske unije primjereno objaviti upućivanja na navedene europske dokumente za ocjenjivanje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Upućivanja na europske dokumente za ocjenjivanje za građevne proizvode sastavljene radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 i navedene u Prilogu ovoj Odluci objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.


PRILOG

Referentni broj i naslov europskog dokumenta za ocjenjivanje

040427-00-0404

Sklopovi za vanjske toplinskoizolacijske kompozitne sustave (ETICS) sa žbukom kao toplinskoizolacijskim proizvodom i žbukama ili nekontinuiranim oblogama kao vanjskim omotačem

060012-00-0802

Sklop koji se sastoji od unutarnje cijevi dimnjaka, izrađene od staklenih vlakana, mineralnih i organskih tvari, i pribora

090119-00-0404

Sklopovi za obloge vanjskih zidova od mineralnih ploča sa žbukom koja se nanosi na licu mjesta

090120-00-0404

Sklopovi za sustave nenosivih vanjskih zidova s mineralnim pločama

130031-00-0304

Grede i stupovi s metalnom mrežom

130082-00-0603

Sustav za pričvršćivanje pročelja – plastični držač za pričvršćivanje drva ili elemenata na bazi drva za potkonstrukciju

260014-00-0301

Kalcinirani slojni silikat kao dodatna tvar za beton tipa II.


20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/80


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/451

оd 19. ožujka 2019.

o usklađenim normama za građevne proizvode sastavljenima radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. stavak 5.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, kad proizvođači u vezi s njihovim bitnim značajkama ocjenjuju svojstva građevnih proizvoda obuhvaćenih usklađenim normama, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, trebaju upotrebljavati metode i kriterije iz tih normi.

(2)

Dopisima M/109 od 29. kolovoza 1996., M/130 od 29. siječnja 1999., M/139 od 26. lipnja 2001., M/122 od 14. prosinca 1998. i M/135 od 5. svibnja 2000. Komisija je od Europskog odbora za normizaciju (CEN) zatražila izradu usklađenih normi radi potpore Direktivi Vijeća 89/106/EEZ (2) („mandati”). Upućivanja na usklađene norme sastavljena na temelju mandata objavljuju se u Službenom listu Europske unije (3).

(3)

Mandatima je predviđena mogućnost revizije usklađenih normi sastavljenih na temelju njih. Kako bi se uzeli u obzir tehnički razvoj i zahtjevi Uredbe (EU) br. 305/2011, CEN je revidirao nekoliko tih usklađenih normi. Konkretno, CEN je revidirao usklađene norme za sustave za otkrivanje požara i uzbunjivanje, vlaknasto-cementne ploče i elemente, staklo u zgradama te vlaknasto-cementne ravne ploče.

(4)

Komisija je ocijenila jesu li usklađene norme koje je revidirao CEN u skladu s relevantnim mandatima i Uredbom (EU) br. 305/2011.

(5)

Usklađene norme koje je revidirao CEN u skladu su s relevantnim mandatima i Uredbom (EU) br. 305/2011. Stoga je upućivanja na te norme primjereno objaviti u Službenom listu Europske unije.

(6)

U skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 305/2011 potrebno je navesti razdoblje supostojanja za svaku usklađenu normu koja zamjenjuje drugu usklađenu normu. Takvo je razdoblje supostojanja navedeno za normu EN 15824:2017 o vanjskim i unutarnjim žbukama na bazi organskih veziva objavljenu u Službenom listu Europske unije (4). S obzirom na to da to razdoblje proizvođačima nije dovoljno dugo da se pripreme za primjenu te norme, potrebno je navesti novo razdoblje supostojanja.

(7)

Kako bi se proizvođači revidiranim usklađenim normama mogli koristiti što prije, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Upućivanja na usklađene norme za građevne proizvode sastavljene radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 i navedene u Prilogu I. ovoj Odluci objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 2.

Upućivanja na usklađene norme za građevne proizvode sastavljene radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 i navedene u Prilogu II. ovoj Odluci objavljuju se u Službenom listu Europske unije s novim razdobljima supostojanja s tim normama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Direktiva Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na građevne proizvode (SL L 40, 11.2.1989., str. 12.).

(3)  SL C 92, 9.3.2018., str. 139.

(4)  SL C 92, 9.3.2018., str. 139.


PRILOG I.

Br.

Upućivanje na normu

Upućivanje na zamijenjenu normu

Početak razdoblja supostojanja

(d.m.gggg.)

Kraj razdoblja supostojanja

(d.m.gggg.)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Sustavi za otkrivanje požara i uzbunjivanje – dio 5.: Detektor topline – točkasti detektori topline

EN 54-5:2000

Sustavi za otkrivanje požara i uzbunjivanje – dio 5.: Detektori topline – točkasti detektori

EN 54-5:2000/A1:2002

d.m.2019.

31.8.2022.

2.

EN 54-7:2018

Sustavi za otkrivanje požara i uzbunjivanje – dio 7.: Detektori dima – točkasti detektori dima koji rade na temelju raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije

EN 54-7:2000

Sustavi za otkrivanje požara i uzbunjivanje – dio 7.: Detektori dima – točkasti detektori koji rade na temelju raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

d.m.2019.

31.8.2022.

3.

EN 492:2012+A2:2018

Vlaknasto-cementne ploče i elementi – specifikacije proizvoda i ispitne metode

EN 492:2012

Vlaknasto-cementne ploče i elementi – specifikacije proizvoda i ispitne metode

d.m.2019.

d.m.2020.

4.

EN 1096-4:2018

Staklo u zgradama – obloženo staklo – dio 4.: Proizvodna norma

EN 1096-4:2004

Staklo u zgradama – obloženo staklo – dio 4.: Ocjena sukladnosti/proizvodna norma

d.m.2019.

d.m.2020.

5.

EN 1279-5:2018

Staklo u zgradama – jedinice obloženog stakla – dio 5.: Proizvodna norma

EN 1279-5:2005+A2:2010

Staklo u zgradama – jedinice obloženog stakla – dio 5.: Ocjena sukladnosti

d.m.2019.

d.m.2020.

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Vlaknasto-cementne ravne ploče – specifikacije proizvoda i ispitne metode

EN 12467:2012

Vlaknasto-cementne ravne ploče – specifikacije proizvoda i ispitne metode

d.m.2019.

d.m.2020.


PRILOG II.

Br.

Upućivanje na normu

Upućivanje na zamijenjenu normu

Početak razdoblja supostojanja

(d.m.gggg.)

Kraj razdoblja supostojanja

(d.m.gggg.)

1.

EN 15824:2017

Specifikacije vanjskih i unutarnjih žbuka na bazi organskih veziva

EN 15824:2009

Specifikacije vanjskih i unutarnjih žbuka na bazi organskih veziva

9.3.2018.

9.3.2020.