ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 41

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
12. veljače 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/225 оd 6. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 748/2009 u pogledu operatora zrakoplova za koje je kao nadležna država članica određena Ujedinjena Kraljevina ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/226 оd 6. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 748/2009 o popisu operatora zrakoplova koji su 1. siječnja 2006. ili kasnije obavljali zrakoplovnu aktivnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, kojim se određuje država članica nadležna za svakog operatora zrakoplova ( 1 )

100

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

12.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 41/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/225

оd 6. veljače 2019.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 748/2009 u pogledu operatora zrakoplova za koje je kao nadležna država članica određena Ujedinjena Kraljevina

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 18.a stavak 3. točku (b),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, u protivnom, dvije godine nakon te obavijesti, osim ako Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

U Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 748/2009 (2) Ujedinjena Kraljevina određena je kao država članica nadležna za određene operatore zrakoplova. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije značilo bi, ako se ne donesu posebne zakonske odredbe, da se Ujedinjena Kraljevina više ne bi mogla smatrati nadležnom državom članicom za potrebe članka 18.a Direktive 2003/87/EZ. U slučaju da se s Ujedinjenom Kraljevinom ne sklopi sporazum o povlačenju, nužno je izmijeniti Prilog Uredbi (EZ) br. 748/2009 kako bi se odredile države članice nadležne za te operatore zrakoplova.

(3)

Promjene popisa operatora zrakoplova temelje se na najnovijim informacijama koje je dostavio Eurocontrol.

(4)

Uredbu (EZ) br. 748/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

U skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 (3) prestanak primjene akata utvrđen na određeni datum nastupa nakon isteka zadnjeg sata u danu na koji se taj datum odnosi. Ova bi se Uredba stoga trebala primjenjivati od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Uredbe (EZ) br. 748/2009 na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

(6)

Ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu i primjenjivati se samo ako se s Ujedinjenom Kraljevinom ne sklopi sporazum o povlačenju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 748/2009 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Uredbe (EZ) br. 748/2009 na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji do tog datuma stupi na snagu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. veljače 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 748/2009 od 5. kolovoza 2009. o popisu operatora zrakoplova koji su 1. siječnja 2006. ili kasnije obavljali zrakoplovnu aktivnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, kojim se određuje država članica nadležna za svakog operatora zrakoplova (SL L 219, 22.8.2009., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (SL L 124, 8.6.1971., str. 1.).


PRILOG

BELGIJA

Identifikacijski broj CRCO

Naziv operatora

Država operatora

1905

3M COMPANY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38484

AEROTRANSCARGO

REPUBLIKA MOLDOVA

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

45375

AIR BELGIUM SA

BELGIJA

7649

AIRBORNE EXPRESS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GANA

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIJA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BELGIJA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADŽIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSKA FEDERACIJA

123

Abelag Aviation NV

BELGIJA

38941

BMI REGIONAL LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIJA

f200001

British Midland Regional Limited

UJEDINJENA KRALJEVINA

25996

CAIRO AVIATION

EGIPAT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NIZOZEMSKA

7526

CIGNA Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11336

CORPORATE WINGS LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32909

CRESAIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPAT

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32486

FAYARD ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

13457

Flying Partners CVBA

BELGIJA

29427

Flying Service N.V.

BELGIJA

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURICIJUS

34865

GARUDA AVIATION

AUSTRALIJA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUKSEMBURG

f12983

GREEN DIESEL LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28582

INTER WETAIL AG

ŠVICARSKA

9542

INTL PAPER CY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDIJA

27709

KALITTA AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28087

LAS VEGAS CHARTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZIL

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIJA

35776

MERIDIAN (GHANA)

GANA

1084

MIL BELGIUM

BELGIJA

31207

N604FJ LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11462

N907WS AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

20472

NCC SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26688

NEWELL RUBBERMAID

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10341

OfficeMax Inc

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31660

RIPPLEWOOD AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2344

SAUDIA

SAUDIJSKA ARABIJA

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

30241

SKYBLUE AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

39079

SOLARIUS AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35334

SONOCO PRODUCTS CO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26784

SOUTHERN AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38995

STANLEY BLACK&DECKER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27769

Sea Air

BELGIJA

f10971

THOMAS William H.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36184

TNT EXPRESS (UK)

UJEDINJENA KRALJEVINA

34920

TRIDENT AVIATION SVC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIJA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

20065

V L M

BELGIJA

8962

VALERO SERVICES, INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

13603

VF CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36269

VF INTERNATIONAL

ŠVICARSKA

37064

VIPER CLASSICS LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

28453

VLM Airlines NV

BELGIJA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25432

Wal-Mart Stores

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37549

YILTAS GROUP

TURSKA


BUGARSKA

Identifikacijski broj CRCO

Naziv operatora

Država operatora

33329

AERO POWER LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

27698

AEROVISTA

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

26520

AIR LIBYA 2

LIBIJA

39180

ALK JSC

BUGARSKA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIJA

34563

ASIA AIRWAYS

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

24508

BALTIC AIRLINES UU

RUSKA FEDERACIJA

28445

BH AIR

BUGARSKA

43451

BUL AIR LTD.

BUGARSKA

29056

BULGARIA AIR

BUGARSKA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BUGARSKA

25981

CARGO AIR LTD.

BUGARSKA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAHSTAN

36884

FLY ADJARA

GRUZIJA

36995

GR AVIA S.A.

GVINEJA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSKA FEDERACIJA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDAN

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSKA FEDERACIJA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAJINA

1703

LEARJET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BUGARSKA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RUSKA FEDERACIJA

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGANISTAN

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJINA

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32347

TABAN AIR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

UJEDINJENA REPUBLIKA TANZANIJA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAJINA

37987

YAK AIR

GRUZIJA

35082

ZAGROS AIRLINES

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN


ČEŠKA

Identifikacijski broj CRCO

Naziv operatora

Država operatora

30560

ABS JETS INC.

ČEŠKA

7824

ACL SLOVACKY

ČEŠKA

35387

ACS SA

ŠPANJOLSKA

f11874

AEG Air A.V.V.

ARUBA

16895

AERO VODOCHODY

ČEŠKA

f11813

AERSALE INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38060

AIR NAVIGATION LK

ČEŠKA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČEŠKA

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31433

ALANDIA AIR AB

FINSKA

30203

ATMA AIRLINES

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

34057

AVTN SPECIALTIES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35333

AXIS AVIATION GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34052

BDK AIR LIMITED

KANADA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČEŠKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CIPAR

859

CZECH AIRLINES

ČEŠKA

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ČEŠKA

33327

EARTH ONE LIMITED

UJEDINJENA KRALJEVINA

f10182

Executive Flight Services, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35214

FLYDUBAI

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUZIJA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIJA

36746

HOLIDAY CZECH

ČEŠKA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

REPUBLIKA KOREJA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSKA FEDERACIJA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CIPAR

27908

JOB AIR SRO

ČEŠKA

39009

JUMP TANDEM

ČEŠKA

30825

LETS FLY SRO

ČEŠKA

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIJA

24616

LR AIRLINES

ČEŠKA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČEŠKA

30743

NORSE AIR CHARTER

JUŽNA AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35361

OKAY HOLDING AS

ČEŠKA

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RUSKA FEDERACIJA

44173

PLORISTA LIMITED

CIPAR

f13500

Prime Aviation

SINGAPUR

36763

RETENTURA LTD.

CIPAR

2276

ROCKWELL AUTOMATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10379

Red.Com

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10894

SCB Falcon, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAČKA

27292

SKY GEORGIA

GRUZIJA

31351

SKY KG AIRLINES

TADŽIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

ČEŠKA

24903

SMARTWINGS A.S.

ČEŠKA

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

13702

STEVENS EXPRESS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13143

Timber LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38948

VIETJET AIR

VIJETNAM

39695

YANAIR

UKRAJINA


DANSKA

Identifikacijski broj CRCO

Naziv operatora

Država operatora

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANSKA

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANSKA

3456

AIR ALSIE

DANSKA

22466

AIR GREENLAND

DANSKA

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANSKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANSKA

36122

AVIATION HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39508

BGR I/S

DANSKA

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZIL

18736

BRUEL, N

DANSKA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCUSKA

4018

Campbell Sales Company

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34630

DIRECT AVIATION MNGT

UJEDINJENA KRALJEVINA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANSKA

366

Danish Air Transport A/S

DANSKA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANSKA

35478

FIRST GREENWICH

UJEDINJENA KRALJEVINA

f10218

GCTPA, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANSKA

37052

GENCHART B.V.

NIZOZEMSKA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32595

GRAAKJAER A/S

DANSKA

38120

HUNNU AIR

MONGOLIJA

36297

JET FLEET INTL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32158

JET TIME A/S

DANSKA

34892

JJO Invest ApS

DANSKA

33518

KIRKBI INVEST

DANSKA

31243

KIRKBI TRADING

DANSKA

f11022

LAKE CAPITAL LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSKA NARODNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA

38155

MOENS, G

NIZOZEMSKA

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9914

NILAN A/S

DANSKA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DANSKA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDI

f14391

Oaktree Capital Management

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33803

PARTNERSELSKABET

DANSKA

23090

PHARMA NORD

DANSKA

33115

POTASH CORP ( 2 )

KANADA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANSKA

29123

RHEINLAND AIR SERV.

NJEMAČKA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMUNJSKA

9918

STAR AIR

DANSKA

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUZIJA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DANSKA

31527

SYMPHONY MILLENIUM

SINGAPUR

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANSKA

38112

VINCENT AVIATION LTD

NOVI ZELAND

32655

VIP PARTNERFLY

DANSKA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANSKA


NJEMAČKA

Identifikacijski broj CRCO

Naziv operatora

Država operatora

31485

328 SUPPORT SERVICES

NJEMAČKA

26507

AAA AVIATION & AIRCR

NJEMAČKA

34963

ACG AIR CARGO

NJEMAČKA

17942

ACH HAMBURG

NJEMAČKA

24933

ADVANCE AIR LFG

NJEMAČKA

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

150

AERODIENST

NJEMAČKA

32334

AEROFLOT CARGO

RUSKA FEDERACIJA

27739

AEROMEDICAL EVAC

SAUDIJSKA ARABIJA

171

AEROWEST GMBH (HAN)

NJEMAČKA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NJEMAČKA

31799

AGRATA AVIATION

ESTONIJA

27692

AHSEL HAVA

TURSKA

36719

AIR 1 AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

NJEMAČKA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NJEMAČKA

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGIPAT

29576

AIR ARMENIA

ARMENIJA

201

AIR CANADA

KANADA

35195

AIR CHINA BUSINESS

KINA

36986

AIR FINKENWERDER

NJEMAČKA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

NJEMAČKA

32268

AIR HAMBURG

NJEMAČKA

237

AIR INDIA

INDIJA

22378

AIR KUBAN

RUSKA FEDERACIJA

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIJA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOVI ZELAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

NJEMAČKA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG

NJEMAČKA

17794

AIRBUS HELICOPTERS

NJEMAČKA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

JUŽNA AFRIKA

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

NJEMAČKA

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIJA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ŠVICARSKA

37424

AIRCRAFT PARTNER

NJEMAČKA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ČEŠKA

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUKSEMBURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDIJA

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPINI

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDI

33836

AJWA AVIATION

SAUDIJSKA ARABIJA

30361

AL HOKAIR

ŠVICARSKA

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHREIN

5165

ALPLA AIR CHARTER

AUSTRIJA

38135

ALSCO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IRSKA

32684

AMJET AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

4944

ANHEUSER BUSCH

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25743

ANSCHUTZ

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVICARSKA

34337

API HOLDING

NJEMAČKA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NJEMAČKA

38283

ARIRANG IOM AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGIPAT

38398

ASG AVIATION

NJEMAČKA

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZAHSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KINA

8272

ASL AIRLINES SWISS

ŠVICARSKA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

NJEMAČKA

40316

ATA CONCEPT GMBH

ŠVICARSKA

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVICARSKA

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

NJEMAČKA

29122

AURON LTD

BERMUDI

31787

AV8JET

UJEDINJENA KRALJEVINA

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDIJA

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNA I HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31551

AVIATION CAP GRP

UJEDINJENA KRALJEVINA

35968

AVIATION INVESTMENT

NJEMAČKA

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

44626

AZURAIR GMBH

NJEMAČKA

f10001

Academy of Art University

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

NJEMAČKA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEKSIKO

156

Aeroflot – Russian Airlines

RUSKA FEDERACIJA

35126

Aerologic GmbH

NJEMAČKA

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

NJEMAČKA

28844

Air Astana JSC

KAZAHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

NJEMAČKA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

KINA

786

Air China Limited

KINA

1562

Air Serbia

SRBIJA

22317

Air-Service GmbH

NJEMAČKA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

RUSKA FEDERACIJA

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

NJEMAČKA

8901

Archer Daniels Midland Company

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

19480

Asiana Airlines

REPUBLIKA KOREJA

20979

Atlas Air, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27868

Atlasjet Airlines

TURSKA

31878

B&D AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30586

BALL CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIJA

37657

BARBICAN HOLDINGS

UJEDINJENA KRALJEVINA

509

BASF SE

NJEMAČKA

29137

BATAVIA AIR

INDONEZIJA

35233

BAVARIA INTERNATION

NJEMAČKA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

NJEMAČKA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NJEMAČKA

38554

BERATEX GROUP LTD

RUSKA FEDERACIJA

32764

BHARAT FORGE

INDIJA

11312

BIZAIR FLUG GMBH

NJEMAČKA

3166

BLACK & DECKER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28042

BLUE SKY GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37860

BLUEJETS LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

14658

BMW AG

NJEMAČKA

38111

BOEKHOORN M&A

NIZOZEMSKA

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36062

BORAJET HAVACILIK

TURSKA

37261

BOSTON POST LEASING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ŠVICARSKA

680

BURDA REISEFLUG

NJEMAČKA

29107

BZL Bermuda Limited

BERMUDI

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

NJEMAČKA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

NJEMAČKA

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13674

Blackhorse, LLC.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23956

Blue Sky Airservice GmbH

NJEMAČKA

29389

Bombardier PreOwned

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31614

Bombardier Transportation GmbH

NJEMAČKA

37196

Bournemouth Handling Ltd

UJEDINJENA KRALJEVINA

34852

BremenFly

NJEMAČKA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

NJEMAČKA

32874

Business Jet Ltd

NOVI ZELAND

19823

CA „Air Moldova” IS

REPUBLIKA MOLDOVA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

JUŽNA AFRIKA

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

43019

CARGOLOGICAIR LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

5800

CATHAY PACIFIC

KINA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPINI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

28482

CFFI VENTURES INC

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

KINA

28178

CIRRUS AVIATION

NJEMAČKA

35527

CLASSIC SERVICES INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36157

CLUB SAAB 340

ŠVICARSKA

4782

COMFORT AIR

NJEMAČKA

23741

COMMANDER MEXICANA

MEKSIKO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RUSKA FEDERACIJA

31333

CORP JET SVCS

UJEDINJENA KRALJEVINA

34548

CORPORATE JET REALI.

UJEDINJENA KRALJEVINA

39156

CSM MINING SUPPLIES

JUŽNA AFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLJSKA

f11401

CVS/Caremark Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10103

Canadian Utilities Limited

KANADA

35021

Chai Ltd.

ŠVICARSKA

35418

Challenge Aero AG

UKRAJINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

NJEMAČKA

f10709

Colgan Air Services

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10778

Computer Sciences Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

824

Condor Flugdienst GmbH

NJEMAČKA

30922

DAIDALOS AVIATION

UKRAJINA

34179

DAO AVIATION

DANSKA

967

DAS DIRECT AIR

NJEMAČKA

28800

DATELINE OVERSEAS

CIPAR

30651

DAUAIR

NJEMAČKA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NJEMAČKA

26466

DC Aviation GmbH

NJEMAČKA

f10558

DCS Management Services

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30996

DEERE & COMPANY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38547

DEKALB FARMERS MARK.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37580

DERMAPHARM

NJEMAČKA

f10774

DFZ, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10589

DH Flugcharter GmbH

NJEMAČKA

35715

DHL Air Ltd.

UJEDINJENA KRALJEVINA

25139

DIETZ AG

NJEMAČKA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

NJEMAČKA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NJEMAČKA

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

NJEMAČKA

37798

DO-TEC GMBH

NJEMAČKA

27181

DONAVIA JSC

RUSKA FEDERACIJA

35451

DORNIER NO LIMITS

NJEMAČKA

28795

DULCO HANDEL GMBH

NJEMAČKA

968

DUSSMANN P

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

4484

Delta Air Lines, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8980

Delta Technical Services Ltd

NJEMAČKA

1776

Deutsche Lufthansa AG

NJEMAČKA

2044

Dr. August Oetker KG

NJEMAČKA

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34736

EAST UNION

RUSKA FEDERACIJA

36121

EAT LEIPZIG GMBH

NJEMAČKA

34657

EEA GMBH

NJEMAČKA

29883

EFB AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

996

EGYPTAIR

EGIPAT

31615

EICHSFELD AIR GMBH

NJEMAČKA

9807

EMIRATES INTL

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

35749

EON AVIATION

INDIJA

31041

EPC HOLDINGS 644

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36507

ERSTE ASSET INVEST.

NJEMAČKA

19629

ESCHMANN H D

NJEMAČKA

29929

ETIHAD AIRWAYS

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

34011

EURO AIR CHARTER

NJEMAČKA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NJEMAČKA

2034

EUROWINGS GMBH

NJEMAČKA

3639

EVERGREEN AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32264

EXECUJET ASIA

SINGAPUR

36357

EXECUJET AVIATION

JUŽNA AFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

12213

Emil Capital Partners, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10180

Epps Air Service, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22523

FAA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

4783

FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFT

NJEMAČKA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCUSKA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ŠVICARSKA

12811

FEGOTILA LTD

BERMUDI

35937

FINKCAS

NJEMAČKA

27700

FIRST DATA CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALEZIJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

NJEMAČKA

6705

FLM AVIATION

NJEMAČKA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NJEMAČKA

42260

FLYEGYPT

EGIPAT

38804

FLYING TECHNOLOGY

RUSKA FEDERACIJA

26843

FMG-FLUGSCHULE

NJEMAČKA

11369

FORD EUROPE LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

1595

FRENZEL G

NJEMAČKA

4232

FRONTIER AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38973

FUENFTE XR-GMBH

NJEMAČKA

14557

Firma Steiner-Film

NJEMAČKA

f10193

Five Star Aviation, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36945

Flights Holdings Limited

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

NJEMAČKA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

NJEMAČKA

25111

G-92 KFT

MAĐARSKA

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NJEMAČKA

33821

GE CAPITAL B.V.

NIZOZEMSKA

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ŠVICARSKA

25027

GEKO TRADE

NJEMAČKA

3349

GENERAL MOTORS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

NJEMAČKA

39230

GEORGE TOLOFARI

NIGERIJA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

NJEMAČKA

38591

GERMANIA EXPRESS

NJEMAČKA

35803

GHASSAN AHMED AL

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

34848

GLOBAL A/C CONSULT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDI

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZIL

23743

GOMEL AIRLINES

BJELARUS

22366

GOVERNMENT CROATIA

HRVATSKA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

38832

GREENWAY JETS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2395

GROB AIRCRAFT AG

NJEMAČKA

32172

GULF JET

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

NJEMAČKA

28944

Germanwings GmbH

NJEMAČKA

34841

Gibbs International, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38737

Green Bay Packaging Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

315

Gruss & Company

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10984

Guitar Center, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37030

HAMBURG AIRWAYS

NJEMAČKA

26105

HANSGROHE SE

NJEMAČKA

32580

HASLBERGER FINANZ.

NJEMAČKA

33302

HAVERFORD SUISSE

ŠVICARSKA

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31519

HAWKER HUNTER AVTN

UJEDINJENA KRALJEVINA

25435

HBK HOLDING COMPANY

KATAR

35307

HELIJET CHARTER

NJEMAČKA

31103

HOMAC AVIATION AG

LUKSEMBURG

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

NJEMAČKA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURSKA

28618

Haworth Transport

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32953

HeidelbergCement AG

NJEMAČKA

f11187

Herc Management Services LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

NJEMAČKA

f10240

Hess Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27301

ICA GLOBAL SERVICES LLC

SINGAPUR

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35785

IFM Traviation GmbH

NJEMAČKA

39551

IKAR LLC

RUSKA FEDERACIJA

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

RUSKA FEDERACIJA

1528

IRANAIR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

NJEMAČKA

24664

Intermap Technologies

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35760

JEJU AIR

REPUBLIKA KOREJA

39559

JESWALT INTL

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

11307

JET EXECUTIVE INT.

NJEMAČKA

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

21727

JET LINK

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NJEMAČKA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ŠVICARSKA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEKSIKO

36889

JETSTAR PACIFIC

VIJETNAM

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21462

JOHNSON CONTROLS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36272

JORDAN INTNL

KINA

11646

JULIUS BERGER

NIGERIJA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ČEŠKA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

RUSKA FEDERACIJA

1610

KARMANN GMBH

NJEMAČKA

31171

KAZAVIASPAS

KAZAHSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJINA

33034

KINGS AIRLINES (2)

NIGERIJA

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

SRBIJA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

REPUBLIKA KOREJA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSKA FEDERACIJA

33039

KUBASE AVIATION

INDIJA

1673

KUWAIT AIRWAYS

KUVAJT

23758

Kimberly-Clark Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25800

Knauf Astra Ltd.

UJEDINJENA KRALJEVINA

32568

Kompass GmbH & Co. KG

NJEMAČKA

4335

Kraft Foods Global Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36476

LANARA LTD

KAZAHSTAN, KIRGISTAN

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

NJEMAČKA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NJEMAČKA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

NJEMAČKA

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVICARSKA

42192

LIEBHERR AVIATION

NJEMAČKA

f12832

LINCARE LEASING LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32192

LONDON CORPORATE JET

UJEDINJENA KRALJEVINA

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NJEMAČKA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NJEMAČKA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

NJEMAČKA

45016

LYNXJET

IZRAEL

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

15456

Luftfahrt-Bundesamt

NJEMAČKA

3857

Lufthansa Cargo AG

NJEMAČKA

27838

Lufthansa Technik AG

NJEMAČKA

f13551

M-BJEP Ltd.

OTOK MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21072

MAHAN AIR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

12521

MARXER ANLAGEN

NJEMAČKA

36372

MAT AIRWAYS

BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHREIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURSKA

31538

MERLIN AVIATION

ŠVICARSKA

444

MHS Aviation GmbH

NJEMAČKA

9082

MIDWEST AVIATION NE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

RUSKA FEDERACIJA

37975

MILLENNIUM AVIATION

AUSTRIJA

37426

MINERALOGY PTY LTD.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

UJEDINJENA REPUBLIKA TANZANIJA

28438

MLW AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURSKA

3057

MOELLERS MASCHINEN

NJEMAČKA

36267

MONACO SPORTS MNGMT

UJEDINJENA KRALJEVINA

28473

MOONSTAR AVIATION

TURSKA

31348

MORGAN STANLEY MGMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27187

MW AVIATION GMBH

NJEMAČKA

31944

MYN AVIATION

SAUDIJSKA ARABIJA

38209

MZ TRANSPORTATION

NJEMAČKA

f13119

Mariner Air LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38512

Microstrategy Services Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13307

Miklos Services Corp.

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

24270

Montenegro Airlines

CRNA GORA

f10785

N16FX Trust

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12724

N250RG LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26118

NASA AMES CENTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAJT

7853

NATURAL ENVIRONMENT

UJEDINJENA KRALJEVINA

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NJEMAČKA

38835

NEBULA III LTD UAE

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

NJEMAČKA

15551

NEW YORKER GROUP

NJEMAČKA

24661

NORTH AMERICAN JET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29267

NOVELLUS SYSTEMS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31791

NOVESPACE

FRANCUSKA

35125

Nasser Ltd.

KAJMANSKI OTOCI

f13922

Newlead Limited

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

12218

Nike, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NJEMAČKA

33138

OCA INTERNATIONAL

NJEMAČKA

5485

OHLAIR

NJEMAČKA

22820

OMAN AIR

OMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

OMAN

2061

OMNIPOL

ČEŠKA

17692

ONUR AIR

TURSKA

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

RUSKA FEDERACIJA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NIZOZEMSKA

8236

OWENS CORNING CORPORATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25059

Omni Air International

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23244

Open Joint Stock Company „Rossiya Airlines” JSC „Rossiya Airlines”

RUSKA FEDERACIJA

3343

P&P PROMOTION

NJEMAČKA

852

PARAGON RANCH

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36875

PATRONUS AVIATION

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ŠVICARSKA

34044

PD AIR OPERATION LTD

NJEMAČKA

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURSKA

22294

PENSKE JET, INC.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

19475

PETERS GMBH

NJEMAČKA

37609

PETROPAVLOVSK MC

RUSKA FEDERACIJA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5225

PHOENIX AIR GMBH

NJEMAČKA

3085

PICTON II LTD

BERMUDI

22309

POLET

RUSKA FEDERACIJA

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDI

36251

POLLARD ACFT SALES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37040

PREISS-DAIMLER

NJEMAČKA

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NJEMAČKA

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

12196

PRIVATE WINGS

NJEMAČKA

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

NJEMAČKA

3751

PROCTER&GAMBLE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

NJEMAČKA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc aviation

IRSKA

775

Pentastar Aviation, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2196

QANTAS AIRWAYS

AUSTRALIJA

21912

QATAR AIRWAYS

KATAR

39255

RA DR. JAN PLATHNER

NJEMAČKA

37057

RADIC AVIATION

SAUDIJSKA ARABIJA

30124

RAE – REGIONAL AIR

NJEMAČKA

32083

RAY ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30485

RC AVIATION LLP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NJEMAČKA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURSKA

5547

RJR WINSTON SALEM

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

NJEMAČKA

32723

RSG RENTAL SERVICES

NJEMAČKA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NJEMAČKA

37464

RUAG SWITZERLAND

ŠVICARSKA

36233

RUIZ, L

MEKSIKO

38246

RUSAERO

RUSKA FEDERACIJA

9200

RYAN INTL AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29352

Rentair UK Ltd

NJEMAČKA

27446

Rhema Bible Church

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

606

Robert Bosch GmbH

NJEMAČKA

22593

S BRUNEI SULTAN

BRUNEJ DARUSSALAM

f10788

SAP America Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

18991

SAP SE

NJEMAČKA

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NJEMAČKA

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTRIJA

30971

SEARAY BD100

JUŽNA AFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVEDSKA

27571

SHANGHAI AIRLINES

KINA

22814

SHARJAH RULERS FLT

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

29540

SHENZHEN AIRLINES

KINA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURSKA

38681

SILK WAY WEST

AZERBAJDŽAN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPUR

1034

SIRTE OIL

LIBIJA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEKSIKO

7867

SIXT

NJEMAČKA

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIJA

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPUR

2477

SKY JET

ŠVICARSKA

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RUSKA FEDERACIJA

37740

SKYBIRD AIR LTD

NIGERIJA

34392

SKYBUS

KAZAHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NJEMAČKA

43591

SMALL PLANET

NJEMAČKA

45991

SMALL PLANET (2)

NJEMAČKA

32544

SMS Aviation GmbH

NJEMAČKA

33747

SOMON AIR

TADŽIKISTAN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

JUŽNA AFRIKA

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36224

SPECTRA ENERGY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26725

SPIRIT AIRLINES 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28904

SPX FLOW

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5216

SRILANKAN AIRLINES

ŠRI LANKA

36094

SSP AVIATION

INDIJA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CIPAR

32446

STAR AVIATION SRVCS

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

29368

STAR AVIATION UG

NJEMAČKA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAJINA

32361

STRONG AVIATION

KUVAJT

30086

SUMMIT AIR

KANADA

44422

SUNDAIR GMBH

NJEMAČKA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

NJEMAČKA

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ŠVICARSKA

28494

SWISS GLOBAL AIR LINES AG

ŠVICARSKA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVICARSKA

f12122

Safeway, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

REPUBLIKA KOREJA

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEKSIKO

21734

Siberia Airlines

RUSKA FEDERACIJA

9354

SkyWork Airlines AG

ŠVICARSKA

f12005

Spiral, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29841

Spirit of Spices GmbH

NJEMAČKA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURSKA

28362

Sun D'or International Airlines LTD

IZRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

NJEMAČKA

36760

T'WAY AIR CO LTD

REPUBLIKA KOREJA

8360

TACA

EL SALVADOR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

RUSKA FEDERACIJA

32576

TB INVEST GROUP

ČEŠKA

31566

TEAM AVIATION

NJEMAČKA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTRIJA

36210

TESLA AIR

ŠVICARSKA

42391

TEXTRON AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35936

TIGER HERCULES CORP

TAJVAN

f12990

TOKECO INCORPORATED

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21908

TOKOPH D P

JUŽNA AFRIKA

f14958

TPS Group Holding Inc.

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

33923

TREK-AIR B.V.

NIZOZEMSKA

37070

TREVO AVIATION LTD

NJEMAČKA

1389

TUIfly GmbH

NJEMAČKA

33495

TURBOJET KFT

MAĐARSKA

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURSKA

7971

TW AIR

BERMUDI

2681

Thai Airways International Public Company Limited

TAJLAND

f10445

Thomas H. Lee Partners

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

NJEMAČKA

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

f11873

Tillford Limited

BERMUDI

2758

Turkish Airlines THY

TURSKA

f12479

Tyremax Pty Ltd

AUSTRALIJA

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

UGANDA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJINA

24948

UKSATSE

UKRAJINA

4692

US Airways, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29839

USA 3000 AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34914

USA JET AIRLINES 3

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

43007

USAA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26886

UTair Aviation, jsc

RUSKA FEDERACIJA

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

UZBEKISTAN

2782

United Airlines, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8960

United Parcel Service Co

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35921

United Therapeutics

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZIL

37759

VENTURE AVTN GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NJEMAČKA

31758

VIVAT TRUST LTD.

UJEDINJENA KRALJEVINA

2840

VOLKSWAGEN AG

NJEMAČKA

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

NJEMAČKA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZIL

39258

VUKY HOLDINGS LTD

ŠVICARSKA

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDI

30637

Vale S/A

BRAZIL

f10791

Vecellio Management Service

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

NJEMAČKA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

RUSKA FEDERACIJA

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

24113

WEBER MANAGEMENT

NJEMAČKA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

NJEMAČKA

35535

WELLS FARGO BANK (2)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34391

WHS CONSULTING AG

ŠVICARSKA

10834

WIKING HELIKOPTER

NJEMAČKA

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTRIJA

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAJINA

37044

WOELBERN FLIGHT 01

NJEMAČKA

36967

WOELBERN FLIGHT 02

NJEMAČKA

2930

WORLD AIRWAYS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30605

Wheels Aviation Ltd.

NJEMAČKA

27514

Wirtgen BgmbH

NJEMAČKA

32609

XIAMEN AVIATION AVV

RUSKA FEDERACIJA

31769

XL Airways Germany GmbH

NJEMAČKA

36920

XR-GMBH

NJEMAČKA

32403

XRS Holdings, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34976

YH AVIATION LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

34953

ZENITH CAPITAL LTD

ŠVICARSKA

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZIL

38977

ZWEITE XR-GMBH

NJEMAČKA

5960

Zeman FTL

NJEMAČKA

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

NJEMAČKA


ESTONIJA

Identifikacijski broj CRCO

Naziv operatora

Država operatora

34613

ABELIA TRADING LTD

CIPAR

22213

ENIMEX

ESTONIJA

38113

FL TECHNICS AB

LITVA

22574

MIL JAPAN

JAPAN

10937

MIL RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVICARSKA

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTONIJA

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTONIJA

30036

ULS Airlines Cargo

TURSKA

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABVE


IRSKA

Identifikacijski broj CRCO

Naziv operatora

Država operatora

34931

Blue Nightingale Trading

JUŽNA AFRIKA

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

37435

921BE LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27726

994748 ONTARIO INC

KANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27976

ABCO Aviation Incorporated

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35023

ACFT FINANCE TRUST

IRSKA

31510

ACP JETS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11447

ADC AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10775

ADP Aviation, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

132

AER LINGUS

IRSKA

29293

AERO TIMBER PARTNERS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23714

AERO TOY STORE LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28752

AEROMANAGMENT GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

IRSKA

32813

AIR BLESSING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

7057

AIR SHAMROCK

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32218

AIR TAHOMA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28432

AIR TREK

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33141

AIRTIME LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12838

ALEDO SUB LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26140

ALLTECH

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12957

AMC 50 LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27173

APACHE CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38618

AR INVESTMENTS LLC.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34018

ARKIVA LTD.

IRSKA

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

IRSKA

29280

ASTOR STREET ASSET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35166

AT&T Management Services, L.P.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33136

ATLANTIC AV KTEB

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANSKA

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

RUSKA FEDERACIJA

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

IRSKA

f11798

AVION SALES LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27087

AVIONETA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29670

Aero Ways Inc

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10007

Air Reese, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10765

Alaska Eastern Partners

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36324

Altis

IRSKA

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26369

B&G LEASING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

31686

BARNARD AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1537

BAXTER HEALTH CARE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

IRSKA

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25114

BECKER GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

6890

BECTON DICKINSON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32660

BEDEK AVIATION

IZRAEL

38915

BEL AIR LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36482

BGST LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12964

BLATTI AVIATION INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11410

BORG HOLDINGS LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31975

BOULDER US

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32952

BPG PROPERTIES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

TAJLAND

f12103

Benson Football, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35372

Bindley Capital Partners

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12682

Bombardier New Aircraft

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36888

Boston Scientific Corp

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11899

C C Media Holdings Inc

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35160

C. Dot Aviation, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36790

C2C AIR CHARTERS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37117

CA, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32717

CAMERON HENKIND

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

IRSKA

34153

CAYLEY AVIATION

ŠVICARSKA

30896

CCA AIR CHARTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36333

CELLO AVIATION LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

29250

CENTURION AVTN SRVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36860

CESSNA FINANCE CORP

UJEDINJENA KRALJEVINA

f11418

CESSNA FINANCE CORP

UJEDINJENA KRALJEVINA

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5078

CINTAS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37889

CIRRUS AVIATION (US)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21455

CITYJET

IRSKA

36082

CMC GROUP INC.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

44856

CONCIERGE U LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33877

CORACLE AVIATION

ŠVICARSKA

19036

CORPORATE JETS PA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9248

CRANE COMPANY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28444

CROSS AVTN

UJEDINJENA KRALJEVINA

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13609

Center for Disease Detection LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3769

Chevron U.S.A.Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12458

Codale Electric Supply Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11882

Colson & Colson General Contractor

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13788

Constellation Productions

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30753

Covidien

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10987

Cozzens and Cudahy Air

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10650

DARBY HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31690

DELTA JET USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24235

DENISTON ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35507

DIAMOND AIR CHARTER

UJEDINJENA KRALJEVINA

30715

DMB Aviation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35370

DOMINOS PIZZA (2)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12713

DSS214 LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

6064

DUBAI AIR WING

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

45097

Dreamline Aviation LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35072

EAC AIR LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8339

EATON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1009

ELI LILLY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23828

EMC IRELAND

IRSKA

23627

EMERCOM RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

33649

ENCORE 684 LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10176

Energy Corporation of America

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33361

FAGEN INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANADA

35375

FALCON 50 LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33587

FANAR AVIATION LTD

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

32271

FAST LINK EGYPT

EGIPAT

34792

FASTNET JET ALLIANCE

IRSKA

21578

FEDERAL MOGUL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28181

FERRO CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30469

FIRST VIRTUAL AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

18781

FJ900

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9532

FL Aviation Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31774

FLYING SQUIRREL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

10276

FLYNN FINANCIAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

6573

FOUR STAR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRSKA

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3826

FRIEDKIN INTL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22293

FRONTLINER INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12666

Falcon Fifty LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35797

Felham Enterprises Inc

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23081

Fertitta Enterprises

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10208

Flightstar Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10877

Fortune Brands, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21858

Frost Administrative Services, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11889

Futura Travels Limited

INDIJA

39022

GAUGHAN FLYING LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38550

GC INTERNATIONAL LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRSKA

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

IRSKA

26624

GENERAL MILLS SALES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38543

GEORGE GUND 3

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12778

GIV EXEC JET LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23814

GLOBAL WINGS LTD

ŠVICARSKA

3964

GOODYEAR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10230

GPAir Limited

KANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26847

GREENHILL AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11239

GameStop, Inc

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33031

Gemini Ltd

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13449

General Dynamics Land Systems

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12159

Gilead Sciences

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22958

Group Holdings

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13612

Guthy Renker Aviation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28219

HARLEY-DAVIDSON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21857

HARSCO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31054

HEAVYLIFT INT.

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

1423

HERSHEY COMPANY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26380

HERTZ CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24776

HOME DEPOT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRSKA

5170

HUMANA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29387

Harbert Aviation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12750

Hawk Hollow Aviation LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

42446

Hormel Foods Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11193

IAMAW

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24747

IFFTG

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32500

ILFC IRELAND LTD

IRSKA

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

28726

International Jet Management

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36005

Irving Oil Transport Inc.

KANADA

32671

JANNAIRE LLP

UJEDINJENA KRALJEVINA

35830

JAPC INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10275

JELD-WEN, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27861

JEP LEASING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22094

JEPPESEN UK LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

32549

JET CLIPPER JOHNNY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35926

JET LOGISTICS INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35981

JET SHARES ONLY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32652

JET SMART INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30210

JET-A-WAY CHARTERS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36494

JETSELECT, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26509

JOLUK AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39282

James S Offield

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31850

Jarden Corp

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10276

Jepson Associates Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34314

Jet Direct Aviation (prijavio stečaj 25. 2. 2009.)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10282

John M. Connors, Jr.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1584

Johnson&Johnson

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35520

Jones International Aviation LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8180

KELLOGG

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32210

KLEIN TOOLS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

20894

KOHLER CO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10286

Kansas City Life Insurance Company

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10287

Kenair, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10713

Konfara Company

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31706

LCG ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35616

LEONARD GREEN & PART

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

12275

LIBERTY MUTUAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32207

LISBON LIMITED

BERMUDI

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28852

LONDON CITY JET

UJEDINJENA KRALJEVINA

35829

LOWES COMPANIES INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

40196

LP 221 LC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37926

LUGHNASA MGMT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36958

LUNA ENTERTAINMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10295

Leco Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29729

Letica Leasing LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36957

Level 3 Communications

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38901

M&M AVIATION GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36961

MAGELLAN A/C SVCS

IRSKA

30454

MAJJEC JHETT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26422

MANDAN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38653

MANHAG AG

ŠVICARSKA

31670

MATTHEWS JOHN

UJEDINJENA KRALJEVINA

29444

MC Group

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

12177

MELLON BANK

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27630

MERCURY ENGINEERING

IRSKA

11068

MGM Resorts Aviation Corp

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30050

MHS TRAVEL & CHTR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37895

MID SOUTH JETS INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26475

MIDAMERICAN ENERGY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13615

MIDES SEM DE CV

EL SALVADOR

1104

MIL IRELAND

IRSKA

f10317

MMB Management Advisory Services

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31703

MMRB SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

40770

MRTV LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32479

MVA AVIATION LTD.

BERMUDI

20548

Maine Aviation Aircraft Charter, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12230

Mannco LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27893

Merck & Co., Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10507

Midland Financial Co.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10968

Mozart Investments, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12769

N48KZ LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39276

N583KD LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

18796

N728LW LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10324

NASCAR, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10328

NCR Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

18352

NESTLE PURINA PETCAR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29867

NEXT FLIGHT JETS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32930

NINETY EIGHT AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33473

NOK AIR

TAJLAND

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26985

NORTH STAR AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

42956

NORWEGIAN AIR INTL

IRSKA

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

UJEDINJENA KRALJEVINA

36522

New Orion Air Group

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

43372

Noble Energy, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10334

Noel Group Aviation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12013

Norfolk Southern Corp.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12093

Nustar Logistics

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32397

OFFICE DEPOT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37310

OKAY AIRWAYS

KINA

9116

OMEGA AIR (USA)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11444

OPA LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

7079

ORBIS INTL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35897

OSLO EXPRESS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2079

OWENS ILLINOIS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

10012

P & E PROPERTIES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10642

PAM Management Serv. LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36792

PB AIR LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29783

PEGASUS AVIATION CA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36816

PHILLIPS EDISON & CO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32055

PIONEER ADVENTURES

NOVI ZELAND

39139

PITCH LINK LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10361

PNC Financial Services Group

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10729

PPD Development, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZAHSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10351

Paramount Pictures Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3252

PepsiCo, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10918

Pilgrim Air

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10979

Pinjet Aviation, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31045

PrivateSky Aviation LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

7076

Project ORBIS International, Inc.

FRANCUSKA

26605

QUEST AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29692

RABBIT RUN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32706

RBGT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10978

REAUD MORGAN QUINN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31234

RED BARN FARMS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37662

REYNOLDS JET MGMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35940

RIZON JET UK LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

38890

RKK Management, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31650

ROBINSON AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11777

ROBINSON LEASING INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23899

ROLLINS INC.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29788

RORO 212

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31502

ROTOR TRADE (ARC)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2292

ROWAN COMPANIES PLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30090

RUSAVIATION

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

39971

RUUD LIGHTING INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8651

Ryanair DAC

IRSKA

28054

SAFEWAY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34898

SD VERMOGENSVERWALT

NJEMAČKA

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11250

SGSF Capital Venture LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32093

SHEARWATER AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24869

SIERRA PACIFIC IND

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36640

SIM SAS

FRANCUSKA

f12817

SITRICK AND CO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

MEKSIKO

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

42170

STA JETS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30500

STANDARD & POORS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31823

STARSHIP ENTERPRISE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

131

STOBART AIR

IRSKA

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10397

Select Management Resources, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10824

Seminole Tribe of Florida

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f14029

Signature Group LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13116

Standridge Color Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36081

Starbucks Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10501

Sunoco Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35071

T2 Aviation Mgmt.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3696

TEXAS INSTRUMENTS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11309

THIRD SECURITY LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13842

TLS Aviation LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12991

TONY DOWNS FOODS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9788

TRANSIT AIR SRVC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29623

TRICYCLE AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38625

Tashi Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11003

Tendencia Asset Management

KAJMANSKI OTOCI

25363

The Boeing Company

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10441

The Sherwin-Williams Company

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10446

Tour Air, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12231

Translatin S.A.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

45090

UNICORP AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

4090

UNITED COMPANY THE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2797

UNITED STATES STEEL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10462

US Bank NA Trustee

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10460

Unisys Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9275

VALLEJO INVESTMENTS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11803

VALLEY JET LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29120

VEN AIR

IRSKA

32119

VIA FELIZ II

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28043

VILLAGE EQUIPMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36447

VTB LEASING (EUROPE)

RUSKA FEDERACIJA

f10591

Vulcan Materials Company

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35911

WALLAN AVIATION 2

SAUDIJSKA ARABIJA

38924

WAR ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5187

WELDBEND

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35439

WELLS FARGO BANK NW

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31125

WESTON LTD

IRSKA

22445

WHITE CLOUD

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38797

WILDGOOSE LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36185

WILMINGTON TRUST(EI)

IRSKA

33542

WING FINANCIAL LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28282

WINGEDFOOT AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38212

WINGS AVIATION (DE)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29233

WRENAIR

IRSKA

36499

Warner Chilcott

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10815

Washington Penn Plastic Company

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10792

Werner Enterprises Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25465

WestJet

KANADA

f10784

Wilmington Trust

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

BERMUDI

32454

XJET USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10485

Xerox Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31649

Z1 HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

44261

ZALA GROUP LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

GIBRALTAR

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE


GRČKA

Identifikacijski broj CRCO

Naziv operatora

Država operatora

24601

AERO-KAMOV

RUSKA FEDERACIJA

23232

AEROSVIT

UKRAJINA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENIJA

39537

AIR CANADA rouge LP

KANADA

30742

AIR COLUMBUS

UKRAJINA

40237

AIR LEISURE

EGIPAT

29972

AIR LINK INTL (CY)

CIPAR

44218

AIR MEDITERRANEAN

GRČKA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENIJA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

39471

AIT AVIATION & TOUR.

IZRAEL

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

UJEDINJENA KRALJEVINA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIJA

37966

ASPAMIA LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34238

ASTRA AIRLINES

GRČKA

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDIJSKA ARABIJA

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAJINA

20514

Aegean Airlines

GRČKA

375

American International Group

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12684

Avenge Inc

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34069

BELRESCUEAVIA

BJELARUS

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

ŠVICARSKA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRČKA

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENIJA

29396

BOOTH CREEK MGMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KINA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

31895

CENTAVIA

SRBIJA

31412

COMERAVIA

BOLIVARIJANSKA REPUBLIKA VENEZUELA

36113

CONQUISTADOR HELO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

19644

COSTAIR LTD

GRČKA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAJINA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

25895

DONBASSAERO

UKRAJINA

32795

DOVE AIR INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11403

DRAGON LEASING CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRČKA

40100

ELLINAIR

GRČKA

36585

ELTANIN AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

37223

ENGALY LTD

IRSKA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIJA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIJA

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

KATAR

35228

FIRST AIRWAYS

GRČKA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIJA

31722

GAINJET AVIATION

GRČKA

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

42395

GERMANIA FLUG AG

ŠVICARSKA

31659

GHALAYINI I

EGIPAT

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

JUŽNA AFRIKA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SAUDIJSKA ARABIJA

29050

GOLIAF AIR

SVETI TOMA I PRINSIPE

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29777

GREECE AIRWAYS

GRČKA

17957

GREENLEAF

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVAJT

f10233

GS 150-217 LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11417

GS200 INC TRUSTEE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

23443

HCAA

GRČKA

38724

HEAD START AVTN SYS

CIPAR

25221

HELOG AG

ŠVICARSKA

36373

HERITAGE ACFT LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

36043

HERITAGE AVTN DEV.

UJEDINJENA KRALJEVINA

f12006

Hanwha Chemical Corporation

REPUBLIKA KOREJA

38831

INTAKA MANAGE PTY

JUŽNA AFRIKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KOMORI, REUNION

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPINI

26787

INTRACOM

GRČKA

31881

INTRALOT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36434

ISLANDSITE INVEST.

JUŽNA AFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDIJSKA ARABIJA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAHSTAN

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

KINA

33768

JP AIR OU

ESTONIJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIJA

30724

KAIZEN AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRČKA

33560

Kenrick Ltd.

IZRAEL

35938

Knightsdene Limited

UJEDINJENA KRALJEVINA

29979

LAO AIRLINES

LAOSKA NARODNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA

29995

LEXATA

GRČKA

35265

LINAIR LTD.

UJEDINJENA KRALJEVINA

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRČKA

32732

MCKINLEY CAPITAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEZIJA

1099

MIL GREECE

GRČKA

21948

MINAIR

SREDNJOAFRIČKA REPUBLIKA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZIL

40473

N.Z. VOYAGES

FRANCUSKA

35475

NORDSTAR AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

34624

OLYMPIC AIR

GRČKA

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

GRČKA

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

GRČKA

24067

ORASCOM

EGIPAT

22404

OXY USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10342

Olayan Financing Company

SAUDIJSKA ARABIJA

2055

Olympic Airlines

GRČKA

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIJA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

OKUPIRANO PALESTINSKO PODRUČJE

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRČKA

27002

PARADISE AVTN

GRČKA

34445

PEBUNY LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28119

POLISH MORSKI

POLJSKA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURSKA

37638

PRIMEVALUE TRADING

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDIJA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDAN

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIJA

35365

Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIJA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDIJSKA ARABIJA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

RUSKA FEDERACIJA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDI

37342

SAFARILINK

KENIJA

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPUR

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMUDI

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SAUDIJSKA ARABIJA

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZAHSTAN, KIRGISTAN

36327

SEVEN X AVIATION

CRNA GORA

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRALIJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29176

SINCOM AVIA

UKRAJINA

32837

SKOL AIRLINE

RUSKA FEDERACIJA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRČKA

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3991

Sioux Company Ltd

ŠVICARSKA

25475

THAI FLYING SERVICE

TAJLAND

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

UKRAJINA

31819

TRANS AVIATION

KUVAJT

28601

TRAVCO AIR

EGIPAT

9459

UNIVERSAL AIR LINK

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38722

VAXUCO

VIJETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRČKA

35002

VERTIR

ARMENIJA

37519

WCC AVIATION INC

FILIPINI

35700

WEM LINES SA

GRČKA

35842

WORLD HEALING CENT 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25058

WORLD HEALING CENTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24805

YAMAL

RUSKA FEDERACIJA

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDIJSKA ARABIJA

35716

ZR AVIATION

LIBANON


ŠPANJOLSKA

Identifikacijski broj CRCO

Naziv operatora

Država operatora

26560

245 PILOT SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

ŠVICARSKA

4648

AERO ANGELES

MEKSIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIJA

36647

AEROGAL

EKVADOR

29663

AEROLANE

ŠPANJOLSKA

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ŠPANJOLSKA

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

BOLIVARIJANSKA REPUBLIKA VENEZUELA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEKSIKO

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ŠPANJOLSKA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEKSIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

44479

AIR 31 LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29323

AIR AMDER

MAURITANIJA

24500

AIR COMET S.A.

ŠPANJOLSKA

9345

AIR EUROPA

ŠPANJOLSKA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ŠPANJOLSKA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUKSEMBURG

22380

AIR NOSTRUM

ŠPANJOLSKA

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ŠPANJOLSKA

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

ŠPANJOLSKA

38965

AIRBUS HELI ESPANA

ŠPANJOLSKA

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANCUSKA

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

UJEDINJENA KRALJEVINA

36793

AIRLEASE CORPORATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34981

AIRLIFT USA LLP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

JUŽNA AFRIKA

36637

ALBA STAR S.A.

ŠPANJOLSKA

43746

ALHOKAIR AVIATION

ŠVICARSKA

43337

ALLIANCEJET, LLC

RUSKA FEDERACIJA

32075

ALPEMA & TOURISM

ŠPANJOLSKA

33938

AMAC CORPORATE JET AG

ŠVICARSKA

29581

AMB GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37598

AMS LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ŠPANJOLSKA

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

28325

ARAMARK

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIJA

f12734

ASPEN TRADING CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

UJEDINJENA KRALJEVINA

9456

AUDELI

ŠPANJOLSKA

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

EKVADOR

35532

AVEX AIR TRAINING

JUŽNA AFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEKSIKO

460

AVIANCA

KOLUMBIJA

36095

AVION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

45064

AVIONCO GUERNSEY

UJEDINJENA KRALJEVINA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ŠPANJOLSKA

33149

AVPRO INC (2)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26651

AZUR AIR LLC

RUSKA FEDERACIJA

8740

Abbott Laboratories

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEKSIKO

39686

Air Products & Chemicals Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29159

Airmax, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23373

Al Tameer Co. Ltd.

SAUDIJSKA ARABIJA

f11014

American Resources

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10332

Astra 136 LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11141

Averuca, C.A.

BOLIVARIJANSKA REPUBLIKA VENEZUELA

12669

BA CITYFLYER LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEKSIKO

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVICARSKA

f13938

BEST FLY S.L

ŠPANJOLSKA

2621

BINTER CANARIAS SA

ŠPANJOLSKA

32392

BIONIC AVIATION CC

JUŽNA AFRIKA

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35545

BRASIL WARRANT

BRAZIL

22234

BRECO INTL

UJEDINJENA KRALJEVINA

f12909

BRISAIR S.A.

UJEDINJENA KRALJEVINA

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGERIJA

37278

BUA DELAWARE INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10074

Bank of America, NA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38518

Benipaula Inc

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

10970

Bombardier Aerospace Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12165

Bradleyville, Ltd

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITANIJA

27598

CABO VERDE EXPRESS

KABO VERDE

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

ŠPANJOLSKA

36213

CANARY FLY S.L.

ŠPANJOLSKA

35186

CAPITEQ

AUSTRALIJA

4029

CARGILL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIJA

29796

CETO MARKETING S.A.

UJEDINJENA KRALJEVINA

38300

CHALLENGER 5445 LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30885

CITELYNX TRAVEL

UJEDINJENA KRALJEVINA

44018

CITGO Petroleum Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIJA

32365

CNL GROUP SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANCUSKA

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

ŠPANJOLSKA

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZIL

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZIL

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRAZIL

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

BRAZIL

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ŠPANJOLSKA

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIJA

36833

COYABA LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37293

CPC SA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31491

CSIM AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11870

Caleton Holdings

KAJMANSKI OTOCI

32564

Carabo Capital

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12156

CareFusion Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10817

Casafin II LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39988

Cockrell Resources

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZIL

f10710

Contessa Premium Foods

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38519

Corimon CA

KAJMANSKI OTOCI

35909

Covington Aviation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37414

DALLAH AL-BARAKA HOL

SAUDIJSKA ARABIJA

29548

DARTASSAN

IRSKA

26776

DEAN FOODS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37252

DELAWARE GG INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIJA

35756

DNEST AVIATION

MALEZIJA

3464

DODSON INTERNTL PART

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIJA

31583

DTC LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

11968

DUKE OF WESTMINSTER

UJEDINJENA KRALJEVINA

f10136

Dayco Properties Ltd

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35754

EASSDA

UJEDINJENA KRALJEVINA

35658

EAST COAST JETS INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8808

EASTMAN KODAK

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EKVATORSKA GVINEJA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVICARSKA

37813

EDIFICA 2000

ŠPANJOLSKA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

10068

EDREES MUSTAFA

SAUDIJSKA ARABIJA

35209

EHEIM VERWALTUNGS

NJEMAČKA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMI

29935

ELMET AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35607

ELYSIAN AIRLINES

GVINEJA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39123

EMBRAER COMMERCIAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

4025

EMBRAER SA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRAZIL

f13610

EMSI Aviation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZIL

24823

EUROCONTINENTAL

ŠPANJOLSKA

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

ŠPANJOLSKA

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

ŠPANJOLSKA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32605

EXEC JET MANAGEMENT

UJEDINJENA KRALJEVINA

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIJA

38423

EXECUFLIGHT INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ŠPANJOLSKA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10915

Electric Boat Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

UJEDINJENA KRALJEVINA

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ŠVICARSKA

7382

FALCONAIR LTD

JUŽNA AFRIKA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34494

FCI AVIATION LLC

UJEDINJENA KRALJEVINA

37269

FENWAY AVIATION

BRAZIL

18767

FIRST INTL AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26564

FL Aviation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35848

FLANA

JUŽNA AFRIKA

19907

FLIGHT CONSULTANCY

UJEDINJENA KRALJEVINA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22596

FLIGHTLINE SL

ŠPANJOLSKA

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ŠPANJOLSKA

5453

FLYBE LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

38743

FLYGTACK LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

31970

FLYING FALCON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

10992

FLYING LION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24821

FORMACION AEROFAN SL

ŠPANJOLSKA

34647

FOSTER AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

32961

FRAPMAG LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

22740

FREWTON LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

37166

FS AVIATION LLP

UJEDINJENA KRALJEVINA

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPAN

35955

FULUCA INVESTMENTS

JUŽNA AFRIKA

f10761

Firefly Entertainment Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

463

GAMA AVTN BEAUPORT

UJEDINJENA KRALJEVINA

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBIJA

4402

GESTAIR

ŠPANJOLSKA

25841

GF AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10220

GG Aircraft LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28586

GO AHEAD INTERNATION

ŠVICARSKA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NJEMAČKA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEKSIKO

28810

GOLDNER D

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KABO VERDE

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10219

General Avileasing, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37447

Ginnaire Rental Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10226

Glass Aviation, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11875

H&S Air, LLC.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27295

HAGEL W

AUSTRIJA

32525

HARPO INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28603

HCC SERVICE CO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KINA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ŠPANJOLSKA

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVICARSKA

31991

HENNIG .

JUŽNA AFRIKA

38709

HEVELCA SOCIETE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11786

HI FLITE INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34338

HISPANIA FLYJET

ŠPANJOLSKA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ŠPANJOLSKA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31093

HONG KONG EXPRESS

POSEBNO UPRAVNO PODRUČJE HONG KONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIJA

35962

I FLY LTD

RUSKA FEDERACIJA

1475

IBERIA

ŠPANJOLSKA

25406

IBERWORLD S.A.U.

ŠPANJOLSKA

25843

ICE BIRD

ŠVICARSKA

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ŠPANJOLSKA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ŠPANJOLSKA

4470

INDUSTRIAS TITAN

ŠPANJOLSKA

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

ŠPANJOLSKA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGIJA

32557

INTL CONCERTS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34440

INTL FLIGHT RES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVICARSKA

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVAJT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIJA

29121

ISLAS AIRWAYS

ŠPANJOLSKA

31918

ISM AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZIL

10117

International Lease Finance Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRAZIL

28372

J.W. Childs Associates

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31247

JAIR

JUŽNA AFRIKA

27693

JATO AVTN

UJEDINJENA KRALJEVINA

36350

JCPenney Co. Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36363

JEM INVESTMENTS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

7532

JET2.COM LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

44618

JET4U S.R.L.

PORTUGAL

7628

JOHNSON FRANKLIN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

6281

JOHNSON SC AND SON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34608

KAMA AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSKA FEDERACIJA

32291

KELLY CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIJA

21519

KINGS AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

22866

KOGALYMAVIA

RUSKA FEDERACIJA

34665

KUNPENG AIRLINES

KINA

32518

LAI

BOLIVARIJANSKA REPUBLIKA VENEZUELA

32926

LAN PERU SA

ŠPANJOLSKA

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1689

LATAM AIRLINES GROUP

ŠPANJOLSKA

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDI

f10606

LHF Holdings Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35540

LIBYAN CAA

LIBIJA

37675

LIDER AVIACAO

BRAZIL

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZIL

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRSKA

32145

LINK AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZIL

34783

LLC Nord Wind

RUSKA FEDERACIJA

32253

LTH JET LEASING

BRAZIL

30440

Lark Aviation LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32826

Lewis Aeronautical

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12478

Longfellow Management Services LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

ŠPANJOLSKA

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32533

MAITON AIR LLP

UJEDINJENA KRALJEVINA

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

SAUDIJSKA ARABIJA

14376

MARTINEZ RIDAO

ŠPANJOLSKA

37112

MAX AIR (NIGERIA)

NIGERIJA

26115

MEDAIR CHARTER

JUŽNA AFRIKA

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35494

MENA AEROSPEASE

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

26957

MENAJIAN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38791

MENORCA LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

40210

MERCADONA S.A.

ŠPANJOLSKA

31076

METRO JET USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39178

METROPOLITAN AVT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

14322

MEXICANA

MEKSIKO

39275

MID-SOUTH INV. LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIJA

1922

MONARCH AIRLINES LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVICARSKA

4341

MOTOROLA MOBILITY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8099

MSF AVIATION

KAJMANSKI OTOCI

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ŠPANJOLSKA

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

UJEDINJENA KRALJEVINA

f13442

Michigan Aviation LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24765

Monza Negocios

BRAZIL

f10321

N T Air, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11388

N450JE LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31771

N526EE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32502

NASAIR

SAUDIJSKA ARABIJA

604

NAYSA

ŠPANJOLSKA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZIL

f10331

NII Holdings Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31834

NITA JET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZIL

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZIL

33203

NOCLAF LIMITED

UJEDINJENA KRALJEVINA

1997

NOMADS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32556

NYGREN U

ŠVEDSKA

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31679

OASIS SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32396

OBODEN IBRU

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZIL

24549

ODYSSEY AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37779

ONCAM AVIATION LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

33704

ORIONAIR S.L.

ŠPANJOLSKA

f10603

OTO Development, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

42965

PAIC PARTICIPAOES

BRAZIL

33299

PALM AVIATION

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

35266

PCS Aviation Services, LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

44056

PDVSA Petroleo S.A.

BOLIVARIJANSKA REPUBLIKA VENEZUELA

8455

PERSONAL JET FLORIDA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBANON

31257

PICK N PAY (2)

JUŽNA AFRIKA

42844

PLUS ULTRA LINEAS

ŠPANJOLSKA

30970

POOL AVIATION NW LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

35542

PORTSIDE INTL LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NIGERIJA

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ŠPANJOLSKA

32852

PRIYAN FOUNDATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12698

PROFESSIONAL JET III LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ŠPANJOLSKA

29804

PUNTO-FA

ŠPANJOLSKA

23017

Perm Airlines

RUSKA FEDERACIJA

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

33331

QUADRA AVIATION LP

UJEDINJENA KRALJEVINA

27231

QUANTUM AIR

ŠPANJOLSKA

37367

RADCOOL INVESTMENTS

JUŽNA AFRIKA

33067

RAINBOW AIR

BOLIVARIJANSKA REPUBLIKA VENEZUELA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

UJEDINJENA KRALJEVINA

f11770

REAL WORLD TOURS INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f12825

RED HAWK AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26960

RED WINGS CJSC

RUSKA FEDERACIJA

32100

RING AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23739

ROYAL FLIGHT

RUSKA FEDERACIJA

35605

RPK CAPITAL LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34812

RPK CAPITAL MNGT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34828

RUNWAY ASSET MNGT

JUŽNA AFRIKA

33521

RYJET

ŠPANJOLSKA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEKSIKO

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

38250

SAETA SL

ŠPANJOLSKA

36517

SAICUS AIR S.L.

ŠPANJOLSKA

25502

SAL EXPRESS

SVETI TOMA I PRINSIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

BOLIVARIJANSKA REPUBLIKA VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZIL

37768

SAPETRO AVIATION LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

29825

SAS INSTITUTE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37164

SASEMAR

ŠPANJOLSKA

32195

SATA VENEZUELA

BOLIVARIJANSKA REPUBLIKA VENEZUELA

37785

SDE SA

BELGIJA

36925

SEA SA

ARGENTINA

1095

SECCION ECONOMICO-ADMIN.

ŠPANJOLSKA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRAZIL

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

SENEGAL

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRAZIL

30674

SEV AEREO POLICIA

ŠPANJOLSKA

36232

SIENNA CORP SERVICES

ŠVICARSKA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32002

SIERRA STELLAR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIJA

25929

SKY SERVICES AVTN

ŠPANJOLSKA

35092

SKYWAY LTD.

GRUZIJA

30794

SLEEPWELL AVTN

UJEDINJENA KRALJEVINA

38895

SOBHA PURAVANKARA

INDIJA

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGVAJ

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIJA

19182

SOTAN

BRAZIL

36602

SOUTH AVIATION INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPINI

4298

SPANAIR S A

ŠPANJOLSKA

28727

SPENAERO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDI

24644

ST MERRYN AIR

UJEDINJENA KRALJEVINA

1485

STOCKWOOD V

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34009

SUNRIDER CORPORATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ŠPANJOLSKA

11309

SWIFTAIR ESPANA

ŠPANJOLSKA

37862

Starwood Management LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29913

Sunset Aviation LLC (dba Solairus Aviation)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31288

TAG AVTN ESPANA

ŠPANJOLSKA

34933

TAILWIND AIRLINES

TURSKA

36754

TAK AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRAZIL

4386

TAM LINHAS AEREAS

ŠPANJOLSKA

22992

TATARSTAN AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ŠPANJOLSKA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27034

THOMAS COOK AIRLINES LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

35745

TIANJIN AIRLINES

KINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34198

TITAN AVIATION UAE

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

9705

TOWER HOUSE CONSULTS

UJEDINJENA KRALJEVINA

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ŠPANJOLSKA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ŠPANJOLSKA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

BOLIVARIJANSKA REPUBLIKA VENEZUELA

28247

TRANS AER BOLIVIANA

VIŠENACIONALNA DRŽAVA BOLIVIJA

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

34609

TRANSCON INTERNATIONAL INC.

BAHAMI

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34330

TRANSPAIS AEREO

MEKSIKO

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ŠPANJOLSKA

38544

TRIM AIR CHARTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36812

TRINIDAIR UK LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

13174

TRUSTAIR LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

30131

TUI Airways Ltd

UJEDINJENA KRALJEVINA

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDI

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRAZIL

34271

UAML AIR CHARTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38903

UNIQUE JET AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36046

USN AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGERIJA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ŠVICARSKA

35913

VESEY AIR LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29086

VIM AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

34107

VIPER AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35330

VIRCOP JETS S.L.

ŠPANJOLSKA

38266

VOLOTEA S.L.

ŠPANJOLSKA

30190

VUELING AIRLINES

ŠPANJOLSKA

29378

WAMOS AIR, SA

ŠPANJOLSKA

44827

WCA Holdings

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2885

WESTAIR FLYING

UJEDINJENA KRALJEVINA

1162

WILLIAMS GRAND PRIX

UJEDINJENA KRALJEVINA

36586

WIN WIN SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

36955

WINGS JET LTD

MAROKO

31438

WOOD J M

UJEDINJENA KRALJEVINA

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRAZIL

f10475

Westair Corporation

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f10479

Wichita Air Services, Inc.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f11514

Windway Capital Corp

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35374

XTO ENERGY INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE


FRANCUSKA

Identifikacijski broj CRCO

Naziv operatora

Država operatora

26915

171JC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSKA FEDERACIJA

34029

2M EXECUTIVE AVTN

BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI

12312

35-55 PARTNERSHIP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34746

51 NORTH LIMITED

UJEDINJENA KRALJEVINA

30021

57 AVIATION SERVICES LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

6803

711 CODY INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29177

900NB

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29496

A J WALTER AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

28417

AAK COMPANY

LIBANON

38065

AAR CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31724

AAS EUROPE

FRANCUSKA

44931

AB AIR HOLDING

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEKSIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVICARSKA

32962

ABG AIR LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

36488

ABSOLUTE AVIATION

JUŽNA AFRIKA

35443

AC TRAVEL LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

4306

ACCOR SA

FRANCUSKA

31934

ACFT MGMT & TRADING

UJEDINJENA KRALJEVINA

30786

ACFT SARL

LUKSEMBURG

31617

ACFT SARL 2

LUKSEMBURG

35097

ACTIFLY

FRANCUSKA

30027

ADAM AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27910

ADVANCED TRAINING SY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24201

AEC INTERN. LTD

ŠVICARSKA

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCUSKA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCUSKA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCUSKA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCUSKA

22257

AERO SERVICES LF

FRANCUSKA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCUSKA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCUSKA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NJEMAČKA

25901

AEROMAR AIRLINES

MEKSIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

JUŽNA AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCUSKA

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIJA

36823

AGCORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35102

AGROAIR SAS

FRANCUSKA

1769

AIGLE AZUR

FRANCUSKA

32481

AIR 26

ANGOLA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALŽIR

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKO

28684

AIR ASIA

MALEZIJA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCUSKA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOCVANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGIPAT

34225

AIR CHARTER PROFSNL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCUSKA

38966

AIR COTE D'IVOIRE

CÔTE D'IVOIRE

30879

AIR DECCAN

INDIJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANCUSKA

231

AIR GEFCO

FRANCUSKA

551

AIR GROUP (VAN NUYS)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35198

AIR GUYANE

FRANCUSKA

24148

AIR HARRODS LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

CÔTE D'IVOIRE

31977

AIR KING JET

ŠVICARSKA

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

261

AIR MAURITIUS

MAURICIJUS

12060

AIR ND

FRANCUSKA

25802

AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

28019

AIR PINK D.O.O.

SRBIJA

24430

AIR PRINT

LUKSEMBURG

31913

AIR SARINA

ŠVICARSKA

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEJŠELI

26152

AIR SRPSKA

BOSNA I HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDI

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCUSKA

5633

AIR TRANSAT

KANADA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCUSKA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCUSKA

34296

AIR WING LTD

BELIZE

2496

AIRBUS OPER. SAS

FRANCUSKA

308

AIRBUS SAS

FRANCUSKA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCUSKA

4790

AIRBY

FRANCUSKA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIJA

f11330

AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUKSEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

18045

AIRFLEET CREDIT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

18982

AIRFLITE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

38429

AIRSTAR LEASING LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

36825

AKDN LOGISTIQUE

FRANCUSKA

8231

AL ANWAE EST

SAUDIJSKA ARABIJA

36155

AL ATHEER

SAUDIJSKA ARABIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDIJSKA ARABIJA

24197

AL NASSR LTD

ŠVICARSKA

31508

AL SALAM 319 LTD

KAJMANSKI OTOCI

30177

AL-GHAZZAWI (N450T)

SAUDIJSKA ARABIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDIJSKA ARABIJA

21699

ALCATEL USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIJA

30184

ALII AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

38790

ALLFAST FASTENING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSKA FEDERACIJA

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

BERMUDI

32601

ALPHA CHARLIE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONAKO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDIJSKA ARABIJA

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPINI

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ŠVICARSKA

45304

ALTAIR JETS CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26287

ALTONA

ŠVICARSKA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34289

ALVADOR LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

35920

ALWAFEER AIR

SAUDIJSKA ARABIJA

38876

AMAC AEROSPACE SG

ŠVICARSKA

22656

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE

EGIPAT

364

AMBRION AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

35837

AMER GROUP

EGIPAT

369

AMERICAN AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

f836

AMERICAN EAGLE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34234

AMERICAN ELECTRIC