ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 34

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
6. veljače 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/217 od 28. siječnja 2019. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane

1

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane

4

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/218 оd 1. veljače 2019. o odobrenju izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla (Vinos de Madrid (ZOI))

8

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/1622 od 29. listopada 2018. o neodobravanju određenih aktivnih tvari u biocidnim proizvodima u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 271, 30.10.2018. )

10

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

6.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/217

od 28. siječnja 2019.

o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak, u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom i.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane (2) (dalje u tekstu „Sporazum o pridruživanju”) stupio je na snagu 1. ožujka 2000.

(2)

Od stupanja na snagu Sporazuma o pridruživanju Unija je nastavila jačati bilateralne odnose s Kraljevinom Marokom i dodijelila mu napredni status.

(3)

Unija ne prejudicira ishod političkog procesa u okviru Ujedinjenih naroda o konačnom statusu Zapadne Sahare te je uvijek isticala svoju predanost rješavanju spora u vezi sa Zapadnom Saharom, koja je pri Ujedinjenim narodima u ovom trenutku uvrštena na popis nesamoupravnih područja, čijim velikim dijelom trenutačno upravlja Kraljevina Maroko. Unija u potpunosti podupire nastojanja glavnog tajnika Ujedinjenih naroda i njegova osobnog izaslanika kojima žele pomoći strankama da postignu pravedno, trajno i uzajamno prihvatljivo političko rješenje kojim bi se omogućilo samoodređenje stanovnika Zapadne Sahare u okviru dogovora u skladu s ciljevima i načelima predviđenima u Povelji Ujedinjenih naroda, kako su navedeni u rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, posebno rezolucijama 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) i 2414 (2018).

(4)

Od stupanja na snagu Sporazuma o pridruživanju proizvodi iz Zapadne Sahare s certificiranim marokanskim podrijetlom uvozili su se u Uniju i uživali carinske povlastice utvrđene relevantnim odredbama Sporazuma o pridruživanju.

(5)

Međutim, Sud je u svojoj presudi u predmetu C-104/16 P (3) naveo da Sporazum o pridruživanju obuhvaća samo državno područje Kraljevine Maroka, a ne Zapadnu Saharu, koja je nesamoupravno područje.

(6)

Trebalo bi osigurati da ne dođe do prekida trgovinskih tokova razvijenih tijekom godina te da se uspostave odgovarajuća jamstva za zaštitu međunarodnog prava, uključujući ljudska prava, i održivog razvoja dotičnih područja. Vijeće je 29. svibnja 2017. ovlastilo Komisiju da započne pregovore s Kraljevinom Maroko radi uspostave, u skladu s presudom Suda, pravne osnove za dodjelu carinskih povlastica, utvrđenih u Sporazumu o pridruživanju, proizvodima podrijetlom iz Zapadne Sahare. Jedino se sporazumom između Europske unije i Kraljevine Maroka može osigurati da uvoz proizvoda podrijetlom iz Zapadne Sahare uživa pogodnosti povlaštenog podrijetla, s obzirom na to da jedino marokanska tijela mogu osigurati usklađenost s pravilima potrebnima za dodjelu takvih povlastica.

(7)

Komisija je ocijenila moguće posljedice Sporazuma na održivi razvoj, posebno u pogledu prednosti i nedostataka carinskih povlastica dodijeljenih proizvodima iz Zapadne Sahare za osobe za koje je Sporazum relevantan i iskorištavanja prirodnih resursa dotičnih područja. Učinci carinskih povlastica na zapošljavanje, ljudska prava i iskorištavanje prirodnih resursa vrlo se teško mogu mjeriti jer su po prirodi neizravni. Štoviše, o tome je teško dobiti objektivne informacije.

(8)

Ipak, procjena upućuje na to da su, sve u svemu, prednosti za gospodarstvo Zapadne Sahare koje proizlaze iz dodjele carinskih povlastica, utvrđenih u Sporazumu o pridruživanju, proizvodima podrijetlom iz Zapadne Sahare, kao što je njihov jak učinak poluge na gospodarski rast i stoga društveni razvoj, veće od nedostataka iznesenih tijekom postupka savjetovanja, poput pretjerane upotrebe prirodnih resursa, posebno zaliha podzemnih voda, u pogledu kojih su mjere već poduzete.

(9)

Procjenjuje se da će proširenje carinskih povlastica na proizvode podrijetlom iz Zapadne Sahare imati pozitivan učinak na osobe za koje je Sporazum relevantan. Taj će se učinak u budućnosti vjerovatno nastaviti, a može se i povećati. Evaluacija je pokazala da će se proširenjem koristi carinskih povlastica na proizvode iz Zapadne Sahare poticati uvjeti za ulaganja i potaknuti znatan i brz rast koji pogoduje lokalnom zapošljavanju. Činjenica da u Zapadnoj Sahari postoje gospodarske i proizvodne aktivnosti koje bi imale velike koristi od carinskih povlastica utvrđenih u Sporazumu o pridruživanju pokazuje da bi se uvelike ugrozio izvoz iz Zapadne Sahare, posebno proizvoda ribarstva i poljoprivrednih proizvoda, ako se carinske povlastice ne bi dodijelile. Procjenjuje se da bi dodjela carinskih povlastica trebala isto tako pozitivno utjecati na razvoj gospodarstva Zapadne Sahare poticanjem ulaganja.

(10)

Uzimajući u obzir razmatranja o pristanku u presudi Suda, Komisija je u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje poduzela sve mjere koje su razumne i moguće u trenutačnim okolnostima kako bi osobe za koje je Sporazum relevantan bile primjereno uključene s ciljem osiguravanja njihova pristanka na Sporazum. Provedena su opširna savjetovanja te su se socio-ekonomski i politički dionici koji su sudjelovali u savjetovanjima složili s proširenjem carinskih povlastica iz Sporazuma o pridruživanju na Zapadnu Saharu. Oni koji su odbacili tu ideju u osnovi smatraju da bi takvim sporazumom trebalo biti potvrđeno stajalište Maroka u pogledu Zapadne Sahare. Međutim, u tekstu Sporazuma ničim se ne priznaje suverenitet Maroka nad Zapadnom Saharom. Unija će pojačanim naporima nastaviti podupirati mirno rješavanje spora pokrenutog i vođenog u okviru Ujedinjenih naroda.

(11)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2018/1893 (4) Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane („Sporazum”), potpisan je 25. listopada 2018., podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(12)

Sporazumom se podupire ostvarivanje ciljeva koje Unija teži ostvariti u skladu s člankom 21. Ugovora o Europskoj uniji.

(13)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”), odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u Sporazumu (5).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. siječnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Suglasnost od 16. siječnja 2019. (još nije objavljena u Službenom listu).

(2)  SL L 70, 18.3.2000., str. 2.

(3)  Presuda Suda od 21. prosinca 2016., Vijeće protiv Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(4)  Odluka Vijeća (EU) 2018/1893 od 16. srpnja 2018. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane (SL L 310, 6.12.2018., str. 1.).

(5)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma u Službenom listu Europske unije.


6.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/4


SPORAZUM

u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane

A.   Pismo Unije

Poštovani,

čast mi je pozvati se na pregovore održane u okviru Euromediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane („Sporazum o pridruživanju”), u pogledu izmjene određenih protokola uz taj sporazum.

Nakon navedenih pregovora Europska unija i Kraljevina Maroko sporazumjele su se kako slijedi:

Ovaj se Sporazum sklapa ne dovodeći u pitanje stajalište Europske unije u pogledu Zapadne Sahare i stajalište Kraljevine Maroka u pogledu te regije.

Obje stranke ponovno potvrđuju svoju potporu procesu Ujedinjenih naroda te podupiru nastojanja Glavnog tajnika za postizanje trajnog političkog rješenja, u skladu s načelima i ciljevima iz Povelje Ujedinjenih naroda te na temelju rezolucija Vijeća sigurnosti.

Europska unija i Kraljevina Maroko sporazumjele su se o uključivanju zajedničke izjave u nastavku, iza Protokola 4. uz Sporazum o pridruživanju.

Zajednička izjava o primjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane („Sporazum o pridruživanju”)

1.

Proizvodi podrijetlom iz Zapadne Sahare koji podliježu nadzoru carinskih tijela Kraljevine Maroka uživaju iste carinske povlastice koje je Europska unija dodijelila proizvodima obuhvaćenima Sporazumom o pridruživanju.

2.

Protokol 4. primjenjuje se mutatis mutandis za potrebe definiranja statusa proizvoda s podrijetlom iz stavka 1., među ostalim i u pogledu dokaza o podrijetlu (1).

3.

Carinska tijela država članica Europske unije i Kraljevine Maroka odgovorna su za primjenu Protokola 4. na te proizvode.”

Europska unija i Kraljevina Maroko ponovno potvrđuju svoju predanost primjeni protokolâ u skladu s odredbama Sporazuma o pridruživanju u pogledu poštovanja temeljnih sloboda i ljudskih prava.

Uključivanje ove zajedničke izjave temelji se na dugotrajnom povlaštenom partnerstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, koje je posebno potvrđeno naprednim statusom odobrenim Kraljevini Maroku, te na zajedničkoj ambiciji stranaka u pogledu produbljenja i proširenja tog partnerstva.

U tom duhu partnerstva te kako bi se strankama omogućilo da procijene učinakovog Sporazuma, posebice na održivi razvoj i posebno u pogledu pogodnosti za osobe za koje je ovaj Sporazum relevantan i iskorištavanja prirodnih resursa dotičnih područja, Europska unija i Kraljevina Maroko sporazumjele su se da će razmjenjivati informacije najmanje jednom godišnje, u okviru Odbora za pridruživanje.

Posebne metode te procjene odredit će se u kasnijoj fazi s ciljem da ih Odbor za pridruživanje donese najkasnije dva mjeseca nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Ovaj Sporazum može se privremeno primjenjivati na temelju dogovora utvrđenog razmjenom obavijesti između stranaka, s učinkom od datuma potpisivanja koji je odobrilo Vijeće Europske unije.

Ovaj Sporazum stupa na snagu sljedećeg dana od datuma kada su obje stranke dostavile obavijest o dovršetku unutarnjih postupaka za njegovo donošenje.

Bio bih Vam zahvalan kad biste potvrdili da je Vaša vlada suglasna s navedenim.

S poštovanjem,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

B.   Pismo Kraljevine Maroka

Poštovani,

čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma s današnjim datumom, koje glasi kako slijedi:

„Poštovani,

čast mi je pozvati se na pregovore održane u okviru Euromediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane („Sporazum o pridruživanju”), u pogledu izmjene određenih protokola uz taj sporazum.

Nakon navedenih pregovora Europska unija i Kraljevina Maroko sporazumjele su se kako slijedi:

Ovaj se Sporazum sklapa ne dovodeći u pitanje stajalište Europske unije u pogledu Zapadne Sahare i stajalište Kraljevine Maroka o statusu te regije.

Obje stranke ponovno potvrđuju svoju potporu procesu Ujedinjenih naroda te podupiru nastojanja Glavnog tajnika za postizanje trajnog političkog rješenja, u skladu s načelima i ciljevima iz Povelje Ujedinjenih naroda te na temelju rezolucija Vijeća sigurnosti.

Europska unija i Kraljevina Maroko sporazumjele su se o uključivanju zajedničke izjave u nastavku, iza Protokola 4. uz Sporazum o pridruživanju.

Zajednička izjava o primjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane („Sporazum o pridruživanju”)

1.

Proizvodi podrijetlom iz Zapadne Sahare koji podliježu nadzoru carinskih tijela Kraljevine Maroka uživaju iste carinske povlastice koje je Europska unija dodijelila proizvodima obuhvaćenima Sporazumom o pridruživanju.

2.

Protokol 4. primjenjuje se mutatis mutandis za potrebe definiranja statusa proizvoda s podrijetlom iz stavka 1., među ostalim i u pogledu dokaza o podrijetlu (2).

3.

Carinska tijela država članica Europske unije i Kraljevine Maroka odgovorna su za primjenu Protokola 4. na te proizvode.”

Europska unija i Kraljevina Maroko ponovno potvrđuju svoju predanost primjeni protokolâ u skladu s odredbama Sporazuma o pridruživanju u pogledu poštovanja temeljnih sloboda i ljudskih prava.

Uključivanje ove zajedničke izjave temelji se na dugotrajnom povlaštenom partnerstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, koje je posebno potvrđeno naprednim statusom odobrenim Kraljevini Maroku, te na zajedničkoj ambiciji stranaka u pogledu produbljenja i proširenja tog partnerstva.

U tom duhu partnerstva te kako bi se strankama omogućilo da procijene učinak ovog Sporazuma, posebice na održivi razvoj i posebno u pogledu pogodnosti za osobe za koje je ovaj Sporazum relevantan i iskorištavanja prirodnih resursa dotičnih područja, Europska unija i Kraljevina Maroko sporazumjele su se da će razmjenjivati informacije najmanje jednom godišnje, u okviru Odbora za pridruživanje.

Posebne metode te procjene odredit će se u kasnijoj fazi s ciljem da ih Odbor za pridruživanje donese najkasnije dva mjeseca nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Ovaj Sporazum može se privremeno primjenjivati na temelju dogovora utvrđenog razmjenom obavijesti između stranaka, s učinkom od datuma potpisivanja koji je odobrilo Vijeće Europske unije.

Ovaj sporazum stupa na snagu sljedećeg dana od datuma kada su obje stranke dostavile obavijest o dovršetku unutarnjih postupaka za njegovo donošenje.

Bio bih Vam zahvalan kad biste potvrdili da je Vaša vlada suglasna s navedenim.”

Čast mi je potvrditi suglasnost svoje vlade sa sadržajem Vašeg pisma.

S poštovanjem,

Image

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image


(1)  Carinska tijela Kraljevine Maroka odgovorna su za primjenu odredaba Protokola 4. na proizvode iz stavka 1.

(2)  Carinska tijela Kraljevine Maroka odgovorna su za primjenu odredaba Protokola 4. na proizvode iz stavka 1.


UREDBE

6.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/218

оd 1. veljače 2019.

o odobrenju izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla („Vinos de Madrid” (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržištâ poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 99.,

budući da:

(1)

Komisija je ispitala zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Vinos de Madrid”, koji je podnijela Španjolska u skladu s člankom 105. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2)

Komisija je zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije objavila u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 97. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (2).

(3)

Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u skladu s člankom 98. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(4)

Stoga je primjereno odobriti izmjenu specifikacije u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije za naziv „Vinos de Madrid” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2019.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL C 398, 5.11.2018., str. 8.


Ispravci

6.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/10


Ispravak Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/1622 od 29. listopada 2018. o neodobravanju određenih aktivnih tvari u biocidnim proizvodima u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

( Službeni list Europske unije L 271 od 30. listopada 2018. )

Na stranici 29., u tablici u Prilogu,

umjesto:

„939

aktivni klor: dobiven reakcijom hipoklorne kiseline i natrij hipoklorita, proizveden in situ

SK

smjesa

nije dostupno

2, 3, 4, 5, 11, 12”

treba stajati:

„939

aktivni klor: dobiven reakcijom hipoklorne kiseline i natrij hipoklorita, proizveden in situ

SK

smjesa

nije dostupno

2, 3, 4, 5”