ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 18

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
21. siječnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/75 od 20. prosinca 2018 o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

1

 

 

Sporazum između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

4

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/76 od 20. prosinca 2018. o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

8

 

 

Sporazum između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

11

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/77 od 20. prosinca 2018. o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

15

 

 

Sporazum između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

18

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/78 od 20. prosinca 2018. o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

22

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

25

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/79 od 20. prosinca 2018. o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

29

 

 

Sporazum između Eeuropske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

32

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/80 od 20. prosinca 2018. o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

36

 

 

Sporazum između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

39

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/81 od 17. siječnja 2019. o izmjeni Priloga I. Provedbenoj odluci (EU) 2016/2008 o mjerama nadzora zdravlja životinja u pogledu bolesti kvrgave kože u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 102)  ( 1 )

43

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/82 od 17. siječnja 2019. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/2009 kojom se odobravaju programi cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože koje podnose države članice (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 105)  ( 1 )

48

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2018 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje od 4. prosinca 2018. u vezi s prelaskom u drugu fazu pridruživanja između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane, na temelju članka 5. stavka 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju [2019/83]

51

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/75

od 20. prosinca 2018

o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a) u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je Odlukom 2009/896/EZ (2) sklopilo Sporazum između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (3) („Sporazum”). Sporazumom se građanima Europske unije i državljanima Antigve i Barbude omogućuje putovanje bez vize na državno područje druge ugovorne stranke na najviše tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci.

(2)

Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) uvedene su horizontalne izmjene pravne stečevine Unije u pogledu viza i granica te je kratkotrajni boravak definiran kao boravak od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

(3)

Potrebno je tu novu definiciju uvrstiti u Sporazum kako bi se u potpunosti uskladio režim Unije u pogledu kratkotrajnog boravka.

(4)

Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila sporazum s Antigvom i Barbudom kojim se mijenja Sporazum između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak („Sporazum o izmjeni”).

(5)

Sporazum o izmjeni potpisan je u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2083 (5).

(6)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (6); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(7)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (7); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(8)

Sporazum o izmjeni trebalo bi odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma o izmjeni priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 2. Sporazuma o izmjeni (8).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. KÖSTINGER


(1)  Suglasnost dobivena 23. listopada 2018.

(2)  Odluka Vijeća 2009/896/EZ od 30. studenoga 2009. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 321, 8.12.2009., str. 38.).

(3)  SL L 169, 30.6.2009., str. 3.

(4)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).

(5)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2083 od 6. studenoga 2017. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 297, 15.11.2017., str. 1.).

(6)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(7)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(8)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma o izmjeni u Službenom listu Europske unije.


PRILOG

Izjava Unije o stupanju na snagu Uredbe (EU) 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) i državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 stupila je na snagu 29. prosinca 2017.

Stoga će se od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2017/2226 (1) za potrebe Sporazuma državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti smatrati države članice koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska. Razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana izračunavat će se uzimajući u obzir razdoblje boravka u svim državama članicama koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska.


(1)  O datumu početka primjene odlučit će Komisija u skladu s člankom 73. Uredbe (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/4


SPORAZUM

između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane, i

ANTIGVA I BARBUDA,

s druge strane,

dalje u tekstu zajedno „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (1) (dalje u tekstu „Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. svibnja 2010.,

POTVRĐUJUĆI važnost olakšavanja međuljudskih kontakata,

PRIMIVŠI NA ZNANJE da Sporazum funkcionira na zadovoljstvo građana ugovornih stranaka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da definicija kratkotrajnog boravka predviđena Sporazumom (tri mjeseca tijekom razdoblja od šest mjeseci od dana prvog ulaska) nije dovoljno precizna, a posebice da tumačenje pojma „dan prvog ulaska” može izazvati nedoumice i pitanja,

VODEĆI RAČUNA O TOME da su Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uvedene horizontalne izmjene pravne stečevine Europske unije u pogledu viza i granica i da je u toj uredbi kratkotrajni boravak definiran kao boravak od „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”,

UZIMAJUĆI U OBZIR da sustav ulaska/izlaska koji Europska unija treba uspostaviti iziskuje upotrebu jedinstvene i jasne definicije kratkotrajnog boravka primjenjive na sve državljane trećih zemalja,

ŽELEĆI osigurati nesmetan protok putnika na graničnim prijelazima ugovornih stranaka,

POTVRĐUJUĆI da Sporazum obuhvaća državljane svih država članica Europske unije, osim Ujedinjene Kraljevine i Irske,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde i Protokol o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, priložene Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma o izmjeni ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Sporazum se mijenja kako slijedi:

1.

U naslovu i u članku 3. stavku 5., članku 4. stavku 3., članku 6. stavku 1. te članku 8. stavku 7. riječ „Zajednica” zamjenjuje se riječju „Unija”;

2.

U članku 1. riječi „tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci” zamjenjuju se riječima „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”;

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Građani Europske unije mogu boraviti na državnom području Antigve i Barbude najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Državljani Antigve i Barbude mogu boraviti na državnom području država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. To razdoblje izračunava se neovisno o bilo kojem boravku u državi članici koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu.

Državljani Antigve i Barbude mogu boraviti najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na državnom području svake države članice koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu, neovisno o razdoblju boravka izračunanom za državno područje država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu.”;

(c)

u stavku 3. riječi „tri mjeseca” zamjenjuju se riječima „90 dana”;

4.

U članku 8. stavku 4., zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ugovorna stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma odmah obavješćuje drugu ugovornu stranku ako prestanu postojati razlozi za tu suspenziju te ukida tu suspenziju.”.

Članak 2.

Ugovorne stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum o izmjeni u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima te on stupa na snagu prvog dana šestog mjeseca nakon datuma na koji je zadnja stranka obavijestila drugu stranku o okončanju prethodno navedenih postupaka.

Sastavljeno u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Антигуа и Барбуда

Por Antigua y Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

For Antigua og Barbuda

Für Antigua und Barbuda

Antigua ja Barbuda nimel

Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

For Antigua and Barbuda

Pour Antigua-et-Barbuda

Za Antigvu i Barbudu

Per Antigua e Barbuda

Antigvas un Barbudas vārdā –

Antigvos ir Barbudos vardu

Antigua és Barbuda részéről

Għal Antigwa u Barbuda

Voor Antigua en Barbuda

W imieniu Antigui i Barbudy

Por Antígua e Barbuda

Pentru Antigua și Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

Za Antigvo in Barbudo

Antigua ja Barbudan puolesta

För Antigua och Barbuda

Image


(1)  SL L 169, 30.6.2009., str. 3.

(2)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).


ZAJEDNIČKA IZJAVA U VEZI S ISLANDOM, NORVEŠKOM, ŠVICARSKOM I LIHTENŠTAJNOM

Poželjno je da tijela Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, s jedne strane, i Antigve i Barbude, s druge strane, bez odgode izmijene postojeće bilateralne sporazume o ukidanju viza za kratkotrajni boravak u skladu s odredbama ovog Sporazuma o izmjeni.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O TUMAČENJU RAZDOBLJA OD 90 DANA U BILO KOJEM RAZDOBLJU OD 180 DANA

Ugovorne stranke suglasne su da razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, kako je predviđeno člankom 4. Sporazuma, znači neprekidni posjet ili nekoliko uzastopnih posjeta čije ukupno trajanje ne premašuje 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Pojam „bilo koji” podrazumijeva primjenu pomičnog referentnog razdoblja od 180 dana, promatrajući unatrag u odnosu na svaki dan boravka prethodno razdoblje od 180 dana, kako bi se provjerilo poštuje li se i dalje zahtjev boravka od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Među ostalim, to znači da se u slučaju odsutnosti u neprekinutom razdoblju od 90 dana dozvoljava novi boravak u trajanju do 90 dana.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/8


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/76

od 20. prosinca 2018.

o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a) u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je Odlukom 2009/898/EZ (2) sklopilo Sporazum između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (3) („Sporazum”). Sporazumom se građanima Unije i državljanima Barbadosa omogućuje putovanje bez vize na državno područje druge ugovorne stranke na najviše tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci.

(2)

Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) uvedene su horizontalne izmjene pravne stečevine Unije u pogledu viza i granica te je kratkotrajni boravak definiran kao boravak od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

(3)

Potrebno je tu novu definiciju uvrstiti u Sporazum kako bi se u potpunosti uskladio režim Unije u pogledu kratkotrajnog boravka.

(4)

Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila sporazum s Barbadosom kojim se mijenja Sporazum između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak („Sporazum o izmjeni”).

(5)

Sporazum o izmjeni potpisan je u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2084 (5).

(6)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (6); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(7)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (7); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(8)

Sporazum o izmjeni trebalo bi odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma o izmjeni priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 2. Sporazuma o izmjeni (8).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. KÖSTINGER


(1)  Suglasnost dobivena 23. listopada 2018.

(2)  Odluka Vijeća 2009/898/EZ od 30. studenoga 2009. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 321, 8.12.2009., str. 40.).

(3)  SL L 169, 30.6.2009., str. 10.

(4)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).

(5)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2084 od 6. studenoga 2017. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 297, 15.11.2017., str. 3.).

(6)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(7)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(8)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma o izmjeni u Službenom listu Europske unije.


PRILOG

Izjava Unije o stupanju na snagu Uredbe (EU) 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) i državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 stupila je na snagu 29. prosinca 2017.

Stoga će se od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2017/2226 (1) za potrebe Sporazuma državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti smatrati države članice koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska. Razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana izračunavat će se uzimajući u obzir razdoblje boravka u svim državama članicama koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska.


(1)  O datumu početka primjene odlučit će Komisija u skladu s člankom 73. Uredbe (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/11


SPORAZUM

između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane, i

BARBADOS,

s druge strane,

dalje u tekstu zajedno „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (1) (dalje u tekstu „Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. ožujka 2010.,

POTVRĐUJUĆI važnost olakšavanja međuljudskih kontakata,

PRIMIVŠI NA ZNANJE da Sporazum funkcionira na zadovoljstvo građana ugovornih stranaka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da definicija kratkotrajnog boravka predviđena Sporazumom (tri mjeseca tijekom razdoblja od šest mjeseci od dana prvog ulaska) nije dovoljno precizna, a posebice da tumačenje pojma „dan prvog ulaska” može izazvati nedoumice i pitanja,

VODEĆI RAČUNA O TOME da su Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uvedene horizontalne izmjene pravne stečevine Europske unije u pogledu viza i granica i da je u toj uredbi kratkotrajni boravak definiran kao boravak od „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”,

UZIMAJUĆI U OBZIR da sustav ulaska/izlaska koji Europska unija treba uspostaviti iziskuje upotrebu jedinstvene i jasne definicije kratkotrajnog boravka primjenjive na sve državljane trećih zemalja,

ŽELEĆI osigurati nesmetan protok putnika na graničnim prijelazima ugovornih stranaka,

POTVRĐUJUĆI da Sporazum obuhvaća državljane svih država članica Europske unije, osim Ujedinjene Kraljevine i Irske,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde i Protokol o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, priložene Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma o izmjeni ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Sporazum se mijenja kako slijedi:

1.

U naslovu i u članku 3. stavku 5., članku 4. stavku 3., članku 6. stavku 1. te članku 8. stavku 7. riječ „Zajednica” zamjenjuje se riječju „Unija”;

2.

U članku 1. riječi „tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci” zamjenjuju se riječima „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”;

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Građani Europske unije mogu boraviti na državnom području Barbadosa najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Državljani Barbadosa mogu boraviti na državnom području država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. To razdoblje izračunava se neovisno o bilo kojem boravku u državi članici koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu.

Državljani Barbadosa mogu boraviti najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na državnom području svake države članice koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu, neovisno o razdoblju boravka izračunanom za državno područje država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu.”;

(c)

U stavku 3. riječi „tri mjeseca” zamjenjuju se riječima „90 dana”;

4.

U članku 8. stavku 4., zadnja rečenicazamjenjuje se sljedećim:

„Ugovorna stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma odmah obavješćuje drugu ugovornu stranku ako prestanu postojati razlozi za tu suspenziju te ukida tu suspenziju.”.

Članak 2.

Ugovorne stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum o izmjeni u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima te on stupa na snagu prvog dana šestog mjeseca nakon datuma na koji je zadnja stranka obavijestila drugu stranku o okončanju prethodno navedenih postupaka.

Sastavljeno u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Барбадос

Por Barbados

Za Barbados

For Barbados

Für Barbados

Barbadose nimel

Για τα Μπαρμπάντος

For Barbados

Pour la Barbade

Za Barbados

Per le Barbados

Barbadosas vārdā –

Barbadoso vardu

Barbados részéről

Għal Barbados

Voor Barbados

W imieniu Barbadosu

Por Barbados

Pentru Barbados

Za Barbados

Za Barbados

Barbadosin puolesta

För Barbados

Image


(1)  SL L 169, 30.6.2009., str. 10.

(2)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).


ZAJEDNIČKA IZJAVA U VEZI S ISLANDOM, NORVEŠKOM, ŠVICARSKOM I LIHTENŠTAJNOM

Poželjno je da tijela Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, s jedne strane, i Barbadosa, s druge strane, bez odgode izmijene postojeće bilateralne sporazume o ukidanju viza za kratkotrajni boravak u skladu s odredbama ovog Sporazuma o izmjeni.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O TUMAČENJU RAZDOBLJA OD 90 DANA U BILO KOJEM RAZDOBLJU OD 180 DANA

Ugovorne stranke suglasne su da razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, kako je predviđeno člankom 4. Sporazuma, znači neprekidni posjet ili nekoliko uzastopnih posjeta čije ukupno trajanje ne premašuje 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Pojam „bilo koji” podrazumijeva primjenu pomičnog referentnog razdoblja od 180 dana, promatrajući unatrag u odnosu na svaki dan boravka prethodno razdoblje od 180 dana, kako bi se provjerilo poštuje li se i dalje zahtjev boravka od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Među ostalim, to znači da se u slučaju odsutnosti u neprekinutom razdoblju od 90 dana dozvoljava novi boravak u trajanju do 90 dana.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/15


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/77

od 20. prosinca 2018.

o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a) u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je Odlukom 2009/897/EZ (2) sklopilo Sporazum između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (3) („Sporazum”). Sporazumom se građanima Unije i državljanima Zajednice Bahama omogućuje putovanje bez vize na državnoe područje druge ugovorne stranke na najviše tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci.

(2)

Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) uvedene su horizontalne izmjene pravne stečevine Unije u pogledu viza i granica te je kratkotrajni boravak definiran kao boravak od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

(3)

Potrebno je tu novu definiciju uvrstiti u Sporazum kako bi se u potpunosti uskladio režim Unije u pogledu kratkotrajnog boravka.

(4)

Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila sporazum sa Zajednicom Bahama kojim se mijenja Sporazum između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak („Sporazum o izmjeni”).

(5)

Sporazum o izmjeni potpisan je u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2085 (5).

(6)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (6); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(7)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (7); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(8)

Sporazum o izmjeni trebalo bi odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma o izmjeni priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 2. Sporazuma o izmjeni (8).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. KÖSTINGER


(1)  Suglasnost dobivena 23. listopada 2018.

(2)  Odluka Vijeća 2009/897/EZ od 30. studenoga 2009. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 321, 8.12.2009., str. 39.).

(3)  SL L 169, 30.6.2009., str. 24.

(4)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).

(5)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2085 od 6. studenoga 2017. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 297, 15.11.2017., str. 5.).

(6)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(7)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(8)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma o izmjeni u Službenom listu Europske unije.


PRILOG

Izjava Unije o stupanju na snagu Uredbe (EU) 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) i državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 stupila je na snagu 29. prosinca 2017.

Stoga će se od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2017/2226 (1) za potrebe Sporazuma državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti smatrati države članice koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska. Razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana izračunavat će se uzimajući u obzir razdoblje boravka u svim državama članicama koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska.


(1)  O datumu početka primjene odlučit će Komisija u skladu s člankom 73. Uredbe (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/18


SPORAZUM

između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane, i

ZAJEDNICA BAHAMA (dalje u tekstu „Bahami”),

s druge strane,

dalje u tekstu zajedno „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (1) (dalje u tekstu „Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. travnja 2010.,

POTVRĐUJUĆI važnost olakšavanja međuljudskih kontakata,

PRIMIVŠI NA ZNANJE da Sporazum funkcionira na zadovoljstvo građana ugovornih stranaka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da definicija kratkotrajnog boravka predviđena Sporazumom (tri mjeseca tijekom razdoblja od šest mjeseci od dan prvog ulaska) nije dovoljno precizna, a posebice da tumačenje pojma „dan prvog ulaska” može izazvati nedoumice i pitanja,

VODEĆI RAČUNA O TOME da su Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uvedene horizontalne izmjene pravne stečevine Europske unije u pogledu viza i granica i da je u toj uredbi kratkotrajni boravak definiran kao boravak od „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”,

UZIMAJUĆI U OBZIR da sustav ulaska/izlaska koji Europska unija treba uspostaviti iziskuje upotrebu jedinstvene i jasne definicije kratkotrajnog boravka primjenjive na sve državljane trećih zemalja,

ŽELEĆI osigurati nesmetan protok putnika na graničnim prijelazima ugovornih stranaka,

POTVRĐUJUĆI da Sporazum obuhvaća državljane svih država članica Europske unije, osim Ujedinjene Kraljevine i Irske,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde i Protokol o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, priložene Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma o izmjeni ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Sporazum se mijenja kako slijedi:

1.

U naslovu i u članku 3. stavku 5., članku 4. stavku 3., članku 6. stavku 1. te članku 8. stavku 7. riječ „Zajednica” zamjenjuje se riječju „Unija”;

2.

U članku 1. riječi „tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci” zamjenjuju se riječima „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”;

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Građani Europske unije mogu boraviti na državnom području Bahama najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Državljani Bahama mogu boraviti na državnom području država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. To razdoblje izračunava se neovisno o bilo kojem boravku u državi članici koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu.

Državljani Bahama mogu boraviti najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na državnom području svake države članice koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu, neovisno o razdoblju boravka izračunanom za državno područje država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu.”;

(c)

U stavku 3. riječi „tri mjeseca” zamjenjuju se riječima „90 dana”;

4.

U članku 8. stavku 4., zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ugovorna stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma odmah obavješćuje drugu ugovornu stranku ako prestanu postojati razlozi za tu suspenziju te ukida tu suspenziju.”.

Članak 2.

Ugovorne stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum o izmjeni u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima te on stupa na snagu prvog dana šestog mjeseca nakon datuma na koji je zadnja stranka obavijestila drugu stranku o okončanju prethodno navedenih postupaka.

Sastavljeno u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of the Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών

For the Commonwealth of the Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Za Zajednicu Bahama

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā —

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  SL L 169, 30.6.2009., str. 24.

(2)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).


ZAJEDNIČKA IZJAVA U VEZI S ISLANDOM, NORVEŠKOM, ŠVICARSKOM I LIHTENŠTAJNOM

Poželjno je da tijela Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, s jedne strane, i Bahama, s druge strane, bez odgode izmijene postojeće bilateralne sporazume o ukidanju viza za kratkotrajni boravak u skladu s odredbama ovog Sporazuma o izmjeni.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O TUMAČENJU RAZDOBLJA OD 90 DANA U BILO KOJEM RAZDOBLJU OD 180 DANA

Ugovorne stranke suglasne su da razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, kako je predviđeno člankom 4. Sporazuma, znači neprekidni posjet ili nekoliko uzastopnih posjeta čije ukupno trajanje ne premašuje 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Pojam „bilo koji” podrazumijeva primjenu pomičnog referentnog razdoblja od 180 dana, promatrajući unatrag u odnosu na svaki dan boravka prethodno razdoblje od 180 dana, kako bi se provjerilo poštuje li se i dalje zahtjev boravka od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Među ostalim, to znači da se u slučaju odsutnosti u neprekinutom razdoblju od 90 dana dozvoljava novi boravak u trajanju do 90 dana.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/22


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/78

od 20. prosinca 2018.

o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a) u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je Odlukom 2009/899/EZ (2) sklopilo Sporazum između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (3) („Sporazum”). Sporazumom se građanima Unije i državljanima Republike Mauricijusa omogućuje putovanje bez vize na državno područje druge ugovorne stranke na najviše tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci.

(2)

Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) uvedene su horizontalne izmjene pravne stečevine Unije u pogledu viza i granica te je kratkotrajni boravak definiran kao boravak od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

(3)

Potrebno je tu novu definiciju uvrstiti u Sporazum kako bi se u potpunosti uskladio režim Unije u pogledu kratkotrajnog boravka.

(4)

Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila sporazum s Republikom Mauricijusom kojim se mijenja Sporazum između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak („Sporazum o izmjeni”).

(5)

Sporazum o izmjeni potpisan je u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2087 (5).

(6)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (6); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(7)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (7); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(8)

Sporazum o izmjeni trebalo bi odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma o izmjeni priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 2. Sporazuma o izmjeni (8).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. KÖSTINGER


(1)  Suglasnost dobivena 23. listopada 2018.

(2)  Odluka Vijeća 2009/899/EZ od 30. studenoga 2009. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 321, 8.12.2009., str. 41.).

(3)  SL L 169, 30.6.2009., str. 17.

(4)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).

(5)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2087 od 6. studenoga 2017. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 297, 15.11.2017., str. 9.).

(6)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(7)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(8)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma o izmjeni u Službenom listu Europske unije.


PRILOG

Izjava Unije o stupanju na snagu Uredbe (EU) 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) i državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 stupila je na snagu 29. prosinca 2017.

Stoga će se od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2017/2226 (1) za potrebe Sporazuma državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti smatrati države članice koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska. Razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana izračunavat će se uzimajući u obzir razdoblje boravka u svim državama članicama koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska.


(1)  O datumu početka primjene odlučit će Komisija u skladu s člankom 73. Uredbe (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/25


SPORAZUM

između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane, i

REPUBLIKA MAURICIJUS (dalje u tekstu „Mauricijus”),

s druge strane,

dalje u tekstu zajedno „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (1) (dalje u tekstu „Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. ožujka 2010.,

POTVRĐUJUĆI važnost olakšavanja međuljudskih kontakata,

PRIMIVŠI NA ZNANJE da Sporazum funkcionira na zadovoljstvo građana ugovornih stranaka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da definicija kratkotrajnog boravka predviđena Sporazumom (tri mjeseca tijekom razdoblju od šest mjeseci od dana prvog ulaska) nije dovoljno precizna, a posebice da tumačenje pojma „dan prvog ulaska” može izazvati nedoumice i pitanja,

VODEĆI RAČUNA O TOME da su Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uvedene horizontalne izmjene pravne stečevine EU-a u pogledu viza i granica i da je u toj uredbi kratkotrajni boravak definiran kao boravak od „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”,

UZIMAJUĆI U OBZIR da sustav ulaska/izlaska koji Europska unija treba uspostaviti iziskuje upotrebu jedinstvene i jasne definicije kratkotrajnog boravka primjenjive na sve državljane trećih zemalja,

ŽELEĆI osigurati nesmetan protok putnika na graničnim prijelazima ugovornih stranaka,

POTVRĐUJUĆI da Sporazum obuhvaća državljane svih država članica Europske unije, osim Ujedinjene Kraljevine i Irske,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde i Protokol o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, priložene Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma o izmjeni ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Sporazum se mijenja kako slijedi:

1.

U naslovu i u članku 3. stavku 5., članku 4. stavku 3., članku 6. stavku 1. te članku 8. stavku 7. riječ „Zajednica” zamjenjuje se riječju „Unija”;

2.

U članku 1. riječi „tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci” zamjenjuju se riječima „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”;

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Građani Europske unije mogu boraviti na državnom području Mauricijusa najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Državljani Mauricijusa mogu boraviti na državnom području država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. To razdoblje izračunava se neovisno o bilo kojem boravku u državi članici koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu.

Državljani Mauricijusa mogu boraviti najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na državnom području svake države članice koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu, neovisno o razdoblju boravka izračunanom za državno područje država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu.”;

(c)

u stavku 3. riječi „tri mjeseca” zamjenjuju se riječima „90 dana”;

4.

U članku 8. stavku 4., zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ugovorna stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma odmah obavješćuje drugu ugovornu stranku ako prestanu postojati razlozi za tu suspenziju te ukida tu suspenziju.”.

Članak 2.

Ugovorne stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum o izmjeni u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima te on stupa na snagu prvog dana šestog mjeseca nakon datuma na koji je zadnja stranka obavijestila drugu stranku o okončanju prethodno navedenih postupaka.

Sastavljeno u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Za Republiku Mauricijus

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Republikas vārdā —

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Mauritius

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


(1)  SL L 169, 30.6.2009., str. 17.

(2)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).


ZAJEDNIČKA IZJAVA U VEZI S ISLANDOM, NORVEŠKOM, ŠVICARSKOM I LIHTENŠTAJNOM

Poželjno je da tijela Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, s jedne strane, i Mauricijusa, s druge strane, bez odgode izmijene postojeće bilateralne sporazume o ukidanju viza za kratkotrajni boravak u skladu s odredbama ovog Sporazuma o izmjeni.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O TUMAČENJU RAZDOBLJA OD 90 DANA U BILO KOJEM RAZDOBLJU OD 180 DANA

Ugovorne stranke suglasne su da razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, kako je predviđeno člankom 4. Sporazuma, znači neprekidni posjet ili nekoliko uzastopnih posjeta čije ukupno trajanje ne premašuje 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Pojam „bilo koji” podrazumijeva primjenu pomičnog referentnog razdoblja od 180 dana, promatrajući unatrag u odnosu na svaki dan boravka prethodno razdoblje od 180 dana, kako bi se provjerilo poštuje li se i dalje zahtjev boravka od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Među ostalim, to znači da se u slučaju odsutnosti u neprekinutom razdoblju od 90 dana dozvoljava novi boravak u trajanju do 90 dana.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/29


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/79

od 20. prosinca 2018.

o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a) u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je Odlukom 2009/900/EZ (2) sklopilo Sporazum između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (3) („Sporazum”). Sporazumom se građanima Unije i državljanima Republike Sejšela omogućuje putovanje bez vize na državno područje druge ugovorne stranke na najviše tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci.

(2)

Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) uvedene su horizontalne izmjene pravne stečevine Unije u pogledu viza i granica te je kratkotrajni boravak definiran kao boravak od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

(3)

Potrebno je tu novu definiciju uvrstiti u Sporazum kako bi se u potpunosti uskladio režim Unije u pogledu kratkotrajnog boravka.

(4)

Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila sporazum s Republikom Sejšelima kojim se mijenja Sporazum između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak („Sporazum o izmjeni”).

(5)

Sporazum o izmjeni potpisan je u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2088 (5).

(6)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (6); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(7)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (7); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(8)

Sporazum o izmjeni trebalo bi odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma o izmjeni priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 2. Sporazuma o izmjeni (8).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. KÖSTINGER


(1)  Suglasnost dobivena 23. listopada 2018.

(2)  Odluka Vijeća 2009/900/EZ od 30. studenoga 2009. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 321, 8.12.2009., str. 42.).

(3)  SL L 169, 30.6.2009., str. 31.

(4)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).

(5)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2088 od 6. studenoga 2017. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 297, 15.11.2017., str. 11.).

(6)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(7)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(8)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma o izmjeni u Službenom listu Europske unije.


PRILOG

Izjava Unije o stupanju na snagu Uredbe (EU) 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) i državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 stupila je na snagu 29. prosinca 2017.

Stoga će se od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2017/2226 (1) za potrebe Sporazuma državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti smatrati države članice koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska. Razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana izračunavat će se uzimajući u obzir razdoblje boravka u svim državama članicama koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska.


(1)  O datumu početka primjene odlučit će Komisija u skladu s člankom 73. Uredbe (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/32


SPORAZUM

između Eeuropske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane, i

REPUBLIKA SEJŠELI (dalje u tekstu „Sejšeli”),

s druge strane,

dalje u tekstu zajedno „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (1) (dalje u tekstu „Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010.,

POTVRĐUJUĆI važnost olakšavanja međuljudskih kontakata,

PRIMIVŠI NA ZNANJE da Sporazum funkcionira na zadovoljstvo građana ugovornih stranaka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da definicija kratkotrajnog boravka predviđena u Sporazumom (tri mjeseca tijekom razdoblja od šest mjeseci od dana prvog ulaska) nije dovoljno precizna, a posebice da tumačenje pojma „dan prvog ulaska” može izazvati nedoumice i pitanja,

VODEĆI RAČUNA O TOME da su Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uvedene horizontalne izmjene pravne stečevine EU-a u pogledu viza i granica i da je u toj uredbi kratkotrajni boravak definiran kao boravak od „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”,

UZIMAJUĆI U OBZIR da sustav ulaska/izlaska koji Europska unija treba uspostaviti iziskuje upotrebu jedinstvene i jasne definicije kratkotrajnog boravka primjenjive na sve državljane trećih zemalja,

ŽELEĆI osigurati nesmetan protok putnika na graničnim prijelazima ugovornih stranaka,

POTVRĐUJUĆI da Sporazum obuhvaća državljane svih država članica Europske unije, osim Ujedinjene Kraljevine i Irske,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde i Protokol o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, priložene Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma o izmjeni ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Sporazum se mijenja kako slijedi:

1.

U naslovu i u članku 3. stavku 5., članku 4. stavku 3., članku 6. stavku 1. te članku 8. stavku 7. riječ „Zajednica” zamjenjuje se riječju „Unija”;

2.

U članku 1. riječi „tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci” zamjenjuju se riječima „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”;

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Građani Europske unije mogu boraviti na državnom području Sejšela najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Državljani Sejšela mogu boraviti na državnom području država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. To razdoblje izračunava se neovisno o bilo kojem boravku u državi članici koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu.

Državljani Sejšela mogu boraviti najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na državnom području svake države članice koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu, neovisno o razdoblju boravka izračunanom za državno područje država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu.”;

(c)

U stavku 3. riječi „tri mjeseca” zamjenjuju se riječima „90 dana”;

4.

U članku 8. stavku 4., zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ugovorna stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma odmah obavješćuje drugu ugovornu stranku ako prestanu postojati razlozi za tu suspenziju te ukida tu suspenziju.”.

Članak 2.

Ugovorne stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum o izmjeni u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima te on stupa na snagu prvog dana šestog mjeseca nakon datuma na koji je zadnja stranka obavijestila drugu stranku o okončanju prethodno navedenih postupaka.

Sastavljeno u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Für die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


(1)  SL L 169, 30.6.2009., str. 31.

(2)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).


ZAJEDNIČKA IZJAVA U VEZI S ISLANDOM, NORVEŠKOM, ŠVICARSKOM I LIHTENŠTAJNOM

Poželjno je da tijela Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, s jedne strane, i Sejšela, s druge strane, bez odgode izmijene postojeće bilateralne sporazume o ukidanju viza za kratkotrajni boravak u skladu s odredbama ovog Sporazuma o izmjeni.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O TUMAČENJU RAZDOBLJA OD 90 DANA U BILO KOJEM RAZDOBLJU OD 180 DANA

Ugovorne stranke suglasne su da razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, kako je predviđeno člankom 4. Sporazuma, znači neprekidni posjet ili nekoliko uzastopnih posjeta čije ukupno trajanje ne premašuje 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Pojam „bilo koji” podrazumijeva primjenu pomičnog referentnog razdoblja od 180 dana, promatrajući unatrag u odnosu na svaki dan boravka prethodno razdoblje od 180 dana, kako bi se provjerilo poštuje li se i dalje zahtjev boravka od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Među ostalim, to znači da se u slučaju odsutnosti u neprekinutom razdoblju od 90 dana dozvoljava novi boravak u trajanju do 90 dana.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/36


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/80

od 20. prosinca 2018.

o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a) u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je Odlukom 2009/901/EZ (2) sklopilo Sporazum između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (3) („Sporazum”). Sporazumom se građanima Unije i državljanima Federacije Svetog Kristofora i Nevisa omogućuje putovanje bez vize na državno područje druge ugovorne stranke na najviše tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci.

(2)

Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) uvedene su horizontalne izmjene pravne stečevine Unije u pogledu viza i granica te je kratkotrajni boravak definiran kao boravak od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

(3)

Potrebno je tu novu definiciju uvrstiti u Sporazum kako bi se u potpunosti uskladio režim Unije u pogledu kratkotrajnog boravka.

(4)

Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila sporazum s Federacijom Svetog Kristofora i Nevisa kojim se mijenja Sporazum između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak („Sporazum o izmjeni”).

(5)

Sporazum o izmjeni potpisan je u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2017/2086 (5).

(6)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (6); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(7)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (7); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(8)

Sporazum o izmjeni trebalo bi odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma o izmjeni priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 2. Sporazuma o izmjeni (8).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. KÖSTINGER


(1)  Suglasnost dobivena 23. listopada 2018..

(2)  Odluka Vijeća 2009/901/EZ od 30. studenoga 2009. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 321, 8.12.2009., str. 43.).

(3)  SL L 169, 30.6.2009., str. 38.

(4)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).

(5)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2086 od 6. studenoga 2017. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Federacije Svetoga Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (SL L 297, 15.11.2017., str. 7.).

(6)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(7)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(8)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma o izmjeni u Službenom listu Europske unije.


PRILOG

Izjava Unije o stupanju na snagu Uredbe (EU) 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) i državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 stupila je na snagu 29. prosinca 2017.

Stoga će se od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2017/2226 (1) za potrebe Sporazuma državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu primjenjuju u cijelosti smatrati države članice koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska. Razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana izračunavat će se uzimajući u obzir razdoblje boravka u svim državama članicama koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska.


(1)  O datumu početka primjene odlučit će Komisija u skladu s člankom 73. Uredbe (EU) 2017/2226.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/39


SPORAZUM

između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane, i

FEDERACIJA SVETOG KRISTOFORA I NEVISA (dalje u tekstu „Sveti Kristofor i Nevis”),

s druge strane,

dalje u tekstu zajedno „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (1) (dalje u tekstu „Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2015.,

POTVRĐUJUĆI važnost olakšavanja međuljudskih kontakata,

PRIMIVŠI NA ZNANJE da Sporazum funkcionira na zadovoljstvo građana ugovornih stranaka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da definicija kratkotrajnog boravka predviđena Sporazumom (tri mjeseca tijekom razdoblja od šest mjeseci od dana prvog ulaska) nije dovoljno precizna, a posebice da tumačenje pojma „dan prvog ulaska” može izazvati nedoumice i pitanja,

VODEĆI RAČUNA O TOME da su Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uvedene horizontalne izmjene pravne stečevine Europske unije u pogledu viza i granica i da je u toj uredbi kratkotrajni boravak definiran kao boravak od „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”,

UZIMAJUĆI U OBZIR da sustav ulaska/izlaska koji Europska unija treba uspostaviti iziskuje upotrebu jedinstvene i jasne definicije kratkotrajnog boravka primjenjive na sve državljane trećih zemalja,

ŽELEĆI osigurati nesmetan protok putnika na graničnim prijelazima ugovornih stranaka,

POTVRĐUJUĆI da Sporazum obuhvaća državljane svih država članica Europske unije, osim Ujedinjene Kraljevine i Irske,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde i Protokol o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, priložene Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Sporazum se mijenja kako slijedi:

1.

U naslovu i u članku 3. stavku 5., članku 4. stavku 3., članku 6. stavku 1. te članku 8. stavku 7. riječ „Zajednica” zamjenjuje se riječju „Unija”;

2.

U članku 1. riječi „tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci” zamjenjuju se riječima „90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana”;

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Građani Europske unije mogu boraviti na državnom području Svetog Kristofora i Nevisa najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Državljani Svetog Kristofora i Nevisa mogu boraviti na državnom području država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. To razdoblje izračunava se neovisno o bilo kojem boravku u državi članici koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu.

Državljani Svetog Kristofora i Nevisa mogu boraviti najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na državnom području svake države članice koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu, neovisno o razdoblju boravka izračunanom za državno područje država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu.”;

(c)

U stavku 3. riječi „tri mjeseca” zamjenjuju se riječima „90 dana”;

4.

U članku 8. stavku 4. zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ugovorna stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma odmah obavješćuje drugu ugovornu stranku ako prestanu postojati razlozi za tu suspenziju te ukida tu suspenziju.”.

Članak 2.

Ugovorne stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum o izmjeni u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima te on stupa na snagu prvog dana šestog mjeseca nakon datuma na koji je zadnja stranka obavijestila drugu stranku o okončanju prethodno navedenih postupaka.

Sastavljeno u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Федерация Сейнт Китс и Невис

Por la Federación de San Cristóbal y Nieves

Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis

For Føderationen Saint Kitts og Nevis

Für die Föderation St. Kitts und Nevis

Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni nimel

Για την Ομοσπονδία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis

Za Federaciju Svetog Kristofora i Nevisa

Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā —

Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu

Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről

Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis

Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis

W imieniu Federacji Saint Kitts i Nevis

Pela Federação de São Cristóvão e Neves

Pentru Federația Saint Kitts și Nevis

Za Federáciu Svätého Krištofa a Nevisu

Za Federacijo Saint Kitts in Nevis

Saint Kitts ja Nevisin federaation puolesta

För Federationen Saint Kitts och Nevis

Image


(1)  SL L 169, 30.6.2009., str. 38.

(2)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).


ZAJEDNIČKA IZJAVA U VEZI S ISLANDOM, NORVEŠKOM, ŠVICARSKOM I LIHTENŠTAJNOM

Poželjno je da tijela Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, s jedne strane, i Svetog Kristofora i Nevisa, s druge strane, bez odgode izmijene postojeće bilateralne sporazume o ukidanju viza za kratkotrajni boravak u skladu s odredbama ovog Sporazuma o izmjeni.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O TUMAČENJU RAZDOBLJA OD 90 DANA U BILO KOJEM RAZDOBLJU OD 180 DANA

Ugovorne stranke suglasne su da razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, kako je predviđeno člankom 4. Sporazuma, znači neprekidni posjet ili nekoliko uzastopnih posjeta čije ukupno trajanje ne premašuje 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Pojam „bilo koji” podrazumijeva primjenu pomičnog referentnog razdoblja od 180 dana, promatrajući unatrag u odnosu na svaki dan boravka prethodno razdoblje od 180 dana, kako bi se provjerilo poštuje li se i dalje zahtjev boravka od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Među ostalim, to znači da se u slučaju odsutnosti u neprekinutom razdoblju od 90 dana dozvoljava novi boravak u trajanju do 90 dana.


ODLUKE

21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/43


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/81

od 17. siječnja 2019.

o izmjeni Priloga I. Provedbenoj odluci (EU) 2016/2008 o mjerama nadzora zdravlja životinja u pogledu bolesti kvrgave kože u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 102)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/119/EEZ od 17. prosinca 1992. o uvođenju općih mjera Zajednice za suzbijanje određenih bolesti životinja i posebnih mjera koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja (3), a posebno njezin članak 14. stavak 2., članak 19. stavak 1. točku (a), članak 19. stavak 3. točku (a) i članak 19. stavke 4. i 6.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (4), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Direktivom 92/119/EEZ utvrđuju se opće mjere nadzora koje se primjenjuju u slučaju pojave određenih bolesti životinja, uključujući bolest kvrgave kože. Te mjere nadzora uključuju uspostavljanje zaraženih i ugroženih područja oko zaraženog gospodarstva, a njima se predviđa i hitno cijepljenje u slučaju pojave bolesti kvrgave kože kao dodatak drugim mjerama nadzora.

(2)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/2008 (5) utvrđuju se mjere nadzora zdravlja životinja koje se poduzimaju u pogledu izbijanja bolesti kvrgave kože u državama članicama ili njihovim dijelovima navedenima u njezinu Prilogu I., uključujući minimalne zahtjeve za programe cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože koje države članice podnose Komisiji na odobrenje. Provedbenom odlukom (EU) 2016/2008 „zaražena područja” definiraju se kao dio područja države članice naveden u njezinu Prilogu I. dijelu II., koji uključuje područje na kojem je potvrđena bolest kvrgave kože te sva zaražena i ugrožena područja uspostavljena u skladu s Direktivom 92/119/EEZ i na kojem se cijepljenje protiv bolesti kvrgave kože može provesti nakon što se odobre programi cijepljenja. Nadalje, u predmetnoj odluci „slobodna područja na kojima je obavljeno cijepljenje” definiraju se kao dio područja države članice naveden u dijelu I. tog Priloga koji uključuje područjâ izvan zaraženih područja i na kojima se cijepljenje protiv bolesti kvrgave kože provodi nakon što se odobre programi cijepljenja.

(3)

Bolest kvrgave kože prvi put je potvrđena u kolovozu 2015. u Grčkoj. U 2016. zabilježeni su slučajevi bolesti kvrgave kože u Bugarskoj i dodatni slučajevi u Grčkoj, a bolest se pojavila i u nekoliko susjednih trećih zemalja. U 2017. bolest kvrgave kože u jugoistočnoj Europi bila je manje prisutna, odnosno u većim razmjerima bolest se ponovno pojavila u Albaniji, a zabilježeno je nekoliko dodatnih povremenih izbijanja u Grčkoj i bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji.

(4)

U 2018. epidemiološka situacija u pogledu bolesti kvrgave kože poboljšala se i nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti kvrgave kože ni u jednoj državi članici ni susjednoj trećoj zemlji u jugoistočnoj Europi, osim Turske.

(5)

Kao odgovor na izbijanje bolesti kvrgave kože pogođene države članice, odnosno Grčka i Bugarska, te pogođene susjedne treće zemlje provele su programe masovnog cijepljenja svojih živih goveda i divljih preživača u zatočeništvu. Program masovnog cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože kao preventivnu mjeru zbog epidemiološke situacije u susjednim državama članicama i trećim zemljama provela je u 2016. i 2017. i Hrvatska, u kojoj se bolest kvrgave kože još nije pojavila. Komisija je programe cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože u Grčkoj, Bugarskoj i Hrvatskoj odobrila u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/2009 (6).

(6)

Od prvog pojavljivanja bolesti kvrgave kože u kontinentalnoj Europi Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izdala je Hitnu preporuku o bolesti kvrgave kože, donesenu 29. srpnja 2016. (7), i tri izvješća, odnosno „Bolest kvrgave kože: I. Prikupljanje i analiza podataka”, odobreno 27. ožujka 2017. (8), „Bolest kvrgave kože: II. Prikupljanje i analiza podataka”, odobreno 29. siječnja 2018. (9), i „Bolest kvrgave kože: znanstvena i tehnička pomoć u aktivnostima nadzora”, odobreno 28. rujna 2018. (10) Sve te znanstvene ocjene upućuju na to da se akcijama masovnog cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože, ako se one propisno provode, bolest stavlja pod nadzor i time sprječava novo izbijanje bolesti.

(7)

Masovno cijepljenje protiv bolesti kvrgave kože nastavilo se u 2018. u svim državama članicama i susjednim trećim zemljama jugoistočne Europe koje su bile pogođene bolešću kvrgave kože.

(8)

Hrvatska je početkom 2018. obustavila cijepljenje protiv bolesti kvrgave kože s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju u toj državi članici i susjednim trećim zemljama. Umjesto toga počela je provoditi program nadziranja bolesti kvrgave kože koji je odobrila Komisija. Taj program obuhvaća kliničko, virološko i serološko nadziranje, a osobita pozornost posvećuje se područjima visokog rizika, koja se nalaze u blizini država članica i susjednih trećih zemalja u kojima su zadnjih godina prijavljeni slučajevi izbijanja bolesti kvrgave kože.

(9)

U skladu s člankom 11.9.4. Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) u slučaju preventivnog cijepljenja koje se u državi ili zoni u kojoj nema bolesti kvrgave kože provodi kao odgovor na prijetnju, ali bez pojave slučajeva bolesti kvrgave kože, status područja slobodnog od bolesti može se ponovno steći osam mjeseci nakon posljednjeg cijepljenja ako je provedeno kliničko, virološko i serološko nadziranje u skladu s člankom 11.9.15. tog kodeksa.

(10)

Prema izvješću koje je Hrvatska dostavila Komisiji 13. listopada 2018. rezultati kliničkog, virološkog i serološkog nadziranja pokazuju da nema dokaza o prisutnosti bolesti kvrgave kože na njezinu državnom području. To znači da, zbog nepojavljivanja slučajeva bolesti kvrgave kože i s obzirom na to da je prošlo više od osam mjeseci od posljednjeg cijepljenja protiv te bolesti, Hrvatska ispunjava sve zahtjeve OIE-a za status područja slobodnog od bolesti za bolest kvrgave kože. Stoga je primjereno ukinuti ograničenja u vezi s cijepljenjem protiv bolesti kvrgave kože u toj državi članici.

(11)

Kao rezultat toga unos za Hrvatsku trebalo bi izbrisati s popisa država članica koje imaju „slobodna područja na kojima je obavljeno cijepljenje” u Prilogu I. Provedbenoj odluci (EU) 2016/2008.

(12)

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2016/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2016/2008 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. siječnja 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 62, 15.3.1993., str. 69.

(4)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2008 od 15. studenoga 2016. o mjerama nadzora zdravlja životinja u pogledu bolesti kvrgave kože u određenim državama članicama (SL L 310, 17.11.2016., str. 51.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2009 оd 15. studenoga 2016. o odobravanju programa cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože koje podnose države članice (SL L 310, 17.11.2016., str. 66.).

(7)  EFSA Journal 2016.; 14(8):4573.

(8)  EFSA Journal 2017.; 15(4):4773.

(9)  EFSA Journal 2018.; 16(2):5176.

(10)  EFSA Journal 2018.; 16(10):5452.


PRILOG

„PRILOG I.

DIO I.

Slobodna područja na kojima je obavljeno cijepljenje

1.   Bugarska

A

Sljedeće pokrajine u Bugarskoj:

pokrajina Burgas,

pokrajina Varna,

pokrajina Dobrič,

pokrajina Razgrad,

pokrajina Silistra,

pokrajina Ruse,

pokrajina Pleven.

B

Sljedeće općine u Bugarskoj:

općine Opaka, Popovo i Antonovo u pokrajini Trgovište,

općine Šumen, Kaspičan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venec i Hitrino u pokrajini Šumen,

općine Svištov, Polski Trambeš i Stražica u pokrajini Veliko Trnovo.

2.   Grčka

Sljedeće regije u Grčkoj:

regija Jonski otoci osim regionalne jedinice Kerkyra,

regija Sjeverni egejski otoci osim regionalne jedinice Limnos,

regija Južni egejski otoci,

regija Kreta.

DIO II.

Zaražena područja

1.   Grčka

A

Sljedeće regije u Grčkoj:

regija Atika,

regija središnja Grčka,

regija središnja Makedonija,

regija istočna Makedonija i Tracija,

regija Epir,

regija Peloponez,

regija Tesalija,

regija zapadna Grčka,

regija zapadna Makedonija.

B

Sljedeće regionalne jedinice u Grčkoj:

regionalna jedinica Limnos,

regionalna jedinica Kerkyra.

2.   Bugarska

Cijelo državno područje Bugarske osim područja navedenih u dijelu I.


21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/48


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/82

od 17. siječnja 2019.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/2009 kojom se odobravaju programi cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože koje podnose države članice

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 105)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, hrvatskom i grčkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Unije s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/119/EEZ od 17. prosinca 1992. o uvođenju općih mjera Zajednice za suzbijanje određenih bolesti životinja i posebnih mjera koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja (3), a posebno njezin članak 19. stavak 1. točku (a), članak 19. stavak 3. točku (a) i članak 19. stavak 6.,

budući da:

(1)

Direktivom 92/119/EEZ utvrđuju se opće mjere nadzora koje se primjenjuju u slučaju pojave određenih bolesti životinja, uključujući bolest kvrgave kože. Te mjere nadzora uključuju uspostavljanje zaraženih i ugroženih područja oko zaraženog gospodarstva, a njima se predviđa i hitno cijepljenje u slučaju pojave bolesti kvrgave kože kao dodatak drugim mjerama nadzora.

(2)

Bolest kvrgave kože prvi put je potvrđena u kolovozu 2015. u Grčkoj. U 2016. zabilježeni su slučajevi bolesti kvrgave kože u Bugarskoj i dodatni slučajevi u Grčkoj, a bolest se pojavila i u nekoliko susjednih trećih zemalja. U 2017. bolest kvrgave kože u jugoistočnoj Europi bila je manje prisutna, odnosno u većim razmjerima bolest se ponovno pojavila u Albaniji, a zabilježeno je nekoliko dodatnih povremenih izbijanja u Grčkoj i bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji.

(3)

Kao odgovor na izbijanje bolesti kvrgave kože pogođene države članice, odnosno Grčka i Bugarska, te pogođene susjedne treće zemlje provele su programe masovnog cijepljenja svojih živih goveda i divljih preživača u zatočeništvu. Program masovnog cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože kao preventivnu mjeru zbog epidemiološke situacije u susjednim državama članicama i trećim zemljama provela je u 2016. i 2017. i Hrvatska, u kojoj se bolest kvrgave kože još nije pojavila. Komisija je na temelju Provedbene odluke Komisije (EU) 2016/2009 (4) odobrila programe cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože u Grčkoj, Bugarskoj i Hrvatskoj, a te tri države članice navedene su u Prilogu tom aktu kao države s odobrenim programima cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože.

(4)

U 2018. epidemiološka situacija u pogledu bolesti kvrgave kože dodatno se poboljšala i nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti kvrgave kože ni u jednoj državi članici ni susjednoj trećoj zemlji u jugoistočnoj Europi, osim Turske. Tijekom te godine sve države članice i susjedne treće zemlje jugoistočne Europe na koje je utjecala bolest kvrgave kože nastavile su s masovnim cijepljenjem protiv bolesti kvrgave kože.

(5)

Hrvatska je početkom 2018. obustavila cijepljenje protiv bolesti kvrgave kože s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju u toj državi članici i susjednim zemljama. Umjesto toga započela je s provedbom programa nadziranja bolesti kvrgave kože koji je odobrila Komisija. Taj program nadziranja obuhvaća kliničko, virološko i serološko nadziranje, a osobita pozornost posvećuje se područjima visokog rizika, koja se nalaze u blizini država članica i susjednih trećih zemalja u kojima su zadnjih godina prijavljeni slučajevi izbijanja bolesti kvrgave kože. Prema izvješću koje je Hrvatska dostavila Komisiji 13. listopada 2018. rezultati kliničkog, virološkog i serološkog nadziranja upućuju na to da nema dokaza o prisutnosti bolesti kvrgave kože na njezinu državnom području.

(6)

Stoga Hrvatska više ne bi trebala biti uvrštena na popis država članica s odobrenim programima cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože jer se cijepljenje protiv bolesti kvrgave kože u toj državi članici više ne provodi.

(7)

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2016/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2016/2009 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Bugarskoj, Helenskoj Republici i Republici Hrvatskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. siječnja 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 62, 15.3.1993., str. 69.

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2009 оd 15. studenoga 2016. o odobravanju programa cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože koje podnose države članice (SL L 310, 17.11.2016., str. 66.).


PRILOG

„PRILOG

Program cijepljenja koji je dostavila Grčka.

Program cijepljenja koji je dostavila Bugarska.


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 18/51


ODLUKA br. 1/2018 VIJEĆA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE

od 4. prosinca 2018.

u vezi s prelaskom u drugu fazu pridruživanja između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane, na temelju članka 5. stavka 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju [2019/83]

VIJEĆE ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE,

uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane (1) („Sporazum”), a posebno njegov članak 5. stavak 3.,

budući da:

(1)

Člankom 5. stavkom 1. Sporazuma predviđa se prijelazno razdoblje od najviše deset godina, koje je podijeljeno u dvije uzastopne faze.

(2)

Prva faza započela je 1. travnja 2004. što je bio datum stupanja na snagu Sporazuma.

(3)

Člankom 5. stavkom 3. Sporazuma nadalje se predviđa da Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje treba ocijeniti učinjen napredak i odlučiti o prelasku u drugu fazu te njezinu trajanju, kao i o unošenju mogućih izmjena u pogledu sadržaja odredbi kojima se uređuje druga faza.

(4)

Stranke su odlučne poštovati obveze povezane s prelaskom u drugu fazu pridruživanja.

(5)

Bivša jugoslavenska republika Makedonija poduzela je mjere koje su potrebne kako bi osigurala usklađenost sa svim obvezama koje proizlaze iz prelaska u drugu fazu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prelazak u drugu fazu pridruživanja između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane, u skladu s člankom 5. stavkom 3. Sporazuma počinje proizvoditi učinke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2018.

Za Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje

Predsjednik


(1)  SL L 84, 20.3.2004., str. 13.


 

Image

Image

Image