ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 327

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
21. prosinca 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2033 оd 18. listopada 2018. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021.

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2034 оd 18. listopada 2018. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021.

8

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2035 оd 18. listopada 2018. o utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru za razdoblje 2019.–2021.

17

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2036 оd 18. listopada 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru

27

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/2037 оd 17. prosinca 2018. o zabrani ribolova haringe u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama 5b, 6b i 6aN za plovila koja plove pod zastavom Francuske

41

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/2038 оd 17. prosinca 2018. o zabrani ribolova ugljenara u norveškim vodama u zonama 1 i 2 za plovila koja plove pod zastavom Francuske

44

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/2039 оd 17. prosinca 2018. o zabrani ribolova manjića u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama 1 i 2 za plovila koja plove pod zastavom Francuske

46

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/2040 оd 17. prosinca 2018. o zabrani ribolova tunja dugokrilca sjevernog u Atlantskom oceanu sjeverno od 5° S za plovila koja plove pod zastavom Francuske

48

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2041 оd 17. prosinca 2018. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

50

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2042 оd 18. prosinca 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1152 radi objašnjenja uvjeta ispitivanja WLTP-om i omogućivanja praćenja podataka o homologaciji ( 1 )

53

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2043 оd 18. prosinca 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 radi objašnjenja uvjeta ispitivanja WLTP-om i omogućivanja praćenja podataka o homologaciji ( 1 )

58

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2044 оd 19. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

63

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2045 оd 19. prosinca 2018. o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8239)  ( 1 )

65

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2046 оd 19. prosinca 2018. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ili se sastoje ili su proizvedeni od njega, i genetski modificirani kukuruz u kojem se kombiniraju dvije, tri ili četiri od pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 i 59122, i o stavljanju izvan snage Odluke 2011/366/EU (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8238)  ( 1 )

70

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2047 оd 20. prosinca 2018. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na burze u Švicarskoj u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

77

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2048 оd 20. prosinca 2018. o usklađenoj normi za internetske stranice i mobilne aplikacije izrađenoj za potrebe Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća

84

 

*

Odluka (EU) 2018/2049 Europske središnje banke od 12. prosinca 2018. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2019. (ESB/2018/35)

87

 

 

PREPORUKE

 

*

Preporuka Komisije (EU) 2018/2050 оd 19. prosinca 2018. o usklađivanju područja primjene i uvjeta za izdavanje općih dozvola za transfer radi prikaza i ispitivanja iz članka 5. stavka 2. točke (c) Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8598)  ( 1 )

89

 

*

Preporuka Komisije (EU) 2018/2051 оd 19. prosinca 2018. o usklađivanju područja primjene i uvjeta za izdavanje općih dozvola za transfer radi popravka i održavanja iz članka 5. stavka 2. točke (d) Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8610)  ( 1 )

94

 

*

Preporuka Komisije (EU) 2018/2052 оd 19. prosinca 2018. o usklađivanju područja primjene i uvjeta za izdavanje općih dozvola za transfer radi izložbe iz članka 5. stavka 2. točke (c) Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8611)  ( 1 )

98

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2033

оd 18. listopada 2018.

o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. i članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Cilj Uredbe (EU) br. 1380/2013 postupno je napuštanje prakse odbacivanja ulova u svim vrstama ribolova Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova za vrste koje podliježu ograničenjima ulova.

(2)

Člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji su dodijeljene ovlasti za donošenje planova za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za početno razdoblje od najviše tri godine, koje se može produljiti za dodatno razdoblje od ukupno tri godine, na temelju zajedničkih preporuka koje izrađuju države članice uz savjetovanje s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(3)

Belgija, Španjolska, Francuska, Nizozemska i Portugal imaju izravan upravljački interes u ribolovu u jugozapadnim vodama. Delegiranom uredbom (EU) 2015/2439 (2) Komisija je uspostavila plan za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama za razdoblje 2016.–2018., a zatim je stavljena izvan snage i zamijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/2374 (3) na temelju zajedničke preporuke koju su 2016. dostavile Belgija, Španjolska, Francuska, Nizozemska i Portugal. Delegirana uredba (EU) 2016/2374 izmijenjena je Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/44 (4).

(4)

Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za jugozapadne vode Belgija, Španjolska, Francuska, Nizozemska i Portugal Komisiji su 31. svibnja 2018. dostavile novu zajedničku preporuku. Znanstveni doprinos dala su relevantna znanstvena tijela, a preispitao ga je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) (5). O predmetnim mjerama raspravljalo se na sastanku stručne skupine održanom 11. rujna 2018., na kojem su sudjelovali predstavnici 28 država članica i Komisija te Europski parlament u svojstvu promatrača.

(5)

Delegirana uredba (EU) 2016/2374 sadržavala je izuzeće od obveze iskrcavanja za škampa ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) na potpodručjima Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) 8 i 9 jer su dostupni znanstveni dokazi upućivali na moguće visoke stope preživljavanja, uzimajući u obzir karakteristike alata kojima se ciljano lovi ta vrsta, ribolovne prakse i ekosustav. STECF je u svojoj ocjeni (6) zaključio da najnoviji pokusi i studije dovršeni u razdoblju 2016.–2018. upućuju na stope preživljavanja slične onima opaženima u prijašnjim istraživanjima. Stoga, budući da se okolnosti nisu promijenile, to izuzeće na temelju stope preživljavanja trebalo bi zadržati i u okviru plana za odbačeni ulov pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021.

(6)

Za voline i raže ulovljene svim alatima na potpodručjima ICES-a 8 i 9 detaljni znanstveni dokazi o stopama preživljavanja nisu dostupni za sve segmente i kombinacije flota na koje se primjenjuje izuzeće. Međutim, smatra se da su stope preživljavanja, uz nekoliko iznimaka, uglavnom pouzdane, iako su potrebni detaljniji podaci. Radi prikupljanja tih podataka ribolov bi se trebao nastaviti, stoga Komisija smatra da bi izuzeće trebalo odobriti, ali bi države članice trebale imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća, a Komisiji da provede preispitivanje. Države članice koje imaju izravan upravljački interes trebale bi u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja svake godine dostaviti sljedeće: (a) plan izrađen u cilju povećanja stope preživljavanja i uklanjanja nedostataka u podacima koje utvrdi STECF, koji će STECF svake godine ocjenjivati, (b) godišnja izvješća o napretku i svim izmjenama ili prilagodbama programa za povećanje stope preživljavanja.

(7)

Pri razmatranju stope preživljavanja volina i raža utvrđeno je da mala raža (Leucoraja naevus) ima znatno nižu stopu preživljavanja u odnosu na druge vrste, s time da su znanstvene spoznaje za tu vrstu manje pouzdane. Međutim, potpunim isključivanjem te vrste iz izuzeća spriječio bi se ribolov, a time i kontinuirano prikupljanje preciznih podataka. Stoga Komisija smatra da bi to izuzeće trebalo odobriti samo za jednu godinu i da bi hitno trebalo provesti nove studije te donijeti poboljšane mjere za povećanje stope preživljavanja i dostaviti ih STECF-u na ocjenu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019.

(8)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se i izuzeće na temelju stope preživljavanja za rumenca okana ulovljenog artizanalnim alatom „voracera” u zoni ICES-a 9a. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja odbačenog ulova rumenca okana u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je izuzeće utemeljeno. Stoga bi to izuzeće trebalo obuhvatiti novim planom za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(9)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se i izuzeće na temelju stope preživljavanja za rumenca okana ulovljenog udičarskim ribolovnim alatom na potpodručju ICES-a 10. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja ulova rumenca okana u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je izuzeće utemeljeno. Stoga bi to izuzeće trebalo obuhvatiti novim planom za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(10)

Delegirana uredba (EU) 2016/2374 sadržavala je izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 5. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1380/2013 za lista ulovljenog povlačnim mrežama s gredom i pridnenim povlačnim mrežama (koćama) u zonama ICES-a 8a i 8b te za lista ulovljenog trostrukim i jednostrukim mrežama stajaćicama u zonama ICES-a 8a i 8b. STECF je preispitao (7) dokaze koje su države članice dostavile za ta izuzeća u novoj zajedničkoj preporuci. STECF je zaključio da su u zajedničkoj preporuci navedeni obrazloženi argumenti u pogledu teškoće povećanja selektivnosti i nerazmjernih troškova rukovanja neželjenim ulovima. Stoga, budući da se okolnosti nisu promijenile, izuzeća de minimis trebalo bi zadržati i u okviru plana za odbačeni ulov pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021.

(11)

Delegirana uredba (EU) 2016/2374 sadržavala je izuzeće de minimis od obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 5. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1380/2013 za oslića ulovljenog povlačnim mrežama i potegačama na potpodručjima ICES-a 8 i 9. STECF je preispitao dokaze koje su države članice dostavile za to izuzeće i zaključio (8) da je za ocjenu povećanja selektivnosti potrebno provesti više ispitivanja. Radi prikupljanja tih podataka ribolov bi se trebao nastaviti, stoga Komisija smatra da bi izuzeće trebalo privremeno odobriti, ali bi države članice trebale imati obvezu podnošenja relevantnih podataka koji bi STECF-u omogućili da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća, a Komisiji da provede preispitivanje. Izuzeće de minimis trebalo bi stoga odobriti privremeno, do 31. prosinca 2019. Predmetne države članice trebale bi provesti dodatna ispitivanja i u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 31. svibnja 2019. dostaviti informacije STECF-u na ocjenu.

(12)

Nova zajednička preporuka sadržava nova izuzeća de minimis za:

sluzoglavke ulovljene udičarskim ribolovnim alatom na potpodručju ICES-a 10,

tabinju bjelicu ulovljenu udičarskim ribolovnim alatom na potpodručju ICES-a 10,

šaruna ulovljenog povlačnim mrežama i potegačama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

šaruna ulovljenog mrežama stajaćicama na potpodručjima ICES-a 8, 9 i 10 te područjima 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0 Odbora za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika (CECAF),

skušu ulovljenu povlačnim mrežama i potegačama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

skušu ulovljenu jednostrukim mrežama stajaćicama na potpodručjima ICES-a 8, 9 i 10 te područjima CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0,

inćuna ulovljenog povlačnim mrežama i potegačama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

kljunku ulovljenu povlačnim mrežama i potegačama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

pataraču ulovljenu povlačnim mrežama i potegačama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

pataraču ulovljenu jednostrukim mrežama stajaćicama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

iverka zlatopjega ulovljenog povlačnim mrežama i potegačama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

iverka zlatopjega ulovljenog jednostrukim mrežama stajaćicama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

grdobinu ulovljenu povlačnim mrežama i potegačama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

grdobinu ulovljenu jednostrukim mrežama stajaćicama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

pišmolja ulovljenog povlačnim mrežama i potegačama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

pišmolja ulovljenog jednostrukim mrežama stajaćicama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

kolju ulovljenu povlačnim mrežama i potegačama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

kolju ulovljenu jednostrukim mrežama stajaćicama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

tabinju bjelicu ulovljenu povlačnim mrežama i potegačama u zoni ICES-a 9a,

rumenca okana ulovljenog povlačnim mrežama i potegačama u zoni ICES-a 9a,

lista ulovljenog povlačnim mrežama i potegačama u zoni ICES-a 9a.

(13)

Države članice dostavile su informacije za izuzeća de minimis za sluzoglavke i tabinju bjelicu ulovljene udičarskim ribolovnim alatom na potpodručju ICES-a 10. STECF je pregledao te dokaze i zaključio da su u dostavljenim informacijama navedeni obrazloženi argumenti kojima se dokazuje da je daljnja povećanja selektivnosti teško postići ili da podrazumijevaju nerazmjerne troškove rukovanja neželjenim ulovima. Stoga je primjereno obuhvatiti ta izuzeća de minimis novim planom za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(14)

Informacije koje su dostavile države članice potrebno je dopuniti novim izuzećima de minimis za sljedeće vrste pojedinačno:

šaruna, skušu, inćuna, kljunku, pataraču, iverka zlatopjega, grdobinu, pišmolja i kolju ulovljene povlačnim mrežama i potegačama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

pataraču, iverka zlatopjega, grdobinu, pišmolja i kolju ulovljene jednostrukim mrežama stajaćicama na potpodručjima ICES-a 8 i 9,

šaruna i skušu ulovljene jednostrukim mrežama stajaćicama na potpodručjima ICES-a 8, 9 i 10 te područjima CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0, i

tabinju bjelicu, rumenca okana i lista ulovljene povlačnim mrežama i potegačama u zoni ICES-a 9a.

U tim bi okolnostima ta pojedinačna izuzeća za svaku vrstu trebala biti ograničena na jednu godinu, a države članice trebale bi imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća, a Komisiji da provede preispitivanje. Ta izuzeća de minimis trebalo bi odobriti privremeno, do 31. prosinca 2019. Predmetne države članice trebale bi provesti dodatna ispitivanja i u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 31. svibnja 2019. dostaviti informacije STECF-u na ocjenu.

(15)

Kako bi se osigurala pouzdana procjena količina odbačenog ulova za potrebe utvrđivanja ukupnog dopuštenog ulova (TAC), države članice trebale bi, u slučajevima u kojima se izuzeće de minimis temelji na ekstrapolaciji situacija za koje su na raspolaganju ograničene informacije i djelomičnim informacijama o floti, osigurati pružanje točnih i provjerljivih podataka za cijelu flotu na koju se primjenjuje ta odredba de minimis.

(16)

Mjere predložene u novoj zajedničkoj preporuci u skladu su s člankom 15. stavkom 4., člankom 15. stavkom 5. točkom (c) i člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013, te se mogu uključiti u ovu Uredbu.

(17)

U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je razmotrila ocjenu STECF-a i potrebu za time da države članice osiguraju potpunu provedbu obveze iskrcavanja od 1. siječnja 2019. U nekoliko slučajeva izuzeća zahtijevaju kontinuiranu ribolovnu aktivnost i prikupljanje podataka kako bi se odgovorilo na primjedbe STECF-a. U tim slučajevima Komisija smatra da bi bilo pragmatično i razborito upravljanju ribarstvom pristupiti tako da se privremeno odobre izuzeća pod pretpostavkom da bi se u suprotnom onemogućilo potrebno prikupljanje podataka koji su neophodni za pravilno i informirano upravljanje odbačenim ulovom s obzirom na potpuno stupanje na snagu obveze iskrcavanja.

(18)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na gospodarske aktivnosti povezane s ribolovnom godinom plovila Unije i na njezino planiranje, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2019.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedba obveze iskrcavanja

Obveza iskrcavanja predviđena člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na pridnene vrste na potpodručjima ICES-a 8, 9 i 10 i područjima 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0 Odbora za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika (CECAF) za razdoblje 2019.–2021. u skladu s ovom Uredbom.

Članak 2.

Definicije

 

„Voracera” znači artizanalni ribolovni alat, i to lokalno oblikovan i izrađen mehanizirani povraz, kojom se koristi plovilo koje se bavi artizanalnim ribolovom rumenca okana na jugu Španjolske u zoni ICES-a 9a.

Članak 3.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za škampa

1.   Izuzeće od obveze iskrcavanja za vrste za koje znanstveni dokazi pokazuju visoke stope preživljavanja, kako je predviđeno u članku 15. stavku 4. točki (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013, primjenjuje se na škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog na potpodručjima ICES-a 8 i 9 pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (oznake alata (9): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT i TX).

2.   Ako se škamp ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah cijeli pustiti u more na području na kojem je ulovljen.

Članak 4.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za voline i raže

1.   Izuzeće od obveze iskrcavanja za vrste za koje znanstveni dokazi pokazuju visoke stope preživljavanja, kako je predviđeno u članku 15. stavku 4. točki (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013, primjenjuje se na voline i raže (Rajiformes) ulovljene svim alatima na potpodručjima ICES-a 8 i 9. Ako se voline i raže ulovljene na tom području odbacuju, moraju se odmah pustiti u more.

2.   Države članice koje imaju izravan upravljački interes svake godine dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog izuzeću iz stavka 1. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza svake godine.

3.   Izuzeće iz stavka 1. primjenjuje se na malu ražu do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.

Članak 5.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za rumenca okana

1.   Izuzeće od obveze iskrcavanja za vrste za koje znanstveni dokazi pokazuju visoke stope preživljavanja, kako je predviđeno u članku 15. stavku 4. točki (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013, primjenjuje se na rumenca okana (Pagellus bogaraveo) ulovljenog artizanalnim alatom „voracera” koji se upotrebljava u zoni ICES-a 9a i na rumenca okana (Pagellus bogaraveo) ulovljenog udičarskim ribolovnim alatom na potpodručju ICES-a 10.

2.   Ako se rumenac okan ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah pustiti u more.

Članak 6.

Izuzeća de minimis

1.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, sljedeće količine smiju se odbaciti u skladu s člankom 15. stavkom 5. točkom (c) te uredbe:

(a)

za oslića (Merluccius merluccius) do najviše 6 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama i potegačama (oznake alata: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX i SV) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(b)

za lista (Solea solea) do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova te vrste plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom i pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT i TX) u zonama ICES-a 8a i 8b;

(c)

za lista (Solea solea) do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova te vrste plovilima koja se koriste trostrukim i jednostrukim mrežama stajaćicama (oznake alata: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR i GEN) u zonama ICES-a 8a i 8b;

(d)

za sluzoglavke (Beryx spp.) do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova te vrste plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom (oznake alata: LHP, LHM, LLS i LLD) na potpodručju ICES-a 10;

(e)

za tabinju bjelicu (Phycis blennoides) do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova te vrste plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom (oznake alata: LHP, LHM, LLS i LLD) na potpodručju ICES-a 10;

(f)

za šaruna (Trachurus spp.) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(g)

za šaruna (Trachurus spp.) do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim mrežama stajaćicama (oznake alata: GNS, GND, GNC, GTR i GTN) na potpodručjima ICES-a 8, 9 i 10 te područjima CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0;

(h)

za skušu (Scomber scombrus) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(i)

za skušu (Scomber scombrus) do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim mrežama stajaćicama (oznake alata: GNS, GND, GNC, GTR i GTN) na potpodručjima ICES-a 8, 9 i 10 te područjima CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0;

(j)

za inćuna (Engraulis encrasicolus) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(k)

za kljunku (Caproidae) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(l)

za pataraču (Lepidorhombus spp.) do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(m)

za pataraču (Lepidorhombus spp.) do najviše 4 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim mrežama stajaćicama (oznake alata: GNS, GND, GNC, GTR i GTN) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(n)

za iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa) do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(o)

za iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa) do najviše 4 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim mrežama stajaćicama (oznake alata: GNS, GND, GNC, GTR i GTN) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(p)

za grdobinu (Lophiidae) do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(q)

za grdobinu (Lophiidae) do najviše 4 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim mrežama stajaćicama (oznake alata: GNS, GND, GNC, GTR i GTN) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(r)

za pišmolja (Merlangius merlangus) do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(s)

za pišmolja (Merlangius merlangus) do najviše 4 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim mrežama stajaćicama (oznake alata: GNS, GND, GNC, GTR i GTN) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(t)

za kolju (Pollachius pollachius) do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(u)

za kolju (Pollachius pollachius) do najviše 4 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim mrežama stajaćicama (oznake alata: GNS, GND, GNC, GTR i GTN) na potpodručjima ICES-a 8 i 9;

(v)

za tabinju bjelicu (Phycis blennoides) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) u zoni ICES-a 9a;

(w)

za rumenca okana (Pagellus bogaraveo) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) u zoni ICES-a 9a;

(x)

za listove (Solea spp.) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom, pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama (oznake alata: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX i SV) u zoni ICES-a 9a.

2.   Izuzeća de minimis utvrđena u stavku 1. točki (a) i točkama od (f) do (x) primjenjuju se privremeno, do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2439 оd 12. listopada 2015. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama (SL L 336, 23.12.2015., str. 36.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2374 оd 12. listopada 2016. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama (SL L 352, 23.12.2016., str. 33.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/44 оd 20. listopada 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama (SL L 7, 12.1.2018., str. 1.).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  Oznake alata iz ove Uredbe odnose se na oznake iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike. Za plovila čija je duljina preko svega (LOA) manja od 10 m oznake alata iz ove tablice odnose se na oznake iz FAO-ove klasifikacije ribolovnih alata.


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2034

оd 18. listopada 2018.

o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. i članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Cilj Uredbe (EU) br. 1380/2013 postupno je napuštanje prakse odbacivanja ulova u svim vrstama ribolova Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova za vrste koje podliježu ograničenjima ulova.

(2)

Kako bi se provela obveza iskrcavanja, člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji su dodijeljene ovlasti za donošenje planova za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za početno razdoblje od najviše tri godine, koje se može produljiti za dodatno razdoblje od ukupno tri godine, na temelju zajedničkih preporuka koje izrađuju države članice uz savjetovanje s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(3)

Na temelju zajedničke preporuke koju su Komisiji dostavile Belgija, Španjolska, Francuska, Irska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2438 (2) uspostavljen je plan za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2016.–2018. Ta je Uredba stavljena izvan snage i zamijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/2375 (3).

(4)

Kako je predloženo u novoj zajedničkoj preporuci koju su dostavile Belgija, Španjolska, Francuska, Irska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina, Delegiranom uredbom (EU) 2016/2375 uspostavljen je plan za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2017.–2018. Ta je Uredba stavljena izvan snage i zamijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/46 (4).

(5)

Na temelju zajedničke preporuke koju su dostavile Belgija, Španjolska, Francuska, Irska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/46 uspostavljen je plan za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih i dubokomorskih vrsta u sjeverozapadnim vodama za 2018.

(6)

Belgija, Španjolska, Francuska, Irska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina imaju izravan upravljački interes u ribarstvu u sjeverozapadnim vodama. Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za sjeverozapadne vode i Savjetodavnim vijećem za ribolov pelagičnih vrsta te su države članice 31. svibnja 2018. Komisiji dostavile novu zajedničku preporuku o planu za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021. Zajednička preporuka izmijenjena je 30. kolovoza 2018.

(7)

Znanstveni doprinos dala su relevantna znanstvena tijela, a preispitao ga je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) (5). O predmetnim mjerama raspravljalo se na sastanku stručne skupine održanom 11. rujna 2018., na kojem su sudjelovali predstavnici 28 država članica i Komisija te Europski parlament u svojstvu promatrača. STECF je utvrdio da stope preživljavanja jedinki za neke stokove, kao što je iverak zlatopjeg, možda nisu tako pouzdane kao za druge vrste. Međutim, Komisija je uzela u obzir relativan učinak tog izuzeća na cjelokupni stok, a ne na jedinke, i potrebu da se nastavi ribolovna aktivnost radi prikupljanja podataka kako bi se odgovorilo na primjedbe STECF-a. Komisija smatra da bi bilo pragmatično i razborito upravljanju ribarstvom pristupiti tako da se u slučajevima u kojima je relativna količina odbačenog mrtvog ulova relativno niska privremeno odobre izuzeća pod pretpostavkom da bi se u suprotnom onemogućilo potrebno prikupljanje podataka neophodnih za pravilno i informirano upravljanje odbačenim ulovom s obzirom na potpuno stupanje na snagu obveze iskrcavanja.

(8)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 sadržavala je izuzeće od obveze iskrcavanja na temelju stope preživljavanja, u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013, za škampa ulovljenog vršama, klopkama ili košarama na potpodručjima ICES-a 6 i 7, i to na temelju znanstvenih dokaza o stopama preživljavanja. Ti su dokazi ispitani prethodnih godina i STECF je zaključio (6) da je izuzeće utemeljeno. U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se nastavak primjene tog izuzeća. Stoga, budući da se okolnosti nisu promijenile, to izuzeće bi se trebalo nastaviti primjenjivati i u razdoblju 2019.–2021.

(9)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 sadržavala je izuzeće na temelju stope preživljavanja za lista ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ulovljenog povlačnim mrežama sa širilicama veličine oka mrežnog tega 80–99 mm u zoni 7d unutar šest nautičkih milja od obale i izvan potvrđenih rastilišta, i to na temelju znanstvenih dokaza o stopama preživljavanja odbačenog ulova. Ti su dokazi ispitani prethodnih godina i STECF je zaključio (7) da su dostatni. U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se nastavak primjene tog izuzeća. STECF je istaknuo da nisu dostavljene nikakve nove informacije o lokacijama rastilišta (8). Budući da trenutačno nema potvrđenih rastilišta, izuzeće se može uključiti u novi plan za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021., ali bi države članice trebale dostaviti relevantne informacije čim se takva područja utvrde.

(10)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće na temelju stope preživljavanja za škampa ulovljenog pridnenom povlačnom mrežom (koćom) veličine oka mrežnog tega od najmanje 100 mm i za škampa ulovljenog pridnenom povlačnom mrežom (koćom) veličine oka mrežnog tega 70–99 mm u kombinaciji sa selektivnim alatima (ribolov alatima iz kategorija TR1 i TR2) na potpodručju ICES-a 7. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja odbačenog ulova škampa u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je u okviru studije o stopi preživljavanja u ribolovu ostvarenom povlačnom mrežom Seltra prikupljeno dovoljno podataka, ali je i dalje teško procijeniti ukupan učinak na ekstenzivan ribolov škampa drugim ribolovnim alatima. STECF je napomenuo da relativno visoka stopa preživljavanja neovisno o alatu podrazumijeva relativno nisku stopu odbacivanja ulova u toj vrsti ribolova. Stoga bi to izuzeće trebalo obuhvatiti novim planom za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(11)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće na temelju stope preživljavanja za škampa ulovljenog u zoni ICES-a 6a, unutar dvanaest nautičkih milja od obale, s pomoću povlačnih mreža sa širilicama veličine oka mrežnog tega 80–110 mm u kombinaciji sa selektivnim alatima. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja odbačenog ulova škampa u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je studija o stopi preživljavanja pouzdana i da upućuje na relativno visoku stopu preživljavanja. Stoga bi to izuzeće trebalo obuhvatiti novim planom za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(12)

Za voline i raže ulovljene svim alatima na potpodručjima ICES-a 6 i 7 detaljni znanstveni dokazi o stopama preživljavanja nisu dostupni za sve segmente flote i kombinacije na koje se primjenjuje izuzeće. Međutim, smatra se da su stope preživljavanja, uz nekoliko iznimaka, uglavnom pouzdane, iako su potrebni detaljniji podaci. Radi prikupljanja tih podataka ribolov bi se trebao nastaviti, stoga Komisija smatra da bi izuzeće trebalo odobriti, ali bi države članice trebale imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća, a Komisiji da provede preispitivanje. Države članice koje imaju izravan upravljački interes trebale bi u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja svake godine dostaviti sljedeće: (a) plan izrađen u cilju povećanja stope preživljavanja i uklanjanja nedostataka u podacima koje utvrdi STECF, koji će STECF svake godine ocjenjivati, (b) godišnja izvješća o napretku i svim izmjenama ili prilagodbama programa za povećanje stope preživljavanja.

(13)

Pri razmatranju stopa preživljavanja volina i raža utvrđeno je da mala raža (Leucoraja naevus) ima znatno nižu stopu preživljavanja u odnosu na druge vrste, s time da su znanstvene spoznaje za tu vrstu manje pouzdane. Međutim, potpunim isključivanjem te vrste iz izuzeća spriječio bi se njezin ribolov, a time i kontinuirano prikupljanje preciznih podataka. Stoga Komisija smatra da bi to izuzeće trebalo odobriti samo za jednu godinu i da bi hitno trebalo provesti nove studije te izraditi poboljšane mjere za povećanje stope preživljavanja i dostaviti ih STECF-u na ocjenu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019.

(14)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće na temelju stope preživljavanja za iverka zlatopjega ulovljenog trostrukim mrežama stajaćicama ili povlačnim mrežama sa širilicama u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f i 7 g. Radi dokazivanja stope preživljavanja iverka zlatopjega u toj vrsti ribolova države članice pružile su znanstvene dokaze. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je studija o stopi preživljavanja pouzdana i da upućuje na relativno visoku stopu preživljavanja. Stoga bi to izuzeće trebalo obuhvatiti novim planom za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(15)

U novoj zajedničkoj preporuci predlažu se izuzeća na temelju stope preživljavanja za iverka zlatopjega ulovljenog u zonama ICES-a 7a–7k plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom najveće snage motora od 221 kW, najveće duljine od 24 metara, kada love unutar 12 nautičkih milja i uz trajanje tegljenja od najviše 1 sat i 30 minuta te plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom snage motora veće od 221 kW, koja upotrebljavaju slipnu kuku ili plohu za otpuštanje pridnenog materijala. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja za iverka zlatopjega ulovljenog u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je kvaliteta znanstvenih informacija dostatna. Međutim, STECF je istaknuo da u podacima nisu obuhvaćene sve predmetne države članice te da na stopu preživljavanja za te vrste ribolova utječu mnogi čimbenici i vrlo je promjenjiva. STECF je nadalje utvrdio da zbog te promjenjivosti nije moguće pouzdano ocijeniti kakav bi učinak izuzeće vjerojatno imalo. U tim bi okolnostima izuzeće trebalo biti ograničeno na jednu godinu kako bi se podaci i dalje mogli prikupljati, a države članice trebale bi imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća, a Komisiji da provede preispitivanje. Stoga bi to izuzeće trebalo uključiti u plan za odbačeni ulov do 31. prosinca 2019., a predmetne države članice trebale bi provesti dodatna ispitivanja i dostaviti informacije STECF-u na ocjenu u najkraćem mogućem roku, najkasnije do 31. svibnja 2019.

(16)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće na temelju stope preživljavanja za vrste ulovljene vršama, klopkama i košarama u sjeverozapadnim vodama (potpodručja ICES-a 5, 6 i 7). Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja za vrste ulovljene u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je vjerojatno da su stope preživljavanja vrsta odbačenih u ribolovu vršama i klopkama znatne. Stoga se to izuzeće može uključiti u novi plan za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(17)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 sadržavala je izuzeće de minimis od obveze iskrcavanja za određene vrste ribolova. Dokaze koje su dostavile države članice preispitao je STECF (9) i zaključio da su u dokumentima koje su dostavile države članice navedeni obrazloženi argumenti u prilog tome da je teško postići daljnja povećanja selektivnosti i/ili u pogledu nerazmjernih troškova rukovanja neželjenim ulovima, koji su u nekim slučajevima potkrijepljeni kvalitativnom procjenom troškova. S obzirom na prethodno navedeno i činjenicu da se okolnosti nisu promijenile primjereno je nastaviti s primjenom izuzeća de minimis, u skladu s postotcima predloženima u novoj zajedničkoj preporuci, za sljedeće vrste:

pišmolja ulovljenog plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagičnim povlačnim mrežama (OTM, PTM) i povlačnim mrežama s gredom (BT2) veličine oka mrežnog tega 80–119 mm u zoni ICES-a 7d,

pišmolja ulovljenog plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagičnim povlačnim mrežama (OTM, PTM) i povlačnim mrežama s gredom (BT2) veličine oka mrežnog tega 80–119 mm u zonama ICES-a 7b–c i 7e–k,

lista ulovljenog plovilima koja se koriste alatom TBB povećane selektivnosti s veličinom oka mrežnog tega 80–119 mm u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f, 7 g i 7h,

lista ulovljenog plovilima koja se koriste trostrukim i jednostrukim mrežama stajaćicama za ribolov lista u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f i 7 g.

(18)

U novoj zajedničkoj preporuci predlažu se izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja za sljedeće vrste:

koljaka ulovljenog plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm u zonama ICES-a 7b–c i 7e–7k,

bakalara ulovljenog plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm u zonama ICES-a 7b–c i 7e–7k,

šaruna ulovljenog plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom na potpodručju ICES-a 6 i u zonama ICES-a 7b–7k,

skušu ulovljenu plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom na potpodručju ICES-a 6 i u zonama ICES-a 7b–7k.

(19)

STECF je preispitao dokaze država članica o novim izuzećima de minimis u pogledu koljaka, bakalara, šaruna i skuše ulovljenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom te zaključio (10) da je potrebno pribaviti dodatne informacije. S obzirom na potrebu za nastavljanjem ribolovnih aktivnosti i prikupljanja podataka kako bi se te informacije pribavile, pojedinačna izuzeća za svaku vrstu trebala bi biti ograničena na jednu godinu, a države članice trebale bi imati obvezu podnošenja relevantnih informacija kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća, a Komisiji da provede preispitivanje. Predmetne države članice trebale bi provesti dodatna ispitivanja i u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 31. svibnja 2019., dostaviti informacije STECF-u na ocjenu. Stoga bi se ta izuzeća trebala primjenjivati privremeno, do 31. prosinca 2019.

(20)

Kako bi se osigurala pouzdana procjena količina odbačenog ulova za potrebe utvrđivanja ukupnog dopuštenog ulova (TAC), države članice trebale bi, u slučajevima u kojima se izuzeće de minimis temelji na ekstrapolaciji situacija za koje su na raspolaganju ograničene informacije i djelomičnih informacija o floti, osigurati pružanje točnih i provjerljivih podataka za cijelu flotu na koju se primjenjuje ta odredba de minimis.

(21)

U skladu s člankom 15. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 planovi za odbačeni ulov mogu sadržavati i tehničke mjere za ribolov ili vrste na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja. Kako bi se povećala selektivnost alata i smanjili neželjeni ulovi u Keltskom i Irskome moru, primjereno je planom obuhvatiti određene selektivne mjere za ribolov pridnenih vrsta. STECF je na temelju informacija koje su dostavile države članice zaključio da su predložene izmjene za povećanje selektivnosti u sjeverozapadnim vodama jedan od rijetkih pokušaja regionalnih skupina da se ublaže poteškoće u pogledu neželjenih ulova. Stoga bi tehničke mjere trebalo uključiti u plan za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(22)

Mjere predložene u novoj zajedničkoj preporuci u skladu su s člankom 15. stavkom 4., člankom 15. stavkom 5. točkom (c) i člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013, te se mogu uključiti u ovu Uredbu.

(23)

U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je razmotrila ocjenu STECF-a i potrebu za time da države članice osiguraju potpunu provedbu obveze iskrcavanja od 1. siječnja 2019. U nekoliko slučajeva izuzeća zahtijevaju kontinuiranu ribolovnu aktivnost i prikupljanje podataka kako bi se odgovorilo na primjedbe STECF-a. U tim slučajevima Komisija smatra da bi bilo pragmatično i razborito upravljanju ribarstvom pristupiti tako da se privremeno odobre izuzeća pod pretpostavkom da bi se u suprotnom onemogućilo potrebno prikupljanje podataka neophodnih za pravilno i informirano upravljanje odbačenim ulovom s obzirom na potpuno stupanje na snagu obveze iskrcavanja.

(24)

Budući da je donesena nova zajednička preporuka, primjereno je Delegiranu uredbu (EU) 2018/46 staviti izvan snage.

(25)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na planiranje ribolovne godine plovila Unije i na povezane gospodarske aktivnosti, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2019.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedba obveze iskrcavanja

Obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na ribolov pridnenih vrsta na potpodručju ICES-a 5 (osim potpodručja 5a i isključivo u vodama Unije na potpodručju 5b), 6 i 7 za razdoblje 2019.–2021. u skladu s ovom Uredbom.

Članak 2.

Definicije

1.   „Flamanska ploha” znači posljednji stožasti mrežasti dio povlačne mreže s gredom, čiji je stražnji dio izravno pričvršćen na saku. Gornji i donji mrežasti dio plohe moraju imati veličinu oka mrežnog tega od najmanje 120 mm, mjereno između čvorova, a kad se rastegne, ploha mora biti duga najmanje tri metra.

2.   „Ploha Seltra” znači selektivni uređaj:

(a)

koji se sastoji od gornje plohe veličine oka mrežnog tega od najmanje 270 mm (romboidno oko mrežnog tega), smještene u dio s četiri plohe i ugrađene uz omjer spajanja od tri mrežna oka od 90 mm na jedno mrežno oko od 270 mm, ili od gornje plohe veličine oka mrežnog tega od najmanje 140 mm (kvadratno oko mrežnog tega);

(b)

koji je dug najmanje 3 m;

(c)

koji je postavljen najviše 4 m od konopa za vezanje sake; i

(d)

koji je širok jednako kao gornji sloj povlačne mreže (tj. od ruba do ruba).

3.   „Selektivni uređaj Netgrid” znači selektivni uređaj koji se sastoji od dijela s četiri plohe umetnutog u povlačnu mrežu s dvije plohe s nagnutom površinom koju čini mreža romboidnog oka mrežnog tega od najmanje 200 mm, a vodi do izlaznog otvora na vrhu povlačne mreže.

4.   „Selektivni uređaj Netgrid centra CEFAS” znači selektivni uređaj Netgrid koji je izradio Centar za okoliš, ribarstvo i znanost o akvakulturi (CEFAS) za ulove škampa u Irskome moru;

5.   „Povlačna mreža s rešetkom za sortiranje” znači povlačna mreža opremljena mrežastom rešetkom kojoj je svrha smanjiti ulove bakalara, koljaka i pišmolja u ribolovu škampa.

6.   „Slipna kuka” znači izmijenjeni alat na povlačnim mrežama s gredom za ribolov pridnenih vrsta radi sprečavanja ulaženja kamenja, koje može oštetiti alat i ulove.

7.   „Ploha za otpuštanje pridnenog materijala” znači mrežna ploha većeg ili kvadratnog oka mrežnog tega ugrađena u donju plohu povlačne mreže, obično povlačne mreže s gredom, kojoj je svrha otpuštanje pridnenog materijala i otpada s morskog dna prije prelaska u saku.

8.   „Zaštićena zona Keltskog mora” znači vode unutar zona ICES-a 7f i 7g te dijela zone 7j koji se nalazi sjeverno od 50° S i istočno od 11° Z.

Članak 3.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za škampa

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na sljedeće:

(a)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog vršama, klopkama ili košarama (oznake alata (11): FPO i FIX) na potpodručjima ICES-a 6 i 7;

(b)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) veličine oka mrežnog tega od najmanje 100 mm na potpodručju ICES-a 7;

(c)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) veličine oka mrežnog tega 70–99 mm u kombinaciji s vrlo selektivnim alatima, kako je utvrđeno u članku 9. stavku 2. i članku 10. stavku 2. ove Uredbe, na potpodručju ICES-a 7;

(d)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog povlačnim mrežama sa širilicama veličine oka mrežnog tega 80–110 mm u kombinaciji s vrlo selektivnim alatima, kako je utvrđeno u članku 9. stavku 2. i članku 10. stavku 2. ove Uredbe, u zonama ICES-a 6a unutar dvanaest nautičkih milja od obale.

2.   Ako se škamp ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah cijeli pustiti u more na području na kojem je ulovljen.

Članak 4.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za lista

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se u zoni ICES-a 7d unutar šest nautičkih milja od obale i izvan potvrđenih rastilišta na ulove lista (Solea solea) ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ostvarene povlačnim mrežama sa širilicama (oznake alata: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT i TX) sa sakom veličine oka mrežnog tega 80–99 mm plovilima:

(a)

najveće duljine od 10 m i najveće snage motora od 221 kW; i

(b)

koja love u vodama dubine 30 m ili manje uz trajanje tegljenja od najviše 1 sat i 30 minuta.

2.   Ako se list ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah pustiti u more.

Članak 5.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za voline i raže

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na ukupne dopuštene ulove volina i raža (Rajiformes) ostvarene svim ribolovnim alatima u sjeverozapadnim vodama (potpodručja ICES-a 6 i 7).

2.   Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja svake godine, dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog izuzeću iz stavka 1. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza svake godine.

3.   Izuzeće iz stavka 1. primjenjuje se na malu ražu do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.

4.   Ako se voline i raže ulovljene u slučajevima iz stavka 1. odbacuju, moraju se odmah pustiti u more, i to ispod morske površine.

Članak 6.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za iverka zlatopjega

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na sljedeće:

(a)

iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa) ulovljenog u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f i 7 g trostrukim mrežama stajaćicama;

(b)

iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa) ulovljenog u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f i 7 g povlačnim mrežama sa širilicama;

(c)

iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa) ulovljenog u zonama ICES-a 7a–7k plovilima snage motora veće od 221 kW koja se koriste povlačnim mrežama s gredom (BT2) na koje je ugrađena slipna kuka ili ploha za otpuštanje pridnenog materijala;

(d)

iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa) ulovljenog u zonama ICES-a 7a–7k plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom (BT2) najveće snage motora od 221 kW ili najveće duljine od 24 metara, koja su izgrađena za ribolov unutar 12 nautičkih milja od obale i uz prosječno trajanje tegljenja od najviše 1 sat i 30 minuta.

2.   Izuzeće iz stavka 1. točaka (c) i (d) primjenjuje se privremeno, do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tim izuzećima. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo te informacije ocjenjuje do 1. kolovoza 2019.

3.   Ako se iverak zlatopjeg ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah pustiti u more, i to ispod morske površine.

Članak 7.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za vrste ulovljene vršama, klopkama i košarama

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na vrste ulovljene vršama, klopkama i košarama na potpodručju ICES-a 5 (osim potpodručja 5a i isključivo u vodama Unije na potpodručju 5b), 6 i 7.

2.   Ako se riba ulovljena u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah pustiti u more.

Članak 8.

Izuzeća de minimis

1.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, sljedeće količine smiju se odbaciti u skladu s člankom 15. stavkom 5. točkom (c) te uredbe:

(a)

za pišmolja (Merlangius merlangus) do najviše 6 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. i do 5 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2020. i 2021. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagičnim povlačnim mrežama (OTM, PTM) i povlačnim mrežama s gredom (BT2) veličine oka mrežnog tega 80–119 mm u zoni ICES-a 7d;

(b)

za pišmolja (Merlangius merlangus) do najviše 6 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. i do 5 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2020. i 2021. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagičnim povlačnim mrežama (OTM, PTM) i povlačnim mrežama s gredom (BT2) veličine oka mrežnog tega 80–119 mm u zonama ICES-a 7b–c i 7e–k;

(c)

za lista (Solea solea) do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova te vrste plovilima koja se koriste trostrukim i jednostrukim mrežama stajaćicama za ribolov lista u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f i 7 g;

(d)

za lista (Solea solea) do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova te vrste plovilima koja se koriste alatom TBB povećane selektivnosti s veličinom oka mrežnog tega 80–119 mm opremljenim flamanskom plohom za ribolov lista u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f, 7 g i 7h;

(e)

za koljaka (Melanogrammus aeglefinus) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm u zonama ICES-a 7b–7c i 7e–7k;

(f)

za bakalara (Gadus morhua) 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm u zonama ICES-a 7b–7c i 7e–7k;

(g)

za šaruna (Trachurus spp.) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom na potpodručju ICES-a 6 i u zonama ICES-a 7b-7k;

(h)

za skušu (Scomber scombrus) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom na potpodručju ICES-a 6 i u zonama ICES-a 7b-7k.

2.   Izuzeća de minimis utvrđena u stavku 1. točkama od (e) do (h) primjenjuju se do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.

Članak 9.

Posebne tehničke mjere u zaštićenoj zoni Keltskog mora

1.   Ribarska plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama u zaštićenoj zoni Keltskog mora od 1. srpnja 2019. upotrebljavaju jednu od sljedećih vrsta alata:

(a)

saku veličine oka mrežnog tega od 110 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 120 mm (12);

(b)

saku T90 veličine oka mrežnog tega od 100 mm;

(c)

saku veličine oka mrežnog tega od 100 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 160 mm.

2.   Odstupajući od stavka 1., plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama i kojima više od 5 % ulova čini škamp upotrebljavaju jednu od sljedećih vrsta alata:

(a)

mrežnu plohu s kvadratnim okom mrežnog tega od 300 mm; ribarska plovila duljine preko svega manje od 12 metara mogu upotrebljavati mrežnu plohu s kvadratnim okom mrežnog tega od 200 mm;

(b)

plohu Seltra;

(c)

rešetku za sortiranje s razmakom između prečki od 35 mm kako je utvrđeno u Prilogu XIV.a Uredbi (EZ) br. 850/98 (13) ili sličan selektivni uređaj Netgrid;

(d)

saku veličine oka mrežnog tega od 100 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 100 mm.

3.   Odstupajući od stavka 1., plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama i kojima više od 55 % ulova čini pišmolj ili kojima više od 55 % ulova čine grdobina, oslić ili patarača zajedno upotrebljavaju jednu od sljedećih vrsta alata:

(a)

saku veličine oka mrežnog tega od 100 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 100 mm.

(b)

saku T90 veličine oka mrežnog tega od 90 mm i produžetak;

(c)

saku veličine oka mrežnog tega od 80 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 160 mm.

(d)

saku veličine oka mrežnog tega od 80 mm s mrežnim cilindrom kvadratnog oka mrežnog tega od 100 mm puta 2 metra.

4.   Odstupajući od stavka 1., plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama i kojima manje od 10 % ulova čini riba iz porodice mekušice (Gadidiae) u zoni ICES-a 7f istočno od 5° Z upotrebljavaju saku veličine oka mrežnog tega od 80 mm u koju je ugrađena mrežna ploha s kvadratnim okom mrežnog tega od 120 mm.

5.   Umjesto prethodno navedenih alata može se dodati selektivan alat ili uređaj za koji je STECF ocijenio da posjeduje jednake ili veće karakteristike selektivnosti za vrste bakalar, koljak i pišmolj.

Članak 10.

Posebne tehničke mjere u Irskome moru

1.   Ribarska plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama u zoni ICES-a 7a (Irsko more) od 1. siječnja 2019. usklađuju se s tehničkim mjerama iz stavaka 2., 3. i 4.

2.   Plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama sa sakom veličine oka mrežnog tega 70–100 mm te kojima više od 5 % ulova čini škamp upotrebljavaju jednu od sljedećih vrsta alata:

(a)

mrežnu plohu s kvadratnim okom mrežnog tega od 300 mm; ribarska plovila duljine preko svega manje od 12 metara mogu upotrebljavati mrežnu plohu s kvadratnim okom mrežnog tega od 200 mm;

(b)

plohu Seltra;

(c)

rešetku za sortiranje s razmakom između prečki od 35 mm kako je utvrđeno u Prilogu XIV.a Uredbi (EZ) br. 850/98;

(d)

selektivni uređaj Netgrid centra CEFAS;

(e)

povlačnu mrežu s rešetkom za sortiranje.

3.   Plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama i kojima više od 10 % ulova čine koljak, oslić i voline i raže zajedno upotrebljavaju jednu od sljedećih vrsta alata:

(a)

saku veličine oka mrežnog tega od 120 mm;

(b)

povlačnu mrežu za izbjegavanje usputnih ulova s plohama veličine oka mrežnog tega od 600 mm i sakom veličine oka mrežnog tega od 100 mm.

4.   Plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama i kojima manje od 10 % ulova čine koljak, oslić i voline i raže zajedno upotrebljavaju saku veličine oka mrežnog tega od 100 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 100 mm. Ova odredba ne primjenjuje se na plovila kojima više od 30 % ulova čini škamp.

5.   Umjesto prethodno navedenih alata može se dodati selektivan alat ili uređaj za koji je STECF ocijenio da posjeduje jednake ili veće karakteristike selektivnosti za vrste bakalar, koljak i pišmolj.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2438 оd 12. listopada 2015. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama (SL L 336, 23.12.2015., str. 29.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2375 оd 12. listopada 2016. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama (SL L 352, 23.12.2016., str. 39.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/46 оd 20. listopada 2017. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih i dibokomorskih vrsta u sjeverozapadnim vodama za 2018. (SL L 7, 12.1.2018., str. 13.).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  Oznake alata iz ove Uredbe odnose se na oznake iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.). Za plovila čija je duljina preko svega (LOA) manja od 10 m oznake alata iz ove tablice odnose se na oznake iz FAO-ove klasifikacije ribolovnih alata.

(12)  Mrežne plohe s kvadratnim okom mrežnog tega ugrađuju se u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).

(13)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2035

оd 18. listopada 2018.

o utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru za razdoblje 2019.–2021.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/973 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi, utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Sjevernome moru i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 676/2007 i (EZ) br. 1342/2008 (1), a posebno njezin članak 11.,

budući da:

(1)

Cilj Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) postupno je napuštanje prakse odbacivanja ulova u svim vrstama ribolova Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova za vrste podložne ograničenjima ulova.

(2)

Člankom 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013 predviđeno je donošenje višegodišnjih planova koji sadržavaju mjere očuvanja za ribolov kojim se iskorištavaju određeni stokovi na relevantnom geografskom području.

(3)

Takvim višegodišnjim planovima utvrđuju se pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja te se njima Komisija može ovlastiti za pobliže utvrđivanje relevantnih pojedinosti na temelju zajedničkih preporuka država članica.

(4)

Ako se ne donese višegodišnji plan, Komisija na temelju članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ima ovlast provesti obvezu iskrcavanja u skladu s planovima za odbačeni ulov donesenima na temelju zajedničkih preporuka država članica.

(5)

Belgija, Danska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina imaju izravan interes u upravljanju ribarstvom u Sjevernome moru. Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za Sjeverno more te su države članice 31. svibnja 2017. Komisiji dostavile zajedničku preporuku o planu za odbačeni ulov za ribolov pridnenih vrsta u Sjevernome moru. Na temelju te preporuke Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/45 (3) uspostavljen je plan za odbačeni ulov koji se primjenjuje na taj ribolov u 2018.

(6)

Europski parlament i Vijeće donijeli su 4. srpnja 2018. Uredbu (EU) 2018/973 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi. Člankom 11. te uredbe Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata o utvrđivanju pojedinosti o obvezi iskrcavanja na temelju zajedničkih preporuka država članica.

(7)

Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za Sjeverno more i Savjetodavnim vijećem za ribolov pelagičnih vrsta Belgija, Danska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina Komisiji su 30. svibnja 2018. dostavile novu zajedničku preporuku o pojedinostima o provedbi obveze iskrcavanja za ribolov pridnenih vrsta u Sjevernome moru. Zajednička preporuka izmijenjena je 30. kolovoza 2018.

(8)

Kako je navedeno u Uredbi (EU) 2018/973, Sjeverno more obuhvaća zone ICES-a 2a, 3a i potpodručje ICES-a 4.

(9)

Znanstveni doprinos dala su relevantna znanstvena tijela, a preispitao ga je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) (4). O predmetnim mjerama raspravljalo se na sastanku stručne skupine održanom 11. rujna 2018., na kojem su sudjelovali predstavnici 28 država članica i Komisija te Europski parlament u svojstvu promatrača.

(10)

STECF je utvrdio da stope preživljavanja jedinki za neke stokove, kao što je iverak zlatopjeg, možda nisu tako pouzdane kao za druge vrste. Međutim, Komisija je uzela u obzir relativan učinak tog izuzeća na cjelokupni stok, a ne na jedinke, i potrebu da se nastavi ribolovna aktivnost radi prikupljanja podataka kako bi se odgovorilo na primjedbe STECF-a. Komisija smatra da bi bilo pragmatično i razborito upravljanju ribarstvom pristupiti tako da se u slučajevima u kojima je relativna količina odbačenog mrtvog ulova relativno niska privremeno odobre izuzeća pod pretpostavkom da bi se u suprotnom onemogućilo potrebno prikupljanje podataka neophodnih za pravilno i informirano upravljanje odbačenim ulovom s obzirom na potpuno stupanje na snagu obveze iskrcavanja.

(11)

Delegiranom uredbom (EU) 2018/45 predviđena su izuzeća na temelju stope preživljavanja za ulove lista ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ostvarene povlačnim mrežama u zoni ICES-a 4c, i to na temelju znanstvenih dokaza o stopama preživljavanja odbačenog ulova. Ti su dokazi ispitani prethodnih godina i STECF je zaključio (5) da su dostatni. U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se nastavak primjene tog izuzeća. STECF je istaknuo da nisu dostavljeni nikakvi novi podaci o lokacijama rastilišta (6). Budući da trenutačno nema potvrđenih rastilišta, izuzeće se može obuhvatiti ovom Uredbom, ali bi države članice trebale dostaviti relevantne podatke čim se takva područja utvrde.

(12)

Delegirana uredba (EU) 2018/45 sadržavala je izuzeće na temelju stope preživljavanja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013, za ulove škampa ostvarene vršama u zonama ICES-a 2a, 3a i na potpodručju ICES-a 4, i to na temelju znanstvenih dokaza o stopama preživljavanja. Ti su dokazi ispitani prethodnih godina i STECF je zaključio (7) da su dostatni. U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se nastavak primjene tog izuzeća. Stoga, s obzirom na to da se okolnosti nisu promijenile, to izuzeće trebalo bi se obuhvatiti ovom Uredbom.

(13)

Delegirana uredba (EU) 2018/45 sadržavala je izuzeće na temelju stope preživljavanja za ulove škampa ostvarene na potpodručju ICES-a 4 određenim alatima, uz uvjet da se upotrebljava selektivni uređaj Netgrid. To je izuzeće bilo ograničeno na zimske mjesece i određene funkcionalne jedinice ICES-a. U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se nastavak primjene tog izuzeća te njegovo proširenje na zone ICES-a 2a i 3a. Države članice dostavile su 2018. ažurirane znanstvene podatke kako bi dokazale stope preživljavanja škampa ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) na koje je ugrađena saka veličine oka mrežnog tega veće od 80 mm ili najmanje 70 mm i koje su opremljene posebnim selektivnim uređajima. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je izrazio zabrinutost (8) u pogledu procjena stopa preživljavanja za zapadnu obalu Sjevernog mora i u pogledu toga jesu li te procjene reprezentativne za cijelo područje. Međutim, STECF je istaknuo da se popratne znanstvene informacije temelje na pouzdanom pristupu i da je tehnika validacije primijenjena u kontekstu većih flota razumna. U tim okolnostima izuzeće se može primjenjivati do 31. prosinca 2021., ali države članice koje imaju izravan upravljački interes trebale bi dostaviti podatke o ribolovu na zapadnoj obali Sjevernog mora.

(14)

Delegirana uredba (EU) 2018/45 sadržavala je izuzeće na temelju stope preživljavanja za usputni ulov vrsta podložnih ograničenjima ulova u ribolovu vršama i stajaćim kogolima, i to na temelju znanstvenih dokaza o stopama preživljavanja. Ti su dokazi ispitani prethodnih godina i STECF je zaključio (9) da dostupni podaci upućuju na to je smrtnost odbačene ribe vjerojatno niska, međutim stvarni su ulovi u toj vrsti ribolova zanemarivi. S obzirom na neznatnost ulova i činjenicu da se okolnosti nisu promijenile to se izuzeće može obuhvatiti ovom Uredbom.

(15)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće na temelju stope preživljavanja za iverka zlatopjega u ribolovu jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama u zoni ICES-a 3a i na potpodručju ICES-a 4. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja odbačenog ulova iverka zlatopjega u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio (10) da su dostavljene razumne informacije koje dokazuju prilično visoku stopu preživljavanja. Stoga bi se to izuzeće trebalo obuhvatiti ovom Uredbom.

(16)

Nova zajednička preporuka sadržava izuzeće na temelju stope preživljavanja za iverka zlatopjega u ribolovu danskim potegačama u zoni ICES-a 3a i na potpodručju ICES-a 4. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja odbačenog ulova iverka zlatopjega u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio (11) da su podaci iz studije o stopama preživljavanja pouzdani, iako bi se mogli upotrijebiti dodatni čimbenici za povećavanje stopa preživljavanja s obzirom na to da se one znatno smanjuju ako je vrijeme sortiranja iverka zlatopjega dulje od 30 minuta. Stoga se to izuzeće može obuhvatiti ovom Uredbom.

(17)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće na temelju stope preživljavanja za ulov i usputni ulov iverka zlatopjega u ciljanom ribolovu plosnatica ili oblih riba ostvaren povlačnim mrežama u zoni ICES-a 3a i na potpodručju ICES-a 4 u zimskim mjesecima. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja odbačenog ulova iverka zlatopjega u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio (12) da se stope preživljavanja navedene u popratnoj studiji smanjuju ako je vrijeme sortiranja dulje od 60 minuta u ljetnim mjesecima, pa je stoga zbog niske stope preživljavanja iverka zlatopjega ljeti opravdano ograničavanje izuzeća na zimske mjesece. Stoga bi se to izuzeće trebalo obuhvatiti ovom Uredbom.

(18)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće na temelju stope preživljavanja za ulove iverka zlatopjega ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ostvarene povlačnim mrežama s gredom na potpodručju ICES-a 4 i u zoni ICES-a 2a. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja odbačenog ulova u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio (13) da na stopu preživljavanja u toj vrsti ribolova utječu mnogi čimbenici te je ona vrlo promjenjiva. STECF je osim toga izrazio sumnje u vjerojatnost preživljavanja znatnih količina iverka zlatopjega s obzirom na relativno visoke okvirne stope odbacivanja i relativno niske stope preživljavanja. Radi prikupljanja tih podataka ribolov bi se trebao nastaviti, stoga Komisija smatra da bi izuzeće trebalo odobriti, ali bi države članice trebale imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća, a Komisiji da provede preispitivanje. U tim okolnostima izuzeće se može primjenjivati privremeno, do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes trebale bi dostaviti sljedeće: (a) plan izrađen u cilju povećanja stope preživljavanja, koji će STECF znanstveno ocijeniti, i (b) godišnja izvješća o napretku i svim izmjenama/prilagodbama programa za povećanje stope preživljavanja.

(19)

Za voline i raže ulovljene svim ribolovnim alatima u zonama ICES-a 2a i 3a i na potpodručju ICES-a 4 detaljni znanstveni dokazi o stopama preživljavanja nisu dostupni za sve segmente i kombinacije flota na koje se primjenjuje izuzeće. Međutim, smatra se da su stope preživljavanja, uz nekoliko iznimaka, uglavnom pouzdane, iako su potrebni detaljniji podaci. Radi prikupljanja tih podataka ribolov bi se trebao nastaviti, stoga Komisija smatra da bi izuzeće trebalo odobriti, ali bi države članice trebale imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća i Komisiji da provede preispitivanje. Države članice koje imaju izravan upravljački interes trebale bi do 31. svibnja svake godine dostaviti sljedeće: (a) plan izrađen u cilju povećanja stope preživljavanja i uklanjanja nedostataka u podacima koje utvrdi STECF, koji će STECF svake godine ocjenjivati, (b) godišnja izvješća o napretku i svim izmjenama ili prilagodbama programâ za povećanje stope preživljavanja.

(20)

Pri razmatranju stopa preživljavanja volina i raža utvrđeno je da mala raža (Leucoraja naevus) ima znatno nižu stopu preživljavanja u odnosu na druge vrste, s time da su znanstvene spoznaje za tu vrstu manje pouzdane. Međutim, potpunim isključivanjem te vrste iz izuzeća spriječio bi se njezin ribolov, a time i kontinuirano prikupljanje preciznih podataka. Stoga Komisija smatra da bi to izuzeće trebalo odobriti samo za jednu godinu i da bi hitno trebalo provesti nove studije te izraditi poboljšane mjere za povećanje stope preživljavanja i dostaviti ih STECF-u na ocjenu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019.

(21)

Delegirana uredba (EU) 2018/45 sadržavala je izuzeća de minimis za sljedeće:

lista ulovljenog trostrukim i jednostrukim mrežama stajaćicama u zonama ICES-a 2a i 3a i na potpodručju ICES-a 4,

lista ulovljenog određenim povlačnim mrežama s gredom opremljenima flamanskom plohom na potpodručju ICES-a 4,

kombinirane ulove lista, koljaka, pišmolja, bakalara, ugljenara, iverka zlatopjega, haringe, norveške ugotice, velikog srebrnjaka i ugotice pučinke ostvarene određenim pridnenim povlačnim mrežama (koćama) u zoni ICES-a 3a,

kombinirane ulove lista, koljaka, pišmolja, bakalara, ugljenara i oslića ostvarene košarama u zoni ICES-a 3a,

lista ulovljenog određenim pridnenim povlačnim mrežama (koćama) u zoni ICES-a 3a,

pišmolja i bakalara ulovljene pridnenim povlačnim mrežama (koćama) u zoni ICES-a 4c.

(22)

Države članice dostavile su dokaze u prilog tim izuzećima de minimis. STECF (14) je te dokaze preispitao i zaključio (15) da su u dokumentima koje su dostavile države članice navedeni obrazloženi argumenti u prilog tome da je daljnje povećanje selektivnosti teško postići ili da ono podrazumijeva nerazmjerne troškove rukovanja neželjenim ulovima. Stoga je, s obzirom na činjenicu da se okolnosti nisu promijenile, primjereno nastaviti s primjenom izuzeća de minimis u skladu s postotcima i potrebnim izmjenama predloženima u novoj zajedničkoj preporuci na temelju članka 15. stavka 5. točke (c) Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(23)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće de minimis za sljedeće:

iverka zlatopjega ulovljenog određenim pridnenim povlačnim mrežama (koćama) na potpodručju ICES-a 4,

sve vrste podložne ograničenjima ulova ulovljene povlačnim mrežama s gredom u zonama ICES-a 4b i 4c,

pišmolja i bakalara ulovljene pridnenim povlačnim mrežama (koćama) u zonama ICES-a 4c i 4b,

manjića ulovljenog određenim pridnenim povlačnim mrežama (koćama) veličine oka mrežnog tega od najmanje 120 mm i manjića ulovljenog određenim pridnenim povlačnim mrežama (koćama) veličine oka mrežnog tega 100–119 mm na potpodručju ICES-a 4,

pišmolja ulovljenog određenim povlačnim mrežama s gredom na potpodručju ICES-a 4,

šaruna ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBB) na potpodručju ICES-a 4,

skušu ulovljenu pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBB) na potpodručju ICES-a 4.

(24)

Države članice dostavile su znanstvene dokaze u prilog novim izuzećima de minimis na temelju poteškoća povezanih s poboljšavanjem selektivnosti i nerazmjernih troškova rukovanja ulovom. STECF je te dokaze preispitao na plenarnoj sjednici održanoj 2.–6. srpnja 2018.

(25)

U pogledu izuzeća za pišmolja i bakalara ulovljene pridnenim povlačnim mrežama (koćama) u zonama ICES-a 4a i 4b STECF je zaključio da nedostaju relevantni podaci određenih država članica. Radi prikupljanja tih podataka ribolov bi se trebao nastaviti, stoga Komisija smatra da bi izuzeće trebalo privremeno odobriti, do 31. prosinca 2019., ali bi države članice trebale imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća i Komisiji da provede preispitivanje. Predmetne države članice trebale bi provesti dodatna ispitivanja i u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 31. svibnja 2019., dostaviti informacije STECF-u na ocjenu.

(26)

Na temelju dokaza koje su dostavile države članice STECF smatra da je primjereno utvrditi izuzeća de minimis za iverka zlatopjega ulovljenog određenim pridnenim povlačnim mrežama (koćama) na potpodručju ICES-a 4.

(27)

STECF je zaključio da su dostavljeni razumni podaci za odobravanje izuzeća de minimis u ribolovu kozice pjeskulje povlačnim mrežama s gredom u zonama ICES-a 4b i 4c.

(28)

U pogledu izuzeća de minimis za manjića ulovljenog određenim pridnenim povlačnim mrežama (koćama) veličine oka mrežnog tega 100–119 mm na potpodručju ICES-a 4 STECF-u je bilo teško donijeti konačnu procjenu učinka povećanja selektivnosti u predmetnoj vrsti ribolova. STECF je istaknuo da nedostaju relevantni podaci određenih država članica. Međutim STECF je priznao da je alat koji se upotrebljava u predmetnoj vrsti ribolova već selektivan te bi dodatno poboljšanje selektivnosti ribolov učinilo neekonomičnim. Radi prikupljanja tih podataka ribolov bi se trebao nastaviti, stoga Komisija smatra da bi izuzeće trebalo privremeno odobriti, do 31. prosinca 2019., ali bi države članice trebale imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća i Komisiji da provede preispitivanje. Države članice trebale bi dostaviti (a) podatke koji dokazuju da je vrlo teško postići povećanje selektivnosti u toj vrsti ribolova i (b) dodatne podatke o ulovu ili flotama drugih država članica koje se možda bave tom vrstom ribolova. Predmetne države članice trebale bi provesti dodatna ispitivanja i u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 31. svibnja 2019., dostaviti informacije STECF-u na ocjenu.

(29)

Na temelju dokaza koje su dostavile države članice i u skladu sa zaključkom STECF-a trebalo bi odobriti izuzeće de minimis za manjića ulovljenog određenim pridnenim povlačnim mrežama (koćama) veličine oka mrežnog tega od najmanje 120 mm na potpodručju ICES-a 4.

(30)

STECF je u svojim zaključcima napomenuo da su dostavljeni detaljni podaci za izuzeće de minimis za ulov pišmolja ostvaren određenim povlačnim mrežama s gredom na potpodručju ICES-a 4. Međutim STECF je upozorio na ograničenja pri povećanju selektivnosti u ribolovu pišmolja i naveo da bi pristup primijenjen za izračun izuzeća de minimis mogao dovesti do ograničavanja selektivnosti u toj vrsti ribolova jer bi se svi neželjeni ulovi pišmolja mogli odbaciti. U tim bi se okolnostima izuzeće trebalo primjenjivati na razini opaženog odbačenog ulova (2 %), a države članice trebale bi imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća i Komisiji da provede godišnje preispitivanje. Predmetne države članice trebale bi provesti dodatna ispitivanja i u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 31. svibnja 2019., dostaviti informacije STECF-u na ocjenu.

(31)

STECF je preispitao dokaze koje su države članice dostavile o novim izuzećima de minimis u pogledu šaruna i skuše ulovljenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom te zaključio da je potrebno pribaviti dodatne informacije. S obzirom na potrebu za nastavljanjem ribolovnih aktivnosti i prikupljanja podataka kako bi se te informacije pribavile, pojedinačna izuzeća za svaku vrstu trebala biti ograničena na jednu godinu, a države članice trebale bi imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća i Komisiji da provede preispitivanje. Predmetne države članice trebale bi provesti dodatna ispitivanja i u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 31. svibnja 2019., dostaviti informacije STECF-u na ocjenu. Stoga bi se ta izuzeća trebala primjenjivati privremeno, do 31. prosinca 2019.

(32)

Kako bi se osigurala pouzdana procjena količina odbačenog ulova za potrebe utvrđivanja ukupnog dopuštenog ulova, države članice trebale bi, u slučajevima u kojima se izuzeće de minimis temelji na ekstrapolaciji situacija za koje su na raspolaganju ograničene informacije i djelomičnim informacijama o floti, osigurati pružanje točnih i provjerljivih podataka za cijelu flotu na koju se primjenjuje ta odredba de minimis.

(33)

U skladu s člankom 15. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja mogu uključivati tehničke mjere koje se navode u članku 7. stavku 2. te uredbe. Kako bi se povećala selektivnost alata i smanjili neželjeni ulovi u Skagerraku, primjereno je zadržati određeni broj tehničkih mjera koje su Unija i Norveška dogovorile 2011. (16) i 2012. (17) te odobriti upotrebu selektivnog uređaja SepNep.

(34)

Mjere predložene u novoj zajedničkoj preporuci u skladu su s člankom 15. stavkom 4., člankom 15. stavkom 5. točkom (c) i člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i s Uredbom (EU) 2018/973, posebno njezinim člankom 11., te se stoga mogu obuhvatiti ovom Uredbom.

(35)

U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je razmotrila ocjenu STECF-a i potrebu za time da države članice osiguraju potpunu provedbu obveze iskrcavanja od 1. siječnja 2019. U nekoliko slučajeva izuzeća zahtijevaju kontinuiranu ribolovnu aktivnost i prikupljanje podataka kako bi se odgovorilo na primjedbe STECF-a. U tim slučajevima Komisija smatra da bi bilo pragmatično i razborito upravljanju ribarstvom pristupiti tako da se privremeno odobre izuzeća pod pretpostavkom da bi se u suprotnom onemogućilo potrebno prikupljanje podataka neophodnih za pravilno i informirano upravljanje odbačenim ulovom s obzirom na potpuno stupanje na snagu obveze iskrcavanja.

(36)

U skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/973 ovlast za donošenje delegiranih akata u pogledu obveze iskrcavanja dodijeljena je Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 5. kolovoza 2018. Stoga je primjereno u trećoj godini primjene ove Uredbe preispitati učinak izuzeća od obveze iskrcavanja na temelju stope preživljavanja i izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja.

(37)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na planiranje sezone ribolova plovila Unije i na povezane gospodarske aktivnosti, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedba obveze iskrcavanja

Obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na ribolov pridnenih vrsta podložnih ograničenjima ulova u vodama Unije u Sjevernome moru (zone ICES-a 2a, 3a i potpodručje ICES-a 4) za razdoblje 2019.–2021. u skladu s ovom Uredbom.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„ploha Seltra” znači selektivni uređaj:

koji se sastoji od gornje plohe veličine oka mrežnog tega od najmanje 270 mm (romboidno oko mrežnog tega), smještene u dio s četiri plohe i ugrađene uz omjer spajanja od tri oka mrežnog tega od 90 mm na jedno oko mrežnog tega od 270 mm, ili od gornje plohe veličine oka mrežnog tega od najmanje 140 mm (kvadratno oko mrežnog tega),

koji je dug najmanje 3 m,

koji je postavljen najviše 4 m od konopa za vezivanje sake, i

koji je širok jednako kao gornji sloj povlačne mreže (tj. od ruba do ruba).

(2)

„selektivni uređaj Netgrid” znači selektivni uređaj koji se sastoji od dijela s četiri plohe umetnutog u povlačnu mrežu s dvije plohe s nagnutom površinom koju čini mreža romboidnog oka mrežnog tega veličine od najmanje 200 mm, a vodi do izlaznog otvora na vrhu povlačne mreže.

(3)

„flamanska ploha” znači posljednji stožasti mrežasti dio povlačne mreže s gredom, koji ima sljedeća obilježja:

stražnji joj je dio izravno pričvršćen na saku,

gornji i donji mrežasti dio imaju veličinu oka mrežnog tega od najmanje 120 mm, mjereno između čvorova,

kad se rastegne, duga je najmanje tri metra.

(4)

„SepNep” znači povlačna mreža sa širilicama:

koja ima veličinu oka mrežnog tega u rasponu 80–99 mm + ≥ 100 mm,

na koju je ugrađeno više saka veličine oka mrežnog tega 80–120 mm koje su pričvršćene na jedan produžetak, pri čemu krajnja gornja saka ima veličinu oka mrežnog tega od najmanje 120 mm i u nju je ugrađena ploha za odvajanje veličine oka mrežnog tega od najviše 105 mm, i

na koju se može ugraditi i rešetka za selekciju s razmakom između prečki rešetke od najmanje 17 mm, uz uvjet da je izrađena tako da je moguć izlazak malih škampa.

Članak 3.

Izuzeća na temelju stope preživljavanja za škampa

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se u vodama Unije u Sjevernome moru (zone ICES-a 2a, 3a i potpodručje ICES-a 4) na sljedeće ulove škampa:

(a)

ulove vršama (FPO (18));

(b)

ulove pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, TBN) na koje je ugrađena:

(1)

saka veća od 80 mm; ili

(2)

saka veličine oka mrežnog tega od najmanje 70 mm opremljena rešetkom za sortiranje vrsta s razmakom između prečki rešetke od najviše 35 mm; ili

(3)

saka veličine oka mrežnog tega od najmanje 35 mm opremljena rešetkom za sortiranje vrsta s razmakom između prečki rešetke od najviše 19 mm.

2.   Ako se škamp ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah cijeli pustiti u more na području na kojem je ulovljen.

3.   Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja svake godine, dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog izuzeću iz stavka 1. točke (b). Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza svake godine.

Članak 4.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za lista

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se u vodama Unije u zoni ICES-a 4c unutar šest nautičkih milja od obale, ali izvan potvrđenih rastilišta, na ulove lista ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ostvarene povlačnim mrežama sa širilicama (OTB) sa sakom veličine oka mrežnog tega 80–99 mm.

2.   Izuzeće iz stavka 1. primjenjuje se samo na plovila najveće duljine 10 m i najveće snage motora 221 kW kada love u vodama dubine 30 m ili manje uz trajanje tegljenja od najviše 1 sat i 30 minuta.

3.   Ako se list ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah pustiti u more.

Članak 5.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za usputni ulov svih vrsta podložnih ograničenjima u vršama i stajaćim kogolima

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se u vodama Unije u zoni ICES-a 3a i na potpodručju ICES-a 4 na ulove svih vrsta podložnih ograničenjima ulova ostvarene vršama i stajaćim kogolima (FPO, FYK).

2.   Ako se riba ulovljena u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah pustiti u more, i to ispod morske površine.

Članak 6.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za ulov i usputni ulov iverka zlatopjega

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se u vodama Unije u zoni ICES-a 3a i na potpodručju ICES-a 4 na:

(a)

iverka zlatopjega ulovljenog mrežama (GNS, GTR, GTN, GEN);

(b)

iverka zlatopjega ulovljenog danskim potegačama;

(c)

iverka zlatopjega ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, PTB) veličine oka mrežnog tega od najmanje 120 mm kada se ciljano love plosnatice ili oble ribe u zimskim mjesecima (od 1. studenoga do 30. travnja).

2.   Ako se iverak zlatopjeg ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah pustiti u more.

Članak 7.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za iverka zlatopjega veličine manje od minimalne referentne veličine za očuvanje

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 na ulove iverka zlatopjega ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ostvarene povlačnim mrežama s gredom veličine oka mrežnog tega 80–119 mm (BT2).

2.   Izuzeće iz stavka 1. primjenjuje se privremeno, do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.

3.   Ako se iverak zlatopjeg ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah pustiti u more, i to ispod morske površine.

Članak 8.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za voline i raže

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se u vodama Unije u Sjevernome moru (zone ICES-a 2a, 3a i potpodručje ICES-a 4) na ulove volina i raža ostvarene svim ribolovnim alatima.

2.   Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja svake godine, dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog izuzeću iz stavka 1. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza svake godine.

3.   Izuzeće iz stavka 1. primjenjuje se na malu ražu do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.

4.   Ako se voline i raže ulovljene u slučajevima iz stavka 1. odbacuju, moraju se odmah pustiti u more, i to ispod morske površine.

Članak 9.

Izuzeća de minimis

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (c) te uredbe smiju se odbaciti sljedeće količine:

(a)

u ribolovu lista plovilima koja se koriste trostrukim i jednostrukim mrežama stajaćicama (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) u vodama Unije u zonama ICES-a 2a i 3a i na potpodručju ICES-a 4:

količina lista ispod i iznad minimalne referentne veličine za očuvanje koja ne premašuje 3 % ukupnih godišnjih ulova te vrste;

(b)

u ribolovu lista plovilima koja se koriste povlačnom mrežom s gredom (TBB) veličine oka mrežnog tega 80–119 mm opremljenom flamanskom plohom, u vodama Unije na potpodručju ICES-a 4:

količina lista ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja ne premašuje 6 % ukupnih godišnjih ulova te vrste u 2019. i 5 % ukupnih godišnjih ulova u preostalom razdoblju;

(c)

u ribolovu škampa plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, TBN) veličine oka mrežnog tega od najmanje 70 mm opremljenima rešetkom za sortiranje vrsta s razmakom između prečki rešetke od najviše 35 mm, u vodama Unije u zoni ICES-a 3a:

kombinirana količina lista, koljaka, pišmolja, bakalara, ugljenara i oslića ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja ne premašuje 4 % ukupnih godišnjih ulova škampa, lista, koljaka, pišmolja i sjeverne kozice, bakalara, ugljenara i oslića;

(d)

u ribolovu sjeverne kozice plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB) veličine oka mrežnog tega od najmanje 35 mm opremljenima rešetkom za sortiranje vrsta s razmakom između prečki rešetke od najviše 19 mm, sa slobodnim otvorom za ribe, u vodama Unije u zoni ICES-a 3a:

kombinirana količina lista, koljaka, pišmolja, bakalara, iverka zlatopjega, ugljenara, haringe, norveške ugotice, velikog srebrnjaka i ugotice pučinke ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja ne premašuje 5 % ukupnih godišnjih ulova škampa, lista, koljaka, pišmolja, bakalara, ugljenara, iverka zlatopjega, sjeverne kozice, oslića, norveške ugotice, velikog srebrnjaka i ugotice pučinke;

(e)

u mješovitom ribolovu pridnenih vrsta plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama (OTB, OTT, SDN, SSC) veličine oka mrežnog tega 70–99 mm (TR2) u vodama Unije u zoni ICES-a 4c:

kombinirana količina pišmolja i bakalara ispod minimalnih referentnih veličina za očuvanje koja u 2019. ne premašuje 6 %, a u 2020. i 2021. 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ispod minimalne referentne veličine na koje bi se trebala primjenjivati obveza iskrcavanja; najveća količina bakalara koja se smije odbaciti ograničena je na 2 % tih ukupnih godišnjih ulova;

(f)

u mješovitom ribolovu pridnenih vrsta plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama (OTB, OTT, SDN, SSC) veličine oka mrežnog tega 70–99 mm u vodama Unije u zonama ICES-a 4a i 4b:

 

kombinirana količina pišmolja i bakalara ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja u 2019. ne premašuje 6 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ispod minimalne referentne veličine na koje bi se trebala primjenjivati obveza iskrcavanja; najveća količina bakalara koja se smije odbaciti ograničena je na 2 % tih ukupnih godišnjih ulova;

 

izuzeće de minimis utvrđeno u ovoj točki (f) primjenjuje se privremeno, do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.;

(g)

u ribolovu plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, TBN) veličine oka mrežnog tega 90–119 mm, opremljenima plohom Seltra, ili pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, TBN) veličine oka mrežnog tega od najmanje 120 mm, u vodama Unije u zoni ICES-a 3a:

količina pišmolja ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja ne premašuje 2 % ukupnih godišnjih ulova škampa, bakalara, koljaka, pišmolja, ugljenara, lista, iverka zlatopjega i oslića;

(h)

u ribolovu škampa plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) veličine oka mrežnog tega 80–99 mm, opremljenima mrežom SepNep, u vodama Unije na potpodručju ICES-a 4:

količina iverka zlatopjega ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja ne premašuje 3 % ukupnih godišnjih ulova ugljenara, iverka zlatopjega, koljaka, pišmolja, bakalara, sjeverne kozice, lista i škampa;

(i)

u ribolovu kozice pjeskulje plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom u vodama Unije u zonama ICES-a 4b i 4c:

količina svih vrsta podložnih ograničenjima ulova koja u 2019. i 2020. ne premašuje 7 %, a u 2021. 6 % ukupnih godišnjih ulova svih vrsta podložnih ograničenjima ulova;

(j)

u ribolovu pridnenih vrsta plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB) veličine oka mrežnog tega 100–119 mm i love manjića u vodama Unije na potpodručju ICES-a 4:

 

količina manjića ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja ne premašuje 3 % ukupnih godišnjih ulova manjića u toj vrsti ribolova;

 

izuzeće de minimis utvrđeno u ovoj točki (j) primjenjuje se privremeno, do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.;

(k)

u ribolovu pridnenih vrsta plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB) veličine oka mrežnog tega od najmanje 120 mm i love manjića u vodama Unije na potpodručju ICES-a 4:

količina manjića ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja ne premašuje 3 % ukupnih godišnjih ulova manjića u toj vrsti ribolova;

(l)

u mješovitom ribolovu pridnenih vrsta plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom veličine oka mrežnog tega 80–119 mm u vodama Unije na potpodručju ICES-a 4:

 

količina pišmolja ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja ne premašuje 2 % ukupnih godišnjih ulova iverka zlatopjega i lista;

 

države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja svake godine, dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza svake godine;

(m)

u mješovitom ribolovu pridnenih vrsta pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBB) veličine oka mrežnog tega 80–99 mm na potpodručju ICES-a 4:

 

količina šaruna koja u 2019. ne premašuje 7 % ukupnih godišnjih ulova šaruna u toj vrsti ribolova;

 

izuzeće de minimis utvrđeno u ovoj točki (m) primjenjuje se privremeno, do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.;

(n)

u mješovitom ribolovu pridnenih vrsta pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBB) veličine oka mrežnog tega 80–99 mm na potpodručju ICES-a 4:

 

količina skuše koja u 2019. ne premašuje 7 % ukupnih godišnjih ulova skuše u toj vrsti ribolova;

 

izuzeće de minimis utvrđeno u ovoj točki (n) primjenjuje se privremeno, do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.

Članak 10.

Posebne tehničke mjere u Skagerraku

1.   U Skagerraku se zabranjuje prevoženje na plovilu ili upotreba bilo kakve povlačne mreže, danske potegače, povlačne mreže s gredom ili slične povlačne mreže ili potegače veličine oka mrežnog tega manje od 120 mm.

2.   Odstupajući od stavka 1., smiju se upotrebljavati sljedeće povlačne mreže:

(a)

povlačne mreže sa sakom veličine oka mrežnog tega od najmanje 90 mm pod uvjetom da su opremljene plohom Seltra ili rešetkom za sortiranje s razmakom između prečki rešetke od najviše 35 mm;

(b)

povlačne mreže sa sakom veličine oka mrežnog tega od najmanje 70 mm (kvadratno oko mrežnog tega) opremljene rešetkom za sortiranje s razmakom između prečki rešetke od najviše 35 mm;

(c)

povlačne mreže najmanje veličine oka mrežnog tega manje od 70 mm kojima se love pelagične vrste ili vrste za industrijske namjene, pod uvjetom da ulov sadržava više od 80 % jedne ili više pelagičnih vrsta ili vrsta za industrijske namjene;

(d)

povlačne mreže sa sakom veličine oka mrežnog tega od najmanje 35 mm kojima se lovi sjeverna kozica, pod uvjetom da je povlačna mreža opremljena rešetkom za sortiranje s razmakom između prečki rešetke od najviše 19 mm.

3.   U skladu sa stavkom 2. točkom (d) u ribolovu sjeverne kozice smije se upotrebljavati uređaj za zadržavanje riba, pod uvjetom da postoje odgovarajuće ribolovne mogućnosti za usputni ulov te da je uređaj za zadržavanje:

(a)

konstruiran s gornjom plohom veličine oka mrežnog tega od najmanje 120 mm (kvadratno oko mrežnog tega);

(b)

dug najmanje 3 m; i

(c)

širok najmanje kao rešetka za sortiranje.

Članak 11.

SepNep

U skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/973 dopuštena je upotreba mreža SepNep.

Članak 12.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 179, 16.7.2018., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/45 оd 20. listopada 2017. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-a II.a za 2018. (SL L 7, 12.1.2018., str. 6.).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16)  Usuglašeni zapisnik sa savjetovanja o ribarstvu između Norveške i Europske unije o regulaciji ribolova u Skagerraku i Kattegatu za 2012.

(17)  Usuglašeni zapisnik sa savjetovanja o ribarstvu između Europske unije i Norveške o mjerama za primjenu zabrane odbacivanja ulova i mjerama kontrole u području Skagerraka, 4. srpnja 2012.

(18)  Oznake alata iz ove Uredbe odnose se na oznake iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.). Za plovila čija je duljina preko svega (LOA) manja od 10 m oznake alata iz ove tablice odnose se na oznake iz FAO-ove klasifikacije ribolovnih alata.


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/27


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2036

оd 18. listopada 2018.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. i članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Cilj Uredbe (EU) br. 1380/2013 postupno je napuštanje prakse odbacivanja ulova u svim vrstama ribolova Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova za vrste podložne ograničenjima ulova, a u Sredozemnome moru za vrste koje podliježu minimalnim veličinama kako su definirane u Prilogu III. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006 (2).

(2)

U skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja primjenjuje se na ribolov pridnenih vrsta u Sredozemnome moru najkasnije od 1. siječnja 2017. na vrste koje definiraju ribarstvo i najkasnije od 1. siječnja 2019. na sve ostale vrste.

(3)

Kako bi se provela obveza iskrcavanja, člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji su dodijeljene ovlasti za donošenje planova za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za razdoblje od najviše tri godine, koje se može produljiti za dodatno razdoblje od ukupno tri godine, na temelju zajedničkih preporuka koje izrađuju države članice uz savjetovanje s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(4)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/86 (3) uspostavljen je plan za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019., nakon triju zajedničkih preporuka koje su Komisiji 2016. dostavile određene države članice koje imaju izravan upravljački interes u Sredozemnome moru (Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Malta i Slovenija). Te tri zajedničke preporuke odnosile su se redom na zapadno Sredozemno more, Jadransko more i jugoistočno Sredozemno more.

(5)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/86 izmijenjena je Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/153 (4) nakon što su relevantne države članice s izravnim upravljačkim interesom dostavile dvije zajedničke preporuke koje se odnose na zapadno Sredozemno more i Jadransko more.

(6)

Francuska, Italija i Španjolska Komisiji su 4. lipnja 2018. dostavile novu zajedničku preporuku za „Plan za odbačeni ulov za ribolov pridnenih vrsta u zapadnom Sredozemnome moru” („nova zajednička preporuka za zapadno Sredozemno more”) nakon savjetovanja s regionalnom skupinom na visokoj razini Pescamed. Zajednička preporuka izmijenjena je 27. kolovoza 2018.

(7)

Francuska, Italija i Španjolska Komisiji su 7. lipnja 2018. dostavile novu zajedničku preporuku za „Plan za odbačeni ulov za ribolov pridnenih vrsta u jugoistočnom Sredozemnome moru” („nova zajednička preporuka za jugoistočno Sredozemno more”) nakon savjetovanja s regionalnom skupinom na visokoj razini Sudestmed. Zajednička preporuka izmijenjena je 28. kolovoza 2018.

(8)

Hrvatska, Italija i Slovenija Komisiji su 8. lipnja 2018. dostavile novu zajedničku preporuku za „Plan za odbačeni ulov za ribolov pridnenih vrsta u Jadranskome moru” („nova zajednička preporuka za Jadransko more”) nakon savjetovanja s regionalnom skupinom na visokoj razini Adriatica. Zajednička preporuka izmijenjena je 29. kolovoza 2018.

(9)

Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) te je zajedničke preporuke ocijenio na svojoj ljetnoj plenarnoj sjednici održanoj 2.–6. srpnja 2018. (5).

(10)

U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je razmotrila ocjenu STECF-a i potrebu za time da države članice osiguraju potpunu provedbu obveze iskrcavanja od 1. siječnja 2019. U nekoliko slučajeva izuzeća zahtijevaju kontinuiranu ribolovnu aktivnost i prikupljanje podataka kako bi se odgovorilo na primjedbe STECF-a. U tim slučajevima Komisija smatra da bi bilo pragmatično i razborito upravljanju ribarstvom pristupiti tako da se privremeno odobre izuzeća pod pretpostavkom da bi se u suprotnom onemogućilo potrebno prikupljanje podataka neophodnih za pravilno i informirano upravljanje odbačenim ulovom s obzirom na potpuno stupanje na snagu obveze iskrcavanja.

(11)

U novoj zajedničkoj preporuci za zapadno Sredozemno more predlaže se da se primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja predviđenih člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 za jakovljeve kapice (Pecten jacobeus), kućice (Venerupis spp.) i prnjavice (Venus spp.) ulovljene mehaničkim dredžama (HMD) produlji do 31. prosinca 2021. To izuzeće na temelju stope preživljavanja uvedeno je Delegiranom uredbom (EU) 2017/86. U svojoj ocjeni nove zajedničke preporuke STECF je naveo da nisu dostavljene dodatne informacije u prilog tom izuzeću. Međutim znanstveni podaci iz literature dokazuju preživljavanje tih vrsta. Budući da su moguće visoke stope preživljavanja te uzimajući u obzir značajke alata, ribolovnih praksi i ekosustava, Komisija smatra da bi se trebala nastaviti primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja, uzimajući u obzir činjenicu da se okolnosti nisu promijenile.

(12)

U novoj zajedničkoj preporuci za zapadno Sredozemno more predlaže se produljenje primjene izuzeća na temelju stope preživljavanja za škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) do 31. prosinca 2021. To izuzeće na temelju stope preživljavanja uvedeno je Delegiranom uredbom (EU) 2018/153. U novoj zajedničkoj preporuci prvotno se predlagalo da se to izuzeće ne primjenjuje u srpnju, kolovozu i rujnu, kada bi se primjenjivalo novo izuzeće de minimis. STECF je smatrao da nema dokaza u prilog primjeni izuzeća de minimis tijekom ljetnih mjeseci i nije iznio dodatne primjedbe. Međutim, postoje znanstveni dokazi o preživljavanju te vrste u toj i drugim regijama. Budući da su moguće visoke stope preživljavanja te uzimajući u obzir značajke alata, ribolovnih praksi i ekosustava, Komisija smatra da bi se trebala nastaviti primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja tijekom cijele godine.

(13)

U novoj zajedničkoj preporuci za Jadransko more predlaže se produljenje primjene izuzeća na temelju stope preživljavanja za lista (Solea solea) ulovljenog mrežom „rapido” (TBB). To izuzeće na temelju stope preživljavanja uvedeno je Delegiranom uredbom (EU) 2017/86. STECF nije ocijenio taj novi zahtjev. Međutim u tijeku je provedba ad hoc studije o stopama preživljavanja te vrste na području GSA17 u Jadranskome moru. Stoga Komisija smatra da bi se izuzeće trebalo produljiti još samo za godinu dana. Predmetne države članice trebale bi do 1. svibnja 2019. dostaviti relevantne podatke kako bi STECF mogao provesti dodatnu ocjenu.

(14)

U trima novim zajedničkim preporukama predlaže se primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja za škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru. STECF je smatrao da nisu dostavljene konkretne informacije u prilog tom izuzeću. Stoga Komisija smatra da bi se izuzeće trebalo uvesti samo na godinu dana. Predmetne države članice trebale bi do 1. svibnja 2019. dostaviti dodatne relevantne podatke kako bi STECF mogao provesti dodatnu ocjenu.

(15)

U trima novim zajedničkim preporukama predlaže se primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja za rumenca okana (Pagellus bogaraveo) ulovljenog udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru. STECF je smatrao da bi se trebali dostaviti dodatni dokazi kako bi se u potpunosti poduprlo predloženo izuzeće. Stoga Komisija smatra da bi se izuzeće trebalo uvesti samo na godinu dana. Predmetne države članice trebale bi do 1. svibnja 2019. dostaviti dodatne relevantne podatke kako bi STECF mogao provesti dodatnu ocjenu.

(16)

U trima novim zajedničkim preporukama predlaže se primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja za hlapa (Homarus gammarus) i jastoga (Palinuridae) ulovljene mrežama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) i vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru. STECF je smatrao da je studija o preživljavanju za jastoga koju su dostavile predmetne države članice prilično pouzdana i da pokazuje kratkoročne stope preživljavanja, ali napominje da je veličina uzorka bila malena. Trebali bi se dostaviti dodatni znanstveni dodaci za obje vrste, jastoga i hlapa. Stoga Komisija smatra da bi se izuzeće trebalo uvesti samo na godinu dana. Predmetne države članice trebale bi do 1. svibnja 2019. dostaviti dodatne relevantne podatke kako bi STECF mogao provesti dodatnu ocjenu.

(17)

U novim zajedničkim preporukama za Jadransko more i za jugoistočno Sredozemno more predlaže se primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja za škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) u Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru. U novoj zajedničkoj preporuci prvotno se predlagalo da se to izuzeće ne primjenjuje u srpnju, kolovozu i rujnu, kada bi se primjenjivalo novo izuzeće de minimis. STECF je smatrao da nema dokaza u prilog primjeni izuzeća de minimis tijekom ljetnih mjeseci i nije iznio dodatne primjedbe. Međutim, postoje znanstveni dokazi o preživljavanju te vrste u drugim regijama. Budući da su moguće visoke stope preživljavanja te uzimajući u obzir značajke alata, ribolovnih praksi i ekosustava, Komisija smatra da bi se trebala uvesti primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja tijekom cijele godine.

(18)

U trima novim zajedničkim preporukama nadalje se predlaže proširenje primjene izuzeća de minimis, kako je predviđeno u članku 15. stavku 4. točki (c) Uredbe (EU) br. 1380/2013, na oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno 5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT i TX) te do 1 % (za 2019., 2020. i 2021.) ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru. Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/86 uvedeno je izuzeće de minimis za te vrste. Na temelju znanstvenih dokaza koji su tom prilikom izneseni u zajedničkoj preporuci i koje je STECF preispitao te uzimajući u obzir značajke alata, velik broj vrsta u ribolovnim operacijama, strukturu ribolova i posebnosti Sredozemnog mora (npr. prevlast malog ribolova) Komisija smatra da bi bilo primjereno utvrditi takva izuzeća de minimis kako bi se izbjegli nerazmjerni troškovi rukovanja neželjenim ulovima. STECF nije ocijenio novu preporuku u pogledu pridnenih povlačnih mreža (koća). U svojoj ocjeni nove zajedničke preporuke za jednostruke i trostruke mreže stajaćice STECF je istaknuo da informacije koje su dostavile predmetne države članice nisu potpune. Međutim, s obzirom na činjenicu da se okolnosti nisu promijenile Komisija smatra da bi se trebala nastaviti primjena izuzeća de minimis prema prethodno navedenim postocima.

(19)

U novoj zajedničkoj preporuci za Jadransko more predlaže se proširenje primjene izuzeća de minimis na oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019., 2020. i 2021. plovilima koja se koriste alatom „rapido” (TBB) i na lista (Solea solea), do 3 % ukupnih godišnjih ulova te vrste ostvarenih 2019., 2020. i 2021. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT i TX) u Jadranskome moru. Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/86 uvedeno je izuzeće de minimis za te vrste. Na temelju znanstvenih dokaza koji su tom prilikom izneseni u zajedničkoj preporuci i koje je STECF preispitao te uzimajući u obzir značajke alata, velik broj vrsta u ribolovnim operacijama, strukturu ribolova i posebnosti Sredozemnog mora (npr. prevlast malog ribolova) Komisija je smatrala primjerenim utvrditi takva izuzeća de minimis (do 1 % za oslića i trlje i do 3 % za lista) kako bi se izbjegli nerazmjerni troškovi rukovanja neželjenim ulovima. U svojoj ocjeni nove zajedničke preporuke STECF je smatrao da nisu dostavljene posebne informacije koje bi išle u prilog velikom povećanju primijenjenih postotaka. S obzirom na činjenicu da se nisu promijenile okolnosti za primjenu postojeće razine postotaka Komisija smatra da bi se trebala nastaviti primjena izuzeća prema navedenim postocima.

(20)

U novoj zajedničkoj preporuci za jugoistočno Sredozemno more predlaže se proširenje primjene izuzeća de minimis na dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova te vrste ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT i TX) u jugoistočnom Sredozemnome moru. Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/86 uvedeno je izuzeće de minimis za tu vrstu. Na temelju znanstvenih dokaza koji su tom prilikom izneseni u zajedničkoj preporuci i koje je STECF preispitao te uzimajući u obzir značajke alata, velik broj vrsta u ribolovnim operacijama, strukturu ribolova i posebnosti Sredozemnog mora (npr. prevlast malog ribolova) Komisija je smatrala primjerenim utvrditi takvo izuzeće de minimis kako bi se izbjegli nerazmjerni troškovi rukovanja neželjenim ulovima. STECF nije ocijenio tu novu preporuku. Međutim, s obzirom na činjenicu da se okolnosti nisu promijenile Komisija smatra da bi se trebala nastaviti primjena izuzeća prema navedenim postocima.

(21)

U novoj zajedničkoj preporuci za zapadno Sredozemno more predlaže se primjena izuzeća de minimis na lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); do 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim dubokomorske kozice, ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) i do 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim rumenca okana i dubokomorske kozice, ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(22)

U novoj zajedničkoj preporuci za Jadransko more predlaže se primjena izuzeća de minimis na lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); do 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim dubokomorske kozice, ali uključujući lista, ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) te do 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim rumenca okana i dubokomorske kozice, ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(23)

U novoj zajedničkoj preporuci za jugoistočno Sredozemno more predlaže se primjena izuzeća de minimis na lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); do 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) te do 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim rumenca okana, ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(24)

Konačno, u trima novim zajedničkim preporukama predlaže se primjena izuzeća de minimis na inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune (Trachurus spp.), do 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru.

(25)

STECF je istaknuo da je izuzećima navedenima u uvodnim izjavama 21., 22. i 23. obuhvaćena opsežna skupina vrsta, široka raspona stopa odbacivanja, te da nisu dostavljene konkretne informacije kojima bi se u potpunosti poduprla zatražena izuzeća. Međutim Komisija ističe da se ta izuzeća primjenjuju na skupine vrsta koje obuhvaćaju preostale vrste koje podliježu minimalnim veličinama kako su definirane u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1967/2006 i koje u ovoj fazi ne podliježu ograničenjima ulova; stoga se ne primjenjuje članak 15. stavci 8. i 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Osim toga, te se vrste love istodobno, u znatno različitim količinama, zbog čega je teško primijeniti pristup temeljen na zasebnim stokovima. Nadalje, te se vrste love malim ribarskim plovilima i iskrcavaju na mnogo različitih točaka iskrcaja uzduž obale; stoga su vrlo vjerojatni nerazmjerni troškovi rukovanja neželjenim ulovima tijekom prvih godina potpune provedbe obveze iskrcavanja. Treba uzeti u obzir i činjenicu da su izuzeća u pravilu manja od maksimalnih dopuštenih ograničenja. U tom kontekstu Komisija smatra da bi se ta izuzeća de minimis trebala uvesti samo na jednu godinu. Države članice trebale bi do 1. svibnja 2019. Komisiji dostaviti relevantne podatke kako bi STECF mogao u potpunosti ocijeniti utemeljenost izuzeća te kako bi Komisija mogla provesti preispitivanje.

(26)

Konačno, Komisija prima na znanje da države članice nastoje povećati selektivnost ribolovnih alata u skladu s rezultatima postojećih istraživačkih programa kako bi se smanjili i ograničili neželjeni ulovi, a posebno ulovi ispod minimalnih referentnih veličina za očuvanje.

(27)

Komisija osim toga napominje da u skladu sa zajedničkom preporukom za zapadno Sredozemno more predmetne države članice potiču dobrovoljnu upotrebu povlačnih mreža sa sakom i/ili produžetkom tipa T90 veličine oka mrežnog tega od 50 mm i nastavak probnih zabrana ribolova u stvarnom vremenu.

(28)

Mjere predložene u novim zajedničkim preporukama u skladu su s člankom 15. stavkom 4., člankom 15. stavkom 5. točkom (c) i člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i stoga se mogu uključiti u plan za odbačeni ulov uspostavljen Delegiranom uredbom (EU) 2017/86.

(29)

Izuzeća de minimis za male pelagične vrste u ciljanom ribolovu tih vrsta navode se u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/161 (6). Suprotno tomu, izuzeća de minimis za usputni ulov malih pelagičnih vrsta u ribolovu pridnenih vrsta trebala bi se uvrstiti u Delegiranu uredbu (EU) 2017/86.

(30)

Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2017/86 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(31)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na planiranje sezone ribolova plovila Unije i na povezane gospodarske aktivnosti, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2019.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2017/86 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja

1.   Izuzeće od obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 za vrste za koje znanstveni dokazi pokazuju visoke stope preživljavanja primjenjuje se na:

(a)

lista (Solea solea) ulovljenog mrežom „rapido” (TBB) (*1) u Jadranskome moru do 31. prosinca 2019.;

(b)

jakovljeve kapice (Pecten jacobeus) ulovljene mehaničkim dredžama (HMD) u zapadnom Sredozemnome moru;

(c)

kućice (Venerupis spp.) ulovljene mehaničkim dredžama (HMD) u zapadnom Sredozemnome moru;

(d)

prnjavice (Venus spp.) ulovljene mehaničkim dredžama (HMD) u zapadnom Sredozemnome moru;

(e)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog svim pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru;

(f)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru do 31. prosinca 2019.;

(g)

rumenca okana (Pagellus bogaraveo) ulovljenog udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru do 31. prosinca 2019.;

(h)

hlapa (Homarus gammarus) ulovljenog mrežama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) i vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru do 31. prosinca 2019.;

(i)

jastoga (Palinuridae) ulovljenog mrežama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) i vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru do 31. prosinca 2019.

2.   List (Solea solea), jakovljeve kapice (Pecten jacobeus), kućice (Venerupis spp.), prnjavice (Venus spp.), škamp (Nephrops norvegicus), rumenac okan (Pagellus bogaraveo), hlap (Homarus gammarus) i jastog (Palinuridae) ulovljeni u slučajevima iz stavka 1. odmah se puštaju u more na području na kojem su ulovljeni.

3.   Do 1. svibnja 2019. države članice koje imaju izravan interes u upravljanju ribarstvom u Sredozemnome moru Komisiji dostavljaju dodatne podatke o odbačenom ulovu, uz one navedene u zajedničkim preporukama iz lipnja 2018., kako su izmijenjene u kolovozu 2018., te sve druge relevantne znanstvene informacije u prilog izuzeću utvrđenom u stavku 1. točkama (a), (f), (g), (h) i (i). Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje te podatke i informacije najkasnije do srpnja 2019.

(*1)  Oznake alata iz ove Uredbe odnose se na oznake iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 122, 30.4.2011., str. 1.). Za plovila čija je duljina preko svega (LOA) manja od 10 m, oznake alata iz ove Uredbe odnose se na oznake iz klasifikacije ribolovnih alata FAO-a.”"

2.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Izuzeće de minimis

1.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (c) te uredbe mogu se odbaciti sljedeće količine vrsta:

(a)

u zapadnom Sredozemnome moru (točka 1. Priloga):

i.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno 5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

ii.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

iii.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

iv.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

v.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne),, arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom;

vi.

za inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune Trachurus spp.), do najviše 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

(b)

u Jadranskome moru (točka 2. Priloga):

i.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno 5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

ii.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

iii.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste mrežama „rapido” (TBB);

iv.

za lista (Solea solea), do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

v.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

vi.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

vii.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne),, arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom;

viii.

za inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune (Trachurus spp.), do najviše 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama).

(c)

u jugoistočnom Sredozemnome moru (točka 3. Priloga):

i.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno 5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

ii.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

iii.

za dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do najviše 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno 5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova te vrste ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

iv.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

v.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

vi.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne),, arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom;

vii.

za inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune (Trachurus spp.), do najviše 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama).

2.   Do 1. svibnja 2019. države članice koje imaju izravan interes u upravljanju ribolovom u Sredozemnome moru Komisiji dostavljaju dodatne podatke o odbačenom ulovu, uz one navedene u zajedničkim preporukama iz lipnja 2018., kako su izmijenjene u kolovozu 2018., te sve druge relevantne znanstvene informacije u prilog izuzećima utvrđenima u stavku 1. točki (a) podtočkama od iii. do vi., stavku 1. točki (b) podtočkama od v. do viii. i stavku 1. točki (c) podtočkama od iv. do vii. STECF ocjenjuje te podatke i informacije najkasnije do srpnja 2019.”

3.

U članku 6. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2021.”

4.

Prilog se zamjenjuje tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/86 od 20. listopada 2016. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru (SL L 14, 18.1.2017., str. 4.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/153 оd 23. listopada 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru, SL L 29, 1.2.2018., str. 1.

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/161 оd 23. listopada 2017. o utvrđivanju izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta u Sredozemnome moru (SL L 30, 2.2.2018., str. 1.).


PRILOG

1.   Zapadno Sredozemno more

Ribolov

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Obveza iskrcavanja

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

Škamp (Nephrops norvegicus)

Dubokomorska kozica (Parapaneus longirostris)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

Usputni ulovi:

 

Inćun (Engraulis encrasicolus)

 

Srdela (Sardina pilchardus)

 

Plavice (Scomber spp.)

 

Šaruni (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Sve pridnene povlačne mreže

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Svi parangali

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Sve trostruke i jednostruke mreže stajaćice

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Jakovljeva kapica (Pecten jacobeus)

Kućice (Venerupis spp.)

Prnjavice (Venus spp.)

HMD

Sve mehaničke dredže

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Škamp (Nephrops norvegicus)

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

FPO, FIX

Sve vrše i klopke

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

2.   Jadransko more

Ribolov

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Obveza iskrcavanja

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp.)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

Škamp (Nephrops norvegicus)

Dubokomorska kozica (Parapaneus longirostris)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

Usputni ulovi:

 

Inćun (Engraulis encrasicolus)

 

Srdela (Sardina pilchardus)

 

Plavice (Scomber spp.)

 

Šaruni (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Sve pridnene povlačne mreže

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Svi parangali

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp.)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

List (Solea vulgaris)

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis), pic (Diplodus puntazzo), šarag (Diplodus sargus),

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus), pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Sve trostruke i jednostruke mreže stajaćice

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Jakovljeva kapica (Pecten jacobeus)

Kućice (Venerupis spp.)

Prnjavice (Venus spp.)

HMD

Sve mehaničke dredže

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Škamp (Nephrops norvegicus)

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus), pagar (Pagrus pagrus)

Špar (Diplodus annularis), pic (Diplodus puntazzo), šarag (Diplodus sargus),

Fratar (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Sve vrše i klopke, stajaći kogoli

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

3.   Jugoistočno Sredozemno more

Ribolov

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Obveza iskrcavanja

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp.)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

Škamp (Nephrops norvegicus)

Dubokomorska kozica (Parapaneus longirostris)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

Usputni ulovi:

 

Inćun (Engraulis encrasicolus)

 

Srdela (Sardina pilchardus)

 

Plavice (Scomber spp.)

 

Šaruni (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Sve pridnene povlačne mreže

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis), pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Svi parangali

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp.)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

List (Solea vulgaris)

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo),

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Sve trostruke i jednostruke mreže stajaćice

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Škamp (Nephrops norvegicus)

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Sve vrše i klopke, stajaći kogoli

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/41


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2037

оd 17. prosinca 2018.

o zabrani ribolova haringe u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama 5b, 6b i 6aN za plovila koja plove pod zastavom Francuske

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2018/120 (2) utvrđene su kvote za 2018.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, ulovom stoka iz Priloga ovoj Uredbi koji su ostvarila plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2018.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti ribolovne aktivnosti za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2018. dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok iz tog Priloga smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Ribolovne aktivnosti za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

João AGUIAR MACHADO

Glavni direktor

Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 (SL L 27, 31.1.2018., str. 1.).


PRILOG

Br.

50/TQ120

Država članica

Francuska

Stok

HER/5B6ANB

Vrsta

Haringa (Clupea harengus)

Zona

Vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b, 6b i 6aN

Datum zabrane

26.11.2018.


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/44


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2038

оd 17. prosinca 2018.

o zabrani ribolova ugljenara u norveškim vodama u zonama 1 i 2 za plovila koja plove pod zastavom Francuske

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2018/120 (2) utvrđene su kvote za 2018.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, ulovom stoka iz Priloga ovoj Uredbi koji su ostvarila plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2018.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti ribolovne aktivnosti za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2018. dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok iz tog Priloga smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Ribolovne aktivnosti za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

João AGUIAR MACHADO

Glavni direktor

Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 (SL L 27, 31.1.2018., str. 1.).


PRILOG

Br.

49/TQ120

Država članica

Francuska

Stok

POK/1N2AB.

Vrsta

Ugljenar (Pollachius virens)

Zona

Norveške vode u zonama 1 i 2

Datum zabrane

26.11.2018.


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/46


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2039

оd 17. prosinca 2018.

o zabrani ribolova manjića u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama 1 i 2 za plovila koja plove pod zastavom Francuske

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2018/120 (2) utvrđene su kvote za 2018.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, ulovom stoka iz Priloga ovoj Uredbi koji su ostvarila plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2018.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti ribolovne aktivnosti za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2018. dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok iz tog Priloga smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Ribolovne aktivnosti za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

João AGUIAR MACHADO

Glavni direktor

Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 (SL L 27, 31.1.2018., str. 1.).


PRILOG

Br.

48/TQ120

Država članica

Francuska

Stok

LIN/1/2.

Vrsta

Manjić (Molva molva)

Zona

Vode Unije i međunarodne vode u zonama 1 i 2

Datum zabrane

26.11.2018.


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/48


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2040

оd 17. prosinca 2018.

o zabrani ribolova tunja dugokrilca sjevernog u Atlantskom oceanu sjeverno od 5° S za plovila koja plove pod zastavom Francuske

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2018/120 (2) utvrđene su kvote za 2018.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, ulovom stoka iz Priloga ovoj Uredbi koji su ostvarila plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2018.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti ribolovne aktivnosti za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2018. dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok iz tog Priloga smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Ribolovne aktivnosti za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

João AGUIAR MACHADO

Glavni direktor

Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 (SL L 27, 31.1.2018., str. 1.).


PRILOG

Br.

47/TQ120

Država članica

Francuska

Stok

ALB/AN05N

Vrsta

Tunj dugokrilac sjeverni (Thunnus alalunga)

Zona

Atlantski ocean sjeverno od 5° S

Datum zabrane

26.11.2018.


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/50


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2041

оd 17. prosinca 2018.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Kabelske stopice („muške ili ženske”) za napon ne veći od 1 000  V, izrađene od bakra.

Proizvod s jedne strane ima ili utikač (takozvani muški konektor) ili utičnicu (takozvani ženski konektor), a s druge strane kontaktni uređaj u obliku spojnice zaštićene slojem izolacijskog materijala.

Proizvod se upotrebljava za spajanje žica ili kabela koji nisu koaksijalni kabeli.

Proizvod ostvaruje spoj tako da se „muški konektor” utakne u „ženski konektor” bez upotrebe ikakvih alata.

Vidjeti sliku (*1)

8536 69 90

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 8536 , 8536 69 i 8536 69 90 .

Proizvod ima objektivne značajke utikača („muškog konektora”) ili utičnice („ženskog konektora”) opremljenog još jednim kontaktnim uređajem (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava za tarifni broj 8536 skupinu (III) slovo (A) točku (1) te Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature za podbrojeve od 8536 69 10 do 8536 69 90 ). Stoga je njegovo razvrstavanje u podbroj 8536 90 10 kao ostali spojni i kontaktni elementi za žice i kabele isključeno.

Prema tome, on se razvrstava u oznaku KN 8536 69 90 kao ostali utikači i utičnice.

Image

(*1)  Slika je samo informativna.


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/53


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2042

оd 18. prosinca 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1152 radi objašnjenja uvjeta ispitivanja WLTP-om i omogućivanja praćenja podataka o homologaciji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila (1), a posebno njezin članak 13. stavak 6. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se u obzir uzela razlika u razini emisija CO2 utvrđenih prema Novom europskom voznom ciklusu (NEDC) i prema novom Globalno usklađenom ispitnom postupku za laka vozila (WLTP), Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1152 (2) utvrđena je metodologija za utvrđivanje korelacije između vrijednosti emisija CO2 u odnosu na laka gospodarska vozila.

(2)

Rezultatima metodologije za utvrđivanje korelacije trebalo bi osigurati da su zahtjevi za smanjenje utvrđeni u Uredbi (EU) br. 510/2011 jednako strogi u okviru starog i novog ispitnog postupka. Homologacijska tijela i tehničke službe trebale bi zajedno s proizvođačima stremiti osiguravanju da se ispitivanja WLTP-om i NEDC-om provedena za potrebe ove Uredbe vrše u uvjetima ispitivanja koji su usporedivi i usklađeni s ciljevima ove Uredbe.

(3)

U tu svrhu potrebno je objasniti određene aspekte uvjeta ispitivanja WLTP-om koji bi se trebali primjenjivati za utvrđivanje korelacije s ciljem osiguravanja podataka o praćenju emisija CO2 prema WLTP-u i NEDC-u za vozila prvi put registrirana 2020. Ta bi se objašnjenja trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje postupak i zahtjeve utvrđene u Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (3) te tako da ne utječu na valjanost homologacija dodijeljenih na toj osnovi.

(4)

Potrebno je 2020. utvrditi i razliku između vrijednosti emisija CO2 koje su deklarirali proizvođači za potrebe homologacije prema WLTP-u i vrijednosti izmjerenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151. Proizvođači bi stoga trebali biti obvezni izračunati i prijaviti Komisiji vrijednosti CO2 prema WLTP-u za sva nova laka gospodarska vozila registrirana u kalendarskoj godini 2020. upotrebljavajući vrijednosti mjerenja za vozilo H i vozilo L kao ulazne vrijednosti interpolacijske metode.

(5)

Za ograničeni broj interpolacijskih porodica 2020. bit će dostupne samo vrijednosti mjerenja za vozilo H. Broj tih porodica trebalo bi pomno pratiti, a Komisija bi trebala razmotriti njihovo isključivanje iz izračuna referentnih podataka za 2020. ako dođe do znatnog porasta broja takvih porodica u odnosu na stanje iz 2018.

(6)

Trebalo bi poboljšati transparentnost ispitivanja emisija, a podaci o ispitivanjima WLTP-om i o korelacijskim rezultatima trebali bi stoga biti stavljeni Komisiji na raspolaganje. Tako će se Komisiji omogućiti da brzo utvrdi i riješi otvorena pitanja i moguće nedosljednosti povezane s provedbom postupaka. Stoga bi trebalo ispuniti matricu ulaznih podataka za svako izvršeno ispitivanje WLTP-om i cijelu je dostaviti Komisiji u okviru razmjene podataka za korelacijski alat. Kako bi se osigurala povjerljivost, datoteka s ulaznim podacima za prijenos trebala bi biti enkribirana.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2017/1152 mijenja se kako slijedi:

1.

Dodaje se sljedeći članak 6.a:

„Članak 6.a

Izvješćivanje o rezultatima ispitivanja WLTP-om

1.   Proizvođači izračunavaju kombiniranu vrijednost CO2 za svako novo lako gospodarsko vozilo registrirano 2020. u skladu s formulom iz drugog podstavka točke 3.2.3.2.4. Podpriloga 7. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 gdje se vrijednosti MCO2-H i MCO2-L za predmetnu interpolacijsku porodicu zamjenjuju vrijednostima MCO2,C,5 preuzetima iz točaka 2.5.1.1.3. (vozilo H) i 2.5.1.2.3. (vozilo L) certifikata o EZ homologaciji tipa, kako je navedeno u obrascu u Dodatku 4. Prilogu I. Uredbi (EU) 2017/1151.

Ako se kombinirane emisije CO2 za pojedino vozilo utvrđuju upućivanjem samo na vozilo H, proizvođači dostavljaju vrijednost MCO2,C,5 preuzetu iz točke 2.5.1.1.3. (vozilo H) certifikata o EZ homologaciji tipa.

Proizvođač dostavlja Komisiji te vrijednosti emisija CO2 zajedno s vrijednostima MCO2,C,5 upotrijebljenima za izračun najkasnije tri mjeseca nakon što je Komisija primila obavijest o privremenim podacima za 2020. učitavanjem tih podataka u račun proizvođača u bazi poslovnih podataka Europske agencije za okoliš.

2.   Ako podaci iz stavka 1. ne budu podneseni u navedenom roku, Komisija uzima vrijednost navedenu u točki 2.5.1.2.3. certifikata o EZ homologaciji tipa kao vrijednost emisija CO2 za potrebe stavka 1. za sva novoregistrirana vozila u interpolacijskoj porodici za koju je certifikat o homologaciji tipa izdan te, ako je primjenjivo, za porodice za koje su dostupne samo vrijednosti mjerenja za vozilo H.”

2.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeću se sljedeće točke 2.2.a i 2.2.b:

„2.2.a   Uvjeti ispitivanja WLTP-om

Da bi se ispitivanje WLTP-om smatralo relevantnim u skladu s točkom 2.2. Priloga I. ovoj Uredbi i za potrebe utvrđivanja ulaznih podataka iz točke 2.4. primjenjuju se uvjeti ispitivanja iz Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 uz sljedeća podrobna objašnjenja:

(a)

korekcija rezultata ispitivanja WLTP-om za masene emisije CO2 u skladu s Dodatkom 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 primjenjuje se na sve takve rezultate ispitivanja neovisno o odredbama točke 3.4.4.(a) tog dodatka;

(b)

ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz Uredbe (EU) 2017/1151, ako je ispitno vozilo opremljeno tehnologijama koje utječu na njegove emisije CO2 uključujući, ali ne isključivo, one iz točaka od 42. do 50. matrice ulaznih podataka navedene u točki 2.4. a koje su namijenjene za rad tijekom ispitivanja, te su tehnologije u radu tijekom ispitivanja vozila bez obzira na primijenjeni ispitni postupak, odnosno NEDC ili WLTP;

(c)

ako je ispitno vozilo opremljeno automatskim mjenjačem, bez obzira na primijenjeni ispitni postupak upotrebljava se isti način rada koji može odabrati vozač. Ako se u ispitivanju WLTP-om upotrebljavaju najbolji i najgori slučaj u skladu s točkom 1.2.(c) Dodatka 6. Podprilogu 8. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151, najgori slučaj upotrebljava se kao ulazni podatak korelacijskog alata, kao i za svako fizičko ispitivanje NEDC-om;

(d)

ako je ispitno vozilo opremljeno ručnim mjenjačem, pojam nmin_drive_set mora biti kako je definirano u formuli u točki (k) (3) stavka 2. Podpriloga 2. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151.

Uz odobrenje homologacijskog tijela ili, ako je primjenjivo, tehničke službe, proizvođač može različito računati točke promjena stupnjeva prijenosa, pod uvjetom da je to opravdano s obzirom na vozna svojstva vozila te da dodatna sigurnosna margina za snagu primijenjena u skladu s točkom 3.4. Podpriloga 2. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 nije veća od 20 %.

Uvjeti navedeni u točkama od (a) do (d) primjenjuju se za svrhu utvrđivanja korelacije u skladu s ovom Uredbom te se njima ne dovode u pitanje odredbe utvrđene u Uredbi (EU) 2017/1151 i homologacije tipa dodijeljene u skladu s tom uredbom.

2.2.b   Primjenjivost uvjeta ispitivanja WLTP-om

Podrobna objašnjenja iz točke 2.2.a podtočaka od (a) do (d) primjenjuju se u skladu sa sljedećim:

(a)

za nova vozila od stupanja na snagu ove Uredbe;

(b)

za postojeće tipove vozila proizvođači, za tipove vozila koji obuhvaćaju vozila stavljena na tržište 2020., dostavljaju homologacijskom tijelu dokaze na temelju kojih ono potvrđuje da su pri homologacijskim ispitivanjima WLTP-om poštovani uvjeti ispitivanja iz točke 2.2.a podtočaka od (a) do (d).

U potvrdi se navode identifikator interpolacijske porodice i potvrde svih uvjeta ispitivanja iz podtočaka od (a) do (d). Homologacijsko tijelo izdaje potvrdu proizvođaču i osigurava da se potvrda evidentira i da se zahtjev Komisije može bez odgode staviti na raspolaganje.

Ako homologacijsko tijelo ne može potvrditi da je najmanje jedan predmetni uvjet ispitivanja poštovan, proizvođač osigurava izvršenje novog ispitivanja WLTP-om ili, prema potrebi, serije ispitivanja u skladu s Podprilogom 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 pod nadzorom homologacijskog tijela ili, prema potrebi, tehničke službe uz primjenu uvjeta ispitivanja navedenih u točki 2.2.a podtočkama od (a) do (d) za predmetnu interpolacijsku porodicu, uključujući novu korelaciju u skladu s ovom Uredbom.

Ako samo jedan uvjet ispitivanja iz točke 2.2.a podtočke (a) nije ispunjen, proizvođač može ispraviti vrijednost u matrici ulaznih podataka bez ponavljanja ispitivanja WLTP-om.

Homologacijsko tijelo ili, prema potrebi, nadležna tehnička služba evidentira rezultate ponovljenog ispitivanja ili korekcije te korelaciju u skladu sa stavkom 5. Priloga I., a potpuno izvješće korelacijskog alata na temelju ulaznih podataka iz ponovljenog ispitivanja prosljeđuje se Komisiji u skladu s točkom 3.1.1.2. najkasnije do 30. travnja 2021.”;

(b)

točka 2.4. mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom stavku dodaje se sljedeća rečenica:

„Matrica ulaznih podataka ispunjava se za svako provedeno ispitivanje WLTP-om.”;

ii.

Tablica 1. mijenja se kako slijedi:

u unosu 56 tekst u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Niz: podaci iz OBD-a i s dinamometra s valjcima, 1 Hz za OBD i 10 Hz za dinamometar s valjcima, preciznost 0,1 km/h”;

u unosu 57 tekst u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Niz: 1 Hz. Za vozilo H i vozilo L (ako je primjenjivo) navodi se teoretski izračunata promjena stupnja prijenosa.”;

u unosu 61 tekst u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Niz: 1 Hz (frekvencija uzorkovanja instrumenta 20 Hz), preciznost 0,1 A, vanjski mjerni uređaj sinkroniziran s dinamometrom s valjcima”;

unos 67 zamjenjuje se sljedećim:

„67

Faktor regeneracije Ki multiplikativni/aditivni za vozilo H i vozilo L

Dodatak 1. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Za vozila bez sustava s periodičnom regeneracijom ta je vrijednost 1.

dodaju se sljedeći novi unosi:

„69

Ogrjevna vrijednost goriva

kWh/l

Dodatak 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Vrijednost prema tablici A6. Dodatak 2/1 iz Uredbe (EU) 2017/1151

70

Potrošnja goriva za ispitivanje WLTP-om za vozilo H i vozilo L

l/100 km

stavak 6. Podpriloga 7. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

nekorigirana potrošnja goriva za ispitivanje tipa 1

71

Nazivni napon REESS-a

V

Prema normi DIN EN 60050-482

Za niskonaponski akumulator kako je opisano u Dodatku 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

72

Faktor korekcije porodice po ATCT-u

Podprilog 6.a Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Faktor korekcije porodice po ATCT-u (korekcija za 14 °C)

73

Korekcija brzine i udaljenosti ispitivanja WLTP-om

Uredba (EU) 2017/1151

Korekcija provedena?

0 = ne | 1 = da

74

Korekcija RCB ispitivanja WLTP-om

Dodatak 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Korekcija provedena?

0 = ne | 1 = da

75

Broj ispitivanja WLTP-om

1, 2 ili 3

 

Navedite jesu li podaci o ispitivanju iz prvog, drugog ili trećeg ispitivanja WLTP-om

76

Deklarirana vrijednost WLTP-a za vozilo H i vozilo L

g/km

deklaracija proizvođača

Deklarirana vrijednost WLTP-a za vozilo H i vozilo L. Vrijednost treba uključivati sve korekcije (ako je primjenjivo).

77

Izmjerena vrijednost CO2 prema WLTP-u korigirana za vozilo H i/ili vozilo L

g/km

Vrijednosti MCO2,C,5 iz Dodatka 4. Prilogu I. Uredbi (EU) 2017/1151

Kombinirane izmjerene emisije CO2 za vozilo H i vozilo L poslije svih primjenjivih korekcija. U slučaju 2 ili 3 ispitivanja WLTP-om unose se svi izmjereni rezultati.

78

Ponovljeno ispitivanje WLTP-om

Točka 2.2.b podtočka (b) Priloga I.

Navesti za koje je uvjete ispitivanja iz točke 2.2.a podtočaka od (a) do (d) Priloga I. ponovljeno ispitivanje.

(c)

točka 3.1.1.1. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) briše se;

ii.

u točki (c) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

ulazne podatke iz točke 2.4.”;

iii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Sažetak iz točke (c) enkribira se kako bi se osigurala povjerljivost.”;

(d)

točka 3.1.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„3.1.1.2.   Potpuna korelacijska datoteka

Nakon što je izvorno izvješće s izlaznim podacima korelacijskog alata izdano u skladu s točkom 3.1.1.1., homologacijsko tijelo ili, prema potrebi, ovlaštena tehnička služba učitava sažetak iz točke 3.1.1.1. podtočke (c) na poslužitelj Komisije koji pošiljatelju šalje odgovor (pri čemu se kopija šalje relevantnim službama Komisije) koji sadržava slučajno generiran cijeli broj od 0 do 99 i kontrolni identifikacijski broj sažetka koji nedvojbeno povezuje taj broj s izvornim izvješćem s izlaznim podacima koje je digitalno potpisao poslužitelj Komisije.

Potpuno izvješće korelacijskog alata izrađuje homologacijsko tijelo ili, prema potrebi, ovlaštena tehnička služba, a ono sadržava izvorno izvješće s izlaznim podacima korelacijskog alata iz točke 3.1.1.1. i odgovor poslužitelja Komisije. Homologacijsko tijelo održava datoteku kao ispitno izvješće u skladu s Prilogom VIII. Direktivi 2007/46/EZ.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točka 2. podtočke (c) i (d) primjenjuju se od 1. veljače 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 145, 31.5.2011., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 od 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka u pogledu lakih gospodarskih vozila i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012 (SL L 175, 7.7.2017., str. 644.).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/58


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2043

оd 18. prosinca 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 radi objašnjenja uvjeta ispitivanja WLTP-om i omogućivanja praćenja podataka o homologaciji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila (1), a posebno njezin članak 13. stavak 7. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se u obzir uzela razlika u razini emisija CO2 utvrđenih prema Novom europskom voznom ciklusu (NEDC) i prema novom Globalno usklađenom ispitnom postupku za laka vozila (WLTP), Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1153 (2) utvrđena je metodologija za utvrđivanje korelacije između vrijednosti emisija CO2 u odnosu na osobne automobile.

(2)

Rezultatima metodologije za utvrđivanje korelacije trebalo bi osigurati da su zahtjevi za smanjenje utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 443/2009 jednako strogi u okviru starog i novog ispitnog postupka. Homologacijska tijela i tehničke službe trebale bi zajedno s proizvođačima stremiti osiguravanju da se ispitivanja WLTP-om i NEDC-om provedena za potrebe ove Uredbe vrše u uvjetima ispitivanja koji su usporedivi i usklađeni s ciljem ove Uredbe.

(3)

U tu svrhu potrebno je objasniti određene aspekte uvjeta ispitivanja WLTP-om koji bi se trebali primjenjivati za utvrđivanje korelacije s ciljem osiguravanja podataka o praćenju emisija CO2 prema WLTP-u i NEDC-u za vozila prvi put registrirana 2020. Ta bi se objašnjenja trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje postupak i zahtjeve utvrđene u Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (3) te tako da ne utječu na valjanost homologacija dodijeljenih na toj osnovi.

(4)

Potrebno je 2020. utvrditi i razliku između vrijednosti emisija CO2 koje su deklarirali proizvođači za potrebe homologacije u pogledu emisija i vrijednosti izmjerenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151. Proizvođači bi stoga trebali biti obvezni izračunati i prijaviti Komisiji vrijednosti emisija CO2 prema WLTP-u za sve nove osobne automobile registrirane u kalendarskoj godini 2020. upotrebljavajući vrijednosti mjerenja za vozilo H i vozilo L kao ulazne vrijednosti interpolacijske metode.

(5)

Za ograničeni broj interpolacijskih porodica 2020. bit će dostupne samo vrijednosti mjerenja za vozilo H. Broj tih porodica trebalo bi pomno pratiti, a Komisija bi trebala razmotriti njihovo isključivanje iz izračuna referentnih podataka za 2020. ako dođe do znatnog porasta broja takvih porodica u odnosu na stanje iz 2018.

(6)

Trebalo bi poboljšati transparentnost ispitivanja emisija, a podaci o ispitivanjima WLTP-om i o korelacijskim rezultatima trebali bi stoga biti stavljeni Komisiji na raspolaganje. Tako će se Komisiji omogućiti da brzo utvrdi i riješi otvorena pitanja i moguće nedosljednosti povezane s provedbom postupaka. Stoga bi trebalo ispuniti matricu ulaznih podataka za svako izvršeno ispitivanje WLTP-om i cijelu je dostaviti Komisiji u okviru razmjene podataka za korelacijski alat. Kako bi se osigurala povjerljivost, datoteka s ulaznim podacima za prijenos trebala bi biti enkribirana.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2017/1153 mijenja se kako slijedi:

(1)

Dodaje se sljedeći članak 7.a:

„Članak 7.a

Izvješćivanje o rezultatima ispitivanja WLTP-om

1.   Proizvođači izračunavaju kombiniranu vrijednost CO2 za svaki novi osobni automobil registriran 2020. u skladu s formulom iz drugog podstavka točke 3.2.3.2.4. Podpriloga 7. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 gdje se vrijednosti MCO2-H i MCO2-L za predmetnu interpolacijsku porodicu zamjenjuju vrijednostima MCO2,C,5 preuzetima iz točaka 2.5.1.1.3. (vozilo H) i 2.5.1.2.3. (vozilo L) certifikata o EZ homologaciji tipa, kako je navedeno u obrascu u Dodatku 4. Prilogu I. Uredbi (EU) 2017/1151.

Ako se kombinirane emisije CO2 za pojedino vozilo utvrđuju upućivanjem samo na vozilo H, proizvođači dostavljaju vrijednost MCO2,C,5 preuzetu iz točke 2.5.1.1.3. (vozilo H) certifikata o EZ homologaciji tipa.

Proizvođači dostavljaju Komisiji te vrijednosti emisija CO2 zajedno s vrijednostima MCO2,C,5 upotrijebljenima za izračun najkasnije tri mjeseca nakon što je Komisija primila obavijest o privremenim podacima za 2020. učitavanjem tih podataka u račun proizvođača u bazi poslovnih podataka Europske agencije za okoliš.

2.   Ako podaci iz stavka 1. ne budu podneseni u navedenom roku, Komisija uzima vrijednost navedenu u točki 2.5.1.2.3. certifikata o EZ homologaciji tipa kao vrijednost kombiniranih emisija CO2 za potrebe stavka 1. za sva novoregistrirana vozila u interpolacijskoj porodici za koju je certifikat o homologaciji tipa izdan te, ako je primjenjivo, vrijednost navedenu u točki 2.5.1.1.3. za porodice za koje su dostupne samo vrijednosti mjerenja za vozilo H.

3.   Komisija prati broj interpolacijskih porodica za koje su emisije CO2 određene samo upućivanjem na vozilo H za svakog proizvođača te, ako je došlo do porasta broja takvih porodica u odnosu na stanje iz 2018., ocjenjuje utjecaj tog porasta na izračun iz stavka 1. i, ako je primjereno, isključuje te porodice iz tog izračuna.”

(2)

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeću se sljedeće točke 2.2.a i 2.2.b:

„2.2.a   Uvjeti ispitivanja WLTP-om

Da bi se ispitivanje WLTP-om smatralo relevantnim u skladu s točkom 2.2. i za potrebe utvrđivanja ulaznih podataka iz točke 2.4. primjenjuju se uvjeti ispitivanja iz Priloga XXI. Uredbi 2017/1151 uz sljedeća podrobna objašnjenja:

(a)

korekcija rezultata ispitivanja WLTP-om za masene emisije CO2 u skladu s Dodatkom 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 primjenjuje se na sve takve rezultate ispitivanja neovisno o odredbama točke 3.4.4.(a) tog dodatka;

(b)

ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz Uredbe (EU) 2017/1151, ako je ispitno vozilo opremljeno tehnologijama koje utječu na njegove emisije CO2 uključujući, ali ne isključivo, one iz točaka od 42. do 50. matrice ulaznih podataka navedene u točki 2.4. a koje su namijenjene za rad tijekom ispitivanja, te su tehnologije u radu tijekom ispitivanja vozila bez obzira na primijenjeni ispitni postupak, odnosno NEDC ili WLTP;

(c)

ako je ispitno vozilo opremljeno automatskim mjenjačem, bez obzira na primijenjeni ispitni postupak upotrebljava se isti način rada koji može odabrati vozač. Ako se u ispitivanjima WLTP-om upotrebljavaju najbolji i najgori slučaj u skladu s točkom 1.2.(c) Dodatka 6. Podprilogu 8. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151, najgori slučaj upotrebljava se kao ulazni podatak korelacijskog alata, kao i za svako fizičko ispitivanje NEDC-om;

(d)

ako je ispitno vozilo opremljeno ručnim mjenjačem, pojam nmin_drive_set mora biti kako je definirano u formuli u točki (k) (3) stavka 2. Podpriloga 2. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151.

Uz odobrenje homologacijskog tijela ili, ako je primjenjivo, tehničke službe, proizvođač može različito računati točke promjena stupnjeva prijenosa, pod uvjetom da je to opravdano s obzirom na vozna svojstva vozila te da dodatna sigurnosna margina za snagu primijenjena u skladu s točkom 3.4. Podpriloga 2. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 nije veća od 20 %.

Uvjeti navedeni u točkama od (a) do (d) primjenjuju se za svrhu utvrđivanja korelacije u skladu s ovom Uredbom te se njima ne dovode u pitanje odredbe utvrđene u Uredbi (EU) 2017/1151 i homologacije tipa dodijeljene u skladu s tom uredbom.

2.2.b   Primjenjivost uvjeta ispitivanja WLTP-om

Podrobna objašnjenja iz točke 2.2.a podtočaka od (a) do (d) primjenjuju se u skladu sa sljedećim:

(a)

za nova vozila od stupanja na snagu ove Uredbe;

(b)

za postojeće tipove vozila proizvođači, za tipove vozila koji obuhvaćaju vozila stavljena na tržište 2020., dostavljaju homologacijskom tijelu dokaze na temelju kojih ono potvrđuje da su pri homologacijskim ispitivanjima WLTP-om poštovani uvjeti ispitivanja iz točke 2.2.a podtočaka od (a) do (d).

U potvrdi se navode identifikator interpolacijske porodice i potvrde svih uvjeta ispitivanja iz podtočaka od (a) do (d). Homologacijsko tijelo izdaje potvrdu proizvođaču i osigurava da se potvrda evidentira i da se zahtjev Komisije može bez odgode staviti na raspolaganje.

Ako homologacijsko tijelo ne može potvrditi da je najmanje jedan predmetni uvjet ispitivanja poštovan, proizvođač osigurava izvršenje novog ispitivanja WLTP-om ili, prema potrebi, serije ispitivanja u skladu s Podprilogom 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 pod nadzorom homologacijskog tijela ili, prema potrebi, tehničke službe uz primjenu uvjeta ispitivanja navedenih u točki 2.2.a podtočkama od (a) do (d) za predmetnu interpolacijsku porodicu, uključujući novu korelaciju u skladu s ovom Uredbom.

Ako samo jedan uvjet ispitivanja iz točke 2.2.a podtočke (a) nije ispunjen, proizvođač može ispraviti vrijednost u matrici ulaznih podataka bez ponavljanja ispitivanja WLTP-om.

Homologacijsko tijelo ili, prema potrebi, nadležna tehnička služba evidentira rezultate ponovljenog ispitivanja ili korekcije te korelaciju u skladu sa stavkom 5. Priloga I., a potpuno izvješće korelacijskog alata na temelju ulaznih podataka iz ponovljenog ispitivanja prosljeđuje se Komisiji u skladu s točkom 3.1.1.2. najkasnije do 30. travnja 2021.”;

(b)

točka 2.4. mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom stavku dodaje se sljedeća rečenica:

„Matrica ulaznih podataka ispunjava se za svako provedeno ispitivanje WLTP-om.”;

ii.

Tablica 1. mijenja se kako slijedi:

u unosu 56 tekst u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Niz: podaci iz OBD-a i s dinamometra s valjcima, 1 Hz za OBD i 10 Hz za dinamometar s valjcima, preciznost 0,1 km/h”;

u unosu 57 tekst u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Niz: 1 Hz. Za vozilo H i vozilo L (ako je primjenjivo) navodi se teoretski izračunata promjena stupnja prijenosa.”;

u unosu 61 tekst u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Niz: 1 Hz (frekvencija uzorkovanja instrumenta 20 Hz), preciznost 0,1 A, vanjski mjerni uređaj sinkroniziran s dinamometrom s valjcima”;

unos 67 zamjenjuje se sljedećim:

„67

Faktor regeneracije Ki multiplikativni/aditivni za vozilo H i vozilo L

Dodatak 1. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Za vozila bez sustava s periodičnom regeneracijom ta je vrijednost 1.

dodaju se sljedeći novi unosi:

„69

Ogrjevna vrijednost goriva

kWh/l

Dodatak 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Vrijednost prema tablici A6. Dodatak 2/1 iz Uredbe (EU) 2017/1151

70

Potrošnja goriva za ispitivanje WLTP-om za vozilo H i vozilo L

l/100 km

stavak 6. Podpriloga 7. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

nekorigirana potrošnja goriva za ispitivanje tipa 1

71

Nazivni napon REESS-a

V

Prema normi DIN EN 60050-482

Za niskonaponski akumulator kako je opisano u Dodatku 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

72

Faktor korekcije porodice po ATCT-u

Podprilog 6.a Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Faktor korekcije porodice po ATCT-u (korekcija za 14 °C)

73

Korekcija brzine i udaljenosti ispitivanja WLTP-om

Uredba (EU) 2017/1151

Korekcija provedena?

0 = ne | 1 = da

74

Korekcija RCB ispitivanja WLTP-om

Dodatak 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Korekcija provedena?

0 = ne | 1 = da

75

Broj ispitivanja WLTP-om

1, 2 ili 3

 

Navedite jesu li podaci o ispitivanju iz prvog, drugog ili trećeg ispitivanja WLTP-om

76

Deklarirana vrijednost CO2 prema WLTP-u za vozilo H i/ili vozilo L

g/km

deklaracija proizvođača

Deklarirana vrijednost WLTP-a za vozilo H i vozilo L. Vrijednost treba uključivati sve korekcije (ako je primjenjivo).

77

Izmjerena vrijednost CO2 prema WLTP-u korigirana za vozilo H i/ili vozilo L

g/km

Vrijednosti MCO2,C,5 iz Dodatka 4. Prilogu I. Uredbi (EU) 2017/1151

Kombinirane izmjerene emisije CO2 za vozilo H i vozilo L poslije svih primjenjivih korekcija. U slučaju 2 ili 3 ispitivanja WLTP-om unose se svi izmjereni rezultati.

78

Ponovljeno ispitivanje WLTP-om

Točka 2.2.b podtočka (b) Priloga I.

Navesti za koje je uvjete ispitivanja iz točke 2.2.a podtočaka od (a) do (d) Priloga I. ponovljeno ispitivanje.

(c)

točka 3.1.1.1. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) briše se;

ii.

u točki (c) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

ulazne podatke iz točke 2.4.”;

iii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Sažetak iz točke (c) enkribira se kako bi se osigurala povjerljivost.”;

(d)

točka 3.1.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„3.1.1.2.   Potpuna korelacijska datoteka

Nakon što je izvorno izvješće s izlaznim podacima korelacijskog alata izdano u skladu s točkom 3.1.1.1., homologacijsko tijelo ili, prema potrebi, ovlaštena tehnička služba učitava sažetak iz točke 3.1.1.1. podtočke (c) na poslužitelj Komisije koji pošiljatelju šalje odgovor (pri čemu se kopija šalje relevantnim službama Komisije) koji sadržava slučajno generiran cijeli broj od 0 do 99 i kontrolni identifikacijski broj sažetka koji nedvojbeno povezuje taj broj s izvornim izvješćem s izlaznim podacima koje je digitalno potpisao poslužitelj Komisije.

Potpuno izvješće korelacijskog alata izrađuje homologacijsko tijelo ili, prema potrebi, ovlaštena tehnička služba, a ono sadržava izvorno izvješće s izlaznim podacima korelacijskog alata iz točke 3.1.1.1. i odgovor poslužitelja Komisije. Homologacijsko tijelo održava datoteku kao ispitno izvješće u skladu s Prilogom VIII. Direktivi 2007/46/EZ.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točka 2. podtočke (c) i (d) primjenjuju se od 1. veljače 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 140, 5.6.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 od 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010 (SL L 175, 7.7.2017., str. 679.).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/63


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2044

оd 19. prosinca 2018.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183. točku (b),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (2), a posebno njezin članak 5. stavak 6. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1484/95 (3) utvrđena su detaljna pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određene su reprezentativne cijene u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja.

(2)

Iz redovitog praćenja podataka na temelju kojih se određuju reprezentativne cijene za proizvode od mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja proizlazi da je reprezentativne uvozne cijene za određene proizvode potrebno izmijeniti, uzimajući u obzir razlike u cijeni ovisno o podrijetlu.

(3)

Uredbu (EZ) br. 1484/95 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Budući da je potrebno osigurati što skoriju primjenu ove mjere nakon što ažurirani podaci postanu dostupni, ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1484/95 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 150, 20.5.2014., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1484/95 od 28. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određivanju reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja te stavljanju izvan snage Uredbe br. 163/67/EEZ (SL L 145, 29.6.1995., str. 47.).


PRILOG

„PRILOG I.

Oznaka KN

Opis robe

Reprezentativna cijena

(EUR/100 kg)

Jamstvo iz članka 3.

(EUR/100 kg)

Podrijetlo (1)

0207 12 90

Trupovi peradi vrste Gallus domesticus pod nazivom ‚65 % piletina’, smrznuti

113,4

1

AR

0207 14 10

Rezani dijelovi peradi vrste Gallus domesticus bez kostiju, smrznuti

271,2

219,7

333,0

246,1

9

24

0

16

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Rezani dijelovi puretine bez kostiju, smrznuti

340,2

362,7

0

0

BR

CL

1602 32 11

Pripravci nekuhane peradi vrste Gallus domesticus

308,2

0

BR


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.).


ODLUKE

21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/65


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/2045

оd 19. prosinca 2018.

o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8239)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na francuskom i nizozemskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3. i članak 23. stavak 3.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2007/701/EZ (2) odobreno je stavljanje na tržište hrane i hrane za životinje koja sadržava, sastoji se ili je proizvedena od genetski modificiranog kukuruza NK603 × MON 810 (dalje u tekstu „kukuruz NK603 × MON 810”). Tim je odobrenjem obuhvaćeno i stavljanje na tržište proizvoda, osim hrane i hrane za životinje, koji sadržavaju kukuruz NK603 × MON 810 ili se od njega sastoje, za iste namjene kao i druge vrste kukuruza, osim za uzgoj.

(2)

Društvo Monsanto Europe N.V./S.A Komisiji je 20. listopada 2016. podnijelo zahtjev u skladu s člancima 11. i 23. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 za produljenje tog odobrenja.

(3)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) izdala je 26. veljače 2018. pozitivno mišljenje (3) u skladu s člancima 6. i 18. Uredbe (EZ) br. 1829/2003. Zaključila je da u zahtjevu za produljenje odobrenja nije bilo dokaza o novim opasnostima, promijenjenoj izloženosti ili znanstvenim dvojbama zbog kojih bi se promijenili zaključci prvobitne procjene rizika za kukuruz NK603 × MON 810, koje je Agencija donijela 2005 (4).

(4)

Agencija je u svojemu mišljenju od 26. veljače 2018. uzela u obzir sva pitanja i dvojbe država članica koji su izneseni u okviru savjetovanja s nacionalnim nadležnim tijelima, kako je predviđeno u članku 6. stavku 4. i članku 18. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

(5)

Agencija je zaključila i da je plan praćenja učinaka na okoliš koji je dostavio podnositelj zahtjeva i koji se sastoji od općeg plana nadzora u skladu s predviđenom namjenom proizvodâ.

(6)

Uzimajući u obzir navedeno, trebalo bi produljiti odobrenje za stavljanje na tržište hrane i sastojaka hrane koji sadržavaju kukuruz NK603 × MON 810, sastoje se ili su proizvedeni od njega, hrane za životinje koja sadržava kukuruz NK603 × MON 810, sastoji se ili je proizvedena od njega, te proizvoda, osim hrane i hrane za životinje, koji sadržavaju kukuruz NK603 × MON 810 ili se od njega sastoje, za iste namjene kao i druge vrste kukuruza, osim za uzgoj.

(7)

Kukuruzu NK603 × MON 810 dodijeljen je jedinstveni identifikacijski kôd u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 65/2004 (5), u kontekstu prvotnog odobrenja kukuruza NK603 × MON 810. Taj bi jedinstveni identifikacijski kôd trebalo nastaviti upotrebljavati.

(8)

Na temelju mišljenja Agencije čini se da za proizvode obuhvaćene ovom Odlukom nisu potrebni posebni zahtjevi za označivanje, osim onih utvrđenih u članku 13. stavku 1. i članku 25. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te u članku 4. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Međutim, kako bi se zajamčilo da se ti proizvodi i dalje upotrebljavaju u okviru granica odobrenja dodijeljenog ovom Odlukom, pri označivanju proizvoda koji sadržavaju kukuruz NK603 × MON 810 ili se od njega sastoje, osim onih namijenjenih uporabi u hrani, trebalo bi jasno istaknuti da nisu namijenjeni za uzgoj.

(9)

Kako bi se uzeli u obzir provedba i rezultati aktivnosti utvrđenih u planu praćenja učinaka na okoliš, nositelj odobrenja trebao bi podnositi godišnja izvješća u skladu sa zahtjevima standardnog obrasca za izvješćivanje utvrđenima u Odluci Komisije 2009/770/EZ (7).

(10)

Mišljenje Agencije ne opravdava uvođenje posebnih uvjeta ili ograničenja za stavljanje na tržište i/ili za uporabu hrane i hrane za životinje te rukovanje njome, uključujući zahtjeve za praćenje nakon stavljanja na tržište u pogledu uporabe za prehranu ljudi i životinja.

(11)

Sve relevantne informacije o odobrenju proizvoda trebalo bi upisati u registar Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje iz članka 28. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

(12)

O ovoj je Odluci potrebno obavijestiti stranke Kartagenskog protokola o biološkoj sigurnosti uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti putem mehanizma za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti, u skladu s člankom 9. stavkom 1. i člankom 15. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(13)

Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje nije donio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik. Smatralo se potrebnim donijeti ovaj provedbeni akt te ga je predsjednik odbora podnio žalbenom odboru na daljnje razmatranje. Žalbeni odbor nije dostavio mišljenje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Genetski modificirani organizam i jedinstveni identifikacijski kôd

U skladu s Uredbom (EZ) br. 65/2004 genetski modificiranom kukuruzu (Zea mays L.) NK603 × MON 810 proizvedenom križanjem vrsta kukuruza koje sadržavaju promjene MONØØ6Ø3-6 i MON-ØØ81Ø-6, kako je naveden u točki (b) Priloga ovoj Odluci, dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski kôd MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.

Članak 2.

Produljenje odobrenja

Odobrenje za stavljanje na tržište sljedećih proizvoda produljuje se u skladu s uvjetima iz ove Odluke:

(a)

hrana i sastojci koji sadržavaju kukuruz NK603 × MON 810 ili se sastoje ili su proizvedeni od njega;

(b)

hrana za životinje koja sadržava kukuruz NK603 × MON 810 ili se sastoji ili je proizvedena od njega;

(c)

proizvodi, osim hrane i hrane za životinje, koji sadržavaju kukuruz NK603 × MON 810 ili se od njega sastoje, za iste namjene kao i druge vrste kukuruza, osim za uzgoj.

Članak 3.

Označivanje

1.   Za potrebe zahtjeva za označivanje utvrđenih u članku 13. stavku 1. i članku 25. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te u članku 4. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1830/2003 „naziv organizma” jest „kukuruz”.

2.   Na oznaci i u pratećim dokumentima proizvoda koji sadržavaju kukuruz NK603 × MON 810 ili se od njega sastoje, osim hrane i sastojaka hrane, navodi se „nije za uzgoj”.

Članak 4.

Metoda detekcije

Za detekciju kukuruza NK603 × MON 810 primjenjuje se metoda navedena u točki (d) Priloga.

Članak 5.

Plan praćenja učinaka na okoliš

1.   Nositelj odobrenja osigurava uspostavu i provedbu plana praćenja učinaka na okoliš, kako je utvrđeno u točki (h) Priloga.

2.   Nositelj odobrenja dužan je Komisiji podnositi godišnja izvješća o provedbi i rezultatima aktivnosti utvrđenih planom praćenja u skladu s formatom utvrđenim Odlukom 2009/770/EZ.

Članak 6.

Registar Zajednice

Informacije iz Priloga ovoj Odluci upisuju se u registar Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje iz članka 28. Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja jest Monsanto Company, Sjedinjene Američke Države, kojeg zastupa Monsanto Europe S.A./N.V., Belgija.

Članak 8.

Valjanost

Ova se Odluka primjenjuje u razdoblju od 10 godina od dana objave.

Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2018.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2007/701/EZ od 24. listopada 2007. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog kukuruza NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 285, 31.10.2007., str. 37.).

(3)  Znanstveno mišljenje o genetski modificiranom kukuruzu NK603 × MON 810 za produljenje odobrenja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 (zahtjev EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal 2018.;16(2):5163.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-01) for the placing on the market of glyphosate-tolerant and insect-resistant genetically modified maize NK603 × MON 810, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto (Mišljenje Znanstvenog povjerenstva za genetski modificirane organizme o zahtjevu (EFSA-GMO-UK-2004-01) za stavljanje na tržište genetski modificiranog kukuruza NK603 × MON 810 otpornog na glifosat i insekte za uporabu u hrani i hrani za životinje, koji je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 podnijelo društvo Monsanto). EFSA Journal (2005.) 309, 1.–22.

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 65/2004 od 14. siječnja 2004. o uspostavi sustava za određivanje i dodjelu jedinstvenih identifikacijskih kodova za genetski modificirane organizme (SL L 10, 16.1.2004., str. 5.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ (SL L 268, 18.10.2003., str. 24.).

(7)  Odluka Komisije 2009/770/EZ od 13. listopada 2009. o utvrđivanju standardnih obrazaca za izvješćivanje o rezultatima praćenja namjernog uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš, kao proizvoda ili u sastavu proizvoda, za potrebe stavljanja na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 275, 21.10.2009., str. 9.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (SL L 287, 5.11.2003., str. 1.).


PRILOG

(a)   Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv

:

Monsanto Company

Adresa

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države

kojeg zastupa Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen, Belgija

(b)   Opis i specifikacija proizvoda:

1.

hrana i sastojci hrane koji sadržavaju kukuruz MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6, sastoje se ili su proizvedeni od njega;

2.

hrana za životinje koja sadržava kukuruz MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6, sastoji se ili je proizvedena od njega;

3.

proizvodi, osim hrane i hrane za životinje, koji sadržavaju kukuruz MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 ili se od njega sastoje, za iste namjene kao i druge vrste kukuruza, osim za uzgoj.

Genetski modificirani kukuruz MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 eksprimira protein CP4 EPSPS, koji uzrokuje toleranciju na herbicide koji sadržavaju glifosat, i protein Cry1Ab, koji pruža zaštitu od određenih insekata nametnika iz reda Lepidoptera (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.).

(c)   Označivanje:

1.

Za potrebe zahtjeva za označivanje utvrđenih u članku 13. stavku 1. i članku 25. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te u članku 4. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1830/2003 „naziv organizma” jest „kukuruz”.

2.

Na oznaci i u pratećim dokumentima proizvoda koji sadržavaju kukuruz MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 ili se od njega sastoje, osim hrane i sastojaka hrane, navodi se „nije za uzgoj”.

(d)   Metoda detekcije:

1.

Za promjenu specifične kvantitativne metode detekcije genetski modificiranog kukuruza MON-ØØ6Ø3-6 i kukuruza MON-ØØ81Ø-6 primjenom lančane reakcije polimerazom (PCR) u stvarnom vremenu koje su potvrđene na kukuruzu MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.

2.

Metode koje je validirao referentni laboratorij EU-a osnovan na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003, objavljene na adresi http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3.

Referentni materijal: ERM®-BF413 (za MON-ØØ81Ø-6) i ERM®-BF415 (za MON-ØØ6Ø3-6) dostupan na stranicama Zajedničkog istraživačkog centra (ZIC) Europske komisije: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

(e)   Jedinstveni identifikacijski kôd:

MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6

(f)   Informacije koje se zahtijevaju na temelju Priloga II. Kartagenskom protokolu o biološkoj sigurnosti uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti:

[Mehanizam za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti, registracijski broj: objavljen u registru genetski modificirane hrane i hrane za životinje nakon službene obavijesti].

(g)   Uvjeti ili ograničenja za stavljanje na tržište i uporabu proizvoda te rukovanje njima:

Nisu potrebni.

(h)   Plan praćenja učinaka na okoliš:

Plan praćenja učinaka na okoliš u skladu s Prilogom VII. Direktivi 2001/18/EZ.

[Poveznica: plan objavljen u registru genetski modificirane hrane i hrane za životinje]

(i)   Zahtjevi za praćenje uporabe hrane u ljudskoj prehrani nakon stavljanja na tržište:

Nisu potrebni.

Napomena: s vremenom će možda biti potrebno izmijeniti poveznice na relevantne dokumente. Te će se izmjene učiniti javno dostupnima ažuriranjem registra genetski modificirane hrane i hrane za životinje.


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/70


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/2046

оd 19. prosinca 2018.

o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ili se sastoje ili su proizvedeni od njega, i genetski modificirani kukuruz u kojem se kombiniraju dvije, tri ili četiri od pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 i 59122, i o stavljanju izvan snage Odluke 2011/366/EU

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8238)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na nizozemskom i francuskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 7. stavak 3. i članak 19. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 društvo Monsanto Europe S.A./N.V. u ime društva Monsanto Company 26. studenoga 2013. podnijelo je nacionalnom nadležnom tijelu Belgije zahtjev za stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ili se sastoje ili su proizvedeni od njega („zahtjev”). Zahtjev je obuhvaćao i stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ili se od njega sastoje za namjene koje nisu hrana i hrana za životinje, osim za uzgoj.

(2)

K tome, zahtjev je obuhvaćao stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju dvadeset i pet potkombinacija pojedinačnih transformacija koje čine kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ili se sastoje ili su proizvedeni od njih. Dvanaest od tih potkombinacija već je odobreno: 1507 × 59122, odobrena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1110 (2); MON 89034 × MON 88017, odobrena Odlukom Komisije 2011/366/EU (3); MON 87427 × MON 89034, odobrena Odlukom Komisije (EU) 2018/1111 (4); i MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122, odobrena Provedbenom odlukom Komisije 2013/650/EU (5).

(3)

Društvo Monsanto Europe S.A./N.V., koje je nositelj odobrenja za jednu od tih dvanaest već odobrenih potkombinacija, tj. potkombinacije MON 89034 × MON 88017, od Komisije je zatražio da stavi izvan snage Odluku 2011/366/EU i da tu odluku uključi u područje primjene ove Odluke.

(4)

Ovom Odlukom obuhvaćeno je četrnaest potkombinacija: četiri potkombinacije četiriju promjena (MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122 i MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122); šest potkombinacija triju promjena (MON 87427 × MON 89034 × 1507, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 59122, MON 87427 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × 1507 × 59122 i MON 87427 × MON 88017 × 59122); i četiri potkombinacije dviju promjena (MON 87427 × 1507, MON 87427 × MON 88017, MON 87427 × 59122 i MON 89034 × MON 88017).

(5)

U skladu s člankom 5. stavkom 5. i člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 zahtjev je sadržavao informacije i zaključke o procjeni rizika provedenoj u skladu s načelima utvrđenima u Prilogu II. Direktivi 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) te informacije koje se zahtijevaju u skladu s prilozima III. i IV. toj direktivi. Zahtjev je sadržavao i plan praćenja učinaka na okoliš u skladu s Prilogom VII. Direktivi 2001/18/EZ.

(6)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) izdala je 5. rujna 2017. povoljno mišljenje u skladu s člancima 6. i 18. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 (7). Agencija je zaključila da je genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 u okviru područja primjene zahtjeva jednako siguran i hranjiv kao genetski nemodificirani komparator i testirane genetski nemodificirane referentne sorte. Za prethodno procijenjene potkombinacije nisu utvrđene nikakve nove zabrinutosti u pogledu sigurnosti te stoga prethodni zaključci o tim potkombinacijama ostaju na snazi. Za preostale potkombinacije Agencija je zaključila da se očekuje da će biti jednako sigurne kao i pojedinačne transformacije MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 i 59122, prethodno procijenjene potkombinacije i peterostruko genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122.

(7)

Agencija je u svojemu mišljenju uzela u obzir pitanja i dvojbe država članica koji su izneseni u okviru savjetovanja s nacionalnim nadležnim tijelima, kako je predviđeno u članku 6. stavku 4. i članku 18. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

(8)

Agencija je zaključila i da je plan praćenja učinaka na okoliš koji je dostavio podnositelj zahtjeva i koji se sastoji od općeg plana nadzora u skladu s predviđenim namjenama proizvodâ. Međutim, u skladu s preporukom Agencije, Komisija je revidirala plan praćenja kako bi se njime obuhvatile i potkombinacije koje se uređuju ovom Odlukom.

(9)

Uzimajući u obzir navedeno, trebalo bi odobriti stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 i četrnaest potkombinacija navedenih u uvodnoj izjavi 4. i u zahtjevu, ili se sastoje ili su proizvedeni od njih.

(10)

Radi pojednostavnjenja trebalo bi Odluku 2011/366/EU staviti izvan snage.

(11)

Svakom genetski modificiranom organizmu koji je obuhvaćen ovom Odlukom trebalo bi dodijeliti jedinstveni identifikacijski kôd u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 65/2004 (8). Trebao bi se nastaviti primjenjivati jedinstveni identifikacijski kôd dodijeljen Odlukom 2011/366/EU.

(12)

Na temelju mišljenja Agencije čini se da za proizvode obuhvaćene ovom Odlukom nisu potrebni posebni zahtjevi za označivanje, osim onih utvrđenih u članku 13. stavku 1. i članku 25. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te u članku 4. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (9). Međutim, kako bi se zajamčilo da se ti proizvodi i dalje upotrebljavaju u okviru granica odobrenja dodijeljenog ovom Odlukom, pri označivanju tih proizvoda, osim onih namijenjenih uporabi u hrani, trebalo bi jasno istaknuti da nisu namijenjeni za uzgoj.

(13)

Nositelj odobrenja mora podnositi godišnja izvješća o provedbi i rezultatima aktivnosti utvrđenih u planu praćenja učinaka na okoliš. Te bi rezultate trebalo dostaviti u skladu sa zahtjevima standardnog obrasca za izvješćivanje utvrđenima u Odluci Komisije 2009/770/EZ (10).

(14)

Mišljenje Agencije ne opravdava uvođenje posebnih uvjeta i ograničenja za stavljanje na tržište i/ili posebnih uvjeta i ograničenja za uporabu i rukovanje, uključujući zahtjeve za praćenje nakon stavljanja na tržište u pogledu uporabe hrane i hrane za životinje za prehranu, niti posebnih uvjeta za zaštitu posebnih ekosustava/okoliša i/ili geografskih područja, kako je predviđeno u članku 6. stavku 5. točki (e) i članku 18. stavku 5. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

(15)

Sve relevantne informacije o odobrenju proizvoda trebalo bi upisati u registar Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje iz članka 28. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

(16)

O ovoj je Odluci potrebno obavijestiti stranke Kartagenskog protokola o biološkoj sigurnosti uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti putem mehanizma za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti, u skladu s člankom 9. stavkom 1. i člankom 15. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (11).

(17)

Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje nije donio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik. Smatralo se potrebnim donijeti ovaj provedbeni akt te ga je predsjednik odbora podnio žalbenom odboru na daljnje razmatranje. Žalbeni odbor nije dostavio mišljenje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Genetski modificirani organizmi i jedinstveni identifikacijski kodovi

Genetski modificiranom kukuruzu kako je naveden u točki (b) Priloga ovoj Odluci dodjeljuju se sljedeći jedinstveni identifikacijski kodovi u skladu s Uredbom (EZ) br. 65/2004:

(a)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122;

(b)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017;

(c)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122;

(d)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122;

(e)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122;

(f)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507;

(g)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017;

(h)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 59122;

(i)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017;

(j)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × 59122;

(k)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017 × 59122;

(l)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × 1507;

(m)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017;

(n)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-87427-7 × DAS-59122-7 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 87427 × 59122;

(o)

jedinstveni identifikacijski kôd MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 za genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) MON 89034 × MON 88017.

Članak 2.

Odobrenje

Za potrebe članka 4. stavka 2. i članka 16. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Odluci odobravaju se sljedeći proizvodi:

(a)

hrana i sastojci hrane koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz iz članka 1. ili se sastoje ili su proizvedeni od njega;

(b)

hrana za životinje koja sadržava genetski modificirani kukuruz iz članka 1. ili se sastoji ili je proizvedena od njega;

(c)

genetski modificirani kukuruz iz članka 1. u proizvodima koji ga sadržavaju ili se sastoje od njega za namjene koje nisu one navedene u točkama (a) i (b) ovog članka, osim za uzgoj.

Članak 3.

Označivanje

1.   Za potrebe zahtjeva za označivanje utvrđenih u članku 13. stavku 1. i članku 25. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te u članku 4. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1830/2003 „naziv organizma” jest „kukuruz”.

2.   Na oznaci i u pratećim dokumentima proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz iz članka 1. ili se od njega sastoje, osim hrane i sastojaka hrane, navodi se „nije za uzgoj”.

Članak 4.

Metoda detekcije

Za detekciju genetski modificiranog kukuruza iz članka 1. primjenjuje se metoda navedena u točki (d) Priloga.

Članak 5.

Praćenje učinaka na okoliš

1.   Nositelj odobrenja osigurava uspostavu i provedbu plana praćenja učinaka na okoliš, kako je utvrđeno u točki (h) Priloga.

2.   Nositelj odobrenja dužan je Komisiji podnositi godišnja izvješća o provedbi i rezultatima aktivnosti utvrđenih u planu praćenja u skladu s Odlukom 2009/770/EZ.

Članak 6.

Registar Zajednice

Informacije iz Priloga ovoj Odluci upisuju se u registar Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje iz članka 28. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja jest Monsanto Company, Sjedinjene Američke Države, kojeg zastupa Monsanto Europe S.A./N.V., Belgija.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2011/366/EU stavlja se izvan snage.

Članak 9.

Valjanost

Ova se Odluka primjenjuje u razdoblju od 10 godina od dana objave.

Članak 10.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2018.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1110 оd 3. kolovoza 2018. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, ili se sastoje ili su proizvedeni od njega, i genetski modificirani kukuruz u kojem se kombiniraju dvije ili tri od pojedinačnih promjena 1507, 59122, MON 810 i NK603, i o stavljanju izvan snage odluka 2009/815/EZ, 2010/428/EU i 2010/432/EU (SL L 203, 10.8.2018., str. 13.).

(3)  Odluka Komisije 2011/366/EU od 17. lipnja 2011. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog kukuruza MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) u skaldu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 163, 23.6.2011., str. 55.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1111 оd 3. kolovoza 2018. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ili se sastoje ili su proizvedeni od njega, i genetski modificirani kukuruz u kojem se kombiniraju dvije od promjena MON 87427, MON 89034 i NK603, i o stavljanju izvan snage Odluke 2010/420/EU (SL L 203, 10.8.2018., str. 20.).

(5)  Provedbena odluka Komisije 2013/650/EU оd 6. studenoga 2013. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog kukuruza MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), četiri srodna genetski modificirana kukuruza kombinacijom triju različitih pojedinačnih genetskih promjena (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) i četiri srodna genetski modificirana kukuruza kombinacijom dviju različitih pojedinačnih genetskih promjena (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 302, 13.11.2013., str. 47.).

(6)  Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17.4.2001., str. 1.).

(7)  EFSA-ino povjerenstvo za GMO (EFSA-ino povjerenstvo za genetski modificirane organizme), 2017. Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company (Znanstveno mišljenje o zahtjevu EFSA-GMO-BE-2013-118 za odobravanje genetski modificiranog kukuruza MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 i potkombinacija neovisno o njihovu podrijetlu za uporabu u hrani i hrani za životinje, uvoz i preradu, koji je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 podnijelo društvo Monsanto.). EFSA Journal 2017.;15(8):4921, 32 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 65/2004 od 14. siječnja 2004. o uspostavi sustava za određivanje i dodjelu jedinstvenih identifikacijskih kodova za genetski modificirane organizme (SL L 10, 16.1.2004., str. 5.).

(9)  Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ (SL L 268, 18.10.2003., str. 24.).

(10)  Odluka Komisije 2009/770/EZ od 13. listopada 2009. o utvrđivanju standardnih obrazaca za izvješćivanje o rezultatima praćenja namjernog uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš, kao proizvoda ili u sastavu proizvoda, za potrebe stavljanja na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 275, 21.10.2009., str. 9.).

(11)  Uredba (EZ) br. 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (SL L 287, 5.11.2003., str. 1.).


PRILOG

(a)   Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv

:

Monsanto Company

Adresa

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, SAD

kojeg zastupa Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.

(b)   Opis i specifikacija proizvoda:

1.

hrana i sastojci hrane koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) iz točke (e) ili se sastoje ili su proizvedeni od njega;

2.

hrana za životinje koja sadržava genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) iz točke (e) ili se sastoji ili je proizvedena od njega;

3.

genetski modificirani kukuruz (Zea mays L.) iz točke (e) u proizvodima koji ga sadržavaju ili se sastoje od njega za namjene koje nisu one navedene u točkama 1. i 2., osim za uzgoj.

Kukuruz MON-87427-7 eksprimira protein CP4 EPSPS, koji uzrokuje toleranciju na herbicide na bazi glifosata.

Kukuruz MON-89Ø34-3 eksprimira proteine Cry1 A.105 i Cry2Ab2, koji pružaju zaštitu od određenih štetočine iz reda Lepidoptera.

Kukuruz DAS-Ø15Ø7-1 eksprimira protein Cry1F, koji pruža zaštitu od određenih štetočina iz reda Lepidoptera, i protein PAT, koji uzrokuje toleranciju na herbicide na bazi amonijeva glufosinata.

Kukuruz MON-88Ø17-3 eksprimira modificirani protein Cry3Bb1, koji pruža zaštitu od određenih štetočina iz reda Coleoptera, i protein CP4 EPSPS, koji uzrokuje toleranciju na herbicide na bazi glifosata.

Kukuruz DAS-59122-7 eksprimira proteine Cry34Ab1 i Cry35Ab1, koji pružaju zaštitu od određenih štetočina iz reda Coleoptera, i protein PAT, koji uzrokuje toleranciju na herbicide na bazi amonijeva glufosinata.

(c)   Označivanje:

1.

Za potrebe zahtjeva za označivanje utvrđenih u članku 13. stavku 1. i članku 25. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te u članku 4. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1830/2003 „naziv organizma” jest „kukuruz”;

2.

Na oznaci i pratećim dokumentima proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz iz točke (e) ili se od njega sastoje, osim hrane i sastojaka hrane, navodi se „nije za uzgoj”.

(d)   Metoda detekcije:

1.

Za promjenu specifične kvantitativne metode detekcije primjenom lančane reakcije polimerazom (PCR) za kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 metode su koje su potvrđene za promjene genetski modificiranog kukuruza MON-87427-7, MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, MON-88Ø17-3 i DAS-59122-7.

2.

Metoda koju je potvrdio referentni laboratorij EU-a osnovan na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003, koja je objavljena na: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3.

Referentni materijal: ERM®-BF418 (za DAS-Ø15Ø7-1) i ERM®-BF424 (za DAS-59122-7) dostupni na stranicama Zajedničkog istraživačkog centra (ZIC) Europske komisije na: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/ te AOCS 0512-A (za MON-87427-7), AOCS 0906-E (za MON-89Ø34-3) i AOCS 0406-D (za MON-88Ø17-3) dostupni na stranicama Američkog udruženja naftnih kemičara na: https://www.aocs.org/crm#maize.

(e)   Jedinstveni identifikacijski kodovi:

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1;

 

MON-87427-7 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × DAS-59122-7;

 

MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3.

(f)   Informacije koje se zahtijevaju na temelju Priloga II. Kartagenskom protokolu o biološkoj sigurnosti uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti:

[Mehanizam za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti, registracijski broj: objavljen u registru Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje nakon službene obavijesti].

(g)   Uvjeti ili ograničenja za stavljanje na tržište i uporabu proizvoda te rukovanje njima:

Nisu potrebni.

(h)   Plan praćenja učinaka na okoliš:

Plan praćenja učinaka na okoliš u skladu s Prilogom VII. Direktivi 2001/18/EZ.

[Poveznica: plan objavljen u registru Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje]

(i)   Zahtjevi za praćenje uporabe hrane u ljudskoj prehrani nakon stavljanja na tržište

Nisu potrebni.

Napomena: s vremenom će možda biti potrebno izmijeniti poveznice na relevantne dokumente. Te će se izmjene učiniti javno dostupnima ažuriranjem registra Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje.


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/77


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/2047

оd 20. prosinca 2018.

o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na burze u Švicarskoj u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (1), a posebno njezin članak 25. stavak 4. točku (a),

budući da:

(1)

U članku 23. stavku 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2) zahtijeva se da investicijska društva osiguraju da se trgovanje dionicama koje su uvrštene za trgovanje na uređenim tržištima ili se njima trguje na mjestu trgovanja, odvijaju na uređenim tržištima, multilateralnim trgovinskim platformama (MTP-i) ili sistemskim internalizatorima, ili na mjestima trgovanja u trećoj zemlji koje je Komisija ocijenila istovrijednima u skladu s člankom 25. stavkom 4. točkom (a) Direktive 2014/65/EU.

(2)

Člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 obveza trgovanja primjenjuje se samo na dionice. Obveza trgovanja ne odnosi se na druge vlasničke instrumente, kao što su potvrde o deponiranim dionicama, fondovi čijim se udjelima trguje na burzi, certifikati i drugi slični financijski instrumenti.

(3)

Postupkom utvrđivanja istovrijednosti mjesta trgovanja osnovanih u trećim zemljama iz članka 25. stavka 4. točke (a) Direktive 2014/65/EU nastoji se investicijskim društvima omogućiti da dionicama koje podliježu obvezi trgovanja u Uniji trguju na mjestima trgovanja treće zemlje koja su priznata kao istovrijedna. Komisija bi na zahtjev nadležnog tijela države članice trebala ocijeniti osigurava li pravni i nadzorni okvir treće zemlje da mjesto trgovanja kojem je u toj trećoj zemlji izdano odobrenje za rad ispunjava pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3), iz glave III. Direktive 2014/65/EU, iz glave II. Uredbe (EU) br. 600/2014 i iz Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) i koji podliježu učinkovitom nadzoru i provedbi u toj trećoj zemlji. To bi trebalo tumačiti u svjetlu ciljeva tog akta, posebno njegova doprinosa uspostavi i funkcioniranju unutarnjeg tržišta, cjelovitosti tržišta, zaštiti ulagatelja i konačno, ali ne i manje važno, financijskoj stabilnosti. Njemačko savezno tijelo za financijski nadzor zatražilo je 30. srpnja 2018. da Komisija obnovi svoju ocjenu švicarskoga pravnog i nadzornog okvira i donese odluku o istrovrijednosti za švicarske burze.

(4)

U skladu s člankom 25. stavkom 4. točkom (a) četvrtim podstavkom Direktive 2014/65/EU, pravni i nadzorni okvir treće zemlje može se smatrati istovrijednim ako ispunjava barem uvjete da (a) tržišta podliježu odobrenju za rad te neprekidnom učinkovitom nadzoru i provedbi; (b) tržišta imaju jasna i transparentna pravila o uvrštenju vrijednosnih papira za trgovanje tako da se njima može trgovati korektno, uredno i djelotvorno te da su slobodno prenosivi; (c) izdavatelji vrijednosnih papira trebali bi podlijegati zahtjevima za redovito i kontinuirano izvještavanje kako bi se osigurao visok stupanj zaštite ulagatelja i (d) transparentnost i cjelovitost tržišta trebalo bi osigurati sprječavanjem zlouporabe tržišta u obliku trgovanja na temelju povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem.

(5)

Svrha je ove procjene istovrijednosti utvrditi, među ostalim, jesu li pravno obvezujući zahtjevi koji se u Švicarskoj primjenjuju na burze koje su tamo osnovane i kojima je tamo izdano odobrenje za rad te su pod nadzorom Švicarskog nadzornog tijela za financijska tržišta („FINMA”) istovjetni zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 596/2014, iz glave III. Direktive 2014/65/EU, iz glave II. Uredbe (EU) br. 600/2014 i iz Direktive 2004/109/EZ i podliježu li učinkovitom nadzoru i provedbi u toj trećoj zemlji.

(6)

U članku 26. točki (b) Saveznog zakona o infrastrukturama financijskog tržišta i postupanju na tržištu na kojem se trguje vrijednosnim papirima i izvedenicama („Zakon o infrastrukturi financijskog tržišta”, „FMIA”) burza se definira kao institucija za multilateralno trgovanje vrijednosnim papirima na kojoj su vrijednosni papiri uvršteni, čija je svrha istovremena razmjena ponuda među više sudionika i sklapanje ugovora na temelju nediskrecijskih pravila. Burza nema diskrecijska prava nad izvršenjem trgovanja i ne može trgovati za vlastiti račun ili uparivanjem naloga. Nadalje, burza mora sudionicima osigurati nepristrani i nediskriminirajući pristup svojim tržištima i uslugama. U tu svrhu burza mora imati pravila kojima se propisuje na koji način trgovac vrijednosnim papirima ili druge strane koje FINMA nadzire te strani sudionici kojima je FINMA izdala odobrenje za rad mogu podnijeti zahtjev za sudjelovanje. U skladu s člankom 27. stavkom 4. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta u vezi s člankom 25. stavkom 1. Pravilnika o infrastrukturama financijskog tržišta i postupanju na tržištu na kojem se trguje vrijednosnim papirima i izvedenicama („Pravilnik o infrastrukturi financijskog tržišta”, „FMIO”) FINMA preispituje i odobrava propise o uvrštenju, pristojbama i isključenju sudionika burze i njihove izmjene. Burza mora odbiti zahtjev za članstvo sudioniku kojem FINMA nije izdala odobrenje za rad i sudioniku koji ne ispunjava zakonom propisane uvjete.

(7)

Da bi se moglo utvrditi da su pravni i nadzorni sustavi treće zemlje u pogledu mjesta trgovanja kojima je u toj zemlji izdano odobrenje za rad istovjetni onima propisanima u Direktivi 2014/65/EU moraju biti ispunjena četiri uvjeta iz članka 25. stavka 4. točke (a) četvrtog podstavka Direktive 2014/65/EU.

(8)

U skladu s prvim uvjetom, mjesta trgovanja u trećoj zemlji moraju imati odobrenje za rad i podlijegati kontinuiranom i učinkovitom nadzoru i provedbi.

(9)

Prije početka rada FINMA mora burzi izdati odobrenje za rad. U skladu s člancima 4. i 5. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta, FINMA izdaje odobrenje za rad ako utvrdi da su ispunjeni primjenjivi uvjeti i zahtjevi koji se odnose na podnositelja. Zahtjevi za izdavanje odobrenja propisani su u Zakonu o infrastrukturi financijskog tržišta i povezanim pravilnicima koji imaju pravnu snagu zakona. Zakonom o infrastrukturi financijskog tržišta propisano je da burza mora imati sustave za sve vrste postupanja i aktivnosti koje podnositelj želi obavljati. U skladu s člankom 27. stavkom 1. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta, burza pod nadzorom FINMA-e uspostavlja vlastitu regulatornu i nadzornu organizaciju koja odgovara njezinim aktivnostima. Uz odobrenje FINMA-e samoregulacija burze postaje obvezujuća i izvršiva regulacija. U skladu s člankom 27. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta u vezi s člankom 24. stavkom 1. Pravilnika o infrastrukturi financijskog tržišta, za odgovarajuću regulatornu i nadzornu organizaciju potrebno je osnovati tijelo koje ispunjava regulatorne zadaće, tijelo za nadzor trgovanja, tijelo odgovorno za uvrštavanje vrijednosnih papira za trgovanje i žalbeno tijelo. Ta tijela moraju biti ustrojstveno i kadrovski neovisna o poslovnom upravljanju burzom. Kao dio samoregulatorne i nadzorne organizacije nadležno tijelo prati pridržavaju li se sudionici na burzi pravila i propisa burze te osigurava njihovo zakonito postupanje.

(10)

Nadalje, člankom 18. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta od burzi se zahtijeva da sudionicima i kreatorima tržišta odobre nediskriminirajući i otvoren pristup. FINMA osigurava da burza ispunjava taj zahtjev tijekom postupka izdavanja odobrenja za rad i kontinuirano (vidjeti odjeljke od 3. do 5. Pravilnika SSX u vezi s Direktivom 1 SSC i odjeljcima od 3. do 5. švicarskog Pravilnika BX). Pristup se može uskratiti samo zbog sigurnosti i učinkovitosti i na temelju strogog testa proporcionalnosti (članak 19. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta, članak 17. Pravilnika o infrastrukturi financijskog tržišta). Podnositelji kojima je zabranjen pristup mogu podnijeti žalbu neovisnom žalbenom odboru (odjeljak 8. Pravilnika SSX i odjeljak 15. švicarskog Pravilnika BX). FINMA nadzire usklađenost postupanja burzi s člankom 18. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta i člankom 17. Pravilnika o infrastrukturi financijskog tržišta. Za donošenje pravila i njihovih izmjena potrebno je prethodno odobrenje FINMA-e, a njihovu provedbu može nadzirati osoblje FINMA-e, revizijama, zahtjevima za informacije ili korektivnim mjerama u skladu s člankom 24. ff Saveznog zakona o švicarskom Nadzornom tijelu za financijsko tržište („Zakon o nadzoru financijskog tržišta”, „FINMASA”).

(11)

Kada je riječ o učinkovitom nadzoru, Zakon o nadzoru financijskog tržišta, Savezni zakon o burzama i trgovanju vrijednosnim papirima („Zakon o burzi”, „SESTA”) i Zakon o infrastrukturi financijskog tržišta glavni su akti primarnog zakonodavstva kojima se utvrđuje pravno izvršiv sustav za trgovanje vrijednosnim papirima u Švicarskoj. Zakon o nadzoru financijskog tržišta, Zakon o burzi i Zakon o infrastrukturi financijskog tržišta daju FINMA-i široke ovlasti nad svim aspektima trgovanja vrijednosnim papirima, uključujući ovlasti za izdavanje odobrenja za rad trgovcima vrijednosnim papirima, središnjim drugim ugovorim stranama, središnjim depozitorijima vrijednosnih papira, trgovinskim repozitorijima i sustavima plaćanja. U Zakonu o infrastrukturi financijskog tržišta i Pravilniku o infrastrukturi financijskog tržišta utvrđuju se i zabranjuju određene vrste postupanja na tržištima i FINMA-i se daju stegovne ovlasti nad reguliranim subjektima i osobama koje su s njima povezane. Člankom 29. Zakona o nadzoru financijskog tržišta FINMA-i se odobrava sveobuhvatni pristup svim relevantnim informacijama o bilo kojoj nadziranoj osobi i subjektu, njihovim revizijskim društvima i revizorima. U skladu sa švicarskim okvirom, burze su posebno odgovorne za uspostavu pravila u skladu s kojima njihovi sudionici posluju i za praćenje načina njihova poslovanja. FINMA izravno prati pravilnike burze kako bi osigurala njihovu usklađenost s pravnim okvirom. Svi pravilnici i sve njihove izmjene moraju se podnositi FINMA-i na odobrenje (članak 27. stavak 4. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta). FINMA pokreće istrage na temelju prijava o mogućim povredama zakona koje joj podnesu burze ili ih pokreće na temelju vlastite sumnje.

(12)

Kada burza dobije odobrenje za rad, FINMA kontinuirano nadzire ispunjava li burza uvjete i dužnosti povezane s odobrenjem (članak 83. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta). Burza ima zakonsku obvezu obavijestiti FINMA-u o svim promjenama okolnosti na kojima se prvotno temeljilo njezino odobrenje za rad. Ako su promjene bitne, infrastruktura financijskog tržišta mora prethodno od FINMA-e pribaviti ovlaštenje ili odobrenje da bi mogla obavljati svoje aktivnosti (članak 7. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta). Ključni su zahtjevi su usklađenost postupanja s ustrojstvenim zahtjevima; postojanje unutarnjeg sustava kontrole i njegova učinkovitost; prikladnost sustava IT-a i uredno poslovanje. FINMA nadzire sva tijela burze, kao i trgovanje na burzi, te ima funkcije izricanja sankcija. U skladu s člancima 24. i 24.a Zakona o nadzoru financijskog tržišta, FINMA može revizije obavljati izravno ili neizravno posredstvom licenciranih revizijskih društava, na mjestu poslovanja i izvan njega. Člancima 27., 30. i 34. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta propisano je i da sve burze kojima je izdano odobrenje za rad moraju moći osigurati usklađenost postupanja svojih izdavatelja, sudionika i osoba povezanih s njihovim sudionicima s odredbama Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta i Pravilnika o infrastrukturi financijskog tržišta, povezanim aktima i propisima i sa svojim vlastitim pravilima i propisima. Dužnost osiguravanja usklađenosti postupanja njihovih članova s propisima uključuje i odgovornost burze za istrage i stegovne mjere zbog povreda važećih propisa i pravila.

(13)

Kada je riječ o učinkovitoj provedbi, FINMA ima niz administrativnih mehanizama za izvršenje svojih ovlasti i nadležnosti. Ako utvrdi povrede propisa ili nepravilnosti, FINMA poduzima nužne korektivne mjere, koje mogu uključivati upravne postupke radi izvršenja. Pridržavajući se načela proporcionalnosti FINMA određuje mjere koje smatra najprikladnijima za osiguravanje usklađenosti postupanja za zakonom. Na raspolaganju su joj mjere koje uključuju prigovore, posebne upute za ponovno usklađivanje postupanja sa zakonom, zabrane obavljanja zanimanja za pojedince, zabrane poslovanja ukidanje dozvola trgovcima. FINMA može i oduzeti nezakonito stečenu dobit ili nezakonito izbjegnute gubitke i može narediti objavu konačnog i obvezujućeg rješenja. Da bi burza ponovno počela postupati u skladu s primjenjivim odredbama, FINMA može upotrijebiti svoje administrativne ovlasti i za razrješenje članova odbora ili osoblja čije je besprijekorno poslovno postupanje dovedeno u pitanje. Administrativni mehanizmi FINMA-e temelje se na odredbama o kaznenim sankcijama u kaznenim djelima opisanima u poglavlju 4. Zakona o nadzoru financijskog tržišta. Odredbe o kaznenim sankcijama uključene su i u članak 147.ff Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta i članke 42.a i 43. Zakona o burzi. FINMA prosljeđuje te predmete nadležnim tijelima radi kaznenog progona. FINMA i nadležno tijelo za kazneni progon koordiniraju svoje istrage u mjeri u kojoj je to izvedivo i nužno. Savezno ministarstvo za financijske pravne usluge u načelu tuži i presuđuje o povredama kaznenih odredaba Zakona o nadzoru financijskog tržišta i akata o financijskim tržištima. Međutim, Državno je odvjetništvo nadležno za kazneni progon u predmetima trgovanja na temelju povlaštenih informacija i manipuliranja cijenama na temelju Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta.

(14)

Stoga se može zaključiti da švicarske burze podliježu izdavanju odobrenja za rad i kontinuiranom učinkovitom nadzoru i provedbi.

(15)

U skladu s drugim uvjetom, mjesta trgovanja u trećim zemljama moraju imati jasna i transparentna pravila o uvrštenju vrijednosnih papira za trgovanje tako da se vrijednosnim papirima može trgovati korektno, uredno i djelotvorno i da su slobodno prenosivi.

(16)

Švicarskim pravom predviđeno je da burze donose pravilnike o uvrštenju vrijednosnih papira za trgovanje (članci 35. i 36. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta). Te pravilnike mora odobriti FINMA. Pravilnicima se uzimaju u obzir priznati međunarodni standardi i posebno sadržavaju odredbe o utrživosti vrijednosnih papira, objavljivanju informacija na temelju kojih ulagatelji procjenjuju obilježja vrijednosnih papira i kvalitetu izdavatelja, o dužnosti izdavatelja, njegovih predstavnika i trećih strana tijekom postupka uvrštenja i kotiranja vrijednosnih papira za trgovanje, o obvezi postupanja u skladu s člancima 7. i 81. Saveznog zakona od 16. prosinca 2005. o licenciranju i nadzoru revizora, kada je riječ o uvrštenju vlasničkih vrijednosnih papira. Uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje i njihova kotacija, kvalificirani oblik uvrštenja za trgovanje, na burzama je uređeno pravilima o kotaciji i dodatnim pravilima o kotaciji i uvrštenju za trgovanje. Burza preispituje zahtjev koji je izdavatelj podnio za svaki vrijednosni papir i provjerava jesu li ispunjeni svi bitni zahtjevi. Burza donosi pisanu odluku o svakom zahtjevu. Informacije o odluci o uvrštenju javno su dostupne. Uvrštenjem vrijednosnog papira izdavatelj podliježe obvezi redovitog izvještavanja kao što je, na primjer, financijsko izvještavanje, i obvezama korporativnog upravljanja, ali i obvezama izvještavanja o događajima, kao što su redovite obveze izvještavanja, objava upravljačkih transakcija i ad hoc objave. U skladu s člankom 35. stavkom 3. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta burza prati pridržava li se izdavatelj tih pravila i u slučaju povreda izriče ugovorno predviđene sankcije. U skladu s člankom 33. stavkom 1. Pravilnika o infrastrukturi financijskog tržišta burza jamči da se svim vrijednosnim papirima uvrštenima za trgovanje može trgovati korektno, uredno i djelotvorno. Kada je riječ o vlasničkim vrijednosnim papirima, Pravilima o uvrštenju predviđeni su zahtjevi za slobodnu prodaju kako bi se osiguralo da se tim vrijednosnim papirima može djelotvorno trgovati. Neovisna tijela burze mogu privremeno obustaviti trgovanje vrijednosnim papirima ako se takva obustava preporučuje zbog neuobičajenih okolnosti, a posebno ako je izdavatelj prekršio važne obveze objavljivanja. Mogu ukinuti uvrštenje vrijednosnih papira ako je solventnost izdavatelja upitna ili ako je već započeo stečajni postupak ili postupak likvidacije. FINMA može prisiliti burzu da obustavi trgovanje određenim vrijednosnim papirom na temelju svojih ovlasti iz članka 13. Zakona o nadzoru financijskog tržišta kako bi osigurala ponovnu usklađenost postupanja s odredbama Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta ili zbog drugih nepravilnosti.

(17)

Švicarski regulatorni okvir uključuje zahtjeve za pružanje informacija prije trgovanja sudionicima na tržištu. Transparentnost prije trgovanja ima pravnu osnovu u članku 29. stavku 1. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta kojim je predviđeno da burza u stvarnom vremenu objavljuje pet najboljih ponuda i cijena za svaku dionicu i ostale vrijednosne papire, kao i veličine trgovačkih pozicija po tim cijenama. To se primjenjuje i na provedive iskaze interesa (članak 27. stavak 3. Pravilnik o infrastrukturi financijskog tržišta). Izuzeća su moguća za sustave referentnih cijena, odnosno sustave koji postoje samo radi formaliziranja već dogovorenih transakcija, naloga koji se čuvaju u sustavima burze za upravljanje nalozima prije objave i naloge koji su veliki u usporedbi s uobičajenom veličinom na tržištu. Švicarski regulatorni okvir uključuje i zahtjeve za pružanje informacija nakon trgovanja. Pravna osnova za transparentnost je članak 29. stavak 2. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta kojim je propisano da burza odmah objavljuje informacije o transakcijama provedenima na burzi i izvan nje za sve vrijednosne papire uvrštene za trgovanje. Posebno se moraju objaviti informacije o cijeni, volumenu i vremenu transakcija. Na transparentnost nakon trgovanja primjenjuju se ista izuzeća kao i na transparentnost prije trgovanja. Informacije o određenim neuobičajenim transakcijama također se objavljuju naknadno. Podatkovne usluge burze prije i nakon trgovanja potpuno su transparentne i bez diskriminacije se nude svim sudionicima na burzi. Naknadno objavljeni podaci dostupni su svim korisnicima bez naknade.

(18)

Stoga se može zaključiti da švicarske burze imaju jasna i transparentna pravila o uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje, tako da se vrijednosnim papirima može trgovati korektno, uredno i djelotvorno i slobodno su prenosivi.

(19)

Treći je uvjet da izdavatelji vrijednosnih papira moraju podlijegati zahtjevima za periodično i kontinuirano dostavljanje informacija, čime se osigurava visoka razina zaštite ulagatelja.

(20)

U pravilnicima burze o uvrštenju za trgovanje moraju biti navedene informacije koje se objavljuju kako bi se ulagateljima omogućilo da procijene značajke vrijednosnih papira i kvalitetu izdavatelja radi osiguranja visokog stupnja zaštite ulagatelja. Izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na švicarskoj burzi moraju objavljivati godišnje i privremene financijske izvještaje. Izdavatelj mora svoje godišnje financijske izvještaje objaviti na svojim internetskim stranicama. Vrijednosnim papirima koji su uvršteni za trgovanje na švicarskoj burzi može se trgovati i na drugom mjestu. Obveza izvještavanja koja se primjenjuje na takve izdavatelje primjenjuje se neovisno o mjestu na kojem se obavlja trgovanje. Objavljivanjem sveobuhvatnih i pravodobnih informacija o izdavateljima vrijednosnih papira ulagateljima se omogućuje da procijene poslovne rezultate izdavatelja, a redovitim protokom informacija osigurava se prikladna transparentnost za ulagatelje.

(21)

Stoga se može zaključiti da izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na švicarskim burzama podliježu zahtjevima za redovito i kontinuirano izvještavanje čime se osigurava visok stupanj zaštite ulagatelja

(22)

U skladu s četvrtim uvjetom, pravnim i nadzornim okvirom treće zemlje mora se osigurati transparentnost i cjelovitost tržišta sprječavanjem zlouporabe tržišta u obliku trgovanja na temelju povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem.

(23)

Člancima 142. i 143. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta zabranjeno je trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem. Nadalje, u skladu s uvjetima iz članaka 154. i 155. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta, iskorištavanje ili pokušaj iskorištavanja povlaštenih informacija i manipuliranje cijenama kaznena su djela. Burza može donositi pravilnike o objavljivanju povlaštenih informacija izdavatelja. U skladu s Pravilima burze o uvrštenju, izdavatelj mora obavijestiti tržište o svim cjenovno-osjetljivim činjenicama koje su nastale ili bi mogle nastati, u njegovu području poslovanja, čim za njih sazna. Cjenovno-osjetljive činjenice jesu činjenice koje bi mogle uzrokovati znatne promjene tržišnih cijena. Objava je obavezna da bi se osiguralo jednako postupanje prema svim sudionicima na tržištu. Nadalje, u skladu s člankom 31. stavkom 1. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta, švicarske burze moraju pratiti oblikovanje cijena i transakcije koje se obavljaju na burzi kako bi mogle otkriti trgovanje na temelju povlaštenih informacija, manipuliranje cijenama i tržištem i ostale povrede zakonskih i regulatornih odredaba. U tu svrhu burza mora preispitivati i transakcije koje se obavljaju izvan mjesta trgovanja i koje su joj prijavljene ili na koje je na neki drugi način upozorena (članak 31. stavak 1. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta). Tu nadzornu zadaću mora obavljati neovisno burzovno tijelo. Izdavatelji moraju moći FINMA-i na zahtjev dostaviti popis povlaštenih informacija u skladu s njihovom obvezom dostave informacija, uključujući sve dodatne informacije i dokumente koji su FINMA-i potrebni za obavljanje njezinih zadaća (članak 29. stavak 1. Zakona o nadzoru financijskog tržišta u vezi s člankom 145. Zakon o infrastrukturi financijskog tržišta). Burza mora obavijestiti FNIMA-u o svim sumnjama na povredu zakona i drugim nepravilnostima. Ako predmetne povrede uključuju kaznena djela, FINMA mora bez odgode obavijestiti i nadležno tijelo za kazneni progon (članak 31. stavak 2. Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta). FINMA provodi istrage na temelju informacija o povredama zakona zaprimljene od burzi i na temelju vlastitog praćenja tržišta radi izvršenja odredaba propisa o nadzoru kojim se zabranjuje zlouporaba tržišta.

(24)

Stoga se može zaključiti da se švicarskim pravnim i nadzornim okvirom osigurava transparentnost i cjelovitost tržišta sprječavanjem zlouporabe tržišta u obliku trgovanja na temelju povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem.

(25)

Nadalje, može se zaključiti da pravni i nadzorni okvir kojim se uređuju burze kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci i koji se primjenjuje u Švicarskoj pod nadzorom FINMA-e ispunjava četiri uvjeta za pravne i nadzorne sustave i stoga bi trebalo smatrati da se njime osigurava sustav koji je istovrijedan zahtjevima za mjesta trgovanja propisanima u Direktivi 2014/65/EU, Uredbi (EU) br. 600/2014, Uredbi (EU) br. 596/2014 i Direktivi 2014/109/EZ.

(26)

Budući da se velikim brojem dionica koje su izdane i uvrštene za trgovanje u Švicarskoj trguje i na mjestima trgovanja u Uniji, primjereno je osigurati da sva investicijska društva koja podliježu obvezi trgovanja iz članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 zadrže mogućnost trgovanja dionicama uvrštenima za trgovanje na švicarskim burzama gdje ostvaruju svoju primarnu likvidnost. Budući da dionice uvrštene za trgovanje na švicarskim burzama na tim burzama ostvaruju svoju primarnu likvidnost, priznavanjem pravnog i nadzornog okvira Švicarske investicijskim bi se društvima omogućilo trgovanje dionicama uvrštenima za trgovanje u Švicarskoj na švicarskim burzama te da prema svojim klijentima ispune obvezu najpovoljnijeg izvršenja naloga.

(27)

Ukupno trgovanje velikim brojem dionica iz Unije koje su uvrštene na švicarske burze toliko je učestalo da investicijska društva u Uniji ne bi mogla iskoristiti iznimku iz članka 23. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 600/2014. Iz toga proizlazi da bi se obveza trgovanja iz članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 primjenjivala na znatan broj dionica uvrštenih za trgovanje u Švicarskoj.

(28)

Ova će Odluka biti dopunjena sporazumima o suradnji kako bi se zajamčila učinkovita razmjena informacija i koordinacija nadzornih aktivnosti između nacionalnih nadležnih tijela i FINMA-e.

(29)

Ova se Odluka temelji na pravno obvezujućim zahtjevima koji se primjenjuju na švicarske burze u trenutku donošenja ove Odluke. Komisija bi trebala i dalje redovito pratiti razvoj pravnog i nadzornog okvira za švicarske burze te ispunjavanje uvjeta na temelju kojih je donesena ova Odluka.

(30)

U ovoj su Odluci uzeti u obzir zaključci Vijeća od 28. veljače 2017. prema kojima je uspostava zajedničkog institucijskog okvira za postojeće i buduće sporazume na temelju kojih Švicarska sudjeluje na jedinstvenom tržištu Unije preduvjet za daljnji razvoj sektorskog pristupa sa Švicarskom. Komisija je pri razmatranju produljenja primjene ove Odluke uzela u obzir sve što je dosad postignuto u vezi sa sporazumom o uspostavi takvog zajedničkog institucijskog okvira. Pregovarači EU-a i Švicarske usuglasili su nacrt sporazuma. Švicarsko savezno vijeće primilo je taj sporazum na znanje i odlučilo je pokrenuti fazu domaćih savjetovanja koja će trajati do proljeća 2019.

(31)

Komisija bi trebala redovito preispitivati pravne i nadzorne sustave koji se primjenjuju na burze u Švicarskoj. Ta preispitivanja ne dovode u pitanje mogućnost da Komisija prije toga u bilo kojem trenutku provede posebno preispitivanje ako bi zbog relevantnih promjena Komisija trebala ponovno procijeniti istovrijednost utvrđenu ovom Odlukom. Na temelju takve ponovne procjene ova bi se Odluka mogla staviti izvan snage.

(32)

Da bi se zajamčila cjelovitost financijskih tržišta u Uniji, osobito s obzirom na postignuti napredak u uspostavi zajedničkog institucijskog okvira na temelju kojega Švicarska sudjeluje na jedinstvenom tržištu Unije, ova bi Odluka trebala prestati vrijediti 30. lipnja 2019.

(33)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2441 (5) o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na burze u Švicarskoj u skladu s Direktivom 2014/65/EU prestaje vrijediti 31. prosinca 2018. Stoga je potrebno da ova Odluka hitno stupi na snagu i da se počne primjenjivati od 1. siječnja 2019.

(34)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 smatra se da je pravni i nadzorni okvir koji se primjenjuje na burze u Švicarskoj utvrđene u Prilogu ovoj Odluci istovrijedan zahtjevima utvrđenim u Direktivi 2014/65/EU, Uredbi (EU) br. 600/2014, Uredbi (EU) br. 596/2014 i Direktivi 2014/109/EZ te da podliježe učinkovitom nadzoru i provedbi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Prestaje vrijediti 30. lipnja 2019.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Caude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

(2)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 12.6.2014., str. 1.).

(4)  Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2441 оd 21. prosinca 2017. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na burze u Švicarskoj u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 344, 23.12.2017., str. 52.).


PRILOG

Burze u Švicarskoj koje se smatraju istovrijednima s uređenim tržištima kako je definirano u Direktivi 2014/65/EU:

(a)

SIX Swiss Exchange AG

(b)

BX Swiss AG


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/84


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/2048

оd 20. prosinca 2018.

o usklađenoj normi za internetske stranice i mobilne aplikacije izrađenoj za potrebe Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (2), sadržaj internetskih stranica i mobilnih aplikacija koji zadovoljava usklađene norme ili njihov dio, u Službenom listu Europske unije, smatra se sukladnim sa zahtjevima pristupačnosti utvrđenim u članku 4., obuhvaćenima tim normama ili njihovim dijelovima.

(2)

Provedbenom odlukom C(2017) 2585 (3) Komisija je Europskom odboru za normizaciju (CEN), Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) i Europskom institutu za telekomunikacijske norme (ETSI) uputila zahtjev za izradu usklađenih normi na temelju norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), uključujući sve odredbe potrebne za provedbu članka 4. Direktive (EU) 2016/2102. Norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) bila je rezultat Komisijina zahtjeva za normizaciju 376 (4) i već je sadržavala određene odredbe o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija te drugih proizvoda i usluga IKT-a.

(3)

Na temelju Provedbene odluke C(2017) 2585 CEN, Cenelec i ETSI dovršili su rad na traženoj usklađenoj normi i dostavili Komisiji usklađenu europsku normu EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) u kojoj su, među ostalim, utvrđeni tehnički uvjeti za pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija. Usklađena europska norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) sadržava, među ostalim, tablicu u kojoj je naveden odnos relevantnih odredbi iz norme i zahtjeva za pristupačnost iz članka 4. Direktive (EU) 2016/2102.

(4)

Komisija je u suradnji s CEN-om, Cenelecom i ETSI-jem provjerila jesu li relevantne odredbe iz usklađene europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) koju su dostavili CEN, Cenelec i ETSI u skladu sa zahtjevom iz Provedbene odluke C (2017) 2585.

(5)

Relevantnim odredbama iz usklađene europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) potvrđuju se zahtjevi na koje se norma odnosi, a koji su utvrđeni u Prilogu II. Provedbenoj odluci C(2017) 2585. Stoga je upućivanje na tu normu primjereno objaviti u Službenom listu Europske unije.

(6)

Sukladnost s usklađenom normom pretpostavka je sukladnosti s odgovarajućim osnovnim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na takvu normu u Službenom listu Europske unije. Ova bi Odluka stoga trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Upućivanje na usklađenu normu za internetske stranice i mobilne aplikacije izrađenu radi potpore Direktivi (EU) 2016/2102 navedeno u Prilogu ovoj Odluci objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).

(3)  Provedbena odluka Komisije C(2017) 2585 od 27. travnja 2017. o zahtjevu za normizaciju upućenom europskim organizacijama za normizaciju radi potpore Direktivi (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

(4)  Zahtjev za normizaciju M/376, od 7. prosinca 2005. upućen CEN-u, CENELEC-u i ETSI-ju kojim se podržavaju europski zahtjevi za pristupačnost pri javnoj nabavi proizvoda i usluga u području IKT-a.


PRILOG

Br.

Upućivanje na normu

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga IKT-a


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/87


ODLUKA (EU) 2018/2049 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 12. prosinca 2018.

o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2019. (ESB/2018/35)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 128. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku ESB/2015/2332 Europske središnje banke od 4. prosinca 2015. o postupovnom okviru za odobravanje količine izdanja eurokovanica (ESB/2015/43) (1), a posebno njezin članak 2. stavak 9.,

budući da:

(1)

Od 1. siječnja 1999. Europska središnja banka (ESB) ima isključivo pravo odobriti količine kovanica koje izdaju države članice čija je valuta euro.

(2)

Devetnaest država članica čija je valuta euro podnijele su ESB-u svoje zahtjeve za odobrenje količine kovanica koje će se izdati u 2019., dopunjene napomenama za pojašnjenje metodologije predviđanja. Neke od ovih država članica su također dostavile dodatne informacije koje se odnose na optjecajne kovanice, ako su te informacije raspoložive i ako ih dotične države članice smatraju važnim kako bi potkrijepile zahtjev za odobrenje.

(3)

Budući da pravo država članica da izdaju eurokovanice ovisi o odobrenju ESB-a o količini izdanja, države članice ne smiju premašiti količine koje je odobrio ESB bez prethodnog odobrenja ESB-a.

(4)

U skladu s člankom 2. stavkom 9. Odluke (EU) 2015/2332 (ESB/2015/43), ovlast za donošenje odluka o zahtjevima za godišnje odobrenje o godišnjoj količini izdanja kovanica koje podnose države članice čija je valuta euro delegira se Izvršnom odboru u slučaju kad nije potrebno izmijeniti traženu količinu izdanja kovanica.

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrenje količine eurokovanica koja će se izdati 2019.

ESB ovime odobrava količinu eurokovanica koju će izdati države članice čija je valuta euro u 2019. kako je navedeno u sljedećoj tablici:

 

Količina eurokovanica odobrena za izdanje u 2019.

Optjecajne kovanice

Numizmatičke kovanice

(nisu namijenjene za optjecaj)

Količina izdanja kovanica

(u milijunima EUR)

(u milijunima EUR)

(u milijunima EUR)

Belgija

46,0

1,0

47,0

Njemačka

401,0

231,0

632,0

Estonija

10,2

0,3

10,5

Irska

11,0

0,5

11,5

Grčka

110,9

0,6

111,5

Španjolska

357,2

30,0

387,2

Francuska

235,8

50,1

285,9

Italija

204,2

2,1

206,3

Cipar

13,5

0,1

13,6

Latvija

15,7

0,2

15,9

Litva

22,0

0,7

22,7

Luksemburg

12,4

0,2

12,6

Malta

9,0

0,2

9,2

Nizozemska

25,0

3,0

28,0

Austrija

73,2

153,4

226,6

Portugal

43,1

2,5

45,6

Slovenija

22,0

1,5

23,5

Slovačka

17,0

1,2

18,2

Finska

15,0

10,0

25,0

Ukupno

1 644,2

488,6

2 132,8

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviješteni adresati.

Članak 3.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama čija je valuta euro.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 12. prosinca 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 328, 12.12.2015., str. 123.


PREPORUKE

21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/89


PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2018/2050

оd 19. prosinca 2018.

o usklađivanju područja primjene i uvjeta za izdavanje općih dozvola za transfer radi prikaza i ispitivanja iz članka 5. stavka 2. točke (c) Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8598)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 5. Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) države članice dužne su objaviti najmanje četiri opće dozvole za transfer.

(2)

Opće dozvole za transfer ključan su element pojednostavnjenog sustava dozvola uvedenog Direktivom 2009/43/EZ.

(3)

Razlike u području primjene općih dozvola za transfer koje izdaju države članice za obuhvaćene obrambene proizvode i različiti uvjeti za transfer tih proizvoda mogu ugroziti provedbu Direktive 2009/43/EZ i ostvarenje njezina cilja u pogledu pojednostavnjivanja. Usklađivanje nacionalnih pristupa u pogledu područja primjene i uvjeta za transfer na temelju općih dozvola za transfer koje izdaju države članice važno je kako bi se osigurala poželjnost i uporaba tih dozvola.

(4)

Vijeće je u svojim zaključcima od 18. svibnja 2015. ponovno istaknulo potrebu za provedbom i primjenom, među ostalim, Direktive 2009/43/EZ. Nakon donošenja dviju prethodnih preporuka o općim dozvolama za transfer za oružane snage (2) i za certificirane primatelje (3), Komisija je u europskom akcijskom planu obrane (4) i u Izvješću o evaluaciji Direktive o transferima (5) navela da je usredotočena na preostale dvije opće dozvole za transfer kojima su obuhvaćeni transferi radi prikaza, ispitivanja, izložbe, popravka i održavanja.

(5)

Inicijativu ove Preporuke snažno su podržali predstavnici država članica u odboru uspostavljenom člankom 14. Direktive 2009/43/EZ. Smjernice u Preporuci odraz su rasprava skupine stručnjaka osnovane u okviru tog odbora.

(6)

Ova se Preporuka primjenjuje na popis obrambenih proizvoda (koji odgovara Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije) iz Priloga Direktivi 2009/43/EZ. Ova će se Preporuka po potrebi ažurirati kako bi bila u skladu s ažuriranjima popisa obrambenih proizvoda u budućnosti.

(7)

U skladu s raspravama s državama članicama i uzimajući u obzir karakteristike proizvoda (uključujući iznimke), poput njihove osjetljivosti, popis obrambenih proizvoda iz točke 1.1. ove Preporuke minimalan je i otvoren popis proizvoda čiji transfer države članice odobravaju na temelju svojeg ODT–PI-ja. To znači da se na temelju ODT–PI-ja koji objavi država članica može dopustiti i transfer drugih obrambenih proizvoda obuhvaćenih Prilogom Direktivi 2009/43/EZ, a koji nisu navedeni u ovoj Preporuci.

(8)

U kontekstu rasprava o ovoj Preporuci države članice podsjećaju da ih obvezuju europski propisi, poput Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (6), kao i međunarodne obveze u području kontrole izvoza. U tom su smislu države članice priznale deklaraciju „Politička predanost država članica u vezi sa sigurnošću opskrbe”. (7)

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

1.   OPĆE DOZVOLE ZA TRANSFER RADI PRIKAZA I ISPITIVANJA

Državama članicama preporučuje se da prilagode svoje opće dozvole za transfer radi prikaza i ispitivanja u skladu s elementima navedenima u nastavku.

1.1   Obrambeni proizvodi prihvatljivi za transfer na temelju opće dozvole za transfer radi prikaza i ispitivanja iz članka 5. stavka 2. točke (c) Direktive 2009/43/EZ

Sljedeće kategorije popisa robe vojne namjene (dalje u tekstu „ML”) podskup su popisa obrambenih proizvoda iz Priloga Direktivi 2009/43/EZ. Općom dozvolom za transfer radi prikaza i ispitivanja („ODT–PI”) trebao bi se dopustiti barem transfer obrambenih proizvoda iz kategorija ML navedenih u nastavku. Države članice mogu odlučiti da će u svoj ODT–PI uključiti više kategorija ML s odgovarajućim obrambenim proizvodima.

Moraju biti obuhvaćene barem sljedeće kategorije ML:

ML3. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

podstreljivo koje je obuhvaćeno Konvencijom o kazetnom streljivu,

projektili navođeni na cilj,

streljivo, projektili i pokretačka punjenja, posebno konstruirani za vojnu uporabu.

ML5. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

podtočka 5.b. Sustavi za određivanje položaja cilja, označivanje, određivanje daljine do cilja, promatranje ili praćenje, oprema za detekciju, prikupljanje podataka, prepoznavanje ili identifikaciju, te oprema za ugradnju senzora,

podtočka 5.c. Oprema za protumjere namijenjena sredstvima navedenima u ML5.a. ili ML5.b.

Sva roba trebala bi se isporučiti bez komponente šifriranja i bez integrirane baze podataka.

ML6. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

potpuna vozila koja pripadaju u podtočku ML6.a.,

šasija i kupole koji pripadaju u podtočku ML6.a.,

oprema i komponente opreme izuzete iz ostalih kategorija ML.

ML7. Uključena je sljedeća roba:

podtočka 7.f. Oprema za zaštitu i dekontaminaciju, posebno konstruirana ili izmijenjena za vojnu uporabu, komponente i kemijske smjese,

podtočka 7.g. Oprema, posebno konstruirana ili izmijenjena za vojnu uporabu, izrađena ili izmijenjena za pronalaženje ili identifikaciju materijala navedenih u ML7.a., ML7.b. ili ML7.d., i za nju posebno konstruirane komponente.

ML8. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

sve supstancije sa svim sljedećim karakteristikama:

brzina detonacije jednaka ili veća od 8 000 m/s,

gustoća jednaka ili veća od 1,80 g/cm3,

svi eksplozivi, kako slijedi, i povezane smjese:

podtočka 8.a.15. HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0),

podtočka 8.a.21. RDX i derivati kako slijedi:

RDX (ciklotrimetilenetrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4),

keto-RDX (K-6 ili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1),

podtočka 8.a.23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6),

sve supstancije koje bi se mogle koristiti izravno ili neizravno u proizvodnji oružja koje se koristi podstreljivom obuhvaćenim Konvencijom o kazetnom streljivu, potpisanom u Oslu 3. prosinca 2008., osim u državama članicama koje su ratificirale Konvenciju.

ML9. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

potpuna ratna plovila (površinska ili podvodna) koja pripadaju u podtočku ML9.a.,

potpuni trupovi,

podtočka ML9.a.2.d. Oružani sustavi za protumjere navedene u ML4.b., ML5.c. ili ML11.a.,

podtočka ML9.b.4. Pogonski sustavi neovisni o zraku (AIP), posebno konstruirani za podmornice,

podtočka ML9.d. Protupodmorničke mreže i protutorpedne mreže, posebno konstruirane za vojnu uporabu,

sredstva navedena pod ML9.c. Podvodne naprave za otkrivanje, posebno konstruirane za vojnu uporabu, oprema za njihov nadzor i njihove komponente, posebno konstruirane za vojnu uporabu.

ML10. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

potpuni zrakoplovi, vozila lakša od zraka, bespilotne letjelice koje pripadaju u podtočku ML10.a., ML10.b. ili ML10.c.,

trupovi za bojne zrakoplove i bojne helikoptere,

motori za bojne zrakoplove,

oprema i komponente opreme izuzete iz ostalih kategorija ML.

ML11. Uključena je sljedeća roba:

podtočka ML11.a.g. Oprema za navođenje i navigaciju, osim sredstava posebno konstruiranih ili izmijenjenih za projektile, rakete, rakete-nosače za lansiranje u svemir i bespilotne letjelice,

podtočka ML11.a.h. Digitalna radijska oprema za prijenos informacija,

podtočka ML11.a.j. Automatizirani sustavi za zapovijedanje i upravljanje.

ML13. Uključena je sva roba.

ML15. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

podtočka ML15.f.

ML16. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

bilo koja sredstva povezana s robom povezanom s balističkom tehnologijom i širenjem KBRN-a.

ML17. Uključena je sljedeća roba:

podtočka ML17.b. Građevinska oprema posebno konstruirana za vojnu uporabu,

podtočka ML17.d. Terenska inženjerijska oprema posebno konstruirana za vojnu uporabu,

podtočka ML17.j.Pokretne radionice posebno izrađene ili izmijenjene za servisiranje vojne opreme,

podtočka ML17.k. Terenski generatori posebno izrađeni ili izmijenjeni za vojnu uporabu,

podtočka ML17.l. Spremnici posebno izrađeni ili izmijenjeni za vojnu uporabu,

podtočka ML17.m. Trajekti, osim onih navedenih drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, mostovi i pontoni, posebno konstruirani za vojnu uporabu,

podtočka ML17.o. Oprema za zaštitu od lasera posebno konstruirana za vojnu uporabu.

ML21. Uključena je sljedeća roba:

podtočka ML21.a. Softver posebno izrađen ili izmijenjen za uporabu robe navedene u općoj dozvoli za transfer,

podtočka ML21.b.4. Softver posebno izrađen za vojnu uporabu ili posebno izrađen za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne i obavještajne (C3I) ili za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne, računalne i obavještajne aplikacije (C4I).

ML22. Uključeno je sljedeće:

samo tehnologija potrebna za uporabu robe dopuštene u istoj općoj dozvoli za transfer.

1.2   Uvjeti koje treba obuhvatiti općom dozvolom za transfer radi prikaza i ispitivanja

Sljedeći popis nije iscrpan. Međutim, ostali uvjeti koje dodaje država članica ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima navedenima u nastavku niti ih narušavati.

Geografsko područje primjene

:

Europski gospodarski prostor (8)

Transfer radi prikaza

:

Transfer obrambenog proizvoda za uporabu u okolini koja simulira operativne uvjete. Pojam „transfer radi prikaza” uključuje provjeru ispaljivanja oružja.

Transfer radi ispitivanja

:

Transfer obrambenog proizvoda za ispitivanje proizvoda i dijeljenje rezultata. Pojam „transfer radi ispitivanja” uključuje prijenos tehnologije radi dijeljenja rezultata ispitivanja.

Ponovni transfer

:

Države članice trebaju odabrati jednu od sljedećih mogućnosti za ponovni transfer obrambenog proizvoda nakon prikaza ili ispitivanja:

(a)

izuzeće od obveze ishođenja prethodne dozvole može se provesti u skladu s člankom 4. stavkom 2 točkom (e) Direktive 2009/43/EZ;

(b)

objavu posebne opće dozvole za transfer radi povrata obrambenih proizvoda nakon prikaza ili ispitivanja, prema potrebi, s barem jednakim popisom prihvatljivih obrambenih proizvoda;

(c)

uključivanje ponovnog transfera u opću dozvolu za transfer radi prikaza i/ili ispitivanja.

Trajanje

:

Države članice podrijetla obrambenog proizvoda mogu odrediti rok za povrat obrambenog proizvoda koji dobavljač mora poštovati u pogledu nadležnog tijela u državi članici. Države članice iz kojih je izvršen ponovni transfer obrambenog proizvoda također mogu odrediti rok za ponovni transfer koji dobavljač ili njegov zastupnik mora poštovati.

2.   DALJNJI KORACI

Države članice pozivaju se na provedbu ove Preporuke najkasnije do 1. srpnja 2019.

Države članice potiču se da obavijeste Komisiju o mjerama poduzetima radi provedbe ove Preporuke.

3.   ADRESATI

Ova je Preporuka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2018.

Za Komisiju

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  Direktiva 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 146, 10.6.2009., str. 1.).

(2)  SL L 329, 3.12.2016., str. 101.

(3)  SL L 329, 3.12.2016., str. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).

(7)  Donijeli su je predstavnici vlada država članica sudionica Europske obrambene agencije, koji su se sastali u okviru Vijeća na 3551. sastanku održanom 19. lipnja 2017.

(8)  Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 111/2013 od 14. lipnja 2013. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u (SL L 318, 28.11.2013., str. 12.), kojom se Direktiva 2009/43/EZ ugrađuje u Sporazum o EGP-u, sadržava izričiti tekst prilagodbe: „Ova se Direktiva ne primjenjuje na Lihtenštajn.”


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/94


PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2018/2051

оd 19. prosinca 2018.

o usklađivanju područja primjene i uvjeta za izdavanje općih dozvola za transfer radi popravka i održavanja iz članka 5. stavka 2. točke (d) Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8610)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 5. Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) države članice dužne su objaviti najmanje četiri opće dozvole za transfer.

(2)

Opće dozvole za transfer ključan su element pojednostavnjenog sustava dozvola uvedenog Direktivom 2009/43/EZ.

(3)

Razlike u području primjene općih dozvola za transfer koje izdaju države članice za obuhvaćene obrambene proizvode i različiti uvjeti za transfer tih proizvoda mogu ugroziti provedbu Direktive 2009/43/EZ i ostvarenje njezina cilja u pogledu pojednostavnjivanja. Usklađivanje nacionalnih pristupa u pogledu područja primjene i uvjeta za transfer na temelju općih dozvola za transfer koje izdaju države članice važno je kako bi se osigurala poželjnost i uporaba tih dozvola.

(4)

Vijeće je u svojim zaključcima od 18. svibnja 2015. ponovno istaknulo potrebu za provedbom i primjenom, među ostalim, Direktive 2009/43/EZ. Nakon donošenja dviju prethodnih preporuka o općim dozvolama za transfer za oružane snage (2) i za certificirane primatelje (3), Komisija je u europskom akcijskom planu obrane (4) i u Izvješću o evaluaciji Direktive o transferima (5) navela da je usredotočena na preostale dvije opće dozvole za transfer kojima su obuhvaćeni transferi radi prikaza, ispitivanja, izložbe, popravka i održavanja.

(5)

Inicijativu ove Preporuke snažno su podržali predstavnici država članica u odboru uspostavljenom člankom 14. Direktive 2009/43/EZ. Smjernice u Preporuci odraz su ishoda rasprava skupine stručnjaka osnovane u okviru tog odbora.

(6)

Ova se Preporuka primjenjuje na popis obrambenih proizvoda (koji odgovara Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije) iz Priloga Direktivi 2009/43/EZ. Ova će se Preporuka po potrebi ažurirati kako bi bila u skladu s ažuriranjima popisa obrambenih proizvoda u budućnosti.

(7)

U skladu s raspravama s državama članicama i uzimajući u obzir karakteristike proizvoda (uključujući iznimke), poput, primjerice, njihove osjetljivosti, popis obrambenih proizvoda iz točke 1.1. ove Preporuke minimalan je i otvoren popis proizvoda čiji transfer države članice odobravaju na temelju svojeg ODT–PO-a. To znači da se na temelju ODT–PO-a koji objavi država članica može dopustiti i transfer drugih obrambenih proizvoda obuhvaćenih Prilogom Direktivi 2009/43/EZ, a koji nisu navedeni u ovoj Preporuci.

(8)

U kontekstu rasprava o ovoj Preporuci države članice podsjećaju da ih obvezuju europski propisi, poput Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (6), kao i međunarodne obveze u području kontrole izvoza. U tom su smislu države članice prihvatile izjavu „Politička predanost država članica u vezi sa sigurnošću opskrbe” (7).

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

1.   OPĆE DOZVOLE ZA TRANSFER RADI POPRAVKA I ODRŽAVANJA

Državama članicama preporučuje se da prilagode svoje opće dozvole za transfer radi popravka i održavanja u skladu s elementima navedenima u nastavku.

1.1.   Obrambeni proizvodi prihvatljivi za transfer na temelju opće dozvole za transfer radi popravka i održavanja iz članka 5. stavka 2. točke (d) Direktive 2009/43/EZ

Sljedeće kategorije popisa robe vojne namjene (dalje u tekstu „ML”) podskup su popisa obrambenih proizvoda iz Priloga Direktivi 2009/43/EZ. Općom dozvolom za transfer radi popravka i održavanja („ODT–PO”) trebao bi se dopustiti barem transfer obrambenih proizvoda iz kategorija ML navedenih u nastavku. Države članice mogu odlučiti da će u svoj ODT–PO uključiti više kategorija ML s odgovarajućim obrambenim proizvodima.

Moraju biti obuhvaćene barem sljedeće kategorije ML:

ML3. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

podstreljivo koje je obuhvaćeno Konvencijom o kazetnom streljivu,

projektili navođeni na cilj,

streljivo, projektili i pokretačka punjenja, posebno konstruirani za vojnu uporabu.

ML4. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

podtočka 4.a. Bombe, torpeda, rakete, projektili, ostale naprave i punjenja i komponente posebno konstruirane ili izmijenjene za vojnu uporabu,

podtočka 4.b. Posebno konstruirane komponente za ispaljivanje, polaganje, zavaravanje, ometanje i smetanje koje pripadaju u podtočku ML4.a.

ML5. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

podtočka 5.b. Sustavi za određivanje položaja cilja, označivanje, određivanje daljine do cilja, promatranje ili praćenje, oprema za detekciju, prikupljanje podataka, prepoznavanje ili identifikaciju, te oprema za ugradnju senzora,

podtočka 5.c. Oprema za protumjere namijenjena sredstvima navedenima u podtočkama ML5.a. ili ML5.b.

Sva roba trebala bi se isporučiti bez komponente šifriranja i bez integrirane baze podataka.

ML6. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

potpuna vozila,

šasija i kupole koji pripadaju u podtočku ML6.a.,

oprema i komponente opreme izuzete iz ostalih kategorija ML.

ML7. Uključena je sljedeća roba:

podtočka 7.f. Oprema za zaštitu i dekontaminaciju, posebno konstruirana ili izmijenjena za vojnu uporabu, komponente i kemijske smjese,

podtočka 7.g. Oprema, posebno konstruirana ili izmijenjena za vojnu uporabu, izrađena ili izmijenjena za pronalaženje ili identifikaciju materijala navedenih u ML7.a., ML7.b. ili ML7.d., i za nju posebno konstruirane komponente.

ML8. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

sve supstancije sa svim sljedećim karakteristikama:

brzina detonacije jednaka ili veća od 8 000 m/s,

gustoća jednaka ili veća od 1,80 g/cm3,

svi eksplozivi, kako slijedi, i povezane smjese:

podtočka 8.a.15. HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0),

podtočka 8.a.21. RDX i derivati kako slijedi:

RDX (ciklotrimetilenetrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4),

keto-RDX (K-6 ili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1),

podtočka 8.a.23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6).

sve supstancije koje bi se mogle, izravno ili neizravno, upotrijebiti u proizvodnji oružja koje se koristi podstreljivom obuhvaćenim Konvencijom o kazetnom streljivu, potpisanom u Oslu 3. prosinca 2008., osim u državama članicama koje su ratificirale Konvenciju.

ML9. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

potpuna ratna plovila (površinska ili podvodna) koja pripadaju u podtočku ML9.a.,

potpuni trupovi,

sredstva navedena pod ML9.c. Podvodne naprave za otkrivanje, posebno konstruirane za vojnu uporabu, oprema za njihov nadzor i njihove komponente, posebno konstruirane za vojnu uporabu.

ML10. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

potpuni zrakoplovi, vozila lakša od zraka, bespilotne letjelice koje pripadaju u podtočku ML10.a. ili ML10.c.,

trupovi za bojne zrakoplove i bojne helikoptere,

motori za bojne zrakoplove,

oprema i komponente opreme izuzete iz ostalih kategorija ML.

ML11. Uključena je sljedeća roba:

podtočka ML11.a.g. Oprema za navođenje i navigaciju, osim sredstava posebno konstruiranih ili izmijenjenih za projektile, rakete, rakete-nosače za lansiranje u svemir i bespilotne letjelice,

podtočka ML11.a.h. Digitalna radijska oprema za prijenos informacija,

podtočka ML11.a.j. Automatizirani sustavi za zapovijedanje i upravljanje.

ML13. Uključena je sva roba.

ML14. Uključena je sva roba.

ML15. Uključena je sva roba.

ML16. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

bilo koja sredstva povezana s robom povezanom s balističkom tehnologijom i širenjem KBRN-a.

ML17. Uključena je sljedeća roba:

podtočka ML17.b. Građevinska oprema posebno konstruirana za vojnu uporabu,

podtočka ML17.d. Terenska inženjerijska oprema posebno konstruirana za vojnu uporabu,

podtočka ML17.j. Pokretne radionice posebno izrađene ili izmijenjene za servisiranje vojne opreme,

podtočka ML17.k. Terenski generatori posebno izrađeni ili izmijenjeni za vojnu uporabu,

podtočka ML17.l. Spremnici posebno izrađeni ili izmijenjeni za vojnu uporabu,

podtočka ML17.m. Trajekti, osim onih navedenih drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, mostovi i pontoni, posebno konstruirani za vojnu uporabu,

podtočka ML17.o. Oprema za zaštitu od lasera posebno konstruirana za vojnu uporabu.

ML21. Uključena je sljedeća roba:

podtočka ML21.a. Softver posebno izrađen ili izmijenjen za robu navedenu u općoj dozvoli za transfer,

podtočka ML21.b.4. Softver posebno izrađen za vojnu uporabu ili posebno izrađen za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne i obavještajne (C3I) ili za zapovjedne, komunikacijske, nadzorne, računalne i obavještajne aplikacije (C4I).

ML22. Uključeno je sljedeće:

tehnologija potrebna za uporabu robe dopuštene u istoj općoj dozvoli za transfer.

1.2.   Uvjeti koje treba obuhvatiti općom dozvolom za transfer radi popravka i održavanja

Popis uvjeta koji slijedi nije iscrpan. Međutim, ostali uvjeti koje država članica dodaje ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima navedenima u nastavku niti ih narušavati.

Geografsko područje primjene

:

Europski gospodarski prostor (8)

Transfer radi popravka

:

Transfer obrambenog proizvoda radi popravka, a ne nadogradnje ili unapređivanja u smislu poboljšanja učinkovitosti.

Transfer radi održavanja

:

Transfer obrambenog proizvoda radi održavanja, a ne nadogradnje ili unapređivanja u smislu poboljšanja učinkovitosti.

Povrat

:

Države članice mogu zahtijevati postojanje prethodne dozvole za prvotni transfer sredstva koje se vraća nakon popravka. Države članice trebaju odabrati jednu od sljedećih mogućnosti za povrat obrambenog proizvoda nakon popravka ili održavanja:

(a)

izuzeće od obveze ishođenja prethodne dozvole u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (e) Direktive 2009/43/EZ;

(b)

objavu posebne opće dozvole za transfer radi povrata obrambenih proizvoda nakon popravka ili održavanja s barem jednakim popisom prihvatljivih obrambenih proizvoda;

(c)

uključivanje povrata u opću dozvolu za transfer radi popravka i/ili održavanja.

Trajanje

:

Države članice mogu odrediti rok za povrat obrambenog proizvoda.

2.   DALJNJI KORACI

Države članice pozivaju se na provedbu ove Preporuke najkasnije do 1. srpnja 2019.

Države članice potiču se da obavijeste Komisiju o mjerama poduzetima radi provedbe ove Preporuke.

3.   ADRESATI

Ova je Preporuka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2018.

Za Komisiju

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  Direktiva 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 146, 10.6.2009., str. 1.).

(2)  SL L 329, 3.12.2016., str. 101.

(3)  SL L 329, 3.12.2016., str. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).

(7)  Donijeli su je predstavnici vlada država članica sudionica Europske obrambene agencije, koji su se sastali u okviru Vijeća na 3551. sastanku održanom 19. lipnja 2017.

(8)  Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 111/2013 od 14. lipnja 2013. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u (SL L 318, 28.11.2013., str. 12.), kojom se Direktiva 2009/43/EZ ugrađuje u Sporazum o EGP-u, sadržava izričiti tekst prilagodbe: Ova se Direktiva ne primjenjuje na Lihtenštajn.


21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/98


PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2018/2052

оd 19. prosinca 2018.

o usklađivanju područja primjene i uvjeta za izdavanje općih dozvola za transfer radi izložbe iz članka 5. stavka 2. točke (c) Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8611)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 5. Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) države članice dužne su objaviti najmanje četiri opće dozvole za transfer.

(2)

Opće dozvole za transfer ključan su element pojednostavnjenog sustava dozvola uvedenog Direktivom 2009/43/EZ.

(3)

Razlike u području primjene općih dozvola za transfer koje izdaju države članice za obuhvaćene obrambene proizvode i različiti uvjeti za transfer tih proizvoda mogu ugroziti provedbu Direktive 2009/43/EZ i ostvarenje njezina cilja u pogledu pojednostavnjivanja. Usklađivanje nacionalnih pristupa u pogledu područja primjene i uvjeta za transfer na temelju općih dozvola za transfer koje izdaju države članice važno je kako bi se osigurala poželjnost i uporaba tih dozvola.

(4)

Vijeće je u svojim zaključcima od 18. svibnja 2015. ponovno istaknulo potrebu za provedbom i primjenom, među ostalim, Direktive 2009/43/EZ. Nakon donošenja dviju prethodnih preporuka o općim dozvolama za transfer za oružane snage (2) i za certificirane primatelje (3), Komisija je u europskom akcijskom planu obrane (4) i u Izvješću o evaluaciji Direktive o transferima (5) navela da je usredotočena na preostale dvije opće dozvole za transfer kojima su obuhvaćeni transferi radi prikaza, ispitivanja, izložbe, popravka i održavanja.

(5)

Inicijativu ove Preporuke snažno su podržali predstavnici država članica u odboru uspostavljenom člankom 14. Direktive 2009/43/EZ. Smjernice u Preporuci odraz su rasprava skupine stručnjaka osnovane u okviru tog odbora.

(6)

Ova se Preporuka primjenjuje na popis obrambenih proizvoda (koji odgovara Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije) iz Priloga Direktivi 2009/43/EZ. Ova će se Preporuka po potrebi ažurirati kako bi bila u skladu s ažuriranjima popisa obrambenih proizvoda u budućnosti.

(7)

U skladu s raspravama s državama članicama i uzimajući u obzir karakteristike proizvoda (uključujući iznimke), poput njihove osjetljivosti, popis obrambenih proizvoda iz točke 1.1. ove Preporuke minimalan je i otvoren popis proizvoda čiji transfer države članice odobravaju na temelju svojeg ODT–IZ-a. To znači da se na temelju ODT–IZ-a koji objavi država članica može dopustiti i transfer drugih obrambenih proizvoda obuhvaćenih Prilogom Direktivi 2009/43/EZ, a koji nisu navedeni u ovoj Preporuci.

(8)

U kontekstu rasprava o ovoj Preporuci države članice podsjećaju da ih obvezuju europski propisi, poput Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (6), kao i međunarodne obveze u području kontrole izvoza.

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

1.   OPĆE DOZVOLE ZA TRANSFER RADI IZLOŽBE

Državama članicama preporučuje se da prilagode svoje opće dozvole za transfer radi izložbe u skladu s elementima navedenima u nastavku.

1.1.   Obrambeni proizvodi prihvatljivi za transfer na temelju opće dozvole za transfer radi izložbe iz članka 5. stavka 2. točke (c) Direktive 2009/43/EZ

Sljedeće kategorije popisa robe vojne namjene (dalje u tekstu „ML”) podskup su popisa obrambenih proizvoda iz Priloga Direktivi 2009/43/EZ. Općom dozvolom za transfer radi izložbe („ODT-IZ”) trebao bi se dopustiti barem transfer obrambenih proizvoda iz kategorija ML navedenih u nastavku. Države članice mogu odlučiti da će u svoj ODT-IZ uključiti više kategorija ML s odgovarajućim obrambenim proizvodima.

Moraju biti obuhvaćene barem sljedeće kategorije ML:

ML1. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

oružje posebno konstruirano za vojnu uporabu,

cijevi i nosači zatvarača posebno konstruirani za vojnu uporabu.

ML2. Podtočke c. i d. Uključena je sva roba.

ML3. Uključena je sljedeća roba:

inertni model streljiva.

ML4. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

podtočka 4.a. Isključena je sva roba osim inertnih modela koji su uključeni,

podtočka 4.b. Posebno konstruirane komponente za ispaljivanje, polaganje, zavaravanje, ometanje, smetanje koje pripadaju u podtočku 4.a.

ML5. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

podtočka 5.c. Oprema za protumjere namijenjena sredstvima navedenima u podtočkama ML5.a. ili ML5.b.

Sva roba trebala bi se isporučiti bez komponente šifriranja i bez integrirane baze podataka.

ML6. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

potpuna vozila koja pripadaju u podtočku ML6.a.,

šasija i kupole koji pripadaju u podtočku ML6.a.

ML7. Isključena je sva roba, osim sljedećeg:

podtočka 7.f. Oprema za zaštitu i dekontaminaciju, posebno konstruirana ili izmijenjena za vojnu uporabu, komponente i kemijske smjese,

podtočka 7.g. Oprema, posebno konstruirana ili izmijenjena za vojnu uporabu, izrađena ili izmijenjena za pronalaženje ili identifikaciju materijala navedenih u podtočkama ML7.a., ML7.b. ili ML7.d., i za nju posebno konstruirane komponente.

ML9. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

potpuna ratna plovila (površinska ili podvodna),

potpuni trupovi,

sredstva navedena u podtočki ML9.c. Podvodne naprave za otkrivanje, posebno konstruirane za vojnu uporabu, oprema za njihov nadzor i njihove komponente, posebno konstruirane za vojnu uporabu.

ML10. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

potpuni zrakoplovi,

trupovi za bojne zrakoplove i bojne helikoptere,

motori za bojne zrakoplove.

ML11. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

podočka ML11.a.a. Elektronička oprema za protumjere i elektronička oprema za protu-protumjere, uključujući opremu za ometanje i protu-ometanje,

podtočka ML11.a.b. Cijevi s podesivom frekvencijom,

podtočka ML11.a.c. Elektronički sustavi ili oprema konstruirani za nadzor i praćenje elektromagnetskog spektra za vojne obavještajne ili sigurnosne svrhe ili za mjere protiv takvog nadzora i praćenja,

podtočka ML11.a.d. Podvodne protumjere, uključujući akustično i magnetsko ometanje i zavaravanje, oprema namijenjena za ubacivanje vanjskog ili lažnog signala na sonarne prijamnike,

podtočka ML11.a.e. Oprema za obradu sigurnosnih podataka, oprema za sigurnost podataka i oprema za prijenos te sigurnost linija veze uz korištenje postupaka šifriranja,

podtočka ML11.a.f. Oprema za identifikaciju, provjeravanje i unos šifri te oprema za upravljanje, izradu i distribuciju šifri,

podtočka ML11.a.i. Digitalni demodulatori posebno konstruirani za praćenje signala,

podtočka ML11.b. Oprema za ometanje sustava satelita za globalnu navigaciju (GNSS) i posebno konstruirane komponente za nju,

podtočka ML11.c. „Svemirska letjelica” posebno konstruirana ili prilagođena za vojnu uporabu i komponente „svemirske letjelice” posebno konstruirane za vojnu uporabu.

ML13. Uključena je sva roba.

ML14. Uključena je sva roba.

ML15. Uključena je sva roba.

ML16. Uključena je sva roba.

ML17. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

podtočka ML17.f. Knjižnice posebno izrađene ili izmijenjene za vojnu uporabu sa sustavima, opremom ili komponentama, kako su navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a,

podtočka ML17.g. Nuklearna oprema ili pogonska oprema, uključujući nuklearne reaktore posebno konstruirane za vojnu uporabu te posebno izrađene ili izmijenjene komponente za vojnu uporabu,

podtočka ML17.h. Oprema i materijal, presvučen ili tretiran za smanjivanje mogućnosti otkrivanja položaja, posebno izrađeni za vojnu uporabu, osim onih navedenih drugdje u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a,

podtočka ML17.i. Simulatori posebno izrađeni za vojni nuklearni reaktor.

ML18. Uključena je sva roba.

ML21. Uključena je sva roba, osim sljedećeg:

podtočka ML21.a. Softver posebno izrađen ili izmijenjen za bilo koje od sljedećeg:

razvoj, proizvodnju, rad ili održavanje opreme navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a,

razvoj ili proizvodnju materijala navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a, ili

razvoj, proizvodnju, rad ili održavanje softvera navedenog u Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU-a,

softver posebno izrađen ili izmijenjen za uporabu robe koja nije navedena u toj općoj dozvoli za transfer.

ML22. Uključeno je sljedeće:

samo tehnologija potrebna za uporabu robe dopuštene u istoj općoj dozvoli za transfer.

1.2.   Uvjeti koje treba obuhvatiti općom dozvolom za transfer radi izložbe

Sljedeći popis nije iscrpan. Međutim, ostali uvjeti koje dodaje država članica ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima navedenima u nastavku niti ih narušavati.

Geografsko područje primjene

:

Europski gospodarski prostor (7)

Transfer radi izložbe

:

Transfer obrambenih proizvoda radi izložbe u državi članici, koji se ne smiju koristiti u operativnim uvjetima, koji ne uključuje svrhe prikaza ili ispitivanja.

Ponovni transfer

:

Države članice trebaju odabrati jednu od sljedećih mogućnosti za ponovni transfer obrambenog proizvoda nakon izložbe, prema potrebi:

(a)

izuzeće od obveze ishođenja prethodne dozvole u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (e) Direktive 2009/43/EZ;

(b)

objavu posebne opće dozvole za transfer radi ponovnog transfera obrambenih proizvoda nakon izložbe, s barem jednakim popisom prihvatljivih obrambenih proizvoda;

(c)

uključivanje ponovnog transfera u opću dozvolu za transfer radi izložbe.

Trajanje

:

Države članice podrijetla obrambenog proizvoda mogu odrediti rok za povrat obrambenog proizvoda koji dobavljač mora poštovati u pogledu nadležnog tijela u državi članici. Države članice iz kojih je izvršen ponovni transfer obrambenog proizvoda također mogu odrediti rok za ponovni transfer koji dobavljač ili njegov zastupnik mora poštovati.

2.   DALJNJI KORACI

Države članice pozivaju se na provedbu ove Preporuke najkasnije do 1. srpnja 2019.

Države članice potiču se da obavijeste Komisiju o mjerama poduzetima radi provedbe ove Preporuke.

3.   ADRESATI

Ova je Preporuka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2018.

Za Komisiju

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  Direktiva 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 146, 10.6.2009., str. 1.).

(2)  SL L 329, 3.12.2016., str. 101.

(3)  SL L 329, 3.12.2016., str. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).

(7)  Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 111/2013 od 14. lipnja 2013. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u (SL L 318, 28.11.2013., str. 12.), kojom se Direktiva 2009/43/EZ ugrađuje u Sporazum o EGP-u, sadržava izričiti tekst prilagodbe: „Ova se Direktiva ne primjenjuje na Lihtenštajn.”