ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 306

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
30. studenoga 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1869 od 26. studenoga 2018. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izuzimanju nositelja diplomatskih, servisnih ili službenih putovnica od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak

1

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1870 od 26. studenoga 2018. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju vizne obveze za kratkotrajan boravak nositeljima obične putovnice

4

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1871 оd 23. studenoga 2018. o registraciji oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 (Карнобатска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карнобат/Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat (OZP))

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1872 оd 23. studenoga 2018. o odstupanju od uredaba (EZ) br. 2305/2003, (EZ) br. 969/2006 i (EZ) br. 1067/2008, provedbenih uredaba (EU) 2015/2081 i (EU) 2017/2200, Uredbe (EZ) br. 1964/2006, Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012 i Uredbe (EZ) br. 1918/2006 u pogledu datuma podnošenja zahtjeva za uvozne dozvole i izdavanja uvoznih dozvola u 2019. u okviru carinskih kvota za žitarice, rižu i maslinovo ulje te o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) 2016/2080 u pogledu roka za razmatranje ponuda za prodaju obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka u okviru javne intervencije u 2019.

9

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1873 оd 28. studenoga 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1874 оd 29. studenoga 2018. o podacima koje treba dostaviti za 2020. u skladu s Uredbom (EU) 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 u pogledu popisa varijabli i njihova opisa ( 1 )

14

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1875 od 26. studenoga 2018. o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u okviru Odbora tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu određenih izmjena Jedinstvenih tehničkih propisa – opće odredbe – podsustavi (UTP GEN-B) i Jedinstvenih tehničkih propisa – telematske aplikacije za teretni promet (UTP TAF)

50

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1876 оd 29. studenoga 2018. o odobrenju tehnologije koja se upotrebljava u 12-voltnim učinkovitim alternatorima za upotrebu u lakim gospodarskim vozilima s konvencionalnim motorima s unutarnjim izgaranjem kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz lakih gospodarskih vozila u skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

53

 

 

POSLOVNICI

 

 

Opći sud

 

*

Obrazac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć

61

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Direktive (EU) 2018/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu ( SL L 150, 14.6.2018. )

72

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1869

od 26. studenoga 2018.

o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izuzimanju nositelja diplomatskih, servisnih ili službenih putovnica od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a) u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) uvedene su horizontalne izmjene pravne stečevine Unije u pogledu viza i granica te je kratkotrajni boravak definiran kao boravak od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

(2)

Potrebno je tu novu definiciju uvrstiti u Sporazum između Europske unije i Savezne Republike Brazila o o izuzimanju nositelja diplomatskih, servisnih ili službenih putovnica od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak (2) kako bi se uskladio režim Unije u pogledu kratkotrajnog boravka.

(3)

Vijeće je 9. listopada 2014. ovlastilo Komisiju da otvori pregovore sa Saveznom Republikom Brazilom o Sporazumu između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izuzimanju nositelja diplomatskih, servisnih ili službenih putovnica od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak („Sporazum”). Pregovori o Sporazumu uspješno su zaključeni njegovim parafiranjem 31. listopada 2017.

(4)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (3); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(5)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (4); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(6)

Sporazum bi trebalo potpisati, a tekst izjave priložene ovoj Odluci kao i tekst zajedničkih izjava koje se nalaze u privitku Sporazumu trebalo bi odobriti u ime Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izuzimanju nositelja diplomatskih, servisnih ili službenih putovnica od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak, podložno sklapanju navedenog Sporazuma (5).

Članak 2.

Tekst izjave priložene ovoj Odluci i tekst zajedničkih izjava koje se nalaze u privitku Sporazumu odobrava se u ime Unije.

Članak 3.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1.).

(2)  SL L 66, 12.3.2011., str. 2.

(3)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(4)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(5)  Tekst Sporazuma objavit će se zajedno s odlukom o njegovu sklapanju.


PRILOG

Izjava Unije o stupanju na snagu Uredbe (EU) 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) i državama članicama koje u cijelosti primjenjuju Schengensku pravnu stečevinu

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 stupila je na snagu 29. prosinca 2017.

Stoga će se od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2017/2226 (1) za potrebe Sporazuma državama članicama koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu smatrati države članice koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska. Razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana izračunavat će se uzimajući u obzir razdoblje boravka u svim državama članicama koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska.


(1)  O datumu početka primjene odlučit će Komisija u skladu s člankom 73. Uredbe (EU) 2017/2226.


30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/4


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1870

od 26. studenoga 2018.

o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju vizne obveze za kratkotrajan boravak nositeljima obične putovnice

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a) u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) uvedene su horizontalne izmjene pravne stečevine Unije u pogledu viza i granica te je kratkotrajni boravak definiran kao boravak od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

(2)

Potrebno je tu novu definiciju uvrstiti u Sporazum između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju vizne obveze za kratkotrajan boravak nositeljima obične putovnice (2) kako bi se uskladio režim Unije u pogledu kratkotrajnog boravka.

(3)

Vijeće je 9. listopada 2014. ovlastilo Komisiju da otvori pregovore sa Saveznom Republikom Brazilom o Sporazumu između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju vizne obveze za kratkotrajan boravak nositeljima obične putovnice („Sporazum”). Pregovori o Sporazumu uspješno su zaključeni njegovim parafiranjem 31. listopada 2017.

(4)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (3); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(5)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (4); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(6)

Sporazum bi trebalo potpisati, a tekst izjave priložene ovoj Odluci kao i tekst zajedničkih izjava koje se nalaze u privitku Sporazumu trebalo bi odobriti u ime Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila o ukidanju vizne obveze za kratkotrajan boravak nositeljima obične putovnice, podložno sklapanju navedenog Sporazuma (5).

Članak 2.

Tekst izjave priložen ovoj Odluci i tekst zajedničkih izjava koje se nalaze u privitku Sporazumu odobrava se u ime Unije.

Članak 3.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Uredba (EU) br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, uredaba Vijeća (EZ) br. 1683/95 i (EZ) br. 539/2001 i uredaba (EZ) br. 767/2008 i (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 1).

(2)  SL L 255, 21.9.2012., str. 4.

(3)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(4)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(5)  Tekst Sporazuma objavit će se zajedno s odlukom o njegovu sklapanju.


PRILOG

Izjava Unije o stupanju na snagu Uredbe (EU) 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) i državama članicama koje u cijelosti primjenjuju Schengensku pravnu stečevinu

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 stupila je na snagu 29. prosinca 2017.

Stoga će se od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2017/2226 (1) za potrebe Sporazuma državama članicama koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu smatrati države članice koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska. Razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana izračunavat će se uzimajući u obzir razdoblje boravka u svim državama članicama koje na vanjskim granicama upotrebljavaju sustav ulaska/izlaska.


(1)  O datumu početka primjene odlučit će Komisija u skladu s člankom 73. Uredbe (EU) 2017/2226.


UREDBE

30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1871

оd 23. studenoga 2018.

o registraciji oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 („Карнобатска гроздова ракия”/„Гроздова ракия от Карнобат”/„Karnobatska grozdova rakya”/„Grozdova rakya ot Karnobat” (OZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića (1), a posebno njezin članak 17. stavak 8.,

budući da:

(1)

Komisija je u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 110/2008 ispitala zahtjev Bugarske za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla „Карнобатска гроздова ракия”/„Гроздова ракия от Карнобат”/„Karnobatska grozdova rakya”/„Grozdova rakya ot Karnobat”.

(2)

Zaključivši da je zahtjev u skladu s Uredbom (EZ) br. 110/2008, Komisija je u skladu s člankom 17. stavkom 6. te uredbe objavila glavne specifikacije iz tehničke dokumentacije u Službenom listu Europske unije (2).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 17. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 110/2008, naziv „Карнобатска гроздова ракия”/„Гроздова ракия от Карнобат”/„Karnobatska grozdova rakya”/„Grozdova rakya ot Karnobat” potrebno je registrirati kao oznaku zemljopisnog podrijetla u Prilogu III. te uredbe.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za jaka alkoholna pića,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 u kategoriji proizvoda „Rakija od vina” dodaje se sljedeći unos:

„Rakija od vina

‚Карнобатска гроздова ракия’/‚Гроздова ракия от Карнобат’/‚Karnobatska grozdova rakya’/‚Grozdova rakya ot Karnobat’

Bugarska”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. studenoga 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 39, 13.2.2008., str. 16.

(2)  SL C 296, 7.9.2017., str. 23.


30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1872

оd 23. studenoga 2018.

o odstupanju od uredaba (EZ) br. 2305/2003, (EZ) br. 969/2006 i (EZ) br. 1067/2008, provedbenih uredaba (EU) 2015/2081 i (EU) 2017/2200, Uredbe (EZ) br. 1964/2006, Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012 i Uredbe (EZ) br. 1918/2006 u pogledu datuma podnošenja zahtjeva za uvozne dozvole i izdavanja uvoznih dozvola u 2019. u okviru carinskih kvota za žitarice, rižu i maslinovo ulje te o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) 2016/2080 u pogledu roka za razmatranje ponuda za prodaju obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka u okviru javne intervencije u 2019.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točku (e),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (2), a posebno njezin članak 28.,

budući da:

(1)

Uredbama Komisije (EZ) br. 2305/2003 (3), (EZ) br. 969/2006 (4), (EZ) br. 1067/2008 (5) i provedbenim uredbama Komisije (EU) 2015/2081 (6) i (EU) 2017/2200 (7) utvrđene su posebne odredbe za podnošenje zahtjeva za uvozne dozvole i za izdavanje uvoznih dozvola za ječam u okviru kvote 09.4126, za kukuruz u okviru kvote 09.4131, za običnu pšenicu koja nije visoke kakvoće u okviru kvota 09.4123, 09.4124, 09.4125 i 09.4133 te određenih žitarica podrijetlom iz Ukrajine u okviru kvota 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 i 09.4279.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1964/2006 (8) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 480/2012 (9) utvrđene su posebne odredbe za podnošenje zahtjeva za uvozne dozvole i za izdavanje uvoznih dozvola za rižu podrijetlom iz Bangladeša u okviru kvote 09.4517 i za lomljenu rižu u okviru kvote 09.4079.

(3)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1918/2006 (10) utvrđene su posebne odredbe za podnošenje zahtjeva za uvozne dozvole i za izdavanje uvoznih dozvola za maslinovo ulje podrijetlom iz Tunisa u okviru kvote 09.4032.

(4)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2080 (11) utvrđuju se posebne odredbe u pogledu roka za podnošenje ponuda za prodaju obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka.

(5)

S obzirom na državne praznike u 2019. u određenim bi razdobljima trebalo utvrditi odstupanja od uredaba (EZ) br. 2305/2003, (EZ) br. 969/2006, (EZ) br. 1067/2008, provedbenih uredaba (EU) 2015/2081 i (EU) 2017/2200, Uredbe (EZ) br. 1964/2006, Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012 te Uredbe (EZ) br. 1918/2006 u pogledu datuma podnošenja zahtjeva za uvozne dozvole i za izdavanje uvoznih dozvola kako bi se osiguralo poštovanje obujma predmetnih kvota.

(6)

S obzirom na državne praznike u 2019. u određenim bi razdobljima trebalo utvrditi odstupanja od Provedbene Uredbe (EU) 2016/2080 u pogledu datuma za podnošenje i razmatranje ponuda.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Žitarice

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 2305/2003, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za ječam za 2019. u okviru kvote 09.4126 mogu se podnijeti samo do petka 13. prosinca 2019. u 13.00 sati (po briselskom vremenu).

2.   Odstupajući od članka 4. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 969/2006, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za kukuruz za 2019. u okviru kvote 09.4131 mogu se podnijeti samo do petka 13. prosinca 2019. u 13.00 sati (po briselskom vremenu).

3.   Odstupajući od članka 4. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1067/2008, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za običnu pšenicu koja nije visoke kakvoće za 2019. u okviru kvota 09.4123, 09.4124, 09.4125 i 09.4133 mogu se podnijeti samo do petka 13. prosinca 2019. u 13.00 sati (po briselskom vremenu).

4.   Odstupajući od članka 2. stavka 1. drugog podstavka Provedbene uredbe (EU) 2015/2081, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za žitarice podrijetlom iz Ukrajine za 2019. u okviru kvota 09.4306, 09.4307 i 09.4308 mogu se podnijeti samo do petka 13. prosinca 2019. u 13.00 sati (po briselskom vremenu).

5.   Odstupajući od članka 2. stavka 1. drugog podstavka Provedbene uredbe (EU) 2017/2200, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za žitarice podrijetlom iz Ukrajine za 2019. u okviru kvota 09.4277, 09.4278 i 09.4279 mogu se podnijeti samo do petka 13. prosinca 2019. u 13.00 sati (po briselskom vremenu).

Članak 2.

Riža

1.   Odstupajući od članka 4. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EZ) br. 1964/2006, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za rižu podrijetlom iz Bangladeša za 2019. u okviru kvote 09.4517 mogu se podnijeti samo do petka 6. prosinca 2019. u 13.00 sati (po briselskom vremenu).

2.   Odstupajući od članka 2. stavka 1. trećeg podstavka Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012, zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za lomljenu rižu za 2019. u okviru kvote 09.4079 mogu se podnijeti samo do petka 6. prosinca 2019. u 13.00 sati (po briselskom vremenu).

Članak 3.

Maslinovo ulje

Odstupajući od članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1918/2006 zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za maslinovo ulje podrijetlom iz Tunisa za 2019. mogu se podnijeti samo do utorka 10. prosinca 2019.

Članak 4.

Ponuda za prodaju obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka

Odstupajući od članka 2. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/2080, u 2019. rok za podnošenje ponuda za djelomične pozive na podnošenje ponuda u siječnju istječe u 11 sati (po briselskom vremenu) drugog i četvrtog utorka u mjesecu.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Prestaje važiti 1. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. studenoga 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 206, 30.7.2016., str. 71.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 2305/2003 od 29. prosinca 2003. o otvaranju i predviđanju upravljanja tarifnom kvotom Zajednice za uvoz ječma iz trećih zemalja (SL L 342, 30.12.2003., str. 7.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 969/2006 od 29. lipnja 2006. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskom kvotom Zajednice za uvoz kukuruza iz trećih zemalja (SL L 176, 30.6.2006., str. 44.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 1067/2008 od 30. listopada 2008. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice za običnu pšenicu, koja nije visoke kakvoće, iz trećih zemalja i o odstupanju od Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (SL L 290, 31.10.2008., str. 3.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2081 od 18. studenoga 2015. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za određene žitarice podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama (SL L 302, 19.11.2015., str. 81.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2200 od 28. studenoga 2017. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za određene žitarice iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama (SL L 313, 29.11.2017., str. 1.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 1964/2006 od 22. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za otvaranje i upravljanje uvoznom kvotom za rižu podrijetlom iz Bangladeša, na temelju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3491/90 (SL L 408, 30.12.2006., str. 19.).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 480/2012 od 7. lipnja 2012. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskom kvotom za lomljenu rižu oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda oznake KN 1901 10 00 (SL L 148, 8.6.2012., str. 1.).

(10)  Provedbena uredba Komisije (EZ) br. 1918/2006 od 20. prosinca 2006. o otvaranju i utvrđivanju upravljanja carinskom kvotom za maslinovo ulje podrijetlom iz Tunisa (SL L 365, 21.12.2006., str. 84.).

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 оd 25. studenoga 2016. o otvaranju prodaje obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka (SL L 321, 29.11.2016., str. 45.).


30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1873

оd 28. studenoga 2018.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183. točku (b),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (2), a posebno njezin članak 5. stavak 6. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1484/95 (3) utvrđena su detaljna pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određene su reprezentativne cijene u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja.

(2)

Iz redovitog praćenja podataka na temelju kojih se određuju reprezentativne cijene za proizvode od mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja proizlazi da je reprezentativne uvozne cijene za određene proizvode potrebno izmijeniti, uzimajući u obzir razlike u cijeni ovisno o podrijetlu.

(3)

Uredbu (EZ) br. 1484/95 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Budući da je potrebno osigurati što skoriju primjenu ove mjere nakon što ažurirani podaci postanu dostupni, ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1484/95 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 150, 20.5.2014., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1484/95 od 28. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određivanju reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja te stavljanju izvan snage Uredbe br. 163/67/EEZ (SL L 145, 29.6.1995., str. 47.).


PRILOG

„PRILOG I.

Oznaka KN

Opis robe

Reprezentativna cijena

(EUR/100 kg)

Jamstvo iz članka 3.

(EUR/100 kg)

Podrijetlo (1)

0207 14 10

Rezani dijelovi peradi vrste Gallus domesticus bez kostiju, smrznuti

260,1

12

AR

222,8

23

BR

333,4

0

CL

256,7

13

TH

0207 27 10

Rezani dijelovi puretine bez kostiju, smrznuti

311,9

0

BR

362,7

0

CL

1602 32 11

Pripravci nekuhane peradi vrste Gallus domesticus

269,1

5

BR


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.).


30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1874

оd 29. studenoga 2018.

o podacima koje treba dostaviti za 2020. u skladu s Uredbom (EU) 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 u pogledu popisa varijabli i njihova opisa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir [Uredbu (EU) 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 (1), a posebno njezin članak 5. stavak 4. i članak 8. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom [(EU) 2018/1091 predviđa se okvir za europsku statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava i omogućuje povezivanje informacija o strukturi s informacijama o proizvodnim metodama, mjerama ruralnog razvoja, poljoprivredno-okolišnim aspektima i ostalim povezanim informacijama.

(2)

Države članice trebale bi prikupljati podatke koji odgovaraju osnovnim podacima, proširenju okvira te temama i detaljnim temama u okviru modula utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/1091.

(3)

Ukupni broj osnovnih varijabli i modula ne bi trebao biti veći od 300, u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1091.

(4)

Ne bi se trebali nametati znatni dodatni troškovi koji dovode do neproporcionalnih i neopravdanih opterećenja za poljoprivredna gospodarstva i države članice u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) 2018/1091.

(5)

Mjere iz ove Uredbe u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Opis varijabli osnovnih strukturnih podataka navedenih u Prilogu III. Uredbi (EU) 2018/1091 utvrđen je u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2.   Popis varijabli za teme i detaljne teme u okviru svakog modula utvrđen je u Prilogu II.

3.   Opisi varijabli koje će države članice upotrebljavati za teme i detaljne teme u okviru svakog modula kako je navedeno u Prilogu II. utvrđeni su u Prilogu III.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 200, 7.8.2018., str. 1.


PRILOG I.

Opis varijabli koje će se upotrebljavati za osnovne strukturne podatke i proširenje okvira kako je navedeno u Prilogu III. Uredbi (EU) 2018/1091

I.

OPĆE VARIJABLE

Informacije o istraživanju

CGNR 001

Identifikator poljoprivrednoga gospodarstva

Jedinstveni identifikator poljoprivrednoga gospodarstva jedinstveni je brojčani identifikator za prijenos podataka.

Lokacija poljoprivrednoga gospodarstva

Poljoprivredno gospodarstvo nalazi se na lokaciji na kojoj gospodarstvo obavlja svoju glavnu poljoprivrednu djelatnost.

CGNR 002

Zemljopisna lokacija

Oznaka stanice mreže statističkih jedinica od 1 km u sustavu INSPIRE za paneuropsku uporabu (1) na lokaciji gospodarstva. Ta će se oznaka upotrebljavati isključivo u svrhe prijenosa.

Za potrebe širenja podataka, osim uobičajenih mehanizama kontrole otkrivanja za podatke u tabličnom obliku, mreža od 1 km upotrebljavat će se samo ako se unutar te mreže nalazi više od 10 poljoprivrednih gospodarstava; u suprotnome, ugniježđene mreže od 5 km, 10 km ili više upotrebljavat će se prema potrebi.

CGNR 003

Regija razine NUTS 3

Oznaka regije razine NUTS 3 (2) (u skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (3)) u kojoj se nalazi gospodarstvo.

CGNR 004

Poljoprivredno gospodarstvo čine područja određena kao područja s prirodnim ograničenjima u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013.

Informacije o područjima s prirodnim ograničenjima dostavljaju se u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

 

L – poljoprivredno gospodarstvo nalazi se na području sa znatnim prirodnim ograničenjima, osim planinskih područja;

 

M – poljoprivredno gospodarstvo nalazi se na planinskom području;

 

O – poljoprivredno gospodarstvo nalazi se na drugom području s posebnim ograničenjima;

 

N – poljoprivredno gospodarstvo nije dio područja s prirodnim ograničenjima.

Pravni status poljoprivrednoga gospodarstva

Pravni status poljoprivrednoga gospodarstva ovisi o statusu nositelja gospodarstva.

 

Pravnu i gospodarsku odgovornost za poljoprivredno gospodarstvo preuzimaju sljedeći subjekti/preuzima se na sljedeći način:

CGNR 005

Fizička osoba koja je jedini nositelj poljoprivrednoga gospodarstva, ako je poljoprivredno gospodarstvo neovisno

Jedna fizička osoba, pojedinac, koja je nositelj poljoprivrednoga gospodarstva koje nije povezano s poljoprivrednim gospodarstvima drugih nositelja zajedničkim upravljanjem ni sličnim dogovorima.

Poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju taj uvjet zovu se poljoprivredna gospodarstva s jedinim nositeljem .

CGNR 006

Ako je riječ o jedinom nositelju, je li nositelj poljoprivrednoga gospodarstva ujedno i njegov upravitelj?

CGNR 007

Ako nije, je li upravitelj član obitelji nositelja?

CGNR 008

Ako jest, je li upravitelj supružnik nositelja poljoprivrednoga gospodarstva?

CGNR 009

Zajedničko vlasništvo

Fizičke osobe koje su jedini nositelji poljoprivrednoga gospodarstva koje nije povezano s poljoprivrednim gospodarstvima drugih nositelja i koje dijele vlasništvo nad poljoprivrednim gospodarstvom te upravljanje njime.

CGNR 010

Dvije fizičke osobe ili više njih koje su partneri, ako je poljoprivredno gospodarstvo dio skupine poljoprivrednih gospodarstava

Partneri skupine poljoprivrednih gospodarstava fizičke su osobe koje su vlasnici ili zakupci jednog poljoprivrednoga gospodarstva ili njime na drugi način upravljaju, ili pak zajedno upravljaju svojim pojedinačnim gospodarstvima kao da su jedno gospodarstvo. Njihova suradnja mora biti u skladu sa zakonom ili pisanim sporazumom.

CGNR 011

Pravna osoba

Pravni subjekt koji nije fizička osoba, ali ima uobičajena prava i obveze pojedinca, kao što su sposobnost tužiti i biti tužen (opća pravna sposobnost).

CGNR 012

Ako je riječ o pravnoj osobi, je li poljoprivredno gospodarstvo dio skupine poduzeća?

Skupina poduzeća udruženje je poduzeća povezanih pravnim i/ili financijskim vezama kojim upravlja upravitelj skupine.

„Poduzeće” je najmanja kombinacija pravnih jedinica koja čini organizacijsku jedinicu za proizvodnju roba ili usluga, koja ima određeni stupanj samostalnosti pri odlučivanju, posebno pri raspoređivanju vlastitih postojećih resursa. Poduzeće obavlja jednu djelatnost ili više njih na jednoj lokaciji ili više njih. Poduzeće može biti jedna pravna jedinica.

CGNR 013

Poljoprivredno je gospodarstvo jedinica zajedničkog zemljišta

U svrhu prikupljanja i bilježenja podataka poljoprivredno gospodarstvo koje čini „jedinicu zajedničkog zemljišta” subjekt je koji se sastoji od korištene poljoprivredne površine kojom se druga poljoprivredna gospodarstva koriste u skladu sa zajedničkim pravima.

CGNR 014

Nositelj poljoprivrednoga gospodarstva korisnik je potpore EU a za zemljište ili životinje na poljoprivrednom gospodarstvu i stoga je unesen u integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS)

Nositelj poljoprivrednoga gospodarstva aktivni je poljoprivrednik u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5), a zahtjev je za subvenciju prihvaćen.

CGNR 015

Nositelj poljoprivrednoga gospodarstva mladi je poljoprivrednik ili novi poljoprivrednik koji je u tu svrhu u protekle tri godine dobio financijsku potporu u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)

Financijska potpora može se odnositi na izravna plaćanja u skladu s člancima 50 i 51. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ili potporu koja se pruža u okviru programa ruralnog razvoja u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i., odnosno potporu za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima iz Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva

Upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva fizička je osoba koja je odgovorna za uobičajene dnevne financijske i proizvodne djelatnosti poljoprivrednoga gospodarstva.

Poljoprivrednim radom smatra se svaka vrsta rada na poljoprivrednom gospodarstvu koja pridonosi sljedećem:

i.

djelatnostima utvrđenima u članku 2. točki (a) Uredbe (EU) 2018/1091;

ii.

održavanju proizvodnih sredstava; ili

iii.

djelatnostima koje izravno proizlaze iz tih proizvodnih djelatnosti.

Vrijeme utrošeno za poljoprivredni rad na poljoprivrednom gospodarstvu stvarno je utrošeno radno vrijeme namijenjeno poljoprivrednom radu na poljoprivrednom gospodarstvu, osim kućanskih poslova u kućanstvu nositelja ili upravitelja poljoprivrednoga gospodarstva.

Jedinica godišnjeg rada zaposlenost je izražena u ekvivalentima punog radnog vremena, odnosno ukupan broj odrađenih sati podijeljen s prosječnim godišnjim brojem odrađenih sati za puno radno vrijeme u državi.

Puno radno vrijeme znači najmanji broj sati koji se zahtijeva u skladu s nacionalnim propisima kojima se uređuju ugovori o radu. Ako u njima nije utvrđen broj sati godišnje, kao najmanji se broj uzima 1 800  sati (225 radnih dana po osam sati dnevno).

CGNR 016

Godina rođenja

Godina rođenja upravitelja poljoprivrednoga gospodarstva.

CGNR 017

Spol

Spol upravitelja poljoprivrednoga gospodarstva:

 

M – muški

 

Ž – ženski

CGNR 018

Poljoprivredni rad na poljoprivrednom gospodarstvu (osim kućanskih poslova)

Postotna skupina jedinica godišnjeg rada (6) u okviru poljoprivrednog rada koji obavlja upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva.

CGNR 019

Godina postanka upraviteljem poljoprivrednoga gospodarstva

Godina u kojoj je upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva preuzeo svoju ulogu.

CGNR 020

Poljoprivredna izobrazba upravitelja

Najviša razina poljoprivredne izobrazbe koju je stekao upravitelj:

 

PRACT – samo praktično iskustvo u poljoprivredi, ako je upravitelj iskustvo stekao praktičnim radom na poljoprivrednom gospodarstvu;

 

BASIC – osnovno poljoprivredno obrazovanje, ako je upravitelj sudjelovao u bilo kojem obrazovnom programu završenom u općoj poljoprivrednoj školi i/ili ustanovi specijaliziranoj za određene predmete (uključujući vrtlarstvo, vinogradarstvo, šumarstvo, ribogojstvo, veterinu, poljoprivrednu tehnologiju i srodne predmete); završeno strukovno naukovanje u poljoprivredi smatra se osnovnim obrazovanjem;

 

FULL – potpuno poljoprivredno obrazovanje, ako je upravitelj sudjelovao u bilo kojem obrazovnom programu istovjetnom najmanje dvogodišnjem redovitom obrazovanju nakon završetka obveznog obrazovanja, završenom u poljoprivrednoj školi, na sveučilištu ili u drugoj visokoškolskoj ustanovi iz područja poljoprivrede, vrtlarstva, vinogradarstva, šumarstva, ribogojstva, veterine, poljoprivredne tehnologije ili srodnih područja.

CGNR 021

Strukovno osposobljavanje provedeno tijekom zadnjih 12 mjeseci

Ako je upravitelj sudjelovao u strukovnom osposobljavanju, obrazovnoj mjeri ili aktivnosti koju provodi voditelj osposobljavanja ili obrazovna ustanova, a čiji je osnovni cilj stjecanje novih vještina povezanih s poljoprivrednim djelatnostima ili djelatnostima izravno povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom ili razvoj i poboljšanje postojećih vještina.

Vrsta zakupa korištene poljoprivredne površine (u odnosu na nositelja poljoprivrednoga gospodarstva)

Vrsta zakupa ovisi o stanju na referentni dan godine istraživanja.

CGNR 022

Poljoprivredna proizvodnja na vlastitom zemljištu

Hektari korištene poljoprivredne površine koju obrađuje poljoprivredno gospodarstvo i koja je u vlasništvu nositelja poljoprivrednoga gospodarstva ili je nositelj obrađuje kao nositelj prava plodouživanja ili na temelju dugoročnog nasljednog zakupa ili na temelju neke druge istovjetne vrste zakupa.

CGNR 023

Poljoprivredna proizvodnja na zakupljenom zemljištu

Hektari korištene poljoprivredne površine koju je zakupilo poljoprivredno gospodarstvo u zamjenu za određenu unaprijed dogovorenu zakupninu (u gotovini, naravi ili nekom drugom obliku) i za koju postoji ugovor o zakupu (u usmenom ili pisanom obliku). Korištena poljoprivredna površina pripisuje se samo jednom poljoprivrednom gospodarstvu. Ako u referentnoj godini više gospodarstava ima u zakupu istu korištenu poljoprivrednu površinu, ona se obično pripisuje gospodarstvu koje ju je na referentni datum istraživanja držalo u najmu ili se njome u referentnoj godini najdulje koristilo.

CGNR 024

Zajednička poljoprivredna proizvodnja ili ostali oblici posjeda

Hektari korištene poljoprivredne površine za koju vrijedi sljedeće:

(a)

zajednička je odnosno zajednički je obrađuju najmodavac i napoličar na temelju pisanog ili usmenog ugovora o zajedničkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Proizvodnja (ekonomska ili materijalna) s površine koja se zajednički obrađuje dijeli se između dviju stranaka na temelju dogovora;

(b)

temelji se na nekim drugim oblicima posjeda koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavkama.

CGNR 025

Zajedničko zemljište

Hektari korištene poljoprivredne površine kojom se koristi poljoprivredno gospodarstvo, ali ne pripada izravno gospodarstvu, odnosno na nju se primjenjuju zajednička prava.

CGNR 026

Ekološki uzgoj

Poljoprivredno gospodarstvo bavi se proizvodnjom obuhvaćenom poljoprivrednim praksama u skladu s određenim normama i propisima utvrđenima i. u Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 (7) ili Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (8) ili, ako je primjenjivo, u najnovijem zakonodavstvu te ii. u odgovarajućim nacionalnim provedbenim propisima za ekološku proizvodnju.

CGNR 027

Ukupna korištena poljoprivredna površina poljoprivrednoga gospodarstva na kojoj se primjenjuju proizvodne metode ekološkog uzgoja certificirane u skladu s nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

Hektari korištene poljoprivredne površine poljoprivrednoga gospodarstva na kojoj je proizvodna metoda koja se primjenjuje u cijelosti usklađena s načelima ekološke proizvodnje na razini gospodarstva kako je utvrđeno u i. Uredbi (EZ) br. 834/2007 ili Uredbi (EU) 2018/848 ili, ako je primjenjivo, u najnovijem zakonodavstvu, te ii. u odgovarajućim nacionalnim provedbenim propisima za certificiranje ekološke proizvodnje.

CGNR 028

Ukupna korištena poljoprivredna površina poljoprivrednoga gospodarstva koja je u postupku prenamjene za metode ekološke poljoprivrede koje je potrebno certificirati u skladu s nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

Hektari korištene poljoprivredne površine poljoprivrednoga gospodarstva na kojoj se primjenjuju metode ekološke poljoprivrede tijekom prijelaza s neekološke na ekološku proizvodnju u određenom razdoblju („prijelazno razdoblje”) kako je utvrđeno u i. Uredbi (EZ) br. 834/2007 ili Uredbi (EU) 2018/848 ili, ako je primjenjivo, u najnovijem zakonodavstvu, te ii. u odgovarajućim nacionalnim provedbenim propisima za certificiranje ekološke proizvodnje.

CGNR 029

Sudjelovanje u drugim shemama okolišnog certificiranja

Poljoprivredno gospodarstvo sudjeluje u nacionalnim ili regionalnim programima okolišnog certificiranja, kao što su programi iz članka 43. stavka 2. i stavka 3. točke (b) ili Priloga IX. Uredbi (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (trenutačni programi certificiranja istovjetni sa zelenim plaćanjem u okviru ZPP-a), a zahtjev za subvenciju je prihvaćen.


II.   VARIJABLE POVEZANE SA ZEMLJIŠTEM

Ukupnu površinu poljoprivrednoga gospodarstva čine korištena poljoprivredna površina (obradivo zemljište, trajni travnjaci, trajni nasadi i povrtnjaci) i ostala poljoprivredna zemljišta (nekorištena poljoprivredna zemljišta, šumske površine i zemljišta koja nisu drugdje razvrstana).

Površina koju treba prikupiti za svaku stavku naziva se glavnom površinom i odnosi se na fizičku površinu parcele (ili više njih), neovisno o tome je li se tijekom godine usjeva uzgajao samo jedan usjev ili više njih. U slučaju jednogodišnjih usjeva glavna površina odgovara zasijanoj površini; u slučaju trajnih nasada, glavnu površinu čini ukupna zasađena površina; u slučaju uzastopnih usjeva, ona odgovara površini na kojoj se tijekom godine na parceli uzgaja glavni usjev; u slučaju istodobnih usjeva, ona odgovara površini na kojoj se usjevi istodobno uzgajaju. Na taj se način svaka površina navodi samo jednom.

Glavni usjev čini usjev čija je ekonomska vrijednost najveća. Kada se glavni usjev ne može utvrditi na temelju proizvodne vrijednosti, glavni usjev bit će usjev koji se na zemljištu najdulje uzgaja.

Korištena poljoprivredna površina ukupna je površina obradivog zemljišta, trajnih travnjaka, trajnih nasada i povrtnjaka kojima se koristi poljoprivredno gospodarstvo bez obzira na vrstu posjeda.

Plodored je izmjena usjeva koji rastu na određenoj parceli prema planiranoj strukturi ili slijedu u uzastopnim godinama usjeva kako usjevi iste vrste ne bi na istoj parceli rasli bez prekida. U okviru plodoreda usjevi se obično izmjenjuju svake godine, no plodored je moguće primijeniti i na višegodišnje usjeve.

Uzgoj na otvorenom i površine pod staklom treba iskazati zasebno.

CLND 001

Korištena poljoprivredna površina

Hektari korištene poljoprivredne površine.

CLND 002

Obradivo zemljište

Hektari zemljišta koje se redovito obrađuje (oranjem ili na druge načine), uglavnom u okviru sustava plodoreda.

CLND 003

Žitarice za proizvodnju zrna (uključujući sjeme)

Hektari svih žitarica koje se prikupljaju u suhom stanju zbog zrna, bez obzira na namjenu.

CLND 004

Meka pšenica i pir

Hektari žitarice Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. i Triticum monococcum L.

CLND 005

Tvrda pšenica (durum)

Hektari žitarice Triticum durum Desf.

CLND 006

Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

Hektari raži (Secale cereale L.) koja se sije u bilo koje vrijeme, mješavine raži i drugih žitarica te mješavine drugih žitarica koje se siju prije ili tijekom zime (suražica).

CLND 007

Ječam

Hektari ječma (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

Hektari zobi (Avena sativa L.) i drugih žitarica koje se siju u proljeće i uzgajaju kao mješavine te se prikupljaju u obliku suhog zrna uključujući sjeme.

CLND 009

Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i klipu

Hektari kukuruza (Zea mays L.) koji se prikuplja zbog zrna, u obliku sjemena ili mješavine kukuruza u zrnu i klipu.

CLND 010

Pšenoraž (tritikale)

Hektari pšenoraži (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

Sirak

Hektari sirka (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench ili Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.)

CLND 012

Ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

Hektari žitarica koje se prikupljaju u suhom stanju zbog zrna i koje nisu drugdje obuhvaćene prethodnim stavkama, kao što su proso (Panicum miliaceum L.), heljda (Fagopyrum esculentum Mill.), hrana za kanarince (Phalaris canariensis L.) i ostale žitarice koje nisu drugdje razvrstane (n. d. r.).

CLND 013

Riža

Hektari riže (Oryza sativa L.).

CLND 014

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju suhog zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)

Hektari sušenih mahunarki i proteinskih usjeva koji se prikupljaju u suhom stanju zbog zrna, bez obzira na namjenu.

CLND 015

Grašak, grah i slatka lupina

Hektari svih sorti graška (Pisum sativum L. convar. sativum ili Pisum sativum L. convar. arvense L. ili convar. speciosum) koje se prikupljaju u suhom stanju te hektari svih sorti boba ili poljskoga graška (Vicia faba L. (partim)) koje se prikupljaju u suhom stanju i hektari svih sorti slatke lupine (Lupinus sp.) koje se prikupljaju u suhom stanju zbog zrna, uključujući sjeme, bez obzira na njihovu namjenu.

CLND 016

Korjenasti usjevi

Hektari usjeva koji se uzgajaju zbog svojeg korijenja, gomolja ili modificirane stabljike. Ne obuhvaćaju korjenasto, gomoljasto i lukovičasto povrće kao što su, među ostalim, mrkva, cikla ili koraba.

CLND 017

Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)

Hektari krumpira (Solanum tuberosum L.).

CLND 018

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

Hektari šećerne repe (Beta vulgaris L.) namijenjene za industrijsku proizvodnju šećera i proizvodnju alkohola.

CLND 019

Ostali korjenasti usjevi, d.n.

Hektari stočne repe (Beta vulgaris L.) i biljke iz porodice Brassicae koje su uglavnom namijenjene za krmu, bez obzira na to upotrebljava li se korijen ili stabljika, te drugo bilje koje se uglavnom uzgaja zbog svojeg korijenja za krmu i koje nije drugdje razvrstano.

CLND 020

Industrijsko bilje

Hektari industrijskog bilja koje se obično ne prodaje izravno za potrošnju zbog toga što se prije konačne uporabe treba industrijski preraditi.

CLND 021

Uljarice

Hektari uljane repice (Brassica napus L.) i repe (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), suncokreta (Helianthus annus L.), soje (Glycine max (L.) Merril), lana (Linum usitatissimum L.), gorušice (Sinapis alba L.), maka (Papaver somniferum L.), bodalja (Carthamus tinctorius L.), sjemena sezama (Sesamum indicum L.), jestivog šilja (Cyperus esculentus L.), kikirikija (Arachis hypogea L.), tikve uljanice (Cucurbita pepo var. styriaca) i konoplje (Cannabis sativa L.) koji se uzgajaju za proizvodnju ulja i prikupljaju u obliku suhog zrna, osim sjemena pamuka (Gossypium spp.).

CLND 022

Uljana repica i gorušica

Hektari uljane repice (Brassica napus L.) i repe (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)) koje se uzgajaju za proizvodnju ulja i prikupljaju u obliku suhog zrna.

CLND 023

Suncokret

Hektari suncokreta (Helianthus annuus L.) koji se prikuplja u obliku suhog zrna.

CLND 024

Soja

Hektari soje (Glycine max L. Merril) koja se prikuplja u obliku suhog zrna, za proizvodnju ulja i bjelančevina.

CLND 025

Lan (uljani lan)

Hektari sorti lana (Linum usitatissimum L.) koje se uzgajaju uglavnom za proizvodnju ulja i prikupljaju u obliku suhog zrna.

CLND 026

Ostale uljarice, d.n.

Hektari ostalih usjeva koji se uzgajaju uglavnom zbog svojeg sadržaja ulja i prikupljaju u obliku suhog zrna, a koji nisu drugdje razvrstani (osim pamuka).

CLND 027

Bilje za proizvodnju vlakana

Hektari vlakana lana (Linum usitatissimum L), konoplje (Cannabis sativa L.), pamuka (Gossypium spp.), jute (Corchorus capsularis L.), filipinske konoplje (Musa textilis Née), kenafa (Hibiscus cannabinus L.) i sisala (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

Lan za proizvodnju vlakana

Hektari sorti vlaknastog lana (Linum usitatissimum L.) koje se uzgajaju uglavnom za proizvodnju vlakana.

CLND 029

Konoplja

Hektari konoplje (Cannabis sativa L.) koja se uzgaja za proizvodnju slame.

CLND 030

Pamuk

Hektari pamuka (Gossypium spp.) koji se uzgaja za proizvodnju vlakana i/ili ulja.

CLND 031

Ostali vlaknasti usjevi, d.n.

Hektari ostalog bilja koje se uzgaja uglavnom zbog svojeg sadržaja vlakana, koje nije drugdje razvrstano, kao što su juta (Corchorus capsularis L.), filipinska konoplja (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) i kenaf (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

Duhan

Hektari duhana (Nicotiana tabacum L.) koji se uzgaja zbog listova.

CLND 033

Hmelj

Hektari hmelja (Humulus lupulus L.) koji se uzgaja zbog sjemena iz češera.

CLND 034

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

Hektari aromatskog, ljekovitog i začinskog bilja koje se uzgaja za uporabu u farmaciji, proizvodnju parfema ili za ljudsku prehranu.

CLND 035

Energetski usjevi, d.n.

Hektari energetskih usjeva koji se upotrebljavaju isključivo za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, koji nisu drugdje razvrstani i koji se uzgajaju na obradivom zemljištu.

CLND 036

Ostalo industrijski usjevi, d.n.

Hektari ostalih industrijskih usjeva koje nije drugdje razvrstano.

CLND 037

Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

Hektari svih sorti usjeva koje se prikupljaju u zelenom stanju s obradivog zemljišta i koje su uglavnom namijenjene za krmu ili proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, odnosno žitarice, trave, leguminoze ili industrijsko bilje te drugi usjevi s obradivog zemljišta koji se prikupljaju i/ili upotrebljavaju u zelenom stanju.

CLND 038

Privremene trave i ispaša

Hektari travnatog bilja za ispašu, sijeno ili silažu obuhvaćenog uobičajenim plodoredom, koje se uzgaja na zemljištu najmanje jednu, a obično najviše pet godina usjeva i sije se kao trava ili mješavina trava.

CLND 039

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

Hektari leguminoza koje se uzgajaju i prikupljaju u zelenom stanju kao cijele biljke ponajprije za krmu ili proizvodnju energije.

U to su uključene mješavine s pretežnim udjelom leguminoza (obično > 80 %) i trava koje se prikupljaju u zelenom stanju ili u obliku sijena.

CLND 040

Silažni kukuruz

Hektari svih sorti kukuruza (Zea mays L.) koje se uzgajaju uglavnom za silažu (cijeli klipovi, dijelovi biljke ili cijele biljke) te se ne prikupljaju zbog zrna.

CLND 041

Ostale žitarice prikupljene u zelenom stanju (osim silažnog kukuruza)

Hektari svih žitarica (osim kukuruza) koje se uzgajaju i prikupljaju u zelenom stanju u obliku cijele biljke i upotrebljavaju za krmu ili proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (proizvodnja biomase).

CLND 042

Ostalo bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta, d.n.

Hektari ostalih sorti jednogodišnjih ili višegodišnjih (manje od pet godina) usjeva koje su namijenjene uglavnom za krmu i prikupljaju se u zelenom stanju. Time su obuhvaćeni i ostali usjevi koji nisu drugdje razvrstani ako je glavna žetva uništena, ali se ostaci i dalje mogu upotrijebiti (kao krma ili u obliku obnovljive energije).

CLND 043

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode

Hektari svih sorti kupusnjača, lisnatog i stabljičastog povrća, povrća koje se uzgaja za proizvodnju voća, korjenastog, gomoljastog i lukovičastog povrća, svježih mahunarki, drugih sorti povrća koje se prikupljaju u svježem stanju (neosušeno) i jagoda koje se uzgajaju na otvorenom obradivom zemljištu u plodoredu s drugim poljoprivrednim ili hortikulturnim usjevima.

CLND 044

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode uzgojeni u plodoredu s hortikulturnim usjevima (uzgoj na vrtu za tržište)

Hektari svježeg povrća, dinja i lubenica te jagoda koji se uzgajaju na obradivom zemljištu u plodoredu s drugim hortikulturnim usjevima.

CLND 045

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode uzgojeni u plodoredu s ne-hortikulturnim usjevima (uzgoj na oranicama)

Hektari svježeg povrća, dinja i lubenica te jagoda koji se uzgajaju na obradivom zemljištu u plodoredu s drugim poljoprivrednim usjevima.

CLND 046

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)

Hektari svih sorti cvijeća i ukrasnog bilja namijenjenih za prodaju u obliku rezanog cvijeća (npr. ruža, karanfil, orhideja, gladiola, krizantema, rezano lišće i drugi rezani proizvodi), u obliku lončanica, sadnica te balkonskog cvijeća i bilja (npr. rododendron, azaleja, krizantema, begonija, iglica, nedirak te druge lončanice, sadnice i balkonsko bilje) te u obliku lukovica i podanaka cvijeća i drugog ukrasnog bilja (tulipan, zumbul, narcis i drugo).

CLND 047

Sjemenje i presadnice

Hektari sjemena korijena (osim krumpira i drugih biljaka kod koji se korijenje isto tako upotrebljava kao sjeme), krmnih usjeva, trava, industrijskog bilja (osim sjemena uljarica) te sjemena i presadnica povrća i cvijeća.

CLND 048

Ostali usjevi na obradivom zemljištu, d.n.

Hektari usjeva na obradivom zemljištu koji nisu drugdje razvrstani.

CLND 049

Ugar

Hektari svih vrsta obradivog zemljišta koje su obuhvaćene sustavom plodoreda ili se održavaju u sklad s dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (GAEC (9)), bez obzira na to obrađuju li se ili ne, ali s kojih se neće prikupljati usjevi tijekom godine usjeva. Temeljno je obilježje ugara da se ostavlja u mirovanju kako bi se oporavio, obično tijekom cijele godine usjeva. Ugar može činiti:

i.

zemljište bez ikakvih usjeva; ili

ii.

zemljište sa samoniklim biljem koje se može upotrebljavati za krmu ili zaorati; ili

iii.

zemljište zasijano isključivo za proizvodnju bilja namijenjenog zelenoj gnojidbi (zeleni ugar).

CLND 050

Trajni travnjaci

Hektari zemljišta koja se trajno (tijekom nekoliko uzastopnih godina, obično pet godina ili više) upotrebljavaju za proizvodnju zeljaste krme, krmiva ili energetskih usjeva bilo uzgojem (sijane kulture) bilo prirodnim putem (samonikle kulture), a koja nisu u sustavu plodoreda na poljoprivrednom gospodarstvu.

Travnjaci se mogu upotrebljavati za ispašu ili za košnju u proizvodnji silaže i sijena ili u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.

CLND 051

Pašnjaci i travnjaci, bez ekstenzivnih pašnjaka

Hektari trajnih pašnjaka na tlu dobre ili srednje kakvoće koji se obično mogu upotrebljavati za intenzivnu ispašu.

CLND 052

Ekstenzivni pašnjaci

Hektari trajnih travnjaka s niskim prinosom, obično na zemlji slabe kakvoće, primjerice na brdovitom terenu ili na velikoj nadmorskoj visini, koji se obično ne poboljšavaju gnojivima, obradom, zasijavanjem ili odvodnjom. Te se površine obično mogu upotrebljavati samo za ekstenzivnu ispašu i obično se ne kose ili se kose na ekstenzivan način jer ne podnose visoku gustoću životinja.

CLND 053

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

Hektari trajnih travnjaka i livada koji se više ne upotrebljavaju za proizvodnju, a u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 ili, ako je primjenjivo, najnovijim zakonodavstvom održavaju se u stanju prikladnom za ispašu ili uzgoj bez potrebe za pripremnim djelovanjem osim primjene uobičajenih poljoprivrednih metoda i strojeva te ispunjavaju uvjete za financijsku potporu.

CLND 054

Trajni usjevi (uključujući mlade i privremeno napuštene plantaže, isključujući površine za proizvodnju samo za osobnu konzumaciju)

Hektari svih voćaka, svih stabala citrusa, svih stabala orašastog voća, svih nasada bobičastog voća, svih vinograda, svih maslinika i svih ostalih trajnih nasada koji se upotrebljavaju za ljudsku prehranu (npr. čaj, kava ili rogač) i za druge namjene (npr. rasadnici, božićna drvca ili biljke koje se upotrebljavaju za pletenje ili tkanje, kao što su ratan ili bambus).

CLND 055

Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim citrusa, grožđa i jagoda)

Hektari voćnjaka jezgričavog voća, koštuničavog voća, bobičastog voća, orašastog voća te voća tropskog i suptropskog podneblja.

CLND 056

Jezgričavo voće

Hektari voćnjaka jezgričavog voća, kao što su jabuka (Malus spp.), kruška (Pyrus spp.), dunja (Cydonia oblonga Mill.) ili mušmula (Mespilus germanica, L.).

CLND 057

Koštuničavo voće

Hektari voćnjaka koštuničavog voća, kao što su breskva i nektarina (Prunus persica (L.) Batch), marelica (Prunus armeniaca L. i druge sorte), trešnja i višnja (Prunus avium L., P. cerasus), šljiva (Prunus domestica L. i druge sorte), te ostalog koštuničavog voća koje nije drugdje razvrstano, kao što su trnina/divlja šljiva (Prunus spinosa L.) ili nešpula/japanska mušmula (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.).

CLND 058

Voće suptropskog i tropskog podneblja

Hektari svih sorti voća suptropskog i tropskog podneblja, kao što su kivi (Actinidia chinensis Planch.), avokado (Persea americana Mill.) ili banana (Musa spp.).

CLND 059

Bobičasto voće (osim jagoda)

Hektari svih sorti bobičastog voća iz uzgoja kao što su crni ribiz (Ribes nigrum L.), crveni ribiz (Ribes rubrum L.), malina (Rubus idaeus L.) ili borovnica (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

Orašasto voće

Hektari svih stabala orašastog voća: oraha, lješnjaka, badema, kestena i drugih vrsta orašastog voća.

CLND 061

Citrusi

Hektari citrusa (Citrus spp.): naranči, sitnih citrusa, limuna, limete, pomela, grejpa i drugih citrusa.

CLND 062

Grožđe

Hektari vinove loze (Vitis vinifera L.).

CLND 063

Grožđe za vino

Hektari sorti vinove loze čije se grožđe uglavnom uzgaja za proizvodnju soka, mošta i/ili vina.

CLND 064

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

Hektari sorti vinove loze čije se grožđe uglavnom uzgaja za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI), koje u potpunosti ispunjavaju zahtjeve i. Uredbe Vijeća (EZ) br. 491/2009 (10) ili, ako je primjenjivo, najnovijeg zakonodavstva i ii. odgovarajućih nacionalnih propisa.

CLND 065

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

Hektari sorti vinove loze čije se grožđe obično uzgaja za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP), koje u potpunosti ispunjavaju zahtjeve i. Uredbe Vijeća (EZ) br. 491/2009 ili, ako je primjenjivo, najnovijeg zakonodavstva i ii. odgovarajućih nacionalnih propisa.

CLND 066

Grožđe za proizvodnju ostalih vina, d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a)

Hektari sorti vinove loze čije se grožđe uglavnom uzgaja za proizvodnju vina bez zaštićene oznake izvornosti i bez zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla.

CLND 067

Stolno grožđe

Hektari sorti vinove loze čije se grožđe obično uzgaja za proizvodnju svježega grožđa.

CLND 068

Grožđe za grožđice

Hektari sorti vinove loze čije se grožđe obično uzgaja za proizvodnju grožđica.

CLND 069

Masline

Hektari maslinika (Olea europea L.) koji se uzgajaju za proizvodnju maslina.

CLND 070

Rasadnici

Hektari rasadnika na kojima se mlade drvenaste biljke uzgajaju na otvorenom radi presađivanja.

CLND 071

Drugi trajni usjevi uključujući ostale trajne usjeve za ljudsku konzumaciju

Hektari trajnih nasada namijenjenih za ljudsku prehranu koji nisu drugdje razvrstani i stabla koja se sade za prodaju kao božićna drvca na korištenoj poljoprivrednoj površini.

CLND 072

Božićna drvca

Hektari božićnih drvaca koja se sade za prodaju izvan šumskih zemljišta, na korištenoj poljoprivrednoj površini. Time nisu obuhvaćeni nasadi božićnih drvaca koji se više ne održavaju ili se nalaze na šumskom zemljištu.

CLND 073

Povrtnjaci

Hektari zemljišta na kojima se uzgajaju povrće, korjenasti usjevi i trajni nasadi, među ostalim, namijenjeni za vlastitu potrošnju nositelja gospodarstva i njegova kućanstva, obično odvojeni od ostalog poljoprivrednog zemljišta i prepoznatljivi kao povrtnjaci na okućnici.

CLND 074

Ostala poljoprivredna zemljišta

Hektari nekorištenog poljoprivrednog zemljišta (poljoprivredna zemljišta koja se iz gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga više ne obrađuju i koja nisu u sustavu plodoreda), šumskog zemljišta i ostalog zemljišta koje zauzimaju zgrade, dvorišta, putovi, ribnjaci, kamenolomi, neplodno zemljište, stijene itd.

CLND 075

Nekorišteno poljoprivredno zemljište

Hektari zemljišta koja su se prethodno upotrebljavala kao poljoprivredne površine, a u referentnoj se godini istraživanja više ne obrađuju i nisu u sustavu plodoreda, odnosno nisu predviđena za uporabu u poljoprivredne svrhe.

Ta bi se zemljišta mogla ponovo početi obrađivati s pomoću sredstava koja su obično dostupna na poljoprivrednom gospodarstvu.

CLND 076

Šumska zemljišta

Hektari zemljišta pokrivenih stablima ili šumskim grmljem, uključujući nasade topole i drugih sličnih vrsta drveća unutar ili izvan šume te šumske rasadnike koji se nalaze u šumi za vlastite potrebe poljoprivrednoga gospodarstva te šumska infrastruktura (šumski putovi, skladišta za skladištenje drva itd.).

CLND 077

Kulture kratke ophodnje

Hektari šumskih zemljišta koja se upotrebljavaju za uzgoj drvenastih biljaka kod kojih razdoblje ophodnje traje 20 godina ili kraće.

Razdoblje ophodnje razdoblje je od prvog sijanja/sadnje drveća do žetve konačnog proizvoda, pri čemu rezanje ne uključuje uobičajene mjere upravljanja, kao što je prorjeđivanje.

CLND 078

Ostalo zemljište (zemljište koje zauzimaju zgrade, dvorišta, putovi, ribnjaci i druge neproizvodne površine)

Hektari zemljišta koja su dio ukupne površine koja pripada poljoprivrednom gospodarstvu, ali ne čine korištenu poljoprivrednu površinu, nekorištenu poljoprivrednu površinu ni šumsko zemljište, kao što su zemljište koje zauzimaju zgrade (osim ako se upotrebljava za uzgoj gljiva), dvorišta, putovi, ribnjaci, kamenolomi, neplodno zemljište ili stijene.

 

 

Posebna područja poljoprivrednoga gospodarstva

CLND 079

Gljive iz uzgoja

Hektari gljiva iz uzgoja koje se uzgajaju u zgradama posebno izgrađenima ili prilagođenima za uzgoj gljiva te u podzemnim prostorima, pećinama i podrumima.

CLND 080

Korištena poljoprivredna površina pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

Hektari usjeva koji su tijekom cijelog razdoblja rasta ili njegova većeg dijela zaštićeni u staklenicima ili pod nepomičnim ili pomičnim visokim pokrovom (staklo, tvrda ili mekana plastika). Ta područja ne smiju biti obuhvaćena prethodno navedenim varijablama.

CLND 081

Povrće, uključujući dinje, lubenice i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

Hektari svih sorti kupusnjača, lisnatog i stabljičastog povrća, povrća koje se uzgaja za proizvodnju voća, korjenastog, gomoljastog i lukovičastog povrća, svježih mahunarki, drugih sorti povrća koje se prikuplja u svježem stanju (neosušeno) i jagoda koje se uzgajaju pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom.

CLND 082

Cvijeće i ukrasno bilje (isključujući rasadnike) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

Hektari svih sorti cvijeća i ukrasnog bilja namijenjenih za prodaju u obliku rezanog cvijeća (npr. ruža, karanfil, orhideja, gladiola, krizantema, rezano lišće i drugi rezani proizvodi), u obliku lončanica, sadnica i balkonskog cvijeća i bilja (npr. rododendron, azaleja, krizantema, begonija, iglica, nedirak ili druge lončanice, sadnice i balkonsko bilje) te u obliku lukovica i podanaka cvijeća te drugog ukrasnog bilja (tulipan, zumbul, narcis i drugo) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom.

CLND 083

Drugi usjevi na obradivom zemljištu pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

Hektari drugih usjeva na obradivom zemljištu koji nisu drugdje razvrstani, a uzgajaju se pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom.

CLND 084

Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

Hektari trajnih usjeva koji se uzgajaju pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND 085

Ostale korištene poljoprivredne površine pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom, d.n.

Hektari korištene poljoprivredne površine koja nije drugdje razvrstana, a uzgoj se provodi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom.

Ekološki uzgoj

Poljoprivredno gospodarstvo posjeduje zemljište na kojem se primjenjuju proizvodne metode ekološkog uzgoja u skladu s određenim normama i propisima navedenima u i. Uredbi (EZ) br. 834/2007 ili Uredbi (EU) 2018/848 ili, ako je primjenjivo, u najnovijem zakonodavstvu te ii. odgovarajućim nacionalnim provedbenim propisima za ekološku proizvodnju, uključujući tijekom prijelaznog razdoblja.

Usjevi su definirani u odjeljku II. osnovnih podataka, VARIJABLE POVEZANE SA ZEMLJIŠTEM

CLND 086

Korištena poljoprivredna površina za ekološki uzgoj

CLND 087

Obradivo zemljište za ekološki uzgoj

CLND 088

Žitarice za proizvodnju zrna (uključujući sjeme) iz ekološkog uzgoja

CLND 089

Meka pšenica i pir iz ekološkog uzgoja

CLND 090

Tvrda pšenica (durum) iz ekološkog uzgoja

CLND 091

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju suhog zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki) iz ekološkog uzgoja

CLND 092

Korjenasti usjevi iz ekološkog uzgoja

CLND 093

Krumpir iz ekološkog uzgoja (uključujući sjemenski krumpir)

CLND 094

Šećerna repa iz ekološkog uzgoja (isključujući sjemensku)

CLND 095

Industrijsko bilje iz ekološkog uzgoja

CLND 096

Uljarice iz ekološkog uzgoja

CLND 097

Soja iz ekološkog uzgoja

CLND 098

Bilje iz ekološkog uzgoja prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

CLND 099

Privremene trave i ispaša za ekološki uzgoj

CLND 100

Leguminoze iz ekološkog uzgoja prikupljene u zelenom stanju

CLND 101

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode iz ekološkog uzgoja

CLND 102

Sjeme i presadnice za ekološki uzgoj

CLND 103

Trajni travnjaci za ekološki uzgoj

CLND 104

Pašnjaci i travnjaci za ekološki uzgoj, bez ekstenzivnih pašnjaka

CLND 105

Ekstenzivni pašnjaci za ekološki uzgoj

CLND 106

Trajni usjevi za ekološki uzgoj (uključujući mlade i privremeno napuštene plantaže, isključujući površine za proizvodnju samo za osobnu konzumaciju)

CLND 107

Voće, bobičasto voće i orašasto voće iz ekološkog uzgoja (osim citrusa, grožđa i jagoda)

CLND 108

Citrusi iz ekološkog uzgoja

CLND 109

Grožđe za vino iz ekološkog uzgoja

CLND 110

Masline iz ekološkog uzgoja

CLND 111

Povrće iz ekološkog uzgoja, uključujući dinje, lubenice i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

Navodnjavanje na kultiviranoj vanjskoj površini

CLND 112

Ukupna navodnjavana površina

Hektari ukupne najveće korištene poljoprivredne površine koja se u referentnoj godini može navodnjavati s pomoću opreme i količine vode koje su inače dostupne na poljoprivrednom gospodarstvu.


III.   VARIJABLE POVEZANE SA STOKOM

Životinje nisu nužno u vlasništvu nositelja poljoprivrednoga gospodarstva. Te se životinje mogu nalaziti na poljoprivrednom gospodarstvu (na korištenim poljoprivrednim površinama ili u objektima za životinje kojima se poljoprivredno gospodarstvo koristi) ili izvan poljoprivrednoga gospodarstva (na zajedničkim pašnjacima ili se sele itd.).

 

 

Goveda

Odnosi se na goveda (Bos taurus L.) i vodene bivole (Bubalus bubalis L.), uključujući križance, kao što su križanci bizona.

CLVS 001

Goveda mlađa od godinu dana

Grla goveda, muška i ženska, stara do jedne godine.

CLVS 002

Goveda od jedne do manje od dvije godine

Grla goveda, stara barem jednu, ali manje od dvije godine.

CLVS 003

Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

Grla goveda, muška, stara barem jednu godinu, ali manje od dvije godine.

CLVS 004

Junice od jedne do manje od dvije godine

Grla goveda, ženska, stara barem jednu godinu, ali manje od dvije godine.

 

 

 

Goveda starosti dvije i više godina

CLVS 005

Muška goveda starosti dvije i više godina

Muška grla goveda, starih dvije i više godina.

CLVS 006

Ženska goveda starosti dvije i više godina

Ženska grla goveda, starih dvije i više godina.

CLVS 007

Junice, starosti dvije i više godina

Ženska grla goveda, starih dvije i više godina, koje se još nisu telile.

CLVS 008

Krave

Ženska grla goveda, starih dvije i više godina, koje su se već telile.

CLVS 009

Muzne krave

Ženska grla goveda koja su se već telila (uključujući one mlađe od dvije godine) i koja se, zbog svoje pasmine ili posebnih osobina, uzgajaju isključivo ili uglavnom za proizvodnju mlijeka za ljudsku prehranu ili preradu u mliječne proizvode.

CLVS 010

Nemuzne krave

Ženska grla goveda koja su se već telila (uključujući one mlađe od dvije godine) i koja se, zbog svoje pasmine ili posebnih osobina, uzgajaju isključivo ili uglavnom za proizvodnju teladi te čije mlijeko nije namijenjeno za ljudsku prehranu ni preradu u mliječne proizvode.

CLVS 011

Ženke bivola

Grla ženki bivola (ženki vrste Bubalus bubalis, L.) koje su se već telile (uključujući ženke bivola mlađe od dvije godine).

CLVS 012

Ovce (svih starosti)

Grla domaće životinje vrste Ovis aries L.

CLVS 013

Rasplodne ženke ovaca

Grla ovaca i pripuštene ženske janjadi, bez obzira na to uzgajaju li se za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda ili mesa.

CLVS 014

Ostale ovce

Grla svih ostalih ovaca osim rasplodnih ženki.

CLVS 015

Koze (svih starosti)

Grla domaće životinje podvrste Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

Rasplodne ženke koza

Grla koza koje su se već jarile i pripuštene koze.

CLVS 017

Ostale koze

Grla svih drugih koza osim rasplodnih ženki.

 

 

Svinje

Odnosi se na domaće životinje vrste Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

Odojci, ispod 20 kilograma žive vage

Grla odojaka teških manje od 20 kilograma žive vage.

CLVS 019

Rasplodne krmače od 50 kilograma žive vage i više

Grla ženki svinja teških 50 i više kilograma namijenjenih za rasplod, bez obzira na to jesu li se prasile ili nisu.

CLVS 020

Ostale svinje

Grla svinja koje nisu drugdje razvrstane.

 

 

Perad

Odnosi se na domaće kokoši i piliće (Gallus gallus L.), purane (Meleagris spp.), patke (Anas spp. i Cairina moschata L.), guske (Anser anser domesticus L.), nojeve (Struthio camelus L.) i ostalu perad koja nije drugdje razvrstana, kao što su prepelice (Coturnix spp.), fazani (Phasianus spp.), biserke (Numida meleagris domestica L.) i golubovi (Columbinae spp.). Međutim, nisu obuhvaćene ptice koje se uzgajaju u zatočeništvu u svrhu lova, a ne radi proizvodnje mesa/jaja.

CLVS 021

Tovljeni pilići (brojleri)

Kljunovi domaćih životinja vrste Gallus gallus L. koje se uzgajaju za proizvodnju mesa.

CLVS 022

Kokoši nesilice

Kljunovi domaćih životinja vrste Gallus gallus L. koje su dosegle zrelost za nesenje i drže se za proizvodnju jaja.

CLVS 023

Ostala perad

Kljunovi peradi koja nije navedena u stavkama „Tovljeni pilići (brojleri)” ni „Kokoši nesilice”. Ne uključuje piliće.

CLVS 024

Pure

Kljunovi domaćih životinja roda Meleagris.

CLVS 025

Patke

Kljunovi domaćih životinja roda Anas i vrste Cairina moschata L.

CLVS 026

Guske

Kljunovi domaćih životinja vrste Anser anser domesticus L.

CLVS 027

Nojevi

Kljunovi nojeva (Struthio camelus L.).

CLVS 028

Ostala perad, d.n.

Kljunovi ostale peradi koja nije drugdje razvrstana.

 

 

Kunići

Odnosi se na domaće životinje roda Oryctolagus.

CLVS 029

Rasplodne ženke kunića

Grla ženki kunića (Oryctolagus spp.) za uzgoj kunića za proizvodnju mesa koje su se već kotile.

CLVS 030

Pčele

Broj košnica u kojima se nalaze pčele (Apis mellifera L.) koje se uzgajaju za proizvodnju meda.

CLVS 031

Jeleni

Prisutnost životinja kao što su obični jelen (Cervus elaphus L.), sika jelen (Cervus nippon Temminck), sob (Rangifer tarandus L.) ili jelen lopatar (Dama dama L.) za proizvodnju mesa.

CLVS 032

Krznaši

Prisutnost životinja kao što su vodena vidrica (Neovison vison Schreber), obični europski tvor (Mustela putorius L.), lisica (Vulpes spp. i druge vrste), kunopas (Nyctereutes spp.) ili činčila (Chinchilla spp.) za proizvodnju krzna.

CLVS 033

Stoka, d.n.

Prisutnost stoke koja nije drugdje razvrstana u ovom odjeljku.

Metode ekološke proizvodnje koje se primjenjuju u uzgoju životinja

Poljoprivredno gospodarstvo posjeduje životinje na koje se primjenjuju poljoprivredne prakse u skladu s određenim normama i propisima navedenima u i. Uredbi (EZ) br. 834/2007 ili Uredbi (EU) 2018/848 ili, ako je primjenjivo, u najnovijem zakonodavstvu te ii. odgovarajućim nacionalnim provedbenim propisima za ekološku proizvodnju, uključujući tijekom prijelaznog razdoblja.

Životinje su definirane u odjeljku III. osnovnih podataka, VARIJABLE POVEZANE SA STOKOM.

CLVS 034

Goveda iz ekološkog uzgoja

Grla goveda koja potječu iz ekološkog uzgoja.

CLVS 035

Muzne krave iz ekološkog uzgoja

Grla muznih krava koje potječu iz ekološkog uzgoja.

CLVS 036

Nemuzne krave iz ekološkog uzgoja

Grla nemuznih krava koje potječu iz ekološkog uzgoja.

CLVS 037

Ženke bivola iz ekološkog uzgoja

Prisutnost ženki bivola koje potječu iz ekološkog uzgoja.

CLVS 038

Ovce (svih starosti) iz ekološkog uzgoja

Grla ovaca koje potječu iz ekološkog uzgoja.

CLVS 039

Koze (svih starosti) iz ekološkog uzgoja

Grla koza koje potječu iz ekološkog uzgoja.

CLVS 040

Svinje iz ekološkog uzgoja

Grla svinja koje potječu iz ekološkog uzgoja.

CLVS 041

Perad iz ekološkog uzgoja

Kljunovi peradi koja potječe iz ekološkog uzgoja.

CLVS 042

Tovljeni pilići (brojleri) iz ekološkog uzgoja

Kljunovi tovljenih pilića (brojlera) koji potječu iz ekološkog uzgoja.

CLVS 043

Kokoši nesilice iz ekološkog uzgoja

Kljunovi kokoši nesilica koji potječu iz ekološkog uzgoja.


(1)  Uredba Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima. (SL L 323, 8.12.2010., str. 11.).

(2)  NUTS: Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku.

(3)  Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS). (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(5)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(6)  Postotna skupina jedinica godišnjeg rada 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

(10)  Uredba Vijeća (EZ) br. 491/2009 od 25. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1234/2007 o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržištai o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 154, 17.6.2009., str. 1.).


PRILOG II.

Popis varijabli po modulu

MODUL 1. RADNA SNAGA I OSTALE DOHODOVNE DJELATNOSTI

Varijable

Jedinice/kategorije

Tema: upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

 

 

Detaljne teme: nositelj poljoprivrednoga gospodarstva i ravnopravnost spolova

 

MLFO 001

Spol nositelja poljoprivrednoga gospodarstva

muški/ženski

MLFO 002

Godina rođenja

godina

 

Detaljna tema: uloženi rad

 

MLFO 003

Poljoprivredni rad nositelja poljoprivrednoga gospodarstva na gospodarstvu

skupina jedinica godišnjeg rada 1 (1)

 

Detaljna tema: mjere sigurnosti, uključujući plan za sigurnost na poljoprivrednom gospodarstvu

 

MLFO 004

Plan za sigurnost na poljoprivrednom gospodarstvu

da/ne

Tema: obiteljska radna snaga

 

 

Detaljne teme: uloženi rad, broj uključenih osoba i ravnopravnost spolova

 

MLFO 005

Članovi obitelji muškog spola koji obavljaju poljoprivredni rad

broj osoba po skupini jedinica godišnjeg rada 2 (2)

MLFO 006

Članovi obitelji ženskog spola koji obavljaju poljoprivredni rad

broj osoba po skupini jedinica godišnjeg rada 2 (2)

Tema: Neobiteljska radna snaga

 

 

Detaljne teme: uloženi rad, broj zaposlenih osoba i ravnopravnost spolova

 

 

 

Neobiteljska radna snaga koja redovito radi na poljoprivrednom gospodarstvu

 

MLFO 007

Neobiteljska muška radna snaga koja redovito radi na poljoprivrednom gospodarstvu

broj osoba po skupini jedinica godišnjeg rada 2 (2)

MLFO 008

Neobiteljska ženska radna snaga koja redovito radi na poljoprivrednom gospodarstvu

broj osoba po skupini jedinica godišnjeg rada 2 (2)

 

Detaljna tema: povremena radna snaga zaposlena na poljoprivrednom gospodarstvu

 

MLFO 009

Povremeno zaposlena radna snaga koja nije dio obitelji: muški i ženski spol

broj dana s punim radnim vremenom

 

Detaljna tema: uloženi rad ugovaratelja

 

MLFO 010

Osobe koje nisu izravno zaposlene na poljoprivrednom gospodarstvu i nisu obuhvaćene prethodnim kategorijama.

broj dana s punim radnim vremenom

Tema: ostale dohodovne djelatnosti izravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom

 

 

Detaljna tema: vrste djelatnosti

 

MLFO 011

Pružanje zdravstvenih, socijalnih ili obrazovnih usluga

da/ne

MLFO 012

Turizam, pružanje usluga smještaja i druge rekreacijske aktivnosti

da/ne

MLFO 013

Ručni rad

da/ne

MLFO 014

Prerada poljoprivrednih proizvoda

da/ne

MLFO 015

Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora

da/ne

MLFO 016

Prerada drva

da/ne

MLFO 017

Akvakultura

da/ne

 

 

Ugovoreni rad (za koji se upotrebljavaju proizvodna sredstva poljoprivrednoga gospodarstva)

 

MLFO 018

Ugovoreni poljoprivredni rad

da/ne

MLFO 019

Ugovoreni nepoljoprivredni rad

da/ne

MLFO 020

Šumarstvo

da/ne

MLFO 021

Ostale dohodovne djelatnosti izravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom, d.n.

da/ne

 

Detaljna tema: važnost za poljoprivredno gospodarstvo

 

MLFO 022

Postotak ostalih dohodovnih djelatnosti izravno povezanih s poljoprivrednim gospodarstvom u odnosu na konačnu proizvodnju poljoprivrednoga gospodarstva.

postotne skupine (3)

 

Detaljna tema: uloženi rad

 

MLFO 023

Nositelj poljoprivrednoga gospodarstva koji se bavi ostalim dohodovnim djelatnostima (povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom).

M/S/N (4)

MLFO 024

Članovi obitelji koji rade na poljoprivrednom gospodarstvu i bave se ostalim dohodovnim djelatnostima (povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom) kao svojom primarnom djelatnošću.

broj osoba

MLFO 025

Članovi obitelji koji rade na poljoprivrednom gospodarstvu i bave se ostalim dohodovnim djelatnostima (povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom) kao svojom sekundarnom djelatnošću.

broj osoba

MLFO 026

Neobiteljska radna snaga koja redovito radi na poljoprivrednom gospodarstvu te se bavi ostalim dohodovnim djelatnostima (povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom) kao svojom primarnom djelatnošću.

broj osoba

MLFO 027

Neobiteljska radna snaga koja redovito radi na poljoprivrednom gospodarstvu te se bavi ostalim dohodovnim djelatnostima (povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom) kao svojom sekundarnom djelatnošću.

broj osoba

Tema: ostale dohodovne djelatnosti koje nisu izravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom

 

 

Detaljna tema: uloženi rad

 

MLFO 028

Jedini nositelj poljoprivrednoga gospodarstva, koji je ujedno i upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva s jednim nositeljem te se bavi ostalim dohodovnim djelatnostima (koje nisu povezane s poljoprivrednim gospodarstvom).

M/S/N (4)

MLFO 029

Članovi obitelji jedinih nositelja poljoprivrednoga gospodarstva (kada je jedini nositelj poljoprivrednoga gospodarstva ujedno i njegov upravitelj) koji rade na poljoprivrednom gospodarstvu i bave se ostalim dohodovnim djelatnostima (koje nisu povezane s poljoprivrednim gospodarstvom) kao svojom primarnom djelatnošću.

broj osoba

MLFO 030

Članovi obitelji jedinih nositelja poljoprivrednoga gospodarstva (kada je jedini nositelj poljoprivrednoga gospodarstva ujedno i njegov upravitelj) koji rade na poljoprivrednom gospodarstvu i bave se ostalim dohodovnim djelatnostima (koje nisu povezane s poljoprivrednim gospodarstvom) kao svojom sekundarnom djelatnošću.

broj osoba

MODUL 2. RURALNI RAZVOJ

Varijable

Jedinice/kategorije

Tema: poljoprivredna gospodarstva podržana mjerama za ruralni razvoj

 

MRDV 001

Savjetodavne usluge, upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i usluge pomoći poljoprivrednim gospodarstvima

da/ne

MRDV 002

Programi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

da/ne

MRDV 003

Ulaganje u fizičku imovinu

da/ne

MRDV 004

Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

da/ne

 

 

Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 

MRDV 005

Potpora za pokretanje poslovanja za mlade poljoprivrednike

da/ne

MRDV 006

Potpora za pokretanje poslovanja za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava

da/ne

MRDV 007

Dopunska nacionalna izravna plaćanja za Hrvatsku

da/ne

MRDV 008

Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

da/ne

 

 

Plaćanja povezana s poljoprivredom i okolišem – klima

 

MRDV 009

Poljoprivreda, okoliš i klima

da/ne

MRDV 010

Šumarsko-okolišne i klimatske usluge te očuvanje šuma

da/ne

MRDV 011

Ekološki uzgoj

da/ne

MRDV 012

Plaćanja povezana s mrežom Natura 2000 i Okvirnom direktivom o vodama

da/ne

MRDV 013

Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

da/ne

MRDV 014

Dobrobit životinja

da/ne

MRDV 015

Upravljanje rizicima

da/ne

MODUL 3. OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA I GOSPODARENJE STAJSKIM GNOJEM

Varijable

Jedinice/kategorije

Tema: objekti za smještaj životinja

 

 

Detaljna tema: objekti za smještaj goveda

 

MAHM 001

Muzne krave

prosječni broj

MAHM 002

Muzne krave u stajama s držanjem na vezu (gnojovka)

mjesta

MAHM 003

Muzne krave u stajama s držanjem na vezu (kruti stajski gnoj)

mjesta

MAHM 004

Muzne krave u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima (gnojovka)

mjesta

MAHM 005

Muzne krave u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima (kruti stajski gnoj)

mjesta

MAHM 006

Muzne krave u drugim vrstama objekata (gnojovka)

mjesta

MAHM 007

Muzne krave u drugim vrstama objekata (kruti stajski gnoj)

mjesta

MAHM 008

Muzne krave koje se uvijek drže na otvorenom

mjesta

MAHM 009

Muzne krave koje se djelomično drže na otvorenom (ispaša)

mjeseci

MAHM 010

Muzne krave s pristupom površinama za kretanje

da/ne

MAHM 011

Ostala goveda

prosječni broj

MAHM 012

Ostala goveda u stajama s držanjem na vezu (gnojovka)

mjesta

MAHM 013

Ostala goveda u stajama s držanjem na vezu (kruti stajski gnoj)

mjesta

MAHM 014

Ostala goveda u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima (gnojovka)

mjesta

MAHM 015

Ostala goveda u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima (kruti stajski gnoj)

mjesta

MAHM 016

Ostala goveda u drugim vrstama objekata (gnojovka)

mjesta

MAHM 017

Ostala goveda u drugim vrstama objekata (kruti stajski gnoj)

mjesta

MAHM 018

Ostala goveda koja se uvijek drže na otvorenom

mjesta

MAHM 019

Ostala goveda koja se djelomično drže na otvorenom (ispaša)

mjeseci

MAHM 020

Ostala goveda s pristupom površinama za kretanje

da/ne

 

Detaljna tema: objekti za smještaj svinja

 

MAHM 021

Rasplodne krmače

prosječni broj

MAHM 022

Rasplodne krmače u objektima s potpuno rešetkastim podom

mjesta

MAHM 023

Rasplodne krmače u objektima s djelomično rešetkastim podom

mjesta

MAHM 024

Rasplodne krmače u objektima s punim podom (osim objekata s dubokom steljom)

mjesta

MAHM 025

Rasplodne krmače u objektima čiju cijelu površinu čini duboka stelja

mjesta

MAHM 026

Rasplodne krmače u drugim vrstama objekata

mjesta

MAHM 027

Rasplodne krmače koje se drže na otvorenom (slobodni uzgoj)

mjesta

MAHM 028

Rasplodne krmače koje se drže na otvorenom (slobodni uzgoj)

mjeseci

MAHM 029

Ostale svinje

prosječni broj

MAHM 030

Ostale svinje u objektima s potpuno rešetkastim podom

mjesta

MAHM 031

Ostale svinje u objektima s djelomično rešetkastim podom

mjesta

MAHM 032

Ostale svinje u objektima s punim podom (osim objekata s dubokom steljom)

mjesta

MAHM 033

Ostale svinje u objektima čiju cijelu površinu čini duboka stelja

mjesta

MAHM 034

Ostale svinje u drugim vrstama objekata

mjesta

MAHM 035

Ostale svinje koje se drže na otvorenom (slobodni uzgoj)

mjesta

MAHM 036

Ostale svinje s pristupom površinama za kretanje

da/ne

 

Detaljna tema: objekti za kokoši nesilice

 

MAHM 037

Kokoši nesilice

prosječni broj

MAHM 038

Kokoši nesilice u objektima s dubokom steljom

mjesta

MAHM 039

Kokoši nesilice u avijarijima (bez stelje)

mjesta

MAHM 040

Kokoši nesilice u kavezima s trakama za stajski gnoj

mjesta

MAHM 041

Kokoši nesilice u kavezima s dubokim jamama

mjesta

MAHM 042

Kokoši nesilice u kavezima s izdignutim objektom

mjesta

MAHM 043

Kokoši nesilice u drugim vrstama objekata

mjesta

MAHM 044

Kokoši nesilice koje se drže na otvorenom (slobodni uzgoj)

mjesta

Tema: uporaba hranjiva i stajskoga gnoja na poljoprivrednom gospodarstvu

 

 

Detaljna tema: korištena poljoprivredna površina tretirana gnojivima

 

MAHM 045

Ukupna korištena poljoprivredna površina tretirana mineralnim gnojivima

ha

MAHM 046

Ukupna korištena poljoprivredna površina tretirana stajskim gnojem

ha

 

Detaljna tema: stajski gnoj koji se izvozi s poljoprivrednoga gospodarstva ili na njega uvozi

 

 

 

Neto izvoz stajskoga gnoja s poljoprivrednoga gospodarstva

 

MAHM 047

Neto izvoz gnojovke/tekućeg stajskoga gnoja s poljoprivrednoga gospodarstva

m3

MAHM 048

Neto izvoz krutog stajskoga gnoja s poljoprivrednoga gospodarstva

tone

 

Detaljna tema: organska gnojiva i gnojiva proizvedena iz otpada, osim stajskoga gnoja

 

MAHM 049

Organska gnojiva i gnojiva proizvedena iz otpada, osim stajskoga gnoja, koja se upotrebljavaju na poljoprivrednom gospodarstvu

tone

Tema: tehnike primjene stajskoga gnoja

 

 

Detaljna tema: vrijeme unošenja u tlo prema vrsti rasprostiranja

 

 

 

Rasipanje

 

MAHM 050

Unošenje u tlo u roku od četiri sata

postotna skupina (5)

MAHM 051

Unošenje u tlo nakon četiri sata

postotna skupina (5)

MAHM 052

Bez unošenja u tlo

postotna skupina (5)

 

 

Prskanje u trake

 

MAHM 053

Priključak s crijevima za neposredni unos tekućega gnoja

postotna skupina (5)

MAHM 054

Priključak s crijevima s nastavkom za neposredni unos tekućega gnoja ispod sklopa usjeva

postotna skupina (5)

 

 

Ubrizgavanje

 

MAHM 055

Plitki/otvoreni prorez

postotna skupina (5)

MAHM 056

Duboki/zatvoreni prorez

postotna skupina (5)

Tema: objekti za stajski gnoj

 

 

Detaljna tema: objekti za pohranu stajskoga gnoja i kapacitet

 

MAHM 057

Pohrana krutog stajskoga gnoja u obliku hrpa

%

MAHM 058

Stajski gnoj pohranjen u obliku hrpa komposta

%

MAHM 059

Stajski gnoj pohranjen u jamama ispod životinja u zatvorenim objektima

%

MAHM 060

Stajski gnoj pohranjen u sustavima s dubokom steljom

%

MAHM 061

Pohrana tekućeg stajskoga gnoja/gnojovke bez pokrova

%

MAHM 062

Pohrana tekućeg stajskoga gnoje/gnojovke s propusnim pokrovom

%

MAHM 063

Pohrana tekućeg stajskoga gnoja/gnojovke s nepropusnim pokrovom

%

MAHM 064

Stajski gnoj pohranjen u drugim objektima, d.n.

%

MAHM 065

Dnevna količina stajskoga gnoja

%

MAHM 066

Stajski gnoj pohranjen u obliku hrpa komposta

mjeseci

MAHM 067

Pohrana stajskoga gnoja u jamama ispod životinja u zatvorenim objektima

mjeseci

MAHM 068

Pohrana stajskoga gnoja u sustavima s dubokom steljom

mjeseci

MAHM 069

Pohrana tekućeg stajskoga gnoja/gnojovke

mjeseci

MAHM 070

Stajski gnoj pohranjen u drugim objektima, d.n.

mjeseci


(1)  Postotna skupina jedinica godišnjeg rada 1: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75 < 100), (100).

(2)  Postotna skupina jedinica godišnjeg rada 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(3)  Postotne skupine konačne proizvodnje poljoprivrednoga gospodarstva: (≥ 0–≤ 10), (> 10–≤ 50), (> 50–< 100).

(4)  P – primarna djelatnost, S – sekundarna djelatnost, N – nema djelatnosti.

(5)  Postotne skupine za stajski gnoj primijenjen posebnim tehnikama primjene: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).


PRILOG III.

Opis varijabli koje će se upotrebljavati za podatkovne module poljoprivrednoga gospodarstva kako je navedeno u Prilogu II. ovoj Provedbenoj uredbi

MODUL 1. RADNA SNAGA I OSTALE DOHODOVNE DJELATNOSTI

OPIS VARIJABLI POVEZANIH S RADNOM SNAGOM

Nositelj poljoprivrednoga gospodarstva

Nositelj poljoprivrednoga gospodarstva fizička je osoba (ili odabrana fizička osoba u slučaju skupine poljoprivrednih gospodarstava) za čiji se račun i u čije se ime upravlja poljoprivrednim gospodarstvom te koja je pravno i financijski odgovorna za to poljoprivredno gospodarstvo. Ako je nositelj poljoprivrednoga gospodarstva pravna osoba, ne prikupljaju se podaci za nositelje.

Poljoprivredni rad definiran je u Prilogu I., OSNOVNE OPĆE VARIJABLE

Tema: upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

 

Detaljne teme: nositelj poljoprivrednoga gospodarstva i ravnopravnost spolova

MLFO 001

Spol nositelja poljoprivrednoga gospodarstva

Spol nositelja poljoprivrednoga gospodarstva

 

M – muški

 

Ž – ženski

MLFO 002

Godina rođenja

Godina rođenja nositelja poljoprivrednoga gospodarstva

 

Detaljna tema: uloženi rad

MLFO 003

Poljoprivredni rad nositelja poljoprivrednoga gospodarstva na gospodarstvu

Postotna skupina jedinica godišnjeg rada u okviru poljoprivrednog rada nositelja poljoprivrednoga gospodarstva na poljoprivrednom gospodarstvu, osim kućanskih poslova.

 

Detaljna tema: mjere sigurnosti, uključujući plan za sigurnost na poljoprivrednom gospodarstvu

MLFO 004

Plan za sigurnost na poljoprivrednom gospodarstvu

Poljoprivredno gospodarstvo provelo je procjenu rizika na radnom mjestu kako bi umanjilo opasnosti povezane s radom, nakon čega je sastavilo pisani dokument (kao što je „plan za sigurnost na poljoprivrednom gospodarstvu”).

Tema: obiteljska radna snaga

 

Detaljne teme: uloženi rad, broj uključenih osoba i ravnopravnost spolova

 

Članovi obitelji koji obavljaju poljoprivredni rad

Stavka se primjenjuje isključivo na poljoprivredna gospodarstva s jedinim nositeljem gospodarstva jer se za skupine poljoprivrednih gospodarstava i pravne osobe smatra da ne zapošljavaju obiteljsku radnu snagu.

Članovi obitelji koji obavljaju poljoprivredni rad (osim kućanskih poslova) obuhvaćaju supružnika, pretke i potomke te braću i sestre nositelja poljoprivrednoga gospodarstva i supružnika nositelja poljoprivrednoga gospodarstva na poljoprivrednim gospodarstvima s jedinim nositeljem gospodarstva. Prema potrebi, to uključuje i upravitelja poljoprivrednoga gospodarstva koji je član obitelji nositelja poljoprivrednoga gospodarstva.

MLFO 005

Članovi obitelji muškog spola koji obavljaju poljoprivredni rad

Broj članova obitelji muškog spola po postotnoj skupini jedinica godišnjeg rada

MLFO 006

Članovi obitelji ženskog spola koji obavljaju poljoprivredni rad

Broj članova obitelji ženskog spola po postotnoj skupini jedinica godišnjeg rada

Tema: neobiteljska radna snaga

 

Detaljne teme: uloženi rad, broj zaposlenih osoba i ravnopravnost spolova

 

 

Neobiteljska radna snagakoja redovito radi na poljoprivrednom gospodarstvu

Pojam redovito zaposlena radna snaga odnosi se na osobe, osim nositelja poljoprivrednoga gospodarstva i članova obitelji, koje su tijekom razdoblja od 12 mjeseci prije referentnog datuma istraživanja svakog tjedna obavljale poljoprivredni rad na poljoprivrednom gospodarstvu, neovisno o duljini radnog tjedna i o tome jesu li za to primile bilo kakvu naknadu (plaću, nadnicu, dobitak ili drugu naknadu, uključujući plaćanje u naravi). Time su obuhvaćene i osobe koje nisu mogle raditi tijekom cijelog razdoblja, primjerice zbog sljedećih razloga:

i.

posebni uvjeti proizvodnje na specijaliziranim poljoprivrednim gospodarstvima; ili

ii.

odsutnost zbog godišnjeg odmora, služenja vojnog roka, bolesti, nesreće ili smrti; ili

iii.

početak ili prestanak radnog odnosa na poljoprivrednom gospodarstvu; ili

iv.

potpuna obustava rada na poljoprivrednom gospodarstvu zbog djelovanja više sile (poplava, požar itd.).

MLFO 007

Neobiteljska radna snaga muškog spola koja redovito radi na poljoprivrednom gospodarstvu

Broj osoba muškog spola koje čine radnu snagu, ali nisu članovi obitelji, po postotnoj skupini jedinica godišnjeg rada.

MLFO 008

Neobiteljska radna snaga ženskog spola koja redovito radi na poljoprivrednom gospodarstvu

Broj osoba ženskog spola koje čine radnu snagu, ali nisu članovi obitelji, po postotnoj skupini jedinica godišnjeg rada.

 

Detaljna tema: povremena radna snaga zaposlena na poljoprivrednom gospodarstvu

 

 

Pojam povremeno zaposlena neobiteljska radna snaga odnosi se na radnike koji tijekom razdoblja od 12 mjeseci prije referentnog datuma istraživanja nisu radili svakog tjedna zbog drukčijih razloga od onih navedenih pod stavkom „Redovito zaposlena neobiteljska radna snaga”.

Pojam radni dani koje je obavila povremeno zaposlena neobiteljska radna snaga podrazumijeva sve radne dane za koje radnik dobiva plaću ili bilo kakvu naknadu (nadnicu, dobitak ili drugu naknadu, uključujući plaćanje u naravi) za cjelodnevni rad tijekom kojeg je obavio rad koji obično obavlja poljoprivredni radnik zaposlen na puno radno vrijeme. Dani dopusta i bolovanja ne ubrajaju se u radne dane.

MLFO 009

Povremeno zaposlena neobiteljska radna snaga: muški i ženski spol

Ukupni broj dana s punim radnim vremenom osoba koje nisu redovito zaposlene na poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Detaljna tema: uloženi rad ugovaratelja

MLFO 010

Osobe koje nisu izravno zaposlene na poljoprivrednom gospodarstvu i nisu obuhvaćene prethodnim kategorijama

Ukupni broj dana s punim radnim vremenom osoba na poljoprivrednom gospodarstvu koje nisu na njemu izravno zaposlene (npr. podugovaratelji koje su zaposlile treće strane).

Tema: ostale dohodovne djelatnosti izravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom

Informacije o ostalim dohodovnim djelatnostima bilježe se za sljedeće subjekte:

i.

nositelje poljoprivrednoga gospodarstva u slučaju poljoprivrednih gospodarstava s jedinim nositeljem gospodarstva i skupina poljoprivrednih gospodarstava;

ii.

članove obitelji na poljoprivrednim gospodarstvima s jedinim nositeljem gospodarstva

te, u slučaju ostalih dohodovnih djelatnosti izravno povezanih s poljoprivrednim gospodarstvom, i za

iii.

radnu snagu koja nije član obitelji i koja redovito radi na poljoprivrednom gospodarstvu.

Za poljoprivredna gospodarstva koja čine pravne osobe ne prikupljaju se informacije o ostalim dohodovnim djelatnostima.

Pojam ostale dohodovne djelatnosti izravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom odnosi se na ostale dohodovne djelatnosti:

(a)

na poljoprivrednom gospodarstvu; ili

(b)

izvan poljoprivrednoga gospodarstva.

Ostale dohodovne djelatnosti izravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom djelatnosti su u kojima se upotrebljavaju sredstva poljoprivrednoga gospodarstva (površine, zgrade, strojevi itd.) ili njegovi proizvodi. Time su obuhvaćeni nepoljoprivredni rad i poljoprivredni rad za druga poljoprivredna gospodarstva. Čista financijska ulaganja nisu obuhvaćena. Nije obuhvaćeno ni davanje zemljišta u zakup za različite djelatnosti bez daljnjeg sudjelovanja u tim djelatnostima.

 

Detaljna tema: vrste djelatnosti

MLFO 011

Pružanje zdravstvenih, socijalnih ili obrazovnih usluga

Obavljanje bilo kojih djelatnosti koje su povezane s pružanjem zdravstvenih, socijalnih ili obrazovnih usluga i/ili poslovnih djelatnosti socijalne prirode u kojima se upotrebljavaju sredstva poljoprivrednoga gospodarstva ili njegovi primarni proizvodi.

MLFO 012

Turizam, pružanje usluga smještaja i druge rekreacijske aktivnosti

Obavljanje bilo kojih djelatnosti povezanih s turizmom, pružanje usluga smještaja, pokazivanje poljoprivrednoga gospodarstva turistima ili drugim skupinama, sportske i rekreacijske aktivnosti itd., pri čemu se upotrebljavaju zemljište, zgrade ili druga sredstva poljoprivrednoga gospodarstva.

MLFO 013

Ručni rad

Proizvodi ručnog rada koje na poljoprivrednom gospodarstvu proizvodi nositelj poljoprivrednoga gospodarstva ili članovi obitelji ili radna snaga koja nije član obitelji, bez obzira na to kako se ti proizvodi prodaju.

MLFO 014

Prerada poljoprivrednih proizvoda

Obavljanje prerade primarnog poljoprivrednog proizvoda u prerađeni sekundarni proizvod na poljoprivrednom gospodarstvu, bez obzira na to je li sirovina proizvedena na poljoprivrednom gospodarstvu ili je kupljena izvan njega.

MLFO 015

Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora

Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora za tržište, uključujući bioplin, biogoriva ili električnu energiju, s pomoću vjetroturbina, druge opreme ili iz poljoprivrednih sirovina. Time nije obuhvaćena energija iz obnovljivih izvora proizvedena samo za vlastitu potrošnju na poljoprivrednom gospodarstvu.

MLFO 016

Prerada drva

Prerada sirovog drva na poljoprivrednom gospodarstvu za tržište (piljenje drva itd.).

MLFO 017

Akvakultura

Uzgoj riba, slatkovodnih rakova itd. na poljoprivrednom gospodarstvu. Nisu obuhvaćene djelatnosti koje uključuju samo ribolov.

 

 

Ugovoreni rad (za koji se upotrebljavaju proizvodna sredstava poljoprivrednoga gospodarstva)

Ugovoreni rad za koji se upotrebljava oprema poljoprivrednoga gospodarstva, pri čemu se razlikuje rad u poljoprivrednom sektoru ili izvan njega.

MLFO 018

Ugovoreni poljoprivredni rad

Rad u poljoprivrednom sektoru.

MLFO 019

Ugovoreni nepoljoprivredni rad

Rad izvan poljoprivrednog sektora (npr. čišćenje snijega, prijevozničke djelatnosti, održavanje krajobraza, pružanje poljoprivrednih i okolišnih usluga itd.).

MLFO 020

Šumarstvo

Šumarski radovi kod kojih se upotrebljavaju poljoprivredna radna snaga te strojevi i oprema poljoprivrednoga gospodarstva koji se obično upotrebljavaju u poljoprivredi.

MLFO 021

Ostale dohodovne djelatnosti izravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom, d.n.

Ostale dohodovne djelatnosti izravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom koje nisu drugdje razvrstane.

 

Detaljna tema: važnost za poljoprivredno gospodarstvo

MLFO 022

Postotak ostalih dohodovnih djelatnosti izravno povezanih s poljoprivrednim gospodarstvom u odnosu na konačnu proizvodnju poljoprivrednoga gospodarstva

Postotna skupina ostalih dohodovnih djelatnosti izravno povezanih s poljoprivrednim gospodarstvom u okviru proizvodnje poljoprivrednoga gospodarstva. Udio ostalih dohodovnih djelatnosti izravno povezanih s poljoprivrednim gospodarstvom u okviru proizvodnje poljoprivrednoga gospodarstva procjenjuje se kao udio ostalih dohodovnih djelatnosti izravno povezanih s prometom poljoprivrednoga gospodarstva u obliku zbroja ukupnog prometa poljoprivrednoga gospodarstva i izravnih plaćanja tog poljoprivrednoga gospodarstva u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 ili novijim zakonodavstvom.

Formula

 

Detaljna tema: uloženi rad

Stavka se primjenjuje na sljedeće subjekte:

i.

nositelje poljoprivrednoga gospodarstva u slučaju poljoprivrednih gospodarstava s jedinim nositeljem gospodarstva i skupina poljoprivrednih gospodarstava;

ii.

članove obitelji na poljoprivrednim gospodarstvima s jedinim nositeljem gospodarstva; i

iii.

osobe koje nisu članovi obitelji i koje redovito rade na poljoprivrednom gospodarstvu.

Informacije se ne prikupljaju za poljoprivredna gospodarstva koja čine pravne osobe.

MLFO 023

Nositelj poljoprivrednoga gospodarstva koji se bavi ostalim dohodovnim djelatnostima (povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom)

Nositelj poljoprivrednoga gospodarstva u slučaju poljoprivrednih gospodarstava s jedinim nositeljem gospodarstva ili skupina poljoprivrednih gospodarstava bavi se ostalim dohodovnim djelatnostima izravno povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom:

 

P – primarna djelatnost

 

S – sekundarna djelatnost

 

N – nema djelatnosti

Djelatnosti se mogu obavljati na samom poljoprivrednom gospodarstvu (nepoljoprivredni rad na poljoprivrednom gospodarstvu) ili izvan poljoprivrednoga gospodarstva.

MLFO 024

Članovi obitelji koji rade na poljoprivrednom gospodarstvu i bave se ostalim dohodovnim djelatnostima (povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom) kao primarnom djelatnošću

Broj članova obitelji koji se bave ostalim dohodovnim djelatnostima izravno povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom kao primarnom djelatnošću.

MLFO 025

Članovi obitelji koji rade na poljoprivrednom gospodarstvu i bave se ostalim dohodovnim djelatnostima (povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom) kao sekundarnom djelatnošću

Broj članova obitelji koji se bave ostalim dohodovnim djelatnostima izravno povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom kao sekundarnom djelatnošću.

MLFO 026

Neobiteljska radna snaga koja redovito radi na poljoprivrednom gospodarstvu te se bavi ostalim dohodovnim djelatnostima (povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom) kao primarnom djelatnošću

Broj osoba koje nisu članovi obitelji i koje se bave ostalim dohodovnim djelatnostima izravno povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom kao primarnom djelatnošću, u okviru poljoprivrednih gospodarstava s jedinim nositeljem gospodarstva ili skupina poljoprivrednih gospodarstava.

MLFO 027

Neobiteljska radna snaga koja redovito radi na poljoprivrednom gospodarstvu te se bavi ostalim dohodovnim djelatnostima (povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom) kao sekundarnom djelatnošću

Broj osoba koje nisu članovi obitelji i koje se bave ostalim dohodovnim djelatnostima izravno povezanima s poljoprivrednim gospodarstvom kao sekundarnom djelatnošću, u okviru poljoprivrednih gospodarstava s jedinim nositeljem gospodarstva ili skupina poljoprivrednih gospodarstava.

Tema: ostale dohodovne djelatnosti koje nisu izravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom

Stavka se odnosi na nepoljoprivredni rad na poljoprivrednom gospodarstvu i rad izvan poljoprivrednoga gospodarstva. Obuhvaćene su sve djelatnosti koje se obavljaju za naknadu (plaću, nadnicu, dobit ili drugu naknadu, uključujući plaćanje u naravi) osim sljedećih djelatnosti:

i.

poljoprivredni rad na poljoprivrednom gospodarstvu; i

ii.

ostale dohodovne djelatnosti nositelja poljoprivrednoga gospodarstva izravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom.

Pojam ostale dohodovne djelatnosti koje nisu povezane s poljoprivrednim gospodarstvom odnosi se na ostale dohodovne djelatnosti:

(a)

na poljoprivrednom gospodarstvu (nepoljoprivredni rad na poljoprivrednom gospodarstvu); ili

(b)

izvan poljoprivrednoga gospodarstva.

 

Detaljna tema: uloženi rad

MLFO 028

Nositelj poljoprivrednoga gospodarstva koji je ujedno i upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva te se bavi ostalim dohodovnim djelatnostima (koje nisu povezane s poljoprivrednim gospodarstvom)

Nositelj poljoprivrednoga gospodarstva bavi se ostalim dohodovnim djelatnostima koje nisu izravno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom:

 

P – primarna djelatnost

 

S – sekundarna djelatnost

 

N – nema djelatnosti

Djelatnosti se mogu obavljati na samom poljoprivrednom gospodarstvu (nepoljoprivredni rad na poljoprivrednom gospodarstvu) ili izvan poljoprivrednoga gospodarstva.

MLFO 029

Članovi obitelji nositelja poljoprivrednoga gospodarstva (kada je nositelj poljoprivrednoga gospodarstva ujedno i njegov upravitelj) koji rade na poljoprivrednom gospodarstvu i bave se ostalim dohodovnim djelatnostima (koje nisu povezane s poljoprivrednim gospodarstvom) kao primarnom djelatnošću

Broj članova obitelji koji se bave dohodovnim djelatnostima koje nisu povezane s poljoprivrednim gospodarstvom kao primarnom djelatnošću.

MLFO 030

Članovi obitelji nositelja poljoprivrednoga gospodarstva (kada je nositelj poljoprivrednoga gospodarstva ujedno i njegov upravitelj) koji rade na poljoprivrednom gospodarstvu i bave se ostalim dohodovnim djelatnostima (koje nisu povezane s poljoprivrednim gospodarstvom) kao sekundarnom djelatnošću

Broj članova obitelji koji se bave dohodovnim djelatnostima koje nisu povezane s poljoprivrednim gospodarstvom kao sekundarnom djelatnošću.

MODUL 2. RURALNI RAZVOJ

OPIS VARIJABLI POVEZANIH S RURALNIM RAZVOJEM

Tema: poljoprivredna gospodarstva podržana mjerama za ruralni razvoj

Smatra se da je poljoprivredno gospodarstvo u posljednje tri godine iskoristilo mjere ruralnog razvoja utvrđene u glavi III. poglavlju 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013., u skladu s određenim normama i propisima navedenima u najnovijem zakonodavstvu, neovisno o tome jesu li u referentnom razdoblju izvršena plaćanja, pod uvjetom da je donesena pozitivna odluka o dodjeli takvih mjera (npr. zahtjev je za subvenciju prihvaćen).

MRDV 001

Savjetodavne usluge, upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i usluge pomoći poljoprivrednim gospodarstvima

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 002

Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 003

Ulaganje u fizičku imovinu

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 004

Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

 

 

Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te, u slučaju Hrvatske, i u skladu s člankom 40. iste uredbe.

MRDV 005

Potpora za pokretanje poslovanja za mlade poljoprivrednike

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 19. točkom (a) podtočkom i. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 006

Potpora za pokretanje poslovanja za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 19. točkom (a) podtočkom iii. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 007

Dopunska nacionalna izravna plaćanja za Hrvatsku

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 40. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 008

Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

 

 

Plaćanja povezana s poljoprivredom i okolišem – klima

MRDV 009

Poljoprivreda, okoliš i klima

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 010

Šumarsko-okolišne i klimatske usluge te očuvanje šuma

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 011

Ekološki uzgoj

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 012

Plaćanja povezana s mrežom Natura 2000 i Okvirnom direktivom o vodama

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 013

Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 014

Dobrobit životinja

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MRDV 015

Upravljanje rizicima

Poljoprivredno gospodarstvo iskoristilo je mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

MODUL 3. OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA I GOSPODARENJE STAJSKIM GNOJEM

OPIS VARIJABLI POVEZANIH S OBJEKTIMA ZA ŽIVOTINJE I GOSPODARENJEM STAJSKIM GNOJEM

Tema: objekti za smještaj životinja

Mjesta u objektima za životinje namijenjena za goveda, svinje i perad. Pojam mjesta odnosi se na uobičajeni broj životinja koje se nalaze u objektima za životinje tijekom referentne godine. To znači da se broj životinja na referentni dan mora ispraviti ako uvjeti nisu uobičajeni (prenapučenost objekata, nedovoljna napučenost objekata, pražnjenje sanitarnih čvorova, posebni programi proizvodnje itd.). Treba zabilježiti isključivo objekte za životinje koji su u upotrebi tijekom referentnog razdoblja. Bilježi se i broj privremeno praznih mjesta u objektima za životinje tijekom referentnog razdoblja.

Životinje su definirane u odjeljku III. osnovnih podataka, VARIJABLE POVEZANE SA STOKOM.

 

Detaljna tema: objekti za smještaj goveda

MAHM 001

Muzne krave

Prosječni broj muznih krava u referentnoj godini.

MAHM 002

Muzne krave u stajama s držanjem na vezu (gnojovka)

Broj mjesta za muzne krave u stajama s držanjem na vezu sa sustavom za upravljanje gnojovkom.

MAHM 003

Muzne krave u stajama s držanjem na vezu (kruti stajski gnoj)

Broj mjesta za muzne krave u stajama s držanjem na vezu sa sustavom za upravljanje krutim stajskim gnojem.

MAHM 004

Muzne krave u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima (gnojovka)

Broj mjesta za muzne krave u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima sa sustavom za upravljanje gnojovkom.

MAHM 005

Muzne krave u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima (kruti stajski gnoj)

Broj mjesta za muzne krave u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima sa sustavom za upravljanje krutim stajskim gnojem.

MAHM 006

Muzne krave u drugim vrstama objekata (gnojovka)

Broj mjesta za muzne krave u drugim vrstama objekata koje nisu drugdje razvrstane, sa sustavom za upravljanje gnojovkom.

MAHM 007

Muzne krave u drugim vrstama objekata (kruti stajski gnoj)

Broj mjesta za muzne krave u drugim vrstama objekata koje nisu drugdje razvrstane, sa sustavom za upravljanje krutim stajskim gnojem.

MAHM 008

Muzne krave koje se uvijek drže na otvorenom

Broj mjesta za muzne krave koje se uvijek drže na otvorenom.

MAHM 009

Muzne krave koje se djelomično drže na otvorenom (ispaša)

Mjeseci koje muzne krave provode na otvorenom u ispaši.

MAHM 010

Muzne krave s pristupom površinama za kretanje

Dostupnost površina za kretanje muznih krava.

MAHM 011

Ostala goveda

Prosječni broj ostalih goveda u referentnoj godini.

MAHM 012

Ostala goveda u stajama s držanjem na vezu (gnojovka)

Broj mjesta za ostala goveda u stajama s držanjem na vezu sa sustavom za upravljanje gnojovkom.

MAHM 013

Ostala goveda u stajama s držanjem na vezu (kruti stajski gnoj)

Broj mjesta za ostala goveda u stajama s držanjem na vezu sa sustavom za upravljanje krutim stajskim gnojem.

MAHM 014

Ostala goveda u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima (gnojovka)

Broj mjesta za ostala goveda u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima sa sustavom za upravljanje gnojovkom.

MAHM 015

Ostala goveda u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima (kruti stajski gnoj)

Broj mjesta za ostala goveda u stajama sa slobodnim držanjem/stajama s odjeljcima sa sustavom za upravljanje krutim stajskim gnojem.

MAHM 016

Ostala goveda u drugim vrstama objekata (gnojovka)

Broj mjesta za ostala goveda u drugim vrstama objekata koja nisu drugdje razvrstana, sa sustavom za upravljanje gnojovkom.

MAHM 017

Ostala goveda u drugim vrstama objekata (kruti stajski gnoj)

Broj mjesta za ostala goveda u drugim vrstama objekata koja nisu drugdje razvrstana, sa sustavom za upravljanje krutim stajskim gnojem.

MAHM 018

Ostala goveda koja se uvijek drže na otvorenom

Broj mjesta za ostala goveda koja se uvijek drže na otvorenom.

MAHM 019

Ostala goveda koja se djelomično drže na otvorenom (ispaša)

Mjeseci koje ostala goveda provode na otvorenom u ispaši.

MAHM 020

Ostala goveda s pristupom površinama za kretanje

Dostupnost površina za kretanje za ostala goveda.

 

Detaljna tema: objekti za smještaj svinja

MAHM 021

Rasplodne krmače

Prosječni broj rasplodnih krmača u referentnoj godini.

MAHM 022

Rasplodne krmače u objektima s potpuno rešetkastim podom

Broj mjesta za rasplodne krmače u objektima s potpuno rešetkastim podom.

MAHM 023

Rasplodne krmače u objektima s djelomično rešetkastim podom

Broj mjesta za rasplodne krmače u objektima s djelomično rešetkastim podom.

MAHM 024

Rasplodne krmače u objektima s punim podom (osim objekata s dubokom steljom)

Broj mjesta za rasplodne krmače u objektima s punim podom, osim objekata s dubokom steljom.

MAHM 025

Rasplodne krmače u objektima čiju cijelu površinu čini duboka stelja

Broj mjesta za rasplodne krmače u objektima s dubokom steljom.

MAHM 026

Rasplodne krmače u drugim vrstama objekata

Broj mjesta za rasplodne krmače u drugim vrstama objekata.

MAHM 027

Rasplodne krmače koje se drže na otvorenom (slobodni uzgoj)

Broj mjesta za rasplodne krmače u sustavima slobodnog uzgoja.

MAHM 028

Rasplodne krmače koje se drže na otvorenom (slobodni uzgoj)

Mjeseci koje rasplodne krmače provode na otvorenom u ispaši, u sustavima slobodnog uzgoja.

MAHM 029

Ostale svinje

Prosječni broj ostalih svinja u referentnoj godini.

MAHM 030

Ostale svinje u objektima s potpuno rešetkastim podom

Broj mjesta za ostale svinje u objektima s potpuno rešetkastim podom.

MAHM 031

Ostale svinje u objektima s djelomično rešetkastim podom

Broj mjesta za ostale svinje u objektima s djelomično rešetkastim podom.

MAHM 032

Ostale svinje u objektima s punim podom (osim objekata s dubokom steljom)

Broj mjesta za ostale svinje u objektima s punim podom, osim objekata s dubokom steljom.

MAHM 033

Ostale svinje u objektima čiju cijelu površinu čini duboka stelja

Broj mjesta za ostale svinje u objektima s dubokom steljom.

MAHM 034

Ostale svinje u drugim vrstama objekata

Broj mjesta za ostale svinje u drugim vrstama objekata.

MAHM 035

Ostale svinje koje se drže na otvorenom (slobodni uzgoj)

Broj mjesta za ostale svinje koje se drže na otvorenom, u sustavima slobodnog uzgoja.

MAHM 036

Ostale svinje s pristupom površinama za kretanje

Dostupnost površina za kretanje za ostale svinje (osim u sustavima slobodnog uzgoja).

 

Detaljna tema: objekti za kokoši nesilice

MAHM 037

Kokoši nesilice

Prosječni broj kokoši nesilica u referentnoj godini.

MAHM 038

Kokoši nesilice u objektima s dubokom steljom

Broj mjesta za kokoši nesilice u objektima s dubokom steljom.

MAHM 039

Kokoši nesilice u avijarijima (bez stelje)

Broj mjesta za kokoši nesilice u avijarijima.

MAHM 040

Kokoši nesilice u kavezima s trakama za stajski gnoj

Broj mjesta za kokoši nesilice u kavezima s trakama za stajski gnoj.

MAHM 041

Kokoši nesilice u kavezima s dubokim jamama

Broj mjesta za kokoši nesilice u kavezima s dubokim jamama.

MAHM 042

Kokoši nesilice u kavezima s izdignutim objektom

Broj mjesta za kokoši nesilice u kavezima s izdignutim objektom.

MAHM 043

Kokoši nesilice u drugim vrstama objekata

Broj mjesta za kokoši nesilice u drugim vrstama objekata.

MAHM 044

Kokoši nesilice koje se drže na otvorenom (slobodni uzgoj)

Broj mjesta za kokoši nesilice u sustavima slobodnog uzgoja.

Tema: uporaba hranjiva i stajskoga gnoja na poljoprivrednom gospodarstvu

 

Detaljna tema: korištena poljoprivredna površina tretirana gnojivima

MAHM 045

Ukupna korištena poljoprivredna površina tretirana mineralnim gnojivima

Hektari korištene poljoprivredne površine koja je tretirana mineralnim gnojivima.

MAHM 046

Ukupna korištena poljoprivredna površina tretirana stajskim gnojem

Hektari korištene poljoprivredne površine koja je tretirana stajskim gnojem.

 

Detaljna tema: stajski gnoj koji se izvozi s poljoprivrednoga gospodarstva ili na njega uvozi

Neto količina stajskoga gnoja koja je izvezena s poljoprivrednoga gospodarstva ili uvezena na njega.

 

 

Neto izvoz stajskoga gnoja s poljoprivrednoga gospodarstva

Neto količina stajskoga gnoja koja je odvezena s poljoprivrednoga gospodarstva ili dovezena na njega.

MAHM 047

Neto izvoz gnojovke/tekućeg stajskoga gnoja s poljoprivrednoga gospodarstva

Kubni metri gnojovke/tekućeg stajskoga gnoja koji su uvezeni na poljoprivredno gospodarstvo ili izvezeni s njega radi izravne primjene kao gnojivo ili namijenjeni za industrijsku obradu neovisno o tome prodaju li se, kupuju ili besplatno razmjenjuju. Obuhvaćeni su gnojovka/tekući stajski gnoj koji su se upotrebljavali za proizvodnju energije i koji će se u kasnijoj fazi ponovno upotrebljavati u poljoprivredi.

MAHM 048

Neto izvoz krutog stajskoga gnoja s poljoprivrednoga gospodarstva

Kubni metri krutog stajskoga gnoja koji je uvezen na poljoprivredno gospodarstvo ili izvezen s njega radi izravne primjene kao gnojivo ili namijenjen za industrijsku obradu neovisno o tome prodaje li se, kupuje ili besplatno razmjenjuje. Obuhvaćen je kruti stajski gnoj koji se upotrebljavao za proizvodnju energije i koji će se u kasnijoj fazi ponovno upotrebljavati u poljoprivredi.

 

Detaljna tema: organska gnojiva i gnojiva proizvedena iz otpada, osim stajskoga gnoja

MAHM 049

Organska gnojiva i gnojiva proizvedena iz otpada, osim stajskoga gnoja, koja se upotrebljavaju na poljoprivrednom gospodarstvu

Tone organskoga gnojiva i gnojiva proizvedenog iz otpada, osim stajskoga gnoja, koja se upotrebljavaju u poljoprivredi na poljoprivrednom gospodarstvu.

Tema: tehnike primjene stajskoga gnoja

Tehnike primjene stajskoga gnoja

 

Detaljna tema: vrijeme unošenja u tlo prema vrsti rasprostiranja

 

 

Rasipanje

Gnoj se rasprostire po cijeloj površini zemljišta ili usjeva bez primjene tehnika prskanja u trake ili ubrizgavanja.

MAHM 050

Unošenje u tlo u roku od četiri sata

Postotna skupina ukupne količine primijenjenoga gnoja koji se mehanički unese u tlo u roku od četiri sata nakon rasipanja.

MAHM 051

Unošenje u tlo nakon četiri sata

Postotna skupina ukupne količine primijenjenoga gnoja koji se mehanički unese u tlo u roku od 4 do 24 sata nakon primjene.

MAHM 052

Bez unošenja u tlo

Postotna skupina ukupne količine primijenjenoga gnoja ako gnoj nije unesen u tlo ili ako nije unesen u tlo u roku od 24 sata nakon rasipanja.

 

 

Prskanje u trake

Tekući gnoj ili gnojovka nanose se na površinu u paralelnim trakama, pri čemu između traka nema gnoja, s pomoću naprave (priključak za prskanje u trake) pričvršćene na stražnji dio cisterne ili traktora za ispust tekućega gnoja ili gnojovke na razini tla.

MAHM 053

Priključak s crijevima za neposredni unos tekućega gnoja

Postotna skupina tekućeg stajskoga gnoja ili gnojovke koji se nanose s pomoću priključka s crijevima za neposredni unos tekućega gnoja.

MAHM 054

Priključak s crijevima s nastavkom za neposredni unos tekućega gnoja ispod sklopa usjeva

Postotna skupina tekućeg stajskoga gnoja ili gnojovke koji se nanose s pomoću priključka s crijevima s nastavkom za neposredni unos tekućega gnoja ispod sklopa usjeva.

 

 

Ubrizgavanje

Tekući stajski gnoj ili gnojovka nanose se tako da se postave u proreze u tlu različitih dubina ovisno o vrsti brizgaljke.

MAHM 055

Plitki/otvoreni prorez

Postotna skupina tekućeg stajskoga gnoja ili gnojovke koji se nanose u plitke proreze (obično dubine oko 50 mm), bez obzira na to ostave li se prorezi nakon nanošenja otvorenima ili se zatvore.

MAHM 056

Duboki/zatvoreni prorez

Postotna skupina tekućeg stajskoga gnoja ili gnojovke koji se nanose u duboke proreze (obično dubine oko 150 mm) koji se nakon nanošenja zatvore.

Tema: objekti za stajski gnoj

 

Detaljna tema: objekti za pohranu stajskoga gnoja i kapacitet

Objekti namijenjeni za pohranu stajskoga gnoja

Kapacitet objekata za pohranu stajskoga gnoja definira se kao broj mjeseci tijekom kojih se u objektima za pohranu može držati stajski gnoj proizveden na poljoprivrednom gospodarstvu bez opasnosti od otjecanja i bez povremenog pražnjenja.

MAHM 057

Pohrana krutog stajskoga gnoja u obliku hrpa

Postotak stajskoga gnoja koji se pohranjuje u neograđenim hrpama ili na otvorenom ograđenom području, obično na razdoblje od nekoliko mjeseci.

MAHM 058

Stajski gnoj pohranjen u obliku hrpa komposta

Postotak stajskoga gnoja koji se pohranjuje u ograđenim hrpama komposta koje se prozračuju i/ili miješaju.

MAHM 059

Stajski gnoj pohranjen u jamama ispod životinja u zatvorenim objektima

Postotak stajskoga gnoja koji se pohranjuje uz dodavanje male količine vode ili bez vode, uglavnom ispod rešetkastog poda u zatvorenom objektu za držanje životinja, obično na razdoblja kraća od jedne godine.

MAHM 060

Stajski gnoj pohranjen u sustavima s dubokom steljom

Postotak stajskoga gnoja koji se nakuplja tijekom proizvodnog ciklusa koji se može produljiti na 6 ili 12 mjeseci.

MAHM 061

Objekt za pohranu tekućega stajskoga gnoja/gnojovke bez pokrova

Postotak stajskoga gnoja koji se pohranjuje u spremnike bez pokrova ili bazene, obično na razdoblje kraće od jedne godine.

MAHM 062

Objekt za pohranu tekućeg stajskoga gnoja/gnojovke s propusnim pokrovom

Postotak stajskoga gnoja koji se pohranjuje u spremnike ili bazene, obično na razdoblje od jedne godine, i koji je pokriven propusnim pokrovom (npr. glinom, slamom ili prirodnom korom).

MAHM 063

Objekt za pohranu tekućeg stajskoga gnoja/gnojovke s nepropusnim pokrovom

Postotak stajskoga gnoja koji se pohranjuje u spremnike ili bazene, obično na razdoblje kraće od jedne godine, i koji je pokriven nepropusnim pokrovom (npr. polietilenom visoke gustoće ili pokrovima pod negativnim pritiskom).

MAHM 064

Stajski gnoj pohranjen u drugim objektima (n. d. r.)

Postotak stajskoga gnoja (bez obzira na to je li riječ o krutom ili tekućem stajskom gnoju ili gnojovki) koji se pohranjuje u drugim objektima koji nisu drugdje razvrstani.

MAHM 065

Dnevna količina stajskoga gnoja

Postotak stajskoga gnoja koji se redovito uklanja iz zatvorenog objekta i nanosi na kultivirano tlo ili pašnjak u razdoblju od 24 sata nakon izlučivanja.

MAHM 066

Stajski gnoj pohranjen u obliku hrpa komposta

Broj mjeseci tijekom kojih se kruti stajski gnoj može pohranjivati u ograničenim hrpama komposta.

MAHM 067

Pohrana stajskoga gnoja u jamama ispod životinja u zatvorenim objektima

Broj mjeseci tijekom kojih se stajski gnoj može pohranjivati u jamama za gnojovku.

MAHM 068

Pohrana stajskoga gnoja u sustavima s dubokom steljom

Broj mjeseci tijekom kojih se stajski gnoj može pohranjivati u sustavima s dubokom steljom.

MAHM 069

Pohrana tekućeg stajskoga gnoja/gnojovke

Broj mjeseci tijekom kojih se stajski gnoj može pohranjivati u objektima za pohranu tekućeg stajskoga gnoja/gnojovke bez obzira na pokrov.

MAHM 070

Stajski gnoj pohranjen u drugim objektima (n. d. r.)

Broj mjeseci tijekom kojih se stajski gnoj (bez obzira na to je li riječ o krutom ili tekućem stajskom gnoju ili gnojovki) može pohranjivati u drugim objektima koji nisu drugdje razvrstani.


ODLUKE

30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/50


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1875

od 26. studenoga 2018.

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u okviru Odbora tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu određenih izmjena Jedinstvenih tehničkih propisa – opće odredbe – podsustavi (UTP GEN-B) i Jedinstvenih tehničkih propisa – telematske aplikacije za teretni promet (UTP TAF)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Unija je pristupila Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999. („Konvencija COTIF”), Odlukom Vijeća 2013/103/EU (1).

(2)

Sve države članice, uz iznimku Cipra i Malte, ugovorne su stranke Konvencije COTIF i primjenjuju Konvenciju COTIF.

(3)

Na temelju članka 8. Konvencije COTIF osnovan je Odbor tehničkih stručnjaka („CTE”) Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz. U skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (b) Konvencije COTIF i člancima 6. i 8.a Dodatka F (APTU) Konvenciji COTIF, CTE je nadležan za donošenje odluka o donošenju Jedinstvenih tehničkih propisa („UTP-ovi”) ili odredbe o izmjeni pojedinog UTP-a na temelju Dodatka F (APTU) i Dodatka G (ATMF) Konvenciji COTIF.

(4)

Nakon 11. sjednice održane 12. i 13. lipnja 2018. CTE je odlučio pisanim postupkom donijeti izmjene točaka 2.1., 2.2. i 2.3. UTP-a GEN-B kako bi se u definiciju građevinskih podsustava uključili željezničko-cestovni prijelazi i druge građevinske konstrukcije, poput mostova, kako je navedeno u privitku ovoj Odluci.

(5)

Cilj je tih izmjena uskladiti definiciju podsustava u UTP-u GEN-B s Unijinom definicijom podsustava navedenom u Prilogu II. Direktivi (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uvođenjem željezničko-cestovnih prijelaza i drugih građevinskih konstrukcija, poput mostova, u definiciju građevinskih podsustava.

(6)

Predložene izmjene u skladu su s pravom i strateškim ciljevima Unije jer doprinose usklađivanju zakonodavstva OTIF-a s odgovarajućim pravom Unije te bi ih stoga Unija trebala podržati.

(7)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru CTE-a jer će izmjene točaka 2.1., 2.2. i 2.3. UTP-a GEN-B na temelju Dodatka F (APTU) Konvenciji COTIF biti obvezujuće za Uniju. Osim toga, primjereno je podržati sva usklađivanja UTP-a TAF s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost u Uniji (TSI za TAF),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora tehničkih stručnjaka Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu od 9. svibnja 1980. u pogledu izmjena točaka 2.1., 2.2. i 2.3. Jedinstvenih tehničkih propisa - opće odredbe - podsustavi (UTP GEN-B) i Jedinstvenih tehničkih propisa - telematske aplikacije za teretni promet (UTP TAF) navedeno je u privitku ovoj Odluci.

Članak 2.

Odluke CTE-a nakon donošenja objavljuju se u Službenom listu Europske unije, uz navođenje datuma njihova stupanja na snagu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Odluka Vijeća 2013/103/EU od 16. lipnja 2011. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999. (SL L 51, 23.2.2013., str. 1.).

(2)  Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 138, 26.5.2016., str. 44.).


PRIVITAK

Predložene izmjene Odbora tehničkih stručnjaka OTIF-a za donošenje pisanim postupkom

1.

Glasanje za izmjene točaka 2.1, 2.2 i 2.3 Jedinstvenih tehničkih propisa GEN B u skladu s radnim dokumentom Odbora tehničkih stručnjaka (CTE) TECH-18010-CTE11-5 koje je predložio taj odbor i koje su navedene u nastavku:

„2.1   Građevinski podsustav

COTIF uključuje građevinski podsustav […] u mjeri u kojoj se odnosi na sučelja s vozilima. […]

2.2   Elektroenergetski podsustav

COTIF uključuje elektroenergetski sustav samo u mjeri u kojoj se odnosi na sučelja s vozilima. Stoga elektroenergetski podsustav uključuje samo nadzemne vodove (kontaktnu mrežu) i kvalitetu isporučene energije.

2.3   Pružni prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav

COTIF uključuje pružni prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav […] u mjeri u kojoj se odnosi na sučelja s vozilima.”

2.

Glasanje za izmjene Jedinstvenih tehničkih propisa TAF koje je predložio Odbor tehničkih stručnjaka, što uključuje ažuriranje popisa tehničkih dokumenata u Jedinstvenim tehničkim propisima TAF u skladu s odgovarajućim novim obnovljenim popisom (Dodatak I.) TSI-ja za TAF.

30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/53


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1876

оd 29. studenoga 2018.

o odobrenju tehnologije koja se upotrebljava u 12-voltnim učinkovitim alternatorima za upotrebu u lakim gospodarskim vozilima s konvencionalnim motorima s unutarnjim izgaranjem kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz lakih gospodarskih vozila u skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila (1), a posebno njezin članak 12. stavak 4.,

budući da:

(1)

Dobavljač Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), kojega u Uniji zastupa MELCO Electric Automotive Europe B.V., podnio je 22. prosinca 2017. zahtjev da se alternator MELCO GXi za vozila kategorije N1 odobri kao ekoinovacija. Zahtjev je ocijenjen u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 510/2011 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 427/2014 (2).

(2)

Informacijama dostavljenima u zahtjevu dokazuje se da su ispunjeni uvjeti i kriteriji iz članka 12. Uredbe (EU) br. 510/2011 te članaka 2. i 4. Provedbene uredbe (EU) br. 427/2014. Stoga bi alternator MELCO GXi za primjenu u vozilima kategorije N1 trebalo odobriti kao ekoinovaciju.

(3)

Provedbenim odlukama 2013/341/EU (3), 2014/465/EU (4), (EU) 2015/158 (5), (EU) 2015/295 (6), (EU) 2015/2280 (7) i (EU) 2016/588 (8) Komisija je odobrila šest zahtjeva u pogledu tehnologija kojima se poboljšava učinkovitost alternatora za vozila kategorije M1. Na temelju iskustva stečenog ocjenjivanjem tih zahtjeva te iz informacija navedenih u zahtjevu dobavljača MELCO Electric Automotive Europe B.V. na temelju kojih se donosi ova Odluka, nedvojbeno je i na zadovoljavajući način dokazano da alternator MELCO GXi za vozila kategorije N1 kao 12-voltni (12 V) alternator s minimalnom učinkovitošću od 73,4 % do 74,2 %, ovisno o pogonskom sklopu, ispunjava kriterije iz članka 12. Uredbe (EU) br. 510/2011 i Provedbene uredbe (EU) br. 427/2014 te postiže smanjenje emisija CO2 od barem 1 g CO2/km u odnosu na osnovni alternator s učinkovitošću od 67 %.

(4)

Stoga je primjereno omogućiti proizvođačima da homologacijskom tijelu u smislu Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) podnesu zahtjev za certifikaciju ušteda CO2 ostvarenih u vozilima s 12-voltnim učinkovitim alternatorima koji ispunjavaju te uvjete. Kako bi se osiguralo da se certificiraju samo uštede CO2 za vozila opremljena alternatorima koji ispunjavaju te uvjete, od proizvođača se treba tražiti da homologacijskom tijelu zajedno sa zahtjevom za certifikaciju dostave izvješće o provjeri koje je izradilo neovisno tijelo za provjeru i kojim se potvrđuje sukladnost.

(5)

Ako homologacijsko tijelo utvrdi da 12-voltni alternator ne ispunjava uvjete utvrđene u ovoj Odluci, zahtjev za certifikaciju ušteda trebalo bi odbiti.

(6)

Primjereno je odobriti ispitnu metodologiju za utvrđivanje ušteda CO2 ostvarenih 12-voltnim učinkovitim alternatorima.

(7)

Kako bi se utvrdile uštede CO2 za vozila opremljena 12-voltnim učinkovitim alternatorom, nužno je definirati osnovnu tehnologiju koja bi trebala poslužiti kao mjerilo za učinkovitost alternatora. Na temelju stečenog iskustva primjereno je 12-voltni alternator s učinkovitošću od 67 % smatrati odgovarajućom osnovnom tehnologijom.

(8)

Ušteda CO2 ostvarena u vozilima opremljenima 12-voltnim učinkovitim alternatorom može se djelomično dokazati ispitivanjem iz Priloga XII. Uredbi Komisije (EZ) br. 692/2008 (10). Stoga je nužno to djelomično obuhvaćanje uzeti u obzir u ispitnoj metodologiji za uštede CO2 ostvarene u vozilima opremljenima 12-voltnim učinkovitim alternatorom.

(9)

Kako bi se 12-voltni učinkoviti alternatori što više primjenjivali u novim vozilima, proizvođač bi trebao imati i mogućnost da jednim zahtjevom za certifikaciju zatraži certifikaciju ušteda CO2 za vozila u koja je ugrađeno nekoliko 12-voltnih učinkovitih alternatora. Međutim, ako se upotrijebi ta mogućnost, trebalo bi se pobrinuti da se primijeni mehanizam kojim će se potaknuti primjena samo najučinkovitijih alternatora.

(10)

Za potrebe utvrđivanja opće oznake ekoinovacije koja će se upotrebljavati u odgovarajućim homologacijskim dokumentima u skladu s prilozima I., VIII. i IX. Direktivi 2007/46/EZ trebalo bi utvrditi pojedinačnu oznaku koja će se upotrebljavati za ovu inovativnu tehnologiju,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrenje

Tehnologija koja se upotrebljava u alternatoru MELCO GXi za vozila kategorije N1 odobrava se kao inovativna tehnologija u smislu članka 12. Uredbe (EU) br. 510/2011.

Članak 2.

Zahtjev za certifikaciju ušteda CO2

1.   Proizvođač može zatražiti certifikaciju ušteda CO2 ostvarenih jednim ili više 12-voltnih (V) učinkovitih alternatora namijenjenih za uporabu u vozilima kategorije N1 pod uvjetom da se svaki alternator upotrebljava isključivo za punjenje akumulatora vozila i za napajanje električnog sustava vozila dok motor s unutarnjim sagorijevanjem radi te da ispunjava bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)

ako masa učinkovitog 12-voltnog alternatora nije veća od mase osnovnog alternatora od 7 kg, učinkovitost alternatora utvrđena u skladu s Prilogom mora biti najmanje:

i.

73,8 % za vozila na benzin;

ii.

73,4 % za vozila na benzin s turbopuhalom;

iii.

74,2 % za vozila na dizel;

(b)

ako je masa učinkovitog 12-voltnog alternatora veća od mase osnovnog alternatora od 7 kg, vozilo opremljeno tim alternatorom mora prijeći minimalni prag smanjenja od 1 g CO2/km iz članka 9. stavka 1. točke (a) Provedbene uredbe (EU) br. 427/2014. To smanjenje utvrđuje se uzimajući u obzir dodatnu masu prema formuli 10 iz Priloga ovoj Odluci. Dodatnu masu mora se provjeriti i potvrditi u izvješću o provjeri koje se homologacijskom tijelu mora dostaviti zajedno sa zahtjevom za certifikacije.

2.   Uz zahtjev za certifikaciju ušteda ostvarenih učinkovitim alternatorima dostavlja se neovisno izvješće o provjeri kojim se potvrđuje da su alternatori sukladni s uvjetima iz stavka 1. te se provjerava i potvrđuje masa alternatora.

3.   Homologacijsko tijelo mora odbiti zahtjev za certifikaciju ako utvrdi da alternatori nisu sukladni s uvjetima iz stavka 1.

Članak 3.

Certifikacija ušteda CO2

1.   Smanjenje emisija CO2 zbog upotrebe učinkovitog alternatora iz članka 2. stavka 1. utvrđuje se primjenom metodologije iz Priloga.

2.   Ako proizvođač podnese zahtjev za certifikaciju ušteda CO2 za jednu izvedbu vozila u koju je ugrađeno više od jednog učinkovitog alternatora iz članka 2. stavka 1., homologacijsko tijelo mora utvrditi kojim se od ispitanih alternatora postižu najmanje uštede CO2 i zabilježiti tu najnižu vrijednost u odgovarajuću homologacijsku dokumentaciju. Ta se vrijednost navodi u potvrdi o sukladnosti u skladu s člankom 11. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 427/2014.

Članak 4.

Oznaka ekoinovacije

Oznaka ekoinovacije br. 24 unosi se u homologacijsku dokumentaciju uz svako upućivanje na ovu Odluku u skladu s člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 427/2014.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 145, 31.5.2011., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 427/2014 od 25. travnja 2014. o uspostavljanju postupka za odobravanje i certifikaciju inovativnih tehnologija za smanjenje emisija CO2 iz lakih gospodarskih vozila u skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 125, 26.4.2014., str. 57.).

(3)  Provedbena odluka Komisije 2013/341/EU od 27. lipnja 2013. o odobrenju alternatora Valeo Efficient Generation Alternator kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 179, 29.6.2013., str. 98.).

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/465/EU оd 16. srpnja 2014. o odobrenju učinkovitog alternatora DENSO kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene odluke Komisije 2013/341/EU (SL L 210, 17.7.2014., str. 17.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/158 оd 30. siječnja 2015. o odobrenju dvaju visokoučinkovitih alternatora proizvođača Robert Bosch GmbH kao inovativne tehnologije za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 26, 31.1.2015., str. 31.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/295 оd 24. veljače 2015. o odobrenju učinkovitog alternatora MELCO GXi kao inovativne tehnologije za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 53, 25.2.2015., str. 11.).

(7)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2280 оd 7. prosinca 2015. o odobrenju učinkovitog alternatora DENSO kao inovativne tehnologije za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 322, 8.12.2015., str. 64.).

(8)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/588 оd 14. travnja 2016. o odobrenju tehnologije upotrijebljene u 12-voltnim učinkovitim alternatorima kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 101, 16.4.2016., str. 25.).

(9)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).


PRILOG

METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE UŠTEDA CO2 OSTVARENIH UPOTREBOM UČINKOVITOG 12-VOLTNOG ALTERNATORA U VOZILIMA KATEGORIJE N1 S KONVENCIONALNIM MOTORIMA S UNUTARNJIM IZGARANJEM

1.   Uvod

Kako bi se utvrdila ušteda CO2 koja se može pripisati uporabi učinkovitog alternatora u vozilu kategorije N1, nužno je odrediti sljedeće:

(1)

uvjete ispitivanja;

(2)

ispitnu opremu;

(3)

utvrđenu učinkovitost učinkovitog alternatora i osnovnog alternatora;

(4)

izračun ušteda CO2;

(5)

izračun statističke pogreške.

Simboli, parametri i mjerne jedinice

Simboli na latinici

Formula

uštede CO2 [g CO2/km]

CO2

ugljikov dioksid

CF

faktor konverzije (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l], kako je definiran u tablici 3.

h

frekvencija kako je definirana u tablici 1.

I

jakost struje pri kojoj se provodi mjerenje [A]

m

broj mjerenja uzorka

M

zakretni moment [Nm]

n

broj okretaja [min–1] kako je definiran u tablici 1.

P

snaga [W]

Formula

standardna devijacija učinkovitosti ekoinovativnog alternatora [%]

Formula

standardna devijacija prosječne učinkovitosti ekoinovativnog alternatora [%]

Formula

standardna devijacija ukupnih ušteda CO2 [g CO2/km]

U

ispitni napon pri kojem se provodi mjerenje [V]

v

prosječna brzina vožnje u novom europskom voznom ciklusu (NEDC) [km/h]

VPe

potrošnja stvarne energije [l/kWh] kako je definirana u tablici 2.

Formula

osjetljivost izračunate uštede CO2 u odnosu na učinkovitost ekoinovativnog alternatora

Grčki simboli

Δ

razlika

η

učinkovitost osnovnog alternatora [%]

ηEI

učinkovitost učinkovitog alternatora [%]

Formula

prosječna učinkovitost ekoinovativnog alternatora u radnoj točki i [%]

Indeksi

Indeks i odnosi se na radnu točku

Indeks j odnosi se na mjerenje uzorka

EI

ekoinovacija

m

mehanički

TW

stvarni uvjeti

TA

homologacijski uvjeti

B

početna norma

2.   Uvjeti ispitivanja i oprema

Uvjeti ispitivanja moraju ispunjavati zahtjeve iz norme ISO 8854:2012 (1).

Ispitna oprema mora biti u skladu sa specifikacijama iz norme ISO 8854:2012.

3.   Mjerenja i utvrđivanje učinkovitosti

Učinkovitost učinkovitog alternatora utvrđuje se u skladu s normom ISO 8854:2012, uz iznimku elemenata navedenih u ovome stavku.

Mjerenja se provode u različitim radnim točkama i, kako je definirano u tablici 1. Jakost struje alternatora definira se kao pola nazivne struje u svim radnim točkama. Za svaku je brzinu potrebno održavati stalni napon i izlaznu struju alternatora, a napon treba iznositi 14,3 V.

Tablica 1.

Radne točke

Radna točka

i

Vrijeme zadržavanja

[s]

Broj okretaja

ni [min– 1]

Učestalost

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

Učinkovitost se izračunava prema formuli 1.

Formula 1.

Formula

Sva mjerenja učinkovitosti moraju se uzastopno provesti najmanje pet (5) puta. Mora se izračunati prosjek mjerenja na svakoj radnoj točki (Formula).

Učinkovitost ekoinovativnog alternatora (ηEI) izračunava se prema formuli 2.

Formula 2.

Formula

Učinkovitim alternatorom ostvaruje se ušteda mehaničke snage u stvarnim uvjetima (ΔPmRW) i homologacijskim uvjetima (ΔPmTA), kako je definirano u formuli 3.

Formula 3.

Formula

Pri tome se ušteda mehaničke snage u stvarnim uvjetima (ΔPmRW) izračunava prema formuli 4., a ušteda mehaničke snage u homologacijskim uvjetima (ΔPmTA) prema formuli 5.

Formula 4.

Formula

Formula 5.

Formula

pri čemu je:

PRW : potrebna snaga u „stvarnim” uvjetima [W], a iznosi 750 W

PTA : potrebna snaga u homologacijskim uvjetima [W], a iznosi 350 W

ηB : učinkovitost osnovnog alternatora [%], a iznosi 67 %

4.   Izračun ušteda CO2

Uštede CO2 učinkovitog alternatora izračunavaju se prema sljedećoj formuli:

Formula 6.

Formula

pri čemu je:

v: prosječna brzina vožnje u NEDC-u [km/h], koja iznosi 33,58 km/h

VPe : potrošnja stvarne energije iz tablice 2.

Tablica 2.

Potrošnja stvarne energije

Tip motora

Potrošnja stvarne energije (VPe)

[l/kWh]

Benzin

0,264

Benzin, turbopuhalo

0,280

Dizel

0,220

CF: faktor naveden u tablici 3.

Tablica 3.

Faktor konverzije goriva

Vrsta goriva

Faktor konverzije (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

[gCO2/l]

Benzin

2 330

Dizel

2 640

5.   Izračun statističke pogreške

Statističke pogreške u rezultatima ispitne metodologije uzrokovane mjerenjima moraju se kvantificirati. Standardna devijacija za svaku radnu točku izračunava se prema sljedećoj formuli:

Formula 7.

Formula

Standardna devijacija vrijednosti učinkovitosti učinkovitog alternatora (Formula) izračunava se prema formuli 8.:

Formula 8.

Formula

Standardna devijacija učinkovitosti alternatora (Formula) dovodi do pogreške u izračunu ušteda CO2 (Formula). Ta se pogreška izračunava prema formuli 9.:

Formula 9.

Formula

Statistička značajnost

Za svaki se tip, varijantu i izvedbu vozila s učinkovitim alternatorom mora dokazati da pogreška u uštedama CO2 izračunata prema formuli 9. nije veća od razlike između ukupnih ušteda CO2 i praga najmanje uštede propisanog u članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 427/2014 (vidjeti formulu 10.).

Formula 10.

Formula

pri čemu je:

MT: minimalni prag [g CO2/km]

Formula : ukupna ušteda CO2 [g CO2/km]

Formula : standardna devijacija ukupnih ušteda CO2 [g CO2/km]

Formula : korekcijski koeficijent za CO2 zbog pozitivne razlike u masi između učinkovitog alternatora i osnovnog alternatora. Formula izračunava se na temelju tablice 4.

Tablica 4.

Korekcijski koeficijent za CO2 zbog dodatne mase

Benzin (

Formula

) [g CO2/km kg]

0,0277 · Δm

Dizel (

Formula

) [g CO2/km kg]

0,0383 · Δm

U tablici 4. Δm predstavlja dodatnu masu zbog ugradnje učinkovitog alternatora. To je pozitivna razlika u masi između učinkovitog alternatora i mase osnovnog alternatora. Masa osnovnog alternatora iznosi 7 kg. Proizvođač mora tijelu nadležnom za homologaciju dostaviti provjerenu dokumentaciju o ocjeni te dodatne mase.

Izvješće o ispitivanju i ocjenjivanju

Izvješće mora uključivati:

model i masu ispitanih alternatora,

opis ispitne platforme,

rezultate ispitivanja (izmjerene vrijednosti),

izračunate rezultate i odgovarajuće formule.

Učinkoviti alternator za ugradnju u vozila

Homologacijsko tijelo mora potvrditi uštede CO2 na temelju mjerenja učinkovitog alternatora i osnovnog alternatora primjenom ispitne metodologije iz ovog Priloga. Ako su uštede emisija CO2 manje od praga propisanog u članku 9. stavku 1., primjenjuje se članak 11. stavak 2. drugi podstavak Uredbe (EU) br. 427/2014.


(1)  ISO 8854:2012 Cestovna vozila – Alternatori s regulatorima – Metode ispitivanja i opći zahtjevi

Referentni broj ISO 8854:2012, objavljeno 1.6.2012.


POSLOVNICI

Opći sud

30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/61


OBRAZAC ZAHTJEVA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Svaka fizička ili pravna osoba koja, samostalno ili putem odvjetnika, namjerava zatražiti besplatnu pravnu pomoć za podnošenje pravnog sredstva pred Općim sudom ili u okviru postupka u kojem je stranka treba se, prije popunjavanja različitih rubrika obrasca, upoznati sa sljedećim informacijama

1.   Pravni okvir

Odredbe o besplatnoj pravnoj pomoći nalaze se u Poslovniku Općeg suda (članci 146. do 150.) i u Praktičnim pravilima za provedbu Poslovnika Općeg suda (točke 1., 17. do 19., 33., 51., 57., 120., 121. i 198. do 207.) (u daljnjem tekstu: Praktična pravila).

Poslovnik Općeg suda i Praktična pravila dostupni su na internetskoj stranici Suda Europske unije (http://curia.europa.eu), u rubrici Opći sud/Postupak.

2.   Pravila o zastupanju pred Općim sudom

Za podnošenje pravnog sredstva pred Općim sudom svaku fizičku ili pravnu osobu mora zastupati odvjetnik ovlašten za zastupanje pred sudovima države članice ili druge države koja je stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (članak 51. Poslovnika). To je pravilo odraz načela prema kojem stranku koja podnosi pravno sredstvo obvezno mora zastupati odvjetnik.

Ako ta osoba zbog svojeg imovinskog stanja nije u mogućnosti, u potpunosti ili djelomično, snositi troškove postupka, Poslovnik predviđa da ima pravo na besplatnu pravnu pomoć (članak 146. stavak 1. Poslovnika). Za razliku od pravnog sredstva koje mora podnijeti odvjetnik koji zastupa stranku koja podnosi pravno sredstvo, zahtjev za besplatnu pravnu pomoć može se podnijeti samostalno ili putem odvjetnika.

3.   Nadležnost Općeg suda i pretpostavke dopuštenosti

Opći sud ne može prihvatiti zahtjev za besplatnu pravnu pomoć ako je očito nenadležan za odlučivanje o pravnom sredstvu za koje se zahtijeva pomoć (članak 146. stavak 2. Poslovnika).

U skladu s Ugovorima i Protokolom o Statutu suda Europske unije, Opći sud je nadležan za odlučivanje o:

izravnim tužbama pojedinaca i država članica (1) kojima se traži poništenje akata institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, utvrđenje njihova nezakonitog propusta djelovanja ili naknada pretrpljene štete te o tužbama koje se temelje na arbitražnoj klauzuli;

tužbama kojima se traži poništenje odluka žalbenih vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) kao i odluka Ureda Zajednice za biljne sorte (CPVO).

Iz toga proizlazi da će se zahtjev za besplatnu pravnu pomoć odbiti zbog nenadležnosti Općeg suda za odlučivanje o pravnom sredstvu ako je taj zahtjev podnesen s ciljem:

osporavanja zakonitosti akta koji su donijela nacionalna tijela (bilo upravna ili sudbena);

pobijanja odluke koju je donijela međunarodna institucija koja ne čini dio institucionalnog sustava Europske unije (na primjer Europski sud za ljudska prava).

Besplatna pravna pomoć ne može se odobriti ni ako je pravno sredstvo za koje se ta pomoć traži očito nedopušteno ili očito pravno neosnovano (članak 146. stavak 2. Poslovnika).

Iz toga proizlazi da će se odbiti i zahtjev za besplatnu pravnu pomoć podnesen prije pravnog sredstva na koje se odnosi, ali nakon isteka roka za podnošenje predmetnog pravnog sredstva, s obzirom na to da će i pravno sredstvo koje se namjerava podnijeti biti odbačeno kao nedopušteno zbog nepravodobnosti.

4.   Obrazac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć

Obrazac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć, objavljen u Službenom listu Europske unije, dostupan je na internetskoj stranici Suda Europske unije, u rubrici Opći sud/Postupak.

Korištenje tog obrasca obvezno je za zahtijevanje besplatne pravne pomoći, kako prije podnošenja pravnog sredstva tako i u okviru postupka u tijeku. Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć podnesen bez obrasca neće se uzeti u obzir (članak 147. Poslovnika i točka 198. Praktičnih pravila).

Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć podnesen nakon što je Opći sud donio odluku o pravnom sredstvu na koje se taj zahtjev odnosi neće se uzeti u obzir.

5.   Sadržaj zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć i dokazna dokumentacija

Obrazac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć Općem sudu omogućuje raspolaganje, u skladu s člankom 147. stavcima 3. i 4. Poslovnika, podacima potrebnima za pravilno odlučivanje o zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć. Riječ je o:

podacima koji se odnose na imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i

u slučaju da pravno sredstvo još nije podneseno, podacima o predmetu tog pravnog sredstva, činjeničnom stanju i relevantnoj argumentaciji (točka 201. Praktičnih pravila).

(a)   Imovinsko stanje podnositelja zahtjeva

Zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć moraju biti priložene sve informacije i potvrde iz kojih je moguće utvrditi imovinsko stanje podnositelja zahtjeva, poput potvrde nadležnog nacionalnog tijela o imovinskom stanju (članak 147. stavak 3. Poslovnika).

Financijske mogućnosti podnositelja zahtjeva procjenjuju se na temelju elemenata koji dokazuju njegovo loše imovinsko stanje:

kad je riječ o fizičkoj osobi, nije dovoljno Općem sudu pružiti podatke o njezinim prihodima, već je potrebno podnijeti i, primjerice, porezne prijave, obračune plaće, potvrde tijela nadležnih za prava u slučaju nezaposlenosti i socijalnu pomoć, potvrde banaka, izvode iz bankovnih računa kao i podatke na temelju kojih je moguće procijeniti njezinu imovinu (vrijednost pokretnina i nekretnina);

kad je riječ o pravnoj osobi, nije dovoljno pozvati se na nemogućnost snošenja troškova, već treba pružiti podatke o njezinom pravnom obliku, o tome obavlja li djelatnost s ciljem stjecanja dobiti ili ne, o financijskim mogućnostima člana/članova društva ili dioničara i, primjerice, računovodstvene bilance ili bilo koji drugi dokument kojim se dokazuje njezino računovodstveno stanje te dokaz u prilog tvrdnji o stečaju, restrukturiranju u stečaju, obustavi plaćanja ili likvidaciji.

Službene izjave koje je sastavio i potpisao sam podnositelj zahtjeva nisu dovoljan dokaz lošeg imovinskog stanja.

Podaci navedeni u obrascu koji se odnose na imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i dokazna dokumentacija kojom se oni potkrjepljuju moraju dati potpunu sliku imovinskog stanja podnositelja zahtjeva.

Zahtjev koji ne dokazuje u dostatnoj mjeri nemogućnost podnositelja zahtjeva da snosi troškove postupka bit će odbijen.

(b)   Predmet pravnog sredstva koje se namjerava podnijeti

Ako je zahtjev za besplatnu pravnu pomoć podnesen prije podnošenja pravnog sredstva na koje se odnosi, podnositelj zahtjeva mora sažeto iznijeti predmet tog pravnog sredstva, činjenično stanje i argumente koje namjerava iznijeti u prilog osnovanosti svojeg pravnog sredstva. U tu svrhu predviđena je posebna rubrika u obrascu zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć.

Potrebno je priložiti presliku svakog dokaznog dokumenta relevantnog za ocjenu dopuštenosti i osnovanosti pravnog sredstva koje se namjerava podnijeti. To može biti, primjerice, razmjena dopisa s osobom protiv koje se pravno sredstvo namjerava podnijeti ili, u slučaju tužbe za poništenje, odluka čija se zakonitost osporava.

Uredno ispunjen obrazac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć i dokazna dokumentacija moraju biti sami po sebi razumljivi.

(c)   Dodaci

Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć ne može se dopuniti kasnijim podnošenjem dodataka. Takvi će se dodaci odbiti ako Opći sud nije zatražio njihovo podnošenje, Slijedom navedenoga, ključno je u obrascu navesti sve potrebne podatke i priložiti preslike svih dokumenata kojima se potkrjepljuju predmetni podaci.

U iznimnim slučajevima, dokazni elementi kojima se želi dokazati loše imovinsko stanje podnositelja zahtjeva mogu se ipak prihvatiti i kasnije, ako je njihovo zakašnjelo podnošenje odgovarajuće obrazloženo (točka 205. Praktičnih pravila).

6.   Podnošenje zahtjeva

(a)   Od strane podnositelja zahtjeva samostalno

Podnositelj zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć kojeg ne zastupa odvjetnik mora poslati ili predati papirnatu verziju uredno ispunjenog i potpisanog obrasca kao i u njemu navedenu dokaznu dokumentaciju tajništvu Općeg suda na sljedeću adresu:

Greffe du Tribunal de l'Union européenne

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Obrazac mora vlastoručno potpisati podnositelj zahtjeva (članak 147. stavak 6. Poslovnika i točka 199. Praktičnih pravila). Ako obrazac nema vlastoručni potpis, po njemu se neće postupati.

(b)   Od strane odvjetnika podnositelja zahtjeva

Kad podnositelja zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć prilikom podnošenja obrasca zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć zastupa odvjetnik, odvjetnik obrazac mora podnijeti putem aplikacije e-Curia, uz poštovanje zahtjeva iz „Uvjeta korištenja aplikacijom e-Curia” (točka 200. Praktičnih pravila).

7.   Zaustavljanje i nastavak tijeka roka za podnošenje pravnog sredstva

Podnošenjem zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć zaustavlja se, za podnositelja zahtjeva, tijek roka za podnošenje pravnog sredstva do dana dostave rješenja kojim se o tom zahtjevu odlučuje ili, kad u tom rješenju nije određen odvjetnik za zastupanje podnositelja zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć, do dana dostave rješenja kojim se određuje odvjetnik za zastupanje podnositelja zahtjeva (članak 147. stavak 7. Poslovnika).

Rok za podnošenje pravnog sredstva, dakle, ne teče u razdoblju u kojem Opći sud ispituje zahtjev za besplatnu pravnu pomoć.

Nakon dostave rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć ili kad u tom rješenju nije određen odvjetnik za zastupanje podnositelja zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć, nakon dostave rješenja kojim se određuje odvjetnik za zastupanje tog podnositelja, preostali rok za podnošenje pravnog sredstva može biti vrlo kratak. Stoga se korisniku besplatne pravne pomoći kojega uredno zastupa odvjetnik preporučuje da posveti posebnu pozornost poštovanju zakonskog roka (točka 207. Praktičnih pravila).

8.   Dodatno pojašnjenje

Izvornici dokazne dokumentacije neće biti vraćeni. Savjetuje se stoga podnošenje preslika dokazne dokumentacije.


(1)  Osim onih koje Statut Suda Europske unije pridržava Sudu.


ZAHTJEV ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

FIZIČKA OSOBA

Gospođa

Gospodin

Prezime: …

Ime: …

Adresa: …

Poštanski broj: …

Grad: …

Država: …

Telefon (neobvezatno): …

Adresa elektroničke pošte (neobvezatno): …

Zvanje ili trenutačno zanimanje: …

PRAVNA OSOBA (1)

Tvrtka: …

Pravni oblik: …

Obavlja djelatnost s ciljem stjecanja dobiti:

☐ Da

☐ Ne

Poslovna adresa: …

Poštanski broj: …

Grad: …

Država: …

Telefon (neobvezatno): …

Adresa elektroničke pošte (neobvezatno): …

STRANKA PROTIV KOJE NAMJERAVATE PODNIJETI PRAVNO SREDSTVO (2)

Podnositelj zahtjeva se podsjeća da je Opći sud nadležan za odlučivanje o tužbama fizičkih ili pravnih osoba protiv institucija, tijela, ureda ili agencija Unije. Opći sud nije nadležan za preispitivanje zakonitosti odluka:

međunarodnih institucija koje nisu dio institucionalnog sustava Europske unije, poput Europskog suda za ljudska prava,

nacionalnih tijela države članice,

nacionalnih sudova.

Podaci o stranci/strankama protiv koje/kojih namjeravate podnijeti pravno sredstvo:

PROTIVNA(-E) STRANKA(-E)

ADRESA

 

 

Ako nemate dovoljno prostora, dopunite ovaj popis na novom praznom listu koji ćete priložiti svojem zahtjevu.

PREDMET PRAVNOG SREDSTVA (3)

Ako je zahtjev za besplatnu pravnu pomoć podnesen prije podnošenja pravnog sredstva, podnositelj mora ukratko izložiti predmet pravnog sredstva koje namjerava podnijeti, činjenično stanje i argumente u prilog osnovanosti pravnog sredstva. Zahtjevu se moraju priložiti relevantne potvrde (članak 147. stavak 4. Poslovnika).

Navedite predmet pravnog sredstva koje namjeravate podnijeti, činjenično stanje i argumente u prilog osnovanosti pravnog sredstva:

 

Svu popratnu dokaznu dokumentaciju koja je relevantna za ocjenu dopuštenosti i osnovanosti pravnog sredstva koje namjeravate podnijeti potrebno je priložiti ovom obrascu te navesti na popisu dokazne dokumentacije.

Podneseni izvornici dokazne dokumentacije neće biti vraćeni.

IMOVINSKO STANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA

FIZIČKA OSOBA

PRIHODI

Zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć moraju biti priložene sve informacije i potvrde iz kojih je moguće utvrditi imovinsko stanje podnositelja zahtjeva, poput potvrde nadležnog nacionalnog tijela o imovinskom stanju (članak 147. stavak 3. Poslovnika).

Ako se u trenutku podnošenja zahtjeva vaši prihodi u odnosu na prošlu godinu nisu promijenili, uzimaju se u obzir prihodi koje ste prijavili nacionalnim tijelima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prošle godine.

Ako se vaše financijsko stanje promijenilo, uzimaju se u obzir vaši trenutačni prihodi počevši od 1. siječnja ove godine do datuma podnošenja vašeg zahtjeva.

 

Vaši prihodi

Prihodi vašeg bračnog/izvanbračnog druga ili životnog partnera

Prihodi druge osobe s kojom živite u zajedničkom domaćinstvu (dijete ili uzdržavana osoba). Navedite:

a.

Bez prihoda

 (*1)

 

 

b.

Plaća/drugi dohodak od rada (iskazan na vašem obračunu plaće)

 

 

 

c.

Prihodi od samostalne djelatnosti (prihodi od poljoprivredne djelatnosti, poslovni ili neposlovni prihodi)

 

 

 

d.

Obiteljski dodaci

 

 

 

e.

Naknade zbog nezaposlenosti

 

 

 

f.

Različite druge naknade (zbog bolesti, majčinstva, profesionalne bolesti, ozljede na radu)

 

 

 

g.

Mirovine, rente, isplate u slučaju prijevremenog umirovljenja

 

 

 

h.

Iznosi na ime uzdržavanja (iznos koji vam je stvarno bio isplaćen)

 

 

 

i.

Ostali prihodi (npr.: primljene najamnine, prihodi od imovine, prihodi od vrijednosnih papira…)

 

 

 

Ako nemate dovoljno prostora, dopunite ovaj popis na novom praznom listu koji ćete priložiti svojem zahtjevu.

Navedite vrstu i vrijednost pokretnina (dionica, obveznica, kapitala…) te adresu i vrijednost nekretnina (kućâ, zemljišta…) kojima raspolažete, čak i onih od kojih nemate prihoda:

 

IZDACI

Navedite podatke o djeci i uzdržavanim osobama ili osobama s kojima živite u zajedničkom domaćinstvu:

Prezime(na) i ime(na)

Srodstvena veza

(npr.: sin, nećak, majka)

Datum rođenja

(dd/mm/gggg)

…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

Ako nemate dovoljno prostora, dopunite ovaj popis na novom praznom listu koji ćete priložiti svojem zahtjevu.

Navedite iznose koje na ime uzdržavanja isplaćujete trećim osobama:

 

Ako želite, navedite dodatne podatke o svojem stanju, glede prihoda ili glede izdataka:

 

Gore navedene podatke potrebno je potkrijepiti dokaznom dokumentacijom na temelju koje je moguće ocijeniti vaše imovinsko stanje (članak 147. stavak 3. Poslovnika).

Popis dokazne dokumentacije, uključujući po potrebi potvrdu nadležnog nacionalnog tijela o imovinskom stanju, mora biti priložen ovom obrascu.

Podneseni izvornici dokazne dokumentacije neće biti vraćeni.

PRAVNA OSOBA

Kad se besplatna pravna pomoć zahtijeva za pravnu osobu, zahtjevu je potrebno priložiti noviji dokaz o njezinom pravnom postojanju (izvadak iz sudskog registra, izvadak iz registra udruga ili kakav drugi službeni dokument) (članak 147. stavak 5. u vezi s člankom 78. stavkom 4. Poslovnika).

Navedite imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i, ovisno o slučaju, članova društva ili dioničara:

 

Gore navedene podatke potrebno je potkrijepiti dokaznom dokumentacijom na temelju koje je moguće ocijeniti imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i, ovisno o slučaju, člana/članova društva ili dioničara (članak 147. stavak 3. Poslovnika).

Popis dokazne dokumentacije, uključujući po potrebi potvrdu nadležnog nacionalnog tijela o imovinskom stanju, mora biti priložen ovom obrascu.

Podneseni izvornici dokazne dokumentacije neće biti vraćeni.

PRIJEDLOG ZA ODREĐIVANJE ODVJETNIKA (neobvezatno)

Ako ste odabrali odvjetnika ovlaštenog za zastupanje pred sudom države članice ili druge države stranke Sporazuma o EGP-u, potrebno je navesti sljedeće podatke:

Odvjetnik(-ca): …

Adresa: …

Poštanski broj: …

Grad: …

Država: …

Telefon: …

Elektronička pošta (neobvezatno): …

IZJAVA

Ja, niže potpisani(-a), izjavljujem da su podaci sadržani u ovom zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć točni:

Datum: …/…/…

Potpis podnositelja zahtjeva ili njegova odvjetnika:

POPIS DOKAZNE DOKUMENTACIJE

Dokazna dokumentacija na temelju koje je moguće ocijeniti vaše imovinsko stanje:

Ako pravno sredstvo još nije podneseno, dokazna dokumentacija relevantna za ocjenu dopuštenosti i osnovanosti pravnog sredstva koje namjeravate podnijeti:


(1)  Ovom zahtjevu treba priložiti noviji dokaz o pravnom postojanju (izvadak iz sudskog registra, registra udruga ili kakav drugi službeni dokument).

(2)  Rubriku „Stranka protiv koje namjeravate podnijeti pravno sredstvo” nije potrebno ispuniti kad se pravno sredstvo i zahtjev za besplatnu pravnu pomoć podnose istodobno ili kad se zahtjev za besplatnu pravnu pomoć podnosi nakon što je pravno sredstvo već podneseno.

(3)  Rubriku „Predmet pravnog sredstva” nije potrebno ispuniti kad se pravno sredstvo i zahtjev za besplatnu pravnu pomoć podnose istodobno ili kad se zahtjev za besplatnu pravnu pomoć podnosi nakon što je pravno sredstvo već podneseno.

(*1)  Ako je označena ova rubrika, podnositelj zahtjeva mora naznačiti kako pribavlja sredstva za život.


Ispravci

30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/72


Ispravak Direktive (EU) 2018/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

( Službeni list Europske unije L 150 od 14. lipnja 2018. )

Na stranici 153., u Prilogu, u stavku 2. točki (b) podtočki iii., u naslovu tablice:

umjesto:

„Ponovno uporabljiva ambalaža”;

treba stajati:

„Ponovno uporabljiva prodajna ambalaža”.