ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 296

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
22. studenoga 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Izmjene Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR (Konvencija TIR iz 1975.)

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1798 оd 21. studenoga 2018. o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu za referentnu godinu 2019. ( 1 )

2

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1799 оd 21. studenoga 2018. o utvrđivanju privremene izravne statističke mjere za diseminaciju odabranih obilježja popisa stanovništva i stanova 2021. geokodiranih na mreži veličine ćelija 1 km2  ( 1 )

19

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1800 оd 21. studenoga 2018. o utvrđivanju graničnog obujma za godine 2019. i 2020. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće

28

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2018/1801 od 19. studenoga 2018. o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Irskoj

31

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2018/1802 od 19. studenoga 2018. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj

33

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1803 оd 20. studenoga 2018. o odobrenju Francuskoj da sklopi sporazum sa Saint-Barthélemyjem, Saint-Pierre-et-Miquelonom, Novom Kaledonijom, Francuskom Polinezijom odnosno Wallisom i Futunom prema kojem se prijenosi novčanih sredstava između Francuske i svakog od tih područja tretiraju kao prijenosi novčanih sredstava unutar Francuske, na temelju Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7434)

35

 

 

III.   Drugi akti

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 244/2016 od 2. prosinca 2016. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1804]

37

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2018/1787 od 19. studenoga 2018. o izmjeni i produljenju Odluke 2010/96/ZVSP o vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju somalijskih snaga sigurnosti ( SL L 293, 20.11.2018. )

40

 

*

Ispravak Izmjena praktičnih pravila za provedbu Poslovnika Općeg suda ( SL L 294, 21.11.2018. )

40

 

*

Ispravak Konvencije o privremenom uvozu ( SL L 130, 27.5.1993. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 02/Sv. 09 od 7. listopada 2012.)

41

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/1


Izmjene Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR (Konvencija TIR iz 1975.)

U skladu s obavijesti depozitara UN-a C.N.557.2018.TREATIES – XI.A.16 sljedeće izmjene Konvencije TIR stupaju na snagu 3. veljače 2019. za sve ugovorne strane

 

Članak 1. stavak (q)

Nakon riječi „carinskih tijela” dodaje se „ili drugih nadležnih tijela”.

 

Članak 3. stavak (b)

Umjesto riječi „odobrene” treba stajati „ovlaštene”.

 

Članak 6. stavak 2.

Umjesto riječi „odobrena” treba stajati „ovlaštena”.

 

Članak 11. stavak 3.

Umjesto riječi „tri mjeseca” treba stajati „jedan mjesec”.

 

Članak 38. stavak 1.

Umjesto postojećeg teksta treba stajati:

„1.   Svaka ugovorna stranka ima pravo privremeno ili trajno isključiti iz primjene ove Konvencije svaku osobu koja je počinila težak prekršaj ili ponovila prekršaj carinskih zakona ili propisa koji se primjenjuju na međunarodni prijevoz robe. Ugovorna stranka utvrđuje uvjete na temelju kojih se prekršaj carinskih zakona ili propisa smatra teškim.”


UREDBE

22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/2


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1798

оd 21. studenoga 2018.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu za referentnu godinu 2019.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 808/2004 uspostavlja se zajednički okvir za sustavnu izradu europske statistike o informacijskom društvu.

(2)

Potrebne su provedbene mjere kako bi se utvrdili podaci koji će se dostaviti za pripremu statistike u Modulu 1.: „Poduzeća i informacijsko društvo” i u Modulu 2.: „Pojedinci, kućanstva i informacijsko društvo” te odredili rokovi za njihov prijenos.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Podaci koji se dostavljaju radi izrade europske statistike o informacijskom društvu iz članka 3. stavka 2. i članka 4. Uredbe (EZ) br. 808/2004 u Modulu 1.: „Poduzeća i informacijsko društvo” i u Modulu 2.: „Pojedinci, kućanstva i informacijsko društvo” navedeni su u prilozima I. i II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 143, 30.4.2004., str. 49.


PRILOG I.

Modul 1.: Poduzeća i informacijsko društvo

A.   Teme i njihova obilježja

1.

Za referentnu 2019. godinu obuhvatit će se sljedeće teme s popisa u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 808/2004:

(a)

sustavi IKT-a i njegova primjena u poduzećima;

(b)

uporaba interneta i drugih elektroničkih mreža u poduzećima;

(c)

e-trgovina;

(d)

e-poslovni procesi i organizacijski aspekti;

(e)

osposobljenost za rad s IKT-om u jedinici poduzeća i potražnja za stručnim znanjem IKT-a;

(f)

prepreke za upotrebu IKT-a, interneta i ostalih elektroničkih mreža, e-trgovine i e-poslovnih procesa;

(g)

sigurnost IKT-a.

2.

Prikupljaju se podaci o sljedećim obilježjima poduzeća:

(a)   sustavi IKT-a i njegova uporaba u poduzećima

i.

za sva poduzeća:

uporaba računala;

ii.

za poduzeća koja se koriste računalima:

(nije obvezno) zaposlene osobe ili postotak ukupnog broja zaposlenih osoba koje upotrebljavaju računala u poslovne svrhe.

(b)   Uporaba interneta i drugih elektroničkih mreža u poduzećima

i.

za poduzeća koja se koriste računalima:

pristup internetu;

ii.

za poduzeća koja imaju pristup internetu:

zaposlene osobe ili postotak ukupnog broja zaposlenih osoba koje se koriste računalom s pristupom internetu u poslovne svrhe;

(nije obvezno) uporaba aplikacija za glasovne ili videopozive putem interneta u poslovne svrhe;

internetska veza: sve vrste fiksne veze;

internetska veza: prenosivi uređaji koji omogućuju mobilnu vezu s pomoću mobilnih telefonskih mreža u poslovne svrhe;

(nije obvezno) vlastito web-mjesto;

korištenje društvenim mrežama, ne samo u svrhu objavljivanja plaćenih oglasa;

korištenje blogovima i mikroblogovima poduzeća, ne samo u svrhu objavljivanja plaćenih oglasa;

korištenje web-mjestima za razmjenu multimedijalnih sadržaja, ne samo u svrhu objavljivanja plaćenih oglasa;

korištenje alatima wikija za razmjenu znanja, ne samo u svrhu objavljivanja plaćenih oglasa;

iii.

za poduzeća koja imaju bilo koju vrstu fiksnog priključka na internet:

ugovorena najveća brzina preuzimanja pri najbržoj fiksnoj internetskoj vezi u Mbit/s: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [>= 100];

iv.

za poduzeća koja svojim zaposlenim osobama daju prijenosne uređaje koji omogućuju mobilnu internetsku vezu s pomoću mobilnih telefonskih mreža u poslovne svrhe:

zaposlene osobe ili postotak ukupnog broja zaposlenih osoba koje se koriste prijenosnim uređajem dobivenim od poduzeća koji omogućuje internetsku vezu preko mobilnih telefonskih mreža u poslovne svrhe,

v.

za poduzeća koja imaju web-mjesto, informacije o pružanju sljedećih usluga:

(nije obvezno) opis robe ili usluga, cjenici;

(nije obvezno) naručivanje, rezervacija ili predbilježba putem interneta;

(nije obvezno) mogućnost da posjetitelji sami prilagode ili osmisle robu ili usluge na internetu;

(nije obvezno) praćenje ili stanje narudžbi;

(nije obvezno) personalizirani sadržaj na web-mjestu za redovite/česte posjetitelje;

(nije obvezno) poveznice ili upućivanje na profile poduzeća na društvenim medijima;

(nije obvezno) uporaba informacija o ponašanju posjetitelja na web-mjestima poduzeća kao što su broj klikova, pregledani proizvodi, na primjer za oglašavanje ili poboljšanje zadovoljstva potrošača;

vi.

za poduzeća koja se koriste društvenim medijima (ne samo za objavljivanje plaćenih oglasa) osobito društvenim mrežama, blogovima ili mikroblogovima poduzeća, web-mjestima za razmjenu multimedijskih sadržaja ili alatima wikija za razmjenu znanja:

upotreba društvenih medija za razvoj imidža poduzeća ili stavljanje proizvoda na tržište, npr.oglašavanje ili plasiranje proizvoda;

upotreba društvenih medija za prikupljanje mišljenja, ocjena ili pitanja korisnika ili odgovaranje na njih,

upotreba društvenih medija za uključivanje korisnika u razvoj ili inovacije roba ili usluga,

uporaba društvenih medija za surađivanje s poslovnim partnerima (kao što su dobavljači) ili drugim organizacijama (kao što su javna tijela ili nevladine organizacije);

upotreba društvenih medija za zapošljavanje,

upotreba društvenih medija za razmjenu gledišta, mišljenja ili znanja unutar poduzeća.

(c)   E-trgovina

i.

za poduzeća koja se koriste računalima:

primitak narudžbi za robu ili usluge putem web-mjesta ili aplikacija (za internetsku prodaju) u prethodnoj kalendarskoj godini;

primitak narudžbi za robu ili usluge u obliku poruka EDI (prodaja EDI) u prethodnoj kalendarskoj godini;

ii.

za poduzeća koja su narudžbe za robu ili usluge primila putem web-mjesta ili aplikacija u prethodnoj kalendarskoj godini:

vrijednost prometa, izražena u apsolutnim brojkama ili kao postotak u ukupnom prometu e-trgovine na temelju narudžbi dobivenih putem web-mjesta ili aplikacija u prethodnoj kalendarskoj godini;

postotak prometa od narudžbi primljenih putem web-mjesta ili aplikacija, raščlanjen prema prodaji privatnim potrošačima (poduzeće potrošaču: „B2C”) i prodaji drugim poduzećima (poduzeće poduzeću: „B2B”) te tijelima javne vlasti (poduzeće tijelima javne vlasti: „B2G”) u prethodnoj kalendarskoj godini;

primitak narudžbi za robu ili usluge putem vlastitog web-mjesta poduzeća ili aplikacija (uključujući one matičnog poduzeća ili povezanih poduzeća te ekstranete), u prethodnoj kalendarskoj godini;

primitak narudžbi za robu ili usluge putem web-mjesta ili aplikacija e-trgovine kojima se koristi nekoliko poduzeća za trgovanje proizvodima, u prethodnoj kalendarskoj godini;

postotak prometa od narudžbi primljenih putem web-mjesta ili aplikacija, raščlanjen prema narudžbama primljenima putem vlastitog web-mjesta poduzeća ili aplikacija (uključujući one matičnog poduzeća ili povezanih poduzeća te ekstranete) te prema narudžbama primljenima putem web-mjesta ili aplikacija e-trgovine kojima se koristi nekoliko poduzeća za trgovanje proizvodima, u prethodnoj kalendarskoj godini;

primitak narudžbi putem web-mjesta ili aplikacija prema podrijetlu: matična država, u prethodnoj kalendarskoj godini;

primitak narudžbi putem web-mjesta ili aplikacija prema podrijetlu: druge države članice, u prethodnoj kalendarskoj godini;

primitak narudžbi putem web-mjesta ili aplikacija prema podrijetlu: ostatak svijeta, u prethodnoj kalendarskoj godini;

(nije obvezno) postotak prometa od narudžbi primljenih putem web-mjesta ili aplikacija u prethodnoj kalendarskoj godini, raščlanjen prema podrijetlu: matična država, druge države članice i ostatak svijeta;

iii.

za poduzeća koja su narudžbe za robu ili usluge primila u obliku poruka EDI u prethodnoj kalendarskoj godini:

vrijednost prometa, izražena u apsolutnim brojkama ili kao postotak u ukupnom prometu e-trgovine na temelju narudžbi dobivenih u obliku poruka EDI u prethodnoj kalendarskoj godini;

narudžbe korisnika primljene u obliku poruka EDI, prema podrijetlu: matična država, u prethodnoj kalendarskoj godini;

narudžbe korisnika primljene u obliku poruka EDI, prema podrijetlu: druge države članice, u prethodnoj kalendarskoj godini;

narudžbe korisnika primljene u obliku poruka EDI, prema podrijetlu: ostatak svijeta, u prethodnoj kalendarskoj godini.

(d)   E-poslovni procesi i organizacijski aspekti

i.

za poduzeća koja se koriste računalima:

korištenje softverskim paketom za upravljanje resursima poduzeća (ERP) u svrhu razmjene informacija među različitim funkcionalnim područjima poduzeća;

korištenje bilo kojom softverskom aplikacijom za upravljanje informacijama o klijentima (softver za upravljanje odnosima s klijentima – CRM) kojom se omogućuje prikupljanje i pohranjivanje informacija o klijentima poduzeća te drugim službama u poduzeću osigurava pristup tim informacijama,

korištenje bilo kojom softverskom aplikacijom za upravljanje informacijama o klijentima (softver za upravljanje odnosima s klijentima – CRM) kojom se omogućuje analiza informacija o klijentima u marketinške svrhe,

(e)   Osposobljenost za rad s IKT-om u jedinici poduzeća i potreba za stručnim znanjem IKT-a

i.

za poduzeća koja se koriste računalima:

(nije obvezno) zapošljavanje stručnjaka za IKT;

(nije obvezno) omogućivanje svih vrsta osposobljavanja u svrhu razvoja vještina u području IKT-a stručnjacima za IKT, u prethodnoj kalendarskoj godini;

(nije obvezno) omogućivanje svih vrsta osposobljavanja u svrhu razvoja vještina u području IKT-a ostalim zaposlenim osobama, u prethodnoj kalendarskoj godini;

(nije obvezno) zapošljavanje ili pokušaj zapošljavanja stručnjaka za IKT u prethodnoj kalendarskoj godini;

(nije obvezno) funkcije IKT-a (kao što su održavanje infrastrukture IKT-a, podrška za uredski softver, razvoj softvera/sustava poslovnog upravljanja i/ili internetskih rješenja i podrška za njih te sigurnost i zaštita podataka) koje obavljaju vlastiti zaposlenici (uključujući one zaposlene u matičnom poduzeću ili povezanim poduzećima) u prethodnoj kalendarskoj godini;

(nije obvezno) funkcije IKT-a (kao što su održavanje infrastrukture IKT-a, podrška za uredski softver, razvoj softvera/sustava poslovnog upravljanja i/ili internetskih rješenja i podrška za njih te sigurnost i zaštita podataka) koje obavljaju vanjski dobavljači u prethodnoj kalendarskoj godini;

ii.

za poduzeća koja upotrebljavaju računala i koja su zaposlila ili pokušala zaposliti stručnjake za IKT u prethodnoj kalendarskoj godini:

(nije obvezno) slobodna radna mjesta za stručnjake za IKT koja je bilo teško popuniti.

(f)   Prepreke za upotrebu IKT-a, interneta i ostalih elektroničkih mreža, e-trgovine i e-poslovanja

i.

za poduzeća koja su narudžbe primila od klijenata iz drugih država članica putem web-mjesta ili aplikacije tijekom prethodne kalendarske godine: informacije o sljedećim poteškoćama prilikom prodaje drugim državama članicama:

visoki troškovi dostave ili vraćanja proizvoda,

poteškoće povezane s rješavanjem pritužbi i sporova,

prilagodba označivanja proizvoda za prodaju drugim državama članicama;

nepoznavanje stranih jezika za komunikaciju s korisnicima u drugim državama članicama;

ograničenja koja poslovni partneri postavljaju poduzeća za prodaju određenim državama članicama.

(g)   Sigurnost u području IKT-a

i.

za poduzeća s računalima:

koristi se kao sigurnosna mjera u području IKT-a: ovjera jakom zaporkom;

koristi se kao sigurnosna mjera u području IKT-a: redovito ažuriranje softvera (uključujući operativne sustave);

koristi se kao sigurnosna mjera u području IKT-a: identifikacija i ovjera identiteta korisnika s pomoću biometrijskih metoda koje provode poduzeća;

koristi se kao sigurnosna mjera u području IKT-a: tehnike šifriranja za podatke, dokumente ili elektroničku poštu;

koristi se kao sigurnosna mjera u području IKT-a: sigurnosno kopiranje podataka na odvojeno mjesto (uključujući sigurnosno kopiranje u oblaku);

koristi se kao sigurnosna mjera u području IKT-a: kontrola mrežnog pristupa (upravljanje pristupom uređaja i korisnika mreži poduzeća);

koristi se kao sigurnosna mjera u području IKT-a: VPN (virtualna privatna mreža koja privatnu mrežu proteže na javnu mrežu u svrhu osiguravanja sigurne razmjene podataka preko javne mreže);

koristi se kao sigurnosna mjera u području IKT-a: održavanje datoteka zapisnika za analizu nakon sigurnosnih incidenata;

koristi se kao sigurnosna mjera u području IKT-a: procjena rizika IKT-a, tj. redovita procjena mogućnosti sigurnosnih incidenata IKT-a i njihovih posljedica;

koristi se kao sigurnosna mjera u području IKT-a: sigurnosni testovi IKT-a kao što su provođenje penetracijskih testova, ispitivanje sustava sigurnosnog uzbunjivanja, preispitivanje sigurnosnih mjera, ispitivanje sustava potpore;

informiranje zaposlenika o njihovim obvezama u području sigurnosti IKT-a putem dobrovoljnog osposobljavanja ili interno dostupnih informacija (kao što su informacije na intranetu);

informiranje zaposlenika o njihovim obvezama u području sigurnosti IKT-a putem obveznih tečajeva osposobljavanja ili pregledavanja obveznog materijala;

informiranje zaposlenika o njihovim obvezama u području sigurnosti IKT-a putem ugovora (kao što je ugovor o radu);

aktivnosti povezane sa sigurnošću IKT-a kao što su ispitivanje sigurnosti, osposobljavanje o sigurnosti IKT-a, rješavanje sigurnosnih incidenata u području IKT-a (isključujući nadogradnje programskih paketa) koje provode zaposlenici poduzeća (uključujući one zaposlene u matičnom poduzeću ili povezanim poduzećima);

aktivnosti povezane sa sigurnošću IKT-a kao što su ispitivanje sigurnosti, osposobljavanje o sigurnosti IKT-a, rješavanje sigurnosnih incidenata u području IKT-a (isključujući nadogradnje programskih paketa) koje provode vanjski dobavljači;

dostupnost dokumenta/dokumenata o mjerama, praksama ili postupcima o sigurnosti IKT-a;

problemi koji su se dogodili barem jednom zbog incidenata povezanih s IKT-om u prethodnoj kalendarskoj godini: nedostupnost usluga IKT-a, na primjer napadi uskraćivanjem usluga, napada ucjenjivačkim programima, pogreške u hardveru ili softveru osim mehaničkih kvarova, krađa;

problemi koji su se dogodili barem jednom zbog incidenata povezanih s IKT-om u prethodnoj kalendarskoj godini: uništavanje ili oštećenje podataka, na primjer zbog zlonamjernog softvera ili neovlaštenog pristupa, pogrešaka u hardveru ili softveru;

problemi koji su se dogodili barem jednom zbog incidenata povezanih s IKT-om u prethodnoj kalendarskoj godini: otkrivanje povjerljivih podataka, na primjer zbog nedopuštenog upada, mamljenja („pharming”) ili lažnog predstavljanja („phishing”), postupaka zaposlenika tog poduzeća (namjernih ili nenamjernih);

dostupnost osiguranja od sigurnosnih incidenata u području IKT-a;

ii.

za poduzeća koja imaju dokument(e) o mjerama, praksama ili postupcima o sigurnosti IKT-a:

(nije obvezno) dokument(i) o mjerama, praksama ili postupcima o sigurnosti IKT-a u poduzeću namijenjeni za sljedeće: upravljanje pravima pristupa za korištenje IKT-om, kao što su računala, mreža;

(nije obvezno) dokument(i) o mjerama, praksama ili postupcima o sigurnosti IKT-a u poduzeću namijenjeni za sljedeće: pohrana, zaštita, obrada podataka ili pristup podacima;

(nije obvezno) dokument(i) o mjerama, praksama ili postupcima o sigurnosti IKT-a u poduzeću namijenjeni za sljedeće: postupci ili pravila za sprječavanje ili reagiranje na sigurnosne incidente, kao što su mamljenja („pharming”), lažno predstavljanje („phishing”), ucjenjivački programi;

(nije obvezno) dokument(i) o mjerama, praksama ili postupcima o sigurnosti IKT-a u poduzeću namijenjeni za sljedeće: odgovornost, prava i obveze zaposlenika u području IKT-a, kao što su upotreba elektroničke pošte, mobilnih uređaja, društvenih mreža;

(nije obvezno) dokument(i) o mjerama, praksama ili postupcima o sigurnosti IKT-a u poduzeću namijenjeni za sljedeće: osposobljavanje zaposlenika o sigurnoj uporabi IKT-a;

najnovija definicija ili pregled dokumenta/dokumenata poduzeća o mjerama, praksama ili postupcima u području sigurnosti IKT-a (kao što su procjena rizika, evaluacija sigurnosnih incidenata u području IKT-a): u zadnjih 12 mjeseci; prije12 do 24 mjeseca; prije više od 24 mjeseca.

3.

Sljedeće popratne informacije prikupljaju se od svih poduzeća ili iz alternativnih izvora:

glavna ekonomska djelatnost poduzeća u prethodnoj kalendarskoj godini;

prosječan broj zaposlenih osoba u prethodnoj kalendarskoj godini;

ukupna vrijednost prometa bez PDV-a u prethodnoj kalendarskoj godini.

B.   Pokrivenost

Obilježja utvrđena u poglavlju A točkama 2. i 3. prikupljaju se za sljedeće kategorije poduzeća:

1.

Ekonomska djelatnost: poduzeća razvrstana u sljedeće kategorije prema NACE Rev. 2:

Kategorija prema NACE Rev. 2

Opis

Područje C

proizvodnja

Područja D, E

opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Područje F

građevina

Područje G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Područje H

prijevoz i skladištenje

Područje I

djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Područje J

informiranje i komunikacija

Područje L

poslovanje nekretninama

Odjeljci 69.–74.

stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Područje N

administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Skupina 95.1

popravak računala i komunikacijske opreme;

2.

Veličina poduzeća: poduzeća s 10 ili više zaposlenika. Podaci o poduzećima s manje od 10 zaposlenih osoba nisu obvezni.

3.

Zemljopisni obuhvat: poduzeća koja se nalaze u bilo kojem dijelu države članice.

C.   Referentna razdoblja

Za obilježja koja se odnose na prethodnu kalendarsku godinu, referentno razdoblje je 2018. Za ostale je značajke referentno razdoblje 2019.

D.   Raščlamba podataka

Sljedeća osnovna obilježja dostavljaju se za teme i njihova obilježja navedene u poglavlju A točki 2.:

1.

Raščlamba ekonomskih djelatnosti: prema sljedećim agregiranim podacima NACE-a Rev. 2:

Agregacija prema NACE-u Rev. 2

za mogući izračun nacionalnih agregata

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

Agregacija prema NACE-u Rev. 2

za mogući izračun europskih agregata

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

2.

raščlamba prema razredu veličine: podaci se moraju raščlaniti prema sljedećim razredima veličine po broju zaposlenih osoba:

Razred veličine

10 ili zaposlenika

od 10 do 49 zaposlenika

od 50 do 249 zaposlenika

250 ili više zaposlenika

Ako je potrebno, raščlamba podataka dostavlja se prema sljedećoj tablici:

Razred veličine

od 0 do 9 zaposlenika (nije obvezno)

od 2 do 9 zaposlenika (nije obvezno)

od 0 do 1 zaposlenika (nije obvezno)

E.   Učestalost

Podaci koji su propisani ovim Prilogom dostavljaju se jednokratno za 2019.

F.   Rokovi za dostavu podataka

1.

Agregirani podaci iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 808/2004 i njezina Priloga I. točke 6., koji su prema potrebi označeni kao povjerljivi ili nepouzdani, dostavljaju se Eurostatu do 5. listopada 2019. Do tog datuma skup podataka mora biti finaliziran, potvrđen i prihvaćen.

2.

Metapodaci iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 808/2004 dostavljaju se Eurostatu do 31. svibnja 2019.

3.

Izvješće o kvaliteti iz članka 7. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 808/2004 dostavlja se Eurostatu do 5. studenoga 2019.

4.

Podaci i metapodaci dostavljaju se Eurostatu upotrebom usluga jedinstvene ulazne točke u skladu sa standardom razmjene koji je odredio Eurostat. Metapodaci i izvješće o kvaliteti šalju se u standardnom formatu za metapodatke koju je odredio Eurostat.

PRILOG II.

Modul 2.: Pojedinci, kućanstva i informacijsko društvo

A.   Teme i njihova obilježja

1.

Za referentnu 2019. godinu obuhvatit će se sljedeće teme s popisa u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 808/2004:

(a)

pristup pojedinaca i/ili kućanstava IKT-u i njegova uporaba;

(b)

uporaba interneta i drugih elektroničkih mreža u različite svrhe kod pojedinaca i/ili u kućanstvima;

(c)

sigurnost i povjerenje u IKT;

(d)

znanja i vještine u području IKT-a;

(e)

prepreke za korištenje IKT-om i internetom;

(f)

primjena IKT-a kod pojedinaca za razmjenu informacija i usluga s tijelima javne vlasti i javnim upravama (e-uprava);

(g)

dostupnost i primjena tehnologija koje omogućavaju spajanje na internet ili na druge mreže s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme (sveprisutna povezivost).

2.

Prikupljaju se sljedeće značajke:

(a)   Dostupnost i primjena IKT-a kod pojedinaca i/ili u kućanstvima

i.

za sva kućanstva:

pristup internetu kod kuće (putem bilo kojeg uređaja);

ii.

za kućanstva koja imaju pristup internetu:

internetska veza: fiksna širokopojasna veza;

internetska veza: mobilna širokopojasna veza (putem mobilne telefonske mreže od barem 3G);

(nije obvezno) internetska veza: povezivanje na internet putem standardne telefonske linije ili ISDN-a;

(nije obvezno) internetska veza: mobilna uskopojasna veza (putem mobilne telefonske mreže ispod 3G).

(b)   Uporaba interneta u različite svrhe kod pojedinaca i/ili u kućanstvima

i.

za sve pojedince:

posljednja uporaba interneta, na bilo kojem mjestu, putem bilo kojeg uređaja za aktiviranje: u posljednja tri mjeseca, prije tri do dvanaest mjeseci, prije više od godinu dana, osoba se nikada nije koristila internetom;

ii.

za pojedince koji su se koristili internetom u posljednja tri mjeseca:

prosječna učestalost uporabe interneta u posljednja tri mjeseca: svaki dan ili gotovo svaki dan, najmanje jedanput tjedno (ali ne svaki dan), manje od jedanput tjedno;

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe za slanje i primanje elektroničke pošte;

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za obavljanje poziva (uključujući videopozive) preko interneta;

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe, za sudjelovanje u društvenim mrežama (izrada korisničkog profila, pisanje poruka ili drugih priloga);

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe za korištenje usluga trenutačne razmjene poruka;

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe, za čitanje internetskih vijesti, novina ili časopisa;

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe, za traženje informacija o zdravlju (npr. o ozljedama, bolestima, prehrani, zdravom životu itd.);

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe, za pronalaženje informacija o robi ili uslugama;

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe, za objavu mišljenja o građanskim ili političkim temama na web-mjestima (npr. blogovi, društvene mreže);

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe u svrhu sudjelovanja u internetskom savjetovanju ili glasovanja o građanskim ili političkim pitanjima (npr. o prostornom planiranju, za potpisivanje peticije);

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe, za traženje posla ili slanje prijava za posao;

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe, za učitavanje sadržaja za dijeljenje koji sami oblikujemo (npr. tekst, fotografije, glazba, videozapisi, softver) na web-mjesta;

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe, za slušanje glazbe (npr. web-radio, internetski prijenos glazbe);

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe, za prodaju robe ili usluga (npr. putem dražbi);

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe, za internetsko bankarstvo;

(nije obvezno) uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za interakciju s kućanskim uređajima ili aparatima (npr. termostat, žarulja, robotski usisavač ili sigurnosni sustav);

uporaba internetskog prostora za pohranu (računalstvo u oblaku) u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe, za pohranu dokumenata, slika, glazbe, videozapisa ili drugih datoteka;

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za provođenje obrazovnih aktivnosti u edukacijske, stručne ili privatne svrhe pohađanjem internetskog tečaja;

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za provođenje obrazovnih aktivnosti u edukacijske, stručne ili privatne svrhe korištenjem internetskog materijala za učenje osim cjelokupnog internetskog tečaja;

uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za provođenje obrazovnih aktivnosti u edukacijske, stručne ili privatne svrhe komuniciranjem s učiteljima ili učenicima putem edukacijskih web-mjesta ili portala;

(nije obvezno) uporaba interneta u posljednja tri mjeseca za provođenje drugih obrazovnih aktivnosti u edukacijske, stručne ili privatne svrhe;

uporaba bilo kojeg web-mjesta ili aplikacije u posljednjih 12 mjeseci za rezervaciju smještaja (npr. sobe, stana, kuće, kuće za odmor) kod druge fizičke osobe: putem posebnih posredničkih web-mjesta ili aplikacija, putem drugih web-mjesta ili aplikacija (uključujući društvene mreže), web-mjesta ili aplikacije nisu korištene,

uporabom bilo kojeg web-mjesta ili aplikacije u posljednjih 12 mjeseci za rezervaciju usluga prijevoza (npr. automobila) kod druge fizičke osobe: putem posebnih posredničkih web-mjesta ili aplikacija, putem drugih web-mjesta ili aplikacija (uključujući društvene mreže), web-mjesta ili aplikacije nisu korištene,

uporaba posredničkih web-mjesta ili aplikacija radi dobivanja plaćenog posla u posljednjih dvanaest mjeseci (osim web-mjesta agencija za zapošljavanje): kao glavni izvor prihoda, kao dodatni izvor prihoda, ne koristi se;

uporaba interneta (isključujući poruke e-pošte) u posljednja tri mjeseca za kupnju polica osiguranja ili obnovu postojećih, uključujući one u paketu s drugim uslugama za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta (isključujući poruke e-pošte) u posljednja tri mjeseca za uzimanje zajma ili hipotekarnog kredita ili za dogovor o kreditu od banaka ili drugih pružatelja financijskih usluga za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta (isključujući poruke e-pošte) u posljednja tri mjeseca za kupnju ili prodaju dionica, obveznica, udjela u fondovima ili drugih ulagačkih usluga za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

iii.

za pojedince koji su se koristili internetom svaki dan ili gotovo svaki dan u posljednja tri mjeseca:

uporaba interneta nekoliko puta dnevno;

iv.

za pojedince koji su se koristili internetom u posljednjih 12 mjeseci:

posljednja kupnja ili narudžba robe ili usluga na internetu (putem web-mjesta ili aplikacija; isključujući narudžbe putem ručno napisanih poruka e-pošte, SMS poruka ili usluga slanja multimedijskih poruka) za osobnu uporabu s pomoću bilo kojeg uređaja: u posljednja tri mjeseca, prije tri do dvanaest mjeseci, prije više od godinu dana, osoba nikada nije kupovala ili naručivala na internetu;

v.

za pojedince koji su se u posljednja tri mjeseca koristili internetom za internetsku trgovinu (naručivanje ili kupnja robe ili usluga):

učestalost kupovine ili naručivanje robe ili usluga putem interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe: učestalost ili u kategorijama: od 1 do 2 puta, od 3 do 5 puta, od 6 do 10 puta, 10 puta ili više;

ukupna vrijednost robe ili usluga (isključujući dionice ili druge financijske usluge) kupljenih ili naručenih putem interneta u posljednja tri mjeseca za osobne potrebe: iznos u EUR ili u kategorijama: do 50 EUR, od 50 do 100 EUR, od 100 do 500 EUR, od 500 do 1 000 EUR, 1 000 EUR ili više, nepoznato;

vi.

za pojedince koji su se u posljednjih 12 mjeseci koristili internetom za internetsku trgovinu (naručivanje ili kupnja robe ili usluga):

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje hrane ili živežnih namirnica za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje predmeta za kućanstvo (npr. namještaj, igračke, ali isključujući elektroničke uređaje za široku potrošnju) za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje lijekova za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje odjeće ili sportske opreme za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje računalnog hardvera za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje elektroničke opreme (uključujući kamere) za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje telekomunikacijskih usluga (npr. TV, pretplata na širokopojasni pristup, priključak na fiksnu ili mobilnu mrežu, uplata novca na unaprijed plaćene telefonske kartice) za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje smještaja tijekom odmora (npr. hoteli) za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje ostalih putnih usluga (npr. prijevozne karte, najam automobila) za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za naručivanje ulaznica za događanja za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje filmova ili glazbe za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje knjiga, časopisa ili novina za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje elektroničkog nastavnog materijala za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci:

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje softvera za videoigre, drugog računalnog softvera i nadogradnje softvera za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje ostale robe ili usluga za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje robe ili usluga za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci, prema podrijetlu: nacionalni prodavatelji;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje robe ili usluga za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci, prema podrijetlu: prodavatelji iz drugih država članica;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje robe ili usluga za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci, prema podrijetlu: prodavatelji iz ostatka svijeta;

uporaba interneta za kupnju ili naručivanje robe ili usluga za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci, prema podrijetlu: država podrijetla prodavatelja nije poznata;

vii.

za pojedince koji su se u posljednjih 12 mjeseci koristili internetom za aktivnosti povezane s internetskom trgovinom (naručivanje ili kupnja robe ili usluga) za kupnju ili naručivanje filmova, glazbe, knjiga, časopisa, novina, softvera za videoigre, drugog računalnog softvera i ažuriranja softvera:

filmovi ili glazba koji su preuzeti ili im je pristupljeno s web-mjesta ili aplikacija u posljednjih 12 mjeseci za osobne potrebe;

elektroničke knjige koje su preuzete ili im je pristupljeno s web-mjesta ili aplikacija u posljednjih 12 mjeseci za osobne potrebe;

elektronički časopisi ili elektroničke novine koji su preuzeti ili im je pristupljeno s web-mjesta ili aplikacija u posljednjih 12 mjeseci za osobne potrebe;

računalni softver (uključujući računalne i videoigre te nadogradnje softvera) koji je preuzet ili mu je pristupljeno s web-mjesta ili aplikacija u posljednjih 12 mjeseci za osobne potrebe;

(nije obvezno) filmovi, glazba, elektronički časopisi, elektroničke novine ili računalni softver koji nisu preuzeti niti im je pristupljeno putem interneta u posljednjih 12 mjeseci za osobne potrebe.

(c)   sigurnost i povjerenje u IKT

i.

za kućanstva bez pristupa internetu, razlog za nemogućnost pristupa internetu:

problemi povezani s privatnošću i sigurnošću;

ii.

za pojedince koji su se koristili internetom u posljednjih 12 mjeseci:

problemi povezani sa sigurnošću tijekom korištenja interneta za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci: uporaba kreditnih ili debitnih kartica u ciljem prijevare;

problemi povezani sa sigurnošću tijekom korištenja interneta za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci: gubitak dokumenata, slika ili drugih podataka zbog virusa ili drugih zaraza računala (npr. crv ili trojanski konj);

problemi povezani sa sigurnošću tijekom korištenja interneta za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci: zlouporaba osobnih podataka dostupnih na internetu dostupnih na internetu što dovodi do npr. diskriminacije, uznemiravanja, zlostavljanja;

problemi povezani sa sigurnošću tijekom korištenja interneta za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci: hakirane društvene mreže ili računi e-pošte korisnika te objava ili slanje sadržaja bez njihova znanja;

problemi povezani sa sigurnošću tijekom korištenja interneta za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci: krađa identiteta na internetu (netko krade osobne podatke i oponaša njihova vlasnika/njihovu vlasnicu, npr. kupnja u ime ispitanika);

problemi povezani sa sigurnošću tijekom korištenja interneta za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci: primanje lažnih poruka („phishing”);

problemi povezani sa sigurnošću tijekom korištenja interneta za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci: preusmjeravanja na lažna web-mjesta na kojima se traže osobni podaci („pharming”);

(nije obvezno) problemi povezani sa sigurnošću tijekom korištenja interneta za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci: djeca koja pristupaju neprikladnim web-mjestima;

sigurnosni problemi zbog kojih je ograničeno ili spriječeno naručivanje ili kupnja robe ili usluga za osobnu uporabu putem interneta u posljednjih 12 mjeseci;

sigurnosni problemi zbog kojih je ograničeno ili spriječeno internetsko bankarstvo za osobnu uporabu putem interneta u posljednjih 12 mjeseci;

sigurnosni problemi zbog kojih je ograničeno ili spriječeno pružanje osobnih informacija uslugama za osobno ili stručno umrežavanje za osobnu uporabu putem interneta u posljednjih 12 mjeseci;

sigurnosni problemi zbog kojih je ograničena ili spriječena komunikaciju s javnim službama ili upravama za osobne potrebe putem interneta u posljednjih 12 mjeseci;

sigurnosni problemi zbog kojih je ograničeno ili spriječeno preuzimanje softvera ili aplikacija, glazbe, videozapisa, igrica ili drugih podatkovnih datoteka za osobne potrebe putem interneta u posljednjih 12 mjeseci;

sigurnosni problemi zbog kojih je ograničena ili spriječena uporaba interneta preko javne bežične mreže za osobne potrebe putem interneta u posljednjih 12 mjeseci;

(nije obvezno) sigurnosni problemi zbog kojih su ograničene ili spriječene druge aktivnosti za osobne potrebe putem interneta u posljednjih 12 mjeseci;

izrada sigurnosnih kopija vlastitih datoteka (npr. dokumenata, slika) na bilo kojem vanjskom uređaju za pohranjivanje ili u internetskom prostoru za pohranu (usluge računalstva u oblaku) za osobne potrebe; sigurnosne kopije dokumenata stvorene automatski ili ručno; sigurnosne kopije dokumenata nisu stvorene; ispitanik ne zna;

iii.

za pojedince koji su se u posljednjih 12 mjeseci koristili internetom, ali ne za aktivnosti povezane s internetskom trgovinom (naručivanje ili kupnja robe ili usluga), prepreke za internetsku trgovinu:

sigurnost plaćanja ili pitanja privatnosti (npr. davanje podataka o kreditnoj kartici ili davanje osobnih podataka na internetu);

iv.

za pojedince koji su se u posljednjih 12 mjeseci koristili internetom i doživjeli krađu identiteta na internetu, primili lažne poruke ili su preusmjeravani na lažna web-mjesta na kojima se traže osobni podaci, pri korištenju internetom za osobne potrebe u posljednjih 12 mjeseci:

financijski gubitak u posljednjih dvanaest mjeseci koji je posljedica krađe identiteta na internetu, primanja lažnih poruke ili preusmjeravanja na lažna web-mjesta;

v.

za pojedince koji u posljednjih dvanaest mjeseci za osobne potrebe nisu dostavili ispunjene obrasce tijelima javne vlasti putem web-mjesta ili aplikacija iako je dostavljanje službenih obrazaca bilo potrebno, razlozi nedostavljanja:

zabrinutost zbog zaštite i sigurnosti osobnih podataka u posljednjih dvanaest mjeseci.

(d)   znanja i vještine u području IKT-a

i.

za pojedince koji su se koristili internetom u posljednjih 12 mjeseci, vještine:

prijenosa datoteka između računala i drugih uređaja;

instaliranja softvera ili aplikacija;

mijenjanja postavki bilo kojeg softvera, uključujući operativni sustav ili programe zaštite;

kopiranja ili premještanja datoteka ili mapa;

upotrebe softvera za obradu teksta;

izrade prezentacija ili dokumenata u kojima su integrirani tekst, slike, tablice ili grafički prikazi;

upotrebe softvera za izradu tablica sa stupcima i redovima;

upotrebe softvera za uređivanje fotografija, videozapisa ili audiosadržaja;

pisanja kodova u programskom jeziku;

iii.

za pojedince koji su se koristili internetom i softverom za izradu tablica sa stupcima i redovima u posljednjih 12 mjeseci, vještine:

korištenje naprednim funkcijama softvera za izradu tablica sa stupcima i redovima namijenjenih organiziranju i analizi podataka, kao što su razvrstavanje, filtriranje, upotreba formula i izrada grafičkih prikaza.

(e)   Prepreke za korištenje IKT-om i internetom

i.

za kućanstva bez pristupa internetu, razlog za nemogućnost pristupa internetu:

imaju pristup internetu negdje drugdje;

ne treba im internet, npr. zato što im nije koristan ili zanimljiv;

troškovi opreme su previsoki;

troškovi pristupa su previsoki (npr. telefonska pretplata ili pretplata na DSL);

nedostatne vještine;

širokopojasni internet nije dostupan u tom području;

drugi razlozi;

ii.

za pojedince koji su se u posljednjih 12 mjeseci koristili internetom za aktivnosti povezane s internetskom trgovinom (naručivanje ili kupnja robe ili usluga), problemi u internetskoj trgovini:

prekid rada web-mjesta tijekom naručivanja ili plaćanja;

poteškoće u pronalaženju podataka o jamstvima i drugim zakonskim pravima;

brzina dostave sporija od navedene;

konačni troškovi viši od navedenih (npr. veći troškovi dostave, neočekivana naplata transakcije);

dostava pogrešne ili oštećene robe;

prijevara (npr. robe/usluge nisu primljene, zlouporaba podataka o kreditnoj kartici);

poteškoće pri podnošenju pritužbi i povratu novca ili nezadovoljavajući odgovor nakon pritužbe;

strani prodavatelj koji ne trguje u državi kupca;

ostale poteškoće;

nisu prijavljene poteškoće;

iii.

za pojedince koji su se u posljednjih 12 mjeseci koristili internetom, ali ne za aktivnosti povezane s internetskom trgovinom (naručivanje ili kupnja robe ili usluga), prepreke za internetsku trgovinu:

daje se prednost klasičnoj kupnji i/ili proizvod se želi vidjeti uživo, vjernost trgovinama, navika;

nedostatne vještine ili znanja (nepoznavanje načina korištenja web-mjestom ili je korištenje bilo presloženo itd.);

poteškoće s dostavom robe naručene putem interneta (npr. traje predugo, logistički je teško izvediva itd.);

zabrinutost u pogledu primanja ili povrata robe, pritužbi ili povrata novca;

neposjedovanje platne kartice koja se može upotrijebiti za kupnju na internetu;

(nije obvezno) strani prodavatelj koji ne trguje u državi kupca;

(nije obvezno) netko drugi je kupio ili naručio robu ili usluge u ime ispitanika;

ostale prepreke internetskoj trgovini;

(f)   Primjena IKT-a od strane fizičkih osoba za razmjenu informacija i usluga s tijelima javne vlasti i javnim upravama (e-uprava)

i.

za fizičke osobe koje su se koristile internetom u posljednjih 12 mjeseci:

korištenje internetom u posljednjih 12 mjeseci za osobne potrebe, za pribavljanje informacija s web-mjesta ili aplikacija tijelâ javne vlasti ili javnih službi (isključujući ručno napisane poruke e-pošte);

korištenje internetom u posljednjih 12 mjeseci za osobne potrebe, za preuzimanje/ispisivanje službenih obrazaca s web-mjesta ili aplikacija tijelâ javne vlasti ili javnih službi (isključujući ručno napisane poruke e-pošte);

korištenje internetom u posljednjih 12 mjeseci za osobne potrebe, za slanje ispunjenih obrazaca tijelima javne vlasti ili javnim službama (isključujući ručno napisane poruke e-pošte);

ii.

za pojedince koji u posljednjih 12 mjeseci nisu za osobne potrebe internetom dostavili ispunjene obrasce tijelima javne vlasti putem web-mjesta ili aplikacija:

nisu dostavili ispunjene obrasce jer nije bilo potrebno slati službene obrasce za osobne potrebe u posljednjih dvanaest mjeseci;

iii.

za pojedince koji u posljednjih 12 mjeseci nisu za osobne potrebe internetom dostavili ispunjene obrasce tijelima javne vlasti putem web-mjesta ili aplikacija iako je dostavljanje službenih obrazaca bilo potrebno, razlozi nedostavljanja:

takva internetska usluga nije bila dostupna;

nedostatne vještine ili znanje (npr. o web-mjestima ili je njihova uporaba bila prekomplicirana);

netko drugi je u ime ispitanika dostavio ispunjene obrasce (npr. konzultant, porezni savjetnik, član rodbine ili obitelji);

drugi razlozi nedostavljanja ispunjenih obrazaca tijelima javne vlasti putem interneta.

(g)   Dostupnost i primjena tehnologija koje omogućavaju spajanje na internet ili na druge mreže s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme (sveprisutna povezivost)

i.

za pojedince koji su se koristili internetom u posljednja tri mjeseca:

pristupanje internetu s pomoću mobilnog telefona ili pametnog telefona na drugim mjestima osim od kuće ili s posla u posljednja tri mjeseca;

pristupanje internetu s pomoću prijenosnog računala na drugim mjestima osim od kuće ili s posla u posljednja tri mjeseca;

pristupanje internetu s pomoću tablet-računala na drugim mjestima osim od kuće ili s posla u posljednja tri mjeseca;

pristupanje internetu s pomoću drugih mobilnih uređaja (npr. reproduktori medijskih sadržaja, igraće konzole, čitač e-knjiga, pametni ručni sat) na drugim mjestima osim od kuće ili s posla u posljednja tri mjeseca;

nisu korišteni mobilni uređaji za pristup internetu na drugim mjestima osim od kuće ili s posla.

B.   Pokrivenost

1.

Za obilježja iz poglavlja A točke 2. ovog Priloga statističke jedince koje se odnose na kućanstva jesu kućanstva su s najmanje jednim članom u dobnoj skupini od 16 do 74 godine.

2.

Statističke jedinice za obilježja iz naslova poglavlja A točke 2. ovog Priloga koje se odnose na pojedince, pojedinci su u dobi od 16 do 74 godine.

3.

Zemljopisno su obuhvaćena kućanstva ili pojedinci, ili oboje, koji žive na bilo kojem dijelu državnog područja predmetne države članice.

C.   Referentno razdoblje

Glavno referentno razdoblje za prikupljanje statističkih podataka prvo je tromjesečje 2019.

D.   Socioekonomska obilježja

1.

Za teme i njihova obilježja iz naslova A točke 2. ovog Priloga koje se odnose na kućanstva prikupljaju se sljedeća osnovna obilježja:

(a)

regija stalnog boravišta prema klasifikaciji regija NUTS1;

(b)

(nije obvezno) regija stalnog boravišta prema klasifikaciji NUTS2;

(c)

zemljopisni položaj, odnosno žive li u nerazvijenoj, tranzicijskoj ili razvijenoj regiji;

(d)

stupanj urbanizacije, odnosno žive li u gusto naseljenom, srednje naseljenom ili rijetko naseljenom području;

(e)

vrsta kućanstva, uz navođenje broja članova kućanstva: (nije obvezno) broj osoba u dobi od 16 do 24 godine, (nije obvezno) broj studenata u dobi od 16 do 24 godine, (nije obvezno) broj osoba u dobi od 25 do 64 godine, (nije obvezno) broj osoba u dobi od 65 ili više godina te odvojeno prikupljati: broj djece mlađe od 16 godina, (nije obvezno) broj djece u dobi od 14 do 15 godina, (nije obvezno) broj djece u dobi od 5 do 13 godina, (nije obvezno) broj djece u dobi od 4 godine i mlađe;

(f)

(nije obvezno) mjesečni neto dohodak kućanstva koji se prikuplja kao vrijednost ili razred veličina sukladan dohodovnim kvartilima;

(g)

(nije obvezno) ukupni mjesečni neto dohodak kućanstva u kvintilima.

2.

Za teme i njihove značajke iz naslova A točke 2. ovog Priloga koje se odnose na pojedince prikupljaju se sljedeće osnovne značajke:

(a)

spol;

(b)

zemlja rođenja, uz navođenje je li osoba rođena u tuzemstvu ili inozemstvu; ako je rođena u inozemstvu, navesti i je li rođena u drugoj državi članici ili izvan Unije;

(c)

državljanstvo, uz navođenje je li osoba državljanin ili nije državljanin zemlje u kojoj živi; ako nije državljanin, navesti i je li osoba državljanin druge države članice ili treće zemlje;

(d)

dob prema navršenim godinama; (nije obvezno) ispod 16 godina i/ili iznad 74 godine, ili oboje;

(e)

stupanj obrazovanja, uz navođenje najvišeg stečenog stupnja obrazovanja prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED 2011.): niže srednjoškolsko obrazovanje (ISCED 0, 1 ili 2), više srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije ni više niti visoko obrazovanje (ISCED 3 ili 4), više i visoko obrazovanje (ISCED 5, 6, 7 ili 8), nezavršena osnovna škola (ISCED 0), osnovnoškolsko obrazovanje (ISCED 1), niže srednjoškolsko obrazovanje (ISCED 2), više srednjoškolsko obrazovanje (ISCED 3), obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije ni više niti visoko (ISCED 4), kraće više i visoko obrazovanje (ISCED 5), dodiplomski studij ili jednakovrijedni stupanj obrazovanja (ISCED 6), magisterij ili jednakovrijedni stupanj obrazovanja (ISCED 7), doktorat ili jednakovrijedni stupanj obrazovanja (ISCED 8);

(f)

zaposlenost, uz navođenje je li osoba zaposlenik ili samozaposlena, uključujući članove obitelji koji pomažu u poslu (nije obvezno: zaposlenik s punim radnim vremenom ili samozaposlen, zaposlenik s nepunim radnim vremenom ili samozaposlen, zaposlenik, zaposlenik na neodređeno vrijeme ili za stalno; zaposlenik na određeno vrijeme ili s ugovorom o radu na određeno vrijeme; samozaposlen uključujući članove obitelji koji pomažu u poslu);

(g)

(nije obvezno) navesti gospodarski sektor zaposlenja:

Područja NACE Rev. 2

Opis

A

poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

B, C, D i E

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje i druge djelatnosti

F

Građevina

G, H i I

Trgovina na veliko i na malo, prijevoz, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

J

Informiranje i komunikacija

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

L

Poslovanje nekretninama

M i N

Poslovne usluge

O, P i Q

Javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvo i socijalni rad

R, S, T i U

Ostale uslužne djelatnosti

(h)

zaposlenost, uz navođenje je li osoba nezaposlena ili je student ili iz nekog drugog razloga nije uključena u tržište rada te po potrebi navođenje je li osoba umirovljena ili prijevremeno umirovljena ili se povukla iz posla, ima trajni invaliditet, na izvršavanju vojne obveze ili rada za opće dobro, vodi kućanstvo ili iz bilo kojeg drugog razloga nije radno aktivna;

(i)

zanimanje prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja (ISCO-08), uz navođenje obavlja li osoba fizičke ili druge poslove, radi li u sektoru IKT-a ili izvan njega te po potrebi navođenje svih zanimanja prema ISCO-08 na dvoznamenkastoj razini.

E.   Učestalost

Podaci koji su propisani ovim Prilogom dostavljaju se jednokratno za 2019.

F.   Rokovi za dostavu podataka

1.

Pojedinačni podaci iz članka 6. i Priloga II. točke 6. Uredbi (EZ) br. 808/2004, koji ne dopuštaju izravnu identifikaciju predmetnih statističkih jedinica, dostavljaju se Eurostatu do 5. listopada 2019. Do tog datuma skup podataka mora biti finaliziran, potvrđen i prihvaćen.

2.

Metapodaci iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 808/2004 dostavljaju se Eurostatu do 31. svibnja 2019.

3.

Izvješće o kvaliteti iz članka 7. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 808/2004 dostavlja se Eurostatu do 5. studenoga 2019.

4.

Podaci i metapodaci dostavljaju se Eurostatu upotrebom usluga jedinstvene ulazne točke u skladu sa standardom razmjene koji je odredio Eurostat. Metapodaci i izvješće o kvaliteti šalju se u standardnoj strukturi za metapodatke koju je odredio Eurostat.

22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/19


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1799

оd 21. studenoga 2018.

o utvrđivanju privremene izravne statističke mjere za diseminaciju odabranih obilježja popisa stanovništva i stanova 2021. geokodiranih na mreži veličine ćelija 1 km2

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (1), a posebno njezin članak 14. stavak 2.,

budući da:

(1)

Diseminacija usklađenih obilježja popisa stanovništva na razini Unije na mreži nepromjenjive površine, konkretnije na mreži veličine ćelija 1 km2, ključan je rezultat europske statistike za buduće donošenje politika i strategija u pogledu popisa stanovništva u državama članicama.

(2)

U skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 223/2009 Komisija u specifičnim i propisno opravdanim slučajevima radi zadovoljavanja neočekivanih potreba može odlučiti o privremenoj izravnoj statističkoj mjeri koja mora ispunjavati uvjete utvrđene u članku 14. stavku 2. te uredbe.

(3)

Tom privremenom izravnom statističkom mjerom trebalo bi se predvidjeti prikupljanje podataka za jednu referentnu godinu. Sve države članice trebale bi moći proizvesti univarijatne podatke iz popisa stanovništva geokodirane na mreži veličine ćelija 1 km2 na referentni datum za popis stanovništva i stanova 2021., a Unija bi trebala osigurati financijske doprinose nacionalnim statističkim uredima i drugim nacionalnim tijelima za pokrivanje njihovih dodatnih troškova. Ta je mjera potkrijepljena analizom isplativosti i procjenom ukupnih dodatnih troškova izrade koje je pokrila Komisija.

(4)

Opravdana je zajedničkom potrebom da u cijeloj Uniji postoje pouzdane, točne i usporedive informacije o rasprostranjenosti stanovništva sa zadovoljavajućom prostornom rezolucijom, utemeljene na usklađenim zahtjevima za izlazne podatke i osobito namijenjene paneuropskom donošenju regionalnih politika.

(5)

Dostupne su usklađene, prostorno raščlanjene demografske informacije diljem Unije, a cilj je diseminacija jednog skupa podataka po državi članici koji sadržava odabrana obilježja popisa stanovništva i stanova 2021. geokodirana na mreži veličine ćelija 1 km2. Davatelji podataka neće biti dodatno opterećeni jer će se sve potrebne informacije dobiti iz podataka popisa stanovništva 2021.

(6)

Konkretnije, kako bi se dobili usporedivi usklađeni izlazni podaci u cijeloj Uniji, potrebno je na razini Unije odrediti mrežu nepromjenjive površine koja sadržava ćelije od 1 km2. Osim toga, potrebno je utvrditi specifična obilježja i njihova raščlanjivanja te detaljni program za diseminaciju na toj mreži veličine ćelija 1 km2. Konačno, treba odrediti potrebne prostorne i statističke metapodatke za takav skup podataka.

(7)

Direktivom 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) i povezanim provedbenim uredbama Komisije utvrđuju se potrebni metapodaci (3), format podataka (4) i mrežne usluge (5) za diseminaciju prostornih podataka. Konkretnije, točka 1. iz Priloga III. primjenjuje se na moguće sustave statističkih mreža za diseminaciju prostornih podataka i, u skladu s točkom 10. iz Priloga III., primjenjiva je na skupove prostornih podataka u okviru teme „Rasprostranjenost stanovništva – demografija”.

(8)

Uredbom (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i povezanim provedbenim uredbama Komisije utvrđena su zajednička pravila za slanje podataka iz popisa stanovništva 2021., konkretnije referentna godina i potrebni metapodaci (7), tehničke specifikacije obilježja popisa stanovništva i njihovih raščlanjivanja (8) te tehnički format (9).

(9)

Države članice trebale bi dostaviti svoje potvrđene podatke i metapodatke u elektroničkom obliku, u odgovarajućem tehničkom formatu koji određuje Komisija. Inicijativu razmjene statističkih podataka i metapodataka (SDMX) o statističkim i tehničkim standardima za razmjenu i dijeljenje podataka i metapodataka, na kojoj se temelji projekt Census Hub, pokrenuli su Banka za međunarodne namire, Europska središnja banka, Komisija (Eurostat), Međunarodni monetarni fond, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Ujedinjeni narodi i Svjetska banka. SDMX i Census Hub osiguravaju statističke i tehničke standarde te standarde prijenosa za razmjenu službenih statističkih podataka. Stoga je potrebno uvesti tehnički format u skladu s tim standardima.

(10)

Komisija (Eurostat) je bila domaćin projekta o „Usklađenoj zaštiti podataka iz popisa stanovništva u Europskom statističkom sustavu (ESS)”, iz kojeg su proizašle dobre prakse i provedbene smjernice za usklađenu zaštitu od otkrivanja podataka iz mreže veličine ćelija 1 km2.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Utvrđuje se privremena izravna statistička mjera za razvoj, izradu i diseminaciju odabranih obilježja popisa stanovništva i stanova 2021. geokodiranih u mreži veličine ćelija 1 km2 („podaci iz mreže veličine ćelija 1 km2”).

U tu svrhu određuje se jedinstvena, usklađena i nepromjenjiva geoprostorna referentna mreža za Europu koja se sastoji od ćelija površine 1 km2. Utvrđuju se i specifična obilježja i njihova raščlanjivanja te detaljni program i metapodaci za diseminaciju podataka iz popisa stanovništva i stanova 2021. geokodiranih na referentnoj mreži veličine ćelija 1 km2.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 763/2008.

Primjenjuju se i sljedeće definicije:

(1)

„mreža”, „mrežna ćelija” i „mrežna točka” znači mreža, mrežna ćelija i mrežna točka kako su definirani u Prilogu II. (2.1.) Uredbe (EU) br. 1089/2010;

(2)

„ukupno stanovništvo” znači sve osobe u mrežnoj ćeliji čije se uobičajeno boravište nalazi u toj mrežnoj ćeliji;

(3)

„element podataka” znači jedno mjerenje koje se nalazi u tablici definiranoj u Prilogu II. ovoj Uredbi;

(4)

„vrijednost podataka” znači informacije koje se dobivaju na temelju elementa podataka. Vrijednost podataka može biti „brojčana vrijednost” ili „posebna vrijednost”;

(5)

„brojčana vrijednost” znači cijeli broj jednak ili veći od „0” na temelju kojeg se dobivaju statističke informacije o opažanju tog elementa podataka;

(6)

„validirani podaci” znači podaci koje su države članice provjerile prema dogovorenim pravilima o validiranju;

(7)

„opažena vrijednost” znači brojčana vrijednost koja predstavlja opaženu ili pripisanu informaciju prema saznanjima na temelju svih dostupnih informacija iz popisa stanovništva 2021., osobito prije primjene bilo kojih mjera kontrole otkrivanja statističkih podataka;

(8)

„povjerljiva vrijednost” znači brojčana vrijednost koja se ne smije otkriti kako bi se zaštitila statistička povjerljivost podataka u skladu sa zaštitnim mjerama država članica protiv otkrivanja statističkih podataka;

(9)

„posebna vrijednost” znači simbol koji se prenosi u okviru elementa podataka umjesto brojčane vrijednosti;

(10)

„oznaka” znači šifra koja se može pridružiti određenom elementu podataka kako bi se opisala specifična značajka njegove vrijednosti podataka.

Članak 3.

Tehničke specifikacije referentne mreže veličine ćelija 1 km2

1.   U skladu s odjeljkom 1.5. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1089/2010, statistička referentna mreža veličine ćelija 1 km2 za paneuropsku uporabu jest mreža jednake površine „Grid_ETRS89-LAEA1000”. Prostorni opseg referentne mreže u koordinatnom sustavu određenom za tu mrežu u odjeljku 2.2.1. Priloga II. istoj Uredbi ograničen je na vrijednosti pomaka prema istoku od 900 000 do 7 400 000 metara i vrijednosti pomaka prema sjeveru od 900 000 do 5 500 000 metara za potrebe ove Uredbe.

2.   U skladu s odjeljkom 1.4.1.1. Priloga IV. istoj Uredbi, svaka pojedinačna mrežna ćelija referentne mreže veličine ćelija 1 km2 ima jedinstvenu identifikacijsku šifru mrežne ćelije koja se sastoji od znakova „CRS3035RES1000mN”. Nakon toga slijedi vrijednost pomaka prema sjeveru u metrima mrežne točke u donjem lijevom kutu mrežne ćelije, zatim slovo „E” i vrijednost pomaka prema istoku u metrima mrežne točke u donjem lijevom kutu mrežne ćelije.

3.   Šifra države članice koja dostavlja podatke kako je definirana u Međuinstitucijskom stilskom priručniku koji je objavio Ured za publikacije Europske unije, nakon čega slijedi znak „_”, dodaje se na početak šifre svake mrežne ćelije koje dostavlja ta država članica.

Članak 4.

Tehničke specifikacije obilježja podataka iz mreže veličine ćelija 1 km2 i njihova raščlanjivanja

Primjenjuju se tehničke specifikacije obilježja utvrđene u Prilogu Uredbi (EU) 2017/543 za podatke iz popisa stanovništva 2021. Raščlanjivanja obilježja za potrebe ove Uredbe navedena su u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Program podataka iz mreže veličine ćelija 1 km2

1.   Program podataka iz mreže veličine ćelija 1 km2 koji svaka država članica dostavlja Komisiji (Eurostatu) za referentnu godinu 2021. naveden je u Prilogu II.

2.   Države članice zamjenjuju sve povjerljive vrijednosti posebnom vrijednošću „nije dostupno”.

Članak 6.

Usklađivanje izlaznih podataka

1.   Kako bi se omogućila usporedivost na razini Unije, usklađuju se vrijednosti izlaznih podataka za diseminaciju. Radi toga se prednost daje brojčanim umjesto posebnim vrijednostima, u mjeri u kojoj je to moguće.

2.   Kako bi se jamčila dovoljna točnost i pouzdanost informacija o prostornoj rasprostranjenosti ukupnog stanovništva, države članice pridržavaju se sljedećih zahtjeva:

(a)

elementi podataka o ukupnom stanovništvu ne bilježe se kao povjerljivi;

(b)

elementi podataka o ukupnom stanovništvu s opaženom vrijednošću različitom od „0” označuju se oznakom „naseljeno”; i

(c)

elementi podataka o ukupnom stanovništvu s opaženom vrijednošću „0” ne označuju se oznakom „naseljeno”.

Članak 7.

Metapodaci

Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) metapodatke za podatke iz mreže veličine ćelija 1 km2 u skladu s Prilogom III.

Članak 8.

Referentni datum

Referentni datum za podatke iz mreže veličine ćelija 1 km2 koje dostavlja svaka država članica istovjetan je referentnom datumu koji je ta država članica navela u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2017/712.

Članak 9.

Datum slanja podataka i metapodataka

1.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) potvrđene i agregirane podatke te metapodatke o ukupnom stanovništvu do 31. prosinca 2022.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1. države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) potvrđene i agregirane podatke te metapodatke do 31. ožujka 2024.

Članak 10.

Tehnički format za slanje podataka i metapodataka

Tehnički format za slanje podataka i metapodataka jest format SDMX koji se upotrebljava u projektu Census Hub. Države članice šalju tražene podatke i metapodatke u skladu s definicijama strukture podataka i povezanim tehničkim specifikacijama koje utvrđuje Komisija (Eurostat). One čuvaju tražene podatke i metapodatke do 31. prosinca 2034. za svako kasnije slanje na zahtjev Komisije (Eurostata).

Članak 11.

Zahtjevi kvalitete

1.   Države članice osiguravaju kvalitetu dostavljenih podataka.

2.   Za potrebe ove Uredbe, na podatke koji se šalju primjenjuju se kriteriji kvalitete iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

3.   Na zahtjev Komisije (Eurostata) države članice dostavljaju dodatne informacije potrebne za ocjenu kvalitete statističkih informacija.

Članak 12.

Diseminacija

1.   Komisija (Eurostat) diseminira skupove podataka iz mreže veličine ćelija 1 km2 navedene u članku 5. te povezane metapodatke navedene u članku 7.

2.   Za potrebe ove Uredbe, program podataka i metapodataka iz mreže veličine ćelija 1 km2 koje države članice moraju dostaviti i koje diseminira Eurostat odgovara podacima koje države članice diseminiraju na nacionalnoj razini u skladu s Direktivom 2007/2/EZ te njezinim provedbenim uredbama (EZ) br. 1205/2008, (EZ) br. 976/2009 i (EU) br. 1089/2010.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 87, 31.3.2009., str. 164.

(2)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1205/2008 od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o metapodacima (SL L 326, 4.12.2008., str. 12.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 323, 8.12.2010., str. 11.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 976/2009 od 19. listopada 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mrežnim uslugama (SL L 274, 20.10.2009., str. 9.).

(6)  Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008 o popisu stanovništva i stanova (SL L 218, 13.8.2008., str. 14.).

(7)  Uredba Komisije (EU) 2017/712 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju referentne godine i usvajanju programa statističkih podataka i metapodataka za popis stanovništva i stanova predviđenih Uredbom (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 105, 21.4.2017., str. 1.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/543 оd 22. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija obilježja i njihovih raščlanjivanja (SL L 78, 23.3.2017., str. 13.).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/881 оd 23. svibnja 2017. o provedbi Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu načina i strukture izvješća o kvaliteti i tehničkog formata za slanje podataka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1151/2010 (SL L 135, 24.5.2017., str. 6.).


PRILOG I.

Tehničke specifikacije raščlanjivanja obilježja iz popisa stanovništva navedenih u članku 4.

Za potrebe ove Uredbe tehničke specifikacije raščlanjivanja obilježja iz popisa stanovništva utvrđenih u Prilogu Uredbi (EU) 2017/543 dostavljaju se kako slijedi:

Svako obilježje odabrano za diseminaciju na referentnoj mreži veličine ćelija 1 km2 navodi se sa svojim naslovom iz Priloga Uredbi (EU) 2017/543.

Primjenjuju se tehničke specifikacije utvrđene u Prilogu Uredbi (EU) 2017/543 koje se općenito odnose na to obilježje.

Nakon toga je navedeno raščlanjivanje za to obilježje.

Sva su raščlanjivanja namijenjena raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Uobičajeno boravište

Kategorije raščlanjivanja ovog obilježja koje država članica bilježi sve su ćelije referentne mreže veličine ćelija 1 km2 navedene u članku 3. stavku 1. čija površina obuhvaća dio državnog područja te države članice, dopunjena jednom virtualnom mrežnom ćelijom po državi članici kako bi se u obzir uzele osobe koje nisu svrstane.

Geografsko područje koje se temelji na referentnoj mreži veličine ćelija 1 km2  (1)

GEO.G.

x.

Sve mrežne ćelije koje djelomično ili potpuno pripadaju državnom području države članice

x.

y.

Jedna virtualna mrežna ćelija po državi članici

y.

Ako je uobičajeno boravište osobe nepoznato unutar državnog područja izvještajne države članice obuhvaćenog referentnom mrežom, za smještanje te osobe u određenu mrežnu ćeliju mogu se upotrijebiti dodatne znanstveno utemeljene, pravilno dokumentirane i javno dostupne metode statističke procjene. Osobe koje nisu smještene ni u jednu ćeliju referentne mreže smještavaju se u virtualnu mrežnu ćeliju GEO.G.y. te države članice.

Obilježje: Spol

Raščlanjivanje SEX. navedeno u Prilogu Uredbi (EU) 2017/543 za ovo obilježje primjenjuje se za potrebe ove Uredbe.

Obilježje: Dob

Bilježe se sljedeće kategorije raščlanjivanja:

Dob

AGE.G.

1.

Mlađi od 15 godina

1.

2.

15 do 64 godine

2.

3.

65 godina i više

3.

Kako je navedeno u Prilogu Uredbi (EU) 2017/543 bilježi se dob u navršenim godinama života dosegnuta na referentni datum.

Obilježje: Sadašnji status aktivnosti (broj zaposlenih osoba)

Bilježi se sljedeća kategorija raščlanjivanja uključena u raščlanjivanje CAS.L. navedeno u Uredbi (EU) 2017/543:

Sadašnji status aktivnosti

CAS.L.

1.

Zaposlene osobe

1.1.

Specifikacija „zaposlenih” osoba u Prilogu Uredbi (EU) 2017/543 primjenjuje se na ovu kategoriju.

Obilježje: Država/mjesto rođenja

Bilježe se sljedeće kategorije raščlanjivanja uključene u raščlanjivanje POB.L. navedeno u Uredbi (EU) 2017/543:

Država/mjesto rođenja

POB.L.

1.

Mjesto rođenja je u izvještajnoj državi

1.

2.

Mjesto rođenja je u drugoj državi članici EU-a

2.1.

3.

Mjesto rođenja je drugdje

2.2.

Obilježje: Uobičajeno boravište godinu dana prije popisa

Bilježe se sljedeće kategorije raščlanjivanja uključene u raščlanjivanje ROY. navedeno u Uredbi (EU) 2017/543:

Uobičajeno boravište godinu dana prije popisa

ROY.

1.

Nepromijenjeno uobičajeno boravište

1.

2.

Preseljenje unutar izvještajne države

2.1.

3.

Preseljenje iz države izvan izvještajne države

2.2.

Preseljenje unutar iste mrežne ćelije bilježi se kao „Preseljenje unutar izvještajne države” (ROY.2.1.) ili kao „Preseljenje iz države izvan izvještajne države” (ROY.2.2.) kako je prikladno.


(1)  Šifre „x.” su identifikacijske šifre mrežne ćelije kako je navedeno u članku 3. Šifra „y” sastoji se od niza znakova „unallocated” kojem je na početku dodana šifra izvještajne države članice kako je navedeno u članku 3. stavku 3.


PRILOG II.

Program statističkih podataka iz popisa stanovništva geokodiranih na referentnoj mreži veličine ćelija 1 km2 iz članka 5.

Program podataka iz mreže veličine ćelija 1 km2 koji treba dostaviti za referentnu godinu 2021. sastoji se od dvodimenzionalne tablice kojom se unakrsno tabelira skup mrežnih ćelija GEO.G. definiran u Prilogu I. sa sljedećim odabirom kategorija iz raščlanjivanja obilježja popisa stanovništva navedenih u Prilogu I.:

Kategorije obilježja popisa stanovništva koje treba raščlaniti na referentnoj mreži veličine ćelija 1 km2

STAT.G.

0.

SEX.0.: Ukupno stanovništvo

0.

1.

SEX.1.: Muško

1.

2.

SEX.2.: Žensko

2.

3.

AGE.G.1.: Mlađi od 15 godina

3.

4.

AGE.G.2.: 15 do 64 godine

4.

5.

AGE.G.3.: 65 godina i više

5.

6.

CAS.L.1.1.: Zaposlene osobe (1)

6.

7.

POB.L.1.: Mjesto rođenja je u izvještajnoj državi

7.

8.

POB.L.2.1.: Mjesto rođenja je u drugoj državi članici EU-a

8.

9.

POB.L.2.2.: Mjesto rođenja je drugdje

9.

10.

ROY.1.: Nepromijenjeno uobičajeno boravište godinu dana prije popisa

10.

11.

ROY.2.1.: Uobičajeno boravište godinu dana prije popisa: preseljenje unutar izvještajne države

11.

12.

ROY.2.2.: Uobičajeno boravište godinu dana prije popisa: preseljenje iz države izvan izvještajne države

12.


(1)  Podaci u kategoriji „zaposlene osobe” dostavljaju se u mjeri u kojoj je to moguće, podložno raspoloživosti u državi članici koja dostavlja podatke.


PRILOG III.

Metapodaci potrebni za podatke iz mreže veličine ćelija 1 km2 iz članka 7.

Metapodaci o elementima podataka

1.

Države članice prema potrebi dodaju sljedeće oznake elementu podataka:

(a)

„okvirno”;

(b)

„naseljeno”;

(c)

„revidirano”;

(d)

„vidjeti priložene podatke”;

(e)

„povjerljivo” (1).

2.

Oznaka „okvirno” upotrebljava se samo za vrijednosti podataka o „ukupnom stanovništvu” koje se bilježe na temelju članka 9. stavka 1. i koje države članice ne smatraju konačnim podacima u trenutku bilježenja.

3.

Oznaka „naseljeno” primjenjuje se samo na elemente podataka o „ukupnom stanovništvu” na temelju odredaba navedenih u članku 6. stavku 2.

4.

Za svaku vrijednost podataka na koju se primjenjuje najmanje jedna od oznaka „revidirano” ili „vidjeti priložene podatke” dostavlja se objašnjenje.

5.

Svaki element podataka čija je povjerljiva vrijednost zamijenjena posebnom vrijednošću „nije dostupno” označava se oznakom „povjerljivo”.

Metapodaci o obilježjima

Uz metapodatke o obilježjima dostavljene Komisiji (Eurostatu) na temelju članka 6. Uredbe (EU) 2017/712, države članice dostavljaju metapodatke o svakom obilježju uključenom u Prilogu I. uz informacije o upotrijebljenim izvorima podataka i metodologiji kako bi se dobile vrijednosti podataka za to obilježje na referentnoj mreži veličine ćelija 1 km2. Metapodaci konkretno sadržavaju:

informacije o pouzdanosti i točnosti zabilježenih vrijednosti podataka;

opis svih upotrijebljenih metodologija za procjenu vrijednosti podataka u referentnoj mreži veličine ćelija 1 km2, uključujući pouzdanost i točnost vrijednosti podataka koje iz toga proizlaze;

opis svih upotrijebljenih metodologija za smještanje osoba u posebne mrežne ćelije u okviru obilježja „uobičajeno boravište”, uključujući informacije o značajkama osoba u kategoriji GEO.G.y.

Referentni metapodaci

Informacije i struktura metapodataka utvrđene u Prilogu Uredbi (EU) 2017/881 dopunjuju se za potrebe ove Uredbe sljedećim točkama koje posebno upućuju na podatke iz mreže veličine ćelija 1 km2:

Točka 3.3. „Obrada i ocjenjivanje” dopunjuje se dodatnom podtočkom 3.3.3. „Dodatne informacije o generičkoj metodologiji (koja nije povezana s obilježjem) primijenjenoj radi izrade skupa podataka iz mreže veličine ćelija 1 km2”.

Točka 3.4. „Diseminacija” se dopunjuje posebnim informacijama o mjerama kontrole otkrivanja statističkih podataka povezanima sa skupom podataka iz mreže veličine ćelija 1 km2. Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) informacije o mjerama povezanima s usklađenom zaštitom podataka iz mreže veličine ćelija 1 km2, osobito ako su upotrijebile dobru praksu i provedbene smjernice ESS-a za usklađenu zaštitu podataka iz mreže veličine ćelija 1 km2.

Točka 4.2. „Pravodobnost i točnost” dopunjuje se posebnim kalendarskim datumima slanja i mogućih revizija za podatke i metapodatke iz mreže veličine ćelija 1 km2.

Točka 4. „Ocjena kvalitete podataka” dopunjuje se dodatnom podtočkom 4.7. „Geografske informacije – kvaliteta podataka” koja obuhvaća načela geografske kvalitete, osobito teritorijalnu pokrivenost i usporedivost, točnost položaja te vremensku usklađenost i cjelovitost geografskih podataka upotrijebljenih za geokodiranje.


(1)  Ova oznaka ne primjenjuje se na elemente podataka o ukupnom stanovništvu, kako je utvrđeno u članku 6. stavku 2. točki (a).


22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/28


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1800

оd 21. studenoga 2018.

o utvrđivanju graničnog obujma za godine 2019. i 2020. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183. prvi stavak točku (b),

budući da:

(1)

Člankom 39. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 (2) predviđa se da se dodatna uvozna carina iz članka 182. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 može primijeniti na proizvode i tijekom razdoblja navedenih u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/892. Dodatna uvozna carina mora se primjenjivati ako količina bilo kojeg proizvoda puštenog u slobodan promet za bilo koje razdoblje primjene utvrđeno u tom prilogu premaši količinu aktiviranja godišnjeg uvoza za taj proizvod. Dodatne uvozne carine ne primjenjuju se kad postoji mala vjerojatnost da će uvoz dovesti do poremećaja na tržištu Unije ili bi učinci bili nerazmjerni postavljenom cilju.

(2)

U skladu s člankom 182. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1308/2013 granični obujam uvoza za moguću primjenu dodatnih uvoznih carina za određeno voće i povrće utvrđuje se na temelju podataka o uvozu i domaćoj potrošnji za prethodne tri godine. Granični obujam za određeno voće i povrće za godine 2019. i 2020. trebalo bi utvrditi na temelju podataka koje su dostavile države članice za godine 2015., 2016. i 2017.

(3)

S obzirom na to da razdoblje primjene mogućih dodatnih uvoznih carina kako je utvrđeno u Prilogu VII. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/892 za niz proizvoda počinje 1. siječnja, ova bi se Uredba trebala početi primjenjivati od 1. siječnja 2019. i stoga bi trebala stupiti na snagu što je prije moguće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Granični obujam iz članka 182. stavka 1. prvog podstavka točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 za proizvode navedene u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/892 za godine 2019. i 2020. naveden je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Istječe 30. lipnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25.5.2017., str. 57.).


PRILOG

Granični obujam za proizvode i razdoblja utvrđene u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/892 za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina

Neovisno o pravilima tumačenja kombinirane nomenklature smatra se da opis robe ima samo indikativnu vrijednost. Za potrebe ovog Priloga područje primjene dodatnih uvoznih carina određuje se područjem primjene oznaka KN koje su vrijedile u trenutku donošenja ove Uredbe.

Redni broj

Oznaka KN

Opis proizvoda

Razdoblje primjene

Granični obujam (u tonama)

2019.

2020.

78.0020

0702 00 00

Rajčice

Od 1. lipnja do 30. rujna

 

326 943

78.0015

Od 1. listopada

do 31. svibnja

811 333

78.0065

0707 00 05

Krastavci

Od 1. svibnja do 31. listopada

 

76 688

78.0075

Od 1. studenoga

do 30. travnja

46 494

78.0085

0709 91 00

Artičoke

Od 1. studenoga

do 30. lipnja

55 581

78.0100

0709 93 10

Tikvice

Od 1. siječnja do 31. prosinca

 

60 635

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Naranče

Od 1. prosinca

do 31. svibnja

678 007

78.0120

0805 22 00

Klementine

Od 1. studenoga

do kraja veljače

100 326

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarine (uključujući tangerine i satsume); wilkings i slični križanci agruma

Od 1. studenoga

do kraja veljače

164 563

78.0160

0805 50 10

Limun

Od 1. siječnja do 31. svibnja

 

36 456

78.0155

Od 1. lipnja do 31. prosinca

 

340 396

78.0170

0806 10 10

Stolno grožđe

Od 16. srpnja do 16. studenoga

 

83 264

78.0175

0808 10 80

Jabuke

Od 1. siječnja do 31. kolovoza

 

399 660

78.0180

Od 1. rujna do 31. prosinca

 

48 524

78.0220

0808 30 90

Kruške

Od 1. siječnja do 30. travnja

 

144 570

78.0235

Od 1. srpnja do 31. prosinca

 

28 470

78.0250

0809 10 00

Marelice

Od 1. lipnja do 31. srpnja

 

114 722

78.0265

0809 29 00

Trešnje, osim višanja

Od 16. svibnja do 15. kolovoza

 

36 289

78.0270

0809 30

Breskve, uključujući nektarine

Od 16. lipnja do 30. rujna

 

303 691

78.0280

0809 40 05

Šljive

Od 16. lipnja do 30. rujna

 

28 092


ODLUKE

22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/31


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1801

od 19. studenoga 2018.

o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Irskoj

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (1), a osobito njezin članak 33.,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 25. stavkom 2. Odluke 2008/615/PUP dostava osobnih podataka predviđena u toj odluci ne smije se obavljati dok opće odredbe o zaštiti podataka utvrđene u poglavlju 6. te odluke ne budu provedene u nacionalnom pravu državnih područja država članica koje su uključene u takvu dostavu.

(2)

Člankom 20. Odluke Vijeća 2008/616/PUP (3) predviđeno je da se provjera toga da je uvjet iz uvodne izjave 1. ispunjen u vezi s automatskom razmjenom podataka u skladu s poglavljem 2. Odluke 2008/615/PUP provodi na temelju izvješća o ocjeni utemeljenog na upitniku, ocjenjivačkom posjetu i pokusu.

(3)

Irska je obavijestila Glavno tajništvo Vijeća o nacionalnim bazama podataka o analizi DNK-a na koje se primjenjuju članci od 2. do 6. Odluke 2008/615/PUP te o uvjetima za automatizirano pretraživanje iz članka 3. stavka 1. te odluke u skladu s člankom 36. stavkom 2. te odluke.

(4)

U skladu s poglavljem 4. točkom 1.1. Priloga Odluci 2008/616/PUP upitnik koji sastavlja odgovarajuća radna skupina Vijeća odnosi se na svaku automatiziranu razmjenu podataka i država članica treba ga popuniti čim smatra da ispunjava preduvjete za dijeljenje podataka u odgovarajućoj kategoriji podataka.

(5)

Irska je ispunila upitnik o zaštiti podataka i upitnik o razmjeni podataka o DNK-u.

(6)

Irska je provela uspješan pokus s Austrijom.

(7)

Obavljen je ocjenjivački posjet Irskoj i austrijski ocjenjivački tim sastavio je izvješće o ocjenjivačkom posjetu te ga je proslijedio odgovarajućoj radnoj skupini Vijeća.

(8)

Vijeću je predstavljeno cjelovito izvješće o ocjeni u kojem su sažeti rezultati upitnika, ocjenjivačkog posjeta i pokusa u vezi s razmjenom podataka o DNK-u.

(9)

Vijeće je 16. srpnja 2018., nakon što je utvrdilo suglasnost svih država članica za koje je Odluka 2008/615/PUP obvezujuća, zaključilo da je Irska u potpunosti provela opće odredbe o zaštiti podataka utvrđene u poglavlju 6. Odluke 2008/615/PUP.

(10)

Stoga bi Irska za potrebe automatiziranog pretraživanja podataka o DNK-u trebala imati pravo primati i dostavljati osobne podatke na temelju članaka 3. i 4. Odluke 2008/615/PUP.

(11)

Člankom 33. Odluke 2008/615/PUP Vijeću se dodjeljuju provedbene ovlasti s ciljem donošenja mjera potrebnih za provedbu te odluke, posebno u pogledu primanja i dostavljanja osobnih podataka u skladu s tom odlukom.

(12)

S obzirom na to da su ispunjeni uvjeti te je proveden postupak za pokretanje izvršavanja tih provedbenih ovlasti, trebalo bi donijeti provedbenu odluku o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Irskoj kako bi se toj državi članici omogućilo da prima i dostavlja osobne podatke na temelju članaka 3. i 4. Odluke 2008/615/PUP.

(13)

Odluka 2008/615/PUP obvezujuća je za Dansku, Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu te one stoga sudjeluju u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2008/615/PUP,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Irska za potrebe automatiziranog pretraživanja i usporedbe podataka o DNK-u ima pravo primati i dostavljati osobne podatke na temelju članaka 3. i 4. Odluke 2008/615/PUP od 23. studenoga 2018.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Odluka primjenjuje se u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. KÖSTINGER


(1)  SL L 210, 6.8.2008., str. 1.

(2)  Mišljenje od 24. listopada 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Odluka Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 12.).


22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/33


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1802

od 19. studenoga 2018.

o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (1), a posebno njezin članak 33.,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 25. stavkom 2. Odluke 2008/615/PUP, dostava osobnih podataka predviđena u toj odluci ne smije se obavljati dok opće odredbe o zaštiti podataka utvrđene u poglavlju 6. te odluke ne budu provedene u nacionalnom pravu državnih područja država članica koje su uključene u takvu dostavu.

(2)

Člankom 20. Odluke Vijeća 2008/616/PUP (3) predviđeno je da se provjera toga da je uvjet iz uvodne izjave 1. ispunjen u vezi s automatskom razmjenom podataka u skladu s poglavljem 2. Odluke 2008/615/PUP provodi na osnovi izvješća o ocjeni utemeljenog na upitniku, ocjenjivačkom posjetu i pokusu.

(3)

U skladu s poglavljem 4. točkom 1.1. Priloga Odluci 2008/616/PUP upitnik koji sastavlja odgovarajuća radna skupina Vijeća odnosi se na svaku automatiziranu razmjenu podataka i država članica treba ga popuniti čim smatra da ispunjava preduvjete za dijeljenje podataka u odgovarajućoj kategoriji podataka.

(4)

Hrvatska je ispunila upitnik o zaštiti podataka i upitnik o razmjeni daktiloskopskih podataka.

(5)

Hrvatska je provela uspješan pokus s Litvom i Slovačkom.

(6)

Obavljen je ocjenjivački posjet Hrvatskoj, a litavski i slovački ocjenjivački tim sastavio je izvješće o ocjenjivačkom posjetu te ga je proslijedio odgovarajućoj radnoj skupini Vijeća.

(7)

Vijeću je predstavljeno cjelovito izvješće o ocjeni u kojemu su sažeti rezultati upitnika, ocjenjivačkog posjeta i pokusa u vezi s razmjenom daktiloskopskih podataka.

(8)

Vijeće je 16. srpnja 2018., nakon što je utvrdilo suglasnost svih država članica za koje je Odluka 2008/615/PUP obvezujuća, zaključilo da je Hrvatska u potpunosti provela opće odredbe o zaštiti podataka utvrđene u poglavlju 6. Odluke 2008/615/PUP.

(9)

Stoga bi Hrvatska za potrebe automatiziranog pretraživanja daktiloskopskih podataka trebala imati pravo primati i dostavljati osobne podatke na temelju članka 9. Odluke 2008/615/PUP.

(10)

Člankom 33. Odluke 2008/615/PUP Vijeću se dodjeljuju provedbene ovlasti s ciljem donošenja mjera potrebnih za provedbu te odluke, posebno u pogledu primanja i dostavljanja osobnih podataka u skladu s tom odlukom.

(11)

S obzirom na to da su ispunjeni uvjeti te je proveden postupak za pokretanje izvršavanja tih provedbenih ovlasti, trebalo bi donijeti provedbenu odluku o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj kako bi se toj državi članici omogućilo da prima i dostavlja osobne podatke na temelju članka 9. Odluke 2008/615/PUP.

(12)

Odluka 2008/615/PUP obvezujuća je za Dansku, Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu te one stoga sudjeluju u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2008/615/PUP,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Hrvatska za potrebe automatiziranog pretraživanja daktiloskopskih podataka ima pravo primati i dostavljati osobne podatke na temelju članka 9. Odluke 2008/615/PUP od 23. studenoga 2018.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Odluka primjenjuje se u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. KÖSTINGER


(1)  SL L 210, 6.8.2008., str. 1.

(2)  Mišljenje od 24. listopada 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Odluka Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 12.).


22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/35


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1803

оd 20. studenoga 2018.

o odobrenju Francuskoj da sklopi sporazum sa Saint-Barthélemyjem, Saint-Pierre-et-Miquelonom, Novom Kaledonijom, Francuskom Polinezijom odnosno Wallisom i Futunom prema kojem se prijenosi novčanih sredstava između Francuske i svakog od tih područja tretiraju kao prijenosi novčanih sredstava unutar Francuske, na temelju Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7434)

(Vjerodostojan je samo tekst na francuskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (1), a posebno njezin članak 24.,

uzimajući u obzir zahtjev Francuske u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2015/847,

budući da:

(1)

Na temelju Odluke Komisije 2009/853/EZ (2) Francuskoj je odobreno odstupanje u pogledu prijenosa sredstava između Francuske i Saint-Pierre-et-Miquelona, Mayottea, Nove Kaledonije, Francuske Polinezije odnosno Wallisa i Futune.

(2)

Francuska je 24. ožujka 2017. zatražila produljenje odstupanja na temelju primjene članka 24. Uredbe (EU) 2015/847 za prijenose financijskih sredstava između Francuske i Saint-Barthélemyja, Saint-Pierre-et-Miquelona, Nove Kaledonije, Francuske Polinezije odnosno Wallisa i Futune.

(3)

Francuski prekomorski teritoriji obuhvaćeni Odlukom 2009/853/EZ razlikuju se od onih za koje je zatraženo produljenje odstupanja. Slijedom toga, zahtjev Francuske pripada u područje primjene članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/847.

(4)

U skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/847 prijenosi financijskih sredstava između Francuske i Saint-Barthélemyja, Saint-Pierre-et-Miquelona, Nove Kaledonije, Francuske Polinezije odnosno Wallisa i Futune privremeno se tretiraju kao prijenosi novčanih sredstava unutar Francuske od 24. ožujka 2017.

(5)

Države članice obaviještene su pisanim postupkom Odbora za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma na dan 25. svibnja 2018. da Komisija smatra da je primila informacije potrebne za procjenu zahtjeva Francuske.

(6)

Status Saint-Barthélemyja u odnosu na Uniju se promijenio; te je Odlukom Vijeća br. 528/2012/EU postao prekomorska zemlja i područje pridruženo Uniji (3). Na temelju Monetarnog sporazuma od 12. srpnja 2011. između Europske unije i Francuske Republike (4) Saint-Barthélemy dio je valutnog područja Francuske i euro ima status zakonskog sredstva plaćanja na tom području.

(7)

Status Mayottea u odnosu na Uniju se promijenio te je Odlukom Vijeća 2014/162/EU postao francuski prekomorski departman i jedna od najudaljenijih regija Unije (5). Mayotte stoga ne bi trebao biti obuhvaćen ovom Odlukom.

(8)

Saint-Pierre-et-Miquelon, Nova Kaledonija, Francuska Polinezija te Wallis i Futuna nisu dio područja Unije kako je utvrđeno u skladu s člankom 349. Ugovora. Međutim, Saint-Pierre-et-Miquelon, u skladu s Odlukom Vijeća 1999/95/EZ (6) te Nova Kaledonija, Francuska Polinezija i Wallis i Futuna, na temelju Protokola 18. o Francuskoj priloženog Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, dio su valutnog područja Francuske i euro ima status zakonskog sredstva plaćanja na svim tim područjima.

(9)

Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nova Kaledonija, Francuska Polinezija te Wallis i Futuna stoga ispunjavaju kriterij iz članka 24. stavka 1. drugog podstavka točke (a) Uredbe (EU) 2015/847.

(10)

Pružatelji platnih usluga u Saint-Barthélemyju, Saint-Pierre-et-Miquelonu, Novoj Kaledoniji, Francuskoj Polineziji te Wallisu i Futuni izravno sudjeluju u platnim sustavima i sustavima namire u Francuskoj, odnosno CORE i Target2-Banque de France. Oni stoga ispunjavaju kriterij iz članka 24. stavka 1. drugog podstavka točke (b) Uredbe (EU) 2015/847.

(11)

Kako bi se propisi Unije primjenjivali na Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Novu Kaledoniju, Francusku Polineziju te Wallis i Futunu, Francuska mora donijeti posebno zakonodavstvo u tu svrhu. Donošenjem Odluke br. 2016-1635 od 1. prosinca 2016., a posebno njezinim člancima 18. i 19., Francuska osigurava da ta područja u svoj pravni poredak uvrste odredbe koje odgovaraju onima iz Uredbe (EU) 2015/847.

(12)

Slijedom toga, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nova Kaledonija, Francuska Polinezija te Wallis i Futuna donijeli su ista pravila kao ona utvrđena u skladu s Uredbom (EU) 2015/847 i zahtijevaju od svojih pružatelja platnih usluga da ih primjenjuju te na taj način ispunjavaju kriterij iz članka 24. stavka 1. drugog podstavka točke (c) te Uredbe.

(13)

Stoga je primjereno Francuskoj odobriti zatraženo odstupanje.

(14)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Francuskoj se odobrava sklapanje sporazuma sa Saint-Barthélemyjem, Saint-Pierre-et-Miquelonom, Novom Kaledonijom, Francuskom Polinezijom odnosno Wallisom i Futunom prema kojem se prijenosi novčanih sredstava između Francuske i bilo kojeg od tih područja tretiraju kao prijenosi novčanih sredstava unutar Francuske za potrebe Uredbe (EU) 2015/847.

Članak 2.

Odluka 2009/853/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova je odluka upućena Francuskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2018.

Za Komisiju

Věra JOUROVÁ

Članica Komisije


(1)  SL L 141, 5.6.2015., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2009/853/EZ od 26. studenog 2009. o odobrenju Francuskoj da sklopi sporazum sa Saint-Pierre-et-Miquelonom, Mayotteom, Novom Kaledonijom, Francuskom Polinezijom odnosno Wallisom i Futunom prema kojem se prijenosi novčanih sredstava između Francuske i svakog od tih područja tretiraju kao prijenosi novčanih sredstava unutar Francuske, na temelju Uredbe (EZ) br. 1781/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 312, 27.11.2009., str. 71.).

(3)  Odluka Vijeća br. 528/2012/EU od 24. rujna 2012. o izmjeni Odluke Vijeća 2001/822/EZ o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici („Odluke o prekomorskom pridruživanju”) (SL L 264, 29.9.2012., str. 1.).

(4)  Monetarni sporazum između Europske unije i Francuske Republike o zadržavanju eura na Saint-Barthélemyju nakon izmjene njegovog statusa u odnosu na Europsku uniju (SL L 189, 20.7.2011., str. 3.).

(5)  Odluka Vijeća 2014/162/EU od 11. ožujka 2014. o izmjeni Odluke 2004/162/EZ u pogledu njezine primjene na Mayotte od 1. siječnja 2014. (SL L 89, 25.3.2014., str. 3.).

(6)  Odluka Vijeća 1999/95/EZ od 31. prosinca 1998. o monetarnom uređenju u francuskim teritorijalnim zajednicama Saint-Pierre-et-Miquelon i Mayotte (SL L 30, 4.2.1999., str. 29.).


III. Drugi akti

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/37


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a br. 244/2016

od 2. prosinca 2016.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1804]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Direktiva 2011/76/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o pristojbama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Točka 18.a (Direktiva 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

Dodaje se sljedeća alineja:

„—

32011 L 0076: Direktivom 2011/76/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. (SL L 269, 14.10.2011., str. 1.).”

2.

Točke (d) i (e) zamjenjuju se sljedećim:

„(e)

U članku 7.i stavku 2. dodaju se sljedeći podstavci:

‚Kad je riječ o režimima cestarina u transeuropskoj cestovnoj mreži u drugim dijelovima Norveške osim jugoistočne Norveške, trenutačna razina popusta ili sniženja cestarina za česte korisnike može se primjenjivati na režime cestarina koji su već na snazi na datum stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 129/2012 od 13. srpnja 2012. (2) pod uvjetom da je udio međunarodnog prometa teških teretnih vozila u predmetnoj infrastrukturnoj mreži manji od 30 %.

Kad je riječ o režimima cestarina koji su uspostavljeni nakon stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 129/2012, popusti ili sniženja cestarina za česte korisnike mogu prelaziti razinu utvrđenu člankom 7.i stavkom 2. točkom (c) ove Direktive pod uvjetom da:

udio međunarodnog prometa teških teretnih vozila u predmetnoj infrastrukturnoj mreži ne prelazi 5 %,

razina takvih popusta ili sniženja opravdana je posebnim okolnostima, posebice ako se predmetna infrastrukturna mreža sastoji od mostova ili tunela koji trebaju zamijeniti trajekt.

(2)  SL L 309, 8.11.2012., str. 8..’”"

(2)  SL L 309, 8.11.2012., str. 8..’”"

3.

Točka (f) postaje točka (d), a izraz „članka 7. stavka 9.” zamjenjuje se izrazom „članka 7. stavka 1.”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Direktive 2011/76/EU na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 3. prosinca 2016. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2016.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  SL L 269, 14.10.2011., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


Izjava država EFTA-e

uz Odluku Zajedničkog odbora EGP-a br. 244/2016 o uključivanju Direktive 2011/76/EU u Sporazum o EGP-u

Uključivanjem članka 2. točke (b), članka 7.c, članka 7.f stavaka 4. i 5., članka 7.g stavka 1. podtočke iv., članka 7.h stavaka 3. i 4., članka 7.i stavka 1., članka 7.j stavaka 3. i 4., članka 11. stavka 1. točaka (a) i (d) te priloga III.a i III.b Direktivi 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 1999. o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila (1), kako je izmijenjena Direktivom 2011/76/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o pristojbama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila (2), u Sporazum o EGP-u ne dovodi se u pitanje područje primjene Sporazuma o EGP-u.


(1)  SL L 187, 20.7.1999., str. 42.

(2)  SL L 269, 14.10.2011., str. 1.


Ispravci

22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/40


Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2018/1787 od 19. studenoga 2018. o izmjeni i produljenju Odluke 2010/96/ZVSP o vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju somalijskih snaga sigurnosti

( Službeni list Europske unije L 293 od 20. studenoga 2018. )

Na stranici 10., u završnoj formulaciji:

umjesto:

„Sastavljeno u Luxembourgu 19. studenoga 2018.”;

treba stajati:

„Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 2018.”


22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/40


Ispravak Izmjena praktičnih pravila za provedbu Poslovnika Općeg suda

( Službeni list Europske unije L 294 od 21. studenoga 2018. )

Na stranici 28., u članku 1. stavku 8., točka 80.:

umjesto:

„80.

Sljedeći podaci navode se na prvoj stranici svakog postupovnog akta:

a)

broj predmeta (T- …/0000), ako ga je tajništvo već priopćilo;”;

treba stajati:

„80.

Sljedeći podaci navode se na prvoj stranici svakog postupovnog akta:

a)

broj predmeta (T-…/…), ako ga je tajništvo već priopćilo;”.


22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/41


Ispravak Konvencije o privremenom uvozu

( Službeni list Europskih zajednica L 130 od 27. svibnja 1993. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 02/Sv. 09 od 7. listopada 2012.)

1.

Na stranici 147., u Prilogu B2., u poglavlju III., u članku 3. stavku 1. točki (a):

umjesto:

„(a)

u vlasništvu osobe koja ima poslovni nastan ili boravište izvan područja privremenog uvoza;”;

treba stajati:

„(a)

u vlasništvu osobe koja ima poslovni nastan ili uobičajeno boravište izvan područja privremenog uvoza;”.

2.

Na stranici 147., u Prilogu B2., u poglavlju III., u članku 3. stavku 1. točki (b):

umjesto:

„(b)

uvezena od strane osobe koja ima poslovni nastan ili boravište izvan područja privremenog uvoza;”;

treba stajati:

„(b)

uvezena od strane osobe koja ima poslovni nastan ili uobičajeno boravište izvan područja privremenog uvoza;”.

3.

Na stranici 153., u Prilogu B3., u poglavlju I., u članku 1. točki (f):

umjesto:

„… koju na prodaju ili u najam daje osoba koja ima sjedište ili prebivalište na području neke druge ugovorne strane …”;

treba stajati:

„… koju na prodaju ili u najam daje osoba koja ima poslovni nastan ili uobičajeno boravište na području neke druge ugovorne strane …”.

4.

Na stranici 154., u Prilogu B3., u poglavlju II., u članku 4. stavku 1. točki (d):

umjesto:

„… moraju biti u vlasništvu osobe koja ima tvrtku ili prebiva izvan područja na kojem se obavlja privremeni uvoz …”;

treba stajati:

„… moraju biti u vlasništvu osobe koja ima poslovni nastan ili uobičajeno boravište izvan područja na kojem se obavlja privremeni uvoz …”.

5.

Na stranici 154., u Prilogu B3., u poglavlju II., u članku 4. stavku 2.:

umjesto:

„… koji su zaključile osobe s tvrtkom ili prebivalištem na njihovom području.”;

treba stajati:

„… koji su zaključile osobe s poslovnim nastanom ili uobičajenim boravištem na njihovu području.”.

6.

Na stranici 158., u Prilogu B4., u poglavlju III., u članku 3. točki (a):

umjesto:

„… mora biti u vlasništvu pravne osobe sa sjedištem izvan područja privremenog uvoza i namijenjena pravnoj osobi na tom području;”;

treba stajati:

„… mora biti u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom izvan područja privremenog uvoza i namijenjena osobi s poslovnim nastanom na tom području;”.

7.

Na stranici 158., u Prilogu B4., u poglavlju III., u članku 3. točki (c):

umjesto:

„… privremeno i bez naplate, pravnoj osobi na području na kojem je odobren privremeni uvoz, i to od strane ili preko …”;

treba stajati:

„… privremeno i bez naplate, osobi s poslovnim nastanom na području privremenog uvoza, i to od strane ili preko …”.

8.

Na stranici 159., u Prilogu B5., u poglavlju III., u članku 3. točki (a):

umjesto:

„… mora biti u posjedu osobe sa sjedištem izvan područja privremenog uvoza i mora biti uvezena …”;

treba stajati:

„… mora biti u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom izvan područja privremenog uvoza i mora biti uvezena …”.

9.

Na stranici 164., u Prilogu B6., u poglavlju I., u članku 1. točki (a):

umjesto:

„… na područje ugovorne strane na kojem on ili ona ne obitava;”;

treba stajati:

„… na područje ugovorne strane na kojem on ili ona nema uobičajeno boravište;”.

10.

Na stranici 164., u Prilogu B6., u poglavlju III., u članku 3. točki (b):

umjesto:

„… mora biti u posjedu osobe sa sjedištem ili prebivalištem izvan područja privremenog uvoza …”;

treba stajati:

„… mora biti u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom ili uobičajenim boravištem izvan područja privremenog uvoza …”.

11.

Na stranici 167., u Prilogu B7., u poglavlju III., u članku 3.:

umjesto:

„… moraju biti u posjedu pravne osobe s poslovnim nastanom izvan područja privremenog uvoza …”;

treba stajati:

„… moraju biti u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom izvan područja privremenog uvoza …”.

12.

Na stranici 169., u Prilogu B8., u poglavlju I., u članku 1. točki (c):

umjesto:

„… osobe s poslovnim nastanom ili boravištem u pograničnoj zoni;”;

treba stajati:

„… osobe s poslovnim nastanom ili uobičajenim boravištem u pograničnoj zoni;”.

13.

Na stranici 169., u Prilogu B8., u poglavlju III., u članku 3. točki (a):

umjesto:

„… mora biti u posjedu stanovnika pogranične zone …”;

treba stajati:

„… mora biti u vlasništvu stanovnika pogranične zone …”.

14.

Na stranici 170., u Prilogu B9., u poglavlju III., u članku 3. točki (a):

umjesto:

„… moraju biti u posjedu osobe koja živi izvan područja privremenog uvoza …”;

treba stajati:

„… moraju biti u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom izvan područja privremenog uvoza …”.

15.

Na stranici 171., u Prilogu C, poglavlju III., u članku 5. točki (a):

umjesto:

„… na ime osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području koje nije područje privremenog uvoza …”;

treba stajati:

„… na ime osobe s poslovnim nastanom ili uobičajenim boravištem na području koje nije područje privremenog uvoza …”.

16.

Na stranici 172., u Prilogu C, u poglavlju III., u članku 5. točki (b):

umjesto:

„… na ime osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području koje nije područje privremenog uvoza, a moraju ih uvesti i upotrebljavati osobe koje žive na tom području.”;

treba stajati:

„… na ime osobe s poslovnim nastanom ili uobičajenim boravištem na području koje nije područje privremenog uvoza, a moraju ih uvesti i upotrebljavati osobe s uobičajenim boravištem na tom području.”.

17.

Na stranici 172., u Prilogu C, u poglavlju III., u članku 7. točki (a):

umjesto:

„… čak i sa sjedištem ili prebivalištem na području privremenog uvoza …”;

treba stajati:

„… čak i s poslovnim nastanom ili uobičajenim boravištem na području privremenog uvoza …”.

18.

Na stranici 172., u Prilogu C, u poglavlju III., u članku 7. točki (b):

umjesto:

„… Svaka ugovorna strana može dopustiti uporabu osobi s prebivalištem na svom području …”;

treba stajati:

„… Svaka ugovorna strana može dopustiti uporabu osobi s uobičajenim boravištem na svom području …”.

19.

Na stranici 173., u Prilogu D, u poglavlju I., u članku 1. točki (c):

umjesto:

„… osobe s poslovnim nastanom ili boravištem u pograničnom području;”;

treba stajati:

„… osobe s poslovnim nastanom ili uobičajenim boravištem u pograničnom području;”.

20.

Na stranici 173., u Prilogu D, u poglavlju III., u članku 3. točki (a):

umjesto:

„(a)

životinje moraju biti u posjedu osobe s poslovnim nastanom ili boravištem izvan područja privremenog uvoza;”;

treba stajati:

„(a)

životinje moraju biti u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom ili uobičajenim boravištem izvan područja privremenog uvoza;”.

21.

Na stranici 175., u Prilogu E, u poglavlju III., u članku 3.:

umjesto:

„… mora biti u posjedu osobe s poslovnim nastanom ili boravištem izvan područja privremenog uvoza.”;

treba stajati:

„… mora biti u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom ili uobičajenim boravištem izvan područja privremenog uvoza.”.