ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 286

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
14. studenoga 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1708 оd 13. studenoga 2018. o zaštiti naziva Însurăței (ZOI) u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1709 оd 13. studenoga 2018. o utvrđivanju tehničkih parametara ad hoc modula za 2020. o nesrećama na radu i drugim zdravstvenim problemima povezanima s radom u pogledu ankete o radnoj snazi na uzorku u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 ( 1 )

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1710 оd 13. studenoga 2018. o promjeni stope prilagodbe za izravna plaćanja na temelju Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2018. i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/866

10

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1711 оd 13. studenoga 2018. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1371/2013 u pogledu datuma primjene izuzećâ odobrenih indijskim proizvođačima izvoznicima

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1712 оd 13. studenoga 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/1013 o uvođenju privremenih zaštitnih mjera u vezi s uvozom određenih proizvoda od čelika

17

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Vijeća (EU) 2018/1713 od 6. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise

20

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1714 od 6. studenoga 2018. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Okvirnim sporazumom između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora i opisa poslova njegovih pododborâ i radnih skupina

22

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1715 od 12. studenoga 2018. o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2020., godišnji iznos za 2019., prvi obrok za 2019. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2021. i 2022.

30

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1716 оd 13. studenoga 2018. o izmjeni Provedbene odluke 2013/776/EU o osnivanju Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu

33

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

14.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1708

оd 13. studenoga 2018.

o zaštiti naziva „Însurăței” (ZOI) u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 99.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 97. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Komisija je ispitala zahtjev Rumunjske za upis naziva „Însurăței” u registar te ga je objavila u Službenom listu Europske unije (2).

(2)

Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 98. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3)

U skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 naziv „Însurăței” trebalo bi zaštititi i upisati u registar iz članka 104. te uredbe.

(4)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zaštićuje se naziv „Însurăței” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL C 144, 25.4.2018., str. 2.


14.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1709

оd 13. studenoga 2018.

o utvrđivanju tehničkih parametara ad hoc modula za 2020. o nesrećama na radu i drugim zdravstvenim problemima povezanima s radom u pogledu ankete o radnoj snazi na uzorku u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (1), a posebno njezin članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U svojoj Komunikaciji o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. – 2020. (2) Komisija je naglasila važnost poboljšanja kvalitete prikupljanja statističkih podataka o nesrećama i bolestima povezanima s radom, profesionalnim izloženostima te lošem zdravlju povezanom s radom. Ponavljanjem ad hoc modula o nesrećama na radu i drugim zdravstvenim problemima povezanima s radom iz 1999., 2007. i 2013. trebala bi se omogućiti nadopuna podataka koje dostavljaju države članice u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 349/2011 (3). Isto tako, ponavljanjem tog modula trebale bi se pružiti informacije o profesionalnoj izloženosti čimbenicima rizika za fizičko zdravlje i mentalnu dobrobit.

(2)

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/1851 (4) utvrđuju se i opisuju specijalizirane informacije („podmoduli”) koje bi trebalo uključiti u ad hoc modul za 2020. o nesrećama na radu i drugim zdravstvenim problemima povezanima s radom.

(3)

Komisija bi trebala utvrditi tehničke parametre, filtre, šifre i rokove za prijenos podataka u okviru ad hoc modula o nesrećama na radu i drugim zdravstvenim problemima povezanima s radom.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tehnički parametri ad hoc modula za 2020. o nesrećama na radu i drugim zdravstvenim problemima povezanima s radom, filtri, šifre koje treba upotrijebiti i rok za slanje rezultata Komisiji utvrđeni su u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 77, 14.3.1998., str. 3.

(2)  COM(2014) 332 final, 6. lipnja 2014.

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 349/2011 od 11. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radu, glede statističkih podataka o nesrećama na radu (SL L 97, 12.4.2011., str. 3.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1851 od 14. lipnja 2016. o donošenju programa ad hoc modula za godine 2019., 2020. i 2021. za anketu o radnoj snazi na uzorku kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 284, 20.10.2016., str. 1.).


PRILOG

U ovom se Prilogu utvrđuju tehnički parametri, filtri i šifre koje treba upotrijebiti u ad hoc modulu o nesrećama na radu i drugim zdravstvenim problemima povezanima s radom predviđenom za primjenu u 2020. Utvrđuju se i datumi za dostavu podataka Komisiji.

Rok za slanje rezultata Komisiji: 31. ožujka 2021.

Filtri i šifre koje treba upotrijebiti za slanje podataka: kako je utvrđeno u Prilogu III. Uredbi Komisije (EZ) br. 377/2008 (1).

Stupci rezervirani za neobvezne pondere, za upotrebu u slučajevima poduzorkovanja ili izostanka odgovora: stupci 226 – 229 sadržavaju cijele brojeve, a stupci 230 – 231 decimalna mjesta.

1.   Podmodul „Nesreće na radu”

Filtar: 15 ≤ AGE ≤ 74

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

 

 

 

 

ACCIDNUM

 

Broj nesreća na radu tijekom posljednjih 12 mjeseci

(WSTATOR = 1,2)

211

 

Nesreće na radu koje za posljedicu imaju ozljede nastale u 12 mjeseci prije referentnog tjedna

ili (WSTATOR = 3 – 5 i EXISTPR = 1

 

0

Nema

i YEARPR i

 

1

Jedna

MONTHPR nije

 

2

Dvije ili više

prije razdoblja od godine dana

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

prije

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

referentnog tjedna)

 

 

 

 

ACCIDTYP

 

Vrsta nesreće na radu

ACCIDNUM = 1,2

212

 

Je li posljednja nesreća na radu bila prometna nesreća

 

 

1

Prometna nesreća

 

 

2

Nesreća koja nije bila prometna

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

ACCIDJOB

 

Posao povezan s nesrećom

ACCIDNUM = 1,2

213

 

Posao za vrijeme kojeg se dogodila posljednja nesreća na radu koja je za posljedicu imala ozljedu

 

 

1

Sadašnji glavni posao

 

 

2

Sadašnji drugi posao

 

 

3

Prethodni posao (samo za osobe koje nisu u radnom odnosu)

 

 

4

Neki drugi sadašnji ili prethodni posao

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

ACCIDBRK

 

Trajanje odsutnosti s posla zbog nesreće na radu

ACCIDNUM = 1,2

214 – 215

 

Broj kalendarskih dana – isključujući dan nesreće – tijekom 12 mjeseci prije referentnog tjedna tijekom kojih je osoba bila nesposobna za rad zbog posljednje nesreće na radu koja je za posljedicu imala ozljedu

 

 

00

Još izbiva s posla jer se nije oporavila od nesreće, ali očekuje da će nastaviti s radom kasnije

 

 

01

Očekuje da zbog te nesreće više nikad neće raditi

 

 

02

Izbivanje kraće od jednog dana ili nije uopće izbivala s posla

 

 

03

Od jednog do četiri dana

 

 

04

Od četiri dana do dva tjedna

 

 

05

Od dva tjedna do mjesec dana

 

 

06

Od jednog do tri mjeseca

 

 

07

Od tri do šest mjeseci

 

 

08

Od šest do devet mjeseci

 

 

09

Od devet do 12 mjeseci

 

 

99

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

2.   Podmodul „Zdravstveni problemi povezani s radom”

Filtar: 15 ≤ AGE ≤ 74

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

 

 

 

 

HPROBNUM

 

Broj zdravstvenih problema povezanih s radom tijekom posljednjih 12 mjeseci

(WSTATOR = 1,2)

ili

216

 

Fizički ili mentalni zdravstveni problemi koje je osoba pretrpjela u 12 mjeseci prije referentnog tjedna koji su uzrokovani ili pogoršani radom, osim ranije zabilježenih nesreća na radu

(WSTATOR = 3 – 5 i

EXISTPR = 1)

 

0

Nema

 

 

1

Jedan

 

 

2

Dva ili više

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

HPROBTYP

 

Vrsta zdravstvenog problema povezanog s radom

HPROBNUM = 1,2

217 – 218

 

Vrsta najozbiljnijeg zdravstvenog problema uzrokovanog ili pogoršanog radom

 

 

00

Problem s kostima, zglobovima ili mišićima koji uglavnom pogađa vrat, ramena, ruke ili šake

 

 

01

Problem s kostima, zglobovima ili mišićima koji uglavnom pogađa kukove, koljena, noge ili stopala

 

 

02

Problem s kostima, zglobovima ili mišićima koji uglavnom pogađa leđa

 

 

03

Problem s disanjem ili plućima

 

 

04

Problem s kožom

 

 

05

Problem sa sluhom

 

 

06

Stres, depresija ili anksioznost

 

 

07

Glavobolja i/ili naprezanje očiju

 

 

08

Srčana bolest, srčani napad ili drugi problemi krvožilnog sustava

 

 

09

Zarazna bolest (virusna, bakterijska ili druga vrsta zaraze)

 

 

10

Problem sa želucem, jetrom, bubrezima ili probavom

 

 

11

Druga vrsta zdravstvenog problema

 

 

99

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

HPROBLIM

 

Zdravstveni problem koji ograničava svakodnevne aktivnosti

HPROBNUM = 1,2

219

 

Ograničava li najozbiljniji zdravstveni problem uzrokovan ili pogoršan radom sposobnost izvršavanja svakodnevnih aktivnosti na radnom mjestu ili izvan radnog mjesta

 

 

0

Ne

 

 

1

Da, u određenoj mjeri

 

 

2

Da, znatno

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

HPROBJOB

 

Posao povezan sa zdravstvenim problemom

HPROBNUM = 1,2

220

 

Posao koji je uzrokovao ili pogoršao najozbiljniji zdravstveni problem.

 

 

1

Sadašnji glavni posao

 

 

2

Sadašnji drugi posao

 

 

3

Prethodni posao (samo za osobe koje nisu u radnom odnosu)

 

 

4

Neki drugi sadašnji ili prethodni posao

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

HPROBBRK

 

Trajanje odsutnosti s posla zbog zdravstvenog problema povezanog s radom

HPROBNUM = 1,2

221 – 222

 

Broj kalendarskih dana tijekom 12 mjeseci prije referentnog tjedna tijekom kojih je osoba bila nesposobna za rad zbog najozbiljnijeg zdravstvenog problema koji je uzrokovan ili pogoršan radom

 

 

00

Još izbiva s posla jer se nije oporavila od zdravstvenog problema, ali očekuje da će nastaviti s radom kasnije

 

 

01

Očekuje da zbog tog zdravstvenog problema nikad više neće raditi

 

 

02

Izbivanje kraće od jednog dana ili nije uopće izbivala s posla

 

 

03

Od jednog do četiri dana

 

 

04

Od četiri dana do dva tjedna

 

 

05

Od dva tjedna do mjesec dana

 

 

06

Od jednog do tri mjeseca

 

 

07

Od tri do šest mjeseci

 

 

08

Od šest do devet mjeseci

 

 

09

Od devet do 12 mjeseci

 

 

99

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

3.   Podmodul „Čimbenici rizika za fizičko zdravlje i/ili mentalnu dobrobit”

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

 

 

 

 

PHYSRISK

 

Izloženosti čimbenicima rizika za fizičko zdravlje

WSTATOR = 1,2

223 – 224

 

Izloženosti na radu jednom od sljedećih čimbenika rizika koji može utjecati na fizičko zdravlje. Naznačite čimbenik koji se smatra najrizičnijim za fizičko zdravlje.

 

 

01

Da, uglavnom zamorni ili bolni položaji

 

 

02

Da, uglavnom ponavljajući pokreti šaka ili ruku

 

 

03

Da, uglavnom rukovanje teškim teretima

 

 

04

Da, uglavnom buka

 

 

05

Da, uglavnom jake vibracije

 

 

06

Da, uglavnom kemikalije, prašina, isparavanja, dimovi ili plinovi

 

 

07

Da, uglavnom aktivnosti koje podrazumijevaju jaku vizualnu koncentraciju

 

 

08

Da, uglavnom pokliznuća, spoticanja i padovi

 

 

09

Da, uglavnom uporaba strojeva ili ručnih alata (osim vozila)

 

 

10

Da, uglavnom uporaba vozila (tijekom rada, osim na putu na posao i s posla)

 

 

11

Da, uglavnom neki drugi značajan čimbenik rizika za fizičko zdravlje

 

 

00

Nema značajnih čimbenika rizika za fizičko zdravlje

 

 

99

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

MENTRISK

 

Izloženost čimbenicima rizika za mentalnu dobrobit

WSTATOR = 1,2

225

 

Izloženosti na radu jednom od sljedećih čimbenika rizika koji može utjecati na mentalnu dobrobit. Naznačite čimbenik koji se smatra najrizičnijim za mentalnu dobrobit.

 

 

1

Da, uglavnom znatan vremenski pritisak ili preopterećenost poslom

 

 

2

Da, uglavnom nasilje ili opasnost od nasilja

 

 

3

Da, uglavnom uznemiravanje ili zlostavljanje

 

 

4

Da, uglavnom loša komunikacija ili suradnja unutar organizacije

 

 

5

Da, uglavnom rad s teškim klijentima, pacijentima, učenicima itd.

 

 

6

Da, uglavnom nesigurnost radnog mjesta

 

 

7

Da, uglavnom nedostatak autonomije ili nedostatak utjecaja na brzinu rada ili radnih postupaka

 

 

8

Da, uglavnom neki drugi značajan čimbenik rizika za mentalnu dobrobit

 

 

0

Nema značajnih čimbenika rizika za mentalnu dobrobit

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 377/2008 od 25. travnja 2008. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici u pogledu šifriranja koje od 2009. treba koristiti za prijenos podataka, korištenju poduzorka za prikupljanje podataka o strukturnim varijablama i definiciji referentnih tromjesečja (SL L 114, 26.4.2008., str. 57.).


14.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1710

оd 13. studenoga 2018.

o promjeni stope prilagodbe za izravna plaćanja na temelju Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2018. i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/866

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 26. stavak 4.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/866 (2) utvrđene su stope prilagodbe za izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 za kalendarsku godinu 2018. Ta je stopa prilagodbe utvrđena na temelju podataka dostupnih u kontekstu nacrta proračuna za 2019., posebno uzimajući u obzir iznos financijske discipline od 468,7 milijuna EUR za pričuvu za krize u poljoprivrednom sektoru iz članka 25. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2)

Bez obzira na to što potreba za financijskom disciplinom ostaje 468,7 milijuna EUR za pričuvu za krize u poljoprivrednom sektoru, dostupni podaci povezani s Komisijinim dopisom o izmjeni br. 1. za nacrt proračuna za 2019., kojim su obuhvaćena predviđanja za izravna plaćanja i rashodi povezani s tržištem, ipak pokazuju da je potrebno prilagoditi stopu financijske discipline utvrđene Provedbenom uredbom (EU) 2018/866.

(3)

Stoga je na temelju novih podataka kojima raspolaže Komisija, primjereno prilagoditi stopu prilagodbe u skladu s člankom 26. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 prije 1. prosinca kalendarske godine na koju se ta stopa prilagodbe odnosi.

(4)

U pravilu, poljoprivrednici koji podnose zahtjev za potporu za izravna plaćanja za jednu kalendarsku godinu (N) plaćanja primaju unutar određenog razdoblja plaćanja u financijskoj godini (N + 1). Međutim države članice mogu izvršiti zakašnjela plaćanja poljoprivrednicima nakon isteka tog razdoblja plaćanja, uz određena ograničenja. Ta zakašnjela plaćanja mogu biti izvršena u sljedećoj financijskoj godini. Kada se u određenoj kalendarskoj godini primjenjuje financijska disciplina, stopu prilagodbe ne bi trebalo primjenjivati na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskim godinama u kojima se ne primjenjuje financijska disciplina. Stoga je, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema poljoprivrednicima, primjereno predvidjeti da se stopa prilagodbe treba primjenjivati samo na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskoj godini u kojoj se primjenjuje financijska disciplina, neovisno o tome kada je izvršeno plaćanje poljoprivrednicima.

(5)

Člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuje se da se stopa prilagodbe primjenjiva na izravna plaćanja utvrđena u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 primjenjuje samo na izravna plaćanja koja premašuju 2 000 EUR i koja se dodjeljuju poljoprivrednicima u odgovarajućoj kalendarskoj godini. Nadalje, člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđa se da se kao rezultat postupnog uvođenja izravnih plaćanja stopa prilagodbe primjenjuje na Hrvatsku tek od 1. siječnja 2022. Stoga se stopa prilagodbe koju treba odrediti ovom Uredbom ne bi trebala primjenjivati na plaćanja poljoprivrednicima u toj državi članici.

(6)

Promijenjenu stopu prilagodbe trebalo bi uzeti u obzir za izračun svih plaćanja koja se dodjeljuju poljoprivredniku na temelju zahtjeva za potporu koji je podnesen za kalendarsku godinu 2018. Stoga bi radi jasnoće Provedbenu uredbu (EU) 2018/866 trebalo staviti izvan snage.

(7)

Kako bi se osiguralo da se prilagođena stopa prilagodbe primjenjuje od datuma kada će se započeti s plaćanjima poljoprivrednicima u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. prosinca 2018.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Za potrebe određivanja stope prilagodbe predviđene člancima 25. i 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 iznosi izravnih plaćanja u okviru programa potpore navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 koji se poljoprivrednicima dodjeljuju na temelju zahtjeva za potporu podnesenog za kalendarsku godinu 2018. i koji premašuju 2 000 EUR umanjuju se za stopu prilagodbe od 1,411917 %.

2.   Smanjenje iz stavka 1. ne primjenjuje se na Hrvatsku.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2018/866 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/866 оd 13. lipnja 2018. o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za kalendarsku godinu 2018. (SL L 149, 14.6.2018., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).


14.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1711

оd 13. studenoga 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1371/2013 u pogledu datuma primjene izuzećâ odobrenih indijskim proizvođačima izvoznicima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3., članak 13. stavak 4. i članak 14. stavak 3.,

nakon savjetovanja s državama članicama,

budući da:

1.   MJERE NA SNAZI

(1)

Vijeće je 9. kolovoza 2011., nakon antidampinškog ispitnog postupka, Provedbenom uredbom (EU) br. 791/2011 (2) uvelo konačnu antidampinšku pristojbu od 62,9 % na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine („NRK”).

(2)

Vijeće je 24. srpnja 2012., nakon ispitnog postupka za sprečavanje izbjegavanja mjera u skladu s člankom 13. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (3) („osnovna uredba”), Provedbenom uredbom (EU) br. 672/2012 (4) proširilo mjere na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Malezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Malezije ili nemaju.

(3)

Vijeće je 16. siječnja 2013., nakon ispitnog postupka za sprečavanje izbjegavanja mjera u skladu s člankom 13. osnovne uredbe, Provedbenom uredbom (EU) br. 21/2013 (5) proširilo mjere na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih s Tajvana i iz Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo s Tajvana i iz Tajlanda ili nemaju.

(4)

Vijeće je 20. prosinca 2013., nakon ispitnog postupka za sprečavanje izbjegavanja mjera u skladu s člankom 13. osnovne uredbe, Provedbenom uredbom (EU) 1371/2013 (6) proširilo mjere na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Indije i Indonezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije i Indonezije ili nemaju te je odobrilo izuzeće od te pristojbe poduzeću Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. U skladu s člankom 1. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) 1371/2013, dospjele su pristojbe na sav uvoz predmetnog proizvoda (osim proizvodâ poduzeća Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.) koji je prije toga bio predmet evidentiranja na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 322/2013 (7) o pokretanju ispitnog postupka za sprečavanje izbjegavanja mjera.

(5)

Pyrotek Incorporated, poduzeće iz Sjeverne Amerike koje posjeduje tvornice ili prodajna mjesta u mnogim zemljama, uključujući države članice Unije, 21. siječnja 2014. zatražilo je izuzeće od proširenih mjera na temelju članka 11. stavka 4. osnovne uredbe u odnosu na proizvođača izvoznika iz Indije Pyrotek India Pvt. Ltd.

(6)

U odgovoru na upitnik koji je poslala Komisija poduzeće Pyrotek India Pvt. Ltd. navelo je da je izvozilo predmetni proizvod tijekom razdoblja ispitnog postupka za sprečavanje izbjegavanja mjera koji je rezultirao proširenjem mjera na Indiju, odnosno od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. Stoga poduzeće Pyrotek India Pvt. Ltd. nije ispunilo uvjete iz članka 11. stavka 4. osnovne uredbe. Međutim, zahtjev je sadržavao dovoljno dokaza koji opravdavaju pokretanje djelomične privremene revizije mjera proširenih na Indiju na temelju članka 11. stavka 3. i članka 13. stavka 4 osnovne uredbe.

(7)

Komisija je 23. rujna 2014. pokrenula djelomičnu privremenu reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 3. i člankom 13. stavkom 4. osnovne uredbe. Komisija je tijekom te djelomične privremene revizije utvrdila da je poduzeće Pyrotek India Pvt. Ltd. od pokretanja svoje proizvodnje u kolovozu 2011. bilo stvarni proizvođač predmetnog proizvoda i da nije izbjegavalo mjere.

(8)

Komisija je 10. rujna 2015., nakon ispitnog postupka u skladu s člankom 11. stavkom 3. i člankom 13. stavkom 4. osnovne uredbe, Provedbenom uredbom (EU) 2015/1507 (8) izuzela određene indijske proizvođače, uključujući Pyrotek India Pvt. Ltd., od proširenja pristojbe na uvoz predmetnog proizvoda poslanog iz Indije, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Indije ili nema. Poduzeću Pyrotek India Pvt. Ltd. potom je odobreno izuzeće od proširenih mjera za izvoz u Uniju od tog datuma.

(9)

Komisija je 6. studenoga 2017., nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe, Provedbenom uredbom (EU) 2017/1993 (9) uvela konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz NRK-a kako je proširena na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Indije, Indonezije, Malezije, Tajlanda i s Tajvana, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja ili nemaju.

2.   PONOVNO OTVARANJE ISPITNOG POSTUPKA O IZUZEĆU

(10)

Kako je navedeno u prethodnoj uvodnoj izjavi (6), Komisija je utvrdila je da je poduzeće Pyrotek India Pvt. Ltd. od pokretanja svoje proizvodnje u kolovozu 2011. bilo stvarni proizvođač predmetnog proizvoda i da nije izbjegavalo mjere. Komisija je stoga odlučila djelomično ponovno otvoriti ispitni postupak o izuzeću.

(11)

Komisija je 18. svibnja 2018. pokrenula djelomično ponovno otvaranje ispitnog postupka o izuzeću u vezi s uvozom tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana, veličine otvora veće od 1,8 mm u dužinu i širinu i mase veće od 35 g/m2, isključujući diskove od staklenih vlakana, podrijetlom iz NRK-a ili poslanih iz Indije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije ili nemaju, trenutačno obuhvaćenih oznakama KN ex 7019 51 00 i ex 7019 59 00. Objavila je Obavijest o pokretanju postupka u Službenom listu Europske unije (10) („Obavijest o pokretanju postupka”).

(12)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka navela da je područje primjene ponovnog otvaranja postupka ograničeno na procjenu o tome bi li bilo prikladno proširiti vremenski okvir izuzeća na razdoblje od 21. prosinca 2013. do 10. rujna 2015.

(13)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka također pozvala zainteresirane strane da joj se jave radi sudjelovanja u ispitnom postupku. O pokretanju ispitnog postupka o izuzeću posebno je obavijestila poduzeće Pyrotek India Pvt. Ltd., industriju Unije i ostale zainteresirane strane za koje se zna da se postupak na njih odnosi, te ih je pozvala na sudjelovanje.

(14)

Zainteresirane strane imale su priliku iznijeti svoje stavove u pisanom obliku te u roku određenom u Obavijesti o pokretanju postupka zatražiti saslušanje u Komisiji i/ili kod službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima.

3.   PREDMETNI PROIZVOD

(15)

Proizvod koji je predmet ovog ispitnog postupka jesu tkanine otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana, veličine otvora veće od 1,8 mm u dužinu i širinu i mase veće od 35 g/m2, isključujući diskove od staklenih vlakana, podrijetlom iz NRK-a, poslane iz Indije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije ili nemaju, trenutačno obuhvaćene oznakama KN ex 7019 51 00 i ex 7019 59 00 (oznake TARIC 7019510014, 7019590014).

4.   ISPITNI POSTUPAK

(a)   Opseg ispitnog postupka

(16)

Opseg ispitnog postupka ograničen je na procjenu o tome bi li bilo prikladno proširiti vremenski okvir izuzeća na razdoblje od 21. prosinca 2013. do 10. rujna 2015.

(b)   Pyrotek India Pvt. Ltd.

(17)

Pyrotek India Pvt. Ltd. indijsko je društvo kći multinacionalne grupe Pyrotek koja ima sjedište u SAD-u. Grupa Pyrotek dobavljač je različite potrošne robe i alata za industriju metala i aluminija.

(18)

Podnositelj zahtjeva proizvodi proizvod iz postupka revizije u svojem indijskom postrojenju u Chennaiju te ga prodaje poduzećima u Uniji s kojima je povezan. Povezana poduzeća u Uniji u većini slučajeva dalje prerađuju proizvod iz postupka revizije i nastali proizvod prodaju krajnjim kupcima.

(c)   Nalazi ispitnog postupka

(19)

Podsjeća se da je Komisija tijekom svoje ranije djelomične privremene revizije (11) utvrdila da je poduzeće Pyrotek India Pvt. Ltd. stvarni proizvođač predmetnog proizvoda i da nije izbjegavalo mjere.

(20)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi (6), poduzeće Pyrotek India Pvt. Ltd. izvozilo je predmetni proizvod tijekom razdoblja ispitnog postupka za sprečavanje izbjegavanja mjera koji je rezultirao proširenjem mjera na Indiju, tj. od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013., te je za izvoz svojih proizvoda u Uniju platilo antidampinške pristojbe u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 1371/2013.

(21)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi (11), 10. rujna 2015. poduzeću Pyrotek India Pvt. Ltd. odobreno je Provedbenom uredbom (EU) 2015/1507 izuzeće od proširenih mjera za izvoz u Uniju od 11. rujna 2015. No datum početka tog izuzeća nije obuhvaćao razdoblje prije tog datuma, tijekom kojeg su na izvoz proizvoda poduzeća Pyrotek India Pvt. Ltd. u Europsku uniju trebale biti plaćene antidampinške pristojbe.

(22)

Komisija je ponovno ocijenila situaciju i utvrdila da bi izvoz proizvoda poduzeća Pyrotek India Pvt. Ltd. u Uniju od 21. prosinca 2013. do 10. rujna 2015. trebao biti izuzet od plaćanja pristojbe za sprečavanje izbjegavanja mjera.

(23)

Nijedna zainteresirana strana nije se javila u roku utvrđenom u Obavijesti o pokretanju postupka. Nijedna zainteresirana strana nije iznijela svoje stavove u pisanom obliku ni zatražila saslušanje pred Komisijom ili službenikom za saslušanje u trgovinskim postupcima.

(24)

Komisija stoga smatra da bi bilo prikladno odobriti izuzeće poduzeću Pyrotek India Pvt. Ltd. To izuzeće trebalo bi se primijeniti na razdoblje od 21. prosinca 2013. do 10. rujna 2015. u skladu s člankom 11. stavkom 3. osnovne uredbe.

(25)

Stoga bi trebalo izmijeniti Provedbenu uredbu (EU) br. 1371/2013 radi pojašnjenja da se oba izuzeća odobrena poduzećima Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. i Pyrotek India Pvt. Ltd. primjenjuju od datuma stupanja na snagu Provedbene uredbe (EU) br. 1371/2013, odnosno od 21. prosinca 2013., do stupanja na snagu Provedbene uredbe (EU) 2015/1507 dana 11. rujna 2015. Članak 1. stavak 2. Provedbene uredbe (EU) br. 1371/2013 trebalo bi izmijeniti na odgovarajući način.

(26)

Uz to, s obzirom na primjedbe koje je dostavilo poduzeće Pyrotek India Pvt. Ltd. nakon objave, Komisija smatra primjerenim pojasniti da bi sve antidampinške pristojbe plaćene za predmetni proizvod koji proizvodi Pyrotek India Pvt. Ltd. i koji je uvezen u Uniju tijekom razdoblja evidentiranja proizvodâ u skladu s Uredbom (EU) br. 322/2013 također trebale ispunjavati uvjete za zahtjeve za otpust ili povrat.

(27)

Stoga je prikladno produljiti rok iz članka 121. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (12) do 1. rujna 2019. kako bi se osiguralo da nacionalna carinska tijela mogu izvršiti povrat ili otpust neopravdano plaćenih pristojbi u skladu s primjenjivim carinskim zakonodavstvom u slučajevima gdje su rokovi predviđeni tim stavkom istekli prije datuma primjene ove Uredbe.

5.   POSTUPAK

(28)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1036,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 1371/2013 mijenja se kako slijedi.

1.

Članak 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Uvjet za primjenu izuzeća odobrenog poduzećima Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. i Pyrotek India Pvt. Ltd. jest podnošenje carinskim tijelima država članica valjanog trgovačkog računa koji je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi. Ne podnese li se taj račun, primjenjuje se antidampinška pristojba predviđena stavkom 1.

Izuzeća odobrena poduzećima Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. i Pyrotek India Pvt. Ltd., primjenjuju se od 21. prosinca 2013.”

2.

Članak 1. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Ako nije drukčije navedeno, primjenjuju se one odredbe povezane s carinskim pristojbama koje su na snazi. Razdoblje iz članka 121. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) produljuje se do 1. rujna 2019. za zahtjeve za otpust ili povrat koje podnose poduzeća Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. i Pyrotek India Pvt. Ltd. u skladu s primjenjivim carinskim zakonodavstvom radi pokrivanja povrata ili otpusta antidampinških pristojbi na uvoz predmetnog proizvoda tijekom razdoblja od 21. prosinca 2013. do 10. rujna 2015., ili tijekom razdoblja evidentiranja uvedenog člankom 2. Uredbe (EU) br. 322/2013.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21., kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU) 2018/825 u SL L 143, 7.6.2018., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 791/2011 od 3. kolovoza 2011. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine, (SL L 204, 9.8.2011., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL L 343, 22.12.2009., str. 51.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU) br. 37/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 18, 21.1.2014., str. 1.), (zamijenjena Uredbom (EU) 2016/1036, kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU) 2018/825).

(4)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 672/2012 od 16. srpnja 2012. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 791/2011 o uvozu određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Malezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Malezije ili ne, (SL L 196, 24.7.2012., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 21/2013 od 10. siječnja 2013. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 791/2011 o uvozu određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih s Tajvana i Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo s Tajvana ili Tajlanda ili nemaju (SL L 11, 16.1.2013., str. 1.).

(6)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1371/2013 od 16. prosinca 2013. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 791/2011 na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Indije i Indonezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije i Indonezije ili nemaju (SL L 346, 20.12.2013., str. 20.).

(7)  Uredba Komisije (EU) br. 322/2013 od 9. travnja 2013. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 791/2011 na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine, putem uvoza određene tkanine otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Indije i Indonezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije i Indonezije ili nemaju, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem (SL L 101, 10.4.2013., str. 1.

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1507 оd 9. rujna 2015. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1371/2013 o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih, među ostalim, iz Indije bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije ili nemaju, (SL L 236, 10.9.2015., str. 1.).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1993 оd 6. studenoga 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine kako je proširena na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Indije, Indonezije, Malezije, Tajvana i Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja ili nemaju, nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 288, 7.11.2017., str. 4.

(10)  Obavijest o pokretanju postupka o antidampinškim mjerama koje se primjenjuju na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine, proširenima na uvoz poslan iz Indije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije, SL C 171, 18.5.2018., str. 10.

(11)  Provedbena uredba (EU) 2015/1507, uvodne izjave od 12. do 16.

(12)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije, (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(*1)  SL L 269, 10.10.2013, p. 1.


14.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1712

оd 13. studenoga 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/1013 o uvođenju privremenih zaštitnih mjera u vezi s uvozom određenih proizvoda od čelika

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/478 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. (1), a posebno njezine članke 5. i 7.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/755 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. (2), a posebno njezine članke 3. i 4.,

budući da:

I.   KONTEKST

(1)

Komisija je 18. srpnja 2018. Provedbenom uredbom (EU) 2018/1013 (3) uvela privremene zaštitne mjere koje se primjenjuju na uvoz određenih proizvoda od čelika. Područjem primjene tih mjera bila je obuhvaćena Južna Afrika.

(2)

Međutim, u skladu s člankom 33. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu („SGP”) između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država Južnoafričke razvojne zajednice („SADC”), s druge strane (4), države SADC SGP-a trebalo bi isključiti iz područja primjene zaštitnih mjera koje EU poduzima u skladu sa Sporazumom WTO-a o zaštitnim mjerama.

(3)

Južna Afrika trenutačno je jedina država SADC SGP-a koja podliježe privremenim zaštitnim mjerama za čelik i to u dvije kategorije proizvoda: nehrđajući toplovaljani limovi i trake (8. kategorija proizvoda) te nehrđajući hladnovaljani limove i trake (9. kategorija proizvoda).

(4)

Uredbu (EU) 2018/1013 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se Južna Afrika uklonila iz područja primjene privremenih mjera za te dvije kategorije proizvoda.

II.   POVEĆANJE UVOZA

(5)

Kako je prikazano u tablicama u nastavku, isključenjem Južne Afrike iz područja primjene privremenih mjera ne mijenjaju se opći trendovi uvoza proizvoda iz predmetnih dviju kategorija, tj. uvoz je i dalje u znatnom porastu.

8. kategorija proizvoda

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Ukupan uvoz (u tonama)

175 816

233 028

269 697

351 075

436 173

Indeks (2013. = 100)

100

133

153

200

248

Bez Južne Afrike

157 289

214 041

246 965

325 272

407 050

Indeks (2013. = 100)

100

136

157

207

259

9. kategorija proizvoda

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Ukupan uvoz (u tonama)

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

Indeks (2013. = 100)

100

146

113

121

140

Bez Južne Afrike

645 259

954 614

697 537

751 259

869 549

Indeks (2013. = 100)

100

148

108

116

135

(6)

Općenito, isključenjem Južne Afrike ne mijenja se ni kretanje uvoza u cjelini s obzirom na malen udio, ispod 0,5 %, koji je ona u njemu imala od 2013. do 2017. To je ujedno razlog zbog kojeg uvoz iz Južne Afrike ne utječe na zaključke iz uvodne izjave 81. Uredbe (EU) 2018/1013 o učinku drugih čimbenika na stanje industrije Unije.

III.   RAZINA PRIVREMENIH MJERA

(7)

Južnu Afriku trebalo bi isključiti iz područja primjene privremenih zaštitnih mjera za 8. i 9. kategoriju proizvoda, a razinu kvote za te kategorije proizvoda primjereno prilagoditi. Uvoz iz Južne Afrike nakon stupanja na snagu privremenih zaštitnih mjera trebalo bi retroaktivno isključiti za izračun bescarinske kvote za preostalo trajanje važenja privremenih mjera.

(8)

Mjere iz ove Uredbe u skladu su s mišljenjem Odbora za zaštitne mjere uspostavljenog u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/478 i člankom 22. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/755,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uvoz 8. i 9. kategorije proizvoda iz Priloga V. Uredbi (EU) 2018/1013 podrijetlom iz Južne Afrike ne podliježe privremenim zaštitnim mjerama uvedenima Uredbom (EU) 2018/1013. Dio Priloga V. Uredbi (EU) 2018/1013 koji se odnosi na 8. i 9. kategoriju proizvoda zamjenjuje se kako slijedi:

PRILOG V.

Carinske kvote

Broj proizvoda

Redni broj

Kategorija proizvoda

Oznake KN

Opseg carinske kvote (neto tona)

Stopa dodatne pristojbe

8.

09.8508

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

178 865

25 %

9.

09.8509

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

423 442

25 %

Članak 2.

1.   Prilog IV. Uredbe (EU) 2018/1013 trebalo bi izmijeniti u pogledu 8. i 9. skupine proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike kako bi se uzele u obzir odredbe iz članka 1. Dio Priloga IV. Uredbi (EU) 2018/1013 koji se odnosi na Južnu Afriku zamjenjuje se kako slijedi:

PRILOG IV.

Popis proizvoda podrijetlom iz zemalja u razvoju na koje se primjenjuju privremene mjere (označeno s „x”)

Zemlja/Skupina proizvoda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

25.

26.

28.

Južna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Robu podrijetlom iz Južne Afrike iz 8. i 9. kategorije proizvoda koja je uvezena u EU nakon stupanja na snagu Uredbe (EU) 2018/1013 trebalo bi isključiti iz izračuna bescarinske kvote.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 83, 27.3.2015., str. 16.

(2)  SL L 123, 19.5.2015., str. 33.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1013 оd 17. srpnja 2018. o uvođenju privremenih zaštitnih mjera u vezi s uvozom određenih proizvoda od čelika (SL L 181, 18.7.2018., str. 39.).

(4)  SL L 250, 16.9.2016., str. 3.


DIREKTIVE

14.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/20


DIREKTIVA VIJEĆA (EU) 2018/1713

od 6. studenoga 2018.

o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 2006/112/EZ (3) propisano je da države članice mogu primjenjivati snižene stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) na publikacije u svim fizičkim oblicima. Međutim, snižena stopa PDV-a ne može se primijeniti na publikacije u elektroničkom obliku, koje se moraju oporezivati po standardnoj stopi PDV-a.

(2)

U skladu s komunikacijom Komisije od 6. svibnja 2015. o Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu i kako bi se išlo ukorak s tehnološkim napretkom u digitalnom gospodarstvu, države članice trebale bi imati mogućnost stope PDV-a za publikacije koje se isporučuju u elektroničkom obliku uskladiti sa sniženim stopama PDV-a za publikacije koje se isporučuju u fizičkom obliku.

(3)

U komunikaciji od 7. travnja 2016. o akcijskom planu o PDV-u Komisija je navela da bi za publikacije koje se isporučuju u elektroničkom obliku trebao vrijediti jednaki povlašteni tretman u pogledu stopa PDV-a kao za publikacije koje se isporučuju u fizičkom obliku. U nedavnoj presudi u predmetu C-390/15 (4) Sud smatra da su isporuka digitalnih publikacija u fizičkom obliku i isporuka digitalnih publikacija u elektroničkom obliku usporedive situacije. Stoga je primjereno uvesti mogućnost za sve države članice da primjenjuju sniženu stopu PDV-a na isporuku knjiga, novina i časopisa, neovisno o tome isporučuju li se u fizičkom ili elektroničkom obliku. Iz istih je razloga primjereno dopustiti onim državama članicama koje u skladu s pravom Unije trenutačno primjenjuju stope PDV-a niže od najniže stope utvrđene u članku 99. Direktive 2006/112/EZ ili koje odobravaju izuzeća s pravom na odbitak PDV-a plaćenoga u prethodnoj fazi, na određene knjige, novine ili časopise isporučene u fizičkom obliku, da primjenjuju isti tretman u pogledu PDV-a na takve knjige, novine ili časopise kada se isporučuju u elektroničkom obliku.

(4)

Od 1. siječnja 2015. na sve elektronički pružene usluge naplaćuje se PDV u državi članici u kojoj se nalazi korisnik usluge. Imajući u vidu provedbu načela odredišta, više nije potrebno primjenjivati standardnu stopu na publikacije koje se isporučuju u elektroničkom obliku kako bi se osiguralo uspostavljanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja.

(5)

Radi sprječavanja masovne primjene sniženih stopa PDV-a na audiovizualni sadržaj, države članice trebale bi imati mogućnost primijeniti sniženu stopu na knjige, novine i časopise samo ako se te publikacije, neovisno o tome isporučuju li se u fizičkom ili elektroničkom obliku, u cijelosti ili većim dijelom ne sastoje od glazbenog sadržaja ili videozapisa.

(6)

Države članice trebale bi zadržati diskrecijsko pravo utvrđivanja stopa PDV-a za publikacije i ograničavanja područja primjene sniženih stopa PDV-a, među ostalim i kada se u digitalnim publikacijama nudi isti sadržaj za čitanje, za što je potrebno objektivno opravdanje.

(7)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, odnosno omogućavanje državama članicama da na publikacije koje se isporučuju u elektroničkom obliku primjenjuju stope PDV-a koje su iste kao stope PDV-a koje trenutačno primjenjuju na publikacije u svim fizičkom oblicima ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(8)

Direktivu 2006/112/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2006/112/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 98. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Snižene stope ne primjenjuju se na elektronički pružene usluge, osim usluga obuhvaćenih u Prilogu III. točki 6.”;

2.

U članku 99. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i uz stope iz članka 98. stavka 1., države članice koje su 1. siječnja 2017. u skladu s pravom Unije primjenjivale snižene stope koje su niže od najniže stope utvrđene u ovom članku ili odobravale izuzeća s pravom na odbitak PDV-a plaćenoga u prethodnoj fazi na isporuku određene robe iz Priloga III. točke 6. mogu također primjenjivati isti tretman u pogledu PDV-a kada se ta isporuka provodi u elektroničkom obliku, kako je navedeno u Prilogu III. točki 6.”;

3.

U Prilogu III. točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„(6)

isporuka, između ostalog posudba iz knjižnica, knjiga, novina i časopisa, u fizičkim oblicima ili u elektroničkom obliku ili u oba oblika (uključujući brošure, letke i slične tiskane materijale, dječje slikovnice, crtanke ili bojanke, glazbene note u tiskanom obliku ili u obliku rukopisnih bilješki, zemljopisne karte te hidrografske ili slične grafičke prikaze), osim publikacija koje su u cijelosti ili većim dijelom posvećene oglašavanju te osim publikacija koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja;”.

Članak 2.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

H. LÖGER


(1)  SL C 307, 30.8.2018., str. 205.

(2)  SL C 345, 13.10.2017., str. 79.

(3)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(4)  Presuda Suda od 7. ožujka 2017., RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, stavak 49.


ODLUKE

14.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/22


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1714

od 6. studenoga 2018.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Okvirnim sporazumom između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora i opisa poslova njegovih pododborâ i radnih skupina

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 212. stavak 1. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane (1) („Sporazum”) potpisan je u Manili 7. kolovoza 2017. i djelomično se privremeno primjenjuje od 4. listopada 2018.

(2)

Člankom 56. stavkom 1. Sporazuma osnovan je Zajednički odbor čije zadaće uključuju među ostalim promicanje učinkovite provedbe Sporazuma.

(3)

Člankom 56. stavkom 4. predviđa se da Zajednički odbor donosi svoj poslovnik i da može osnivati pododbore i radne skupine za rješavanje određenih pitanja.

(4)

Poslovnik Zajedničkog odbora te opis poslova njegovih pododborâ i radnih skupina trebalo bi donijeti što je prije moguće kako bi se osigurala učinkovita provedba Sporazuma.

(5)

Stajalište Unije u okviru Zajedničkog odbora u pogledu u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora i opisa poslova njegovih pododborâ i radnih skupina trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtima odluka Zajedničkog odbora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na prvom sastanku Zajedničkog odbora osnovanog na temelju članka 56. Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora i opisa poslova njegovih pododborâ i radnih skupina temelji se na nacrtima odluka Zajedničkog odbora priloženima ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

H. LÖGER


(1)  SL L 237, 15.9.2017, str. 7.


NACRT

ODLUKA br. …/2018 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-AUSTRALIJA

od …

o donošenju poslovnika Zajedničkog odbora

ZAJEDNIČKI ODBOR EU-AUSTRALIJA,

Uzimajući u obzir Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane (1) („Sporazum”) a posebno njegov članak 56.,

budući da:

(1)

Dijelovi Sporazuma privremeno se primjenjuju od 4. listopada 2018.

(2)

U skladu s člankom 56. stavkom 1. Sporazuma, osnovan je Zajednički odbor koji čine predstavnici stranaka.

(3)

U skladu s člankom 56. stavkom 4. Sporazuma Zajednički odbor donosi svoj poslovnik,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Donosi se poslovnik Zajedničkog odbora kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova će Odluka stupiti na snagu na dan donošenja.

Potpisano u …

Za Zajednički odbor EU-Australija

Supredsjednici


(1)  SL L 237, 15.9.2017., str. 7.


PRILOG

POSLOVNIK ZAJEDNIČKOG ODBORA

Članak 1.

Zadaće i sastav

1.   Zajednički odbor obavljat će zadaće predviđene člankom 56. Sporazuma.

2.   Zajednički odbor bit će sastavljen od predstavnika stranaka na odgovarajućoj razini.

Članak 2.

Predsjednik

Zajedničkim odborom supredsjedat će obje stranke.

Članak 3.

Sastanci

1.   Zajednički odbor sastajat će se u pravilu jednom godišnje, osim ako stranke odluče drukčije. Sastanke će sazivati supredsjednici, a održavat će se naizmjence u Bruxellesu i Canberri na datum utvrđen uzajamnom odlukom. Izvanredni sastanci Zajedničkog odbora mogu se održati na zahtjev bilo koje od stranaka ako stranke tako obostrano odluče.

2.   Zajednički odbor sastajat će se u pravilu na razini viših službenika, ali se može sastati i na ministarskoj razini.

Članak 4.

Javnost

Sastanci Zajedničkog odbora neće biti javni, osim ako stranke odluče drukčije.

Članak 5.

Sudionici na sastancima

1.   Prije svakog sastanka Tajništvo će obavijestiti supredsjednike o predviđenom sastavu delegacije svake stranke.

2.   Ako je to primjerno, i uz suglasnost stranaka, stručnjacima ili predstavnicima drugih tijela može se uputiti poziv da prisustvuju sastancima Zajedničkog odbora kao promatrači ili kako bi pružili informacije o određenoj temi.

Članak 6.

Tajništvo

Predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje i predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Australije djelovat će zajednički kao tajnici Zajedničkog odbora. Sva dolazna i odlazna komunikacija supredsjednikâ Zajedničkog odbora prosljeđivat će se tajnicima.

Članak 7.

Dnevni red sastanaka

1.   Supredsjednici će sastaviti privremeni dnevni red za svaki sastanak. On će se, zajedno sa svim relevantnim dokumentima, proslijediti drugoj stranci najkasnije petnaest dana prije sastanka.

2.   Na privremeni dnevni red uvrstit će se točke podnesene supredsjednicima najkasnije 21 dan prije sastanka.

3.   Zajednički odbor donijet će konačni dnevni red na početku svakog sastanka. U dnevni red moguće je uključiti točke koje se ne nalaze na privremenom dnevnom redu ako stranke tako obostrano odluče.

4.   U dogovoru sa strankama supredsjednici mogu prema potrebi skratiti rokove iz članka 7. stavaka 1. i 2.

Članak 8.

Zapisnik

1.   Tajnici će zajedno izraditi nacrt zapisnika svakog sastanka, u roku od 30 kalendarskih dana od završetka sastanka. Nacrt zapisnika temeljit će se na sažetku zaključaka Zajedničkog odbora koji donesu supredsjednici.

2.   Nacrt zapisnika stranke će odobriti u roku od 45 kalendarskih dana od završetka sastanka ili do datuma koji su odobrile obje stranke. Kad se postigne obostrana suglasnost o nacrtu zapisnika, supredsjednici i tajnici potpisat će dva primjerka izvornika. Svaka stranka dobit će jedan primjerak izvornika.

Članak 9.

Odluke i preporuke

1.   Zajednički odbor može donositi odluke ili preporuke konsenzusom stranaka, u skladu s člankom 56. stavkom 4. Sporazuma.

2.   Zajednički odbor može odlučiti o donošenju odluka ili preporuka u pisanom postupku. U takvim slučajevima stranke će obostrano odlučiti o tome koliko će postupak trajati. Ako do isteka trajanja ni jedna stranka ne izrazi protivljenje predloženoj odluci ili preporuci, supredsjednici će tu odluku ili preporuku proglasiti donesenom obostranom suglasnošću.

3.   Odluke i preporuke Zajedničkog odbora nazivat će se „Odluka” ili „Preporuka”, nakon čega slijedi serijski broj, datum donošenja i opis predmeta. U svakoj će se odluci navesti datum njezina stupanja na snagu.

4.   Odluke i preporuke koje donese Zajednički odbor sastavljat će se u dva primjerka koja potpisuju supredsjednici.

5.   Svaka stranka može odlučiti objaviti odluke i preporuke Zajedničkog odbora u svojim službenim publikacijama.

Članak 10.

Korespondencija

1.   Korespondencija naslovljena na Zajednički odbor dostavit će se tajniku stranke kojoj autor pripada, koji zatim obavješćuje drugog tajnika.

2.   Tajnici osigurat će da se korespondencija naslovljena na Zajednički odbor prosljeđuje supredsjednicima i da se, prema potrebi, prosljeđuje u skladu s člankom 11.

3.   Korespondenciju supredsjednikâ Zajedničkog odbora Tajništvo će dostaviti strankama i prema potrebi svim članovima u skladu s člankom 11.

4.   Korespondencija supredsjednikâ može se odvijati pisanim putem u bilo kojem obliku, uključujući elektroničku poštu.

Članak 11.

Dokumenti

Kada se vijećanja Zajedničkog odbora temelje na dokumentima, takvi će se dokumenti numerirati te će ih tajnici uputiti sudionicima sastanaka.

Članak 12.

Troškovi

1.   Svaka će stranka snositi troškove nastale zbog sudjelovanja na sastancima Zajedničkog odbora u pogledu osoblja, putovanja i dnevnica kao i u pogledu poštanskih i telekomunikacijskih troškova.

2.   Troškove povezane s organizacijom sastanaka i umnožavanjem dokumenata snosit će stranka koja je domaćin sastanka.

Članak 13.

Izmjena poslovnika

Stranke mogu obostrano odlučiti o izmjenama ovog poslovnika u skladu s člankom 9.

Članak 14.

Pododbori i radne skupine

1.   Zajednički odbor može odlučiti osnovati pododbore i radne skupine kako bi mu pomogli u izvršavanju zadaća.

2.   Zajednički odbor može odlučiti izmijeniti područje nadležnosti bilo kojeg pododbora ili radne skupine, ili ukinuti bilo koji osnovani pododbor ili radnu skupinu.


NACRT

ODLUKA br. …/2018 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-AUSTRALIJA

od …

o donošenju opisa poslova njegovih pododborâ i radnih skupina

ZAJEDNIČKI ODBOR EU-AUSTRALIJA,

uzimajući u obzir Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane (1) („Sporazum”), a posebno njegov članak 56., te članak 14. Poslovnika Zajedničkog odbora,

budući da se člankom 14. stavkom 1. Poslovnika Zajedničkog odbora predviđa da Zajednički odbor može osnivati pododbore i radne skupine kako bi mu pomogli u obavljanju njegovih zadaća,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Donosi se opis poslova pododborâ i radnih skupina Zajedničkog odbora kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova će Odluka stupiti na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u …

Za Zajednički odbor EU-Australija

Supredsjednici


(1)  SL L 237, 15.9.2017., str. 7.


PRILOG

OPIS POSLOVA PODODBORÂ I RADNIH SKUPINA ZAJEDNIČKOG ODBORA

Članak 1.

Pododbori i radne skupine mogu raspravljati o provedbi Sporazuma u područjima svoje nadležnosti. Oni također mogu raspravljati o predmetima ili određenim projektima povezanima s relevantnim područjem bilateralne suradnje.

Članak 2.

1.   Pododbori i radne skupine djelovat će pod nadzorom Zajedničkog odbora. Izvješćivat će supredsjednike Zajedničkog odbora te im dostaviti svoje zapisnike i zaključke u roku od 30 kalendarskih dana od svakog sastanka.

2.   Pododbori i radne skupine neće imati ovlasti donošenja odluka, ali mogu Zajedničkom odboru dostaviti preporuke.

Članak 3.

1.   Pododbori i radne skupine sastojat će se od predstavnika stranaka.

2.   Pododbori i radne skupine mogu na svoje sastanke pozivati stručnjake te saslušati njihovo mišljenje u vezi s pojedinim točkama na dnevnom redu.

Članak 4.

Pododborima i radnim skupinama supredsjedat će obje stranke.

Članak 5.

Predstavnici svake stranke zajednički će djelujovati kao tajnici pododborâ i radnih skupina.

Članak 6.

1.   Pododbori i radne skupine sastajat će se kad god je to potrebno zbog okolnosti, na temelju pisanog zahtjeva bilo koje stranke. Svi će se sastanci održavati na mjestu i na datum o kojima se stranke zajednički dogovore.

2.   Kada jedna od stranaka zatraži sastanak pododbora ili radne skupine, tajnik druge stranke odgovorit će u roku od petnaest radnih dana nakon zaprimanja zahtjeva. U posebno hitnim slučajevima sastanci podoborâ i radnih skupina mogu se sazvati i u kraćem roku ako se stranke uzajamno usuglase.

3.   Sastanke pododbora i radnih skupina zajedno će sazivati oba tajnika.

Članak 7.

1.   Bilo koja od stranaka može od supredsjednika zatražiti da stavi neku točku na dnevni red sastanka. Takvi će se zahtjevi podnositi tajnicima barem petnaest radnih dana, a prateća dokumentacija najmanje deset radnih dana, prije sastanka.

2.   Tajnici će strankama dostaviti prijedlog dnevnog reda najkasnije pet radnih dana prije sastanka. U iznimnim okolnostima stranke mogu obostrano odlučiti dodati točke na dnevni red u kratkom roku.

Članak 8.

Tajnici će zajednički sastaviti nacrt zapisnika sa svakog sastanka.

Članak 9.

Sastanci pododbora i radnih skupina neće biti javni, osim ako stranke odluče drukčije.


14.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/30


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1715

od 12. studenoga 2018.

o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2020., godišnji iznos za 2019., prvi obrok za 2019. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2021. i 2022.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (1), a posebno njegov članak 7. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/323 od 2. ožujka 2015. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond (2), a posebno njezin članak 21. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/323 Komisija do 15. listopada 2018. treba predstaviti prijedlog kojim se utvrđuju: (a) gornja granica iznosa doprinosa za 2020.; (b) godišnji iznos doprinosa za 2019.; (c) iznos prvog obroka doprinosa za 2019.; i (d) indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2021.–2022.

(2)

U skladu s člankom 52. Uredbe (EU) 2015/323 Europska investicijska banka (EIB) poslala je Komisiji svoje ažurirane procjene obveza i plaćanja u okviru instrumenata kojima upravlja.

(3)

U članku 22. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/323 propisano je da se u okviru pozivâ za doprinose prvo iskorištavaju iznosi osigurani u prethodnim europskim razvojnim fondovima (ERF-ovi). Stoga bi trebalo uputiti poziv za sredstva u okviru 10. ERF-a za EIB i 11. ERF-a za Komisiju.

(4)

Odlukom Vijeća (EU) 2017/2171 (3) utvrđena je gornja granica za godišnji iznos doprinosa država članica ERF-u za 2019. na 4 600 000 000 EUR za Komisiju, odnosno na 300 000 000 EUR za EIB.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Gornja granica za godišnji iznos doprinosa država članica ERF-u za 2020. utvrđuje se na 4 900 000 000 EUR. Od tog je iznosa 4 600 000 000 EUR namijenjeno Komisiji, a 300 000 000 EUR EIB-u.

Članak 2.

Godišnji iznos doprinosa država članica ERF-u za 2019. utvrđuje se na 4 700 000 000 EUR. Od tog je iznosa 4 400 000 000 EUR namijenjeno Komisiji, a 300 000 000 EUR EIB-u.

Članak 3.

Pojedinačni doprinosi za ERF koje Komisiji i EIB-u trebaju platiti države članice kao prvi obrok za 2019. navedeni su u tablici u Prilogu.

Članak 4.

Indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivani godišnji iznos doprinosa za 2021. utvrđuju se na 4 000 000 000 EUR za Komisiju, odnosno na 300 000 000 EUR za EIB, a za 2022. na 3 500 000 000 EUR za Komisiju i 400 000 000 EUR za EIB.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 210, 6.8.2013., str. 1.

(2)  SL L 58, 3.3.2015., str. 17.

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2171 od 20. studenoga 2017. o financijskim doprinosima koje trebaju platiti države članice radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2019., godišnji iznos za 2018., prvi obrok za 2018. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2020. i 2021. (SL L 306, 22.11.2017., str. 21.).


PRILOG

DRŽAVE ČLANICE

Ključni postotak za 10. ERF

Ključni postotak za 11. ERF

1. obrok za 2019. (EUR)

Ukupno

Komisija

EIB

11. ERF

10. ERF

BELGIJA

3,53

3,24927

64 985 400,00

3 530 000,00

68 515 400,00

BUGARSKA

0,14

0,21853

4 370 600,00

140 000,00

4 510 600,00

ČEŠKA

0,51

0,79745

15 949 000,00

510 000,00

16 459 000,00

DANSKA

2,00

1,98045

39 609 000,00

2 000 000,00

41 609 000,00

NJEMAČKA

20,50

20,57980

411 596 000,00

20 500 000,00

432 096 000,00

ESTONIJA

0,05

0,08635

1 727 000,00

50 000,00

1 777 000,00

IRSKA

0,91

0,94006

18 801 200,00

910 000,00

19 711 200,00

GRČKA

1,47

1,50735

30 147 000,00

1 470 000,00

31 617 000,00

ŠPANJOLSKA

7,85

7,93248

158 649 600,00

7 850 000,00

166 499 600,00

FRANCUSKA

19,55

17,81269

356 253 800,00

19 550 000,00

375 803 800,00

HRVATSKA

0,00

0,22518

4 503 600,00

0,00

4 503 600,00

ITALIJA

12,86

12,53009

250 601 800,00

12 860 000,00

263 461 800,00

CIPAR

0,09

0,11162

2 232 400,00

90 000,00

2 322 400,00

LATVIJA

0,07

0,11612

2 322 400,00

70 000,00

2 392 400,00

LITVA

0,12

0,18077

3 615 400,00

120 000,00

3 735 400,00

LUKSEMBURG

0,27

0,25509

5 101 800,00

270 000,00

5 371 800,00

MAĐARSKA

0,55

0,61456

12 291 200,00

550 000,00

12 841 200,00

MALTA

0,03

0,03801

760 200,00

30 000,00

790 200,00

NIZOZEMSKA

4,85

4,77678

95 535 600,00

4 850 000,00

100 385 600,00

AUSTRIJA

2,41

2,39757

47 951 400,00

2 410 000,00

50 361 400,00

POLJSKA

1,30

2,00734

40 146 800,00

1 300 000,00

41 446 800,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

23 935 800,00

1 150 000,00

25 085 800,00

RUMUNJSKA

0,37

0,71815

14 363 000,00

370 000,00

14 733 000,00

SLOVENIJA

0,18

0,22452

4 490 400,00

180 000,00

4 670 400,00

SLOVAČKA

0,21

0,37616

7 523 200,00

210 000,00

7 733 200,00

FINSKA

1,47

1,50909

30 181 800,00

1 470 000,00

31 651 800,00

ŠVEDSKA

2,74

2,93911

58 782 200,00

2 740 000,00

61 522 200,00

UJEDINJENA KRALJEVINA

14,82

14,67862

293 572 400,00

14 820 000,00

308 392 400,00

UKUPNO EU-28

100,00

100,00

2 000 000 000,00

100 000 000,00

2 100 000 000,00


14.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/33


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1716

оd 13. studenoga 2018.

o izmjeni Provedbene odluke 2013/776/EU o osnivanju Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 58/2003 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statusa izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće u vezi s upravljanjem programima Zajednice (1), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđuje se pravni okvir za Europske snage solidarnosti, u okviru kojih će se mladima ponuditi mogućnosti za uključivanje u aktivnosti solidarnosti. Programom će se pridonijeti rješavanju nezadovoljenih društvenih potreba i jačanju zajednica uz istodobno jačanje osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja mladih.

(2)

Upravljanje dijelom djelovanja Europskih snaga solidarnosti uključuje provedbu tehničkih projekata koji ne podrazumijevaju donošenje političkih odluka te zahtijevaju visoku razinu tehničke i financijske stručnosti tijekom cijelog ciklusa projekta.

(3)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (dalje u tekstu „Agencija”) pokazala je učinkovit pristup upravljanju programima Unije. Tijekom nekoliko godina stekla je kompetencije, vještine i kapacitete za upravljanje povjerenim joj programima.

(4)

Analiza troškova i koristi provedena u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 58/2003 istaknula je i kvantitativne i kvalitativne prednosti delegiranja upravljanja dijelom djelovanja Europskih snaga solidarnosti Agenciji.

(5)

U pogledu usporedbe troškova u odnosu na mogućnost obavljanja zadaća u Komisiji, analiza troškova i koristi pokazala je da bi to rješenje bilo učinkovitije i ostvarilo uštede od 30 % neto sadašnje vrijednosti za zadaće kojima će upravljati Agencija. Nove aktivnosti koje se planira delegirati Agenciji u skladu su s njezinim sadašnjim nadležnostima i misijom. One su ujedno i nastavak njezinih postojećih aktivnosti poput projekata Europske volonterske službe koji su joj delegirani iz programa Erasmus+, uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Osim toga, dionici Europskih snaga solidarnosti imali bi koristi od stečenog iskustva Agencije u upravljanju programima. S druge strane, obavljanje zadaća u Komisiji imalo bi negativne posljedice zato što aktivnostima koje su predviđene za delegiranje nisu nikad interno upravljale matične glavne uprave, koje za to nemaju dovoljno kapaciteta.

(6)

Stoga bi odgovornost za provedbu dijelova novog djelovanja Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2018/1475 trebalo prenijeti na Agenciju te Provedbenu odluku Komisije 2013/776/EU (4) izmijeniti na odgovarajući način.

(7)

Kako bi se osigurala dosljedna provedba ove Odluke i predmetnog djelovanja tijekom vremena, treba osigurati da Agencija obavlja svoje zadaće povezane s provedbom tog djelovanja od datuma stupanja na snagu Uredbe (EU) 2018/1475.

(8)

Mjere predviđene ovom Provedbenom odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za izvršne agencije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Provedbenoj odluci Komisije 2013/776/EU u članku 3. stavku 1. prvom podstavku dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

Europskih snaga solidarnosti.

Agencija je zadužena i za pružanje usluga drugim programima Unije kojima se doprinosi ciljevima Europskih snaga solidarnosti navedenima u članku 5. stavku 3. Uredbe o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti (*1).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od datuma stupanja na snagu temeljnog akta o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti (5).

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 11, 16.1.2003., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni Uredbe (EU) br. 1288/2013, Uredbe (EU) br. 1293/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU (SL L 250, 4.10.2018., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).

(4)  Provedbena odluka Komisije 2013/776/EU оd 18. prosinca 2013. o osnivanju „Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu” i o stavljanju izvan snage Odluke 2009/336/EZ (SL L 343, 19.12.2013., str. 46.).

(5)  Vidjeti bilješku 2.