ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 277

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
7. studenoga 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1624 оd 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 277/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1624

оd 23. listopada 2018.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

budući da:

(1)

U Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1066 (2) utvrđuje se postupak i uvodi se minimalni skup predložaka za pružanje informacija koje sanacijskim tijelima pružaju kreditne institucije ili investicijska društva („institucije”) za potrebe izrade i provedbe planova sanacije institucija. Od donošenja Provedbene uredbe (EU) 2016/1066 sanacijska tijela stekla su iskustvo u području planiranja sanacija. S obzirom na to iskustvo, potrebno je ažurirati minimalni skup predložaka za prikupljanje informacija za potrebe planiranja sanacija.

(2)

Isto tako, Provedbenom uredbom (EU) 2016/1066 želi se osmisliti postupak i minimalni skup predložaka za pružanje informacija koje sanacijskim tijelima pružaju institucije tako da se sanacijskim tijelima omogući dosljedno prikupljanje tih informacija u cijeloj Uniji i olakša razmjena informacija među relevantnim tijelima. Međutim, iskustvo je pokazalo da je usklađeni pristup prikupljanju tih informacija tek djelomično ostvaren. Stoga je potrebno osigurati da sanacijska tijela u cijeloj Uniji redovito prikupljaju minimalne ključne informacije koje se odnose na određenu instituciju ili grupu. Time se sanacijska tijela ne sprječavaju u prikupljanju dodatnih informacija koje smatraju potrebnima za izradu i provedbu planova sanacije ili da odrede, kako je utvrđeno u članku 4. Direktive 2014/59/EU, pojednostavnjene obveze pružanja informacija.

(3)

Kako bi se osiguralo da se planovi sanacija temelje na minimalnom skupu podataka dosljedno visoke razine kvalitete i preciznosti, podaci utvrđeni u predlošcima za izvješćivanje koji su uvedeni Provedbenom uredbom (EU) 2016/1066 trebali bi se preoblikovati u jedinstveni obrazac s točkama podataka, kao što je to praksa u nadzornom izvješćivanju. Jedinstveni obrazac s točkama podataka trebao bi sadržavati strukturni prikaz podataka te bi se njime trebali utvrditi svi relevantni poslovni koncepti za potrebe jedinstvenog izvješćivanja za potrebe planiranja sanacija i trebao bi sadržavati sve relevantne specifikacije nužne za daljnji razvoj jedinstvenih informatičkih rješenja za izvješćivanje.

(4)

Kako bi se osigurala kvaliteta, dosljednost i točnost podataka koje dostavljaju institucije, podaci bi trebali podlijegati zajedničkim pravilima validacije.

(5)

Pravila validacije i definicije točaka podataka zbog svoje se prirode redovito se ažuriraju kako bi se osiguralo da u svakom trenutku ispunjavaju primjenjive regulatorne, analitičke i informatičke zahtjeve. Međutim, vrijeme koje je trenutačno potrebno za donošenje i objavu detaljnog jedinstvenog obrasca s točkama podataka i pravila validacije upućuje na to da se promjene ne mogu provesti dovoljno brzo i pravodobno kako bi se osiguralo stalno pružanje jedinstvenih informacija za potrebe planova sanacije u Uniji. Stoga je potrebno utvrditi stroge kvalitativne kriterije za detaljni jedinstveni obrazac s točkama podataka i detaljna zajednička pravila validacije koje će Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) elektronički objaviti na svojem web-mjestu.

(6)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU, nadležna i sanacijska tijela trebala bi surađivati kako bi se udvostručivanje zahtjevâ za informacije svelo na najmanju moguću mjeru. U tu se svrhu Provedbenom uredbom (EU) 2016/1066 uvodi postupak suradnje između nadležnih i sanacijskih tijela, koji bi se trebao provoditi tako da nadležna i sanacijska tijela zajednički provjeravaju jesu li neke ili sve zatražene informacije već dostupne nadležnom tijelu. Ako su te informacije dostupne nadležnom tijelu, primjereno je da ih ono izravno prenese sanacijskom tijelu.

(7)

S obzirom na opsežnost potrebnih izmjena Provedbene uredbe (EU) 2016/1066, poželjno je da se, radi pravne sigurnosti i jasnoće, donese nova provedbena uredba i da se stoga Provedbena uredba (EU) 2016/1066 stavi izvan snage.

(8)

Ova se Uredba temelji na provedbenim tehničkim standardima koje je EBA dostavila Komisiji.

(9)

EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o provedbenim tehničkim standardima na kojima se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom propisuju se provedbeni tehnički standardi kojima se utvrđuju postupci i minimalni skup standardnih predložaka za dostavljanje sanacijskim tijelima informacija potrebnih za izradu i provedbu pojedinačnih planova sanacije u skladu s člankom 11. Direktive 2014/59/EU i planova sanacije grupe u skladu s člankom 13. te direktive.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„subjekt u sanaciji” znači jedno od sljedećeg:

(a)

subjekt s poslovnim nastanom u Uniji za koji sanacijsko tijelo u skladu s člankom 12. Direktive 2014/59/EU odredi da je subjekt na koji se primjenjuju mjere sanacije iz plana sanacije; ili

(b)

institucija koja nije dio grupe koja podliježe konsolidiranom nadzoru u skladu s člancima 111. i 112. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) i na koju se primjenjuju mjere sanacije iz plana sanacije izrađenog u skladu s člankom 10. Direktive 2014/59/EU;

2.

„grupa u sanaciji” znači jedno od sljedećeg:

(a)

subjekt u sanaciji i njegova društva kćeri koja:

i.

nisu sama po sebi subjekti u sanaciji; ili

ii.

nisu društva kćeri drugih subjekata u sanaciji; ili

iii.

nisu subjekti s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koji nisu uključeni u grupu u sanaciji u skladu s planom sanacije i njihova društva kćeri;

(b)

kreditne institucije koje su trajno povezane sa središnjim tijelom, središnje tijelo i svaka institucija pod kontrolom središnjeg tijela u slučaju kad je jedan od tih subjekata subjekt u sanaciji;

3.

„institucija grupe” znači subjekt grupe koji je kreditna institucija ili investicijsko društvo;

4.

„relevantna pravna osoba” znači subjekt grupe koji:

(a)

pruža ključne funkcije; ili

(b)

čini ili pruža više od 5 % bilo čega od sljedećeg:

i.

ukupnog iznosa izloženosti riziku grupe iz članka 92. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5);

ii.

mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge grupe iz članka 429. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013;

iii.

prihoda iz poslovanja grupe na konsolidiranoj osnovi.

Članak 3.

Pružanje ključnih informacija za potrebe pojedinačnih planova sanacije i planova sanacije grupe

1.   Institucije i, u slučaju grupa, matična društva u Uniji pružaju sanacijskim tijelima, izravno ili preko nadležnog tijela, informacije navedene u predlošcima utvrđenima u Prilogu I. u skladu s razinom konsolidacije informacija, učestalošću izvješćivanja i formatom koji su tim redoslijedom propisani u člancima 4., 5. i 6. i poštujući upute utvrđene u Prilogu II.

2.   Ako sanacijsko tijelo ili, u slučaju grupa, sanacijsko tijelo za grupu, primjenjuje pojednostavnjene obveze u skladu s člankom 4. Direktive 2014/59/EU, ono obavješćuje predmetne institucije ili matična društva u Uniji o tome koje informacije ne moraju biti uključene u dostavljanje informacija iz stavka 1. ovog članka. Te informacije utvrđuju se upućivanjem na predloške utvrđene u Prilogu I.

Članak 4.

Razina konsolidacije informacija

1.   Institucije koje nisu dio grupe dostavljaju informacije iz članka 3. stavka 1. na pojedinačnoj osnovi, uz izuzetak informacija iz predložaka Z 07.02 i Z 04.00 iz Priloga I.

2.   U slučaju grupa, matična društva u Uniji dostavljaju informacije iz članka 3. stavka 1. u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

informacije navedene u predlošku Z 01.00 iz Priloga I. koje se odnose na sljedeće:

i.

subjekte grupe koji su uključeni u njezine konsolidirane financijske izvještaje koji premašuju 0,5 % ukupne imovine ili ukupnih obveza grupe;

ii.

institucije grupe koje premašuju 0,5 % ukupnog iznosa izloženosti riziku ili 0,5 % ukupnog redovnog osnovnog kapitala grupe na temelju konsolidiranog položaja matičnog društva u Uniji;

iii.

subjekte grupe koji pružaju ključne funkcije;

(b)

informacije navedene u predlošcima Z 02.00 i Z 03.00 iz Priloga I.:

i.

na razini matičnog društva u Uniji ili, ako se razlikuju, na razini svakog subjekta u sanaciji na pojedinačnoj osnovi;

ii.

na razini svake institucije grupe koja je relevantna pravna osoba i koja nije obuhvaćena područjem primjene točke i., na pojedinačnoj osnovi, osim u slučajevima u kojima je sanacijsko tijelo u potpunosti izuzelo tu instituciju od primjene pojedinačnog minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze u skladu s člankom 45. stavkom 11. ili 12. Direktive 2014/59/EU;

iii.

na razini matičnog društva u Uniji na konsolidiranoj osnovi ili, ako se razlikuju, na razini svakog subjekta u sanaciji na osnovi konsolidiranog položaja grupe u sanaciji;

(c)

informacije navedene u predlošku Z 04.00 iz Priloga I. koje se odnose na međusobne financijske veze svih relevantnih pravnih osoba;

(d)

informacije navedene u predlošcima Z 05.01 i Z 05.02 iz Priloga I.:

i.

na razini matičnog društva u Uniji ili, ako se razlikuju, na razini svakog subjekta u sanaciji na pojedinačnoj osnovi;

ii.

na razini matičnog društva u Uniji na konsolidiranoj osnovi ili, ako se razlikuju, na razini svakog subjekta u sanaciji na osnovi konsolidiranog položaja grupe u sanaciji;

(e)

informacije navedene u predlošku Z 06.00 iz Priloga I. na razini matičnog društva u Uniji na konsolidiranoj osnovi za sve kreditne institucije koje su relevantne pravne osobe;

(f)

informacije navedene u predlošku Z 07.01 iz Priloga I. zasebno za svaku državu članicu u kojoj grupa posluje;

(g)

informacije navedene u predlošcima Z 07.02 i Z 07.03 i Z 07.04 iz Priloga I. koje se odnose na ključne funkcije i temeljne linije poslovanja koje pruža bilo koji subjekt grupe;

(h)

informacije navedene u predlošku Z 08.00 iz Priloga I. koje se odnose na sve ključne usluge koje se pružaju bilo kojem subjektu grupe koji je uključen u predložak Z 01.00 iz Priloga I.;

(i)

informacije navedene u predlošku Z 09.00 iz Priloga I. koje se odnose na sve infrastrukture financijskog tržišta čije bi narušavanje predstavljalo znatnu prepreku u izvršavanju bilo koje od ključnih funkcija utvrđenih u predlošku Z 07.02 ili bi se njime onemogućilo izvršavanje tih funkcija;

(j)

informacije navedene u predlošcima Z 10.01 i Z 10.02 iz Priloga I. koje se odnose na sve ključne informacijske sustave unutar grupe.

Članak 5.

Učestalost izvješćivanja, referentni datumi i datumi za dostavu izvješća

1.   Institucije najkasnije do 30. travnja svake godine dostavljaju informacije iz članka 3. stavka 1. koje se odnose na zadnji dan prethodne kalendarske godine ili odgovarajuće financijske godine. Ako 30. travnja nije radni dan, informacije se dostavljaju sljedeći radni dan.

2.   Sanacijska tijela dostavljaju podatke za kontakt sa sanacijskim tijelom, ili, prema potrebi, nadležnim tijelom, koji su potrebni za dostavljanje tih informacija.

3.   Institucije mogu dostaviti nerevidirane brojčane podatke. Ako revidirani brojčani podaci odstupaju od dostavljenih nerevidiranih brojčanih podataka, izmijenjeni revidirani brojčani podaci moraju se dostaviti bez nepotrebne odgode. Nerevidirani brojčani podaci brojčani su podaci o kojima nije dobiveno mišljenje vanjskog revizora, dok su revidirani brojčani podaci brojčani podaci koje je revidirao vanjski revizor i o njima izrazio revizorsko mišljenje.

4.   Ispravci dostavljenih izvješća dostavljaju se bez nepotrebne odgode.

Članak 6.

Format za dostavljanje informacija

1.   Institucije ili, u slučaju grupa, matična društva u Uniji dostavljaju informacije iz članka 3. stavka 1. u skladu s formatima za razmjenu podataka i načinima prikazivanja koje su odredila sanacijska tijela te poštuju definicije točaka podataka iz jedinstvenog obrasca s točkama podataka iz Priloga III. i pravila validacije iz Priloga IV. te sljedeće zahtjeve:

(a)

informacije koje nisu potrebne ili primjenjive ne uzimaju se u obzir pri dostavi podataka;

(b)

numeričke vrijednosti dostavljaju se kao činjenice u skladu sa sljedećim odredbama:

i.

točke podataka vrste „novčani iznos” prikazuju se s minimalnom preciznošću na razini tisuća jedinica;

ii.

točke podataka vrste „postotak” izražavaju se po jedinici s minimalnom preciznošću na razini četiri decimale;

iii.

točke podataka vrste „cijeli broj” prikazuju se bez decimalnih mjesta, s minimalnom preciznošću na razini jedinica.

2.   Podaci koje dostavljaju institucije ili, u slučaju grupa, matična društva u Uniji povezuju se sa sljedećim informacijama:

(a)

referentnim datumom za dostavu podataka;

(b)

izvještajnom valutom;

(c)

primjenjivim računovodstvenim standardima;

(d)

identifikacijskom oznakom subjekta koji izvješćuje;

(e)

razinom konsolidacije informacija u skladu s člankom 4.

Članak 7.

Pružanje dodatnih informacija za potrebe pojedinačnih planova sanacije ili planova sanacije grupe

1.   Ako sanacijsko tijelo ili sanacijsko tijelo za grupu smatra da su za potrebe izrade i provedbe planova sanacije potrebne informacije koje nisu obuhvaćene nijednim predloškom utvrđenim u Prilogu I. ili ako format u kojem je nadležno tijelo dostavilo dodatne informacije u skladu s člankom 8. stavkom 2. nije prikladan za potrebe izrade ili provedbe planova sanacije, sanacijsko tijelo zahtijeva te informacije od institucije ili matičnog društva u Uniji.

2.   Za potrebe zahtjeva u skladu sa stavkom 1. sanacijsko tijelo:

(a)

utvrđuje dodatne informacije koje se moraju pružiti;

(b)

određuje, uzimajući u obzir količinu i složenost zatraženih informacija, primjeren rok u kojem institucija ili, u slučaju grupa, matično društvo u Uniji sanacijskom tijelu pruža te informacije;

(c)

određuje format koji institucije ili, u slučaju grupa, matična društva u Uniji trebaju koristiti za pružanje informacija sanacijskom tijelu;

(d)

određuje trebaju li se te informacije pružiti na razini pojedinačne institucije ili grupe i trebaju li one po opsegu biti lokalne, na razini Unije ili globalne;

(e)

navodi potrebne podatke za kontakt za potrebe pružanja dodatnih informacija.

Članak 8.

Suradnja između nadležnih i sanacijskih tijela

1.   Nadležno tijelo i sanacijsko tijelo zajednički provjeravaju jesu li neke ili sve informacije koje se trebaju pružiti sanacijskom tijelu u skladu s člankom 3. stavkom 1 i člankom 7. već dostupne nadležnom tijelu.

2.   Ako su nadležnom tijelu neke ili sve informacije već dostupne, ono ih pravodobno pruža sanacijskom tijelu.

3.   U slučaju iz stavka 2. sanacijska tijela osiguravaju da institucije ili, u slučaju grupa, matična društva u Uniji budu obaviješteni o informacijama koje je potrebno uključiti u dostavu informacija u skladu s člankom 3. stavkom 1. Sanacijska tijela navode te informacije upućivanjem na predloške utvrđene u Prilogu I.

Članak 9.

Prijelazno razdoblje

1.   Odstupajući od članka 5. stavka 1., za financijsku godinu koja završava na datum između 1. siječnja i 31. prosinca 2018. datum za dostavu izvješća najkasnije je 31. svibnja 2019.

2.   Odstupajući od članka 5. stavka 1., za financijsku godinu koja završava na datum između 1. siječnja i 31. prosinca 2019. datum za dostavu izvješća najkasnije je 30. travnja 2020.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage

Provedbena uredba (EU) 2016/1066 stavlja se izvan snage.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 190.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1066 оd 17. lipnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka, standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 6.7.2016., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(5)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).


PRILOG I.

PREDLOŠCI ZA SANACIJU

Broj predloška

Oznaka predloška

Naziv predloška ili skupine predložaka

Skraćeni naziv

 

 

INFORMACIJE O SUBJEKTU, STRUKTURA GRUPE I ODNOSI OVISNOSTI

 

1

Z 01.00

Organizacijska struktura

ORG

 

 

INFORMACIJE O BILANČNIM I IZVANBILANČNIM STAVKAMA

 

2

Z 02.00

Struktura obveza

LIAB

3

Z 03.00

Kapitalni zahtjevi

OWN

4

Z 04.00

Međusobne financijske veze unutar grupe

IFC

5,1

Z 05.01

Glavne druge ugovorne strane (obveze)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Glavne druge ugovorne strane (izvan bilance)

MCP 2

6

Z 06.00

Osiguranje depozita

DIS

 

 

TEMELJNE LINIJE POSLOVANJA, KLJUČNE FUNKCIJE I POVEZANI INFORMACIJSKI SUSTAVI TE INFRASTRUKTURE FINANCIJSKIH TRŽIŠTA

 

 

 

Ključne funkcije i temeljne linije poslovanja

 

7,1

Z 07.01

Ocjena ključnog statusa gospodarskih funkcija

FUNC 1

7,2

Z 07.02

Raspored ključnih funkcija po pravnim osobama

FUNC 2

7,3

Z 07.03

Raspored temeljnih linija poslovanja po pravnim osobama

FUNC 3

7,4

Z 07.04

Raspored ključnih funkcija po temeljnim linijama poslovanja

FUNC 4

8

Z 08.00

Ključne usluge

SERV

 

 

Usluge infrastruktura financijskih tržišta – pružatelji i korisnici

 

9

Z 09.00

Usluge infrastrukture financijskog tržišta – Pružatelji i korisnici – Raspored po ključnim funkcijama (FMI)

FMI 1

 

 

Informacijski sustavi

 

10,1

Z 10.01

Ključni informacijski sustavi (opće informacije)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Raspored informacijskih sustava

CIS 2


Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG)

Subjekt

Neposredno matično društvo

Naziv

Oznaka

Oznaka LEI

Vrsta subjekta

Zemlja

Obuhvaćen bonitetnom konsolidacijom

Izuzeće na temelju čl. 7. CRR-a

Izuzeće na temelju čl. 10. CRR-a

Ukupna imovina

Ukupni iznos izloženosti riziku

Izloženost omjera financijske poluge

Računovodstveni standard

Doprinos ukupnoj konsolidiranoj imovini

Doprinos ukupnom konsolidiranom iznosu izloženosti riziku

Doprinos konsolidiranoj izloženosti omjera financijske poluge

Relevantna pravna osoba

Naziv

Oznaka

Oznaka LEI

Temeljni kapital

Glasačka prava u subjektu

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 – Struktura obveza (LIAB)

 

Druga ugovorna strana

UKUPNO

 

Kućanstva

Nefinancijska društva (MSP-ovi)

Nefinancijska društva (osim MSP-ova)

Kreditne institucije

Ostala financijska društva

Opće države i središnje banke

Neidentificirana, uvršteno na mjestu trgovanja

Neidentificirana, nije uvršteno na mjestu trgovanja

od čega: unutar grupe

od čega: obveze koje su uređene pravom treće zemlje, osim obveza unutar grupe

Redak

Stavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

OBVEZE KOJE SU ISKLJUČENE IZ BAIL-INA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Osigurani depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Osigurane obveze – kolateralizirani dio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Obveze prema klijentima, ako su oni zaštićeni u slučaju nesolventnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Fiducijarne obveze, ako su korisnici zaštićeni u slučaju nesolventnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Obveze prema institucijama < 7 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Obveze prema sustavima (operaterima sustava) < 7 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Obveze prema zaposlenicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Obveze koje su ključne za svakodnevno funkcioniranje poslovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Obveze prema poreznim tijelima i tijelima nadležnima za socijalno osiguranje, ako te obveze imaju prednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Obveze prema sustavima osiguranja depozita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

OBVEZE KOJE NISU ISKLJUČENE IZ BAIL-INA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Depoziti koji nisu osigurani, ali su povlašteni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Depoziti koji nisu ni osigurani ni povlašteni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Bilančne obveze koje proizlaze iz izvedenica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Zbroj neto pozicija obveza uzimajući u obzir ugovorne skupove za netiranje, nakon usklađivanja s tržišnom vrijednošću, a prije prijeboja kolaterala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Zbroj neto pozicija obveza uzimajući u obzir ugovorne skupove za netiranje, nakon usklađivanja s tržišnom vrijednošću i poslije prijeboja kolaterala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Zbroj neto pozicija obveza uzimajući u obzir ugovorne skupove za netiranje, nakon usklađivanja s tržišnom vrijednošću, poslije prijeboja kolaterala, uz uključivanje procijenjenih iznosa za zatvaranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Zbroj neto pozicija obveza uzimajući u obzir bonitetna pravila o netiranju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Nekolateralizirane osigurane obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Strukturirani dužnički instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Nadređene neosigurane obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Nadređene nepovlaštene obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Podređene obveze (koje nisu priznate kao regulatorni kapital)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Ostale obveze prihvatljive za MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Nefinancijske obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Preostale obveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

REGULATORNI KAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Redovni osnovni kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

od čega: instrumenti kapitala/dionički kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

od čega: instrumenti koji su jednako rangirani kao redovne dionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Dodatni osnovni kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

od čega: podređene obveze (ili njihov dio) koje su priznate kao regulatorni kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Dopunski kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

od čega: podređene obveze (ili njihov dio) koje su priznate kao regulatorni kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

UKUPNE OBVEZE I REGULATORNI KAPITAL, UKLJUČUJUĆI OBVEZE IZ IZVEDENICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 – Kapitalni zahtjevi (OWN)

 

Iznos ili postotak

0010

UKUPNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

0100

 

Doprinos ukupnom konsolidiranom iznosu izloženosti riziku

0110

 

INICIJALNI KAPITAL I ZAHTJEV ZA OMJER FINANCIJSKE POLUGE

 

 

Inicijalni kapital

0210

 

Zahtjev za omjer financijske poluge

0220

 

STOPA UKUPNIH KAPITALNIH ZAHTJEVA U OKVIRU SREP-a (TSCR)

0300

 

TSCR: sastoji se od redovnog osnovnog kapitala

0310

 

TSCR: sastoji se od osnovnog kapitala

0320

 

ZAHTJEVI ZA KOMBINIRANI ZAŠTITNI SLOJ

0400

 

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala

0410

 

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala zbog makrobonitetnog ili sistemskog rizika utvrđenog na razini države članice

0420

 

Protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za instituciju

0430

 

Zaštitni sloj za sistemski rizik

0440

 

Zaštitni sloj za globalnu sistemski važnu instituciju

0450

 

Zaštitni sloj za ostale sistemski važne institucije

0460

 

Stopa sveukupnog kapitalnog zahtjeva (OCR)

0500

 

OCR: sastoji se od redovnog osnovnog kapitala

0510

 

OCR: sastoji se od osnovnog kapitala

0520

 

OCR i smjernice za stup 2. (P2G)

0600

 

OCR i P2G: sastoji se od redovnog osnovnog kapitala

0610

 

OCR i P2G: sastoji se od osnovnog kapitala

0620

 


Z 04.00 – Međusobne financijske veze unutar grupe (IFC)

Izdavatelj ili subjekt za koji je dano jamstvo

Vjerovnik, imatelj ili pružatelj jamstva

Međusobna financijska veza

Naziv subjekta

Oznaka

Naziv subjekta

Oznaka

Vrsta

Nepodmireni iznos

 

od čega: izdano na temelju prava treće zemlje

od čega: prihvatljivo za MREL

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 – Glavne druge ugovorne strane prema kojima postoje obveze (MCP 1)

Druga ugovorna strana

Vrsta

Nepodmireni iznos

Naziv subjekta

Oznaka

Grupa ili pojedinac

Zemlja

Sektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 – Glavne druge ugovorne strane izvan bilance (MCP 2)

Druga ugovorna strana

Vrsta

Iznos

Naziv subjekta

Oznaka

Grupa ili pojedinac

Zemlja

Sektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 – Osiguranje depozita (DIS)

Pravna osoba

Članstvo u sustavima osiguranja depozita

Institucionalni sustav zaštite

Dodatna zaštita u okviru ugovornog sustava

Naziv subjekta

Oznaka

Sustavi osiguranja depozita

Iznos osiguranih depozita

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 – Procjena ključnog statusa gospodarskih funkcija (FUNC 1)

Zemlja:

 

 

 

Redak

Gospodarske funkcije

Kvantitativni podaci

Procjena ključnog statusa

Identifikacijska oznaka

Gospodarska funkcija

Opis gospodarske funkcije

Tržišni udio

Novčani iznos

Brojčani pokazatelj

Učinak na tržište

Zamjenjivost

Ključna funkcija

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Depoziti

0010

1,1

Kućanstva

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Nefinancijska društva – MSP-ovi

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Nefinancijska društva – osim MSP-ova

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Opće države

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Ostali sektori / druge ugovorne strane (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Ostali sektori / druge ugovorne strane (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Ostali sektori / druge ugovorne strane (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kreditiranje

0080

2,1

Kućanstva – kreditiranje kupnje stana ili kuće

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Kućanstva – ostalo kreditiranje

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Nefinancijska društva – MSP-ovi

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Nefinancijska društva – osim MSP-ova

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Opće države

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Ostali sektori / druge ugovorne strane (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Ostali sektori / druge ugovorne strane (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Ostali sektori/druge ugovorne strane (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Platne i gotovinske usluge, usluge namire, poravnanja i skrbništva

0160

3,1

Platne usluge koje se pružaju monetarnim financijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Platne usluge koje se pružaju klijentima koji nisu monetarne financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Gotovinske usluge

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Usluge namire vrijednosnih papira

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Usluge poravnanja preko središnje druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Usluge skrbništva

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Ostale usluge / aktivnosti / funkcije (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Ostale usluge / aktivnosti / funkcije (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Ostale usluge / aktivnosti / funkcije (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tržišta kapitala

0250

4,1

Izvedenice koje se drže radi trgovanja – OTC

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Izvedenice koje se drže radi trgovanja – osim OTC

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Sekundarna tržišta / trgovanje (isključivo namijenjeno trgovanju)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Primarna tržišta / usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenta uz obvezu otkupa

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Ostale usluge / aktivnosti / funkcije (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Ostale usluge / aktivnosti / funkcije (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Ostale usluge / aktivnosti / funkcije (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Veliki izvori financiranja

0320

5,1

Pozajmljivanje

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Izvedenice (imovina)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Kreditiranje

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Izvedenice (obveze)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Ostale vrste proizvoda (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Ostale vrste proizvoda (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Ostale vrste proizvoda (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 – Raspored ključnih funkcija po pravnim osobama (FUNC 2)

Ključne funkcije

Pravna osoba

Novčana važnost

Zemlja

Identifikacijska oznaka

Naziv subjekta

Oznaka

Novčani iznos

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 – Raspored temeljnih linija poslovanja po pravnim osobama (FUNC 3)

Temeljna linija poslovanja

Pravna osoba

Temeljna linija poslovanja

Identifikacijska oznaka linije poslovanja

Opis

Naziv subjekta

Oznaka

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 – Raspored ključnih funkcija po temeljnim linijama poslovanja (FUNC 4)

Ključne funkcije

Temeljna linija poslovanja

Zemlja

Identifikacijska oznaka funkcije

Temeljna linija poslovanja

Identifikacijska oznaka linije poslovanja

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 – Ključne usluge (SERV)

Identifikator

Vrsta usluge

Primatelj usluge

Pružatelj usluge

Ključna funkcija

Procijenjeno vrijeme za zamjenjivost

Procijenjeno vrijeme za pristup ugovorima

Mjerodavno pravo

Ugovor koji je zaštićen u slučaju sanacije

Naziv subjekta

Oznaka

Naziv subjekta

Oznaka

Dio grupe

Zemlja

Identifikacijska oznaka

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 – Usluge infrastrukture financijskog tržišta – Pružatelji i korisnici – Raspored po ključnim funkcijama (FMI)

Korisnik

Ključna funkcija

Pružatelj

Mjerodavno pravo

Naziv subjekta

Oznaka

Zemlja

Identifikacijska oznaka

Infrastruktura financijskog tržišta (FMI)

Način sudjelovanja

Posrednik

Opis usluge

Vrsta sustava

Naziv

Oznaka infrastrukture financijskog tržišta

Naziv

Oznaka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 – Ključni informacijski sustavi (opće informacije) (CIS 1)

Ključni informacijski sustav

Subjekt grupe odgovoran za sustav

Sustav Identifikacijska oznaka

Naziv

Vrsta

Opis

Naziv subjekta

Oznaka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 – Raspored informacijskih sustava (CIS 2)

Sustav Identifikacijska oznaka

Subjekt grupe koji je korisnik sustava

Ključna usluga

Ključna funkcija

Naziv subjekta

Oznaka

Identifikator

Zemlja

Identifikacijska oznaka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


PRILOG II.

Upute

I.

Opće upute 24

I.1

Struktura 24

I.2

Upućivanja 25

I.3

Računovodstveni standardi 25

I.4

Opseg konsolidacije 25

I.5

Označivanje brojevima i druga pravila 26

II.

Upute za predloške 26

II.1

Predložak Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG) 26

II.2

Predložak Z 02.00 – Struktura obveza (LIAB) 29

II.3

Predložak Z 03.00 – Kapitalni zahtjevi (OWN) 36

II.4

Predložak Z 04.00 – Međusobne financijske veze unutar grupe (IFC) 39

II.5

Predlošci Z 05.01 i Z 05.02 – Glavne druge ugovorne strane (MCP) 41

II.6

Predložak Z 06.00 – Osiguranje depozita (Z-DIS) 44

II.7

Ključne funkcije i temeljne linije poslovanja 47

II.8

Predložak Z 08.00 – Ključne usluge (SERV) 55

II.9

Predložak Z 09.00 – Usluge infrastrukture financijskog tržišta – Pružatelji i korisnici – Raspored po ključnim funkcijama 59

II.10

Ključni informacijski sustavi 61

I.   Opće upute

I.1   Struktura

1.

Okvir se sastoji od 15 predložaka koji su organizirani u tri bloka:

(1)

blok „opće informacije”, u kojem se daje pregled organizacijske strukture grupe i njezinih subjekata, raspodjele imovine i iznosa izloženosti riziku. Taj blok sastoji se od predloška „Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG)”;

(2)

blok „informacije o bilančnim stavkama i izvanbilančnim stavkama”, u kojem se pružaju financijske informacije o obvezama, regulatornom kapitalu, financijskim vezama među subjektima grupe, obvezama prema glavnim drugim ugovornim stranama i izvanbilančnim stavkama primljenima od glavnih drugih ugovornih strana te osiguranju depozita. Taj blok sastoji se od šest predložaka:

(a)

predloška „Z 02.00 – Struktura obveza (LIAB)”;

(b)

predloška „Z 03.00 – Kapitalni zahtjevi (OWN)”;

(c)

predloška „Z 04.00 – Međusobne financijske veze unutar grupe (IFC)”;

(d)

dvaju predložaka o glavnim drugim ugovornim stranama: predložak „Z 05.01 – Glavne druge ugovorne strane prema kojima postoje obveze (Z-MCP 1)” i predložak „Z 05.02 – Glavne druge ugovorne strane izvan bilance (Z-MCP 2)”;

(e)

predloška „Z 06.00 – Osiguranje depozita (Z-DIS)”;

(3)

blok „ključne funkcije”, u kojem se daje pregled ključnih funkcija i raspoređuje ih se po pravnim osobama, temeljnim linijama poslovanja, ključnim uslugama, infrastrukturama financijskog tržišta i informacijskim sustavima. Taj blok sastoji se od sedam predložaka:

četiriju predložaka o utvrđivanju ključnih funkcija i njihovu raspoređivanju po temeljnim linijama poslovanja i subjektima grupe: predložak „Z 07.01 – Procjena ključnog statusa gospodarskih funkcija (Z-FUNC 1)”, predložak „Z 07.02 – Raspored ključnih funkcija po pravnim osobama (Z-FUNC 2)”, predložak „Z 07.03 – Raspored temeljnih linija poslovanja po pravnim osobama (Z-FUNC 3)” i predložak „Z 07.04 – Raspored ključnih funkcija po temeljnim linijama poslovanja (Z-FUNC 4)”;

predloška „Z 08.00 – Ključne usluge (Z-SERV)”;

predloška „Z 09.00 – Usluge infrastrukture financijskog tržišta – Pružatelji i korisnici – Raspored po ključnim funkcijama (FMI)”;

dvaju predložaka o ključnim informacijskim sustavima: predložak „Z 10.01 – Ključni informacijski sustavi (opće informacije) (Z-CIS 1)” i predložak „Z 10.02 – Raspored informacijskih sustava (Z-CIS 2)”.

I.2   Upućivanja

2.

Za potrebe ovog Priloga primjenjuju se sljedeće kratice:

a)

„BCBS” znači Bazelski odbor za nadzor banaka Banke za međunarodne namire;

b)

„CPMI” znači Odbor za plaćanja i tržišne infrastrukture Banke za međunarodne namire;

c)

„FINREP” znači predlošci za financijske informacije koji su uključeni u priloge III. i IV. te dopunske upute koje su uključene u Prilog V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (1);

d)

„COREP (OF)” znači Prilog I. (predlošci) i Prilog II. (upute) Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014;

e)

„COREP (LR)” znači Prilog X. (predlošci) i Prilog XI. (upute) Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014;

f)

„FSB” znači Odbor za financijsku stabilnost;

g)

„MRS” znači međunarodni računovodstveni standardi kako su definirani u članku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (2);

h)

„MSFI” znači međunarodni standardi financijskog izvješćivanja kako su definirani u članku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 (2);

i)

„oznaka LEI” znači identifikacijska oznaka pravne osobe kojom se nastoji osigurati jedinstvena globalna identifikacija stranaka u financijskim transakcijama, kako je predložio Odbor za financijsku stabilnost (FSB) i potvrdila skupina G-20. Dok globalni sustav LEI ne bude u punoj funkciji, lokalna operativna jedinica koju je potvrdio Regulatorni nadzorni odbor drugim ugovornim stranama dodjeljuje privremene oznake LEI (podrobne informacije mogu se pronaći na sljedećem web-mjestu: www.leiroc.org). Ako određena druga ugovorna strana ima identifikacijsku oznaku pravne osobe (LEI), ona se koristi za identifikaciju te druge ugovorne strane;

j)

„NGAAP” ili „nacionalna općeprihvaćena računovodstvena načela” znači nacionalni računovodstveni okviri razvijeni na temelju Direktive 86/635/EEZ (3).

I.3   Računovodstveni standardi

3.

Ako u ovim uputama nije drugačije određeno, institucije o svim iznosima izvješćuju na temelju računovodstvenog okvira koji primjenjuju za izvješćivanje o financijskim informacijama u skladu s člancima od 9. do 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014. Institucije od kojih se ne zahtijeva da o financijskim informacijama izvješćuju u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 680/2014 primjenjuju pravila iz svojeg računovodstvenog okvira.

4.

Za institucije koje izvješćuju na temelju međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI) umetnuta su upućivanja na odgovarajuće MSFI-je.

I.4   Opseg konsolidacije

5.

Ovaj okvir, ovisno o predlošku, odnosi se na sljedeće:

konsolidaciju na osnovi računovodstvene konsolidacije (subjekti uključeni u konsolidirane financijske izvještaje u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom),

bonitetnu konsolidaciju (subjekti unutar područja primjene konsolidacije u skladu s dijelom prvim glavom II. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4)) na razini matičnog društva u Uniji,

konsolidaciju na razini subjekta u sanaciji za grupu u sanaciji.

6.

Za svaki predložak institucije su dužne poštovati konsolidacijsku osnovu ili osnove koje su primjenjive u skladu s člankom 4. ove Uredbe.

I.5   Označivanje brojevima i druga pravila

7.

U ovim uputama pri upućivanju na stupce, retke i rubrike predložaka primjenjuju se pravila označivanja koja su utvrđena u nastavku. Te se brojčane oznake u velikoj mjeri upotrebljavaju u pravilima validacije.

8.

U ovim uputama upotrebljava se sljedeći opći zapis za upućivanje na stupce, retke i rubrike u predlošku: {predložak;redak;stupac}.

9.

U slučaju validacija u okviru predloška, u kojem se upotrebljavaju samo točke podataka tog predloška, zapisima se ne upućuje na predložak: {redak;stupac}.

10.

U slučaju predložaka sa samo jednim stupcem upućuje se samo na retke: {predložak;redak}.

11.

Znak zvjezdice upotrebljava se kako bi se izrazilo da je validacija provedena za prethodno navedene retke ili stupce.

12.

Ako informacija nije primjenjiva na subjekte za koje se izvješće podnosi, odgovarajuća polja ostavljaju se praznima.

13.

Ako se u ovim uputama upućuje na primarni ključ, to znači stupac ili kombinacija stupaca namijenjenih jedinstvenom identificiranju svih redaka u predlošku. Primarni ključ sadržava jedinstvenu vrijednost za svaki redak u predlošku. On ne smije sadržavati vrijednost nula.

II.   Upute za predloške

II.1   Predložak Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG)

II.1.1   Opće napomene

14.

U ovom se predlošku daje pregled pravne i vlasničke strukture grupe. Za sve subjekte grupe koji ispunjavaju minimalni prag utvrđen u članku 4. stavku 2. točki (a) ove Uredbe podnosi se jedan predložak. U tom se predlošku identificiraju samo pravne osobe.

II.1.2   Upute za specifične pozicije

Stupci

Upute

0010 – 0160

Subjekt

0010

Naziv

Naziv subjekta. Službeni naziv kako je naveden u korporativnim aktima, uključujući navođenje pravnog oblika.

0020

Oznaka

Oznaka subjekta. Za institucije je to alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka. Za ostale je subjekte ta oznaka alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka ili, ako ona ne postoji, oznaka u okviru jedinstvenog sustava kodifikacije koji je primjenjiv u Uniji ili, ako ona ne postoji, nacionalna oznaka.

Ta je oznaka jedinstvena i primjenjuje se dosljedno u svim predlošcima. Oznaka uvijek mora imati vrijednost.

0030

Oznaka LEI

Alfanumerička oznaka LEI subjekta s 20 znamenaka, ako je dostupna.

0040

Vrsta subjekta

Vrsta subjekta, po redoslijedu prvenstva, jedna je od sljedećih:

a)

„kreditna institucija”

ova kategorija obuhvaća kreditne institucije kako su definirane u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, ne uključujući subjekte iz članka 2. stavka 5. Direktive 2013/36/EU (5);

b)

„investicijsko društvo koje podliježe zahtjevu u pogledu inicijalnog kapitala utvrđenom u članku 28. stavku 2. Direktive 2013/36/EU”

ova kategorija obuhvaća investicijska društva kako su definirana u članku 4. stavku 1. točki 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 koja podliježu zahtjevu u pogledu inicijalnog kapitala utvrđenom u članku 28. stavku 2. Direktive 2013/36/EU;

c)

„investicijsko društvo koje ne podliježe zahtjevu u pogledu inicijalnog kapitala utvrđenom u članku 28. stavku 2. Direktive 2013/36/EU”;

d)

„financijska institucija”

ova kategorija obuhvaća financijske institucije kako su definirane u članku 4. stavku 1. točki 26. Uredbe (EU) br. 575/2013, osim onih koje su klasificirane kao „holding” kako je opisano u točki (e) u nastavku;

e)

„holding”

ova kategorija obuhvaća bilo što od sljedećeg:

financijski holding kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 20. Uredbe (EU) br. 575/2013,

mješoviti financijski holding kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 21. Uredbe (EU) br. 575/2013,

mješoviti holding kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 22. Uredbe (EU) br. 575/2013,

matični financijski holdinzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 30. Uredbe (EU) br. 575/2013,

matični financijski holding iz Unije kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 31. Uredbe (EU) br. 575/2013,

matični mješoviti financijski holding u državi članici kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 32. Uredbe (EU) br. 575/2013,

matični mješoviti financijski holding iz Unije kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 33. Uredbe (EU) br. 575/2013;

f)

„društvo za osiguranje”

ova kategorija obuhvaća društva za osiguranje kako su definirana u članku 13. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6);

g)

„druga vrsta subjekta” ako subjekt nije obuhvaćen nijednom od prethodno navedenih kategorija.

0050

Zemlja

Oznaka ISO 3166-1-alfa-2 zemlje u kojoj je subjekt osnovan, koja može biti država članica ili treća zemlja.

0060

Uključen u bonitetni opseg

Iskazuju se sljedeće kratice:

 

D – da,

 

N – ne.

0070

Izuzeće iz članka 7. Uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR)

Iskazuju se sljedeće kratice:

 

D – ako je nadležno tijelo odobrilo izuzeće od primjene članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013,

 

N – ako ga nije odobrilo.

0080

Izuzeće iz članka 10. Uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR)

Iskazuju se sljedeće kratice:

 

D – ako je nadležno tijelo primijenilo izuzeće u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 575/2013,

 

N – ako ga nije primijenilo.

0090

Ukupna imovina

Ukupna imovina kako je definirana za FINREP {F 01.01;380,010}

0100

Ukupan iznos izloženosti riziku

Ukupan iznos izloženosti riziku kako je definiran za COREP (OF): {C 02.00;010;010}

Ova se stavka ne iskazuje za subjekte koji nisu institucije i subjekte na koje se primjenjuje izuzeće u skladu s člankom 7. ili člankom 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.

0110

Izloženost omjera financijske poluge

Ukupna izloženost omjera financijske poluge kako je definirana za COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Ova se stavka ne iskazuje za subjekte koji nisu institucije i subjekte na koje se primjenjuje izuzeće u skladu s člankom 7. ili člankom 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.

0120

Računovodstveni standard

Računovodstveni standardi koje subjekt primjenjuje. Iskazuju se sljedeće kratice:

MSFI,

nGAAP.

0130

Doprinos ukupnoj konsolidiranoj imovini

Iznos doprinosa subjekta ukupnoj konsolidiranoj imovini grupe na koju se izvješće odnosi.

0140

Doprinos ukupnom konsolidiranom iznosu izloženosti riziku

Iznos doprinosa subjekta ukupnom konsolidiranom iznosu izloženosti riziku grupe na koju se izvješće odnosi.

0150

Doprinos konsolidiranoj izloženosti omjera financijske poluge

Iznos doprinosa subjekta ukupnoj konsolidiranoj izloženosti omjera financijske poluge grupe na koju se izvješće odnosi.

0160

Relevantna pravna osoba

Je li subjekt relevantna pravna osoba u skladu s definicijom iz članka 2. ove Uredbe.

0170 – 0210

Neposredno matično društvo

Neposredno matično društvo subjekta. Iskazuje se samo neposredno matično društvo koji ima više od 5 % glasačkih prava u subjektu.

Ako subjekt ima više neposrednih matičnih društava, iskazuje se samo ono neposredno matično društvo koje ima najveći udio u kapitalu ili, ako je to relevantno, najveći glasački udio.

0140

Naziv

Naziv neposrednog matičnog društva subjekta.

0150

Oznaka

Oznaka neposrednog matičnog društva. Za institucije je to alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka. Za ostale je subjekte ta oznaka alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka ili, ako ona ne postoji, oznaka u okviru jedinstvenog sustava kodifikacije koji je primjenjiv u Uniji ili, ako ona ne postoji, nacionalna oznaka.

Ta je oznaka jedinstvena i primjenjuje se dosljedno u svim predlošcima. Oznaka uvijek mora imati vrijednost.

0160

Oznaka LEI

Alfanumerička oznaka LEI subjekta s 20 znamenaka, ako je dostupna.

0170

Dionički kapital

Iznos dioničkog kapitala koji neposredno matično društvo ima u subjektu, isključujući pričuve.

0180

Glasačka prava u subjektu

Postotak glasačkih prava koje neposredno matično društvo ima u subjektu.

Ova se informacija traži samo ako jedna dionica nije jednaka jednom glasu (stoga glasačka prava nisu jednaka dioničkom kapitalu).

II.2   Predložak Z 02.00 – Struktura obveza (LIAB)

II.2.1   Opće napomene

15.

Za ovaj predložak potrebne su granularne informacije o strukturi obveza subjekta ili grupe. Obveze su raščlanjene prema obvezama koje su isključene iz bail-ina i obvezama koje nisu isključene iz bail-ina. Pružaju se daljnje raščlambe prema kategorijama obveza, kategorijama drugih ugovornih strana i dospijeću.

16.

Ako se u ovom predlošku navodi raščlamba prema dospijeću, prestali rok do dospijeća vrijeme je do ugovorenog dospijeća ili, ako postoji izričito ili implicitno, ugovorno ili zakonsko pravo imatelja instrumenta na prijevremenu isplatu, do prvog datuma na koji to pravo nastaje. Međuplaćanja glavnice dijele se na odgovarajuća razdoblja dospijeća. Ako je primjenjivo, dospijeće se uzima u obzir zasebno za glavnicu i nedospjele obračunate kamate.

17.

Kao zadana postavka, iznosi iskazani u ovom predlošku nepodmireni su iznosi. Nepodmireni iznos potraživanja ili instrumenta zbroj je glavnice potraživanja ili instrumenta i obračunatih kamata. Nepodmireni iznos jednak je vrijednosti potraživanja koje bi vjerovnik mogao potraživati u okviru postupka u slučaju nesolventnosti.

18.

Odstupajući od prethodnog stavka, bilančne obveze koje proizlaze iz izvedenica (iskazane u retku 0330) iskazuju se u obliku knjigovodstvenih vrijednosti. Knjigovodstvena vrijednost jest knjigovodstvena vrijednost kako je definirana za potrebe FINREP-a, na temelju MSFI-ja ili nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela, ovisno o tome što je primjenjivo. U suprotnom, primjenjuju se brojčani podaci iz sustavâ izvješćivanja na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela.

II.2.2   Upute za specifične pozicije

Stupci

Upute

0010

Kućanstva

FINREP, Prilog V. dio 1. točka 42. podtočka (f)

Pojedinci ili skupine pojedinaca kao potrošači i proizvođači robe i pružatelji nefinancijskih usluga isključivo za vlastitu krajnju potrošnju te kao proizvođači tržišne robe i pružatelji nefinancijskih i financijskih usluga uz uvjet da njihove djelatnosti nisu djelatnosti kvazidruštava. Obuhvaćene su neprofitne institucije koje pružaju usluge kućanstvima i koje se u pravilu bave proizvodnjom netržišne robe i pružanjem netržišnih usluga namijenjenih posebnim skupinama kućanstava.

0020

Nefinancijska društva (MSP-ovi)

Glava I. članak 2. stavak 1. Priloga Preporuci Komisije od 6. svibnja 2003. (7); FINREP, Prilog V. dio 1. točka 5. podtočka i.

Poduzeća koja zapošljavaju manje od 250 zaposlenika i čiji godišnji promet ne premašuje 50 milijuna EUR i/ili čija godišnja bilanca ukupno ne premašuje 43 milijuna EUR.

0030

Nefinancijska društva (osim MSP-ova)

FINREP, Prilog V. dio 1. točka 42. podtočka (e)

Društva i kvazidruštva koja se ne bave financijskim posredovanjem, nego u pravilu proizvodnjom tržišne robe i pružanjem nefinancijskih usluga u skladu s Uredbom (EU) br. 1071/2013 Europske središnje banke (8).

Isključeni su podaci za „MSP-ove” iskazani u stupcu 0020.

0040

Kreditne institucije

FINREP, Prilog V. dio 1. točka 42. podtočka (c)

Kreditne institucije u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 i multilateralne razvojne banke.

0050

Ostala financijska društva

FINREP, Prilog V. dio 1. točka 42. podtočka (d)

Sva financijska društva i kvazidruštva osim kreditnih institucija, npr. investicijska društva, investicijski fondovi, društva za osiguranje, mirovinski fondovi, subjekti za zajednička ulaganja i klirinške kuće, kao i preostali financijski posrednici, pomoćne financijske institucije i vlastite financijske institucije i zajmodavci.

0060

Opće države i središnje banke

FINREP, Prilog V. dio 1. točka 42. podtočke (a) i (b)

Središnje banke i središnje države, područne ili regionalne samouprave i lokalne samouprave, uključujući administrativna tijela i neprofitna društva, ali ne uključujući javna trgovačka društva i privatna trgovačka društva u vlasništvu navedenih tijela koja se bave komercijalnom djelatnošću (koja se, ovisno o njihovoj djelatnosti, iskazuju pod stavkom „Kreditne institucije”, „Ostala financijska društva” ili „Nefinancijska društva”); fondovi socijalne sigurnosti te međunarodne organizacije kao što su Europska unija, Međunarodni monetarni fond i Banka za međunarodne namire.

0070

Neidentificirani, uvršteno na mjestu trgovanja

Ako je identitet imatelja vrijednosnog papira nepoznat jer su instrumenti uvršteni na mjestu trgovanja, kako je definirano u okviru Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata, ti iznosi pripisuju se ovom stupcu.

0080

Neidentificirani, nije uvršteno na mjestu trgovanja

Ako je identitet imatelja vrijednosnog papira nepoznat a da instrumenti nisu uvršteni na mjestu trgovanja, ti iznosi pripisuju se ovom stupcu i nije potrebna nikakva daljnja raščlamba po drugim ugovornim stranama. Subjekti ulažu najveće moguće napore kako bi identificirali druge ugovorne strane i kako bi sveli korištenje ovog stupca na najmanju moguću mjeru.

0090

Ukupno

0100

Od čega: unutar grupe

Obveze prema subjektima koji su uključeni u konsolidirane financijske izvještaje krajnjeg matičnog društva (za razliku od regulatornog opsega konsolidacije).

0110

Od čega: obveze koje su uređene pravom treće zemlje, osim onih unutar grupe

U njih se uključuju bruto iznosi obveza koje su uređene pravom treće zemlje i/ili koje su izdali subjekti grupe s poslovnim nastanom u trećim zemljama. Isključuju se obveze unutar grupe.

Ako je sanacijsko tijelo potvrdilo, u skladu s člankom 45. stavkom 5. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (9), da je uvjereno da bi svaka odluka sanacijskog tijela o otpisu ili konverziji obveze bila izvršiva prema pravu te treće zemlje, ta obveza ne iskazuje se u okviru ove rubrike.


Redci

Upute

0100

Obveze koje su isključene iz bail-ina

U članku 44. stavku 2. Direktive 2014/59/EU navodi se da „sanacijska tijela neće izvršiti ovlasti otpisa ili konverzije u odnosu na sljedeće obveze bez obzira na to podliježu li pravu države članice ili treće zemlje”.

0110

Osigurani depoziti

Iznos osiguranih depozita kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 5. Direktive 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća (10), isključujući privremena visoka salda kako je utvrđeno u članku 6. stavku 2. te direktive.

0120

Osigurane obveze – kolateralizirani dio

Članak 44. stavak 2. točka (b) Direktive 2014/59/EU

Osigurane obveze, uključujući repo ugovore, pokrivene obveznice i obveze u vidu financijskih instrumenata koji čine sastavni dio imovine za pokriće i koji su prema nacionalnom pravu osigurani na sličan način kao pokrivene obveznice.

Ni zahtjev da se osigura da sva osigurana imovina povezana s pokrivenim iznosom pokrivenih obveznica ostane jednaka, odijeljena i s dovoljnim sredstvima ni isključenje iz članka 44. stavka 2. točke (b) Direktive 2014/59/EU ne sprečavaju sanacijska tijela da prema potrebi izvršavaju ovlasti u vezi s bilo kojim dijelom osigurane obveze ili obveze za koju je osiguran kolateral koji premašuje vrijednost imovine, zaloga, založnog prava ili kolaterala kojim je osigurana. Taj nepokriveni iznos tih osiguranih obveza ne iskazuje se u ovom retku, već se iskazuje u retku 0340, pri čemu podliježe dodatnoj raščlambi.

Obveze središnje banke koje su pokrivene skupom kolaterala (primjerice, glavne operacije refinanciranja, operacije dugoročnog refinanciranja, ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja itd.) smatraju se osiguranim obvezama.

Posebna vrsta obveza su pozicije kolaterala (npr. gotovinski kolateral) koje su primljene i evidentirane u bilanci. Ako su te pozicije kolaterala pravno vezane s pozicijom imovine, one se smatraju osiguranim obvezama za potrebe ovog izvješća.

0130

Obveze prema klijentima, ako su oni zaštićeni u slučaju nesolventnosti

Članak 44. stavak 2. točka (c) Direktive 2014/59/EU

Sve obveze nastale upravljanjem imovinom i novcem klijenata od strane institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točke (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU, uključujući imovinu ili novac klijenata kojima upravlja u ime subjekta za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), kako je definirano u članku 1. stavku 2. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11), ili alternativnih investicijskih fondova (AIF), kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (12), pod uvjetom da je klijent zaštićen na temelju mjerodavnog prava o nesolventnosti.

0140

Fiducijarne obveze, ako su korisnici zaštićeni u slučaju nesolventnosti

Članak 44. stavak 2. točka (d) Direktive 2014/59/EU

Sve obveze nastale fiducijarnim odnosom između institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točke (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU (u svojstvu fiducijara) i druge osobe (u svojstvu korisnika), pod uvjetom da je taj korisnik zaštićen na temelju mjerodavnog prava o nesolventnosti ili građanskog prava.

0150

Obveze prema kreditnim institucijama < 7 dana

Članak 44. stavak 2. točka (e) Direktive 2014/59/EU

Obveze prema kreditnim institucijama, isključujući subjekte koji pripadaju istoj računovodstvenoj grupi, čiji je izvorni rok dospijeća kraći od sedam dana.

0160

Obveze prema sustavima (operaterima sustava) < 7 dana

Članak 44. stavak 2. točka (f) Direktive 2014/59/EU

Obveze s preostalim rokom do dospijeća kraćim od sedam dana koje se duguju sustavima ili operaterima sustava koji su određeni u skladu s Direktivom 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (13) ili njihovim sudionicima i koje nastaju zbog sudjelovanja u takvim sustavima.

0170

Obveze prema zaposlenicima

Članak 44. stavak 2. točka (g) podtočka i. Direktive 2014/59/EU

Obveze prema zaposleniku u pogledu obračunatih a neisplaćenih plaća, mirovinskih davanja ili drugih fiksnih primanja, osim varijabilne komponente primitaka koja nije uređena kolektivnim ugovorom. Međutim, to se ne primjenjuje na varijabilnu komponentu primitaka kod osoba koje preuzimaju značajan rizik kako su utvrđene u članku 92. stavku 2. Direktive 2013/36/EU.

0180

Obveze koje su ključne za svakodnevno funkcioniranje poslovanja

Članak 44. stavak 2. točka (g) podtočka ii. Direktive 2014/59/EU

Obveze prema komercijalnom ili trgovačkom vjerovniku koje proizlaze iz pružanja robe ili usluga instituciji ili subjektu iz članka 1. stavka 1. točke (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU, a koje su ključne za svakodnevno funkcioniranje njegova poslovanja, uključujući informatičke usluge, komunalne usluge, najam, opskrbu i održavanje poslovnih prostora.

0190

Obveze prema poreznim tijelima i tijelima nadležnima za socijalno osiguranje, ako te obveze imaju prednost

Članak 44. stavak 2. točka (g) podtočka iii. Direktive 2014/59/EU

Obveze prema poreznim tijelima i tijelima nadležnima za socijalno osiguranje, pod uvjetom da te obveze imaju prednost na temelju mjerodavnog prava.

0200

Obveze prema sustavima osiguranja depozita

Članak 44. stavak 2. točka (g) podtočka iv. Direktive 2014/59/EU

Obveze prema sustavima osiguranja depozita koje proizlaze iz doprinosa plativih u skladu s Direktivom 2014/49/EU.

0300

Obveze koje nisu isključene iz bail-ina

To je zbroj redaka 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 i 0400.

0310

Depoziti koji nisu osigurani, ali su povlašteni

Članak 108. Direktive 2014/59/EU

Depoziti kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 3. Direktive 2014/49/EU koji se ne mogu isključiti iz bail-ina (članak 44. stavak 2. točka (a) Direktive 2014/59/EU), ali za koje je predviđeno povlašteno postupanje u skladu s člankom 108. Direktive 2014/59/EU.

0320

Depoziti koji nisu ni osigurani ni povlašteni

Depoziti kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 3. Direktive 2014/49/EU koji se ne mogu isključiti iz bail-ina niti je za njih predviđeno povlašteno postupanje primjenom članka 44. stavka 2. točke (a) ili članka 108. Direktive 2014/59/EU.

0330

Bilančne obveze koje proizlaze iz izvedenica

Računovodstvena vrijednost obveza koje proizlaze iz izvedenica u ukupnom iznosu koji odgovara FINREP-u: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Zbroj neto pozicija obveza uzimajući u obzir ugovorne skupove za netiranje, nakon usklađivanja s tržišnom vrijednošću, a prije prijeboja kolaterala

Kao zadana postavka, zbroj svih neto tržišnih vrijednosti obveza iz izvedenica po ugovornom skupu za netiranje. Skup za netiranje iskazuje se samo ako neto tržišna vrijednost skupa za netiranje predstavlja obvezu. U tu se svrhu s izvedenicama koje ne podliježu sporazumima o netiranju postupa kao da se radi o jednom ugovoru, tj. kao da se radi o skupu za netiranje sa samo jednom izvedenicom.

0332

Zbroj neto pozicija obveza uzimajući u obzir ugovorne skupove za netiranje, nakon usklađivanja s tržišnom vrijednošću i poslije prijeboja kolaterala

Vrednovanje u retku 0331 podliježe usklađivanju za kolateral koji je dan radi osiguranja te izloženosti, čime se dolazi do zbroja tih neto tržišnih vrijednosti nakon prijeboja kolaterala po njegovoj tržišnoj vrijednosti.

0333

Zbroj neto pozicija obveza uzimajući u obzir ugovorne skupove za netiranje, nakon usklađivanja s tržišnom vrijednošću, poslije prijeboja kolaterala, uz uključivanje procijenjenih iznosa za zatvaranje

U skladu s Delegiranom uredbom Komisije 2016/1401 (14) o vrednovanju obveza koje proizlaze iz izvedenica, dodatni iznos za zatvaranje koji pokriva iznos gubitaka ili troškova koje snose druge ugovorne strane ugovora o izvedenicama, ili dobitaka koje su ostvarile, zamjenom ili dobivanjem ekonomskog ekvivalenta značajnih uvjeta ugovora i prava na opcije strana u pogledu otkazanih ugovora.

Procjene koje su potrebne kako bi se utvrdio iznos za zatvaranje u skladu s prethodno navedenom uredbom mogu se pokazati poprilično teškima na pojedinačnoj osnovi. Stoga se umjesto njih mogu koristiti zamjenske vrijednosti, koje se mogu temeljiti na dostupnim podacima kao što su bonitetni zahtjevi za tržišni rizik. Ako se pokaže da je nemoguće izračunati iznos za zatvaranje za obveze iz izvedenica, iskazani iznos jednak je iznosu iskazanom u retku 0332.

0334

Zbroj neto pozicija obveza uzimajući u obzir bonitetna pravila o netiranju

Iskazuju se neto pozicije obveza za izvedenice uzimajući u obzir bonitetna pravila o netiranju iz članka 429. Uredbe (EU) br. 575/2013 (povezano s izračunom mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge).

0340

Nekolateralizirane osigurane obveze

Iznos osiguranih obveza ili obveza za koje je osiguran kolateral koji premašuje vrijednost imovine, zaloga, založnog prava ili kolaterala kojim su osigurane. Time se obuhvaća „potkolateralizirani” dio bilo koje kolateralizirane obveze, primjerice potkolateralizirani dio pokrivenih obveznica ili repo transakcija.

0350

Strukturirani dužnički instrumenti

Strukturirani dužnički instrumenti u ovu su svrhu definirani kao dužnički financijski instrumenti koji sadržavaju ugrađenu komponentu izvedenice, s prinosima koji su povezani s odnosnim vrijednosnim papirom ili indeksom (javni ili ugovoreni, kao što su vlasnički vrijednosni papiri ili obveznice, stope s fiksnim prinosom ili kredit, strane valute, robe itd.). Strukturirani dužnički instrumenti ne uključuju dužničke instrumente koji uključuju samo opcije kupnje ili prodaje, tj. vrijednost instrumenta ne ovisi o ugrađenoj komponenti izvedenice.

0360

Nadređene neosigurane obveze

Ovo uključuje sve nadređene, neosigurane instrumente koji nisu uključeni u kategoriju strukturiranih dužničkih instrumenata.

0365

Nadređene nepovlaštene obveze

Iznos bilo koje od sljedećih obveza:

neosiguranih tražbina koje proizlaze iz dužničkih instrumenata koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 108. stavku 2. točkama (a), (b) i (c) i članku 108. stavku 3. Direktive 2014/59/EU,

neosiguranih tražbina koje proizlaze iz dužničkih instrumenata iz članka 108. stavka 5. prvog podstavka točke (b) Direktive 2014/59/EU ili

dužničkih instrumenata s najnižim redom prvenstva među običnim neosiguranim tražbinama koje proizlaze iz dužničkih instrumenata iz članka 108. stavka 7. Direktive 2014/59/EU za koje je država članica predvidjela, u skladu s tim stavkom, da imaju isti red prvenstva kao dužnički instrumenti koji ispunjavaju uvjete iz članka 108. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) i članka 108. stavka 3. Direktive 2014/59/EU.

0370

Podređene obveze

Obveze koje će se na temelju nacionalnog prava o nesolventnosti otplatiti tek nakon što se u potpunosti otplate obveze za sve kategorije običnih vjerovnika i nadređenih nepovlaštenih vjerovnika. To uključuje i ugovorno i zakonski podređene obveze. U slučaju holdingâ nepodređeni dužnički vrijednosni papiri mogu se iskazivati i u ovoj kategoriji (tj. strukturna podređenost).

U ovu se kategoriju uključuju samo podređeni instrumenti koji nisu priznati kao regulatorni kapital.

Ovaj redak uključuje i onaj dio podređenih obveza koji se u načelu smatra regulatornim kapitalom, ali nije uključen u regulatorni kapital zbog odredbi o postupnom ukidanju, kao što su članak 64. Uredbe (EU) br. 575/2013 (preostali rok do dospijeća) ili dio 10. Uredbe (EU) br. 575/2013 (učinak nastavka priznavanja).

0380

Ostale obveze koje su prihvatljive u pogledu minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL)

Bilo koji instrument koji je prihvatljiv za MREL, ali nije obuhvaćen u retku 0320 i u redcima od 0340 do 0370.

0390

Nefinancijske obveze

Ovim retkom obuhvaćaju se nefinancijske obveze koje se ne odnose na dužničke instrumente na čije se imatelje može primijeniti bail-in zbog praktičnih razloga, kao što su rezervacije povezane sa sudskim sporovima kojima subjekt podliježe.

0400

Preostale obveze

Bilo koja obveza koja nije iskazana u redcima od 0100 do 0390.

0500

Regulatorni kapital

Članak 4. stavak 1. točka 118. i članak 72. Uredbe (EU) br. 575/2013

Ista definicija kao i za COREP (OF): {C 01.00;010;010}

0510

Redovni osnovni kapital

Članak 50. Uredbe (EU) br. 575/2013

Ista definicija kao i za COREP (OF): {C 01.00;020;010}

0511

Od čega: instrumenti kapitala/dionički kapital

Pravni instrumenti koji čine redovni osnovni kapital (ili njegov dio) u obliku instrumenata kapitala/dioničkog kapitala

0512

Od čega: instrumenti koji su jednako rangirani kao redovne dionice

Pravni instrumenti koji čine redovni osnovni kapital (ili njegov dio) u obliku instrumenata koji nisu instrumenti kapitala/dionički kapital, ali su jednako rangirani kao ta kategorija

0520

Dodatni osnovni kapital

Članak 61. Uredbe (EU) br. 575/2013

Ista definicija kao i za COREP (OF): {C 01.00;530;010}

0521

Od čega: podređene obveze (ili njihov dio) koje su priznate kao regulatorni kapital

Pravni instrumenti koji čine dodatni osnovni kapital (ili njegov dio).

0530

Dopunski kapital

Članak 71. Uredbe (EU) br. 575/2013

Ista definicija kao i za COREP (OF): {C 01.00;750;010}

0531

Od čega: podređene obveze (ili njihov dio) koje su priznate kao regulatorni kapital

U ovoj raščlambi utvrđuju se pravni instrumenti koji čine dopunski kapital (ili njegov dio).

0600

Ukupne obveze i regulatorni kapital uključujući obveze iz izvedenica

Zbroj svih obveza iskazanih u ovom predlošku i iznos regulatornog kapitala. U tu se svrhu zbrajaju svi iznosi iz prethodnih linija. S obzirom na izvedenice, koristi se vrijednost iz retka 0334 „Zbroj neto pozicija obveza uzimajući u obzir bonitetna pravila o netiranju”.

II.3   Predložak Z 03.00 – Kapitalni zahtjevi (OWN)

II.3.1   Opće napomene

19.

Ovim predloškom prikupljaju se informacije o kapitalnim zahtjevima za subjekta ili grupu.

20.

Sve iskazane informacije odražavaju kapitalne zahtjeve primjenjive na referentni izvještajni datum.

21.

Informacije o zahtjevima iz stupa 2. koje su iskazane u ovom predlošku temelje se na najnovijem dostupnom službenom dopisu o postupku nadzorne provjere i ocjene (SREP) koji je dostavilo nadležno tijelo.

22.

Ako subjekt na koji se izvješće odnosi ne podliježe kapitalnim zahtjevima na pojedinačnoj osnovi, taj subjekt iskazuje samo redak 0110.

II.3.2   Upute za specifične pozicije

Redci

Upute

0100

Ukupni iznos izloženosti riziku

Članak 92. stavak 3. Uredbe (EU) br. 575/2013

Vidjeti predložak Z 01.00, stupac 0100

Ukupni iznos izloženosti riziku kako je definiran za COREP (OF): {C 02.00;010;010}

0110

Doprinos ukupnom konsolidiranom iznosu izloženosti riziku

Vidjeti predložak Z 01.00, stupac 0140

Ukupna izloženost omjera financijske poluge kako je definirana za COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Ova stavka iskazuje se samo za subjekte koji ne podliježu kapitalnim zahtjevima na pojedinačnoj osnovi.

0210 – 0250

Zahtjevi u pogledu inicijalnog kapitala i omjera financijske poluge

0210

Inicijalni kapital

Članak 12. i članci od 28 do 31. Direktive 2013/36/EU i članak 93. Uredbe (EU) br. 575/2013

Iznos inicijalnog kapitala koji je potreban kao preduvjet za dobivanje odobrenja za početak rada institucije.

0220

Zahtjev u pogledu omjera financijske poluge

Zahtjev u pogledu omjera financijske poluge kako je primjenjiv na subjekta ili grupu, izražen kao postotak ukupne izloženosti omjera financijske poluge. Ako ne postoje nikakvi formalni zahtjevi, subjekti ovu rubriku ostavljaju praznom.

Ukupna izloženost omjera financijske poluge definira se kao i za COREP (LR): {C 47.00;290;010}

0300

Stopa ukupnih kapitalnih zahtjeva u okviru SREP-a (TSCR)

COREP (OF): {C 03.00;130;010}

Zbroj točaka i. i ii. kako slijedi:

i.

stopa ukupnog kapitala (8 %) kako je utvrđena u članku 92. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

ii.

stopa dodatnih kapitalnih zahtjeva (zahtjevi iz stupa 2.) utvrđena u skladu s kriterijima navedenima u Smjernicama EBA-e o zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene i nadzorno testiranje otpornosti na stres (Smjernice EBA-e o SREP-u).

Ova stavka odražava ukupnu stopu kapitalnih zahtjeva u okviru SREP-a (TSCR) o kojoj je nadležno tijelo obavijestilo instituciju. TSCR je definiran u odjeljku 1.2. Smjernica EBA-e o SREP-u.

Ako nadležno tijelo nije obavijestilo instituciju ni o kakvim dodatnim kapitalnim zahtjevima, tada se iskazuje samo točka i.

0310

TSCR: koji se mora sastojati od redovnog osnovnog kapitala

COREP (OF): {C 03.00;140;010}

Zbroj točaka i. i ii. kako slijedi:

i.

stopa redovnog osnovnog kapitala (4,5 %) u skladu s člankom 92. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

ii.

dio stope zahtjeva iz stupa 2., iz točke ii. retka 300, za koji nadležno tijelo zahtijeva da se mora držati u obliku redovnog osnovnog kapitala.

Ako nadležno tijelo nije obavijestilo ni o kakvim dodatnim kapitalnim zahtjevima koji se moraju držati u obliku redovnog osnovnog kapitala, tada se iskazuje samo točka i.

0320

TSCR: koji se mora sastojati od osnovnog kapitala

COREP (OF): {C 03.00;150;010}

Zbroj točaka i. i ii. kako slijedi:

i.

stopa osnovnog kapitala (6 %) u skladu s člankom 92. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013;

ii.

dio stope zahtjeva iz stupa 2., iz točke ii. retka 300, za koji nadležno tijelo zahtijeva da se drži u obliku osnovnog kapitala.

Ako nadležno tijelo nije obavijestilo ni o kakvim dodatnim kapitalnim zahtjevima koji se moraju držati u obliku osnovnog kapitala, tada se iskazuje samo točka i.

0400

Zahtjevi za kombinirani zaštitni sloj

Članak 128. točka 6. Direktive 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;740;010}

0410

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala

Članak 128. točka 1. i članak 129. Direktive 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;750;010}

Prema članku 129. stavku 1. zaštitni sloj za očuvanje kapitala dodatni je iznos redovnog osnovnog kapitala. Budući da je stopa zaštitnog sloja za očuvanje kapitala od 2,5 % stabilna, iznos se iskazuje u ovoj rubrici.

0420

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala zbog makrobonitetnog ili sistemskog rizika utvrđenog na razini države članice

Članak 458. stavak 2. točka (d) podtočka iv. Uredbe (EU) br. 575/2013

COREP (OF): {C 04.00;760;010}

U ovoj se rubrici iskazuje iznos zaštitnog sloja za očuvanje kapitala zbog makrobonitetnog ili sistemskog rizika utvrđenog na razini države članice, čije se iskazivanje, u skladu s člankom 458. Uredbe (EU) br. 575/2013, može zatražiti uz iskazivanje zaštitnog sloja za očuvanje kapitala.

Iskazani iznos predstavlja iznos regulatornog kapitala koji je potreban za ispunjenje odgovarajućih zahtjeva za zaštitni sloj kapitala na izvještajni datum.

0430

Protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za instituciju

Članak 128. točka 2., članak 130. i članci 135.–140. Direktive 2013/36/EU

(vidjeti COREP (OF): {C 04.00;770;010}).

Iskazani iznos predstavlja iznos regulatornog kapitala koji je potreban za ispunjenje odgovarajućih zahtjeva za zaštitni sloj kapitala na izvještajni datum.

0440

Zaštitni sloj za sistemski rizik

Članak 128. točka 5. i članci 133. i 134. Direktive 2013/36/EU

(vidjeti COREP (OF): {C 04.00;780;010}).

Iskazani iznos predstavlja iznos regulatornog kapitala koji je potreban za ispunjenje odgovarajućih zahtjeva za zaštitni sloj kapitala na izvještajni datum.

0450

Zaštitni sloj za globalnu sistemski važnu instituciju

Članak 128. točka 3. i članak 131. Direktive 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;800;010}

Iskazani iznos predstavlja iznos regulatornog kapitala koji je potreban za ispunjenje odgovarajućih zahtjeva za zaštitni sloj kapitala na izvještajni datum.

0460

Zaštitni sloj za ostale sistemski važne institucije

Članak 128. točka 4. i članak 131. Direktive 2013/36/EU

COREP (OF): {C 04.00;810;010}

Iskazani iznos predstavlja iznos regulatornog kapitala koji je potreban za ispunjenje odgovarajućih zahtjeva za zaštitni sloj kapitala na izvještajni datum.

0500

Stopa sveukupnog kapitalnog zahtjeva (OCR)

COREP (OF): {C 03.00;160;010}

Zbroj točaka i. i ii. kako slijedi:

i.

stopa TSCR iz retka 0300;

ii.

u mjeri u kojoj je to pravno primjenjivo, stopa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj iz članka 128. točke 6. Direktive 2013/36/EU.

Ova stavka odražava stopu sveukupnog kapitalnog zahtjeva (OCR) kako je definirano u odjeljku 1.2. Smjernica EBA-e o SREP-u.

Ako nije primjenjiv nijedan zahtjev o zaštitnom sloju, iskazuje se samo točka i.

0510

OCR: koji se mora sastojati od redovnog osnovnog kapitala

COREP (OF): {C 03.00;170;010}

Zbroj točaka i. i ii. kako slijedi:

i.

stopa TSCR koja se mora sastojati od redovnog osnovnog kapitala iz retka 0310;

ii.

u mjeri u kojoj je to pravno primjenjivo, stopa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj iz članka 128. točke 6. Direktive 2013/36/EU.

Ako nije primjenjiv nijedan zahtjev o zaštitnom sloju, iskazuje se samo točka i.

0520

OCR: koji se mora sastojati od osnovnog kapitala

COREP (OF): {C 03.00;180;010}

Zbroj točaka i. i ii. kako slijedi:

i.

stopa TSCR koja se mora sastojati od osnovnog kapitala iz retka 0320;

ii.

u mjeri u kojoj je to pravno primjenjivo, stopa zahtjeva za kombinirani zaštitni sloj iz članka 128. točke 6. Direktive 2013/36/EU.

Ako nije primjenjiv nijedan zahtjev o zaštitnom sloju, iskazuje se samo točka i.

0600

OCR i smjernice za stup 2. (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}

Zbroj točaka i. i ii. kako slijedi:

i.

stopa OCR iz retka 0500;

ii.

ako je primjenjivo, smjernice za stup 2. (P2G) kako je definirano u Smjernicama EBA-e o SREP-u. P2G uključuje se samo ako ga je nadležno tijelo priopćilo instituciji.

Ako nadležno tijelo instituciji nije priopćilo P2G, tada se iskazuje samo točka i.

0610

OCR: koji se mora sastojati od redovnog osnovnog kapitala

COREP (OF): {C 03.00;200;010}

Zbroj točaka i. i ii. kako slijedi:

i.

stopa OCR koja se mora sastojati od redovnog osnovnog kapitala iz retka 0520;

ii.

ako je primjenjivo, dio P2G iz točke ii. u retku 0600 u vezi s kojim nadležno tijelo zahtijeva da se mora držati u obliku redovnog osnovnog kapitala. P2G uključuje se samo ako ga je nadležno tijelo priopćilo instituciji.

Ako nadležno tijelo instituciji nije priopćilo P2G, tada se iskazuje samo točka i.

0620

OCR i P2G: koji se moraju sastojati od osnovnog kapitala

COREP (OF): {C 03.00;210;010}

Zbroj točaka i. i ii. kako slijedi:

i.

stopa OCR koja se mora sastojati od osnovnog kapitala iz retka 0520;

ii.

ako je primjenjivo, dio P2G iz točke ii. u retku 600 u vezi s kojim nadležno tijelo zahtijeva da se mora držati u obliku osnovnog kapitala. P2G uključuje se samo ako ga je nadležno tijelo priopćilo instituciji.

Ako nadležno tijelo instituciji nije priopćilo P2G, tada se iskazuje samo točka i.

II.4   Predložak Z 04.00 – Međusobne financijske veze unutar grupe (IFC)

II.4.1   Opće napomene

23.

U ovom se predlošku zahtijevaju informacije o obvezama unutar grupe koje nisu isključene iz bail-ina, instrumentima kapitala i jamstvima.

24.

Iskazuju se sve međusobne financijske veze relevantnih pravnih osoba koje su uključene u konsolidirane financijske izvještaje. Iskazani iznosi zbrajaju se ako se odnose na iste druge ugovorne strane (izdavatelj ili subjekt za koji je dano jamstvo i vjerovnik, imatelj ili pružatelj jamstva) i na iste vrste obveza, instrumenata kapitala ili jamstava.

25.

Kombinacija vrijednosti iskazanih u stupcima 0020, 0040 i 0050 ovog predloška čini primarni ključ koji mora biti jedinstven za svaki redak predloška.

II.4.2   Upute za specifične pozicije

Stupci

Upute

0010 – 0020

Izdavatelj ili subjekt za koji je dano jamstvo

Pravna osoba koja izdaje obveze ili instrument kapitala ili je subjekt za koji je dano jamstvo.

0010

Naziv subjekta

Mora se razlikovati od naziva subjekta navedenog u stupcu 0030.

0020

Oznaka

Oznaka izdavatelja ili primatelja jamstva. Za institucije je to alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka. Za ostale je subjekte ta oznaka alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka ili, ako ona ne postoji, oznaka u okviru jedinstvenog sustava kodifikacije koji je primjenjiv u Uniji ili, ako ona ne postoji, nacionalna oznaka.

Ta je oznaka jedinstvena i primjenjuje se dosljedno u svim predlošcima.

Oznaka se mora razlikovati od oznake navedene u stupcu 0040.

0030 – 0040

Vjerovnik, imatelj ili pružatelj jamstva

Pravna osoba koja je vjerovnik obveze, ima instrument kapitala ili pruža jamstvo.

0030

Naziv subjekta

Mora se razlikovati od naziva subjekta navedenog u stupcu 0010.

0040

Oznaka

Oznaka vjerovnika, imatelja ili pružatelja jamstva. Za institucije je to alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka. Za ostale je subjekte ta oznaka alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka ili, ako ona ne postoji, oznaka u okviru jedinstvenog sustava kodifikacije koji je primjenjiv u Uniji ili, ako ona ne postoji, nacionalna oznaka.

Ta je oznaka jedinstvena i primjenjuje se dosljedno u svim predlošcima.

Mora se razlikovati od oznake navedene u stupcu 0020.

0050 – 0070

Međusobne financijske veze

U ovom polju opisuju se međusobne financijske veze među relevantnim pravnim osobama.

0050

Vrsta

Treba je odabrati sa sljedećeg popisa:

 

Obveze unutar grupe

L.1.

Depoziti koji nisu osigurani, ali su povlašteni

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0310

L.2.

Depoziti koji nisu ni osigurani ni povlašteni

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0320

L.3.

Obveze koje proizlaze iz izvedenica (iznosi za zatvaranje)

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0330

L.4.

Nekolateralizirane osigurane obveze

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0340

L.5.

Strukturirani dužnički instrumenti

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0350

L.6.

Nadređene neosigurane obveze

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0360

L.7.

Nadređene nepovlaštene obveze

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0365

L.8.

Podređene obveze

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0370

L.9.

Ostale obveze koje su prihvatljive u pogledu minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL)

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0380

L.10.

Nefinancijske obveze

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0390

L.11.

Preostale obveze

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0400. Bilo koja obveza koja nije obuhvaćena ni u jednoj od prethodnih stavki.

L.12.

Dopunski kapital

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0530

L.13.

Dodatni osnovni kapital

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0520

L.14.

Redovni osnovni kapital

Jednaka definicija kao u predlošku Z 02.00 (LIAB), retku 0510

 

Jamstva unutar grupe

G.1.

Izdavanje

Jamstva za posebne instrumente/obveze koja su izdana

G.2.

Druga ugovorna strana

Jamstva odobrena posebnoj drugoj ugovornoj strani institucije

G.3.

Neograničeno

Opća jamstva koja nisu ograničena na fiksni iznos

G.4.

Ostalo

Sve vrste jamstva koje nisu obuhvaćene prethodno navedenim vrstama.

0060

Nepodmireni iznos

Za obveze (stupac 0050, vrste L.1, L.2 i L.4 – L.14), nepodmireni iznos obveza unutar grupe; za obveze koje proizlaze iz izvedenica (vrsta L.3), iznosi za zatvaranje kako su definirani za potrebe predloška Z 02.00 (LIAB), redak 0333.

Za jamstva (stupac 0050, vrijednosti G.1 – G.4), najveći mogući iznos budućih plaćanja na temelju jamstva

0070

od čega: iznos izdan na temelju prava treće zemlje

Udio, u novčanom iznosu, nepodmirenog iznosa koji je uređen pravom treće zemlje.

0080

od čega: iznos prihvatljiv u pogledu minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL)

Nepodmireni iznos obveza koje su prihvatljive u pogledu MREL-a koji je izračunan u skladu s člankom 45. stavkom 4. točkom (a) i točkama od (c) do (f) Direktive 2014/59/EU. U ovu se svrhu iz izračuna ne smiju isključiti obveze samo na osnovi toga što ih je izdao ili što ih ima subjekt grupe.

II.5   Predlošci Z 05.01 i Z 05.02 – Glavne druge ugovorne strane (MCP)

II.5.1   Opće napomene

26.

U ovim se predlošcima prikupljaju informacije o obvezama prema glavnim drugim ugovornim stranama (Z 05.01) i izvanbilančnim stavkama primljenima od glavnih drugih ugovornih strana (Z 05.02). Iskazani iznosi zbrajaju se ako pripadaju istoj drugoj ugovornoj strani i istoj vrsti obveza ili izvanbilančnih stavki.

27.

U ovim predlošcima ne iskazuju se obveze i izvanbilančne stavke kod kojih nije moguće identificirati drugu ugovornu stranu. U ovim predlošcima ne iskazuju se obveze i izvanbilančne stavke kod kojih je druga ugovorna strana subjekt koji je uključen u konsolidirane financijske izvještaje.

II.5.2   Predložak Z 05.01 – Glavne druge ugovorne strane prema kojima postoje obveze – Upute za specifične pozicije

28.

Kombinacija vrijednosti iskazanih u stupcima 0020 i 0060 ovog predloška čini primarni ključ koji mora biti jedinstven za svaki redak predloška.

Stupci

Upute

0010 – 0050

Druga ugovorna strana

Informacije o glavnoj drugoj ugovornoj strani s obzirom na koju proizlazi obveza

Glavne druge ugovorne strane utvrđuju se zbrajanjem nepodmirenih iznosa svih obveza subjekta ili grupe o kojima se izvješćuje u predlošku prema svakoj pojedinoj drugoj ugovornoj stani ili grupi povezanih osoba, isključujući obveze prema subjektima koji su uključeni u konsolidirane financijske izvještaje.

Druge ugovorne strane i grupe povezanih drugih ugovornih strana tada se rangiraju po ukupnom nepodmirenom iznosu kako bi se utvrdilo prvih deset glavnih ugovornih strana, o kojima se pružaju informacije u ovom predlošku.

Definicija pojma „grupa povezanih drugih ugovornih strana” odgovara definiciji pojma „grupa povezanih osoba” utvrđenoj u članku 4. stavku 1. točki 39. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Za potrebe ovog predloška druga ugovorna strana ne može biti subjekt koji je uključen u konsolidirane financijske izvještaje.

0010

Naziv subjekta

Naziv glavne druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, naziv grupe povezanih osoba.

Naziv grupe povezanih osoba naziv je matičnog društva ili, ako grupa povezanih osoba nema matično društvo, trgovački naziv grupe.

0020

Oznaka

Oznaka glavne druge ugovorne strane ili grupe povezanih osoba. Za institucije je to alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka. Za ostale je subjekte ta oznaka alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka ili, ako ona ne postoji, oznaka u okviru jedinstvenog sustava kodifikacije koji je primjenjiv u Uniji ili, ako ona ne postoji, nacionalna oznaka.

Ta je oznaka jedinstvena i primjenjuje se dosljedno u svim predlošcima.

0030

Grupa ili pojedinac

Institucija iskazuje „1” za pojedinačne glavne druge ugovorne strane i „2” za grupe povezanih osoba.

0040

Zemlja

Oznaka ISO 3166-1-alfa-2 države u kojoj je druga ugovorna strana osnovana. To uključuje pseudo-oznake ISO za međunarodne organizacije iz posljednjeg izdanja dokumenta Eurostata pod nazivom „Balance of Payments Vademecum”.

Zemlja se određuje navođenjem registriranog sjedišta druge ugovorne strane. Za grupe povezanih osoba navodi se država u kojoj je osnovano matično društvo.

0050

Sektor

Svakoj drugoj ugovornoj strani dodjeljuje se jedan sektor na temelju kategorija gospodarskih sektora u skladu s FINREP-om (FINREP, Prilog V. dio 1. poglavlje 6.):

središnje banke,

opće države,

kreditne institucije,

ostala financijska društva,

nefinancijska društva,

kućanstva.

Za grupe povezanih osoba sektor se ne iskazuje.

0060

Vrsta

Vrsta obveze jedna je od vrsta obveza navedenih u predlošku Z 02.00 – Struktura obveza (LIAB), a to su:

L.0

Obveze koje su isključene iz bail-ina

L.1

Depoziti koji nisu osigurani, ali su povlašteni

L.2

Depoziti koji nisu ni osigurani ni povlašteni

L.3

Obveze koje proizlaze iz izvedenica

L.4

Nekolateralizirane osigurane obveze

L.5

Strukturirani dužnički instrumenti

L.6

Nadređene neosigurane obveze

L.7

Nepovlaštene nadređene obveze

L.8

Podređene obveze (koje nisu priznate kao regulatorni kapital)

L.9

Ostale obveze koje su prihvatljive u pogledu minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL)

L.10

Nefinancijske obveze

L.11

Preostale obveze

Ako se obveze prema glavnoj drugoj ugovornoj strani sastoje od više prethodno navedenih vrsta, svaka vrsta obveze iskazuje se u zasebnom retku.

0070

Iznos

Iznos odgovara definiciji pojma „nepodmireni iznos” kako je propisano u predlošku Z 02.00 – Struktura obveza. U slučaju obveza koje proizlaze iz izvedenica (vrsta L.3), iskazuju se iznosi za zatvaranje kako su definirani za potrebe retka 0333 predloška Z 02.00.

II.5.3   Predložak Z 05.02 – Glavne druge ugovorne strane izvan bilance: Upute za specifične pozicije

29.

Kombinacija vrijednosti iskazanih u stupcima 0020 i 0060 ovog predloška čini primarni ključ koji mora biti jedinstven za svaki redak predloška.

Stupci

Upute

0010 – 0050

Druge ugovorne strane

Informacije o glavnim drugim ugovornim stranama izvan bilance.

Glavne druge ugovorne strane izvan bilance utvrđuju se zbrajanjem ukupnog nominalnog iznosa obveza i financijskih jamstava koje su subjekt ili subjekti grupe o kojima se izvješćuje u predlošku primili (kako je definirano za potrebe FINREP-a u predlošku F 09) od drugih ugovornih strana ili grupe povezanih osoba. Iz glavnih drugih ugovornih strana izvan bilance isključuju se subjekti koji su uključeni u konsolidirane financijske izvještaje grupe. Druge ugovorne strane i grupe povezanih osoba tada se rangiraju po ukupnom iznosu kako bi se utvrdilo prvih deset glavnih ugovornih strana izvan bilance, o kojima se pružaju informacije u ovom predlošku.

Za potrebe ovog predloška iskazuju se samo druge ugovorne strane koje nisu uključene u konsolidirane financijske izvještaje.

0010

Naziv subjekta

Vidjeti upute za stupac 0010 predloška Z 05.01

0020

Oznaka

Vidjeti upute za stupac 0020 predloška Z 05.01

0030

Grupa ili pojedinac

Vidjeti upute za stupac 0030 predloška Z 05.01

0040

Zemlja

Vidjeti upute za stupac 0040 predloška Z 05.01

0050

Sektor

Vidjeti upute za stupac 0050 predloška Z 05.01

0060

Vrsta

Vrsta izvanbilančne izloženosti jedna je od sljedećih kako je definirano u FINREP-u u predlošku F 09.02:

OBS.1

Primljene obveze po kreditima

OBS.2

Primljena financijska jamstva

OBS.3

Ostale primljene obveze

Ako se izvanbilančne stavke primljene od glavne druge ugovorne strane sastoje od više prethodno navedenih vrsta, svaka vrsta izvanbilančne stavke iskazuje se u zasebnom retku.

0070

Iznos

II.6   Predložak Z 06.00 – Osiguranje depozita (Z-DIS)

II.6.1   Opće napomene

30.

U ovom predlošku daje se pregled osiguranja depozita unutar grupe i sustavâ osiguranja depozita kojih su kreditne institucije koje su relevantne pravne osobe članice.

31.

O svakoj kreditnoj instituciji koja pripada grupi izvješćuje se u zasebnom retku.

II.6.2   Upute za specifične pozicije

Stupci

Upute

0010 – 0020

Subjekt

0010

Naziv subjekta

Naziv subjekta kako je naveden u predlošku Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

0020

Oznaka

Oznaka subjekta kako je navedena u predlošku Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

Ovo je identifikator retka i mora biti jedinstven za svaki redak u predlošku.

0030

Sustavi osiguranja depozita

Članak 4. stavak 3. Direktive 2014/49/EU

Naziv službeno priznatog sustava osiguranja depozita kojeg je subjekt član primjenom Direktive 2014/49/EU. To je sustav osiguranja depozita u državi članici u kojoj je subjekt osnovan, isključujući ostale sustave osiguranja depozita koji u drugim državama članicama mogu pružati dodatnu zaštitu („dopuna”) klijentima subjekta u njegovoj podružnici u toj državi članici. Ako je institucija članica institucionalnog sustava zaštite koji je ujedno službeno priznat kao sustav osiguranja depozita u skladu s člankom 4. stavkom 2. Direktive 2014/49/EU, naziv sustava osiguranja depozita jednak je nazivu institucionalnog sustava zaštite u retku 050.

Sustav osiguranja depozita, za svaku državu u kojoj je subjekt osnovan, odabire se među sljedećim sustavima:

 

Austrija

„Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH”

„Sparkassen-Haftungs AG”

„Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen”

„Volksbank Einlagensicherung eG”

„Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.”

 

Belgija

„Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers”

 

Bugarska

„Фондът за гарантиране на влоговете в банките”

 

Hrvatska

„Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka”

 

Cipar

„Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων”

 

Češka

„Garanční systém finančního trhu”

 

Danska

„Garantiformuen”

 

Estonija

„Tagastisfond”

 

Finska

„Talletussuojarahasto”

 

Francuska

„Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution”

 

Njemačka

„Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH”

„Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH”

„Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)”

„BVR Institutssicherung GmbH”

 

Gibraltar

„Gibraltar Deposit Guarantee Scheme”

 

Grčka

„Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων”

 

Mađarska

„Országos Betétbiztosítási Alap”

 

Island

„Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta”

 

Irska

„Irish Deposit Protection Scheme”

 

Italija

„Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”

„Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo”

 

Latvija

„Latvijas Noguldījumu garantiju fonds”

 

Lihtenštajn

„Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV”

 

Litva

„Indėlių ir investicijų draudimas”

 

Luksemburg

„Fond de garantie des Dépôts Luxembourg”

 

Malta

„Depositor Compensation Scheme”

 

Nizozemska

„De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel”

 

Norveška

„Bankenes sikringsfond”

 

Poljska

„Bankowy Fundusz Gwarancyjny”

 

Portugal

„Fundo de Garantia de Depósitos”

„Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo”

 

Rumunjska

„Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar”

 

Slovačka

„Fond ochrany vkladov”

 

Slovenija

„Banka Slovenije”

 

Španjolska

„Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito”

 

Švedska

„Riksgälden”

 

Ujedinjena Kraljevina

„Financial Services Compensation Scheme”

Ako službeno priznati sustav osiguranja depozita kojeg je subjekt član nije naveden u prethodnom popisu, iskazuje se „ostalo”.

0040

Iznos osiguranih depozita

Članak 2. stavak 1. točka 5. i članak 6. stavak 2. Direktive 2014/49/EU

Iznos osiguranih depozita, kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 5. u vezi s člankom 6. Direktive 2014/49/EU, koje osigurava sustav osiguranja depozita iz retka 00030, isključujući privremena visoka salda kako je utvrđeno u članku 6. stavku 2. Direktive 2014/49/EU.

0050

Institucionalni sustav zaštite

Članak 113. stavak 7. Uredbe (EU) br. 575/2013

Naziv institucionalnog sustava zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 kojeg je subjekt član. Ne navoditi ništa ako subjekt nije član institucionalnog sustava zaštite. Ako je subjekt član institucionalnog sustava zaštite koji je ujedno službeno priznat kao sustav osiguranja depozita u skladu s člankom 4. stavkom 2. Direktive 2014/49/EU, naziv institucionalnog sustava zaštite jednak je nazivu sustava osiguranja depozita u retku 030.

0060

Dodatna zaštita u okviru ugovornih sustava

Članak 1. stavak 3. točka (a) Direktive 2014/49/EU

Iznos depozita koji su osigurani ugovornim sustavom u subjektu.

II.7   Ključne funkcije i temeljne linije poslovanja

II.7.1   Opće napomene

32.

U četirima predlošcima ovog odjeljka pružaju se ključni podaci i kvalitativne procjene o učinku, zamjenjivosti i ključnom statusu gospodarskih funkcija koje grupa pruža, koji su dopunjeni rasporedom tih ključnih funkcija po temeljnim linijama poslovanja i pravnim osobama.

33.

Konkretnije, predlošci su posvećeni sljedećim temama:

34.

u predlošku Z 07.01 – Procjena ključnog statusa gospodarskih funkcija (FUNC 1) utvrđuju se, na temelju kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja, neključne i ključne funkcije koje grupa obavlja za svaku državu članicu u kojoj je grupa aktivna;

35.

u predlošku Z 07.02 – Raspored ključnih funkcija po pravnim osobama (FUNC 2) utvrđene ključne funkcije raspoređuju se po pravnim osobama i za svaku pojedinu pravnu osobu procjenjuje se smatra li se ona važnom za obavljanje te ključne funkcije ili ne;

36.

u predlošku Z 07.03 – Raspored temeljnih linija poslovanja po pravnim osobama (FUNC 3) navodi se cjelovit popis temeljnih linija poslovanja i raspoređuje ih se po pravnim osobama;

37.

u predlošku Z 07.04 – Raspored ključnih funkcija po temeljnim linijama poslovanja (FUNC 4) utvrđene ključne funkcije raspoređuju se po linijama poslovanja.

38.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 35. Direktive 2014/59/EU, „ključne funkcije” znači aktivnosti, usluge ili djelatnosti čije bi obustavljanje u jednoj ili više država članica vjerojatno dovelo do prekida usluga bitnih za realno gospodarstvo ili do poremećaja financijske stabilnosti zbog veličine, tržišnog udjela, vanjske i unutarnje međusobne povezanosti, složenosti ili prekograničnih aktivnosti institucije ili grupe, posebno s obzirom na zamjenjivost tih aktivnosti, usluga ili djelatnosti.

39.

U skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2016/778 (15) funkcija se smatra ključnom ako ispunjava oba sljedeća kriterija:

1.

funkciju pruža institucija trećim stranama koje nisu povezane s institucijom ili grupom i

2.

nagli prekid vjerojatno bi imao bitan negativni utjecaj na treće strane, doveo do zaraze ili bi ugrozio opće povjerenje tržišnih sudionika zbog sistemske važnosti funkcije za treće strane i sistemske važnosti institucije ili grupe u pružanju funkcije.

40.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 36. Direktive 2014/59/EU, „temeljne linije poslovanja” znači linije poslovanja i pripadajuće usluge koje predstavljaju bitne izvore prihoda, dobiti ili vrijednosti franšize institucije ili grupe čiji je institucija sastavni dio.

41.

Za potrebe ovog predloška gospodarske funkcije odnose se na funkcije navedene u tablici u nastavku.

42.

Za svaku kategoriju gospodarskih funkcija moguće je odabrati gospodarsku funkciju „ostalo” ako funkcija nije obuhvaćena ostalim unaprijed definiranim funkcijama.

43.

Druge ugovorne strane iz redaka od 0010 do 0070 i redaka od 0080 do 0150 definirane su jednako kao i sektori drugih ugovornih strana kako je predviđeno u FINREP-u, Prilog V. dio 1. poglavlje 6. Izraz „MSP-ovi” odnosi se na MSP-ove kako su definirani u FINREP-u, Prilog V. dio 1. točka 5. podtočka i.

Identifikacijska oznaka

Gospodarska funkcija

Depoziti

Primanje depozita odnosi se na prihvaćanje depozita od nefinancijskih posrednika. Ono ne uključuje pozajmljivanje od drugih financijskih posrednika, čime se ovaj Prilog zasebno bavi u rubrici „veliki izvori financiranja”.

Depoziti uključuju: i. tekuće račune/prekonoćne depozite, ii. depozite s ugovorenim rokom dospijeća i iii. iskupive depozite s otkaznim rokom, a isključuju repo ugovore.

Upućivanja: Smjernice Odbora za financijsku stabilnost o utvrđivanju ključnih funkcija i ključnih zajedničkih usluga (2013.), str. 14.; stavci 9.1., 9.2. i 9.3. dijela 2. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1071/2013.

1.1.

Kućanstva

1.2.

Nefinancijska društva (MSP-ovi)

1.3.

Nefinancijska društva (osim MSP-ova)

1.4.

Opće države

1.5., 1.6., 1.7.

Ostali sektori/druge ugovorne strane 1., 2. i 3.

Kreditiranje

Kreditiranje se odnosi na pružanje sredstava nefinancijskim drugim ugovornim stranama, kao što su trgovačka društva ili stanovništvo. Kreditiranje financijskih drugih ugovornih strana posebna je aktivnost i procjenjuje se u okviru rubrike „veliki izvori financiranja”. Krediti uključuju dužničke instrumente koje drže institucije, ali isključuju dužničke instrumente koji su vrijednosni papiri, neovisno o njihovoj računovodstvenoj klasifikaciji (npr. koji se drže do dospijeća ili koji su raspoloživi za prodaju).

Upućivanja: Smjernice Odbora za financijsku stabilnost o utvrđivanju ključnih funkcija i ključnih zajedničkih usluga (2013.), str. 17.; dio 2. točka 2. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1071/2013.

2.1.

Kućanstva – kreditiranje kupnje stana ili kuće

Kreditiranje kupnje stana ili kuće znači krediti odobreni kućanstvima za potrebe ulaganja u stanove ili kuće za vlastito stanovanje ili iznajmljivanje, uključujući gradnju i preuređenje.

2.2.

Kućanstva – ostalo kreditiranje

2.3.

Nefinancijska društva (MSP-ovi)

2.4.

Nefinancijska društva (osim MSP-ova)

2.5.

Opće države

2.6., 2.7., 2.8.

Ostali sektori/druge ugovorne strane 1., 2. i 3.

Platne i gotovinske usluge te usluge namire, poravnanja i skrbništva

Upućivanje: Smjernice Odbora za financijsku stabilnost o utvrđivanju ključnih funkcija i ključnih zajedničkih usluga (2013.), str. 20.

Gospodarske funkcije uključene u okviru ovog naslova sastoje se od pružanja platnih i gotovinskih usluga te usluga namire, poravnanja i skrbništva koje pruža kreditna institucija, kao posrednik između vlastitih klijenata ili kao posrednik između klijenta i jedne ili više relevantnih infrastruktura financijskog tržišta, te od pružanja drugim bankama (neizravnog) pristupa infrastrukturama financijskog tržišta. U skladu sa Smjernicama Odbora za financijsku stabilnost o utvrđivanju ključnih funkcija i ključnih zajedničkih usluga, funkcija plaćanja, poravnanja i namire ograničena je na usluge koje banke pružaju svojim klijentima. Ovom kategorijom nisu obuhvaćene usluge koje pružaju (čisti) pružatelji infrastrukture financijskog tržišta. Za potrebe ovog predloška infrastrukture financijskog tržišta uključuju platne sustave, sustave za namiru vrijednosnih papira, središnje depozitorije vrijednosnih papira i središnje druge ugovorne strane (a ne uključuju trgovinske repozitorije).

„Platna usluga”, „platna transakcija” i „platni sustav” imaju isto značenje kako je definirano u članku 4. stavcima 3, 5. i 7. DIREKTIVE 2015/2366 o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (16).

3.1.

Platne usluge koje se pružaju monetarnim financijskim institucijama

Ovaj redak uključuje platne usluge koje se nude monetarnim financijskim institucijama, uz upotrebu vanjskih platnih sustava ili bez nje. To uključuje i (plaćanja koja se odnose na) korespondentne bankarske usluge. Monetarne financijske institucije sastoje se od svih institucijskih jedinica uključenih u sljedeće podsektore: i. središnja banka; ii. društva koja primaju depozite osim središnje banke; i iii. novčani fondovi.

3.2.

Platne usluge koje se pružaju klijentima koji nisu monetarne financijske institucije

Platne usluge koje se nude klijentima, uz upotrebu vanjskih platnih sustava ili bez nje. To uključuje samo fizičke ili pravne osobe koje ne pripadaju sektoru monetarnih financijskih institucija. Pružatelji platnih usluga isto su isključeni iz sektora „klijenata koji nisu monetarne financijske institucije”.

3.3.

Gotovinske usluge

Pružanje gotovinskih usluga klijentima (pojedincima i društvima, samo klijenti koji nisu monetarne financijske institucije). Te usluge odnose se na podizanje novca s bankomata i na šalterima u podružnicama i ne uključuju ostale gotovinske usluge (kao što je prijevoz gotovine za velike trgovce na malo). Uključeno je podizanje gotovine čekovima i na šalterima u podružnicama s pomoću bankovnih obrazaca (pri čemu se kao sredstvo za identifikaciju mogu koristiti kartice).

3.4.

Usluge namire vrijednosnih papira

Usluge koje se nude klijentima za potvrđivanje, poravnanje i namiru transakcija vrijednosnih papira, uz upotrebu sustavâ za namiru vrijednosnih papira ili bez nje. „Namira” znači dovršavanje transakcije vrijednosnim papirima, kada se ona zaključuje s ciljem izvršavanja obveza strana u toj transakciji putem prijenosa gotovine i/ili vrijednosnih papira.

3.5.

Usluge poravnanja preko središnje druge ugovorne strane

Usluge poravnanja vrijednosnih papira i izvedenica koje se pružaju klijentima. To uključuje i pružanje neizravnog pristupa središnjoj drugoj ugovornoj strani.

3.6.

Usluge skrbništva

Pohrana i administriranje financijskih instrumenata za klijente i usluge povezane sa skrbništvom kao što su upravljanje gotovinom i kolateralom.

3.7., 3.8., 3.9.

Ostale usluge/aktivnosti/funkcije 1., 2. i 3.

Tržišta kapitala

Aktivnosti tržišta kapitala odnose se na izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje njima, povezane savjetodavne usluge i povezane usluge kao što su usluge glavnog brokera i održavanje tržišta.

4.1.

Izvedenice koje se drže radi trgovanja (OTC)

Članak 2. stavci 5. i 7. UREDBE (EU) br. 648/2012 (17).

„Izvedenica” ili „ugovor o izvedenicama” znači financijski instrument kako je utvrđeno u točkama od 4. do 10. odjeljka C Priloga I. DIREKTIVI 2014/65/EU (18) kako je provedena člancima 38. i 39. UREDBE (EZ) br. 1287/2006.

OTC izvedenica ili ugovor o OTC izvedenicama znači ugovor o izvedenicama koji se ne izvršava na uređenom tržištu u smislu članka 4. stavka 1. točke 21. DIREKTIVE 2014/65/EU ili na tržištu treće zemlje koje se smatra istovrijednim uređenom tržištu u skladu s člankom 2.a UREDBE (EU) br. 648/2012.

Iznos koji treba iskazati uključuje samo izvedenice kojima se trguje na OTC tržištu.

4.2.

Izvedenice koje se drže radi trgovanja (koje nisu OTC)

Sve izvedenice koje se drže radi trgovanja, isključujući OTC izvedenice koje se drže radi trgovanja.

4.3.

Sekundarna tržišta/trgovanje:

Sekundarno tržište tržište je na kojem ulagatelji kupuju i prodaju vrijednosne papire. Ova funkcija primjenjuje se na ukupni portfelj namijenjen trgovanju (tj. vlasnički kapital, korporativni kredit, državni kredit).

Iznos koji treba iskazati uključuje vrijednost vrijednosnih papira izmjerenu kao ukupni iznos vrijednosnih papira u kategoriji „namijenjeno trgovanju”. Vrijednosni papiri iskazuju se po fer vrijednosti na izvještajni datum.

Taj iznos ne uključuje kredite, izvedenice i imovinu kojom se ne trguje (npr. potraživanja).

4.4.

Primarna tržišta/usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenta uz obvezu otkupa

Primarna tržišta znači slučaj u kojem društva, države i druge grupe izdaju nove vrijednosne papire na burzi kako bi dobile financiranje na temelju dužničkih ili vlasničkih vrijednosnih papira (kao što su obične i povlaštene dionice, korporativne obveznice, mjenice, blagajnički zapisi, državne obveznice). Rad primarnih tržišta olakšavaju grupe za provedbu ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa.

4.5., 4.6., 4.7.

Ostale usluge/aktivnosti/funkcije 1., 2. i 3.

Veliki izvori financiranja

Aktivnosti kreditiranja financijskih drugih ugovornih strana (kreditne institucije i druga financijska društva) i pozajmljivanja od njih na tržištima za velike klijente.

5.1.

Pozajmljivanje

Pozajmljivanje na tržištima za velike klijente od financijskih drugih ugovornih strana (uključujući putem repo ugovora, međubankovnog pozajmljivanja, komercijalnih zapisa, certifikata o depozitima, novčanih fondova, kreditnih linija, komercijalnih zapisa osiguranih imovinom i fiducijarnih depozita).

5.2.

Izvedenice (imovina)

Sve izvedenice s financijskim drugim ugovornim stranama koje se drže na strani imovine u bilanci. Za razliku od rubrike „Tržišta kapitala”, u rubrici „Veliki izvori financiranja” izvedenice uključuju sve ugovore o izvedenicama s financijskim drugim ugovornim stranama (što nije ograničeno na držanje radi trgovanja).

5.3.

Kreditiranje

Kreditiranje financijskih drugih ugovornih strana na tržištima za velike klijente (uključujući putem obratnih repo ugovora, komercijalnih zapisa, certifikata o depozitima, novčanih fondova, kreditnih linija, komercijalnih zapisa osiguranih imovinom, fiducijarnih depozita).

5.4.

Izvedenice (obveze)

Sve izvedenice s financijskim drugim ugovornim stranama koje se drže na strani obveza u bilanci.

5.5., 5.6., 5.7.

Ostale vrste proizvoda 1., 2. i 3.

Svaka funkcija iz gospodarske funkcije „Veliki izvori financiranja” koja nije uključena u prethodni popis.

II.7.2   Z 07.01 – Procjena ključnog statusa gospodarskih funkcija (FUNC 1) Upute za specifične pozicije

44.

Ovaj predložak iskazuje se jednom za svaku državu članicu (koju se identificira kao „zemlju”) u kojoj je grupa aktivna.

45.

U njemu su obuhvaćene sve gospodarske funkcije bilo kojeg subjekta grupe u toj državi članici, neovisno o tome je li ta funkcija ključna funkcija ili nije.

Redci

Upute

0010 – 0380

Gospodarske funkcije

Gospodarske funkcije kako su prethodno utvrđene


Stupci

Upute

0010

Opis gospodarske funkcije

Ako gospodarska funkcija pripada vrsti „ostalo” (funkcije 1.5.–1.7., 2.6.–2.8., 3.7.–3.9., 4.5.–4.7., 5.5.–5.7.), navodi se opis te funkcije.

0020

Tržišni udio

Procjena tržišnog udjela institucije ili grupe za predmetnu gospodarsku funkciju u odgovarajućoj zemlji. Kao postotak ukupnog tržišta u novčanom iznosu.

0030

Novčani iznos

Sadržaj ovog stupca ovisi o navedenoj gospodarskoj funkciji:

1.

Depoziti

Knjigovodstvena vrijednost (uključujući obračunate kamate) prihvaćenih depozita

Upućivanja: FINREP, prilozi III. i IV., predložak F 08.01 i Prilog V. dio 2. točka 97.

2.

Kreditiranje

Bruto knjigovodstvena vrijednost kredita i predujmova (uključujući obračunate kamate) s neumanjenom i umanjenom vrijednošću. Ukupna razina kredita uzima se kao procjena za očekivano buduće kreditiranje.

Upućivanja: FINREP, prilozi III. i IV., predložak F 04.04.01 i Prilog V. dio 1. točka 34. podtočka (b)

3.

Platne i gotovinske usluge te usluge namire, poravnanja i skrbništva

Kao opće pravilo, iskazuje se prosjek dnevnih transakcija tijekom godine. Ako on nije dostupan, može se iskazati prosjek tijekom kraćeg razdoblja (npr. nekoliko mjeseci).

Posebno s obzirom na različite funkcije, u obzir se uzimaju sljedeće mjere:

platne usluge (od 3.1. do 3.2.): vrijednost poslanih transakcija.

(Upućivanja: članak 4. stavak 5. Direktive 2015/2366/EZ; Uredba ESB/2013/43),

gotovinske usluge (3.3.): vrijednost transakcija preko bankomata, kako su definirane u tablici 5.a Uredbe ESB/2013/43, te vrijednost podizanja gotovine preko šaltera, kako su definirana u tablici 4. Smjernica ESB/2014/15,

usluge namire vrijednosnih papira (3.4.): vrijednost prijenosa vrijednosnih papira koji su obrađeni u ime klijenata. To uključuje transakcije namirene preko sustava za namiru vrijednosnih papira ili koje su interno namirile institucije za koje se izvješće podnosi te „besplatne” transakcije,

usluge poravnanja preko središnje druge ugovorne strane (3.5.): pozicije (izloženost) koje središnje druge ugovorne strane kojih je institucija članica preuzimaju s institucijom u ime svojih klijenata. Treba iskazati prosječnu dnevnu vrijednost otvorenih pozicija koje se odnose na aktivnost klijenata u središnjim drugim ugovornim stranama. Ako ona nije dostupna, mogu se iskazati prosjeci tijekom kraćeg razdoblja (npr. nekoliko mjeseci),

usluge skrbništva (3.6.): iznos imovine pod skrbništvom, uz upotrebu fer vrijednost. Mogu se koristiti druge osnove mjerenja, uključujući nominalnu vrijednost, ako fer vrijednost nije dostupna. U slučajevima u kojima institucija pruža usluge subjektima kao što su subjekti za zajednička ulaganja, mirovinski fondovi, predmetnu imovinu moguće je iskazati po vrijednosti po kojoj je ti subjekti iskazuju u vlastitim bilancama. Iskazani iznosi, prema potrebi, uključuju obračunate kamate.

(Upućivanje: FINREP, prilozi III. i IV., predložak F 22.02 stupac 010)

4.

Tržišta kapitala

Zamišljeni iznos – iskazati samo za izvedenice (4.1. – 4.2.): bruto nominalni iznos svih zaključenih i još nenamirenih transakcija na referentni datum.

Upućivanja: FINREP, Prilog V. dio 2. točka 133. za definiciju; za podatke FINREP, prilozi III., IV. i V.:

izvedenice (ukupno) (4.1. – 4.2.): predložak F 10.00 stupac 030 redak 290,

izvedenice (OTC) (4.1.): predložak F 10.00 stupac 030 redci 300 + 310 + 320,

aktivnosti na sekundarnom tržištu (4.3.). Knjigovodstvena vrijednost imovine – knjigovodstvena vrijednost mora se iskazati na strani imovine bilance, uključujući obračunane kamate [FINREP: Prilog V. dio 1. točka 27.] za vlasničke instrumente i dužničke vrijednosne papire [FINREP: Prilog V. dio 1. točka 31.], klasificirano kao „drži se radi trgovanja” [FINREP: Prilog V. dio 1. točka 15. podtočka (a) i točka 16. podtočka (a)].

upućivanje: FINREP: Prilog III. predložak F 04.01 stupac 010 redci 010 + 060 + 120,

primarna tržišta (4.4.): prihod od naknada – naknade i provizije od sudjelovanja u odobravanju ili izdavanju vrijednosnih papira koje institucija nije odobrila niti izdala,

upućivanje: FINREP: prilozi III. i IV. predložak F 22.01 stupac 010 redci 030 + 180.

5.

Veliki izvori financiranja

Koristiti bruto knjigovodstvenu vrijednost kako je definirano u FINREP-u.

Upućivanja: FINREP: Prilog V. dio 1. točka 34., FINREP: prilozi III. i IV., predlošci:

pozajmljivanje (5.1.): predložak F 20.06 stupac 010 redci 100 + 110, sve zemlje,

izvedenice (imovina) (5.2.): predložak F 20.04 stupac 010 redak 010, sve zemlje,

kreditiranje (5.3.): predložak F 20.04 stupac 010 redci 170 + 180, sve zemlje,

izvedenice (obveze) (5.4.): predložak F 20.06 stupac 010 redak 010, sve zemlje.

0040

Brojčani pokazatelj

Sadržaj ovog stupca ovisi o navedenoj gospodarskoj funkciji.

1.

Depoziti

Ukupan broj klijenata koji su položili vrijednosti iskazane u novčanom iznosu. Ako jedan klijent koristi više od jednog proizvoda/računa za depozite, taj klijent računa se samo jednom.

2.

Kreditiranje

Ukupni broj klijenata. Ako klijent koristi više proizvoda/računa za kredite, taj klijent računa se samo jednom.

3.

Platne i gotovinske usluge te usluge namire, poravnanja i skrbništva

Kao opće pravilo, iskazuju se prosjeci dnevnih transakcija tijekom godine. Ako oni nisu dostupni, mogu se navesti prosjeci tijekom kraćeg razdoblja (npr. nekoliko mjeseci).

Posebno s obzirom na različite funkcije, koriste se sljedeće mjere:

platne usluge (3.1.–3.2.): broj provedenih transakcija,

upućivanja: članak 4. stavak 5. Direktive EU-a 2015/2366/EZ; ESB/2013/43,

gotovinske usluge (3.3.): broj transakcija preko bankomata, kako je definirano u tablici 5.a Uredbe ESB/2013/43, te broj podizanja gotovine preko šaltera, kako je definirano u tablici 4. Smjernica ESB/2014/15,

usluge namire vrijednosnih papira (3.4.): broj transakcija prijenosa vrijednosnih papira obrađenih u ime klijenata. To uključuje transakcije namirene preko sustava za namiru vrijednosnih papira ili koje je interno namirila institucija ili grupa za koju se izvješće podnosi te „besplatne” transakcije.

4.

Tržišta kapitala

Broj drugih ugovornih strana ILI transakcija. Za izvedenice (4.1.–4.2.) i instrumente sekundarnog tržišta (4.3.), ukupan broj drugih ugovornih strana. Za primarna tržišta (4.4.), ukupan broj transakcija koje proizlaze iz pružanja usluga provedbe ponude odnosno prodaje uz obvezu otkupa.

5.

Veliki izvori financirajna

Ukupni broj drugih ugovornih strana. Ako jedna druga ugovorna strana ima više od jednog računa i/ili više od jedne transakcije, ta druga ugovorna strana računa se samo jednom.

0050

Učinak na tržište

Procijenjeni učinak naglog obustavljanja funkcije na treće strane, financijska tržišta i realno gospodarstvo, uzimajući u obzir veličinu, tržišni udio u zemlji, vanjske i unutarnje međusobne povezanosti, složenost i prekograničnu aktivnosti institucije.

Ta procjena izražava se kvalitativno kao „visok (V)”, „srednje visok (SV)”, „srednje nizak (SN)” ili „nizak (N)”.

„V” se odabire ako je obustavljanje imalo velik učinak na nacionalno tržište, „SV” ako je učinak znatan, „SN” ako je učinak znatan, ali ograničen i „N” ako je učinak nizak.

0060

Zamjenjivost

Članak 6. stavak 3. Delegirane uredbe (EU) 2016/778.

Funkcija se smatra zamjenjivom ako ju je moguće na prihvatljiv način i unutar razumnog roka zamijeniti te time izbjeći sistemske probleme za realno gospodarstvo i financijska tržišta. Pri tom se u obzir uzimaju sljedeći kriteriji:

(a)

struktura tržišta za tu funkciju i dostupnost zamjenskih pružatelja usluga;

(b)

sposobnost drugih pružatelja usluga u smislu kapaciteta, zahtjevi za obavljanje funkcije te potencijalne prepreke za ulazak ili širenje;

(c)

poticaj drugih pružatelja usluga da preuzmu te aktivnosti;

(d)

vrijeme koje je korisnicima usluge potrebno da prijeđu na novog pružatelja usluge i troškovi tog prijelaza, vrijeme koje je potrebno da drugi tržišni natjecatelji preuzmu funkcije i je li to vrijeme dovoljno da se spriječi znatan prekid ovisno o vrsti usluge.

Ta procjena izražava se kvalitativno kao „visok (V)”, „srednje visok (SV)”, „srednje nizak (SN)” ili „nizak (N)”.

„V” se odabire ako funkciju može lako pružati druga banka pod usporedivim uvjetima u razumnom roku,

„N” ako funkciju nije moguće lako ili brzo zamijeniti,

„SV” i „SN” za prijelazne slučajeve uzimajući u obzir različite dimenzije (npr. tržišni udio, tržišnu koncentraciju, vrijeme potrebno za zamjenu te pravne prepreke i operativne zahtjeve za ulazak ili širenje).

0070

Ključna funkcija

U ovom stupcu iskazuje se smatra li se, uzimajući u obzir kvantitativne podatke i pokazatelje ključnog statusa iz ovog predloška, da je gospodarska funkcija ključna na tržištu za odgovarajuću zemlju.

Iskazati „da” ili „ne”.

II.7.3   Z 07.02 – Raspored ključnih funkcija po pravnim osobama (FUNC 2): Upute za specifične pozicije

46.

Ovaj predložak iskazuje se za cijelu grupu. U ovom se predlošku iskazuju samo ključne funkcije koje su utvrđene kao takve u {Z 07.01;070} (po državi članici).

47.

Kombinacija vrijednosti iskazanih u stupcima 0010, 0020 i 0040 ovog predloška čini primarni ključ koji mora biti jedinstven za svaki redak predloška.

Stupci

Upute

0010

Zemlja

Zemlja za koju je funkcija ključna, kako je iskazano u predlošku Z 07.01 (FUNC 1)

0020

Identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka ključnih funkcija kako su prethodno utvrđene u poglavlju 2.7.1.4. i na koje se upućuje u predlošku Z 07.01 (FUNC 1)

0030

Naziv subjekta

Naziv subjekta koji obavlja ključnu funkciju, kako je iskazano u predlošku Z 01.00 (ORG).

Ako u istoj zemlji iste ključne funkcije obavlja više subjekata, svaki subjekt iskazuje se u zasebnom retku.

0040

Oznaka

Oznaka subjekta koji obavlja ključnu funkciju, kako je iskazano u predlošku Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

0050

Novčani iznos

Doprinos, u novčanom iznosu, pravne osobe novčanom iznosu kako je opisan u stupcu 0030 predloška Z 07.01 (FUNC 1)

II.7.4   Z 07.03 – Raspored temeljnih linija poslovanja po pravnim osobama (FUNC 3): Upute za specifične pozicije

48.

Kombinacija vrijednosti iskazanih u stupcima 0020 i 0040 ovog predloška čini primarni ključ koji mora biti jedinstven za svaki redak predloška.

49.

U ovom se predlošku iskazuju samo značajni subjekti, kako su utvrđeni u {Z 07.02;0060}.

Stupci

Upute

0010

Temeljna linija poslovanja

Temeljna linija poslovanja u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 36. i člankom 2. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU.

0020

Identifikacijska oznaka linije poslovanja

Jedinstvena identifikacijska oznaka linije poslovanja koju mora navesti institucija.

0030

Opis

Opis temeljne linije poslovanja.

0040

Naziv subjekta

Naziv subjekta, kako je iskazan u predlošku Z 01.00 (ORG), koji sudjeluje u temeljnoj liniji poslovanja ili je njezin dio.

Ako postoji više subjekata koji sudjeluju u istoj temeljnoj liniji poslovanja ili su njezin dio, svaki subjekt iskazuje se u zasebnom retku.

0050

Oznaka

Oznaka subjekta koji sudjeluje u temeljnoj liniji poslovanja ili je njezin dio, kako je iskazano u predlošku Z 01.00 (ORG).

II.7.5   Z 07.04 – Raspored ključnih funkcija po temeljnim linijama poslovanja (FUNC 4): Upute za specifične pozicije

50.

Kombinacija vrijednosti iskazanih u stupcima 0010, 0020 i 0040 ovog predloška čini primarni ključ koji mora biti jedinstven za svaki redak predloška.

51.

U ovom se predlošku iskazuju samo ključne funkcije, kako su utvrđene u {Z 07.01;0070}.

Stupci

Upute

0010

Zemlja

Zemlja za koju je funkcija ključna, kako je iskazano u predlošku Z 07.01 (FUNC 1)

0020

Identifikacijska oznaka funkcije

Identifikacijska oznaka ključnih funkcija kako su prethodno utvrđene u poglavlju 2.7.1.2. i na koje se upućuje u predlošku Z 07.01 (FUNC 1)

0030

Temeljna linija poslovanja

Temeljna linija poslovanja u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 36. i člankom 2. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU kako je iskazano u predlošku Z 07.03 (FUNC 3)

0040

Identifikacijska oznaka linije poslovanja

Jedinstvena identifikacijska oznaka linije poslovanja koju mora navesti institucija; ista identifikacijska oznaka kao i ona iskazana u predlošku Z 07.03 (FUNC 3)

II.8   Predložak Z 08.00 – Ključne usluge (SERV)

II.8.1   Opće upute

52.

Informacije koje se moraju uključiti u ovom predlošku iskazuju se jednom za cijelu grupu, njima se navode ključne usluge koje prima bilo koji subjekt u grupi i povezuje ih se s ključnim funkcijama koje pruža grupa.

53.

Ključne usluge znači osnovne djelatnosti, aktivnosti i usluge koje se obavljaju za jednu (namjenske usluge) ili više poslovnih jedinica ili pravnih osoba (zajedničke usluge) u grupi, a koje su potrebne za pružanje jedne ključne funkcije ili više njih. Ključne usluge mogu obavljati subjekti unutar grupe (unutarnja usluga) ili ih se može povjeriti vanjskom pružatelju (vanjska usluga). Usluga se smatra ključnom ako njezin prekid može biti znatna prepreka izvršenju ključnih funkcija ili ga može potpuno onemogućiti jer je usko povezana s ključnim funkcijama koje institucija obavlja za treće strane.

54.

Usluge koje se za pravnu osobu obavljaju isključivo interno ne iskazuju se u ovom predlošku.

55.

Usluge koje nemaju značajan učinak na ključne funkcije ne iskazuju se u ovom predlošku.

56.

Kombinacija vrijednosti iskazanih u stupcima 0010, 0030, 0050, 0070 i 0080 ovog predloška čini primarni ključ koji mora biti jedinstven za svaki redak predloška.

II.8.2   Upute za specifične pozicije

Stupci

Upute

0005

Identifikator

0010

Vrsta usluge

Vrsta usluge jedna je od vrsta usluga navedenih u nastavku.

Ako je moguće, iskazuje se potkategorija (identifikacijska oznaka s dvije znamenke). Ako ne postoji nijedna potkategorija ili ako nijedna potkategorija ne opisuje ispravno uslugu koju institucija pruža, iskazuje se glavna kategorija (identifikacijska oznaka s jednom znamenkom).

1.

Potpora ljudskim resursima

1.1

administriranje osoblja, uključujući administriranje ugovorâ i naknada

1.2

unutarnja komunikacija

2.

Informacijska tehnologija

2.1

IT i komunikacijski hardver

2.2

pohrana i obrada podataka

2.3

ostala IT infrastruktura, radne stanice, telekomunikacije, poslužitelji, podatkovni centri i povezane usluge

2.4

upravljanje licencijama za softver i aplikacijskim softverom

2.5

pristup vanjskim pružateljima, osobito pružateljima podataka i infrastrukture

2.6

održavanje aplikacija, uključujući održavanje softverskih aplikacija i povezanih tokova podataka

2.7

izrada izvješća, unutarnji tokovi informacija i baze podataka

2.8

korisnička podrška

2.9

oporavak u slučaju izvanrednih situacija i katastrofa

3.

Obrada transakcija, uključujući pravna pitanja u vezi s transakcijama, osobito sprečavanje pranja novca.

4.

Pružanje nekretnina i objekata ili upravljanje njima i povezani objekti

4.1

uredski prostori i skladišta

4.2

upravljanje unutarnjim objektima

4.3

sigurnost i kontrola pristupa

4.4

upravljanje portfeljem nekretnina

4.5

ostalo, navesti

5.

Pravne usluge i funkcije praćenja usklađenosti:

5.1

korporativna pravna potpora

5.2

pravne usluge povezane s poslovanjem i transakcijama

5.3

podrška u praćenju usklađenosti

6.

Usluge povezane s riznicom

6.1

koordiniranje, administriranje i upravljanje povezano s aktivnošću riznice

6.2

koordiniranje, administriranje i upravljanje povezano s refinanciranjem subjekta, uključujući upravljanje kolateralom

6.3

funkcija izvješćivanja, osobito s obzirom na regulatorne stope likvidnosti

6.4

koordiniranje, administriranje i upravljanje povezano sa srednjoročnim i dugoročnim programima financiranja te s refinanciranjem subjekata grupe

6.5

koordiniranje, administriranje i upravljanje povezano s refinanciranjem, osobito kratkoročnih izdanja

7.

Trgovanje/upravljanje imovinom

7.1

obrada operacija: evidentiranje transakcije, oblikovanje, realizacija, servisiranje proizvoda za trgovanje

7.2

potvrđivanje, namira, plaćanje

7.3

upravljanje pozicijama i drugim ugovornim stranama s obzirom na izvješćivanje o podacima i odnose s drugim ugovornim stranama

7.4

upravljanje pozicijama (rizik i usklađivanje)

8.

Upravljanje rizikom i vrednovanje rizika

8.1

središnje upravljanje rizikom ili upravljanje rizikom linija poslovanja ili upravljanje rizikom na temelju vrste rizika

8.2

izrada izvješća o riziku

9.

Računovodstvo

9.1

zakonsko i regulatorno izvješćivanje

9.2

vrednovanje, osobito tržišnih pozicija

9.3

izvješćivanje o upravljanju

10.

Rukovanje gotovinom

0020 – 0030

Primatelj usluge

Subjekt grupe koji prima ključnu uslugu iskazanu u stupcu 0010 od drugog subjekta grupe ili vanjskog pružatelja koji je iskazan u stupcima 0040 – 0050.

0020

Naziv subjekta

Mora se razlikovati od naziva navedenog u stupcu 0040.

0030

Oznaka

Jedinstvena identifikacijska oznaka pravne osobe u stupcu 0020 kako je iskazana u predlošku Z 01.00 (ORG)

Mora se razlikovati od identifikacijske oznake u stupcu 0050.

0040 – 0050

Pružatelj usluga

Pravna osoba (unutarnja ili vanjska) koja subjektu grupe pruža ključnu uslugu iskazanu u stupcu 0010

0040

Naziv subjekta

Mora se razlikovati od naziva navedenog u stupcu 0020.

0050

Oznaka

Jedinstvena identifikacijska oznaka pravne osobe u stupcu 0020. Mora se razlikovati od identifikacijske oznake navedene u stupcu 0030.

Ako je pružatelj usluge subjekt grupe, oznaka je jednaka onoj koja je iskazana u predlošku Z 01.00 (ORG).

Ako pružatelj usluge nije subjekt grupe, oznaka tog subjekta jest:

za institucije: alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka,

za ostale je subjekte ta oznaka alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka ili, ako ona ne postoji, oznaka u okviru jedinstvenog sustava kodifikacije koji je primjenjiv u Uniji ili, ako ona ne postoji, nacionalna oznaka.

Ta je oznaka jedinstvena i primjenjuje se dosljedno u svim predlošcima.

0060

Dio grupe

„Da” – ako uslugu pruža subjekt iz grupe („unutarnja”)

„Ne” – ako uslugu pruža subjekt izvan grupe („vanjska”)

0070 – 0080

Ključna funkcija

Ključna funkcija čije bi izvršavanje trpjelo znatne prepreke ili bi bilo potpuno onemogućeno u slučaju prekida ključne usluge. To je jedna od funkcija koja je procijenjena kao ključna u predlošku Z 07.01 (FUNC 1).

0070

Zemlja

Država članica za koju je funkcija ključna, kako je iskazano u predlošku Z 07.01 (FUNC 1)

0080

Identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka ključnih funkcija kako su prethodno utvrđene u poglavlju 2.7.1.4. i na koje se upućuje u predlošku Z 07.01 (FUNC 1)

0090

Procijenjeno vrijeme za zamjenjivost

Procijenjeno vrijeme potrebno kako bi se pružatelj usluge zamijenio drugim u mjeri koja je usporediva s obzirom na predmet, kvalitetu i cijenu primljene usluge.

Iskazati jednu od sljedećih vrijednosti:

„1 dan – 1 tjedan” ako vrijeme zamjene nije dulje od jednog tjedna;

„1 tjedan – 1 mjesec” ako je vrijeme zamjene dulje od jednog tjedna, ali nije dulje od jednog mjeseca;

„1 – 6 mjeseci” ako je vrijeme zamjene dulje od jednog mjeseca, ali nije dulje od šest mjeseci;

„6 – 12 mjeseci” ako je vrijeme zamjene dulje od 6 mjeseci, ali nije dulje od jedne godine;

„više od jedne godine” ako je vrijeme zamjene dulje od jedne godine.

0100

Procijenjeno vrijeme za pristup ugovorima

Procijenjeno vrijeme potrebno kako bi se nakon zahtjeva sanacijskog tijela prikupile sljedeće informacije o ugovoru kojim se uređuje usluga:

trajanje ugovora,

strane u ugovoru (strana koja je izradila ugovor i dobavljač, osobe za kontakt) i njihova nadležnost,

priroda usluge (tj. kratak opis prirode transakcije između strana, uključujući cijene),

može li istu uslugu ponuditi bilo koji drugi unutarnji/vanjski pružatelj (treba i utvrditi potencijalne kandidate),

područje nadležnosti ugovora,

odjel koji je odgovoran za obavljanje glavnih operacija obuhvaćenih ugovorom,

glavne kazne uključene u ugovor u slučaju obustave plaćanja ili kašnjenja s njima,

okolnosti koje dovode do prijevremenog raskida ugovora i rokovi u kojima se ugovor može raskinuti,

operativna podrška nakon raskida ugovora,

za koje je ključne funkcije i linije poslovanja ugovor važan.

Iskazati jednu od sljedećih vrijednosti:

1 dan,

1 dan – 1 tjedan,

više od 1 tjedna,

usluga nije uređena ugovorom.

0110

Mjerodavno pravo

ISO oznaka oznake zemlje čije je pravo mjerodavno za ugovor.

0120

Ugovor koji je zaštićen u slučaju sanacije

Odražava procjenu o tome bi li se ugovor mogao nastaviti i prenijeti u slučaju sanacije.

U procjeni se, među ostalim čimbenicima, uzima u obzir:

postojanje bilo kakve klauzule na temelju koje bi druga ugovorna strana imala pravo da raskine ugovor isključivo kao posljedicu pokretanja sanacije, ranih interventnih mjera ili scenarija s unakrsnim povezivanjem neispunjenja obveza (cross-default) unatoč tome što se bitne obveze i dalje izvršavaju,

postojanje bilo kakve klauzule na temelju koje bi druga ugovorna strana imala pravo da izmjeni uvjete usluge ili određivanja cijene isključivo kao posljedicu pokretanja sanacije, ranih interventnih mjera ili scenarija s unakrsnim povezivanjem neispunjenja obveza (cross-default) unatoč tome što se bitne obveze i dalje izvršavaju,

priznavanje, u ugovoru, prava sanacijskih tijela na suspenziju ugovora.

Iskazati jednu od sljedećih vrijednosti:

 

„Da” – ako je procijenjeno da je ugovor zaštićen u slučaju sanacije,

 

„Ne” – ako je procijenjeno da ugovor nije zaštićen u slučaju sanacije,

 

„Nije procijenjeno” – ako nije provedena nikakva procjena.

II.9   Predložak Z 09.00 – Usluge infrastrukture financijskog tržišta – Pružatelji i korisnici – Raspored po ključnim funkcijama

II.9.1   Opće napomene

57.

U ovom predlošku utvrđuju se aktivnosti, funkcije ili usluge poravnanja, plaćanja, namire vrijednosnih papira i skrbništva obustavljanjem kojih bi mogla nastati znatna prepreka u izvršavanju jedne ključne funkcije ili više njih ili bi se ono moglo u potpunosti onemogućiti.

58.

Ovaj predložak iskazuje se jednom za cijelu instituciju ili grupu.

59.

Utvrđuju se samo infrastrukture financijskog tržišta čijim bi prekidom nastala znatna prepreka u izvršavanju neke ključne funkcije ili bi se njime onemogućilo izvršavanje te funkcije.

II.9.2   Upute za specifične pozicije

Stupci

Upute

0010 – 0020

Korisnik

Subjekt grupe koji koristi platne usluge, usluge skrbništva, namire, poravnanja ili trgovinskog repozitorija, kako je iskazano u predlošku Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

0010

Naziv subjekta

Naziv subjekta koji koristi platne usluge, usluge skrbništva, namire, poravnanja ili trgovinskog repozitorija, kako je iskazano u predlošku Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

Iskazuju se samo subjekti za koje je u predlošku Z 07.02 utvrđeno da pružaju ključne funkcije.

0020

Oznaka

Oznaka subjekta koji koristi platne usluge, usluge skrbništva, namire, poravnanja ili trgovinskog repozitorija, kako je iskazano u predlošku Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

0030 – 0040

Ključna funkcija

Ključna funkcija koju izvršava subjekt, a za čije bi izvršavanje nastala prepreka ili bi ono bilo onemogućeno u slučaju prekida pristupa platnoj usluzi, usluzi skrbništva, namire, poravnanja ili trgovinskog repozitorija.

0030

Zemlja

Zemlja za koju je funkcija ključna, kako je iskazano u predlošku Z 07.01 (FUNC 1)

0040

Identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka ključnih funkcija kako su prethodno utvrđene u poglavlju 2.7.1.4. i na koje se upućuje u predlošku Z 07.01 (FUNC 1)

0050 – 0080

Infrastruktura financijskog tržišta

Upućivanje: Odbor za plaćanja i tržišne infrastrukture, Načela za infrastrukture financijskog tržišta

Višestrani sustav među financijskim institucijama sudionicama, uključujući operatera sustava, koji se koristi za evidentiranje, poravnanje ili namiru plaćanja, vrijednosnih papira, izvedenica ili drugih financijskih transakcija.

0050

Vrsta sustava

Iskazati jednu od sljedećih vrijednosti:

„PS”

platni sustav

„(M) SDVP” –

(međunarodni) središnji depozitorij vrijednosnih papira, uključujući (M) SDVP-e koji pružaju usluge namire (interno ili eksternalizirano)

„SNVP”

sustav za namiru vrijednosnih papira bez skrbništva

„SDUS – vrijednosni papiri”

središnja druga ugovorna strana za poravnanje vrijednosnih papira

„SDUS – izvedenice”

središnja druga ugovorna strana za poravnanje izvedenica

„TR”

trgovinski repozitorij

„Ostalo”

ako vrsta sustava infrastrukture financijskog tržišta ne odgovara nijednoj od unaprijed utvrđenih vrsta koje su prethodno navedene

„Nije primjenjivo”

ako ključne platne usluge, usluge poravnanja, namire ili skrbništva pruža subjekt koji nije među prethodno navedenim infrastrukturama financijskog tržišta, primjerice skrbničke banke.

0060

Naziv

Trgovački naziv infrastrukture financijskog tržišta

Ako je u stupcu 0050 iskazano „Nije primjenjivo”, ovaj se stupac ostavlja praznim.

0070

Oznaka infrastrukture financijskog tržišta

Oznaka infrastrukture financijskog tržišta. Ako je dostupna, ta je oznaka alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka. Ako oznaka LEI ne postoji, oznaka u okviru jedinstvenog sustava kodifikacije koji je primjenjiv u Uniji ili, ako ona ne postoji, nacionalna oznaka.

Ako je u stupcu 0050 iskazano „Nije primjenjivo”, ovaj se stupac ostavlja praznim.

0080

Način sudjelovanja

Iskazati jednu od sljedećih vrijednosti:

„Izravan”

u slučaju izravnog članstva ili izravnog sudjelovanja

„Neizravan”

u slučaju neizravnog članstva ili neizravnog sudjelovanja

„Nije primjenjivo”

kad je u stupcu 0050 iskazano „Nije primjenjivo”.

0090

Naziv

Trgovački naziv posrednika kad je u stupcu 0080 iskazano „Neizravan” ili „Nije primjenjivo”.

Ako je u stupcu 0080 iskazano „Izravan”, iskazuje se „Nije primjenjivo”.

Posrednik može biti dio grupe kojoj pripada subjekt o kojem se izvješćuje ili druga kreditna institucija koja nije povezana s tom grupom.

Posrednik može biti društvo koje drugim društvima pruža usluge poravnanja, platne usluge, usluge namire vrijednosnih papira i/ili skrbništva (osobito ako je u stupcu 0050 iskazano „Nije primjenjivo”); može biti izravan član jedne infrastrukture financijskog tržišta ili više njih i pruža neizravan pristup uslugama koje nudi ta infrastruktura financijskog tržišta (osobito ako je u stupcu 0080 iskazano „Neizravan”).

0100

Oznaka

Oznaka posrednika. Ako je dostupna, ta je oznaka alfanumerička oznaka LEI s 20 znamenaka. Ako oznaka LEI ne postoji, oznaka u okviru jedinstvenog sustava kodifikacije koji je primjenjiv u Uniji ili, ako ona ne postoji, nacionalna oznaka.

Ako je u stupcu 0090 iskazano „Izravan”, iskazuje se „Nije primjenjivo”.

0110

Opis usluge

Opis usluge ako je u stupcu 050 kao vrsta sustava iskazano „Ostalo” ili „Nije primjenjivo”.

0120

Mjerodavno pravo

Identifikacijska oznaka ISO 3166-1 alfa-2 države čije je pravo mjerodavno za pristup infrastrukturi financijskog tržišta.

U slučaju izravnog članstva ili izravnog sudjelovanja, mora se iskazati mjerodavno pravo ugovora između infrastrukture financijskog tržišta i korisnika. U slučaju neizravnog članstva ili neizravnog sudjelovanja, mora se iskazati mjerodavno pravo ugovora između reprezentativne institucije i korisnika.

II.10   Ključni informacijski sustavi

II.10.1   Opće napomene

60.

Ovaj odjeljak sastoji se od sljedećih predložaka:

predloška Z 10.01 – Ključni informacijski sustavi (opće informacije) (CIS 1), u kojemu su navedeni svi ključni informacijski sustavi u grupi,

predloška Z 10.02 – Raspored ključnih informacijskih sustava (CIS 2), u kojemu se raspoređuju ključni informacijski sustavi po subjektima korisnicima u grupi i ključnim funkcijama.

61.

Pod ključnim informacijskim sustavom („CIS”) podrazumijeva se IT aplikacija ili softver koji podržava ključnu uslugu i čijim bi prekidom nastala znatna prepreka u izvršavanju neke ključne funkcije ili bi se njime onemogućilo izvršavanje te funkcije.

62.

Ovi predlošci iskazuju se za cijelu grupu.

II.10.2   Z 10.01 – Ključni informacijski sustavi (opće informacije) (CIS 1): Upute za specifične pozicije

63.

Vrijednost iskazana u stupcu 0010 ovog predloška čini primarni ključ koji mora biti jedinstven za svaki redak predloška.

Stupci

Upute

0010 – 0040

Ključni informacijski sustav

0010

Identifikacijska oznaka sustava

Identifikacijska oznaka sustava akronim je koji određuje institucija i kojim se jednoznačno određuje ključni informacijski sustav.

Ovo je identifikator retka i mora biti jedinstven za svaki redak u predlošku.

0020

Naziv sustava

Trgovački ili interni naziv sustava.

0030

Vrsta sustava

Iskazati jednu od sljedećih vrijednosti:

„Softver za podršku poslovanju izrađen po narudžbi”

Aplikacije koje su razvijene prema podrobnim poslovnim specifikacijama. Može biti razvijen interno ili korištenjem vanjskih ugovornih izvođača, ali uvijek za potrebe podrške poslovanju.

„Softver koji je kupljen u izvornom obliku”

Aplikacije kupljene na tržištu koje obično prodaje ili licencira prodavatelj, koje nisu izmijenjene u smislu posebnih prilagodbi poslovanju organizacije. U ovu su kategoriju uključene aplikacije koje su bile podvrgnute uobičajenim mehanizmima za konfiguraciju.

„Softver koji je kupljen s posebnim prilagodbama”

Aplikacije kupljene na tržištu, ali za koje je prodavatelj (ili njegov predstavnik) izradio posebnu verziju za kontekst te instalacije. Ovu posebnu verziju karakteriziraju promjene u ponašanju aplikacije, nove značajke ili uključivanje nestandardnih programskih priključaka koji su razvijeni u skladu s poslovanjem organizacije.

„Aplikacija/vanjski portal”

Vanjski portali ili aplikacije koje pružaju treće strane, obično partneri, radi pristupa uslugama koje nude. Obično su izvan djelokruga službi za upravljanje informacijskim sustavima organizacije, a instalira ih, održava i njima upravlja sam partner. Takve aplikacije često imaju oblik portala (koji su dostupni preko interneta ili privatnih mreža), a unatoč tome što su izvan djelokruga službi za upravljanje informacijskim sustavima organizacije, važne su (ili ključne) za određene poslovne funkcije.

0040

Opis

Opis glavne svrhe informacijskog sustav u poslovnom kontekstu.

0050 – 0060

Subjekt grupe odgovoran za sustav

0050

Naziv subjekta

Naziv pravne osobe koja je odgovorna za sustav unutar grupe.

To je subjekt koji je odgovoran za cjelokupnu nabavu, razvoj, integraciju, prilagodbu, rad i održavanje informacijskog sustava te za njegovo povlačenje iz upotrebe, te daje ključan doprinos razvoju specifikacija dizajna sustava kako bi osigurao da su sigurnosne i operativne potrebe korisnika dokumentirane, testirane i provedene.

0060

Oznaka

Oznaka pravne osobe koja je odgovorna za sustav unutar grupe, kako je iskazana u predlošku Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).

II.10.3   Predložak Z 10.02 – Raspored informacijskih sustava (CIS 2): Upute za specifične pozicije

64.

Kombinacija vrijednosti iskazanih u stupcima 0010, 0030, 0040 i 0050 ovog predloška čini primarni ključ koji mora biti jedinstven za svaki redak predloška.

Stupci

Upute

0010

Identifikacijska oznaka sustava

Identifikacijska oznaka informacijskog sustava kako je iskazana u stupcu 010 predloška Z 10.01 (CIS 1).

0020 – 0030

Subjekt grupe koji je korisnik sustava

Subjekt unutar grupe koji koristi sustav („korisnik”). Može postojati više korisnika, a u tom se slučaju za isti informacijski sustav iskazuje više redaka.

0020

Naziv subjekta

Naziv subjekta korisnika, kako je iskazan u predlošku Z 01.00 (ORG)

0030

Oznaka

Oznaka subjekta korisnika, kako je iskazana u predlošku Z 01.00 (ORG)

0040

Ključna usluga

Identifikator ključne usluge, kako je iskazan u predlošku Z 08.00 (stupac 0005), koju sustav podržava. Ključna usluga sama po sebi može biti IT usluga ili druga vrsta usluge koju informacijski sustav podržava (primjerice obrada transakcija).

0050 – 0060

Ključna funkcija

Ključna funkcija čiji bi rad bio znatno otežan ili u potpunosti onemogućen prekidom pružanja usluga koje predmetni informacijski sustav podržava. Moguće je da postoji više ključnih funkcija, a u tom se slučaju za isti informacijski sustav iskazuje više redaka.

0050

Zemlja

Zemlja za koju je funkcija ključna, kako je iskazano u predlošku Z 07.01 (FUNC 1)

0060

Identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka ključnih funkcija kako su prethodno utvrđene u poglavlju 2.7.1.4. i na koje se upućuje u predlošku Z 07.01 (FUNC 1)


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1).

(3)  Direktiva Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (SL L 372, 31.12.1986., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(5)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(6)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (Tekst značajan za EGP) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1).

(7)  Preporuka Komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2003) 1422) (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

(8)  Uredba (EU) br. 1071/2013 Europske središnje banke o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (SL L 297, 7.11.2013., str. 1.).

(9)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).

(10)  Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (SL L 173, 12.6.2014., str. 149.).

(11)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(12)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(13)  Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (SL L 166, 11.6.1998., str. 45.).

(14)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1401 оd 23. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodologije i načela o vrednovanju obveza koje proizlaze iz izvedenica (SL L 228, 23.8.2016., str. 7.).

(15)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/778 od 2. veljače 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu okolnosti i uvjeta u kojima se plaćanje izvanrednih ex post doprinosa može djelomično ili u cijelosti odgoditi te o kriterijima za utvrđivanje aktivnosti, usluga i djelatnosti povezanih s ključnim funkcijama i za utvrđivanje linija poslovanja i pripadajućih usluga u pogledu temeljnih linija poslovanja (SL L 131, 20.5.2016., str. 41.).

(16)  Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.).

(17)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(18)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).


PRILOG III.

Jedinstveni obrazac s točkama podataka

Svi podaci iz Priloga I. prenose se u jedan jedinstveni obrazac s točkama podataka koji je osnova za jedinstvene informatičke sustave institucija i sanacijskih tijela.

Jedinstveni obrazac s točkama podataka ispunjava sljedeće kriterije:

(a)

omogućuje strukturirani prikaz svih podataka iz Priloga I.;

(a)

u njemu se utvrđuju svi poslovni koncepti iz Priloga I.;

(b)

sadržava rječnik podataka u kojem se utvrđuju oznake tablice, oznake ordinate, oznake osi, oznake domene, oznake dimenzije i oznake člana;

(c)

sadržava parametre kojima se definira svojstvo ili iznos točaka podataka;

(d)

sadržava definicije točaka podataka koje se izražavaju kao niz značajki kojima se jednoznačno utvrđuje financijski koncept;

(e)

sadržava sve relevantne tehničke specifikacije nužne za razvoj informatičkih rješenja za izvješćivanje kako bi se dobili jedinstveni podaci za planiranje sanacije.


PRILOG IV.

Pravila validacije

Podaci iz Priloga I. podliježu pravilima validacije kojima se osigurava kvaliteta i dosljednost podataka. Pravila validacije ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)

definiraju logičke odnose među relevantnim točkama podataka;

(b)

sadržavaju filtre i preduvjete kojima se definira set podataka na koji se primjenjuje pravilo validacije;

(c)

omogućuju provjeru dosljednosti dostavljenih podataka;

(d)

omogućuju provjeru točnosti dostavljenih podataka;

(e)

određuju standardne vrijednosti koje se primjenjuju ako nisu dostavljene relevantne informacije.