ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 251

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
5. listopada 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1480 оd 4. listopada 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku Uredbe Komisije (EU) 2017/776 ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1481 оd 4. listopada 2018. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu oktil galata (E 311) i dodecil galata (E 312) ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1482 оd 4. listopada 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kofeina i teobromina ( 1 )

19

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1483 оd 4. listopada 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

22

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1484 оd 4. listopada 2018. o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za dvadeset i peti djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080

24

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1485 od 28. rujna 2018. o utvrđivanju stajališta koje Europska unija treba zauzeti u pogledu izmjena prilogâ Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) i propisa priloženih Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN)

25

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1486 od 28. rujna 2018. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Carinskog pododbora uspostavljenog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu zamjene Protokola I. uz taj sporazum, o definiciji pojma proizvodi s podrijetlom i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

28

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2018/1487 od 2. listopada 2018. o izmjeni Provedbene odluke 2009/1013/EU kojom se Republici Austriji odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

33

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

5.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 251/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1480

оd 4. listopada 2018.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku Uredbe Komisije (EU) 2017/776

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (1), a posebno njezin članak 37. stavak 5. i članak 53. stavak 1.,

budući da:

(1)

Tablica 3.1. u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 sadržava popis usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari na temelju kriterija utvrđenih u dijelovima od 2. do 5. Priloga I. toj Uredbi.

(2)

Europskoj agenciji za kemikalije podneseni su prijedlozi za uvođenje usklađenog razvrstavanja i označivanja određenih tvari te za ažuriranje i brisanje usklađenog razvrstavanja i označivanja određenih drugih tvari u skladu s člankom 37. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Na temelju mišljenja o tim prijedlozima koja je objavio Odbor za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije te komentara uključenih strana, primjereno je uvesti, ažurirati ili izbrisati usklađeno razvrstavanje i označivanje određenih tvari.

(3)

Direktiva Vijeća 67/548/EEZ (2) i Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) stavljene su izvan snage s učinkom od 1. lipnja 2015. Zbog toga je Uredbom Komisije (EU) 2016/1179 (4) izmijenjen dio 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 kako bi se uklonila tablica 3.2. Ta je izmjena stupila na snagu 1. lipnja 2017. Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 dodatno je izmijenjen Uredbom Komisije (EU) 2017/776 (5) kako bi se izbrisala upućivanja na tablicu 3.2., kako bi se upućivanja na tablicu 3.1. zamijenila upućivanjima na tablicu 3. te kako bi se izbrisala upućivanja na direktive stavljene izvan snage. Na temelju članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/776 većina se tih izmjena trebala primjenjivati od 1. lipnja 2017., a za ostale je izmjene navedeno da se primjenjuju od 1. prosinca 2018. Međutim, zbog previda se u članku 2. stavku 2. propustilo navesti dvije dodatne izmjene koje su se trebale primjenjivati od 1. lipnja 2017., uključujući posebice izmjenu kojom se naslov tablice mijenja iz „Tablica 3.1.” u „Tablica 3.”. Članak 2. stavak 2. drugi podstavak Uredbe (EU) 2017/776 stoga bi trebalo ispraviti kako bi uključivao upućivanje na te dvije izmjene. Iako taj ispravak utječe na retroaktivnu primjenu dviju izmjena, on ne utječe na prava i obveze proizvođača, uvoznika, daljnjih korisnika ili dobavljača.

(4)

Uredbom (EU) 2017/776 također je izmijenjen Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 kako bi se u tablicu 3.1. dodale usklađene „procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti” (ATE-i) kao dio informacija koje se odnose na razvrstavanje i označivanje određenih tvari za potrebe razvrstavanja smjesa. ATE uveden za nikotin izražen je u mg/kg. Kako bi se razjasnio način razvrstavanja smjesa koje sadržavaju nikotin, ATE za putove izlaganja dodirom s kožom i gutanjem za nikotin trebao bi biti izražen u „mg/kg t.m.” (6). ATE-i za tri druge tvari, kolekalciferol, 1,2-dihidroksibenzen i pinoksaden, također bi trebali biti izraženi na isti način. Uz to bi se u naslov pretposljednjeg stupca tablice 3.1. trebala dodati bilješka s objašnjenjem značenja kratice „mg/kg t.m.”.

(5)

U Prilogu Uredbi Komisije (EU) 2018/669 (7) naveden je prijevod imena tvari uključenih u tablicu 3.1. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008. Zbog toga bi naslov drugog stupca te tablice, u kojem se trenutačno upućuje na „međunarodna kemijska imena”, trebalo izmijeniti kako bi se uzela u obzir činjenica da će „međunarodna kemijska imena” izgubiti svoj međunarodni karakter kada se Uredba u kojoj je u Prilogu VI. naveden njihov prijevod počne primjenjivati. Ova bi izmjena, radi dosljednosti, trebala stupiti na snagu kada i prijevod imena iz Priloga VI. stupi na snagu. Novi bi naslov trebao odražavati terminologiju iz članka 18. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

(6)

Ne bi trebalo odmah zahtijevati usklađenost s novim ili ažuriranim usklađenim razvrstavanjima jer će dobavljačima trebati određeno vrijeme kako bi prilagodili označivanje i pakiranje tvari i smjesa novim razvrstavanjima te prodali postojeće zalihe. To će im vrijeme biti potrebno i za prilagodbu i usklađivanje s drugim zakonodavnim obvezama koje proizlaze iz novih ili ažuriranih usklađenih razvrstavanja, kao što su obveze utvrđene u članku 22. točki (f) ili članku 23. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (8), one utvrđene u članku 50. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (9) ili one utvrđene u članku 44. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (10).

(7)

Uredbu (EZ) br. 1272/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

U skladu s prijelaznim odredbama Uredbe (EZ) br. 1272/2008 kojima se dopušta ranija primjena novih odredaba na dobrovoljnoj osnovi dobavljačima bi se trebala dopustiti primjena novih i ažuriranih usklađenih razvrstavanja te odgovarajuća prilagodba označivanja i pakiranja na dobrovoljnoj osnovi prije datuma primjene tih novih ili ažuriranih razvrstavanja.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1272/2008

Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ispravak Uredbe (EU) 2017/776

U Uredbi (EU) 2017/776 članak 2. stavak 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U Prilogu, točka 1., točka 2. te točka 3. podtočke (a), (b) i (c) primjenjuju se od 1. lipnja 2017.”

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 1. i točka 2. podtočka (a) Priloga primjenjuju se od 1. prosinca 2019.

Točka 2. podtočke (b), (c), (d) i (e) Priloga primjenjuju se od 1. svibnja 2020.

Odstupajući od stavka 3. ovog članka, tvari i smjese mogu se do 1. svibnja 2020. razvrstavati, označivati i pakirati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena ovom Uredbom.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL L 196, 16.8.1967., str. 1.).

(3)  Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2016/1179 od 19. srpnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 195, 20.7.2016., str. 11.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2017/776 od 4. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 116, 5.5.2017., str. 1.).

(6)  Tjelesna masa.

(7)  Uredba Komisije (EU) 2018/669 od 16. travnja 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 115, 4.5.2018., str. 1.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

(10)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).


PRILOG

Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu 1. naslov točke 1.1.1.4. zamjenjuje se sljedećim:

Kemijsko ime”.

2.

U dijelu 3. tablica 3.1. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

naslov drugog stupca zamjenjuje se sljedećim: „Kemijsko ime”;

(b)

naslov pretposljednjeg stupca zamjenjuje se sljedećim: „Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i) (*)

(*)

Procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i) za putove izlaganja dodirom s kožom i gutanjem izražene su u mg/kg t.m., što znači miligram po kilogramu tjelesne mase.”;

(c)

unos za indeks broj 607-414-00-6 briše se;

(d)

unosi za indeks brojeve 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-003-00-6, 606-047-009, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 odnosno 614-001-00-4 zamjenjuju se sljedećim unosima:

Indeks broj

Kemijsko ime

EC broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i)

Napomene

Razred opasnosti i kod(ovi) kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

„006-044-00-7

izoproturon (ISO);

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurea

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (krv)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (krv)

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„015-101-00-5

fosmet (ISO);

S-[(1,3-diokso-1,3-dihidro-2H-izoindol-2-il)metil] O,O-dimetil-fosforoditioat;

O,O-dimetil-S-ftalimidometil-fosforoditioat

211-987-4

732-11-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H301

H370 (živčani sustav)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361f

H332

H301

H370 (živčani sustav)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„016-096-00-2

tifensulfuron-metil (ISO);

metil-3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilsulfamoil)tiofen-2-karboksilat

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„017-011-00-1

natrijev hipoklorit, otopina … % aktivnog Cl

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH031

M = 10

M = 1

EUH031:

C ≥ 5 %

B”

„025-002-00-9

kalijev permanganat

231-760-3

7722-64-7

Ox. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H272

H361d

H302

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H361d

H302

H410”

 

 

 

„603-180-00-4

kolekalciferol;

kolekalciferol;

vitamin D3

200-673-2

67-97-0

Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2

STOT RE 1

H330

H310

H300

H372

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H310

H300

H372

 

 

udisanje:

ATE = 0,05 mg/L (prašina ili maglica)

 

dodir s kožom:

ATE = 50 mg/kg t.m.

 

gutanje:

ATE = 35 mg/kg t.m.

STOT RE 1; H372: C ≥ 3 %

STOT RE 2; H373: 0,3 % ≤ C < 3 %”

 

„604-014-00-3

klorokrezol;

4-klor-m-krezol;

4-klor-3-metilfenol

200-431-6

59-50-7

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

STOT SE 3

Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H318

H335

H317

H400

H412

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H314

H335

H317

H410

 

M = 1”

 

„604-016-00-4

1,2-dihidroksibenzen;

pirokatehol

204-427-5

120-80-9

Carc. 1Β

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H350

H341

H311

H301

H315

H319

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H301

H315

H319

 

 

gutanje:

ATE = 300 mg/kg t.m.

 

dodir s kožom:

ATE = 600 mg/kg t.m.”

 

„604-090-00-8

4-tert-butilfenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H318

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361f

H315

H318

H410

 

M = 1”

 

„605-003-00-6

acetaldehid;

etanal

200-836-8

75-07-0

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H341

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H350

H341

H335

H319”

 

 

 

„606-047-00-9

2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenon

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410”

 

 

 

„607-096-00-9

anhidrid maleinske kiseline

203-571-6

108-31-6

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

H302

H372 (dišni sustav) (udisanje)

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS08

GHS05

Dgr

H302

H372 (dišni sustav) (udisanje)

H314

H334

H317

EUH071

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

„607-103-00-5

anhidrid jantarne kiseline

203-570-0

108-30-5

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H302

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS05

GHS08

Dgr

H302

H314

H334

H317

EUH071”

 

 

„607-113-00-X

izobutil-metakrilat

202-613-0

97-86-9

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

H226

H335

H315

H317

GHS02

GHS07

Wng

H226

H335

H315

H317

 

 

D”

„607-373-00-4

kizalofop-P-tefuril (ISO); (+/–)-tetrahidrofurfuril-(R)-2-[4-(6-klorokinoksalin-2-iloksi)feniloksi]propionat

414-200-4

200509-41-7

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H302

H373

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361fd

H302

H373

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„613-167-00-5

reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3: 1)

55965-84-9

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100

B”

„613-205-00-0

propikonazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-diklorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol

262-104-4

60207-90-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„614-001-00-4

nikotin (ISO);

3-[(2S)-1-metilpirolidin-2-il]piridin

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

udisanje:

ATE = 0,19 mg/L (prašina ili maglica)

 

dodir s kožom:

ATE = 70 mg/kg t.m.

 

gutanje:

ATE = 5 mg/kg t.m.”

 

(e)

sljedeći unosi umeću se na odgovarajuća mjesta u skladu s redoslijedom unosa u tablici 3.1.:

Indeks broj

Kemijsko ime

EC broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i)

Napomene

Razred opasnosti i kod(ovi) kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

„604-094-00-X

izoeugenol; [1]

(E)-2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenol; [2]

(Z)-2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenol [3]

202-590-7 [1]

227-678-2 [2]

227-633-7 [3]

97-54-1 [1]

5932-68-3 [2]

5912-86-7 [3]

Skin Sens. 1 A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,01 %”

 

„607-724-00-1

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoksimetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-[(1Z)-prop-1-en-1-il]ciklopropan-karboksilat; epsilon-metoflutrin

240494-71-7

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H370 (živčani sustav)

H373

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H332

H301

H370 (živčani sustav)

H373

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-725-00-7

izopropil-(2E,4E,7S)-11-metoksi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoat; S-metopren

65733-16-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„607-726-00-2

pinoksaden (ISO);

8-(2,6-dietil-4-metilfenil)-7-okso-1,2,4,5-tetrahidro-7H-pirazolo[1,2-d][1,4,5]oksadiazepin-9-il-2,2-dimetilpropanoat

243973-20-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H400

H412

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H410

 

 

udisanje:

ATE = 4,63 mg/L (prašina ili maglica)

 

gutanje:

ATE = 500 mg/kg t.m.

M = 1”

 

„607-727-00-8

tetrametrin (ISO);

(1,3-diokso-1,3,4,5,6,7-heksahidro-2H-izoindol-2-il)metil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciklopropan-karboksilat

231-711-6

7696-12-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (živčani sustav) (udisanje)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (živčani sustav) (udisanje)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-728-00-3

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropan-karboksilat

214-619-0

1166-46-7

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (živčani sustav) (udisanje)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (živčani sustav) (udisanje)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-729-00-9

mezosulfuron-metil (ISO);

metil-2-[(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-α-(metansulfonamido)-p-toluat;

208465-21-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-730-00-4

spirodiklofen (ISO);

3-(2,4-diklorfenil)-2-okso-1-oksaspiro[4.5]dec-3-en-4-il-2,2-dimetilbutirat

148477-71-8

Carc. 1B

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H350

H361f

H373

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H361f

H373

H317

H410

 

M = 10”

 

„607-731-00-X

natrijev metil-[(4-aminofenil)sulfonil]karbamat; natrijev metil-(EZ)-sulfanililkarbonimidat; asulam-natrij

218-953-8

2302-17-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„607-732-00-5

salicilna kiselina

200-712-3

69-72-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

H361d

H302

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361d

H302

H318”

 

 

 

„608-068-00-9

flutianil (ISO);

(2Z)-{[2-fluor-5-(trifluormetil)fenil]tio}[3-(2-metoksifenil)-1,3-tiazolidin-2-iliden]acetonitril

958647-10-4

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100”

 

„612-293-00-8

reakcijska smjesa 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamina i 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil}propoksi)but-2-ilamina

447-920-2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H361f

H302

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361f

H302

H314

EUH071”

 

 

„613-326-00-9

2-metilizotiazol-3(2H)-on

220-239-6

2682-20-4

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 10

M = 1”

 

„613-327-00-4

piroksulam (ISO);

N-(5,7-dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluormetil)piridin-3-sulfonamid

422556-08-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„613-328-00-X

1-vinilimidazol

214-012-0

1072-63-5

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,03 %”

 

„616-224-00-2

amisulbrom (ISO);

3-(3-brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamid

348635-87-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H410

 

M = 10

M = 10”

 


5.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 251/13


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1481

оd 4. listopada 2018.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu oktil galata (E 311) i dodecil galata (E 312)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3. i članak 14.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđen je popis prehrambenih aditiva odobrenih u Uniji za uporabu u hrani te uvjeti njihove uporabe.

(2)

U Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđen je popis Unije prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u prehrambenim aditivima, prehrambenim enzimima, prehrambenim aromama, prehrambenim tvarima i uvjeti njihove uporabe.

(3)

Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 (2) utvrđene su specifikacije za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(4)

Oktil galat (E 311) i dodecil galat (E 312) tvari su odobrene kao antioksidansi u raznim vrstama hrane i raznim prehrambenim aromama u skladu s prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(5)

Člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 predviđeno je da svi prehrambeni aditivi koji su već bili dozvoljeni u Uniji prije 20. siječnja 2009. podliježu novoj procjeni rizika koju provodi Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”).

(6)

U tu svrhu u Uredbi Komisije (EU) br. 257/2010 (3) utvrđen je program za ponovnu procjenu prehrambenih aditiva. U skladu s Uredbom (EU) br. 257/2010 ponovna procjena antioksidansa trebala je biti dovršena do 31. prosinca 2015.

(7)

Agencija je 5. svibnja 2015. objavila znanstveno mišljenje o ponovnoj procjeni dodecil galata (E 312) kao prehrambenog aditiva (4). U mišljenju je navedeno da za dodecil galat nema dovoljno prikladnih toksikoloških podataka. Agencija zbog toga nije mogla potvrditi sigurnost dodecil galata kao prehrambenog aditiva i zaključila je da bi postojeći skupni prihvatljivi dnevni unos (ADI) za propil galat (E 310), oktil galat (E 311) i dodecil galat (E 312) trebao prestati vrijediti. U mišljenju je navedeno da bi za primjerenu procjenu sigurnosti dodecil galata kao prehrambenog aditiva bila potrebna odgovarajuća toksikološka baza podataka.

(8)

Agencija je 1. listopada 2015. objavila znanstveno mišljenje o ponovnoj procjeni oktil galata (E 311) kao prehrambenog aditiva (5). U mišljenju je navedeno da za oktil galat nema dovoljno prikladnih toksikoloških podataka. Agencija zbog toga nije mogla potvrditi sigurnost oktil galata kao prehrambenog aditiva i zaključila je da bi postojeći skupni prihvatljivi dnevni unos (ADI) za propil galat (E 310), oktil galat (E 311) i dodecil galat (E 312) trebao prestati vrijediti. U mišljenju je navedeno da bi za primjerenu ocjenu sigurnosti oktil galata kao prehrambenog aditiva bila potrebna odgovarajuća toksikološka baza podataka.

(9)

Komisija je 30. svibnja 2017. pokrenula javni poziv za dostavu znanstvenih i tehnoloških podataka o propil galatu (E 310), oktil galatu (E 311) i dodecil galatu (E 312) (6), a zatraženi su podaci za koje je navedeno da su potrebni u znanstvenim mišljenjima o ponovnoj procjeni tih tvari kako prehrambenih aditiva. Međutim ni jedan poslovni subjekt nije preuzeo obvezu da dostavi zatražene toksikološke podatke za oktil galat (E 311) i dodecil galat (E 312). Bez tih podataka Agencija ne može dovršiti ponovnu procjenu sigurnosti oktil galata i dodecil galata kao prehrambenih aditiva i stoga se ne može utvrditi ispunjavaju li te tvari uvjete za uvrštavanje na popis prehrambenih aditiva odobrenih u Uniji u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1333/2008.

(10)

Stoga je primjereno oktil galat (E 311) i dodecil galat (E 312) ukloniti s popisa prehrambenih aditiva odobrenih u Uniji.

(11)

U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 popis prehrambenih aditiva odobrenih u Uniji mijenja se u skladu s postupkom iz Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(12)

Člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 predviđeno je da se popis prehrambenih aditiva Unije može ažurirati na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva.

(13)

Stoga bi priloge II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 i Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 trebalo izmijeniti brisanjem oktil galata (E 311) i dodecil galata (E 312) s popisa prehrambenih aditiva odobrenih u Uniji jer se zbog nepostojanja prikladnih toksikoloških podataka njihovo uvrštavanje na popis više ne može opravdati.

(14)

Primjereno je predvidjeti prijelazno razdoblje tijekom kojeg se prehrambeni proizvodi koji sadržavaju oktil galat (E 311) i/ili dodecil galat (E 312) i koji su se zakonito stavljali na tržište prije stupanja na snagu ove Uredbe mogu nastaviti stavljati na tržište.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 izmjenjuju se u skladu s prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

U Prilogu Uredbi (EU) br. 231/2012 brišu se unosi za prehrambene aditive oktil galat (E 311) i dodecil galat (E 312).

Članak 3.

Prehrambeni proizvodi koji sadržavaju oktil galat (E 311) i/ili dodecil galat (E 312) i koji su se zakonito stavljali na tržište prije stupanja na snagu ove Uredbe mogu se nastaviti stavljati na tržište do 25. travnja 2019.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 83, 22.3.2012., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 257/2010 od 25. ožujka 2010. o uspostavi programa za ponovnu procjenu odobrenih prehrambenih aditiva u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (SL L 80, 26.3.2010., str. 19.).

(4)  EFSA Journal 2015.;13(5):4086.

(5)  EFSA Journal 2015.; 13(10): 4248.

(6)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en

(7)  Uredba (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 354, 31.12.2008., str. 1.).


PRILOG

1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu B, tablici 3.: Aditivi, osim bojila i sladila, brišu se unosi za prehrambene aditive oktil galat (E 311) i dodecil galat (E 312);

(b)

u dijelu C, tablici 5.: Ostali aditivi koji se mogu upotrebljavati u kombinaciji, točka (k) „E 310–320: galati, TBHQ i BHA” zamjenjuje se sljedećim:

„(k)

E 310–320: propil galat, TBHQ i BHA

E broj

Naziv

E 310

Propil galat

E 319

Tercijarni butil hidrokinon (TBHQ)

E 320

Butilirani hidroksianisol (BHA)”

(c)

Dio E mijenja se kako slijedi:

1.

U kategoriji 01.5. (Dehidrirano mlijeko kako je definirano Direktivom 2001/114/EZ) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1)

samo mlijeko u prahu za automate”

2.

U kategoriji 02.1. (Masti i ulja koji su uglavnom bez vode (isključujući bezvodnu mliječnu mast)) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1) (41)

samo masti i ulja za profesionalnu proizvodnju toplinski obrađene hrane; ulje i mast za prženje (osim ulja komine maslina) te svinjska mast, riblje ulje, goveđa i ovčja mast, te mast peradi”

3.

U kategoriji 02.2.2. (Ostale emulzije masti i ulja, uključujući namaze kako su definirani Uredbom Vijeća (EZ) br. 1234/2007 i tekuće emulzije) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1) (2)

samo mast za prženje”

4.

U kategoriji 04.2.5.4. (Maslaci i namazi od orašastog voća) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1) (41)

samo prerađeno orašasto voće”

5.

U kategoriji 04.2.6. (Prerađeni proizvodi od krumpira) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

25

(1)

samo dehidrirani krumpir”

6.

U kategoriji 05.3. (Žvakaće gume) unos za prehrambene aditive E 310–321 (Galati, TBHQ, BHA i BHT) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310-321

Propil galat, TBHQ, BHA i BHT

400

(1)”

 

7.

U kategoriji 06.3. (Žitne pahuljice za doručak) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1) (13)

samo prethodno kuhane žitarice”

8.

U kategoriji 06.7. (Prethodno kuhane ili prerađene žitarice) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1)

samo prethodno kuhane žitarice”

9.

U kategoriji 07.2. (Fini pekarski proizvodi) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1)

samo smjese za kolače”

10.

U kategoriji 08.3.1. (Toplinski neobrađeni mesni proizvodi) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1) (13)

samo dehidrirano meso”

11.

U kategoriji 08.3.2. (Toplinski obrađeni mesni proizvodi) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1) (13)

samo dehidrirano meso”

12.

U kategoriji 12.2.2. (Dodaci jelima i mješavine začina), unos za prehrambene aditive E 310–321 (Galati, TBHQ, BHA i BHT) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310-321

Propil galat, TBHQ, BHA i BHT

200

(1) (13)”

 

13.

U kategoriji 12.5. (Juhe i mesne juhe) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1) (13)

samo dehidrirane juhe i mesne juhe”

14.

U kategoriji 12.6. (Umaci), unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1) (13)”

 

15.

U kategoriji 15.1. (Grickalice na bazi krumpira, žitarica, brašna ili škroba) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1)

samo grickalice (snack proizvodi) na bazi žitarica”

16.

U kategoriji 15.2. (Prerađeno orašasto voće) unos za prehrambene aditive E 310–320 (Galati, TBHQ i BHA) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310–320

Propil galat, TBHQ i BHA

200

(1) (13)”

 

17.

U kategoriji 17.1. (Dodaci prehrani u krutom obliku, uključujući kapsule i tablete i slične oblike, osim oblika za žvakanje) unos za prehrambene aditive E 310–321 (Galati, TBHQ, BHA i BHT) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310-321

Propil galat, TBHQ, BHA i BHT

400

(1)”

 

18.

U kategoriji 17.2. (Dodaci prehrani u tekućem obliku) unos za prehrambene aditive E 310–321 (Galati, TBHQ, BHA i BHT) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310-321

Propil galat, TBHQ, BHA i BHT

400

(1)”

 

19.

U kategoriji 17.3. (Dodaci prehrani u obliku sirupa ili za žvakanje) unos za prehrambene aditive E 310–321 (Galati, TBHQ, BHA i BHT) zamjenjuje se sljedećim:

 

„E 310-321

Propil galat, TBHQ, BHA i BHT

400

(1)”

 

2.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

U dijelu 4. (Prehrambeni aditivi uključujući nosače u prehrambenim aromama) unosi za prehrambene aditive E 310, E 311, E 312, E 319 i E 320 zamjenjuju se sljedećim:

„E 310

Propil galat

Eterična ulja

1 000 mg/kg (propil galat, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji) u eteričnim uljima

E 319

Tercijarni butil hidrokinon (TBHQ)

E 320

Butilirani hidroksianisol (BHA)

Arome osim eteričnih ulja

100 mg/kg (1) (propil galat)

200 mg/kg (1) (TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji) u aromama”

(b)

U dijelu 4. (Prehrambeni aditivi uključujući nosače u prehrambenim aromama), bilješka (1) zamjenjuje se sljedećom:

„(1)

Pravilo proporcionalnosti: kad se koriste kombinacije propil galata, TBHQ-a i BHA-e, pojedinačne razine moraju se razmjerno smanjiti.”

5.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 251/19


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1482

оd 4. listopada 2018.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kofeina i teobromina

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 utvrđen je Unijin popis aroma i sirovina odobrenih za upotrebu u i na hrani te uvjeti njihove upotrebe.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 872/2012 (3) donesen je popis aromatičnih tvari te je taj popis unesen u dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008.

(3)

Taj se popis može ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva koji je podnijela država članica ili zainteresirana strana.

(4)

Dio A popisa Unije sadržava ocijenjene aromatične tvari bez bilješke i aromatične tvari u postupku ocjenjivanja koje su na tom popisu označene bilješkama od 1. do 4.

(5)

Tvari kofein [FL br. 16.016] i teobromin [FL br. 16.032] uvrštene su s bilješkom 1. u skladu s kojom je Europska agencija za sigurnost hrane morala dovršiti ocjenjivanje tih tvari („Agencija”).

(6)

Agencija je 31. siječnja 2017. dovršila ocjenjivanje sigurnosti kofeina [FL br. 16.016] i teobromina [FL br. 16.032] kada se upotrebljavaju kao aromatične tvari (4) te je na temelju procijenjenih razina njihova unosa u određenim kategorijama hrane zaključila da njihova uporaba kao aromatične tvari ne izaziva zabrinutost. Uvjeti uporabe koji su već utvrđeni u popisu Unije mogu se stoga zadržati.

(7)

Stoga bi kofein [FL br. 16.016] i teobromin [FL br. 16.032] trebalo navesti kao ocijenjene tvari na Unijinu popisu aromatičnih tvari bez bilješke sadržane u njihovu sadašnjem unosu na tom popisu.

(8)

Dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 34.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o donošenju popisa aromatičnih tvari utvrđenih Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća, o njegovom unošenju u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1565/2000 i Odluke Komisije 1999/217/EZ (SL L 267, 2.10.2012., str. 1.).

(4)  EFSA Journal 2017.; 15(4):4729.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U odjeljku 2. dijela A unos za FL br. 16.016 zamjenjuje se sljedećim:

„16.016

Kofein

58-08-2

 

11741

 

Ograničenja u pogledu uporabe kao aromatične tvari:

U kategoriji 1 – najviše 70 mg/kg

U kategoriji 3 – najviše 70 mg/kg

U kategoriji 5 – najviše 100 mg/kg

U kategoriji 14.1 – najviše 150 mg/kg

 

EFSA”

2.

U odjeljku 2. dijela A unos za FL br. 16.032 zamjenjuje se sljedećim:

„16.032

Teobromin

83-67-0

 

 

 

Ograničenja u pogledu uporabe kao aromatične tvari:

U kategoriji 1 – najviše 70 mg/kg

U kategoriji 14.1 – najviše 100 mg/kg

 

EFSA”


5.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 251/22


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1483

оd 4. listopada 2018.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1210/2003 od 7. srpnja 2003. o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2465/96 (1), a posebno njezin članak 11. točku (b),

budući da:

(1)

U Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 navode se javna tijela, društva i agencije te fizičke i pravne osobe, tijela i subjekti prijašnje iračke vlade na koje se odnosi zamrzavanje sredstava i ekonomskih izvora smještenih izvan Iraka na dan 22. svibnja 2003. u skladu s tom uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 1. listopada 2018. izbrisati jedan unos s popisa osoba ili subjekata na koje bi se trebalo primjenjivati zamrzavanje sredstava i ekonomskih izvora.

(3)

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. listopada 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

voditeljica Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 169, 8.7.2003., str. 6.


PRILOG

U Prilogu III. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1210/2003 briše se sljedeći unos:

„177.

STATE ORGANISATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES. Adresa: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Baghdad, Iraq.”

5.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 251/24


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1484

оd 4. listopada 2018.

o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za dvadeset i peti djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (2), a posebno njezin članak 32.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2080 (3) otvorena je prodaja obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka.

(2)

U svjetlu ponuda primljenih za dvadeset i peti djelomični poziv za podnošenje ponuda, trebalo bi odrediti najnižu prodajnu cijenu.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za dvadeset i peti djelomični poziv za podnošenje ponuda za prodaju obranog mlijeka u prahu u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080, za koji je rok za podnošenje ponuda istekao 2. listopada 2018., najniža prodajna cijena iznosi 123 EUR/100 kg.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. listopada 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 206, 30.7.2016., str. 71.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 оd 25. studenoga 2016. o otvaranju prodaje obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka (SL L 321, 29.11.2016., str. 45.).


ODLUKE

5.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 251/25


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1485

od 28. rujna 2018.

o utvrđivanju stajališta koje Europska unija treba zauzeti u pogledu izmjena prilogâ Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) i propisa priloženih Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) stupio je na snagu 29. siječnja 1968. Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) stupio je na snagu 29. veljače 2008.

(2)

Unija nije ugovorna stranka ADR-a ni ADN-a. Sve su države članice ugovorne stranke ADR-a, a 13 su država članica ugovorne stranke ADN-a.

(3)

U skladu s člankom 14. ADR-a svaka ugovorna stranka može predložiti jednu ili više izmjena prilogâ ADR-u. Radna skupina za prijevoz opasnih tvari (WP.15) može donijeti nacrt izmjena tihe priloga. U skladu s člankom 20. ADN-a Upravni odbor ADN-a može donijeti nacrt izmjena propisa priloženih ADN-u. Takve predložene izmjene treba smatrati prihvaćenima, osim ako je, u roku od tri mjeseca od dana kada ih je glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavio, barem jedna trećina ugovornih stranaka ili pet ugovornih stranaka ako je jedna trećina više od tog broja dostavila glavnom tajniku pisanu obavijest o njihovu prigovoru na predložene izmjene.

(4)

Predložene izmjene koje su tijekom dvogodišnjeg razdoblja 2016. – 2018. donijeli WP.15 i Upravni odbor ADN-a dostavljene su ugovornim strankama ADR-a i ADN-a 1. srpnja 2018.

(5)

Predložene izmjene mogu odlučujuće utjecati na sadržaj prava Unije, konkretno na Direktivu 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1). Tom se direktivom utvrđuju zahtjevi za prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima unutar ili između država članica, upućivanjem na ADR, na Propis o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) iz Dodatka C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i na ADN. Člankom 4. Direktive 2008/68/EZ predviđeno je da se prijevoz opasnih tvari između država članica i trećih zemalja treba odobriti ako je u skladu sa zahtjevima ADR-a, RID-a ili ADN-a, osim ako je u prilozima toj direktivi navedeno drukčije. U skladu s člankom 8. Direktive 2008/68/EZ Komisija je ovlaštena prilagoditi priloge toj direktivi znanstvenom i tehničkom napretku, posebno kako bi se uzele u obzir izmjene ADR-a, RID-a i ADN-a.

(6)

Predložene izmjene odnose se na tehničke norme ili jedinstvene tehničke propise i cilj im je osigurati siguran i učinkovit prijevoz opasnih tvari, uzimajući u obzir znanstveni i tehnički napredak u sektoru te razvoj novih tvari i predmeta koji predstavljaju opasnost tijekom njihova prijevoza. Razvoj prijevoza opasnih tvari cestom i unutarnjim plovnim putovima kako unutar Unije tako i između Unije i njoj susjednih zemalja ključni je element zajedničke prometne politike te se njime osigurava pravilno funkcioniranje svih industrijskih grana koje proizvode ili koriste tvari razvrstane kao opasne prema ADR-u i ADN-u.

(7)

Sve su predložene izmjene opravdane i korisne te bi ih stoga Unija trebala podržati. Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u pogledu predloženih izmjena prilogâ ADR-u i propisa priloženih ADN-u trebalo bi se stoga temeljiti na tekstu priloženom ovoj Odluci,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u pogledu predloženih izmjena prilogâ ADR-u i propisa priloženih ADN-utemelji se na tekstu priloženom ovoj Odluci.

Manje promjene predloženih izmjena prilogâ ADR-u i propisa priloženih ADN-u mogu se dogovoriti bez daljnje odluke Vijeća, u skladu s člankom 2.

Članak 2.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u pogledu predloženih izmjena prilogâ ADR, kako je navedeno u članku 1., izražavaju one države članice koje su ugovorne stranke ADR-a djelujući zajednički u interesu Unije.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u pogledu predloženih izmjena propisa priloženih ADN-u, kako je navedeno u članku 1., izražavaju one države članice koje su ugovorne stranke ADN-a djelujući zajednički u interesu Unije.

Članak 3.

Upućivanje na prihvaćene izmjene prilogâ ADR-u i propisa priloženih ADN-u, koje uključuje datum ili datume njihova stupanja na snagu, objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (SL L 260, 30.9.2008., str. 13.).


PRIVITAK

Prijedlog

Referentni dokument

Obavijest

Predmet

Primjedbe

Stajalište EU-a

1

ECE/TRANS/WP.15/240

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Nacrt izmjena priloga A i B ADR-u

Tehnički konsenzus na sjednici Radne skupine za prijevoz opasnih tvari – WP.15.

Dati suglasnost za izmjene.

2

ECE/TRANS/WP.15/240/Add.1

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Nacrt izmjena priloga A i B ADR-u – Dopuna (Ponovno izdano 8. lipnja 2018.)

Tehnički konsenzus na sjednici Radne skupine za prijevoz opasnih tvari – WP.15.

Dati suglasnost za izmjene.

3

ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.1

C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14

Nacrt izmjena priloga A i B ADR-u – Ispravak (Ponovno izdano 8. lipnja 2018.)

Tehnički konsenzus na sjednici Radne skupine za prijevoz opasnih tvari – WP.15.

Dati suglasnost za izmjene.

4

ECE/ADN/45

C.N.297.2018.TREATIES-XI.D.6

Nacrt izmjene propisa priloženih ADN-u

Tehnički konsenzus na sjednici Upravnog odbora ADN-a.

Dati suglasnost za izmjene.


5.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 251/28


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1486

od 28. rujna 2018.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Carinskog pododbora uspostavljenog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu zamjene Protokola I. uz taj sporazum, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane (1), („Sporazum”) Unija je potpisala u skladu s Odlukom Vijeća 2014/668/EU (2), a na snagu je stupio 1. rujna 2017.

(2)

Na temelju članka 39. stavka 1. Protokola I. uz Sporazum („Protokol I.”) Carinski pododbor uspostavljen u skladu s glavom IV. poglavljem 5. člankom 83. Sporazuma („Carinski pododbor”) može donijeti izmjene odredaba tog protokola.

(3)

Na temelju članka 39. stavka 2. Protokola I. Carinski pododbor osim toga može, nakon pristupanja Ukrajine Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (3) („Konvencija”), odlučiti da se pravila o podrijetlu određena u tom protokolu zamijene pravilima priloženima Konvenciji.

(4)

Konvencijom se utvrđuju odredbe o podrijetlu robe kojom se trguje na temelju odgovarajućih sporazuma koje su sklopile ugovorne stranke te je ona za Uniju stupila na snagu 1. svibnja 2012., a za Ukrajinu 1. veljače 2018.

(5)

Carinski pododbor treba donijeti odluku o zamjeni Protokola I. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje novim protokolom u kojem se upućuje na Konvenciju.

(6)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Carinskog pododbora jer će odluka Carinskog pododbora biti obvezujuća za Uniju.

(7)

Člankom 6. Konvencije predviđa se da svaka ugovorna stranka treba poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurala učinkovitu primjenu Konvencije. U tu svrhu Protokol I. trebalo bi zamijeniti novim protokolom u kojem se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Konvenciju.

(8)

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Carinskog pododbora trebalo bi se stoga temeljiti na nacrtu odluke priloženom ovoj Odluci.

(9)

Budući da odlukom Carinskog pododbora treba izmijeniti Protokol I., tu bi odluku trebalo objaviti u Službenom listu Europske unije.

(10)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji Uniju u okviru Carinskog pododbora treba predstavljati Komisija,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Carinskog pododbora uspostavljenog u skladu s člankom 83. Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane („Carinski pododbor”) temelji se na nacrtu odluke priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Predstavnici Unije u Carinskom pododboru mogu dogovoriti manje tehničke ispravke nacrta odluke iz članka 1. bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

M. SCHRAMBÖCK


(1)  SL L 161, 29.5.2014., str. 3.

(2)  Odluka Vijeća 2014/668/EU od 23. lipnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu glave III. (uz iznimku odredbi koje se odnose na postupanje prema državljanima trećih zemalja koji su zakonito zaposleni kao radnici na državnom području druge stranke) i glava IV., V., VI. i VII. Sporazuma, kao i povezanih priloga i protokola (SL L 278, 20.9.2014., str. 1.).

(3)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


NACRT

ODLUKA br. …/2018 CARINSKOG PODODBORA EU – UKRAJINA

od …

o zamjeni Protokola I. uz Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

CARINSKI PODODBOR EU – UKRAJINA,

uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane (1), a posebno njegov članak 26. stavak 2.,

uzimajući u obzir Protokol I. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje,

budući da:

(1)

U članku 26. stavku 2. Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane („Sporazum”), za pravila o podrijetlu upućuje se na Protokol I. uz Sporazum („Protokol I.”).

(2)

Sporazum je stupio na snagu 1. rujna 2017.

(3)

Člankom 39. Protokola I. predviđa se da Carinski pododbor uspostavljen u skladu s s glavom IV. poglavljem 5. člankom 83. Sporazuma može donijeti odluku o izmjeni odredaba tog protokola i zamjeni pravila o podrijetlu određenih u tom protokolu.

(4)

Cilj je Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (2) („Konvencija”) zamijeniti jedinstvenim pravnim aktom protokole o pravilima o podrijetlu koji su sada na snazi u zemljama paneuromediteranskog područja.

(5)

Europska unija potpisala je Konvenciju 15. lipnja 2011. Zajednički odbor osnovan u skladu s člankom 3. stavkom 1. Konvencije 16. svibnja 2017. odlučio je da bi Ukrajinu trebalo pozvati da pristupi Konvenciji (3).

(6)

Europska unija položila je kod depozitara Konvencije svoju ispravu o prihvatu 26. ožujka 2012. Ukrajina je položila kod depozitara Konvencije svoju ispravu o prihvatu 19. prosinca 2017. Stoga je Konvencija u skladu s njezinim člankom 10. stavcima 2. i 3. stupila na snagu 1. svibnja 2012. za Uniju te 1. veljače 2018. za Ukrajinu.

(7)

Protokol I. trebalo bi stoga zamijeniti novim protokolom u kojem se upućuje na Konvenciju,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol I. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od …

Sastavljeno u …

Za Carinski pododbor EU – Ukrajina

Predsjednik


(1)  SL L 161, 29.5.2014., str. 3.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

(3)  Odluka br. 1/2017 Zajedničkog odbora Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla оd 16. svibnja 2017. u pogledu zahtjeva Ukrajine da postane ugovorna stranka Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla [2017/1367] (SL L 191, 22.7.2017., str. 11.).


PRILOG

Protokol I.

o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

Članak 1.

Primjenjiva pravila o podrijetlu

1.   Za potrebe provedbe ovog Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (1) („Konvencija”).

2.   Sva upućivanja na „odgovarajući ugovor” u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji smatraju se upućivanjima na ovaj Sporazum.

Članak 2.

Rješavanje sporova

1.   Ako dođe do sporova u pogledu postupaka provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji koji se ne mogu riješiti između carinskih službi koje su podnijele zahtjev za provjeru i carinskih službi odgovornih za provedbu te provjere, oni se podnose Carinskom pododboru. Ne primjenjuju se odredbe o mehanizmu za rješavanje sporova iz poglavlja 14. (Rješavanje sporova) glave IV. (Trgovina i pitanja povezana s trgovinom) ovog Sporazuma.

2.   U svim slučajevima, rješavanje sporova između uvoznika i carinskih službi zemlje uvoznice provodi se u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Carinski pododbor može donijeti odluku o izmjeni odredbi ovog Protokola.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako Europska unija ili Ukrajina depozitaru Konvencije dostave pisanu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s njezinim člankom 9., Europska unija i Ukrajina odmah započinju pregovore o pravilima o podrijetlu u svrhu provedbe ovog Sporazuma.

2.   Do stupanja na snagu takvih novih, u pregovorima utvrđenih pravila o podrijetlu na ovaj se Sporazum i dalje primjenjuju pravila o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim, od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena bilateralna kumulacija samo između Europske unije i Ukrajine.

Članak 5.

Prijelazne odredbe – kumulacija

Neovisno o članku 16. stavku 5. i članku 21. stavku 3. Dodatka I. Konvenciji, kada kumulacija uključuje samo države EFTA-e, Farske otoke, Europsku uniju, Tursku, sudionike procesa stabilizacije i pridruživanja, Republiku Moldovu, Gruziju i Ukrajinu, dokaz o podrijetlu može biti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


5.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 251/33


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1487

od 2. listopada 2018.

o izmjeni Provedbene odluke 2009/1013/EU kojom se Republici Austriji odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1), a posebno njezin članak 395. stavak 1. prvi podstavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Na temelju Provedbenom odlukom Vijeća 2009/1013/EU (2) Republici Austriji (Austrija) odobrena je primjena posebne mjere odstupanja od Direktive 2006/112/EZ („posebna mjera”). Primjena posebne mjere kasnije je produljena Provedbenom odlukom Vijeća 2012/705/EU (3) do 31. prosinca 2015. te Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2015/2428 (4) do 31. prosinca 2018.

(2)

Posebnom mjerom odstupa se od članka 168. i članka 168.a Direktive 2006/112/EZ kojima se uređuje pravo poreznih obveznika na odbitak poreza na dodanu vrijednost (PDV) koji je obračunat za robu i usluge koji su im isporučeni u svrhu njihovih oporezovanih transakcija. Svrha je posebne mjere izuzimanje od prava na odbitak PDV-a robe i usluga koje porezni obveznici koriste više od 90 % za svoje privatne svrhe ili za svrhe svojih zaposlenika, ili općenito u neposlovne svrhe ili za negospodarske aktivnosti.

(3)

Cilj je posebne mjere pojednostavnjenje postupka obračuna i naplate PDV-a.

(4)

Austrija je dopisom koji je Komisija evidentirala 23. ožujka 2018. zatražila odobrenje za nastavak primjene te posebne mjere u skladu s člankom 395. stavkom 2. Direktive 2006/112/EZ.

(5)

Dopisom evidentiranim u Komisiji 4. travnja 2018., Austrija je poslala izvješće o primjeni posebne mjere koje uključuje preispitivanje omjera koji se primjenjuje na pravo na odbitak PDV-a u skladu s člankom 2. Provedbene odluke 2009/1013/EU.

(6)

Komisija je proslijedila zahtjev Austrije ostalim državama članicama dopisima od 11. travnja 2018. u skladu s člankom 395. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2006/112/EZ. Dopisom od 12. travnja 2018. Komisija je obavijestila Austriju o tome da ima sve informacije potrebne za razmatranje zahtjeva.

(7)

Prema informacijama koje je Austrija dostavila, pravna i činjenična situacija koja je opravdavala tekuću primjenu posebne mjere nije se promijenila te postoji i dalje. Austriji bi stoga trebalo odobriti da primjenjuje posebnu mjeru tijekom daljnjeg razdoblja, uz vremensko ograničenje do 31. prosinca 2021. kako bi se omogućilo preispitivanje nužnosti i djelotvornosti posebne mjere i omjera između poslovne i neposlovne upotrebe na kojem se mjera temelji.

(8)

Ako Austrija smatra da je potrebno daljnje produljenje odobrenja nakon 2021., trebala bi Komisiji podnijeti zahtjev za produljenje s priloženim izvješćem o primjeni mjere koje uključuje preispitivanje primijenjenog omjera najkasnije do 31. ožujka 2021. kako bi se omogućilo dovoljno vremena da Komisija pregleda taj zahtjev.

(9)

Posebna mjera imat će samo zanemariv učinak na sveukupni prikupljeni prihod od poreza u fazi konačne potrošnje i neće imati negativan učinak na vlastita sredstva Unije koja proizlaze iz PDV-a.

(10)

Provedbenu odluku 2009/1013/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članci 1. i 2. Provedbene odluke 2009/1013/EU zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 1.

Odstupajući od članka 168. i članka 168.a Direktive 2006/112/EZ, Austriji se odobrava potpuno izuzimanje poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) na robu i usluge od prava na odbitak PDV-a kad se ta roba i usluge koriste više od 90 % u privatne svrhe poreznog obveznika ili njegovih zaposlenika ili općenito u neposlovne svrhe ili za negospodarske aktivnosti.

Članak 2.

Ova Odluka prestaje važiti 31. prosinca 2021.

Svaki zahtjev za produljenje mjere odstupanja predviđene ovom Odlukom dostavlja se Komisiji najkasnije do 31. ožujka 2021.

Uz takav zahtjev prilaže se izvješće o primjeni te mjere koje uključuje preispitivanje omjera koji se primjenjuje na pravo na odbitak PDV-a na temelju ove Odluke.”.

Članak 2.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2019.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Republici Austriji.

Sastavljeno u Luxembourgu 2. listopada 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

H. LÖGER


(1)  SL L 347, 11.12.2006., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Vijeća 2009/1013/EU od 22. prosinca 2009. kojom se Republici Austriji odobrava nastavak primjene mjere kojom se odstupa od članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 348, 29.12.2009., str. 21.).

(3)  Provedbena odluka Vijeća 2012/705/EU od 13. studenoga 2012. o izmjeni Odluke 2009/791/EZ i Provedbene odluke 2009/1013/EU kojom se Njemačkoj odnosno Austriji odobrava nastavak primjene mjere kojom se odstupa od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 319, 16.11.2012., str. 8.).

(4)  Provedbena odluka Vijeća (EU) 2015/2428 od 10. prosinca 2015. o izmjeni Odluke 2009/791/EZ i Provedbene odluke 2009/1013/EU kojom se Njemačkoj odnosno Austriji odobrava nastavak primjene mjere kojom se odstupa od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 334, 22.12.2015., str. 12.).